40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük""

Transkript

1 Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ ve Baþer Çorum'a geliyor AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný AK Parti Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer bugün Çorum'a gelecek. 4 TE Mustafa Ataþ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Çorumlu sanayicilere 'nükleer' fýrsatý AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Þentop bölge toplantýsýna katýlacak AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, partisinin Çorum'da yapýlacak bölge toplantýsýna katýlacak. 4 TE "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük" Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUM- SÝAD) Baþkaný Onur Þamlý, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Tüm dünyada, kadýnlarýn eþitlik, kalkýnma ve daha huzurlu yaþam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadýr. Cumhuriyetimizin odak noktasýnda yer alan kadýnlarýmýz, modern ve çaðdaþ günlere gelmemizde önemli görevler baþarmýþlardýr" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ülkemizde yapýmý devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne Çorumlu sanayicilerin de tedarikçi olabileceðini belirtti. Çetin Baþaranhýncal, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'nýn, Nükleer Enerji Santrali yapýmýnda ihtiyaç duyulan parçalarýn yerel firmalardan karþýlanmasýný kararlaþtýrdýðýný, bu sayede Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýnýn da bu yatýrýmlar tedarikçi olabilecek lerini kaydetti. 6 DA 5 TE Kadýn toplumun her kademesinde temsil edilmelidir Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Banu Gündemir, "8 Mart Kadýnlar Günü" nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda kadýnlarýn toplumsal hayata, iþ hayatýna atýlmalarýnýn, seçme ve seçilme haklarýnýn, erkeklerle ayný haklara sahip 4 TE olmalarýnýn önünde hukuki hiçbir engel bulunmadýðýný belirterek, "Bugün kadýnlarýmýzýn önündeki en büyük engel, toplum içinde oluþmuþ sabit fikirler, gelenek zannedilen yanlýþ inanýþlar, eðitimsizlik ve kadýnýn cinsel bir öðe gibi gösterilmesi ve istismarýdýr" "Projelerin maddi deðeri küçük olsa da manevi deðerleri yüksek" Çorum Valiliði Koordinasyonunda Hitit Üniversitesi tarafýndan yürütülen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan ÖDES programý kapsamýnda finanse edilen "Çorum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi"nin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. 3 TE Belediye Meclisi bugün toplanacak "Haydi Kýzlar Okula" kampanyasýyla 350 bin kýz çocuðu okullu oldu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yayýnladýðý basýn açýklamasý ile "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý. 10 DA "Allah için sevmek" konferansý bugün Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi" konulu konferans bugün düzenleyecek. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, toplumdaki birçok hastalýðýn kaynaðýnýn sevgisizlik olduðunun altýný çizerek, "Bu düþüncelerle tertiplediðimiz 8 Mart 2013 Cuma günü saat 19.45'te "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin... 7 DE Çorum Belediye Meclisinin mart ayý toplantýsý 8 Mart Cuma günü yapýlacak. Belediye Meclisi salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda 8 gündem maddesi görüþülecek. Meclisin gündemine gelecek maddeler þunlar: 7 DE Necip Fazýl Kýsakürek sýnýfý açýldý 6 DA Kýlýçcýoðlu ölümünün 19. yýlýnda anýldý Çorum eski Belediye Baþkanlarýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, ölümünün 19.yýldönümü nedeniyle dün mezarý baþýnda anýldý. Anma törenine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile birlikte il ve merkez ilçe yöneticilerinin yanýnda bazý partililer katýldý. 6 DA Týp Fakültesine yeni atamalar Üniversitenin dün tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu ve Senato Toplantýsý'nýn ardýndan, Týp Fakültesine Doç. Dr. Ayþegül Taylan Özkan ve Doç. Dr. Ahmet Çýnar Yastý atandý. 7 DE Týbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun uyguladýðý IPARD Programý kapsamýnda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi alt tedbirinde hibe projesi sunacak baþvuru sahiplerine yönelik olarak DA

2 YÝTÝK Cumhuriyet Üniversitesi Ahmet Çuhadaroðlu Meslek Yüksek Okulu Gýda Teknolojisi Bölümü'nden 2011 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Satýlmýþ oðlu 1990 doðumlu Þükrü Þahin HÜKÜMSÜZDÜR Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. 2 HABER Eðitim Bir Sen'den Girgin'e hayýrlý olsun ziyareti Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri Milli Eðitim Müdürlüðünün yeni yerine taþýnmasý nedeniyle Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil Milli Eðitim Müdürlüðü'nün þimdiye kadar bir hizmet binasýnýn olmamasýnýn Çorum için büyük bir eksiklik olduðunu dile getirerek, yeni yapýlan hizmet binasýnýn bu eksikliði giderdiðini söyledi. Eþkil, hizmet binasýnýn yapýmýnda Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in çok emek ve gayretinin olduðunu belirterek teþekkür etti. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise ziyaretten dolayý sendika yönetim kuruluna teþekkür etti ve yeni hizmet binasýyla ilgili bilgi verdi. Yaklaþýk 4 bin metrekare alan üzerine inþaa edilen hizmet binasýnda idari ofisler, memur odalarý, 3 adet toplantý ve konferans salonu, sanat galerisi, yemekhane ve uzaktan eðitim salonunun yer aldýðýný belirten Girgin, "Yeni hizmet binamýzýn eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný diliyoruz" Milli Eðitim'e baðlý tüm birimlerin yeni hizmet binasýnda yerini aldýðýný vurgulayan Girgin, çevre düzenlemesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini söyledi. Ziyarette ayrýca eðitimde yaþanan sorunlarda gündeme geldi. Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, norm kadro fazlasý ve özür grubu öðretmen atamalarýnýn öðretmenleri maðdur ettiðini dile getirerek, "Re'sen atamalarla ilgili Bölge Ýdare Mahkemesinde dava açtýk. Bu davalar devam ediyor. Özür grubu atamalarýyla ilgili iliþik kesme kararýnýn tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz ve atanan öðretmenlerin yeni görev yerlerinde görevlerine bir an önce baþlamalarý istiyoruz. Bu kararýn deðiþtirilmemesi durumunda üyelerimizin haklarýný hukuki yollardan alacaðýz" ifadelerini kullandý. Ýmsâk :4:16 Güneþ :5:55 Ýþrak :6:45 Öðle :12:02 Ýkindi :15:17 Akþam :17:47 Yatsý :19:16 Mehmet Karadað Halk Ozaný Uyuma olmaz bilim çaðýnda Yerleri bütündür birlik baðýnda Erkeði doðuran ana deðil mi Aç susuz kalanda ana deðil mi Yavruya süt veren ana deðil mi Ýnsandan olamaz insan ayrý mý Kadýnlar anadýr olmaz ayrý mý Kadýnlar kutsaldýr bildim saygý mý Hem anamýzdýr hem de bacýmýz Ortaklaþa olur canlar acýmýz Kadýnlar olmalý baþa tacýmýz Cahil kalmasýnlar hepsi okusun Ömründe olmasýn yaþam korkusu Kendi tezgahýnda kumaþ dokusun Ozan Karadaðým açýk pazarým Kadýnlar gününe þiir yazarým Ýþkence yapana içten kýzarým Dünya Emekçi Kadýnlar Gününe için. 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 10. Hafta Allahü Teala, her yüz senede, bir âlim yaratýr. Dinini, herkese onun ile öðretir. Hadîs-i þerîf Hanýmlarýnýzý dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz deðildir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri UYKUDAN UYANSIN KADINLARIMIZ HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Gül, "sivil itaatsizliði" anlattý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin her hafta çarþamba akþamlarý düzenlediði "Düþünce Seminerleri"nin bu haftaki konuðu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül oldu. Zeki Gül, Türkiye'de bu zamana kadar olan olaðanüstü olaylar ve sivil itaatsizlik konusunda konuþma yaptý. Türkiye'de bu zamana kadar geliþen olaðanüstü olaylarý anlatarak seminerine baþlayan Gül, sivil itaatsizliðin doðru anlaþýlmasý, sivil itaatsizlikle devrim ve isyanýn karýþtýrýlmamasý gerektiðini belirtti. Gül, sivil itaatsizlikte bir üçüncü kiþinin zarar görmemesinin önemli unsur olduðunu belirtti. Zeki Gül konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "II. Abdülhamit'in darbe sonucu hallinden sonra bu millet her zaman yanlýþ seçimler (güçlülerin beklentisinin aksine) yaptýklarý için bu milletle bir tokat atmak gerekmiþtir. Türkiye maalesef 1924 Anayasasýndan sonra darbelerle yapýlmýþ anayasalara sahip olmuþtur Yýl: 8 Sayý: 2419 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 1930'larda denenmek istenen devlet eliyle kurulan muhalefet partileri halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþýnca kýsa sürede kapatýlmýþ ve devletin bekâsý korunmuþtur. 2.Dünya Savaþý sonunda totaliter rejimler yýkýlýnca zorunlu olarak Türkiye'de bir muhalefet ihtiyacý doðmuþ ve seçimlere gitme durumu oluþmuþtur. Türkiye'de her 10 yýlda bir demokratik rejime demokrasi için ara verilmiþtir. Oysa sivilleþmeyen bir demokrasiden sivil itaatsizlik beklenemez. Bu millet sabýrla sivil itaatsizliði sandýkta göstermiþ ama bunun dýþýnda bir sivil itaatsizlik örneði göstermeye cesaret edememiþtir. Bu çoðunlukla Ulul Emr'e itaat olarak algýlanan dini vecibenin yanlýþ anlaþýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Niçin inancý olanlar inancý olmayanlar kadar cesur deðil. Bu sorgulanmasý gereken bir durum." Soru -cevap þeklinde geçen seminerin sonunda Zeki Gül, seminere katýlanlara Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserini hediye etti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,793 1,803 EUR 2,334 2,349 STERLiN 2,69 2,73 JPY YENi 0,089 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YASEMÝN ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A ESER ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CAD. NO : 44/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Projelerin maddi deðeri küçük olsa da manevi deðerleri yüksek" Çorum Valiliði Koordinasyonunda Hitit Üniversitesi tarafýndan yürütülen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan ÖDES programý kapsamýnda finanse edilen "Çorum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi"nin açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda yapýlan açýlýþ toplantýsýna Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ile davetliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda ilk olarak "Çorum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Proje" koordinatörü Hitit Üniversitesi MYO öðretim üyesi Doðan Demirci proje hakkýnda bilgi verdi. Sonrasýnda ise "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi koordinatörü Sungurlu MYO öðretim görevlisi Nihal Gökçe proje hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'ün "Gönül Elçileri Projesi" hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan kürsüye Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu geldi. Bu projelerin özünde 'engelli vatandaþlar için yerel dinamikleri harekete geçirmek, engelli vatandaþlar hakkýnda toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve bu konuda duyarlýlýðýný artýrmak, engellilerin yararlandýðý sosyal ve týbbi rehabilitasyonuna yönelik projelere destek vermek, engelli vatandaþ oranlarýnýn azaltýlmasý ve en aza indirilmesine yönelik çalýþmalara destek olmak' amaçlarýnýn bulunduðunu dile getiren Ebiloðlu, "Bu proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ÖDES bütçesinden finanse edilmekte olup Valiliðimizin gözetiminde üniversitemiz tarafýndan yürütülmekte olup, projenin nakit deðeri 56 Bin TL'dir. Bu proje maddi deðeri küçük olmakla birlikte manevi deðeri çok büyük olan bir projedir. Çünkü bu projenin odaðýnda insan vardýr. Bugün saðlýklý olsak bile ömür boyu saðlýklý olacaðýmýzýn hiçbir garantisi yoktur. Herkesi seveceðiz, herkese hak ettiði deðeri vereceðiz, ama engelli insanlarýmýzýn özel durumlarýndan dolayý onlara çok daha fazla önem vermek zorundayýz. Biz onlarýn ve ailelerinin üzüntülerini paylaþabildiðimiz ölçüde azaltabiliriz. Yeryüzünde insan kadar yücelebilen ve yine insan kadar alçalabilen baþka bir canlý bulunmamaktadýr. Bu opsiyonun oluþumunda en belirgin faktör sevgi olduðunu unutmayalým" diyerek sözlerini tamamladý. Proje açýlýþ programý kokteyl ile sona erdi. "Gýda kalpazanlarýndan üretici ve tüketici el ele vererek kurtuluruz" Çorum Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ yayýnladýðý basýn açýklamasýnda sahte gýda zincirinin içine sucuk ve kaþar peynirinden sonra balýn da katýlmýþ olmasýndan dolayý bal üreticilerinin büyük üzüntü duyduklarýný belirtti. Medyanýn sahte bal haberlerini duyan halkýn bunlarý arýcýlarýn yaptýðýný düþündüðünü dile getiren Erdal Odabaþ, "Gerçek ise düþünülenin tam tersidir. Sahta bal üretenler, gýda kalpazanlýðýný meslek haline getirmiþ, buradan haksýz kazanç elde etmek için bilerek, kasten, tasarlayarak, bu iþlere kaynak ve zaman ayýrarak, bilinçli olarak faaliyetlerde bulunan arýcýlýk la ilgisi olmayan insanlardýr. Sýradan arýcýmýzýn köyünde, baðýnda, daðýnda ve yaylasýnda bilgi, beceri ve kabiliyetleri ölçüsünde þaibesiz bal üretme gayretindedir. Arýcýlarýmýzýn hata yapma ihtimali vardýr. Birlik olarak muhtemel hatalarý sýfýrlamak için harekete geçmiþ bulunmaktayýz. Bunun için üyelerimize sözleþmeli bal ürettireceðiz. Danýþmanlarýmýzla ve bizzat üretimlerimiz yakýndan takip edeceðiz. Arýcýlarýmýzýn sahte bal üretme þansý yoktur. Bu þansý sýfýrlayan en önemli faktör ise göz önünde faaliyette bulunmalýdýrlar. Her arýcýnýn kaç arýsý olduðu Kýz Teknik ve Meslek Lisesinde "Çiðdem Aþý Þenliði" düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen þenliðe Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Okul Aile Birliði Baþkaný Ýsmail Akyol, Okul Müdürü Elvan Güneþ, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Þenlikte ilk olarak öðrenciler çiðdem gezdirmeyi canlandýrdýlar.daha sonra ise çiðdem aþý konuklara ikram edildi. buradan ne kadar verim alabileceði bilinen gerçeklerdir. Hiçbir arýcýnýn kapasite ve potansiyelinin dýþýna çýkma gibi bir lüksü olamaz. Olduðunda bunu izah edemez. Zaten sayýlabilecek kadar az sayýda olan arýcýlarýmýz bir birlerini tanýmakta bir çoðu bir bilerinin çalýþmalarýndan haberdardýrlar. Gerçi her sektörün içinden istenmedik durumlar çýkma ihtimali her zaman bulunsa da þu ana kadar Çorumlu arýcý yüzümüz kýzartacak hiçbir yanlýþýn içine düþmemiþtir. Alýn teri dökerek helalinden bizlerin sofralarýna bal gibi nezih bir gýdayý hazýrlama çabasý içinde olan arýcýlarýmýz her emekçi gibi saygýndýr ve saygý deðerdir" Çorum Bal Üreticileri Birliði olarak sahta bal konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunduklarýný ve bulunmaya da devam edeceklerini dile getiren Odabaþ, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Üyelerimiz gördükleri her þüpheli balý Alo 174 Gýda Hattýna, köylerde ise jandarmaya ihbarda bulunma konusunda çok hassas olacaðýz. Vatandaþlarýmýzýn da sahte bal konusunda hassas davranmalarýný bekliyoruz. Alo 174 Gýda Hattý, 155, Polis, 156 Jandarma gibi birimlere her þüpheli durumda mutlaka bilgilendirmelidirler. Bunu özellikle rica ediyoruz. Gýda kalpazanlarýndan kurtulmanýn en önemli yolu üretici tüketici el ele vererek birlikte hareket etmektir." KTML'de "Çiðdem Aþý Þenliði"

4 AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Þentop bölge toplantýsýna katýlacak HABER 4 AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, partisinin Çorum'da yapýlacak bölge toplantýsýna katýlacak. Prof. Dr. Mustafa Þentop 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Anitta Otelde yapýlacak olan Seçim Ýþleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkanlarý bölge istiþare toplantýsýna katýlarak konuþma yapacak Ataþ ve Baþer Çorum'a geliyor Yusuf Baþer AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný AK Parti Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer bugün Çorum'a gelecek. Milletvekilleri Ataþ ve Baþer ilk olarak Ýskilip'e giderek Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret edecekler daha sonra ise ilçede son günlerde AK Parti Ýlçe Teþkilatý yöneticilerine yönelik Mustafa Ataþ yapýlan saldýrýlar ile ilgili bilgi alacaklar. Milletvekilleri daha sonra ise saat 19.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak olan teþkilat toplantýsýna katýlacak. Defterdarlýk THM korosuna tam not Vergi Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda Türk Halk Müziði konseri düzenlendi. Vergi Dairesi Türk Halk Müziði korosu 24. Vergi Haftasý Kapsamýnda konser verdi. Devlet Tiyatrosu Salonunda önceki akþam gerçekleþtirilen konseri Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ile çok sayýda davetli izledi. Koro seslendirdiði birbirinden güzel Türk Halk Müziði eserleri ile dinleyicilere güzel bir akþam yaþattý. Kadýn toplumun her kademesinde Çorum Emniyet Teþkilatý 8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle Öðretmen Evin de kokteyl düzenledi.kokteyle Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile eþi Gülcan Doðan ve Emniyet Teþkilatý mensuplarýnýn eþleri katýldý.günün anlam ve önemini anlatan konuþmayý yapan Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, "Gönül ister ki bir deðil de her gün kadýna verilen bu deðer devam etsin. Mustafa Kemal Atatürk'ün olduðu gibi þanlý tarihimizde önem veriyor. Yazýlý ve görsel basýnda kadýnlara yapýlan þiddeti görüyoruz. Ama ben yine de gelecekten çok umutluyum. Gelecekte biz kadýnlarý parmaklarýyla gösterecekler" Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise, Cumhuriyet'le birlikte kadýnlara haklarýna sahip olduðunu belirterek, birçok ülkeden önce seçme Polis eþlerine özel "Kadýnlar Günü" etkinliði ve seçilme haklarýnýn kadýnlara verildiðini söyledi. Doðan, "Emniyet Teþkilatýmýzda çalýþan bayan arkadaþlarýmýzýn ne kadar zor ve güç bir þekilde çalýþtýklarýný biliyoruz. Teþkilatýmýzda çalýþan bayan arkadaþlarýmýza daha iyi bir þekilde çalýþabilmeleri için elimizden geleni yapýyoruz ve herkesin kadýn günü kutlu olsun" Köse, Balbay'ýn mektubunu Mecliste okudu temsil edilmelidir Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Banu Gündemir, "8 Mart Kadýnlar Günü" nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda kadýnlarýn toplumsal hayata, iþ hayatýna atýlmalarýnýn, seçme ve seçilme haklarýnýn, erkeklerle ayný haklara sahip olmalarýnýn önünde hukuki hiçbir engel bulunmadýðýný belirterek, "Bugün kadýnlarýmýzýn önündeki en büyük engel, toplum içinde oluþmuþ sabit fikirler, gelenek zannedilen yanlýþ inanýþlar, eden Türk kadýný parlamentoda ancak yüzde 14.2 oranýnda temsil edilmektedir. Evli kadýnlarýmýzýn yüzde 51.8'i 20 yaþ altýnda evlenmiþ ve yüzde 6.2 sinin resmi nikahý yok" Kadýna yönelik þiddetin, hýz kesmeden devam ettiðini ve son yýllarda yapýlan yasal dü- eðitimsizlik ve kadýnýn cinsel bir öðe zenlemelerin bunlarý gibi gösterilmesi ve istismarýdýr" TÜÝK verilerine göre 2012'de Ülke nüfusunun 'e yükseldiðini ve bunun 'sýnýn kadýn olduðunu dile getiren Gündemir, "Kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný yüzde 30.2i. 18 yaþýndan büyük her 100 kadýndan 10'u yani yüzde 9.8'i okur yazar deðil yüzde 3.6' sý ise okuma yazmayý bir þekilde öðrenmiþ ancak diplomasý yok. Yüzde 30.4'ü lise mezunu olan kadýnlarýmýzýn sadece yüzde 9'u üniversite mezunu Seçme ve seçilme hakkýný 1934'te elde önlemekte yetersiz kaldýðýný kaydeden Gündemir, "Bir araþtýrma þirketinin yaptýðý araþtýrmaya göre, evli ve ya boþanmýþ 100 kadýndan 47'si eþinden fiziksel þiddet gördüðünü, yine bu araþtýrmaya göre, evli kadýnlarýn yüzde 83'ü, bekar kadýnlarýn yüzde 78.4'ü aile içinde þiddete maruz kaldýðýný söylüyor. Erken yaþta evlenen kadýnlar daha çok baský ve aile içi þiddete maruz kalýyor. Kýz çocuklarýnýn erken yaþlarda evlenmeleri ve özellikle akraba evliliði yapmalarý, ülkemizde bebek ve anne ölümlerinin sayýsýný artýrýcý bir etkendir. Özel sektöre oranla kamuda kadýn istihdamý daha yüksek olmakla birlikte devlet kademesinde üst düzey idari görevlerde kadýn sayýsý yok denecek kadar azdýr. Oysaki, kadýn ve erkek bir vücudun dayandýðý iki ayak gibidir. Bunlardan herhangi birisi toplumdaki iþlevini yitirirse o vücut eksik ve sakat kalýr. Bu nedenle de, Kadýn eðitim almalý, isterse çalýþmalý toplumun her kademesinde temsil edilmeli, her ortamda söz sahibi olmalýdýr" ifadelerini kullandý. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ýn gönderdiði mektubu TBMM Genel Kurulunda gündem dýþý söz alarak okudu. Sözlerine, "Bugün, Ýzmir Milletvekilimiz Mustafa Balbay'ýn tutuklanýþýnýn 5'inci yýl dönümü dolayýsýyla, kendisinin Genel Kurulla paylaþmak, Türk milletiyle paylaþmak üzere göndermiþ olduðu mektubu sizlerle paylaþacaðým" diyerek baþlayan Köse, Balbay'ýn mektubunu milletvekilleri ile paylaþtý.

5 HABER 5 Çorumlu sanayicilere 'nükleer' fýrsatý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ülkemizde yapýmý devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne Çorumlu sanayicilerin de tedarikçi olabileceðini belirtti. Çetin Baþaranhýncal, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'nýn, Nükleer Enerji Santrali yapýmýnda ihtiyaç duyulan parçalarýn yerel firmalardan karþýlanmasýný kararlaþtýrdýðýný, bu sayede Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýnýn da bu yatýrýmlar tedarikçi olabileceklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasýnda, tarihinde Ankara'da imzalanan iþbirliði anlaþmasýna istinaden, Türkiye'de Mersin ili Akkuyu Sahasý'nda bir Nükleer Güç Santrali (NGS) çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný belirten Baþaranhýncal, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý baþta olmak üzere ilgili kurumlar, nükleer enerji santrali projelerinin yürütülmesinde yerli katkýnýn mümkün olduðunca artýrýlmasý çalýþmalarýný yürütmektedirler. Ýlk yatýrým maliyeti takriben 20 milyar dolar olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi yaklaþýk 550 bin parçadan oluþmaktadýr. Rus þirketinin yaklaþýk olarak proje bütçesinin yarýsýný, yapacaðý ihalelerle yerli firmalardan tedarik etmesi beklenmektedir. Yerli þirketlerin bu denli büyük bir projede yer alarak tecrübe kazanmalarý, dünyadaki diðer NGS projelerinde de tedarikçi olabilmelerine imkân saðlayacaktýr. Ayný zamanda bu projede tedarikçi olan firmalar, Türkiye'de yapýlacak baþka NGS projelerinde diðer firmalara karþý avantajlý hale gelecektir" Çorum sanayisinin ulaþtýðý ileri teknoloji ve katma deðerli ürünlerin nükleer santralin yapýmýna katký saðlayabileceðini ifade eden Baþaranhýncal, Çorum sanayicisinin tedarikçi olabileceðini vurguladý. Baþaranhýncal açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Bakanlýðýmýzdan edindiðimiz bilgilere göre nükleer güç santrallerinde ekipmanlar 4 sýnýfa ayrýlmaktadýr ve 3. sýnýf ürünler ileri teknoloji gerektiren ürünlerdir. Yerli firmalarýmýz ilk etapta, proje bütçesinin yarýsýný oluþturan 4. sýnýf ürünleri hedef alabilirler. Firmalarýmýzýn bu yüksek bütçeli projede bütçenin yarýsýný oluþturan 4. sýnýf ürünlerde tedarikçi olabilmeleri büyük bir fýrsattýr. Bu sektörde ve Akkuyu santral projesinde tedarikçi olabilmek için yapýlacak il adým ilgili Rus firmasýnýn internetteki adresine kayýt yaptýrmaktýr. Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluþu, Rosatom'un ve projenin genel yüklenicisi Atomstroyexport'un proje kapsamýnda ekipman almak üzere çýkacaðý ihalelere Türk þirketlerinin katýlýp projede tedarikçi olarak yer alabilmeleri için internet üzerinden adresinde yer alan tedarikçi kataloguna kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Ýlgili siteye kayýt yaptýrdýktan sonra bir iþ günü içerisinde þifre gelmekte ve bu þifre ile diðer iþlemler tamamlanmaktadýr. Rus firmasý tedarikçi olmak isteyen firmalardan, ürünlerinin özelliklerini ve gerekli ise üç boyutlu çizimleri bu siteye yüklemelerini istemektedir. Önemli bir husus; bu siteye kaydýný yaptýrýp onay alan bir firma, ihaleler açýklandýðýnda daha önceden giriþlerini yaptýrmadýðý ürünlerin kayýtlarýný da ihale süresi bitene kadar yaptýrabilecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý bu proje için ve Türkiye'de uygulanacak diðer nükleer enerji santralleri için, web sitesi kurma çalýþmalarýný sürdürmektedir. Firmalarýmýz için bir fýrsat olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesiyle ilgili detaylý bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Baþkanlýðý'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmaný Hakan Hatipoðlu'ndan numaralý telefon aracýlýðýyla, ya da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Çorum Yatýrým Destek Ofisi'nden alabilirler." TEÞEKKÜR Samsun Medicana Hastanesinde geçirmiþ olduðum kulak ameliyatý dolayýsýyla; telefonla arayan, çiçek gönderen, bizzat ziyaretime gelen: Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Zafer ÇAÐLAYAN'a, TOBB Baþkanýmýz Sayýn Rifat HÝSARCIKLIOÐLU ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Valimiz Sayýn Sabri BAÞKÖY ve Vali Yardýmcýlarýmýza, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'ye, Çorum Milletvekillerimiz Sayýn Salim USLU, Sayýn Cahit BAÐCI, Sayýn Murat YILDIRIM ve Basýn :193 Sayýn Tufan KÖSE'ye, Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Ýhsan ÖZKES'e, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutanýmýz Sayýn Albay Hakan SARAÇ'a, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Sayýn Ýsmail YÜCEL'e, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayýn Davut GÜNEY'e, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardýmcýmýz Sayýn Uður ERKAYMAZ'a, Yargýtay Üyesi Hâkim Sayýn Þakir AKTI'ya, Yargýtay Üyesi Savcý Sayýn Zihni DOÐAN'a, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof.Dr.Reha Metin ALKAN'a, Ýl Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim DOÐAN'a, Defterdarýmýz Sayýn Yaþar Ahmet ÖZKAN'a, Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz Sayýn Mustafa EKER'e, Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkanýmýz Sayýn Bayram BURCU, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz ile Borsa üyelerimize ve personellerimize, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Çetin BAÞARANHINCAL ve iþ âlemine, Ziraat Odasý Baþkaný Sayýn Mehmet SAYAN ve çiftçilerimize, Alaca Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn Fahri COÞKUN ve üyelerine, Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Günser ÞÝRÝN ve üyelerine, Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn Halim KARAÇÝL ve üyelerine, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Abdulkadir ÞAHÝNER ve üyelerine, Ýskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Sayýn Ýsmet USLU ve Borsa üyelerimize, Osmancýk'tan Sanayici Sayýn Erkan KANITEMÝZ ve Borsa üyelerimize, Mecitözü'nden Sayýn Mehmet SEÇGEL, Sayýn Ýbrahim GÜRBÜZ ve Borsa üyelerimize, Sivil Toplum Kuruluþu Temsilcilerine, Kamu Kurum ve Kuruluþ Yetkililerine, Siyasi Parti Temsilcilerine, Basýn Mensuplarýna, Samsun Medicana Hastanesi Baþhekimi Sayýn Op.Dr.Ferhat GÜNAYDIN'a, Ameliyatýmý baþarý ile gerçekleþtiren Sayýn Prof.Dr.Teoman ÞEÞEN ve ekibine, Eþ, dost ve akrabalarýma teþekkür ederim. Ömer GÜNEY Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný "Güçlü kadýn güçlü toplumdur" Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Kadýnlarýn tarih boyunca cinsiyet ayrýmcýlýðý ve eþitsizliklerle karþý karþýya kaldýklarýný belirterek mesajýna baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Geleneksel cinsiyet rolleri ve sosyalleþme sureci günümüzde bazý sorunlara yol açmaktadýr. Günümüz toplumlarýnda kadýn iki temel sorunla karþý karþýyadýr. Kadýna yönelik cinsiyet ayýrýmcýlýðý bu sorunlardan birisi ve en önemlisidir. Cinsiyet ayýrýmcýlýðý, kadýna yöneliktir ve evrensel bir sorundur" Bir diðer sorunun ise kadýna yönelik þiddet olduðunu dile getiren Baðcý, "Her iki sorunun da ortadan kaldýrýlarak kadýnýn toplumsal ve ekonomik yaþamýn her alanýnda katýlýmýnýn ve istihdamýný artýrýlmasý AK Parti hükümetlerinin öncelikli politikalarý arasýnda sürekli yer almýþtýr. Son on yýlda yapýlan hukuki düzenlemeler bu alandaki boþluklarý doldurmakla birlikte yaptýrýmlarýnda caydýrýcý yönü güçlenmiþtir. Ancak, ne tür hukuki düzenleme yapýlýrsa yapýlsýn soruna kalýcý çözüm üretilebilmesinin en temel koþulu, kime uygulanýrsa uygulansýn her türlü ayrýmcýlýk ve þiddetin yanlýþ olduðunun bireylerde evrensel bir ilke olarak yerleþmesini saðlamaktýr. Bunun için de büyüklere, eðitimcilere, din adamlarýna, basýn yayýn kuruluþlarýna ve anne babalara büyük görev düþmektedir. Ülkemizde kadýna yönelik her tür ve tarzdaki ayrýmcýlýk ve þiddete karþý yapýlmasý gereken en önemli eylem biçimi birlikte hareket etmektir. Ayrýmcýlýk yapan ve þiddet uygulayanlar unutmasýnlar ki, onlarý da bir "Ana" doðurdu ve yetiþtirdi. Kadýnýn bütün rolleri önemlidir. Ancak hiç akýllardan çýkarýlmasý gereken iki rolü vardýr. Bunlarda Ana ve Eþ olmasýdýr. Bu iki rolü akýldan çýkarmadýðýmýz sürece bu alandaki sorunlar ve eþitsizlikler azalarak ortadan kalkacaktýr. Kadýn güçlü olursa aileyi de toplumu da büyütür, güçlendirir ve yüceltir. Dünya kadýnlar gününün ülkemizde ve dünyada ayrýmsýz, eþit ve þiddetin olmadýðý birlikte ve mutlu yuvalarýn tesisine katký saðlamasýný diliyor, tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum" þekliden kaydetti. "Kadýnlara en büyük desteði AK Parti verdi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýna, "Hayatýmýzýn doðumundan itibaren her anýnda yanýnda olan varlýklar ile bizleri onurlandýran, bizleri eðiten, yetiþtiren, yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren fedakar kadýnlarýmýzýn dünya kadýnlar gününü samimi duygularýmla kutluyorum" diyerek baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Huzurlu, mutlu ve saðlýklý bir toplumun temel taþlarý olan varlýklarýyla her alanda fedakarlýðý, üretkenliði ve duyarlýlýðý temsil eden kadýnlar, sonsuz sevgi ve hoþgörüyle yetiþtirdikleri nesillerle geleceðin þekillendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir" Kadýnlarýn özellikle ailenin genelde ise toplumun temelini oluþturduklarýný kaydeden Ceylan, "Kadýnlarýn eðitimden, saðlýða yasama yürütme yargýdan iþ dünyasýna, siyasetten ekonomiye kadar hayatýn her alanýnda baþarýyla görev almýþlardýr ve bundan sonrada almaya devam edeceklerdir. Son yýllarda kadýn sayýsý her alanda artarak devam ediyor olmasý deðiþim ve dönüþümün en somut örneðidir. Kadýnlarýmýzýn sorunlarýna ve çözümü konusunda en büyük desteði AK Parti vermiþtir. AK Parti olarak iktidara gelinen günden itibaren her alanda olduðu gibi kadýnlara yönelik pek çok ilke imza atmýþtýr" þeklinde kaydetti. Ceylan hükümetin kadýnlar ile ilgili hayata geçirdiði uygulamalar hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Þiddete uðrayan kadýnlarýmýza hizmet vermek üzere 'Alo 183' hattýný kurduk. Nüfus 'i geçen belediyelere Kadýn Sýðýnma Evi açma zorunluluðu getirdik. Kadýn karþý þiddetin önlenmesiyle ilgili Avrupa Konseyi Sözleþmesi'ni 24 Kasým 2011 tarihinde onaylayarak bu sözleþmeyi meclisten geçiren ilk ülke olduk. 8 Mart 2012 tarihinde, Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesi kanununu çýkardýk. Daha önce 4 maddelik olarak düzenlenen bu kanunu 25 maddelik bir temel kanun haline getirdik. Ýlk baþta þiddete maruz kadýnlarýmýz olmak üzere ailenin diðer üyeleriyle ilgili, koruma, önleme, kolluk, hizmetleri ve yargýlama süreçleri dahil her þeyi bu kanunla, ihtiyaca cevap verecek hale getirdik. Hamile ve doðum yapan memur hanýmlara, nöbet ve gece vardiyasý muafiyeti getirdik. Baðýmsýz çalýþan kadýnlar için, ilk defa sigorta kapsamýnda emzirme ödeneði getirdik. Gebelik halinde 16 haftalýk iþ görmezlik ödeneðini, analýk yardýmý olarak ödemeye baþladýk. Aile danýþmaný merkezlerini 17'den 50'ye çýkardýk. Kadýn Konukevi sayýsýný 59'dan 85'e çýkardýk. Kadýnlarýmýzýn evde ticari amaçla ürettikleri ürünleri, vergiden muaf tuttuk. Binlerce kadýnýmýza Mikro Kredi Projesi çerçevesinde kredi verdik. Kadýnlarýmýzýn, her kademede siyasette temsilini %100' den fazla artýrdýk. Resmi nikâhlýyken eþi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadýnlara, iki ayda bir olmak üzere, 500 TL maaþ baðladýk." "Kadýnlarýn sosyal ve ekonomik hayatýn içinde eþit bir yeri olmalý" MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire þayan bir þekilde sorumluluklarýný yerine getiren kadýnlarýmýza çok þey borçlu olduðumuz bir gerçektir" diyerek mesajýna baþlayan Daþdan, "Kadýnlarýmýzýn sosyal ve ekonomik hayatýn içinde eþit, onurlu ve saygýn bir yeri olmasý gerekir ve bunun artmasýnda da herkese büyük görevler düþmektedir. Kadýnýn ihmal edildiði bir toplumun varlýðýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesi mümkün deðildir. Son yýllarda kadýnlarýmýzýn muhatap olduðu ve bizleri son derece kaygýlandýran insanlýk dýþý muamelelerin tamamen yok edilmesi için baþta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düþeni eksiksiz yerine getirmelidir" Daþdan mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "08 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle, hayatýn tüm zorluklarýný halen yoðun bir þekilde hissederek yaþayan ve çalýþan tüm kadýnlarýn, yaþadýðý sýkýntýlarý yürekten paylaþýyor, milletimizin teminatý çocuklarýmýzýn cefakar ve vefakar anasý, yuvalarýmýzýn mimarý, yaþamýmýzýn doðumdan ölüme her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz olduðunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, eðiten, yetiþtiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz bizlere sunan fedakâr Türk Kadýnýnýn; en baþta da muhterem þehit annelerimizin "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nü kutluyorum."

6 HABER TEK 6 "Ekonomik sorunlarýn aðýrlýðýný kadýnlar erkeklerden daha fazla hissediyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Toplumumuzun geleceði adýna hayati öneme sahip temel deðerlerimiz, çaðýn bireyselciliðini öne çýkaran, dayanýþma bilincini yok eden kültürü içinde dejenere olmaktadýr. Bu dejenerasyon, her geçen gün büyüyen þiddet olgusunu körüklemektedir. Günümüzde gerek aile içi, gerekse sosyal hayatýn tüm alanlarýna yayýlan þiddet olgusuyla karþý karþýya olan ülkemizde, en sýk þiddete maruz kalan kesimin kadýnlar olduðu bir gerçektir" Kadýnlarýn yaþadýðý sorunlara da deðinen Saatçi, "Eþit ve adil olmayan koþullar altýnda, kayýt dýþý ve sosyal güvenceden yoksun çalýþan kadýnlarýmýzýn sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Ekonomik ve sosyal sorunlarýn aðýrlýðýný kadýnlarýmýz erkeklerden daha fazla hissetmektedir. Aile sorumluluklarý ile iþi arasýnda sýkýþan kadýnlarýn, artan sorumluluklarý ve iþ hayatýnda karþýlaþtýklarý zorluklar, onlarýn çalýþma hayatýna katýlýmýný her geçen gün zorlaþtýrmaktadýr. Kadýnlarýn gerek çalýþma hayatýnda gerekse toplumsal hayatýn diðer alanlarýnda eþit haklara sahip olma adýna verdikleri mücadelenin simgesi olan bir günde sosyal hayatýn paydaþý olan kadýnlarýmýzýn çalýþma koþullarýnýn, iþ hayatý dýþýndaki yükünü hafifletecek þekilde düzenlenmesi ve kadýnlarýmýzýn çalýþma hayatýnýn eþit haklara sahip bireyleri olmasý en büyük dileðimizdir. Ayrýca inançlarý gereði baþörtüsü kullanan kadýnlarýmýzýn, baþörtüsü nedeniyle uðradýklarý baský ve tacizler hiçbir þekilde kabul edilemez. Baþörtüsü taktýklarý gerekçesi ile okullarýndan veya çalýþtýklarý iþlerden baský, tehdit ya da tacizle uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlan ya da ikna odalarýnda psikolojik tacize uðrayan kadýnlarýmýzýn ya da kýzlarýmýzýn yanýnda olduðumuzun bilinmesini isteriz. Yüklendiði sorumluluklar açýsýndan baktýðýmýzda kadýnlarýn ev ve iþ yükünün yaný sýra annelik gibi ulvi bir sorumluluðunun da bulunduðu göz ardý edilmemelidir. Hayatýn aðýr þartlarý altýnda, anne, eþ ve iþ kadýný olarak ayakta kalabilen kadýnlar; hayatýn mimarlarý olarak en büyük saygýyý ve övgüyü hak etmektedirler. Bu düþüncelerle Memur Sen olarak baþta Kamu alanýnda çalýþan þefkat kahramanlarýmýz olmak üzere tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandý. Kargý göletine bakým yapýlmalý Mecitözü ilçesine baðlý Kargý Köyü yakýnlarýna tarýmsal sulama ve hayvan içme suyu amacýyla yapýlan gölete bakým yapýlmasý istendi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili olarak yazýlý önerge teklifi veren Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyeleri Selahattin Kocabaþ ve Haydar Erdem, bakýmsýzlýk nedeniyle son 2 yýldýr su kaçýrmaya baþlayan Kargý göletine bakým yapýlmasýný istediler. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonuna havale edildi. Kýlýçcýoðlu ölümünün 19. yýlýnda anýldý Çorum eski Belediye Baþkanlarýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, ölümünün 19.yýldönümü nedeniyle dün mezarý baþýnda anýldý. Anma törenine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile birlikte il ve merkez ilçe yöneticilerinin yanýnda bazý partililer katýldý. Ulucami Emekli Baþ Ýmam-Hatibi Hasan Kestek, törende yaptýðý konuþmada "Aslan gibi geldi, aslan gibi gitti, kendisine Allah'tan rahmet, sizlere de baþsaðlýðý diliyorum. Þimdiye kadar yeri doldurulamadý, bundan sonra doldurmaya çalýþacaðýz" Kestek daha sonra Kur'an-ý Kerim okudu ve Fatiha okunarak dualar edildi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, yaklaþýk 17 yýl süreyle baþkanlýk yapan Turhan Kýlýçcýoðlu'nun 19.ölüm yýldönümü için toplandýklarýný belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, mekaný cennet olsun" Atlas, Turhan Kýlýçcýoðlu'nun sosyal belediyeciliðin en güzel örneðini verdiðini, Çorum halkýný bir bütün olarak görerek, Çorum'u marka þehir haline getirdiðini söyledi. Çorum'un Kýlýçcýoðlu döneminde Türkiye'nin en temiz ve yaþanabilir illerinden birisi olduðunu vurgulayan Atlas, "Baþbakanýn dediði gibi nereden nereye geldik, 17 yýl sorunsuz yönetilen belediye son yýl içinde nice badireler atlattý. Fakirin fukaranýn kuruþuna sahip çýkýlýrken bugün þafak operasyonlarý yapýlýyor, belediye baþkaný rüþvet suçundan aðýr cezada yargýlanýyor. Sen hem aðýr cezada yargýlan, hem de koltuðu býrakma, rahmetli belediye baþkanýmýzýn kabri baþýndan çaðrýda bulunalým bu seferde, belki bugün aklý baþýna gelir. Davanýn selameti açýsýndan, görevi býrakmaya çaðýrýyoruz baþkaný" þeklinde konuþtu. Atlas, "Davacýlar mahkemeden çekilse de, dava halkýn vicdanýnda devam etmektedir, Çorum'un davasý olmuþtur ve biz de peþini býrakmayacaðýz" Atlas, "Çorum halký adýna söylüyorum sen rahat uyu, yaptýðýn hizmetleri Çorum halký çok iyi biliyor. Senden sonra Çorum'a yakýþan bir baþkan 2014 seçimlerinde gelecektir" ifadelerini kullandý. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük" Çorum Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUMSÝ- AD) Baþkaný Onur Þamlý, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Tüm dünyada, kadýnlarýn eþitlik, kalkýnma ve daha huzurlu yaþam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadýr. Cumhuriyetimizin odak noktasýnda yer alan kadýnlarýmýz, modern ve çaðdaþ günlere gelmemizde önemli görevler baþarmýþlardýr" Þamlý'nýn açýklamasý þöyle: "Yaþamýn doðumdan ölüme her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz olduðunda desteklerini esirgemeyen, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum." Osmancýk MYO'dan SMMMO'ya ziyaret Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý öðrencileri, Öðr. Gör. Ýlknur Kýlýç ve Öðr. Gör. Emre Demir ile Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasýný ziyaret ettiler. SMMMO Baþkan Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar tarafýndan karþýlanan öðrencilere Muzaffer Yýldýrým 3568 sayýlý meslek yasasý ve staj konularý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. Öðrencilere ayrýca "Serbest Muhasebeci Mali Müþavir nasýl olunur? ve mesleðin incelikleri hakkýnda bilgiler veridi. Çorum'da 6 turizm bölgesi var Hititlerin baþkenti Hattuþa'yý baðrýnda bulunduran Çorum'da tespiti yapýlmýþ doðal, tarihi, arkeolojik ve kültürel turizm deðerleriyle kýþ, av ve su sporlarý ile saðlýk ve orman turizmi gibi turizm bölge ve alanlarýnýn bulunmadýðý belirtildi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'da turizm bölge alaný ve merkezlerinin tespiti konusunda yapýlan çalýþmalarla ilgili olarak hazýrlanan Turizm Komisyonu Raporu meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan raporu okuyan Turizm Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, komisyon olarak yaptýklarý incelemelerde Çorum'da tespiti yapýlmýþ doðal, tarihi, arkeolojik ve kültürel turizm deðerleriyle kýþ, av ve su sporlarý ile saðlýk turizmi gibi turizm bölge ve alanlarýnýn bulunmadýðý açýkladý. Çorum'da turizm bölgesi olarak tahsis Cumhuriyet Lisesinde oluþturulan Necip Fazýl Kýsakürek sýnýfýnýn açýlýþý dün yapýldý. Açýlýþ törenine, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Eðitim ve Kültür Müdürü Mustafa Ercan ve Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü Vural Sucu katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sýnýfýn açýlýþ kurdelesi kesildi. Belediye tarafýndan sýnýfa hediye edilen Necip Fazýl Kýsakürek'in kitaplarýný Zeki Gül okul yöneticilerine verdi. edilmiþ herhangi bir ormanlýk alanýnda bulunmadýðýný vurgulayan Ýbrahim Çýrakoðlu, Çorum'da Boðazköy ve Alacahöyük olmak üzere 2 adet tarihi milli park, Abdullah Yaylasý, Çatak ve Sýklýk olmak üzere 3 adet tabiat parký, Kargý KÖS daðý olmak üzere 1 adet yaban hayatý geliþtirme sahasý bulunduðunu açýkladý. Necip Fazýl Kýsakürek sýnýfý açýldý

7 HABER 7 Vali Çakýr, Uslu'yu Rize Tanýtým Günlerine davet etti Rize Valisi Nurullah Çakýr, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu, bu yýl dördüncüsü yapýlacak olan Rize Tanýtým Günlerine davet etti. Vali Nurullah Çakýr, "Rize'nin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda her köþesiyle tanýtýlmasýný hedeflendiðimiz8-11 Mart tarihleri arasýnda Ankara'da gerçekleþtireceðimiz Rize Tanýtým Günlerinde sizleri de aramýzda görmek isteriz" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 8-11 Mart tarihleri arasýnda Ankara'da düzenlenen Rize Tanýtým Günlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederek, illerin tanýtýlmasýnda yapýlan bu tur organizasyonlarýn önemli olduðu vurguladý. Uslu, "Vali Çakýr'ý Karabük ve Çorum Valiliði dönemlerinden tanýrým. Geride býraktýðý sevgi ve baþarý dolu iliþki ve hizmetlerini Rize'de de sürdürdüðünü görmüþ olmaktan memnuniyet duydum" þeklinde kaydetti.rize Valisi Nurullah Çakýr, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý, TBMM eski Baþkaný, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin yapýlan davetin ardýndan bir süre sohbet ettiler. "Kadýnlarýn þiddete maruz býrakýlmasýný kabul edemeyiz" Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5ö kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan tutuklandý. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakýt istasyonunun günü ateþli silah ile kurþunlanmasý, günü bir siyasi partinin yöneticisinin telefon ile tehdit edilmesi ve günü de bir iþyerinin kundaklanmak suretiyle yakýlmaya çalýþýlmasý olaylarý meydana gelmiþtir. Yürütülen çalýþmalar neticesinde meydana gelen olaylarýn birbiri ile baðlantýlý olabileceði ve ayný þahýslar tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olabileceði deðerlendirilerek Ýl Emniyet Müdürlüðümüz, Ýl Jandarma Komutanlýðýmýz ve Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðümüz ekiplerince koordineli bir þekilde çalýþmalara baþlanýlmýþtýr. Yürütülen tahkikat kapsamýnda meydana gelen olaylar ile ilgili olduðu deðerlendirilen U.K isimli þahýs Ýskilip ilçemizde, Ç.Ç.-S.A.-H.T.-M.Ü. isimli þahýslar ise günü Çorum il merkezinde Ýl Emniyet Müdürlüðümüz Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliðine baðlý ekipler tarafýndan yakalanmýþlardýr. Þüphelilerin ikamet ve otolarýnda yapýlan aramalarda suçta kullanýlmýþ olabileceði deðerlendirilen iki adet otomatik tüfek ile bir adet kurusýký tabanca ele geçirilerek muhafaza altýna alýnmýþtýr. Ýþyeri kurþunlama, iþyeri kundaklama ve tehdit olaylarýnýn þüphelileri olduðu deðerlendirilen Ç.Ç-S.A.-H.T.-M.Ü.-U.K günü tahkikat evraký ile birlikte Ýskilip Adli Mercilerine sevk edilmiþ olup, Ç.Ç- S.A.-M.Ü. isimli þüpheliler mahkemece tutuklanmýþlardýr" "Allah için sevmek" konferansý bugün Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi" konulu konferans bugün düzenleyecek. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, toplumdaki birçok hastalýðýn kaynaðýnýn sevgisizlik olduðunun altýný çizerek, "Bu düþüncelerle tertiplediðimiz 8 Mart 2013 Cuma günü saat 19.45'te "Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi" baþlýklý konferansýmýza tüm halkýmýz davetlidir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün yeni hizmet binasýndaki büyük konferans salonunda gerçekleþtireceðimiz programýmýzýn konuþmacýsý Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Kula olacak. Bugün her þeyden daha çok ihtiyaç duyduðumuz, "Allah için Sevmek" konusunun iþleneceði konferansýmýza çoluk-çocuk, kadýn-erkek tüm halkýmýzý bekliyoruz" Belediye Meclisi bugün toplanacak Çorum Belediye Meclisinin mart ayý toplantýsý 8 Mart Cuma günü yapýlacak. Belediye Meclisi salonunda saat 10.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda 8 gündem maddesi görüþülecek. Meclisin gündemine gelecek maddeler þunlar: "Türkiye Belediyeler Birliði ile Ýsveç Yerel Yönetimler ve Bölgesel Birliði ile Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik projesi yürütülmesi. Akkent Mahallesi 114 ada, 1 nolu parselin bir kýsmýnýn 1/5000 ölçekli nazým ve 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planý deðiþikliði. Sülüklü Deresinin 1200 m'lik kýsmýnda yapýlan 1/5000 ölçekli nazým ve 1/1000 ölçekli uygulama Ýmar Planý revizyonu. Bahçelievler Mah, 484,3630,2586 adalar, Karakeçili Mah, 140, ada, Ulukuvak Mah, 3389, 959, 2480 adalar, Ýbrahimçayýrý Mevki, 2597ada, Yavruturna, 2226 ada, Gülabibey, 3770, 503 adalar ve Çoraklýk, 1871, 3001 adalar da plan müellifince hazýrlanmýþ 13 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan deðiþikliði. Çoraklýk Mevki, 82 pafta, 584 ada, 39 no'lu parselde plan müellifince hazýrlanan 1/5000 ölçekli Nazým ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planý deðiþikliði Tarih ve 9 Sayýlý Belediye Meclis Kararýyla onaylanan plan deðiþikliðine yapýlan itirazlar. Gelir Tarifesinin Tatil günlerinde çalýþma ruhsat harçlarý ve Yangýn Tedbir Denetleme Hizmet Ücret tarifesi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Cengiz Özkader, Ömer Maz ve Özkan Balcý' nýn Almanya seyahati." Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle bir mesaj yayýmladý. "Türk kadýnýnýn hayatýn her alanýnda ve dünyanýn her yerinde imza attýðý baþarýlarý gururla izliyoruz" ifadeleriyle mesajýna baþlayan Agah Kafkas, "Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde kadýnlarýmýzýn, kýz çocuklarýmýzýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak, onlarýn sosyal hayata katýlmalarýný saðlamak için gereken yasal anlamda her adýmý attýk atýyoruz, atmaya da devam edeceðiz" "Bizim tarihimizi gözden geçirecek olursak ayrýmcýlýk yok, kültürümüzde, inancýmýzda ayrý gayrý yok. Biz millet olarak hiçbir zaman ayrýmcýlýða tenezzül etmedik, bundan sonra da etmeyeceðiz" diyen Kafkas, "Kadýnlarýmýza yönelik her türlü ayrýmcýlýðý reddeden, her türlü istismarý elinin tersiyle iten, kadýný ve erkeði beraber gören geleneðin temsilcileriyiz. Ayrýmcýlýðýn her türlüsüne karþý olduk. Bizler etnik, mezhepsel, cinsel hangi konuda olursa olsun insanlarýn hor görülmesine, dýþlanmasýna, kötü muameleye tabi olmasýna karþý olduk. Kadýnlarýmýzýn evde, iþ yerinde, sosyal hayatta þiddete maruz býrakýlmasýný ruhen, vicdanen ahlaken asla kabul edemeyiz. Kadýnlar iþ hayatýndaki baþarýlarý kadar yetiþtirdikleri nesillerle de ülkenin geleceðinin þekillenmesine herkesten daha çok katkýda bulunuyorlar. Bu nedenle kadýnlarýmýza ne kadar güzel fýrsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceðimize inanýyorum. Yaþamýmýzýn her anýnda yanýmýzda olan, sevgi, þefkat adýna yüreðinde ne varsa bizlere karþýlýksýzca sunan, Ýnancýmýz gereði ''Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr buyruðuna yürekten inanan bir milletiz. Kurtuluþ Savaþýnda sýrtýnda bebeðiyle cephede mermi taþýyan, kýnalý kuzularý yetiþtiren ve Atatürk'ün "Ey Türk kadýný Sen yerlerde deðil omuzlar üstünde yükselmeye layýksýn" þeklindeki övgülerine mahzar olan tüm kadýnlarýmýzýn dünya kadýnlar gününü kutluyor, saygýlar sunuyorum" diye belirtti. Týp Fakültesine yeni atamalar "Okul öncesinden itibaren "toplumsal cinsiyet eþitliði" eðitimi verilmeli" Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Kadýn ve kadýna dair sorunlarýn çözümünde yasal düzenlemelerin ve yaptýrýmlarýn önemi elbette çok büyüktür ama sorunlarýn bu denli yaygýn yaþanmasýndaki en önemli etkenlerden biri "kadýný birey olarak görmek istemeyen zihniyetin" varlýðýdýr" diyen Sefer Kahraman, "Birçok kadýn örgütünün de dikkat çektiði gibi tüm yasal deðiþiklikler yapýlsal ve korumanýn her biçimi saðlansa da söz konusu zihniyetin deðiþmemesi halinde kadýna yönelik þiddetin, cinayetlerin ve tacizin önlenebilmesi için uzun bir mücadelenin gerektiði açýktýr. Yaþananlar, okul öncesinden ve ilköðretimden baþlayarak "toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimi" verilmesinin gerekliliði bir kez daha ortaya çýkarmýþtýr. Devam eden töre cinayetleri, okula gönderilmeyen kýz çocuklarýnýn varlýðý da ülkemizdeki cinsiyet ayrýmcý yaklaþýmýn en acý göstergeleri olmaya devam etmektedir" Kahraman'ýn açýklamasý þöyle: "Kadýna iliþkin ayrýmcý yaklaþým endüstri iliþkilerimizde de kendini çarpýcý olarak göstermektedir. Kaynaðýný Anayasa'dan alan eþitlik ilkesi çoðu zaman göz ardý edilmekte, kadýn iþçilerimiz "ucuz emek," "yedek iþgücü" ve kayýt dýþý istihdamýn her türlü kuralsýzlýðýna mahkûm edilmektedir. Yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan esnek çalýþma biçimlerinden en olumsuz etkilenen kesimi yine kadýnlarýmýz oluþturmaktadýr. Ýþyerlerinde kreþ açma zorunluluðunun çalýþan kadýn iþçi sayýsý ile iliþkilendirilmesi ise kadýnlarýmýzý "evde çocuk bakmak" ile "çalýþmak" ikilemi arasýnda býrakmaktadýr. Çocuk, yaþlý ve engelli bakýmýnýn devlet tarafýndan yaygýn olarak açýlacak merkezlerde yapýlmasý ve bu konularda yerel yönetimlere de sorumluluk verilmesi, kadýn istihdamýný olumlu etkileyecektir. Ebeveyn izni yasal bir hak olarak kabul edilmeli, memurlara verilen babalýk izni, iþçilere de verilmelidir. Kadýnlarýn ve erkeklerin çaðdaþ dünyanýn gereklerine uygun bir biçimde yaþamasý, hiç kuþkusuz, toplumsal geliþmiþlikle direkt baðlantýlýdýr. Toplumsal geliþmiþlik açýsýndan sorunlu olan ülkelerde, kadýnlarýn ve erkeklerin omuz omuza kadýn haklarý için mücadele etmesi bir zorunluluktur. Türkiye'de yönetim mekanizmalarýnda, siyasette, üniversitelerde ve toplumun diðer tüm kesimlerinde kadýnlarýn sayýsý gün geçtikçe artsa bile oransal temsilin son derece düþük olduðu ortadadýr. Bunda, hangi eðitim düzeyinde olursa olsun erkek egemen zihniyetin "geçit vermeme" yaklaþýmýnýn rolü çok büyüktür. Ülkemizdeki kadýn sorunlarýnýn çözümünün eðitimden yasal düzenlemelere kadar geniþ bir yelpazeyi kapsadýðý açýktýr. Ancak kadýnýn yaratýcý gücünün, zekâsýnýn toplumsal yaþama yaptýðý pozitif katkýnýn fark edilme zorunluluðu artýk kapýmýza dayanmýþtýr. Çünkü ülke olarak geleceðimiz bu farkýndalýkla doðru orantýlý olarak þekillenecektir. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde, kadýn istihdamýnýn sözde deðil, özde teþvik edildiði, toplumsal hayatta ve iþ yaþamýnda cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn terk edildiði, kadýna özel yaþamýnda ve iþ yaþamýnda her türlü korumanýn saðlandýðý ve kadýna dair her türlü sorunun çözüldüðü bir Türkiye diliyoruz. Bu anlayýþ ve umutla Þeker Ýþ olarak baþta kadýn çalýþanlarýmýz olmak üzere dünyadaki ve Türkiye'deki tüm kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyor, onlara þükranlarýmýzý, sevgilerimizi, saygýlarýmýzý sunuyoruz." Üniversitenin dün tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu ve Senato Toplantýsý'nýn ardýndan, Týp Fakültesine Doç. Dr. Ayþegül Taylan Özkan ve Doç. Dr. Ahmet Çýnar Yastý atandý.yeni atanan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan cübbeleri giydirildi.

8 Bir gün Temel eve gelirken balýk görmüþ ve almak istemiþ parasý yokmuþ. Eve gitmiþ Karýsýna: ben yarun idrusle baluða gitecem'' demiþ. Karýsý git demiþ. bu iki arkadaþ Küçük bir gemiye binip balýk avlýyorlarmýþ. Geminin ucunda uçurum varmýþ yanda da Kelime Avý aðaç varmýþ Temelin aklýna bir fikir gelmiþ idrise: 'la çabuð halatu getur þu aðaca atalým'' demiþ. Ýdris gitmiþ aramýþ aramýþ halatý bulamamýþ. Sonra temele: la temel halatu bulamadum ne getüreyim''demiþ Temelde: 'Þehadet getür'' demiþ.. YAÞAM Uzun süre bilgisayar ekranýna bakan çocuklarda miyopi ilerleyebilir Miyopi olan çocuklarda, okul döneminin baþlamasýyla birlikte ýþýk düzeneðine dikkat edilmemesi halinde miyopi ilerlemesinin hýzlanabileceði bildirildi.gözlerin yakýndaki cisimleri net olarak gördüðü, ancak uzaktakileri net göremediði durum olarak tanýmlanan miyopi, çocuklarý büyüme çaðýnda tehdit ediyor. Dünyagöz Ýzmit Hastanesi'nden Prof. Dr. Orhan Elibol, okul döneminin baþlamasýyla birlikte aydýnlatma sistemine dikkat edilmezse çocuklarda miyopi ilerlemesinin hýzlanabileceðini söyledi. Prof. Dr. Elibol, "Bilgisayar ekranýna yakýn çalýþmak ve yanlýþ ýþýk seçimi de bu süreci hýzlandýrabilir. Gece mutlaka karanlýkta yatmak gerekir. Çünkü göz kaslarýmýzýn týpký vücuttaki diðer kaslar gibi rahatlamaya ve gevþemeye ihtiyacý vardýr." Prof. Dr. Orhan Elibol, ýþýðýn her zaman gözün içinde var olan göz bebeðinin küçülüp büyümesini ve gözün uyum yeteneðini saðlayan kaslarýn kasýlmasýna neden olduðunu hatýrlatarak, "Bu kaslarýn gevþemesi gerekir ki, miyopinin oluþumunu ve ilerlemesine katkýda bulunan mekanizmayý çalýþtýrmasýn."çalýþýrken gözümüze direk gelen parlak ýþýklardan korunulmasý gerektiðini ifade eden Prof. Dr. Orhan Elibol, þunlarý kaydetti: "Parlak ýþýklardan korunmamýz gerek. Bilgisayar ekranýmýz kapalýyken eðer ekranda bir parlama ya da dýþarýdan gelen ýþýðýn yansýmasý oluyorsa ekranýn yerini deðiþtirmemiz gerekebilir. Baktýðýmýz ekran parlamamalý, çalýþýrken direk karþýdan gözümüze ýþýk gelmemeli. Evde tercihen gün ýþýðý (sarý) ýþýk kullanýlmasý, beyaz ýþýða göre daha avantajlý olacaktýr." 22:30 20:00 8 Beni böyle sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Arka sokaklar Günün Sudoku Bulmacasý Stres ve gerginlik, Meme kanserini tetikliyor Burak, Cezmi ve Rasim sahte reçeteler yazarak, dolandýrýcýlýk yapan bir çetedir. Eczanenin sahibi Selma Haným, durumdan bihaberdir. Rýza Baba ve ekip bir cinayeti aydýnlatmanýn ve þebekeyi çökertmenin peþine düþer. Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür Ozan, Gamze Özçelik, Uður Pektaþ, Zeynep Beþerler Yönetmen : Orhan Oðuz 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kadýnlarýn korkulu rüyasý olan meme kanserinde erken teþhis çok önemli. Meme kanserinden korunmak için kadýnýn farkýndalýðýnýn artmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Orhan Demircan, doðurganlýðýn bu hastalýkta çok önemli olduðunu ve 30 yaþýndan önce doðum yapmanýn kanser riskini azaltacaðýný vurguluyor. Doðum 30 yaþýndan sonraya kalýyorsa veya doðum gerçekleþmiyorsa kanser riski artýyor. O nedenle biz kadýnlara doðurmayý ve emzirmeyi öneriyoruz. Kadýn ne kadar çok emzirirse meme kanseri riski o oranda azalýyor. diyen Demircan, sosyal yaþamýn içindeki ve kariyer yapan kadýnlarda meme kanseri riskinin arttýðýný söylüyor. Demircan sözlerine þöyle devam ediyor: Çünkü iþi ve kariyeri nedeniyle daha geç evlenir, daha geç çocuk sahibi olur. Ýþi nedeniyle emzirme problemi olur. Emziremeyebilir. Beslenme alýþkanlýklarý genellikle fast-food a doðru kayar. Ýþin yarattýðý stres ve gerginlik de bütün bu saydýðýmýz faktörleri bir araya toplar. Geliþmiþ ülkelerde kadýnlarýn kariyerine daha fazla vakit ayýrdýðýný kaydeden profesör, Geliþmiþ ülkelerde her 8 kadýndan biri meme kanseri riski altýnda. Ancak kadýnlarýn çalýþma hayatýna daha az katýldýðý geliþmekte olan ülkelerde ise bu oran her 12 kadýndan birine kadar düþebiliyor. diyor. Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Mevlana Hz. Mevlana 1207 yýlýnda Belh þehrinde doðmuþtur. Babasý Sultanül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled annesi Mümine Hatun 'dur. Bahaeddin Veled ailesi ile birlikte Belh 'den ayrýldýktan sonra Baðdat 'a buradan da Hac için Mekke 'ye gitmiþ ve daha sonra Anadolu Selçuklularýnýn en ihtiþamlý dönemlerinde Anadolu 'ya geçmiþtir. Malatya, Erzincan, Akþehir yoluyla Larende 'ye ( bugünkü Karaman ) geldi yýlýnda oðlu Hz.Mevlana 'yý Gevher Hatun 'la evlendirdi. Selçuklu Sultaný Alaeddin Keykubad 'ýn daveti üzerine 1228 yýlýnda Hz.Mevlana ile birlikte Konya 'ya geldi. Bahaeddin Veled 1231 yýlýnda vefat etti. Hz.Mevlana ertesi yýl babasýnýn müritlerinden olan Muhakkýk-i Tirmizi 'ye 9 yýl süreyle müritlik etti. ( ) Bazý kaynaklarda Hz.Mevlana 'nýn öðrenimini ilerletmek için Þam 'a gittiði söylenir. Muhakkýk-i Tirmizi 'nin ölümünden sonra Hz.Mevlana medreselerde bir süre ders vermiþtir. Verdiði dersler Selçuklu Sultaný ve vezirleri tarafýndan da takip edilmiþtir 'de Þems-i Tebrizi ile tanýþmasýyla Hz.Mevlana 'nýn hayatý deðiþmiþ ve sahip olduðu ilmin yanýnda, O 'nu bir gönül adamý yapmýþtýr. Þems-i Tebrizi ile yaptýðý sohbetler nedeniyle çevresindekileri ihmal eden Hz.Mevlana, müritlerinin ve halkýn tepkisiyle karþýlaþtý. Þems-i Tebrizi bunun sonucunda 1246 yýlýnda Þam 'a gitti. Ancak Hz.Mevlana 'nýn ýsrarlý davetleri üzerine 9 ay sonra Konya 'ya döndü. Þems-i Tebrizi devam eden tepkiler neticesinde 1247 yýlýnda esrarengiz bir þekilde ortadan kayboldu. Kayboluþuyla ilgili olarak Þems-i Tebrizi 'nin öldürüldüðü ve ayrýca Hz.Mevlana 'nýn üzülmesine dayanamadýðý için gizlice Þam 'a gittiði yolunda görüþler vardýr. Bu olaydan sonra Mevlana kendini tamamen þiire, semaya ve çevresindekileri manevi yönden olgunlaþtýrmaya verdi. Daha sonralarý kendisine sohbet arkadaþý olarak sýrasýyla Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi 'yi seçti. Hz.Mevlana 1273 yýlýnda Konya 'da vefat etti. Tavuklu Mantý Malzemeler Yarým kilo un Yarým su bardaðý su Yeteri kadar tuz Ýçi için : 1 adet tavuk göðsü 150 gr mantar Yarým su bardagý iri dövülmüþ ceviz 1 çorba kaþýðý tereyaðý Yeteri kadar tuz Üzeri için: 1 çorba kaþýðý tereyaðý Yeteri kadar kýrmýzý biber, yoðurt, 4-5 diþ sarýmsak Aralara sürmek için : Yarým kase sývý yað Yemeðin Tarifi Bir kapta un, tuz ve suyda hamuru yoðurun. Üzerine temiz bir bez örterek Akýllý adamlar söyleyecek sözleri olduðu için, aptallar illa konuþmak zorunda olduklarý için konuþurlar. Plato dakika kadar dinlendirin. Hamurdan beþ beze yapýn. Her bezeyi unlayarak tabak büyüklüðünde açýn. Aralarýný sývý yað ile yaðlayarak üst üste koyun. En üsttekini yaðlayýn. Hamuru ince bir þekilde açarak kareler kesin. Kesmiþ olduðunuz karelerin üzerine içten biraz koyarak bohça gibi kapatýn. Kapattýðýnýz yeri alta getirerek yaðlý tepsiye yerleþtirin. 180 derece fýrýnda 30 dakika piþirin. Sarýmsaklý yoðurdu hazýrlayýp üzerine dökerek 3-4 dakika daha fýrýnda tutun. Üzerine sarýmsaklý yoðurt döküp tereyaðýnda yakýlmýþ biberi gezdirin. Sýcak olarak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 23:00 Kim Milyoner olmak ister? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Haber Saati Canlý Yayýn Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 asteriks ve oburiks sezar a Karþý 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle bitmesin 22:30 Beni Böle sev Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Hýzýr Ekip 21:50 Türk Sinemasý 23:15 Saniye

9 Þüphesiz gece ve gündüzün ardarda deðiþmesinde, Allahýn göklerde ve yeryüzünde yarattýðý þeylerde, Allaha karþý gelmekten sakýnan bir toplum için pek çok deliller vardýr. Yûnus, 10/6 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI GÜÇLÜ OLMAK 'Güçlü olmak', müslüman birey ve toplumun, güvenli ve huzurlu yaþamasý için iç ve dýþ düþmanlarýna karþý her zaman savunma hazýrlýklý olmasý demektir. Kur'an-ý Kerim'de buyurulur: "Onlara (yani saldýrgan kafirlere) karþý gücünüz yettiði kadar kuvvet ve (cihad için) baðlanýp beslenen atlar (günün þartlarýna göre savaþ araçlarý ve her türlü savaþ malzemesi) hazýrlayýn. Bununla Allah'ýn düþmanýný, sizin düþmanýnýzý ve onlardan baþka sizin bilmediðiniz, Allah'ýn bildiði (gizli düþman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanýz (karþýlýðý) tam olarak size verilir, hiç haksýzlýða uðratýlmazsýnýz." [1] Ýslâm düþmanlarýna karþý zamanýn gereklerine göre her türlü güç hazýrlamak, Kur'an buyruðudur. Yüce Allah (c.c.), bilinen ve bilinmeyen Allah (c.c.) düþmanlarýný korkutmak, onlarýn müslümanlara saldýrý ve zulüm cesaretlerini kýrmak için elden geldiðince güç hazýrlamayý emretmiþtir. Ayette 'kuvvet' kelimesi kullanýlmýþtýr. Kuvvet genel anlam ifade eden bir kelime olup, savaþ için gerekli her þeyi içine almaktadýr. Asýrlar boyu at, ok, kýlýç, kalkan, savaþ araç ve aletleri idi. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanýnda savaþ bunlarla yapýldýðýndan, ayette genel anlamda kullanýlan kuvvet yanýnda, özellikle at hazýrlanmasý vurgulanmýþtýr. Burada asýl amaç at hazýrlamak deðil, zamanýn gereklerine göre savaþ için gerekli ulaþým ve savaþ araçlarýný hazýrlamaktýr. Baþkalarýna haksýz yere saldýrmak ve zulmetmek için deðil, saldýrýyý önlemek ve caydýrmak ve savunmak için savaþa hazýrlýklý olmak gerekir. Peygamber (s.a.v.) kuvveti açýklarken "Ýyi bilin ki kuvvet atmaktýr." [2] "Atýnýz, bininiz; atmanýz, binmenizden daha iyi (önemli)dir." [3] buyurdu. Bu sözünü üç kere yineleyerek 'atma'nýn ve 'atýþ eðitimi'nin önemini vurgulamýþ ve bugünkü silahlarýn geldiði noktaya iþaret etmiþlerdir. Son teknolojiler kullanýlarak geliþtirilen füzelerle binlerce kilometre uzaklýktaki hedefler vurulmakta, hatta bunlara karþý atýlan füzeler havada birbirlerini yok edebilmektedirler. Bütün bunlar 'atma' teknikleri ile yapýlmaktadýr. Nisa sûresinin 71. ayetinde yine Allah (c.c.), müslümanlara her zaman uyanýk bulunmalarýný, korunmalarý için gerekli tedbirleri almalarýný emretmiþtir. Saldýrmayý emretmemiþ, saldýranlara karþý korunmayý buyurmuþtur. Ýþte müslümanlarýn hazýrlýklý ve caydýrýcý güce sahip olmalarý emredilirken, diðer taraftan da : "Saldýrmayýnýz, zira Allah saldýrganlarý sevmez." [4] buyuruluyor. [1] Enfal sûresi, 8/60. [2] Müslim, Ýmaret, 167. [3] Ebu Davud, Cihad, 23. [4] Bakara sûresi, 2/190. Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanmadý Devr-i Saadet'te bir Yahûdi, bir Müslüman'a iftira ederek Peygamberimiz'e þikâyette bulundu: -Bu adam benim devemi çaldý. Bu deve benimdir, iþte þahidlerim, diyerek iki de münâfýklardan yalancý þahid gösterdi. Gerekli inceleme yapýldý, durum Müslüman'ýn aleyhine tecelli ederek devenin Yahûdi'nin olduðuna hükmolundu ve deve Müslüman'dan alýnarak Yahûdi'ye teslim edildi. Bununla kalsa iyi. Hýrsýzlýk yaptýðý için o Müslüman'ýn ayrýca eli de kesilecekti. Ýslâm'ýn hükümlerini bilen o sahabî ellerini açarak:-ya Rabbi! Sen her þeyi bilensin, görüyorsun ki Yahûdi yalancý þahidler göstererek devemi aldý. Þimdi de elim kesilecek. Her gece okuduðum Salavat-ý Þerife'nin yüzü suyu hürmetine sen beni bu belâdan kurtar! Þu anda beni kurtaracak hiçbir merci yok, diyerek Allah'a hulûs-i kalb ile yalvardý.daha Huzur-u Saadet'ten ayrýlmadan deveye Cenab-ý Allah lisan ihsan etti, deve konuþmaya ve hakikatý olduðu gibi söylemeye baþladý: -Ya Resûlellah! Ben bu Yahûdi'nin deðil Müslüman'ýn malýyým. Beni sahibime iade et ki, adalet tecelli etsin, diyerek sahibinin huzuruna varýp diz çöktü.ýnsana konuþma hassasýný veren Allah deðil mi? Neye kadir deðil ki, bir Yahûdi'nin karþýsýnda bir Müslüman'ý küçük düþürmekten korudu ve deveye lisan bahþetti. Deve sahibine verildikten sonra Cenab-ý Peygamber Efendimiz, orada bulunanlar da bilsin diye bu Müslüman'a ne ile bu dereceye eriþtiðini sordu. O sahabî de: -Ya Resûlellah! Ben her gece sana 10 defa salavat okumadan yatmam! Burada da o salavatýn yüzü suyu hürmetine Allah'tan yardým diledim. Allah Celle Celalühü hamdolsun ki benim yüzümü kara çýkarmadý, Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s): -Ne mutlu sana, salavat hürmetine dünyada elin kesilmekten kurtulduðun gibi, ahirette de cehennem azabýndan kurtulacaksýn, buyurdular. Orada bulunan münâfýklarýn çoðu îmanlarýný yenilediler, kalblerini temizlediler, mü'minlerin ise bir kat daha îmaný ziyadeleþti... Yeni Þafak Gazetesi, 18 Kasým 2001 CUMA Fethullah Gülen Etrafýmýza bir bakalým, her tarafta þuurluca Din-i Mübin-i Ýslam'a yapýlan saldýrýlar var. Bu manzara karþýsýnda kalbine býçak saplanmýþ gibi yara aldýðýný hissetmeyen, hatta ölmeyen insanýn diniyle kalbî irtibatýný gözden geçirmesi lazým. "Allah onlara fýrsat vermez ki?" deyip kenara çekilenlere, gamsýz ve dertsiz laubalice hayat sürenlere sormak isterim; siz bu sözlerinizle Allah'a tevekkülünüzü mü ifade ediyorsunuz? Bence hayýr; çünkü Cenab-ý Hakk'ýn, bu lütfu ihsan buyuracaðý seviyenin insaný böyle demez. Ne yaptýk þimdiye kadar O'nun için? Gecelerimizde kaç damla gözyaþý var seccadelerimizde? Kaç defa inledik, ah u vah ettik Din-i Mübin-i Ýslam için? Kaç defa yüreklerimizi deldik Allah aþkýna? Allah sonsuz hikmeti icabý kendi varlýðýný inkâr edenlere bile imkânlar verir. Bolluk ve refah içinde hayat sürmelerini murad edebilir. Onlara bakýp "bize de versin" demek hem Allah'a, hem de mensubu olduðumuz dine ve dinî düþünceye karþý saygýsýzlýktýr. Biz kendimize bakalým; bakalým ve O'na layýk, O'nun lütuf ve ihsanlarýna layýk kul olmaya çalýþalým. Hem biz bozuk olduktan sonra devletler muvazenesinde hâkim unsur olmuþuz olmamýþýz ne ifade eder ki? Yarým yamalak Müslümanlýkla bir yere varýlamaz. O yarým yamalak Müslümanlar deðil mi Osmanlý'yý batýran? Hakperest olmalý, Allah'tan güzel þeyler istemeden önce o güzelliklere layýk olmayý dilemeli." Ýnanmýyorum ben bizim samimi olduðumuza.. her tarafýmýzdan riya dökülüyor.. her davranýþýmýz gösteriþ.. nefsani bir sürü açýklarýmýz var.. zaaflarýmýz diz boyu. Tövbe kapýsý sûrun üfleneceði ana kadar açýktýr ve Allah'ýn affetmeyeceði günah da yok. Öyleyse halimizi düzeltmek, kötülüklerden nedamet duymak, bir daha tövbeler tövbesi demek, kendimizi istikamete zorlamak, kendimize raðmen istikamette yaþamak için ne bekliyoruz? Niçin nefsaniliðe açýk pencerelerden aðyar yüzüne bakýyoruz? Niçin nifak emareleri taþýyoruz? Nefsim için söylediðimi zannetmiyorum bu sözleri. Çünkü nefsim için kavga etmiyorum ben. Ama hakikat-ý imaniyeye karþý lakaytlýðý hazmedemiyorum. Neden imanda derinleþme gibi bir mefkûremiz yok? Neden elimizin altýnda hazine gibi eserlere yabancýyýz? Neden onlarý okurken yabancýlar gibi aðzýmýzda geveliyoruz? Neden ibadet ü taatimiz bizim gafletimizin gölgesinde cereyan ediyor? Neden okumayý, düþünmeyi, evrad u ezkarý angarya gibi kabul ediyoruz? Neden bazen yaptýklarýmýza riya karýþtýrýyoruz? Neden, neden? Ýþte bu nedenlere cevap bulamýyorum ben. Bir özenti, bir imrenme, bir taklit, bir yabancýlaþma düþüncesi, bir mâsiyet hissi, küçük bile olsa günahý kâle almama, hareketin haysiyetini düþünmeme, gayri ciddi, laubali davranma almýþ baþýný gidiyor. Yara bunlarýn hepsi. Yara zahirî ise zamanla geçer, ama ya batýnî ise? Ya kalpte oturmuþ ise? Ýþte böylesi, basit müdahaleler ile geçmiyor, çok güçlü ameliyat-i cerrahiyeler istiyor. Üstad buyuruyor ki: "Ýçimizi dýþýmýza çevirseler Hazreti Eyüp aleyhisselam'dan daha dertli olduðumuz görülecektir." Cumanýz Mübarek Olsun... "Ey Rabbim! Nice ayaklarýn kaydýðý günde benim ayaklarýmý sýrat üzerinde sabit kýl."amin ESMAÜL HÜSNA EÞ-ÞEHÝD "Her yerde hazýr olan ve her þeyi gören" anlamýna gelen "eþ-þehid" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de Rabbimizin ismi olarak yirmi defa geçmekte. "Þüphesiz Allah her þey üzerine þahiddir" (Nisa 33) "Þahid olarak Allah yeter" (Nisa 79) Bu ayet Kur'an'da sekiz defa tekrarlanmýþtýr. Rabbimiz bu tekrarýyla anne þefkatinden daha merhametli olduðunu, annenin yavrusunu uyarmak için ayný kelimeleri tekrarladýðý gibi Rabbimiz de bizi uyarmakta. Bir insan sevdiði birinin gözleri önünde hýrsýzlýk yapamaz. Sevdiðinin gözlerinin içine bakarak yalan söyleyemez. Yapýlan her türlü kötülükler gizli, belgesiz ve þahidsiz yapýlýr. Rabbimiz ise her yerde hazýr ve nazýrdýr. Suç iþleyecek eli, ayaðý, gözü, gönlü yaratan O. Suç iþlenecek gizli mekaný yaratan O. O, her þeyi görmekte. Her þey Onu göstermekte. Kýrbaçla dövülen adamýn hiç baðýrmadýðýný görenler "niçin baðýrmazsýn?" dediklerinde, "Sevgilim bana bakýyor" demiþ. (et-tahbir-kuþeyri 67) Rabbimiz, peygamberimize "Rabbinin hükmüne sabret! Þüphesiz sen gözlerimizin önündesin" (Tur 48)buyurmuþ. Peygamber efendimiz de kendisine karþý yapýlan baskýlarýn hiç birini Ashabýna anlatmamýþtýr. DUA BÝR NEFÝS MUHASEBESÝ Günahý hafife alanlar var. Çirkinlikler, ahlak üzerine bir tortu gibi oturmuþ. Para zaafý var kimilerinde. Kimilerinde yeme-içme gibi oldukça basit cismani zaaflar var. Bazýlarýnda daha baþka nefsani arýzalar var. Ve daha ilerisinde Allah'ýn haram kýldýðý münasebetlere "Keþke meþru olsaydý!" diyenler. "Keþke küfrün mahzuru olmasaydý!" demek gibi þeyler bunlar. Ýnsan, zaaflarýný görmeli Hâlbuki insan kendi zaaflarýný bir þekilde görebilir, görmelidir de. Efendimiz'le (sallallahu aleyhi ve sellem), ashab-ý kiramla, her dönemde davranýþlarýný örnek aldýðý insanlarla kendini kýyas ederek boþluklarýný görebilir. Aksi halde bu zaaf ve boþluklar farkýnda olmadan tabiat haline gelebilir. Bu da kalbin tab'ýna (mühürlenmesine) vesile olur. Þeytanýn durumu da böyledir. Yoksa þeytan bilmiyor deðildi hak ve hakikati. Fakat Kur'an'a karþý asi, Allah'ýn emirlerine karþý isyankâr. Öyle bir noktada tutuyor ki kendini, oradan ayrýlmasý mümkün deðil. Adeta kilitlemiþ kendisini. Ýnsan da böyledir, bir þeye kilitlenirse, ona zýt olan en yumuþak þeylere bile tepki verir. Ýþte þeytan da küfre böyle kilitlenmiþ ve günah iþlemek tabiatý haline gelmiþ. Evet, Allah içimizi dýþýmýz gibi, dýþýmýzý da içimiz gibi biliyor. Onun için bu zaaf ve boþluklar tabiat haline gelmeden terbiye edilmesi, izlerinin silinmesi gerekir. Bunun için de kiþinin kendisini iyi terbiyecilerin terbiyesine teslim etmesi lazým. Ýnsan, ahsen-i takvime mazhardýr, dünyalara yeten bir mahiyete sahiptir. Dolayýsýyla latifelerini küçücük þeylerde batýrmamalýdýr. Matlubu, maksudu Allah olmalý onun. Veya þöyle diyelim, mademki onun yaratýlýþý itibariyle nefsaniliði var, nefsaniliðini meþru dairedeki zevklerle, lezzetlerle tatmin etmeli, onun dýþýna çýkmamaya çalýþmalý. Diþini sýkmalý, dilini ýsýrmalý, "la havle" çekmeli. Hâsýlý; bu denli serzeniþe benim hakkým var mý? Siz bunu hak ettiniz mi? Bilmiyorum, ama isterseniz bunu benim huþûnetime verin. Ýsterseniz de her gün yapmanýz gereken muhasebe ve murakabenizde mihenk taþý olarak kullanýn ve tartýn kendinizi bu kantara çýkarak... 1-Ýslam'a yapýlan saldýrýlar karþýsýnda kalbine býçak saplanmýþ gibi hissetmeyen insanýn diniyle kalbî irtibatýný gözden geçirmesi gerekir. 2-Ýnsan; Efendimiz'le, ashab-ý kiramla ve her dönemde davranýþlarýný örnek aldýðý insanlarla kendini kýyas ederek boþluklarýný görebilir. 3-Ýnsan, ahsen-i takvime mazhardýr, dünyalara yeten bir mahiyete sahiptir. Dolayýsýyla latifelerini, küçücük þeylere takýlýp batýrmamalýdýr. Ýþ çetin, yol uzun Kývam; evi-iþi ve camisi arasýnda mekik dokuyan sýradan Müslümanlar için de, gönüllerini yüce bir davaya kaptýrýp yaþatma zevkiyle yaþamadan vazgeçen gönül erleri için de çok önemlidir. Ýbâdât u taatin, Allah'a yapýlan kulluðun sürekli ve her gün artan bir ivme ile devamý, gündüzleri dünyaya açýlýp, geceleri gözyaþlarýyla seccadesine kapanýp "Ya Rabbi! Ne yapýyorsam Senin adýna yapýyorum. Beni affet!" diye dua dua yalvarma hep bu kývamla olacak þeyler. Ýmam Þa'rani Hazretleri "Bînamaz birisi ile otursam 40 gün namazýmýn tadýný alamýyorum." diyor. Ýçtimai hayatýn içinde çirkefler içinde dala çýka yüzen bizlerin ne demesi lazým o zaman? Evet, peygamberane bir azim ve irade istiyor. Zaman bunu gerektiriyor. Ýnsanýn en az gördüðü þey kendisidir. Onun için sýk sýk aynaya bakmak lazým. Sahabenin o derin anlayýþý içinde birbirimizin elinden tutup; "Gelin bir süre iman edelim!" dememiz, imanî meseleleri sürekli müzakere ederek imanda, marifetullahta, muhabbetullahta ve mehâfetullahta derinleþmemiz lazým. Zira mücerret imanla günümüzün inhiraflarýndan kurtulmak imkânsýzdýr. Sahabe içinde bile kývamýný koruyamamadan þikâyet eden insanlar vardý ki biz kim oluyoruz. Bakýn Amr b. As'a. O vefat ederken sýrtýný duvara çevirip yataðýnýn içinde aðlýyor. Nedenini soran oðluna hayatýndaki üç dönemi anlatarak, son dönemde siyasete karýþmaktan duyduðu ýzdýrabý dile getiriyor. Hâsýlý; her þeyimizi sohbet-i Canan'a baðlayýp, ihlasla O'nun rýzasý istikametinde hareket edersek þaþýrmayýz. Üstad, ihlasla yapýlan hizmetin ikiye katlandýðýný anlatýyor. "Ýhlasla çalýþýrsanýz beni de ihlasa muvaffak kýlarsýnýz." sözleriyle küfrün baþýný alýp gittiði, ehl-i keþfin müþahedesine göre 40 vefiyattan ancak birinin kurtulduðu dehþetli bir dönemde bizlere sarsýlmaz ölçüler veriyor. Kýsacasý; iþ çetin, yol uzun, menzil uzak, tuzak çok. Allah muînimiz ola. 9 Müslüman dilinden ve elinden müslümanlarýn güvende olduðu kiþidir. Mümin de insanlarýn mallarý ve canlarý hususunda kendisine güvendiði kiþidir. (Tirmizi, Ýman, bab: 12) SAHABE HAYATI HZ. EBU ZERR el GIFARÝ (r.anh) Ýlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gýfâr kabilesine mensub olup doðum tarihi bilinmemektedir. H. 31 (M. 651/652) yýlýnda Mekke ile Medine arasýnda bir yer olan er-rebeze'de vefât etmiþtir.ebû Zerr (r.a)'in ismi ve babasýnýn adý hakkýnda kaynaklarda çeþitli isimler zikredilmektedir. Bazý eserlerde isminin Cündüb b. Cenâde b. Seken, bazý eserlerde Seken b. Cenâde b. Kavs b. Bevaz b. Ömer olarak zikredilmektedir. Bazý eserlerde ise Cündüb b. Cenâde b. Kays b. Beyaz b. Amr olarak zikredilmektedir. Bu sonuncusunun daha doðru olmasý muhtemeldir. Zira annesinin künyesi Ümmü Cündüb'dür (Ýbnü'l-Esir, Üsdül- Gâbe, Vl, ). Hz. Cündüb b. Cenâde'nin künyesi Ebu Zerr'dir. Ýslâm tarihinde isminden ziyade bu künyesi ile meþhur olup bununla anýlmaktadýr. Lâkabý ise Mesîhu'l-Ýslâm'dýr. Bu lâkabý ona Hz. Muhammed (s.a.s) bizzat vermiþtir. Ebû Zerr el- Gifârî'nin kabilesi ve ailesi genellikle câhiliye devrinde yol kesmek, kervanlarý soymak ve eþkýyalýk yapmakla tanýnýrdý. Ebû Zerr, cesareti ve atýlganlýðý ile o kadar büyük bir þöhret yapmýþtý ki, ismini duyan, olduðu yerde korkudan titrerdi. Genç yaþtaki Ebû Zerr hazretleri bir gün, birdenbire deðiþerek mesleðini býrakýp haniflerden oldu. Ýslâm'ýn henüz zuhur etmediði bir zamanda Allah yolunu tuttu. Öyle ki, etrafýndakilere, "Allah'tan baþkasýna ibadet edilmez. Putlara tapmayýnýz, onlardan hiçbir þey istemeyiniz!" demeye baþladý. Böylece hak yolunu bulmuþ ve lebbeyk demiþti. Bu husustaki ifadesine göre, müslüman olmadan üç yýl evveline kadar kendine mahsus bir þekilde Allah'a ibadet ettiðini ifade etmiþtir. Ebû Zerr (r.a.), Ýslâm daha duyulmadan hakkýn dâvetine cevap veren ve ruhen iman eden büyük sahâbîlerden biridir.ebû Zerr hazretlerinin Ýslâm ile müþerref olmasý baþlý baþýna bir olaydýr. Þöyle ki: -Bir gün, Gýfâroðullarý kabilesine mensub bir kiþi, Mekke'den kendi kabilesine döndüðünde doðru Ebû Zerr'e gitti ve Mekke'de bir zatýn zuhur edip kendisinin peygamber olduðunu iddia ederek insanlarý yeni bir dine dâvet ettiðini ve Cenâb-ý Hakkýn vahdâniyeti hakkýnda halka talimatta bulunduðunu haber verdi. Ve bu iþi tahkik etmesini ilâve etti. Kabiledaþýnýn vermiþ olduðu bilgileri dikkatle dinleyen Hz. Ebû Zerr, karþýsýndakinin sözleri bittikten sonra:"cenâb-ý Hakka yemin ederim ki, bu zat, iyilikleri öðrenmeleri ve kötülüklerden sakýnmalarý için halka nasihatler yapmaktadýr" Bu konuþmadan kýsa bir süre sonra Ebû Zerr Mekke'ye gitti. Bu sýrada Hz. Muhammed'in Mekke'deki durumu çok kritik olduðundan, ashabý onu büyük bir titizlikle koruyor ve bulunduðu yeri hiç kimseye açýklamýyorlardý. Ebû Zerr Hz. Peygamber'i kime sorduysa bir cevap alamadý. Çaresiz Kâbe'ye gitti. Zemzem suyundan içerek biraz rahatladý. Tekrar Hz. Peygamber'i aramaya çýktý. Yine kimseden bir cevap alamadý. Bu arada tesadüfen karþýsýna çýkan Hz. Ali'ye sordu ise de yine bir cevap alamadý. Birkaç gün böyle geçti.nihâyet kendisinin Rasûlullah'ýn nübüvvetini ve onu aradýðý hususu Rasûlullah'a bildirilince önce þekli þemâili ve durumu tetkik edildi. Sonra zararsýz bir kimse olduðu anlaþýlýnca Hz. Ali vasýtasýyla Hz. Peygamber'e götürüldü. Rasûlullah ile yaptýðý kýsa bir konuþma ve görüþmeden sonra kelime-i þehâdet getirerek Ýslâm'a girdi. Artýk bu günden itibaren bütün kuvvet ve kudretiyle bütün aþk ve þevkiyle, bütün cesaret ve þecâatiyle Ýslâm'ý yaymaya ve öðretmeye baþladý. Ebû Zerr (r.a.) kardeþi Uneys (veya Enis'in) de Ýslâm'a girmesini saðladý. Kabilesinde de Ýslâm'a dâvet faâliyetlerine giriþti ve birçoðu onun eliyle müslüman oldu. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra meydana gelen Bedir, Uhud, Hendek ve diðer gazvelere katýldý. Tebük gazvesinde Ýslâm ordusu hazýrlandýðý zaman Ebû Zerr gecikmiþ; devesinin bitkinliðine raðmen Rasûlullah'ýn ardýndan yürüyerek Tebük seferine katýlmýþtý. Mekke fethi sýrasýnda kendi kabilesinin sancaktarlýðýný yapmýþtýr. Ebû Zerr (r.a.) tabiaten fakir, zâhid ve inzivâyý seven bir sahâbî idi. Dünyaya hiç deðer vermezdi. Bundan dolayý Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine Mesîhu'l-Ýslâm lâkabýný takmýþtý. Nitekim Ebû Zerr (r.a.), Rasûlullah'ýn irtihâlinden sonra bu lâkaba uygun olarak dünya ile alâkasýný tamamen keserek inzivâya çekildi. Medine'nin baðý bahçesi onun için bir harabeden baþka birþey deðildi. Hele Hz. Ebû Bekir (r.a.) de vefât edince Ebû Zerr (r.a.) tamamen içine kapandý. Yüreðindeki acýlara tahammül edemez hale geldi. Medine'den ayrýlýp Þam'a yerleþti.hz. Osman (r.a.) devrinde fetih hareketleri oldukça geniþlemiþ ve bu yüzden fethedilen bölgelerin gelenekleri de Ýslâm'a etki etmeye baþlamýþtý. Bunun neticesi olarak emirler, sâdelikten ayrýlarak dünyevî bir yaþantýnýn içerisine girmiþlerdi. Saraylar, köþkler, konaklar yapýlmaya. Hizmetçiler tutularak iþler onlara gördürülmeye baþlanmýþtý. Rasûlullah'ýn, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devrinin sâdeliði unutulmuþtu. Bu sâdeliði unutmayanlardan birisi de Ebû Zerr (r.a.) idi. O, sâde yaþayýþýný sürdürmekte ýsrâr ediyordu. Mal ve servet biriktirme hýrsý yoktu. Debdebeli bir hayat tarzýný seçenlere gereken ikazlarý yapýyor; bu durumun onlara kötülükten baþka birþey vermeyeceðini, bir gün bunlarýn hesabýnýn sorulacaðýný söylüyordu. Ve sýk sýk delil olarak: "Altýn ve gümüþ depo edip Allah yolunda sarfetmeyenlere elim azabý müjdele..." meâlindeki âyeti okuyordu. Hz. Muâviye ve emirlerinin yaþantýlarýný sürekli eleþtiriyordu. Bu yüzden Þam'da fesat çýkardýðý iddiasýyla Ebû Zerr (r.a.), Hz. Osman (r.a.)'a þikâyet edildi. Hz. Osman, Ebû Zerr'i Medine'ye çaðýrdý. Hz. Ebû Zerr Medine'ye geldikten sonra Hz. Osman'a, "Benim dünya malýna ve dünya metama ihtiyacým yoktur!" diye haber gönderdi. Hz. Ebû Zerr'in Medine'ye geliþi halk üzerinde büyük bir tesir ve hayret icra etti. Fakat Ebû Zerr, Medine'de fazla kalmayarak Mekke civarýnda bulunan Rebeze mevkiine giderek oraya yerleþti. Onun bu hareketini Hz. Osman da tasvib etti. Hz. Osman ona birkaç koyun ve bir deve verip bunlarla geçimini saðlamasýný söyledi.medine'de âsiler Hz. Osman aleyhine faâliyetlerde bulunduklarý zaman Ebû Zerr'i bu iþe karýþtýrmak istedilerse de bir kenara çekilip âsilere bu fýrsatý vermedi. Ebû Zerr, Rebeze'de çok sýkýntýlý günler geçirdi. Evi harab olmuþ, sýrtýnda elbise kalmamýþtý. Ailesi elbiseden bahsettikçe, o "bana elbise deðil, kefen lâzým" diyordu. Nihâyet hastalandý. Öleceðini anlayan eþi, kefeni dahi olmadýðýný söyleyerek ne yapacaðýný ve kendisini nasýl defnedeceðini hem düþünüyor ve hem de Ebû Zerr'e düþüncesini açýklýyordu. O ise yattýðý hasta yataðýndan biraz doðrularak eþine, üzülmemesini, Mekke tarafýndan bir kâfile gelmedikçe ölmeyeceðini, zira bu kâfile ile gelen bir gencin kendisine kefen getireceðini anlatýp arada sýrada hanýmýna "Bak bakalým, ufukta toz bulutu görüyor musun" diyordu. Nihâyet H. 31 (M ) yýlýnda bir gün ufukta bir kervan gözüktü. Kervan konakladýktan kýsa bir süre sonra Hz. Ebû Zerr dâr-ý bekâ'ya göçtü. Ensâr'dan bir genç gelip onu kefenledi ve cenaze namazýný kýldýrarak Rebeze'ye defnetti (Hayreddin Zirikli, el-a'lâm, II, 140). Uzun boylu, esmer, geniþ omuzlu ve saçlarý beyazlaþmýþ haliyle Hz. Ebû Zerr bir âbide gibi idi. Vefâtýnda geriye harab bir ev ile üç koyun ve birkaç keçiden baþka birþey býrakmadý.ebû Zerr (r.a.), ashâb tarafýndan "ilim deryasý" sýfatýyla vasýflandýrýlmýþtý. Çünkü bilgi edinmek için Hz. Peygamber'e sýk sýk sorular sorardý. Ýman, ihsan, emir, nehy, iyilik ve kötülük hakkýnda ne varsa hepsini Rasûlullah'a sorarak öðrenmiþti. Her hareket ve iþinde Resûl-i Ekrem'e tâbi olduðunu gösterirdi. Gayet kanaatkâr olup basit ve sâde yaþardý. Âbid, zâhid idi. Hakký söylemekten çekinmez ve korkmaz idi. Ebû Musa el-eþ'âri'yi ise yaþayýþýndan dolayý çok severdi ve ona, "Sen, benim kardeþimsin" derdi.ebû Zerr (r.a.), yaratýlýþtan hak sever bir sahâbî idi.

10 HABER 10 Týbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun uyguladýðý IPARD Programý kapsamýnda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi alt tedbirinde hibe projesi sunacak baþvuru sahiplerine yönelik olarak TKDK ve Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi iþbirliði ile TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda düzenlenen "Týbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu kurs sona erdi.tkdk Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende 3 hafta boyunca eðitim gören 40 kursiyere sertifikalarý verildi. Törene TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Oðuz Ýyibil, Müdür Yardýmcýsý Nihat Kümbül ve kursiyerler katýldý. Törende konuþan Mimar Sinan HEM Müdürü Ýyibil, "Bir ilk olan kursumuzun tüm sektör için hayýrlý olmasýný ve bu konuda faaliyet göstermek isteyenlere örnek olmasýný diliyorum" TKDK Ýl Koordinatörü Kurþun ise "Kursu bitiren tüm kursiyerleri kutluyorum. Ancak unutulmamalý ki kurs sertifikasýnýn alýnmasý hibelerden faydalanma anlamýna gelmiyor. Hibelerden faydalanabilmek için kurumumuza proje ile müracaat etmeniz gerekiyor. 9. Çaðrý dönemi için son baþvuru kabul tarihi 15 Mart, fýrsatý iyi deðerlendirin" Traktör alýmlarýna hibe verilmesinden sonra oldukça yoðun bir talep görülen "Týbbi ve Aromatik Bitkiler" için Ýl Merkezinde þu anda 2. kursun devam ettiði ifade edilirken ayrýca pek çok ilçede bu konuda kurs açýldýðý dile getirildi. "Haydi Kýzlar Okula" kampanyasýyla 350 bin kýz çocuðu okullu oldu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yayýnladýðý basýn açýklamasý ile "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý. Uslu, yaptýðý açýklamada ülkemizde kadýna verilen öneme deðinerek "Yeni Türkiye'nin kurulmasýnda, yarýna inanç ve güvenle bakýlmasýnda, Türk kadýný her zaman önemli bir misyon üstlenmiþtir. Bir ülkenin ve geliþmiþliðinin en önemli göstergesi,toplumsal yapýmýzýn odak noktasýnda yer alan kadýnlar, bu günlere gelmemizde önemli görevler baþarmýþlardýr" Salim Uslu, AK Parti Hükümetinde kadýna ve özellikle kýz çocuklarýna verilen önem hakkýnda þu ifadeleri kullandý: "AK Parti'nin iktidara geldiði 2002 yýlýndan bu yana kadýnlara büyük önem verilmiþ, kadýnlarýn siyasete aktif katýlýmlarý saðlanmýþtýr. Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine dair kanunu 8 Mart 2012 tarihinde çýkarttýk. 12 Eylül 2010 referandumunda muhalefet partileri "hayýr" oyu kullanýrken AK Parti olarak kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk öngören Anayasa deðiþikliðini getirdik ve toplum "evet" Özürlü çocuðu olan annelere 5 yýl erken emekli olma imkânýný getirdik. Esnaf ve KOSGEB kredilerinde kadýnlara verilecek kredi miktarlarýný daha yüksek tuttuk. Doðum iznini 16 haftaya kadar uzatarak, doðum nedeniyle çalýþýlamayan günleri borçlanma imkâný getirdik. AK Parti iktidarý kýz çocuklarýnýn okumasý için hiçbir iktidarýn yapamadýðýný yapmýþtýr, "Haydi Kýzlar Okula" kampanyasý ile 350 bin kýz çocuðumuzu okullu olmuþ, kýz çocuklarýmýza erkeklere oranla daha fazla þartlý nakit transferleri verilerek, kýzlarýmýzýn okumasý teþvik edilmiþtir" ifadelerini kullandý. Uslu "Toplumsal yapýyý, toplumsal barýþý, toplumsal kalkýnma ve sosyal geliþmeyi ancak kadýnlarýn yürekli ve üretken katkýsý ile saðlayýp sürdürebiliriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. "Kadýn Giriþimciler" baþarý hikayelerini anlatacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenleyecek. 8 Mart Cuma günü, TSO Meclis Toplantý Salonu'nda yapýlacak olan etkinlikte kadýn giriþimciler, giriþimcilik öykülerini anlatacaklar. Saat 17.00'de resim sergisinin açýlýþý ve gezilmesi ile baþlayacak olan etkinliðin devamýnda, Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyeleri, Deniz Mühendislik Ortaðý ve Müdürü Yurdagül Sivri, Çorum Týbbi Malzemeler LTD. Þti. ortaðý ve Müdürü Fatma Er ile Finansbank Çorum Þube Müdürü Nuray Þehirtay, giriþimcilik öyküleri ile kadýnlarýn iþ dünyasýndaki yeri ve önemi hakkýnda bilgi ve birikimlerini paylaþacaklar. "Kadýnsýz bir siyaset bütün toplum için bir eksikliktir" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Bizler tarih boyunca kadýnlarý baþ tacý eden "Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr" fikrindeki bir medeniyetin temsilcileriyiz" diyerek açýklamasýna baþlayan Mustafa Köse, "Ýnsaný yüceltme anlayýþýyla aile kurumumuzun temel taþý, deðerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu olan kadýnlarýmýza gerekli imkânlarý hazýrlamak hepimizin ortak sorumluluðudur. Kadýnlarýmýzýn hak ettiði yere gelmesi, katýlýmcý, üretken ve eþit bireyler olarak toplumda kabul görmesi yalnýzca kadýnlarýmýzýn deðil, tüm toplumun sorumluluðudur. Partimizin kuruluþundan itibaren, kadýnsýz bir siyaset, kadýnsýz bir demokrasi sadece kadýnlar için deðil, bütün toplum için bir eksikliktir diyerek gerek demokratik gerekse sosyal anlamda çalýþmalar yaptýk, yapmaya devam ediyoruz. Günümüzde de kadýnlarýn, eðitimden saðlýða, iþ dünyasýna, siyasetten ekonomiye kadar hayatýn her alanýnda baþarýyla görev aldýðýný görmekten duyduðumuz mutluluðu belirtmek istiyorum. Önceleri 8 Mart'lar, kadýn sorunlarýnýn dile getirilip, çözüm için somut adýmlarýn atýlamadýðý, dilde kaldýðý kutlama günlerinden ibaretti. Þimdi hayata geçirilen projelerin anlatýlabildiði, varsa eksiklerin üzerinde konuþup çözümlerin üretildiði bir sürece dönüþtü. Artýk kadýnlarýmýz yarýna dair düþünceler üretiyor ve memnuniyetlere þahit oluyoruz. Yapýlan çalýþmalarla artýk kadýnlarýmýz talep ve özlemlerini 8 Mart'larda kararlýlýkla dile getirebiliyorlar. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde, kadýnlarýmýzýn arzu ettiðimiz konuma ulaþmasý için önemli çalýþmalara imza atýldýðýný görmekteyiz. Zaten Adalet ve kalkýnma partisi bu konudaki samimiyetini müstakil bir bakanlýk kurarar ispat etmiþtir. Bu baðlamda birçok yeni düzenlemeler gerçekleþtirildi. Kadýnlarýn en çok muzdarip olduðu þiddet konusunda çýkarýlan kanun TBMM'de kabul edildi. Bu kanun ile þiddete uðrayan veya þiddete uðrama tehlikesi bulunan kadýnlarýn, çocuklarýn, aile bireylerinin ve tek taraflý ýsrarlý takip maðduru olan kiþilerin korunmasý ve bu kiþilere yönelik þiddetin önlenmesi amacýyla alýnacak tedbirlere iliþkin usul ve esaslar belirlenmiþtir.kurtuluþ mücadelesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluþunda Anadolu kadýnýnýn oynadýðý roller hafýzalardan hala silinmedi. Bizlere hem annelik hem eþlik yapan eþsiz Anadolu kadýnýna minnetimizi þükranlarýmýzý sunuyor, Bu duygu ve düþüncelerle tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandý. Ülkü Ocaklarýndan Bakan Çaðlayan'a tepki! Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik düzenlediði basýn toplantýsýnda son günlerde yaþanan bazý geliþmeleri deðerlendirdi. "Milli birlik ve beraberliðimize savaþ açanlar, milliyetçileri kendileri için bir engel olarak görmüþ olacaklar ki, son günlerde Ülkücü-Milliyetçi kiþi ve kurumlara yönelik saldýrýlar artmýþtýr" diyerek sözlerine baþlayan Mesut Çelik, "Kaynaðýný ihanetten, cesaretini terör ve onun siyasal uzantýlarýndan alan bu tür suçlamalar dün olduðu gibi bugün de Ülkücüleri asla yýpratamayacak ve yolundan asla döndüremeyecektir" Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn, Suudi Arabistan ziyareti sýrasýnda sarfettiði sözlere tepki gösteren Çelik, " Çaðlayan'ýn "Yýllardýr Kürt olduðunu söyleyememiþ biriyim" demesinin makul yaný yoktur. Bunu söylemesinin gerçeði yansýtmadýðý bir yana býrakýlacak olsa bile, Türkiye'nin diðer ülkelerin gözünün önünde bu kadar küçük düþürülmesi kesinlikle Çaðlayan'ýn art niyetinin bir yansýmasýdýr. Sosyalist Enternasyonale katýlan Kýlýçdaroðlu'nun bizi baþka devletlere þikâyet ettiðini söyleyen Erdoðan, kendi hükümetindeki bir bakan için de aynýsýný söyleyebilecek midir? Anlaþýldýðý kadarýyla Suriye konusundaki baþarýsýz hamleler AKP hükümetine yetmemektedir, AKP Türkiye'nin itibarýný düþürmek için her yolu denemektedir. Kürt olduðunu saklamak zorunda kaldýðý iddiasýný ortaya atan Çaðlayan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde bakan olabilmektedir. Bu durum Türkiye'de vatandaþlar arasýnda bir ayrým yapýlmadýðýnýn göstergesidir. Cumhuriyet tarihinde pek çok farklý kimlikten politikacý olduðu da herkesçe bilinen bir vakýadýr. Çaðlayan kimliðini gizleyerek bakan olabildiði iddiasýnda bulunacak kadar ileriye gitmekten de çekinmemiþtir. Hangi devlet istediði zaman bakan olacak bir kiþinin kimliði hakkýnda araþtýrma yapamayacak durumdadýr? Eðer bugün Türkiye'de kimliði nedeniyle birinin görev alamamasý istense bunun için kiþinin kimliðini itiraf etmesini beklemeye gerek var mýdýr? Çaðlayan sözlerine "Bugün konuþtuklarýmýzý sekiz-on yýl önce konuþamazdýk." diyerek devam etmiþtir. Haklýsýnýz Sayýn Bakan! 8-10 yýl önce Türkiye'de kimse birbirinin Kürt olup olmadýðýný merak etmezdi. Kimsenin Kürt olduðunu söylemesine gerek yoktu. Ýhanet bugünkü kadar ayyuka çýkmamýþ, terör örgütü pazarlýk masalarýnýn baþ aktörü haline gelmemiþti. Bugün ise bu tür açýklamalar yapmak adeta siyasetin vazgeçilmezi hâline geldi. Bir de kalkmýþ Ýmralý görüþmelerinin içeriðinin açýklanmasýný süreci sabote etmek olarak nitelendiriyorsunuz. Tehlikeye düþmesinden korkulan, görüþmeleri açýklayan herkesin sabotajcý ilan Rektör Alkan'dan Eczacýlara ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Çorum Eczacýlar Odasýný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý Baþkaný Þevkat Güler ve yönetimi kurulu tarafýndan karþýlanan Rektör Alkan, Týp Fakültesi hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Þevkat Güler ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Rektör Alkan'a teþekkür etti. edildiði süreç bu mudur? Açýklamalarýnýn sonunda ise Çaðlayan sözlerini: "Kafatasý milliyetçiliðinin önüne geçmek gerekiyor. Eski Ülkücü olarak bunlarý söylüyorum" þeklinde bitirmiþtir. Eski Ülkücü ifadesi AKP'li yöneticilerin son dönemde moda tabirlerinden biri olsa da artýk had sýnýrýný zorlamaya baþlamýþtýr. Ne ilginçtir ki bu tür çýkýþlar AKP'nin yýkým politikalarý ve bu doðrultuda homurtularýn arttýðý veya emperyalist güçler tarafýndan verilen talimatlar yerine getirilirken yapýlmaktadýr. Ülkücülük kimsenin ihanet politikalarýný aklama ve haklý gösterme noktasýnda pazarlama malý deðildir. Çaðlayan'a þunu hatýrlatmak isteriz: Ülkücünün eskisi yenisi yoktur. Hangi ürünün eskisiyle yenisi arasýnda fark olduðu da herkesin malumudur. Türk ile Kürt'ün farklý olduðu noktasýnda öne sürülen iddialar Ülkücü hareketin hiçbir döneminde gündeminde olmamýþtýr. Uzun yýllardýr Türk Milleti'nin canýnýn, malýnýn ve manevi duygularýnýn tahribatýndan sorumlu olan eli kanlý katil Abdullah Öcalan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceði üzerine masaya oturanlar þunu iyi bilmelilerdir: "Bizler, Türk-Ýslam Ülkücüleri olarak birilerinin ayaklar altýna almaya cüret ettiði milliyetçiliði hep el üstünde tutacaðýz." Ýyi biliyoruz ki memleketin her yanýndaki milletimizin düþmanlarý ve onlarýn sempatizanlarý bizim varlýðýmýzdan rahatsýz olmaktadýr. Þunu garanti ederiz ki bizler son nefesimize kadar sizleri rahatsýz etmeye devam edeceðiz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu dil tektir ve bizimdir"

11 SPOR 11 Belediyespor Diyarbakýr maçýna gözünü çevirdi Çorum Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Diyarbakýrspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Halit Kýlýç nezaretinde yapýlan antrenmanda sað arka adalesinde çekme olan Oðuzhan Yalçýn katýlmazken, diðer futbolcular hazýr bulundu. Arsinspor maçýnýn ilk 11'inde oynayan futbolcularýn düz koþu yaptýðý dünkü antrenmanda diðer futbolcular ise teknik ve taktik aðýrlýklý antrenmanla günü tamamladý. Çorum Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Diyarbakýrspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra yapacaðý tek antrenmanla devam edecek. Mavi-Beyazlýlar, bugün akþam geç saatlerinde ise Diyarbakýr'a hareket edecek. Futbol Þenliði malzeme töreni yapýldý BELEDÝYE BAÞKANI MUZAFFER KÜLCÜ: "YARINLARDA SPOR KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLUN" Kulüp-Okul Futbol Eðitimi organizasyonun malzeme töreninde son olarak kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü "Ne mutlu size bugün hocalarýnýz, öðretmenleriniz, abileriniz sizeler için geleceðe yönelik çalýþmalar yapýyorlar. Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur bir kere buna hepinizin inanmasý lazým. Spor boþ zamanlarda yapýlacak bir iþ deðildir. Bölge Müdürümüzün belirttiði gibi Avrupa patentli bir film seyrederken baktýðýmýzda spor yapýyorlar. Ama bizim kültürümüzde yaþam biçimimizde günlük hayatýmýzýn bir parçasý olarak ne yazýk ki spor yer almýyor. 76 milyonun her birisinin gücü hangi spora yetiyorsa onu yapmasý lazým. 40'lý 50'li yaþlara gelince yolda yürümekte zorlanýr bir hale geliyoruz. Bunlarýn hepsi vücudun hareketsiz kalmasýndan dolayý oluyor. Yani hiç kimseden Türkiye ölçeðinde bir futbolcu, bir basketbolcu, dünya ölçeðinde bir atlet olsun gibi bir beklentimiz yok, her kes nasýl avukat olamýyorsa herkesin de profesyonel bir sporcu olmasý mümkün deðil. Ancak herkesin saðlýklý yaþamak için spor yapmasý gerekiyor. Bu yapýlan çalýþmayý ben bilinç oluþturma anlamýnda çok çok anlamlý buluyorum. Aðaç yaþken eðilir misali siz sevgili yavrularýmýzýn yarýnlarda spor konusunda daha duyarlý olacaðýna iliþkin kanaatim bugün bir kez daha güçlendi. Olimpiyatlara katýlýyoruz madalyamýz yok, bir çok branþta sporcumuz yok, illerde kurulan futbol takýmýna o þehirden doðru düzgün futbolcu yok, basketbol, voleybol yine ayný þekilde alttan yetiþen bir nesille desteklenmiyor. Sürekli Trabzon konuþuyoruz. O ilde herkes spor yapýyor. Türkiye'nin diðer illerinden farklý bir kültür orada oluþmuþ. Bugünde meyvelerini topluyorlar. Sizlerden de yarýn profesyonel anlamda da spor yapacak gençler olacak, sporu amatör olarak yapacak olanlarda olacak. Sizden isteðimiz bugün baþladýðýnýz spor çalýþmalarýný gücünüzün yettiði son güne kadar devam ettirin. Bu kadar da yetmez anne-babanýza da söyleyin spor yapsýnlar. Seçim çalýþmalarý sýrasýnda Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürümüz tartan pist istedi. Müdürümüzü sadece 1 tane istedi biz geride kalan 4 senede 6 tane yaptýk. Bun sayýyý artýrmaya da devam edeceðiz. Ancak tek þartýmýz var sizin spor yapmanýz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te sporcu ile ilgili çevik, zeki ve ayný zamanda ahlaklý olmasý gerektiðini söylüyor. Bu faaliyetler sizin bu meziyetlerle de yetiþmenize katký saðlayacaktýr. Tüm sporcularýmýza baþarýlar diliyorum" Satranç'ta Ýl Birincileri belirlendi Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliðinin Yýlý faaliyet programýnda yer alan Çorum Okul Sporlarý Küçükler, Yýldýzlar ve Gençler Ýl Birinciliði Satranç Turnuvasý dün yapýlan zorlu mücadeleler neticesinde sonuçlandý Mart 2013 tarihlerinde Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonunda düzenlenen, turnuvada dereceye girenlerde belirlenirken, turnuva birincileri 1-5 Nisan tarihleri arasýnda Nevþehir/Ürgüp'te yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecekler.küçükler kategorisinde il ve ilçelerden 15 okul 42 yarýþmacý, yýldýzlar kategorisinde 17 okul 47 yarýþmacý ve gençler kategorisinde 13 okul 54 yarýþmacý olmak üzere toplamda 45 okul 143 yarýþmacý turnuvaya katýldý. Yarýþmalar sonunda Ýlk Dört dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Müdürlüðünce madalya verildi. Satranç Ýl Birinciliði'nde dereceye giren sporcular þu þekilde; Küçükler Kategorisi: 1. Utku Hazýmlý-Mustafa Kemal Ortaokulu, 2. Ertan Kaplan-Ýnkýlap Ortaokulu, 3. Yasin Uslu-Osmancýk Akören Þehit Erol Keskin Ortaokulu, 4. Mehmet Akif Ýnce-Mustafa Kemal Ortaokulu Yýldýzlar Kategorisi: 1. Ýbrahim Can Çýnar-Merkez Ýnkýlap Orta Okulu, 2. Mesut Yetiþgen-Laçin Çamlýca Orta Okulu, 3. Oðuzhan Ateþ-Osmancýk Akören Þehit Erol Keskin Orta Okulu, 4. Sefa Supçin-Osmancýk Orgeneral Ahmet Çörekçi YÝBO Gençler Kategorisi: 1. Oðulcan Çaðrý Örskaya- Çorum Anadolu Lisesi, 2. Caner Ekici-Çorum Ticaret Meslek Lisesi, 3. Salih Çakýcý-Çorum Turizm ve Otelcilik Anadolu Meslek Lisesi, 4.Alper Güngör- Anadolu Lisesi Ayrýca baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Satranç Ýl Temsilcisi Hüseyin Karakuþ'a plaket verilirken, Karakuþ plaketi Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel'in elinden aldý. Çorum Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliði ile düzenlenen Kulüp-Okul Futbolu Eðitim organizasyonu malzeme daðýtým töreni dün gerçekleþtirildi. Mimar Sinan Semt Sahasýnda gerçekleþtirilen malzeme daðýtým töreni ve futbol þenliðine Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, Futbol Ýl temsilcisi Engin Ayan, Çorum Belediyespor As Baþkaný Mustafa Ercan, Herkes Ýçin Futbol Ýl Temsilcisi Ahmet Aylar'ýn yaný sýra çok sayýda öðrenci Beden Eðitimi Öðretmeni ve okul müdürü katýldý. Samsun Bölgesinden sadece Çorum Belediyespor'un destek verdiði projede 28 okuldan çok sayýda sporcu izlenirken yapýlan þenlikte dereceye giren okullara kupalarý beden eðitimi öðretmenlerine ise plaketleri verildi. 22 okul arasýnda yapýlan turnuvada Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu birinci olurken, Bekir Aksoy Ýlkokulu ise ikinci oldu. Tanyeri Ýlkokulu'nun üçüncü olduðu þenlikte dördüncülüðü ise Ýsmail Kakaç Ýlkokulu elde etti. Dereceye giren okullara kupalarýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü verdi. Turnuvaya katký saðlayan okul öðretmenleri Öztürk Yüksel, Tevfik Zincirci, Ýrfan Öztürk, Köksal Gül, Osman Karakaþ, Burhan Aykaç, Yasin Aksoy, Bayram Aydýn, Sami Öncel, Mustafa Çýtýr, Remzi Karahan, Ýsmail Sýrýklý, Alper Uysal, Özden Ceyhan, Hüseyin Çelik, Mesut Çetinoðlu ve Þenay Çakýr Üzüm'e ise plaket verildi. Düzenlenen kupa ve plaket töreni sonrasýnda ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü öðrencilerle sohbet etti. Dün düzenlenen törenle baþlayan futbol þenliðinde ilk maçýn baþlama vuruþunu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yaptý. Malzeme daðýtým töreni sonrasýnda 15'er dakikalýk 2 devre arasýnda oynanan maçlarla baþlayan þenliðin ilk maçýnda baþlama vuruþunu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü gerçekleþtirdi. GÜL: "SPOR ÝNSANLARI BÝRBÝRÝNE BAÐLAYAN VE GELECEÐE ETKÝ EDEN BÝR FAALÝYET" Mimar Sinan Sahasý'nda dün gerçekleþtirilen Kulüp-Okul Futbolu Eðitim organizasyonu malzeme daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yaptýðý konuþmasýnda þunlarý söyledi "Spor dünyada dili, dini, ýrký ayrý olan insanlarý birleþtiren önemli bir vasýtadýr. Dünya barýþýna katký saðlayan önemli bir etkinlik olduðunu yapýlan organizasyonlardan görüyoruz. Sporun fiziksel saðlýðýn yaný sýra ruhsal saðlýða da çok önemli etkileri vardýr. Spor insanlarý birbirine baðlayan ve geleceði etkileyen bir faaliyettir. Hükümetimiz de, Milli Eðitim Bakanlýðýmýzla Futbol Federasyonu Türkiye genelinde il, ilçe ve merkezlerinde faaliyet gösteren futbol kulüpleri ile bu kulüplerin etrafýndaki okullar arasýnda iþ birliði saðlanmasýna yönelik Kulüp-Okul Futbolu Eðitim Ýbrahim Güven projesi geliþtirmiþtir. Bu proje kapsamýnda çocuklarýmýzýn okullarda derslerini aksatmayacak þekilde çalýþmalar yapabilmelerine imkan verilecektir. Kulüp-Okul Futbolu Eðitim projesi kapsamýnda Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliði içerisinde çocuklarýn okullarý aksatmayacaðý þekilde haftada en az 1 gün çalýþmalar yapýlacaktýr. Bu çocuklarýmýz ve doðumlular olmak üzere 2 gruba ayrýlarak çalýþmalarýný daha rahat ve kendi yaþ gruplarýndaki arkadaþlarý ile saðlayacaklardýr. Ayrýca bu çalýþmalar için gerekecek olan malzemeler belediyemizce karþýlanacaktýr. Çalýþmalara katýlan ve belirli bir mesafe kat eden çocuklarýmýza lisans çýkartýlacaktýr. 10 adet top, 14 yelek, 50 adet iþaretleme kapaðý ve 1 adet top filesi gibi malzemeler belki de þehrimizden çok yetenekli çocuklarýn çýkmasýna sebep olacaktýr. Çorum belediyesi olarak gençler için yapýlan bu tür projeleri çok ciddiye alýyor ve elimizden geldiðince destek vermeye çalýþýyoruz. Amatör kulüplerimizin bir çoðuna spor malzemesi yardýmlarý yapýyoruz. Yaklaþýk 600 öðrencimizin bu projeye katýlmasýný bekliyoruz. Samsun bölgesine baðlý olan illerden Tokat, Amasya, Samsun gibi bu projeyi sahiplenen tek þehir Çorumdur. Belediyespor'da bu þehirde bu projeyi uygulayan tek takýmdýr. Bu projeye büyük destek veren Belediye Baþkanýmýza ve Türkiye Futbol Federasyonu Bölge müdürümüze þükranlarýmý arz etmek istiyorum. Gençlerimizin kötü alýþkanlýklara teslim olmamasý ve milli manevi deðerlerimize sahiplenen bireyler olmalarý için yapýlan her türlü projeye desteðimizi devam ettireceðiz. Bu projemizle þehrimiz ve Türk Sporuna katký saðlayacak sporcular yetiþtireceðiz. Emeði geçenlere bir kez daha teþekkür ediyorum" TFF BÖLGE MÜDÜRÜ ÝBRAHÝM GÜVEN: " FUTBOL TABANDA GELÝÞTÝRLMELÝ" Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ýbrahim Güven'de Zeki Gül Aytekin Girgin Haþim Eðer yaptý konuþmada böyle bir organizasyonu içinde yer almaktan büyük keyif aldýðýný belirterek yaptýðý konuþmasýnda görüþlerini þu sözlerle katardý "Çok güzel bir günde böyle bir organizasyonun içinde olmak çok keyifli. TFF olarak bu tür organizasyonlarý önemsiyoruz. Sebebine gelince futbol tabanda geliþtirilirse ancak yukarýlarda baþarýlý olmamýzý saðlayacaktýr. Bu projeyle bunu gerçekleþtireceðimiz düþünüyoruz. Ciddi anlamda çok önemli bir proje. Türk futbolu içerisinde futbolcu çýkmýyor terimini burada yeneceðimizi düþünüyorum. Sadece olaya futbolcu noktasýnda da bakmamýz gerekiyor. Spor yapan bir gençliðe sahip olmamýz gerekiyor. Ýlkokul çaðlarýnda spor yaptýrabilirsek, genç saðlýklý ve doðru bir nesil yetiþtirebileceðimizi düþünüyoruz. Özellikle Avrupalý gençler ve büyüklere baktýðýmýzda hatta filmlerine baktýðýmýzda spor yaparken birilerini görürsünüz. Bizim filmlerimizde bile bu konular çok nadir geçer. Ama ben bu çalýþmalarýn bunlara vesile olabileceðini düþünüyorum. Tabanda ne verirseniz yukarýda onu alýrsýnýz. Temeli olmadan bir inþaatý yapma þansýnýz yok. Birinci basamaða basmadan onuncu basamaða çýkma þansýnýz yok. Böyle bir projeye sahip çýkan Çorum Belediyespor kulübümüze, Çorum Belediyesi'ne Milli Eðitim Müdürlüðü'ne çok teþekkür ediyorum. Böyle bir etkinliðe ciddi bir ihtiyaç var. Çorum'da olduðu gibi Türkiye'de ihtiyaç var. Bu çocuklarýmýza bir þekilde spor yaptýrabimek adýna ihtiyaç var. O nedenle katký veren herkese tek tek teþekkür ediyorum. GÝRGÝN: BU PROJELER MEDENÝ DAVRANIÞIN GELÝÞMESÝ ADINA ÖNEMLÝ" Çorum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'de yaptýðý konuþmasýnda bu tip projelerde her zaman Milli Eðitim olarak görev almaktan mutlu olacaklarýný dile getirerek þu ifadeleri kullandý. "Hakikaten bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük zevk duyuyorum. Gençlik, spor, baþarý, zihinsel geliþim bunlarýn hepsini bir ele almamýz gereken kavramlar. Sadece futbolu deðil tüm herkesin her yaþtan bir spor dalýyla ilgilenmesi gerekiyor. Spor sadece bedensel geliþimi deðil, ayný zamanda zihinsel geliþimi, takým olmayý, arkadaþlýðý ve kardeþliði dostluðu, kazanýnca sevinmeyi ancak kaybedince de kazanýný centilmence tebrik etmek gibi bir çok medeni davranýþýnda geliþmesi için bulunmaz bir fýrsat. Tabi bu çalýþmalarýn temel amacý sporu sevdirmek yaymak ve yaygýnlaþtýrmak. Bu tip projelerde Milli Eðitim Müdürlüðü olarak seve seve görev alýyoruz. Bu çalýþmalarýn daha geniþ kitlelere yayýlmasý daha fazla gencimizin spor yapmasý dileklerimle bu projenin yürütülmesinde emeði geçen TFF Bölge Müdürlüðümüz, Belediyespor kulübü adýna Sayýn Belediye Baþkan Yardýmcýmýza ve tüm çalýþmalarýmýzda maddimanevi destek olan sayýn belediye baþkanýmýza huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum" SPOR ÝL MÜDÜRÜ EÐER: "YAPILAN ÝÞÝN MEYVELERÝ ORTADA" Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'de kýsa bir konuþma yaparak Mimar Sinan Sahasý'nýn spora kazandýrýlmasýnýn ardýndan meyvelerini almaya baþladýklarýný belirttiði bir anýsýna anlattý. "Sözlerime Belediye Baþkanýmýzla yaþadýðýmýz bir anýyla baþlamak istiyorum. Belediye Baþkanýmýzýn bizlere spora ne yapabiliriz sorusu üzerine bizlerde Mimar Sinan Sahasýnýn çimlenmesinin faydalý olacaðýný belirtmiþtim. Bölgeye ve ilimize çok güzel bir tesis kazandýrmýþ oluruz dedik. Sizlerde hemen talimat vererek bu sahanýn bitmesini saðladýnýz. Ýlimizin spor camiasýna sayenizde kazandýrýldý. Yapýlan iþin meyveleri karþýmýzda. Bundan sonra spor alanýnda yapacaðýmýz projelerimize desteklerinizi bekliyoruz.

12 Diyarbakýrspor kapanýyor Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor, kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce Diyarbakýrspor'a ''kayyum'' olarak atanan Nurettin Uður ''Geçen hafta kulüp binasýnda yapýlan genel kurulda çoðunluk saðlanamamýþtý. Bugünkü genel kurula ise sadece 2 delege geldi. Bu nedenle divan oluþmadýðý için genel kurul yapýlamadý. Yarýn Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidip, dosyalarý teslim edeceðim. Büyük olasýlýkla kulübün kapanmasý için dava açýlacak. 45 yýllýk geçmiþe sahip Diyarbakýrspor'un bu duruma düþmesi büyük üzüntü veriyor'' Sandýklýspor maçýnýn ikinci yarýsýnda 6 gol yiyen kýrmýzý siyahlýlarda Genel Kaptan Yetgin Özbey, Kulüp Müdürü Bilal Gökmen ve futbolcu Osman Bodur ikinci yarýda yaþadýklarýný anlattýlar ve kendileri için 'Maç sattýlar' dedikodularýna yanýt verdiler ÖZBEY: ÇORUMSPOR'DA KÝMSE MAÇ SATMAZ Çorumspor'un genç futbolcusu Osman Bodur, Sandýklýspor maçýnýn ikinci yarýsýnda yaþadýklarýna inanamadýðýný ve rakip futbolcularla hakemin göz iþaretleri ile anlaþtýklarýný iddia etti BODUR: HAKEM RAKÝP TAKIM OYUNCULARINA KAÞ-GÖZ ÝÞARETÝ YAPIYORDU Kýrmýzý siyahlý takýmýn savunmasýnda oynadýðý futbolla herkesin haklý takdirini kazanan Osman Bodur Sandýklýspor maçýnýn ikinci yarýsýnda þahit olduklarýný anlatarak gözlerine inanamadýðýný dile getirdi. Genç futbolcu maçýn ikinci yarýsý için þu ifadeleri kullandý "Bizler saha içerisinde elimizden gelen her þeyi hatta daha fazlasýný yaptýðýmýza inanýyoruz. Ýlk yarý seyirci baskýsýna raðmen istediðimizi ve hocalarýmýzýn istediklerini sahaya yansýttýk. Ýkinci yarý ise saha içerisinde dirseklere, tekmelere, itmelere göz yuman, hatta Abdussamet arkadaþýmýzýn kafasýnýn tükürüklerle dolmasýna göz yuman bir hakem vardý sahada. Hatta rakip takým oyuncularýna kaþgöz iþaretleri yapan bir hakem vardý sahada. Sahanýn içerisinde o kadar çok belli oldu ki bizim bu maçý kazanamayacaðýmýz. Biz her zamanki gibi futbolun gereðini yapmaya çalýþtýk. Bizden ne isteniyorsa onu yapmaya çalýþtýk. Fakat takým olarak ilk defa bu þekilde bir hakemle oynadýk. Þaþkýnlýðýmýz izleyenler tarafýndan açýkça görüldü. Okadar çok küfürler yedik ki anlatamam. Bazý arkadaþlarým bu yüzden aðlamamak için kendini zor tutmuþtur. Ve hala bunun etkisinden kurtulamayan arkadaþlarým var. Ýnanýyorum ki ilk yarýda ki hakem olsaydý biz 5-6 farklý galibiyetle rahatça dönebilirdik. Bu yapýlan baskýlar karþýsýnda doðal olarak hatalar yapmaya baþladýk ve istemediðimiz bir sonuçla maçý bitirdik" þeklinde konuþtu. Sandýklýspor-Çorumspor karþýlaþmasýnýn ikinci yarýsýnda yaþananlarý anlatan Çorumspor Genel Kaptaný Yetgin Özbey haklarýnda çýkarýlan 'Maç sattýlar' dedikodularýna üzüldüklerini söyledi. Özbey, Sandýklý'da yaþadýklarýný anlatýrken konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi. "Ýstediðimiz þekilde baþladýðýmýz Sandýklýspor müsabakasýný, istemediðimiz bir sonuçla bitirdik. Maçýn ilk yarýsýnda istediklerimizin tamamýný olmasa da, tamamýna yakýn olan kýsmýný yaptýk. 5-0, 6-0 bitirmemiz gereken ilk yarýyý 3-0 ile tamamladýk. Ýlk yarýda hakemin çok güzel ortada bir maç yönetmesi bu skora etken olmuþtur. Ýkinci yarýya 7-8 dakika sahada bekletilerek geçde olsa baþladýk. Takýmýmýz ikinci yarýya çok kötü bir baþlangýç yaptý ve yarýnýn baþýnda yediðimiz gol tamamen basit kiþisel hatalardan kaynaklý bir goldü. Rakibimizin golle baþlamasý tabiî ki doðal olarak kendilerine güven gelmesini saðladý. Yediðimiz golün þokunu atlatamadan bizim ceza alaný içerisine dirsek atarak ve faul yaparak kazandýklarý topu tekrar aðlarýmýza gönderdiler. Yediðimiz 3. golde 2. golün hemen hemen aynýsý gene hakemin faullü ve centilmenlik dýþý hareketlere göz yummasý sonucu kazandýklarý topu 3. kez aðlarýmýza gönderdiler. 10 dakikada yediðimiz þok gollerle takýmýmýz moral olarak ve en önemlisi psikolojik olarak bozguna uðramasý sonucunda konsantreyi tamamen kaybettik ve farklý maðlup olduk. Müsabakada sanki iki ayrý yarýda iki ayrý takým ve iki ayrý hakem vardý. Bizim takýmýmýzýn genç ve bu tür maç tecrübesi olmamasý aleyhimize olmuþtur. Sonuç olarak maðlup olduðumuz için çok üzgünüz. Bu þekilde maðlup olmamýz bizim açýmýzdan daha da üzüntü verici. Takýmýmýzýn mücadelesinden, özellikle ilk yarýda ki oyunundan son derece memnunuz. Ýkinci yarý bu yaþta ki genç insanlarýn kaldýramayacaðý þekilde saha içerisinde rakip oyuncularýn baskýsý, hakaretleri ve centilmenlik dýþý hareketlerine birde hakemin ikinci yarýda deðiþik maç yönetmesi neticesinde farklý maðlup olduk. Bazý sosyal paylaþým sitelerinde 'Maçý ikinci yarý býraktýlar sattýlar' diye ibareler var, Sandýklýspor maçýný izlemeyen o atmosferi görmeden yorum yapýlýyor, ne futbolcular ne teknik heyet nede yönetim maç satmaz bunu herkes böyle bilsin. Futbolcularýmýz sahada gereken mücadeleyi yaptýlar ama hakemle birlikte Sandýklýspor'u tutamadýk, saha içinde futbolcularýmýza söylemedikleri çirkin sözler, tükürükler, dirseklerle takýmýmýzý hakemle birlikte takýmý sindirdiler." Dedi. Kýlýç: Hatalarýmýz ve telaþýmýzla 2 puan kaybettik Çorum Belediyespor, Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Arsinspor maçýnda gollerdeki basit hatalarý ve gollerden sonraki telaþlý oyunlarýnýn galibiyetlerine engel olduðunu söyledi. Kýlýç "Galibiyet parolasý ile çýktýðýmýz Arsinspor karþýsýnda çocuklarým iyi oynadýlar, rakip kaleye gol için iyi yüklendik, gollerde bulduk, ancak basit hatalar ve telaþ nedeniyle berabere kaldýk.arsinspor karþýsýnda oynanan futbol beni memnun etti. Takým içerisinde birlik ve berberlik saðlanmaya baþlandý. Futbolcular takým olarak mücadele etmeye baþladýlar. Her geçen gün daha da iyi olacaðýz. Maçta öne geçmemize raðmen basit hatalarýn kurbaný olduk. Futbolda bu tür sonuçlar oluyor. Oynadýðýmýz maçta þans Arsinspor'un yanýndaydý. Yine de her þeye raðmen berabere kalarak bir puan aldýk. Artýk bu maçý býrakýp önümüzdeki maça bakýyoruz. Bundan sonra yapacaðýmýz her meç bizim için adeta final maçý olacak ve her maçtan mutlak puanlar almak zorundayýz. Biz bunun bilincindeyiz ve takýmý o yönde hazýrlayacaðýz. Takým olarak artýk puan kaybýna tahammülümüz olmayacak ve oynadýðýmýz her maçý kazanmak için oynayacaðýz.diyarbakýspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladýk. Deplasmanda oynayacaðýmýz ve bizim için hayati önem taþýyan maçý kazanmak için gereken önlemleri alacaðýz. Maça çok iyi hazýrlanýp Diyarbakýr deplasmanýndan puanla döneceðiz" Çorumspor Kulüp Müdürü Bilal Gökmen, Sandýklýspor maçý devre arasýnda hakem odasýna giren idarecileri gördüðünü ve oynanan oyunun farkýnda olduklarýný fakat sahipsizliklerini de gördüðünü söyledi GÖKMEN: SAHÝPSÝZLÝGÝMÝZÝ GÖRDÜM Hafta arasýnda deplasmandasandýklýspor ile karþýlaþan Çorumspor'un Kulüp Müdürü Bilal Gökmen, devre arasýnda yaþadýklarýna inanamadýðýný farkýnda olduklarý olaylara ise sahipsizliðin verdiði maðduriyetle mani olamadýklarýndan yakýndý. Gökmen "Sandýklý gibi küçük bir ilçede bu kadar baský ile karþýlaþacaðýmýzý hiç beklemiyorduk. Ýlk yarý sahada normal bir hakem vardý. Fakat ikinci yarýda tamamen deðiþik bir hakemle karþýlaþtýk. Devre arasýnda takýmýmýzý sahaya aceleci bir þekilde çýkardýlar. Sonrada Sandýklýspor idarecileri hakemin odasýna girip 5 dakika kadar kaldýlar. Müsabakanýn ikinci yarýsý 7-8 dakika kadar geç baþladý. Ayrýca toplu halde hiç bu kadar çok küfrün edildiði bir maç daha hatýrlamýyorum. Tribünlere hiç müdahalenin olmadýðý, saha içinde görevli görevsiz herkesin girdiði bir ikinci yarýyý hayretler içerisinde izledik. Aldýðýmýz bilgilere göre ayný þeyler ligin ilk yarýsýnda Belediye Vanspor müsabakasýnda da olmuþ. Hatta burada Belediye- Vansporyöneticileri ve stadyum görevlilerini tartaklamýþlar maçýn gözlemcisi araya girerek olay yatýþtýrýlmýþ. Ben burada þunu gördüm sahipsizliðin tarifi bu olsa gerek. Küçücük bir ilçenin takýmýna nasýl sahip çýktýðýný izledim. Ve koskoca bir ilin takýmýný ne kadar yalnýz býraktýðýný gördüm. Sahipsizlik bu olsa gerek sanýrým. Birde maçtan sonra facebook ve bazý internet sitelerinde 'Çorumspor maçý sattý' veya 'Var bu maçta bir þeyler' gibi yorumlar bizleri özellikle futbolcu kardeþlerimizi son derece üzmüþtür. Biz nasýl deriz yaþýnda ki bir gence sen bu maçý sat, ver, gevþetin falan. Böyle bir þerefsizliði, adiliði nasýl isteriz onlardan? Orada yaþadýklarýmýzý bilmeden, maçý seyretmeden ve burada oturduðu yerden yorum yapmak ne kadar basit deðil mi? Bu yorumu yapanlarýn acaba bu zamana kadar Çorumspor'a ne katkýsý olmuþ? Bizim takýmýmýz böyle hakaretleri hak etmiyor" diye konuþtu. Çorumspor ara vermeden çalýþtý 3 sakatýmýz var Sandýklýspor deplasmanýndan dönen Çorumspor, evinde oynayacaðý Beþikdüzüspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 11.00'de yapýlan çalýþmaya Sandýklýspor maçýnda aldýklarý darbeler nedeniyle sakatlanan Osman Bodur, Samet Bayrak ve Metehan katýlmazken diðer futbolcular Genel kaptan Yetgin Özbey ve kaleci antrenörü Nurettin Kabalak yönetiminde çalýþtýlar. Antrenman ýsýnma hareketleri ile baþlarken, antrenmanýn ilk bölümünde hafif tempoda düz koþu çalýþmasý yapýldý. Futbolcularýn morallerinin bozuk olduðu görülürken, ilk etapta yapýlan düz koþunun ardýnda kale arkasýnda 5'e 2 çalýþmasý yapýldý. Takým kalecileri Serkan, Muhammed Zahid ve Süleyman kaleci antrenörü Nurettin Kabalak yönetiminde takýmdan ayrý bir çalýþma yaparken kýrmýzý siyahlý takýmýn çalýþmasý tempolu koþu ve açma germe hareketleri ile sona erdi. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý tek antrenman ile Beþikdüzüspor hazýrlýklarýný sürdürecek. Çorumspor, Sandýklý'dan 3 sakatla döndü. Kýrmýzý siyahlý genç futbolculardan Osman Bodur, Samet Bayrak ve Metehan Sandýklýspor karþýlaþmasýnda çeþitli yerlerinden aldýklarý darbelerle sakatlanýrken 3 futbolcuda dün yapýlan çalýþmaya katýlmadýlar. Takým masörü Bahadýr Býyýklý futbolcularý Beþikdüzüspor maçýna yetiþtirmeye çalýþacaklarýný belirtirken, Metehan'ýn ise bugün hastanede bir kontrolden geçirileceði ve tedavisinin kontrol sonrasýnda baþlatýlacaðýný sözlerine ekledi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Nuhut'tan OSB turu 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Zeki Gül: Belediyemiz Gýda yardýmýný Yýlýn 12 ay'ý Rutin olarak devam etmektedir Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Zeki Gül Gazetemizin dün yayýnlanan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor

Meydan ve Kampüsün. önünde ki engeller kalkýyor Kayýp Renk romaný yazarý kitabýný tanýttý Albaraka Katýlým Bankasý Kurumsal Krediler Müdürü ve Yazar Hüseyin Tunç, düzenlediði basýn toplantýsýnda ekonomi üzerine deðerlendirmelerde bulundu.hüseyin Tunç'un

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı