Açık k aynak dünyas ından

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açık k aynak dünyas ından"

Transkript

1 Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak k ında Fr fox yada "açık dünyanın" y n göz b b ğ "P ngu nc " br Lnux K u anıcı yayınıdır. h ttp:// d rg. Yı: 1 Sayı: 1 Şubat2005 d

2 Lnux K u anıcı 2 İ Çİ NDEK İ LER 4 B nc P ngu nc 6 P ngu nc "M rh aba" Doç. Dr. M us tafa Ak gü Erh an Ek c PENGUENCE E K IBI G n K oordnas yon Erh an Ek c rh an. k 11 O p no ffc.org proj s 4 yaşında Görk m Ç tn K atk ıda Bu unan ar Barış Çç k Burak Dayıoğ u D vrm Gündüz Dd m K am oy Erçn Ek r Görk m Ç tn Ö z r Tayz Ta atuyar r 13 Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Burak Dayıoğ u 16 Y r ştrm ça ışm a arı 18 LK D v Türk y 'd Lnux Barış Çç k P ngu nc d rgs nd k yaz ı v h ab r r, k aynak b rtm k s ur ty başk a ortam arda k ıs m n v ya tam am n yayın anab r. Lnux K u anıcı P ngu nc GNU FDL s ans ıdır. h ttp:// d rg. d

3 Lnux K u anıcı 3 İ Çİ NDEK İ LER 20 N d n D ban? 25 Fr fox yada "açık dünyanın" y n göz b b ğ Ç vr : D ban Türk Grubu Erh an Ek c Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü D vrm Gündüz Lnux 101 K om uts atırıv k abuk - 1 Erh an Ek c h ttp:// d rg. 37 Lnus Torva ds h ak k ında 39 U udağ'dan h ab r var D r y n : Erh an Ek c PARDUS fark ıbr d n ym d

4 Lnux K u anıcı 4 B nc P ngu nc D oç. D r. M u s tafa Ak gü : B k nt ü nv rs t s öğr tm ü y s v Tü rk y nt rn tnn k u ru cu arından o an M u s tafa Ak gü aynı z am anda Tü rk y Lnu x K u anıcı arı D rn ğ b aşk an ığı gör vn yü rü tm k t dr. P ngu nc k b b nd n p ngu c 'nn k s ayıs ı çn br yaz ı s t d. Ny s t d r p k m n d ğ m : dnaz or br p ngu n o duğum çn m, "p ngu nc " y ön r n k ş o duğum çn m, LK D'nn yön tm k uru u başk anı o duğum çn m b m yorum. P ngu nc 'nn am aç arını, vz yonunu bu k p b nd n dah a y b r, v cam a br k t g şm r v g r k s nm r gör bunu günc y c k rdr. B n d, b nd n s t n n büyük br onur a v k yf yapm aya ça ışacağım. B nc P ngu nc n yapm aya ça ışm a ı, bunu k a ın çz g r an atm aya ça ışayım. "PENGUENCE, LK D'NIN Ö RGÜTLEDIĞ I BIR DERGI O LM ASINA RAĞ M EN, TÜM AÇIK K AYNAK DÜNYASINI H EDEFLEM ELI, K APSAM ALI, O DÜNYANIN SESI O LM ALIDIR " B n, Lnux'u b şm dünyas ının as çocuğu, taş arı y rd n oynatan g nç yaram az ı o arak görüyorum. O yunun k ura arını d ğştr n, d ğşm z or ayan, dnam k, y rnd duram ayan br g nç. Am a, Lnux as ında nt rn tortam ın br ürünü. İnt rn t o m as aydı, Lnux v açık k aynak k od dünyas ı bu nok tada o am az dı. nt rn tüz rnd n ça ışıyoruz. P ngu nc, bu g n yapıya çok uyuyor. Ek p ür t n, nt rn tüz rnd k r yön k br d rg. Bu s ayfa v bö üm s ınır am as ı m add o arak yok d m k. O k uyucu v yaz an s ayıs ının, düz n yc k bn z am anı v s abrı s ınır ı o duğu br yapı. B nc, P ngu nc, nt rn tn br çocuğu o arak, tk şm v çok g nş br cam ayı h d fa m a ı. Sür k g r b s m m k anz m a arını düşünm, k urm a ı, ça ıştırm a ı. h ttp:// d rg. B nc, P ngu nc 'nn s s n c ğ k s m d ğşk p ngu n d r c s nd k p ngu n r! Yan, Açık k aynak k od dünyas ına s m pat duyan ardan, h atta m rak d n rd n, uz m an aşm ış s s t m yön tcs n, yaz ı ım g ştrcs n, şrk ts ah bn k adar g nş br k s m ufuk çz gs n a m a ı. Sonra ok uyucu s ık ı br tk şm grm, s ür k g r b s m a m aya ca ışm a ı, dnam k o ab m. B nc P ngu nc 'd ön m br parça dünya üz rnd Lnux' a g g şm r öz t y n k ıs a h ab r r. Lnux'un k am u, ok u ar, k ob r, y r yön tm rd k az anım arı, ön m br açık tır. P ngu nc bunu k apatm ayı h d f m dr. Bun arı d r top u, br yaz ı çnd öz t y c k p ngu n bu ab rs k, çok yarar ı o ur. P ngunc, Lnux dünyas ında t k nk v örgüts g şm r, d r top u öz t y n yaz ı arı d s t k m dr. Br yaz ı ım a s nd ön m g şm r o unca, bunu öz t m k an am ı o ab r. Başarı v başarıs ız ık öyk ü r, ştr bak an v uz unca br dön m k aps ayan yaz ı ar o ab r. M ünh b dy s nn Lnux proj s, Lm ux gb. B nc p ngu nc, y n yaz ar ara s ayfa arını açm a ı. T k nk dışı k onu ara, s anat, m z ah, m üz k yaz ı arına da, y r v r b m dr. P ngu nc, Lnux v açık k aynak dünyas ındak tk n k rn, g şm rn h k ay s n yaz ab m. G z c s m n r rn, Lnux ş n ğnn, ak ad m k b şm n, u udağ'ın h k ay s n d, uz un br proj y b ara ık ar a tak p d b m. P ngu nc, y n çık an k tap arı, öz k türk ç k tap arı, d rg r tanıtab m. B k br s s t m yön tcs k öş s, br güv n k k öş s, br program cı k öş s o ur br gün. d

5 Lnux K u anıcı 5 K ıs aca, P ngu nc, cam anın nabz ını tutm ayı h d f m, açık k od dünyas ı v ü k m z d k g şm r, g r k s nm r, s n k, öğr n n br ş k d k arşı am aya ça ışm a ıdır. Lnux v açık k aynak k odun, ç şt ğn,can ı ığını yans ıtm a ı, cam ayı br arada tutan tutk aş v gör b m dr. U NIX VE Doç. Dr. M us tafa Ak gü Lnux K u anıcı - Başk an Ç ALIŞK AN PENGUENLER PENGUENCE S Ö Z LÜĞ Ü LINUX H r p ngu nn s v r k ok uyacağı, v k atk ı v rm k s t y c ğ P ngu nc, p ngu n dünyas ına h oş g dn! SISTEM LERDE K ULLANILAN M ASAÜSTÜ VE GELIŞTIM E O RTAM IDIR. AÇILIM I K D ESK TO P E NVIRO NM ENT (K M ASAÜSTÜ O RTAM I) DIR. AĞ IRLIK LI O LARAK C+ + ILE GELIŞTIRILEN K DE M ASAÜSTÜ O RTAM I LINUX SISTEM LERDE K ULLANILAN EN YAYGIN M ASAÜSTÜ O RTAM IDIR. PENGUENCE DERGISI LINUX K ULLANICILARI D ERNEĞ I BÜNYESINDE E- DERGI ÇALIŞM A GRUBU TARAFINDAN YAPILAN TAM AM EN GÖ NÜLLÜ BIR ÇALIŞM ANIN ÜRÜNÜDÜR. E Ğ ER SIZ LERDE BILGI VE BECERILERINIZ LE EK IBIM IZ E K ATILM AK ISTERSENIZ BIZ IM LE ILETIŞIM E GEÇEBILIRSINIZ QT K ÜTÜPH ANESINI K ULLANAN K DE M ASAÜSTÜ O RTAM I ILE ILGILI DAH A AYRINTILI BILGIYE W EB SITELERINDEN [W W W.K DE.O RG ] ULAŞABILIRSINIZ YERELLEŞTIRM E LINUX.O RG.TR. K DE M ASAÜSTÜ O RAM I ILE ILGILI TÜRK ÇE BILGIYE ISE K DE TÜRK IYE SISTESINDEN [W W W.K DE.O RG.TR ] ULAŞABILIRSINIZ. K DE TÜRK IYE AYNI Z AM ANDA K DE M ASAÜSTÜ O RTAM ININ. ADRESINE BIR EPO STA ATIN TANIŞALIM. ÇALIŞM ALARINI DA YÜRÜTM EK TEDIR. P ngu nc d rgs nn ogos u Dd m K am oy tarafından tas ar anm ıştır. h ttp:// d rg. d

6 Lnux K u anıcı 6 P ngu nc "M rh aba" E rh an E k c : Lnu x/u nx ş tm s s t m r v v rtab anı s s t m r g n n E rh an E k c b r b şm frm as ında Lnu x ş tm s s t m ü z rn ça ışm ak tadır. K nds n rh u z m.tu. du.tr pos ta adr s nd n u aşab rs nz. "G E R E K BIR E Y O LAR AK G E R E K S E K U R U M O LAR AK K U LLANILAN PLATFO R M U N, IŞLE TIM S IS TE M ININ VE U Y G U LAM ALAR IN S AD E CE K U LLANM A ( YAD A K U LLANAM AM A ) H AK K INA S AH IP O LM AY IP AY NI Z AM AND A O YAZ ILIM IN S AH IBI O LABILM E NIN Ö NE M I ANCAK U Z U N VAD E LI BAK ILD IĞ IND A G E R Ç E K TE N ANLAŞILABILIR." Açık k aynak dünyas ı k tanışm am "Lnux ş tm s s t m " o m uştu. İşn f s f yönünü v ön m n an am am ondan s onradır. Bugün b gs ayar dünyas ına y n adım atan br çok k ş çn d b nz r br durum s öz k onus udur. Sanı anın ak s n "açık k aynak k od u yaz ı ım " m od v bu m od n fk rs a tyapıs ını t şk d n "açık k aynak f s f s ", s on yı arda ortaya çık m ış v Lnux ş tm s s t m vm k az anm ış br ak ım d ğ. B gs ayar arın m k m dön m dy ad andırab c ğm z 60' ı yı arda o uşm aya baş am ış v 80' yı ara g ndğnd 'm anf s tos u' yaz ı m ış uz un nc br yo. K u andığım ız yaz ı ım ı, k odunu gör b m, g ştr b m v dağıtab m öz gür üğü k u anm ak g rç k t n çok ön m. V bu öz gür üğ s ah p o m am ız ı s ağ ayan "öz gür yaz ı ım " f s f s n v f s f nn k urucu arına, m k tar arına çok ş y borç uyuz. h ttp:// d rg. P k bu k adar yıboyunca varo an v öz k s on b ş-on yıçnd h r z am ank nd n dah a çok t k m ğ bürün n v tam br " k os s t m " h a n a an bu "dünyadan" n k adar fayda anıyoruz? G n bu s oruyu k ndm z br k r dah a fark ı ş k rd s ora ım. Ü k m z açık k aynak k avram ına n k adar yak ın?yak ın o m anın öt s nd k nd çn çok büyük fırs at ar barındırab c k bu ak ım dan n k adar fayda anıyor?br ü k nn b şm s k törü gb çok s trat jk o an v ön m arz d n br s k törd dışa bağım ı o m as ı k abu d b r br durum m udur? Bu v b nz r s oru arın t k br yaz ıda öz t n b ms b tt m üm k ün d ğ. Am a öz n v dk k at üz rnd duru m as ı g r k n nok ta ar o duğu aşk ar. G r k br y o arak g r k s k urum o arak k u anı an p atform un,ş tm s s t m nn v uygu am a arın s ad c k u anm a(yada k u anam am a) h ak k ına s ah p o m ayıp aynı z am anda o yaz ı ım ın s ah b o ab m nn ön m ancak uz un vad bak ı dığında g rç k t n an aşı ab r. d

7 Lnux K u anıcı 7 İşt bu nok tada 2000 yı ından b r Lnux v açık k aynak k od u uygu am a arın ü k m z d yaygın aşm as ı v k u anı m as ı çn çaba h arcayan v ça ışm a arını 2004 yı ından tbar n k am u yararına ça ışan d rn k o m a yönünd s ürdür n Lnux K u anıcı büny s nd br grup açık k aynak gönü üs ü o arak, g r k br y r g r k s k am uyu 'Açık K aynak v Lnux ş tm s s t m ' h ak k ında b g ndrm k çn yo a çık tık. Bu yo dak k ürünüm üz P ngu nc nn k s ayıs ı s z r s am ıyoruz. S Ö Z LTÜĞ Ü L TARAFINDAN 19P9ENGUENCE 1 YILINDA ANDREW RIDGEL GELIŞTIRILM ESINE BAŞLANAN S AM BA U NIX VE LINUX SISTEM LERININ M S W INDO W S SISTEM LER H ABERLEŞM ESINI SAĞ LAYAN YAZ ILIM PAK ETIDIR. S AM BA W INDO W S SISTEM LERLE H ABERLEŞEBILM EK IÇIN MS W INDO W S SISTEM LERIN K ULLANDIĞ I SM B (S ERVER M ESSAGE BLO CK ) PRO TO K O LÜNÜ K ULLANIR. S AM BA SISTEM LER U NIX M S W INDO W S W INDO W S AĞ LARINDAK I GÖ REVLERINI YERINE YAZ ILIM I K ULLANARAK S AM BA SUNUCUSU, MS VE /VEYA SISTEM LERIN GETIREBILIR. ILE DO SYA YAZ ICI SUNUCUSU, SUNUCUSU VE K ULLANILABILIR. DO M AIN Erh an Ek c Lnux K u anıcı G EÇM Ş Z AM AN O LUR K... PENGUENCE S Ö Z LÜĞ Ü ILE Tüm dünyada k am u k urum v k uru uş arı öz s k tör frm a arı h ız ı br bçm d k nd rn açık k aynak dünyas ına yak ın aştırıp, açık k aynak dünyas ının k nd rn s unduğu avantaj arı k u anıyor. Tüm dünyada o uşan bu rüz garın ü k m z d tk y c ğn v ü k m z n bu ak ım dan az am ö çüd fayda anacağını görm k d ğy. U NIX/LINUX LINUX MS SISTEM LER CO NTRO LLER W INS O LARAK Aftr that t was pan sang: hary codng st, but I had som dvcs, and dbuggng was asr. I startd usng C at ths stag, and t crtany spds up dvopmnt. Ths s aso whn I start to gt srous about my mgaomanac das to mak a bttr mnx than mnx. I was hopng I d b ab to rcomp gcc undr Lnux som day... Two months for basc stup, but thn ony sghty ongr unt I had a dsk drvr (srousy buggy, but t happnd to work on my machn) and a sma fsystm. That was about whn I mad 0.01 avaab [around at August of 1991] : t wasn t prtty, t had no foppy drvr, and t coudn t do much anythng. I don t thnk anybody vr compd that vrson. But by thn I was hookd, and ddn t want to stop unt I coud chuck out Mnx. Lnus Torvads Hsnk h ttp:// d rg. d

8 Lnux K u anıcı 8 Açık k aynak dünyas ından h ab r r R ED H AT FIRM ASINDAN 2.6 ÇEK IRDEK LI E NTERPRISE LINUX 4 R d H atfrm as ı 2.6 ç k rd ğn k u anacak o an Ent rprs Lnux 4(RH EL4) s ürüm ünü Şubatayında duyuracak. R d H atent rprs Lnux 4'ün b tas ını g çtğm z ay arda çık arm ıştı. R d H atfrm as ı RH EL4 k d fa 2.6 ç k rd ğ k u anacak. Dah a önc k s ürüm rd 2.6 ç k rd ğnd k ön m öz k r 2.4 ç k rd ğn yam a am a yönt m uygu ayan şrk t, RH EL4 tam am n 2.6 ç k rd k s ürüm ünü k u anacak. R d H atent rprs Lnux 4 s ürüm ü güv n k k onus unda da dda ı. Bu s ürüm d SELnux (S curty Enh anc d Lnux) proj s nd k br çok güv n k y ştrm r d bu unacak. Yn bu s ürüm b rab r LVM 2(LogcaVo um M anag r) k u anım ı şu ank s ürüm d 1 t rabyt o an dos ya s s t m büyük üğü p tabyt ar s vy s n çık acak. Dğ r br öz k s s anah afız a a ts s t m nd (VrtuaM m ory) o acak. Böy k g çc b k t (cach ) duran v rnn ds k ak tarım h ız ı artacak. I/O s s t m nd k bu d ğşk k büyük m k tardak v r rn s öz k onus u o duğu v rtabanı uygu am a arını h ız andıracak. Frm anın RH EL4'ü 14 Şubat2005 tarh nd Bos ton'dak LnuxW or d k onf rans ında duyuracağı s öy nyor. K aynak : Z DN t E Ğ ITIM DE AÇIK K AYNAK YAZ ILIM K ULLANIM INA G IRIŞ 23 O cak IO SN (Int rnatonao p n Sourc N tw ork - U us araras ı Açık K aynak Ağı), Eğtm d Ö z gür/açık K aynak Yaz ı ım (Ö AK Y) K u anım ına Grş K onu u br b g yayın adı. Bu b g, k öğr tm d n ünv rs t y, ğtm d Ö AK Y k u anım ını k aps ıyor. Eğtm k urum arında B g İş m a tyapıs ının k uru um unda, k urum un yön tm nd v şu anda b şm m üfr datı çn k u anı an (g n k k apa ı) program ar y rn h ang Ö AK Y k u anı ab c ğ k onu arına g n br bak ış s ağ ıyor. K AYNAK VE DAH A FAZ LA BILGI IÇIN : H TTP://W W W.IO SN.NET/EDUCATIO N/FO SS EDUCATIO N- PRIM ER h ttp:// d rg. K DE 3.4 M ART'TA H AZ IR K DE 4 v rs yonundan önc çık acak o an K DE 3 s rs nn s on büyük s ürüm ü K DE 3.4, 16 M art2005 tarh nd h az ır o acak. Açık anan 3.4 s ürüm p anına gör 3 Ara ık 2004 tarh nd çık an 3.4 a fa s ürüm ünd n s onra 7 O cak 2005 t b ta s ürüm çık tı. 16 M art2005 tarh nd s k arar ı K DE 3.4 s ürüm ü çık m ış o acak. 3.4 s ürüm ü y n k n n öz k r v arttırı an fonk s yon k r k u anıcı arın k arşıs ına çık acak. K DE 3.4 s ürüm ü 3 s rs nn s on s ürüm ü. K DE G ştrm Vak fı 3.4 s ürüm ünd n s onra K DE 4 s ürüm ünü çık aracak. K DE 4 s ürüm ü K DE v tüm Qtuygu am a arı çn d vrm nt ğnd y n k r s unacak. Ayrıca K DE 4 n h ız ı K DE s ürüm ü o acak. K DE tak ım ı h ız arttırım ı çn ça ışıyor. K DE 4 s ürüm ü Qt4 k ütüph an s n k u anacak. d

9 Lnux K u anıcı 9 Ö Z GÜR YAZ ILIM VE AÇIK K AYNAK G ÜNLERI 2005 B g Ünv rs t s O p n Sourc Ent rprs C nt r tarafından düz n n n "Ö z gür Yaz ı ım v Açık K aynak Gün r 2005" 4-6 M art2005 tarh rnd B g ünv rs t s nn do apd r k am püs ünd yapı acak. Etk n ğn bu yı k k onuk arı aras ında M gu D Icaz a, G org Gr v v O p no ffc proj s nd n Lous Suar z k onuşm acı o arak y r a ıyor. "Ö z gür Yaz ı ım v Açık K aynak Gün r 2004" k aps am ında g ç n yıö z gür Yaz ı ım Vak fı k urucus u Rch ard Sta m an v D ban Lnux'un s m babas ı PO STGRE SQL 8.0 DUYURULDU. Ian M urdock B g'd br r s unum yapm ış ardı. Ö Z GÜR YAZ ILIM S ÜRÜCÜ BELGESI Avrupa B gs ayar Sürücü B g s (Europ an Com put r Drv r's Lc ns - ECDL), b gs ayar k u anıcı arı çn Avrupa s tandardı o m ayı h d f yor. K arşı ığında vaad ttğ s, vd v şt artan v rm k, b gs ayar b c r rnn u us araras ı g ç r ğ s ah p r s m br b g t s c, v bu s ay d nt k ş bu m ak çn dah a faz a şans. ECDLs rtfk as yonu W ndow s b c r rn v d n ym n s ah p ns an arı ödü ndrm y ğ m o s a da, öz gür yaz ı ım ı d s t k y n r çn br fırs ato ab r. Avrupa'da, brk aç grup bu yönd ça ışm a ara baş adı. Ö rn ğn cd - nux.d s t s, A m anya'dak bütün t s tm rk z rnd öz gür yaz ı ım ECDLs ınav arına gr b c ğn b rtyor. Ayrıca, İta ya'da da br grup, (h ttp://w w w. cd nfo.t) açık k aynak yaz ı ım a ECDLs rtfk as yonu g ça ışm a ara baş adı. Ö rn ğn, Ita yanca, v ECDLs rtfk as yonuna tam uyum u v öz gür yaz ı ım t m br m üfr dat h ttp://w w w.th s m art cd.tadr s nd yayın andı. Bu gb ça ışm a arın s onucunda, açık k aynak t m br ECDLs rtfk as yonunun o uşturu m as ının v yaygın aşm as ının Avrupa'da öz gür yaz ı ım ın yaygın aşm as ına çok fayda ı o ab c ğ düşünü üyor. N w s Forg.N t h ttp:// d rg. Pos tgr SQLG obad v opm ntgroup n s n - şk s v rtabanı yön tm s s t m o an Pos tgr SQL'n, k nds n dünyanın n g şm ş açık k aynak k od u v rtabanı s unucus u yapan 8.0 s ürüm ünü 19 O cak 2005 t duyurdu. Bu s ürüm br k t, dah a önc d n çok pah a ı v öz m ü k y tt k v rtabanı s s t m rnd o an öz k r ç r n Pos tgr SQL'n g r k k u anıcı ar, g r k s yaz ı ım s atıcı arı tarafından dah a faz a b nm s nm s h d f nm k t dr. Ö ç k n b r k, y n öz k r v başarım k onus undak b rgn g şm rn yanı s ıra, Pos tgr SQL8.0 açık k aynak k od u yaz ı ım arın g şm h ız ını da gös t rm k t dr. Ara arında R d H at, Fujts u, Af as, Softw ar R s arch As s ocat s, Inc., 2nd Quadrantv Com m and Prom ptinc., gb frm a ar a b rab r dünyanın dörtbr yanından yüz rc br ys g ştrc, Pos tgr SQL8.0'a dah a önc k s ürüm rd n çok dah a faz a k atk ı v rm ş rdr. Fujts u'nun Yaz ı ım Grubu'ndak Açık K aynak K od u V rtabanı'nın yön tcs o an Tak ayuk Nak az aw a, "Bu k urum s aöz k r Pos tgr SQL'n çok dah a faz a k u anıcıs ı o m as ını s ağ ayacak tır" d d v k d: " Fujts u Pos tgr SQL' s pons or o m ak tan v ça ışm a arını Pos tgr SQLtop u uğu pay aşm ak tan do ayı gurur udur. Pos tgr SQL' d r v rtabanı yön tm s s t m yapm ak ta k arar ıyız." d

10 Lnux K u anıcı 10 GPL LISANSI REVIZ E EDILIYO R, GPL V3 YO LDA. GPL2.0 s ürüm ünün üz rnd n 13 yıg çtk t n s onra, GPL3 çn ça ışm a ar y nd n baş atı dı. FSF-Fr Softw ar Foundaton (Ö z gür Yaz ı ım Vak fı) tarafından g ştr n s ans ın y n s ürüm ü üz rnd Rch ard Sta m an v Eb n M og n ça ışm a arını s ürüdürüyor. M org n GPL3 h ak k ında yapı an br röportajda GPLşuan da bz m tas ar adığım ız ın üs tünd br h z m ts unuyor dy s öz rn baş adı. Yaz ı ım s k törü g ç n on yıda çok büyük d ğş k r yaşadı, bu yüz d n bas tc s ans ın çağdaş ç vr y uyar anm as ı g ça ışm a yürütüyoruz. Ö rn ğn,gpl3 d büyük br baş ık a tında pat nt s avunm a arı o acak ş k nd GPL3 ça ışm a arını öz t d. H ab rn tam am ına u aşm ak çn h ttp://w w w. w k.com /artc 2/0,, ,00.as p YAZ ILIM PATENTLERINDE YENI TARTIŞM A IBM, g çtğm z gün rd, k ndn ato an 500 pat nt, Lnux v Açık K aynak program cı arının k u anım ına açtığını br bas ın bü t n duyurm uştu. IBM, bu davranışı, Lnux cam as ında tartışm a yarattı. IBM, aynı z am anda Am rk a'da n çok pat nta an şrk t. F oran M u r, Avrupa NoSoftw ar Pat nts.com 'un s öz cüs ü, IBM 'n pat ntşam pyonu o duğunu b rtt, v br yandan pat nts tok am aya d vam d rk n, dğ r yandan böy br h am yapm as ını, k aba ık o arak d ğ r ndrd. Buna k arşın, başk a arı, d abr dünyada yaz ı ım pat nt o m am as ı g r k tğn h a n s avunurk n, Am rk a'da yaz ı ım ın pat nt n b dğ günüm üz d, bunun o um u br adım o duğunu düşünüyor. h ttp://w w w. w k.com /artc 2/0,1759, ,00.as p h ttp:// nuxtoday.com /d v op r/ o PBZ LL Durm ayın, s z d bu k b k atı ın! d h ttp:// d rg. S AM BA'NIN YARATICISI ANDREW TRIDGELL O SDL'DE Lnux ş tm s s t m nn, W ndow s dos ya v yaz ıcı s unucu arının y rn k u anı m as ını s ağ ayan açık k aynak k od u Sam ba yaz ı ım ının yaratıcıs ı Andr w Trdg ça ışm a arına O SDL(O p n Sourc D v opm ntlab. - Açık K aynak G ştrm Laboratuvarı )'da d vam d c k. O SDL, açık k aynak dünyas ının s trat jk g ştrc rn O SDL büny s nd top ayarak yaptık arı ş odak anm a arını v açık k aynak dünyas ına dah a çok k atk ı v rm rn s ağ ıyor. "Sam ba, yı ardır açık k aynak dünyas ının n ön m proj rnd n v k urum s ak u anım çn k rtk ön m d o an br yaz ı ım " dy n O SDL CEO 's u StuartCoh n, "Andr w gb br g ştrcnn O SDL' k atı m as ından do ayı çok m m nunuz. Böy c Andr w s am ba proj s n k atk ı s ağ am aya d vam d c k v bz d m z d k k aynak ar a yardım d c ğz." d d. d

11 Lnux K u anıcı 11 O p no ffc.org proj s 4 yaşında Görk m Ç tn : Lnux v açık k aynak yaz ı ım arıy a g ça ışm a arı v k tap arıy a tanınan Görk m Ç tn, h a n s rb s t danışm an ık yapm ak ta v G bz Yük s k T k no oj Ens ttüs ü'nd B gs ayar M üh nds ğ Bö üm ü'nd dok toras ına d vam tm k t dr. Br k aç yıönc s n k adar düşük güç ü b gs ayar arda -pos ta arım ız ı pn yaz ıp dos ya arım ız ı pco k ayd d rk n, k ıs a s ür d ş m c h ız arındak başdöndürücü artış ş rm z grafk s ortam da h a tm y baş adık. Lnux, k u andığı t k no ojnn g şm s y, dah a k o ay, yaratıcı, yapıcı br ortam s unm aya baş adı. Bu s ay d k u anım a anı ünv rs t rd n çık ıp s ok ağa k am uya m ao du. "D Ü NYAD AK I E N BÜ Y Ü K S O S YAL AÇ IK YAZ ILIM PR O JE S I O LAR AK BILINE N O PE NO FFICE. O R G 4 Y ILI G E R ID E BIR AK IR K E N PE K Ç O K ALAND A O R TAYA K O Y D U Ğ U BAŞAR ILAR D IĞ E R PR O JE LE R E D E Ö R NE K O LU YO R." Çok d ğ, br k aç yıönc br prof s ör, «s ok ak tak s m tçy nux k u andıram az s ınız» d rk n, as ında radk ap k çok d ğşm n baş adığından h ab rs z d. Şm d Türk y 'd k Lnux k u anıcı arının s ayıs ı tah m n rm gör 200 bn yak aşıyor. K urum arın ortaya k oyduğu ş m od rnd açık yaz ı ım arın br y rnn o m as ı, ancak br k t ça ışab n açık v k apa ı k aynak k od u yaz ı ım arın s ayıca v nt k ç artm as ıy a açık anab yordu. Şm d, O p no ffc.org proj s 4 yaşında. 4 yı a g dğ nok ta, h çt n % 8' k başarı ı br k u anım oranı. Bu h ız a, O p no ffc.org'un yak ın z am ana bu anık fk r r d f th d c ğn m nm. Buna bağ ı o arak, O p no ffc.org gb, dğ r ş tm s s t m ry gör c o arak yük s k s vy d bütün şk v uyum u br ortam yaratan yaz ı ım ar, Lnux k u anıcı arının ş tm s s t m rn dah a çok bağ anm a arını s ağ adı. 4 yı ık s ür d, O p no ffc.org Türk y proj s ça ışan arı da boş durm adı. Çık an tüm s ürüm r Türk ç y ç vrd, h c m d s t ğ k d, Türk ç m nü r v Türk ç yardım dos ya arını dağıtım a yam adı. O p no ffc.org cam as ı uyum çnd ça ışarak h tyaç arı k arşı adı. O p no ffc.org, fark ı ş tm s s t m r aras ında b g a ış-v rşn m üm k ün k ı ark n, b k s ok ak tak s m tçnn d ğ, am a vnd k v k adınının Lnux k u anm as ına o anak v rd. h ttp:// d rg. Am s t rdam 'dan Z anz bar'a k adar h ük üm t r, u us araras ı s tandart ara d

12 Lnux K u anıcı 12 uyum u br ofs yaz ı ım ı aradık arında k arşı arına h p O p no ffc.org çık tı. K urum ar, s ür k artan v baş d m z h a g n yaz ı ım m a y t rn ndrm k, ğtm k urum arı da yavaş yavaş artan b şm bağım ı ığını s ıfır am ak çn O p no ffc.org'u s t d r. G çtğm z h afta arda Sngapur Savunm a Bak an ığı'nın 5000 b gs ayarına O p no ffc yük tm s ras t antı d ğ, yuk arıda bah s ttğm z o ay arın br s onucu. O p noffc.org, bu h ız a ş tm s s t m rn grm y baş adığı anda br t rch s orununu da ortadan k a dıracak, k urum arın ns yatfa m a arı s ür cnd ana tm n rd n brs o acak. Sonuç arını çocuk arım ız d ğ, bz gör c ğz. Görk m Ç tn O p no ffc.org K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR - h ttp://w w w.op noffc.org - h ttp://tr.op noffc.org PENGUENCE S Ö Z LÜĞ Ü X11, 19 84'TE M IT 'DE U NIX GELIŞTIRILM ESI BAŞLAM IŞ O LAN, M IM ARISINE UYGUN SISTEM LER IÇIN SUNUCU /ISTEM CI ŞEK ILDE ÇALIŞABILEN U NIX/LINUX SISTEM LER IÇIN GRAFIK SUNUCU /ISTEM CI YAZ ILIM IDIR. S UNUCU - ISTEM CI M IM ARISINE UYGUN O LM ASI X11'I IŞLETIM SISTEM INDEN BAĞ IM SIZ YAPAR. M IT'DE GELIŞTIRILM ESININ K O NSO RSIYUM U TARAFINDAN LISANSLANM IŞ GELIŞTIRILM ESI BU YAPILM IŞTIR. h ttp:// d rg. ARDINDAN K O NSO RSIYUM X VE TARAFINDAN G EÇM Ş Z AM AN O LUR K... Startng ths Thanksgvng I am gong to wrt a compt Unx-compatb softwar systm cad GNU (for Gnu's Not Unx), and gv t away fr(1) to vryon who can us t. Contrbutons of tm, mony, programs and qupmnt ar graty ndd. To bgn wth, GNU w b a krn pus a th utts ndd to wrt and run C programs: dtor, sh, C compr, nkr, assmbr, and a fw othr thngs. Aftr ths w w add a txt formattr, a YACC, an Empr gam, a spradsht, and hundrds of othr thngs. W hop to suppy, vntuay, vrythng usfu that normay coms wth a Unx systm, and anythng s usfu, ncudng on-n and hardcopy documntaton. GNU w b ab to run Unx programs, but w not b dntca to Unx. W w mak a mprovmnts that ar convnnt, basd on our xprnc wth othr opratng systms. In partcuar, w pan to hav ongr fnams, f vrson numbrs, a crashproof f systm, fnam compton prhaps, trmna-ndpndnt dspay support, and vntuay a Lsp-basd wndow systm through whch svra Lsp programs and ordnary Unx programs can shar a scrn. Rchard Staman MIT AI Lab, Cambrdg d

13 Lnux K u anıcı 13 Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Burak Dayıoğ u : Lnux K u anıcı 'nn k urucu üy rnd n o an Dayıoğ u, Pro-G B şm Güv n ğ v Araştırm a Ltd.'nn (h ttp://w w w.pro-g.com.tr) danışm an arı aras ında y r a m ak tadır. Yaz ar, O DTÜ B gs ayar M üh nds ğ Bö üm ü'nd dok tora ca ışm a arını da s ürdürm k t dr. Grş D os y a S s t m S ağ am ığı Lnux, Torva ds 'ın k t s tk od arını İnt rn t üz rnd n pay aşm aya baş adığı günd n bu yana o duk ça ön m yok at tt. İ k ç k rd k s ürüm rnd v dağıtım arda güv n k g öz k r v b c r r s on d r c k ıs ıt ıyk n öz k s on üç yıç rs nd h m ç k rd k s vy s nd v h m d s s t m uygu am a arı düz ynd Lnux'un güv n k b c r r ön m ö çüd arttı. Bu yaz ıda, Lnux ç k rd ğnn güv n k öz k rn şk n g şm r k onu d c k tr. 2000' yı arın başında Lnux'un n ön m z aafy t rnd n brs dos ya s s t m çök m rn şk n prob m rd. Z am anının popü r dos ya s s t m xt2, trans acton d s t ğnd n yok s undu v bu durum öz k k trk k s m r, uyguns uz s s t m k apanış arı v nadr n görü n çök m r s onras ında s s t m n t k rar açı ışında ön m bütün ük s orun arı k arşı aşı m as ına n d n o uyordu. Bu tarh rd Lnux k u anan arın p k çoğu az ya da çok v r k ayıp arı m ücad tm k z orunda k a dı ar. K odun Y nd n O rganz as yonu Lnux'un k gün rnd n bu yana güv n k g n ön m öz k rnd n brs k aynak k odunun açık o m as ı, d y n h rk s n k odu nc y b m s v d ğştr b m s o m uştur. K odun açık ığı, k apa ı k aynak ı g ştrm m od r k ıyas andığında, yaz ı ım ı nc y n çok s ayıda bağım s ız uz m anı v on ar tarafından ür t c k yam a arın h ız ı dağıtım ını d s t k r nt k t dr. 2.6 s rs ç k rd k br k t p k çok b ş nn y nd n a ınm as ı (I/O, m odüm m ars vb.) v b ş n r aras ı s oyut am a düz ynn arttırı arak y nd n k od anm a arı k odun ok unur uğunu ön m ö çüd arttırm ıştır. G ştrc k bnn gd r k büyüm s d yaz ı ım ın k arar ı ığını o um u yönd tk m k t dr. h ttp:// d rg. "LINUX ÇEK IRDEĞ I Ö Z ELLIK LE GEÇTIĞ IM IZ ÜÇ - DÖ RT YILLIK SÜREÇTE GÜVENLIK Ö Z ELLIK LERI BAK IM INDAN ÇO K Ö NEM LI BIR YO L K ATETM IŞTIR. Ö NÜM ÜZ DEK I DÖ NEM DE ÇEK IRDEĞ E YENI EK LENEN BU Ö Z ELLIK LERIN GÜVENLI Ö N- TANIM LI AYARLARININ DAĞ ITIM LAR IÇIN STANDART H ALE GELM ESI K AÇINILM AZ GÖ RÜLM EK TEDIR." Dos ya s s t m düz ynd k bu ön m z aafy t s s t m k arar ı ığını o um s uz yönd tk yor v k urum s adüz yd k u anım da ön m ç k nc r b rab rnd g tryordu. Ek s k o an trans acton t m ş m gün üğü (ng. journa ) tutab n br dos ya s s t m yd v bu türd n dos ya s s t m r tcar UNIX' rn (AIX, Tru64, IRIX vb.) p k çoğu üz rnd m vcuttu. d

14 Lnux K u anıcı 14 Paz ar s avaşı n d ny IBM v SGI'ın ardı ardına k nd dos ya s s t m r o an jfs v xfs ' öz gür yaz ı ım dünyas ına bağış am a arı, xt3 v r s rfs gb başından b r öz gür dos ya s s t m rnn y t r k arar ı ık düz yn u aşm as ı prob m aşı dı. Bugün k trk k s m rnd n v uyguns uz k apanış ardan tk nm y n, prob m k apanış arın ardından dos ya s s t m d n tm rn çok k ıs a s ür rd tam am ayarak dah a h ız ı açı ışa m k an v r n yük s k nt k v k arar ı dos ya s s t m r k u anıyoruz. Dos ya Ss t m Erşm D n tm Ls t s D s t ğ Lnux'un dğ r popü r ş tm s s t m rnd n ön m k s k k rnd n brs rşm d n tm m k anz m a arına şk nd. Lnux, rşm d n tm çn s a tg n k s UNIX rşm d n tm b c r rn d s t k yor, rşm y tk r k u anıcı, grup ya da dğ r r o m ak üz r üç fark ı n s n k üm s n atanab yordu. Bu g n k s rşm d n tm m k anz m as ı bu dos ya m uh as b grubuna attr;dos yayı yön tm grubu d ğştr b r, paz ar am a grubu nc b r am a dğ r grup ar rş m z ş k nd k br tanım ı yapm ak m üm k ün d ğ d. W ndow s tür v çok k u anıcı ı ş tm s s t m r m as aüs tün k adar n n rşm d n tm s t r Lnux'un ön m güv n k k s k k rnd n brs o arak s ık ıntı v ryordu k 2.6 s rs ç k rd k r br k t ç şt fark ı dos ya s s t m r çn ACLd s t ğ s ağ andı. Ç k rd ğ y n k n n bu b c r s ay s nd h r dos ya çn uz un v k arm aşık y tk ndrm tanım arını yapm ak v k u anm ak m üm k ün h a g d. Öz k gör v k rtk s unucu arda bu y n b c rnn k u anım ı z am an ç rs nd gd r k yaygın aşacak tır. Ç k rd k ACLd s t ğ g b g r çn m an 5 ac ok um aya baş am ak ta fayda var. h ttp:// d rg. Lnu x G ü v n k M od ü r (LS M ) M m ars Uz un br s ür g ştrm s ür n v 2.6 s rs ç k rd k r dağıtım a dah d n Lnux S curty M odu s (LSM ) m m ars Lnux ç k rd ğnn güv n k b c r rnn ön m bçm d arttırı m as ına m k an s ağ adı.t m o arak Lnux ç k rd ğ ç rs nd güv n k nt o ab c k h r fark ı ş v çn k anca nok ta arı (ng. h ook ponts ) tanım anacak bçm d tüm ç k rd k d n g çr d; ç k rd ğn büyük üğü göz önün a ındığında bu ça ışm anın n d n yoğun for g r k trdğn tah m n tm k h ç d güç d ğ dr. LSM s ay s nd, t m o arak, ç k rd k ç rs n y n güv n k ş vs ğ k mk o duk ça k o ay aştı. LSM önc s nd ç k rd k çn yapı an güv n k k nt r yam a ar h a nd dağıtı ırdı v k nt g ştrc r h r y n s ürüm Lnux ç k rd ğ çn yam a arını günc m k çn ön m m k tarda m k v z am an h arcar ardı. 2.6 br k t, güv n k k nt rnn h m n tüm ü LSM uyum u m odü r dönüştürü m y baş andı v k nt g ştrc r y nd n k nd a an arına odak anm aya baş ayab d r. İz y n bö üm rd LSM 'd n ön m ö çüd fayda anan Capab ty v S Lnux k nt r k onu d m k t dr. Capab ty Ek nts Capab ty k nts g n k s UNIX' r üz rnd görm y a ışag dğm z rooth r ş yapm aya y tk dr yak aşım ını d ğştrm y yön k br güv n k k nts dr. Bu k nt root'un y tk rn s s t m açı dık tan s onra az a tm ak m üm k ün h a g m k t dr. Capab ty m k anz m as ı ç k rd ğ 2.4 s rs br k t dah o duys a da, 2.6 ç k rd k br k t o duk ça o gun br h a g m ştr. d

15 Lnux K u anıcı 15 Capab ty k nts 'ç k rd k truva at arı' (ng. k rn trojans ) m ücad k onus unda ön m br k atk ı s ağ am ak tadır. Bu m k anz m adan fayda anarak s s t m açı dık tan s onra y n ç k rd k m odü rnn yük nm s n ng mk v /d v/k m m aracı ığı s s t m b ğn m üdah a d b m s n ng m k m üm k ün h a g m k t dr. Bu k ş m n tam am anm as ından s onra s s t m bugün b n n h rh ang br ç k rd k truva atı s a dırı g rç k ştr m z h a g m k t dr. Yn capab ty k nts ya nız ca b r ş m r çn rooty tk s g r k tr n s ür ç rn y tk g r k s nm r d az a tı ab m k t dr. Ö rn ğn ya nız ca b n n br TCP portunu dn m k çn rooty tk s g r k tr n program, k nds n v r n ağ s ok t rn dn y b r capab ty's rooty tk s o m ak s ız ın 1024't n k üçük num ara ı port arı dn y b m k t dr. Capab ty' rn s ür ç r doğru bçm d dağıtı m as ı v açı ış s onras ında s s t m n gün ük ş m r çn g r k s z capab ty' r bırak m as ı ş tm s s t m nn s a dırı yüz y o duk ça dara tı ab m k t dr. SELnux Ek nts SELnux k nts, 2.6 s rs ç k rd k r br k t Lnux'a dah o an güv n k öz k rnn n h y can v rc o an arından brs dr. G n k s UNIX m od nd (DAC) k aynak ara rşm d n tm ya nız ca k u anıcı k m ğ v n s n s ah p ğ s ınanm ak tadır. Ancak bu g n k s m od, br k u anıcının truva at ı br program ça ıştırm as ı durum unda program ın k u anıcının y tk s o an tüm k aynak ara rşm s n d z n v rm k t dr. SELnux, Lnux ç k rd ğ çn g ştr m ş br z orun u rşm d n tm (ng. m andatory acc s s contro M AC) m k anz m as ıdır. h ttp:// d rg. SELnux br Lnux s s t m üz rnd k tüm öz n r (k u anıcı ar, program ar v s ür ç r) v tüm n s n r (dos ya ar, aygıt ar vb.) şk n s on d r c k aps am ı rşm d n tm k ura arı tanım anab m k t dr. SELnux, örn ğn, br program a ya nız ca şn yapm as ı çn g r k n y tk r v rm k m üm k ün o m ak tadır. Br s a dırgan program dak h ata ardan fayda anarak program ı am acı dışında ça ıştırm ayı d n s d, SELnux ç k rd k k nts bu durum u t s pt d r k ng y c k tr. SELnux'un önüm üz d k dön m d büyük br h ız a yaygın aşm as ını b k m k h ç d yan ış o m ayacak tır. Ö z k h z m ts unucu yaz ı ım ar çn (Apach, Pos tfx, M ysql) var o an SELnux k urak üm rnn rafn d p g ştr m s s onras ında s unucu güv n ğ çn çok büyük br k atk ıs ını görüyor o acağız. Lnux ç k rd ğ öz k g çtğm z üç-dört yı ık s ür çt güv n k öz k r bak ım ından çok ön m br yok at tm ştr. Ö nüm üz d k dön m d ç k rd ğ y n k n n bu öz k rn güv n ön-tanım ı ayar arının dağıtım ar çn s tandarth a g ms k açını m az görü m k t dr. Burak Dayıoğ u K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR - h ttp://w w w.s nux.org - h ttp://w w w. nuxs curty.com - h ttp://w w w.s curtyfocus.com d

16 Lnux K u anıcı 16 Y r ştrm Ça ışm a arı Barış Çç k : Gnom Foundaton üy s o an Barış Çç k, yak aşık br buçuk s n dr Gnom M as aüs tü Türk ç ' ştrm ça ışm a arında gör v a m ak tadır. Gnom Proj s dah nd Gnom Trans aton Proj ct v Gnom Docum ntaton Proj ct cn k atk ı arda bu unm ak tadır. "LINU X Lnus Torva ds nux ç k rd ğ çn k k od arını yaz dığı gün rd, bu yaz ı ım ın Dünya'nın dörtbr yanında, on arca d ç vr m ş o arak k u anı acağını tah m n tm şm dr b m yorum ancak açık k aynak k od u yaz ı ım ar s ağ adık arı m k an bugün bn rc k şd n o uşan top u uk arın k nd coğrafya arına, k nd yör rn uygun yaz ı ım k u anm a arını m üm k ün k ı dı. K od arın y nd n d r n b m s m vcut yaz ı ım arın k üçük uğraş ar a fark ı yör r uyar anab m s n s ağ adı. Bu ak ım ın s onucu o arak Açık K aynak dünyas ı fark ı br k os pt s ah p o du v bu k ons pt trafında fark ı proj rd yüz rc ns an m k h arcam aya baş adı. Ö z gür Yaz ı ım dünyas ında y r şm k açıdan a ınab r. Brncs yaz ı ım g ştrc r açıs ından, k ncs s k u anıcı ar açıs ından. Burada yaz ı ım g ştrc r açıs ından y r şm nn n o duğu v nas ıyapı acağı gb t k nk d tay ardan bah s tm y c ğm ancak k u anıcı ar açıs ından y r şm nn ön m v durum undan s öz tm k s tyorum. K u anıcı ar açıs ından y r ştrm, k u anıcı arın s ad c yör ( oca ) ayar arını yaparak s ah p o duk arı y r ştrm dr. Bu öz k fark ı ş tm s s t m rnd fark ı ık gös t rm s n rağm n g oba şm nn k açını m az s onucu o arak tüm ş tm s s t m rnd az ya da çok m vcuttur. h ttp:// d rg. Ç E VIR ILE R I PR O JE LE R IN Ç E VIR I G R U PLAR I TAR AFIND AN TAM AM E N G Ö NÜ LLÜ INS ANLAR TAR AFIND AN YAPILIR VE G E NE LD E PAK E TLE R ILE AY NI LIS ANS LAR ALTIND A D AĞ ITILIR." Söz g m, M S W ndow s ş tm s s t m nd, yör ayar arınız ı yapı andırm a araç arını k u anarak yapab rs nz. Ya da k avy nz n düz nn fark ı d r ayar ayab rs nz. Ancak m a s fbu ayar ar t k başına y t r o am am ak tadır. Ö z k çok k u anıcı ı s s t m rn h ız a arttığını göz a ırs ak s ad c ö çü s s t m rn ya da k avy düz nnn d ğşm s y t r d ğ dr. Bunun br adım öt s s k u anıcı arabrm n k u anıcının d n ayar anab m s dr. Lnux ş tm s s t m GNU k ütüph an rnd k k o ay ık ar s ay s nd h r k u anıcı çn fark ı k u anıcı arabrm d s ç b m v yör ayar arını d ğştr b m m k anı s unar. Yör ayar arı çoğun uk a s s t m k u anan k u anıcı arın k atk ı arı o uşm uştur. Bu k ütüph an r k u anıcının fark ı yör r gör v t-h ayır s oru arına yanıt arından, h ata m s aj arının d n k adar d ğşm r o anak tanır. G nş br ş k d b g ndr n GNU yör ş v r v yapıs ı h ak k ında d tay ı b g r g bc k ütüph an s b g rnd n[1] dn b rs nz. d

17 Lnux K u anıcı 17 K u anıcı arabrm nn k u anıcının d n ayar anab m s Unx tür v s s t m rn g rç k an am da uçbrm o m a yo unda dğ r ş tm s s t m rn gör avantaj arından brdr. Ö rn ğn Lnux çnd br k u anıcı aynı uçbrm d, aynı ş tm s s t m k uru um u m vcuto an d rd n s t dğn s ç b r. Bu s çm k u anıcıya yön t n s oru ardan, yardım m s aj arına k adar uygu am a arın k u anıcıy görüntü n n h r tarafında tk n o ur. Dah a da öt y gd r k aynı k u anıcı ç vr s ayar arını d ğştr r k fark ı uygu am a arı fark ı ç vr rd k u anab r. Lnux ç vr r proj rn ç vr grup arı tarafından tam am n gönü ü ns an ar tarafından yapı ır v g n d pak t r aynı s ans ar a tında dağıtı ır. Türk ç ç vr r grup arı bu unan b baş ı proj r, Gnom M as aüs tü [2], K DE M as aüs tü [3], GNU Ç vr Proj s [4], O p no ffc.org [5] v M oz a Proj s [6]'dr. D ğşk m odü rn bu unduğu bu proj rn h ps nd otuz un üz rnd fark ı dd s t ğ v h atta d rn d ğşk h ç r bu unm ak tadır. Bu açıdan Ö z gür Yaz ı ım, k ü tür rn yaşam as ına büyük ö çüd yardım cı o m ak tadır. Tcar k aygı ar a dğ r ş tm s s t m rnd d s t k nm y n d r, öz gür yaz ı ım ın k atı ım cı gücü d s t k n b m k t dr. Açık k aynak k od u yaz ı ım arda Türk ç çn ç vr r büyük ö çüd tam am anm ıştır. O nbn rc dz gd n o us an bu ç vr r yapm ak büyük br ns an gücün g r k s nm duym ak tadır. Sür k artan v z am an çnd d ğş n dz g r z am an çnd t k rar k ontro h tyaç duyar. H r n k adar bu g r k s nm m vcutaraç ar k o aya ndr s b, ns an gücü h tyacı h r g ç n gün Açık K aynak dünyas ında h tyaç o arak var ığını s ürdürm k t dr. Ç vr Lnux' adım atm ak s t y n r çn y br fırs attır. Ç vr yapm ak uygu am a arı dah a y tanım aya, k od arını göz d n g çrm y v d y n ns an ar a tanışm anız a o anak s ağ ar. h ttp:// d rg. Ç vr grup arının s ah p o duğu pos ta s t r, düz n dk r top antı ar b g rnz pay aşm ak v dah a k atı ım cı o m ak çn y br yo dur. Bu s ay d h m yabancı db m y n Lnux k u anıcı arına yardım cı o m uş h m d k ndnz g ştrm ş o urs unuz. Lnux'u dah a g nş ç vr r u aştırab mk çn y r ştrm çok ön m dr. Bu am aç a uğra aşan ç vr gönü ü r bugün k adar onbn rc dz gy Türk ç 'y ç vrm ş, h m n bütün açık k aynak k od u yaz ı ım ı Türk r v Türk coğrafyas ı çn k u anı ab r h a g trm ş rdr. Bu çaba ara d s t k v rm k s t y n rn k atı ım ıy a m vcut k s k rn tam am anm as ı v h ata arın düz t m s k ıs a s ür d m üm k ün o acak tır. Barış Çç k Gnom Türk y [1] h ttp://w w w.gnu.org/s oftw ar / bc/m anua / h tm _ nod /Loca s.h tm #Loca s [2] h ttp://w w w.gnom.org.tr [3] h ttp://w w w.k d.org.tr/ [4] h ttp://w w w.ro.um ontr a.ca/trans aton/h TM L/t am tr.h tm [5] h ttp://tr.op noffc.org [6] h ttp://w w w.m oz a.org.tr K O NU - h h h h h h h ILE ILGILI BAĞ LANTILAR ttp://w w w.gnom.org.tr ttp://w w w.k d.org.tr ttp://w w w.m oz a.org.tr ttp://tr.op noffc.org ttp://w w w.d ban-tr.org ttp://w w w.b g r.org ttp://s ourc forg.n t/proj cts /pgs q turk c d

18 Lnux K u anıcı 18 LK D v Türk y 'd Lnux Lnux K u anıcı : Türk y 'd Açık K aynak k od u yaz ı ım arı,lnux ş tm s s t m n v Açık K aynak f s f s n tanıtm ak am acıy a 2000 yı ında k uru m uş, k am u yararına ça ışan br d rn k tr. Ayrıntı ı b g çn: h ttp://w w w. k d.org.tr K ıs a Tarh ç N r Yapıyoruz? Türk y 'd yı ında o uşm aya baş ayan Lnux cam as ı, 't b k nt. du.tr s t s trafında örgüt nm y baş adı. Top u uk k d fa yı ında k düz n n n Türk y 'd İnt rn t K onf rans ı'nda yüz yüz br araya g d yı ında w w w. w b s t s k uru du 't n 2000 yı ı ortas ına k adar Türk y Lnux K u anıcı arı Grubu adıy a br k o uşturan Türk öz gür yaz ı ım gönü ü r, M ayıs 2000'd baş ayan grşm r br d rn k s tatüs ün k avuşarak Lnux K u anıcı arı D rn ğ (LK D) adını a dı. Böy c öz gür yaz ı ım gönü ü rnn o uşturduğu br s vtop um k uru uşu o uştu. Bu yıdördüncüs ünü düz n y c ğm z Lnux v Ö z gür Yaz ı ım Ş n ğ, Türk y 'd öz gür yaz ı ım cam as ının bu uştuğu n büyük tk n k o m a öz ğn s ürdürüyor. 4 gün s ür n tk n k t, ü k nn dörtbr yanından öz gür yaz ı ım a gönü v r n p ngu n r, açık k aynak k odunu m rak d n b şm c r, k am u v öz s k tör t m s c r ak ad m s y n r br araya g yor. Tüm r nk ry öz gür yaz ı ım f s f s n k ucak ayan Lnux K u anıcı, ağır ık ı o arak GNU/Lnux ş tm s s t m trafında örgüt ns d ;bütün öz gür ş tm s s t m rn v g nş br y paz d açık k aynak k od s ans arını d s t k m k t dr. h ttp:// d rg. "TÜ M R E NK LE R IY LE Ö Z G Ü R YAZ ILIM FE LS E FE S INI K U CAK LAYAN LINU X K U LLANICILAR I D E R NE Ğ I, AĞ IR LIK LI O LAR AK GNU/LINU X IŞLE TIM S IS TE M I E TR AFIND A Ö R G Ü TLE NS E D E ; BÜ TÜ N Ö Z G Ü R IŞLE TIM S IS TE M LE R INI VE G E NIŞ BIR YE LPAZ E D E AÇ IK K AY NAK K O D LIS ANS LAR INI D E S TE K LE M E K TE D IR." H r yı Yı ın P ngu n r Ö dü r v ryoruz. D rn k üy rnn brçok da da yı ın n y rn s ç r k v rdk r ödü r, g n k s o arak ş n ğn k apanış tör nnd s ah p rn bu uyor. B şm dünyas ının bu uştuğu fuar, s m n r v tk n k rd s tand açıyoruz. K atı ım cı ara öz gür yaz ı ım arı tanıtıyoruz, s oru arına yanıtv ryoruz. Türk y 'nn dörtbr yanını do aşarak br ys k u anıcı arı, k am u v öz s k tör k uru uş arını Lnux k onus unda b g ndrm k çn s m n r r v ryoruz. S m n r rm z bugün k adar 30 fark ı k nt do aştı. G z c s m n r rn yanı s ıra, Ank ara v İs tanbu 'da h r ay düz n o arak da fark ı k onu arda s m n r r düz n yoruz. H r yıdüz n n n Türk y 'd Int rn tk onf rans ı, Ak ad m k B şm K onf rans ı'nda k yı ından b r br r s a onda tüm k onf rans boyunca öz gür yaz ı ım ı an atıyoruz. Tüm s m n r rm z n not arını nt rn tt yayın ıyoruz. d

19 Lnux K u anıcı 19 Lnux k u anıcı arının k nd ara arında tşm k urab m r çn -pos ta s t rm z var. Bn rc p ngu n s t r aracı ığıy a s oru(n) arını v b g rn pay aşıyor. Ls t rn arşv r d, ç şt k onu arda araştırm a yapan p ngu n r ışık tutuyor. Türk y 'nn n büyük v h ız ı öz gür yaz ı ım dos ya arşvn ftp. adr s nd k u anıcı ara s unuyoruz. FTP s t m z, brçok öz gür yaz ı ım ın r s m yans ıs ı o m as ının yanı s ıra, popü r brçok Lnux dağıtım ına y r v ryor. W b s t rm z, başarı öyk ü r h az ır anm as ı, s ık s oru an s oru arın (v yanıt arının) top anm as ı, şu anda ok uduğunuz bu d rgm z "p ngu nc ", frm a ar nvant r v dah a brçok k onuda ça ışm a ar yapıyoruz. Yaptığım ız ça ışm a arın tüm ü gönü ü ük t m n dayanıyor. Ça ışm a arım ız ın tam am ını h a k a açıyoruz v h çbrn ücr t k arşı ığı s unm uyoruz. D rn ğ Üy k Yapı an h r s ür k ça ışm a çn br r ça ışm a grubum uz var. Sz d bu ça ışm a arın br parças ı o m ak s t rs nz, g ça ışm a grubu bağ antıya g ç r k ça ışm a ara k atı ab rs nz. H r ça ışm a grubunun y n gör v a acak p ngu n r g r k s nm vardır. D rn ğn üy s o arak, d rn ğn v yaptığı ça ışm a arın doğabr parças ı h a n g b rs nz. Ö n m k arar arda oy k u anab r, d rn ğ görüş rnz yön v r b r v n ön m s d rn ğn s ah p rnd n br o ab rs nz. N r Yapm ayıp an ıyoruz? K ıs aca öz t m k g r k rs, üy rm z n yapm ayı s t dğ v d rn ğn t m k r çatışm ayan bütün faa y t r :-) ÇALIŞM A GRUBU : LINUX K ULLANICILARI D ERNEĞ I SÜREK LI TTP://SEM INER.LINUX.O RG.TR ] E TK INLIK Ç ALIŞM A G RUBU : LINUX K ULLANICILARI D ERNEĞ I'NIN DÜZ ENLEDIĞ I ETK INLIK LERIN O RGANIZ E EDILM ESINDEN SO RUM LUDUR. [H TTP://ETK INLIK.LINUX.O RG.TR ] W EB Ç ALIŞM A G RUBU : LK D ÇALIŞM A GRUBUDUR. h ttp:// d rg. Lnux K u anıcı w w w. k d.org.tr VE GEZ ICI SEM INERLERINI O RGANIZ E EDER. [H Tam am n üy rm z n gönü ü çaba arıy a v brçok k urum a şbr ğ çnd ça ışm a arım ız ı g rç k ştryoruz. Ö z gür yaz ı ım f s f s n b nm s y n h rk s, p ngu n rn s s n dah a güç ü duyurab m k çn d rn ğ üy o arak örgüt nm y v br k o m aya çağırıyoruz. TÜRK IYE LINUX K ULLANICILARI D ERNEĞ I BELIRLI ÇALIŞM ALARI YERINE GETIRM EK IÇIN ÇEŞITLI ÇALIŞM A GRUPLARI O LUŞTURM UŞTUR. Ç ALIŞM A G RUPLARI DERNEK ÜYELERINDEN O LUŞUR. LK D Ç ALIŞM A G RUPLARI : S EM INER Nas ıyapıyoruz? D rn k üy ğ, öz gür yaz ı ım f s f s n duyu an s m paty v /v ya bağ ı ığı fad d r. W EB SITELERINDEN SO RUM LU O LAN d

20 Lnux K u anıcı 20 N d n D ban? D ban Türk Grubu : Türk y 'd D ban GNU/Lnux k u anan br grup tarafından o uşturu an grup, ça ışm a arını h ttp://w w w.d ban-tr.org s t s v d ban-us r-turk s s ts.d ban.org pos ta s t s üz rnd n yürütm k t dr. Grup aynı z am anda D ban Türk ç ç vr ça ışm a arını da yürütm k t dr. M ak n nz d D ban GNU/Lnux'u k u anm ayı düşündüğünüz çn t ş k k ür r. D ban'ı nçn d n m nz g r k tğ k onus unda y t rnc k na o am am ışs anız aşağıdak h us us arı d ğ r ndrn: Brş y rn düz t m s v ya y ştr ms g r k yors a bunu bz yaparız. bık m adınız m ı?v ya br yaz ı ım ı k urark n yaz ı ım çak ışm a arından do ayı s s t m nz çak ı m as ından?d ban'ın dayanık ı pak t m s s t m Dpk g bütün bu s orun arı s z n y rnz h a d r. B nz rs z d s t k K o ay k uru um Epos ta s t rn gönd r n br t 15 dak k a (v ya dah a da k ıs a br s ür ) çnd c vap anır, üs t k D ban'ı g ştr n ns an ar tarafından. Bu durum u t fon üz rnd n v r n tpk br d s t k k ıyas ayın: t fon başında g ç n s aat r;s ad c s s t m nz y t rnc b m y n v h atta s orunuz u dah î an am ak tan acz br rnd n yardım a m ak çn, ücr t m uk ab nd. Eğ r GNU/Lnux'un k uru um unun z or o duğuna dar h ab r r s z tk m şs h nüz D ban'ı s on z am an arda d n m m şs nz d m k tr. K uru um s ür cn düz n o arak y ştryoruz. Doğrudan CD, DO S, ds k t r v ya h atta ağ üz rnd n b k uru um yapab rs nz. T rch nz d ya nız o m ayacak s ınız Çok s ayıda k uru uş v br y D ban k u anm ak tadır. D ban'ı k u anan v, nas ı k u andık arını v nçn D ban'ı s çtk rn k ıs aca açık am ayı t rch d n çok tanınm ış baz ı s t r g b g r çn D ban'ı K m r K u anıyor?s ayfam ız ı nc yn. D ban, 8710 v üz r s ayıda fark ı yaz ı ım a br k t g m k t dr. Bu yaz ı ım arın h r br z rr s öz gürdür. GNU/Lnux üz rnd ça ışan s ah p br yaz ı ım ınız vars a bunu da k u anab rs nz ;h atta yaz ı ım ı otom atk o arak k uran v h rş y s z n y rnz ayar ayan br k uru um program ı bu m anız b D ban'da m üm k ün o ab r. Dünya üz rnd k n y pak t m s s t m. Üs ts vy d tüm ştr m ş pak t r Üç s ürüm önc k yaz ı ım dan k a an s k dos ya arın s s t m nz k r tm s nd n Pak t rn tüm ştr m s yönünd n D ban dğ r tüm dağıtım arı g rd bırak m ak tadır. D ban k u anıcı arıtarafından g ştr m k t dr. h ttp:// d rg. O ağanüs tü m k tarda yaz ı ım d

21 Lnux K u anıcı 21 H ata tak p s s t m D ban'ın h ata tak p s s t m h rk s açık tır. Yaz ı ım arın h r z am k u anıcının arz u ttğ ş k d ça ışm ayacağı g rç ğn gz m gayr tnd d ğ z. K u anıcı ar h ata b drm y t şvk d m k t v, h ata b drm rnn n z am an v h ang g r k ç y k apatı dığı k onus unda b g ndr m k t dr r. Bu s s t m D ban'ın prob m r h ız ıca v dürüs to arak c vap v rm s n m üm k ün k ı m ak tadır. Bütün yaz ı ım ar tutar ı o arak br grup tarafından pak t ndğnd n, s ad c yaz ı ım arın t k br s t d bu unab m s nd n d ğ, k arm aşık bağım ı ık ar gb tüm h us us ar üz rnd ça ışı dığından da m n o ab rs nz. Pak t bç m o arak d b'n rm p' gör baz ı artı arı o duğuna nanıyoruz, fak atbr D ban s s t m n dayanık ı k ı an as ıh us us pak t r aras ındak tüm ştrm dr. K aynak k od Br yaz ı ım g ştrcs ys nz, yüz rc g ştrm aracı v d n k o arak m yon arca s atır k aynak k odun t m s s t m d bu unm as ından çok m m nun o acak s ınız. Ana dağıtım dak bütün yaz ı ım ar D ban Ö z gür Yaz ı ım Yön rg r (DFSG) ö çüt rn k arşı am ak tadır. Yan bu k odu nc m k v ya y n br öz gür yaz ı ım proj s nd d ğ r ndrm k gb ş k rd öz gürc k u anab rs nz. Ayrıca s ah p k tas ayan proj rd k u anı m aya uygun çok s ayıda araç v k od da m vcuttur. K o ay s ürüm yük s tm r Pak t m s s t m m z s ay s nd y n br s ürüm yük s tm D ban'da an ık br ş m dr. Sad c apt-g tupdat ;apt-g tds t-upgrad k om ut arını ça ıştırın. Brk aç dak k a çnd CD'd n v ya 150'nn üz rnd k D ban yans ı arından brn apt'a gös t r r k ağ üz rnd n yük s tm m üm k ün o m ak tadır. h ttp:// d rg. H nüz br GNU/Lnux k u anıcıs ı d ğ s nz, aşağıdak o um u uk ardan s z d s tfad d b rs nz : K arar ı ık Y nd n baş atı m adan br yı ın üz rnd ça ışm ayı s ürdür n çok s ayıda m ak n m vcuttur. Üs t k y nd n baş atm a g r ğ o uştuğundan b bunun n d n br güç arız as ı v ya donanım yük s tm s dr. Bu durum u h r gün d fa arca çak ı an dğ r s s t m r k ıyas ayın. Fas tand as y on m m ory Dğ r ş tm s s t m r br v ya k a anda h ız ı o ab r, fak atgnu/lnux taban ı o arak D ban h affv form dadır. Br öyk ünücü yo uy a GNU/Lnux üz rnd k oşturu an W ndow s yaz ı ım arı baz n doğaortam arından dah a h ız ı ça ışab r r. Brçok donanım ın s ürücü r GNU/Lnux k u anıcı arı tarafından yaz ı m ıştır, ür tc r tarafından d ğ. Bunun an am ı y n donanım arın d s t k nm s nd g ck m r yaşanm as ı v baz ı donanım ar çn s h ç d s t k bu unm am as ı o m ak a br k t, bu durum, ür tcs o ürünü ür tm y bırak s a v ya ortadan k aybo s a b g donanım ın d s t k nm s n m üm k ün k ı ar. d

22 Lnux K u anıcı 22 D n ym s abttr k, Açık K aynak s ürücü r s ah p o an s ürücü rd n g n k dah a ydr. Yük s k s s t m güv n ğ W ndow s 9 5 s as tbarıy a h rh ang br güv n ğ s ah p d ğ dr. B nz r ş k d NT d bu k onuda çok k ötü durum dadır. Yı ar s ür n ça ışm a ardan s onra GNU/Lnux o duk ça güv n br h a u aşm ıştır v D ban bu o um u uk tan nas bn a m ak tadır. Bunun yanı s ıra D ban, güv n k s orun arını gd r n düz tm rn dağıtım a çabucak grm s h us us unda da çok s t k dr (düz t m ş pak t r g n k brk aç gün çnd pak td po arına yük nm k t dr). Tarh şunu gös t rm ştr k, 's ak anm a yo uy a güv n k ' k s ş görm m k t dr. K aynak k odun m vcudy t D ban'dak güv n ğn k am uya açık ş k d d ğ r ndr m s n v bu s ur t z ayıf güv n k m od rnn g rç k nm s n ön m k t dr. Güv n k yaz ı ım arı Brçok arının m a um u d ğ dr, ağ üz rnd n gönd r n h rş y s z v a ıcı aras ındak h rh ang br m ak n tarafından görü b r. D ban, k u anıcı arın brbr rn gönd rdk r pos ta arın m ah r m y tn s ağ ayan çok tanınır GPG (v PGP) yaz ı ım arına atpak t r ç rm k t dr. Buna av o arak s s h, s s h 'ın k uru u o duğu dğ r m ak n r güv n ş k d bağ anm anız ı s ağ ar. E b tt D ban m ük m m d ğ. E ştr rn yoğun aştığı dörta an var: APT;k uru um un baştan s ona t rtp d m s, çok u k aynak y t n ğ v dah a br çok b nz rs z öz k s unm ak tadır. Dah a caz p v k u anıcı dos tu APT arayüz r h a n g ştr m k t dr. "R vaç gör n tcarî yaz ı ım arın k s k ğ." Baz ı popü r yaz ı ım arın GNU/Lnux'da bu unm adığı o duk ça doğrudur. Bunun a br k t, s ah p program arın n y öz k rn tak t d c k ş k d tas ar anm ış v buna öz gür yaz ı ım o m a d ğ rn d k y n m uad program ar m vcuttur. W ord v Exc gb ofs program arının k s k ğ artık br s orun o m am a ıdır, z ra D ban tam am ıy a öz gür yaz ı ım 'dan m üt ş k k k ofs yaz ı ım ı ç rm k t dr: K O ffc v GNO M E O ffc. İs t nrs O p no ffc 'd D ban s ürüm ünd bu unab yor. Ç şt s ah p ofs yaz ı ım arı da m vcuttur: App xw ar (Anyw ar ), StarO ffc, H ancom O ffc, Ax n v dğ r r. V rtaban arıy a g n n r çn, D ban k popü r v rtabanı program ıy a br k t g m k t dr: m ysqlv Pos tgr SQL. Bun arın dışında SAP DB, O rac, Inform x, IBM DB2 v dğ r r d GNU/Lnux'da m vcuttur. GNU/Lnux'un gücünü v h ız a büyüy n br k u anıcı tabanına s ah p, büyük ö çüd d ğm m ş paz ar d ğ rn fark d n şrk t r arttık ça, m uh t fs ah p yaz ı ım ar da dah a faz a s ayıda g m k t dr. "Ds ct'n (D ban pak t m s s t m dpk g önyüz ü) öğr n m s z or." "GNU/Lnux'un yapı andırm as ız ordur." Bu h a n üz rnd ça ışı an br a an. D ban'ın y n pak työn tcs APT, dah a y önyüz r t m o uşturacak ş k d tas ar anm ıştır v gay t o um u ştr r a m ak tadır. Bu fad d yapı andırm a d n yor, k uru um d ğ, çoğu ns an D ban'ın k k uru um unu W ndow s 'dan dah a k o ay bu duğundan. Br çok donanım ın (yaz ıcı ar m s a) h ttp:// d rg. d

23 Lnux K u anıcı 23 dah a k o ay ayar anab m s m üm k ün o ab rd. Bunun yanıs ıra, baz ı yaz ı ım ar yapı andırm a boyunca ( n az ından yaygın ayar arda) k u anıcıya ş k d n br b tk g b rd. Bu k onu üz rnd h a n ça ışı an br a andır. "H r donanım d s t k nm yor." Öz k g rç k t n çok y n, çok s k v ya çok nadr donanım ar. Ayrıca ür tcs nn s ad c W ndow s p atform arı çn d s t k s unduğu k arm aşık "s ürücü" yaz ı ım arına bağım ı donanım ar (örn k o arak yaz ı ım m od m r). Bunun a b rab r çoğu durum da GNU/Lnux a tında ça ışab c k şd ğ r br donanım m vcuttur. Baz ı donanım ar, ür tcs donanım öz k rn gz tutm ayı s çtğnd n, d s t k nm m k t dr. Bu k onu da üz rnd h a n ça ışı an br a andır. Eğ r yuk arıda yaz ı an ar D ban'ı k u anm anız nok tas ında s z k na tm y y tm m şs şunu düşünün: düşük m a y t(n r d ys br t fon k onuşm as ı k adar), k o ay k uru um v v rm ğnz k o ay ık a k y k at ayacak g rç k çok -gör v k. D n m m nn m a y t a tından nas ık a k ab rs nz? Ç vr : D ban Türk Grubu [ h ttp://w w w.d ban-tr.org ] K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR - D EBIAN GNU/LINUX W EB S ITESI h ttp://w w w.d ban.org - D EBIAN TÜRK G RUBU S ITESI h ttp://w w w.d ban-tr.org h ttp:// d rg. G EÇM Ş Z AM AN O LUR K......as I mntond a month ago, I m workng on a fr vrson of a Mnx ookk for AT-386 computrs. It has fnay rachd th stag whr t s vn usab (though may not b dpndng on what you want), and I am wng to put out th sourcs for wdr dstrbuton. It s just vrson but I v succsfuy run bash, gcc, GNU mak, GNU sd, comprss, tc. undr t. Lnus Torvads 5 Ekm 1991 PENGUENCE S Ö Z LÜĞ Ü O SDL (O PEN S O URCE D EVELO PM ENT LAB), LINUX İŞLETIM S ISTEM ININ K URUM SAL O LCEK TE K ULLANILM ASINI SAĞ LAM AK IÇIN K URULM US O LAN K O NSO RSIYUM DUR. LINUX'UN YARATICISI LINUS TO RVALS VE S AM BA YAZ ILIM ININ YARATICISI ADREW TRIDGELL DE O SDL DE ÇALIŞM AK TADIRLAR. O SDL'IN FINASM ANI O LUŞTURAN (INTEL, TELEK O M ISE VE K O NSO RSIYUM U BILIŞIM FIRM ALARI O RACLE, H P, SIEM ENS, IBM, RED H AT, NO VELL VS..) TARAFINDAN SAĞ LANM AK TADIR. O SDL RESM I SITESI : W W W.O SDL.O RG d

24 Lnux K u anıcı 24 "Lnux, ya nız ca br ş tm s s t m ç k rd ğ proj s dr. Br Lnux dağıtım ı çok fark ı k aynak arda o uşturu an ç k rd ğ, araç arı v uygu am a yaz ı ım arını top ayarak br k t ça ışab r k rn s ağ ayan, ortak br yön tm ç rç v s br ştr n br bütündür. Sıradan k u anıcının ç k rd ğ v araç arı t k t k dnp br k t ça ışm a arını s ağ am as ı z orun u uğunu ortadan k a dırır. U us adağıtım br Lnux dağıtım ı o duğundan Lnux ç k rd ğn v nt araç arı k u anır. Ancak bu d r m y d ğ r k atarak k o ay k uru ab r v k u anı ab r h a g trr." Pardus U us aiş tm Ss t m Ça ışan CD w w w.u udag.org.tr h ttp:// d rg. d

25 Lnux K u anıcı 25 Fr fox yada "açık dünyanın" y n göz b b ğ Erh an Ek c : Lnux/Unx ş tm s s t m r v v rtabanı s s t m r g n n Erh an Ek c br b şm frm as ında Lnux ş tm s s t m üz rn ça ışm ak tadır. K nds n rh uz m.tu. du.tr pos ta adr s nd n u aşab rs nz. 9 0' ı yı arın s onu am ans ız br s avaşa s ah n o m uştu : Tarayıcı Savaş arı. Br tarafta nt rn tn k tarayıcı arından N ts cap frm as ının N ts cap Navgator s m tarayıcıs ı, dğ r yanda bu a ana dah a g ç grm ş o an v paz ar payını h ız a arttıran Int rn t Exp or r. Bu s avaşın adbr s avaş o up o m adığı tartışı adurdu, ç şt dava ar açı dı. Tartışm a arın v dava arın s onucu n o urs a o s un br g rç k vardı: Int rn texp or r s avaşı k az anm ıştı. Tarayıcıs ını Lnux dünyas ınında k u anm as ını s t y n N ts cap, tarayıcıyı Lnux uyum u h a g trd. Lnux ş tm s s t m üz rnd ça ışan k görs tarayıcı ardandı N ts cap. B k bu s b p o s a g r k Lnux s v r r s avaşın s onunu h ç b ğ nm m ş rd. Çünk ü s tandart ara uyan,fark ı p atform ara d s t k v r n br tarayıcı h r z am an dah a ön m yd. 2000' yı arın başı tarayıcı h ttp:// d rg. "2000'LI Y ILLAR IN BAŞI TAR AY ICI PAZ AR I IÇ IN D U R G U N BIR D Ö NE M D I. INTE R NE T E XPLO R E R 'IN % 9 4 LE R E VAR AN PAZ AR PAY I H E R ŞE YI AÇ IK LAM AYA YE TIYO R D U...M O Z ILLA VAK FININ FIR E FO X 1.0 S Ü R Ü M Ü NÜ D U YU R M AS I O YU NU N K U R ALLAR ININ D E Ğ IŞE CE Ğ INI G Ö S TE R IYO R D U. VE O YU NU N K U R ALLAR I D E Ğ IŞM E YE BAŞLAD I..." İnt rn tt n ücr ts z ndr m y s unu duğu h afta b ş m yon k r ndr r k büyük s ük s yapan tarayıcı, r y n h afta arda da bu yük s şn paz arı çn durgun br dön m d. d vam tt. Bu yaz ının Int rn texp or r'ın % 9 4 r yaz ı dığı s aat rd yrm varan paz ar payı h rş y fad m yona yak aşan ndr m tm y y tyordu. rak am ıy a, M oz a Vak fı'nın 2005 yı ı s onu çn k oyduğu Bu durum 2004 yı ının s onuna % 10 uk paz ar payını k adar d vam tt. 9 K as ım 2004 aşacağının da k şar t rn tarh nd M oz a Vak fının fr fox v rm ş o du. 1.0 s ürüm ünü duyurm as ı oyunun k ura arının d ğş c ğn P k bu başarıyı n y borç u gös t ryordu. V oyunun k ura arı Fr fox?standart ara d ğşm y baş adı... uym as ının, d

26 Lnux K u anıcı 26 açık k aynak k od u o m as ının, nt rn tt g z nty z vk h a n g trm s nn v rak p rn k ıyas a dah a güv n g z nty o anak v rm s nn yanı s ıra g rç k t n çok g şm ş öz k r s ah p o m as ı da cabas ı. G n bu güz v başarı ı tarayıcının öz k rn b rab r bak a ım. Çok u p atform d s t ğ M oz a Fr fox, s ad c b r br p atform da ça ışab n, h m k u anıcıyı h m d k urum arı b r br ş tm s s t m n bağım ı k ı an tarayıcı arın ak s n çok u p atform d s t ğn s ah ptr. M oz a Fr fox, Lnux, M S W ndow s v M ac O S X ş tm s s t m rn d s t k v rm k t dr. S k m Taram a (Tabb d Brow s ng öz ğ) Pop-up K ontro ü İnt rn tt g z nrk n can s ık ıcı o ay ardan br d br çok s t nn pop-up ar r k am ar vb. ç rğ gös t rm s dr. H atta baz n durum öy br h aa ır k br pop-up p nc r s n k apatayım d rk n br bak ars ınız h r y r bu p nc r ck rd n do m uş. M oz a Fr fox tarayıcıs ı g şm ş br pop-up k ontro ü bz r bu d rtt n k urtarıyor. İs t m dğnz h çbr pop-up görüntü nm z. Yn pop-up k ontroöz ğ s t dğnz s t r çn bu öz ğ tk s z k ı ab rs nz. M oz a Fr fox'un d y ç r z r h rk s n ağz ına ayık tır. İ ndrm Yön tcs İnt rn tt ndr n h r dos ya çn ayrı br p nc r açm ak y rn tüm ndrm ş m rn v s ür rn t k br p nc r a tında top ayan fr fox ndrm yön tcs h m ndrm ş m rnn yön tm h m d ndr n dos ya ara rşm çok k o ay v z vk br h a g yor. R s m Yön tcs Ağ bağ antınız yavaş v s z n rşm nz g r k n br s t r s m r yüz ünd n g ç yük nyor. M oz a Fr fox k u anıyors anız çöz üm bas t. R s m yön tcs. R s m Yön tcs h ang s t rn r s m rnn yük n c ğ h ang rnn yük nm y c ğn s ç b yors unuz. Ek nt v T m a D s t ğ Bu öz k bak m ak s t dğnz h r s t çn ayrı br tarayıcı p nc r s açm a d rdnd n k urtu uyors unuz. H r s t çn ayrı br tarayıcı p nc r s açm ak y rn br çok s t y t k br tarayıcı p nc r s açarak u aşab m y s ağ ayan s k m öz ğ, k u anım h ız ını artırırk n aynı z am anda g z m k t o duğunuz s t r h ak m y tnz d n üs tü düz y çık arm ak tadır. h ttp:// d rg. M oz a Fr fox k nt v t m a ar g nş y b r v s z çok öz şm ş ş m r Ç r z Yön tcs çn g r k araç arı s unab r. Ek nt v t m a ar çn araç ar Ç r z yön tcs s z n m nüs ünd n g y r r b gs ayarınız a h ang s t rn brk aç tık am ay a u aşab r v ç r z bırak ab c k rn, dğnz öz k r v h ang rnn bırak am ayacak arını d t m a arı ndr b rs nz. s ç b yors unuz. Ayrıca b rt m m ş h rh ang br s t İnt rn taraştırm a şrk t rnn ç r z bırak m ak s t dğnd arı araştırm a ar M oz a tarayıcının s z danışm as ını da yaptık Fr fox k u anım oranının s ağ ayab rs nz. d

27 Lnux K u anıcı 27 h ız a arttığını gös t ryor. Yak aşık % 6 ık br orana k buçuk ay ık br s ür d u aşm as ı yads ınam az br başarı. Açık k aynak k od u, güv n v h ız ı o an bu tarayıcı adından çok s öz ttryor v r y n dön m rd d ttr c k. N d n Apach W b Sunucus unun s unucu tarafında yak a adığı başarıyı Fr fox s t m c tarafında yak a ayam as ın?b n br ng gör m yorum, ya s z? Fr fox k yf g z nt r... Erh an Ek c [ rh uz m.tu. du.tr] K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR - M O Z ILLA VAK FI h ttp://w w w.m oz a.org PENGUENCE "SCRIBUS" NEDIR? S CRIBUS, AÇIK K AYNAK K O DLU M ASAÜSTÜ YAYIN ARACIDIR. UYGULAM ASI O LAN S CRIBUS BIR K DE YAZ ILIM ININ SO N GÜNCEL SÜRÜM Ü DIR. - M O Z ILLA FIREFO X h ttp://w w w.fr fox.com S CRIBUS ILE ESTETIK DUYURU M ETINLERI, DERGILER VEYA BRO ŞÜRLER H AZ IRLAYABILIRSINIZ - M oz a Türk y h ttp://w w w.m oz a.org.tr S VG.H AZ IRLADIĞ INIZ DO K ÜM ANI PDF, E PS, TEXT VEYA FO RM ATLARINDA IH RAÇ EDEBILM ENIZ E O LANAK SAĞ LAYAN YAZ ILIM AYNI Z AM ANDA CSV, H TM L, O PENO FFICE.O RG VE TEXT DO SYALARINI DA ITH AL EDEBILM EK TEDIR. AÇIK K AYNAK G PL LISANSI ILE DAĞ ITILAN S CRIBUS ILE ILGILI DETAYLI BILGIYE W W W.SCRIBUS.NET ADRESINDEN ULAŞABILIRSINIZ. PENGUENCE h ttp:// d rg. K O DLU VE YAZ ILIM I DERGISI S CRIBUS YAZ ILIM I K ULLANILARAK H AZ IRLANM IŞTIR. d

28 Lnux K u anıcı 28 Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü D vrm Gündüz : Uz un yı ardır açık k aynak k od u yaz ı ım ar g n n D vrm Gündüz, dah a çok Pos tgr SQLüz rn yaptığı ça ışm a ar tanınm ak tadır. TDM frm as ında ça ışm ak ta v Pos tgr SQLtak ım ında w b grubu üy s v g ştrc o arak ça ışm a ar yapm ak tadır. "A Ç IK K AY NAK D Ü NYAS ININ E N G E LIŞM IŞ VE R ITABANI S U NU CU S U O LAN PO S TG R E S Q L VE R ITABANI S U NU CU S U 'NU N 7.5 O LAR AK BAŞLAYAN G E LIŞTIR M E M ACE R AS I G E R E K G E LIŞTIR ICILE R IN, G E R E K S E K U LLANICILAR IN O R TAK K AR AR I ILE 8.0 S Ü R Ü M NU M AR AS I ILE D E VAM E D IYO R. 19 O CAK 'TA 8.0 S Ü R Ü M Ü Ç IK AN VE R ITABANI S U NU CU S U NU N BU YE NI S Ü R Ü M Ü ILE NE LE R G E TIR D IĞ INI BU YAZ ID A BU LABILIR S INIZ " Dünyanın n g şm ş açık k aynak k od u v rtabanı s unucus unun y n s ürüm ü duyuru du. Açık k aynak dünyas ının n g şm ş v rtabanı s unucus u o an Pos tgr SQLV rtabanı Sunucus u'nun 7.5 o arak baş ayan g ştrm m ac ras ı g r k g ştrc rn, g r k s k u anıcı arın ortak k ararı 8.0 s ürüm num aras ı d vam dyor. 19 O cak 'ta 8.0 s ürüm ü çık an v rtabanı s unucus unun bu y n s ürüm ü n r g trdğn bu yaz ıda bu ab rs nz. Tab s pac s Tab s pac k avram ı v rtabanı yön tc r çn y n d ğ. Pos tgr SQL'd tab s pac ' r, v rtabanı yön tc rnn v rtabanı n s n r çn fark ı s ak am a y r r b rtm rn o anak s ağ ar. h ttp:// d rg. Tab s pac k u anı dığında, v rtabanı yön tcs Pos tgr SQLk uru um unun ds k üz rnd k yapıs ını k ontro d b r. Bunun brçok yararı bu unm ak tadır. Bun ardan k, ğ r Pos tgr SQL k uru um unu g rç k ştrdğnz ds k bö üm ünd y r k a m adıys a v m antık s aya da dğ r yo ar a bu a an büyütü m yors a, fark ı v uygun büyük ük t br ds k bö üm ü üz rnd br tab s pac yaratı ır v s s t m y nd n yapı andırı ana k adar bu tab s pac üz rnd ş m r d vam ttr r. Dğ r br k onu da şudur: Tab s pac ' r v rtabanı yön tcs n v rtabanı n s n rnn k u anım durum arına gör v r y r şm rn düz n m m k anı v rr. Ö rn ğn, çok s ık k u anı an br nd k s çok h ız ı v s oruns uz ça ışan br ds k y r ştr b r. B nz r ş k d, arşv nm ş b g s ak ayan, çok s yr k k u anı an v başarım ın p k ön m o m adığı tab o ar da dah a yavaş br ds k y r ştr b r. V rtaban arı, ş m a ar, tab o ar, nd k s r v s q u nc ' r tab s pac ' r çn y r ştr b r r. d

29 Lnux K u anıcı 29 Bunu yapm ak çn o tab s pac üz rnd CREATE z n o an k u anıcı g k om uta tab s pac adını br param tr o arak v rm dr. Aşağıdak örn k, junor tab s pac ' çnd br tab o yaratm ayı gös t rm k t dr: s pcnam s pcow n r s pc ocaton s pcac pg_ d fau t pg_ g oba junor /pgs q 2/junor_ tb s pac CREATE TABLE tdm ( nt) TABLESPACE junor; Br tab s pac 'n nas ıyaratı acağını aşağıdak örn k d açık ayab rz. Ö nc k, y n tab s pac 'n y r a acağı dz n yarata ım : d vrm pgs q ]# m k dr /pgs q 2/junor_ tb s pac Buradak _ tb s pac tam am n s çm s dr, b n o dz nn n o duğunu k bak ışta gör b m k çn böy br s m ndrm yaptım. Şm d d g r k z n r v r m : Artık tab om uz u y n tab s pac çnd yaratab rz : t m p at 1=# CREATE TABLE tdm (a nt) TABLESPACE junor; CREATE TABLE t m p at 1=# SELECT s ch m anam,tab nam,tab s pac FRO M pg_ tab s W H ERE tab nam ='tdm '; ch m anam tab nam tab s pac pub c tdm junor d vrm pgs q ]# ch ow n pgs q 80: /pgs q 2/junor_ tb s pac -R B nz r ş k d br nd k s d yarata ım : Buradak pgs q 80, b nm Pos tgr SQL' d r dğm v ça ıştırdığım k u anıcı. H r s s t m d fark ı o ab r. G n d pos tgr s t rch d r. t m p at 1=# CREATE INDEX a_ dx O N tdm USING btr (a) TABLESPACE junor; CREATE INDEX Şm d pgs q 80 k u anıcıs ı o a ım v v rtabanına bağ ana ım : Tüm tab s pac ' rn s m bo k nk r $PGDATA/pg_ tb s pac dz nnd tutu ur. d vrm pgs q ]# s u - pgs q 80 [pgs q d vrm pgs q 80]$/us r/ oca /pgs q /bn/ps q t m p at 1 Sav ponts W com to ps q 8.0d v, th Pos tgr SQLnt ractv t rm na.... t m p at 1=# CREATE TABLESPACE junor LO CATIO N '/pgs q 2/junor_ tb s pac '; CREATE TABLESPACE Sav pontk avram ı Pos tgr SQL'n y n s ürüm ünün br başk a ön m öz ğdr. SAVEPO INT fad s, br trans acton s av pont' ad andırır. Böy c çç trans acton k u anab r, b r br s av pont' g r dön b rs nz. Br örn k açık aya ım : t m p at 1=# SELECT * from pg_ tab s pac ; h ttp:// d rg. d

30 Lnux K u anıcı 30 Pont-In-Tm -R cov ry (PITR) Pont-In-Tm -R cov ry, on n y d k (back up) a ınm as ını s ağ ayan v s s t m n göçm s durum unda b v rtabanının k urtarı m as ını s ağ ayan br s s t m dr. Ö z k büyük v rtaban arının y d k rnn a ınm as ı uz un br ş m dr. PITR s ay s nd s ad c trans acton og arı y d k n c ğnd n bu ş m çok k ıs a s ür c k tr. Böy c y d k m m a y t r d düş c k tr. PITR g b g r Pos tgr SQLM anua 'ında bu ab rs nz. Y d k a m a ş m n baş am a v y d k a m a ş m n btrm k çn g r k n k om ut arı a ttak ufak r s m d gör b rs nz : DoğaW n32 portu 19 O cak 2005't çık an Pos tgr SQL'n 8.0 s ürüm ünd brçok y n öz ğn yanı s ıra doğa W n32 d s t ğ d bu unm ak tadır. D vrm Gündüz Pos tgr SQL.org K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR - PO STGRE SQLPRO JESI S ITESI h ttp://w w w.pos tgr s q.org - PO STGRE SQLYERELLEŞTIRM E S ITESI h ttp://s ourc forg.n t/proj cts /pgs q turk c h ttp:// d rg. d

31 Lnux K u anıcı 31 M oz a Th und rbrd E-pos ta İ s t m cs w w w.m oz a.org/products /th und rbrd h ttp:// d rg. d

32 Lnux K u anıcı 32 K om uts atırıv k abuk - 1 E rh an E k c : Lnu x/u nx ş tm s s t m r v v rtab anı s s t m r g n n E rh an E k c b r b şm frm as ında Lnu x ş tm s s t m ü z rn ça ışm ak tadır. K nds n rh u z m.tu. du.tr pos ta adr s nd n u aşab rs nz. Bu d rs m z d nc y c ğm z k avram ar; "K ULLANICININ VERDIĞ I K O M UTLARIN IŞLENM ESI SIRASINDA YA K ABUK BU IŞLEM E IŞLEM INI K ENDI YAPAR YA DA ILGILI BIR ARACA VEYA DO Ğ RUDAN ÇEK IRDEĞ E BU IŞI YAPM ASINI SÖ YLER. O LUŞAN SO NUCU ALIR, BIÇIM LENDIRIR VE GERI DÖ NDÜRÜR. K ABUK PRO GRAM ININ YETENEK LERI BUNUNLA SINIRLI DEĞ ILDIR. K O M UT YO RUM LAM ANIN DIŞINDA GIRIŞ /ÇIK IŞ YÖ NLENDIRM E, BO RULAM A VE TEM EL PRO GRAM LAM A YETENEK LERINE DE SAH IPTIR." Lnux k om uts atırı, nam -ı dğ r k ons o. K m r çn h çbr z am an k u anı m ak s t nm y c k 'k ara k ran', k m r çns vaz g ç m z m cra. K m k arşı aştığında t r r, k m s o o m adan yapam az. Lnux k om uts atırı (k ıs aca k ons o o arak anı acak tır) grafk arabrm program ara v s s t m r a ışm ış o an k u anıcı ar çn z or v k arm aşık o arak görü s d br s s t m yön tcs nn vaz g ç m z aracıdır. GNU/Lnux ş tm s s t m nn bz r s unduğu m k an ardan n y ş k d fayda anab m m z çn k ons o k u anm ayı b m m z g rç k t n çok ön m dr. İşt bu yaz ım ız da bu 'm cra' yı nas ı k u anacağım ız ı öğr n c ğz. G n d rs m z baş aya ım. h ttp:// d rg. * K abuk program ı * Yo(path ) * Standartgrş /StandartÇık ış Bu d rs m z d gör c ğm z ş m r; * GNU/Lnux ş tm s s t m nd k abuk program arı * StandartGrş v çık ışı yön ndrm k K abuk Lnux ş tm s s t m nd k abuk program ı dğ r brçok ş tm s s t m nd o duğu gb br k om ut yorum ayıcıs ıdır. İş tm s s t m k u anıcı aras ında y ra an br k atm an gb düşünü b r. K u anıcı s s t m o an şk s n bu k atm anı k u anarak s ürdürür. K abuk k u anıcının v rdğ k om ut arı a ır, bun arı ş r v o uşan s onucu düz gün br ş k d bçm ndr r k g r döndürür. K u anıcının v rdğ k om ut arın ş nm s s ıras ında ya k abuk bu ş m ş m n k nd yapar ya da g br araca v ya doğrudan ç k rd ğ bu ş yapm as ını s öy r. O uşan s onucu a ır, bçm ndrr v g r döndürür. K abuk program ının y t n k r bunun a s ınır ı d ğ dr. K om utyorum am anın dışında grş/çık ış yön ndrm, boru am a v t m program am a y t n k rn d s ah ptr. Unx v GNU/Lnux ş tm s s t m rnd k u anı an br çok k abuk program ı m vcuttur. Bun ar s h (Bourn Sh ), k s h (k orn s h ), z s h (Th Z Sh ) d

33 Lnux K u anıcı 33 v bas h (Bourn Agan Sh ) dr. Sh k abuk program ı Unx ş tm s s t m rnd bu unan n s k k abuk program arından brdr. k s h s s h k abuğundan öz k o arak dah a y t n k v s n k tr. Bas h k abuk program ı s brçok GNU/Lnux dağıtım ı çn 'd -facto' k abuk program ıdır. Bz rd bu k öş d bu k abuk program ını k u anacağız. K abuk program ı k u anıcı s s t m grş yaptığı anda k ça ıştırı an program dır. K u anıcının s s t m d vars ayı an o arak h ang k abuk program ı ça ışacağı / tc/pas s w d dos yas ında b rt m ştr. ga o:x:1001:0:erh an Ek c,,,:/h om / rh an:/bn/bas h Yuk arıda görü düğü gb s s t m d bu unan ga o k u anıcıs ı çn vars ayı an k abuk program ı bas h k abuğudur. Br s s t m d g ç r o ab c k k abuk program arının s t s / tc/s h s dos yas ında m vcuttur. [ga oca h os t] # cat/ tc/s h s # / tc/s h s : va d ogn s h s /bn/cs h /bn/s h /bn/k s h /bn/bas h /bn/rbas h /bn/z s h K ons ok u anı arak br k om utgr dğ z am an k abuk program ının k yapacağı ş m bu k om utun k nd çnd (k abuk ) varo an br k om ut m u yok s a doğrudan s s t m d k başk a br program ı gös t r n br k om utm u?o duğunu an am ak tır. Eğ r b rt n k om utk abuk program ının k nds nd varo an br k om uts g r k ş m r yapar v s onucu g r döndürür. Eğ r k om utdışs abr k om uts g program ı ça ıştırır, program dan dön n s onucu a ır v bçm ndr r k g r döndürür. h ttp:// d rg. [ga o:/h om / rh an] # cd Yuk arıda k u anı an 'cd' k om utu dışs abr k om utd ğ dr. K abuk program ının k nds nd o an br k om uttur. (cd k om utu dz n d ğştrm k çn k u anı an br k om uttur. Param tr o arak gtm k s t dğnz dz n b rtm nz y t r dr.) [ga o:/h om / rh an] # s a.out bas h 01 bas h.s h cppgtk d n.c gtk java ' s ' k om utu s dışs abr k om uttur. Bu yüz d n k abuk ta s k om utu v r dğ z am an bas h k abuğu önc k k nd k om utu o up o m adığına bak tı. Dışs abr k om uto duğunu an ayınca(/bn/ s program ı) g program ı ça ıştırıp, s onucu a ıp g r döndürdü. ( s k om utu çnd bu unu an dz nd k dos ya v dz n r s t m k çn k u anı ır. Param tr o arak s t nm k s t n n dos ya v ya dz n b rt b r.) [ga o:/h om / rh an] # s - tota5 -rw xrw xrw x 1 ga o us rs :04 a.out -rw xr-xr-x 1 root root 212 drw xr-xr-x 3 ga o us rs :17 bas h 01 -rw xrw xrw x 1 ga o us rs :18 bas h 2.s h -rw xrw xrw x 1 ga o us rs :01 bas h.s h :05 aw k.aw k Yuk arıda görü düğü gb k om ut ara ops yon arda v rm k m üm k ündür. G n d k om ut ara ops yon v r rk n k om utadından s onra br boş uk bırak ı ır v - v ya - - ops yon b rt r. Ö rn ğm z d s k om utuna - ops yonu v r m ştr. Bu s t m y uz un ( ong) bçm nd yap d m k tr. [ga o:/h om / rh an] # s -book m ark s.h tm -rw x ga o us rs :09 book m ark s.h tm d

34 Lnux K u anıcı 34 Yn yuk arıda görü düğü gb k om ut ara ops yon arın yanında ayrıca argüm an da v r b r. pucu: K om uts atırında norm a d t k br k om ut b rt r. Eğ r aynı s atırda brd n faz a k om ut yaz ı acak s a k om ut ar brbrnd n ;(nok ta ı vrgü ) k arak t r ayrı m a ıdır. [ga o:/h om / rh an] # s ;dat a.out bas h 01 bas h.s h cppgtk d n.c gtk Tu D c 7 23:01:25 EET 2004 java Görü düğü gb s v dat k om utu aynı s atırda ara arına nok ta ı vrgük oyu arak k u anı m ıştır. Ö nc s k om utu ça ıştırı acak, o uşan çık tı k rana bas ı acak, ardından dat k om utu ça ıştırı ıp s onucu k rana bas ı acak tır. pucu: K om uts atırında br k om utun çık tıs ını dğ r br k om uta grd o arak v rm k çn k om ut ar aras ında (boru pp ) k arak t r k u anı ır. [ga o:/h om / rh an] # catbo um 2.txt m or catk om utu argüm an o arak k nds n v r n dos yanın ç rğn s tandartçık ışa ( k rana) bas ar. m or k om utu s s ayfa s ayfa görüntü m yapm ak çn k u anı ır. Bu k k om utaynı s atırda ara arına (boru pp ) k arak t r k onu arak k u anı m ıştır. Bu durum da catk om utunun çık tıs ı o an bo um 2.txtdos yas ının ç rğ m or k om utuna grd o arak ak tarı acak tır. Böy c bo um 2.txtdos yas ının ç rğ k rana s ayfa s ayfa g c k tr. StandartGrd /StandartÇık tı/standarth ata Lnux k om uts atırında br k om utça ıştırı dığı z am an o uşan çık tı vars ayı an o arak çık ış brm n yön ndr r. G n k bu çık ış brm bağ ı bu unan k ons o k ranıdır. h ttp:// d rg. [ga o:/h om / rh an] # s a.out bas h 01 bas h.s h cppgtk d n.c gtk java Görü düğü gb ' s ' k om utu s onucu o uşan çık tı k rana bas ı m ıştır(s tandartçık tı brm n ). K om ut ar g n k gör v rn y rn g trm k v yapacak arı ş m uygu am ak çn br grd s t r r. Bu s tandartgrd o arak ad andırı ır. Standartgrd param tr b rt b dğ gb doğrudan k avy aracı ığıy a da v r b r. [ga o:/h om / rh an] # catyaz.txt Yuk arıdak fad d 'cat' k om utu çn s tandartgrd param tr o arak v r m ştr. Bu k om uts onucu yaz.txtdos yas ının ç rğ s tandartçık tıya gönd r c k tr. Standartçık tı çn öz br gös t rm yapı m adığı çn s tandartçık tı o arak k ran k u anı acak v yaz.txtdos yas ının ç rğ k rana bas ı acak tır. Baz ı durum arda k om ut ar s t n n ş m g rç k ştr m yp k u anıcıya br h ata m s ajı döndürür r. Bu s 's tandarth ata' dır. Vars ayı an o arak s tandarth ata m s aj arı s tandartçık tı aynı y r yön ndr r r. (Ek rana) İs t n dğ durum arda s tandatgrd /s tandart çık tı v s tandarth ata s t n n y r yön ndr b r. Bu ş m çn baz ı op ratör r k u anı ır. M s a ' s ' k om utu s onucu o uşan çık tıyı k rana bas m ayıp bunu br dos yaya yön ndr m. [ga o:/h om / rh an] # s > /tm p/ s.out [ga o:/h om / rh an] # Görü düğü gb s k om utunun çık tıs ını yön ndrm k çn '>' op ratörünü k u andık. Böy c ' s ' k om utu s onucu o uşan çık tı k rana d ğd bz m b rtğm z /tm p/ s.outdos yas ına yön nd. '>' op ratörünü k u anarak d

35 Lnux K u anıcı 35 k u anarak 's tandartçık tı' brm n d ğştrm ş o duk. '>' op atörü s tandartçık tıyı br aygıta, br dos yaya v ya bz m s t dğm z başk a br y r yön ndr b yoruz. Dos yaya yön ndrm yapı ırk n ğ r b rt n dos ya yok s a(dah a önc d n yaratı m am ış s ) bu dos ya yaratı ır v o uşan çık tı çn yaz ı ır. Eğ r bu dos ya dah a önc d n var s çnd k v r s nr v o uşan çık tı çn yaz ı ır. P k bz çık tı arım ız ı aynı dos yaya yön ndrm k s tyor v dah a önc k v r rm z n s nm s n s t m yors ak n o acak? Bu durum da çöz üm '>' op ratörünü k u anm ak y rn '>>' op ratörünü k u anm ak. '>>' op ratörü k m (app nd) an am ında k u anı ır. '>>' op ratörü k u anı dığı z am an ğ r b rt n dos ya yok s yaratı ır v v r r çn yaz ı ır. Eğ r b rt n dos ya var s o uşan çık tı dos yanın s onuna k nr. Bu durum da önc d n var o an v r r '>' op ratöründ k gb s nm z. O uşan v r dos ya s onuna k nr. [ga o:/h om / rh an] # s >> /tm p/ s.out [ga o:/h om / rh an] # G n d k arm aşık yön ndrm ş m r yapı ırk n grd/çık tı v h ata b rtm r çn br tak ım s ayı ar k u anı ır. * StandartGrd --> 0 * StandartÇık tı --> 1 * StandartH ata --> 2 Bu gös t rm r g n d aynı s atırda h m h ata h m d s tandartçık tıyı yön ndrm k çn t rch d r. [ga o:/h om / rh an] # cat< dos ya.txt> ck th ata.txt2>& 1 Yuk arıdak ş m d 'cat' k om utu s tandartgrdy 'dos ya.txt' dos yas ından a ır. Bu ş m s onucu o uşacak çık tı v h ata ar s 'ck th ata.txt' dos yas ına yön ndr r. [ga o:/h om / rh an] # cat dos ya.txt2> h ata.txt ' s ' k om utu s onucu o uşan v r r /tm p/ s.out dos yas ının s onuna k n c k tr. (dah a önc k v r r s nm d n!) Yuk arıdak ş m d 'cat' k om utu 'dos ya.txt' dos yas ının ç rğn k rana bas ar. Bu ş m s onucu o uşacak h ata ar s 'h ata.txt' dos yas ına yön ndr r. Standartgrş b rtm k çn s '<' op ratörü k u anı ır. Yo (path ) : [ga o:/h om / rh an] # cat< dos ya.txt StandartGrd örn ğçn dos ya Bu t s tdos yas ıdır... [ga o:/h om / rh an] # Yuk arıda görü düğü gb 'cat' k om utuna grdy n r d n a acağı '<' op ratörü b rt m ştr. Norm a d 'cat' k om utu grdy s tandartgrd brm rnd n(k avy ) a ır. Bz burada bu ş yş '<' op ratörü k u anarak d ğştryoruz v grdy 'dos ya.txt' dos yas ından a m as ını s öy üyoruz. h ttp:// d rg. Yo (path ) br dos yanın s s t m üz rnd bu unduğu y rn b rt m s dr. Bu b rtm k yo a yapı ab r. Ya k s n o arak b rt r yada gör c o arak. Eğ r br yob rt rk n başında '/' gös t r m şs bu b rtm k s n/m ut ak (abs o ut ) b rtm dr. /bn/bas h - K s n b rtm Eğ r br yob rt rk n başında /yok s a bu b rtm gör c dr(r atv ). d

36 Lnux K u anıcı 36 [ga o:/h om / rh [ga o:/h om / rh [ga o:/h om / rh [ga o:/h om / rh b rtm ) an] # cat /tm p/ s.out (K s n b rtm ) an] # cat s.out(gör c b rtm ) an] # cat../ s.out(gör c b rtm ) an] # catdr1/dr2/dos ya.txt(gör c PENGUENCE "SSH " NEDIR? AĞ ÜZ ERINDE YER ALAN BIR BILGISAYARDAN BAŞK A BIR BILGISAYARA TELNET, RLO GIN VEYA FTP GIBI PRO GRAM LAR K ULLANILARAK BAĞ LANILM ASI GÜVENLIK SEBEBIYLE TAVSIYE Burada br nok taya d ğnm k t fayda var. Ss t m üz rnd boş br dz n yarata ım : EDILM EZ. Ç ÜNK Ü BU VB. PRO GRAM LAR K ULLANICI ADI VE PARO LASI ILE TÜM BAĞ LANTI VERILERINI AĞ ÜZ ERINDEN ŞIFRELEM EDEN [ga o:/h om / rh an] # m k dr dz n1 [ga o:/h om / rh an] # cd dz n1 [ga o:/h om / rh an/dz n1] # s - a dw xr-xr-x 2 ga o root :40. drw xr-xr-x 84 ga o root :40.. (ENCRYPT ETM EDEN) AK TARIRLAR. BU DURUM DA AĞ ÜZ ERINDE BULUNAN K Ö TÜ NIYETLI BIRININ BU VERILERE ULAŞM ASI K AÇINILM AZ DIR. BUNUN IÇIN AĞ ÜZ ERINDEN PAK ETLERI DINLEYEN VE BU PAK ETLERI YAK ALAYAN BASIT BIR PRO GRAM K ULLANILM ASI ( K I BU TÜR Görü düğü gb bu dz n grp ' s - a' k om utunu ça ıştırdığım ız z am an k dz n görüyoruz : '.' v '..'. As ında bun ar g rç k t br r dz n d ğ rdr. '.' fad s o an çnd bu unu an dz n gös t r n br y r m dr. '..' s br üs tdz n gös t r n br y r m dr. G n k br yo (path ) fad s çnd '.' v '..' fad nn başında y r a ıyors a bu b rtm gör c br b rtm dr. PRO GRAM LARA ULAŞM AK ÇO K K O LAYDIR ) YETERLIDIR. İ ŞTE BU SEBEPLE BU GÜVENLIK Z AAFINI O RTADAN K ALDIRACAK AYNI Z AM ANDA BENZ ER H IZ M ETLERI DEVAM ETTIRECEK ÇÖ Z ÜM S SH DIR. S SH AÇIK H ALIYLE ELL, TELNET VE RLO GIN PRO GRAM LARININ YERINI ALAN VE GÜVENILM EYEN M AK INELER ARASINDA ŞIFRELENM IŞ VERI ILETIŞIM I SAĞ LAYAN BIR PRO GRAM DIR. Lnux 101 k öş m z d g c k s ayıda k a dığım ız y rd n d vam d c ğz. S ECURE S H S SH K ULLANILARAK UZ AK TAK I BIR M AK INAYA BAĞ LANABILM EK IÇIN Ö NCELIK LE BAĞ LANAN M AK INA UZ AK TAK I SUNUCUYA K IM LIĞ INI ISPAT ETM EK Z O RUNDADIR. İ SPAT IŞLEM I K ULLANILAN PRO TO K O LE BAĞ LI O LARAK Erh an Ek c [ rh uz m.tu. du.tr ] DEĞ IŞIK ŞEK ILLERDE YAPILABILM EK TEDIR. S SH K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR PRO GRAM I YARDIM IYLA UZ AK TAK I BIR M AK INAYA BAĞ LANILDIĞ I Z AM AN BIR TAK IM AYARLAR YAPILARAK IK I M AK INA ARASINDA ŞIFRE :: LINUX D O K ÜM ANTASYO N PRO JESI (INGILIZ CE ) H TTP://W W W.TLDP.O RG DAH I SO RULM ADAN BAĞ LANTI K URULABILM ESI :: LK D S EM INER S UNUM LARI H TTP://SEM INER.LINUX.O RG.TR /BELGELER / SSH :: BELGELER ARŞIVI H TTP://W W W.BELGELER.O RG h ttp:// d rg. M ÜM K ÜN O LABILM EK TEDIR. BAĞ LANTISI YAPILDIĞ I Z AM AN K IM LIK DENETIM I ÇEŞITLI ALGO RITM ALAR K ULLANILARAK (RSA,DSA VS.) GERÇEK LEŞTIRILIR. PUBLIC K EY /PRIVATE K EY O LUŞUM U /DEĞ IŞIM I BU GÜVENLIĞ IN TEM EL BILEŞENLERINDENDIR. d

37 Lnux K u anıcı 37 Lnus Torva ds H ak k ında Erh an Ek c : Lnux/Unx ş tm s s t m r v v rtabanı s s t m r g n n Erh an Ek c br b şm frm as ında Lnux ş tm s s t m üz rn ça ışm ak tadır. K nds n rh uz m.tu. du.tr pos ta adr s nd n u aşab rs nz. Lnus Torva ds s m h m n h m n Lnux ş tm s s t m öz d ş şm ş br s m. Lnux'dan bah s d nhr yaz ıda adını görm k m üm k ün. G n k Lnux ş tm s s t m n yaz an adam o arak tanım anm as ına rağm n bz c bu tanım p k uygun d ğ. En az ından Lnux ş tm s s t m nn bugünk ü h a n g m s nd m ğ g ç n bn rc açık k aynak gönü üs ü ns an o duğunu unutm am ak g r k. O n ar o m as aydı Lnus t k başına Lnux'u bugünk ü h a n g tr b r m yd? Lnux'un tarh n dar ok uduğum uz h r yaz ıda Lnus 'un br d rs proj s o arak Lnux'u yaz m aya baş adığını, dah a s onra k aynak k od arını açarak ns an arı k odu nc m y v g ştrm y dav t ttğn b yoruz. Burada da bun ardan p k bah s d c k d ğ z :) Bz braz o ayın s os ya m agaz n tarafına bak a ım d dk. h ttp:// d rg. "O NU AY D A Y ILD A BIR G AZ E TE YE VE R D IĞ I R Ö PO R TAJ VE YA BIR INTE R NE T S IS TE S ININ S O R U LAR INA VE R D IĞ I YANITLAR ILE GÖ RÜRÜZ. EĞ ER BIR AZ LINU X Ç E K IR D E Ğ I H ABE R G R U BU NU TAK IP E D IYO R S ANIZ BIR AZ D AH A ŞANS LIS INIZ.O NU N R U TIN Ç E K IR D E K K O NU LAR ININ YANIND A BAZ E N INTE L FIR M AS I H AK K IND A S Ö Y LE D IK LE R INI D E O K U YO R O LABILIR S INIZ." Lnus Torva ds. ünv rs t yı arında br d rs proj s ç rç v s nd Lnux ş tm s s t m n yaz m aya baş am ıştır. (h ım m. H an bundan bah s tm y c k tk :)) yı ında yaz m aya baş adığı ş tm s s t m ç k rd ğ dünyanın dörtbr yanındak g ştrc rn k atk ıs ıy a gd r k g şm ş v bugünk ü durum una u aşm ıştır. Lnus m nx ş tm s s t m n k u anırk n (k o dön m d öğr nm am aç ı k u anı an br Unx tür vdr.) bu ş tm s s t m nd n s n np(onun k s k rn görüp) Lnux'u yaz m aya baş adığı s öy nm k t dr. Bu s ür çt m nx ş tm s s t m v Andr a Tan nbau'un ş tm s s t m r g yaz ı arından da az am ö çüd fayda anan Lnus 'un, a tı ay br odaya k apanıp öy c ça ıştığı v a s n ndş ndrdğ d s öy nm k t dr. d

38 Lnux K u anıcı 38 Ünv rs t ğtm n Fn andya'da H s nk Ünv rs t s 'nd B gs ayar M üh nds ğ bö üm ünd tam am am ıştır. K IM LIK K ök n o arak Fn andya İs v ç' rnd ndr. A s Fn andya'ya yüz rc yı önc y r şm ştr. (Fn andya nüfus unun % 6 s ı İs v ç k ök n dr v İs v çc Fn andya'nın k r s m d nd n brdr.) yı ına k adar H s nk 'd yaşayan Lnus yı ında H s nk 'd n Santa C ara'ya(abd) taşınm ıştır. Bu dön m d Trans m ta frm as ında ça ışm ıştır yı ına k adar Santa C ara'da yaşayan Lnus, 2000 yı ında Ca forna'nın San Jos bö g s n taşınm ıştır. Aynı dön m d Trans m ta frm as ından ayrı ıp O SDL (O p n Sourc D v opm nt Lab) büny s nd Lnux İş tm s s t m nn g ştr m s çn O SDL' k atı m ıştır yı ı orta arında Port and'a taşınan Lnus, taşınm a s b bn Port and'ın Ca forna k ıyas andığında dah a k üçük v yaşanı ab r br y r o m as ı o arak açık am ış o m as ına rağm n, Port and'ın Fn andya'ya b nz m s nn d br tk n o duğu s öy nm k t dr. h ttp:// d rg. Adı : Lnus Soyadı : Torva ds Doğum Y r : H s nk /Fn andya Doğum Tarh : 28 Ara ık M d n H a : Ev Ö ğr nm Durum u : Ünv rs t M s ğ Foto : Gary W agn r, : B gs ayar M üh. K ş k o arak p k önp anda y ra m ayan, orta ık ta görünm k t n h oş anm ayan Lnus, dünyanın ç şt bö g rnd düz n n n açık k aynak tk n k rn d dav t d m s n rağm n p k k atı m az. O nu ayda yı da br gaz t y v rdğ röportajv ya br nt rn t s s t s nn s oru arına v rdğ yanıt ar görürüz. Eğ r braz nux ç k rd ğ h ab r grubunu tak p dyors anız braz dah a şans ıs ınız.o nun rutn ç k rd k k onu arının yanında baz n nt frm as ı h ak k ında s öy dk rn d ok uyor o ab rs nz. H a n O SDL(O p n Sourc D v opm ntlab.) büny s nd Lnux ş tm s s t m n g ştrm y d vam d n Lnus Torva ds 'a torva os d.org adr s nd n u aşa(m aya)b rs nz. Ev o an Lnus Torva ds 'ın Patrca M randa(8) v Dan a Yo anda(6) v C s t Am anda(4) s m üç k ız ı vardır. D r y n : Erh an Ek c [ rh uz m.tu. du.tr] K O NU ILE ILGILI BAĞ LANTILAR - O SDL H TTP://W W W.O SDL.O RG - LINUS 'UN U NIVERSITE SITESI H TTP://W W W.CS.H ELSINK I.FI/TO RVALDS d

39 Lnux K u anıcı 39 PARDUS İ fark ıbr d n ym U udağ k b Şubatayı başında proj nn k ürünü nux dünyas ını s am adı. Ak ad m k B şm k onf rans ında k ürün r PARDUS Ça ışan CD görücüy çık an k p, g r k k atı ım cı ardan g r k s k u anıcı ardan tam not a dı. w w w.u udag.org.tr s t s nd n ndr n s o dos yas ının CD y yaz ı m as ı s z rd bu başarı ı v görs o arak y h az ır anm ış s s t m k u anm aya baş ayab rs nz. Sağ adığı tam Türk ç d s t ğ, s on k u anıcıya yön k tüm ayrıntı arın düşünü m üş o m as ı v görs açıdan çok başarı ı o an ça ışan CD k u anıcı ara fark ı v h y can ı br d n ym s unan s s t m 'n ds k k uru an v rs yonunun da 2005 yı ı orta arında h az ır o m as ı p an anıyor. K DE m as aüs tü ortam ı g n dağıtım 'ın g ştr m s 1 yı dır d vam dyordu. K u anıcı arın bu s s t m d n m s v d n ym rn, ön r rn g ştrm k b pay aşm as ı dah a y br s s t m çn z orun u. Sz rd w w w.u udag.org.tr adr s nd n PARDUS'u dnp yaşadığınız d n ym, ön r rnz pay aşab rs nz. U udağ proj s n k atk ı s ağ am ak s tyors anız w w w.u udag.org.tr s t s n gd r k pos ta s t s n üy o m anız y br baş angıç o acak tır. h ttp:// d rg. ULUDAĞ PRO JESİ U us adağıtım proj s TÜBİTAK - UEK AE tarafından, b şm ok ur-yaz ar ığına s ah p b gs ayar k u anıcı arının t m m as aüs tü h tyaç arını h d f y r k ;m vcutlnux dağıtım arının üs tün taraf arını k avram, m m ar ya da k od o arak k u anan;otonom s s t m vr b c k br yapı andırm a ç rç v s v araç arı k uru um, yapı andırm a v k u anım k o ay ığı s ağ am ak üz r g ştr n br GNU/Lnux dağıtım ıdır. U us adağıtım proj s nn h d f r * Yaygın br ş tm s s t m dağıtım ı o uşturm ak, * Bu dağıtım ı yaşatacak s ürdürü b r br organz as yon k urm ak, * Bu dağıtım v ç vr s nd o uşacak açık k aynak k os s t m aracı ığı öz gün t k no ojk k atk ı yaratm ak tır. U us adağıtım ş tm s s t m * Tam v düz gün Türk ç d s t ğ v r c k, * K uru um u v k u anım ı k o ay o acak, * Gör v m rk z v ns an-t m m odü r br yapı k uracak tır. U LUDAĞ PRO JESI ILE ILGILI DETAYLI BILGIYE W W W.ULUDAG.O RG.TR ADRESINDEN ULAŞABILIRSINIZ. d

40 Lnux K u anıcı 40 G z gn P ngu n B n br k üçük c z v ym, k öş bucak g z m ym Lnux'u m rak dyorum? Br ş y y öğr nm nn yo u onu y an am ak tır dy r k s z r şu bağ antı arı z yar t tm nz ön ryoruz : Lnux N dr? h ttp://s m n r. /s m n r-not ar/ nuxn dr s x Yayın anm as ını s t dğnz s t adr s rn gönd rn yayın aya ım d Türk ç b g s tyorum? Lnux N dr?n d n Ö n m dr? h ttp://s m n r. /s m n rnot ar/ nuxn d non m dr s x Lnux N dr?y nr m? h ttp://s m n r. /s m n r-not ar/ nuxn dr/ w w w.b g r.org k b bu s t ğn g b c ğn göz önün a dı. Yı ar önc ç vr rn baş adı. V b g r arşv o uştu. Bugün Türk y 'd Lnux v Açık k aynak g n g nş ç vr arşvn s ah p o an s t y s t rs nz tüm ç rğy b gs ayarınız a ndrp tak p d d b rs nz. G z g n Lnux! D ban GNU/Lnux k u anm ak s tyorum? Türk y 'd Lnux cam as ından ns an ar br s ür önc w b üz rnd n uz un z am andır tuttuk arı gün ük r t k çatı a tında top adı. Çok fayda ı b g rn, çom ğ nc o ay arın pay aşı dığı bu G z g n gtm k g r k :) Ev td ban Lnux k u anm ak s tyors unuz v yardım a h tyacınız o duğunu düşünüyorus unuz. Ö nc k D ban Türk K u anıcı ar grubu pos ta s t s n [ d ban-us r-turk s s ts.d ban.org ] üy o arak bo ca yardım a ab rs nz. D ğşk a an arda D ban g yaz ı ar çnd w w w.d ban-tr.org s t s n z yar t tm nz ön rrz. h ttp://g z g n. / Faz am s a.n t(fm ) İ s t dğm program ınas ıbu ab rm? M od rn z am an k ıraath an s dy b c ğm z Faz am s a.n t, açık k aynak, b şm, nux v g n o arak b gs ayar g tüm k onu arın y r a dığı, tartışı ab dğ çok öz br porta. h ttp://w w w.faz am s a.n t h ttp:// d rg. Dy m Lnux k u anıyors unuz v br program arıyors unuz. Am a g r k s m rn fark ı o m as ı g r k s k ndnz braz yabancı h s s ttğnz d n z or durum das ınız. w w w.fr s h m at.n ts t s n gdp aram a k ıs m ınn s t dğnz program g anah tar k m r yaz m anız y t r. d

41 Lnux K u anıcı 41 PENGUENCE SAYI2 P ngu nc d rgs nn 2. s ayıs ında yayın anm as ını s t dğnz yaz ı arı14 M art2005 Paz art s tarh n k adar d adr s n gönd r b rs nz. h ttp:// d rg. d

Sayı 3/Aralık 2005. Turk uaz. para k az anm ak. Açık Ak ade m i yayıne vi

Sayı 3/Aralık 2005. Turk uaz. para k az anm ak. Açık Ak ade m i yayıne vi pngunc Sayı 3/Araık 2005 Turk uaz GNU/Lnux Ö z gür yaz ı ım v pa k az anm ak Açık Ak ad m yayın v Güv n k ana dan tşm pngun yaşam bçm drgs pngunc çndkr p ngu nc 'd n /3 h ab r r /4 LK D 'd n /8 Br k t

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Ek : 2008 e nixm a Tak vim i. W arzone 2100. w w w.e nixm a.org. ar, h e rk e s in ih tiyacına. ım l. ık ye te ne ğ ine göre k atk ıda

Ek : 2008 e nixm a Tak vim i. W arzone 2100. w w w.e nixm a.org. ar, h e rk e s in ih tiyacına. ım l. ık ye te ne ğ ine göre k atk ıda Linux v açık k aynak k od u yazı ım, h rk s in ih tiyacına gör k u andığ ı buna k şı ık y t n ğ in gör k atk ıda bu unduğ u m k v bi gi pay aşım ının n güz örn ğ idir. nixm a Sayı: 16 O cak 2008 Ek : 2008

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

w w w.oz ogur.ne t w w w.tak m ak afana.ne t w w w.th e m e art.org M e s ajınız Var Dik k at De rgi içe riğinin bir k ıs m ı de rgiye k atk ıda

w w w.oz ogur.ne t w w w.tak m ak afana.ne t w w w.th e m e art.org M e s ajınız Var Dik k at De rgi içe riğinin bir k ıs m ı de rgiye k atk ıda M s ajınız Var Ek ibim iz k atı m ak is t rs niz ütf n w b s it m iz d n üy o unuz. R k am v rm k çok k o ay v çok ucuz. H ab r bü t n riniz i pdfd rgi@ gm ai.com adr s in gönd r bi irs iniz. Dik k at

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

m ak w w w.e nixm a.org ar, h e rk e s in ih tiyacına ım l ık ye te ne ğ ine göre k atk ıda aşım ının e n güze lörne ğ idir. andığ ı buna k arşıl

m ak w w w.e nixm a.org ar, h e rk e s in ih tiyacına ım l ık ye te ne ğ ine göre k atk ıda aşım ının e n güze lörne ğ idir. andığ ı buna k arşıl Linux v açık k aynak k od u yazı ım, h rk s in ih tiyacına gör k u dığ ı buna k şı ık y t n ğ in gör k atk ıda bu unduğ u m k v bi gi pay aşım ının n güz örn ğ idir. nixm a Sayı: 8 M ayıs 2007 nixm a Sayı8

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI HN ÜNVT ZT FÜT -8 GÜZ YY VZ POG GÜN T C C C3 C4 C5 C6 C C8 9:- :3 3) ÖC T. T3) C TH 3) T. TNĞ 3) FDN YT. V H T () C9 C 3) T YOTNOOJ () C3 3. N. ÖT. ÖYZ... :3- : ) TT T) TT +T+TO) TT. U. U. U PZ T 3:- 4:3

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Ge çe n z am an z arfında ge re k s ayfa tas arım ında ge re k s e. tarih ine k adar ye ni s ayı çık arm am aya k arar ve rdik.

Ge çe n z am an z arfında ge re k s ayfa tas arım ında ge re k s e. tarih ine k adar ye ni s ayı çık arm am aya k arar ve rdik. S am ar, Bu s ayı i 13 s ayıyı g rid bırak m ış bu unuyoruz. G ç n z am an z arfında g r k s ayfa tas arım ında g r k s yayın anm a s ür m iz d bir tak ım d ğişik ik r yaptık. W b s it m iz d n yapı an

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş D ünya s ı H a ng i N iteliklere Ö nc elik V eriyor? İş D ünya s ı H a ng i N iteliklere Ö nc elik V eriyor? Ü nivers ite S eç erken... Akademik/ P rofesyonel Kadro Burslar

Detaylı

w w w.pdfde rgi.com M e s ajınız Var Dik k at De rgi içe riğinin bir k ıs m ı de rgiye k atk ıda De rgi içe riği k ıs m e n yada tam am e n k aynak

w w w.pdfde rgi.com M e s ajınız Var Dik k at De rgi içe riğinin bir k ıs m ı de rgiye k atk ıda De rgi içe riği k ıs m e n yada tam am e n k aynak M s ajınız Var Ek ibim iz k atı m ak is t rs niz ütf n w b s it m iz d n üy o unuz. R k am v rm k çok k o ay v çok ucuz. H ab r bü t n riniz i pdfd rgi@ gm ai.com adr s in gönd r bi irs iniz. Dik k at

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD

MİLLİ MÜCADELE ERZURUM UNDAN MÜHİM BİR MEKTUP AN IMPORTANT LETTER FROM ERZURUM IN NATIONAL STRUGGLE PERIOD Doi: 10.18795/ma.60558 Research Article Murat KÜÇÜKUĞURLU Prof. Dr. Prof. Dr. E zu u T n Ün v, Ed b y F ü, T h Bö ü ü, E zu u -Tü y Erzurum Technical University, Faculty of Letters, Department of History,

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/04/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/04/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 606 577 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 620 590 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/09/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/09/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 672 640 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 683 650 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/11/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/11/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 693 660 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 704 670 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 2016-1 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 119 117 99 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 119 117 99 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 122 119 101 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu

Pilot-2 Defter 2010 Tur-German Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Page 1. Mete Atay Ulafl Atay. Schulbuchverlag Anadolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 1 M Ay Ulfl Ay Schulbuchvrlg Andolu Pilo-2 Dfr 2010 Tur-Grmn Q6.qxd 10/13/10 7:25 PM Pg 2 Pilo 2 Çl flm Dfri Arbishf ISBN 978-3-86121-278-2 Bs.-Nr.:

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9 2015-9 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 97 114 117 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 97 114 117 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 99 117 119 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7 2015-7 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 93 110 112 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 93 110 112 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 95 112 114 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SS Paslanmaz Serisi. Hakkımızda. Genel Temizlik Serisi. HT 85 C Sıcak Su Serisi. Hidrolik Tahrikli Serisi. 300-400 Bar Serisi

İÇİNDEKİLER. SS Paslanmaz Serisi. Hakkımızda. Genel Temizlik Serisi. HT 85 C Sıcak Su Serisi. Hidrolik Tahrikli Serisi. 300-400 Bar Serisi İÇİNDEKİLER 01 Hakkımızda 16 SS Paslanmaz Serisi 02 Genel Temizlik Serisi 17 HT 5 C Sıcak Su Serisi 0 00 00 Bar Serisi Hidrolik Tahrikli Serisi 0 500 0 Bar Serisi 19 Basınç Ayar Valfi 09 750 00 Bar Serisi

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Bûyûkşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürtûğü Sayı: 90852262-301.03-E.1210 Tarih: 02,05.2017 14:02 Oosya Numarası: 2017-62516 1^1 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 6. Ayak 13-14 MAYIS 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n z yon o o I 1.2. Of I C, m l O h n y n po

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı