Gençlik Söyleþileri adlý programdün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde. Gençlik Söyleþileri nde konuþan Müftü Mehmet Aþýk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençlik Söyleþileri adlý programdün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde. Gençlik Söyleþileri nde konuþan Müftü Mehmet Aþýk:"

Transkript

1 Akel den Çok çalýþýn tavsiyesi Çorum Belediyesi, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Çorum da baþlatýlan Gençlik Söyleþileri nde konuþan Akel Kimya Sahibi Malzeme Bilimi Mühendisi hemþehrimiz Mert Akel, Fen Lisesi öðrencilerine çok çalýþmalarý tavsiyesinde bulundu. Hedefleriniz olsun Gençlik Söyleþileri adlý programdün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde Gençlik Söyleþileri nde konuþan Müftü Mehmet Aþýk: En güzel model Hz. Peygamber * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 5 DE Mert Akel Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Osman Eðri, lise öðrencilerine, birer hedefleri olmasý konusunda uyarýda bulundu. Doç. Dr. Osman Eðri * HABERÝ 16 DA Saðlýkçýlara güvenlik birimi kuruluyor 17 MAYIS 2012 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýnýn artmasý nedeniyle hasta haklarý birimine benzer saðlýk çalýþanlarý ve güvenliði birimi kuracaklarýný Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 9 DA Dr. Turgay Happani MHP sanayi anketini açýkladý Çözüm yolu ortak akýl MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, aþaðý sanayi esnafýnýn sorunlarýna iliþkin yaptýrdýðý anketin sonuçlarýný açýkladý. Sayýsal deðerlerle anket sonucunu paylaþan Ercan Daþdan Daþdan, "Esnafýmýzla belediye arasýnda diyalog sorunu yaþanýyor. Bize göre sorunun çözüm yolu ortak akýlla hareket etmekte ve diyalog kurmakta yatýyor." dedi. Hemþire, donanýmlý olmalý Hemþireler Haftasý kutlama programýnda bir konuþma yapan Çorum Devlet Hastanesi Baþhemþiresi Duygu Hedef, "Hemþirelik kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalý bir saðlýk disiplinidir." dedi. * HABERÝ 9 DA Duygu Hedef * HABERÝ 4 DE InsigniaTeam Eskiþehir de Opel Insignia kullanýcýlarý ve severlerini bir araya getirmek için kurulan InsigniaTeam, bu sene 3. yýlýný kutladý. Eskiþehir de düzenlenen Türkiye Buluþmasý na farklý illerden katýlým oldu. * HABERÝ 6 DA Sanat sergisinde bir Çorumlu Çankaya Belediyesi Galeri Kara, New York tan Sarýkamýþ a, Toronto dan Mardin e uzanan bir yelpazede kýrk dört sanatçýnýn eserine ev sahipliði yapacak. * HABERÝ 6 DA MEYDAN Polis, þüphelileri adli makamlara sevketti. 'Rengin Adý Karadeniz' isimli belgeseli hazýrlamak için Ankara'dan gelen bir ekip dernek yetkilileri ile Dedesli þenlikleri belgesel oluyor Yüzlerce yýllýk gelenek ve göreneklerin sergilendiði Dedesliovasý Türkmen Festivali görsel medyanýn da ilgi odaðý oldu. Bu yýl 12. yapýlacak olan festivali Kanal B televizyonu belgesel yapacak. 'Rengin Adý Karadeniz' isimli belgeseli hazýrlamak için Ankara'dan gelen bir ekip dernek yetkilileri ile görüþtü. * HABERÝ 15 DE Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyonla küçük yaþta kýz çocuklarýna para karþýlýðý fuhuþ yaptýrmak ve fuhuþa aracýlýk yapmak iddiasýyla 3'ü kadýn 12 þüpheli gözaltýna alýndý. Þüphelilerden biri emniyetteki sorgusunun ardýnan serbest býrakýlýrken 3 ü kadýn 11 þüpheli dün Adliye ye sevk edildi. 11 þüpheliden 2 si tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken 9 u tutuklanarak cezaevine konuldu. * HABERÝ 14 DE 75. Yýl ýn el emeði, göz nuru sergide 75. Yýl Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin hazýrladýðý yýl sonu etkinliði dün gerçekleþtirildi. ÝSLÂM A GÖRE HALK ÝDARESÝ (21) HÝLAFETTE GENELLÝK Hz. Adem'den baþlayýp Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) kadar uzanan Nübüvvet ve Risalet görevleri bir de Hilafet denen siyasi yetki ihtiva etmiþtir. Allah elçileri bir yandan insanlarý imana, ibadete ve iyiliklere davet ediyorlar, öte yandan da yer yüzünde hakkýn, adaletin yerleþ16 da mesine çalýþýyorlardý. Mürsel Þahinbaþ Fuhuþ iddiasýna 9 tutuklama * HABERÝ 5 DE Serginin açýlýþýný Mesut Kibaroðlu ile Ali Kurnaz yaptý. Yenilenen Is-Ýn-Mak Isý nýn açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti. DemirDöküm yenilenen yüzüyle açýldý * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 Enerji faturalarýnda tüketici lehine karar giderlerinin yýllardýr her daim borcunu günü gününe ödeyen sorumluluk sahibi dürüst abonelerin sýrtýna yüklenmesi. Yaygýn basýnda geçen haberlere göre, Elektrik Piyasasý Kanunu, Elektrik Piyasasý Tarifeler Yönetmeliði, Elektrik Piyasasý Perakende Satýþ Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satýþ Fiyatlarýnýn Düzenlenmesi Hakkýnda Teblið gereðince müþterilere tahakkuk ettirilen kayýp-kaçak bedeli, tüm elektrik faturalarýna yansýtýlýyor. Tüketiciler Birliði, ''Kaçak kullaným maliyetlerinin faturalarda görülmesi üzerine vatandaþlarýmýz, yaþadýklarý il ve ilçelerdeki Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetlerine baþvurarak kaçak kullaným bedelinin alýnmamasýný talep etmiþ ve bazý hakem heyetleri de kaçak kullaným bedelinin bir yasal dayanaðý olmadýðýna ve Elektrikte kayýp kaçak bedellerinin faturalarýný düzenli olarak ödeyen sorumluluk sahibi abonelere yüklenmesine karþý mücadele devam ediyor... faturasýný düzenli biçimde ödeyen tüketicilere yansýtýlamayacaðýna karar vermiþtir." diyor. Elektrik daðýtým firmalarý ise bu bedelleri, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunun (EPDK) bir kararý doðrultusunda aldýklarýný ifade ederek kendilerine tüketici tarafýndan yapýlan itirazlarý reddedeceklerini ve hakem heyeti kararlarýnýn iptali için de Tüketici Mahkemeleri nezdinde itiraz haklarýný kullanacaklarýný belirtmiþler. Sakarya'da bir abone kaçak-kayýp oranýný yargýya taþýmýþ. Yerel mahkeme talebi haklý bulmuþ. Sakarya'nýn elektrik daðýtýmýný yapan þirket yerel mahkemenin kararýna itiraz etmiþ. Bir üst mahkemede görülen davada þirketin itirazý reddedilmiþ, tüketici haklý bulunmuþ. Bu geliþmeler tüketici lehine. Ana tema ise herkesin hakkýný yasal çerçeveler arasýnda Otopark meselesi Esnafýn anlattýðýna göre, Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nýn görüntüsü kapanmasýn diye çevresine park yasaðý getirilmiþ... dliye Sarayý A yanýnda açýlýþý yapýlan Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nýn çevresine park yasaðý getirilmiþ. Çünkü araçlar parkýn görüntüsünü engelliyormuþ. Çorum Belediyesi'nce uygulandýðý belirtilen yasak en fazla çevre esnafýný maðdur etmiþ. Bölgede faaliyet gösteren tepkili esnaftan birisi mail göndermiþ. Aynen aktarýyorum; "Ýþyerimizin karþýsýna Ýskilipli Atýf Hoca Parký açýlmýþ olup, parkýn etrafýna araç park yasaðý getirilmiþtir. Burada onlarca esnaf, araçlarýmýzý park konusunda çok zor duruma düþtük. Sadece benim 4 aracým bulunmaktadýr. Ben araçlarýmý nereye koyacaðým? Sizden ricam, Çorum Belediyesi'nin ayýbýný, esnafý maðdur ettiði Park yasaðýnýn uygulanmasý bilhassa esnafý maðdur ediyormuþ... Tarla ilacýndan zehirlendi rtaköy'de tarlasýný ilaçlayan çiftçi zehirlenerek hastaoneye kaldýrýldý. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Aþdaðul beldesinde yaþayan Mustafa C. (29), tarlasýný tarým ilacýyla ilaçladý. Eve geldikten bir süre sonra baþ dönmesi ve mide bulantýsý þikayeti baþlayan Mustafa C, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Mustafa C'nin hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenilirken, Ortaköy Jandarma ekipleri tarlalarýný ilaçlayan köylülere dikkatli olmalarý konusunda uyarýlarda bulunuyor. (A.A.) GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT SATÜRK KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA, SÝTE OKUL, APARTMAN TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ * 4 adet gece görüþlü kamera * 1 adet dörtlü kayýt cihazý * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) Çorum un her yerine kurulum dahil (Ç.HAK:768) T üketiciler Birliði'nin, elektrikte kayýp kaçak bedelini yargýya taþýdýðýný, akabinde elektrik daðýtým þirketlerinin telaþýnýn arttýðýný duymuþsunuzdur. Aslýnda önemli bir mesele olmasýna raðmen Çorum'da pek fazla gündem olmadý. Mevzunun genel özeti, devletin denetim görevini yapmamasý sonucu kaçak elektrik kullananlarýn elektrik UYDU CÝHAZLARI NDA ÇOK UYGUN FÝYATLAR MERKEZÝ UYDU SÝSTEMLERÝ PROFESYONEL SESLENDÝRME SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, OKUL, CAMÝÝ, RESTAURANT, CAFE, DÜÐÜNLER ÝÇÝN EN ÝYÝLER Elektronik A Market Altanlar Ltd. Þti. 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/ Ahmet Altan

3 PERÞEMBE 17 MAYIS

4 4 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 MHP sanayi anketini açýkladý Çözüm yolu ortak akýl HP Ýl Baþkaný MErcan Daþdan, aþaðý sanayi esnafýnýn sorunlarýna iliþkin yaptýrdýðý anketin sonuçlarýný açýkladý. Sayýsal deðerlerle anket sonucunu paylaþan Daþdan, "Esnafýmýzla belediye arasýnda diyalog sorunu yaþanýyor. Bize göre sorunun çözüm yolu ortak akýlla hareket etmekte ve diyalog kurmakta yatýyor." dedi. MHPMerkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsý ile sonuçlarý açýklayan Daþdan, 504 esnafla yapýlan ankette, esnafýn % 24'ünün taþýnmayý istediðini, buna karþýlýk olarak da % 76'sýnýn taþýnmayý istiyor musunuz? sorusuna hayýr dediðini Daþdan, MHP olarak amaçlarýnýn esnafýn sorunlarýna ýþýk tutup, esnafýn ve Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. vatandaþlarýn sesini yetkili makamlara ulaþtýrmak olduðunu belirterek, "Biz sanayi sorununun çözüme kavuþturulacaðýna inanýyoruz. Belediye esnafýmýzla bir araya gelip ortak akýl üzerinde uzlaþý saðlarsa, bundan hem esnafýmýz, hem Çorum, hem de belediye kazançlý çýkacaktýr." diye konuþtu. Hayatýn her alanýnda uzlaþý kültürünün yaþatýlmasý gerektiðine inandýklarýnýn altýný çizen Ercan Daþdan, anket sorularýný ve sonuçlarýný þu þekilde açýkladý; Ýþyeri sahipliði; % 38 iþyeri sahibi, % 62 kiracý. Baþka bir yerde iþyeriniz var mý? % 21 var, % 79 yok. Taþýnmayý istiyor musunuz? % 24 evet, % 76 hayýr. Belediye konu ile ilgili görüþünüzü aldý mý? % 20 evet, % 80 hayýr. Taþýnma sürecini ekonomik anlamda kaldýrabilecek güce sahip olduðunuza inanýyor musunuz? % 20 evet, % 80 hayýr. Belediyenin konu ile ilgili tutumunu samimi buluyor musunuz? % 24 evet, % 76 hayýr. Taþýnma konusunun bu þekilde olmasý, sizin motivasyonunuzu etkiliyor mu? % 31 hayýr, % 69 evet. Kur an Kursu inþaatýna yardým çaðrýsý Sadýk Akkaya G ülabibey Mahallesi Kafkasevler Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkanlýðý nca cami yanýnda inþaatýna baþlanan Kur an Kursu na hayýrseverlerin yardýmý bekleniyor. Kafkasevler Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Akkaya, caminin altýnda hizmet veren Kur an Kursu nun yeni inþaatla birlikte müstakil yerine kavuþacaðýný, cami cemaatinin sýkýþmadan rahatlýkla ibadet eder hale geleceðini anlattý. Akkaya Henüz temelinin beton atýlmasý aþamasýnda bulunan Kur an Kursu inþaatýmýz için hayýrsever vatandaþlarýmýzýn yardýmlarýný bekliyoruz. Burada okuyacak çocuklarýmýz kardeþlerimize duacý olacaklar. dedi. ÝLKSAN a zorunlu üyelik kalkýyor Ý LKSAN a (Ýlkokul Öðretmenleri Saðlýk ve Sosyal Yardýmlaþma Sandýðý) zorunlu üyelik kalkacak. 280 bin sýnýf öðretmenin yýlda ortalama 321 lira ödediði sandýða üyelikte gönüllülük esas olacak. Hükümet, eðitim sendikalarýnýn ÝLKSAN a zorunlu üyelik þartýnýn kaldýrýlmasý talebini kabul etti. Konfederasyonlarýn toplu sözleþme masasýna getirdiði zorunlu üyelik yerine gönüllülük esasý getirilecek. Orta ve lise öðretmenlerine de ÝLKSAN a üye olma yolu açýlacak. Memurlar ile hükümet arasýnda yürüyen toplu sözleþme masasýna Ýlksan a üyelik konusu da geldi. Hükümetle anlaþýlmasý durumunda sandýða üyelik zorunlu olmaktan çýkacak. Ýlkokul öðretmenlerinin yaný sýra orta okul ve lise öðretmenlerine de üyelik yolunu açacak yasal deðiþiklik yapýlacak. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda 504 esnafla yapýlan ankette, esnafýn % 24'ünün taþýnmayý istediðini, buna karþýlýk olarak da % 76'sýnýn taþýnmayý istiyor musunuz? sorusuna hayýr dediðini Yaklaþýk 280 bin sýnýf öðretmeninin üye olduðu ÝLKSAN ýn yýllýk aidat geliri toplamý 90 milyon lira. Her bir öðretmenin maaþýnýn yüzde 2 si zorunlu olarak ÝLKSAN a kesiliyor. Bu da ortalama olarak her bir öðretmen maaþýndan ayda 27 lira, yýlda ise 321 liralýk kesinti anlamýna geliyor. ÝLKSAN üyesi bir öðretmen emekli olduðunda ÝLKSAN a yatýrdýðý parayý yüzde 150 fazlasýyla alýyor. Sandýk ayrýca maluliyet durumunda emeklilik haklarýný veriyor. Evlilik, þehitlik, doðal afet, ölüm durumlarýnda da üyesine ödeme yapýyor. Ayrýca piyasa faizinin altýnda faiz oranlarýyla üyelerine 48 aya kadar kredi kullandýrýyor. Sandýðýn, hali hazýrda 341 milyon liralýk arsasý, 21 milyonluk da tesisi bulunuyor. Toplamda 450 milyonluk varlýðý olan sandýðýn, 2011 yýlý üyelik geliri ise 90 milyon lira. Geçen hafta etkin dinleme becerisinden söz etmiþtik. Bugün örneklerle, etkin dinleme becerisi geliþtiren ailelerde yaþanan dönüþümü anlatmaya çalýþacaðýz. Ana-babalar etkin dinlemeyi evde kullanmakta ustalaþtýkça, sonuçlarýný görürler. Bu beceriye baþlarda duyulan kuþku, sonralarý yerini kendini beðeniye býrakýr. Aileyi, ev ortamýný deðiþtiren temel þeylere gelince: "Seni Duyuyorum"un Büyüsü Etkin dinleme sayesinde karþýmýzdaki kiþiyi sadece dinlemiþ olmadýðýmýzý, ayný zamanda karþýmýzdakini duyduðumuzu daha önce belirtmiþtik. Karþýmýzdaki kiþiyi duymak iletiþimin seyrini deðiþtirir. Örnek Olay: (Bir Baba Anlatýyor) Yemek masasýnda oturmuþ yemek yiyorduk eþim ergenliðe yeni giren oðlumuza döndü ve bir þey sordu. O da annesine döndü ve kýzgýn bir boða gibi "Beni delirtiyorsun anne!" diye baðýrdý. Oðlumuzun öfkeden alnýndaki damarlar kabarmýþtý. Onun bu haline hemen müdahale etmek istedim, annesiyle böyle konuþamayacaðýný, saygýsýzlýða tahammülün olmadýðýný, annesinin benim için çok kýymetli olduðunu söyleyecektim ki; eþim, oðlumun yüzüne bakarak, "Seni sinirlendiriyorum deðil mi?" dedi. Oðlumun yüzündeki ifade görülmeye deðerdi doðrusu. Þaþýrdý, baðýrmaya kendini öyle hazýrlamýþtý ki oysa, baðýramadý. Sesi yumuþadý ve "Evet anne" dedi. Sonra utangaç bir tavýrla ekledi: "Galiba ben de seni sinirlendiriyorum!" kulaklarýma inanamadým. Normalde saatlerce hatta günlerce sürecek bir çatýþma birkaç dakikada çözümlenivermiþti. Özellikle ergen çocuklarýmýza bu tür durumlarda "haddini bildirme" yarýþýna gireriz anne babalar olarak. Elimizden kayýp gittiklerini zannettiðimiz ergen çocuklarýmýz için yapacak bir þeylerimiz olsun isteði, onlara süreðen biçimde akýl verme olarak karþýmýza çýkar. Oysaki çocuðun ihtiyacý duygusunun mantýklý biçimde yeniden dönüþtürülmesi, masaya yatýrýlýp otopsisinin yapýlmasý deðildir. Çocuðun ihtiyacý duyulmaktýr. Yukarýdaki örnekte çatýþma durumunun devam etmemesinin tek bir nedeni vardýr; o da anne çocuðunu duymaktadýr. Bu durumdayken çocuða büyüklerine saygý mesajý vermek çocuðun daha da hýrçýnlaþmasýndan baþka sonuçlar doðurmayacaktý muhtemelen Örnek Olay: (Bir Anne Anlatýyor) Gök gürültüsü ve þimþek küçük kýzýmý çok korkutmuþtu. Özellikle ses ve evin içine kadar gelen ýþýk parçalarý onu altüst etmiþti. Aðlayarak yanýma geldi, korktuðunu Engelleri sýralamaya baþladým: "Sadece bulutlar birbirine çarpýyor, aðlamaný gerektirecek bir þey yok." Ama daha çok aðlamaya baþladý. "Ama ben korkuyorum iþte!" dedi. Çok üzülmüþtüm. "Caným benim o sadece bir ses, canýný yakmaz ki, sesten korkulur mu hiç?" dedim. Sesi daha da yükseldi. Hýçkýrmaya baþladý. O anda aklýma sözünü ettiðiniz "etkin dinleme" yöntemleri geldi. "Caným kýzým, gök gürültüsü seni çok korkutuyor, bir an önce bitmesini istiyorsun!" dedim. Birdenbire ifadesi deðiþti. Aðlamayý býraktý, "Evet anne, bitsin!" dedi, sarýldýk sýkýca. Bu olayda çocuðun ihtiyacý yine duyulmak ve anlaþýlmaktý. Anne çocuða korkmamak için bir sürü neden sýraladý ama iþe yaramadý, çünkü çocuðun ihtiyacý korkmama nedenleri duymak deðil; korkusunun normal olduðunu hissetmekti. Yapýlacak þey sadece küçük bir anlayýþ deðiþikliðinden ibaret. Örnek Olay: (Kendi Yaþadýðým Bir Olay) DEÐÝÞEN ÝFADELER - DÖNÜÞEN AÝLELER "Seni Duyuyorum"un Büyüsü Tuðba YÜCEL Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Annemin arkadaþlarýnýn olduðu bir ortama girmiþtim. Arkadaþlarý, çocuklarý; ortam kalabalýktý. Küçük bir kýz (4 yaþýnda) çocuðu annesinden ýsrarla dondurma istiyor, anne de onu duymaksýzýn paramýz yok, hasta olursun! Diyor, çocuðunu koltuðunun altýna alarak susmasýný saðlamaya çalýþýyordu. Bu konuþmalar ve davranýþlar deðiþmeden 3-4 kez tekrarlandý. Anne bu durumu hemen her gün yaþadýklarýný söylüyordu. Sonunda dayanamadým ve küçük kýzýn yanýna gidip, Biraz sohbet edelim mi? Diye sordum. Önce çekindi, annesinin gözüne baktý, sonra kalktý ve elimden tuttu. Yan odaya geçtik küçük kýzla. Aramýzda geçen konuþma þöyleydi: Ben: Sanýrým canýn çok dondurma istiyor. Çocuk: Evet çok istiyorum. Ben: Ben de çok istiyorum. Çocuk: (Gülümsedi ) Ben: Sanýrým þu an henüz dondurma yiyecek kadar havalar ýsýnmadý, ben hasta olmaktan korktuðum için yemiyorum. Annen de senin hasta olmaný istemiyor gibi geldi bana. Çocuk: Para da yok. Ben: Hem zaman uygun deðil hem de para yok. Çocuk: Evet ama caným çok istiyor. Ben: Gözlerimizi kapatalým ve bu odada bir sürü dondurma olduðunu ve onlarý yediðimizi hayal edelim mi? Çocuk: (Gülümseyerek kafa salladý) Gözlerimizi kapattýk ve dondurma hayal edip yedik, hem de ses çýkararak. Sonra kahkaha ile gözümüzü açtýk. Ben: Þimdi iki seçeneðimiz var ya þu anda dondurma almak için aðlayacaðýz, ya da havalarýn ýsýnmasý ve paramýzýn olmasý için biraz bekleyeceðiz. Ne dersin? Çocuk koþarak kalktý, kapýyý açýp içeri gitti, annesine "Anne bekleyeceðiz!" dedi. Annesi þaþkýnca bana bakýyordu. Bu olayýn üstünden yaklaþýk iki ay geçti ve o küçük kýz iki aydýr dondurma için hiç aðlamamýþ. Bu olayda da temel olan nokta çocuðu duymaktý. Çocuðun isteðinin anormal olmadýðýný, fakat þu an þartlarýn o isteði karþýlayacak kadar uygun olmadýðýný çocuða uygun biçimde aktarmak iþin sýrrýydý. Etkin dinleme-çocuðu duymak herkesin oldukça insani bir gereksinimini karþýlar. Herkes anlaþýlmak, duyulmak ister. Bizim genel olarak en büyük yanýlgýmý; duygular karþýsýnda yargýç görevi üstlenmemizdir. Oysaki karþýmýzdaki ister küçük bir çocuk, ister bir yetiþkin olsun isteði tam olarak anlaþýlmak, duyulmaktýr. Hiç kimse "Neden aðlýyorsun?", "Bunda öfkelenecek ne var?", "Korkulacak bir þey yok!"vb. cümleleri duymaktan hoþlanmaz. Bu cümleleri söylemek mutlu olan birine "Mutlu olacak bir þey yok!", "Neden seviniyorsun?" demekten farksýzdýr. Olumsuz olduðunu zannettiðimiz duygular karþýsýndaki tutumlarýmýzý biraz gözden geçirmekte yarar vardýr. Çünkü olumsuz duygu yoktur, tüm duygular normaldir, buna karþýlýk olumsuz sonuç vardýr. Çocuðumuzun öfkesi ile kavga etmek bize hiçbir yarar saðlamaz, fakat öfkenin sonuçlarýyla kavga etmek iþimize yarayabilir. Çocuklarýmýzý korkutan, canýný yakan, hayal kýrýklýðýna uðratan, yalnýzlýklarýna neden olan, aðlatan, üzdüren þeyler yaþadýklarýndan çok, bizim onlarý sürekli farklý bir varlýk olarak görme eðilimimizdir. Çocuklar da onaylanmak isterler. Gerçek bir birey olarak kabul edilmek isterler. Biz ise onlarýn bize söylemek istediklerini duymaz; durumu, süreci kontrol etme yanýlgýsý ile, kendilerini daha da kötü hissedecekleri tepkiler veririz. Ýnsanlarýn en büyük sorunu, dinlenilmemek, duyulmamaktýr. Bizim ebeveynler olarak yapmamýz gereken; çocuklarýmýzýn sorunlarý karþýsýnda sorun çözücü deðil, dinleyici, duyucu görevi üstlenebilmektir. Çocuklarýmýzý ve birbirimizi duyabilmek dileklerimle

5 PERÞEMBE 17 MAYIS Akel den Çok çalýþýn tavsiyesi Ç Fen Lisesi nde Gençlik Söyleþisi düzenlendi. Öðrenciler konuþmacý Mert Akel i dikkatle dinledi. orum Belediyesi, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Çorum da baþlatýlan Gençlik Söyleþileri proje devam ediyor 1 Mayýs-1 Haziran tarihleri arasýnda il merkezinde 22 ortaöðretim kurumda gerçekleþtirilecek olan 'Gençlik Söyleþileri'nin ikinci ayaðý dün Fen Lisesi ve Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde gerçekleþtirildi. Fen Lisesi Salonu nda öðrencilerin yoðun katýlýmýyla düzenlenen söyleþinin konuðu Akel Kimya Sahibi Malzeme Bilimi Mühendisi hemþehrimiz Mert Akel oldu. Akel, öðrencilere kendi alanýna ait geniþ bir sunum yaparak, tecrübelerini paylaþtý, çok çalýþmalarý tavsiyesinde bulundu. Akel, öðrencilere geleceklerini þekillendirmeleri, baþarýlarýný artýrmalarý ve uzmaný olduðu sahadaki alternatif imkanlar konusunda bilgiler verdi. Söyleþilerde alanýnda iþ ve meslek sahibi olan, Çorum da yetiþen isimlerle lise ve dengi okullarda eðitim-öðretim gören gençlerin buluþacaðý belirtildi. Akel Kimya Sahibi Malzeme Bilimi Mühendisi hemþehrimiz Mert Akel. 75. Yýl Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin halkoyunlarý gösterisi alkýþ topladý. 75. Yýl ýn el emeði, göz nuru sergide 75. Yýl Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin hazýrladýðý yýl sonu etkinliði dün gerçekleþtirildi. Okul salonunda saat da tiyatro oyunu ile baþlayan etkinlikler okul bahçesinde düzenlenen halkoyunlarý gösterileri ile devam etti. Programa Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Mesut Kibaroðlu ve Ali Kurnaz, çok sayýda okul müdürü, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. 75. Yýl Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Halkoyunlarý Ekibi nin sergilediði halkoyunlarý gösterisi alkýþ topladý. Program öðrencilerin el emeði göz nuru hazýrladýklarý resim ve el iþi ürünlerinin sergi açýldý. Sergiyi illi Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Mesut Kibaroðlu ve Ali Kurnaz açýrken, sergide yer alan ürünler beðeni topladý. Serginin açýlýþýný Mesut Kibaroðlu ile Ali Kurnaz yaptý. Yýl sonu sergisinin açýlýþýna çok sayýda okul müdürü katýldý.

6 6 Ç Sanat sergisinde bir Çorumlu PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 ankaya Belediyesi Galeri Kara, New York tan Sarýkamýþ a, Toronto dan Mardin e uzanan bir yelpazede kýrk dört sanatçýnýn eserine ev sahipliði yapacak. Hangar Þehirlerarasý baþlýklý uluslararasý sergide, her sanatçýnýn kendi þehriyle iliþkili bir çalýþmasý yer alacak. Fotoðraf, video art, heykel, resim, digital baský, yer- leþtirme gibi herhangi bir sanat disipliniyle üretilmiþ iþlerin Ankaralýlarla buluþacaðý sergi, 18 Mayýs ta açýlacak ve 31 Mayýs a kadar gezilebilecek. Sergide yer alacak sanatçýlar ve þehirleri ise þöyle: Ankara dan Atilla Ýlkyaz, Cebrail Ötgün, Cezmi Orhan, Feyza Ýlkyaz, Lütfi Özden, Mehmet Yýlmaz, Semra Yü- cel, Adana dan Hakan Çapkan, Antalya dan Ilgaz Özgen Topçuðlu, Bodrum dan Orhan Tekin, Bolu dan Serkan Demir, Belgrad dan Karin Sanvisson, Çatalca dan Meral Sarýoðlu, Çankýrý dan Burhan Yýlmaz, Çorum dan Güldane Karadaþ Aslan, Datça dan Mehmet Ali Çiftçioðlu, Denpasar dan Bali Bori Benko, Diyarbakýr dan Derya Þahin, Erzurum dan Mustafa Bulat, Eskiþehir den Ýrfan Dönmez, Frankfurt tan Iris Weber, Gemerek tan Sema Yýldýrým, Iðdýr dan Mecit Yolcu, Ýstanbul dan Berivan Adem, Ýzmir den Öznur Enes, Karaköy den Ýbrahim Çiftçioðlu, Karlovasi den Maria Sevastaki, Kocaeli den Hazal Aksoy, Konya dan Neslihan Öztürk, Malatya dan Sevil Yalým, Muðla dan Yiðit Can Alper, Mersin den Aydýn Avcý, Mardin den Þefik Özcan, New York tan Pamela Cardwell, Novi Pazar dan Azra Hamzagic, Paris ten Tuncay Murat Atal, Sarýkamýþ tan Baran Kamiloðlu, Sarajevo dan Admir Mujkic, Sevilla dan Kadir Akyol, Tarsus tan Önder Serin, Toronto dan Nuriye Kýlýnç, Üsküp'ten Slavica Janeslieva, Yakutiye den Serap Bulat ve Van dan Ruhi Konak. (ÝHA) Hedefledikleri liseleri tanýyorlar Bekir Aksoy Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencileri Anadolu Öðretmen ve Fen Lisesi ni ziyaret etti. B 44 sanatçýnýn eserine ev sahipliði yapacaða sergiye Çorum dan Güldane Karadaþ Aslan katýlýyor. InsigniaTeam Eskiþehir de O pel Insignia kullanýcýlarý ve severlerini bir araya getirmek için kurulan InsigniaTeam, bu sene 3. yýlýný kutladý. Eskiþehir de düzenlenen Türkiye Buluþmasý na farklý illerden katýlým oldu. 2 günlük bir haftasonu organizasyonuyla Çorum da dahil olmak üzere Türkiye'nin çeþitli illerinden birçok üye, 50 araç ve yaklaþýk 100 kiþilik bir katýlým saðlandý. Geçtiðimiz Cumartesi günü tüm katýlýmcýlarýn Eskiþehir Anemon Hotel'de bir araya gelmesinin ardýndan büyük bir konvoy ile Eskiþehir turu baþladý. Þehrin meþhur ve turistik mekanlarýný gezildi. Pazar günü ise organizasyonun destekçilerinden Eskiþehir Opel Alpata Bayi de gerçekleþtirilen seremonide Alpata Bayi yetkililerine ve Opel Türkiye Satýþ Sonrasý Yetkilisi Ertuð Mecik'e InsigniaTeam'e olan desteklerinden dolayý teþekkür plaketleri verildi. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan büyük çekiliþle 3 üye Insignia OPC/Irmscher spoyler, Ýstanbul Opel Gerçek'den 400 TL hediye çeki ve Cyclone DVD&Navigasyon Sistemlerinden TL hediye çeki kazandý. Daha sonra tüm üyelere, sponsorlardan Ýstanbul Opel Odak, Opel Gerçek ve Eskiþehir Alpata Bayilerinin hazýrladýðý hediye paketleri daðýtýl- dý. Eskiþehir'in güzel mekanlarýndan Regülatör Restaurant'ta yenilen yemeðin ardýndan Sazova Parkýný da gezen takým geziyi tamamladý. Ayrýca otomobil fan kulüpleri içerisinde Türkiye'de ilk olabilecek bir yenilik olan InsigniaTeam Dergisi de bu organizasyon ile bütün üyelere duyuruldu. Kulüp hakkýnda bilgilere, etkinliklere, araçlar hakkýnda bilinmeyen özelliklere, araç bakým bölümlerine ve üyelerin meslekleri ve iþ hayatlarý hakkýnda bilgilere yer verilen derginin düzenli aralýklarla basýmýna ve ücretsiz daðýtýmýna devam edilecek. Kulüp ile ilgili detaylý bilgi almak isteyenler ve kulübe katýlmak isteyen Insignia kullanýcýlarý adresini ziyaret edebilirler. ekir Aksoy Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencilerine yönelik lise gezisi düzenlendi. Okul öðretmenleri Ahmet Ölçer, Nazlý Yýldýz, Hakan Önsöz ve Han Melek Yurttutar ýn nezaretinde Anadolu Öðretmen Lisesi ile Fen Lisesi ni ziyaret eden öðrenciler, hedefledikleri okullarýn çeþitli birimleri hakkýnda bilgi sahibi oldular. Bekir Aksoy Ýlköðretim Okulu öðrencilerine Fen Lisesi gezisinde Rehber Öðretmen Özlem Deðirmenci ile görevli öðrenciler eþlik etti. Ziyaret okul öðretmenleri Ahmet Ölçer, Nazlý Yýldýz, Hakan Önsöz ve Han Melek Yurttutar gözetiminde gerçekleþti. Öðrenciler Fen Lisesi nni birimlerini tanýdý. Cezaevlerinde açýk görüþ A InsigniaTeam, bu sene 3. yýlýný Eskiþehir de kutladý. Etkinliðe 50 araç ve yaklaþýk 100 kiþilik bir katýlým saðlandý. dalet Bakaný Sadullah Ergin bir genelge yayýmlayarak, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle Mayýs tarihleri arasýnda açýk görüþten yararlanmasýný istedi. Adalet Bakaný Ergin'in imzasýyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan cumhuriyet baþsavcýlýklarýna gönderilen yazýda, Hükümlü ve Tutuklularýn Ziyaret Edilmeleri Hakkýnda Yönetmelik gereðince, kapalý ceza infaz kurumlarýnda 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle tüm hükümlü ve tutuklulara açýk görüþ yaptýrýlacaðý belirterek "Açýk görüþler her hükümlüye bir kez yararlandýrýlmak üzere Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 nolu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydýn E tipi, Bafra T Tipi, Balýkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakýr E Tipi, Gaziantep E Tipi, Eskiþehir H Tipi, Hatay E Tipi, Ýzmir-Buca-Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Kayseri, Mardin E Tipi, Mersin E Tipi, Metris 1 No'lu T Tipi, Konya E Tipi, Ümraniye E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 3, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Þanlýurfa E Tipi ile Tokat T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara Mayýs 2012 tarihlerinde olmak üzere 5 gün yaptýrýlacak. Diðer bütün aðýr ceza merkezi ve müdürlük teþkilatý bulunan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara Mayýs'ta 3 gün; müdürlük teþkilatý bulunmayan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara da cumhuriyet baþsavcýlýklarýnýn görüþü alýnarak kurum tarafýndan belirlenecek bir günde yapýlmak suretiyle Mayýs'ta 2 gün süreyle açýk görüþ yaptýrýlacak. Sayýlarý ve konumlarý deðerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklularla örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için ayrý gruplar oluþturulup, her grubun görüþ günleri ve saatleri cumhuriyet baþsavcýlýklarýyla kurum idareleri tarafýndan tespit edilecek. Bu gruplar, ayný zamanda ve ayný görüþ mahallinde birlikte bulundurulmayacak. Kýnama cezasý dýþýnda disiplin cezasý alan ve cezalarý kaldýrýlmamýþ hükümlü ve tutuklular açýk görüþten yararlandýrýlmayacak" denildi. Hükümlü ve tutuklularýn belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eþ, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeþleriyle görüþtürülecekleri belirtilen genelge þöyle devam ediyor: " Hükümlü ve tutuklularla görüþmek isteyen kiþilerin, akrabalýk durumlarýný nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamalarý gerekecek. Ancak anne, baba, eþ, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeþi olmayan hükümlü ve tutuklularýn, üçüncü dereceye kadar akrabalarýndan en çok üç kiþiyle önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydýyla görüþme yapmalarýna izin verilecek. Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýndan hükümlü olanlar bu imkandan yararlanamayacak. Hükümlü ve tutuklu sayýsýnýn verilen açýk görüþ günü sayýsýna bölünmesi suretiyle görüþ gününe kadar gruplar oluþturulacak. Her grubun görüþ günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara teblið edilecek. Hazýrlanan program koðuþlara ve ziyaretçilerin görebileceði uygun yerlere asýlarak izdiham yaþanmasý önlenecek. Açýk görüþler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dýþýnda, bu iþ için ayrýlmýþ özel bölümünde, bulunmadýðý takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceði yerde gerçekleþtirilecek. Görüþ süresi, yarým saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydýyla saatleri arasýnda olacak. Ziyaret süresi, görüþmenin fiilen baþladýðý andan itibaren iþleyecek" (ÝHA) Minibüsün altýnda kaldý Etkinliðe Opel Insignia kullanýcýlarý ve severleri katýldý. Minibüsün altýnda kalan yaþlý adam hastanede hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza eski BAÐKUR binasýnýn bulunduðu sokakta yaþandý. Mustafa Yýlmaz (73) adlý vatandaþ, sokakta yürüdüðü sýrada R.K. (36) isimli sürücünün kullandýðý minibüsün altýnda kaldý. Olay yerine çaðýrýlan ambulansla Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýlan Mustafa Yýlmaz doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Sürücü ise gözaltýna alýndý. Mustafa Yýlmaz

7 Gezelim Tozalým Hattuþa da PERÞEMBE 17 MAYIS B Sakarya Ýlköðretim Okulu nun yýl sonu gecesi Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirildi. Sakarya öðrencilerinden baþarýlý yýl sonu programý S akarya Ýlköðretim Okulu nun yýl sonu gecesi Devlet Tiyatro Salonu nda dolu dolu bir programla gerçekleþtirildi. Mezunlarýn kep fýrlattýðý gecede sahne alan öðrenciler, baþarýyla görevlerini yerine getirirken, aileler de çocuklarýnýn mutluluklarýna ortak oldu. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu, Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç, Okul Müdürü Muhsin Þeremet ve çok sayýda davetlinin katýldýðý programda, birbirinden renkli gösteriler beðeniyle izlendi. Okul Müdürü Muhsin Þeremet in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan gecede ana sýnýfý öðrencilerinin gösterisinin ardýndan mezuniyet töreni düzenlendi. Güzel bakan güzel görür isimli oyunu sergileyen öðrenciler, engellilik konusunda önemli mesajlarýn altýný çizerken, programýn ilerleyen bölümlerinde sahne alan öðrencilerin performansý ve baþarýsý, davetliler tarafýndan alkýþlarla takdir gördü. Muhsin Þeremet. Öðrencilerin parodileri alkýþ topladý. Gecede minik öðrenciler sahne aldý. Programa veliler yoðun ilgi gösterdi. Cemil Meriç kimdir? Cemil Meriç, 12 Aralýk 1916'da Hatay, Reyhanlý'da Balkan göçmeni bir ailenin çocuðu olarak doðdu. Antakya Lisesi'nde eðitimini sürdürdükten sonra Ýstanbul'a gelen ve Pertevniyal Lisesi'ni bitiren Meriç, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öðrenimini tamamlayamadan Hatay'a dönen Meriç, bir süre ilkokul öðretmenliði, Nahiye Müdürlüðü ve Tercüme Kalemi'nde reis muâvinliði yaptý. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransýz Dili ve Edebiyatý bölümünü bitirdi yýllarý arasýnda Elâzýð Lisesi'nde Fransýzca öðretmeni olarak, 1946 yýlýnda ise Ýstanbul Üniversitesi yabancý diller okulunda okutman olarak çalýþtý. Meriç, 1955'te görme yeteneðini kaybetti fakat öðrencilerinin yardýmýyla çalýþmalarýný vefatýna kadar sürdürdü senesinde Ýstanbul Üniversitesi'nden emekli olan Meriç, 13 Haziran 1987 günü Ýstanbul'da vefat etti. (Ç.HAK:1316) itit Üniversitesi, tarafýndan düzenlenen Bir Dünya Entelektüeli Cemil Meriç konulu bir konferans düzenleyecek. Cemil Meriç in kýzý Prof. Dr. Ümit Meriç in konuþmacý olarak katýlacaðý konferans, 21 Mayýs Pazartesi günü saat 14:00 de Turgut Özak konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Deðiþim Sürecinde Türkiye M Bir Dünya Entelektüeli Cemil Meriç konferansý H ir televizyon kanalýnda yayýnlanan ''Gezelim Tozalým'' programýnýn ekibi Hitit Baþkenti Hattuþa'da çekim yaptý. Hattuþa'nýn yaný sýra Boðazkale Müzesi ve Yazýlýkaya ören yerinde de çekim yapan ekipten sunucu Gaffur Uzuner, madýmak toplayan ilçe kadýnlarýyla sohbet etti. Hattuþa'yý ziyaret eden Japon turistler Uzuner'e yoðun ilgi gösterirken, birlikte hatýra fotoðrafý çektirdiler. Boðazköy Müzesi Arkeoloðu Tahir Aksekili çekim ekibine rehberlik yaparken, Boðazkale ilçesinin güzelliklerini anlatacak programýn gelecek hafta televizyonda yayýnlanacaðý öðrenildi. (A.A.) emur Sen, Deðiþim Sürecinde Türkiye konulu bir panel düzenleyecek. Yeni Þafak Gazetesi yazarý Hilal Kaplan, Taraf Gazetesi yazarý Markar Esayan ve Star Gazetesi yazarý Doç. Dr. Bekir Berat Özipek in katýlýmlarý ile gerçekleþecek panel, 20 Mayýs Pazar günü saat de Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak. Memur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mustafa Baþbekleyen, Türkiye'deki dönüþüme fikri katkýlarýný saðlayan yazarlarýn, panelden sonra kitaplarýný imzalayacaklarýný söyleyerek, tüm Çorum halkýný davet etti. Baþbekleyen, Memursen olarak üyelerimizin özlük haklarýnýn düzeltilmesi, milli gelire parelel ücret alabilmeleri için her türlü çalýþmayý yapýyoruz ama, biz sendikal mücadeleyi sadece bu çalýþmalardan ibaret saymýyoruz. Ülkemizde insanca yaþayabilme ortamýnýn oluþturulmasý için çalýþmayý asli görevimiz sayýyoruz. dedi. ''Gezelim Tozalým'' programýnýn ekibi Hitit Baþkenti Hattuþa'da çekim yaptý. Gaffur Uzuner, madýmak toplayan ilçe kadýnlarýyla sohbet etti. Çamsan Laminat - Parkelam FABRÝKADAN TÜKETÝCÝYE KAMPANYASI Eriþilmez kalitesi her zevke hitap eden renk yelpazesi ve son teknoloji ile özel imal edilen 10 mm derzli mamulleri TOPTAN - PERAKENDE SATIÞ ve UYGULAMALI olarak VAKIFBANKIN tüm kartlarýna, YAPI KREDÝ WORLD kartýna 8-12 aya kadar vade imkanlarýyla hizmetinizdeyiz. CÝHAN KERESTE ÇAMSAN ÇORUM YETKÝLÝ BAYÝÝ Mahmut ÞENÖZ ve Oðullarý Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Çorum Tel: Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Mrk. No: 27 Çorum Tel:

8 8 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 Hemþirelik; sabýr ve hoþgörü bekleyen bir iþtir A nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER), 12 Mayýs Hemþireler Günü nü kutladý. Hemþireliðin insan sevgisiyle dolu, þefkatle, sabýrla yapýlan kutsal ve onurlu bir meslek olduðunu söyleyen ANATIPDER Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, Saðlýk bireylerde zorunlu, vazgeçilmez ve hayatýn her döneminde ayný önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biridir. dedi. Zobacý, kutlama mesajýný þöylþe sürdürdü; Bu ihtiyaca cevap veren personel içinde en önemli meslek grubu ise hemþirelerdir. Hemþirelik, güç çalýþma þartlarýný gerektiren, özveri, sabýr, hoþgörü kavramlarýný ANATIPDER Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemþire din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin, birey, aile ve topluma saðlýðýný kazandýrmak için çalýþýr. Bu nedenle, sevgiden, þefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kiþinin bu mesleði icra etmesi mümkün deðildir; çünkü hemþire, saðlýðý yerinde olmayan, yardýma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. ANATIPDER olarak, tüm zorluklarýna raðmen büyük bir özveri ile çalýþan ve tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de saðlýk sistemimizin en önemli vazgeçilemez temelini oluþturan tüm hemþire arkadaþlarýmýzýn Hemþireler Haftasý ný kutlarýz. Uzmanlara makyaj eðitimi G üzellik uzmanlarýna makyaj eðitimi verildi. ÇESOB tan yapýlan açýklamaya göre, Kryolan Ýnanýr Group bünyesinde gerçekleþtirdiði eðitim seferberliði ile tüm Türkiye'deki güzellik uzmanlarýný makyajda yeni teknikler ve yeni renk trendleri konusunda eðitmeye devam ediyor. Kryolan, aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 32 þehirde verilecek eðitimlerle yüzlerce makyaj uzmanýna eðitim vermeyi hedefliyor. ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda dün verilen eðitime Ýnanýr Group Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Dursun Ýnanýr, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ile birlikte çok sayýda güzellik uzmaný katýldý. Eðitimde kýsa bir konuþma yapan Ýnanýr Group Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun Ýnanýr, yüklendikleri misyon ve deðerler doðrultusunda Türk makyaj uzmanlarýný eðitmeyi hedefleyerek bilinçli ve profesyonel uzmanlar yetiþtirmeyi misyon edindiklerini Eðitimde Ýnanýr Group Güzellik Uzmaný Ajda Þen, Kryolan makyaj teknikleri, cilt ve vücut bakýmlarýnda devrim yaratan en son teknolojiler, gece makyajý, porselen makyaj teknikleri, profesyonel makyaj ve 2012 gelin makyaj trendlerine ait eðitimleri katýlýmcýlara vererek sertifika sahibi yaptý. Katýlýmcýlardan ilgi gören eðitimden makyaj konusunda çok daha da bilinçli ve memnun ayrýlýrken, ayrýca çekiliþin yapýldýðý eðitim sonunda katýlýmcýlara çeþitli hediyeler de verildi. Katkýlarýndan dolayý da Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Ýnanýr Group Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun Ýnanýr'a teþekkür plaketi verildi. Mustafa Köse, eðitime katkýlarýndan dolayý Sefam Gelinlik ve Kuaför Bülent'e ayrýca teþekkür etti. Güzellik uzmanlarýna makyaj eðitimi verildi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara çeþitli hediyeler verildi. Katkýlarýndan dolayý da Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Ýnanýr Group Yönetim Kurulu Baþkaný Dursun Ýnanýr'a teþekkür plaketi verildi. Gezici muayene istasyonu Ortaköy de Anadolu Týbbýyeliler Derneði yönetici ve üyeleri Aliya Ýzzetbegoviç'in anýt mezarýnýn bulunduðu þehitlik ziyareti ile geziye baþladý. ANATIPDER in Bosna gezisi A nadolu Týbbýyeliler Derneði (ANATIPDER), 41 kiþilik ekiple Bosna Hersek Cumhuriyeti ne kültür turu düzenledi. Aliya Ýzzetbegoviç'in anýt mezarýnýn bulunduðu þehitlik ziyareti ile baþlayan gezide Yine Saraybosna'da þehrin kalbinin attýðý Osmanlý döneminden kalma Baþ çarþý gezildi. Osmanlý döneminden beri eðitimine ara vermeden devam eden Kurþunlu Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman'ýn halasýnýn oðlu Gazi Hüsrev camii ve türbesi ziyaret edildi. Mostar la devam eden gezide Mostar Köprüsü ve Koski Mehmet Paþa Camisi ziyaret edildi. Ardýndan Blagay'a hareket edildi. 550 yýllýk tarihi Alperenler Tekkesi de ziyaret edildi. Daha sonra, Avrupa'nýn Ýstanbul'u, Türkiye'nin Amasya'sý olan vezirler þehri olarak bilinen Travnik'e hareket eden grup, tarihi dokusu korunmuþ olan Travnik sokaklarýný gezdi. Osmanlý Kalesi nden þehir manzarasýný izleyen ANATIPDER ekibi, burada halen faaliyette olan 300 yýllýk Elçi Mehmet Paþa Medresesi ni gezdi. Son olarak iki buçuk yýl süren þehrin kuþatýldýðý süre boyunca bütün ihtiyaçlarýn karþýlandýðý ve þehre giriþ çýkýþlarýn yapýldýðý 800 metre uzunluðundaki yaþam tüneli ve müzesi ziyaret edildi. Geziye katýlanlar Bosna-Hersek Cumhuriyeti insanlarýnýn ve þehir yapýsýnýn Türkiye ile oldukça benzer olduðunu söyleyerek, duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. 41 kiþilik ekiple Bosna Hersek Cumhuriyeti ne kültür turu düzenledi. Bosna Hersek ile Türkiye arasýnda benzerlikler memnun etti. 800 metre uzunluðundaki yaþam tüneli ve müzesi ziyaret edildi. Hekimler geziden oldukça memnun döndü. O rtaköy'e gelen gezici araç muayene istasyonunda 60 traktör muayene edildi. Ýlçe ve köylerinden gelen sürücüler, traktörlerini muayene ettirmek için sýraya girerken, kusurlu araçlar muayene edilmeyerek eksiklerinin tamamlanmasý için geri gönderildi. Gezici araç muayene istasyonunun ilçeye gelmesinden mutluluk duyduðunu belirten traktör sürücüsü Ýdris Arabacý, ''Ekipler eðer ilçemize gelmemiþ olsalardý Çorum'a gitmek zorunda kalacaktýk. Çok memnun kaldýk'' dedi. Anadolu Týbbýyeliler Derneði yönetici ve üyeleri gezi notlarýný aktardý.

9 Saðlýk çalýþanýna þiddet olursa, gerekeni yaparýz ali Yardýmcýsý VSait Topoðlu, Çorum da saðlýk çalýþanlarýna yönelik her hangi bir þiddet giriþiminde gerekli idari ve adli iþlemleri yapacaklarýný Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, uzun zamandýr gündemde olan saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Çorum halkýnýn genel olarak saygýlý aðlýk Ýl Müdürü Dr. STurgay Happani, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýnýn artmasý nedeniyle hasta haklarý birimine benzer saðlýk çalýþanlarý ve güvenliði birimi kuracaklarýný Hemþireler Haftasý nedeniyle dün düzenlenen törende konuþan Saðlýk Ýl Müdürü D.r Happani, saðlýk hizmetinin ekip iþi olduðunu Hemþirelerin, bu ekibin en önemli üyelerinden bir tanesi olduðunu belirten Happani, Hekimlerin en yakýnýnda hizmet veren hemþireler hekimlerin adeta eli, ayaðý oluyorlar. Hatta bana göre iyi bir eþ, iyi Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, hemþirelerin haftasýný kutladý. bir anne oluyorlar. Hemþirelik; içinde insan sevgisi olanlarýn yapabileceði bir meslek dedi. Konuþmasýnda, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýna da deðinen Happani, acý içinde kývranan insanlara saðlýk çalýþanlarýnýn þevkat eli uzattýðýný, bazý kendini bilmezlerin de bu ellere uzandýðýný aktardý. Þiddet konusu ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý nýn her türlü tedbiri almakta olduðunu belirten Happani, bu kapsamda Çorum da hasta haklarý birimine benzer þekilde saðlýk çalýþanlarý haklarý ve güvenliði birimi kurulacaðýný Bu birime sosyal çalýþmacý ya da psikolog görevlendireceklerini belirten Happani, þiddet olaylarýna karþý gerekli idari ve adli iþlemlerin de bu birim aracýlýðýyla en kýsa süre içerisinde baþlatýlacaðýný vurguladý. Turgay Happani, Türkiye de saðlýk çalýþaný sayýsýnýn AB üleklerine göre 3 kat daha az olduðunu ancak verilen saðlýk hizmetinin halk memnuniyetinin ve olduðunu belirten Topoðlu, ancak olasý bir þiddet konusunda gerekeni yapmaktan geri durmayacaklarýný vurguladý. Hemþireler Haftasý kutlama programýnda konuþan Topoðlu, hemþirelerin saðlýk teþkilatýnýn en önemli parçalarýndan bir tanesi olduðunu Sait Topoðlu bütün hemþirelerin Hemþireler Günü nü kutladý. Saðlýk çalýþanlarý haklarý ve güvenliði birimi kuruluyor Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani,yeni birim hakkýnda bilgi verdi. ulaþýlabilirliðinin, saðlýk sektörüne milyarlar harcayan AB ülkelerinden daha iyi olduðunu, bunu da fedakar saðlýk çalýþanlarýnýn baþardýðýný sözlerine ekledi. Hemþire, donanýmlý olmalý emþireler Haftasý kutlama programýnda bir Hkonuþma yapan Çorum Devlet Hastanesi Baþhemþiresi Duygu Hedef, 12 Mayýs'ýn, modern hemþireliðin kurucusu olan Florance Nightingle'in doðum günü olan 12 Mayýs 1954'ten bu yana tüm dünyada, Türkiye'de ise 1964 yýlýndan bu yana hemþireler günü olarak kutlamhakta,12-18 Mayýs tarihleri arasýnýn da Hemþireler Haftasý olarak kabul edildiðini Hemþireliðin evrimleþmesinin büyük bir kýsmýnýn bir kadýn mesleði olarak geçirdiðini, bir toplum hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan, bütün toplum hizmetleri gibi insanlarýn ihtiyacýndan doðan, insanlarý saðlýklý kýlmak, hastaya bakmak, hastaya güvende olduðu duygusunu saðlamak üzere ortaya çýkan bir meslek olduðunu belirten Hedef, "Hemþirelik kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalý bir saðlýk disiplinidir." dedi. Günümüze kadar eðitim ve uygulamalarý görev tanýmlarý, meslek iþlevleri rolleri bakýmýndan birçok deðiþiklik yaþandýðýný belirten Hedef, "Hemþirelikte var oluþundan bu yana deðiþmeyen tek þey bireylere bakým verme hizmetidir. Hemþirelik bir bütün olarak insana bakým veren tek saðlýk disiplinidir, çünkü hemþirelik bireyin, ailenin ve toplumun mevcut ve olasý saðlýk sorunlarýndan, fizyolojik ve psiko-sosyal gereksinimlerini bütüncül, bir yaklaþýmla tanýmlanmasý ve karþýlanmasý ile ilgilenmektedir." diye konuþtu. Duygu Hedef þöyle devam etti: "Son yýllarda Hemþirelik mesleði dünyanýn çoðu yerinde ve Türkiye'de hem meslekleþme süreci hem de kavramsal geliþim bakýmýndan hýzlý bir ilerleme içindedir. En büyük adýmlardan biri 2010 yýlýnda hemþirelik yönetmeliðindeki deðiþiklikle, hemþirenin görev yetki ve sorumluluklarýnýn net olarak belirlenmiþ olmasýdýr. Yatan hasta memnuniyeti yüzde 95 Hastanemizde son 2 yýlda hasta merkezli çalýþýlmakta, hizmet içi eðitim ve vaka sunumlarýnýn yapýldýðý servis içi eðitimlerine aðýrlýk verilmekte, hemþirelik uygulamalarýnýn gösterilirliðini artýrmak ve profesyonel çerçeveye oturtmak için hemþirelik modülü uygulamasýnýn çalýþmalarý sürdürülmektedir. Hastanemizde 2010 yýlý yatan hasta memnuniyet oraný yüzde 79.4 iken, 2011 yýlý 2.dönemde bu oran yüzde 95.69'a yükselmiþ olmasý da bu anlamda önemli bir veridir. Tüm bu deðiþimler hemþireyi, hemþirelik araþtýrmalarý ile bilgili olmaya eleþtirel bilimsel düþünce becerilerini geliþtirmeye, kendine özgü bilgi birikimi ile bütünleþmiþ hemþirelik felsefesi yansýtan hemþirelik modeli oluþturmaya, içinde bulunduðu yüzyýlýn sorunlarýný çözümleyebilme, hemþirelik sorunlarý ile baþ edebilme, daha karmaþýk hasta bakým gereksinimlerini saptayabilme, eleþtirel düþünme güçlerini geliþtirmelerini gerektirmektedir. 'Hasta olmayý ben seçmedim ama hemþire olmayý siz seçtiniz' diyen hastanýn bize düþündürecekleriyle 21.yy hemþiresi; aklýný kullanan, problem çözme yetisine sahip, kendi öðrenme gereksinimlerinin farkýnda, kanýta dayalý çalýþan, yetkin, azimli, kendine güvenen ve güvenilen sorumluluklarýnýn bilincinde, bireylere ve topluma danýþmanlýk edebilen, sosyal, politik ve ekonomik durumdan haberdar, güdülmeyen, özgür, insan haklarýna ve bireyselliðe saygýlý, insaný bir bütün olarak gören bir birey olarak toplumda yerini alan bir profesyonel olmalýdýr. Bizim için önemli olan bu haftaya sahip çýkan Saðlýk Müdürümüz Sayýn Turgay Happani'ye, hastanemizdeki tüm yeni uygulamalarýmýzda bizi destekleyen Baþhekimimiz Sayýn Musa Zorlu'ya, yardým istediðimiz her konuda bize hayýr demeyen Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Üyesi Sayýn Lale Büyükgönenç ve Okul Müdürü Sayýn Ömer Bostancý'ya, mesleðini seven, özveriyle çalýþan tüm meslektaþlarýma teþekkür eder, hemþirelik haftalarýný kutlarým. Hemþireliðin sayýsal durumu Haziran 2010 itibariyle Türkiye'de toplam 102 bin 564 hemþire aktif olarak çalýþmakta ve büyük çoðunluðu da Saðlýk Bakanlýðý'nda görev almaktadýr. Türkiye'de 100 bin kiþiye düþen hemþire sayýsý 141 iken, Avrupa bölgesi ortalamasý 727, AB ortalamasý ise 745 hemþiredir. Çorum Devlet Hastanesinde çalýþan hemþire sayýsý 314, PDC ise 498'dir. Hemþirelik mesleðinin sýkýntýlarý Bununla birlikte; erkek hemþirelerin var olmasý ancak yine de hemþireliðin kadýn aðýrlýklý bir meslek olmasý, saðlýðý tehdit edici riskli bir meslek olmasý, yoðun çalýþma temposu, ekip içinde yardýmcý saðlýk personeli olarak algýlanma, sözlü ve fiziksel þiddete maruz kalma, ülkemizde hemþirelik eðitiminin çok farký düzeyde yürütülmesiyle hemþireler arasýnda mesleði algýlama, mesleksel çabalarý benimseme yönünden farklýlýklar olmasý, hemþirelik mesleðinin yaþadýðý sýkýntýlar þeklinde özetlenebilir. Hemþirelik profesyonel bir meslektir ve profesyonelleþmenin baþta gelen koþulu da bilim ve felsefeyi anlamak ve mesleðe yansýtmaktýr. Bugün hemþirelik diðer profesyonel meslek üyelerinde olduðu gibi lisans ve lisansüstü eðitim programlarý ile kazanýlan bir meslektir. Yüksek lisans ve doktora derecesi almýþ, akademik ortamda öðretim üyeliðine yükselmiþ hemþire sayýsý giderek artmaktadýr. Akademik çalýþmalar gereði yapýlan araþtýrmalarýn yaný sýra, hemþirelik alanýnda çeþitli projeler yürütülmekte, ulusal ve uluslararasý kongreler düzenlenmekte, yurt içi ve yurtdýþý yayýn sayýsý artmaktadýr. Meslek örgütü THD'nin yaný sýra acýlan hemþirelik özel dal dernekleri yaptýklarý çalýþma ve yayýnlarla hemþirelik mesleðinin geliþimine katkýda bulunmaktadýrlar. Günümüzde saðlýk politikalarý ve saðlýk gereksinimleri deðiþirken hemþirelik mesleðinin kapsamý da deðiþmekte, geniþleyen rol yönelimine doðru þekillenmektir. Bugün dünya nüfusunun artmasýyla saðlýk hizmetlerine olan istek artmýþ, yaþam süresi uzamýþ, kronik hastalýklar artmýþ, evde bakým hizmetleri yaygýnlaþmýþ, bilimsel ve teknolojik geliþmelerde tanýlama ve tedavi yöntemleri deðiþmiþtir. Devlet Hastanesi Baþhemþiresi Duygu Hedef. aðlýk Ýl Müdürü Dr. STurgay Happani ile Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, yeni göreve gelen Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ý ziyaret ettiler. Tabip Odasý yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette açýklamalarda bulunan Ali Yýlmaz, Oda olarak bütün saðlýk çalýþanlarý, STK ve kamu kurumlarý ile diyalog halinde çalýþacaklarýný Ali Yýlmaz ayrýca, 3-4 aylýk periodlarda hekimlerle idarecileri bir araya getirebilecek koordinasyon toplantýlarý düzenlemeyi hedeflediklerini Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani de, Çorum dan önceki görev yerinde buna benzer bir uygulama yaptýðýný, Çorum da da PERÞEMBE 17 MAYIS Programda baþarýlý saðlýk çalýþanlarý ödüllendirilirken Tiyatro 19 Topluluðu da, tiyatro oyunu sahneledi. Baþarýlý saðlýk çalýþanlarýna ödül emþireler Haftasý, HSaðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan dün düzenlenen törenle kutlandý. Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleþtirilen programda baþarýlý saðlýk çalýþanlarý ödüllendirilirken Tiyatro 19 Topluluðu da, tiyatro oyunu sahneledi. Törene Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Týp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Çorum Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Musa Zorlu, Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ömer Bostancý ile saðlýk çalýþanlarý katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Devlet Hastanesi Baþhemþiresi Ebru Hedef, hemþirelerin mevcut durumu ve sýkýntýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Protokol üyelerinin konuþma yaptýðý programda, baþarýlý hemþirelerle çeþitli turnuvalarda derece kazanan saðlýk çalýþanlarýna teþekkür Tabip Odasý, istiþare toplantýsý düzenleyecek bunu yapabileceklerini Dr. Happani, yeni yönetime baþarýlar diledi. SRC BELGESÝ ALACAKLARIN DÝKKATÝNE ÝLÝMÝZDE SRC BELGESÝ VERECEÐÝNÝ VEYA KURSA KAYDEDECEÐÝNÝ SÖYLEYEREK DOLAÞAN ÇEÞÝTLÝ KÝÞÝ VEYA KURUMLARLA BAÐLANTILI OLDUÐUNU SÖYLEYEN DOLANDIRICILAR OLDUÐU MERKEZÝMÝZE ÝLE- TÝLMÝÞTÝR. BÖYLE KÝÞÝLERÝN GÖRÜLDÜÐÜNDE CUMHURÝYET SAVCILIK- LARINA BÝLDÝRÝLMESÝ VATANDAÞLIK GÖREVÝDÝR. ÇORUM'DA TEK YETKÝ- LÝ OLAN EÐÝTÝM MERKEZÝMÝZDE BÖYLE KÝÞÝ VE KURUMLARIN TAKÝBÝN- DEDÝR. TESBÝT EDÝLENLER HAKKINDA SAVCILIÐA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÐIMIZI BÝLDÝRÝRÝZ. ZÝRVE GÜVENLÝ SÜRÜÞ VE EÐÝTÝM MERKEZÝ TELEFON: Hemþireler Haftasý, Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan dün düzenlenen törenle kutlandý. plaketi verildi. Tiyatro 19 Topluluðu da programda bir Devlet Hastanesi Baþhekimi Opr.Dr. Musa Zorlu, baþarýlý hemþirelere teþekkür plaketi verdi. Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani ile Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ý ziyaret ettiler. oyun sahneledi. Hasta ile saðlýk çalýþanlarýnýn iliþkilerinin komik bir dille ele alýndýðý gösteri beðeni topladý. Hemþireler Haftasý kutlama programý, kok- (Ç.HAK:1315)

10 10 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 DemirDöküm yenilenen yüzüyle hizmete açýldý D Christoph M. Grosser Aykut Babila Ufuk Ata Yýlmaz Teke emirdöküm Çorum yetkili satýcýsý Is-Ýn-Mak Isý yenilenen yüzüyle dün hizmete açýldý. Yeniyol Mahallesi Uður Mumcu Caddesi Çanlý Sokak numara 7/A da düzenlenen açýlýþa DemirDöküm Yönetim Kurulu Baþkaný Christoph Michael Grosser, Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay, Emniyet Müdür Yardýmcýsý Alaattin Peltek, Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Türkiye Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Is-Ýn-Mak sahibi Yýlmaz Teke nin açýþ konuþmasýyla baþlayan törende sýrasýyla kürsüye gelen DemirDöküm Satýþ ve Pazarlama Müdürü Ufuk Ata, Vaillant Group Türkiye Servis Direktörü Aykut Babila ve DemirDöküm Yönetim Kurulu Baþkaný Christoph Michael Grosser birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Alaaddin Camii Ýmam Hatibi Mehmet Uzun un yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti. DEMÝRDÖKÜM DE DEÐÝÞÝM SÜRÜYOR Yenilenen Is-Ýn-Mak Isý nýn açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti. Is-Ýn-Mak sahibi Yýlmaz Teke, DemirDöküm yöneticileriyle açýklamalarda bulundu. DemirDöküm Çorum yetkili satýcýsý Is-Ýn-Mak Isý dualarla hizmete girdi. Türkiye'nin ýsýtma soðutma sektöründeki lider markasý DemirDöküm, Türkiye genelindeki yetkili satýcýlarýný ve yetkili servislerini kurumsal bir çatý altýnda toplamaya devam ediyor. Kurumsal kimlik çalýþmalarýna aðýrlýk veren DemirDöküm, Çorum yetkili satýcýsý Is-Ýn- Mak Isý nýn yenilenen yüzünü dün yapýlan törenle halka tanýttý. Törende bir konuþma yapan DemirDöküm Yönetim Kurulu Baþkaný Christoph Michael Grosser; kaliteli ürünleri kaliteli hizmet anlayýþýyla birleþtirdiklerini ifade ederek, DemirDöküm'de önemli ve büyük deðiþimler yaþandýðýný, kurumsal kimlik çalýþmalarýnýnsa bu deðiþimin görünen yüzü olduðunu kaydetti. DemirDöküm'ün 58 yýldýr gerek yurt içinde gerekse yurt dýþýnda gösterdiði performansla büyük baþarýlara imza attýðýný belirten Grosser, Son yýllarda ürünlerimizdeki kalite standardýný yükseltmenin yaný sýra yetkili satýcý ve servis yapýlanmamýzda da büyük deðiþimlere gidiyoruz. Deðiþen logomuz ve baþtan aþaðý yenilenen yetkili satýcýlarýmýz, DemirDöküm'ün deðiþimi kucaklayan ve dinamik yüzünü yansýtacaktýr. dedi. Açýlýþta konuþan Vaillant Group Türkiye Servis Direktörü Aykut Babila da, kurulduðu yýldan bu yana ýsýtma ve soðutma sektörünün lider ve öncü markasý olan DemirDöküm'ün ürünleri ve satýþ sonrasý hizmet kalitesiyle tüketici beðenisini kazanan bir marka olduðunu belirtti. Aykut Babila sözlerine þöyle devam etti: DemirDöküm markasý çatýsý altýnda, tüketicilerimize hizmet veren yetkili satýcýlarýmýzýn çalýþma standartlarýný sistematik hale getirdiðimiz yeni iþ modellerimizle, bu ülkeye hizmet etmek bizlere ayrýca gurur veriyor. Yenilenen showroomlarýmýza tüm vatandaþlarýmýzý bekliyoruz Satýþ ve Pazarlama Müdürü Ufuk Ata ise DemirDöküm ün yenilenen yüzünün Çorum a hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Açýlýþ töreni yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Hava-Tek havalandýrma sistemleri hizmete girdi M ehmet Kurak ve Ömer Üçok tarafýndan kurulan Hava-Tek Havalandýrma Sistemleri, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi Aþevi civarý numara 63/A da hizmete girdi. Alanýnda uzman bir ekiple tüm inþaat þirketleri ve müteahhitlerin hizmetinde olduklarýný belirten Mehmet Kurak, Sýðýnak havalandýrma sistemlerinin yanýnda fabrika, iþyeri ve imalathane havalandýrma sistemlerinin imalat ve montajýný gerçekleþtiriyoruz. dedi. Kaliteli iþçilik, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri sunuyoruz diyen Ömer Üçok ise Kardeþ kuruluþ Tutku Alçý Dekorasyon firmasýyla da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz diye konuþtu. Üçok, havalandýrma sistemleri ve dekorasyon alanýnda sunduklarý hizmetler Gençlik Söyleþileri adlý programdün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde gerçekleþti. Gençlik Söyleþileri nde konuþan Müftü Mehmet Aþýk: Ý En güzel model Hz. Peygamber l Müftüsü Mehmet Aþýk, Gençlik Söyleþileri adlý programa konuþmacý olarak katýldý. Çorum Belediyesi, Milli Eðitim Müdürlüðü ile Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü iþbirliðinde düzenlenen program dün Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde gerçekleþti. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði söyleþiye Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi idareci ve öðretmenleri de katýldý. Maneviyat ve Gençlik konusunda açýklamalarda bulunan Müftü Mehmet Aþýk, Ýnsanlýk için en güzel model Hz. Peygamber (S.A.V.) dedi. Ayet ve hadisler ýþýðýnda yaptýðý konuþmasýnda gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Aþýk, Hz. Peygamber in hayatýndan tablolar anlattý. Sahip olduðunuz imkanlarý deðerlendirin ve kendinizi iyi yetiþtirin diyen Müftü Aþýk, Ülkemizin ve milletimizin geleceðisiniz. diye konuþtu. Kuran-ý Kerim ve Siyer derslerinin seçmeli hale gelmesini de yorumlayan Aþýk, öðrencilere bu dersleri seçmelerini tavsiye etti. Programda katýlýmcýlarýn sorularýný da cevaplayan Aþýk, konuþmasýnýn ardýndan tüm öðrencilere Türkiye Diyanet Vakfý yayýnlarýndan oluþan kitap ve kartela seti Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Müftü Aþýk, öðrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Öðrenciler, Müftü Aþýk a çeþitli sorular yönelttiler. hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi iþyerlerine davet etti. Sima nýn ikinci el þenliði haftasonu Renault2 Þenliði Mayýs 2012 tarihlerinde Sima Otomotiv de gerçekleþecek. Mehmet Kurak ve Ömer Üçok tarafýndan kurulan Hava-Tek Havalandýrma Sistemleri hizmete girdi. Renault2 Þenliði Mayýs 2012 tarihlerinde Sima Otomotiv de gerçekleþecek. Sima Otomotiv Renault2 Satýþ Müdürü Nuri Kuþcu, ikinci el binek ve ticari araçlarýn cazip koþullarda satýþa sunulacaðý Renault2 Þenliði ne tüm otomotiv tutkunlarýnýn davetli olduðunu Þenliðe katýlarak araç alýmý yapan tüm müþterilerine navigasyon cihazý, park sensörü veya parkot telefon kiti hediye edeceklerini açýklayan Nuri Kuþcu, gün boyu ikramlarýn yer alacaðý etkinliðin þölene dönüþeceðini vurguladý. Kuþcu, þöyle konuþtu: Her marka ve model otomobil ve ticari aracýn satýþa sunulacaðý etkinliðe katýlanlara cazip fiyat ve esnek kredi imkanlarý tanýyacaðýz. 96 nokta kontrolünden geçen araçlarýmýzla birlikte garanti ve ücretsiz yol yardýmý paketlerini de sunacaðýz. Renault2 hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi edinmek ve þenliðimize katýlmak isteyen herkesi Sima Otomotiv e bekliyoruz. SÝMA YA GARANTÝ ÖDÜLÜ Sima Otomotiv, Renault-Mais tarafýndan düzenlenen Renault2 bayileri arasý Garantili Araç Satýþý deðerlendirmesinde bölge birincisi oldu. Türkiye çapýnda 40 bayiyi içine alan deðerlendirme hakkýnda bilgi veren Renault2 Satýþ Müdürü Nuri Kuþcu, Renault tarihinde ilk kez düzenlenen bir yarýþmada Anadolu bayileri arasýnda birinci olduk. Bu bizim için büyük bir onur. Büyük sýkýntýlarýn yaþandýðý sektörde ikinci el araç ticaretindeki baþarýmýzla kendimizi bir kez daha ispatladýk. Müþterilerimizin memnuniyeti için her zaman özveriyle çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Renault2 nin hizmet standartlarýyla müþterilerimizin aklýnda soru iþaretleri kalmayacak. Daima içleri rahat olacak. diye konuþtu.

11 PERÞEMBE 17 MAYIS Daniþmend Gazi den AÞIKLAR ÞÖLENÝ D Programda Karslý âþýklar Bilal Sarý ve Ensar Þahbazoðlu sahne aldý. Düzenlenen programa öðrenci velileri de büyük ilgi gösterdi. aniþmend Gazi Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen Aþýklar Þöleni dün gerçekleþti. Karslý âþýklar Bilal Sarý ve Ensar Þahbazoðlu nun sahne aldýðý program 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu Salonu nda gerçekleþti. Programa Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Þule Toksoy Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu, Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, bazý okul müdürleri ve çok sayýda davetli katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Daniþmend Gazi Ýlköðretim Okulu Müdürü Þule Toksoy, Aþýklar Þöleni organizasyonuna destek veren ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Yapýlan sunumlarýn ardýndan sahneye gelen âþýk Bilal Sarý ve Ensar Þahbazoðlu, güzelleme, taþlama ve koçaklama türündeki eserler seslendirdiler. Programda ayrýca Leb Deðmez adý verilen ve dudaklar birbirine deðmediði teknikle atýþan âþýklar, izleyenlerden büyük alkýþ aldýlar. Daniþmend Gazi Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen Aþýklar Þöleni, 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu Salonu nda gerçekleþti. Lider Kýraathanesi yeni adresinde li ve Mesut A Mebet in sahibi olduðu Lider Kýraathanesi Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi PTT Þubesi yaný numara 36 ya taþýndý. Daha önce SGK Ýl Müdürlüðü karþýsýnda faaliyet gösteren Lider Kýraathanesi yeni adresinde hizmete girdi. Taþýndýklarý Cumhuriyet Caddesi ndeki Osmanlý Kýraathanesi bünyelerine kattýklarýný belirten Ali Mebet, bundan böyle Lider Osmanlý Kýraathanesi adýyla hizmet vereceklerini açýkladý. Sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgi veren Mebet, Sýcak ve soðuk içecek çeþitlerimiz, kapalý ve açýk mekanýmýzla müþterilerimizin hizmetindeyiz dedi. Mebet, Simit ve poðaçanýn yanýnda leziz çayýný yudumlamak, arkadaþlarý ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Lider Osmanlý Kýraathanesi ne bekliyoruz. diye Ali ve Mesut Mebet in sahibi olduðu Lider Kýraathanesi yeni adresinde hizmette. Temizliði tiyatro ile anlattýlar Çocuklara temizlik bilincini aþýlamak amacýyla hazýrlanan oyun, büyük beðeni topladý. Bir Dokunuþ Yeter adlý tiyatro oyunu dün 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu salonunda sahnelendi. Scotch-Brite, Milli Eðitim Bakanlýðý ve TOÇEV iþbirliðinde hayata geçirilen Temiziz projesi kapsamýnda sahnelenen oyunu 19 Mayýs, Daniþmend Gazi ve Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu öðrencileri izledi. Çocuklara temizlik bilincini aþýlamak amacýyla hazýrlanan oyun TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu tarafýndan sahnelendi. Hakan Bilgin in yönettiði oyunda Erkan Temiz, Bulut Gürler, Sema Özkan Yorgun ve Berna Kurttekin rol aldý. Proje Sorumlusu Burak Odunkýran ýn da hazýr bulunduðu oyunda teknik masada Cüneyt Özkurt görev aldý. Oyun sonunda tüm öðrencilere çeþitli hediyeler daðýtýldý. TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Bir Dokunuþ Yeter adlý oyunu sahneledi. Akdað Su katilesiyle iddialý Ladik Akdað Doðal Kaynak Suyu, kalitesiyle iddialý. Ak Ticaret yetkilisi Bekir Ak, Saðlýk Bakanlýðý ndan onaylý ve TSE li Akdað Su yu Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz dedi. Akdað Su Çorum Bayii olarak hizmette 10 yýlý geride býraktýklarýný anlatan Bekir Ak, Müþterilerimizin güven ve teveccühünden aldýðýmýz güçle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz diye konuþtu. Samsun un Ladik ilçesindeki doðal kaynaðýndan çýkan Akdað Su yun Avrupa Birliði kriterlerine uygun olarak yurt çapýnda tüketiciye sunulduðunu belirten Ak, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Su tüketiminin saðlýklý yaþam açýsýndan önemine dikkat çeken uzmanlar, baþaðrýsý baþta olmak üzere pek çok rahatsýzlýðýn temelinde susuzluðun yattýðýný bildiriyor. Ýçerisinde sülfat bulunmayan Saðlýk Bakanlýðý ndan onaylý ve TSE li Akdað Su yu ev ve iþyerlerine servis ediyoruz. 19 litre damacana, 19 litre dönüþümsüz damacana, 0.5, 1.5 ve 5 litre pet, 180 ve 250 cc lik bardak su çeþitlerinin toptan ve perakende satýþýný yapýyoruz. Tüketicilere güneþ altýnda bekletilen sularý almamalarýný tavsiye ediyor, hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Buhara Caddesi numara 20/A da faaliyet gösteren iþyerimize bekliyoruz. Bekir Ak, Ladik Akdað Doðal Kaynak Suyu nu tanýttý. Ak Ticaret, Buhara Caddesi 20/A da faaliyetlerini sürdürüyor. Lassa nýn saðlýk eðitimi bugün Cumhuriyet Caddesi ne taþýnan Lider Kýraathanesi, Lider Osmanlý Kýraathanesi adýyla hizmetlerini sürdürecek. Lassa, 'Gözümüz Yolda' projesiyle Çorum da uzun yol þoförlerine göz saðlýðýnýn önemi konusunda uygulamalý eðitim sunacak. Petrol Ofisi tarafýndan da desteklenen proje çerçevesinde yola çýkan Gözümüz Yolda Saðlýk TIR'ý bugün Çorum da. Lassa ve Bridgestone lastikleri yetkili satýcýlarý Erdem Otomotiv, Ses Otomotiv ve Oklas Otomotiv in evsahipliðindeki program Terminal arkasýndaki Þoförler Cemiyeti Kamyon Garajý'nda gerçekleþecek. Gün boyu sürecek programa katýlacak Çorumlu þoförlere saðlýklý beslenme ve fiziksel egzersiz hakkýnda da bilgi verilecek.

12 12 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 Ç Adatepe de yol çalýþmalarý baþladý orum un Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý nýn Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ile yaptýðý görüþme sonrasýnda Adatepe Mesire Alaný nda Orman Bölge Müdürlüðü ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan yol çalýþmalarý baþlatýldý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça, Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte ilçenin önemli tabiat alanlarýndan Adatepe Mesire Alaný nda inceleme yaptý. Adatepe de seyir kulesi, kýr kahvesi gibi yatýrýmlar için hazýrladýklarý projeleri sunan Baþkan Yazýcý, özellikle yol sorunu ve diðer yatýrýmlar için Müsteþar Akça dan destek istedi. Adatepe nin ilçenin tüm manzarasýna hakim, tabiat alaný içerisinde bir yer olduðuna dikkat çeken Müsteþar Akça, gerekli yatýrýmlar için destekte bulunacaklarýný belirtti. Bu görüþmenin ardýndan gerekli talimatlar veren Müsteþar Akça, yol çalýþmasýný baþlattý. Bugün Amasya Or- Adatepe Mesire Alaný nda yol çalýþmalarý baþlatýldý. yapýsý adý verilen menfez çalýþmalarýnýn baþlanacaðýný açýkladý. Adatepe yolunda menfez alanlarýný belirlediklerini kaydeden Eriþen, Ýlk olarak menfez alanlarýný belirliyoruz. Buralarda sanat yapýsý yatýrýmýný gerçekleþtireceðiz. Bölge ve Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan yol boyunca yapýlacak çalýþmalar için ihale gerçekleþtirilecek. Ýhale sürecinin ardýndan çalýþmalara baþlanacak. Bu çalýþmalar bittikten sonra da yolla ilgili incelemelerimiz devam edecek. Yol güzergahý ise ayný kalacak, ayný güzergahta çalýþmalar devam edecek dedi. BAÞKAN YAZICI DAN TEÞEKKÜR Bekir Yazýcý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ile görüþerek yol çalýþmalarýnýn baþlatýlmasýný asðladý. man Bölge Müdürlüðü Kadir Yýlmaz Baþ, Belemelerde bulundu. OrYol Ýnþaat Þefi Ali Gülüdiye Baþkan Yardýmcýsý man Ýl Müdürü Osman naz, Ýl Müdürü Osman Ýsmail Bilgener, Fen ÝþEriþen, ilk olarak yol çaeriþen, Koyunbaba Orleri Müdürü Ahmet Dilýþmalarýnýn alt yapýsýný man Ýþletme Þef Vekili bek ile birlikte incelehazýrlamak için sanat Ziyaret ve temaslar için Ankara da bulunan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da, çalýþmalarýn baþlamasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Projelerimizi deðerlendiren ve bizlere destek veren Sayýn Müsteþarýmýz Lütfi Akça'ya teþekkür ediyoruz. Önemli bir yatýrýmý ilçemize kazandýrmýþ olacaðýz dedi.(ýha) Çocuk þenliðinde eðlendiler eðitimöðretim yýlý okul öncesi eðitimi yaygýnlaþtýrma kapsamýnda bir önceki hafta mahalle yürüyüþü yapan Alaca Fatih Ýlköðretim Okulu, geçtiðimiz Pazartesi günü okul bahçesinde 4. Çocuk Þenliði düzenledi. Anasýnýfý öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu birbirinden güzel gösterilere sahne olan þenliðe, ilçe milli eðitim müdürleri, ilçe ilköðretim ve lise okul müdürleri, müdür yardýmcýlarý ve 0-6 yaþ arasý çocuðu olan aileler katýldý. Þenlik açýlýþýnda konuþma yapan Okul Müdürü Hasan Kuyumcu, okul öncesi eðitimin önemi hakkýnda davetlileri bilgilendirerek, 3-6 yaþ çocuklarýnýn anasýnýfýna gönderilmesi gerekliliðine dikkat çekti. Anasýnýfý miniklerinin yaptýklarý çeþitli gösterilerin ardýndan yapýlan kep töreni ile program sona erdi. Kep töreninin ardýndan okul koridorunda anasýnýfý öðrencilerinin yapmýþ olduklarý rengârenk sanat etkinlikleri sergilendi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ in açýlýþ kurdelesini keserek açtýðý sergi, rengârenk ihtiþamý ile adeta davetlileri büyüledi. Sergiyi gezen Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, okul müdürleri, davetliler ve öðrenciler, anasýnýfý öðrencilerinin 1 yýl boyunca yaptýðý sanat etkinliklerinden oluþan sergiyi beðeni ile gezdiler. Okul Müdürü Hasan Kuyumcu, þenlikte ve sergide emeði geçen okul personeli ve anasýnýfý velilerine emeklerinden dolayý teþekkür ettikten sonra 21 Mayýs Pazartesi günü Veli Çayýrý nda düzenlenecek olan Uçurtma Þenliði ne herkesi davet etti. Somali den Osmancýk a ziyaret Somali Milletvekili Muallim Yahya ve Öðretim Görevlisi Þerif Ýbrahim Abdullah Osmancýk ý ziyaret etti. A nkara Ýnfak Vakfý'nýn misafiri olarak Türkiye'ye gelen Somali Milletvekili Muallim Yahya ve Öðretim Görevlisi Þerif Ýbrahim Abdullah geçtiðimiz hafta Vakýf Baþkaný Avukat Ömer Köse ile birlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Somali'den Ankara Ýnfak Vakfý'nýn misafiri olarak Türkiye'ye gelen Somali Milletvekili Muallim Yahya, Öðretim Görevlisi Þerif Ýbrahim Abdullah Vakýf Baþkaný Ömer Köse ile birlikte eðitim projesi için gittikleri Samsun dönüþünde Osmancýk'a geldiler. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret eden Somalili Ç Anasýnýfý öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. yaptýklarýný kaydeden Ýnfak Vakfý Baþkaný Ömer Köse, ortak gerçekleþtirdikleri eðitim projeleri ile çalýþmalar yaparak destek vermeye devam ettiklerini kaydetti. Somalili misafirlerle bir süre görüþen Baþkan Yazýcý, "Baþbakanýmýzýn himayesinde kardeþ ülke Somali'ye Türk insaný elinden gelen desteði esirgemedi. Kardeþlerimiz orada huzurlu olmadýkça bizler de huzur bulmuyoruz. Somali'ye desteklerinden dolayý ayrýca Ýnfak Vakfý'ný kutluyorum ve baþarýlar diliyorum" dedi. Somali7den gelen misafirleri Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý karþýladý. AB proje döngüsü eðitimi orum'un Osmancýk Kaymakamlýðý tarafýndan "Sertifikalý AB Proje Döngüsü Eðitimi" kursu açýlacak. Açýlacak kurs ile ilgili Osmancýk Kaymakamlýðýnda bir toplantý düzenlendi. Toplantýya Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Milli Eðitim Müdürlüðü Ar-Ge Birimi Görevlileri Sefa Kayalý ve Selçuk Ünalan ile kursiyerler katýldý. Kursta 25 kiþiye proje yazma eðitimi verileceðini belirten Kaymakam Küçük; ilçedeki temel problemlerden bir tanesinin proje yazýmý, takibi ve uygulamasý konusunda yetiþmiþ insan olmayýþý Alaca Fatih Ýlköðretim Okulu nda þenlik düzenlendi. Milletvekili Yahya ve Öðretim Üyesi Abdullah, ülkelerinde en önemli eksikliðin eðitim yatýrýmý olduðunu belirttiler. Somali'ye ziyarette bulunduklarýný ve çeþitli projelerde Muallim Yahya ile birlikte çalýþmalar olduðunu Kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn birçoðunda bu alanda yetiþmiþ kiþi bulunmadýðýný dile getiren Belirli sayýda kiþilerin proje yazmayý bilmesinin ilçemize çok büyük katkýlarýnýn olacaðýný düþünüyorum. Eðer daha fazla proje yazabilirsek, bu imkanlardan daha fazla yararlanabilirsek ilçemiz adýna çok büyük bir kazanç elde etmiþ olacaðýz." dedi. 7 gün sürecek kursun Çorum'da ilk defa Osmancýk ilçesinde açýldýðýný belirten Kaymakam Küçük, kurs sonrasýnda kursiyerlere katýlým sertifikasý verileceðini kaydetti.(ýha) "Sertifikalý AB Proje Döngüsü Eðitimi" kursu açýlacak. Kamil Koç tan yüzde 20 indirim K Ç orum'un Sungurlu ilçesinde yýkýlmak üzere olan elektrik direði tehlike saçýyor. Beton yüzeyi tamamen deforme olan elektrik direði oluþabilecek bir kazaya davetiye çýkarýyor. Þehir Parký yanýnda bulunan alt kýsmý kýrýk elektrik direði yoldan geçen vatandaþlarý, mahalle sakinlerini ve öðrencileri endiþelendiriyor. Elektrik direði kazaya davetiye çýkarýyor. Alt kýsmý tamamen kýrýlmýþ, zemine baðlamasýný saðlayan demirlerin ortaya çýkmasý ve bu demirlerin de zamanla aþýnýp eðilmesiyle birlikte elektrik direði de, tehlike saçmaya baþladý. "Direk bir rüzgar anýnda yýkýlsa o anda yanýndan geçenler için ölümcül tehlike arz ediyor" diyen kimi vatandaþlar, yetkililere seslenerek, gerekenin yapýlmasýný istediler.(ýha) amil Koç Turizm ve Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile imzaladýðý sözleþme gereði dernek üyelerine yüzde 20 indirim uygulanacak. Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Kamil Koç ile yaptýklarý anlaþma gereði Kamil Koç un bütün yurt içi seferlerinden yüzde 20 indirimli yararlanacaklarýný Protokole Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. Çorum Þubesi yöneticisi Mehmet Evlüce ile Hýdýr Kýnýklý imza attý. Kýnýklý, indirimden dolayý Kamil Koç Turizm yöneticilerine teþekkür etti. Kamil Koç Turizm ve Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi protokol imlzaladý.

13 PERÞEMBE 17 MAYIS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 26 - Cemâzil-Âhýr 1433 Hicrî Þemsi: Rûmi:4 Mayýs Hýzýr: Mayýs HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI MAYDANOZ ÝLÂÇ GÝBÝDÝR Saðlýk uzmanlarý diyor ki: Maydanoz vitamin kaynaðýdýr. Yapraklarý A, C ve K vitaminleri ve demir bakýmýndan çok zengindir. Potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve klorin yönünden de zengindir. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacýný karþýlar. Toksinlerin vücuttan atýlmasýný saðlar ve kaný temizler; kansýzlýða, böbrek ve karaciðer rahatsýzlýklarýna iyi gelir. Sindirim rahatsýzlýklarýný da giderir, iltihaplý yaralarýn iyileþmesine yardým eder, mide ve baðýrsaklarda gaz birikmesini engeller. Romatizmada, tansiyon düzensizliklerinde, böbrek taþý ve kum gibi rahatsýzlýklarda da etkilidir. TIRNAK BAKIMI Bulaþýk ve çamaþýr yýkarken eldiven giymeyi unutmayýn! Ellerinizi ve týrnaklarýnýzý sýk sýk nemlendirin! Týrnaklarý, kazýmak yahut çýkarmak için kullanmayýn! Týrnak yemeyin ve kenarlarýndaki ölü derileri koparmayýn! Mümkün olduðunca az aseton veya tiner kullanýn! Kanser, kalp yetmezliði ve þeker hastalýðý gibi rahatsýzlýklar, týrnaklarda donuklaþmaya, týrnak uçlarýnda koyu çizgilere sebep olabilir! Kronik bronþitte týrnaklar sarý yahut yeþil bir görünüm alabilir! Akciðer rahatsýzlýklarýnda parmak uçlarýna doðru bükülebilir! Mantar ilâçlarý veya akrilik oje kullanýrken týrnak deriden ayrýlabilir. Sedef hastalýðýnda týrnakta geçici çukurlaþmalar görülebilir! Týrnaklarýnýzýn renkleri mat veya sarýya çalýyor yahut siyah çizgiler varsa, bir doktora görünmenizde fayda vardýr. Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye VEFAT EDENLER 1- Almanya'da ikamet eden, Çayhatap Köyü nden Fazlý Baþaran. 2- Düdüklü Bekiroðlu Köyü nden gelme, Bursalý, Mehmet ve Hidayet Köse'nin anneleri; Esma Köse. 3- Kadýkýrý Köyü nden gelme, Kamil Gençoðlu. 4- Laçin Ýkizce Köyü nden gelme, Mustafa Yýlmaz. 5- Yeniçamlýca Köyü nden gelme, Fýrýncý esnafýndan Ýsmail, Boyacý esnafýndan Mehmet, Osman ve Ahmet Boða'nýn abileri; Fýrýncý Mustafa Boða. 6- Mecitözü Söðütönü Köyü nden, Hamdi Kurt'un babasý, Milli Eðtim' den emekli Satýlmýþ Turan ve Kamil Kurt'un kayýnpederi; Mehmet Kurt. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. S A Saðlýklýk beslenme takýntýsý aðlýklý beslenmenin saðlýklý yaþam için çok önemli olduðunu artýk bilinen bir gerçektir. Son dönemde doðal hayatýn bozulmasý, çevre kirliliðinin artmasý, daha çok kanser tanýsý konulmasý, kalp hastalýklarý ve felç gibi nedenlerden dolayý herkes yediði içtiði besinlere karþý daha duyarlý hale gelmiþtir. Çünkü yanlýþ beslenme zamanla birçok hastalýðýn oluþumuna zemin hazýrlayabilmektedir. Tersine saðlýklý beslenme ile de birçok hastalýðýn geliþimi önlenebilmektedir. Özellikle yüksek kalorili, fazla karbonhidratlý beslenme sonucu þeker hastalýðý ve tansiyon yüksekliði giderek artmýþtýr. Ancak saðlýklý beslenme alýþkanlýðý zaman içinde bir takýntýya da dönüþebilir. Bu takýntýya ortoreksiya nervosa ismi verilmektedir. Bu kiþilerde biyolojik, organik ve saf yiyeceklere karþý hastalýk derecesinde bir ilgi vardýr. Bu aþýrý ilgi kiþinin fonksiyonelliðini ve hayat kalitesini bozabilmektedir. Saðlýklý ve saf yiyecekler yeme arzusu yýllar içinde giderek daha da artabilir. Zamanla bu kiþiler neredeyse her dakika yemek düþünür hale gelebilirler. Hatta bir süre sonra sadece kendi satýn aldýðý ve hazýrladýðý yemekleri yemeye baþlarlar. Bu kiþiler yediði yemeði abartýlý bir þekilde inceler. Ürünlerin ambalajlarýný ve üzerinde yazan bilgileri detaylý bir þekilde anlamak ister. Ýçinde kanserojen madde, hormon, boya ve katký maddesi olup olmadýðýna mutlaka anlamalýdýr. 1 gram bile katký maddesi olmamasý önemlidir. Aþýrý korkular bazen az yeme ve kilo vermeye neden olabilir. Daha çok yaþ grubu arasýnda, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi yüksek kiþiler arasýnda görülmektedir. Bu durumdaki kiþilerin daha çok kentsel bölgelerde yaþamaktadýrlar. Bu rahatsýzlýk temelde bazý ruhsal sorunlarý olan bireylerde görülmektedir. Bu kiþilerde baþka durumlarla ilgili takýntýlarýn görülmesine de sýklýkla rastlanýr. Bu insanlar aþýrý kaygýlý ve genellikle mükemmelcidir. Günümüzde güzellik kavramýný zayýf kadýn ve atletik erkek üzerine kurulmasý da bu rahatsýzlýðý beslemektedir. Medyada her gün saðlýklý diyet ve ürünlerin içerikleriyle ilgili bilgiler de önemli etkendir. Kadýnlarda daha sýktýr. Bu kiþiler kendi bireysel inanýþlarýna baðlý olarak bir besinin saðlýklý ya da saðlýksýz olduðuna karar verirler. Örneðin saðlýklý olan bir besini saðlýksýz, saðlýksýz olaný ise saðlýklý olarak nitelendirebilirler. Bu kiþiler için yiyecek rafine olmamalý ve olabildiðince saf katkýsýz olmalýdýr. Bir ürünün iþlenmemiþ olmasý tercih edilmesi için bir sebeptir. Bu yüzden vitamini kaybolmasýn diye çoðu sebze ve meyveyi çið yemeyi düþünürler. Aslýnda ortoreksiyalýlar Bir nefes sýhhat Dr. Timur Harzadýn, pi.com Sorularýnýz için: mail.com Çorum suyu taþkýný "Yaþadýkça yaþananlar" Müslüm Tunaboylu için bilinen bir evrensel menü yoktur. Tek hedef katkýsýz, en doðal, en temiz, en taze besini almaktýr. Özellikle tazelik çok önemlidir. Topraktan çýkan ürün en kýsa zamanda tüketilmeli mümkünse buzdolabýna girmemelidir. Bu kiþilerin sürekli olarak saðlýklý besinleri bulma ve hazýrlama çabalarý nedeniyle, kendi evleri dýþýnda mümkün olduðunca bir þey yemez ve içmezler. Misafirliðe gitmemeye veya gitseler bile orada yememeye çalýþýrlar. Genellikle bu yüzden yalnýz yemek yemeyi tercih ederler. Eðer mecburiyetten dolayý bu tür besinler dýþýnda yemek zorunda kalýrlarsa, büyük bir suçluluk ve piþmanlýk duyarlar. Sonuç olarak giderek toplumdan uzaklaþýr ve yalnýzlaþmaya baþlarlar. Bu takýntý sonucu kiþide iletiþimde bozulmalar baþlayabilir. Çünkü girdiði ortamlarda bir þekilde konuyu bu yiyeceklere getirmektedirler. Çünkü beslenme ve saðlýklý yiyecekler onlar için çok önemlidir. Bazen de hayattaki tek var olma kaynaðýdýr. Bu rahatsýzlýk kiþiye zarar vericidir. Ancak bir taraftan da bireyin yaþantýsýndaki bazý sýkýntýlarýndan uzaklaþmak için kullandýðý bir savunma mekanizmasý olabilir. Yani bu tür yiyecekleri düþünmek bazý yaþam streslerinden uzak kalmayý da saðlayabilir. Hayatýný olduðu gibi, dolu dolu ve mutlu bir þekilde yaþayamayan kiþiler için bu rahatsýzlýk bir kaçýþ noktasý olabilir. Örneðin kiþinin çocukluðunda yaþadýðý aðýr sorunlar yüzünden, bugün çevresi ve dýþ dünya ile olan sorunlarda baþa çýkmasýnda zorluklar vardýr. Buradaki sýkýntýlarý yenebilmek için bilinçaltý böyle bir savunma mekanizmasýna baþ vurabilir. Kiþilerin çevreye ve gýdalara olan güvensizliði, temelde kendilerine olan güvensizlikten kaynaklanabilir. Yaþanan çaresizlikleri ya da anlamsýzlýk duygularý böylece zihinden uzaklaþmýþ olur. Burada normal ve anormal arasýndaki sýnýrýn ne olduðu önemlidir. Kiþinin doðal besinlere önem vermesi, bazý besinlerden vaz geçmesi bu rahatsýzlýðýn kapsamýna girmez. Rahatsýzlýðý olan kiþilerin sosyal hayatlarýnda ve mesleki iþlevselliklerinde bazý bozulmalar olur.çünkü zamanýnýn çoðu bu besinleri incelemekle geçmektedir. Bu durumdaki kiþiler günde en az 3 saat bu besinleri düþünmektedir. Ortoreksiya nervosa diðer birçok ruhsal hastalýkta olduðu gibi önümüzdeki yýllarda görülme sýklýðýnda artýþ olacaktýr. Kýsacasý çaðýmýz insanýnýn gelecekte çok sýk yakalanacaðý bir bozukluk diyebiliriz. Çünkü zayýf olmak toplumda güzellik, çekicilik ve baþarý simgesi olarak algýlanmaktadýr. Bu yüzden de beslenmeye, dýþ görünüþe, cinselliðe aþýrý vurgu yapýlmaktadýr. vrupa dan Anadolu ya geliþimizin ilk yýlý idi. Mecitözü nün Çýkrýk köyünde Faik Þentürk adýnda ki komþunun Çorum akarsuyu kenarýndaki kýzýl tarla da kavun-karpuz yanýnda diðer sebzeleri de ektik. Tarlanýn güneyinden Çorum suyu geçiyor. Bu akarsu öyle her zaman yataðýndan çýkarak etrafýndaki tarým arazisine zarar vermiþliði yok imiþ. Anlatacaðým sel baskýný yöredeki insanlarý tümden þaþkýna çevirdi. Sel suyunun gücünü insanlar yakýndan görme, tanýma olanaðý buldular. Büyük bir tarlanýn ortasýnda kocaman bir asýrlýk yaþa sahip bir ceviz aðacý. Dallarý kesilmiþ yalnýz büyük gövde kýsmý kalmýþ, Onun etrafýnda da daire gibi açýlmýþ bir çukur var. Gövdeyi koparmak mümkün olmamýþ. Çukur içersinde beklemede. Selin gücünü anlamanýz için bunu anlatýyorum. Kesilmemiþ olan koca köklere raðmen sel suyu koca ceviz aðacýný köklerini kopararak o çukurdan çýkarmýþ bir kilometre uzakta bir tarlanýn ortasýna býrakmýþ, gücün derecesini anlayabilmeniz zor deðil. Son aylarda Karadeniz bölgesin dede benzeri sel felaketleri oldu evleri birkaç metre uzaða taþýyabildi. tv den izledik Ýnsan ister istemez etkileniyor. Ben sel suyunun gücü konusunda söylenenlere pek inanmazdým. Ama öðretmenlik yaptýðým bir köyde sel sularý taþlara birkaç cm olmasýna karþýn taþlarýn yuvarlandýðý gördüðümde gözlerime inanamadým. Doðanýn gücü hangi yollarla insanoðluna yaþatýlacak hiç belli olmuyor. Uðradýðýmýz sel baskýný da yaþantýmýzýn parçalarýndan biridir. Bir sürü emek birkaç dakika içinde ortadan kalkýyor, doðanýn gücü ile baþka ellere geçebiliyor. Sel baskýný sonunda odun toplayan insanlarý görmüþüzdür çoðu kez. Ýþte bir taraf aðlarken diðer taraf sevinebiliyor. Bu insanýn doðasýnda var her halde. Sel baskýný sonunda odun toplayan insanlarý görmüþüzdür çoðu kez. Ýþte bir taraf aðlarken diðer taraf sevinebiliyor. Bu insanýn doðasýnda var herhalde. Yaþamadýðýmýz bazý olaylarý baþkalarýnýn yaþamalarýna gülüp geçiyoruz gibi. Bir gün bizimde aðlayabileceðimiz bir türlü aklýmýza gelmiyor. Bana göre bu davranýþ insanlýk için büyük bir ayýptýr. Bu ayýbý genç nesle aþýlamak yada kavratmak lazým diye düþünüyorum. Hani eskiler derler ya* Biri yer biri bakar kýyamet ondan kopar* onu günümüz yaþantýsýna alýrken iyi düþünmemiz gerekir diye düþünüyorum. Uçakla yolculuk edenle kaðný ile yada yaya yolculuk yapan arasýnda ki fark ne zaman insanoðlunu etkileyecek diye düþünüyorum. Uçakla gidip gelen insanoðlu herkesinde kendisi gibi yolculuk yaptýðýný sanýr. Ama öyle deðildir. Her insanýn yaþantýsý baþkadýr. Ýnsan ister istemez emeðinin bir karþýlýðýný almak ister. O olgu onun yaþantýsýný güçlendirecek, doðaya olan baðlýlýðýný, saygýnlýðýný artýracaktýr. Tersi oluþtuðunda tüm umutlarýný yitirecektir. Çaresiz kalmak nedir? Onu yaþayan bireyler yada toplumlar bilir. Yaþamayan bilmez.. Avrupa dan göç etmiþsin. Anadolu sýcak bir duygu ile kucaklamýþ, Sýcak kanlý insanlardýr Anadolulular. Çok, hem de çok güzel ilgi gördük. Çok büyük bir tarlasýný bize çalýþmak için veren ihtiyarý ve ailesini unutmak mümkün mü. Ýlkbaharýn sýcaðý altýnda günlerce tarlada zaman geçirmiþ, topraða çok çekirdek atmýþsýn. Bunlar zamanla toprak altýndan dünyaya çok geçmeden herkes kendi cinsine göre kendini göstermiþ. Onlarý gözün gibi koruyarak zamanýnda suyunu vermiþ, çapasýný yapmýþtýn. Yapraklar çoðalmýþ, dallý budaklý olan ses Bize bitkileri yapraklar altýnda olaný adeta bir bakýma gözlerden günlerce gizleyerek büyütmüþ. Sen hiç farkýna varmýyorsun. Bir yaz akþamý batýdan yükselen yaðmur bulutlarý öyle bir su boþaltýyor ki yer yüzüne miktarýný saptamak mümkün deðil. Karadeniz in dalgalarý gibi yataðýndan çýkarak bizim diktiðimiz tüm kavun-karpuz, biber, domates, patlýcan, soðan ve diðerleri sel ile birlikte Karadeniz e yolculuða çýkmýþ ellerini beline koyuyor ve olanlarý izliyorsun. Emeðini ve olanlarý deðerlendiriyorsun. Geride kalanlarla ne yapabilirsin. Emeðin hiç olmazsa bir bölümünü kalanla karþýlama olanaðý bulabilir miyim diye düþünüyorsun. Ýlk akla gelen kavundan ve karpuzdan yeterince pekmez yapabilir misin önerilerini deðerlendiriyorsun., Görenler aaa çekiyorlar. Karpuz ve kavundan pekmez yapýldýðýný duymamýþlar, hatta yapmamýþlar, Onlar yöre halký için bir ilk adeta. Birkaç günlük satýþ sonrasýnda kýþlýk tüketimi karþýlayacak kadar arpa buðday gelmiþ satýþlardan. Yaradan bir yandan alýyor öbür yandan baþka bir yolla kolaylýk saðlýyor. Ýnsan çalýþýrsa aç kalmýyor. Yeter ki önce saðlýklý olmak daha sonrada o saðlýðý kullanarak gelir saðlamak. Ýnsan isterse bir çözüm bulabiliyor. Aðlamakla sýzlanmakla sorunlarýn çözülmeyeceðini o yaþta anlamýþtým diyebilirim. Tarla sahibinin bize iþletmek üzere verdiði tarla dýþýnda tarlasý da vardý elbette. Bizim tarým yaptýðýmýz tarla ona bir ek gelir oluyordu. Bize ise büyük bir destek. O kýþýn bol, bol karpuz pekmezi yedik diyebilirim. Pekmez bal renginde ve çok tatlý olmayan bir türde. Ýnsaný yediðinde rahatsýz etmiyor. Oysa o tarihlerde þeker hastalýðý zaten bilinmiyordu. Belki týp biliyordu ama kýrsal alana henüz ulaþmamýþtý. Anadolu köylüsünün en büyük dayanaðý pekmez ile yoðurttu Þimdi ki gibi tavuk ciðeri yada beyaz et yoktu. Kesilen bir tavuk yada horozun ciðeri ile taþlýðýný bana ayýrýrdý anam.. Beni biraz diðer kardeþlerimden farklý buluyordu. Bu bana göre bir ana duyumlarý çok önemlidir. Ana evladý ile en çok ilgilenen bir dehadýr bana göre. Durup dururken analýk hakkýmý helal etmem derler anneler, Her nedense. Kendilerine ilginin azlýðýný böylece aktarmýþ olurlar. Süs olsun diye cennet analarýn ayaðý altýnda sözü söylenmemiþtir. Bir gerçeði unutmamak gerekir. Ana canlýlarýn en kutsal yaratýðýdýr. O dönemde devlet afetlerle ilgili herhangi bir yardýmda bulunamýyordu. Neden bulunamadýðýný konusu ise devletin kaynaklarý ancak zorunlu olan hallerde kullanýlabiliyordu. Bu tür afetlere yurttaþlarýn yapacaðý katkýlarýn unutulur cinsten olamayacaðý, yardýmýn vatandaþlarýn insani duygularýnýn bir gereði olduðunu söylersem yanýlmýþ olmam. Üretilen sebzelerin sel sularý ile kara denize ulaþmasý sonrasýnda köy halkýnýn ve yöre sakinlerinin yardýmlarý ile maðdur olmaktan olduðunca kurtulduk diyebilirim. Ýnsanýmýzýn yardýmseverliði tarihten günümüze dek aktarýlmýþ en önde gelen vasýflardandýr. Olaylarý yaþayamayanlarýn pek anlayamayacaðý bu tür olaylarýn ülkemizde sýk, sýk tekrarlanmamasý dileðimi de iletmek isterim. Saygýlarýmla. Uzmanlar keneye karþý uyardý! Artan hava sýcaklýðýnda ortaya çýkan kene sokma vakalarýna karþý uzmanlar uyarýda bulundu. Dahiliye Uzmaný Dr. Rezzan Gergin, yaz ayýnýn gelmesiyle kenelerin neden olduðu Kýrým Kongo Kanamalý Hastalýðý konusunda vatandaþlarý uyardý. Piknik alanlarýna giden vatandaþlara uzun giysiler giymelerini tavsiye eden Dr. Rezzan Gergin, bacaklarý açýkta býrakmamalý, paçalar çorap içine konulup kenenin vücuda ulaþmasý zorlaþtýrýlmalý ve piknik dönüþünde tüm vücut kontrol edilip yapýþýk kene olup olmadýðýna dikkat edilmeli. dedi. Yeþil alanlara giderken böcek kaçýrýcý sývý ve jellerin kullanýlabileceðine dikkat çeken Dr. Rezzan Gergin, Keneler kan emen parazitlerdir Kenelerin kan emiþi genellikle uzun bir süreçtir. Sinekler gibi hemen sokup kýsa sürede kan emiþini býrakmazlar. Kan emmeye baþlayan kene, aðýz kýsmýndaki hortumunu cilt içine sokar ve doyuncaya kadar çýkartmaz. Bu hortum, geri çýkýþý engellemek için çýkýntýlar içerdiðinden kolay çýkmaz. Bu nedenle keneyi çýkartmak için zorlamamak gerekir. þeklinde konuþtu. Çok zorlandýðýnda sývýyý erken salgýlayýp virüsü bulaþtýrabileceðini veya boru kýsmý koparak cilt içinde kalabileceðine dikkat çeken Dr Rezzan Gergin, kenenin patlayarak enfekte sývý ve kanýnýn ciltteki çiziklerden ya da göze sýçrayarak bulaþmasýna yol açabileceðini Dr Rezzan Gergin, Bu nedenle vücuda yapýþýk kene görüldüðünde bir cýmbýzla aðýz kýsmýndan tutularak yavaþça saða-sola oynatýlýp bir vida gibi çýkartýlmaya çalýþmalý ya da bir saðlýk kurumuna baþvurularak çýkartýlmasý saðlanmalýdýr. diye konuþtu. HASTALIK OLUÞMASI VE BULGULARI Hastalýðýn genellikle kene ýsýrýðý ile virüsün bulaþmasýndan 1-3 gün sonra ortaya çýktýðýný ve bu sürenin en fazla 9 güne kadar uzayabildiðini söyleyen Dr.Rezzan Gergin þunlarý dile getirdi: Hasta hayvanýn kan ve vücut sývýlarý bulaþmýþ ise bu durumda hastalýðýn ortaya çýkýþý 13 güne kadar uzayabilmektedir. Ateþ, kýrýklýk, baþ aðrýsý, halsizlik, aþýrý duyarlýlýk, kol, bacak ve sýrtta þiddetli aðrý ve belirgin iþtahsýzlýk bulgularý ile baþlar. Bazen kusma, karýn aðrýsý ve ishal olabilir. Ýlk günlerde yüz ve göðüste küçük cilt altý kanamalarý, gözlerde kýzarýklýk, gövde, kol ve bacaklarda bir yere çarpmýþ gibi cilt altý kanamalar oluþabilir. Burun kanamasý, kanlý kusma, kanlý dýþkýlama, kanlý idrar görülebilir. Vajinal kanamaya da rastlanabilir. Aðýr olgularda hepatit, karaciðer, böbrek, akciðer yetmezlikleri oluþabilir. ursalýlarýn ve çevre illerin hatta ülkenin, hatta dünya ülkele- B Tefekkür rinin bildiði bir mekan önce yolundan bilinir ve gezilir. Dünyamýz Ýçinde birçok bitki barýndýran bereketli daðda þunlar yetiþtiriliyor: Defne, zeytin, katran ardýcý, fýndýk, laden, funda, kýzýlçam, maki, kestane, akça kesme, erguvan, koca yemiþ, dað çiçeði, katýr týrnaðý, mazý meþesi, gürgen, kýzýcýk, Raþit Yücel alýç, geyik dikeni, sýrým baðý, karaaðaç, kayýn, titrek kavak, karaçam, corumhakimiyet. net muþmula, yaban mersini, ayý üzümü, yabani gül, misk soðaný, hindiba, bahar yýldýzý, gelincik, yabani elma. Ýçinde bir çok köy ve yerleþim alanýný barýndýrýyor. Özellikle yaz aylarýnýn sýcak günlerinde Uludað sýðýnýlacak ve okuma proðramlarýnýn yapýlacaðý müstesna bir mekan. Beþ-on kilometre týrmandýktan sonra ayrý bir Dünya ile baþ baþa kalýyorsunuz. Ve bir çokta hayvaný baðrýnda yaþatýyor: Kurt, tilki, sincap, tavþan, gelincik, ayý, yýlan, domuz, kertenkele, akbaba, dað kartalý, aðaç kakan, baykuþ, kumru, dað bülbülü, serçe, 46 tür kelebek, ülkemizde yaþayan en büyük Apollo kelebeði ve daha kayda geçmeyen bir çok canlý. Velhasýl, Uludað gerçekten bir tefekkür ve tezekkür abidesi. Fakat önce þu çapraþýk yollarýna mükemmel bir asfalt gerekiyor. Uludað'a yakýþmýyor. Hem de bu çaðda. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: MAYIS 2012 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,80 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI ,8250 SATIÞ 90,30 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 Fuhuþ iddiasýna 9 tutuklama Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyonla küçük yaþta kýz çocuklarýna para karþýlýðý fuhuþ yaptýrmak ve fuhuþa aracýlýk yapmak iddiasýyla 3'ü kadýn 12 þüpheli gözaltýna alýndý. Þüphelilerden biri emniyetteki sorgusunun ardýnan serbest býrakýlýrken 3 ü kadýn 11 þüpheli dün Adliye ye sevk edildi. 11 þüpheliden 2 si tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken 9 u tutuklanarak cezaevine konuldu. Edinilen bilgilere göre þikayet üzerine harekete geçen Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayýþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro ekipleri, þikayete konu 12 þüpheliyi 3 gün süren operasyonla göz altýna aldý. 12 þüpheliden 11 i dün gözaltýnda tutulduklarý Ýl Emniyet Müdürlüðü binasýndan alýnarak Adliye'ye götürüldü. Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre operasyon; Çorum, Samsun ve Gaziantep illerinde gerçekleþtirildi. Fuhuþ yaptýrmak Polis, þüphelileri adli makamlara sevketti. amaçlý temin ettikleri bayanlarý üçüncü þahýslara para karþýlýðý pazarlamak ve bu iþlemleri kurmuþ olduklarý örgüt çatýsý altýnda gerçekleþtirmek iddiasýna yönelik olarak uzun süredir yürütülen tespit çalýþmalarýnýn ardýndan geçtiðimiz pazar günü operasyonlara baþlayan Ahlak Büro ekipleri, Çorum'da yedi, Samsun'da ve Gaziantep'te birer adrese yaptýðý eþzamanlý operasyonda 3'ü kadýn toplam 12 þüpheliyi gözaltýna aldý. Yakalanan þüpheli þahýslarýn ikamet ve araçlarýnda yapýlan aramada iki adet ruhsatsýz tabanca, Star Bechever marka tabanca, De GuerreHerstal-Belgýque marka tabanca, bir adet kurusýký tabanca, bir adet ruhsatsýz av tüfeði, 31 adet 9 mm Parabellum fiþek, 14 adet av tüfeði fiþeði, 8 gram esrar maddesi ile 4 gram kenevir tohumu ve 2 bin 800 TL para ele geçirildi. Olayýn þüphelileri T.Ç., G.Ç., F.D., S.Þ., F.D., E.D., Ý.Y., M.D., O.Ç., M.Ç. ve H.K., haklarýnda; suç iþlemek kastýyla örgüt kurmak, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde fuhuþ yaptýrmak, fuhuþa teþvik aracýlýk, fuhuþa yer temin etmek, çocuðun cinsel istismarý, 6136 SKM, uyuþturucu madde bulundurmak suçlarýndan adliyeye sevk edildi. 11 zanlýdan 9 u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 Mayýs ta iþ býrakýyoruz ükümetin taraflý Htutumuyla oluþturulan toplu sözleþme masasýnda kamu görevlileri, emekliler, dul ve yetimler için sunulan % 6 maaþ artýþ teklifini eleþtiren Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, son çareni eylem olduðunu Alparslan, Hakkýmýzý almak, iktidarý uyarmak, Türkiye'nin demokrasi ile yönetildiðini; demokrasinin temelinde tüm kesimlerin haklarýnýn korunmasý geldiðini hatýrlatmak için; ülkemizin Mahmut Alparslan kaynaklarýnýn adil bir þekilde paylaþtýrýlmasý için; yalnýzca memurlarýn deðil, iþsiz, iþçi, esnaf, çiftçi, emekli, dul ve yetimlerin de seslerine kulak verilmesi için 23 Mayýs'ta iþ býrakýyoruz. Son çare olarak, 23 Mayýs 2012 Çarþamba günü hizmet üretmeyerek, memurlarýmýzýn ve emeklilerimizin bütün ümitlerini baðlý toplu sözleþme görüþmeleriyle adeta alay edercesine, memurlara süt, yoðurt verilmesini önerenlere bir cevap verme gereði hasýl olmuþtur. diye konuþtu. Semt pazarýný denetledi skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Sakarya Ýsemt pazarýnda denetlemelerde bulundu. Denetlemeleri esnasýnda alýþ veriþ de yapan Sezer, esnafla ve Ýskilipliler le sohbet ederek sýkýntý ve talepleri dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Sezer esnafla görüþerek ürünlerini yola fazla yaymamalarýný, itfaiye aracý geçecek kadar boþluk býrakmalarýný, bununla ilgili yapýlacak olan fiziki uygulamalara uyum göstermelerini, mahalle sakinlerini rahatsýz edecek söz ve davranýþlardan uzak durmalarýný, bu konuda özellikle hassasiyet beklediklerini belirtirken denetimlerin artýrýlacaðýný Esnaf ve alýþveriþ yapanlar tarafýndan sevgiyle karþýlanan Belediye Baþkaný Numan Sezer, samimi sohbetlerde bulundu. Talep ve istekleri dinleyerek kýsa zamanda gereken düzenlemelerin uygulamaya konulacaðý sözünü verdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, vatandaþla sohbet etti. Ebussuud tan ilginç tasarýmlar Biliþim Kulübü öðrencileri teknoloji buluþlarýný sergiledi. Ebussuud Efendi Ýlköðretim Okulu Biliþim Teknolojileri Kulübü yeni buluþlarýný sergiledi. bussuud Efendi Ýlköðretim Okulu Biliþim ETeknolojileri Kulübü tarafýndan hazýrlanan sergi açýldý Mayýs tarihleri boyunca açýk kalacak sergi Ebussuud Efendi Ýlköðretim Okulu Biliþim Teknolojileri sýnýfýnda sergilenecek. Biliþim Kulübü öðrencileri ve biliþim teknolojileri öðretmeni tarafýndan hazýrlanan ilginç çalýþmalar sergiyi ziyaret edenlerin dikkatlerini çekti. Sergide özellikle çalýþmayan atýl durumdaki bilgisayar parçalarýndan yapýlan aksesuarlar yer aldý. Ziyaretçilerin en çok monitörden yapýlan akvaryum, çim ekilmiþ klavye, ram ve iþlemcilerden yapýlan anahtarlýklar ve klavye tuþlarýndan yapýlan kravat dikkatlerini çekti. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Hatýra Ormaný na fidan dikildi. SGK Ormaný na fidan osyal Güvenlik Ýl SMüdürlüðü, Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftasý sebebiyle çeþitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ýl Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bekar, Þef Tülay Uzel ve Mürsel Sakat ile Bilgi Ýþlem Sorumlusu M. Emin Yýlmaz dan oluþan bir heyet, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda ilköðretim öðrencilerine Sosyal Güvenliðin önemini anlatýlarak, meraklý küçüklerin sorularý cevaplandý. Ayrýca Baþkanlýk tarafýndan hazýrlanan animasyon filminin gösterilmesi, Güven ve Yarýþçý Çocuklar isimli kitaplarýn daðýtýmý öðrencilerin büyük ilgisini çekti. Hatýra Ormanýna yeni aðaçlar dikildi öðrencilerin büyük ilgisini çekti. Sosyal Güvenlik Güvenlik Ýl Müdürlüðü Ýl Müdürü M. Ayhan Hatýra Ormaný na yeni Yürüyen, Ýl Müdür çam fidanlarý diktiler. Yardýmcýlarý ve Yeni çam personeller, Sosyal fidanlarýnýn dikimi Güvenlik Haftasý esnasýnda eskilerin de sebebiyle, Sosyal bakýmý yapýldý. Eczacýlarý kutladýlar l Sosyal Güvenlik ÝKurumu (SGK), 14 Mayýs Eczacýlýk Haftasý nedeniyle Çorum Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Ziyarete Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü M. Ayhan yürüyen, Saðlýk Merkez Müdürü K. Tahir Kocaoðlu, SGK Eczacýlarý Evren Dinler ve Salih Erdoðan katýldý. Çorum SGK nýn eczacýlarla olan çalýþmalarýnýn karþýlýklý diyaloglarla baþarý ve uyumunun görüþüldüðü ziyarette, bu baþarý ve çalýþmalarýn ileride de sürmesi temennisinde bulunuldu. Eczacý Odasý Yönetim Kurulu, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Yuruyen e ziyaretler Ç orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO), Mayýs Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle Güven ve Yarýþçý Çocuklar isimli kitaplarýn daðýtýmý Sosyal Güvenlik Kurumu 14 Mayýs Eczacýlýk Haftasý nedeniyle Çorum Eczacý Odasý ný ziyaret etti. Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ni ziyaret etti. Ziyarete SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Alican Doðan ve Yönetim Kurulu üyeleri Hakký Koþar ile Mustafa Uzel katýldý. Samimi geçen ziyarette SMMMO Baþkaný Yýldýrým, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü M. Ayhan Yürüyen ve bütün personelin haftasýný kutladý. Yürüyen, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Osmancýk ta SGK Haftasý smancýk'ta Sosyal þýnda geldiðini belirtti. kenarýnda bulunan arazinin merkezi bir yer yer olduðunu kaydetti. kurum için uygun bir OGüvenlik Haftasý Küçük, ilçedeki dolayýsýyla SGK Ýlçe SGK için Kýzýlýrmak olduðunu ve buranýn (A.A.) Müdürü Birol Özkan, Kaymakam Ýbrahim Küçük'ü ziyaret etti. Özkan, Sosyal Güvenlik Haftasý'nda gerçekleþtirdikleri etkinliklerle sosyal güvenlik konusunda toplumsal bilincin arttýrýlmasýný amaçlandýklarýný Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Küçük ise, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son yýllarda en çok deðiþim yaþayan kurumlarýn ba- Osmancýk'ta Sosyal Güvenlik Haftasý dolayýsýyla ziyaretler yapýldý.

15 Uslu dan SMMMO ya ziyaret sözü efterdaryaþar Ahmet Özkan ve Ser- D best Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Çorum ilimize yeni bir hizmet binasý kazandýrmak istedik ve bu hedeflerimize ulaþtýk. Odanýn hizmet binasý 8 milyar TL'ye mal oldu." dedi. Yýldýrým, eðitim seminerlerine önem verdiklerini belirterek, Yeni ya- Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. yýnlanan kanunlar ve güncellenen konularla ilgili eðitim seminerlerimiz tarafýndan verilmektedir. Böylece ilimizde bulunan muhasebecilerimiz, doðru bilgileri ulaþtýrmaktadýrlar. Yeni binamýz sayesinde seminermýzdan Maliye Bakanlýðý- mali müþavirlerimiz lerimiz 380 kiþilik yeni gelen uzmanlar mükelleflerine daha konferans salonumuzda verilmektedir. dedi. Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlerin kamu gelirlerinin artýrýlmasý ve kayýtlý sistemin sürdürülebilirliði konusunda önemli görevleri olduðunu, yapýlan yasal düzenlemelerle yetkilerinin artýrýlýp, görev alanlarýnýn geniþlediðini belirtti. Ayrýca Uslu, Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasýný en kýsa zamanda ziyaret edeceðini Salim Uslu, sempozyuma katýldý 3. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyum ve Sergisi, Ýçiþleri Bakanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü (Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý-Polis Akademisi Baþkanlýðý), Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý (Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüðü), Gazi Üniversitesi Rektörlüðü, Bahçeþehir Üniversitesi Rektörlüðü ile TÜV- TURK iþbirliðinde Ankara Ticaret Odasý (ATO) Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Törene Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Bi- DefterdarYaþar Ahmet Özkan ile SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, AK Parti nali Yýldýrým ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýldý. Yapýlana açýklamaya göre, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Dünya Saðlýk Örgütü'nün yaptýðý araþtýrmaya göre 1 yýlda dünyada ortalama 1 milyon 200 bin insanýn hayatýný yollarda kaybettiðini belirterek, "Bu kaza anýndaki ölümleri gösteriyor." dedi. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, hýzlarda yüzde 5'lik bir artýþýn ölümlerde yüzde 20 artý- Salim Uslu, 3. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyum ve Sergisi ne katýldý. þa neden olduðunu Þahin, kazalarýn maddi kaybýnýn 17 milyar lira olduðunu belirtti. Konuþmalarýn ardýndan trafik konusunda bilincin artýrýlmasý için hazýrlanan kýsa film ve afiþler gösterildi. Daha sonra ise eser sahiplerine Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ile Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Dedesli þenlikleri belgesel oluyor üzlerce yýllýk gelenek ve göreneklerin sergilendiði Dedesliovasý YTürkmen Festivali görsel medyanýn da ilgi odaðý oldu. Bu yýl 12. yapýlacak olan festivali Kanal B televizyonu belgesel yapacak. 'Rengin Adý Karadeniz' isimli belgeseli hazýrlamak için Ankara'dan gelen bir ekip dernek yetkilileri ile görüþtü. Kendi aralarýnda bölgeye ait etkinlikler düzenleyerek birlik ve beraberliklerini yüzlerce yýldýr sürdüren, Ankara ve Çorum'da kurduklarý dernekle son 12 yýldýr geleneksel hale getirdikleri ve bölgenin en büyük þenliklerine imza atan Dedesliovasý sakinleri, hem yazýlý hem de görsel medyanýn gündemine girmeyi baþardýlar. Bu yýl 27 Mayýs tarihinde 12. düzenlenecek olan Dedesliovasý Türkmen Festivali için geri sayým baþladý. On binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen ve unutulmaya yüz tutmuþ bölgeye ait gelenek ve göreneklerin sergilendiði festival, belgeselcilerinde ilgi odaðý olmaya baþladý. Ülke genelinde yaptýðý ciddi yayýnlarla büyük bir izleyici kitlesine sahip Kanal B televizyonu da þenlikte canlandýrýlan yöresel oyunlarý belgesel yapmak üzere çalýþmalar baþlattý. 'Rengin Adý Karadeniz' isimli programýn yapýmcýsý Güngör Makar ile kameraman Kadem Ataçer, dün Çorum'a gelerek Dedesliovasý Türkmenler Derneði Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým'la bir görüþme yaptýlar. Günümüzde yüzlerce yýllýk unutulmaya yüz tutmuþ gelenek ve göreneklerin günümüzde canlý tutulmasý için az sayýda kurum ve kuruluþun mücadele ettiðini ve Çorum bölgesinde derneklerinin bu çalýþmalara büyük önem verdiðine dikkat çeken Dedesliovasý Türkmenler Derneði Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým, her yýl olduðu gibi bu yýlda 27 Mayýs tarihinde yapacaklarý þenlikte çeþitli oyunlarýn sahneleneceðini Kanal B'de yayýnlanacak olan 'Rengin Adý Karadeniz' belgeselinin yapýmcýsý Güngör Makar ise böylesi bir etkinliðin günümüzde çok az ayýda sergilendiðini belirterek festival günü Çorum'a gelerek Dedesli'de unutulmaya yüz tutmuþ ve derneðin gayretleri ile yaþatýlmaya çalýþýlan otantik oyunlarý belgesel olarak çekeceklerini Ankara ve Çorum derneklerinin ortaklaþa düzenledikleri þenliklerde, duvaklý gelin getirme, köse gezdirme, kýz kaçýrma, taký töreni ve deve gezdirme gibi oyunlar sergileniyor. Bu Benim Eserim Projesi ödüllendirdi eðitim öðre- yýlý Bu Benim Ese- 2tim rim Projesi kapsamýnda final sergisine katýlmaya hak kazanan Çorum, bölge sergisine 15 proje ile katýlmýþ ve bir projemiz final sergisine katýlmaya hak kazanmýþtý Mayýs 2012 tarihlerinde Ankara Baþkent Öðretmenevi'nde sergi; 11 Mayýs 2012 Cuma günü Milli Eðitim Bakanlýðý Þura Salonu'nda ise ödül töreni gerçekleþtirildi. Ödül törenine, Bu Benim Eserim Projesi Ýl Koordinatörü Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ar-Ge Personeli Uzm. Öð. Ýsmail Serdar Yakar, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Þube Müdürü Ayhan Özkan ile Sungurlu Mustafa Kemal 'Rengin Adý Karadeniz' isimli belgeseli hazýrlamak için Ankara'dan gelen bir ekip dernek yetkilileri ile görüþtü. Ýlköðretim Okulu Müdürü Sebahattin Koçak, Proje Danýþman Öðretmeni Murat Barýþ ve 7. sýnýf öðrencileri Sümeyye Mavi, Fatma Semen Daðýstan katýlmýþlardýr. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer ve Bakanlýðýn üst düzey yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ödül töreninde, Proje Ýl Koordinatörü ve Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu Çorum adýna Çorum, bölge sergisine 15 proje ile katýlmýþ ve bir projemiz final sergisine katýlmaya hak kazanmýþtý. katkýlarýndan ötürü plaket aldýlar. Öðrenciler ve danýþman öðretmen ise yarým altýn ve baþarý belgesi ile ödüllendirildi. Törende bir konuþma yapan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, bilginin, beraberinde bir önyargýyý getirdiði gibi, yine önyargýyý kýracak farklý bir bakýþ açýsýný da getirebileceðine iþaret etti. Bakan Dinçer, ''Önyargýlar sebebiyle ya da alýþmýþ olduðumuz otoriter bir yaklaþýmla çocuklarýmýza çok fazla güvenemeyiz. Onun yapacaðý her þeye vakýf olmak, onun yaptýðý her þeyi yakýndan veya uzaktan kontrol etmek isteriz. Halbuki bu otoriter yaklaþým tarzý hem devlet yönetimleri açýsýndan hem de aile yönetimi içerisinde bakýldýðýnda, çocuklarýmýzýn potansiyelini sýnýrlayan en temel yaklaþým tarzlarýndan bir tanesidir'' dedi. Konuþmanýn ardýndan, ödül almaya hak kazanan 100 proje sahibine ödülleri verildi. 10 proje sahibi ödülünü Bakan Dinçer'den aldý. L PERÞEMBE 17 MAYIS Yaðmur duasýna çýktýlar Laçin e 2012 model kepçe açin Belediye Baþ- Erdal Altun- Lkaný taþ ýn baþkent Ankara ve bürokrat ziyaretleri amacýna ulaþtý. Görüþmeler neticesinde ÝL- BANK kanalýyla Laçin Belediyesi araç filosuna tam teþekküllü 2012 model kepçe dahil edildi. Yapýlan açýklamada kazýcý, yükleyici, kýrýcý ve delici, kürüme aparatý, forklift aparatýyla birlikte tam teþekkülü kepçe hizmete alýndýðý belirtildi. Belediye için hizmetlerin aksamadan devamýný saðlayacak iþ makinasýnýn belediye ve halka hayýrlý olmasýný dileyen Baþkan Altuntaþ, iþ makinasýný operatörü- Anneler Günü kutlandý açin Belediyesi, Anneler Günü nü kutladý. Ýlçe Kaymakamý Atif Çiçekli ve eþi Aylin Çiçekli ve Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ ýn eþi Mevlüde Altuntaþ ýn tarafýndan hazýrlanan programa yoðun katýlým oldu. Programa, Ýlçe Kaymakamý Atif Çiçekli, Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Jandarma Komutaný J. Kd. Bþçvþ. Adem Kayýklýk, Nüfus Müdürü Zeynep Çelik, Özel Rehabilitasyon Hastanesi Yöneticisi Mahmut Güngören, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek in eþi Döndü Ýpek, Ýl Bele- Nikâh þahidi Ceylan oldu Laçin Belediyesi ve ilçe halký, yaðmur duasýna çýktý. diye Meclis Üyesi Bedriye Çayýr, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Emine Hülya Karabýyýk, Çorum AK Parti Kadýn Kollarý üyeleri ve ilçe hanýmlarý katýldý. ahçelievler Ma- sakinle- Bhallesi rinden Yalçýn-Hülya Aykaç çiftinin kýzlarý Derya ile Tutuþ köyü sakinlerinden Halil- Þehri Karadoruk çiftinin oðlu Sercan'ýn nikahlarýný Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ kýydý. Afra Düðün Salonu nda gerçekleþen nikaha çok sayýda davetli katýlýrken, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve KOSGEB Ýzmir Müfettiþi Ahmet Aykaç nikah þahidi oldular. Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, katýldýklarý düðün merasiminde Baþbakan Recep Tayyip açin Belediyesi ve ilçe halký, yaðmur duasýna Lçýktý. Ýlçe Müftülüðü öncülüðünde gerçekleþtirilen yaðmur duasýna Ýlçe Kaymakamý Atif Çiçekli, Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Ýlçe Müftüsü Mustafa Köse, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Çamlýca Belediye Baþkaný Adem Yýlmaz, Laçinliler ve baðlý köylerden çok sayýda vatandaþ katýldý. Öðle namazýnýn ardýndan baþlayan dua programý, yaðmur duasý hakkýnda bilgilerin verilmesi, ayet ve hadislerin okunmasý ve toplu halde duaya baþlanmasýyla devam etti. Dua sonrasýnda konuklara yiyecek ikramý yapýldý. Laçin Belediyesi araç filosuna tam teþekküllü 2012 model kepçe dahil edildi. Açýlýþ konuþmalarý ve çocuklarýn annelere þiir okumasý ile baþlayan programda çeþitli yarýþmalar yapýldý. Yemek yarýþmasýnda Sebile Yiðitler, hamur iþlerinde Serap Ortaboz, tatlýlarda Hatice Çökek birinci oldu. Yarýþma birincileri çeyrek altýnla ödüllendirildi. Laçin Belediyesi, Anneler Günü nü kutladý. Erdoðan ýn selamlarýný getirdiklerini söyledi ve 3 çocuk tavsiyesini hatýrlattý. Nikah Afra Düðün Salonu nda gerçekleþtirildi. Yiyecek ve içecek ikramlarýyla devam eden program, Aylin Çiçekli ve Mevlüde Altuntaþ, tüm misafirler Anneler Günü anýsýna çeþitli hediyeler verdiler. Program, bayanlarýn müzik eþliðinde eðlenmesi ile sona erdi. Ceylan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

16 16 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 Gençlik Söyleþisi Atatürk Anadolu Lisesi nde düzenlendi. Hedefleriniz olsun itit Üniversitesi Rektör HYardýmcýsý Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Osman Eðri, lise öðrencilerine, birer hedefleri olmasý konusunda uyarýda bulundu. Atatürk Anadolu Lisesi nde düzenlenen gençlik seminerine katýlan Prof. Dr. Osman Eðri, öðrencilere bir dizi tavsiyelerde bulundu. Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde konuþan Prof. Dr. Eðri; 3+3 e teslim olmayacaðýz ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Meh- Öztürk, 14 Mayýs'ta açýklanan Emet zam oraný ile milyonlarca çalýþanla dalga geçildiðini söylediði açýklamasýnda, haklarýný masa baþýnda pazarlýk konusu yaptýrmayacaklarý ve 23 Mayýs'ta tüm Türkiye'yi eylem alanýna çevireceklerini Öztürk, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Bu kapsamda hükümetin, birinci yýl yüzde 3+3 yani yüzde 6, ikinci yýl 18 MAYIS T. C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili, merkez Bahçelievler mahallesi, cilt 41, sayfa 3993, ada 541, parsel 4, 4. kat, 680,90 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 20/326 arsa paylý mesken niteliðinde 17 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi mezat salonu Saat: 14:50-15:00 T. C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Üçtutlar Mah. cilt no 16, sayfa no 1521, ada 1465, parsel 3, 796 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu arsa vasfýnda, kat irtifak yapýlý, 15/140 arsa paylý mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Park düzenlemesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü toplantý salonu Saat: 10:00 21 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü toplantý salonu Saat: 10:00 22 MAYIS Türkiye Þeker Fabriaklarý A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Yemek piþirme, bulaþýk yýkama ve garsonluk hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara yolu 9. km Çorum Saat: 14:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Kýz Meslek Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü toplantý salonu Saat: 10:00 23 MAYIS Çorum Devlet Hastanesi Cildiye ünitesinin dermatolojik tedavi amaçlý puva ve darbant UVB kombine tedavi cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: 10:00 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Ýlköðretim Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: 10:00 25 MAYIS T. C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez ilçe Ulukavak Mah. Çiftlik Çayýr mevkii, cilt no 26, sayfa 2565, ada 2296, parsel 1, 1. kat 3 nolu baðýmsýz bölümde ,03 m2 alanýnda mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede salonu Saat: 14:00-14:10 28 MAYIS T. C. Merkez Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 ND 649 plakalý, 2005 model siyah renkli KIA Sorento Ex aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 29 MAYIS Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý Koçhisar Barajý 1. Kýsým Ýçmesuyu Ýsale Hattý yapým iþi. Yer: Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý, C Blok 4. kat 404 nolu oda Devlet Mahallesi Ýnönü Bulvarý No: 16 Yücetepe Çankaya/ Ankara Saat: 14:30 Çorum Devlet Hastanesi 2012 yýlý Endoskopi Ünitesi 15 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: 10:00 30 MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Sunucu sanallaþtýrma sistemi alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü zemin kat Saat: 15:30 31 MAYIS Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Isýnma amaçlý linyit kömürü (tip-1) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: 11:00 1 HAZÝRAN T. C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Yavruturna Mah. 826 ada 885 parsel B blok (3) nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý müzayede salonu Saat: 15:00-15:10 4 HAZÝRAN T. C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Çoraklýk Mah ada, 8?55 arsa paylý (3) nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 T. C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. taþýnmaz: Çorum merkez bugün konuþulan Einstein, Naim Süleymanoðlu, Pisagor gibi örnek insanlarýn daha önce belirledikleri hedefleri doðrultusunda çok çalýþarak büyük insanlar olduklarýný Eðri, öðrencilere hedefleri olmasý ve çok çalýþmalarýnýn yaný sýra ahlaklý bireyler olmalarýný tavsiye etti. Doç. Dr. Osman Eðri 2+3'lük yani yüzde 5 maaþ artýþýdýr. Bu kamu emekçilerini yoksulluða ve sefalete mahkûm etmek anlamýndadýr. Bizler, hükümetin bu teklifini kabul etmediðimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Hükümet bu teklif ile kamu çalýþanlarýný greve davet etmiþtir. Davetleri kabulümüzdür. KESK ve Kamu Sen in ortak yapacaðý 23 Aralýk Grevine bütün kamu çalýþanlarýný davet ediyoruz. Çöplü Mah. cilt 3, sayfa 296, ada 34, parsel 13 de kayýtlý 3 nolu baðýmsýz bölüm, 162,50 m2 miktarýndaki taþýnmazýn 8/36 arsa paylý üç katlý binanýn zemin katýnda 77 m2 miktarýnda dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 2. Taþýnmaz: Çorum merkez Çöplü Mah. cilt 3, sayfa 297, ada 34, parsel 13 de kayýtlý 4 nolu baðýmsýz bölüm, 162,50 m2 miktarýndaki taþýnmazýn 2/36 arsa paylý üç katlý binanýn zemin katýnda 18 m2 miktarýnda dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 5 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yeni Rektörlük binasý yapým iþi. Yer: Yeni Rektörlük Binasý Çevre Yolu Bulvarý (Müh. Fak. yaný) Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý, Omega direk ve köy isim ve yön bilgi levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 14:30 13 HAZÝRAN Eðitim ve Yayýn Dairesi Baþkanlýðý Ýmar Kýyý ve Yapý Uygulamalarý Bölgesel Seminerleri (5 il) hizmet alýmý iþi. Yer: Fevzi Çakmak Sokak No:42 Kýzýlay / Ankara Saat: 10:30 19 HAZÝRAN T. C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Karakeçili Mah., Stadyum arkasý, Ýlice ve Sýklýk Yolu mevkii, cilt 22, sayfa 2099, ada 907, parsel 24, 4. kat, 476,95 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde 25/200 arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 T. C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Tapu Sicil Müdürlüðü nün Bahçelievler Mah. 910 ada, 8 parsel sayýlý taþýnmaz üzerindeki 628 m2 arsa üzerinde bulunan mesken vasfýndaki ikinci kat 9 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 T. C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Üçtutlar Mah., 2357 ada, 73 parsel (6) baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,60 Yer: Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE Fatih Sultan Mehmet ten tarihi gezi 22 HAZÝRAN T. C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Ayarýk mah., cilt 35, sayfa 3434, ada 3057, parsel 11, zemin kat, 3.308,55 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/39 arsa paylý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 3 TEMMUZ T. C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Ulukavak Mah. cilt 25, sayfa 2434, ada 2366, parsel 39, A blok, 1. kat, 796,69 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde 12/240 arsa paylý mesken niteliðinde 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat : 13:40-13:50 6 TEMMUZ T. C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçesi, Kuruçay köyü, Yayvanlýk mevkii 94 parselde tapuda kayýtlý m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Çorum Adliyesi müzayede salonu Saat: 11:00-11:10 9 TEMMUZ 1. Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçesi, Tarhan köyü, Ötegeçe mevkii, 249 parsel, 3.200,00 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.600,00 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçesi Tarhan köyü, Köyiçi mevkii, 1551 parsel, 728,00 m2, avlulu ev niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,72 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 T. C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Gülabibey Mah. Yaydiðin Kýrý mevkii, cilt no 56, sayfa no 5466, ada 1384, parsel 2 de kayýtlý, 389,00 m2 alanýndaki iþyeri vasfýnda 280/389 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,42 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 16 TEMMUZ T. C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçesi Çoraklýk mahallesi, 2452 ada, 61 parsel, m2 arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Çorum Adliyesi müzayede salonu Saat: 10:00-10:10 Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu öðrencileri tarih turu yaptý. atih Sultan Mehmet Ýl- Okulu 5/A, Fköðretim 5/B, 5/C sýnýfý öðrencileri Orhan Karasülük, Fevziye Karasülük ve Ahmet Alagöz rehberliðinde, Okul Müdürü Haydar Deveci nin baþkanlýðýnda Mayýs 2012 tarihlerinde Bursa, Çanakkale ve Ýstanbul'a bir gezi düzenledi. 12 Mayýs 2012 Cumartesi sabahý yola çýkan grup, Bursa'da Ulucami ve Osman Gazi-Orhangazi Türbelerini ziyaret ettikten sonra Tophane de güneþinin batýþýný izlediler. Uludað yolunda bulunan 700 yýllýk tarihi çýnarý inceleyen öðrenciler Balýkesir Gönen de bir gece konakladýktan sonra Çanakkale'ye geçtiler. Gezi kafilesi Çanakkale Truva Atý'ný, Aynalý Çarþý'yý gezip feribotla Gelibolu'ya geçtiler. Gelibolu Þehitliði'nde Seyit Onbaþý, Çanakkale Þehitlik Anýtý, cepheler, Atatürk'ün saatinin kýrýldýðý Conk Bayýrý'ný gezdikten sonra akþam Gelibolu nun Güney köyünde konakladýlar. 14 Mayýs 2012 Pazartesi sabahý Malkara-Tekirdað istikametinde Ýstanbul'a geçen gezi kafilesi saat 10:00'da Ýstanbul'a ulaþtý. Huzurevinde kalan annelerin Anneler Günü nü kutladýlar. dünyadaki en kutsal varlýklar olduðunu, onlarsýz bir hayatýn düþünülemeyeceðini dile getirdi. Annelerin baþ tacý ali Yardýmcýsý Sait VTopoðlu ve eþi Vicdan Topoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ömer Altýnkeser ve eþi Gülsüm Altýnkeser, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz ve eþi Nurcan Yýlmaz, huzurevinde kalan annelerin Anneler Günü nü kutladýlar. Yapýlan açýklamaya göre, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Ýl Müdürü Ömer Altýnkeser ve eþleri, yaþlý annelere çicek verip ellerini öptüler. Çok sýcak bir ortamda geçen Anneler Günü huzur evi buluþmasýnda yaþlý anneler günlerini kutlayan, kendilerini unutmayan herkese teþekkür ettiler. Vali Yardýmcýsý Topoðlu, burada yaptýðý konuþmada annelerin Kale Uygulama Engelli Okulu nda yýl sonu þenliði düzenlendi. edilmesi gerektiðini kaydeden Topoðlu, huzurevinde kalan annelere de bu gözle baktýklarýný, onlarýn hayatlarýný en güzel þekilde sürdürmeleri için ellerinden gelen tüm imkanlarý seferber ettiklerini ifade etti. Ayrýca kutlama ziyaretinde Çorum un en yaþlý annesi olan 112 yaþýndaki Hacere Özkan ile yakýndan ilgilenildi doðumlu olan Hacere Teyze neþeli, hayata sevgi ile bakan sempatik tavrý ile herkese güzel dakikalar yaþattý. Annelere özel program Öðrenciler önce Topkapý Sarayý'ný sonra Sultan Ahmet Cami ve Dikilitaþ'ý gezdi. Ardýndan Yerebatan Sarayý'ný ziyaret eden öðrenciler, Ayasofya Camii ile Eminönü'nde Yeni Cami'yi gezdiler. Çorum a hareket eden öðrenciler, yolculuk ve gezi esnasýnda çok þey öðrendiklerini ve geziden çok memnun kaldýklarýný belirttiler. Huzurevinde neþeli kutlama Atatürk Anadolu Lisesi, Anneler Günü nü þiir ve müzik dinletileri ile kutladý. tatürk Anadolu Lisesi, Anneler Gü- þiir ve müzik dinletileri ile Anü nü kutladý. Okul Müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu nun konuþmasý ile baþlayan programda, anneliðin önemine dikkat çeken Hastaoðlu, kendi anýlarýný da anlatmasýyla dugusal anlar yaþandý. Edebiyat Öðretmenleri Ülkü Egeli ve Zeynel Güler'in hazýrladýðý programda anneler için söylenen güzel þiirlerin yanýsýra yine anne temalý þarkýlar seslendirildi. Çok sayýda anne velinin izlediði program beðeni kazanýrken sürpriz konuk olarak Malezyalý üç çocuk da sahneye çýktý. Malezyalý çocuklar, öðretmenlerinin tercümesi ile tüm annelerin Annelerin Günü nü kutladýlar. Öðretmenleri de Malezya'da anneye, kadýna verilen önemi anlattý. Kale Uygulama Okulu nda Engelli Haftasý þenliði ale Uygulama Engelli Okulu nda Kyýl sonu þenliði düzenlendi. Öðrenim güçlüðü çeken öðrencilerin hazýrladýðý þenlik, beðeni topladý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan programýn açýk konuþmasýný Okul Müdürü Rýdvan Çiçek yaptý. Rýdvan Çiçek, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda zihinsel engelli çocuklarýn eðitimlerinin temel amacýnýn; çocuklarýn yaþamlarýný baðýmsýz olarak devam ettirebilmeleri için gerekli becerileri kazandýrmak olduðunu Bu amaçla zihinsel engelli çocuklara okul öncesi dönemden baþlayarak güvenli ve baðýmsýz yaþam becerileri kazandýrmaya yönelik eðitsel bir takým çalýþmalar da yaptýklarýný belirten Çiçek, katýlýmlarýndan dolayý velilere teþekkür etti. Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam Onlarýn gücü ve iktidarý Cenabý Hak'ýn kendilerine verdiði hilafet erkinden ve yetkisinden ileri geliyordu. Karþýlarýnda her zaman zorbalýða dayanan, bozuk bir beþeri iktidar olageldiðinden insanlýðýn Allah'a daveti ve onlarýn beþerî sultanýn pençesinden kurtarýlmasý, ilâhî hükümranlýðýn ikamesi kolay olmuyordu. Bu sebepten Allah elçilerinin ve onlara iman edenlerin mücadelesi her zaman çok çetin geçmiþtir. Ýnsanlara Allah elçisi olarak gönderilen kimseler de beþerdi. Allah murat ettiði zamanlarda onlarý seçip gönderiyordu. Peygam-berler, ömürleri ve hizmet süreleri sona erince ölümle hayattan çekiliyorlar, þahýslarýna münhasýr hilafet ve yönetim yetkisi de ortadan kalkýyordu.. Oysa hayat devam ediyor, insanlar arasýnda Allah Tealanýn hükümranlýðý devam etmesi, hakkýn ve adaletin zaafa düþmemesi gerekiyordu. Ölümleriyle peygamberin boþalttýklarý siyasi makamýn doldurulmasý, onlarýn yerini, Allah ve Resulünün ortaya koyduðu esaslar çerçevesinde hareket edecek ve keyfiliklere kaçmayacak yöneticilerin almasý gerekiyordu. Halkýn baþsýz ve yönetimsiz kalmasý her anlamda düzensizliklerin, karýþýklýklarýn çýkmasýna, zorbalýklarýn baþ göstermesine, Allah Elçileri'nin düzelttikleri her þeyin bozulmasýna sebeb olacaktýr. Böyle bir durumda mevcut düzen çok süratli bir þekilde bozulacaktýr. Allah Teala bozukluðu deðil, murad ettiði ilâhî düzenin bozulmadan devamýný istemektedir. Peygamberin vefatýndan sonra baþa geçecek, müminlerin din ve dünya iþlerine bakacak kimse yeni bir peygamber olmayacaktýr. Zira peygamberler zaman bakýmýndan büyük aralýklarla gelmiþlerdir. Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan (S.A.V) sonra bir peygamber de beklenmemektedir. Bu takdirde müminlere baþ olacak, onlarýn din ve dünya iþlerine bakacak, hak ve adaleti ayakta tutacak kimse nasýl belirlenecek, kimler, nasýl ve ne þekilde yöneticiyi yetkilendirecektir? Yeni yöneticinin üstleneceði yetki ve hükümdarlýðýn kaynaðý ne olacaktýr? Þia bu hususu peygamberin yerine geçecek kimseyi vasiyet etmiþ ve Hz. Ali'ye (R.A) baþa geçmek üzere yetki vermiþ olduðu iddiasýyla karþýlamak istemiþtir. Bu konuda þu gerekçeyi ileri sürmüþtür! "Resulü Ekrem (S.M) müminlere kendilerinden sonra kendi baþlarýna býrakmalarý, onlarýn ayrýlýklara gayrýlýklara düþmelerine razý olmalarý, kendilerinden sonra ümmetin din ve dünya iþlerine veliyyül-emr olacak kiþiyi bildirmemeleri mümkün deðildir; Allah da buna razý deðildir! Uzun ve geniþ açýklamalardan sonra bu yetkinin Hz. Ali'ye havale edilmiþ olduðunu bildirir. Artýk bu yetki bir önceki imamdan bir sonraki imama intikalen devam edecektir.(1) Ehli sünnet alimlerine ve mezheplerine göre Resullullah ne vefatý anýnda ne de ondan önce yerine geçecek kimseyi ismen ve þahsen tayin etmedi. Zaman zaman, müslüman yöneticilerin sahip olacaklarý vasýflarý açýklayýp ortaya koydu. Bu konuda fahruddini Razi þu tesbitte bulunmuþtur: "Bizim mezhebimiz odur ki, Resullullah hiç kimseyi tayin ile halife kýlmadý. Ancak vasfýný ve emrini zikrederek hilafeti belirledi."(2) Ehli sünnet denen Müslümanlar arasýnda siyasî meþruiyetin kaynaðý "Biat" denen siyasi ahitleþme oldu. Ancak bu anlaþma Peygamberimizin vefatýndan 30 sene sonra vasýf deðiþtirdi. Halktan tehdit ve silah zoru ile biat alýnmaya baþlandý. Halkýn hoþnutluðu ve sempatisi gözardý edildi. Raþit Halifelerin zamanda geçerli siyasi gelenek ve görenekler büyük ölçüde ihmale uðradý. Raþit Halifeler döneminde geliþen idari ve siyasi esaslara dönülecek ve etraflýca incelenecektir. Raþit Halifelerin sonuncusu olan Hz. Ali ve Hz. Hasan'ýn hayatlarýnda baþlayan, onlarýn hayattan ve hilafetten çekilmesiyle büyük boyutlar kazanan siyasi kargaþa, Hilafet esaslarýný saltanat geleneklerine döndürdü. Müslümanlara Allah iradesi yerine beþerî inslyatifler yön vermeye baþladý. Oysa Allah Kur'an-ý Kerim de ilâhî hilafetin nasýl yürüyeceðine dair esaslarý vazetmiþ, hilafeti her devirde yaþatabilecek esaslarý bildirmiþti. Kur'an-ý Kerim de bildirilen hilafet ilkeleri ve esaslarý nazara alýnýp ciddiyetle onlara uyulduðunda ilâhî hakimiyet ve hükümranlýk yürüyecek, müminler saltanatýn, bir baþka ifade ile krallýk idarelerinin altýnda ezilip periþan olmayacaklardý. Bugün, altýn kabul günü ank Asya Çorum Þubesi, altýn kabul günü düzenli- Altýnlarýný deðerlendirmek isteyen herkes bu- Byor. gün Bans Asya ya uðrayabilir. Bank Asya, ziynet altýnlarýný Altýn Hesap'a yatýrmak isteyenleri altýn kabul gününe bekliyor. Mavi Marmara Anma ve Kardeþlik Gecesi avi Marmara Anma ve Kardeþlik Gecesi prog- Mramý düzenlenecek. Selim Özkabakçý ve Ahmet Varol un konuþmacý olarak katýlacaðý programda Kuran ý Kerim ve meali, þiir ve mektup okumalarý ve sinevizyon gösterileri olacak. Program, 19 Mayýs Cumartesi günü saat 20:30 da Turgut Özal Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek.

17 PERÞEMBE 17 MAYIS Müþteri ile kavga Zafer Çarþýsý nda müþteri ile iþyeri sahibi arasýnda kavga çýktý. Alýþveriþ meselesi yüzünden çýkan tartýþma sýrasýnda iþyeri sahibi Ý.E. müþteri A.A. yý dövdü. orum Ziraat Odasý baþkanlýðýnda, yýllarý Çarasýnda, yönetim arkadaþlarýmla görev yaptým. O günün þartlarýnda tüm zorluklara raðmen, bugünkü oda binasý temelden baþlayarak yaptýrýldý. Arsasýný geçmiþ yýllarda alan, tüm ziraat odasý yönetiminde görev alanlara teþekkürü bir borç biliyorum ve aramýzda olmayanlara, Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün, Çorum Ziraat Odasý meclisinin tutumu yüzünden, çiftçinin tek meslek kuruluþu olan ziraat odasýnýn tartýþýlýr, asli görevini yapmamasýndan büyük üzüntü duymaktayým sayýlý kanunla kurulmuþ, mesleki bir kuruluþ olan ziraat odalarý, kanunlara baðlý olarak çalýþmasý, yürütülmesi gerekirken, þahýslarýn tutumu ile son günlerin tartýþýlýr, dedikodusu ayyuku çýkmýþ, bir yuva haline gelmiþtir. 3 Ay önce, Çorum Ziraat Odasýna gelen müfettiþ tarafýndan çaðrýldým. O zaman öðrendim, daha önce 3 müfettiþ, 2 ay daha teftiþini yapmýþlar, oradan 8 ay sonra Çorum Ýdare Mahkeme kararý verilince, tekrar 2 müfettiþ, üye ve delegeler hakkýnda, yetkisiz oda yönetimince yapýlan þikayet üzerine gelmiþler. Konu üzerinde, konuþmalar, sorular üzerine, geçmiþte 6 yýl oda baþkanlýðý yapan, halen faaliyette bulunan idari binasýný yapan, dükkan ve depolarý ile hizmet ederken, üye, çiftçi ve delege deðil miydim?, izahýma, bunlar doðru mu diye, bana soruyor. T.Z.O Birliði kanun, tüzük ve genelgelerinde açýkca belirttiði gibi, kendim Ziraat Mühendisi olmam nedeniyle, tabii üyesiyim, ayrýca 1977 yýlýndan beri mülkiyeti bana ait olan ve devam eden, tapulu arazim vardýr. Kadýkýrý, Harmanözü, ada 517 de kayýtlý 18,250 m2 kayýtlý arazim, bugün itibariyle de üzerime kayýtlýdýr. Bu konuya kayýtsýz kalmam, þahsým adýna mümkün deðildir. Orada öðrendim 5 kiþinin üyeliði tartýþýlýyor ve bunlar da Çorum Ýdare Mahkemesi kararý ile yeniden delege hakkýný elde edenlerdir. Þahsýma hiçbir yazý gelmeden kendi menfaatleri doðrultusunda adaylýðýmý engellemek için þikayet etmiþlerdir. Yakýnlarda yapýlacak seçim nedeniyle þimdiden delege ve üye ile uðraþmak kimseye fayda getirmez. Seçimle gelen yönetimler çiftçisine yaptýðý, yapacaðý hizmetler ile baþarýlý olur ve seçilirler. Dýþarýdan alýnan desteklerle kazanýlan seçimler haline dönüþür, iþte bu gibi tartýþma ve dedikodu yuvasý hizmet arayýþý içinde olan çiftçilerin tepkilerini görürler. Yetkisiz kiþilerce idare edilen Çorum Ziraat Odasý, 2011 Þubat ayýnda yapýlan seçimden bugüne kadar yöneticilerin yapmýþ olduðu tüm karar, harcamalar, alýmlar, yöneticilerin mali sorumluluðu altýndadýr ve sorumludur ve de geri ödemelerini derhal yapmak mecburiyetindedir. 16 aydýr idare edilen Ziraat odasý 7 aydýr idari mahkeme kararýna uyulmadýðý, bilerek hukuksuz bir tutumla kanunlara mahkeme kararlarýný hiçe sayan bir tutumla, zorla gasp edilmiþtir. Her yýl Eylül ayýnda, muhtarlýk kanadý ile yapýlan yeni bildirimler varsa, üyelik listeleri tanzim edilir, yoksa oda yöneticilerine üyelik haklarý verilmez, geride alýnmaz. Bunu bilmeyen oda yöneticileri boþ iþlerle uðraþmaktadýr. Taraflar birbirlerinden davacý oldu. Þenyurt 2. Cadde de ise el harekekti yüzünden O.S. ile E.Ö. isimli gençler kavga etti. ÝHALE ÝLANI T.C ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizmetleri Müdürlüðü OÐUZLAR KAYMAKAMLIK LOJMANI TADÝLATVE BAKIM ONARIM YAPIM ÝÞÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. ihale Kayýt Numarasý : 2012/61088 l-ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad.(Ankara Yolu Total Karþýsý) No: 179 ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Lojman tadilat, bakým onarým ve tamamlama iþi b) Yapýlacaðý yer : OÐUZLAR ÝLÇESÝ KAYMAKAMLIK LOJMANI c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Teknik personel istenmemektedir. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: B III. grup iþler ve bu iþlerle ilgili onarým ve tamamlama iþleri Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü - Ýhale Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : l (Basýn: 380) Ziraat Odasý seçimleri Seçimle göreve talip olanlar hizmet yarýþýnda çiftçiye faydalý olduklarý sürece o görevlerde kalýrlar üyelik tartýþmalarý ile uðraþýp görevde kalmalarý mümkün deðildir Yýlý Eylül ayýnda müfettiþlerin teftiþ ettikleri konularý kendileri yönetimde olmalarýna raðmen yeni çiftçi üyelik listesi yapmamýþlardýr. Benim üyeliðim çiftçi listesinde yazýlý olduðu için yapýlan seçimde baþkanlýða talip olduðumdan dolayý delege seçildim. Bu konuyu tartýþma konularý yapmalarý bugüne kadar destek aldýklarý ilgili kuruluþlarýn, üst kuruluþ olan T.Z.O Birliðinin idari mahkeme kararýna göre çaresiz kalmalarýnýn göstergesidir. T.Z.O Birliðinin yapýlan seçimleri de Çorum Ziraat Odasý seçimi sonrasý tartýþma konusu olacaktýr. Ayný kanunlar ve gerekçeler idari mahkemelerce kabul edileceði düþüncesindeyim. Konuyu bu kadar geniþ tutmaktan amacým delege olmayan bir muhtarýn, Valiliðe müracaatý ile tüm delegelerin seçimi yeniden yapýlmýþtýr. Yapýlan büyük yanlýþlýðý idare mahkemesi kararýna uyulmasý yolunda tüm üst kuruluþlarýn defalarca uyarýlarýna raðmen savsaklama ve kararlara uymama yönünde ýsrarcý olan Çorum Ziraat Odasý yöneticileri suç üstüne suç iþlemektedir. Bu düþünce anlayýþý ile çiftçimizi hizmet yönü ile maðdur eden Oda genel sekreterliðini de yönetim tabii üyesi olarak da tüm suçlara ortak etmektedir. T.Z.O Birliði, 6964 sayýlý kanunun 18. maddesine göre derhal el konulmasý açýk ve net olarak yazýlmasýna raðmen, ilgili üst kuruluþlar duyarsýz kalmaktadýr. Serbest Kürsü Hüseyin Þahin Kale Mahallesi Delegesi Tekceviz 8. Cadde de gayri resmi birlikte yaþayan S.M. ile S.B. arasýnda tartýþma çýktý. S.B., S.M. yi dövdü. Kadýn, S.B. den þikâyetçi oldu. Hayýr Çarþýsý na davet Alaybey, Hýdýrlýk, Bahçelievler ve Ýsa Halife Talebe Yurtlarý nda kalan öðrenciler yararýna hayýr çarþýsý açýlacak. Yarýn saat da Alaybey Öðrenci Yurdu nda açýlacak kermes 25 Mayýs Cuma gününe kadar açýk kalacak. Kermese tüm Çorumlular davet edildi. Lezzeti Þahane açýlýyor Ýbrahim Erðan ýn sahibi olduðu Lezzeti Þahane Pide ve Lahmacun Salonu bugün saat da Ulukavak Mahallesi 3. Damat Þükrü Sokak No: 10/A da (Adliye Sarayý arkasý Çorum Gaz yaný) hizmete açýlacak. Sade, kýymalý, kuþbaþýlý, kaþarlý, sucuklu, karýþýk 4 mevsim ve Ramazan pidesinin satýþa sunulacaðý salonun açýlýþýna davetliler katýlacak. Açýlýþ ve belge töreni Dr. Sadýk Ahmet Ýlköðretim Okulu nda Van dan gelen depremzede öðrenci ve kursiyerler için belge töreni yapýlacak. Vali Nurullah Çakýr ýn katýlacaðý tören bugün saat 14:00 de gerçekleþtirilecek. Programda ayrýca dikiþ nakýþ kursu sergi açýlýþý da yapýlacak. Savcýlýk ve mahkemeler, bugün seçim yapýlsa dahi, cezai müeyyideler devam edecek, kanunlara karþý gelmenin cezasý verilecektir. Kanunlarýn ve kararlarýn uygulanmamasý beni de bir üye olarak üzmektedir. Çorum Ýdare Mahkemesi, 2011 / 713 nolu, kararýna göre tarihi itibariyle, 30 gün içinde, tarihinde yapýlan delege seçimlerinde seçilen 1. ci delege listesi ile " SEÇÝMÝN YENÝDEN YA- PILMASI " kararý 7 aydýr uygulanmýyor. Gereðinin yapýlmasý hakkýnda, mahkeme, T.Z.O ve valilik makamýnca defalarca yazý yazýlmasýna raðmen bugün Çorum Ziraat Odasý " GEREÐÝNÝN NE OLDUÐU NE YAPILA- CAÐINI " bilmiyor ve üst kuruluþlara soruyorsa,bu tutum art niyetli olup, o makamý iþgal etmelerine hak ve haklarý olmadýðýna inanýyorum. Yazýþmalar yerine kanunun 18. maddesinin uygulanmasýný, T.Z.O Birliði ve üst kuruluþlarca görevden alýp yerine " KAYYUM " atanmasý açýkca yazýlý ve gereði de budur. Yetkisiz organlarca faaliyetleri icraatlarý ve aldýklarý her karar ve uygulamalarý Çorum çiftçisini maðdur etmektedir. Gübre satýþ depolarý kapatýlan, fazla fiyatla piyasadan yüksek ilaç fiyatlarý ile asli görevi çiftçiye hizmet alan Ziraat Odalarý, görevini yapmamaktadýr. Daha fazla Çorum çiftçisinin maðdur olmamasý için, ilgili üst kuruluþlarýn açýken el koymasýný arz ve talep ederim. ÝHALE ÝLANI Kireçtaþý Satýn Alýnacaktýr. T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü ±%20 Toleranslý Ton Kireçtaþý Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna Göre Açýk Ýhale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir. Ýhale kayýt numarasý : 2012/61382 l-ýdarenin a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý : ±%20 toleranslý ton kireçtaþý satýn alýnacak olup, teslim edilecek kireçtaþýnýn evsafý: -HCL de çözülmeyen maddeler en çok % 2,0 -SÝO2 en çok % l,75 -Fe2 O3 + AI2 O3(R2O3) en çok % l,0 -MgO en çok % l,90 -Sülfatlar en çok % 1,0 -CaC03 en az % 95,0 olacaktýr. b) teslim yeri : Çorum Þeker Fabrikasý stok sahasýnda istifli olarak teslim edilecektir. c) teslim tarihleri : Kireçtaþý Fabrikamýza 01 Aðustos Kasým 2012 tarihleri arasýnda teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programý sözleþmenin imzalanmasýný müteakip Ýdare tarafýndan yazýlý olarak bildirilecektir. 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati : 30/05/2012 Çarþamba günü, saat Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. l-ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi l-gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkârlar odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri l-gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen teklif mektubu, Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen geçici teminat, Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2-Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2. l-rapor: Ýstekli taþýn fiziksel ve kimyasal olarak þeker sanayinde kullanýlabilir olduðunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taþýn fiziksel özelliklerini gösteren MTA'dan alýnmýþ veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Þeker Enstitüsü'nden veya fabrikalarýmýz laboratuarlarýnda alýnmýþ rapor olacaktýr Ýþ deneyim belgeleri: Yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya, belgelendirilmek suretiyle özel sektörde bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda gerçekleþtirilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin olarak, teklif edilen bedelin % 30'undan az olmamak üzere; Ýlk ilan veya davet tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde kesin kabul iþlemleri tamamlanan mal alýmlarýyla ilgili iþ deneyimini gösteren belgelerin, Devredilen iþlerde sözleþme bedelinin en az % 80'inin tamamlanmasý þartýyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde kesin kabul iþlemleri tamamlanan mal alýmlarýyla ilgili iþ deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur Ýþletme Ruhsatý, Ýþletme Ýzin Belgesi, 4.3-Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak, "kireçtaþý istihraç ve nakliyesi" veya "mucur ve balast üretimi" kabul edilecektir. 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6-Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7-Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7. l-ýhale dokümaný, Ýdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten satýn alýnabilir. 7.2-Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Þeker Fabrikasý Haberleþme Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalýdýr. 12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13-Gerektiðinde açýk eksiltme ve pazarlýk yapýlabileceðinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin Ýhale günü ve saatinde Fabrikamýzda hazýr bulunmalarý gerekmektedir.hazýr bulunmamalarý halinde teklif etmiþ olduklarý fiyatlar nihai teklif olarak kabul edilecektir. 14-Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. (Basýn: 383)

18 18 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 Tokat-Diyarbakýr ligde kalma savaþý geriliyor Diyarbakýrspor Baþkaný Nurullah Edemen, hafta sonu oynanacak maçlardan Ofspor-Tokatspor maçýyla ilgili farklý duyumlar aldýklarýný belirterek Futbol Federasyonu nun bu maça önem vererek iyi hakemler görevlendirmesi gerektiðini Edeman, ayrýca FÝFA tarafýndan yabancý futbolcunun alacaðýna karþýlýk 6 puan silinme tehlikesinin 115 bin dolar ödemenin yapýlmasýyla ortadan kalktýðýný açýkladý. S por Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor'un Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen, ''TFF, Ofspor-Tokatspor maçýna özellikle dikkat etmeli'' dedi. Kulüp Baþkaný Edemen ikinci baþkan Mahmut Yaþa ve basýn sözcüsü Kenan Aksu ile kulp binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Diyarbakýrspor'un hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Bugsaþspor maçýyla lig süreciðini tamamlayacaðýný Diyarbakýrspor ile Tokatspor arasýnda kümede kalma mücadelesinin son haftaya taþýndýðýný, bu nedenle kendi maçlarý kadar Tokatspor maçýnýn da büyük önem taþýdýðýný ifade eden Edemen, þöyle konuþtu: ''Ofspor-Tokatspor maçý ile ilgili bize ulaþan farklý bilgiler var. Bundan çok büyük rahatsýzlýk duyduk. Bu nedenle TFF, Ofspor-Tokatspor maçýna özellikle dikkat etmeli. Bunun yaný sýra bizim maçýmýz kadar Ofspor-Tokatspor maçýna da çok iyi hakemler görevlendi- U 13 Final Grubundaki ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor futbol takýmý bir arada görülüyor Final Grubunda ilk maçlarýný kazanan Çorum Belediyespor, Çorumspor u 5-4, PTT Gençlikspor da Hitit Gençlikspor u 6-2 yenerek ikinci galibiyetlerini aldýlar ve þampiyonluk yolunda avantaj yakaladýlar. Belediye, Çorumspor u ilk yarýda bitirdi: 5-4 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özgür Demirci, Bünyamin Göl. Cihat Zeybek, ÇORUM BELEDÝYESPOR : Elvan, Emre, Samet, Ahmet, Onur, Zeynal, Hüseyin, Özgür, Mertcan, Dursun, Selim, Baran, Fatih, Oðuzhan, Emre. ÇORUMSPOR : Kerem, Berkant, Cengizhan, Serkan, Furkan Kaya, Samet, Zafer, Furkan Bulut, Esat, Barýþ, Oðuzhan, Emirhan, Furkan Þanver, Hüseyin, Ahmet Can Çankal, Ahmet Can Bolat. GOLLER : 6. dak. Onur, ve 33. dakikalarda Dursun (Çorum Belediyespor), 15. dak. Esat, ve 59. dakikalarda Barýþ (Çorumspor), rilmelidir. Bugsaþspor maçýnda galibiyeti hedefliyoruz. Ancak bunu gerçekleþtirebilmemiz için taraftar desteðine ihtiyacýmýz var. Ankara'daki Bugsaþspor maçýnda en az 2 bin 500 taraftarla olmalýyýz. Yasa gereði bizim taraftar götürme hakkýmýz yok. Bu nedenle kent yönetimi ve sivil toplum kuruluþlarýnýn organize yaparak en az 50 otobüsle seyircilerimizi maça taþýmalýdýr. Buna çok büyük ihtiyacýmýz var. Diyarbakýrspor'un kaderinini tayin edecek bu maç için herkesin üzerine düþen görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Diyarbakýrspor bu kentte yaþayan herkesin takýmýdýr.'' Baþkan Edemen, 3 sezon önce transfer edilen ancak kulüpten alacaðý bulunduðu için FÝFA'ya baþvuran Mýsýrlý futbolcu Amr Azmi'ye 115 bin dolar ödeme yaptýklarýný vurgulayarak, ''Bu ödeme sayesinde Diyarbakýrspor'un 6 puanýn silinme tehlikesinin sona erdi'' diye konuþtu. Üniversiteler Süper Lige yükselme Voleybol maçlarý devam ediyor Ü niversiteler Voleybol Süper Lige yükselme müsabakalarý BESYO Spor Salonu nda devam ediyor. Beþ kýz ve altý erkek takýmýnýn mücadele ettiði müsabakalarda dün ikinci maçlar oynandý. Bugün gruplarda üçüncü maçlar oynanacak ve Süper Lig heyecaný devam edecek. Üniversiteler Süper Lige yükselme Voleybol maçlarý bugün programý: BESYO Spor Salonu : Saat Haliç - Karadeniz Teknik Üniver (bayan) Saat Ýzmir Ekonomi-Ýstanbul Arel (bayan) Saat Celal Bayar - Yeditepe Üniver. (erkek) Saat Trakya Üni. - Atatürk Üniversi. (erkek) Saat Gaziosmanpaþa- 1 9 Mayýs Üni. (erkek) Ýzmir Ekonomi: 3 -Yaþar : 2 PTT, Hitit i 6-2 yendi iddiasýný devam ettirdi SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Dursun Uðral, T. Samed Avcý. PTT GENÇLÝKSPOR : Onur, Furkan, Berkan, Ahmet, Oðuzhan, Fahri, Kývanç, Muhammed, Burak, Enes, Tunahan, Mert, Mustafa, Ahmet Mete, Mehmet, Mert. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Can, Gürkan, Doðan, Batuhan Akkaþ, Hünkar, Salim, Evren, Berkant, Alican, Okan, Doðanay, Erol, Batuhan Akyýldýz, Berk, Yaþarcan, Onur, Oðulcan. GOLLER : 3. dak. Enes, 5. ve 54. dakikalarda Tunahan, 29. ve 34. dakikalarda Burak, 49. dak. Ahmet (PTT Gençlikspor), 38. dak. Batuhan Akyýldýz, 43. dak. Gürkan (Hitit Gençlikspor). SALON : BESYO Sor Salonu HAKEMLER : Mahmut Uysal, A.Þahin Duygulu ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝ- TESÝ : Nehir, Dilay, Seden, Gülþah, Merve, Esin, Özge, Çiðdem, Belemir, Diyarbakýrspor Baþkaný Nurullan Edeman Malatyaspor da M alatyaspor da, Turgutluspor maçýnýn hazýrlýklarý baþladý. Ligin son haftasýnda deplasmanda Manisa temsilcisi Turgutluspor ile karþýlaþacak olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pýnarbaþý Tesisleri nde teknik direktör Gürses Kýlýç yönetiminde yaptýðý çalýþmayla hazýrlýklara start verdi. Lig de 35 puanla 13. sýrada yer alan sarý-siyahlý ekipte, teknik direktör Gürses Kýlýç, çalýþmalar esnasýnda genç futbolcularla yakýndan ilgilendi. Bozüyükspor ile oynanan karþýlaþmada genç futbolcularýn performansýndan oldukça memnun kalan Kýlýç ýn Turgutluspor karþýlaþmasýnda da genç futbolculara ilk 11 de yer vermesi bekleniyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor da gözler transfere çevrildi. Mali kongrede takýmýn isminin ve logosunun deðiþtirilmesiyle ilgili karar alan Yeni Malatyaspor yönetimi, gelecek sezonla ilgili çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Yeni sezon için 8 milyon 500 bin TL tahmini bütçe hazýrlayan yönetim, bu kapsamda kadrosuna katmayý planladýðý futbolcularý takibe aldý. Yönetimin liglerin sona ermesiyle birlikte, listede yer alan futbolcularý kadrosuna katmayý planladýðý öðrenildi. Derya, Pelin. YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ : Gizem, Sevda, Bahar, Ecem, Öykü, Gözde, Büþra, Pelin, Cansýn, Hazal, Gözde, Ada. SETLER: 25-20, 25-19, (ÝZMÝR), 25-16, (YAÞAR) Atatürk : 3-19 Mayýs Üniversitesi: 2 SALON: BESYO Sor Salonu HAKEMLER : Pýnar Açýkgöz, Metin Küçükakman ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ: Murat, Ýsmail, Caner, Gökhan, Ümre, Volkan, Umutcan, Tayfun, Sadýk, Agah, Osman, Murat. 19 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ: Yasin, Yavuz Akþahin, Erkan, Yavuz, Aykut, Akif, Mehmet, Ýlker, Batuhan, Ýlhan, Aslan, Emre. SETLER: 25-20, 25-20, (ATATÜRK), (19 Mayýs) Üniversiteler Süper Lige yükselme Basketbol maçlarýnda ikinci maçlar oynandý Ege Üniversitesi: 93 - Aydýn: 86 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Berkan Musa Orhan. ÜNÝVERSÝTESÝ : Ertem, EGE ÜNÝVERSÝTESÝ : Yiðit, Çaðýl, Görkem, Barbaros, Mustafa, Gökper, Özkan, Okan, Caner, Aydýn, Emre, Alper. ÝSTANBUL AYDIN Teoman, Can, Tuðberk, Onur, Nusret, Eyüp, Tuncay, Ýsmail, Altay, Ufuk, Buðra, Andrey. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Aydýn Üniversitesi). 2. Periyot: (Ege Üniversitesi). 3. Periyot: (Ege Üniversitesi). 4. Periyot: (Ege Üniversitesi). Selçuk Üniversitesi: 77 - Koç: 55 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ebubekir Kýlýç. Sema Özer, SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ : Cem Yýlmaz, Yücel, Rýfat, Sami, Cem Ünlü, Gökay, Ali, Emrah, Onur, Emre, Burakhan, Serhat. KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ : Barýþcan, Üniversiteler Süper Lige Yükselme Basketbol müsabakalarý Atatürk Spor Salonu nda devam ediyor. Bayanlarda ve erkeklerde altý takýmýn mücadele ettiði müsabakalarda takýmlar dün ikinci maçlarýný tamamladýlar. Heyecan bugün üçüncü maçlarla devam edecek. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ömer Faruk Ünüþtü. Noyan, Kevin, Emre, Can, Anýl, Orçun, Berces, Alper, Oðuzhan, San, Ozan, Cem, Serkan, Barlas. Üniversiteler Süper Lige yükselme Basketbol maçlarý bugün programý: Atatürk Spor Salonu: Saat Ankara - Ýstanbul Aydýn Üniver. (erkek) Saat Karadeniz Teknik - Selçuk Üni. (erkek) Saat Ege Üniversitesi-Koç Üniversitesi (erkek) Saat Aksaray Üniversitesi-Gazi Üni. (bayan). Saat Ege Üniversitesi-Bahçeþehir (bayan). Saat Gaziosmanpaþa-Yeditepe Üni. (bayan) Haluk Yakýn, YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ : Tomris, Duygu, Damla, Ýlayda, Ayça, Beyza, Ceren, Ezgi, Ekin, Gamze, Ecem, Çaðla. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Selçuk Üniversitesi). 2. Periyot: (Koç Üniversitesi). 3. Periyot: (Selçuk Üniversitesi). 4. Periyot: 20-9 (Selçuk Üniversitesi). BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ : SALON : Atatürk. HAKEMLER : Burcu Onur Yýldýz. SarkýÞla, ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ : Berk, Çaðrý, Tolga, Kutlu, Özgür, Emre, Aytaç, Cavit. KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ : Emre, Fýrat, Cüneyt, Ca- ner, Kamer, Çaðatay, Ýsmet, H. Cüneyt, Tevfik, Doðan, Kürþad, Onur. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Ankara Üniversitesi). 2. Periyot: (Ankara Üniversitesi). 3. Periyot:12-21 (Karadeniz Üniversi). 4. Periyot: (Ankara Üniversitesi). Dila, Gülnur, Þule, Cansel, Zeynep, Zülal, Aslý, Banu, Burcu, Hande, Gülþah, Merve. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: (Yeditepe Üniver). 2. Periyot: 19-2 (Yeditepe Üniver). 3. Periyot: (Yeditepe Üniver). 4. Periyot: 19-5 (Yeditepe Üniversitesi).

19 (Ç.HAK:4138) (Ç.HAK:948) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D SATILIK ARAÇ * RENAULT KANGO 1.5 EXTREME * 2011 MODEL * YENÝ KASA * GRÝ RENK * ORJ.ÇELÝK JANT *SÝS FARI * SÜRÜCÜ HAVA YASTIÐI * ELEKTRÝKLÝ ÖN CAMLAR * YOL BÝLGÝSAYARI * KLÝMA *ABS *CD ÇALAR * KATLANIR KOLTUKLAR * KM DE * AZ YAKITLI * ELEKTRÝKLÝ AYNA * GARANTÝSÝ DEVAM EDÝYOR. 29,000 TL. GSM: YÝTÝK T OBB.U.NET K numaralý K1 yetki belgeme ait Taþýt Belgesi ve buna ekli 19 EH 147 plakalý aracýma ait Taþýt Kartýný kaybettim. Hükümsüzdür. Büyük Çorak Harfiyat Madencilik Nak. San. ve Tic. A.Þ. (Ç.HAK:1329) YÝTÝK T OBB.U.NET K numaralý K2 yetki belgeme ait Taþýt Belgesi ve buna ekli 19 AV 509 plakalý aracýma ait Taþýt Kartýný kaybettim. Hükümsüzdür. Göral Tarým Alet. Mak. Ým. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1328) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet DOÐANLAROÐLU Zekeriya oðlu 1973 Sungurlu Gökçe Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1327) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz. Kullanmakta olduðumuz nolu P. Satýþ Fiþi (1) sayfa kayýp ve Olivetti OL 2003 MT model Seri No: Bab: nolu yazar kasamýzýn ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür. Çorum Yeni Çarþý Maðazacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:1336) TOPLANTIYA ÇAÐRI Ýnsan ve Düþünce Derneði nin olaðan genel kurul toplantýsý tarihinde saat de Osmancýk Cd. Ölçek Ýþ Merkezi Ölçek Apt. 2. kat No: 50 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Teþekkülü GÜNDEM: 3- Tahmini bütçenin görüþülmesi 4- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 5- Dilek ve temenniler 6- Kapanýþ (Ç.HAK:1336) Yukarý San. 2. Sok. Gülabibey Mah. V.No: Osmancýk V.D.: Çorum Yolu Üzeri Zümrüt Kiremit Fabrikasý Osmancýk/ÇORUM (Ç.HAK:996) Kaynakçý ve 30 yaþýný aþmamýþ Vasýfsýz Elemanlar Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir Coþkun Metal Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 1 servis þoförü ve 1 yemek daðýtým elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1317) SATILIK KIYMETLÝ ARSA Ankara Yolu Ford Otosan Karþýsý (Evlüce Otomotiv) benzinlik arkasýnda 5 dönüm fabrika yapmaya (Ç.HAK:738) (Ç.HAK:1209) Adres: Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 255 (Ýkizler Benzinliði ilerisi) TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMALAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MAKÝNA OPERATÖRLERÝ VE BAY-BAYAN VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:1320) uygun sahibinden satýlýk imarlý arsa Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Otelimizin temizlik iþlerinde çalýþtýrýlacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý önemle rica olunur. Otel Tuha Gülabibey Mah. Nurettinbey Cad. No: 18 (Ç.HAK:1323) Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Akþemsettin Cad. (Eski Ýskilip Cad.) Yurtben Yapý karþýsýnda 330 m2 iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR * Usta öðretici belgesi olan kaynakçý ustasý, * Yetiþtirilmek üzere kaynakçý ve tornacý kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen firmamýz tarafýna yapýlmasý rica olunur. Makina ve Enerji A.Þ. (Ç.HAK:1321) K.S.Sitesi 71. Sok. No: 2 Tel: Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM Þirketimiz bünyesinde çeþitli departmanlarda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý, ekip çalýþmasýna uyumlu, üretken ve iþini severek yapacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile yapýlmasý rica olunur. Adres: Çorum Belediye Otogarý No: 3 ÇORUM (Ç.HAK:1282) Makina Ressamý Aranýyor Firmamýzda istihdam edilmek üzere en az 2 yýl iþ deneyimi olan makina ressamý aranmaktadýr. Ýrtibat Bilgileri Adres : Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. (Ç.HAK:1256) No: 106 ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ýnþaat Teknikeri ve Teknisyenleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý tercih olunur. (Ç.HAK:1032) Yidem Beton ve Zemin Laboratuvarý KAYNAKCI ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Gazaltý kaynak ustalarý ve vasýflý vasýfsýz iþciler alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk+servis+yemek (Ç.HAK:1259) (Ç.HAK:1330) Küçük Sanayi Sitesi 1. Cadde No: 4 ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Apartman temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Güral Temizlik Rýza Þahin Ýþ Merkezi 2. Kat (Vergi Dairesi Karþýsý) Tel: Teknikerler, Kaynakçýlar ve Çýraklar lar alýnacaktýr. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 30 yaþýnda olmak, (Çýraklar için en fazla 16 yaþýnda) Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1212) (Ç.HAK:771) (Ç.HAK:1312) Çorum Meydan Camii Yararýna Satýlýk Taras Kat Daire Ýnönü Cad. No: 42 (Keçeli Apt.) 193 m2 Mür. Tel: (Celal Alegöz) Dernek: (Ç.HAK:1004) ELEMANLAR ALINACAKTIR Usta kaynakçýlar alýnacaktýr. Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere çalýþmaya gönüllü genç elemanlar alýnýp kaynakçý olarak yetiþtirilecektir. Maaþ+SSK+Servis+Yemek Müracatlar þahsen yapýlacaktýr. Adres: Organize San. Bölgesi 1. Cadde (Ç.HAK:1053) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ Firmamýzda muhasebe alanýnda çalýþtýrýlmak üzere Luca ve GO programýný bilen Bayan Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Emiroðlu Un (Ç.HAK:1274) SÝPARÝÞ HATTI: Düðün ve Mevlit yemekleri verilir Akkent Mahallesi GÝMAT 19. Sokak No: 9 (Ticaret Borsasý Yaný) Gazi Uncu Selim Yaðlý (Ç.HAK:1299) PERÞEMBE 17 MAYIS Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A ELEMANLAR ARANIYOR Stüdyo Lale de çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Tercihen Photoshop-Corel matbaa bilgileri olan tercihimizdir. Müracaatlarýn þahsen Stüdyo Lale ye yapýlmasý önemle rica olunur. (Ç.HAK:1335) Tel: Devren Satýlýk Mini Market Ilýca Caddesi nde Mür. Tel: Kamil Koç bünyesi altýnda yetiþtirilmek üzere diksiyonu düzgün ikili iliþkilerde baþarýlý üretken ve iþini severek yapacak hostlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile yapýlmasý rica olunur. Adres: Çorum Belediye Otogarý No: 3 ÇORUM (Ç.HAK:1283) ELEMAN ARANIYOR Doðalgaz kaynak iþinde çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. integral mühendislik (Ç.HAK:1251) (Ç.HAK:1265) (Ç.HAK:1313) (Ç.HAK:466) Adres: 23 Nisan Ý.Ö.O. Karþýsý Tel: Karadeniz in en büyük mobilya maðazasý ÖZLEMMAX TA satýþ danýþmaný olarak çalýþtýrýlmak üzere BAYAN sevkiyat ve montaj bölümünde çalýþtýrýlmak üzere BAY ELEMANLAR ARANMAKTADIR MÜR. TEL: Samsun Yolu 4. Km. Merkez/ÇORUM SATILIK ARAÇLAR * Mitsubishi L-200 4x model Pikap, dizel otomatik, kazasýz, temiz, km de, 4 adet yeni kýþ ve yaz lastiði (Ç.HAK:1275) GÜNÜN MENÜSÜ EZOGELÝN ÇORBA GÜVEÇ MAKARNA MEYVE 3.99 ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) TEL/FAX : (0364) GSM : Sekreter Aranýyor Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat Tel: SATILIK DAÝRE Azapahmet Sokak Athena Otel yaný 4. kat 3+1, 125 m2 kombili, bakýmlý daire satýlýktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 17 MAYIS 2012 orum Belediyespor Çtarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý önceki akþam Labarna Penez Otel de yapýldý. Çorum Belediyespor un yol haritasýnýn çizilmesi, profesyonellik aþamasýnda yapýlmasý gerekenlerin deðerlendirildiði toplantýya Belediyespor Baþkaný Zeki Gül tarafýndan davet edilen 21 isim katýldý. Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný ve eski Çorumspor Yöneticilerinden Mustafa Köse, ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, Çorumspor eski baþkanlarýndan Ahmet Ünal, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Hakem Derneði Baþkaný Mustafa Alagöz, Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer, TÜFAD Þube Baþkaný Nihat Armutçu, Çorumspor eski yöneticilerinden Teoman Þahin, Mehmet Yalçýn, Yetkin Özbey, Þaban Ateþ, Nurettin Karaca, Lokman bulut ve Ömer Dinç, Çorumspor Teknik Direktörü Halit Kýlýç ile eski Çorumspor Teknik Direktörü ve antrenörleri Tümer Uzun, Hasan Gürbüz, Elvan Milað, ASKF Baþkan Yardýmcýsý ve HÝF Ýl Sporumlusu Ahmet Aylar, Ýlhan Kara ve Yusuf Aydemir ile Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan katýldýlar. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün baþkanlýðýnda yapýlan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gül, Belediyespor un yol haritasýný belirlemek için düzenledikleri bu toplantýya katýlanlarýn tecrübelerinden yararlanmak istediklerini Tüm katýlýmcýlardan görüþlerini aktarmalarýný istedi. Yapýlan konuþmalarda ise Çorumspor ile Çorum Belediyespor un iki farklý profesyonel kulüp olduðu ve Çorum adýna mücadele edecekleri belirtilerek kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi ve ayrýþtýran deðil birleþtiren unsur olmasý için çalýþma yapýlmasý istendi. Ýki kulübün birlikte çalýþma yaparak Çorum futbolunu daha yukarýlara taþýmasý için yapýlabilecekler konusunda görüþler bildirilirken, futbol alt yapýsýnýn deðerlendirilmesi ve yüksek rakamlar yerine kurumsal bir yapýya kavuþturulmasý, tesisleþmesi konularýnda öncelik verilmesi dile getirildi. Toplantý sonunda deðerlendirme yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de son derece yararlý bir toplantý olduðunu belirterek tüm katýlýmcýlarýn görüþlerinden yararlanacaklarýný ve gerekli notlarý aldýklarýný belirterek herkese teþekkür etti. Belediyespor da altý futbolcu kalacak!.. Çorum Belediyespor da yeni sezon için Teknik Direktör olarak anlaþan Hayrettin Gümüþdað, yeni sezon kadrolarýnda bu yýlki kadrodan sadece altý futbolcunun kaldýðýný diðerlerinin statüye takýldýðýný Osman, Furkan, Gökhan ve Sadýk ýn yaþlarýnda sorun olmadýðýný kaleci Emrah ile Halil Ýbrahim in ise kontenjandan yararlandýðýný belirten Gümüþdað Ç Amacýmýz yeni sezonda tempolu oynayan ve koþan bir takým oluþturmak dedi. zun yýllardýr Çorumspor da masör Uolarak görev yapan Ali Köseer önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Ýskilipgücüspor ile kesin anlaþma saðladý. Ýskilipgücüspor Baþkaný Tuncay Mumcu, Çorumspor da görev yaptýðý dönemdeki baþarýlý çalýþmalarýnýn ardýndan ayrýlan Ali Köseer ile yaptýklarý görüþme sonunda kendisi ile her konuda anlaþtýklarýný Mumcu, Köseer in Mayýs tarihinde Ýstanbul da yapacaðý geliþim seminerine katýlacaðýný ve ardýndan görevine baþlayacaðýný orum Belediyespor da yeni sezonda mevcut kadrodan sadece altý futbolcu kalacak. Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor da Futbol Koordinatörü olarak görev yapan ve sahaya girmeyen Hayrettin Gümüþdað, 3. Ligde mavi beyazlý kulüpte aktif olarak görev yapacak. Hafta baþýnda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile yaptýðý görüþme sonunda Teknik Direktör olarak anlaþma saðlanan Hayrettin Gümüþdað yeni sezonda tempolu ve çok koþan bir ekip oluþturmayý amaçladýklarýný Gümüþdað, sezon içerisinde takip ettikleri futbolculardan ligi bitenlerle görüþmeye baþladýklarýný ve bu futbolcularla yönetimin oluþmasýnýn ardýndan resmi sözleþme imzalayacaklarýný Yeni sezon kadrosunu þekillendirirken önceliklerinin mevcut kadrodan kalacak isimleri belirlediklerini açýklayan Gümüþdað Þampiyon olan kadromuzdaki futbolculardan dört tanesi yaþ olarak statüye uyuyor ikiside kontenjandan yararlanýyorlar. Kaleci Osman, Furkan, Gökhan ve Sadýk yaþ sorunu olmayan isimler kaleci Emrah ile Halil Ýbrahim ise kontenjan kullanýlacak isimler. Bu isimlerin dýþýndaki arkadaþlar mevcut statü yeni sezonda da devam etmesi halinde 3. ligde oynamalarý mümkün deðil. Bizde bu statü doðrultusunda kadromuza belirlediðimiz isimlerle oluþturmak için çalýþmalara baþladýk ve kýsa sürede tamamlamayý amaçlýyoruz dedi. Çorum Belediyespor un Çorumspor un kadrosundaki tecrübeli isimlere transfer teklif ettiði ve zaten sýkýntýlý olan kadroyu iyice zayýflattýðý yolundaki söylemlerin gerçekle alakasý olmadýðýný belirten Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað Belediyespor olarak bizim hiç Ýskilipgücüspor da ilk anlaþma masörle Ali Köseer le anlaþma saðlandý bir Çorumspor lu futbolcuya ne teklifimiz nede görüþmemiz oldu. Benim ve yönetimin böyle bir düþüncesi bulunmuyor. Transfer döneminde Çorumspor la anlaþamayan futbolcu olursa o zaman profesyonelliðin ahlaki kurallarý içinde görüþme yapabiliriz. Bunun dýþýnda bir durum kesinlikle söz konusu deðildir dedi. nadolu Spor AGazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 17.'si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na baþvurular yarýn sona Ýstiþare Toplantýsýnda katýlýmda görüþte çok Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül baþkanlýðýnda yapýlan Ýstiþare toplantýsýna 23 davetli katýlýrken tüm katýlýmcýlar Çorumspor ve Çorum Belediyespor ile ilgili görüþlerini ve profesyonel liginin gerekleri konusunda bilgiler verdiler. Basýna kapalý olarak yapýlan ve Çorumspor eski baþkan yönetimi ve teknik direktörleri ile ilimiz futbol taban birliklerinin temsilcilerinin katýldýðý istiþare toplantýsýnda tüm konuþmarý not alan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün son derece verimli bir görüþme olduðunu söylediði öðrenildi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Çorum Belediyespor la yeniden anlaþan Hayrettin Gümüþdað ASGD Orta Kuþak futbol a baþvurular yarýn sona eriyor utbol Hakemlernin Fatletik ve yazýlý sýnavlarý tamamlandý. Yapýlan atletik ve yazýlý sýnavlara katýlan 17 il hakemide baþarýlý olarak önümüzdeki yýlda görev almaya hak kazandýlar. Hafta içinde ilk olarak il hakemleri atletik sýnavdan geçtiler ve 12 dakikada 2600 metre koþtular, ardýndan da Gençlik Haftasý spor etkinlikleri eriyor. Turnuvaya katýlacak takýmlarýn nüfus cüzdaný fotokopisi ve saðlýk raporu ile birlikte takým listelerini en geç yarýn mesai bitimine kadar Kent Haber Gazetesi'nden Ali Atan ( ), Hakimiyet Gazetesi'nden Halil Öztürk ( ), Çorum Haber Gazetesi'nden Hüseyin Aþkýn ( ) teslim etmeleri gerekiyor. Turnuvada bu yýl 1982 ve daha önce doðanlar oynayabilecek. 30 yaþ ve üzerinde yazýlý sýnavda 60 ve üzerinde alarak il hakemi olarak görev almaya hak kazandýlar. Bu atletik ve yazýlý sýnavda klasmana aday olan isimler ise koþuda 3000 metre ve üzeri yazýlýda ise 70 ve üzerinde puan almalarý gerekiyordu. Yapýlan yazýlý ve olmak þartýyla her takým kadrosunda bir faal amatör futbolcu bulundurabilecek. Turnuvanýn teknik toplantýsý ise 19 Mayýs Cumartesi günü saat 11.00'de Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde yapýlacak. Toplantýda gruplarla statü belirlenecek olup turnuvanýn baþlama tarihi kararlaþtýrýlacak. Öte yandan, turnuvaya katýlmak üzere þimdiye kadar listelerini sunan takýmlar ise þöyle: Albayrak Eczanesi, Þato Lojistik, Çorum Barosu, Din Görevlileri, Hocaoðullarý Otogaz, Osmancýkspor, Dekorum Mobilya, Büyük Hýrka Belediye ve Yükselen Makina. Yaðmur altýnda zevkli çift kale azar günü 2. ligdeki Pve bu sezondaki son maçýnda sahasýnda Ýskenderunspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor dün yaðmur altýnda yaptýðý çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlarýn Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yaptýðý antrenman ýsýnma hareketleri ile baþladý önce üç kalede taktik ve pas çalýþmasý ardýndan da yarý sahada çift kale maç yaptýlar. Yaðmur altýnda yapýlan çalýþmada çiminde uzun olmasý ve sakatlýk riskinin azalmasý nedeniyle futbolcularýn hayli neþeli olduklarý çift kale çekiþmeli geçti. Kýrmýzý Siyahlýlar Ýskenderunspor hazýrlýklarýný bugün yapacaklarý çift kale maç ile sürdürecekler. Hakem klasmanlarý yarýn açýklanýyor 17 il hakemi atletik ve yazýlý sýnavý baþarýyla geçtiler. Ýl Hakem Komitesi Klasmana önerilecek iki orta ve üç yardýmcý hakemi yarýn belirleyerek Merkez Hakem Kurulu na bildirecek. ençlik Haftasý içerisinde düzenle- spor etkinlikleri bugün baþlý- Gnen yor. Bugün ilk olarak saat da Fuar Alaný nda Gençlik Koþusu yapýlacak. Genç bayanlar ve erkekler kategorilerinde yapýlacak olan yarýþmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Diðer etkinlik ise Atatürk Kupasý Masa Tenisi turnuvasý. Turnuva bugün saat da Atatürk Spor Salonu yanýnda bulunan Boks salonunda baþlayacak ve yarýn sona erecek. Bugün baþlayacak diðer bir Gençlik Haftasý etkinliði ise Atatürk Kupasý Minikler Judo Ýl birinciliði. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu nda saat da baþlayacak olan il birinciliðinde sporcular madalya mücadelesi verecek. Gençlik Haftasý nda yarýn ise Gençler Karmasý ile Beden Eðitimi Öðretmenleri futbol maçýnda karþýlaþacaklar. Maç saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanacak. Ýddiayý kaybeden hocanýn tatlýsý: Çorumspor un dün yapýlan çalýþmasý sonunda futbolcular önceki günki iddiasýna yapýlan çift kalenin tatlýsýný yediler. Teknik Heyetinde forma giydiði çift kalede Teknik Direktör Halit Kýlýç ýn takýmý rakibine yenilmiþti. Ýddiayý kaybeden takým adýna Halit Kýlýç dün aldýðý tatlýyý çalýþmanýn ardýndan futbolculara ikram etti ve yaðmur altýnda yaptýklarý çift kale nedeniylede kutladý. atletik sýnava 3 Ulusal Yardýmcý 3 de Bölgesel Yardýmcý hakem katýlmadý. 17 il hakeminin katýldýðý yazýlý ve atletik sýnav sonunda baþarýlý olan isimler il hakemi olma hakký kazandý. Ýl Hakem Komitesi yazýlý ve atletik sýnavlar ile sezon içindeki performanslarýný deðerlendirerek iki orta hakem üçde yardýmcý hakeme isim bildirmesi bekleniyor. Hakem Komitesi nin Ulusal ve Bölgesel Liglerde görev yapacak ve önerilecek isimleri yapacaðý deðerlendirme sonucunda yarýn Merkez Hakem Kuruluna bildirmesi ve açýklamasý bekleniyor. Çorum Hakemleri ve Hakem Komitesi üyeleri sezon baþýndaki açýlýþ töreninde toplu halde

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı