ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK"

Transkript

1 ADÜ Tý Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : - 0 Klinik Araþtýrma ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN UYGULANAN TIP EÐÝTÝMÝNE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ* 1 3 Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada, fakültemizin ilk üç sýnýfýnda eðitim-öðretim yýlýnda uygulanan tý eðitimi hakkýnda öðretim ve öðrenci görüþlerinin belirlenmesi, karþýlaþtýrýlmasý ve eðitimin iyileþtirilmesi için yaýlmasý gerekenlerin satanmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem: Tolam 0 sorudan oluþan anket formu öðretim na ve öðrencilere daðýtýlý kendilerinden sorularda belirtilen ölçütler için 1 (yetersiz) ile 5 (çok iyi) arasýnda uan vererek (Likert's Scale) deðerlendirme yamalarý istenmiþtir. Daðýtýlan anket formlarý 87 (%70) öðretim üyesi ile 33 (%100) birinci sýnýf öðrencisi, 33 (%8) ikinci sýnýf öðrencisi ve (%68) üçüncü sýnýf öðrencisinden geri alýnmýþtýr. Bulgular: Üç sýnýf için sorgulanan tolam 106 arametreden 57'sinde (%53) öðrenciler ve öðretim ortak olarak olumlu görüþ bildirmiþlerdir. Yeterli olarak deðerlendirilen bu arametreler, uygulamalar ve ders araçlarý ile ilgili konularda yoðunlaþmaktadýr. Tüm sýnýflar için özellikle bilgisayar laboratuvarý ve kütühane olmak üzere eðitim ortamlarýnýn yeterliliðinin az olduðu hem öðretim üyeleri hem öðrenciler tarafýndan belirtilmiþtir. Sonuç: Fakültemizde uygulanan eðitim ve müfredattan gerek öðretim üyeleri gerekse öðrenciler genel anlamda hoþnut görünmektedirler. Bununla birlikte, mezuniyet öncesi tý eðitiminin iyileþtirilmesi açýsýndan öncelikle laboratuvar ve kütühane gibi eðitim ortamlarýnýn zenginleþtirilmesi gerektiði ortaya çýkmýþtýr. Anahtar sözcükler: Tý eðitimi, geri bildirim. Faculty And Student Ratings Pertaining to Medical Education at Adnan Menderes University Faculty of Medicine SUMMARY Aims: The resent comarative study addresses the students' ratings as well as faculty' evaluation of curricular activities concerning first three years of medical school at Adnan Menderes University in academic year. Materials and methods: The faculty members' as well as students' evaluations were obtained by means of a selfreort questionnaire consisting of 106 items each rated on a 5-oint Likert's Scale. The raters were 87 faculty members (70 %), 33 first-year students (100 %), 33 second-year students (8 %), and third-year students (68 %). Results: A total of 106 educational arameters related to the first three curricular years were questioned, 53 ercent of which received ositive ratings by both students and faculty members. While the ositive ratings condensed around the curricular time reserved for ractice hours and also the audio-visual aaratuses used to enrich classroom lectures, the negative ratings were condensed around educational facilities such as student library and comuter lab. Conclusions: In general, the faculty members and the students aear to be satisfied with the medical education rovided at our institution. To enhance the quality of undergraduate medical education, however, educational environments articularly comuter lab and library need to be imroved. Key words: Medical education, feedback. Günümüzde tý eðitiminin yeterliði ve etkinliðinin deðerlendirilmesinin veriye ve kanýta dayalý yaýlmasý giderek önem kazanmaktadýr. Bu amaçla özellikle öðrencilerden ve öðretim ndan geri 1-7 bildirim alýnmasý yaygýn bir uygulamadýr. Fakültemizde mezuniyet öncesi tý eðitiminde entegre eðitim rogramý, 1. ve. sýnýflarda beþ ders kuruluna, 3. sýnýfta dört staj kuruluna bölünmüþ olarak uygulanmaktadýr. Her ders veya staj kurulunda ana bilim dallarýnca verilen dersler ve tý eðitimi birimince (TEB) yönlendirilen entegre hekimlik uygulamalarý (EHU) vardýr. Öðrenci baþarýsýný deðerlendirme her ders/staj kurulu sonunda ve yýl sonunda yaýlan kuramsal ve uygulamalý sýnavlarla olmaktadýr. Fakültemizde mezuniyet öncesi tý eðitiminin kalitesini belirlemede öðretim nýn ve öðrencilerin görüþleri son derece deðerlidir. Bu görüþlerin öðretim ve öðrencilere anket uygulamak suretiyle kolayca satanabileceði düþünülmüþtür. * Bu çalýþmanýn öðretim ile ilgili bölümü, II.Ulusal Tý Eðitimi Kongresinde (001) oster olarak sunulmuþtur. 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tý Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Ýkinci Sýnýf Koordinatörü, AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tý Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi, AYDIN 3 Adnan Menderes Üniversitesi Tý Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Birinci Sýnýf Koordinatörü, AYDIN

2 Tý eðitimine iliþkin görüþler AMAÇ Bu çalýþmada, fakültemizde eðitim-öðretim yýlý 1.,. ve 3. sýnýflarda uygulanan mezuniyet öncesi tý eðitimi hakkýnda öðretim ve öðrencilerin görüþlerinin belirlenmesi, karþýlaþtýrýlmasý ve eðitimin iyileþtirilmesi için yaýlmasý gerekenlerin önceliklerinin satanmasý amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Fakültemizde öðretim ile öðrencilere 0 sorudan oluþan bir anket formu uygulanmýþtýr. Anketteki sorular her ders/staj kurulunda anabilim dallarýnca gerçekleþtirilen dersler ve uygulamalar ile EHU kasamýndaki klinik beceriler, alan çalýþmasý gibi etkinlikler için ayrýlan süre; eðitim ortamý olarak derslik, laboratuvar, kütühane ve bilgisayar laboratuvarý; anabilim dallarýnca gerçekleþtirilen dersler ve uygulamalar ile EHU için eðitim araçlarý; ders/staj kurulu süresinin yeterliði; ders/staj kurulu sýnavlarýnýn öðrenilenleri deðerlendirmeye uygunluðu; anabilim dallarýnca gerçekleþtirilen kuramsal dersler ve uygulamalar ile EHU için öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi; 3. sýnýf öðrencilerinin klinik uygulamalara katýlým ve öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi ile ilgilidir (Þekil 1). Anket formlarý, eðitim-öðretim yýlý sonunda fakültemizdeki 14 öðretim elemanýna tarafýmýzdan elden daðýtýlmýþ ve bir hafta içinde cevalandýrý dekanlýk sekreterine Þekil 1. Anket formu Aþaðýda anabilim dallarýnca gerçekleþtirilen kuramsal, uygulama, klinik staj uygulamalarý ve Tý Eðitimi Birimi tarafýndan gerçekleþtirilen Entegre Hekimlik Uygulamalarýný içeren eðitim etkinlikleri ile ilgili sorular bulunmaktadýr. Bu sorularý 1 (yetersiz) ile 5 (çok iyi) arasýnda uan vererek deðerlendiriniz. Bu konuda herhangi bir bilginiz yoksa boþ býrakýnýz. ANABÝLÝM DALLARINCA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER 1. Sizce eðitim öðretim rogramýndaki sunumlar için ayrýlan sü renin yeterliði nedir?. Sizce uygulamalar için ayrýlan sürenin yeterliði nedir? 3. Sizce ders araçlarýnýn (videorojektör, slayt, teegöz, vb.) öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði nedir? 4. Sizce eðitim ortamýnýn öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði nedir? 5. Sizce öðrencilerin eðitim öðretim rogramýnda belirtilen öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyleri nedir? TIP EÐÝTÝMÝ BÝRÝMÝNCE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER Entegre Hekimlik Uygulamalarý (EHU) 6. Sizce Entegre Hekimlik Uygulamalarý için ayrýlan sürenin yeterliði nedir? 7. Sizce uygulama materyalinin(eðitim rehberi, maket vb.) öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði nedir? 8. Sizce eðitim ortamýnýn öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði ne düzeydedir? 9. Sizce öðrencilerin eðitim öðretim rogramýnda belirtilen öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyleri nedir? DERS PROGRAMI 10. Ders/staj kurulu süresinin kurulun öðrenme hedeflerine ulaþmak için yeterliði nedir? 11. Eðitim öðretim rogramýnda yer alan farklý etkinliklerin birbirleriyle uyumlu ve bütünleyici olmasý ne düzeydedir? 1. Ders/staj kurulu sýnavýnýn öðrenilenleri deðerlendirmeye uygunluðu ne düzeydedir? KLÝNÝK STAJ UYGULAMALARI Öðrencilerin seminer, makale, olgu sunumu, konsey vb. akademik etkinliklere katýlým düzeyleri nedir? Öðrencilerin hasta vizitlerine katýlým ve yararlanma düzeyleri nedir? Öðrencilerin hasta izlem ve takibindeki yeterlik düzeyleri nedir? Öðrencilerin oliklinik iþleyiþine katýlým düzeyleri nedir? 17. Öðrencilerin öðrenme hedeflerinde belirtilen klinik becerilere ulaþma düzeyleri nedir? 18. Öðrencilerin sorumlu öðretim elemanýndan yararlanma düzeyleri nedir? Öðrencilerin hasta hekim iliþkilerinde öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyleri nedir? Öðrencilerin mesleksel deðerler ve etik konusunda öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyleri nedir? 14 Teþekkür ederiz.

3 Erek ve Ark. teslim etmeleri istenmiþtir. Anket formlarý, 33 birinci sýnýf, 40 ikinci sýnýf ve 19 üçüncü sýnýf öðrencisine ise dersler bittikten sonra ve yýl sonu sýnavýndan bir hafta önce sýnav gününe kadar cevalandýrmalarý istenerek tarafýmýzdan toluca daðýtýlmýþ ve sýnav öncesinde tarafýmýzdan toluca geri alýnmýþtýr. Tüm katýlýmcýlardan anketteki her ölçüt için 1 (yetersiz) ile 5 (çok iyi) arasýnda uan vererek deðerlendirme yamalarý istenmiþtir. Öðretim ve öðrenciler, anket formlarýnda kendileriyle ilgili olan bölümler için deðerlendirme yamýþlardýr. Geri alýnan anket formlarýndaki veriler bilgisayara girilerek anketteki her ölçüt için öðretim nýn ve öðrencilerin yüzde kaçýnýn 4 (iyi) veya 5 (çok iyi) uan verdiði SPSS 9.0 bilgisayar rogramýnda hesalanmýþ, öðretim ile ilgili sýnýf öðrencilerinin deðerlendirmeleri karþýlaþtýrýlmýþtýr. Karþýlaþtýrmalar Ki kare testi ile yaýlmýþtýr. Çalýþmada her sýnýf için öðrencilerle öðretim nýn deðerlendirmeleri arasýndaki farký araþtýrmaya yönelik 40'a yakýn karþýlaþtýrma yaýlmýþtýr. Çoklu karþýlaþtýrmalarda karþýlaþtýrmalarýn tolamý için alfa ti 1 hata oranýný 0.05'in altýnda tutmak önem taþýmaktadýr. Bonferroni formülü ile yaýlan hesalamada bu denli çok karþýlaþtýrmada her bir analiz için 0.5 alýnmasý durumunda tolam ti 1 hata oranýnýn 0.87'ye yükseldiði, =0.005 alýnmasý durumunda ise olduðu dolayýsýyla 0.05'i aþtýðý 8 belirlenmiþtir. Bu nedenle her bir karþýlaþtýrma için anlamlýlýk düzeyi =0.001 olarak kabul edilmiþtir. Verilen 4 veya 5 uanlarýn ortalama yüzde oranlarýna göre yalnýzca mezuniyet öncesi tý eðitimi için fakültemizde öðretim ve öðrenciler arasýnda görüþ ayrýlýðý olanlar ile yetersiz ve düzeltilmesi gerektiði kabul edilen ölçütler tartýþýlmýþtýr. Anket formundaki ölçütler için verilen 4 veya 5 uanlarýn ortalama yüzde oranlarý hem öðretim nda hem öðrencilerde %50'den yüksek ise ilgili ölçüt mezuniyet öncesi tý eðitimi için fakültemizde yeterli kabul edilmiþtir. Öðretim ve öðrencilerin verdiði 4 veya 5 uanlarýn ortalama yüzde oranlarý bir gruta %50'den yüksek diðerinde %50'den düþük ise ilgili ölçüt için iki grubun görüþleri farklý kabul edilmiþtir. Hem öðretim hem öðrencilerin verdiði 4 veya 5 uanlarýn ortalama yüzde oranlarý %50'den düþük ise ilgili durum mezuniyet öncesi tý eðitimi için fakültemizde yetersiz ve düzeltilmesi gerekir kabul edilmiþtir. Buna göre öðretim ve öðrenciler arasýnda yeterliliði konusunda görüþ ayrýlýðý olan ölçütler ile mezuniyet öncesi tý eðitimi için fakültemizde yetersiz ve düzeltilmesi gereken durumlar belirlenmiþtir. BULGULAR Anketteki her ölçüt için öðretim nýn ve öðrencilerin yüzde kaçýnýn 4 (iyi) veya 5 (çok iyi) uan verdiði ile Ki kare testi sonuçlarý her sýnýf için ayrý olarak düzenlenen tablolarda verilmiþtir (Tablo I, II ve III). Birinci sýnýf öðrencileri kas-iskelet sistemi ders kurulunun ve sunumlarýnýn süresini; öðretim ise eðitim ortamýný anabilim dallarý için derslik, anatomi laboratuvarý, EHU için yine derslik ve klinik beceri laboratuvarýný, anabilim dallarý için öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyini, týbbi metin çevirisi için ayrýlan sürenin ve uygulama materyalinin yeterliðini %50'nin altýnda oranda yeterli bulmuþlardýr. Anabilim dallarý için derslik konusunda öðretim ile öðrencilerin görüþleri anlamlý derecede farklýlýk göstermektedir (=0.000); anabilim dallarý için derslikleri öðrenciler yeterli olarak deðerlendirirken öðretim yetersiz bulmuþlardýr. Bilgisayar laboratuvarý ve kütühane konusunda öðrenciler ve öðretim yetersizlik biçiminde görüþ bildirmektedirler. Bu sýnýfta öðrenciler süre üzerinde yoðunlaþýrken öðretim nýn eðitim ortamýna odaklaþtýklarý görülmektedir. Ýkinci sýnýf öðrencileri dolaþým-solunum, sinir-duyu sistemleri ve hastalýklarýn biyolojik temeli ders kurullarýnýn ve sunumlarýnýn sürelerini; anabilim dallarý için uygulama laboratuvarýný; EHU için alan çalýþmasý ve klinik beceri uygulama materyalinin yeterliðini, öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyini ve sýnavlarýn öðrenilenleri ölçmeye uygunluðunu %50'nin altýnda oranda yeterli bulmuþlardýr. Bu sýnýf için öðretim ise derslik, týbbi metin çevirisinin süresini ve uygulama materyalini %50'nin altýnda yeterli bulmaktadýr. Bu sýnýfta öðrencilerin ve öðretim nýn ortak görüþlerine daha sýk rastlanmaktadýr. Ortak görüþlerin genelde eðitim ortamýnýn yeterliliði konusunda oluþtuðu görülmektedir. Anabilim dallarý için anatomi ve bilgisayar laboratuvarlarý ile kütühane, EHU için ise derslik, klinik beceri, bilgisayar laboratuvarlarý ve kütühane öðrenci ve öðretim elemaný tarafýndan %50'nin altýnda yeterli bulunmaktadýr. Bir diðer ortak görüþ ise 15

4 Tý eðitimine iliþkin görüþler Tablo I. Birinci sýnýf anket sonuçlarý* ÖLÇÜTLER YETERLÝ PUANLAR (4 ve 5) ANABÝLÝM DALLARINCA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER Sunumlar için ayrýlan sürenin yeterliði 1.Temel Tý Bilimleri I Ders Kurulu ,3 3-0,07. Temel Tý Bilimleri II Ders Kurulu ,3 3-0,07 3. Temel Tý Bilimleri III Ders Kurulu 69, , 3 0,15 0,7 4. Temel Tý Bilimleri IV Ders Kurulu 81, , 1 0,5 0,6 5.KasÝskelet Sistemi Ders Kurulu 48, , 3 1,54 0,1 Uygulamalar için ayrýlan sürenin yeterliði 1.Temel Tý Bilimleri I Ders Kurulu 90,6 3 68, 4,35 0,037. Temel Tý Bilimleri II Ders Kurulu 93,8 3 66,7 1 6,60 0,01 3. Temel Tý Bilimleri III Ders Kurulu 90,6 3 76,4 1 3,31 0,07 4. Temel Tý Bilimleri IV Ders Kurulu 84,4 3 66,7 18,11 0,15 5.KasÝskelet Sistemi Ders Kurulu 7, ,5 17 0,08 0,78 Ders araçlarýnýn öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði 1.Sýnýf 78,1 3 85,7 35 0,66 0,4 Derslik 84, , ,6 0,000 Anatomi Laboratuvarý 63, ,1 3 3,7 0,07 Uygulama Laboratuvarý 78, ,73 0,0 Bilgisayar Laboratuvarý 1, 33 9,4 34 0,59 0,44 Kütühane,6 33 4,5 49 0,04 0,84 Öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi 1.Sýnýf ,5 33 0,14 0,71 TIP EÐÝTÝMÝ BÝRÝMÝNCE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER (EHU) Öðrenciler Öðretim Elemanlarý Her bir etkinlik için ayrýlan sürenin yeterliði Alan Çalýþmasý 84, ,00 0,16 Ýletiþim Becerileri 90,6 3 76,7 30,3 0,5 Klinik Beceriler 90,6 3 67,4 46 5,74 0,00 PDÖ 87,5 3 73,5 34,03 0,15 Týbbi Metin Çevirisi 78,1 3 45,5 33 7,33 0,007 Uygulama materyalinin yeterliði Alan Çalýþmasý 84, ,41 0,006 Ýletiþim Becerileri 81, ,96 0,008 Klinik Beceriler 75,8 33 5,4 4 4,3 0,04 PDÖ 81, ,8 6 5,37 0,0 Týbbi Metin Çevirisi 68, ,99 0,00 Derslik 75, ,8 48 7,19 0,007 Klinik Beceri Laboratuvarý 78, , 36 7,31 0,007 Bilgisayar Laboratuvarý 36,4 33, 36 1,67 0,00 Kütühane 36,4 33 9,7 37 0,35 0,56 Öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyiniz 1.Sýnýf 78, ,35 0,0 DERS PROGRAMI Ders kurulu süresinin yeterliði 1. Temel Tý Bilimleri I Ders Kurulu 81, ,3 0,17 0,68. Temel Tý Bilimleri II Ders Kurulu 81,8 33 7,7 0,64 0,4 3. Temel Tý Bilimleri III Ders Kurulu 57, , 0,63 0,43 4. Temel Tý Bilimleri IV Ders Kurulu 69, ,001 0,98 5.KasÝskelet Sistemi Ders Kurulu 45, ,,75 0,97 Etkinliklerin birbirleriyle uyumu 1.Sýnýf 69, ,16 0,8 DERS KURULU SINAVI Sýnavýn öðrenilenleri deðerlendirmeye uygunluðu 1.Sýnýf 6,5 3 63,6 0,01 0,93 * Koyu renkli deðerler %50'nin altýnda yeterli görüþ bildirilen deðiþkenlerdir. 16

5 Erek ve Ark. Tablo II. Ýkinci sýnýf anket sonuçlarý* ÖLÇÜTLER YETERLÝ PUANLAR (4 ve 5) ANABÝLÝM DALLARINCA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER Sunumlar için ayrýlan sürenin yeterliði 1. Dolaþým ve Solunum Sistemi Ders Kurulu ,85 0,001. Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu 63, ,8,1 0,15 3. Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu 39, ,7 1 11,6 0, Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu 78, ,5-0, 5. Hastalýklarýn Biyolojik Temeli Ders Kurulu 7, ,6 3 9,81 0,00 Uygulamalar için ayrýlan sürenin yeterliði 1. Dolaþým ve Solunum Sistemi Ders Kurulu 66, , Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu 78, , 1 0,05 0,8 3. Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu 54,5 33 7,7 1,85 0,17 4. Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu 69, ,7 18 0,05 0,8 5. Hastalýklarýn Biyolojik Temeli Ders Kurulu 57, ,7 1 0,45 0,50 Ders araçlarýnýn öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði.sýnýf ,7 37 0,19 0,66 Derslik 66, ,7 56 5,44 0,0 Anatomi Laboratuvarý 48, ,1 3 0,48 0,49 Uygulama Laboratuvarý Bilgisayar Laboratuvarý 4,4 6, , ,36 5,95 0,55 0,015 Kütühane 1,5 3 4,5 49 1,76 0,185 Öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi.sýnýf 40,6 3 54,5 33 1,6 0,6 TIP EÐÝTÝMÝ BÝRÝMÝNCE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER (EHU) Her bir etkinlik için ayrýlan sürenin yeterliði Alan Çalýþmasý 78, ,53 0,465 Ýletiþim Becerileri 81,3 3 76,4 30 0,0 0,66 Klinik Beceriler 78,1 3 67,4 46 1,07 0,3 PDÖ 71,9 3 73,5 34 0,0 0,88 Týbbi Metin Çevirisi 68,8 3 45,5 33 3,66 0,06 Uygulama materyalinin yeterliði Alan Çalýþmasý Ýletiþim Becerileri 43,3 58, ,41 0,38 0,5 0,53 Klinik Beceriler PDÖ 37,5 54, ,4 53, ,6 0,006 0,0 0,94 Týbbi Metin Çevirisi 55, ,1 0,04 Derslik 48, ,8 48 0,05 0,8 Klinik Beceri Laboratuvarý 40,6 3 47, 36 0,30 0,58 Bilgisayar Laboratuvarý 16,1 31, 36 0,395 0,53 Kütühane 18,8 3 9,7 37 1,11 0,9 Öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyiniz.sýnýf 38,5 6 6,9 35 3,56 0,06 DERS PROGRAMI Ders kurulu süresinin yeterliði 1. Dolaþým ve Solunum Sistemi Ders Kurulu. Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu 37,5 6, , ,31 0,87 0,04 0,35 3. Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu 4. Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu 31,3 68, , ,44 0,001 0,006 0,98 5. Hastalýklarýn Biyolojik Temeli Ders Kurulu 37,5 3 47,8 3 0,59 0,44 Etkinliklerin birbirleriyle uyumu.sýnýf 53,1 3 64,5 31 0,84 0,36 DERS KURULU SINAVI Sýnavýn öðrenilenleri deðerlendirmeye uygunluðu.sýnýf 37,5 3 73,9 3 7,1 0,008 * Koyu renkli deðerler %50'nin altýnda yeterli görüþ bildirilen deðiþkenlerdir. 17

6 Tý eðitimine iliþkin görüþler Tablo III. Üçüncü sýnýf anket sonuçlarý* ÖLÇÜTLER YETERLÝ PUANLAR (4 ve 5) ANABÝLÝM DALLARINCA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER Sunumlar için ayrýlan sürenin yeterliði Kliniðe Giriþ Staj Kurulu 3,1 45,5 33 1,96 0,16 Kan-Lenf-Ýmmün Sistem Hastalýklarý Staj Kurulu Kal-Göðüs Hastalýklarý Staj Kurulu 3,1 15,4 59,5 64, ,09 9,5 0,0 0,00 Gastro-Ýntestinal Sistem Hastalýklarý Staj Kurulu 69, 64,1 39 0,11 0,74 Uygulamalar için ayrýlan sürenin yeterliði Kliniðe Giriþ Staj Kurulu 45, ,4 7 0,003 0,96 Kan-Lenf-Ýmmün Sistem Hastalýklarý Staj Kurulu 76,9 74, 31 0,04 0,85 Kal-Göðüs Hastalýklarý Staj Kurulu 53,8 74,3 35 1,84 0,17 Gastro-Ýntestinal Sistem Hastalýklarý Staj Kurulu 84, ,495 0,48 Ders araçlarýnýn öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði 3.Sýnýf 76,9 66,1 56 0,57 0,45 Derslik 7,7 41,1 56 5,18 0,0 Uygulama Laboratuvarý 53, ,05 0,8 Bilgisayar Laboratuvarý 7,7 9,4 34,47 0,1 Kütühane 7,7 4,5 49 1,75 0,19 Öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi 3.Sýnýf 53,8 44,9 49 0,33 0,57 TIP EÐÝTÝMÝ BÝRÝMÝNCE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN ETKÝNLÝKLER (EHU) Her bir etkinlik için ayrýlan sürenin yeterliði Alan Çalýþmasý 61, ,30 0,59 Ýletiþim Becerileri 76,9 76,7 30 0,00 0,98 PDÖ 76,9 73,5 34 0,06 0,81 Uygulama materyalinin yeterliði Alan Çalýþmasý 63, ,4 0,5 Ýletiþim Becerileri 63, ,59 0,44 PDÖ 7, ,8 6 1,14 0,8 Derslik 3,1 45,8 48,19 0,14 Bilgisayar Laboratuvarý 7,7, 36 1,34 0,5 Kütühane 7,7 9,7 37,56 0,11 Öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyiniz 3.Sýnýf 38,5 55,6 36 1,1 0,9 DERS PROGRAMI Staj kurulu süresinin yeterliði Kliniðe Giriþ Staj Kurulu 3,1 43,3 30 1,59 0,1 Kan-Lenf-Ýmmün Sistem Hastalýklarý Staj Kurulu Kal-Göðüs Hastalýklarý Staj Kurulu 38,5 30,8 58,8 73, ,57 7,63 0,1 0,006 Gastro-Ýntestinal Sistem Hastalýklarý Staj Kurulu 61,5 64,9 37 0,05 0,83 Etkinliklerin birbirleriyle uyumu 3.Sýnýf 58,3 1 46,3 41 0,53 0,46 STAJ KURULU SINAVI Sýnavýn öðrenilenleri deðerlendirmeye uygunluðu 3.Sýnýf 46, 44,7 38 0,01 0,93 KLÝNÝK STAJ UYGULAMALARI Seminer, makale, olgu sunumu, konsey vb. Akademik etkinliklere katýlým düzeyi 58,3 1 34,9 43,15 0,14 Hasta vizitlerine katýlým ve yararlanma düzeyi 61, ,5 0,47 Hasta izlem ve takibindeki yeterlik düzeyi 84,6 35,9 39 9,7 0,00 Poliklinik iþleyiþine katýlým düzeyi Öðrenme hedeflerinde belirtilen klinik becerilere ulaþma düzeyi Sorumlu öðretim elemanýndan yararlanma düzeyi Hasta hekim iliþkilerinde öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi 38,5 61,5 76,9 61,5 31,6 41,9 45, 46, ,1 1,55 3,998 0,9 0,65 0,1 0,05 0,34 Mesleksel deðerler ve etik konusunda öðrenme hedeflerine 84,6 43,6 39 6,6 0,01 ulaþma düzeyi * Koyu renkli deðerler %50'nin altýnda yeterli görüþ bildirilen deðiþkenlerdir. 18

7 Erek ve Ark. hastalýklarýn biyolojik temeli ders kurulu süresinin yetersiz görülmesidir. Dolaþýmsolunum ve sinir-duyu ders kurullarý sunum sürelerinin yeterliði konusunda öðretim ile öðrencilerin görüþleri anlamlý derecede farklýlýk göstermektedir (her ikisinde de =0.001); bu süreleri öðretim yeterli bulduklarý halde öðrenciler yetersiz bulmaktadýrlar. Üçüncü sýnýf öðrencilerinin %50'sinden azý kan-lenf-immün sistem hastalýklarý, kal-göðüs hastalýklarý sunum ve staj sürelerini yeterli bulmuþlardýr. EHU'da öðrenme hedeflerine ulaþma düzeyi konusunda da ayný sonuç söz konusudur. Bu sýnýf için öðretim ise anabilim dallarýnca gerçekleþtirilen etkinliklerde öðrenme hedeflerine ulaþma ve etkinliklerin birbiriyle uyumu konularýný %50'nin altýnda yeterli olarak deðerlendirmiþlerdir. Öðretim nýn öðrencilerden farklýlaþan görüþleri, dikkat çekici düzeyde klinik staj uygulamalarý konusunda olmuþtur. Buradaki sekiz arametreden sadece biri (hasta vizitlerine katýlým ve yararlanma düzeyi) dýþýnda öðretim %50'nin altýnda yeterlilik bildirirken, öðrenciler bu arametrelerin biri dýþýnda (oliklinik iþleyiþine katýlým) tümünde % 50'nin üzerinde yeterlilik bildirmiþlerdir. Üçüncü sýnýfta öðretim ve öðrencilerin ortak görüþleri kliniðe giriþ staj kurulunun sunum, uygulama ve staj süreleri ile ilgilidir. Bunun dýþýndaki ortak görüþler ise daha önceki sýnýflarda olduðu gibi anabilim dallarý dersleri ve EHU için eðitim ortamýnýn yeterliliði konusundadýr. Buna göre derslik, bilgisayar laboratuvarý ve kütühane %50'nin altýnda yeterli görülmektedir. Diðer ortak görüþler ise sýnavýn öðrencileri deðerlendirmeye uygunluðu ve oliklinik iþleyiþine katýlým düzeyi konularýdýr. TARTIÞMA Daðýtýlan anket formlarý 87 (%70) öðretim üyesi ile 33 (%100) birinci sýnýf öðrencisi, 33 (%8) ikinci sýnýf öðrencisi ve (%68) üçüncü sýnýf öðrencisinden geri alýnmýþtýr. Çalýþmada tüm öðretim na ulaþýlmasý lanlanmýþken bu oran %70'de kalmýþtýr. Katýlýmýn tam olamamasý ve öðretim nýn sadece derse girdikleri sýnýfla ilgili sorulara ceva verme eðilimleri çeþitli deðiþkenlerde ceva veren öðretim üyesi sayýsýnýn azalmasýna neden olmuþtur. Her üç sýnýfta da öðrenciler ve öðretim, arametre üzerinden eðitimin çeþitli yönlerini deðerlendirmiþlerdir. Üç sýnýf için sorgulanan tolam 106 arametreden 57'sinde (%53) ortak olarak olumlu görüþ söz konusudur. Tüm sýnýflar için ortak olumlu görüþler anabilim dallarýnca gerçekleþtirilen etkinliklerde uygulamalar için ayrýlan sürenin yeterli bulunmasý, ders araçlarýnýn öðrenme hedeflerine ulaþmadaki yeterliði; EHU'larda ise etkinlikler için ayrýlan sürenin yeterliði ve týbbi metin çevirisi dýþýndaki etkinlikler için uygulama materyali yeterliði konularýndadýr. Birinci ve ikinci sýnýflar için etkinliklerin birbiriyle uyumu konusunda da öðrenciler ve öðretim olumlu görüþ bildirmiþlerdir. Üçüncü sýnýfta öðrenciler ve öðretim hasta vizitlerine katýlým ve yararlanma düzeyini, gastro-intestinal sistem stajý sunum ve uygulamalarý ile staj kurulu süresini yeterli bulmuþlardýr. Birinci sýnýfta öðretim 11 (%8) arametrede yetersizlik bildirirken öðrenciler 6 (%15) arametrede yetersizlik bildirmiþlerdir. Bu sýnýf için öðrenciler ve öðretim ortak olarak 4 arametrede (%10) olumsuz görüþ bildirmiþlerdir. Ýkinci sýnýfta yetersiz olarak deðerlendirilen arametre sayýsý öðretim için 11 (%8) iken, öðrenciler için 19 (%49)'dur. Ýkinci sýnýf için öðrenciler ve öðretim nýn ortak olarak olumsuz görüþ bildirdiði arametre sayýsý 8 (%0)'dir. Üçüncü sýnýfta öðrenciler 16 (%41) arametreyi yetersiz deðerlendirirken öðretim 19 (%49) arametreyi yetersiz olarak deðerlendirmiþlerdir. Üçüncü sýnýf için öðrenciler ve öðretim ortak olarak 11 arametrede (%9) olumsuz görüþ bildirmiþlerdir (Þekil ). Olumsuz deðerlendirme sayýsýnýn sýnýfta gittikçe artma göstermesi, sýnýf ilerledikçe meslek derslerinin giderek aðýrlaþmasý ve beklentilerin artmasýyla açýklanabilir SINIF. SINIF 3. SINIF ÖÐRENCÝLER ORTAK GÖRÜÞLER ÖÐRETÝM ELEMANLARI Þekil. Öðretim elemaný ve öðrencilerin olumsuz deðerlendirdikleri arametrelerin sayýlarýnýn sýnýflara göre karþýlaþtýrýlmasý 19

8 Tý eðitimine iliþkin görüþler Birinci ve üçüncü sýnýflarda öðretim öðrencilere oranla daha fazla olumsuz görüþ bildirme eðiliminde olmuþlardýr. Bu durum yeni kurulmuþ ve kaynaklarý sýnýrlý bir tý fakültesinde çalýþan öðretim nýn, öðrencilere sunulan olanaklarýn daha geliþtirilmesi yönündeki arzularýnýn bir yansýmasý olarak deðerlendirilebilir. Öðrencilerin olumlu görüþleri ise ikinci sýnýfta azalma eðilimi göstermiþtir. Bu da ikinci sýnýfta organ sistemleri temelinde yoðun tý bilgileriyle ilk kez karþýlaþmýþ olmalarýyla açýklanabilir. Ýkinci sýnýfta birinci sýnýfa göre baþarý notlarý da bir miktar düþmektedir. Olumsuz görüþ bildirilen arametrelerin ders kurullarý ve sunumlarýn süreleri konusunda yoðunlaþmasý yukarýdaki açýklamayý destekler nitelikte görülmüþtür. Tüm sýnýflarda öðretim ve öðrencilerin ortak görüþleri özellikle bilgisayar laboratuvarý ve kütühane olmak üzere eðitim ortamlarýnýn yeterliliðinin az olmasýna iliþkindir. Öðrenciler genellikle tüm sýnýflarda çeþitli ders kurullarýnýn ve sunumlarýnýn sürelerini az bulurken, öðretim sadece hastalýklarýn biyolojik temeli ve kliniðe giriþ kurullarýnýn süresi konusunda öðrenciler ile görüþ birliðindedir. Öðretim ve öðrenciler arasýnda görüþ ayrýlýðýnýn en belirgin olduðu konu ise klinik staj uygulamalarýna iliþkindir. Öðrencilerin bu konuda genelde olumlu görüþleri varken öðretim nýn görüþleri olumsuzdur. Özellikle bilgisayar laboratuvarý ve kütühane olmak üzere eðitim ortamlarýnýn yeterliðinin az olduðunun hem öðretim hem öðrenciler tarafýndan belirtilmesi, fakültemizde mezuniyet öncesi tý eðitiminin iyileþtirilmesi konusunda öncelikle yaýlmasý gerekenin laboratuvar ve kütühane gibi eðitim ortamlarýnýn zenginleþtirilmesi olduðunu göstermektedir. Bu sonuçlar sadece öðretim yýlýný kasamaktadýr, hem öðrencilerden hem de öðretim ndan sürekli geri bildirim alýnmasý ve düzeltme çalýþmalarý eðitimde kaliteyi arttýracaktýr. 1976; 51: Stillman PL, Gillers MA, Heins M, Nicholson G, Sabers DL. Effect of immediate student evaluations on a multi-instructor course. Acad Med 1983; 58: Anderson DC, Harris IB, Allen S, Satran L, Bland CJ, Davis-Feickert JA, Poland GA, Miller WJ. Comaring students' feedback about clinical instruction with their erformances. Acad Med 1991; 66: Kogan JR, Bellini LM, Shea JA. Have you had feedback today? Acad Med 000; 75: Stern DT, Williams BC, Gill A, Gruen LD,Woolliscroft JO, Grum CM. Is there a relationshi between attending hysicians' and residents' teaching skills and students' examination scores? Acad Med 000; 75: Gill DH, Heins M, Jones PB. Percetions of medical school faculty members and students on clinical clerkshi feedback. Acad Med 1984; 59: Tabachnick BG, Fidell LS. Multivariate analysis of variance and covariance. In: Using multivariate th statistics, 3 ed. New York: Harer Collings College Publishers, 1996: YAZIÞMAADRESÝ Yrd.Doç.Dr. Semra ERPEK Adnan Menderes Üniversitesi Tý Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalý/AYDIN Tel : Faks : Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi : KAYNAKLAR 1. Baggott J. Reaction of lecturers to analysis of student ratings of their lecture skills. Acad Med 1987; 6: Morris VD. A ositive aroach to the utilization of student feedback in medical education. Acad Med 0

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME Þahbal ARAS*, Burak BAYKARA** ÖZET Amaç: Bu yazýda çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitiminde uygulanan Nesnel Örgün Klinik Sýnav (NÖKS)

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye 2 Özgün Araştırma / Original Article Akdeniz Tıp Dergisi / Akdeniz Medical Journal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı nda Modifiye Mini Klinik Değerlendirmenin Sınav

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN TEKNÝK NOT KKTC - Milli Eðitim Dergisi 2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu Report of 2008 Placement Test Results Salih SARPTEN M.A.; Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Program Geliþtirme Uzmaný, Lefkoþa,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki * Aytunga OÐUZ Özet: Araþtýrmanýn amacý; sýnýf öðretmenliði öðrencilerinin Eðitimde ölçme ve deðerlendirme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Anatomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Süleyman

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri ve lerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri Neþe ZAYÝM a, Arzu AKCAN b, Özlem METREÞ c Akdeniz Üniversitesi a Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., b Antalya Saðlýk YO, Halk

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi 1. Sýnýftaki Akademik Baþarýya Ýliþkin Bir Yordama Geçerliliði Çalýþmasý Emine ÖNEN *, Nükhet ÇIKRIKÇI DEMÝRTAÞLI ** Özet Bu araþtýrmada, 2002 Ortaöðretim Kurumlarý Öðrenci

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems ARAÞTIRMA

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems ARAÞTIRMA ARAÞTIRMA Bender - Geþtalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-II'nin (BGT-II) Global, Koppitz ve Geri Çaðýrma Puanlamalarý Ýçin Yargýcýlar Arasý Güvenirliðin Deðerlendirilmesi* Inter-rater Reliability of

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2012-2013 EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU GENEL BÝLGÝLER Fakültemiz 1993 yilinda kurulmuþ olup Resim, Heykel, Müzik, Seramik ve Cam Tasarimi, Görsel Ýletiþim Tasarimi olmak üzere beþ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları

Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çok Değişkenli İstatistik PSY 403 Her İkisi 3 2 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI Seviye Belirm e Sýnavý %70 Yý l S o nu B a þa r ý P u a ný %25 Yöneltme ve Davraný

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý*

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý* Moda Saðlýk Ocaðý na Baþvuranlarýn Verilen Hizmetlerle Ýlgili Deðerlendirmeleri The Opinions of Patients Applying to Moda Health Center About the Health Services Provided Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ STAJ EĞİTİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ STAJ EĞİTİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ STAJ EĞİTİMİ Prof. Dr. Abdullah Sayıner Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Fakültemizde, öncelikli sağlık sorunları temelinde, mezuniyet hedeflerine

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Bölüm I Demografik Bilgiler - I Adı ı Doğum Yeri Doğum i Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite Öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı