Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""
  • Oz Onay
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE ORGANÝZASYONLARI DEVAM EDÝYOR KÜTAHYA ULUSLARARASI TURÝZM VE SEYAHAT (EMITT) FUARINDA TANITILDI.

2 SATILIK RENK-Ý SEFA VÝLLARI Bahçe içi (400 m özel bahçeli) Temiz hava (Zafertepe) Güvenli (Þehir ve Site içi) Ekonomik (Fiyat ve Genel Giderler) Kapalý Otopark Kapanmayacak Manzara GÖRMEDEN ÝNANMAYIN BAYDAR ÝNÞAAT / Ali Kalfa Ýþhaný No:14-T / KÜTAHYA Tel : Gsm:

3 BAÞYAZI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, ne anlama geliyor ve nasýl baþlamýþ, hikayesi son derece dikkat çekici. 8 Mart 1857 tarihinde ABD nin New York kentinde dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþlamýþ. Ancak polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasýndan da çýkan yangýnda iþçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasý sonucunda çoðu kadýn 129 iþçi can vermiþ yýlýnda Danimarka nýn Kopenhag kentinde 2.Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda, 8 Mart 1957 tarihindeki tekstil fabrikasý yangýnýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna 8 Mart ýn Dünya Emekçi Kadýnlar Günü olarak anýlmasý önerisi getirilmiþ ve öneri oybirliðiyle kabul edilmiþ. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu da, 16 Aralýk 1977 tarihinde 8 Mart ýn Dünya Kadýnlar Günü olarak anýlmasýný kabul etmiþ. Ülkemizde de ilk kez 1921 yýlýnda Emekçi Kadýnlar Günü olarak kutlanmaya baþlamýþ. 8 Mart Dünya Kadýnlarý günü kavram olarak 1910 yýlýndan itibaren devam ettiði için bu yýlýn 100.yýl olmasý bu günün anlamýný bir kat daha arttýrýyor. Aradan geçen 100 yýlda kadýn sorunlarýndan hangileri ne oranda çözülmüþtür acaba, yoksa yeni sorunlar mý yüklenmiþtir kadýnlara? Birleþmiþ Milletler (BM) Türkiye Ofisi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü için yaptýðý açýklamada, Türkiye de kadýnlarýn ekonomik ve siyasi yaþama katýlýmýyla ilgili verileri sýraladý. Bu yýl ki 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününün temasý Eþit Haklar, Eþit Fýrsatlar: Herkes Ýçin Ýlerleme olarak belirlenmiþ bulunuyor. Ancak, kadýn haklarý ile ilgili rakamlar bize bu hedefe ulaþmak için daha çok yol kat edilmesi gerektiðini söylüyor yýlý rakamlarýna göre iþgücüne katýlma oraný erkekler için yüzde 70,5 olurken kadýnlar için bu rakam tahminen yüzde 26 da kalýyor. Söz konusu oran yüzde 52,6 olan küresel ortalamanýn oldukça gerisine düþüyor. Kadýnlara yönelik sosyal ve ekonomik engellerden kaynaklanan olumsuz önyargýlarýnýn yaygýnlýðý nedeniyle, kadýnlar iþgücü piyasasýna girerken ve bu piyasada tutunurken ciddi zorluklarla karþýlaþýyor. Bu da 2009 itibariyle yüzde 21,9 olan tarým dýþý kadýn iþsizlik oranýnda açýkça gözleniyor. Türkiye de kadýnlar erkeklere oranla daha az ücretli, güvencesi olmayan düþük seviyeli iþlerde istihdam ediliyor. Kýrsal kesimde yaþayan kadýnlarýn yüzde 70 i ücretsiz iþçi olarak aile iþlerinde çalýþýyor verilerine göre, çalýþan kadýnlarýn %59 u sosyal güvenceden yoksun olarak çalýþýyor. SEVÝM GÜRAL OLGUN KUTSO Meclis Üyesi TOBB Kütahya Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Kýrsal kesimde tarým sektörü, kentte ise hizmet sektörü kadýnlarýn en yoðun istihdam edildiði sektörleri oluþturuyor seçimleri sonucunda parlamentodaki kadýn milletvekillerinin sayýsý iki kat artarak yüzde 9,1 seviyesine ulaþmýþ bulunuyor. Yerel yönetim seviyesinde ise bu rakam çok daha düþük. Belediye baþkanlarýnýn yüzde 0,9 unu (2,948 belediye baþkanýndan 27 si), il meclislerinin yüzde 3,2 si (3,379 üyeden 110 u), ve belediye meclislerinin yüzde 4,2 si (31,790 üyenin 1,340 ýný) kadýnlar oluþturuyor. Kadýnlarýn ekonomik ve siyasi yaþama katýlýmýna göre belirlenen Cinsiyet Güçlendirme Ölçütü (GEM) verilerine göre Türkiye 109 ülke arasýnda 101.sýrada bulunuyor. Türkiye bu açýdan sadece Tonga, Ýran, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Mýsýr, Bangladeþ ve Yemen in önünde yer alýyor. Türkiye de okuma yazma bilmeyen kadýnlarýn oraný yüzde 9 un üzerine çýkýyor. Türkiye de kýzlarýn eðitiminin önündeki en önemli nedenlerden birini yeterli derslik olmamasý oluþturuyor. Türkiye de kadýnlarýn yüzde 42 si eþlerinden fiziksel ve cinsel þiddet görüyor. Türkiye deki 35 milyon kadýna sadece 52 sýðýnma evi düþüyor. Ýkamet izni bedeli, temel sosyal hizmetlere kýsýtlý ulaþým, cinsel þiddet ve güvenli ikamet imkanýna sahip olamamak, mülteci kadýnlarýn karþý karþýya bulunduðu eþitlikten yoksun statülerinin ana unsurlarýný teþkil ediyor. 8 Mart Kadýnlar Günü çeþitli etkinliklerle geçti. Bunlardan bir tanesi TOBB Kadýn Giriþimciler Ýl Kurullarýnýn Diyarbakýr toplantýsý oldu. Toplantýya Kütahya lý kadýnlarýmýzý temsilen katýldým. Burada pek çok ilimizden gelen kadýnlarýmýzýn tanýþmalarý ve paylaþýmlarý, çeþitli paneller, toplantýlar ve Kadýn Emeði Sergisi ile pekiþtirildi. Ardýndan Türkiye Kadýn Giriþimciler Derneði (Kagider) olarak düzenlemiþ olduðumuz, Kadýn Milletvekilleri ve Kadýn ve Aileden sorumlu Devlet Bakaný Sayýn Selma Alive Kavaf ýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen toplantýya katýldým. Kadýn milletvekillerimizin ve Bakanýmýzýn farklý partileri temsil ettikleri halde, söz konusu olan kadýnýn insan haklarý olunca ortak paydada buluþmalarý ve konuþmalarýnda hepsinin bunu ifade etmeleri dikkat çekiciydi. Toplantýda öne çýkan en önemli konular, TBMM de Mart 2009 da kurulan Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu nun çalýþmalarýyla birlikte kadýn erkek eþitliðinin yasalara daha fazla yansýmasýna katký saðlanacaðý ve Sayýn Bakanýn Kadýnýn bilinçlendirilmesinin ve farkýndalýðýnýn geliþtirilmesinin tek baþýna yeterli olmadýðý ve nihayetinde o kadýnýn ayný eve geri döndüðünün ve erkeklerin de bilinçlendirilmeleri ve eðitilmeleri gerektiðini ifade etmesi olmuþtur. 1

4 KISA KISA 01 Þubat 2010 Belediye Kültür Sarayý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünde düzenlenen Alan Yönetimi Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Salih Çetiner katýldý. Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu olaðan toplantýsý kurul baþkaný Sevim Güral Olgun baþkanlýðýnda, odamýzda yapýldý. 02 Þubat 2010 Ýstanbul Ticaret Odasý tarafýndan Altýntaþ ilçesine yaptýrýlacak olan ilköðretim okulu protokolü imza törenine Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen katýldý. Yönetim Kurulumuz KÜGÝAD yönetimini ziyaret etti. 03 Þubat 2010 Belediye Kültür Sarayýnda düzenlenen Çini Sempozyumu hazýrlýðý hakkýndaki toplantýya Yönetim Kurulu Üyemiz Aysel Yükselener katýldý. 04 Þubat 2010 Yönetim Kurulumuz, ilimize yeni atanarak görevine baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Sezai KALYONCU yu makamýnda ziyaret etti. Valilik Toplantý Salonunda düzenlenen TBMM Üstün Hizmet ve Onur Ödülü adaylarýna iliþkin toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Enver Özer katýldý. 05 Þubat 2010 Ýl Özel Ýdaresi Genel Meclis Salonunda Çevre ve Orman Bakaný Dr.Veysel Eroðlu nun baþkanlýðýndaki koordinasyon kurulu toplantýsýna Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç katýldý. 08 Þubat 2010 Oluþturulan Kütahya Heyeti ile, Bursa ilindeki yatýrýmcý firmalar ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý ziyaret edildi. Çeþitli görüþmeler yapýlarak, iþadamlarý ve yatýrýmcýlar ile bir araya gelinerek, ilimize yatýrým daveti yapýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünde düzenlenen Emitt Fuarý ile ilgili toplantýya, Genel Sekreter Yardýmcýmýz Salih Nafi Alýç katýldý. 09 Þubat 2010 Defterdarlýk Makamýnda düzenlenen Takdir Komisyonu Toplantýsýna, Meclis Üyemiz Hasan Baydar katýldý. Tarým Ýl Müdürü Bekir Gencer, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez in katýlýmýyla, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen baþkanlýðýnda, Denizli de düzenlenecek olan Ekonomi Koordinasyon kurulu Toplantýsý ile ilgili hazýrlýk toplantýsý yapýldý. 10 Þubat 2010 Odamýz Þubat ayý meclis toplantýsý hazýrlýðý ile ilgili olarak, meclis divaný toplantýsý, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen baþkanlýðýnda, odamýzda yapýldý. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulumuz üyeleri, Cumhuriyet Baþsavcýsý Rýza Can ý, Aðýr Ceza Reisi Nuh Kalkan ý, Emniyet Müdürü Sezai Kalyoncu yu makamlarýnda ziyaret etti. 11 Þubat 2010 Ýstanbul da faaliyet göstermekte olan Donaldson Filtre Sistemleri Ticaret Limited Þirketi yetkililerinin sunumu ile odamýzda Seramik Sektöründe Toz Toplama ve Uygulamalarý semineri düzenlendi. Donaldson firmasý yetkilileri tarafýndan, ürünleri sergilenerek, Powercore filtrelerin tanýtýmý, efektif tozsuzlaþtýrma teknikleri ve doðru filtrelerin seçilerek iþletme maliyetlerinin düþürülmesi konularýnda üyelerimize bilgi verildi. Adliye de düzenlenen Koruma Kurulu Þubat ayý toplantýsýna Meclis Üyemiz Sait Özakþehir katýldý. 17 Þubat 2010 TSE, TÜKO-BÝR ve Odamýz iþbirliði ile, Standard, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci konulu seminer, üyelerimizin katýlýmý ile toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. 18 Þubat 2010 Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý yöneticileri, odamýz yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulumuz organizasyonu ve Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile, Tavþanlý Belediye Kültür Sarayýnda gerçekleþtirildi. Baþarý Ýçin Baþarýlý Modellerle El Ele konulu programa konuþmacý olarak Sema Güral Sürmeli katýldý. 19 Þubat 2010 Odamýz Biliþim Danýþmaný Ýbrahim Tunca nýn sunumuyla, Temel Ýnternet Uygulamalarý ve Ýþimi Ýnternete Nasýl Taþýrým konulu eðitim, üyelerimizin katýlýmýyla Odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 22 Þubat 2010 Vergi Haftasý kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen, Atatürk Anýt ýna çelenk sunma törenine Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Öncel katýldý. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Defterdar Mehmet Saygý ve beraberindeki heyet, odamýz yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Odamýz Þubat Ayý Meclis Toplantýsý, ilgili gündem maddeleri dahilinde odamýzda gerçekleþtirildi. 24 Þubat 2010 Yönetim Kurulumuz, Aðýr Ceza Reisi Nuh Kalkan a ve cumhuriyet savcýlarýna, makamlarýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk baþkanlýðýnda yapýlan, Kütahya Taksicileri Ücret Tarifesi ile Kütahya Þehir Ýçi Yolcu Taþýma tek kullanýmlýk manyetik bilet Tarifesi Ýtiraz Komisyonu toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Harun Yurdagül katýldý. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral, Afyonkarahisar Kanal 3 televizyonu açýlýþ törenine, Afyonkarahisar Ticaret Borsasý Ýdari Bina açýlýþ törenine, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Vergi Ödül Törenine katýldý. Valilik toplantý salonunda düzenlenen Mahalli Çevre Kurulu Toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyemiz Aysel Yükselener katýldý. 25 Þubat 2010 Kütahya Valiliði tarafýndan baþlatýlan Bir anaokulu da siz yapýn kampanyasý kapsamýnda, odamýz önderliðinde ve üyelerimizin katkýlarýyla yaptýrýlacak anaokulu yaptýrma projesine ait protokol Kütahya Valiliði nde, Kütahya Valiliði ile Odamýz arasýnda imzalandý. Dumlupýnar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner Önce ye makamýnda nezaket ziyareti yapýldý. Ziyarete Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen, KÜGÝAD Baþkaný A.Volkan Turgut, Ticaret Borsasý, KÜSÝAD, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði temsilcileri katýldý. 25 Þubat 2010 Odamýz Biliþim Danýþmaný Ýbrahim Tunca nýn sunumuyla, Ýnternette Arama Yöntemleri ve Arama Motoru Analizleri konulu eðitim, üyelerimizin katýlýmýyla Odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Mart 2010 Yýl :13 Sayý : 162 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreter V. Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: E-posta : Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ANAOKULU PROTOKOLÜ ÝMZALANDI Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri tarafýndan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün tespit ettiði özel proje kapsamýnda; Kütahya Merkez Lala Hüseyin Paþa Mahallesi, Vakýfbank ilköðretim okulu yanýnda yapýlacak olan Anaokulu inþaat yapým protokolü imzalandý. Ýmza töreninde KUTSO Yönetim Kurulu ve KUTSO Meclis Baþkaný ile Meslek Komitesi Baþkanlarý da hazýr bulundu. Vali KOCATEPE; Okul yapma kararýnýz Milli Eðitim camiasýný ve Kütahyalýlarý çok memnun etti. Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral ýn imzaladýðý protokol töreninde; Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþadamlarýmýzýn bir okul yapma kararý verdikleri ve törene katýldýklarý için teþekkür eden Vali Þükrü Kocatepe; Kütahya da bir okul yapma kararýnýz Milli Eðitim camiasýný ve Kütahyalýlarý çok memnun etti. Bu konuda ilimizde güzel örnekler var. Þu anda protokolünü imzaladýðýmýz okulla beraber Devlet Vatandaþ iþbirliðiyle yaptýðýmýz bu 18. okulumuz dedi. Vali Kocatepe; Ben, Ticaret ve Sanayi Odamýzýn yönetim kurulu baþkanýna þahsen kendilerinin bu konudaki önderlikleri ve Ticaret ve Sanayi Odasýnýn sizlerle birlikte yaptýklarý bu katký nedeniyle tekrar Kütahyalýlar adýna ve Valiliðim adýna þükranlarýmý sunuyorum dedi. Baþkan GÜRAL; Bu okul Kütahya da el ele vererek bazý iþleri yapma konusunda güzel örneklerden bir tanesi olacaktýr. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral; Bizleri yüreklendiren söylemleriniz için sizlere teþekkür ediyoruz. Bu okul her ne kadar Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan yapýlýyor gibi görünse de aslýnda Kütahyalý iþadamlarý tarafýndan yapýlýyor. Ticaret ve Sanayi Odamýz buna bir önderlik öncülük ediyor. dedi. Baþkan GÜRAL; Huzurunuza bu kadar eðitim gönüllüsü olarak geldik. Bu yapýnýn bir baþka önemli tarafý da Kütahya da el ele vererek bazý iþleri yapma konusunda güzel örneklerden bir tanesi olacaktýr. Bu anlamda da bu proje bizi çok heyecanlandýrýyor. Ýnþallah en kýsa zamanda bunun hayata geçirilmesini öðretime açýlmasýný görürüz ve hemen sonrasýnda da yeni okullarýn inþasý konusunda kendimizde bir görev buluruz diyerek devam etti. Bu görev vesilesiyle yeni okullar yapmayý temenni ettiklerini ifade eden Güral, Sizlere de çok teþekkür ediyoruz. Özellikle okul öncesi eðitime verdiðiniz önem ve destek bu konudaki geliþmelerimizi hýzlandýracaktýr dedi. Bir ay içerisinde baþlanmasý beklenen ve % 100 eðitime destek kapsamýnda inþa edilecek anaokulu tamamlandýðýnda KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ANAOKULU ismini alacak. 3

6 DENÝZLÝ DE GERÇEKLEÞTÝRÝLEN EKONOMÝ KOORDÝNASYON KURULU NDA KÜTAHYA NIN TALEPLERÝ ANLATILDI Ekonomi Koordinasyon Kurulu 39. Toplantýsý Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan baþkanlýðýnda 6 Bakanýn katýlýmý ile Denizli de yapýldý. Toplantýya ilimizden Vali Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat Delen, Kütahya Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Tarým Ýl Müdürü Bekir Gencer, Ziraat Odasý Baþkaný Ömer Demirtaþ katýldý. Denizli Anemon Otel'de yapýlan toplantýya, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz, Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Tarým Bakaný Mehdi Eker, ilgili Bakanlýklarýn Müsteþar ve Müsteþar Yardýmcýlarý, Denizli, Ýzmir, Aydýn, Muðla, Afyonkarahisar, Manisa, Uþak Valileri, bazý illerin Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, TOBB Baþkan Yardýmcýsý Bülent Koþmaz, MÜSÝAD, TUSKON, TÜMSÝAD, TYD, TÜRSAB, ASKON, TÜRKONFED, TÝM, TESEK, TÜSÝAD temsilcileri katýldý. Toplantýda söz alan temsilciler, sorunlarýný dile getirdi ve imalat, turizm sektörleri ile yeni yatýrým, teþvik ve kalkýnma ajanslarý ele alýndý. Ticaret ve lojistik alanýnda yapýlmasý gerekenler gündeme geldi. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, üçüncü toplantýnýn Denizli de yapýldýðýný belirterek, Ýzmir, Aydýn, Muðla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uþak ve Denizli yi bir çatý altýnda topladýk. Kamu kesimi ve özel kesimi, tüm sektörleri bir araya getirmek, geliþmeleri ve sorunlarý masaya yatýrmak amacýyla bu toplantýlarý düzenliyoruz. Bu toplantýlarda önemli adýmlar attýk, biz sorun ve önerileri dinleyerek, Ankara ya döndüðümüzde gerekenleri yapacaðýz, inþallah faydalý bir toplantý olur dedi. ODAMIZ YÖNETÝM KURULU KÜTAHYA ADLÝYESÝNÝ ZÝYARET ETTÝ Odamýz Yönetim Kurulu Kütahya Adliyesini ziyaret etti. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Nuh KALKAN ve ziyaret saatlerinde adliyede bulunun Savcý ve Hâkimler ziyaret edildi. Yetkililerden Kütahya nýn sosyal yaþamý, adli vakalarýn yoðunluðu hakkýnda bilgiler alýndý. Hâkim ve Savcýlar Kütahya nýn adli bakýmdan problemsiz bir il olduðunu, suç oranýnýn yüksek olmadýðýný belirti. Kütahya Adliye binasý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarete, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aysel YÜKSELENER, Hasan ÖNCEL, Salih ÇETÝNER, Mehmet ATAKAN, Enver ÖZER katýldý. Cezaevi Savcýsý Cemal DUMAN, Kütahya daki cezaevi koþullarý hakkýnda bilgi verdi, hükümlülerin çeþitli üretim faaliyetlerinde yer aldýðýný, eðitildiklerini belirtti. Cezaevinin Kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunduðunu belirten Savcý DUMAN, fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi gerektiðini ifade etti. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL, oda çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi ve Kütahya olarak çalýþmalarýnýzda her zaman yardýmcý olmaya hazýrýz dedi. 4

7 ODAMIZ MECLÝS BAÞKANI NÝHAT DELEN EKONOMÝ KOORDÝNASYON KURULU TOPLANTISI NDA ÝLÝMÝZÝN SORUNLARI ÝLE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝNÝ ANLATTI: Siyasi Ýktidara En Çok Oyu Veren Ýllerin Baþýndayýz. Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Muhterem Bakanlarým; Biz Kütahya ili olarak, siyasi iktidara en çok oyu veren ve destekleyen üç ilden bir tanesiyiz. Ancak Kütahya ilinin siyasi iktidara verdiði bu destek ve teveccühün yanlýþ deðerlendirilerek; adeta Bunlar nasýlsa bizden mantýðý ile unutulduðumuzu düþünmekteyiz. Örnek vermek gerekirse, mevcut siyasi iktidara oy vermeyen iller, ulaþým ile ilgili yatýrým yaðmuru altýnda yýkanmaktadýrlar. Kütahya Ulaþým Sorunlarý Nedeniyle Daðýlma Noktasýnda Ýstanbul-Antalya yolu 750 km. dir. 700 km si bölünmüþ yol, 50 km si çift yönlü yol. Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Sayýn Bakanlarým. Biliyor musunuz bu 50 km. çift yönlü yol Kütahya il sýnýrlarý içerisindedir Allahtan revamý, takdirlerinize arz ederiz. Ýl merkezimizle, ilçelerimiz ve ilçeler arasý yollarýmýz tek partili Cumhuriyet döneminde yapýlmýþ dar, bozuk ve virajlarla doludur. Artýk ilçelerimiz (Simav-Dumlupýnar gibi.) komþu illere baðlanarak çözüm yollarýný aramak istiyorlar. Kütahya ilinin ulaþým eksikliðinden doðan bu parçalanma isteði Allahtan revamýdýr, takdirlerinize arz ederiz. Ýlimiz çevre yolu þehrimizin ana arteri haline gelmiþtir. Ya çevre yolumuz þehir dýþýna çýkarýlmalý, ya da komþu illerimizde yapýldýðý gibi karayollarý yani devlet tarafýndan en az 5 batar çýkar yol yapýlarak ölüm yolu olmaktan kurtarýlmalýdýr. Maalesef, þu anda Kütahya Belediyesi öz kaynaklarý ile bu iþler yapýlmaya çalýþýlmakta ise de yetersiz kalýnmakta ve de þehrin diðer ihtiyaçlarý için harcanacak kaynaklar, bu iþlere harcanmaktadýr. Balýkesir Yolu 40 Yýldýr Bitirilemedi... Balýkesir-Kütahya yolu 40 yýl önce baþladý. Hala bitirilemedi. Kütahya-Tavþanlý-Domaniç-Ýnegöl-Bursa arasýndaki yolda ise Kütahya sýnýrlarý içindeki Tavþanlý-Domaniç arasýnda hiçbir þey yapýlmamýþ olmasýna raðmen, Domaniç-Ýnegöl arasýndaki yol standartlara uygun hale getirilerek, hem ilimizin karayollarýnýn bakýmsýzlýðýna ve hem de ilçelerimizin neden komþu illere baðlanmak istediðine dair çok önemli bir örnek olmuþtur. Sýcak Asfalt Hakkýmýz Komþu illerimizde yollara uygulanan sýcak asfalt, maalesef Kütahya il sýnýrlarý içine girildiðinde adeta býçakla kesilmiþ gibi yerini soðuk asfalta býrakmaktadýr. Bunu da çok fazla anladýðýmýzý ve izah edebildiðimizi söylememiz mümkün deðildir. Yol konforu açýsýndan Kütahya ilinin de sýcak asfalt hakký olduðunu düþünmekteyiz. Planlanan Karayolu ve Demiryolu Projelerinde Kütahya Adý Geçmiyor Hükümetimizin gelecek için planladýðý ana kara, demiryolu ve hýzlý tren hatlarý projeleri içinde bildiðimiz kadarý ile ilimizin adý dahi geçmemekte adeta cezalandýrýldýðýmýzý düþünmekteyiz. Efendim, Ekonomik bir örgütün temsilcisi olarak neden bu kadar yoldan bahsediyordunuz derseniz, ben yollarýmýzýn; ticaretimizi, sanayimizi, ziraatýmýzý, turizmimizi ve dolayýsýyla insanlarýmýzýn refahýný etkilediðini düþünüyorum ve üstünde önemle duruyorum. YÖK Kadro Ýznini Kullandýrmazsa Týp Fakültemiz kapanacak DPÜ bünyesinde açýlan Týp Fakültemize Baþbakanlýðýmýz tarafýndan verilen kadro izinleri, YÖK tarafýndan, maalesef, çok anlam veremediðimiz bir tarzda kullandýrýlmamaktadýr. Kütahya olarak bizler, hastalarýmýzý diðer þehirlere taþýmakta ve bundan dolayý maddi, manevi kayýplarýmýz olmaktadýr. Kütahyalýlar olarak DPÜ Týp Fakültemize, Baþbakanlýðýmýz kadro kullanma izinleri vererek bir þeref bahþetmiþtir. YÖK tarafýndan kadro kullaným izinlerinin verilmesi doðrultusunda sizin desteðinize ve direktiflerinize ihtiyacýmýz vardýr, bizler hararet ve samimiyetle kadro isteklerimizi sizlere arz ediyoruz. Mevcutta görünen YÖK ün bu kadro izini kullandýrmamaya devam ettiði takdirde Týp Fakültemiz belki de kapanacaktýr. TOKÝ Kütahya Ekonomisine Zarar Veriyor TOKÝ, çok anlamlý ve belki de Cumhuriyet tarihinde uygulanan en sosyal projelerden biridir. TOKÝ nin yatýrým amaçlý deðil, barýnma amaçlý sosyal konut yapmak görevini destekliyoruz. Ancak mevcut çalýþma þekli ile görüntü de arkasýna devlet desteði alarak, projenin yapýldýðý bölgedeki inþaat sektörü ile haksýz rekabet yaptýðý ve bu sebeple þikâyetlere duçar olduðudur. Önerimiz, TOKÝ dar gelirli ailelere, sosyal konut amaçlý projeler yapmalý, projelerini küçük parçalara bölmeli, böylece iþlerin gerçekleþtiði þehirdeki inþaat firmalarýnýn da bu ihalelere girmesi için destek ve teþvik etmelidir. Bu þekilde bir uygulama ile projenin uygulandýðý bölgenin inþaat firmalarý, müteahhitleri, inþaat malzemesi satýcýlarý, inþaat iþinde çalýþanlarý da ekonomik hareketin içine çekilmiþ olacaktýr. Mesleki Eðitim Desteklenmeli Mesleki eðitim merkezlerinin etkin çalýþmamasý ve buna baðlý olarak özel sektörde ara eleman kaynaklý istihdam açýðý oluþmasý gerçeði bugün herkesçe ifade edilmektedir. Mesleki eðitim merkezinin mevzuatýnda yapýlacak bir deðiþiklikle o bölgedeki ticaret ve sanayi odalarýyla ortak yönetim sistemine geçilmesi ve özel sektör odaklý çalýþýr hale getirilmesi ve eðitim programlarýnýn da buna göre düzenlenmesinin önemli olduðunu düþünüyoruz. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Japonya da yaptýðý çaðrýya katýlarak 1.ve 2.Organize Sanayi Bölgelerimize otomotiv yatýrýmcýlarýnýn yönlendirilmesi için desteklerinizi istiyoruz. Bakanlar Kurulu 30 Aðustoslarda Kütahya da Toplanmalý Sayýn Baþbakan Yardýmcým, Muhterem Bakanlarým; Kütahya ili içindeki 30 Aðustos Meydan Muharebesinde þehit düþen þehidimiz ve bizler, Türkün ateþle imtihan edildiði, kurtuluþ destanýn yazýldýðý bu topraklarýn þereflendirilmesi için sizlerin yani Bakanlar Kurulunun 30 Aðustoslarda Kütahya da toplanmasýnýn önemli olduðunu düþünüyor ve sizlerinde bu gururu bizlere yaþatacaðýnýza yürekten inanarak davet ediyoruz. 5

8 BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝ TARAFINDAN ZÝYARET EDÝLDÝ Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Odamýz Baþkaný Nafi Güral, Odamýz Baþkan Vekili ve 2.OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Özotraç, Bursa'da çeþitli ziyaretlerde bulundular. Ýlk olarak Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe'yi makamýnda ziyaret eden Kütahya heyeti, Kütahya Belediye Meclisinin aldýðý kardeþ þehir kararýný iletti. Ardýndan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek iþadamlarýna yatýrým çaðrýsý yaptý ve son olarak Rumelili Ýþ Adamý ve Sanayicileri Derneði'ni (RUMELÝSÝAD) ziyaret etti. illerden biri Bursa oldu. Bu, Bursalý sanayicinin daha cesaretli ve ileriye dönük adýmlar atmalarýný saðlayacaktýr. Yönetim olarak bütün imkânlarý bize sunan Kütahya yöneticilerine teþekkür ediyoruz. Yakýnda otobüs dolusu sanayicilerimizi Kütahya'da göreceksiniz þeklinde konuþtu. Daha sonra Vali Kocatepe ve beraberindeki heyet Bursa Valisi Þahabettin Harput u makamýnda ziyaret etti. Vali Harput Sayýn Valimin ve beraberindeki heyetin Bursa ya ziyaretleri beni çok mutlu etti, en kýsa zamanda da bizde iade ziyaretinde bulunmak istiyoruz dedi. BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI RECEP ALTEPE; "SANAYÝ YATIRIMLARINI KÜTAHYA'YA YÖNLENDÝRECEÐÝZ" Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe nin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, yeni kurulan organize sanayi bölgeleri hakkýnda iþadamlarýna bilgi verdi. Otomotiv ve yan sanayi firmalarýný Kütahya'ya davet eden Kocatepe, Bunun için 24 saat hizmetinizdeyim. Telefonlarým her zaman açýk. Yatýrým için gelecek her sanayicimize yardýmcý olmaya hazýrýz dedi. Bursa ile kardeþ olma þehir kararýný meclisten çýkarttýklarýný söyleyen Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça ise, Bursa'nýn tarihi koruma alanlarýyla ilgili tecrübelerinden faydalanacaðýz. Bunun için çalýþmalara vakit kaybetmeden baþladýk. Kütahya artýk komþu kapýsý gibi, Bursa-Kütahya 1,5 saat ve denize açýlan kapýmýz dedi. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe ise, kardeþlik anlaþmasý kararýný meclise getireceklerini belirterek, Bursa'da dolan sanayi kapasitesini öncelikle çevre illere yönlendireceðiz. Bölgenin sanayi yönünden geliþmesi için çalýþýyoruz. Þu an Bursa'nýn sanayi kapasitesi dolmuþ durumda. Bunu çevre illere transfer edeceðiz. Kütahya Bursa'nýn kapý komþusu ve sürekli baðlantýlý olduðumuz bir il. Bu irtibatý koordineli hale getireceðiz. Bundan sonra bizlere gelen büyük yatýrýmcýlarý Kütahya'ya yönlendireceðiz. Komþularýmýzla ve çevremizle birlik olarak güçlü bir bölge olacaðýz diye konuþtu. Rumelili Ýþ Adamý ve Sanayicileri Derneði (RUMELÝSÝAD) Baþkaný Vehbi Varlýk ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, 2009 krizini yüzde 18,5 gibi en az hasarla atlatan 6 KÝRA GÝDERÝM KÝRA GELÝRÝMDEN FAZLA OLDUÐUNDA BEYANNAME VERMEM GEREKÝR MÝ? Sizin ödediðiniz kira aldýðýnýz kiradan daha fazla. Bu durumda sizin birinci yanlýþýnýz beyanname vermemek. Çünkü yýllýk kira tutarý belli bir sýnýrý aþýnca vermek gerekiyor yýlýnda bu 2600 lira, ama da verilecek Mart ayýnda, 1 ila 25 Mart ta. Diyeceksiniz ki ama ben daha fazla kira ödüyorum, haklýsýnýz, ben size vergi ödeyeceksiniz demedim, beyanname verecektiniz. Vermezseniz birinci derecede usulsüzlük cezasý. Beyannameyi verdiðinizde, gerçek gider usulünü seçtiðiniz takdirde ödediðiniz kirayý aldýðýnýz kiradan düþüyorsunuz ve hiç vergi ödemiyorsunuz. Ama götürü gideri seçerseniz yüzde 25 i seçiyorsunuz, bir de istisnayý düþüyorsunuz ki beyanname vermeyenler istisnadan yararlanamýyorlar. Durumunuzu tutarlar itibariyle biraz daha ayrýntýlý belirtirseniz net bir rakam söyleyebilirim. Ama kiranýn düþmesi halinde vergi yok, verdiðiniz rakamlar bu. Gerçek gideri seçmemiþseniz, götürü gideri düþmüþseniz yüzde 25 ini düþeceðiz, kalan kýsmýný verdiðiniz rakama göre yüzde 15 vergisi var. Bunu vergi dairesinin tespit etmesi halinde verginin bir kat daha vergi zýyaý cezasý var, vergi usul kanununun 344. maddesine göre. Ayrýca vergi usul kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi ödeyeceksiniz. Teb kobi tv den alýnmýþtýr.

9 BAÞKANIMIZ NAFÝ GÜRAL KANAL 3 TELEVÝZYONUNA KONUK OLDU Programda Kütahya Porselenin 40.yýlý gündeme getirildi ve baþarý öyküsü anlatýldý. Bugün bir dünya markasý haline gelen, sadece Kütahya nýn deðil ülkemizin gurur kaynaðý Kütahya porselenin 40. yýlý uydudan yayýn yapan Kanal 3 televizyonunun Baþarý Öyküleri programý ile ele alýndý. Kanal 3 televizyonuna Kütahya Porselende röportaj veren GÜRAL, Kütahya Porselenin kuruluþundan bu güne baþarý öyküsünü anlattý. Nafi Güral; Bu baþarý tüm arkadaþlarýmýn gayretli ve azimli çalýþmalarý, araþtýrmacý anlayýþlarýnýn bir ürünüdür. Þirketin kurulmasýnda emeði geçen baþta merhum eksi Belediye Baþkaný Abdurrahman Karaa, eski bakanlarýmýzdan Mesut Erez olmak üzere emeði geçenlere teþekkür ediyor ve kutluyorum. Abdurrahman Karaa yý da rahmetle yâd ediyor, Sayýn Mesut Erez e de saðlýklý mutlu bir ömür diliyorum. Dedi. Programda, Nafi Güral ýn T.B.M.M den aldýðý Onur Ödülü, Kütahya Porselenin devler liginde yarýþarak kazandýðý Kal-der ödülü, Sanayi Bakanlýðý tarafýndan verilen Tüketici Memnuniyeti Ödülü ve Erkan Güral ýn TÜGÝK Genel Baþkanlýðýna seçilme baþarýsý program yapýmcýsý Ahmet Arabacý tarafýndan içtenlikle tebrik edildi. VERGÝ HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ KAPSAMINDA, DEFTERDAR MEHMET SAYGI VE BERABERÝNDEKÝ HEYET, ODAMIZI ZÝYARET ETTÝ. Kütahya Defterdarý Mehmet Saygý ve beraberindeki heyet, Vergi Haftasý münasebetiyle Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Baþkanýmýz Nafi Güral, Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Salih Çetiner, Harun Yurdagül, Bülent K.Sarpaþar, Sezai Ar, Hasan Öncel, Mehmet Atakan, Enver Özer, Aysel Yükselener hazýr bulundu. Odamýza yapýlan ziyarete Defterdar Mehmet Saygý ve Defterdar Yardýmcýsý Selahattin Turgut, Gelir Müdürü Coþkun AKAOÐLU, Otuz Aðustos Vergi Dairesi Müdürü Ferhat ZAN, Çinili Vergi Dairesi Müdürü Mehmet YAÐCI katýldý. Vergi Dairesi-Mükellef Ýliþkilerini geliþtirmek amacýyla her yýl kutlanmakta olan Vergi Haftasýnýn önemini belirten SAYGI, Kütahya da 2009 yýlý toplam tahakkuk eden vergi, tahsilat miktarý, tahsilat oranlarýna iliþkin bilgileri Yönetim Kurulumuzla paylaþtý. Bu rakamlara bakýldýðýnda, Kütahya nýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu, gelirlerin giderleri karþýlama oranýnýn %73,27 ile Türkiye iller sýralamasýnda 22 inci sýrada bulunduðunu belirtti. Ýlimizin tahakkuk artýþý yönünden Türkiye iller sýralamasýnda 2008 yýlýnda 26 iken 2009 yýlýnda 11 e yükseldiðini, tahsilat artýþý yönünden ise 2008 yýlýnda 28 inci iken 2009 yýlýnda büyük bir farkla 8 inci sýraya yükseldiðini belirtmiþtir. Defterdar Mehmet Saygý, Kamu hizmetlerinin arzulanan seviyelere yükseltilebilmesi vergi gelirlerinin arttýrýlmasýna baðlý olup, bunun gerçekleþtirilebilmesi de, vatandaþlarýmýzýn vergi ile ilgili ödemelerini severek, isteyerek ve bilinçli bir biçimde tam ve zamanýnda yerine getirmeleriyle mümkün olduðunu anlattý. Defterdar SAYGI; Vatandaþlarýmýzýn bu Anayasal görevi gönüllü olarak yerine getirmelerini ve dolayýsýyla vergi bilincinin yerleþmesini saðlamak ve Vergi Ýdaresi - Mükellef Ýliþkilerini geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlenmekte olan Vergi Haftasýnýn, bu yýl da Þubat 2010 tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný ifade etti. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL da, ilimizle ilgili bu rakamlardan duyduðu memnuniyeti belirterek, ilimizin daha fazla zenginleþmesi ve geliþmesi için bu ilde yaþayan herkese büyük görevler düþtüðünü ifade etti. Ziyarette yapýlan görüþmelerin ardýndan, yapýlan bu ziyaret anýsýna Kütahya lý ressam Ahmet Yakupoðlu nun eserlerinden oluþan Resimlerle Kütahya Kitabý, Baþkanýmýz Nafi Güral tarafýndan Defterdar Mehmet Saygý ya takdim edildi. 7

10 DUYURU KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Her çocuk için okul öncesi eðitim seferberliði kapsamýnda, ilimiz pilot il seçilmiþtir. Okul öncesi eðitim alt yapý eksikliðinin ilimizde giderilebilmesi için de en az 10 adet anaokuluna ihtiyaç bulunduðu ve bu ihtiyacýn giderilmesi amacýyla Kütahya Valiliðimiz tarafýndan Bir anaokulu da siz yapýn kampanyasý baþlatmýþtýr. Bu kapsamda, odamýz önderliðinde ve üyelerimizin katkýlarýyla yaptýrýlacak anaokulu protokolü, Kütahya Valiliði ile 25 Þubat 2010 tarihinde odamýz arasýnda imzalanmýþtýr. ÜYELERÝMÝZÝN KUTSO ANAOKULU NA YAPACAKLARI YARDIM VE BAÐIÞLARIN TAMAMI %100 EÐÝTÝME DESTEK KAPSAMINDA YILLIK BEYANNAME ÝLE BÝLDÝRÝLECEK GELÝRLERDEN ÝNDÝRÝLEBÝLÝR. Odamýz çatýsý altýnda, üyelerimizin maddi ve manevi desteklerinin de beklendiði bir anaokulu da siz yapýn kampanyasýna yapýlacak maddi destekler, Maliye Bakanlýðý nýn Eðitime %100 destek (4842 sayýlý kanunun ilgili maddesi) kapsamýnda olacaktýr. Yapýlacak maddi katkýlarýn, aþaðýda belirtilen hesap numaralarýna yatýrýlabileceði gibi odamýzda kampanya için saðlanan pos cihazlarý ile kredi kartýndan taksitli olarak alýnabilecektir. Kütahya ekonomisinin en önemli dinamikleri ve iþ aleminin temsilcileri olan siz deðerli üyelerimizin, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn geliþiminde önemli rol alacak olan bir anaokulu da siz yapýn kampanyasýna verilecek desteklere olan inancýmýzý belirtiyor, dergimiz aracýlýðýyla tüm üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaþýyoruz. Saygýlarýmýzla. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Anaokulu Yaptýrma Komitesi 8 KÜTAHYA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ANAOKULU HESAP ADI VE NUMARALARI HESAP ADI HESAP VE IBAN NO. Denizbank Kütahya Þubesi TR Halkbank Kütahya Þubesi TR Yapý ve Kredi Bankasý Kütahya Þubesi TR

11 ODAMIZ ÞUBAT AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI Odamýz Þubat ayý meclis toplantýsý 22 Þubat 2010 Pazartesi günü Meclis Baþkanýmýz Sayýn Nihat DELEN baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýnýn gündem maddelerine geçilmeden önce TÜGÝK Baþkanlýðýna seçilen Erkan GÜRAL a, TÜGÝK Yönetim Kurulu Üyeliðine seçilen Meclis Üyemiz Göksel ÖZÇINAR a, TÜGÝK Yüksek Ýstiþare Kurulu Üyeliklerine seçilen Meclis Üyemiz Hilmi Mithat DELEN e, odamýz üyeleri Mustafa AKTAÞ ile Erol AKDEMÝR e, ayrýca eðitime verdiði maddi ve manevi desteklerden dolayý Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Nafi GÜRAL a plaket takdimi gerçekleþtirildi. Konuklarýn konuþmalarýndan sonra toplantý gündemlerinin görüþülmesine geçildi. Ocak ayý meclis toplantý tutanaðý ve Ocak ayý mizanlarý okundu. Ocak ayý yönetim kurulu faaliyet raporu okunduktan sonra kebapçýlar ve köfteciler azami fiyat tarifesi hazirun tarafýndan tetkik edilip onaylandý. Meclisten bir ses sunumunda ise çini sanatçýmýz ve odamýz Meclis Üyesi Ýsmail YÝÐÝT, Toprak ve Ýnsan konulu sunumunu haziruna aktardý. Dilek ve temennilerde söz alan konuþmacýlarýn ardýndan toplantý, Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan kapatýldý. DOÐU AKDENÝZ ULUSLARARASI TURÝZM VE SEYAHAT FUARINDA (EMITT) KÜTAHYA YI BELEDÝYE BAÞKANI ÝÇA TEMSÝL ETTÝ 14. Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý (EMITT), Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde Þubat 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþti. EMITT Fuarý'na bu yýl konuk ülke olarak davet edilen Mýsýr dýþýnda 60 ülke katýldý. Fuarýn açýlýþý Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul GÜNAY; Mýsýr, Filistin, Yemen, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlarý ve Ýstanbul Valisi Muammer GÜLER, çok sayýda Vali, Belediye Baþkaný ve üst düzey bürokratlarýn katýlýmý ile yapýldý. Fuarýn açýlýþýna Ýlimizi temsilen Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA katýldý. Ýlimizin turizm deðerlerinin tanýtýlmasý açýsýndan önemli olan fuarda; Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Kütahya Belediyesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile Çini ve Geleneksel kýyafetlerimiz sergilenmiþtir. Ayrýca, Kütahya nýn turizm deðerleri anlatan CD ve tanýtým materyalleri fuar ziyaretçilerinin bilgisine sunulmuþ olup bu fuar Ýlimizin tanýtýmý açýsýndan büyük bir fýrsat olmuþtur. 9

12 ODAMIZ YÖNETÝM KURULU KÜGÝAD I ZÝYARET EDEREK, DESTEK MESAJLARINI TEKRARLADI Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL, Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ ve Yönetim Kurulu üyelerimiz KÜGÝAD'ý ziyaret etti. KÜGÝAD BAÞKANI A.VOLKAN TURGUT; ERKAN GÜRAL IN TÜGÝK BAÞKANLIÐI'NA SEÇÝLMESÝYLE, DERNEK OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAHA DA ARTTI Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði (KÜGÝAD) Baþkaný Ahmet Volkan TURGUT, Kütahyalý Erkan GÜRAL ýn Türkiye Genç Ýþadamlarý Federasyonu'nun (TÜGÝK) Genel Baþkanlýðý'na seçilmesiyle, dernek olarak sorumluluklarýnýn daha da arttýðýný söyledi. NAFÝ GÜRAL; YILMAYIN, ÇALIÞIN VE BU ÇALIÞMALARINIZ ESNASINDA DA BÝZLERE DÜÞEN TÜM GÖREVLER ÝFA EDÝLECEKTÝR Ziyarette konuþan Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL ise KÜGÝAD ýn her zaman yanýnda ve destekçisi olduðunu söyleyerek Kütahya da geniþ tabana dayalý temsilin muhafaza edilmesinin önemini vurguladý. Nafi GÜRAL, Demek ki gözünüzü yukarýlara diktiðinizde, kendinize yukarýlarda bir yer aradýðýnýzda veya kendinizi bu yerlere layýk gördüðünüzde ulaþýlmayacak bir yer yok. Yýlmayýn, çalýþýn ve bu çalýþmalarýnýz esnasýnda da bizlere düþen tüm görevler ifa edilecektir. Bütün mesele kendinizi oralara layýk görmenizdir. Geldiðiniz noktada ortaya koyduðunuz dayanýþmanýn daha ileri boyutlara taþýnmasý gerekiyor. Bu noktada rekabetçi olursanýz geliþim saðlarsýnýz. Rekabet anlayýþýnýz hizmet noktasýnda olmalýdýr. dedi. Ziyarette konuþan KÜGÝAD Genel Sekreteri Mithat DELEN; 5-6 yýldýr TÜGÝK ve EGAFED bünyesinde her organizasyona tam kadro katýldýklarýný ve yönetimlere seçildiklerini söyleyerek, Artýk Kütahyalý bir Genel Baþkanýmýz olduðu için bundan sonra 5-10 kat daha fazla çalýþmak zorundayýz. Bugün bizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu ettiniz ve gücümüze güç kattýnýz. dedi. Ziyarette son olarak konuþan KÜGÝAD Baþkaný Ahmet Volkan TURGUT; KUTSO nun yaptýðý ziyaretin ve verdiði desteðin kendilerine onur verdiðini, güçlerine güç kattýðýný söyledi. Baþkan TURGUT: 1993 yýlýnda kurulan derneðimizin bugün elde ettiði baþarýda bugüne kadar görev almýþ tüm arkadaþlarýmýzýn payý vardýr. Biz bugün her türlü organizasyona katýlým saðlayarak bu seviyelere geldik. Erkan GÜRAL ýn TÜGÝK Genel Baþkaný olmasýyla beraber artýk çýtamýzýn daha yükseklere çýktýðýna ve çizgimizin deðiþmesi gerektiðine inanýyoruz. Bu noktada sorumluluðumuzun farkýndayýz. Küçük bir kartopu misali baþlattýðýmýz birlik ve beraberlik sürekli büyüyor ve temkinli gitmeye çalýþýyoruz. Herkesle barýþýðýz ve gerektiðinde de tepkimizi ortaya koyabilen bir düþünce yapýsýna sahibiz. Kütahya da daha iyi yaþamak baþlýðý altýnda ilimizde çalýþmak, ilimizde üretim yapmak istiyoruz. Ancak genç arkadaþlarýn da aktif hale gelmesi için onlarýn daha fazla katýlým saðlamasýný bekliyoruz diye konuþtu. TÜGÝK Baþkaný Erkan GÜRAL, KÜGÝAD ýn kendisine her zaman destek olduðunu belirterek, baþta Baþkan Volkan TURGUT olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, seçimlerde yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. KUTSO Yönetim Kurulu ziyaretinin de kendilerine güç verdiðini belirtti. 10

13 MESLEK KOMÝTELERÝMÝZDEN KUTSO ANAOKULU PROJESÝNE TAM DESTEK HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Her ay düzenli bir þekilde toplanarak, asýl fonksiyonlarý sektörlerinde yaþanan genel ya da spesifik sorunlara çözümler aramak olan meslek komitelerimiz, Þubat ayýnda da düzenli toplanarak, kendi sektörleri için önemli bir görevi yerine getirdiler. Bunun yanýnda, tüm üyelerimizin destekleri ile yapýlmasý planlanan ve 25 Þubat ta Kütahya Valiliði ile Odamýz arasýnda imzalanan Anaokulu ile ilgili protokolü, komitelerimiz gündemlerine taþýyarak, üyelerimiz adýna eðitime saðlanacak bu önemli katkýnýn sahibi oldular. Milli Eðitim Bakanlýðýmýzca eðitim döneminde her çocuk için okul öncesi eðitim seferberliðinde ilimizin pilot il seçilmesi kapsamýnda, ilimizde, eðitim-öðretimin en önemli parçasý olan okul öncesi eðitimindeki alt yapý ve diðer eksikliklerin giderilmesi amacýyla Kütahya Valiliðinin baþlattýðý Bir anaokulu da siz yapýn kampanyasý çerçevesinde odamýz da, üyelerimizle birlikte bu kampanyaya katýlma kararý aldý. Kütahya Valiliði tarafýndan tahsis edilen arsa üzerine 12 derslikli bir anaokulu yapýlmasý için gerekli tüm resmi iþlemler ve projeler tamamlandý ve Odamýz ile Kütahya Valiliði arasýnda yapýlan protokol, törenle imzalandý. Projenin gerçekleþtirilebilmesi, meslek komitelerimizin yürütecekleri çalýþmalarla tüm üyelerimizin maddi ve manevi destekleri ile daha da anlam kazanacaktýr. Yapýlacak maddi desteklerin, Maliye Bakanlýðý nýn eðitime %100 desteði (4842 sayýlý kanunun ilgili maddesi) kapsamýnda olacaðýný belirtir, odamýzýn çatýsý altýnda eðitime verdiðimiz önemin bir göstergesi olacak bu kampanyaya az ya da çok demeden, tüm üyelerimizin desteklerini beklediðimizi ifade etmek isterim. Bu düþüncelerle, girdiðimiz Mart ayýnda da komitelerimiz tarafýndan yürütülecek tüm çalýþmalara, odamýz adýna teþekkür ederim. GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ, KUTSO ANAOKULU PROJESÝ ÝÇÝN ÇALIÞMALARINI PLANLADI Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri, Þubat ayý toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda, kasaplar azami fiyat tarifesinin yenilenmesi talebi incelendi ve ilgili fiyat tarifesinin uygun olduðuna ve yönetim kuruluna arz edilmesine karar verildi. Odamýzýn anaokulu yaptýrma projesi ile ilgili olarak, meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine karar alýnarak, meslek komitesi üyeleri arasýnda daðýlým yapýldý. Ayrýca bir diðer gündem maddesinin deðerlendirmesi sonucunda ise, birinci meslek komitesi olarak Ýl Emniyet Müdürlüðüne ziyaret yapýlmasýna karar alýndý. 11

14 TARIM HAYVANCILIK VE GIDA ÝMALATI SEKTÖRÜ KUTSO ANAOKULU PROJESÝ ÝÇÝN ÜYE ZÝYARETLERÝ YAPACAK Odamýz ikinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren komite üyeleri, Þubat ayý toplantýsýný gerçekleþtirdi. YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜMÜZ. Toplantýda, Odamýz 10. Meslek Grubu üyesi, Þahin Ticaret- Mehmet Þahin, komitemize müracaat ederek açýk deterjan satýþý iþi ile iþtigal eden firmalarýn yaþadýklarý sýkýntýlarla ilgili bilgi aktardý. Yönetim Kurulu ve 10. Meslek Komitesi Üyesi Hasan Öncel toplantýya davet edilerek, konu ile ilgili kendisine bilgi verildi. Hasan Öncel bu konu ile ilgili gerekli çalýþmalarýn Odamýz tarafýndan yapýlacaðýný ifade etti. Kütahya Valiliði, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve odamýz arasýnda imzalanacak protokol ile yapýlmasý planlanan anaokulu projesi hakkýnda Komite Baþkaný tarafýndan haziruna bilgi aktarýldý. Bilgilendirme yapmak amacýyla, üye ziyaretleri yapýlmasý planlandý. Kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili odamýz yönetim kurulu tarafýndan Komite Baþkanlýðý na gönderilen yazý, toplantýda müzakere edildi. Odamýz üçüncü meslek komitesinde yer alan yapý ve yaþam sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, Odamýz Yönetim Kurulu tarafýndan Meslek Komite Baþkanlýðý na gönderilen Kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi. Konu ile ilgili olarak komite baþkanlýðý tarafýndan rapor hazýrlanarak, odamýza bildirilmesi kararý alýndý. ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri ve tesisatý sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda Odamýz Yönetim Kurulu tarafýndan Meslek Komite Baþkanlýðý na gönderilen Kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi. Ayrýca, odamýzýn anaokulu yaptýrma projesi ile ilgili olarak Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa KIZIKLIOÐLU haziruna bilgi verdi. Söz konusu proje ile ilgili olarak üye ziyaretleri yapýlmasýna karar verildi. ULAÞTIRMA VE OTOMOTÝV SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, Odamýz tarafýndan Meslek Komite Baþkanlýðý na gönderilen Kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi. Konu ile ilgili komite baþkanlýðý tarafýndan rapor hazýrlanarak bildirilmesi kararý alýndý. Ayrýca, odamýzýn anaokulu yaptýrma projesi ile ilgili olarak meslek komitesi üyelerine bilgi verildi. SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz yedinci meslek komitesinde yer alan, seramik-porselen sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, Odamýz tarafýndan Meslek Komite Baþkanlýðý na gönderilen Kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi. Ayrýca, odamýzýn anaokulu yaptýrma projesi ile ilgili olarak meslek komitesi üyelerine bilgi verildi.

15 MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayýnda bir olaðan bir olaðanüstü olmak üzere iki meslek komite toplantýsý yaptý. Kamu Kurumlarýnda karþýlaþýlan zorluklarýn tespitine dair yazý incelendi. Tüm meslek grubu üyelerine konunun duyurularak geri dönüþ saðlanmasý amacýyla, odamýz genel sekreterliði tarafýndan hazýrlanan bir yazýnýn meslek grubu üyelerine gönderilmesi kararlaþtýrýldý. Vize kolaylýðý saðlayan AB üyesi ülkeler hakkýnda odamýz genel sekreterliði tarafýndan komite baþkanlýðýna bilgi verilmesi kararlaþtýrýldý. Ocak ayýnda alýnan karar doðrultusunda, diðer meslek komite baþkanlarý ile birlikte yapýlmasý planlanan yemekli toplantýnýn iptal edilmesi hakkýnda komite baþkaný Fikret ÖNCÜL, haziruna bilgi verdi. Meslek grubu üyelerine yönelik eðitimlerde kullanýlmak amacýyla, daha önce kararlaþtýrýlan Þeker Konaðýnýn kiralanmasý konusunda yapýlan araþtýrma ile ilgili Meclis ve Meslek Komite üyesi Rasim ÇORUH, haziruna bilgi aktardý. Binanýn ýsýtma probleminin olduðunu belirtti, bu nedenle kiralama konusundan vazgeçilmesini önerdi ve bu öneri oybirliði ile kabul edildi. TÜGÝK Baþkanlýðýna yeni seçilen ilimiz iþadamý Erkan GÜRAL a komite tarafýndan yapýlan ziyaret hakkýnda Meclis ve Komite üyesi Ahmet YAZAROÐLU haziruna bilgi verdi. Esnaf Odalarý Birliði Marangozlar Odasýnýn 27 Ocak 2010 tarihinde gerçekleþtirdikleri oda seçimlerine davet yazýsý hakkýnda haziruna bilgi verildi. Davet gereði komiteyi temsilen seçimlere icabet eden Meslek Komite üyesi Selda GÜNÇELÝK ile Meclis ve Meslek Komite üyesi Ahmet YAZAROÐLU izlenimlerini hazirun ile paylaþtý. Ayrýca Eskiþehir Ticaret Odasý ndan odamýza intikal eden yazý kapsamýnda 17/02/2010 tarihinde olaðanüstü toplantý yapýldý. Eskiþehir Ticaret Odasý ndan odamýza gelen, Merkezi: 629. Sokak Þirinyer/Ýzmir adresinde bulunan Türk Yurdu Mobilya isimli firmanýn: 6 Þubat 2010 tarihinden itibaren Eskiþehir de baþlattýðý KAPATIYORUZ baþlýklý kampanyaya dair odamýzdan Komite Baþkanlýðý na gönderilen yazý müzakere edildi. Komite Baþkanlýðý ndan geri bildirim olarak odamýza gelen dilekçeli talep deðerlendirilerek, odamýz Yönetim Kurulu ve komitemiz tarafýndan gerekli çalýþmalar baþlatýldý. Yürütülen tüm çalýþmalar hakkýnda bilgi verilmesi amacýyla, 26 Þubat 2010 Cuma günü, 6. Meslek Gurubu üyelerimiz ve Esnaf Odalarý Birliði Marangozlar odasý üyelerinin katýlýmý ile toplantý yapýldý. Odamýz Yönetim Kurulundan Komite Baþkanlýðý na gelen yazýlar komite üyelerine okundu. Konu ile ilgili komitenin uygulayacaðý yöntemler hakkýnda bilgi verildi ve bu konu ile ilgili Meclis Üyeleri Ahmet YAZAROÐLU ve Rasim ÇORUH görevlendirildi. Odamýz Yönetim Kuruluna yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür yazýsý yazýlmasý komite tarafýndan kararlaþtýrýldý. ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz dokuzuncu meslek komitesinde yer alan, iletiþim ve bilgi sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, Odamýz tarafýndan Meslek Komite Baþkanlýðý na gönderilen Kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý müzakere edildi. Konu ile ilgili komite baþkanlýðý tarafýndan rapor hazýrlanarak bildirilmesi kararý alýndý. Odamýzda gerçekleþtirilen anaokulu projesi ile ilgili toplantý hakkýnda haziruna bilgi verildi. Odamýz tarafýndan, meslek grubu üyelerine proje ile ilgili yazý gönderildikten sonra, meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesi kararý alýndý. 13

16 DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz sekizinci meslek komitesinde yer alan, doðal kaynaklar ve enerji sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda, Yönetim Kurulumuzun kararý ile Odamýzýn baþlattýðý anaokulu yaptýrma projesine destek için gerçekleþtirilecek toplantýya katýlým ve kampanyaya destek çalýþmalarý konusunda Komite Baþkaný Hüseyin MALTAÞ ve Komite Üyesi Sevim GÜRAL OLGUN un yetkilendirilmesi kararý alýndý. Yönetim Kurulumuzdan Komite Baþkanlýðý na gelen kamu kurumlarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili yazý toplantýda müzakere edildi. Konu ile ilgili Meslek Komite Baþkanlýðý nýn rapor hazýrlayarak Yönetim Kurulumuza iletmesi kararý alýndý. HÝZMET SEKTÖRÜ, AZAMÝ FÝYAT TARÝFELERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Onikinci meslek komitesinde yer alan finans, sigorta, emlak, kuyumculuk alanýnda faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Odamýz tarafýndan yaptýrýlacak anaokulu projesi ile ilgili olarak yapýlan toplantý hakkýnda Komite Baþkaný Melih ASLAN tarafýndan haziruna bilgi verildi. Anaokulu projesi ile ilgili olarak meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesi kararý alýndý. Projeye destek saðlanmasý amacýyla, bankalarýn genel müdürlüklerine yazý yazýlmasý konusunun Yönetim Kurulumuza önerilmesi kararlaþtýrýldý. Toplantýda ayrýca, sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Odamýz onuncu meslek komitesinde yer alan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi toplantýsýnda, Köfteci ve Kebapçý üyelerimizin, teklifi doðrultusunda; maliyetlerinde meydana gelen artýþlarla ilgili azami fiyat tarifelerinin yenilenmesi talebi incelendi ve uygun bulunan fiyat tarifesinin Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi. Yapýlan komite toplantýsýnda ayrýca sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Ýlimizdeki sigara yasaðý uygulamasýnda yaþanan haksýzlýklar görüþüldü. Konu ile ilgili sýkýntýlarýn giderilmesi için haksýz uygulamalarýn Yönetim kurulumuza aktarýlmasýna oy birliði ile karar verildi. FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜMÜZ. 14

17 DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝLE METAL VE MAKÝNA ÜRETÝM SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz onüçüncü meslek komitesinde yer alan, dayanýklý tüketim mallarý ile metal ve makine üretim sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek Komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Odamýz tarafýndan yaptýrýlacak olan anaokulu projesi kapsamýnda, Yönetim Kurulumuz ve Meclisimizin alacaðý kararlara uyulmasý kararlaþtýrýldý. ÇÝNÝ, EL SANATLARI, YÖRESEL SANAT FAALÝYETLERÝ SEKTÖRÜNDEN SEMPOZYUM HAZIRLIÐI Odamýz ondördüncü meslek komitesinde yer alan, Çini, El Sanatlarý, Yöresel Sanat Faaliyetleri Sektöründe yer alan üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. TOPRAK VE AÐAÇ SANAYÝ SEKTÖRÜMÜZ. Odamýz onaltýncý meslek komitesinde yer alan, toprak ve aðaç sanayi sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek grubu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Meclis ve Meslek Komitesi Üyesi Selman HATÝPOÐLU, odamýz tarafýndan yaptýrýlacak olan anaokulu projesi hakkýnda ve yaklaþýk maliyetleri hakkýnda haziruna bilgi aktardý. Projeye saðlanacak desteklerin, eðitime destek kampanyasý kapsamýnda vergiden düþüleceðine dair bilgi verdi. Toplantýda ayrýca sektörle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Toplantýda sektör ile ilgili genel deðerlendirme yapýldý. Kütahya Belediyesi nde gerçekleþtirilen Uluslararasý Çini Sempozyumu toplantýsýnda görüþülen konular, komite toplantýsýnda deðerlendirildi. Kalite Danýþmaný Hasan EROL un katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, yapýlmasý planlanan Çini Arama Konferansý ile ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Mart ayýnda odamýzda düzenlenmesi planlanan Çini Arama Konferansýna, Kütahya Çini ve Seramik Üreticileri ve Sanatkârlarý Derneði (KÜÇÝSAD) ve Esnaf Odalarý Birliði Çiniciler Odasý ndan katýlacak üyelerin isim listelerinin talep edilmesine karar verildi. 15

18 DUYURU SAÐLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜ NE KUTSO ANAOKULU YAPTIRMA PROJESÝNDE TÜM KOMÝTELERDEN DESTEK BAÞLADI Odamýz onbirinci meslek komitesinde yer alan saðlýk ve eðitim sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Meslek komitesi üyelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen komite toplantýsýnda, Yönetim Kurulu ve Komite Üyesi Enver ÖZER, odamýz tarafýndan dershane giderleri finanse edilen 50 öðrencinin baþarý durumlarýna iliþkin bilgi aktardý. Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa AKTAÞ, anaokulu projesine yardým toplama konusunda meslek grubu üyelerine ziyaretlerde bulunulmasý ve diðer meslek komite baþkan ve üyeleri ile gerçekleþtirilecek olan, meslek komiteleri müþterek toplantýsýnda da konunun aktarýlmasýný önerdi. MÜHENDÝSLÝK VE TEKNÝK HÝZMETLER SEKTÖRÜNDE GÖREV DEÐÝÞÝKLÝÐÝ Odamýz onbeþinci meslek komitesinde yer alan, Mühendislik ve Teknik Hizmetler Sektöründe yer alan üyeler, Þubat ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý sayýlý kanunun ilgili maddeleri gereðince Komite Baþkaný Hasan ERTAN ýn komite baþkanlýðýndan istifa dilekçesi müzakere edilerek, Komite Baþkanlýðýndan istifasý kabul edildi. Meslek komitesi asil üyelerinin, kendi aralarýnda 18 Þubat 2010 tarihinde toplanarak yaptýklarý seçim sonucunda görev daðýlýmý gerçekleþtirildi. Bu görev daðýlýmýna göre, Ahmet CAN Komite Baþkaný, Cemalettin ÇELÝK Komite Baþkan Yardýmcýsý, Hasan ERTAN, Ceyda ÇETÝN ERENLER, Metin TÝMUR, Abdurahman Ersin ÖZÇOBAN, Banu AKALINOÐLU komite üyesi oldu. Sektörle ilgili genel deðerlendirmelerin de yapýldýðý toplantýda ayrýca, Odamýz tarafýndan yaptýrýlacak anaokulu projesi ile ilgili olarak Ahmet CAN tarafýndan haziruna bilgi verildi. 16 Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Sayýn Zafer Çaðlayan dan odamýza intikal eden TÜRKÝYE NÝN YENÝ ÝHRACAT STRATEJÝSÝ konulu yazýnýn giriþini dergimizde paylaþýyoruz. Yazýnýn tamamý odamýz web sitesinden okunabilir. Küresel krizin en yoðun þekilde yaþandýðý, tüm dünya ekonomisinde daralmalarýn meydana geldiði, kapitalist ülkelerde finans kesimine devlet müdahalesi ve yardýmlarýnýn yapýldýðý bir dönemden, ülke ekonomilerinde restorasyonun yapýldýðý, regülasyonlarýn yoðun þekilde yaþanacaðý bir döneme giriyoruz. Yaþanan küresel kriz dünya ticaretinde büyük daralmaya neden oldu yýlýnda 16 trilyon dolar olan dünya ticareti tahminlere göre 2009 da 11.6 trilyon dolara geriledi. Yani cari fiyatlarla 4.4 trilyon dolar ve oran olarak da %27.8 düþme yaþandý yýlý dünyada mal ve hizmet ticaretinde, ülkelerin ihracatýnda yeni bir dönemin önünün açýldýðý yýl olacaktýr. Dünya ticaretinde büyük deðiþim ve dönüþüm yaþanacak, rekabet eskisinden daha sert ve keskin olacak, yeni döneme ayak uyduranlar, uyum saðlayanlar, hazýrlýklý olanlar bu yarýþta öne geçecektir. Yeni dönemde yarýþta önce çýkmak için, ileri teknoloji ve katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracatý gerekmektedir. Ýþte bu nedenle, Türkiye nin bütüncül bir üretim ve dýþ ticaret stratejisi ne ihtiyacý bulunmaktadýr. Bu ihtiyaca, yanýt vermek için Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný olarak, baðlý kuruluþlarýmýzla ihracata dönük üretim stratejisi ni kurgulayacak yeni ihracat stratejimizi oluþturmuþ bulunuyoruz. Türkiye nin yeni ihracat stratejisinin temeli 13 yýllýk bir projeksiyona dayanmakta olup, bu strateji ile Cumhuriyetimizin ilanýnýn 100.yýlýnda, yani 2023 yýlýnda 500 milyar dolar ihracatý hedefliyoruz. Ekteki metinde bu hedefe nasýl ve hangi araçlarla ulaþacaðýmýzý, dýþ ticarette uygulanacak politikalarýn neler olduðunu, bu hedefin gerçekleþtirilebilmesi için yaptýðýmýz analizleri ayrýntýlý þekilde göreceksiniz. Bu hedefe, siz deðerli iþadamlarýmýzla, ihracatçýlarýmýzla, sanayicilerimizle, tüccarlarýmýzla, ihracatçý birliklerimizle, oda ve borsalarýmýzla, sivil toplum kuruluþlarýmýzla el ele vererek ulaþacaðýmýza inanýyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Zafer ÇAÐLAYAN Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný

19 ODAMIZIN EÐÝTÝM VE SEMÝNER FAALÝYETLERÝ DEVAM EDÝYOR TÜKOBÝR, TSE VE ODAMIZ ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE STANDARD VE TÜKETÝCÝ KONULU SEMÝNER GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Standardlarý Enstitüsü (TSE) Tüketici ve Bilgi Edinme Müdürü Bünyamin Demirhan ile Türk Standardlarý Enstitüsü Pazarlama ve Tanýtým Dairesi Baþkanlýðý ndan ve TÜKO-BÝR (Tüketiciyi Koruma ve Dayanýþma Birliði Derneði) Genel Sekreteri Mehmet Altýparmak ýn sunumu ile, Odamýzda seminer gerçekleþtirildi. Üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Standard, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci konulu seminerde, TSE nin standard, standardizasyon ve belgelendirme faaliyetleri hakkýnda bilgiler verilerek, tüketici kanunu ve ilgili mevzuatlarý ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi için yapýlan ve planlanan faaliyetler konularýnda bilgiler katýlýmcýlar ile paylaþýlarak, yöneltilen sorular cevaplandýrýldý. SERAMÝK SEKTÖRÜ ÝÇÝN "TOZ TOPLAMA VE BASINÇLI HAVA UYGULAMALARI" TANITILDI Donaldson Filtre Sistemleri Limited Þirketi tarafýndan, Odamýz toplantý salonunda verilen seminerde, filtreleme konusunda hizmet bekleyen bir çok firmaya ulaþma imkaný saðlanarak, yaþadýklarý sorunlara çözüm bulabilmek için Toz Toplama ve Basýnçlý Hava Uygulamalarý konusunda bilgiler verilmiþtir. Seminere, þehrimizin sanayi kuruluþlarýndan Güral Porselen, Kütahya Porselen, Kütahya Ambalaj ve Yýldýz Entegre gibi firma yetkili ve çalýþanlarý katýlmýþtýr. Seminer esnasýnda ülkemizde de, tüm refah seviyesi yüksek ülkelerde olduðu gibi büyük önem kazanmaya baþlayan çevre ve insan saðlýðý paralelinde, düzenlenen yeni ve daha sýký kanunlara ayak uydurabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiði konularýna deðinilmiþtir. Donaldson'un Toz Toplama ve Basýnçlý Hava Grubunun ekipman ve teknolojisinin uzun yýllar boyunca ülkemizin Avrupa Birliðine ekonomik ve sosyal entegrasyonu süresince ortaya çýkabilecek bütün çevre koruma taleplerini karþýlayabilecek nitelikte olduðu anlatýlmýþtýr. Ýþletmelerde toz toplama ünitelerinin kullanýlmasý durumunda, çalýþanlarýn mutlak olarak korunabilecekleri tozsuz ortamlara kavuþacaklarý vurgulanmýþ, toz toplama konusundaki bakýmcý dostu en yeni ve en ekonomik yöntemler anlatýlmýþtýr. Çok sýk ekonomik krizlerle boðuþan ülkemizde iþletme maliyetlerinin ne denli önemli olduðu hatýrlatýlmýþ ve yatýrým yaparken fiyattan ziyade nelere dikkat etmeleri gerektiði anlatýlmýþtýr. Ayný zamanda çalýþýlan ortamýn temiz ve tozsuz olmasýnýn üretim kalitesini arttýracaðý konularýna deðinilerek katýlan üyelerimize bilgiler verilmiþtir. Katýlýmcý firmalar seminerden, Avrupa Birliðine ekonomik üyelik ve sosyal entegrasyonumuz süresince kendi üzerlerine düþen görevlerin ve ortaya çýkabilecek bütün çevre koruma taleplerini karþýlayabilecek nitelikte olma gereksinimlerinin bir kez daha farkýna vararak ayrýlmýþtýr. Donaldson firmasý yetkilileri tarafýndan, seramik sektöründe yaþanan toz ve basýnçlý hava sorunlarýnýn çözülmesinde üyelerine rehber olma sorumluluðunu üstlenerek, katýlýmcýlarý bir araya getirdiði için odamýza teþekkür sunulmuþtur. 17

20 BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÝKÝ EÐÝTÝM ODAMIZDA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Üyelerimizin ihtiyaçlarý ve talepleri doðrultusunda Odamýz organizasyonu ile düzenlenen eðitimlerden iki farklý konudaki eðitim, odamýz toplantý salonunda üyelerimizin genel katýlýmýna açýk ve ücretsiz olarak gerçekleþtirildi. KUTSO Biliþim Danýþmaný Ýbrahim Tunca tarafýndan sunulan eðitimlerden, birincisi Temel Ýnternet Uygulamalarý ve Ýþimi Ýnternete Nasýl Taþýrým konusunda, ikincisi ise; Ýnternette Arama Yöntemleri-Arama Motoru Analizleri konusunda yapýldý. Temel Ýnternet Uygulamalarý ve Ýþimi Ýnternete Nasýl Taþýrým konulu eðitimde, internet nedir, internet kronolojisi (kýsa tarihçe), en sýk kullanýlan internet uygulamalarý, internet hayatýmýzda nerede, web sitesi nedir, web sitesine sahip olmanýn maliyeti ile aþamalarý nelerdir, konularýnda katýlýmcýlara bilgiler verilerek, yöneltilen sorular cevaplandýrýldý. Ýnternette Arama Yöntemleri-Arama Motoru Analizleri konulu eðitimde ise; internette arama yöntemleri, anahtar kelime kullanýmý, internet dizinleri, web sitelerini arama motorlarýna ekleme, daha kolay bulunmak için kullanýlan teknikler, arama motoru ve ziyaretçi raporu analizi, hakkýnda bilgiler verilerek, yöneltilen sorular cevaplandýrýldý. Ayrýca eðitime katýlanlara odamýz tarafýndan hazýrlanan katýlým belgeleri takdim edilirken, çekilen kura ile katýlan üç üyemize bir yýl lisanslý antivirüs programý hediye edildi. 18 SAADET PARTÝSÝ ÝL YÖNETÝMÝ ODAMIZ YÖNETÝM KURULUNU ZÝYARET ETTÝ. Saadet Partisi Ýl Baþkaný Ali Ýhsan Oturak baþkanlýðýndaki parti il heyeti yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Siyasi Ýþler Baþkaný Süleyman Canan, Kütahya Ýl Yönetimi STK Baþkaný Muðdet Yýldýz, Halkla Ýliþkiler Baþkaný Þerif Ahmet Güner den oluþan Parti il heyetine; Nafi Güral Baþkanlýðýnda, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Salih Çetiner, Sezai Ar, Aysel Yükselener, Mehmet Atakan, Ahmet Baðýrgan, Hasan Öncel ev sahipliði yaptý. Nezaket ziyareti kapsamýnda yapýlan bu görüþmelerde; Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral, ilimizin geliþmiþlik düzeyine iliþkin istatistikî verilerden bahisle Kütahyalýlar olarak, ilimizin geliþmesinde siyasiler, bürokratlar, iþadamlarý ve tüm Kütahyalýlarýn sorumluluk sahibi olduklarýný belirtti. Bu sorumlu kiþilerden birinin de Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný olarak kendisinin olduðunu ifade etti. Ýl olarak, büyük hedefler koyduðumuz takdirde, nelerin baþarýlabileceðinin bir ispatý olarak da, Türkiye Genç Ýþadamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Genel Baþkanlýðýna bir Kütahyalýnýn seçilmesi örneðini verdi. Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði olarak, kendilerine belirledikleri hedef doðrultusunda yaptýklarý özverili çalýþmalarýn neticesinde, ilimize böyle bir baþarýyý kazandýrdýklarýný, siyasiler gibi neredeyse tüm Türkiye yi dolaþtýklarýný ifade etti. Bu örnekte olduðu gibi, Kütahyalýlar olarak kendimize yüksek hedefler koyarak, bu hedef doðrultusunda çalýþmakla, hedeflenen sonuçlara ulaþýlabileceðine dikkat çekti. Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý Siyasi Ýþler Baþkaný Süleyman Canan da; ilimizin termal kaynaklarýnýn zenginliðinden bahisle, bu kaynaklarýmýzýn turizm yatýrýmcýlarýnýn dikkatini çekecek þekilde özellikle de Arap ülkelerinden yatýrýmcýlara tanýtýmýnýn saðlanmasý gerektiðini ifade etti. Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Öncel, odamýz yönetim kurulu üyeleri ve bazý iþadamlarýmýzla birlikte yapýlan Suriye ziyaretlerine iliþkin izlenimlerini anlattý. Ýlimizin termal imkânlarýnýn turizm açýsýndan, Arap ülkelerinin beklentilerine cevap olacak þekilde giriþimlerde bulunulmasý ile ilgili Süleyman Canan ýn önerisine karþýlýk, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral; turizmin kendi kurallarýnýn uygulanmasý gerektiðini, bölgelerin kendi kurallarýný uygularken, gelen taleplere cevap verebilecek bir mantýðýn bölge insanýnda oluþmasý gerektiðini ifade etti. Kütahya nýn geliþmiþlik sýrasýnda 1983 yýlýnda 18.sýrada iken, þu anda daha aþaðýlarda 57.sýrada olduðunu ve bu sýralamanýn sürekli olarak aþaðýya gittiðini ifade ederek, bu konudaki sorumluluðun, bizler de dahil diyerek, tüm Kütahyalýlara ait olduðunu belirtti.

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı