Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma"

Transkript

1 KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4189 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SÝZ DE ANLAMADINIZ BAYAN PRAKSULA sayfada Ýrsen Küçük'ün Erdoðan'la görüþmesinden sonra Kýbrýs da hareketlendi... Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma Tayyip Erdoðan'ýn 16 Haziran Pazar günü Ýstanbul'da yapacaðý mitinge destek vermek için Ercan'dan da üç uçak kaldýrýlacak. UBP tarafýndan harekete geçirilen bir grup sosyal medya üzerinden mitinge katýlým çaðrýsý yapýyor... Ankara'dan döndükten sonra Ýrsen Küçük'ün "Yeni hükümetin kurulmasý kolay olmayacak" þeklindeki ifadesi, "acaba bu yönde Erdoðan'dan söz mü aldý?" kuþkusuna yol açtý. Meclisteki güvenoylamasýna en az iki kiþinin katýlmamasý hükümetin kurulmamasý anlamýna geliyor... UBP den kopan 8 leri de Erdoðan a þikayet eden Küçük, UBP den ayrýlan 8 arkadaþýn geliþmelerdeki rolü Ankara da yadýrgandý dedi... Hükümet düþürüldükten sonra Küçük bir haftadýr baþbakanlýðý ve makamýný kullanmadýðýný söyledi... 8 ve 14. sayfalarda Sendikal Platform Vakýflar Ýdaresi'ne... Bolu'dan 22 imam Henüz mezun bile olmadan istihdam edilen imamlarýn Bolu Eðitim Kampý'nda diplomalarýný dün almalarý bekleniyordu... Soruþturma talebi... Atun topun aðzýnda El-Sen, AKSA ile ekonomik çýkar iliþkisi içine girdiðini öne sürdüðü Sunat Atun'u Hukuk Ýþleri Dairesi'ne, BDK'ya ve Sayýþtay'a þikayet etti... Yeni imamlarýn Kýb-Tek yönetimi maaþlarý Din hakkýnda da Ýþleri Dairesi soruþturma talep tarafýndan eden El-Sen deðil, Vakýflar Baþkaný Cesurer, Ýdaresi "Yasalar varsa tarafýndan uygulanmalý" karþýlanacak... dedi... Vakýflar Ýdaresi 3. sayfada Müdürü Fadýl Benter Sunat Atun 2. sayfada Vehit Nekipzade Yeni hükümetten beklentilerini açýkladýlar... Lefke isyaný Yeni maden faaliyetine hayýr Lefke Vakfý Mütevelli Heyeti, bölgede yeni madencilik faaliyetlerine geçit vermeyeceklerini açýkladý... Son yýllarda kirli yatýrýmlarýn Lefke ve yöresini hedef almasý Lefkelileri çileden çýkardý sayfada Ýngiliz basýnýnda Erdoðan topa tutuldu "Erdoðan son savaþýný veren komutan" 'Financial Times' "Erdoðan kendisini Atatürk'le bir tutuyor. Atatürk muhteþem bir komutandý, Erdoðan ise artýk son savaþýný veren bir komutana benziyor" diye yazdý... Taksim'deki olaylarýn tam bir hükümet provokasyonu olduðunu yazan 'Guardian', "Molotof kokteyli atan kiþiler gösterici deðil, polis" diyerek provokasyonu ifþa etti... Avrupa Parlamentosu'nda "Tayyip istifa" sesleri yükseldi... Türkiye'nin bu haliyle Avrupa'da yeri olmadýðýný söyleyen vekiller, "Türkiye gazeteci hapisanesi" dediler ve 14. sayfalarda 6. sayfada

2 TELEFON BORÇLARI 17 HAZÝRAN'A KADAR KAPATILMALI Þener LEVENT Açý Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Mart'a kadar olan borçlarýný, en geç 17 Haziran'a kadar kapatmalarý gerektiði duyuruldu. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evram yaptýðý yazýlý açýklamada, 31 Mart itibarýyla hesaplarý kapatýlmayan ve açýk hesabý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceðini belirtti. SÝZ DE ANLAMADINIZ BAYAN PRAKSULA... HAFÝF SAÐANAK YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de bugün iç kesimlerde hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ülke, Haziran tarihleri arasýnda alçak basýnç sistemi ile periyodun ilk günlerinde üst atmosferdeki serin ve nemli, diðer günlerde ise ýlýk hava kütlelerinin etkisi altýnda kalacak. Hava yarýn az bulutlu, öðle saatleri parçalý çok bulutlu, özellikle iç kesimler yer yer kýsa süre hafif saðanak yaðmurlu; cuma, cumartesi günleri az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu; pazar açýk ve az bulutlu, pazartesi, salý ve çarþamba günleri de açýk olacak. HIRSIZLIK OLAYLARI Ýskele'de Aðýllar bölgesinde Halil Yýldýz'a ait aðýl içerisinden 6 adet kuzu çalýndý. Öte yandan Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Shouse More" isimli iþ yerinden bir çift küpe çalan R.G. (K-33) ise tutuklandý. Polis'ten yapýlan açýklamaya göre 8-10 Haziran tarihleri saatleri arasýnda meydana gelen hayvan hýrsýzlýðý ve önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen taký hýrsýzlýðýyla ilgili soruþturmalar sürüyor. LEFKOÞA VE MAÐUSA'DA YANGIN Güzelyurt - Lefkoþa anayolu üzerindeki bir arazide ve Gazimaðusa'da faaliyet gösteren Döveç Düðün salonu arkasýndaki arazide tespit edilemeyen sebeplerden dolayý yangýn çýktý. Her iki yangýn da itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Polisten yapýlan açýklamaya göre Güzelyurt-Lefkoþa anayolu üzerinde çýkan yangýnda 10 dönümlük kuru ot ve bir þahsa ait 50 dönümlük biçilmiþ arpa anýzý, tarla içerisinde bulunan 33 adet rulo balya ve elektrik kurumuna ait 12 adet elektrik direði kýsmen yandý. Gazimaðusa'daki yangýnda ise 13 adet zeytin aðacý, 3 adet incir aðacý, 2 adet zerdali, 3 adet nar aðacý ve 2 adet armut aðacý kýsmen ve 6 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar tamamen yandý.soruþturmalar devam ediyor. ERDOÐAN'A, "EYLEMCÝLERE SAYGI GÖSTER" ÇAÐRISI Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nde, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ý "Ýnsan Haklarýnda Yýlýn Devlet Adamý" ilan eden KKTC Ýnsan Haklarý Derneði, Gezi Parký eylemcilerine saygý gösterilmesini istedi. Dernek Baþkaný Hasan Yýlmaz Iþýk yaptýðý yazýlý açýklamada, "(Erdoðan) Yollara dökülen Türk halkýna taleplerini de dikkate alarak saygý göstersin ve derneðin þahsýna tevdi ettiði bu ödülün hakkýný versin" dedi. BAÞKAN BENGÜL BARDAK Girne Özgürada Lions Kulübü baþkanlýðýna Bengül Karayel Bardak getirildi. Bengül Karayel Bardak'ýn baþkanlýðýnda oluþan yeni yönetimde Baþkan 1. Yardýmcýlýðý'na Fisun Özsun, Baþkan 2. Yardýmcýlýðý'na Sevim Özkýraç, Baþkan 3. Yardýmcýlýðý'na Zehra Aközer getirildi. Sevim Özkýraç Sekreterlik, Akýle Hakula Saymanlýk, Yüksel Beidoðlu Kulüp Amirliði, Meral Atay Toplantý Yönetmenliði ve Þerife Çelikli Üyelik Direktörlüðü görevi üstlendi. Atun ve KIB-TEK'e soruþturma talep edildi n ATUN'UN, "AKSA ÝLE EKONOMÝK ÝLÝÞKÝ ÝÇÝNE GÝREREK, MÝLLETVEKÝLLÝÐÝYLE BAÐDAÞMAYACAK ÞEKÝLDE HAREKET ETTÝÐÝ" ÖNE SÜRÜLDÜ n EL-SEN, HUKUK DAÝRESÝ, BAÞBAKANLIK DENETLEME KURULU VE SAYIÞTAY BAÞKANLIÐI'NA DÝLEKÇE SUNDU Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (EL-SEN) dün, Hukuk Ýþleri Dairesi, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu ve Sayýþtay Baþkanlýðý'na dilekçe sunarak, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un, "AKSA Enerji Üretim AÞ. ile ekonomik iliþki içine girerek, milletvekilliðiyle baðdaþmayacak þekilde hareket ettiði ve Sayýþtay raporuyla belgelenmiþ zarara raðmen AKSA lehine sözleþmenin devam etmesi için KIB-TEK Yönetim Kurulu'na ve Hükümet'e baský yaptýðý" gerekçesiyle araþtýrma yapýlmasýný talep etti. EL-SEN Baþkaný Çaðlayan Cesurer, sendikanýn baðlý olduðu Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (TÜRK-SEN) Baþkaný Arslan Býçaklý ve EL-SEN Yönetim Kurulu üyeleri, bugün ilk olarak Hukuk Ýþleri Dairesi'ni ziyaret ederek konuyla ilgili dilekçe sundu. Dilekçenin sunulmasýný ardýndan, Çaðlayan Cesurer ile Arslan Býçaklý basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasý sýrasýnda daðýtýlan bildiride, "KIB-TEK'ten sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un Anayasa'nýn 86'ncý maddesi ve buna baðlý olarak 52/ 1987 sayýlý Siyasal Kamu Görevlileri Yasasý'nýn milletvekilliði ile baðdaþmayan görevlere iliþkin amir düzenlemelerine raðmen, yüzde 85 oranýnda büyük hissedarý olduðu A&S Atun Ltd. aracýlýðý ile KIB-TEK'in sözleþme yaptýðý AKSA Enerji Üretim AÞ. ile ekonomik iliþki içinde bulunmayý sürdürdüðü"; "6 Þubat 2012 tarihli Sayýþtay Raporu ile belgelenmiþ olan zararlarýna raðmen mevcut sözleþmenin AKSA Enerji Üretim AÞ lehine deðiþtirilmesi için KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Hükümet düzeyinde baský yaptýðý" öne sürülerek, yetkili makamlarýn bu konularda araþtýrma yapmasý istendi. CESURER: "YASALAR VARSA UYGULANMASI GEREK" Býçaklý'dan sonra EL-SEN Baþkaný Çaðlayan Cesurer de yaptýðý konuþmada, Anayasa'nýn 86'ncý maddesine atýfta bulunarak, milletvekillerinin "herhangi bir yüklenme iþini doðrudan ya da dolaylý þekilde yüklenemeyeceðini ve ihaleye katýlamayacaðýna" iþaret etti. Yasalar bu þekilde emrettiði halde Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un yüzde 85 hisse sahibi olduðu A&S isimli þirketin Kalecik'teki santrallerde kullanýlan yakýtý temin ettiðini söyleyen Cesurer, "Atun'un sorumlu olduðu alanda açýk bir çýkar iliþkisi olduðunu" iddia etti. Atun'un 23 Mayýs 2012'de Cumhuriyet Meclisi'nde kendisine yöneltilen bir soru üzerine bu iliþkiyi doðruladýðýný ileri süren Cesurer, "Yasalar varsa uygulanmasý gerek" dedi. Cesurer "Ulusal Birlik Partisi, Genel Sekreterlik seçiminin yapýldýðý gün, AKSA'dan belirli þartlarda enerji alýnmasýna dair bir yazý geldiðini de iddia ederek, bu yazý üzerine Atun'un KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu makamýna çaðýrarak bu yönde karar aldýrttýðýný öne sürdü. Bu uygulamanýn AKSA'ya çýkar saðlama adýna atýlan bir adým olduðunu iddia eden Cesurer, "Geçmiþte yapýlan uygulamalarla 700 milyon kilovat saatin karþýlýðý olarak topluma 75,5 milyon TL ek külfet getiriliyor. Bu uygulama külfetin 12,5 milyon TL artmasýna neden olacak" diye konuþtu. Çiziktir di Çiziktirdi Ýstanbul'da Taksim Meydaný'nda üç direniþçi... Gaz bombalarý ortasýnda... Direniþçilerden birinin elinde bir Türk bayraðý... Diðerinin elinde bir Kürt bayraðý... Üçüncü direniþçi de onlarýn karþýsýnda, bir ülkücü selamý ile selamlýyor onlarý... Türk... Kürt... Ülkücü... Birarada... Bunu anlamakta çok zorlanýyorsunuz deðil mi? Siz de anlamýyorsunuz Bayan Praksula... Onlar Kemalist falan deðil... Ulusal direniþ cephesinin sýra neferleri... Paranýn dini, dili, ýrký, milliyeti olmadýðý gibi zulmün de olmadýðýný anlasaydýnýz hiç þaþmazdýnýz buna... Hele faþist cunta hücrelerinde idamlýk solcularla saðcýlarýn nasýl dost olduklarýný bilseydiniz... Bu fotoðraf þimdi o kadar garip gelmezdi sana... Kemalist takýntýlarýndan sen de kurtulurdun mutlaka... Ve laik bir lidere karþý þeriatçý bir lideri tercih etmenin yanlýþlýðýný kavrardýn... Kýbrýs'ý iþgal eden Erdoðan deðil mi diyorsun? Nasýl bir cümle bu Bayan Praksula? Ýþgal eden o deðilse de, o bu iþgale karþý mý çýktý? Bunun yanlýþlýðýný mý anladý? Kurduðu özel mahkemelerde bu iþgali yaptýðýndan dolayý birini mi cezalandýrdý? Kýbrýs'ta savaþ suçlarýný mý araþtýrdý? 20 Temmuz'u zafer günü deðil de matem günü mü ilan etti? Hem hatýrlamadýðýn bir þey daha var Bayan Praksula... Kýbrýs'ý iþgal eden hükümet ortaklarýndan biri de Erdoðan'ýn hocasýydý... Necmettin Erbakan... Bülent Ecevit'in yardýmcýsý... Daha sonralarý ne demiþti bilir misin? -Keþke Kýbrýs'ýn yarýsýný deðil, hepsini alsaydýk... Yarýsýný almakla hata ettik... Hepsini almadýðýna piþman olmuþtu... Ki o zaman Erdoðan onun dizi dibinde býyýðý yeni terlemiþ bir delikanlýydý... Kemalistliðe gelince... Türkiye'de en çok istismar edilen kavramlardan biri... Atatürk döneminde Kemalistlik yoktu. Atatürk öldükten sonra ortaya çýktý. Kürt Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'in dediði gibi, "Atatürk bile Kemalist" deðildi... Baþta ordunun faþist kesimleri olmak üzere, milliyetçiler bunu istismar etti... "Atrtükçüyüm" diye diye faþist darbeler yaptýlar... "Atatürkçüyüm" diye diye halký ezdiler... En çok neye þaþýyorum... Þeriatçý Erdoðan'ýn on yýlda Türkiye'de yaratmayý baþardýðý Atatürk düþmanlýðýna... Hem de sol bilinen kesimlerde... Kemalistlik faþistlik gibi yorumlanmaya baþlandý... Dünyadaki Ýslam ülkeleri arasýnda apayrý bir yeri olan ve katý Ýslam kurallarýný uygulamayan tek devlet Türkiye idi oysa... Ve bu da Atatürk'ün sayesinde olmuþtu... Türk solcularý nasýl oldu da böyle bir þeyin yýkýlmasýna ve memelektin þeriat sapmasýna alkýþ tuttu, anlayamýyorum hala. Yapýlacak olan yeni Boðaz köprüsüne neden Yavuz Sultan Selim adýný verdiler bilir misiniz? Çünkü Yavuz Sultan Selim 1517'de Mýsýr'ý aldýktan sonra, halifeliði de oradan alýp Osmanlý Ýmparatorluðu'na getiren padiþah olmuþtu... Halifelik ise Atatürk tarafýndan kaldýrýldý... Atatürk Kuran ayetlerinin gökten indiðine hiçbir zaman inanmadý... "Bin yýl önce yaþamýþ bir bedevi nasýl giyineceðimi, ne yiyeceðimi bana öðretemez" derdi. Günde iki paket sigara içerdi. Sabahlarý yataðýndan kalktýðýnda, odasýnda baðdaþ kurar, gazetelere dalar, aç karnýna kahvesini yudumlar ve sigarasýný yakardý. Geceleri fýstýk ve leblebi ile bir büyük þiþe raký içerdi... Dans etmeyi severdi ve her türlü dansý bilirdi... Giyimine çok meraklýydý... Zaman zaman tebdili kýyafetle saraydan kaçar ve Ýstanbul'daki Ermeni ve Yunan meyhanelerinde efkar daðýtýrdý... Yunanistan onu Nobel Barýþ Ödülü'ne önermiþti... Kendinden sonra gelmiþ geçmiþ tüm politikacýlardan çok daha çaðdaþ ve ileri görüþlüydü... Atatürk bir put deðildi... Onu putlaþtýrdýlar... Ama þimdi onun yerine dikmeye çalýþtýklarý putlar ondan çok daha tehlikeli...

3 AFRÝKA dan mektup... ERDOÐAN'LA AYNI YOLU YÜRÜYENLER KAZANIR MI? Bir Mehmet Ali Talat'ýn, bir de Derviþ Eroðlu'nun söylediklerine bakýn þimdi... Talat'a göre Ankara karýþmýyor bizim iç iþlerimize, onu biz karýþtýrýyoruz... -Türkiye UBP'nin bölünmesini bile engelleyemedi, diyor... Eroðlu ise tam tersini söylüyor bize... UBP'yi bölen bizzat Erdoðan olmuþ... Erdoðan demiyor gerçi o, Erol Olçak falan diyor, ama Erol Bey de kim? Erdoðan'ýn reklamcýsý... Kendi aklýyla hareket edecek hali mi var? Talimatý alýp gelmiþ... Ýþe koyulmuþ... Parça parça etmiþ UBP'yi... Acýnacak hale getirmiþ... Bu seçimde milletvekili çýkarýrsa, öpüp de alnýna koysun! * Kýsacasý durum þu: Talat rüya görüyor... AKP güya UBP'nin bölünmesini engelleyememiþ! E, bölen o zaten... Engellemesi mi var? Eroðlu koskoca TC basýnýna söylüyor iþte seçimlerinde AKP Talat'ý desteklemiþ... Þimdi Ýrsen Küçük'e gönderdiði reklamcýsýný AKP o sýrada Talat'a göndermiþ... Erol Olçak Bey çok uðraþmýþ Talat'a seçimi kazandýrmak için... Kazandýramamýþ ama... Kaybetmiþ Talat... Ama Erdoðan hiç hazmedememiþ bunu... Ve Eroðlu'ndan rövanþý almaya karar vermiþ... Ýþte bütün mesele bu... Hanedan maskaralýklarýyla durup dururken UBP'de herkesi Eroðlu'na karþý ayaklandýrdýlar... Kendi liderlerine deðil de Ankara'ya kulak veren UBP'deki takým Ýrsen Küçük'ün yanýnda yer aldý... Ve böylelikle parti tarihindeki en büyük hatasýný iþledi... Maþallah, Anklara'nýn kucaðýnda oturan medyamýz da onlara gaz verdi... Eroðlu'nun UBP'nin içiþlerine karýþtýðýný yazýp durdular da, Erdoðan'ýn bu partinin içini nasýl karýþtýrdýðýný görmezlikten geldiler... * Þimdi görüyorsunuz ancak... Tersine döndü dünya... Düþmez kalkmaz zannettikleri Erdoðan Türkiye'de son kurþunlarýný atýyor... Ýktidarýnýn en zor günlerini yaþýyor... Biraz daha dayansa bile, hiçbir itibarý kalmadý dünyada... Gitti gider... Almanya'nýn en büyük gazetesi 'Bild' bile dün manþetinde Hitler býyýklarýyla yayýnladý onu... Bizim 'Afrika' gibi týpký... Yalnýz o deðil, Ahmet Davutoðlu da nazi kýyafetinde... Artýk her yerde Esad'la kýyaslanýyor... Düþünün... Daha bir ay önce Esad'ýn halkýna zulmünden bahseden Erdoðan'ýn kendi halkýna yaptýðý zulümden bahsediliyor þimdi... Esad gidecek derken, Erdoðan gidecek deniliyor... Hangisinin daha önce gideceði tartýþýlýyor. * Erdoðan hayraný Talat da bitti, Erdoðan yaveri Küçük de... Bu meselede hayal kýrýklýðýna uðramayan aydýnlarýmýz mý kaldý? Gayleli akademisyenlerimiz bile... Ki dilimiz varmýyor söylemeye... Siber'den topluma ilk mesajlar SÝBER: "OLAYLARI KÝÞÝSELLEÞTÝRMEDEN HEP BÝRLÝKTE MÜCADELE ETMEK DURUMUNDAYIZ" CTP Kadýn Örgütü olaðan genel kurulunda Sibel Sorakýn, yeni dönemde de Kadýn Örgütü Baþkanlýðý için partililerden onay aldý. Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) lokalinde yer alan toplantýya, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan geçici hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP-BG Milletvekili Sibel Siber, CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da katýldý. SÝBEL SÝBER Sibel Siber kurultayda yaptýðý konuþmada, herkesin hayatýnda heyecan duyduðu anlarýn olduðunu ama kendisinin bugün omuzlarýnda çok büyük bir sorumluluk taþýdýðýný ve farklý bir heyecan içerisinde olduðunu ifade etti. Kendisinin özellikle ülke kadýnlarýna, topluma ve her ferde karþý sorumluluðu olduðunu ifade eden Siber, bunu layýðý ile yerine getirmek için elinden geleni yapacaðýný sözlerine ekledi. YORGANCIOÐLU CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu ise CTP-BG'nin "toplumu dönüþtürmeye, geliþtirmeye ve ileriye götürmeye yönelik ilkleri" hayata geçirecek parti olduðunu söyledi. Kongre ve kurultaylarýn partinin güçlenmesi adýna önemli duraklar olduðuna iþaret eden Yorgancýoðlu, hedeflerinin ülkede yaþayan insanlarýn daha iyi bir yaþam kalitesine ulaþmasýný saðlamak olduðunu ifade etti. SORAKIN Kurultayýn açýlýþ konuþmasý gerçekleþtiren CTP Kadýn Örgütü Merkez Yönetim Kurulu Baþkaný Sibel Sorakýn, kurultayýn örgütlülüðü artýracaðýna ve "mücadeleyi" güçlendireceðine olan inancýný ifade etti. Barýþ, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ilkeleri ile kurulan partinin çok zor günlerden geçerek bugünlere geldiðini hatýrlatan Sorakýn, partinin bu süreç içerisinde birkaç kez hükümette yer aldýðýný Vakýflar Ýdaresi'ne Bolu'dan 22 imam Mezun olmadan istihdam edildiler Afrika (Özel)- Yurtdýþýndan getirilen Ýbrahim Fadýl Benter'in Vakýflar Ýdaresi Müdürlüðü'ne atanmasýndan sonra, Vakýflar'daki yeni uygulamalar da hýzla yürürlüðe girdi... Sert tepkilere neden olan Dr. Küçük ve II. Selim uygulamasýndan sonra, yine tepkiyle karþýlanacak olan yeni bir olay daha var karþýmýzda... Vakýflar Yönetim Kurulu'nun 28 Mayýs 2013'te aldýðý bir kararla 22 imam istihdam edildi, maaþlarý ve hatalarýnýn yanýnda Kýbrýs Türk Halkýnýn yararýna çok büyük icraatlar yaptýðýný da savundu. SOLYALI: KADINLAR MÜCADELEMÝZÝN ÖNCÜSÜ CTP Gençlik Örgütü Genel Baþkaný Ürün Solyalý da, CTP-BG Kadýn Örgütü'nün ülkede kadýnýn siyasete bakýþýný ve katýlýþýný ilkesel bir temele oturtmayý baþarmýþ bir örgüt olduðunu kaydetti. YENÝ YÖNETÝM CTP Kadýn Örgütü 7. Olaðan Kurultayý Divan Baþkanlýðý'ný Emel Kiþi'nin yaptýðý toplantýda, Merkez Yönetim Kurulu üyeliðine Nurten Halimoðlu, Zühre Civa, Cangül Garip, Fazilet Kürþat Özdenefe, Oya Barçýn, Þadan Karþýlý, Özlem Öktem ve Çelen Özkaynak seçildi. da Vakýflar Ýdaresi tarafýndan karþýlanacak... Bilindiði gibi KKTC'de istihdam edilen imamlarýn maaþlarý bugüne kadar Din Ýþleri Dairesi tarafýndan ödeniyordu. Ýstihdam edilen yeni imamlarýn henüz mezun bile olmadýklarý ve 12 Haziran'da resmen mezun olup Bolu Eðitim Kampý'nda diplomalarýný alacaklarý öðrenildi... Ýstihdam için herhangi bir münhal açýlmadýðý gibi, hiçbir mülakat da yapýlmadý! existence Elvan Levent AH BENÝM MARJÝNALÝM Herhalde 'marjinal' kelimesini son iki haftadýr duyduðu kadar çok duymamýþtýr Türkiye. Özellikle siyasiler ve televizyon spikerleri sanki ne zaman sýkýþsalar ve söyleyecek bir kelime bulamasalar 'marjinal', diyorlardý. Tanýmlanamayan bir varlýktan bahseder gibi adeta. Önceki akþam CNN Türk'te Altan Öymen de konuþurken sanki söyleyeceði dilinin ucunda ama bir türlü aklýna gelmemiþ gibi, durdu bir ara "Hani, o defterin kenarýndaki çizgi", dedi, "Margin"... 'Kenar, uç, aþýrý uç'... Televizyonda Gezi Park'ýndaki bir direniþçi, "Ben marjinal falan deðilim aslýnda", diyor, sonra duruyor bir an ve devam ediyor: "Ama eðer parkýný aðacýný kapitalizme yedirmemekse marjinallik, o zaman evet, ben marjinalim"... Günlerdir Ýstanbul'daki direniþi bir yandan gözlemlerken, bir yandan da oradaki haklý isyaný sahiplenen sevgili Selda Bektaþ'a soruyorum dün telefonda, nereye varýr bu iþin sonu diye... "Ne iktidar, ne de parktaki direniþçiler geri adým atmaya niyetli olmadýklarýndan, katliama kadar varabilir", diyor, "Sonunda orada kalan herkesi 'marjinal' kabul edip, her türlü katliamý da mübah sayabilirler"... Ýçimiz hiç rahat deðildi elbette. Hem Türkiye'de direnenler, hem de Kýbrýs'ta direnemeyen bizler için kaygýlýydýk. Sonuçta hiçbir aðaç, hiçbir dað, hiçbir denizi yedirmemek adýna biber gazý yememiþ olmanýn aðýrlýðý da vardý üstümüzde. Yani çýkýp baðýrýp çaðýrdýðýmýz oldu elbette, birkaç ay önce Karpaz'daki doða katliamý için eylem yaparken, polis eylemci bir kadýný saçlarýndan sürükledi hatta. Ama çadýr kurup, orada günlerce sabahlamadýk, buldozerlerin önüne yatmadýk. Ne olurdu yapsaydýk bütün bunlarý, bilmiyorum açýkçasý. Ancak Karpaz'daki köylüler yol yapýmýný destekliyorlardý... Üstelik, yýllardýr Karpaz'da yaþayanlarýn sýkýntýlarýný yetkili makamlarýn görmezden geldiði gerkçesiyle içleri çok dolu ve çok da öfkeli olduklarýndan, eylem için gelen çevrecilere karþý da oldukça agresiftiler. Dolayýsýyla, eðer ýsrarlý ve kararlý bir þekilde devam etseydi eylemler, oradaki doðayý koruma direniþinin de týpký Gezi Parký'ndaki gibi sonunda çok farklý bir boyut alacaðýndan kuþkum yoktu açýkçasý. Çünkü, Karpaz'daki sorun, sadece bir doða katliamýyla ilgili deðildi, bu uzun bir tarihçesi olan bir sistem sorunuydu. Dün bu yazýyý bitirmekte olduðum sýrada Gezi Parký'ndaki direniþ halâ devam ediyordu ve gelen son haberler hiç de iç açýcý deðildi doðrusu. Ýktidarýn oradaki direniþi birkaç saat içinde bastýrma ve bu iþi tamamen bitirme eðiliminde olduðu söyleniyordu haberlerde... Önceki gün tutuklanýp daha sonra serbest býrakýlan avukatlarýn meslektaþlarý da bu tutuklamalarý ve direniþçilere karþý kullanýlan polis þiddetini protesto ederken, Türkiye'nin birçok uluslararasý insan haklarý sözleþmesine imza attýðýný ve imza attýðý anlaþmalarý ihlal ederek suç iþlediðini haykýrýyorlardý televizyonda. RTÜK, Halk TV de dahil olmak üzere, toplam dört televizyon kanalýna 'þiddeti özendirici görüntülere yer verdikleri' iddiasýyla ceza kesmiþti. Bunun hemen ardýndan uluslararasý bir 'hacker' grubu olarak bilinen 'Anonymous', RTÜK'ün internet sitesini kýrdýklarýný ve halký doðru bilgilendiren televizyon kanallarýna ceza kestikleri için onlar da RTÜK'ü cezalandýrdýklarýný açýklamýþlardý. Bir sanatçý televizyonda "Evet", diyordu "Parktakiler 'marjinal', hem de çok 'marjinal', gecenin bir yarýsý sokakta gözlerinde denizaltý gözlükleri ve gaz maskeleriyle dolaþýyorlar"... Yalan deðildi, küçükken defterin kenarýndaki çizgiden baþlardýk cümleye. Þimdi büyüdük, 'marjinal' olduk tabii.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Kimyadaþý çaðýrdý gel bakalým küçüðüm Sana neler etmiþler anlat da bir göreyim Çözeriz merak etme dayanmaz bize düðüm Oralara bir deðil on TOMA göndereyim Kalay SÝZÝ GÝDÝ "YAVRU YANDAÞLAR" SÝZÝ Dünyanýn bütün ülkelerinde, Amerika'nýn, Ýngiltere'nin ve diðer Avrupa ülkelerinin bütün saygýn gazetelerinde birinci sayfadan verilen Türkiye'deki Taksim Gezi Parký vahþeti neden KKTC'nin gazetelerinde manþet olamýyor? Dünyanýn bütün televizyonlarýnda canlý olarak yayýnlanan Taksim Meydan Savaþý neden burada birinci haber olamýyor basýnýmýzda? Ne yani Amerika'da, Ýngiltere'de yaþayan insanlarý Türkiye'de olanlar ilgilendiriyor da, Kýbrýslýtürkleri ilgilendirmiyor mu? "Yavruvatan"ýn basýný da "yavru". Sizi gidi yavru yandaþlar sizi Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent UBP'NÝN KAOS TEZGÂHI VARLIKLARININ GEREÐÝ Türkiye'de Taksim Gezi Parký'nda ve parka dayanýþma amacýyla baþlayan olaylar bir türlü bitmek bilmiyor Salý akþamý çevik kuvvet, TOMA'lar eþliðinde Taksim'e girdi Gezi Parký'na saldýrdý. Çadýrlarý yýktý, yaktý Çýkan yangýný söndüreceðine, eylemcilerin üzerine tazyikli su sýkýldý sadece Uygulanan taktikler de tarihte okuduðumuz meydan savaþlarýný andýrýyor. Meydaný darmaduman ettikten sonra halkýn Taksim Meydaný'na akýþýna önce ses çýkarmadýlar ve meydana girer girmez belli köþelere konuþlanan çevik kuvvet ve TOMA'lar ortalýðý dumana boðdular Türkiye'nin yüzde ellisinin bir iþaretini beklediðini vurgulayan Tayyip Erdoðan'ýn geriye kalan yüzde ellinin belli bir kýsmýný zehirlemeye devam etti Erdoðan yaptýðý konuþmada Türkiye'nin yarýsýnýn baþbakaný olduðunu dolaylý olarak deðil, direkt olarak açýkladý. Baþörtülü kýzlara saldýrýldýðýný, camilere girilip içki içildiðini söyleyen yarýbuçuk baþbakan o kadarla kalmadý, yalanlarýna ve tehditlerine devam etti. Bir baþbakan yalan söylerse emri altýndakilerin doðru söylemesi beklenebilir mi? Ýstanbul Valisi, "bir gönül almak için bin özür" diyerek eylemcilerden özür diledikten ve Gezi Parký'na dokunulmayacaðýný söyledikten sonra yaþanan saldýrý olaylarýndan çýkan sonuç, TC yetkililerinin siyasetlerinin yalan üzerine kurulu olduðu bir kez daha gözler önüne serildi Annan Planý'ný hatýrlayacaksýnýz Bir adým önde olmak için referandumda kuzeyden "evet" çýkarttýklarýný kendileri itiraf ettiler Güneyden "hayýr" çýkacaðýný da bildiklerini söyleyerek yaptýlar bunu hem de Tayyip Erdoðan'ýn, Abdullah Gül'ün bu konuda söyledikleri arþivlerde daha tozlanmadý Dün gibi ortada Ancak onlarýn bu itiraflarýna raðmen KKTC'de alt yönetim koltuklarýna oturtulanlar, balýk hafýzalý sandýklarý topluma hep yalan enjekte etmeye devam ettiler Bunu CTP döneminde de yaþadýk, UBP'de de Hiçbir dönemde Türkiye'den baský görmediklerini her fýrsatta tüm hükümetler açýklamak zorunda hissetiler kendilerini Yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýr misali Oysa Ankara her dönem seçilecekleri de, hükümetleri de, buradaki nüfusu da belirledi. Ankara'nýn talimatlarý dýþýnda hareket edenleri fazla yaþatmadý Eroðlu geçen gün aðzýndaki baklayý çýkardý Ancak geçmiþi pek fazla deþmedi Sadece geçtiðimiz seçimlerde Ankara'nýn tavrýný, müdahalelerini yine Türkiye'den gelen gazetecilere anlattý Türkiye basýnýnýn bir kýsmý ve yabancý basýn bunu ön plana çýkarýrken KKTC'deki medya korkudan, icazetli olmaktan kaynaklanan bir davranýþla bu açýklamalarý kullanmaktan korktu, yorumlamaktan kaçýndý. Gezi Parký eylemcileri ve destekçileri bu meydan savaþýný kazanacaklar Ve herkes o zaman Tayyip'in korkusundan tek kelime etmeyenlerin kahramanca(!) ortaya çýkarak harekete sahip olacaklarýný görecek Burada da aynýsý olacak Yüzlerinden utanmadan yeni sahiplerini alkýþlayýp eskisini eleþtirecekler. Varlýklarýnýn gereðini yapacaklar yani Maðusa açýklarýnda yine köpekbalýðý yakalandý Gamze BAYKUR- Maðusa açýklarýnda, balýkçý Firuz Denyalý'nýn aðlarýna ikinci kez köpekbalýðý takýldý. Maðusa açýklarýna attýðý aðlarý çekmek için dün sabah denize açýlan Firuz Denyalý, 3.20 metre boyunda yaklaþýk 300 kilo aðýrlýðýnda köpekbalýðý yakaladý. Denyalý, "Shark" isimli balýkçý teknesinin yanýna baðlayarak Maðusa Limaný'na getirdiði canlý köpekbalýðýný denizden vinç yardýmý ile çýkardý. Tam 1 ay sonra ikinci köpekbalýðýný yakaladý Geçimini balýkçýlýk yaparak saðlayan Firuz Denyalý, 12 Mayýs 2013 tarihinde ise yine 5 metre boyunda 400 kilo aðýrlýðýnda köpekbalýðý yakalamýþtý. Denyalý, geçtiðimiz ay aðlarýndaki balýklarýný yiyen 2 köpekbalýðýndan bir tanesini yakalamýþ bir tanesi ise kaçýrmýþtý. Denyalý, dün sabah yakaladýðý köpekbalýðýnýn, geçen ay elinden kaçýrdýðý köpekbalýðý olduðunu düþünüyor. Kilosunu 5 TL'ye sattý Vatandaþlarýn meraklý bakýþlarý arasýnda köpekbalýðýný denizden çýkaran Firuz Denyalý, köpekbalýðýný parçalayarak kilosunu 5 TL'ye sattý. LTB hurda araçlarý toplayýp satacak Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) þehrin çeþitli bölgelerinde atýl vaziyette bulunan hurda ve hurda nitelikli araçlar ile satýþý yapýlmak amacýyla geliþigüzel kamu alanlarýna býrakýlan araçlarý 1 Temmuz tarihinden itibaren kaldýrmaya baþlayacaðýný açýkladý. LTB Zabýta Þubesi'nden yapýlan açýklamada, gerek yeþil alanlar, gerekse hali araziler içerisinde bulunan birçok hurda araç tespiti yapýldýðý ifade edilerek, satýlýk levhasý konarak þehrin ana caddeleri üzerinde geliþigüzel bir þekilde atýl durumda býrakýlan araçlarýn da ayný þekilde kaldýrýlacaðý belirtildi. Zabýta Þubesi, sektörde haksýz rekabet ve görüntü kirliliði yaratan bu araçlarla ilgili uygulamanýn 1 Temmuz itibarý ile baþlayacaðýný da kaydetti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, önceki gün yaptýðý basýn açýklamasýnda "Hak ve özgürlükleri için sokakta sesini duyuran Türkiye halklarý ile ayný mücadeleyi benimsiyoruz" dedikten sonra, KKTC yönetimine yönelik ciddi uyarýlarda bulundu. Buna göre sabýk ve sakýt UBP hükümeti, erken seçim arifesinde bilinçli ve plânlý bir þekilde bütçeyi 188 milyon TL eksiye düþürmüþtür. Elcil, seçime giderken bütçenin içini boþaltanlarýn, ekonominin uçtuðundan ve milli gelirin kiþi baþýna 15 bin dolara yükseldiðinden bahsedenlerin, þimdi de maaþlarýn bu ay sonu ödenmeyebileceði iddia ve imajýný yaymaya çalýþtýklarýný belirtiyor! Elcil'in açýklamasýný okurken, UBP Genel Sekreteri Necdet Numan'ýn, "Hükümeti kurma görevi Küçük'e verilmezse kaos çýkar!" sözleri aklýma geldi hemen. Meclis çoðunluðunun güvenini yitirmiþ ve güvensizlik önergesiyle düþürülmüþ Ýrsen Küçük'e yeniden görev vermenin mantýksýzlýk ve komikliði ortadayken bunun hangi yüzle talep edilebildiði, toplumun geniþ kesimlerinde tartýþmalara neden olmuþtu. Necdet Numan'ýn "Kaos çýkar" tehdidi sökmedi. Cumhurbaþkaný saðduyu ile hareket ederek, öyle bir yanlýþa düþmedi ve doðru olaný yaptý. Numan'ýn "kaos çýkar" tehdidi ile Þener Elcil'in basýn açýklamasýnda ortaya konan uyarýlarý birbiriyle yakýndan iliþkilendirmek pekâlâ mümkündür. Bütçenin Ýrsen Küçük hükümeti tarafýndan bilinçli ve plânlý þekilde 188 milyon TL eksiye düþürülmesi ve buna baðlý olarak, maaþlarýn bu ay sonu ödenmeyebileceði iddialarýnýn ortaya atýlmasý, Numan'ýn kaos tehdidinin nasýl gerçekleþebileceðinin sinyallerini de vermektedir. UBP'nin kafasýndaki kaos plâný bu olsa gerek! Görev sabýk ve sakýt Ýrsen Küçük'e verilmediðine göre, ki doðru olan da budur, þimdi sýra bu kaos tehdidini gerçekleþtirmekte! Kimbilir, belki de Ýrsen Küçük'ün çok ani ve zamansýz Ankara ziyareti, bu çirkin oyunun nasýl tezgâhlanacaðýna iliþkin ayrýntý ve püf noktalarýný görüþmek ve "aða"sýndan gerekli talimatlarý almak içindi! UBP þimdi erken seçime kadar olan birbuçuk aylýk süreçte, güvensizlik önergesinin gündeme geldiði daha ilk günden tezgâhladýðý bu kaosa oynayacak! Maaþlarýn bu ay sonu ödenmesini sýkýntýya sokmak için, AKP ile birlikte elinden gelen herþeyi yapacak! Bunu baþardýklarý takdirde de, "Ýþte gördünüz, UBP hükümetinde herþey týkýr týkýr iþliyordu. Gensoru vererek bizi düþürdüler. Þimdi maaþ ödemeleri bile tehlikeye bindi!" Ýrsen Küçük, Erdoðan'ýn kimyadaþý... Hiç kimseyle uyuþmuyor Erdoðan'ýn kimyasý, onunkiyle uyuþtuðu kadar! Herþeyi yüzüne gözüne bulaþtýrsa da... Bu yüzden gensoru ile düþürülse de... Onu affedebilir kimyanýn ve 7.5-8'in hatýrýna! Hatta þimdiki gibi iki eli kanda olsa ve halkýn âhý baþýna yýkýlsa bile, bir elini ona uzatabilir! Deðil mi ki bir emrini iki etmemiþtir þimdiye kadar... Ve deðil mi ki, o leb demeden leblebiyi doldurup önüne koymuþtur!.. Ve de UBP'nin kaybetmesi demek AKP'nin kaybetmesi demektir... Diyeceðim þu ki, özelde AKP'nin, genelde Ankara'nýn ve buradaki iþbirlikçi yalakalarýnýn kimyasýndan kurtulmadýkça, bu toplumun hayýr yüzü görüp geleceðini kurtarmasý mümkün deðildir.

5 5 13 Haziran 2013 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Artýk kimse, "bu devlet yüzümüzü güldürmedi" diye þikayet edemez.. Siyasi partileri, parti liderleri sað olsun, hepsi bir alem! Eroðlu: Ben lololo okumam! (2) MÝÞ-MIÞLAR * Serdar Denktaþ, DP-UG tek baþýna iktidar deyip duruyormuþ. - Bütün gücü UG'dan aldýðýný unutmasýn Günün sonunda partiyi de elden kaçýrabilir. * Bakanlarýn ismi partiyle çok özdeþ olmayacakmýþ. - Ma kimi zeflersiniz be siz ama Bizi kandýramazsýnýz ya, kendi kendinizi kandýrýrsýnýz. * Eþdeðer sorunu 40 yýldýr bitmemiþ. - Hor görme eþdeðerciyi be gardaþ! Adamlarýn mallarýnýn üstüne oturdularsa, puanlar çekmecelerde kaldýysa, nasýl bitsin * Bir þahsý zorla kaçýrarak darbeden ve diþlerini kýran 2 kiþi, üniversite öðrencisi olduðu için teminatla salýverilmiþ. - Olmadý bu! Okumuþ olanlar böyle yaparsa, cahiller ne yapmaz artýk! Üniversiteli olmak yargý karþýsýnda avantaj olmamalý. * Kaþif, bu birliktelik 28 Temmuz'a kadar deðil, mezara kadar gidecek demiþ. - Dili mi sürçtü acaba? En çok parti deðiþtiren adamýn böyle söylemesi çok anlamlý ve garip! *Türkiye'nin Kýbrýs konusunda derin endiþeleri varmýþ. -Eroðlu yüzünden mi, Küçük yüzünden mi? * UBP'li Belediye Baþkaný Ýlker Edip, gerekirse partiden de çýkarým demiþ. - Bu "gerekirse" de ne demek yani Niçin gereksin, nasýl gereksin, kime gereksin Mesaj ve tehdit kime? * UBP Genel Sekreteri Numan, 50 gün sonra görevi devralýrýz, demiþ. - Olabilir de yani Erdoðan-Eroðlu oyuncaðý oldu bu iþler zaten. Bugün yazacaðým, yarýna eskir diye hiç aklýmdan geçirmedim. Bu memlekette hiçbir sorun çözülmediði için, hiçbir konu da eskimez. Dün de anlattýðým gibi, güneþli bir Nisan günü Baþbakanlýða gittim. Ürkek ve çekingendim. Baþbakanlýk bekleme salonuna girdiðimde, oturacaðým koltuðun bir ayaðýnýn kýrýk olduðunu görünce içime bir kuþku düþtü. Ya baþbakanýn koltuðu da çürükse! Oturuþundan belli idi ya, yine de huzura kabul edilince ilk bunu sordum Eroðlu'na: - Az önce bekleme salonunda beklerken, bir koltuðun ayaðýnýn kýrýk olduðunu gördüm. Baþbakanlýkta baþka kýrýk koltuk var mý? Ve acaba sizin koltuk saðlam mý efendim? Bana aynen þöyle dedi: - Benim koltuðum hep saðlamdýr, çünkü arkasýnda halk desteði vardýr. Þunun bunun icazeti ile bu koltuða oturmadým" Yýl Yani bundan tam 20 sene evvel. Ama durum aynen böyle. 9'lar ayrýlmýþ, UBP bölünmüþ. Soruyorum baþbakana. -Saz için þeytan bunun neresinde derler Meclis binasýna girdiðiniz zaman, acaba demokrasi bunun neresinde diye düþündüðünüz oldu mu? Açýk konuþtu Baþbakan Eroðlu. Politikacý alýþkanlýðý ile yuvarlamadý lafý. Net söyledi: - Sayýn Hakký Atun'un demokratik teamüllere uymayan tutumu ve Meclis Baþkanlýðý makamýný iþgal etmesi demokrasiye ve demokratik anlayýþa yara vermektedir. 20 yýl önce Sayýn Hakký Atun, bu suçlamalara bir yanýt vermemiþti. Aradan 20 yýl geçtikten sonra geçenlerde "biz koltuk için hareket etmedik" demiþti. Ýsterse, Eroðlu'na þimdi yanýt verebilir. Soruyorum Eroðlu'na: - Kaçan kurtulur diye bir inanýþýmýz var.. Sizin kaçýp kurtulmuþluðunuz var mý? Lütfen dikkatle okuyun yanýtýný: - Kaçan sorumluluðundan kurtulmaz Ama bazýlarý UBP'den kaçýnca sorumluluðu da bitmiþ, zemzem suyu ile yýkanmýþ zannediyor kendisini ve geriye kalanlara veryansýn ediyor. Kaçmak kurtuluþ deðil. Ben hiç kaçma politikasýný düþünmedim. Ver kurtulu düþünmediðim gibi., Ýsterseniz bir daha okuyun Eroðlu'nun yanýtýný. "Bazýlarý UBP'den kaçýnca, sorumluluðu da bitmiþ, zemzem suyu ile yýkanmýþ BÖYLE BÝR ANDI zannediyor kendisini" diyor. Evet 1993'ten gelin 2013'e. Yine UBP'den kaçanlar, yine UBP'ye veriþtirenler var. Ama akýl edip de arkalarýndan; "ne be, UBP'den gaçtýnýz da zemzem suyu ile yýkanýp arýndýnýz zannedersiniz gendinizi" diyen olmadý. Belki bundan sonra dile getiren olur. Çünkü gerçekten hepsi de kendini zemzem suyu ile yýkanmýþ sanýyor gibi! Yarýn: Eroðlu "Sizin sýrtýnýzdaki yük mü, halkýn sýrtýndaki yük mü daha aðýr?" soruma ne yanýt verdi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu VAATLER, YAPILANLAR (Ýstanbul)- "Gezi Park'ýna girmeyeceðiz merak etmeyin sayýn gençler." Bombalar patladý Meydanda panik oldu. Göstericiler daðýldýlar. Polis kovaladý "Gezi Park'ýna girmeyeceðiz merak etmeyin sayýn gençler." Gaz atýldý, su sýkýldý meydanda bir daha panik oldu Göstericiler daðýldýlar. "Gezi Park'ýna girmeyeceðiz merak etmeyin sayýn gençler." TOMA'lar yürüdü, motor gürültüsü herkesi ürküttü. Anons yapýldý, ateþ yakýldý. Gezi Parký'ndaki aðaçlarýn bir kýsmý alev aldý. TOMA'lar basýnçlý suyu aðaçlar yerine insanlarýn burnuna sýktý. Göstericiler daðýldýlar. "Gezi Park'ýna girmeyeceðiz merak etmeyin sayýn gençler." Gezi Parký'na birileri daldý Onlarýn arkasýndan polis Gezi Parký'na girdi. Parktaki gençler, "Polis dýþarý" diye baðýrdýlar, polis biraz durdu. Dolandý. Çýktý. "Gezi Park'ýna girmeyeceðiz merak etmeyin sayýn gençler" anonsu bir daha yapýldý. Eylemler gece yarýsýný buldu bu arada. Sokaklarda, caddelerde, kenarlarda su, gaz, taþ yaðmuru devam etti. Göstericiler daðýldýlar. Bir kýsým gösterici Gezi Parký'na kaçtý. Polis yine peþlerinden parka girdi. Bu sefer gençlerin çadýrlarýný daðýttý. Televizyonlarýn baþýnda bizler kaygýyla izledik. Benim gibiler telaþlandýlar. Üzüldüler. Sabahleyin camiden çýkan bir grupla karþýlaþtým. Biri, -Selamünaleyküm, dedi. -Günaydýn, dedim. Yüzüme kötü baktý. -Akþam Gezi Parký'nda mýydýn, diye sordu. -Bir gece önce, ondan önce ve ondan önce oradaydým. Dün akþam gidemedim, üzüldüm, dedim. -Ýyi olmuþ, dedi baþka birisi. -Ne iyi olmuþ, dedim. -Görmedin mi gençleri? -Nesini? Açýkladý, -Oðlum da gitti ama bir kere. Baba dedi orasý nasýl bir yer Gezi Parký olmuþ tuvalet. Gençlerin yattýklarý yerler sidik kokularý ile dolu. Nasýl yaþarlar orada. Ýyi olmuþ o pisliði polis temizledi. Ona, -O çocuklar bilmezler mi temiz çarþafta, temiz evde uyumayý? Gidip oðlun gibi çarþý pazar gezmeyi beceremezler mi? Yüzüme baktý, bir þey söyleyecek gibi oldu -Ülkeleri için aç susuz kaldýlar. Doðalarý için pislik içinde yattýlar. Ancak sen ve senin oðlun bunu bilemezsiniz dedim ve kaçtým. Ne yazýk ki RTE'nin, benim yandaþlarým ve diðerleri diye halkýn ikiye bölünmesine çanak tutmasý iþe yaradý. Halk bugün ya ondandýr, ya diðerinden. "Gezi Park'ýna girmeyeceðiz merak etmeyin sayýn gençler." Bombalar patladý Meydanda panik oldu. Göstericiler daðýldýlar. Polis kovaladý Bu bir müddet daha böyle sürecek gibi. Muhtemelen akþama Taksim'deyiz Sendikal Platform yeni hükümetten beklentilerini açýkladý 27 sendikanýn oluþturduðu Sendikal Platform, 28 Temmuz erken seçimlerinin ardýndan kurulacak hükümetten, özelleþtirme ve vatandaþlýk verilmesinin durdurulmasý, Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti'nin kaldýrýlmasýný bekleyeceðini açýkladý. Sendikal Platform temsilcileri Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) lokalinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, 28 Temmuz sonrasý kurulacak hükümetten beklentilerini ve platformun duruþunu içeren manifestoyu açýkladý. BIÇAKLI Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen) Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, toplantýnýn baþýnda yaptýðý açýklamada, kurulacak hükümetin emekçi sýnýfýnýn taleplerini de dikkate almasýný beklediklerini kaydetti. Býçaklý, kurulacak hükümetin, Sendikal Platform'un ilke ve tutunma aykýrý tutum sergilemesi durumunda, platformu oluþturan sendikalarýn yasalarýn tanýdýðý tüm eylemleri yapacaðý uyarýsýnda bulundu. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel Lefkoþa Mahalli Barosu'ndan Türkiye'deki avukatlara destek Lefkoþa Mahalli Barosu, Taksim Meydaný'ndaki polis müdahalesini protesto eden avukatlarýn tutuklanmasýný kýnayarak, Türkiye'deki meslektaþlarýna destek verdi. Lefkoþa Mahalli Barosu Baþkaný Gökan Asafoðullarý, konuyla ilgili açýklamasýnda, bir süreden bu yana gerek "Taksim Gezi Parký"nda, gerekse Türkiye'nin birçok þehrinde yaþananlarý endiþe ve üzüntüyle gözlemlediðini söyledi. Lefkeliler yeni maden faaliyetlerine karþý LEFKE VAKFI MÜTEVELLÝ HEYETÝ, BÖLGEDE YENÝ MADENCÝLÝK FAALÝYETLERÝ YAPILMASINA GEÇÝT VERMEYECEKLERÝNÝ AÇIKLADI Lefke Vakfý Mütevelli heyeti, bölgede yeni madencilik faaliyetleri yapýlmasýna geçit vermeme ve bu konu lehinde kamuoyu yaratmaya çalýþan þirket ve kurumlarla görüþmeme kararý aldý. Lefke Vakfý Mütevelli heyetinden yapýlan açýklamada, CMC maden atýklarýnýn iþlenip bölgenin yeniden kazanýlmasý için rehabilitasyon ve temizleme yönünde yapýlacak tüm giriþimlere her türlü desteðin verileceði kaydedildi. Lefke Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Vehit Nekibzade, son zamanlarda yeniden gündeme gelen Lefke yöresinde madencilik konusunu ve bölgeyi ilgilendiren diðer acil konularla ilgili görüþme yaparak, yeni kararlar aldýklarýný belirtti. Nekibzade, son yýllarda kirli tarafýndan okunan Sendikal Platform'un temel ilke ve tutumunu içeren metinde, KKTC Hükümetlerine "sürekli paketler dayatýldýðý", KKTC ile Türkiye hükümetleri arasýnda imzalanan iþbirliði protokollerinin, "yoksulluðu, iþsizliði, kuralsýzlýðý, çevre katliamýný, yaðmayý, popülizmi getirdiði, sosyal devleti ortadan kaldýrdýðý, kamusal hizmetleri niteliksizleþtirdiði, güvenceli istihdamý ve sendikal örgütlülüðü ortadan kaldýrma noktasýna getirdiði, mafya, fuhuþ, kara para, uyuþturucu düzenini dayattýðý; toplumun kültürüne, yaþamýna, inanç ve eðitimine müdahale edilmiþ; demokrasi ve katýlýmcýlýk yerine muhafazakârlýk, yobazlýk, militarizm ve polis devleti getirdiði" savunuldu. MALÝ YARDIMLAR Sendikal Platform'un 13 maddelik manifestosunda, TC'nin KKTC'ye yaptýðý mali yardýmlarýn "emir alan buyuran" iliþkisine yol açtýðý savunularak, mevcut mali yardým yönteminin kaldýrýlmasý; Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti'nin kapatýlmasý ve mali destek uygulamalarýnýn proje bazýnda yapýlmasýný içeriyor. Yaþananlarýn bir an önce müspet bir þekilde taraflarýn uzlaþýsýyla sonuçlandýrýlmasý temennisinde bulunan Asafoðullarý, avukatlarýn meslek icra ederken mahkeme binalarýndan zorla, þiddet kullanýlarak yaka paça gözaltýna alýnmasýndan büyük üzüntü ve endiþeye duyduðunu belirtti. Asafoðullarý; "Sebep ne olursa olsun Avukatlara yapýlan bu müdahale ve hareketlerin bir izahý olamaz kanaatindeyiz" dedi. yatýrýmlarýn Lefke ve yöresini hedef aldýðýný söyleyerek, bu tür faaliyetlere izin vermeyeceklerini vurguladý. "Serbest Bölge Projesine" destek verdiklerini belirten Nekibzade, Gemikonaðý koyuna ülke ticareti ile uluslar arasý ticarete olanak saðlayacak, turizme katký koyacak, konteyner ve yat limanlarý ile yöre balýkçýlarýna hizmet verecek bir balýkçý barýnaðýný kapsayacak "Gemikonaðý Koyu Master Planý"nýn hazýrlanýp hayata geçirilmesine destek verdiklerini ifade etti. Bölgede yapýlmasý planlanan turizm yatýrýmlarýnýn devlet tarafýndan teþviklendirilmesine olumlu baktýklarýný söyleyen Nekibzade, bu yatýrýmlarýn bölgeye kazandýrýlmasýnýn takipçisi olmayý kararlaþtýrdýklarýný kaydetti. GÜNLÜK CNN'den Tayyip Erdoðan'ýn danýþmanýna: "SHOW IS OVER" CNN International muhabirleri gaz maskeleriyle Taksim'den naklen yayýn yaparken, kanalýn merkezinde ünlü haberci Christiane Amanpour vardý. Amanpour bir ara Tayyip Erdoðan'ýn baþdanýþmaný Ýbrahim Kalýn ile de söyleþi yaptý. Kalýn, Gezi Parký'na müdahale olmadýðýný söyledi. Ýbrahim Kalýn "Beyaz Saray'a yürünse ne yaparsýnýz?" deyince Amanpour "show is over-þov bitti" diyerek Kalýn'ý yayýndan aldý ve Taksim'deki muhabirine baðlandý. Amanpuor ile Kalýn arasýnda gerçekleþen diyalog þöyle: Amanpour: Gezi Parký'ný niye taktýnýz kafaya? Kalýn: Bunlar ABD Konsolosluðu'na saldýranlar Amanpour: Sorum o deðil. Kalýn: DHKP-C Amerikan Büyükelçiliði'ne bomba attýðýnda terörist, Taksim'e çýkýnca demokratik protestocu mu oluyor? Gezi'ye müdahale olmadý, dýþýna oldu. Amanpour: Ama bizim muhabirlerimiz orada ve çektiler, içeri gaz atýldý. Kalýn: Bunlarýn bayraklarýna bakarsanýz çoðu terörist grup. Amanpour: Fonda dev gibi Türk bayraðý sallayan gösterici var. HAYIRLI EVLAT Ýrsen Küçük'ün Erdoðan'la görüþmesinden sonra KKTC'de hareketlenme baþladý... Erdoðan'ýn Pazar günü Ýstanbul'da yapacaðý mitinge buradan da 3 uçak dolusu destek gidiyor! Hayýrlý evlat buna derler iþte! KOLAY OLMAYACAKMIÞ Ankara'da Erdoðan'dan aldýðý doping, Küçük'te etkisini göstermiþ hemen... "Yeni hükümetin kurulmasý kolay olmayacak" diyor. Kendisine Ankara'da böyle bir söz mü verildi? AVRUPA PARLAMENTOSU Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili oturumunda Ýrlandalý Milletvekili Murphy Ýngilizce olarak yaptýðý konuþmasýnda Türkçe "Tayyip istifa" dedi... Keþke bir de 'Chapulling' þarkýsýný söyleseydi... BÝLD GAZETESÝ Almanya'nýn en büyük gazetesi 'Bild' ile bizim 'Afrika'nýn dünkü baþ sayfalarý birbirine çok benzedi... Ýkisinde de Hitler býyýðý ile Tayyip vardý... SÝBER'ÝN ÝLK ÝÞÝ KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! Týrnak... "Birileri þu ya da bu konuda, þu veya bu þekilde Kýbrýs Türk halkýnýn sabrýný ölçmeye kalkabilir. Padiþah Ýkinci Selim'in fotoðrafýný asabilir. Amma, Vakýflar'ýn Kýbrýs Türk halkýna devredilmesinde en büyük savaþý veren, kelleyi koltuða alarak mücadele eden Dr. Küçük'ün fotoðrafý ile oynanmaya kalkýþýlmasýn." Akay CEMAL (Kýbrýs) "Orman yangýnlarý kanayan yaramýz deðil midir? Yaza giriyoruz ama yine bir yangýn helikopteri alýnamadý. Ama belki bu TOMA'cýðýn damýna bir pervane takarýz ve belki havalanmasýný saðlayýp, yangýn helikopteri olarak kullanýlmasýný saðlarýz." Bülent DÝZDARLI (Havadis) "Kuzey Kýbrýs'ta þu sýralarda yeni bir baþbakan belirlenirken, belirlenen baþbakan deðil de, muhalefet partileri tarafýndan düþürülmüþ bir hükümetin baþbakaný, TC Baþbakaný tarafýndan neden görüþmeye çaðýrýlýyor? Hem de Türkiye 'inim inim' inlerken!" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Gezi Parký ile baþlayan olaylar, demokrasi adý altýnda, kýsýtlanan hak ve özgürlüklerin insanlar üzerinde getirdiði birikimin dýþarýya vurmasýdýr. Halk patlama noktasýna getirilmiþtir. Sonuçta patlamýþtýr." Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný ÝBRAHÝM FADIL BENTER Kuveyt'ten getirilerek Vakýflar Ýdaresi Müdürlüðü'ne atanan Ýbrahim Fadýl Benter çok hýzlý baþladý iþe... Ýlk iþ olarak makam odasýndaki Dr. Küçük'ün fotoðrafýný indirdi, yerine II. Selim'i astý! Tepkiler gelince de, Dr. Küçük'ün sadece yerini deðiþtirdiðini söyledi. Benter hýzla burada kýsa zamanda büyük iþler baþaracaða benziyor! Zaten henüz mezun olmadan 22 imam istihdamý yapýlmasý ve bu imamlarýn maaþlarýnýn da Vakýflar bütçesinden karþýlanacak olmasý bunu gösteriyor. Kýbrýslý Türkleri ýslah için büyük görevler üstlendi anlaþýlan...

7 7 13 Haziran 2013 Perþembe Narkotikten son yýllarýn en büyük operasyonu! GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ Bu çocuklarýn yakasýna yapýþmaktan vazgeçin GÖR Düzenlenen operasyonda yaklaþýk 1 gram uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirilirken, 18 ile 20 yaþlarýnda 4 genç polis tarafýndan dün yargý huzuruna çýkarýldý. Abbas ELMAS- "Uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlan zanlýlar O.K.(E-18), H.G (E-21), D.D (E-19) ve T.Þ (E-20) aleyhinde soruþturma maksatlý 2 gün tutukluluk emri verildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, tarihinde, Lefkoþa'da, B. E. (E-21)'ye ait araç içerisinde polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk bir gram aðýrlýðýnda sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndýðýný ve konu þahýs ile meselede baðlantýsý olduðu tespit edilen Ý.Y. (E-22)'nin tutuklandýðýný kaydetti. Cemal Ramiz, mesele ilgili olarak yapýlan ileri soruþturmalarda, T.S (E-23), H.K (E-22) ve O.K (E-18) meseleyle baðlantýlý görülerek 11 Haziran 2013 tarihinde gözaltýna alýndýklarýný, O.K.(E18)'nin Lefkoþa'daki ikametgahýnda yapýlan aramada ise bir adet içerisinde ALO AFRÝKA HATTI ÝYÝLÝKTEN KÖTÜLÜK MÜ DOÐAR? Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan sigara halinde madde bulunarak emare olarak alýndýðýný söyledi. Mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen H.G (E-21), D.D (E-19) ve T.Þ (E-20) Lefkoþa bölgesinde tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný belirten polis memuru Ramiz, olayla baðlantýsý olan kiþilerin ve kayýp olan emarelerin olabileceðine dikkat çekti. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný ifade eden Cemal Ramiz, zanlýlarýn serbest kalmasý halinde aranan emarelere ve þahýslara etki edebilme ihtimallerinin olmasý nedeniyle 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Savunma Avukatý Emre Kadri ise zanlýlardan alýnan ifadelerin baský ve zorlamayla alýndýðýný, ifadelerin içeriklerinin deðiþtirildiðini iddia ederek, müvekkilinin avukat nezaretinde gönüllü ifade vermek istediðini mahkemeye aktardý. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatýnýn taleplerini deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, tüm zanlýlarýn olayla baðlantýlý olabileceklerine bulgu yaparak yürütülen soruþturmanýn selameti açýsýndan zanlýlarýn 2 gün poliste tutuklu kalmalarýný emretti. Araçlarýn nerden geldiði belli deðil! n Haspolat bölgesinde geçtiðimiz hafta düzenlenen polis operasyonu sonucunda açýða çýkan gümrüksüz araçlarý parçalayarak yurt dýþýna pazarlayan þebeke ile ilgili polis soruþturmasý geniþletiliyor. Abbas ELMAS- Ek tutukluluk istemiyle dün yeniden Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlan zanlýlar Haluk Kasap, Cemile Minnoþ, Muhammed Ahmed hakkýnda soruþturma maksatlý 5 gün daha tutukluluk emri verildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Mustafa Mahan, zanlýlarýn gümrüksüz mal tasarrufu suçundan methalder olduklarýný söyledi. Mustafa Mahan, 5 Haziran 2013 tarihinde Haspolat bölgesinde bulunan Top Weels isimli iþ yerinde polis ekiplerince gerçekleþtirilen arama sonucunda bir adet parçalanmýþ, iki adet ise gümrüksüz araç bulunarak zanlýlarýn gözaltýna alýndýklarýn söyledi. Tüm zanlýlarýn da 6 günden berridir poliste tutuklu bulunduklarýna deðinen Mahan, zanlýlarýn tutuklu kaldýklarý süre zarfýnda emare olarak alýnan araçlarýn þasi ve motor numaralarýnýn uzmanlar tarafýndan incelendiðini ve KKTC Araç Kayýt Dairesi'nden edinilen bilgiye göre araçlarýn KKTC kayýtlý olmadýklarýnýn anlaþýldýðýný söyledi. Araçlarýn üzerlerinde bulunan plakalar hakkýnda gerçekleþtirilen araþtýrmada ise hiç bir gümrük kapýsýndan giriþ çýkýþ kayýtlarýnýn bulunmadýðýna dikkat çeken polis memuru Mustafa Mahan, araçlarýn þasi numaralarýnýn Güney Kýbrýs makamlarýna gönderildiðini ve araçlarýn Güney'den çalýnýp çalýnmadýðýnýn araþtýrýlacaðýný ifade etti. Zanlýlar Haluk Kasap ve Muhammed Ahmed'in ikametgahlarýnda da arama gerçekleþtirdiklerine deðinen Mahan, her iki zanlýnýn da evinde bir çok Rum plakalý araca ait araç kayýt, seyrüsefer ve sigorta poliçelerinin bulunduðunu ve bunlarýn da araþtýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan polis soruþturmasýnýn henüz tamamlanmadýðýna ve zanlýlarýn serbest kalmasý halinde aranan emarelere alýnmasý gereken ifadelere olumsuz etki edebileceklerini belirten Mahan, tüm zanlýlarýn da 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve savunma avukatlarýný itirazlarýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise, söz konusu soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýna bulgu yaparak polisin talep ettiði süreyi verdi. Emareler evinden çýkýnca "Yanlýþlýkla yaptým" dedi Abbas ELMAS- Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlý Roksen Ezenagok'un 11 Haziran 2012 tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen sirkat suçundan methalder olduðunu söyledi. Zanlýnýn 11 Haziran 2013 tarihinde Lefkoþa Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Shoes and More isimli iþ yerinden 65 TL deðerindeki üzeri taþlý küpeyi sirkat ettiðini ifade eden polis memuru Sevinç, zanlýnýn dükkan içinde bulunan kameralarýn kayýtlarýndan tespit edildiðini kaydetti. Mehmet Sevinç, zanlýnýn tespit edilip gözaltýna alýnmasýnýn ardýndan Girne Zeytinlik bölgesinde bulunan ikametgahýnda arama gerçekleþtirdiklerini ve aramada zanlýnýn yatak odasý içindeki kendine ait dolap içinde sirkat edilen küpelerin bulunarak emare olarak alýndýðýný dile getirdi. Zanlýnýn ilk vermiþ olduðu ifadede söz konusu küpeleri çalmadýðý yönünde beyanat verdiðine dikkat çeken polis memuru Mehmet Sevinç, emarelere ulaþýlmasýnýn ardýndan bu suçu yanlýþlýkla iþlediðini ifade ettiðini belirtti. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn henüz çok yeni olduðuna deðinen Sevinç, söz konusu iþ yerinde sayým baþlatýldýðýný ve sirkat edilen baþka bir þeyin olup olmadýðýnýn araþtýrýldýðýný belirterek, zanlý hakkýnda baþlatýlan soruþturmanýn selameti açýsýndan 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný istedi. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn olayla baðlantýlý olabileceðine bulgu yaparak, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 2 gün poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Gazetemize þikayette bulunan Günsel Çobanoðlu'nun þikayeti þöyle: "Benim ismim Günsel Çobanoðlu. Ýyi niyetli davranýþlarýmdan dolayý baþýma gelen ve beni mahkemelere düþüren bir olayý anlatmak istiyorum. Ýsmini polise ve avukatýma bildirdiðim ve bu nedenle burada zikretmek istemediðim bir þahýstan bana yardýmcý olmasýný istedim. Yardým istemem de bankadan alacaðým borca kefil girmesiydi. 'Sen bankadan alma, ben sana vereyim, sen oraya vereceðin taksitleri bana öde' deyince kabul ettim. Aramýzda bir de senet yaptýk. Bana 5000 TL borç verdi. Ben bir süre sonra bu borcun taksidini ödeyemedim. Ödeyemememin arkasýnda da bazý ailevi nedenler yatmaktaydý. Ona durumu anlattým. Birþey demedi. Yanlýþ hatýrlamýyorsam Mart veya Nisan 2012 ayýnda beni ziyarete geldi. Elinde bir de belge vardý. Belgede ismini yine zikretmeyeceðim bir arkadaþýnýn yolcu beraberi 12 adet cep telefonu getirdiðini ve gümrükte bu mallara el konulduðunu söyledi. Gümrükten bu telefonlarý çýkarabilmeleri için benden yardým istedi. Ben de Gümrük Dairesi'nde tanýdýðým birisi olduðunu ve bu belgeyi ona da göstermem ve ona danýþmam gerektiðini söyledim. Öyle de yaptým. Belgeyi alýp Çetin Bey'e götürdüm. Çetin Bey bana, Bu telefonlara yolcu beraberi olduðu için gümrükte el konulduðunu TL ceza kesildiðini ve bu para ödenmezse telefonlarýn verilmeyeceðini, ödenirse telefonlarýn verilebileceðini söyledi. Çetin Bey 'Gelsinler cezayý ödeyip mallarýný alsýnlar' dedi. Ben de belgeyi alýp ilgili þahsa getirdim ve bana söylenenleri aktardým. Ben zaten aracýlýk yaptým. Zamaný geldiðinde aldýðým borç taksidini ödeyemedim. Param olmadýðýný en erken zamanda ödeyeceðimi söylememe raðmen borçlandýðým þahýs polise gitti ve benden þikayetçi oldu. Aldýðým borcun taksidini ödeyemedim diye deðil, ben güya kendisinden gümrükteki telefonlarýný kurtarmak için beþ bin TL almýþým ve gümrük müdürünün akrabam olduðunu söylemiþim. Gümrük Müdürünün soyadý da Çobanoðlu'dur ve ben kendisini tanýmam... Böyle bir iddiada da bulunmadým. Polis benden þikayetçi olan þahsýn gümrükte herhangi bir malý olup olmadýðýna bakmadý, ki baksaydý yalan beyanda bulunduðunu anlardý... Gelip beni tutukladý ve bir katilmiþim gibi muamelede bulundu. 3 gün tutuklu kaldým. Mahkemeye çýkarýldým ve TL kefaletle serbest býrakýldým. Konuyu yargýya havale ettim. Polise verilen ifade ortada. Þikayetçi olan þahýs gümrükte el konulan telefonlarýný kurtaracaðýmý söyleyerek 5000 TL almýþým diye ifade verdi. Bu yalandýr. Gümrük Dairesi de oradadýr zaten... Gümrükte telefonlarýna el konulan ve bana belgesi gösterilen telefonlarýn sahibini tanýmam. Yargýlanmayý bekliyorum. Þikayetlerle ilgili prosedürü bilmem. Her þikayeti vatandaþlarý rahatsýz etmeden araþtýrýp soruþturmadan, þikayetçilerin þikayetlerine bakarak baþkalarýna rahatsýzlýk BÝZÝM DUVAR vermek yasalara uygun mu? Hiç ilgim olmadan dolandýrýcýlýkla suçlandým. Yargýda herþey ortaya çýkacaðýna inanýyorum ama benim manen aldýðým yaralarý kim tamir edecek?" GG'LÝYÝM AMA YÜKSELENÝM "ÇARÞI" Bizim Mandra Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yeni hükümeti kurma görevini gensoru ile düþürülmüþ Ýrsen Küçük'e vermemesi, UBP'nin önceden kararlaþtýrdýðý gibi ülkede kaos yaratma senaryolarýný vizyona koyduðu yolundaki iddialarý bir kez daha gündeme getirir. "Görev Ýrsen Küçük'e verilmezse kaos olur" diyen UBP Genel Sekreteri Necdet Numan'ýn sözlerini hatýrlayan vatandaþlar, Ýrsen Küçük'ün çok ani Ankara ziyaretinde kaos tezgâhýnýn AKP ile birlikte kurulduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Erdoðan'da bu kin, iþbirlikçi yalakalarýnda bu koltuk hýrsý, bizde bu nemelâzýmcýlýk oldukça daha çok çekeriz" diye imalý imalý söylenir.

8 8 13 Haziran 2013 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir DP-UG GÜZELYURT'TA- Demokrat Parti- Ulusal Güçler (DP-Ulusal Güçler) Güzelyurt Milletvekili aday adaylarý düzenlenen törenle delege ve partililere tanýtýldý. Böylece DP-UG'nin aday adayý tanýtýmlarý tamamlandý. DP-UG açýklamasýna göre, etkinlikte Genel Baþkan Serdar Denktaþ, Güzelyurt Milletvekili Türkay Tokel, Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif, Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre ve Güzelyurt-Lefke Ýlçe Baþkaný Özkan Mavioðlu konuþma yaptý. Konuþmalarda DP-UG'nin tek baþýna iktidar olacaðý savunuldu. Genel Baþkan Serdar Denktaþ konuþmasýnda, 1992'den beri partide görev alanlara, aday olanlara ayakta kalmalarýný saðladýklarý için teþekkür ederek, "Demokrasi ne zaman yara almaya kalksa bu yaraya her zaman DP merhem olmuþ ve elini taþýn altýna koymuþtur" dedi. ÇAKICI: HALK BAÞLANGIÇ VE DEÐÝÞÝMÝN ÖNÜNÜ AÇACAK- Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, halkýn, 28 Temmuz seçimlerinde, ülkede yeni bir baþlangýç ve deðiþimin önünü açacaðýna yönelik büyük bir inanç taþýdýklarýný söyledi. TDP 28 Temmuz'da gerçekleþtirilecek erken seçime yönelik çalýþmalarý çerçevesinde, Ziyamet'te örgüt binasý açarak, seçim startý verdi. Etkinliðe, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Ýskele Ýlçe Baþkaný Erkut Yýlmabaþar, Ýskele Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Çakýcý, Ulusal Birlik Partisi Hükümeti'nin düþmesiyle, ülkede yeni bir dönemin baþladýðýný belirterek, 28 Temmuz'da halkýn elinde bir fýrsat olduðunu, ya yeni bir siyaset ve anlayýþ geleceðini; ya da "böyle gelmiþ, böyle gider" denileceðini kaydetti. Yapýsal ve dönemsel sorunlarý çözebilecek siyasi iradeyi ortaya koymakta kararlý olduklarýný belirten Çakýcý, "TDP bu sorumluluðu ve görevi üstlenmeye hazýrdýr. Artýk zamaný gelmiþtir, TDP sorun çözmek için yola çýkmýþtýr" dedi. Ýrsen Küçük UBP'den kopan 8'leri Erdoðan'a þikayet etti KÜÇÜK'E GÖRE "YENÝ HÜKÜMETÝN KURULMASI KOLAY OLMAYACAK" "UBP'DEN AYRILAN 8 ARKADAÞIN GELÝÞMELERDEKÝ ROLU ANKARA'DA YADIRGANDI" Ýrsen Küçük, dün gittiði Ankara temaslarýný tamamlayarak yurda döndü. Küçük, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'a görev döneminde KKTC'ye verdikleri destek için teþekkür ettiðini ve uyumlu çalýþtýklarý bu dönemin kritiðini yapma fýrsatý bulduklarýný açýkladý. Küçük, Ankara dönüþünde Ercan'da yaptýðý açýklamada, UBP hükümetinin düþürülmesinin ardýndan 3 partinin yeni hükümeti kurmasý için kendilerinin uyumlu davrandýklarýný ancak yapýya baktýðýnda hükümetin kurulmasýnýn kolay olmayacaðýný belirtti. Küçük, UBP'den ayrýlarak DP' ye geçen 8 milletvekili için "ihanet edenler" ifadesini kullandýðý açýklamasýnda, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn UBP'ye yönelik sözlerini de eleþtirdi. Ýrsen Küçük, TDP ve DP'nin bu kadar erken bir tarihte seçim beklemediði için paniðe kapýldýðýný savundu. Bir soru üzerine Ankara'daki görüþmelerinde UBP'den ayrýlan 8 milletvekilinin rolünün yadýrgandýðýný ifade eden Küçük, bir baþka soruyu yanýtlarken de, hükümetin düþürülmesinin arýndan rutin ve genel iþler dýþýnda bir iþ yapmadýklarýný; bir haftadýr Baþbakanlýðý ve makamýný kullanmadýðýný kaydederek "icraatlarýmýz açýk ve ortadadýr. Halka veremeyeceðim hesap yoktur" dedi. Ýrsen Küçük'ü Ercan Havalimaný'nda, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ve Baþbakanlýk Müsteþarý Hüda Aksoy karþýladý. Küçük, Ercan'dan, kendisine ait sivil araçla ayrýldý. NE YAPMALIYIZ? Türkiye'deki durum ortada Muhtemelen yaþanýlan olaylarýn kötü yanlarý, erken seçim sonrasý bize de sýçrayacak Þuanda AKP sessiz, çünkü biliþim yasasý olmadýðý için eli kolu baðlý durumda Erken seçim sonrasý yeni hükümete ilk dayatacaðý þey muhtemelen bu yasa olacaktýr Böylece her istediðinden kolayca intikamýný alacak ve buradan yükselen sesi bastýracak Aslýnda yasaya falan gerek de yok, zaten o bizim sesimizi bastýrmasa bile, biz kendi kendimize bastýrýrýz Çünkü biz birbirimizi bile çekemiyoruz Sýrf bu yüzdendir ki, "ne yapmalýyýz" sorusuna da bir yanýt bulamýyoruz Mesela, Çaðlayan Parký'ný gidip iþgal etsek ve çadýr kurup Gezi Parký'na desteðimizi oradan versek Ya da tüm dünyanýn anlayacaðý þekilde, Gezi Parký'na destek amaçlý bir klip hazýrlasak! Vazgeçsek artýk bu "saðlýklý kalmak" için yaptýðýmýz yürüyüþlerden 200 kiþi ile yola çýkýyoruz, günün sonunda 10 kiþi kalýyoruz Demek ki bizim de düþünce olarak deðil, mücadele etme þekli olarak deðiþme zamanýmýz gelmiþtir Aramýzda çok zeki ve yaratýcý gençler var Onlarý artýk küçük çocuk gibi görmekten vazgeçmeliyiz Ýþte örnek tam yaný baþýmýzda, Gezi Parký'nda Býrakýn 20 yaþý, daha liseye giden gençlerin zeka üstü direniþlerine tanýk oluyoruz Onlar direniþin yolunu çiziyor, babalarý, anneleri, dedeleri ve neneleri yaþýndaki insanlar onlarýn çizdikleri yoldan gidiyorlar Çünkü yýllarca kendi çizdikleri yolda bir arpa boyu yol alamadýlar Yaratýcý pankartlar, teknolojinin kusursuz kullanýmý, sosyal paylaþým aðýndaki örgütlenmeler, ses getirici eylem þekilleri ve daha fazlasý Düþünün, internet üstünden Çapul TV'yi kurdular ve Gezi Parký'ndan 24 saat aralýksýz yayýn yapýyorlar Hatta bazý televizyon kanallarý bu yayýný alýp uyduya taþýyorlar Böylece Gezi Parký'nda yaþanan her þey açýk bir þekilde tüm dünyaya aktarýlýyor Diðer yandan, sanatçýlar ana medyada katýldýklarý canlý yayýnlarda giydikleri yaratýcý tiþörtler ile bu gençlere destek veriyorlar Harika bir dayanýþma ve mükemmel bir zeka örneði Bizim ise en yaratýcý eylemimiz, elçilik önüne gitmek, ama bizden fazla polisle karþýlaþýnca slogan atýp geri dönmekle sonuçlanandýr Artýk "ne yapmalýyýz" sorusunu kendimize deðil, gençlere sorma zamanýmýz gelmiþtir Ben, sen ve daha büyükler artýk sussun, 20 yaþýndaki arkadaþýmýz bize akýl versin Çünkü senin, benim ve büyüklerimizin takýntýlarý var, onlarsýz yaþayamýyoruz Apolitik gençlerde bu takýntýlar yok, dolayýsýyla kafalarý da fesatlýða iþlemiyor Evet, ideolojimiz yine bize kalsýn, bayraðý ve devleti savunan yine savunsun, Ayþe'yi tatilden geri göndermeye çalýþan hiç vazgeçmesin Fakat bu kavgada bunlarý bir kenara býrakmalýyýz, önce oradaki insanlara destek olabildiðimizi kendimiz fark etmeliyiz sonra da onlara fark ettirmeliyiz Bizim bir þeyler baþarmaya ihtiyacýmýz var ve bundan daha iyi bir fýrsat belki de bir daha önümüze çýkmayacak Gezi Parký direniþinden sonra bir dönem artýk sona erdi Genç beyinlerin ve yüreklerin dönemi baþladý Elbette yanlarýnda bizler ve bizlere destek olan büyüklerimiz de olacaktýr Ama unutmayýn! Türkiye'de devrimin simgesi olarak gösterilen Deniz, Yusuf ve Hüseyin, faþistler tarafýndan daraðacýna gönderildiðinde henüz daha gencecik fidanlardýlar Kýzýldere katliamýnda katledilen Mahir ve arkadaþlarý henüz daha üniversite çaðýndaydýlar Erdal Eren idam edilirken henüz daha 18'ine bile adým atmamýþtý O yüzden gençlerin önünü açmak yetmiyor, onlarý harcamak isteyen faþistlere karþý gençleri korumak da gerekiyor Ben onlara güvenmeye hazýrým, ya siz?

9 9 13 Haziran 2013 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV SANDIK DA AÐAÇTANDIR Artýk orada rahat oturamazsýn. Geçtiðin her sokak sana zulmünü hatýrlatacak. Meydanlar, caddeler, kaldýrýmlar, aydýnlýk geleceðini isteyen bir genç kýzýn çýðlýðýný baðýracak kulaðýna. Diyelim ki mutfaðýnda tencere gördün... Ya da rafta tava... Ýçinden tencere ile tavaya "Sen kimsin?" diye baðýrmak gelecek. Diktatörlerin en iyi arkadaþlarýdýr evhamlarý. Her þeyden kuþkulanacaksýn. Çevreni çember çember saran polislerle dolaþacaksýn. Beþ bin, on bin sivil polis senin bulunduðun her yeri dolduracak. Ama diyelim ki aradan bakarken havada kuþ gördün, "Ey twiiit" diye sinirleneceksin. Kin saçýyorsun. Birbirlerine düþman ediyorsun çocuklarýmýzý. Nefret püskürüyorsun. Ýftira atýyorsun. Ýntikam peþindesin. Artýk orada rahat oturamazsýn. Diyelim ki odanýn camýndan bakarken aðaç gördün, aðaca baðýracaksýn: "Ey vandal?" "Sandýk" diyorsun ya... Hiç aklýndan çýkmayacak. Aslý aðaçtandýr sandýðýn... BEKÝR COÞKUN (Cumhuriyet) TARÝH 13 MAYIS 2012 Polis haraç çetesine göz yumarsa sonu böyle olur iþte... Felek çetesinin as elemanlarýndan Özcan Hangün geçtiðimiz gün Maðusa'da 3 kiþiyi sopayla darp etti. Sabýka dosyasý oldukça kabarýk olan Hangün hep serbest dolaþýyor... Yýltan Taþçý, Þener Levent, Yaþar Ersoy... Bu kadar gülünecek ne var ki? Gözden kaçmayanlar... KADINLAR TÜRBAN TAKAR, TAYYÝP TÜRBANA TAKAR Bir yanda Tayyip baðýrýyor: "Türbanlý bacýlarýma saldýrýyorlar!!!" Diðer yanda türbanlý kadýn Gezi Parký'ndan sesleniyor. "Yalan söylüyorsun baþbakan, ben buraya türbanýmla geldim, taciz edilmedim, taciz edileni de görmedim. Baþbakan çok merak ediyorsa buraya kýzýný karýsýný göndersin" diyor. Bir baþka türbanlý kadýn "Her türbanlý Tayyipçi deðildir" diye haykýrýyor. Antikapitalist Müslümanlardan bir genç kadýn "Baþbakaný reddediyorum" diyor. Anlayacaðýnýz Türkiye'de bazý kadýnlar türban takýyor, Tayyip ise türbana fena halde takmýþ vaziyette DÝPNOT RTÜK, Gezi Parký olaylarýndaki yayýnlarýný gerekçe göstererek Ulusal TV, Halk TV ve Cem TV'ye para cezasý verdi. Küresel hacker grubu Anonymous ise "Doðrularý yazan medyaya ceza verdiniz. Anonymous de sizi cezalandýrdý" diyerek RTÜK'ün internet sitesini "hack"ledi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Faiz sorunu ortadan kaldýrýlacak, kurumlarýmýzýn peþkeþ çekilmesi önlenecek. Re-sen vergi rezaleti son bulacak." Mehmet ÇAKICI (TDP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA DEÐÝL FAÞÝSTLERLE ELELE Taksim Gezi Parký'yla baþlayan direniþ dünyanýn neredeyse bütün televizyonlarýnda yer almaya devam ediyor. Ýspanyol televizyonunda da ana haber bülteninde önce Gezi Parký olaylarýnýn nasýl baþladýðý anlatýldý. Ardýndan Tayyip Erdoðan'a çaðrý yapýldý. Sonra ise Erdoðan anlasýn diye Ýspanyol sunucu Türkçe konuþmaya baþladý. Mesajýný þöyle bitirdi: "Faþizme karþý omuz omuza." Bir KKTC kanalýndan asla duyamayacaðýmýz bir cümledir bu Buralarda televizyon kanallarý "faþistlerle elele" BÝBER GAZI NE ZAMAN GELÝYOR ONDAN HABER VER "TC vatandaþý SGK'lýlar YDÜ Hastanesi'nden hizmet alabilecek. Erdoðan Çalýþma Bakaný'na talimat verdi." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) "Kusura bakmasýn, kaybetti Tayyip" Türkiye, 56 üyeli Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý'nýn üyelerindendir ve örgütün iþlevleri arasýnda hukukun üstünlüðü ve insan haklarýna saygý da vardýr. Türkiye genelinde 29 Mayýs'tan beri polisin göstericilere yönelik tazyikli su ve biber gazý kullanýmý sonucu 4 kiþi hayatýný kaybetti, 2000'den fazla kiþi yaralandý. ( ) Kimse kusura bakmasýn, buna baþ engel olan RTE sýnýfta çaktý. Marjinaldi, illegaldi, bunu KARÝKATÜR / kimseye anlatamaz. Bunu Avrupa'ya, dünyaya anlatamaz. Ýllegal ne demek, marjinal ne demek, böyle bir þey kaldý mý diye sorarlar. Çaðlayan Adliye'sinin göbeðinde onlarca avukatý tekme tokat gözaltýna almayý kimseye anlatamaz. Aðýr bir maðlubiyettir RTE'nin ve AKP rejiminin aldýðý. Halkýn vergilerinden her yýl 9-10 milyar dolar polise harcanýyor. Polis kadrosu 300 bine yaklaþýyor. Bununla savaþmak deðil Gezi direniþçilerinin hedefi. Serhan Gazioðlu Direniþçiler þiddet makinesi devlet ile çýplak elleri, taþlarýyla nasýl baþ etsinler? Polisle çatýþmak amacýyla iþgal etmediler ki Gezi'yi. Yeþili, parký rant yaðmacýlarýndan korumak için siper ettiler kendilerini polis copuna, tekmesine, gazýna. 10 milyar dolar bütçeli, 300 bin polisli þiddet makinesini kendi halkýnýn üstüne doðrultan acizdir, maðluptur. En ufak hak arayýþýný kendisine tehdit olarak gören, altýnda illegal örgüt arayan ve illegaller, marjinaller ayrýmý yapýp mýha vuruyorum diye arada nala da çakan acizlik maðluptur. Bunlarý Ýstanbul'da karargâh kurmuþ dünya medyasýnýn önünde yaparak, kazandýklarýný sanýyorlar. Böyle mi yatýþacak RTE'nin korkularý? Sanmýyorum. Yine uykularý kaçacak, umacýlar görecek, komplo teorileri yaratacak. Dünyanýn artýk gözü bu coðrafyada. Sokaðý hakladým, diye boþuna sevinmesinler, maskelerini düþürdüler. Þimdi, bedel ödemeye baþlayacaklar. ( ) Hunhar polis saldýrýsýnýn AB'de nasýl karþýlanacaðýný hesaba katmýþ mýdýr RTE? Umurunda mýdýr? Umurunda olsa iyi olur. Çünkü her þey bir yana, ekonomik olarak ümüðü onlarýn elindedir her an sýkabilirler. 2013'ün ilk çeyrek büyümesi yüzde 3 olarak belirlendi. Ama sevinmesinler, faizi indirerek canlanan tüketim ve devletin harcamalarý sayesinde gerçekleþen bu büyümenin arka yüzünde büyük cari açýk var. Bu yýlýn ilk dört aylýk döneminde cari iþlemler açýðý, bir önceki yýla göre 3,6 milyar dolar arttý ve 24,3 milyar dolara yükseldi. Bu parayý bulma derdi var. Ama bu kadar gerilimli, devleti bu kadar baský uygulayan bir ülkeye gelmiþ sermaye kaçar, yenisi de niye gideyim diye sorar. Sorun yok diyerek kimseyi kandýramazsýnýz. Kimse böyle bir ülkeye doðrudan yatýrým yapmaz, elini taþýn altýna sokmaz. Kaybettin Tayyip, kimse kusura bakmasýn ( Bu yazý MUSTAFA SÖNMEZ'in "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "Kusura bakmasýn, Kaybetti Tayyip" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 13 Haziran 2013 Perþembe GÜNEYDEN... KUVEYT'TEN DESTEK Kuveyt'in Rum kesimindeki büyükelçisi Ahmad S. Al Wehaib, Rum kesiminin ileri sürülen Türk iþgaliyle ilgili prensiplerini desteklediðini söyledi. Kuveyt elçisinin, önceki gün Rum Yönetimi Baþkanlýðýna vekâlet etmekte olan Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru tarafýndan kabul edildiðini haber veren Fileleftheros, Omiru'nun, iki ülke arasýndaki iyi düzeydeki iliþkilere atýfta bulunduðunu yazdý. ANASTASÝADÝS PARÝS'TE Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in önceki gün Paris'e gittiði ve Paris'te bir dizi temasta bulunacaðý haber verildi. Anastasiadis'in Atina ve Ýsrail'den sonra, üçüncü resmi ziyaretini Paris'e yapmakta olduðunu yazan Politis, Anastasiadis'in bugün akþamüzeri Fransa Cumhurbaþkaný Fransua Oland ile görüþmesinin planlandýðýný kaydetti. AVRUPA KOMÝSYONU KIBRIS'A YARDIM ETMEYE HAZIR Alirhia gazetesi Avrupa Birliði Ekonomi ve Mali Ýþler Komiseri Olli Rehn, DÝKO'nun Avrupa Parlamentosu'ndaki Milletvekili Antigoni Papadopulu'nun sorduðu bir soruyla karþýlýk, Euro Grubu'nun acý kararlarýnýn ardýndan, Komisyon'un Güney Kýbrýs'ý daha çok desteklemeye hazýr olduðunu ifade ettiðini aktardý. EMEKLÝLER MALÝYE BAKANLIÐI ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERÝSÝ YAPTI Simerini gazetesi, Kýbrýs Rum Emekliler Birliði (EKÝSÝ) üyesi emeklilerin önceki gün, memorandum çerçevesinde bazý haklarýnýn ellerinden alýnmasýný protesto ederek Maliye Bakanlýðý önünde toplandýðýný yazdý. ST. BARNABAS MANASTIRI'NDA AYÝN Ortak kültürümüzü bu kez FOLK-DER ile TUFAD gençleri yansýttý (Mustafa ERKAN) - Limasol Belediyesi Hayvanat Bahçesi 1. kuruluþ yýldönümü, sezon açýlýþý ve Uluslararasý Çocuk Günü'nü etkinliklerle kutladý. Etkinliklere Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði (TUFAD) ve FOLK-DER halk danslarý gruplarý da katýldý. Limasol Belediyesi tarafýndan yapýlan organizasyona katýlan Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði (TUFAD) ve FOLK-DER halk danslarý gruplarýnýn genç oyuncularý ilk kez böyle bir organizasyona katýlmanýn heyecanýný yaþadýlar. Dostluðun ve birlikteliðin adamýz halký için önemine örnek davranýþlarýyla mesaj verdiler. Kýbrýslý Türklerin de bu daldaki varlýðýný hissettirmeyi her zaman baþaran TUFAD ve her zaman dostluktan yana tavýr koyan FOLK-DER, ortak kültürümüz olan danslarýmýz ile hep birlikte bir etkinliðe daha imza attýlar. Gerçekleþtirilen etkinliðe Limasol Belediye Baþkaný, bazý yetkililer ve bini aþkýn izleyici katýlarak Limasol Hayvanat Bahçesi içerisinde yer alan etkinlikleri izleme olanaðý buldular. Kýbrýslý Rumlarýn, önceki gün, St. Barnabas Manastýrý'nda ayin yaptýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi sabah saatlerinde gerçekleþtirilen ayini, arabalarýyla ya da otobüslerle Manastýra giden yaklaþýk bin kiþinin izlediðini belirtti. Kýbrýslý Rumlarýn gün boyunca ziyaretlerinin devam ettiðini yazan gazete, bin kiþinin de ayinden sonra Manastýra gittiðinin hesaplandýðýný kaydetti. Gazete bu yýl akþam ayininin gerçekleþtirilmediðini de aktardý. BAÞSAVCI, BAÞSAVCI YARDIMCISI VE YÜKSEK MAHKEME BAÞKANI EMEKLÝ OLUYOR Rum Baþsavcý Yardýmcýsý Akis Papasavvas'ýn, ay sonunda yaþ haddinden emekliye ayrýlmasýyla birlikte, bu pozisyona EVRO.KO Partisi Baþkan Yardýmcýsý, avukat Rikkos Erotokritu'nun atanmasý bekleniyor. Politis gazetesi "Akis Gidiyor, Rikkos Geliyor" baþlýklý haberinde, Erotokritu'nun atamasýnýn, 1 Temmuz'da açýklanmasýnýn beklendiðini yazdý. Rum Baþsavcýsý Petros Kliridis'in de önümüzdeki Ekim ayýnda 68 yaþýný dolduracaðýný kaydeden gazete, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in birkaç ay içinde, yeni baþsavcý atamaya çaðrýlacaðýný ifade etti. POLONYALI TURÝSTÝN ÞÝKAYETÝ Lapta Turizm Festivali Haziran'da Lapta Belediyesi tarafýndan organize edilen 6. Kuzey Kýbrýs Lapta Turizm Festivali, Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Açýlýþý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan 20 Haziran Perþembe akþamý saat 20:00'de yapýlacak olan festival kapsamýnda, folklor ve dans gösterileri, konserler, çeþitli yarýþmalar ve piyango çekiliþi yer alacak. 20 Haziran Perþembe akþamý, "Ayda" konser verecek. 21 Haziran Cuma akþamý "Seksendört" grubunun konseri, 23 Haziran Pazar akþamý ise "Grup Frekans" ve "Burcu Güneþ" konserleri yer alacak. Yarýþmalara katýlým için 10 TL ücret ödenecek ve yarýþmalardan elde edilecek gelir Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþlanacak. Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, dün sabah, Belediyeler Birliði'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, festivalle ilgili bilgi verdi. Basýn toplantýsýnda konuþan Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, Lapta'nýn tarihten günümüze bozulmadan ulaþmayý baþarmýþ doðal güzellikleri, sosyal ve kültürel yaþamý, turistik zenginlikleriyle KKTC'nin cazibe merkezlerinden bir tanesi olduðunu belirterek, birçok uygarlýða ev sahipliði yapmasýnýn da bunu kanýtladýðýný söyledi. Kuzey Kýbrýs turizminin en iddialý bölgelerinden biri haline geldiðini belirttiði Lapta ve bölgesini, turizmin yýldýzý haline getirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anýmsatan Namsoy, belde sýnýrlarý içerisindeki deðerleri ortaya çýkarma ve bölgenin tanýtýmýný yapma bakýmýndan beþ ayrý festivale ev sahipliði yaptýklarýný anlattý. Polonyalý bir turist, Baf'ta önce dört kiþi tarafýndan dövüldüðünü, ardýndan üzerine araba sürüldüðünü savundu. Haravgi gazetesi Polonyalý turistin polise yaptýðý þikayete göre, 24 yaþýndaki turistin, önceki gün saat sýralarýnda kýz arkadaþýný rahatsýz ettiði için dört kiþiyle söz kavgasýna tutuþtuðunu yazdý. Söz kavgasýnýn ardýndan dört kiþinin Polonyalý'yý dövdüðünü, ardýndan üzerine arabayý sürerek onu yaraladýklarýný kaydeden gazete, Polonyalý'nýn hastaneye kaldýrýldýðýný, hayati riskinin bulunmadýðýný, ayný zamanda doktor muayenesinde araba tarafýndan yaralandýðýna dair bir buluntuya rastlanmadýðýný aktardý. Habere göre olayla iliþkisi olduðu düþünülen iki Ýranlý, bir Ýngiliz, bir de "Kýbrýslý" tutuklandý.

11 13 Haziran 2013 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. The Guardian'dan çarpýcý iddia: "Molotof kokteyli atan kiþiler gösterici deðil, polis" The Guardian, Luke Harding imzalý bir analizle Türkiye'deki olaylarý deðerlendirdi. Analizde Taksim Gezi Parký'nda polis müdahalesinde molotof kokteyli atan kiþilerin gösterici deðil polis olduðu anlatýldý. Türkiye'de polisin Taksim Meydaný ve çevresine yaptýðý müdahale Ýngiltere gazetelerinin pek çoðunda manþetten duyuruldu. "ROMA USULÜ, ÝNANDIRICI OLMAYAN SALDIRI" The Guardian, Luke Harding imzalý bir analizle Türkiye'deki olaylarý deðerlendirdi. Analizde Taksim Gezi Parký'nda polis müdahalesinde molotof kokteyli atan kiþilerin gösterici deðil polis olduðu anlatýldý. Türkiye'de günden güne özgürlükleri kýsýtlandýðý iddiasýnýn yer aldýðý analizde þu ifadeler kullanýldý: "Türk televizyon izleyicilerinin tanýk olduðu þey þu: 4-5 kiþilik küçük bir grup 'gösterici' polise molotof kokteylleri atýyor. Bir noktada polisin olduðu yere doðru komik bir þekilde Roma usulü mýzraklý kalkanlý gibi ilerliyorlar. Ellerinde radikal bir Marksist partinin bayraðý var. 'Protestocular' aslýnda orta yaþlý gizli polis memurlarýydý. Kendilerine doðru kameralar için pek inandýrýcý olmayan bir 'saldýrý' sahneliyorlardý. Ancak gerçek protestoculara karþý uygulanan þiddet yeterince gerçekti. Düzinelerce insan boðularak ve yaralý bir þekilde Ýstanbul'un merkezinde biber gazý dalgalarýnýn altýnda býrakýldý." "ERDOÐAN SON SAVAÞINI VEREN KOMUTAN" Financial Times'ýn yorum sayfalarýnda David Gardner bir yandan Gezi Parký eylemcileriyle görüþmeye hazýrlanan Erdoðan'ýn öte yandan kendi yandaþlarýný Ýstanbul ve Ankara'da düzenlenecek mitinglerle sokaða dökmeye hazýrlandýðýný aktardý. Gardner, "Erdoðan, bir cumhuriyetin baþbakaný. Oylarýný artýrarak üç seçim kazandý. Eðer kendisini Tanrý'nýn Türkiye'ye ve Müslümanlara bir lütfu olarak görüyorsa, bu yine de onu Hüsnü Mübarek yapmaz" dedi. 10 yýlýn ardýndan Erdoðan'ýn iktidar sarhoþu olduðunu yazan David Gardner, "Erdoðan kendisini Atatürk'le bir tutuyor. Atatürk muhteþem bir komutandý. Erdoðan ise, artýk son savaþýný veren bir komutana benziyor" yorumunu yaptý. "ERDOÐAN YANLIÞ OYNUYOR" Independent gazetesinin yorum yazýsýnda ise "Erdoðan sert ve yanlýþ oynuyor" deðerlendirmesi yapýldý. "Türkiye'deki protestolarla Arap Baharý arasýnda herhangi bir benzerlik varsa o da iktidarý beklenmedik þekilde sorgulanmaya baþlanan bir liderin ölçüsüz tepkisi" sözleriyle baþlayan yazý þu saptamayý yaptý: "Kendi ifadesiyle, protestoculara karþý 'anlayacaklarý dilden' konuþmak Erdoðan'a kendi tabanýnda prim saðlayabilir ama bu kýsa ömürlü olacaktýr. Sert tepki ve muhalefeti 'halk düþmaný' ilan etmek, köþeye sýkýþmýþ liderlerin geleneksel savunma mekanizmasýdýr ve genellikle geri teper. Erdoðan Ýstanbul'da baþlayan protestolarý ciddiye almadý. Bu, piþmanlýk duyacaðý bir karar olabilir." "SONUNDA MEYDAN KAZANIR" The Guardian yazarý Simon Jenkins Türkiye'de yaþananlarý temel alarak, 'siyasî liderler neden meydanlardan korkar?' sorusuna yanýt arýyor. Jenkins, "Bir meydanýn ordusu yoktur. Ancak meydanlar iktidara muhalif bir iþgali davet eder" sözleriyle baþlayan yazýsýný "Taksim de böyle bir direniþin merkezi olunca Türkiye Baþbakaný da bu meydaný yeniden fethetme gereði duydu" ifadeleriyle sürdürüyor. Benzer direniþlere sahne olan Mýsýr'da Tahrir, Pekin'de Tiananmen, Tahran'da Azadi, Kiev'de Baðýmsýzlýk, Atina'da Sintagma meydanlarýnýn sivil kutsal alanlar olduðunu anlatan Simon Jenkins, gerçek siyasetin ekranlarda deðil meydanlarda yapýldýðýný belirtiyor. Londra'da eski Baþbakan Margaret Thatcher döneminde pek çok eyleme sahne olan Trafalgar Meydaný'nýn uzun yýllardýr siyasî eylemlere kapalý olduðunu yazan Jenkins, "Trafalgar sadece Belediye Baþkaný'ný pohpohlayacak þovlar ve ticari gösteriler için kullanýlýyor. Erdoðan bunu tüm kalbiyle onaylayacaktýr" yorumunu yapýyor. Jenkins, "Erdoðan Taksim'i boþaltarak alýþveriþ merkezini kurabilir. Týpký Thatcher'ýn, istediði vergileri koymak için Trafalgar'daki eylemleri daðýtmasý gibi" diyor ve yazýsýný þu sözlerle bitiriyor:"ama unutmayýn bu Thatcher'a hiçbir iyilik getirmedi. Sonunda Meydan kazandý." (Odatv.com/ajanslar) Avrupa Komisyonu'ndan Kýbrýslý Türklere üçüncü ülke gibi finansman penceresi Avrupa Komisyonu'nun Kýbrýslý Türklere, aday üçüncü ülke gibi; uzun vadeli finansman penceresi açmaya çalýþtýðý haber verildi. Fileleftheros Brüksel çýkýþlý haberini "Kýbrýslý Türklere Uzun Vadeli Finansmana Avrupa Penceresi... AB Omorfo (Güzelyurt), Mia Milia (Haspolat) ve Maðusa'daki Atýk Ýþleme Çalýþmalarýndan Memnun" baþlýðýyla aktardý. Gazete Avrupa Komisyonu'nun bu çerçevede 2012 tarihli, Kýbrýslý Türklere finansman konulu Denetleme Konferansý raporundaki, programýn sürdürülebilirlik sorununu uzun vadeli planlama olmamasýna baðladýðý gözlemini not ettiðini yazdý. Gazeteye göre buna paralel olarak Denetleme Konferansý'nda AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafýndan ilgili notu olumlu karþýladýðýný vurgulayan Komisyon, Güzelyurt ve Maðusa'daki atýk iþleme tesisi çalýþmalarýnda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet belirtirken Rumlarýn TMK'ya baþvurularýný önleyecek tedbirler görüþülüyor Rumlarýn KKTC'deki eski mallarý için Taþýnmaz Mal Komisyonu'na (TMK) baþvurmalarýný "engelleyecek tedbirleri kararlaþtýrmak" üzere Rum Ulusal Konseyi tarafýndan oluþturulan komisyon dün ilk toplantýsýný yaptý. Fileleftheros haberi "Ýþgal Bölgelerindeki 'Komisyona' Baþvurularý Engelleme Tedbirleri... Partiler Arasý Komisyonun Ýlk Toplantýsý ve Saptamalarý... Kararlar Bugünkü Olgular Temelinde Alýnacak" baþlýðýyla aktardý. Gazete Anastasiadis hükümetinin ve siyasi partilerin Rumlarýn TMK'ya kitlesel baþvurularýný engelleyebilecek ve bu yönde pratik sonuçlar verebilecek tedbirleri hazýrlamak üzere Rum Ulusal Konseyi tarafýndan, sýrf bu amaçla kurulan komisyonun dünkü ilk toplantýsýnda durum deðerlendirmesi ve tespiti yapýldýðýný yazdý. Edindiði bilgilere dayanarak dünkü toplantýda komisyon üyelerinin, TMK'ya baþvurularý engellemek için hukuki altyapýsý olan nihai önerilere varýlmasý gerektiði ortak görüþünde birleþtiðine iþaret eden gazete özetle þunlarý kaydetti: "Bu konuda bugüne kadar izlenen, politikalarýn istenilen sonucu vermediði, sonuç getirici olacak þekilde hareketlere ihtiyaç duyulduðu ortak tezine varýldý. Yine, göçmenlere 'komisyon'a gitmemeleri yönünde yapýlan çaðrýlarýn da sonuç vermediðine vurgu yapýldý. Dünkü toplantý sýrasýnda tedbirler kararlaþtýrýlýrken bugünkü ekonomik durumun da dikkate alýnmasý gereðine dikkat çekildi. Ýþgal bölgelerinde malý bulunan göçmenlere ve yaþadýklarý ekonomik sorunlar nedeniyle 'komisyon'a baþvurmalarýný önlemek için caydýrýcý ekonomik teþvikler verilmesi gerektiði görüþü öne çýkarýldý. Partilerin öneri belgelerini 30 Haziran'a kadar birbirleriyle teati etmelerine, komisyonun da 9 Temmuz'da yeniden toplanmasýna karar verildi. 9 Temmuz'daki toplantýda iþgal bölgelerindeki 'komisyona' baþvurularýn önlenmesi yönünde Haspolat'taki 270 bin kiþiye hizmet edecek iki toplumlu atýk iþleme tesisi çalýþmalarýnýn sürdüðüne vurgu yaptý. Brüksel'in özellikle doðanýn korunmasý ve muhtemel Natura 2000 bölgelerine saygý baþta olmak üzere diðer çevre alanlarýnda da ilerleme kaydedilmesi için büyük çabalar harcanmasý gerektiðine vurgu yaptýðýna dikkat çeken gazete þunlarý yazdý: "Dahasý Komisyon 'Tüzük hedefleri istikametinde Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesine yardým edilmesinin, Ada'nýn Kuzey kesimindeki iþleyiþ çerçevesi nedeniyle, baþarýlmasýnýn zor olacaðýný teslim ediyor ve bu þekilde yasadýþý rejimi eleþtiriyor. Yine, 'müktesebatýn gelecekte benimsenmesi ve uygulanmasý hazýrlýðýnýn 2012'de yavaþladýðý belirterek Kýbrýs Türk toplumunun, muhtemel bir çözümün sonucu olarak müktesebatý uygulamayý baþarabilmesi için desteðe ihtiyaç duyduðuna vurgu yaptý." somut tedbirlerin görüþülmesi bekleniyor. Komisyona Konstantinos Petridis baþkanlýk ediyor ve DÝSÝ'den Hristos Triandafillidis, AKEL'den Aristofanis Georgiu, DÝKO'dan Sofoklis Fittis, EDEK'ten Yorgos Varnavas, EURO.KO'dan Marios Karandonas ve Ekologlar'dan Nikos Pavlidis yer alýyor. Komisyon'a Panayotis Dimitriu ve Hristos Kliridis isimli hukukçular ve Zararýn Eþit Bölüþülmesi Kurumu'ndan temsilciler de katýlýyor." Simerini "Mülklerle Ýlgili Partiler Arasý (Komisyon) Ýþe Baþladý... Komisyon'un Bir Sonraki Toplantýsý 9 Temmuz'da" baþlýðýyla yansýttýðý haberde komisyon'a EURO.KO adýna katýlan Karandonas'ýn Rumlarýn KKTC'deki mallarýný TMK'ya satmalarýný durduracak yöntemler bulunmasý gerektiði görüþünü ortaya koyduðunu yazdý. Habere göre partisinin, KKTC'deki eski Rum mallarýnýn, üzerine bina yapýlabilecek orana tekabül eden kullaným alanýnýn Rum tarafýna aktarýlmasý önerisinde ýsrarlý olduðunu ve tedbir önerisi olarak bunu sunacaðýný anlatan Karandonas dünkü toplantýda AKEL'in bu görüþe temkinli yaklaþtýðýný ancak diðer partilerin görüþ birliði içerisinde göründüðünü kaydetti. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Basýn Sözcüsü Eleni Hrisostomu, dünkü toplantýyý geç kalýnmýþ olarak nitelemesine karþýn Rum Baþkanlýk Müsteþarý baþkanlýðýndaki toplantýdan memnuniyet belirtti. Avrupa Konseyi'nin, Rum "göçmenleri" TMK'ya ve KKTC mahkemelerine yönlendiren kararýndan yoðun endiþe duyduklarýný belirten Hrisostomu "Ekologlar olarak bu meseleyi ülkemizin diplomatik yenilgisi olarak görüyor, Kýbrýs sorununun belki en yakýcý baþlýðý olan iþgal bölgelerindeki mallar konusunun aldýðý þekilden hoþnutsuzluk ve endiþe duyuyoruz. Bu karar, ekonomik kriz nedeniyle köþeye sýkýþmýþ, iþgal bölgelerindeki mal sahibi Kýbrýslýlarýn Tazminat Komisyonu'na her gün yaptýðý baþvurularýn üzerine ilave geldi." Maraþ konusu donduruldu Yaþamýný KKTC'de sürdürmekte olan ve "mahsurlar" olarak adlandýrýlan Kýbrýslý Rumlarla ilgili konunun, Avrupa Konseyi toplantýsýnda kapandýðý haber verildi. Politis gazetesi "Maraþ'ý Dondurdular Avrupa Konseyinde Mahsurlar Boyutuna Son", baþlýklý haberinde, Ankara'nýn, Rum kesiminin Türkiye aleyhindeki 4'üncü devletlerarasý baþvurusundan ortaya çýkan ve artýk Rum mallarý ile Kayýplar konusundan oluþan bütün yükümlülüklerini; baþarýlý bir þekilde çözüm, kapanýþ ve uyum yoluna koyduðunu yazdý. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin geçtiðimiz haftaki toplantýsýnýn, yaþamýný KKTC'de sürdürmekte olan ve "mahsurlar" olarak adlandýrýlan Kýbrýslý Rumlarla ilgili konuya bir "nefes getirdiðini" yazan gazete, Bakanlar Komitesi Sekreterliðinin, Türkiye'nin, AÝHM'nin 4'üncü devletlerarasý baþvurudaki telkinlerine tam anlamýyla uyduðunu teyit ettiðini belirtti. Elde ettiði bilgilerin, Ankara'nýn þimdi de mülkler konusunu kapatmaya kararlý olduðu yönünde olduðunu kaydeden gazete, Ankara'nýn, tek zayýf noktasýnýn artýk yalnýzca Maraþ olduðunu düþündüðünü ekledi. Gazete, yine ayný bilgilere dayanarak, Strazburg'da, Ankara'nýn peþini býrakmayan yasal rahatsýzlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý amacýyla; Maraþ'la ilgili faaliyetlerin de bu çerçevede planlandýðýný ifade etti. Bu faaliyetlerin önümüzdeki aylarda gerçekleþmesinin beklendiðini ve bunlarýn Maraþ'ýn açýlmasýna yol açacaklarýnýn düþünüldüðünü kaydeden gazete, Maraþ'ýn Kýbrýs Türk yönetimi altýnda açýlmasý seçeneðinin de masadan kalkmayacaðýný savundu. Ayný bilgilere dayanarak, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu, Yüksek Mahkeme ve Temyiz Mahkemesinin beklemede olduklarýný ve bunlarýn Maraþ'la ilgili davalarý "dondurduklarýný" ileri süren gazete, Yüksek Mahkemenin bu çerçevede, Maraþ kökenli Andreas Lordos'la ilgili davanýn kararýný önümüzdeki Eylül ayýna kaydýrdýðýný öne sürdü. Temyiz mahkemesinin de Maraþ'la ilgili baþka bir davada ayný þeyi yaptýðýný ileri süren gazete, iki mahkemenin de Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla birlikte 28 Haziran'da yaz tatiline gireceklerini ve Eylül ayýnda yeniden açýlacaklarýný ekledi.

12 12 13 Haziran 2013 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Çiçeðin gözü vardýr Eðrisi düzü vardýr Bize nazar deðmesin Herkeþin gözü vardýr Sýradýþý Bir Ödül Töreni Mustafa Kutlu DERGAH YAYINLARI "Erdemli kiþinin uykusu tatlý olur." Addison Seni bir yerlerden ýsýrýyor gözleri Antika eþya gibisin aþkýn sergi salonunda Görkemli gösterilerin yapay oyuncularý Tükrük üretmeye alýþkýn aðýzlarca Bilgiç lâflar ediyorlar karþýnda Konuþsun susmayý beceremeyen Sen dinle, üstünü kül örtmüþ ateþ Sevdanýn son Kerem'ine benzeyen Abdülkadir Budak "Sevdanýn son Kerem'i" adlý þiirinden DAÜ VE UKÜ ÜNÝVERSÝTELERARASI KISA FÝLM YARIÞMASI'NDA ÝKÝÞER ÖDÜL KAZANDI Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslar arasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) öðrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen "4. Ulusal Yeþil Kamera Üniversitelerarasý Kýsa Film Yarýþmasý"nda ikiþer dalda ödül kazandý. DAÜ'den verilen bilgiye göre, "Sanayi, Sürdürülebilir Ekonomi, Çevre" kategorisinde yönetmenliðini DAÜ Radyo - Televizyon ve Sinema bölümü öðrencisi Evren Tunçdöken'in yaptýðý "Simbiyoz" isimli film ödüle layýk görülerek, 5 bin TL'lik para ödülü aldý. Birincilik ödülünün verilmediði "Ýklim Deðiþikliði, Hava ve Su" kategorisinde ise, yönetmenliðini DAÜ Ýletiþim Fakültesi'nde araþtýrma görevlisi ve doktora öðrencisi olan Mert Yusuf Özlük'ün yaptýðý "Sera" adlý film ikinci oldu ve 2 bin 500 TL'lik para ödülü kazandý. FODER'ÝN GELENEKSEL FOTOÐRAF SERGÝSÝ AÇILIYOR- KKTC'nin en eski fotoðraf derneði FODER'in bu yýlki geleneksel fotoðraf sergisi 18 Haziran Salý günü saat 19.30'da Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde açýlacak. FODER Yönetim Kurulu Üyesi Altay Sayýl, serginin açýlýþýný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yapacaðýný bildirirken, kokteylli sergide, 29 fotoðrafçýnýn 92 fotoðrafýnýn sergileneceðini açýkladý. Sergi Haziran tarihleri; saatleri arasýnda gezilebilecek. 17. ULUSLARARASI MAÐUSA KÜLTÜR-SANAT FESTÝVALÝ BAÞLIYOR 17. Uluslararasý Maðusa Kültür Sanat Festivali, 17 Haziran Pazartesi akþamý, ZAZ konseriyle baþlýyor. KKTC, Türkiye ve dünyadan sanatçýlarýn sanatseverlerle buluþacaðý festival, 15 Temmuz'a kadar sürecek. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 17 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasýnda aðýrlýkla Salamis Antik Tiyatro'da gerçekleþtirilecek festivalle ilgili bilgiler verdi. Golden Tulip Otel'de yer alan basýn toplantýsýnda konuþan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, dünyanýn ayakta alkýþladýðý sanatçýlarý Kýbrýslýlarla buluþturmayý yýllardýr önemli bir misyon olarak gördüklerini söyledi ve Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali'nin uluslararasý alanda daha çok bilinir hale gelmesinin ülkeye artý deðer saðladýðýný belirtti. "Festivalin artan prestiji, ülkenin prestijini de artýrarak, ülke turizmine hareket kazandýrýyor" diyen Kayalp, Gazimaðusa'yý turizmde çekim merkezi yapmayý hedeflerinden biri olarak belirleyerek yola çýkan festivalin, bugün ülke turizmini etkileyecek uluslararasý bir boyuta ulaþtýðýný vurguladý. Festivalde uluslararasý alanda ses getirecek etkinliklerle yerli sanatçýlarýn etkinliklerini bütünün bir parçasý olarak gördüklerini dile getiren Kayalp, ülkedeki sanat kalitesinin küçümsenemeyecek düzeyde olduðunu ve daha önceki yýllarda Kýbrýslý sanatçýlarýn performanslarýnýn gözler önünde olduðunu belirtti. Festivalin tiyatro dýþýndaki etkinliklerinin Gazimaðusa'daki Salamis Antik Tiyatro'da yapýlacaðýný söyleyen Kayalp, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu tarafýndan sunulacak olan "Kabare Kýbrýs" oyununun Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýlacaðýný kaydetti. Cihangir kadýn kursu sergi ve kermes düzenliyor Cihangir Kadýn Kursu tarafýndan düzenlenen sergi ve kermes, 15 Haziran Cumartesi saat 16.00'da Cihangir Gençlik Spor Kulübü binasýnda gerçekleþtirilecek. Etkinlikten elde edilecek gelirinin tamamý Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþlanacak. Etkinlikte, Deðirmenlik Belediyesi Halk Danslarý Topluluðu, Gönyeli Müzik Severler Grubu, Lefkoþa Folklor Derneði Dillirga Grubu ve Lefkoþa Belediye Pop Orkestrasý sahne alacak. Türk Sanat Müziði Korosu konser verdi Çatalköy Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu 3'üncü konserini verdi. Belediyeden verilen bilgiye göre, çalýþmalarýna 2 yýldýr devam eden koro,10 Haziran'da verdiði konserde 8'i solo 20 eser seslendirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý Öðretim Görevlisi Yýldýrým Aktaþ'ýn da konuk sanatçý olarak katýldýðý gecede bir konuþma yapan Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu konserlere katýlýmýn arttýðýný gözlemlediðini belirterek, "Ýleride verilecek konserler tadilatý baþlatýlan kendi salonumuzda olacak" dedi. Mehmet Hulusioðlu, konuk sanatçý Aktaþ'a ve Koro Þefi Gülüþan Gazanfer'e teþekkür ederek, çiçek ve plaket takdiminde bulundu. UKÜ Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) de, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen "4. Ulusal Yeþil Kamera Üniversitelerarasý Kýsa Film Yarýþmasý"ndan iki ödül kazandý. UKÜ'den verilen bilgiye göre, UKÜ Reklâmcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Bölümü ile Endüstri Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin ortaklaþa hazýrladýðý, yönetmenliðini Abdurrahim Topal'ýn yaptýðý "O'nun Dünyasý" isimli film "Tehlikeli atýklar, Atýk yaðlar, Özel Atýklar" kategorisinde 3'üncülük kazandý. Filmin afiþi de "En Ýyi Afiþ Tasarýmý"nda 3'üncülüðe layýk görüldü. BÜYÜK ÖDÜL 30 BÝN TL'YDÝ Türkiye ve Kuzey Kýbrýs olmak üzere 64 ayrý üniversiteden 170 filmin katýldýðý yarýþmanýn 30 bin TL'lik büyük ödülünü Kültür Üniversitesi'nden bir öðrenci kazandý. Jüri Baþkanlýðýný Ediz Hun'un yaptýðý yarýþmada 5 kategoride 14 film ödüle layýk görüldü. YDÜ KISA FÝLM YARIÞMASINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ), TC Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý himayesinde gerçekleþtirilen "4.Ulusal Yeþil Kamera Üniversiteler Arasý Kýsa Film Yarýþmasý"nda "Çevre Oskarý Ödülü"ne layýk görüldü. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, bu yýlki yarýþmaya, Türkiye ve KKTC'deki 65 üniversiteden 175 film baþvurdu. YDÜ öðrencisi Ahmed Al-saeert, Omar Alýq, Sümeyra Kasal ve Mutahýr Mýrza yarýþmanýn "Ýklim Deðiþikliði - Hava - Su / Çevre" kategorisinde ikincilik Oskarý almaya hak kazanýrken, "Afiþ Tasarýmý" kategorisinde de ikincilik Oskarý alarak, iki ödülün sahibi oldu. Yarýþmada, Radyo TV ve Sinema Bölüm Baþkaný Yrd. Doç Dr. Fevzi Kasap baþkanlýðýndaki öðrenci grubu ile temsil edilen YDÜ hem film gösteriminde hem de afiþ sergisinde yer aldý.

13 13 Haziran 2013 Perþembe 13

14 14 13 Haziran 2013 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Fatma Tahsin Eczanesi: Atatürk Cad. No:107 B Eski Gönyeli Belediye Binasý Yaný Askeri Birlik Karþýsý Gönyeli Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: ABD'den Erdoðan'a bir uyarý daha BM GENEL SEKRETERÝ BAN DA SÜKUNET ÇAÐRISI YAPTI inanýyoruz. Daha önce de söylediðimiz gibi Türkiye'nin uzun süreli istikrarý, güvenliði ve refahýný en iyi garanti altýna almanýn yolunun, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlükleri ve özgür ve baðýmsýz bir medyayý onaylamaktan geçtiðine inanýyoruz." Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada, "Ýfade özgürlüðü haklarýný kullanan bireyleri cezalandýrma yönündeki herhangi bir giriþimden ve herhangi bir tarafýn þiddeti provoke etmeye yönelik çabalarýndan kaygýlýyýz. Bugünkü olaylarýn, durumun diyalog yoluyla çözüme kavuþturulmasý ihtiyacýný pekiþtirdiðine inanýyoruz" ifadesi kullanýldý. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'deki olaylarý kaygýyla izlemeye devam ettiklerini ve barýþçýl protesto haklarý da dahil olmak üzere ifade ve toplanma özgürlüðünden yana olmayý sürdürdüklerini kaydetti. Hayden, açýklamasýnda þunlarý belirtti: "Ýfade özgürlüðü haklarýný kullanan bireyleri cezalandýrma yönündeki herhangi bir giriþimden ve herhangi bir tarafýn þiddeti provoke etmeye yönelik çabalarýndan kaygýlýyýz. Bugünkü olaylarýn, durumun diyalog yoluyla çözüme kavuþturulmasý ihtiyacýný pekiþtirdiðine BAN KÝ MOON Diðer yandan BM Genel Sekreteri Ban KiMoon, Gezi Parký'ndaki olaylara iliþkin sükunet çaðrýsý yaptý. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Martin Nesirky, basýn brifinginde gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye'deki geliþmeleri takip ettiklerini söyledi. Genel Sekreter Ban'ýn sükunet çaðrýsý yaptýðýný kaydeden Nesirky, "Ban, farklýlýklara diyalog yoluyla yaklaþmanýn önemini vurguluyor. Demokratik devletin temel ilkelerinden olan toplanma hakký ve ifade özgürlüðüne saygý gösterilmeli. Protestolar da barýþçýl olmalý" dedi. Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yaramaz küçük 1 2 çocuk. Uzaklýk bildirir. 2-Bazý maddeleri 1 korumak, belirli bir parlaklýk kazandýrmak 2 veya boyamak için kullanýlan saydam 3 veya donuk cama benzeyen cila. 4 Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan 5 eþya veya kimse. 3-Birçok kiþinin zor 6 kullanarak ele 7 geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. 8 Birini bir göreve getirme, tayin etme. 9 4-Kira. Ansýzýn, birdenbire. 5-Güzel, 10 zarif, modaya uygun olma durumu. 11 Lityum'un kýsaltmasý. 6-Hecelerin uzunluk ve kýsalýk veya açýklýk deðerlerine göre türlü ses kalýplarýndan oluþan divan edebiyatý nazým ölçüsü. Lefkoþa Türk Lisesi'nin kýsa yazýlýþý. 7-Güvenmek (iki kelime). 8-Ters okunuþu "Eski dilde Ay". Kâðýt para. 9-Euro'ya geçmeden önceki Alman para birimi. Güzel kokulu bir madde. 10-Ýspanya'da Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden örgüt. Baryum'un kýsaltmasý. Kuran surelerini oluþturan cümlelerden her biri. 11-Zayýf, ince uzun boylu kimseler için kullanýlýr. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Dünkü bulmacanýn çözümü Sosyal Medya üzerinden yayýlmaya çalýþan bir grup, 16 Haziran'da Ýstanbul'a Recep Tayyip Erdoðan'a destek vermeye gidiyor. Recep Tayyip Erdoðan'a destek vermek amacý ile 16 Haziran Pazar Günü Ýstanbul'a gitmeye hazýrlanýyor. Sosyal Medya üzerinden yapýlan çaðrý ile 16 Haziran'da Ýstanbul'a gidileceði bildirilirken, Kýbrýs'ýn kuzeyinde Gezi Parký eylemcilerine destek veren birçok Sivil Toplum Örgütü, bu fotoðrafa aðýr tepki gösterdi. Kýbrýs Postasý Özel- Ýstanbul Gezi Park'tan baþlayarak tüm Türkiye ve akabinde de dünyanýn bir çok noktasýna yayýlan eylemler ile ilgili olarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde bir ekip Avrupa Parlamentosu oturumunda Türkçe 'Tayyip istifa' çaðrýsý Avrupa Liberaller ve Demokratlar Ýttifaký Grubu'ndan Guy Verhofstadt: Dünyanýn en büyük hapishanesi Türkiye. Bu çoðunluðun tiranlýðýdýr Yukarýdan Aþaðýya: 1-Birini gerekli bir iþ için tam zamanýnda bir yere götürmek. 2-Küçük çocuklarý korkutmak için uydurulmuþ hayali yaratýk. Karþýlýklý alýp verme. 3-Manda yavrusu. Ters okunuþu "Karaman köyünün orijinal adý". 4-Bir yabancý eseri, kiþi ve yer adlarýný deðiþtirerek yerli bir eser durumuna getirmek, adapte etmek. 5-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Brom elementinin kýsaltmasý. 6-Harf okunuþu. Arama Kurtarma Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Eski dilde "Mavi". 7-Usanç ve öfke anlatýr. Çabuk ve kolay kavrayan kimseler için kullanýlýr. 8-Ýnsan öldüren kimse. Üzüntülü düþünce durumu, kaygý. 9-Sodyum'un kýsaltmasý. Bilimsel. Bir emir. 10-Herhangi bir sanat eserinde iþlenen konu. Ýþ görmeyi, çalýþmayý sevmeyen, çaba göstermekten, sýkýntýdan kaçan kimse. 11-Baba. Temel düþünce, prensip. Tantal'ýn kýsaltmasý. Türkiye'nin Avrupa'da yeri yok." "GAZETECÝ HAPÝSHANESÝ" Swoboda'nýn ardýndan söz alan Avrupa Liberaller ve Demokratlar Ýttifaký Grubu'ndan Guy Verhofstadt ise "Gazeteciler için dünyanýn en büyük hapishanesi Türkiye. Bu çoðunluðun tiranlýðýdýr" diye konuþtu. Verhofstadt þöyle devam etti: "Rusya'da Putin'i, Macaristan'da Urban'ý gördük. Þimdi de Türkiye'de Erdoðan'ý görüyoruz. Ben seçilmiþ bir hükümete karþý deðilim. Ama demokrasinin giderek kötüleþtiðini söylüyorum. Biz grup olarak Türkiye'nin AB üyeliðini destekliyoruz. Ama AB'nin prensiplerine sýrtýný dönen bir Türkiye'yi deðil." Avrupa Parlamentosu genel kurulunda "Türkiye'deki durum" baþlýklý özel bir oturum düzenlendi. AP bugün de Türkiye'deki geliþmeler hakkýnda karar tasarýsýný oylayacak. Gezi olaylarý Avrupa Parlamentosu'nda görüþüldü. Oturumda AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Catherine Ashton da konuþtu. AP'deki siyasi gruplar da olaylarla ilgili görüþ beyanýnda bulundu. AP Sosyalist Grup Baþkaný Hannes Swoboda, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn "Bu Erdoðan deðiþmez" sözlerine sert bir yanýt verdi. Swoboda, "Bu bir tehdittir" dedi. Swoboda þunlarý söyledi: "Baþbakan'ýn derin devlet yapýlarýyla mücadelesinin takdir edilmesi gerekiyor. Ama gösterilerde hem üniformalý polisler hem de sivil polisleri görüyoruz. Demek derin devlet hala burada ve derin devleti kendi kullanýyor. Bu kadar çok gazeteci hapisteyse, bunun demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Erdoðan Arap dünyasý için rol-model olmak istiyorsa, deðiþmek zorundadýr. Bu haliyle, ÝRLANDALI VEKÝLDEN TÜRKÇE ÇAÐRI Avrupa Birleþik Sol - Kuzey Yeþil Sol Konfederal Grubu'ndan Paul Murphy ise Gazi Mahallesi'nde düzenlenen protestolara deðindi ve Türkiye genelindeki göstericilere seslenerek, "Devam edin" mesajý verdi. Murphy, "bir günlük genel grev ilan edilmesi gerektiðini ve Erdoðan'ýn istifaya zorlanmasý gerektiðini" savundu. Murphy'nin Ýngilizce yaptýðý konuþmada Türkçe "Tayyip istifa" ifadesini kullanmasý dikkat çekti. T24 DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 13 Haziran 2013 Perþembe 15

16 16 13 Haziran 2013 Perþembe

17 13 Haziran 2013 Perþembe 17

18 18 13 Haziran 2013 Perþembe

19 13 Haziran 2013 Perþembe 19 GOLF FEDERASYONU BAÞKANI SONER YETKÝLÝ KKTC Golf Federasyonu Genel Kurulu'nda baþkanlýða Soner Yetkili seçildi. Federasyondan verilen bilgiye göre, KKTC Golf Federasyonu Kýbrýs Türk Tabipler Birliði salonunda gerçekleþtirdiði özerklik sonrasý ilk genel kurulunda yönetim kurulunu belirledi. Dr. Hasan Öztoprak Asbaþkanlýða, Mehmet Özarý Genel Sekreterliðe, Bertan Erçin Mali Sekreterliðe seçilirken, Dr. Hasan Garabli, Feridun Kýlýç, Hasan Kasapoðlullarý, Özcan Bundak ve Mustafa Sedat faal üyeler olarak belirlendi. Golf Federasyonu Denetim Kurulu, Dr. Filiz Besim, Ali Ratip Doðruer ve Targüç Özen'den, Ceza Kurulu ise Ozan Bekiroðlu, Avukat Fýrat Akyol ve Önder Akser'den oluþtu. Federasyonun kurullarý, federasyona üye 6 kulübün mutabakatýyla belirlendi. TÜRK-ALMAN MEDÝKAL KONFERANSI Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi tarafýndan organize edilen II'inci. Kýbrýs Türk- Alman Medikal Konferansý 13 Haziran'da yapýlýyor. YDÜ'den verilen bilgiye göre, YDÜ Hastanesi 101 numaralý odada saat 09:00'da baþlayacak, konferansta Alman doktorlar ile YDÜ Hastanesi doktorlarý sunum yapacak. Bakanlýktan açýklama: BAÞSAÐLIÐI Otelde ikamet eden vatandaþ otelin sahibi Ýçiþleri Ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Basýn Bürosu, dün Yenidüzen gazetesinde "Yeni Yurttaþýn Adresi Otel Odasý" baþlýðýyla yer alan, vatandaþlýða alýnan bir þahsýn kimlik kartýnda ikametgah adresi olarak Golden Tulip Hotel'in gösterilmesi konusundaki haberle ilgili açýklama yaptý. Açýklamada, söz konusu þahsýn, Golden Tulip Hotel'in sahiplerinden biri olduðu ve otelde ikamet ettiði kaydedildi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, gazetenin haberi manipülatif bir þekilde, siyasi amaç güderek yaptýðý iddia edildi. Adý geçen þahsýn vatandaþlýk iþlemlerinin 11 Nisan 2012 tarihinde tamamlandýðý vurgulanan açýklamada, haberde yurttaþlýða kabulün, seçim öncesi gerçekleþmiþ gibi yansýtýldýðý söylenerek, bu durum eleþtirildi. ULUSLARARASI LEFKOÞA ÇOCUK HALK DANSLARI FESTÝVALÝ DÜZENLENÝYOR Lefkoþa'da faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Birliði, Göçmenköy-Taþkýnköy Kültür Derneði ve Lefkoþa Folklor Derneði, Uluslararasý Lefkoþa Çocuk Halk Danslarý Festivali düzenliyor. Yapýlan ortak açýklamada, Türkiye'den iki ekibin de katýlacaðý festivalin Haziran'da yapýlacaðý belirtildi. Ýlk kez düzenlenecek olan Uluslararasý Lefkoþa Sendikamýz üyelerinden Sn.Soydan Sakallý'nýn deðerli babasý MUSTAFA SAKALLI'nýn Vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhuma Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI Golden Tulip Hotel'in ülke ekonomisine katký koyduðu belirtilen açýklamada, ülkeye yatýrým yapan iþ insanlarýnýn KKTC yurttaþlýðýna alýnmasýnýn "doðal olduðu" kaydedildi. Açýklamada, "Basýn etik kurallarýna uyduðunu iddia eden ve KKTC'de ilk kez 'okur haklarý ve doðru haber için okur temsilciliðini' yayýn hayatýna geçirmesi ile övünen bir yayýn kuruluþunun böylesi kamuoyunu yanýltýcý habere imza atmasý ise son derece düþündürücüdür" denildi. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nýn, basýn mensuplarýna, bakanlýkla ilgili haberlerde kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi adýna yardýma hazýr olduðu belirtildi. Açýklamada, yanlýþ haberlerin deþifre edilmesi sonucu, basýn-yayýn organlarýnýn güvenilirliðini kaybetme tehlikesi ile karþý karþýya kalabileceði de kaydedildi. Çocuk Halk Danslarý Festivali ile folklor kültürünü yaþatmak hedefleniyor. Amaçlarýnýn festivali uluslararasý boyutta yapmak olduðu kaydedilen açýklamada Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek ve Makedonya'dan davet ettikleri ekiplerin KKTC'ye geliþ maliyetinin yüksek olduðu öne sürülerek gelemeyeceklerini bildirdikleri kaydedildi. DÜNYANIN EN YAÞLI ÝNSANI 116 YAÞINDA ÖLDÜ Dünyanýn en yaþlý insaný unvanýyla Dünya Guinness Rekorlar Kitabý'na giren 116 yaþýndaki Jiroemon Kimura yaþamýný yitirdi. Japonya'nýn Kyotango kentinde yaþayan ve 19 Nisan 1897'de dünyaya gelen Kimura'nýn ölüm nedeninin yaþlýlýk olduðu bildirildi. Guinness'e göre 2012'de Kimura ayrýca 115 yaþýndayken o döneme kadar en uzun yaþayan ilk erkek olarak da rekorlar kitabýna adýný yazdýrmýþtý. Kimura'nýn ölümün ardýndan dünyanýn en yaþlý insaný unvanýnýn yine bir Japon olan Misao Okawa'ya geçtiði kaydedildi. Okawa, dünyanýn en yaþlý kadýný ünvanýný da elinde bulunduruyor. MANDELA'NIN SAÐLIK DURUMU "OLDUKÇA CÝDDÝ" Eski Güney Afrika Devlet Baþkaný Nelson Mandela'nýn (94) saðlýk durumunun "oldukça ciddi ancak sabit" olduðu bildirildi. Güney Afrika Devlet Baþkaný Jacob Zuma, akciðer enfeksiyonu rahatsýzlýðýnýn nüksetmesi nedeniyle 5 gün önce hastanede tedavi altýna alýnan Mandela'nýn saðlýk durumunun "oldukça ciddi ancak sabit" olduðunu söyledi. Mandela'yý hastanede iki kýzý ve eski eþi de ziyaret etti. Adaylýk için 21 Haziran'a kadar baþvuru gerekiyor 2013 Milletvekilliði Erken Genel Seçimi'nde adaylýk için 21 Haziran Cuma gününe mesai saatine sonuna kadar baþvurulmasý gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün yayýnladýðý 30 numaralý duyurusuna göre, adaylar, 22 Haziran 2013 Cumartesi günü Bayrak Radyosu'nda haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilân edilecek. Siyasal partilerin, aday listelerinde gösterilen adaylarýn doðum yerlerini, doðum tarihlerini, anne-baba adý ve soyadlarýný bildirmeleri gerekiyor. Adaylarýn ayrýca "Anayasa'nýn ve deðiþtirilmiþ þekliyle 5/1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn adaylýk için aradýðý koþul ve nitelikleri haiz olduklarýna, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve baþka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine" iliþkin beyanlarýnýn yaný sýra, polis karakter belgesi, en az 3 yýldan beri daimi ikametgâhýnýn KKTC'de olduðunu gösteren muhtar belge veya belgeleri, Kimlik Kartý veya fotokopisini, yurt ödevini yaptýðýný veya bundan muaf tutulduðunu gösteren belge veya fotokopisini vermesi gerektiði bildirildi. Baðýmsýz adaylar ise karakter belgesi, ikametgah belgesi, Kimlik Kartý ve yurt ödevini yaptýðýný veya bundan muaf tutulduðunu gösteren belgenin yaný sýra, Anayasa ve yasanýn adaylýk için aradýðý koþul ve niteliklere haiz olduklarýný belirten bir yazýyla Ýlçe Seçim Kurulu'na baþvurmasý gerekiyor. Arzu edenler, Ýlçe Seçim Kurullarý'nda bu amaç için hazýrlanan formlardan yararlanabilecek. Baþvurular ile birlikte sunulmasý gereken belgelerden herhangi birinin sunulmamasý halinde, ilgili adayýn seçim sonucunda seçimi kazanmasý dikkate alýnmayabilir. Duyuruda, "Siyasal Partilerin ve baðýmsýz adaylarýn baþvurularýnda, özellikle Anayasa'nýn seçme, halkoylamasýna katýlma ve seçilme hakkýný düzenleyen 68. maddesini; deðiþtirilmiþ þekliyle 5/ 1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylýk için baþvurmayý düzenleyen 58. maddelerini dikkate almalarý gerekmektedir" denildi. KÝRALIK ÝÞYERÝ VE DAÝRE Yeniþehir, Limasol Bank arkasý, Doðuþ Kliniði yanýnda: Dükkan: Sendeli, 40 metrekare. Reklam veya ecza/ saðlýk firmasýna özellikle uygun. Daire: II. kat eþyasýz (120 metrekare). Ýkamet veya iþyeri olarak kullanýlabilir. Tel: KÝRALIK EV Vadili de kiralýk ev. 3 yatak odalý bahçeli eþyalý 220, eþyasýz 200 stg. Tel: Satýlýk daire Çaðlayan da Türk koçanlý 3+1 daire satýlýktýr. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 23 Haziran Pazar Lefkara/Limasol/ Hayvanat bahçesi/pisuri/ eski Baf yolunda Alehtora/Bladanisya/ Evdim/Aytuma köylerinde muhteþem bir gün. Yemek ve otobüs 55TL AYZER EMLAK Kiralýk Yeniþehir'de 2+1 full yeni eþyalý daireler * Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 yeni eþyalý lüks daire * K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý daire 700 TL * Gönyeli'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler * Yenikent'te kat full eþyalý daire 800 TL Satýlýk * Kermiya'da 3+1 zemin kat daire * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de klinik veya dersane olmaya müsait 250 metrekare 1. kat daire Stg. *Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg SATILIK Çom az kullanýlmýþ paslanmaz çelik endüstriyel mutfak ekipmaný satýlýktýr. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

20 Dudak uçuklatan teklif iddiasý Ýngiliz Independent gazetesi, Monaco'nun Cristiano Ronaldo için astronomik bir teklif yapmaya hazýrlandýðýný yazdý. Gazeteye göre, Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedeli önerecek Monaco, Ronaldo'ya da yýllýk net 20 milyon euro maaþ vaadediyor! Ronaldo'nun imaj haklarýndan elde ettiði gelirin çok büyük bölümü de kendisine kalacak. Federeasyonlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamayýp seçim yatýrýmý için kulüplerin elektrik borçlarýný ödeyen Spor Bakanlýðý'na tepki yaðýyor. Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutçu: Bu adaletsizlik ve insafsýzlýktýr Spor Bakanlýðý'nýn seçim yasaklarý girmeden futbol kulüplerinin elektrik borçlarýný ödemek için 1,635,000 TL tutarýndaki katký payýný spordan aktarmasýna federasyonlardan tepkiler yaðýyor Kuzey Kýbrýs Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutçu "Seçim yasaklarýnýn hemen öncesinde Bakanlar Kurulumuz tarafýndan 30 civarýnda futbol kulübünün elektrik paralarýnýn ödenmesine yönelik 1,635,000 Türk Lirasý tutarýnda katký yapýlmasý yönünde alýnan karar adaletsiz ve insafsýzlýktýr" dedi... Spor Bakanlýðý'nýn seçim yasaklarýndan bir gün önce yaklaþlýk 30 civarýnda futbol kulübünün toplam 1,635,000 TL tutarýndaki elektrik borçlarýný ödemesine tepki yaðýyor. Ülkemizde faaliyet gösteren federasyonlarýn acil sorunlarýný "para yok" gerekçesi ile çözmeyen Spor Bakanlýðý'nýn kulüplere elektrik parasý ödemesine Tenis Federasyonu'ndan büyük tepki geldi. Baþkan Saffet Barutçu'nun açýklamasý aynen þöyle: Kuzey Kýbrýs Tenis Federasyonu olarak ülke sporuna ve sporcularýna ve kulüplerimize imkanlar dahilinde en iyi þekilde hizmet vermeye çalýþýyoruz.her zaman için bu MTG'de Ahmet Ogan gitti, Ali Oraloðlu geldi Geçtiðimiz sezon Maðusa Türk Gücü teknik direktörlüðünü yapan Ahmet Ogan yönetimle yaptýðý görüþme sonunda kulüple olan tüm baðlarýný kopardý. Yönetim teknik sorumluluða Ali Oraloðlu'nu getirdi Süper Lig ekiplerinden Maðusa Türk Gücü geçtiðimiz sezon takýmýn teknik patronluðunu yapan Ahmet Ogan ile yollarýný ayýrdý. Yönetim teknik sorumluluða Ali Oraloðlu'nu getirdi. Geçtiðimiz sezon baþkanlýk krizi yaþayan Maðusa T.Gücü'nde takým kaptaný Hasan Tamel ile toparlayan ve lige hazýrlayan Ahmet Ogan bu sezon için geçtiðimiz hizmetlerimizi ilgili dönemde görevde olan Spor Bakanlýðýmýzla uyum içerisinde yürütürken zaman zaman yapýlan uygulamalara da tepkimizi koyuyoruz.bu çerçevede seçim yasaklarýnýn hemen öncesinde Bakanlar Kurulumuz tarafýndan 30 civarýnda futbol kulübünün elektrik paralarýnýn ödenmesine yönelik 1,635,000 Türk Lirasý tutarýnda katký yapýlmasý yönünde alýnan kararý adaletsiz ve insafsýz bir karar olarak deðerlendiriyoruz. Spor Fonunun oluþturulmasý öncesindeki dönemde gerçek anlamda sporumuza ayrýlan kaynak çok yetersizdi ve tenis sporu için de altyapýsýz, elektriksiz, soyunma odasý ve WC'i akþam yönetimle masaya oturdu. Yapýlan görüþmeler sonunda bazý konularda anlaþma saðlanamayýnca Maðusa T.Gücü yönetimi Ahmet Ogan ile yollarýný ayýrma kararý aldý. Alýnan bu kararýn ardýndan baþarýlý teknik adamýn Maðusa T.Gücü alt yapý koordinatörlük görevine devam etmeyeceðini ve görevden ayrýldýðýný yönetime iletti. dahi olmayan 5 toprak kort dýþýnda hiçbir ciddi proje gerçekleþtirilememiþtir. Ancak daha sonralarý oluþturulan Spor Fonu ile sporumuza ciddi oranda kaynak aktarýlmaya ve bu kaynaklarýn kullanýmý konusunda da sadece altyapý projeleine kullanýlmasý yönünde alýnan kararla umutlarýn yeþerdiði bir döneme girildi.yine bu dönemde tenis sporu için elle tutulur projeler kapalý bir tenis kortunun yapýmý, mevcut açýk kortlarýn ýþýklandýrýlmasý ve son dönemde Ýdari Binamýzýn geniþletilmesi projesine verilen katkýlar oldu.ancak aslýnda oluþan bu Spor Fonu kaynaðý ile bunlarýn çok ötesinde projeler gerçekleþtirilmeliydi. Fonun oluþumu ile birlikte Futbol Kulüpleri Fonun kendi çabalarý ile oluþturulduðu iddiasýyle ortaya çýkarak kaynaðýn tümünü kullanmak üzere Spor Bakanlýðý bürokratlarý üzerinde siyasileri kullanarak baský kurmuþlar ve ülke genelindeki ihtiyaçlar doðrultusunda hazýrlanacak altyapý projeleri için harcanmasý gereken kaynaðýnneredeyse %90'ý populist yaklaþýmlarla plansýz programsýz ve amaçsýz bir þekilde harcanma alýþkanlýðý maalesef genel bir uygulama haline gelmiþtir. Bu süreçlerde çeþitli platformlarda yaptýðýmýz eleþtiriler hep görmemezlikten gelinmiþ veya ülkedeki en kolay yol olan adam karalama, bu bizden deðil o yüzden eleþtiriyor yaklaþýmý ile deðerlendirilmiþtir. Ancak bugüne kadarki tüm olumsuzluklara raðmen iyi niyetle sporumuza hizmet etme çabasý içerisinde olduk ve ülke gençleri için yapabileceðimizin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduk.bu süreçte birçok kez hayal kýrýklýklarý ve üzüntüler yaþadýk ama yine hep olumlu düþünmeye ve gelecekte yapýlan hatalarýn tekrarlanmayacaðýna kendi kendimizi inandýrmaya çalýþtýk zaten baþka þekilde bu görevleri sürdürmek mümkün olamamaktadýr.ancak geçtiðimiz günlerde erken seçim kararý alýndýðý bir tarihte Bakanlar Kurulumuzun siyasi rüþvet niteliðinde bir karara imza atmasý bizler gibi amatörce kendinden ve ailesinde fedakarlýklar yaparak bu görevleri yürütenlere büyük bir þok daha yaþatmýþtýr. Kendi adýmýza konuþursak, 8 aydýr çevre telleri yýkýlmýþ bir tesiste faaliyetlerimizi sürdürürken, zeminleri gerekli yenilemelerin yapýlmamasýndan dolayý berbat durumda olan, 6 yýldýr kullanýlan kapalý kortun delik deþik olan tavan ve yan brandalarý her an yýkýlma ile yüz yüze iken, saha bakýmý için olmazsa olmazlardan birisi olan hurda haline gelmiþ silindirlerle iþ yapmaya çalýþýrken ki bunlar sadece Tenis Federasyonuna ait tek tesisin eksiklikleridir,binbir zorluklarla mücadele eden kulüplerimize haliniz nedir ihityaçlarýnýz nedir diyemediðimiz bir ortamda bizlere kaynak yok cevabý veren bu ülkeyi yönetenler tam 1,685,000.-TL'yi 30 civarýnda futbol kulübünün elektrik borçlarýný ödeme kararý alýyorsa yazýklar olsun!!! Umarým geçtiðimiz hafta Spor Þurasýnda Sporda Ekonomi ve Kaynaklarýn etkin kullanýmý Komisyonunda aldýðýmýz kararlar bundan sonra sporumuzu yönetecek siyasilerimiz tarafýndan dikkate alýnýr ve böyle adaletsiz ve bizleri derinden yaralayan kararlar alýnmaz" Kickboks Milli Takýmý Balkan Kupasý için Bosna Hersek'e gidiyor Kýbrýs Türk Judoi Hapkido ve Kickboks Federasyonu tarafýndan oluþturulan Kickboks Milli Takýmý Balkan Open Þampiyonasýna katýlýyor. Kickboks Milli Takýmý Bosna Hersek'te yapýlacak olan Balkan Þampiyonasý için yarýn bu ülkeye gidecek Haziran tarihleri arasýnda yapýlacak olan turnuvaya Milli Takýmýmýz 4 sporcu, 1 antrenör ve 1 Yönetici ile gidecek. Federasyon Baþkaný Niyazi Demirel bu þampiyonaya gidecek sporcu sayýsýný daha fazla olarak planladýklarýný ancak Spor Dairesinden gerekli katkýyý alamadýklarý için sporcu sayýsýný yarýya indirdi. Demirel Þampiyonaya katýlan sporcularýn baþarýlý sonuçlar alacaklarýna inancýnýn büyük olduðunu söyledi ve tüm sporculara baþarýlar diledi. Bosna Hersek'te yapýlacak olan þampiyonaya katýlacak Kickboks Milli Takýmý heyeti þu kiþilerden oluþuyor; Kürþat Dünki (Kafile Baþkaný- Federasyon asbaþkaný) Cuma Öztürk (Antrenör) Murat Maraþlýoðlu (Sporcu - Gençler kategorisi) Aytan Tosun (Sporcu - Gençler kategorisi) Oktay Ýlhan (Sporcu - Büyükler kategorisi) Emine Akýn (Sporcu - Büyükler kategorisi) Mehmet Ersoy tavla turnuvasý ile anýlacak Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði tarafýndan geleneksel haline getirilen Mehmet Ersoy aný tavla turnuvasý yapýlýyor. 15 Haziran Cumartesi günü yapýlacak olan Mehmet Ersoy aný tavla turnuvasýnýn bu yýl 6'ýncýsý yapýlacak. Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Lokalinde yapýlacak olan tavla turnuvasýna katýlýmýn büyük olmasý bekleniyor. Merhum hakem Mehmet Ersoy aný tavla turnuvasý saat 09.30'da baþlayacak ve ayni gün þampiyonun belli olmasý ile sona erecek. Kýbrýs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði tarafýndan düzenlenen turnuvada dereceye girenlere turnuva sonunda çeþitli ödüller takdim edilecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

CNN International Erdoðan için "Avrupa'nýn Yeni Hitler i" dedi

CNN International Erdoðan için Avrupa'nýn Yeni Hitler i dedi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beþiktaþ taraftarlarý Topçu Kýþlasý'ný duyar duymaz sahaya indilerse neden þaþtýnýz? Top aþýklarý Topçu lafýný duyar da þut atmaya koþmazlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2013 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4387 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Asgari ücreti nasýl buldunuz? 1560 TL olmuþ... Yerinde saymýþ yani... Hatta daha da geri! Dövizin týrmanýþýndan önce elinize 600 Euro geçiyordu... Þimdi ise 600'ün de altýna düþtü! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KRÝZ ÞANSA DÖNÜÞÜR MÜ? HAVA BOÞALMADI. Ali Osman

KRÝZ ÞANSA DÖNÜÞÜR MÜ? HAVA BOÞALMADI. Ali Osman Kýrk haramiler gitti, kýrk günlük hükümet geldi... Gelmiþ geçmiþ hükümetlerimizin kýrk yýlda yapamadýklarýný ister misiniz bu hükümet kýrk günde yapsýn þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

CÝÐER, SICAK SÜT VE YOÐURT Erdoðan Baybars ÞEHÝRLERARASI YOLCULUK. Dolgun Dalgýçoðlu. CTP-BG - DP-UG mönüsü: Ciðer, süt ve yoðurt

CÝÐER, SICAK SÜT VE YOÐURT Erdoðan Baybars ÞEHÝRLERARASI YOLCULUK. Dolgun Dalgýçoðlu. CTP-BG - DP-UG mönüsü: Ciðer, süt ve yoðurt CTP Birleþik Güçler ile DP Ulusal Güçler Kýbrýs sorunu dýþýnda herþeyde anlaþmýþ. Farzedin ki siz de Madagaskar'dasýnýz... Kýbrýs'ý unutun ve hükümeti kurun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2013

Detaylı

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars Küçük'ün istifasýný sunarken Eroðlu ile fotoðrafý camlanýp çerçevelenip duvara asmaya deðer... Birbirlerinin yüzüne bakmýyorlar! Ýkisi de yere bakýyor... Bakacak yüz kalmadý demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

TARÝH: 20 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3923 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) ÝLAHLAR NE DÜÞÜNÜYOR? Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Haspolat'ta 200 dönüm, 76 evlek olan arazi külliye için bir Ýslam vakfýna kiralandý. 30 yýllýðýna 100 TL'ye. Ýlk inþa edilecek olan ilahiyat koleji ve 3 bin kiþilik cami! Takdir-i ilahi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4572 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝRADESÝZ OLARAK KOLTUKTA TUTUNMA Türkiye'de Recep Tayyip Erdoðan cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný ilan ettiðine göre, bizim de adayýmýzý þimdiden onun karþýsýna dikmemiz lazým... Akýncý'dan baþka kim olabilir ki bu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı