Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri"

Transkript

1 Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik eðimli arazideki orman yolu inþaatlarý ekolojik dengeye zarar verebilmektedir. Bu çalýþmada, dozer ve ekskavatör makine türleri ile çok dik eðimli arazide (>%51) örnek alanlar seçilerek incelemeler yapýlmýþ, orman yollarýnýn yapýmý sýrasýnda ormana verilen doðrudan çevresel zararlar tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ekskavatör ile yapýlan çalýþmada açýlan orman alanýnýn dozere göre %26,54 oranýnda daha az olduðu belirlenmiþtir. Dozer ile çalýþma yapýlan alanda görsel bozukluk oluþturan þeridin, ekskavatörle çalýþma yapýlan alandan iki kat daha büyük olduðu saptanmýþtýr. Ayrýca inþaat boyunca yamaç aþaðý atýlan fazla materyal, yol güzergahý altýndaki aðaçlarda dozer ile çalýþmada %55, ekskavatörle çalýþmada %31 oranýnda hasara neden olmaktadýr. Araþtýrmanýn sonuçlarý göstermiþtir ki yol projelerinde uygulanan çevreye duyarlý teknikler, çok dik eðimlerdeki yol inþaatýnda buldozerlerin geleneksel kullanýmýna göre oldukça üstündür. Anahtar Kelimeler: Çevresel zarar, orman yolu, yol inþaatý. Environmental Effects of Forest Road Construction on Steep Slope Abstract Forest road constructions on steep slopes may harm to ecological balance on these areas. This study is carried out in sample sites which are selected in steep terrain conditions (>51% gradient) with dozer and excavator machine kinds and the direct damages to forest during road construction are determined. The opening forest area at construction with excavator was estimated 26.54% less than construction with dozer. Visual disturbance strip of the area at road construction with dozer was determined twofold larger than road construction with excavator. Furthermore, excess material wasted downhill during the construction cause damage to trees below roadway 55% rate at construction with dozer and 31% rate at construction with excavator. The results of this research show that the environmentally sensitive techniques applied for the road construction projects are considerably superior to the traditional use of bulldozers on steep slopes. Keywords: Environmental damage, forest road, road construction. GÝRÝÞ Ülkemizde; daðlýk ve zor arazi þartlarýnýn hakim olduðu alanlar üzerinde bulunan ormanlarýn bir yandan ýslahý, bakýmý, daha entansif silvikültürel giriþimlerin, ekim ve dikim gibi tamamlama çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesi, ormanýn koruma iþlerinin sürekli ve kontrollü olarak yürütülmesi, özellikle orman yangýnlarý ve böcek afetlerinin gözetim altýna alýnmasý, malzeme ve personelin iþyerlerine ulaþtýrmasý, diðer yandan ise orman ürünlerinin ekonomik olarak taþýnmasý görevlerini üstlenen orman yolunun rasyonel olarak planlanmasý modern orman iþletmeciliði bakýmýndan zorunlu bulunmaktadýr (Seçkin 1978). Orman yol yapým çalýþmalarýnda dozer kullanýmý sýrasýnda yol boyunca yapýlan tesviye nedeniyle yollarýn aþaðýsýnda kalan orman alanlarýnda büyük zararlar meydana gelmektedir. Gerek arazi kaybýna gerekse yol altýnda kalan aðaçlarýn, gençliðin kýsaca orman örtüsünün büyük zarar görmesine neden olan bu uygulama geçmiþten beri geri kalmýþ ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de uygulanmaktadýr. Daðlýk arazide sýkça görülen topoðrafik yapý (yüksek eðim) ve jeolojik yapý (kayalýk alanlar) nedeniyle yol yapýmý sýrasýnda ortaya çýkan zararlar çok fazla olmaktadýr. Planlama sýrasýnda yanlýþ güzergah seçimi ile birlikte koruma açýsýndan hassas bölgelerde bu durum daha da önemlidir (Bayoðlu 1989). Yeni yol yapýmlarýnda dozer kullanýlmasý, diðer alternatiflere göre, son derece süratli ve ucuz olmasýna karþýlýk, çevreye vermiþ olduðu zarar, günümüz deðerlerine göre kabul edilemez düzeydedir. Ülkemiz ormanlarýnda ortalama yamaç eðiminin %50-60 olmasý nedeniyle, yapýlan yollardan çýkan hafriyatýn yamaç aþaðý atýlmasý sonucu büyük tahribatlar olmakta, ayrýca dozer ile yapýlan yollarda sert zemin kazýlarý için patlayýcý maddelerin kullanýlmasý da ayrý bir tahrip unsuru olarak karþýmýza çýkmaktadýr (Anonymous 2001). No: 52,

2 M. TUNAY, K. MELEMEZ Ülkemizde orman yolu yapýmýnda büyük aþamalar kaydedilmiþtir. Ancak sayýsal olarak bakýldýðýnda elde edilen bu baþarýnýn teknik ve ekolojik açýdan tartýþýlmasý gerekir. Bu güne kadar inþa edilen km orman yolunun tamamýyla orman alanlarýndan geçtiði düþünüldüðünde ve daðlýk arazide 4 m'lik yol geniþliði için 20 m'lik orman alaný kaybý dikkate alýndýðýnda (Anonymous 1985) yaklaþýk hektarlýk (tüm ülke ormanlarýnýn yaklaþýk %1,25'i) verimli orman alaný kaybý ortaya çýkmaktadýr. Ülkemizde aðaçlandýrma seferberliði çaðrýlarýnýn yapýldýðý günümüzde orman yollarý için harcanan verimli orman alaný kaybýnýn azaltýlmasý ya da en rasyonel þekilde kullanýlmasý bir mühendislik gereði olacaktýr. Ýþte bu büyük miktarda gerçekleþen ve gelecekte de yapýlmasý gerekli olan orman yol aðý yatýrýmlarýný hem doðru kullanmak hem de doðada kalýcý bir iz býrakan orman yollarýnýn çevreye minimum zarar vermesini saðlamak çaðdaþ bir orman iþletmeciliði gereðidir (Acar 1999). Winkler (1998), Avusturya'da yaptýðý araþtýrmasýnda, özellikle orman açýlmasý, orman peyzajý, su drenajý ve güzergahtaki aðaçlara verilen hasarlar yönünden deðerlendirme yapýldýðýnda ekskavatörlerin dozerlere oranla çevreye daha az hasar verdiklerini belirtmiþtir. Bu çalýþmada, Antalya Orman Bölge Müdürlüðü sýnýrlarý içinde örnek alanlar seçilerek bu alanlarda incelemeler yapýlmýþ, orman yollarýnýn yapýmý sýrasýnda ormana verilen direkt (doðrudan) zararlar tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu kapsamda, orman yolu inþaatlarýnýn neden olduðu orman alanlarýndaki kayýplar, yol altýnda kalan aðaçlara verilen zararlar, ormanýn görsel deðeri açýsýndan verilen zararlar ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. MATERYAL VE METOT Araþtýrma alaný olarak, Antalya Taþaðýl Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý içinde yol yapým çalýþmasý olan ve benzer özelliklere sahip iki alan seçilmiþtir. Çalýþma alanlarýndaki aðaç türü kýzýlçamdýr. Her iki alandaki aðaçlarýn çoðunluðu cm çap sýnýfý içindedir. Her iki alanda da aðaçlarýn tepe çatýlarýnýn izdüþümleri, bulunduklarý alanýn yaklaþýk %70-100'ünü kaplamaktadýr (Çzc3 meþcere tipi). Her iki arazi de birbirine yakýn eðim deðerinde ve IUFRO tarafýndan kabul edilen sistemdeki eðim sýnýflarýna göre çok dik arazi (%51'den büyük ) sýnýfýna girmektedir. Alanlarýn yaklaþýk %30'unu yumuþak kaya, geri kalanýný toprak ve küskülük zemin oluþturmaktadýr. Yol yapým makinasý olarak araþtýrma alanlarýnýn birinde Dozer diðerinde ise Ekskavatör çalýþmýþtýr. Yol inþaatýnda; CAT D9H marka dozer ve SUMITOMO LS3400 marka hidrolik ekskavatör, 34 kayalarýn parçalanmasýnda dozerin arka tarafýnda bulunan tek diþli riper, ekskavatörlü çalýþmalarda ise kayalarýn parçalanmasýnda ekskavatörün kepçesi yerine monte edilen kýrýcý ekipman kullanýlmýþtýr. Ayrýca dozerle yapýlan çalýþmalarda riper gücünün yeterli olamadýðý yerlerde kayalarýn parçalanmasýnda dinamit de sýkça uygulanmýþtýr. Araþtýrma alanlarýnda 2002 Aðustos ayý içerisinde yol yapýmý sonuçlanýncaya kadarki arazi çalýþmalarý incelenmiþ, çalýþma sýrasýnda ve yol yapým çalýþmalarý tamamlandýktan sonra gerekli ölçümler yapýlmýþtýr (Þekil 1). Yol enine kesitlerinde yapýlan ölçümler : kazý þevinin yüksekliði (H kazý), kazý þevinin geniþliði (D kazý), hendek geniþliði (D hendek), yol platform geniþliði (D platform), dolduru þevinin uzunluðu (L dolduru), dolduru þevinin eðimi (P dolduru), inþaat alaný geniþliði (D inþaat alaný), etki mesafesi (taþlarýn aþaðýya yuvarlandýklarý mesafe, L etkime), arazi eðimi (P arazi). Ölçümler klizimetre, çelik þerit metre, 10'ar metrelik dört adet ip, altimetre ve pusula kullanýlarak yapýlmýþtýr. Þekil 1. Arazide enkesitler üzerinde yapýlan ölçümler. Ýnþaatý yapýlan orman yollarýnda, toplam 1500 metrelik kýsýmda, her 50 metrede bir 10 metrelik geniþlikte 30 adet deneme alaný alýnmýþtýr. Sistematik örnekleme yapýlarak araziden örnek alýnacak deneme alaný yerleri belirlenmiþtir. Her deneme alanýnýn bir baþlangýcýnda bir de sonunda olmak üzere iki enkesit alýnarak toplam 60 ölçüm yapýlmýþtýr. Ayrýca, yapýlan gözlemlerde inþaat alaný aþaðýsýndaki aðaçlara en fazla hasarýn ilk 10 metrelik kýsýmda verildiði görülmüþtür. Bu nedenle deneme alanlarýnýn dolduru þevinin bitiminden itibaren 10 x 10 metrelik (100 m 2 ) kýsým ip ile çevrilerek bu alandaki hasarlý aðaçlar sayýlmýþtýr. Elde edilen verilerin ortalama, varyans ve standart sapma deðerleri Microsoft Excel programý yardýmýyla hesaplanmýþtýr. Her iki arazide, yol enkesitlerinde ölçülen deðerler arasýnda istatistiki anlamda fark olup olmadýðýnýn belirlenmesi amacýyla Statgraf istatistik paket program ile t-testi yapýl- No: 52, 2004

3 Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri mýþtýr. Her iki arazideki 100 m 2 'lik 30 alanda ölçülen hasarsýz ve hasarlý aðaç sayýlarý üzerinde parametrik olmayan Khi-kare testi uygulanmýþtýr. Bu test ile her iki makine ile yapýlan çalýþmalar sýrasýnda aðaçlara verilen hasarlar arasýnda bir fark olup olmadýðýnýn belirlenmesi amaçlanmýþtýr. BULGULAR Enkesitlerde Elde Edilen Deðerler Her iki araþtýrma sahasýnýn deneme alanlarýndaki enkesitlerde yapýlan ölçümlere ait ortalama, varyans ve standart sapma deðerleri Tablo 1'de verilmiþtir. Elde edilen deðerlere bakýldýðýnda; kazý yüksekliði, kazý geniþliði, hendek geniþliði, platform geniþliði, dolduru þev eðimi, arazi eðimi deðerlerinin ortalamalarý arasýnda önemli bir farkýn bulunmadýðý açýk olarak görülmüþtür. Dolduru þev uzunluðu, inþaat alaný geniþliði ve etki mesafesi deðerleri arasýnda ise önemli fark bulunduðu tespit edilmiþtir. Bu deðerler arasýnda istatistiki anlamda bir fark olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý için t-testi yapýlmýþtýr. t (118; 0,05)= 1,98 'dir. Hesaplanan t-deðerleri, tablo t-deðeri ile karþýlaþtýrýlarak her bir basamak için ayrý ayrý yapýldýðýnda, t hesap > t tablo (=1,98) olduðu zaman, %95 güven düzeyinde gruplar arasýnda fark olduðu söylenebilir. Kazý þevi yüksekliði ve kazý geniþliði arasýnda, %95 güven düzeyinde fark olmadýðý görülmüþtür. Hendek geniþliði, yol platform geniþliði, dolduru þevi uzunluðu, dolduru þevi eðimi, etki mesafesi ve inþaat alaný geniþlikleri deðerleri arasýnda %95 güven düzeyinde fark olduðu tespit edilmiþtir. Hendek geniþliklerindeki farklýlýk ekskavatörün kepçesinin daima 1,1 m geniþliðinde kazý yaparak, dozerin ise 4,3 m geniþliðindeki býçaðýný kullanarak hendeði oluþturmasýndan kaynaklanmaktadýr. Hendek yapýmýnda ekskavatör ile B tipi tali orman yolu standartlarýna uyulduðu görülmüþtür. Overend (1977), British Colombia'da Cat 235 ve Cat 245 ekskavatörlerin buldozer yerine kullanýlmasýný konu alan çalýþmasýnda, ekskavatörler ile yapýlan orman yol çalýþmalarýnda drenaj hendeklerinin daha etkili olarak açýlabildiklerini ve çevresel zararýn daha az olduðunu tespit etmiþtir. Tablo 1. Arazide elde edilen verilere ait istatistiki deðerler. EKSKAVATOR DOZER Ort. Std sap. Varyans Ort. Std sap. Varyans t- deðeri Kazý H 5,20 1,32 1,74 5,08 1,46 2,12 0,47 Kazý D 1,77 0,55 0,30 1,89 0,68 0,45 1,02 Hende D 1,10 0,01 0,0001 1,38 0,14 0,01 15,34* Platf D 4,30 0,31 0,097 4,78 0,51 0,26 7,40* Dol se. L 6,31 1,31 1,72 10,60 3,58 12,80 8,71* Dol sev P 0,72 0,04 0,0016 0,68 0,05 0,003 4,86* Etkime L 4,60 1,24 1,53 9,97 7,49 56,10 5,47* Ýnþaat D 12,26 1,30 1,68 16,73 2,80 7,85 11,22* *) %95 düzeyinde anlamlý iliþki Ýnþaat alaný geniþliðinin ekskavatörde daha küçük tutulduðu görülmektedir (Þekil 2). Bu nedenle dar bir inþaat alaný sayesinde daha az bir orman alaný açýlmýþ olmakta, yol yapý alanýnýn temizlenmesi için kesilen dikili hacim de azalmaktadýr. Etki mesafesine bakýldýðýnda, ekskavatör ile bu mesafenin çok daha düþük tutulabildiði görülür. Bu durum, yol altýndaki aðaçlarýn daha az hasar görmesi ve yol boyunca oluþan çirkin görüntünün önlenmesi açýsýndan önemli bir faktördür. Operatör tarafýndan kazýlan materyal görüþ alaný içinde istenilen bir yere tamamen kontrol altýnda býrakýlabildiðinden dolduru þevi uzunluðunun da ekskavatör ile daha kýsa tutulduðu görülmüþtür. Dozerle çalýþmada ise materyal dolduruya itilerek yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Yeni oluþturulan yumuþak dolduru þevi yüzeyi en çok erozyona uðrayan kýsým olduðu için kýsa tutulmasý erozyonla kaybedilen toprak kaybýný da azaltmaktadýr. Ekskavatör kullanýmýnda dolduru þevi kepçe darbeleriyle sýkýþtýrýlabildiðinden erozyonun azalmasý saðlanmaktadýr, ayný zamanda dolduru þevi uzunluðunun kýsalmasýyla uzun dolduru þevlerinde ortaya çýkan çirkin görüntü de önlenebilmektedir. Ýnþaat Sýrasýnda Açýlan Orman Alaný Deðerleri 1500 m yol boyunca her 50 metrede bir ikiþer tane alýnan enine profillerde arazide ölçülen deðerler yardýmýyla 60 adet inþaat alaný geniþliði hesaplanmýþtýr. Ara mesafeler ve inþaat alaný geniþlikleri (D) kullanýlarak 1500 m uzunluðundaki yol için açýlan toplam orman alaný bulunmuþtur. Her bir çalýþma alanýnda 1500 metrelik yol inþaatý boyunca açýlan orman alaný hesaplanmýþtýr. Ayrýca bu verilerden yararlanýlarak her bir km yol için açýlacak orman alaný da hesap edilmiþtir (Tablo 2). Uzunluk(m) Þekil 2. Dozer ve ekskavatör çalýþmalarýnda inþaat alaný geniþlikleri (inþaat), etki mesafesi uzunluklarý (etkime) ve dolduru þevi uzunluklarý (dolþev) daðýlýmý. No: 52,

4 M. TUNAY, K. MELEMEZ 1 km'lik yol için dozerde yaklaþýk 1,6 hektarlýk, ekskavatör ile yaklaþýk 1,2 hektarlýk orman alaný kaybý oluþacaktýr. Tablo 2' de görüldüðü gibi; arazide dozerin çalýþtýðý sitede açýlan orman alaný daha fazladýr. Ekskavatör ile %26,54 oranýnda daha az bir orman alaný açýldýðý tespit edilmiþtir. Ekskavatör kullanýmýyla daha az bir orman alaný açýlmakta, dozerle çalýþmaya göre ormanýn daha küçük bir kýsmý yol ile iþgal edilmektedir. Ayrýca dar tutulabilen yol inþaat alanýnda daha az sayýda aðaç kesildiði için ormanýn tahrip edilmesinin de önüne geçilmiþ olunmaktadýr. Tablo 2. Çalýþma alanlarýnda açýlan orman alaný miktarlarý. Çalýþma Alanlarýnda Görsel Açýdan Verilen Zarar Orman yol inþaatý tamamlandýktan sonra, yol boyunca dolduru þevinin görünümü, ayrýca taþ ve benzeri materyalin yol aþaðýsýna yuvarlanmasý ile oluþan yýðýntý görsel bozukluk oluþturmaktadýr. Yol boyunca, dolduru þevi ile etki mesafesi uzunluðu toplamýndan oluþan ve görsel bozukluk oluþturan bu þeridin ortalama geniþliði Tablo 3 de görülmektedir. Dozer ile çalýþma yapýlan alanda görsel bozukluk oluþturan þeridin daha büyük ve ekskavatörün yaklaþýk iki katý geniþlikte olduðu görülmektedir. Ekskavatör ile yapýlan orman yolu çalýþmalarýnda, ormanýn görsel deðeri çok daha yüksek tutulabilmektedir. Tablo 3. Görsel bozukluk oluþturan deðerlerin ortalamalarý toplamý. Türü Ýle Aðaçlara Verilen Hasarlar Arasýndaki Ýliþki Her iki inþaat alanýnda 100 m 2 'lik bölümlerde hasarlý ve hasarsýz aðaçlarla ilgili deðerler Tablo 4 de görülmektedir. Hasarlý aðaç sayýsýnýn toplam aðaç sayýsýna bölünmesi ile elde edilen hasar oraný deðerlerine bakýldýðýnda; arazide dozer ile çalýþýlan alandaki hasar oranýnýn, ekskavatör ile çalýþýlan alandaki hasar oranýndan büyük olduðu görülmüþtür. Orman yollarýnýn yapýmý sýrasýnda yamaç aþaðý yuvarlanan taþ ve kayalar orman alanýnýn önemli bir bölümünü yok etmektedir. 36 Açýlan orman alaný Açýlan orman alaný (m 2 ) (1500 m) (m 2 ) (1000 m) Ekskavatör , ,66 Dozer , ,00 Ortalama Ortalama etki Toplam dolduru şev uz. mesafesi uz. (m) Ekskavatör 6,30 4,6 10,90 Dozer 10,60 9,96 20,56 Tablo 4. Çalýþma alanlarýnda hasar gören aðaç sayýsý deðerleri. Hasarlý Aðaç Sayýsý Hasarsýz Aðaç Sayýsý Toplam Hasar Oraný Çalýþma alanlarýnda hasarlý aðaç sayýsý üzerinde makina türünün bir etkisinin olup olmadýðýnýn belirlenmesi amacýyla Khi-kare testi ile baðýmsýzlýk kontrolü yapýlmýþtýr. X 2 = 15,24, SD= 1 H 0 = "Orman yol inþaatý sýrasýnda hasar verilen aðaç sayýsý üzerinde makina türünün bir etkisinin olmadýðý" þeklindedir. X 2 hesap= 15,24 > X 2 tablo= 3,84 olarak bulunduðundan sýfýr hipotezi reddedilir. Orman yol inþaatýnda kullanýlan iþ makinasý türünün hasar verilen aðaç sayýsý üzerinde etkisi olduðu anlaþýlmýþtýr. Ekskavatör ile yapýlan çalýþmalarda kazýlan materyalin operatör tarafýndan dolduru tarafýnda nereye konulduðunun görülebilmesi ve kontrol edilebilmesi yol inþaat alaný aþaðýsýnda daha az hasar meydana getirmektedir (Tablo 5). Tablo 5. Çok dik arazide ekskavatör ve dozer ile çalýþmada aðaçlardaki hasar durumu. Hasarlý Aðaç Sayýsý Hasarsýz Aðaç Sayýsý Gözlenen Türü Gözlenen Beklenen Gözlenen Beklenen Toplam ý Ekskavatör 32 47, , Dozer 96 80, , Toplam TARTIÞMA VE SONUÇ Orman yolu inþaat alanlarýnda, ayný koþullarda dozer ile yapýlan çalýþmada özellikle dolduru þevi ve inþaat alaný geniþliklerinin daha büyük olduðu görülmüþtür. Ekskavatör ile yapýlan çalýþmada açýlan orman alanýnýn dozere göre %26,54 oranýnda daha az olduðu belirlenmiþtir. Artvin'de yapýlmýþ bir çalýþmada buldozer ile %60 eðimli 2 km uzunluðunda yapýlan yol inþaatý sýrasýnda toplam 3,8 hektar orman alaný kaybý olduðu tespit edilmiþtir. Ýnþaat alanýnýn küçük tutulmasýyla daha az orman alaný açýlmýþ olmakta, sonuçta daha az dikili hacmin kesilmesi gerekmektedir. Orman yolu inþaatýnda ekskavatör kullanýlmasý ile, meydana gelen orman alaný ve dikili hacim kaybý en aza indirilmektedir. Dozer ile yapýlan orman yolu inþaatý çalýþmasý sonucu, ekskavatör ile yapýlan çalýþmanýn yaklaþýk iki katý büyüklüðünde bir alan görsel bozukluk oluþturmaktadýr. Ekskavatör kullanýlarak ormanýn görsel deðeri daha yüksek tutulabilmektedir. Dozer ile yapýlan yol inþaatý alanýnýn aþaðýsýndaki aðaçlarda daha fazla hasar olduðu tespit edilmiþtir. Yapýlmýþ bir çalýþmada, taþ ve kaya darbesiyle No: 52, 2004

5 Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri yaralanan aðaçlarda kabuk böceklerinin epidermi yapmalarýnýn kolaylaþtýðý, bakteri, mantar ve diðer zararlýlarýn birinci sýnýf kerestelik aðaçlarýn %50'sini yok ettiði tespit edilmiþtir (Sekendiz ve Özder 1978). Ekskavatör kullanýmý ile, aðaçlarýn yaralanmasý sonucu oluþan hasarlar ve böcek, mantar vb. unsurlarýn aðaçlarda oluþturduðu zararlar önlenmektedir. Winkler (1999) tarafýndan yapýlan çalýþmada, 1 metre orman yol yapým maliyeti, ekskavatör kullanýldýðýnda 9,28 $/m, dozer kullanýldýðýnda 6,07 $/m olarak ve yol inþaat makinalarý verimleri ise ekskavatörde 6,72 m/saat, dozerde 15,19 m/saat olarak bulunmuþtur. Bu konuda yapýlmýþ diðer çalýþmalarda da ayný sonuca ulaþýlmýþ ve kýsa dönemde ekskavatörlerin yol yapým maliyetinin dozerlerden yaklaþýk %15-20 daha fazla olduðu, ancak ekskavatörlerle yol inþaatýnýn uzun dönemde daha ekonomik olabileceði belirlenmiþtir (Overend 1977, Gorton 1986, Bayoðlu 1989). Orman yol inþaatýnýn çevreye duyarlý bir þekilde yapýlabilmesi için, öncelikle yol planlamasý tekniðe uygun yapýlmalý, inþaat sýrasýnda da makina türü olarak ekskavatör kullanýlmalýdýr. KAYNAKLAR Acar HH (1999) Orman Ýþletmeciliðinde Yol Ýnþaatý, Üretim ve Transport Çalýþmalarýnýn Doðal Çevre ve Korunmasý Açýsýndan Deðerlendirilmesi. In: I. International Symposium on Production of Natural Environment and Ehrami Karaçam, September 1999, Kütahya, Anonymous (1985) Logging and Transport in Steep Terrain, Forestry Paper 14. rev. 1, Rome. Anonymous (2001) Ormancýlýk Özel Ýhtisas Komisyon Raporu. Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, 2531, 547, Ankara. Bayoðlu S (1989) Daðlýk arazide Ormana ve Çevreye Zarar Vermeyen Bir Yol Ýnþa Tekniði. Orman Mühendisliði Dergisi 26, 12, 6-9. Gorton F (1986) Methods and costs of forest road construction carried out with regard for the landscape. Institu For Engineering and Forest Work, Agriculture University No: 96/9, Vienna, Austria. Overend M (1977) How to build logging roads with excavator. Canadian Forest Industries 97, 7, Seçkin ÖB (1978) Demirköy Karamanbayýrý Devlet Orman Ýþletmesi Çakmaktepe Bölgesi Yol Þebeke Planlama Tekniði Bakýmýndan Araþtýrýlmasý. OGM Yayýn No: 622/122, Ankara. Sekendiz OA, Özder Z (1978) Doðu Karadeniz Ormanlarýmýzda Yamaç Yollarýnýn Kabuk Böceði (Scolytidae) Salgýnlarý Üzerine Etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6, 1, Winkler N (1998) Environmentally sound road construction in mountainous terrain. FAO Harvesting Case-Study, No: 10, Rome. Winkler N (1999) Environmentally sound forest infastructre development and harvesting in Bhutan. FAO Harvesting Case-Study, No: 12, Rome. No: 52,

Zor arazi koşullarında çevreye duyarlı orman yolu inşaatı tekniğinin değerlendirilmesi

Zor arazi koşullarında çevreye duyarlı orman yolu inşaatı tekniğinin değerlendirilmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:3, Sayı:2-3-4-5, 3-10 Ekim 2004 Zor arazi koşullarında çevreye duyarlı orman yolu inşaatı tekniğinin değerlendirilmesi Metin TUNAY *, Kenan MELEMEZ ZKÜ Bartın Orman Fakültesi,Orman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE DOZERLE ORMAN YOL YAPIM TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE DOZERLE ORMAN YOL YAPIM TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: II Sayfa: 486-493 ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE DOZERLE ORMAN YOL YAPIM TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ Tolga ÖZTÜRK 1, Muhittin İNAN 2, Necmettin ŞENTÜRK

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Samsun da Orman Yollarýnda Ortaya Çýkan Heyelanlarýn Zemin Mekaniði Açýsýndan Ýncelenmesi

Samsun da Orman Yollarýnda Ortaya Çýkan Heyelanlarýn Zemin Mekaniði Açýsýndan Ýncelenmesi Cilt: 11 Sayý: 41 (2001), 3-7 GÝRÝÞ Ülkemizde ormancýlýk çalýþmalarý, ülkenin deðiþik yerlerine daðýlmýþ farklý topoðrafik alanlar üzerinde yürütülmektedir. Bu kadar geniþ ve genelde daðlýk arazi üzerinde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ORMAN YOLU YAPIM ÇALIŞMALARININ ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

ORMAN YOLU YAPIM ÇALIŞMALARININ ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: II Sayfa: 564-570 ORMAN YOLU YAPIM ÇALIŞMALARININ ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÇALIŞKAN 1, Sadık ÇAĞLAR 1 1 AÇÜ Orman

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma

Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Tekstil Desenlerinin Otomatik Olarak Sýnýflandýrýlmasý Üzerine Bir Çalýþma Rýfat AÞLIYAN Adil ALPKOÇAK Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bornova 35100, Ýzmir rasliyan@yahoo.com alpkocak@cs.deu.edu.tr

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi 19, 74, 190-199 (2010) ARAÞTIRMA NOTU Parklarda k Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi Füsun ERDURAN *, Sebla KABAÞ Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý

Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 18, 69, 75-80 (2008) Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Fuat ÖZYONAR 1 *, Ýbrahim PEKER 2 1Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 58140 Sivas-TÜRKÝYE

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým

Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým Ekoloji 18, 70, 57-66 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým Cengiz USLU*, Mehmet Faruk ALTUNKASA,

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, 21-27 2007 Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

M.Ü. Teknik Eðitim Fakültesi Makina Eðitimi Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol Ana Bilim Dalý

M.Ü. Teknik Eðitim Fakültesi Makina Eðitimi Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol Ana Bilim Dalý Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 16 Sayý: 1 Sayfa: (16-29) Makina Mühendisleri Odasý MESLEKÝ TEKNÝK EÐÝTÝMDE TALAÞLI ÝMALAT ATÖLYELERÝNÝN AMPÝRÝK BÝR ÇALIÞMA ÝLE ERGONOMÝK AÇIDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ahmet

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı