KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ KURULUYOR GEREKSÝZ ARAMALARA PARA CEZASI GELÝYOR FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3472 Akdeniz Meyve Sineði mücadelesi baþladý Dalaman ilçesinde Akdeniz meyve sineðine karþý tuzaklama ve ilaçlama çalýþmalarý baþladý. Dalaman ilçesinde Akdeniz meyve sineðine karþý tuzaklama ve ilaçlama çalýþmalarý baþladý. Turunçgil ve nar bahçelerinde her yýl mücadelesi yapýlmasý gereken Akdeniz meyve sineðine karþý tuzaklama ve ilaçlama çalýþmalarýna baþladýklarýný belirten Dalaman Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz; "Akdeniz meyve sineði turunçgil meyvelerini kurtlandýrmak suretiyle dökümlere ve meyve kalitesinin düþmesine neden olan en önemli turunçgil ve nar zararlýsýdýr. Akdeniz meyve sineði dýþ karantina zararlýsý olduðundan meyve ihracatýnda da sorunlara neden olmaktadýr. ÝLAÇLAMA BAÞLAMALIDIR Bu yýl da Ýlçemizi temsil edecek þekilde turunçgil ve nar bahçelerine Aðustos ayý Ýçerisinde asýlan tuzaklar aralýklarla kontrol edilerek ergin sineðin çýkýþý ve popülasyonunun yoðunluðu izlenmektedir. Ancak mücadelenin baþlamasý için tuzaklarda sineðin görülmesinin yaný sýra meyvelerin vuruk olgunluðu dönemine gelmesi gerekmektedir ki; bu da meyve kabuðunda hafif renk dönüþümünün baþladýðý ve meyvenin tatlanýp sulanmaya baþladýðý dönemdir. Ýlçemizdeki meyveler vurma olgunluðu dediðimiz döneme geldiðinden, üreticilerimizin ilaçlamalara baþlamalarý gerekmektedir" diye konuþtu. ARICILAR BÝLGÝLENDÝRÝLMELÝDÝR Kimyasal mücadeleye baþladýktan sonra da, 7-10 günlük aralýklarla ve ruhsatlý olan ilaçlarla yapýlacak ilaçlamalara, hava sýcaklýðýnýn 16 dereceye düþünceye veya hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam edilmesi gerektiðinin altýný çizen Akdeniz; "Biyoteknik mücadele yöntemi olan kitlesel tuzaklar kullanýlarak da Akdeniz meyve sineðiyle mücadele yapýlmaktadýr. Kitlesel tuzaklama yapacak olan üreticilerimiz bahçelere astýklarý kitlesel tuzaklarý meyve hasadýna kadar bahçede asýlý tutacaklardýr. Böylece ilaçlama yapmadan kitlesel tuzaklara gelen Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak mücadele sezonu tamamlanmýþ olacaktýr. Ayrýca biyoteknik mücadele yöntemini seçen üreticiler bakanlýðýmýzýn biyoteknik mücadele destek ödemesinden de yararlanabileceklerdir. Ayrýca arý ölümlerini önlemek için de ilaçlamadan önce çevredeki arýcýlar bilgilendirilmelidir" dedi. -Tuncay karaçelik "19 EYLÜL MÜHENDÝS, MÝMAR, ÞEHÝR PLANCILARI DAYANIÞMA GÜNÜ 10 EKÝM DE ANKARA DAYIZ! Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Muðla Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever basýn açýklamasý yaptý. 8.SAYFADA ÞAP AÞILAMA 9 EKÝM E KADAR Dalaman da büyükbaþ hayvanlara yönelik aþý uygulamasý yapýlýyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, uygulanan 2015 Yýlý Sonbahar Þap Aþýlama Programý 09 Ekim 2015 tarihine kadar devam edecek. Dalaman da büyükbaþ hayvanlara yönelik aþý uygulamasý yapýlýyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, uygulanan 2015 Yýlý Sonbahar Þap Aþýlama Programý 09 Ekim 2015 tarihine kadar devam edecek. Aþýlama çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ergün Akdeniz; "Bakanlýðýmýz Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü'nün '2015 yýlý Hayvan Hastalýk ve Zararlýlarý ile Mücadele' programý gereði ilçemiz mahallelerinde büyükbaþ hayvanlara yönelik 2015 yýlý sonbahar aþý uygulamasý yapýlmaktadýr. Çift týrnaklý hayvanlarda et ve süt veriminde büyük ekonomik kayýplara neden olan ve direk tedavi edilemeyen Þap (TABAK) Hastalýðý mücadelesinde en etkili yol olan aþýlama çalýþmalarýna, bütün çiftçilerimizin gerekli hassasiyeti göstererek müdürlüðümüz çalýþanlarýna yardýmcý olmalarý ve Ortaca da Motosiklet kazasý hayvanlarýný aþýlatmalarý gerekmektedir. Büyükbaþ hayvanlarýmýzý Þap hastalýðýndan korumak için tüm büyükbaþ hayvanlarýn kampanya döneminde aþýlanmasý önemli olup, aþý yaptýrmayanlar hakkýnda 5996 sayýlý ORTACA NIN HEDEFÝ VE SOÐUK HAVA DEPOLARI 2.SAYFADA 2 AÐIR YARALI Ortaca da meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi aðýr yaralandý. Edinilen Bilgiye göre; Okçular mahallesi Günlüklü mevkisinde, Cengiz Ural (52) yönetimindeki 48 RL 547 plakalý motosiklet, yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Nuriye Çetin e (69) çarptý. Kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Ural ve Nuriye Çetin ÜCRETLER BELÝRLENDÝ Okul servis araçlarýnýn ücretleri belirlendi Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi 09 Eylül 2015 tarihinde yaptýðý toplantýda S plakalý okul servis araçlarýnýn Eðitim Öðretim yýlý fiyat tarifelerini belirledi. Tavan fiyat olarak belirlenen rakamlar Muðla genelinde ayný olacak. Öðrencilerden tarifeden daha düþük ücret alýnmasý servis iþletenleri/ kooperatifleri yetkisinde deðerlendirilecek. DEVAMI 2.SAYFADA yaralandý. Yaralýlara ilk müdahale 112 Acil Saðlýk ekipleri tarafýndan yapýlarak Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldýrýldý. Cengiz Ural ve Nuriye Çetin, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruþturma devam ediyor. -Ömer Kundakçý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu 36.maddesinin birinci fýkrasý (a) bendine göre, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu hükümleri gereði idari para cezasý verilmektedir" dedi. -Soner Aydýn Muðla da 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ kuruluyor. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çalýþmalarý yürütülen 112 Acil Çaðrý Merkezleri kurulmasý çalýþmasýnda Muðla da da gün sayýlýyor. 112 Acil Çaðrý Merkezi kurulduktan sonra il ve ilçelerdeki tüm kurumlarýn Acil Çaðrý Merkezleri bu numaradan aranacak. 112 artýk tüm acil kamu hizmetlerinin koordinasyon merkezi olacak. Saðlýk, asayiþ, itfaiye, orman, sahil güvenlik gibi 24 saat acil hizmet veren tüm kuruluþlar sevk ve koordine edilmesi 112 Acil Çaðrý Merkezleri tarafýndan yapýlacak. Konuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Muðla valisi Amir Çiçek yeni sistemle ilgili bilgi veriken, çaðrý merkezlerinde bugüne kadar yaþanan ve hizmeti aksatan sorunlarla ilgili istatistiki bilgiler vererek uyarýlarda bulundu. Açýklamada þöyle denmekte: ASILSIZ ÝHBARLAR GERÇEK ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNE ULAÞILMASINI ENGELLÝYOR Ýlimizde faaliyete geçmek üzere olan 112 Acil Çaðrý Merkezi tarafýndan yapýlan istatistik çalýþmalarýnda Emniyet Müdürlüðü, Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, Orman Bölge Müdürlüðü, Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, Saðlýk Müdürlüðü, Jandarma Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ne 2013 yýlýnda yapýlan aramadan sadece tanesi vakaya dönen çaðrý niteliðindedir yýlýnda ise aramadan tanesinde vakaya dönülmüþtür yýlýnýn ilk yarýsýnda aramadan vakaya dönülmüþtür. Görüleceði üzere yapýlan aramalarýn yaklaþýk %90 civarý gereksiz arama niteliðindedir. Ýl mülki sýnýrlarýný kapsayacak þekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görev alanlarýna giren her türlü acil çaðrýnýn karþýlanmasý, sevk ve koordine edilmesi amacýyla kurulan 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü nün Muðla da faaliyete geçmesiyle ilgili kurumlarýn Komuta Kontrol Merkezleri'ne yapýlan çaðrýlardan sadece gerçek çaðrýlarýn ilgili kurumlara yönlendirilmesi saðlanacaktýr. Asýlsýz çaðrýlar gerçek ihtiyaç sahiplerinin bize ulaþmasýna engel oluyor. Gerçekleþtirilen asýlsýz çaðrýlar bize zaman kaybettiriyor ve bu zaman kaybý ihtiyaç sahibi birinin bize ulaþmasýný geciktirebilir hatta birinin hayatýný kaybetmesine sebep olabilir. Kurumlarýn komuta merkezlerini en çok çocuklar ile telefonlarýný denemek için arayan kiþiler meþgul ediyor. Bu konuyla ilgili olarak çocuklarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi gerekiyor. Bu aramalarla gerçekten ihtiyaç sahibi olanlarýn bize ulaþmalarýný engelledikleri gibi çaðrý merkezlerinde çalýþan personelin üzerinde de gereksiz iþ yükü oluþturduklarýný bilmelidirler. Ýlimizde 112 Acil Çaðrý Merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte yapýlan gereksiz çaðrýlara 112 Acil Çaðrý Merkezleri Kuruluþ, Görev ve Çalýþma yönetmeliðinin yaptýrýmlar baþlýklý 23. maddesi gereði 5326 sayýlý Kabahatler Kanununa göre 250 TL tekrarý halinde 500 TL idari para cezasý uygulanacak olup ilgililer hakkýnda gerek görülmesi halinde adli iþlemler yapýlacaktýr. Hizmete girecek olan 112 Acil Çaðrý Sisteminde sabit telefonlarda adres bilgileri GSM aramalarýnda konum ve arayan kiþi bilgilerine sistem rahatlýkla ulaþmaktadýr ve tespit etmektedir. -MEHMET BOZKIR

2 2 KENT YAZILARI ÝÞ KAZALARI ÖRNEKLENEREK EÐÝTÝM VERÝLDÝ MUSKÝ Genel Müdürlüðü, il genelinde ve bölge illerde yaþanan iþ kazalarýný örnek göstererek yaklaþýk bin personele Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi verdi. Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, kurumda çalýþan tüm büro ve saha personellerine yönelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (ÝSG) temel eðitimlerine devam ediyor. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Birimi tarafýndan verilen eðitimlerde, ÝSG Temel Eðitimi, Elektrik Ýþleri Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi ve ayrýca kapalý alanlarda tehlikeli gazlar, Solunum Maskeleri, Seyyar Havalandýrmalar ile sabit ve seyyar gaz ölçüm cihazlarýyla ilgili yaklaþýk bin personele uygulamalý eðitimler verildi. Ýþin yapýlmasý esnasýnda meydana gelebilecek iþ kazalarýna karþý çalýþanlarýnýn daha bilinçli olmalarý için ÝSG eðitimlerinin sürdürdüklerini belirten MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, personellerinin daha saðlýklý ve güvenilir ortamda çalýþmalarý için ellerinden gelen tüm imkanlarýný saðladýklarýný vurguladý. PERSONELE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝNÝN ÖNEMÝ VURGULANDI Çok tehlikeli çalýþan sýnýflarýnda bulunan kurumlarda sýk rastlanan iþ kazalarýnýn hidrojen sülfür ve metan gazý zehirlenmelerinin olduðunu belirten Ülgen, bölgede yaþanan iþ kazalarýný görmezden gelmenin mümkün olmayacaðýný söyledi. Çok tehlikeli çalýþan sýnýflarýnda en çok rastlanan iþ kazalarýný örnek göstererek personellerin daha dikkatli olmalarý gerektiðini vurgulayan Ülgen, Tüm atýksu terfi merkezlerimize ve çamur susuzlaþtýrma ünitelerimize sabit gaz dedektörleri yerleþtirdik. Ayrýca seyyar gaz ölçüm cihazlarý ile de atýksu arýtma tesisleri, atýksu terfi merkezleri ve kanalizasyon muayene bacalarýnda çalýþma baþlamadan önce tehlikeli gazlarýn ölçümleri yapýlýp gerekli güvenlik tedbirleri alýnmaktadýr. Olasý acil durumlar için de bu bölgede çalýþan tüm personele, solunum maskeleri eðitimi ve acil durum eðitimleri verilerek personellerimizi bilinçlendirdik. Özellikle personelimize daha önce yaþanan iþ kazalarýný örnek göstererek, önce iþ güvenliðinin önemini vurguladýk dedi. KÝÞÝSEL KORUYUCU DONANIMLAR DAÐITILDI Sahada çalýþan personellere yönelik kiþisel koruyucu donanýmlarýn temin edilip, daðýtýmýnýn saðlandýðýný belirten Ülgen, Ýþ ayakkabýsý, iþ çizmesi, boy çizmesi, reflektörlü yelek, yaðmurluk, toz maskeleri, tam yüz solunum maskeleri ve filtreleri, hava tüplü solunum maskeleri ve paraþüt tipi emniyet kemerlerini personellerimize daðýttýk. Ayrýca elektrik personellerimiz için yüksek gerilim ve alçak gerilim eldivenleri, elektrikçi ayakkabýsý, elektrikçi bareti ve yüksek gerilim çizmeleri temin edilip daðýtýlmýþtýr dedi. ÝSG TEDBÝRLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KURUM ÝÇ YÖNERGESÝ HAZIRLANDI ÝSG eðitimlerinin her sene yenilerek devam edeceðini söyleyen Ülgen, bu eðitimlerin daha çok kiþiye ve iþe özel olarak devam edeceðini vurguladý. Kurumlarýnda ÝSG tedbirleri ile ilgili kurum iç yönergesinin hazýrlandýðýný belirten Ülgen, ÝSG kurum iç yönergesini kitapçýk haline getirerek tüm personelimize daðýtacaðýz. Her ay sonunda ÝSG tedbirleri ile ilgili ÝSG kurul toplantýsý yapýlarak, bütün çalýþan temsilcilerinin de katýldýðý, ÝSG ile ilgili alýnmasý gereken tedbirler hakkýnda karar alýnmakta ve uygulamaya geçirilmektedir. Tüm çalýþanlarýmýz hastanelerde saðlýk taramalarýndan geçirilmektedir. Ayrýca tüm birimlerin acil durum planlarý, sabotaj planlarý ve sivil savunma planlarý hazýrlanmaktadýr. Buna iliþkin olarak da acil durumlar ile ilgili tatbikatlar düzenlenecektir diyerek sözlerini tamamladý. -TUNCAY KARAÇELÝK Nejat Altýnsoy ORTACA NIN HEDEFÝ VE SOÐUK HAVA DEPOLARI Sakar altýnýn verimli topraklarý nihayet üretim deðerlerini üç otuz paraya satmaktan, üreticilerini deðil tedarikçileri, toptancýlarý zengin etmekten kurtuluyor. Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifi (ORMESKOOP) ve Ortaca Ziraat Odasý, Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Destekleme Fonu ndan yüzde 50 hibeyle toplamda 8 adet soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesislerinin temelini attý. Bölgenin üretim kapasitesinden kendi deðerlerini oluþturmak isteyen Ortacalýlar ý kutlamak gerek. Bölge üreticisini bir çatý altýnda toplayan kooperatifleþmenin ardýndan, kooperatif üyelerinin her bir üretimini dalýnda kurda kuþa, üç otuz paraya çuvalda tedarikçilerin elinden kurtardýklarý, bölgenin rekabet gücünü arttýrdýklarý için; Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifi Baþkaný Süleyman Tosun u ve Ziraat Odasý Baþkaný Saim Çöllü yü, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik i ve Ortaca Kaymakamý Fatih Ürkmezer i kutlayalým o zaman Ýþbirliði için, çabalarý ve kendilerini yaþadýklarý topraklara sorumlu hissettikleri için Belirtelim ki Ortacalýlar; Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Destekleme Fonu desteðiyle yapýlacak olan soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesislerinin temelini atmakla ayný zamanda yerel ve bölgesel bir kalkýnma modelinin de temellerini atmýþ oldular. Bu memlekette topraða dayalý yaþam süren insanlarýn üretim deðerlerinden ekonomik bir model oluþturmak (!) soðuk hava deposuna soðuk bakýlan bir süreçten, soðuk hava depolarýnýn temelini atan bir sürece gelmek sanýldýðý kadar kolay deðildir. Bunu yapmak, yapabilmek, onca engeli aþýp sonuca ulaþmak her babayiðidin harcý deðildir. Bu nedenle bu inançlý ve yürekli insanlarý kutlamak gerek Temel atma töreninde ORMESKOOP Baþkaný Süleyman Tosun, 3 bin 100 metrekarelik bir alanda kurulacak ve kýsa sürede tamamlanacak olan tesiste 300 ton civarýnda ürün depolanacaðýný, paketleme kýsmýnda da 5 bin ton civarýnda ürün iþlemeyi planladýklarýný müjdeledi. Yine temel atma töreninde Ortaca Ziraat Odasý baþkaný Salim Çöllü bölgedeki üreticilerin yýllardýr kooperatifleþmek ve kooperatife ait soðuk hava deposu hayali olduðunu dile getirdiði konuþmasýnda ise þunlarý söyledi. Önce kooperatifimizi kurduk ardýndan da soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesislerinin temelini atýyoruz. Hýzlý bir þekilde burayý tamamlayýp üreticilerimizin ürünlerini burada iþlemeyi, iç ve dýþ piyasada deðerlendirmeyi planlýyoruz. Bölgemize hayýrlý olsun Ýþte bu kadar Üreticinin ürününü dalýndan, tarlasýndan alýp, soðuk hava deposunda koruyup, paketleme tesisinde iþleyip iç ve dýþ piyasalara malý arzetmek 300 ton ürün, 5 bin ton ürün iþlemesini; Allah Olmayana Versin (!) Ortacalýlar bu iþi becerdi Böylesi yüksek bir hedefin gerçeklemesinde eminiz ki Ortaca Belediyesi nin de payý büyük. Bunu Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Ali Avcý nýn temel atma töreninde yaptýðý açýklamadan anlýyoruz. Avcý, kooperatif aracýlýðý ile bölgenin ihtiyacý olan tesise belediye olarak gerekli desteðin verileceðini ifade etti. Yatýrým alan, yatýrýmýn ucundan tutan ve istihdam yaratmayý kendine dert edinen çok fazla belediye ve belediye baþkaný kalmadý. Ne yapalým imkânýmýz yok diyerek büyükþehir statüsü mazeretinin arkasýna sýðýnan ve bunu gerekçe gösteren belediye baþkanlarýnýn aksine Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve ekibi toplumcu belediyecilik konusunda önemli bir adým attý. Onlara yakýþan da buydu. Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Kýrsal Kalkýnma Destekleme Fonu ile yapýlacak olan tesislerle aslýnda ne olacaðýný Ortaca Kaymakamý Fatih Ürkmezer açýkladý. Ürkmezer, temel atma töreninde yaptýðý konuþma da iþi özetledi. Ortaca nýn, limon, portakal, nar ve domates gibi ürünlerde bölge liderliðine her zaman oynayan bir yerleþke olduðunu ve her geçen gün daha büyük adýmlar attýðýný ifade eden Kaymakam Ürkmezer, bölge üreticilerinin daha da fazla ekonomiye sahip olmasýný saðlayacak, üreticiye lojistik destek verecek olan soðuk hava depolarýnýn önemine iþaret etti. Kaymakam Ürkmezer; Ortaca her geçen gün sadece turizmde deðil tarýmda da geliþiyor, ön plana çýkmaya devam ediyor. Ortaca bu sene Tarým Bakanlýðýmýzýn desteðiyle Kýrsal Kalkýnma Destekleme Programý ndan hibe yoluyla 8 tane soðuk hava deposu kazandý. Bunlardan bir tanesi de Ortaca Meyve ve Sebze Kooperatifimizin projesiydi. Ýnþallah ilerleyen zamanda buralarýn özellikle gýda üzerine bir ihtisas organizeye dönüþtürülmesinde kaymakamlýk olarak elimizden ne geliyorsa yapacaðýz. Üreticilerimize ve bölgemize hayýrlý olsun Yukarýda ifade ettik, bir kez daha yineleyelim Ortaca, soðuk hava depolarý ile ilk etapta 300 ton ürünü, 5 bin ton ürün iþlemesini yapabiliyor duruma gelecek. 8 Soðuk hava deposu, sebze ve meyve paketleme tesisleriyle Ortaca yola çýktý. Belli ki yolun sonunda bölgenin Milas tan sonra ikinci ihtisas organize sanayi bölgesi var. Neden olmasýn? Ortacalýlar yapar Soðuk hava deposu ve paketleme tesisiyle iþin altyapýsýný oluþturdular. Emeði geçen herkesi bir kez daha kutlayarak sonlayalým Büyükþehir Personeline Kanser Tarama Programlarý Eðitimi Eðitim toplantýsýnda personellere uzmanlar tarafýndan kanser türleri, belirtileri ve erken teþhisin önemi konusunda bilgiler verildi. Eðitim toplantýsýna MUSKÝ Genel Müdürlüðü ve Büyükþehir Belediyesinde görev yapan 76 personel katýldý. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý nýn Menteþe Þehbal Baydur Toplum Saðlýðý Merkezi ne baðlý KETEM (Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi) iþbirliðinde düzenlediði eðitim toplantýsýnda personellere Kanser Tarama Programlarý konusunda bilgi verildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleþtirilen eðitim toplantýsýnda personellere uzmanlar tarafýndan kanser türleri, belirtileri ve erken teþhisin önemi konusunda bilgiler verildi. Eðitim toplantýsýna MUSKÝ Genel Müdürlüðü ve Büyükþehir Belediyesinde görev yapan 76 personel katýldý. Kanser Tarama Programlarý kapsamýnda düzenlenen eðitim toplantýsýnda konuþan Dr. Zelal Üzeyiroðlu, kansere yakalanma riski hakkýnda istatistiki bilgiler paylaþarak erken teþhiste düzenli olarak kendini muayene etmenin metotlarý hakkýnda bilgiler verdi ve bu muayenenin hayat kurtarabileceðini söyledi. Eðitim toplantýsý sonunda kanser taramasý yaptýrmak isteyen personellere randevu verildi. -SONER AYDIN

3 3 YAZ SPOR OKULLARINA GÖRKEMLÝ KAPANIÞ Büyükþehir Belediyesi nin Baþarýlý Sporcusu Arkas Formasý Giyecek Ýzmir Arkas Spor Kulübüne transfer olan nin baþarýlý sporcularýndan Kayra Süvarioðlu, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Muðla Belediyesi alt yapýsýnda voleybola baþlayan, daha sonra Muðla Büyükþehir Belediyesi küçük takýmýnda görev alan ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan Milli Takým Geliþim Kampý na davet edilen Kayra Süvarioðlu ve ailesi Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ü ziyaret etti. Ýzmir Arkas Spor a transfer olan Kayra Süvarioðlu, baþarýlý bir kamp dönemi geçirdiðini söyledi ve ailesinin, Büyükþehir Belediyesi voleybol hocalarýnýn desteðiyle voleybolda uzun süredir takip ettiði Ýzmir Arkas Spor a transfer olduðunu söyledi. Osman Gürün, voleybola Muðla Belediyesi alt yapýsýnda baþlayýp kendisini geliþtiren ve voleybolda söz sahibi bir takýma transfer olan sporcusu Kayra Süvarioðlu nu kutladý ve baþarýlý sporcunun bundan sonra Muðla yý en iyi þekilde temsil edeceðine inandýðýný söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün; Genç bir nüfusa sahip Muðlamýzda gençlerimizi yaz ve kýþ spor okullarýnda farklý branþlarda sporla buluþturuyoruz. Burada bir araya gelen ve usta eðitmenler ile birlikte spor yapma imkaný bulan gençlerimiz arasýndan Kayra gibi Muðlamýzý ulusal ve uluslarasý müsabakalarda ya da büyük kulüplerde temsil edecek baþarýlý sporcularýmýz da çýkacaktýr. olarak baþarýlý sporcularýmýza her türlü desteði vermeye hazýrýz. Kayra nýn öðrenim hayatý ile birlikte, voleybolda da baþarýlý olacaðýna yürekten inanýyor, kendisine yeni kulübünde baþarýlar diliyorum. dedi. Osman Gürün ziyarette Kayra Süvarioðlu na plaket takdim etti. Ayrýca Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Kayra Süvarioðlu nun ailesine ve voleybol hocalarýna baþarýlý sporcudaki emekleri için teþekkür etti. Büyükþehir Belediyesi Yaz Spor Okullarý, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün ün katýlýmýyla düzenlenen kapanýþ töreniyle sona erdi. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi nin 15 Haziran-15 Eylül 2015 tarihleri arasýnda Muðla nýn Menteþe, Milas, Fethiye ve Köyceðiz ilçesinde 9 farklý spor branþýnda 454 sporcuyla baþlattýðý Yaz Spor Okullarý sertifika töreni ve kapanýþ töreniyle sona erdi. Törene Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ün yaný sýra Muðla Vali Yardýmcýsý Mehmet Fikret Çavuþ, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Muðla Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Serkan Öçalmaz, Muðla Muhtarlar Birliði Derneði Baþkaný Þükrü Arýk, Muðla Büyükþehir Belediyesi Daire Baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan, okullarýn kapanmasý ile 15 Haziran 2015 tarihinde baþladýklarý Yaz Spor Okullarý nda 9 farklý branþta 454 sporcuya haftanýn 3 günü temel eðitim verildiðini ve amaçlarýnýn Satranç branþýnda Türkiye þampiyonasýnda elde ettiði derece ile milli takýma seçilen Muðla Büyükþehir Belediyesi sporcusu Sýla Eylül Türkoðlu gibi baþarýlý sporcularý Muðla da yetiþtirmek olduðunu söyledi. Baþkan Gürün; Ülkemizin içinde bulunduðu durumda bir olmalý, birlikte olmalý, birbirimizin farklýlýklarýna saygý duyarak kucaklaþmalýyýz. Bunun için en iyi araçlardan biri spor Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla il genelinde gençleri sporla bir araya getirdiklerini, bu birliktelik ve buluþma ile gençlerin arasýnda hemþerilik duygularýnýn artacaðýný ve aralarýndan Muðla yý ulusal ve uluslararasý turnuvalarda temsil edecek baþarýlý sporcularýn çýkacaðýna inandýðýný söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; olarak sporla ilgili amacýmýz futbol dýþýndaki diðer branþlarda yaz ve kýþ dönemlerinde bir okul görevi yaparak çocuklarýmýzý eðitmek, sporla buluþturmak ve aralarýndan çýkacak baþarýlý gençlerimizi daha üst seviyelere çýkarmak için her türlü desteði vermek. Geçen yýl yaz spor okullarýndaki sporcu sayýmýz 254 iken bu yýl ki sporcu sayýmýz 454 sporcu. Bu sayýyý her geçen yýl arttýrarak Muðla ili genelinde bütün gençlerimize sporla ulaþacaðýz. 13 ilçemizdeki gençlerimizi sporla buluþturarak Kavaklýdere deki gencimizi Marmaris teki gençlerimizle sporla tanýþtýrmak, hemþerilik duygularýný arttýrmak istiyoruz. Genç nüfusu yüksek olan Muðla dan baþarýlý sporcularýn çýkarak Muðlamýzý ve ülkemizi ulusal ve uluslararasý turnuvalarda en iyi þekilde temsil edeceklerine inanýyorum. Hedefimiz1Muðla1 sloganýmýzla, Muðlamýzda ailelerimizle, okullarýmýzla, Ýl Spor Müdürlüðümüzle, 13 ilçe belediyemizle bir bütün olarak bu etkinliðimizi yaygýnlaþtýrmak istiyoruz. Türkiye nin içinde bulunduðu ve bütün vatandaþlarýmýzý üzen bu olaylardan kurtulmak için en önemli ilaç, bir olmamýz, birlikte olmamýz, birbirimizin farklýlýklarýna saygý duyarak kucaklaþmamýz ve el ele tutuþmamýz gerekiyor. Bunun için en iyi araçlardan biri spor. Ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk ün gösterdiði muhasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkarmak için bir olmalý, beraber olmalý ve geleceðe umutla bakmalýyýz. dedi. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Yaz Spor Okullarý, sporculara sertifikalarýn verilmesi ve gösteri karþýlaþmalarý ile sona erdi. -MEHMET BOZKIR Kemer Doðanspor, Seydikemer Belediyespor oldu DOÐANSPOR, BELEDÝYESPOR OLDU Yýllardýr, Kemer Doðanspor adýyla çeþitli kategorilerde boy gösteren kulüp, aldýðý yönetim kurulu kararý ile adýný Seydikemer Belediyespor olarak deðiþtirdi. Kararý deðerlendiren Kulüp Baþkaný Süleyman Abalý, Seydikemer Belediyesi zaten kulübümüzün en büyük destekçisi idi. Yönetim olarak biz de bu desteðin Seydikemerimiz in tanýtýmýna katký saðlasýn istedik þeklinde özetledi Geçtiðimiz yýl voleybolda katýldýðý 3 kategoride de þampiyon olan ve buna futbolda 2. Amatör Küme Þampiyonluðu ile süsleyen Kemer Doðanspor un bu baþarýsýnda hiç kuþku yok ki Yakup Otgöz Baþkanlýðýnda Seydikemer Belediyesinin maddi manevi desteði yer alýyor yýlýnda Fethiye de kurulan Kemer Doðanspor, 1997 yýlýnda o zamanki adýyla Kemer e taþýnarak Kemer Doðanspor adýyla mücadele ediyordu. Birkaç spor gönüllüsünün maddi manevi katkýlarý ile bugünlere gelen kulüp, geçtiðimiz hafta içerisinde yönetim kurulunun aldýðý bir kararla adýný Seydikemer Belediyespor olarak deðiþtirdi. GUZEL ÞEYLER ÝÇÝN MÜCADELE EDECEÐÝZ Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan yeni adýyla Seydikemer Belediyespor un baþaralý kulüp baþkaný Süleyman Abalý, sim deðiþikliði ile ilgili süreci þu ifadelerle deðerlendirdi yýlda kurulmuþ olan Doðan Spor Kulübü aþaðý yukarý 1997 yýlýndan bu yana Kemer de faaliyet göstermektedir. Kemer in de Seydikemer ismiyle ilçe hüviyetine kavuþmuþ olmasý sebebiyle Ýlçe olduðumuzdan dolayý Kulübümüzün ekonomik anlamda yükünü de Seydikemer Belediyemiz çekmektedir. Ekonomik anlamda maddi anlamda hem manevi olarak Belediyemiz ve Belediye Baþkanýmýz bize yardým etmektedir. Bu süreç içerinde Ýlçemizin tanýtýmýna katkýda bulunmasý amacýyla bu yýl olaðanüstü kongrede kulübümüzün ismini Seydikemer Belediyesi olarak deðiþtirdik hem Ýlçemizin tanýtýmýna katkýda bulunmak adýna güzel þeyler olacaðýna inanýyorum. Önümüzdeki yýllar artýk Seydikemer Belediye Spor olarak faaliyet göstereceðiz. Ýki branþýmýz vardýr; futbol ve voleybol. Futbol da 1. Amatör kümede mücadele eden kulübümüz voleybolda da 3. ligde profesyonel bir þube olarak faaliyet gösterecektir. Güzel þeyler yapmak için mücadele edeceðiz dedi. EXPO MÝLANO DA ZEYTÝN TANITIMINA ZEYBEKÇÝ DESTEÐÝ Ana temasý "Gezegeni Beslemek, Yaþam Ýçin Enerji" olan Expo Milano 2015'e katýlarak, Expo 2015 Milano da Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tanýtýmýný yapan Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZ- TK) ne Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci den destek geldi. EXPO Milano da 14 Eylül 2015 tarihinde gerçekleþtirilen Türkiye Milli Günü ne katýlan Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, ZZTK standýnda, Ýtalyan yetkililere ve Ýtalyan basýnýna Türk zeytin ve zeytinyaðýný kendi elleriyle tattýrdý. Ekonomi Bakaný Zeybekci nin ziyareti ve tanýtým çalýþmalarýyla ZZTK standý EXPO Milano nun en gözde stantlarýndan biri konumuna yükseldi. 15 Aðustos'ta EXPO 2015 Milano da Türkiye pavyonunda tanýtým etkinliklerine baþlayan ZZTK nýn, 31 Aðustos'a kadar 15 gün boyunca Türk zeytin ve zeytinyaðý tanýtým etkinliklerine imza attýðýný belirten Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi Baþkaný M. Kadri Gündeþ, 14 Eylül Türkiye Milli Günü etkinliðinde de; ZZTK olarak Türkiye pavyonunda yerlerini aldýklarýný, ZZTK nýn standýnýn Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, eski Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ve TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi nin ziyaretleriyle en çok ilgi gören stantlardan biri olduðunu kaydetti. Günde yaklaþýk 200 bin kiþinin ziyaret ettiði EXPO Milano fuarýndaki ZZTK standýnda, Ýtalyanlarýn yaný sýra Dünyanýn dört bir yanýndan ziyaretçilere Türk zeytin ve zeytinyaðý tadýmý yaptýrdýklarýný anlatan Gündeþ, Ýtalya dünya zeytin ve zeytinyaðý piyasasýnda Ýspanya ile birlikte zirvede yer alýyor. EXPO Milano da Ýtalyan, Ýspanyol zeytin ve zeytinyaðlarýnýn yanýnda Türk zeytinyaðýnýn tanýtýmýný gerçekleþtirdik. Zeytin aðacýnýn anayurdunun Anadolu olduðunu tüm dünyaya anlattýk. Bu süreçte Ýtalyan yetkililere ve Ýtalyan basýnýna kendi elleriyle Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tadýmýný yaptýran ve tanýtýmýmýza büyük katký saðlayan Ekonomi Bakanýmýz Nihat Zeybekci ye sektörümüz adýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. ZZTK standýný 10 bin civarýnda kiþi ziyaret etti dedi. ZZTK standýnda, Ýzmir Urla da bulunan Yeryüzünde bilinen en eski (M.Ö. 6. yüzyýl) zeytinyaðý üretim iþliði Klazomenai, bunu destekler nitelikteki Türkiye'de türünün ilk örneði olan ve Çanakkale'de 2001'den beri yerli yabancý onbinlerce ziyaretçiyi aðýrlayan Adatepe Zeytinyaðý Müzesini ve Kuþadasý'nda 2011 yýlýnda ziyarete açýlan, Avrupa'nýn en büyük zeytinyaðý müzelerinden Oleatrium Zeytinyaðý Müzesini tanýtýcý videolar gösterildi. Ayrýca, ZZTK standýna uðrayan ziyaretçilere promosyon anahtarlýklar ve Türk zeytin ve zeytinyaðýný tanýtýcý bilgiler içeren broþürler daðýtýldý. Türkiye zeytinyaðýnda dünya ikinciliðini hedefliyor Türkiye nin 2023 yýlýnda 1 milyon 200 bin ton sofralýk zeytin rekoltesiyle dünya liderliðini, 650 bin ton zeytinyaðý üretimiyle ise dünya ikinciliðini hedeflediðini hatýrlatan ZZTK Baþkaný Gündeþ, Türkiye de 2000 yýlý sonrasýnda 80 milyon yeni zeytin aðacý dikildi. Bu aðaçlarýn verimli bir þekilde ürün vermeye baþlamasý ile birlikte artacak olan zeytin ve zeytinyaðý üretimimizin katma deðere dönüþmesi ve dünya pazarlarýnda yer bulabilmesi için tanýtým çalýþmalarýmýzý kesintisiz sürdürüyoruz. EXPO Milano bu anlamda çok doðru bir kulvar. EXPO Milano nun ana temasý Dünyayý Beslemek ve Yaþam için Enerji olduðu için adeta zeytinyaðýný tarif ediyor. EXPO Milano da çok baþarýlý bir tanýtým etkinliði gerçekleþtirdik diyerek sözlerine son verdi. -SONER AYDIN

4 4 Büyükþehir e Saðlýk ve Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen Mavi Deniz Temiz Kýyýlar Projesi Saðlýklý Kentler Birliði 2015 Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama Ödülleri kapsamýnda Saðlýk Çevre Kategorisinde birincilik ödülüne layýk görüldü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen Mavi Deniz Temiz Kýyýlar Projesi Saðlýklý Kentler Birliði 2015 Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama Ödülleri kapsamýnda Saðlýk Çevre Kategorisinde birincilik ödülüne layýk görüldü. nin baþlatmýþ olduðu Mavi Deniz Temiz Kýyýlar projesi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi E. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ruþen KELEÞ, Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliði Toprak Bölümü E. Öðretim Üyesi, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal ALTINBAÞ, Uludað Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK, Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalý Baþkaný, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz TÜRE, Uludað Üniversitesi Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feza KARAER, Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi, SKB Danýþma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN, Saðlýklý Kentler Birliði Müdürü Murat AR ýn jüri üyeliðini yaptýðý komisyon tarafýndan Saðlýklý Þehirler En Ýyi Uygulama Ödülleri kapsamýnda ödül almaya hak kazandý. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili olarak, Denizlerimizi ve kýyýlarýmýzý temiz tutmak için sorumluluk alanýmýz dahilinde her türlü çalýþmayýn yapmaya devam edeceðiz þeklinde konuþtu. 43 proje içinden seçilen Mavi Deniz Temiz Kýyýlar projesinde Göcek ve Gökova koylarýndan, 6 adet atýk alým teknesi ile katý ve sývý atýklar toplanýyor. Ayrýca Göcek ve Gökova iskelelerinde karadan atýk alýmý da yapýlabiliyor Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 23 SAYI: EYLÜL 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. DALAMAN KIZILAY ÞUBESÝ GENEL KURULU YAPILDI Dalaman da bir süre önce kurulan Dalaman Kýzýlay Þubesinin 1.genel kurulu yapýldý. Dalaman da bir süre önce kurulan Dalaman Kýzýlay Þubesinin 1.genel kurulu yapýldý. Dalaman Kýzýlay Þubesi binasýnda yapýlan genel kurula Þube Baþkaný Fatma Çalkýn ve üyeleri katýldýlar. Genel Kurul saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasý ile baþladý. Dalaman Kýzýlay Þubesi kurucu Baþkaný Fatma Çalkýn üyelere hitaben yaptýðý konuþmada Ýnsaniyetcilik, ayrým gözetmemek, tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk, hayýr kurumu niteliði, birlik ve evrensellik ilkelerine baðlý olarak her koþulda faaliyette bulunan Kýzýlay, hiçbir milliyet, ýrk, din, cinsiyet, sosyal þart ve siyasal inanç farký da gözetmemektedir. Ýnsan yaþamýný ve saðlýðýný korumaya ve ayný þekilde insan kiþiliðine, saygýyý saðlamayý da amaçlayan Kýzýlay, Uluslar arasýnda karþýlýklý anlayýþ, dostluk iþbirliði ve sürekli barýþý destekleyen tavrýyla, büyük onurumuz olmuþtur. Köklü geçmiþiyle, böylesi ulvi amaçlara sahip, bir teþkilatta bulunduðumuz için ne kadar övünsek azdýr. Bu övgüde en büyük pay. her koþulda Kýzýlay a büyük destek veren milletimizindir. Bu duygu ve düþüncelerle Türkiye Kýzýlay þubemizin kurulmasýnda emeði geçen 58 üyemizi kutluyor saygý ve sevgilerimle selamlýyorum dedi. Konuþmanýn ardýndan gündem gereði seçime geçildi. Oy kullanma iþleminin ardýndan yapýlan sayým sonucunda yönetim kuruluna Fatma Çalkýn, Ayþe Ersen, Ramazan Gezer, Mehmet Kaya ve Sinan Aþkýn seçildiler. Denetim kurulu üyeliklerine ise Sabri Balcý ve Güneþim Ergül seçildiler. Dalaman Kýzýlay Þubesinin 57 üyesinden, 54 ü 1. genel kurulda oy kullandý. -CÝHAT CURA Dalaman da, Hayat Boyu Öðrenme toplantýsý Hayat Boyu Öðrenme, Halk Eðitimi Planlama ve Ýþ Birliði Komisyonu toplantýsý, Dalaman Kaymakamlýk toplantý salonunda yapýldý. Hayat Boyu Öðrenme, Halk Eðitimi Planlama ve Ýþ Birliði Komisyonu toplantýsý, Dalaman Kaymakamlýk toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya, Ýlçe Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ýlçe Jandarma Komutaný J. Kur. Yzb. Erhan Turgut, Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çeribaþ, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ramazan Duman, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluþ temsilcileri katýldý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ramazan Duman, Eðitim-Öðretim yýlýný deðerlendirdi, Eðitim-Öðretim yýlýnda yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Kaymakam Yýlmaz Þimþek; hayatýn her evresinde saðlýklý bireyler olabilmek için herkesin sürekli kendini yenilemesi, geliþtirmesi ve öðrenmeye yönelmesi gerektiðini vurguladý. Kurs açýlmasý konusunda talepleri deðerlendireceklerini kaydeden Yýlmaz, öðrenmenin yaþý olmadýðýnýn altýný çizdi. Yýlmaz, Hangi yaþa gelirsek gelelim, Artýk bu yaþtan sonra ne öðreneceðim diye düþünmemeliyiz. Bütün vatandaþlarýmýz kendi yeteneklerini ortaya çýkarma konusunda veya ilgi duyduklarý konularda bizlere baþvururlarsa, biz bu talepleri deðerlendirir ve kurslarý açarýz. Bu kurslara devam ettikten sonra gerek kültür gerekse sanat kurslarýyla vakitlerini iyi deðerlendiren, bunlarýn da ötesinde iþ edindirmeye yönelik kurslarýmýzla kendilerine bir iþyeri açan, ailelerine, kendilerine gelir getirici meslekler edinen vatandaþlarýmýzý gördükçe de memnun oluruz dedi. Toplantý, katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerinin alýnmasýyla sona erdi. 3 bin lira maaþ alana bedava, asgari ücretliye paralý! Change.org da baþlatýlan bir imza kampanyasý tüm büyük ilgi gördü. Toplu taþýmanýn asgari ücretle çalýþanlara bedava olmasý için bir imza kampanyasý baþlatýldý. Ayný fikirdeysen sen de bir imza ver. çaðrýsý yapýlan kampanyanýn açýklamasýnda þöyle denilmekte: Ülkemizde asgari ücret 891 lira. Otobüsle iþe gidip gelen bir asgari ücretlinin günlük yol masrafý, en az 4.30 lira.bu kiþinin ayda 25 gün iþe gittiði düþünülürse, ayda en az lira sadece yol masrafýna gidiyor. Asgari ücret miktarýnýn tartýþýldýðý þu günlerde, en azýndan asgari ücretli vatandaþlara toplu taþýma bedava yapýlabilmeli. ÜCRETLER BELÝRLENDÝ Okul servis araçlarýnýn ücretleri belirlendi Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi 09 Eylül 2015 tarihinde yaptýðý toplantýda S plakalý okul servis araçlarýnýn Eðitim Öðretim yýlý fiyat tarifelerini belirledi. Tavan fiyat olarak belirlenen rakamlar Muðla genelinde ayný olacak. Öðrencilerden tarifeden daha düþük ücret alýnmasý servis iþletenleri/ kooperatifleri yetkisinde deðerlendirilecek. Muðla Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Baþkanlýklarýndan da görüþler alýnarak önceki dönemlerde ilçe-ilçe, okul-okul yürürlükte olan servis fiyatlarýnda eþit hizmete eþit ücret uygulanarak hem servis esnafý arasýnda haksýz rekabetin önüne geçilmesi, hem de öðrenci velilerinin maðduriyet yaþamamasý amacýyla il genelindeki Okul Servis Aracý Fiyat Tarifelerine UKOME toplantýsýnda oy birliði ile karar verildiði bildirildi. Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi tarafýndan alýnan karar ile ilgili açýklama þu þekilde; 0-1 km. taþýma mesafesi 110 lira, 1-3 km. taþýma mesafesi 125 lira, 3-5 km. taþýma mesafesi 140 lira, 5-7 km. taþýma mesafesi 145 lira, 7-9 km. taþýma mesafesi 160 lira, 9-11 km. taþýma mesafesi 170 lira, km. taþýma mesafesi 180 lira, km. taþýma mesafesi 195 lira, 15 km. üzeri her km. için 3 lira KDV Dahil tavan ücret olarak tespit edildi. Ücretler taþýma dönemi dikkate alýnarak belirlenmiþ olup taþýmanýn yapýlmadýðý dönemler için (Yarýyýl Tatili) öðrencilerden ek ücret talep edilmeyecektir. Öðle Öncesi ve Öðle Sonrasý (Yemekli) Eðitim Öðretim yapýlan okullarda 2 den fazla taþýmacýlýk için fiyatlar en fazla %40 oranýnda arttýrýlarak uygulanacaktýr. Belirlenen ücretler tavan ücretler olup, öðrencilerden tarifeden daha düþük ücret alýnmasý servis iþletenleri/kooperatifleri yetkisinde deðerlendirilecektir. Öðrencilerden UKOME Genel Kurulu tarafýndan belirlenen tarifelerden fazla ücret kesinlikle talep edilmeyecektir. Okul Servis araçlarýna ait ücret tarifeleri servis hizmetinin verildiði süre boyunca araç içerisinde yolcular tarafýndan görülebilecek bir yere asýlacaktýr. Ücret belirlenmesi esnasýnda okul ile öðrencinin ikamet adresi arasýndaki en kýsa (Google maps, wikimapia, yandex harita yol tarifleri üzerinden) mesafe dikkate ücretlendirme yapýlacaktýr. UKOME Genel Kurulunun bu kararýna aykýrý ücretlendirme yaparak taþýmacýlýk yapanlar hakkýndaki iþlemler Muðla Büyükþehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliði kapsamýnda yürütülecektir. Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa, Öðrenci velilerimiz, UKOME Genel Kurul Kararýna aykýrý fiyat talep edilmesi durumunda, Muðla Büyükþehir Belediyesi Çaðrý Merkezi numarasý olan aracýlýðýyla þikayetlerini tarafýmýza bildirebilirler açýklamasýnda bulundu. -MEHMET BOZKIR

5 5

6 6 SEYDÝKEMER DE DEV PROJE Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz ün seçim vaatleri arasýnda bulunan Eþen Çayý Islahý Projesi 2 ayrý noktadan baþladý. Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz ün seçim vaatleri arasýnda bulunan Eþen Çayý Islahý Projesi 2 ayrý noktadan baþladý. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu nun talimatý ile hayata geçen projede nehrin þiddetli yaðýþlarda tarým arazilerine verdiði zararýn önüne geçilmesi hedeflenirken, ilçe merkezine yapýlacak gölet ve þelale ile yine gölet çevresine yapýlacak rekreasyon alanlarýnýn da yeni ilçeye can vermesi bekleniyor BAKAN EROÐLU SEYDÝKEMER E GELMÝÞTÝ Büyükþehir yasasý ile ilçe olan Seydikemer de hýzlý bir deðiþim göze çarpýyor. Ýlçede bu güne kadar unutulan yollarýn yapýmý baþta olmak üzere en ücra yerleþime kadar belediye hizmetleri ulaþtýran Seydikemer Belediye Baþkaný Yakup Otgöz ün, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nezdinden baþlattýðý giriþimler de sonuç vermeye baþladý. Otgöz ün belediye baþkanlýðýna aday olduðu günlerde ilçeye gelerek Eþen Çayý Islahýnýn sözünü veren Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu nun talimatýyla 2014 ek yatýrým programýna programa alýnan proje kapsamýnda 2 ayrý noktada çalýþmalar baþladý TARIM ARAZÝLERÝ TAÞKINDAN KURUTULACAK Söðütlüdere Mahallesi nde bulunan Bozluca Deresi ve Karain Derelerinin birleþmesiyle oluþan ve Eþen Çayý nýn en büyük kolu olan Akçay da baþlayan ilk etap, toplam metre uzunluða sahip. Çalýþmalar kapsamýnda Eþen Çayýna en çok alüvyon getiren Bozluca ya 12 ve Karain deresine de 27 tane olmak üzere toplamda 39 tersif bendi yapýlacak. Tersif bentleri için toplamda 150 Bin m3 lük bir duvar çalýþmasý yapýlacaðýný belirten DSÝ yetkilileri, yine yaklaþýk 17 km yi bulan Bozluca, Karain ve Akçay etaplarýna da 150 Bin m3 lük bir tahkimat duvarý yapýlarak derelerin disipline edileceðini ve tarým arazilerinin su taþkýnlarýndan kurutulacaðýný kaydetti. ÝLÇE MERKEZÝ CAZÝBE MERKEZÝ OLACAK Baðlý kollarý dýþýnda 90km yi bulan uzunluðu ile Seydikemer in en kuzeyinden en güneyine hayat katan Eþen Çayý nýn etap etap baþlayan ýslah çalýþmasý, tarým arazilerine olduðu kadar ilçenin sosyal yaþamýna da fayda getireceðe benziyor. Halen çalýþmalarýn yürütüldüðü iki noktadan biri olan ilçe merkezindeki metre uzunluðundaki etapta da çalýþmalar büyük bir hýzla ilerliyor. 80 metre geniþliðinde ve 800 metre uzunluðunda suni bir göletin yer alacaðý ýslah çalýþmasýnda göleti oluþturacak bentte de þelale düþünülmüþ. ADETA KALE DUVARI Nehir seviyesinin 1 buçuk metre altýndan baþlayan 4 metre geniþliðindeki taþ duvar, yüksekliðe çýkýldýkça daralsa da, duvarýn yüksekliði olan 5,5 metreye vardýðýnda dahi kalýnlýðý 1 metrenin altýnda olmayacak. Baþta ilçe merekezinde yaþayanlar olmak üzere tüm Seydikemer in yakýndan takip ettiði projede, gölet ve þelalenin yapýmýndan sonra nehir kenarýnda kalacak olan arazi parçacýklarýna Seydikemer Belediyesi tarafýndan rekreasyon çalýþmalarý uygulanacak ve halkýn kullanýmýna açýlacak. -MEHMET BOZKIR GÜVENÇ E TUROB TAN ANLAMLI ÖDÜL Turistik Otelciler, Yatýrýmcýlar ve Ýþletmeciler Birliði (TUROB), Muðla ve Türkiye turizmine katkýlarý nedeniyle, YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç e Ýstanbul da düzenlenen törenle ödül verdi TUROB aylýk geleneksel öðle yemeði Ýstanbul Lazzoni Otel'de gerçekleþtirildi. Ýstanbullu otelcilerin yoðun ilgi gösterdiði yemeðin Onur Konuðu ise YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç oldu. Toplantýda konuþan TUROB Baþkaný Timur Bayýndýr, Bugün aramýzda, ülkemizin tanýtýmý için bir nefer gibi duran kýymetli bir konuðumuz var. YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü ve CEO su sevgili Hamdi Güvenç. Ülkemiz Ege kýyýlarýný dünya ile kavuþturan çok önemli giriþimlerin sahibi, Sayýn Güvenç'e deðerli katkýlarýndan ötürü sektörümüz adýna teþekkür ediyorum dedi. TUROB Baþkaný Timur Bayýndýr, YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç e Muðla ve Türkiye turizmine katkýlarý nedeniyle ödülünü takdim etti. Toplantýya katýlan TUROB üyelerinde hitaben bir konuþma yapan ve böylesine anlamlý bir ödülü almaktan gurur duyduðunu ifade eden YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, þunlarý söyledi: Bilinen tanýtým modellerin dýþýnda yeni modeller yaratmaya çalýþtýk. Bunlardan birincisi ana pazarýmýz Ýngiltere'de saha çalýþmasý adýný verdiðimiz bir çalýþma baþlattýk. Ýkinci olarak Almanya pazarýnda büyük bir rekabet var. Orada bölgemiz adýna faaliyet gösterecek bir organizasyon yapmaya çalýþýyoruz. Tamamen Ege Bölgesi'ni satmaya yönelik bir çalýþma diyebiliriz. Bu konularda bakanlýðýmýzýn çok büyük desteðini aldýk. Rusya'da her ne kadar sýkýntý yaþansa da 1-2 yýl içinde bu sorunlarý atlatacaktýr. Rusya'da da havalimanlarý ile iþbirliði yapýyoruz. Tanýtým konusunda güzel neticeler almaya baþladýk" Basýn Yoðun Ýlgi Gösterdi TUROB aylýk geleneksel öðle yemeðine Onur Konuðu olarak katýlan YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü ve CEO su Hamdi Güvenç e toplantýya katýlan basýn mensuplarý yoðun ilgi gösterdi. Yemeðe katýlan gazetecilere açýklamalarda bulunan Güvenç, Dalaman bölgesini tanýtýrken sadece deniz, kum güneþ odaklý olmadýklarýna iþaret ederek, "Bölgemiz sadece deniz kum güneþ deðil. Ayný zamanda tarihiyle doðasýyla, bisiklet yollarýyla devam eden bir ürün çeþitliliði var. Bütün bunlar bir araya gelince bölgenin tanýtýmý ortaya çýkýyor. Bunlarýn ardýndan bir diðer projemiz de ulusal ve uluslararasý ünlü gurmeleri çaðýrmak. Bölgenin lezzetlerini öne çýkarmayý düþünüyoruz. Ayrýca, bölgemizin tanýtýmý için twitter, instagram gibi sosyal medya araçlarýný daha etkin kullanmayý planlýyoruz." diye ifade etti. Güvenç, 2016 sezonu için havayolu þirketlerinin herhangi bir kapasite azaltma yoluna gitmeyeceklerini GLADYATÖRLER KENTÝ NE GÝDEN YOL YENÝLENDÝ Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, Ýl genelinde güvenli ve modern yollar için çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý ekiplerinin sürdürdüðü Ýl genelindeki yol bakým, onarým ve asfalt kaplama çalýþmalarýyla Muðla ya gelen yerli ve yabancý turistler ile vatandaþlar daha güvenli ve modern yollarda seyahat ediyor. Ekipler, yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý olan ve Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kentine giden yolun yenileme çalýþmalarýný tamamladý. Kazý sahasýna ulaþýmý saðlayan stabilize durumdaki 500 metre uzunluðundaki yolun doðaya ve tarihi dokuya uygun olarak ekipler tarafýndan altyapýsý hazýrlandýktan sonra asfalt kaplamasý yapýldý. Fen Ýþleri Dairesi Baþkaný Hida Kýlýç, modern ve güvenli yollar için ekiplerin özveriyle çalýþtýklarýný söyledi. Kýlýç; Muðla Ýlimize gelen yerli ve yabancý turistler ile vatandaþlarýmýzýn daha rahat seyahat edebilmeleri için yol bakým, onarým ve asfalt kaplama ön gördüðünü belirterek, "Yaptýðýmýz temaslarda 2016 sezonu için uçak kapasitelerinde bir daralma olmayacaðýný gördük. Sýk sýk Ýngiltere ile temaslarýmýz oluyor. Uçak kapasitesinin azaltýlmamasý konusunda bir kararlýlýklarý var. Hatta biz biraz daha desteklerle ve teþviklerle artýrmaya çalýþýyoruz. Çünkü her þeye raðmen þayet karlýlýk görürseler uçak gönderiyorlar" diye konuþtu. Rus Turistler Dalaman'a yýlda yaklaþýk 200 bin civarýnda Rus turistin geldiðini ifade eden Güvenç: Önümüzdeki sezon bu sayýyý koruyacaðýmýzý düþünüyorum. Çünkü þehir þehir çalýþýyoruz. Önemli tur operatörleriyle çok sýký iþbirliðimiz var. Havalimanlarýyla iliþkilerimiz çok iyi. Ne kadar azalýrsa azalsýn, krizden önce 4 milyon Rus turist geliyorsa Türkiye'ye, yaklaþýk 4 milyon da Avrupa'ya gidiyor. O pazarlarýn payýný almamýz içten bile deðil. Yaptýðým temaslarda Türkiye'den sonra Yunanistan ön planda. Baktýðýmýzda Yunanistan'daki adalarla Ege'de kýyýlarý arasýnda hiçbir fark yok. Biraz ince detay analiz yapmak gerekiyor ABD ve Fransa Baþkonsoloslarýna Muðla yý anlattý YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü ve CEO su Hamdi Güvenç, TUROB un toplantýsýna katýlan ABD Baþkonsolosu Chuck Hunter ve Fransa Baþkonsolosu Munier Domenaj a Muðla bölgesinin tarihi ve doðal güzellikleri hakkýnda bilgi vererek, bölgeye davet etti. Güvenç, toplantýya katýlan otellerin CEO ve Genel Müdürleriyle görüþ alýþveriþinde bulundu. -TUNCAY KARAÇELÝK çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kültür turizmi açýsýndan oldukça önemli bir yere sahip olan Stratonikeia Antik Kentine giden yolda ekiplerimiz tarihi dokuya uygun olarak asfalt kaplama çalýþmalarýný tamamlayarak yolu vatandaþlarýmýzýn hizmetine sundu. dedi. -SONER AYDIN

7 7 Cumhuriyet Kupasý Voleybol Turnuvasý 29 EYLÜL DE BAÞLIYOR, kamu kurum ve kuruluþlarý arasý voleybol turnuvasý düzenliyor. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve 29 Eylül-29 Ekim 2015 tarihleri arasýnda düzenlenecek turnuvanýn teknik toplantýsý ve kura çekimi yapýldý. Düðerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonunda yapýlan toplantýya Ýl genelinden kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Çekilen kuralar sonucu 14 takým iki bölüm þeklinde gruplandýrýldý. Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Bu tarz turnuvalar ile kamu kurumlarý arasýnda dayanýþma ve kaynaþmayý saðlamak ve sportif faaliyetlere teþvik etmektir. DERELERDE TEMÝZLÝK SEFERBERLÝÐÝ Büyükþehir Belediyesi, kýþ aylarýnda yaþanabilecek sel ve taþkýn olaylarýnýn önlenmesi ile birlikte sivrisinek üremesi ve görüntü kirliðine karþý dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna hýz verdi., kýþ aylarýnda yaþanabilecek sel ve taþkýn olaylarýnýn önlenmesi ile birlikte sivrisinek üremesi ve görüntü kirliðine karþý dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna hýz verdi. Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý ve MUSKÝ ekipleri dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. Ekipler, Marmaris Ýlçesi Günnücek mevkiinde bulunan ve yoðun yaðýþlardan dolayý kapanarak kullanýlamaz duruma gelen Ýsmahan deresinde gerekli önlemleri alarak temizlik ve geniþletme çalýþmalarýný tamamladý. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Vatandaþlarýmýzýn saðlýðý ve temiz bir çevre için ekiplerimiz özveriyle çalýþýyor. Daire Baþkanlýðýmýz ve MUSKÝ Genel Müdürlüðüne baðlý ekipler, kýþ aylarýnda yaþanabilecek sel olaylarý, sivrisinek üremesi ve görüntü kirliliðine karþý dere ýslahý ve temizlik çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.:

8 8 Baþkan Gürün Yýllar "19 EYLÜL MÜHENDÝS, MÝMAR, ÞEHÝR KÖYCEÐÝZ DE Sonra Týp Fakültesi PLANCILARI DAYANIÞMA GÜNÜ KAZA; 3 YARALI Sýralarýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Muðla Ýl Koordinasyon Köyceðiz de meydana gelen Kurulu Sekreteri Alifer Atasever basýn açýklamasý yaptý. trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Köyceðiz de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarýndaki oto galeriye girmesi sonucunda 3 kiþi yaralandý, 10 EKÝM DE Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla da yeni hizmete giren Týp Fakültesi Morfoloji binasýnda Týp öðrencilerini ziyaret ederek geleceðin doktor adaylarýna baþarýlar diledi. Osman Gürün, Muðla da yeni hizmete giren Týp Fakültesi Morfoloji binasýnda Týp öðrencilerini ziyaret ederek geleceðin doktor adaylarýna baþarýlar diledi. Osman Gürün, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Hastanesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoðan ile birlikte Týp Fakültesi Morfoloji binasýnda bu yýl Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Týp Fakültesi ni tercih eden 82 doktor adayýný ziyaret ederek Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Dr. Osman Gürün olarak öðrencilerle sohbet etti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Hastanesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoðan, Týp Fakültesi ne bu yýl 82 öðrencinin kayýt yaptýrdýðýný ve öðrenci sayýlarýnýn 300 e ulaþtýðýný söyledi ve Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e geleceðin doktor öðrencilerine ziyareti için teþekkür etti. Bir insana faydalý olmak, onun acýsýný dindirmek, ona yardýmcý olmak duygusu sizleri ayakta tutar Osman Gürün, Muðla da Týp Fakültesi açýlmasýyla Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi nin eðitim, öðretim anlamýnda daha da zenginleþtiðini, yeni kurulmasýna raðmen Týp Fakültesi nin deðerli dekaný ve baþarýlý öðretim üyeleri ile kýsa zamanda Ege nin Týp Merkezi haline geleceðini söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; Muðla da Týp Fakültesi nin kurulmasý bir doktor olarak beni mutlu ediyor. Bende Ege Üniversitesi Týp Fakültesi ni kazanarak Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü seçtim ve halk arasýndaki deyimi ile kýrýk çýkýkçý oldum. Üniversitede iki buçuk yýl baþ asistan olarak çalýþtýktan sonra 1979 yýlýnda iþimi ve eþimi alarak Muðla ya geldim. Muðla ya geldiðimde Muðla da Ortopedi doktoru yoktu. Ýki buçuk sene tek ortopedi doktoru olarak Muðla ilinde vatandaþlarýmýza hemþire arkadaþlarýmýzla mesai saati gözetmeden hizmet verdik yýlýndan 1999 yýlýna kadar yirmi yýl severek ve özveriyle yaptýðým meslek hayatýmda toplam 200 bin hasta muayenesi, 20 bin ameliyat yaptým. Hayatta hangi mesleði yaparsak yapalým mutlak suretle insaný severek hizmet etmemiz lazým. Özellikle birçok fedakarlýk gerektiren doktorlukta insan sevgisi mesleðin zorluklarýna dayanmak açýsýndan çok önemli. Bir insana faydalý olmak, onun acýsýný dindirmek, ona yardýmcý olmak duygusu sizleri ayakta tutar. Muðla Týp Fakültesi ni kazanan bütün doktor adayý meslektaþlarýmý kutluyorum. Sizlerle Týp Fakültesi sýralarýnda yýllar sonra buluþmak beni çok mutlu etti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Týp Fakültesi yeni kurulduðu için heyecanlý ve sizlere en üst seviyede eðitim vermek isteyen çok deðerli dekanýnýz ve öðretim üyeleriniz var. Doktor olarak Muðla dan ayrýldýðýnýzda burayý ikinci memleketiniz olarak göreceksiniz. Çünkü Muðla, coðrafi yapýsý, kültürel deðerleri ve insan yapýsýyla çok özel bir þehir. Ýnsanlarýn birbirlerine sevgiyle, hoþgörüyle baktýðý, hemþerilik duygularýnýn geliþtiði önemli bir kent. Sizleri buradan beyaz önlüklerinizle mezun edeceðiz, hepinizin yolu açýk olsun. dedi. -TUNCAY KARAÇELÝK ANKARA DAYIZ! "19 Eylül Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü" dolayýsýyla Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Muðla Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever basýn açýklamasý yaptý. Gündemin deðerlendirildiði ve AKP nin aðýr bir dille eleþtirildiði açýklamada ayrýca DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin çaðrýsýyla 10 Ekim de Ankara da yapýlacak olan Savaþa Ýnat Barýþ Hemen Þimdi! Emek, Barýþ, Demokrasi Mitingi ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz. denilmekte. Açýklamanýn tam metni þöyle: TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iþ býrakma eyleminin yýldönümünü 2011 yýlýndan bu yana "19 Eylül Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü" olarak kutluyor ve her 19 Eylül de ülke ve meslek alanlarýmýza iliþkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara çýkýyoruz. Ne yazýk ki, her 19 Eylül de yaptýðýmýz açýklamalarýmýz içeriði ülkemizdeki sorunlarla beraber aðýrlaþýyor. Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve Anayasa nýn askýya alýndýðý karanlýk bir girdabýn içerisine sürüklenmektedir. Ýktidar hýrsý ile gözlerini kan bürümüþ olanlar, aðýzlarýndan kan damlayarak toplumu savaþa ve ölüme davet etmektedir. Artýk yeter! Daha fazla gözyaþý dökmek, daha fazla tabut taþýmak istemiyoruz. Asker, polis, genç, kadýn, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor Ülkenin dört bir yanýndaki cenazelerde akan gözyaþlarýna artýk yüreðimiz dayanmýyor. Biz ölümleri senden, benden diye tasnif etmiyoruz. Emperyalizmin kirli savaþýnda ölen tüm canlar için acýmýz ortak. Her ölümün ardýndan, binlerce yýldýr birlikte yaþadýðýmýz bu topraklarda toplumsal barýþ ve geleceðimiz adýna kaygý duyuyoruz. Deðerli Basýn Mensuplarý Seçimler sonrasýnda, bunalýmýn yeni ve üst bir evresine girildiðini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda çözüm süreci nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonlarýn gündelik olaylar haline gelmesi; PKK nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Cizre baþta olmak üzere yanýp yýkýlmýþ ilçeler, kentler yaratýlmasý, günlerce süren sokaða çýkma yasaklarýyla oluþan savaþ ortamýnda çocuklarýn da içerisinde yer aldýðý onlarca sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlýk bir tablonun içine sürükleniyor. AKP, iktidarýný korumak için erken seçim, savaþ, provokasyon yöntemlerine baþvurmaktan çekinmiyor. Yüreðimize her gün bir kor düþerken, ülkemiz hýzla bir iç savaþýn eþiðine doðru giderken, saraylarýnda oturanlar, ölen canlarýn üzerinden milletvekili hesabý yapýyorlar. Bu ülke ve bu halk; AKP nin 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak kurban deðildir. Bu yüzden bir kez daha sesimizi barýþtan yana yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaþa inat barýþ demeliyiz. Sürecin normalleþtirilmesi için, ülkemiz sorunlarýnýn þiddetten uzak, barýþçý, eþitlikçi, demokratik koþullarda ve bir arada yaþam felsefesine uygun þekilde çözülmesi zorunludur. Tüm kesimlerin bu duyarlýlýkla hareket etmesi gerekmektedir. Ölümler acilen durdurulmalýdýr. PKK koþulsuz olarak silahlý eylemlerine son vermelidir. Dökülen her damla kan ve yaþanan her ölüm yeni ölümlerin kapýsýný açmaktadýr. Savaþ ve þiddet ortamýný besleyen, büyüten ve ateþe benzin döken her kim olursa olsun Birliðimiz tarafýndan þiddetle kýnanmaktadýr. AKP faþizmi, savaþ ve kaosa karþý toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev; barýþ dilinin hakim kýlýnmasý, ülkemizin içinde yer aldýðý kapitalist cenderenin kýrýlmasý ve laikliðin toplumsal hayatýn düzenlenmesinde belirleyici olmasýnýn saðlanmasýdýr. TMMOB, bir kez daha güçlü bir þekilde söylüyor; þimdi tam da karanlýða karþý aydýnlýðý; baskýcý, diktatoryal yönetim anlayýþýna karþý, özgürlük ve demokrasiyi; ýrkçý ve milliyetçi anlayýþýn beslediði linç kültürüne karþý, bir arada kardeþçe yaþamayý; savaþa karþý barýþý; sömürüye karþý emeði; adaletsizliðe karþý eþitliði savunma zamanýdýr. Þimdi tam da, eþit, özgür, demokratik bir Türkiye de bir arada yaþamý savunma, bunun için mücadele etme zamanýdýr. TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarýný yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimselteknik ve toplumsal gerekliliklerin arkasýnda durarak, emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir. 19 Eylül Mühendis, Mimar, Þehir Plancýlarý Dayanýþma Gününde ülkemiz, halkýmýz ve geleceðimiz için taþýdýðýmýz sorumluluðun bir gereði olarak bir çaðrý daha yapýyoruz. DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin çaðrýsýyla 10 Ekim de Ankara da yapýlacak olan Savaþa Ýnat Barýþ Hemen Þimdi! Emek, Barýþ, Demokrasi Mitingi ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz. 10 Ekim de Ankara dayýz! Bu daha baþlangýç, mücadeleye devam Savaþa hayýr! Barýþ hemen þimdi galerideki bazý araçlarda maddi hasar oluþtu. Kaza, Muðla-Fethiye karayolu Köyceðiz Yangý mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ýbrahim Öncül, idaresindeki 05 LD 967 plakalý hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu galerideki araçlara çarptý. Kazada araçta bulunan Mustafa Hümerci ve galerideki Emrah Satýlmýþ yaralandý. Kazada araçta sýkýþan Öncül, AKS 110 ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Yaralýlar kaza yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Köyceðiz Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. -Ömer Kundakçý MUSKÝ Kendi Hasarýný Onarmaya Devam Ediyor MUSKÝ Genel Müdürlüðü, kanalizasyon, içme suyu ve su patlaðý çalýþmalarý sýrasýnda yollarda oluþturduðu hasarý asfalt ve parke çalýþmalarý yaparak kendisi onarýyor. MUSKÝ Genel Müdürlüðü, kanalizasyon, içme suyu ve su patlaðý çalýþmalarý sýrasýnda yollarda oluþturduðu hasarý asfalt ve parke çalýþmalarý yaparak kendisi onarýyor. Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, il genelinde kanalizasyon, içme suyu ve su patlaðý sýrasýnda yollarda oluþturduðu hasarý, asfalt ve parke çalýþmalarý yaparak kendisi onarmaya devam ediyor. Çalýþmalarýna Menteþe ilçesinde hýz kesmeden devam eden MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý na baðlý 3. Bölge Þube Müdürlüðü ekipleri, kanalizasyon, içme suyu hattý ve su patlaðý çalýþmalarý nedeniyle bozulan yollarýn tamirini kýsa sürede yapmaya devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda geçtiðimiz günlerde su patlaðý tamiratý yapýlan Orhaniye Mahallesi Kocamustafendi Caddesi nde bozulan yolun parke çalýþmasý yapýldý. Parke döþeme çalýþmalarýný sadece Menteþe ilçesinde deðil, tüm Muðla genelinde yaptýklarýný belirten MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Üst yapý ve alt yapý çalýþmalarý yapýlýrken yolun belirli kýsýmlarýný kazmak zorunda kalýyoruz. Çalýþmalarýmýzý tamamladýktan sonra da kazarak bozduðumuz yolu, asfalt ve parke çalýþmalarýný yaparak eski haline getiriyoruz. Amacýmýz kazalarý önlemek ve vatandaþlarýmýzý maðdur etmemek. Çalýþmalarýmýz esnasýnda vatandaþlarýmýza verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý özür diliyor, sabýr ve anlayýþlarý için de teþekkür ediyoruz dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI

Üreticinin hayali gerçek oldu: SOÐUK HAVA DEPOSU TEMELÝ ATILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi BAL DA ÝLK MAÇ 20 EYLÜL DE FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3471 Ortaca Belediyespor ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig de 2015-2016 Sezonu ilk maçýný 20

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı