MERUTYET DARES ALTINDA, ERZURUM SEL BASKINI, UNDER THE CONSTITUTIONAL ORDER, THE INUNDATION OF ERZURUM, 1910.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERUTYET DARES ALTINDA, ERZURUM SEL BASKINI, 1910. UNDER THE CONSTITUTIONAL ORDER, THE INUNDATION OF ERZURUM, 1910."

Transkript

1 MERUTYET DARES ALTINDA, ERZURUM SEL BASKINI, UNDER THE CONSTITUTIONAL ORDER, THE INUNDATION OF ERZURUM, Doç. Dr. Mehmet Yavuz ERLER * Özet 1910 yılında Merutiyet daresi altında yaanan Erzurum sel felaketi halk ve devlet arasındaki iletiimi incelemede yeterli tarihi veriler sunmaktadır. Bölge idarecilerinin tefti gezileri afet sahası kurbanlarının sözlü müracaatlarına da olanak salamıtır. Bu durum alıılageldik arzuhal tarzında gerçekleen vatanda müracaatlarının farklı bir boyutunun daha olduunu ispatlamaktadır. Her ne kadar afet bölgesi vatandalarının müracaatları sözlü olarak bölge idarecilerine iletilse de bölge idarecilerinin raporlarına yansıyan bu serzeniler bilindik arzuhal nitelikli yazılı kaynaklara alternatif bir kaynaın daha varlıını ortaya koyar. Bu çalıma, vatandaın devletle irtibatında alternatif olarak belirlenen tefti raporları kaynaklarının da incelenmesi gerektiini ve bu verilerin nasıl deerlendirileceini tarihi olaylardan örneklerle ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Erzurum, merutiyet idaresi, sel, sel felaketi, Abstract An inundation of Erzurum in the year of 1910, under the administration of constitutional law, offers sufficient historical manuscripts in order to investigate the correspondence between the state and the public. The investigation searches of the rulers of the territory make possible to the victims of the disaster zone for that the oral application to the state officials. This case proves that there is another source and way for application rather than well-known regulation of petition (arzuhal). Nonetheless the claims of the public of the disaster zone delivered to the rulers of the territory as an oral application, the claims and requests of the public take its place within the ruler s official investigation report. It hence proves that there is an alternative source, make the publics needs familiar to the Porte along with the known source petition (arzuhal). This study put forward the investigation reports as an alternative sources for the correspondence between the state and the public and evaluates the source, how to make benefit with historical evidences. Key Words: Erzurum, Constitional Order, Flood, Inundation. * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Öretim Üyesi,

2 Merutiyet daresi Altında Erzurum Sel Baskını, Osmanlı Devleti, halkın sesini dinleme konusunda her zaman duyarlı olmutur. 1 Ancak bu duyarlılıın harekete geçirilmesi için topluma ya da bireye ait sorunların üst düzey yetkililere sıhhatli bir ekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Devlet mekanizmasını harekete geçiren çounlukla sözlü ya da bazı durumlarda yazılı olarak vatanda tarafından idari birimlere ulatırılan müracaatlardır. Osmanlı Devleti nde yaayan bir birey olarak sorunların resmi mercilere ulatırılması için her daim bir aracıya gereksinim bulunmaktaydı. Bu aracı bazen olaanüstü durumlarda yani doal afetler döneminde halkın ayaına gelebilmekteydi. Mülki idarecilerin doal afet bölgelerindeki hasarı bakente rapor etme zorunlulukları madur olan halkın da sorunlarının dinlenmesini gerekli kılıyordu. Bu dinleme ekli, bazen dorudan yapılan teftilerle gerçekletiriliyor bazen de yarı sivil kamu görevlilerine yapılan sözlü ya da yazılı müracaatlarla belirginlik kazanıyordu. Her iki durumda da halkın sözlü talepleri ya da sorunlarının ifadesi resmi kurumlarca dilekçe haline dönütürülerek halkın azıyla en üst düzeydeki idari birimlere yönlendirilmekteydi. Halkın beyanatları dorultusunda resmi kurumlarca Mutasarrıfı tarafından gerçekletirilen bir keif gezisinin raporunu içeren telgraf; devlet ve halk arasındaki balantıya dair ipucunu da gerçekletirilen incelemeler, talepleri deerlendiriyor ve daha üst düzey resmi kurum ve kurululara bilgi aktarıyordu. Yine halkın taleplerine cevap olarak tahsisatı yapılan yardımlarda aynı yolu takip edilerek halka ulaması gerektii varsayılan bir gerçekliin ötesinde kurumsallamı bir hiyerari olarak belirginlik kazanmıtı. Bütün bu bürokratik kabullenililie aykırı olarak, resmi kurumlara yönelik olarak gerçekleen bireysel müracaatları da gözardı etmek doru bir yaklaım olmasa gerektir. 1909/1910 yılları içinde Erzurum Vilayeti, Dâhiliye Nezareti, Maliye Nezareti, Bayındırlık ve Nafıa Dairesi vs. kurumlar arasında gerçekletirilen resmi yazımalar; halk ve devlet arasındaki irtibatın bir sel felaketi ile nasıl tesis edildiini ortaya koymada, yeterli tarihi kanıtları aratırıcının hizmetine sunmaktadır. 10 Eylül 326 tarihinde Erzincan bünyesinde barındırmaktadır. Telgraf metninde geçen... seylabzade olduu arz idilen Sisi Daı ve Aysi karyelerine... 2!" #$ %& # ' # "%( $ ))*+,)-./0 ' %! )() $! 3 "), 3 4! $. 5 ),) + ' + '"! / 6!"!###$-78)0 0$91):;)-

3 116 ERLER, M. Yavuz baresi ilk etapta dikkat çekmemekle beraber incelendiinde; Sisi Daı ve Aysi köylerindeki sel felaketinin bir ekilde üst düzey idari makamlara iletildii arz idilen ibaresinden anlaılmaktadır. Sel felaketi ile ilgili olarak kimlerin nasıl ve ne ekilde bilgi verdii ve devletten ne gibi taleplerde bulunulduu açık olmamakla birlikte; gerekli yetkili mercileri harekete geçirerek Erzincan Mutasarrıfı nı afet bölgesinde bir tür hasar tespit inceleme gezisi yapmaya mecbur bıraktıı ortadadır. Bu nedenledir ki, çalımamızda kaynaı belli olmayan sözlü müracaatlar ve kaynaı belli olan yazılı bavurular üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda doal afet nedeniyle gerçekleen müracaatlara resmi kurumların yaklaımları da incelenecektir. 1. Devlet Kurumlarının Çalımaları ve Bu Esnada Ayaküstü Yapılan Sözlü Talepler Doal afetler sonucunda devletin madurlara sahip çıkması beklentisi modern devlet anlayıının geliimine paralel bir süreci ifade eder. Devlet yetkililerinin hasar tespiti için gerçekletirdikleri yöresel gezi ve incelemeleri vatanda ve yetkili ahısları bir araya getiren olaan uygulamalardır. Bir arada bulunmuluun oluturduu uygun ortam vatandaların devletin yetkili kıldıı ahıslarla birebir diyalog kurma fırsatı sunmaktadır. Erzurum da yaanan sel ve dolu nedeniyle madurların serzenilerini yörede yetkili kılınan devlet temsilcilerine ulatırdıı gerçei, titiz bir satır arası okuma teknii kullanılarak ortaya çıkarılabilir. Bu amaçla sel bölgesindeki tefti ya da hasar tespit amaçlı resmi yetkililerin raporları incelenmi ve satır aralarında kalan yöre halkına ait serzeniler ortaya çıkarılmaya çalıılmıtır. Afet sahasının genilii nedeniyle dört balık altında incelenecek olan halk ve devlet yetkililerinin temasına yönelik belgeler, aynı zamanda doal afetin zararlarını ve etki sahasını belirlemede de yardımcı olacaktır. a. Erzurum Sancaı nda Meydana Gelen Afetler Erzurum Vilayeti yöneticileri, ehir merkezinin de sel felaketinden etkilenmi olması nedeniyle 1909 da idari sorumluluk alanlarında meydana gelen doal afetin farkındadırlar. Ancak felaketin balangıcında tarada bulunan yerleim alanlarındaki durumla ilgili olarak düünceleri tahminden öteye gitmemektedir. Erzurum Vilayeti bünyesinde bulunan köy, nahiye ve kaza merkezlerindeki vatandaların ya da devleti temsil eden bireylerin vilayet merkezini haberdar etmesi ile felaketin zamanla ne denli geni bir sahayı etkiledii ortaya çıkmı olacaktır. Sel felaketinden etkilenen sahanın tespiti sonrasında ise selin ne oranda tahribata yol açtıı ve yöre halkının gereksinimlerinin ne olduu gibi sorunlar yine vatandaın talepleri ile ekillenmi olmalıdır. Gerçektende incelenen belgeler bilindik tahminleri destekler niteliktedir.

4 Merutiyet daresi Altında Erzurum Sel Baskını, Felaket bölgesinde madur olan halkın bir ekilde bulundukları yerin en üst düzey mülki amirine müracaat ederek bilgi verdikleri anlaılmaktadır. Bununla birlikte Erzurum Vilayetinden gelen talimatla harekete geçen sancak, mutasarrıflık ve kaza merkez yöneticileri, emirlerinde bulunan görevlileri felaket bölgelerine göndererek köylülerle yapılan görümeler neticesinde alınan bilgileri valilie rapor etmilerdir. Felaket bölgeleriyle ilgili olarak resmi yetkililerden valilie gelen telgraflarla Vilayet Merkez daresinin Vali bakanlıında harekete geçerek stanbul a gerekli bilgileri aktardıı anlaılmaktadır. Vali nin Erzurum vilayet merkezine balı kazalara bizzat giderek afet bölgesi halkı için kurtarma çalımalarını yönettii stanbul a verdii raporlarından anlaılmaktadır. Erzurum Vilayet merkezine balı olan Ilıca Köyü, Pasinler, Keskin, spir ve Tortum kaza ve köylerinde sel felaketine urayan bölgelerdeki enkaz kaldırma ve ihtiyaçların belirlenmesi için süratle hareket edildiini belirtmek mümkündür. Felaket bölgesinin Erzincan, Mu ve Bingöl sancaklarında da etkili olduu ve ciddi hasarlara yol açtıı valilik merkezine ulaan telgraflardan anlaılmaktadır. Felaket bölgeleriyle gerçekletirilen haberlemelerde Erzurum a balı sancakların dorudan Erzurum a telgraf gönderdikleri belirlenmitir. Ancak Erzurum Valilii stanbul u Trabzon Telgrafhanesi vasıtasıyla bilgilendirmektedir. Bu haberleme ekli bir tür teknik aksaklık mı yoksa olaan bir resmi uygulama mı bilinmez. Ancak meydana gelen selin stanbul la Erzurum arasındaki balantıyı salayan telgraf direklerini yıkmak suretiyle iletiimi sekteye urattıını iddia etmek haksız bir sav olmasa gerektir. Erzurum Vilayet merkezinde de hissedilen iddetli yaılara ilikin ilk üzücü haber 1 Haziran 326 tarihinde Pasinler Kaymakamlıından gelmitir. 1 Haziran 326 tarihinde saat 9.00 da balayan yaıların saat a kadar aralıksız devam ettii, Vilayet merkezine ulaan telgraftan, anlaılmaktadır. 3 Pasinler Kazasının merkezi olan Hasan Kale kasabası yetkililerinin valilie verdikleri ilk rapor yetkililerin yüzeysel gözlemleri eklinde belirginlik kazanır. Pasinler Kaymakamı tarafından, Miri Ambarların tamamen ve kasabada bulunan evlerin bir kısmının yıkıldıı belirtilmektedir. Yine aynı telgrafta yüzlerce nüfusun telef olduu ve enkaz altından yaralı ve cesetlerin çıkarılması ile ilgili çalımaların balatıldıı belirtilmektedir. Erzurum Valisi, Pasinler Kazası ndan gelen telgraf üzerine, Fırka Kumandanlıına talimat vererek afet bölgesine askeri cerrahların acilen gönderilmesini istemitir. 4 Pasinler Kaymakamı ndan aldıı raporu stanbul a ileten Erzurum Valisi Celal, Sıhhiye Müfetti Vekili ve Belediye Tabibini de yanına alarak 1 Haziran 326 gecesi felaket bölgesi olan Pasinler 3 BOA., DH_MTV., Nr. 16/1, Ek: 3B. Bugün saat dokuzda balayan on bir buçua kadar devam eden iddetli baranın tesiriyle Pasinler... 4 BOA., DH_MTV., Nr. 16/1, Ek: 3B.

5 118 ERLER, M. Yavuz Kazasına gideceini stanbul daki yetkililere telgrafla bildirmitir. Valinin stanbul a ilettii telgrafta felaket-zadeganı iskan ve iaeleri mecruh inin tedavileri için...imdilik kuru gönderilmesi ibaresi ilk adımın halktan herhangi bir talep gelmeksizin devlet tarafından atıldıını ispatlar niteliktedir. Ancak yine aynı telgraftaki...tebeyyün idecek ihtiyaca göre... eklindeki ibare ikinci adımın halk tarafından belirleneceine dair önemli bir iaret olsa gerektir. Valinin belirttii tebeyyün edecek ihtiyaç ise halktan gelecek taleplerle, hasar tespiti yapıldıı esnada, kayıtlardaki yerini alacaktır. 1 Haziran 326 tarihinde Erzurum dan Hasan Kale ye hareket eden Vali, saat da felaket bölgesine ulamıtır. Valinin ilk izlenimleri afetin tahribatının oldukça büyük olduunu ortaya koyar. Valinin raporunda yer alan Bila mübalaa (abartısız) ehrin yarısı harab olmutur... ibaresi bu türden felaketlerde abartılı ifadelerin resmi kurumların olaan endiesini oluturduu eklinde yorumlanabilir. Bu yüzden üst düzey yöneticilerin ya da stanbul dan gönderilen gözlemcilerin raporları, devlet mekanizmasının harekete geçmesi açısından gerekli bulunmutur. Vatandaların ifadelerinden yola çıkıldıında karılaılan abartılı talepler devlet açısından boa sarf edilen kaynaklar olarak bazı prensiplerin olumasına zemin hazırlamı olmalıdır. Erzurum Valisi Celal in ilk gözlemleriyle felaket bölgesi hakkında ki ifadeleri u ekildedir: Sel, birçok yerde evlerin izini dahi bırakmayacak ekilde tahribata yol açmıtır. Selin getirdii ta ve moloz parçaları 2 3 metre büyüklüünde bir enkazın kasabayı örtmesine neden olmutur. imdiye kadar kadar ceset defin edilmi olmakla beraber enkaz altında daha pek çok cesede ulama endiesi yalın bir gerçektir. Yaralıların tedavisi için Erzurum dan yanımda doktor ve cerrah getirmitim. Ancak tedaviye muhtaç olan pek az insana tesadüf edilebilmitir. Sel felaketi esnasında çounluu kadın ve çocuk birçok kimse kurtulmaya fırsat bulamamılardır... Kabaca görebildiim kadarıyla pek çok hayvan lei enkaz arasında bulunmaktadır.... Vali Celal in buraya kadarki beyanatları bir yetkilinin felaket sahasına bir bakı da yapabilecei tespitlerden ibarettir. Sel bölgesindeki ölü miktarı hakkında verdii bilgideki belirsizlik ( ) ise, kendini karılamaya gelen ve ayaküstü felaket bölgesi hakkında bilgi aktaran Hasan Kale Kaymakamlıı yetkililerinin verdikleri çelikili rakamlardan kaynaklansa gerektir. Vali Celal in raporundaki bazı ifadeler yöre sakinleriyle de bir tür ayaküstü görüme yaptıının kanıtlarını taır: Emin Efendi isminde bir Yüzbaı ailesinden 5 kiiyi, bir çiftçi ise ailesinden sekiz kiiyi kaybetmilerdir. Bunların hiç birinin henüz cesedi çıkarılamamıtır.... Ancak dikkati çeken nokta Yüzbaının isminin belirtilmesi, Çiftçinin ise belirtilmemesidir. Muhtemelen Yüzbaı kendini tanıtma usulünü bildiinden ismini, derdini anlatmadan önce terennüm etmi olmalıdır. Bizim çiftçi ise söze lap diye dalmı olmalı. Valinin sanırım pek umurunda olmamı olmalı ki çiftçinin adını da sormaya gerek duymamı. Ancak Valinin raporunda Yüzbaının önce, Çiftçinin sonra dile getirilmesi merutiyete ramen aristokrasinin önceliklerini ortaya çıkarmada yardımcı bilgiler sunsa gerektir. Vali Celal Bey in raporunda dikkat çeken bir dier husus da yöre sakinlerinin kendi balarının derdine dütüklerinden enkaz kaldırma

6 Merutiyet daresi Altında Erzurum Sel Baskını, çalıması ile ilgilenmedikleri gerçeidir. Enkaz kaldırma çalımaları konusunda Vali Celal Bey, acı içindeki insanların dertlerinden anlayarak, gerekli çalımalar için gerekli i gücünü civar yörelerden Jandarma zoruyla temin etme yoluna gitmitir. 5 Ayrıca bölgede bulunan askeri birliklerde enkaz kaldırma çalımalarında ilk akla gelen kuvvetler olarak hep hatırlana gelmilerdir. Bu türden bir uygulama da Pasinler de gerçeklemitir. Vali Celal stihdam Taburu ve VII. Fırka Kumandanlıı ile irtibata geçerek yeterli asker, enkaz kaldırma çalımalarında kullanılmak üzere aletler ve barınma problemini geçici bir süreliine çözmek için çadır gönderilmesi yönünde direktifler vermitir. 6 Yöredeki enkaz kaldırma çalımalarını yakından takip eden Vali Celal 2 Haziran 326 tarihinde enkaz kaldırma çalımalarını balatmıtır. Askeri birliklerinde katıldıı enkaz kaldırma çalımalarında 239 da içi görev almıtır. Enkaz kaldırma ilerinde afet bölgesindeki molozların taınması için de 16 araba kullanıldıı belirtilmektedir. Enkaz altından daha ikinci gün yapılan çalımalarda 40 ceset çıkarılabilmitir. 1 Haziran tarihinde çıkarılan 40 cesetle birlikte ölü sayısı 80 e ulamıtır. Valiliin felaket bölgesi halkına 400 kıyye ekmek vererek gıda yardımında bulunduu da kayıtlardaki yerini almıtır. 7 2 Haziran 326 tarihinde felaket bölgesi ile ilgi olarak youn bir çalıma temposuna tanık olan yalnızca Vali Celal deildir. stanbul da bölge ile ilgili haberleri deerlendiren Dâhiliye Nezareti yetkilileri de Sedaretpenahiye bilgi aktarma telaı içindedirler. Felaket bölgesine ilk etapta yapılacak olan kuruluk yardıma ilaveten yıkılan evlerin yeniden inası için de liralık bir meblaın temin edilmesi için kaynak arayıı Dâhiliye Nezareti nin gayretli yazımalarına neden olmaktadır. Enkaz kaldırma çalımalarında bulunanlar için yapılacak masrafın ise liraya ulaacaı Vali Celal Bey tarafından bildirilmitir. Bütün masrafların temini için gerekli bürokratik yazımalar ve kaynak arayıı Dâhiliye Nezareti nin youn bir i temposu yaamasına neden olmaktadır. Sonunda ilk etapta talep edilen kuru banka vasıtasıyla telgraf poliçesi gönderilmek suretiyle temin edilebilmi ancak enkaz kaldırma çalımaları için talep edilen liranın Meclis-i Vükela nın kararı ile ödenebilecei Valilie bildirilmitir. Barınma için yapılması öngörülen liralık masraf için ise imdilik eldeki imkânların kullanılması yönünde Vali Celal e tavsiyelerde bulunulmaktadır. 8 Erzurum Valisinin vilayet merkezine geri dönmesi ile birlikte yapılan kurtarma çalımalarını Pasinler Kazası kaymakamı sürdürmeye balamıtır. 4 < -78)0$91):;)*%=-6%&'() )(*(+",###$ : -78)0$91):;)*%=- > -78)0$91):;)*%<-? -78)0$91):;) *%):-)6( - (. / 0 1(###$

7 120 ERLER, M. Yavuz Haziran 1326 tarihinde enkaz altından 3 ceset daha çıkarılmıtır. Bu arada mucizevî bir gelime olmu ve enkaz altında 3 gündür mahsur kalan bir erkek çocuu sa olarak kurtarılmıtır. 9 Afetin olası yaraları devlet yetkilileri tarafından sarılmaya çalıılırken; sel bölgesinden yardım talebinde bulunanların sesleri resmi belgelerdeki yerini almaya balamıtır. Pasinler kazasında bulunan Zarsozb köyü halkı bir ekilde Kaymakama ulaarak zahire yardımı talebinde bulunmutur. Pasinler Kaymakamı, köylülerin bu talebini valilie iletmekle yetinmitir. Valilik ise, köylülerin uradıı hasarın tespit edilmesi yönünde gerekli görevlendirmeleri yapmıtır. 10 Anlaılacaı üzere yardım talepleri yetkililerce gerekli incelemeler yapılmaksızın verilmemektedir. Ya da talep edilen yardımın karılanması esnasında geçecek olan süre tahkikat bahanesi ile geçitirilmeye çalıılmaktadır. 9 Haziran 1326 tarihinde ise Pasinler Kazası kaymakamı 22 araba ve 340 içi ile enkaz kaldırma ilemlerini devam ettirmitir. Sel bölgesinde yaralanan 30 kiinin tedavisinin de devam ettirildii Kaymakamın Valilie sunduu raporda ele alınmıtır. Kaymakamlıın, yöre halkının gıda gereksinimi için muhtaç olanlara, 471 kıyye ekmek daıtıldıına ilikin bilgi de raporda yer almaktadır Haziran 326 da Pasinler Kaymakamı, askerler ve 160 içi ile enkaz kaldırma çalımalarına devam etmitir. Gıda yardımı olarak bu defa yöre halkına 440 kıyye ekmek daıtılmıtır Haziran 1326 da Pasinler Kaymakamı bu defa 12 araba ve 191 içi ile enkaz kaldırma çalımalarını sürdürmü ve bir hayvan lei enkaz altından çıkartılmıtır. Afet bölgesinde bulunanlara bu defa 182 kıyye ekmek daıtılmıtır Haziran 326 tarihinde Erzurum Valisi Celal in Dâhiliye Nezaretine yolladıı rapor, yöre halkının da taleplerinin stanbul a duyurulması yönünde ifadeler içerir. Raporda, 109 asker, 58 içi ve sekiz araba çalıtırılarak gerçekletirilen enkaz kaldırma çalımalarında 3 cesedin daha çıkarıldıı ve geriye hüviyeti belli olan kayıplardan yalnızca bir cesedin enkaz altında kaldıı belirtilmektedir. Vali, askeri birliklerin sel bölgesindeki çalımalarından övgü ile bahsederken aynı zamanda halkın da bu konudaki memnuniyet ifadelerini stanbul a iletmektedir Haziran 1326 tarihinde enkaz altında kalan son cesede de ulaılmıtır. 15 Vali tarafından stanbul a bildirilen bir dier husus da; felaket bölgesindeki halkın barınma problemini gidermek amacıyla yardıma muhtaç oldukları ve bunun için de imdilik liraya ihtiyaç duyulduu gerçeidir. Valinin raporunda yer alan... Bilumum ahali-i vilayet ve bilhassa Pasinler kazası sekenince tarif edilemeyecek derecede badi ve ükran olduu maruzdur ifadeleri yöre halkının taleplerinin ispatı olsa gerektir. 16 Erzurum Valisinin daha 2 Haziran 326 tarihinde stanbul a -78)0$91):;)*%=-)<$" 5/: A -78)0$91):;)*%>-)?$" 5/: -78)0$91):;)*%?-)A$" 5/: / 5/: 5-78)0$91):;)*%A-)=$" 5/: = -78)0$91):;)*%-):$" 5/: < -78)0$91):;)*%<-)?$" 5/: : -78)0$91):;)*%-):$" 5/:

8 Merutiyet daresi Altında Erzurum Sel Baskını, raporunda yeni inaatlar için balangıçta belirlenen rakam ifade edilmekteydi. Anlaılan aradan 4 gün geçmesine ramen barınma sorunun giderilmesine ilikin henüz bir kaynak aktarılamamıtır. Vali Celal bu defa raporunda, afet bölgesi halkının yardım beklentilerini uygun bir dille Dâhiliye Nezaretine bildirmektedir. 18 Haziran 1326 tarihinde Tortum Kazasına balı köylerde (Uek, Anek ve Haso köyleri) dolu yaıı nedeniyle ekili arazilerin hasara uradıı bildirilmitir. Ancak bu bilgi Erzurum Valisi tarafından 27 Haziran 1326 tarihinde yani 10 günlük bir gecikmeyle Dâhiliye Nezareti ne ulatırılmıtır. Hasar tespiti içinse kaza kaymakamlıı tarafından bir memurun afet bölgesine gönderildii belirtilmektedir Haziran 326 tarihinde hazırlanan keif raporu Erzurum Vilayetine ulatırılmıtır. Raporda Tortum Kazasına balı bulunan Mihregüm köyünde sel ve dolu yaıı nedeniyle ekili arazilerin harap olduu belirtilmektedir. Baların, bahçe ve bostanların, otların ve 500 kile miktarı zahirenin tahrip olduu belirtilen raporda yeniden ziraat yapılabilmesi için tohum verilmesi talep edilmitir. Muhtemelen bu talep yöre halkından sözlü olarak gelmi ve keif memuru tarafından yetkililere iletilmitir. Afetin, köyde bulunan bir bo ev, samanlık ve ahırı tahrip ettii belirtilmektedir. Mihregum köyünün 21 hane ve toplam 105 kiiden oluan nüfusunun, gerek ekili alanları sulama ve gerekse içme suyu temin maksadıyla yapılmı olan, sulama kanalının da afet esnasında tahrip olduu raporda belirtilen bir dier husustur. 18 Bu kanalın yeniden inası muhtemelen yetkililerin üstlendii bir sorumluluk olarak ele alınmalıdır. 21 Haziran 326 tarihinde Dâhiliye Nezareti, Erzurum Valiliine gönderdii talimatta Mihregum köyüne gerekli olan nakdi yardım için onay alındıını bildirmitir. 19 Bu durum valiliin giriimlerinin baarılı olduunun bir kanıtı olsa gerektir. Ancak 22 Haziran 326 tarihinde Valilikten Dâhiliye Nezaretine çekilen telgrafta; henüz Mihregum köyüne ne oranda yardım gerektiinin tespit edilemediini ancak imdilik acil ilerin halli için liraya ihtiyaç duyulduunu belirtmekle yetinmitir. 20 Tortum Kazasına balı bulunan Çala (?) köyünde de selin iki evi kum ve çamur ile doldurduu rapor edilmitir. Ayrıca Çala köyünde 300 kile tohum ekilen bir tarla ve yine sekiz kiinin ortak olduu bir bahçenin sel tarafından tahrip edildii belirtilmektedir. Sel tarafından yok olan tarla ve bahçenin deerinin 5.000, ekili mahsulün ise liralık bir deeri olduu Tortum Kaymakamlıı tarafından belirlenerek yetkililere iletilen bir dier husustur Haziran 1326 tarihinde ise Tortum kaymakamlıı, Mihregum ve Nurtom adlı köylerin sel ve dolu nedeniyle uradıkları felaket nedeniyle muzdarip oldukları ve halkın kendilerine müracaat ettiini Erzurum Valilii ne bildirmitir. Erzurum Valilii ise kaymakamlıın > -78)0$91):;)*%:-)/>$" 5/:? -78)0$91):;)*%?-)/$" -78)0$91):;)*%>-)//$" 5/: /A 5/: / 5/:

9 122 ERLER, M. Yavuz haberini 4 Austos ta Dâhiliye Nezaretine duyurmutur. 22 Tortum Kazası ndan gönderilen haberlerin Erzurum Valilii nce Dâhiliye Nezareti ne her defasında takribi 10 günlük bir gecikmeyle yollandıı anlaılmaktadır. Bu durum telgraf hattının Erzurum-Tortum arasında olmadıı ya da selden dolayı hasara uradıı ihtimalini akla getirmektedir. Bu durumda yetkililerin kasıtlı bir ayak sürüme manevrasından çok iletiimin beraberinde getirdii yetersizliin sorgulanması daha mantıklı olsa gerektir. 23 Haziran 1326 tarihinde ise spir Kazasına balı Ahponohi ve Suzahova adlı köylerde aırı yaılar nedeniyle oluan selin 1 deirmen, 1 ev ve 1 çocuun ölümüne sebebiyet verdii, felaketten 6 gün sonra Valilie bildirilmitir. spir Kaymakamlıı, köylülerin ekili arazisinde ne oranda hasarın meydana geldiinin belirlenmesi için, Erzurum Valiliinden yardım talebinde bulunmutur. 23 Aynı gün yani 23 Haziran 1326 tarihinde Kıı Kazasına balı Mezreplad köyünde yamurun yol açtıı sel ve dolu nedeniyle ekili arazilerin zarara uradıı belirtilmektedir. Herhangi bir hayati kaybın olmadıı belirtilen afetin hasar tespitinin sonradan tahkik ettirilecei Dâhiliye Nezaretine Valilikçe bildirilmitir. 24 Henüz Pasinler de meydana gelen selin yaraları sarılamadan 26 Haziran 1326 da bu defa, Horosönü Köyünde dolu yaıı nedeniyle ekili arazide bir miktar hasar meydana geldiine dair Keskim kazası Kaymakamından bilgi alınmıtır. 25 Sonuç itibariyle Erzurum Sancaına balı bulunan spir, Keskin, Kıı, Pasinler ve Tortum, kazalarında meydana gelen sel ve dolu kaynaklı felaket halk ve devlet arasında youn bir irtibatın da oluumuna zemin hazırlamıtır. Devlet yetkililerinin yazımalarından anlaılacaı üzere birinci öncelii insan kayıpları oluturmaktadır. Kamu binaları, yerleim alanları ve ekili arazide meydana gelen hasar da yazımalarda dikkat çeken dier hususlardır. Erzurum Sancaına balı bulunan kazalardaki iletiimin çounlukla seri bir ekilde yapılmasına karın bazı köy ve kazalarda gecikmelerin olduu gerçeini telgraf metinlerindeki tarih kayıtlarından örenmek mümkün olmutur. b.erzincan Sancaında Meydana Gelen Afetler Erzincan Sancaına balı Erzincan kasabası, Kemah Kazası, Kuruçay Kazası, Refahiye Kazası ve Tercan Kazası ve bazı civar köylerinin 18 Haziran 1326 tarihi itibariyle sel ve doludan dolayı bir felaket yaadıkları haber alınmıtır. 18 Haziran 1326 tarihinde balayan yamur ve dolu 20 Haziran 1326 ya kadar iki gün boyunca aralıksız yamı ve sel olumasına neden olmutur. Bütün Erzincan // -78)0$91):;)*%/-)=8#5/: 5/: /= -78)0$91):;)*%//-)/=$" 5/: /< -78)0$91):;)*%/-)/:$" 5/:

10 Merutiyet daresi Altında Erzurum Sel Baskını, Kasabasını istila eden sel suları birçok ev, dükkân ve zahire maazalarına zarar vermitir. Sel suları, Erzincan Kasabası içinde bulunan bir evi yıkmı, 4 5 evi de yıkılma dercesine getirmitir. Sel felaketi, Erzincan Kasabasına hem civar bulunan Horan köyünde 30, Can Ahmet köyünde 24, Arar köyünde de 36 evi harap ederek oturulmaz hale getirmitir. Horat köyünde iki ahsın boulduu ve ekili arazilerin tahrip olduu da Erzincan dan bildirilen haberler arasında yer almıtır. Erzincan içinden geçen Göne deresinin önceden sel felaketine karı kenarlarının pekitirildii ancak, 18 Haziran da meydana gelen selde bu çalımanın yetersiz kaldıı yöre idarecilerinin ifadelerinde yer almaktadır. Gökyüzünde beliren kesif bulutların yeni bir sele neden olabileceinden yörede bulunan çay ve dere yataklarının pekitirilmesine yönelik taleplerde yine yöre idarecilerinden gelmitir Haziran 1326 da öncelikli yardım talebi, yöre idarecilerinden gelmitir. Gerçekletirilen yüzeysel aratırmalar neticesinde ilk etapta kuruluk bir yardım talebi yapılmıtır. 27 Yöre ile ilgili olarak bir dier yardım talebi yine idarecilerden 26 Haziran 326 tarihinde kuruluk bir mebla olarak gelmitir. Ancak bu yardım talebi 25 Temmuz 326 tarihinde Erzurum Vali naibi akir tarafından Dâhiliye Nezaretine iletilmitir Haziran 326 da gece vakti tekrar taan Vakird Çayı, Horan köyünü bir kez daha harap etmitir. Erzincan da bulunan askeri birliklerin ve içilerin (her gün kuru alarak) 21 Haziran 326 günü sabahtan akama kadar Vakird Çayının kenarlarını pekitirmek için uratıkları da yine yöre idarecilerinden gönderilen telgraf metinlerinde yer alan bilgiler arasındadır. Vakird çayı kenarına yapılacak olan set inası içinse 5.00 liralık bir meblaa ihtiyaç duyulduu da yine yöre idarecilerinin talepleri arasında yer almıtır Haziran 326 tarihinde Erzurum Valisi Celal, Erzincan da yaanan sel felaketi nedeniyle yöre idarecilerinden aldıı bilgiyi Dâhiliye Nezaretine aktarmıtır. Buna göre özetle: Erzincan Sokaklarının çamurla dolduu ve Belediye nin kasaba merkezini temizlemeye gücünün yetmeyecei belirtilmitir. Aynı yazıda ayrıca, Erzincan sokaklarındaki çamur birikintilerinin kı mevsimi gelmeden temizlenmesi gerektii ifade edilmektedir. Hükümet yardımlarının ise bu tür çalımalar için gerekecek olan meblaın temininde yetersiz kaldıı; bu yüzden bir ane Komisyonu kurulması gerektii konusu da Dâhiliye Nezaretine ulatırılan bilgiler arasında yer almaktadır Temmuz 326 tarihinde sel felaketinin bilânçosu belirginlik kazanmaya balamıtır. Buna göre Erzincan ve civarında sel felaketine urayan yerler de meydana gelen hasar, kuru olarak belirlenmitir. Ayrıca vakfı bulunmayan bir cami, yıkılan köprülerin tamiri, yıkılan 92 ev ve sel felaketine urayanlara gerek gıda gerekse ziraat yapabilmeleri için gerekli olan tohum bedeli olarak toplam liraya gereksinim olduu /: -78)0$91):;)*%/5-)/A$" 5/: /> -78)0$91):;)*%/<-)/A$" 5/:)6-.*#) ###$ /? -78)0$91):;)*%/=-)/<1"5/: -78)0$91):;)*%/:-)//$" 5/: 5A -78)0$91):;)*%/>-)/:$" 5/:

11 124 ERLER, M. Yavuz bildirilmektedir. Asi ve Sib yataklarının tamiri ve daha geçen sene meydana gelen selde yıkılan evlerin yeniden ina edilmesi için talep edilen 480 lira için onay çıktıı fakat ödeme yapılmadıı da raporlarda yer alan bir dier husustur. Geçen sene ödenecek olan tutarın 480 liradan liraya yükseldii de belirtilmektedir. Bu durum bir sene zarfında inaat masraflarının %200 oranında artı kaydettii gerçeini de yansıtmaktadır. 31 Resmi yetkililerin afet bölgesi ile ilgili olarak herhangi bir ödemenin yapılmamı olmasını bir sene sonra tetkikleri sözlü olarak yapılan serzenilerin etkili olduu kanaatini uyandırmaktadır. Yine de devletin verdii sözü tutmadıı gerçeinin açıa çıkması ve resmi yetkililerin olaya el koyması için yeni bir sel felaketinin beklenilmesi gerekmitir. Erzincan Sancaına balı bulunan Kemah Kazası da Haziran 1326 tarihinde yaan aırı yaılar nedeniyle sel felaketine maruz kalan bölgeler arasındadır. Ancak bu defa farklı bir gelime cereyan etmitir. Devletin resmi bürokrasisi ile birlikte devreye kaza meclisinin de girdii anlaılmaktadır. Yaanan birçok sel felaketine ramen Kemah Kazası nda meydana gelen sele karı meclisin duyarlılıının nedeni halkın müracaatları olsa gerektir. 19 Haziran 1326 da Kemah Kaymakamı, Meclis-i dare Üyeleri ve afete urayan köylerin htiyar Heyetleri nin gerçekletirdikleri hasar tespit çalımalarında Orhan Köyünde bulunan 106 evdeki 608 kiinin selden etkilendii tespit edilmitir. Ancak hazırlanan hasar tespit raporu son halini 15 Austos ta almıtır. Bu durum yetkililerin halkla görütükleri ve hasarın gerçek sonuçlarını rapora ekledikleri izlenimini vermektedir. Yörede hasar tespiti yapan yetkililere sorunlarını anlatan afet madurları bir anlamda sözlü müracaatta bulunarak devletin sorunları için çözüm oluturacak yardımını talep etmilerdir Austos 1326 tarihli detaylı hasar raporunun Kemah Kazası Kaymakamı ve kaza meclis-i idare azalarından Hacı Dursun Bey tarafından hazırlandıı ve meclis üyeleri tarafından onaylanarak Erzincan Sancaı Mutasarrıflıına gönderildii anlaılmaktadır. Raporda yer alan...vukua gelen hasarat hakkında vuku bulan ihbar üzerine... ibaresi felaket bölgesinden sesini duyurmaya çalıan birilerinin olduu gerçeini kanıtlar niteliktedir. Raporda belirtildiine göre Kemah Kazasının Orhan köyünde sel nedeniyle 2 köprü, bir deirmen, 300 kavak aacı ve ekili arazi tahrip olmutur. Orhan köyünde ki zarar kuru olarak kaydedilmitir. Yine aynı kazaya balı Dedek Köyü nde ise özetle: 15 Evin içine sel suları girmi ve ev eyalarını tamamen kullanılamaz hale getirmitir. Dedek köyünde tahrip olan ekili arazideki zarar da dikkate alındıında toplam zararın kurua ulatıı anlaılmıtır. Posti köyünde ise Posti çayının taması ile cüzi bir hasar olduu belirtilmitir. htihkar Nahiyesine balı Nizkib köyü ile Kemah Kasabasındaki zararın ise toplam kuru olduu rapora dâhil edilmitir. Ayrıca raporda Temmuz 1326 da Kemah Kazasına balı Ahur ma Selamet, Mezrua ve Sürek köylerinde yaan dolu ve sel nedeniyle bir felaketin yaandıı belirtilmektedir )0$91):;)*%/?-)1"5/: 5/ 5/:

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SERBEST CUMHURYET FIRKASI NIN MULA DA TEKLATLANMASI VE 1930 BELEDYE SEÇMLER DOLAYISIYLA OLUAN TARTIMALAR THE ORGANIZATION OF LIBERAL REBUPLICAN PARTY IN MULA AND ARGUMENTS DUE TO 1930 LOCAL ELECTIONS Öz

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 XX. YÜZYIL BALARINDA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SCLL- AHVÂL DEFTERLERNE GÖRE BAZI YAHUD MEMURLARIN SOSYO- KÜLTÜREL

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLET

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BR ÇERK ANALZ ÖRNE:

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama Austos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında ttihat ve Terakki Örnei The Negotiations Conducted on The Community Law Dated August

Detaylı

SAMSUN DA TÜTÜN ÜRETİMİ (1788-1919) TOBACCO PRODUCTION IN SAMSUN (1788-1919)

SAMSUN DA TÜTÜN ÜRETİMİ (1788-1919) TOBACCO PRODUCTION IN SAMSUN (1788-1919) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 SAMSUN DA TÜTÜN ÜRETİMİ (1788-1919) TOBACCO PRODUCTION IN

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı