Darýsý Saat Kulesi ne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Darýsý Saat Kulesi ne"

Transkript

1 Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutuyor. Bugün Çorum un yaný sýra Ankara ve Ýstanbul daki müzelerde sergilenen Hitit eserleri, Atlas Dergisi nin 50 Simgeyle Anadolu Tarihi adlý kitap çalýþmasýnda yerini aldý. * HABERÝ 12 DE Depolarda yanýcý özelliði bulunan maddelerin bulunmasý nedeniyle yangýn sürekli büyüdü. Emniyet Müdürlüðü ne ait TOMA lar da yangýna müdahale etti Toptancýlar Sitesi felaketi yaþadý 1 EYLÜL 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Darýsý Saat Kulesi ne Akþemseddin Camii nin aydýnlatýlmasý mimari estetiðini gün yüzüne çýkarýrken, vatandaþlarýn da beðenisi kazandý. Çorumlular memleketin simgesi Saat Kulesi nin de ýþýklandýrýlmasýný istiyor. * HABERÝ 5 DE Orhan Öztürk Milletvekili Aday Adayý O görevde 10 dakika kalýp istifa etti Terör eylemleri açýsýndan kritik illerden Bitlis in merkeze alýnan Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, Merkez Valiliði görevinde 10 dakika kaldýktan sonra, görevinden istifa etti. * HABERÝ 7 DE Orhan Öztürk Kabinede Muhsin Baþkan izi Geçici hükümetin Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Kanal A ekranlarýnda Kanal A Yayýn Koordinatörü Fahrettin Damga'nýn konuðu oldu. * HABERÝ 7 DE AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Þehrimizde birileri masa baþýnda oturmuþ, þehitler üzerinden, kandan politika yapýyor. dedi. * HABERÝ 7 DE Yalçýn Topçu Bekiroðlu ndan MHP ye eleþtiri Rumi Bekiroðlu Akþemseddin Camii ýþýl ýþýl oldu. Çocuklar erkekliðe adým attý Yaðmur Damlasý Derneði'nin bu yýl ikincisi düzenlenen sünnet þöleninde dokuz çocuk daha erkekliðe ilk adýmýný attý. * HABERÝ 4 DE MHPÇorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek ve MHPyöneticileri çocuklara altýn hediye Çorum'da gýda, kozmetik ve deterjan ürünlerinin yer aldýðý depoda çýkan yangýnda bir itfaiye eri yaralandý, iki kiþi de dumandan etkilendi. * HABERÝ 3 DE Çorumlular Saat Kulesi nin de benzer þekilde aydýnlatýlmasýný bekliyor. Silmkent daha fazla ilgi bekliyor Çorum un sayfiye yerleþim alanlarýndan Silmkent ilgi bekliyor. Silmkent sakinleri, belediye hizmetlerinden kýsmen istifade ettiklerini, ancak bunun yeterli olmadýðý görüþünde. * HABERÝ 6 DA Silmkent sakinleri, belediye hizmetlerinden kýsmen istifade ettiklerini, daha fazla ilgi beklediklerini ifade etti. Türkiye nin 28 inci turizm fakültesi Çorum da kuruldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye'nin 28'inci turizm fakültesinin Çorum'da kurulduðunu söyledi. * HABERÝ 2 DE Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi ne yeni müdür Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne Doç. Dr. Adem Korukcu atandý. * HABERÝ 2 DE Doç. Dr. Adem Korukcu Zekeriya Iþýk a yeni görev Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk atandý. * HABERÝ 2 DE Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, 12 Eylül Cumartesi günü yapýlacak genel kurulda tekrar aday olmayacaðýný açýkladý. * HABERÝ 8 DE Prof. Dr. Reha Metin Alkan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Süleyman Koca görevden ayrýlýyor Ecz. Süleyman Koca

2 2 SALI 1 EYLÜL 2015 Türkiye nin 28 inci turizm fakültesi Çorum da kuruldu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye'nin 28'inci turizm fakültesinin Çorum'da kurulduðunu söyledi. Alkan, yaptýðý açýklamada, üniversite bünyesinde turizm fakültesi kurulmasýna iliþkin teklifin Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilerek, 27 Aðustos tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný hatýrlatarak, yeni kurulan fakültenin hem Çorum hem de üniversitenin geliþmesine büyük katký saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Turizm fakültesiyle beraber üniversitedeki fakülte sayýsýnýn 8'e çýktýðýný kaydeden Alkan, henüz 9 yýllýk geçmiþe sahip Hitit Üniversitesi'nin 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 7 meslek yük- Zekeriya Iþýk a yeni görev Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk atandý Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne atandý. Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk 04 Mart 1977 de Çorum da doðdu. Ýlkokulu Yaydiðin Köyü nde, ortaokulu Bahçelievler'de orta öðrenimini ise Fatih Lisesi'nde tamamladý. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans, Kýrýkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eðitimi alan Yrd. Doç. Dr. Iþýk, Þubat 2015 te Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Anabilim Dalý Yakýnçað alanýnda Osmanlý Toplumunda Devlet-Tarikat Ýliþkileri konulu tez çalýþmasý ile doktorasýný tamamladý. Osmanlý Topum Yapýsý, Osmanlý Kültürü, Osmanlý Toplumunda Din ve Dini Zümreler alanlarýnda çalýþmalarý bulunmaktadýr. Uluslararasý öðrenci kayýtlarý baþladý Prof. Dr. Reha Metin Alkan sekokulu ve 11 araþtýrma rek, þöyle devam etti: ve uygulama mer- "Tarihi mimarisi keziyle büyümesini ve özgün somut-soyut hýzla sürdürdüðünü deðerleriyle önemli vurguladý. kültürel çekiciliði olan Alkan, Çorum'un, ilimiz, her yýl gerek Hitit medeniyetinin yerli gerekse dünyanýn merkezinde yer almasýnýn yaný sýra sahip olduðu tarihi, kültürel ve coðrafi yapýsýyla kültür turizmi açýsýndan muhteþem zenginliðe sahip olduðuna dikkati çeke- dört bir yanýndan yabancý ziyaretçiyi aðýrlamaktadýr. Mevcut deðerlerin ortaya çýkarýlmasý ve turizm potansiyelinin harekete geçirilip daha da ileriye ta- Hitit Üniversitesi ne uluslararasý öðrenci kayýtlarý baþladý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nden yapýlan açýklamada, Yabancý uyruklu öðrenci olarak eðitim almak üzere üniversitemize baþvuruda bulunan öðrenci adaylarýnýn yerleþtirme iþlemleri sonucu kayýt hakký kazanan asil öðrenci adaylarýmýzýn kayýtlarý baþlamýþtýr. Kayýtlar 4 Eylül 2015 Cuma günü saat 17:00 e kadar devam edecektir. Kayýt hakký kazanan ve kayýt yaptýrmayan adaylarýn yerine Yedek Öðrenci adaylarýmýzýn Kabul Mektuplarý 08 Eylül 2015 Pazartesi gününden itibaren e-posta adreslerine gönderilecektir. denildi. Öte yandan kayýtlarla ilgili þu bilgiler verildi: Kayýtlar Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýnda yapýlacaktýr. Hitit Üniversitesi ne uluslararasý öðrenci kayýtlarý baþladý. þýnmasý noktasýnda önemli bir iþlev görecek olan turizm fakültesi, þüphesiz ilimizin tanýnmasýna ve geliþmesine önemli katkýlar saðlayacaktýr. Dolayýsýyla þehrimizde kurulan bu fakültede verilecek eðitimin temel hedefi baþta Çorum olmak üzere mikro düzeyde þehir ve Orta Karadeniz bölgesi, makro düzeyde ise ülke genelinde gereksinim duyulan eðitimli iþ gücünün yetiþtirilmesine ve ülke turizminin geliþimine katký saðlamak olacaktýr." Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk Alkan, gelecek yýllarda öðrenci alýmý yapýlacak fakültenin dekanlýk görevine de vekaleten Prof. Dr. Mustafa Býyýk'ýn görevlendirildiðini kaydetti.(a.a.) Kayýtlarda Ýstenecek Belgeler Lise diplomasýnýn aslý ve T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý ndan veya ülkelerindeki TC Büyükelçiliklerinden alýnabilecek Denklik Belgesi, Not belgesinin aslý ve Türkçe ye çevrilmiþ onaylý örneði, Sýnav Sonuç Belgesi nin aslý (YÖS veya Uluslararasý sýnavlara giren adaylardan), Resmi kimlik belgesi veya pasaportun ibrazý, Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslý (Sýnava girmiþse), 2 Adet vesikalýk fotoðraf, Öðrenimlerini sürdürebilmeleri için Yeterli Olacak Maddi Güvence Miktarý olarak en az 2000$ (Ýki bin ABD Dolarý) tutarýndaki banka dekontu veya eþdeðer miktarda resmi bir güvence belgesi. Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi ne yeni müdür Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðüne Doç. Dr. Adem Korukcu atandý. Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu, Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðü ne atandý. Doç. Dr. Adem Korukcu 1977 yýlýnda Almanya da doðdu yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesini bitirdi yýlýnda Gazi Üniversitesi Çorum Ýlahiyat Fakültesinde göreve baþladý. Ankara Üniversitesi nde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eðitimi adlý tezle 2001 yýlýnda yüksek lisansýný, Kavram Haritalarý- Merkezin müdürlüðüne Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu atandý. nýn Din Öðretiminde Kullanýmý adlý tezle 2007 yýlýnda doktorasýný tamamladý. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde Temmuz 2009 tarihinden itibaren Yardýmcý Doçent; Ekim 2013 tarihinden itibaren ise, Doçent olarak görev yapmaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. ÝÞKUR dan ek gelir fýrsatý ÝÞKUR üniversite öðrencilerine staj ve ek gelir saðlýyor. Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR), Aktif Ýstihdam Politikalarý kapsamýnda uygulamaya koyduðu Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) aracýlýðý ile üniversite öðrencilerine hem staj imkâný sunuyor hem de yarý zamanlý çalýþarak ek gelir saðlama fýrsatý veriyor. Yapýlan açýklamada uygulama hakkýnda þu bilgiler verildi: Ýþ piyasasýnýn en önemli sorunlarýndan biri olan beceri uyumsuzluðunun giderilmesi amacýyla Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) tarafýndan; Aktif Ýstihdam Politikalarý kapsamýnda Ýþ Baþý Eðitim Programý uygulamaya konulmuþtur. ÝÞKUR tarafýndan baþlatýlan Ýþ Baþý Eðitim Programý, ülkemiz için iþgücü piyasasýnda; arz edilen iþgücünün nitelikleri ile piyasada talep edilen nitelikler arasýndaki uyumun saðlanmasý açýsýndan oldukça önemli bir aktif istihdam politikasý tedbiridir. Ýþyerinde staj uygulamasý öðrencilerinden mezuniyet sonrasý istihdam edilebilirliðinin ve uyum becerisinin artmasýna ve okuldan çalýþma hayatýna geçiþ sürecine katký saðlayacak nitelikte en önemli uygulamalardandýr. Diðer taraftan iþletmeler açýsýndan küresel rekabet edilebilirliðin önemli anahtarlarýndan biri olan eðitimli, nitelikli ve yenilikçi insan kaynaðý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna katký saðlayacak, iþletmelerin rekabet gücünü ve verimliðini artýracak önemli bir araç olarak kabul görmektedir. Aktif istihdam tedbiri olarak uygulanan iþbaþý eðitim programýndan özellikle üniversite öðrencilerinin yararlanabiliyor olmasý, iþyerlerinde insan kaynaklarýnýn geliþimine ve iþletme verimliliðine önemli katkýda bulanabilecektir. ÝÞBAÞI EÐÝTÝM PROGRAMININ ÖÐREN- CÝLERE SAÐLADIÐI FAYDALAR NELERDÝR? Doç. Dr. Adem Korukcu Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi nde önemli bilimsel çalýþmalar yapýlýyor. ÝÞKUR üniversite öðrencilerine staj ve ek gelir saðlýyor. Ýþbaþý eðitim programýndan yararlanan öðrenciler eðitim aldýklarý veya baþka bir alanda mesleki deneyim ve becerilerini uygulamalý olarak geliþtirme fýrsatý bulabilecektir. Programa katýlan üniversite öðrencileri zorunlu stajlarýný bu program aracýlýðýyla yapma þansýna sahip olarak iþ arama sürecinde bu deneyimlerine CV lerinde yer vermek suretiyle iþ bulma sürecinde yaþanan deneyim eksikliði engelini aþabilecektir. Program süresine baðlý olarak katýlýmcýlara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkâný verilmektedir. Programa katýlan tüm öðrencilere ÝÞKUR tarafýndan günlük 38,48 TL ücret ödenmektedir. Programa katýlan üniversite öðrencilerinin program süresince burs veya öðrenim kredileri kesilmediðinden öðrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrýca program süresince katýlýmcýlar adýna iþ kazasý ve meslek hastalýðý ile genel saðlýk sigortasý primleri ÝÞKUR tarafýndan karþýlanarak katýlýmcýlarýn saðlýk hizmetlerinden faydalanmalarý saðlanmaktadýr.

3 SALI 1 EYLÜL Toptancýlar Sitesi nde bir iþyeri kül oldu Gýda Toptancýlar Sitesi nde bir iþyerinde yangýn çýktý. Ýtfaiyeciler yangýný güçlükle kontrol altýna aldý. Þeker Fabrikasý ve Orman Ýþletme Müdürlüðü nden takviye istendi. Çorum'da gýda, kozmetik ve deterjan ürünlerinin yer aldýðý depoda çýkan yangýnda bir itfaiye eri yaralandý, iki kiþi de dumandan etkilendi. Çorum-Ankara karayolu yakýnýndaki Gýda Toptancýlar Sitesi'nde Mehmet Þahin'e ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý. Depo içerisindeki gýda, kozmetik ürünler ve deterjanlarýn etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýna, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri müdahale etti. Ekipler, parlayýcý ürünlerin fazla olmasý nedeniyle alevleri kontrol altýna alamayýnca Orman Ýþletme Müdürlüðüne ait arazöz, Þeker Fabrikasý'na ait itfaiye ile belediyeye ait sulama araçlarý da yangýna müdahale etti. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, söndürme çalýþmalarýna destek olmasý amacýyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý'nýn (TOMA) da olay yerine getirilmesi talimatýný verdi. Kýsa süre içerisinde bölgeye gelen TOMA da yangýna müdahale etti. Yangýnýn bitiþikteki depolara sýçramamasý için büyük çaba sarf eden ekipler, yaklaþýk 2 saat süren müdahalenin ardýndan alevleri söndürdü. Depoda soðutma çalýþmalarý gece boyunca devam etti. Müdahale sýrasýnda kolundan yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen 2 kiþi, olay yerindeki ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Yangýn sýrasýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir de olay yerine gelerek, ekiplerden çalýþmasýný koordine etti.(a.a.) Baþ'ýn, Maliye Bakanlýðý Müsteþarlýðý'na getirilmesine iliþkin karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. Bakanlýk Müsteþarý Naci Aðbal, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde milletvekili adayý olmak için istifa etmiþti. Maliye Müsteþarlýðýný, Ýsa Coþkun vekaleten yürütüyordu. - KPSS sonuçlarýna göre merkezi yerleþtirme sonucunda yapýlacak atamalar, - Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý ve Diþ Hekimliði Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý sonucunda atanmaya hak kazananlarýn atanmalarý, - Doçent ve profesör kadrolarýna yapýlacak atamalar, sayýlý Kanun'un 53. maddesi kapsamýna giren eski hükümlü atamalarý sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 1. ve ek 6. maddeleri kapsamýna giren atamalar, sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamýnda veya diðer ilgili mevzuata göre yapýlacak askeri personel atamalarý, sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun'un 22. maddesi uyarýnca yapýlacak atamalar, - Devlet burslusu olarak yurtdýþýna gönderilen öðrencilerin akademik eðitimlerini tamamlamalarýný müteakip atanmalarý, - Zorunlu yer deðiþtirmeye tabi atamalar, - Eþ durumu ve mazeret nedeniyle yapýlacak naklen atamalar, - Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrýlýp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapýlacak atamalar, - Mükteseben yapýlacak derece terfileri ve görevde yükselme sýnavý sonucunda yapýlacak atamalar, - Yargý kararlarýnýn uygulanmasý nedeniyle yapýlacak atamalar, sayýlý Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesi ile 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamýna giren atamalar, deðiþikliði niteliðinde olanlar dahil naklen veya açýktan atamalarý, ikinci bir talimata kadar durduruldu. Genelgeye göre, ancak kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacýyla ivedi ve zorunlu hallerde istisnalar dýþýnda yapýlacak atamalar için Baþbakanlýktan izin alýnmasý gerekecek. Ayrýca bu kurum ve kuruluþlarda daire baþkaný, eþiti ve üstü boþ kadrolara vekalet, yürütme ve tevdir dahil tüm görevlendirmeler ile üyesi olunan uluslararasý kuruluþlar ve anlaþmalar gereðince katýlýmýn zorunlu olduðu toplantýlar hariç tüm yurtdýþý geçici görevlendirmelerde Baþbakanlýktan izin alýnacak.(hürriyet) Tüm atamalar durduruldu Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda bazý istisnalar haricindeki naklen veya açýktan atamalar durduruldu. Atamalarýn durdurulduðuna dair Baþbakanlýk Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda, (Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði, TBMM Ýdari Teþkilatý, Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcý adaylarýnýn atanmalarý yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlýðý veya Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu, Sayýþtay Baþkanlýðý, Kamu Denetçiliði Kurumu, Milli Ýstihbarat Teþkilatý, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlarýn kurduklarý birlik, müessese ve iþletmeler hariç); Maliye Bakanlýðý Müsteþarlýðýna atama Ýtfaiye ekipleri iki saat aralýksýz alevlerle mücadele etti. Depolarda yanýcý özelliði bulunan maddelerin bulunmasý nedeniyle yangýn sürekli büyüdü. Emniyet Müdürlüðü ne ait TOMA lar da yangýna müdahale etti Maliye Bakanlýðý Müsteþarlýðý'na Seyit Ahmet Baþ atandý. Klavyede tüm tuþlar Türkçe olacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Türk Standardlarý Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulunda kabul edilen yeni "F Klavye Standartý"na göre, klavyedeki tüm tuþ isimlendirmelerinin artýk Türkçe olacaðýný bildirdi. Iþýk, "F klavyelerde" bundan sonra "" yerine "sil", "enter" yerine "giriþ", "print screen" yerine de "ekraný kopyala" tuþlarýnýn yer alacaðýný bildirdi. Bakan Iþýk, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, "F klavye"de tüm tuþ isimlendirmelerinin Türkçe olduðu standardýn "F Klavye Standartý"na göre, klavyedeki tüm tuþ isimlendirmelerinin artýk Türkçe olacaðýný bildirdi. TSE Teknik Kurulunda kabul edildiðini söyledi. "F klavye" standardýnýn ilk olarak 1975 yýlýnda hazýrlandýðýný anýmsatan Iþýk, söz konusu standardýn zaman içinde iki kez revize edildiðini ifade etti. "Talepler dikkate alýndý" Bu sürede, klavyedeki tuþlarýn isimlendirilmesinin de Türkçe olmasý gerektiði yönünde talepler geldiðini dile getiren Iþýk, þunlarý kaydetti: "Bu talepler doðrultusunda da bir revizyon kararý alýndý. Bu kapsamda bir teknik komite kurularak, standart taslaðý oluþturuldu. Ýlgili paydaþ- larýn da görüþleri alýnarak, taslak son haline getirildi ve dünkü teknik kurul toplantýsýnda Türk standardý olarak kabul edildi. Buna göre, söz konusu klavyedeki tüm tuþ isimlendirmeleri artýk Türkçe olacak. Örnek vermek gerekirse, F klavyelerde bundan sonra '' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriþ', 'print screen' yerine 'ekraný kopyala' tuþlarý yer alacak." Bakan Fikri Iþýk, yapýlan bu revizyonu özellikle yeni nesiller için Türkçe'nin doðru ve yerinde kullanýmý açýsýndan çok önemsediðini sözlerine ekledi. - Müfettiþ raporu veya soruþturma sonucu yapýlmasý gereken atamalar, sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýna Kanun'un ek 7. maddesi kapsamýna giren atamalar hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan ÇORUM ANA BAYÝÝ TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ

4 4 SALI 1 EYLÜL 2015 Çocuklar erkekliðe adým attý BURAK YALÇIN Yaðmur Damlasý Derneði 9 çocuðu sünnet ettirdi. Þenlik kapsamýnda sema gösterisi yapýldý. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, selamlama konuþmasý yaptý Sünnet olacak çocuklara hediyeler verildi. Yaðmur Damlasý Derneði'nin bu yýl ikincisi düzenlenen sünnet þöleninde dokuz çocuk daha erkekliðe ilk adýmýný attý Derneðin Hayýr çarþýsýndan baþlayan çocuk gezdirme töreni ve Mimar Sinan Mahallesi Osmanlý Çay Bahçesi'nde gerçekleþtirilen etkinlikler sünnet olan çocuklarýn aileleri, yakýnlarý ve çevre halkýn yoðun ilgisiye izlendi. MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, MHP yöneticileri ve Türkiye Kamu-Sen e baðlý sendikalarýn baþkan ve temsilcilerinin iþtirak ettiði sünnet þölen, Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'nun konuþmalarý ile baþladý. Dernek Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, "þölende MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek ve MHP yöneticileri çocuklara altýn hediye taktý. sünnet olan çocuklarýmýzý ve ailelerini kutluyor. Ýleriki hayatlarýnda saðlýk ve mutluluk içerisinde huzurlu bir yaþam diliyorum." Dedi. Þölende MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek bir selamlama konuþmasý yaptýlar. Sema gösterisi ve dualarýn ardýndan dernek tarafýndan sunulan ikramlar ve sünnet olan çocuklara misafirler tarafýndan hediyeleri takýldý. 'Mutluluklar paylaþýldýkça çoðalýr' Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, sünnet þöleninde yaptýðý açýklamada, mutluluklarýn paylaþýldýkça çoðalacaðýný söyledi. Konuþmasýna dualarla baþlayan Sözüdoðru, toylarýný þyereflendiren katýlýmcýlara teþekkür etti. Sözüdoðru, konuþmasýnda þöyle dedi: "Mutluluklar paylaþýldýkça çoðalýr düþüncesinden yola çýkarak bir araya geldiðimiz bu geleneksel ikinci sünnet þölenimize hoþ geldiniz diyor sevgiyle saygýyla hepinizi selamlýyorum. Ýmam Gazali hazretleri buyuruyor ki 'kim bir iþ için iyi bir niyetle yola çýkarsa Hz Allah kendilerine layýk olduklarýndan daha fazla hayýrlar ihsan eder. Bende sizlerin ve bizlerin hayýrlý bir iþ için ; peygamberimizin sünnetini yerine getirmek ve mutluluklarý paylaþmak için burada birlikte olduðumuzu düþünerek Allah (c.c.)yarýnlarýmýzý bugünden ahiretlerimizi Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru. dünyamýzdan hayýrlý kýlmasýný diliyorum. Bugün ayný zamanda zaferlerle dolu þanlý tarihimizin önemli bir duraðý olan 30 aðustos zafer bayramýný da kutluyoruz. Ancak içimiz buruk, gönlümüz hüzün dolu.aylardýr milletçe muhatap olduðumuz terör olaylarý basiretsiz yöneticilerimiz sayesinde oldukça palazlanmýþ güzel yurdumuzun her köþesini tehdit eder hale gelmiþ ve neredeyse her gün onlarca canýmýza kýyar olmuþtur. Böylesine birilerinin makam ve mevki uðruna oluþturduðu kaos, kargaþa ve belirsizlik ortamýnda büyüyüp geliþen vatan hainleri içimizi yakarken maalesef güzel þeyler söylemek oldukça güç ;Ancak bizler bu yüce vatan, bu millet ve sonsuza kadar daim olacaðýna inandýðýmýz devletimiz için ümitvar olmaya devam edeceðiz. Nizam-ý Alem ve Ýlayi Kelimetullah davamýzý yüceltmek için var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Unutmayalým ki sadece yaptýklarýmýzdan deðil yapamadýklarýmýzdan da sorumluyuz. Bu gün de burada bu düþünceyle hareket ederek '9 tane ýþýk yakalým' sloganýyla çýktýðýmýz bu hayýrlý yolda, Her zaman söylediðimiz gibi, biz sadece köprüyüz. Bu hizmetlerin gerçek sahibi, hamisi siz deðerli gönüldaþlarýmýzsýnýz biz gayretlerimizle 'Okyanusta bir damla deðil bir damlada okyanus olmaya çalýþýyoruz.' Sevgili çocuklarýmýz aileler için ilk mürüvvet diye nitelediðimiz bu sünnet merasimini çok daha ihtiþamlý eðlenceli bir þekilde kutlamayý bugünü iki bayram olarak kutlamayý çok istememize ve bu yüzden milli bir bayramla birleþtirmemize raðmen maalesef az öncede belirttiðim üzücü olan ve içimizi parçalayan lanet terör olaylarý sebebiyle mütevazý bir ölçüde tutmak zorunda kaldýk bu yüzden sünnet olan küçük kardeþlerimizin affýna sýðýnýyorum. Yüce Allah'tan çocuklarýmýzý, ailelerini ve yüce Türk milletini korumasýný diliyorum. Bugün sünnetini yaptýðýmýz çocuklarýmýz ve ailelerinin hayatlarýnýn bundan sonra ki dönemlerinde de mutlu ve aydýnlýk olmasýný, bugün olduðu gibi düðünlerinde de hep bir arada olmayý millet olarak daha huzurlu ve mutlu günleri yaþamayý Allah' tan dileyerek bu merasimin gerçekleþmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen bizzat mesaisini ayýrarak destek olan baþta sayýn il baþkanýmýz Bekir Çetin Bey e ve helal mallarýndan yaptýklarý hayýrlarla bizlere destek deðerli gönüldaþlarýmýza, katýlýmlarýndan dolayý diðer misafirlerimize ve basýn mensubu kardeþlerime 'toy'umuzu þereflendirdiðiniz için teþekkür ederek sözlerime son veriyorum. Tanrý Türk'ü korusun ve yüceltsin" Tefsir dersleri devam ediyor Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Sünnet þöleni Osmanlý Çay Bahçesi nde gerçekleþtirildi. Ýlke-der ve Çorum ÝHH Mavi Marmara Seminer nda her hafta Cuma akþamý Hafýz Yusuf Demirel tarafýndan gerçekleþtirilen Kur an-ý Kerim tefsiri dersleri devam ediyor. Tefsir dersinde bu hafta Ali Ýmran suresi 110 ile 120. ayetlerin tefsiri ele alýndý. Hanýmlar tefsir dersini Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý ndan ekrandan takip etti. Hafýz Yusuf Demirel, Ali Ýmran suresi 110 ile 120. ayetlerin tefsirini þöyle yaptý: 1- Ýnsanlýðýn hayýr ve kurtuluþu, ümmetin maruf ve münkere karþý tavrýna baðlýdýr. 2- Bu konu iman ile adeta özdeþ ciddi bir eylemdir. Zafer ve maðlubiyetin mihengidir. 3- Çoðunluk her zaman cehalet, dalalet, gaflet, þirk, küfür ve fýskýn etkisindedir. 4- Genelde küfür cephesi, özelde Yahudiler sadece üzer baþka zarar veremez. Savaþtan kaçarlar. Maðlup olurlar. Bu ilahi bir vaattir. 5- Zilletin, gazabýn ve aþaðýlýðýn yegane sebebi þu suçlardýr: Allah'ýn ayetlerini inkâr etmek, Peygamberleri haksýz yere öldürmek, isyankârlýk yapmak, Allah'ýn koyduðu sýnýrý aþmak. 6- Toptan suçlamak sakýncalýdýr. Ýnsanýn varsa suçuna/kirine karþý olmalýyýz. Kirli/suçlu/günahkar insana deðil! 7- Ýyi /Salih kimsenin özellikleri þunlardýr: Allah a ve ahirete iman, iyiliði emir, kötülüðü engellemek, hayýrlý iþlerde yarýþmak. 8- Yapýlan iyilik karþýlýksýz kalmayacaktýr. Kim muttaki izse onu Allah bilir. 9- Kafirlere ahirette mal ve evladýn faydasý olmayacak- týr. Ebedi ateþte kalacaklardýr. 10- Kendine zulmedene Allah acýmaz. Ýnsanlarýn acýmasý da fayda saðlamaz. 11- Dostluk ve düþmanlýkta ilkeleri Allah koyar. (Maide-55,56). 12- Gizli düþmanlar münafýklardýr. Sýfatlarýný tanýmazsak mahvoluruz. Söz-öz çeliþir. 13- Ýyiliðimize üzülen, acýlarýmýza sevinenler gizli düþmandýr. 14- Direnir/sabreder, sorumlu davranýrsak bize asla zarar veremezler. Hafýz Yusuf Demirel Hafýz Yusuf Demirel tarafýndan gerçekleþtirilen Kur an-ý Kerim tefsiri dersleri devam ediyor.

5 SALI 1 EYLÜL Darýsý Saat Kulesi ne MUSTAFA DEMÝRER Akþemseddin Camii ýþýl ýþýl oldu. Çorumlular Saat Kulesi nin de benzer þekilde aydýnlatýlmasýný bekliyor. Akþemseddin Camii nin aydýnlatýlmasý mimari estetiðini gün yüzüne çýkarýrken, vatandaþlarýn da beðenisi kazandý. Hakimiyet i arayan okurlar, Akþemddin Camii nin dýþ cephesi ve minarelerinde gerçekleþtirilen aydýnlatýlma çalýþmalarýnýn tarihi Saat Kulesi için de hayata geçirilmesini istediler. Hatýrlanacaðý üzere Çorum Belediyesi ve hayýrseverlerin katkýlarýyla ibadete açýlan Akþemseddin Camii nin dýþ cephesi ve minarelerinde geçtiðimiz hafta aydýnlatma çalýþmasý yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sosyal medya hesabýndan yaptýðý duyuruda, Gözbebeðimiz Akþemseddin Camii nin aydýnlatma çalýþmalarý devam ediyor. mesajýný verdi. Çorumlular Baþkan Külcü den benzer bir aydýnlatma çalýþmasýnýn Çorum un simgesi Saat Kulesi için yapýlmasýný bekliyor. Ýhracat ve ithalatýmýz arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Temmuz ayýn dýþ ticaret istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de ihracat %16,2, ithalat %8,7 azaldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da ihracat %15,5, ithalat %28,4 arttý, Tokat'ta ihracat %5,0, ithalat %6,4 arttý, Çorum'da ihracat %14,5, ithalat %605,6 arttý, Amasya'da ihracat 14,3, ithalat %47,5 azaldý. TÜÝK'in yaptýðý açýklama þöyle: Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yýlý Temmuz ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný ayýna göre %16,2 azalarak 11 milyar 181 milyon dolar, ithalat %8,7 azalarak 18 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleþti. DIÞ TÝCARET AÇIÐI %6,5 ARTTI Temmuz ayýnda dýþ ticaret açýðý %6,5 artarak 6 milyar 596 milyon Türkiye Ýstatistik Kurumu ithalat ve ihracat rakamlarýný açýkladý. dolardan 7 milyar 28 AB YE ÝHRACAT sýyla Ýngiltere (810 milyon dolar), Irak (630 milyon dolara yükseldi. %13,8 AZALDI milyon dolar) ve ABD Ýhracatýn ithalatý Avrupa Birliði'nin (605 milyon dolar) takip karþýlama oraný 2014 (AB-28) ihracattaki payý etti. Temmuz ayýnda %66, Temmuz ayýnda ÝTHALATTA ÝLK iken, 2015 Temmuz %45 iken, 2015 TemSIRAYI ÇÝN ALDI ayýnda %61,4'e düþtü. muz ayýnda %46,3 oldu. Çin'den yapýlan itab'ye yapýlan ihracat, Mevsim ve takvim halat, 2015 yýlý Temmuz 2014 yýlýnýn ayný ayýna etkilerinden arýndýrýlmýþ ayýnda 2 milyar 86 milgöre %13,8 azalarak 5 seriye göre; 2015 Temyon dolar oldu. Bu ülkemilyar 176 milyon dolar muz ayýnda bir önceki yi sýrasýyla Almanya (1 olarak gerçekleþti. milyar 980 milyon doaya göre ihracat %0,1, ithalat %3,9 arttý. TakEN FAZLA ÝHRA- lar), Rusya (1 milyar 706 milyon dolar) ve vim etkilerinden arýndýcat ALMANYA YA Ýtalya (1 milyar 20 milrýlmýþ seriye göre ise; Almanya'ya yapýyon dolar) izledi yýlý Temmuz ayýnlan ihracat 2015 yýlý da önceki yýlýn ayný ayýtemmuz ayýnda 1 milyar 100 milyon dolar na göre ihracat %17,2, olurken, bu ülkeyi sýraithalat %12,5 azaldý. Emir Kümbet e vefa Ordu nun Aybastý ilçesinde bulunan Perþembe yaylasýnda bulunan Daniþmentliler döneminde yapýlan savaþta þehit düþen Emir Kümbet için türbe inþa ediliyor. Anadolu da yýllarý arasýnda Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar,Aybastý, Amasya, Malatya, Kayseri þehirleri civarýnda kurulan ilk Anadolu beyliði olan Daniþmentliler in kurucusu Daniþ- ment Gazi nin komutanlarýndan olan ve 1105 yýlýnda Perþembe Yaylasý'nda Trabzon Rum Devleti ile yapýlan savaþta þehit düþen Emir Kümbet in hatýrasý canlandýrýlýyor. Aybastý Belediyesi, söz Perþembe yaylasýnda bulunan Daniþmentliler döneminde yapýlan savaþta þehit düþen Emir Kümbet için türbe inþa ediliyor. konusu savaþta þehit düþen askerlerin bulunduðu mezarlýðý onararak gelecek kuþaklara aktarmak için kollarý sývadý. Etrafý çevrilerek koruma altýna alýnacak olan 900 yýllýk mezarlýkta Emir Kümbet in kabrinin bulunduðu alana ise türbe inþa ediliyor. Aybastý Belediye Baþkaný Ýzzet Gündoðar, Daniþment Gazi ve askerlerinin kabirlerinin bulunduðu yaylada 904 yýldýr güreþ müsabakalarýnýn yapýldýðý hatýrlattý. Baþkan Gündoðar, Ýnþa edeceðim türbe ve onaracaðým mezarlýk Perþembe Yaylasý nýn tarihi geçmiþine ayna görevi yapacaktýr dedi.(ýha) Vali Ahmet Kara, þehit polis memuru Tanju Sakarya nýn Ankara Kocatepe Camiinde kýlýnan cenaze namazýna katýldý. Vali þehit cenazesine katýldý Vali Ahmet Kara, Þanlýurfa'da Balýklýgöl Devlet Hastanesi önünde polis ekip otosuna PKK terör örgütü elemanlarýnca haince yapýlan silahlý saldýrý sonucu þehit edilen Tanju Sakarya nýn Ankara Kocatepe Camiinde kýlýnan cenaze namazýna katýldý. Cenaze törenine Baþbakan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Yalçýn Topçu, Vali Ahmet Kara, TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, birçok sivil ve resmi devlet erkaný ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Mecitözü Ýlçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý þehidin Ankara'da ikamet eden ailesine taziyede bulunan Vali Ahmet Kara, bu tür menfur olaylarýn birdaha yaþanmamasý dileðinde bulundu. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) "2015 Yýlý Aðustos Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý" Samsun da yapýldý. OKA nýn yeni hizmet binasýnda yapýlan toplantýya OKA Yönetim Kurulu Dönem Baþkaný ve Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Valisi Ahmet Kara, Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, TR83 Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. OKA 2015 yýlý Aðustos Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý ný gerçekleþtirdiklerini ve gündemdeki konularý görüþmek için toplandýklarýný belirten Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Dönem Baþkaný Ýbrahim Halil Çomaktekin, Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel geliþmesine katkýda bulunmak, deðiþen ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin daha iyi uyum saðlama yeteneðinin geliþtirilmesine katký saðlamak için kalkýnma ajansýmýz ve ilgili kurumlarýmýz tarafýndan çeþitli faaliyetler ve projeler yürütülmektedir dedi yýlýnda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yapýlacak olan kamu yatýrýmlarý hakkýnda bilgi veren Çomaktekin, Ýllerdeki yatýrým tekliflerinin hazýrlanmasý, uygulanmasý, izlenmesi, ödeneklerin zamanýnda ve amacýna uygun olarak kullanýlmasý yýlý için 58.7 milyon TL, 2018 yýlý için ise 57.7 milyon TL lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçteki toplam 73 yatýrým projesinin toplam tutarý milyon TL dir. Bu tutarýn önümüzdeki 3 yýl için talep edilen miktarý milyon TL dir. Samsun ilinde toplam 18 kurum tarafýndan, 2016 yýlý yatýrým teklifleri kapsamýnda, 2016 yýlý için 1.3 milyar TL, devam edecek bazý teklifler için 2017 yýlý için 1.3 milyar TL, 2018 yýlý için ise yine 1.3 milyar TL lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçte 49 proje etüdü, 109 devam eden proje, 159 yeni proje olmak üzere toplam 316 yatýrým projesinin toplam tutarý 8.1 milyar TL dir. Bu tutarýn önümüzdeki 3 yýl için talep edilen miktarý 3.9 milyar TL dir. Tokat ilinde toplam 7 kurum, 2016 yýlý yatýrým teklifleri kapsamýnda, 2016 yýlý için 78.2 milyon TL, devam edecek bazý teklifler için 2017 yýlý OKA Samsun da toplandý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) "2015 Yýlý Aðustos Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý" Samsun da yapýldý. için kuruluþlar arasýnda iþbirliði ve koordinasyonun saðlanmasýný temin etmek amacýyla bölgemizin 4 ilinde 2016 yýlýnda yapýlacak kamu yatýrýmlarýný ve bunlarýn TR83 Bölge Planý olarak kabul edilen Yeþilýrmak Havza Geliþim Planýna uygun olup olmadýklarýný deðerlendireceðiz. Amasya ilinde toplam 12 kurum tarafýndan, 2016 yýlý yatýrým teklifleri kapsamýnda, 2016 yýlý için milyon TL, devam edecek bazý teklifler için 2017 yýlý için milyon TL, 2018 yýlý için ise milyon TL lik ödenek talep edilmektedir. Bu süreçteki toplam 192 yatýrým projesinin toplam tutarý 2.3 milyar TL dir. Bu tutarýn önümüzdeki 3 yýl için talep edilen miktarý 1.7 milyar TL dir. Çorum ilinde toplam 7 kurum tarafýndan, 2016 yýlý yatýrým teklifleri kapsamýnda, 2016 yýlý için 66.3 milyon TL, devam edecek bazý teklifler için 2017 için milyon TL, 2018 yýlý için ise milyon TL lik ödenek talep edilmektedir. Önümüzdeki 3 yýl için talep edilen miktar milyon TL dir. Bugünkü toplantýmýzda ayrýca ajans tarafýndan 2016 yýlýnda uygulanacak mali destek programlarýnýn konularý ve kapsamlarý hakkýnda yürütülmekte olan hazýrlýk çalýþmalarý ile halen yürütülmekte olan mali destek programlarýnda saðlanan ilerlemeler detaylý olarak ele alýnacaktýr. Ayrýca 4 ilimizde bulunan yatýrým destek ofislerinin faaliyetleri ve sektörlere yönelik teþvik ve bilgilendirme çalýþmalarý da gözden geçirilecektir diye konuþtu. OKA toplantýsýnýn ardýndan da ayný yerde Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði (YHKB) Meclis ve Encümen Toplantýsý yapýldý. Toplantýda Çomaktekin, birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.(ýha) OKA nýn yeni hizmet binasýnda yapýlan toplantýya Vali Ahmet Kara katýldý.

6 6 SALI 1 EYLÜL 2015 Silmkent biraz daha ilgi bekliyor MUSTAFA DEMÝRER Çorum un sayfiye yerleþim alanlarýndan Silmkent ilgi bekliyor. Çorum Belediyesi nin sunduðu hizmetlerden istifade ettiklerini ancak bunu yeterli bulmadýklarýný Hintli iþadamlarý Çorum u gezdi Hintli iþadamlarý IS- VEA nýn Çorum daki üretim tesislerini gezdi. Ýtalyan ISVEA, Hindistan ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CE- RA ile imzaladýðý iþbirliðinin ardýndan CERA yetkilileriyle Hindistan Ýnþaat ve Gayrimenkul Federasyonu CREDAI üyelerine Çorum daki belirten Silmkent sakinleri, bilhassa yaz aylarýnda haþeratla mücadelede yeterli ilaçlamanýn yapýlmadýðý görüþünde.ýlaçlama araçlarýnýn zaman zaman bölgeye girmediklerini belirten Sýlmkent sakinleri, ayrýca kavþak ve viraj noktalarýnda tarfiði tehlikeye düþüren yabani otlarýn temizlenmediðini ifade etti. Silmkent sakinleri, belediye hizmetlerinden kýsmen istifade ettiklerini, daha fazla ilgi beklediklerini ifade etti. Silmkent sakinleri, belediye hizmetlerinden kýsmen istifade ettiklerini, daha fazla ilgi beklediklerini ifade etti. Hintli iþadamlarý ISVEA nýn Çorum daki üretim tesislerini gezdi. üretim tesislerini gezdirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Ýtalyan ISVEA, geçtiðimiz hafta 20 yýl sürecek bir iþ birlikteliðine imza attýðý Hindistan ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CE- RA yý Türkiye deki üretim tesislerinde aðýrladý. CERA yönetimi ile Hindistan Ýnþaat ve Gayrimenkul Federasyonu CREDAI üyelerinden oluþan 10 kiþilik ekip üretimi yerinde inceledi. IS- VEA Ýcra Kurulu Üyesi Ömer Türker, Çorum da bulunan seramik ve banyo dolabý üretim tesislerini gezdirerek katýlýmcýlara ISVEA ve ürünlerini tanýttý. Programda IS- VEA nýn kullandýðý teknolojiler, tasarýmlar ve ürünler hakkýnda katýlýmcýlar bilgilendirildi. Gezi boyunca showroom lardaki ISVEA ürünleri de katýlýmcýlara tanýtýldý. Hindistan ýn en büyük vitrifiye seramik markasý CERAile Ýtalyan ISVEA 20 yýl sürecek iþbirlikteliðinin imzasýný 14 Aðustos 2015 Cuma günü atmýþtý. Ýþbirliði kapsamýnda CERA, IS- VEA nýn tüm tasarýmlarýný Hindistan da satýþa sunacak. Ödenek tüm eðitim çalýþanlarýný kapsamalý Murat Doðrusöz Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Temsilciliði Basýn ve Sosyal Ýþler Sekreteri Murat Doðrusöz, eðitime hazýrlýk ödeneðinin tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmesi gerektiðini söyledi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn hizmetlisinden müsteþarýna bir bütün olduðunu ve ayný amaca hizmet ettiklerini söyleyen Doðrusöz; "Eðitim sistemindeki tüm olumsuzluklara raðmen büyük bir özveri ile çalýþan eðitim çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmamalýdýr. Sadece öðretmen ünvanlý kadrolarda görevli olup fiilen öðretmenlik yapanlara ödenen eðitime hazýrlýk ödeneðinin kapsamý geniþletilerek tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmesi gerekmektedir. " dedi. Murat Doðrusöz açýklamasýnda ayrýca þu görüþlere yer verdi; Eðitim bir bütündür ve öyle deðerlendirilmelidir. Hizmetlisinden müsteþarýna tüm Milli Eðitim Bakanlýðý personeli ayný amaca hizmet etmektedir. Eðitim sistemindeki tüm olumsuzluklara raðmen bütün eðitim çalýþanlarý büyük özveri ile görevlerini yerine getirme gayretindedir. Sadece öðretmen ünvanlý kadrolarda görevli olup fiilen öðretmenlik yapanlara eðitim hazýrlýk ödeneði ödenmesi çalýþanlar arasýnda huzursuzluk yaratmaktadýr ve çalýþanlarýn motivasyonunu düþürmektedir. Eðitim çalýþanlarý arasýnda yapýlan ayrýmcýlýða acilen son verilerek gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Öte yandan 2013 yýlý baþýnda TBMM'de soru önergesini yanýtlayan dönemin Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer; ödeneðin tüm eðitim çalýþanlarý kapsayacak þekilde ve bir maaþ tutarýna çýkarýlmasý yönündeki talebi Maliye Bakanlýðý'na bildirdiklerini ve görüþ beklediklerini belirtmiþtir. Üzerinden 3 yýla yakýn süre geçmesine raðmen hala görüþ alýnamamýþ mýdýr? Toplu Sözleþmede sözde büyük kazanýmlara damga vuran yetkili sendika konuyu dile getirmemiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde Genel Ýdari Hizmetler, Yardýmcý Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Saðlýk Hizmetler Sýnýfýnda görev yapan eðitim çalýþanlarý bu süreçte yok sayýlmýþtýr. Siyasi partilerin sözcüsü deðil eðitim çalýþanlarýnýn sesi olarak, DES olarak eðitim çalýþanlarý arasýnda yapýlan bu ayrýmýn kaldýrýlarak ödeneðin tüm eðitim çalýþanlarýný kapsayacak þekilde geniþletilmesini ve ödeneðin bir maaþ tutarýna çýkarýlmasýný istiyoruz. Ýhsan Özkes yine gündemde CHP den geçtiðimiz günlerde istifa eden emekli müftü Ýhsan Özkes in Cumhurbaþkanlýðý Sarayý ndaki 30 Aðustos resepsiyonu sonrasý attýðý tweetler, sosyal medyada büyük yankýya neden oldu. Özkes, 'Hazreti Muhammed yaþasaydý, Saray a kesinlikle girerdi' diye tweet attý. Ancak eski CHP milletvekilinin, 2 Nisan da Meclis te yaptýðý konuþmada, tam tersini söylediði ortaya çýktý. Özkes, 5 ay kadar önce Genel Kurul daki konuþmasýnda, 'Ýsrafý itibar yaptýnýz. Bugün Hazreti Muhammed yaþasa, o Saray'a girmez ya!' diye konuþmuþtu. Yine TBMM'de yolsuzluk iddialarýyla ilgili dört bakanýn Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesiyle ilgili yapýlan görüþmelerde, Ýhsan Özkes pankart açmýþtý.(hürriyet) Barýþ hemen þimdi HURÞÝT BOZKURT 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle ildiri daðýtýldý. Emek ve Demokrasi Platformu dün Eðitim Sen önünde toplanarak Gazi, Ýnönü ve Bahabey Caddesi bildiri daðýttý. Emek ve Demokrasi Platformu adýna açýklama yapan Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Çodcuklarýmýz ölmesin, barýþ hemen þimdi mesajý verdi. Baþta Orta Doðu olmak üzere tüm dünyada silahlar konuþtukça insanlýðýn aðýr bedeller ödediðini belirten Öztürk, eþitliðe, özgürlüðe, demokrasiye dair temel kazanýmla- Ýhsan Özkes in Cumhurbaþkanlýðý Sarayý ndaki 30 Aðustos resepsiyonu sonrasý attýðý tweetler, sosyal medyada büyük yankýya neden oldu. 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle ildiri daðýtýldý. rýn her gün biraz daha gasp edilerek gerilediðini ifade etti. AK Parti nin dýþ ve iç politikasýný eleþtiren Öztürk, 7 Haziran seçimlerinde istediði sonucu alamayan Gazi, Ýnönü ve Bahabey Caddesi bildiri daðýtýldý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn sivil darbe yaptýðýný iddia etti. Hacý Bektaþ ta bilgisayar operatörlüðü kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi iþbirliðinde Bilgisayar Operatörlüðü mesleðinde 48 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. 7 Eylül 2015 tarihinde baþlayacak eðitimler haftada 6 gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesinde verilecek. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek. Mülakat, 3 Eylül Perþembe günü saat de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesinde yapýlacak.

7 SALI 1 EYLÜL Orhan Öztürk Milletvekili Aday Adayý O görevde 10 dakika kalýp istifa etti Terör eylemleri açýsýndan kritik illerden Bitlis in merkeze alýnan Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, Merkez Valiliði görevinde 10 dakika kaldýktan sonra, görevinden istifa etti. Merkez valiliði görevinde en kýsa süre görev yapan vali olarak bürokrasi tarihine geçen Vali Öztürk ün 1 Kasým 2015 tarihinde yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleri nde milletvekili adayý olmak üzere istifa ettiði öðrenildi. Bir dönem AK Parti Ýskilip Belediye Baþkanlýðý yapan Öztürk, Ýstanbul da Darülaceze Baþkanlýðý, Küçükçekmece Kaymakamlýðý, Ýstanbul Vali Yardýmcýlýðý görevlerinden sonra Bitlis Valiði ne atanmýþtý. Orhan Öztürk Sungurlu nun yatýrýmlarý görüþüldü Çorum Ýl Özel Ýdaresi Sungurlu ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek 2015 yýlý içerisinde ilçeye baðlý köylere yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Özel Ýdare Konferans 'nda düzenlenen toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Çýplak, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Ramazan Kelepircioðlu, Aziz Sarüce ve muhtarlar katýldý. Toplantý da ilçeye baðlý köylere yol, kanalizasyon ve içme suyu gibi 2015 yýlý içerisinde yapýlacak olan yatýrýmlar görüþüldü. Toplantýda köylerinde alt yapý çalýþmalarýnýn yetersiz olduðunu söyleyen muhtarlar, tarým ve hayvancýlýk destekleri ile teþviklerinin artýrýlmasý gibi konularda 2015 yýlý içerisinde ilçeye baðlý köylere yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Etkinlik Özel Ýdare Konferans 'nda düzenlendi. Milletvekili Kurt'tan yardým istedi. Muhtarlarýn istek- lerini dinleyen Milletvekili Kurt, çalýþmalarý yakýndan takip edece- ðini söyleyerek, konularýn takipçisi olacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) Kabinede Muhsin Baþkan izi Geçici hükümetin Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Kanal A ekranlarýnda Kanal A Yayýn Koordinatörü Fahrettin Damga'nýn konuðu oldu. Topçu, izleyicilerden gelen "Ayasofya'nýn yeniden açýlmasý için adým atýlacak mý?" sorusuna cevap verdi: "RESMEN YAZI YAZDIK" "Herhalde bu iþle ilgili kanuni ve hukuki yoldan, resmen yazý yazdýk bu Yalçýn Topçu iþin olunabilirliði, olurluðu nedir? diye. Uluslararasý hak ve mecburiyetler var. Uluslararasý hukuk var. Bunlarýn gereðine bakýlacak ama tabi ben ferdi olmaktan þeref duyduðum yüce bir ümmetin mensubuyum. Ayasofya ile ilgili Mehmed Fatih Sultan Hazretlerinin vasiyeti var. Hangi Müslüman o vasiyeti okuyunca kemikleri titremez. Nedir imkanlarýmýz? Bunlara bakarýz. Gönlümüz tabii ki bunu ister."(ensonha- Bekiroðlu ndan MHP ye eleþtiri AK Parti Ýl Baþkaný Rumi BekiroðÞehit kanlarý üzerinden politika yapýyor. lu, Þehrimizde birileri masa baþýnda Hayýr, hayýrdan baþka bir þey bilmeyenoturmuþ, þehitler üzerinden, kandan poliler neden koalisyon ortaðý olmadýlar. tika yapýyor. dedi. Hiçbir fikirleri olmayanlarýn meydanlarda salvo atmalarý kolay. Neden sorumlumhp Ýl Baþkaný Bekir Çetin in terör luk almadýnýz? AK Parti nin HDP ile olaylarýyla ilgili açýklamalarýna cevap veanayasa gereði seçim hükümeti kurmasýren Bekiroðlu, Önceki gün milletçe guný eleþtiriyorlar. Her türlü formüle hayýr rur duyduðumuz, þanlý ordumuzun büyük diyen MHP'nin, HDP'nin seçim hükümezaferlerinden 30 Aðustos Zafer Bayratinde yer almasýnýn sorumluluðunu da tamý ný kutladýk. Þanlý Mehmetçiðimizin þýmasý gerekir. Parti menfaatlerini ülke kutlama törenlerinde neredeydiniz, neden menfaatleri önüne koyan MHP, koaliskatýlmadýnýz milli bayramýmýzý boykot Rumi Bekiroðlu yon ortaðý olmadýðý gibi anayasa gereði eder gibi. Genel Baþkanýnýz Bahçeli de kurulmasý gereken seçim hükümetine bile partilerinkutlamalara katýlmadý. Çünkü sizler masa baþýnda, den aday vermeyeceðini açýklamýþtýr. Türkiye'nin etuzaktan konuþursunuz. Yan kuruluþunuz olan Ülkü rafý yangýn çemberi iken dýþ mihraklar ülkemizde kaocaklarý Baþkaný da oturduðu yerden 30 Aðustos Zaos ortamý yaratmak için ülkenin istikrar ve istikbalifer Bayramý ný kutluyor, basýn açýklamasý yapýyor. ne zarar vermek için uðraþýrken MHP'nin ucuz siyaucuz politikalardan, göz boyamalardan vazgeçelim. si oyunlarýna necip Türk milleti kanmayacaktýr. Bu diye konuþtu. ülke birilerinin oyuncaðý deðildir. Millet MHP'nin ne Bekiroðlu, açýklamasýnýn devamýnda; Kimse yaptýðýný görmüyor mu? Tarih ve Türk milleti bunlabu ülkenin kýlýna zarar gelsin istemiyor ama bazýlarý rý unutmayacaktýr. terörden, kandan beslenip nemalanmaya çalýþýyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ahmet Erdem ve Enerji Bakaný eski Aksaray Milletvekili ve Nato-Pa Türk Grubu Baþkaný Ali Rýza Alaboyun kabinede görev aldý. Baðcý iki yeni bakaný kutladý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, seçim hükümeti kabinesinde yer alan eski müsteþar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ahmet Erdem ve Enerji Bakaný eski Aksaray Milletvekili ve NatoPa Türk Grubu Baþkaný Ali Rýza Alaboyun'a hayýrlý olsun ziyaretlerinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Bakanlýklardaki devir teslim törenlerinde hazýr bulunan Baðcý, ilk önce Enerji Bakaný Alaboyun'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TBMM'de 23 ve 24. dönemlerde beraber milletvekilliði yaptýðý Nato-Pa Komisyonunda beraber görev aldýðý Alaboyun'u tebrik eden Baðcý, baþarýlarýnýn devamýný diledi. Baðcý'nýn ziyaretinden ve desteðinden duyduðu memnuniyeti ifade Milletvekili Baðcý, Ahmet Erdem e hayýrlý olsun dileklerini iletti. Baðcý, Enerji Bakaný Ali Rýza Alaboyun'a hayýrlý olsun ziyaretlerinde bulundu. eden Alaboyun, teþekkür etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda devir teslim törenine de katýlan Baðcý, yeni görevinden dolayý Bakan Erdem'i tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Baðcý'nýn ziyaretinden duydu- ðu memnuniyeti dile getiren Bakan Erdem, Baðcý'ya nezaketinden dolayý teþekkür etti. AK Parti kýl payý milletvekili kazanýlan illere tedbir alýyor 1 Kasým seçimlerinde kaybettiði tek baþýna iktidarý yeniden saðlamak isteyen AK Parti den ucu ucuna kaçan iller için hamle geliyor. AK Parti çok az farklarla milletvekili çýkaramadýðý iller için çalýþmalarýný yoðunlaþtýrarak buralarda baþarýyý yakalamak istiyor. Keza bu þekilde 18 il var. AK Parti nin buralarda baþarý saðlamasý tek baþýna iktidarýn da anahtarý olabilir. Peki bu iller parti için AK Parti denseçimde ucu ucuna kaçan iller için hamle gelirken, tek baþýna iktidarýn yolunu az farkla kazanýlan Çorum gibi iller için de tedbir geliyor. açacak mý? Bu formülü AjansHaber e deðerlendiren ALACAK ORC Araþtýrma Þirketi Sahibi Mehmet Murat Pösteki, Öncelikle her partinin yapmasý gereken þey þubu illerin iktidarý getirecek kapasiteyi barýndýrdýðýný dur; bunu mesela CHP hiç yapmaz. Örneðin; burasý nasöyleyerek önemli baþka kriterlere de dikkat çekti. sýl olsa bizde, biz burayý rahat kazanýyoruz mantýðýyla Pösteki þu deðerlendirmelerde bulundu. hareket edildiði zaman muhakkak kayýp yaþanýr. AK UCU UCUNA KAÇAN ÝLLER ÝKTÝDARI Parti zaten þu anda vekil çýkarmýþ olduðu yerleri kontrol altýna alacak. Ondan sonra ucu ucuna kaybedilen GETÝRÝR yerler ve az vekil çýkardýðý yerlere dair deðiþik bir dü15-16 tane kadar böyle il var. Kýrýkkale gibi daha zenleme yapacak. Demek ki oralarda düzgün aday beönce 3 milletvekili çýkarýp son seçimde 2 vekil çýkarýlirleme yapýlamamýþ ve vekil çýkarýlamamýþ veya az lan, çok az oyla kaybedilen yerler var. Öncelikli olarak vekil çýkarýlmýþ. Bunlarý da yaptýktan sonra AK Partabi ki Türkiye nin geneline yönelik bir aday belirleme ti nin kemikleþen milyon oyunu alacaðýný düþünüyorum. yöntemi uygulayacaklar ama buralara daha çok hassasiyet gösterecekler. Zaten buralarý aldýðý zaman iktida EN MUHALÝF ÞÝRKETÝN ANKETÝNDE BÝLE ARTIÞ VAR ra gelmiþ oluyor ama Doðu ve Güneydoðu Anadolu da Araþtýrmalarda da, en muhalif araþtýrma þirketleda yeni bir aday belirleme yöntemi olabilir. bile bir artýþ görülüyor. Kimine göre 3 puan artýþ AK PARTÝ 300 MÝLLETVEKÝLÝNÝ BULABÝ- rinde var, kimine göre 5 puan artýþ var. Özellikle MHP den LÝR ciddi bir kopma baþladý. AK Parti ye bir kopma baþladý. Bunun akabinde þu an Saadet Partisi ve Büyük BirMesela 3 dönemi dolduran ve geçen dönem aday lik Partisi nin katýlma durumu var. Bu partilerin 1 er olamayan bazý insanlar vardý, bu insanlardan da AK puan oyu var. Hiçbir yerden oy gelmese bu iki partiyi Parti içerisinde popüler olan bazý isimleri de Doðu ve yanýnýza aldýðýnýz zaman istediðiniz sayýya ulaþabiligüneydoðuya göndererek daha iyi oy alacaðýný, bu diyorsunuz. AK Parti nin önünde çok formül var. Bu parðer dediðimiz 15 ilde de sýký bir çalýþma yaparak AK tileri yanýna alabilir, sadece o 16 ile yoðunlaþabilir. Parti nin civarýnda bir milletvekili çýkaracaðýçok fazla bir sýkýntý yaþayacaðýný düþünmüyorum iktiný düþünüyorum. Þu anki tabloya göre söylüyorum budar anlamýnda, 276 rahat bir þekilde yakalayacaktýr. nu, bu düþebilir de çýkabilir de, yani 300 ü de bulabilir. (Ajanshaber) AK PARTÝ KEMÝK OYLARINI TEKRAR

8 8 SALI 1 EYLÜL 2015 Külliye'de Kur'an tilavetiyle resepsiyon Cumhurbaþkaný Erdoðan ve eþi 30 Aðustos nedeniyle Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yapýlan resepsiyona ev sahipliði Cumhurbaþkaný Erdoðan ve eþi 30 Aðustos nedeniyle Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yapýlan resepsiyona ev sahipliði yaptý. yaptý. Gelen acý haberler nedeniyle eðlence ve konserlerin Baþbakanlýk genelgesiyle yasaklanmasýyla Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndaki resepsiyonun programý da deðiþti. Müzik dinletisinin olmadýðý respsiyon Kur'an Tilavetiyle baþladý. Beþtepe'deki resepsiyona þehit yakýnlarý ve gazilerle birlikte bin 800 kiþi davet edildi.(týmetürk) Süleyman Koca görevden ayrýlýyor Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süsaat hizmetindedir. Yeni yönetime hangi leyman Koca, T.E.B. 45. Bölge Çorum Eczameslektaþým gelirse gelsin mesleðin saycý Odasý 2015 yýlý Seçimli Olaðan Genel Kugýnlýðýný ve devamlýlýðýný saðlamaya çalýþarul Toplantýsý nýn 12 Eylül Cumartesi günü caðýndan, daha üst noktalara taþýyacaðýnsaat de Oda merkezinde gerçekleþtiriledan eminim. ceðini söyledi. Koca, oy verme iþleminin ise Bu odanýn mensuplarý tüm zorluklara 13 Eylül Pazar günü saatleri araraðmen toplum saðlýðýnýn korunmasý ve gesýnda Oda merkezinde yapýlacaðýný kaydetti. liþtirilmesi için var gücüyle çalýþmaktadýr. Genel Kurul Toplantýsý nda yeniden Saðlýk ve ilaç hakkýnýn savunulmasý daha aday olmayacaðýný ve baþkanlýk görevini býnitelikli saðlýk hizmeti sunumunun gerçekrakacaðýný açýklayan Eczacý Odasý Baþkaný leþtirilmesi için yoðun çaba sarf etmektedir. Süleyman Koca, Görev süremizi ahenk içeeczanelerimiz güven merkezleri, eczacýlarisinde ve dolu dolu geçirdiðimize inanýyorýmýz güvenin kendisidir. Halkýmýzýn kendi rum. dedi. saðlýklarýný korumalarý bakýmýndan ilacýn Ecz. Süleyman Koca yetkili tek uzmaný olan eczacýlara güvenkoca, açýklamasýnda; 2006 yýlýndan bu mekle yanýlmazlar. Meslektaþlarýmýn bilime dayalý olmatarafa meslek odamýzýn çeþitli kademelerinde çeþitli göyan hiçbir ilacý veya tedaviyi hastalarýna önermeleri revler aldým. Ýsteyerek, benimseyerek, severek, gerçekmümkün deðildir. Eczacýlar insanýn yaþam hakkýný en üst leþtirdiðim bu göreve bir nokta koymanýn zamanýnýn gelseviyede tutan, hastalarýnýn saðlýklarýna kavuþmasýný ön diðine ve geliþimin deðiþimle olacaðýna inanan birisi olaþart kabul eden bir mesleðin mensubu olmanýn gururuyla rak, yönetim kurulu üyeliðine gördüðüm lüzum üzerine "Ýnsana deðer, herþeye deðer" anlayýþý içerisinde sonsuza yeniden aday olmuyorum. Kendi arzu ve isteðimle Çokadar yolunda yürümeye devam edecektir. rum Eczacý Odasý Baþkanlýðýný býrakýyorum. Vicdanen rahat olmadýðýmýz, piþmanlýk duyduðumuz bir konu haýlimiz yöneticilerine, milletvekillerimize, sivil toptýrlamýyorum. Biz yapabildiðimizi yaptýk yerine, aslýnda lum kuruluþlarýnýn deðerli baþkan ve üyelerine, memurladaha fazlasýný da yapabilirdik diyerek ayrýlýyorum. Görýmýza, meslektaþlarýma, mesleki paydaþlarýma, dostlarýrev süremizi ahenk içerisinde ve dolu dolu geçirdiðimize ma, çalýþma arkadaþlarýma, görev yaptýðým süre zarfýnda inanýyorum. kendimi saðlýklý yaþamalarýndan sorumlu hissettiðim tüm halkýmýza basýnýmýzýn kýymetli mensuplarýna hoþcakalýn Çorum da 151 serbest eczanesi olan ve kamuda çaderken, barýþ içerisinde, saðlýklý, mutlu ve huzurlu günler lýþanlarla beraber toplam 167 odamýz üyesi eczacý mesdiliyorum. diye konuþtu. lektaþým bir saðlýk danýþmaný olarak halkýmýzýn 7 gün 24 Photoshopçular sertifikalandý Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan düzenlenen Photoshop kursu sona erdi. Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan düzenlenen Photoshop kursu sona erdi. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýçfk, etkinliklerini sürdürüyor. mýný yapmak amagazi Nogay ile eðitmen Ýhsan Þahin, kursiyerlere cýyla kurulan ÇFK, etkinliklerini sürdürüyor. katýlým belgelerini takdim etti. Fotoðrafçýlýk alanýnda kurs, seminer, söyleþi ÇFK Baþkaný Atakan Akman, ilk kez düzenleve gezi gibi birçok faaliyet gerçekleþtiren ÇFK, dikleri photoshop kursuna gösterilen ilgiden memprofesyonel grafik tasarým programlarý içerisinde nun olduklarýný belirterek, gelen talepler üzerine ilk sýralarda yer alan Photoshop programý için de ikinci bir kurs daha açacaklarýný söyledi. Kursa kaeðitim düzenledi. Yaklaþýk iki ay süren ve fotoðraf týlmak isteyenlerin corumfk.com web adresi üzerinsanatçýsý ve grafik tasarým uzmaný Ýhsan Þahin taradeki iletiþim bölümünden ya da 0 (532) fýndan verilen eðitimde photoshop programýnýn (Atakan Akman), 0 (537) (Ahmet Yazýkullanýmýyla ilgili uygulamalý dersler verildi. cý) ve 0 (530) (Alpdoðan Boduç) numaralý telefonlardan bilgi alýp, kayýt yaptýrabilecekleriýkýncý KURS AÇILACAK ni söyledi. Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'nde Akman ayrýca kursun düzenlendiði salonun gerçekleþtirilen photoshop kursunun tamamlanmasý tahsisi için Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube dolayýsýyla bir tören düzenlendi. Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Törende ÇFK Baþkaný Atakan Akman, BaþCandan'a teþekkür etti. kan Yardýmcýsý Ahmet Yazýcý ive Genel Sekreter Fen Lisesi mezunlarý hasret giderdi Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði ikinci buluþmasýný gerçekleþtirdi. Mezunlar okul bahçesinde halay çektiler. Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði ikinci buluþmasýný gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz Pazar günü Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen buluþmaya 16 yýlýn mezunlarý katýldý. Çorum Fen Lisesi nden farklý dönemlerde mezun olanlar, mezunlar buluþmasý sayesinde hasret giderdi, anýlarýný paylaþtý, sohbet edip eðlendi. Mezunlar buluþmasýnda konuþan Dernek Baþkaný Selda Tarhan, dernek olarak bu yýl 40 öðrenciye burs imkaný saðladýklarýný ve bu yardýmlarýn artarak devam edeceðini söyledi. Tarhan ýn konuþmasýnýn ardýndan yapýlan yemek ikramýndan sonra mezunlar okulu gezerek maziyi yadettiler. Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen buluþmaya 16 yýlýn mezunlarý katýldý. Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilen photoshop kursunun tamamlanmasý dolayýsýyla bir tören düzenlendi. Saðlýkçýlar Barýþ Yürüyüþü ne katýlacak Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube çalýþanlarý, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü nedeniyle düzenlenecek yürüyüþe katýlacak. Bugün saat de Hacý Bektaþ-ý Veli Parký ndan baþlayacak barýþ yürüyüþüne tüm Çorum halkýný davet eden SES Çorum Þube yönetimi tarafýndan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Her yer savaþ alaný; ölüm, yaralanma ve düþmanlýklarla dolacaksa, oyuncak taþýyan gençlerin bedenlerini parçalayan bombalarýn sisi daðýlmadan, körüklenen savaþla ülkenin dört bir yanýna cenazeler gidecek ve annelerin aðlamalarý devam edecekse, birilerinin iktidarý uðruna bu ülkede ölüm alkýþlanacak, insan yaþamý bu kadar deðersizleþecekse, onarýlmaz toplumsal yaralara zemin hazýrlayanlarýn, politikacýlarýn, Türk-Kürt kardeþliðini, Alevi-Sünni komþuluðunu, yani toplumsal barýþý zehirlemeleri engellenemeyecekse ve milyonlarca yoksul Suriyeli göçmenin vebalini taþýyan ayný hükümet þimdi de bir yandan Ýncirlik Ussü'nü ABD emperyalizminin hizmetine açýp bir yandan F16'larla dört bir yana bombalar yaðdýracaksa, hükümeti, ordusu ve polisiyle 1990'larýn karanlýk günlerine dönüldüðüne dair herkeste kaygýlý bir bekleyiþ baþlayacak, sendikalar basýlýp yargýsýz infazlar izlettirilecekse, nerede ve ne zaman bir bombanýn patlayacaðýna dair tedirginlik yaþamýmýzý rehin almaya devam edecekse, eðer ölüm yaþama galebe çalacaksa, eðer hastaneler yaþlanarak tedaviye ihtiyaç duyan milyonlar ye- rine kurþun ve bombalarla parçalanmýþ gençlerin bedenleri ile dolacaksa; Bizler, yaralýya þifa, hastaya derman olmaya çabalayanlar; hekimler, hemþireler, ebeler, diþhekimleri, eczacýlar, saðlýk memurlarý, teknisyenler, sosyal hizmet uzmanlarý, taþeron saðlýk iþçileri, laborantlar, hasta bakýcýlar neden gece gündüz çalýþýyor, çabalýyoruz? Ýnsanlarý iyileþtirmek, yaþatmak için neden koþturuyoruz? Savaþ politikacýlarý þunu çok iyi bilsin ki, biz bu iþte yokuz! Savaþ cephenize bizi yazmayýn... Bizim gündemimizde savaþ deðil barýþ olacak. Saðlýk çalýþanlarý olarak; yaþatmaya ant içmiþ bir mesleðin mensuplarý olarak, yaþamý savunmanýn ve barýþ iklimine sahip çýkmanýn birincil görevimiz olduðunu, Saðlýk ortamýnda þiddet i yok etmeye çabalarken, ülkemizin bir savaþ ve þiddet sarmalýna girmesine seyirci kalmayacaðýmýzý, toplumsal barýþý ince seçim hesaplarýna, saray entrikalarýna alet etmeye kalkýþanlara karþý barýþ talebinde ýsrarcý olacaðýmýzý, hedefimizin savaþ olmayan bir ülkede kýzamýktan, diyabetten, astýmdan, hipertansiyondan, kanserden yakýnan hastalara þifa bulmak, halkýmýza psikososyal hizmetleri saðlamak olacaðýný, aldýðýmýz eðitimi, akýttýðýmýz teri sizlerin politik hesaplarýnýza alet etmemeye yeminli ve hastalarýmýz için kullanmaya kararlý olduðumuzu, buradan herkese açýklýkla ve kararlýlýkla beyan ediyoruz.

9 SALI 1 EYLÜL 2015 Sýklýk Tabiat Parký na büfe Sýklýk Tabiat Parký'nda düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Çorumlular ýn piknik yapmak ve eðlenmek için gittikleri uðrak me- kanlarýndan biri olan Sýklýk Tabiat Parký'nda geniþletme ve düzenle- Sýklýk Tabiat Parký'nda düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu alanda inceleme yaptý. Yabacýoðlu, Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. me çalýþmalarýna devam ediliyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Sýklýk Tabiat Parký'nda yaptýðý incelemede Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdür Yardýmcýsý Mahmut Temel ile Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Yabacýoðlu, Sýklýk Tabiat Parký na su getirme çalýþmasýndan sonra hemþehrilerimizin istekleri doðrultusunda ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tabiat parkýndan daha fazla insanýn faydalanmasý ve bölgenin en iyi þekilde deðerlendirilmesi için Çorum Belediyesi ve Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü ile ortaklaþa çalýþmalar yürütüyoruz. Sýklýk Tabiat Parký temiz havasý, hayvanat bahçesi, her yaþa uygun çok miktarda oyun alanlarý ve manzarasýyla Çorum halkýnýn en sýk kullandýðý mesire alanlarýndan birisi haline geldi. Parkýmýza hafta içi 1000 araç gelirken hafta sonu bu sayý 2500'e çýkýyor. Hemþehrilerimiz yoðun bir þekilde Sýklýk Tabiat Parký'ný kullanýyor. Bunun için parka gelenlerin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek büfe çalýþmasýný da baþlattýk. Çorum halkýnýn kullandýðý yerleri güzelleþtirmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz." dedi. Hayýrsever iþadamý sevindirdi Hayýrsever Ýþadamý Haydar Þahin, 2 adet engelli aracýný ihtiyaç sahiplerine verilmek Sungurlu Belediyesi'ne teslim etti. Baþkan Abdulkadir Þahiner, örnek davranýþýndan ötürü hayýrsever iþadamýna teþekkür etti. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret eden hayýrsever iþadamý Haydar Þahin aldýðý 2 adet akülü arabayý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e teslim etti. Engelli bireylere Sungurlu Belediyesi aracýlýðýyla yardýmcý olmak istediðini söyleyen Þahin, desteklerini bundan sonra da sürdüreceðini belirtti. Hayýrsever Ýþadamý Haydar Þahin, 2 adet engelli aracýný ihtiyaç sahiplerine ververdi. Baþkan Abdulkadir Þahiner ise, engelli bireylere duyarsýz kalmayan hayýrsever iþadamý haydar Þahin'e teþekkür etti. Baþkan Þahiner, tüm Sungurlularýn bu tür sosyal çalýþmalara katýlmasýný istedi.(ýha) Baþkan Þahiner e yol teþekkürü Çorum'un Sungurlu ilçesi Hacettepe Mahallesi Muhtarý Osman Yýlmaz, Sungurlu Belediyesinin mahallelerine yaptýðý hizmetlerden dolayý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e teþekkür etti. Ulaþýmda büyük rahatlýk saðlandýðýný söyleyen Muhtar Osman Yýlmaz, "Yapýlan hizmet ile insanlarýmýz toz topraktan kurtulmuþ oldular. Bir çok cadde ve sokaðýmýzýn alt yapý sorunlarý çözüme kavuþturuldu. Sokaklarýmýzda oluþan çukurlar, bozuk satýh ve yollar, parke taþý döþemesi ile tamamen kapanmýþ oldu. Mahalle sakinleri olarak yapýlan hizmetlerden oldukça memnunuz" dedi. Mahalle olarak kalýcý sorunlarýn gerçekleþtirilen yoðun faaliyetlerle, ortadan kalktýðýný ifade eden Muhtar Yýlmaz "Yakýn ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sungurlu Belediye Baþkaný sayýn Abdulkadir Þahiner e ve ekip arkadaþlarýna hizmetlerinden ötürü teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.(ýha) Mahalle sakinleri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e teþekkür etti. Hacettepe Mahallesi ne yeni yol yapýldý. 9 SMMMO üyeleri Altýnkoz da Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) mensuplarý ve stajyerleri piknikte buluþtu. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) mensuplarý ve stajyerleri, haftasonu Oðuzlar da Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, bu tür etkinlikler SMMMO Yönetim Kurulu üyeleri ve eþleri ile çocuklarýnýn da katýldýðý kahvaltýda konuþan Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, bu tür etkinlikler ile özellikle ay sonlarýnda yaþanan iþ yoðunluðu nedeniyle oluþan stresten uzaklaþmak ve meslek mensuplarý arasýnda birlikteliðin saðlanmasýnýn amaçlandýðýný söyledi. Yýldýrým, ayný zamanda etkinliðe katýlým saðlayan tüm meslek mensuplarý ve stajyerlere katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek, 30 Aðustos Zafer Bayramý ný da kutladý. Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirtti. Etkinlik Oðuzlar Belediyesi Altýnkoz Tesisleri nde gerçekleþtirildi. Yoðun bakýn hemþirelik kursu Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hasta nesinde yapýlan Saðlýk Bakanlýðý onaylý yoðun bakým hemþirelik kursu baþarýyla tamamlandý. Saðlýk Bakanlýðý nýn Türkiye genelinde sertifikalý yoðun bakým hemþire sayýsýný artýrmak amacýyla düzenlediði ve Erzurum Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan hazýrlanan 2015 yýlý 1.Dönem Yoðun Bakým Hemþirelik kursu eðitimi 12 hemþirenin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Kursa Çorum, Aðrý, Kars, Erzurum ve ilçesi hastanelerinden 12 hemþire katýldý. Yaklaþýk bir buçuk ay süren eðitim sonunda sertifika programý öncesi Erzurum Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan kursa katýlan hemþirelere veda toplantýsý düzenlendi. Toplantýya; Erzurum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlý Erdoðan Mali hizmetler baþkaný Metin Tekin hastane Baþhekimi ve yöneticisi Prof. Dr. Bilgehan Erkut ve diðer idareciler katýldý. Erzurum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlý Erdoðan kursa katýlan hemþirelere; yoðun bakým hemþireliði eðitimi için Erzurum Bölge Eðitim Hastanesini seçmelerinin onlar açýsýndan çok faydalý olduðunu zira Bölge hastanesinin yoðun bakým çeþitliliði açýsýndan çok zengin bir kapasiteye sahip olduðunu ifade etti. Erdoðan, Bizden aldýðýnýz bu eðitimin inþallah bakýmýn yapa- caðýnýz hastalara çok ciddi katkýlarý olacaktýr. Yoðun bakým hemþireliði görevlerinizde sizlere baþarýlar diliyorum hayýrlý olsun dedi. Kursa katýlan hemþireler de Aldýðýmýz eðitim mesleðimiz açýsýndan bizlere çok fayda saðladý. Yoðun bakým hastalarýnýn tedavi edilmesi, hasta yaklaþýmý ve hasta bakýmýný burada öðrendik. Böyle bir eðitimi düzenledikleri için Genel Sekreterliðimize hastane Baþhekimine Saðlýk bakým hizmetle- ri Müdürümüze, Eðitim sorumlumuza ve eðitimimiz süresi içerisindeki pratik bölümünde desteklerinden dolayý yoðun bakým hemþirelerinin gösterdikleri özveriye teþekkür ederiz. dediler.(ýha) Saðlýk Bakanlýðý onaylý yoðun bakým hemþirelik kursu baþarýyla tamamlandý. Eðitim semineri yaklaþýk bir buçuk ay sürdü. Eðitime Kursa Çorum, Aðrý, Kars, Erzurum ve ilçesi hastanelerinden 12 hemþire katýldý.

10 10 SALI 1 EYLÜL 2015 Ýnsanlýðýn en acil ihtiyacý barýþ marifet sayýldýðý bir uçurumun kenarýna CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, 1 Eydoðru hýzla sürüklenmekteyiz. lül Dünya Barýþ Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, tüm insanlýðýn bugün için en Ýþte böyle bir ortamda, gelecek nesilleacil ihtiyacýnýn barýþ olduðunu vurguladý. re, bugünkü ortama alternatif bir iklim býrakmak, bizim görevimiz. Çünkü, çocuklayýldýrým, açýklamasýnda; Belki de ekonomik sorunlardan, kalkýnmýþlýk ve gerýmýz yarýn bizlere dönüp soracaklar; "Anliþmiþlik düzeylerimizden de daha önemli, ne, baba; o gün ortalýk toz duman içinde acil ve sýcak bir ihtiyaç barýþ. Kardeþin kariken, silahlar patlarken, nefret ve kin merdeþi, komþunun komþuyu, bölgenin bölgemileri havada uçuþurken, sen ne yaptýn?" yi, bir dinin bir mezhebin mensuplarýnýn diye. baþka bir dini ve mezhebi hasým gördüðü ve Bu dünyanýn ve toplumun vicdan sahitahammül edemediði, yaþam hakký tanýmak bi akýl ve izan sahibi insanlarý olarak, yani istemediði günlerden, yýllardan geçiyoruz. savaþý savunan bir avuç azýnlýðýn karþýsýnbombanýn, silahýn, katliamýn adeta sýradandaki vicdanlý çoðunluk olarak, güçlerimizi Gürsel Yýldýrým laþtýðý, birileri tarafýndan sýradanlaþtýrýlmak birleþtirmemiz, Barýþ!.. Þimdi!.. diye haykýristendiði, nefret dilinin yaygýnlaþtýðý, ötekileþtirmenin mamýz gerekiyor. ifadelerine yer verdi. Berberler Odasý, Pehlivan Optik le anlaþtý Çorum Pehlivan Optik ve Berberler Kuaförler Odasý Baþkanlýðý arasýnda imzalanan sözleþme ile oda üyelerine tüm ürünlerde %30 indirim imkâný saðlandý. Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, üyelerine her türlü kolaylýðý ve imkâný saðlamak için gayreti gösterdiklerini ifade ederek, Yapýlan bu anlaþma ile tüm üyelerimiz ve aileleri Pehlivan Optik ten rahat, huzurlu ve indirimli alýþveriþlerini kolaylýkla yapabilecekler. dedi. Pehlivan Optik sahibi Yasin Pehlivan da, Böyle anlaþmalar üyelere ve müþterilerimize toplu sürüm kazancý doðrultusunda maddi olarak fay- dalý ve indirimli ürün kullanýmýna yol açmaktadýr. Bizim mutluluðumuz özellikle çok daha fazla kitleyi tanýmak ve samimiyet kurmaktýr. Böyle bir anlaþma ve kitleye sahip olduðumuz için Oda Baþkaný Mustafa Köse beye ve tüm üyelerine teþekkür eder, saðlýklý, bol kazançlý günler dilerim. diye konuþtu. Matbaacýlardan fiyatlara zam Çorum Matbaacýlar Derneði üyeleri kahvaltýda buluþtu. Çorum Matbaacýlar Derneði üyeleri kahvaltýda buluþtu. Dernek tarafýndan, Çorum ve ilçelerinde faaliyet gösteren matbaacýlar için düzenlenen kahvaltýda sektör sorunlarý görüþülerek, yapýlmasý gereken plan ve projeler deðerlendirildi. Programa katýlanlara teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Çorum Matbaacýlar Derneði Baþkaný Þükrü Deringül, Ülkemizin yaþadýðý sorunlar dolayýsla dövizin yükselmesi özellikle matbaacýlarýn kaðýt ve iþletme giderlerine % 35 fark yansýtmýþtýr. Bu anlamda yapýlmasý ve atýlmasý gereken adýmlarý birlikte atmamýz gerektiðine inanýyoruz. Sorunlarýmýza çözüm bulabilmek için bir araya geldik. dedi. Birlikte çalýþýldýðý müddetçe bütün sorunlarýn çözülebileceðini belirten Deringül, Üzerimize düþen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeye çalýþýyoruz. Bundan sonra da tüm üyelere daha güzel hizmet verebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceðiz. diye konuþtu. Kahvaltýya; Dernek Baþkaný ve Onur Ofset Matbaacýlýk sahibi Þükrü Deringül, Yükselen Matbaacýlýk tan Ali-Mehmet Yüksel, Pelin Matbaacýlýk tan Faruk Daþkýran ve Emre Sünnetci, Cengiz Matbaacýlýk tan Mahmut Cengiz, Nehir Matbaacýlýk tan Murat Kurtoðlu, Çorum Ofset Matbaacýlýk tan Remzi Gülhan, Özbat Matbaacýlýk tan Mustafa Özdemir, Kardeþ Matbaacýlýk tan Hüseyin Sevici, Altunel Matbacýlýk tan Ýbrahim Altunel, Ýlker Ciltevi nden Bilal Aydoðan ve Güneþ Ofset Matbaacýlýk tan Çýnar Yeþilbaþ katýldý. Chopper Kulübü nden Þehitlik e vefa ziyareti Ýmzalanan sözleþme ile oda üyelerine tüm ürünlerde %30 indirim imkâný saðlandý. Faruk Zingi vefat etti Sakkaoðlu Ambalaj çalýþanlarýndan Faruk Zingi (45) vefat etti. Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn'ýn yeðeni, Aysema ve Yasemin Zingi'nin kardeþi, merhum Selahattin ve Ladigar Zingi'nin oðlu Faruk Zingi(45) ya- þamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün öðle namazýna müteakiben Ulu Camii'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. HAKÝMÝYET, Faruk Zingi'ye Faruk Zingi Öncül ailesine yeni üye Eðitimci-fotoðraf sanatçýsý hemþehrimiz Abdullah Agâh Öncül baba oldu. Eðitimci-fotoðraf sanatçýsý hemþehrimiz Abdullah Agâh Öncül baba oldu. Çorum un tanýnmýþ simalarýndan Ýnþaat Mühendisi A.Ender Öncül ün oðlu Abdullah Agâh Öncül ve eþi Meryem Öncül ün bebekleri Ali Ender Öncül dünyaya geldi. Bebeðinin mutluluðunu tüm hemþehrileriyle paylaþmak istediðini belirten Öncül, gelecek aylarda sanat haberleriyle de sanatseverlerle buluþacaðý mesajýný verdi. Türk Chopper Motor Kulubü Ýl Teþkilatý, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. yýl dönümünde Þehitlik Anýtý'ný ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Türkiye genelinde çeþitli etkinliklerle kutlanan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda Türk Chopper Motor Kulubü üyeleri de bir kutlama programý düzenledi. Geçtiðimiz Pazar günü Türk Chopper Motor Kulubü Ýl Baþkaný Mahmut Altýaylýk önderliðinde düzenlenen programda kulüp üyeleri Þehitlik Anýtý'ný ziyaret ederek, tüm þehitler için dua etti. Üyeler, Þehitlik Anýtý'nda çekilen toplu hatýra fotoðrafýnýn ardýndan Zafer Bayramý nedeniyle motorsikletleriyle þehit turu yaptýlar. Türk Chopper Motor Kulubü Ýl Teþkilatý, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. yýl dönümünde Þehitlik Anýtý'ný ziyaret etti. Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), natürel nohudun kilogramý 2,160 ila 2,790 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,632 0,906 Anadolu durum düþük vasýflý 0,760 0,780 Tritikale 0,590 0,624 DÝÐER HUBUBATLAR Yemlik arpa 0,590 Macar fið 1,100 Natürel nohut Yeþil mercimek Ayçiçeði yaðlýk 0,621 1, ,710 1,380 2,790 1,710 1,580 Üyeler, Þehitlik Anýtý'nda çekilen toplu hatýra fotoðrafýnýn ardýndan Zafer Bayramý nedeniyle motorsikletleriyle þehit turu yaptýlar.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:19 Aðustos 1431 Hýzýr: EYLÜL Yalan söylemekten, gýybet etmekten ve hýyânette bulunmaktan uzak durunuz!þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Özbekistan'ýn Ýstiklâli (1991) - Uþak'ýn kurtuluþu (1922) - II. Dünya Harbi'nin baþlamasý (1939) Zaferden sonra Her þey zaferden sonra baþladý.. Yeni bir devlet, Yeni bir yönetim, Yeni bir anlayýþ.. Elimizde sadece Anadolu kalmýþtý.. Kýrk milyon nüfustan on üç milyon bir nüfusa inmiþtik.. Çorum bile o yýllarda on iki bin civarýnda bir nüfusa sahip idi.. Yorgunduk, bitkindik.. Savaþlar ve maðlubiyetler.. Elden giden topraklar ve nimetler.. METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Oruçla, namazla ve zekatý ihmal edip vermeyiþimizle ceza çekmiþtik.. Kader böyle hükmetmiþti.. Gazi verdik-þehitler verdik ve geçmiþin günahýný temizledik.. Bu ihmallerimiz bize çok pahalýya mal olmuþtu.. Ama Anadolu elimizde kalmýþtý.. Ve, Ankara yeni devletin baþ kenti olmuþtu.. Artýk meclis her þeyin sahibi olmuþtu.. Ýþte o zaman korkulan þeyler baþa gelmiþti.. Ezan yasaklanacak, Kur'an öðrenmek yasaklanacak, Dini tedrisat ortadan kalkacak, Tekke ve zaviyeler kapanacak. Dinden doksan derece bir uzaklaþma yaþanacak.. Öyle oldu.. Bu tek partinin acýmasýz icraatlarý idi.. Sonra, çok partili hayatta millet kaybettiklerini tekrar kazanmaya baþladý.. Yeniden ayaða kalmaya baþladýk. Medeniyetin imkanlarýný ülkemize de girmeðe baþladý.. Þimdi seksen milyona yaklaþýyoruz.. "Biz öyle bir nesil yetiþtirelim ki bu dini kendi elleri ile yýksýnlar" diyenler aldandý.. Zaferden sonra yaþananlar böyle idi. NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN ECZANESÝ DURAY BAYKARA (TEL: ) FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN (TEL: ) M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI Enerji birikir, fay hattý kýrýlýr, yer sallanýr deprem olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Þimþek çakar, gök gürler, yaðmur yaðar, sel gelir, heyelan olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Küçük bir kývýlcým, bir otu tutuþturur. Koca bir orman yok olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Bir anlýk dikkatsizlik zincirleme trafik kazasýna sebep olur. Ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Kurumdaki, okuldaki, yurttaki Bir personelin ihmalkârlýðý telafisi mümkün olmayan sonuçlar doðurabilir. Oradaki diðer personel veya yatýlý kalan öðrenciler zarar görür. Bu tür örnekleri çoðalmak mümkündür. Ancak burada deprem, sel, yangýn, güvenlik vs. ile yýpranan koltuðun iliþkisini sizlerle paylaþmak istiyorum ki; geliþmiþ ülkelerde ve özellikle Japonya'da olduðu gibi depremlerde hepimiz evimizde, iþyerimizde, kurumumuzda kendinden emin, güvenli, rahat bir þekilde koltuklarýmýzda oturalým. Küçük bir depremde balkonlardan, camlardan atlayýp kolu bacaðý kýrmayalým. Veya apartmanýn 6. katýnda yangýn çýktýðýnda göstermelik yangýn merdiveni iþe yaramaz kaygýsýyla daha büyük zarar görmeyelim Bir zamanlar sandalye, koltuk tamir eden bir usta varmýþ. Ustanýn gözlemlerine göre, bazý müþterilerin bekleme salonundaki koltuklarýn ön taraflarý, bazý müþterilerin koltuklarýnýnsa orta kýsmý daha çok aþýnýyormuþ. Ön taraflarý aþýnan koltuklar kardiyologlarýn (kalp doktorlarýnýn) muayene hanelerinin bekleme salonlarýndaymýþ. Diðer doktorlar ve baþka meslek gruplarýndaki koltuklarýnsa daha çok ortasý aþýnýyormuþ. Usta bunu hekimlere söylemiþ. Hekimler iþi þöyle yorumlamýþ: Kalp doktorlarýna gelen hastalar genelde stres düzeyi yüksek yani, heyecanlý, aceleci, öfkeli, sabýrsýz Kalp hastalýðýna yakalanma riskleri yüksek kiþilermiþ. Bunlar kalp sorunlarýyla kardiyologlara baþvurduklarýnda her zamanki aceleci, sabýrsýz tavýrlarýyla kakmaya hazýr, tedirginlikleriyle koltuklarýn ön taraflarýna iliþiyorlarmýþ. Yani kalp doktorlarýnýn bekleme salonlarýndaki koltuklarýn ön taraflarýnýn çabuk eskimesinin sebebi buymuþ. Koltuklarýn orta kýsmýný aþýndýranlar ise, daha geniþ yürekli, rahat, sabýrlý olduklarý için koltuklara rahatça oturup arkalarýna yerleþiyorlarmýþ. Yani kendinden emin vaziyette koltuða oturunca arkalarýna yaslanýyorlarmýþ. Birinci tip koltuk kullananlarýn yaþama tam yerleþemedikleri, ikinci tip koltuk Yunus Emre ye ait çoðumuzun bildiði þu mýsralar normal zamanlarda pek aklýmýza gelmez. Ya da tam tersi saðlýðýmýzýn yerinde, iþlerimizin týkýrýnda, kazasýz/belasýz günlerde baþkasýna akýl verme sadedinde aklýmýza gelir. Câna cefa kýl ya vefa Kahrýn da hoþ lütfun da hoþ. Ya dert göster ya da deva Kahrýn da hoþ lütfun da hoþ. * Hoþtur bana senden gelen Ya hil at ü yahut kefen Ya taze gül yahut diken Kahrýn da hoþ lütfun da hoþ. Erken/yeniden seçim sath-ý mahalline girmeye baþladýðýmýz bu günlerde terör h?l? devam ediyor. Bu gün 1 Eylül 2015, seçim 1 Kasým da, tam iki ay var. Gözü dönmüþ teröristler azdý, kudurdu. Vatan evlatlarý þehit oluyor, ateþ sineleri ve yuvalarý daðlýyor/yakýyor. Teselli cümleleri kurmak ocaðýna ateþ düþmeyenler için kolay. Acýyý da, tatlýyý da, ruh duruluðunu da tatmayan bilmez.(men lem yezuk la yaðrif) Sevinç ve üzüntü zýt ikiz kardeþ.. Biri varsa bir gün diðer ikizini mutlaka çaðýracaktýr, çaðýrýyor da. Þu yalan/dolan dünyada yollar hep düz olmadýðý gibi insanýn ömründe de günler hep mutlu, kutlu, sevinçli geçmiyor. Bazýlarýmýz kaza/bela ile, bazýlarýmýz dert/hastalýk ile, bazýlarýmýz afet/musibet ile bazýlarýmýz olan, bazýlarýmýz olmayan evlat imtihaný, bazýlarýmýz makam/mevki, mal ve servet fitnesi ile karþý karþýya gelebiliyor. Bunlarýn üstesinden gelmek de kolay olmuyor. Zira iyi günlerimizdeki ve baþkalarýna teselli veren yüksek egomuz gidiyor h?þ? Ya Rabbi, bunun için neden beni seçtin diye Allah ý sorgulayan alçak egomuz depreþiyor, meydana çýkýyor. Mevla böyle dedirtebilecek dert, bela musibetlerden muhafaza eylesin. ** Arthur Ashe diye dalýnda ünlü bir tenis þampiyonu vardýr. Çok çok iyi giden günlerinden sonra kötü final günleri gelir. Ama o bunun farkýndadýr. Kahrýnda hoþ diyen bu adamýn tavrýna bir bakýn hele: Meþhur Wimbledon un ilk zenci Þampiyonu Arthur Ashe kan naklinden kaptýðý AIDS den ölüm döþeðindeydi.. Hayranlarýndan biri sordu.. Tanrý böylesine VEFAT EDENLER 1-Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin YALÇIN' ýn yeðeni, Merhum Selahattin ve Yadigar ZÝNGÝ' nin oðlu; Faruk ZÝNGÝ. 2-Güzelyurt Köyü' nden gelme, Kalýpçý Ustasý Hüseyin ÇÖL' ün oðlu, Halil, Hasan ve Bilal ÇÖL' ün yeðeni; Yasin ÇÖL. Yýpranan koltuk Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kötü bir hastalýk için neden seni seçti? Arthur Ashe cevap verdi.. Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya baþlar, 5 milyonu tenis oynamayý öðrenir, 500 bini profesyonel tenisçi olur, 50 bini yarýþmalara girer, 5 bini büyük turnuvalara eriþir, 50 si Wimbledon a kadar gelir, 4 ü yarý finale, 2 si finale kalýr. Elimde þampiyonluk kupasýný tuttuðum zaman Tanrý ya Neden ben? diye hiç sormadým. Þimdi sancý çekerken, Tanrý ya nasýl Neden ben derim?. Denilir ki; Mutluluk insaný hoþ; baþarý ýþýl ýþýl; zorluklar güçlü; hüzün insaný, insan; yenilgi de mütevazý yaparmýþ. ** Ey nefis, azgýn nefis! Sana boy eðmeyenleri gördükçe onlar adýna seviniyor, kendime üzülmüyor; bileniyor/imreniyor ve güvenim artýyor. Belki ben de bir gün deðil her gün sana boyun eðmem diye düþünüyorum. Ýþte Rabiatül Adeviyye iþte nefse haddini bildirme: Tarihin mübarek hatunlarýndan Rabiatül adeviye bir gün baþý aðrýyýnca bir tülbenti baþýna sarývermiþti. Sarývermesi ile çýkarýp atmasý bir olmuþ. Kendi kendine Ey utanmaz nefsim. Rabbim yýllar boyu saðlýk, afiyet verdi. Bir günden bir güne bu saðlýðýný belirtecek bir zünnarý baþýna sarmamýþken, bir defacýk baþýn aðrýyýnca baþýna bu zünnarý baðlayýp, dünya aleme ilan etmeye haya etmiyor musun diye nefsine öfkelenivermiþ. ** SALI 1 EYLÜL kullananlarýn ise yaþama tam yerleþtiklerini, kendilerinden emin ve bu yüzdende rahat olduklarýný söyleyebiliriz. ''Dünyaya kazýk mý kakacaksýn'' diyenler olur. Dünyaya kazýk kakmak o kadar da zararlý deðil. Zira kazýk kakýlmadan yapýlan inþaatlar depremde daha kolay yýkýlýyor. Kazýk kakanlarýn, perde beton koyanlarýn evleri ayakta duruyor. Doðal afetler açýsýndan geçmiþte yaþanan depremlerden gerekli dersi almak ve ona göre daha hassasiyet, dürüstlük göstermek yaþama yerleþmenin göstergelerindendir. Buna riayet etmeyip te yaþama tam yerleþemeyenleri ya deprem kaldýrýr ya da afet bilincine duyarlý toplumlar. Þehirlerin yerleþiminden, binalarýn yer seçiminden, temelinden, çatýsýna, çevre düzenlemesine kadar gerekli titizliði gösterirsek olasý depremlerde ve peþinden gelebilecek artçýlarda tedirgin olup koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Geçmiþte yaþanan doðal afetlerden gerekli dersi alýp, dere yataklarýný imara açmazsak, izinsiz yerleþime kesinlikle müsaade etmezsek, þimþek çakarken, gök gürlerken, yaðmur yaðarken peþinden sel gelirse, heyelan olursa kaygýsýyla koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Kurumlarýmýzda, iþyerlerimizde, ikamet ettiðimiz evlerimizde inþaat aþamasýndan itibaren yangýn güvenliðini hesaba katarsak, en ufak bir ihmal göstermezsek, gerekli eðitimi tüm kullanýcýlara hakkýyla verirsek olasý baþlangýç yangýnlarýnda ''Eyvah! Her taraf yanarsa'' diye tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz ÖZETÝN ÖZETÝ: Japonya da resmi kurumlarda, otellerde kapýnýn arkasýnda ''DEPREM OLURKEN SAKIN KAÇMAYINIZ, EN GÜVENLÝ YER BURASI- DIR'' uyarýsý yazarmýþ. Böyle olunca sýfýr panik, sýfýr zayiat ve arkaya yaslanýlmýþ rahat bir koltuk Bizlerde hayatýmýzýn her safhasýnda, muhtemel doðal afetleri ve güvenlik tedbirlerini göz ardý etmezsek, bu noktada rehber olanlara gerekli önemi verir ve uyarýlarýný ciddiye alýrsak koltuðumuza tam yerleþir, acele ile panik yapmaz, tedirginlik yaþamaz ve koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Yaþama daha rahat tutunuruz Ne dersiniz? Bu þekilde belki de AFETLER zarar vermek yerine AFÝYET Oluverir. Kahrýn da hoþ diyebilmek EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ H. Mustafa AKTAÞ Beþeriz; ne yazýk ki, baþýnýza gelen sýkýntý ve musibetlerde Allah a Neden ben? diye soruyoruz.. Ulaþmak istediðimiz makam ve mevkiler için, mal, evlat ve servet için de neden benim deðil diye Ah keþke verilen nimetlere hakkýyla teþekkür edebilsek, baþa gelen her türlü nahoþ þeylere tahammül edebilsek, sabredebilsek.. Çok çok zor ama; Kahrýn da hoþ diyebilsek!.. Kadir Yüktaþýr com Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 3,2670 3,2693 2,9113 2,9123 ALIÞ Gram 105,74 SATIÞ 105,83 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 1 EYLÜL 2015 Hitit eserleri Anadolu nun simgesi RECEP MEBET Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutuyor. Bugün Çorum un yaný sýra Ankara ve Ýstanbul daki müzelerde sergilenen Hitit eserleri, Atlas Dergisi nin 50 Simgeyle Anadolu Tarihi adlý kitap çalýþmasýnda yerini aldý. Derginin Temmuz sayýsýyla birlikte okurlarýna hediye ettiði kitapta, Alacahöyük ve Boðazköy buluntularý arasýnda yer alan Hitit dönemi eserlerinden Demir Hançer, Kadeþ Barýþ Anlaþmasý Metni ile At ve Tekerlek Figürleri hakkýnda açýklamalara yer verildi. Hitit eserleriyle ilgili olarak kitapta yer alan bilgiler þöyle: DEMÝR HANÇER (Alacahöyük) Çorum'un Alaca ilçesine baðlý eski adý Höyük günümüzdeki adý Harmanözü olan köy yerleþiminin üst yanýndaki Alacahöyük'te açýða çýkan sur duvarlarýnýn Hititliler döneminin en geliþkin duvar þekli sayýlan sandýk duvar tekniðiyle yapýlmýþ olmasý, buradaki yerleþimin daha derinlerinde daha özgün eserlerin bulunacaðýný düþündürdü. Sur duvarlarýnýn güneyinde kurþuni porfirden ve simetrinin egemen olduðu anýtsal bir giriþ kapýsý açýða çýktý. Rampayla ulaþýlan bu anýtsal giriþ, iki yanýndaki devasa sfenkslerden ötürü "Sfenksli Kapý" olarak adlandýrýldý. Bunu izleyen dönemde açýða çýkan ve "Saray-Tapýnak" olarak bir ikircikle adlandýrýlan yapý, sokaklarý, su kanallarý ve fýrýnlarýyla burada harikulade bir Hitit kentinin yaþamýþ olduðunu ortaya koydu. Alacahöyük'ün 3. Kültür Katý'ndaki ÝTÇ yerleþmesinde bulunan ve "Kral Mezarlarý" olarak adlandýrýlan mezarlardan çýkan soyut semboller, haç bezekli diskler, heykelcikler, boða ve geyik figürinleri, altýn, gümüþ, elektrum ve tunçtan yapýlmýþ parçalar gibi ölü armaðanlarýnýn arasýnda demirden yapýlmýþ olanlara da rastlanmasý, Alacahöyük'ün demirle iliþkisinin tarihine iliþkin yeni tartýþmalarý da birlikte getirdi. Alacahöyük te bulunan Demir Hançer, tarihi açýdan önemli ipuçlarý veriyor. Baþlangýçta prestijli bir malzeme olarak altýnla birlikte deðerlendirilen demir, günümüzden üç bin yýl kadar önce silah, alet ve gereç yapýmýnda tuncun yerini alarak zamanla günlük yaþamýn ayrýlmaz bir parçasý haline geldi ve bir çaða adýný verdi. Yaklaþýk olarak ÝÖ 1000'lerin son çeyreðinde baþlayan demir çaðýnda demir metalürjisi ile ilk kez çok sayýda alet ve silah üretildi. Yerkabuðunun yüzde 5'ini oluþturan demirin oksijene karþý yüksek bir "afinitesi" (çekilim) olmasýndan (kolay oksidasyona uðramasýndan) dolayý doðada saf halde çok ender bulunur. Bu nedenle cevherden izabe yoluyla kazanýlmasý gerekir. Bu iþlem eskiden fýrýnlarda gerçekleþtirilirdi. Topraða açýlan basit çukurlarda odunkömürü ateþinde "luppe" adý verilen ve çekiçlenebilen bir ürün elde edilirdi. ÝÖ 2000'lere tarihlenen buluntular demirin Anadolu'da Hitit devri öncesinde bilindiðini gösteriyor. Günümüzde geçerliliðini koruyan genel bilimsel kaný Hititlilerin uzun süre demir izabesini tekellerinde bulundurduklarý yolundadýr. Ancak bu sav arkeolojik açýdan kesin deðildir. Bu konudaki yazýlý kaynaklarýn ÝÖ 1000'lerde yoðun olarak arttýðý gözlenir. Kültepe metinlerinden demirin ÝÖ 1000'lerde deðerli bir maden olduðunu öðrenmekteyiz. Hitit imparatorluk devrinde demirle ilgili yazýlý kaynak sayýsý giderek artar ve böylece Hititler in kullandýðý at arabalarý, savaþlarda kullanýlan en etkili araçlardan biriydi. demir yapým teknolojisiyle ilgili daha çok veriye ulaþýlýr. Demirin yoðun olarak kullanýlmasý ise ÝÖ 1. binyýlda gerçekleþir. Kültepe'de bulunan metinlerden demirin ÝÖ 1000'lerin ilk yarýsýnda, Asur Ticaret Kolonileri döneminde deðerli bir metal olduðu anlaþýlýr. Bir metinde demirin altýn ve gümüþ karþýlýðý satýlmasý gerektiðinden, bakýrla deðiþ tokuþ edilemeyeceði söylenir. Erken Hitit metinlerinde ise demir kral ve kraliçe ile özdeþleþtirilen son derece deðerli bir malzeme olarak geçer. Bu baðlamda demir olasýlýkla yasallýk, güç ve hükümranlýk hakkýný simgelemektedir. Alacahöyük silahlarý arasýndaki altýn kabzalý demir hançer, buradaki iþçiliðin, kudret birikiminin de simgesi oluyor. Alacahöyük'ün arkeolojik bu-luntularýnýn önemli kýsmý Ankara 'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, bir kýsmý da Harmanözü'ndeki yerel müzede sergileniyor. ÝLK BARIÞ METNÝ KADEÞ (Boðazköy) Kadeþ Savaþý'ný Mýsýr mý kazandý, yoksa Hitit mi? Bu soru etrafýnda yaratýlmýþ inceleme, edebiyat eserleri, filmler dünyayý sarmýþ demek abartý sayýlmamalý. Zira, modern Mýsýr hükümetleri deðiþik dönemlerde, antik Mýsýr'ý dünya turizmine tanýtmanýn bir yolu olarak roman sipariþleri bile verdi. Mýsýrlýlar uzun yýllardýr yaptýðý propaganda, Mýsýr'ý büyük ve yenilmez, Hitit'i ise (en azýndan Kadeþ Savaþý bakýmýndan) barbar ve istilacý gösteriyor. Olay kýsaca þöyle: Tahta geçtiðinde Tutenkamon henüz sekiz yaþýndaydý. Üvey kýz kardeþi Ankesenamon ile evlendiriliyor. Ama 18 yaþýndayken öldürülüyor; nitekim mumyasý üzerinde yapýlan röntgen incelemelerinde ölümüne kafatasýna aldýðý bir darbenin yol açtýðý anlaþýldý. Dönemi inceleyenlere Anadolu Hitit tabletleri yardým ediyor: Baþrahip Eje, firavun Tutenkamon'u öldürdükten sonra firavun olmak istiyor. Bu da ancak kraliçe Ankesenamon ile evlenmekle olanaklý görünüyor. Ankesenamon ise bu evliliði istemiyor, bulabildiði tek çözüm þu: Ününü duyduðu Hitit Kralý Suppiluliuma'dan yardým istemek. Suppiluliuma'nýn oðlu II. Murþiliþ'in yazdýðýna göre bu yardým isteði þöyle çýkýyor ortaya: "Mýsýr'ýn dul kraliçesi babama bir elçi ile þu mektubu yolladý: Kocam öldü. Benim oðlum yok. Duyduðuma göre sende oðul çokmuþ. Eðer bana oðullarýndan birini verirsen onu koca yapacaðým. Tebaamdan kimseyi kocam yapmayý asla istemiyorum. Ona koca olarak saygý duyamam." Hitit prenslerinden Zannanza kocalýk için seçiliyor ve yanýna küçük bir askeri birlik alarak Mýsýr'a gidiyor. Ancak sýnýrý geçince öldürülüyor. Eje, Ankesenamon'un bu giriþimini öðrenmiþ ve Mýsýr ordularý baþkomutaný Horemheb'i devreye sokarak Zannanza'yý ve küçük birliðini yok ettirmiþ. Hitit kralý Suppiluliuma, Mýsýr'a hemen saldýramýyor; çünkü Anadolu'da o sýralarda veba var. Suppiluliuma da bu vebadan ölüyor. Suriye'nin kuzeyindeki þehir devleti Amurru'nun Hititlilerin egemenliðinden çýkýp Mýsýr'a baðlandýðýný açýklamasý bardaðý taþýran damla oluyor. Ýki büyük ordu ÝÖ 1296'da Kadeþ yakýnlarýnda karþýlaþýyor. Hitit birlikleri, o dönem Mýsýr tahtýnda oturan II. Ramses'in ordularýný daðýtýyor. Ancak deðiþik kültürlerden oluþan Hitit ordusu, kazanmanýn hýrsýyla yaðmaya baþlayýnca, bir düzenli birlik onlarý ilerleyemez hale getiriyor. Tam olarak yenen ve yenilen yok. Buna karþýn dünyanýn önde gelen ansiklopedileri, Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutuyor. "Ramses, çarpýþmanýn gerçeðe aykýrý öyküsünü birçok tapýnaða kaydettirdi" yolundadýr. Asur ilerleyiþini gören II. Ramses, Hititlilere armaðanlar göndererek ilk diplomatik iliþkiyi baþlatýyor. Hitit kralý III. Hattuþili bu diplomasiyi görüyor ve Kadeþ Antlaþmasý imzalanýyor. Anadolu'da Hitit tabletlerinin ortaya çýkardýðý antlaþma metninin özü þöyle: "Mýsýr ülkesi kralý, büyük kral, kahraman Remasesamai Amana'nýn (II. Ramses'in çivi yazýsýnda yazýlýþý), Hatti ülkesinin büyük kralý Hattuþili ile dostluklarýnýn, kardeþliklerinin ve büyük krallýklarýnýn devamý için yaptýklarý anlaþmadýr. Eðer her iki ülkeden birine iç veya dýþ düþmanlar saldýrýrsa ve bunun için birbirinden yardým isterlerse, her iki taraf piyadesini ve süvarisini göndererek onun yardýmýna koþacaktýr. Eðer Mýsýr ülkesinden, Hatti ülkesine ya da Hatti ülkesinden Mýsýr ülkesine kaçanlar olursa, birbirlerine geri vereceklerdir. Fakat bunlar þiddetle cezalandýrýlmayacak, onlarýn gözlerinden yaþ akmayacak, eþleri ve çocuklarýndan öç alýnmayacak." Tarihin bilinen ilk barýþ anlaþmasý olarak kayýtlara Hitit eserleri, Atlas Dergisi nin 50 Simgeyle Anadolu Tarihi adlý kitap çalýþmasýnda yerini aldý. geçen Kadeþ Antlaþmasý ÝÖ 13. yüzyýlýn iki büyük Hititliler, Hurri topluluklarýndan oluþan Mitannileri de, siyasi ve askeri gücü olan Hitit ve Mýsýr devletlerinin kendisinden önce yaþamýþ uygarlýk kültürlerini de en önemli diplomatik belgesi olarak da deðerlidir. yakýndan izliyordu. Hurriler, sanat ve din alanlarýnda SAVAÞLARIN KADERÝ (At ve Tekerlek) Hititlileri oldukça etkilemiþ görünüyor. Mezopotamya Ýnsanýn hayvanlarý evcilleþtirmesi salt yiyecek kültürlerinin Hatti Ülkesi'ne (Anadolu) geçiþinde Hurri üretme aþamasýna geçmesini saðlamadý. "Neolitik hareketlerinin ve ticari iliþkilerin rol oynadýðý Devrim" denen aþamaya geçmiþ olundu. Vahþilikten düþünülüyor. evcilliðe geçen köpek, keçi, koyun, kedi, sýðýr insanýn Tekerleðin Hititlilerden önce bulunduðuna iliþkin yaþamýnda sürekli bir iþlevle birlikte yer aldý. Ancak veriler onun kullaným üstünlüðünün Hititlilere geçtiði atýn evcilleþmesi arkadaþlarý, eþek ve deveden farklý gerçeðini deðiþtirmiyor. Hititliler, hem atla, hem de olarak, hýzý, gücü, itibarý getirdi. Bu aslýnda o ana kadar tekerlekle aralarýndaki baðý dönemlerinde olabilecek en kullanýlan bütün silahlarýn silahýydý. üst düzeye yükseltmiþti. Atýn, tarýma geçiþten önce evcilleþtirildiðine Hitit baþkenti Hattuþa'da bulunan yaklaþýk bin iliþkin tezler de var, ancak atý ilk kimlerin hangi coðrafi satýr uzunluðundaki bir metni içeren bir tablette at bölgede evcilleþtirdiði çok tartýþmalý bir konu olmaya yetiþtiriciliði ve binicilik kurallarý anlatýlýyor. Bu metin, devam ediyor. Batýlý pek çok araþtýrmacý, atýn ilk kez Hititlilerin bu konuyu hangi uzmanlýk düzeyine Hint-Avrupalýlar veya Ýskitler tarafýndan getirdiklerini ortaya koyuyor. Gerçi metnin yazarý evcilleþtirildiðine vurgu yapýyor. Ama Kafkaslar'da, Kikkuli adýnda bir Hurri ve Mitanni ülkesinden Orta Asya'da ele geçen arkeolojik ve zoolojik bulgular getirtilmiþ; ancak çevrelerindeki uygarlýklarýn din, atýn bu bölgelerdeki tarihi hakkýndaki bilgilerin sürekli sanat, mimari, gibi yaratýlarýný alýp kendilerine deðiþmesine yol açabiliyor. Atýn bir binek aracý olarak uyarlamada gösterdikleri eþsiz beceriyle bölgesel bir kullanýlmasýný saðlayan teknoloji gem oldu. Bu at krallýktan büyük bir imparatorluða yürüyen Hititliler, kuþamýnýn atýn aðýz yapýsýnda ve diþlerinde býraktýðý aldýklarý eðitimle iþi bir sanata dönüþtürmüþler. izleri eksen alan araþtýrmalar ÝÖ 4000 civarýnda Hititlilerin savaþ gücünün asýl dayanaðý savaþ Ukrayna steplerinde de atla insan iliþkisinin olduðuna arabalarýdýr. Bugünkü tekerleklere benzeyen çubuklarla desteklenmiþ tekerlekler kullanýlýyordu. Dolayýsýyla iþaret ediyor. savaþ arabalarý çok daha hafif ve hareket yeteneði Atýn, Anadolu'da tarým ve taþýmacýlýkta yüksek olabiliyordu. Arabanýn benzerlerine göre hafif kullanýlmasýna iliþkin de net bir tarih yok. Öte yandan olmasý her savaþ arabasýnda iki yerine üç askerin yer atla tekerleðin en güzel þekilde birleþmesini Hititliler in almasýna olanak saðlýyordu. Askerlerden birisi arabayý baþardýðý biliniyor. Hitit krallýðýný bir imparatorluk sürüyor, ikincisi arabadaki diðer iki kiþiyi koruyacak haline getiren kral Suppiluliuma oldu. ÝÖ 1375 ile 1335 biçimde kalkan kullanýyor, üçüncüsü ise ok ve mýzrak arasýnda hüküm süren Suppiluliuma çaðýn önemli atýyordu. krallýklarýndan olan Mitanni Devleti'ni yýkarak imparatorluðunun sýnýrlarýný Lübnan'a kadar geniþletti. Tekerleðin hem geniþ bir taþýma mantýðýna uygun biçiminin, hem de çömlek üretiminde kullanýlmasýnýn tarihinde yine Sümerleri görüyoruz. Hitit ordusunda seferler esnasýnda erzak ve ganimetlerin taþýnmasýnda öküz koþulu dört tekerlekli arabalar kullanýlýyordu. Ancak Mitanniler, bu taþýmacýlýða yeni bir boyut katýyor. Ýki atýn çektiði, iki tekerlekli, hafif ve oldukça hýzlý gidebilen arabalar hem hýz olarak hem de bir silah olarak, daha önce Ortadoðu'nun görmediði bir yeniliktir. Onlarý güçlü bir devlet haline getiren, iþte kullandýklarý bu yeni savaþ teknolojisidir. Ancak Hattuþa da bulunan Kadeþ Barýþ anlaþmasý metni tarihi açýdan bir ilk teþkil ediliyor.

13 Oto Drag da nefes kesen yarýþlar oldu SALI 1 EYLÜL HÝTOK tarafýndan organize edilen Oto Drag yarýþlarýna altý ilden 54 sporcu katýldý. Türkiye nin en fazla katýlýmý olan Oto Drag yarýþý ünvanýný alan Çorum daki organize seyircilerininde en üst seviyede ilgi gösterdiðini belirten Baþkan Cihat Bayar, bu gurur ve onurun tüm Çorum un olduðunu söyledi. 2. Kategoride dereceye giren sürücülerin ödüllerini HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç verdi 4. Kategoride dereceye giren sürücülerin ödüllerini HÝTOK eski baþkaný Mehmet Özenç verdi 3. Kategoride dereceye giren sürücülerin ödüllerini HÝTOK Baþkan Yardýmcýsý Ertan Ege Eliaçýk verdi 5. Kategoride dereceye girenlerin ödüllerini HÝTOK eski baþkanlarýndan Uður Karakoç verdi Selo asfaltý aðlattý... HÝTOK un Oto Drag yarýþlarýnda Selahattin Yýldýrým þovu büyük ilgi gördü. Moto Kros yarýþmalarýnda mücadele eden Çorum un ünlü motorcusu Selahattin Yýldýrým yarýþlar sýrasýnda yaptýðý motor þovla büyük alkýþ aldý. Özellikle asfalt üzerinde lastik yastýðý þov sýrasýnda izleyenler Asfaltý aðlattý demekten kendilerini alamadýlar. Çetin den erken veda Bosna Hersek te sona eren Dünya Yýldýzlar Serbest Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin erken veda etti. Ýlk turda Ýsveçli rakibini 14-4 sayý tuþuyla yenen Engin Çetin ikinci turda Avrupa Þampiyonasýnda yenildiði Ermeni rakibine yine yenildi ve final þansýný kaybetti. Ermeni sporcunun Rus sporcuya yenilerek elenmesi üzerine Engin Çetin in madalya þansý kalmadý. Þampiyonayý Ruþen Çetin de yerinde izledi. Rekor katýlým HÝTOK tarafýndan düzenlenen Oto Drag yarýþlarý en fazla katýlýmýn olduðu organize oldu. Pazar günü Akkent TOKÝ yolu üzerinde yapýlan yarýþlara altý ilden 56 sürücü katýlýrken izlemek isteyen izleyicilerin ise beþ HÝTOK tarafýndan düzenlenen Oto Drag yarýþlarý pazar günü yoðun katýlýmla yapýldý. Akkent TOKÝ yolunda yapýlan yarýþlarda yedi kategoride altý ilden 54 sporcu yarýþtý. Oldukça zevkli yarýþmalarýn olduðu Oto Drag yarýþlarýna Çorumlu yarýþ severlerinde ilgisi hayli yüksek oldu. Saat da sona eren kayýtlarda Çorum ile birlikte Amasya, Yozgat, Samsun, Konya ve Ankara illerinden toplam 54 yarýþmacý yedi ayrý kategoride mücadele etti. Saat da verilen start ile baþlayan yarýþmanýn sonuçlarý hava kararmasýndan sonra saat da ancak açýklanabildi. HÝTOK Baþkaný Cihat Bayar bugüne kadar Çorum da yapýlan Oto Drag yarýþlarýnda en çok yarýþmacý ve izleyicinin izlediði bu yýlki yarýþmalarý yaklaþýk beþ bin yarýþ severlerin ilgiyle izlediðini söyledi. Bayar, ayrýca bu yýl Türkiye de yapýlan Oto Drag yarýþlarýna en fazla kayýt yaptýrýlan yarýþma özelliðini kazandýðýný belirterek bu baþarý ve gurunun tüm Çorum a ait olduðunu belirtti CC araçlarýn yarýþtýðý 1. kategoride iki yarýþmacýnýn mücadelesi sonunda Serdar Gevþek birinciliði kazanýrken Fadýl Ayber Çelik ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. bin kiþiyi bulduðu belirtildi. Türkiye de düzenlenen Oto Drag yarýþmalarýna kayýt yaptýran sporcu sayýsý olarak en fazla organizenin Çorum da olduðu açýklandý cc araçlarýn mücadele ettiði 2. kategoride ise Burak Küçükbenli birinci, Cemal Balcý ikinci Recep Topkaraoðlu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 3. kategoride Süper 1600 cc araçlarda ise Abdullah Coþkun birinciliði kazanýrken Yunus Emre ikinci Mustafa Tatlý ise üçüncülüðü kazandý cc araçlarýn mücadele ettiði dördüncü kategoride ise Çaðlar Güngör birinci Gökhan Demir ikinci Hakan Yýldýz ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu cc ye kadar olan araçlarýn mücadele ettiði beþinci kategoride Mustafa Fuat birinci, Ýsmail Dirgen ikinci Hakan Yýldýz ise üçüncü oldu. 6. kategoride 2700 cc ve üzeri araçlarda Yasin Kara birinci, Ali Demir ikinci Halil Ýbrahim Arslan ise üçüncülüðü kazandý. Unlimited araçlarýn yarýþtýðý yedinci kategoride ise Gökhan Cerrah birinci olurken Onur Aþar ikinci Ali Demir ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu, Oldukça yoðun geçen yarýþmalarýn ardýndan düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye girenlere kupalarý HÝTOK Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafýndan verildi. 7. Kategoride dereceye girenlerin ödüllerini HÝTOK Onursal Baþkaný Hikmet Burhanoðlu verdi 5. Kategoride dereceye girenlerin ödüllerini HÝTOK Onursal Baþkaný Hikmet Burhanoðlu verdi Murat Yýldýrým Gaziantep BÞ de Çorumlu futbolcu Murat Yýldýrým transferin son gününde Gaziantep Büyükþehir Belediyespor ile anlaþtý. Çorum lu Murat Yýldýrým Ajax alt yapýsýnda oynadýktan sonra milli takýmlarda forma giydi. Türkiye ye geldikten sonra Samsuns por ve Bursaspor da forma giyen Murat Yýldýrým geçtiðimiz sezon Kayseri Erciyesspor ile anlaþmýþtý. Yeni sezon için kulübü ile anlaþamayan Murat Yýldýrým PTT 1. ligde þampiyonluk mücadelesi veren Gaziantep Büyükþehir Belediyespor ile anlaþtý. Murat Yýldýrým yeni takýmý ile 1+1 yýllýk anlaþtý. Þampiyonluk halinde kulübünde kalacak olan tecübeli futbolcu yeni takýmýyla ilk antrenmanýna yarýn çýkacak. Dardanel de üç puan sevinci Engin Çetin Çorum Belediyespor un grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Dardanelspor da üç puan sevinci. Evinde Van Büyükþehir Belediyespor'u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Dardanelspor'da büyük sevinç yaþanýyor. Teknik Direktör Fatih Uygun 55'inci dakikada stat ýþýklandýrmasýn yaþanan arýza nedeniyle maçýn 15 dakika durduðunu hatýrlatarak, "Lige tam hazýr olduðumuzu söyleyemem. Arýza yüzünden maçýn durmasýnda motivasyonumuzu olumsuz etkiledi. Karþý- laþmayý 1-0 ön de götürürken gereksiz yere geriye yaslanmamýz hata oldu. Zaman ihtiyacýmýz var. 4 ya da 5 maç sonra çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacaðýz" diye konuþtu.

14 14 SALI 1 EYLÜL 2015 Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: Özden-M. Ýhsan Çýplak çiftinin oðullarý Mehmet Kaan ve Ýhsan Oðuz, düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmlarýný at- Mehmet Kaan ile Ýhsan Oðuz erkekliðe adým attý RECEP MEBET MHPTeþkilatlardan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýhsan Çýplak ýn oðullarý Mehmet Kaan ve Ýhsan Oðuz Çýplak kardeþler sünnet oldular. Özden-M. Ýhsan Çýplak çiftinin oðullarý Mehmet Kaan ve Ýhsan Oðuz, geçtiðimiz Cumartesi günü düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmlarýný attýlar. Kocatepe Ýlkokulu bahçesinde düzenlenen sünnet düðününe MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe RECEP MEBET Çorum merkeze baðlý Ýnalözü Köyü nden gelme Faruk Þahinbaþ (76) vefat etti. Baþkaný Sinan Özcan, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, bazý daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Çýplak Ailesi ve çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Özden-M. Ýhsan Çýplak çiftini tebrik eder oðullarý Mehmet Kaan ve Ýhsan Oðuz a saðlýk ve mutluluk dolu ömürler diler. Faruk Þahinbaþ hayatýný kaybetti Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet Þahinbaþ ile Elvan ve Hasan Basri Þahinbaþ ýn aðabeyi, Ýsmail, Selahattin ve Hüseyin Þahinbaþ ýn babasý Faruk Þahinbaþ geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün saat da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ýnalözü Köyü ne götürülecek. Burada öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Faruk Þahinbaþ a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Faruk Þahinbaþ ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 2 EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na baðlý 8 adet Jandarma Karakol Kom giriþ yapýlarý düzenlenmesi iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý / Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký nýn, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýl): Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1 Taþýnýr: adet LOHMAN-BOWANZ cinsli yumurta tavuklarý; adet Lohman cinsi beyaz renkli 70 ve 90 haftalýk yumurta tavuðu ve adet Bowanz cinsi beyaz renkli 90 haftalýk yumurta tavuðunun satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:1 Çorum Saat: Taþýnýr: adet NÝKCÝK cinsi yumurta tavuðu; Nikcik cinsi beyaz renkli 30 ve 36 haftalýk yumurta tavuklarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Karapýnar köyü Çukur mevkii No:3 Çorum Saat: EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: T.C. ÇORUM Örnek No: 25* 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/210 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 30/08/ Ýhale Tarihi : 29/09/2015 günü, saat 15:00-15:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 23/10/2015 günü, saat 15:00-15:05 arasý. Ýhale Yeri : Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu - ÇEPNÝ MAHALLESÝ ÝSKÝLÝP 5 SOKAK NO 63/A ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) , Adet % Adet (Çift) Muhtelif marka, model, numara ve renklerde Bayan ve Erkek Ayakkabýlarý (1.740 Çifti Bayan, 360 Çifti ise Bayan ve Erkek Ayakkabýsýdýr.) (ÝÝK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) 18 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EYLÜL Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Salih ÇOLAK Salim oðlu Alaca Doðumlu (Ç.HAK:2397) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Osman KALKAN Ýsmail oðlu 2000 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2388) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali GÖKKUÞ Þerif oðlu 1970 Alaca Doðumlu (Ç.HAK:2389) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B-A2 sýnýfý ehliyetimi ve 19 AJ 144 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Veysal KILIÇ Mustafa oðlu 1/1/1955 Mecitözü Alören Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2386) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsaniye KILIÇ Bahri kýzý 15/5/1954 Mecitözü Alören Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2386) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma AYDIN Mustafa kýzý 1/2/1954 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:2385) TOPLANTIYA ÇAÐRI Polis Eþleri Kaynaþtýrma - Yardýmlaþma Derneði Çorum Þubesinin "Yýllýk Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý" Salý günü saat:14.00 te Ýlimiz Ýnönü Cad. No:26/B sayýlý yerde bulunan dernek merkezinde aþaðýda belirtilen gündem maddelerini görüþmek üzere toplanacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde Pazartesi günü ayný yer ve saatte toplantýnýn yapýlmasýna karar verilmiþtir. GÜNDEM: Açýlýþ ve Yoklama Divan Kurulu Seçimi Faaliyet Raporunun Okunmasý Denetim ve Yönetim Kurulunun Seçimleri Dilek ve temenniler Kapanýþ (Ç.HAK:2391)

15 HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. (Ç.HAK:2348) DEVREN SATILIK DÜRÜM VE FAST-FOOD SAAT KULESÝ CÝVARINDA HAZIR MÜÞTERÝ POTANSÝYELÝNE SAHÝP DÜRÜM VE FAST FOOD (Ç.HAK:2310) DÜKKANIMIZ DEVREN SATILIKTIR HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2330) Baþvurular için müracaat tlf: DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip kira sýkýntýsý olmayan iþ deðiþikliði (Ç.HAK:2340) Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Eleman Aranýyor yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat (Ç.HAK:2370) Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Mür. Tel: nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: Satýlýk veya Kiralýk Pansiyon Gülabibey Mah. 7. Beytepe sokakta bulunan, 100 kiþilik 17 daireden oluþan 6 katlý pansiyon sahibinden satýlýk veya kiralýktýr. Melek Özturan Pansiyonu (Ç.HAK:2393) Adres: Gülabibey Mah. 7. Beytepe Sok. No: 4 Tel: Satýþ ve Pazarlama Elemaný Alýnacaktýr Reklam ve matbaa konusunda bilgi sahibi, Çorum bölgesini tanýyan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki mail adresine yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2394) Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Cafe de çalýþtýrýlmak üzere baybayan elemanlar alýnacaktýr. * Bayan Tezgahtar * Bay Garsonlar * Bay Aþçý Mür. Tel: (Ç.HAK:2395) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC. A. Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2292) (Ç.HAK:2377) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) FAX : PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2344) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Cafe Bistroda çalýþacak deneyimli deneyimsiz bay (Ç.HAK:2327) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK (Ç.HAK:2346) bayan elemanlar alýnacaktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (Ç.HAK:2373) Sahibinden Satýlýk 2014 model 1500 lük Scooter Yuki 3 tekerlekli, çift koltuklu. Not: Garajlý veya garajsýz verilir. Mür. Tel: YAZI ÇARÞI MEVKÝ (Ç.HAK:2336) KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr. (Ç.HAK:2376) (Ç.HAK:2251) Köprüalan Köyü (Gürcü) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; * Kaynakçý * Tornacý * Makina Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : AKARYAKIT SATIÞ ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2390) (Ç.HAK:2378) Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: OTO YIKAMA ELEMANI ARANIYOR Sima Otomotiv yýkama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere oto yýkama elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:2396) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ankara Yolu 4. Km. Tel: (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2308) (Ç.HAK:2287) SALI 1 EYLÜL Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR * EN AZ ÖNLÝSANS MEZUNU * MS OFFÝCE UYGULAMALARINA HAKÝM * ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ GÜÇLÜ VE ÝLETÝÞÝMÝ KUVVETLÝ * EKÝP ÇALIÞMASINA YATKIN * PREZANTABL SÝMA OTOMOTÝV SAN. TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU 4 KM (Ç.HAK:2321) (Ç.HAK:2325) (Ç.HAK:2350) ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Adaklýk Kurbanlýk Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Benzin istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere ön satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevre yolu Bulvarý No: 207 Tel: BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel: Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla

16 Þükür korkulan çýkmadý Son gün hamlesi Federasyon a takýldý Gökhan 3-4 hafta sonra sahalarda Çorum Belediyespor un son günde kadrosuna katmak istediði forvet Ahmet Sarý, Orduspor un 8-9 milyon liralýk borcuna karþýn Federasyon un bu transfer yasaðýný kaldýrmasýyla bu kulübe imza attý. Çorum Belediyespor da ilk iki maçta alýnan maðlubiyetin moral bozukluðu arasýnda Gökhan dan gelen haber teselli oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Manavgatspor maçýnda beraberlik golünü atan ve gol sevincini bile yaþayamadan yerde göz yaþlarýna boðulan Gökhan ýn dün çekilen MR sonuçlarý yüreklere su serpti. Ön ve çapraz baðlarýnda kopma þüphesi ile dün MR ý çekilen Gökhan ýn iç yan baðlarýnda zorlanmaya baðlý ödem oluþtuðu ve baðlarda baþka sorun olmadýðýný belirten Masör Ali Köseer futbolcunun 3-4 haftalýk dinlenme ve tedavi sürecinin ardýndan takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi. Çorum Belediyespor forvet transferinde son gün hamlesi Federasyon a takýldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn anlaþtýðý Ahmet Kuru ile anlaþtý ancak son anda devreye Orduspor girdi. Federasyor a 8-9 milyon lira borcu nedeniyle transfer yazaðý bulunan Orduspor a gelen siyasi destekler sonunda Federasyon kulübün transfer engelini saat 18 de açtý. Akþam saatlerinde yoðun þekilde devam eden telefon trafiðinde Çorum Belediyespor, Orduspor un transfer yasaðýný açamamasý ihtimaline baðladý. Gökhan sakatlýðýnýn ardýndan saha dýþýna çýkarýldýðýnda göz yaþlarýný tutamadý ve takým arkadaþlarý onu teselli ettiler. Ancak mor beyazlý kulüp yüklü borcuna karþýlýk Federasyon a aðýrlýðýný koyarak bu yasaðý kaldýrmayý baþardý. Çorumspor un yasaðýný kaldýrmak için rakam çok daha küçük olmasýna karþýn ise o dönemin yöneticilerinin tüm çabalarý karþýsýnda Federasyon yasaðý kaldýrmamýþ ve bir anlamda kýrmýzý siyahlý takýmýn bu duruma gelmesine son noktayý koymuþtu. Ayný Federasyon Ordu ilinin takýmý ve aðýrlýðý olunca yasaðý kaldýrdý ve Çorum a bir darbe daha vurdu. SALI 1 EYLÜL 2015 Maðlubiyeti hak etmedik Dersimspor maçýnda kötü futbol oynadýklarýný ve maðlubiyeti hakettiklerini belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, Manavgat önünde haketmediklerini söyledi. Ýki maç arasýnda çok fark olduðunu belirten Sayhan geçmiþi unutup önlerindeki Tavþanlý maçýna motive olacaklarýný ve kazanarak çýkýþa geçeceklerine inandýðýný söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan ilk hafta oynadýklarý futbola göre çok iyi oynadýklarý ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca Manavgatspor deplasma- nýndan puansýz döndüklerini belirterek Tavþanlý maçýyla çýkýya geçmek istediklerini söyledi. Dersimspor maðlubiyetinin ardýndan takým olarak çok iyi hazýrlandýklarý Manavgatspor maçýnda maðlubiyeti hak etmediklerini belirten Teknik Direktör Fahrettin Sayhan rakip önünde topa daha çok sahip olan daha fazla hücumu düþünen taraf bizdik. Ýlk yarýda hücumda fazla üretken olamadýk, Ýkinci yarýda ise rakibe üstünlüðümüzü kabul ettirdiðimiz anlarda girdiðimiz net pozisyonu deðerlendiremedik ve kalemizde golü gördük. Maðlup duruma düþtükten sonra ise baskýyý artýrdýk ve beraberlik golünü bulduk. Bu golün sevincini yaþayamadýk Gökhan ýn sakatlýðý bizi üzdü. Sonraki bölümde de öne geçecek fýrsatlarý deðerlendiremedik bir top direkten döndü. Son bölümde ise kazandýðý durap toplardan etkili olduðu ma- çýn son dakikalarýnda böyle bir pozisyonda gol yedik ve haketmediðimiz bir maðlubiyet aldýk. Bu maçta hatlar arasýndaki yardýmlaþma ve pas trafiðini belli bir noktaya getirdiðimizi gördük. Ýlk iki maçta kaybettiðimiz puanlarý telafi etmek zorundayýz bunun içinde çýkýþa geçmemiz gerekiyor. Ýlk olarakta cumartesi günü sahamýzda oynayacaðý Tavþanlý Linyitspor maçýný kazanmak istiyoruz. Bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýmýza hemen baþladýk dedi. Ne istiyorsunuz? Çöküþ anlarý Sezonun ilk iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlarak büyük hayal kýrýklýðý yaratan Çorum Belediyespor da moraller bozuk. Manavgatspor deplasmanýnda hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan kenar yönetim ve kulübedeki futbolcular ile sahadaki futbolcular büyük bir çöküþ yaþadýlar. Maçýn bitiminde kafilenin büyük bir bölümü baþlarý önde moralleri bozuk bir þekilde soyunma odasýna gittiler. Tavþanlý hazýrlýðý baþladý Çorum Belediyespor Manavgatspor maðlubiyetinin ardýndan sabah beþte Çorum a döndü akþam beþte ise cumartesi günü oynayacaðý Tavþanlý Linyitspor hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan. Tavþanlý maçýnýn cumartesi günü oynanacak olmasý nedeniyle futbolculara izin vermedi ve dün akþam Nazmi Avluca sa- hasýnda haftanýn ilk antrenmanýný yaptýrdý. Isýnma hareketleri ve toplu olarak koþunun ardýndan Manavgat maçýnda forma giyen futbolcular dinlenirken diðerleri dar alanda pas ve yarý sahada maç yaptýlar. Çorum Belediyespor, Tavþanlý Linyitspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Tavuðumuzu da piþirdiler!... Mütavazi bir kadro ile ligde mücadele eden Manavgatspor, Çorum Belediyespor galibiyetinin ardýndan saha ortasýnda oynadýlar. Güçlü rakipleri önünde son dakikalarda bulduklarý golle galibiyete ulaþan Manavgatspor da maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan büyük sevinç vardý. Saha içinde futbolcular tribünde ise kadar taraftar galibiyet sevinci yaþarken stad hoperlörine konulan Dilber Ay ýn Tavuklarý piþirmiþem türküsü konuldu hem futbolcular hemde taraftarlar bu müzik eþliðinde oynadýlar. Tabiki stada gelen Çorumlular ise bu anlarý üzülerekde olsa izlemek zorunda kaldýlar. Ýlk yarýda görüldü ki sað kanatta Emrah forvet arkasýnda Turgay hiç bir þey yapmýyorlar. Fahrettin hocam Emrah'ý 60, Turgay'a ise tam doksan dakika sabretti. Dersim maçýnda Gerçekten söyleyecek söz bulamýyorum. Sezona kime hamle yapsa farketmezdi o üç isimden yana kullandý. büyük hedeflerle baþlayan Çorum Belediyespor ikinci Ancak, Manavgat maçýnda hamle yapmasý gereken isimler ile maçýnda ikinci maðlubiyetini Manavgatspor deplasmanýngirecek isimler çok farklý olmasý gerekirken farklý hamleler da aldý. geldi. Futbola bakarsanýz ilk hafta Dersimspor maçýndaki Deplasman baskýsý olmayan halý gibi bir zeminde göre daha iyi bir görüntü vardý. Ancak bu yetmedi galioynanan maçta yine kaybettik. Ýnanýn kelimeleri seçerken fazla kýrýcý olmamaya çalýþýyorum. Sezon yine transfer dönebiyete. En azýndan beraberlik diyorduk son dakikada onu mi bitti falan ama insanýnda içi açýyor be kardeþim. Kulübe da kaybettik. bakýyorsan sorun yok denecek kadar. Profesyonel kulüpte en Fahrettin hoca Dersim maçýndaki on birden birisi önemli sorun paradýr o konuda fazla bir sorun gözükmüyor. mecburiyet üç isim deðiþtirdi. Ancak gördük ki sorun bu Peki kardeþim sizler futbolcular olarak ne istiyorsunuz. bölgelerde deðilmiþ. Belediyespor Manavgatspor gibi bir Halil Öztürk Fazlamý geliyor bu ilgi, alaka ve destek fazlamý geliyor takým önünde ilk yarýda rakip kalede etkili pozisyonu yok. bu rahatlýk neden görevinizi yapmýyorsunuz. Sizin göreviniz Ýkinci yarýda Emrah ile bir net pozisyon, Gökhan'ýn golü ve sahada futbol oynamak bizim görevimiz ise yazmak. Dersim maðlumuhammet Fatih'in direkten dönen topu. Hücumda görülmek var biyeti bir kaza dedik takým iyi toparlanýr dedik. Manavgat'ta tablo ancak sonuç yok. ayný, sonuç ayný. Belediyespor'da iki sezondur forvet arkasýnda oynayan ve Fahrettin Hocam iki haftada gördük ki bu isimlerden ýsrar edilmeyecek dinlenmek isteyen arkadaþlar. Israr etmemek ve alterherkesin futbol beklediði Turgay An olmadý maalesef takýmýn hücum natif isimlere þans vermek gerekiyor. O yüzden fazla ýsrar etmeden bu gücü bitiyor. Geçen sezon ilk iki üç ve sezon sonunda 4-5 haftalýk operasyonu yapmak gerekiyor. Kaçanlara üzülmek yerine eldekileri periyotta ortaya çýkan Turgay'ý bu sezon ilk iki maçta araki bulasýn. kaçýrmamamýn çabasý içinde olmalýyýz. Israr hem futbolcuya hem size Mücadele yok, baský yok, ara pasý yok, ancak altý pasta üçüncü çalýmý hepsinden önemlide kulübe zarar verir. deneme, 35 metreden kaleye þut vurma derseniz var. Yönetim boyutu ise ayrý bir tez konusu. Sezon baþlamadan bu Sað kanatta iki maçtýr on birde forma giyen Emrah ise kelimenin kadar daðýlan bir yönetim görmedim bunda yýllýk muhabirlik haytam anlamýyla bir hayal kýrýklýðý. Belediyespor'un iki maçta kanatlaratýmda. Baþkan Gül'ün bir aydýr yaþadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle da forma giyen dört futbolcunun atmadýðý çalýmý Manavgatspor ayrý kalmasý iþin tanýdý iyice kaçýrdý. Bir araya gelemeyen karar alamaçýnda ilk kez forma giyen stoper Uður'un attýðýný söylersek mayan telefonla iþ bitirmeye çalýþan bir yönetim. Dediðim gibi detaya Belediyespor'un ne durumda olduðunu anlamak daha da kolay olur. girmeden söylemek gerekirse ufuk karanlýk görünüyor. Bir takýmýn iki kanadýnda forma giyen dört futbolcu çalým Herkesin þapkayý önünü koyup düþünmesi gerekiyor. Bir sezonu atamýyorsa rakip eksiltemiyorsa kusura bakmayýn bir yerde bir sorun daha boþa geçirmemek için. Ýki hafta alýnan yumruklarla sallanan var demektir. Evet geçen sezonlardan ders alýnmýþtýr dedik bekledik. Belediyespor'un ayaða kalkmasý için tüm unsurlarýn kendine gelmesi Bu þehrin giden 3-4 trilyonu her yýl çöpe gitmeye bu yýlda devam edegerekiyor. Yönetiminden hocasýna futbolcusundan taraftarýna kadar. cek gibi görünüyor. Kimse bizden çok para harcayanlarý saymaya Yazýk etmeyelim beyler bir sezona ve bu þehrin 3-4 milyon lirasýna kalkmasýn Belediyespor grupta ekonomik olarak en kötü ilk beþin daha. Henüz erken aklýmýza baþýmýza alalým. içinde yer alýr. Sahadaki futbol olarak derseniz kusura bakmasýnlar Zeki baþkana bir kez daha baþsaðlýðý diliyor ve rahmetli anneson beþte ancak yer alýr. sine Allah tan rahmet diliyorum. GÖZLEM

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı