III-FAAL YET HESAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III-FAAL YET HESAPLARI"

Transkript

1 Hesap Plan I-VARLIKLAR 1.Dönen Varl klar 2.Duran Varl klar Bilanço Hesaplar Bütçe e ve Faaliyet Hesaplar Naz m Hesaplar II-KAYNAKLAR 3. K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar 5. Öz Kaynaklar III-FAAL YET HESAPLARI 6. Gelirler 7. Giderler IV-NAZIM HESAPLAR 9. Naz m Hesaplar

2 LANÇO AKT F HESAPLAR PAS F HESAPLAR I- Dönen Varl klar III K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar 10 Haz r De erler 30 ç Borçlar 11 Menkul K ymet ve Varl klar 31 D Borçlar 12 Bütçe Alacaklar 32 Bütçeden Do an Borçlar 13 Kurum Alacaklar 33 Emanet Yabanc Kaynaklar 14 Di er Alacaklar 36 De er Hareketleri 16 De er Hareketleri 37 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 17 ve Personel Avanslar 38 Dönem Ay Alacakl Hesaplar 18 Dönem Ay Borçlu Hesaplar 39 Di er K sa Vadeli Yabanc Kaynaklar 19 Di er Dönen Varl klar IV- Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar II- Duran Varl klar 40 ç Borçlar 21 Menkul Varl klar 41 D Borçlar 22 Bütçe Alacaklar 48 Dönem Ay Alacakl Hesaplar 23 Kurum Alacaklar 24 Mali Duran Varl klar V- Öz Kaynaklar 25 Maddi Duran Varl klar(*) 50 Net De er 26 Maddi Olmayan Duran Varl klar(*) 52 Yedekler 28 Dönem Ay Borçlu Hesaplar 57 Geçmi Y llar Faaliyet Sonuçlar 59 Dönem Faaliyet Sonuçlar NAZIM HESAPLAR AKT F KAREKTERL NAZIM HESAPLAR PAS F KAREKTERL NAZIM HESAPLAR 90 Ödenek Hesaplar 90 Ödenek Hesaplar 91 Pul ve De erli Ka t Hesaplar 91 Pul ve De erli Ka t Hesaplar 92 Nakit D Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymetler 92 Nakit D Teminat ve Ki ilere Ait Menkul K ymetler 93 Özel Tahakkuk Hesaplar 93 Özel Tahakkuk Hesaplar 95 Taahhüt Hesaplar 95 Taahhüt Hesaplar 96 D Borçlanmayla lgili Hesaplar 96 D Borçlanmayla lgili Hesaplar

3 VARLIK HESAPLARININ LEY LEY KURALLARI Olur. HESAPLARA LK KAYIT HESABIN BORCUNA YAPILIR VARLIK ARTI I I HESABA BORÇ KAYDI LE OLUR VARLIK AZALI I I HESABA ALACAK KAYDI LE OLUR VARLIK HESAPLARINDA ARTI ; Ba ka Varl k Kalemlerinde Azal Suretiyle, Yükümlülük Hesaplar nda Art Suretiyle, Öz Kaynak Hesaplar nda Art Suretiyle, 600-Gelirler Hesab nda Art Suretiyle, VARLIK HESAPLARINDA AZALI ; Ba ka Varl k Kalemlerinde Art Suretiyle, Yükümlülük Hesaplar nda Azal Suretiyle, Öz Kaynak Hesaplar nda Azal Suretiyle, 630-Giderler Hesab nda Art Suretiyle

4 HESAPLAR YIL SONUNDA BORÇ BAK YE VER R R VEYA BAK YE VERMEZ.

5 DÖNEN VARLIKLAR BU ANA HESAP GRUBU, NAK T T OLARAK VEZNEDE VEYA BANKADA TUTULAN DE ERLER ERLER LE NORMAL KO ULLARDA EN FAZLA B RB YIL VEYA FAAL YET DÖNEMD NEM Ç NDE PARAYA ÇEVR LMES,, TÜKETT KET LMES VEYA TAHS L L ED LMES LMES ÖNGÖRÜLEN VARLIK VE ALACAK UNSURLARINI KAPSAR.

6 1- DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DE ERLER ERLER 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 12 FAAL YET ALACAKLARI 13 KURUM ALACAKLARI 14 D D ER ALACAKLAR 15 STOKLAR 16 ÖN ÖDEMELER 18 GELECEK AYLARA A T A T G DERLERG 19 D D ER DÖNEN D VARLIKLAR

7 HAZIR DE ERLER ERLER BU HESAP GRUBU, NAK T T OLARAK VEZNEDE VEYA BANKADA TUTULAN DE ERLER ERLER LE STEN LD ZAMAN DE ER ER KAYBINA U RAMADAN PARAYA ÇEVR LME MKANI BULUNAN VARLIKLARI KAPSAR.

8 10- HAZIR DE ERLER ERLER 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 102 BANKA HESABI 103 VER LEN ÇEKLER VE GÖND. G EM RLER RLER HS (-)( 104 PROJE ÖZEL HESABI 105 DÖV Z D Z HESABI 106 DÖV Z D Z GÖNDERME G EM RLER RLER HESABI (-)( 108 D D ER HAZIR DE ERLER ERLER HESABI 109 BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI

9 100-KASA HESABI KANUN DOLA IM N TELN TEL NE SAH P ULUSAL PARALARIN ALINMASI, VER LMES LMES VE SAKLANMASINA L K N LEMLER LEMLER N ZLENMES Ç N KULLANILIR. DÖV Z Z OLARAK NT KAL EDEN TUTARLAR KASA HESABIYLA L K LEND R LMEZ. LMEZ.

10 KASADAN YAPILACAK ÖDEMELER ALINDI I I GÜNG ADE ED LEN TEM NAT VE DEPOZ TO N TEL NDEK ÖDEMELER -BEL RLENEN L M T L T DAH L NDEK NDEK MUTEMET AVANSLARI VE EMANET N TELN TEL NDEK (BÜTÇE EMANETLER HESABINDA KAYITLI TUTARLAR HAR Ç) ) D D ER ÖDEMELER LE ELEKTR K K VE SU BEDEL ÖDEMELER, -KASADAN YAPILMASI B LDB LD R LEN LEN D D ER ÖDEMELER, BUNLAR DI INDAK INDAK ÖDEMELER SE HESABA AKTARMA SURET YLE BANKADAN YAPILIR.

11 KASA TAHS LATININ BANKAYA YATIRILMASI B R R GÜNG ÇER S NDE TAHS L L ED LEN PARALARDAN, ERTES GÜN N KASADAN YAPILACAK ÖDEMELER Ç N N MAL YE BAKANLI INCA INCA BEL RLENEN L M TL ALIKONULARAK FAZLASI, DÜZENLENECEK TESL MAT MÜZEKKERESM ZEKKERES LE BANKAYA YATIRILIR

12 VEZNEDARIN KASA HT YACI Ç N BANKADAN ALACA I I PARALAR KASA MEVCUDUNUN YAPILACAK ÖDEMELER KAR ILAYAMAYACA ILAYAMAYACA I ANLA ILDI ILDI I I TAKD RDE, O GÜNKG NKÜ ÖDEMEYE YETECEK M KTARDAM PARA, VEZNEDAR ADINA DÜZENLENECEKD ÇEKLE BANKADAN ALINARAK KASAYA KONULUR.

13 VEZNEDAR ADINA ÇEK DÜZENLENDD ZENLEND ZAMAN ÇEK TUTARI D D ER HAZIR DE ERLER ERLER HESABINA BORÇ, VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME G EM RLER RLER HESABINA ALACAK KAYDED L R. VEZNEDAR TARAFINDAN BANKADAN ALINAN PARA KASAYA KONULDU UNDA UNDA VEZNEDAR ADINA B RB ALINDI DÜZENLEND ZENLEN R R VE KASA HESABINA BORÇ, D ER HAZIR DE ERLER ERLER HESABINA ALACAK KAYDED L R.

14 MUHASEBE YETK L LER LER DE DAH L L OLMAK ÜZERE, VEZNEDARLARDAN BA KA H ÇB R H R K MSEK BANKADAN PARA ALAMAYACA I I G B, G MUHASEBE YETK L LER LER KEFALETE TAB OLMADIKLARINDAN F F LEN TAHS LAT VE ÖDEME YAPAMAZLAR VE VEZNEDARLARA VEKALET EDEMEZLER.

15 ALINDILAR 1- ALINDI BELGES VERG TAHS LATLARI DI INDA, INDA, MUHASEBE B R MLER NCE NAKDEN VEYA ÇEKLE YAPILAN HER TÜRLÜ TAHS LAT, VEZNELERE TESL M M ED LEN TAHV L, H SSE H SENED VE HAZ NE BONOSU G B G MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR VE KIYMETL AYN YAT, YAT, BANKA TEM NAT VE GARANT MEKTUBU LE AHS KEFALETE L K N N BELGELER KAR ILI ILI INDAINDA ALINDI BELGES DÜZENLEN R.

16 VERG DA RES RES ALINDISI TAHAKKUK BELGELER NE DAYANILARAK YAPILAN VERG VE BENZER TAHS LAT KAR ILI ILI INDAINDA VERG DA RES RES ALINDISI DÜZENLEN R.

17 MAHSUP ALINDISI MÜKELLEFLER ADINA EMANETE ALINMI TUTARLARDAN VERG VEYA D D ER BORÇLARINA MAHSUBU GEREKENLER VE MAHSUBEN YAPILAN D ER TAHS LAT Ç N MAHSUP ALINDISI DÜZENLEN R.

18 VERG DA RELER RELER DI INDAK INDAK MUHASEBE B R MLERB MLER NCE BÜTÇE E EMANETLER HESABINA ALINAN PARALAR, YÜKLENY KLEN C ST HKAKLARINDAN YAPILAN VERG,, FON, CRA, TEM NAT VE D ER KES NT NT LER KAR ILI ILI INDA, INDA, HAK SAH B N N STEMES HAL NDE, MAHSUP ALINDISI YER NE GEÇMEK ÜZERE MUHASEBELE T RME BELGES N N ONAYLI B R B R NÜSHASI N VER L R. R.

19 ... BELED YES MUHASEBE B VEZNES TARAFINDAN YAPILAN TAHAKKUKSUZ BÜTÇE GEL TAHS LATI NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 2.500

20 MÜTEAHH T (M) DEN YTL L K GEÇ TEM NAT TAHS L ED LM R. NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI ALINAN DEPOZ TO ve TEM NATLAR HS

21 KASA FAZLASI YTL BANKAYA YATIRILMI TIR. NO H. Kod Hesab n Ad 108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI KASA HESABI

22 BELED YE VEZNES NDE YAPILAN KASA SAYIMINDA 500 YTL L K NOKSANLIK ÇIKMI TIR. NOH. Kod Hesab n Ad 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI KASA HESABI 500

23 YAPILAN NCELEME SONUCUNDA NOKSANLI IN AVANS ÖDEMES N KAYDA ALINMAMASINDAN KAYNAKLANDI I ANLA ILMI TIR NOH. Kod Hesab n Ad 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI SAYIM NOKSANLARI HESABI 500

24 KASA SAYIMINDA 250 YTL L K FAZLALIK ÇIKMI TIR. NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI SAYIM FAZLALARI HESABI 250

25 FAZLA ÖDENEN MAA ÖDEMES N N N TAHS L 100-KASA 140-K LERDEN ALACAKLAR 805-GEL GEL R R YANSITMA 800-BÜTÇE E GEL RLER RLER

26 101-ALINAN ÇEKLER HESABI YAPILAN TAHS LAT KAR ILI INDA MUHASEBE B NE H TABEN DÜZENLENEREK TESL M ED LEN -BANKA ÇEKLER VE -ÖZEL F NANS KURUMLARININ ÇEKLER N ZLENMES N KULLANILIR.

27 Ç ZG L ÇEK (SOL ALT KÖ EDEN K SA ÜST KÖ ESK ES NE ÇEK LEN Ç ZG ARASINA KURUMUN HESABININ BULUNDU U U BANKA SM YAZILMASIYLA Ç ZG L ÇEK HAL NE GET R L R.) R.) BLOKE ED LEN ÇEKLER HAR Ç KURUMA VER LD LD VEYA EN AZ B R B R GÜNG ÖNCE DÜZENLENMD ZENLENM OLMASI GEREK R. R. DEVLET SERMAYES LE KURULMU VEYA T RAK RAK OLAN VEYA GENEL YÖNETY NET M M KAPSAMINDAK DARELER N N VERECEKLER ÇEKLERDE BANKALARINDA BLOKE ONAYI ARANMAZ. ALINAN ÇEK KAR ILI ILI I I ALINDI BELGES DÜZENLEN R VE ÇEKLE TAHS L L ED LM LM T R R KA ES ES BASILIR.

28 ...BÜYÜK EH R BELED YES NCE YTL L K ÇEKLE TAHAKKUKLU BÜTÇE GEL ( EMLAK VERG ) TAHS LATI YAPILMI TIR. NO H. Kod Hesab n Ad 101 ALINAN ÇEKLER (Muhasebe Birimindeki Çekler) GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 2.000

29 ALINAN ÇEK TAHS L N BANKAYA GÖNDER LM R. NOH. Kod Hesab n Ad 101 ALINAN ÇEKLER HESABI (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER (Muhaseb Birim.ki Çekler) 2.000

30 ÇEK KAR ILI I BANKACA TAHS L ED LM R. NOH. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI ALINAN ÇEKLER (Tahsildeki Çekler) 2.000

31 ÇEK N KAR ILIKSIZ ÇIKMASI NEDEN YLE BANKACA ADE ED LM R. NOH. Kod Hesab n Ad 800 BÜTÇE GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI ALINAN ÇEKLER (Tahsildeki Çekler) 2.000

32 ...BELED YES HESAP LER MÜDÜRLÜ ÜNCE YTL L K ÇEKLE TAHAKKUKSUZ BÜTÇE GEL TAHS LATI YAPILMI TIR. NO H. Kod Hesab n Ad 101 ALINAN ÇEKLER (Muhasebe Birimindeki Çekler) GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 2.000

33 ÇEK N TAHS L N BANKAYA GÖNDER LM R. NO H. Kod Hesab n Ad 101 ALINAN ÇEKLER HESABI (Tahsildeki Çekler) ALINAN ÇEKLER (Muhaseb Birim.ki Çekler) 2.000

34 ÇEK N KAR ILIKSIZ ÇIKMASI NEDEN YLE BANKACA ADE ED LM R. NOH. Kod Hesab n Ad 600 GEL RLER HESABI ALINAN ÇEKLER BÜTÇE GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI 2.000

35 ÇEK N KAR ILIKSIZ ÇIKMASI (YILI GEÇMES DURUMUNDA) NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI ALINAN ÇEKLER BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER HESABI GEL R YANSITMA HESABI 2.000

36 102-BANKA HESABI MUHASEBE B R MLERB MLER ADINA BANKAYA YATIRILAN PARALAR VE BANKAYA TAKAS Ç N N VER LEN ÇEKLERDEN TAKAS LEM LEM TAMAMLANANLAR LE MUHASEBE B R MLERB MLER NCE DÜZENLENEND ÇEK VE GÖNDERME EM RLER RLER NDEN, BANKACA ÖDEND VEYA GÖNDERG NDER LD B LD R LENLEN ÇEK VE GÖNDERME EMR TUTARLARININ ZLENMES Ç N N KULLANILIR.

37 ALINAN ÇEK N BANKACA TAHS NOH. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI 2.500

38 MAL YE BAKANLI I I MERKEZ SAYMANLI INCA INCA ANKARA BÜYÜK EHB EH RE MAHALL DARE PAYI AKTARILMASI 102-BANKA HS 600- GEL RLER HS 805-GEL GEL R R YANSITMA HS 800-GEL GEL RLER HS

39 BANKADAN YAPILAN ÖDEME VEYA GÖNDERMELER NOH. Kod Hesab n Ad 103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESA BANKA HESABI 1.000

40 KURUMA A T TAHAKKUKLU BÜTÇE GEL N BANKACA TAHS NOH. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI

41 BANKA HESAP ÖZET CETVEL NDEN KASA FAZLASININ YATTI ININ ANLA ILMASI NO H. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI ER HAZIR DE ERLER HESABI 1.000

42 103-VER VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER RLER HESABI BU HESAP, MUHASEBE B MLER N, BANKALARDAN ÇEKLE VEYA GÖNDERME EMR DÜZENLEMEK SURET YLE YAPTIRACAKLARI ÖDEME VE GÖNDERMELER N ZLENMES N KULLANILIR.

43 ÇEKLE VEYA GÖNDERME EMR LE YAPILAN BÜTÇE G DER ÖDEMES NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI

44 KASA HT YACI N VEZNEDAR ADINA ÇEK DÜZENLENMES NO H. Kod Hesab n Ad 108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R

45 GÜNLÜK VAZ YET CETVEL NE GÖRE ÖDEMEN N YAPILDI ININ ANLA ILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI BANKA HESABI

46 104-PROJE ÖZEL HESABI DI NANSMAN KAYNA INDAN DI PROJE KRED OLARAK, KURUM ADINA T.C. MERKEZ BANKASI VEYA UYGUN GÖRÜLEN D ER BANKALAR NEZD NDE AÇILAN ÖZEL HESAPLARA AKTARILAN TUTARLAR, BU TUTARLARDAN YAPILAN G DERLER, VER LEN AVANSLAR, AÇTIRILAN AKRED FLER LE AVANS VE AKRED FLERDEN NAKDEN GER ALINANLARIN VE HESAP BAK YES N DE ERLEMES SONUCU ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ ZLENMES N KULLANILMAKTADIR.

47 DI PROJE KRED OLARAK,... BÜYÜK EH R BELED YES ÖZEL HESABINA $ AKTARMA YAPILMI TIR. (AKTARMA TAR NDEK T.C. MERKEZ BANKASI DÖV Z SATI KURU: 1, YTL) NO H. Kod Hesab n Ad. 104 PROJE ÖZEL HESABI DI MAL BORÇLAR HESABI

48 PROJE ÖZEL HESABINDAN A NASI HAKED OLARAK $ ÖDEMEDE BULUNULMU TUR (VERG LER D KKATE ALINMAMI TIR Kur:1.30 ) NO H. Kod Hesab n Ad 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR PROJE ÖZEL HESABI BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI

49 HESABIN DE ERLEMES ÖZEL HESAPTA KALAN $ DE ERLEMES N; NO H. Kod Hesab n Ad (AY SONU T.C. MERKEZ BANKASI DÖV Z 104 PROJE ÖZEL HESABI SATI KURU: 1, YTL) 600 GEL RLER NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI DI MAL BORÇLAR HESABI

50 HESABIN DE ERLEMES ÖZEL HESAPTA KALAN $ DE ERLEMES N; (AY SONU T.C. MERKEZ Hesab n Ad BANKASI DÖV Z SATI KURU: 1, YTL) NOH. Kod 630 G DERLER HESABI PROJE ÖZEL HESABI NOH. Kod Hesab n Ad 410 DI MAL BORÇLAR HESABI GEL RLER HESABI

51 108-Di Di er Haz r r De erler erler Hesab Bu hesap, haz r de erler hesap grubunda say lan hesaplar içerisinde tan mlanmayan ve niteli i itibar yla bu grupta izlenmesi gereken di er de erlerin izlenmesi için kullan r.

52 KASA HT YACI N VEZNEDAR ADINA ÇEK DÜZENLENMES NO H. Kod Hesab n Ad 108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R

53 KASA FAZLASININ VEZNEDAR LE BANKAYA GÖNDER LMES NOH. Kod Hesab n Ad 108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI KASA HESABI 750

54 VEZNEDAR ADINA DÜZENLENEN ÇEK KAR ILI ININ KASAYA KONMASI NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI ER HAZIR DE ERLER HESABI 1.000

55 109-BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI BU HESAP, MUHASEBE B MLER NCE BANKA KRED KARTLARIYLA YAPILAN TAHS LAT VE BUNLARA N OLARAK YAPILAN MAHSUP VE ADE LEMLER N ZLENMES N KULLANILIR.

56 KRED KARTIYLA BÜTÇE GEL TAHS L ED LMES NO H. Kod Hesab n Ad 109 BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 1.000

57 KRED KARTLARI KAR ILIKLARININ BANKA HESABINA AKTARILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAK 1.000

58 Faaliyet Alacaklar Bu hesap grubu, kamu idarelerince gelir olarak tahakkuk ettirilen ve bir y l y l içinde i inde tahsili öngörülen her türlt rlü vergi, resim, harç,, prim ve benzeri gelirleri ile mal veya hizmet sat gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacaklar n n izlenmesi için i in kullan l r.

59 12- FAAL YET ALACAKLARI 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR / ALICILAR HESABI 121 GEL RLERDEN TAK PL PL ALACAKLAR HESABI 122 GEL RLERDEN TEC LL LL VE TEH RL RL ALACAKLAR HESABI 126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI

60 120-GEL GEL RLERDEN ALACAKLAR MEVZUATI GERE NCE GEL R R OLARAK TAHAKKUK ETT R LEN; VERG GEL RLER RLER,, VERG DI I GEL RLER, SERMAYE GEL RLER RLER,, PR M M VE BENZER GEL RLER, BA I VE YARDIM ALACAKLARI LE MAL VEYA H ZMET H SATI FAAL YETLER YETLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ALACAKLAR VE BUNLARDAN YAPILAN TAHS LATLARIN ZLENMES Ç N N KULLANILIR.

61 FAAL YET DÖNEMD NEM Ç NDE TAHS L GEREKEN TUTARLAR 120 HESABA, Ç NDE BULUNULAN DÖNEMD NEM TAK P P EDEN DÖNEMLERDE TAHS L GEREKEN TUTARLAR SE DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBU Ç NDE YER ALAN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABINDA ZLEN R. N TEL KLER T BARIYLA TAHAKKUKU TAHS L NE BA LI BÜTÇE B E GEL R OLARAK YAPILAN TAHS LATLAR, BU HESAPLA L K LEND R LMEZLMEZ

62 ... BÜYÜK EH R BELED YES YTL TUTARINDAK EMLAK VERG N TAHAKKUK KAYDINI, BEYANNAMES VER LMES ÜZER NE YAPMI TIR NO H. Kod Hesab n Ad 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL RLER HESABI 400

63 EMLAK VERG N NAKDEN TAHS LATI NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 400

64 HESAPTA KAYITLI TUTARLARDAN UZUN SÜREL TEC L VE TEH R ED LENLER NOH. Kod Hesab n Ad 222 GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HES GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 5.000

65 HESAPTA KAYITLI TUTARLARIN TAK BE ALINMASI NOH. Kod Hesab n Ad 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 2.350

66 TAHAKKUKTAN YAPILAN TENZ LLER NOH. Kod Hesab n Ad 600 GEL RLER HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 250

67 TEC L VE TEH RL ALACAKLARIN TEC L VEYA TEH N KALDIRILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESA

68 ÇEKLE TAHS LAT YAPILMASI 101 ALINAN ÇEKLER HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 500

69 ÇEKLE TAHS LATTA ÇEK N KAR ILIKSIZ ÇIKMASI NOH. Kod Hesab n Ad 800 BÜTÇE GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI 500

70 ... BELDE BELED YES ABONELER N SU KULLANIMLARINA N FATURALARI KAYIT ALTINA ALMI TIR. TOPLAM SU KULLANIM BEDEL YTL. + KATMA DE ER VERG R. NOH. Kod Hesab n Ad 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL RLER HESABI HESAPLANAN KDV HESABI 1.760

71 SU BEDELLER N VADES NDE YTL.S ÖDENM, 42.- YTL.S N YERS Z TAHAKKUK ETT ANLA ILMI, GER KALANI SE TAK BE ALINMI TIR. NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI GEL RLER HESABI GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI

72 KAYITLI DE ER YTL VE B.AMORT SMANI YTL OLAN B R HANI HALEYLE YTL SATILMI OLUP, ÖDEMELER B R PE N VE HER ÜÇ AYDA B R TAKS T OLMAK ÜZERE 16 E T TAKS TTETTE ÖDENECEKT R. PE N ÖDEMEN N N YAPILDI I I TAR H 1 EYLÜL DÜR. LK TAKS T ÖDEMES 1 ARALIK TAR H NDE YAPILACAKTIR 252- BA NALAR GEL RLER BANKALAR GEL RLERDEN ALACAKLAR GEL RLERDEN ALACAKLAR B R KM AMORT SMANLAR B NALAR GEL RLER GEL R YANSITMA BÜTÇE GEL RLER

73 500 YTL OLARAK TAHAKKUK ETM ALACAK YTL OLARAK TAHS L L ED LM LM T R BANKA GEL RLERDEN ALACAK GEL R R YANSITMA BÜTÇE E GEL RLER RLER GEL RLERDEN ALACAKLAR VER VER LEN ÇEK VE GÖND G EM BÜTÇE E GEL RET VE ADELER 805-GEL GEL R R YANSITMA

74 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesab MEVZUATI GERE NCE TAHAKKUK ETT R LEN VERG VE VERG DI I I GEL RLER LE SERMAYE GEL R,, PR M M VE BENZER GEL R R ALACAKLARINDAN TAK BE ALINAN TUTARLARIN ZLENMES Ç N N KULLANILIR.

75 GEL RLERDEN ALACAKLARDAN TAK BE ALINAN TUTARLAR NO H. Kod Hesab n Ad 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI

76 TEC L VE TEH RL ALACAKLARIN TAK BE ALINMASI NOH. Kod Hesab n Ad 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESA

77 ÇEKLE TAK PL TAHS LATTA ÇEK N KAR ILIKSIZ ÇIKMASI NOH. Kod Hesab n Ad 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI

78 HESAPTA KAYITLI TUTARLARIN NAKDEN TAHS NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HES GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI

79 TAK PL ALACAKLARDAN UZUN SÜREL TEC L VE TEH R ED LENLER NOH. Kod Hesab n Ad 222 GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HES GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HES

80 TAK PL ALACAKLARDAN TENZ L ED LENLER NOH. Kod Hesab n Ad 600 GEL RLER HESABI GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HES

81 122-GEL GEL RLERDEN TEC LL LL VE TEH RL RL ALACAKLAR HESABI MEVZUATI GERE NCE GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI VEYA GEL RLERDEN TAK PL PL ALACAKLAR HESABINDA KAYITLI TUTARLARDAN Ç NDE BULUNULAN MAL YIL SONUNU GEÇMEYEN B R B R SÜRES LE TEC L L VEYA TEH R R ED LEN TUTARLAR LE 222-GEL GEL RLERDEN TEC LL LL VE TEH RL RL ALACAKLAR HESABINDA KAYITLI TUTARLARDAN DÖNEM D SONUNDA TEC L L VE TEH R R SÜRESS RES B R R YILIN ALTINA NEN TUTARLAR VE BUNLARDAN TAHS L L ED LEN VEYA TAK BE ALINAN TUTARLARIN ZLENMES Ç N KULLANILIR.

82 R YILDAN KISA SÜREYLE TEC L VE TEH R ED LEN ALACAKLAR NOH. Kod Hesab n Ad 122 GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI

83 222 NOLU HESAPTAN YIL SONUNDA VADES R YILIN ALTINA NENLER NOH. Kod Hesab n Ad 122 GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALA

84 TEC L VEYA TEH KALDIRILAN ALACAKLAR NO H. Kod Hesab n Ad 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALA

85 126-VER VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI KAMU DARELER NCE, B R N N YAPILMASININ ÜSTLEN LMES VEYA B RB SÖZLE MEN N N YA DA D D ER LEMLER LEMLER N KAR ILI ILI I I OLARAK D D ER KAMU DARELER VEYA K K LERE VER LEN DEPOZ TO VE TEM NAT N TEL NDEK DE ERLER ERLER N ZLENMES Ç N N KULLANILIR.

86 ELEKTR K ABONEL KAR ILI I DEPOZ TO ÖDENMES NOH. Kod Hesab n Ad 126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI KASA HESABI 1.500

87 DEPOZ TONUN GER ALINMASI NO H. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HE 1.500

88 KURUM ALACAKLARI KAMU DARELER NE, HANE HALKLARINA, YABANCI DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULU LARA LARA VER LEN BORÇLARDAN, D D ER KAMU DARELER NE A T A T BORÇLARIN ÜSTLEN LMES NDEN VE BENZER LEMLERDEN KAYNAKLANAN VE MAL YIL Ç NDE TAHS L ÖNGÖRÜLEN ALACAKLARIN ZLENMES AMACIYLA KULLANILIR.

89 13-Kurum Alacaklar 132 Kurumca verilen borçlardan alacaklar 137 Takipteki kurum alacaklar hesab

90 132-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab Bu hesap, ilgili mevzuat na dayan larak vadesi faaliyet dönemi d ile s n rls rl olmak üzere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar ile duran varl klar ana hesap grubu içindekii indeki kurumca verilen borçlardan alacaklar hesab nda kay tl tl alacaklardan dönem d sonunda vadesi bir y l n n alt na inenler ve bunlardan tahsil edilen, terkin edilen veya takibe al nanlar nanlar n n izlenmesi için in kullan lmaktad lmaktad r.(ayr nt l hesap plan na na bk)

91 ...BÜYÜK EH R BELED YES NCE BÜTÇEDEK ÖDENE NE DAYANILARAK, KT SAD LETMES NE, 6 AY VADEL % 1 FA ZL YTL BORÇ VER LM R. NOH. Kod Hesab n Ad 132 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI

92 KT SAD LETMEYE VER LEN BORÇ, FA YLE B RL KTE TAHS L ED LM R NO H. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN A.H GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI

93 YILSONUNDA 232 NOLU HESAPTAN BU HESABA YAPILAN AKTARMALAR NO H. Kod Hesab n Ad 132 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI KURUMCA VER.BORÇ'DAN ALACAK 5.000

94 BÜTÇEDEK ÖDENE NE DAYANILARAK VER LEN TUTARIN S NMES NO H. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI KURUMCA VER LE.BORÇL.ALACAKLAR 2.000

95 137-Takipteki Kurum Alacaklar Hesab Bu hesap, dönen d varl klar ana hesap grubu içinde i inde yer alan kurum alacaklar hesap grubundaki 130-D Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Hesab,, 131-Para Piyasas Nakit lemleri Alacaklar Hesab,, 132-Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesab ve 139-Di Di er Kurum Alacaklar Hesaplar nda kay tl tl tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin takibe al narak izlenmesi içini in kullan l r.

96 KT SAD LETMEYE,...BÜYÜK EH R BELED YES NCE VER LEN YTL BORÇ ZAMANINDA TAHS L ED LEMEM R. LEM FA Z 950.-YTL D R. NO H. Kod Hesab n Ad 137 TAK PTEK KURUM ALACAKLARI HESABI KURUMCA VER LEN BORÇ. ALACAK 6.950

97 TAK PL ALACA IN FA LE B RL KTE TAHS NOH. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI TAK PTEK KURUM ALACAKLARI HESABI GEL RLER HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 150

98 BELED YES TARAFINDAN BÜTÇEDEKB EDEK ÖDENE NE DAYANILARAK KT SAD LETMES LETMES NE 6 AY VADEL %10 FA ZL ZL YTL BORÇ VER LM LM T R KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI VER LEN ÇEK VE GÖND. G EM RLER RLER HESABI BÜTÇE E G DERLERG DERLER HESABI G DER YANSITMA HESABI

99 VER LEN BORÇ FA Z YLE TAHS L L ED LM LM T R. 102-BANKA HESABI K. VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI GEL RLER HESABI GEL R R YANSITMA HESABI BÜTÇE E GEL RLER RLER HESABI

100 ALACA IN VADES GELD NDE BORÇ ASLI LE FA Z TAHS L L ED LEMEZSE 137- TAK PTEK KURUM ALACAKLARI HESABI K.VER LEN BORÇLARDAN AL. H GEL RLER HESABI 600

101 YTL TUTARINDAK KURUM ALACA I I BÜTÇEDEKB EDEK ÖDENE NE DAYANILARAK S L NMS NM T R 630- G DERLER HESABI 137- TAK PL PL KURUM ALACAKLARI HESABI 830- BÜTÇE E G DERLERG DERLER HESABI 835- G DER YANSITMA HESABI

102 Di er Alacaklar Bu hesap grubu, faaliyet alacaklar ve kurum alacaklar d nda kalan alacaklar n izlenmesi için i in kullan l r.

103 140-K LERDEN ALACAKLAR HESABI FAAL YET ALACAKLARI VE KURUM ALACAKLARI DI INDA INDA KALAN D D ER ALACAKLARIN ZLENMES Ç N KULLANILIR.

104 K LERDEN ALACAKLARIN DO U U K LERDEN ALACAKLAR HESABINA ALINARAK TAK B GEREKEN ALACAKLAR; 1-SAYI TAY VE D D ER MAHKEMELERCE VER L P LG L DA RELERDEN KURUMA TEBL OLUNAN LAMLARLA, 2-DENET M M ELEMANLARI VEYA DARE AM RLER RLER N N YAPTIKLARI NCELEME VE DENET MLER SONUCUNDA DÜZENLEYECEKLERD ZENLEYECEKLER RAPORLARLA, ORTAYA ÇIKAR.

105 K LERDEN ALACAKLAR HESABINA BORÇ KAYDED LECEK TUTARLAR 1-BÜTÇE G DERLER HESABINA BORÇ KAYDI SURET YLE ÖDENEREK GEREK YILI Ç NDE, GEREK YILI GEÇT KTEN SONRA BELGELER VE KAYITLAR ÜZER NDE YAPILAN NCELEMELER SONUNDA, FAZLA VEYA YERS Z ÖDEND N N ANLA ILMASI ÜZER NE SAYI TAY VE MAHKEME LAMLARI LE BORÇ HÜKMOLUNAN, 2-DENET M ELEMANLARI VEYA DARE AM RLER N N YAPTIKLARI NCELEME VE DENET MLER SONUCUNDA DÜZENLED KLER RAPORLARCA TESP T T OLUNAN, 3-AYN YATINYATIN ÇALINMASINDAN, KAYBED LMES NDEN, KANUNSUZ VEYA YERS Z HARCANMASINDAN DOLAYI DO AN ZARARLARA A T OLMAK ÜZERE DA RELERCE B LD R LENLEN M KTARLARLA SAYI TAY VE D ER MAHKEMELERCE BU DO RULTUDA HÜKÜM ALTINA ALINAN,

106 4-BÜTÇE G DERLER HESABI DI INDAK D ER HESAPLARA BORÇ VEYA ALACAK KAYDI SURET YLE VER LD, ALINDI I VEYA GÖNDER LD HALDE ÇALINAN, ZAY OLAN, FAZLA VEYA YERS Z VER LEN VEYA NOKSAN ÇIKAN, 5-BÜTÇE Ç VEYA BÜTÇE DI I I OLARAK VER LD VEYA GÖNDER LD HALDE SÜRES NDE MAHSUP ED LMEYEN VEYA Z MMETE GEÇ R LEN AVANS VE KRED LER, 6-TAHS LDAR, VEZNEDAR VEYA BU LERLE GÖREVLEND R LM BULUNAN MEMUR VE MUTEMETLER TARAFINDAN ALINDI VEYA D ER RESM BELGELER KAR ILI INDA INDA TAHS L ED LD KTEN SONRA Z MMETE GEÇ R LEN VEYA KAYBED LEN, TUTARLAR K LERDEN ALACAKLAR HESABINA ALINIR. BU HESAPTA KAYITLI TUTARLAR Ç N N TAHAKKUK ETT R LECEK FA ZLER DE BU HESAPTA ZLEN R.

107 ALACAKLARIN TAHS L EK LLER Ki ilerden ilerden alacaklar hesab nda kay tl alacaklar n r zaen tahsili esast r. R zaen tahsil edile meyen alacaklar, özel kanunlar nda nda yaz l hükümlere göre veya takas suretiyle ya da icra yoluyla tahsil edilir.

108 1- ÖZEL KANUNLARINDA YAZILI HÜKÜMLERE GÖRE G YAPILAN TAHS LAT KANUNLARINDA TAHS L EKL HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER BULUNAN ALACAKLAR BU HÜKÜMLERE GÖRE G TAK P P VE TAHS L L ED L R. MUTEMET AVANSLARINDAN DO AN ALACAKLAR VE GERÇEK EK DI I I B LDB LD R MDE BULUNARAK FAZLA ALINAN HARCIRAH TUTARLARI LE KANUNLARINDA 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLERH MLER NE GÖRE TAK P P VE TAHS L L ED LECE LECE BEL RT RT LEN D ER ALACAKLAR 6183 SAYILI KANUN HÜKÜMLER NE; HARCIRAH AVANSLARINDAN DO AN ALACAKLAR SE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 59 UNCU MADDES HÜKMÜNE GÖRE G TAHS L L ED L R.

109 TAKAS SURET YLE TAHS LAT B R R ALACA IN TAKAS SURET YLE TAHS L ED LEB LEB LMES Ç N; 1-KURUM LE BORÇLU OLAN GERÇEK EK VEYA TÜZELT K N N N KAR ILIKLI OLARAK ALACAKLI VE BORÇLU DURUMUNDA OLMALARI, 2-TAKAS ED LECEK OLAN KAR ILIKLI BORÇ VE ALACA IN NAK T T OLMASI, 3-TAKAS ED LECEK OLAN KAR ILIKLI BORÇ VE ALACA IN HER K S N N N DE VADES GELM OLMASI VE TAKAS YAPILMADAN ÖNCE BORÇLUYA, ALACA ININ BORCUNA TAKAS SURET YLE MAHSUP ED LECE LECE N N N B R B R YAZI LE B LDB LD R LMES VEYA ALACA INI TALEP ETT ZAMAN BORCU LE TAKAS ED LECE LECE N N N BEYAN ED LMES LMES GEREK R. R.

110 BORÇ VE ALACAKTAN B R S B ARTA BA LI BULUNUYORSA VEYA HENÜZ Z VADES GELMEM SE TAKAS YAPILAMAZ. ANCAK, BORÇLUNUN STEM ÜZER NE VADES GELMEM BORÇLARINA MAHSUP YAPILAB L R. HERHANG B R AHSIN BORCU, O AHSIN ORTAK BULUNDU U RKET RKET N N KURUMDAN ALACA I LE TAKAS ED LEMEZ.

111 YUKARIDA BEL RT RT LEN TAKAS ARTLARININ VARLI I I HAL NDE, MEMURUN BORÇLU OLDU U U PARALARIN AYLIK BORDROLARIN KES NT NT LER SÜTUNUNDAS GÖSTER LMES GEREKT,, MUHASEBE B R M NCEB LG L TAHAKKUK DA RES RES NE B LDB LD R LEREKLEREK BORÇLARI, MEMUR AYLIKLARINDAN TAKAS SURET YLE TAHS L L ED L R.

112 818 SAYILI BORÇLAR KANUNUNUN 123 ÜNCÜ MADDES HÜKMÜ GERE NCE; 1- SAKLANMAK Ç N N BIRAKILMI VEYA HAKSIZ OLARAK ALINMI B R EY N N VER LMES LMES NE VEYA KAR ILI ILI ININININ ÖDENMES NENE L K N N ALACAKLAR, 2- NAFAKA VEYA Ç ÜCRET G B BORÇLUNUN VE A LES N N N GEÇ M Ç N N GEREKL OLUP ÖZEL N TEL BAKIMINDAN DO RUDAN DO RUYA ALACAKLIYA ÖDENMES GEREKEN ALACAKLAR VE 3- DEVLET, L L VE KÖYLER K LEH NE OLARAK KAMU HUKUKUNDAN DO AN ALACAKLAR TAKAS ED LEMEZ.

113 4857 SAYILI KANUNUNUN 35 NC MADDES GERE NCE, Ç LER LER N N AYLIK ÜCRETLER N N N DÖRTTE D B R NDEN B FAZLASI DA ( ( Ç N N N BAKMAK ZORUNDA OLDU U A LE ÜYELER Ç N N HAK M M TARAFINDAN TAKD R R ED LECEK TUTAR HAR Ç) ) TAKAS ED LEMEZ. ANCAK; YUKARIDA BEL RT RT LEN BORÇLULARIN RIZAEN ÖDEMEY YAZILI OLARAK KABUL ETMELER HAL NDE, MUHASEBE B R MLERB MLER NCE ST HKAKLARINDAN DO RUDAN TAKAS SURET YLE TAHS LAT YAPILIR.

114 CRA YOLUYLA TAHS LAT ÖZEL KANUNLARINDAK HÜKÜMLER VEYA TAKAS SURET YLE TAHS L MÜMKÜN N OLANLAR DI INDA INDA KALAN ALACAKLARDAN, MAHKEMELER VE SAYI TAY LAMLARI LE HÜKÜM H M ALTINA ALINDI I HALDE BORÇLU TARAFINDAN RIZAEN ÖDENMEYENLER CRA YOLU LE TAHS L L ED L R. SAYI TAY LAMLARININ CRA YOLUYLA TAHS L GEREKT TAKD RDE, LAMIN ONAYLI B RB ÖRNE DOSYASINDA BIRAKILARAK ASLI CRA DA RES RES NE VER L R. R. TAHS L L ED LD LD B LD R LEN LEN PARALARIN CRA DA RELER RELER NDEN ALINMASI SA LANARAK ALACA A A MAHSUP ED LMES LMES GEREK R.

115 FA Z VE BA LANGIÇ TAR H MUHASEBE B R MLER NCE, 5018 SAYILI KAMU MAL YÖNET M VE KONTROL KANUNUNUN 71 NC MADDES NDE SAYILAN KAMU ZARARI HALLER HAR Ç OLMAK ÜZERE, K LERDEN ALACAKLAR HESABINA KAYDED LMES GEREKEN VE ÇE TLER YUKARIDA SAYILAN TUTARLARDAN; 1-FAZLA VE YERS Z ÖDEMELER, GER STEME RADES N N BORÇLUYA ULA TI I I TAR HTEN, 2-NOKSAN TAHS LAT VEYA KES NT LER, TAHS LAT VE KES NT TUTARININ GEL R KAYDED LMES GEREKT TAR HTEN, 3-HARCAMA YETK L S MUTEMETLER NE VER LEN AVANSLARDAN K LERDEN ALACAKLAR HESABINA AKTARILANLAR, ÖN ÖDEMEN N N MAHSUP VEYA ADE ED LMES GEREKT TAR HTEN,

116 4-SÜREKL GÖREV YOLLU U U AVANSLARINDAN K LERDEN ALACAKLAR HESABINA AKTARILANLAR, MEMUR VE A LES ATANDI I I MEMUR YET MAHALL NE G TM SE VARI LARI TAR H NDEN T BAREN B R AY SONUNDAN, MEMUR G TMEM VEYA A LE GÖTÜRÜLMEM SE AVANSIN VER LD TAR HTEN, SÜREKL GÖREV YOLLU UNA UNA ESAS TAY N N PTAL ED LMES HAL NDE SE PTAL EMR N N LG L YE TEBL ED LD TAR H ZLEYEN 15 NC GÜN SONUNDAN, 5-GEÇ C GÖREV YOLLU U U AVANSLARINDAN K LERDEN ALACAKLAR HESABINA AKTARILANLAR, MEMURUN ASIL GÖREV YER NE DÖNÜ ÜNDENNDEN T BAREN B R AY SONUNDAN; GEÇ C GÖREVLEND RMEDEN RMEDEN VAZGEÇ LD TAKD RDE PTAL EMR N N LG L YE TEBL ED LD TAR H ZLEYEN 15 NC GÜN SONUNDAN; GEÇ C GÖREVE ÖZEL NEDENLERLE G D LMED TAKD RDE AVANSIN VER LD TAR HTEN,

117 6-SÖZLE MEYE DAYANAN ALACAKLAR, KANUN VEYA TAAHHÜTNAMELER TNAMELER NDE NDE BA KA TÜRLT RLÜ B R ESAS ÖNGÖRÜLMEM SE SÖZLES ZLE MEN N HLAL ED LD LD TAR HTEN, 7-TAKS TL ALACAKLAR, ÖDENMEYEN TAKS D N VADES N N N GELD TAR HTEN, 8-SAYI TAY VE MAHKEME LAMLARI LE TAZM N HÜKMOLUNAN ALACAKLAR, LAMDA FA Z N BA LANGICI HAKKINDA HÜKÜM H M VARSA BEL RT RT LEN TAR HTEN, AKS TAKD RDE KARAR TAR H NDEN, T BAREN FA ZE TAB D R.

118 HARCAMA YETK L S MUTEMETLER NE VER LEN AVANSLARI SÜRESS RES NDE MAHSUP ETMEYENLERDEN 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHS L L USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERH MLER UYARINCA GEC KME ZAMMI ALINIR. SÜREKL VE GEÇ C GÖREV YOLLU U AVANSLARINI SÜRESS RES NDE MAHSUP VEYA ADE ETMEYENLER LE TAAHHÜTNAMELER TNAMELER NDE NDE AYRICA B R R FA Z Z ORANI BEL RT RT LMEYEN BORÇLULARDAN GENEL HÜKÜMLERE H GÖRE G FA Z Z ALINIR.

119 ALACAKLARIN TERK N N VE AF LEMLER LEMLER Kurum hesaplar nda kay tl tl alacaklardan af kanunlar kapsam na girenlerin terkin i lemleri, i ilgili af kanunu hükümlerine göre g gerçekle ekle tirilir. Muhasebe yetkilileri, ilgili kanunlar ndaki ndaki hükümlere h göreg alacaklar n n af veya terkinini, düzenleyeceklerid Ki ilerdenilerden Alacaklar Terkin Talepnamesi (Örnek: 59) ile üst yöneticiden isteyebilirler. dare hesaplar nda kay tl tl olup, zaruri veya mücbirm sebeplerle takip ve tahsil imkân kalmayan kamu alacaklar ndan merkezi yönetim y bütçe b e kanununda gösterilen tutara kadar olanlar n n kay tlardan ç kar lmas na üst yönetici y yetkilidir.

120 FAZLA VE YERS Z BÜTÇE G DER ÖDEMES N ALACAK KAYDI NOH. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI GEL RLER HESABI

121 AVANS VE KRED LERDEN SÜRES NDE MAHSUP ED LMEYEN TUTARLAR NOH. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI AVANS VE KRED LER HESABI

122 HESAPTA KAYITLI TUTARLARA FA Z TAHAKKUK ETT LMES NOH. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI GEL RLER HESABI

123 TAHS NDE GEL R KAYDED LMES GEREKEN ALACAKLARIN TAHS NO H. Kod Hesab n A d 100 KASA HESABI LERDEN ALACAKLAR HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI

124 BÜTÇEYE GEL R KAYDED LMES GEREKMEYEN ALACAKLARIN TAHS NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI LERDEN ALACAKLAR HESABI

125 HESABA ALINDI I YILDA KANUN VEYA KARARLARLA S NEN ALACAKLAR 630- G DERLER HS K LERDEN ALACAKLAR

126 HESABA ALINDI I YILDAN SONRA KANUN VEYA KARARLARLA S NENLER NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI LERDEN ALACAKLAR HESABI

127 Stoklar Bu hesap grubu, kamu idarelerince sat lmak, üretimde veya di er faaliyetlerde kullan lmak lmak ya da tüketilmekt üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yar mamul, mamul, ticari mal, art k k ve hurda gibi bir y ldan y az bir sürede s kullan lacak lacak veya paraya çevrilebilecek varl klar klar n n izlenmesi için in kullan l r.

128 15-Stoklar 150 lk madde ve malzeme hesab 153 Ticari mallar hesab 157 Di er stoklar hesab

129 150- lk madde ve malzeme hesab Bu hesap, kurum faaliyetlerinde kullan lmak lmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim t malzemelerinin izlenmesi için i in kullan lmaktad lmaktad r r.

130 Büyük ehir Belediyesince YTL +KDV tutar nda rtasiye Malzemesi Al nm r. NO H. Kod Hesab n Ad 150 LK MADDE VE MALZEMELER HESABI ND RELECEK KDV HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLE BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI 3.540

131 Faaliyetlerde Kullan lan K rtasiyenin Giderle tirilmesi NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI LK MADE VE MALZEMELER HESABI 3.000

132 Say m Sonucunda Stoklarda Noksanl k Ortaya Ç kmas NOH. Kod Hesab n Ad 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI LK MADDE VE MALZEMELER HESABI

133 16- Ön Ödemeler Bu hesap grubu, kamu idarelerince bütçe e içi ii veya bütçe b e d d olarak veyahut emanet niteli indeki indeki hesaplardan verilen her türlt rlü avans, kredi ve akreditiflerin izlenmesi içini in kullan l r.

134 16- Ön Ödemeler 160 AVANS VE KRED LER LER HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE B E DI I I AVANS VE KRED LER HESABI 164 AKRED T FLER HESABI 165 MAHSUP DÖNEMD NEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER 166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VER LEN AVANS VE AKRED T FLER 167 DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI AVANS VE AKRED T FLER FLER

135 160- AVANS VE KRED LER LER HESABI MEVZUATI GERE NCE BÜTÇEDEKB EDEK ÖDENE NE DAYANILARAK VER LEN AVANS VE KRED LER LER N N ZLENMES Ç N KULLANILMAKTADIR

136 BELED YE HESAP LER M. CE HARCAMA YETK MUTEMED NE KIRTAS YE MALZEMES ALIMI N YTL AVANSI ÖDEMES YAPILMI TIR. NO H. Kod Hesab n Ad 160 AVANS VE KRED LER HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER 250

137 MAHSUP SÜRES ÇER NDE AVANSA N 236. YTL TUTARINDA MAHSUP EVRAKI, ÖDEME BELGES EK NDE, ARTAN PARA DA BELED YE VEZNES NE YATIRILMI TIR. NOH. Kod Hesab n Ad 150 LK MADDE VE MALZEME ALIMLARI HESABI ND LECEK KDV HESABI KASA HESABI AVANS VE KRED LER HESABI BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI 236

138 AVANSIN B R MUTEMETTEN BA KA B R MUTEMEDE DEVR NOH. Kod Hesab n Ad 160 AVANS VE KRED LER HESABI AVANS VE KRED LER HESABI 500

139 Avans Art n Nakden adesi NOH. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI AVANS VE KRED LER HESABI 500 Bütçe D Olarak Verilen Avans n lgili Y lda Dönü türülmesi NOH. Kod Hesab n Ad 160 AVANS VE KRED LER HESABI BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI 500 Avans n Süresinde Mahsup Edilmemesi NOH. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI AVANS VE KRED LER HESABI 500

140 AVANS VEYA KRED N MAHSUP DÖNEM NE AKTARILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED AVANS VE KRED LER HESABI MAHSUP DÖNE.AKT. KULLANILACAK ÖDENEKLER GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER HS BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKTA. ÖDENEKLER HESABI 750

141 161-PERSONEL AVANSLARI HESABI KAMU DARELER NCE MEVZUATI GERE NCE BÜTÇEDEKB EDEK ÖDENE NE DAYANILARAK VER LEN PERSONEL AVANSLARININ ZLENMES Ç N KULLANILIR.

142 SÜREKL VEYA GEÇ GÖREV YOLLU U AVANSI VER LMES NO H. Kod Hesab n Ad 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R 500

143 MAA VE ÜCRETLER N ÖDEME GÜNÜNDEN ÖNCE ÖDENMES NOH. Kod Hesab n Ad 161 PERSONEL AVANSLARI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R 1.500

144 BÜTÇE DI I OLARAK VER LEN AVANSIN LG YILDA DÖNÜ TÜRÜLMES NO H. Kod Hesab n Ad 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI 2.000

145 AVANSLARIN MAHSUBUNUN YAPILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI PERSONEL AVANSLARI HESABI BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI 2.500

146 AVANS ARTI ININ NAKDEN ADES NO H. Kod Hesab n Ad 100 KASA HESABI PERSONEL AVANSLARI HESABI 1.000

147 AVANSIN SÜRES NDE MAHSUP ED LMEMES NOH. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI PERSONEL AVANSLARI HESABI 500

148 AVANSIN MAHSUP DÖNEM NE AKTARILMASI NO H. Kod Hesab n Ad 165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER PERSONEL AVANSLARI HESABI 500

149 162-BÜTÇE E DI I I AVANS VE KRED LER HESABI KURUMLARCA MAL VE H ZMET H ALIMI KAR ILI ILI I OLMAK ÜZERE, MADD DURAN VARLIK HESAPLARINI LG LEND RMEKS Z N YÜKLEN C LERE LERE VER LEN AVANSLAR; ERTES YIL BÜTÇESB ES NDEN KAR ILANMAK ÜZERE VER LEN PERSONEL AVANSLARI LE EMANETLER HESABINA ALINAN TUTARLARDAN LG L LER NE AVANS OLARAK ÖDENEN TUTARLARIN ZLENMES Ç N N KULLANILMAKTADIR.

150 BÜTÇE LE LEND LMEKS N YÜKLEN LERE VER LEN AVANS NOH. Kod Hesab n Ad 162 BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R

151 YÜKLEN AVANSLARININ MAHSUBUNUN YAPILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI

152 15 ARALIK TA ERTES YIL OCAK DÖNEM MAA ÖDEMES NO H. Kod Hesab n Ad 162 BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM R

153 BÜTÇE DI I AVANSIN BEL RLENEN SÜREDE KAPATILMAMASI NO H. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI

154 GEÇM YILDA VER LEN AVANSIN YILI BA INDA DÖNÜ TÜRÜLMES NO H. Kod Hesab n Ad 160 AVANS VE KRED LER HESABI BÜTÇE DI I AVANSLAR HESABI

155 165-Mahsup Dönemine D Aktar lan Avans ve Krediler Hesab Bu hesap, bütçedekib ödene ine dayan larak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemined aktar lan tutarlar n n izlenmesi için i in kullan l r.

156 Avans ve Kredilerinin Mahsup Dönemine Aktar lmas NO H. Kod Hesab n Ad 165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED AVANS VE KRED LER HESABI MAHSUP DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEKLER GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT. ÖDENEKLER HESA Personel Avanslar n Mahsup Dönemine Aktar lmas NO H. Kod Hesab n Ad 165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED PERSONEL AVANSLARI HESABI MAHSUP DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEKLER GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT. ÖDENEKLER HESA

157 Mahsup Döneminde Avans ve Kredilerinin Mahsubu NO H. Kod Hesab n Ad 630 G DERLER HESABI MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI DER YANSITMA HESABI MAH.DÖN.AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEK Süresinde Kapat lmayan Personel Avans n Ki i Ad na Borç Kayd NO H. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS MAH.DÖN.AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI MAH.DÖN.AKT.KULLANILACAK ÖDENEK

158 167-DO DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI AVANS VE AKRED FLER FLER HESABI KOSK TARAFINDAN MAL VE H ZMETH TESL M NDEN YURT DI INDAK INDAK SATICI F RMAYA USD DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIM AVANS ÖDEMES YAPILMI TIR. 167-DO DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI AVANS VE AKRED FLER FLER HESABI 410- DI MAL BORÇLAR HESABI

159 MAHSUBU 253- TES S S MAK NE VE C HAZLARC HESABI (630-G DERLER HESABI) 167-DO DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI AVANS VE AKRED FLER FLER HESABI 830- BÜTÇE E G DERLERG DERLER HESABI 835- G DER YANSITMA HESABI

160 410 UN ÖDENMES FA Z Ç N 630- G DERLER HESABI 481- G DER TAHAKKUKLARI HESABI 481- G DER TAHAKKUKLARI HESABI 381- G DER TAHAKKUKLARI HESABI

161 BORÇ ÖDEN RKEN 410- DI MAL BORÇLAR H G.TAHAKKUKLARI HS G DERLER H.( Ç NDE BULUNULAN YIL FA Z ) DÖV Z Z HESABI BÜTÇE E G DERLERG DERLER H G DER YANSITMA HESABI 112

162 Di er Dönen D Varl klar Bu hesap grubu, dönen d varl k k niteli i ta yan, fakat yukar daki hesap gruplar na girmeyen di er dönen d varl klar klar n n izlenmesi için in kullan l r.

163 19- D ER DÖNEN D VARLIKLAR 190 DEVREDEN KATMA DE ER ER VERG S HESABI 191 ND R LECEK KATMA DE ER ER VERG S HESABI 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI

164 190-DEVREDEN KATMA DE ER ER VERG S HESABI Bu hesap, katma de er er vergisi mükellefim kamu idarelerince, bir dönemde d indirilemeyen ve izleyen döneme d devreden katma de er er vergisinin izlenmesi için i in kullan l r.

165 191- ND ND R LECEK KATMA DE ER ER VERG S HESABI KATMA DE ER ER VERG S MÜKELLEF KAMU DARELER NCE YAPILAN HER TÜRLÜ MAL VE H ZMETH ZMET N N SATIN ALINMASI SIRASINDA LG L LERELERE ÖDENEN KATMA DE ER ER VERG S N N ZLENMES Ç N N KULLANILIR.

166 CAR MAL ALIMI NOH. Kod Hesab n Ad 153 T CAR MALLAR HESABI ND LECEK KDV HESABI VER LEN ÇEKLE VE GÖNDERME EM RLER BÜTÇE G DERLER HESABI DER YANSITMA HESABI 4.720

167 TL L K T CAR MALIN TL YE SATILMASI NOH. Kod Hesab n Ad 102 BANKA HESABI CAR MALLAR HESABI GEL RLER HESABI HESAPLANAN KDV HESABI GEL R YANSITMA HESABI BÜTÇE GEL RLER HESABI 4.130

168 AY SONUNDA ARTAN DÖNEM KATMA DE ER VERG N SONRAK DÖNEME DEVR NOH. Kod Hesab n Ad 190 DEVREDEN KDV HESABI HESAPLANAN KDV HESABI ND LECEK KDV HESABI 720

169 197-Say Say m m Noksanlar Hesab YAPILAN SAYIMLAR SONUCUNDA VARLIKLARDA TESP T T ED LEN HER TÜRLÜ NOKSANLI IN IN GEÇ C OLARAK KAYDED L P ZLENMES Ç N KULLANILIR.

170 KASA SAYIMI SONUCUNDA NOKSANLIK TESP T ED LMES NOH. Kod Hesab n Ad 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI KASA HESABI )

171 DEM RBA SAYIMINDA NOKSANLIK TESP NO H. Kod Hesab n Ad 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI DEM RBA LAR HESABI 500

172 NOKSAN DEM RBA IN K ADINA BORCA ALINMASI (RAY Ç BEDEL KAYITLI DE ERDEN FAZLA NO H. Kod Hesab n Ad 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI SAYIM NOKSANLARI HESABI GEL RLER HESABI 100

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI

1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI G R Bu çalı manın amacı, muhasebe sistemi uygulama genel tebli i (MSUGT) tek düzen hesap planına yapısal, sistemsel, yöntemsel, kuramsal, hesapsal açıdan ele tirel bakmak ve Uluslararası Finansal Raporlama

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/110 Ref: 4/110

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/110 Ref: 4/110 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/110 Ref: 4/110 Konu: YURT DIŞINDAKĐ ORTAKLAR TARAFINDAN GÖNDERĐLEN SERMAYE AVANSI BEDELLERĐ HAKKINDA YAPILACAK ĐŞLEMLERE DAĐR T.C.M.B. GENELGESĐNDE YENĐ TÜRK TĐCARET

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG...

Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG... index.qxd 2/21/11 10:28 AM Page 1 Ç NDEK LER (I.C LT) I.KISIM T CAR KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESP T NDE G DERLER 1. MAL KAR VE T CAR KAR KAVRAMI...73 I-GENEL B LG...75 2. HARCAMA MAL YET VE G DER KAVRAMLARI...77

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1

Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 II-KA IT TANIMI VE DAMGA VERG S NDE KA IDIN ÖNEM... 2 III-DAMGA VERG S NDE VERG

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı