HABERLEŞME SANAYİİNDE. VOlSUZlUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABERLEŞME SANAYİİNDE. VOlSUZlUK"

Transkript

1 :?î J j j h:e: T 7 : y! M "! _! S : F J s : : : v s s U T! b s y!_ s s b y? : g C " Y T T " : v ü! v ı j s s : ı: a sl c y ~ J : L j c F İ K İ R S N T S İ Y S E T D E R G İ S İ HBERLEŞME SNYİİNDE OlSUZlUK co 3 cm U)

2 2 MİLLÎ HREKET MLL HREKET OKUYUCUY ÇLN PENCERE k Sana Syase Degs Sahb ve Soumlu Müdûl l Muamme İSİN Tükye dek scll solculaın vo kökü dıçand? oln klee saplanmışlaın yen degs çık ı: NT nyellen büün ms uçaklıklaını evlejn yene çabalan boşa g yapamamış gögeememşled Blsnle k : ) Sapak düzen çzg ve desenle FeU SEKERCİOCLU nyele hekesçe blnen ve eendlenden aldıklaı em ge" eğnce yazıp davananla kısa z manda sedkle hedee ulşm ak çn an çmşle Degnn adı da Çıkacak bu gdşe b DUR dyecek Ne vasa olumsuz gö vu! dyecek belldğne göe b ssem ye lesmek ve a nyelen geçekleşmek çn çlen bu anan dolayı NT konulmuş Tükye de bu güç çokan doğmuş ve gelşmş Halkm gözü a çlmş yy köüyü a nyelle He ayın bînde ve onbegnde cüuu Yönem Ye bellemş klınızda olsun ey geleceğn alı düşleyle avun anla! Blnen aşıı solcula daha lk sa d a kaşılam a has m llyeçle M llyeçle çokan an çmş Bu Hznaye Eal Sokağı ydoğmu ıanı Ka Nu: 22 Cağaloğlu sanbııl Teleonla: çoğu b nokada bleşmş: Onlaca en büyük ehlke m llyeçl k pkım:dı O nla M llyeçle yene Mcn Kamph c a Fass le dyola e büün sıı solculaı kokuklaı m llyeçlğe kaşı savaşa çağııyola an şu d u : Tük Ulusunu öz Tük opaklaı üzende hü ve he yönden bağımsız d dn ve öelene bağlı acıda yasa geçmş ve geleceke ülküde b büün c?ğa göe le bayındı uyga b ulus olaak a y TÖndelecek yazıla basılsm basılmasın ge elmez M ll Haeke adı anılmadan de den veya amamen yazı ve oojı alınamaz Flaı: 25 Kuuş dış ülkelee Ud msld Yıllık abones: 2 lı ylıkl2 ûg Âybk 6 ladı İ Eve aşıı solcula ve a nye yıldızlı bayak alm da yaşamak lel ne olduğu blnenle Tükye de büük başaıla sağlamışladı Bu Faka m ll ögülenmek göünen b geçek yeçle ögülenmş ed ık bu gdşe D U! denlecek M llyeçle bell çıka çevele ve a nyellece senmemeked Bu İsenmeyşn nede n oadadı Haksız kazançlaı vugunlan duacakı Halkı aldamak soymak koluk kapmak çn yalan sövlyemyecek sözle le eylemle bbne uym ıyanla hemen al aşağı edlecek Topaksız ve oaçağ hayaı yaşıyan ve Tükye n n döe üçü olan köylü bl nçlenecekköyl Yoksul m u a şsz şe Bundan böyle geçekle dle g " lecek özü sözü b ve Tüklüken yana olanla kaz?jıacakı Bu ışık yee bze llah ve Tüklük yolu Gzl şmz yoku blmeyz sağı solu Z G Hava Teğmen G ün geçkçe akkle ve aldıklaı alm a cabı maz le baı nuzı ~ kesmek alınacakı Hç ölmeye opağa ve büünüyle yu huzu ve çekmş gb dünya çn yaın ölecekgüvene kavuşacakı Bu m lle he mş e phe çn çalış dyen ULo ve eklâmın sanm 25 Ua nüz sağduyusunu ymemş E dnm z köüleyen dnî nanılaın geç kendsnden yana olanı doğuyu yok edlmes ç n lâklk lâıgüzaı seçecek e şe ogün mllyec pjmda hakkî müslüma Tük evlâle bu yudun zaaına çalışanlaın basında b güz b yum m k ola genc lm z cîkı Yeyüzündek m llyeç a umaga Kapak: LPSLN Mabaası km a ncelense bu geçek apaçık ben Basıldığı ye: Sıala Mabaan göülü B gün b m llyec baş lele îzmlele mücadele edecek çıkm ışı bölmye çab anla M İLLİYET ÇİLİK yua ounlaı olduğum u Basıldığı ah 2967 savası yaaanlaa yudun öz geln vabancıla peşkeş çekenlee ya bcı uluslann çıkaına ko usup öğeecek M İLLİYET Çİ gb ben de cok Basanlaım zm devnunı çalınanlaa kısaca yudn çıkmaza v katlıpa süükl yenle RUN! demş e böylece köü dlem P Bnbaşı

3 MİLLÎ HREKET 3 Geçen Ne vak olayla bu kaaın alınmasından sona başladı Solcu gençle bnanın Ekem O zen m üacaaı üzene esb edlen yeddemn heye Onbeş İnönünün Onlaın dee düüldü dedğ bu Oanın Solu na kaşı olan guup bakalım gelecek günlede b başaı sağlayablecek mi? Yoksa bane velm em esn emn em ek m ak eke sekznn de C H P bünyes çn sadı le sokaklaa döküldüle Bnayı den hacına kada dayanacak mı? Günde Gede bıakığım ız onbeş gün daha zyade gençlk meselele bakım ından aeşe veeceklen haykıdıla Polse kaşı geldle H âkm lee küele M ühülü kapılaı kıaak bna çnden dosya çaldıla M llyeç gençle yum uklam aya çalışıla Nhaye büün bu anaşs davanışaın önü alındı e bna onbeş günün son salı günü sabah yeddemn heye Beklyouz göeceğz! haekel oldu Solcu gençlen C H P ne evd ed(eblld oldu ve T İP d en gelen B ŞL R N G E L E N L E R kışkım alala sokaklaa dökülmele hayal Busa nukuna saılıp hâkm lee polslee ve devle kuvvelene kaşı gelmele aklıselm sahb vaandaşlaı b hayl üzdü Bu sokak göselenden solcu gençlen ne kazandıklaı cdden m eak konusu oldu B süü genç geek İ5 anbulda ve geekse nkaada nezae alına alındıla edkle ade Sokak göselene anaşs dava den sona bunlaın b kısmı evk nışlaa sebep olan olay bas İh lâ v edldle Sona salıveldle Necede hâdseye adı kaışanladan k genç Sulanahm e cezaevne göüüldü Bu evk olayı bnanın yeddemne eslmnden sona yapıldı BU D E M E D E C E K M İ? aandaşla solculaın gına geen aşkın haekelen küsah davanışlaının sonunun neeye vaacağını düşünmeke hükümen bu olaylaı neden önleyemedğn kend kendlene som akadıla O laylaın başladığı günden bu yana zhnlede çöeklenen bu sham laa henüz b cevap bulu nam am ışı Ne zaman bulunacağı da şüpheld C H P D E S E K İZ L E R na m uhalee pas çndek kaynaşma geçen onbeş gün çnde daha ÎNÖNÜ Çüüyen gemnn kapanı N E K Z N D R D? Dışşle Bakanı Ç ağlayangll gede bıakığım ız onbeş gün çnde esk adı Bleşk ap Cum huye olan M ı da am ışı Oanın soluna kaşı baş sıa esm b zyaee bulundu M ı layan haeke 8 esk C H P l yüüü j Dışşle Bakanının esm daveyoladı Bunla Feyzoğlu K ıca üsî olaak K aheye sessz sedasız u Paksü Şahn Koç lpaslan ve M e çan Ç ağlayangln SÜKÂN Tuuklamayla huzu sağlanamıyo len le Ö za k ı seyahann m aksadı b ülü anlaşılam am ışı T ü k syas çevele le blhassa ap ülkele bu seyahae manâ vem eye ça C H P bünyesnde Eceve ve dolayısı le yöneclee yönelmş gb göselen haeken esası Oanın solu lışılaken Kaheden yabancı basıyne T M T F d e k! seçmle ve bnanın na kaşı denm eyd Bu sekz esk dünyaya yaydığı b habe okun kme a olacağı meselesnden çıkmışı Sakayada yapılan seçmle Ekem ö z e ve akadaşlaının kabul em e m ele yen seçmle yapaak yen b başkan seçmele solculaı kızdımışı Bu kızgınlık le T M T F bnasına oudula çe kendlenden olm a yanlaı bıakm ıyoladı Oysa bnaya ouma ve edeasyonu yüüm e hakkı Ekem ö z e ve akadaşlaına a? kadem elende ve geek hüküm e koluklaında ye şgal emş sm led H aekele bu bakım dan b koluk hası olaak nelen du Y e l basın aaından da alm an Ça layangln b beyanaını kapsıyodu Bu beyanaından Dışşle Bakanı îs dlem ezd ncak sekzlee kaşı o âm pakına glm eyeceğn kesn b lanlaın bu sloganla saldım alaı şle dlle anlaıyo ve geek Tükyede ne geyodu! geek İs lâ m ülkelende büyük b hayal C H P çpde başgöseen bu denm e kııklığ ı yaaıyodu b solsağ çekşmes olam azdı Za Bu haben ajansla vasıası le ya sola kaşı çıkanlada sağcı vasıla yılmasından kısa b müdde sona yoku Ne kada olsa onlada C H P ly d Dne kaşı sayılıladı M lliyeç yan ees gün Ç ağlayangll b açıklam ada bulunm ak m ecbuyende k a l Bnaya gm ey nomal yollala ba lğ benm sem yoladı ö y le k za dı B gün evvel böyle b beyana şaam ayan ö z e ve akadaşlaı mah man zam an M llyeçlğn dah lkele vem edğn esmen Başbakan Dem kemeye m üacaa ele Geçen gün len adından hemen sona 9 aslye ne dl uzaıyoladı Sekzlen haeke bu bakım dan ele ele bldd T ü kyeye ulaşan pek m au gazemahkemes hâkm bnanın boşalıla alınıyo ve pade değelendlyo elece dehal büyük başlıklale halk ak mühülelm esne ve hlâın hal du Bugünlede sekzlen pa çnde oyuna velen bu haben nşa eğ lne kada b yeddemn heyene ev k duum laı kesn sınıla esb ed günlede Ç ağlayangll Kahedekl m salğnn sekznc gününü dolduudne k a a ved leek bell olacakı

4 S MİLLİ HREKET yodu Mısıa gdeek Nasıa ku yapan Dışşle Bakanımız bu sekz gün lük zaman çnde nedend blnmez Nası aaından da kabul edlmemş Nhaye haekenden b kaç saa evvel Mısı Pookol Müdüünün aacılığı İle Çağlayangl Nası aaında kabul edld Hehang esmî b açıklama yapılmadığı İçn bu kl göüşmede ee alınan konula pek gzl kaldı ncak Dışşle Bakanının Kaheye gelşnden sona İslâm Pakı aleyhne vemş olduğu beyanaı haılayanla Çağlayangln Nasıa aynı şeyle söyledğn ahmn ele e bu ahmnlende de elbee yanılmadıla Böylece Çağlayang bas b seyaha Tükyeye çok pahalıya male Nasıı kazanayım deken İslâm devlelen gücendd M P D E K P R D M R Syas pale yönünden geçen onbeş gün b hayl haekel oldu CHP de başkaldıan sekzleden sona poll k hayaa başgöseen üs kademelee kaşı denme M P de su yüzüne çıkı e Osman Bölükbaşının kapslenden bıkan bazı mlleveklle müs a Genel Başkan Bölükbaşıya kaşı bleşle Genel başkanlık sıaı üzenden esmen kalkmış bulunmasına ağmen manen b genel başkan edası İçnde bulunan Bölükbaşı kendsne kaşı başlayan bu denmey hazmedemed Pa yöneclene dumadan habe göndemeye ve kendsne kaşı guuplaşan mllevekllene hene pahasına olusa olsun paden çıkaılmalaını sed Bölükbaşı bunu yapaken b de lse hazılanmışı Lsey de Genel İdae kuuluna gönded İ kıyım lden paden hene olusa olsun ayılmalaını sedğ mlleveklle aasında kendsne b de oomobl hedye emş olan genel İdae kuulu üyes Haşan özcanda vadı Haşan Özcan çn dama Osman Bölükbaşının ceb deled Lsenn dğe sv İsmle Oğuz Dem Tüzün Sam Bnlcoğlu d Bölükbaşı aaından yazılan ve alı kımızı kalemle çzlen smle amamı amamına 9 İd ncak genel İdae kuulu mecls guubunun bu smlen ayılmalaı İle eksleceğn hesaplıyaak heşey göze aldı Daha sona da Bölükbaşıya duumu bldd Genel İdae kuulu sadece Sam BÎncİoğ:lunun pa haysye dvanına sevkedlebleceğn bu mlleveklnn aşıı Mllyeç olduğunu haa CK M P le baa bulunduğunu bldd Bu konuda dehal b kaa shal edleceğn de duyudu Önümüzdek günlede Sam Bİnİcoğunun M P le alâkası amamen keslecek Mllyeç ve muhaazakâ andanslı olan Bnİcoğlunun CK M P ye geceğ ahmn edlmeked İhlâl ve Tekâmül :ı Okuyucum Kaç yaşındasınız? öm ünüz boyunca aa sıa belğnz bozuk düzen hçb zaman düzeld m? Bu bozuklukla nsanın nsanı sömümes devle elyle e zengn eme dövz kaçakçılığı vs değl m? Ben : Toplumdak yolsuzluklaı aa sıa değl he zaman belyoum Eve 2 yılhk Ömümde pek çok şey değş ekâmül e ve düzeld Tükye bugün ym yıl önceye kıyas edlmeyecek kada Ue d Sözgelş 6 yıl önce yalmz nkaa Çubuk Baajımız vadı Bu gün 20 yi aşlun büyük baajımız va Yol öyle köpü öyle memleke ek adyo sayısı okumuş nspe şç yövmyes sosyal hakla hu yele hep öyle Faka İnsan cemyende bozuklukla hçb zaman bmeyecek İnsanla yaşadıkça akslkle yolsuzlukla şkâyele olacakı B ya a kapamnca b yens açılacakı Başka hyaçla doğacak ve bunun kavgası yapılacakı akyle b somun ekmeğe azı olan İşç sona buna kaık seyecek sona ev sona oomobl İseyecek B ka elbses olan İk ka esvapiıyı luskanacak onun eahına ulaşma kavgası yapacakı Toplum canlıdı Dumak susmak hassız nıeseeslz desz olmaksa ölüle çnd İnsanın nsanı sömümes devle elyle e zengn eme en çok oale despo ejmlede göülü Çünkl oalada enkld yok u Mecls yoku Gazeele devlen elnde ve emnde doğuyu yazamazla Demokaslede de olu aka enkdle düzelmes ümd vadı Demokas adale mekanzması İy İşle kanunla hakkıyle uygulanısa ne sömüme kalı oada ne veg ne dövz kaçakçılığı ne de haksız zengn olma İhmalle Bazı dalkavuk sanaçılam açıkgöz şn bl kmselen zalmlen kayınması devle elyle yüksek maaşlaa konduulmadı zengn vllâlada Pas sosyeesnn konou çnde yaşaılması buna kaşılık zavallı şçlen küçük memulann el zenaaçılannm sömüülmes kokunç şala çnde b lokma b hıka çalışıılması en çok sosyals ülkelede göülü Oalada bzm Köylü eendmz gb yalnız İşç eendmz lâı vadı Pasayı olmayan yüksek memula onlaın kanlan akabalan subayla Komüns Pas mensuplan oplamakadı Onla dövz kaçakçılığının saın ve lüksün danska sm yapmakadı B şey daha söyleyeym nsanın nsanı devlen devle sömümes veya kayıması olayı hçb zaman hçb ejmde bmyecek akyle İnglee nasıl Hndsan ı ve başka ülkele s ö m ü m ü ş bugün Rusya da Oa sya yı ve Kakas ülkelen Kızıl Çn de Doğu Tüksanı ve Tbe öylece sönmmeked akyle asokala sona bujuvala çalışan sınıı veya okumamış külele sömümüşse bugün de komüns ülkelen büokas aske ve yönec sımlan şç külelen ayn bçmde çalışınp üslende salana sümeked le Rejm kapals veya sosyals olmakla nsanlaın abaı değş mez Büyük balıkla küçükle yua bunu b deeceye kada önle B se yne enkde mkân veen demokas önleyebl Sonuç şu : Ben yaşadıkça ve nsanla yaşadıkça bozukluklann heps düzelme S yecek ve yolsuzlukla ükenmeyecek Bu hal syasî ejmleden de S ğ nsanm oplumun yan eşyânın abaından doğmakadı Teİcâ m ül kanunu le çüük ve saka eksk ve yolsuz yanla düzelmeke s aka am vanlan douka yen yolsuzlukla bozuk düzenle şkâye le doğmakadı İhlâl yapıp bugünkü he şey köken değşecek = olsanız (değşmez ya ne Rusya da ne Çn de heşey değşmş) Bu B see yen haksızlıkla zulümle belâla çıkacak yalmzca sömüücü şahısla ve zümele değşecec Faka o zaman ne İşç akadaşım s bana bu mekubu yazablecek ne de ben bunlan gazeede degde ya yımlayableceğm İkm z de bbmzn gözcüsü kolcusu olacağız E Bazı şeylen b gün düzellmes veya şkâye edeek mz döküp eahlamak umudundan da olacağız üselk Okuyucum : Sz neden bazan sosyalzmn müdaaasını yapa ve = aka sosyalslee komüns desnz? Bakın sayın Kabaklı ya çözüm ÎHmlllllmlllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUllllllllllllHllllllHUlN

5 MİLLÎ HREKET 5 unhııımııuımıı]ıııınııımımıuuuııııu!ıııııııııııııııııııııı!mııı{ııııı!}ınıııınııııııııııııımıııııııııı!ıuıııııııııııınmııııuıımnmıııııımıııımm yolu göse önde olusunuz ya da bazan sa unduğunuz sosyalzme saldımazsınız Büün bu geçekle blp de mllemz kuamıyacağı muhakkak olan ahlâksız düzen yan kapalzm savunmanız kend kendnzle uyuşmazlık eşkl emez m? Madem k ah boyunca bu kapals düzen yücelemed yudumuzu o halde söyleyn aık bu düzenn b kaşıı yok mudu? O ned? Sosyalzm değl m? Ben : Bbne bağlı olduğu çn çok uzayan bu sounuzu ayn paagalada cevaplandıayım : Yanlış ben hçb zaman sosyalzm savunmadım aka lıe za man sosyal adale daha doğusu adale hakkı İylğ savundum ve savunacağım Sz doğu sözlen ve demlen yalnız sosyalsçe söyleneceğ velnüne kapılmışsınız Yanlışı Onla he şey söyle yalmı geçeğ söylemezle Bzdek ge anlamı İle sosyalzm he şey b akım lm dışı kaı doknlele zah emeğe ve çözmeğe kalkan 9 yüzyıl MakszmJd Baıdald (İnglee dek İsveç ek vs) sosyals le se bas doknle İçnde kalmayıp sosyal İlmlee ksa lmne ve necede sosyal adalee bağh kalıla Bİzdeld hüyeç Baı sosyalslenn bugün sesle çıkmamakadı öyle nsanla vadı aka öyle b pa veya gazee yoku Belk CHP lede oanın solu meselesn gelşse Baı anlamında hüyeç b sosyals pa olabl Gazeelede yazaak veya pa kongelende konuşaak ben sosyalsm! dyenle se bozguncu köümse halka yabancı dkacı m ll ade düşmanı Doğu sosyalsled Rusya ve Kızıl Çn de bu anlamda Sosyals eke aşıla Oysa bunla MaksLenİn İklsne bağlı komünsled Böylesİne dokn yobazlığı le Kızıl Çn veya Rusya nın mllyeç empeyalzmne hzme edenlee dünyanın he ye nde komüns adı vel Ben bunu b hakae olaak kullanmıyo um sıl sıalaı neyse onu söylüyouz Tükye de komünzm sebes olsa bunla da kendlene o İsm veecekled Çünkü hüyeç Baı sosyalzmne onla düşmandı bz se dosuz Çözüm yolu gösemek ve önde olmak bu asıda benm kânm değl hçb sosyalsn aşsn veya budsn de yapacağı İş değl Devle adamlaının veya polkacılaın hele doknlen çözeceğ baslken uzakı He çağda ve blhassa çağımızda çözüm yolu gösemek sadece İlme mahsusu Fzk İlm ksa lm hukuk lm ah lm ve bunlaın oaya çıkadığı meolala eknlde mllelen İcalkınmasına kılavuzluk öndelk yapabl İnsanla önde olamaz Müncle kuaıcıla çağı geçmş He devle lm n velenden vc mlle meydana geen dn ahlâk öe gb manev güçleden aydalanaak he meseley eknk alanda çözümle sonuca bağla Bzm göevmz büün vaandaşla gb lme bağlanmak lm ve hakka zhnye uyandımak hükümen halkın gençlen o kualla çnde çalışmasına ve yeşmesne yadımcı olmakı Ben hçb zaman kapalzm de savunmadım Tükye ahn hçb çağında kapals olmadığı gb bugün de değld Kapalzm semaye bkm ve o semayenn he şeye hâkm olması demek Tükye de ıçb zaman semaye bkm olmamışı Bugün de m llî semayenn yüzde seksen devlen elnded O halde Tükye an cak yüzde 20 kapals ge kalanı İle sosyals b devle sayılı ma bu yüzde 80 sosyalzmn bz kuamadığı blâks köü b devle kapalzmne ve ağı bi büokasye düşüğü de b vakıadı O halde devleçlğ ıslâh ememz geekğn onu özel eşebbüsün kâ Uılası ve kazanç meolaı le canlandımak geekğn yazıyouz ena mı b u! lme nanan İıaysyel b aydın sosyalzm gb kapalzm de sa vunamaz Çünkü dünyanın hçb yende ne am kapalzm ne de pü sosyalzm kalmışı Dünyamız kama ksa çağım yaşıyo meka da en kuvvel sosyal müessesele b uçan kuuluken Rusya da özel eşebbüs meo ve kuum lanndan aydalanaak shsaln aımaya bakıyo Yann dünyanın he yende kama İksa uygulana / â n â / l çakı çünkü ksa lm nn buyuğu budu B şey daha söyleyeym h T Û K H K syas ejmle ahlâksız olmaz Sosyalzm veya kapalzm ahlâksız olmaz Onu uygulayanla veya uygulama azlaı ahlâksız olu Sz he şe kanunlaın abkn lmn ve adalen zaen seyn o zaman ahlâksızlık kalmayacakı Yoksa hlâlle ahlâkı kuamaz Blâks namuslulaı alçalı namussuzlaı yüze çıkaı İhlâln yaydığı ps klen emzlenmes İçn ne kada zaman geekğ blnmez _ U ln lllllllllu U llllllllllllllllllllln lln llllllllllm llllllllllllllllllllllllllllllllm lllllllllllllllllm llllllllllllllll n m lllllm llllm n llllllh lllh M llm Î "ıınîh

6 6 MİLLÎ HREKET l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l MUM M lllln İYETNM E TUTSK TÜRK ÎLLER Nede SNÇR Gençlğn Kavgası T ü k m llenn umudu olan Tük Sosyals geçnen moskoçula en dünyada meka nın İksadî emel kalanolaından en enpüenlene üzende yükselen sömügeclğne kada oanın solundak makamlaa ahme okuacak deecede kokunç Gençlğnn bünyesnde çençe sü üp gelen kaynaşm ala son zam anlada su yüzüne çıkm ışı a sesle veen elle çalmaka de am edyola Son zamanlada en çok vızıldaıklaından bs de yenam üküle çağıan el Babadan kalma mlyonluk mabaalada han şu peolden mlyala kazanan bazı küçük dhk b aaa bıakıp kızıl boyundu uk alında cehennem hayaı yaşayan Tükle düşünelm : devlelen kıallaı gb haya süen başyazaladan uun da üç dö a b empeyalslk yok mu? e bunu gömemek blmemek mümkün mü? Kanlaı emlenleden bz doğudan doğuya lglendmeyenle şm Gençlk kuuluşlaı aasındak son çaışm ala bazı m enaa guplaının em nde çalışan ve onlaın k oasına göe duum laını a y a la yan b kısım basın ve youm culaın gzlepıek geeğn gödüğü çok hayılı gelşmelen m eyvesd dyeblz paıman daesne yahu lüks aabalaa sahp syasîlee ve lm ünvanlamı klen en âds yolunda b şpoa malı gb kullanan k Kakas Tükle ne haldele? Büün mllyeçlen yok emek sueyle zebaycammızı pençelene geçp bu güzel Tük yudunu yılladanüccaı poesö ve doçenlee kada be kokunç şeklde sömümeke o b çok yaaık yenam a ağıla lanla empeyals değl mdle? düzmeke bbleyle yaış halndele Kıım ne oldu? İnsanlık ahnde benze bulunmayan o kokunç sügün Kıım Tükünü öz vaanından o Mızaplaın ıkıdaıklaı elle hep aym ses veyo: mekan empeyalzm! özgülük (!) çn savaşan akla bçe gb söküp aan o alçaklıkan öe davanış hang zhnyen kuzeylle! ç kalan ısıap çeken düşüncenn esed? Kıım acahayalamı kaybeden günahsız yığınla!sınm canavalaı da empeyals değllese bu dünyada empeyalslk yenam dak mücadele elbee k dye b şey aamanın mânâsı kalı donduulmuş moskoçu kaalaın peşn mı? hükümleyle değelendmeye ça lışıklaı mahyee b savaş değld Ya Tük soyunun beşğ olan opakla? Bu sya ülkesnde slâhlaın konuşmaka Yılladan be kan kusmaka olmasının ek sebeb komünzm olan Tüksan? Okada kıgına ağd Eve yenam savaşı bu op en hâlâ mlyonlaca Tükle dolu o aklaı b komüns ülkes yapmak bu yüzde yüz mlyon Tük yuduve yapımamak mücadelesnden baş un üzene gelmş kızıl ağ ahn ka b şey değld Faka bu mesele gödüğü en kokunç empeyalzmn de bz asıl lglendecek husus sa ese değl m? cdanı namusu hay vaşın sebeb ve meka nın o opaklada sye bulunan demyeceğm aka bu hang sebep le bulunmaka nsanlık vasılaının va olduğunu ka olduğu lân değl de yel moskoçu bul edecek b nsan dah usak Tüksan laın yenam goygoyculuğundak sammyeszlkko Tükünün gönül ızasıyle Mos pençesnde yaşadığını dda edebl m? En kalanolaından en enpülene 9 S Bazılaının üzücü olaak gösemeğe çalışığı olayla aslında gençlk üzende ekel kuan solculaın aalyelenn İlâsı ve gençlk aa smda svlp çıkan güçlü b gubun müjdecs sevndcd olması bakım ından T ü k gençlğ T ü k m llenn bugününü ve geleceğn hazılayaak M ll ülküden yoksun yeşmş olm a nın sıkınılaını çekm eked Y ılla d ı m llî ülkü dye yabano deolojle gençlğe kabul em ek seyenle bugün T ü k gençle aa snda başıyan çaışm alaı m em nunyele seyedeblle ncak bu m em nunyele yaıda kalacakı Za m ll ülkü sahb gençle onlaın gençlk son vem ek üzeedle üzendek ekellene Geçmşe gençlk k kam pa ayılm ış ya da öyle göselmek İsenmş : ) aükçü D evm c Sosyals 2) Mukaddesaçı M uhaazakâ M llyeç Bu bölünmeden oaya gelen gupladan bncs Tahe dne a kada büün yel moskoçulaa göe Büün bunla Tanı nın valığı ve heşeye saldım ış akl uyduma yenam savaşı mekan empeya blğ deecesnde geçekle olduğu b vupalk ksvesne büünmüş Îzmnn sonucu olan b acadı Tü kye dek kalık büün kalemlen meka ya yüklenmele şe bu geekçeye dayanı gb göülmeked Hang mânâda olusa olsun meka nın sömügec b devle olduğu muhakkakı Faka bugün dünyada halde bu kada meydanda ve kokunç b empeyalzme sı çevp de sadece m llî değele küçümsemş özde mekan sömügeclğne saldı MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM anlaı sammî empeyals düşmanlaı dye kabul emek nasıl mümkün olu? lnle konuşan dn senn dnn külüü senn külüün olan mlyonlaa kan Sen Tükye Tük ü olaak geçn kusuan sömügeclğn o nsanlık meka dan başka sömügec devle Mensubu bulunduğun devle de ha buyuk aybı ve günahı so yok mudu? Tükyel empeyalzm adan slmek çn üç yüzyıldı uğaşan nıügecılıg aa koy ve bu uanmaz düşmanlaı (!) eğe bu düşmanlıklaında sammî sele nçn sadece meka ya yüklenmekele? Bugün b düşmanın bugün dünya hâkm lık yemyomuş gb b de dünyanın ye dâvâsı güden ssemne yaman b köşesn komünzmden kuamak onun senn kanını aşıyan senn d çn kend çocuklaının da kanını akı

7 :MÎLLÎ HREKET 7 İlllllİllllllllM lllllllllllnnlillllllu lllnlm M lm llllm M lllllh llllm llllllm lnlm M lllllm M lllllllllu ıllm H M M M İİnlllH H lm lllm M İlllllnllllllllH H şeel yene ouacağına usak de k yıl nkaadak Nyaz T ü k yulaının esae zncn kııp T ü k blğnn ahe olduğu knc başkanlığı bölücü zhnyelene âle e den ve bkaç bakanın desekledğ b gubun T ü k m llyeçlğne küü em ele ve duum dan doğan DGÜZEL gb gene geçekleşeceğne m an emş gençlen gençlk kuuluşlaında söz sahb olması ab k uykulaı kaçıacakı uzlaşm azlıkla yüzünden sonuçlanâ mamışsa da bu kongede M llye M llî ülkülenn vedğ güvenle çtoplumcu gubun üsünlüğü b değl sözde aükçü olmuş onu Tanı meebesne çıkaaak halkın haeke eden bu aksyone gubun oaya çıkması le bçok dalaveelen döndüğü köü nyel polkacılaın a oynaığı gençlk kuu geçek olaak oaya çıkm ışı Büün bu gelşm ele yakından z leyen gençlk üzendek konolle ını kaybem ş olmanın acısı le ondan soğumasına yol açmış dev luşlaındak üedle panğe kapıl" önce polse m ahkem eye kaşı ol m clğ yobazlık halne gemş m ışladı duklaını Busa nuku ksves alın Tükyenn meselelene yabancı!lk büyük möcadeley İÜ T B da h aykım ağ a sona ellendek penceesnden bakıp sosyals y a kongesnde veen M lyeçtop b akım zavallılaı son konge lancılaın yalanlaına kanmış ve â le olmuşladan oaya gelmş İknc gubu oaya geenle se yıllad ı sndlen ve devm c ge lum cula aşıı solculaın bölgecle n ve b kısım hüküme mensup laının desekledğ B Y R M DO Ğ N ı P nn desekledğ m e snde zayıladı sandıklaı M T T B ü zene göndep zae kazanacaklaı ve anaşs oam yaaacaklaı kanaa le haeke em eğe başla çnenlee kaşı hss b eaksyon n T O L Y ı ekae edp U F U K m ışladı duyanladı Bçok k aşıyanla Ş E H R İy İÜ T B başkanlığına Bkaç ecavüz ge püsküülün n n oaya gedğ bu sözde gup eşklâsız hmayesz ve bçok m llî meseleden habesz köü nyellen ssm aına hazı b şeklde seçm eğ başam ışladı T M T F n en kuvvel b blğ olan İÜ T B lğ n d e n sona başaıla devam emş M llyeçtop ce T Ü nn sa ve em z mensuplaının başına C İT S C B Y K N K L B gb m alûm laı geçp M T T B ne saldım ışladı hayayen anez oluşundan a la lumcu gup ünvese havasına hâ Faka velen des şaşııcı ol ak b valık olm ağa çalışm ışı km olm ağa başlam ışı Solculaı muş b yıl evvel onbnle opla m a bugün duum değşmş üçün kokuan büün m llyeçle sne dıklaı m eydanlaa b avuç zaval cü ve güçlü b gençlk gubu T ü k dünyasının meselelene m llî ülkü snde oplam ağa başlayan bu gup T M T F n kongesne b em va lıyı oplayıp zevah kuam a yüüyüşü yapm ışladı le çeçevesnden geçekç gözle k adayla gm ek zounda kalm ış Hemen aynı gün T P Faküles le bakm aya başlam ışı Bu gup ı kongesnde Dekanın çabası sonun M lyeçtoplum cu gupu H e ne pahasına olusa olsun da bleşen beş solcu gubun kaşı alıklaın ı yalan ve ssmaa T M T F gb b üssü bıakm ak s sındak M llyeç N Ü E gubuna boçlu olanlaın Tükyey em pe emeyen solcula T M T F F n kaşı saldıı plânlaı hazılayıp ye yalslen kucağına am ak İçn uğ dapazaı kongesnden evvel ve nlglen slm ey kum uşladı aşanlaın hane şebekelen İda konge sıasında çeşl oyunlaa m a usulsüz konge başkanı seç e edenlen T ü k m llenn kanını başvumuş şöhel poesöleden len dün C H P gençlk kollaı baş emen kökü dışaıdak enk gupla em ell senaölee kada bçok kanı bugün T İP l N uen Sözen ın uykusunu kaçıan M llyeç solcu kş dapazaına koşup kuls ble onlaı kuaam am ış slâhla Toplumcu gup gençlk eşekküllende yen alm akadı dae em şle ve sonunda da eendlenn düdüğü olacak k genc ge epmş yalancı şahlele hapsedkle M llyeçtoplum cu a M llyene ve dnne sıkısıkıya S E N C E R G Ü N E Ş S O Y ve F R U K kadaşla bkaç gün sona çıkmış bağlı Tükyenn meselelenn m llî ksa ve m ll külüe bağlı olduğuna İnanmış Tükyenn ç ve Y L N Z seçdk kanaa le kon genn sonunu ble beklemeden T M T F bnalaını şgale koşm uşladı ladı sıl mücadele henüz başlam am ışı Başladığı gün emnz k pols dış sömüücüle aaından ehlke m a nece mahkemenn b k a a kanunu anım ayanla pols nede n b şeklde sömüüldüğünü göen l ı le değşmş konge devam e kanun nede deyp onlaa sığına külü em peyalzm nn Tük külü mş M lllyeçtoplum cula da ken cakla yalancılaın m um laı söne ünü kem dğn T ü k mllen: dlene en yakın olanı seçm şle cek sömüücülen boğazı sıkıla yabancı kalıplaa sokulmak sendğn kavam ış M llele aasm dak) d E ğe T M T F bnc başkanlığına seçlen E K R E M Ö Z E R yene cak ssm acıla kazdıklaı kuyulaa düşecekle beynelm lel eşek dosluklaın maddî m enaalala o ouamamışsa M llyeçtoplum cu küllen uşaklaı yok olacak k a a anılı olduğuna nanmış yüz m l laın am deseğn kazanam am ıç an Tük uuklaı apak olacak yonluk T ük dünyasının gücü o? olmasındandı B Ü Y Ü K T Ü R K B İR L İĞ İ G E R nında dünya devlele aasındak dapazaında T M T F kongesn Ç E K L E Ş E C E K T İR M nm llm M İHUM M lnnllllm M llllllllllllllllllllllllm M lllllilllllllllllm M llllllllm M llm nlllllllllllnıllm lllınm M M K lhlm llm H M M M M lllllm M lnllm M llllllllllllllulllillm an b başkasına sank yeyüzünde sadece mekan sömügeclğne sal kî edepszlken başka b şey deek sömügec oymuş gb dumadan dımanın mânâsım heden ve sebe ğld Bunu blen Tüklee düşen b saldı! bn yce blyo Uyanık Tükye Tü vaze de kandıılmış ve galeek Bunun sammî b empeyalslk kü bu ek aalı düşmanlığın b o nlledaşlaına Tanı nın günü bıkdüşmanlığı olduğuna nsanla b yana maymunla ble nanmaz Onun çn mllyeç vaanseve yun moskoçu b oyun olduğuna en küçük b eeddü dah duymadan nanıyo madan usanmadan bu geçeğ anlamak olmahdı Bu suele kızıl mas: namuslu ve uyanık Tükye Tükü a Eve yenam edebyaı b mos kelen adındak ğenç suala da ık Mosko empeyalzmn bıakıp koçu oyundan b kızıl yalandan b meydana çıkmış olacakı

8 8 S MİLLÎ HREKET c b e eş s a Yo Kemal CBİOĞLU Lokomo yolsuzluğunu gölgede ba a ve Mllee köülük yapıklaının ak ek oplu oplu bulunduğumuz saıha bu nn skbaln poek alına alan b ekl PTT Umum Müdülüğü deseklyo Yabancı Semaye Teşvk Komes ve hüküme uyanık olsun Bz hemekada dale Pal değlsek de dale Pasnn emelnde hacımız va dale Pasnn çabuk yıpanmasını semyouz dale Pasnn bu oyuna gelmes elâke olu Bu oyun açıkça göz göe göe oynanıyo Göz göe göe mllee ell mlyondan yüz mlyona kada pahallıya malolan b ekl sü ele deseklenyo Bz bunu umumî ekâa a zemeden azlel b muhalee pas Ö neğ veelm İlgl Bakanlaa bu yolsuzluğu azedelm Maksadımız yogun cemyem km Mllyeçle va 3 Bu mücadelele boş Bıakın uğaşmayı Hak mücadeles yapanlaa bu memlekee mükâa olaak n3 veud HYT ze huzusuzlukla çıkamak değl yolsuzlu 5 BİR SÜRÜ ZTRP E ÇİLELİ BÎR 5 şle köüye gdecek ve halk çae smı bulacak Meyva olgunlaşmadan kopaılmaz C GERÇEKLER Bu şe CHP le P bleşmş dale Pas le CHP nn bleşğ b ş de Tükyede olu Bu mücadeley bıakın Göüşüğümüz mllevekllenden kan ve Tük kablo ve habeleşme sanay na da vaamıyola Bu göüş çnde b a menaa ekpleyle mücadele emeğe mecbuuz Bu Tük MUlenn b ölüm kalım savaşı olacağı kanısındayız Bu sebeplo halenn pal İçn çalışmağa kaa vedk Evvelâ elekomünkasyon habeleşme ve kablo sanay ned? Kısaca azede ym Teleon elga kablo ve sanal vs habeleşmeyle lgl büün saha bu sana üyük semayeye de hyaç gösemeden memlekemzde kuulu Bz kdala aamızdak İksadî göüş akını buada şmdlk bıakık PTT Genel Müdülüğı habeleşme sanaynn kuulması ve kablo müba yaası çn 3 sene evvel kaa ve Dö ma müacaa ede İsveç ve Japon malaının meka Kanada eklle bu ğun önlenmesn emn emek Yukaıda bazılaı Bu yolsuzluklada lâ mı? M halede ye alı Tük sanay 3 ekono bahseğmz düşüncelele k ay önce lgl _ l î l 2 büünlüğümüzü ehlkeye koyacak meselems çn en kâlısı Japon masının ekl T bakanla nezdnde emasla yapıldı Bale anlamağa gaye ek ama aşan ses d Esk sm Düyunu Umûmye yen kanla Kanada masını deseklyen pojey çıkı İkdadan ses çıkmadı Bu gayele m Konsosyumca Japonya üye olmadığı önleyeceklen vaad ele doğu de dle e yadımcı olacaklaını söyledle Bakanlaın b al sevyesnde bu şen an boş dedle BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ çn veya Tük İdaeclenn kablyelszlğnden Japonya haleye sokulmaz meka Kanada ve İsveç malamm eklle layan ve dale Pasne gönülden bağlı aasında Kanada masının ekl mllî sanay ve ekonommz çn en ağı ola 7 Büün İslâm âlem k asıdı b zâla göüşük Bu çkee bz kaışımüsemleke halne geld İslâm âleml ma ded Faka bugün öğenyouz k PTT " b 7 cü ü olan bz Tükle syas sk emek çn nn desekledğ Kanada masmm ekl aaza ek Faka asm sanay elmzde bol bol evakı musbıe vadı yan ak Tük Mllene mlyonlaca la kavnyamad: Se bu ağı şalan hva eden ekl ya malolacak b ekl hüküme aamdan kavanamayan köksüz Yabancı Semayey Teşvk Komsyonundan asdk edlmş ve duyduğumuza göe Kabneden goçnşdevm yobazlığı bahasına yaım ası kay Haâ sayın Rescumhuumuz Csvde ovlıı bek Halen İksadî b müsemleke halno Beynelmlel hale pensplene aykıı Sunay a ble mzalamışladı gelmekeyz Büyük dev kuvvelen aa PTT ask eğ bu ekln çnde mllee b mda sıkışık Dosu düşmanı ayıdedeme TELEKOMİNİKSYON FBRİKS İLE oyun oynandığına yüzde yüz nandığımız k Ymnc asm vaolma ve yokolm çn bu pojenn çyüzünü anlamak müca meodlaını anlayamadık Düşman baıdan delesn yapaken muhel göüşlele ka şılaşık : Bıakın köü haekelen yolsuz doğudan sahe ve dış yüzü gaye güzel leleme haplaı sunmaka Düşman bell değl Düşman çmzdek galle çok zel vasıa edyo Yen açılan bu devn ka İLGİLİ TEKLİFLERİN Gay Madd Hakla : MUKYESESİ (Kaalam maddesnde ye almışı) a) PTT Genel Müdülüğünün desekledğ Kanada Nohen Elecc Fması luklannm yapılmasına meydan ven Mü yjp olmasından endşelyz İkdaını mu Dola uaında gay madd haîs cadele yapılmasın Badaklaı dolsun da haleen büün Tük Mllen Osmanh alep emeked le Pasn yıpamak 3 yıkmak çn en b) TT/LMT nn alep eğ gay mad büyük hzme dale Pas Hükümenn y bıakan Tük Devle çakını kend ya d hak Doladı İmpaaoluğunu yıkan TC n hasa ve zahâalı haekele yapmasına meydan ve anna döndüen menaa ekplenn çem mek Elmzde bol bol malzeme olu 2 Duun yavaş olun Menaa ekple devle çakını ellene almış Bz kdadayız amma şöyle geçeken koluğa oualım ve baz bu yolsuzluklaa göz yumalım Menaa ekpleyle şblğ yapaken zayı anlaında bu çeele emzlez Bu samm kanaae olanla aldanıyo Kısa zamanda menaa ekplene âle oluyo ben kımağa dave edyouz Bu mücadelemzde mes elele anlıyanlann yadım meked emelen sham edyouz ekple syasî vaanseve vasıa e Bu pale enksz hale geme amacında F YOK STH MÜDF Bu menaa palle de çnden yıkaak c) LM Ecsson Fması se do a uaında b gay madd hak alep e Bu mukayese gösemeked k PTT nn desekledğ Nohen elekk ması dğelene nazaan ve blhassa Ecson masının eklne kıyasla dola az İLK HEDEF MENFT EKİPLERİ la meblâğ alep emeked KOLLRN KRMK HTT D 2 Tek duumu : Semayenn eşkl ve oaklan

9 MİLLÎ HREKET 9 a) PTT nn desekledğ Nohen şlmeke ve müaakıp k sene çesnde Fmasının bu haley kazanması çn Elekk ması devamlı olaak semayes sıasıyla yüzde 8 ve haa yüzde s olaak eplendğ anlaşılmakadı nn yüzde 5 nn kend uhdesnde kalma smı şa koşmakadı Bu sevk ve daenn devamlı olaak Kanada masmda kalması sonucunu doğuu Bunun lede Tük eko gs ç çıkaılmakadı haca gaans : Nohen Elekk ve İTT/LMT pak olaak güvenl b haca gaans ve nomsne ne kada pahalıya mal olacağını memeked LM Ecson ması Tükye düşünmek ve anlamak bu gb şlele lgl olmayanlaın dah kavnyableceğ b husus u b) İTT/LMT kaaında hâkm semayenn 8 sene sona Mllî semayeye geçmes on göülmüşü c) LM Ecson ması se senldğ anda semayenn lmsz b şeklde yel oaklaa geçmesn kabul emş Bu demek k cabında yüzde 9 dan başlıyaak yüzde 99 u ve haa yüzde yüzü mll semayeye nkal edebl d) PTT nn hehang b yabancı semayeye oak olaak elekomnkasyon abkasını kuması şu bakımdan da mahzuludu: Hem alıcı ve hemde saıcı aynı müessese olduğundan a esb key olabl 3 Dövz asauu de eaküm edecek olan gay madd hak adan ve kâladan doğan alacaklaım dışaı anse ememeked Bu alacaklaı kada Tükye de mâl edlen mamulü dışaı haç edecek dövz kaybımızın Önlenmesn kabul emş ŞÜPHELİ İHLE Ulaşıma Bakanlığı ve PTT Umum Müdülüğü şu soulan cevaplandımadığı müddeçe şüpheleden kuulamıyacakı PTT Umum Müdülüğü ve Ulaşıma Bakanlığı Habeleşme mevzuunda açık ve kesn adeleden kaçınaak (Eendm kazanamayan mala Mllî sanaymz ve ekonommz çn uygun ekllen kazanamadıkan sona yapmışladı) şeklnde cevap vemekedle Mesele bunun amamen aksd Şöylek: Tekl mala aaından a) PTT nn desekledğ Nohen E ahnde velmş Kazanan ma lekke 972 yılından baen sanal eç ekln ahnde vemş D hzamda en az yüzde 70 oomak eleon kazanamıyan malaın ayn müdde maknalaı hakkında en az yüzde 65 ağı aynıdı dövz asauu b) İTT/LMT d duum yukaıdaknn masının çnde vedkle adl eklle nazaı baa almmadan hale Kanada masma ve Samalma komsyonunda sanayne vakı Nda Şalak lev Üçok Hc Göceoğlu habeleşme Ohan Yalvaç gb şahısla hang mak şala samalma komsyonundan çıkaılmışı Yenden eşekkül elen onb kşlk komsyondan k kş habeleşme sanayme vakı olup Komsyonda Yüksek Elekk Mühends Öme Duu ekl aleyhnde oyunu kullandığı çn PTT Umum Müdülüğü aaından baskı yapılaak Tükye y ek eme mecbuyende bıakılmışı mlyon TL uaındak kablo Tük sanaycle aaından uak b yadımla mâl edleblnd Bu kablo nasıl o luda haley kazanan Kanada masına vel? İkda nasıl özel seköcüyüz dyeblyo? Bu habeleşme sanaynn Kanada masına velme emellen CHP kdaı amış Koalsyon hüküme nşa emş dale Pas kendne bu şüphel haley sıından aasız b komsyona büyük aydala umuyouz mas velen aması Çn havale emesnde lmş 5 DÖyüz yemşbeş mlyon İahk 2 PTT Umum Müdülüğü aaın bu hale Kanada ması lehne gzleneek dan akvyel olaak eşekkül elen on yanlış değelendme yapılmş 65 mlyon kaıdak nspelee b sene önce daha e b kşlk samalma komsyonu Kanada lalık ak kasen gzlenmş olaak çıkadığı Kâna ve Tahn lü yabancı k akımlaının es âl Felsees adlı öneml esende gün ında sıkışmış kalmış b opluluğu k YEN İ Y Y N L R : delk ve geçc kaygıladan dogma ulaşıa sözde k akımlaının bdenbe üs cak k eçeelen mllene sunmuş aka seslenşle anlayıcı b üne çıkaak b mllî müeekke yakışan ağıbaşlılıkla Tük mllenn ana meselelene elsee ışığı umasını blmş! kulak b baş bulamamışı! Feylesoumuz bu esende Tük çma bünyesn eklemş büün yaban J Kana ve Ünvese küsülen yılladanbe cı k ssemleyle esaslı b hesap haksız olaak şgal eden aylıklı esmî laşmadan sona kend göüşünü oaelseeclen Tük opluluğunun hç ya koymuş ve meselelemze çözüm b cddî meselesne kaa yomadık yollan gösemş Tahn Felsees laını â gençlk günlende anlayan Bu ese okuken k sahasında İzzen Mee bn b sıkını çesnde geçdğ 0 yılı aşan b çalışma b Tükün başaısını büyük b gu ula seyemek zevkn duyuyouz sonunda bu büyük esen Tük mlle Kâna ve Tahn elsees n okunn hzmene sunma bahyalığına jlaım okuyuculaımıza haaele emş! sahk veken zzen Mee ye de b İzzen Mee ölçüsünde b k a ç sözümüz va : damı ke değe veen b opluluk Mee sen Tüklüğünle öğünmeke çesnden çıkmış olsaydı bugün onu Uk yaaılmanın guuunu l Y Ü K S E L büün yeyüzü nsanlığı mlleleaası b şöhe olaak anıyacakı Ne yazıkk İzzen Mee Tükye Cumhuye sınılaı çesnde kapaılmış b geçek Tük k adamıdı! duyan he Tük gb Mee Tüklük de senn le sün! ögun 92 yılında yayınladığı Mllyen O bundan öncek Tahmzn saa Felsees adlı eseyle Tük k âle de ve Chandak yemz Tüklük Kâna ve Tahn Felsees îzze nnde cddî şahsyen oaya koyan değel Felseecmz İzzen Mee son en yüce gayemzd Büyük b sk n Mee İsanbul Tükye Basımev bâln elsees adlı eselenden ü 966 Faı : 0 La

10 0 MİLLÎ HREKET llllllnllmlllllhmlllmlllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllllmllllm g Günümüz Tükye snde he k çles memleken delene deman çnd Haysyel hçb düşün ce ssem doğsun da bu vaan sahmda b aksyon sahası bulmasın mümkün değl İçmaî bünyedek hasalık eşhs edav lâç beklyo Mücee ayaklaı yeden keslmş opağa yabancı ısmalama k kalıplaı çne ouulmuş yapmacık eekkü kıınılaından vaana hayı yok aık Kaı ealeye yaslanıp ayağımızı bu opakan ayımaksızın onun delene çâe aamahyız Rehbemz vaan aşkıyla yuğulmuş aksyon çn kanalı lm olmahdı îlm bu manâda anlayıp (Sosyoloj) sn (Cemye) mzn emne vemek çn çıpınan Zya Gökalp ın İlmî aaşımalaının b 6ephesn (Kü aşelen edkk şn) kısaca açıklayıp ondan aldığımız lhamla müşahadelemze ve kabî malûmaa dayanaak bu meseley baz daha vuzuha kavuşumaya gaye edeceğz Tülü deolojlen kaanlık nyelen lk gözlene b pojekö ışığı umak bu Külen menşe ışıka meselenn eşhs ve edavsne ve lenn emsl aalyene yadımcı olmak bu vesle le mehum Zya Gökalp hayı ve mnnele yâdemek başlıca gayemzd M E S E L E N İN İL M Î Ş E K İL D E İL K D E F ve Tükmenlen E LE L N M S : D Rıza Nu Sıhhye ekl ken (9202) skân şle de bu vekâlee a olduğundan Zya Gökalp en Küle ve Küleşen Tükmenle hakkında İlmî b KUleşmes ese sed Maksadı sseml b skân ve emsl syase âkp emek ve Külüğe emessülü önlemek Denebl k asıla çnde bu lk mî aaşıma hamles d (Hamdye laylaı) eşebbüsü gayesnden zamanla uzaklaşmış pak b edbd sadece Zya Gökalp n damadı l Nüzhe Bey bu ekl şöyle anlaıyo : Rıza Nu İlmî b şeklde esmen şe başlamak üzee Zya Gökalp en b edkk ese sed Gökalp da Dyabakı ve havalsnden şe başlayaak aşele aasında bulunan ve Tüklüklen muhaaza edenlele İksadî sebeple yüzünden Küleşen Tüklen D Mehme ERÖZ dllen ahlen ık ve âdelen göz önüne alaak bunlaı Tükleşmek hususunda bazı enogak edkklele şe başlanması meodlaını yüz sayalık b deee yazıp Rıza Nu a gönded Bu edkk eklle Heyence çok beğenld aük akd e Gökalp e üç yüz la göndedle ve ayıca Gökalp e büün vlâyelede b edkk seyahane çıkması çn azulaım sodula Gökalp o zaman hasa d Elnde çalışacak genç yoku! D Rıza Nu vekllken ayıldığı Zya Gökalp sımızda sı lm şyakı le ve yalnız mulak hakka aamak gayesle dö duva aasında yapılan hasbî çalışmala aaşımala münhasıan elseî de olsa azalmakadı Hç değlse Tükye çn bu hükmü (azalmalıdı) şeklne çeveek ahaça veeblz de dünyasını değşdğ çn bu edkk gezs skân ve emsl amelyes mümkün olmadı K Ü R T K M İN İN M E N Ş E İ : Eğe b Kü kavm mevcusa bu ıkın köklen M ö ncü asıda Hâkkâ aalaında yaşadığını bldğmz Kaduk lada (Xenophon On Bnlen Rc a

11 MLL HREKET :] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllll(lllllllllllllllnllllllllllllllllijilllllllllllllllllllllllllllllllllllhii îs 939 s 0522) ve Güneybaı İan dak Cy lede (Küle Maddes İslâm nsklopeds) aamak geekyo sıla sona bu kavmlen komşu kavm lele blke (Kud) veya (Ekâd) adıyla yâdedldğl n göüyouz: ap slâsı devne doğu Kud (cem: Ekâd) âb anî ve anlılaşınlmış kablele halasına eşml edlmeğe başlanıyodu Bu kablele aasında yelle (Kadula) Sâmle ve belk de E menle (Mamâkan kablesnn Mamkon menşenden bnc cldnn 6970 nc sahelende: (Lula) s kendlene (Kaouly Kul) smn vele Halbuk ş İan ın mahallî dansöz ve şanözle de bu smle yâd s olunula Demek oluyo k Lu zebanlada (Luca konuşanlada) bu gb eğlencele pek esaslı b âde İ d) dyo Malcolm un bu kaydı Tükmen aşele nn hayaı hususyelele pek münasebeadı Tük = menlen hususyele şakı çalgı zevk ve eğlence = d Halbuk an m sa aşelende bu gb husus olduğu dda edlyo) vadı (Küle Mad nsk) İslâm yelee esadü edlemez Blhassa eskden İanda n şa eden (Zedüş) dn salkn (mensuplaı) bu gb eğlencele medud addemş Sona Lu zeban lann lsanlaında da Tükmenlele b şâk vadı Kumançla kendlenden bahsedeken (Kü) smn kullanmazla ncak (Kü) adıyla Tükle ve dğe komşu kavmle aaından anılıla Zya Gökalp bu hususa şae edeek Kumançla kend kendlene (Küd) nâmını vemezle (Bz Kumancız) Bu hâl (Küd Lu Tükmen) aşele aasında = sıkı b münasebe ve esalüp esele göseyo D = Fsch Küdle îs 33 S 3738 (Beln Şak ka demş aaından neşedlen bu ese 33 e şa ve Muhacn Müdüye Umumyes aaından ecümc elp basıılmışı) İm İİ Bazı kaynaklada da Gûî le Tük olaak göü dele Zaza laa da (Dünbel) dele Zaza la kendlene (Kd) Kumanç laa (Kdas) adını vele dyo ve Tüklen (Küd) nâmını Kumanç laa ahss eklen Dünbellee de Zaza dedklen lâve edyo Zya Gökalp aynı ncelemesnde konuşuklaı dllee göe Kü le vakle 5 gupa müalâa eğn (Kumanç Zaza Soan Gûan Lû) aka sonak edkkleyle Gûan lsanı le Zaza lsanının bbne youz : İbn Haldun Gûî len Tüklüğünü ka î ola İ ss ak ade edeken Müneccmbaşı ve başkalaı Gû len Haa (= Ha) Tüklenden (Sahayülhba İ C 2 s 600 Tah Gaaî s 9) olduğuna kan dle (İbn Haldun Mukaddme s 706 İs 955 yakın olduğunu akeğn söylyeek Kü dllen döde (Kumanç Soan Gûan Lû) ca edyo ve müecmn nou) bu dö dle kadîm küçenn müşaklaı gözü le bakıyo Kuzey Lûsan da ouan ve Şeename de (L 323) İan a âb knc deeceden Kü kablele aasında = göselen Lek lele Oa Dağısan da Şakî KoySu Şee nameye göe de Kü kavmnn mecmuu üzende ouan GazıGumuklaın (KazıKumuk) ken dö kısımdan müekkep: Kumanç Gûan Bunladan yalnız Kumanç laın Lu Kalhu dl küçc dlene vedkle smn (Lek) olmasına bakaak (Lek Maddes İslâm ns) bu k cemaa aasında sayılmaka dğe üçü ayı hsanla olaak göülmek menşe blğ gömek kabld Dğe aaan Osman ed Bu kableleden Lu dış göünüşüne ve ce l aşv veskalaında ve Cevde Paşanın ıslâha ha S nûb gabî zümesne doğu yaklaşan dlne bakıhsa ayn b vahde eşkl emeked Gûan la ıpkı aynı menşe e mâlk olan vamîle Zazala gb küçeden büyük mkyasa aklı şmal gabî şvele konuşmakadıla Kalhu âb Senna ve Kman çah mınakasmın Kumanc olmayan Kü zümesne ekabül ede göünmeked O Mann küçe le lu ca mn bbnden ayı olduğunu kesn şeklde spalamışı (Küle Mad İslâm ns) Lu laın dö kolundan b olan KûhClu (Kûh Celû) kable blğ üç büyük kable (kaca Bav Cak) hva ede k bunladan bncs büyük b Tük zümes olan (ğaçe) ye dayanı Nekm bu kablenn 9 kolundan dödü Tük boylaından (şa Begdel Çağaay ve KaaBaglı) dı (Lûsan Maddes İslâm ns) Dğe b kaynak Lu laı Tükmen olaak göse: Fdevsî nn kabım yazdığı anlada se İan da b çok Tükmen aşele de va d Bnaenaleyh Lu lam bunlala da b münasebele olmak lâzım eke veslesle (Tezâkî) nde Lekvank Küdü veya Lekvank Ekâdı dye bahsedlen Kozan (Lek) lenn veya Kozan Külenn Külükle zee kada alâkalan yoku XX sıda Küle aasında bu kavme mensup olmayan b anî unsuun (Gûan Zaza zümes) mevcudyenn oaya çıkaılmış olması (Küle Mad İslâm ns) hakkî Külen Sünnîlğe bağlılıklaı yanında büün Lu ve Lek kablelenn esmen şî olmalaına (Lûsan Mad İslâm ns) bakaak (Kü kavm) dye vasılandınlablecek b ık bulmanın mkânsızlığı öne süülebl Sseml edkkle Kü adı le öülen b abaka alında b çok esk kavmlen mevcûdyen oaya çıkaacakı (KüleMad İslâm ns) K Ü R T D Y L N L N T Ü R K BOY Ş İR E T E O Y M K L R : Yukaıda dö lsan guubunda bulunup müecans olmıyan ve aynı İçmaî enmûzece dahl edemye as geld S Malcolm İan Tah nâmındak esenn ceğmz kavmlen (Küd) adı le anılmasının sebe l l lllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı

12 2 MİLLÎ HREKET lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll bnn malûm olmadığını belmş bu sm alında b Dağı) nm eeklende (Küle) denlen Yüüklee İ çok ıkın mevcu olduğunu adeye çalışmışık Bu asladık Bunlaın dğe Yüükleden hçb aklaı zahaa göe Kumanç la ve dğele kendlene (Kü) demedkle halde komşulaınca bu smle anılıyoladı Şmd de (Kü) dye anılan Tük boy ve yoku Kendlene (Kü) denmesne akıl edemyo buna üzülüyo (Kü) adını ağızlaına almak sem = yo Yöüğüz blmeyz dyoladı aşelenden oymaklaından bahsedeceğz Bunla hem Tükü hem kendlene Kü dele hem de komşu kavmlece böyle anılıla Kumanç ladan zyade bu smn sahb göünmekedle Esk Tük kabelenden (Elegeş Yazıı) nda : Kü elnn hanı lp Uungu alunlu okluğumu bağladım belde = Kü el kan alp uunu alunlıg keşğn banım belda deneek Kü Hanından ve Kü Kokuel (nalya) cvaında kışlayıp Söbüce Yaylası nda yaylıyan yaı göçebe (Yenosmanlı Yöüklene) bualaa lk geldklende (Küle) denmş Yapıklaı camye (Kü Cams) denmş ve bugün de o mevk bu smle anılıyo nadolu nun bçok yende (Kü) veya (Küle) dye sm alan köyle halkı da Tükmen olup (Ku 33 SS kablesnden bahsedlmeked (H Namık Okun Esk Tük Yazılaı H 808 İs 90) El kan sözü sonadan İlhan şekln almışı Dğe kavmlele kaışmazdan öncek Hun Tüklenden manç) lan adede kullanılan Külükle lgle yoku İspaa nın Ş Kaaağaç ının Yenşabademl sne bağlı Küle Köyü nde de bunu müşahede ek Bu köyde (Kü) kelmes süpüge ou manâsına gelyo Dvanü Lûga Tük e ( 336) (Kü) yay olan esk Macala aasında da (Kü) adıyla anılan kamçı değnek gb şeyle yapmağa yanyan kayın ağacı demek buhayyân ın Kab al İdâk LL san al âk nde (D Caeoğlu neş İs 93 s kablele buluyouz Maca âlmle esk Maca kablelenden Kü gyama kablesnn smn buadak (yukaıda kabede adı geçen) Kü bleşmekedle (age s 83) kable adlo 56) Kü Kıpçak lehçesne göe ayva manâsını veyo n Kanun devnn lk yıllaında Beydl kables 0 oymakan bae k bu kık oymakan b 20 nüuslu (Küle) oymağı d (Fauk Süme Bozoklu Oğuz Boylaına Dâ DlTah ve Coğaya Fak Deg X 80) Büün bu veska ve zahaın gösedğ gb muhel halklaa alem olan (Kü) kelmes aslında bugün Kü kavm denen Kumanç laa mahsus smle olmayıp o dlleden doğmuş (ad) da değld Blâks Tükle aaından boy aşe oymak adı olaak kul E lanılmış ve Tük dlnde (süpüge ou kayın ağacı E Bozuluş Tükmenlenn aasında da (Kü) adıyla anılan b oymak yaşıyodu ve adı (Kü Mhma ayva) manâlaına gelen b kelmed Bu bala na g lu) d Bu oymak Kuşadası na (ydın) kendlğnden sl oluyo da bu âb İan ve nadolu nun kadîm ğ skân olmuşu (Çağaay Uluçay Sauhan da Eşkyalık ve Halk Haekele îs 95 s 3885) (Kü Mhmalu) lann eşkl eğ mahalleye bugün ble ıklaından olan (Kadu Kaduk Cy) le ve bel k de dda edldğ gb onlaın neslnden gelen (Kumanç) lan belmeke smlendmeke bdenbe ön (Tükmen Mahalles) denmeked 5060 sene önce plâna çıkıveyo? Bu hususa hç b kaynak amn kendlenden sona Moa dan gelp Kuşadası na edc kna edc b cevap veemyo ap slâsı devne doğu yel anî anlılaşınmış unsulaın yeleşlen muhaclele münasebelenn gaye gegn olduğunu yaşlıla âde edyo Mezalaını ble onladan ayımışladı Zamanla bu gegnlk kalkmış kız ahş veş olmuş kaynaşma vukua gelmş ynı (Mhmadlu Küdü) nü hepsne bden Küd (Cem: Ekad) denmeğe başlanmasını blmemzn (Küle Mad İslâm ns) bu meçhulü aydınlamada ve daha sona bu smn ahakkümü alına Tük halklaının da gmesn zaha hç b Danşmend lle aasında da göüyouz (D Cengz Ohonlu Osmanh İmpaaoluğunda şele İskân Teşebbüsü İs 963 s 69) şv veskalaında (Tükman aesnden Kılıclu Küdü) dye yazılı bulunan Kılıçlı Tükmenle nn (hme Rek nadolu da Tük şele İs 930 s ) bugün Maaş havalsnde yaşıyanlan nın b kısmı küçe b kısmı ükçe konuşmakadıla Heps de levî d Hoasan dak Oğuz boylaından veya Döğelü boyu Şeenâme de b olan Döğe (Mısı 930 sh 2) Küd Döğe olaak geçyo (Fauk Süme Düğelee Dâ Tükya Mec X 53) 0 Toosla da ksek le Hadm aasında (Tanı kıyme ve aydası yoku Bz bu nokada kelmenn menşe üzende azla dumaksızın Kü adı alında dğe kavmlele nasıl bleşse bleşsn (Kü poası) çnde emek vazyene gelen Tük boylaı zavyesnden Küleşme hâdses bakımından meseley ele alacağız ) Doğu M ecm uası sayı: Bz bu ese göem edk Sadece pek az b kısmını neşeden Zonguldaka müneş Doğu M ecm uasından ve epeyce b kısmını eka eden Snop Gazeesnden (926 senes eşnevvel nüshalaı) aydalandık G ökalpe yapacağım ız a ıla bu k kaynağa dayanm akadı Gelecek yazı şelenn = 3 llllllllllllllllllllmmmlhlnlllllllhulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrilllllll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll ll llll llll ll lll ll nl lllllnn

13 MİLLÎ HREKET 3 ye kâd En küçük zaa alâme ssma İssmacı uacık gömemezlk ssmaı şahlandımaya kâd İssmacı op ÎSTÎSMR H Snas ÇORUH ının sımdan geçnen geçnmeye lum yasalannı hçe saydığı gb ömü boyunca anıdığı bldğ b ahlâk ölçüsü de yoku Baz once oplumun İksadî syasî vs hayaın damağa ve bundan aydalanma an çalışan paaz uhlu nsanladı nzam haksevelğn olü yoklamma gel Yan alep edlen men Yan heşey b çıpıda elde edve mudu dye b söz ek Sona elaan gzllk aşıması ssmaı do mek zhnyeyle oplum çnde yap bee vadı cevabını vedk Bu ne ğuu Hehang b kş muhaabı ıklaı büün davanışlaı bu yolda demek? olan başka b kşy gzl olaak (ha yene geenle Halbuk oplum Sosyal düzende k esaslı mya beszce) kend menaa yoluna çe Çdnkü ıkü nzam haksevelk opkp ondan ülü yönlede aydalan hayaı ska seyen b hayaı vadı : b nzam dğe haksevelk Mulak suee bu k mya maya çalışısa ssma emş olu lum kşlenn sosyal ölçülen eş Faka bu şekl ssmala genel ola kl ede Sosyal ölçünün ayaım bozak hep da sınılıdı Neden da s mak kmsenn myazı değld a aye emek emek şaı Çünkü bunla oplumun kşlenn sosyal ölçülen eşkl edele Bu öl ntiıdı? Çünkü hem l şleyen caba sosyal ölçü kendn yalnız çüle değş m oaya b ekm ı hem de muhaab (üzende l ca edlen) kaşılıkh k kşden bael b yönde m göse? Toplumun İksadî Syasî vs hayaında n şaçı zümele çıka k onlada ya zımızın başındanbe açıklamaya ça Bnaenaleyh ssmaın geece zamı haksevelğn olü yok mu hşığımız ssma ln şleyen sğ zaa ancak o kşle lglend 9 Elbee vadı Olacakı Eğe smacıladan bşkalaı değldle Da sınılı ssma anlaşıldığı za oplum hayaını ssmadan ss Kanaamzce sosyal dü7enn mman ssma yolunu uanla müna macıladan (he alanda) kuamak yalaına dokunmamak ve onlaa sebele (he ülü) keslnce bu ül amacı güdülmek sense yapılacak aye emek geek Ned nzam? gelen ssmaı önlemek mkânı lgnn keslmesne bağlıdı yede dumak e büün mkânlala lala yaşama sevyesn (ek ek) laşıldığı hssedldğ kaşılaşıldığı Toplum kşlenn medenî kalıp Faka sınıı çeşl yönlee (hayş ezmek İssmacı kaşısında susuk deecede umak Yan büün b ek ödev vadı Göüldüğü an Ned haksevelk? son bulu Yan k kş aasında ola ) uzanan ve sseml ÎSTİSMR la kalmak bana ne demek sosyal dü haya davanışlaın eşlğ ve b ı yok emek o kada kolay değld zenn bozulmasına yadım emek ssma ln şleyenlen hang e demek ssma dama ısaçı e Öeks de ülke çnde büün sle aköle alında kalaak böy b yön akp ede İssmacı en kü haklam kşlee aksız evz e ek yön akb İşe bu nzamı gösle b davanış göı İçmeye çalışalım çük unukanlığı zayı duumu kend çıkaına kullanmayı hmâl emez Tıbba göe İSTİSMR ln a Yukada dedk k genş sınılı ss ığmı göseemez bu evzden dolayıdı k kmse yekdğenn hakkına dokunmak küsahedenle pskolojk hayalaı bakı malaı yok emek o kada kolay de Km bu myalaı hçe saya o smından edavsz haâ eğmsz kal ğldı Ble ble ssmaa boyun smacıdı e çevesn ssmaa mış b akım zavalhladı D l eğmek medenlkle uygalık olçu çahsmakadı Şu halde bunu önleed DLER ŞĞLK DUYGUSU lecek b kıyaslama kabul emez NU nceleken bçok kmsenn huy caba neden genş sınılı ssma opuun büün kşlen (ek ek) suz yalancı ssmacı şımaık ol dudumak kolay olamaz? Çün myaı kabulden uzaklaşması ve bulunduğu oama uymak ku o ulu ssmala sosyal düzen mamalaıyla olu Kş yalnız he haekellğn gösememes olayını de ıpkı geomek b dz eşkl _ jjgdaşı akabası yne o kmselen çocukluk yaşlaın edele Çeşl yönleden öümcek komşusu alışveş yapığı esna da kapılmış olduklaı aşağılık duy öneğ oplumu kavamış du evnde ouduğu ev sahb kacı gusuna bağlıyo ve sonunda şöyle umdadıla Bm oadan kaldıı yönünden ssma edlmez Bu dyo : Bunun soumlusuop bambaşka hüvyee gb ssmalaı yenmek kolaydı lumdu led Ebeveynled He Faka bel kşle ssma HÜRRİYET bulaşıcı hasalığı SİYS büyük He yeşkn çocuklaın bu ülü pskolojk yapılaım am e HKLR andıı Gözle T göülmeyen aomk Rbk ŞEKİLLER llyele üeme yayılma kablye ma edlle k bunlaı n de yenmek hazd meld Eğe zamanında edb alın übeleden des almak şaının gelnmeld mazsa pskolojk alm ebyede İssmacı dama güle yüzlüdü çn medenî davalaa nanmak ssonlaı bu zayılıkan kuaacak yol Muhaablaını kandımaka çok us macılaa en küçük müsamaha gösuulmazsa skbâle bçok zayı adı Bu konuda ahmnn üsünde emek ve bu konuda çok sabılı kokak ssmacı yeşldğ b zlk gösemek şaı İssma ve naçı azmkâ olmak geçmş ecssmacı ya veya böyle b zümeye ssma ln şleyenle başkala nala kaşı gelmek onlaı sndme ekeğ kanaandeyz

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi İD A R E M E C İD İY E S?^AK ]1 *13 TEL : 2824 BASIMEVİ GİRNE y o l u TE L : 738^8 LEFKOŞE VIL : 1 SAYI : 192 SAHİBİ HİKMET A FİF MAPOLAR F IA T!: II MU 1 HERGü Kasım 1963 Cuma SAYFA h lât Aydemr n damı

Detaylı

Türk kendine dön 16.11.1970

Türk kendine dön 16.11.1970 Türk kendne dön 16.11.1970 PEYLET * 16 KASIM 1970 * SAYFA Dostluk, kısanlar arasındak çeştl baglaruı belk de en değer sdr. Her tür lü çıkar endşesnden uzak, özlü br kay naktan doğar, yalnız fkr brlğne

Detaylı

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde Y L : 1 S A Y : 131 F İA T : 15 Ml S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR İDARE M ECİDİYE SOKAK 11-13 TEL: 2824 BASMEVİ GlRNE YOLU LEFKOŞE T E L : 73838 Eylül 1963 Pazar S A Y F A ato - Varşova Paktları Yunanstan

Detaylı

M. ERGİS. 74 üncü Birleşim 1.5. 2003 Perşembe DÖNEM : 22 CİLT : 13 YASAMA YILI: 1. IÇINDEKILER Sayfa

M. ERGİS. 74 üncü Birleşim 1.5. 2003 Perşembe DÖNEM : 22 CİLT : 13 YASAMA YILI: 1. IÇINDEKILER Sayfa DÖNM : CİLT : AAMA L: M. RGİ 74 üncü Bleş.. Peşebe ÇNDKLR aya.- GÇN TUTANAK ÖZTİ 8.- GLN KÂĞTLAR 86.-KLAMA 84 V.-BAŞKANLĞN GNL KURULA UNUŞLAR 88 A) TURUM BAŞKANLARNN KNUŞMALAR 88:9.- tuu Başkanı TBMM Başkanvekl

Detaylı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı Cem ÇÇEK Devlet Bakanı Yıldıım kbulut BŞBKN Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını

Detaylı

t6... l(..._ --oze $tır lo

t6... l(..._ --oze $tır lo -- t6 l(_ a si va ku d o g LE --oze 0 6 $tı lo AIAAşilANI A A a J S f B V &~şl ö ı ı ı A KA "A~P~ol# oııı "* "2 *Y HNSJIJo e #I JIAtp I ~s ~ 4 l G ı 4 uıusa 6 i t K & ~ 9 AS AA~liAlKAI#Af Medya Güneşi

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR? MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 5. Ünite 5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) KONULAR A. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ B. KARAHANLILAR (840-1212) C. GAZNELİLER (963-1183) Ç. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157) D. MALAZGİRT

Detaylı