40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük""

Transkript

1 Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ ve Baþer Çorum'a geliyor AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný AK Parti Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer bugün Çorum'a gelecek. 4 TE Mustafa Ataþ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Çorumlu sanayicilere 'nükleer' fýrsatý AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Þentop bölge toplantýsýna katýlacak AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, partisinin Çorum'da yapýlacak bölge toplantýsýna katýlacak. 4 TE "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük" Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUM- SÝAD) Baþkaný Onur Þamlý, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Tüm dünyada, kadýnlarýn eþitlik, kalkýnma ve daha huzurlu yaþam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadýr. Cumhuriyetimizin odak noktasýnda yer alan kadýnlarýmýz, modern ve çaðdaþ günlere gelmemizde önemli görevler baþarmýþlardýr" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ülkemizde yapýmý devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne Çorumlu sanayicilerin de tedarikçi olabileceðini belirtti. Çetin Baþaranhýncal, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'nýn, Nükleer Enerji Santrali yapýmýnda ihtiyaç duyulan parçalarýn yerel firmalardan karþýlanmasýný kararlaþtýrdýðýný, bu sayede Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýnýn da bu yatýrýmlar tedarikçi olabilecek lerini kaydetti. 6 DA 5 TE Kadýn toplumun her kademesinde temsil edilmelidir Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Banu Gündemir, "8 Mart Kadýnlar Günü" nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda kadýnlarýn toplumsal hayata, iþ hayatýna atýlmalarýnýn, seçme ve seçilme haklarýnýn, erkeklerle ayný haklara sahip 4 TE olmalarýnýn önünde hukuki hiçbir engel bulunmadýðýný belirterek, "Bugün kadýnlarýmýzýn önündeki en büyük engel, toplum içinde oluþmuþ sabit fikirler, gelenek zannedilen yanlýþ inanýþlar, eðitimsizlik ve kadýnýn cinsel bir öðe gibi gösterilmesi ve istismarýdýr" "Projelerin maddi deðeri küçük olsa da manevi deðerleri yüksek" Çorum Valiliði Koordinasyonunda Hitit Üniversitesi tarafýndan yürütülen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan ÖDES programý kapsamýnda finanse edilen "Çorum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi"nin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. 3 TE Belediye Meclisi bugün toplanacak "Haydi Kýzlar Okula" kampanyasýyla 350 bin kýz çocuðu okullu oldu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yayýnladýðý basýn açýklamasý ile "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý. 10 DA "Allah için sevmek" konferansý bugün Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi" konulu konferans bugün düzenleyecek. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, toplumdaki birçok hastalýðýn kaynaðýnýn sevgisizlik olduðunun altýný çizerek, "Bu düþüncelerle tertiplediðimiz 8 Mart 2013 Cuma günü saat 19.45'te "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin... 7 DE Çorum Belediye Meclisinin mart ayý toplantýsý 8 Mart Cuma günü yapýlacak. Belediye Meclisi salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda 8 gündem maddesi görüþülecek. Meclisin gündemine gelecek maddeler þunlar: 7 DE Necip Fazýl Kýsakürek sýnýfý açýldý 6 DA Kýlýçcýoðlu ölümünün 19. yýlýnda anýldý Çorum eski Belediye Baþkanlarýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, ölümünün 19.yýldönümü nedeniyle dün mezarý baþýnda anýldý. Anma törenine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile birlikte il ve merkez ilçe yöneticilerinin yanýnda bazý partililer katýldý. 6 DA Týp Fakültesine yeni atamalar Üniversitenin dün tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu ve Senato Toplantýsý'nýn ardýndan, Týp Fakültesine Doç. Dr. Ayþegül Taylan Özkan ve Doç. Dr. Ahmet Çýnar Yastý atandý. 7 DE Týbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun uyguladýðý IPARD Programý kapsamýnda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi alt tedbirinde hibe projesi sunacak baþvuru sahiplerine yönelik olarak DA

2 YÝTÝK Cumhuriyet Üniversitesi Ahmet Çuhadaroðlu Meslek Yüksek Okulu Gýda Teknolojisi Bölümü'nden 2011 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Satýlmýþ oðlu 1990 doðumlu Þükrü Þahin HÜKÜMSÜZDÜR Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. 2 HABER Eðitim Bir Sen'den Girgin'e hayýrlý olsun ziyareti Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri Milli Eðitim Müdürlüðünün yeni yerine taþýnmasý nedeniyle Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil Milli Eðitim Müdürlüðü'nün þimdiye kadar bir hizmet binasýnýn olmamasýnýn Çorum için büyük bir eksiklik olduðunu dile getirerek, yeni yapýlan hizmet binasýnýn bu eksikliði giderdiðini söyledi. Eþkil, hizmet binasýnýn yapýmýnda Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in çok emek ve gayretinin olduðunu belirterek teþekkür etti. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise ziyaretten dolayý sendika yönetim kuruluna teþekkür etti ve yeni hizmet binasýyla ilgili bilgi verdi. Yaklaþýk 4 bin metrekare alan üzerine inþaa edilen hizmet binasýnda idari ofisler, memur odalarý, 3 adet toplantý ve konferans salonu, sanat galerisi, yemekhane ve uzaktan eðitim salonunun yer aldýðýný belirten Girgin, "Yeni hizmet binamýzýn eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný diliyoruz" Milli Eðitim'e baðlý tüm birimlerin yeni hizmet binasýnda yerini aldýðýný vurgulayan Girgin, çevre düzenlemesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini söyledi. Ziyarette ayrýca eðitimde yaþanan sorunlarda gündeme geldi. Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, norm kadro fazlasý ve özür grubu öðretmen atamalarýnýn öðretmenleri maðdur ettiðini dile getirerek, "Re'sen atamalarla ilgili Bölge Ýdare Mahkemesinde dava açtýk. Bu davalar devam ediyor. Özür grubu atamalarýyla ilgili iliþik kesme kararýnýn tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz ve atanan öðretmenlerin yeni görev yerlerinde görevlerine bir an önce baþlamalarý istiyoruz. Bu kararýn deðiþtirilmemesi durumunda üyelerimizin haklarýný hukuki yollardan alacaðýz" ifadelerini kullandý. Ýmsâk :4:16 Güneþ :5:55 Ýþrak :6:45 Öðle :12:02 Ýkindi :15:17 Akþam :17:47 Yatsý :19:16 Mehmet Karadað Halk Ozaný Uyuma olmaz bilim çaðýnda Yerleri bütündür birlik baðýnda Erkeði doðuran ana deðil mi Aç susuz kalanda ana deðil mi Yavruya süt veren ana deðil mi Ýnsandan olamaz insan ayrý mý Kadýnlar anadýr olmaz ayrý mý Kadýnlar kutsaldýr bildim saygý mý Hem anamýzdýr hem de bacýmýz Ortaklaþa olur canlar acýmýz Kadýnlar olmalý baþa tacýmýz Cahil kalmasýnlar hepsi okusun Ömründe olmasýn yaþam korkusu Kendi tezgahýnda kumaþ dokusun Ozan Karadaðým açýk pazarým Kadýnlar gününe þiir yazarým Ýþkence yapana içten kýzarým Dünya Emekçi Kadýnlar Gününe için. 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 10. Hafta Allahü Teala, her yüz senede, bir âlim yaratýr. Dinini, herkese onun ile öðretir. Hadîs-i þerîf Hanýmlarýnýzý dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz deðildir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri UYKUDAN UYANSIN KADINLARIMIZ HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Gül, "sivil itaatsizliði" anlattý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin her hafta çarþamba akþamlarý düzenlediði "Düþünce Seminerleri"nin bu haftaki konuðu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül oldu. Zeki Gül, Türkiye'de bu zamana kadar olan olaðanüstü olaylar ve sivil itaatsizlik konusunda konuþma yaptý. Türkiye'de bu zamana kadar geliþen olaðanüstü olaylarý anlatarak seminerine baþlayan Gül, sivil itaatsizliðin doðru anlaþýlmasý, sivil itaatsizlikle devrim ve isyanýn karýþtýrýlmamasý gerektiðini belirtti. Gül, sivil itaatsizlikte bir üçüncü kiþinin zarar görmemesinin önemli unsur olduðunu belirtti. Zeki Gül konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "II. Abdülhamit'in darbe sonucu hallinden sonra bu millet her zaman yanlýþ seçimler (güçlülerin beklentisinin aksine) yaptýklarý için bu milletle bir tokat atmak gerekmiþtir. Türkiye maalesef 1924 Anayasasýndan sonra darbelerle yapýlmýþ anayasalara sahip olmuþtur Yýl: 8 Sayý: 2419 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 1930'larda denenmek istenen devlet eliyle kurulan muhalefet partileri halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþýnca kýsa sürede kapatýlmýþ ve devletin bekâsý korunmuþtur. 2.Dünya Savaþý sonunda totaliter rejimler yýkýlýnca zorunlu olarak Türkiye'de bir muhalefet ihtiyacý doðmuþ ve seçimlere gitme durumu oluþmuþtur. Türkiye'de her 10 yýlda bir demokratik rejime demokrasi için ara verilmiþtir. Oysa sivilleþmeyen bir demokrasiden sivil itaatsizlik beklenemez. Bu millet sabýrla sivil itaatsizliði sandýkta göstermiþ ama bunun dýþýnda bir sivil itaatsizlik örneði göstermeye cesaret edememiþtir. Bu çoðunlukla Ulul Emr'e itaat olarak algýlanan dini vecibenin yanlýþ anlaþýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Niçin inancý olanlar inancý olmayanlar kadar cesur deðil. Bu sorgulanmasý gereken bir durum." Soru -cevap þeklinde geçen seminerin sonunda Zeki Gül, seminere katýlanlara Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserini hediye etti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,793 1,803 EUR 2,334 2,349 STERLiN 2,69 2,73 JPY YENi 0,089 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YASEMÝN ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A ESER ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CAD. NO : 44/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Projelerin maddi deðeri küçük olsa da manevi deðerleri yüksek" Çorum Valiliði Koordinasyonunda Hitit Üniversitesi tarafýndan yürütülen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan ÖDES programý kapsamýnda finanse edilen "Çorum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi"nin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda yapýlan açýlýþ toplantýsýna Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ile davetliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda ilk olarak "Çorum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Proje" koordinatörü Hitit Üniversitesi MYO öðretim üyesi Doðan Demirci proje hakkýnda bilgi verdi. Sonrasýnda ise "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi koordinatörü Sungurlu MYO öðretim görevlisi Nihal Gökçe proje hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'ün "Gönül Elçileri Projesi" hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan kürsüye Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu geldi. Bu projelerin özünde 'engelli vatandaþlar için yerel dinamikleri harekete geçirmek, engelli vatandaþlar hakkýnda toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve bu konuda duyarlýlýðýný artýrmak, engellilerin yararlandýðý sosyal ve týbbi rehabilitasyonuna yönelik projelere destek vermek, engelli vatandaþ oranlarýnýn azaltýlmasý ve en aza indirilmesine yönelik çalýþmalara destek olmak' amaçlarýnýn bulunduðunu dile getiren Ebiloðlu, "Bu proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ÖDES bütçesinden finanse edilmekte olup Valiliðimizin gözetiminde üniversitemiz tarafýndan yürütülmekte olup, projenin nakit deðeri 56 Bin TL'dir. Bu proje maddi deðeri küçük olmakla birlikte manevi deðeri çok büyük olan bir projedir. Çünkü bu projenin odaðýnda insan vardýr. Bugün saðlýklý olsak bile ömür boyu saðlýklý olacaðýmýzýn hiçbir garantisi yoktur. Herkesi seveceðiz, herkese hak ettiði deðeri vereceðiz, ama engelli insanlarýmýzýn özel durumlarýndan dolayý onlara çok daha fazla önem vermek zorundayýz. Biz onlarýn ve ailelerinin üzüntülerini paylaþabildiðimiz ölçüde azaltabiliriz. Yeryüzünde insan kadar yücelebilen ve yine insan kadar alçalabilen baþka bir canlý bulunmamaktadýr. Bu opsiyonun oluþumunda en belirgin faktör sevgi olduðunu unutmayalým" diyerek sözlerini tamamladý. Proje açýlýþ programý kokteyl ile sona erdi. "Gýda kalpazanlarýndan üretici ve tüketici el ele vererek kurtuluruz" Çorum Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ yayýnladýðý basýn açýklamasýnda sahte gýda zincirinin içine sucuk ve kaþar peynirinden sonra balýn da katýlmýþ olmasýndan dolayý bal üreticilerinin büyük üzüntü duyduklarýný belirtti. Medyanýn sahte bal haberlerini duyan halkýn bunlarý arýcýlarýn yaptýðýný düþündüðünü dile getiren Erdal Odabaþ, "Gerçek ise düþünülenin tam tersidir. Sahta bal üretenler, gýda kalpazanlýðýný meslek haline getirmiþ, buradan haksýz kazanç elde etmek için bilerek, kasten, tasarlayarak, bu iþlere kaynak ve zaman ayýrarak, bilinçli olarak faaliyetlerde bulunan arýcýlýk la ilgisi olmayan insanlardýr. Sýradan arýcýmýzýn köyünde, baðýnda, daðýnda ve yaylasýnda bilgi, beceri ve kabiliyetleri ölçüsünde þaibesiz bal üretme gayretindedir. Arýcýlarýmýzýn hata yapma ihtimali vardýr. Birlik olarak muhtemel hatalarý sýfýrlamak için harekete geçmiþ bulunmaktayýz. Bunun için üyelerimize sözleþmeli bal ürettireceðiz. Danýþmanlarýmýzla ve bizzat üretimlerimiz yakýndan takip edeceðiz. Arýcýlarýmýzýn sahte bal üretme þansý yoktur. Bu þansý sýfýrlayan en önemli faktör ise göz önünde faaliyette bulunmalýdýrlar. Her arýcýnýn kaç arýsý olduðu Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde "Çiðdem Aþý Þenliði" düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen þenliðe Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Okul Aile Birliði Baþkaný Ýsmail Akyol, Okul Müdürü Elvan Güneþ, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Þenlikte ilk olarak öðrenciler çiðdem gezdirmeyi canlandýrdýlar.daha sonra ise çiðdem aþý konuklara ikram edildi. buradan ne kadar verim alabileceði bilinen gerçeklerdir. Hiçbir arýcýnýn kapasite ve potansiyelinin dýþýna çýkma gibi bir lüksü olamaz. Olduðunda bunu izah edemez. Zaten sayýlabilecek kadar az sayýda olan arýcýlarýmýz bir birlerini tanýmakta bir çoðu bir bilerinin çalýþmalarýndan haberdardýrlar. Gerçi her sektörün içinden istenmedik durumlar çýkma ihtimali her zaman bulunsa da þu ana kadar Çorumlu arýcý yüzümüz kýzartacak hiçbir yanlýþýn içine düþmemiþtir. Alýn teri dökerek helalinden bizlerin sofralarýna bal gibi nezih bir gýdayý hazýrlama çabasý içinde olan arýcýlarýmýz her emekçi gibi saygýndýr ve saygý deðerdir" Çorum Bal Üreticileri Birliði olarak sahta bal konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunduklarýný ve bulunmaya da devam edeceklerini dile getiren Odabaþ, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Üyelerimiz gördükleri her þüpheli balý Alo 174 Gýda Hattýna, köylerde ise jandarmaya ihbarda bulunma konusunda çok hassas olacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn da sahte bal konusunda hassas davranmalarýný bekliyoruz. Alo 174 Gýda Hattý, 155, Polis, 156 Jandarma gibi birimlere her þüpheli durumda mutlaka bilgilendirmelidirler. Bunu özellikle rica ediyoruz. Gýda kalpazanlarýndan kurtulmanýn en önemli yolu üretici tüketici el ele vererek birlikte hareket etmektir." KTML'de "Çiðdem Aþý Þenliði"

4 AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Þentop bölge toplantýsýna katýlacak HABER 4 AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, partisinin Çorum'da yapýlacak bölge toplantýsýna katýlacak. Prof. Dr. Mustafa Þentop 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Anitta Otelde yapýlacak olan Seçim Ýþleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkanlarý bölge istiþare toplantýsýna katýlarak konuþma yapacak Ataþ ve Baþer Çorum'a geliyor Yusuf Baþer AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný AK Parti Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer bugün Çorum'a gelecek. Milletvekilleri Ataþ ve Baþer ilk olarak Ýskilip'e giderek Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret edecekler daha sonra ise ilçede son günlerde AK Parti Ýlçe Teþkilatý yöneticilerine yönelik Mustafa Ataþ yapýlan saldýrýlar ile ilgili bilgi alacaklar. Milletvekilleri daha sonra ise saat 19.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak olan teþkilat toplantýsýna katýlacak. Defterdarlýk THM korosuna tam not Vergi Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda Türk Halk Müziði konseri düzenlendi. Vergi Dairesi Türk Halk Müziði korosu 24. Vergi Haftasý Kapsamýnda konser verdi. Devlet Tiyatrosu Salonunda önceki akþam gerçekleþtirilen konseri Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ile çok sayýda davetli izledi. Koro seslendirdiði birbirinden güzel Türk Halk Müziði eserleri ile dinleyicilere güzel bir akþam yaþattý. Kadýn toplumun her kademesinde Çorum Emniyet Teþkilatý 8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle Öðretmen Evin de kokteyl düzenledi.kokteyle Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile eþi Gülcan Doðan ve Emniyet Teþkilatý mensuplarýnýn eþleri katýldý.günün anlam ve önemini anlatan konuþmayý yapan Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, "Gönül ister ki bir deðil de her gün kadýna verilen bu deðer devam etsin. Mustafa Kemal Atatürk'ün olduðu gibi þanlý tarihimizde önem veriyor. Yazýlý ve görsel basýnda kadýnlara yapýlan þiddeti görüyoruz. Ama ben yine de gelecekten çok umutluyum. Gelecekte biz kadýnlarý parmaklarýyla gösterecekler" Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise, Cumhuriyet'le birlikte kadýnlara haklarýna sahip olduðunu belirterek, birçok ülkeden önce seçme Polis eþlerine özel "Kadýnlar Günü" etkinliði ve seçilme haklarýnýn kadýnlara verildiðini söyledi. Doðan, "Emniyet Teþkilatýmýzda çalýþan bayan arkadaþlarýmýzýn ne kadar zor ve güç bir þekilde çalýþtýklarýný biliyoruz. Teþkilatýmýzda çalýþan bayan arkadaþlarýmýza daha iyi bir þekilde çalýþabilmeleri için elimizden geleni yapýyoruz ve herkesin kadýn günü kutlu olsun" Köse, Balbay'ýn mektubunu Mecliste okudu temsil edilmelidir Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Banu Gündemir, "8 Mart Kadýnlar Günü" nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda kadýnlarýn toplumsal hayata, iþ hayatýna atýlmalarýnýn, seçme ve seçilme haklarýnýn, erkeklerle ayný haklara sahip olmalarýnýn önünde hukuki hiçbir engel bulunmadýðýný belirterek, "Bugün kadýnlarýmýzýn önündeki en büyük engel, toplum içinde oluþmuþ sabit fikirler, gelenek zannedilen yanlýþ inanýþlar, eden Türk kadýný parlamentoda ancak yüzde 14.2 oranýnda temsil edilmektedir. Evli kadýnlarýmýzýn yüzde 51.8'i 20 yaþ altýnda evlenmiþ ve yüzde 6.2 sinin resmi nikahý yok" Kadýna yönelik þiddetin, hýz kesmeden devam ettiðini ve son yýllarda yapýlan yasal dü- eðitimsizlik ve kadýnýn cinsel bir öðe zenlemelerin bunlarý gibi gösterilmesi ve istismarýdýr" TÜÝK verilerine göre 2012'de Ülke nüfusunun 'e yükseldiðini ve bunun 'sýnýn kadýn olduðunu dile getiren Gündemir, "Kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný yüzde 30.2i. 18 yaþýndan büyük her 100 kadýndan 10'u yani yüzde 9.8'i okur yazar deðil yüzde 3.6' sý ise okuma yazmayý bir þekilde öðrenmiþ ancak diplomasý yok. Yüzde 30.4'ü lise mezunu olan kadýnlarýmýzýn sadece yüzde 9'u üniversite mezunu Seçme ve seçilme hakkýný 1934'te elde önlemekte yetersiz kaldýðýný kaydeden Gündemir, "Bir araþtýrma þirketinin yaptýðý araþtýrmaya göre, evli ve ya boþanmýþ 100 kadýndan 47'si eþinden fiziksel þiddet gördüðünü, yine bu araþtýrmaya göre, evli kadýnlarýn yüzde 83'ü, bekar kadýnlarýn yüzde 78.4'ü aile içinde þiddete maruz kaldýðýný söylüyor. Erken yaþta evlenen kadýnlar daha çok baský ve aile içi þiddete maruz kalýyor. Kýz çocuklarýnýn erken yaþlarda evlenmeleri ve özellikle akraba evliliði yapmalarý, ülkemizde bebek ve anne ölümlerinin sayýsýný artýrýcý bir etkendir. Özel sektöre oranla kamuda kadýn istihdamý daha yüksek olmakla birlikte devlet kademesinde üst düzey idari görevlerde kadýn sayýsý yok denecek kadar azdýr. Oysaki, kadýn ve erkek bir vücudun dayandýðý iki ayak gibidir. Bunlardan herhangi birisi toplumdaki iþlevini yitirirse o vücut eksik ve sakat kalýr. Bu nedenle de, Kadýn eðitim almalý, isterse çalýþmalý toplumun her kademesinde temsil edilmeli, her ortamda söz sahibi olmalýdýr" ifadelerini kullandý. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ýn gönderdiði mektubu TBMM Genel Kurulunda gündem dýþý söz alarak okudu. Sözlerine, "Bugün, Ýzmir Milletvekilimiz Mustafa Balbay'ýn tutuklanýþýnýn 5'inci yýl dönümü dolayýsýyla, kendisinin Genel Kurulla paylaþmak, Türk milletiyle paylaþmak üzere göndermiþ olduðu mektubu sizlerle paylaþacaðým" diyerek baþlayan Köse, Balbay'ýn mektubunu milletvekilleri ile paylaþtý.

5 HABER 5 Çorumlu sanayicilere 'nükleer' fýrsatý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ülkemizde yapýmý devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne Çorumlu sanayicilerin de tedarikçi olabileceðini belirtti. Çetin Baþaranhýncal, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'nýn, Nükleer Enerji Santrali yapýmýnda ihtiyaç duyulan parçalarýn yerel firmalardan karþýlanmasýný kararlaþtýrdýðýný, bu sayede Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýnýn da bu yatýrýmlar tedarikçi olabileceklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasýnda, tarihinde Ankara'da imzalanan iþbirliði anlaþmasýna istinaden, Türkiye'de Mersin ili Akkuyu Sahasý'nda bir Nükleer Güç Santrali (NGS) çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný belirten Baþaranhýncal, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý baþta olmak üzere ilgili kurumlar, nükleer enerji santrali projelerinin yürütülmesinde yerli katkýnýn mümkün olduðunca artýrýlmasý çalýþmalarýný yürütmektedirler. Ýlk yatýrým maliyeti takriben 20 milyar dolar olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi yaklaþýk 550 bin parçadan oluþmaktadýr. Rus þirketinin yaklaþýk olarak proje bütçesinin yarýsýný, yapacaðý ihalelerle yerli firmalardan tedarik etmesi beklenmektedir. Yerli þirketlerin bu denli büyük bir projede yer alarak tecrübe kazanmalarý, dünyadaki diðer NGS projelerinde de tedarikçi olabilmelerine imkân saðlayacaktýr. Ayný zamanda bu projede tedarikçi olan firmalar, Türkiye'de yapýlacak baþka NGS projelerinde diðer firmalara karþý avantajlý hale gelecektir" Çorum sanayisinin ulaþtýðý ileri teknoloji ve katma deðerli ürünlerin nükleer santralin yapýmýna katký saðlayabileceðini ifade eden Baþaranhýncal, Çorum sanayicisinin tedarikçi olabileceðini vurguladý. Baþaranhýncal açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Bakanlýðýmýzdan edindiðimiz bilgilere göre nükleer güç santrallerinde ekipmanlar 4 sýnýfa ayrýlmaktadýr ve 3. sýnýf ürünler ileri teknoloji gerektiren ürünlerdir. Yerli firmalarýmýz ilk etapta, proje bütçesinin yarýsýný oluþturan 4. sýnýf ürünleri hedef alabilirler. Firmalarýmýzýn bu yüksek bütçeli projede bütçenin yarýsýný oluþturan 4. sýnýf ürünlerde tedarikçi olabilmeleri büyük bir fýrsattýr. Bu sektörde ve Akkuyu santral projesinde tedarikçi olabilmek için yapýlacak il adým ilgili Rus firmasýnýn internetteki adresine kayýt yaptýrmaktýr. Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluþu, Rosatom'un ve projenin genel yüklenicisi Atomstroyexport'un proje kapsamýnda ekipman almak üzere çýkacaðý ihalelere Türk þirketlerinin katýlýp projede tedarikçi olarak yer alabilmeleri için internet üzerinden adresinde yer alan tedarikçi kataloguna kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Ýlgili siteye kayýt yaptýrdýktan sonra bir iþ günü içerisinde þifre gelmekte ve bu þifre ile diðer iþlemler tamamlanmaktadýr. Rus firmasý tedarikçi olmak isteyen firmalardan, ürünlerinin özelliklerini ve gerekli ise üç boyutlu çizimleri bu siteye yüklemelerini istemektedir. Önemli bir husus; bu siteye kaydýný yaptýrýp onay alan bir firma, ihaleler açýklandýðýnda daha önceden giriþlerini yaptýrmadýðý ürünlerin kayýtlarýný da ihale süresi bitene kadar yaptýrabilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý bu proje için ve Türkiye'de uygulanacak diðer nükleer enerji santralleri için, web sitesi kurma çalýþmalarýný sürdürmektedir. Firmalarýmýz için bir fýrsat olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesiyle ilgili detaylý bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Baþkanlýðý'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmaný Hakan Hatipoðlu'ndan numaralý telefon aracýlýðýyla, ya da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Çorum Yatýrým Destek Ofisi'nden alabilirler." TEÞEKKÜR Samsun Medicana Hastanesinde geçirmiþ olduðum kulak ameliyatý dolayýsýyla; telefonla arayan, çiçek gönderen, bizzat ziyaretime gelen: Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Zafer ÇAÐLAYAN'a, TOBB Baþkanýmýz Sayýn Rifat HÝSARCIKLIOÐLU ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Valimiz Sayýn Sabri BAÞKÖY ve Vali Yardýmcýlarýmýza, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'ye, Çorum Milletvekillerimiz Sayýn Salim USLU, Sayýn Cahit BAÐCI, Sayýn Murat YILDIRIM ve Basýn :193 Sayýn Tufan KÖSE'ye, Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Ýhsan ÖZKES'e, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutanýmýz Sayýn Albay Hakan SARAÇ'a, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Sayýn Ýsmail YÜCEL'e, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayýn Davut GÜNEY'e, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardýmcýmýz Sayýn Uður ERKAYMAZ'a, Yargýtay Üyesi Hâkim Sayýn Þakir AKTI'ya, Yargýtay Üyesi Savcý Sayýn Zihni DOÐAN'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof.Dr.Reha Metin ALKAN'a, Ýl Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim DOÐAN'a, Defterdarýmýz Sayýn Yaþar Ahmet ÖZKAN'a, Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz Sayýn Mustafa EKER'e, Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkanýmýz Sayýn Bayram BURCU, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz ile Borsa üyelerimize ve personellerimize, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Çetin BAÞARANHINCAL ve iþ âlemine, Ziraat Odasý Baþkaný Sayýn Mehmet SAYAN ve çiftçilerimize, Alaca Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn Fahri COÞKUN ve üyelerine, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Günser ÞÝRÝN ve üyelerine, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn Halim KARAÇÝL ve üyelerine, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Abdulkadir ÞAHÝNER ve üyelerine, Ýskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Sayýn Ýsmet USLU ve Borsa üyelerimize, Osmancýk'tan Sanayici Sayýn Erkan KANITEMÝZ ve Borsa üyelerimize, Mecitözü'nden Sayýn Mehmet SEÇGEL, Sayýn Ýbrahim GÜRBÜZ ve Borsa üyelerimize, Sivil Toplum Kuruluþu Temsilcilerine, Kamu Kurum ve Kuruluþ Yetkililerine, Siyasi Parti Temsilcilerine, Basýn Mensuplarýna, Samsun Medicana Hastanesi Baþhekimi Sayýn Op.Dr.Ferhat GÜNAYDIN'a, Ameliyatýmý baþarý ile gerçekleþtiren Sayýn Prof.Dr.Teoman ÞEÞEN ve ekibine, Eþ, dost ve akrabalarýma teþekkür ederim. Ömer GÜNEY Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný "Güçlü kadýn güçlü toplumdur" Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Kadýnlarýn tarih boyunca cinsiyet ayrýmcýlýðý ve eþitsizliklerle karþý karþýya kaldýklarýný belirterek mesajýna baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Geleneksel cinsiyet rolleri ve sosyalleþme sureci günümüzde bazý sorunlara yol açmaktadýr. Günümüz toplumlarýnda kadýn iki temel sorunla karþý karþýyadýr. Kadýna yönelik cinsiyet ayýrýmcýlýðý bu sorunlardan birisi ve en önemlisidir. Cinsiyet ayýrýmcýlýðý, kadýna yöneliktir ve evrensel bir sorundur" Bir diðer sorunun ise kadýna yönelik þiddet olduðunu dile getiren Baðcý, "Her iki sorunun da ortadan kaldýrýlarak kadýnýn toplumsal ve ekonomik yaþamýn her alanýnda katýlýmýnýn ve istihdamýný artýrýlmasý AK Parti hükümetlerinin öncelikli politikalarý arasýnda sürekli yer almýþtýr. Son on yýlda yapýlan hukuki düzenlemeler bu alandaki boþluklarý doldurmakla birlikte yaptýrýmlarýnda caydýrýcý yönü güçlenmiþtir. Ancak, ne tür hukuki düzenleme yapýlýrsa yapýlsýn soruna kalýcý çözüm üretilebilmesinin en temel koþulu, kime uygulanýrsa uygulansýn her türlü ayrýmcýlýk ve þiddetin yanlýþ olduðunun bireylerde evrensel bir ilke olarak yerleþmesini saðlamaktýr. Bunun için de büyüklere, eðitimcilere, din adamlarýna, basýn yayýn kuruluþlarýna ve anne babalara büyük görev düþmektedir. Ülkemizde kadýna yönelik her tür ve tarzdaki ayrýmcýlýk ve þiddete karþý yapýlmasý gereken en önemli eylem biçimi birlikte hareket etmektir. Ayrýmcýlýk yapan ve þiddet uygulayanlar unutmasýnlar ki, onlarý da bir "Ana" doðurdu ve yetiþtirdi. Kadýnýn bütün rolleri önemlidir. Ancak hiç akýllardan çýkarýlmasý gereken iki rolü vardýr. Bunlarda Ana ve Eþ olmasýdýr. Bu iki rolü akýldan çýkarmadýðýmýz sürece bu alandaki sorunlar ve eþitsizlikler azalarak ortadan kalkacaktýr. Kadýn güçlü olursa aileyi de toplumu da büyütür, güçlendirir ve yüceltir. Dünya kadýnlar gününün ülkemizde ve dünyada ayrýmsýz, eþit ve þiddetin olmadýðý birlikte ve mutlu yuvalarýn tesisine katký saðlamasýný diliyor, tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum" þekliden kaydetti. "Kadýnlara en büyük desteði AK Parti verdi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýna, "Hayatýmýzýn doðumundan itibaren her anýnda yanýnda olan varlýklar ile bizleri onurlandýran, bizleri eðiten, yetiþtiren, yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren fedakar kadýnlarýmýzýn dünya kadýnlar gününü samimi duygularýmla kutluyorum" diyerek baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Huzurlu, mutlu ve saðlýklý bir toplumun temel taþlarý olan varlýklarýyla her alanda fedakarlýðý, üretkenliði ve duyarlýlýðý temsil eden kadýnlar, sonsuz sevgi ve hoþgörüyle yetiþtirdikleri nesillerle geleceðin þekillendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir" Kadýnlarýn özellikle ailenin genelde ise toplumun temelini oluþturduklarýný kaydeden Ceylan, "Kadýnlarýn eðitimden, saðlýða yasama yürütme yargýdan iþ dünyasýna, siyasetten ekonomiye kadar hayatýn her alanýnda baþarýyla görev almýþlardýr ve bundan sonrada almaya devam edeceklerdir. Son yýllarda kadýn sayýsý her alanda artarak devam ediyor olmasý deðiþim ve dönüþümün en somut örneðidir. Kadýnlarýmýzýn sorunlarýna ve çözümü konusunda en büyük desteði AK Parti vermiþtir. AK Parti olarak iktidara gelinen günden itibaren her alanda olduðu gibi kadýnlara yönelik pek çok ilke imza atmýþtýr" þeklinde kaydetti. Ceylan hükümetin kadýnlar ile ilgili hayata geçirdiði uygulamalar hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Þiddete uðrayan kadýnlarýmýza hizmet vermek üzere 'Alo 183' hattýný kurduk. Nüfus 'i geçen belediyelere Kadýn Sýðýnma Evi açma zorunluluðu getirdik. Kadýn karþý þiddetin önlenmesiyle ilgili Avrupa Konseyi Sözleþmesi'ni 24 Kasým 2011 tarihinde onaylayarak bu sözleþmeyi meclisten geçiren ilk ülke olduk. 8 Mart 2012 tarihinde, Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesi kanununu çýkardýk. Daha önce 4 maddelik olarak düzenlenen bu kanunu 25 maddelik bir temel kanun haline getirdik. Ýlk baþta þiddete maruz kadýnlarýmýz olmak üzere ailenin diðer üyeleriyle ilgili, koruma, önleme, kolluk, hizmetleri ve yargýlama süreçleri dahil her þeyi bu kanunla, ihtiyaca cevap verecek hale getirdik. Hamile ve doðum yapan memur hanýmlara, nöbet ve gece vardiyasý muafiyeti getirdik. Baðýmsýz çalýþan kadýnlar için, ilk defa sigorta kapsamýnda emzirme ödeneði getirdik. Gebelik halinde 16 haftalýk iþ görmezlik ödeneðini, analýk yardýmý olarak ödemeye baþladýk. Aile danýþmaný merkezlerini 17'den 50'ye çýkardýk. Kadýn Konukevi sayýsýný 59'dan 85'e çýkardýk. Kadýnlarýmýzýn evde ticari amaçla ürettikleri ürünleri, vergiden muaf tuttuk. Binlerce kadýnýmýza Mikro Kredi Projesi çerçevesinde kredi verdik. Kadýnlarýmýzýn, her kademede siyasette temsilini %100' den fazla artýrdýk. Resmi nikâhlýyken eþi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadýnlara, iki ayda bir olmak üzere, 500 TL maaþ baðladýk." "Kadýnlarýn sosyal ve ekonomik hayatýn içinde eþit bir yeri olmalý" MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire þayan bir þekilde sorumluluklarýný yerine getiren kadýnlarýmýza çok þey borçlu olduðumuz bir gerçektir" diyerek mesajýna baþlayan Daþdan, "Kadýnlarýmýzýn sosyal ve ekonomik hayatýn içinde eþit, onurlu ve saygýn bir yeri olmasý gerekir ve bunun artmasýnda da herkese büyük görevler düþmektedir. Kadýnýn ihmal edildiði bir toplumun varlýðýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesi mümkün deðildir. Son yýllarda kadýnlarýmýzýn muhatap olduðu ve bizleri son derece kaygýlandýran insanlýk dýþý muamelelerin tamamen yok edilmesi için baþta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düþeni eksiksiz yerine getirmelidir" Daþdan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "08 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle, hayatýn tüm zorluklarýný halen yoðun bir þekilde hissederek yaþayan ve çalýþan tüm kadýnlarýn, yaþadýðý sýkýntýlarý yürekten paylaþýyor, milletimizin teminatý çocuklarýmýzýn cefakar ve vefakar anasý, yuvalarýmýzýn mimarý, yaþamýmýzýn doðumdan ölüme her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz olduðunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, eðiten, yetiþtiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz bizlere sunan fedakâr Türk Kadýnýnýn; en baþta da muhterem þehit annelerimizin "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nü kutluyorum."

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı