Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eserleri, TBMM'de sergilenecek"

Transkript

1 "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinin ardýndan göreve gelen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. 3 TE Taþýt sayýsýmýz 144 bin 724 Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý þubat ayý sonu itibarýyla 144 bin 724 oldu. TÜÝK, Türkiye'nin þubat ayý taþýt istatistiklerini açýkladý. Çorum'da ise þubat ayýnda taþýt sayýsý 144 bin 724 olarak gerçekleþti. Yine ayný ay içinde otomobil 66 bin 542, mimnibüs 2 bin 697, otobüs 1188, kamyonet 16 bin 894, kamyon 5 bin 207, motosiklet 16 bin 356, özel amaçlý araç 263, traktör ise 35 bin 577 oldu. 10 DA 40 KURUÞ "TBMM, saðlýkta þiddeti azaltacak yasal düzenlemeleri yapmalý" Eserleri, TBMM'de sergilenecek Dr.Ali Yýlmaz Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Dr.Ali Yýlmaz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda saðlýkta þiddete tepki gösterdi. Dr. Ersin Arslan'ýn, Gaziantep'de bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak katledilmesinin üzerinden iki yýl geçtiðini kaydeden Ali Yýlmaz, "Aradan iki yýl geçti, ancak saðlýk çalýþanlarý ülkenin dört bir yanýnda her gün þiddet görmeye devam ediyor. 6 DA Oto Tamirciler Odasý'dan, fuar çýkarmasý Yeni UMEM kurslarý açýlacak ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülen Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý, CNC Torna Tezgah Operatörlüðü, Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný" kursu açýlacak. Kurslara 12'þer kiþi alýnacak. 2 DE Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engelliler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sergi açacak. "Sanat Engel Tanýmaz" konulu karma sergi Ankara'da sanatseverlerin beðenisine sunulacak. Çorum Belediyesi tarafýndan þehirdeki engelli vatandaþlarýn meslek öðrenmeleri, el becerilerinin geliþtirilmesi ve sosyal hayatta daha fazla rol alabilmeleri amacýyla hizmete sunulan Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engelliler öðrendikleri bilgiler sonucunda kendi eserlerini üretmeye baþladýlar. 7 DE Ensar Vakfý'ndan "Ermenilerin Soykýrým Yalaný" semineri Necmettin Uzun'un baþkanlýðýnda yeni bir döneme giren Çorum Oto Tamirciler Odasý, 360 oda üyesini Ýstanbul'da fuara götürdü. Oto Tamirciler Odasý üyeleri, odanýn yeni baþkaný Necmettin Uzun ve yönetiminin organizesi ile Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen fuara katýldý. 10 DA Türk Saðlýk Sen'den savcýlýða suç duyurusu 5 TE Selâhattin Aydemir Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çoðunlukla din görevlilerinin katýldýðý Çarþamba seminerlerinin devam ettiðini belirterek, bu haftanýn konusu olarak yaklaþan 24 Nisan nedeniyle Ermenilerin Soykýrým Yalaný olduðunu söyledi. Seminere konuþmacý olarak ise "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýnýn yazarý Selâhattin Aydemir katýldý. 5 TE MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Lek'ten "Kutlu Doðum" mesajý Lora yarýn açýlacak Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle yarýn açýlacak. Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletme uzman ve dinamik kadrosuyla, farklý konseptiyle Çorum halkýna hizmet verecek. Lora'nýn açýlýþ ise Cumartesi günü, Zafer Çarþýsý No: 45'te saat 14.00'de yapacak. 3 TE MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada insanlýðýn her döneminde Allah'u Teala'nýn varlýðýný, birliðini, emir ve yasaklarýný, iman ve inanç kaidelerini, bizzat yaþayarak teblið eden Peygamberlerin insanca yaþamanýn, insan onurunun ve insani asaletin temsilcileri olduklarýný belirtti. 10 DA "Kamu görevlileri fazla çalýþtýrýlamayacak" 4 TE Kutlu Doðum Bilgi Yarýþmasý birincisi Daniþmet Gazi oldu 3 TE

2 TSO'dan Kaya'ya tebrik 2 Ýmsâk : 04:17 Güneþ : 05:51 Öðle : 12:47 Ýkindi : 16:29 Akþam : 19:30 Yatsý : 20:56 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nin ardýndan Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý görevine seçilen Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler. Karadaþ ile Baþaranhýncal ziyarette, Halil Ýbrahim Kaya'ya görevinde baþarýlar dileyerek, Çorum için atýlacak her adýmda Ýl Genel Meclisi'nin yanýnda olduklarýný söylediler. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Çorum'un lokomotifi olduðunu, Çorum için çalýþtýðýný kaydetti. Ýþ dünyasýnýn tepe kuruluþu olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn kamu ve özel sektör kuruluþlarý tarafýndan desteklenmesi gerektiðini belirten Kaya, "Ýþ adamlarýmýz, sanayicilerimiz Çorum ilimiz için çalýþmakta, üretmekte, istihdam etmektedir. Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýz da ilimiz iþ dünyasýnýn önünü açmak, ilimizi daha kalkýnmýþ yarýnlara hazýrlamak için gayret göstermiþtir. Önümüzdeki dönemde Ýl Genel Meclisi olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ilimiz için atacaðý her adýmda yanlarýnda olacaðýmýzý belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. En büyük günâhlardan biri de, insanlarla alay etmektir. Vehb bin Münebbih "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR YÝÐÝT GURBETE GÝTSE Bir yiðit gurbete gitse Gör baþýna neler gelir Merdin sýlayý andýkça Yaþ, gözüne dolar gelir Baðrýma basarým taþlar Akýttým gözümden yaþlar Yavrusun aldýran kuþlar Yuvasýna döner gelir Kocadým çekemem nazý Baðrýma dökemem közü Yârin bana kötü sözü Kara baðrým deler gelir Evlerinin önü söðüt Atalardan kalmýþ öðüt Yârinden ayrýlan yiðit Sýlasýna döner gelir Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tablet sevinci Yaþa Karac'oðlan yaþa Ben söylerim coþa coþa Ýþ düþünce garip baþa Düþünerek gider gelir KARACAOÐLAN Fatih Projesi kapsamýnda Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencilerine tablet bilgisayarlarý daðýtýldý. Okulun konferans salonunda yapýlan törene Okul Müdürü Vural Sucu, Müdür Yardýmcýlarý Muzaffer Þimþek,Sait Yýldýz ve Bilgisayar Öðretmeni Cem Süt katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan Vural Sucu, öðrencilerden tabletleri yeni bilgiler öðrenmek, kendilerini geliþtirmek amacýyla kullanmalarýný istedi. Tabletlerini alan öðrenciler büyük bir mutluluk yaþarken tabletlerin derslerindeki baþarýyý arttýracaðýný belirterek okul idaresine ve yetkililere teþekkür ettiler. HAVA DURUMU Yeni UMEM kurslarý açýlacak SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülen Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý, CNC Torna Tezgah Operatörlüðü, Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný" kursu açýlacak. Kurslara 12'þer kiþi alýnacak. Kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak ve kurs sonunda "Ýþbaþý Eðitimi (Staj)" yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda; saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az bir ay süreyle iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðýnca iþyerlerinde istihdamý saðlanacak. Eðitimler ise 5 Mayýs 2014 tarihinde Çorum Endüstri Meslek Lisesinde baþlayacak. Kurslara katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþýndan gün almýþ bay olmak (Bilgisayar des- Yýl: 10 Sayý: 2760 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : tekli tasarým kursu için16 yaþýndan gün almýþ bay-bayan) olmak, Bilgisayar Destekli Tasarým kursu için en az lise mezunu olmak diðer kurslar için en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) Baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un KURS,TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, Salý gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda, tarihinde saat 10.00'da Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðünde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,132 2,133 EUR 2,959 2,961 STERLiN 3,590 3,591 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B MURAT ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Kutlu Doðum Bilgi Yarýþmasý birincisi Daniþmet Gazi oldu "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinin ardýndan göreve gelen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan da yer aldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ziyaretten dolayý Vali Baþköy'e Ýl Genel Meclisi adýna teþekkür etti. 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinin Çorum'da demokratik bir ortamda gerçekleþtiðine dikkat çeken Vali Baþköy, "Seçimlerde yarýþmanýn ana gayesi halka hizmettir. Ben inanýyorum ki Ýl Genel Meclisimiz bir bütün olarak Çorum'a çok güzel hizmetler yapacaktýr" dedi ve baþta Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör'ün nezdinde tüm Meclis Üyelerini tebrik etti. Ýl Müftülüðü Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Ýmam Hatip Ortaokullarý arasýnda bilgi yarýþmasý düzenledi. Devlet Tiyatrosu Salonunda dün yapýlan yarýþma Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinden Melih Erdem Alabaþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda "Peygamber efendimizin doðum gününü böyle çeþitli programlarla kutluyoruz. Açýlýþýmýzý Hürriyet Meydanýn da yapmýþtýk. Daha sonra Mimar Sinan Pazarýnda çeþitli programýmýz oldu. Sevgili çocuklar hedefiniz her zaman büyük olsun sýradan memur olmayý hedef tutmayýn bir baþbakan bir vali veyahut bakan çýkabilir bu salondan. Siz bu ülkenin bu milletin teminatýsýnýz emeði gecen öðretmenlerimize müdürlerimizi kutluyorum hepiniz Allaha emanet olun"dedi. Daha sonra Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulunun ilahi gösterisi ile program devam etti. Yarýþmada birinci Daniþmet Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, ikinci Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, üçüncü ise Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu oldu. Yarýþma sonunda derece giren öðrencilere ödülleri Müftü Mehmet Aþýk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir tarafýndan verildi. Yasin YÜCEL "Çaðlar Boyu Çorum Ýli ve Çevresi" paneli yapýldý Frenci esnafý Konya yolcusu Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 38. Turizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Çaðlar Boyu Çorum Ýli ve Çevresi" konulu panel dün Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Emekli Eðitimciler Abdulkadir Ozulu, Ethem Erkoç, akademisyen, öðrenci ve davetlilerin izlediði paneli Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünal yönetti. Ünal'ýn "Demir Devrinde Anadolu- Hitit Ýmparatorluðunun yýkýlýþýndan Büyük Ýskender'e kadar Anadolu tarihi ve kültürleri" sunumunun ardýndan Yrd. Doç. Dr. H. Kübra Ensert, "Eski Tunç Çaðýnda Hititler", Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin "Anadolu'daki Roma Hamamlarý", Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz "Eski Asur Ticaret Kolonileri" konularýnda bilgi verdiler. Kubilay Kaan YÜCEL Lora yarýn açýlacak Çorum Oto Tamirciler Odasý üyeleri, Ýstanbul TÜYAP Fuarý'nýn ardýndan Konya'da Büyük Eker Bijon ve Eker Döküm Fabrikasý'ný gezecek. Gezi hakkýnda bilgi veren Oda Baþkaný Necmettin Uzun, bugün akþam 30 kiþilik bir ekiple Konya'ya hareket edeceklerini belirterek, Konya Organize Sanayi'nde döküm, bijon ve fren malzemesi üzerine faaliyet gösteren Büyük Eker Bijon ve Eker Döküm Fabrikasý'ný gezeceklerini ifade etti. Uzun, ayrýca Konya Organize Sanayi'nde bulunan diðer fren malzemesi üreten fabrikalar da incelemelerde bulunacaklarýný belirterek, bu geziyle birlikte Çorum'da faaliyet gösteren esnafýn ufkunu geniþletmek ve Konya sanayisinin birikim ve tecrübelerini Çorum'a taþýmak istediklerini dile getirdi. Fabrika gezileri dýþýnda Konya'nýn tarihi ve turistik yerlerini de gezeceklerini aktaran Necmettin Uzun, özellikle Mevlana Müzesi'ni de ayrýca gezeceklerini Çorum'a ise Pazar günü döneceklerini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle yarýn açýlacak. Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletme uzman ve dinamik kadrosuyla, farklý konseptiyle Çorum halkýna hizmet verecek. Lora'nýn açýlýþ ise Cumartesi günü, Zafer Çarþýsý No: 45'te saat 14.00'de yapacak. Açýlýþa özel yüzde 25 indirimin yapýlacaðý iþletmede 'nikah þekeri, bebek þekeri, düðün ve sünnet davetiyeleri, parti malzemeleri, kaftan, bindallý, kapý süsleri'ni bulmak mümkün. Firma yetkilileri Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz, "Çorumlu hemþerilerimize özel günlerinde en ince detaylarý ile çalýþarak farklý ve yaratýcý konseptlerimizle unutulmaz kýlmak adýna hizmet vereceðiz. Açýlýþýmýza bekliyoruz" dediler. Yasin YÜCEL Necmettin Uzun

4 "Kamu görevlileri fazla çalýþtýrýlamayacak" 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Kamu'da fazla çalýþma genelgesinin Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini açýkladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacaðýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Memur Sen'in Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda yer alan ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçevesinde, fazla çalýþma uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn genelde yer alan hususlara riayet etmeleri gerekiyor" dedi. Genelge hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi, "Genelgeye göre Kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacak. Fazla çalýþma yaptýrýlmasýnýn gerektiði zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalýþýlan süreye iliþkin ücret, ilgili mevzuatý çerçevesinde ödenecek. Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma karþýlýðý ücret ödenememesi durumunda ise söz konusu kamu görevlilerine, baþta 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesi ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi'nin ilgili maddesi olmak üzere tabi olduklarý mevzuat hükümleri çerçevesinde, yaptýrýlacak fazla çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin verilecek. Ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kýsmý yýllýk izinle birleþtirilerek yýlý içinde kullandýrýlabilecek" ifadelerini kullandý. Kamu personeli alým ilanlarýnýnda artýk tek siteden verileceðini kaydeden Saatçi, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Kamu Personel Alým Ýlanlarý'nda yaþanan karýþýklýklarý önlemek amacýyla Resmi Gazetede "Kamu Personel Alýmý ile Ýlgili bir genelge yayýnlandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, statü ayrýmý yapýlmaksýzýn, iþçi, memur, sözleþmeli ve benzeri bütün personel alým ilanlarý Devlet Personel Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yayýmlanacak. Personel alým ilanlarýnýn yayýmlanmasýna iliþkin ilgili mevzuatta yer alan hususlarýn uygulanmasýna devam edilecek. Bu genelge kapsamýnda Devlet Personel Baþkanlýðýnca yayýmlanacak ilanlara iliþkin her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluþuna ait olacak. Personel alým ilanlarý, ilanýn kurumlar tarafýndan ne zaman yayýmlanacaðý belirtilerek bu tarihten en az beþ gün önce Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilecek. Bu süreye yetiþtirilemeyen ivedi durumlarda Devlet Personel Baþkanlýðý ile görüþülerek hareket edilecek. Personel alým ilanlarý, ilgili kurum tarafýndan belirtilen tarihte, Devlet Personel Baþkanlýðýnca yayýmlanacak. Ýlanýn yayýmlanma zamanýnda veya metninde deðiþiklik yapýlmasý gerektiðinde, bu durum ivedilikle Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilecek. Ýlanlarýn gönderilme usulü ve bu genelgenin uygulanmasý ile ilgili diðer hususlar Devlet Personel Baþkanlýðýnca belirlenerek kamu kurum ve kuruluþlarýna duyurulacak." Uður ÇINAR Domino's Pizza'dan "Þehit Ailelerine" jest Mahir ODABAÞI DEPREM SONRASI ÇOCUKLARIN GÜVENLÝÐÝ -1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Depremlerin nerede, ne zaman, hangi saat diliminde olacaðý belli deðildir. Bu nedenle 'hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý, her an olacakmýþ gibi de tedbirli olmak' en akýlcý olanýdýr. Ülkemizin ve Çorum ilinin depremler açýsýndan konumunu bilmeyenimiz yok. Ama vatandaþ olarak iþi ciddiye alma, önemseme, farkýnda olma açýsýndan ayný duyarlýlýðý maalesef gösteremiyoruz. En basiti 'let it be - boþ ver' Allah ne yazdýysa o olur diyoruz. Bunun samimi mücadelesi içinde olanlarý da ÝÞGÜZAR- LIKLA itham ediyoruz. (edenleri de Allah'a havale ediyoruz) Depremlerin en acý faturasýný analarýmýz ve çocuklar ödüyor. Zira 'yaðmurlu hava da GÜLENLE - AÐLAYAN belli olmaz. Kurt dumanlý havayý sever' misali insanlýktan nasibini almamýþ hayvan kýlýklý insanlarýn ortada cirit atabileceði asla unutuyoruz. Yakýn tarihimizde bunun en bariz acý örneklerini 17 Aðustos depreminde gördük. Yazýlý ve görsel basýndan ibretle, tüylerimiz diken diken olarak izledik Kendimizi tutamadýk en aðýr beddualar yolladýk Küfürler salladýk Marmara depremi sýcaklýðýnda kurtarma sinsiliði içerisinde sahaya inip, orada sahipsiz çocuklarý arabalara atýp hastaneye götürüyoruz numarasýyla bilinmez mahallere doðru gittiklerini ve akýbetlerinden haber alýnmadýðý söylentileri kulaktan kulaða dolaþtý. Marmara depreminde bir anne bebeðiyle beraber yýkýlan binanýn enkazlarý arasýnda kalýr ve ölümle yaþam arasýnda hayata tutunmaya çalýþýr. Belli bir zaman geçtikten sonra kurtarma ekipleri gelir ve uzun uðraþýdan sonra anneyi kurtarýrlar. Anne, annelik þefkatiyle o zor anda gözlerini açtýðýnda 'YAVRUM - YAVRUM' diye bebeðini arar. Bu arada bebeði de yan taraftan sað salimen çýkarýlýr ve annesine gösterilir. Annesinin yüzünde acý bir tebessüm oluþur. Artýk ölse de gam yemez. Çünkü yavrusunun yaþadýðýný görmüþtür. Tabi bu arada enkazýn yanýnda iki tane ambulans hazýr beklemektedir. Her ne hikmetse hastaneye götürülmek üzere anne bir ambulansa, bebek ise diðer ambulansa konulur. Hastanede annenin tedavisi yapýlýp gözünü açtýðýnda bebeðini sorar ama heyhat nafile. Bebek yok Enkaz baþýndan gidiþ o gidiþ olur. AMBULANS SAHTE, DOKTOR SAH- TE, HEMÞÝRE SAHTE Ve anne hastaneye, bebek ise bilinmez yerlere gitmiþ Ölü müdür, diri midir, organlarý kimlerdedir? Haber alýnamaz Bu acýya hiç anne dayanamaz Bundan sonra ölmemek üzere yaþasa da hayattan zevk alamaz 2004 yýlýnda Güney Asya'da meydana gelen büyük deprem akabinde baþka ülkelerden YARDIM ETMEK ADI ALTINDA kötü niyetli insanlarýn geldiði ve oradaki korumasýz kýz çocuklarýnýn uçaklarla FUHUÞ SEKTÖRÜ ÝÇÝN kaçýrýldýðýný Ýkbal Gürpýnar hanýmdan dinlemiþtim. Yine bu bölge de meydana gelen büyük deprem akabinde Endonezya 'da 16 yaþýn altýndaki çocuklara güvenlik için yurt dýþýna çýkýþ yasaðý getirilmiþti. Ece Seramikten sonra dünyanýn en ünlü pizza markalarýndan olan Domino's Pizza'dan "Þehit Ailelerine" çok anlamlý bir jest geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü "Gönül Elçileri" Domino's Pizza Çorum Þubesini ziyaret etti. Ziyarete Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutanýn Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Sevgi-Der Yönetim Kurulu üyesi Hüzeyme Barlýk ve þehit aileleri katýldý. "Vatan topraklarý ve ülkemizin güvenliði için canlarýný feda eden þehitlerin geride býraktýðý ailelerine karþý toplum olarak sorumluluðumuzun devam ettiðine inanýyoruz "diyen Domino's Pizzanýn Franchisee'i Türker Ülkü, yýlýn hangi günü olursa olsun bir defaya mahsus olmayan bu hizmeti "Þehit Ailelerine" sunduklarýný ifade etti. Çorum'un yaný sýra Yozgat ve Merzifon'da da þubeleri bulunduðunu, bu uygulamanýn 3 þubelerinde de geçerli olduðunu sözlerine ekleyen Ülkü, þehit ailelerinin her istedikleri zaman gelebileceklerini ve onlarý aðýrlamaktan onur duyacaklarýný söyledi. Fatma Baþköy ise Türker Ülkü'yü yaptýðý "Gönül Elçiliðinden" dolayý tebrik etti. 'Bir kiþinin aldýðý tedbir, tek kiþinin gücü gibidir. Ýki kiþinin aldýðý tedbir iki kiþinin gücü gibidir' * Ýki gemi kalkar bu LÝMANDAN biri afete, biri afiyete Sivil savunmacý diyemez, isteyen istediðine binsin bana ne? Afet gemisinden yolcu kapmak ister, AFÝYET TRENÝNE Ne mutlu BU GEMÝYE DESTEK VEREBÝLENLERE Baþkan Ünlü'den Uslu'ya ziyaret 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden seçilen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Ýl Genel Meclis üyeleri Ýzzet Ünsal ve Erdoðan Köroðlu ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ziyarette seçim sürecinde desteklerinden dolayý Uslu'ya teþekkür etti. Baþkan Ünlü, yeni dönemde yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek, Karayollarý ve Devlet Su Ýþleri ile ilgili taleplerini ileterek destek istediler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yeniden Bayat Belediye Baþkanlýðýna seçilen Ekrem Ünlü'yü, Ýl Genel Meclisine seçilen Ýzzet Ünsal, Erdoðan Köroðlu ve seçim boyunca yapýlan çalýþmalardan dolayý teþkilat adýna Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ'i tebrik ettiler. Uslu, "Bayat ilçemize ve köylerimize koordineli ve uyumlu bir þekilde hizmet etmeye devam edeceðiz. Taleplerinizi ilgili kurumlarýn üst düzey yöneticileri ve ilgili bakanlarýile görüþmeler yaparak desteðimizi sürdüreceðiz" dedi. Uslu, taleplerle ilgili olarak görüþmeler yapacaðýný en kýsa zamanda kendilerine dönüleceðini belirtti. SGK'dan EML öðrencilere seminer Bayat Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri" Bayat Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliði yapýlacak. Okul Müdürü Tarýk Nakcý'nýn giriþimleriyle gerçekleþtirilecek olan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýlacak.22 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan etkinlik hakkýnda bilgi veren Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, öðrencilerin mesleklerinde uzman olan kiþileri dinledikten sonra hayata bakýþlarýnda ciddi deðiþiklikler olduðunu ve bu durumun öðrenci baþarýsýna olumlu katký saðladýðýný belirterek bundan dolayý "Kariyer Günleri" düzenlediklerini belirtti. Yasin YÜCEL Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü (SGK) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine yönelik "Sosyal Güvenlik Kurumunun Tanýtýmý" konulu seminer düzenlendi. Sosyal Güvenlik Ýl Müdür Yardýmcýsý Birol Özkan seminerde yaptýðý konuþmada, sosyal güvenlik kavramýnýn önemini belirterek, "Sigortalýlýk bilinci, sigortasýz çalýþmanýn doðuracaðý sonuçlar, genel saðlýk sigortasý, iþsizlik sigortasý, iþ kazasý ve meslek hastalýðý gibi konularýn ele alýndýðý seminere öðrencilerin gösterdiði ilgi bizi memnun etti. Sosyal güvenlik bilincine sahip, kendilerinin ve ailelerinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilenen gençlerimizleyarýnlara güvenle bakýyoruz" dedi. Düzenlenen eðitimi, SGK personeli, okul idarecileri ile birlikte öðretmen ve öðrenciler de izledi.

5 5 Ensar Vakfý'ndan "Ermenilerin Soykýrým Yalaný" semineri Yeni "Okul Öncesi Eðitim Programý" tanýtýldý Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç "Okul Öncesi Eðitimi Güçlendirme Projesi" kapsamýnda güncellenen "Okul Öncesi Eðitim Programý"nýn tanýtýmý ve öðretmenlerin sýnýf içi eðitim süreçlerinde yeni eðitim programýný gözlemleyerek deðerlendirmeleri, öðretmenler arasý etkinlik, teknik ve öneri paylaþýmlarýnýn gerçekleþmesi amacýyla Karþýyaka Anaokuluna teknik gezi düzenlendi. Programa Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç, Karþýyaka Anaokulu Müdürü Samet Taþkýn, anaokulu öðretmenleri katýldý. Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç konu hakkýnda verdiði bilgide, "Yenilenen program daha çok çocuk merkezli, esnek, öðrencilerin eðitime aktif katýlabileceði, günlük eðitimler planlanýrken fikirlerinin alýnabileceði þekilde güncellenmiþtir. Ayrýca aile eðitimi destek programlarý sayesinde de ailelerin eðitilmesine ayrý bir önem vermiþtir. Bu eðitimler her yýl tüm velilere yönelik planlanmýþ ve tüm materyalleri MEB tarafýndan öðretmenlere ulaþtýrýlmýþtýr. Sýnýflarda öðrenme merkezleri oluþturulmuþ çocuklarýn bu merkezler sayesinde aktif olarak eðitime katýlmasý planlanmýþtýr. Sýnýf düzenlerinin öðretmen merkezli deðil öðrenci merkezli olmasýnýn gerekliliði belirtilmiþtir. Günlük eðitim akýþý sayesinde detaylandýrmalara son verilmiþ daha kullanýlabilir bir günlük program hazýrlanmýþtýr. Öðretmenin eylül ayýnda 10 gün içinde yýllýk plan hazýrlamasýnýn uygulanabilir bir yöntem olmadýðý fikrinden hareketle; Yýllýk Plan kaldýrýlmýþ, yerine Aylýk Plan getirilmiþtir. Bu sayede öðretmenin her ay bir önceki ay yapýlan planlarýn ýþýðýnda daha aktif bir plan hazýrlamasýna imkân saðlanmýþtýr. Güncellenen programýn bir önceki programýn detaylandýrmacý yapýsýndan çok çerçeve bir program olmasý öðretmenlerimize daha geniþ bir hareket alaný saðlamaktadýr. Bu sayede öðretmenlerimiz eðitimlerini daha aktif planlama imkânýna kavuþmuþtur" dedi. Gezide Karþýyaka Anaokulu sýnýflarýnýn yeni programa uygun olarak 3-6 yaþ çocuklarýnýn geliþimsel özelliklerine göre hazýrlanmasý öðrenme merkezlerinin ve sýnýf düzeninin planlanmasý ayrýca programýn uygulanmasý konularýnda yaptýðý çalýþmalar incelendi. Yeni programýn ve sýnýf düzeninin öðrencilerin eðitimini daha aktif etkilediði belirtildi. Yasin YÜCEL Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çoðunlukla din görevlilerinin katýldýðý Çarþamba seminerlerinin devam ettiðini belirterek, bu haftanýn konusu olarak yaklaþan 24 Nisan nedeniyle Ermenilerin Soykýrým Yalaný olduðunu söyledi. Seminere konuþmacý olarak ise "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýnýn yazarý Selâhattin Aydemir katýldý. Osmanlý Devlet arþivleri dâhil, Fransýz, Ýngiliz ve Rus arþivlerinde Ermeni nüfusunun gibi olduðunu dolayýsýyla 1,5 milyon Ermeni'nin ölmesinin mümkün olmadýðýnýn belgelerle ortaya koyulduðunu kaydeden Selâhattin Aydemir, "Ayrýca o tarihlerde Osmanlý Devleti çok ciddi ekonomik dar boðazdadýr. Çaðdaþ silahlanmayý yapamamýþtýr. Müslim tebaa savaþlarda ölen erkek nüfus yüzünden baðýný bahçesini ekemez, dikemez, tarlasýný sürümez durumdadýr. 16 yaþýna gelen her Türk genci askere gitmekte ve gidenlerin yarýdan çoðu bir daha dönmemektedir. Savaþlar yýl sürmektedir. 1,5 milyon Ermeni öldürülmesi için güçlü kuvvetli ve iyi donanýmlý bir silahlý gücünüz olmasý gerekir. Hâlbuki Osmanlý Devletinin elinde çaðýn gerisinde kalmýþ ilkel silahlar vardýr. Yani o silahlar ile altý ayda 1,5 milyon insan öldürülmesi mümkün deðildir. Daha birçok sebepler vardýr ki Ermenilere soykýrým yapýlmasý mümkün deðildir. Bu yüzden Ermenilerin iddiasý dünyanýn en büyük yalanýdýr" dedi. Eðer 2015 yýlýna bu günden çalýþmaya baþlamazsak, çok çalýþan ama gerçekten çok çalýþan Ermenilerin 3 bin derneðinin dünya kamuoyunu aleyhimize çevirmesinin hiç de zor olmayacaðýný dile getiren Aydemir, "Bizim, üç veya dört derneðimizle 3 bin derneðe karþý iþimiz zor. Bu yüzden, bütün parti, dernek, vakýf ve sendikalara, hatta iþ adamlarýmýza iþ düþmektedir. 8 Mart Kadýnlar gününe, 17 Nisan Köy Enstitülerine, 1 Mayýs Ýþçi Bayramýna gösterdiðimiz hassasiyeti Soykýrým Yalanýyla Mücadeleye de göstersek dünya bizim haklýlýðýmýzý anlar" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Türk Saðlýk Sen'den savcýlýða suç duyurusu Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Fatih Gök, Atýl Uzelgün Huzurevinde üye kaydý yapmalarýna izin verilmediði için tepki gösterdi ve sorumlularý hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu.fatih Gök, dün Adliye önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda konu hakkýnda bilgi verdi.bazý kamu ve kuruluþlarýnda görev yapan idarecilerin maiyetindeki memurlara karþý hakkaniyet ve eþitlik kurallarý içerisinde davranmadýðý, keyfi davranýþlarda, baský ve tehdit edici uygulamalarda bulunduklarý, kamu görevlilerinin sendikalara üye olmalarýndaki serbest iradelerini zedeleyici tutum ve davranýþlarda bulunmalarýnýn iyice arttýðýný kaydeden Gök, "Bunun son örneðini ilimizde Fatih Gök dýmcýsý tarafýndan makamýna çaðrýlmýþ kendileriyle bir görüþme yapýlarak sendikamýza üye olmaktan vazgeçirilmiþtir. Kendilerine baský ve idari mobbing uygulandýðý aþikardýr. Kurum Müdür Yardýmcýsý idari görevini ifa edememekte baþka bir sendikanýn iþ yeri temsilcisi olmasý sebebiyle objektif davranmamakta, sendika temsilciliði görevini önde tutarak makamýný kötüye kullanmaktadýr. Türk Ceza kanununun "Görevi Kötüye Kullanma " baþlýðýný taþýyan 257.maddesinin 1. Fýkrasý: "Kanunda ayrýca suç olarak tanýmlanan haller dýþýnda, görevinin gereklerine aykýrý hareket etmek suretiyle, kiþilerin maðduriyetine veya kamunun geçen hafta yaþadýk tarihinde Þube Baþkan Yar- dýmcýmýz ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü iþ yeri temsilcimiz çalýþanlarla görüþmek, çalýþanlarýn sorunlarýný dinlemek ve sendikamýzdan taleplerini almak üzere Atýl Üzelgün Huzurevini ziyaret etmiþlerdir.çalýþmalar esnasýnda, kurum çalýþanlarýndan bir baþka sendikaya üye olan ve Sendikamýza üye olmak isteyenleri de sendikamýza üye yapmýþlardýr.ancak Kurum müdür yardýmcýsý gelen formlarý böyle bir hakký olmadýðý halde kabul etmeyerek imzalamamýþ Þube Baþkan Yardýmcýmýza aðýr hakaretler ederek makamýndan kovmuþtur ve sendikamýza üye olan çalýþanlar kurum müdür yar- zararýna neden olan yada kiþilere haksýz bir kazanç saðlayan kamu görevlisi, bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr." Türk Ceza kanununun " Sendikal Haklarýn Kullanýlmasýnýn Engellenmesi" baþlýðýný taþýyan 118. Maddesinde ise; " Bir kimseye karþý bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanýn faaliyetlerine katýlmaya veya katýlmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrýlmaya zorlamak amacýyla, cebir veya tehdit kullanan kiþi altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr." Anayasamýzýn "Sendika Kurma Hakký " baþlýðýný taþýyan 51. Maddesinin birinci fýkrasýnda; "çalýþanlar ve iþ verenler, üyelerinin çalýþma iliþkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için önceden izin almaksýzýn sendikalar ve üst kuruluþlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve serbestçe üyelikten çekilme hakkýna sahiptir.hiç kimse bir sendikaya üye olmaya yada üyelikten ayrýlmaya zorlanamaz." Hükmüne yer verilmiþtir sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun 14. Maddesinde de sendikalara üye olmanýn serbest olduðu ifade edilmiþtir" dedi. Basýn açýklamasý Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alpaslan ile sendika üyeleri de katýldý. Açýklamanýn ardýndan Fatih Gök, olayda adý geçen yönetici hakkýna savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Ülkü Ocaklarý'ndan Kutlu Doðum etkinliði Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle vatandaþlara gül ve lokum ikram etti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, Kutlu Doðum Haftasý'nýn, Hz. Muhammed'in insanlara sunduðu bütün deðerleri ve öðütlerini anlama ve yaþama bakýmýndan çok önemli olduðunu belirterek, "Ülkemizin sýkýntýlý günler geçirdiði bu dönemde Peygamber efendimizin ahlaký, davranýþ biçimi, birlik ve beraberliðe verdiði önem daha iyi þekilde anlaþýlmalý ve idrak edilmelidir. Bu manevi hissiyat ve deðerlerin yaþanmasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda bizlere önemli görevler düþmektedir. Bu duygu ve düþüncelerimizle Kutlu Doðum Haftasý'nýn ülkemizin ve Milletimizin birlik ve dirliðine, insanlýk âleminin barýþ ve huzuruna vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz" þeklinde kaydetti.

6 6 "TBMM, saðlýkta þiddeti azaltacak yasal düzenlemeleri yapmalý" Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Dr.Ali Yýlmaz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda saðlýkta þiddete tepki gösterdi. Dr. Ersin Arslan'ýn, Gaziantep'de bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak katledilmesinin üzerinden iki yýl geçtiðini kaydeden Ali Yýlmaz, "Aradan iki yýl geçti, ancak saðlýk çalýþanlarý ülkenin dört bir yanýnda her gün þiddet görmeye devam ediyor. Ersin'in ölümünden sonra, genç bir saðlýk emekçisi Dr. Melike Erdem sisteme isyanýný kendi canýyla ödedi. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde Yoðun Bakým Hemþiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. Kaymakamýn dövdüðü doktor, Hastane Müdürü'nün kovaladýðý saðlýk çalýþaný, emniyet güçleri ve baþhekimlerin saldýrýsý, hasta ve hasta yakýnlarýnýn yerlerde tekmelediði hamile doktor, dövülen yoðun bakým asistanlarý, silah çekilen acil servisler, silahlý tehditler, kovalanan doktorlar, diþ hekimleri, hemþireler Bunlar kamuoyuna yansýyanlar. Ya bilmediklerimiz, ya açýklanamayanlar?" dedi. Dr. Ersin Arslan'ýn öldürülmesinden sonra saðlýkta þiddetin önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik yapýldýðýný ifade eden Yýlmaz, "TBMM'de saðlýk çalýþanlarýna yönelik artan þiddet olaylarýný araþtýrmak için komisyon kuruldu. Komisyon toplantýlarýna katýldýk, þiddete iliþkin görüþlerimizi ifade eden raporlar verdik. Sonunda bu komisyon, altýna imza atabileceðimiz bir rapor hazýrladý. Saðlýk Bakanlýðý Beyaz Kod uygulamasýný baþlattý. Bu hatta her gün ortalama 30 þiddet olayý bildiriliyor. Bunlar sadece bildirilenler ve çoðunun bildirilmediðinin farkýndayýz. Tablo kötü. TBMM raporunda da yer alan temel bir talebimiz var. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti azaltmaya katkýsý olacak bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeye yönelik önerimizi Saðlýk Bakanlýðý'na, TBMM'de grubu bulunan partilere ve saðlýkçý milletvekillerine ilettik. Ne yazýk ki bizim önerimiz gibi "somut caydýrýcýlýðý olan yasal düzenleme" yerine son çýkan saðlýk torba yasasýnda pratikte karþýlýðý bulunmayan bir düzenlemeye gidildi. Saðlýk çalýþanlarýna dayak atanlar yine ellerini kollarýný sallayarak ortada dolaþýyor, ertesi gün dayak attýklarý saðlýkçýyý tehdit etmeye devam ediyor. Saðlýkta þiddeti önleyecek gerçek bir yasal düzenleme yapýlmadan bu konuda bir ilerleme olmayacaðý çok açýk, bunu yöneticilerden ivedilikle bekliyoruz. Göstermelik yasal düzenlemeler deðil, samimiyet bekliyoruz. Bir diðer önemli talebimiz de 17 Nisan'ýn tüm Dünya'da "Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddeti Önleme Günü" ilan edilmesidir. Dr. Ersin Arslan'ýn ölümü tüm Dünya için hatýrda tutulmasý gereken bir olaydýr ve 17 Nisan, Dünya'da Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddeti Önleme Günü ilan edilmelidir. Ersin'ler unutulmasýn, Dünya'da baþka Ersinler olmasýn diye! Saðlýk çalýþanlarý þiddeti sadece hasta yakýnlarýndan görmüyor. Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn saðlýðý ticari bir hizmet haline getirmesi ve üzerinden "kar" elde edilmesinin yarattýðý baský ve mobbing bir yana; çalýþanlar yöneticilerden doðrudan þiddet de görüyor. Kaymakamýn yerde tekmelediði kadýn aile hekimi akýllardadýr. Atanmýþlar, seçilmiþler ve daha nicesinin þiddetini de unutmadýk. Saðlýk Çalýþanlarýna yönelik þiddetin nedenleri çok yönlü olmakla birlikte; çalýþanlarý, hasta ve hasta yakýnlarýyla karþý karþýya getiren akýl dýþý bir saðlýk sistemi var. Ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ, çalýþanlarý birbiriyle rekabete sürükleyen, saðlýkta kaliteyi düþüren performans uygulamasý var! Gittikçe aðýrlaþan iþ yükü ve angarya, 7/24, esnek-kuralsýz ve baský altýnda çalýþtýrýlma var, hemþirelerde haftada 56, asistan hekimlerde 90 saate kadar uzayan mesailer var! Birlik Hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda "saðlýkçý her iþi yapabilir mantýðý" ile çalýþtýrýlma var! Hastanelerde ve farklý birimlerde nöbet görevi yazýlan Aile Hekimleri Aile Saðlýðý Elemanlarý hangi iþi yapacaklarýný þaþýrdýlar. Özel sektörde güvencesiz, parasýný alamadan, kölelik koþullarýnda çalýþma var! Saðlýk Hizmetine ulaþmanýn önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katký-katýlým payý ve ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin "Saðlýk Çalýþanlarýný" itibarsýzlaþtýran, küçük düþüren, hedef gösteren kýþkýrtýcý üslubu ve açýklamalarý var! Tüm bunlarýn sonucunda bozuk bir saðlýk sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalýþanlara yönelmiþ öfke ve þiddet var! Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda, iyi hekimlik, diþ hekimliði, hemþirelik, ebelik, teknisyenlik yapýlmaz! Nitelikli saðlýk hizmeti verilmez" diyerek açýklamasýný tamamladý. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Koyunbaba Köprüsü taþýt trafiðine kapatýlmalý" Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ Koyunbaba Köprüsünün restorasyon sonrasý mutlaka taþýt trafiðine kapatýlmasý gerektiðini söyledi. Karakaþ konu hakkýnda yaptýðý basýn açýklamada, "Yýllar boyu tarihe ihaneti seyrediyoruz. Ecdatýn bizlere emanet ettiði bu muhteþem eserin üzerinden her gün yüzlerce, kamyon, otobüs, traktör ve iþ makinasýnýn geçtiðini seyrediyoruz. Dünyanýn hiçbir yerinde atalarýnýn býraktýðý eseri sorumsuzca kullanan bir millet daha yoktur. Koyunbaba köprüsü bir an önce koruma altýna alýnmalý, ýþýklandýrýlmalý, turizme açýlmalý ve taþýt trafiðine kapatýlarak yaya bölgesi olarak belirlenmelidir. Uzun yýllar mücadelesini yaptýðýmýz ve milletvekilimiz Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile hayat bulan Koyunbaba köprüsünün restorasyonunun baþlamasýnýn yankýlarý sonucunda haklýlýðýmýz bir kez daha teyit edilmþtir. Bu açýdan dernek olarak sayýn milletvekilimizin Osmancýk turizmi konusunda verdiði mücadeleyi, destekliyor ve bizlere ecdatýn emanetine sahip çýkýlacaðý müjdesini verdiði için teþekkür ediyoruz. Koyunbaba köprüsünün restorasyonuna ilgi gösteren turizm gazetecileri baþta olmak üzere Türkiye'nin dört yanýndan tebrik ve hayýrlý olsun mesajlarý alýyoruz. Milletvekilimiz Dr. Cahit Baðcý ile görüþtüðümde de kendisini kutlayan yüzlerce akademisyen, tarih ve turizm severin mesaj, e posta ve faks ile son derece olumlu tepkiler verdiðine þahit oldum. Bütün bu bilgiler geleceði okuyabilmenin neticesidir. Bu açýdan köprü restorasyon sonrasý derhal taþýt trafiðine kapatýlmalý ve turizm bölgesi ilan edilmelidir. Koyunbaba köprüsünün taþýt trafiðine kapatýlmasýna karþý çýkmak günübirlik ve güdük bir düþüncedir. Aslolan tarihe saygý duymak ve sahip çýkmaktýr" dedi. Koyunbaba Köprüsü'nün bundan sonra ulaþým mekanizmasý olarak kullanýlmamasý gerektiðinin altýný çizen Karakaþ, "Karþý çýkmak yerine Gemici Mahallesinde bütün yollarýn Koyunbaba köprüsüne çýkacaðý alternatif imar ve yol projeleri geliþtirilmelidir. Gemici ve Çay Mahallelerimizin geliþmesi için yapýlacak bir imar düzenlemesi ile Sanayi ve kiremit fabrikalarý bölgesinden çevre yollarý ile birlikte Kýzýlýrmak üzerine yeni bir köprü yapýlmasý gerekir ki hem Gemici ve Çay Mahallelerimiz geliþsin hem de sanayi ve fabrikalar bölgesinde saðlanacak geliþim ile ilçenin yerleþim alaný geniþleyip geliþtirilsin ve en önemlisi tarihi Koyunbaba Köprüsü yaþamýþ olduðu ýzdýraptan kurtulsun. Osmancýk turizmi için atýlacak her adýmý destekleyeceðiz" ifadelerini kullandý. Suriyeli mültecilere yardým Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye özellikle Kilis, Hatay, Nizip ve Ýstanbul'a sýðýnan mülteciler yoksulluk, barýnma, açlýk gibi sýkýntýlarla mücadele ediyor. Türkiye'ye sýðýndýklarý ilk günden beri farklý projelerle Suriyeli mültecilere yardým eden Kimse Yok Mu son olarak Nizip'e 23 týrlýk insani yardým malzemesi gönderdi. Kimse Yok Mu, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)'ýn baþlattýðý 'Sana Ýhtiyacým Var' kampanyasý için 23 týr insani yardým malzemesini 17 Nisan Perþembe günü saat 11.00'da Kimse Yok Mu Gönüllülerinin katýlýmý ile Suriyeli mültecilere ve sýnýrdaki çadýr kentte yaþayan Suriyelilere teslim edecek. Suriye'de Mart 2011'de baþlayan ve yaklaþýk üç yýldýr devam eden iç savaþtan kaçarak ülkemize sýðýnan 1 milyon civarýnda mültecinin büyük bir çoðunluðunun kadýn ve çocuklardan oluþtuðu tahmin ediliyor. Zor koþullarda yaþayan Suriyeli mültecilere destek vermek isteyen Kimse Yok Mu, savaþ maðduru Suriyelilere umut olacak, 23 týr insani yardým malzemesini ulaþtýracak. 200 ton un, 30 ton makarna, 43 ton süt, 3 bin çocuk bezi, 3 bin çocuk mamasý, 2 bin hijyen paketinden oluþan 23 týr yardým malzemesi baþta çocuk ve kadýnlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Hatay, Hatay-Yayladaðý, Hatay-Reyhanlý, Gaziantep, Gaziantep-Nizip, Kilis, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa, Adýyaman, Osmaniye ve Malatya baþta olmak üzere yaklaþýk 60 milyon lira deðerindeki 330'inci týrýný ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaþtýrmýþ olacak. Savaþtan birinci derecede etkilenen çocuk ve kadýnlar baþta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine ulaþan Kimse Yok Mu, AFAD baþkanlýðýnda yürütülen ve birçok sivil toplum kuruluþunun destek verdiði 'Sana Ýhtiyacým Var' kampanyasý için yardým týrlarýný bölgeye göndermeye devam ediyor. Dumlupýnar'da "Kutlu Doðum" coþkusu Dumlupýnar Ortaokulu "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle kutlama programý düzenledi. Haftanýn tanýtýmý yapýlarak öðrenci ve öðretmenlere gül suyu ve çikolata ikramý yapýldý. Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri Öðretmeni Salih Erverdi, Okul Müdürü Yaþar Kýyýklýk ve Müdür Yardýmcýsý Zafer Erel'in katkýlarýyla öðretmen ve öðrencilere helva ikramýnda bulunuldu. Kutlamalar kapsamýnda teneffüslerde görüntülü ilahiler yayýnlandý. Çarþamba günü Kutlu Doðum Helvasý ve ayran ikramý yapýldý. Kutlu Doðum Haftasýna özel duvar gazetesi hazýrlandý. Öðrencilere "Ýslam ve Samimiyet" isimli kitap hediye edildi. Etkinliler hafta sonuna kadar devam edecek.

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Eserleri, TBMM'de sergilenecek Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engelliler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sergi açacak. "Sanat Engel Tanýmaz" konulu karma sergi Ankara'da sanatseverlerin beðenisine sunulacak. Çorum Belediyesi tarafýndan þehirdeki engelli vatandaþlarýn meslek öðrenmeleri, el becerilerinin geliþtirilmesi ve sosyal hayatta daha fazla rol alabilmeleri amacýyla hizmete sunulan Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engelliler öðrendikleri 112 Acil Servis Ýstasyonunda pratik eðitim Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrenci ve öðretmenleri 4 nolu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunu ziyaret ettiler. Öðrenciler burada derslerde gördükleri bazý konuklarý pratik olarak da yapmak imkaný buldular. Platin Saðlýk Koleji Müdürü Zühal Yekta Saraç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Okulumuzda Acil Týp Teknisyenliði bölümünde, bireyi, aileyi, halkýmýzý kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kiþilerin bedenen, ruhen kazaya uðramasý halinde týbbýn gerektirdiði bilgi ve becerilerle onlara ilk yardým bakýmý, planlamasý, uygulamasý konularýnda teorik ve pratik eðitim verilmektedir. Bu bölüm mezunlarý özel ve resmi saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda Acil Týp Teknisyeni unvaný ile çalýþmaktadýr. Hizmet alanlardan biri olan 112 Hýzýr Acil Ýstasyonunu görüp tanýmalarý için bu geziyi düzenledik" dedi. Çorum 112 Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli ise, "Acil Saðlýk Hizmetleri halkýmýzýn en zor anýnda ihtiyaç duyduðu saðlýk hizmeti olup, bu alanda fedakarca görev yapan saðlýk çalýþanlarýna gereksinim duymaktadýr. Bu amaçla Platin Saðlýk Kolejinde öðrenim gören ATT adaylarýný bilgilendirmek için istasyonumuza davet ettik. Onlara UMKE çalýþma programý, yapýlan kurtarma çalýþmalarý, kullanýlan malzeme ve ekipmanlar ile çalýþma esaslarý hakkýnda detaylý bilgiler verdik" þeklinde kaydetti. Uzeli, ayrýca gereksiz çaðrýlarýn meþguliyetinden dolayý çoðu zaman gerçek hastalarýn ulaþýlamadýðýný belirterek bu konuda öðrencilerin çevrelerindeki insanlarý bilgilendirmelerini istedi. Ziyaret sýrasýnda trafik kazasý geçiren birisine uygulamalý olarak ilk müdahalenin nasýl yapýldýðý, ambulansa hastanýn nasýl taþýndýðýda gösterildi. Yasin YÜCEL bilgiler sonucunda kendi eserlerini üretmeye baþladýlar. Resim, çini, seramik, ebru, müzik ve dikiþnakýþ kursuna katýlan engellilerin ürettiði yaklaþýk 75 eser 22 Nisan 2014 Salý günü açýlacak olan sergide beðeniye sunulacak. TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde saat 14.00'da açýlacak olan sergi 1 hafta süreyle açýk kalacak. "Sanat Engel Tanýmaz" konusu ile açýlacak olan sergi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaklaþýk bir ay önce açtýklarý Engelli Eðitim Merkezi'nde engellilere yönelik verilen kurs ve eðitimlerin engelli bireyler kadar onlarýn ailelerini de çok mutlu ettiðini ifade etti. Verilen kurslar neticesinde ortaya çok güzel eserlerin çýktýðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Engelli kardeþlerimiz artýk kendilerine yeten, saðlýklý iletiþim kurabilen ve belki de en önemlisi toplumla bütünleþmiþ bireyler haline gelmeye baþladý. Engelli kardeþlerimiz özgüven kazanmaya baþladý. Merkezimizde verilen kurslara katýlan engelli kardeþlerimizin yaptýklarý eserlerden oluþan bir sergiyi Ankara'da açacaðýz. Onlarýn imkan verildiði takdirde her türlü engelin üstesinden gelebildiðini Ankaralýlara da göstermiþ olacaðýz" ifadelerini kullandý. 22 Nisan Salý günü Ankara'da TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde açýlacak olan sergiyi TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in açmasý bekleniyor. Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Alaca'da devam edildi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Alaca'da devam etti. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý eðitimin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesini geliþtirmesi ve herkese hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulundu. Eðitimde ilçenin ayný zamanda proje ekibinde yer alan Çopraþýk Ortaokulu Müdürü Cengiz Urunca ile Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nde sosyal proje uzmaný olarak görev yapan Mehmet Çakýþ eðitmen olarak görev aldý. Alaca Halk Eðitim Merkezi'nde yapýlan eðitime ilçede yer alan çeþitli kurum ve kuruluþlardan 20 kiþi katýldý. Özel Ýdare'den Kaya'ya tebrik 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri sonrasýnda göreve gelen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya bir hayýrlý olsun ziyareti de Ýl Özel Ýdaresi ailesinden geldi. Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, yeni Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan ile birim müdürleri de yer aldý. Karþýlýklý iyi dileklerin ifade edildiði ziyarette Ýl Özel Ýdaresinin hizmet alanýnda kurumun karar organý Ýl Genel Meclisiyle birlikte vatandaþlarýmýzýn refahý ve mutluluðu için uyumlu bir þekilde baþarýlý çalýþmalara imza atýlacaðý kaydedildi. Ziyarette bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Özel Ýdare ailesine bu nazik ziyaretinden dolayý teþekkür ederek, "Ýl Özel Ýdaresinin yaklaþýk 500 personeli ve kurumsal gücüyle bundan önceki yýllarda olduðu gibi 2014 yýlý ve sonrasýndaki yýllarda da yetki alaný içerisinde halkýmýza en üst kalitede hizmet vereceðine inanýyorum"dedi. Yine ziyarette Meclis Baþkaný Kaya'ya þahsý ve kurumu adýna hayýrlý olsun temennisinde bulunan Genel Sekreter Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresinde ekip olarak hizmet aþý piþirdiklerini ve bu hizmet aþýný hakký olanlara adaletli bir þekilde ikramda bulunmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Bu görevi yaparken muhataplarýyla empati kurduklarýný ve sevgi dili kullandýklarýný dile getiren Genel Sekreter Ömer Arslan, "Hizmetlerimizi gerçekleþtirirken kurumumuzun kaynaklarýný en ekonomik þekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Yine hizmet kalitemizi ülkemiz ve dünyadaki hýzlý geliþmelere yaklaþtýrarak en üst düzeye çýkarmak için tüm gücümüzü sarf ediyoruz" ifadelerini kullandý.

8 Gerçekler Ýki fakir muhabbet etmektedir.fakir adam diðer fakir arkadaþýna sorar: - Arkadaþ mesela, senin iki araban olsa birini bana verir miydin?arkadaþý; Tabii ki verirdim. Arkadaþý soruya devam eder:kardeþim, peki iki evin olsaydý, birini bana verir miydin?arkadaþý:ne demek tabii ki verirdim.arkadaþý mutlu þekilde soruya devam eder: Peki iki tavuðun olsaydý birini bana verir miydin? Arkadaþý gayet ciddi: Hayýr, veremem. Soru soran arkadaþý merakla: Peki niye veremezsin? Arkadaþý:Ýki tavuðum var da onun için Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Boþanmanýn en önemli sebeplerinden Biri ailelerin eþlere müdahalesi Ýzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Görevlisi Iþýl Çoklar, boþanmanýn çeþitli evreler içeren bir süreç olduðunu ve bireylerin yalnýzca boþanma öncesinde deðil, daha sonra yaþadýðý sýkýntýlarla da baþetmesi ve olumsuz duygularýný onarmasý gerektiðini söyledi.bu sürecin fiziki ayrýlmadan önce baþladýðýný, hukuki boþanmadan sonra da devam ettiðini belirten Çoklar, "Boþanma öncesinde eþler arasýnda yakýnlýðýn azalmasýný, eþlerin birbirine yabancýlaþmasýný, çatýþmalarýn artmasýný içeren bir duygusal boþanma evresi, evliliðin hukuki olarak sonlandýrýlmasýna iliþkin bir yasal boþanma evresi, buna eþlik eden para, mal paylaþýmý ve nafaka ile ilgili sorunlarýn yaþandýðý bir ekonomik boþanma evresi, anne ve baba ile çocuk iliþkilerinde velayet ve þahsi iliþki kurma düzenlemelerini içeren bir aile boþanmasý evresi, sosyal yaþamdaki deðiþmelere ve yeni konuma adapte olmayý gerektiren bir sosyal boþanma evresi ve taraflarýn yeni bir düzenleme sürecine girdikleri psikolojik boþanma evresi söz konusudur. Boþanma, çoðu kez bir kayýp yaþantýsý ve yas süreci olarak da deðerlendirilebilir. Eþler arasýnda çözülemeyen çatýþmalar, evlilik sona erdikten sonra da sürebilmekte ve geçmiþe ait sorunlar, fiziksel ve psikolojik saðlýðý olumsuz biçimde etkileyebilmektedir." dedi. Türkiye Aile Araþtýrma Kurumu tarafýndan 2009 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmanýn, boþanma sebepleri arasýnda ilk sýrayý, çiftlerin evlilik hayatýna aileleri tarafýndan yapýlan müdahalelerin aldýðýna iþaret ettiðini aktaran Iþýl Çoklar, evlilik çatýþmalarýný çözerken çiftlerin kendilerinin sorumluluk almasý, deneyim Hemofili hastasý çocuklara büyüdükçe bilgi verilmeli Hemofili teþhisi konan bir çocuðun ailesinin hastalýk hakkýnda azami bilgiye sahip olmasý gerektiðini söyleyen Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Hikmet Akyüz, "Ebeveynler hemofilinin ne olduðu ve bu hastalýkla yaþayacak olan çocuklarýnýn nasýl ihtiyaçlarý olacaðý konusunda kendilerini yetiþtirmelidir. Çocuðun sosyal aktiviteleri için gruplar araþtýrmalý, hastalýðý hakkýnda büyüdükçe çocuða bilgi verilmeli hatta doktorla birebir iletiþim kurmasýný saðlayarak daha bilinçli olmasý saðlanmalýdýr." diye konuþtu.genellikle erkekleri etkileyen ve kalýtsal bir hastalýk olan hemofili, vücutta kanýn pýhtýlaþmasýný saðlayan maddelerin eksikliði veya yokluðu nedeniyle ortaya çýkmaktadýr. Tüm dünyada hemofili hakkýnda farkýndalýk oluþturmak ve toplumlarý bilinçlendirmek düþüncesiyle 17 Nisan Dünya Hemofili Günü olarak kabul ediliyor. Dünya Hemofili Günü dolayýsýyla yazýlý açýklama yapan Hikmet Akyüz, hemofilili çocuklarýn ailelerine tavsiyelerde bulundu. Ailelerin çocuklarýný olasý kanamalardan korumak için tedbirler almasý gerektiðini kaydeden Akyüz, "Yeni yürümeye baþlayan çocuklarda düþtüklerinde oluþabilecek zedelenmeleri önlemek için dizlik, dirseklik kullanýlmalý. Bisiklete binerken kesinlikle kask takýlmalý, düþmelere karþý yemek sandalyesi, araba koltuðu ve bebek arabasýnýn emniyet kemerinin takýlmasýna dikkat edilmelidir. Çocuk yürümeye baþlayýnca sivri uçlu mobilyalarý kaldýrýn veya mutlaka korumaya alýn. Küçük batýcý, kesici, delici nesneleri çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlere kaldýrýn." tavsiyesinde bulundu.hemofili hastasý çocuk ve kazanmasý, icabýnda uzmanlardan yardým almasý gerekirken yine aile büyüklerine baþvurduklarýný belirterek, "Partnerlerin geniþ aileyle aralarýna belli sýnýrlar koyamamalarý, evlilik birliðinin doðal geliþme süreçleri içinde olgunlaþmasýna da engel olabilmektedir." diye konuþtu.öðretim Görevlisi Çoklar, diðer boþanma sebepleri arasýnda ise farklý ülkelerde olduðu gibi Türkiye'de de þiddetin, fikir uyuþmazlýðýnýn, alkol ve madde kullanýmýnýn, ekonomik sýkýntýlarýn ve eþlerin birbirlerinden beklentilerinin farklý olmasýnýn yer aldýðýna iþaret etti. Olumlu duygu paylaþýmlarý yaþanmayan, eþlerin birbirlerine deðer vermediði, uzman desteðine raðmen devamlý ve yoðun çatýþmalarýn çözülemediði bir evliliði sonlandýrmanýn yalnýzca kadýn ve erkek için deðil, çocuklar için de faydalý olabileceðine dikkat çeken Çoklar, "Araþtýrmalar, ebeveynler arasýndaki sevgisizliðin ve yoðun çatýþmalarýn, çocuklarýn psikososyal geliþimlerini olumsuz etkilediðini ortaya koymuþtur. Kopukluk, karþýlýklý deðersizleþtirme, gerginlik ve çatýþmalarýn süreklilik gösterdiði bir ortamda, korkular ve güvensizlikler içinde büyümektense bunlara tanýk olmadan, ebeveynleriyle tek tek de olsa huzurlu ve kaliteli zamanlar geçiren çocuklarýn çok daha saðlýklý yetiþebilecekleri düþünülmelidir." dedi. Bazý ülkelerde boþanmakta olan çiftlere yöneltilen, saðlýklý bir boþanma sürecini nasýl geçirebilecekleri, boþanma sýrasýnda ve daha sonra etkili ebeveynlik rollerini nasýl sürdürebilecekleri konusunda yapýlmakta olan bilinçlendirme uygulamalarýnýn çok fayda olduðunu sözlerine ekledi. (CÝHAN) yetiþkinlerin bazý sýnýrlamalara dikkat ederek düzenli egzersiz yapmasý gerektiðini aktaran Akyüz, "Fiziksel aktivite kas ve eklemlerin güçlü kalmasýna ve korunmasýna yardýmcý olur. Hemofili hastalarý temas gerektiren sporlardan ve kanamaya sebep olabilecek aktivitelerden kaçýnmalýdýr. Yüzme, bisiklet, yürüyüþ, golf gibi bireysel sporlarý tercih etmeli futbol, güreþ gibi güvenli olmayan aktivitelerden uzak durmalýdýr. Hemofili tanýsý konmuþ bir çocuðun aile bireyleri ve öðretmenleri belirtileri izlemeyi öðrenmelidir. Kanama olmasa da ara ara çocuðun eklemleri kontrol edilmeli ve çarpma, zedelenme olduðunda kullanmak için dondurucuda mutlaka soðuk materyal bulundurulmasýna özen gösterilmelidir." þeklinde konuþtu.hemofili hastasý bir çocuðun baþta öðretmenleri ve sürekli birlikte olduðu yakýn çevresi olmak üzere hastalýk ve kanama anýnda yapýlacaklarla ilgili bilgilendirilmesi gerektiðini söyleyen Uzman Dr. Akyüz, "Eklemlerde veya vücudun diðer bölümlerinde oluþabilecek kanamalara ait belirti ve semptomlar hakkýnda bilgi sahibi olunmalý. Ne zaman doktora baþvurulacaðý, acile gidileceði öðrenilmeli. Durdurulamayan aðýr kanama yada kan sýzmasý, beyin kanamasýna ait herhangi bir belirti yada semptom, herhangi bir eklemde aðrý yada þiþlik olduðunda doktorun bilgilendirilmesi gerektiði bilinmeli. Seyahat edecek olursanýz öncesinde doktorunuza danýþýn ve hangi durumda ne yapabileceðinizle ilgili bilgi alýn. Çocuðunuza týbbi kimlik bilgilerini içeren bir kolye yada bileklik takmayý ihmal etmeyin." uyarýlarýnda bulundu. (CÝHAN) Dizi 19:55 20:00 20:00 8 Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Dizi Azer ve Dila, Fatma nýn söylediði yerde buluþmuþlardýr. Azer, Fatma nýn kendisine söyleceði þeyi bekler. Fatma, Azer e Doðan la evleneceðini söyleyince Azer sinir krizi geçirir. Dila, Azer i sakinleþtirmeye çalýþýr ama Azer sinirden yerinde duramaz. Bu evliliðin olmayacaðýný Fatma ya söyler. Dila da þok içindedir. Fatma nýn erken bir karar aldýðýný düþünmektedir. Suat, abisinin ölümünü araþtýrmaktadýr. Fuat ýn Azer le iþ birliði yaptýðýný düþünen Suat, delillerin peþine düþmeye çalýþacaktýr. Canan, Suat a engel olabilecek midir? Canan arkadaþý Dila için delilleri karartmaya çalýþacak mýdýr? Dizi Böyle Bitmesin Dila Haným Yasak Konaðýn yeni bir hanýmýnýn olmasý Asude yi derinden etkilemiþtir ancak babasýnýn mutluluðunu gözeten Asude, baþta hislerini belli etmez. Calibe, Asude nin rahmetli annesi Behiye Haným ýn yemek odasýnda asýlý olan tablosunu kaldýrmak isteyince Asude, dayanamaz ve karþý çýkar. Calibe nin evliliði ile yýkýlan Nejat, hayatýný baþka bir yönde devam ettirmeye karar verir ve mesleðini Fransa da sürdürmesi için gelen teklifi kabul eder. Hocasý Dr. Kirkor, bu habere çok sevinir ve baþvuru süresi dolmuþ olmasýna raðmen kendi adýný ve itibarýný ortaya koyarak Nejat ýn Fransa ya gidiþini ayarlar. Orhan Kemal Orhan Kemal, milletvekili ve bakanlýk yapmýþ Abdülkadir Kemali Bey ile ortaokul mezunu aydýn bir kadýn olan Azime Haným'ýn oðludur. 15 Eylül 1914'te Adana'nýn Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Babasý siyasal nedenlerle 1931'de Suriye'ye yerleþince, orta öðrenimini kendi isteðiyle yarýda býraktý ve Suriye'de bulaþýkçýlýk ve matbaa iþçiliði yaptý. Bir yýl sonra tek baþýna Türkiye'ye dönerek Adana'da çýrçýr fabrikalarýnda iþçilik ve kâtiplik yaptý. Bu yýllardaki birikimleri, ilerde romanlarýna hayat vermiþtir. 1937'de çýrçýr fabrikasýnda (Milli Mensucat) bir iþçi olan Nuriye ile evlendi. Bir yýl sonra ilk çocuðu Yýldýz doðdu.1938'de Niðde'de askerliðini yaparken "Maksim Gorki ve Nazým Hikmet kitaplarý okumak", "yabancý rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik" suçundan 5 yýl hapis cezasýna mahkûm edildi. 1940'ta, Bursa Cezaevi'nde tanýþtýðý Nazým Hikmet'in toplumcu görüþlerinden etkilendi; kendisinden Fransýzca, felsefe ve siyaset dersleri aldý. Orhan Kemal'i þiir yerine roman ve öykü yazmaya teþvik eden de Nazým Hikmet oldu. Ýlk öykülerini Bacaksýz Orhan takma adýyla yayýmladý. Ýlk kez 1943'te Ýkdam Gazetesi'nde "Asma Çubuðu" öyküsünde Orhan Kemal adýný kullandý.1943'te tahliye olunca Adana'ya döndü. Amelelik ve hamallýk gibi iþlerde çalýþtý. 1944'te doðan oðluna Nazým adýný verdi. 1949'da üçüncü çocuðu Kemali'nin doðumundan sonra, 1950'de ailesiyle Ýstanbul'a yerleþti ve ölümüne kadar kitap ve makale yazarak geçindi. 1957'de dördüncü çocuðu Iþýk doðdu. 1958'de Sait Faik Hikaye Armaðaný'ný Kardeþ Payý adlý öyküsü ile aldý.1966'da "hücre çalýþmasý ve komünizm propagandasý" yaptýklarý gerekçesi ile iki arkadaþý ile birlikte tutuklandý. "Suç teþkil eden bir cihet bulunmadýðý" yolundaki bilirkiþi raporu üzerine bir ay sonra serbest býrakýldý. PÝRÝNÇLÝ ELMA TATLISI Malzemeler 1 Su Bardaðý Amerikan Pirinci 4 Kýrmýzý Elma 1/2 lt Su 6 Çorba Kaþýðý Bal 3 Tutam Zencefil 5 Çorba Kaþýðý Kuru Üzüm 5 Çorba Kaþýðý Sultani Üzüm 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 4 Çorba Kaþýðý Margarin 2 Çorba Kaþýðý Çekilmiþ Ceviziçi 1 Çay Kaþýðý Tuz Yemeðin Tarifi Pirinci bol suda yýkayýp tencereye alýn. Yarým litre su ve tuz ekleyip kaynatýn. Kýsýk ateþte kapaðý kapalý olarak pirinçler suyunu çekene dek yaklaþýk 15 dakika piþirin.elmalarý soyup içlerini oyarak çekirdekli kýsýmlarýný çýkarýn. Haþladýðýnýz pirince, bal, zencefil, kuru üzüm, sultani üzüm ve tarçýn ekleyip karýþtýrýn. Elmalarýn içlerini pirinçli karýþýmla doldurun. Fýrýn tepsisine yerleþtirip önceden ýsýtýlmýþ 200 dereceye ayarlý fýrýnda 20 dakika kadar piþirin. Piþerken elmalarýn üzerine ara sýra margarin sürün.pirinçli karýþýmýn kalanýný servis tabaðýna yayýn. Doldurulmuþ elmalarý üzerine yerleþtirip ceviziçi serpin. Soðuk olarak servis yapýn. Bir haksýzlýk gördüðünüzde müdahale etmezseniz; Önce hakkýnýzý, arkasýndan da þerefinizi kaybedersiniz... (Hz. Ali (r.a.) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Yasak Yerli Dizi 22:30 Huzur Sokaðý Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Show Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin Ayý Yoði 21:30 Haber Saati 22:20 Türk Filmi Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Dila Haným 23:15 Makina Kafa Geniþ Aile Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Yalan Dünya Yerli Dizi 23:15 Beyaz Show Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni Böyle Bitmesin 22:40 Gönül Hýrsýzý Tv Filmi Tv Filmi Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Küçük Gelin

9 9 "Mallarýnýz ve çocuklarýnýz ancak birer imtihandýr; Allah katýnda ise büyük bir mükafat vardýr." (Tegabûn, 64/15) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝTAAT 'Ýtaat', sözlükte verilen emir ve talimata uymak, boyun eðmek demektir. Sözü dinleme, alýnan emri yerine getirme, verilen emre göre hareket etme ve yasaklara yaklaþmama anlamlarýna gelir. Türkçe'de kullanýlan itaat kelimesi de ayný anlamdadýr. Ýtaat eden kimseye 'mûti' denilir. Ýslâm kültüründe 'Ýtaat', kulun yaratýcý karþýsýnda olmasý gereken durumu açýklayan önemli bir kavramdýr. Ýnsan, kul olarak Yaratýcýsýnýn karþýsýnda ne yapacaktýr? Onun rolü nedir? Rabbi ondan ne gibi tavýr beklemektedir? Ýtaat'ýn karþýtý 'isyan'dýr. Ayrýca serkeþlik ve muhalefet de onun zýddýdýr. Kur'an-ý Kerim diyor ki: " Gökte ve yerde her ne varsa hepsi de isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuþlardýr." [1] Buradaki isteyerek kelimesi itaat kelimesiyle ifade edilmektedir. Bunun anlamý, yerde ve gökte olan þeyler, ister Allah (c.c.)'a itaat edici olsunlar isterse bundan hoþlanmasýnlar her þey ona teslim olmak zorundadýr. Ýnsan Kime Ýtaat Etmelidir? Allah (c.c.), yarattýðý ve nimet verdiði kullarýnýn kendisine isyan deðil, itaat etmelerini istiyor. Eðer insan 'ilâh' diye alemlerin Rabbine itaat etmezse; baþka ilahlarýn önünde eðilip onlara itaat edecektir. Bu da onun sapýklýðý ve zararýdýr. Allah (c.c.), kendisine itaat etmeyi emrettiði gibi gönderdiði elçilerine ve müminlerin yöneticilerine de itaat etmeyi kullarýna emrediyor: "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine ve sizden olan emir sahiplerine (sizin gibi mümin olan yöneticilerinize ) itaat edin. Eðer herhangi bir þeyde anlaþmazlýða düþerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanýyorsanýz, onu Allah'a ve elçisine götürün. Bu daha hayýrlýdýr, sonuç bakýmýndan daha güzeldir."[2] Peygamber (s.a.v.)'e itaat etmek ve O'nun yolunda gitmek, Allah (c.c.)'a itaat etmek gibidir, O'na karþý gelmek de Allah (c.c.)'a isyan etmek gibidir. Allah (c.c.)'ýn adýyla ve O'nun emirleri doðrultusunda iþ yapan bütün emir ve yetki sahiplerine dinin sýnýrlarý içerisinde kalmak þartýyla itaat edilir. [3] Müslümanlarý yönetenler, onlara günah iþlemeyi emrederlerse, ya da Kur'an'a aykýrý bir hükmü kabul etmelerini isterlerse onlara itaat edilmez. [4] Allah (c.c.)'a isyan konusunda yaratýlmýþlara itaat edilmez. [5] Peygamberimiz (s.a.v.) þöyle buyuruyor: "Kim bana itaat etmiþse mutlaka Allah'a itaat etmiþtir. Kim de emir'e (meþru yöneticiye) itaat ederse mutlaka bana itaat etmiþ olur. Kim de emir'e isyan ederse mutlaka bana isyan etmiþ olur." [6] Müslümanlar, 'ulu'l-emr' yani yöneticileri bile Ýslâm'ýn hükümlerine aykýrý, yani günah bir þeyi emrederse ona uymadýklarýna göre; kâfir ve müþriklerin hükümlerine ve dinlerine hiç itaat etmezler. Onlarýn yollarýna uymazlar, Ýslâm'a aykýrý iþlerini örnek almazlar. Kâfir ve müþriklere itaat; onlara uymak, onlarýn izleri üzerinde gitmek din ve dünya görüþü noktasýnda onlarýn fikirlerini benimsemek, ya da onlarýn emrettiklerini Allah (c.c.)'ýn rýzasýna uymasa bile yerine getirmektir. Kur'an-ý Kerim, müminleri þöyle uyarýyor: "Ey iman edenler, eðer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba itaat edecek olursanýz, sizi imanýnýzdan sonra kâfir yapmýþ olarak (dininizden) geri çevirirler." [7] Müminler kâfirlere itaat ederlerse, kâfirler onlarý dinlerinden döndürürler, kendileri gibi yaparlar. O zaman da müslümanlar büsbütün kaybetmiþlerden olurlar. [8] Þeytanýn dostlarýna itaat edenler þirke düþerler. [9] Müslümanlara göre, müþrikler, inkâr edenler, iki kimlikli münafýklar, ehli kitap olanlar itaat edilmeye layýk deðillerdir. Onlarýn din görüþü, hayata bakýþlarý, yargýlarý, hükümleri yanlýþtýr. Gittikleri yol batýldýr, sapýktýr. Ýnkârcýlar Cehennem azabý ile yüz yüze geldikleri zaman "Ah keþke Allah'a ve O'nun Rasûlüne (dünyada iken) itaat etseydik' diyecekler." [10] Dünyada iken kim Allah (c.c.)'a ve O'nun son elçisi Muhammed (s.a.v.)'e itaat ederse, O'nun getirip teblið ettiði Din'e uygun yaþarsa; þüphesiz o büyük bir kurtuluþla kurtulacaktýr. [11] [1] Âl-i Ýmran sûresi, 3/83. [2] Nisa sûresi, 4/59. [3] Buharî. [4] Ýbni Mace. [5] Buharî, Müslim. [6] Buharî, Müslim, Nesâi. [7] Âl-i Ýmran sûresi, 3/100. [8] Âl-i Ýmran sûresi, 3/143. [9] En'am sûresi, 6/121. [10] Ahzâb sûresi, 33/66. [11] Ahzâb sûresi, 33/71. Cumanýz Mübarek Olsun... Allah'ým! Beni bu günde velilerini seven, düþmanlarýna düþmanlýk besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nýn (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kýl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-! Amin "Daraltan" manasýna gelen el-kabid ile "geniþleten" manasýna gelen el-bâsýt isimleri Kur'aný Kerim'de "Allah daraltýr da, geniþletirde. Ona döndürüleceksiniz" (Bakara 245) ayetinde maddi yönden fakirleþtiren ve daraltanýnda, zengin edip geniþletenin de Allah olduðu bildirilmekte. Zenginken fakir olanlarý, güçlü iken zayýf olanlarý, yüksek makamlardan düþenleri, bilginken bunayanlarý gördüðümüz gibi, fakirken zengin olanlarý, Mekke'de zayýf görüldüðü halde Medine'de güçlenenleri, Bilal-i Habeþi gibi kafirlerin kölesi iken mü'minlerin efendisi olanlarý, Yusuf (s.a.v.) gibi hapishaneden Mýsýr'a sultan olanlarý, Ümmi iken kýyamete kadar gelecek insanlara ilim öðreticisi olan Hz. Muhammed'i gördük. Kabid ve Basýt'e iman eden bir mü'min haksýz insanlarýn ellerine aldýðý, zimmetine geçirdiði haklarý onlardan alarak hak sahiplerine daðýtarak birini daraltýrken, haklýlarýn dýþýný ve içini geniþletir. DUA SAMÝMÝYET VE ÝHLASIN HASMI: RÝYA ESMAÜL HÜSNA EL-KÂBÝD EL-BÂSÝT Ýnsanýn olduðu gibi görünüp göründüðü gibi olamamasý, imanda itminan eksikliðinden kaynaklanýr. Ýç ve dýþ çatýþmasý insandaki gönül huzurunu ve iç barýþý bozar. Çünkü riyada kendini zorlama söz konusudur. Sahip olmadýðý duygularý var gösterme çabasý, insandaki dengeleri altüst eder. Kur'an'ýn kelime-i tayyibe (1) diye andýðý tevhid lafzý, Ýslami inanç ve hayatýn anahtar kavramýdýr. Tevhid kelimesinin içinde hem tezkiye ve tahliye denilen bir arýnma, hem tasfiye denilen bir donanma, hem de tecliye denilen yola koyulma vardýr. Tevhid kelimesinin "lâ ilâhe" ile baþlayan nefy kýsmý, tezkiye ve tahliye sayesinde kalp ve nefsin her türlü put ve tanrýlardan arýnýp temizlenmesini ifade eder. "Ýllallah" isbat kýsmý ise, kalbin Hakk ile tasfiye bulup donanmasýný anlatýr. "Muhammed Resûlullah" kýsmý ise tecliyeyi; yani kalbi parlatmayý ve yolumuzu aydýnlatan Efendimiz'in örnekliðinde yola koyulmayý temsil eder. "Tahliye", "tasfiye" ve "tecliye" þeklinde irfân geleneðimizin önem verdiði bu üçlü yol haritasý, Allah ile iliþkilerde ve insanlarla münasebetlerde ayrý bir deðeri haizdir. Özellikle din ve samimiyetin söz konusu olduðu alanda ayrý anlam ifade eder. Riya ve ihlas birbirinin zýddý iki kavramdýr. Biri diðerinin varlýðýna engeldir. Yani biri olunca diðer kaybolur. Ancak sýralamada tabii ki önce arýnmak, sonra donanmak vardýr. Yani önce riyadan kurtulmak, ardýndan ihlasa ermek lazýmdýr. Nasýl ki tohum ekilecek tarla önce yoz otlardan ve zararlý dikenlerden temizlenir ve ardýndan tohum ekilir ya da fidan dikilirse, ihlas için de önce riyadan arýnmak, kalp tarlasýnda riya oluþumuna imkân veren etkenleri yok etmek gerekir. Varlýk âlemi Allah Tealâ'nýn cemâl ve celâl sýfatlarýnýn zuhur yeri; insan celâl ve cemâl meþheridir. Bu yönüyle insan, zýdlarýn buluþtuðu küçük bir âlemdir. Ýyi ile kötü, hayýr ile þer, iman ile küfür nasýl biri cemâl, diðeri celâl mazharýysa ihlas ile riya da aynen öyledir. Ýhlas cemâl, riya ise celâl tezahürüdür. Ýrfân geleneði insandaki zýdlarýn yönetimi konusunda önce tahliye denilen negatif özelliklerden arýnýp ardýndan pozitif özelliklerle bezenmeyi öðütlemektedir. Ýhlas Nedir? Ýhlas, riyadan kaçýnmak, her türlü þirk, bâtýl inanç ve kötü duygudan uzak durmaktýr. Amel ve ibadetlerde ihlas, "niyetin Hakk'ýn rýzasýna hasredilmesi" demek olduðundan, bedene göre ruh mesabesindedir. Ýnsan, ruh ve beden bir arada olduðunda bir anlam ifade eder. Ruhsuz bedenin, bedensiz ruhun anlamý yoktur. Yapýlan amel ve ibadetlere ihlasla ruh nefholunmuþ olur. Çünkü ihlassýz bir amelin anlamý olmadýðý gibi, amelsiz bir ihlasýn da deðeri yoktur. Bütün bunlar iç içe geçmiþ koruma duvarlarý gibidir. Kiþiyi iman bakýmýndan muhafaza eder ve yakîne erdirir. Bu yüzden kul, nefs ve þeytanýn direncine karþý güçlü olmak için ihlas makamýna yükselme çabasý içinde olmalýdýr. Kullukta riyadan kurtularak ihlas ile ibadet etmek, Hakk'a adanmýþlýðýn en yüksek tezahürüdür. Gafletsiz ve gösteriþsiz huzur-i kalb ile namaz; dil, göz, kulak ve kalbin iþtirakiyle ve O'nun rýzasý için tutulan oruç; minnetsiz ve desinler diye olmayan sadaka ve zekat, gösteriþsiz hac, hâlisane ibadetler türündendir. Ýbadetler Allah için olmalý ve içine riya karýþtýrýlmamalýdýr. Týpký "Oruç benim içindir"2 hadisinde Allah'ýn orucu zatýna izafe etmesi gibi. Çünkü oruç, Allah'tan baþka kimsenin bilemediði bir sýr ve içine riya karýþmayan bir ibadettir. Eðer oruç tutan kiþi kalbini, sýrrýný ve ruhunu Allah'tan baþka her þeyden uzak tutabilirse, iþte bu orucun mükâfatý Allah olur. Riya Nedir? Riya; rü'yet, rüya ve ayna manasýna gelen mir'ât ve görünüþ demek olan mer'â ile ayný köktendir. Riyada bir görme, görünme, gösteriþ anlamý, hayal ve kuruntularla kendini aynalarda yüceltme; rüya ve hülyalara dalma, kendini olduðundan fazla görme manasý vardýr. Riya, itibar kazanmak, dünyalýk elde etmek, baþkalarýna kendisinin fazilet ve meziyetlere sahip bulunduðuna inandýrmak amacýyla yapýlan sun'i davranýþlardýr. Allah'tan, baþkalarýnýn hoþnutluðu için amelde ihlasý terktir. Zâhirde Allah'a ibadet ve taatta görünüp bâtýn ve özde kullarýn takdirini kazanmaya çalýþmak demektir. Riya; gösteriþ yapmak, þöhret peþinde koþmaktýr. Ýyi amel ve güzel davranýþlarý insanlara göstermek, Allah rýzasýndan daha çok insanlarýn takdirini beklemektir. Alkýþ kaygýsý taþýmak, insanlarýn övmelerinden hoþlanmak, yermelerinden korkmaktýr. Þan, þöhret ve mevki tutkusuyla insanlarýn kalbinde yer almayý istemektir. Ayet ve Hadislerde Riya Kur'an'da riyanýn lafzen ve mana olarak geçtiði beþ ayet-i kerime bulunmaktadýr. Bunlar þu ayetlerdir: 1- Hak Tealâ, Allah'a ve ahiret gününe inanmak ve mallarýný gösteriþ için sarf etmek arasýnda bir irtibat kurarak Allah için verenlerden olmayý teþvik için þöyle buyurmaktadýr: "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadýðý hâlde malýný riya/gösteriþ için harcayan kimse gibi, baþa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptýðýnýz hayýrlarýnýzý boþa çýkarmayýn." (3) 2- "Bunlar, mallarýný insanlara riya/gösteriþ için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Þeytan kimin arkadaþý olursa, o ne kötü arkadaþtýr." (4) Ýnfakýn her türlüsünün asýl maksadý, cimriliðin çirkinliðinden kurtulmaktýr. Sadaka ibadeti de riyasýz olduðunda insaný tezkiye eder, arýndýrýr. Fakat insan sadakaya riya karýþtýrdýðýnda sanki akrebi yýlana gýda yapmýþ olur. Akrepten kurtulduðunu sanýrken yýlanýn kuvvetini artýrmýþ olur. Kalpte bulunan helak edici riya, kendini beðenme ve gösteriþ arzusu, gerekleri yerine getirilip frenlenmeyince beslenmiþ olur ve kullukta ihlasa zarar verir. Kur'an'da, mallarýný gösteriþ için harcayarak baþa kakanlarýn düþtüðü durum yürek yakýcýdýr. 3- Allah Tealâ namazda riyayý, uzak durulmasý gereken bir nifak alameti sayar ve buyurur ki: "Þüphesiz münafýklar Allah'a oyun etmeye kalkýþýrlar; hâlbuki Allah onlarýn oyunlarýný baþlarýna çevirmektedir. Onlar namaza kalktýklarý zaman tenbel tenbel kalkarlar, insanlara riya/gösteriþ yaparlar, Allah'ý pek az zikrederler." (5) Kalbinde riya duygusu bulunan bir insaný, namazýn inþa etmesi söz konusu deðildir. Çünkü hastalýk neredeyse önce tedaviye oradan baþlanýr. Kalpteki riya marazý, tevbe ve ihlas disipliniyle tashih edilmeli, ondan sonra mutmain bir kalp ile dîvân-ý ilahîye durulmalýdýr ki ibadet ve namazdan umulan sonuç elde edilebilsin. 4- Münafýklardan ya da inananlardan namazlarýný riya için kýlanlara ise Allah, "yazýklar olsun" ifadesini kullanmakta ve þöyle buyurmaktadýr: "Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki, onlar namazlarýný ciddiye almazlar. Onlar (namazlarýyla) riya/gösteriþ yaparlar. Ufacýk bir yardýma bile engel olurlar." (6) 5- Yapmadýklarý þeylerle övülmeyi sevmek riyakârlarýn ve münafýklarýn vasfýdýr. Ayette riya lafzý geçmese de bu vasýf geçmektedir. Nitekim Allah Tealâ þöyle buyurur: "Ettiklerine sevinen ve yapmadýklarý þeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakýn azaptan kurtulacaklarýný sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardýr." (7) Ýbadetten maksadý Allah'ýn rýzasýný kazanmak olan kimse, ibadetini Allah'ýn istediði tarzda riyasýz ve gösteriþsiz yapar ve Allah'ýn muhlis kullarýna vaad ettiði sevabý elde etmeye çalýþýr ve nihayetinde vaad olunan cennete nail olur. (8) Ýhlas ve riya konusunda pek çok hadis-i þerif vardýr. Biz burada bunlarýn hepsini tadâd edecek deðiliz. Ancak hadislerde özellikle riyayý þirk-i hafî olarak deðerlendiren ifadeler dikkat çekicidir. Nitekim bir kudsî hadiste, ibadetteki riya þirk olarak deðerlendirilmiþ ve Allah'ýn onu reddedeceði ifade buyrulmuþtur. (9) Allah Resûlü'nün küçük þirk olarak nitelendirdiði ve Allah'ýn insanlara amellerinin karþýlýðýný verdiði günde ibadetlerini riya ile yapanlara þöyle hitab edeceði þu rivayet ürkütücüdür: "Ey riyakârlar! Dünyada amellerinizi gösteriþ olsun diye kimin için yaptýysanýz gidin mükâfatýnýzý onun yanýnda arayýn, bakalým bulabilecek misiniz?" (10) Ýrfân Geleneðinde Riya Algýsý ve Melâmet Ýrfân geleneðimizin önderleri sayýlan Ebû Hâþim Sûfî, Ýbn Sîrin, Hâris Muhâsibî, Hamdun Kassâr ve Ebû Hafs Haddâd, riya ve incelikleri konusunda söz söyleyen ilk üstadlardýr. Özellikle Hamdun Kassâr karanlýk bir gecede siyah bir karýncanýn hareketinden daha gizli ve sessiz ilerleyen riyanýn inceliklerinden korunma adýna melâmet düþüncesini geliþtirmiþtir. Melâmet; kýnamak, ayýplamak ve kötülemek anlamýna gelen bir kavramdýr. Ýrfân geleneðinde kýnayanlarýn kýnamasýna aldýrmadan 11 doðru yolda yürümektir. Ýhlasa önem vererek riyadan kaçýnmak, hayrý ýzhâr, þerri ýzmâr etmemektir. Yani kiþinin þahsî iyiliklerinin açýða çýkýp duyulmasýndan hoþlanmamasý, kötülüklerinin açýða çýkmasýndan ise rahatsýz olmamasýdýr. Halk nezdinde "sýddýk" görünmek derdine düþmemesidir. Þekil, suret ve kýlýkkýyafete deðer vermemesi, yerine göre halkýn çok yücelttiði âdet ve ananelere karþý çýkmasý, bu konuda halktan gelecek tepkiye aldýrmamasýdýr. Dindarlýk ve takvayý gizlemesi, hatta zikri bile gizli yapmasýdýr. Diðer yandan Gazali Ýhyâ'da çokça istifade ettiði Muhâsibî'nin er-riâye li-hukûkillah adlý eserinden yararlanarak ihlas ve riya konusunda çok geniþ ve kapsamlý bilgiler verir. Ýhlas ve riyayý sýdk kavramýyla irtibatlandýrýr. Niyetteki sýdk ve sadakati ihlas olarak görür. Sýdkýn Allah'a elest bezminde verilen söze baðlý kalmak anlamý düþünüldüðünde bu deðerlendirmenin ne kadar yerinde olduðu görülür. Nitekim Kur'an, Hz. Peygamber'in þahsýnda bize, "girip çýkýlan her yere sýdk ve sadakat ile girip çýkmayý" temin için þu duayý talim etmektedir: "Ey Rabbim! (Gireceðim yere) sýdk/doðruluk içinde girmemi saðla. (Çýkacaðým yerden de) beni sýdk/doðruluk içinde çýkar. Katýndan bana yardýmcý bir kuvvet ver."12 Ýnsanýn gücünün yettiði kadar elest bezmindeki vaadini tasdik ve ahdini yerine getirmeye devam etmesi, sýdk gereðidir. Nitekim Hz. Mevlâna, bu dünya hayatýnýn anlamlý hâle gelmesi için elest bezminde yapýlan sözleþmeye ayrý bir deðer atfetmekte ve bu manada bütün ibadetleri o sözleþmenin þahidi olarak deðerlendirmektedir.13 Bütün bunlar ihlas ve takva ile yapýldýðýnda kulun hâlini ve istikbalini deðiþtiren en deðerli amellerdir. Ancak iþin içine riya, gösteriþ ve insanlarý aldatmak gibi kalbî zaaflar karýþýyorsa, bu ameller yine kulun þahididir. Fakat bu þahitlik, ilahî adalet mahkemesinde kabul edilmeyen yalancý þahitliktir. Riyayý Tetikleyen Sebepler Riya bir sebep deðil, sonuçtur. Neyin sonucudur? Ýnsan nefsinde riyayý hazýrlayan sebep ve ortamýn sonucudur. Riyayý hazýrlayan sebeplerin baþýnda ücub, kibir, hubb-i dünya ve hubb-i riyaset gibi duygu ve düþünceler vardýr. Bunlara ilaveten bir de gaflet duygusu riyaya düþmeyi ve ihlastan uzaklaþmayý kolaylaþtýrmaktadýr. Saygýn olmak, itibarlý yaþamak için yeterli donanýma sahip olmayanlar, olduðundan fazla görünmek ihtiyacýna düþmekte, böylece nefsin ve þeytanýn oyuncaðý hâline gelmektedir. Saygýn olmayý telkin eden de insandaki ücub ve hubb-i riyaset duygusudur. Nitekim: "Dünya sevgisi, her türlü günah ve kötülüðün baþýdýr"14 rivayeti, aslýnda riyanýn temel sebeplerinden birinin dünya sevgisi olduðunu ortaya koymaktadýr. Riyada bir þahsiyet problemi vardýr. Çünkü insanýn olduðu gibi görünüp göründüðü gibi olamamasý, imanda itminan eksikliðinden kaynaklanýr. Ýç ve dýþ çatýþmasý insandaki gönül huzurunu ve iç barýþý bozar. Çünkü riyada kendini zorlama söz konusudur. Sahip olmadýðý duygularý var gösterme çabasý, insandaki dengeleri altüst eder. Ýnsani iliþkilerdeki olduðundan fazla görünme, dürüst davranmadan göze girme, ilgi uyandýrma, gönüllerde yer tutma kaygýsý, iliþkilerdeki samimiyet ve içtenliði yaralar. Bu da güven duygusunu tahrip eder. Bu açýdan bakýldýðýnda riya hem Allah ile iliþkilerde ihlasý, hem de insanlarla münasebetlerdeki samimiyet ve dürüstlüðü etkileyen bir zaafiyettir. "Ýman, yetmiþ küsur derecedir. En üstünü "Lâ ilâhe illallah (Allah'tan baþka ilah yoktur)" sözüdür, en düþük derecesi de rahatsýz edici bir þeyi yoldan kaldýrmaktýr. Haya da imandandýr." (Buhârî, "Îmân", 3; Müslim," Îmân", 57, 58) SAHABE HAYATI ÂMÝR BÝN FÜHEYRE (R.A.) Cehalet ve zulmün en dehþetlisinin hüküm sürdüðü, iþkence ve vahþetin en korkuncunun iþlendiði bir devir. Kimsesiz ve zayýf insanlarýn köleleþtirildiði, hayvanlara dahi reva görülmeyen iþlerde çalýþtýrýldýðý günler. Varlýklý, asil ve zalim kiþilerin dünyayý kana buladýðý, gökyüzüne ürkütücü bulutlarýn çöreklendiði seneler: Cahiliye Devri Ýnsanlarýn her türlü felaket içinde bocaladýðý anda hak din imdada yetiþti. Semayý rahmet bulutu kapladý, dünyaya þefkat güneþi doðdu. Ýnsanlar birer birer o nurun yaydýðý ýþýða koþtu. Bu nura koþanlarýn ekserisini ezilen, hor görülen, itilip kakýlan zayýf ve köleler teþkil ediyordu. Bu zavallýlar, Ýslam'ýn açýlan þefkat kucaðýna atýlýyorlardý. Kendilerinin de insan olduklarýný ve bazý haklarýnýn bulunduðunu müþahede ediyorlardý. Davetin ilk günlerinde Ýslam safýna katýlan bahtiyarlardan birisi de Hz. Aiþe'nin anne bir kardeþi olan Tufeyl bin Abdullah'ýn zenci kölesi Âmir bin Füheyre (r.a.) idi. Hz. Âmir, Peygamberimiz, Erkam'ýn evinde bulunduðu sýrada iman etmiþti. Âmir bin Füheyre'nin Müslüman olduðunu haber alan müþrikler, kendilerine bir kurban daha bulmuþlardý. Peygamberimizin etrafýnda toplananlarýn çoðalmasý onlarý çileden çýkarýyordu. O sýralar Hz. Bilâl de (r.a.) iman halkasýna girmiþti. Her gün ayrý bir iþkence, deðiþik bir azap ile karþýlaþýyordu. Müþrikler, Âmir bin Füheyre'yi onun yanýna katarak birlikte eziyet ettiler. Bir gün Hz. Bilâl ile Hz. Âmir bin Füheyre'yi birlikte bir ipe baðlayarak haylaz çocuklarýn eline verdiler. Mekke sokaklarýnda sürüklenirdiler.[1]ýnançlarýndan döndürmek için her türlü zorluðu tattýrdýlar. Fakat gözü dönmüþ nasipsizlerin iþkencesi bu Peygamber âþýklarýna hiç tesir etmiyor, eziyetin þiddeti arttýkça, iman çaðlayanlarýnýn sebat ve metanetleri kuvvetleniyordu. Sonunda Hz. Ebû Bekir (r.a.) bu iki mazlumun imdadýna yetiþti. Sahiplerine bedellerini ödeyerek azat etti. Onlar âdeta sabýrlarýnýn ilk mükâfatýný dünyada almýþlar, dünya ve ahiret hürriyetine kavuþmuþlardý. Ebû Kuhâfe, oðlu Hz. Ebû Bekir'in, Müslüman olan köleleri, kurtuluþ akçelerini vererek azat etmesine bir mana veremiyordu. Bir gün oðlunu çaðýrarak, "Oðulcaðýzým, bakýyorum da, hep zayýf, köle ve cariyeleri satýn alarak azat ediyorsun. Böyle yapacaðýna, güçlü, kuvvetli olanlarýný satýn alýp kurtarsan da, onlar senin koruyucun ve destekçin olsa, daha iyi olmaz mý?!" diye konuþtu. Hz. Ebû Bekir, babasýna yüce maksadýný þöyle anlattý: "Babacýðým, ben böyle yapmakla onlardan faydalanmayý deðil, sadece Allah'ýn rýza-sýný düþünüyorum Hz. Âmir, Bedir ve Uhud Savaþlarýna katýldý. Üstün kahramanlýklar gösterdi. Âmir bin Füheyre, Suffe Ashâbý'ndandý. Sahabilerin kurralarýndan, yani güzel Kur'ân okuyanlarýndan birisiydi. Peygamberimizin kâtipleri arasýnda da yer alýyordu. Uhud Savaþý'ndan dört ay sonra Necid bölgesinde oturan Âmiroðullarý kabilesinin reisi Ebû Berâ, Peygamberimize gelerek, kavmine Ýslamiyet'i anlatmalarý için birkaç sahabi göndermesini istedi. Peygamberimiz göndereceði sahabileri himaye etmesi için Ebû Berâ'dan söz alarak Suffe Ashâbý'ndan 40, bir rivayette 70 kiþiyi irþat heyeti olarak gönderdi. Bu heyetin içinde Âmir bin Füheyre de vardý. Heyet, Bi'r-i Maûne (Maûne Kuyusu) bölgesine vardýðýnda konakladý. Ebû Berâ'nýn yeðeni Âmir bin Tufeyl, amcasýný dinlemedi, etraf kabilelerden adam toplayarak, istirahat hâlinde bulunan sahabilere saldýrdý. 39 sahabiyi þehit ettiler. Müþriklerden Cebbar bin Sülmâ, mýzraðýný Âmir bin Füheyre'ye saplayýnca, "Vallahi kazandým, gitti!" sözünü iþitti. Hz. Âmir þehit düþünce, göðe yükseldi. Bu sözü iþiten ve semaya yükseliþini gören Cebbar gelerek durumu Hz. Dahhak'a (r.a.) sorunca, Dahhak da Hz. Âmir'in cenneti kazandýðýný bildirdi. Bu manzara karþýsýnda Cebbar iman etti. Böylece bir kiþinin þehadeti, bir diðerinin imanýna vesile oldu. Katliamýn müsebbibi Âmir bin Tufeyl, sað kalan Hz. Amr bin Ümeyye'yi (r.a.) getirterek, þehit olanlarýn kimliklerini öðrenmek istedi. Hz. Amr, hepsini teker teker söyledi, fakat Âmir bin Füheyre'yi göremediðini bildirince, Âmir bin Tufeyl, Cebbar'ý göstererek, "Ben sana onun durumunu haber vereyim mi? Þu adam ona mýzraðýný sapladý. Çekip çýkardýktan sonra adam göklere yükseldi, yükseldi, kayboldu. Vallahi onu bir daha görmedim!" dedi. Hz. Âmir bin Füheyre'nin durumu Peygamberimize ulaþýnca, "Melekler onun cesedini göðe yükselttiler ve defnettiler."[2]buyurdu. Hz. Âmir bu sýrada 40 yaþýnda idi. Allah ondan razý olsun! [1]Tabakât, 3: 230. [2]Üsdü'l-Gàbe, 3: 91; Tabakât, 3: 231. Yazar: Sahabeler Ansiklopedisi

10 10 Taþýt sayýsýmýz 144 bin 724 Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý þubat ayý sonu itibarýyla 144 bin 724 oldu. TÜÝK, Türkiye'nin þubat ayý taþýt istatistiklerini açýkladý. Çorum'da ise þubat ayýnda taþýt sayýsý 144 bin 724 olarak gerçekleþti. Yine ayný ay içinde otomobil 66 bin 542, mimnibüs 2 bin 697, otobüs 1188, kamyonet 16 bin 894, kamyon 5 bin 207, motosiklet 16 bin 356, özel amaçlý araç 263, traktör ise 35 bin 577 oldu. Türkiye'de þubat ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 094 bin 581 adet taþýtýn %51,9'unu otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,2'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. -ÞUBAT AYINDA 52 bin 240 ADET TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI- Þubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 52 bin 240 taþýt içinde otomobil %53,9 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %16,3 ile motosiklet, %13,9 ile kamyonet, %7,1 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %8,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Þubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Ocak ayýna göre %58 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %65,4, minibüste %54,6, otobüste %37,8, kamyonette %68,8, kamyonda %46,3, motosiklette %6,9, olarak gerçekleþti. Özel amaçlý taþýtlarda %10,7, traktörde ise %56,3 artýþ oldu. Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %13,9 azalýþ gerçekleþti. Bu azalýþ otomobilde %18,3, otobüste %54,6, kamyonette %27,6, kamyonda %8,5 oldu. Minibüste %2,2, motosiklette %4,2, özel amaçlý taþýtlarda %61,3, traktörde %43,7 artýþ oldu. Ocak-Þubat döneminde 176 bin 531 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 21 bin 397 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 155 bin 134 adet arttý BÝN 099 ADET TAÞITIN DEVRÝ YAPIL- DI- Devri yapýlan toplam 397 bin 099 taþýt içinde otomobil %68,3 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %16,7 ile kamyonet, %4,6 ile motosiklet, %3,5 ile traktör takip etti. Þubat ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %6,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. -TRAFÝÐE KAYITLI LPG'LÝ OTOMOBÝL ORANI %41,4 OLDU- Þubat ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %30,8'i benzinli, %27,4'ü dizel yakýtlý. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,5. Fatih AKBAÞ Ceviz yetiþtiricileri sertifikalarýný aldý Ýskilip'e baðlý Yukarý Örenseki köyünde Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþbirliði ile bir süredir devam eden Ceviz Yetiþtiriciliði eðitimi alan baþarýlý çiftçilerin sertifikalarý törenle verilirken Halk Eðitim Merkezinin hanýmlara yönelik düzenlediði Dikiþ Nakýþ kursunda üretilen ürünlerin sergilendiði kursun açýlýþý da yapýldý. Ceviz Yetiþtiriciliði sertifika daðýtýmý ve hanýmlarýn ürettiði el emeði, göz nuru eserlerin açýlýþ törenine Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Jandarma Komutaný Bahri Civa, Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Çorum Ýl Tarým Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil, Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Kaya, Üzeyir Esenkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Týðlý, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþu baþkanlarý, okul müdürleri, davetliler ve köy sakinleri katýldýlar. Törende konuþan Kaymakam Þuayib Gürsoy Türkiye'de marka haline gelmiþ Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Ýskilip Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþbirliði ile açýlan kursu baþarý ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan çiftçilere devletin imkânlarýndan yararlanmalarý için proje kapsamýnda fide desteðinde bulunulabileceðini belirtti. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma sertifika almayý hak kazanan çiftçileri tebrik ederek, Belediye olarak tarýmsal faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan sertifika almaya hak kazanan çiftçilerin sertifikalarý daðýtýldý ve Halk Eðitim Merkezinin düzenlediði dikiþ nakýþ kursu gezildi. Yasin YÜCEL Lek'ten "Kutlu Doðum" mesajý MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada insanlýðýn her döneminde Allah'u Teala'nýn varlýðýný, birliðini, emir ve yasaklarýný, iman ve inanç kaidelerini, bizzat yaþayarak teblið eden Peygamberlerin insanca yaþamanýn, insan onurunun ve insani asaletin temsilcileri olduklarýný belirtti. "Ve elbette ümmeti olmaktan onur duyduðumuz iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam insanlýk âlemini onurlandýrmýþ, insanlýðýn umudu olmuþtur. Þüphesiz diðer canlýlardan insaný ayýran en temel vasýf onur veya þerefle müþerref kýlýnmasýdýr. Yüce Allah Kur'an-ý Kerim'de "Biz insaný en güzel þekilde yarattýk" buyururken bunu vurgulamýþtýr. Þurasý tartýþmasýz bir gerçektir ki, insanoðlu yaratýlmýþlarýn en þereflisi, en ayrýcalýklýsýdýr. Bu itibarla insanýn izzetinefsi paha biçilemez, yeri doldurulamaz bir özellik arz etmektedir. Ýnsan onuru mukaddes, insan onuru muazzez ve insan onuru her þeyden muteberdir" dedi. Lek açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: "Cenab-ý Allah insaný böylesi ulvi bir makamla taltif etmiþ ve rahmetiyle onurlandýrmýþ, nuruyla bereketlendirmiþ, ihsanýyla ödüllendirmiþtir. Efendimiz Resulullah; onurun zirvesi olarak insanlýðýn sultaný, gönüllerin hâkimi, hidayetin sözcüsü, vicdanlarýn seslendiricisi ve son Hak Peygamber olarak hepimizin iftiharý ve manevi rehberidir. O, hakkaniyet doruðudur. O, þefkat, edep, ahlak ve hamiyet kubbesidir. O, iyilik, güzellik, incelik ve zarafet kýblesidir. O, haysiyetin simgesi; onurun mihveri, sevginin ve hürmetin ihtiþamýdýr. Resulü Ekrem Efendimiz, yaklaþýk 14,5 asýr evvel cahilliðin ortamýna nur topu gibi inmiþ, ihlâsla müzeyyen çaðrýlarýyla insanlýðýn önüne düþmüþ, affýn, eþitliðin ve keremin tebliðini yapmýþtýr. Þirke kayanlar, yanlýþ itikatlarýn peþine düþenler, zalimliðin ve caniliðin dibini boylayanlar O'nun sözleriyle irkilmiþ, O'nun davetiyle titremiþ ve O'nun dokunuþuyla sarsýlmýþlardýr. Ýnsan onurunu hiçe sayanlar, insana saygýyý yabana atanlar, putlarýn ardýndan gidenler, kýz çocuklarýný diri diri mezara koyanlar O'nun sayesinde hak yolunu bulmuþlar, hakikat çizgisini keþfetmiþler, rahman ve rahim olan Allah'ý tanýmýþlardýr. Ne mutlu bizlere ki, Cenab-ý Allahýn, bütün alemleri yüzü suyu hürmetine vücuda getirdiði Efendimizin izinden gitmeyi bizlere nasip etmiþtir. Ne mutlu bizlere ki, Habibullah'ýn sevgisini gönlümüze bir kor gibi düþürmüþ, sevdasýný þiir gibi dilimize yerleþtirmiþ, onu sadakatle takip etmemizi saðlamýþtýr. Bundan daha büyük bir nimet, bundan daha büyük bir inayet kesinlikle yoktur ve ebediyete kadar da olmayacaktýr." Bu nedenle tüm Ýslam Aleminin, Kutlu Doðum Haftasýný kutlar ve hayýrlara vesile olmasýný Ceneb-ý Allahtan dilerim." "Birlik ve beraberliðe katkýda bulunmak istiyoruz" Sultan Ana Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sultan Kümbet, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, Baþkan Hýdýr Kýnýklý ile bir süre görüþtü. Ziyarette, Sultan Ana Kültür ve Dayanýþma Derneði'nden Makbule Bulgur ile Emekliler Derneði Eðitim Sekreteri Ýsmet Özüdoðru ve Ýdarî Sekreter Ýrfan Karaoðlu da hazýr bulundu. Sultan Kümbet, daha önce Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýk'ýn Sultan Ana Derneði'ni ziyaret ettiðini hatýrlatarak, iade-i ziyarette bulunduklarýný söyledi. Kümbet, Çorum'un birlik ve beraberliðinin her þeyden önemli olduðunu vurgulayarak, 1980 yýlýnda acý tecrübeler yaþayan Çorum'un artýk o karanlýk günlere dönmeyeceðini ifade etti. Dernek olarak birlik beraberliðe katkýda bulunmak istediklerini, bu amaç uyarýnca tüm kurum ve kuruluþlarýn çalýþmalarýna destek olduðu için teþekkür ettiðini söyleyen Kümbet, "Birlik ve beraberliðimizi hiçbir kuvvet bozamaz" dedi. Emekliler Derneði Baþkaný Kýnýklý ise Sultan Ana Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin Çorum'un sosyal hayatýna, birlik ve kardeþliðine katkýda bulunan çok önemli bir dernek olduðunu vurgulayarak ziyaretten dolayý teþekkür etti. Oto Tamirciler Odasý'dan, fuar çýkarmasý Ýsmail Lek il baþkanlarý toplantýsýna katýlacak Necmettin Uzun'un baþkanlýðýnda yeni bir döneme giren Çorum Oto Tamirciler Odasý, 360 oda üyesini Ýstanbul'da fuara götürdü. Oto Tamirciler Odasý üyeleri, odanýn yeni baþkaný Necmettin Uzun ve yönetiminin organizesi ile Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen fuara katýldý. Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma özelliði taþýyan "Automeckanica" fuarýna Çorum'dan kitlesel bir katýlým oldu. Fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularý yer aldý. Hem ürünler hakkýnda bilgi alan, hem de iþ baðlantýsý kuran oda üyeleri, fuarý en iyi þekilde deðerlendirdi. Beraberinde Oda Baþkaný Necmettin Uzun ile birlikte fuarý gezen Çorum esnafý, ekipler halinde stantlarý ziyaret ederek bilgi alýþveriþinde bulundular. Fuar gezisinin ardýndan bir süre Ýstanbul'da tur atan oda üyeleri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarýný, büyüleyici atmosferini görme, inceleme imkaný buldu. Çorum ekibi günün sonunda Eminönü semtinde vapura binerek deniz turu attý. Deniz gezisi ise tüm yorgunluðunu atan Çorum ekibi, tekrar yola çýkarak dönüþ yaptýlar. Ýstanbul gezisine; Oda Baþkaný Necmettin Uzun'un yaný sýra Sungurlu Kahveciler Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Odasý Baþkaný Alaattin Kayaer ile bazý odalarýn yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Fuarda stant açan Beþer Balatalarý Sahibi Kemal Beþer ise Çorum ekibini Ýzmir'de bulunan fabrikalarýný gezmeye davet etti. Oda Baþkaný Necmettin Uzun ise Beþer'in teklifini deðerlendireceklerini ve uygun bir zamanda fabrikayý gezmek istediklerini bildirdi. Oda üyeleri, ilk kez büyük bir kalabalýk halinde Ýstanbul'da fuar gezdiklerini belirterek, kendilerine bu imkaný saðlayan Oda Baþkaný Necmettin Uzun'a teþekkür ettiler. Fuar gezisi sýrasýnda hem ufuklarýnýn açýldýðýný, hem yeni iþ baðlantýlarý kurduklarýný, hem de teknolojinin son ürünlerini tanýma fýrsatý bulduklarýný belirten esnaf, Ýstanbul gezisinin son derece faydalý ve verimli geçtiðini vurguladý. Oda üyeleri belirli aralýklarla bu tür gezilerin tekrarlanmasýný arzu ettiklerini belirttiler. Oda Baþkaný Necmettin Uzun, esnafýn yararýna olacak, esnafýn ufkunu geniþletecek her türlü etkinliði düzenlemeye hazýr olduklarýný belirterek, bundan sonra da fuarlar baþta olmak üzere þehir dýþý geziler düzenleyeceklerini söyledi. Bu tür gezilerin hem esnaf arasý dayanýþma ve kaynaþmayý saðladýðýný, hem de esnafýn iþini büyütmesine zemin hazýrladýðýný dile getiren Uzun, "her þey esnafýmýz için" dedi. Uzun, gezinin odaya herhangi bir maddi külfetinin olmadýðýný, masraflarýn tamamen sponsorlar ve fuar þirketi tarafýndan karþýlandýðýný açýklayarak, gezinin düzenlenmesinde maddimanevi katkýlarý olan herkese teþekkür etti. -FEDERASYON BAÞKANI SARAÇOÐLU'NA ZÝYARET- Türkiye Madeni Eþya Sanatkarlarý Federasyonu Baþkaný Özcan Saraçoðlu'nu fuarda ziyaret eden Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, yönetim kurulu üyeleri ve bazý esnaf, Saraçoðlu'nun yoðun ilgisiyle karþýlandý. Çorum'un fuara kitlesel bir katýlým saðlamasýndan dolayý büyük memnuniyet duyduklarýný dile getiren Federasyon Baþkaný Saraçoðlu, Çorum ekibine teþekkür etti. Ziyaret sýrasýnda Saraçoðlu ve Federasyon yönetimi ile bir süre karþýlýklý sohbet eden Çorum heyeti, daha sonra diðer stantlarý gezdi. Milliyeçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ýsmail Lek il baþkanlarý toplantýsýna davet edildi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek 19 Nisan 2014 Cumartesi günü, MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin baþkanlýðýn da gerçekleþtirilecek olan deðerlendirme toplantýsýna katýlacak Mahalli Ýdareler seçim sonuçlarý ve iç ve dýþ siyasi deðerlendirilmelerin yapýlacaðý toplantý Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezin de gerçekleþtirilecek.

11 Hakemlere gözlük! SPOR 11 Futbolda teknoloji kullanýmý þu ana dek sadece gol çizgisi teknolojisi ile sýnýrlý olmasýna karþýn yakýn bir zamanda bunun çok daha ötesine geçilebilinir. Ýspanya'da teknik adamlarýn kullanýmýna izin verilen Google gözlüklerinin, Bundesliga'da ise hakemler tarafýndan kullanýlmasýnýn gündemde olduðu ortaya çýktý. Alman futbol otoriteleri Google Glass'ýn hakemler tarafýndan kullanýlmasýna sýcak bakýyor. Böylece hakemlerin buradan pozisyon tekrarlarýný en ince detayýna kadar anýnda izleyebilecekleri belirtiliyor. Almanlarýn bu yöndeki eðilimine FIFA ve UEFA gibi futbolun patronlarýnýn nasýl bir tepki verecekleri ise merak konusu. Kaynak Ajansspor Bahçelievler Salim Akaydýn yarý finalde ÇESDER'de yarý finalistler belli oldu ÇESDER Halý Saha Futbol Turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan çeyrek final maçlarýnda ikisi penaltýlara giderken üç maçtaki mücadele nefes kesti. Ekol Halý Saha'da oynanan ilk çeyrek final maçýnda Eðitimciler 19 takýmý, Klüp Müstahdem takýmý önünde fazla zorlanmadan 8-1'lik galibiyetle ayrýlarak yarý finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci çeyrek final maçýnda Mecitözü Dostlukspor ile Uðurludaðspor takýmlarý normal süresi berabere biten maçta yarý finalisti belirlemek için penaltý atýþlarýna geçtiler. Penaltýlarda rakibine 9-8 üstünlük kuran Uðurludaðspor yarý finale yükselen ikinci takým oldu. Üçüncü çeyrek final maçýnda Çorum Halk Eðitim ile Alaca Osmanlýgücü gol düellosu þeklinde geçen maçtan 7-5'lik galibiyetle ayrýlan Halk Eðitim üçüncü yarý finalist oldu. Son çeyrek final maçýnda ise Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile Yavuz- Sultan Selim Ortaokulu arasýndaki karþýlaþmanýn normal süresi berabere sonuçlanýnca penaltý atýþlarýnda rakibine 7-6 üstünlük saðlayan Sungurlu Hürriyet son yarý finalist takým oldu. Turnuvada yarý final maçlarý yarýn oynanacak. Ekol Halý Saha'da oynanacak ilk yarý final maçýnda saat 15.00'de Çorum Halk Eðitim ile Uðurludaðspor takýmlarý karþýlaþacak. Ýkinci yarý final maçý ise saat 17.00'de Eðitimciler 19 ile Sungurlu Hürriyet karþýlaþacak. Bu iki maçý kazanan takým haftaya þampiyonluk için karþýlaþacak. Öte yandan turnuva Tertip Komitesi yarýn oynanacak yarý final maçlarý devre arasýnda oyunculara ve konuklara çið köfte ikram edecek. ADNAN YALÇIN Samsun'da devam eden Okullararasý Küçükler Voleybol Yarý Final grup birinciliðinde ilimizi erkeklerde Bahçelievler Salim Akaydýn, kýzlarda ise 23 Nisan Ortaokulu temsil ediyor. Ýlk maçýnda önceki Rize temsilcisini maðlup ederek grup birinciliðine galibiyetle baþlayan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ikinci maçýnda dün Tokat Karþýyaka Ortaokulu'nu 2-0 yenerek yarý finalde mücadele etmeyi garantiledi. Temsilcimiz dün ikinci maçýnda Tokat Kaþýyaka Ortaokulu'nu da set vermeden 2-0 yenerek ikide iki yaptý. Bahçelievler bugün grubundaki üçüncü maçýnda Giresun Bulancak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile saat 16.00'da karþýlaþacak. Ýlk iki maçlarýný kazanan iki okulun bu maçý kazanan birinci olarak yenilen ise ikinci olarak yarý finale yükselecek ve yarýn Türkiye finallerine gitmek için mücadele edecekler. KIZ TEMSÝLCÝMÝZ 23 NÝSAN ERKEN VEDA ETTÝ Kýz temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu maðlubiyetle baþladýðý grup birinciliðinin ikinci maçýnda da maðlubiyet alarak grup birinciliðine erken veda etti. Ýlk maçýnda Tokat Bedestenliðioðlu'na 2-0 yenilerek kötü bir baþlangýç yapan ekibimiz, dün ikinci maçýnda Ankara Prof, Dr. Mehmet Saðlam Ortaokulu önünde tutunamadý ve rakibine 2-0 maðlup oldu. Bu maðlubiyetle grupta ilk iki þansýný kaybeden 23 Nisan bugün son maçýnda Ordu Kumru Ortaokulu ile karþýlaþacak ve maçýn ardýndan Çorum'a dönecek. MERDAN HOCANIN TAKIMI YÝNE KAZANDI Samsun'da devam eden küçük kýzlar voleybol yarý final grubunda Merdan Özkeçeli'nin çalýþtýrdýðý Ankara Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu kýz takýmý grubundaki ikinci maçýnda da zorlanmadan 2-0 galip ayrýlarak yarý finali garantiledi. Ýlk maçýnda Ýstanbul þampiyonu Behçelievler Kudret Saraçoðlu Ortaoku'nu yenen Ankara þampiyonu dünde Trabzon Þehit Öðretmen Gürhan Yardým Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibini yine zorlanmadan 21-9 ve 21-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarý finali garantiledi. Merdan Özkeçeli ve Haydar Kaya'nýn çalýþtýrdýðý takým bugün grubundaki son maçýnda Erzurum Kocatepe Ortaokulu ile karþýlaþacak. ADNAN YALÇIN U16 LÝGÝ PLAY-OFF GRUBU MAÇLARI U16 Ligi play-off grubunda Çarþamba günü oynanan maçlarla hafta içi mesaisi yapýldý. Günün ilk maçýnda Çorumspor, HE Kültürspor'u 5-0'lýk skorla gole boðarken, günün ikinci karþýlaþmasýnda ise nefes kesici bir mücadele izlendi. Gençlerbirliði'nin 2-1 kazandýðý karþýlaþmada kaçan goller ve mücadele izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaþattý. Karþýlaþmalardan sonra oluþan puan durumunda Gençlerbirliði 8 puanla liderlik koltuðunu Çorum Belediyespor'dan alýrken, Gençlerbirliði'ni 5'er puanla Çorum Belediyespor ile Çorumspor takip etti. HE KÜltürspor ise 3 puanla grubun alt sýrasýnda kaldý. ADNAN YALÇIN Çorumspor gücünü gösterdi 5-0 ÇORUMSPOR: 5 KÜLTÜRSPOR: 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Yunus Dursun, Muharrem Bekleviç, Onur Alagöz. ÇORUMSPOR: Mücahit, Yunus Emre, Fatih, Emre, Batuhan, Serkan, Zafer, Murat, Salih, Ö. Faruk, Oðuzhan Yanar, Dursun, Furkan, Rýfat, Oðuzhan Gayretli. HE KÜLTÜRSPOR: Batuhan Akyýldýz, Onur, Mustafa, Burak, Samet, Batuhan Ekmekçi, Samet, Abdulsamet, Metin, Yasin, Hüsnü, Esat, Münür, Onur Bütün. GOLLER: 5. dak. Murat, 55. dak. Ö. Faruk, 60. dak. Oðuzhan Yanar, 78. dak. Zafer, 85. dak. Rýfat (Çorumspor). Müthiþ mücadeleyi Gençlerbirliði kazandý GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 2 ÇORUM BELEDÝYESPOR:1 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Furkan Alagöz, Berkant Arman. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Candoðan, Özkan, Alperen, Atakan, Dursun, Oðuzhan, Mustafa, Mert Aþan, Özgür, Fatih, Mustafa, Berkay, Emircan, Mert Faruk, Furkan, Ergün, Yaþarcan, Emre. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul, Enes, Ahmet, Mehmet, Emin, Sefa, Ýbrahim, Ramazan, Batuhan, Hamza, Nebi, Cafer, Zeki, Muhammet, Ekrem, Yavuz; Oðuzhan. GOLLER: 2. ve 54. dakikalarda Ramazan (Gençlerbirliði), 34. dak. Fatih (Çorum Belediyespor). 2-1 "Türkiye'nin konuþtuðu bir ekip olduk" Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, ligin ikinci yarýsýnda 3. Liglerde en çok puan toplayan ekip olduklarýný söyledi. Baþkan Gülmez; "Bu aralar bütün iþlerimizi býraktýk. Tek iþimiz artýk Petrolspor'u 2. Lig'e çýkarmaktýr. Kýsa zamanda Türkiye'nin konuþtuðu bir ekip olduk" dedi. "ÞAMPÝYONLUÐA TALÝBÝZ" Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Batman taraftarlarýna umut daðýttý. Ekibine güveninin tam olduðunu belirten Baþkan Gülmez; "Batman taraftarý Çýksalýnspor maçýnda 2. Lige ne kadar özlem duyduðunu gösterdi. Yaðmura raðmen stat týklým týklým doluydu. Bu takým Batman'ýndýr. Bu aralar bütün iþlerimi býraktým, takýmýn þampiyonluðu için ekibimle birlikte koþuþturuyorum. Yönetimdeki ekibim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalýþanlarýnýn inancý ikinci yarýdaki maçlara da yansýdý. Bütün Türkiye'nin konuþtuðu bir ekip olduk. Baþarýmýzýn devamý gelecek. Kalan üç maçta 9 puana talibiz. Gevþemek yok. Biz þampiyonluða talibiz" dedi. "PTT 1. LÝGÝNÝ BATMAN GÖRECEK" Batman'ýn hak ettiði liglerde mücadele edeceðini ifade eden Baþkan Gülmez, þöyle devam etti: "Hocalarýmýz ve futbolcu kardeþlerimiz çok iyi çalýþýyorlar. Takýmda herkes þampiyonluða inanmýþ. Bir sezonun emeðinin bir maçta gitmesini istemiyoruz. Bu konuda Darýca Gençlerbirliði maçýnda çok dikkatli olacak bir ekibimiz var. Onlar da maçýn kolay geçmeyeceðinin farkýndalar. Taraftarlarýmýzda maçta olacak. Ayrýca bazý futbolcularýmýz da son maçlarda takip altýndalar. Ýkinci lig kulüpleri baþta olmak üzere birçok kulüp futbolcularýmýzýn baþarýsýný konuþuyor. Ýzmit deplasmanýnda da futbolcularýmýzýn performanslarýný takip edecekler. Bizler de Darýca deplasmanýndan galibiyet alacak futbolcularýmýza gereken ödülü vermeye devam edeceðiz. Hedeflerimiz ortadadýr. Önümüzdeki yýllarda PTT 1. Ligini Batmanýmýz görecek. Batman bunu hak ediyor."

12 Ispanak'tan konuk takýma baklava Dost kulüplerin karþýlaþmasýnda Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak iki takýma baklava ikram etti. Çorumspor ile Merzifonspor'un dün 1 nolu sentetik sahada yaptýðý hazýrlýk maçýnda karþýlaþtý. Konuk takýmýn 3-1 kazandýðý karþýlaþmayý takip eden Çorumspor baþkaný Rumi Ispanak iki takým futbolcularýna maç sonunda baklava ikramýnda bulundu. Hazýrlýk maçýný Merzifonspor kazandý Çýksalýn maçýnda parola hücum Haftasonunda Ýstanbul'da Çýksalýnspor ile zorlu bir mücadeleye giriþecek olan Çorum Belediyespor'un dünkü çift kalesinde kýrmýzý siyahlýlarýn hücuma yönelik oyunu dikkat çekti. Taktik çift kalede as takýmý Manavgat Evrensekispor maçýnýn onbirinin aynýsý olarak sahaya süren Teknik Direktör Altýndað'ýn daha sonra orta sahada Okan ve Akif deðiþikliði yaptýðý gözlendi. Çift kalede yeþil takým Utku, Osman, Ýmam, Nedim, Okan (Mehmet Akif), Oðuzhan Yalçýn, Murat, Murathan, Emir, Buðra (Ender) isimlerinden oluþurken, yedek takýmda ise Çaðrý, Mehmet, Emre (Kývanç), Eray, Sefa, Oðuzhan Saraçoðlu, Vedat, Furkan (Muratcan), Ender (Bilal), Gökhan yer aldý. Dün yapýlan Çýksalýnspor maçýnýn taktik provasýnda her iki takýmýn mücadelesi teknik heyeti memnun ederken, çift kale sýrasýnda teknik direktör Altýndað, ve teknik ekip sýk sýk fikir alýveriþinde bulunmasý dikkat çekti. Teknik Direktör Altýndað'ýn onbir üzerinde fazla deðiþikliðe gitmemesi dikkatleri çekerken teknik adamýn Çýksalýnspor maçýnda Manavgat maçýndaki ayný oyun planýný sahada uygulamasý bekleniliyor. Çorum Belediyespor, Çýksalýnspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamlayacak. ADNAN YALÇIN 1-3 Bölgesel Amatör Lig'de hafta sonunda Nevþehirspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor bu karþýlaþmanýn taktik provasýný Bölgesel Amatör Lig 4. Grup takýmlarýndan Merzifonspor ile yaptý. Kýrmýzý siyahlýlarda Moubarak ve kaleci Akýn'ýn yer almadýðý karþýlaþmayý konuk takým Merzifonspor 3-1 kazandý. Hazýrlýk karþýlaþmasýnda Merzifonspor'un gollerini 17 ve 80. Dakikalarda Þakir, 67. Dakikada penaltýdan Burhan kaydederken, Çorumspor'un tek golü ise 55. Dakikada Yusuf'tan geldi.çorumspor'un eski yardýmcý antrenörü Gökhan Karakuþ'un hakemliðini yaptýðý karþýlaþmada Çorumspor iyi baþlarken henüz 5. Dakikada kýrmýzý siyahlýlar Orhanla bir penaltý vuruþundan faydalanamadý. Karþýlaþmanýn genelinde Merzifonspor topa daha fazla hakim olurken kýrmýzý siyahlýlar ise ani ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalýþtý. Kýrmýzý siyahlýlarda antrenör Cemil Kaya, ikinci yarýda Nevþehirspor maçýný düþünerek hafif sakatlýk geçiren Orhan ile Hüseyin'i ve Dinçer, Avne'yi saha kenarýna alarak yedekteki tüm futbolcularýna þans verdi. Merzifonspor'da Çorum Belediyespor'un BAL Ligi'nde þampiyon olmasýnda büyük katkýsý olan Serhat ile Çorumspor'un eski futbolcularýndan Hasan Koç'ta yer aldý. Hasan Koç oyuna ikinci yarýda girerken, tecrübeli futbolcu sað kanattan yaptýðý etkili ataklarla takýmý adýna kýrmýzý siyahlý kalede tehlikeler yarattý. Tecrübeli savunma oyuncusu Serhat'ta sol kanatta etkili bir futbol ortaya koydu. ÇORUMSPOR: 1 MERZÝFONSPOR: 3 ÇORUMSPOR: Süleyman(Tekin), M. Ali, Bilal, Envercan, Hüseyin(Veli), Orhan(Osman), Dinçer(Uður), Avne(Ümit), Batuhan, Arif, Yusuf MERZÝFONSPOR: Aykut(Zafer), Burak(K. Mert), Hakan, Serhat, Cemal(Faruk), Mert(Emre), Ömer, Þakir(Fuat), Uður(M.Ali), Eser(Ahmet), Burhan(Hasan GOLLER: Dk 55 Yusuf(Çorumspor), Dk 17 ve 80 Þakir, Dk. 67 penaltýdan Burhan(Merzifonspor) ADNAN YALÇIN Çorumspor'un golü Yusuf'tan geldi Baklavalar Ali Usta'dan Karacalar'ýn acý günü Çorumspor'a saha içinde yaptýðý künefe ile hafýzalara adý kazýnan Ali Usta bu sezon ilk kez Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'na gelerek Çorum Belediyespor antrenmanýna ziyarette bulundu. Pazar günü Çýksalýnspor deplasmanýnda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor'un dünki çift kalesine gelen Ali Usta baklava ikramýnda bulunarak futbolcu ve teknik heyetin aðzýný tatlandýrdý ve Çýksalýnspor maçýnda baþarýlar diledi. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk'ta Ali Usta'ya teþekkür etti ve ikramlarýn arayý fazla açmamasýný istedi. Baþsaðlýðý Çorumspor Alt yapý antrenör Selahattin Karaca, Ýl Özel Ýdarespor antrenörü Hayrettin Karaca, Ak Parti Ýl Genel Meclis üyeliði görevi yapan Nurettin Karaca'nýn babalarý Yaþar Karaca (81) dün vefat etti. PTT'den emekli ve PTT Gençlikspor ile Ýl Özel Ýdarespor kulüplerinde antrenör olarak görev yapan ve ASKF Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Karaca, iki dönemdir AK Parti Ýl Genel Meclisi üyeliði görevi yapan Nurettin Karaca, Çorumspor'da uzun yýllar futbol oynadýktan sonra halen bu kulüp alt yapýsýnda antrenör olarak görev yapan Beden Eðitimi Öðretmeni Selahattin Karaca'nýn babalarý Yaþar Karaca (81) dün sabah erken saatlerde Laçin'de rahatsýzlanarak Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada geçirdiði kalp krizi sonunda hayatýný kaybeden karayollarýndan emekli Yaþar Karaca'nýn cenazesi bugün saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulu Camiye getirilecek. Cuma namazýnýn ardýndan kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulu Mezar'da topraða verilecek. Çorum TEK Gazetesi merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve Yaþar yakýnlarýna baþsaðlýðý Karaca diler. Altyapý antrenörümüz ve Beden Eðitimi Öðretmeni Selahattin Karaca, Ýl Genel Meclis Üyesi Nurettin Karaca ve ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaca'nýn muhterem babalarý Yaþar Karaca'nýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. ÇORUMSPOR YÖNETÝM KURULU

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı