Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eserleri, TBMM'de sergilenecek"

Transkript

1 "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinin ardýndan göreve gelen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. 3 TE Taþýt sayýsýmýz 144 bin 724 Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý þubat ayý sonu itibarýyla 144 bin 724 oldu. TÜÝK, Türkiye'nin þubat ayý taþýt istatistiklerini açýkladý. Çorum'da ise þubat ayýnda taþýt sayýsý 144 bin 724 olarak gerçekleþti. Yine ayný ay içinde otomobil 66 bin 542, mimnibüs 2 bin 697, otobüs 1188, kamyonet 16 bin 894, kamyon 5 bin 207, motosiklet 16 bin 356, özel amaçlý araç 263, traktör ise 35 bin 577 oldu. 10 DA 40 KURUÞ "TBMM, saðlýkta þiddeti azaltacak yasal düzenlemeleri yapmalý" Eserleri, TBMM'de sergilenecek Dr.Ali Yýlmaz Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Dr.Ali Yýlmaz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda saðlýkta þiddete tepki gösterdi. Dr. Ersin Arslan'ýn, Gaziantep'de bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak katledilmesinin üzerinden iki yýl geçtiðini kaydeden Ali Yýlmaz, "Aradan iki yýl geçti, ancak saðlýk çalýþanlarý ülkenin dört bir yanýnda her gün þiddet görmeye devam ediyor. 6 DA Oto Tamirciler Odasý'dan, fuar çýkarmasý Yeni UMEM kurslarý açýlacak ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülen Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý, CNC Torna Tezgah Operatörlüðü, Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný" kursu açýlacak. Kurslara 12'þer kiþi alýnacak. 2 DE Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engelliler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sergi açacak. "Sanat Engel Tanýmaz" konulu karma sergi Ankara'da sanatseverlerin beðenisine sunulacak. Çorum Belediyesi tarafýndan þehirdeki engelli vatandaþlarýn meslek öðrenmeleri, el becerilerinin geliþtirilmesi ve sosyal hayatta daha fazla rol alabilmeleri amacýyla hizmete sunulan Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engelliler öðrendikleri bilgiler sonucunda kendi eserlerini üretmeye baþladýlar. 7 DE Ensar Vakfý'ndan "Ermenilerin Soykýrým Yalaný" semineri Necmettin Uzun'un baþkanlýðýnda yeni bir döneme giren Çorum Oto Tamirciler Odasý, 360 oda üyesini Ýstanbul'da fuara götürdü. Oto Tamirciler Odasý üyeleri, odanýn yeni baþkaný Necmettin Uzun ve yönetiminin organizesi ile Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen fuara katýldý. 10 DA Türk Saðlýk Sen'den savcýlýða suç duyurusu 5 TE Selâhattin Aydemir Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çoðunlukla din görevlilerinin katýldýðý Çarþamba seminerlerinin devam ettiðini belirterek, bu haftanýn konusu olarak yaklaþan 24 Nisan nedeniyle Ermenilerin Soykýrým Yalaný olduðunu söyledi. Seminere konuþmacý olarak ise "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýnýn yazarý Selâhattin Aydemir katýldý. 5 TE MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Lek'ten "Kutlu Doðum" mesajý Lora yarýn açýlacak Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle yarýn açýlacak. Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletme uzman ve dinamik kadrosuyla, farklý konseptiyle Çorum halkýna hizmet verecek. Lora'nýn açýlýþ ise Cumartesi günü, Zafer Çarþýsý No: 45'te saat 14.00'de yapacak. 3 TE MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada insanlýðýn her döneminde Allah'u Teala'nýn varlýðýný, birliðini, emir ve yasaklarýný, iman ve inanç kaidelerini, bizzat yaþayarak teblið eden Peygamberlerin insanca yaþamanýn, insan onurunun ve insani asaletin temsilcileri olduklarýný belirtti. 10 DA "Kamu görevlileri fazla çalýþtýrýlamayacak" 4 TE Kutlu Doðum Bilgi Yarýþmasý birincisi Daniþmet Gazi oldu 3 TE

2 TSO'dan Kaya'ya tebrik 2 Ýmsâk : 04:17 Güneþ : 05:51 Öðle : 12:47 Ýkindi : 16:29 Akþam : 19:30 Yatsý : 20:56 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nin ardýndan Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý görevine seçilen Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler. Karadaþ ile Baþaranhýncal ziyarette, Halil Ýbrahim Kaya'ya görevinde baþarýlar dileyerek, Çorum için atýlacak her adýmda Ýl Genel Meclisi'nin yanýnda olduklarýný söylediler. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Çorum'un lokomotifi olduðunu, Çorum için çalýþtýðýný kaydetti. Ýþ dünyasýnýn tepe kuruluþu olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn kamu ve özel sektör kuruluþlarý tarafýndan desteklenmesi gerektiðini belirten Kaya, "Ýþ adamlarýmýz, sanayicilerimiz Çorum ilimiz için çalýþmakta, üretmekte, istihdam etmektedir. Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýz da ilimiz iþ dünyasýnýn önünü açmak, ilimizi daha kalkýnmýþ yarýnlara hazýrlamak için gayret göstermiþtir. Önümüzdeki dönemde Ýl Genel Meclisi olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ilimiz için atacaðý her adýmda yanlarýnda olacaðýmýzý belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. En büyük günâhlardan biri de, insanlarla alay etmektir. Vehb bin Münebbih "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BÝR YÝÐÝT GURBETE GÝTSE Bir yiðit gurbete gitse Gör baþýna neler gelir Merdin sýlayý andýkça Yaþ, gözüne dolar gelir Baðrýma basarým taþlar Akýttým gözümden yaþlar Yavrusun aldýran kuþlar Yuvasýna döner gelir Kocadým çekemem nazý Baðrýma dökemem közü Yârin bana kötü sözü Kara baðrým deler gelir Evlerinin önü söðüt Atalardan kalmýþ öðüt Yârinden ayrýlan yiðit Sýlasýna döner gelir Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tablet sevinci Yaþa Karac'oðlan yaþa Ben söylerim coþa coþa Ýþ düþünce garip baþa Düþünerek gider gelir KARACAOÐLAN Fatih Projesi kapsamýnda Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencilerine tablet bilgisayarlarý daðýtýldý. Okulun konferans salonunda yapýlan törene Okul Müdürü Vural Sucu, Müdür Yardýmcýlarý Muzaffer Þimþek,Sait Yýldýz ve Bilgisayar Öðretmeni Cem Süt katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan Vural Sucu, öðrencilerden tabletleri yeni bilgiler öðrenmek, kendilerini geliþtirmek amacýyla kullanmalarýný istedi. Tabletlerini alan öðrenciler büyük bir mutluluk yaþarken tabletlerin derslerindeki baþarýyý arttýracaðýný belirterek okul idaresine ve yetkililere teþekkür ettiler. HAVA DURUMU Yeni UMEM kurslarý açýlacak SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülen Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý, CNC Torna Tezgah Operatörlüðü, Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný" kursu açýlacak. Kurslara 12'þer kiþi alýnacak. Kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak ve kurs sonunda "Ýþbaþý Eðitimi (Staj)" yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda; saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az bir ay süreyle iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðýnca iþyerlerinde istihdamý saðlanacak. Eðitimler ise 5 Mayýs 2014 tarihinde Çorum Endüstri Meslek Lisesinde baþlayacak. Kurslara katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþýndan gün almýþ bay olmak (Bilgisayar des- Yýl: 10 Sayý: 2760 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : tekli tasarým kursu için16 yaþýndan gün almýþ bay-bayan) olmak, Bilgisayar Destekli Tasarým kursu için en az lise mezunu olmak diðer kurslar için en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) Baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un KURS,TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, Salý gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda, tarihinde saat 10.00'da Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðünde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,132 2,133 EUR 2,959 2,961 STERLiN 3,590 3,591 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B MURAT ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Kutlu Doðum Bilgi Yarýþmasý birincisi Daniþmet Gazi oldu "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinin ardýndan göreve gelen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan da yer aldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ziyaretten dolayý Vali Baþköy'e Ýl Genel Meclisi adýna teþekkür etti. 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinin Çorum'da demokratik bir ortamda gerçekleþtiðine dikkat çeken Vali Baþköy, "Seçimlerde yarýþmanýn ana gayesi halka hizmettir. Ben inanýyorum ki Ýl Genel Meclisimiz bir bütün olarak Çorum'a çok güzel hizmetler yapacaktýr" dedi ve baþta Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör'ün nezdinde tüm Meclis Üyelerini tebrik etti. Ýl Müftülüðü Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Ýmam Hatip Ortaokullarý arasýnda bilgi yarýþmasý düzenledi. Devlet Tiyatrosu Salonunda dün yapýlan yarýþma Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinden Melih Erdem Alabaþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda "Peygamber efendimizin doðum gününü böyle çeþitli programlarla kutluyoruz. Açýlýþýmýzý Hürriyet Meydanýn da yapmýþtýk. Daha sonra Mimar Sinan Pazarýnda çeþitli programýmýz oldu. Sevgili çocuklar hedefiniz her zaman büyük olsun sýradan memur olmayý hedef tutmayýn bir baþbakan bir vali veyahut bakan çýkabilir bu salondan. Siz bu ülkenin bu milletin teminatýsýnýz emeði gecen öðretmenlerimize müdürlerimizi kutluyorum hepiniz Allaha emanet olun"dedi. Daha sonra Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulunun ilahi gösterisi ile program devam etti. Yarýþmada birinci Daniþmet Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, ikinci Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, üçüncü ise Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu oldu. Yarýþma sonunda derece giren öðrencilere ödülleri Müftü Mehmet Aþýk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir tarafýndan verildi. Yasin YÜCEL "Çaðlar Boyu Çorum Ýli ve Çevresi" paneli yapýldý Frenci esnafý Konya yolcusu Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 38. Turizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Çaðlar Boyu Çorum Ýli ve Çevresi" konulu panel dün Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Emekli Eðitimciler Abdulkadir Ozulu, Ethem Erkoç, akademisyen, öðrenci ve davetlilerin izlediði paneli Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünal yönetti. Ünal'ýn "Demir Devrinde Anadolu- Hitit Ýmparatorluðunun yýkýlýþýndan Büyük Ýskender'e kadar Anadolu tarihi ve kültürleri" sunumunun ardýndan Yrd. Doç. Dr. H. Kübra Ensert, "Eski Tunç Çaðýnda Hititler", Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin "Anadolu'daki Roma Hamamlarý", Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz "Eski Asur Ticaret Kolonileri" konularýnda bilgi verdiler. Kubilay Kaan YÜCEL Lora yarýn açýlacak Çorum Oto Tamirciler Odasý üyeleri, Ýstanbul TÜYAP Fuarý'nýn ardýndan Konya'da Büyük Eker Bijon ve Eker Döküm Fabrikasý'ný gezecek. Gezi hakkýnda bilgi veren Oda Baþkaný Necmettin Uzun, bugün akþam 30 kiþilik bir ekiple Konya'ya hareket edeceklerini belirterek, Konya Organize Sanayi'nde döküm, bijon ve fren malzemesi üzerine faaliyet gösteren Büyük Eker Bijon ve Eker Döküm Fabrikasý'ný gezeceklerini ifade etti. Uzun, ayrýca Konya Organize Sanayi'nde bulunan diðer fren malzemesi üreten fabrikalar da incelemelerde bulunacaklarýný belirterek, bu geziyle birlikte Çorum'da faaliyet gösteren esnafýn ufkunu geniþletmek ve Konya sanayisinin birikim ve tecrübelerini Çorum'a taþýmak istediklerini dile getirdi. Fabrika gezileri dýþýnda Konya'nýn tarihi ve turistik yerlerini de gezeceklerini aktaran Necmettin Uzun, özellikle Mevlana Müzesi'ni de ayrýca gezeceklerini Çorum'a ise Pazar günü döneceklerini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle yarýn açýlacak. Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletme uzman ve dinamik kadrosuyla, farklý konseptiyle Çorum halkýna hizmet verecek. Lora'nýn açýlýþ ise Cumartesi günü, Zafer Çarþýsý No: 45'te saat 14.00'de yapacak. Açýlýþa özel yüzde 25 indirimin yapýlacaðý iþletmede 'nikah þekeri, bebek þekeri, düðün ve sünnet davetiyeleri, parti malzemeleri, kaftan, bindallý, kapý süsleri'ni bulmak mümkün. Firma yetkilileri Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz, "Çorumlu hemþerilerimize özel günlerinde en ince detaylarý ile çalýþarak farklý ve yaratýcý konseptlerimizle unutulmaz kýlmak adýna hizmet vereceðiz. Açýlýþýmýza bekliyoruz" dediler. Yasin YÜCEL Necmettin Uzun

4 "Kamu görevlileri fazla çalýþtýrýlamayacak" 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Kamu'da fazla çalýþma genelgesinin Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini açýkladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacaðýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Memur Sen'in Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda yer alan ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014 ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçevesinde, fazla çalýþma uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn genelde yer alan hususlara riayet etmeleri gerekiyor" dedi. Genelge hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi, "Genelgeye göre Kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacak. Fazla çalýþma yaptýrýlmasýnýn gerektiði zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalýþýlan süreye iliþkin ücret, ilgili mevzuatý çerçevesinde ödenecek. Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma karþýlýðý ücret ödenememesi durumunda ise söz konusu kamu görevlilerine, baþta 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesi ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi'nin ilgili maddesi olmak üzere tabi olduklarý mevzuat hükümleri çerçevesinde, yaptýrýlacak fazla çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin verilecek. Ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kýsmý yýllýk izinle birleþtirilerek yýlý içinde kullandýrýlabilecek" ifadelerini kullandý. Kamu personeli alým ilanlarýnýnda artýk tek siteden verileceðini kaydeden Saatçi, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Kamu Personel Alým Ýlanlarý'nda yaþanan karýþýklýklarý önlemek amacýyla Resmi Gazetede "Kamu Personel Alýmý ile Ýlgili bir genelge yayýnlandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, statü ayrýmý yapýlmaksýzýn, iþçi, memur, sözleþmeli ve benzeri bütün personel alým ilanlarý Devlet Personel Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yayýmlanacak. Personel alým ilanlarýnýn yayýmlanmasýna iliþkin ilgili mevzuatta yer alan hususlarýn uygulanmasýna devam edilecek. Bu genelge kapsamýnda Devlet Personel Baþkanlýðýnca yayýmlanacak ilanlara iliþkin her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluþuna ait olacak. Personel alým ilanlarý, ilanýn kurumlar tarafýndan ne zaman yayýmlanacaðý belirtilerek bu tarihten en az beþ gün önce Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilecek. Bu süreye yetiþtirilemeyen ivedi durumlarda Devlet Personel Baþkanlýðý ile görüþülerek hareket edilecek. Personel alým ilanlarý, ilgili kurum tarafýndan belirtilen tarihte, Devlet Personel Baþkanlýðýnca yayýmlanacak. Ýlanýn yayýmlanma zamanýnda veya metninde deðiþiklik yapýlmasý gerektiðinde, bu durum ivedilikle Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilecek. Ýlanlarýn gönderilme usulü ve bu genelgenin uygulanmasý ile ilgili diðer hususlar Devlet Personel Baþkanlýðýnca belirlenerek kamu kurum ve kuruluþlarýna duyurulacak." Uður ÇINAR Domino's Pizza'dan "Þehit Ailelerine" jest Mahir ODABAÞI DEPREM SONRASI ÇOCUKLARIN GÜVENLÝÐÝ -1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Depremlerin nerede, ne zaman, hangi saat diliminde olacaðý belli deðildir. Bu nedenle 'hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý, her an olacakmýþ gibi de tedbirli olmak' en akýlcý olanýdýr. Ülkemizin ve Çorum ilinin depremler açýsýndan konumunu bilmeyenimiz yok. Ama vatandaþ olarak iþi ciddiye alma, önemseme, farkýnda olma açýsýndan ayný duyarlýlýðý maalesef gösteremiyoruz. En basiti 'let it be - boþ ver' Allah ne yazdýysa o olur diyoruz. Bunun samimi mücadelesi içinde olanlarý da ÝÞGÜZAR- LIKLA itham ediyoruz. (edenleri de Allah'a havale ediyoruz) Depremlerin en acý faturasýný analarýmýz ve çocuklar ödüyor. Zira 'yaðmurlu hava da GÜLENLE - AÐLAYAN belli olmaz. Kurt dumanlý havayý sever' misali insanlýktan nasibini almamýþ hayvan kýlýklý insanlarýn ortada cirit atabileceði asla unutuyoruz. Yakýn tarihimizde bunun en bariz acý örneklerini 17 Aðustos depreminde gördük. Yazýlý ve görsel basýndan ibretle, tüylerimiz diken diken olarak izledik Kendimizi tutamadýk en aðýr beddualar yolladýk Küfürler salladýk Marmara depremi sýcaklýðýnda kurtarma sinsiliði içerisinde sahaya inip, orada sahipsiz çocuklarý arabalara atýp hastaneye götürüyoruz numarasýyla bilinmez mahallere doðru gittiklerini ve akýbetlerinden haber alýnmadýðý söylentileri kulaktan kulaða dolaþtý. Marmara depreminde bir anne bebeðiyle beraber yýkýlan binanýn enkazlarý arasýnda kalýr ve ölümle yaþam arasýnda hayata tutunmaya çalýþýr. Belli bir zaman geçtikten sonra kurtarma ekipleri gelir ve uzun uðraþýdan sonra anneyi kurtarýrlar. Anne, annelik þefkatiyle o zor anda gözlerini açtýðýnda 'YAVRUM - YAVRUM' diye bebeðini arar. Bu arada bebeði de yan taraftan sað salimen çýkarýlýr ve annesine gösterilir. Annesinin yüzünde acý bir tebessüm oluþur. Artýk ölse de gam yemez. Çünkü yavrusunun yaþadýðýný görmüþtür. Tabi bu arada enkazýn yanýnda iki tane ambulans hazýr beklemektedir. Her ne hikmetse hastaneye götürülmek üzere anne bir ambulansa, bebek ise diðer ambulansa konulur. Hastanede annenin tedavisi yapýlýp gözünü açtýðýnda bebeðini sorar ama heyhat nafile. Bebek yok Enkaz baþýndan gidiþ o gidiþ olur. AMBULANS SAHTE, DOKTOR SAH- TE, HEMÞÝRE SAHTE Ve anne hastaneye, bebek ise bilinmez yerlere gitmiþ Ölü müdür, diri midir, organlarý kimlerdedir? Haber alýnamaz Bu acýya hiç anne dayanamaz Bundan sonra ölmemek üzere yaþasa da hayattan zevk alamaz 2004 yýlýnda Güney Asya'da meydana gelen büyük deprem akabinde baþka ülkelerden YARDIM ETMEK ADI ALTINDA kötü niyetli insanlarýn geldiði ve oradaki korumasýz kýz çocuklarýnýn uçaklarla FUHUÞ SEKTÖRÜ ÝÇÝN kaçýrýldýðýný Ýkbal Gürpýnar hanýmdan dinlemiþtim. Yine bu bölge de meydana gelen büyük deprem akabinde Endonezya 'da 16 yaþýn altýndaki çocuklara güvenlik için yurt dýþýna çýkýþ yasaðý getirilmiþti. Ece Seramikten sonra dünyanýn en ünlü pizza markalarýndan olan Domino's Pizza'dan "Þehit Ailelerine" çok anlamlý bir jest geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü "Gönül Elçileri" Domino's Pizza Çorum Þubesini ziyaret etti. Ziyarete Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutanýn Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Sevgi-Der Yönetim Kurulu üyesi Hüzeyme Barlýk ve þehit aileleri katýldý. "Vatan topraklarý ve ülkemizin güvenliði için canlarýný feda eden þehitlerin geride býraktýðý ailelerine karþý toplum olarak sorumluluðumuzun devam ettiðine inanýyoruz "diyen Domino's Pizzanýn Franchisee'i Türker Ülkü, yýlýn hangi günü olursa olsun bir defaya mahsus olmayan bu hizmeti "Þehit Ailelerine" sunduklarýný ifade etti. Çorum'un yaný sýra Yozgat ve Merzifon'da da þubeleri bulunduðunu, bu uygulamanýn 3 þubelerinde de geçerli olduðunu sözlerine ekleyen Ülkü, þehit ailelerinin her istedikleri zaman gelebileceklerini ve onlarý aðýrlamaktan onur duyacaklarýný söyledi. Fatma Baþköy ise Türker Ülkü'yü yaptýðý "Gönül Elçiliðinden" dolayý tebrik etti. 'Bir kiþinin aldýðý tedbir, tek kiþinin gücü gibidir. Ýki kiþinin aldýðý tedbir iki kiþinin gücü gibidir' * Ýki gemi kalkar bu LÝMANDAN biri afete, biri afiyete Sivil savunmacý diyemez, isteyen istediðine binsin bana ne? Afet gemisinden yolcu kapmak ister, AFÝYET TRENÝNE Ne mutlu BU GEMÝYE DESTEK VEREBÝLENLERE Baþkan Ünlü'den Uslu'ya ziyaret 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden seçilen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Ýl Genel Meclis üyeleri Ýzzet Ünsal ve Erdoðan Köroðlu ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ziyarette seçim sürecinde desteklerinden dolayý Uslu'ya teþekkür etti. Baþkan Ünlü, yeni dönemde yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek, Karayollarý ve Devlet Su Ýþleri ile ilgili taleplerini ileterek destek istediler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yeniden Bayat Belediye Baþkanlýðýna seçilen Ekrem Ünlü'yü, Ýl Genel Meclisine seçilen Ýzzet Ünsal, Erdoðan Köroðlu ve seçim boyunca yapýlan çalýþmalardan dolayý teþkilat adýna Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ'i tebrik ettiler. Uslu, "Bayat ilçemize ve köylerimize koordineli ve uyumlu bir þekilde hizmet etmeye devam edeceðiz. Taleplerinizi ilgili kurumlarýn üst düzey yöneticileri ve ilgili bakanlarýile görüþmeler yaparak desteðimizi sürdüreceðiz" dedi. Uslu, taleplerle ilgili olarak görüþmeler yapacaðýný en kýsa zamanda kendilerine dönüleceðini belirtti. SGK'dan EML öðrencilere seminer Bayat Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri" Bayat Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliði yapýlacak. Okul Müdürü Tarýk Nakcý'nýn giriþimleriyle gerçekleþtirilecek olan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýlacak.22 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan etkinlik hakkýnda bilgi veren Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, öðrencilerin mesleklerinde uzman olan kiþileri dinledikten sonra hayata bakýþlarýnda ciddi deðiþiklikler olduðunu ve bu durumun öðrenci baþarýsýna olumlu katký saðladýðýný belirterek bundan dolayý "Kariyer Günleri" düzenlediklerini belirtti. Yasin YÜCEL Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü (SGK) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine yönelik "Sosyal Güvenlik Kurumunun Tanýtýmý" konulu seminer düzenlendi. Sosyal Güvenlik Ýl Müdür Yardýmcýsý Birol Özkan seminerde yaptýðý konuþmada, sosyal güvenlik kavramýnýn önemini belirterek, "Sigortalýlýk bilinci, sigortasýz çalýþmanýn doðuracaðý sonuçlar, genel saðlýk sigortasý, iþsizlik sigortasý, iþ kazasý ve meslek hastalýðý gibi konularýn ele alýndýðý seminere öðrencilerin gösterdiði ilgi bizi memnun etti. Sosyal güvenlik bilincine sahip, kendilerinin ve ailelerinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilenen gençlerimizleyarýnlara güvenle bakýyoruz" dedi. Düzenlenen eðitimi, SGK personeli, okul idarecileri ile birlikte öðretmen ve öðrenciler de izledi.

5 5 Ensar Vakfý'ndan "Ermenilerin Soykýrým Yalaný" semineri Yeni "Okul Öncesi Eðitim Programý" tanýtýldý Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç "Okul Öncesi Eðitimi Güçlendirme Projesi" kapsamýnda güncellenen "Okul Öncesi Eðitim Programý"nýn tanýtýmý ve öðretmenlerin sýnýf içi eðitim süreçlerinde yeni eðitim programýný gözlemleyerek deðerlendirmeleri, öðretmenler arasý etkinlik, teknik ve öneri paylaþýmlarýnýn gerçekleþmesi amacýyla Karþýyaka Anaokuluna teknik gezi düzenlendi. Programa Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç, Karþýyaka Anaokulu Müdürü Samet Taþkýn, anaokulu öðretmenleri katýldý. Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç konu hakkýnda verdiði bilgide, "Yenilenen program daha çok çocuk merkezli, esnek, öðrencilerin eðitime aktif katýlabileceði, günlük eðitimler planlanýrken fikirlerinin alýnabileceði þekilde güncellenmiþtir. Ayrýca aile eðitimi destek programlarý sayesinde de ailelerin eðitilmesine ayrý bir önem vermiþtir. Bu eðitimler her yýl tüm velilere yönelik planlanmýþ ve tüm materyalleri MEB tarafýndan öðretmenlere ulaþtýrýlmýþtýr. Sýnýflarda öðrenme merkezleri oluþturulmuþ çocuklarýn bu merkezler sayesinde aktif olarak eðitime katýlmasý planlanmýþtýr. Sýnýf düzenlerinin öðretmen merkezli deðil öðrenci merkezli olmasýnýn gerekliliði belirtilmiþtir. Günlük eðitim akýþý sayesinde detaylandýrmalara son verilmiþ daha kullanýlabilir bir günlük program hazýrlanmýþtýr. Öðretmenin eylül ayýnda 10 gün içinde yýllýk plan hazýrlamasýnýn uygulanabilir bir yöntem olmadýðý fikrinden hareketle; Yýllýk Plan kaldýrýlmýþ, yerine Aylýk Plan getirilmiþtir. Bu sayede öðretmenin her ay bir önceki ay yapýlan planlarýn ýþýðýnda daha aktif bir plan hazýrlamasýna imkân saðlanmýþtýr. Güncellenen programýn bir önceki programýn detaylandýrmacý yapýsýndan çok çerçeve bir program olmasý öðretmenlerimize daha geniþ bir hareket alaný saðlamaktadýr. Bu sayede öðretmenlerimiz eðitimlerini daha aktif planlama imkânýna kavuþmuþtur" dedi. Gezide Karþýyaka Anaokulu sýnýflarýnýn yeni programa uygun olarak 3-6 yaþ çocuklarýnýn geliþimsel özelliklerine göre hazýrlanmasý öðrenme merkezlerinin ve sýnýf düzeninin planlanmasý ayrýca programýn uygulanmasý konularýnda yaptýðý çalýþmalar incelendi. Yeni programýn ve sýnýf düzeninin öðrencilerin eðitimini daha aktif etkilediði belirtildi. Yasin YÜCEL Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çoðunlukla din görevlilerinin katýldýðý Çarþamba seminerlerinin devam ettiðini belirterek, bu haftanýn konusu olarak yaklaþan 24 Nisan nedeniyle Ermenilerin Soykýrým Yalaný olduðunu söyledi. Seminere konuþmacý olarak ise "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabýnýn yazarý Selâhattin Aydemir katýldý. Osmanlý Devlet arþivleri dâhil, Fransýz, Ýngiliz ve Rus arþivlerinde Ermeni nüfusunun gibi olduðunu dolayýsýyla 1,5 milyon Ermeni'nin ölmesinin mümkün olmadýðýnýn belgelerle ortaya koyulduðunu kaydeden Selâhattin Aydemir, "Ayrýca o tarihlerde Osmanlý Devleti çok ciddi ekonomik dar boðazdadýr. Çaðdaþ silahlanmayý yapamamýþtýr. Müslim tebaa savaþlarda ölen erkek nüfus yüzünden baðýný bahçesini ekemez, dikemez, tarlasýný sürümez durumdadýr. 16 yaþýna gelen her Türk genci askere gitmekte ve gidenlerin yarýdan çoðu bir daha dönmemektedir. Savaþlar yýl sürmektedir. 1,5 milyon Ermeni öldürülmesi için güçlü kuvvetli ve iyi donanýmlý bir silahlý gücünüz olmasý gerekir. Hâlbuki Osmanlý Devletinin elinde çaðýn gerisinde kalmýþ ilkel silahlar vardýr. Yani o silahlar ile altý ayda 1,5 milyon insan öldürülmesi mümkün deðildir. Daha birçok sebepler vardýr ki Ermenilere soykýrým yapýlmasý mümkün deðildir. Bu yüzden Ermenilerin iddiasý dünyanýn en büyük yalanýdýr" dedi. Eðer 2015 yýlýna bu günden çalýþmaya baþlamazsak, çok çalýþan ama gerçekten çok çalýþan Ermenilerin 3 bin derneðinin dünya kamuoyunu aleyhimize çevirmesinin hiç de zor olmayacaðýný dile getiren Aydemir, "Bizim, üç veya dört derneðimizle 3 bin derneðe karþý iþimiz zor. Bu yüzden, bütün parti, dernek, vakýf ve sendikalara, hatta iþ adamlarýmýza iþ düþmektedir. 8 Mart Kadýnlar gününe, 17 Nisan Köy Enstitülerine, 1 Mayýs Ýþçi Bayramýna gösterdiðimiz hassasiyeti Soykýrým Yalanýyla Mücadeleye de göstersek dünya bizim haklýlýðýmýzý anlar" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Türk Saðlýk Sen'den savcýlýða suç duyurusu Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Fatih Gök, Atýl Uzelgün Huzurevinde üye kaydý yapmalarýna izin verilmediði için tepki gösterdi ve sorumlularý hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu.fatih Gök, dün Adliye önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda konu hakkýnda bilgi verdi.bazý kamu ve kuruluþlarýnda görev yapan idarecilerin maiyetindeki memurlara karþý hakkaniyet ve eþitlik kurallarý içerisinde davranmadýðý, keyfi davranýþlarda, baský ve tehdit edici uygulamalarda bulunduklarý, kamu görevlilerinin sendikalara üye olmalarýndaki serbest iradelerini zedeleyici tutum ve davranýþlarda bulunmalarýnýn iyice arttýðýný kaydeden Gök, "Bunun son örneðini ilimizde Fatih Gök dýmcýsý tarafýndan makamýna çaðrýlmýþ kendileriyle bir görüþme yapýlarak sendikamýza üye olmaktan vazgeçirilmiþtir. Kendilerine baský ve idari mobbing uygulandýðý aþikardýr. Kurum Müdür Yardýmcýsý idari görevini ifa edememekte baþka bir sendikanýn iþ yeri temsilcisi olmasý sebebiyle objektif davranmamakta, sendika temsilciliði görevini önde tutarak makamýný kötüye kullanmaktadýr. Türk Ceza kanununun "Görevi Kötüye Kullanma " baþlýðýný taþýyan 257.maddesinin 1. Fýkrasý: "Kanunda ayrýca suç olarak tanýmlanan haller dýþýnda, görevinin gereklerine aykýrý hareket etmek suretiyle, kiþilerin maðduriyetine veya kamunun geçen hafta yaþadýk tarihinde Þube Baþkan Yar- dýmcýmýz ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü iþ yeri temsilcimiz çalýþanlarla görüþmek, çalýþanlarýn sorunlarýný dinlemek ve sendikamýzdan taleplerini almak üzere Atýl Üzelgün Huzurevini ziyaret etmiþlerdir.çalýþmalar esnasýnda, kurum çalýþanlarýndan bir baþka sendikaya üye olan ve Sendikamýza üye olmak isteyenleri de sendikamýza üye yapmýþlardýr.ancak Kurum müdür yardýmcýsý gelen formlarý böyle bir hakký olmadýðý halde kabul etmeyerek imzalamamýþ Þube Baþkan Yardýmcýmýza aðýr hakaretler ederek makamýndan kovmuþtur ve sendikamýza üye olan çalýþanlar kurum müdür yar- zararýna neden olan yada kiþilere haksýz bir kazanç saðlayan kamu görevlisi, bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr." Türk Ceza kanununun " Sendikal Haklarýn Kullanýlmasýnýn Engellenmesi" baþlýðýný taþýyan 118. Maddesinde ise; " Bir kimseye karþý bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanýn faaliyetlerine katýlmaya veya katýlmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrýlmaya zorlamak amacýyla, cebir veya tehdit kullanan kiþi altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr." Anayasamýzýn "Sendika Kurma Hakký " baþlýðýný taþýyan 51. Maddesinin birinci fýkrasýnda; "çalýþanlar ve iþ verenler, üyelerinin çalýþma iliþkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için önceden izin almaksýzýn sendikalar ve üst kuruluþlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve serbestçe üyelikten çekilme hakkýna sahiptir.hiç kimse bir sendikaya üye olmaya yada üyelikten ayrýlmaya zorlanamaz." Hükmüne yer verilmiþtir sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu'nun 14. Maddesinde de sendikalara üye olmanýn serbest olduðu ifade edilmiþtir" dedi. Basýn açýklamasý Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alpaslan ile sendika üyeleri de katýldý. Açýklamanýn ardýndan Fatih Gök, olayda adý geçen yönetici hakkýna savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Ülkü Ocaklarý'ndan Kutlu Doðum etkinliði Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle vatandaþlara gül ve lokum ikram etti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, Kutlu Doðum Haftasý'nýn, Hz. Muhammed'in insanlara sunduðu bütün deðerleri ve öðütlerini anlama ve yaþama bakýmýndan çok önemli olduðunu belirterek, "Ülkemizin sýkýntýlý günler geçirdiði bu dönemde Peygamber efendimizin ahlaký, davranýþ biçimi, birlik ve beraberliðe verdiði önem daha iyi þekilde anlaþýlmalý ve idrak edilmelidir. Bu manevi hissiyat ve deðerlerin yaþanmasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda bizlere önemli görevler düþmektedir. Bu duygu ve düþüncelerimizle Kutlu Doðum Haftasý'nýn ülkemizin ve Milletimizin birlik ve dirliðine, insanlýk âleminin barýþ ve huzuruna vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz" þeklinde kaydetti.

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı