KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ KURULUYOR GEREKSÝZ ARAMALARA PARA CEZASI GELÝYOR FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3472 Akdeniz Meyve Sineði mücadelesi baþladý Dalaman ilçesinde Akdeniz meyve sineðine karþý tuzaklama ve ilaçlama çalýþmalarý baþladý. Dalaman ilçesinde Akdeniz meyve sineðine karþý tuzaklama ve ilaçlama çalýþmalarý baþladý. Turunçgil ve nar bahçelerinde her yýl mücadelesi yapýlmasý gereken Akdeniz meyve sineðine karþý tuzaklama ve ilaçlama çalýþmalarýna baþladýklarýný belirten Dalaman Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz; "Akdeniz meyve sineði turunçgil meyvelerini kurtlandýrmak suretiyle dökümlere ve meyve kalitesinin düþmesine neden olan en önemli turunçgil ve nar zararlýsýdýr. Akdeniz meyve sineði dýþ karantina zararlýsý olduðundan meyve ihracatýnda da sorunlara neden olmaktadýr. ÝLAÇLAMA BAÞLAMALIDIR Bu yýl da Ýlçemizi temsil edecek þekilde turunçgil ve nar bahçelerine Aðustos ayý Ýçerisinde asýlan tuzaklar aralýklarla kontrol edilerek ergin sineðin çýkýþý ve popülasyonunun yoðunluðu izlenmektedir. Ancak mücadelenin baþlamasý için tuzaklarda sineðin görülmesinin yaný sýra meyvelerin vuruk olgunluðu dönemine gelmesi gerekmektedir ki; bu da meyve kabuðunda hafif renk dönüþümünün baþladýðý ve meyvenin tatlanýp sulanmaya baþladýðý dönemdir. Ýlçemizdeki meyveler vurma olgunluðu dediðimiz döneme geldiðinden, üreticilerimizin ilaçlamalara baþlamalarý gerekmektedir" diye konuþtu. ARICILAR BÝLGÝLENDÝRÝLMELÝDÝR Kimyasal mücadeleye baþladýktan sonra da, 7-10 günlük aralýklarla ve ruhsatlý olan ilaçlarla yapýlacak ilaçlamalara, hava sýcaklýðýnýn 16 dereceye düþünceye veya hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam edilmesi gerektiðinin altýný çizen Akdeniz; "Biyoteknik mücadele yöntemi olan kitlesel tuzaklar kullanýlarak da Akdeniz meyve sineðiyle mücadele yapýlmaktadýr. Kitlesel tuzaklama yapacak olan üreticilerimiz bahçelere astýklarý kitlesel tuzaklarý meyve hasadýna kadar bahçede asýlý tutacaklardýr. Böylece ilaçlama yapmadan kitlesel tuzaklara gelen Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak mücadele sezonu tamamlanmýþ olacaktýr. Ayrýca biyoteknik mücadele yöntemini seçen üreticiler bakanlýðýmýzýn biyoteknik mücadele destek ödemesinden de yararlanabileceklerdir. Ayrýca arý ölümlerini önlemek için de ilaçlamadan önce çevredeki arýcýlar bilgilendirilmelidir" dedi. -Tuncay karaçelik "19 EYLÜL MÜHENDÝS, MÝMAR, ÞEHÝR PLANCILARI DAYANIÞMA GÜNÜ 10 EKÝM DE ANKARA DAYIZ! Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Muðla Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever basýn açýklamasý yaptý. 8.SAYFADA ÞAP AÞILAMA 9 EKÝM E KADAR Dalaman da büyükbaþ hayvanlara yönelik aþý uygulamasý yapýlýyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, uygulanan 2015 Yýlý Sonbahar Þap Aþýlama Programý 09 Ekim 2015 tarihine kadar devam edecek. Dalaman da büyükbaþ hayvanlara yönelik aþý uygulamasý yapýlýyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, uygulanan 2015 Yýlý Sonbahar Þap Aþýlama Programý 09 Ekim 2015 tarihine kadar devam edecek. Aþýlama çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ergün Akdeniz; "Bakanlýðýmýz Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü'nün '2015 yýlý Hayvan Hastalýk ve Zararlýlarý ile Mücadele' programý gereði ilçemiz mahallelerinde büyükbaþ hayvanlara yönelik 2015 yýlý sonbahar aþý uygulamasý yapýlmaktadýr. Çift týrnaklý hayvanlarda et ve süt veriminde büyük ekonomik kayýplara neden olan ve direk tedavi edilemeyen Þap (TABAK) Hastalýðý mücadelesinde en etkili yol olan aþýlama çalýþmalarýna, bütün çiftçilerimizin gerekli hassasiyeti göstererek müdürlüðümüz çalýþanlarýna yardýmcý olmalarý ve Ortaca da Motosiklet kazasý hayvanlarýný aþýlatmalarý gerekmektedir. Büyükbaþ hayvanlarýmýzý Þap hastalýðýndan korumak için tüm büyükbaþ hayvanlarýn kampanya döneminde aþýlanmasý önemli olup, aþý yaptýrmayanlar hakkýnda 5996 sayýlý ORTACA NIN HEDEFÝ VE SOÐUK HAVA DEPOLARI 2.SAYFADA 2 AÐIR YARALI Ortaca da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi aðýr yaralandý. Edinilen Bilgiye göre; Okçular mahallesi Günlüklü mevkisinde, Cengiz Ural (52) yönetimindeki 48 RL 547 plakalý motosiklet, yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Nuriye Çetin e (69) çarptý. Kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Ural ve Nuriye Çetin ÜCRETLER BELÝRLENDÝ Okul servis araçlarýnýn ücretleri belirlendi Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi 09 Eylül 2015 tarihinde yaptýðý toplantýda S plakalý okul servis araçlarýnýn Eðitim Öðretim yýlý fiyat tarifelerini belirledi. Tavan fiyat olarak belirlenen rakamlar Muðla genelinde ayný olacak. Öðrencilerden tarifeden daha düþük ücret alýnmasý servis iþletenleri/ kooperatifleri yetkisinde deðerlendirilecek. DEVAMI 2.SAYFADA yaralandý. Yaralýlara ilk müdahale 112 Acil Saðlýk ekipleri tarafýndan yapýlarak Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldýrýldý. Cengiz Ural ve Nuriye Çetin, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruþturma devam ediyor. -Ömer Kundakçý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu 36.maddesinin birinci fýkrasý (a) bendine göre, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu hükümleri gereði idari para cezasý verilmektedir" dedi. -Soner Aydýn Muðla da 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ kuruluyor. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çalýþmalarý yürütülen 112 Acil Çaðrý Merkezleri kurulmasý çalýþmasýnda Muðla da da gün sayýlýyor. 112 Acil Çaðrý Merkezi kurulduktan sonra il ve ilçelerdeki tüm kurumlarýn Acil Çaðrý Merkezleri bu numaradan aranacak. 112 artýk tüm acil kamu hizmetlerinin koordinasyon merkezi olacak. Saðlýk, asayiþ, itfaiye, orman, sahil güvenlik gibi 24 saat acil hizmet veren tüm kuruluþlar sevk ve koordine edilmesi 112 Acil Çaðrý Merkezleri tarafýndan yapýlacak. Konuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Muðla valisi Amir Çiçek yeni sistemle ilgili bilgi veriken, çaðrý merkezlerinde bugüne kadar yaþanan ve hizmeti aksatan sorunlarla ilgili istatistiki bilgiler vererek uyarýlarda bulundu. Açýklamada þöyle denmekte: ASILSIZ ÝHBARLAR GERÇEK ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNE ULAÞILMASINI ENGELLÝYOR Ýlimizde faaliyete geçmek üzere olan 112 Acil Çaðrý Merkezi tarafýndan yapýlan istatistik çalýþmalarýnda Emniyet Müdürlüðü, Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, Orman Bölge Müdürlüðü, Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, Saðlýk Müdürlüðü, Jandarma Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ne 2013 yýlýnda yapýlan aramadan sadece tanesi vakaya dönen çaðrý niteliðindedir yýlýnda ise aramadan tanesinde vakaya dönülmüþtür yýlýnýn ilk yarýsýnda aramadan vakaya dönülmüþtür. Görüleceði üzere yapýlan aramalarýn yaklaþýk %90 civarý gereksiz arama niteliðindedir. Ýl mülki sýnýrlarýný kapsayacak þekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görev alanlarýna giren her türlü acil çaðrýnýn karþýlanmasý, sevk ve koordine edilmesi amacýyla kurulan 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü nün Muðla da faaliyete geçmesiyle ilgili kurumlarýn Komuta Kontrol Merkezleri'ne yapýlan çaðrýlardan sadece gerçek çaðrýlarýn ilgili kurumlara yönlendirilmesi saðlanacaktýr. Asýlsýz çaðrýlar gerçek ihtiyaç sahiplerinin bize ulaþmasýna engel oluyor. Gerçekleþtirilen asýlsýz çaðrýlar bize zaman kaybettiriyor ve bu zaman kaybý ihtiyaç sahibi birinin bize ulaþmasýný geciktirebilir hatta birinin hayatýný kaybetmesine sebep olabilir. Kurumlarýn komuta merkezlerini en çok çocuklar ile telefonlarýný denemek için arayan kiþiler meþgul ediyor. Bu konuyla ilgili olarak çocuklarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi gerekiyor. Bu aramalarla gerçekten ihtiyaç sahibi olanlarýn bize ulaþmalarýný engelledikleri gibi çaðrý merkezlerinde çalýþan personelin üzerinde de gereksiz iþ yükü oluþturduklarýný bilmelidirler. Ýlimizde 112 Acil Çaðrý Merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte yapýlan gereksiz çaðrýlara 112 Acil Çaðrý Merkezleri Kuruluþ, Görev ve Çalýþma yönetmeliðinin yaptýrýmlar baþlýklý 23. maddesi gereði 5326 sayýlý Kabahatler Kanununa göre 250 TL tekrarý halinde 500 TL idari para cezasý uygulanacak olup ilgililer hakkýnda gerek görülmesi halinde adli iþlemler yapýlacaktýr. Hizmete girecek olan 112 Acil Çaðrý Sisteminde sabit telefonlarda adres bilgileri GSM aramalarýnda konum ve arayan kiþi bilgilerine sistem rahatlýkla ulaþmaktadýr ve tespit etmektedir. -MEHMET BOZKIR

2 2 KENT YAZILARI ÝÞ KAZALARI ÖRNEKLENEREK EÐÝTÝM VERÝLDÝ MUSKÝ Genel Müdürlüðü, il genelinde ve bölge illerde yaþanan iþ kazalarýný örnek göstererek yaklaþýk bin personele Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi verdi. Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, kurumda çalýþan tüm büro ve saha personellerine yönelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) temel eðitimlerine devam ediyor. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Birimi tarafýndan verilen eðitimlerde, ÝSG Temel Eðitimi, Elektrik Ýþleri Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi ve ayrýca kapalý alanlarda tehlikeli gazlar, Solunum Maskeleri, Seyyar Havalandýrmalar ile sabit ve seyyar gaz ölçüm cihazlarýyla ilgili yaklaþýk bin personele uygulamalý eðitimler verildi. Ýþin yapýlmasý esnasýnda meydana gelebilecek iþ kazalarýna karþý çalýþanlarýnýn daha bilinçli olmalarý için ÝSG eðitimlerinin sürdürdüklerini belirten MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, personellerinin daha saðlýklý ve güvenilir ortamda çalýþmalarý için ellerinden gelen tüm imkanlarýný saðladýklarýný vurguladý. PERSONELE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝNÝN ÖNEMÝ VURGULANDI Çok tehlikeli çalýþan sýnýflarýnda bulunan kurumlarda sýk rastlanan iþ kazalarýnýn hidrojen sülfür ve metan gazý zehirlenmelerinin olduðunu belirten Ülgen, bölgede yaþanan iþ kazalarýný görmezden gelmenin mümkün olmayacaðýný söyledi. Çok tehlikeli çalýþan sýnýflarýnda en çok rastlanan iþ kazalarýný örnek göstererek personellerin daha dikkatli olmalarý gerektiðini vurgulayan Ülgen, Tüm atýksu terfi merkezlerimize ve çamur susuzlaþtýrma ünitelerimize sabit gaz dedektörleri yerleþtirdik. Ayrýca seyyar gaz ölçüm cihazlarý ile de atýksu arýtma tesisleri, atýksu terfi merkezleri ve kanalizasyon muayene bacalarýnda çalýþma baþlamadan önce tehlikeli gazlarýn ölçümleri yapýlýp gerekli güvenlik tedbirleri alýnmaktadýr. Olasý acil durumlar için de bu bölgede çalýþan tüm personele, solunum maskeleri eðitimi ve acil durum eðitimleri verilerek personellerimizi bilinçlendirdik. Özellikle personelimize daha önce yaþanan iþ kazalarýný örnek göstererek, önce iþ güvenliðinin önemini vurguladýk dedi. KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIMLAR DAÐITILDI Sahada çalýþan personellere yönelik kiþisel koruyucu donanýmlarýn temin edilip, daðýtýmýnýn saðlandýðýný belirten Ülgen, Ýþ ayakkabýsý, iþ çizmesi, boy çizmesi, reflektörlü yelek, yaðmurluk, toz maskeleri, tam yüz solunum maskeleri ve filtreleri, hava tüplü solunum maskeleri ve paraþüt tipi emniyet kemerlerini personellerimize daðýttýk. Ayrýca elektrik personellerimiz için yüksek gerilim ve alçak gerilim eldivenleri, elektrikçi ayakkabýsý, elektrikçi bareti ve yüksek gerilim çizmeleri temin edilip daðýtýlmýþtýr dedi. ÝSG TEDBÝRLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KURUM ÝÇ YÖNERGESÝ HAZIRLANDI ÝSG eðitimlerinin her sene yenilerek devam edeceðini söyleyen Ülgen, bu eðitimlerin daha çok kiþiye ve iþe özel olarak devam edeceðini vurguladý. Kurumlarýnda ÝSG tedbirleri ile ilgili kurum iç yönergesinin hazýrlandýðýný belirten Ülgen, ÝSG kurum iç yönergesini kitapçýk haline getirerek tüm personelimize daðýtacaðýz. Her ay sonunda ÝSG tedbirleri ile ilgili ÝSG kurul toplantýsý yapýlarak, bütün çalýþan temsilcilerinin de katýldýðý, ÝSG ile ilgili alýnmasý gereken tedbirler hakkýnda karar alýnmakta ve uygulamaya geçirilmektedir. Tüm çalýþanlarýmýz hastanelerde saðlýk taramalarýndan geçirilmektedir. Ayrýca tüm birimlerin acil durum planlarý, sabotaj planlarý ve sivil savunma planlarý hazýrlanmaktadýr. Buna iliþkin olarak da acil durumlar ile ilgili tatbikatlar düzenlenecektir diyerek sözlerini tamamladý. -TUNCAY KARAÇELÝK Nejat Altýnsoy ORTACA NIN HEDEFÝ VE SOÐUK HAVA DEPOLARI Sakar altýnýn verimli topraklarý nihayet üretim deðerlerini üç otuz paraya satmaktan, üreticilerini deðil tedarikçileri, toptancýlarý zengin etmekten kurtuluyor. Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifi (ORMESKOOP) ve Ortaca Ziraat Odasý, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Destekleme Fonu ndan yüzde 50 hibeyle toplamda 8 adet soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesislerinin temelini attý. Bölgenin üretim kapasitesinden kendi deðerlerini oluþturmak isteyen Ortacalýlar ý kutlamak gerek. Bölge üreticisini bir çatý altýnda toplayan kooperatifleþmenin ardýndan, kooperatif üyelerinin her bir üretimini dalýnda kurda kuþa, üç otuz paraya çuvalda tedarikçilerin elinden kurtardýklarý, bölgenin rekabet gücünü arttýrdýklarý için; Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifi Baþkaný Süleyman Tosun u ve Ziraat Odasý Baþkaný Saim Çöllü yü, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik i ve Ortaca Kaymakamý Fatih Ürkmezer i kutlayalým o zaman Ýþbirliði için, çabalarý ve kendilerini yaþadýklarý topraklara sorumlu hissettikleri için Belirtelim ki Ortacalýlar; Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Destekleme Fonu desteðiyle yapýlacak olan soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesislerinin temelini atmakla ayný zamanda yerel ve bölgesel bir kalkýnma modelinin de temellerini atmýþ oldular. Bu memlekette topraða dayalý yaþam süren insanlarýn üretim deðerlerinden ekonomik bir model oluþturmak (!) soðuk hava deposuna soðuk bakýlan bir süreçten, soðuk hava depolarýnýn temelini atan bir sürece gelmek sanýldýðý kadar kolay deðildir. Bunu yapmak, yapabilmek, onca engeli aþýp sonuca ulaþmak her babayiðidin harcý deðildir. Bu nedenle bu inançlý ve yürekli insanlarý kutlamak gerek Temel atma töreninde ORMESKOOP Baþkaný Süleyman Tosun, 3 bin 100 metrekarelik bir alanda kurulacak ve kýsa sürede tamamlanacak olan tesiste 300 ton civarýnda ürün depolanacaðýný, paketleme kýsmýnda da 5 bin ton civarýnda ürün iþlemeyi planladýklarýný müjdeledi. Yine temel atma töreninde Ortaca Ziraat Odasý baþkaný Salim Çöllü bölgedeki üreticilerin yýllardýr kooperatifleþmek ve kooperatife ait soðuk hava deposu hayali olduðunu dile getirdiði konuþmasýnda ise þunlarý söyledi. Önce kooperatifimizi kurduk ardýndan da soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesislerinin temelini atýyoruz. Hýzlý bir þekilde burayý tamamlayýp üreticilerimizin ürünlerini burada iþlemeyi, iç ve dýþ piyasada deðerlendirmeyi planlýyoruz. Bölgemize hayýrlý olsun Ýþte bu kadar Üreticinin ürününü dalýndan, tarlasýndan alýp, soðuk hava deposunda koruyup, paketleme tesisinde iþleyip iç ve dýþ piyasalara malý arzetmek 300 ton ürün, 5 bin ton ürün iþlemesini; Allah Olmayana Versin (!) Ortacalýlar bu iþi becerdi Böylesi yüksek bir hedefin gerçeklemesinde eminiz ki Ortaca Belediyesi nin de payý büyük. Bunu Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Ali Avcý nýn temel atma töreninde yaptýðý açýklamadan anlýyoruz. Avcý, kooperatif aracýlýðý ile bölgenin ihtiyacý olan tesise belediye olarak gerekli desteðin verileceðini ifade etti. Yatýrým alan, yatýrýmýn ucundan tutan ve istihdam yaratmayý kendine dert edinen çok fazla belediye ve belediye baþkaný kalmadý. Ne yapalým imkânýmýz yok diyerek büyükþehir statüsü mazeretinin arkasýna sýðýnan ve bunu gerekçe gösteren belediye baþkanlarýnýn aksine Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve ekibi toplumcu belediyecilik konusunda önemli bir adým attý. Onlara yakýþan da buydu. Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Destekleme Fonu ile yapýlacak olan tesislerle aslýnda ne olacaðýný Ortaca Kaymakamý Fatih Ürkmezer açýkladý. Ürkmezer, temel atma töreninde yaptýðý konuþma da iþi özetledi. Ortaca nýn, limon, portakal, nar ve domates gibi ürünlerde bölge liderliðine her zaman oynayan bir yerleþke olduðunu ve her geçen gün daha büyük adýmlar attýðýný ifade eden Kaymakam Ürkmezer, bölge üreticilerinin daha da fazla ekonomiye sahip olmasýný saðlayacak, üreticiye lojistik destek verecek olan soðuk hava depolarýnýn önemine iþaret etti. Kaymakam Ürkmezer; Ortaca her geçen gün sadece turizmde deðil tarýmda da geliþiyor, ön plana çýkmaya devam ediyor. Ortaca bu sene Tarým Bakanlýðýmýzýn desteðiyle Kýrsal Kalkýnma Destekleme Programý ndan hibe yoluyla 8 tane soðuk hava deposu kazandý. Bunlardan bir tanesi de Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifimizin projesiydi. Ýnþallah ilerleyen zamanda buralarýn özellikle gýda üzerine bir ihtisas organizeye dönüþtürülmesinde kaymakamlýk olarak elimizden ne geliyorsa yapacaðýz. Üreticilerimize ve bölgemize hayýrlý olsun Yukarýda ifade ettik, bir kez daha yineleyelim Ortaca, soðuk hava depolarý ile ilk etapta 300 ton ürünü, 5 bin ton ürün iþlemesini yapabiliyor duruma gelecek. 8 Soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesisleriyle Ortaca yola çýktý. Belli ki yolun sonunda bölgenin Milas tan sonra ikinci ihtisas organize sanayi bölgesi var. Neden olmasýn? Ortacalýlar yapar Soðuk hava deposu ve paketleme tesisiyle iþin altyapýsýný oluþturdular. Emeði geçen herkesi bir kez daha kutlayarak sonlayalým Büyükþehir Personeline Kanser Tarama Programlarý Eðitimi Eðitim toplantýsýnda personellere uzmanlar tarafýndan kanser türleri, belirtileri ve erken teþhisin önemi konusunda bilgiler verildi. Eðitim toplantýsýna MUSKÝ Genel Müdürlüðü ve Büyükþehir Belediyesinde görev yapan 76 personel katýldý. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý nýn Menteþe Þehbal Baydur Toplum Saðlýðý Merkezi ne baðlý KETEM (Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi) iþbirliðinde düzenlediði eðitim toplantýsýnda personellere Kanser Tarama Programlarý konusunda bilgi verildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleþtirilen eðitim toplantýsýnda personellere uzmanlar tarafýndan kanser türleri, belirtileri ve erken teþhisin önemi konusunda bilgiler verildi. Eðitim toplantýsýna MUSKÝ Genel Müdürlüðü ve Büyükþehir Belediyesinde görev yapan 76 personel katýldý. Kanser Tarama Programlarý kapsamýnda düzenlenen eðitim toplantýsýnda konuþan Dr. Zelal Üzeyiroðlu, kansere yakalanma riski hakkýnda istatistiki bilgiler paylaþarak erken teþhiste düzenli olarak kendini muayene etmenin metotlarý hakkýnda bilgiler verdi ve bu muayenenin hayat kurtarabileceðini söyledi. Eðitim toplantýsý sonunda kanser taramasý yaptýrmak isteyen personellere randevu verildi. -SONER AYDIN

3 3 YAZ SPOR OKULLARINA GÖRKEMLÝ KAPANIÞ Büyükþehir Belediyesi nin Baþarýlý Sporcusu Arkas Formasý Giyecek Ýzmir Arkas Spor Kulübüne transfer olan nin baþarýlý sporcularýndan Kayra Süvarioðlu, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Muðla Belediyesi alt yapýsýnda voleybola baþlayan, daha sonra Muðla Büyükþehir Belediyesi küçük takýmýnda görev alan ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan Milli Takým Geliþim Kampý na davet edilen Kayra Süvarioðlu ve ailesi Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Ýzmir Arkas Spor a transfer olan Kayra Süvarioðlu, baþarýlý bir kamp dönemi geçirdiðini söyledi ve ailesinin, Büyükþehir Belediyesi voleybol hocalarýnýn desteðiyle voleybolda uzun süredir takip ettiði Ýzmir Arkas Spor a transfer olduðunu söyledi. Osman Gürün, voleybola Muðla Belediyesi alt yapýsýnda baþlayýp kendisini geliþtiren ve voleybolda söz sahibi bir takýma transfer olan sporcusu Kayra Süvarioðlu nu kutladý ve baþarýlý sporcunun bundan sonra Muðla yý en iyi þekilde temsil edeceðine inandýðýný söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün; Genç bir nüfusa sahip Muðlamýzda gençlerimizi yaz ve kýþ spor okullarýnda farklý branþlarda sporla buluþturuyoruz. Burada bir araya gelen ve usta eðitmenler ile birlikte spor yapma imkaný bulan gençlerimiz arasýndan Kayra gibi Muðlamýzý ulusal ve uluslarasý müsabakalarda ya da büyük kulüplerde temsil edecek baþarýlý sporcularýmýz da çýkacaktýr. olarak baþarýlý sporcularýmýza her türlü desteði vermeye hazýrýz. Kayra nýn öðrenim hayatý ile birlikte, voleybolda da baþarýlý olacaðýna yürekten inanýyor, kendisine yeni kulübünde baþarýlar diliyorum. dedi. Osman Gürün ziyarette Kayra Süvarioðlu na plaket takdim etti. Ayrýca Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Kayra Süvarioðlu nun ailesine ve voleybol hocalarýna baþarýlý sporcudaki emekleri için teþekkür etti. Büyükþehir Belediyesi Yaz Spor Okullarý, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün ün katýlýmýyla düzenlenen kapanýþ töreniyle sona erdi. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi nin 15 Haziran-15 Eylül 2015 tarihleri arasýnda Muðla nýn Menteþe, Milas, Fethiye ve Köyceðiz ilçesinde 9 farklý spor branþýnda 454 sporcuyla baþlattýðý Yaz Spor Okullarý sertifika töreni ve kapanýþ töreniyle sona erdi. Törene Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ün yaný sýra Muðla Vali Yardýmcýsý Mehmet Fikret Çavuþ, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Muðla Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Serkan Öçalmaz, Muðla Muhtarlar Birliði Derneði Baþkaný Þükrü Arýk, Muðla Büyükþehir Belediyesi Daire Baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan, okullarýn kapanmasý ile 15 Haziran 2015 tarihinde baþladýklarý Yaz Spor Okullarý nda 9 farklý branþta 454 sporcuya haftanýn 3 günü temel eðitim verildiðini ve amaçlarýnýn Satranç branþýnda Türkiye þampiyonasýnda elde ettiði derece ile milli takýma seçilen Muðla Büyükþehir Belediyesi sporcusu Sýla Eylül Türkoðlu gibi baþarýlý sporcularý Muðla da yetiþtirmek olduðunu söyledi. Baþkan Gürün; Ülkemizin içinde bulunduðu durumda bir olmalý, birlikte olmalý, birbirimizin farklýlýklarýna saygý duyarak kucaklaþmalýyýz. Bunun için en iyi araçlardan biri spor Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla il genelinde gençleri sporla bir araya getirdiklerini, bu birliktelik ve buluþma ile gençlerin arasýnda hemþerilik duygularýnýn artacaðýný ve aralarýndan Muðla yý ulusal ve uluslararasý turnuvalarda temsil edecek baþarýlý sporcularýn çýkacaðýna inandýðýný söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; olarak sporla ilgili amacýmýz futbol dýþýndaki diðer branþlarda yaz ve kýþ dönemlerinde bir okul görevi yaparak çocuklarýmýzý eðitmek, sporla buluþturmak ve aralarýndan çýkacak baþarýlý gençlerimizi daha üst seviyelere çýkarmak için her türlü desteði vermek. Geçen yýl yaz spor okullarýndaki sporcu sayýmýz 254 iken bu yýl ki sporcu sayýmýz 454 sporcu. Bu sayýyý her geçen yýl arttýrarak Muðla ili genelinde bütün gençlerimize sporla ulaþacaðýz. 13 ilçemizdeki gençlerimizi sporla buluþturarak Kavaklýdere deki gencimizi Marmaris teki gençlerimizle sporla tanýþtýrmak, hemþerilik duygularýný arttýrmak istiyoruz. Genç nüfusu yüksek olan Muðla dan baþarýlý sporcularýn çýkarak Muðlamýzý ve ülkemizi ulusal ve uluslararasý turnuvalarda en iyi þekilde temsil edeceklerine inanýyorum. Hedefimiz1Muðla1 sloganýmýzla, Muðlamýzda ailelerimizle, okullarýmýzla, Ýl Spor Müdürlüðümüzle, 13 ilçe belediyemizle bir bütün olarak bu etkinliðimizi yaygýnlaþtýrmak istiyoruz. Türkiye nin içinde bulunduðu ve bütün vatandaþlarýmýzý üzen bu olaylardan kurtulmak için en önemli ilaç, bir olmamýz, birlikte olmamýz, birbirimizin farklýlýklarýna saygý duyarak kucaklaþmamýz ve el ele tutuþmamýz gerekiyor. Bunun için en iyi araçlardan biri spor. Ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk ün gösterdiði muhasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkarmak için bir olmalý, beraber olmalý ve geleceðe umutla bakmalýyýz. dedi. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Yaz Spor Okullarý, sporculara sertifikalarýn verilmesi ve gösteri karþýlaþmalarý ile sona erdi. -MEHMET BOZKIR Kemer Doðanspor, Seydikemer Belediyespor oldu DOÐANSPOR, BELEDÝYESPOR OLDU Yýllardýr, Kemer Doðanspor adýyla çeþitli kategorilerde boy gösteren kulüp, aldýðý yönetim kurulu kararý ile adýný Seydikemer Belediyespor olarak deðiþtirdi. Kararý deðerlendiren Kulüp Baþkaný Süleyman Abalý, Seydikemer Belediyesi zaten kulübümüzün en büyük destekçisi idi. Yönetim olarak biz de bu desteðin Seydikemerimiz in tanýtýmýna katký saðlasýn istedik þeklinde özetledi Geçtiðimiz yýl voleybolda katýldýðý 3 kategoride de þampiyon olan ve buna futbolda 2. Amatör Küme Þampiyonluðu ile süsleyen Kemer Doðanspor un bu baþarýsýnda hiç kuþku yok ki Yakup Otgöz Baþkanlýðýnda Seydikemer Belediyesinin maddi manevi desteði yer alýyor yýlýnda Fethiye de kurulan Kemer Doðanspor, 1997 yýlýnda o zamanki adýyla Kemer e taþýnarak Kemer Doðanspor adýyla mücadele ediyordu. Birkaç spor gönüllüsünün maddi manevi katkýlarý ile bugünlere gelen kulüp, geçtiðimiz hafta içerisinde yönetim kurulunun aldýðý bir kararla adýný Seydikemer Belediyespor olarak deðiþtirdi. GUZEL ÞEYLER ÝÇÝN MÜCADELE EDECEÐÝZ Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan yeni adýyla Seydikemer Belediyespor un baþaralý kulüp baþkaný Süleyman Abalý, sim deðiþikliði ile ilgili süreci þu ifadelerle deðerlendirdi yýlda kurulmuþ olan Doðan Spor Kulübü aþaðý yukarý 1997 yýlýndan bu yana Kemer de faaliyet göstermektedir. Kemer in de Seydikemer ismiyle ilçe hüviyetine kavuþmuþ olmasý sebebiyle Ýlçe olduðumuzdan dolayý Kulübümüzün ekonomik anlamda yükünü de Seydikemer Belediyemiz çekmektedir. Ekonomik anlamda maddi anlamda hem manevi olarak Belediyemiz ve Belediye Baþkanýmýz bize yardým etmektedir. Bu süreç içerinde Ýlçemizin tanýtýmýna katkýda bulunmasý amacýyla bu yýl olaðanüstü kongrede kulübümüzün ismini Seydikemer Belediyesi olarak deðiþtirdik hem Ýlçemizin tanýtýmýna katkýda bulunmak adýna güzel þeyler olacaðýna inanýyorum. Önümüzdeki yýllar artýk Seydikemer Belediye Spor olarak faaliyet göstereceðiz. Ýki branþýmýz vardýr; futbol ve voleybol. Futbol da 1. Amatör kümede mücadele eden kulübümüz voleybolda da 3. ligde profesyonel bir þube olarak faaliyet gösterecektir. Güzel þeyler yapmak için mücadele edeceðiz dedi. EXPO MÝLANO DA ZEYTÝN TANITIMINA ZEYBEKÇÝ DESTEÐÝ Ana temasý "Gezegeni Beslemek, Yaþam Ýçin Enerji" olan Expo Milano 2015'e katýlarak, Expo 2015 Milano da Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tanýtýmýný yapan Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZ- TK) ne Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci den destek geldi. EXPO Milano da 14 Eylül 2015 tarihinde gerçekleþtirilen Türkiye Milli Günü ne katýlan Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, ZZTK standýnda, Ýtalyan yetkililere ve Ýtalyan basýnýna Türk zeytin ve zeytinyaðýný kendi elleriyle tattýrdý. Ekonomi Bakaný Zeybekci nin ziyareti ve tanýtým çalýþmalarýyla ZZTK standý EXPO Milano nun en gözde stantlarýndan biri konumuna yükseldi. 15 Aðustos'ta EXPO 2015 Milano da Türkiye pavyonunda tanýtým etkinliklerine baþlayan ZZTK nýn, 31 Aðustos'a kadar 15 gün boyunca Türk zeytin ve zeytinyaðý tanýtým etkinliklerine imza attýðýný belirten Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi Baþkaný M. Kadri Gündeþ, 14 Eylül Türkiye Milli Günü etkinliðinde de; ZZTK olarak Türkiye pavyonunda yerlerini aldýklarýný, ZZTK nýn standýnýn Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, eski Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ve TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi nin ziyaretleriyle en çok ilgi gören stantlardan biri olduðunu kaydetti. Günde yaklaþýk 200 bin kiþinin ziyaret ettiði EXPO Milano fuarýndaki ZZTK standýnda, Ýtalyanlarýn yaný sýra Dünyanýn dört bir yanýndan ziyaretçilere Türk zeytin ve zeytinyaðý tadýmý yaptýrdýklarýný anlatan Gündeþ, Ýtalya dünya zeytin ve zeytinyaðý piyasasýnda Ýspanya ile birlikte zirvede yer alýyor. EXPO Milano da Ýtalyan, Ýspanyol zeytin ve zeytinyaðlarýnýn yanýnda Türk zeytinyaðýnýn tanýtýmýný gerçekleþtirdik. Zeytin aðacýnýn anayurdunun Anadolu olduðunu tüm dünyaya anlattýk. Bu süreçte Ýtalyan yetkililere ve Ýtalyan basýnýna kendi elleriyle Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tadýmýný yaptýran ve tanýtýmýmýza büyük katký saðlayan Ekonomi Bakanýmýz Nihat Zeybekci ye sektörümüz adýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. ZZTK standýný 10 bin civarýnda kiþi ziyaret etti dedi. ZZTK standýnda, Ýzmir Urla da bulunan Yeryüzünde bilinen en eski (M.Ö. 6. yüzyýl) zeytinyaðý üretim iþliði Klazomenai, bunu destekler nitelikteki Türkiye'de türünün ilk örneði olan ve Çanakkale'de 2001'den beri yerli yabancý onbinlerce ziyaretçiyi aðýrlayan Adatepe Zeytinyaðý Müzesini ve Kuþadasý'nda 2011 yýlýnda ziyarete açýlan, Avrupa'nýn en büyük zeytinyaðý müzelerinden Oleatrium Zeytinyaðý Müzesini tanýtýcý videolar gösterildi. Ayrýca, ZZTK standýna uðrayan ziyaretçilere promosyon anahtarlýklar ve Türk zeytin ve zeytinyaðýný tanýtýcý bilgiler içeren broþürler daðýtýldý. Türkiye zeytinyaðýnda dünya ikinciliðini hedefliyor Türkiye nin 2023 yýlýnda 1 milyon 200 bin ton sofralýk zeytin rekoltesiyle dünya liderliðini, 650 bin ton zeytinyaðý üretimiyle ise dünya ikinciliðini hedeflediðini hatýrlatan ZZTK Baþkaný Gündeþ, Türkiye de 2000 yýlý sonrasýnda 80 milyon yeni zeytin aðacý dikildi. Bu aðaçlarýn verimli bir þekilde ürün vermeye baþlamasý ile birlikte artacak olan zeytin ve zeytinyaðý üretimimizin katma deðere dönüþmesi ve dünya pazarlarýnda yer bulabilmesi için tanýtým çalýþmalarýmýzý kesintisiz sürdürüyoruz. EXPO Milano bu anlamda çok doðru bir kulvar. EXPO Milano nun ana temasý Dünyayý Beslemek ve Yaþam için Enerji olduðu için adeta zeytinyaðýný tarif ediyor. EXPO Milano da çok baþarýlý bir tanýtým etkinliði gerçekleþtirdik diyerek sözlerine son verdi. -SONER AYDIN

4 4 Büyükþehir e Saðlýk ve Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen Mavi Deniz Temiz Kýyýlar Projesi Saðlýklý Kentler Birliði 2015 Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama Ödülleri kapsamýnda Saðlýk Çevre Kategorisinde birincilik ödülüne layýk görüldü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen Mavi Deniz Temiz Kýyýlar Projesi Saðlýklý Kentler Birliði 2015 Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama Ödülleri kapsamýnda Saðlýk Çevre Kategorisinde birincilik ödülüne layýk görüldü. nin baþlatmýþ olduðu Mavi Deniz Temiz Kýyýlar projesi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi E. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ruþen KELEÞ, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliði Toprak Bölümü E. Öðretim Üyesi, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal ALTINBAÞ, Uludað Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK, Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalý Baþkaný, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz TÜRE, Uludað Üniversitesi Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feza KARAER, Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN, Saðlýklý Kentler Birliði Müdürü Murat AR ýn jüri üyeliðini yaptýðý komisyon tarafýndan Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama Ödülleri kapsamýnda ödül almaya hak kazandý. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili olarak, Denizlerimizi ve kýyýlarýmýzý temiz tutmak için sorumluluk alanýmýz dahilinde her türlü çalýþmayýn yapmaya devam edeceðiz þeklinde konuþtu. 43 proje içinden seçilen Mavi Deniz Temiz Kýyýlar projesinde Göcek ve Gökova koylarýndan, 6 adet atýk alým teknesi ile katý ve sývý atýklar toplanýyor. Ayrýca Göcek ve Gökova iskelelerinde karadan atýk alýmý da yapýlabiliyor Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 23 SAYI: EYLÜL 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. DALAMAN KIZILAY ÞUBESÝ GENEL KURULU YAPILDI Dalaman da bir süre önce kurulan Dalaman Kýzýlay Þubesinin 1.genel kurulu yapýldý. Dalaman da bir süre önce kurulan Dalaman Kýzýlay Þubesinin 1.genel kurulu yapýldý. Dalaman Kýzýlay Þubesi binasýnda yapýlan genel kurula Þube Baþkaný Fatma Çalkýn ve üyeleri katýldýlar. Genel Kurul saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasý ile baþladý. Dalaman Kýzýlay Þubesi kurucu Baþkaný Fatma Çalkýn üyelere hitaben yaptýðý konuþmada Ýnsaniyetcilik, ayrým gözetmemek, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk, hayýr kurumu niteliði, birlik ve evrensellik ilkelerine baðlý olarak her koþulda faaliyette bulunan Kýzýlay, hiçbir milliyet, ýrk, din, cinsiyet, sosyal þart ve siyasal inanç farký da gözetmemektedir. Ýnsan yaþamýný ve saðlýðýný korumaya ve ayný þekilde insan kiþiliðine, saygýyý saðlamayý da amaçlayan Kýzýlay, Uluslar arasýnda karþýlýklý anlayýþ, dostluk iþbirliði ve sürekli barýþý destekleyen tavrýyla, büyük onurumuz olmuþtur. Köklü geçmiþiyle, böylesi ulvi amaçlara sahip, bir teþkilatta bulunduðumuz için ne kadar övünsek azdýr. Bu övgüde en büyük pay. her koþulda Kýzýlay a büyük destek veren milletimizindir. Bu duygu ve düþüncelerle Türkiye Kýzýlay þubemizin kurulmasýnda emeði geçen 58 üyemizi kutluyor saygý ve sevgilerimle selamlýyorum dedi. Konuþmanýn ardýndan gündem gereði seçime geçildi. Oy kullanma iþleminin ardýndan yapýlan sayým sonucunda yönetim kuruluna Fatma Çalkýn, Ayþe Ersen, Ramazan Gezer, Mehmet Kaya ve Sinan Aþkýn seçildiler. Denetim kurulu üyeliklerine ise Sabri Balcý ve Güneþim Ergül seçildiler. Dalaman Kýzýlay Þubesinin 57 üyesinden, 54 ü 1. genel kurulda oy kullandý. -CÝHAT CURA Dalaman da, Hayat Boyu Öðrenme toplantýsý Hayat Boyu Öðrenme, Halk Eðitimi Planlama ve Ýþ Birliði Komisyonu toplantýsý, Dalaman Kaymakamlýk toplantý salonunda yapýldý. Hayat Boyu Öðrenme, Halk Eðitimi Planlama ve Ýþ Birliði Komisyonu toplantýsý, Dalaman Kaymakamlýk toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya, Ýlçe Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ýlçe Jandarma Komutaný J. Kur. Yzb. Erhan Turgut, Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çeribaþ, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ramazan Duman, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluþ temsilcileri katýldý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ramazan Duman, Eðitim-Öðretim yýlýný deðerlendirdi, Eðitim-Öðretim yýlýnda yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Kaymakam Yýlmaz Þimþek; hayatýn her evresinde saðlýklý bireyler olabilmek için herkesin sürekli kendini yenilemesi, geliþtirmesi ve öðrenmeye yönelmesi gerektiðini vurguladý. Kurs açýlmasý konusunda talepleri deðerlendireceklerini kaydeden Yýlmaz, öðrenmenin yaþý olmadýðýnýn altýný çizdi. Yýlmaz, Hangi yaþa gelirsek gelelim, Artýk bu yaþtan sonra ne öðreneceðim diye düþünmemeliyiz. Bütün vatandaþlarýmýz kendi yeteneklerini ortaya çýkarma konusunda veya ilgi duyduklarý konularda bizlere baþvururlarsa, biz bu talepleri deðerlendirir ve kurslarý açarýz. Bu kurslara devam ettikten sonra gerek kültür gerekse sanat kurslarýyla vakitlerini iyi deðerlendiren, bunlarýn da ötesinde iþ edindirmeye yönelik kurslarýmýzla kendilerine bir iþyeri açan, ailelerine, kendilerine gelir getirici meslekler edinen vatandaþlarýmýzý gördükçe de memnun oluruz dedi. Toplantý, katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerinin alýnmasýyla sona erdi. 3 bin lira maaþ alana bedava, asgari ücretliye paralý! Change.org da baþlatýlan bir imza kampanyasý tüm büyük ilgi gördü. Toplu taþýmanýn asgari ücretle çalýþanlara bedava olmasý için bir imza kampanyasý baþlatýldý. Ayný fikirdeysen sen de bir imza ver. çaðrýsý yapýlan kampanyanýn açýklamasýnda þöyle denilmekte: Ülkemizde asgari ücret 891 lira. Otobüsle iþe gidip gelen bir asgari ücretlinin günlük yol masrafý, en az 4.30 lira.bu kiþinin ayda 25 gün iþe gittiði düþünülürse, ayda en az lira sadece yol masrafýna gidiyor. Asgari ücret miktarýnýn tartýþýldýðý þu günlerde, en azýndan asgari ücretli vatandaþlara toplu taþýma bedava yapýlabilmeli. ÜCRETLER BELÝRLENDÝ Okul servis araçlarýnýn ücretleri belirlendi Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi 09 Eylül 2015 tarihinde yaptýðý toplantýda S plakalý okul servis araçlarýnýn Eðitim Öðretim yýlý fiyat tarifelerini belirledi. Tavan fiyat olarak belirlenen rakamlar Muðla genelinde ayný olacak. Öðrencilerden tarifeden daha düþük ücret alýnmasý servis iþletenleri/ kooperatifleri yetkisinde deðerlendirilecek. Muðla Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Baþkanlýklarýndan da görüþler alýnarak önceki dönemlerde ilçe-ilçe, okul-okul yürürlükte olan servis fiyatlarýnda eþit hizmete eþit ücret uygulanarak hem servis esnafý arasýnda haksýz rekabetin önüne geçilmesi, hem de öðrenci velilerinin maðduriyet yaþamamasý amacýyla il genelindeki Okul Servis Aracý Fiyat Tarifelerine UKOME toplantýsýnda oy birliði ile karar verildiði bildirildi. Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi tarafýndan alýnan karar ile ilgili açýklama þu þekilde; 0-1 km. taþýma mesafesi 110 lira, 1-3 km. taþýma mesafesi 125 lira, 3-5 km. taþýma mesafesi 140 lira, 5-7 km. taþýma mesafesi 145 lira, 7-9 km. taþýma mesafesi 160 lira, 9-11 km. taþýma mesafesi 170 lira, km. taþýma mesafesi 180 lira, km. taþýma mesafesi 195 lira, 15 km. üzeri her km. için 3 lira KDV Dahil tavan ücret olarak tespit edildi. Ücretler taþýma dönemi dikkate alýnarak belirlenmiþ olup taþýmanýn yapýlmadýðý dönemler için (Yarýyýl Tatili) öðrencilerden ek ücret talep edilmeyecektir. Öðle Öncesi ve Öðle Sonrasý (Yemekli) Eðitim Öðretim yapýlan okullarda 2 den fazla taþýmacýlýk için fiyatlar en fazla %40 oranýnda arttýrýlarak uygulanacaktýr. Belirlenen ücretler tavan ücretler olup, öðrencilerden tarifeden daha düþük ücret alýnmasý servis iþletenleri/kooperatifleri yetkisinde deðerlendirilecektir. Öðrencilerden UKOME Genel Kurulu tarafýndan belirlenen tarifelerden fazla ücret kesinlikle talep edilmeyecektir. Okul Servis araçlarýna ait ücret tarifeleri servis hizmetinin verildiði süre boyunca araç içerisinde yolcular tarafýndan görülebilecek bir yere asýlacaktýr. Ücret belirlenmesi esnasýnda okul ile öðrencinin ikamet adresi arasýndaki en kýsa (Google maps, wikimapia, yandex harita yol tarifleri üzerinden) mesafe dikkate ücretlendirme yapýlacaktýr. UKOME Genel Kurulunun bu kararýna aykýrý ücretlendirme yaparak taþýmacýlýk yapanlar hakkýndaki iþlemler Muðla Büyükþehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliði kapsamýnda yürütülecektir. Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa, Öðrenci velilerimiz, UKOME Genel Kurul Kararýna aykýrý fiyat talep edilmesi durumunda, Muðla Büyükþehir Belediyesi Çaðrý Merkezi numarasý olan aracýlýðýyla þikayetlerini tarafýmýza bildirebilirler açýklamasýnda bulundu. -MEHMET BOZKIR

5 5

6 6 SEYDÝKEMER DE DEV PROJE Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz ün seçim vaatleri arasýnda bulunan Eþen Çayý Islahý Projesi 2 ayrý noktadan baþladý. Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz ün seçim vaatleri arasýnda bulunan Eþen Çayý Islahý Projesi 2 ayrý noktadan baþladý. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu nun talimatý ile hayata geçen projede nehrin þiddetli yaðýþlarda tarým arazilerine verdiði zararýn önüne geçilmesi hedeflenirken, ilçe merkezine yapýlacak gölet ve þelale ile yine gölet çevresine yapýlacak rekreasyon alanlarýnýn da yeni ilçeye can vermesi bekleniyor BAKAN EROÐLU SEYDÝKEMER E GELMÝÞTÝ Büyükþehir yasasý ile ilçe olan Seydikemer de hýzlý bir deðiþim göze çarpýyor. Ýlçede bu güne kadar unutulan yollarýn yapýmý baþta olmak üzere en ücra yerleþime kadar belediye hizmetleri ulaþtýran Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz ün, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nezdinden baþlattýðý giriþimler de sonuç vermeye baþladý. Otgöz ün belediye baþkanlýðýna aday olduðu günlerde ilçeye gelerek Eþen Çayý Islahýnýn sözünü veren Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu nun talimatýyla 2014 ek yatýrým programýna programa alýnan proje kapsamýnda 2 ayrý noktada çalýþmalar baþladý TARIM ARAZÝLERÝ TAÞKINDAN KURUTULACAK Söðütlüdere Mahallesi nde bulunan Bozluca Deresi ve Karain Derelerinin birleþmesiyle oluþan ve Eþen Çayý nýn en büyük kolu olan Akçay da baþlayan ilk etap, toplam metre uzunluða sahip. Çalýþmalar kapsamýnda Eþen Çayýna en çok alüvyon getiren Bozluca ya 12 ve Karain deresine de 27 tane olmak üzere toplamda 39 tersif bendi yapýlacak. Tersif bentleri için toplamda 150 Bin m3 lük bir duvar çalýþmasý yapýlacaðýný belirten DSÝ yetkilileri, yine yaklaþýk 17 km yi bulan Bozluca, Karain ve Akçay etaplarýna da 150 Bin m3 lük bir tahkimat duvarý yapýlarak derelerin disipline edileceðini ve tarým arazilerinin su taþkýnlarýndan kurutulacaðýný kaydetti. ÝLÇE MERKEZÝ CAZÝBE MERKEZÝ OLACAK Baðlý kollarý dýþýnda 90km yi bulan uzunluðu ile Seydikemer in en kuzeyinden en güneyine hayat katan Eþen Çayý nýn etap etap baþlayan ýslah çalýþmasý, tarým arazilerine olduðu kadar ilçenin sosyal yaþamýna da fayda getireceðe benziyor. Halen çalýþmalarýn yürütüldüðü iki noktadan biri olan ilçe merkezindeki metre uzunluðundaki etapta da çalýþmalar büyük bir hýzla ilerliyor. 80 metre geniþliðinde ve 800 metre uzunluðunda suni bir göletin yer alacaðý ýslah çalýþmasýnda göleti oluþturacak bentte de þelale düþünülmüþ. ADETA KALE DUVARI Nehir seviyesinin 1 buçuk metre altýndan baþlayan 4 metre geniþliðindeki taþ duvar, yüksekliðe çýkýldýkça daralsa da, duvarýn yüksekliði olan 5,5 metreye vardýðýnda dahi kalýnlýðý 1 metrenin altýnda olmayacak. Baþta ilçe merekezinde yaþayanlar olmak üzere tüm Seydikemer in yakýndan takip ettiði projede, gölet ve þelalenin yapýmýndan sonra nehir kenarýnda kalacak olan arazi parçacýklarýna Seydikemer Belediyesi tarafýndan rekreasyon çalýþmalarý uygulanacak ve halkýn kullanýmýna açýlacak. -MEHMET BOZKIR GÜVENÇ E TUROB TAN ANLAMLI ÖDÜL Turistik Otelciler, Yatýrýmcýlar ve Ýþletmeciler Birliði (TUROB), Muðla ve Türkiye turizmine katkýlarý nedeniyle, YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç e Ýstanbul da düzenlenen törenle ödül verdi TUROB aylýk geleneksel öðle yemeði Ýstanbul Lazzoni Otel'de gerçekleþtirildi. Ýstanbullu otelcilerin yoðun ilgi gösterdiði yemeðin Onur Konuðu ise YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç oldu. Toplantýda konuþan TUROB Baþkaný Timur Bayýndýr, Bugün aramýzda, ülkemizin tanýtýmý için bir nefer gibi duran kýymetli bir konuðumuz var. YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü ve CEO su sevgili Hamdi Güvenç. Ülkemiz Ege kýyýlarýný dünya ile kavuþturan çok önemli giriþimlerin sahibi, Sayýn Güvenç'e deðerli katkýlarýndan ötürü sektörümüz adýna teþekkür ediyorum dedi. TUROB Baþkaný Timur Bayýndýr, YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç e Muðla ve Türkiye turizmine katkýlarý nedeniyle ödülünü takdim etti. Toplantýya katýlan TUROB üyelerinde hitaben bir konuþma yapan ve böylesine anlamlý bir ödülü almaktan gurur duyduðunu ifade eden YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, þunlarý söyledi: Bilinen tanýtým modellerin dýþýnda yeni modeller yaratmaya çalýþtýk. Bunlardan birincisi ana pazarýmýz Ýngiltere'de saha çalýþmasý adýný verdiðimiz bir çalýþma baþlattýk. Ýkinci olarak Almanya pazarýnda büyük bir rekabet var. Orada bölgemiz adýna faaliyet gösterecek bir organizasyon yapmaya çalýþýyoruz. Tamamen Ege Bölgesi'ni satmaya yönelik bir çalýþma diyebiliriz. Bu konularda bakanlýðýmýzýn çok büyük desteðini aldýk. Rusya'da her ne kadar sýkýntý yaþansa da 1-2 yýl içinde bu sorunlarý atlatacaktýr. Rusya'da da havalimanlarý ile iþbirliði yapýyoruz. Tanýtým konusunda güzel neticeler almaya baþladýk" Basýn Yoðun Ýlgi Gösterdi TUROB aylýk geleneksel öðle yemeðine Onur Konuðu olarak katýlan YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü ve CEO su Hamdi Güvenç e toplantýya katýlan basýn mensuplarý yoðun ilgi gösterdi. Yemeðe katýlan gazetecilere açýklamalarda bulunan Güvenç, Dalaman bölgesini tanýtýrken sadece deniz, kum güneþ odaklý olmadýklarýna iþaret ederek, "Bölgemiz sadece deniz kum güneþ deðil. Ayný zamanda tarihiyle doðasýyla, bisiklet yollarýyla devam eden bir ürün çeþitliliði var. Bütün bunlar bir araya gelince bölgenin tanýtýmý ortaya çýkýyor. Bunlarýn ardýndan bir diðer projemiz de ulusal ve uluslararasý ünlü gurmeleri çaðýrmak. Bölgenin lezzetlerini öne çýkarmayý düþünüyoruz. Ayrýca, bölgemizin tanýtýmý için twitter, instagram gibi sosyal medya araçlarýný daha etkin kullanmayý planlýyoruz." diye ifade etti. Güvenç, 2016 sezonu için havayolu þirketlerinin herhangi bir kapasite azaltma yoluna gitmeyeceklerini GLADYATÖRLER KENTÝ NE GÝDEN YOL YENÝLENDÝ Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, Ýl genelinde güvenli ve modern yollar için çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ekiplerinin sürdürdüðü Ýl genelindeki yol bakým, onarým ve asfalt kaplama çalýþmalarýyla Muðla ya gelen yerli ve yabancý turistler ile vatandaþlar daha güvenli ve modern yollarda seyahat ediyor. Ekipler, yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý olan ve Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kentine giden yolun yenileme çalýþmalarýný tamamladý. Kazý sahasýna ulaþýmý saðlayan stabilize durumdaki 500 metre uzunluðundaki yolun doðaya ve tarihi dokuya uygun olarak ekipler tarafýndan altyapýsý hazýrlandýktan sonra asfalt kaplamasý yapýldý. Fen Ýþleri Dairesi Baþkaný Hida Kýlýç, modern ve güvenli yollar için ekiplerin özveriyle çalýþtýklarýný söyledi. Kýlýç; Muðla Ýlimize gelen yerli ve yabancý turistler ile vatandaþlarýmýzýn daha rahat seyahat edebilmeleri için yol bakým, onarým ve asfalt kaplama ön gördüðünü belirterek, "Yaptýðýmýz temaslarda 2016 sezonu için uçak kapasitelerinde bir daralma olmayacaðýný gördük. Sýk sýk Ýngiltere ile temaslarýmýz oluyor. Uçak kapasitesinin azaltýlmamasý konusunda bir kararlýlýklarý var. Hatta biz biraz daha desteklerle ve teþviklerle artýrmaya çalýþýyoruz. Çünkü her þeye raðmen þayet karlýlýk görürseler uçak gönderiyorlar" diye konuþtu. Rus Turistler Dalaman'a yýlda yaklaþýk 200 bin civarýnda Rus turistin geldiðini ifade eden Güvenç: Önümüzdeki sezon bu sayýyý koruyacaðýmýzý düþünüyorum. Çünkü þehir þehir çalýþýyoruz. Önemli tur operatörleriyle çok sýký iþbirliðimiz var. Havalimanlarýyla iliþkilerimiz çok iyi. Ne kadar azalýrsa azalsýn, krizden önce 4 milyon Rus turist geliyorsa Türkiye'ye, yaklaþýk 4 milyon da Avrupa'ya gidiyor. O pazarlarýn payýný almamýz içten bile deðil. Yaptýðým temaslarda Türkiye'den sonra Yunanistan ön planda. Baktýðýmýzda Yunanistan'daki adalarla Ege'de kýyýlarý arasýnda hiçbir fark yok. Biraz ince detay analiz yapmak gerekiyor ABD ve Fransa Baþkonsoloslarýna Muðla yý anlattý YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü ve CEO su Hamdi Güvenç, TUROB un toplantýsýna katýlan ABD Baþkonsolosu Chuck Hunter ve Fransa Baþkonsolosu Munier Domenaj a Muðla bölgesinin tarihi ve doðal güzellikleri hakkýnda bilgi vererek, bölgeye davet etti. Güvenç, toplantýya katýlan otellerin CEO ve Genel Müdürleriyle görüþ alýþveriþinde bulundu. -TUNCAY KARAÇELÝK çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kültür turizmi açýsýndan oldukça önemli bir yere sahip olan Stratonikeia Antik Kentine giden yolda ekiplerimiz tarihi dokuya uygun olarak asfalt kaplama çalýþmalarýný tamamlayarak yolu vatandaþlarýmýzýn hizmetine sundu. dedi. -SONER AYDIN

7 7 Cumhuriyet Kupasý Voleybol Turnuvasý 29 EYLÜL DE BAÞLIYOR, kamu kurum ve kuruluþlarý arasý voleybol turnuvasý düzenliyor. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve 29 Eylül-29 Ekim 2015 tarihleri arasýnda düzenlenecek turnuvanýn teknik toplantýsý ve kura çekimi yapýldý. Düðerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonunda yapýlan toplantýya Ýl genelinden kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Çekilen kuralar sonucu 14 takým iki bölüm þeklinde gruplandýrýldý. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Bu tarz turnuvalar ile kamu kurumlarý arasýnda dayanýþma ve kaynaþmayý saðlamak ve sportif faaliyetlere teþvik etmektir. DERELERDE TEMÝZLÝK SEFERBERLÝÐÝ Büyükþehir Belediyesi, kýþ aylarýnda yaþanabilecek sel ve taþkýn olaylarýnýn önlenmesi ile birlikte sivrisinek üremesi ve görüntü kirliðine karþý dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna hýz verdi., kýþ aylarýnda yaþanabilecek sel ve taþkýn olaylarýnýn önlenmesi ile birlikte sivrisinek üremesi ve görüntü kirliðine karþý dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna hýz verdi. Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý ve MUSKÝ ekipleri dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Ekipler, Marmaris Ýlçesi Günnücek mevkiinde bulunan ve yoðun yaðýþlardan dolayý kapanarak kullanýlamaz duruma gelen Ýsmahan deresinde gerekli önlemleri alarak temizlik ve geniþletme çalýþmalarýný tamamladý. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Vatandaþlarýmýzýn saðlýðý ve temiz bir çevre için ekiplerimiz özveriyle çalýþýyor. Daire Baþkanlýðýmýz ve MUSKÝ Genel Müdürlüðüne baðlý ekipler, kýþ aylarýnda yaþanabilecek sel olaylarý, sivrisinek üremesi ve görüntü kirliliðine karþý dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.:

8 8 Baþkan Gürün Yýllar "19 EYLÜL MÜHENDÝS, MÝMAR, ÞEHÝR KÖYCEÐÝZ DE Sonra Týp Fakültesi PLANCILARI DAYANIÞMA GÜNÜ KAZA; 3 YARALI Sýralarýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Muðla Ýl Koordinasyon Köyceðiz de meydana gelen Kurulu Sekreteri Alifer Atasever basýn açýklamasý yaptý. trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Köyceðiz de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarýndaki oto galeriye girmesi sonucunda 3 kiþi yaralandý, 10 EKÝM DE Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla da yeni hizmete giren Týp Fakültesi Morfoloji binasýnda Týp öðrencilerini ziyaret ederek geleceðin doktor adaylarýna baþarýlar diledi. Osman Gürün, Muðla da yeni hizmete giren Týp Fakültesi Morfoloji binasýnda Týp öðrencilerini ziyaret ederek geleceðin doktor adaylarýna baþarýlar diledi. Osman Gürün, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Hastanesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoðan ile birlikte Týp Fakültesi Morfoloji binasýnda bu yýl Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Týp Fakültesi ni tercih eden 82 doktor adayýný ziyaret ederek Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Dr. Osman Gürün olarak öðrencilerle sohbet etti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Hastanesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoðan, Týp Fakültesi ne bu yýl 82 öðrencinin kayýt yaptýrdýðýný ve öðrenci sayýlarýnýn 300 e ulaþtýðýný söyledi ve Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e geleceðin doktor öðrencilerine ziyareti için teþekkür etti. Bir insana faydalý olmak, onun acýsýný dindirmek, ona yardýmcý olmak duygusu sizleri ayakta tutar Osman Gürün, Muðla da Týp Fakültesi açýlmasýyla Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi nin eðitim, öðretim anlamýnda daha da zenginleþtiðini, yeni kurulmasýna raðmen Týp Fakültesi nin deðerli dekaný ve baþarýlý öðretim üyeleri ile kýsa zamanda Ege nin Týp Merkezi haline geleceðini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Muðla da Týp Fakültesi nin kurulmasý bir doktor olarak beni mutlu ediyor. Bende Ege Üniversitesi Týp Fakültesi ni kazanarak Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü seçtim ve halk arasýndaki deyimi ile kýrýk çýkýkçý oldum. Üniversitede iki buçuk yýl baþ asistan olarak çalýþtýktan sonra 1979 yýlýnda iþimi ve eþimi alarak Muðla ya geldim. Muðla ya geldiðimde Muðla da Ortopedi doktoru yoktu. Ýki buçuk sene tek ortopedi doktoru olarak Muðla ilinde vatandaþlarýmýza hemþire arkadaþlarýmýzla mesai saati gözetmeden hizmet verdik yýlýndan 1999 yýlýna kadar yirmi yýl severek ve özveriyle yaptýðým meslek hayatýmda toplam 200 bin hasta muayenesi, 20 bin ameliyat yaptým. Hayatta hangi mesleði yaparsak yapalým mutlak suretle insaný severek hizmet etmemiz lazým. Özellikle birçok fedakarlýk gerektiren doktorlukta insan sevgisi mesleðin zorluklarýna dayanmak açýsýndan çok önemli. Bir insana faydalý olmak, onun acýsýný dindirmek, ona yardýmcý olmak duygusu sizleri ayakta tutar. Muðla Týp Fakültesi ni kazanan bütün doktor adayý meslektaþlarýmý kutluyorum. Sizlerle Týp Fakültesi sýralarýnda yýllar sonra buluþmak beni çok mutlu etti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Týp Fakültesi yeni kurulduðu için heyecanlý ve sizlere en üst seviyede eðitim vermek isteyen çok deðerli dekanýnýz ve öðretim üyeleriniz var. Doktor olarak Muðla dan ayrýldýðýnýzda burayý ikinci memleketiniz olarak göreceksiniz. Çünkü Muðla, coðrafi yapýsý, kültürel deðerleri ve insan yapýsýyla çok özel bir þehir. Ýnsanlarýn birbirlerine sevgiyle, hoþgörüyle baktýðý, hemþerilik duygularýnýn geliþtiði önemli bir kent. Sizleri buradan beyaz önlüklerinizle mezun edeceðiz, hepinizin yolu açýk olsun. dedi. -TUNCAY KARAÇELÝK ANKARA DAYIZ! "19 Eylül Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü" dolayýsýyla Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Muðla Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever basýn açýklamasý yaptý. Gündemin deðerlendirildiði ve AKP nin aðýr bir dille eleþtirildiði açýklamada ayrýca DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin çaðrýsýyla 10 Ekim de Ankara da yapýlacak olan Savaþa Ýnat Barýþ Hemen Þimdi! Emek, Barýþ, Demokrasi Mitingi ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz. denilmekte. Açýklamanýn tam metni þöyle: TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iþ býrakma eyleminin yýldönümünü 2011 yýlýndan bu yana "19 Eylül Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü" olarak kutluyor ve her 19 Eylül de ülke ve meslek alanlarýmýza iliþkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara çýkýyoruz. Ne yazýk ki, her 19 Eylül de yaptýðýmýz açýklamalarýmýz içeriði ülkemizdeki sorunlarla beraber aðýrlaþýyor. Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve Anayasa nýn askýya alýndýðý karanlýk bir girdabýn içerisine sürüklenmektedir. Ýktidar hýrsý ile gözlerini kan bürümüþ olanlar, aðýzlarýndan kan damlayarak toplumu savaþa ve ölüme davet etmektedir. Artýk yeter! Daha fazla gözyaþý dökmek, daha fazla tabut taþýmak istemiyoruz. Asker, polis, genç, kadýn, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor Ülkenin dört bir yanýndaki cenazelerde akan gözyaþlarýna artýk yüreðimiz dayanmýyor. Biz ölümleri senden, benden diye tasnif etmiyoruz. Emperyalizmin kirli savaþýnda ölen tüm canlar için acýmýz ortak. Her ölümün ardýndan, binlerce yýldýr birlikte yaþadýðýmýz bu topraklarda toplumsal barýþ ve geleceðimiz adýna kaygý duyuyoruz. Deðerli Basýn Mensuplarý Seçimler sonrasýnda, bunalýmýn yeni ve üst bir evresine girildiðini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda çözüm süreci nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonlarýn gündelik olaylar haline gelmesi; PKK nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Cizre baþta olmak üzere yanýp yýkýlmýþ ilçeler, kentler yaratýlmasý, günlerce süren sokaða çýkma yasaklarýyla oluþan savaþ ortamýnda çocuklarýn da içerisinde yer aldýðý onlarca sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlýk bir tablonun içine sürükleniyor. AKP, iktidarýný korumak için erken seçim, savaþ, provokasyon yöntemlerine baþvurmaktan çekinmiyor. Yüreðimize her gün bir kor düþerken, ülkemiz hýzla bir iç savaþýn eþiðine doðru giderken, saraylarýnda oturanlar, ölen canlarýn üzerinden milletvekili hesabý yapýyorlar. Bu ülke ve bu halk; AKP nin 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak kurban deðildir. Bu yüzden bir kez daha sesimizi barýþtan yana yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaþa inat barýþ demeliyiz. Sürecin normalleþtirilmesi için, ülkemiz sorunlarýnýn þiddetten uzak, barýþçý, eþitlikçi, demokratik koþullarda ve bir arada yaþam felsefesine uygun þekilde çözülmesi zorunludur. Tüm kesimlerin bu duyarlýlýkla hareket etmesi gerekmektedir. Ölümler acilen durdurulmalýdýr. PKK koþulsuz olarak silahlý eylemlerine son vermelidir. Dökülen her damla kan ve yaþanan her ölüm yeni ölümlerin kapýsýný açmaktadýr. Savaþ ve þiddet ortamýný besleyen, büyüten ve ateþe benzin döken her kim olursa olsun Birliðimiz tarafýndan þiddetle kýnanmaktadýr. AKP faþizmi, savaþ ve kaosa karþý toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev; barýþ dilinin hakim kýlýnmasý, ülkemizin içinde yer aldýðý kapitalist cenderenin kýrýlmasý ve laikliðin toplumsal hayatýn düzenlenmesinde belirleyici olmasýnýn saðlanmasýdýr. TMMOB, bir kez daha güçlü bir þekilde söylüyor; þimdi tam da karanlýða karþý aydýnlýðý; baskýcý, diktatoryal yönetim anlayýþýna karþý, özgürlük ve demokrasiyi; ýrkçý ve milliyetçi anlayýþýn beslediði linç kültürüne karþý, bir arada kardeþçe yaþamayý; savaþa karþý barýþý; sömürüye karþý emeði; adaletsizliðe karþý eþitliði savunma zamanýdýr. Þimdi tam da, eþit, özgür, demokratik bir Türkiye de bir arada yaþamý savunma, bunun için mücadele etme zamanýdýr. TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarýný yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimselteknik ve toplumsal gerekliliklerin arkasýnda durarak, emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir. 19 Eylül Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Gününde ülkemiz, halkýmýz ve geleceðimiz için taþýdýðýmýz sorumluluðun bir gereði olarak bir çaðrý daha yapýyoruz. DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin çaðrýsýyla 10 Ekim de Ankara da yapýlacak olan Savaþa Ýnat Barýþ Hemen Þimdi! Emek, Barýþ, Demokrasi Mitingi ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz. 10 Ekim de Ankara dayýz! Bu daha baþlangýç, mücadeleye devam Savaþa hayýr! Barýþ hemen þimdi galerideki bazý araçlarda maddi hasar oluþtu. Kaza, Muðla-Fethiye karayolu Köyceðiz Yangý mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ýbrahim Öncül, idaresindeki 05 LD 967 plakalý hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu galerideki araçlara çarptý. Kazada araçta bulunan Mustafa Hümerci ve galerideki Emrah Satýlmýþ yaralandý. Kazada araçta sýkýþan Öncül, AKS 110 ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Yaralýlar kaza yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Köyceðiz Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. -Ömer Kundakçý MUSKÝ Kendi Hasarýný Onarmaya Devam Ediyor MUSKÝ Genel Müdürlüðü, kanalizasyon, içme suyu ve su patlaðý çalýþmalarý sýrasýnda yollarda oluþturduðu hasarý asfalt ve parke çalýþmalarý yaparak kendisi onarýyor. MUSKÝ Genel Müdürlüðü, kanalizasyon, içme suyu ve su patlaðý çalýþmalarý sýrasýnda yollarda oluþturduðu hasarý asfalt ve parke çalýþmalarý yaparak kendisi onarýyor. Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, il genelinde kanalizasyon, içme suyu ve su patlaðý sýrasýnda yollarda oluþturduðu hasarý, asfalt ve parke çalýþmalarý yaparak kendisi onarmaya devam ediyor. Çalýþmalarýna Menteþe ilçesinde hýz kesmeden devam eden MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý na baðlý 3. Bölge Þube Müdürlüðü ekipleri, kanalizasyon, içme suyu hattý ve su patlaðý çalýþmalarý nedeniyle bozulan yollarýn tamirini kýsa sürede yapmaya devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda geçtiðimiz günlerde su patlaðý tamiratý yapýlan Orhaniye Mahallesi Kocamustafendi Caddesi nde bozulan yolun parke çalýþmasý yapýldý. Parke döþeme çalýþmalarýný sadece Menteþe ilçesinde deðil, tüm Muðla genelinde yaptýklarýný belirten MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Üst yapý ve alt yapý çalýþmalarý yapýlýrken yolun belirli kýsýmlarýný kazmak zorunda kalýyoruz. Çalýþmalarýmýzý tamamladýktan sonra da kazarak bozduðumuz yolu, asfalt ve parke çalýþmalarýný yaparak eski haline getiriyoruz. Amacýmýz kazalarý önlemek ve vatandaþlarýmýzý maðdur etmemek. Çalýþmalarýmýz esnasýnda vatandaþlarýmýza verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý özür diliyor, sabýr ve anlayýþlarý için de teþekkür ediyoruz dedi.

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý.

DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3468 Köyceðiz de trafik kazasý: 1 ölü, 4 yaralý Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92.

Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92. Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3470 AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı