8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ"

Transkript

1 KAYIT ÜCRETÝ 1. Kongre bilimsel programý SDE Yüksek Kurulu tarafýndan kredilendirilmiþtir. 2. Kongre kaydýnýn iptali 4 Ekim 2010 tarihine kadar yazýlý olarak Kongre Kayýt Merkezi'ne bildirilmelidir. Ýptal dilekçesinde, yapýlan ödemenin þekli (banka, online, nakit) ve iadenin yapýlacaðý banka adresi mutlaka belirtilmelidir.ücret iadesi kongre bitim tarihinden bir ay sonra yapýlýr. 5 Ekim 2010 tarihinden sonra yapýlacak iptallerde ücret iadesi yapýlmaz. NAKÝT KREDÝ KARTI ÖDEME ÞEKLÝ BANKA HAVALESÝ BANKA HAVALESÝ ÝLE ÖDEME Kongre bedeli olan toplam...tl'yi...tarihinde...dekont numarasýyla Fortisbank Çarþý Þubesi (Þb. Kodu 124) numaralý TL. hesabýnýza havale ettim. Not Banka Dekontunun fotokopisi ile birlikte kayýt formunun no'lu telefona faks göndermeniz gerekmektedir. KREDÝ KARTI ÝLE ÖDEME Kart No Son Kullanma Tarih CV No. KART SAHÝBÝNÝN Adý Soyadý Adres Tel. No VISA MASTER CARD Lütfen hesabýmdan... TL. tahsil edin. Yukarýda belirttiðim tutarýn kredi kartý hesabýmdan borç kaydedilmesini kabul ediyorum. Kaydýnýzý kesinleþtirmek için kimlik fotokopisi ve ödeme kayýt çizelgesinin no'lu telefona fakslanmasý gerekmektedir. (Kredi kartýnýn arkasýndaki son üç rakam) Detaylý Bilgi ÝMZA Ana sponsor 8-9 EKÝM 2010 Estetik Diþhekimliði Akademisi Derneði Mersin

2 KAYIT FORMU Fatih SAKAR Deðerli meslektaþlarým, Mersin Diþhekimleri Odasý Baþkaný Uzun ve yorucu bir uðraþýn sonucunda, Mersin Diþhekimleri Odasý Yönetim Kurulu olarak sizleri 8-9 Ekim tarihlerinde yapýlacak bilimsel etkinlikle buluþturacak olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu yýl EDAD ile 2.sini düzenleyeceðimiz iki günlük etkinliðimiz birbirinden deðerli konu ve konuþmacýlarla sizleri bilimsel açýdan doyuracaðýna inanýyoruz. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da, etkinliðimizi bölgemizde bulunan Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraþ Odalarýnýn katkýlarýyla gerçekleþtiriyoruz. Bu nedenle Sevgili Hasan YAMAN, Orhan GÜNAL, M. Celil ÝYÝKESÝCÝ, Mahir ÞÝÞMAN baþkanlarýmýz nezdinde oda üyelerine teþekkürü bir borç bilirim. Bu toplantýlarý, bölge toplantýlarý olarak organize etmemizin amacý bölge odalarý arasýndaki dayanýþma ve iþbirliðini artýrmak, bölgede mesleðimizi icra eden diþhekimlerimizin de bu organizasyondan istifade etmelerini saðlamaktýr. Dileðim, bu etkinliðin ÇUDÝG (Çukurova Diþhekimliði Günleri) -EDAD ismi ile bölgemizdeki diðer kentlerde de gerçekleþerek asýl amacýna ulaþmasýdýr. Kamu, aðýz ve diþ saðlýðý politikalarý neticesinde geçmiþe oranla çok daha fazla sayýda diþhekimi, tedavi kalemi ve iþlem sayýsýyla halkýmýza kamu kurumlarýndan hizmet sunmaktadýr. Bu durum, diþhekimliði hizmetlerinin bizce en saðlýklý sunulabileceði muayenehane ortamýnda sunulan hizmetin kalitesini artýrmak için daha fazla çalýþmamýz gerektiði gerçeðini bizlere hatýrlatmaktadýr. Son dönemde hayatýmýza giren Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasý da, uyguladýðýmýz tedavilerde baþarý yüzdemizi ve hasta memnuniyetini daha üst seviyelere çýkarmamýzý zorunlu hale getirmektedir. Bu yýl, geçen yýldan farklý olarak, diþhekimlerine yönelik bilimsel program, kurs ve fuara ilaveten ; diþhekimi yardýmcýsý ve teknisyenlerine dönük kurs ve seminerler de programa eklenmiþ bulunuyor. Hizmet kalitemizin daha da artmasý için gerek diþhekimi yardýmcý personelinin, gerekse diþ teknisyenlerinin de bilimsel destek almalarý gerektiðine inanýyoruz. Programýn oluþumunda ve organizasyonda emeði geçen EDAD Yönetimine, EDAD Bölge Temsilcisi sevgili Mehmet KEPEKÇÝ'ye ve Oda Yönetim Kurulumuzun çalýþkan ve fedakar üyelerine bir kez daha teþekkür ederim. Bu coðrafyada sonbaharýn en güzel günlerinin yaþandýðý Ekim ayýnda, etkinlik gala gecesi programýnýn yapýlacaðý Narlýkuyu'da sizlerle birlikte olmak dileðiyle. Mersin Diþhekimleri Odasý (0324) Katýlýmcýnýn Adý ve Soyadý Ünvaný T.C. Kimlik No Adresi Telefon Fax Gsm KAYIT ÜCRETLERÝ 1 Ekim 2010 tarihine kadar 2-8 Ekim 2010 tarihine kadar Katýlým ücretine dahil olan hizmetler; Diþhekimleri için; Yaka Kartý, Kongre Çantasý, Sertifika, Öðle Yemekleri, Çay-Kahve, Gala Yemeði, Bilimsel Toplantýya Giriþ. KURS Endodonti Tedavi, Döner Aletler ve Post Uygulamalarý Doç. Dr. Baybora KAYAHAN Temel Anterior Estetik Kompozit Kursu Dt. Birgül METÝN YERUÞALMÝ EÐÝTÝM Vestiyer Eðitim Grubu Diþhekimi Yardýmcý Personel Eðitimi KONFERANS Her Vaka Bir Baþka Hikaye (Diþ Teknisyeni Katýlýmý) 180 TL 200 TL 20 TL 50 TL 150 TL 50 TL

3 Konaklama Prof. Dr. Selim PAMUK Konaklama için rezervasyonlar katýlýmcýlar tarafýndan yapýlacaktýr. Etkinlik Hilton Oteli'nde gerçekleþecek olup, þehir dýþýndan gelecek konuklarýmýzýn konaklama yer, fiyat ve iletiþim bilgileri aþaðýdadýr. MERSÝN HILTON Palmiye Mahallesi 1225 Sok. No.1 Mersin mersin.hilton.com Tel Faks Tek Kiþi Konaklama+Kahvaltý 75 Euro Ýki Kiþi Konaklama+Kahvaltý 90 Euro NOBEL OTELÝ Ýstiklal Caddesi No.73 / Mersin Tel. (0324) Faks (0324) Tek Kiþi Konaklama+Kahvaltý 75 TL Ýki Kiþi Konaklama+Kahvaltý 110 TL MERSÝN SUPHÝ ÖNER ÖÐRETMENEVÝ Dumlupýnar Mah. Yeniþehir Ýlçe Emniyet Müd. Karþýsý Pozcu / MERSÝN Tel. (0324) Faks (0324) Online Rzr. Tek Kiþi Konaklama+Kahvaltý TL Ýki Kiþi Konaklama+Kahvaltý TL Gala Yemeði Gala yemeði Mersin Narlýkuyu'da verilecektir. Ücret katýlým bedeline dahil olup, misafirleriniz için ekstra katýlým bedeli 50 TL'dir. Ulaþým, Organizasyon Komitesi tarafýndan saðlanacaktýr. Mersin Diþhekimleri Odasý (0324) Nedir Farklý Kýlan Ýmplant Destekli Protezleri? Toplumda aðýz diþ saðlýðý bilinci arttýkça sunulan tedavi seçenekleri de çeþitlenmeye baþladý. Eskiden geleneksel yöntemlerle çözüm bulunamayan vakalara implantlarla çözüm aranýrken, günümüzde gelinen noktada implantlar öncelikli çözüm olarak sunulmaya baþlandý. Temelde geleneksel protetik uygulamalarla implant destekli protetik uygulamalar arasýnda büyük farklýlýklar olmamasýna raðmen planlama ve belki de deneyim baþarýda en büyük rolü oynamaktadýr. Bu sunumda planlamaya, doðal diþler ve implantlar arasýndaki farklýlýklara ve baþarý için gerekli püf noktalarýna deðinilecektir. Doç. Dr. Mehmet Baybora KAYAHAN Endodontik Tedavi Karþýlaþýlan Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri 1971 yýlýnda Biga'da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi'nden 1995 yýlýnda mezun olduktan sonra ayný fakültenin Endodonti Anabilim Dalý'nda doktora eðitimini tamamladý yýlýndan itibaren Yeditepe Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalý'nda çalýþmaya baþladý yýlýnda Yardýmcý Doçent, 2008 yýlýnda Doçent olan M. Baybora Kayahan, Türk Endodonti Derneði ve Avrupa Endodonti Derneði üyesidir. Detaylý Bilgi

4 Dr. Haþmet GÖKDENÝZ 9 Ekim 2010 Cumartesi Biyomateryal, Membran ve Ogmentasyon Günümüzde periodontoloji ve oral implantoloji bilgilerimizin geliþmesi ve pekiþmesi sonucu bu uygulamalarý yapan diþhekimi sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Bu da diþhekimliðinde yapýlan tedavilerin daha çaðdaþ ve daha baþarýlý olmasýný saðlamýþtýr.günümüzde biyomateryaller ve membranlarýn kullaným prensipleri tam olarak ortaya konmuþ ve dikkat edilmesi gereken kurallara harfiyen uyulduktan sonra baþarýnýn bunlarýn beraberinde geldiðini görmekteyiz. Bununla beraber hala sürmekte olan otojen kaynaklý mý, sentetik mi, yoksa hayvan orjinli mi olsun tartýþmalarý sürerken ayný tartýþma greftlerle beraber membranlar içinde tartýþýlýr olmuþtur. Membranlar sentetik mi, hayvan kaynaklý mý yoksa hastalarýn kendi kanlarýndan özel metodlarla muayenehane koþullarýnda hazýrlayacaðýmýz þekilde mi olsun? Bu konuþmada vakalarla beraber bu konular ayrýntýlarýyla anlatýlacak ve sizlerle tartýþýlacaktýr. Dt. Duygu ÇÝMLÝ KARAOSMANOÐLU Protetik Tedavi Planlamasýnda Estetik Yaklaþým «Laminalar, Hasta ile iletiþim» «Estetik Analiz Ýllüzyon Ýpuçlarý» Diþ hekimliðinin tüm dallarýný kullanarak saðlanan mekaniðin, biyolojinin ve estetiðin birbiri ile uyumu, tedavide baþarýnýn anahtarýdýr. Bu sunumda estetik açýdan baþarýlý bir sonuca ulaþmak için, hasta ile iletiþim, üç boyutlu ikna tekniði (mock-up) ve makro estetik analizden mikro estetik analize deðerlendirme konularý vaka örnekleri ile anlatýlacaktýr. BÝLÝMSEL PROGRAM Doç. Dr. Baybora KAYAHAN Endodontik Tedavi karþýlaþýlan komplikasyonlar ve çözüm önerileri Kahve Molasý Dt. Birgül Metin YERUÞALMÝ Kompozit Restorasyonlar, Anterior bölgede estetik kompozit dolgular Öðle Yemeði Dt. Elif Özcan DULUNDU Laminalar/Estetik Diþhekimliðinin amacý nedir? Kahve Molasý Dt. Elif Özcan DULUNDU Estetik Diþhekimliðinde diþsel problemlerin sýnýflandýrýlmasý, baþarýsýzlýk ve sebepleri KURS - EÐÝTÝM Endodontik Tedavi, Döner Aletler ve Post Uygulamalarý (20 Kiþi ile sýnýrlýdýr) Temel Anterior Estetik Kompozit Kursu (20 Kiþi ile sýnýrlýdýr) Vestiyer Eðitim Grubu (30 Kiþi ile sýnýrlýdýr) Diþhekimi Yardýmcý Personel Eðitimi Mersin Diþhekimleri Odasý (0324) Detaylý Bilgi

5 8 Ekim 2010 Cuma Dt. Birgül METÝN YERUÞALMÝ BÝLÝMSEL PROGRAM Kayýt Açýlýþ Oda ve EDAD Baþkanlarýnýn Konuþmalarý Dt. Duygu ÇÝMLÝ KARAOSMANOÐLU Laminalar, Hasta Ýle Ýletiþim Kahve Molasý Dt. Duygu ÇÝMLÝ KARAOSMANOÐLU Estetik Analiz Ýllüzyon Ýpuçlarý Öðle Yemeði Dr. Haþmet GÖKDENÝZ Greftler ve Ogmentasyon Kahve Molasý Prof. Dr. Selim PAMUK Nedir Farklý Kýlan Ýmplant Destekli Protezleri? Gala Yemeði Ýçin Hareket KURS - EÐÝTÝM Diþhekimleri ve Diþ Teknisyenleri Ortak Konferans Cdt. Hilal KUDAY (Ý.Ü. Diþ Teknisyenliði MYO) Her Vaka Baþka Bir Hikaye Kompozit Restorasyonlar, Anterior Bölgede Estetik Kompozit Dolgular Teorik Bölüm Anterior Bölgede Estetik Kompozit Dolgular diþhekimliðinin hemen hemen her bölümünde artýk ilk yaklaþýmýmýz ''minimal invasiv tedaviler'' olduðundan gelecekte kompozit dolgular mesleðimizde oldukça önemli bir yere sahip olacak. Günümüzde optik özellikleri, dayanýklýlýklarý, kullaným kolaylýklarý ve cilalý yüzeyini uzun süre koruyabilmeleri daha da geliþen kompozit dolgular sayesinde artýk anterior bölgede bazen porselen veneerlere veya kronlara alternatif olarak kompozit dolgularla da oldukça baþarýlý estetik restorasyonlar yapabiliyoruz. Fakat bu baþarýyý elde edebilmek için bazý detaylara dikkat etmek gerekiyor. Bu sunumda anterior bölgede kompozit dolgu endikasyonlarý, renkle ilgili dikkat edilmesi gereken detaylar, kavite preparasyonlarý bizotaj ne kadar yapýlmalý? yapýlmalý mý? Adesiv teknikleri, yüzey anatomisi ve cilalama ile ilgili bilgiler verilecektir. Pratik Bölüm Temel Anterior Estetik Kompozit Kursu Direkt çalýþma modeli üzerinde Class IV-kýrýk bir diþin anatomik tabakalama tekniði ile restorasyonu yapýlacaktýr. Mock-up uygulamasý,silikon anahtar hazýrlýðý,bizotaj ve mine-dentin-traslucent effektleropelasan effektlerle restorasyon yapýmý,kontakt ile ilgili detaylar ve cilalama yapýlacaktýr. Hekimlerin getirmesi gereken malzemeler Büyüteçli gözlükler(loop),ayna,sond,kompozit spatülü. Mersin Diþhekimleri Odasý (0324) Detaylý Bilgi

6 Dt. Elif ÖZCAN DULUNDU Cdt. Hilal KUDAY Laminalar / Estetik Diþ Hekimliðinin Amacý Nedir? Estetik Diþhekimliðinde Diþsel Problemlerin Sýnýflandýrýlmasý, Baþarýsýzlýk ve Sebepleri Diþ hekimliðinde estetik her geçen gün daha çok önem kazanmakta ve eðitim sisteminde üzerinde pek durulmamýþ olan bu konuya hekimlerin ilgisi artmaktadýr. Estetik diþ hekimliði konusunda ilerlemek isteyen diþ hekimlerinin; buradaki amacý ve bu amaca giden yolda doðru deðerlendirme, planlama, uygulama ve hasta memnuniyetini saðlama kriterlerini iyi bilmeleri önemlidir. Bu sunumda, estetik diþ hekimliðinde kullanýlan teknikler ve özellikle laminalar hakkýnda bilgi verilecek, hastanýn estetik beklentilerini anlamak ve karþýlamak konusu örneklerle anlatýlacaktýr. Estetik diþ hekimliði, problemleri diþler açýsýndan; renk, doku ve form baþlýklarý altýnda sýnýflandýrmaktadýr. Uygulanabilecek tedaviler de bu baþlýklar altýnda sýnýflandýrýlabilir. Olabildiðince minimal invaziv tedavi seçeneklerini kullanmak önemlidir. Baþarýsýzlýk ise çoðu zaman hekime baþarýdan daha fazla þey öðretecektir. Baþarýsýzlýktan korkmamak ama mutlaka birþeyler öðrenmek önemlidir. Sunumun 2. bölümünde konuþmacý kendi baþarýsýzlýklarýnda öðrendiklerini aktaracaktýr. Her Vaka Baþka Bir Hikaye Gerçekleþtirdiðimiz restorasyonlar, ne yazýk ki gün geçtikçe birbirine benzemektedir. Ýnsanlarýn birbirleri arasýndaki fiziksel ve duygusal farklýlýklarý, protezlerin de farklý bir morfolojiye ve renk koduna gereksinimi olduðunu kaçýnýlmaz bir biçimde vurgulamaktadýr. Bu sunumumuzda kiþiye özel restorasyonlarýn hangi aþamalardan geçmesi gerektiði, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiði üzerinde durulacaktýr. Kiþiye özel restorasyonlarýn gerçekleþmesi sýrasýnda, laboratuvar ile iletiþime ve dijital teknolojinin faydalarýna da deðineceðiz. Mersin Diþhekimleri Odasý (0324) Detaylý Bilgi

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç FKMD BÜLTENÝ FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006 Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç S evgili Fatih'liler... 1993 yýlýnda Fatih Draman daki

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Eþref Özand Evi'ne dair... Kent Hafýzamýzý yitiriyoruz...1-2

Eþref Özand Evi'ne dair... Kent Hafýzamýzý yitiriyoruz...1-2 sunus - dosya BERLIN 2002 UIA KONGRESÝ - Berlin 2002 UIA Kongresi'ne Davet... 3-4 - UIA - Kongre Programý...5-8 - Berlin 2002 Açýlýþ Konuþmalarý...9-11 - çagri - tartisma - - - degerlendirme - - - - çagrilar

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

BİZ HAZIRIZ SİZLERİ BEKLİYORUZ

BİZ HAZIRIZ SİZLERİ BEKLİYORUZ HATAY DİŞHEKİMLERİ ODASI ÇUKUROVA DİŞHEKİMLİĞİ GÜNLERİ 24-25 - 26 EKİM 2014 BİZ HAZIRIZ SİZLERİ BEKLİYORUZ Sevgili Meslektaşım, Bölgemiz dişhekimleri odalarının yıllardır geleneksel olarak düzenlediği

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı