Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. (94), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. (94), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu"

Transkript

1 Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti Çorumlu Düðün Dernek'te * HABERÝ DE 16 ARALIK 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete (9), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu nun cenazesi dün Ýstanbul da bulunan külliyede dualarla topraða verildi. Galip Hasan Kuþçuoðlu Fiyatý : 0 Kuruþ ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÞOK FÝYAT DEVAM EDÝYOR 1500 (KDV DAHÝL) ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ 1100 (KDV DAHÝL) Üçtutlar Mah. 1. Sokak No: 3/21 (Carrefour Arkasý) Tel: Fax: Gsm: Köse den ilginç bütçe konuþmasý Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel i ziyaret Leblebiden sonra borsa tartýþmasý * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 11 DE ÝSKENDER LAHMACUN n Alo Paket * HABERÝ DE Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:51) Vizyona girdiði ilk 3 günde 52 bin 838 kiþi ile buluþan filmi Çorum'da ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum da da çok sayýda müridi bulunan önder þahsiyetlerden Galibi Vakfý kurucusu Galip Hasan Kuþçuoðlu (Ç.HAK:32) Filmi ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi. ÇORUM Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmalýyýz' AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Uslu, TBMM Bütçe görüþmelerinde zaman zaman tansiyonun yükselmesinden, ziyaretçi yoðunluðuna, yeni Anayasa çalýþmalarýndan Mustafa Balbay'ýn yemin törenine kadar bir çok gündem konusunu canlý yayýnda deðerlendirdi. * HABERÝ 3 DE MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. MHP Dodurga hariç tüm adaylarý belirledi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adaylarý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panelede din eðitimi tartýþýldý. Din Eðitimi ne ýþýk tuttular * HABERÝ DE Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi, düzenlediði panelle Türkiye de Din Eðitimi nin Problemleri ve Yaklaþýmlarý konusunu ele aldý. * HABERÝ 6 DA AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu Gizli buzlanmaya dikkat! Hava sýcaklýðýndaki düþüþler Çorum da buzlanma riskini artýrýyor. Yetkililer, sürücüleri yollardaki gizli buzlanmaya karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Firari zanlý yakalandý Çorum un Kargý ilçesinde bir eve girerek 25 bin lira deðerinde altýn ve deðerli eþya çaldýktan sonra kaçtýðý iddia edilen zanlý yakalandý. * HABERÝ 5 DE Dolandýrýcýlýða 5 tutuklama Çorum polisi tarafýndan örgütlü bir þekilde hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý öne sürülen ve kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren þebekeye yönelik düzenlenen þafak operasyonunda gözaltýna alýnan zanlýlardan 5 i tutuklanarak cezaevine gönderildi. * HABERÝ 5 DE Eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklandý Çorum'da M.Y.(2), eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklanarak aðýr yaralandý. * HABERÝ 5 DE Gençler topraða verildi Bugünlere kolay gelinmedi diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan: Türkiye nin hedeflerini gençler gerçekleþtirecek AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Türkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençler dedi. Ülkemiz bugünlere kolay gelmedi diyen Ahmet Sami Ceylan, gençlerden son 11 yýlda hayata geçen reformlarýn takipçisi olmalarýný istedi. * HABERÝ 12 DE Çorum da iddialara göre ayrýlmalarý istendiði için intihar eden niþanlý çift, topraða verildi. * HABERÝ 5 DE Ceylan, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý ve ÜNÝAK iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye konuk CHP Konaklý da sorun dinledi Berat Özay Güleser Uygur * HABERÝ DE

2 2 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Kafkas ýn ajandasýnda ne var? eçtiðimiz hafta GHabercim 19. Com Sahibi Ýþadamý Þeyda Önen ile birlikte günü birlik Ankara yý ziyaret ettik. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi Araþtýrma Topluluðu (ÇEKAT) Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý konuk ediyordu. Saðlýkta dönüþümün anlatýlacaðý söyleþiye davet üzerine katýldýk. Agah Kafkas'ýn Gazi Üniversitesi'nde katýldýðý öðrenci buluþmasý benim için ilk deðildi. Daha önce Ýstahbul'da Bahçeþehir Üniversitesi'nde düzenlenen benzer bir etkinliðe yine haber amaçlý gitmiþtim. Hitabeti, akýcý üslubu, salon hakimiyeti, entelektüel dil ile halk dilini birlikte iyi kullanma baþarýsý sayesinde bazý öðrencilerin muhalif ve aykýrý sorularýna çok rahat karþýlýklar vermiþ, salonda yükselmesi muhtemel tansiyonu, gaz sýkýþmasýný bertaraf etmiþti. Kafkas, Gazi Üniversitesi'nde baþarýlý bir sunum yaptý. Yoðun bir soru yaðmuru vardý ama Bahçeþehir'e göre aykýrý sorular sorulmadýðýndan herhangi bir dirençle karþýlaþmadý. Sendikacý kimliðinin getirdiði mücadele sevgisinden olsa gerek, muhalefetin daha aktif olacaðý bir söyleþi ortamý beklediði anlaþýlýyordu. Kendisine ODTÜ'de böyle bir etkinliðe katýlmasýný önerdim. Söyleþi bittikten sonra bir süredir Ankara'da tedavi gören Cemalattin Kafkas'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine dua ettik, Allah'tan þifalar diledik. Daha sonra hem haberi servis etmek hem de hasbihal için Çukurambar'da bürosu bulunan hemþehrimiz Av. Fatih Maden ile Ýbrahim Uzun u ziyaret ettik. Önce vazifeyi tamamladýk, sonra bir müddet sohbet ettik. Hava kararmaya baþlamýþtý, malum kýþ Ankara da faaliyetlerini sürdüren hemþehrilerimiz Av. Fatih maden ile Ýbrahim Uzun la görüþtük. Habercim 19 Com Sahibi iþadamý Þeyda Önen ile birlikte Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ý makamýnda ziyaret ettik. þartlarý nedeniyle vakitli yola çýkmamýz gerekiyordu. Tekrar Saðlýk Bakanlýðý'na geçtik. Bakanlýða ulaþtýðýmýzda bizden önce randevulu bekleyenler vardý. Eee Çorumlu'yuz, ev sahibi sayýldýðýmýzdan en son biz görüþecektik. Sýra bize geldi, Sayýn Kafkas'ýn makamýndan geçip çalýþma ofisine ulaþtýk. Yaklaþýk iki saat süren görüþmenin ani telefon ve ziyaretlerden arta kalan bölümlerinde genel siyaset, saðlýk ve Çorum'a dair geliþmelerle ilgili sohbet ettik. Kafkas'ýn çalýþma ofisindeki geniþ masanýn üzerinde dosyalar, not kâðýtlarý, evraklar vs. bir sürü doküman vardý. Ýçlerinde bir tek sayfadan oluþan not dikkatimi çekti, çünkü üzerinde Çorum'u yakýndan ilgilendiren konular vardý. Ýþte o not kâðýdýnda gördüklerimden aklýmda kalanlar * Osmancýk Devlet Hastanesi açýlýþý yapýlacak * Alaca Devlet Hastanesi açýlýþý yapýlacak. * Ýskilip Devlet Hastanesi açýlýþý yapýlacak. * Kargý Devlet Hastanesi temeli atýlacak * Bayat Devlet Hastanesi temeli atýlacak * Alaca Devlet Hastanesi'nin eski binasý üniversiteye devredildi * Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesine yeni ek poliklinik binasý yapýlacak * 3 ayrý ilçeye Ana Çocuk Saðlýðý Merkezi açýlacak * Mimar Sinan Mahallesi ne yeni bir Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi açýlýyor * Saðlýk Kampüsü (birinci basamak saðlýk kuruluþlarýnýn binalarý mevcut hastane bahçesine taþýnacak) 201 yýlýnda hayata geçiyor. * 1058 yataklý yeni hastane inþaatý için þantiye kuruluyor. * Yukarýda sýralananlarýn yaklaþýk maliyeti 500 milyon (trilyon) lira Kafkas'ýn ajandasýnda Çorum'a dair yazanlar þimdilik bunlar. Lâkin memleketin sýhhat ve selameti açýsýndan önemli görülen çok isabetli bir saðlýk hizmeti daha var, inþallah gerçekleþir de o zaman yazýp çizeriz. (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:3393) Özel FURKAN Sürücü Kursu 10. yýlýný kutluyor 10. yýlýmýza özel yeni kayýt yaptýracak kursiyerlerimize % 50 indirim Kurs fiyatýmýz 300 Seçkin eðitici kadromuz ve sýfýr araçlarýmýzla kursiyerlerimizin hizmetindeyiz. Tel : (0.36) (0.532) Azap Ahmet Sokak (Eski Müftülük Binasý) ÇORUM * Kuru Temizleme * Çamaþýrhane * Ütü Öðrenciye %10 indirim Çok özel fiyatlarýmýz için lütfen irtibata geçiniz 10 milyon kiþi online alýþveriþ yapýyor E -perakende sektörü firmalarýndan Markado Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Kadircan Erkýralp, Türkiye'de yýllýk ortalama 10 milyon kiþinin on-line alýþveriþ yaptýðýný, on-line perakende sektörü hacminin 2012 yýlýnda 15 milyar liraya ulaþtýðýný ve hýzla arttýðýný belirtti. markado.com'un lansmanýnda konuþan Erkýralp, sektörde seri sonu ürünlerin tüketiciyle doðru platformlarda buluþturmasý alanýnda ciddi bir boþluk olduðunu ifade ederek, bu ihtiyacý karþýlamak üzere kurumsal bir yapýyla, güvenilir bir ortamda tüketicilere ulaþtýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Geçtiðimiz aylarda Markado Group bünyesine grupfoni.com ve sanalreyonum.com'u da kattýklarýný aktaran Erkýralp, bunlara ilaveten farklý yeni giriþim ve devralma proje üzerinde çalýþtýklarý bilgisini paylaþýp, 2015 yýlý sonunda Markado Group çatýsý altýndaki faal giriþim sayýlarýný otuza çýkarmak istediklerini söyledi. Erkýralp, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de yýllýk ortalama 10 milyon kiþinin on-line alýþveriþ yaptýðý kabul ediliyor. Bunlarýn on-line harcama tutarý ise ortalama 260 dolar civarýnda. Türkiye'de 2012 yýlýnda on-line perakendenin hacmi 15 milyar liraya ulaþtý ve hýzla artýyor. Tüm bu veriler göz önüne alýndýðýnda çok önemli bir yatýrým yaptýk. Markado.com ile bin 200 markanýn 100 binden fazla ürününe uygun fiyatlarla ulaþmak mümkün."(aa) (Ç.HAK:3130) 2013 ün SON KAMPANYASI Her Ölçüde Yeni Nesil PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * kameralý gece görüþlü güvenlik sistemi * Kanal Kayýt Cihazý * ay kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde KURULUM DAHÝL Satürk 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 PAZARTESÝ 16 ARALIK Ýlleri Ankara'ya muhtaçlýktan kurtarmalýyýz' Mustafa Demirer AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Uslu, TBMM Bütçe görüþmelerinde zaman zaman tansiyonun yükselmesinden, ziyaretçi yoðunluðuna, yeni Anayasa çalýþmalarýndan Mustafa Balbay'ýn yemin törenine kadar bir çok gündem konusunu canlý yayýnda deðerlendirdi. Uslu, 'Mecliste tansiyon niye gergin?' þeklindeki bir soruya, "Baþbakanýmýz bütçe açýlýþ konuþmasýnda her zamanki gibi hizmetleri anlattý. Bu hizmetlere yönelik laf atmalar suretiyle birileri ne yaparsan yap, senin yaptýklarýnla ilgilenmiyorum. -Ben sana karþýyýmý ifade etmeye çalýþtýlar. Bu siyaset kültürünün karþýlýðý yok. Onun için seçim sonuçlarýna baktýðýnýz zaman sadece gürültü çýkartan bir siyaset geleneðinin kamuoyunda destek görmediðinin görüyorsunuz. Sadece kakafoni yapan, kuru gürültü çýkartan, kabadayýlýk gösterisi yapan bir siyasetin eðer birde projesi yoksa alýcýsý hiç yok bu ülkede." Diye cevap verdi. Meclis'te çalýþma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirten Uslu, þöyle devam etti; "iç tüzüðün yeniden yapýlmasý gerekiyor. Meclisin çalýþma takvimini bu çaðýn ihtiyaçlarýna göre yeniden belirlemek lazým. Her gün oylama yapýyorsunuz. Her dakika yoklama yapýyorsunuz. Geçen yaz yaptýðýmýz uzun çalýþmalarda bir gecede 52 defa elektronik yoklama yapmýþýz. Her birinin üçer dakika olduðunu öncesi konuþmalarý sonrasý sonuçlarýn ilan edilmesi beþ dakika gidiyor. 52 kez yaptýðýnýz zaman uzun bir süre zayi oluyor, sinirlerin gerilmesi de iþin cabasý. Mecliste çalýþma takvimini yeni baþtan belirleyip þöyle yapmak uygun olabilir; Bütün görüþmeler belli günlerde olur. Haftanýn hangi günü olacaksa denetim ve yasama günleri. Oylamalarý da haftanýn baþka bir gününde yaparsýnýz. Haftanýn bir günü oylamalarý denk getirirseniz. Görüþmeler esnasýnda milletvekillerinin orada olup olmamasý önemli deðil orada yapýlan bütün konuþmalar tutanaklara geçer ve ilgilisi de bunu orada bizzat katýlýr ve takip eder. Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmak lazým. Türkiye'nin mevcut nüfus yapýsý, sorun stoklarý her sorunun Ankara'dan çözümünü imkansýz kýlýyor. Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmak lazým. Onun içinde yerel yönetimleri yetki ve kaynak itibariyle güçlendirecek yeni mekanizmalara, yöntemlere ihtiyaç var. Dünyada uygulanmýþ baþarýlý olmuþ yöntemler var. Onun için bir hemþire, doktor tayinine ya da ilçelerin, köylerin yol meselelerine insanlara Ankara'ya gelip buradan iþlerini takip etmemeliler. Meclis günde bin ziyaretçi geliyor ve kilitleniyor bin kiþinin olduðu bir kasabada adliye, emniyet vs. bütün mekanizmalar var." Muhalefetin Sayýþtay raporlarýnýn Meclis'e getirilmediðine dair iddialarýna da cevap veren Uslu, " Bugüne kadar meclise Sayýþtay raporlarý hiç gelmemiþ. Sayýþtay raporlarýnýn meclise gelip gelmemesi meclis iradesine baðlý deðil. Sayýþtay ayrý bir kurumdur. Raporlarý belli bir raporla gönderirler bu mevzuatta bellidir. Eleþtiri yapýlacaksa bu meclis çalýþmalarýný týkamakla olmaz. Meclisi týkamak yerine nasýl daha verimli çalýþtýrýrýz bunlara kafa yormak lazým. Dünyada en önemli konu her alanda kalite ve verimliliktir. Bu iki olgu yükselen deðerdir." dedi. Uslu, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce arasýnda yaþanan diyaloglarý da deðerlendirerek, "sanýyorum Özdemir Asaf bir þiirinde 'Tüm renkleri kirlettiler, Önceliði beyaza verdiler' diyor. Burada Zeyid Aslan'ýn adý çýktý. Bence önceliði Zeyid'e veriyorlar o veya bu sebeple. AK Partili bile olmasý onun için baþlý baþýna bir sabýkadýr. Potansiyel suçlu görünüyor. Zihinler öyle örülüyor. Oysa tutanaðý baþtan aþaðý okuduðunuzda 'Önce senden baþlamak lazým diyor' Sayýn Ýnce. "Nesine baþlayacaksýnýz." Bu nasýl bir hitap þeklidir? Önce senden baþlamak lazým. Ne yaparsýn bana küfreder misin? Hadi küfret bakayým. Sonrada o bahsettiðiniz küfür biçimini Sayýn Ýnce yapýyor. Sonra arkasý geliyor. Ýnsanlarýn kimyasýný bozmayacak þekilde efendiliði muhafaza etmek sadece Zeyid Aslan'ýn deðil herkesin görevi. O meclis çatýsý altýnda bulunan herkesin görevi. Yoksa olayý baþýný yok sayar öncekileri görmezseniz olmaz. Orada açýk bir tahrik var o tahriki görmezseniz Zeyid Aslaný suçlarsýnýz. Burada iç tüzüðümüzde temiz bir dil kullanma yükümlülüðümüz vardýr. Meclisin nezaketine uygun bir davranýþ herkes için geçerlidir. Bu kurala uymak zorundayýz. Meclisin en temel sorunu diyalog sorunu. Diyalog dinlemek, anlamak ve esnemektir. Biz þuanda diyalog deðil, monolog peþindeyiz. Monolog yapýyoruz. Karþýdakini dinlemiyoruz. Meclis genel kurulunda birbirimizi dinlemiyoruz. Birisi diyor ki ses duyulmuyor. Oradan biriside baðýrýyor bende senin. Ya ses duyulmuyor diye baðýrýyor. Bunu anlamakta anlatmakta ciddi bir sorun var. Ýletiþim sorunu var. Getirilen önerilerde veya diðer konularda ortak aklýn gereðini yapmak lazým. Bu toplum MHP'lisi de olsa, CHP'li de olsa, AK Partili 'de olsa bu toplum bizim toplumumuz bizim seçmenimiz. Þimdi ihtiyaç sahiplerinin siyasi tercihlerine aidiyetlerine göre tercihler deðiþmiyor. Eðer biz bu toplumun sorunlarýný çözeceksek sen þu veya bu partilisin demeye gerek yok. Toplumun ihtiyaçlarýný eþitlikçi, adil bir anlayýþýyla, soru stoklarýný yarýna devretmedin çözeceksek bunun çözüm yeri demokrasilerde meclistir. Meclisi verimli çalýþtýrmak ve kaliteli çalýþtýrmak zorundayýz. " þeklinde yorumladý. Uslu, yeni anayasayla ilgili bir soruya ise, " Bu saatten sonra yeni anayasa zor. Ýki yýl boyunca anayasaya yapamayanlarýn seçim arifesinde anayasa yapacaðýz, anayasa uzlaþma komisyonunu daðýlmasýn demesinin çok fazla bir anlamý olmuyor." Dedi. Uslu, 'Balbay yemin etti, Alan ve BDP'li vekillerin durumu var onlar için ne yapýlmalý?' þeklindeki soruya da, "Bir siyasetçi olarak elbette insanlar siyasi faaliyetlerinden söylemlerinden dolayý mahkum edilmemeli. Düþünceleri nedeniyle insanlarýn cezalandýrýlmasýný doðru bulmam. Sayýn Balbay'ýn salýverilmesi hukuki bir karar sonucunda geldi. Hukuka saygýlýyýz. Yargý kararýný tartýþmayýz. Hala yargýlamasý devam etmektedir ve Sayýn Balbay düþünce özgürlüðünden dolayý içeriye girmiþ birisi deðildir. Bir taraftan siyaseten izlemeniz gereken bir tavýr var, bir taraftan da demokrat bir kimliðiniz. Demokrasinin deðerleri var. Ýnanýr ya da inanmazsýnýz. Hiç kimse toplumun seçtiklerini beðenip beðenmemi imtiyazýný kendinde göremez. Hiç kimse demokrasiyi ya da yönetimi sýnýrlý sorumlu hale getiremez. Hiç kimse seçilmiþlerin üzerinde bir vesayet oluþturmaz. Þimdi Sayýn Balbay'a bakýyorsunuz. Ordunun ihtilal yapacaðý konuþuluyor, arada bu ihtilale destek vermeyenlerin ne yapýlacaðý konuþuluyor bunlar Sayýn Balbay'ýn bilgisi dahilinde konuþuluyor. Ve Sayýn Balbay Cumhuriyet'e baþlýk atýyor. "Genç Subaylar Rahatsýz" diye. Demokratik deðerlere baðlý bir siyasetçinin veya gazetecinin halkýn seçtiklerinin tasarruflarýný ordunun beðenip beðenmediðini ifade etmek ordu sopasýyla seçilmiþleri korkutmak gibi bir konforu olamaz. Bu açýdan ben o gün MHP'li vekilin konuþma hakkýný kullanmayacaðýz demiþ olmasýna raðmen Balbay'a devretmenin siyasi nezaketle izah edilse bile demokratik deðerlerle baðdaþtýramam." Diye karþýlýk verdi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Sanat ve Yayýn Kurulu toplandý T BMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu, TBMM Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ve Salim Uslu, MHP Grup Baþkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoðlu, CHP Ýzmir Milletvekili Erdal Aksünger, TBMM Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer, Baþkan Yardýmcýsý Cemil Tutal ile diðer üst düzey yöneticiler katýldý. Toplantýda, 201 yýlý Milli Egemenlik Haftasý nedeniyle Meclis Ana Bina'da yapýlmasý planlanan ýþýk gösterileri ele alýndý. Kurul üyeleri, yapýlmasý planlanan ýþýk gösterisiyle ilgili hazýrlanan tanýtýmý izledi. Daha kapsamlý bir çalýþma yapýlmasýný isteyen komisyon üyeleri görüþlerini dile getirdikten sonra Çarþamba günü tekrar toplanmak üzere toplantýya son verdi. TBMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu, TBMM Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý baþkanlýðýnda toplandý. ALDEMÝRLER OTOMOTÝV YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü (Ç.HAK:330) (Ç.HAK:358) ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Sok. No: 1 ÇORUM Tel:

4 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 MHP Baþkan Adaylarý istiþare yaptý Lek, Deðiþim MHP ile gerçekleþecek Erol Taþkan M illiyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adaylarý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP'nin seçim çalýþmalarýnýn tamamladýðýný açýkladýðý konuþmasýnda, Dodurga haricinde merkez ilçe ve tüm ilçelerde aday belirleme çalýþmalarýný tamamladýklarýný, yakýn zamanda Dodurga adayýnýn da açýklanacaðýný söyledi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in baþkanlýðýnda Eninda Restoran'da düzenlenen yemekli istiþare toplantýsýna MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, ilçe baþkanlarý ve ilçelerin belediye baþkan adaylarý katýldý. Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Er- gin'in, seçimden önce MHP'ye katýldýðýný da hatýrlatan MHP Ýl Baþkaný Lek, "Çorum'da adaylarýný en erken belirleyen ve seçim çalýþmalarýna baþlayan parti olduk. Bu da bizim seçime hazýr olduðumuzun ve kazanma isteðimizin en büyük göstergesidir." dedi. Diðer partilerin henüz adaylarýný dahi belirleyemediðine iþaret eden Lek, diðer partilerin daha seçim baþlamadan bu yarýþý kaybettiðini sözlerine ekledi. "30 Mart'ta yapýlacak seçimlerle birlikte, tüm ilçelerimizde deðiþim gerçekleþecektir." diyen Ýsmail Lek, tüm ilçelerde seçime çok vakit olmasýna raðmen, halkýn MHP'ye büyük bir teveccüh gösterdiðini, MHP'nin ön plana çýktýðýný aktardý. Lek, seçimlerin Türkiye'ye, Çorum'a ve MHP'ye hayýrlar getirmesini temenni etti. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adaylarý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. CHP Konaklý da sorun dinledi K MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. Emre Kut onaklý Beldesi sakinleri belediye baþkanlarýný CHP ye þikayet etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bazý parti yöneticileri merkeze baðlý Konaklý Beldesi'ni ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Konaklý Beldesi sakinleri, su faturalarýný ödemedikleri gerekçesiyle hanenin sularýnýn belediye tarafýndan kesildiðini söyledi. Beldenin kanalizasyon, yol vb. alt yapý hizmetlerini alamadýðýný belirten belde sakinleri, okul yolunun yapýmýnýn yarým býrakýldýðýný öne sürdüler. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, 3 ay sonra beldenin kapanarak köy olacaðýný belirterek, su borçlarýnýn Özel Ýdare ye býrakýlmasý gerektiðini söyledi. Atlas, belediye baþkanýnýn belde sakinlerini maðdur etmeye hakký olmadýðýný belirterek, "Her þeyin bir yolu yordamý vardýr. Buraya hizmet getirmen gerekiyor. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP'nin seçim çalýþmalarýnýn tamamladýðýný açýkladý. Konaklý Beldesi sakinleri belediye baþkanlarýný CHP ye þikayet etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bazý parti yöneticileri Konaklý da sorun dinledi. Yol yok, kanalizasyon baþkanlarý seçildikten karar verip önümüzdeki yok, sonra çýkýp su pasonra partisinin rozetini seçimlerde size en yakýn rasý iste. Belde sakinleri çýkarmalý ve her kesime kimi hissediyorsanýz eelbette hizmet isteeþit hizmet götürmelidir. ona oy vermelisiniz. mekte haklý.. Belediye Bundan sonra saðlýklý dedi. Köse den ilginç bütçe konuþmasý HP Çorum MilletC vekili Tufan Köse, fuhuþ sektörünün AKP Lek, seçimlerin Türkiye'ye, Çorum'a ve MHP'ye hayýrlar getirmesini temenni etti. Alimler de ümmet de bölünmüþ Teorik olarak þöyle düþünebiliriz: Eðer ta baþta alimler ihtilaf etmeselerdi veya ihtilaf (ictihad farký) olsa da bu ihtilaf ümmeti mezheplere bölmeseydi 'alimlerin ihtilafýndan kaynaklanan tefrika' olmazdý. Bu cümleyi açalým: Alimlerin ictihad farklarýnýn olmasý tabîîdir, insanýn yaratýlýþý gereði olan bir vakýaya din karþý çýkmaz, nitekim bu sebeple Ýslam da ictihada ve hatalý isabetli ictihad ihtilafýna izin vermiþtir. Ýctihad ihtlafý, su geçirmez kaplar gibi mezheplerin oluþmasýna sebep olmayabilirdi; ama ne yazýk ki bu sonuç gerçekleþti. Mezheb olsa bile mezheb taassubu, mezhepçilik olmasaydý alim olmayan Müslümanlar dini hayatlarýnda muhtaç olduklarý bilgiyi ve fetvayý bir bütün olarak Ýslam mezheplerinden alýr, daha geniþ (rahmeti bol) bir çözüm imkaný içinde olurlardý. Ne yazýk ki, bu da olmadý. Ama bugün meselemiz (ümmetin parçalanmasýnýn sebeplerinden biri olan alimlerin ihtlafýnýn tefrikaya dönüþmesi) fýkýh ve kelam mezheplerinin birden fazla olmasýna dayanmýyor. Bugünkü problem, ümmeti bir noktada birleþtirecek 'alimler birliðinin' bulunmamasý, tam aksine tefrikayý besleyen 'alimler fýrkalarý'nýn bulunmasýdýr. Alimler fýrkalarý niçin vardýr? Öne çýkan sebepleri sýralayalým: 1- Gaflet ve taassup. Bundan maksadým þudur: Bir konu alimlerin tartýþmasýna açýk ise kesin deðildir; kesin olmayan bir düþünce, bir çözüm teklifi, bir ictihad; kesin olan emir ve talimatýn önüne geçemez, üstünde olamaz. Dinde tefrika, ümmetin bölünmesi, ümmet parçalarýnýn birbirine karþý hale gelmeleri, daha da ileri giderek çatýþmalarý kesin olarak haramdýr. Bir alim grubu, kesin olmayan ictihad ve düþünceleri, kesin haram olan tefrikaya sebep olduðu halde bunda ýsrar ediyorlarsa -hýyanet yoksa- 'gaflet ve taassup' var demektir. 2- Hýyanet. Bundan maksadým ilmin menfaate alet edilmesi, maddi veya manevi çýkar yüzünden hak ve hakikatten sapýlmasýdýr. Tarihte ve günümüzde güç ve iktidar sahiplerinin yanýnda yer alan, gücün ve iktidarýn haram menfaatinden istifade edebilmek için onlara hizmet eden alimler bulunmuþtur; iþte bunlarýn yaptýklarý 'hýyanet'tir. Yakýndan örnekler olarak Suriye'de Esed'in, Mýsýr'da Sisi'nin yanýnda yer alan ve bunlarýn yaptýklarýnýn meþru olduðuna dair fetva veren alimleri hatýrlatabilirim. 3- Grupçuluk (taassubun bir çeþidi). Ümmetin tarikat, mezhep, siyasi parti, etnik topluluk, kabilecilik, bölgecilik, ulusçuluk yüzünden parçalara ayrýldýðýný ve bazen bu parçalarýn birbiri ile savaþtýklarýný biliyoruz. Ýþte bu parçalarýn her birinin alimler fýrkasý vardýr. Bu alimler fýrkalarý, dinin kesin ve tartýþma götürmez emir ve talimatýný öne alarak bir araya gelebilseler bir çeþit 'ümmetin icmâý' oluþur ve icmâa aykýrý davranmak da kolay olmaz. Ama ne yazýk ki, bu fýrkalar bir araya gelmiyorlar, eðer mecbur olur da bir araya gelirlerse hakta ve hakikatte birleþmek yerine ayrýlýðý pekiþtirerek ayrýlýyorlar. Bazen güzel konuþmalar yapýlýyor, ortak noktalara ait sonuç bildirileri yayýnlanýyor, ama samimiyet olmadýðý için uygulanmýyor. Peygamberimiz (s.a.) 'Kýyamete kadar ümmet içinde bir topluluðun (tabii bir kýsým alimlerin) hak ve hakikati temsil ederek var olacaklarýný' bildirmiþtir. Þüphesiz her fýrka 'Ýþte o alimler biziz' diyeceklerdir. Ama dinimizde hak ve hakikat, kaf daðýnýn arkasýnda gizli deðildir; Kitap'ta, Sünnet'te ve icmada açýklanmýþtýr. Çare bu açýk ve kesin talimatý (hüda beyyinâtýný) rehber edinmek ve hakem kýlmaktýr. Tufan Köse bini geçmiþ. 0 bin tane kadýn da vesika alabilmek için genelevlerin kapýsýnda bekliyormuþ. 0 bin tane kadýn. Bunlar da resmî veriler. Bu rakamlar devletin telaffuz ettiði rakamlar. Ekonomi bozuldukça hayat kadýný sayýsý da maalesef artmýþ. Dindar ve muhafazakâr bir partisiniz. Bu dehþet verici tablo üzerinde hiç düþünmeniz gerekmiyor mu? Osmanlýnýn çöküþ döneminde de ekonominin bozulmasýyla beraber fuhþun yaygýnlaþmasý eþzamanlýdýr." (ANKA) (Ç.HAK:316) MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in baþkanlýðýnda Eninda Restoran'da istiþare toplantýsý düzenlendi. döneminde zirveye ulaþtýðýný iddia ederek, "0 bin tane kadýn da vesika alabilmek için genelevlerin kapýsýnda bekliyormuþ" dedi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun bütçesi üzerinde yaptýðý konuþmada, "Ekonomide pembe tablolar çizmek, rakamlara takla attýrmak gittikçe artan fuhuþ sektörünün AKP döneminde ulaþtýðý zirveyi gizlemeye maalesef yetmiyor" diyerek þöyle devam etti: "Bu iktidar bir destan daha yazmýþ. Tarihe geçecekler. Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Kurulunun 2010 yýlýnda yaptýðý -rakamlar 2010 yýlýna ait- bir araþtýrma var. 2002'de Türkiye'deki hayat kadýný sayýsý 25 bin. Bugün, yani bugün deðil, 2010'da bu rakam 100 Hayrettin Karaman KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:18 ÇORUM Tel:(36) 22 01

5 Eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklandý Ç orum'da M.Y.(2), eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklanarak aðýr yaralandý. Kale Mahallesi'nde yaþayan M.Y., iddiaya göre eþi Ý.Y. (5) ile tartýþtý. Tartýþmanýn ardýndan Ý.Y. nin mutfaktan aldýðý ekmek býçaðý ile eþi eþini yedi yerinden býçakladýðý belirtildi. Kadýn cinayetlerine dikat çektiler zmir 'Kadýn Cinayet- Durduracaðýz Ýlerini Platformu' üyesi bir grup, Konak Saat Kulesi önünde toplanýp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'den kadýn cinayetlerini durdurmasýný istedi. Açýklama sýrasýnda, her eyleme gelen altý sokak köpeðinin ilginç oyunlarý da herkes tarafýndan ilgiyle izlendi. 'Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu' adýna konuþan Sanem Deniz Kural, kadýn cinayetlerine Türkiye'nin dikkatini çekmek için toplandýklarýný söyledi. Sanem Deniz Kural, "Kar kýþ demeden bugün burada bir kez daha kadýn cinayetlerinden sorumlu olan AKP hükümetinden hesap sormak ve kadýn cinayetlerini durdurma mücadelesini büyütmek için toplandýk. Kasým ayýnda 23 kadýn kardeþimiz öldürüldü. Bu veriler kadýn cinayeti gerçekliðini tüm çýplaklýðýyla gözler önüne seriyor. Kadýn kardeþlerimizin yüzde 52'si kocalarý tarafýndan, kendi hayatlarýna dair karar vermek istedikleri için, boþanmak ve ayrýlmak istedikleri için öldürüldüler. 2013'te Kasým ayý itibariyle kaybettiðimiz kadýn kardeþimizin sayýsý 212'ye ulaþmýþ durumda. Bu gösteriyor ki 2012'ye göre bu yýl daha fazla kadýn cinayeti olmuþtur. Bakan Fatma Þahin'in kadýn cinayetleri azaldý demesi gerçeði yansýtmýyor" dedi. Ak Parti hükümetinin kadýnlarýn gerçek orum polisi tarafýn- örgütlü bir þe- Çdan kilde hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý öne sürülen ve kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren þebekeye yönelik düzenlenen þafak operasyonunda gözaltýna alýnan zanlýlardan 5 i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri, Çorum ve Yozgat ta örgütlü bir þekilde büyük ve küçükbaþ hayvanlarý deðerinin üzerinde fiyatta alýp önce peþinat verip, geri kalan kýsmýna ise senet düzenleyerek aldýklarý hayvanlarý deðerinden aþaðý fiyata satan grubu takibe almýþtý. Yaklaþýk 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardýndan Alaca da 30 ayrý adrese sabaha karþý baskýn düzenlenmiþti. Operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýnmýþ, þahýslarýn ev ve araçlarýnda yapýlan aramalarda 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 291 adet mermi ile suçta kullanýldýðý deðerlendirilen çok sayýda senet, hayvan pasaportu ve ajandasý ele geçirilmiþti. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan örgüt kurmak suretiyle Olay sonrasýnda aðýr yaralanan M.Y nin komþularý tarafýndan çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. M.Y. nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenilirken, eþi Ý.Y. ise polis tarafýndan gözaltýna alýndý. (AA) sorunlarý konusunda sessizliðini sürdürdüðünü ve kadýn cinayetlerini kýnayan tek bir söz dahi söylemediðine dikkat çeken Sanem Deniz Kural þunlarý söyledi: "Aile ve Sosyal Politi- Ýzmir 'Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu' eylem yaptý. kalar Bakaný Fatma Þahin konuþtuðunda ise kadýn cinayeti gerçeðini tanýmadýðýný ilan ediyor. Kendisine yöneltilen soru önergelerine verdiði cevaplardan bunu anlýyoruz. AKP döneminde çok sayýda konuk evi açtýklarýyla övünen Fatma Þahin 2013 yýlýnda tek bir konuk evi açtýklarýný söyledi. Her ilde kadýnlar öldürülürken AKP hükümeti 2013 yýlýnda sadece Uþak'ta bir konuk evi saðlamýþ durumdadýr. Devlete sýðýndýðý halde korunamadýðý için öldürülen Damla Ay kardeþimizle ilgili yapýlan soru önergesine de Fatma Þahin'den 'konukevinde kalma talebi yoktu' cevabý geldi. Elindeki imkanlarý kullanamayan ve bir tek konuk evi açan Fatma Þahin'e soruyoruz. Var olan konuk evlerinden yararlanmak isteyen kadýnlarýn öldürülmesi de mi o kadýnlarýn suçu? AKP'nin kadýn düþmanlýðý sürdükçe Aralýk ayýnda da her gün kadýn cinayeti haberleri almaya devam ediyoruz. 5 Aralýk'ta Baðcýlar'da öldürülen Nimet Çaðan, koruma baþvurusunda bulunduðunda polisler ona 'adýn çýkar evine dön' dedi. Nimet'i korumayan polisler ona ölümden baþka seçenek hayvan dolandýrýcýlýðý suçundan haklarýnda düzenlenen soruþturma ev- Çorum polisi þafak operasyonu düzenlemiþti. rakýyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlýlardan E.P., O.P., M.K., býraktý mý? 8 Aralýk günü Esenyurt'ta kocasý, Revzen Andaç'ý 'sýcak çorba yapmadýðý için' öldürüldü. Fatma Þahin, kadýn cinayetlerini büyütüyorlar diyerek kadýn katillerine cesaret veriyor. Bir kadýnýn yaþamý bir çorbadan daha mý deðersizdir? 9 Aralýk günü Hanife Akbaþ, Çorum'da barýþmak istemediði için öldürüldü. Fatma Þahin boþanmayý zorlaþtýrýrken Hanife kardeþimizin ölümüne neden olmadý mý? Biz buradan bir kez daha söylüyoruz. Fatma Þahin, bizim sorularýmýza cevap versin. AKP kadýn düþmanlýðýný sürdürmeye kararlýysa biz de kadýn cinayetlerini durdurmakta o kadar kararlýyýz." Konak Meydaný'nda yapýlan tüm eylemlerde baþrolde bulunan 6 sokak köpeði de bu eylemde yine görevlerinin baþýndaydý. Köpekler, açýklama boyunca katýlanlarýn üzerine atlayýp kendini sevdirdi, yanlarýnda oturdu. Bu ilginç görüntüler herkes tarafýndan ilgiyle izlendi. (DHA) Dolandýrýcýlýða 5 tutuklama A.K. ve. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn PAZARTESÝ 16 ARALIK Firari zanlý yakalandý Altýn ve deðerli eþya çaldýktan sonra kaçtýðý iddia edilen zanlý yakalandý. orum da iddiala- göre ayrýlma- Çra larý istendiði için intihar eden niþanlý çift, topraða verildi. Olay, geçtiðimiz Perþembe günü merkeze baðlý Güveçli köyünde meydana gelmiþti. Ýddialara göre, aileleri tarafýndan evlenmelerine izin verilmeyen Berat Özay önce niþanlýsý Güleser Uygur u vurup ardýndan orum un Kargý ilçesinde bir eve girerek 25 bin Çlira deðerinde altýn ve deðerli eþya çaldýktan sonra kaçtýðý iddia edilen zanlý yakalandý. Edinilen bilgilere göre, Kargý ilçesinde bir eve giren kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler 25 bin lira deðerinde altýn ve deðerli eþyayý çaldýktan sonra kayýplara karýþmýþtý. Bunun üzerine geniþ çaplý soruþturma baþlatan polis ekipleri parmak izlerinden eve giren hýrsýzlarýn K.T.(20) ve N.S. ye ait olduðunu tespit etti. Zanlýlardan K.T. olaydan bir gün sonra Ankara da kaldýðý otelde yanýnda bulunan 12 bin lira deðerinde 2 bilezik ve bir saatle birlikte yakalanarak gözaltýna alýnmýþtý. Olayýn ardýndan polis ekipleri diðer zanlý N.S. nin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Kargý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne baðlý ekiplerin titiz çalýþmasý sonucu zanlýnýn olayýn ardýndan Ýstanbul a kaçtýðý, burada bir gün kaldýktan sonra tekrar Kargý ilçesinde evine döndüðü bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri N.S yi evinde kýskývrak yakaladý. N.S nin evinde yapýlan aramalarda evden çaldýðý iddia edilen altýn ve deðerli eþyalara ulaþýlmazken, evin içerisinde gizlenmiþ 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ýlk ifadesinde suçlamalarý kabul etmeyen N.S., emniyetteki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edildi. Savcýlýk tarafýndan tutuklanan N.S., Tosya Cezaevi ne gönderildi.(ýha) Gençler topraða verildi ORUM'da, 'Bi- ayýrmak için Çzi muska dahi yaptýnýz' yazýlý not býrakýp intihar eden niþanlý çift Berat Özay ve Güleser Uygur'un anne ve babalarý jandarmaya ifade verdi. Kendilerine yöneltilen suçlamalarý kabul etmeyen her iki aile mensuplarý ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý KKTC'de vatani görevini yapan 20 yaþýndaki Berat Özay, üç gün önce memleketi Çorum'a izne gelerek 8 aydýr Berat Özay Güleser Uygur ayný silahla kendisi niþanlý olduðu yaþýndaki Güleser Uygur ile buluþup kendisine ait 66 PD 20 plakalý otomobille merkeze baðlý Güvençli Köyü'ne gitti. Berat Özay, iddiaya göre pompalý tüfekle önce niþanlýsýný, sonra da kendini vurarak intihar etti. Olayýn ortaya çýkmasýyla birlikte her iki tarafýn ailesi de büyük þok yaþadý. BIRAKTIK- LARI NOTTA AÝ- LELERÝNÝ SUÇ- LADILAR Niþanlý çift býraktýklarý notta ailelerine de tepkilerini dile getirdi. "Biz birbirimizi çok seviyorduk, sizlerin arasýndaki sorunlar bizi üzdü. Þimdi bizi ayýrdýðýnýz için mutlu oldunuz mu? Muska yaptýrýp bizi ayýrmaya dahi çalýþtýnýz" býraktýklarý yazýlý not üzerine jandarma soruþturmayý derinleþtirerek ailelerin ifadesine baþvurdu. Jandarmada ifade veren Berat Özay ve Güleser Uygur'un yakýnlarý ölüm haberi sonrasý sinir krizleri geçirirken, "Çocuklarýmýzýn hiçbir sýkýntýlarý intihar etmiþti. Genç niþanlýlarýn cenazeleri, Ankara Adli Týp Kurumu ndaki otopsinin ardýndan Çorum a getirildi. Özay ýn cenazesi Ulu Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta, niþanlýsý Güleser Uygur ise merkeze baðlý Sarýþeyh köyünde topraða verildi.(ýha) Aileler muska iddiasýný reddetti yoktu. 8 ay önce niþanlanmýþlardý ve asker dönüþü de evleneceklerdi" dedi. Herhangi bir muska yaptýrmadýklarýný ve neden bu yolu seçtiklerine anlam veremediklerini söyledi Berat Özay'ýn babasý Hüseyin ve annesi Þengül Özay ile kýzýn babasý Rüþtü ve annesi Sultan Uygur, ifadeleri sonrasý serbest býrakýldý. Berat Özay ve Güleser Uygur'un otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderilen cenazeleritopraða verildi. (DHA) Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Hitit Emlak Süleyman Ciðerci (Ç.HAK:30)

6 6 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Din Eðitimi ne ýþýk tuttular E Erol Taþkan ðitim Bir Sen Çorum Þubesi, düzenlediði panelle Türkiye de Din Eðitimi nin Problemleri ve Yaklaþýmlarý konusunu ele aldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panele Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli baþkanlýk ederken, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu panelist olarak yer aldý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda, konuþmacýlar Türkiye de din eðitiminde yer alan problemler ve çözüm önerilerini sýraladý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panelede din eðitimi tartýþýldý. Programa sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Kendi kök ve medeniyetimize uygun bir din eðitimi E ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, hayata müdahalenin yolunun eðitimden geçtiðini belirterek, din eðitiminin sadece Türkiye'nin deðil, dünyanýn bir sorunu haline dönüþtüðünü, Türkiye'nin kendi kök ve medeniyetine uygun bir din eðitimine ihtiyacý olduðunu söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Eþkil, eðitimin asla basite alýnacak bir deðer olmadýðýný, hayati bir önem taþýdýðýný belirtti. "Din eðitimi ko- Tahir Eþkil nusunda sadece Türkiye'de deðil, dünyada da çeþitli travmalar ve kýrýlmalar yaþýyoruz." diyen Tahir Eþkil, bir iþi yapmak kadar, doðru ve usulüne uygun yapmanýn da önemli olduðunu sözlerine ekledi. Eþkil, Türkiye'nin kendi köklerine ve medeniyetine uygun bir din eðitimi ile problemlerin üstesinden gelebileceðine iþaret Bilgi ve deðer üreten bireyler yetiþtirmeliyiz M ezhepçi yaklaþýmlarýn insanlarý biryüksek din öðretimine ikinci yaklabirine düþman ettiðini ifade eden þým ise Erol Güngör'e aittir. Güngör ilahiprof. Dr. Mehmet Evkuran, Türkiye'nin yatlara ve imam hatip okullarýna olumlu etrafýndaki bu ateþin Türkiye'ye sýçramayaklaþýr. Ona göre bu eðitim kurumlarýnmasý için bilgi ve deðer üreten bireyler yedan yetiþen öðrenciler hem Ýslam'ý doðru tiþtirilmesi gerektiðini, din eðitiminin saaktaran dersler almakta hem de dünyayý dece Türkiye'nin deðil, küresel bir sorun tanýtan sosyal ve fen dersleri öðrenmekve ihtiyaç halini aldýðýný söyledi. tedirler. Bu þekilde yetiþen gençlerin ileride ülkenin geleceðinde önemli oranda Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde Eðitim etkili olacaðýný ifade eder. Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen panelde konuþan Hitit Üniversitesi Cumhuriyet tarihi boyunca eðitim Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Öðretim özellikle de din eðitimi en çok tartýþýlan Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Türkive siyasal çekiþmelerin malzemesi yapýye'de Yüksek Din Öðretimi ve Ýlahiyatlar Prof. Dr. Mehmet Evkuran lan konu olmuþtur. Artýk küresel dünyada konulu konuþmasýnda, dünyada din öðretimi alanýnda bilgi ve deðer üreten, dünyayý tanýyan ve modern soartan bir ilgi olduðunu belirterek bunun tek bir nederunlarla yüzleþebilen bireyler yetiþtirmek zorundayýz. ne indirgenemeyeceðini ve farklý etkenlerin konuþulbu, sadece nakilcilikle sýnýrlý bir din eðitimiyle masý gerektiðini söyledi. saðlanamaz. Kendine güvenen, çevresiyle olumlu ve Ýlahiyat eðitimi ile ilgili iki ayrý görüþü masaya saðlýklý iliþkiler kurabilen, çözüm üretebilen, farklý yatýrarak, farklý bakýþ açýlarýný ele alan Prof. Dr. Evkuinanç ve düþüncedeki insanlarla empati kurabilen ve ran, sunumunu þöyle devam ettirdi; "Toplumlarýn ve dini doðru bilen bireyler yetiþtirmek hepimizin ortak bireylerin anlam arayýþý ve buna baðlý olarak da kimamacý olmalýdýr. Ýlahiyatlarýn programlarý ile ilgili son lik problemleri devam etmektedir. Kimlik arayýþý ve tartýþma göstermiþtir ki, din eðitimi üzerinden topluanlam konusunda ise en baþta gelen unsur dindir. Din, ma yön verme arzusu hala devam etmektedir. Bu tepediðer yandan toplumsal bir kurumdur ve diðer kurumden inmeci yaklaþým yanlýþtýr ve yeni problemler dolarla yoðun bir etkileþim içindedir. Bu nedenle hem ðurmaya adaydýr. Batý toplumlarýnda hem de ülkemizde din eðitimi koen doðru çözüm, bu alanýn birikimleri ve çaðýn nusu öncelikle ele alýnan alanlar arasýnda yer almaktagerekleri ýþýðýnda karþýlýklý görüþmelerle saðlýklý polidýr. tikalar geliþtirmektir. Mezhepçi yaklaþýmlarýn insanlatürkiye'de din öðretime bakýþta iki yaklaþým varrý birbirine düþman haline getirdiði günümüz dünyadýr. Bu yaklaþýmlarý iki aydýn ve düþünürümüz üzerinsýnda, eðer çevremizdeki yangýnýn bize sýçramasýný den ele alýp çözümlemek mümkündür. Ýlki Ali Fuad önlemek ve komþularýmýz da barýþ ve güven sunmak Baþgil'in din öðretimi hakkýndaki görüþleridir. Baþgil, istiyorsak, çatýþmacý ve doðmatik din anlayýþýna alterilahiyat ve diyanet konusunda dindar, alim, ahlaklý bir natif olan bize özgü bir din dilini üretmek zorundayýz. nesil yetiþtirme amacýný öncelemektedir. Ona göre Bu anlamda din eðitimi, sadece ulusal bir sorun deðil modern ilahiyat fakülteleri seküler kurumlardýr ve bölgesel ve hatta küresel bir sorundur. Türkiye'nin tadindar, ahlaklý ve faziletli bireyler yetiþtiremezler. Dirihsel ve bilimsel birikimiyle uyumlu bir yaklaþým ilayanete özerklik verilmesini savunan Baþgil, diyanetin hiyatlarýn katký ve desteði olmadan gerçekleþtirileihtiyaç duyduðu personeli yetiþtirmek için Yüksek Ýslam Enstitüleri'nin kurulmasý gerektiðini savunur. mez." ÝHL ler önemli bir boþluðu dolduruyor D oç. Dr. Adem Korukcu, Ýmam Hatip þekilde bu okulun çatýsý altýna girmeleri Okullarý'nýn eðitim ve öðretim hayatýnya da burada bir tas çorba içmiþ olmalada önemli bir boþluðu dolduran eðitim-öðrerý onlarýn yaþamlarýnda muhafazakâr bir tim kurumlarý olduðunu söyledi. etki yapacaðý þeklindedir. Eðitim Bir Sen tarafýndan düzenlenen Bu kurumlarýn ele alýnýp deðerlenpanelde konuþan Korukcu, kökleri 20'ýncý dirilmesi açýsýndan dikkate alýnmasý geasrýn baþlarýna dayanan Ýmam Hatip Okullareken bir husus da bu okullarýn mesleki rý'nýn büyük bir tarihi tecrübe taþýdýðýna iþaeðitim açýsýndan deðerlendirilmesi gereret etti. ðidir. Zira yükseköðretimin her tür programýna öðrenci yetiþtirmekle birlikte, Bu okullarda eðitim ve öðretim gören mesleki eðitim kurumu olarak açýlan bu öðrencilere dair iki türlü beklenti oluþtuðueðitim müesseselerinin temel fonksiyonun altýný çizen Doç. Dr. Adem Korukcu, nuna dair Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve "Birincisi, buraya gelen öðrencilerin dini yaþantýlarý itibariyle, iyi bir duruma ulaþabil- Doç. Dr. Adem Korukcu Ýlahiyat Fakülteleri gibi ilgili kurumlarca eleþtiriler gelmektedir. Ýmam-Hatip memeleri ve mezuniyet aþamasýnda da baþta zunu Týpçý, Hukukçu vb. yetiþtirmek din adamlýðý olmak üzere, iyi bir meslek edinmesi bekönemli olmakla birlikte, bu kurumlarýn yetkin imamlenmektedir. hatipler, vaizler, Kur'an Kursu öðreticileri yetiþtirmeleýkinci beklenti ise, buraya giren öðrencilerin bir ri birincil görev olarak tekrar gündeme getirilmelidir. þekilde bu okulun çatýsý altýna girmeleri ya da burada Dikkate alýnmasý gereken diðer bir husus da 2012 bir tas çorba içmiþ olmalarý onlarýn yaþamlarýnda muyýlýnda uygulamaya konulan seçmeli ders uygulamahafazakâr bir etki yapacaðý þeklindedir." dedi. sýyla birlikte normal ortaokul ve liseler ile Ýmam-Hatip Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim ÜyeOkullarý arasýnda ne tür bir iliþki oluþmuþ ya da fark orsi Doç. Dr. Adem Korukcu, konuþmasýný þöyle devam taya çýkmýþtýr? ettirdi, "Ýmam-Hatip Liseleri eðitim-öðretim hayatý2012 yýlýnda bu kurumlarýn orta kýsýmlarýnýn açýlmýzda oldukça önemli bir boþluðu dolduran eðitim-öðmasý ve katsayý farkýnýn kaldýrýlmasý gibi faktörlerle retim kurumlarýdýr. Ayný zamanda kökleri itibariyle 20. birlikte bu kurumlarýn okul ve öðrenci sayýsýnda önemasrýn baþýna dayanmasý ve Türk eðitim sisteminin en belirleyici kanun maddesi olan Tevhîd-i Tedrîsât Kanuli geliþmeler ortaya çýkmýþtýr. Bu geliþmeler kurum ve nu içerisinde ismi ve amaçlarý ile zikredilmiþ olmasý din eðitimi ve öðretimi tecrübemiz açýsýndan olumlu dolayýsýyla, bu kurumlarý en önemli ortaöðretim kudeðerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ancak sayýsal rumlarý olarak deðerlendirmek mümkündür. geliþmenin niteliksel geliþmeye dönüþtürülebilmesi Bu okullarýn tarihi tecrübesine baktýðýmýzda ise, için bu okullarýn Milli Eðitim tarafýndan belirlenen bu kurumlara bakýþýn genel itibariyle duygusal beklenfonksiyonlarý ve bu kurumlara karþý teveccüh gösteren tiler çerçevesinde þekillendiðini görmekteyiz. kiþi ve gruplarýn beklentilerini yerine getirip getirmedibu okullara gelen öðrencilere dair iki tür algý ve ðine dair teorik ve alan araþtýrýlmalarýnýn yapýlmasý gebeklenti bulunmaktadýr: Birincisi, buraya gelen öðrenrekmektedir. cilerin dini yaþantýlarý itibariyle, iyi bir duruma ulaþabu baðlamda tebliðde yeniden büyük kalabalýk bilmeleri ve mezuniyet aþamasýnda da baþta din adamöðrenci gruplarýna hizmet vermeye baþlayan bu kurumlýðý olmak üzere, iyi bir meslek edinmesi beklenmektelarýn eðitim sistemimiz açýsýndan ifade ettiði anlam ve dir. fonksiyonlarýný icra etme yeterliliði öðrenci görüþleri Ýkinci beklenti ise, buraya giren öðrencilerin bir çerçevesinde ele alýnýp deðerlendirilmiþtir." BÜLENT GÖKGÖZ Özgür-Der Çorum Þube Bþk. Suriyeliler Bizim Neyimiz Olur? Konu baþlýðýný uzatýp soruyu þu þekilde sorabilir isek cevap ta isabetli olur: Filistinliler, Doðu Türkistanlýlar, Mýsýrlýlar, Myammarlýlar, Iraklýlar, Afganistanlýlar, Çeçenistanlýlar, Bosnalýlar Anadolu toplumunun nesi olurlar? Afrika'dan Hint alt kýtasýna, Asya'dan Arabistan'a ve Balkanlara kadar uzanan coðrafyada yaþayan Müslüman ana unsurlar ile ilgimizin sebebi nedir? Yaklaþýk bir asýrdýr Anadolu toplumunun yüzünü Batýya çeviren kurucu elitler, ulusal aidiyetler üzerine inþa ettikleri Türkiye toplumunu sadece çizdikleri coðrafi sýnýrlara deðil, kavramsal ve zihinsel sýnýrlara da hapsetmeyi belli oranda baþardýlar. Sanal ve soyut ulusal kurgularla Eti ve Hititler üzerine Anadolu toplumunu, Asur, Babil, Fenikeliler üzerinden Ortadoðu toplumlarýný yeniden ikame etmek isteyen sömürgeci güçler ve yerli iþbirlikçileri, Ýslam coðrafyasýný ulusal sýnýrlara bölmekle iktifa etmeyip zihinsel Batýlýlaþmayý da dayattýlar. Böylelikle üst kimlik ve aidiyet ümmet tanýmlamasý yerini, etnik ve ulusal aidiyetlere hapsederek ötekileþtirdi. Hem Ýslami yaþama dair sembol ve öðretilerden koparýldý hem de ilerlemeye engel olanýn din olduðu tezleri Batý hayraný devþirilmiþ elit/aydýnlar eliyle de özendirildi. Ancak 20. yüzyýlda Islah ekolünün öncüleri ve Urvet'ul Vuska emekçilerinin ektiði öze dönüþ, sömürgeye direniþ ve muharref Ýslam anlayýþlarýna karþý Kur'an ve Sünnet'i önceleyen tohumlar, 21.yüzyýlda Ortadoðu intifadasý ile filizlenmeye, boy vermeye baþladý. Dünya Beþten Büyüktür! Güncel tartýþmalara konu olan ve hükümetin dýþ politikasýna yönelik eleþtirilerin temel odaðý "eksen kaymasý", "dýþ politikada yalnýzlaþma" söylemleri, bahse konu üst kimlik haline gelen/getirilen ulus bakýþýn sonuçlarý olarak tezahür etmekte. Doðrusu Ýslam dünyasýný yakýndan takip ettiðimizde gerçeðin tam tersi olduðunu, dýþ politika konusunda Ýslam hinterlandý ile olan ilginin yeniden kurulmasýnýn bütün coðrafya halklarýnda heyecan ve muþtu ürettiðini görebiliriz. Evet, Cumhuriyetin elitist ve Batýcý politikalarýndan bir kayma söz konusu oldu ancak bu kayma bahsedildiði gibi yalnýzlýða deðil, Ýslam birlikteliði ve adalet özlemine hasret duyan milyonlarýn dini ve fýtri taleplerine yönelik oldu. Batý ile sýnýrsýz müttefiklik yerine, halklarýn taleplerini ve haklarýný gözeten iliþki biçimine yetersiz de olsa evrilme söz konusu. BM eleþtirileri, NATO konsepti, iþgalci Ýsrail'e karþý tutunulan tavýrlar, IMF'den kopma, Ortadoðu coðrafyasýnda emperyalistlerin desteklediði diktatörlere karþý haklarýný talep eden milyonlarýn yanýnda yer alma, küresel güçlerden baðýmsýz inisiyatif sergilenen Çözüm Süreci, Balkanlardan Afrika'ya kadar uzanan coðrafyada siyasi-ekonomik politikalar geliþtirebilme ve küresel ölçekte siyaset alaný açabilme gibi olumluluklar alýþýlmýþ ulusalcý dýþ politika konsepti açýsýndan ezber bozucu uygulamalar oldu. Suriye'de devam eden katliam ve Mýsýr'daki darbe süreci dünyanýn, BM beþlisinden ibaret olmadýðýný göstermiþ oldu. Türkiye'nin dýþ politika felsefesi, dünya beþten büyüktür ifadesinde kendini bulmakta. Ýslamofobi odaklý yerel ve küresel medyada yer alan Dýþiþleri Bakaný ve MÝT müsteþarýna yönelik hedef gösterme çabalarýnýn da temeli, eksenin olmasý gereken çizgiye giriyor olmasýndan kaynaklandý. Ulus Kimlik ve Sýnýrlar Çözülüyor 2010 yýlýnýn sonlarýnda baþlayan diktatörlükleri devirme süreci, ulus kimlik ve politikalarýna itirazý da içeren bakýþ açýsýyla aðýr bedeller ödeyerek geri dönüþü mümkün olmayan yoluna devam ediyor. Küresel sömürgeci güçlerin Tunus, Yemen, Mýsýr ve Libya devrim süreçlerinin ardýndan kaybettikleri inisiyatifi elde edebilmek için; Suriye'de diktatör Esed'i, Mýsýr'da cunta yönetimini desteklemesi ve Suriye'de, Gazze'de, Mayammar'da, Doðu Türkistan'da yaþanan insanlýk trajedisine timsah gözyaþlarý dökmesinin de sebebi. Bangladeþ'te Cemaat-i Ýslami liderlerinden Abdulkadir Molla'nýn hukuksuz yargýlama neticesinde idam edilmesine Batý dünyasýnýn 'dostlar alýþveriþte görsün' kabilinden itirazlarýný da bu çerçevede deðerlendirmek gerekir. Aslýnda Ortadoðu uyanýþý, 21.yüzyýl Ýslam dünyasýnýn Batý dünyasý ile hesaplaþmaya baþlamasý ve kendini yeniden üretmesiyle güçlü bir itirazýn ortaya konulmasýnýn adýdýr. Ýslami kimlik/ýslam ümmeti odaklý þekillenen itiraz, þüphesiz Batý dünyasýnýn korkularýný besleyen en önemli sebeplerden. Rusya, Ýran ve Çin bloðunun ürettiði Doðu emperyalizmi ile Batý emperyalizmi; Ortadoðu halklarýnýn itirazý, fýtri ve Ýslami taleplerinin görünürlüðü karþýsýnda kimyasal ve konvansiyonel saldýrýlarýna raðmen Baas rejiminin ortak paydasýnda buluþtu. Suriye üzerinden 'cihadist Müslümanlar', ile 'radikal unsurlarla mücadele' konsepti, bahse konu güçler tarafýndan Ortadoðu uyanýþýna kara çalmak isteyen önemli propaganda malzemesi ve hedefi haline getirildi. Ýslami Kimliðimize Sahip Çýkmak, Suriyelilere Sahip Çýkmayý Gerektirir! Özelde Suriye direniþine ve mazlum Suriye halkýna sahip çýkmak, esasen tüm dünya halklarýnýn diktatörlere karþý verdiði mücadeleye, insani ve Ýslami taleplerine sahip çýkmakla eþanlamlýdýr. Bombardýmandan, açlýktan ve soðuktan donarak can verenlere sahip çýkmak, dinimizin bizlere yüklediði asli vazifelerdendir. Rehberimiz Kur'an ve önderimiz Hz. Muhammed(sav)'in çizdiði yol; Müminler ancak kardeþtir ilkesi gereðince Ensar Muhacir dayanýþmasýný omuzlamaktýr. Gerek Suriye direniþi hakkýnda ileri sürülen kirli propagandalara karþý akl-ý selim olmak, gerekse de insani yardým noktasýnda duyarlýlýklarýmýzý gözden geçirmemiz önceliklerimizden olmalýdýr. Eðer, soðuktan donarak can veren bebelerin hesabýnýn hepimizden sorulacaðý bir dine inanýyor isek ve vicdanlarý sarsan görüntüler karþýsýnda 'ben de bir þeyler yapmalýyým!' diyebiliyorsak vakit geç olmadan Rabbimize mazeret olabilecek hareketi de kuþanmalýyýz.

7 Vizyona girdiði ilk 3 günde 52 bin 838 kiþi ile buluþan filmi Çorum'da ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi Çorumlu Düðün Dernek'te Metropol Bahar (MB) Sinemasý Müdürü Mustafa Karamemiþ. Filmi ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi. BKM yapýmý Düðün Dernek filmi, Çorum'da da büyük bir ilgiyle izleniyor. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Merzifon Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ýlk olarak Kaymakam Mehmet Fatih Geyim'i ziyaret eden Baþköy, iadeyi ziyaret nedeniyle Merzifon'a geldiklerini belirtti. Baþköy, "Bunun dýþýnda da biz bir komþuyuz. Komþuluk hukuku gereði bazen gelip gitmemiz gerekir. Çünkü komþuluk bazen akrabalýktan bile önce gelir. Müþterek yaptýðýmýz iþler de oluyor. O Vali Merzifon u ziyaret etti konularda da zaman zaman ziyaret yapmak gerekiyor. Ziyaretimizi tamamladýðýmýzda tekrar Çorum'a döneceðiz" dedi. Kaymakamlýk ziyareti sonrasý, meydaný gezen ve Belediye Baþkanlýðýna geçen Vali Baþköy'e, Belediye Baþkaný Mehmet Kadri Aydýnlý tarafýndan belediye hizmetleri anlatýldý. Baþköy, ilçe merkezindeki tarihi yerleri de gezdi.(aa) Enise Aðbal Aralýk'ta vizyona gi- ve ilk üç günde 6ren 52 bin 838 izleyici ile buluþan BKM yapýmý Düðün Dernek filmi, Çorum'da da büyük bir ilgiyle izleniyor. Öyle ki; filmi izlemek isteyenler biletini günler öncesinden alýyor yýlýnda Çalgý Çengi filmiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi, vizyona giren yeni filmleri Düðün Dernek'le de ayný baþarýyý yakaladý. Selçuk Aydemir'in yönettiði filmin baþrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Þinasi Yurtsever, Ýnan Ulaþ Torun, Zerrin Sümer gibi büyük ve güçlü bir kadro eþlik ediyor. Filmi, vizyona girdiði ilk gün Çorumlu sinemaseverlerle buluþturduklarýný belirten Metropol Bahar (MB) Sinemasý Müdürü Mustafa Karamemiþ, filmin ilk hafta 3 bin 500 kiþi tarafýndan izlendiðini ve 2. haftayý da ayný sayýda izleyici ile tamamlayacaklarýný söyledi. Seyircinin ilgisinden oldukça memnun olduklarýný ifade eden Karamemiþ, filmin 'den 0'e her yaþtan izleyicisi olduðunu da vurguladý. 'Entarisi Dým Dým Yar' fenomen oldu Ýlk haftasýnda 1 milyon 86 bin 80 kiþiyi kahkahalara boðan filmin vazgeçilmesi haline gelen Entarisi Dým Dým Yar adlý Sivas türküsü de fenomen oldu. Sosyal medyada milyon 9 bin 19 kez izlenen video klip, en sevilen videolar arasýnda yerini aldý. Film hakkýnda Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu da kaleme aldýðý film Sivas'ta geçiyor. Düðün Dernek'te olaylar þöyle geliþiyor: Sivas'ýn Esenyurt köyünde yaþayan Ýsmail'in oðlu Tarýk bir gün yurtdýþýndan çýka gelir. Önce memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altýndaki asýl neden çabuk ortaya çýkar. Tarýk görevli olarak çalýþtýðý Letonya'da Monica adlý bir kýzla beraberdir ve ayný ülkede çalýþmak için tek yol evlenmeleridir! Kendisinin olurunu almaya gelen oðlunu düðünsüz evlendirmemeye kararlý olan Ýsmail, Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öðretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlý-sözlü bir düðün hazýrlýðý içerisine girer... ali Sabri Baþköy, VAnadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Harun Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu. Ziyaret sýrasýnda; Anadolu Gençlik Derneði Genel Sekreteri Halil Adýgüzel, M.Sami Koçak, Emrah Öztekin, Þemsettin Yer, Sefa Kýr, Ýhsan Öztürk ve Mümin Temur da hazýr bulundu. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi olarak ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Þube Baþkaný Harun Kaplan, Vali Baþköy'e Anadolu Gençlik Derneði nin Çorum a faaliyetleri ve bu baðlamda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Gençlerin STK larýn vermiþ olduðu hizmet ve eðitim imkânlarýndan istifade etmelerinin önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, Çorum Þube Baþkaný Kaplan Mustafa Demirer ali Sabri Baþ- hafta sonu Vköy ün mesaisini esnaf ayýrdýðý bildirildi. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, hafta sonu mesaisini ziyaretlere ayýran Vali Sabri Baþköy bu kapsamda Gökgözler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ile Feyzan Hotel yönetimine ziyarette bulundu. Ýlk ziyaret Gökgözler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ne Ýlk olarak Gökgözler Aðýz ve Dýþ Saðlýðý Polikliniði sahibi Diþ Teknikeri Halil Gökgöz e ziyarette bulunan Vali Baþköy, poliklinik ve çalýþmalar KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Vali Sabri Baþköy, Feyzan Hotel yönetimini ziyaret etti. Hafta sonu mesaisini esnafa ayýrdý Baþköy, ilk ziyaretini Gökgözler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ne yaptý. hakkýnda Halil Gökgöz den bilgi aldý. Ziyarette Çorum un ilk diþ ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ndeki ziyaretinin ardýndan Vali Sabri Baþköy, köy ün esnaf ziyaretlerinden oldukça memnun olduklarýný ifade hekimlerinden Tahir Feyzan Hotel yö- eden otel sahipleri Erköy ün Kayýþoðlu da bulundu. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði sahibi Diþ Teknikeri Halil Gökgöz, netimini ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Feyzan Hotel de incelemelerde de bulunan Vaten ve Avcýoðlu, nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy e teþekkür ettiler. Vali Baþköy ün zili Baþköy, otel sahipleri Zaman zaman esnetimini yaretinden çok memnun olduklarýný ifade et- Yaþar Erten ve Vahit naflarý ziyaret etmeye ti. Avcýoðlu ile otel yöneticisi Cüneyt Can- Baþköy, esnaflara iþle- çalýþtýðýný belirten Vali Feyzan Hotel yönetimine Ziyaret taþ dan bilgi aldý. rinde bereketli ve bol Vali Sabri Baþ- kazançlar diledi. Gökgözler Aðýz Gençlerin yetiþmesinde STK lar önemli ve yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çaðrý Vakfý na ziyaret Çaðrý Vakfý na Vali Sabri Baþköy, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy, Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý ný ziyaret etti. ziyaret Vali Sabri Baþköy, Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ýade-i ziyarette; yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Þahin, Hasan Algül, Davut Sayýn, Osman Þimþek ve Mahmut Yabacý da hazýr bulundu. Vali Sabri Baþköy ün ziyaretinden onur duyduklarýný belirten Çorum Çaðrý Vakfý Baþkaný Halil Gökgöz, nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti ve Çaðrý Eðitim Vakfý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Gençlerin yetiþmesinde sivil toplum kuruluþlarýna önemli görevler düþtüðünü belirten Vali Baþköy, Türkiye nin geleceði olan gençlere hizmet etmenin ulvi bir görev olduðunu belirterek Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Gökgöz ve yönetim kurulu üyelerine çalýþmala- Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. S.S. Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mustafa Þentürk (Ç.HAK:36)

8 8 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti T ürkiye genelinde olduðu gibi Çorum da da çok sayýda müridi bulunan önder þahsiyetlerden Galibi Vakfý kurucusu Galip Hasan Kuþçuoðlu (9), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Galip Hasan Kuþçuoðlu, 6 Aralýk Cuma günü yaptýðý cuma sohbeti ardýndan rahatsýzlanarak Antalya Özel Memorial Hastanesi'ne kaldýrýldý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn da hastanede ziyaret ettiði Galip Hasan Kuþçuoðlu,n önceki gece yarýsý hayatýný kaybetti. Ailesi ve yakýnlarý tarafýndan sabaha karþý hastaneden alýnan Hacý Galip Kuþçuoðlu'nun Galibi Vakfý kurucusu Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. cenazesi dün ikindi namazýna mütakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ýstanbul Beylikdüzü nde bulunan vakýf külliyesinde defnedildi. 10 yýl önce Antalya'ya yerleþen Kuþçuoðlu, vakýf faaliyetlerini buradan yürütüyordu. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý diler. Galip Hasan Kuþçuoðlu 1919 yýlýnda Çorum'da derviþ anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluðu, Kadiri ve Rufai Þeyhi Ali Ahýskavi'nin yanýnda geçen Kuþçuoðlu, târikten icazetli Çorumlu Þeyh Hacý Mustafa Anaç'ýn hizmetinde bulunarak ondan tasavvuf ilmi tahsil etmiþtir. Amcasý H.Bekir Kuþçuoðlu Mevlevi ve Nakþi Þeyhidir. Çocukluðu tasavvufi ortamlarda geçen Galip Hasan Kuþçuoðlu, tek eþli olup ailesinin geçimini mobilya ustalýðý ve tüccarlýk yaparak temin etti. Tasavvufa baðlý olan Galip Hasan Kuþçuoðlu 1950 yýlýnda Ali Sezâî Kurtaran'ýn Halifesi Kadiri ve Rufai Þeyhi Mustafa Yardýmedici'ye intisab(þeyh i vesile bilerek Allaha verilen söz) etmiþ, 1956 yýlýnda halifeliði (icazet) verilmiþtir.1993 senesinde Galibi tarikatýný tesis etmiþ ve sistemleþtirmiþtir. Keçiören Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Nihat Yýldýz'ýn babasý Ýbrahim Yýldýz vefat etti. Ýbrahim Yýldýz vefat etti K eçiören Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Nihat Yýldýz'ýn babasý Ýbrahim Yýldýz vefat etti. Merhumun cenazesi cumartesi günü Kiranlýk köyünde topraða verildi. Bir süre önce rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan Ýbrahim Yýldýz, tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte Baþkan Molla Abdulkadir'den Ýskilipli Atýf Hoca'ya... Ýdam! M olla Abdulkadir 'den Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir susturma yöntemi olarak idam... Yýlmaz Bilgen Son dönemde küfrün önderlerine karþý sayýsýz cephede can veren ümmetin þehitlerine bugün Gulam Azam'da dahil oldu. Yine soðuk bir kýþ günü ve yine yürekleri daðlayan bir 'Ýdam'.Týpký Þubat 1926 da olduðu gibi.suçlarý Ýslam'ýn izzetini temsil eden alim olmak Her ikiside zalim iktidarlara karþý Halkýnýn deðerlerini savundular.alim mesuliyetini yüklenen her Mümin gibi tuðyan ehline diz çökmektense ölümü Þeref bildiler..ve tereddüt etmeden ölüme yürüdüler Zalim ve Yýlmaz Bilgen in yorumu Islahhaber.net te yer aldý. katillerle Mahþer günü Hesaplaþacaðýz' demiþti Ýskilipli Atýf Hocaefendi Ondan 8 yýl sonra Bangladeþ zindanlarýndan Ýdama perva etmeyen Gulam Azam (Molla Abdullah) ta : ' Allahýn izniyle zalimlere asla boyun eðmeyeceðim.dünye vi hiç bir otoriteden de af ve hayat hakký istemeyeceðim' diye haykýrýyordu yýlýnýn yargýç görünümlü cellatlarýna 'savunma yapmamý gerektiren bir suçum yok' diyerek meydan okuyan Ýskilip Atýf Hoca'nýn benzeri tavrý Bangladeþ zindanlarýnda esir tutulan Molla Abdullah sergiledi. Atýf Hoca asýldýðýnda yaþý 51 idi.molla Abdullah ise 91 yaþýnda Hakka yürüdü Bangladeþ hükümeti ve uluslararasý savaþ suçlarý mahkemesi çetesi 2010 yýlýnda 3 kiþinin ölümünden suçlu tutarak önce ömür boyu hapse mahkum ettiler Þehit Gulam Azam'ý..Sonra görülen lüzum üzerine idamýna karar verdiler Molla Abdullah 191 yýlýndaki Bangladeþ'in Pakistana karþý verdiði baðýmsýzlýk savaþýndan ötürü mahkul edildi.aradan 2 yýl geçmil olmasýna raðmen 3 kiþinin ölümüne sebebiyet vermekten 91 yaþýnda bir alimi katleden anlayýþ her gün sistematik olarak 100 cana kýyan Beþþar Esed'e ise imakn tanýmaya ve destek olmaya devam ediyor.. Soðuk bir kýþ günü yüzleþtiðimiz Molla Abdullah'ýn idamý halen hesabý sorulamayan Ýskilipli Atýf hoca efendinin katledilmesiyle birçok benzerlik taþýmakta. Þapka devriminden çok önce yazýlan 'Frenk Mukallitliði' ne kadar idam için uydurma bir iddia olmuþsa Molla Abdullah'ýn 1 yýl önce savaþ suçu iþlediði iddiasýda o derece gülünç ve zavallýcadýr. Yýldýz'ý acýlý gününde yalnýz býrakmadý. Belediye Baþkaný Muzafer Külcü ile yardýmcýlarý cenazeye katýldý. Fatih Þanöz K Emre Kut ýsa adý TÜRKAV olan Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý Çorum Temsilciliði Hüseyþin Nihal Atsýz'ý anma programý düzenledi. TÜRKAV'ýn Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý Çorum Temsilciliði Hüseyþin Nihal Atsýz'ý anma programý düzenledi. vakýf üyeleri katýldý. Baþkaný Ýsmail Lek, Azap Ahmet Sokak Merkez Ýlçe Baþkaný Gurbetçi Þahin Ýþ Programda Hitit Zeki Aþgýn, Vakfý Merkezi'nde bulunan Üniversitesi Öðretim Baþkaný Arslan Çevik, yeni merkezinde dün Görevlisi Fatih Þanöz, Kamu Sen'e baðlý bazý akþam gerçekleþtirilen 'Fikirleriyle Atsýz' sendika baþkanlarý ile programa MHP Ýl baþlýklý bir sunum TÜRKAV dan hayýrlý olsun ziyareti T ürkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi, Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Aslan Çevik ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiðimiz günlerde gerçekleþen genel kurul ile tekrar Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný olan Mahmut Alparslan ve Yönetim Kurulu üyelerine hayýrlý olsun diyerek baþarý dileklerini iletti. Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý Türk Eðitim Sen i ziyaret etti. KUTLAMA Kamu Emekçileri Sendikalarý Çorum Þubeler Platformu cumartesi günü bildiri daðýttý. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ Recep Mebet amu Emekçileri Sendikalarý Çorum KÞubeler Platformu önceki gün Eðitim Sen önünde toplanarak bildiri daðýttý. AK Parti Hükümeti'nin hazýrladýðý bütçeye tepki gösteren KESK üyeleri, Gazi Caddesi'nde vatandaþlara bildiri daðýttýlar. Bildiri daðýtýmýna KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeleri katýldý. KESK Çorum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek, bütçeye tepki için 19 Aralýk Perþembe günü greve çýkacaklarýný da cenaze merasimine katýlarak Nihat Nihal Atsýz'ý andýlar * islahhaber.net KESK bildiri daðýttý Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Nurettin Karakaya 'yü Bildiri daðýtýmýna KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeleri katýldý. (Ç.HAK:33) yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Halil Demiral

9 PAZARTESÝ 16 ARALIK Gizli buzlanma riskine dikkat! H ava sýcaklýðýndaki düþüþler Çorum da buzlanma riskini artýrýyor. Yetkililer, sürücüleri yollardaki gizli buzlanmaya karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor. Trafikte büyük tehlikelere neden olan gizli buzlanmaya dikkat çeken yetkililer, Yollardaki bazý kritik noktalarda görülen gizli buzlanma kazalara davetiye çýkarýyor uyarýsýnda bulundular. Gizli buzlanmanýn, sabaha karþý yaðan çið ve kýraðýnýn yol üzerinde donmasý nedeniyle meydana geldiðini anlatan yetkililer, Köprü ve viyadükler ile yan rüzgârlarý çok fazla alan yüksek yerler, gizli buzlanma riski en yüksek yerler diye konuþtular. OTOPARK a açýklamalarda bulunan yetkililer, gizli buzlanma ve sürüþ teknikleri hakkýnda þu bilgileri verdiler: Sürücüler, yaðýþlarýn ardýndan gizli buzlanma bekler. Halbuki, gizli buzlanma için herhangi bir yaðýþa ihtiyaç yok. Sürücüleri aldatan en önemli faktör budur. Gizli buzlanmayý tetikleyen en önemli unsurlardan biri çið. Sýcaklýðýn eksi derecelere düþtüðü bölgelerde çið, buza dönüþür ve buna da gizli buzlanma denir. Son zamanlarda yaþanan kazalarýn birçoðu sabaha karþý ya da sabah saatlerinde çiðin gizli buzlanmaya dönüþmesi nedeniyle meydana geldi. Gizli buzlanmada sürücülerin dikkat etmesi gereken konulardan en baþta geleni hýz. Gizli buzlanma ilk olarak köprüler, viyadük, tepe üstleri gibi çok fazla rüzgar alan, yan rüzgarlardan çok fazla etkilenen yollarda oluþur. Kazalarýn büyük bir bölümü bahsettiðimiz bu yerlerde meydana gelir. Sürücülerin bu gibi yerlere girerken hýzlarýný düþürmeleri gerekir. Ayrýca, bu tür yollarda öndeki araçla takip mesafesi artýrýlmalý. Frene veya direksiyo- Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. SÜRÜCÜLERE ÖNERÝLER Gizli buzlanmanýn olduðu zamanlarda direksiyon hareketlerine de dikkat edilmeli. Bu nedenle sürücüler, sert direksiyon hareketlerinden kaçýnmalý. Zaten takip mesafesi iyi olan bir sürücü sert direksiyon hareketi yapmak zorunda kalmaz. Ani þerit deðiþimi yapýldýðýnda, araçlarýn yerle temaslarý çok çabuk kaybolur. Bu durumda aracýn kontrolden çýkarak bariyerlere çarpma olasýlýðý çok yüksek olur. Burada önemli noktalardan biri de þüphesiz lastikler. Kýþ lastiklerini kullanmayan sürücüler, çiðde ve gizli buzlanmada yine tehlikeye maruz kalýrlar. Çünkü normal lastikler derece ve üstünde, kýþ lastikleri ise derece ve altýnda maksimum performans sergiler. Kýþ lastiði kullanan sürücüler, çið ve gizli buzlanmanýn olduðu yerlerde daha avantajlý olurlar. Çünkü bu sürücülerin araçlarý yere daha iyi tutunur. Sürücülerimizin dikkat etmediði unsurlardan biri ise gizli buzlanma levhalarý. Bu levhalarýn görüldüðü yerlerde ayaklar gaz pedalýndan çekilmeli, pedallara çok yumuþak davranýlmalý, direksiyon hareketleri sakince yapýlmalý. Gizli buzlanma levhalarýnýn bulunduðu yerler, sabit sürüþün izlenmesi gereken yerlerdir; ama sürücülerimiz ne yazýk ki buna pek dikkat etmiyor. Levhalarýn görüldüðü yerlerde sabit hýzda seyretmekte fayda var. Bu nedenle vites deðiþimleri çok fazla önerilmiyor. Sürücüler, yollardaki gizli buzlanmaya karþý uyarýldý. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C 1. Attraction 2011 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.2 ELX 2005 Fiat Fiorino 1.3M.jet C Act 2011 Fiat Punto POP 1. Fire 2012 Fiat Tipo 1.6 SX 1995 Ford Transit ConnectT220S 2006 Hyundai Accent 1.3 LS 1998 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Honda Civic 1.6 Premium 200 Honda Civic 1.6 Elegance 2012 Mercedes 200 E 1990 Opel Astra 1.6 GL 1996 Opel Astra 1.6 GL 2000 Opel Astra 1.6 CD 2001 Opel Corsa 1. GLS 1999 Opel Vectra 2.0 GLS 199 Opel Vectra 2.0 DI Comfort2001 Peugeot HDi XR 200 Peugeot VTi Prem2010 Peugeot Partner Tepee Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa RNE 1998 Renault Broadway GTE 1992 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5DCI M 2008 Renault Megane 1.6 Expres 2002 Fiyatý (TL) 32 bin 16 bin bin 2 bin 2 bin bin 15 bin 9 bin bin 32 bin 51 bin 1 bin 13 bin 18 bin 19 bin 13 bin 11 bin 20 bin 19 bin 3 bin 30 bin bin 11 bin 6 bin 15 bin 2 bin 19 bin Renault Megane 1.6Dynam 200 Renault Toros STW Skoda Octavia 1.6 Ambient 2012 Tofaþ Doðan L Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 WT-ÝSol2001 Toyota Corolla 1.6 Sol Aut 2003 Toyota Corolla 1.6 Sol 2006 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Caddy 1.6 TDI 2012 Volkswagen Golf 1.6 Comf 2001 Volkswagen Passat 1.8 T 199 Volkswagen Passat 1.8 T C bin 500 bin bin 6 bin bin 13 bin bin bin 2 bin 2 bin bin 0 bin 20 bin 21 bin bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 100V bin Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio 1998 bin 500 Peugeot Boxer bin VW Transporter 2.5 TDI bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. TAM DONANIMLI CÝTROEN C- ELYSEE SADECE TL ARALIK AYI KAMPANYAMIZ HAKKINDA DETAYLI BÝLGÝ ALMAK, CÝTROEN C- ELYSEE YÝ YAKINDAN GÖRMEK ve TEST ETMEK ÝSTEYEN HERKESÝ PLAZAMIZA BEKLÝYORUZ. ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:1908) ANÝ FREN ve MANEVRAYA DÝKKAT! na ani bir þekilde müdahale edildiði zaman araç kaymaya baþlar. Televizyonlarda izlediðimiz kaza görüntülerine yansýdýðý gibi, araçlar bariyerlere çarpabilir, takla atabilir. Sonuçlarý ise üzücü olur. O yüzden sürücülerin hýzlarýný ayarlamalarý gerekir. Takip mesafesi mutlaka normal þartlardan 3 katýna çýkarýlmalý. Bu tip yollarda gizli buzlanmadan etkilenilmemesi için takip mesafesinin 6 saniyeye kadar çýkarýlmasý gerekir. ANKARA YOLU 1. KM. NO: 15 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Dodurga nýn sulama projesi tamamlandý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Büte Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Dodurga nýn uzun süreden bu yana beklediði sulama projesinin tamamlanarak DSÝ 15.Bölge Müdürlüðü nün onayýndanmg eçtiðini bildirdi. bin dönüm alaný sulayacak olan projenin maliyeti 5 milyon lira. Ana kanal uzunluðu bin metre olan Dodurga sulama projesi ile Berk, Dodurga ve Çiftlik köyü arazileri sulanacak. Toplam þebeke uzunluðu 1 bin metre olarak planlanan Cahit Baðcý proje son yýllarda organik tarým ile gündeme gelen ve bu konuda iddialý olan Dodurga ilçesi açýsýndan son derece önemli bulunuyor. Sulu tarýma açýlacak olan arazilerde önemli oranda verim artýþý saðlanacak. Milletvekili Baðcý, Bugüne kadar söz verdiðimiz hiç bir iþi ne unuttuk ne de milletimize unutturduk. Milleti aldatma üzerine bir siyaset ve söylem asla benimsemedik. Seçimden seçime millete gitmedik. Allah ýn izniyle baþýmýz dik ve verdikleri sözlerin sevinci ve mutluluðu ile suyun toprakla Kanserli Hastalar Dayanýþma Derneði Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Hülya Karabýyýk güven tazeledi Erol Taþkan K bin dönüm alaný sulayacak olan projenin maliyeti 5 milyon lira. Nene Hatun Parký yenilendi O Osmancýk Belediyesi, yeni park yapýmýnýn yaný sýra eski parklarý da yenilemeye devam ediyor Yaklaþýk 2 dönüm alana sahip parkta çalýþmalar sürüyor. smancýk Belediyesi, yeni park yapýmýnýn yaný sýra eski parklarý da yenilemeye devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda Çay Mahallesi Nene Hatun Ýlkokulu yanýnda bulunan Nene Hatun Parký yenilendi. Yaklaþýk 2 dönüm alana sahip parkta yapýlan yenileme çalýþmalarýnda dýþ mekan bireysel spor aletleri, kauçuk oyun grubu, kauçuk zemin kaplamalarý, park hizmet büfesi, bay bayan tuvaletler, ilave oturma alanlarý yapýldý. Kötü bir görünüm arz eden beton çevre çitleri sökülerek park etrafýna kaldýrým yapýldý. Park donatý elemanlarý tümüyle yenilendi. Yenilenen parkta kendi elleriyle fidan dikimi yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Yeþil alan konusundaki duyarlýlýðýmýzý, göreve geldiðimizden bu yana ilçemize kazandýrdýðýmýz 32 park ispatlamaktadýr. Þimdiye kadar bir dönem içinde bu kadar park yapýmý ve yenilemesi yapýlmamýþtýr. Nene Hatun Parký da yenileme çalýþmalarýmýzýn en son örneðidir. Burada oyun oynayan çocuklarýmýzýn güvenliði için oyun gruplarýný yeniledik, düþme durumunda çocuklarýmýza zarar gelmemesi için zemin kaplamalarýnda kauçuk kullandýk. Mahalle sakinlerinin faydalanmasý için yürüyüþ yollarý yaptýk. Ayrýca parkýmýzýn hemen yanýnda bulunan Nenehatun Ortaokulu ve Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi nde eðitim gören çocuklarýmýzýn parkýmýzdan azami ölçülerde faydalanmalarý için gerekli düzenlemeleri gerçekleþtirdik. Bu parký mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine yeniledik. Hemþerilerimizden gelen talepleri deðerlendirmeye devam edeceðiz. Biz onlara hizmet için burdayýz, gece gündüz onlar için çalýþýyoruz. diyerek, yenilenen parkýn hayýrlý olmasý dileðinden bulundu. anserli Hastalar Dayanýþma Derneði (KANDER) Baþkaný Hülya Karabýyýk, dün gerçekleþtirilen genel kurulda tekrar baþkan olarak seçildi. Tek liste ile yapýlan genel kurul, dernek merkezin gerçekleþtirildi. Hacý Mehmet Türkoðlu'nun baþkaný olduðu divan heyetinde Emrullah Aðýrbaþ katip, Ömer Ali Yýldýz da üye olarak görev aldý. Gündem maddelerinin görüþüldüðü genel kurulda, dernek üyelerini çalýþmalar hakkýnda bilgilendiren Hülya Karabýyýk, çalýþmalarýn artarak devam edeceðini belirterek, katký veren herkese teþekkür ettiðini ifade etti. Yapýlan seçimlerden sonra, yönetim ve denetim kurulu üyeleri þu þekilde oluþturuldu; Yönetim Kurulu: Hülya Karabýyýk, Hülya Kazanaçmaz, Zeynep Gödek, Bekir Þahin, Osman Topçal. Denetim Kurulu: Abdullah Tekin Kerman, Mehmet Türkoðlu, Murat Yýldýrým. Genel kurulda, gündem maddelerinin görüþüldü. Dernek üyeleri görüþlerini dile getirdi. Yapýlan seçimlerden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeleri oluþturuldu. Turnelere hýz verdiler S Baþkan Yazýcý, Hemþerilerimizden gelen talepleri deðerlendirmeye devam edeceðiz. Biz onlara hizmet için burdayýz2 dedi. Tek liste ile yapýlan genel kurul, dernek merkezin gerçekleþtirildi. amsun Devlet Opera Balesi Müdürü Volkan Kýran, Türkiye'deki en genç ve en yeni operalardan birisi olduklarýný söyledi. Türkiye'deki mevcut 6 opera ve bale müdürlükleri içerisinde en son kurulanýn Samsun olduðunu ifade eden Volkan Kýran, "Operamýz kurulduðu günden itibaren sadece Samsun'da deðil, bölgedeki boþluðu doldurmak için elinden gelen çabayý sarf ediyor. Sinop, Çorum, Ordu, Trabzon gibi çevre illerde sürekli turneler düzenliyoruz. Yoðun bir repertuarla birlikte Samsun'da sanat sevenlerle buluþmak üzere bu sezon perdelerimizi açtýk. Sezona ünlü Broadway müzikali Batý Yakasý Hikayesi'ni yaparak baþladýk. Ardýndan Bircan ve Sara Operasý'ný Samsunlu sanatseverlerle buluþturduk" dedi. Yeni yýlda da çok keyifli bir sezonun izleyicileri beklediðini vurgulayan Samsun Devlet Opera Ve Balesi Müdürü Volkan Kýran, "Mozart'ýn Sihirli Flüt Operasý ve her þeyi ile Samsun Operasý tarafýndan yazýlmýþ, bizim sanatçýlarýmýz tarafýndan sahnelenecek. Masal Þatosu isimli çocuk oyunu küçük sanatseverlerle buluþacak. Devamýnda dünya literatürüne girmiþ 2 perdelik bale gösterisini sergileyeceðiz. Yoðun bir sanat sezonu olacak" diye konuþtu. Samsun'da opera ve baleye her geçen gün ilginin arttýðýný dile getiren Volkan Kýran, sözlerini þöyle noktaladý: "Ýçerisinde bulunduðumuz yýlý, sezonu ile karþýlaþtýrdýðýmýzda biletli izleyici sayýsýnda yaklaþýk yüzde 0 artýþ oldu sezonunda ücretli bilet satýþ sayýmýz 20 bin civarýndaydý sezonunda ise bu rakamý yaklaþýk 28 bine ulaþtýrdýk sezonunda ise bu rakamýn 0 bin olmasýný bekliyoruz. Sanatseverlerin taleplerini karþýlamakta zorluk çekiyoruz. Samsun'da oldukça iyi bir izleyici kitlesi var."

11 PAZARTESÝ 16 ARALIK Leblebiden sonra borsa tartýþmasý orum ve Kütahya Çilleri arasýnda yaþanan leblebi gerginliðine bir yenisi daha eklendi. Leblebi geriliminin ardýndan bu kez de her iki il "borsa" tartýþmalarý ile yeniden karþý karþýya geldi. Kütahya Ticaret Borsasý nýn resmi sitesinde Dünyanýn ilk borsasýnýn Kütahya'nýn Çavdarhisar ilçesinde olduðunu biliyor muydunuz? baþlýðýyla resmi sitesinde haber yapýlmasý iller arasýndaki yeni tartýþmanýn fitilini ateþledi. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel i ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya Fakültesi nde gerçekleþen ve borsa yetkililerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, kazý baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel ile Ortaköy ilçesinde yapýlan kazý çalýþmalarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. üler Oto Sahibi Ha- Güler, Çorum Gsan Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Oda yý esnafla barýþtýracaðýný belirten Hasan Güler, "Seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafla görüþüyorum. Deðerli esnafýmýz veryansýn ediyor. 'Oda esnaf ve sanatkarýna bugüne kadar ne verdi?' diye sitem ediyorlar. Çok doðru. Oda, esnafýn kapýsýný ya aidatýný öde diye çaldý, ya da seçim yaklaþtýðýnda oy için çaldý. Esnafýn Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bu meselenin borsalar meselesi deðil, bizzat Çorum halkýnýn meselesi olduðunu söyledi. Tarihi Þapinuva ören yerlerinde ilk ticaret yeri ve pazarý belirtilerinin bulunduðuna dikkat çeken Bektaþ, tarihi deðerlerin tanýtýmý yapýlmasý ve tarihe sahip çýkýlmasý açýsýndan bu durumun çok önemli olduðunu söyledi. Bugün ki modern bu sitemini çok iyi anlýyorum. Çünkü bende bir esnafým" dedi. 199 yýlýnda sanayide çýrak olarak baþladýðý iþine kalfa ve usta olarak devam eden ve son olarak kendi kurduðu Güler Oto'da yedek parça iþiyle uðraþan Hasan Güler, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný seçilmesi halinde çok sayýda projeye imza atacaðýný ve projeleriyle bu iþe talip olduðunu kaydetti. Esnaf ve sanatkara Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel i ziyaret etti. borsacýlýðýn izlerine Þapinuva da rastlandýðýný hatýrlatan Bektaþ, Þapinuva nýn o günkü þartlara göre ticaret merkezi olmasý durumunun bugüne göre yorumlanýrsa ve mevcut mimari yapýsýyla deðerlendiðinde,kazý alanýndaki (b) binasýnýn çevresi ve üzeri kapatýlmýþ. Bölgede bin 200 metrekarelik büyük bir çarþý olmasý,ürünlerin bozulmamasý için üstünün demir direkler üzerine hizmet etmek için aday olduðunu ve halka hizmet etmenin hakka hizmet etme anlayýþý içinde yerleþtirilmiþ eðimli bir çatýyla kaplanmýþ olmasý, etrafýnýn çevrili olmasý ve kapýlarla koruma altýna alýnmasý,ürünlerin bu kapýlardan içeri alýnarak kapý yanýndaki envanter odasýnda sayýlýp tartýlýp kayýt altýna alýnarak yaklaþýk 3 küp içerisinde 150 tonluk ürünün muhafaza altýna alýnmasý noktalarýna bakýlarak bugünkü modern borsacýlýðýn en önemli gereklerinden olan alýcý ve Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Hasan Güler: olduðunu dile getiren Hasan Güler, "Sanayide faaliyet gösteren esnafýn sorunlarýný iyi biliyorum. Sanayiden gelen birisi olarak bu sorunlarýn üstesinden geleceðime inanýyorum. Bu seçim oto tamirci esnafý için bir dönüm noktasý olacak. Herkese nasýl hizmet edilir göstermek istiyorum" diye konuþtu. Ekibiyle birlikte odayý daha faal hale getireceklerini kaydeden Güler, "Bizler esnafýmýzý aidat zamaný, seçim zamaný hatýrlamayacaðýz. satýcýnýn bir araya getirilerek,belli kural ve kaideler çerçevesinde ticaretin yapýlmasý, paranýn tedavülde olmadýðý takas ve kýymetli madenlerinin kullanýmýyla yapýlan aleniyet ilkesine dayalý ticaretin belirtilerin görülmesi nedenleri ile Þapinuva için bugün ki modern borsacýlýðýn temellerini teþkil eden unsurlar barýndýrdýðýný söylemek hiç de yanýltýcý olmayacaktýr Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel ise Þapinuva kazý alanýnda kazý alanýnda bulunan B binasý olan ticaret merkezi ile ilgili bilgiler vererek, Þapinuva da yapýlan ticaret þekli, devlet eliyle kanunlara baðlanmýþ. Henüz bu kazý alaný içerisinde gün yüzüne çýkarýlmayý bekleyen çok deðer var. Atatürk, Türkiye nin tapusunun Hititler olduðunu ve sahip çýkýlmasý gerektiðini söylemiþtir dedi.(ýha) Oda yý esnafla barýþtýracaðým Hasan Güler Esnafýn ödediði aidatlarýn hakkýný vererek ondan sonra oy talebinde bulunacaðýz. Esnaf artýk aidat zamaný, seçim zamaný hatýrlanmak istenmiyor" ifadelerine yer verdi. Güler, ayrýca maddi durumu yerinde olmayan esnaflara sahip çýkacaklarý gibi, oda bünyesinde bir fon oluþturarak esnafýn iyi günlerinde yanýnda olduklarý gibi zor günlerinde de yanýnda olmak istediklerini sözlerine ekledi. Uçan Elma yý çok beðendiler ile ve Sosyal Poli- Bakanlýðý Atikalar ÖDES 2012 Programý kapsamýnda desteklenmeye deðer görülen ve yürütücülüðünü Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun yaptýðý Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok Projesi kapsamýnda Sunguroðlu ve Ýsmetpaþa Ýlkokulu 3. ve. sýnýf öðrencileri 9-10 Aralýk tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda Uçan Elma isimli tiyatro oyununu izledi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, tiyatro oyununu izleyen öðrencilerin bu proje kapsamýnda çocuk geliþimi uzmanlarý tarafýndan verilen engellilerle empati kurma ve bu konuda farkýndalýk kazanma eðitimlerini tamamladýklarýný ve aldýklarý bu eðitimi pekiþtirmek amacýyla Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu öðretmeni Erdal Þahin tarafýndan hazýrlanan Uçan Elma isimli oyunun sahnelendiðini ifade etti. Oyunu izlemekten mutlu olan ve oyunda aktif katýlýmcý olarak yer alan öðrenciler daha sonra Çorum Müzesi ni ziyaret ettiler. Karacif, sosyal sorumluluk projelerinin çocuklarýmýza toplumsal duyarlýlýk kazandýrmak ve daha bilinçli bireyler olarak yetiþmelerine katký saðlamak açýsýndan çok önemli olduðunu, bu baðlamda projede emeði geçen tüm paydaþlarýmýza teþekkür ettiðini belirtti.(ýha) Öðrenciler Devlet Tiyatro Salonu nda Uçan Elma isimli tiyatro oyununu izledi. Oyunu Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu oyunu sahneledi. Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý nda seminerler baþladý. Ýlk seminer Nihat Argut tan orum un Sun- ilçesinde Çgurlu düzenlenen atýk pil toplama kampanyasýna öðrenciler büyük ilgi gösteriyor. Son yýllarda artan pil kullanýmýnýn, insan saðlýðýnýn yaný sýra temiz bir çevre için tehdit oluþturduðunu ifade eden Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya "Okullara daðýttýðýmýz atýk pil toplama makineleri ile baþta çocuklar olmak üzere bütün vatandaþlara, atýk pil toplama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve gerekli eðitimin verilerek çevreye karþý daha bilinçli bir Atýk pil toplama kampanyasýna öðrenciler büyük ilgi gösteriyor. dedi. Atýk pil toplama makinesinin pili toplum oluþmasýna katkýda bulunulmasý amaçlanmýþtýr" þu an itibari ile görüyoruz ki genç nesillerimize böyle büyük bir sorumluluðu aþýlamýþ olduðumuzu görüyor ve mutlu oluyoruz Mustafa Demirer orum Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Daya- Vakfý nda seminerler baþladý. Çnýþma Alperen Ocaklarý nýn ilk seminerini BBP'nin kurucularýndan Nihat Argut verdi. Seminerden sonra gündeme dair sohbet gerçekleþti. Seminerde Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve Alperenler hazýr bulundu. Fatih Yücel seminerlerin her hafta düzenli olarak yapýlacaðýný da duyurdu. Atýk pil kampanyasýna ilgi gerekli ölçümler sonrasýnda haznesine aldýðýný eðer pil boþsa hediye verdiðini, dolu ise pili tekrar iade ettiðini dile getiren Uzunkaya, bir adet pilin 20 çuval topraðý radyasyon yayarak yok ettiðine dikkat çekerek, belediyenin bu kampanyayla çevreye duyarlý bir hizmette bulunduðunun altýný çizdi. (ÝHA) Ýskilip te 2 ev 2 ambar yandý orum un Ýs- ilçesine Çkilip baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda 2 ev ve 2 ambar yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Ömer Alat a ait evde bilinmeyen bir neden dolayý yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen alevler Alat ýn diðer evine sýçradý. Evden dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar Ýskilip e baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda 2 ev ve 2 ambar yanarak kül oldu. itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbarýn ardýndan bölgeye sek edilen Ýskilip Belediyesi itfaiye ekipleri kýsa sürede yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Yangýnda 2 ev ve 2 ambar kül olurken, yanan evlerde kimsenin olmamasý olasý bir faciayý önledi. Jandarma, yangýnla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) Jandarma, yangýnla ilgili soruþturma baþlattý.

12 12 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Bugünlere kolay gelinmedi diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan: Türkiye nin hedeflerini gençler gerçekleþtirecek Recep Mebet AK Ceylan, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý ve ÜNÝAK iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye konuk oldu. AK Partili gençlerle söyleþi A Recep Mebet dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Söyleþi programý önceki gün gerçekleþti. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kon- ferans Salonu nda düzenlenen programa AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan konuþmacý olarak katýldý. Çorum Üniversiteli AK Gençlik (ÜNÝAK) ýn katkýlarý ile gerçekleþen programda Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar da hazýr bulundu. AKAR: TARÝH ZALÝMLERÝ AFFETMEZ AK Partili gençlerin büyük ilgi gösterdiði programýn açýþ konuþ- masýný yapan Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Bangladeþ te idam sonucu þehit edilen Abdulkadir Molla yý rahmetle anarak sözlerine baþladý. Tarih zalimleri affetmez diyen Erhan Akar, Abdulkadir Molla yý þehit edenlerin de tarih nazarýnda mahkum olacaklarýný söyledi. Düzenledikleri söyleþi ile gençlere verdikleri önemi ortaya koyduklarýný anlatan Akar, Üniversiteli arkadaþlarýmýz problemlerini dile getirerek siyasetle ilgili gelecek vizyonlarýný bu programda paylaþabilecekler dedi. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Türkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençler dedi. Ülkemiz bugünlere kolay gelmedi diyen Ahmet Sami Ceylan, gençlerden son 11 yýlda hayata geçen reformlarýn takipçisi olmalarýný istedi. AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý ve ÜNÝAK iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye konuk olan gençlere seslenerek þöyle konuþtu: 81 ÝLE ÜNÝVERSÝTE AÇILDI GENÇLER REFORMLARIN TAKÝPÇÝSÝ OLMALI Örneðin seçilme yaþýný 25 indirdik. Yükseköðrenimde kredi ve burs miktarlarýnda geçmiþe oranla büyük artýþlar saðladýk. Üniversite öðrencileri için nezih yurtlarý hizmete sunduk. Bunlar gençlerimize verdiðimiz önemi gösteriyor. Geleceðimizin teminatý gençler, son 11 yýlda hayata geçen reformlarýn takipçisi olmalý. Zira gençler için çalýþan bir hükûmetimiz var. Geçmiþ hükûmetlerin becerileri sýnýrlýydý. Banka hortumlamalarýndan dolayý icraat yapamýyorlardý. Bugünün gençleri o günleri görmedi. Önümüzdeki yýllarda gençlerimize yönelik pek çok icraat hayata geçmeye devam edecek. Üniversite öðrencilerine sunulan imkanlarý da artýrmayý planlýyoruz. Ülkemizin farklý yerlerinden gelip Çorum da yükseköðrenim görenler kadar TÜRKÝYE NÝN HAYALLERÝNÝ ailelerinin yanýnda memleketlerinde üniahmet Sami Ceylan GENÇLER GERÇEKLEÞTÝRECEK versite okuyan genç kardeþlerimiz de var. Geçmiþte bu imkanlar yoktu. Ben Çorum dan kilometrelerce uzakülkelerin uzun vadeli hesaplarý olmasý lazým. Baþbakanýmýz, 2023 vizyonunun ardýndan 201 i iþaret ederek hedef gösterdi. Türta Çukurova Üniversitesi nde okudum. Bugün Türkiye nin 81 ilinkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençde de üniversite var. ler. BUGÜNÜN GENÇLERÝ AVANTAJLI AK Parti nin attýðý adýmlar neticesinde son 12 yýlda devletin Herkes üniversite yýllarýndaki dinamizmi hayatý boyunca yaþadýþa baðýmlýlýðý azaldý. Demokrasiye yönelik pek çok giriþimin yamayý arzu eder. Günümüz gençleri geçmiþe göre çok avantajlý. AK þandýðý ülkemiz bugünlere kolay gelmedi. Türkiye de artýk gerçek Parti iktidarýnýn son 12 yýlda hayata geçirdiði icraatlar gençler açýdemokrasi hakim. Ýsteyen istediðini ifade ediyor ve görüþünü rahatsýndan da önemli kazanýmlar saðladý. lýkla ortaya koyabiliyor, demokratik haklarýný kullanýyor. EKER: BEDELLER ÖDEMÝÞ BÝR NESLÝN TORUNLARIYIZ AK Partili gençler, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn öðrencilik hatýralarýný dinledi. Gençler, Türkiye nin siyasi tarihi hakkýnda da bilgiler edindi. Partili gençler, Ýl Baþkanýnýn açýklamalarýný dikkatle dinledi. AK Parti Gençlik Kollarý nýn düzenlediði programda selamlama konuþmasý için söz alan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Bizler, büyük bedeller ödemiþ bir neslin torunlarýyýz dedi. Bangladeþ te idam edilen Abdulkadir Molla ya reva görülen cezanýn hukuka ve insan haklarýna aykýrý olduðunu vurgulayan Mustafa Eker, bir dava adamýnýn daha inandýðý deðerler uðruna canýný feda ettiðini söyledi. Günümüz gençlerinin sahip olduðu deðerlerin bilincinde olmasý gerektiðini belirten Eker, Deðerlerimizi doðru anlamazsak yarýnlarý þekillendiremeyiz diye konuþtu. Gençlere yönelik bazý tavsiyelerde de bulunan Eker, meslek hayatý ve geleceðe hazýrlanan nesillerin hukuk, siyaset ve ekonomiyi iyi bilmek zorunda olduklarýný kaydetti. Temel deðerleri olmayanlarýn hayattaki konumlarýný doðru belirleyemeyeceklerini anlatan Eker, Merkezine insaný alan bir siyasi parti olarak Allah ýn emir ve yasaklarýný hayatýmýza ölçü kýlmalýyýz sözleriyle konuþmasýný tamamladý. CEYLAN GENÇLERLE BULUÞTU Gençler, AK Parti iktidarýnýn icraatlarý hakkýnda da bilgilendirildi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, üniversite yýllarýna ait öðrencilik anýlarýný anlatarak konuþmasýna baþladý. Türkiye nin siyasi tarihinden bahseden Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnýn icraatlarýndan örnekler verdi. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan gençlerin sorularýný da cevapladý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Türkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençler dedi. Tiyatronun en yaþlý çýnarý son yolculuðuna uðurlandý H ayatýný kaybeden ünlü tiyatrocu hemþehrimiz Zafer Önen için dün Þiþli Kent Sinemasý'nda tören düzenlendi. Törene çok az sayýda kiþinin katýlmasý dikkat çekti. Hayatýný kaybeden ünlü tiyatrocu Zafer Önen için ilk tören Þiþli Kent Sinemasý'nda düzenlendi. Törene oðlu Sunay Gönen, geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden tiyatrocu Nejat Uygur'un oðlu Süheyl Uygur, oyuncu Ýbrahim Kendirci ve Önen'ni tiyatrocu arkadaþlarý katýldý. Sinemada düzenlenen törende koltuklarýn büyük bir kýsmýnýn boþ kaldýðý görüldü. Zafer Önen'in oðlu Sunay Gönen, "Annemden sonra kaybettiðim en deðerli insandý babam. Ýnsanlara yardým etmeyi seven, sanatýný iþi seven, doðru düzgün bir insandý. Ölen büyüklerimiz gibiydi. Onlarýn hepsini arýyorum. Babamý da arayacaðým" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Süheyl Uygur ise "Acýmýz büyük, son dönemde arka arkaya büyük deðerler kayboluyor. Büyük deðerler kaybolurken aslýnda toplum da yara alýyor. Bunun bilincinde olmak lazým. Nur içinde yatsýn mekaný cennet olsun" ifadelerini kullandý. Tören sonunda usta oyuncu için helallik alýndý. Zafer Önen'in tabutu, cenaze namazý için Teþvikiye Camii'ne götürüldü. TÜRK TÝYATROSUNUN EN YAÞLI ÇINARIYDI çekten çok þýk insandý. Çocukluðumuz onlarla geçti. Gazanfer Özcan'la büyüdük. Mekaný cennet olsun. Bugün Türk tiyatrosu varsa bu deðerli insanlar yüzünden var. Temeller gidince ister istemez sallanýyorsunuz" diye konuþtu. Zafer Önen'in Türk tiyatrosunun temel taþlarýndan biri olduðunu vurgulayan Ferdi Akarnur, "Zafer abiyi çok uzun yýllardýr tanýyorum. Çok sevdiðim bir abimizdi. Çok güzel zamanlarýmýz olmuþtu. Zafer abi, eski Türk tiyatrosunun temel taþlarýndan biriydi. Önümüzdeki hafta içerisinde ziyaretine gitmek istiyorduk. Kýsmet olmadý '' ifadelerini kullandý. Zafer Önen'le aile dostu olduklarýný söyleyen oyuncu Ýbrahim Kendirci ise, "Mekaný cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Ýnþallah bizim ailede bayraðý ben devralýr onun yolunda ilerlerim" dedi. Türk tiyatrosunun gerçek bir duayeni kaybettiðini vurgulayan Zafer Algöz ise "Duayen sözcüðü herkes için kullanýlýyor. 0 yaþýndaki, 50 yaþýndakilere de duayen diyorlar ama benim bildiðim duayen bir mesleði icra eden en yaþlý kiþi demek. Zafer abi de 92 yaþýndaydý. Türk tiyatrosunun en yaþlý çýnarýydý. Son derece tatlý, kibar, zarif, esprili ve yetenekli bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Teþvikiye Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Zafer Önen'in cenazesi Feriköy Mezarlýðý'nda topraða verildi. (ÝHA) Kalp yetmezliði nedeniyle hayatýný kaybeden usta tiyatrocu Zafer Önen Teþvikiye Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan son yolculuðunu uðurlandý. Tedavi gördüðü özel bir rehabilitasyon merkezinde kalp yetmezliði nedeniyle hayatýný kaybeden usta tiyatrocu Zafer Önen için Teþvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazýna Zafer Önen'in oðlu Suat Önen, tiyatrocu Zafer Algöz, tiyatrocu Ferdi Akarnur, oyuncu Ýbrahim Kendirci, Nejat Uygur'un oðlu Süheyl Uygur'un yaný sýra çok sayýda tiyatrocu katýldý. Türk tiyatrosunun temellerinin sallandýðýný ifade eden Süheyl Uygur, "Daha Nejat babanýn kýrký çýkmadý. Arka arkaya acýlar yaþadýk. Zafer abimiz gertiyatrocu hemþehrimiz Zafer Önen in cenazesi Ýstanbul Feriköy Mezarlýðý'nda topraða verildi.

13 PAZARTESÝ 16 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:13 Safer: 135 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:3 Kânûn-i Evvel 129 Kasým: ARALIK HATIRLATMA: Vergi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Özel Ýletiþim vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilicek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ 06.9 ÖÐLE 11.2 ÝKÝNDÝ 1.01 AKÞAM YATSI.9 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 15 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 18 Tüketici Hattý 5 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri 22 2 HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Alaca Dereyazý Köyü nden Hasan Üzüm. 2- Kütüphane Müdürlüðü nden emekli öðretmen Mümine Güllü. 3- Elvan Çelebi Köyü nden Osman Atýcý. - Eðerci Köyü nden gelme Hacý Hasan Baþýbüyük. 5- Laçin Narlý Köyü nden gelme Turgut Bahçeci. 6- Yukarý Körücek Köyü nden Ferdane Ayvaz. - Büyükdivan Köyü nden Elmas Keklik. 8- Elvançelebi Köyü nden Osman Aksoy. 9- Sarýþeyp Köyü nden Güleser Uygur. 10- Türkayþe Köyü den Beraz Gözay. 11- Kutluca Köyü nden Sabri Türksal. 12- Keçiören Bld. Bþk. Yrd. Nihat Yýldýz, Gazi ve Arif Yýldýz ýn babalarý Ýbrahim Yýldýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum a Diþ Hekimliði Fakültesi Ýstikrarlý þekilde geliþmesini sürdüren Hitit daha elveriþli bir duruma sahiptir. Bu gerçeði Üniversitesi en büyük atýlýmý Diþ Hekimliði gören deðerli Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin Fakültesinin açýlýmý ile yapacaktýr. Diþ Hekimliði Fakülteleri Týp Fakültelerinden sonra topluliði Fakültesi açýlmasý için Yükseköðretim Ku- Alkan Hitit Üniversitesi bünyesinde Diþ Hekimmun saðlýðý açýsýndan ihtiyaç duyulan en önemli kuruluþtur. Türkiye'nin aðýz diþ saðlýðý konurimlerden aldýðým bilgiye göre YÖK'te çeþitli rulu'na (YÖK) teklifte bulunmuþtur. Ýlgili bisunda geliþmiþ dünya ülkelerinin gerisinde olduðu dikkate alýnýrsa konunun önemi daha iyi açýlmasý teklifinde mevcut olup bu talepler de- üniversitelerden 20 Diþ Hekimliði Fakültesi anlaþýlacaktýr. Araþtýrmalardan analaþýldýðýna ðerlendirme noktasýndadýr. YÖK'ün bu tekliflerin hepsini dikkate almayacaðý tahmin edildiðin- göre, adet olan günde 2 kere diþ fýrçalama olmasýna raðmen, toplumumuzun yaklaþýk yüzde den, bu hususta sonuca ulaþmak için etkin bir 30'u, yani her üç kiþiden biri günde bir kere bile kulis faaliyetinde bulunmak gerekmektedir. Prof. Dr. diþlerini fýrçalamýyor. 12 yaþ grubunda toplumun yüzde 0'inde ortalama 3 çürük varken, ka- Yaþar AKBIYIK Ýlimize komþu Amasya ve Yozgat'ta Diþ Hekimliði Fakültesi bulunmamaktadýr. Hitit Üniversitesine bu fakülte açýldýðýnda Çorum merelan yüzde 30'unda bunun 2-3 katý kadar fazla çürük bulunuyor. Diþ çürükleri ve diþ eti hastalýklarý çok kezi bir durum kazanacak çevre illerden hasta çekecek, yaygýn. Bunlarýn yaygýnlýðý yüzde 90'ný aþýyor. Bu iki üniversitemiz bölge üniversitesi olma yolunda büyük bir hastalýðýn aðýz içinde oluþturduðu harabiyet genel saðlýðý olumsuz etkiliyor. -1 yaþ grubundaki çocuklarda kimlið Fakültesi açýlýrsa, Çorum'un iþi çýkmaza girecek- adým atmýþ olacaktýr. Eðer Amasya ve Yozgat'a Diþ He- %25 ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý ilk sýrada yer almýþtýr. Çorum bu hususta diþ saðlýðý ortalamasýnýn gerisinkýmýz Samsun veya Ankara'daki Diþ Hekimliði Fakültetir. Bunun için harekete geçmek gerekiyor. Böylece, haldedir. Bu olumsuz durum Diþ Herkimliði Fakültesine ihtiyacý açýkça göstermektedir. kurtulmuþ olacaktýr. Bunun yanýnda Çorum'da yeni iþ ve lerine gidip-gelmek gibi maddi ve manevi zahmetten eðitim dönemlerinde diþ hekimliði fakültelerine alýnan öðrenci sayýsýnýn da yüzde 95 oranýnda Bu hususta sayýn rektörümüze, Milli Eðitim Bakanlýðý itihdam alanlarý doðacak kent ekonomisi canlanacaktýr. artýþ olmuþtur. Bu hem fakülte sayýsýnýn artmasýndan, ve Yükseköðretim Kurulu nezdinde destek gerekmektedir. Sayýn valimiz Sabri Baþköy, TBMM idare amiri Sa- hem de üniversitelere daha çok öðrenci alýnmasýndan oluþan bir durumdur. Mevcut Diþ Hekimliði fakültelerinin daha fazla öðrenci almaya baþlamasýyla yýlda alýnan lýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye baþkanýmýz lim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sað- öðrenci sayýsý 3 bine yaklaþmýþtýr. Muzaffer Külcü, saygýdeðer milletvekillerimiz, Murat Türkiye'de 2013 yýlý itibariyle 52 Diþ Hekimliði Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse, Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýn- Fakültesi bulunmakta olup bunun 15'i henüz eðitim-öðretime baþlamamýþtýr. Diþ Hekimliði Fakültesi bulunan cal ve Çorum'un diðer yetkilileri, rektörümüz Prof.Dr. iller arasýnda Bingöl, Erzincan, Karabük, Rize, Adýyaman gibi illerin bulunduðu dikkate alýnýrsa, Çorum öðkimliði Fakültesini kazandýralým. Bu sizlerin eseri ol- Reha Metin Alkan'a destek verelim ve Çorum'a Diþ Heretim üyesi saðlama ve alyapý açýsýndan bu illerden çok sun. Formülümü uygularým Deðerli dostlar, hayat çok uzun gibi görünse de aslýnda çok kýsa.neden diye sorarsanýz, ba- iken aklýna þöyle bir fikir gelir.dini hükmünü bil- çaresizlik içerinde, çare aramaktadýr.bu halde zen beraber çalýþtýðýmýz iþ arkadanýz, bazen kapý miyorum ama benim ölmemem lazým.çünkü aklý bir komþumuz, bazen bir tanýdýðýmýz vesselam olmayan kurbanlýk koç bile kesileceði zaman baþý her an birileri gidiveriyor.ve beklemediðimiz örtülüp, ayaklarý baðlanmasýna raðmen ölmemek anda ' falanca vefat etmiþ olup; öðle namazýna için mücadele veriyor, çýrpýnýyor, bir çýkýþ kapýsý müteakip topraða verilecektir.' ilanýný duyuveriyorsunuz. Beklenmedik bir anda bu acý haberi parçasýný sýrtýnýn altýna koyar.diðer bir parçasýný arýyor. Bunun için Banyo havlusunu yýrtýp bir duyunca keþke geçen gördüðümde hal, hatýr sorsaydým Hastanede yattýðýný duyduðumda tem- Milli Eðitim Müdürlüðü cek kadar su ihtiyacýný karþýlar.depremin 6'ýncý da idrarýyla ýslayýp damla damla olarak ölmeye- Mahir ODABAÞI Sivil Savunma Uzmaný bellik etmeseydim de ziyaretine gitseydim. gününde bu vatandaþa kurtarma ekipleri ulaþýr.bitkindir ama aklý baþýndadýr. Kurtarma ekip Hiç olmazsa bir telefon edip geçmiþ olsun deseydim. Sabah asansörde karþýlaþtýðýmda günaydýn, hayýrlý sabahlar, komþu nasýlsýn deseydim.türün- 'bir ihtiyacýn var mý?' diye usulen sorar. Enkazýn altýndaki görevlisi, konuþmak ve durumunu öðrenmek için den keþkeler uzayýveriyor.ama nafile Giden geri gelmiyor, keþkeler fayda vermiyor.belki bunun etkisiyle birkaç meyen insana direk su verilmesin týbben uygun olmayaca- vatandaþ, 'SU SU SU ' cevap verir.bir kaç gün su iç- gün farklý olmaya çalýþýyoruz ama dünya telaþý içerisinde eski halimize dönüveriyoruz lenir. Su istiyor vereyim mi diye Bu arada enkazda buluðýný düþünen kurtarma görevlisi, karþýda duran amirine ses- Marmara depreminin yaþandýðý Aðustos gecesi bir nan muhasebeci vatandaþ kendini biraz daha toplamýþtýr ve muhasebeci vatandaþ; sabah erkenden Ýstanbul'a gidecektir.bunu için gece 03.00' çe doðru kalkar týraþýný olur, du- MEZSEN, BEN KENDÝ FORMÜLÜMÜ UYGULARIM!' þu ders alýnacak cevabý verir kurtarmacýya. 'SEN SU VERþunu alýr. Bu arada hesapta olmayan ve hesaplarý alt-üst edecek olan deprem meydana gelir.bu vatandaþ yýkýlan binanýn gün su ihtiyacýný nasýl karþýladýðýný anlatýr o formül de neymiþ diye sorulduðunda enkazýn altýnda 5-6 enkazýnda banyo havlusuna sarýlý vaziyette kalýr.afetin ilk ÖZETÝN ÖZETÝ: Seminerlerde veya ikili sohbetlerde saatlerinde ne kadar imdat çýðlýklarý asta da sesini kimseye depremden sonra binayý tahliye ederken yanýnýzda bir pet þise su bulunmasý önemlidir diye söylediðimizde, her þey bit- duyuramaz.çünkü ortalýk periþan, on binlerce insan enkaz altýnda ve dolaysýyla herkes kendi derdine düþmüþtür.bu vatandaþ enkaz altýnda kalmýþtýr ama kötünün iyisi hesabý kü- uyarýlarýmýzý gayri ciddiye alanlara þahit oluyoruz. Bu dutide o mu kurtaracak, boþ þeylerle meþgul oluyorsunuz gibi çük bir boþluða denk gelmiþ ve en azýndan hayatta kalmýþtýr.ne zaman kurtarýlacaðý belli olmadýðý için, bundan son- ortamda bir cümle dahi temel afet bilincine katký saðlamak rumda üzülüyoruz ama pes etmiyoruz.bulunduðumuz her rada kalmak için mücadele etmesi gerekmektedir.biliyorsunuz insan havasýzlýða 5-10 dakika, susuzluða 0-50 saat, aç- seçimi Çünkü çok basit gibi görülen bu uyarýyý ciddiye amacýyla bilgilendiriyoruz ama ilgilendirme herkesin kendi lýða ise daha çok dayanabiliyor. almayanlara, Allah göstermesin olasý depremlerde enkaz altýnda su bulamadýðýnýz zaman idrarýnýzla hayatta kalmak du- Enkazýn altýnda ikinci günü doldurmak üzere olu; böbrekler alarm vermeye baþlamýþtýr.muhasebeci Vatandaþ da rumunda kalabilirsiniz. Ýþte Marmara depreminde yaþanmýþ bir örnek Kadir Yüktaþýr com Takipteki Nurcular 2 Gencinden yaþlýsýna, Zayýflardan kuvvetlilere kadar her ehli imana kol ve kanat gerdiler. Hiçbir siyasinin menfaat zebunu olmadýlar. "Gelen aðam giden paþam" anlayýþýna kapýlmadýlar. Meslekleri "maddi ve manevi feragat " idi. Tebessümleri simalarýndan hiç eksik olamadý. Sonra çareyi aralarýna ihtilaf vermekte buldular Onlarý çeþitli desise ve tuzaklar ile ittihatlarýný bozmaða çalýþtýlar. Bitmedi,bitmedi bitmedi Merhum Zübeyir abi: "Kardeþim Kutluluar; METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,6 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Bu haller biri biter biri tekrar baþlar,siz bunlarý bitiremezsiniz, sizler istikamet ve sadakat ile davanýza sarýlmaða devam ediniz" dermiþ. Hakikaten bitmedi.. Yaþanan ittihadý bozucu hallerin 1 yýldýr þahidi oldum. Ve, þöyle devam ettim dualarým da: "Ya Rabbi bir ömür boyu beni istikamette daim eyle." diyorum. Yine bir mahkeme sonrasýnda Tokat Turhallý Nur talebeleri berat ederler. Bu berat belgesini Turhal da ki nur talebeleri mahalli gazetede yayýnlatmak isterler. Hangi gazeteye gitti iseler bu haberin yayýnlatýlmasýna gazete sahiplerini razý edemezler. Halbuki bir çoðu tanýdýk ve samimi görüþtükleri insanlardý. Ama,olmadý. Daha sonra matbaalarý dolaþmaða baþladýlar Fakat bunda da muvaffak olamadýlar. En son gidecekleri bir matbaacý kalmýþtý ki oda kasabanýn en ayyaþ insaný idi Çaresiz ona gittiler. Demokrat meþrepli ve mert bir insan idi. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR BAHÇELÝEVLER MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI KARÞISI ÖZÇETÝN GARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI ,58 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

CHP halkýný tanýmýyor

CHP halkýný tanýmýyor Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Bir haftada ikinci acý

Bir haftada ikinci acý Uslu devreye girdi, yer sorunu çözüldü Hemþehrimiz Genel Müdür Yardýmcýsý oldu Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine Tetkik Hakimi hemþehrimiz Veysal Bektaþ atandý. Bayat ilçesinde

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var

TEKNOKENT tamam sýrada kiralama var Askerler birliklerine uðurlandý Çorumlu 900 genç silah altýna alýndý Vatani görevlerini yerine getirecek olan Çorumlu gençler, acemi birliklerine uðurlandý. Þubat 2015 Celp Dönemi nde Çorum dan yaklaþýk

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr

Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr Hitit ten uluslararasý festival Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivali önceki gün Çorum da gerçekleþti. Kýrgýzistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Mýsýr,

Detaylı

70 okul müdürünün görevi sona erdi

70 okul müdürünün görevi sona erdi Hizmet-Ýþ te temsilci Köroðlu Hizmet-Ýþ Çorum Temsilciliði'ne Mustafa Köroðlu atanacak. * HABERÝ 7 DE Davutoðlu ile yeni Türkiye inþa edilecek Salim Uslu, Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı