Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. (94), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. (94), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu"

Transkript

1 Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti Çorumlu Düðün Dernek'te * HABERÝ DE 16 ARALIK 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete (9), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Kuþçuoðlu nun cenazesi dün Ýstanbul da bulunan külliyede dualarla topraða verildi. Galip Hasan Kuþçuoðlu Fiyatý : 0 Kuruþ ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ EÐÝTÝMÝNDE ÞOK FÝYAT DEVAM EDÝYOR 1500 (KDV DAHÝL) ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMÝ 1100 (KDV DAHÝL) Üçtutlar Mah. 1. Sokak No: 3/21 (Carrefour Arkasý) Tel: Fax: Gsm: Köse den ilginç bütçe konuþmasý Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel i ziyaret Leblebiden sonra borsa tartýþmasý * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 11 DE ÝSKENDER LAHMACUN n Alo Paket * HABERÝ DE Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:51) Vizyona girdiði ilk 3 günde 52 bin 838 kiþi ile buluþan filmi Çorum'da ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum da da çok sayýda müridi bulunan önder þahsiyetlerden Galibi Vakfý kurucusu Galip Hasan Kuþçuoðlu (Ç.HAK:32) Filmi ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi. ÇORUM Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmalýyýz' AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Uslu, TBMM Bütçe görüþmelerinde zaman zaman tansiyonun yükselmesinden, ziyaretçi yoðunluðuna, yeni Anayasa çalýþmalarýndan Mustafa Balbay'ýn yemin törenine kadar bir çok gündem konusunu canlý yayýnda deðerlendirdi. * HABERÝ 3 DE MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. MHP Dodurga hariç tüm adaylarý belirledi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adaylarý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panelede din eðitimi tartýþýldý. Din Eðitimi ne ýþýk tuttular * HABERÝ DE Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi, düzenlediði panelle Türkiye de Din Eðitimi nin Problemleri ve Yaklaþýmlarý konusunu ele aldý. * HABERÝ 6 DA AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu Gizli buzlanmaya dikkat! Hava sýcaklýðýndaki düþüþler Çorum da buzlanma riskini artýrýyor. Yetkililer, sürücüleri yollardaki gizli buzlanmaya karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Firari zanlý yakalandý Çorum un Kargý ilçesinde bir eve girerek 25 bin lira deðerinde altýn ve deðerli eþya çaldýktan sonra kaçtýðý iddia edilen zanlý yakalandý. * HABERÝ 5 DE Dolandýrýcýlýða 5 tutuklama Çorum polisi tarafýndan örgütlü bir þekilde hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý öne sürülen ve kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren þebekeye yönelik düzenlenen þafak operasyonunda gözaltýna alýnan zanlýlardan 5 i tutuklanarak cezaevine gönderildi. * HABERÝ 5 DE Eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklandý Çorum'da M.Y.(2), eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklanarak aðýr yaralandý. * HABERÝ 5 DE Gençler topraða verildi Bugünlere kolay gelinmedi diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan: Türkiye nin hedeflerini gençler gerçekleþtirecek AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Türkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençler dedi. Ülkemiz bugünlere kolay gelmedi diyen Ahmet Sami Ceylan, gençlerden son 11 yýlda hayata geçen reformlarýn takipçisi olmalarýný istedi. * HABERÝ 12 DE Çorum da iddialara göre ayrýlmalarý istendiði için intihar eden niþanlý çift, topraða verildi. * HABERÝ 5 DE Ceylan, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý ve ÜNÝAK iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye konuk CHP Konaklý da sorun dinledi Berat Özay Güleser Uygur * HABERÝ DE

2 2 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Kafkas ýn ajandasýnda ne var? eçtiðimiz hafta GHabercim 19. Com Sahibi Ýþadamý Þeyda Önen ile birlikte günü birlik Ankara yý ziyaret ettik. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi Araþtýrma Topluluðu (ÇEKAT) Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý konuk ediyordu. Saðlýkta dönüþümün anlatýlacaðý söyleþiye davet üzerine katýldýk. Agah Kafkas'ýn Gazi Üniversitesi'nde katýldýðý öðrenci buluþmasý benim için ilk deðildi. Daha önce Ýstahbul'da Bahçeþehir Üniversitesi'nde düzenlenen benzer bir etkinliðe yine haber amaçlý gitmiþtim. Hitabeti, akýcý üslubu, salon hakimiyeti, entelektüel dil ile halk dilini birlikte iyi kullanma baþarýsý sayesinde bazý öðrencilerin muhalif ve aykýrý sorularýna çok rahat karþýlýklar vermiþ, salonda yükselmesi muhtemel tansiyonu, gaz sýkýþmasýný bertaraf etmiþti. Kafkas, Gazi Üniversitesi'nde baþarýlý bir sunum yaptý. Yoðun bir soru yaðmuru vardý ama Bahçeþehir'e göre aykýrý sorular sorulmadýðýndan herhangi bir dirençle karþýlaþmadý. Sendikacý kimliðinin getirdiði mücadele sevgisinden olsa gerek, muhalefetin daha aktif olacaðý bir söyleþi ortamý beklediði anlaþýlýyordu. Kendisine ODTÜ'de böyle bir etkinliðe katýlmasýný önerdim. Söyleþi bittikten sonra bir süredir Ankara'da tedavi gören Cemalattin Kafkas'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine dua ettik, Allah'tan þifalar diledik. Daha sonra hem haberi servis etmek hem de hasbihal için Çukurambar'da bürosu bulunan hemþehrimiz Av. Fatih Maden ile Ýbrahim Uzun u ziyaret ettik. Önce vazifeyi tamamladýk, sonra bir müddet sohbet ettik. Hava kararmaya baþlamýþtý, malum kýþ Ankara da faaliyetlerini sürdüren hemþehrilerimiz Av. Fatih maden ile Ýbrahim Uzun la görüþtük. Habercim 19 Com Sahibi iþadamý Þeyda Önen ile birlikte Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ý makamýnda ziyaret ettik. þartlarý nedeniyle vakitli yola çýkmamýz gerekiyordu. Tekrar Saðlýk Bakanlýðý'na geçtik. Bakanlýða ulaþtýðýmýzda bizden önce randevulu bekleyenler vardý. Eee Çorumlu'yuz, ev sahibi sayýldýðýmýzdan en son biz görüþecektik. Sýra bize geldi, Sayýn Kafkas'ýn makamýndan geçip çalýþma ofisine ulaþtýk. Yaklaþýk iki saat süren görüþmenin ani telefon ve ziyaretlerden arta kalan bölümlerinde genel siyaset, saðlýk ve Çorum'a dair geliþmelerle ilgili sohbet ettik. Kafkas'ýn çalýþma ofisindeki geniþ masanýn üzerinde dosyalar, not kâðýtlarý, evraklar vs. bir sürü doküman vardý. Ýçlerinde bir tek sayfadan oluþan not dikkatimi çekti, çünkü üzerinde Çorum'u yakýndan ilgilendiren konular vardý. Ýþte o not kâðýdýnda gördüklerimden aklýmda kalanlar * Osmancýk Devlet Hastanesi açýlýþý yapýlacak * Alaca Devlet Hastanesi açýlýþý yapýlacak. * Ýskilip Devlet Hastanesi açýlýþý yapýlacak. * Kargý Devlet Hastanesi temeli atýlacak * Bayat Devlet Hastanesi temeli atýlacak * Alaca Devlet Hastanesi'nin eski binasý üniversiteye devredildi * Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesine yeni ek poliklinik binasý yapýlacak * 3 ayrý ilçeye Ana Çocuk Saðlýðý Merkezi açýlacak * Mimar Sinan Mahallesi ne yeni bir Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi açýlýyor * Saðlýk Kampüsü (birinci basamak saðlýk kuruluþlarýnýn binalarý mevcut hastane bahçesine taþýnacak) 201 yýlýnda hayata geçiyor. * 1058 yataklý yeni hastane inþaatý için þantiye kuruluyor. * Yukarýda sýralananlarýn yaklaþýk maliyeti 500 milyon (trilyon) lira Kafkas'ýn ajandasýnda Çorum'a dair yazanlar þimdilik bunlar. Lâkin memleketin sýhhat ve selameti açýsýndan önemli görülen çok isabetli bir saðlýk hizmeti daha var, inþallah gerçekleþir de o zaman yazýp çizeriz. (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:3393) Özel FURKAN Sürücü Kursu 10. yýlýný kutluyor 10. yýlýmýza özel yeni kayýt yaptýracak kursiyerlerimize % 50 indirim Kurs fiyatýmýz 300 Seçkin eðitici kadromuz ve sýfýr araçlarýmýzla kursiyerlerimizin hizmetindeyiz. Tel : (0.36) (0.532) Azap Ahmet Sokak (Eski Müftülük Binasý) ÇORUM * Kuru Temizleme * Çamaþýrhane * Ütü Öðrenciye %10 indirim Çok özel fiyatlarýmýz için lütfen irtibata geçiniz 10 milyon kiþi online alýþveriþ yapýyor E -perakende sektörü firmalarýndan Markado Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Kadircan Erkýralp, Türkiye'de yýllýk ortalama 10 milyon kiþinin on-line alýþveriþ yaptýðýný, on-line perakende sektörü hacminin 2012 yýlýnda 15 milyar liraya ulaþtýðýný ve hýzla arttýðýný belirtti. markado.com'un lansmanýnda konuþan Erkýralp, sektörde seri sonu ürünlerin tüketiciyle doðru platformlarda buluþturmasý alanýnda ciddi bir boþluk olduðunu ifade ederek, bu ihtiyacý karþýlamak üzere kurumsal bir yapýyla, güvenilir bir ortamda tüketicilere ulaþtýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Geçtiðimiz aylarda Markado Group bünyesine grupfoni.com ve sanalreyonum.com'u da kattýklarýný aktaran Erkýralp, bunlara ilaveten farklý yeni giriþim ve devralma proje üzerinde çalýþtýklarý bilgisini paylaþýp, 2015 yýlý sonunda Markado Group çatýsý altýndaki faal giriþim sayýlarýný otuza çýkarmak istediklerini söyledi. Erkýralp, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de yýllýk ortalama 10 milyon kiþinin on-line alýþveriþ yaptýðý kabul ediliyor. Bunlarýn on-line harcama tutarý ise ortalama 260 dolar civarýnda. Türkiye'de 2012 yýlýnda on-line perakendenin hacmi 15 milyar liraya ulaþtý ve hýzla artýyor. Tüm bu veriler göz önüne alýndýðýnda çok önemli bir yatýrým yaptýk. Markado.com ile bin 200 markanýn 100 binden fazla ürününe uygun fiyatlarla ulaþmak mümkün."(aa) (Ç.HAK:3130) 2013 ün SON KAMPANYASI Her Ölçüde Yeni Nesil PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * kameralý gece görüþlü güvenlik sistemi * Kanal Kayýt Cihazý * ay kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde KURULUM DAHÝL Satürk 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 PAZARTESÝ 16 ARALIK Ýlleri Ankara'ya muhtaçlýktan kurtarmalýyýz' Mustafa Demirer AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Uslu, TBMM Bütçe görüþmelerinde zaman zaman tansiyonun yükselmesinden, ziyaretçi yoðunluðuna, yeni Anayasa çalýþmalarýndan Mustafa Balbay'ýn yemin törenine kadar bir çok gündem konusunu canlý yayýnda deðerlendirdi. Uslu, 'Mecliste tansiyon niye gergin?' þeklindeki bir soruya, "Baþbakanýmýz bütçe açýlýþ konuþmasýnda her zamanki gibi hizmetleri anlattý. Bu hizmetlere yönelik laf atmalar suretiyle birileri ne yaparsan yap, senin yaptýklarýnla ilgilenmiyorum. -Ben sana karþýyýmý ifade etmeye çalýþtýlar. Bu siyaset kültürünün karþýlýðý yok. Onun için seçim sonuçlarýna baktýðýnýz zaman sadece gürültü çýkartan bir siyaset geleneðinin kamuoyunda destek görmediðinin görüyorsunuz. Sadece kakafoni yapan, kuru gürültü çýkartan, kabadayýlýk gösterisi yapan bir siyasetin eðer birde projesi yoksa alýcýsý hiç yok bu ülkede." Diye cevap verdi. Meclis'te çalýþma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirten Uslu, þöyle devam etti; "iç tüzüðün yeniden yapýlmasý gerekiyor. Meclisin çalýþma takvimini bu çaðýn ihtiyaçlarýna göre yeniden belirlemek lazým. Her gün oylama yapýyorsunuz. Her dakika yoklama yapýyorsunuz. Geçen yaz yaptýðýmýz uzun çalýþmalarda bir gecede 52 defa elektronik yoklama yapmýþýz. Her birinin üçer dakika olduðunu öncesi konuþmalarý sonrasý sonuçlarýn ilan edilmesi beþ dakika gidiyor. 52 kez yaptýðýnýz zaman uzun bir süre zayi oluyor, sinirlerin gerilmesi de iþin cabasý. Mecliste çalýþma takvimini yeni baþtan belirleyip þöyle yapmak uygun olabilir; Bütün görüþmeler belli günlerde olur. Haftanýn hangi günü olacaksa denetim ve yasama günleri. Oylamalarý da haftanýn baþka bir gününde yaparsýnýz. Haftanýn bir günü oylamalarý denk getirirseniz. Görüþmeler esnasýnda milletvekillerinin orada olup olmamasý önemli deðil orada yapýlan bütün konuþmalar tutanaklara geçer ve ilgilisi de bunu orada bizzat katýlýr ve takip eder. Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmak lazým. Türkiye'nin mevcut nüfus yapýsý, sorun stoklarý her sorunun Ankara'dan çözümünü imkansýz kýlýyor. Ýlleri Ankara'ya muhtaç olmaktan kurtarmak lazým. Onun içinde yerel yönetimleri yetki ve kaynak itibariyle güçlendirecek yeni mekanizmalara, yöntemlere ihtiyaç var. Dünyada uygulanmýþ baþarýlý olmuþ yöntemler var. Onun için bir hemþire, doktor tayinine ya da ilçelerin, köylerin yol meselelerine insanlara Ankara'ya gelip buradan iþlerini takip etmemeliler. Meclis günde bin ziyaretçi geliyor ve kilitleniyor bin kiþinin olduðu bir kasabada adliye, emniyet vs. bütün mekanizmalar var." Muhalefetin Sayýþtay raporlarýnýn Meclis'e getirilmediðine dair iddialarýna da cevap veren Uslu, " Bugüne kadar meclise Sayýþtay raporlarý hiç gelmemiþ. Sayýþtay raporlarýnýn meclise gelip gelmemesi meclis iradesine baðlý deðil. Sayýþtay ayrý bir kurumdur. Raporlarý belli bir raporla gönderirler bu mevzuatta bellidir. Eleþtiri yapýlacaksa bu meclis çalýþmalarýný týkamakla olmaz. Meclisi týkamak yerine nasýl daha verimli çalýþtýrýrýz bunlara kafa yormak lazým. Dünyada en önemli konu her alanda kalite ve verimliliktir. Bu iki olgu yükselen deðerdir." dedi. Uslu, Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce arasýnda yaþanan diyaloglarý da deðerlendirerek, "sanýyorum Özdemir Asaf bir þiirinde 'Tüm renkleri kirlettiler, Önceliði beyaza verdiler' diyor. Burada Zeyid Aslan'ýn adý çýktý. Bence önceliði Zeyid'e veriyorlar o veya bu sebeple. AK Partili bile olmasý onun için baþlý baþýna bir sabýkadýr. Potansiyel suçlu görünüyor. Zihinler öyle örülüyor. Oysa tutanaðý baþtan aþaðý okuduðunuzda 'Önce senden baþlamak lazým diyor' Sayýn Ýnce. "Nesine baþlayacaksýnýz." Bu nasýl bir hitap þeklidir? Önce senden baþlamak lazým. Ne yaparsýn bana küfreder misin? Hadi küfret bakayým. Sonrada o bahsettiðiniz küfür biçimini Sayýn Ýnce yapýyor. Sonra arkasý geliyor. Ýnsanlarýn kimyasýný bozmayacak þekilde efendiliði muhafaza etmek sadece Zeyid Aslan'ýn deðil herkesin görevi. O meclis çatýsý altýnda bulunan herkesin görevi. Yoksa olayý baþýný yok sayar öncekileri görmezseniz olmaz. Orada açýk bir tahrik var o tahriki görmezseniz Zeyid Aslaný suçlarsýnýz. Burada iç tüzüðümüzde temiz bir dil kullanma yükümlülüðümüz vardýr. Meclisin nezaketine uygun bir davranýþ herkes için geçerlidir. Bu kurala uymak zorundayýz. Meclisin en temel sorunu diyalog sorunu. Diyalog dinlemek, anlamak ve esnemektir. Biz þuanda diyalog deðil, monolog peþindeyiz. Monolog yapýyoruz. Karþýdakini dinlemiyoruz. Meclis genel kurulunda birbirimizi dinlemiyoruz. Birisi diyor ki ses duyulmuyor. Oradan biriside baðýrýyor bende senin. Ya ses duyulmuyor diye baðýrýyor. Bunu anlamakta anlatmakta ciddi bir sorun var. Ýletiþim sorunu var. Getirilen önerilerde veya diðer konularda ortak aklýn gereðini yapmak lazým. Bu toplum MHP'lisi de olsa, CHP'li de olsa, AK Partili 'de olsa bu toplum bizim toplumumuz bizim seçmenimiz. Þimdi ihtiyaç sahiplerinin siyasi tercihlerine aidiyetlerine göre tercihler deðiþmiyor. Eðer biz bu toplumun sorunlarýný çözeceksek sen þu veya bu partilisin demeye gerek yok. Toplumun ihtiyaçlarýný eþitlikçi, adil bir anlayýþýyla, soru stoklarýný yarýna devretmedin çözeceksek bunun çözüm yeri demokrasilerde meclistir. Meclisi verimli çalýþtýrmak ve kaliteli çalýþtýrmak zorundayýz. " þeklinde yorumladý. Uslu, yeni anayasayla ilgili bir soruya ise, " Bu saatten sonra yeni anayasa zor. Ýki yýl boyunca anayasaya yapamayanlarýn seçim arifesinde anayasa yapacaðýz, anayasa uzlaþma komisyonunu daðýlmasýn demesinin çok fazla bir anlamý olmuyor." Dedi. Uslu, 'Balbay yemin etti, Alan ve BDP'li vekillerin durumu var onlar için ne yapýlmalý?' þeklindeki soruya da, "Bir siyasetçi olarak elbette insanlar siyasi faaliyetlerinden söylemlerinden dolayý mahkum edilmemeli. Düþünceleri nedeniyle insanlarýn cezalandýrýlmasýný doðru bulmam. Sayýn Balbay'ýn salýverilmesi hukuki bir karar sonucunda geldi. Hukuka saygýlýyýz. Yargý kararýný tartýþmayýz. Hala yargýlamasý devam etmektedir ve Sayýn Balbay düþünce özgürlüðünden dolayý içeriye girmiþ birisi deðildir. Bir taraftan siyaseten izlemeniz gereken bir tavýr var, bir taraftan da demokrat bir kimliðiniz. Demokrasinin deðerleri var. Ýnanýr ya da inanmazsýnýz. Hiç kimse toplumun seçtiklerini beðenip beðenmemi imtiyazýný kendinde göremez. Hiç kimse demokrasiyi ya da yönetimi sýnýrlý sorumlu hale getiremez. Hiç kimse seçilmiþlerin üzerinde bir vesayet oluþturmaz. Þimdi Sayýn Balbay'a bakýyorsunuz. Ordunun ihtilal yapacaðý konuþuluyor, arada bu ihtilale destek vermeyenlerin ne yapýlacaðý konuþuluyor bunlar Sayýn Balbay'ýn bilgisi dahilinde konuþuluyor. Ve Sayýn Balbay Cumhuriyet'e baþlýk atýyor. "Genç Subaylar Rahatsýz" diye. Demokratik deðerlere baðlý bir siyasetçinin veya gazetecinin halkýn seçtiklerinin tasarruflarýný ordunun beðenip beðenmediðini ifade etmek ordu sopasýyla seçilmiþleri korkutmak gibi bir konforu olamaz. Bu açýdan ben o gün MHP'li vekilin konuþma hakkýný kullanmayacaðýz demiþ olmasýna raðmen Balbay'a devretmenin siyasi nezaketle izah edilse bile demokratik deðerlerle baðdaþtýramam." Diye karþýlýk verdi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, SKY TÜRK 360' Haber Bülteni'nde Sedat Yazýcýoðlu'nun konuðu oldu. Sanat ve Yayýn Kurulu toplandý T BMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu, TBMM Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri ve Salim Uslu, MHP Grup Baþkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoðlu, CHP Ýzmir Milletvekili Erdal Aksünger, TBMM Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer, Baþkan Yardýmcýsý Cemil Tutal ile diðer üst düzey yöneticiler katýldý. Toplantýda, 201 yýlý Milli Egemenlik Haftasý nedeniyle Meclis Ana Bina'da yapýlmasý planlanan ýþýk gösterileri ele alýndý. Kurul üyeleri, yapýlmasý planlanan ýþýk gösterisiyle ilgili hazýrlanan tanýtýmý izledi. Daha kapsamlý bir çalýþma yapýlmasýný isteyen komisyon üyeleri görüþlerini dile getirdikten sonra Çarþamba günü tekrar toplanmak üzere toplantýya son verdi. TBMM Kültür, Sanat ve Yayýn Kurulu, TBMM Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý baþkanlýðýnda toplandý. ALDEMÝRLER OTOMOTÝV YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü (Ç.HAK:330) (Ç.HAK:358) ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi. Sok. No: 1 ÇORUM Tel:

4 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 MHP Baþkan Adaylarý istiþare yaptý Lek, Deðiþim MHP ile gerçekleþecek Erol Taþkan M illiyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adaylarý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP'nin seçim çalýþmalarýnýn tamamladýðýný açýkladýðý konuþmasýnda, Dodurga haricinde merkez ilçe ve tüm ilçelerde aday belirleme çalýþmalarýný tamamladýklarýný, yakýn zamanda Dodurga adayýnýn da açýklanacaðýný söyledi. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in baþkanlýðýnda Eninda Restoran'da düzenlenen yemekli istiþare toplantýsýna MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, ilçe baþkanlarý ve ilçelerin belediye baþkan adaylarý katýldý. Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Er- gin'in, seçimden önce MHP'ye katýldýðýný da hatýrlatan MHP Ýl Baþkaný Lek, "Çorum'da adaylarýný en erken belirleyen ve seçim çalýþmalarýna baþlayan parti olduk. Bu da bizim seçime hazýr olduðumuzun ve kazanma isteðimizin en büyük göstergesidir." dedi. Diðer partilerin henüz adaylarýný dahi belirleyemediðine iþaret eden Lek, diðer partilerin daha seçim baþlamadan bu yarýþý kaybettiðini sözlerine ekledi. "30 Mart'ta yapýlacak seçimlerle birlikte, tüm ilçelerimizde deðiþim gerçekleþecektir." diyen Ýsmail Lek, tüm ilçelerde seçime çok vakit olmasýna raðmen, halkýn MHP'ye büyük bir teveccüh gösterdiðini, MHP'nin ön plana çýktýðýný aktardý. Lek, seçimlerin Türkiye'ye, Çorum'a ve MHP'ye hayýrlar getirmesini temenni etti. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adaylarý, istiþare toplantýsýnda bir araya geldi. CHP Konaklý da sorun dinledi K MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, deðiþimin MHP ile gerçekleþeceðini söyledi. Emre Kut onaklý Beldesi sakinleri belediye baþkanlarýný CHP ye þikayet etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bazý parti yöneticileri merkeze baðlý Konaklý Beldesi'ni ziyaret ederek vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Konaklý Beldesi sakinleri, su faturalarýný ödemedikleri gerekçesiyle hanenin sularýnýn belediye tarafýndan kesildiðini söyledi. Beldenin kanalizasyon, yol vb. alt yapý hizmetlerini alamadýðýný belirten belde sakinleri, okul yolunun yapýmýnýn yarým býrakýldýðýný öne sürdüler. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, 3 ay sonra beldenin kapanarak köy olacaðýný belirterek, su borçlarýnýn Özel Ýdare ye býrakýlmasý gerektiðini söyledi. Atlas, belediye baþkanýnýn belde sakinlerini maðdur etmeye hakký olmadýðýný belirterek, "Her þeyin bir yolu yordamý vardýr. Buraya hizmet getirmen gerekiyor. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP'nin seçim çalýþmalarýnýn tamamladýðýný açýkladý. Konaklý Beldesi sakinleri belediye baþkanlarýný CHP ye þikayet etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bazý parti yöneticileri Konaklý da sorun dinledi. Yol yok, kanalizasyon baþkanlarý seçildikten karar verip önümüzdeki yok, sonra çýkýp su pasonra partisinin rozetini seçimlerde size en yakýn rasý iste. Belde sakinleri çýkarmalý ve her kesime kimi hissediyorsanýz eelbette hizmet isteeþit hizmet götürmelidir. ona oy vermelisiniz. mekte haklý.. Belediye Bundan sonra saðlýklý dedi. Köse den ilginç bütçe konuþmasý HP Çorum MilletC vekili Tufan Köse, fuhuþ sektörünün AKP Lek, seçimlerin Türkiye'ye, Çorum'a ve MHP'ye hayýrlar getirmesini temenni etti. Alimler de ümmet de bölünmüþ Teorik olarak þöyle düþünebiliriz: Eðer ta baþta alimler ihtilaf etmeselerdi veya ihtilaf (ictihad farký) olsa da bu ihtilaf ümmeti mezheplere bölmeseydi 'alimlerin ihtilafýndan kaynaklanan tefrika' olmazdý. Bu cümleyi açalým: Alimlerin ictihad farklarýnýn olmasý tabîîdir, insanýn yaratýlýþý gereði olan bir vakýaya din karþý çýkmaz, nitekim bu sebeple Ýslam da ictihada ve hatalý isabetli ictihad ihtilafýna izin vermiþtir. Ýctihad ihtlafý, su geçirmez kaplar gibi mezheplerin oluþmasýna sebep olmayabilirdi; ama ne yazýk ki bu sonuç gerçekleþti. Mezheb olsa bile mezheb taassubu, mezhepçilik olmasaydý alim olmayan Müslümanlar dini hayatlarýnda muhtaç olduklarý bilgiyi ve fetvayý bir bütün olarak Ýslam mezheplerinden alýr, daha geniþ (rahmeti bol) bir çözüm imkaný içinde olurlardý. Ne yazýk ki, bu da olmadý. Ama bugün meselemiz (ümmetin parçalanmasýnýn sebeplerinden biri olan alimlerin ihtlafýnýn tefrikaya dönüþmesi) fýkýh ve kelam mezheplerinin birden fazla olmasýna dayanmýyor. Bugünkü problem, ümmeti bir noktada birleþtirecek 'alimler birliðinin' bulunmamasý, tam aksine tefrikayý besleyen 'alimler fýrkalarý'nýn bulunmasýdýr. Alimler fýrkalarý niçin vardýr? Öne çýkan sebepleri sýralayalým: 1- Gaflet ve taassup. Bundan maksadým þudur: Bir konu alimlerin tartýþmasýna açýk ise kesin deðildir; kesin olmayan bir düþünce, bir çözüm teklifi, bir ictihad; kesin olan emir ve talimatýn önüne geçemez, üstünde olamaz. Dinde tefrika, ümmetin bölünmesi, ümmet parçalarýnýn birbirine karþý hale gelmeleri, daha da ileri giderek çatýþmalarý kesin olarak haramdýr. Bir alim grubu, kesin olmayan ictihad ve düþünceleri, kesin haram olan tefrikaya sebep olduðu halde bunda ýsrar ediyorlarsa -hýyanet yoksa- 'gaflet ve taassup' var demektir. 2- Hýyanet. Bundan maksadým ilmin menfaate alet edilmesi, maddi veya manevi çýkar yüzünden hak ve hakikatten sapýlmasýdýr. Tarihte ve günümüzde güç ve iktidar sahiplerinin yanýnda yer alan, gücün ve iktidarýn haram menfaatinden istifade edebilmek için onlara hizmet eden alimler bulunmuþtur; iþte bunlarýn yaptýklarý 'hýyanet'tir. Yakýndan örnekler olarak Suriye'de Esed'in, Mýsýr'da Sisi'nin yanýnda yer alan ve bunlarýn yaptýklarýnýn meþru olduðuna dair fetva veren alimleri hatýrlatabilirim. 3- Grupçuluk (taassubun bir çeþidi). Ümmetin tarikat, mezhep, siyasi parti, etnik topluluk, kabilecilik, bölgecilik, ulusçuluk yüzünden parçalara ayrýldýðýný ve bazen bu parçalarýn birbiri ile savaþtýklarýný biliyoruz. Ýþte bu parçalarýn her birinin alimler fýrkasý vardýr. Bu alimler fýrkalarý, dinin kesin ve tartýþma götürmez emir ve talimatýný öne alarak bir araya gelebilseler bir çeþit 'ümmetin icmâý' oluþur ve icmâa aykýrý davranmak da kolay olmaz. Ama ne yazýk ki, bu fýrkalar bir araya gelmiyorlar, eðer mecbur olur da bir araya gelirlerse hakta ve hakikatte birleþmek yerine ayrýlýðý pekiþtirerek ayrýlýyorlar. Bazen güzel konuþmalar yapýlýyor, ortak noktalara ait sonuç bildirileri yayýnlanýyor, ama samimiyet olmadýðý için uygulanmýyor. Peygamberimiz (s.a.) 'Kýyamete kadar ümmet içinde bir topluluðun (tabii bir kýsým alimlerin) hak ve hakikati temsil ederek var olacaklarýný' bildirmiþtir. Þüphesiz her fýrka 'Ýþte o alimler biziz' diyeceklerdir. Ama dinimizde hak ve hakikat, kaf daðýnýn arkasýnda gizli deðildir; Kitap'ta, Sünnet'te ve icmada açýklanmýþtýr. Çare bu açýk ve kesin talimatý (hüda beyyinâtýný) rehber edinmek ve hakem kýlmaktýr. Tufan Köse bini geçmiþ. 0 bin tane kadýn da vesika alabilmek için genelevlerin kapýsýnda bekliyormuþ. 0 bin tane kadýn. Bunlar da resmî veriler. Bu rakamlar devletin telaffuz ettiði rakamlar. Ekonomi bozuldukça hayat kadýný sayýsý da maalesef artmýþ. Dindar ve muhafazakâr bir partisiniz. Bu dehþet verici tablo üzerinde hiç düþünmeniz gerekmiyor mu? Osmanlýnýn çöküþ döneminde de ekonominin bozulmasýyla beraber fuhþun yaygýnlaþmasý eþzamanlýdýr." (ANKA) (Ç.HAK:316) MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in baþkanlýðýnda Eninda Restoran'da istiþare toplantýsý düzenlendi. döneminde zirveye ulaþtýðýný iddia ederek, "0 bin tane kadýn da vesika alabilmek için genelevlerin kapýsýnda bekliyormuþ" dedi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun bütçesi üzerinde yaptýðý konuþmada, "Ekonomide pembe tablolar çizmek, rakamlara takla attýrmak gittikçe artan fuhuþ sektörünün AKP döneminde ulaþtýðý zirveyi gizlemeye maalesef yetmiyor" diyerek þöyle devam etti: "Bu iktidar bir destan daha yazmýþ. Tarihe geçecekler. Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Kurulunun 2010 yýlýnda yaptýðý -rakamlar 2010 yýlýna ait- bir araþtýrma var. 2002'de Türkiye'deki hayat kadýný sayýsý 25 bin. Bugün, yani bugün deðil, 2010'da bu rakam 100 Hayrettin Karaman KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:18 ÇORUM Tel:(36) 22 01

5 Eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklandý Ç orum'da M.Y.(2), eþi tarafýndan yedi yerinden býçaklanarak aðýr yaralandý. Kale Mahallesi'nde yaþayan M.Y., iddiaya göre eþi Ý.Y. (5) ile tartýþtý. Tartýþmanýn ardýndan Ý.Y. nin mutfaktan aldýðý ekmek býçaðý ile eþi eþini yedi yerinden býçakladýðý belirtildi. Kadýn cinayetlerine dikat çektiler zmir 'Kadýn Cinayet- Durduracaðýz Ýlerini Platformu' üyesi bir grup, Konak Saat Kulesi önünde toplanýp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'den kadýn cinayetlerini durdurmasýný istedi. Açýklama sýrasýnda, her eyleme gelen altý sokak köpeðinin ilginç oyunlarý da herkes tarafýndan ilgiyle izlendi. 'Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu' adýna konuþan Sanem Deniz Kural, kadýn cinayetlerine Türkiye'nin dikkatini çekmek için toplandýklarýný söyledi. Sanem Deniz Kural, "Kar kýþ demeden bugün burada bir kez daha kadýn cinayetlerinden sorumlu olan AKP hükümetinden hesap sormak ve kadýn cinayetlerini durdurma mücadelesini büyütmek için toplandýk. Kasým ayýnda 23 kadýn kardeþimiz öldürüldü. Bu veriler kadýn cinayeti gerçekliðini tüm çýplaklýðýyla gözler önüne seriyor. Kadýn kardeþlerimizin yüzde 52'si kocalarý tarafýndan, kendi hayatlarýna dair karar vermek istedikleri için, boþanmak ve ayrýlmak istedikleri için öldürüldüler. 2013'te Kasým ayý itibariyle kaybettiðimiz kadýn kardeþimizin sayýsý 212'ye ulaþmýþ durumda. Bu gösteriyor ki 2012'ye göre bu yýl daha fazla kadýn cinayeti olmuþtur. Bakan Fatma Þahin'in kadýn cinayetleri azaldý demesi gerçeði yansýtmýyor" dedi. Ak Parti hükümetinin kadýnlarýn gerçek orum polisi tarafýn- örgütlü bir þe- Çdan kilde hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý öne sürülen ve kendilerine Gazeteciler grubu adýný veren þebekeye yönelik düzenlenen þafak operasyonunda gözaltýna alýnan zanlýlardan 5 i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri, Çorum ve Yozgat ta örgütlü bir þekilde büyük ve küçükbaþ hayvanlarý deðerinin üzerinde fiyatta alýp önce peþinat verip, geri kalan kýsmýna ise senet düzenleyerek aldýklarý hayvanlarý deðerinden aþaðý fiyata satan grubu takibe almýþtý. Yaklaþýk 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardýndan Alaca da 30 ayrý adrese sabaha karþý baskýn düzenlenmiþti. Operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýnmýþ, þahýslarýn ev ve araçlarýnda yapýlan aramalarda 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 291 adet mermi ile suçta kullanýldýðý deðerlendirilen çok sayýda senet, hayvan pasaportu ve ajandasý ele geçirilmiþti. Emniyetteki sorgularýnýn ardýndan örgüt kurmak suretiyle Olay sonrasýnda aðýr yaralanan M.Y nin komþularý tarafýndan çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. M.Y. nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenilirken, eþi Ý.Y. ise polis tarafýndan gözaltýna alýndý. (AA) sorunlarý konusunda sessizliðini sürdürdüðünü ve kadýn cinayetlerini kýnayan tek bir söz dahi söylemediðine dikkat çeken Sanem Deniz Kural þunlarý söyledi: "Aile ve Sosyal Politi- Ýzmir 'Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu' eylem yaptý. kalar Bakaný Fatma Þahin konuþtuðunda ise kadýn cinayeti gerçeðini tanýmadýðýný ilan ediyor. Kendisine yöneltilen soru önergelerine verdiði cevaplardan bunu anlýyoruz. AKP döneminde çok sayýda konuk evi açtýklarýyla övünen Fatma Þahin 2013 yýlýnda tek bir konuk evi açtýklarýný söyledi. Her ilde kadýnlar öldürülürken AKP hükümeti 2013 yýlýnda sadece Uþak'ta bir konuk evi saðlamýþ durumdadýr. Devlete sýðýndýðý halde korunamadýðý için öldürülen Damla Ay kardeþimizle ilgili yapýlan soru önergesine de Fatma Þahin'den 'konukevinde kalma talebi yoktu' cevabý geldi. Elindeki imkanlarý kullanamayan ve bir tek konuk evi açan Fatma Þahin'e soruyoruz. Var olan konuk evlerinden yararlanmak isteyen kadýnlarýn öldürülmesi de mi o kadýnlarýn suçu? AKP'nin kadýn düþmanlýðý sürdükçe Aralýk ayýnda da her gün kadýn cinayeti haberleri almaya devam ediyoruz. 5 Aralýk'ta Baðcýlar'da öldürülen Nimet Çaðan, koruma baþvurusunda bulunduðunda polisler ona 'adýn çýkar evine dön' dedi. Nimet'i korumayan polisler ona ölümden baþka seçenek hayvan dolandýrýcýlýðý suçundan haklarýnda düzenlenen soruþturma ev- Çorum polisi þafak operasyonu düzenlemiþti. rakýyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlýlardan E.P., O.P., M.K., býraktý mý? 8 Aralýk günü Esenyurt'ta kocasý, Revzen Andaç'ý 'sýcak çorba yapmadýðý için' öldürüldü. Fatma Þahin, kadýn cinayetlerini büyütüyorlar diyerek kadýn katillerine cesaret veriyor. Bir kadýnýn yaþamý bir çorbadan daha mý deðersizdir? 9 Aralýk günü Hanife Akbaþ, Çorum'da barýþmak istemediði için öldürüldü. Fatma Þahin boþanmayý zorlaþtýrýrken Hanife kardeþimizin ölümüne neden olmadý mý? Biz buradan bir kez daha söylüyoruz. Fatma Þahin, bizim sorularýmýza cevap versin. AKP kadýn düþmanlýðýný sürdürmeye kararlýysa biz de kadýn cinayetlerini durdurmakta o kadar kararlýyýz." Konak Meydaný'nda yapýlan tüm eylemlerde baþrolde bulunan 6 sokak köpeði de bu eylemde yine görevlerinin baþýndaydý. Köpekler, açýklama boyunca katýlanlarýn üzerine atlayýp kendini sevdirdi, yanlarýnda oturdu. Bu ilginç görüntüler herkes tarafýndan ilgiyle izlendi. (DHA) Dolandýrýcýlýða 5 tutuklama A.K. ve. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn PAZARTESÝ 16 ARALIK Firari zanlý yakalandý Altýn ve deðerli eþya çaldýktan sonra kaçtýðý iddia edilen zanlý yakalandý. orum da iddiala- göre ayrýlma- Çra larý istendiði için intihar eden niþanlý çift, topraða verildi. Olay, geçtiðimiz Perþembe günü merkeze baðlý Güveçli köyünde meydana gelmiþti. Ýddialara göre, aileleri tarafýndan evlenmelerine izin verilmeyen Berat Özay önce niþanlýsý Güleser Uygur u vurup ardýndan orum un Kargý ilçesinde bir eve girerek 25 bin Çlira deðerinde altýn ve deðerli eþya çaldýktan sonra kaçtýðý iddia edilen zanlý yakalandý. Edinilen bilgilere göre, Kargý ilçesinde bir eve giren kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler 25 bin lira deðerinde altýn ve deðerli eþyayý çaldýktan sonra kayýplara karýþmýþtý. Bunun üzerine geniþ çaplý soruþturma baþlatan polis ekipleri parmak izlerinden eve giren hýrsýzlarýn K.T.(20) ve N.S. ye ait olduðunu tespit etti. Zanlýlardan K.T. olaydan bir gün sonra Ankara da kaldýðý otelde yanýnda bulunan 12 bin lira deðerinde 2 bilezik ve bir saatle birlikte yakalanarak gözaltýna alýnmýþtý. Olayýn ardýndan polis ekipleri diðer zanlý N.S. nin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Kargý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ne baðlý ekiplerin titiz çalýþmasý sonucu zanlýnýn olayýn ardýndan Ýstanbul a kaçtýðý, burada bir gün kaldýktan sonra tekrar Kargý ilçesinde evine döndüðü bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri N.S yi evinde kýskývrak yakaladý. N.S nin evinde yapýlan aramalarda evden çaldýðý iddia edilen altýn ve deðerli eþyalara ulaþýlmazken, evin içerisinde gizlenmiþ 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ýlk ifadesinde suçlamalarý kabul etmeyen N.S., emniyetteki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edildi. Savcýlýk tarafýndan tutuklanan N.S., Tosya Cezaevi ne gönderildi.(ýha) Gençler topraða verildi ORUM'da, 'Bi- ayýrmak için Çzi muska dahi yaptýnýz' yazýlý not býrakýp intihar eden niþanlý çift Berat Özay ve Güleser Uygur'un anne ve babalarý jandarmaya ifade verdi. Kendilerine yöneltilen suçlamalarý kabul etmeyen her iki aile mensuplarý ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý KKTC'de vatani görevini yapan 20 yaþýndaki Berat Özay, üç gün önce memleketi Çorum'a izne gelerek 8 aydýr Berat Özay Güleser Uygur ayný silahla kendisi niþanlý olduðu yaþýndaki Güleser Uygur ile buluþup kendisine ait 66 PD 20 plakalý otomobille merkeze baðlý Güvençli Köyü'ne gitti. Berat Özay, iddiaya göre pompalý tüfekle önce niþanlýsýný, sonra da kendini vurarak intihar etti. Olayýn ortaya çýkmasýyla birlikte her iki tarafýn ailesi de büyük þok yaþadý. BIRAKTIK- LARI NOTTA AÝ- LELERÝNÝ SUÇ- LADILAR Niþanlý çift býraktýklarý notta ailelerine de tepkilerini dile getirdi. "Biz birbirimizi çok seviyorduk, sizlerin arasýndaki sorunlar bizi üzdü. Þimdi bizi ayýrdýðýnýz için mutlu oldunuz mu? Muska yaptýrýp bizi ayýrmaya dahi çalýþtýnýz" býraktýklarý yazýlý not üzerine jandarma soruþturmayý derinleþtirerek ailelerin ifadesine baþvurdu. Jandarmada ifade veren Berat Özay ve Güleser Uygur'un yakýnlarý ölüm haberi sonrasý sinir krizleri geçirirken, "Çocuklarýmýzýn hiçbir sýkýntýlarý intihar etmiþti. Genç niþanlýlarýn cenazeleri, Ankara Adli Týp Kurumu ndaki otopsinin ardýndan Çorum a getirildi. Özay ýn cenazesi Ulu Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta, niþanlýsý Güleser Uygur ise merkeze baðlý Sarýþeyh köyünde topraða verildi.(ýha) Aileler muska iddiasýný reddetti yoktu. 8 ay önce niþanlanmýþlardý ve asker dönüþü de evleneceklerdi" dedi. Herhangi bir muska yaptýrmadýklarýný ve neden bu yolu seçtiklerine anlam veremediklerini söyledi Berat Özay'ýn babasý Hüseyin ve annesi Þengül Özay ile kýzýn babasý Rüþtü ve annesi Sultan Uygur, ifadeleri sonrasý serbest býrakýldý. Berat Özay ve Güleser Uygur'un otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderilen cenazeleritopraða verildi. (DHA) Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Hitit Emlak Süleyman Ciðerci (Ç.HAK:30)

6 6 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Din Eðitimi ne ýþýk tuttular E Erol Taþkan ðitim Bir Sen Çorum Þubesi, düzenlediði panelle Türkiye de Din Eðitimi nin Problemleri ve Yaklaþýmlarý konusunu ele aldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panele Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli baþkanlýk ederken, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu panelist olarak yer aldý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda, konuþmacýlar Türkiye de din eðitiminde yer alan problemler ve çözüm önerilerini sýraladý. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen panelede din eðitimi tartýþýldý. Programa sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi nde gerçekleþtirildi. Kendi kök ve medeniyetimize uygun bir din eðitimi E ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, hayata müdahalenin yolunun eðitimden geçtiðini belirterek, din eðitiminin sadece Türkiye'nin deðil, dünyanýn bir sorunu haline dönüþtüðünü, Türkiye'nin kendi kök ve medeniyetine uygun bir din eðitimine ihtiyacý olduðunu söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Eþkil, eðitimin asla basite alýnacak bir deðer olmadýðýný, hayati bir önem taþýdýðýný belirtti. "Din eðitimi ko- Tahir Eþkil nusunda sadece Türkiye'de deðil, dünyada da çeþitli travmalar ve kýrýlmalar yaþýyoruz." diyen Tahir Eþkil, bir iþi yapmak kadar, doðru ve usulüne uygun yapmanýn da önemli olduðunu sözlerine ekledi. Eþkil, Türkiye'nin kendi köklerine ve medeniyetine uygun bir din eðitimi ile problemlerin üstesinden gelebileceðine iþaret Bilgi ve deðer üreten bireyler yetiþtirmeliyiz M ezhepçi yaklaþýmlarýn insanlarý biryüksek din öðretimine ikinci yaklabirine düþman ettiðini ifade eden þým ise Erol Güngör'e aittir. Güngör ilahiprof. Dr. Mehmet Evkuran, Türkiye'nin yatlara ve imam hatip okullarýna olumlu etrafýndaki bu ateþin Türkiye'ye sýçramayaklaþýr. Ona göre bu eðitim kurumlarýnmasý için bilgi ve deðer üreten bireyler yedan yetiþen öðrenciler hem Ýslam'ý doðru tiþtirilmesi gerektiðini, din eðitiminin saaktaran dersler almakta hem de dünyayý dece Türkiye'nin deðil, küresel bir sorun tanýtan sosyal ve fen dersleri öðrenmekve ihtiyaç halini aldýðýný söyledi. tedirler. Bu þekilde yetiþen gençlerin ileride ülkenin geleceðinde önemli oranda Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde Eðitim etkili olacaðýný ifade eder. Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen panelde konuþan Hitit Üniversitesi Cumhuriyet tarihi boyunca eðitim Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Öðretim özellikle de din eðitimi en çok tartýþýlan Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Türkive siyasal çekiþmelerin malzemesi yapýye'de Yüksek Din Öðretimi ve Ýlahiyatlar Prof. Dr. Mehmet Evkuran lan konu olmuþtur. Artýk küresel dünyada konulu konuþmasýnda, dünyada din öðretimi alanýnda bilgi ve deðer üreten, dünyayý tanýyan ve modern soartan bir ilgi olduðunu belirterek bunun tek bir nederunlarla yüzleþebilen bireyler yetiþtirmek zorundayýz. ne indirgenemeyeceðini ve farklý etkenlerin konuþulbu, sadece nakilcilikle sýnýrlý bir din eðitimiyle masý gerektiðini söyledi. saðlanamaz. Kendine güvenen, çevresiyle olumlu ve Ýlahiyat eðitimi ile ilgili iki ayrý görüþü masaya saðlýklý iliþkiler kurabilen, çözüm üretebilen, farklý yatýrarak, farklý bakýþ açýlarýný ele alan Prof. Dr. Evkuinanç ve düþüncedeki insanlarla empati kurabilen ve ran, sunumunu þöyle devam ettirdi; "Toplumlarýn ve dini doðru bilen bireyler yetiþtirmek hepimizin ortak bireylerin anlam arayýþý ve buna baðlý olarak da kimamacý olmalýdýr. Ýlahiyatlarýn programlarý ile ilgili son lik problemleri devam etmektedir. Kimlik arayýþý ve tartýþma göstermiþtir ki, din eðitimi üzerinden topluanlam konusunda ise en baþta gelen unsur dindir. Din, ma yön verme arzusu hala devam etmektedir. Bu tepediðer yandan toplumsal bir kurumdur ve diðer kurumden inmeci yaklaþým yanlýþtýr ve yeni problemler dolarla yoðun bir etkileþim içindedir. Bu nedenle hem ðurmaya adaydýr. Batý toplumlarýnda hem de ülkemizde din eðitimi koen doðru çözüm, bu alanýn birikimleri ve çaðýn nusu öncelikle ele alýnan alanlar arasýnda yer almaktagerekleri ýþýðýnda karþýlýklý görüþmelerle saðlýklý polidýr. tikalar geliþtirmektir. Mezhepçi yaklaþýmlarýn insanlatürkiye'de din öðretime bakýþta iki yaklaþým varrý birbirine düþman haline getirdiði günümüz dünyadýr. Bu yaklaþýmlarý iki aydýn ve düþünürümüz üzerinsýnda, eðer çevremizdeki yangýnýn bize sýçramasýný den ele alýp çözümlemek mümkündür. Ýlki Ali Fuad önlemek ve komþularýmýz da barýþ ve güven sunmak Baþgil'in din öðretimi hakkýndaki görüþleridir. Baþgil, istiyorsak, çatýþmacý ve doðmatik din anlayýþýna alterilahiyat ve diyanet konusunda dindar, alim, ahlaklý bir natif olan bize özgü bir din dilini üretmek zorundayýz. nesil yetiþtirme amacýný öncelemektedir. Ona göre Bu anlamda din eðitimi, sadece ulusal bir sorun deðil modern ilahiyat fakülteleri seküler kurumlardýr ve bölgesel ve hatta küresel bir sorundur. Türkiye'nin tadindar, ahlaklý ve faziletli bireyler yetiþtiremezler. Dirihsel ve bilimsel birikimiyle uyumlu bir yaklaþým ilayanete özerklik verilmesini savunan Baþgil, diyanetin hiyatlarýn katký ve desteði olmadan gerçekleþtirileihtiyaç duyduðu personeli yetiþtirmek için Yüksek Ýslam Enstitüleri'nin kurulmasý gerektiðini savunur. mez." ÝHL ler önemli bir boþluðu dolduruyor D oç. Dr. Adem Korukcu, Ýmam Hatip þekilde bu okulun çatýsý altýna girmeleri Okullarý'nýn eðitim ve öðretim hayatýnya da burada bir tas çorba içmiþ olmalada önemli bir boþluðu dolduran eðitim-öðrerý onlarýn yaþamlarýnda muhafazakâr bir tim kurumlarý olduðunu söyledi. etki yapacaðý þeklindedir. Eðitim Bir Sen tarafýndan düzenlenen Bu kurumlarýn ele alýnýp deðerlenpanelde konuþan Korukcu, kökleri 20'ýncý dirilmesi açýsýndan dikkate alýnmasý geasrýn baþlarýna dayanan Ýmam Hatip Okullareken bir husus da bu okullarýn mesleki rý'nýn büyük bir tarihi tecrübe taþýdýðýna iþaeðitim açýsýndan deðerlendirilmesi gereret etti. ðidir. Zira yükseköðretimin her tür programýna öðrenci yetiþtirmekle birlikte, Bu okullarda eðitim ve öðretim gören mesleki eðitim kurumu olarak açýlan bu öðrencilere dair iki türlü beklenti oluþtuðueðitim müesseselerinin temel fonksiyonun altýný çizen Doç. Dr. Adem Korukcu, nuna dair Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve "Birincisi, buraya gelen öðrencilerin dini yaþantýlarý itibariyle, iyi bir duruma ulaþabil- Doç. Dr. Adem Korukcu Ýlahiyat Fakülteleri gibi ilgili kurumlarca eleþtiriler gelmektedir. Ýmam-Hatip memeleri ve mezuniyet aþamasýnda da baþta zunu Týpçý, Hukukçu vb. yetiþtirmek din adamlýðý olmak üzere, iyi bir meslek edinmesi bekönemli olmakla birlikte, bu kurumlarýn yetkin imamlenmektedir. hatipler, vaizler, Kur'an Kursu öðreticileri yetiþtirmeleýkinci beklenti ise, buraya giren öðrencilerin bir ri birincil görev olarak tekrar gündeme getirilmelidir. þekilde bu okulun çatýsý altýna girmeleri ya da burada Dikkate alýnmasý gereken diðer bir husus da 2012 bir tas çorba içmiþ olmalarý onlarýn yaþamlarýnda muyýlýnda uygulamaya konulan seçmeli ders uygulamahafazakâr bir etki yapacaðý þeklindedir." dedi. sýyla birlikte normal ortaokul ve liseler ile Ýmam-Hatip Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim ÜyeOkullarý arasýnda ne tür bir iliþki oluþmuþ ya da fark orsi Doç. Dr. Adem Korukcu, konuþmasýný þöyle devam taya çýkmýþtýr? ettirdi, "Ýmam-Hatip Liseleri eðitim-öðretim hayatý2012 yýlýnda bu kurumlarýn orta kýsýmlarýnýn açýlmýzda oldukça önemli bir boþluðu dolduran eðitim-öðmasý ve katsayý farkýnýn kaldýrýlmasý gibi faktörlerle retim kurumlarýdýr. Ayný zamanda kökleri itibariyle 20. birlikte bu kurumlarýn okul ve öðrenci sayýsýnda önemasrýn baþýna dayanmasý ve Türk eðitim sisteminin en belirleyici kanun maddesi olan Tevhîd-i Tedrîsât Kanuli geliþmeler ortaya çýkmýþtýr. Bu geliþmeler kurum ve nu içerisinde ismi ve amaçlarý ile zikredilmiþ olmasý din eðitimi ve öðretimi tecrübemiz açýsýndan olumlu dolayýsýyla, bu kurumlarý en önemli ortaöðretim kudeðerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ancak sayýsal rumlarý olarak deðerlendirmek mümkündür. geliþmenin niteliksel geliþmeye dönüþtürülebilmesi Bu okullarýn tarihi tecrübesine baktýðýmýzda ise, için bu okullarýn Milli Eðitim tarafýndan belirlenen bu kurumlara bakýþýn genel itibariyle duygusal beklenfonksiyonlarý ve bu kurumlara karþý teveccüh gösteren tiler çerçevesinde þekillendiðini görmekteyiz. kiþi ve gruplarýn beklentilerini yerine getirip getirmedibu okullara gelen öðrencilere dair iki tür algý ve ðine dair teorik ve alan araþtýrýlmalarýnýn yapýlmasý gebeklenti bulunmaktadýr: Birincisi, buraya gelen öðrenrekmektedir. cilerin dini yaþantýlarý itibariyle, iyi bir duruma ulaþabu baðlamda tebliðde yeniden büyük kalabalýk bilmeleri ve mezuniyet aþamasýnda da baþta din adamöðrenci gruplarýna hizmet vermeye baþlayan bu kurumlýðý olmak üzere, iyi bir meslek edinmesi beklenmektelarýn eðitim sistemimiz açýsýndan ifade ettiði anlam ve dir. fonksiyonlarýný icra etme yeterliliði öðrenci görüþleri Ýkinci beklenti ise, buraya giren öðrencilerin bir çerçevesinde ele alýnýp deðerlendirilmiþtir." BÜLENT GÖKGÖZ Özgür-Der Çorum Þube Bþk. Suriyeliler Bizim Neyimiz Olur? Konu baþlýðýný uzatýp soruyu þu þekilde sorabilir isek cevap ta isabetli olur: Filistinliler, Doðu Türkistanlýlar, Mýsýrlýlar, Myammarlýlar, Iraklýlar, Afganistanlýlar, Çeçenistanlýlar, Bosnalýlar Anadolu toplumunun nesi olurlar? Afrika'dan Hint alt kýtasýna, Asya'dan Arabistan'a ve Balkanlara kadar uzanan coðrafyada yaþayan Müslüman ana unsurlar ile ilgimizin sebebi nedir? Yaklaþýk bir asýrdýr Anadolu toplumunun yüzünü Batýya çeviren kurucu elitler, ulusal aidiyetler üzerine inþa ettikleri Türkiye toplumunu sadece çizdikleri coðrafi sýnýrlara deðil, kavramsal ve zihinsel sýnýrlara da hapsetmeyi belli oranda baþardýlar. Sanal ve soyut ulusal kurgularla Eti ve Hititler üzerine Anadolu toplumunu, Asur, Babil, Fenikeliler üzerinden Ortadoðu toplumlarýný yeniden ikame etmek isteyen sömürgeci güçler ve yerli iþbirlikçileri, Ýslam coðrafyasýný ulusal sýnýrlara bölmekle iktifa etmeyip zihinsel Batýlýlaþmayý da dayattýlar. Böylelikle üst kimlik ve aidiyet ümmet tanýmlamasý yerini, etnik ve ulusal aidiyetlere hapsederek ötekileþtirdi. Hem Ýslami yaþama dair sembol ve öðretilerden koparýldý hem de ilerlemeye engel olanýn din olduðu tezleri Batý hayraný devþirilmiþ elit/aydýnlar eliyle de özendirildi. Ancak 20. yüzyýlda Islah ekolünün öncüleri ve Urvet'ul Vuska emekçilerinin ektiði öze dönüþ, sömürgeye direniþ ve muharref Ýslam anlayýþlarýna karþý Kur'an ve Sünnet'i önceleyen tohumlar, 21.yüzyýlda Ortadoðu intifadasý ile filizlenmeye, boy vermeye baþladý. Dünya Beþten Büyüktür! Güncel tartýþmalara konu olan ve hükümetin dýþ politikasýna yönelik eleþtirilerin temel odaðý "eksen kaymasý", "dýþ politikada yalnýzlaþma" söylemleri, bahse konu üst kimlik haline gelen/getirilen ulus bakýþýn sonuçlarý olarak tezahür etmekte. Doðrusu Ýslam dünyasýný yakýndan takip ettiðimizde gerçeðin tam tersi olduðunu, dýþ politika konusunda Ýslam hinterlandý ile olan ilginin yeniden kurulmasýnýn bütün coðrafya halklarýnda heyecan ve muþtu ürettiðini görebiliriz. Evet, Cumhuriyetin elitist ve Batýcý politikalarýndan bir kayma söz konusu oldu ancak bu kayma bahsedildiði gibi yalnýzlýða deðil, Ýslam birlikteliði ve adalet özlemine hasret duyan milyonlarýn dini ve fýtri taleplerine yönelik oldu. Batý ile sýnýrsýz müttefiklik yerine, halklarýn taleplerini ve haklarýný gözeten iliþki biçimine yetersiz de olsa evrilme söz konusu. BM eleþtirileri, NATO konsepti, iþgalci Ýsrail'e karþý tutunulan tavýrlar, IMF'den kopma, Ortadoðu coðrafyasýnda emperyalistlerin desteklediði diktatörlere karþý haklarýný talep eden milyonlarýn yanýnda yer alma, küresel güçlerden baðýmsýz inisiyatif sergilenen Çözüm Süreci, Balkanlardan Afrika'ya kadar uzanan coðrafyada siyasi-ekonomik politikalar geliþtirebilme ve küresel ölçekte siyaset alaný açabilme gibi olumluluklar alýþýlmýþ ulusalcý dýþ politika konsepti açýsýndan ezber bozucu uygulamalar oldu. Suriye'de devam eden katliam ve Mýsýr'daki darbe süreci dünyanýn, BM beþlisinden ibaret olmadýðýný göstermiþ oldu. Türkiye'nin dýþ politika felsefesi, dünya beþten büyüktür ifadesinde kendini bulmakta. Ýslamofobi odaklý yerel ve küresel medyada yer alan Dýþiþleri Bakaný ve MÝT müsteþarýna yönelik hedef gösterme çabalarýnýn da temeli, eksenin olmasý gereken çizgiye giriyor olmasýndan kaynaklandý. Ulus Kimlik ve Sýnýrlar Çözülüyor 2010 yýlýnýn sonlarýnda baþlayan diktatörlükleri devirme süreci, ulus kimlik ve politikalarýna itirazý da içeren bakýþ açýsýyla aðýr bedeller ödeyerek geri dönüþü mümkün olmayan yoluna devam ediyor. Küresel sömürgeci güçlerin Tunus, Yemen, Mýsýr ve Libya devrim süreçlerinin ardýndan kaybettikleri inisiyatifi elde edebilmek için; Suriye'de diktatör Esed'i, Mýsýr'da cunta yönetimini desteklemesi ve Suriye'de, Gazze'de, Mayammar'da, Doðu Türkistan'da yaþanan insanlýk trajedisine timsah gözyaþlarý dökmesinin de sebebi. Bangladeþ'te Cemaat-i Ýslami liderlerinden Abdulkadir Molla'nýn hukuksuz yargýlama neticesinde idam edilmesine Batý dünyasýnýn 'dostlar alýþveriþte görsün' kabilinden itirazlarýný da bu çerçevede deðerlendirmek gerekir. Aslýnda Ortadoðu uyanýþý, 21.yüzyýl Ýslam dünyasýnýn Batý dünyasý ile hesaplaþmaya baþlamasý ve kendini yeniden üretmesiyle güçlü bir itirazýn ortaya konulmasýnýn adýdýr. Ýslami kimlik/ýslam ümmeti odaklý þekillenen itiraz, þüphesiz Batý dünyasýnýn korkularýný besleyen en önemli sebeplerden. Rusya, Ýran ve Çin bloðunun ürettiði Doðu emperyalizmi ile Batý emperyalizmi; Ortadoðu halklarýnýn itirazý, fýtri ve Ýslami taleplerinin görünürlüðü karþýsýnda kimyasal ve konvansiyonel saldýrýlarýna raðmen Baas rejiminin ortak paydasýnda buluþtu. Suriye üzerinden 'cihadist Müslümanlar', ile 'radikal unsurlarla mücadele' konsepti, bahse konu güçler tarafýndan Ortadoðu uyanýþýna kara çalmak isteyen önemli propaganda malzemesi ve hedefi haline getirildi. Ýslami Kimliðimize Sahip Çýkmak, Suriyelilere Sahip Çýkmayý Gerektirir! Özelde Suriye direniþine ve mazlum Suriye halkýna sahip çýkmak, esasen tüm dünya halklarýnýn diktatörlere karþý verdiði mücadeleye, insani ve Ýslami taleplerine sahip çýkmakla eþanlamlýdýr. Bombardýmandan, açlýktan ve soðuktan donarak can verenlere sahip çýkmak, dinimizin bizlere yüklediði asli vazifelerdendir. Rehberimiz Kur'an ve önderimiz Hz. Muhammed(sav)'in çizdiði yol; Müminler ancak kardeþtir ilkesi gereðince Ensar Muhacir dayanýþmasýný omuzlamaktýr. Gerek Suriye direniþi hakkýnda ileri sürülen kirli propagandalara karþý akl-ý selim olmak, gerekse de insani yardým noktasýnda duyarlýlýklarýmýzý gözden geçirmemiz önceliklerimizden olmalýdýr. Eðer, soðuktan donarak can veren bebelerin hesabýnýn hepimizden sorulacaðý bir dine inanýyor isek ve vicdanlarý sarsan görüntüler karþýsýnda 'ben de bir þeyler yapmalýyým!' diyebiliyorsak vakit geç olmadan Rabbimize mazeret olabilecek hareketi de kuþanmalýyýz.

7 Vizyona girdiði ilk 3 günde 52 bin 838 kiþi ile buluþan filmi Çorum'da ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi Çorumlu Düðün Dernek'te Metropol Bahar (MB) Sinemasý Müdürü Mustafa Karamemiþ. Filmi ilk hafta 3 bin 500 kiþi izledi. BKM yapýmý Düðün Dernek filmi, Çorum'da da büyük bir ilgiyle izleniyor. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Merzifon Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ýlk olarak Kaymakam Mehmet Fatih Geyim'i ziyaret eden Baþköy, iadeyi ziyaret nedeniyle Merzifon'a geldiklerini belirtti. Baþköy, "Bunun dýþýnda da biz bir komþuyuz. Komþuluk hukuku gereði bazen gelip gitmemiz gerekir. Çünkü komþuluk bazen akrabalýktan bile önce gelir. Müþterek yaptýðýmýz iþler de oluyor. O Vali Merzifon u ziyaret etti konularda da zaman zaman ziyaret yapmak gerekiyor. Ziyaretimizi tamamladýðýmýzda tekrar Çorum'a döneceðiz" dedi. Kaymakamlýk ziyareti sonrasý, meydaný gezen ve Belediye Baþkanlýðýna geçen Vali Baþköy'e, Belediye Baþkaný Mehmet Kadri Aydýnlý tarafýndan belediye hizmetleri anlatýldý. Baþköy, ilçe merkezindeki tarihi yerleri de gezdi.(aa) Enise Aðbal Aralýk'ta vizyona gi- ve ilk üç günde 6ren 52 bin 838 izleyici ile buluþan BKM yapýmý Düðün Dernek filmi, Çorum'da da büyük bir ilgiyle izleniyor. Öyle ki; filmi izlemek isteyenler biletini günler öncesinden alýyor yýlýnda Çalgý Çengi filmiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi, vizyona giren yeni filmleri Düðün Dernek'le de ayný baþarýyý yakaladý. Selçuk Aydemir'in yönettiði filmin baþrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Þinasi Yurtsever, Ýnan Ulaþ Torun, Zerrin Sümer gibi büyük ve güçlü bir kadro eþlik ediyor. Filmi, vizyona girdiði ilk gün Çorumlu sinemaseverlerle buluþturduklarýný belirten Metropol Bahar (MB) Sinemasý Müdürü Mustafa Karamemiþ, filmin ilk hafta 3 bin 500 kiþi tarafýndan izlendiðini ve 2. haftayý da ayný sayýda izleyici ile tamamlayacaklarýný söyledi. Seyircinin ilgisinden oldukça memnun olduklarýný ifade eden Karamemiþ, filmin 'den 0'e her yaþtan izleyicisi olduðunu da vurguladý. 'Entarisi Dým Dým Yar' fenomen oldu Ýlk haftasýnda 1 milyon 86 bin 80 kiþiyi kahkahalara boðan filmin vazgeçilmesi haline gelen Entarisi Dým Dým Yar adlý Sivas türküsü de fenomen oldu. Sosyal medyada milyon 9 bin 19 kez izlenen video klip, en sevilen videolar arasýnda yerini aldý. Film hakkýnda Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu da kaleme aldýðý film Sivas'ta geçiyor. Düðün Dernek'te olaylar þöyle geliþiyor: Sivas'ýn Esenyurt köyünde yaþayan Ýsmail'in oðlu Tarýk bir gün yurtdýþýndan çýka gelir. Önce memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altýndaki asýl neden çabuk ortaya çýkar. Tarýk görevli olarak çalýþtýðý Letonya'da Monica adlý bir kýzla beraberdir ve ayný ülkede çalýþmak için tek yol evlenmeleridir! Kendisinin olurunu almaya gelen oðlunu düðünsüz evlendirmemeye kararlý olan Ýsmail, Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öðretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlý-sözlü bir düðün hazýrlýðý içerisine girer... ali Sabri Baþköy, VAnadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Harun Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu. Ziyaret sýrasýnda; Anadolu Gençlik Derneði Genel Sekreteri Halil Adýgüzel, M.Sami Koçak, Emrah Öztekin, Þemsettin Yer, Sefa Kýr, Ýhsan Öztürk ve Mümin Temur da hazýr bulundu. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi olarak ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Þube Baþkaný Harun Kaplan, Vali Baþköy'e Anadolu Gençlik Derneði nin Çorum a faaliyetleri ve bu baðlamda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Gençlerin STK larýn vermiþ olduðu hizmet ve eðitim imkânlarýndan istifade etmelerinin önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, Çorum Þube Baþkaný Kaplan Mustafa Demirer ali Sabri Baþ- hafta sonu Vköy ün mesaisini esnaf ayýrdýðý bildirildi. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, hafta sonu mesaisini ziyaretlere ayýran Vali Sabri Baþköy bu kapsamda Gökgözler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ile Feyzan Hotel yönetimine ziyarette bulundu. Ýlk ziyaret Gökgözler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ne Ýlk olarak Gökgözler Aðýz ve Dýþ Saðlýðý Polikliniði sahibi Diþ Teknikeri Halil Gökgöz e ziyarette bulunan Vali Baþköy, poliklinik ve çalýþmalar KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Vali Sabri Baþköy, Feyzan Hotel yönetimini ziyaret etti. Hafta sonu mesaisini esnafa ayýrdý Baþköy, ilk ziyaretini Gökgözler Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ne yaptý. hakkýnda Halil Gökgöz den bilgi aldý. Ziyarette Çorum un ilk diþ ve Diþ Saðlýðý Polikliniði ndeki ziyaretinin ardýndan Vali Sabri Baþköy, köy ün esnaf ziyaretlerinden oldukça memnun olduklarýný ifade hekimlerinden Tahir Feyzan Hotel yö- eden otel sahipleri Erköy ün Kayýþoðlu da bulundu. Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði sahibi Diþ Teknikeri Halil Gökgöz, netimini ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Feyzan Hotel de incelemelerde de bulunan Vaten ve Avcýoðlu, nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy e teþekkür ettiler. Vali Baþköy ün zili Baþköy, otel sahipleri Zaman zaman esnetimini yaretinden çok memnun olduklarýný ifade et- Yaþar Erten ve Vahit naflarý ziyaret etmeye ti. Avcýoðlu ile otel yöneticisi Cüneyt Can- Baþköy, esnaflara iþle- çalýþtýðýný belirten Vali Feyzan Hotel yönetimine Ziyaret taþ dan bilgi aldý. rinde bereketli ve bol Vali Sabri Baþ- kazançlar diledi. Gökgözler Aðýz Gençlerin yetiþmesinde STK lar önemli ve yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çaðrý Vakfý na ziyaret Çaðrý Vakfý na Vali Sabri Baþköy, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy, Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý ný ziyaret etti. ziyaret Vali Sabri Baþköy, Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ýade-i ziyarette; yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Þahin, Hasan Algül, Davut Sayýn, Osman Þimþek ve Mahmut Yabacý da hazýr bulundu. Vali Sabri Baþköy ün ziyaretinden onur duyduklarýný belirten Çorum Çaðrý Vakfý Baþkaný Halil Gökgöz, nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti ve Çaðrý Eðitim Vakfý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Gençlerin yetiþmesinde sivil toplum kuruluþlarýna önemli görevler düþtüðünü belirten Vali Baþköy, Türkiye nin geleceði olan gençlere hizmet etmenin ulvi bir görev olduðunu belirterek Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Gökgöz ve yönetim kurulu üyelerine çalýþmala- Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. S.S. Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mustafa Þentürk (Ç.HAK:36)

8 8 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti T ürkiye genelinde olduðu gibi Çorum da da çok sayýda müridi bulunan önder þahsiyetlerden Galibi Vakfý kurucusu Galip Hasan Kuþçuoðlu (9), Antalya'da tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Galip Hasan Kuþçuoðlu, 6 Aralýk Cuma günü yaptýðý cuma sohbeti ardýndan rahatsýzlanarak Antalya Özel Memorial Hastanesi'ne kaldýrýldý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn da hastanede ziyaret ettiði Galip Hasan Kuþçuoðlu,n önceki gece yarýsý hayatýný kaybetti. Ailesi ve yakýnlarý tarafýndan sabaha karþý hastaneden alýnan Hacý Galip Kuþçuoðlu'nun Galibi Vakfý kurucusu Galip Hasan Kuþçuoðlu vefat etti. cenazesi dün ikindi namazýna mütakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ýstanbul Beylikdüzü nde bulunan vakýf külliyesinde defnedildi. 10 yýl önce Antalya'ya yerleþen Kuþçuoðlu, vakýf faaliyetlerini buradan yürütüyordu. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý diler. Galip Hasan Kuþçuoðlu 1919 yýlýnda Çorum'da derviþ anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluðu, Kadiri ve Rufai Þeyhi Ali Ahýskavi'nin yanýnda geçen Kuþçuoðlu, târikten icazetli Çorumlu Þeyh Hacý Mustafa Anaç'ýn hizmetinde bulunarak ondan tasavvuf ilmi tahsil etmiþtir. Amcasý H.Bekir Kuþçuoðlu Mevlevi ve Nakþi Þeyhidir. Çocukluðu tasavvufi ortamlarda geçen Galip Hasan Kuþçuoðlu, tek eþli olup ailesinin geçimini mobilya ustalýðý ve tüccarlýk yaparak temin etti. Tasavvufa baðlý olan Galip Hasan Kuþçuoðlu 1950 yýlýnda Ali Sezâî Kurtaran'ýn Halifesi Kadiri ve Rufai Þeyhi Mustafa Yardýmedici'ye intisab(þeyh i vesile bilerek Allaha verilen söz) etmiþ, 1956 yýlýnda halifeliði (icazet) verilmiþtir.1993 senesinde Galibi tarikatýný tesis etmiþ ve sistemleþtirmiþtir. Keçiören Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Nihat Yýldýz'ýn babasý Ýbrahim Yýldýz vefat etti. Ýbrahim Yýldýz vefat etti K eçiören Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Nihat Yýldýz'ýn babasý Ýbrahim Yýldýz vefat etti. Merhumun cenazesi cumartesi günü Kiranlýk köyünde topraða verildi. Bir süre önce rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan Ýbrahim Yýldýz, tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte Baþkan Molla Abdulkadir'den Ýskilipli Atýf Hoca'ya... Ýdam! M olla Abdulkadir 'den Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir susturma yöntemi olarak idam... Yýlmaz Bilgen Son dönemde küfrün önderlerine karþý sayýsýz cephede can veren ümmetin þehitlerine bugün Gulam Azam'da dahil oldu. Yine soðuk bir kýþ günü ve yine yürekleri daðlayan bir 'Ýdam'.Týpký Þubat 1926 da olduðu gibi.suçlarý Ýslam'ýn izzetini temsil eden alim olmak Her ikiside zalim iktidarlara karþý Halkýnýn deðerlerini savundular.alim mesuliyetini yüklenen her Mümin gibi tuðyan ehline diz çökmektense ölümü Þeref bildiler..ve tereddüt etmeden ölüme yürüdüler Zalim ve Yýlmaz Bilgen in yorumu Islahhaber.net te yer aldý. katillerle Mahþer günü Hesaplaþacaðýz' demiþti Ýskilipli Atýf Hocaefendi Ondan 8 yýl sonra Bangladeþ zindanlarýndan Ýdama perva etmeyen Gulam Azam (Molla Abdullah) ta : ' Allahýn izniyle zalimlere asla boyun eðmeyeceðim.dünye vi hiç bir otoriteden de af ve hayat hakký istemeyeceðim' diye haykýrýyordu yýlýnýn yargýç görünümlü cellatlarýna 'savunma yapmamý gerektiren bir suçum yok' diyerek meydan okuyan Ýskilip Atýf Hoca'nýn benzeri tavrý Bangladeþ zindanlarýnda esir tutulan Molla Abdullah sergiledi. Atýf Hoca asýldýðýnda yaþý 51 idi.molla Abdullah ise 91 yaþýnda Hakka yürüdü Bangladeþ hükümeti ve uluslararasý savaþ suçlarý mahkemesi çetesi 2010 yýlýnda 3 kiþinin ölümünden suçlu tutarak önce ömür boyu hapse mahkum ettiler Þehit Gulam Azam'ý..Sonra görülen lüzum üzerine idamýna karar verdiler Molla Abdullah 191 yýlýndaki Bangladeþ'in Pakistana karþý verdiði baðýmsýzlýk savaþýndan ötürü mahkul edildi.aradan 2 yýl geçmil olmasýna raðmen 3 kiþinin ölümüne sebebiyet vermekten 91 yaþýnda bir alimi katleden anlayýþ her gün sistematik olarak 100 cana kýyan Beþþar Esed'e ise imakn tanýmaya ve destek olmaya devam ediyor.. Soðuk bir kýþ günü yüzleþtiðimiz Molla Abdullah'ýn idamý halen hesabý sorulamayan Ýskilipli Atýf hoca efendinin katledilmesiyle birçok benzerlik taþýmakta. Þapka devriminden çok önce yazýlan 'Frenk Mukallitliði' ne kadar idam için uydurma bir iddia olmuþsa Molla Abdullah'ýn 1 yýl önce savaþ suçu iþlediði iddiasýda o derece gülünç ve zavallýcadýr. Yýldýz'ý acýlý gününde yalnýz býrakmadý. Belediye Baþkaný Muzafer Külcü ile yardýmcýlarý cenazeye katýldý. Fatih Þanöz K Emre Kut ýsa adý TÜRKAV olan Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý Çorum Temsilciliði Hüseyþin Nihal Atsýz'ý anma programý düzenledi. TÜRKAV'ýn Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý Çorum Temsilciliði Hüseyþin Nihal Atsýz'ý anma programý düzenledi. vakýf üyeleri katýldý. Baþkaný Ýsmail Lek, Azap Ahmet Sokak Merkez Ýlçe Baþkaný Gurbetçi Þahin Ýþ Programda Hitit Zeki Aþgýn, Vakfý Merkezi'nde bulunan Üniversitesi Öðretim Baþkaný Arslan Çevik, yeni merkezinde dün Görevlisi Fatih Þanöz, Kamu Sen'e baðlý bazý akþam gerçekleþtirilen 'Fikirleriyle Atsýz' sendika baþkanlarý ile programa MHP Ýl baþlýklý bir sunum TÜRKAV dan hayýrlý olsun ziyareti T ürkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi, Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Aslan Çevik ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiðimiz günlerde gerçekleþen genel kurul ile tekrar Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný olan Mahmut Alparslan ve Yönetim Kurulu üyelerine hayýrlý olsun diyerek baþarý dileklerini iletti. Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý Türk Eðitim Sen i ziyaret etti. KUTLAMA Kamu Emekçileri Sendikalarý Çorum Þubeler Platformu cumartesi günü bildiri daðýttý. Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ Recep Mebet amu Emekçileri Sendikalarý Çorum KÞubeler Platformu önceki gün Eðitim Sen önünde toplanarak bildiri daðýttý. AK Parti Hükümeti'nin hazýrladýðý bütçeye tepki gösteren KESK üyeleri, Gazi Caddesi'nde vatandaþlara bildiri daðýttýlar. Bildiri daðýtýmýna KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeleri katýldý. KESK Çorum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek, bütçeye tepki için 19 Aralýk Perþembe günü greve çýkacaklarýný da cenaze merasimine katýlarak Nihat Nihal Atsýz'ý andýlar * islahhaber.net KESK bildiri daðýttý Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Nurettin Karakaya 'yü Bildiri daðýtýmýna KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ile üyeleri katýldý. (Ç.HAK:33) yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Halil Demiral

9 PAZARTESÝ 16 ARALIK Gizli buzlanma riskine dikkat! H ava sýcaklýðýndaki düþüþler Çorum da buzlanma riskini artýrýyor. Yetkililer, sürücüleri yollardaki gizli buzlanmaya karþý dikkatli olmalarý konusunda uyarýyor. Trafikte büyük tehlikelere neden olan gizli buzlanmaya dikkat çeken yetkililer, Yollardaki bazý kritik noktalarda görülen gizli buzlanma kazalara davetiye çýkarýyor uyarýsýnda bulundular. Gizli buzlanmanýn, sabaha karþý yaðan çið ve kýraðýnýn yol üzerinde donmasý nedeniyle meydana geldiðini anlatan yetkililer, Köprü ve viyadükler ile yan rüzgârlarý çok fazla alan yüksek yerler, gizli buzlanma riski en yüksek yerler diye konuþtular. OTOPARK a açýklamalarda bulunan yetkililer, gizli buzlanma ve sürüþ teknikleri hakkýnda þu bilgileri verdiler: Sürücüler, yaðýþlarýn ardýndan gizli buzlanma bekler. Halbuki, gizli buzlanma için herhangi bir yaðýþa ihtiyaç yok. Sürücüleri aldatan en önemli faktör budur. Gizli buzlanmayý tetikleyen en önemli unsurlardan biri çið. Sýcaklýðýn eksi derecelere düþtüðü bölgelerde çið, buza dönüþür ve buna da gizli buzlanma denir. Son zamanlarda yaþanan kazalarýn birçoðu sabaha karþý ya da sabah saatlerinde çiðin gizli buzlanmaya dönüþmesi nedeniyle meydana geldi. Gizli buzlanmada sürücülerin dikkat etmesi gereken konulardan en baþta geleni hýz. Gizli buzlanma ilk olarak köprüler, viyadük, tepe üstleri gibi çok fazla rüzgar alan, yan rüzgarlardan çok fazla etkilenen yollarda oluþur. Kazalarýn büyük bir bölümü bahsettiðimiz bu yerlerde meydana gelir. Sürücülerin bu gibi yerlere girerken hýzlarýný düþürmeleri gerekir. Ayrýca, bu tür yollarda öndeki araçla takip mesafesi artýrýlmalý. Frene veya direksiyo- Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. SÜRÜCÜLERE ÖNERÝLER Gizli buzlanmanýn olduðu zamanlarda direksiyon hareketlerine de dikkat edilmeli. Bu nedenle sürücüler, sert direksiyon hareketlerinden kaçýnmalý. Zaten takip mesafesi iyi olan bir sürücü sert direksiyon hareketi yapmak zorunda kalmaz. Ani þerit deðiþimi yapýldýðýnda, araçlarýn yerle temaslarý çok çabuk kaybolur. Bu durumda aracýn kontrolden çýkarak bariyerlere çarpma olasýlýðý çok yüksek olur. Burada önemli noktalardan biri de þüphesiz lastikler. Kýþ lastiklerini kullanmayan sürücüler, çiðde ve gizli buzlanmada yine tehlikeye maruz kalýrlar. Çünkü normal lastikler derece ve üstünde, kýþ lastikleri ise derece ve altýnda maksimum performans sergiler. Kýþ lastiði kullanan sürücüler, çið ve gizli buzlanmanýn olduðu yerlerde daha avantajlý olurlar. Çünkü bu sürücülerin araçlarý yere daha iyi tutunur. Sürücülerimizin dikkat etmediði unsurlardan biri ise gizli buzlanma levhalarý. Bu levhalarýn görüldüðü yerlerde ayaklar gaz pedalýndan çekilmeli, pedallara çok yumuþak davranýlmalý, direksiyon hareketleri sakince yapýlmalý. Gizli buzlanma levhalarýnýn bulunduðu yerler, sabit sürüþün izlenmesi gereken yerlerdir; ama sürücülerimiz ne yazýk ki buna pek dikkat etmiyor. Levhalarýn görüldüðü yerlerde sabit hýzda seyretmekte fayda var. Bu nedenle vites deðiþimleri çok fazla önerilmiyor. Sürücüler, yollardaki gizli buzlanmaya karþý uyarýldý. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C 1. Attraction 2011 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.2 ELX 2005 Fiat Fiorino 1.3M.jet C Act 2011 Fiat Punto POP 1. Fire 2012 Fiat Tipo 1.6 SX 1995 Ford Transit ConnectT220S 2006 Hyundai Accent 1.3 LS 1998 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Honda Civic 1.6 Premium 200 Honda Civic 1.6 Elegance 2012 Mercedes 200 E 1990 Opel Astra 1.6 GL 1996 Opel Astra 1.6 GL 2000 Opel Astra 1.6 CD 2001 Opel Corsa 1. GLS 1999 Opel Vectra 2.0 GLS 199 Opel Vectra 2.0 DI Comfort2001 Peugeot HDi XR 200 Peugeot VTi Prem2010 Peugeot Partner Tepee Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa RNE 1998 Renault Broadway GTE 1992 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5DCI M 2008 Renault Megane 1.6 Expres 2002 Fiyatý (TL) 32 bin 16 bin bin 2 bin 2 bin bin 15 bin 9 bin bin 32 bin 51 bin 1 bin 13 bin 18 bin 19 bin 13 bin 11 bin 20 bin 19 bin 3 bin 30 bin bin 11 bin 6 bin 15 bin 2 bin 19 bin Renault Megane 1.6Dynam 200 Renault Toros STW Skoda Octavia 1.6 Ambient 2012 Tofaþ Doðan L Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 WT-ÝSol2001 Toyota Corolla 1.6 Sol Aut 2003 Toyota Corolla 1.6 Sol 2006 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Caddy 1.6 TDI 2012 Volkswagen Golf 1.6 Comf 2001 Volkswagen Passat 1.8 T 199 Volkswagen Passat 1.8 T C bin 500 bin bin 6 bin bin 13 bin bin bin 2 bin 2 bin bin 0 bin 20 bin 21 bin bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 100V bin Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio 1998 bin 500 Peugeot Boxer bin VW Transporter 2.5 TDI bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. TAM DONANIMLI CÝTROEN C- ELYSEE SADECE TL ARALIK AYI KAMPANYAMIZ HAKKINDA DETAYLI BÝLGÝ ALMAK, CÝTROEN C- ELYSEE YÝ YAKINDAN GÖRMEK ve TEST ETMEK ÝSTEYEN HERKESÝ PLAZAMIZA BEKLÝYORUZ. ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:1908) ANÝ FREN ve MANEVRAYA DÝKKAT! na ani bir þekilde müdahale edildiði zaman araç kaymaya baþlar. Televizyonlarda izlediðimiz kaza görüntülerine yansýdýðý gibi, araçlar bariyerlere çarpabilir, takla atabilir. Sonuçlarý ise üzücü olur. O yüzden sürücülerin hýzlarýný ayarlamalarý gerekir. Takip mesafesi mutlaka normal þartlardan 3 katýna çýkarýlmalý. Bu tip yollarda gizli buzlanmadan etkilenilmemesi için takip mesafesinin 6 saniyeye kadar çýkarýlmasý gerekir. ANKARA YOLU 1. KM. NO: 15 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Dodurga nýn sulama projesi tamamlandý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Büte Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Dodurga nýn uzun süreden bu yana beklediði sulama projesinin tamamlanarak DSÝ 15.Bölge Müdürlüðü nün onayýndanmg eçtiðini bildirdi. bin dönüm alaný sulayacak olan projenin maliyeti 5 milyon lira. Ana kanal uzunluðu bin metre olan Dodurga sulama projesi ile Berk, Dodurga ve Çiftlik köyü arazileri sulanacak. Toplam þebeke uzunluðu 1 bin metre olarak planlanan Cahit Baðcý proje son yýllarda organik tarým ile gündeme gelen ve bu konuda iddialý olan Dodurga ilçesi açýsýndan son derece önemli bulunuyor. Sulu tarýma açýlacak olan arazilerde önemli oranda verim artýþý saðlanacak. Milletvekili Baðcý, Bugüne kadar söz verdiðimiz hiç bir iþi ne unuttuk ne de milletimize unutturduk. Milleti aldatma üzerine bir siyaset ve söylem asla benimsemedik. Seçimden seçime millete gitmedik. Allah ýn izniyle baþýmýz dik ve verdikleri sözlerin sevinci ve mutluluðu ile suyun toprakla Kanserli Hastalar Dayanýþma Derneði Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Hülya Karabýyýk güven tazeledi Erol Taþkan K bin dönüm alaný sulayacak olan projenin maliyeti 5 milyon lira. Nene Hatun Parký yenilendi O Osmancýk Belediyesi, yeni park yapýmýnýn yaný sýra eski parklarý da yenilemeye devam ediyor Yaklaþýk 2 dönüm alana sahip parkta çalýþmalar sürüyor. smancýk Belediyesi, yeni park yapýmýnýn yaný sýra eski parklarý da yenilemeye devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda Çay Mahallesi Nene Hatun Ýlkokulu yanýnda bulunan Nene Hatun Parký yenilendi. Yaklaþýk 2 dönüm alana sahip parkta yapýlan yenileme çalýþmalarýnda dýþ mekan bireysel spor aletleri, kauçuk oyun grubu, kauçuk zemin kaplamalarý, park hizmet büfesi, bay bayan tuvaletler, ilave oturma alanlarý yapýldý. Kötü bir görünüm arz eden beton çevre çitleri sökülerek park etrafýna kaldýrým yapýldý. Park donatý elemanlarý tümüyle yenilendi. Yenilenen parkta kendi elleriyle fidan dikimi yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Yeþil alan konusundaki duyarlýlýðýmýzý, göreve geldiðimizden bu yana ilçemize kazandýrdýðýmýz 32 park ispatlamaktadýr. Þimdiye kadar bir dönem içinde bu kadar park yapýmý ve yenilemesi yapýlmamýþtýr. Nene Hatun Parký da yenileme çalýþmalarýmýzýn en son örneðidir. Burada oyun oynayan çocuklarýmýzýn güvenliði için oyun gruplarýný yeniledik, düþme durumunda çocuklarýmýza zarar gelmemesi için zemin kaplamalarýnda kauçuk kullandýk. Mahalle sakinlerinin faydalanmasý için yürüyüþ yollarý yaptýk. Ayrýca parkýmýzýn hemen yanýnda bulunan Nenehatun Ortaokulu ve Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi nde eðitim gören çocuklarýmýzýn parkýmýzdan azami ölçülerde faydalanmalarý için gerekli düzenlemeleri gerçekleþtirdik. Bu parký mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine yeniledik. Hemþerilerimizden gelen talepleri deðerlendirmeye devam edeceðiz. Biz onlara hizmet için burdayýz, gece gündüz onlar için çalýþýyoruz. diyerek, yenilenen parkýn hayýrlý olmasý dileðinden bulundu. anserli Hastalar Dayanýþma Derneði (KANDER) Baþkaný Hülya Karabýyýk, dün gerçekleþtirilen genel kurulda tekrar baþkan olarak seçildi. Tek liste ile yapýlan genel kurul, dernek merkezin gerçekleþtirildi. Hacý Mehmet Türkoðlu'nun baþkaný olduðu divan heyetinde Emrullah Aðýrbaþ katip, Ömer Ali Yýldýz da üye olarak görev aldý. Gündem maddelerinin görüþüldüðü genel kurulda, dernek üyelerini çalýþmalar hakkýnda bilgilendiren Hülya Karabýyýk, çalýþmalarýn artarak devam edeceðini belirterek, katký veren herkese teþekkür ettiðini ifade etti. Yapýlan seçimlerden sonra, yönetim ve denetim kurulu üyeleri þu þekilde oluþturuldu; Yönetim Kurulu: Hülya Karabýyýk, Hülya Kazanaçmaz, Zeynep Gödek, Bekir Þahin, Osman Topçal. Denetim Kurulu: Abdullah Tekin Kerman, Mehmet Türkoðlu, Murat Yýldýrým. Genel kurulda, gündem maddelerinin görüþüldü. Dernek üyeleri görüþlerini dile getirdi. Yapýlan seçimlerden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeleri oluþturuldu. Turnelere hýz verdiler S Baþkan Yazýcý, Hemþerilerimizden gelen talepleri deðerlendirmeye devam edeceðiz. Biz onlara hizmet için burdayýz2 dedi. Tek liste ile yapýlan genel kurul, dernek merkezin gerçekleþtirildi. amsun Devlet Opera Balesi Müdürü Volkan Kýran, Türkiye'deki en genç ve en yeni operalardan birisi olduklarýný söyledi. Türkiye'deki mevcut 6 opera ve bale müdürlükleri içerisinde en son kurulanýn Samsun olduðunu ifade eden Volkan Kýran, "Operamýz kurulduðu günden itibaren sadece Samsun'da deðil, bölgedeki boþluðu doldurmak için elinden gelen çabayý sarf ediyor. Sinop, Çorum, Ordu, Trabzon gibi çevre illerde sürekli turneler düzenliyoruz. Yoðun bir repertuarla birlikte Samsun'da sanat sevenlerle buluþmak üzere bu sezon perdelerimizi açtýk. Sezona ünlü Broadway müzikali Batý Yakasý Hikayesi'ni yaparak baþladýk. Ardýndan Bircan ve Sara Operasý'ný Samsunlu sanatseverlerle buluþturduk" dedi. Yeni yýlda da çok keyifli bir sezonun izleyicileri beklediðini vurgulayan Samsun Devlet Opera Ve Balesi Müdürü Volkan Kýran, "Mozart'ýn Sihirli Flüt Operasý ve her þeyi ile Samsun Operasý tarafýndan yazýlmýþ, bizim sanatçýlarýmýz tarafýndan sahnelenecek. Masal Þatosu isimli çocuk oyunu küçük sanatseverlerle buluþacak. Devamýnda dünya literatürüne girmiþ 2 perdelik bale gösterisini sergileyeceðiz. Yoðun bir sanat sezonu olacak" diye konuþtu. Samsun'da opera ve baleye her geçen gün ilginin arttýðýný dile getiren Volkan Kýran, sözlerini þöyle noktaladý: "Ýçerisinde bulunduðumuz yýlý, sezonu ile karþýlaþtýrdýðýmýzda biletli izleyici sayýsýnda yaklaþýk yüzde 0 artýþ oldu sezonunda ücretli bilet satýþ sayýmýz 20 bin civarýndaydý sezonunda ise bu rakamý yaklaþýk 28 bine ulaþtýrdýk sezonunda ise bu rakamýn 0 bin olmasýný bekliyoruz. Sanatseverlerin taleplerini karþýlamakta zorluk çekiyoruz. Samsun'da oldukça iyi bir izleyici kitlesi var."

11 PAZARTESÝ 16 ARALIK Leblebiden sonra borsa tartýþmasý orum ve Kütahya Çilleri arasýnda yaþanan leblebi gerginliðine bir yenisi daha eklendi. Leblebi geriliminin ardýndan bu kez de her iki il "borsa" tartýþmalarý ile yeniden karþý karþýya geldi. Kütahya Ticaret Borsasý nýn resmi sitesinde Dünyanýn ilk borsasýnýn Kütahya'nýn Çavdarhisar ilçesinde olduðunu biliyor muydunuz? baþlýðýyla resmi sitesinde haber yapýlmasý iller arasýndaki yeni tartýþmanýn fitilini ateþledi. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel i ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya Fakültesi nde gerçekleþen ve borsa yetkililerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, kazý baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel ile Ortaköy ilçesinde yapýlan kazý çalýþmalarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. üler Oto Sahibi Ha- Güler, Çorum Gsan Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Oda yý esnafla barýþtýracaðýný belirten Hasan Güler, "Seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafla görüþüyorum. Deðerli esnafýmýz veryansýn ediyor. 'Oda esnaf ve sanatkarýna bugüne kadar ne verdi?' diye sitem ediyorlar. Çok doðru. Oda, esnafýn kapýsýný ya aidatýný öde diye çaldý, ya da seçim yaklaþtýðýnda oy için çaldý. Esnafýn Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bu meselenin borsalar meselesi deðil, bizzat Çorum halkýnýn meselesi olduðunu söyledi. Tarihi Þapinuva ören yerlerinde ilk ticaret yeri ve pazarý belirtilerinin bulunduðuna dikkat çeken Bektaþ, tarihi deðerlerin tanýtýmý yapýlmasý ve tarihe sahip çýkýlmasý açýsýndan bu durumun çok önemli olduðunu söyledi. Bugün ki modern bu sitemini çok iyi anlýyorum. Çünkü bende bir esnafým" dedi. 199 yýlýnda sanayide çýrak olarak baþladýðý iþine kalfa ve usta olarak devam eden ve son olarak kendi kurduðu Güler Oto'da yedek parça iþiyle uðraþan Hasan Güler, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný seçilmesi halinde çok sayýda projeye imza atacaðýný ve projeleriyle bu iþe talip olduðunu kaydetti. Esnaf ve sanatkara Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel i ziyaret etti. borsacýlýðýn izlerine Þapinuva da rastlandýðýný hatýrlatan Bektaþ, Þapinuva nýn o günkü þartlara göre ticaret merkezi olmasý durumunun bugüne göre yorumlanýrsa ve mevcut mimari yapýsýyla deðerlendiðinde,kazý alanýndaki (b) binasýnýn çevresi ve üzeri kapatýlmýþ. Bölgede bin 200 metrekarelik büyük bir çarþý olmasý,ürünlerin bozulmamasý için üstünün demir direkler üzerine hizmet etmek için aday olduðunu ve halka hizmet etmenin hakka hizmet etme anlayýþý içinde yerleþtirilmiþ eðimli bir çatýyla kaplanmýþ olmasý, etrafýnýn çevrili olmasý ve kapýlarla koruma altýna alýnmasý,ürünlerin bu kapýlardan içeri alýnarak kapý yanýndaki envanter odasýnda sayýlýp tartýlýp kayýt altýna alýnarak yaklaþýk 3 küp içerisinde 150 tonluk ürünün muhafaza altýna alýnmasý noktalarýna bakýlarak bugünkü modern borsacýlýðýn en önemli gereklerinden olan alýcý ve Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Hasan Güler: olduðunu dile getiren Hasan Güler, "Sanayide faaliyet gösteren esnafýn sorunlarýný iyi biliyorum. Sanayiden gelen birisi olarak bu sorunlarýn üstesinden geleceðime inanýyorum. Bu seçim oto tamirci esnafý için bir dönüm noktasý olacak. Herkese nasýl hizmet edilir göstermek istiyorum" diye konuþtu. Ekibiyle birlikte odayý daha faal hale getireceklerini kaydeden Güler, "Bizler esnafýmýzý aidat zamaný, seçim zamaný hatýrlamayacaðýz. satýcýnýn bir araya getirilerek,belli kural ve kaideler çerçevesinde ticaretin yapýlmasý, paranýn tedavülde olmadýðý takas ve kýymetli madenlerinin kullanýmýyla yapýlan aleniyet ilkesine dayalý ticaretin belirtilerin görülmesi nedenleri ile Þapinuva için bugün ki modern borsacýlýðýn temellerini teþkil eden unsurlar barýndýrdýðýný söylemek hiç de yanýltýcý olmayacaktýr Þapinuva Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel ise Þapinuva kazý alanýnda kazý alanýnda bulunan B binasý olan ticaret merkezi ile ilgili bilgiler vererek, Þapinuva da yapýlan ticaret þekli, devlet eliyle kanunlara baðlanmýþ. Henüz bu kazý alaný içerisinde gün yüzüne çýkarýlmayý bekleyen çok deðer var. Atatürk, Türkiye nin tapusunun Hititler olduðunu ve sahip çýkýlmasý gerektiðini söylemiþtir dedi.(ýha) Oda yý esnafla barýþtýracaðým Hasan Güler Esnafýn ödediði aidatlarýn hakkýný vererek ondan sonra oy talebinde bulunacaðýz. Esnaf artýk aidat zamaný, seçim zamaný hatýrlanmak istenmiyor" ifadelerine yer verdi. Güler, ayrýca maddi durumu yerinde olmayan esnaflara sahip çýkacaklarý gibi, oda bünyesinde bir fon oluþturarak esnafýn iyi günlerinde yanýnda olduklarý gibi zor günlerinde de yanýnda olmak istediklerini sözlerine ekledi. Uçan Elma yý çok beðendiler ile ve Sosyal Poli- Bakanlýðý Atikalar ÖDES 2012 Programý kapsamýnda desteklenmeye deðer görülen ve yürütücülüðünü Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun yaptýðý Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok Projesi kapsamýnda Sunguroðlu ve Ýsmetpaþa Ýlkokulu 3. ve. sýnýf öðrencileri 9-10 Aralýk tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda Uçan Elma isimli tiyatro oyununu izledi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, tiyatro oyununu izleyen öðrencilerin bu proje kapsamýnda çocuk geliþimi uzmanlarý tarafýndan verilen engellilerle empati kurma ve bu konuda farkýndalýk kazanma eðitimlerini tamamladýklarýný ve aldýklarý bu eðitimi pekiþtirmek amacýyla Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu öðretmeni Erdal Þahin tarafýndan hazýrlanan Uçan Elma isimli oyunun sahnelendiðini ifade etti. Oyunu izlemekten mutlu olan ve oyunda aktif katýlýmcý olarak yer alan öðrenciler daha sonra Çorum Müzesi ni ziyaret ettiler. Karacif, sosyal sorumluluk projelerinin çocuklarýmýza toplumsal duyarlýlýk kazandýrmak ve daha bilinçli bireyler olarak yetiþmelerine katký saðlamak açýsýndan çok önemli olduðunu, bu baðlamda projede emeði geçen tüm paydaþlarýmýza teþekkür ettiðini belirtti.(ýha) Öðrenciler Devlet Tiyatro Salonu nda Uçan Elma isimli tiyatro oyununu izledi. Oyunu Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu oyunu sahneledi. Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý nda seminerler baþladý. Ýlk seminer Nihat Argut tan orum un Sun- ilçesinde Çgurlu düzenlenen atýk pil toplama kampanyasýna öðrenciler büyük ilgi gösteriyor. Son yýllarda artan pil kullanýmýnýn, insan saðlýðýnýn yaný sýra temiz bir çevre için tehdit oluþturduðunu ifade eden Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya "Okullara daðýttýðýmýz atýk pil toplama makineleri ile baþta çocuklar olmak üzere bütün vatandaþlara, atýk pil toplama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve gerekli eðitimin verilerek çevreye karþý daha bilinçli bir Atýk pil toplama kampanyasýna öðrenciler büyük ilgi gösteriyor. dedi. Atýk pil toplama makinesinin pili toplum oluþmasýna katkýda bulunulmasý amaçlanmýþtýr" þu an itibari ile görüyoruz ki genç nesillerimize böyle büyük bir sorumluluðu aþýlamýþ olduðumuzu görüyor ve mutlu oluyoruz Mustafa Demirer orum Alperen Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Daya- Vakfý nda seminerler baþladý. Çnýþma Alperen Ocaklarý nýn ilk seminerini BBP'nin kurucularýndan Nihat Argut verdi. Seminerden sonra gündeme dair sohbet gerçekleþti. Seminerde Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve Alperenler hazýr bulundu. Fatih Yücel seminerlerin her hafta düzenli olarak yapýlacaðýný da duyurdu. Atýk pil kampanyasýna ilgi gerekli ölçümler sonrasýnda haznesine aldýðýný eðer pil boþsa hediye verdiðini, dolu ise pili tekrar iade ettiðini dile getiren Uzunkaya, bir adet pilin 20 çuval topraðý radyasyon yayarak yok ettiðine dikkat çekerek, belediyenin bu kampanyayla çevreye duyarlý bir hizmette bulunduðunun altýný çizdi. (ÝHA) Ýskilip te 2 ev 2 ambar yandý orum un Ýs- ilçesine Çkilip baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda 2 ev ve 2 ambar yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Ömer Alat a ait evde bilinmeyen bir neden dolayý yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen alevler Alat ýn diðer evine sýçradý. Evden dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar Ýskilip e baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda 2 ev ve 2 ambar yanarak kül oldu. itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbarýn ardýndan bölgeye sek edilen Ýskilip Belediyesi itfaiye ekipleri kýsa sürede yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Yangýnda 2 ev ve 2 ambar kül olurken, yanan evlerde kimsenin olmamasý olasý bir faciayý önledi. Jandarma, yangýnla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) Jandarma, yangýnla ilgili soruþturma baþlattý.

12 12 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Bugünlere kolay gelinmedi diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan: Türkiye nin hedeflerini gençler gerçekleþtirecek Recep Mebet AK Ceylan, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý ve ÜNÝAK iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye konuk oldu. AK Partili gençlerle söyleþi A Recep Mebet dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Söyleþi programý önceki gün gerçekleþti. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kon- ferans Salonu nda düzenlenen programa AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan konuþmacý olarak katýldý. Çorum Üniversiteli AK Gençlik (ÜNÝAK) ýn katkýlarý ile gerçekleþen programda Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar da hazýr bulundu. AKAR: TARÝH ZALÝMLERÝ AFFETMEZ AK Partili gençlerin büyük ilgi gösterdiði programýn açýþ konuþ- masýný yapan Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Bangladeþ te idam sonucu þehit edilen Abdulkadir Molla yý rahmetle anarak sözlerine baþladý. Tarih zalimleri affetmez diyen Erhan Akar, Abdulkadir Molla yý þehit edenlerin de tarih nazarýnda mahkum olacaklarýný söyledi. Düzenledikleri söyleþi ile gençlere verdikleri önemi ortaya koyduklarýný anlatan Akar, Üniversiteli arkadaþlarýmýz problemlerini dile getirerek siyasetle ilgili gelecek vizyonlarýný bu programda paylaþabilecekler dedi. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Türkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençler dedi. Ülkemiz bugünlere kolay gelmedi diyen Ahmet Sami Ceylan, gençlerden son 11 yýlda hayata geçen reformlarýn takipçisi olmalarýný istedi. AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý ve ÜNÝAK iþbirliðinde düzenlenen söyleþiye konuk olan gençlere seslenerek þöyle konuþtu: 81 ÝLE ÜNÝVERSÝTE AÇILDI GENÇLER REFORMLARIN TAKÝPÇÝSÝ OLMALI Örneðin seçilme yaþýný 25 indirdik. Yükseköðrenimde kredi ve burs miktarlarýnda geçmiþe oranla büyük artýþlar saðladýk. Üniversite öðrencileri için nezih yurtlarý hizmete sunduk. Bunlar gençlerimize verdiðimiz önemi gösteriyor. Geleceðimizin teminatý gençler, son 11 yýlda hayata geçen reformlarýn takipçisi olmalý. Zira gençler için çalýþan bir hükûmetimiz var. Geçmiþ hükûmetlerin becerileri sýnýrlýydý. Banka hortumlamalarýndan dolayý icraat yapamýyorlardý. Bugünün gençleri o günleri görmedi. Önümüzdeki yýllarda gençlerimize yönelik pek çok icraat hayata geçmeye devam edecek. Üniversite öðrencilerine sunulan imkanlarý da artýrmayý planlýyoruz. Ülkemizin farklý yerlerinden gelip Çorum da yükseköðrenim görenler kadar TÜRKÝYE NÝN HAYALLERÝNÝ ailelerinin yanýnda memleketlerinde üniahmet Sami Ceylan GENÇLER GERÇEKLEÞTÝRECEK versite okuyan genç kardeþlerimiz de var. Geçmiþte bu imkanlar yoktu. Ben Çorum dan kilometrelerce uzakülkelerin uzun vadeli hesaplarý olmasý lazým. Baþbakanýmýz, 2023 vizyonunun ardýndan 201 i iþaret ederek hedef gösterdi. Türta Çukurova Üniversitesi nde okudum. Bugün Türkiye nin 81 ilinkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençde de üniversite var. ler. BUGÜNÜN GENÇLERÝ AVANTAJLI AK Parti nin attýðý adýmlar neticesinde son 12 yýlda devletin Herkes üniversite yýllarýndaki dinamizmi hayatý boyunca yaþadýþa baðýmlýlýðý azaldý. Demokrasiye yönelik pek çok giriþimin yamayý arzu eder. Günümüz gençleri geçmiþe göre çok avantajlý. AK þandýðý ülkemiz bugünlere kolay gelmedi. Türkiye de artýk gerçek Parti iktidarýnýn son 12 yýlda hayata geçirdiði icraatlar gençler açýdemokrasi hakim. Ýsteyen istediðini ifade ediyor ve görüþünü rahatsýndan da önemli kazanýmlar saðladý. lýkla ortaya koyabiliyor, demokratik haklarýný kullanýyor. EKER: BEDELLER ÖDEMÝÞ BÝR NESLÝN TORUNLARIYIZ AK Partili gençler, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn öðrencilik hatýralarýný dinledi. Gençler, Türkiye nin siyasi tarihi hakkýnda da bilgiler edindi. Partili gençler, Ýl Baþkanýnýn açýklamalarýný dikkatle dinledi. AK Parti Gençlik Kollarý nýn düzenlediði programda selamlama konuþmasý için söz alan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Bizler, büyük bedeller ödemiþ bir neslin torunlarýyýz dedi. Bangladeþ te idam edilen Abdulkadir Molla ya reva görülen cezanýn hukuka ve insan haklarýna aykýrý olduðunu vurgulayan Mustafa Eker, bir dava adamýnýn daha inandýðý deðerler uðruna canýný feda ettiðini söyledi. Günümüz gençlerinin sahip olduðu deðerlerin bilincinde olmasý gerektiðini belirten Eker, Deðerlerimizi doðru anlamazsak yarýnlarý þekillendiremeyiz diye konuþtu. Gençlere yönelik bazý tavsiyelerde de bulunan Eker, meslek hayatý ve geleceðe hazýrlanan nesillerin hukuk, siyaset ve ekonomiyi iyi bilmek zorunda olduklarýný kaydetti. Temel deðerleri olmayanlarýn hayattaki konumlarýný doðru belirleyemeyeceklerini anlatan Eker, Merkezine insaný alan bir siyasi parti olarak Allah ýn emir ve yasaklarýný hayatýmýza ölçü kýlmalýyýz sözleriyle konuþmasýný tamamladý. CEYLAN GENÇLERLE BULUÞTU Gençler, AK Parti iktidarýnýn icraatlarý hakkýnda da bilgilendirildi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, üniversite yýllarýna ait öðrencilik anýlarýný anlatarak konuþmasýna baþladý. Türkiye nin siyasi tarihinden bahseden Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnýn icraatlarýndan örnekler verdi. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan gençlerin sorularýný da cevapladý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Türkiye nin 2023 ve 201 hedeflerini gerçekleþtirecek kadrolar gençler dedi. Tiyatronun en yaþlý çýnarý son yolculuðuna uðurlandý H ayatýný kaybeden ünlü tiyatrocu hemþehrimiz Zafer Önen için dün Þiþli Kent Sinemasý'nda tören düzenlendi. Törene çok az sayýda kiþinin katýlmasý dikkat çekti. Hayatýný kaybeden ünlü tiyatrocu Zafer Önen için ilk tören Þiþli Kent Sinemasý'nda düzenlendi. Törene oðlu Sunay Gönen, geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden tiyatrocu Nejat Uygur'un oðlu Süheyl Uygur, oyuncu Ýbrahim Kendirci ve Önen'ni tiyatrocu arkadaþlarý katýldý. Sinemada düzenlenen törende koltuklarýn büyük bir kýsmýnýn boþ kaldýðý görüldü. Zafer Önen'in oðlu Sunay Gönen, "Annemden sonra kaybettiðim en deðerli insandý babam. Ýnsanlara yardým etmeyi seven, sanatýný iþi seven, doðru düzgün bir insandý. Ölen büyüklerimiz gibiydi. Onlarýn hepsini arýyorum. Babamý da arayacaðým" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Süheyl Uygur ise "Acýmýz büyük, son dönemde arka arkaya büyük deðerler kayboluyor. Büyük deðerler kaybolurken aslýnda toplum da yara alýyor. Bunun bilincinde olmak lazým. Nur içinde yatsýn mekaný cennet olsun" ifadelerini kullandý. Tören sonunda usta oyuncu için helallik alýndý. Zafer Önen'in tabutu, cenaze namazý için Teþvikiye Camii'ne götürüldü. TÜRK TÝYATROSUNUN EN YAÞLI ÇINARIYDI çekten çok þýk insandý. Çocukluðumuz onlarla geçti. Gazanfer Özcan'la büyüdük. Mekaný cennet olsun. Bugün Türk tiyatrosu varsa bu deðerli insanlar yüzünden var. Temeller gidince ister istemez sallanýyorsunuz" diye konuþtu. Zafer Önen'in Türk tiyatrosunun temel taþlarýndan biri olduðunu vurgulayan Ferdi Akarnur, "Zafer abiyi çok uzun yýllardýr tanýyorum. Çok sevdiðim bir abimizdi. Çok güzel zamanlarýmýz olmuþtu. Zafer abi, eski Türk tiyatrosunun temel taþlarýndan biriydi. Önümüzdeki hafta içerisinde ziyaretine gitmek istiyorduk. Kýsmet olmadý '' ifadelerini kullandý. Zafer Önen'le aile dostu olduklarýný söyleyen oyuncu Ýbrahim Kendirci ise, "Mekaný cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Ýnþallah bizim ailede bayraðý ben devralýr onun yolunda ilerlerim" dedi. Türk tiyatrosunun gerçek bir duayeni kaybettiðini vurgulayan Zafer Algöz ise "Duayen sözcüðü herkes için kullanýlýyor. 0 yaþýndaki, 50 yaþýndakilere de duayen diyorlar ama benim bildiðim duayen bir mesleði icra eden en yaþlý kiþi demek. Zafer abi de 92 yaþýndaydý. Türk tiyatrosunun en yaþlý çýnarýydý. Son derece tatlý, kibar, zarif, esprili ve yetenekli bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Teþvikiye Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Zafer Önen'in cenazesi Feriköy Mezarlýðý'nda topraða verildi. (ÝHA) Kalp yetmezliði nedeniyle hayatýný kaybeden usta tiyatrocu Zafer Önen Teþvikiye Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan son yolculuðunu uðurlandý. Tedavi gördüðü özel bir rehabilitasyon merkezinde kalp yetmezliði nedeniyle hayatýný kaybeden usta tiyatrocu Zafer Önen için Teþvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazýna Zafer Önen'in oðlu Suat Önen, tiyatrocu Zafer Algöz, tiyatrocu Ferdi Akarnur, oyuncu Ýbrahim Kendirci, Nejat Uygur'un oðlu Süheyl Uygur'un yaný sýra çok sayýda tiyatrocu katýldý. Türk tiyatrosunun temellerinin sallandýðýný ifade eden Süheyl Uygur, "Daha Nejat babanýn kýrký çýkmadý. Arka arkaya acýlar yaþadýk. Zafer abimiz gertiyatrocu hemþehrimiz Zafer Önen in cenazesi Ýstanbul Feriköy Mezarlýðý'nda topraða verildi.

13 PAZARTESÝ 16 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:13 Safer: 135 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:3 Kânûn-i Evvel 129 Kasým: ARALIK HATIRLATMA: Vergi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Özel Ýletiþim vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilicek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ 06.9 ÖÐLE 11.2 ÝKÝNDÝ 1.01 AKÞAM YATSI.9 ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 15 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 18 Tüketici Hattý 5 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri 22 2 HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Alaca Dereyazý Köyü nden Hasan Üzüm. 2- Kütüphane Müdürlüðü nden emekli öðretmen Mümine Güllü. 3- Elvan Çelebi Köyü nden Osman Atýcý. - Eðerci Köyü nden gelme Hacý Hasan Baþýbüyük. 5- Laçin Narlý Köyü nden gelme Turgut Bahçeci. 6- Yukarý Körücek Köyü nden Ferdane Ayvaz. - Büyükdivan Köyü nden Elmas Keklik. 8- Elvançelebi Köyü nden Osman Aksoy. 9- Sarýþeyp Köyü nden Güleser Uygur. 10- Türkayþe Köyü den Beraz Gözay. 11- Kutluca Köyü nden Sabri Türksal. 12- Keçiören Bld. Bþk. Yrd. Nihat Yýldýz, Gazi ve Arif Yýldýz ýn babalarý Ýbrahim Yýldýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum a Diþ Hekimliði Fakültesi Ýstikrarlý þekilde geliþmesini sürdüren Hitit daha elveriþli bir duruma sahiptir. Bu gerçeði Üniversitesi en büyük atýlýmý Diþ Hekimliði gören deðerli Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin Fakültesinin açýlýmý ile yapacaktýr. Diþ Hekimliði Fakülteleri Týp Fakültelerinden sonra topluliði Fakültesi açýlmasý için Yükseköðretim Ku- Alkan Hitit Üniversitesi bünyesinde Diþ Hekimmun saðlýðý açýsýndan ihtiyaç duyulan en önemli kuruluþtur. Türkiye'nin aðýz diþ saðlýðý konurimlerden aldýðým bilgiye göre YÖK'te çeþitli rulu'na (YÖK) teklifte bulunmuþtur. Ýlgili bisunda geliþmiþ dünya ülkelerinin gerisinde olduðu dikkate alýnýrsa konunun önemi daha iyi açýlmasý teklifinde mevcut olup bu talepler de- üniversitelerden 20 Diþ Hekimliði Fakültesi anlaþýlacaktýr. Araþtýrmalardan analaþýldýðýna ðerlendirme noktasýndadýr. YÖK'ün bu tekliflerin hepsini dikkate almayacaðý tahmin edildiðin- göre, adet olan günde 2 kere diþ fýrçalama olmasýna raðmen, toplumumuzun yaklaþýk yüzde den, bu hususta sonuca ulaþmak için etkin bir 30'u, yani her üç kiþiden biri günde bir kere bile kulis faaliyetinde bulunmak gerekmektedir. Prof. Dr. diþlerini fýrçalamýyor. 12 yaþ grubunda toplumun yüzde 0'inde ortalama 3 çürük varken, ka- Yaþar AKBIYIK Ýlimize komþu Amasya ve Yozgat'ta Diþ Hekimliði Fakültesi bulunmamaktadýr. Hitit Üniversitesine bu fakülte açýldýðýnda Çorum merelan yüzde 30'unda bunun 2-3 katý kadar fazla çürük bulunuyor. Diþ çürükleri ve diþ eti hastalýklarý çok kezi bir durum kazanacak çevre illerden hasta çekecek, yaygýn. Bunlarýn yaygýnlýðý yüzde 90'ný aþýyor. Bu iki üniversitemiz bölge üniversitesi olma yolunda büyük bir hastalýðýn aðýz içinde oluþturduðu harabiyet genel saðlýðý olumsuz etkiliyor. -1 yaþ grubundaki çocuklarda kimlið Fakültesi açýlýrsa, Çorum'un iþi çýkmaza girecek- adým atmýþ olacaktýr. Eðer Amasya ve Yozgat'a Diþ He- %25 ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý ilk sýrada yer almýþtýr. Çorum bu hususta diþ saðlýðý ortalamasýnýn gerisinkýmýz Samsun veya Ankara'daki Diþ Hekimliði Fakültetir. Bunun için harekete geçmek gerekiyor. Böylece, haldedir. Bu olumsuz durum Diþ Herkimliði Fakültesine ihtiyacý açýkça göstermektedir. kurtulmuþ olacaktýr. Bunun yanýnda Çorum'da yeni iþ ve lerine gidip-gelmek gibi maddi ve manevi zahmetten eðitim dönemlerinde diþ hekimliði fakültelerine alýnan öðrenci sayýsýnýn da yüzde 95 oranýnda Bu hususta sayýn rektörümüze, Milli Eðitim Bakanlýðý itihdam alanlarý doðacak kent ekonomisi canlanacaktýr. artýþ olmuþtur. Bu hem fakülte sayýsýnýn artmasýndan, ve Yükseköðretim Kurulu nezdinde destek gerekmektedir. Sayýn valimiz Sabri Baþköy, TBMM idare amiri Sa- hem de üniversitelere daha çok öðrenci alýnmasýndan oluþan bir durumdur. Mevcut Diþ Hekimliði fakültelerinin daha fazla öðrenci almaya baþlamasýyla yýlda alýnan lýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye baþkanýmýz lim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sað- öðrenci sayýsý 3 bine yaklaþmýþtýr. Muzaffer Külcü, saygýdeðer milletvekillerimiz, Murat Türkiye'de 2013 yýlý itibariyle 52 Diþ Hekimliði Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse, Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýn- Fakültesi bulunmakta olup bunun 15'i henüz eðitim-öðretime baþlamamýþtýr. Diþ Hekimliði Fakültesi bulunan cal ve Çorum'un diðer yetkilileri, rektörümüz Prof.Dr. iller arasýnda Bingöl, Erzincan, Karabük, Rize, Adýyaman gibi illerin bulunduðu dikkate alýnýrsa, Çorum öðkimliði Fakültesini kazandýralým. Bu sizlerin eseri ol- Reha Metin Alkan'a destek verelim ve Çorum'a Diþ Heretim üyesi saðlama ve alyapý açýsýndan bu illerden çok sun. Formülümü uygularým Deðerli dostlar, hayat çok uzun gibi görünse de aslýnda çok kýsa.neden diye sorarsanýz, ba- iken aklýna þöyle bir fikir gelir.dini hükmünü bil- çaresizlik içerinde, çare aramaktadýr.bu halde zen beraber çalýþtýðýmýz iþ arkadanýz, bazen kapý miyorum ama benim ölmemem lazým.çünkü aklý bir komþumuz, bazen bir tanýdýðýmýz vesselam olmayan kurbanlýk koç bile kesileceði zaman baþý her an birileri gidiveriyor.ve beklemediðimiz örtülüp, ayaklarý baðlanmasýna raðmen ölmemek anda ' falanca vefat etmiþ olup; öðle namazýna için mücadele veriyor, çýrpýnýyor, bir çýkýþ kapýsý müteakip topraða verilecektir.' ilanýný duyuveriyorsunuz. Beklenmedik bir anda bu acý haberi parçasýný sýrtýnýn altýna koyar.diðer bir parçasýný arýyor. Bunun için Banyo havlusunu yýrtýp bir duyunca keþke geçen gördüðümde hal, hatýr sorsaydým Hastanede yattýðýný duyduðumda tem- Milli Eðitim Müdürlüðü cek kadar su ihtiyacýný karþýlar.depremin 6'ýncý da idrarýyla ýslayýp damla damla olarak ölmeye- Mahir ODABAÞI Sivil Savunma Uzmaný bellik etmeseydim de ziyaretine gitseydim. gününde bu vatandaþa kurtarma ekipleri ulaþýr.bitkindir ama aklý baþýndadýr. Kurtarma ekip Hiç olmazsa bir telefon edip geçmiþ olsun deseydim. Sabah asansörde karþýlaþtýðýmda günaydýn, hayýrlý sabahlar, komþu nasýlsýn deseydim.türün- 'bir ihtiyacýn var mý?' diye usulen sorar. Enkazýn altýndaki görevlisi, konuþmak ve durumunu öðrenmek için den keþkeler uzayýveriyor.ama nafile Giden geri gelmiyor, keþkeler fayda vermiyor.belki bunun etkisiyle birkaç meyen insana direk su verilmesin týbben uygun olmayaca- vatandaþ, 'SU SU SU ' cevap verir.bir kaç gün su iç- gün farklý olmaya çalýþýyoruz ama dünya telaþý içerisinde eski halimize dönüveriyoruz lenir. Su istiyor vereyim mi diye Bu arada enkazda buluðýný düþünen kurtarma görevlisi, karþýda duran amirine ses- Marmara depreminin yaþandýðý Aðustos gecesi bir nan muhasebeci vatandaþ kendini biraz daha toplamýþtýr ve muhasebeci vatandaþ; sabah erkenden Ýstanbul'a gidecektir.bunu için gece 03.00' çe doðru kalkar týraþýný olur, du- MEZSEN, BEN KENDÝ FORMÜLÜMÜ UYGULARIM!' þu ders alýnacak cevabý verir kurtarmacýya. 'SEN SU VERþunu alýr. Bu arada hesapta olmayan ve hesaplarý alt-üst edecek olan deprem meydana gelir.bu vatandaþ yýkýlan binanýn gün su ihtiyacýný nasýl karþýladýðýný anlatýr o formül de neymiþ diye sorulduðunda enkazýn altýnda 5-6 enkazýnda banyo havlusuna sarýlý vaziyette kalýr.afetin ilk ÖZETÝN ÖZETÝ: Seminerlerde veya ikili sohbetlerde saatlerinde ne kadar imdat çýðlýklarý asta da sesini kimseye depremden sonra binayý tahliye ederken yanýnýzda bir pet þise su bulunmasý önemlidir diye söylediðimizde, her þey bit- duyuramaz.çünkü ortalýk periþan, on binlerce insan enkaz altýnda ve dolaysýyla herkes kendi derdine düþmüþtür.bu vatandaþ enkaz altýnda kalmýþtýr ama kötünün iyisi hesabý kü- uyarýlarýmýzý gayri ciddiye alanlara þahit oluyoruz. Bu dutide o mu kurtaracak, boþ þeylerle meþgul oluyorsunuz gibi çük bir boþluða denk gelmiþ ve en azýndan hayatta kalmýþtýr.ne zaman kurtarýlacaðý belli olmadýðý için, bundan son- ortamda bir cümle dahi temel afet bilincine katký saðlamak rumda üzülüyoruz ama pes etmiyoruz.bulunduðumuz her rada kalmak için mücadele etmesi gerekmektedir.biliyorsunuz insan havasýzlýða 5-10 dakika, susuzluða 0-50 saat, aç- seçimi Çünkü çok basit gibi görülen bu uyarýyý ciddiye amacýyla bilgilendiriyoruz ama ilgilendirme herkesin kendi lýða ise daha çok dayanabiliyor. almayanlara, Allah göstermesin olasý depremlerde enkaz altýnda su bulamadýðýnýz zaman idrarýnýzla hayatta kalmak du- Enkazýn altýnda ikinci günü doldurmak üzere olu; böbrekler alarm vermeye baþlamýþtýr.muhasebeci Vatandaþ da rumunda kalabilirsiniz. Ýþte Marmara depreminde yaþanmýþ bir örnek Kadir Yüktaþýr com Takipteki Nurcular 2 Gencinden yaþlýsýna, Zayýflardan kuvvetlilere kadar her ehli imana kol ve kanat gerdiler. Hiçbir siyasinin menfaat zebunu olmadýlar. "Gelen aðam giden paþam" anlayýþýna kapýlmadýlar. Meslekleri "maddi ve manevi feragat " idi. Tebessümleri simalarýndan hiç eksik olamadý. Sonra çareyi aralarýna ihtilaf vermekte buldular Onlarý çeþitli desise ve tuzaklar ile ittihatlarýný bozmaða çalýþtýlar. Bitmedi,bitmedi bitmedi Merhum Zübeyir abi: "Kardeþim Kutluluar; METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,6 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Bu haller biri biter biri tekrar baþlar,siz bunlarý bitiremezsiniz, sizler istikamet ve sadakat ile davanýza sarýlmaða devam ediniz" dermiþ. Hakikaten bitmedi.. Yaþanan ittihadý bozucu hallerin 1 yýldýr þahidi oldum. Ve, þöyle devam ettim dualarým da: "Ya Rabbi bir ömür boyu beni istikamette daim eyle." diyorum. Yine bir mahkeme sonrasýnda Tokat Turhallý Nur talebeleri berat ederler. Bu berat belgesini Turhal da ki nur talebeleri mahalli gazetede yayýnlatmak isterler. Hangi gazeteye gitti iseler bu haberin yayýnlatýlmasýna gazete sahiplerini razý edemezler. Halbuki bir çoðu tanýdýk ve samimi görüþtükleri insanlardý. Ama,olmadý. Daha sonra matbaalarý dolaþmaða baþladýlar Fakat bunda da muvaffak olamadýlar. En son gidecekleri bir matbaacý kalmýþtý ki oda kasabanýn en ayyaþ insaný idi Çaresiz ona gittiler. Demokrat meþrepli ve mert bir insan idi. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR BAHÇELÝEVLER MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI KARÞISI ÖZÇETÝN GARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI ,58 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 1 PAZARTESÝ 16 ARALIK bin Diyanet çalýþanýna haksýzlýk D iyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, geçtiðimiz Perþembe günü TBMM'de bütçe görüþmeleri esnasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesi görüþülürken bazý milletvekillerinin bütçe ile ilgili görüþ bildireceklerine, direk Diyanet Ýþleri Baþkanýný hedef almalarýnýn kendilerini derinden üzdüðünü belirtti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, partiler üstü ve siyaset üstü güzi- de kurumlarýmýzdan biridir. Hiçbir inanç grubuna ayýrým yapmadan 6 milyon milletimizin dini ve ahlaki alandaki sosyal ihtiyaçlarýný gidermek için gece gündüz çalýþan kadrolara sahiptir. diyen Yýldýz, konuyla ilgili þu açýklamalarda bulundu; Bu güzide kurumumuz sadece Anadolu'da yaþayan 6 milyon için deðil, ayný zamanda kültür ve medeniyet coðrafyamýzdaki milyonlarca sýnýr ötesi Ali Yýldýz kardeþlerimize de hizmet götürmektedir. Böylesine ulvi bir misyon ve vizyona sahip olan kurumumuza ve kurum yöneticilerimizi eleþtirirken dikkatli ve özenli davranmak makamlarý ne olursa olsun herkesin görevidir. Bu kapsamda bütçe görüþmeleri sýrasýnda kurum ve kurum yöneticileri hakkýnda, ölçüsüz, özensiz ve amacýný aþan eleþtirilerde bulunan sayýn milletvekillerimizi daha yapýcý olmaya davet ediyoruz. Hakkaniyetle baðdaþmayan konuþmalarýný onaylamadýðýmýzý kamuoyuna açýklýyoruz. Sayýn milletvekillerinin mesnetsiz açýklamalarýný baþta kurum yöneticileri olmak üzere, var güçleriyle gece gündüz hizmet üreten 120 bin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý çalýþanýnýn emeðine, alýn terine karþý büyük bir haksýzlýktýr. Sayýn milletvekillerinden, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn yaptýðý çalýþmalarý ve ortaya koyduðu yenilikleri görmelerini ve 120 bin Diyanet çalýþanýnýn emeðine saygý duyma- Sözlerini tuttular H itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Gönül Köprüsü projesi kapsamýnda yaþlýlarý ziyaret etti. Kulüp yönetici ve üyeleri, daha önce kendilerinden evini taþýmalarý hususunda yardým isteyen yaþlý kadýna verdikleri sözü tuttu. Aktif Yaþam Kulübü üyesi Rabia Bilek, yaptýðý açýklamada, Aktif Yaþam Kulübü olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerinde üzerimize düþenden fazlasýný yapmaya çalýþýyoruz.biz ekip olarak her geçen gün,vargücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Kulüp içindeki üyeler arasýnda olan adalet anlayýþý,bence kulübümüzü her alanda öne çýkarýyor. Bugün teyzemizi mutlu etmeyi baþardýysak ne mutlu bize. Umarýz yaptýðýmýz projeler diðer arkadaþlarý da sosyal projelerde tetikler. ifadelerine yer verdi. S oðuk havalarda yüz felcine karþý yüzümüzü kapatmamýz gerekiyor. Yüzümüzü koruyacak þekilde atký kullanmamýz fayda saðlayabilir. Neden mi? Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Týp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kutluhan, "Soðuk havalarda yüz felcine karþý yüzümüzü kapatmamýz gerekiyor. Yüzümüzü koruyacak þekilde atký kullanmamýz fayda saðlayabilir" dedi. Kutluhan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, nedeni kesin olarak bilinmeyen yüz felçlerinin çoðunluðunun soðuklara baðlý olarak gerçekleþtiðini söyledi. Sýcak ortamdan soðuk ortama çýkmak, terli iken soðuk ortamda bulunmak gibi durumlarýn yüz felcinin nedenleri arasýnda yer aldýðýný anlatan Kutluhan, kulak arkasýndaki aðrý, yüzde uyuþma, aðýz kenarýnýn çekmesi ve gözleri kapayamamanýn yüz felcinin ilk belirtileri olduðunu kaydetti. Soðuk havalarýn yüz felcini tetiklediðine vurgulayan Kutluhan, þöyle konuþtu: "Sýcak ortamdan korumasýz soðuk ortama çýktýðýnýzda yüz felci olma ihtimaliniz artar. Diðer yandan diyabetik hastalarda da yüz felci olmaya yatkýnlýk vardýr. Hipertansiyonu bulunan kiþilerin yüz felci açýsýndan kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerekir. Soðuk havalarda yüz felcine karþý yüzümüzü kapatmamýz gerekiyor. Yüzümüzü koruyacak þekilde atký kullanmamýz fayda saðlayabilir." Yüz felcinden korkulmamasý gerektiðini dile getiren Kutluhan, 3 hafta ile 3 ay arasýnda kendiliðinden düzelebildiðini, ilaçlý tedavi ile daha kýsa sürede iyileþmenin de mümkün olduðunu sözlerine ekledi.(aa) Kulüp yönetici ve üyeleri, daha önce kendilerinden evini taþýmalarý hususunda yardým isteyen yaþlý kadýna verdikleri sözü tuttu. Bað-Kurlular ýn borcu silinecek B að-kur borcunu taksitlendirmek isteyene 3 ay süre verilecek. GSS borçlularýnýn ise faizleri tamamen silinecek. Milyonlarca kiþinin gözü kulaðý sosyal güvenlik ile ilgili radikal adýmlar içeren torba yasaya çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ocak ayýnda Meclis'e sunulmasý beklenen torba yasada yer alan 'prim affý' karmaþasýna noktayý koydu. Bað-Kur'a 2 yýldan fazla sürede borcu olanlara yapýlandýrma için 3 ay süre verilecek, bundan yararlanmayanýn hem borcu hem hizmeti silinecek. Bað-Kur ve Genel Saðlýk Sigortasý borçlarýna af çalýþmasý heyecan yaratýrken, tasarýnýn kapsamý merak konusu oldu. SGK uzmanlarý, merak edilen sorularý yanýtladý: Bað-Kur affý kimleri kapsayacak? Kaydý olup da 2 aydan fazla prim borcu olanlarý kapsayacak. Diðer bir ifadeyle 2 yýldan az olanlar bu kapsama girmeyecek. Bað-Kur'a 2 yýldan fazla sürede borcu olanlarýn borcu hem de hizmeti silinecek. Örneðin, 5 yýllýk borcu var. Bu borçla birlikte 5 yýllýk hizmet süresinden de vazgeçilmiþ olacak. Ýleriki yýllarda bu hizmet hesabýný canlandýrma imkaný olacak. Durdurulan hizmetler ileriki yýllarda ödenebilecek. Ýster 2, ister 5 yýl olsun ihya edilebile- Peugeot Karataþ ta yýlýn son fýrsatlarý P Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Gönül Köprüsü projesi kapsamýnda yaþlýlarý ziyaret etti. Aþýrý soðuklarda yüz felcine dikkat! Karataþ Otomotiv tarafýndan düzenlenen tanýtým kokteyli ve test sürüþü etkinliði önceki gün gerçekleþti. cek. Örneðin; 2016'da hizmet ihyasý yaparak o günkü koþullara göre primleri yatýrabilecek. Silinen borç, hizmet açýlarak aktif hale getirilebilecek. Bu düzenleme ile borcu olduðu için saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan binlerce esnaf da nefes alacak. Ýþveren prim borcu ile ilgili de çalýþma var. Yapýlandýrma için süre Prim borcu olanlara 3 aylýk süre verilecek. Ýster taksitle isterse peþin ödeme þanslarý olacak. Eðer baþvuru yapýlmazsa otomatik olarak 2 aydan sonrakiler silinecek. Sigortalarý da durdurulacak. Bu düzenleme ile esnaf icradan kurtulacak sayýlý düzenleme ile alacaklarýný yapýlandýranlar ödemelerini aksatmasýn. Yapýlandýrmayý bozanlarla ilgili düzenleme yok. Nitekim yapýlandýrma kapsamýnda son taksitler geldi. Çalýþmanýn yapýlandýrma ile ilgisi yok. 18 Yaþýný dolduran, çalýþmayan ve öðrenci olmayanlarýn saðlýk hizmetinden yararlanmasý için ödemesi gereken GSS prim borcuna af geliyor. Tebligat aldýðý halde gelir testine girmeyenlere 2 aylýk süre verilecek. Gelir testine göre ödemesi gereken tutar belirlenecek. Bu kapsamda borcu olanlarýn faiz borcu silinecek ve bir yýl taksitlendirme imkaný getirilecek. (Takvim) Recep Mebet eugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv tarafýndan düzenlenen tanýtým kokteyli ve test sürüþü etkinliði önceki gün gerçekleþti. Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataþ Peugeot Plaza da gerçekleþen etkinliðe Karataþ Otomotiv Genel Müdürü Özcan Eriþen, Peugeot Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Servis Müdürü Muhittin Ýme, Satýþ Danýþmanlarý Ýsmail Karabýyýk, Ýlker Aksungur ile Peugeot müþterileri katýldý. Otomotiv tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði etkinlikte, Peugeot un yeni modelleri ile Aralýk ayý kampanyasý tanýtýldý. Yýlýn son fýrsatlarý sloganýyla tanýtýlan kampanya hakkýnda bilgi veren Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, binek ve ticari modellerde 2 bin TL ye 2 ay sýfýr faizli kredi desteði saðladýklarýný söyledi. Peugeot un yeni modellerinde cazip kredi ve ödeme seçenekleri sunduklarýný vurgulayan Özdemir, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Peugeot nun 301, 208, 308, 508, yeni 2008, 3008, 5008 gibi binek modellerinin yaný sýra Bipper ve Partner Tepee gibi ticari modellerini de müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Yeni nesil motor seçenekleriyle segmentlerinde sýnýfýnýn en ekonomik yakýt tüketimine sahip modelleri müþterilerimizle buluþturuyoruz. Aralýk ayý sonuna kadar sürecek olan kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak, yeni modellerimizi yakýndan görmek ve test etmek isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz. Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Aralýk ayý kampanyasý hakkýnda bilgiler verdi. Özdemir, Peugeot un yeni modelleri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Düzenlenen tanýtým etkinliðine çok sayýda otomotiv tutkunu katýldý. Peugeot un yeni modelleri düzenlenen etkinlikte görücüye çýktý. Peugeot u tercih eden müþterilere, düzenlenen programda anahtarlarý takdim edildi.

15 Kahvede Þenlik Var B eslenme uzmaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, 'Sütün içeriðinde kansere karþý koruyucu olduðu bilinen yað asitleri yer alýyor. Bu yüzden günde 2 bardak süt içilmeli' dedi. 2 bardak günlük sütün market fiyatý yaklaþýk olarak ise 1,5-2 lira Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, "Sütün içeriðinde, kansere karþý koruyucu olduðu bilinen ve vücudumuz tarafýndan yapýlamayan yað asitleri yer alýyor" dedi. Ýnanç, sütün içinde bulunan vitamin ve minerallerin cilt kanseri, akne ve cilt inflamasyonu riskini azalttýðýný söyledi. Yað dengesini koruyor Günde iki bardak anýþtay, özgürlükçü Dbir karara imza attý. Kadýn mühendislerin, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'ne (TMMOB) baðlý odalardan meslekî belge alabilmek için baþý açýk fotoðraf vermesini zorunlu kýlan kararýn yürütmesini durdurdu. Gerekçede, uygulamanýn Anayasa ve uluslararasý sözleþmelerle güvence altýna alýnan temel hak ve özgürlüklere aykýrý olduðu vurgulandý. Isparta'da bir fabrikada çalýþan Gýda Mühendisi Nazan Besim'in, Ýþletme Kayýt Belgesi' için Gýda Mühendisleri Oda- Ýzmir Devlet Tiyatrosu Kahvede Þenlik Var adlý oyunu sahneleyecek. sý'na yaptýðý baþvuru, fotoðrafý baþörtülü olduðu gerekçesiyle reddedilmiþti. Isparta'da özel bir fabrikada sorumlu yönetici olarak görev yapan Gýda Mühendisi Nazan Besim, Ýþletme Kayýt Belgesi' alabilmek için TMMOB'ye baðlý Gýda Mühendisleri Odasý'na baþvurdu. Ancak Besim, baþörtülü fotoðraf verdiði gerekçesiyle belge alamadý. Maðdur taraf bunun üzerine konuyu Danýþtay'a taþýdý. Besim'in avukatý Can Çapacý, burada görülen davada, Gýda Mühendisleri Odasý'nýn odalarýmýz tarafýn- sütün günlük çinko ihtiyacýnýn yaklaþýk yüzde 1'ünü ve A vitamini ihtiyacýnýn yüzde 16'sýný karþýladýðýný ve bunun da özellikle gençlerde önemli bir cilt problemi olan akne üzerine iyileþtirici etki yaptýðýný belirten Ýnanç, "Sütte yer alan ve akne tedavisi için kullanýlan ilaçlarýn bileþiminde yoðun olarak yer alan A vitamininin, antioksidan özelliði bulunuyor ve cilt inflamasyonlarýný azaltýyor" diye konuþtu. Ýnanç, sütün içeriðindeki laktoferrinin, cildin yað dengesini koruduðunu, süt proteinlerinin hücre yenilenmesi ve doku farklýlaþmasýna katkýda bulunduðunu dan düzenlenen her türlü fotoðraflý belgelerde Anayasa'nýn. maddesi uyarýnca türbanlý, baþörtülü, sakallý gibi tanýnmayý zorlaþtýrýcý fotoðraflarýn kabul edilmemesine ve kullanýlmamasýna' maddesindeki türbanlý ve baþörtülü' ifadelerinin hukuka aykýrý olduðunu savundu. Çapacý, müvekkilinin baþörtüsü takmasýnýn devrim yasalarýna, laikliðe ve Anayasa'ya aykýrý olmadýðýný, baþörtülü fotoðrafýn tanýnmayý engellemediði, nüfus cüzdanýnda baþörtülü fotoðraf kullanabildiðini belirtti. Savunmasý alýnan TMMOB ise iþlemin Anayasa ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ne aykýrý olmadýðýný, konuyla ilgili olarak birçok yargý kararý bulunduðu gerekçesiyle davanýn reddini talep etti. Danýþtay 8., türbanlý ve baþörtülü' ifadelerini dikkate alarak dosyayý inceledi ve bu iki ifadenin yürütmesinin durdurulmasý istemiyle dava açtý. Dava neticesinde kararýný açýklayan Danýþtay, Anayasa'nýn 2'üncü maddedeki, Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetlerine sahiptir.', 8. maddedeki, Herkes dilediði alanda çalýþma Mustafa Demirer zmir Devlet Tiyatrosu Kahvede Þen- Var adlý oyunu sahneleyecek. Ýlik Sabahattin Kudret Aksal ýn yazdýðý, Seval Erözmen Kip in yönetiði 2 perdelik oyun Aralýk Cuma ve Cumartesi günü saat seansýnda ayrý kez sahne alacak. Bir kadýn ve bir erkek, bir arabulucu vasýtasýyla birbirlerini tanýmak, dövüþüp, sövüþüp, konuþup, anlaþýp ve sonunda evlenmek üzere bir kahvede buluþurlar. Konuþmalarý ve olaylarý yönlendiren bir de garson vardýr. Kadýnla erkeðin evliliðe bakýþ açýlarý, hayata dair pazarlýklarý, iliþkiler çatýþmasý müziðin dansýn eþlik ettiði bir atmosferde komik bir uslûpla anlatýlýyor... Kanserden korunmak çok kolay üziðin, beyin hasa- bulunan hastala- Mrý rýn anýlarýný hatýrlamasýna yardýmcý olduðu belirlendi. Bilim adamlarý Amee Baird ve Severine Samson, sonradan oluþan beyin hasarý (doðuþtan olmayan ve Alzheimer ile baðlantýsýz beyin hasarlarý) bulunan hastalara rastgele, 1960'tan 2010'a kadar, en çok dinlenen, 100 þarkýlýk listenin ilk sýrasýnda yer alan parçalarý dinletti. Ayný þarkýlar beyin hasarý bulunmayan kiþilere de dinletildikten vurguladý. Cilt tümörlerini engelliyor Ýnanç, sütün cilt konusundaki bir baþka faydasýnýn da kimyasal kaynaklý cilt tümörlerinin oluþumunu engellemesi olduðunu vurguladý. Sütün içinde, kansere karþý koruyucu olduðu bilinen yað asitleri bulunduðunu belirten Ýnanç, þöyle konuþtu: "Sütün içeriðinde, kansere karþý koruyucu olduðu bilinen ve vücudumuz tarafýndan yapýlamayan yað asitleri yer alýyor. Sütün içerdiði protein, laktoferrin, A vitamini ve çinko ile cilt saðlýðýný korumasý, sývý içeriði ile cildin nem dengesini korumasý nedeniyle yetiþkin bireylerin, çocuklarýn, adolesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli kadýnlarla, menopoz sonrasýnda kadýnlarýn her gün 2 bardak süt tüketmesi gerekiyor." Ýnanç, güzel ve saðlýklý bir cilt için yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduðunu belirterek, "Günde iki bardak süt özellikle cilt kanserini önlemede önem arz etmektedir" diye konuþtu.(aa) Müzik beyne iyi geliyor sonra tüm katýlýmcýlara parçalarýn tanýdýk gelip gelmediði. sevilip sevilmediði, bazý anýlarý canlandýrýp canlandýrmadýðý soruldu. Hastalarýn saðlýklý kiþilerle neredeyse ayný oranda anýlarýný hatýrladýðý görüldü. Bilim adamlarý, müziðin anýlarý canlandýrmada, konuþmalarla hafýzanýn canlandýrýlmasýnýn hedeflendiði otobiyografik bellek görüþmelerinden (AMI) daha etkili olduðunu belirtti. Müziðin, anýlarýn ortaya çýkmasýnda etkili bir uyarýcý olduðunu söyleyen bilim adamlarý, Müziðin, beyin hasarý bulunan hastalarýn anýlarýný hatýrlamasýna yardýmcý olduðu belirlendi. bazý hastalarda müziðin önemli bir rehabilitasyon olabileceðini vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý "Neuropsychological Rehabilitation" dergisinde yayýmlandý.(aa) Danýþtay TMMOB ye son sözü söyledi ve sözleþme hürriyetlerine sahiptir.' ve 90. maddedeki Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý anlaþmalar kanun hükmündedir. Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý anlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý anlaþmalar esas alýnýr.' ifadelerine atýfta bulundu. Kararda, baþörtülü fotoðraf þartýnýn çalýþma hakkýný ihlal etmesi sebebiyle hukuka uygun olmadýðý sonucuna varýldý. PAZARTESÝ 16 ARALIK Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri, Aliya Ýzzetbegoviç in Doðu ve Batý Arasýnda Ýslam adlý kitabýndaki düþünceler çerçevesinde seminer gerçekleþtirdi. Ýlahiyatçýlar müzakere etti H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri, Aliya Ýzzetbegoviç in Doðu ve Batý Arasýnda Ýslam adlý kitabýndaki düþünceler çerçevesinde seminer gerçekleþtirdi. Prof. Dr. Ferhat Koca önderliðinde yapýlan ilmi müzakarede Aliye Ýzzetbegoviç in hayatý, eserleri ve Doðu ve Batý Eðitim Sen baþsaðlýðý diledi ðitim Sen Çorum Þubesi EYürütme Kurulu, Malatya nýn Doðanþehir ilçesine baðlý Gövdeli Beldesinde görev yapan 5 öðretmenin trafik kazasýnda yaþamlarýný yitirmelerden büyük üzüntü duyduklarýný dile getirdi. Meslektaþlarýnýn yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyen Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu ndan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; zel hastanelerde "fiþleme" Ötartýþmalarýna neden olan avuç içi tarama sisteminde SGK'nýn kriterleri yumuþatmasý hastane sahiplerine yaradý SGK'nýn kriterleri yumuþatmasýyla piyasadaki 1 tedarikçi firma 5 olunca, özel hastaneler yaklaþýk 3 milyon liralýk masraftan kurtuldu. Özel hastaneye baþvuran kiþilerin kimlik bilgileriyle damar izlerini eþleþtiren avuç içi tarama sistemi kullanýmý baþladý. Zorunlu sistem ile baþkasýnýn kimlik no'su ile muayene olup reçete kestirmenin önüne geçilecek ve SGK'ya göre suistimal önlenecek. Ancak sistem, fiþlenme eleþtirilerini de beraberinde getirdi. '3. kiþilerle paylaþýlmýyor' Türk Tabipleri Birliði Kiþisel Saðlýk Verileri Çalýþmalarý Grubu temsilcisi Hasan Oðan, "Burada bir fiþleme söz konusu. Arasýnda Ýslam kitabýndaki düþünceleri ele alýndý. Belli periyotlarda gerçekleþecek olan farklý eserlere yönelik seminerlerin temelleri de bu kitapla baþladý. Oturum baþkaný Havva Nur Koçak yönetiminde Yýllardýr ülkenin dört bir yanýnda, en ücra köþeleri dahil zorlu yaþam koþullarýna raðmen büyük bir özveriyle çalýþan öðretmenlerimiz türlü sýkýntýlarýn yanýnda maalesef hayatlarýndan da olmaktadýrlar. 12 Aralýk tarihinde Malatya ilinin Doðanþehir ilçesine baðlý Gövdeli Beldesinde görev yapan Derya Þahin, Emine Coþkun, Çetin Kuþbay, Aliþan Ergen ve Erhan Ve bu bilgilerin gizli kalmayacaðý her tarafa yayýlacaðý kuþkusu hepimizin içinde. Maalesef verilen bu veriler yasada belirtildiði gibi paylaþýlmaya açýk bir þekilde yasa çýkartýlmaya çalýþýlýyor. Ve bunlardan bu iþi kötü amaçlý kullanan kiþiyi cezalandýracak bir birim yok. Yapýlanlar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarýna ters. Saðlýk verilerinin bu þekilde ortalýða yayýlmasý, herkes tarafýndan ulaþýlmasý, her türlü uluslararasý anlaþmaya, uluslararasý týp kurallarýna ve uluslararasý etik kurallarýna aykýrý" dedi. SGK ise saðlýk verilerinin paylaþýmýna bir kurulun karar verdiðini belirterek, "Mahkeme talepleri, soruþturmalar ya da kiþilerin kendi bilgilerini talep etmeleri gibi mevzuatta sayýlan durumlar haricinde hiçbir durumda sigortalýlara ait kiþisel Kübra Okuyucu, Elif Þahin ve Miray Saðýr, eserin önemli bölümlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Yaþar isimli öðretmenlerimiz okul bitiminde evlerine dönerken geçirdikleri trafik kazasýnda yaþamlarýný yitirmelerinin üzüntüsünü derinden hissetmekteyiz. Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak bu elim kazada yaralananlarýn bir an önce saðlýklarýna kavuþmalarý temennisiyle yaþamýný yitiren meslektaþlarýmýzýn yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. SGK avuç içi kriterlerini yumuþattý veriler üçüncü taraflarla paylaþýlmamaktadýr. Þirketlere ya da ilaçlara ait veriler ise yalnýzca ilgili ürün sahibi ile ya da muvafakatý çerçevesinde üçüncü kiþilerle ücretli olarak paylaþýlabilmektedir" açýklamasý yaptý. SGK'nýn cihazlarda kriterleri gevþetmesi de özel hastane sahiplerinin iþine yaradý. SGK'nýn tek bir tarama firmasýnýn piyasada bulunmasýna izin veren kriterleri yumuþatýnca 2 bin 500 liralýk cihaz maliyeti bin 500 liraya düþtü. Böylece özel hastaneler, toplamda 3 milyon liralýk avantaj saðlamýþ oldu. Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD) Baþkaný Reþat Bahat, devletle özel hastanelerin yaptýðý için çok büyük bir ciro olduðunu belirterek, yeni cihazlarýn masrafý için "Bu büyüklüðün içinde pek büyük bir þey deðil" dedi.(milliyet)

16 16 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 "Suçum Allah'tan baþkasýna kulluk etmemekti. Bize kulluk et dediler. Bende 'asýn' dedim." Diyor Þehit Abdulkadir Molla. Cemaati Ýslam-i hareketinin genel sekreteri Abdulkadir Molla Bangladeþ'te ki mevcut iktidar tarafýndan idam edilerek, akýllara durgunluk veren bir cinayet iþlemiþtir. Bu idam kararý milyonlarca duyarlý Müslüman'ý derinden yaralamýþ ve üzmüþtür. Bu, Hindistan tesirinde ki Bangladeþ hükümetinin orada ki Müslüman'larý sindirme faaliyetidir. Þuanda Bangladeþ'te iþ baþýnda olan, orada ki Müslüman kardeþlerimiz ve cemaate Ýslam-i önderlerine kan kusturtan bir yönetim iþ baþýnda. Suçlarý ise ülke insanlarýný sömürgecilere karþý güç birliði yapmaya davet etmek. Hindistan'ýn güdümünde olan Avami hareketi göstermelik bir yargýlama ile ülkesinde ki Müslüman'lara gözdaðý vermek için cemaat-i Ýslami'nin genel sekreteri Abdulkadir Molla'yý idam etmiþ ve þuanda 300 civarýnda ki kiþide idam tehdidi altýnda beklemekte. Ýslam ülkelerinde yakýndan tanýnan, sevilen, þiddet ve terör olaylarýna karýþmayan cemaati Ýslam-i mensuplarýna uygulanan baský, zulüm, tutuklamalar ve Abdulkadir Molla'nýn idamý ile temel insan hak ve özgürlükleri zedelenerek insanlýk suçu iþlenmiþ, insan onuru bir kez daha ayaklar altýna alýnmýþtýr. Gücü elinde bulunduran sömürgeci ülkelerin entrika ve yönlendirmeleri ile Ýslam coðrafyasýnda kan ve gözyaþý hiç dinmiyor. Darbeler, iþgaller, tutuklamalar, Her þehadet mutlu bir doðumun müjdecisidir kardeþ kavgalarý, yargýsýz ve hukuksuz infazlar devam ediyor. Ýslam dünyasýnda ki haksýzlýk ve zulümleri görmezden gelen batý, Abdulkadir Molla'nýn infazý konusunda da sessiz kalarak ikiyüzlü politikasýný sürdürdü. Þuanda birçok ülkede olduðu gibi, Bangladeþ'te de Ýslam-i guruplara savaþ açýlmýþ durumda. Abdulkadir Molla þehit oldu. "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsýnýz." (Bakara 15) Ey þehit Allah'ýn selamý sana ve Allah yolunda onurlu duruþlar sergileyenlere olsun. Sizin þahadetiniz inþallah bölge Müslümanlarýnýn birlik ve beraberliklerine vesile olurda silkinerek ayaða kalkmalarýna, zillet ve esaretten kurtulmalarýna vesile olur. Sen ve senin gibi binlerce þehit Allah indinde de bizim nezdimizde de ölmediniz. Üzüntümüz ise, taþlarýn baðlanýp, canavarlarýn salýverildiði bir dünyada yaþýyor olmamýz. Abdulkadir Molla'nýn idamýndan önce görüþtüðü ailesine son sözleri þunlar olmuþtur: "Þahadet benim için, Allah'ýn en büyük lütfudur. Asla dünyevi menfaatler için af talep etmeyeceðim. Suçum Allah'tan baþkasýna kulluk etmemek. Bize kulluk et, dediler. Ben de "asýn" dedim. Ben kesinlikle masumum. Ýslami harekete mensup olduðum için cezalandýrýlmak isteniyorum. Þehitlik herkese ihsan edilmiþ bir kader deðildir. Yüce Allah bana þehitlik nasip Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com ederse, kendimi en þanslý olarak düþünürüm. Þehitlik hayatýmýn en büyük baþarýsý olacaktýr. Benim kaným Ýslami hareketi ayaða kaldýracak ve otokratlarýn sonunu getirecektir. Kendim için endiþeli deðilim. Ben bu milletin ve Ýslami hareketin akýbeti hakkýnda endiþe duyuyorum. Bildiðim kadarýyla herhangi bir hata veya suç iþlemedim. Ýslami hareket için bütün hayatýmý feda ettim. Yüce Allah'ýn lütfuyla baþýmý hiçbir adaletsizliðe asla eðmeyeceðim. Dünyevi bir menfaat için af ve hayat hakký aramak asla söz konusu olamaz. Allah, hayat ve ölüm konusunda karar verecek tek güçtür. Kaderimi, Allah belirleyecektir. Ben herhangi birinin kararý gereði idam edilmiyorum. Benim þehitlik zamaným Yüce Allah'ýn kararýna göre sonuçlandýrýlacak. Her durumda Yüce Allah'ýn kararýný kabul ediyorum." Prof. Seyyit Kutup'ta idama mahkûm edildiði zaman, dönemin Mýsýr devlet baþkaný Cemal Abdunnasr, idam edilmeden önce þu teklifi gönderir "Þimdiye kadar ki söz ve hareketlerinde yanýldýðýný beyan ederek Abdunnasr'dan özür dilediði takdirde idam hükmünü kaldýrarak onu serbest býrakacaðým." S. Kutup ise bu teklif karþýsýnda þu cevabý verir. "Eðer idamý hak etmiþ olarak hakkýn emri ile ipe çekiliyorsam buna itiraz etmek haksýzlýk olur. Eðer batýlýn zulmüne kurban gidiyorsam, batýldan merhamet dileyecek kadar alçalmadým." Onun bu sözleri onu ebedileþtirmiþ ve tüm Ýslam âleminde örnek bir Müslüman olarak tanýnmasýna vesile olmuþtur. S. Kutup, mahkeme heyeti kendisini idama mahkûm ettiðinde "Allaha þükürler olsun. Allah yolunda yaptýðým iþ için asla özür dilemem. Namazda Allah'ýn birliðine þahadet eden parmaðým asla bir taðutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktýr." Her þehit kuraklaþmýþ vicdanlarýmýza taze bir ruh vererek diriliþin müjdesini verir. Molla Abdulkadir 2 milyarýn üstünde ki Müslüman'larýn çaresiz bakýþlarý arasýnda idam edilerek "Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. Ýþte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canýný vermiþtir; kimi de (þehitliði) beklemektedir. Onlar hiçbir þekilde (sözlerini) deðiþtirmemiþlerdir." (Ahzâb 23) Vahyine muhatap olarak Rablerine yükseldiler. Bangladeþli kardeþlerimize ve Ýslam âlemine sabýrlar diliyoruz. Rabbim geride kalan, Ýslam adýna onurlu duruþlar sergileyen kardeþlerimize dayanma ve mücadele gücü versin. Onurlu insanlarýn ruhu þad, þahadetleri mübarek olsun. Unutmamak gerekir ki göklerin ve yerin hükümranlýðý elinde olan mutlak güç sahibi Rabbimiz her þeyden haberdardýr. Hiç kimse unutmasýn ki, her yokuþun bir iniþi, her kýþýn bir baharý ve her sancýnýn da kutlu bir doðumu vardýr. Günümüzde Þirk Þirk kelimesi, ortak koþmak (ortaklýk) demek, olarak kabul etmeleri, onlara körü körüne inanarak Allah'ýn emir ve nehiyleri yerine, onlarýn emrettiklerini yap- "tevhîd" kelimesinin zýddýdýr. Kur'an-ý Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ý birlemeye davet edilmiþler, O'na gerek zâtýnda, gerek sýfat ve fiillerinde baþkalarýný þerik, ya- Kur'an-ý Kerîm'de, Yahudilerin hahamlarýný (yani kendi malarý, yasak kýldýklarýný da yapmamalarýdýr. Nitekim ni ortak kýlmaktan þiddetle menedilmiþlerdir. din adamlarým), Hýristiyanlarýn da rahiplerini Allah'dan Bu sebeple Kur'an-ý Kerîm'de; "Þirkin pek büyük bir baþka birer Rabb edindikleri, yani emir ve yasaklarýný býrakarak, kendi din adamlarýnýn emir ve yasaklarýný tuttuk- günah ve zulüm olduðu Hak Teâlâ'nýn "Kendisine þerik koþulmasýný asla affetmeyeceði, bundan baþka olan günahlarý dileyeceði kimseler için affedeceðini bildirilmek- beyan edilmektedir. larý, hâlbuki bir tek Allah'a ibadetle emredilmiþ olduklarý tedir. Çünkü insan, Allah'ýn yeryüzündeki halîfesi (vekili)'dir. Zira yeryüzündeki her þey onun emrine ve hizmemede gayet açýk olarak þöylece özetlenmiþtir. Yukarýda zikredilen bu þirk çeþitleri, þu âyet-i keritine verilmiþ, onun idaresine terk edilmiþtir. Öyle ise nasýl olur da, kâinatý idare etmek için yaratýlan insan, kendilarý içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yaðmurun) (Onlar mý hayýrlý) yoksa karanýn ve denizin karanlýksi gibi veya kendi hizmetinde olan þeylerin bazýsýný ilâh Mustafa önünde rüzgârlarý müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ýn olarak kabul ederek Allah'ý býrakýp, ona ibadet eder veya Türkmen yanýnda baþka bir ilâh mý var? Allah onlarýn koþtuklarý ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. onlarý Allah'a þerik koþar? Þirkin Çeþitleri : Þirkin en kapalý görülen bir þekli de, yine Kur'an-ý Kerîm'de Þirk çeþitlerinin en açýðý; güneþ, ay, yýldýzlar gibi semavî varlýklara, tabiat kuvvetlerine, yan veya tam ilâh zannedilen insanlara, masýdýr. Ayrýca Allah'ýn hükmünden baþkasýný kabul etmek, meþrû bildirilen, insanýn kendi heves ve süflî arzularýna körü körüne uy- Allah'tan baþka canlý veya cansýz varlýklara tapýnmak ve onlara ibadet etmektir. inanmak Allah'ýn hükümlerini eðip bükerek kendi heva ve hevesi görmek veya onun Allah'ýn hükmünden üstün yönleri olduðuna Hayýr kaynaðý olarak bir "hayýr ilâhý", þer kaynaðý olarak da doðrultusunda yorumlamak da bu kategoridedir. Hüküm ve hakimiyet yalnýzca Allah'a has bir haktýr. Hiçbir mahlûkun hükme ehliye- bir "þer ilâhý"olduðuna inanan ve bu iki ilâha tapan "Seneviyye ve "Mecûsiler"'in þirki, bu þirke dahildir. ti yoktur. Ýnsan yalnýzca Allah'ýn hükümlerini uygulamakla memurdur. Ýkinci þirk çeþidi ise; Allah'a inanmakla beraber, O'na baþka þeyleri þerik (ortak), koþmak, yani, ilâh olduðuna inanýlan diðer Allah'a isyan olan bir ameli helal görecek kadar alim veya varlýklarý da Yüce Allah gibi ulûhiyet sýfatýyla muttasýl olduðuna þeyhlerine uyanlar da (Allah korusun) bu sýnýftadýrlar. inanmaktýr. Hýristiyanlýkta sonradan uydurulup icat edilen "Teslis" Günümüzde en çok futbol takýmlarýna karþý aþýrý fanatiklik, akidesi, bu nev'i bir þirktir. Çünkü onlar Hz. Ýsa'ya oðul, Hz. Meryem'e Ruhu'l - Kudüs adýný vererek Oðul veya Ruhu'l - Kudüs'ün grup taraftarlýðý gibi kendini gösteren þirk Allah'ýn emir ve nehiyle- sanatçýlara ve belirli gruplara karþý aþýrý sevgi gösterisi, aþýrý siyasi de bizzat Allah gibi kâdir-i mutlak ve âlim-i mutlak olduðunu sanmakta ve böylece Baba, Oðul ve Ruhu'l - Kudüs gibi üç baþlý bir mamalarý þeklinde ortaya çýkmaktadýr. ri yerine, onlarýn emrettiklerini yapmalarý, yasakladýklarýný da yap- ulûhiyete inanmaktadýrlar. Allah'a þirk koþmanýn bütün bu çeþitleri, Kur'an-ý Kerîm'de Üçüncü çeþit þirkte ise; bu âlemin yaratýcýsýnýn bir olduðu kabul edilmekle beraber, "O'na yakýnlýðý temin etmek ve O'nun katýn- þiddetle reddedilmiþ, Hakîkî tevhîd inancý bütün beþeriyete telkin edilmiþtir. Böylece gerçek itaat ve ibâdetin ancak Allah'a yapýlacaðý, Allah'ýn emirlerini terk ederek, baþka bir kimsenin emirlerine da þefaatçi olmak üzere Allah Teâlâ'yý býrakarak O'ndan baþkasýna tapmak ve bir kýsým insanlarýn kendi aralarýndan bazýlarýný "Rabb" veya süflî arzularýna itaat etmenin bir nevi þirk hükmünde olduðu, birçok âyetlerde beyan buyrulmuþtur. Antibiyotikler artýk reçetesiz satýlamayacak Eczanede satýþý yapýlan tüm ilaçlar, takip sistemine kaydedilecek. Antibiyotiklerin bilinçsiz kullanýmý sadece kullanan kiþiyi deðil tüm toplumu olumsuz etkiliyor. Gereksiz kullanýlan antibiyotikler, bakterilerin direnç kazanmasýna yol açarken, insanlarý hastalýklara karþý çaresiz býrakýyor. Toplum saðlýðý açýsýndan büyük tehlike arz eden bu durumu önlemek için harekete geçen Saðlýk Bakanlýðý, reçetesiz antibiyotik satýþýna sýký denetim getirdi. Meclis'te kabul edilen Torba Kanun'a göre, eczanelerin tüm satýþ bildirimleri ilaç takip sistemine kaydedilecek. Reçetesiz elden satýþý yapýlan ürünler denetmenler tarafýndan tespit edilmesi halinde eczacýya idari yaptýrým uygulanacak yýlýnda hayata geçirilen dünyaya örnek Ýlaç Takip Sistemi (ÝTS) daha etkin kullanýlacak. Dünyanýn baþýný aðrýtan sahte ilaç konusunun büyük oranda önüne geçen saðlýk bakanlýðý ÝTS ye destek çerçevesinde torba yasaya ilave madde koydu. MEVZUATTA 11 BÝN 300 ÝLAÇTAN SA- DECE 60'I REÇETESÝZ SATILIR ÝBARESÝ BU- LUNUYOR Düzenleme ile birlikte eczacýyý denetime giden yetkililere yaptýrým yetkisi verildi. Türkiye'de mevzuat gereði 11 bin 300 ilaç var sisteme kayýtlý. Bu ilaçlarýn 60 ýnda reçetesiz satýlýr ibaresi bulunuyor. Bu 60 ilacýn dýþýndaki 11 bin 20 ilaçlarýn tümü antibiyotikler ve antidepresanlar dahil hepsi reçete ile satýlmalý. Bu ilaç firmalarý ruhsatlarýný bu þekilde alarak piyasaya çýkýyor. Meclis'te görüþülen torba kanun kapsamýnda 25 bin eczaneye satýþý yapýlan tüm ilaçlarýn ilaç takip sistemine kayýt zorunluluðu getirildi. Ýlaç takip sistemine kayýt zorunluluðu ile birlikte okutulan ilaç ile sistemde bildirimi yapýlan ilaç sürekli takip edilecek. Ýl saðlýk müdürlüðü eczacýlýk þubesinden gider denetimciler eczanelerdeki ilaç stokunu inceleyecek. Sisteme kayýtlý ilaç ve eczanedeki stok karþýlaþtýrýlacak. Arada fark bulunmasý halinde eczacýdan durumun izahý istenecek. Eczacý bunun izahýný yapamazsa yani iade ettiði ise iade tutanaðýný, zayi oldu imha etti ise imha tutanaðý gösteremez ve sistem ile raftaki ilaç sayýsý tutmaz ise satýþ bildirimini yapmamýþsa kanuni yaptýrýmýný uygulanacak. YAZILAN HER 3 REÇETEDEN BÝRÝ ANTÝBÝYOTÝK Saðlýk Bakanlýðý, tüm saðlýk kuruluþlarýnda e-reçeteye yazýlan ilaçlarý tek tek inceledi. Türkiye genelinde yýlda 130 milyon reçete yazýldýðýný belirledi. Yazýlan her üç reçetenin birinde ise antibiyotik bulunduðu bilgisine ulaþýldý. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) ve Türkiye ortalamasýnýn çok üzerinde antibiyotik yazýlan ilk 10 ilin Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi nde bulunan iller olmasý dikkat çekti. Buna göre en çok antibiyotik yazýlan iller; Gaziantep, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Þýrnak, Hatay, Hakkâri, Mardin, Batman, Adana ve Kilis olarak gerçekleþti. En az antibiyotik yazýlan il ise yüzde 2 lik oranla Edirne oldu. Ýstanbul da yýlda 23 milyon 189 bin reçete yazýlýrken, reçetelerin içinde antibiyotiklerin oraný yüzde 35; Ankara da ise yýllýk 9 milyon 805 bin reçete içinde antibiyotiklerin oraný yüzde 33 olarak gerçekleþti. Ahireti unutanlar ahirette unutulurlar '' Onlar dinlerini oyun ve eðlence edinmiþler ve dünya hayatý da kendilerini aldatmýþtý. Ýþte onlar bu günlerine kavuþacaklarýný nasýl unuttular ve ayetlerimizi nasýl inkâr edip durdularsa, biz de onlarý bugün öyle unuturuz'' ( A'raf /51) Yüce Rabbimiz, yeryüzünü sayýsýz nimetleriyle donatýp istifademize sunarken bizleri baþýboþ býrakmamýþtýr,(kýyame 5/36). Göklerin ve daðlarýn yüklenmekten çekindikleri çok önemli bir emaneti taþýmakla sorumlu kýlmýþtýr, (Ahzab 33/2). Yüce yaratýcýmýzýn bizlere teklif ettiði bu önemli sorumluluk, o'nu tanýma, bilme ve o'na kulluk etme sorumluluðudur, ( Zariyat 51/56). Yüce mevlamýz, engin rahmetinin gereði olarak kendini tanýyabilmemiz ve kulluðumuzu doðru bir þekilde yerine getirebilmemiz için de rehberliklerine muhtaç olduðumuz peygamberler ve kitaplar göndermiþtir, ( Al-i Ýmran 3/16). Bizlere sorumluluklarýmýzý hatýrlatan peygamberleri ve onlarýn getirdikleri ilahi mesajlarý ciddiye alýp, kýsacýk hayatýmýzý onlarýn rehberliðinde deðerlendirdiðimiz takdirde hem bu dünyada hem de ahirette mutlu oluruz. Aksi takdir de, telafisi olmayan piþmanlýklar yaþarýz. Paylaþmýþ olduðumuz Araf suresi 51. Ayeti kerimede, böyle bir piþmanlýðýn içerisine düþecek olan inançsýz insanlarýn durumunu dikkatimize sunmaktadýr. Dünyadayken hayatý ve dini konularý ciddiye almayýp, bunlarý birer oyun ve eðlenceden ibaret gören, dünyanýn aldatýcýlýðýna kapýlarak, asýl sorumlu olduklarý konulara kulak týkayýp ahireti ve Allah'a hesap vermeyi unutanlar, ilahi rahmetin tecelli edeceði gün unutulmuþ muamelesi göreceklerdir. Yüce Kitabýmýzýn bildirdiðine göre; nefsani arzularýnýn peþine takýlmanýn bir sonucu olarak, insani duygularý körelen, Yunus Yamaner hak ve hakikati görme ve anlama yeteneðini kaybeden bu insanlarýn, hayatý, sadece dünyayla sýnýrlý zannedip ( Casiye 5/ 23,2) yeniden diriliþi ve hesap vermeyi unutmalarýnýn cezasý cehennemde unutulmak olacaktýr (Casiye 5/3). Yüce Kitabýmýz, ibadet etmek ve emirlerini yerine getirmek suretiyle Rabbimizi andýðýmýz takdirde, O'nun da bizi anýp hatýrlayacaðýný haber vermektedir ( Bakara 2/152). Bu itibarla yaþadýðýmýz hayatýn bir imtihandan ibaret olduðunu ve bu imtihanda baþarýlý olabilmenin yolunun da yüce Mevla'mýzýn ilahi mesajlarýný (Kuran ve Sünnet) ciddiye alarak, sorumlu bir hayat sürmekten geçtiðini unutmamalýyýz. Nitekim daha yakýn zamanda þehid edilen, kendini Allah'ýn ilahi mesajlarýna adamýþ olan Bangladeþli âlim Abdulkadir Molla'yý unutmamalýyýz. Rabbim ondan razý olsun ve rahmet eylesin. ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

17 Amatör futbolun son teknik toplantýsý yapýldý Çorum Amatör Futbolunda sezonun son teknik toplantýsý yapýldý. ASKF Toplantý Salonu ndaki Teknik Toplantý Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya bu kategorilerde mücadele eden az sayýda takým temsilcisi katýldý. Toplantýda 2. Amatör Küme Büyükler ve U 19 lar ile U 11, U 13 ve U 16 kategorilerinde statüler, gruplar belirlendi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ara transfer döneminin Ocak ayýnda içinde olmasýndan dolayý kulüplerin kadrolarýný belirlemeleri için Teknik Toplantýyý erken yaptýklarýný söyledi. Katýlacak takýmlarýn taahhütlerini dikkate alarak yaptýklarý PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Çorum Amatör Futbolunda sezonun son teknik toplantýsý yapýldý. Toplantýda 2. Amatör Küme Büyükler, 2. Küme U 19 ile U 11, U 13 ve U 16 kategorilerinin statüleri açýklandý ve gruplar kura çekimi ile belirlendi. çalýþmalarýn sonradan yaþanan vazgeçmeler nedeniyle fikstürde sorunlar yaþattýðýný belirten Engin Ayan bu yüzden tekrar bir çalýþma yaparak katýlacak takým sayýlarýna kesinlik kazandýrdýklarýný söyledi. Ayan, liglerde mücadele edecek ve oynanacak maçlar sonunda ilimizi gruplarda temsil edecek tüm takýmlara baþarýlar diledi. U 11 de 13 takým mücadele edecek Geçtiðimiz yýl ilk kez oynanan U 11 kategorisinde bu yýl 11 takým mücadele edecek. Bu yýl doðumlu sporcularýn forma giyebileceði U 11 liginde maçlar 3- Mayýs tarihlerinde oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubunda mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu, Osmancýkgücüspor, Ýl Özel Ýdarespor, Çorum Belediyespor, PTT Gençlikspor, HE Kültürspor ve Alaca Belediyespor. B grubunda ise Mecitözüspor, Gençlerbirliði, Mimar Sinan Gençlikspor, 190 Gençlikspor, Çimentospor ve Osmancýkspor. U 13 de heyecan Mart ta baþlayacak U 13 Liginde 1 takým iki grupta mücadele edecek. Maçlar Mart a baþlayacak ve bu kategoride 2001 ve daha sonra doðanlar forma giyebilecekler. Gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükseleckler ve ilk iki sýrayý alan takýmlar gruplarda Çorum u temsil etmeye hak kazanacaklar. Çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu: Osmancýkspor, He K ü l t ü r s p o r, Gençlerbirliði, Ulukavakspor, Çorumspor, 190 Gençlikspor, Alaca Belediyespor. B Grubu: Ýl Özel Ýdarespor, O s m a n c ý k g ü c ü s p o r, Çimentospor, Mimar Sinan Gençlikspor, Çorum Belediyespor, PTT Gençlikspor, Tedaþ Çorumgücü. 1. Küme U 19 Liginde ikinci maçlar oynandý Çorumspor, Çimento yu son bölümde geçti:3-1 U 16 da 11 takým iki grupta 1998 ve daha sonra doðan sporcularýn mücadele edeceði U 16 liginde heyecan Þubat ta oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar final grubunda mücadele edecekler. Çekilen kura sonucunda A grubunda O s m a n c ý k g ü c ü s p o r, Alaca Belediyespor, HE Kültürspor, Mimar Sinan, Ýskilip Belediyespor, Çorum Belediyespor, B grubunda ise Gençlerbirliði, Ýl Özel Ýdarespor, Çorumspor, Çimentospor ve Gençlik Çepnispor takýmlarý yer aldýlar. 2. Küme U 19 da beþ takým kaldý 2. Amatör Küme U 19 Liginde beþ takým mücale edecek. 30 Mart ta baþlayacak olan 2. Küme U 19 liginde tek grupta oynanacak çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar 1. Küme ye yükselecekler. Bu kategoride 1995 ve daha yukarý doðumlu sporcular forma giyebilecekler. U 19 liginde Ýskilip Belediyespor, Osmancýk Belediyespor, Ulukavakspor, Ýskilipspor ve Alaca Belediyespor takýmlarý mücadele edecek. 2. Küme Büyükler de iki grupta 2. Amatör Küme Büyükler liginde sekiz takým mücadele edecek. Takýmlarýn ekonomik olorak fazla sýkýntý yaþamamasý için dörderli iki grupta oynanmasýna ve final grubu maçlarý oynatýlmasýna karar verildi. Tertip Komitesi Ahmet Emekli, Erdal Karaþahin ve Korkmaz Alben den oluþtu. Ýki grupta oynanacak çift devreli maçlar sounda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükselecek. Bu kategoride yaþ sýnýrý olmayacak. 2 Mart ta oynanacak maçlarla baþlayacak olan 2. Küme Büyükler liginde çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: Çorum Belediyespor, Düvenci Belediyespor, Kargýgücüspor ve U 1 Liginde gru- plarda ilk maçlar hafta sonu oynandý. Ýki grupta SAHA: 2 No'lu Dýþ Ýsmail, Ali Mert, Orda, Özcan, Ahmet. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Orhan, Harun, Dilaver, Metehan, Ýbrahim Hakký, Sezer, Burak, Ö. Faruk, Enes Kaan, Furkan, Doðan, Furkan, Kagan Can, Emircan. GOLLER: 6. ve 16. dakikalarda Ýbrahim Hakký (Mimar Sinan Gençlikspor), 2. dak. Ege, 55. dak. Uður, 60. dak. Muratcan (Osmancýkgücü), U 1 Liginde ilk maçlar oynandý Osmancýkgücü: 3 - Mimar Sinan Gençlik: 2 Saha HAKEM : Mehmet Tuðluk. OSMANCIKGÜC ÜSPOR : Enes, Abdulkadir, Necati, Serkan, Tunahah, Ege, Uður, Halil, Muratcan, Kenan, Oðuzhan, Tolga, SAHA: 1 Nolu: HAKEMLER: Furkan Alagöz, Mehmet Tuðluk, Tarýk Bozkurt. ÇORUMSPOR : Ömer, C. Muhammed, Cihat, Mehmet, Ercan, Mücahit,Recep, C. Muhammet (Ö. Faruk), Gökhan (Mert), Mustafa (Taha), Oðuzhan. ÇÝMENTOSPOR:Okan, Furkan, Y. Burak (Kürþat), Erdem, Fatih, Mustafa (Murat), Yusuf, Ýsmet (Oðuz), Abdulkadir, Nurullah, Mert.. GOLLER:, dak. Gökhan, 81. da. Taha, 90+. dak. Ö. Faruk (Çorumspor), 52. dak. Abdulkadir (Çimentospor), Eti, Kültür önünde ikinci yarýda farka gitti : -0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER: Emrah Okan, Abdullah Akkoyunlu, Muharrem Bekleviþ. HE KÜLTÜRSPOR: Ali, Samet, Kadir, M. Enes (Yasin)(Ahmet) Bünyamin, Murat (Turgay), Eyüp, A. Can, Sefa, Vedat ETÝ LÝSESÝSPOR: Gazi, Satýlmýþ, Furkan, Seydi, NHasret (Berkant), Recai, Ýsmail (Murat), Taylan, Aykut, Raif, Umut. GOLLER: 0.dak. Taylan, 60. ve 65. dakiklarda Ýsmail, 61. dak. Aykut (Eti Lisesi Gençlikspor). Gençlerbirliði, Özel Ýdareyeniþemedi:1-1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: Yunus Dursun, Onur Alagöz. Mevlüt Burak Çelik. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul, Abdulkerim, Ahmet Turan, Batuhan, Ýbrahim, Nebi, Hamza (Ramazan), Emirhan, Þaban (Samet), Burak Çalýþkan, Burak Yýldýrým. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Zekeriya, Bahattin, Ahmet Kürþat, Furkan, Emrah Halil, Fahri, Serhat, Sadýk (Turabi), Mustafa, Murat, Davut Furkan. GOLLER:2. dak Batuhan (Gençlerbirliði),. dak. Davut (Ýl Özel Ýdarespor). Uðurludað Belediyespor. B grubunda Gençlerbirliði, HE Kültürspor, Oðuzlar Belediyespor ve Mecitözüspor takýmlarý yer aldýlar. oynanan maçlarda takýmlar sezona iyi baþlamak için kýyasýya bir mücadele verdiler. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi Futbol Federasyonu tarafýndan bu maçlarýn tek hakemle yönetilmesi kararý bu yaþtaki minikler açýsýndan son derece olumsuz görüntülerin oluþmasýna neden oluyor. Saha içinde mücadele eden miniklerin futbol oynama çabalarý karþýsýnda kenar yönetimdeki antrenör ve öðretmenlerin söyledikleri aðýr sözler izleyenlerin büyük tepkisini çekiyor. Çorum Belediyespor: 6-Sungurluspor: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Yalçýn Kara. ÇORUM BELEDÝYESPOR :Deniz. Eray, Emrah, Alaaddin, Arda, Onat, Murathan, Emrecan, Berkay, Serkan, Rýdvan, Hakan, Tunhahan, Yasincan, Yiðit, Berkay. SUNGURLUSPOR: Burak, Mikail, Semih, Çaðrý, Berkay, Seyit, Necmi, Gökhan, Ýbrahim, Enes, Batuhan, Abdulkadir, Tayfun, Recep, Ýlker Gökhan. GOLLER: ve 0. dakikalarda Berkay, 35. dak. Emrecan (Çorum Belediyespor). HE Kültürspor: Ulukavakspor : 1 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Altuð Ataþ. HE KÜLTÜRSPOR : Rahman, Burak, Melih, Ahmet, Ýskender, Enes, Doðukan, Onur, Levent, Y. Hüsnü, M. Berat, Y. Emre, Fatih, Mikail, M. Hüseyin, Mert, Tahsin. ULUKAVAKSPOR: Tolga,. Orhan, Sefa, Atalay, Adem, Kazým, Emre, Barýþ, Ahmet, Ýbrahim, Alper, Burak, Mehmet, Kürþat, Mert, Ýsmet. GOLLER: 8. dak. Ýskender, 6. dak. Batuhan, 51. dak. Levent, 66. dak Melih (HE Kültürspor),, 58. dak. Emre (Ulukavakspor). Gençlerbirliði: - Alaca Belediyespor : 1 Saha SAHA: 2 No'lu Dýþ HAKEM : Fatih Derviþoðlu. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk Tüzün, Yavuz, Alican, Y. Emre, F. Serkan, Metehan, Hüseyin, Eren, Serhat, Haþim, Metehan, Berk Yýldýrým, Doðukan, Batuhan Yýldýrým, Hasan, Batuhan Çalýþkan, Kubilay.. A L A C A BELEDÝYESPOR: Kadir, F. Mehmet, Zafer, Mehmet, Süleyman, M. Enes, Mücahit, Alperen, Emirhan, A. Emir, Yunus, Fýrat, Esat, Elvan. KIRMIZI KART : 6. dak. Kadir (Alaca Belediyespor). GOLLER: 3. ve 65. dak. Serkan, 0. dak. Metehan,. dak. Eren (Gençlerbirliði), 52. dak. A. Emir (Alaca Belediyespor).

18 18 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Çorumspor, Gölbaþý nda erken boðuldu: -2 SAHA: Muhsin Yazýoðlu HAKEMLER: Alkan Altan, Faruk Barýþ Öztürk, Hakan Akkaynak GÖLBAÞI BELEDÝYESPOR: Ufuk, Murat, Oktay, Ali Murat, Mustafa, Emrah, Ümit (Zafer), Musa, Gökhan (Mustafa Akyüz), Ali Güneþ, Medet(Yavuz) ÇORUMSPOR: Ali, M. Ali, Avne (Ümit), Orhan, Moubarak, Ercan, Veli, Osman Seçgin, Arif, Hüseyin, Uður GOLLER:. (penaltýdan) Orhan, 0. dak. Uður(Çorumspor), 8. dak. Ali Murat, 18. ve 55. dakkalarda Musa, 68. dak. Murat(Gölbaþý Belediyespor) Çorumspor, Gölbaþý Belediyespor deplasmanýndan -2 lik maðlubiyetle dönerek SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Halil Sönmez, Furkan Alagöz, Tahsin Samet Avcý. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Özkan, Satýlmýþ, Okan, Abdullah, Seydi, Sadýk, Ýsmail (Özkan), Recai, Taylan, Raif (Aykut), Umut. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Sedat, Sefer Berkant, A.Kadir, Bahri, Mehmet Emrah, Mehmet Coþar, Kamil, Selim, Eray, Sefer Kanýtemiz (Ersin), Yavuz (Deniz). KIRMIZI KART: 83. dak. Kamil (Osmancýk Belediyespor). GOLLER: 6. dak. Mehmet (Osmancýk Belediyespor), 85. (penaltýdan) Sadýk (Eti Lisesi Gençlikspor). haftayý puansýz kapattý. Bölgesel Amatör Lig 6. gruptaki temsilcilerimizden Çorumspor, Gölbaþý SAHA: Ýskilip HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Yalçýn Kara, Fatih Derviþoðlu. ÝSKÝLÝPSPOR : Musab, Hakan, Ýsmet, Murat, Furkan (Hasan), Mehmet, Soner, Emrah, Samed, Ümit, Yunus (Burak). ÇÝMENTOSPOR: Mehmet, Y. Emre (Cemil)(Raþit), Mert, Þahin, Caner, Muttalip (Sefa), Burak, Metin, Hasan, Yusuf, Zihni. KIRMIZI KART: 80. dak. Burak (Ýskilipspor). GOLLER: 3. dak. Zihni, 52. dak. Yunus Emre (Çimentospor), 2. dak. Mehmet (Ýskilipspor) Belediyespor deplasmanýnda ilk dakikalarda öne geçti ancak sonra kontrolü rakibine kaptýrdýðý maçýn ikinci yarýsýnda ilk bölümde tutuk bir futbol ortaya koydu. Ýlk yarýsýný 2-1 maðlup tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda yediði iki golle -1 maðlup duruma düþtü ancak sonraki bölümde Eti ye Osmancýk Belediye freni 1. Küme B grubunda son haftalarýn flaþ takýmý Eti Lisesi Gençlikspor, Osmancýk Belediyespor önünde bir puaný son dakikalarda penaltýdan bulduðu golle kurtardý: 1-1 Grupta lider durumda bulunan ve son haftalarda aldýðý farklý galibiyetlerle büyük çýkýþ gösteren Eti Lisesi Gençlikspor ikinci yarýya galibiyetle baþlayan Osmancýk Belediyespor ile karþýlaþtý. Maçýn ilk yarýsýnda takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda kontrollü oynayan iki takýmýn maçýnda sahada futbol adýna 68. dakikada Murat ýn güzel iþler ortaya koysada golüyle Gölbaþý mutlak pozisyonlar- dan yararlanamayýnca sahadan -2 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Belediyespor -1 lik Gölbaþý Muhsin Yazýcoðlu sentetik çim sahada oynanan maça hýzlý baþlayan Çorumspor Ý z m i r. dakikada Lokantasý ndan Çorum kazandýðý penaltý atýþýný Belediyespor a yemek. Orhan gole çevirdi ve Erzurum Büyükþehir deplasmanda 1-0 öne geçti. Golden sonra rakibin Belediyespor öncesinde maçý Ýzmir baskýsýný atlata- mayan kýrmýzý siyahlý Lokantasý sahibi Halil Baran ve ortaklarý kýrmýzý takým 8. dakikada Ali siyahlý takýmýn Murat ýn golüne engel yönetim, teknik heyet ve olamayýnca ev sahibi futbolcularýna yemek takým beraberliði verdi. saðladý. M a n a v g a t 18. dakikada Musa Evrensekispor maçýnda takýmýný Çorumspor alýnacak galibiyete prim önünde 2-1 öne geçirdi sözü veren Ýzmir ve devre bu skorla Lokantasý sahibi Halil Gölbaþý Belediyespor un Baran, Erzurum üstünlüðü ile sona erdi. B ü y ü k þ e h i r Ýkinci yarýya ev Belediyespor maçý sahibi takým baskýlý öncesinde bu sözünü yerine baþladý ve 55. dakikada getirdi ve yemek Musa nýn ikinci golüyle verdi. Yemeðe Gölbaþý Belediyespor Belediyespor Baþkaný skoru 3-1 yaptý. Maçýn Zeki Gül, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Teknik Heyet ve futbolcular takým kadro olarak katýldýlar, Yemek sonunda bir konuk Osmancýk Belediyespor 6. dakikada Mehmet in golüyle lider rakibi önünde 1-0 öne geçti. Golden sonra Eti Lisesi nin beraberlik çabasý 83. dakikada Kamil in kýrmýzý kar görmesiyle biraz daha rahatladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn baskýsý 85. dakikada kazanýlan penaltý ile son buldu. Kazanýlan penaltý atýþýný gole çeviren Sadýk skoru 1-1 yapan golü attý. Maçta karþýlýklý atýlan bu gollerle 1-1 berabere sonuçlandý. Bu sonuçla Eti Lisesi 16 puanla liderliðini sürdürürken Osmancýk Belediyespor puana yükseldi ve ilk üç iddiasýný sürdürdü. 1-1 Çimentospor, Ýskilip te zorda olsa kazandý: 2-1 Çorumspor, Gölbaþý deplasmanýnda. dakikada Orhan ýn penaltý golüyle öne geçti. Ev sahibi takým ilk yarýda bulduðu gollerle 2-1 öne geçti. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda iki gol daha bulan Gölbaþý Belediyespor önünde Çorumspor son yirmi dakikalýk bölümde bir gol buldu bir topu direkten döndü ve mutlak iki 1. Amatör Küme B grubunda ikinci yarýya kötü baþlangýç yapan Çimentospor, Ýskilipspor deplasmanýnda zorda olsa kazanarak final grubuna yükselmeyi garantiledi. Maçýn ilk yarýsýnýn son dakikalarýnda Zihni nin golüyle öne geçen Çimentospor devreyi bu golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Yunus Emre ile farký ikiye çýkaran yeþiy beyazlý takým sonraki bölümde oyunun kontrolünü rakibine kaptýrdý. Ev sahibi Ýskilipspor 2. dakikada Mehmet in golüyle skoru 1-2 yaptý ve umutlandý. Son bölümde Ýskilipspor un beraberlik için çabasý sonuç vermezken sarý yeþilli takýmda Burak 80. dakikada kýrmýzý kart görerek takýmýný on kiþi býraktý. Bu sonuçla Çimenospor 15 puana yükselip ikinci sýradaki yerini korudu ve final grubunu garantiledi. Ýskilipspor ise puanda kaldý. skoru buldu. Bu dakikadan sonra ise oyunun kontrolü tamamen saðladýðýný söyledi. Çorum Belediyespor un kulüp olarak þehirle köprü olduðunu belirterek Çorum Belediyespor her kesimi kucaklayan bir unsurdur. Yönetim olarak Çorum Belediyespor u þeffaf bir anlayýþla yönetiyoruz. Kulübe giren tek kuruþ para bile yöneticilerin eline deðmeden direk olarak kiþi veya kurumlarla banka hesabýna yatýrýlmaktadýr. Kuruþ baðýþ Çorumspor un eline geçti. 0. dakikada kýrmýzý siyahlý takýmý umutlarýn gol Uður dan geldi ve skor -2 oldu. Maçýn son bölümünde rakibinin fiziksel olarak oyundan düþmesiyle tüm hatlarý yapan bunun hesabýný bizden sorabilir. Sezon baþýnda yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda takým þu anda iyi bir durumda. Ýnþallah bu çalýþmalarýn sonuçlarýný sezon sonunda Çorum halkýnýn vereceði destekle þampiyonluk olarak alacaðýz dedi. Baþkan Zeki Gül, Ýzmir Lokantasý sahibi Halil Baran ve ortaklarýna teþekkür etti ve ardýndan da ortaklardan Rýfat Baran a Belediyespor formasý hediye etti. Emre (Gökhan), Lokman. ULUKAVAKSPOR: Mahmut, (Ulukavakspor). 1. Küme A grubunda final grubunu garantileyen iki takým Alaca kazanmak için mücadele etti. Zaman zaman sert- Belediyespor ile Ulukavakspor arasýndaki maçtan takýmlar iki dakika içinde karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 berabere kalarak haftayý birer puanla kapattýlar. Alaca ilçe sahasýnda oynanan maçýn 12. dakikasýnda Serdar ýn golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takým daha bu golün sevincini yaþarken Ulukavakspor ataðýnda A. Sefa beraberlik golünü Alaca Belediyespor aðlarýna gönderdi ve skoru 1-1 yaptý. Ýlk yarý bu gollerle 1-1 berabere sona erdi. Maçýn ikinci yarýsýnda iki takýmda liklerin yaþandýðý maçta ev sahibi takýmdan Erdem ve Yusuf çift sarý karttan kýrmýzý kart görünce Alaca Belediyespor maçý dokuz kiþi tamamladý. Bu bölümde Ulukavakspor un çabasý sonuç vermeyince maç ile gol için yüklenen Çorumspor un Ümit le girdiði pozisyonda mükemmel rövaþatasý direkten geri gelirken kýrmýzý siyahlý takýmýn iki topuda direkten döndü, Maçta ev sahibi takýmýn -2 lik üstünlüðü ile sona erdi. G ö l b a þ ý Belediyespor maçýnda Ankaos taraftar grubu bu maçtada kýrmýzý siyahlý takýmý zorlu deplasmanda yalnýz býrakmadý ve takýmýna maç boyunca destek verdi. Ýzmir Lokantasý ndan Belediyespor a yemek konuþma yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, bu ve benzeri desteklerin önemine deðindi ve Belediyespor a bu desteklerin manevi anlamda büyük katký Alaca, Ulukavak puanlarý paylaþtýlar: 1-1 SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER: Emrah Okan, Ömür Soytemiz, Barýþ Karakuþ. ALACA BELEDÝYESPOR: Elvan, Sezai, Yusuf, Kerem, Bünyamin, Erdem, Ferhat, Serdar (Sinan), Ahmet, Yasin, Ceylan, Serdar, Selahattin (Bünyamin), Hakan, Erol, Cengiz, Doðancan (O. Cengiz), Batuhan (Yusuf), A. Sefa. KIRMIZI KART: 5. dak. Erdem, 88. dak. Yusuf (Alaca Belediyespor). GOLLER: 12. dak. Serdar (Alaca Belediyespor), 1. dak. A. Sefa SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Hakan Kaya, Doðan Metin, Ali Osman Susur. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Cemal, Mehmet (Yasin), Ramazan, Osman (Ertuðrul), Muammer,, Hüseyin, Alpaslan, Atakan, Ali, Kadir. OSMANCIKSPOR: Erdem, Muhammet, Ahmet, Emre Þahiner, Emre Akyüz, Ekrem (Selçuk), Eren (Furkan), Mücahit, Serkan, Burak, Sezer (Talha). GOLLER: ve 32. dakikalarda Eren (Osmancýkspor), 23. dak. Muammer (Hitit Gençlikspor). ilk yarýda atýlan gollerle 1-1 berabere sonuçlandý. Bu sonuçla Alaca Belediyespor 20 puanla liderliðini sürdürürken Ulukavakspor ise 19 puanla ikinci sýradaki yerlerini korudular. Osmancýk, Hitit i Eren le vurdu: Küme Büyükler Agrubunda son sýrada bulunan Hitit Gençlikspor evinde oynadýðý maçta Osmancýkspor a 3-1 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Osmancýkspor rakibi önünde 10. dakikada Eren le öne geçti ev sahibi Hitit Gençlikspor Muammer le buna cevap verdi. Beraberlik golünden sonra konuk Osmancýkspor da Eren peþ peþe iki gol daha atarak takýmýný 3-1 öne geçirdi. Ýkinci yarýda Hitit Gençlikspor un maça ortak olma çabasý sonuç vermeyince sahadan 3-1 galip ayrýlan Osmancýkspor üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Hitit Gençlikspor puanda kalýrken Osmancýkspor 1 puanla ikinci sýradaki yerini korudu.

19 PAZARTESÝ 16 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 01 YG 63 plakalý, 200 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 2 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu Çorum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Ýnönü Caddesi No: 2 Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan burs ve kredi almaya hak kazanacak öðrencilerin, bundan sonra taahhütnamelerini noterden onaylatmalarýna gerek kalmadýðýný açýkladý.yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, burs ve kredi almaya hak kazanacak öðrencilerin, bundan sonra taahhütnamelerini noterden onaylatmayacaklarýný belirterek, ''Bu öðrenciler, PTT'den alacaklarý e-devlet þifresi ile 'www.turkiye.gov.tr' adresinden taahhütnamelerini onaylayacaklar'' diye konuþtu. Prof. Dr. Kaymakcan, yaptýðý açýklamada, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs- Kredi Yönetmeliði'nde Saat: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Yavruturna Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi ,5 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra 19 FH 05 plakalý, 199 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 5) Çorum Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TT 11 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: 1.00 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 201 mali yýlý 12 aylýk Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne baðlý kuruluþlarýn personel çalýþtýrýlmasýna dayalý kiþilik teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: OCAK 201 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 0 ada parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 201 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AT 09 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 19 FG 68 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký yapýlan deðiþikliði anýmsatarak, burs almaya hak kazanan öðrencilerin bundan sonra notere giderek taahhütnameyi tasdik ettirmelerinin gerekmeyeceðini vurguladý. Bu düzenlemeyle senet olayýnýn kalktýðýný ifade eden Kaymakcan, vatandaþýn notere ücret ödemesine gerek kalmadýðýný ifade etti. Daha önceki uygulamayý anlatan Kaymakcan, öðrenim kredisi veya burs almaya hak kazanan öðrencilerin eskiden notere gittiðini, ücret ödeyerek buradan taahhütnameyi aldýðýný belirtti. Kaymakcan, ''Öðrenciler bu külfetten kurtulmuþ oldu'' dedi. Öðrenci tarafýndan taahhütnamenin öðrenci tarafýndan elden kuruma veya bölgelerdeki yurtlara iletildiðini hatýrlatan Kaymakcan, ''Bize gelen senetler sistemde taranýyor, ondan sonra öðrencinin hesabý açýlýyordu'' diye konuþtu. ''Elden belge getirme dönemine son'' Yeni düzenlemeyle, kredi veya burs almaya hak kazanan öðrencilerin sonuçlar açýklandýktan sonra, e-devlet þifresi almasý gerektiðini vurgulayan Kaymakcan, ancak bu þifreyi 18 yaþýndan büyük öðrencilerin alabileceðini, 18 yaþýndan küçük olanlara bu þifrenin verilmediðini belirtti. 18 yaþ üstü öðrencilerin PTT'den, e-devlet þifresi almasý gerektiðini belirten Kaymakcan, þifreyi kullanarak, ''https://www.turkiye.gov.tr'' internet adresinde yer alan kredi ve yurtlarla ilgili bölüme gireceklerini anlattý. Böylece öðrencinin bu bölümde yer alan taahhütnameye ulaþacaðýný ifade eden Kaymakcan, burada öðrencinin okul bilgisinin yer alacaðýný, metni okuyarak onaylamasý gerektiðini kaydetti. Kaymakcan, onaylanan metnin doðrudan sistem üzerinden kuruma ulaþacaðýný, böylelikle öðrencilerin elden bir belgeyi ilgili birimleri ulaþtýrmasý durumunun da sona erdiðini belirtti. Bu süreç içerisinde kredi almaktan vazgeçen öðrencilerin de olabileceðini söyleyen Kaymakcan, bu öðrencilerin þifreyle yeniden sisteme girerek onayladýklarý taahhütnameyi iptal etmeleri gerektiðini ifade etti. Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TU 65 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi..000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 11, 85 ada 3 parsel üzerinde 9,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Bunun, öðrencinin adýna hesap açýlana kadar yapýlmasý gerektiðini, yoksa iptal iþleminin bu sistem üzerinden yapýlamayacaðýný anlatan Kaymakcan, bu süreçten sonra öðrencinin ancak dilekçeyle kuruma baþvurmasý gerektiðine iþaret etti. ''Þifreyle onaylamayý unutmayýn'' Kredi almaya hak kazanan öðrencilerden 18 yaþýndan küçük olanlarýn ise e-devlet þifresi alamadýðýný hatýrlatan Kaymakcan, öðrencilerin kurumun illerdeki bölge müdürlüklerine veya yurtlara velisiyle gitmesi, ýslak imzalarýný vermeleri gerektiðini söyledi. Yurt dýþýnda öðrenim gören öðrencilerin yapacaðý iþlemlere de 9.0,92 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 38 D 396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe, 36 ada no, parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 96 ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: YURTKUR dan öðrenciye e-devlet kolaylýðý YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus AYKAN Mehmet oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:31) deðinen Kaymakcan, ''Onlar yine konsolosluk ve noter üzerinden taahhütnamelerini yaptýracaklar. Kefalet senetlerini de yine ayný þekilde yaptýrmalarý gerekecek'' diye konuþtu. Kaymakcan, bu iþlemlerin kanun gereði yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Prof. Dr. Kaymakcan, burs ve kredi almaya hak kazanan öðrencilerin taahhütnameyi aldýklarý þifre ile onaylamayý unutmamalarý konusunda uyarýda bulundu. 52 yýllýk uygulama kaldýrýldý Genel Müdür Kaymakcan, geçen yýl öðrenim kredisi ve burs alan öðrencilerin senet için ödedikleri ücret hakkýnda da bilgi vererek, '' öðretim yýlýnda öðrenim kredisi alan öðrenciler senetlerini notere tanzim ve tasdik ettirmek için en az 51,60 TLpara ödüyordu'' dedi. Geçen eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim kredisi ve burs alabilmek için toplam 381 bin 11 öðrencinin senet yaptýrdýðýný belirten Kaymakcan, kurumun kuruluþ tarihi olan 1961 yýlýndan itibaren öðrencilerin öðrenim kredisi ve burs alabilmek için noterlere senet tanzim ve tasdik ettirmek zorunda olduklarý bilgisini paylaþtý. Prof. Dr. Kaymakcan, eðitim öðretim yýlý için ise 3 bin 550 öðrenim krediburs baþvurusunun alýndýðýný söyledi.(aa) LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) aranýyor. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:33) (Ç.HAK:3235) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Sahibinden Acil Satýlýk Çiftlik 11 dönüm arazi, 650 m2 kapalý alan, elektrik, su mevcut Ankara yolu üzeri Sazdeðirmeni Köyü. Ýrtibat numarasý Medet KIROÐLU KÝRALIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýktýr. (Yurt Yapý karþýsý) Tel: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:200) (Ç.HAK:2559) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SELHAS MADEN KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Genel nitelikler: Grup Þirketimize baðlý, Çorum Organize Sanayi de bulunan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere Operasyon Sorumlusu (Mali ve Ýdari Ýþler Elemaný) alýnacaktýr; Operasyon Sorumlusu- 900TL+SSK+Yol+Yemek * Ön muhasebe bilen, * Satýþ destek, tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * Tercihen ticaret meslek veya yüksek okullarýn ilgili bölümlerinden mezun, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel : (Ç.HAK:35) Elemanlar Aranýyor Muhasebe bürosunda devamlý çalýþtýrýlmak üzere Bayan eleman ile Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz Firmanýn Ýç Muhasebesini yapabilecek askerliðini yapmýþ Bay Muhasebe elemaný alýnacaktýr. Muzaffer ÖZTÜRK Mali Müþavir (Ç.HAK:350) Yeniyol Mah. Sel Sokak No: /3 ÇORUM Tel: ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

20 Fatih Erdin bronz aldý Antalya da dün sona eren Türkiye Büyükler Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 8 Kg da mücadele eden Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Gençlerde mücadele etmesine karþýn büyükler kategorisinde ilk kez mindere çýkan Fatih Erdin oldukça zorlu maçlar sonunda yarý finale kadar yükseldi. Yarý final maçýný kaybeden Fatih Erdin genç olmasýna karþýn büyüklerde kürsüye çýkarak büyük bir baþarýya imza attý. Türkiye Þampiyonasý ile ilgili detaylý haber ve fotoðraflarý yarýnki gazetemizde bulabilirsiniz. Liderlik fýrsatý yine tepildi 1-1 PAZARTESÝ 16 ARALIK 2013 Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda evinde oynadýðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnda 28. dakikada Oðuzhan Yalçýn ýn kafa golüyle öne geçti. 38. dakikada konuk takým Erdinç le beraberliði saðladý. Kalan bölümde Çorum Belediyespor ilk yarýdaki en büyük sýkýntýsý hücumda çoðalmayý bu maçtada baþaramayýnca takýmlar sahadan 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Lider Düzyurtspor un yenilmesiyle Çorum Belediyespor bu sezon ikinci kez lider olma fýrsatýndan yararlanamamýþ oldu. Ç o r u m Belediyespor liderlik fýrsatýný ikinci kez tepti. Kýrmýzý Siyahlý takým dün evinde konuk ettiði Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýndan 1-1 lik beraberlikle ayrýlarak ilk yarýyý lider kapatma fýrsatýndan yararlanamadý. Grupta zirve mücadelesi veren takým sayýsýnýn fazla olmasý nedeniyle her maç final havasýnda geçiyor. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son maçýnda dün evinde oynadýðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýndan galibiyetle ayrýlarak hem rakibi ile arasýndaki puan farkýný korumak hemde Düzyurtspor un kaybetmesi halinde devre arasýna lider olarak girmek istiyordu. Maça galibiyet için çýkan Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Sedat Özbað son haftalardaki onbir ile sahaya çýktý. Ýlk yarýda yine sol kanattan Murathan ýn getirdiði ve ortaladýðý iki mükemmel topla rakip kalede gol arayan Çorum Belediyespor bu ataklardan birinde Oðuzhan Yalçýn ýn kafasýndan gelen golle öne geçti. 38. dakikada konuk takýmýn faul atýþýndan ceza sahasýna yapýlan ortada kaleci Çaðrýcan ýn hatasýndan kalesinde beraberlik golünü gören Çorum Belediyespor ilk yarýnýn kalan dakikalarýnda rakip kalede pozisyon üretemeyince ilk yarý 1-1 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýya Osman Bodur u alan sað kanattan Eray ý orta sahaya çeken Teknik Heyet Furkan ý oyundan alarak hücumda daha çok çoðalmayý amaçladý. Bu deðiþiklik sahaya olumlu bir görüntü yansýtmadý. Yine sol kanattan Murathan la etkili olmayan çalýþan Belediyespor bu ataklarda hücumda ceza sahasý içinde üçüncü futbolcuyu sokmayý bir türlü ÇORUM BELEDÝYE Çaðrýcan...5 Yakup...5 Nedim... Ýmam...6 Murathan...6 Furkan...3 (6. dk. Osman Bodur2) Oðuzhan Yalçýn...5 Emir... Buðra... (3. dk. Kývanç...2) M. Akif... Eray... (9. dak. Vedat...) baþaramadý. Sað kanattan Buðra ile mutlak bir pozisyondan yararlanamayan kýrmýzý siyahlý takým son 25 dakikalýk bölümde rakip kaleye gitmekten çok kendi kalesine korumayý tercih edince galibiyet umudu ERZURUM B.Þ BEL Ýlker... Erdinç...6 Haluk... Sefer...5 (90. dak. Hakan...) Muhammet... Mustafa... (90+2. dak. Tuncay...) Kerem... Fatih Gültekin... Ekrem...5 Fatih Arat... (69. dak. Mustafa...) Ýsmail... STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Oðuzhan Yalçýn, Murathan, Mehmet Akif (Çorum Belediyespor), Ekrem (Erzurum Büyükþehir Belediyespor). GOLLER : 28. dak. Oðuzhan Yalçýn (Çorum Belediyespor), 38. dak. Erdinç (Erzurum B. Þehir) HAKEMLER : Yiðit Arslan, Volkan Cindemir, Ýsmail Uður Göçmen. Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:/B Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Sol kanatta Yakup maçta savunmada etkili olurken ayný performansý hücumda gösteremedi Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediye - Erzurum B. Þehir Hacettepespor - Sakaryaspor Elibol Sandýklý- Darýca Gençlerbirliði Balçova Belediye - Sancaktepe Belediye Bursa Nilüfer - Manavgat Evrenseki Ünyespor - Çýksalýnspor Batman Petrolspor - Orhangazispor : Yeni Aksaray - Elazýð Belediyespor Maltepespor - Düzyurtspor : 1-1 : 2-0 : 0-0 : 0-0 : 0-1 : 0-1 : 1-1 : 1-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Bir hafta izin Buðra dünki maçta kanattan getirdiði toplarla etkili olmaya çalýþtý ancak zemin etkisini azalttý Çorum Belediyespor da futbolculara dün oynanan Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn ardýndan bir hafta izin verildi. Ýlk yarýnýn son maçýnda evinde Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan kýrmýzý siyahlý takýmý Teknik Direktör Sedat Özbað bir hafta izin verdi. Kýrmýzý Siyahlýlar ikinci yarý hazýrlýklarýna 23 Aralýk pazartesi günü Çorum da baþlayacaklar. Bir hafta süre ile Çorum da hazýrlýklarýný sürdürecek olan kýrmýzý siyahlý takým 31 Aralýk cuma günü iki günlük izne çýkacak ve 2 Ocak pazar günü öðlen saatlerinde Antalya da toplanarak ikinci yarý kampýný yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým 10 günlük kampýn ardýndan 12 Ocak çarþamba günü kamptan ayrýlacak ve maç haftasýnda Çorum da olacak. Belediyespor ikinci yarýnýn ilk haftasýnda 19 Ocak ta evinde Orhangazispor ile karþýlaþacak Düzyurtspor Çorum Beledi Hacettepespor Erzurum BÞ. Elibol Sandýklý Darýca G. Birli M. Evrenseki Orhangazispor B. Petrolspor Sancaktepe Bel Bursa Nilüfer 68 Y. Aksaray Balçova Bel. Maltepespor Sakaryaspor Ünyespor Çýksalýnspor þiþirme toplara kaldý. Son bölümde yapýlan iki deðiþiklik Kývanç ve Vedat la hücuma katký saðlamayý amaçlayan Teknik Heyet in bu çabalarýda sonuç vermeyince Çorum Belediyespor Çýksalýnspor maçýndan ardýndan ikinci liderlik fýrsatýný Erzurum Büyük Þehir Belediyespor maçýndan da berabere ayrýlarak kaçýrdý. Zeminin çok sert ve buzla kaplý olan maçta iki takým futbolcularýda oldukça zorlandýlar. Karþýlaþmayý 1500 civarýnda Çorum Belediyespor taraftarý izledi. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 13. dakikada orta alandan aldýðý topla Ekrem hareketlendi ceza yayý üzerinden rakibinden kurtulduðu anda yerden sert vurdu top uzak kale direði dibinden az farkla auta gitti. 18. dakikada sol kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Murathan topla hareketlendi ceza sahasý içinde tek arkadaþý Emir e mükemmel bir orta yaptý ancak Emir bu ortaya ayak ucuyla ancak dokunabildi ve kaleci topa köþeden sahip oldu. 28, dakikada yine sol kanattan Murathan mükemmel hareketlendi son çizgiye indiði anda yine mükemmel ortaladý altý pas köþesinde Oðuzhan Yalçýn mükemmel yükseldi ve kafa vuruþuyla topu kale direði dibinden kaleci Ýlker in müdahalesine raðmen top Erzurum Büyük Þehir aðlarýna gitti ve kýrmýzý siyahlý Belediyespor un ataklarýný sað kanattan geliþtiren Buðra takým 1-0 öne geçti. rakibi ile girdiði bir ikili mücadelede erek skoru 1-1 yaptý. kanattan ceza sahasýna 3. dakikada yapýlan ortayý Erzurum Fatih in ara pasýnda Ýlk yarý karþýlýklý Büyükþehir savunmasý Sefer topla buluþtu atýlan bu gollerle 1-1 uzaklaþtýrdý dönen topu savunmadan çalýmla kurberaberlikle sona erdi. yaklaþýk 25 metrede tulduktan sonra sert 9. dakikada orta buluþan Oðuzhan Yalçýn vurdu kaleci Çaðrýcan sahadan Oðuzhan ýn topu durdurdu ve köþeden son anda topu mükemmel pasýnda mükemmel vurdu kaleci kornere tokatladý. savunmanýn arkasýna Ýlker son anda köþeden 38. dakikada konuk sarkan Buðra hareketlentopu tokatlayarak takým beraberlik golünü di ceza sahasýna girdi kornere çeldi. buldu. Sað kanattan taç kaleci Ýlker ile karþý çizgisine yakýn noktadan karþýya kaldýðý anda yerkazanýlan faul atýþýnda den vuruþunda kalecinin ceza sahasýna yapýlan ayaklarýndan seken top ortada kaleci Çaðrýcan havalandý savunma araya boþa çýkýnca arka direkte girerek mutlak tehlikeyi bom boþ yükselen Erdinç önledi. topu boþ kaleye gönder63. dakikada sað Külcü aylar sonra maçta Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin ýn -3 puan cezasý var Ýkinci yarý ilk hafta maç programý: 19 Ocak Pazar: Çorum Belediyespor -Orhangazispor. Balçova Belediyespor - Hacettepespor. Elibol Sandýklýspor - Erzurum Büyükþehir Bel. Batman Petrolspor - Sancaktepe Belediye. Ünyespor - Darýca Gençlerbirliði. Bursa Nilüferspor - Çýksalýnspor. Maltepespor - Manavgat Evrenseki. 68 Yeni Aksarayspor - Düzyurtspor. Elazýð Belediye - Sakaryaspor. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü aylar sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na gelerek maç izledi. Çorumspor un 2. ligde oynadýðý dönemlerde maçlarý kaçýrmayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sonradan yaþanan süreç nedeniyle geçtiðimiz yýl gerek Çorumspor gerekse Belediyespor un hiç bir maçýna gelmedi. Geçtiðimiz hafta içinde Belediyespor kulübünün yönetim ve futbolcularla birlikte yaptýðý ziyaret sýrasýnda maça davet edilen Muzaffer Külcü yaklaþýk iki yýl aradan sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na gelerek maç izledi. Maç öncesinde maraton tribününde bulunan taraftarlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye tezahürat yapýnca oda yerinden kalkarak taraftarlarý selamladý. Maçý Vali Sabri Baþköy ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de izledi.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı