* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE"

Transkript

1 2 aile soba gazýndan zehirlendi Çorum'da önceki gece kömür sobasýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki aileden toplam 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 2 DE Müþteri bulsa satacakmýþ Doðu illerinden temin ettiði 187 kilo 104 gram eroinle Çorum'da yakalanan ve hakkýnda uyuþturucu ticareti yapmak suçundan dava açýlan kamyon þoförü, "Öylesine yola çýktým, alýcý bulursam eroini satacaktým" dedi. * HABERÝ 2 DE Oðlundan þikâyetçi oldu Bariyerlere çarptý, 2 yaralý Buharaevler 11. Sokak ta yaþayan anne oðlundan þikâyetçi oldu. * HABERÝ 2 DE Çorum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. * HABERÝ 14 DE Þehir merkezinde pompalý tüfekle kavga 4 NÝSAN 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum'da iki grup arasýnda yaþanan kavgada, pompalý tüfekle açýlan ateþ sonucu 1'i aðýr 2 kiþi yaralandý. Polis 3 kiþiyi gözaltýna aldý. * HABERÝ 2 DE Gözler bahar yaðýþlarýnda Çorum da geçtiðimiz ay etkili olan yaðýþlar sonrasý barajlardaki doluluk oranlarýnda kýsmen artýþ olsa da gözler yine bahar yaðmurlarýna çevrildi. Alper Zahir Uslu nun giriþimi sonuç verdi * HABERÝ 4 DE Elektrikçiler teknolojiye ayak uyduruyor Çorum elektrikçiler, binalarýn iç aydýnlatma ve elektrik tesisatlarý konusunda teknolojiye ayak uyduruyor. * HABERÝ 16 DA AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þubesi açýlýyor Hikmet Göktepe Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þubesi, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri sonucu açýlýyor. * HABERÝ 8 DE Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, SýklýkTabiat Parký nda incelemelerde Tabiat Parký Baraja kadar geniþleyecek Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Sýklýk Tabiat Parký nda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý Dodurga da beklenen istifa müracaatlarý baþladý Saðlýðýnýz parmaðýnýzýn ucunda * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 8 DE Demokrat Parti (DP) Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, dün yapýlan mazbata töreninin hemen ardýndan istifa etti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, þehit yakýný, gazi, gazi yakýný, vazife ve harp malulleri için ücretsiz seyahat kartý müracaatlarýnýn alýnmaya baþlandýðýný açýkladý. Ali Dinçer Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 1-7 Nisan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Mimarsinan Kadýn Kültür Merkezi nde bilgilendirme semineri düzenledi. * HABERÝ 17 DE Düzenlenen seminere bayanlar büyük ilgi gösterdi. * HABERÝ 15 DE Ýnanç ve dava adamý * SAYFA 12 DE Yusuf Yenigün görevini Murat Çaðlayan (saðda) a devretti. Votorantim Çorum Çimento yönetiminde devir teslim Çimento da nöbet deðiþimi Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim Masa Baþkaný Altan Kaya, 4 Nisan 1997'de geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren merhum lider Alparslan Türkeþ i rahmetle andý. * HABERÝ 15 DE Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý yönetiminde nöbet deðiþimi yaþandý. Alparslan Türkeþ Altan Kaya * HABERÝ 15 DE

2 2 CUMA 4 NÝSAN Devane'de okur sorularýna cevaplar Seçim bittikten sonra okurlardan gelen ilk soru Devane oldu. 'Devane TOKÝ Konutlarýnda son durum nedir? Hisse sahiplerine ne zaman daireleri teslim edilecek? Ýkinci ve üçüncü etaplarla ilgili geliþmeler neler?' þeklindeki okur sorularýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'e yöneltim. Zahir in anlattýðýna göre, Çorum Belediyesi'nin Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda Devane'de baþlattýðý çalýþmalar devam ediyor. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nda yapýlan ihaleyi kazanan Ankara'dan Özcançelik inþaat firmasýnýn bölgede yapýmýný üstlendiði 440 konutluk ilk etap tamamlandý. Bir yandan bloklarýn temizlik iþleri yapýlýrken, alým-satým ve maliyet hesaplarý gibi resmi iþlemler sürüyor. Yakýn zamanda konutlarýn kur'alarý çekilecek. Ýkinci etap Devane ikinci etapta mülk sahipleri ile büyük oranda anlaþma saðlanmýþ, anlaþma saðlananlar bir parsel, anlaþma saðlanamayanlar ise farklý bir parselde toplanmýþtý. Belediye Meclisi'nde ikinci etapla ilgili imar düzenlemesi yapýldý, uygulama planý yapýlýyor. TOKÝ Baþkanlýðý ile görüþmeler yapýlacak. TOKÝ'nin ikinci etapta yapýmýný üstleneceði 240 konut için arsa teslimi yapýlmasý gerekiyor. Bu arada tarihi Kale'nin mülkleri Çorum Belediyesi'ne geçecek. Ancak tarihi kültür varlýklarýnýn satýþý veya trampasý için Ankara Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu'ndan onay alýnmasý gerekiyor. Belediye onay için gerekli baþvuruyu yaptý. Kurul üyelerinin bugünlerde Çorum'a gelmesi bekleniyor. Kale'yi býrakýp Devane ikinci etaptan TOKÝ Baþkanlýðý'na yer verilecek. TOKÝ böylece 240 konutluk ikinci etabýn sürecini baþlatacak. Ýmar planý deðiþikliði Devane'nin merak konusu olan diðer etaplarýnda farklý bir yöntem izlenmesi öngörülüyor. Çorum Belediyesi yönetimi daha önce TOKÝ Baþkanlýðý yöneticileri ile mevzuyu görüþtü. TOKÝ Baþkanlýðý eskisi gibi nakit para vermiyor. Daha önce para verdiði için etaplar hýzlý ilerledi. Devane'nin diðer etaplarý için imar planý deðiþikliði yapýlacak. Bölgeye müteahhitlerin girmesi düþünülüyor. TBMM'de kanunlaþan kentsel dönüþüm ve riskli alanlarýn rehabilitesi de diðer etaplar için alternatifler arasýnda. Velhasýl Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün iþbaþýna gelmesinin ardýndan Devane'de Kentsel Dönüþüm Projesi artýk proje olmaktan çýkýp somut hale gelmiþ durumda. Okurlarýn 'Devane TOKÝ Konutlarýnda son durum nedir? Hisse sahiplerine ne zaman daireleri teslim edilecek? Ýkinci ve üçüncü etaplarla ilgili geliþmeler neler?' sorularýna cevap aldýk. Þehir merkezinde pompalý tüfekle kavga Çorum'da iki grup arasýnda yaþanan kavgada, pompalý tüfekle açýlan ateþ sonucu 1'i aðýr 2 kiþi yaralandý. Polis 3 kiþiyi gözaltýna aldý. Olay bugün Ýnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarýnda daha önceden husumet bulunan 17 yaþýndaki B.S., 17 yaþýndaki H.B. ve 18 yaþýndaki S. K. ve karþý grupta bulunan 17 yaþýndaki A.D. ve 17 yaþýndaki Y.A. arasýnda kavga çýktý. Çýkan kavgada iddialara göre, H.B., pompalý tüfekle A.D. ile Y.A. yý bir süre kovaladý ve rastgele ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu A.D. ile Y. A. vücutlarýnýn çeþitli yerlerin- den yaralandý. Y.D., yaralý halde olay yerinden kaçarken A.D., ise kanlar içinde yere yýðýldý. Olayý görenler polise ve saðlýk görevlilerine haber verdi. Kýsa sürede gelen saðlýk görevlileri yaralýya ilk müdahaleyi olay yaptý. A.D., ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Diðer yaralý Y.A., ise kendisi hastaneye gitti. Saldýrýda kullandýklarý silahý Orman Müdürlüðü bahçesinde park halinde bulunan bir otomobilin altýna atarak kaçmaya çalýþan 3 þüpheli, polis tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(dha) Müþteri bulsa satacakmýþ Doðu illerinden temin ettiði 187 kilo 104 gram eroinle Çorum'da yakalanan ve hakkýnda uyuþturucu ticareti yapmak suçundan dava açýlan kamyon þoförü, "Öylesine yola çýktým, alýcý bulursam eroini satacaktým" dedi. Geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda düzenlenen operasyonda kamyonda 187 kilo 104 gram eroin ele geçirilmesi sonrasýnda tutuklanan ALDEMÝRLER OTOMOTÝV YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ (Ç.HAK:3370) AKLINIZ LASTÝKLERÝNÝZDE KALMASIN LASTÝKLERÝNÝZ AVRUPA STANDARTLARINDA RAFLARDA SAKLANMAKTADIR. LASTÝKLERÝNÝZ SÝGORTALIDIR... Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: sürücü Halis G. ün n yargýlanmasýna baþlandý. Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, hakkýnda "uyuþturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yýl hapis istemiyle dava açýlan sanýk ile taraflarýn avukatlarý hazýr bulundu. Sanýk Halis G., ifadesinde, ele geçirilen eroinin kendisine ait olduðunu öne sürerek, "Yakalanmadan iki hafta önce Van'ýn Baþkale ilçesi yakýnýndaki Ýran'a baðlý bir köyden eroini aldým. Daha sonra satmak için Ýstanbul'a doðru yola çýktým. Öylesine yola çýktým, alýcý bulursam eroini satacaktým" dedi. Mahkeme Baþkaný Süreyya Saygýn, sanýða, Emniyet Müdürlüðü ile savcýlýktaki sorgusunda Geçtiðimiz yýl Aðustos ayýnda düzenlenen operasyonda kamyonda 187 kilo 104 gram eroin ele geçirilmiþti. "susma hakkýný" kullanrüzgarlýk bölümüne gizolay dýðýný hatýrlatarak buna lenmiþ 7 çuval içinde Çorum Emniyet neden gerek gördüðünü 359 paket uyuþturucu Müdürlüðü Kaçakçýlýk sormasý üzerine, "Emmadde ele geçirmiþti. ve Organize Suçlarla niyette polislere 'eroin Mücadele Þubesi ekipyapýlan deðerlenbenim' dedim, inanmadirme sonucu eroin olleri, geçen yýl Aðustos dýlar. Savcýlýkta da öyle duðu belirlenen uyuþtuayýnda ihbar üzerine Ýsgerekiyordu, o yüzden rucunun, 187 kilog 104 tanbul'a giden Halis konuþmadým" dedi. gram olduðu ve piyasa G. ün kullandýðý kamýfadelerin ardýndan deðerinin 4 milyon 500 yonu Osmancýk ilçesi mahkeme heyeti, eksikbin lirayý bulduðunu giriþinde durdurmuþ, liklerin tamamlanmasý tespit edilmiþti. (AA) dorsenin üst kýsmýndaki için duruþmayý erteledi. 2 aile soba gazýndan zehirlendi Oðlundan þikâyetçi oldu Çorum'da önceki gece kömür sobasýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki aileden toplam 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý. Ýlk olay Bahçelivler Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaþýndaki Cangül G., 30 yaþýndaki Canan T., 4 yaþýndaki Yaðýz T. ve 9 yaþýndaki Göksu T., sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Cangül G. baþ dönmesi ve mide bulantýsý rahatsýzlýðýyla uyanýp, yakýnlarýný uyandýrdýktan sonra 112'yi arayýp yardým istedi. 4 kiþi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Üçdutlar Mahallesi'nde de sobanýn bulunduðu odada uyuyan 50 yaþýndaki Kadife A., eþi 51 yaþýndaki Hasan A. ve torunlarý 15 yaþýndaki R.G., sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Diðer odada uyuyan yakýnlarý durumu fark edip, ambulans çaðýrdý. 3 kiþi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. 2'si çocuk 7 kiþinin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. (DHA) Buharaevler 11. Sokak ta yaþayan anne oðlundan þikâyetçi oldu. G.B. isimli kadýn birlikte yaþadýklarý ve psikolojik rahatsýzlýðý olan oðlunun kendisini dövüp yaraladýðýný belirterek þikâyetçi oldu. R.T. ise suçlamayý kabul etmedi.

3 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn CUMA 4 NÝSAN Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. SEZER YALÇINKAYA (Ç.HAK:749) BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas ýn muhterem babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:750)

4 4 CUMA 4 NÝSAN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü yü kutladý. Rektör Külcü yü kutladý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Göreve baþladýklarý günden bu yana üniversiteye verdikleri desteklerden dolayý Baþkan Külcü ye teþekkür eden rektör Alkan, Üniversitemizin bundan sonra ki yapacaðý çalýþmalarýna da desteklerinizin artarak devam edeceðine olan inancým tamdýr dedi. Tüm paydaþlarýnýn verdiði desteklerle üniversitenin daha da güçlenerek bulunduðu coðrafyaya daha fazla katma deðer saðlayacaðýný belirten Alkan, yeniden Çorum Belediye Baþkaný seçilmesinden dolayý Baþkan Külcü yü tebrik ederek baþarý dileklerini iletti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü de, tüm kurumlar arasýnda oluþacak iþbirliðinin önemine dikkat çekerek, Þehrimizi hep birlikte inþa edeceðiz dedi. Baþkan Külcü, üniversitenin daha iyi noktalara gelmesi için her konuda her türlü desteði verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti. Haber Merkezi Vali Sabri Baþköy, Çorum Votorantim Çimento yeni Genel Müdürü Murat Çaðlayan ve eski Genel Müdürü Yusuf Yenigün'ü makamýnda kabul etti. Baþköy e veda ziyareti Vali Sabri Baþköy, Çorum Votorantim Çimento yeni Genel Müdürü Murat Çaðlayan ve eski Genel Müdürü Yusuf Yenigün'ü makamýnda kabul etti. Çorum Votorantim Çimento Genel Müdürlüðü görevini yürütürken Ankara Hasanoðlan Votorantim Çimento Genel Müdürlüðü'ne atanan Yusuf Yenigün Çorum dan ayrýlýþý öncesinde Vali Sabri Baþköy ü Çorum Votorantim Çimento yeni Genel Müdürü Murat Çaðlayan ile birlikte ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; Votorantim Çimento Hasanoðlan Genel Müdürü Yenigün ile Çorum Genel Müdürü Çaðlayan'a yeni görevlerinde baþarýlar diledi ve Yunus Yenigün ve ailesine bundan sonraki hayatýnda huzur, saðlýk ve mutluluklar temenni etti. Haber Merkezi Gözler bahar yaðýþlarýnda Çorum da geçtiðimiz ay etkili olan yaðýþlar sonrasý barajlardaki doluluk oranlarýnda kýsmen artýþ olsa da gözler yine bahar yaðmurlarýna çevrildi. Sonbaharda mevsim þartlarýnýn farklý seyretmesi, kýþ mevsiminde ise kar ve yeterli yaðmur yaðýþýnýn olmayýþý içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý barajlarda su rezervlerinin azalmasýna neden oldu. Mart ayýnda etkili olan yaðýþlarýn ardýndan kentin içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý Yenihayat su rezervi yüzde 30 a, Hatap Barajý ndaki su seviyesi ise yüzde 64 e ulaþtý. Çorum belediyesi barajlarýn yaný sýra içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý için zaman zaman Pýnarbaþý, Konaklý, Kuruçay, Mürsel, Karaaðaç, Saðmaca, Elmalý gibi kuyu ve kaynak sularýndan takviye yapýyor. Bütün ihtimalleri göz önüne alan Çorum Belediyesi, tüm olumsuz senaryolarý göz önüne alarak kentte içme suyu sýkýntýsý yaþanmasý için B ve C planlarýný hazýrladý. Kuraklýða raðmen bu yýl kentte su sýkýntýsý yaþanmayacaðý belirtilirken, Nisan ve Mayýs ayýnda beklenen yaðýþlarýn gerçekleþmediði taktirde gelecek yýl içme suyu kullanýmýnda ek tedbirler alýnacak. Yaðýþlar istenen seviyede olmadýðý taktirde belediyeye ait kuyu ve kaynak sularýndan barajlara su getirilerek dengeleme yapýlacak. Öte yandan Koparan bölgesinde boþa akan sularýn Yenihayat barajýnda toplanarak içme ve sulama suyu olarak kullanýlmasýný saðlayacak olan "Çorum-Yenihayat Barajý Derivasyonlarý Projesi"de büyük önem arze diyor. Proje kapsamýnda Koparan bölgesinde bulunan 4 derede boþa akan sular bu proje ile toplanýp Yenihayat barajýnda toplanacak. Proje hayata geçirildiði taktirde Yenihayat barajýndaki su rezervinin yüzde 25 ila 30 u bu derelerden karþýlanacak. SU TASARRU- FUSU UYARISI Yetkililer içme suyu problemi bulunmamasýna raðmen su tasarrufu konusundaki tedbiri elden býrakýlmamasýný isterken, içme suyu kaynaklarýnýn tasarruflu kullanýlmasý konusunda vatandaþlarý uyarýyor. Kaynaklarý en iyi þekilde kullanmaya çalýþarak, su sýkýntý oluþmamasý için gayret gösterdiklerini dile getiren Belediye Baþkan yardýmcýsý Alper Zahir, Bu yýl yeterince kar ve yaðmur yaðýþý olmamasý nedeniyle kuraklýk yaþanýyor. Bu yýlki su ihtiyacýný karþýlayacak rezervimiz var. Ýçme suyu problemimiz yok diye sularý israf etmemiz gerekir. Vatandaþlarýmýz sadece su deðil diðer kaynaklarýmýza kaynaklarý mutlaka dengeli, kontrollü kullanmalý. Gelecek için herkes duyarlý olmalý. Alper Zahir Özellikle barajlarýmýz ve kaynaklarýmýzý iyi kullanmak durumundayýz. Vatandaþlarýmýz, sularýný israf etmesinler. Suyu daha tasarruflu kullanabiliriz. Sürekli akan musluklarý tamir ettirebiliriz. Hanýmlar bulaþýk yýkarken sürekli akan su yerine bir kabýn içinde bulaþýk yýkayabilir. Hiçbir kaynak sonsuz deðildir. Her þeyin bir sonu vardýr. Her musluktan akacak bir damla suyun bir baraja dönüþeceðini unutmayýp sularý boþa akýtmamalý þeklinde konuþtu.(ýha) Yenihayat su rezervi yüzde 30 a, Hatap Barajý ndaki su seviyesi ise yüzde 64 e ulaþtý. Hayrettin Karaman Hakk'a þükür, halka teþekkür Hakk'a sonsuz þükürler olsun ki, ülke için kurulan tuzaklarý bozdu, içimizdeki sevgili, masum ve mazlum kullarýn dualarýyla memleketimizi büyük bir badireden kurtardý. Allah'ýn bu lutfunun þartlý olduðunu unutmamak ve her düþünce ve hedeften önce O'na olan kulluðumuzu bir daha, bir daha gözden geçirmek, herkesin gözü önünden olanla beraber özellikle kimselerin bilmediði, görmediði yerlerde ve durumlarda dini ve ahlaki vazifemizi eksiksiz ifa etmek borcumuzdur ve ilahi lutfun devamý için gerekli olan þükür þartýný ifade eder. Büyük çoðunluðu müslüman olan, dini vazifelerinde eksikleri bulunsa da boyunlarý Mevlâ karþýsýnda eðik bulunan, ümitleri ilâhî af ve merhamet olan, asýl saadet beklentilerini ahirete baðlayan, büyük þairlerinin diliyle: 'Ya daðýt kimsesiz kalan sürünü, Ya çobansýz býrakma Allah'ým! Bizi sen sevgisiz, susuz, havasýz; Ve vatansýz býrakma Allah'ým! Müslümanlýkla yoðrulan yurdu, Müslümansýz býrakma Allah'ým!' diyen halkýmýza merhamet ve rahmetiyle muamele eden ve dualarýný kabul buyuran Rabbimiz, camileri yýkanlara deðil, yapanlara, baþörtüsü düþmanlarýna deðil, dostlarýna, Kur'an, Hz. Peygamber'in (s.a.) hayatý ve Ýslam derslerine karþý olanlara deðil, bu dersleri okullara koyanlara, Ýmam Hatip Okullarýnýn önlerini kesenlere deðil, önlerini açanlara, ülkeyi baþtanbaþa imar edenlere, ekonomiyi batýranlara deðil, düze çýkaranlara, kandan beslenenlere deðil, akan kaný durduranlara zafer nasip etti; çok þükür. Okumuþlarýndan daha arif, fýtratý daha aza örselenmiþ, firasetiyle çözüm üreten halkýmýza gönülden teþekkürler. Halkýmýz, ortalýðý toza dumana boðan yalanlar, iftiralar, uydurma kayýtlar, montaj veya dublaj görüntülere, yoðun bilgi kirliliðine, gece gündüz beyin yýkayan, insanlarý ipnotize eden telkinlere raðmen hakký batýldan ayýrmasýný bildi, önemliyi ve öncelikliyi daha az önemli olana, zamaný gelmemiþ bulunana tercih etti, bu zaferin kahramaný iþte bu halktýr; onlara binlerce teþekkür. Hiçbir Müslüman ve hiçbir namuslu ve vicdanlý insan yolsuzluða, hýrsýzlýða, kul hakkýný yemeye rýza göstermez ve böyle olaylar varsa bunlarý görmezden gelemez, üstünü örtemez. Ancak din, kutsallar, erdemler kötü bir maksatla istismar edilirse yine aklý baþýnda olan namuslu insanlar önce istismarý engeller, onun amacýna ulaþmasýna mani olur, sonra asýlsýz iddia ve iftiralarý aslý olanlardan ayýrýr, aslý olan yolsuzluklarýn peþine düþer, din, ahlak ve hukuk neyi gerekli kýlýyorsa onu gerçekleþtirirler. Ve þimdi sýra bu eyleme gelmiþtir, bunun da yapýlacaðý görülecektir. Ýstismara güncel bir örnekle bu yazýyý bitireceðim: Bir muhalif parti sözcüsü konuþuyor ve þöyle diyordu: 'Sayýsýz sesli ve görüntülü deliller ile rüþvet aldýðý ispat edilmiþ bulunan filan iktidar siyasetçisi ' Okumuþ yazmýþ, birçok diploma almýþ bu þahýs 'delil' ve 'ispat' kavramlarýný bilmiyor; yahut biliyor da istismarý tercih ediyor. Bilindiði gibi delil, mahkemenin öyle kabul etmesine, ispat da mahkemenin hükmüne baðlýdýr; bunlar gerçekleþmeden ortada yalnýzca iddia vardýr. Bu ülkede iddia ile ispatý birbirinden ayýramayan, ama cahilin cesaretiyle halkýn karþýsýna geçip ahkam kesenler var oldukça iþimiz zor görünüyor; ama halkýn firaseti var olsun! YGS 2 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 3. SÜ YGS 1 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 5. SÝ YGS 6 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 5. SÝ OLAN DEÐERLÝ ÖÐRENCÝMÝZ MURAT SEZGÝN BALOÐLU'NU KUTLAR, BAÞARILARININ DEVAMINI DÝLERÝZ. M.A BUTÝK DERSHANESÝ TEL: (Ç.HAK:781) Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ve Belediye Meclis Üyeleri ni kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Tekin Karo San. Tic. Ltd. Þti.

5 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn CUMA 4 NÝSAN Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:777) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Çelikler Yatýrým Holding Dodurga Kömür Ýþletmesi BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas ýn muhterem babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil dileriz. Çelikler Yatýrým Holding Dodurga Kömür Ýþletmesi (Ç.HAK:776)

6 6 CUMA 4 NÝSAN O þimdi baðýmsýz Demokrat Parti (DP) Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, dün yapýlan mazbata töreninin hemen ardýndan istifa etti. Demokrat Parti'den 4 Belediye Meclis üyesi ile birlikte istifa ettiðini açýklayan Aydýn, baðýmsýz Dodurga Belediye Baþkaný olarak görevine devam edeceðini ve hiçbir ayrým gözetmeksizin Dodurgalý hemþehrilerine hizmet edeceðini söyledi. Amacýmýzýn Dodurga ilçemize hizmet olduðunu ve geçmiþte edindiðimiz tecrübe ve birikimimizle ikinci dönem Belediye Baþkanlýðý dönemimde hem Dodurga'yý imar ve ihya, hem de gönülleri fethetmeye devam edeceðimizin bilinmesini isterim. diyen Aydýn, þu açýklamalarda (Ç.HAK:788) Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. bulundu: 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimler için AK Parti'den aday adayý olmuþtum. AK Parti'nin baþka bir adayla seçime gireceðinin belli olmasý üzerine Demokrat Parti'den Belediye Baþkan adayý oldum ve Dodurgalý hemþehrilerimin teveccühü ile Belediye Baþkaný seçildim. Bu gün itibarý ile mazbatamý aldým. Belediye Baþkan Adaylýðý dönemimde Dodurgalý hemþehrilerime çok net oldum ve Belediye Baþkanlýðý'ný kazandýktan sonraki yol haritamý açýk yüreklilikle anlatmaktan geri durmadým. Seçmenlerimizle kurduðumuz gönül birlikteliðimiz hizmet coþkusuna dönüþmüþtür. Mustafa Aydýn, Demokrat Parti'den 4 Belediye Meclis üyesi ile birlikte istifa etti Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ve Belediye Meclis Üyeleri ni kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Çorum Mevlana Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði adýna Baþkan Yakup Kaya Seçim çalýþmalarýmda, seçimden sonraki yol haritamýzýn çizilmesinde nasýl þeffaf olmuþsak ve yol haritamýzý seçmenlerimizle birlikte çizmiþsek, bugün itibarýyla Demokrat Parti'den istifa kararýný da birlikte aldýk. Demokrat Parti adaylýðým dönemimde bana destek veren seçmenlerimize, Demokrat Parti Ýlçe, Ýl ve Genel Merkez teþkilatýna teþekkür ediyorum. AK Parti'den aday adayý olduðumda da, Demokrat Parti'den aday olduðumda da, þimdi de Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý hep liderim olarak gördüm ve onu çok seviyorum. Kýsa süreli de olsa O'nun partisinden organik olarak kopmuþ olmam tek üzüntü kaynaðým olmuþtur. Ama hiç gönül baðýmý koparmadým. AK Parti iktidarýnýn ülkemize yaptýðý büyük hizmetlerin farkýndayým ve Baðýmsýz Belediye Baþkaný olarak bu hizmetleri des- Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Gönül Köprüsü projesine her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Öðrencilerden Gönül Köprüsü ne destek Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Gönül Köprüsü projesine her kesimden destek gelmeye devam ediyor. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþler Müdürlüðü bünyesinde yürütülen çalýþmayla yaþlý ailelere yönelik ziyaretler gerçekleþtiriliyor. Projeye destek olmak isteyen herkesimden vatandaþ, yaþlýlarý ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor. Kýsa adý EKADER olan Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði Çorum Þubesi'ne üye öðrencilerle birlikte Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret eden Çorum Belediyesi'ne baðlý ekipler, hem huzurevinde kalan yaþlýlarýn yalnýzlýðýný paylaþtý hem de onlarýn tecrübelerini genç kuþaklara aktarma imkaný buldu. Huzurevinde kalan yaþlýlarýn büyük bir memnuniyetle karþýladýðý ziyarette duygu dolu anlar da yaþandý. (Haber Merkezi) Orhan Hakalmaz konseri Çorum Belediyesi, Polis teþkilatýnýn 169. Kuruluþ yýldönümü nedeniyle Orhan Hakalmaz konseri düzenleyecek. 11 Nisan Cuma günü saat 19.30'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konser tüm Çorum halkýnýn katýlýmýna da açýk olacak. Polisliðin çok zor bir meslek olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçen yýl da yine Polis Günü nde Emniyet güçleri ve ailelerine yönelik konser düzenlediklerini, bu yýl da Türk Halk Müziði'nin önemli isimlerinden Orhan Hakalmaz'ý Çorum'a getirerek tüm polis teþkilatýna yönelik bir program düzenleyeceklerini söyledi. Külcü, Emniyet teþkilatýna yönelik düzenledikleri Orhan Hakalmaz konserinin tüm Çorum halkýnýn katýlýmýna açýk olduðunu da vurguladý. (Haber Merkezi) Orhan Hakalmaz konseri düzenleyecek. TEÞEKKÜR DERSHANE ÖÐRENCÝMÝZ MURAT SEZGÝN BALOÐLU'NUN YGS SINAVINDA GÖSTERDÝÐÝ BAÞARIDA EMEÐÝ GEÇEN AÝLESÝ, FEN LÝSESÝ YÖNETÝCÝ VE ÖÐRETMENLERÝ AYRICA DERSHANEMÝZ ÖÐRETMENLERÝNÝ TEBRÝK EDERÝZ. M.A BUTÝK DERSHANESÝ TEL:

7 CUMA 4 NÝSAN Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'nün tekrar Belediye Baþkaný seçilmesini kutlar, büyüyen Çorum a güzel hizmetlerinin yeni dönemde de artarak devam edeceðine inanýyoruz. Bu vesile ile kendisine ve yeni seçilen tüm Belediye Meclis Üyeleri ne sonsuz baþarýlar dileriz. (Ç.HAK:775) Ay-bike Turizm Selahattin-Yasir Küçük Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:772) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Hýþýroðlu Giyim Duran-Murat Hýþýr SEZER YALÇINKAYA

8 8 CUMA 4 NÝSAN Yerel seçimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan ilçesi Dodurga'nýn Çiftlik köyünde istirahate çekilen AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Dodurga Çelikler madencilerini ziyaret etti. Baðcý ya ziyaretinde AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal da eþlik etti. Kendisi de madenci çocuðu olan Baðcý, babasýnýn 1976'da Alpagut-Dodurga Linyitleri Madeninde hayatýný kaybetmesin ardýndan yeraltý madenlerine giremediðini ve madenleri de her ziyaretinde acý hatýralarýný hatýrladýðýný söyleyerek, yer altý ve yer üstünde toplam 500 çalýþaný olan Çelikler Madencilik Genel Müdürü Hüseyin Gürler ve mühendislerden emniyet ve güvenlik tedbirleri hakkýnda bilgi aldý. Baðcý, Emniyet tedbirleri mutlaka alýnmalýdýr" dedi. Genel Müdür Hüseyin Gürler de, yer altý ve yer üstü madenciliðinde emniyet ve gü- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þubesi açýlýyor Uslu nun giriþimi sonuç verdi venliðe kusursuz uyduklarýný belirterek yer altýna 13 ayrý noktaya gaz sensörü ve detektörlerinin yerleþtirildiðini ve bu yolla karbondioksit, metan gazý, oksijen ve hava gazý ölçümlerinin yapýldýðýný söyledi. Gürler, Türk mühendisleri tarafýndan geliþtirilen ve BODO A.G Elektro Mekanik A,Þ tarafýndan halihazýrda kurulum çalýþmalarý devam eden gaz güvenlik sisteminin birkaç gün içinde de devreye gireceðini belirtti. Bu durumun çalýþanlar adýna memnuniyet verici olduðunu dile getiren Baðcý, daha sonra maden sahasýnda, kömür Mustafa Demirer SP Belediye Baþktan Adayý Adnan Cýdýk ile SP Eðitim Baþkaný Mehmet Durmaz dün gazetemizi nezaket ziyaretinde bulundu. SP Belediye Baþktan Adayý Adnan Cýdýk, yerel seçimde istedikleri bir sonucu alamadýklarýný ancak hayal kýrýklýðý da yaþamadýklarýný söyledi. Salim Uslu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Þubesi, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun giriþimleri sonucu açýlýyor. Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüðüne baðlý olarak faaliyet gösteren Çorum Þube Müdürlüðü yeniden yapýlanma sürecinde bölge müdürlüklerinin kapatýlmasý sonucunda tarihinde Ajans Amirliði statüsüne dönüþtürülerek Samsun Þube Müdürlüðü ne baðlanmýþtý. Çorum Ajans Amirliði; ulaþým imkânlarý, iþyerleri arasý koordinasyonu, bölgenin üretim deseni, piyasalarýn saðlýklý takip edilebilmesi, depo ve altyapý durumu kriterleri dikkate alýndýðýnda iþyerinin þube müdürlüðü statüsüne dönüþtürülmesinin yararlý olacaðý deðerlendirilerek, giriþimlerde bulunulmuþtu. Çorum Ajans Amirliði tarihi itibariyle Çorum Þube Müdürlüðü statüsüne dönüþtürülmesine ve Osmancýk, Çankýrý, Alaca, Sungurlu iþyerleri Ajans Amirliðinin de Çorum Þube Müdürlüðü ne baðlanmasýna karar verildi. Çorum a hayýrlý olsun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Birçok ilin Þube Müdürlüðü açýlma talebi olmasýna raðmen yaptýðýmýz giriþimler olumlu sonuç vermiþtir. Þube Müdürlüðünün ve baðlý Ajanslarýn faaliyete geçmesiyle birlikte hem istihdam artýþý hem de çiftçilerimizin iþ - iþlemlerini hýzlý ve saðlýklý bir þekilde yürütülmesinde kolaylýk saðlanacaktýr. Çorum'umuza hayýrlý olsun" dedi. Uslu, ayrýca destek ve katkýlarýndan dolayý baþta Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi Eker'e, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu na, Genel Müdür Mesut Köse'ye, Genel Müdür Yardýmcýsý hemþehrimiz Gökhan Yazgý'ya ve diðer ilgililere de teþekkür ederiz. diye konuþtu. Maden çalýþmalarýný inceledi yýkama tesislerinde, atölyelerde, iþçi yemekhane ve soyunma bölümlerinde incelemelerde bulundu. 580 kotunda kömür damarýna kadar inen Baðcý, 13 metre kalýnlýðýndaki Kara Elmas isimli kömür damarýný inceledi ve maden mühendislerinden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýþçilerle de ayrý ayrý görüþen Baðcý, kolaylýklar ve kazasýz çalýþma diledi. Baðcý nýn ziyaretinden son derece memnun olan hemþehrileri Baðcý ya kömür yýkama sahasýnda soba üzerinde yapýlan çaylarýndan ikram ettiler. Maden iþçileri ile sohbet eden Baðcý, AK Parti hükümetleri olarak her zaman maden iþçilerinin yanýnda olduklarýný söyledi. Çelikler Madencilik Genel Müdürü Hüseyin Gürler Milletin tercihine saygýlýyýz SP Belediye Baþktan Adayý Adnan Cýdýk ile SP Eðitim Baþkaný Mehmet Durmaz dün gazetemizi nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Dodurga Çelikler madencilerini ziyaret etti. Seçimlerde kendi ideolojilerine sahip çýktýklarýný belirten Cýdýk, AK Parti de Cemaat in boþluðunu Milli Görüþ doldurdu. Genel merkeze gerekli izahatý yaptýk. Bu sonuçlar sadece bizim baþarýsýzlýðýmýz deðil. Genel Merkez kendi politikalarýný yeniden gözden geçirmeli. Diðer bazý illerde benden daha karizmatik ve potansiyel adaylar vardý. Onlar da farklý bir oy alamadýlar. Adnan Cýdýk olarak ben üzerime düþen görevi yaptým. dedi. Çorum un bir çok þeyi aþtýðýný, seçimi sükûnet, karþýlýklý sevgi ve saygý içinde geçirdiðini belirten Cýdýk, herhangi bir olayýn olmamasý bunun göstergesidir. Sayýn Valimiz ve Emniyet Müdürümüze teþekkür ediyoruz. Çorum hepimizin. Seviyeli bir seçim dönemi geçirdik. Kimseye sataþmadýk ama Çorum un gerçeklerini ortaya koyduk. Bu seçim belediye seçimleri deðil, Baþbakan ý kurtarma operasyonuydu. Halka bu þekilde izah edildi. Sonuçta milletimizin teveccühü belediye baþkaný hepimizin baþkanýdýr, neticeye saygý duyuyoruz. diye konuþtu. Kocasaraç: Kýrat ý þahlandýrdýk ise Baðcý'nýn zaman zaman tesislerini ziyaretinden memnuniyet duyduklarýný belirterek, teþekkür etti. Demokrat Parti (DP) Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç, yerel seçim sonuçlarýnýn Çorum a ve Türkiye ye hayýrlý olmasýný diledi. Millet iradesi sandýða yansýdý 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimlerinin tam bir olgunluk, karþýlýklý saygý ve sevgi çerçevesinde sürdürüldüðünü ve demokrasinin gereði olan seçimlerde milletin iradesinin sandýða yansýdýðýný belirten Kocasaraç, þu açýklamalarda bulundu; Demokrat Parti olarak Çorum ili ve birkaç Av. Muhsin Kocasaraç hükümete karþý hala alternatif bir siyasi parti bulamamýþtýr ve alternatif parti arayýþýna devam etmiþtir. Biz diyoruz ki bu alternatif parti de dün olduðu gibi bugün de halkýn ta kendisi olan, halkýn partisi, söz milletin diyen Demokrat Parti dir. Bu bilinçle bundan sonraki süreçte hem DP Genel Baþkaný hem de biz il ve ilçe teþkilatlarý olarak yýlmadan, usanmadan çalýþacaðýz, yeniden Türk halký ile bütünleþerek Türkiye nin yeni yüzü, genç liderimiz Sayýn Gültekin Uysal ile birlikte Çare Var Türkiyem diyerek yurda yayýlacaðýz. Ýddia ediyoruz halkýmýzýn teveccühünü kazanarak ilçede belediye baþkanlýðý ve her ilçede de Ýl Genel Meclisi üyeliði bazýnda seçimlere katýldýk. Belediye baþkanlýðý için iddialý olduðumuz tek ilçe olan Dodurga ilçesinde doðru ve inançlý bir çalýþma ile belediye baþkanlýðýný alarak yine Çorum da baþarýmýzý ve gücümüzü göstererek Kýrat ý þahlandýrdýk. Bu baþarýda Belediye Baþkaný seçilen Sayýn Mustafa Aydýn ve O na inananlarýn payý büyüktür. Dodurga halký özgürlüðe, eþitliðe, kardeþliðe, adalete eriþmek için yüreðini sandýða koymuþtur. Çare Var Çorum Mahalli seçim sonuçlarý bir kez daha göstermiþtir ki, halk 2015 genel seçimlerinde iktidarýn en güçlü siyasi partisi Demokrat Parti olacaktýr. Bu hedefe ulaþmak için bir gün dahi beklemeden çalýþmalara baþlamýþ bulunmaktayýz. Çorum il ve ilçelerinde de geçmiþteki gücümüz ve halkla bütünleþmemiz dikkate alýnarak Çare Var Çorum sloganýyla çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz. Ben diyen zihniyete karþý Biz diyen zihniyeti oluþturacaðýz. Genel Baþkanýmýzýn dediði gibi artýk Merkez Sað siyaseti yeniden ete kemiðe büründürmemiz lazým. Bu vesile ile yapýlmýþ olan Mahalli Ýdareler seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayýrlý olmasýný diler, seçilmiþ olan belediye baþkanlarýný, belediye ve il genel meclis üyelerini kutlar, sevgi ve saygýlarýmýzý sunarým. Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ve Belediye Meclis Üyeleri ni kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Hüseyin Cinbek (BASIN:10000) Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, SýklýkTabiat Parký nda incelemelerde bulundu. Tabiat Parký Baraja kadar geniþleyecek Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Sýklýk Tabiat Parký nda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. 640 dönüm alana kurulan ve içerisinde Fauna Tanýtým Alaný (yabani hayvanlarýn yaþadýðý ve ziyaretçilerin bunlarý görebildiði 50 dönüm alan), botanik bahçesi, labirent, macera parký, engelli parkur, manzara seyir teraslarý, yürüyüþ parkurlarý, kamelyalar, spor alanlarý, oyun parklarý gibi pek çok farklý etkinlik imkâný olan alanda inceleme yapan Akça, Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Anadolu yaban koyunlarý geliyor Müsteþar Akça, fauna tanýtým alanýna dünyada sadece Türkiye de bulunan Anadolu yaban koyunlarýndan bir çift getirilmesi konusunda talimat verdi. Böylece burada yaþayan kýzýlgeyik, karaca, dað keçisi ve ceylanlara ek olarak yeni bir tür daha misafir edilecek ve alana olan ilgi artacak. Alan geniþleyecek Tabiat parký alanýnýn Çomar Barajý na doðru büyütülmesi ve piknik üniteleri ile kamelyalarýn çoðaltýlmasý, yollara kilit taþý yapýlmasý hususlarýnda da talimat veren Akça, bununla ilgili ödeneklerin de aktarýldýðýný söyledi. Akça nýn talimatlarý doðrultusunda yapýlan ön çalýþmalarla tabiat parký alanýnýn Çomar Barajý na kadar geniþletilmesi ve alanýn yaklaþýk 5 katý büyütülerek 3000 dönüm civarýna çýkarýlmasý için Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðünce çalýþmalara baþlandý. Bu kapsamda piknik sezonu içerisinde alanýn büyütülmesi, yeni yol ve kamelyalarýn yapýlmasý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý planlanýyor. Sýklýk Tabiat Parký nýn Çorum Belediyesi tarafýndan iþletilmesi ile ilgili süreç de devam ediyor. Twitter kararý Resmi Gazete'de Twitter kararý Resmi Gazete'de yayýnlandý Anayasa Mahkemesi'nin, Twitter'a tedbir amaçlý eriþimin engellenmesiyle ilgili yapýlan baþvurularda baþvurucularýn haklarýnýn ihlal edildiðine dair verdiði karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn (TÝB), sosyal paylaþým sitesi Twitter'a tedbir amaçlý eriþimin engellenmesi kararý üzerine, Yaman Akdeniz, Mustafa Sezgin Tanrýkulu ve Kerem Altýparmak, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuruda bulunmuþtu. Ayrý ayrý yapýlan bireysel baþvurularý birleþtiren Anayasa Mahkemesi, "baþvurucularýn Anayasa'nýn 26. maddesinde güvence altýna alýnan ifade özgürlüðünün ihlal edildiðine" karar vermiþti. Anayasa Mahkemesi'nin kararý, Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý.

9 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn CUMA 4 NÝSAN Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:773) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Hüseyin Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ SEZER YALÇINKAYA BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas ýn muhterem babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil dileriz. Efesebat Tarým Makinalarý Ýbrahim-Anýl Küçükefe (Ç.HAK:774)

10 10 CUMA 4 NÝSAN Kanser deðil, ihmâl öldürür Mustafa Demirer sinde asýl sorun çok belirgin olmayan bulgular nedeçorum Halk Saðlýðý niyle geç taný konan akcimüdürlüðü Bulaþýcý Olðer, mesane ve mide kansemayan Hastalýklar, Progri gibi kanserlerde ortaya ramlar ve Kanser Þube çýkmakta; dolayýsýyla bu Müdürlüðü 1-7 Nisan tip kanserlere neden olan Kanser Haftasý nedeniyle faktörleri önleyerek kanser bilgilendirme yaptý. Kanoluþmadan önce önüne serde erken teþhisin hayat geçmesi gerekmektedir. kurtardýðý belirtilen açýkkanserden korunmak için, lamada, halkýn hastalýða gerekli kontrolleri yaptýryönelik farkýndalýk oluþmak kiþiden kiþiye, kanser turmak için stant açýldýðý türlerine ve genetik faktörifade edildi. lere göre deðiþir. Ýþte o açýklama; KETEM de yaþ Kanser, hücrelerin grubuna Meme Kanseri, kontrolsüz olarak çoðal1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle bilgilendirme yaptý yaþ grubuna Rahim masýdýr. Buna sebep olan aðzý kanseri ve yaþ beslenmeyle ilgili faktörler arasýnda; yanlýþ besin seçimi ve kötü grubuna Kalýn baðýrsak kanseri taramalarý ücretsiz olarak yapýlmakbeslenme, aþýrý kilolu olmak ve fiziksel aktivitede yetersizlik yer tadýr. Günümüzde erken teþhisi mümkün olabilen kanser türleri teþalýr. Kanser oluþumunda þimdilik genetik geçiþ gibi bazý faktörler his edilip, hastanýn tedavisine katkýda bulunmak en önemli hedefiönlenememektedir. Bununla birlikte kanser oluþumunda genetik mizdir. faktörlerden daha sýk kanser oluþumuna katkýda bulunan çevresel ve HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ ÖNÜNDE KANSER bireysel faktörlerle mücadele ve bunlarýn en aza indirilmesi kanserstanti AÇILDI le savaþýn en önemli konusudur. Kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve toplumun kansere yönesigara, radyasyon, egzoz dumanlarý, ilaç maruziyetleri, alkol, lik bilincinin arttýrýlmasý amacýyla, her yýl Nisan ayýnýn ilk haftasý güneþ ve solaryum, asbest, arsenik, kadmiyum, cýva, benzen, virüskanser Haftasý olarak belirlenmiþtir. "Bu vesileyle, kanser konuler, mantarlar ve toksinleri gibi kimyasal ve biyolojik etmenler kansunda farkýndalýðý arttýrmak amacýyla, Çorum Halk Saðlýðý Müdürser oluþumuna katkýda bulunabilecek önemli çevresel faktörlerdir. lüðü önünde kanser konulu bir stant açýldý. Halkýn yoðun ilgi gösterbu faktörlerinde en önemlisi kuþkusuz aktif ya da pasif sigara içicidiði stantta, kanser hakkýnda bilgilendirici broþür daðýtýmý yapýldý. liðidir. Akciðer, gýrtlak, yutak, dil ve mesane kanserleri gibi kanserlerde ispatlanmýþ birincil nedenler diðer kanser tiplerinin geliþimine ÖÐRENCÝLERE KANSER KONFERANSI de ciddi katkýsý bulunmaktadýr. Çorum Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nde, 1-7 NiAkciðer kanserinin yüzde 95 nedeninin sigara olduðu düþünüsan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kanser Erken Teþhis Taný ve Eðitim Merkezi (KETEM) doktorlarýndan Memnune Yalçýn'ýn lürse çevresel faktörlerle mücadelenin kanser mücadelesinde ne katýlýmýyla bir konferans düzenlendi. denli önemli olduðu daha iyi anlaþýlýr. Kanserle savaþta bireysel fakkonferansta sýk görülen; akciðer, meme, kolon, cilt, serviks ve törler de ciddi önem kazanmaktadýr. Diyabet, obezite, depresyon, mide kanserleri hakkýnda ayrýntýlý olarak bilgi verildi. kronik enfeksiyonlar, aðýz hijyeni, vitamin eksiklikleri ve kötü beslenme alýþkanlýklarý, kronik alkol tüketimi, hareketsiz yaþam engelkanser ÖLDÜRMEZ, ÝHMAL ÖLDÜRÜR lenebilir ya da düzeltilebilir bireysel faktörlerdir. Özellikle gençlerde; sigara alýþkanlýðý, beslenme bozukluklarý KANSERDE ERKEN TANI, TEDAVÝDE BAÞARIYI GETÝ- ve saðlýksýz yaþam koþullarýnýn kanser oluþumunda etkisi vurgulanrýyor dý. Kanserin belirti vermeden, erken bir aþamada teþhis edilebildiöte yandan Dr. Memnune Yalçýn, cep telefonlarýnýn radyasyon ði takdirde tamamen iyileþmesi mümkün olabilmektedir. "Yaþa, cinve kanser oluþumu konusunda tehlikeli olduðunu belirterek, telefonsiyete ve risk faktörlerine göre düzenlenmiþ bir program çerçevesindaki görüþmelerin 2 dakikayý geçmemesi gerektiðini vurguladý. de düzenli biçimde taramalar yaptýrmak, kanserin erken tanýnmasýnkanser hücrelerinin çok çabuk geliþtiðini ve çoðaldýðýný belirda, tedavi seçeneklerinin ve etkinliðinin artýrýlmasýnda önemlidir. ten Yalçýn, kanserde erken teþhis ve tedavinin tamamen iyileþmeye imkân saðladýðýný ifade ederek, "Kanser öldürmez, ihmal öldürür" Günümüzde kanser tedavisinde erken taný ve modern tedavi dedi. teknikleri ile çok baþarýlý sonuçlar alýnabilmektedir. Kanser tedavi- Kanser hastalarýna jest Karaoðlan Balýk Restoran, Kanser Haftasý nedeniyle düzenlediði organizasyonda kanser hastalarýný bir araya getirdi. Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER) üyelerinin keyifli vakit geçirdiði yemeðe KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, dernek yöneticileri ile çok sayýda üye katýldý. Yemek öncesinde kýsa bir konuþma yapan KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, kanser hastalarý için düzenledikleri yemek organizasyonu için Karaoðlan Balýk Restoran yetkilisi Mehmet Odabaþ ve tüm çalý- þanlara teþekkür etti. KANDER'in maddi ve manevi her türlü desteðe ihtiyacý olduðunu belirten Karabýyýk, "Biz her türlü farkýndalýk yapmaya hazýrýz. Kapý kapý hayýrseverlerin yanýna gitmek istemiyoruz. Derneðimizin her türlü desteðe ihtiyacý var. Kanser hastalýðý herkesin baþýna gelebilecek bir hastalýk. Ýnsanlarýmýzýn bu konuda daha duyarlý olmalarýný rica ediyoruz." dedi. Doðum günlerini kutladýlar Karaoðlan Balýk Restoran kanser hastalarýný bir araya getirdi. 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle düzenlenen yemekte Filiz Yalçýn (43), Hatice Çetinkaya (53) ile he- nüz 7 yaþýna basan Kadir Sarýca'nýn doðum günleri de pasta kesilerek kutlandý. Yardým istedi 43 yaþýndaki lösemi hastasý (kan kanseri) Filiz Yalçýn, su faturasýný 1 yýldýr yatýramadýðýný ve 500 TL borcunu ödeyebilmek için hayýrseverlerden yardým istedi. Eþinin de hasta olduðunu ifade eden Yalçýn, "Üçtutlar Mahallesi'nde oturuyoruz. Aldýðým maaþ benim tedavime ancak yetiyor. Eþim de hasta. 1 yýldýr faturamýzý yatýramýyoruz. 25 yaþýnda oðlum var, iþsiz. Hiç deðilse oðluma bir iþ imkâný olsun." dedi. Demer YGS decesi yapan öðrencilerini ödüllendirdi Erol Taþkan Demer Koleji olarak YGS ye damga vurduklarýný ifade eden Demer Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Kýrýþ, YGS de derece yapan öðrencilerine plaket verdi. Farklý puan türlerinde il ikinciliði baþta olmak üzere 34 ve 5 incilerin Demer den çýktýðýný açýklayan Serkan Kýrýþ, Okul öðrencilerimizden Oðuzhan Oðuz YGS-1, YGS-2 ve YGS-6 puan türünde il ikincisi, YGS-4 ve YGS-5 puan türünde ise il üçüncüsü olmuþtur. Yine okulumuz öðrencilerinden Hikmetcan Çalýkuþu YGS-2, YGS-3, YGS-4 puan türlerin- Demer Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Kýrýþ, YGS de derece yapan öðrencilerine plaket verdi. de il 4.sü ve YGS-6 puan türlerinde ili 5.si olarak baþarýya imza atmýþtýr. dedi. Dereceye giren öðrencilerine plaket veren ve diðer öðrencileri ile birlikte objektifler karþýsýna geçen Kýrýþ açýklamasýnda þunlarý ifade etti; Okul olarak EðitimÖðretim yýlýnda hizmet vermeye baþladýk. Yeni bir tarz ve anlayýþla Çorum halkýyla buluþtu. Okul eðitimin yanýnda öðrencilerimizin üniversite hazýrlýk için dershane, etüt merkezi gibi baþka programa gereksinim olmadan bütün çalýþmala- rýmýz okul çatýsý altýnda toplandý. Öðrencilerimiz okul içinde zamanýný en verimli þekilde kullanarak bu yarýþa hazýrlanýyorlar. Disiplinli bir çalýþma programýný takip eden öðrencilerimiz için bir daha dershane veya etüt merkezi gibi bir yapýya gerek duymuyorlar. Gerek okul programý gerekse sýnava hazýrlýk aþamasýnda alanýnda en iyi öðretmenlerimizle öðrencilerimize hizmet veriyoruz. Yoðun ama hedefe uygun, programlý ve disiplinli bir çalýþma baþarýsý ile YGS de il 2.si, il 3.sû, il 4.sü ve il 5.si gibi bir baþarý elde ettik. Bu çalýþma programýmýz önümüzdeki sene ve 12. sýnýflar bünyesinde okulumuz Demer Koleji'nde devam edecektir. Bu baþarýda emeði geçen baþta ailelerimiz ve öðrencilerimiz fedakarlýktan çekinmeden çalýþan bize destek veren öðretmenlerimize teþekkür ederim. ONKO-SAV ýn konserine yoðun ilgi Kanser Hastalýklarý ile Savaþým ve Yardýmlaþma Derneði yararýna konser düzenlendi. Erol Taþkan Kanser Hastalýklarý ile Savaþým ve Yardýmlaþma Derneði (ONKASAV) tarafýndan, kanser hastalarý yararýna organize edilen, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. O N K A - S AV Türk Sanat Müziði Topluluðu tarafýndan birbirinden güzel 22 eserin icra edildiði konsere Vali Sabri Baþköy, eþi Fatma Baþköy, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, dernek yöneticileri ve çok sayýda davetli Konser Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. katýldý. Topluluk þefi Ömer Erdal Cerit yönetimindeki koro, Kansere karþý el ele "Naðmeden Þifaya; Hayat Ne Güzel, Hayat Ne Hoþtur" baþlýklý konserini baþarýyla icra etti. Ýzleyicilerin alkýþlarýyla eþlik ettiði konserin sonunda Vali Sabri Baþköy, TSM Topluluðu Þefi Ömer Erdal Ce- rit'e þükran plaketi takdim ederek, ortaya konan sorumluluðun deðerli bir özveri olduðuna iþaret ederek, emeði geçen herkese teþekkür ettiðini kaydetti.

11 CUMA 4 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:785) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Sadettinoðlu Ýnþaat San. Tic. Ltd. Þti. Ertan-Muharrem Özcan Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:786) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi adýna Baþkan Hasan Eker

12 12 CUMA 4 NÝSAN UÐURSUZ KADIN Cafer komadadýr. Yanýnda ise karýsý... Cafer'in gözleri nemli, kýsýk sesiyle karýsýna doðru bakar ve konuþmaya baþlar: "Ýlk iþten kovulduðum zaman yanýmda idin. Ýflas ettiðim gün oradaydýn. Vurulduðum zaman ilk gözümü açtýðýmda seni gördüm. Trafik kazasý geçirdiðimde hastanede hep baþucumdaydýn..." Karýsý takdir edilmenin mutluluðunda tabi. "Þimdi komadayým yine baþucumdasýn. Sonunda anladým ama çok geç oldu; yahu sen ne uðursuz karýsýn."

13 CUMA 4 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:4 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Mart 1430 Kasým: NÝSAN Birbirinizi kýskanmayýnýz! Alýþveriþte birbirinizi aldatmayýnýz! Birbirinize dargýn durmayýnýz! Birbirinizden yüz çevirmeyiniz! Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi VEFAT EDENLER 1-Milli Eðtim Müdürlüðü' nden emekli Mehmet ERSOY' un annesi; Gülþan KELEK. 2-Narlýk Köyü' nden gelme, Þoför Esnafýndan Þenol ÞAHÝN ve Çorum Belediyesi çalýþaný Ertuðrul ÞAHÝN' in annesi; Feride ÞAHÝN. 3-Merhum Mustafa BAYRAKTAR' ýn oðlu, Sanayi Esnafýndan Hayrettin BAYRAKTAR' ýn yeðeni, Emlakçý Esnafýndan Nurettin BAYRAKTAR' ýn aðabeyi, Kuaför Esnafýndan Mustafa EBÝL' in eniþtesi, Kezban BAYRAKTAR' ýn eþi; Tayfun BAYRAK. 4-Laçin' den gelme, Hacýbey ve Rumi ALTUN- TAÞ' ýn babasý; Yaþar ALTUNTAÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler yýlýnýn ilk çeyreðinde bir yerel seçim yaþadýk. Ama yerel seçim konularýndan baþka her þey konuþuldu. Televizyon ekranlarýnda liderlerin miting konuþmalarýna takýlan herkes, söz düellosundan baþka bir þey izleyemez oldu. Aslýnda Türkiye'de genel siyasetten bile söz edilmedi. Seçime iki ay kala bir operasyonla algý yönetimini ele geçiren grubun seçimi kazanacaðý gibi bir görüntü verildi. Seçim; partiler arasý rekabet, hizmet, belediyecilik açýsýndan fikir serdetme esasýna dayalý deðildi. Seçimde asýl unsur olmayan bir yapý, kayýt dýþý siyaset sahaya indi. Sahadaki oyunculara bazen pas attý, bazen taþ attý ve sahayý karýþtýrdý. Sonra tribünden seyre baþladý. Bazen tavþana kaç dedi, bazen tazýya tut dedi. Saha dýþý, kayýt dýþý siyasi cunta ve içerideki fedaileri deþifre olduðu zaman, biz bu iþte yoktuk, bize iftira ediyorlar, diyerek sýyrýlmaya çalýþtýlar. Kurtulamayýnca baþladýlar bedduaya. Ýfþa edenlerin evine ateþ düþsün, iþleri ve düzenleri bozulsundan alýn da daha ne beddualar. Hiç gün yüzü görmemiþ sözler Hiçbir peygamberin hiçbir velinin, hiçbir alimin hasmýna söylediðine dair tarihlerin kaydetmediði çirkin beddualar Bu seçim sürecinde en çok bundan irkildim. Bir de yasa dýþý dinlemeler ve izlemelerden. Bu seçim sürecinde kurt ile kuzunun, ateþ ile barutun ittifak yapabileceðine de inanýr hale geldik. Bir parti, kýrk yýllýk ülkücüyü solcu ilan edebildi. Hatta hýrsýzlýk ve yoksuzluk suçlamasýndan dolayý partisinden attýðý bir adamý, büyük kurtarýcý gibi partisine alýp aday yapabildi. Böylesine karmaþýk yapýyý, bir birine zýt ve hatta kanlý býçaklý diyebildiðimiz partiler gizliden gizliye veya açýktan açýða desteklediler. Bu ittifakýn çatýsýný veya alçýsýný da bir takým abiler ve ablalar inþa etti. Bunu herkes gördü, biliyor. Çorum'da da partiler kendi kimlikleriyle seçime girdi. Ama Ýbn-i Sina 16 yaþýnda tabip olmuþ. Kendinden büyüklere ders vermiþ. 56 yaþýna kadar 260 civarýnda kitap yazmýþ. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulmuþtur. Ýbn-i Sina 'Lemm? azamtü, feleyse mýsrün vâsii / Lemm? galâ semenî ademtül müþteri. Yüceldim (ilimle) sýðacaðým bir þehir kalmadý. Arttý kýymetim, alacak bir müþteri bulunmadý' demiþtir. Ethem ERKOÇ Taþ yerinde aðýrdýr Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýbn-i Sina ve kendini sýðýr zannaden hastasý 'Bir ilim adamý hekim olarak kaldýðý sürece herkesten saygý görür.ne zamanki siyasete girerse o zaman eleþtirilir. Zarar görür.' Ýbn-i Sina da öyle oldu. El üstünde tutulan Ýbn-i Sina, siyasete girince devlet hizmetinden uzaklaþtýrýldý. Hapishanelerde ceza çeken bir insan oluverdi. Ve hapishane yýllarýnda ' Gördüðün gibi, hapse atýldým gün gibi aþikar / Çýkmama gelince bu ancak imkansýz bir karar' beytini söyledi. Müslüman bilginler Avrupalýlardan yüzlerce yýl öndeydi. Birçok keþif ve buluþlarý onlardan yüzyýllarca önce ortaya atmýþlardý. Avrupa'da cehaletle övünüldüðü, ilim düþmanlýðý yapýldýðý ilim adamlarýnýn öldürülüp yakýldýðý devirlerde Müslümanlar büyük büyük üniversiteler kuruyor, dünyanýn dört bir yanýndan gelen öðrencilere kucak açýyor, parasýz okutuyor, ilme ve ilim adamlarýna en yüksek deðeri veriyordu. Avrupa'da dünyanýn düz olduðunu iddia edilip döndüðünü söyleyen ilim adamlarý aforoz edilip cezalandýrýlýrken, Müslümanlar dünyanýn yuvarlak olduðunu söylüyor, bunu deney ve gözlemlerle ispat ediyor, dünyanýn çapýný ve çevresini ölçüyor, yýldýzlararasý mesafeleri hesaplýyor, kitaplarýnda bunlarý anlatýyorlardý. Avrupa'da hastalar ''þeytan çarptý, ruhunu þeytana sattý'' diye hapsedilip öldürülürken, Müslümanlar hastalara þefkatle eðiliyor, tedavilerini yapýyorlardý. Ýbn-i Sina'nýn çaresiz bir hastayý nasýl tedavi ettiðini hep beraber okuyalým. Kendini sýðýr zanneden bir hasta kasap kasap dolaþýr kesilmesini ve etinin daðýtýlmasýný ister ve kasaplarýn bunu kabul etmemesine ise çok üzülürmüþ. Çare bulunmayýnca Ýbn-i Sina'ya baþvurulmuþ. O da ertesi gün belinde kasap önlüðü, elinde býcak tam eve gelir ve bu evde kesilecek bir hayvan varmýþ getirin boðazlayým der. Bu sözü duyan hasta en büyük müjdeyi almýþçasýna sevinir ve ortaya atýlýr. - Ýbn-i Sina hastayý yatýrýr. Elini, ayaðýný baðlar. Gözünü kapatýr. Kesmeden önce hastanýn karnýný, sýrtýný, baldýrýný þöyle bir yoklar. - Semiz sýðýrdýr diye beni çaðýrmýþtýnýz. Hiçte öyle deðilmiþ, bu sýðýr çok zayýfmýþ. Þayet kestirmek isterseniz, bu HAFTALIK bu söz, hepsi için geçerli deðil. Mesela ana muhalefet partisi Çorum'da sað gösterip sol vurmak istedi. Siyaset dýþý yapý da bunu desteklemek için ev ev, dükkan dükkan ikna turlarý düzenledi. Bu seçimde birbirine zýt iki cemaati birleþtirdik sandýlar. Ama tutmadý. Çorum'a yakýn bir ilin ilçesinde belediye baþkanlýðýný çok az farkla kazanan bir parti, zaferlerini belediye binasý önünde çilingir sofrasý kurarak kutlamýþlar. Kendilerince normal olabilir. Ama ertesi gün eski baþkan döneminden kalan daire müdürlerini, sözleþmeli personeli, taþeron iþçilerini belediyeye sokmamalarýný hangi akýl ve mantýkla izah edersiniz? Bunu, kin ve intikam duygularýnýn dýþa vurumundan baþka neyle açýklayabilirsiniz? Çorum'da saðduyu ve istikrar kazandý. Yeniden seçilen Baþkan Muzaffer Külcü'yü tebrik ediyorum. Sakin bir seçim dönemi geçirmemize yardýmcý olan tüm siyasilere de teþekkür ediyorum. Sayýn baþkanýn aleyhinde kapý kapý dolaþanlarýn tebrik için kuyruða girmelerini yadýrgamýyorum. Zira bu iki yüzlü takýmý, yýllardýr böyle yapmýþlardýr. Baþkanýn bu dönemde daha dikkatli olmasýný diliyorum. Þu faaliyetimiz için salon, yer, imkan ve maddi destek diye gelenleri iyi incelemek lazým. Kendi elimizle ve kendi imkanlarýmýzla kime hizmet ettiðimizi iyi düþünmek gerek. Her türlü mekan ve imkaný saðladýktan sonra belediyenin kadrolarýyla pek çok iþi baþarmanýn mümkün olduðuna inanma zamaný geldi, diyorum. Hacýsýna, hocasýna, derviþine, þeyhine, tüm kanaat önderlerine diyorum ki boyunuzdan büyük iþlere karýþmayýn. Taþ, yerinde aðýrdýr. Aðýrlýðýnýzý koruyun. Tartýþmalarýn içinde boy hedefi olmayýn. Sizin her yanlýþýnýz dindarlara, cemaatlara, tarikatlara, vakýf ve derneklere mal edilecektir. Bunun faturasýný herkes ödeyecektir. Ama vebalini, buna sebep olanlar çekecektir. sýðýrý önce çok iyi besleyin. O zaman ben gelir keserim demiþ. Bunu duyan hasta yemeðini düzenli yemeye, ilaçlarýný düzenli almaya, düzenli uyumaya baþlar. Zayýflýktan kurtulur. Sýhhatine kavuþur. Eski hali kendisine anlatýlýnca þaþýrýr. Adete inanmaz. Çünkü önceki halini hiç hatýrlamaz. Ýbn-i Sina'ya bol ihsanda bulunur. Ankara Sivil Savunma Kolejinde dersimize gelen ve geçenlerde rahmetli olan Sebahat Özçelik (Allah rahmet eylesin) hocamýz; gitmediði doktor kalmayan ve hastalýðýna (fiziksel bir hastalýðý olmadýðý için ) çare bulamayan, psikolojik sýkýntýsýnýn, can darlýðýnýn bir türlü gitmediðinden þikayet eden hastaya en son gittiði doktorun eski dosyalarýný uzun uzun inceledikten sonra 'iyiliði, hastalýðý, þefkati, mutluluðu, zenginliði, fakirliði yapanda zihindir' (E.Spencer) sözünden hareketle 'SENÝN REÇETENE SEV- GÝ YAZIYORUM. ÇÜNKÜ BÜTÜN HASTALIKLARIN ÝLACI SEVGÝDÝR' dediðini kendine has üslubuyla anlatýrdý. Ýnsaný bazen yollar, bazen yýllar yorar. Ama þunu unutmamak lazýmdýr ki; 'Engeller takýlmak için deðil, aþýlmak için vardýr - havuzda ne varsa, çeþmeden o akar.' O halde; havuza sevgi depolayýp, çeþmeden mutluluk, huzur, güler yüz akýtabilmek ne güzeldir Keþke bu ucuz ilacý topyekün olarak kullanabilsek. Belki de hastanelerde sýra bekleyen hasta sayýsý düþer. Saðlýk harcamalarýmýz azalýr Stresin, sebepsiz can sýkýntýsýnýn yerini mutluluk, huzur alýr. 75 yýl yaþayan bir insan hayatýnda 50 ton yemek yiyor. 40 ton su içiyor. Ortalama 130 bin km yol yürüyor. 90 milyon kelime konuþuyor. 18 yýl ayakta duruyor. 25 bin beygir gücü enerji harcýyor. 300 ton aðýrlýk kaldýrýyor. Ýnsanýn deðeri bin TL kadar. Çünkü vücudunda 7 kalýp sabun yapacak kadar yað, orta boyda bir çivi yapacak kadar demir, ancak bir kahve fincaný dolduracak kadar þeker, bir tavuk kümesini badana yapacak kadar kireç, 2000 kibrit yapacak kadar fosfor, ufak bir topun atýmýna yetecek potasyum bulunmaktadýr. Ýnsan madde itibariyle bu kadar ucuz olduðu halde, bir organýna dünyalarý deðiþmez. ÖZETÝN ÖZETÝ: Sevgiden ötürü tortular yok olur. Sevgiden ötürü gamlar yok olur. Sevgi ölüleri diriltir, can verir. Sevgi þahlarý köle yapar, tahtan indirir. Sevgi akýl ürünüdür, zekâ iþidir. Sevgi tahtýna yanaþmayan ise ziyanda olan kiþidir. Vesselam sevgi Sevgi Sevgi Sevgilerimle Saðlýklý güzel günlere Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kaya Organ Aðabey 3 "Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadýðý takdirde, fani dünyada býraktýðýn eserlere de kýymet verme." Ýþte bütün mesele budur. Öyle insanlar vardýr ki ne kendisine ne de çevresine rahat yüzü göstermemiþtir. Ama,Kaya aðabey gibi, hayatýný hizmete ve nurlara harcamýþ bahtiyarlar için durum öyle deðildir. "Kimini himmeti milleti ise o tek baþý ile küçük bir millettir. Kimin himmeti nefsi ise o bir hiçtir." Böyle diyordu Bediüzzaman Himmetini sadece kendisine hasreden insanlar unutulup gittiler. Ama, bütün himmetini ahrete vesile yapanlar kazandýlar. Ve, kimin geride býraktýklarý böyle anlaþýlýr hale geldi. Ýþte Bediüzzaman. Kýyamete kadar saltanatý maneviyesi baki kalacak. Zalimler ve fasýklarýn yaptýklarý ise lanetler ile anýlacaktýr. Güle güle Kaya aðabey Makanýn cennet olsun inþallah. Çocuklarýna, Bizde hakký olan yengemize Ve Nur dostlarýmýza taziyetlerimi iletiyorum. Ölümün bir son olmadýðýný bilerek, Ýdam olmadýðýný bilerek, Bir terhis teskeresi olduðunu bilerek, Ebedi bir ayrýlýk olmadýðýný bilerek Yüzde doksan dokuz ahbabýn mekaný olduðunu anlayarak Bütün hastalýklarýn ve acýlarýn sonlandýðý bir saadet diyarý olduðunu anlayarak Bütün Peygamberlerin ve iki cihanýn serveri olan Peygamberimize (asm) kavuþmaya vesile olduðunu anlayarak Amel defterimizin kapanmadýðýný idrak ederek Hatta gibi bir ve beraber olduðumuzu düþünerek Bu manalarý anla Bediüzzaman Said Nursi Haftasý Etkinlikleri kutlayarak teselli buluyoruz. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,15 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI HÝTÝT U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 4 NÝSAN Osmancýk ta devir teslim 30 Mart ta yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde Çorum un Osmancýk Belediye Baþkaný seçilen Hamza Karataþ düzenlenen devir teslim töreni ile göreve baþladý. Törende konuþan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, 5 yýl boyunca ilçeye önemli hizmetler yaptýklarýný belirterek yapýlan hizmetlerin Ak Belediyecilik anlayýþý ile yeni dönemde de devam edeceðine inandýðýný söyledi. Ýlçenin temel problemlerini çözecek hizmetlere imza attýklarýný dile getiren Yazýcý; Halkýmýzýn teveccühü ve Baþbakan ýmýzýn takdiri ile 5 yýl ilçenin temel problemlerini çözecek hizmetlere imza attýk. Ýlçenin tarihi alt yapý problemini çözerek sýcak asfaltýn ihalesini yaptýk. Bizim belediyemiz SGK, Maliye gibi kurumlara kamu borcu olmayan az sayýdaki be- Karataþ pazarý gezdi lediyelerden birisidir. Yalnýzca alt yapý ve diðer hizmetler için aldýðýmýz borçlarý ödüyoruz. Ayrýca 5 yýl boyunca hizmetlerimizi aksatmadan yürüttük, ayný þekilde Hamza Bey de aksatmadan yürütecektir. Gerek bilgi ve tecrübemizle gerek se manevi olarak Hamza Bey in ve partimizin sürekli yanýndayým. Biz bu birlikteliði devam ettireceðiz, güzel hizmetlerin devamýný birlikte gerçekleþtireceðiz inþallah. dedi. YATIRIMLAR KALDIÐI YERDEN DEVAM EDECEK Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçe pazarýný ziyaret etti. Yöresel Ürünler Pazarýnda sabah açýlýþ duasýna katýlan Baþkan Karataþ, esnafa hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Daha sonra pazarý gezen Karataþ, vatandaþlarla sohbet etti. Baþkan Karataþ, pazarcý esnafýna da seçimlerdeki desteklerinden dolayý teþekkür etti. Seçim çalýþmalarýna Perþembe pazarýndan baþladýðýný dile getiren Karataþ; Aday olduðumuzda ilk ziyaretimizi Pazarcý esnafýmýza gerçekleþtirmiþtik. Þimdi göreve baþladýk ve yine ilk ziyaretimizi pazarcý esnafýmýza yaptýk. Perþembe pazarý ilçe ekonomisi açýsýndan önemli bir ticaret alaný. Bu nedenle pazar alanýnda esnafýmýzýn kolay ticaret yapabilmesi, vatandaþlarýmýzýn rahat alýþ veriþ yapabilmesi için bazý düzenlemelere ihtiyaç var. Seçimden önce de esnafýmýza ve vatandaþlarýmýza Kapalý Pazar Projesi sözü vermiþtik. Bu projemizi gerçekleþtirerek ilçe Çorum un Osmancýk ilçesine baðlý Kumbaba Köyü nde yerel seçimlerde muhtar seçilen Sultan Aslan (50) ilçenin ilk kadýn muhtarý oldu. Adaylýk sürecinde, köyü aðaçlandýrma vaadiyle seçim çalýþmalarýný yürüten Sultan Aslan (50), seçimlerde Satýlmýþ Uçak ile yarýþtý. Seçim sonucunda adaylardan Satýlmýþ Uçak 145 oy alýrken, Sultan Aslan ise 217 oy alarak muhtar seçildi. Bugün mazbatasýný alarak görevi devralan Sultan Aslan, seçim çalýþmalarý sürecinde verdiði sözleri yerine getireceðini köyü aðaçlandýrma çalýþmalarýný ve içme suyu sorununun çözüme kavuþturulacaðýný söyledi. halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz dedi. Karataþ a AK 30 Mart seçimlerinde halkýn kendisine verdiði yetkiyi halký mahcup etmeden hizmete dönüþtüreceðini ifade eden Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ise, Baþkan Yazýcý ya ilçeye yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Osmancýk Belediyesinin yarým kalan çalýþmalarýnýn kaldýðý yerden devam ettirileceðini ifade eden Karataþ; Þehrimizin kronik bir sorunu olan alt yapý yatýrýmý yapýldý. Biz de hizmet bayraðýný kaldýðý yerden sonuna kadar gecemizi gündüzümüze katarak devam ettireceðiz. Halkýmýzýn yaþam kalitesinin artmasý, refah düzeyinin yükselmesi ve kentimizin daha yaþanabilir bir þehir haline gelmesi için çalýþacaðýz diye konuþtu. Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ise seçimlerin Ak Parti için baþarý ile sonuçlandýðýný ifade ederek, ilçeye daha fazla hizmet etme zamanýnýn geldiðini söyledi. Baþkan Yazýcý ve belediye meclis üyelerine hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Kaya; Bu güne kadar Ak Partili bir aday olarak yoðun bir çalýþma yapan Baþkanýmýz, yapýlan seçimler sonucunda seçildi. Bundan sonra da partili partisiz, oy veren vermeyen ayýrt etmeden, hiç kimseyi ötekileþtirmeden, herkesi bizim kabul ederek çalýþacaðýz. Milletvekillerimizle, parti teþkilatýmýzla, genel merkezimizle ortak akýlla çalýþarak inþallah Osmancýk a hizmet edeceðiz diye konuþtu. Devir teslim töreninde Yazýcý, belediyenin resmi mührünü yeni baþkan Hamza Karataþ a teslim etti. Karataþ da Yazýcý ya teþekkür ederek çiçek verdi. Baþkan Karataþ, törenin ardýndan makamýnda tebrikleri kabul ederek belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililerle hatýra fotoðrafý çektirdi.(ýha) Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçe pazarýný ziyaret etti. Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri de eþlik etti.(ýha) Osmancýk ýn ilk kadýn muhtarý KÖYÜMÜZE KADIN ELÝ DEÐDÝÐÝNÝ GÖS- TERMEK ÝSTEDÝM Kumbaba köyünün birtakým çevre sorunlarýnýn da olduðunu dile getiren Aslan; Bizim köyümüz kültürel deðerlerine baðlý çok sosyal bir köy. Ancak köyümüzde çevre temizliði konusunda sýkýntýlar yaþanýyor. Doðayý hepimiz seviyoruz ama bir köy ormanýmýz bile yok. Ayrýca içme suyu problemimiz var. Bunlarýn çözümü için söz verdim, ilk iþim bu problemleri çözmek olacak. Köyümüze bir kadýn elinin deðmesi gerekiyordu diye konuþtu yýlýnda Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde doðan Sultan Aslan, Osmancýk Lisesi nden mezun oldu. Çalýþtýðý özel þirketten emekli olan Aslan, evli ve bir çocuk annesi.(ýha) Sanal Hayatlar a dokundular Mustafa Demirer Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi nin organize ettiði Film Okuma Programý nýn bu haftaki filmi Sanal Hayatlar oldu. Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mahmut Tökel, Günlük hayatýnda insanlarla diyalog kurmaktan uzak, çekingen, içe kapanýk bireyler internet ortamýnda bir süre sonra kendilerini farklý kimliklerle tanýtmaya baþlýyorlar. Sanal sohbet odalarýnda arkadaþ edinenler çoðunlukla olduklarý gibi deðil olmak istedikleri gibi bir karakter çiziyorlar" dedi. Film hakkýnda genellikle þu konular üzerinde duruldu: Ýnternetsiz bir hayatýn mümkün olmadýðý günümüzde birbirine tek baðlantýsý internet olan insanlarýn hikayelerini anlatan Sanal Hayatlar izleyenleri bir gerçek ile yüzleþtiriyor. Bir tarafta iþkolik olan ve ailevi sorunlar yaþayan bir avukat, bir tarafta ailevi sýrlarý internette dolaþan bir çift, bir tarafta internet baðýmlýsý oðlunu dizginlemeye çalýþan bir baba, bir tarafta yetiþkin sitelere kafayý takmýþ bir gazeteci. Hepsinin yollarý internette kesiþiyor ve internet onlarýn hayatlarýný deðiþtiriyor. Günümüz toplumunun bu önemli konularýndan bahsederken bize, biz mi sanal dünyayý sömürüyoruz yoksa o mu bizi sömürüyor sorusu üzerinde iyice düþünmemiz gerekiyor. Film bize, popüler kültürden beslenerek dört farklý hikaye üzerinden gerçek hayatla sanal hayatý karþýlaþtýrýyor ve karþý karþýya getiriyor. Bunu yaparken Osmancýk Belediye Baþkaný seçilen Hamza Karataþ düzenlenen devir teslim töreni ile göreve baþladý Sultan Aslan de ucuz bir "Teknoloji kötüdür" söyleminden çok, teknolojinin doðru kullanýmýnýn öneminin ve teknolojiyle insanoðlu giderek yakýnlaþýrken unutmamamýz gereken þeylerin altýný çiziyor. Birbirinin ilgisizliðinden þikayetçi olan eþler, sanal aleme bambaþka kimliklerle gire- Film Okuma Programý nýn bu haftaki filmi Sanal Hayatlar oldu. rek sevgi açlýklarýný gidermeye çalýþýyorlar. Ýnsanlar yüzlerine maske takarak içinde olan arzularý ve ifade edemediklerini baþka bir kimlik ve kiþilikle ifade edip rahatlamaktadýr. Adeta o görüþler onun deðil de öteki insanýndýr. Sanal ortamda hiçbir sansür baský olmadan her þeyi ifade etme, deþarj olma imkaný vardýr. Teknolojinin geliþmesi ile birlikte, insanlarýn hayata bakýþ açýsý da deðiþiyor. Özellikle internet kullanýmý, bilgiye kolay yoldan ulaþým þansý, insanlarýn hayatlarýný geliþtirmekle birlikte bir o kadar da köreltiyor. Þahiner mazbata aldý Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner mazbatasýný aldý. 30 Mart ta gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler Seçimleri nde Milliyetçi Hareket Partisi nden (MHP) Belediye Baþkaný seçilen Abdulkadir Þahiner, belediye meclis üyeleri ve partililerle Sungurlu Ýlçe Seçim Kuruluna gelerek, Seçim Hakimi Ýsmail Çelik den mazbatasýný aldý. Sungurlu ya hizmet etmek için aday olduðunu dile getiren Þahiner, Halkýmýzýn teveccühü ile seçimleri kazandým. Seçim sürecimiz birlik ve Kargý da kaza, 2 yaralý Çorum un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Ahmet Yakýþýk yönetimindeki 34 US 7995 plakalý otomobil Beygircioðlu Mevkii ne geldiði sýrada yaðýþ nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Kontrolden çýkan otomobil yol kenarýndaki bariyerlere çarptý. Kazada sürücü beraberlik içinde çok güzel geçti. Bütün evleri dolaþtýk. Vatandaþlarýmýzla tek tek sohbet ettik. Kendimizi ve projelerimizi anlattýk" dedi. Mazbata töreninde eski MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrýcý'da hazýr bulundu. Þahiner, seçimlerde 22 bin 765 seçmenden 20 bin 100 seçmen oy kullandýðý 83 sandýkta, 8 bin 910 oy alarak Sungurlu Belediye Baþkaný seçilmiþti. Ayný seçimde Ak Parti adayý Selahaddin Uzunkaya 8 bin 521, Cumhuriyet Halk Partisi Adayý Cemil Çobaner ise bin 331 oy alýrken, 905 oyda geçersiz sayýlmýþtý.(ýha) Engeller sanata engel olmadý Sungurlu Halk Eðitim Merkezi Öðretmeni Seher Gürsoy, engelli öðrencileriyle birlikte ebru çalýþmasý yaptý. Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu nda, engelli öðrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte öðretmenleri refakatinde ebru çalýþmasý yapan engelli öðrencilerin keyfi görülmeye deðerdi. Okul Müdürü Avrupalýlar Alaca ya bayýldý AB Comenius Okul Ortaklýklarý Let's Create projesi çerçevesinde Çorum un Alaca ilçesine gelen yabancý ortaklar, Alaca ya hayran kaldýlar. Ýspanyol, Çek Cumhuriyeti, Polonyalý öðretmen ve öðrenciler, Türkiye ortaðý Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi ev sahipliðinde yaklaþýk 50 kiþilik bir gurupla Alaca'yý ziyaret etti. Ýlk duraklarý olan Alaca Kaymakamlýðý nda büyük ilgiyle karþýlanan gurup, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan tarafýndan görevlendirilen Ýngilizce öðretmenleri ve görevliler tarafýndan ilçenin tarihi ve turistik deðerleri yaný sýra ekonomik yapýsýyla il- Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner mazbatasýný aldý. Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Güzel ve beraberindeki Amasya'nýn Göynücek Kaymakamý Bekir Cansýz'ý makamýnda aðýrlayan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýlçede istikrarý saðlayýp vatandaþýn sevgisine layýk olmaya gayret edeceklerini ifade eden Baþkan Ýsbir, "Vaatte bulunduðumuz projeleri hayata geçirerek vatandaþýmýzýn teveccühüne layýk olmaya çalýþacaðýz" dedi. Aydýn Bilici, çalýþmalarda emeði ge- Sungurlu Halk Eðitim Merkezi Öðretmeni Seher Gürsoy, engelli öðrencileriyle birlikte ebru çalýþmasý yaptý. çenlere teþekkür ederken, birbirinden Alaca ya gelen yabancý ortaklar, ilçeye hayran kaldýlar. gili de bilgi alma fýrsatý buldular. Ayrýca Alaca Kaymakamlýðý nýn yöresel yemekleri tanýtma çerçevesinde yanýç ve ayran ikramýný sevinçle karþýladýlar. Yabancý öðrenci ve öðretmenler, yanýç yapýmýný dikkatle izleyip kameraya aldýlar. Gördükleri ilgiden memnun olduklarýný belirten yabancý öðretmen ve öðrenciler, Kaymakam Yazgan a gösterdiði ilgiden dolayý teþekkür ettiler. Otomobilin bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. güzel ebru çalýþmalarý ortaya çýkaran öð- Daha sonra Alacahöyük ve Boðazkale'yi de gezen yabancýlar, Alaca'nýn tarihine hayran kaldý. Fotoðraf makinelerini elinden düþürmeyen gurup bol bol fotoðraf çekti. Ahmet Yakýþýk ve yanýnda bulunan eþi Nadiriye Yakýþýk (69) yaralandý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.(ýha) Kaymakam dan Ýsbir e ziyaret Kaymakam Güzel ise Ýsbir'e yeni görevinde baþarýlar dileyerek, bilginin güç olduðunu ve yaþanabilecek problemleri istiþare ederek çözüme kavuþturmanýn en geçerli yol olduðunu vurgulayarak, "Allah utandýrmasýn. ilçemize hayýrlý olsun" dedi. Göynücek Kaymakamý Bekir Cansýz da görevinde baþarýlar dilediði Ýsbir'e, "Göynücek Kaymakamý olarak komþu ilçelerimizle her zaman iyi iliþkiler içerisinde bulunmayý düþünüyorum. Bu vesileyle yeni görevinizde baþarýlar diliyorum. Hayýrlý ve Uðurlu olsun" diye konuþtu.(aa)

15 CUMA 4 NÝSAN Votorantim Çorum Çimento da devir teslim ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/843 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 669 Ada No, 57 Parsel No, Toprak yapýsý hafif taþlý, killi, týnlý, eðim %0-2dir, üzerinde 10 adet ceviz aðacý, çeþitli yaþ ve kuturda 52 adet meyve aðacý, 28 kök fýndýk vardýr, yol baðlantýsý vardýr. Adresi : Çorum merkez, Ayarýk mah. Baðyolu altý mevkii. Yüzölçümü : 1.069,39 m2 Arsa Payý : Ýmar Durumu : bað imarý alanýndadýr. Kýymeti : ,25 TL KDV Oraný : %18 Kaydmdaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 29/05/2014 günü 10:00-10:05 arasý 2. Satýþ Günü : 23/06/2014 günü 10:00-10:05 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Satýþ þartlan: 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamým ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul, etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/843 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.01/04/2014 (ÝÝK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/274 TLMT. (Basýn: 334) TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1530 Ada No, 10 Parsel No, 3 nolu Baðýmsýz Bölüm 1999 yýlýnda inþaa edilmiþ olduðu beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir doðrama, dýþ cepleri akrillik boyalý, ahþap çatýlý, elektrik su doðalgaz ve kanalizasyon gibi altyapýsý olan, 1.katta, 3 oda salon mutfak, banyo tuvalet lavabo, hol entre 3 edet balkonludur, doðu, güney ve batý önlerine cephelidir Adresi : Ulukavak mah. Atalay 1. Cad. Güneþ apt. N:26/3 Çorum Yüzölçümü : 110m2 Arsa Payý :12/126 Ýmar Durumu : imar planý içinde Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydmdaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 29/05/2014 günü 10:25-10:30 arasý 2. Satýþ Günü : 23/06/2014 günü 10:25-10:30 arasý Satýþ Yeri : Çorum adliyesi müzayede salonu Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/274 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan Resmi ilanlar: (Basýn: 336) Alparslan Türkeþ Altan Kaya Ýnanç ve dava adamý Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim Masa Baþkaný Altan Kaya, 4 Nisan 1997'de geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren merhum lider Alparslan Türkeþ i rahmetle andý. Gerçek bir inanç ve dava adamý olan Alparslan Türkeþ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardýndan milli devlet yapýsýnýn ve milli kimliðin geniþ kitleler tarafýndan benimsenmesinde ve yüceltilmesinde tarihi bir rol oynamýþtýr. diyen Kaya, þöyle devam etti; Kelimenin tam anlamýyla ikinci nesil gerçek bir Kuvay-ý Milliye önderi olan Alparslan Türkeþ, bütün hayatýný Türk milletinin mutluluðu, esenliði ve aydýnlýk yarýnlarý için çalýþarak geçirmiþtir. Türk gençliðine milli ve manevi deðerleri aþýlayarak, Müslüman Türk kimliði özelliklerine sahip, ülkesi ve devleti için hizmet aþkýyla dolu Ülkücü nesiller yetiþtirmiþtir. Baþbuð Türkeþ'in en büyük eserlerinden birisi olan idealist Ülkücü gençlik, Türk milletinin geleceðinin teminatý olarak her daim nöbetine devam etmektedir. Hizmetleriyle büyük Türk milletinin ve bütün Türk dünyasýnýn gönlünde eþsiz bir yer edinen Baþbuð Alparslan Türkeþ i rahmetle anýyor, aziz hatýrasý önünde saygýyla eðiliyoruz. Mekâný cennet, ruhu þad olsun. Recep Mebet Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý yönetiminde nöbet deðiþimi yaþandý. 2,5 yýldýr yöneticilik görevini sürdüren Genel Müdür Yusuf Yenigün, Votorantim Çimento ya baðlý Ankara Hasanoðlan Fabrikasý Genel Müdürlüðü görevine atandý. Yusuf Yenigün den boþalan göreve ise Votorantim Nevþehir Çimento Fabrikasý Müdürü hemþehrimiz Murat Çaðlayan getirildi. 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle yapýlan yönetim kademesindeki deðiþim nedeniyle dün fabrikada basýn toplantýsý düzenlendi. Ýdari binada gerçekleþen toplantýda konuþan Yenigün, Çorum da görev yapmaktan duyduðu mutluluðu dile getirerek halefi Murat Çaðlayan a çalýþma hayatýnda baþarýlar diledi. ÇORUM, VOTORANTÝM ÝN GÖZBEBEÐÝ Sektörde 21 yýlý geride býraktýðýný anlatan Yusuf Yenigün, yapýlan deðerlendirmelere göre ekipman ve personel kadrosu bakýmýndan Çorum Çimento nun Votorantim Grubu nun en baþarýlý fabrikasý seçildiðini kaydetti yýlýnda kurulan Çorum Çimento Fabrikasý nýn yýllýk 500 bin ton satýþ kapasitesine sahip olduðunu vurgulayan Yenigün, Fabrikamýzýn gerek iþgücü gerekse ekonomik anlamda þehrimize katkýsý büyük dedi. Yenigün, fabrika bünyesinde yaptýklarý sürekli iyileþtirmeler doðrultusunda çevre ve teknik performans açýsýndan da iyi bir konumda olduklarýný sözlerine ekledi. SPORCU GENEL MÜDÜR Votorantim Nevþehir Çimento Fabrikasý Müdürlüðü nden Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürlüðü ne terfi eden Murat Çaðlayan, ayný zamanda Çimentospor Futbol Kulübü nün baþkanlýðý görevini sürdürüyor yýlýndan bu yana Çorum Çimento Fabrikasý nda çeþitli görevlerde bulunan Çaðlayan, Votorantim Grubu na bünyesindeki Sivas, Ankara ve Nevþehir fabrikalarýnda da görev aldýðýný kaydetti. Çimento sektöründe büyük bir zevkle çalýþtýðýný ifade eden Çaðlayan, sosyal sorumluluk ve kanuni yükümlülükler ýþýðýnda görevini yerine getirme gayreti içinde olacaðýný söyledi. Açýklamalarýnýn ardýndan el sýkýþarak basýn mensuplarýna poz veren Çaðlayan ve Yenigün, birbirlerine yeni görevlerinde baþarýlar dilediler. Belediyede ziyaret trafiði Recep Mebet Çorum Belediyesi ne ziyaretçi akýný sürüyor. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi nin ardýndan yeniden Belediye Baþkanlýðý na seçilen Muzaffer Külcü tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Yusuf Yenigün görevini Murat Çaðlayan (saðda) a devretti. Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ve azalarý Külcü yü kutladý. Buharaevler Mahallesi nin yeni Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ve azalarý ile Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri de dün Külcü ye tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü, misafirlerine teþekkür etti. Saðlýðýnýz parmaðýnýzýn ucunda Derman Derneði yönetimi de Külcü yü tebrik etti. Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 1-7 Nisan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Mimarsinan Kadýn Kültür Merkezi nde bilgilendirme semineri düzenledi. Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Memnune Yalçýn ve Ebe Gülten Bulut tarafýndan verilen seminerde Meme ve Serviks ( Rahim Aðzý) kanserleri hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verildi. Eðitim seminerinde meme kanserinin önemine deðinen konuþmacýlar, bayanlarý bu konuda uyardýlar. Meme kanserinin erkeklerde de görüldüðünü ve öldürücü olduðu vurgulanan seminerde meme kanserlerinden % 70 inin kendi kendine muayeneyle bulunduðunu, Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) nin her ay düzeli olarak yapýlmasý gerektiði kaydedildi. Bir kitle fark edildiðinde panik olmadan bir hekime baþvurulmasý gerektiðini belirten KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Memnune Yalçýn, Saðlýðýnýz parmaklarýnýzýn ucunda, kendi kendinize meme muayenesi yapýnýz. dedi. Kanserden korunmada yiyeceklerin de önemli ölçüde etkisi olduðunu belirten Yalçýn, fazla yað, tuz ve þeker tüketiminden kaçýnýlmasý gerektiðini söyledi. 5 yýlda bir smear testi Dünyada her 2 dakikada 1 kadýnýn Rahim Aðzý Kanseri (Serviks) nedeniyle hayatýný kaybettiði belirten Yalçýn, HPV'nün (human papilloma virüs) hastalýða sebep olduðunu, cinsel yaþama baþlama yaþýnýn erken olmasý, çok eþlilik, eþinin çok eþli olmasý ve sigara kullanýmýnýn Rahim Aðzý Kanseri ne yakalanma riskini artýrdýðý ifade etti. Bu kanser türünün genelde ilerlemiþ evrede bulgu verdiðini, aðrýlý cinsel iliþki, anormal kanama ve sulu, kötü kokulu akýntý ile belirti verdiðini belirten Yalçýn, Cinsel iliþki baþlangýcýndan 3 yýl sonra smear testi yaptýrýlmalý, erken teþhis için 5 yýlda bir smear alýnmalý. diye konuþtu. Yalçýn, Eðer beklenmedik kilo kaybý ve iþtahsýzlýk, aþýrý yorgunluk, bitkinlik, keyifsizlik, aðrýsýz olduðu halde büyüyen bezler, iyileþmeyen yara veya lezyon, sürekli aðrý, anormal kanama veya akýntý, sürekli karýn aðrýsý, ele gelen kitle, baðýrsak hareketlerinde veya idrara çýkma alýþkanlýklarýnda deðiþiklik, ben veya siðillerde belirgin bir deðiþiklik, geçmeyen ses kýsýklýðý, öksürükle kan gelmesi gibi durumlarda hemen doktora baþvurulmalý. dedi.

16 16 CUMA 4 NÝSAN ABD-Ýsrail iliþkilerinin geri planý Mustafa Demirer dan çevre din ve kültürlerden geçen Mesih anlayýþý Hitit Akademi'de bu ile birleþmiþ ve tarihlerinde hafta 'ABD-Ýsrail Ýliþkileen þaþalý dönemi yaþadýklarinin Teolojik Geri Planý' rýna inandýklarý Davud'un tartýþýldý. soyundan gelecek bu kiþi Programa konuk olaile kurulan devletleri ile rak katýlan Doç Dr. MusTanrýsal ahdi tamamlayatafa Býyýk'ýn sunum yaptýcaklarýna ve dünyaya haðý programýn açýlýþýnda kim olacaklarýna inanýrlar. söz alan Hitit Akademi Bugün ABD'de önemli Derneði Baþkaný Zekeriya bir sayýsal, politik ve dinsel Iþýk, üç semavi dinin ortagüç olan evangelik hristaya çýktýðý, tarihlerinin kesiþtiði bir coðrafya olan yanlar da, hristiyanlýk içerihitit Akademi'de bu hafta 'ABD-Ýsrail Ýliþkilerinin Teolojik Geri Planý' tartýþýldý. Ortadoðu'yu ve burada sinde Mesih'in geliþine fazyaþayan toplumlarýn siyalasýyla vurgu yapmalarý ile dikkatleri üzerlerine çekerler. Þu anda si ve kültürel reflekslerini anlamak için bu dinlerin bölgedeki topgökyüzünde olan Mesih'in çok yakýnda yeryüzüne fiziksel olarak lumlara hangi mesajlarý verdiðinin iyi bilinmesinin zorunluluk oldugelip bin yýl sürecek saadet dolu Tanrý Krallýðýný kuracaðýný inandýkðunu söyledi. larý Mesih'in çok ama çok yakýnda geliþini beklerler. Hatta onlar MeDoç Dr. Mustafa Býyýk, konuþmasýnda þu hususlara deðindi; sih'in bir an önce gelmesi için onun geliþi öncesi Ortadoðu'da çýka"yahudi geleneðine göre Ýsrailoðullarý'nýn tarihi, Hz. Ýbrahim ile baþcaðý düþünülen felaket türünden alametleri gerçekleþtirip Mesih'in lar. Tanrý Yahve onunla konuþup, Ýsrailoðullarýnýn mutlak itaati kargeliþini hýzlandýrmaya çalýþýrlar. Bir anlamda Mesih'i bir an önce þýlýðýnda onlarýn soyunu yüceltip bütün Ýsraillileri yeryüzüne hakim gelmeye zorlarlar. kýlacaðýný vaad etmiþtir. Tanrý Ýsrailoðullarý ile peygamberleri aracýýþte Amerikan evangelik Hristiyanlar ile Ýsrailli Yahudilerin helýðý ile konuþarak bu ahitleþmesini iki defa daha tekrarlamýþtýr. Fakat defleri tam da bu noktada örtüþür. Yahudi metinlerini ve Yahudilere Yahudilere göre kendileri Tanrýya gereðince kul olamadýklarý için bu olan Tanrýsal vaadi ilahi söz olarak gören evangelikler, Tanrý'nýn Mevaad gerçekleþmemiþtir. Yahudiler tarih boyunca kýsa süreler harisih'i gönderme konusunda kendi Hýristiyan vaadlerini gerçekleþtircinde uzun yýllar Babillilerin, Perslerin, Yunanlýlarýn ve diðer milletmek için öncelikle Tanrý'nýn Ýsraillilere yönelik vaadinin gerçekleþlerin idaresi altýnda sürgün hayatý yaþamak zorunda kalýrlar. Ta ki mesinin gerektiðini, böylece sýranýn kendi mesihlerine geleceðini 1948 Ýsrail devletinin kuruluþuna kadar. Yahudilere göre Tanrý onladüþünürler. Dolayýsýyla farklý kurtarýcýlar bekleseler de, her iki taraf ra söz verdiðine göre, bunu þimdi olmasa da gelecekte mutlaka gerkendi hedeflerinin gerçekleþmesi için birbirlerine destek verirler." çekleþtirecektir. Zira Tanrý yalan söylemez. Bu inanç, onlara sonra- Turan da ÇESOB a aday ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal'ýn ardýndan ÇESOB Baþkan Vekili Yusuf Turan da ÇESOB Baþkanlýðý'na aday oldu. Aþçý ve Lokantacýlar Odasý eski Baþkaný, ÇESOB Baþkan Vekili, Gülbahar Lokantasý Sahibi Yusuf Turan, Mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan ÇESOB Genel Kurulu öncesi Birlik Baþ- kanlýðý'na aday olduðunu kamuoyuyla paylaþtý. Birlik, beraberlik ve dostluklarý pekiþtirmek, ÇESOB'u en iyi þekilde temsil etmek amacýyla aday olduðunu kaydeden Yusuf Turan, "Çok deðerli Oda Baþkanlarým, deðerli Yönetim Kurulu üyesi arkadaþlarým, deðerli esnaf kardeþlerim. Birlik, beraberlik ve dostlularý pekiþtirmek amacýyla ÇESOB Baþkanlýðý'na adayým. Siz- lerden alacaðým destekle sizlere ve Çorum esnaf ve sanatkarýna en güzel hizmeti yapacaðýmdan kimsenin kuþkusu olmasýn. Hiç kimsenin baskýsý altýnda olmayacaðým. Menfaat için deðil, koltuk sevdasý için deðil, birlik, beraberlik ve dostluklarý pekiþtirmek için adayým. ÇESOB'u en güzel þekilde hep birlikte yöneteceðiz. Her zaman sizlerin yanýnda olacaðýma söz veriyorum" dedi. Bugüne kadar edindiði deneyim ve tecrübelerini esnaf ve sanatkarlarýn geliþimi ve haklarýnýn korunmasý için harcayacaðýný dile getiren Turan, "Çýktýðým bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Siz deðerli arkadaþlarýmýn desteðini bekliyor. Hepinize selam ve saygýlarýmý sunuyorum" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Yusuf Turan Elektrikçilere eðitim semineri Çorum elektrikçiler, binalarýn iç aydýnlatma ve 'kablo bacasý ve enerji odasý' uygulamasýndan sonra buelektrik tesisatlarý konusunda teknolojiye ayak uydurugünden itibaren aþaðýda belirtecekleri uygulamalarýnda yor. ilk kez Çorum'da uygulanmaya baþlanacaðýný bildirdi. Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý ile YEOda olarak dün olduðu gibi bugünde yeniliklerin DAÞ Ýl Koordinatörlüðü öncülüðünde elektrik iç tesis öncüsü olmaya devam edeceklerini ifade eden Hikmet projeleri ve tesisat döþemesi konularýnda yeniliklerin angöktepe, yeni yapýlacak binalarýn elektrik tesisatlarýna latýlacaðý bir eðitim semineri gerçekleþtirilecek. getirilecek yenilikleri ise þu þekilde açýkladý: Yarýn saat 15.00'de YEDAÞ'ta gerçekleþtirilecek Elektrik buatý uygulamasý kaldýrýlarak bina içerieðitim seminerine konuþmacý olarak Elektrik Mühendisindeki çirkin görüntünün önüne geçilecek. Binalarda si Metin Leblebici katýlacak. Seminere YEDAÞ Ýl Koorelektrikten kaynaklanan yangýnlarýn önüne geçebilmek dinatörlüðü yetkilileri, Çorum'da faaliyet gösteren yapý için elektrik tesisatýnda halojenden arýndýrýlmýþ ve yangýdenetim firmalarýnda görevli elektrik mühendisleri, na maruz kalýndýðýnda herhangi bir zehirleyici gaz üretelektrik proje müellifleri, Çorum Elektrik ve Su Tesisatmeyen elektrik kablolarý ve elektrik borularý kullanýlahikmet Göktepe çýlarý Odasý yöneticileri ve oda üyeleri ile il ve ilçelerden cak. Gerilim düþümü ve fazlar arasýndaki gerilim dengeelektrik tesisatçýlarýnýn katýlmasý bekleniyor. sizliðinin önüne geçebilmek için üç fazlý sayaç uygulamasýna geçilecek. Yapýlarýn statik yapýsýný zayýflatmamak için tabandan Eðitim semineri hakkýnda bilgi veren Çorum Elektrik ve Su Teelektrik tesisatý döþemesi uygulamasýna baþlanacak." sisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, 2002 yýlýnda ilk kez Çorum'da uygulanan ve 2006 yýlýnda tüm ülkede uygulama þartý getirilen (Haber Merkezi) Bidergi nin ikinci sayýsý çýktý Mustafa Demirer Çorum'da haber, aktüel ve magazin dergisi olarak yayýnlanan Bidergi, 'Kýrk Yýl Hatýrýmýz Olsun' sloganýyla ikinci sayýsýyla da okuyucularýyla buluþacak. Çorum'da dergicilik sektörüne yeni bir soluk getiren Bidergi, bu sayýsýnda da yine farklý konularý iþleyerek okuyucularýnýn beðenisine sunuldu. Bidergi Yazý Ýþleri Müdürü Sefa Köylü, derginin ilk sayýsýnda saðlamýþ olduklarý baþarýyý bir üst seviyeye çýkarmak için ikinci sayýda da yoðun bir tempoda çalýþtýklarýný ifade ederek, "Bidergi'nin ilk sayýsýndan sonra aldýðýmýz tepkiler bizi fazlasýyla mutlu etti. Bundan dolayý üstlendiðimiz sorumluluðun bilinciyle daha fazla gayretle ve daha fazla inançla ikinci sayýmýzý da okuyucularýmýzla buluþturduk. Ýkinci sayýmýzda da yine birçok konuyu gündemimize aldýk. Köþe yazarlarýmýzla, haber içeriklerimizle önemli konularýn altýný çizmeye çalýþtýk. Özellikle Çorum'un öz deðerlerini korumak amaçlý da bazý haber baþlýklarýmýzý oluþturduk. Elbette Bidergi'de Çorum'la ilgili haberlere yer verirken yine dünya gündemini ilgilendiren köþe yazýlarýna da yer verdik. Özellikle tek bir sektör ile sýnýrlamadýðýmýz Bidergi'yi Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz" dedi. Köylü, eðitimden sanayiye, sanayiden sosyo-kültürel deðerlere kadar çok özel haber çalýþmalarýnýn Bidergi'de olduðunu kaydetti. Bellona Bayii Heri Mobilya, 01 Nisan -30 Haziran 2014 tarihleri arasýnda ilkbahar kampanyasý baþlattý. Heri Bellona'da ilkbahar kampanyasý Emre Kut Yeniyol Mahallesi Sel Sokak'ta bulunan Bellona Bayii Heri Mobilya, müþterilerine yönelik 01 Nisan -30 Haziran 2014 tarihleri arasýnda ilkbahar kampanyasý baþlattý. Bellona Yönetim Temsilcisi Feridun Bozdoðan, evini Bellona ürünleri ile döþeyen herkese LED TV promosyonu olduðunu ve kampanya süresince ürün grubu sýnýrlamasý olmaksýzýn Bellona markalý ürünlerden, TL ve üzeri alýþveriþ yapanlara 80 ekran, ve üzeri alýþveriþ yapanlara ise 102 ekran Vestel markalý Smart LED TV promosyonu verileceðini söyledi. Cazip fiyat ve taksit imkânlarý Ev tekstilinde Nisan - Mayýs ayýna özel Royal Uyku setlerinde, lisanslý Uyku Seti, Capri ve Sunny pikelerde fiyat aksiyonu yapýlacak. Royal tek kiþilik uyku setleri 109 TL, Royal çift kiþilik uyku setleri 139 TL, Lisanslý tek kiþilik uyku setleri 139 TL, Sunny tek kiþilik pike 69 TL, Sunny çift kiþilik pike 89 TL, Capri tek kiþilik pike 79 TL, Capri çift kiþilik pike 99 TL'den satýlacak. Açýk hava mobilyasýnda bütün ürünlerde yüzde 15 indirim avantajlarý sunuluyor. Halý ürün grubunda yüzde 20 indirim yapýlacak. Kampanya boyunca bazý kredi kartlarýna uzun süreli taksit uygulamasý fýrsatý var. Bellona Yönetim Temsilcisi Feridun Bozdoðan, tüm ürünlerde kredi kartsýz, kefilsiz, senetsiz 9 ay ile 35 aya kadar taksit imkânýný sunduklarýný sözlerine ekledi. Kamu-Sen ile Anitta anlaþma imzaladý Emre Kut Türkiye KamuSen Çorum Þubesi ile Anitta Otel Arasýnda, Otel'in bünyesindeki her türlü hizmetlerde yüzde 20 indirimi kapsayan anlaþma imzalandý. Anitta Otel'de dün biraraya gelen Kamu Sen Çorum Þubesi Baþkaný Mahmut Alparslan ve Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen imza atarak indirim anlaþmasýný hayata geçirdi. Ýmza töreninde konuþan Türkiye Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, "Ýlimizin bu kadar güzel bir tesisinin Çorum'un tanýtýmý açýsýndan daha aktif kullanýlmasýna katký saðlamayý hedefliyoruz. Bu yüzden Anitta Otel'le yapmýþ olduðu- Ýndirim anlaþmasýný hayata geçti. muz anlaþmayla hem üyelerimizin hem de misafirlerimizin daha uygun þartlarda yararlanmalarýný hem de ülke genelinde 500 bin üyeye sahip olan Kamu-Sen'in uluslararasý ve ulusal toplantýlarýnýn Çorum'da yapýlmasýný saðlamýþ olacaðýz" dedi. Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ise, Uður Þirketler Grubu bünyesindeki Anitta Otel'in hedefinin daha büyük olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Bununla ilgili Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Uður Barlýk, basýna ve kamuoyuna bir açýklama yapmýþtý. Ýþletmemizin yatak kapasitesi ve alt yapýsý büyüyecek. Çorumlularýn Anitta Otel'e destek vermelerini bekliyoruz." Yerel Medya Özendirme Yarýþmasý baþvurularý sürüyor Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM), yerel medyanýn geliþimine katký saðlamak, yerel medya mensuplarýnýn çalýþmalarýný desteklemek ve basýnda kaliteyi yükseltmek amacýyla Yerel Medya Özendirme Yarýþmasý düzenliyor ten bu yana Anadolu Basýnýný Özendirme Yarýþmasý adý altýnda düzenlenen geleneksel yarýþmaya yazýlý basýnýn yaný sýra, bu yýl ilk kez yerel internet haber sitesi, radyo ve televizyon haber programý dallarý da eklendi. Yurt dýþýndaki Türkçe yayýn yapan basýn kuruluþlarýnda görev yapan gazetecilerin de katýlýmýna açýlan yarýþmanýn ismi bu ne- denle Yerel Medya Özendirme Yarýþmasý olarak deðiþtirildi. Jüri üyeleri arasýnda; Radikal Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Eyüp Can Saðlýk, RATEM Baþkaný Dursun Güleryüz, Milliyet.Com.tr Yayýn Yönetmeni Ercüment Ýþleyen, TRT Türk Haber ve Spor Yayýnlarý Dairesi Baþkaný Nasuhi Güngör, Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Baþkaný Rýza Özel, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fýrat gibi birçok önemli ismin yer aldýðý yarýþmaya baþvurular 20 Nisan 2014 tarihine kadar BYEGM nin kurumsal internet sitesinden yapýlacak. Kategoriler: Yerel Haber, Makale-Yorum (Politika, ekonomi, kültür, turizm, spor), Köþe Yazýsý, Mizanpaj, Araþtýrma, Röportaj, Haber Fotoðrafý, Türkçenin Doðru Kullanýmý (Yurtdýþýndan yazýlý basýn ve yurtiçinden dergilere açýktýr), Yerel Ýnternet Haber Sitesi, Radyo Haber Programý, Televizyon Haberi. (Haber Merkezi) Bahçelievler Ýlkokulu'nda kütüphane hizmetlerinin tanýmý konulu toplantý düzenlendi. Öðrencilere kütüphane tanýtýmý Emre Kut 50. Kütüphane Haftasý etkinlikleri çerçevesinde dün Bahçelievler Ýlkokulu'nda kütüphane hizmetlerinin tanýmý konulu toplantý düzenlendi. Etkinliðe Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç, Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, Bahçelievler Ýlkokulu Müdürü Adnan Uygur Güngör, kütüphaneciler, öðretmen ve öðrenciler izledi. Programda Kütüphaneci Türkan Kaya, Þefika Yýlmaz ve Çocuk Kütüphanesi Sorumlusu Mehmet Emiroðlu, miniklere kütüphane ve hizmetlerini tanýttý. Etkinliðin sonunda ise öðrencilere sorular sorularak doðru cevabý verenler ödüllendirildi.

17 CUMA 4 NÝSAN Ücretsiz seyahat kartý müracaatlarý baþladý Seçimler sona erdi ve seçilen yeni Belediye Baþkanlarý, görevlerine baþlayacak. Belediye Baþkanlarý neler yapmalý: Seçilen baþkanlar parti kimliðini bir tarafa býrakarak, tüm vatandaþlarýn Belediye Baþkaný olmalýdýr. Meclis ve encümen üyeleri Ahmet'in Mehmet'in iþi için deðil; ilinin, kazasýnýn daha güzel olmasý için çaba sarf etmelidir. Belediye Baþkanlarý vatandaþýna, bulunduklarý þehre deniz getireceðini vaat etmemeli, mevcut imkanlardan azami olarak faydalanarak; hizmet etmenin yollarýný aramalýdýr. Belediyecilikte imar konusu çok önemlidir. Ýmar mevzuatýný, kiþi ayrýmý yapmadan her kez için ayný þekilde uygulamalýdýr. Çarpýk yapýlaþmaya katiyen izin vermemelidir. 1/5000 lik nazým planlardan sonraki safha olan 1/1000 lik parselasyon planlarýný düzenleyerek, imar kanununun 18. madde uygulamasý yapýlýp, plan tescili gerçekleþmelidir. Bunun sonucunda planýn uygulamasýna geçip, plan gereði alt yapý tamamlanmalýdýr. Baþkanlarýn, belediyecilikte kalýcý bir isim býrakmak için, imar uygulamalarý konusunda çok hassas olmasý gerekmektedir. Þehirlerin yeterli büyüklükte þehir meydaný olmalý, meydanlarýn yanýnda büyük park alanlarý yer almalýdýr. Nazým planý gereði, ulaþým planlarý iyi tasarlanmalý, sonradan yol geniþletme, yeni yol açma ihtiyacý doðmamalýdýr. Bir çok belediye'de belediye meclisi toplantýlarýnýn ana konusu, mevzi imar planý ile inþaat emsal deðiþikliði olmaktadýr. Onaylanan bir imar planý kalýcý bir özellik göstermeli, çok zorunlu olmadýkça üzerinde kalem oynatýlýp, mevzi plan deðiþikliðine gidilmemelidir. Çevre þartlarýna göre, gerekli araþtýrmalar yapýlmadan düzenlenen imar planlarý, sonraki yýllarda yetersiz kalmaktadýr. Nüfus artmakta, araç sayýsý çoðalmakta, talepler deðiþmektedir. Mevzi imar planý deðiþikliðinde, çoðunlukla yeþil alanlar ile sosyal donatý alanlarý küçülmekte, meydanlarýn kullanýmý deðiþtirilmekte, ulaþým ise metrodan önce yer altý geçitleri ile çözülmeye çalýþýlmaktadýr. Çaðdaþ imarcýlýkta, araçlarýn þehir merkezlerine girmesi önlenerek, insan taþýmasý toplu taþým ve metrolar ile saðlanmaktadýr. Birçok þehirde, önceden pazar yeri olarak kullanýlan alanlar, plan deðiþikliði ile ticaret ve konut alanýna dönüþtürülerek, pazar alanlarý yok edilmiþtir. Böylece pazar alýþ veriþi, AVM alýþ veriþine dönüþmektedir. Konut parsellerinde, yeterli sayýda aðaç dikimine önem verilmemekte, konut dýþýnda kalan alan betonlaþmaktadýr. Konutlarla birlikte yeþil alan kaybolarak, konut parselleri tamamen beton bir alan olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerimde biz insanlarý yaratýlanlarýn en güzeli olarak var kýldýðýný, binlerce rýzk ve nimetler verdiðini, akýllý bir varlýk olarak yarattýðýný, sorumluluklarýmýzýn olduðunu bildirerek, aklýmýzý ve irademizi yýkýcý deðil yapýcý, olumlu, iyi ve güzel yönde kullanmamýzý ister. "Hanginizin daha iyi amel iþleyip iþlemediði hususunda sizi imtihan etmek için hayatý ve ölümü yarattýk." (Mülk 2) Hayat anlamsýz bir var oluþ olmadýðý gibi Mustafa Yolcu Belediye baþkanlarýna Veysel Uysal hotmail.com Sorumluluðun bilincinde olmak ölümde bir yok oluþ deðildir. Hayatýmýzý yaratýlýþ amacýna göre tanzim ederek, hayýrlý ve insanlara faydalý olma yönünde kullanabilirsek iþte o zaman hayatýmýz ve varlýðýmýz taçlanmýþ ve bir anlam kazanmýþ olur. Sorumluluklarýmýz sadece namaz, oruç, zekât ve hac'dan ibaret deðildir. Bunlar farz olduðu gibi (Emri bil ma'ruf ve nehy-an-il münker) iyiliði emredip kötülükten sakýndýrmak da Allah (c.c)ýn emirlerindendir. Allah'ýn emrettiði razý olduðu þeylere maruf, uzak durmamýzý istediði, razý olmadýðý, yasakladýðý, günah olarak addedilen þeylere de münker denir. Ýyiliði emredip, insanlarý iman'a ve Allah'a itaat'e çaðýrmak, kötülüklerle mücadele etmek Müslümanlara ilahi bir emirdir. Kur'an da "Sizden, hayýra çaðýran, iyiliði emredip kötülüðü men eden bir topluluk bulunsun. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerdir." "Siz insanlarýn iyiliði için ortaya çýkarýlmýþ en hayýrlý ümmetsiniz; iyiliði emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanýrsýnýz " "Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanýrlar; iyiliði emreder, kötülükten men ederler; hayýrlý iþlere koþuþurlar. Ýþte bunlar iyi insanlardandýrlar." "Onlarýn yaptýklarý hiçbir hayýr karþýlýksýz býrakýlmayacaktýr. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir."(âl-i Ýmran ) Peygamberimiz "Bir müslüman kendi nefsi için istediði bir iyiliði diðer müslüman kardeþleri içinde istemedikçe ve yine kendi nefsine reva görmediði bir kötülüðü baþkalarýna reva görüyorsa gerçek manada iman etmiþ olmaz, iman etmedikçe de cennete giremez." Yani bir müslüman elhamdülillah ben Allah'ýn emirlerini yerine getiriyorum, yasaklarýndan da sakýnýyorum, inþallah cennete de giderim. Diðerleri de nereye giderse gitsin, o da beni ilgilendirmez diyemez. Allah'a ve ahiret gününe inanan, Kur'an-ý okuyan her müslüman bilir ki sadece kendisinden sorumlu deðildir. Allah (c.c)a karþý sorumluluklarý olduðu gibi bulunduðu çevresindekilere, komþularýna, akraba ve çoluk çocuðuna karþýda sorumluluklarý vardýr. Hakkýn, adaletin ve güzel ahlaki davranýþlarýn yeryüzünde hâkim olmasý, kötülüklerin engellenmesi için imkânlar dâhilinde mücadele etme sorumluluðumuz var. Bunu yaparken de kýrmadan incitmeden nazik ve nezaketli bir þekilde. Dövme veya ceza verme gibi bir yetkimiz yok. Ortada ceza gerektiren bir suç varsa onu da kanunlar çerçevesinde adalet verir. Peygamberimiz "Bana hayat bahþeden Allah (c.c) and olsun ki, siz ya iyiliði emreder kötülükten alýkoyarsýnýz ya da Allah kendi katýndan sizin üzerinize bir azap gönderir O zaman dua edersiniz de duanýz kabul edilmez." (Ebu Davut, Melahim.16.) Peygamberimiz baþka bir hadiste ise Müslümanlar arasýnda canlý ve sürekli bir toplumsal birliktelik ve beraberliðin olmasýný, zayýftan ve haklýdan yana olunmasýný, mücadelenin en faziletlisinin de zalime karþý hak bir sözün söylenmesi olduðunu belirtmiþtir. Bu betonlaþma devam ederse, çocuklarýmýz nerede oynayacak? Aðaç sevgisini, hayvan sevgisini nasýl tadacak? Bu sorulara cevap bulamýyoruz. Belediye, baþarýlý bir tüccarýn iþyeri gibidir. Baþkan, belediyesine gelmesi gereken geliri kuruþuna kadar getirmelidir. Harcamada ise öyle hesaplý olmalý ki, elindeki parasýnýn kuruþunu boþ yere harcamamalýdýr. Ýþte o zaman belediyenin parasý bereketlenecek, halkýna ve þehrine hizmeti artacaktýr. Böyle yapýlmayýp, belediyenin imkânlarý yersiz harcanýrsa; yapýlanlar havayý hevese gider, vatandaþýn takdirini de kazanmaz. Baþarýlý bir baþkanýn baþarýlý bir ekibi olur. Belediye Baþkanlarýnýn, getirdiði yazýyý güvenle imzalayacaðý Özel Kalem Müdürü, kendisi olmadýðýnda yokluðunu aratmayacak Baþkan Vekili, fikir sorup, fikir jimnastiði yapacaðý, fikir üretebilecek dostlarý olmalýdýr. Fikrine, kanaatine inandýðý deðiþik mesleklerden kiþiler ile danýþma toplantýlarý düzenleyerek; yapýlan ve yapýlacak iþler hakkýnda onlarýn kanaatleri alýnabilir. Belediyecilikte gündüz vakti, halk ile haþir neþir olunacak zamandýr. Gündüz halkýn sorunlarý ile ilgilenilmeli, çevre gezilerek yapýlan iþler denetlenmeli, belediyenin diðer bürokratik iþleri ile geri kalan zamanda uðraþýlmalýdýr. En güzel denetim zamaný sabahleyin olanýdýr. Baþkanlar denetimlerini, daha çok sabahleyin yapmalýdýr. Ýtfaiyenin yangýn ihbarý aldýðýnda, tüm donanýmlarý tamam olarak zamanýnda yangýna müdahale edip etmediði, deðiþik zamanlarda denenip test edilmelidir. Büyük bir belediyenin baþkaný, görevi sýrasýnda park ve pazarlara sýký bir çeki düzen vermiþti. Tekrar baþkanlýða aday olduðunda vatandaþýn ilk söylediði- " Onun döneminde park ve pazara, çeki düzen gelmiþti. Onun bu icraatýnýn devamýný istiyoruz." olmuþtur. Yoksa " Þöyle þenlik yapýldý, þu þarkýcý geldi, yola yoðurt döktürdü." Gibi düþünce kimsenin aklýna gelmemektedir. Belediye baþkaný, baþkaný bulunduðu þehrin hem anasý, hem babasýdýr. Belediye Baþkaný þehrin tüm sorunlarýný çözmeye, dertlere çare olmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya çalýþmalýdýr. Þehrin temizliðine çok önem verilmeli, caddeleri sokaklarý temiz ve düzenli olmalýdýr. Belediyecilik özveri ister. 24 Saat zaman bir baþkana yetmez. Baþkanýn gece gündüz, bitip tükenmeyen görevleri vardýr. Baþkan býkmayacak, usanmayacak, yeter be demeyecektir. Belediye Baþkanlarýnýn bu konularý iyi deðerlendirmesi ile belediye baþkanlýðýnda Halka Hizmetin Hakka Hizmet olduðu hususunu, kendilerine þiar edinmelerini diliyoruz. VAHYÝN IÞIÐINDA Bir toplumda iyilikleri emredip kötülüklerden men edenler olmazsa, giderek kötü olan iþler birer kural haline gelerek bir yaþam biçimine dönüþür. Hak ile batýl birbirine karýþýr, doðrular bozularak þeytanlar devreye girer ve insanlarý Allah'tan ve ibadetlerden uzaklaþtýrýr. Peygamberimiz "Sizde iki sarhoþluk ortaya çýkmadýkça Allah tarafýndan gelen hak din üzere devam edersiniz: Cehalet sarhoþluðu ve dünyaya aþýrý düþkünlük. Siz iyiliði emredip Allah yolunda mücadele ederken içinizde dünya sevgisi oluþuverince iyiliði emretmez, kötülüðe engel olmaz ve Allah yolunda ki mücadeleyi býrakýrsanýz, o gün kitap ve sünnetin emirlerini yaymaya çalýþanlar, Ensar ve Muhacirlerden Ýslâm'a ilk giren kimseler gibi olurlar." (Bezzâr, M. Zevâid VII, 271) "Günahlar açýktan iþlenmeye baþlandýðý gün herkese zarar verir, kötüler iyilere musallat olur, iyilerde sessiz kalýrlarsa kalpleri mühürlenir. Fitne günlerinde ise ateþi kor halinde elde tutmak gibidir." (Kenzü'l-Ummâl II,68) Ýyilik ve güzellikleri emredip kötülüklerden sakýndýrmayan topluluklarýn nasýl helak edildiðine dair çok sayýda ayet vardýr "Sizden önceki nesillerin kötülüklerle mücadele etmeleri gerekmez miydi? Onlardan kurtardýklarýmýz pek azdýr. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahýn peþine düþtüler." (Hûd sur. 116) Rabbimiz helak olan kavimlerle ilgili bilgileri bize iþ olsun diye örnek vermiyor. Onlardan dersler çýkaralým, ibretler alalým, ayný yanlýþlara ve hatalara düþmeyelim, dünya ve ahiret'imizi karartmayalým diye. Ýslam bilginleri korkarak kötülüðe engel olmamanýn kötülüðü kabullenmek anlamýna geleceðini ve asýl korkulmasý gereken þeyin Allah'ýn sevgisi ve rýzasýnýn kaybedilme korkusunun olmasý gerektiðini bildirmiþlerdir. Peygamberimizde "Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr." Buyurmuþtur. Ýyiliði emredip kötülükten sakýndýrma görevi bütün Müslümanlarýn üzerine farzdýr. Fakat bu konuda herkesin sorumluluðu ayný deðildir. Eðer bugün dünyanýn birçok yerinde insanlar acýmasýzca öldürülüyor, mazlum insanlarýn gözyaþlarý sel olup akýyor, insanlar açlýktan ölüyor, bizlerde çaresizlik içerisinde sadece üzülerek seyretmekten baþka elimizden bir þey gelmiyorsa sorumluluklarýmýzý yerine getirmiyoruz demektir. Bir Müslüman olarak elbette ki bizlerin sorumluluðu daha fazladýr. Öncelikle iyi bir örnek, iyi bir model olmak, sonra sorumluluðunun bilincinde hakký, adaleti, iyiliði, doðruluðu yaygýnlaþtýrmak için gayret göstermek. Kul haklarýna riayet ederek yükümlülüklerimizi yerine getiren, insanlarý seven, güzel ahlaki meziyetlere sahip, sorumluluðunun bilincinde halk'a hizmeti hakka hizmet olarak addeden, yaratýlaný yaratandan dolayý seven nesilleri yetiþtirdiðimiz gün sorumluluklarýmýzý yerine getirmiþiz demektir. Ýnsanlarla iyi bir diyalog kurmak onlarý sevmek, onlara þefkatle yaklaþmak, olumlu davranýþlarý öne çýkararak takdir etmek, yanlýþlar konusunda güzelce ikna etmek veya fikir üreten insanlarý dikkatle dinlemek hayata bakýþta birçok önemli katkýlar saðlayacak ve öz güven kazandýracaktýr. Hangi iþi yaparsak yapalým en iyisini ve en güzelini yapýp hakkýný vermedikçe, maddi yönünü bir tarafa býrakýp, hakkýn rýzasýný ön plana çýkarmadýkca, iþimizi zevkle ve heyecan duyarak yapmadýkça, baþarýyý ve huzuru yakalamamýz ve sorumluluklardan kurtulmamýz mümkün olmaz. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, þehit yakýný, gazi, gazi yakýný, vazife ve harp malulleri için ücretsiz seyahat kartý müracaatlarýnýn alýnmaya baþlandýðýný açýkladý. Yapýlan yeni düzenlemeyle þehit yakýný, gazi, gazi yakýný, vazife ve harp malulleri ücretsiz seyahat kartý müracaatlarýnýn þahsen Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne yapýlmasý gerektiðini belirten Dinçer, Þehit Yakýnlarý ve Gaziler Dairesi Baþkanlýðýmýz tarafýndan basýmý gerçekleþtirilecek kartlar, Aðustos /2014 tarihinden sonra müracaat sahiplerinin adreslerine gönderilecektir. Müracaat sahipleri baþvuru esnasýnda ve kartlarýn tesliminde herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir. dedi. Ücretsiz seyahat kartý müracaatlarý; bir adet biometrik fotoðraf (dijital ortamda da olabilir), (fotoðraf ebatý 50 mm x 60 mm), nüfus cüzdaný ve SGK'dan alýnan önceki ücretsiz seyahat kartlarý ile birlikte yapýlacak. Bu kart sahipleri yurt içinde; Devlet Demiryollarý nýn yurtiçi hatlarýnda, denizyollarý þehir hatlarýnda, belediyeler/belediyeler tarafýndan kurulan þirketler ya da belediyeler tarafýndan yetki verilen özel þahýs ve þirketlere ait þehir içi toplu taþýma araçlarýnda ücretsiz seyahat edebilecekler. Kanserle mücadele bilinçle mümkün 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle açýklama yapan Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, kanserle mücadelede bilinçli olmanýn çok önemli olduðunu söyledi. Kanserle topyekûn mücadelenin toplumsal bilinçle mümkün olduðunu dile getiren Saatçi, Kanser oluþumunu tetikleyen faktörler, aþýrý kilolu olma, aþýrý alkol ve tütün kullanýmýdýr. Ýnsanlar bilmedikleri þeylerden korkar. Vatandaþlarýmýzýn kanser hastalýðýný bilerek gerekli önlemleri almalarý yaþam sürelerini ve yaþam kalitelerini önemli derecede arttýracaktýr. Kanserden korunmak Türkiye'de mart ayýnda yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde 9,53 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verilerine göre, martta yýllýk bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8,39 artýþ kaydetti. Eldeki verilere göre Çorum un da içinde yer aldýðý Samsun, Tokat ve Amasya bölgesinde aylýk fiyat artýþý 1,05, yýllýk ise 8,70 oranýnda oldu. Bu ortalam Türkiye ortalamasýnýn üzerinde. Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði yabancý dil kursunu tamamladý. ÇEKODER yabancý dil kursunu tamamladý Ahmet Saatçi için dengeli beslenme, aþýrý kilodan sakýnma, sigara ve alkolden uzak durma, egzersiz yaparak yeterli sebze ve meyve tüketilmesi gerekmektedir. dedi. Kanserden korunmada vatandaþlara büyük ölçüde sorumluluk düþtüðünü de kaydeden Saatçi, vatandaþlara þu çaðrýda bulundu; Çevreyi temizlemek, suyu, topraðý, çevreye ve insan saðlýðýna uygun hale getirmek ve bunlarýn sýký denetiminin yapýlmasý da toplumsal bilinç olarak kansere karþý verilen destektir. Bu duygu ve düþüncelerle kansere karþý savaþ haftasýnda kamu çalýþanlarýmýzý ve tüm vatandaþlarýmýzý bu hastalýða karþý daha duyarlý ve bilinçli olmaya davet ediyoruz. Aslan la ilgili haber kulisleri hareketlendirdi Süleyman Aslan Çorum Engellileri Koruma ve Destekleme Derneði (ÇEKODER) Baþkaný Galip Devrim Çaðlayan, 4 yabancý ülke ve 11 yerel kurumdan oluþan Engelliler Ýçin Mesleki Teknik Eðitim ve Ýstihdam Ýmkânlarýnýn Geliþtirilmesi projesinde bir adýmýn daha geride býrakýldýðýný ve yabancý dil kursunun tamamlandýðýný söyledi. Proje ortaklarýndan Avusturya, Hollanda, Bulgaristan ve Almanya ya yapýlacak çalýþma ziyaretlerinde, katýlýmcýlarýn gittikleri ülkede zorluk çekmemeleri ve çabuk uyum saðlamalarý için düzenlenen yabancý dil eðitimi baþarýyla tamamlandý. 14 Þubat tarihinde baþlayan eðitim 17 Mart 2014 tarihinde sona erdi. Avusturya, Hollanda, Bulgaristan ve Almanya yabancý ortaklarý ile Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði, Pegasus Görsel Ýletiþim, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Ýl Müdürlüðü, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Çorum Belediyesi, Alaca Engelliler Derneði, Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma ve Derneði (SÝZDER), Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ve ÇESOB yerel ortaklarýndan oluþan proje katýlýmcýlarý, AB ülkelerinde engellilerin mesleki teknik eðitimleri hakkýnda iyi uygulamalarý görmek ve ülkeye kazandýrmak amacýyla Avusturya, Hollanda, Bulgaristan ve Alman- Kursu bitirenlere sertifika verildi. ya ya birer hafta süreli çalýþma ziyareti düzenleyecekler. Projenin amaçlarýndan bahseden ÇEKODER Baþkaný Çaðlayan, Amacýmýz engelli ve dezavantajlý bireylerin mesleki teknik eðitimleri konusunda son geliþmeleri takip etmek, öðrenme araçlarý ve metotlarýný incelemek, istihdam edilebilirlikleri konusunda stk, iþletmeler ve devlet iþbirliklerini yerinde görmek ve iyi uygulamalarý ülkemize kazandýrmaktýr. dedi. Çaðlayan, proje kapsamýndaki uçak, yerel ulaþým, konaklama ile iaþe-ibate masraflarýnýn proje bütçesinden karþýlanacaðýný kaydederek, Eðitim süresince bizlere gereken kolaylýðý gösteren Dil Merkezine, öðretmenlerine ve Halil Ýbrahim Aþgýn Bey e teþekkür ediyorum. dedi. 17 Aralýk sürecinde, evinde 4.5 milyon dolar bulunduðu iddiasýyla gözaltýna alýnan ve daha sonra serbest býrakýlan Halkbank ýn eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ýn Ziraat Bankasý yönetim kurulu üyeliðine atandýðý yönündeki söylentiler, önceki bankacýlýk kulislerini hareketlendirdi. Hürriyet teki haber þöyle: Ziraat Bankasý nýn geçen Pazartesi günü öðleden sonra genel kurul toplantýsý yaptýðý, toplantýnýn Salý günü de devam ettiði öðrenildi. Dün de genel kurul sonuçlarýna iliþkin Ziraat Bankasý ndan bir açýklama gelmezken, bu konudaki gecikmenin Aslan ýn yönetim kurulu üyeliðine iliþkin müzakerelerin sürmesinden kaynaklandýðý ifade edildi. Ziraat Bankasý nýn bugün konuyla ilgili bir açýklama yapmasý bekleniyor. Aslan hafta baþýndaki genel kurul toplantýsýnda Halbank ýn yönetim kurulu üyeliðinden çýkarýlmýþtý. Aslan ýn gözaltýnda bulunduðu süre içinde Ali Fuat Taþkesenlioðlu önce Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmýþ, daha sonra da bankanýn genel müdürü olduðu duyurulmuþtu. Süleyman Aslan ýn, hakkýnda herhangi bir hüküm bulunmadýðý için bir bankanýn yönetiminde yer almasý hukuki açýdan mümkün. Bankalarýn yönetim kurulu üyeleri için Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu ndan (BDDK) izin almalarý gerekmiyor. Ancak bankalar belirlenen yeni yönetim kurulunu BDDK ya gönderiyor. BDDK dan 7 iþ günü içinde bir itiraz gelmezse, 7 inci günün sonunda yeni üyeler otomatik olarak görevlerine baþlayabiliyorlar. Çorum bölgesinde fiyatlar yüksek Yýllýk bazda en yüksek artýþýn gözlendiði bölgeler yüzde 9,53 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt", yüzde 9,30 ile "Balýkesir, Çanakkale", yüzde 9,20 ile "Tekirdað, Edirne, Kýrklareli" ve yüzde 8,97 ile "Zonguldak, Karabük, Bartýn" bölgeleri oldu. En düþük fiyat artýþý ise yüzde 6,25 ile "Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt" bölgesinde gerçekleþti. Yýllýk bazda TÜFE artýþý Ankara'da yüzde 8,36, Ýstanbul'da ise yüzde 8,72 olarak hesaplandý.(aa)

18 18 CUMA 4 NÝSAN U 17 grubunda mücadele zorlu maçlarla baþladý Samsun Kadýköyspor: 3 Kýrþehir Duruspor : 2 SAHA: 1 Nolu Sentetik Çim. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Emre Alagöz, Yu- nus Dursun. Mimar Sinan yarý final grubunda SAHA: Bartýn Ömer Tepe Tesisleri. HAKEM: Avni Özsoy. ÇORUM MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU: Onur, Sýddýk, Samet, Enes Ka- an, Burak, Ömer Faruk, Furkan, Fatih Serkan, Sezer, Alperen, Harun Eþit, Dilaver Doðan, Engincan, Enes Basar, Ömer Özer. ÝSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE TAÞTEPE ORTAOKULU: Yusuf, Ünal, Uðurcan, Sergen, Mehmet, Ýlker, Enes, Adnan, Mücahit, Müslüm, Kadir, Furkan, Halil, Eyüp Enes Kýr, Yasin. GOLLER: 23. dak. Sezer Çatalbaþ, 28. dak. Furkan Öztürk (Mimar Sinan Ortaokulu), dak. Adnan (Ýstanbul Küçükçekmece). Polis Haftasý Voleybol Turnuvasý E grubunda maçlar tamamlandý Son yarý finalist Ýl Milli Eðitim E grubunda Uður Makina yý 3-1 yenen Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yarý finale yükselen son takým oldu. Ýl Milli Eðitim üçüncü maçýnda ikinci galibiyetini alarak yarý finale yükseldi Ýl Milli Eðitim: 3 - Uður Makina: 1 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Burak Kara, Selami Aydýn. ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Turgut Uðuz, Altan, Ýsa, Burhan, Yusuf, Dilaver, Turgut Yýldýrým, Mehmet. UÐUR MAKÝNA : Altuð, Metin, Can, Murat, Erdal, Mahmut, Mustafa, Yusuf. Sungurlu Milli Eðitim grubunda üçüncü maçýnýda kazanarak yarý finale birinci olarak çýktý SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Muttalip Özpamuk. SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Alperen, Mus- tafa, Aydýn, Özkan, Seçkin, Murathan, Aþkýn. HÝTÝT DERSANESÝ : Selim, Gökhan, Sultan, Ýlker, Tayfun, Emre, Oðuzhan. Bartýn da yapýlan Okullu Yýldýzlar futbol grup birinciliðinde Mimar Sinan ikinci maçýnda Küçükçekmece Taþtepe Ortaokulu nu nefes kesen mücadele sonunda 2-1 yenerek son maçlar öncesinde yarý final grubuna yükselmeyi garantiledi. Bartýn da devam eden Okullu Yýldýzlar Futbol Grup birinciliðinde Mimar Sinan Ortaokulu ikinci maçýnda Ýstanbul Küçükçekmece Taþtepe Ortaokulu nu nefes kesen bir mücadele sonunda 2-1 yenerek gruptan çýkmayý son maçlar öncesinde garantiledi. Ýlk maçýnda Amasya temsilcisini 2-0 yenen Mimar Sinan Ortaokulu ilk maçýnda Sinop temsilcisini yenen Ýstanbul dördüncüsü Küçükçekmece Taþtepe Ortaokulu ile grup birinciliði için karþýlaþtý. Ýlk yarýsý golsüz biten maçta temsilcimiz Mimar Sinan iki kez direðe takýldý. Önce Enes Kaan ardýndan da Fatih Serkan ýn vuruþlarýnda direði geçemeyen Mimar Sinan ikinci yarýda Sezer Çatalbaþ ve Furkan Öztürk ün attýðý gollerle rakibi önünde 2-0 öne geçti. Uzatma dakikalarýnda Mimar Sinan dan Ömer Faruk sakatlýðý nedeniyle uzun süre yatmasýna karþýn maçýn hakemi karþýlaþmayý durdurmadý. Bu dakikada farký bire indiren Ýstanbul temsilcisi hakemin 30 dakikalýk maçta sekiz dakikalýk uzatmasýna karþýn kalan bölümde beraberliði saðlayamadý ve sahadan 2-1 galip ayrýlan Mimar Sinan Ortaokulu gruptan çýkmayý garantiledi. Grubun diðer maçýnda Amasya ile Sinop 1-1 berabere kaldý. Mimar Sinan Ortaokulu bugün saat de Sinop Boyobat Ortaokulu ile formalite maçýnda karþýlaþacak ve ardýndan da Çorum a dönecek. Sevinen Çorum Belediyespor lu futbolcularýn son dakika golünün ardýndan yaþadýðý büyük sevinç görülmeye deðerdi SAMSUN KADIKÖYSPOR : Mert, Mustafa (Doðan), Emirhan (Furkan), Onur, Metehan, Faruk, Kürþat, Mert (Tunahan), Ufuk (Oðuzhan), Muhammet Berat. KIRÞEHÝR DURUSPOR : Nusret, Ali, Yasin, Onur, Sercan, Ali, Abdulbaki (Cenk), Adem (Mustafa), Ýbrahim, Kemal Hadi, Mükremin. GOLLER: 8. dak. Kürþat, 10. dak. Ufuk, 55. dak. Turan Aybars (Samsun Kadýköyspor), 51. dak. Mükremin, 66. dak. Sercan (Kýrþehir Duruspor). Çorum da dün baþlayan U 17 grup birinciliðinde mücadele zorlu maçlarla baþladý. Dün oynanan ilk maçta A grubunda mücadele eden iki takým Beypazarý Belediyespor ile Kýrýkkale Türk Metal takýmlarý arasýndaki maçta Beypazarý Belediyespor son dakikalarýna 1-1 berabere girilen maçtan 2-1 galip ayrýlarak grup birinciliði için iyi bir baþlangýç yaptý. B grubundaki ilk maçta ise Samsun Kadýköyspor, Kýrþehir Duruspor karþýsýnda ili baþladýðý ve ilk on dakikada 2-0 öne geçtiði maçta rakibi önünde son dakikalarda hayli zorlansada maçý 3-2 kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Gruplarda bugün ikinci maçlar oynanacak. Saat de baþlayacak ilk maçta Ankara Keçiörengücü ile Kýrþehir Duruspor ikinci maçta ise saat de Samsun Atakumspor ile Kýrýkkale Türk Metalspor karþýlaþacaklar. Beypazarý Belediye : 2 Kýrýkkale Türk Metal:1 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yüksel Basar, Ah- met Ecevit BEYPAZARI BELEDÝYESPOR: Muhammed, Mehmet, Aykut, Durmuþ, Necati, Mahir, Emre Demirel, Emre Özdemir, Ömer, Enes, Alperen, Tayyar, Ogün, Berkay Kara, Berkay Oktay, Mahmut Ünlü, Selami, Metehan KIRIKKALE TÜRK METALSPOR: Ömer, Ramazan, Fikret, Kubilay Seran, Sefa, Batuhan, Salih, Eren, Gezgin, Hanifi, Hasan, Ozan, Furkan, Taþkýn, Emre, A. Kubilay, Bilal GOLLER: 31. ve 75. dakikalarda Aykut (Beypazarý Belediyespor), 66. dak. Furkan (Kýrýkkale) Çorumspor maðlubiyetle baþladý: 1-3 Sinop ta dün baþlayan U 17 grup birinciliðinde Çorumspor ilk maçýnda Samsun Ýlk Adým Belediyespor önünde ilk yarýsýný 1-0 önde tamamladýðý maçtan 3-1 maðlup ayrýldý. SAHA: Sinop Merkez ÇORUMSPOR: Ekrem, Muhammet, Batuhan, Cihat, Fatih, Þakir, Taha, Onur (Ö. Faruk), Sefa (Oðuzhan), Furkan, Ali Mert. SAMSUN ÝLK ADIM BELEDÝYESPOR: Ömer, Kerim, Enes, Mevlüt, Mahmut, Fatih, Demircan, Mehmet, Celil, Berke, Oðuzhan. GOLLER: 30. dak. Taha (Çorumspor), 41. dak. Berke, 55. dak. Mehmet, 66. dak. Celil (Samsun Ýlk Adým Belediyespor). KargýgücüDüvenci maçý Osmancýk ta 2. Amatör Küme de pazar günü oynanacak Kargýgücüspor - Düvenci Belediyespor maçý Osmancýk ta oynanacak. Tertip Komitesi ne Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan gönderilen dilekçede, yapýmý tamamlanan Kargý ilçe sahasýnýn tribünlerinde eksikler nedeniyle geçici kabulünün yapýlmamasý nedeniyle sahada maç oynanmamasýnýn mümkün olmadýðý belirtildi. Buna üzerine Tertip Komitesi 6 Nisan pazar günü oynanacak Kargýgücüspor ile Düvenci Belediyespor takýmlarý arasýndaki maç Osmancýk ilçe sahasýnda saat de oynanacak. Sahanýn kabulü yapýlana kadar Kargý nýn maçlarýný Osmancýk ilçe sahasýnda oynamasý bekleniyor. Ç o r u m Belediyespor un Elazýð Belediyespor karþýsýnda son dakika golüyle galip geldiði anda sporun iki farklý yüzü yine sahada içinde ayný anda yaþandý. Bir yanda son dakika golüyle üç puanan kazanan Çorum Belediyespor da futbolcular saha kenarýnda Teknik Heyet ile sevinç yumaðý oluþturarak galibiyetin sevincini yaþadýlar. Diðer yanda ise doksan dakika verdikleri mücadele ile deplasmanda puana çok yaklaþan Elazýð Belediyespor lu futbolcular son dakika golüyle maðlup olmanýn verdiði büyük üzüntüyü yaþadýlar. Sporun iki farklý yüzünü bu maçta bir kez daha yaþadýk. Gülen taraftada olmak güzel tabiki... Sinop ta dün baþlayan U 17 grup birinciliðinde temsilcimiz Çorumspor ilk maçýnda Samsun Ýlk Adým Belediyespor a ikinci yarýda yediði gollerle 3-1 maðlup oldu. Rakibi önünde ilk yarýda oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Çorumspor 30. dakikada Talha nýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Ýlk yarý bu golle önde tamamlayan Çorumspor ikinci yarýnýn hemen ilk dakikasýnda yediði bireysel hatalardan gelen golle oyundan erken koptu ve Samsun temsilcisi bu yarýda bulduðu gollerle sahadan 31 galip ayrýlarak gruba galibiyetle baþladý. Grubun diðer maçýnda Zonðuldak Ereðli Demir Çelikspor, Merzifonspor u 2-0 yenerek galibiyetle baþladý. Çorumspor bugün saat da Zonguldak Ereðli Demir Çelikspor ile karþýlaþacak. Saat de ise Merzifonspor ile Samsun Ýlk Adým Belediyespor karþýlaþacak Gençler Puanlý Atletizm de ilk gün Spor Lisesi üstünlüðü Okullu Liseli Gençler Puanlý Atletizm Ýl birinciliðinde ilk gün yarýþlarý sonunda Spor Lisesi kýz ve erkeklerde birinci tamamladýlar. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan yarýþmalara bayanlarda altý erkeklerde ise sekiz okul takýmý katýldý. Bugün yapýlacak olan yarýþmalar sonunda birinci olan okullar ve ferdi olarak branþlarýnda birinci olan sporcular Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Dün yapýlan ilk gün yarýþmalarý sonunda genç kýzlarda Spor Lisesi 153 puanla birinci olarak yer alýrken Sungurlu Anadolu Lisesi 136 puanla ikinci Sungurlu Kýz Teknik ve Meslek Lisesi 117 puanla üçüncü Meh- metcik Anadolu Lisesi 79 puanla dördüncü Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ise 26 puanla beþinci sýrada yer aldý. Genç erkeklerde ise Spor Lisesi 300 puanla ilk günün lideri olurken Eti Anadolu Lisesi 232 puanla ikinci, Oðuzlar Anadolu Lisesi 231 puanla üçüncü, Mehmetcik Anadolu Lisesi 228 puanla dördüncü, Merkez Endüstri Meslek Lisesi 206 puanla beþinci, Alaca METEM 15 puanla altýn, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 103 puanla yedinci Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ise 100 puanla sekizinci sýrada yer aldý. Yýkýlan Elazýð Belediyespor lu futbolcular ise son dakikada gelen golle büyük bir hayal kýrýklýðý yaþadýlar

19 CUMA 4 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 4 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Osmancýk Tepeyolaltý Köyü Havuzdan Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN Çorum Emniyet Müdürlüðü ÇOGEP destekli Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: NÝSAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesislerinde kullanýlmak üzere bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail KAPULUKAYA Yaþar oðlu 1970 Çorum Boðabað Köyü Doðumlu (Ç.HAK:779) Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,60 Yer: Çorum Adliyesi (Ç.HAK:787) (Ç.HAK:790) Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP 069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 299 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri GRUP KERVAN Düðün ve Niþan gibi özel programlarýnýzda tasavvuf musikisi grubumuzla hizmetinizdeyiz. (Ç.HAK:754) (Ç.HAK:670) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren OTO YIKAMA (Ç.HAK:742) KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinmde 89. Sok. No: 3 de bulunan 500 m2 içi yapýlý dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç pazarlamada çalýþtýrýlmak üzere sektöründe deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Not: Semazenimiz de mevcuttur firmasý devren satýlýktýr. Mür. Tel: renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 (Ç.HAK:2559) m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Bayan Eleman Aranýyor Yuvam Hýrdavat-Boya-Dekorasyonda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen Bayan Sekreter alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sok. (Ç.HAK:789) ELEMAN ARANIYOR Plastik geri dönüþüm iþinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sedef Plastik (Ç.HAK:746) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Detay Mobilya Küçük Sanayi Sitesi 19. Cad. No: 19 (TV Vericileri Yaný) Tel: (Ç.HAK:724) KÝRALIK DÜKKAN Okuma Salonlarý - Fitness Spor Merkezi ve Market olmaya elveriþli Giriþ Kat 500 M2 - Alt Kat 500 m2 kiralýk dükkan. Ayrýca yazýhanesi mevcuttur. Adres : Bahçelievler Mah. (Ç.HAK:743) Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn Çorum da bulunan 13 adet asansörün bakým ve arýza iþlerini yapacak deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Yemek+SSK Maaþ (Ç.HAK:780) No: 49 (Kültür Sitesi Arkasý) Tel: TEL : CEP : Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM Tel: Þenyurt Cad. 1.Sok. No:3/a Tel : (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:687) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:713) (Ç.HAK:699) FAX : CEP TEL : ELEMAN ARANIYOR Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. No: 16 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:717) Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Devren Satýlýk Market ve Fatura Ödeme Merkezi+Kontör Bahçelievler 1. Sok. No: 4/A Fiyat: TL GSM: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Efesebat Tarým Makinalarý Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 7 Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:383) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: (Ç.HAK:675) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 (Ç.HAK:662) (Ç.HAK:763) SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR En az lise mezunu bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKAR HARÝTA MÜHENDÝSLÝK Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sokak Hasan (Ç.HAK:770) Basri Ilgaz Ýþ Mrk. No: 53/13 (Eski Kültür Sitesi Yaný) Kiralýk Oto Yýkama Kapalý otopark oto yýkama bölümü kiralýktýr. Mür. Tel:

20 CUMA 4 NÝSAN 2014 Atalay dedikodulara sitem etti Çorumspor da görev yapan Hasan Atalay, hakkýnda çýkartýlan takýma dönen iki futbolcuyu kendisinin engellediði yolundaki dedikodulara sert tepki gösterdi. Çorumspor dan karþýlýklý anlaþarak ayrýldýðýný ve kimseye kýrgýn olmadýðýný belirten Hasan Atalay Cemil hoca gibi bir ismin takýmýn baþýna gelmesine bende çok sevindim. Ben Çorumspor un ligde kalmasýný caný gönülden isteyen birisi olarak iki futbolcuya engel oluyorum demek hiç bir vicdana sýðmaz. Böyle bir niyetim olsa kaleci Akýn içinde ayný iþlemi yapardým. bu þekilde fitne ve fesatlýk kimseye yatar getirmez. Çorumspor Yöneticileri bu iþleri býrakacaklar Çorumspor u nasýl kümede býrakabiliriz diye düþünecekler ve buna kafa yoracaklar. Ben Çorumspor a zarar vermeyi düþünseydim lisansýmý kullandýrmazdým dedi. Çorum Belediyespor da sezonun dördüncü teknik direktörlüðü için tecrübeli isimlerle görüþmelere baþlandý. Þampiyonluk yaþamýþ teknik direktör arayýþý içinde olan kýrmýzý siyahlýlarda öne çýkan isim görüþmeye çaðrýldý Artýk kolay maç yok Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, ligde hiç bir maçýn artýk kolay olmadýðýný belirterek kazanma isteklerinin çok önemli olduðunu söyledi. Grupta son alýnan sonuçlarla yeniden þampiyonluk umutlarýnýn arttýðýný belirten Iþýk, kalan beþ haftayý en iyi þekilde deðerlendirerek hedeflerine ulaþacaklarýna inandýðýný belirtti. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, ligde bundan sonra hiç bir maçýn kolay olmayacaðýný bu yüzden Elazýð Belediyespor karþýsýnda alýnan galibiyetin küçüksemmemesi gerektiðini söyledi. Iþýk, takým olarak ligde hedeften kopmamak için alýnacak her puanýn çok önemli olduðunun bilincinde olduklarýný ve sahalarýnda oynadýklarý Elazýð Belediyespor maçýna mutlak kazanmak için çýktýklarýný belirterek Rakibimizin ligde bulunduðu konum camiada olduðu kadar futbolcular üzerinde de olumsuz bir etki yaptý. Maçta öne geçmemize raðmen oyun disiplinini kaybettiðimiz bölümlerde yediðimiz gollerle son dakikaya Mustafa Altýndað geldi kadar büyük bir heyecan içinde geçen karþýlaþmada geçde olsa bulduðumuz golle üç puan kazandýðýmýz için mutluyuz. Bu maçta aldýðýmýz üç puan kadar rakiplerimizinde haftayý puansýz kapatmasýyla liderlik þansýmýz oldukça arttý. En azýndan ligde kalan haftalarda kendi kaderimizi kendimizi belirleme fýrsatý yakaladýk. Takým olarak belli bölümlerde fiziksel sorunlar yaþadýk ve istediðimiz oyunu oynayamadýk. Grupta alýnan sonuçlara bakýldýðýmý zaman her takýmýn birbirini yenebileceðini görmek mümkün, Kalan beþ tane final maçýmýz var ve bizde bu beþ maçtan alacaðýmýz puanlarla öncelikli olarak lider olarak olmazsada play-off maçlarý oynayarak hedefimize ulaþmak istiyoruz. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk Düzyurt hazýrlýðý bugün baþlýyor Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan salý günü grup lideri Düzyurtspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna bugün baþlayacak. Elazýð Belediyespor maçýnýn ardýndan bir gün izin verilen futbolcular bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlýlarda Mustafa Altýndað ile sözleþme imzalanmasý halinde yeni takýma ilk antrenmana çýkartacak. Düzyurt maçýnýn hakemi Uþak tan Çorum Belediyespor 8 Nisan Salý günü düncü hakemide tan yapacak. Maçýn dör- grup lideri Düzyurtspor Uþak tan Serkan Metin. ile deplasmanda oynayacaðý maçý Uþak bölgesi genç hakemlerinden Veli Karakaya yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre salý günü saat da Trabzon Yavuz Selim Stadý nda oynanacak Düzyurtspor ile Çorum Belediyespor maçýný yönetecek Veli Karakaya ilk kez bir Çorum takýmýnýn maçýnda düdük çalacak. Maçta Karakaya nýn yardýmcýlýklarýný ise Denizli den Serkan Gülçer ve Mehmet Öz- Veli Karakaya Çorum Belediyespor Yönetimi ligin kalan beþ haftasýnda takýmý tecrübeli bir teknik adama teslim etmek için yaptýðý görüþmeler sonunda Mustafa Altýndað ý görüþmek üzere dün akþam Çorum a davet etti. Bir çok kulüpte teknik adam olarak görev yapan Altýndað son iki sezonda bir takýmda görev yapmamasý en büyük eksisi olarak görülüyor. Mustafa Altýndað ile anlaþma saðlanmasý halinde bugün takýmla ilk anternama çýkmasý bekleniyor, Çorum Belediyespor Yönetimi bu sezon dördüncü hoca arayýþlarýna baþladý. Elazýð Belediyespor maçýnýn ardýndan Teknik Direktör Hakký Öztabað ýn Genel Kaptan Hamit Iþýk ve antrenör Arif Ceylan ýn iþine karýþtýklarý gerekçesiyle görevi býrakmasýnýn ardýndan kalan beþ haftalýk kritik periyot için yeni teknik direktör arayýþýna girdi. Kalan beþ kritik haftada þampiyonluk umutlarýnýn artmasý nedeniyle Baþkan Zeki Gül ün bu kez þampiyonluk yaþamýþ ve tecrübe bir ismi takýmýn baþýna getirmek için teknik heyete görüþ bildirdiði ve çalýþmalarýn bu doðrultuda devam ettiði öðrenildi. Gerek ligde bulunduðu konum gerekse þampiyonluk iddiasý olmasý nedeniyle bir çok ismin devreye girerek göreve gelmek istediði Çorum Belediyespor na öne çýkan isimler Kayseri Erciyesspor la þampiyonluk yaþayan Mustafa Altýndað, Siirtspor ve Hatayspor da görev yapmýþ Orhan Kapucu, sezon baþýnda Erzincan Refahiyespor da görev yapan Mehmet Kaya, Ankara Demirspor ve Yozgatspor da görev yapmýþ Semih Tokatlý, Çanakkale Dardanelspor da görev yapmýþ Mustafa Mete Ertem gibi isimler öne çýkýyor. Tüm bu isimlerle görüþen Çorum Belediyespor Teknik Heyetinin Mustafa Altýndað ismi üzerinde yoðunlaþtý. Yapýlan ön görüþmenin ardýndan dün akþam saatlerinde Mustafa Altýndað görüþmek üzere Çorum a davet edildi. Mustafa Altýndað 1957 Kayseri doðumlu yýlýnda ilk profesyonel teknik direktörlük görevini Vanspor da ya- Teknik Direktör Mustafa Altýndað pan Altýndað daha sonra bir çok kulüpte görev yaptý. Son olarak 2012 sezonu sonunda Kastamonuspor da görev yapan Altýndað son iki sezonda takýl çalýþtýrmadý. Altýndað ile dün akþam yapýlan görüþmelerde kesin anlaþma saðlanmasý halinde bugün öðleden sonra yapýlacak çalýþmada takýma ilk antrenmaný yaptýrmasý bekleniyor. Tribünde olmak zor deðil mi? Çorum Belediyespor un Elazýð Belediyespor maçýný tribünden izleyen futbolcularda büyük bir heyecan yaþadýlar. Sakatlýklarý nedeniyle forma giyemeyen Murathan ve Mehmet Akif ile tam iyileþmeyen Oðuzhan Saraçoðlu maçý tribünden izleyen futbolculardan bazýlarý. Maçýn son dakikalarýnda büyük bir heyecan yaþayan kýrmýzý siyahlý camiada kuþkusuz tribünde bulunan futbolcularda bu heyecanýn içinde oldular. Tribünde olan ve bu heyecaný stresi her zaman yaþayanlar alýþýklar ancak sahada olan ancak arada böyle tribünde olan futbolcularýn yaþadý. Eminimki onlarda tribünde olmak yerine sahada olmak isterdi. Çünki tribünde o stresli anlara yaþamak çok daha zor. Elazýð Belediyespor maçýnýn son dakikasýnda gelen golle sahadan üç puanla ayrýlan Çorum Belediyespor lu futbolcular maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan saha içinde böyle sevinç yumaðý oluþturarak coþku ile kutladýlar.:: YORUM ::. Horozun bol olduðu yerde. Kadir Þimþek Küme düþmesi kesinleþen Elazýð Belediyespor ile zirve mücadelesi yapan Çorum Belediyespor arasýnda geçen mücadelede tabiri caizse Çorum Belediyspor'un 90. dakikada bulduðu golle, 3-2 kazandýðý maçý, Ünye maçýndan sonra 3 puaný hanesine yazdýrmasý uzun süre hafýzalardan silinmeyecek. Karþýlaþmaya gelince sahasýnda, üstelik istim üstündeyken 3-0 yendiðimiz Elazýð Belediyespor, zaman zaman açýk futbolu ile Çorum Belediyespor'u sahadan sildi. Sözün özü rakiplerimiz deðil, biz kötü oynuyoruz. Hâlâ takým olamadýk. Oyun disiplini, birlik ve beraberlikten eser yok. "Hep Ben" almýþ baþýný gidiyor. Davul birinin boynunda, çomak birinin elinde... Üç hoca gitti, dördüncüsü aranýyor. Bu þartlar altýnda kendini kanýtlamýþ tek baþýna bir hoca bu takýmýn baþýna geçmez. Geçerse de ebediyyen iþsiz kalýr. Buraya gelen hoca zaten, diðerlerinden referans alarak gelecektir. Bakýnýz; sezon baþýnda Halit Kýlýç'la baþlandý, bir maç sonra görevden alýndý. Bir maç yenildi diye hoca görevden alýnýr mý? Niyetleri belli. Yenildiðimiz ilk maç olan Bursa Nilifür maçýnda, Sedat Özbað ile tribünde Halit Kýlýç'ýn bileti kesilerek, Sedat Özbað ile zaten el sýkýþýlmýþtý. Sedat hoca ile uzun bir süre çalýþýldýktan sonra, ara transferde iki tane sporcu transfer ettiler. Bu transferi de Özbað yapmadý. Alýnan maðlubiyetler ve beraberlikler sonucu, Sedat hocaya da Abbas yolcu denildi. 5 hafta sonra bu diðerleri gibi yapmayýp, isyan bayraðýný çekti, hem de þeref tribününün önünde. Mustafa Ercan'ý çaðýrarak, "Üzerimde baský var, beni çok sýkýþtýrýyorlar dedi. Zeki Güle telefon ederek, istifa ettiðini bildirdi, O'da böyle þeyler ayak üstü söylenmez diyerek istifasýný kabul etti. Tabi hoca kendini yedirmeyen tiplerden. Yoksa önünde 5 tane derbi denilecek maçlar var. Zaten hoca açýklamasýna göre takýmý kendisi yapmýyor. Buna zaten duymayan bir tek saðýr Sultan kaldý. Müessese kulüplerini çalýþtýrmaya ne kalmýþ, maðlup ta kalsan, galip te gelsen hiçbir baský olmuyor. Ben bu konularý birkaç sefer yazdým. Baþta Zeki Gül olmak üzere bana kýrýlanlar oldu. Þimdi bunlarý ulu orta konuþuyorlar. Önce siz öz eleþtiri yapýn, hani þeffaftýnýz, her þeyi taraflarla, camia ile paylaþacaðýz diyordunuz? Paylaþýmcý yönetim anlayýþýnýzý þeref tribünü önünde gördük!.. Ýþte baþarýsýzlýðýn baþlýca nedenlerinden birisi budur. Fazla derin konulara girmek istemiyorum, önümüzde 5 maç var. Faturayý kesecek yer aramayýn, siz evlat ayrýmý yapýyorsunuz. Hakký haklýya teslim etmediðiniz sürece baþarýlý olamazsýnýz. Çorum Belediyespor ilk beþ iddiasýný artýrmak yolunda kazanmakta baþka þansýnýn olmadýðý maçta Elazýð Belediyespor u yine bir son dakika golüyle 3-2 yenerek üç puaný aldý. Ligden düþmesi kesinleþen rakibi önünde saha dýþý etkenler falan devreye girsede iki gol yiyen bir Çorum Belediyespor un suçlu aramasýna gerek yok kendine bakmasý gerekiyor. Gerçekten futbol adýna ortaya hiç bir þey koyamayan iki pas yapamayan bir takým görünümünde Çorum Belediyespor. Bu kadar karamsar tablo çizdiðimiz Belediyespor tüm bunlara raðmen þu anda liderle arasýnda sadece beþ puan fark var ve üzerinde bulunan iki takýmla üst üste iki maç yapacak. Bunlarý kazanmasý halinde þampiyonluk ihtimali çok fazla olacaðý kesin. Saha içindeki olumsuz görüntü malesef saha dýþýnda da aynen devam ediyor. Hedefe oynayan bir takým ve hala hedefin içinde olmasýna karþýn üçüncü teknik adam ile yollarýný ayýrdý. Yaþanan bu olumsuz süreçte Çorum Belediyespor un önündeki en büyük sorun olarak görülüyor. Teknik Heyet deðiþiklikleri sonunda yaþananlar ve açýklamalar gerçekten hayli ilginç. Yapýlan suçlamalar var ancak suçlananlardan bir açýklama gelmiyor. Ligin son beþ haftasýna hedef içinde olan bir takýmýn üç teknik adam deðiþikliði yaþamasý normal olmasa gerek. Belediyespor Yönetimi kendi içinde yaþadýðý sýkýntýlar nedeniyle bir türlü doðru tercihe yapamýyor, sorunun kökünü kurutmak için gerekli adýmlarý atamýyor. Baþkan Gül, bu.:: GÖZLEM ::. Beþ final maçý öncesi susalým... Halil ÖZTÜRK konuda tam yetkili olduðu için diðer yöneticiler kendilerini kenara çekerek suçun yükünden kurtuluyorlar. Yaþanan süreç bakalým bizlere daha neler gösterecek hep birlikte göreceðiz. Elazýð Belediyespor maçýnda sahada baþarýlý diyebileceðimiz isim bulmak gerçekten zor. Rakip 12 saatlik otobüs yolculuðunun ardýndan Çorum a sabah saatlerine geliyor ve bir yurtta kýsa süreli bir dinlenmenin ardýndan maça çýkýyor. Hedefi olmayan sadece saha dýþý takviyelerin gücü ile mücadele etmeye çalýþan bir takým. Sen ise bir eli baðda bir eli yaðda olan ve hepsinden önemlisi hedefli bir takýmsýn. O halde yapacak bir þey var oda istemek. Gerçekten Belediyespor lu futbolcularýn maçta kazanmayý tribündeki bir çok taraftar kadar bile istediðini göremiyoruz. Ýstiyorlar belkide tribünü hiç öyle yansýmýyor görüntü. Bu kadar zor bir kazanýlan Elazýð maçýnýn ardýndan grupta ilk iki sýrayý alan Düzyurtspor ve Hacettepespor un aldýðý maðlubiyetler kýrmýzý siyahlý takýma liderlik þansýný artýrdý. Özellikle iki hafta üst üste oynayacaðý Düzyurt ve ardýndan Manavgat Evrenseki maçlarýný kazanmasý halinde bu þans çok daha artacak. Sahadaki performansý her ne kadar umut vermese, saha dýþýndaki sýkýntýlarý umutlarý azaltsada sonuçta futbol oyununda sonucu kestirmek zor olduðuna göre bu ihtimalleri iyi deðerlendirmek gerekiyor. Öncelikle Baþkan Zeki Gül ve Yönetim beþ haftalýk bir sýkýyönetim ilan edecek ve gerek saha içinde gerekse saha dýþýnda yapacaðý çalýþmalarla kaçtý denilen fýrsatý yeniden yakalamayý deðerlendirecek. Beþ haftalýk bu zorlu maratonda gerçekten birbirinden zorlu beþ maç oynanacak. Kadro yapýsý ve gruptaki takýmlar arasýndaki güç dengeleri her maçýn her türlü sonuca açýk olduðunu ortaya koyuyor. Öyleyse kaçanýn ardýndan bir daha yanmamak Keþke dememek için bu süreç iyi yönetilmeli. En büyük sorumlulakta tabiki Yönetime düþüyor. Kendi içlerinde birlikteliði saðlayacak ve kuyu kazmak yerine ayýp örterek beþ haftayý geçirip mutlu sona ulaþmak gerekiyor. Þunu unutmamak lazým hedefe ulaþýlýrsa kimsenin malý olmayacak sonuçta Çorum kazanacak. Býrakýlým kiþisel çekiþmeleri beþ haftalýðýna bir kenara þu süreci en güzel þekilde sonlandýralým.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE Aþdaðul da Meclis te yeni tablo seçim iptal AK Parti 30, CHP 5, MHP 3 1 Haziran da yeniden sandýða gidilecek Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi nde yerel seçimin iptal edildiði öðrenildi.

Detaylı

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da Ömerbey'e 1.500 fidan Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey Mevkii'nde fidan dikme etkinliði düzenledi. Etkinlikle toplam bin 500 fidan dikildi. Protokol ile öðrencilerin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü.

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü. Ýtalya dan sevindiren karar Olayla ilgili gözaltýna 5 kiþi dün adliyeye sevk edildi. Cinayete 5 gözaltý * HABERÝ 6 DA Ýtalya'nýn Mantova kentinde aile içi þiddet nedeniyle daðýlan 7 çocuklu Keleþ ailesinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýþte centilmen muhalefet

Ýþte centilmen muhalefet MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Çorum a çevre cezasý yaðdý

Çorum a çevre cezasý yaðdý Çorum a çevre cezasý yaðdý Yangýn Yeni Mahalle Rüzgarlý Sokak'ta bulunan binanýn üçüncü katýnda Çakmakla oyun yangýn* HABERÝ çýkardý 4 DE Mart ayýnda sonuçlandýrýlan çevre þikayetlerinde Ýl Müdürlüklerince

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

7/24 Genç Yardým Merkezi

7/24 Genç Yardým Merkezi Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı