Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı"

Transkript

1

2 Cem ÇÇEK Devlet Bakanı

3 Yıldıım kbulut BŞBKN

4 Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını en le noktada ellenze teslm edeblmenn ' soumluluk duygusuyla en yoğun heyecanımızı yaşıyouz Güzellğmz, coşkumuz ve zengnlğmz szlesnz Szlee güveneek geleceğmzn daha y ve daha üstün olacağına nanıyouz Bu uğuda bzleden bekledkıenz geçekleşteblmek çn de bütün gücümüzle çaba satedyouz Yalnızca, daha çok madd mkanlaı olan b toplum halne gelmek değl hedefmz Bu hedefle blkte, çok öneml b gayemz daha vadı Szlen, dünyamızda yaşayan nsan topluluklaına önek olacak gönül ve uh güzellğne sahp neslle halnde yetşp gelşmenz azu edyouz Şüphesz böyle b hedefe ulaşablmek çn; bütün güzel sanat dallaında olduğu gb müzk alanında da, sağlam temelle üzende flzlenen üstün eselee htyacımız vadı Szle, geçmşte atalaımızın bu alanda segledğ öncü atılımlaı yenden geçekleştecek çapta sanatçılaı aalaından çıkaacak engn b haznesnz Bu nançla, gönüllenzn nce telle üzende, kend duygulaınızın ezglen tteştecek, sze özgü şakılaın otaya çıkaılması, çoğaitılması ve yaygınlaştıılması son deece öneml b htyaç ve hzmett Sevgl Çocukla, Hükümetmz, szlen mutluluğunuz ve geleceğnz çn yüüttüğü çok yönlü çalışmala aasında; kend şakılaınızın seçlmesnden ve elnzdek eselen otaya çıkmasından büyük memnunluk duymaktadı Szle şakılaınızın coşkusu çnde sevgyle kucaklıyo, başaıla dlyoum He çocuk b güzellkt Ve he çocuk b güzel şakıdı Yıldıım KBUT Başbakan

5 Tugut Özal CUMHURBŞKNı

6 Sevgl Yavulanmız, Hızla değşen ve gelşen b dünyada; Büyük Tük Mlletnn ümd ve geleceğ olan szle çn sanmm en güzel amağanladan b, yüeğnz doyuacak ezgled Tük'e özgü sevg ve coşkunuzu yansıtacak şakıla, sadece zevk ve kulak eğtmnn değl, aynı zamanda gönül gelşmnn lk basamaklan olacaktı Unutmamak geek k, müzk ekolle; uygalık/ann kmlk anonslan değended Bu sebeple, kendne nancı tam olan mlletlen çocuklan çn sadece yabancı ezglele duygulanmak, öneml b yeteszlk fade edecekt Oysa he çocuk kend kültü çevesnn, mll değe ve geleneklenn yansıdığı şakılala heyecanlannı, sevnç ve özlemlen dle geteblme mkanına sahp olablmeld Böyle b anlayıştan haeketle "Çocuk Şakılan Yanşması"nı düzenleyen yönetc ve bu esele otaya çıkaan sanatçılan engn takdlemle ıebk edyoum Sz yavulanmız, yannlanmızsın Sze eksksz b güven çnde başanla dlyo; gözlenzden öpüyoum TugutÖZL Cumhubaşkanı

7 MUSTF KEML TTÜRK ( )

8

9 "'

10 Sevgl Öğencle, Yeyüzünde, gelşmş veya gelşmekte olan kyüze yakın ülkede çeştl toplumla, olanca güçleyle b yaış çnded Güçlü olan daha güçlü olmayı stemekte, zayıf olan da çzgsn aşmaya çalışmaktadı nsanlığın hedef, değşk değelendme kalıplaı çnde de olsa temelde ve genelde aynı: ıelemek Özellkle 20; yüzyılın başında adeta çılgınca b yaışa dönüşen leleme hısı, hemen he toplumda öneml değşmelee ve lgnç gelşmelee mkan sağlamıştı ncak bu çığı çesnde çevemz, hatta ozon tabakasına kada tabatı mahvedecek ölçüde kısa göüşlü davanıldığı da b geçekt Ne pahasına olusa olsun lelemetutkusunun olumsuz yan etklenden bde dünyamızın temel zengnlklenden bn teşkl eden kültü faklılıklaını otadan kaldıma süecn başlatmış olmasıdı He faklı uygalık aslında nsanlık çn ayı b şans ken, daha çok teknolojk hakalaın yapmacık uygalığı adına böyle b kısılaştıma ve tekleştme süec yaşamakta oluşumuz; dünyamız çn şüphesz öneml b poblemd B başka deyşle çağımızın üstün teknolojsn yaatan ülkelen kültüle, dünyanın değşk bölgelendek köklü mll kültülee baskın çıkmakta böylece nsanoğlunun hayatındak bçok faklı kültü eng ve bnb güzellk kaybolmakta; altenatf hayat tazlaı slnmekted Müzkten snemaya kada he tü sanat alanında, bell bkaç kültü çevesnn etks, bütün ötek mllet ve halklaın kend özellklen tekedp yoğun b taklt fuyasına kapılmasının başlıca sebebd Bu da az gelşmş veya gelşmekte olan toplumlaın yaatıcılık potansyeln gdeek daha da köeltmekted 21 yüzyıla gmek üzee olduğumuz şu yıllada, esasen gelşmş batı ülkelende ble, bnden öbüüne aşıı kültü etklenşnden şkayetle yoğunlaşmaktadı Söz gelm bçok Fansız aydını, bugün toplumlaının sanattan günlük hayata, TV'den eğtm sstemne kada he alanda amansız b mekanlaşma çığıına gmş bulunmasından yakınmaktadı Temelde aynı uygalığa mensup k toplum aasında ble söz konusu olablen böylesne ahatsızıık, gelşmş ülkele yakalamaya çalışan bzm gb toplumla çn çok daha sasıcı ntelkte otaya çıkablmekted 9

11 Oysa, tahte Tük mllet kada üstün b uygalığın mümessl olmuş b toplum, bu deece sıadan yaşamaya, sadece blen taklt edeek yanşı geden takp etmeye asla müstahak değld Geçek anlamda evensel ve nsan dyebleceğmz bütün değelee sahp olablmek çn elbette yaışı vagücüyle südüüp öne geçmeye çalışmalıyız ncak bundan daha önemlsn de geçekleşteblmek çn, gelecek çağa damgamızı vuablmek, nsanlığa yen değele, yen enkle, yen duygula ve hepsnden önce gönül klmnden engn huzu zamanlaı hazılamak bocundayız Böyle b msyonun bçok boyutu olduğu açıktı Bunladan bn de müzk alanında yaşamak ve yaşatmak hedefmz olmalıdı Blndğ gb müzk tahnn en büyük sanatklaından b olan Wolfgang madeus Mozzat'ı ble etklemş Tük Müzğ neden günümüzde evensel b sanat zves oluştumasın? Şüphesz böyle b azu hem kend müzk geçmşmzn yüksek özellkle, hem de çocuklaımızın üstü yetenekle le güçlenen b beklentd Ne va k, böyle b gelşmn temeln teşkl edecek hazılıkla, bugün bzlen ban önce geçekleştmek zounda bulunduğumuz temel hzmetledend Bunladan b de, Tük mlletnn en sağlam ve en veml kaynağı olan alemz, müzğmzn engn mkanlaını değelendmeye davet etmekt Bu davet çocuklaımızın kend kültülenn bülbülü olaak şakıyablmes, geçekte kend yüek klmenn dln notalala konuşablmes le başlayacaktı Yavulaımız evensel olgunlukta he sanat üününe açık olmak yanında kend öz dünyalaının duygulaını gelştecek ezgle çok daha denden yaşamalı ve coşkuyla yaşatablneld "Çocuk Şakılaı Yaışması" böyle b bakışın zau kıldığı çalışmaladan bdl Bunun çn çağıda bulunduk: bunun çn b öncüle vads açmayı denedk ve değel sanatklaımızın gönül yamaçlaından güzel ve den yankıla aldık nanıyoum k, bu teşebbüsün adından daha y önekle doğacak, he sanat alanında Tük çocuğunun eşsz potansyel yakın b gelecekte seçkn üünle yaatacaktı Bu çalışma şüphesz aşılmalıdı ve aştlacaktı ma bu çalışmaya emeğ geçenlen hakettkle teşekkü ve takd ayı b değe azetmeye devam EKeceld Cemu çıça Devlet Bakanı 10

12 TÜRK Müzİ(;İ ÇOCUK ŞRKI (I) Odek Güzel Yudum Yolla ve Vatanı m Ne Güzel nadolu Dünya Çocuk Bayamı Tükye'mn Döt Yanında Zafe Tüküsü l Resn Takası Tükyemz Tükyem Ibn'l Sna Sevgyle Büyüüz Bz Bllmece Benm Yüce Mlletm Yudumun Mavı DaOlaı 'dan Z'ye Tükyemz Tükyem OOetmenm Küçücük Kuş Benm nnem soz YZRı F Ese Sayan Handl Tunce Hasan Soysal F KaamahmutoOtu Selahattn lçl Ümt Ozbakı FN Çamlıbel Mutlu Toun M Necat Ongay Yalçın Benlcan yhan nal Hasan Kaakuş MutluToun Oktay Zen MutluToun F Kaamahmuto{ılu Yalçın Benlcan Cansın Eol Cansın Eol ydın Şengül BEtTEel F Ese Sayan Salh ydo\')8n Hasan Soysal F KaamahmutoON Selahattn çl Ümt Ozbakı ydın Şengül Mutlu Toun Yücel şan Mahmut OOul laattn Pakyüz Cavt Esoy Mutlu Toun Cengz Cemen MutluToun F KaamahmutoOlu Kudet Güne Selahattn çl Selahattn çl ydın Şengül

13

14 Makam: Usulü : ÖRK NIHVEND KSK (EVFER) lı :240 y; LY LY DL OC LY L LOM NY NY NI jt jl NOM cd p D L RE V o p j NY K R YV KÇ RU LR LR Tl [ c) p NE F Ese SYN F Ese SYN Beste Söz Yazaı L RE GT R uç T TU j R LR DL OC D K R YV KÇ LR LR RU Tl E [$d p j :11 NE o L RE V L RE R GT UÇ T TU R LR Tandoğan 1 DLDld YVRULR, NERERE GllR D&lR KÇTılR, OVlR UÇT\,IlR HEY HEY CIK CIK CIK cl CIK HEY CIK CIK cl CIK, CIK CIK cl CIK, CIK CIK CIK 2 GÖlKI YVRUlR, NERERE GITTIR DIPRE DlDılR, RERE VODOR HEY HEY VK VK VK VK VK HEY VK VK VKVK, VK VK VttYK, VK VK VK 3 EVKI YVRUlR, NERERE GITTIR RSRINI YPıP OKUL D KOŞTUlR HEY HEY LY LY LY LllOM HEY LY LY LILOM HY HY NlNOM HY HY NOM 13

15 Matcam : Usulü 'nt Beste Söz Yazaı HcZ SOFYN : 108 El nd) '4 V Z YIL L U YER GÜZ:tVUROUM YU ZU RI N NÜN ŞI ç GL S I N UV CR LIK LR ÇE G [I'D sı NÜN GU ç ÇE G SIN SN Çı ŞI I'PCL ç ÇE G ZEL YUR DUMTURKI YE TUR K NCE KIZLR TÜRKÜ YKR YGTRN HLY ÇEKER BURCU, BURCU GÜLÜN KOKR GÜLÜN KOKR, HEP TÜRKYE'M GÜZEL VURDUM TÜRKYE GERSN HER ÖVGOYE C ÇE CI SIN SEN YüZYıLLRıN ışıalsın UYGRlıKLR BEşasN YERYÜZÜNÜN ÇÇEGsN ÇÇEGSN SEN TÜRKYEM 14 BE Sallh Hamdl TUNCER S N ı SEN sn TUR TÜR BE ş K cı SN YEM YEM YE Tandoğan [

16 YOLLR Usulü : Makam:,, RST : 't12 ÇIR P P VE VTNIM Beste Söz Yazaı Hasan SOYSL Hasan SOYSL C! ı!9 E GÖR NIR NR ÇG MEK LR VUR BIR ÇN DU MUN ÇEK çı NI HER Y NEŞ' E NI S H9 E1l ota F ı BIR ÇIR nn l F P YOL LR 'f? C4 KL B SEV EY NIR BK' MEK N B KR KÖY ÇN CK RIN BU L OG F Ctl? U Z Rl YN YOL LR N TÜR j M ÖZ ŞI T S KÜ ÇR NI SÜ NI VR ı YN YOL LR ;t Fo e O j uli Mz BR Tı CEN YOR NET BU V TN YOL LR Tandagan ÇIRPINIR GÖRMEK çn YURDUMUN HER YNıNı' 2 BR ÇÇEK NEŞ'E SÇR DN BK EYN BRZ ÇIRPINIR SEVMEK çn DGLRIN TÜRKÜSÜ VR KÖY BUCK NSNIN 3 BR PıNR ÇGLR KR KM GR GURBET E? KM YNR DÖNMEYENE? KM GEÇER? YOLLR BLR KTLNıR HER ÇYE (NKRl) YOLLR, UZYN YOLLR ÖZM TŞıYN YOLLR KLBMZ BR TıYOR CENNET BU VTN, YOLLR NOT: NKRTI OÖNÜŞLÜOKUMK STEE BLlDlR SON STIRE OLRK çlınbilir (BŞT L SUS VERREK) 15

17 NE GÜZEL NDO Makam: Usulü : H UŞŞK TÜRKKSGI ), : 200 DG EV L R LR L ER KL P R RK VOL TOP j : F HER T, VER RH F F GEL GÖR Beste Söz Yazaı D PI F ç B NR ÇEK VUR B E HU HR MEK Z UR D Z f FER D NE R E L L L DO DO DO L DO BG ÖZ KÖV R ı GÜ NE 2 YOLLR PINRL DO KÖYR ÇINRL DO NE S GÜ ı ;: ZEL R N (NKRT) EFSNER DO GEL GÖR NER DO NE GÜZEL NDO DO NE GÜZEL NDO TRH ZFER DO Du NE GÜZEL NDO HER YER HUZURL DO E j N BGLR PETEK DO NE GÜZEL NHDO DO TOPRK EMEK DO GÖZR GURURL DO L L DGLR ÇÇEK DO EVR "BUYUR" L DO C NR TEK RUR KLPR BHRL DO 3 16 F D F F F EF ZEL 00 PE GU R E 0": Çı LR NE E j F çı Feth KaamahmutOOlu Feth KaamahmutOOlu 00 :11 [oc] Tandoğan

18 Makam : Usulü : NHVENO SOFYN DÜNY ÇOCUK BYRMı Beste : 96 Söz Yazaı Selahattn çl Selahattn IÇl ldu G;GWEUI j( ı'pq1g,fj WL == RNGME S t &pd ; ha gl' F'Ij j cl ul o pu El f o lu' (I 5 Hffl ft GE MEN LK ML E V tv ç TE DIŞ T N, SN s T N DR ÇO CUK LR YR M üç B RIŞ OL SUN ÇO CUK LR d T TÜRK Pg;g HCl ELF p bb g RNGMES ZN DR ÇO CUK LR ;f d T TÜRK g 5{ 7 "'d 3, U Ulf'l Mf; a ÜGFU1 ' F o ı' U E 'of o sf ı m mı $1 M CI t b P MIZ DÜN Y ÇO w< BY R S ç TE DIŞ T OL SUN RIŞ MI d GE LN ÇO CU< LR B ZE K Tl Qg g: RNGMES KY sz GE LN ÇO CUK LR ZE K Tl LIN p ttu L tt ==, B LIN,, ct e C ı Gl ı,c thu CotlF' ı M C I MIZ DUN Y ÇO CUK p' l U g U V RU P B j ZE S j K Y Tl ME R K LIN BY R KY DI GE LIN SIZ GE LIN Çü CUK LR MI f '" DN sı ZE F' VU S K G TRL Tl Y LIN j F R K DN 17

19 RNGMES, P bgbhf U ' P Ot! ' C:nL t, ı El El ki' E l ; S p ' 'pb pı dz FRN S Z j PON N G ES f' 1 S OI ST t 4 KOO) t SIR LI MN YOL L j j TU NUS F S F E RUS S RI Ş :Y RUP SEV G YE PN s R K LI MI ZEN c SEV Gl YE ME RI M FN L Tl LIN B RI Ş ZE K Tl K MUT G B ZE K Tl LIN Egemenlk mlletnd, çocukla 23 Nsan sznd, çocukla çte, dışta baış olsun, çocukla Ded tatük, ded tatük B ZE K Tl B'IR Y B ZE K Tl 'lin DIN LIK macımız "Dünya Çocuk Bayamı" Hayd geln, sz de geln çocukla vupa, sya, meka'dan vustalya, f'dan Bze katılın, bze katılın Iaklı, Mısılı, Tunuslu, Faslı, Hndl, Yemenl, Pakstanlı, Zenc, Rus, mekalı Bı:e katılın, bze katılın B ZE K Tl LIN Ks TN LI j, 11]1 BR Y LIN LI MEN L B DIN LIK DÜN LIN K Tl LI N ZE Y DÜN Y B NOT: (xl şaetl bölüm bkaç defa teka edleek ve söndüüleek fnale gdlebl 18 NN YU CR EfEc u HNT L YE B ZE K LI MUT B L E : t 9 9 cl, " MO KI ÇN TL YN ZE Y K Tl (x Y c: tl en o, c: LIN nglz, Fansız, apon, talyan Çnl, Fnl, Maca, YUnan Eskmo, spanyol, lman Bze katılın, bze Sevgye, baışa, mutluluğa B aydınlık dünyaya Bze kablın, bze katılın :!

20 TÜRKv E'MN DÖRT YNıND Makam: Usulü : NHVENO SOFYN : Z, Ümt ÖZBKIR Z, Ümt ÖZBKIR Beste Söz Yazaı 80 'k= tt? El tu a: ı c 0U ecffc s, tel c:g tl Q ','Itn u" U O t U; j,, RN G ME, 1= TÜR K DÖRT Y YE MN 1 NIN D BY RM BU tı GÜN ; SE V NÇ L Y M W 'El U'e Ol" Et U WEI MUT K VR N S NIM D GE CEK TEN Ü M L'ı ";"(saz) GE CEKTEN Ü MT, Iİ' c F' [ e ' g o g ı p b U ıuı, ı 'j ty:1,' w,d k'e! n! 61 o ' P'U U V:? VR T LI MIL V CK 1 TÜRK BR GIY Tl ŞıK B L Gl! RUR W ME (UM II R R 11 M YET N YER YÜ YUM CN VR BU BR HE Ö YE çün ı<ü s:ınslr: NNÇlı Vtv(saz) 2 TÜRKVE'MN DÖRT VNıND BVRM BUGÜN SEVNÇLvM ZÜN Ö VÜNÇ S N D,C MÜR YE TER S N (saz )[SO ılı CN LI ' KI VN C LI L YI M ÇllN KÜ SON9Z NNÇlı VIM(saz) Tandoğan MLTME RMGN VR HEYECNlı KIVNÇLlVIM VŞYCK CUMHURvET ÇÜNKÜ SONSUZ NNÇLIVIM MUTK VR NSNIMD GECEKTEN ÜMTlVM (NKRl) TTÜRK BR IŞIK BN VERVÜZÜN ÖVÜNÇ BN VRLlGIVL GURURVUM BU BR ÖMÜR VETER BN 19

21 ZFER TÜRKÜSÜ HcZ ÜRKKSGI ı: 100 Makam : Usulü : Beste Söz Yazaı : : ydın ŞENGÜL FN ÇMLlBEL "ıut qm pl e Qg 1'1 F gb g h : ju c p ' E g: CE p B oh U,U: F F" E F O F l = 'tl F F E F E C p e "ı 'ncfife RNGM E CD Y Ş MZ Ö LÜ MÜ GO ZE L M N c R ÇL M YN f Y N Z BY j# FER GÖZ YUM M DN KO Ş R C K NI NIN LI BO Ş N BO MK s TER SEN SEN YEN SE SN U K ZN u F cl F h =) '1 F E F F '1 Tp p CUR Z SU 20 FER SN DIK K ÇR R Ş N Z FE KH R MN O ' R CO Ş N PE oh c jl R c E p f" F ff C f D R c t p DOL DUR GÖK, Q) R, :'

22 u : BU # &u 'tl f f' cı P e Y OL HER KES D EY B R KN LI F F o F F E p F d R Y URT R ÇN f p F HER Z MN ŞE REF L Ö LÜ L ER ŞN L E p F DÖ D BU GÜ ŞEN B ŞI z::s P F Ş DN ) II O Ş DU MN /ı G N ; f s, <::::? LI LI z s F F, LI t) R, :11 (SON) Tandoğan 2 YŞMZ ÖLÜMÜ GÖZE LMYN KZNMK STERSEN SEN ZFER ZFER GÖZ YUMMDN KOŞN GR GÜRYEN SEsN DOLDUR GÖKR BYRG KNıNıN ll ÇLMYN ZFER DKR KHRMN PER GÖZYŞı BOŞN BOŞN GR SUSNDN KÇR D COŞN GR 3 BU YOLD HERKES BR EY lknlı DRR ŞEREFl ÖLÜR ŞNlI YURT çn DÖGÜŞEN BŞı DUMNlI HER ZMN BU ŞNDN O ŞN GR 21

23 L REsN TKSı Beste Söz Yazaı HÜSEVNl VR TURN ÇOK VÜRÜK( :63) Makam: Usulü : $ )q ı D '", L RE p SN T 51 K HE Y B NE : Mutlu TORUN Mutlu TORUN : s :: K f f pı f F P f Lt' sı t f ''t t f pı t pı f f pı t P'vl,,, f f Qj * LIg W &$ 'ı,,),;:t d l '?ı! 'q #lı('t p F d g F F o YOK TUR NI ZIN Ş K SI HEY M MN NM ÖY wq L NE &q 22 t OR Ş Y H LI RI NIM Y M IS RE F lım OY MN cı P F BE lım ZE Y Fp E N 9 O MN ;j ÖY Ş DIR HEY YEL F Ş HEY MN DR HEY MN ( SO N ) NI KE F E" HEY cı Ç HEY F, BE ÖY lım F L F RE B Ş H IS DR

24 DL F Q BE C DV R j? 11 F' p j j j NIR DV F D F NM H (NKRT) lım R F NIR SU NIR HEY L R V R NR V F p F F R NR j Pl BÖY D R HEY HEY LI REs'lN TKSı HEY BNES KSI VOKTUR NzN ŞKSI BENM GÖNLÜM ÖVDR VŞ L REs VŞ VELKEN ÇlıM BŞ NELM RZE'N ş; BENM VOM D ÖVDR DLG DVRNıR, DVRNıR SULR VRNR, VRINR VELKEN KıVRNIR, KIVRNIR BENM HlM BÖVDR v HEY 8)y L RE OR, s Tandoğan

25 TÜRKYEMz NKRz NM SOFYN : 128 Makam: Usulü : YücelŞN Yalçın BENLICN Beste Söz Yaıan tııv' n ıe IDI1g c ıe tbtlu ''#b!u bttıellgl; tl ; l!aq1g1 ; 9 ıı#, gl f3 P! 18 F' O 0 pluc &, ; Ilt le "EtIU #bı!" 'Yl; tl n 'ı ;$; 'UojU oıu ul"o' n::ı tu 'W'k U u ı; g;gi L ı#! : :: # tl o al'e g'l'lı u1 co nj,s U " ııl'" 11 l ot" t 'H;! Lı, EY f) c o: B M G! lıu b ıı *,'"g 'I'O 'bıybl çm ııf SZ KR SUR CU KO NE GÜ SÜN BÜL R UR NE GÜ ZEL R " TÜR K YE SE RN YE L 1 KK NE N NE YE N Cıt O Koka buclj, bucu gülle L Mz 2 GU L R TıN cü ZE L KO NE GÜ R KI DR E DR DIR Tükyemz altın el öte dallada bülbülle Gönül aça dağı, bel ça menekşe, sünbülle Ne güzeld Tükyemz 24 TER DL LR YE Mz OC LR U NE GÜ ZEL DR TÜR K YE Mz SI R SI R SU LR CN Z R Mz NE cü ZEL DR ]ÜR K GÖ NÜl ÇR O IDR K YE Mz KY SI E L M TÜR K YE M z 3 D BUL BUL R ÇR ME NEK ŞE '" 'ÜR K L KR OG D ZEL o TÜR K DR ZEL sü RÜ R Y YI RR Ç KE BUR CU Gl BE L E SER N c NE oj ZE L d M K ÜZÜM BG D NE GÜ ZEL DIR Kekk, nane koka dağda (Nakaat) E YE "z HE BU GÜN TÜR K YE Mz Süüle yayılı kıa Kayısı, elma, üzüm bağda Dağla uza sıa, sıa Ese nce, sen yel Hele bugün yen çağda Sula canve çayıa Ne güzeld Tüı:kyemz Ne güzeld Tükyemz Ne güzeld Tükyemz

26 UsulÜ : Makam: 'k! ',, pk TÜRKYEM Beste NIHVEND SEMI : 198 ı)' F ' ' : Mahmut " f ı F " E", F ı v pa KEM CEN NET ' UL cl) MERT GU ZEL (ı M GÖK 'b F= b ı m IR KIM OC LR YE l UL KE M CD,CD, ll L' F l (ı ŞL ) ( TUR KI YEM sl l E NE TUR Saz vtya koo ıf 'pb aı f j:dj tı j OOUL S6z Yazan : Yalçın BENUCN ( Saz KI YE M C Saz E Vtya koo j vtya koo ) 1 ) 'l;,j "lj F d 'I ıı F ı P &, F' ' ı ı t F L d F e SE LM G U P SE LM ZEL C EN NET IN S NIM V T NIM SE EŞ LM ŞE SIZ UL HIT KE Y TUR T NI M YEM KI (SON) 25

27 ; pb p' DÖRT MEH p' c ' MEV S M T b [' +,b &1 jcf YOK C NIM SEN ÜL (fı BIN l ' D EN Y RI GÜ ZEL SEY R GÜ ZEL KE M CÖMERT IRKlM NE sl GÜZEL ÜLKEM, TÜRKlvE'M t f= F T GY RI TÜ R K f?' YEM (Saz 2 DÖRT MEVSM VRI GÜZEL MEHTBIN SEYR GÜZEL VOK SENN GVRI GÜZEL CNıM ÜLKEM, TÜRKIvE'M (NKRl) SELM GÜZEL NSNıM SELM ŞEHT VTNIM SELM CENNETVTNIM Eşsz ÜLKE TÜRKvE'M ZE L GÜ da) 1 26 ı GÖK MVI, DGLR YEŞL CENNET ÜLKEM, TÜRKlvE'M ' veya koo ) Tand*n

28 BN SN Makam: BUSELIK Usulü : DÜYEK :240 5l1:ı!d2 w= F' TIB F f lım SEN L ı RNG M E El O F SEN FN SIN IR SUL ı SIN TlB F MN laattn PKYÜZ yhan Nl Beste Söz Yazaı TN SEN SN F F :11 L L K TB F u tl M N ( T SUL TN f ı # Y SEN PN sn ı SEN SN ÇIL MIŞ TIR H BE R L y DN : Sf; o L LI K SIR N B N C K GE F RR f L E C E K TEN Çf; TN D o VE S LR d ce F K 1 KIR LR SR LÇ ; IlM SENSN, RFN SENSIN TIB LMN SULTN SENSN LK TBT VPN SENSN N B N s O L CK Rt' F Ip HER E Iİ R R S N ı' E El :11? TıN d 12 P S N LR SON YP s N ç ÇE K R R S TN F TEN N Tandoğan HBERlVDN GECEKTEN ÇGLR SONR OLCKTN KSR VPTIN HER ÇÇEKTEN ÇıLMıŞT R ı SıRLR S SGUK VERR K ırlr SN IBN SN RR SN BN SN RR SN 27

29 SEVGY BÜYÜRÜZ Bz NHVENO KSK (: 220) NM SOFYN ( :76) Makam : Usulü : b * ı c P RNCME Beste Söz Yazaı Cavt ERSOY Hasan KRKUŞ : h F F El OH F F F EC; I F ggf1d ı k 'bıch:ıı US' pl F? IP3ı;ı h 'bld pıd]j F7 1n ffl"lpbj1 HER Z PE ş Nz N g KO Ş l II 2, YÜ RÜ RÜZ s Z(Saz RK cl e U "'FGÖN ıp F P F 'ı bl2 ' MN F ) F E ClI (Su b E1 El e u plel te e E e F c ET F c E cı ' 1 YÜ RÜ RÜZ Bz LÜ BÜ YÜT ME NÜZ SÜYÜ RüZBZ(Saz )BÜYÜ RÜZBZ(Saz ;b E 'L SEV GY BÜ YÜ RÜZ s Z SEV GY BÜ YÜ RÜ Z Bz P (Saz ' ın D V tl; SEV GIv RY PE TEK ' C:S F SEV Gy l sü YÜ RÜZ sz :11 ) 28 ) SEV GY e Saz ) ) SEV GY ( Saz SEV GY ) f9 nı L PUL ; L F SEV GIY L S Ü Y Ü RÜZ "bı oı E F cu ı SEv GY (Saz fui bt E P = F 9 Gl El'! )SEV l? IClÜU?l HOIE SEV GY " SN! CL F ııııı Bz lua ntl BÜ YÜ RÜZ sz

30 ; GY (s, ) SEV Gy ( S, p hn S? :;1 MIZ p SL G ) SEV Gv " F IT VO K LN DIK Ç st F E IT SÜ ıl n KO K LN DI K Ç Mz Hl O K ŞN DI K MIZ LI VÜ R ÜZ sz h Ç F E cl El El F CU] SEV Gv (Saz ) SÜ VÜ RÜZ BZeSaz ),q c Cu F tc B F a pt: cı O 11 p F F fe B F F CUL F F 1 D 4fl SE V GIV (Saz SEV Gv (Saz ) SEV GIV ( Saz ) SE V GlV L E ) SE V Gv (Saz ) SEV Gv l' BU VU RUZ BIZ eü VÜ RÜ Z :6: sz Tandoğan HER ZMN PEşNzN KOŞRK YÜRÜRÜZ sz GÖNLÜNÜZ BÜYÜTMESN SEVGY BÜYÜRÜZ Bz PRYL PULL GL PETEK BLL GL DÜŞ MSLL GL SEVGY BÜYÜRÜZ Bz SÇlMIZ KOKLNDIKÇ ELMz OKŞNDIKÇ BLGM YOKLNDIKÇ SEVGIY BÜYÜRÜZ Bz 29

31 BlMECE HcZ VÜRÜK EVFER : 120 Makam: Usulü : Mutlu TORUN Mutlu TORUN Beste Söz Yazaı & F (F If" C [; G=l EU]' I' ( c F " F [] c O' çı a WItg l t ; n ş 1444 İl o U lsgfe SL ME KÖ ŞE L TE DO RT KO (, wıı tt D SE"; GE LR T E K Y :h # ır H ) ıp Y Gl Y 'u ı TE K Y Gl K HE H E CE CE L N Ö PER u CU VE RE ŞE TE BR M G NNE LM L Ş N Ö ı FPR F ıcwfı G R Y L Y L TÜN DU RUR P ER (SON) HE Y Y L Y ı z===== L Y ttf ı F 444tm tt=t L E Y L L E L E L E L E Y L Y L ;::= G :::: :::: ::: R e e' NIN HE Y LI M L ÜS L NIN L HE Y L MN L Blmecemz k hecel Köşel de, maşalı da k hecel: 30 MEN LI === LR D K # F4 ı GE LI Ş L ŞE ŞE GE NN E M Mz CE ÜS T ÜN 1(1'01 o DU RUR Enteşel, menteşel Döt köşel, b maşalı Gelenn eln öpe, Gdenn eln öpe Y e L l' 1 "Il: L EY Daha pucu veelmm? Gel leyl, gde leyl Tek ayağının üstünde duu leyl

32 BENM YÜCE MLTM Makam: Usulü : Beste Söz Yazaı RST NM SOFYN :76 R N C ME o '6:4 ''1: U O ö TÜRK OL MK L VÜ CD R T NIN SE VNÇ ZN == f!$tcl U " g KOR ""KU BU YOK TUR TUN DUN Y GÖ YU ZÜN ZUN I' MUT W NUR KE fe; e 5; BE NM, V BR DR 15 BE ff YÜ e Cengz CERMEN Oktay ZERRN 9 ;; ' ] jl BU C RU ı! f ML CE ;t: NUR jl TM E e t E;ı F TN, CE NM Y Ü C N VE ÇN ' 1] ML RR SY Gl CE s sıı TIM F U e SEV G 1 (SON) IfL::; ;Lt ' Ll :11 fl EN YÜ Ö ZÜN " ML TM Tandoğan 1 TÜRK OLMKl ÖVONOR, MUTG BÜRÜNÜR, ZNNETMEYN BÖLONÜR, BENIM YÜCE MLTM 2 KORKU VOKTUR GÖZON, SEVGI SVGI ÖZÜN, " BOTüN DÜNY VOZÜN, EN YÜCEs MLLI:M (NKRl) KER SEVINÇTE BR, VTN IçN CN VERIR, TNIN IZINDIR, BENIM YÜCE Mlw:TIM 31

33 YURDUMUN MV DGLRI Makam : Usulü : RST Beste Söz Yazaı ; : 116 :' : : Mutlu TORUN Mutlu TORUN,# D P pı f: t P a ;h I P ıd,ı VER E L v Il6G L RI VUR DU MUN VER E L f' p ı D pı ' Çı F' D R SZ M N TO ROS L RIM P LN DÖ KEN N HEY HEY RM ", e IT, tı D B F Ef t '4 F' D F U ı F pb :11, F' P F U l ', D!) t 1 u EV M!' L RIM v OC L R ( TRL L L L LL VÜR K KSK 0:13 2 ) ) E FE RIMEV HEY VUR DU MUN VER LL L L L TRL L D : SL KIM SL KIM BU HEY T LR, E L E FE RIM N LL L L cl t F pl LL L ( LL L L L L HEV L F LL EV HEV (SON ) L L L LL ) F tl' LL) ı F' D fp F U El 'IF a u F D F ) ( ı 'l f F F F F' 'p Pff$ıt t pı chf Fplff M v SN VÜ CE KIR L CE 32 PEM BE s N VP VE R R RIM D SE s NE (!L L L L L LL L NE = VE vk R ( L L L L L L LL Ü L p LL LL) KEK LK LL ' R LL LL)

34 t a cl pl t"l cı EI1 ( LL L L L L LL L LL L L LL L L L L LL pt L c LL LL ı, LL ) Tandoğ VER ElN Mv DGLRI VURDUMUN, VER ELN (HEY HEY) SZR TOROSLRIM, PLNDÖKENRM (EY) GLRIM, EFERM (EY) (HEY HEY) MV DGLRI VURDUMUN, VER ElN (HEY HEY) SLKIM SLKIM BUTLR MvsNN, PEMBESINE VÜCE KIRLRIMD ÜVEYKR, KEKLKR CEVP VERR SEsNE NOTD 5, 6, 7, 9, 10 STıRLRDK (TRL L L LL ) SÖZR $Z PVI OLRK KULLNıLBlR 33

35 'DN Z'YE TÜRKYEMZ UŞŞK SOFYN ; : 72 Makam: Usulü : N K BUR & O [ CEY L N RU PI BŞ KENT NR ÇFT LK SN K D F N RIN BIR Z YU ZUN CEN NET Eb( Ç 01!9 U ı YER YR b YÜZ B KIR B T KL KIR SN DIK Eb Df F d KE POR DO n F B ) ÇOC UK) HY S M N TN HR L 34 E os o K RN BUL KLP "t 1, El H,t D Ç NK ' GU R BR q NU U '"%" e: (; f b a R GOZ S TE GÖL GÜ z L MR MUŞ OR VE ca F E M NE FKRMHMUTOG FKRMHMUTOG Beste Söz Yazaı N M CÖ $ NÜL IN F F : H NE L MUK BE RE P K Z S NI KE T FE R ŞÖH E! ÜL MIZ VE RET DN ZE YE TÜR K ZU RUM D SON Mz YE!9 E j ER Mz KE n u c;;; DIK DÜ NÜ N, 1 d F dc :11 c RE SUN K RZ VE FIN DIK tl Tl 1 ı LG KON DIR Y aı T eül eül N M LZ BE KY NM IL SE R GZ BE MES KE NM NM a a Q crt TE Tl Ç IL K CÜL E 1 El El BUR D KON DU LK M CL

36 MIŞ ZEY BEK R B Ms R Gl BI E3 fl 6ÇOCU K)!,, Ç Y, n SU N VS ş R UR NN REN!9 GU P UR F b == ( K R EL ( e :::t'1 KU T b! ::: [ c 7CU K, s BUR M BUR j YO R R Z E NN z s RT TE C'I 3 G RENK BE F] " b CEV Tl TÜ R f' RB Gl BUL LR G KÜ C ; DU 6 VE RR sö YOZ GT GUL DK L T TıN VN D D 6 7 ÇOCUK NlUfRT ŞI ZI * F Q zü Ş N EI jl ÇOCUK NKR GÖZ NURU BŞKENT, DN PMUK BEREKET BURS CEYLNPINR ÇFTLK ÇNKK ZFER ŞÖHRET ÇOCUK DYRBKıR BKıR SNDıK ERZURUM'D DÜNÜ NDIK FNKE PORTKL DO, GRESUN KRZ VE FINDIK ÇOCUK HYMN HRRN GÜVENM, IGDIR BENM IlGZ BENM STNBUL KLP, ZMR GÖNÜl, KONY KYSER MESKENM ÇOCUK LDKTE GÖL, MUŞ'T BÜlBÜl, MlZGRT'TE ÇTı lk GÜl OSMNEl, ORHNEl, BURD KONDU lk MGl ÇOCUK ÖMş ZEYBEKlER BŞı, BURM BURM PINRBŞI MSR GB ÇY KOKUYOR, RZE'NN TOPRGI TŞı ÇOCUK SMSUN SVS T z, SRT'TE BULDULR GZI 1 :11 S ZON " ZON T ŞI ıa C E :" (; HER DR NR B TOP R ı la IR RI H S TN T MS V E z, PI M F j t j g SM KO ŞI Y TN Tandoğan ŞlENN RENGRENK BEZ, TRBZON VERR sözü ÜRGÜP, U RF, TRj STN, TÜRKÜ YOZGT'T, VN'D ŞN KR ElMS VE CEVHERDR, ZONGULDK LTIND YTN KORO GÜlER BIR yüz RIN BIR z INSNIMIZ VE ÜlKEMIZ SNKI YERYÜZÜN CENNET, 'DN ZE'YE TÜRKYEMz 35

37 Makam: Usulü : TÜRKYEM BUSElK KSK)ı NM SOFYN : 88 " d ' ;? N F ı co GU MERT IR = ZEL OORT MEV \'l CD TUR V RI F vmk SEN NIM N OL GU KI ZEL C LoO C SIL 111 GU ZEL KEM UL Kudet GÜNER Yalçın BENLeN p ı q VE M KI TUR )l h l 0' O F! )l Iı 111 f 1= fl E F ıp as 1E1 91 UL KEM : p f ı ÇOK KIM SIM Beste Söz Yazaı 11 GV RI KEM VEM MEH GU ZEL UL KE M T BIN SEV RI TUR GU ZEL KI SE V RI GU ZEL " bi's 112 VEM D ' )l,:ııı t ı GU ZEL TUR KI C NIM UL KEM 11 VE M T UR KI VEM KI VEM TUR, es O) I PT p ' P ' ' p F 81' p E E p f t P ' l Ff ı d ı, lu I f;lh HR M D K 36 NI Kl DI RN D VUL GÜM GOM NIM KV NR YU TUR O KIZ LR GE LIN RN K D YEM K II' NI M K 2 LN D KV o LN D NR TOR KI VEM NıM KY NR TOR K VEM

38 Y s M DÖRT MEV F YOK SEN TÜR 1 DıRT MEV K ss R F N P, GY GÜ ZEL p,o C YEM RI GÜ ZEL N SN I M / Y RI NIM ül SEV R GÜ ZEL a E:! f9, U SEY R GÜ ZEL BIN MEH T GÜ ZEL tl KEM C UL NIM TÜR K MEH T BIN SEY RI GU ZEL şe H YT N I M I SELM Y EM YOK SEN N S E LM C"j' C16G ıa pıo O a SELM G ÜZ EL KEM TÜR K YEM GY RI GÜ ZEL C NIM ÜL C NIM ÜL CEN N E T V f N M/ EŞ S Z ÜLK E M TÜRKYEM I GÖK MV, DGLR VEşL CENNET ÜLKEM, TÜRKvEM CÖMERT IRKIM ÇOK SL GÜZEL ÜLKEM, TÜRKvEM HRMNı KLDıRND KIZLR GElN OLND DVUL GÜM, GÜM VURND KNıM KVNR TÜRKvEM KEM KEM TÜR K YEM Tandoğan SELM GÜZEL NSNıM SELM ŞEHT VTNIM SELM CENNET VTNIM Eşsz ÜLKEM, TÜRKvEM (NKRl) DÖRT MEVSM VRI GÜZEL MEHTBIN SEYR GÜZEL VOK SENN GVRI GÜZEL CNıM ÜLKEM, TÜRKIYEM 3 KIT FNL KORO EşLlGN, solst TRFINDN, ŞR OLRK OKUNCKTIR 37

39 ÖGRETMENM NHVENO SOFYN MM ( ;:64) NKRT MM( m :108) Makam : Usulü : Selahattn çl Cansın EROL Beste Söz Yazaı,tHH n n n ı! o: 51' := " C ba 0' n P,ta N == LT T R!2L E ÖG RET B B 3 N N OC ÖC RET ME RET S t?,3 NM N BIR Ft ([ c El BL G DOC RU SEV Gl SEN SEN,,3 ŞıK SEN NNÇ SEN (ı f SEN GÖR 3 ES K YOL GOS, TER RNGMEs c c fe; ' t F GÜ SEN YE GE N R a CE 3,, E 'c c (El "'3' '3' E ı t F F RNCMES R t; H F ı'l t' ın ın u! tl tl! EB tip ı:( le (ffıın u n Dı b Id cl n f]ı YÇ E F 54'" S "R SEN GO Z E L RNGES SEN ÖC N E 38 LT c T B BE N N OC E CT RE:T ME BE NIM N RET BR F YI Y ME N NM SN DIN LIK ıg RET N ME SIL O NM : R t9t at :11 H YT ÇN Tandoğan

40 NLT BN ögretmenm ESKİRI' YENlER ögret BN, ögret BN BIR YOL GÖSTER GECEGE BLG SEN, IŞIK SEN DOGRU SEN, NNÇ SEN SEVG SEN, GÖRGÜ SEN SBıR SEN, GÜZEL SEN NLT BN ÖGRETMENM Y NSN NSIL OR EGT BEN, EGT BEN BR YDıNlıK HYT çn BLG SEN, IŞIK SEN DOGRU SEN, NNÇ SEN SEVG SEN, GÖRGÜ SEN SBıR SEN, GÜZEL SEN BU ŞRKıNIN, SZ EşLG OMDN ersi STENRSE, NKRTıN TRoL BÖLÜMÜN, SÖZLÜ ÖLÇÜR KORO TRFINDN OKUNDUKTN SONR, BR SOlST TRFINDON TEKRR EDREK, RNGMES YERNE SOLOLR KME EDLMş OR NOT: l T Ro KO!tb ct! BL G b df KO SEV öc SEN 3 ın Gl SEN RET ME ct EEtI ;< ID ŞıK SEN 3 SOLO öe >< SOLO GU SEN RET f53 ME K O RO DOG \ EU ' GOR NM,3 a ın Ettı ;( SOL RU SEN 1 tb KO RO S BIR NNÇ SEN ID td wı ;161 SOLO SEN GU ZEL SEN NM 39

41 KÜÇÜCÜK KUŞ KNDıNı VER BN Makam: Usulü Beste : Söz Yazan : HcZ SOFYN :64 SEMf :144,+: gs; "? =$ E Çı BEN NE ),lt * GÇ t1 NE D E NI Z " t KIP L R D H NE ç L ER BŞ NE B F N 40 SIL NE SU o V LR b + ; Y YIR F F R RE N VER B ZÜN N DÜ N Y U KUŞ KÜ çü CÜK çup c Y; M R BŞ O Y NR K NE RE j! KUŞ F O CU K LR F KUR LR Y NE R t II Y; M bl g; DI K N BM BŞ CÖ RE B tl ı L R U ÇO 'l ı; L R t lt25) co N ( ' 'I ı L ER NE K 'tl S,U t E E ı NE CÖ K YÜ YIM ÇEK D G IR C VR BEN == : t ı = pt tll: : B K K N U$ + Q E #, KUŞ KÜ ç ü CÜ K KUŞ KÜ çü CÜK Selahaddn lçll Cansm EROL K j 'II NI C2 VER B d YR L N R G?YM s6f YM ı

42 == E: :: Y t # P NE RE === NER NE b :; KÜ ÇÜ CÜK KU Ş KÜ ÇÜ CÜK GÜ c ÇÖ G I RC c ZE := çı NEŞ Y M KU Ş K Z Y U R t N E [g DI NI VER B N Tandoğan KÜÇÜCÜK KUŞ, KÜÇÜCÜK KUŞ KNDıNı VER BN BEN ÇıKıP BKYıM GÖKYÜZÜ NN DÜ NYY NE GÇUlR, N E ÇÇEKR N E S U L R NE NzR N E ByınLR OVUlIl DH BŞK NERE R NER VR GÖREYM KÜÇ Ü C Ü K KUŞ, KÜÇÜCÜK KUŞ KNDıNı VER BN BEN UÇUP GYM BMBŞK DYRLR NE YPR BŞK ÇOCUKUlR, GÖREYM NSI L OYNR, NE OKURLR, ByM Y NERE, NER GÜNEŞ, UZY NE çözeym 41

43 BEN M NNEM KÜROL HcZKR SOFYN : 1 04 Makam : Usulü :, t [ N! GÜ Pb NE R YÜ' Beste Söz Yazaı cl ÖZ sü D P f D ı p ı RN EN LÜ GÜL YÜZ LÜ LÜ SÜ G LR D ı L; F B E N G L SM o D B N t' P F P IT C F,b&ı çı IT t Q p p CD H VR Y Tl ÇR B El LI Gl ydın ŞENGÜL ydın ŞENGÜL NI N MIN K T EK IT ı TT BE t LI NM DL N f C GE L ŞEN söz LÜ so El NEM BE N N M N NEM p fld f l R TEŞ DG N LR c1 f c [ j jl BG LR DI NI BE NM N NM N NEM DI NI E:; c F o NEM N K DI D NI ME BE K N'IM NEM BE OUM BE N cl ı KOY N NEM BE NIM N Tandoğan BENM NNEM NNERN E N ÖZLÜSÜ TTlı DLl, ŞEN SÖZLÜSÜ GÜR YÜZLÜ, GÜL YÜZLÜSÜ BENM NNEM, BENM NNEM ÇR BN KNDıNı MEK KOYDUM BEN DıNı VRLlGIMINTEKKDINI BENM NNEM, BENM NNEM, BENGLSM, O DGLR CGERN TEŞ DGLR HYTINI BNBGLR BENM NNEM, BENM NNEM, 42

44 TÜRK MÜZİGİ ÇOCUK ŞRKıLRı (II) ŞRKı ISMI Başkent nkaa Kou Ben nnecam Nasettn Hoca Oaetmenm Ne Güzelsn nadolu Dua Spo Yapmalı Kaış Kaış Topaaında nadolu Balıkçıla tatük Canımdasın Canımsın nnem Kış Ben Çocuaum Nnn Gözle Yıldızlaa yşe Nne Sevgl nadolum nnem lış'ten Bos'e SOZ YZRı Z Ümt Ozbakı Sadık tay Muhaem Kubat Eol Sayan Sam Dentuna YalçınTua Gülten Ççek Engn Çı Sam Dentuna Ce nan kın yten Baykal Salt Şmd Salh ydoaan Mahmut Oaul Muamme Sun hmet Efe Sadettn Kaplan Sam Dentuna Necat Sefecoaıu Selahattn çl BESTECI Z Ümt Ozbakı Zeynettn Maaş Hüseyn Soysal Eol Sayan MahmutOaul YalçınTua Demet Pakyüz Haluk Geçel Yücel şan Cenan kın Blge Özgen Suph Idsoaıu Sa"h ydoaan Mahmut Oaul Muamme Sun Tugut Tokaç Engn Çı Edoaan Beke Muhteem Sezgn Selahattn çl 43

45 BŞKENT NKR Makam: Usülü SYEN ÇNlıYOR TÜRK'ÜN GÜR SEs NHVENO SOFYN aa ağme : 1 04 Z Ümt ÖZBKIR Z Ümt ÖZBKIR Beste Söz Yazaı, actl ı ML V If Tı'N GÖZ NO t O RU (o2 d0 G Ü ZEL BŞ K EN TM ' v (So2 ) I I Z :11 ;:t O (50 2 'l DC t F GÜ ZEL BŞ KEN TM ', ;: o [t bf, P U U ıl ıııı " 44 U ZN M IŞ KOL LR 1 H E R mn D E N SEV G I Y (502 ) : p E! t g (50v 7 ıa OZ M L E U (502 ( U MUT L cl Ct b1j BG LN M I Ş YOL LR (So ;/ )f5 2 c C u I SL e hwi p C! Ef l;;f tp 51 NEN SK LI D I R B LN MEZ SIR L: EŞ sz SN N K RM GÜ ZELBŞKENTM Y Covgo

46 BŞKENT NKR SYEN ÇNlıYOR TÜRK'ÜN GÜR SES ÜLKEMN GURURU CENNET BELS YETMş BR lmn YURDUN GÖZS EşSzSN NKRM GÜZEL BŞKENTM ÖZM UMUTL UZNMıŞ KOLLR HER YÖNN SEVGY BGLNMIŞ YOLLR SNEN SKlıDıR BLNMEZ SıRLR EŞSZSN NKR'M GÜZEL BŞKENTM NKRT TRHTEN BR KÖŞE TÜRK'TEN ESERSN DÜNYD VT TEMSL ENSN MLTN GÖZNURU BŞ TCı SENSN SYGıNSIN NKR'M GÜZEL BŞKENTM 45

47 KORU BEN NNECGM N HVENO OÜYEK Makam : Usülü : aanaome tıg Z piz E " ı::ı pz : E BEN : 220 Beste Söz Yazaı, plı E SEV U tl P F cf CIK BRE u UP S N BÜ TÜN U G RM F Ip a p t, YU, P 46 RE E Hç C GIN GM tt GI M (502 If NE c am n GUN VUR M SIN (, KO RU B E N I N NE C I ete! ö FIR U Tl N LR KO RU BE NI N KO RU B E N '1 N NE c GM 1 l), "ı c 'f :11 ('u ', :11 El U II (;M Qu l n p F ('o,, S N BU TUN ) 12 (502 = GM ) PE! U U c ı p P'Ef p F If E KO PR M SIN p t j f G E E I HıÇ YN M SIN ı U jl t GM u YN M SIN NE c u U '1 U U IT El 'I ı f m E KO RU BE N N KO RU BE N N SEV GL R I M plı : tt ı v : c a p B I R FI LI ZtM C± ( E IT c BE BE GM j c P U plz n D f! a ı IT E Zeynettn MRŞ Sadık TY : NE CI G I M (502 (5Clı ) "2 &:11 p F (5Cl 2 ' E UII KO PR M SIN Qu j n p ('0,, YU R E C I GIN ) " 2 ( 1 U :ll t GM (502 t c:ı t

48 ÇOK GU Z E L S I N I : p ), P F ME K Ç ı ÇEK Gl S F p [' G s I t KO RU I ", F F 5!{II F CCl SI R M S Ç I N ı f KO RU BE N N 't (Soı )1 '2 '1 El (502 I PEK G I BI PEK G l B I Eln::ıId, (50:2 NE c G M ), GÖK TE NN M Iş ) / ı U I ı c :11 GM GM B E N N NE c (So2 (son) Y Covga BEN UFCıK B R BEBEGM KORU BEN NNECGM SN BÜTÜN SEVGRM KORU BEN NNECGM BR FLz M GÜN VURMSIN FıRTıNLR KOPRMSIN YÜRECGN Hç YNMSIN KORU BEN NNECGM ÇOK GÜZELSN ÇÇEK GB SIRM SÇIN PEK GB GÖKTEN NMş MEK GB KORU BEN NNECGM 47

49 NSREn N HOC RST NM SOFYN : 64 Maka m : Usülü Beste Söz Yazaı Hüseyn SOYSL Muhaem KUBT : 4' G E b O L, c ;; c c II E 1 9 ftg I, " U I Q 4 n u ı ;gw luqjglw 41) Iş acın"'9ne C q (5n:ı HOR l DUN, ; Y YI TUR BE HEP F ı D C; L R a E tt GÜL C SÖY C" I C N D U RÜR D UN F ı q U M S (502 l L R c1 MUŞ M ş c KÖY D E S T N OL 48 B B S K GÜL bo W f HO NUN l LIN Y D E R S L M I Ş l T N RET GÜL,X/ C t s O DÜ R Ü R DUN ŞEHR Y gz IQ : C Ig ; j j l lj t ( S Cu t NS :: C tl LH TU B D U L 0/ (s H E R KES ; YI M (s",ı L M I Ş Çı K D U RUR u I = HO f L E c (5n2 c DÜ RÜR H H H NS R ET T N H O H H H NS RE T T ı N YI C GN BL? t bl c ; F DN ([) 3 ) BN tu E! K t Mş ge OM E ŞE Nz R ım G NE S E S VER (so :ı l na F R M ş I U?o D ÜŞ YO L MÜŞ ) ; ı u ' ca I q u M Y T M I Ş SN I Mş ıı j, ' Y l DI va G U R T ÇL M I Ş q Q DL q RE GÖ L (Sul R E, (Scı2 ) Y Covgo II

50 NSRETTN HOC HORTU BDULLH ONUN BBSı GÜLDÜRÜR DÜNYYı NSRETTN HOC KŞEHR' ÇK DURUR TÜRBES GÜLDÜRÜR DÜNYYı NSRETTN HOC HEP YlıN SÖYMş HERKES NLMIŞ BLGNR RS LMıŞ KÖYLÜ DNMş NzR SES VERMŞ DClLR NMş GÜLDÜRÜR DÜNYYı NSRETTN HOC BNMş EŞEClNE DÜŞMÜŞ YOLLR MY TMıŞ YOClURT ÇLMIŞ GÖLRE STN OLMUŞ SNK DI DLRE GÜLDÜRÜR DÜNYYı NSRETTN HOC NOT: FNL NKRT K KEZ OKUNUR ŞRKı BTMN TEMY UYGUN OLRK BR GRUP ÇOCUK GÜBLR 49

51 ÖGRETMENM GERDNYE SOFYN : 96 Makam : Usülü : Ö, ' j # ı; m ÖG # II: ÖG sz, # m q L G ÖG RET ME NM N ÖG R E T u RE TE P RET ÖG 2 B N 1 ME NM N L!ffE) C N NM m R, TN!f C ME N M Bı [ ÖG U RE TE, ÖG NM pm ı N L VN NE NE NE HE P s ı N NIM ME NM BY RK 2 m y BE N M G B NE B NE SEV D K ı B c G B G B pc R Gl SEV ' f m NE s z G S DIK ıı ' I c, SEV s DK ı E H ÖR N EK LN DIKG SP BI j SEV G B 2 m H E R B R DK SEV, F, N s z P m ' m p ' G, c [\f(! ', RET tt7e) m U R DUM BE N RET ME N M tfe) ı L, # : 4 # ı 50 [ ' c ' I c, 'I IW GER Ç E K ÖG ' p ME NM ı m p m, ım ME NM F m KR D E Ş RET tt7e e RET j» m t # ;, Ö RET ME NM Eol SYN Eol SYN Beste Söz Yazaı K RIŞ SEV ' p D K s ıı z ' LI, l, :11, :1 m F ' TOP R K BE NIM

52 j p d lı p sz HEM ÖG V T N RET j ME NM u HEM 't T 3Bt2 I TÜRK I p ME NM ÖG 1'1" ' ON f I N G, e LR [ p NE G e y, I " SE V DK sı I p SEV D K s z, LLL 7sojl z YCavga ÖGRETM E N M ÖGRETMENM,ÖGRETMENM, NNE GB SEVDK sz KRŞLG ÖGRETENM, NNE GB SEVDK sz ÖGRETMENM,ÖGRETMENM NNE GB SEVDK sz sz NLTN, Bz NLYN, HEP SZR ÖRNEK LN GERÇEKR ÖGRETENM, NNE GB SEVDK Sz ÖGRETMENM,ÖGRETMENM, NNE GB SEVDK sz YURDUM BENM, BYRK BENM, HERBR KRıŞ TOPRK BENM sz HEM VTN, HEM TTÜRK, ONLR GB SEVDK Sz ÖGRETMENM,ÖGRETMENM, NNE GB SEVDK sz 51

53 N E GÜZELSN NDO UŞŞK SOFYN :80 Makam : Usülü : q, '1, tl j Mahmut OGUL Sam RNTUN Beste Söz Yazaı q LI j F E I, = j cl 1 '1 I : l{ ( '1 t;;;{ Ed 'f cl E e ı e 1 'I g c t 1 b C '1 O '1 U L! : l, j W ' ( ; tl q l ' Lt MOR SÜM BÜL LÜ O G L RIN VR eül B ÜL Ö T E N Bl'; L R I N VR 1 C ; KLB SEV : ' C NZ S TN 'q : ; LI Y j G G L R I N VR U' b E l ' C RE R KN ZN E FE R W Ott q K;I R L Rcl IN VR V RH L MZ YIL L RIN VR ; ÇÖ ZÜL 1 '1 SN C u C EN NET G N E G Ü ZEL OR MN T NE GÜ Z EL B ' SN ME YEN NE GÜ ZEL N DO b Cd YÖ RE L E R, :11 N DO ; cı Lt SI R L RIN VR SIN 1 2 ıl DC (Son) N DO Y Cavga 52

54 NE GÜZELSN NDO MOR SÜMBÜLLÜ DCıLRIN VR BÜLBÜLÖTEN BCıLRINVR KLB SEVG CıLRıN VR NE GÜZELSN NDO NZlı KN RER CENNET GB YÖRER STN YZN EFER NE GÜZELSN NDO ORMN, OV, KıRLRıN VR, ÇÖZÜLMEYEN SıRLRıN VR, TRH LMZ YıLLRıN VR, NE GÜZELSN NDO 53

55 DU Makam : Usülü : t1 f Qe lt!1? ) n Ic T j5 19 f Q SEN, ı SEN d RB SN, ıı SN VE Z E BOL j S n KE RM Y P N ŞU KUR R K SEN RR 9 BT lp B, ' R HTM L V SN, Y ı= 9 RB Bt, NN DR HER l GE I l1d em B ZE oir F e e VER, NE F RB (502 LÜ MÜ ZE GÖ RE VE mf VE R, SEN B SEN R, o R F ı ıı G Nt SIN, F F' LR S N, F N şü KÜR NE '/6 pocof p B, oh, S o R P LK SEN CIl> C;IN, OL SUN, v RB (!: Bf, I Tı) tfj H;1 ltl l I OL >mf SUN, ı VR 4 p p p p p p ı GÖN Yalçın TUR Yalçın TUR : == p (son) SE : Beste Söz Yazaı SKN :72 80 ( )d1 RR LIK SN, HEP ı S E NN ı '"P SEN SE E P k B Z M F M EK RN I f' HER DR P NE VR SEN, B p p p p, ı S ı G MI z e LR S ZM f' SN,, S Y Cavga

56 DU SEN, BzM GÖNLÜMÜZE GÖRE VERRSN, SEN BzM GÖNLÜMÜZE GÖRE VERRSN, SEN, BzM EKSC1Mz BLRSN SEN GN'lSN, SEN RH'MSN, SEN KERIMSN Y RBB SEN BlRSN, SEN CIRSIN, SEN VERRSN, Y RBB, SN ŞÜKÜRR OLSUN, Y RBB, SN ŞÜKÜRR OLSUN Y RBBI BzE DRLK VER, NE OR, Y RBBI, BzE BOLK VER, NE OR, SEN GNSN, SEN RHIMSN SEN KERIMSN, Y RBBI, SEN BlRSN, SEN CIRSIN, SEN VERRSN, y RBB! SN ŞÜKÜRR OLSUN, Y RBBI, SBN ŞÜKÜRR OLSUN M HER NE VRS SENNDR, HER VRlıK, HEP SENN ESERND 55

57 SPOR YPMLı Makam : Usülü : RST EVFER ı :216 G Demet PKYUZ Gülten ÇÇEK Beste Söz Yazaı mü:ıg ıi BE O P &EfE}! l 11 U c "p UEfW t c c B dle! n l :111: EblE 1] I EE l ıl 4I;I', bl I l ( t u TÜRK DI SÖY R ÖN I IM LS, K YK : TıK s POR CU s POR EV ::O 9' 56 M F UT LI REN j C F SEL F DIR U S F F' Y R I S LS D IR p DIL MK U VU CUT wl ME ME BIL GU LI 4 U GE R E K LI [) E u NIS VD L EY BOL TE l e ' LI O' Q BOL SE V I M NE GÜ ZEL I YÜZ ti't ' j # : b F '4# 11!3 &BIR LM SG CU CO DIR f7t MK YP MK POR ıe E q d GÜ I SS p DIR LI ZIM LI VEN LI GE REK ' LI U Q POR Iİ YP MK Io! LI GE R E K g} 'L gı p t S H LR D KO SUS S ' bl D S POR YP MK GE REK MK s LI YCa vga :1 :11 s :1 * :1

58 SPOR YPMlı 1 U ÖNR SÖYD TÜRK ÇOCUGU BLMEL SGLM KFLR çn SGLM VÜCUT GEREKl SPORCU SEVMlDR GÜVENL ZMlDR SPOR EVRENSEL DLDR SPOR YPMK GEREKl 2 3 NE GÜZELDR YRıŞMK SHLRD KOŞUŞMK BR MC ULŞMK SPOR YPMK GEREKl NKRT GÜREŞ Y D BSKETBOL YÜZME TENs VOYBOL MNSTK KYK FUTBOL SPOR YPMK GEREKL 57

59 KRıŞ KRıŞ TOPRGIND NHVENO OÜYEK Makam : Usülü : )ı Beste Söz Yazaı :224 ı, # 6d Ij2 pl, Elf PF P 'f K RIŞ K RIŞ ı '1 S TIR S TIR 't, > )) :: TOP j R G I N D Y P R GIN D ' P () P F, :, ı F U] z ÇO CUK LR ÇOK MUT YUZ ı, F, ı F F R 9 4p : P Up u ı, TURK OL MK aono9me L 't G U RUR YUZ ıl ı P ıl2 y, ıı, SU LR '1 Haluk GERÇEL Engn ÇIR u 'f F P t l ' G : : Bf m #» ı ıı :11 tl K NI MIZ ı VR c u P T ıt ıp S RtH DO 'f u GE CEK TEN p RIŞ SE Ş ıf U MUT ts ' NI MIZ Y aq F n VER VR YUZ (j NI M I Z VR P e ı12 c1 v F P ı, p P F ct F, t m #dzb > 4f? ı CI q '1 BY RK BU TOP R K ÇN T KRıŞ KRıŞ TOPRGIND SULR GB KNIMIZ VR STıR STıR YPRGIND TRH DO ŞNIMIZ VR 58 V TN Y TN 't 'f ÇN ÇN D E S TN S TN C NUS TUN NKRT Bz ÇOCUKLR ÇOK MUTYUZ GECEKTE'" UMUTYUZ TÜRK OLMKL GURURYUZ BRIŞ SEVER YNIMIZ VR NI MIZ u VR F C N I MIZ şs VR Y Cavga ıı BYRK çn VTN çn STN STN NIMIZ VR BU TOPRKT YTN çn CN ÜSTÜN CNIMIZ VR

60 NDO Makam : Usülü : RST Değşmel (SOFYNKSN) 1 44 " (502 ' 'l ' p C 4, q 4 # P p MOR 5 Ü N KLP TE ı lü BÜl ı l», 288;';'12 R ı u G G O p l DG SEV ıf" P ı ' U ' ı VR 'f 1 ' BÜl, # BÜl If, tl VR, '111[' N DO NZ O, l ı u '1 l fj: Gl BI YÖ RE l E R l E T EN BG I, NE GÜ ZEL SN 2 # OR MN ;! 2 f! j N DO KIR L R IN NE GÜ ZEL SN oh P ' VR ÇÖ ZÜL ME YEN l f ' SI R )ı, 288 NE au ZEL SIN MOR SÜMBÜLLÜ D(jLRIN VR BÜLBÜLÖTEN B(j LRı N VR KLP SEVG (jlrin VR NE GÜZELSN NDO N 00 ' L R I N VR NE GU ZEL SIN NZlı KN RER CENNET GB YÖRER STN YZN EFER NE GÜZELSN NDO ı T 9 :1 'f '* El (50n) N DO ıl 'f E T E l E R YIL l RIN VR Il j cft'1 S ' t l'f ı : B l U V VR RE ler le O N DO KN p ı 1 2 ) l R I N D E S TN Y Z N,144 p L± ' l ı u LI ' ' F Ö ı'1 I l " cı ' ' 't :1 ı ı U CEN NET ' N E GÜ Z E L S N 1, NE GÜ Z EL SN U ) p RIN l RIN Yücel ŞN Sam R NTUN Beste Söz Yazan RH OL MUŞ, l V ' " ' N 00 Y Covgo ORMN OV, KıRLRıN VR ÇÖZÜLMEYEN SıRLRıN VR TRH OLMUŞ YıLLRıN VR NE GÜZELSN NDO 59

61 BLı KÇıLR Makam : SUZNK Usülü : VRTURN mf : 160 'f,' ızz: W HE HE V s 4 4 tl 2, 1 UŞ 2 " 2 KIS I 2 t PEŞ W R V s HE V IW Y V ÇEK, t I ı I BO S LIK DL YU F 2 IF R IM LR L Gl YO TEK F ŞK LR KÜ REK VEL KEN PE Ş " Iı " KIS RN DO L SI R ME T N KO V LR I W, H RST GE RST 1/ " " GE ['! H EY mf 9 F > MOL ÇEK! W ] HE MOL q MaL! Y HE MOL! V I 4 Q HE?t I cesc, Nı LR : IW REK s ıllı L R, ql I KÜ Y Ç EK mp ' 4\* 1 60 s V " Cenan KIN Cenan KIN =:> cı MOL! U W, REK KÜ ÇEK 9 W /\L V MOL! g W j I W '%'m sı W, I ) S V ' : Beste Söz Yazaı M LR SUN NE L ı OY ÇL SIR K LR F 2 I ı ME RN T 00 KO N N ŞIR LR L V 1(1 (1 F 1/ p G L n " It) t) R 1/ G 00 RE! L!

62 ( RST GE " " BE 2 B RE LIK ı KE HO HE Y tb S SI RST GE! Iı 1/ f p clv VN MEN RO Y ÇE N KE HO j T MOL SI Y SI s Y s V ÇEK V ÇEK! HE V ÇEK MEN RO KU KU s REK Y s G L " / R G le HO ÇL GEL :11 4 MEN RO U d HE KE HO E N MEN RO Y RE ' L ı 00 / === MOL ÇE! N! (?f F 77f f'nt tj Y REK 1(1 Ef F ÇP ı F P 1/ > ÇE! N! LIK ", DL SN q U B ı SE DO KET L f] [' I ÇL 2 GEL 1 f), HE MOL ; w L ; " Y ÇEK ' HE R! HE R! s Y Y MOL mf n Y HE MOL 2 mp MOL Y S Y ÇE K! V MOL ' HE H q MOL! Y U ŞK! V Cov9O 61

63 BlıKÇıLR HEYMOL, HEYMOL! SIY SIY ÇEK KÜREKR HEYMOL, HEYMOL! SIY SIY ÇEK SIY SIY ÇEK ÇEK! Nz BlıKLRıM YOSUNLRL OYNŞIR UŞŞKLR KÜREK YELKEN PEŞRN DOLŞIR HEY! H RST GE RST GE! BLIK GLR GRE BEREKET SEVNCY ÇL KEMENÇE KEMENÇE ÇL KEMENÇE KEMENÇE HEYMOL HEYMOL, HEYMOL, HEYMOL! DGLR BOYU DLGLR TEKNEMz ÇLKLR UŞŞKLR KÜREK YELKEN KISMETN KOVLR KISMETN KOVLR HEY! H RST GE RST GE! BLIK GLR DO L! BlıKL DO SNDL GEL HORON HORON GEL HORON HORON HEYMOL! HEYMOL HEYMOL HEYMOL! SIY SIY ÇEK KÜREKR, HEYMOL, HEYMOL, SIY SIY ÇEK! sysy ÇEK! H UŞŞK! SIY SIY ÇEK KÜREKR HEY MOL, HEY MOL! SIY SIY ÇEK SIY SIY ÇEK ÇEK! 62

64 TTÜRK CNIMDSIN Makam: Usülü : HcZKR NM SOFYN :72 aanağme t#ı U 72 C w le c ı VUR DU M NE N SEN Beste Söz Yazan NUR ı U ts a l ; a; U MUT Ö TE S N D E N :11 VER DN IlıCl C U C,,,, C f T T Ü R K T T Ü RK C NIM D, SIN TM V ŞI SIR VU CE T U T KU SUN VO RUM C NIM D SIN YURDUM NEN NURSUN YüZYılıN ÖTESNN UMUT VERDN SEN TM NNÇ DO SESNN SEN Ç HER Z M N R M GN S E N N S N V NIM D SIN YU RU o j ı t ; VÜZ V L I N SUN BUge OZGEN ylan BYKL va RUM ÇG DŞ ÖZ KL S M S E V G N Tl CIN UV GR YO Y N I M D SIN BR YÜCE TUTKUSUN SEN KLB M SEVGN DO ONURL YÜRÜYORUM ÇTıClIN UYGR YO GÜ R y s R CEN NET VE UV GR O NUR L D O ı 11:6/ C u C T TÜRK T T Ü R K Y NIM D SIN T T URK (son) SENN BNRMÖN BR CENNET VTNIM VR GURURL YŞıYORUM ÇÖDŞ" ÖZGÜR VE UYGR NKRT TTÜRK CNIMDSIN HER ZMN YNıMDSıN 63

65 CNıMSIN NNEM BUS ElK SEM ; :144 Makam : Usül ü : t aanollyle Beste Söz Yazaı g I I F IT 4 1 Ç ÜK KÜ j! ı I ı LI N I NEM RN N o N RN KU C L" SN YU NEM MU I B S SIM F N I GÜ N C ı TN NIM C t I GT I ı CK TUN V' E 4 N N " BE N v: S I N N NEM GIN v ı GÖZ R N Le I SEN B N e ) ) I (502 ) NEM ı F ı Y I ' he: oo S I N N (S02 (502 ı NIM :11 f1 ı BE ı ı 4d N BE I t g" j 1,1 YUT I ŞK ı ı GIN I I TÜN YÜT BÜ ı NEM I ı I u ı F F F EL 64 NEM dım ı NEM, N LR DL!f v f' e ı T T T M BEK G CE GE BE L " I I BR HER * Suph DRSO GlU Sat ŞMD : BE t]' ı ŞK fl t Şı K " ŞıK (5aı I * F II Y Cavga

66 CNıMSIN NNEM KÜÇÜK BR BEBEKTM BÜVÜTTÜN BEN HER GECE LROIM UVUTTUN BEN TTlı OLRN ETTN BEN NNEM NNEM NNEM CNıMSIN NNEM NNEM NNEM NNEM CNıMSIN NNEM ELRN YUMUŞK VIN BEŞ K KUCINSIMSICK GÖZRN IŞIK SENSN BN GÜN SEN BN ŞıK NNEM NNEM NNEM CNıMSIN NNEM NNEM NNEM NNEM CNıMSIN NNEM 65

67 KIŞ Makam : Usülü : 1 20 ' ş#; n E1 HER T RF B E M B E YZ K R SON R TO so P GUK O L TU S T D lım DI ' $ # Ef c F' 50 G U K TN L KI Beste SOz Yazaı HcZ KSK P L KO RU N HY D Ç ı K SI N L ( KI P L K I ZK LR [4 ct Ş I N BŞ K D I R T YUN DI ÇO RP LR ÇO CUK L K ZK HIR Gl R YE KR DN DI 4 # U ÇO 66 T O P YT M Y I Z HEY H E Y O ER S TE N GE RI KI 51 DI GUK 50 IC U KL M Y I Z R S u 50 GUK l ı M HEY HEY RI S D (f e şu M E Z KI 51 N LıM tt :11 N EY M I Ş DI OL D U F C tu l E P Y :111: 8 F 41u: : u C E ı u U o HS R 2 d VEN K EL DM Y Ç O CUK L l ı M HEY HEY Y R Efl l 111: (' : E! E P K R Y G D :111: j' :t U EI lım P K R Y G D I ŞI N BŞ K D I R T I D U, F' Salh YDoGN Salh YDOGN YE L ı M G R Y R DI so CUK OL S D DI F' YE N :11 :IL: U o E ' L P L P K R YG D I U U c' U U U [' U E' o C U K L DI KI Ş I N BŞ K D I R T :11 DI V Cavga

68 KIŞ lher TRF BEMBEYZ KR, HYDI ÇıKSıN KıZKLR, KRDN DM YPUM, SONR TEPE TUTUM LP LP KR YGDI, ÇOCUKLR YRDı, SOGUK OLSD DI, KIŞIN BŞKDıR TDı' 2SIKIC SRINUM, SOGUKTN KORUNUM, YÜN ÇORPLR GIYELIM, SOGUK NEYMş DIYELIM? (BGLNTL) 3KZK HIRK ELDvEN, ÜŞÜMEZ sıkı GYEN, HST OP YTMYIZ, RSTEN GERI KLMYız (BGLNTl) 67

69 BEN ÇOCUGUM Makam : Usülü : ]ı g$ pl, b :: E ÇO tp DO (1 ç ocuk! U ÇURT M MI ız : b f 1 '" alk" ı, p : F F : 1 ıb ıf 68 GUL fmpa H E VES ı,a",k o DO tj P g tj BL G Rf ME 12 I R ıp VE KIL F ) ( koo YıN F U LI M Ç URT LI ÇO CUK LR t l!j I ; P P F DO DO B EN ) ( koo lp N HE VES ) (koo P I S ÇO B L KO PRT GÜL ME G R 'f t ) ) :11 ) DO ZU P DO ıp P VE :11 e ' K ıl R ) L I P '1 ) M YıN Wı 12 P j YıN M Ip F p CU GUM DO DO K RRT ), ıp P L! I W ) ( koo MUT ' l y 00 :11 E c YT U ' y MI BÜ TÜN H ıp DO ZÜ MÜ YÜ GÖK ) ( koo P F RN F9 E P ZU CU GUM RIN Y ıp P P ÇO ' c BEN I I :111: h (2 ı;ocu k y I P'" :111: b CO C U K LR BU TUN 'l M } ( Koo ) ( koo M Y ı N P K O P RT :111: b E P (koo alk/şlo tempo DO Ip F y DO j K RRT (1 çocuk U YT MUT ıp 'f ZÜ M Ü YÜ GÖK U U P H Ip RIN ıp y CU G U M (1 çocuk Y Mahmut OGUL Mahmut OGUL Beste Söz Yazaı t:1 P P P BEN p/z plı müı9' 1 ( I çocuk plı g ır: NHvENO NM SOFYN ( :72) YÜRÜK SEM () :210) R N S N ) )

70 ,I (2 çoc u k SEV p Gl ( koo ;: ll:f BU (So2 II II: C F TUN R tel'y\po ÇO CUK LR B N SEV GÜL ME I Gl ) ( koo I j BEN DO (3 çocuk plz p SEV 'b G ( 3 çocuk II, 'p11 ç tf I p Ip F NNÇ DO SEV çocuk p p TE ( ko o 4'ı : F F BU T DIŞ TUN :/ TÜR ÖN T TURK P SULH s 011<1$10 +empo Ç O CUK BEN ÇOCUGUM HYT DO YRIN DO, UMUT DO GÖKYÜZÜMÜ KRRTMYıN, UÇURTMMI KOPRTMYıN, BQTÜN ÇOCUKLR GÜLMEL IL" LR GU L G ) ( koo R Mz ) ( I<oo ÇO ) ( koo U E PI IF P P ı, (3 DO VE RN c b :111 ; E I p F p ', R \ F u" TÜN ÇO C U K L R BÜ L G Gl I GL E :111: C ",Ikı,şlu fempo F RN olkl$lo I 'p Ip F VE ) ( koo PE CU GU M U E T TURK G ÜL ME ç E L T E DIŞ :11: ; BU T TUN BEN ÇOCUGUM BRIŞ DO SEVG DO, NNÇ DO TTÜRK'TÜR ÖNRMz, ÇTE, DıŞT SULH STERz BÜTÜN ÇOCUKLR GÜLMEL ÇO ME L ) :11 ı n ) p F ; B RIŞ 00 '1 F P ) P IF P 2 ) T UR ÖN NNÇ p I p p P TE Rz ) I ıl II ) N, I DO B SULH s LI C UK LR TE GU L 00 R Mz 17\ ) Rz ME L ) (son) y Cavga BEN ÇOCUGUM KıL DO HEVES DO, RZU DO BLGR VERN BN, SEVGR VERN BN BÜTÜN ÇOCUKLR GÜLME L 69

71 NNN Makam : Usülü : HcZ DÜVEK ı :, # g= t :66 (502 ;tl t Beste Söz Yazaı q cı p p C pj n n U F ı tlı Q c B U F Cl?:;g;==::: GÜ Z E L YÜZ LÜ ME ım D M RI M D K NIM SIN Ç MEY VE VE RE CEK P# ; U 2 BÜ 1 YU YÜ 1 2 Q O YY RUM SUN SÜN YY nakno+ RU M NEN NEN ıa L3 N N NEN N EN NEN NEN NEN N N N EL #1 ) n N E N N RE B E L E Y fm M N C K F D NIM S I N G Ü Z E L G Ü N L E R GÖ RE CE K HU HU HU HU HU HU II:ffF N N N NEN 2 NEN 3 NEN 1 Muamme SUN M uamme SUN f ı YIM REN YÜP : ı CIll ' P ft c tl u a 'T?$) a L 1 S N NE R 2 TOP R G I M D YE ŞE 3 M N K YV RUM?Ü YÜ : ım NI N NEN NEN P N N (f NEN NEN N N l bff?l yg :II W h j 'ı, NEN NEN N N I "2 NEN HU II N HU B RMEK ç N HU HU NEN N :11 (son) V C a vga 70

72 NN N MN MN BEBEı;M (NENN) GÜZEL YÜZLÜ MEı;M (NENN) SN NER LYıM (HUU HUU) NENNRE BEVM (NENN) NENN NENN UYUSUN YVRU M NENN NENN NENN BÜYÜSÜN YVRUM HUU HUU YÜREı;MSN CNıMSIN (NENN) OMRIMD KNıMSIN (NENN) TOPRl;lMD YEŞEREN (HUU HUU) MNCK FDNIMSIN (NENN) NENN NENN UYUSUN YVRUM NENN NENN NENN BÜYÜSÜN YVRUM HUU HUU FDN l;c OLCK (NENN) f,l;c MEYVE VERECEK (NENN) ıtv1nk YVRUM BÜYÜYÜP (HUU HUU) GÜZEL GÜNR GÖRECEK (NENN) NENN NENN UYUSUN YVRUM NENN NENN NENN BÜYÜSÜN YVRUM HUU HUU HUU HUU NENN HUU HUU NENN 71

73 GÖZR YıLDıZLR Makam : UsDlü : d F4 G,,,o, e ClS" UU U ' t Ö l: u : RI Y I L GOZ (5Cl2 'tl U 'ı q(1 F R ( Ll F 4 t' # ) U R '! c m ÇO C U K N L T Tl Rnt El L R IN U cu K ' ' T M CE (5<>' 2 )11,2 :11 03 NE m aclno!tnes L R IH' cl IN CE c GÜ SE v N SE VER R CE] ÇO C U K 'I '>ol I' L F [' B E N ZER p ı o DUY I UF (1 SO L R L R ÖR ge 01 tz ÇO [' CU K cl F L ) C F' :11 (SClZ), L' CE ) ' ZER, l u? K '" 'I,<=> N GU BEN Z E R U u FO tt :11 ı m l1?u m RE N I a y D I L le RI B L BE Tugut TOKÇ hmet EFE : Ll (j ıı:o u Ll U m c d # efi] ço R GU L E BEN Z E R ct # ) F (""U t L' L E le,o NE DIZ " o U m F' I: U Z ER Beste Söz Yazaı SEGH KSK ' :208 R GU L RI 1 'f ' U F' SE L E NN c GU t p CE BEN (=' ' ZER 1 :11

74 j'l ı! 7t C M 4'1» N GE L l R ql N E R te tjfff) CI BÜ Y Ü K j G Ü BEN ZER '1 Q [ H N R U CU B H =9 N L Ş I L SY ÇE V N u p S as DI ÇO ' M CU K N L F (soı ) I Y Cavga GÖZR YıLDıZLR DLR BL BENZER ERENR NLDı K ÇOCUKLR GÜ BENZER TM SEVERR SEVNCE DUYGULRı NE NCE SOLRLR ÖRSENNCE ÇOCUKLR GÜ BENZER CN GELRD c HN NLŞILSYDI MN BÜYÜKR BHÇEVN ÇOCUKLR GÜ BENZER 73

75 Makam : Usülü : 4' ' YŞE N NE HÜSEYN NM SOFYN ( :80) KSK (,lı :220) " tl l C bl! Cl! U ıtte t n u l l ı e u Y t Engn ÇIR Sadettn KPLN Beste Söz Yazaı N DO DUR N E RE s td clt V N ŞE N NE SÖV S N Ş E N NE :1 y cı ; I, Y f!e := DO DUR, d NE R E s ı ı El SÖV B N NE R E s ' I C C C "F F I N 00 W DUR '4 g U a (ı ıa U u plct et p a a 4" : u ı, U ı ı, p c ı ' aanagme,, N S NI 4, NI BR F F F 't ı (t U Ş ÜK R E R SE H SN t' N 74 KEZ TN N RI SI N LT S N S ı N ÖZ M DUY MZ, 1 ' u e o R SI NE RE s NE RE Sı Qanagme NE RE S N 00 DUR 11 4 S N '" Dc N DO DUR N DO DUR N DO DUR RI ' ID u t) t ( u p ' c ; F ' cı 2 LT S N GV NE RE s ' H SN S lı N 00 DUR U a c e lel u u p ı

76 4 tf e p E c c F' : d* E BEŞ '4' F F F V K P ' o Z N TN 6) VR =ı S I' ıp E ', F Z N ı R ' S VR o U SI W RE SIN t ' t ' P c' t F F t ' HER KÖ VÜN 1 (4' ; U N 00 ' S,ZN VR S ', s<dur ıl (son) VCavga YŞE N NE YŞE NNE SÖY BN NERES NDO'DUR? NSNINI BR KEZ SIN ÖZM DUYMZ GYRISIN ŞÜKRERSE TNRısıN ORSı NDO'DUR HSN NLTSN NERES NDO'DUR? RESN SZN VRS BEŞ VKTN EZN VRS HER KÖYÜN OZN VRS ORSı NDO'DUR 75

77 SEVGL NDOM HÜSEYN KSK Makam : Usülü : : q# : 144 t U EO F F F M O R SÜN BÜL LÜ o U c C qp U F 1 O L R I N Yovolaoak VR pn * 4# u U j U EV G L Gl I F' G P H EY N DO M F L RIN j Ü VR HEY HEY SEV j L== lt Gl LI ' ' a P F F B BÜL BÜL Ö TEN!S t KLP TE SEV EdoOsn BERKER Sam RINTUN Beste Söz Yazaı L RIN d E U ı HEY N DO WM f VR o HEY HEY! tl U U Et! j F 1 S E V G L N 00 M H EY HEY HEY H EY tt 4# l ;Q? ' ıı g d c g ı 't ı u U c a ' ' j, U a U a c : e F tt, I = H ;ç (son)! 4# p F S I R L RIN VR 76 'f 1 e T e F, ' F F tt : Y YIL L RIN VR RH L MZ MOR SÜNBÜLLÜ DGLRIN VR BÜLBÜL ÖTEN BGLRıN VR KLPTE SEVG GLRIN VR SEVGL NDOM HEY ) DORT BIR YN yavqıiq(1clk, P YIL DIZ D LI BY R I N VR DÖRT BR YND SıRLRıN VR TRH LMZ YıLLRıN VR YVILDIZLI BYRGIN VR SEVGl NDOM HEY $$ Y Cavga

78 N NEM Makam: Usülü : HcZ SOFYN ; : 160 Muhteem SEZGN Necat SEFERCOGlU Beste Söz Yazaı j t l ı ( U 'H S e U El,1 t : p [' F,: ıp F' F $# I e j C I j F E Ip 1 E '$ # 11:F' # IH s SEN 2,# : SEV LıM p B SEN F RZ SN ı CIK at t T U TU N CK D YOK! KÜS MEZ SN N D ELM SENSN, KOM SEN, DORUKT YOM SEN SEN BRZCıK ÜZÜLSEN DYNMM BEN NNEM SEN lım SN DÜM y 'f D V ı, P F D E GER E ı F YE, YO N MM L MM t YU MZ SIN b DO SEVGN HER ŞEYE ER, TÜM SEVGN BN VER, YNıMD YOKSN EER, UYUYMM BEN NNEM TUTUNCK DLlMSIN, YNIMDLlMSIN, CNıM, GÜLÜM, SLIMSIN OLMM SENSz NNEM cü N V MM BL F' V MM u,ıı SIN c' NEM N EM MEM N p ' IBENN ı YE NEM l 4 :11 N VER BEN N Hç ı ı, ' B Ip NE M SZN SEN G :11 Ip F F SEN BE NN D j j [' KIZ [' M Y N GIM D T ÜM SEV U YE T L GER D K ı d [' I p SIN ISEV ' G L NKRT RU O YE Z KI Z ÜL ı Ic j ıı ŞE HER NIM GON Ü DOe SEN [' P F j G N Y 3 KO M :11 t fs : KÜSMEzsN ÜZDÜM DYE, KIZMZSIN BLMEM NEYE, GÖNLÜNK SEVGYE DOYMM Hç BEN NNEM 77

79 Lş'lEN BORs'E NKRz TÜRKKSGI > : 240 Makam : Usülü :! Beste Söz Yazaı tm aletle, ; $ g» OL ı f! TN OT ı lı Goç MEN $gı ', Un : f ] n p CZ GUR VUR M DU (oı B,Uıı N SOY ' u II: 78 S LT Qg q B RE BRE R S KOM N KOM I N ŞU SU ÇO ÇO [ LT, KON I ' 'ı (50 2 DUM 'ı ' BT CU CU GU GU ı TE BO 'f ıs U BO BE 't Rs L söy E F : I N R s G N I N [' N ), '2(50:2 :11 ı Lı j ) j ) 11 5U <=! I ad :11 j' TN I'#' g SU ET ) KOM p I B G ı f! ) T EN Ş p I b LR KUŞ KR 1> MU F' TN CK O f OL D p ı Q $ U!l F 4$ # : lı I, ŞM MU DU a ]ı p E ;, ; Selahattn çl Selahattn çl : LT LT ) ) P II

80 f ' ' ' S C '$ LLL f$ ## ç F' sov 4$ B g K SEV ) p RE l ı S p dıı S OY ' B Lı e S LT BRE q" ıl q BRE F" B KOM N şu KOM şu N ÇO ÇO LT MN " 1:0 ld w PE N ) I q( p ş L tt' : > cu b CU 80 Cu (;U R S Rs ı j TE BE ) ı L! l :11 I RIN TÜR I g MN ıı K S D :11 KÜ p L RI M N =, I N LT I '1 ı UCt BO 1 V,; Il 'w ttı lı bı '' (sa:l I P KI MN Ip L ES o l BOy N NE ( MN TU v N I 1 ' 4 j ]ı p GÜN BR I LT N '1(S02 I v tu K N G ıı> I LT N (so;2 f ŞI RI 1 söv L e Le ::: G N N LT 79

81 4ş'lı B F' RI 'ıı SEV ŞI F N l LC F P (5<12 '! F K ## Iı 'lhi MN =lı M G n ' N v I g F RE F L ) q M N L ş MN s MN ı MN L K Ş HY u D B R E RI )} K! q MN M N RE MN MN lı j MN NLT BRE KOMŞU ÇOCUGU BORs NLT SÖV BRE KOMŞU ÇOCUGU BORs SÖV BBN NLT TE BE GN NLT BRıŞı SEVGv NLT NLT K BR GÜN TUN BOVLRIND SÖVLNSN VNE O ESK TÜRKÜ Lş'MN KŞLRI KRE MN MN MN MN 80 I ($;ı OLDU MU ŞMD OLDU MU KOMŞU OTTN( ) OCKTN KRŞTEN ETTN GÖÇMEN KUŞLR GB BTKN ÖZGÜR VURDUM KONDUM () "00" TEŞ Lgatlede "OT" Olaak da yazılı Bu şakıda pozod geeğ özellkle "OT" şeklnde yazılmışb = RI L (sol KŞ MN ) :l l ) P lı p l ($) MN p ı lı p F j g!t MN ı ı2 (0:ı :1 ı j LT p,! j 11(502 MN Y Covgo

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı