Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri"

Transkript

1 Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik eðimli arazideki orman yolu inþaatlarý ekolojik dengeye zarar verebilmektedir. Bu çalýþmada, dozer ve ekskavatör makine türleri ile çok dik eðimli arazide (>%51) örnek alanlar seçilerek incelemeler yapýlmýþ, orman yollarýnýn yapýmý sýrasýnda ormana verilen doðrudan çevresel zararlar tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ekskavatör ile yapýlan çalýþmada açýlan orman alanýnýn dozere göre %26,54 oranýnda daha az olduðu belirlenmiþtir. Dozer ile çalýþma yapýlan alanda görsel bozukluk oluþturan þeridin, ekskavatörle çalýþma yapýlan alandan iki kat daha büyük olduðu saptanmýþtýr. Ayrýca inþaat boyunca yamaç aþaðý atýlan fazla materyal, yol güzergahý altýndaki aðaçlarda dozer ile çalýþmada %55, ekskavatörle çalýþmada %31 oranýnda hasara neden olmaktadýr. Araþtýrmanýn sonuçlarý göstermiþtir ki yol projelerinde uygulanan çevreye duyarlý teknikler, çok dik eðimlerdeki yol inþaatýnda buldozerlerin geleneksel kullanýmýna göre oldukça üstündür. Anahtar Kelimeler: Çevresel zarar, orman yolu, yol inþaatý. Environmental Effects of Forest Road Construction on Steep Slope Abstract Forest road constructions on steep slopes may harm to ecological balance on these areas. This study is carried out in sample sites which are selected in steep terrain conditions (>51% gradient) with dozer and excavator machine kinds and the direct damages to forest during road construction are determined. The opening forest area at construction with excavator was estimated 26.54% less than construction with dozer. Visual disturbance strip of the area at road construction with dozer was determined twofold larger than road construction with excavator. Furthermore, excess material wasted downhill during the construction cause damage to trees below roadway 55% rate at construction with dozer and 31% rate at construction with excavator. The results of this research show that the environmentally sensitive techniques applied for the road construction projects are considerably superior to the traditional use of bulldozers on steep slopes. Keywords: Environmental damage, forest road, road construction. GÝRÝÞ Ülkemizde; daðlýk ve zor arazi þartlarýnýn hakim olduðu alanlar üzerinde bulunan ormanlarýn bir yandan ýslahý, bakýmý, daha entansif silvikültürel giriþimlerin, ekim ve dikim gibi tamamlama çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesi, ormanýn koruma iþlerinin sürekli ve kontrollü olarak yürütülmesi, özellikle orman yangýnlarý ve böcek afetlerinin gözetim altýna alýnmasý, malzeme ve personelin iþyerlerine ulaþtýrmasý, diðer yandan ise orman ürünlerinin ekonomik olarak taþýnmasý görevlerini üstlenen orman yolunun rasyonel olarak planlanmasý modern orman iþletmeciliði bakýmýndan zorunlu bulunmaktadýr (Seçkin 1978). Orman yol yapým çalýþmalarýnda dozer kullanýmý sýrasýnda yol boyunca yapýlan tesviye nedeniyle yollarýn aþaðýsýnda kalan orman alanlarýnda büyük zararlar meydana gelmektedir. Gerek arazi kaybýna gerekse yol altýnda kalan aðaçlarýn, gençliðin kýsaca orman örtüsünün büyük zarar görmesine neden olan bu uygulama geçmiþten beri geri kalmýþ ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de uygulanmaktadýr. Daðlýk arazide sýkça görülen topoðrafik yapý (yüksek eðim) ve jeolojik yapý (kayalýk alanlar) nedeniyle yol yapýmý sýrasýnda ortaya çýkan zararlar çok fazla olmaktadýr. Planlama sýrasýnda yanlýþ güzergah seçimi ile birlikte koruma açýsýndan hassas bölgelerde bu durum daha da önemlidir (Bayoðlu 1989). Yeni yol yapýmlarýnda dozer kullanýlmasý, diðer alternatiflere göre, son derece süratli ve ucuz olmasýna karþýlýk, çevreye vermiþ olduðu zarar, günümüz deðerlerine göre kabul edilemez düzeydedir. Ülkemiz ormanlarýnda ortalama yamaç eðiminin %50-60 olmasý nedeniyle, yapýlan yollardan çýkan hafriyatýn yamaç aþaðý atýlmasý sonucu büyük tahribatlar olmakta, ayrýca dozer ile yapýlan yollarda sert zemin kazýlarý için patlayýcý maddelerin kullanýlmasý da ayrý bir tahrip unsuru olarak karþýmýza çýkmaktadýr (Anonymous 2001). No: 52,

2 M. TUNAY, K. MELEMEZ Ülkemizde orman yolu yapýmýnda büyük aþamalar kaydedilmiþtir. Ancak sayýsal olarak bakýldýðýnda elde edilen bu baþarýnýn teknik ve ekolojik açýdan tartýþýlmasý gerekir. Bu güne kadar inþa edilen km orman yolunun tamamýyla orman alanlarýndan geçtiði düþünüldüðünde ve daðlýk arazide 4 m'lik yol geniþliði için 20 m'lik orman alaný kaybý dikkate alýndýðýnda (Anonymous 1985) yaklaþýk hektarlýk (tüm ülke ormanlarýnýn yaklaþýk %1,25'i) verimli orman alaný kaybý ortaya çýkmaktadýr. Ülkemizde aðaçlandýrma seferberliði çaðrýlarýnýn yapýldýðý günümüzde orman yollarý için harcanan verimli orman alaný kaybýnýn azaltýlmasý ya da en rasyonel þekilde kullanýlmasý bir mühendislik gereði olacaktýr. Ýþte bu büyük miktarda gerçekleþen ve gelecekte de yapýlmasý gerekli olan orman yol aðý yatýrýmlarýný hem doðru kullanmak hem de doðada kalýcý bir iz býrakan orman yollarýnýn çevreye minimum zarar vermesini saðlamak çaðdaþ bir orman iþletmeciliði gereðidir (Acar 1999). Winkler (1998), Avusturya'da yaptýðý araþtýrmasýnda, özellikle orman açýlmasý, orman peyzajý, su drenajý ve güzergahtaki aðaçlara verilen hasarlar yönünden deðerlendirme yapýldýðýnda ekskavatörlerin dozerlere oranla çevreye daha az hasar verdiklerini belirtmiþtir. Bu çalýþmada, Antalya Orman Bölge Müdürlüðü sýnýrlarý içinde örnek alanlar seçilerek bu alanlarda incelemeler yapýlmýþ, orman yollarýnýn yapýmý sýrasýnda ormana verilen direkt (doðrudan) zararlar tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu kapsamda, orman yolu inþaatlarýnýn neden olduðu orman alanlarýndaki kayýplar, yol altýnda kalan aðaçlara verilen zararlar, ormanýn görsel deðeri açýsýndan verilen zararlar ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. MATERYAL VE METOT Araþtýrma alaný olarak, Antalya Taþaðýl Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý içinde yol yapým çalýþmasý olan ve benzer özelliklere sahip iki alan seçilmiþtir. Çalýþma alanlarýndaki aðaç türü kýzýlçamdýr. Her iki alandaki aðaçlarýn çoðunluðu cm çap sýnýfý içindedir. Her iki alanda da aðaçlarýn tepe çatýlarýnýn izdüþümleri, bulunduklarý alanýn yaklaþýk %70-100'ünü kaplamaktadýr (Çzc3 meþcere tipi). Her iki arazi de birbirine yakýn eðim deðerinde ve IUFRO tarafýndan kabul edilen sistemdeki eðim sýnýflarýna göre çok dik arazi (%51'den büyük ) sýnýfýna girmektedir. Alanlarýn yaklaþýk %30'unu yumuþak kaya, geri kalanýný toprak ve küskülük zemin oluþturmaktadýr. Yol yapým makinasý olarak araþtýrma alanlarýnýn birinde Dozer diðerinde ise Ekskavatör çalýþmýþtýr. Yol inþaatýnda; CAT D9H marka dozer ve SUMITOMO LS3400 marka hidrolik ekskavatör, 34 kayalarýn parçalanmasýnda dozerin arka tarafýnda bulunan tek diþli riper, ekskavatörlü çalýþmalarda ise kayalarýn parçalanmasýnda ekskavatörün kepçesi yerine monte edilen kýrýcý ekipman kullanýlmýþtýr. Ayrýca dozerle yapýlan çalýþmalarda riper gücünün yeterli olamadýðý yerlerde kayalarýn parçalanmasýnda dinamit de sýkça uygulanmýþtýr. Araþtýrma alanlarýnda 2002 Aðustos ayý içerisinde yol yapýmý sonuçlanýncaya kadarki arazi çalýþmalarý incelenmiþ, çalýþma sýrasýnda ve yol yapým çalýþmalarý tamamlandýktan sonra gerekli ölçümler yapýlmýþtýr (Þekil 1). Yol enine kesitlerinde yapýlan ölçümler : kazý þevinin yüksekliði (H kazý), kazý þevinin geniþliði (D kazý), hendek geniþliði (D hendek), yol platform geniþliði (D platform), dolduru þevinin uzunluðu (L dolduru), dolduru þevinin eðimi (P dolduru), inþaat alaný geniþliði (D inþaat alaný), etki mesafesi (taþlarýn aþaðýya yuvarlandýklarý mesafe, L etkime), arazi eðimi (P arazi). Ölçümler klizimetre, çelik þerit metre, 10'ar metrelik dört adet ip, altimetre ve pusula kullanýlarak yapýlmýþtýr. Þekil 1. Arazide enkesitler üzerinde yapýlan ölçümler. Ýnþaatý yapýlan orman yollarýnda, toplam 1500 metrelik kýsýmda, her 50 metrede bir 10 metrelik geniþlikte 30 adet deneme alaný alýnmýþtýr. Sistematik örnekleme yapýlarak araziden örnek alýnacak deneme alaný yerleri belirlenmiþtir. Her deneme alanýnýn bir baþlangýcýnda bir de sonunda olmak üzere iki enkesit alýnarak toplam 60 ölçüm yapýlmýþtýr. Ayrýca, yapýlan gözlemlerde inþaat alaný aþaðýsýndaki aðaçlara en fazla hasarýn ilk 10 metrelik kýsýmda verildiði görülmüþtür. Bu nedenle deneme alanlarýnýn dolduru þevinin bitiminden itibaren 10 x 10 metrelik (100 m 2 ) kýsým ip ile çevrilerek bu alandaki hasarlý aðaçlar sayýlmýþtýr. Elde edilen verilerin ortalama, varyans ve standart sapma deðerleri Microsoft Excel programý yardýmýyla hesaplanmýþtýr. Her iki arazide, yol enkesitlerinde ölçülen deðerler arasýnda istatistiki anlamda fark olup olmadýðýnýn belirlenmesi amacýyla Statgraf istatistik paket program ile t-testi yapýl- No: 52, 2004

3 Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri mýþtýr. Her iki arazideki 100 m 2 'lik 30 alanda ölçülen hasarsýz ve hasarlý aðaç sayýlarý üzerinde parametrik olmayan Khi-kare testi uygulanmýþtýr. Bu test ile her iki makine ile yapýlan çalýþmalar sýrasýnda aðaçlara verilen hasarlar arasýnda bir fark olup olmadýðýnýn belirlenmesi amaçlanmýþtýr. BULGULAR Enkesitlerde Elde Edilen Deðerler Her iki araþtýrma sahasýnýn deneme alanlarýndaki enkesitlerde yapýlan ölçümlere ait ortalama, varyans ve standart sapma deðerleri Tablo 1'de verilmiþtir. Elde edilen deðerlere bakýldýðýnda; kazý yüksekliði, kazý geniþliði, hendek geniþliði, platform geniþliði, dolduru þev eðimi, arazi eðimi deðerlerinin ortalamalarý arasýnda önemli bir farkýn bulunmadýðý açýk olarak görülmüþtür. Dolduru þev uzunluðu, inþaat alaný geniþliði ve etki mesafesi deðerleri arasýnda ise önemli fark bulunduðu tespit edilmiþtir. Bu deðerler arasýnda istatistiki anlamda bir fark olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý için t-testi yapýlmýþtýr. t (118; 0,05)= 1,98 'dir. Hesaplanan t-deðerleri, tablo t-deðeri ile karþýlaþtýrýlarak her bir basamak için ayrý ayrý yapýldýðýnda, t hesap > t tablo (=1,98) olduðu zaman, %95 güven düzeyinde gruplar arasýnda fark olduðu söylenebilir. Kazý þevi yüksekliði ve kazý geniþliði arasýnda, %95 güven düzeyinde fark olmadýðý görülmüþtür. Hendek geniþliði, yol platform geniþliði, dolduru þevi uzunluðu, dolduru þevi eðimi, etki mesafesi ve inþaat alaný geniþlikleri deðerleri arasýnda %95 güven düzeyinde fark olduðu tespit edilmiþtir. Hendek geniþliklerindeki farklýlýk ekskavatörün kepçesinin daima 1,1 m geniþliðinde kazý yaparak, dozerin ise 4,3 m geniþliðindeki býçaðýný kullanarak hendeði oluþturmasýndan kaynaklanmaktadýr. Hendek yapýmýnda ekskavatör ile B tipi tali orman yolu standartlarýna uyulduðu görülmüþtür. Overend (1977), British Colombia'da Cat 235 ve Cat 245 ekskavatörlerin buldozer yerine kullanýlmasýný konu alan çalýþmasýnda, ekskavatörler ile yapýlan orman yol çalýþmalarýnda drenaj hendeklerinin daha etkili olarak açýlabildiklerini ve çevresel zararýn daha az olduðunu tespit etmiþtir. Tablo 1. Arazide elde edilen verilere ait istatistiki deðerler. EKSKAVATOR DOZER Ort. Std sap. Varyans Ort. Std sap. Varyans t- deðeri Kazý H 5,20 1,32 1,74 5,08 1,46 2,12 0,47 Kazý D 1,77 0,55 0,30 1,89 0,68 0,45 1,02 Hende D 1,10 0,01 0,0001 1,38 0,14 0,01 15,34* Platf D 4,30 0,31 0,097 4,78 0,51 0,26 7,40* Dol se. L 6,31 1,31 1,72 10,60 3,58 12,80 8,71* Dol sev P 0,72 0,04 0,0016 0,68 0,05 0,003 4,86* Etkime L 4,60 1,24 1,53 9,97 7,49 56,10 5,47* Ýnþaat D 12,26 1,30 1,68 16,73 2,80 7,85 11,22* *) %95 düzeyinde anlamlý iliþki Ýnþaat alaný geniþliðinin ekskavatörde daha küçük tutulduðu görülmektedir (Þekil 2). Bu nedenle dar bir inþaat alaný sayesinde daha az bir orman alaný açýlmýþ olmakta, yol yapý alanýnýn temizlenmesi için kesilen dikili hacim de azalmaktadýr. Etki mesafesine bakýldýðýnda, ekskavatör ile bu mesafenin çok daha düþük tutulabildiði görülür. Bu durum, yol altýndaki aðaçlarýn daha az hasar görmesi ve yol boyunca oluþan çirkin görüntünün önlenmesi açýsýndan önemli bir faktördür. Operatör tarafýndan kazýlan materyal görüþ alaný içinde istenilen bir yere tamamen kontrol altýnda býrakýlabildiðinden dolduru þevi uzunluðunun da ekskavatör ile daha kýsa tutulduðu görülmüþtür. Dozerle çalýþmada ise materyal dolduruya itilerek yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Yeni oluþturulan yumuþak dolduru þevi yüzeyi en çok erozyona uðrayan kýsým olduðu için kýsa tutulmasý erozyonla kaybedilen toprak kaybýný da azaltmaktadýr. Ekskavatör kullanýmýnda dolduru þevi kepçe darbeleriyle sýkýþtýrýlabildiðinden erozyonun azalmasý saðlanmaktadýr, ayný zamanda dolduru þevi uzunluðunun kýsalmasýyla uzun dolduru þevlerinde ortaya çýkan çirkin görüntü de önlenebilmektedir. Ýnþaat Sýrasýnda Açýlan Orman Alaný Deðerleri 1500 m yol boyunca her 50 metrede bir ikiþer tane alýnan enine profillerde arazide ölçülen deðerler yardýmýyla 60 adet inþaat alaný geniþliði hesaplanmýþtýr. Ara mesafeler ve inþaat alaný geniþlikleri (D) kullanýlarak 1500 m uzunluðundaki yol için açýlan toplam orman alaný bulunmuþtur. Her bir çalýþma alanýnda 1500 metrelik yol inþaatý boyunca açýlan orman alaný hesaplanmýþtýr. Ayrýca bu verilerden yararlanýlarak her bir km yol için açýlacak orman alaný da hesap edilmiþtir (Tablo 2). Uzunluk(m) Þekil 2. Dozer ve ekskavatör çalýþmalarýnda inþaat alaný geniþlikleri (inþaat), etki mesafesi uzunluklarý (etkime) ve dolduru þevi uzunluklarý (dolþev) daðýlýmý. No: 52,

4 M. TUNAY, K. MELEMEZ 1 km'lik yol için dozerde yaklaþýk 1,6 hektarlýk, ekskavatör ile yaklaþýk 1,2 hektarlýk orman alaný kaybý oluþacaktýr. Tablo 2' de görüldüðü gibi; arazide dozerin çalýþtýðý sitede açýlan orman alaný daha fazladýr. Ekskavatör ile %26,54 oranýnda daha az bir orman alaný açýldýðý tespit edilmiþtir. Ekskavatör kullanýmýyla daha az bir orman alaný açýlmakta, dozerle çalýþmaya göre ormanýn daha küçük bir kýsmý yol ile iþgal edilmektedir. Ayrýca dar tutulabilen yol inþaat alanýnda daha az sayýda aðaç kesildiði için ormanýn tahrip edilmesinin de önüne geçilmiþ olunmaktadýr. Tablo 2. Çalýþma alanlarýnda açýlan orman alaný miktarlarý. Çalýþma Alanlarýnda Görsel Açýdan Verilen Zarar Orman yol inþaatý tamamlandýktan sonra, yol boyunca dolduru þevinin görünümü, ayrýca taþ ve benzeri materyalin yol aþaðýsýna yuvarlanmasý ile oluþan yýðýntý görsel bozukluk oluþturmaktadýr. Yol boyunca, dolduru þevi ile etki mesafesi uzunluðu toplamýndan oluþan ve görsel bozukluk oluþturan bu þeridin ortalama geniþliði Tablo 3 de görülmektedir. Dozer ile çalýþma yapýlan alanda görsel bozukluk oluþturan þeridin daha büyük ve ekskavatörün yaklaþýk iki katý geniþlikte olduðu görülmektedir. Ekskavatör ile yapýlan orman yolu çalýþmalarýnda, ormanýn görsel deðeri çok daha yüksek tutulabilmektedir. Tablo 3. Görsel bozukluk oluþturan deðerlerin ortalamalarý toplamý. Türü Ýle Aðaçlara Verilen Hasarlar Arasýndaki Ýliþki Her iki inþaat alanýnda 100 m 2 'lik bölümlerde hasarlý ve hasarsýz aðaçlarla ilgili deðerler Tablo 4 de görülmektedir. Hasarlý aðaç sayýsýnýn toplam aðaç sayýsýna bölünmesi ile elde edilen hasar oraný deðerlerine bakýldýðýnda; arazide dozer ile çalýþýlan alandaki hasar oranýnýn, ekskavatör ile çalýþýlan alandaki hasar oranýndan büyük olduðu görülmüþtür. Orman yollarýnýn yapýmý sýrasýnda yamaç aþaðý yuvarlanan taþ ve kayalar orman alanýnýn önemli bir bölümünü yok etmektedir. 36 Açýlan orman alaný Açýlan orman alaný (m 2 ) (1500 m) (m 2 ) (1000 m) Ekskavatör , ,66 Dozer , ,00 Ortalama Ortalama etki Toplam dolduru şev uz. mesafesi uz. (m) Ekskavatör 6,30 4,6 10,90 Dozer 10,60 9,96 20,56 Tablo 4. Çalýþma alanlarýnda hasar gören aðaç sayýsý deðerleri. Hasarlý Aðaç Sayýsý Hasarsýz Aðaç Sayýsý Toplam Hasar Oraný Çalýþma alanlarýnda hasarlý aðaç sayýsý üzerinde makina türünün bir etkisinin olup olmadýðýnýn belirlenmesi amacýyla Khi-kare testi ile baðýmsýzlýk kontrolü yapýlmýþtýr. X 2 = 15,24, SD= 1 H 0 = "Orman yol inþaatý sýrasýnda hasar verilen aðaç sayýsý üzerinde makina türünün bir etkisinin olmadýðý" þeklindedir. X 2 hesap= 15,24 > X 2 tablo= 3,84 olarak bulunduðundan sýfýr hipotezi reddedilir. Orman yol inþaatýnda kullanýlan iþ makinasý türünün hasar verilen aðaç sayýsý üzerinde etkisi olduðu anlaþýlmýþtýr. Ekskavatör ile yapýlan çalýþmalarda kazýlan materyalin operatör tarafýndan dolduru tarafýnda nereye konulduðunun görülebilmesi ve kontrol edilebilmesi yol inþaat alaný aþaðýsýnda daha az hasar meydana getirmektedir (Tablo 5). Tablo 5. Çok dik arazide ekskavatör ve dozer ile çalýþmada aðaçlardaki hasar durumu. Hasarlý Aðaç Sayýsý Hasarsýz Aðaç Sayýsý Gözlenen Türü Gözlenen Beklenen Gözlenen Beklenen Toplam ý Ekskavatör 32 47, , Dozer 96 80, , Toplam TARTIÞMA VE SONUÇ Orman yolu inþaat alanlarýnda, ayný koþullarda dozer ile yapýlan çalýþmada özellikle dolduru þevi ve inþaat alaný geniþliklerinin daha büyük olduðu görülmüþtür. Ekskavatör ile yapýlan çalýþmada açýlan orman alanýnýn dozere göre %26,54 oranýnda daha az olduðu belirlenmiþtir. Artvin'de yapýlmýþ bir çalýþmada buldozer ile %60 eðimli 2 km uzunluðunda yapýlan yol inþaatý sýrasýnda toplam 3,8 hektar orman alaný kaybý olduðu tespit edilmiþtir. Ýnþaat alanýnýn küçük tutulmasýyla daha az orman alaný açýlmýþ olmakta, sonuçta daha az dikili hacmin kesilmesi gerekmektedir. Orman yolu inþaatýnda ekskavatör kullanýlmasý ile, meydana gelen orman alaný ve dikili hacim kaybý en aza indirilmektedir. Dozer ile yapýlan orman yolu inþaatý çalýþmasý sonucu, ekskavatör ile yapýlan çalýþmanýn yaklaþýk iki katý büyüklüðünde bir alan görsel bozukluk oluþturmaktadýr. Ekskavatör kullanýlarak ormanýn görsel deðeri daha yüksek tutulabilmektedir. Dozer ile yapýlan yol inþaatý alanýnýn aþaðýsýndaki aðaçlarda daha fazla hasar olduðu tespit edilmiþtir. Yapýlmýþ bir çalýþmada, taþ ve kaya darbesiyle No: 52, 2004

5 Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri yaralanan aðaçlarda kabuk böceklerinin epidermi yapmalarýnýn kolaylaþtýðý, bakteri, mantar ve diðer zararlýlarýn birinci sýnýf kerestelik aðaçlarýn %50'sini yok ettiði tespit edilmiþtir (Sekendiz ve Özder 1978). Ekskavatör kullanýmý ile, aðaçlarýn yaralanmasý sonucu oluþan hasarlar ve böcek, mantar vb. unsurlarýn aðaçlarda oluþturduðu zararlar önlenmektedir. Winkler (1999) tarafýndan yapýlan çalýþmada, 1 metre orman yol yapým maliyeti, ekskavatör kullanýldýðýnda 9,28 $/m, dozer kullanýldýðýnda 6,07 $/m olarak ve yol inþaat makinalarý verimleri ise ekskavatörde 6,72 m/saat, dozerde 15,19 m/saat olarak bulunmuþtur. Bu konuda yapýlmýþ diðer çalýþmalarda da ayný sonuca ulaþýlmýþ ve kýsa dönemde ekskavatörlerin yol yapým maliyetinin dozerlerden yaklaþýk %15-20 daha fazla olduðu, ancak ekskavatörlerle yol inþaatýnýn uzun dönemde daha ekonomik olabileceði belirlenmiþtir (Overend 1977, Gorton 1986, Bayoðlu 1989). Orman yol inþaatýnýn çevreye duyarlý bir þekilde yapýlabilmesi için, öncelikle yol planlamasý tekniðe uygun yapýlmalý, inþaat sýrasýnda da makina türü olarak ekskavatör kullanýlmalýdýr. KAYNAKLAR Acar HH (1999) Orman Ýþletmeciliðinde Yol Ýnþaatý, Üretim ve Transport Çalýþmalarýnýn Doðal Çevre ve Korunmasý Açýsýndan Deðerlendirilmesi. In: I. International Symposium on Production of Natural Environment and Ehrami Karaçam, September 1999, Kütahya, Anonymous (1985) Logging and Transport in Steep Terrain, Forestry Paper 14. rev. 1, Rome. Anonymous (2001) Ormancýlýk Özel Ýhtisas Komisyon Raporu. Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, 2531, 547, Ankara. Bayoðlu S (1989) Daðlýk arazide Ormana ve Çevreye Zarar Vermeyen Bir Yol Ýnþa Tekniði. Orman Mühendisliði Dergisi 26, 12, 6-9. Gorton F (1986) Methods and costs of forest road construction carried out with regard for the landscape. Institu For Engineering and Forest Work, Agriculture University No: 96/9, Vienna, Austria. Overend M (1977) How to build logging roads with excavator. Canadian Forest Industries 97, 7, Seçkin ÖB (1978) Demirköy Karamanbayýrý Devlet Orman Ýþletmesi Çakmaktepe Bölgesi Yol Þebeke Planlama Tekniði Bakýmýndan Araþtýrýlmasý. OGM Yayýn No: 622/122, Ankara. Sekendiz OA, Özder Z (1978) Doðu Karadeniz Ormanlarýmýzda Yamaç Yollarýnýn Kabuk Böceði (Scolytidae) Salgýnlarý Üzerine Etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6, 1, Winkler N (1998) Environmentally sound road construction in mountainous terrain. FAO Harvesting Case-Study, No: 10, Rome. Winkler N (1999) Environmentally sound forest infastructre development and harvesting in Bhutan. FAO Harvesting Case-Study, No: 12, Rome. No: 52,

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Samsun da Orman Yollarýnda Ortaya Çýkan Heyelanlarýn Zemin Mekaniði Açýsýndan Ýncelenmesi

Samsun da Orman Yollarýnda Ortaya Çýkan Heyelanlarýn Zemin Mekaniði Açýsýndan Ýncelenmesi Cilt: 11 Sayý: 41 (2001), 3-7 GÝRÝÞ Ülkemizde ormancýlýk çalýþmalarý, ülkenin deðiþik yerlerine daðýlmýþ farklý topoðrafik alanlar üzerinde yürütülmektedir. Bu kadar geniþ ve genelde daðlýk arazi üzerinde

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi

Parklarda Ekolojik Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi 19, 74, 190-199 (2010) ARAÞTIRMA NOTU Parklarda k Koþullarla Dengeli, Ýþlevsel ve Estetik Bitkilendirme Ýlkelerinin Çanakkale Halk Bahçesi Örneðinde Ýrdelenmesi Füsun ERDURAN *, Sebla KABAÞ Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým

Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým Ekoloji 18, 70, 57-66 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Adana Kuzeybatý Üst Kentsel Geliþme Alanýnda Bisikletli Baðlantý Olanaklarýnýn Deðerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaþým Cengiz USLU*, Mehmet Faruk ALTUNKASA,

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý

Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 18, 69, 75-80 (2008) Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Fuat ÖZYONAR 1 *, Ýbrahim PEKER 2 1Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 58140 Sivas-TÜRKÝYE

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

M.Ü. Teknik Eðitim Fakültesi Makina Eðitimi Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol Ana Bilim Dalý

M.Ü. Teknik Eðitim Fakültesi Makina Eðitimi Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol Ana Bilim Dalý Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 16 Sayý: 1 Sayfa: (16-29) Makina Mühendisleri Odasý MESLEKÝ TEKNÝK EÐÝTÝMDE TALAÞLI ÝMALAT ATÖLYELERÝNÝN AMPÝRÝK BÝR ÇALIÞMA ÝLE ERGONOMÝK AÇIDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ahmet

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, 21-27 2007 Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

ÝMALAT SANAYÝ SEKTÖRLERÝ REKABET GÖSTERGELERÝ RAPORU Mayýs 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-05/551 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Göller bölgesi orman yolu inşaatlarında yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerinin irdelenmesi

Göller bölgesi orman yolu inşaatlarında yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerinin irdelenmesi SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 21-27 Araştırma makalesi/research article Göller bölgesi orman yolu inşaatlarında yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerinin irdelenmesi

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

ODTÜ MFD 2005/ 1 (22: 1) 27-55

ODTÜ MFD 2005/ 1 (22: 1) 27-55 ODTÜ MFD 2005/ 1 (22: 1) 27-55 DÝYARBAKIR KENT SURLARI KORUMA SORUNLARI Neriman ÞAHÝN GÜÇHAN, Ali Ýhsan ÜNAY, Hasan BÖKE, Fuat GÖKÇE Alýndý: 09.09.2004 Anahtar Sözcükler: Kent Tarihi; Tarihi Kent Surlarý;

Detaylı

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI

TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Türkiye Müteahhitler Birliði TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA, YAPI MALÝYETÝ HESAPLAMA VE RÝSK YÖNETÝMÝ YAKLAÞIMLARI Yük. Ýnþ. Müh. Latif Onur UÐUR TMB - 27 TMB ÜYESÝ ÝNÞAAT FÝRMALARININ PLANLAMA,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Beyza KAYMAKOÐLU a, Umut ARIÖZ b, Özkan YILDIZ c a Baþkent Üniversitesi,

Detaylı