Ýþte centilmen muhalefet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte centilmen muhalefet"

Transkript

1 MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. AK Parti 20 üye, CHP 10 üye, MHP 1 üye ile belediye meclisinde temsil hakký kazandý. Ali Beyaz Yerel mecliste kadýn üye aðýrlýðý 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nin resmi sonuçlarýna göre, AK Parti Belediye Meclisi nde 20 üye CHP 9 üye, MHP ise 1 üye ile temsil haký kazandý. * HABERÝ 4 DE Eþlerinin memleketlerinde kaybettiler 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nin sonuçlarýna dair yorumlar devam ediyor. * HABERÝ 4 DE 1 NÝSAN 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Mustafa Akaydýn Ýhsan Özkes Akaydýn ve Özkes kaybetti 30 Mart yerel seçimlerinde Çorumlu 2 adayýn yarýþtýðý Antalya ve Ýstanbul Üsküdar'da Çorumlu adaylar kaybetti. * HABERÝ 4 DE Erol Olçak bu kadroda Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn seçim galibiyetinin arkasýnda sistemli bir 11 kiþilik strateji ekibi yer alýyor. Bu ekibin içinde Çorumlu Erol Olçak da bulunuyor. * HABERÝ 4 DE Ýlçelerden analizler 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nde ilçe ve beldelerde AK Parti, MHP ve CHP açýsýndan sürpriz sonuçlar çýktý. * HABERÝ 4 DE Erol Olçak Ýþte centilmen muhalefet 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nden muhalefet partilerinden ilk mesajlar geldi. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ile MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, seçim sonuçlarýnýn memleketimiz için birlik, beraberlik ve kardeþliðe vesile olmasý temennisinde bulundu. Nuhut, Çorum sevdamýz sürecek CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan ilk mesajýný yayýmladý. * HABERÝ 8 DE Baþörtülü öðretmene hakarete ceza Tekin Çýnar Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, 10 Kasým da Atatürk ü anma programýnda Ýstiklal Marþý ný okutan öðretmene, baþörtüsünden dolayý hakaret içeren ifade kullanan Çanakkale Biga da yerel bir gazete haber müdürüne 7 bin lira adli para cezasý verildiðini söyledi. * HABERÝ 6 DA Þükrü Diþdiþ vefat etti Mobilya ve orman ürünleri sektörü emektarlarýndan Þükrü Diþdiþ (67) hayatýný kaybetti. * HABERÝ 10 DA Þükrü Diþdiþ 2014 Mahalli Ýdareler Seçimi Belediye Baþkanlýðý ve Belediye Meclisi seçim sandýk sonuçlarýný 14 ve 15. sayfalarýmýzda bulabilirsiniz. Kenan Nuhut Daþdan, Çorum için hayýrlý olsun 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da bir mesaj yayýmladý. * HABERÝ 8 DE Ercan Daþdan Ýdam cezasý tekrar gözden geçirilmeli Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, idam cezasýnýn yeniden ele alýnmasýný öner- Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, casusluk iddialarý nedeniyle Türkiye'de idam cezasýnýn tekrar gözden geçirilmesi gerektiðini söyledi. * HABERÝ 6 DA Çobanlýk kursuna ilgi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi'nce yürütülen 'Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi' kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði ve ÝÞKUR tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemaný Benim' projesi kapsamýnda çobanlara yönelik olarak kurs baþlatýldý. * HABERÝ 11 DE 'Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi' kapsamýnda kurs açýldý. Mevlana Deðiþim Programý Uzmaný Fýrat Güzeldað konferans verdi. Bir yýlda 9 ülkeden 24 üniversite ile anlaþma Deðiþim Programý Koordinatörlüðü etkinlikleri kapsamýnda Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý Akademik Deðiþim Programlarý Mevlana Deðiþim Programý Uzmaný Fýrat Güzeldað ýn katýlýmýyla Mevlana Deðiþim Programý Tanýtýmý ve Bilgilendirme Toplantýsý düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþen toplantýya Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. * HABERÝ 12 DE Osmancýk ta 2 bölüme öðrenci alýmý Omancýk Ömer Derindere MYO ya öðrenci alýmýna onay çýktý. * HABERÝ 10 DA Ortaköy Yolu nda kaza virajý tepkisi Çorum-Ortaköy Yolu 11. kilometrede bulunan keskin virajýn trafik kazalarýna neden olduðu bildirildi. * HABERÝ 10 DA Ýhracat arttý, ithalat azaldý TÜÝK verilerine göre, Türkiye de ihracat % 6,2 artýp, ithalat % 5,9 azalýrken, Çorum da ihracat % 54,4 arttý, ithalat % 41,5 azaldý. * HABERÝ 11 DE

2 2 SALI 1 NÝSAN 2014 Seçim bittiðine göre... Seçimler çok þükür bitti, herkes eteðindeki taþý döktü, diyeceðini dedi, tartýþmalar, yorumlar, deðerlendirmeler devam ediyor. Bu köþede sýk sýk milli iradeye vurgu yaptýk. Tezgâhtan, kumpastan, ayak oyunlarýndan medet umanlara, kaostan beslenmeye tevessül edenlere milletin tercihlerinin önemine iþaret ettik. Demokrasinin olmazsa olmaz ayaðý olan sandýktan çýkacak sonucun milletin kararý olacaðýný hatýrlatýp, mutlak surette saygý duyulmasý gerektiðini hatýrlattýk. Seçim yasaklarýnýn kaldýrýlýp kesin olmayan ilk sonuçlarýn açýklanmaya baþlanmasýnýn ardýndan millet iradesinin yansýmalarý görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde artýk rakamlar, yani saflar netleþmiþti malum. 12 yýldýr iktidarda olan AK Parti'nin yerelde bazý illerde, genelde ekseriyetle güçlenerek çýktýðý bir seçim sonucuyla karþýlaþtýk. Genel seçim havasý 17 Aralýk operasyonundan bu yana yaþanan baþ döndürücü geliþmelerin yerel seçimi genel seçime dönüþtüreceðini, milletin lider odaklý oy vereceðini söylemiþtik. Sonuçlar halkýn büyük çoðunluðunun AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a tereddüt duymadan inandýðýný çok açýk ve net olarak göstermiþ oldu. AK Parti iktidarý ilk iki döneminde vatandaþa eðitim, saðlýk, ulaþým ve alt yapýda ciddi hizmetler sundu. Ýçinde bulunduðumuz üçüncü dönemde hak ve özgürlüklere yönelik adýmlar atmaya baþladý. Din ve vicdan özgürlüðü önündeki kýsýtlamalarý ortadan kaldýrarak yýllarca sýkýntýlar yaþayan muhafazakâr kesimi rahatlattý. Dýþ politikada tüm risklere raðmen gerek soydaþlarýmýz gerek Ýslam coðrafyasýnda mazlumun, haklýnýn yanýnda yer almayý tercih etti. Bu duruþuyla milletin de teveccühünü kazandý. 17 Aralýk'ta ortaya çýkan operasyon baþlangýçta iktidarý sarstý. Millet neler olup bittiðini anlamaya çalýþýrken, ardý arkasý kesilmeyen TAPE'ler ortaya atýldý, seçime kadar hýz kesmeden devam etti. Yaygýn medyada atýlan bir manþet dikkat çekiciydi. 30 Mart'ta AK Parti için esas olan milletin TAPE'si olacaktý, o TAPE yüzde 47 oy, 49 þehirde belediye baþkanlýðýnýn kazanýlmasýydý. Millet ne bekliyor? AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a meydanlarda, sandýkta ve hayatýn her alanýnda güç veren milletin, ondanibeklentileri var. Þimdi seçim gününe kadar olup bitenleri görüp AK Parti'ye güç veren milletin en çok merak ettiði mevzuya bir örnekle deðinelim. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 30 Mart'a yaklaþýrken partisinin yerelde seçim riski yaþayacaðý tahmin edilen Sungurlu'da miting düzenledi. Mitingte konuþan Kafkas, hükûmetin 12 yýldýr ülkeye kazandýrdýðý hizmetleri detaylý bir þekilde özetledi, Baþbakan Erdoðan'ýn Menderes ve Özal gibi hedef alýndýðýný anlattýktan sonra, ona omuz verilmesini istedi. Uzun konuþmasýnýn satýr aralarýnda muhalefetin sürekli gündemde tuttuðu iddialara dikkat çekti. Kafkas, "AK Parti, varsa kendi içindeki hýrsýzlarý, yolsuzlarý ve namussuzlarý temizleyecektir. Baþbakanýmýz bunlarýn peþini býrakmayacak, mutlaka hesabýný soracaktýr." dedi. Kafkas'ýn bir cümle ile geçtiði mevzu önemli. Milletin sahip çýktýðý Baþbakan'dan yeni dönemde yine ayný milletin çok ciddî beklentileri olduðu hissediliyor. AK Parti yeni dönemde varsa kendi içinde akçeli iþlere bulaþanlardan, yanlýþ, eðri ve yamuk yapanlardan, milletin gösterdiði teveccühe raðmen Baþbakan'ýn söylemlerine, duruþuna uyum saðlamayanlardan, vatandaþýn vicdanýný yaralayan davranýþ ve yaþantý içinde olanlardan, Baþbakan kendisine karþý duran tüm cephelerle tek baþýna tüm hücreleriyle amansýz bir mücadele verirken, siyasi ikballeri ve þahsî menfaatlerini düþünenlerden, elde ettikleri makam ve gücün sarhoþluðu ile millete tepeden bakanlardan mutlaka arýnmalý. Bakanlarý, milletvekilleri, bürokratlarý, belediye baþkanlarý ve teþkilatlarýna kadar tüm unsurlarýný yeniden gözden geçirmeli, asalaklarý içinden atmalý, ehil kadrolarla yola devam etmeli. Milletin ekseriyeti meydanlarda, sandýkta ve hayatýn her alanýnda güç verdiði Baþbakaný'ndan bunu bekliyor. CHP hep ayný Bu arada Baþbakan ve partisi yerel seçimden ezici bir üstünlükle çýkmasýna raðmen ana muhalefetin genel baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun çok sert bulunan deðerlendirmeleri de manidar. Kýlýçdaroðlu'nun açýklamalarýna baktýðýmýzda, sanki CHPseçimde zerre kadar güç kaybetmemiþ, illerde belediye baþkanlýklarýný silip süpürmüþ, büyük þehirlerin tümünden tulum çýkarmýþ gibi algýlanýyor. Kýlýçdaroðlu bunlarý söylerken, yerelde seçimi kaybeden belediye baþkan adayý centilmence çok olumlu mesajlar veriyor, Anlaþýlan o ki; CHP nin genel merkez yöneticileri seçim sonuçlarýndan yine kendi paylarýna hiç ders çýkarmamýþlar. Hep ayný CHP. HERÞEY ÞOFÖR VE NAKLÝYECÝ ESNAFI ÝÇÝN SÝZÝN ÝÇÝN BURADA ÝNDÝRÝM VAR! 450 Lt. Buzdolabý 9040 Multifonksiyon Fýrýn Program Bulaþýk Makinasý Kg. Çamaþýr Manikasý BALCIOÐLU TÝCARET VESTEL SHOWROOM Fatih Cad. No: Çorum (Ç.HAK:613) BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÝÇÝNDE ÇALIÞACAÐIZ SÝZDEN BÝRÝ OLARAK GÖREVE TALÝBÝM ÇORUM ÞOFÖRLER VE NAKLÝYECÝLER ODASI BAÞKAN ADAYI PAMUCAKLI, TIRCI MEHMET LAKABI ÝLE TANINAN METÝN ÖZKAN

3 ERTUÐRUL DEMÝRAN SALI 1 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:694) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Öztürk Orman Mühendislik Bürosu Ýsmail Hüsamettin Öztürk Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:710) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Hitit Elektrik San. Tic. Ltd. Þti.

4 4 SALI 1 NÝSAN 2014 Baþbakan a seçim kazandýran ekipte 11 kiþilik strateji ekibinde Çorumlu Erol Olçak da bulunuyor. Erol Olçak bu kadroda Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn seçim galibiyetinin arkasýnda sistemli bir 11 kiþilik strateji ekibi yer alýyor. Bu ekibin içinde Çorumlu Erol Olçak da bulunuyor. Yaygýn basýndaki habere göre, sloganlardan, seçim stratejilerine kadar dikkatli çalýþan ekip, yüzde 45'lik oy oranýnýn yakalanmasýnda büyük pay sahibi. "Strateji Ekibi"nin baþýnda Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay yer alýyor. STRATEJÝ EKÝBÝ KADROSU Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Hüseyin Çelik ve Süleyman Soylu, Gup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn da yer aldýðý kadronun önemli bir ismi de Ankara milletvekili Doç.Dr. Yalçýn Akdoðan. Baþbakan'ýn siyasi baþdanýþmaný Doç. Dr. Ertan Aydýn, Pollmark'dan Ýbrahim Dalmýþ, SETA Baþkaný Mustafa Demirer 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nin resmi sonuçlarýna göre, AK Parti Belediye Meclisi nde 20 üye CHP 9 üye, MHP ise 1 üye ile temsil haký kazandý. Belediye Meclis Üyeliði nde 30 ismin 6 sý kadýnlardan oluþuyor. AK Parti meclise 4 kadýn üye, CHP 2 kadýn üye ile girdi. Belediye HAKÝMÝYET geleneðini bozmadý 30 Mart yerel seçimlerini deneyimli kadrosu ile takip eden Hakimiyet, doðru ve hýzlý haber ile yine geleneðini bozmadý. Erol Olçak Türkiye genelinde oldukça heyecanlý ve çekiþmeli geçen 30 Mart yerel seçimleri Çorum da da ayný hisleri yaþattý. Her seçimde olduðu gibi bu seçimde de okurlarýna hýzlý ve doðru haber verebilmek için hazýrlýklarýný yapan Hakimiyet Haber Servisi, 30 Mart Son baþvuru tarihi 15 NÝSAN 2014 dür. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz vardýr. Çorum Þube: Osmancýk Cad. Ulucamii Karþýsý No: 8/1 Yetkili Temsilci: BAHRÝ ÖZTUNA Gsm: Tel/Fax: Ýrtibat: Sefam Mobilya (Yazýçarþý) ÇORUM Tel/Fax: HAC KAYITLARI BAÞLAMIÞTIR Taha Özhan ve Erol Olçak da strateji ekibi kadrosunda. EKÝP, HANGÝ KAMUOYU ÞÝR- KETLERÝYLE ÇALIÞTI? AK Parti'nin strateji ekibi 4 ayrý kamuoyu þirketiyle çalýþtý. Pollmark, Anar, Denge ve Genar'a sürekli anket yaptýrýldý. 4 firma 81 ilde 200 bin kiþiyi kapsayan geniþ bir araþtýrma yaptý. Bu araþtýrmalarýn sonucunda ortalama yüzde 46 oy oraný bulundu. BAÞBAKAN'A SUNULAN HÝÇ- BÝR ANKET %45'ÝN ALTINDA DEÐÝL- DÝ Baþbakan Erdoðan'a sunulan hiçbir anket yüzde 45'in altýný görmedi. 81 il "kesin kazanýlacak iller", "kaybedilecek iller" ve "çekiþmeli iller" olarak 3 gruba ayrýldý. Sandýktan çýkan sonuçlar anketteki rakamlarý doðruladý.(haber Merkezi) Yerel mecliste kadýn üye aðýrlýðý Meclisi nde ilk defa kadýn üyesi sayýsý 6 ya yükselmiþ oldu. Ýl Genel Meclisi nde merkezde AK Parti 5, CHP 2 üye çýkardý. CHP nin 2 kadýn üye, AK Parti 1 kadýn üye ile temsil edilecek. Bu sonuçlara göre yerel meclislerde kadýn üye sayýsý 9 a yükseliyor. Pazar günü oylarýn verilmeye baþlandýðý saatten itibaren seçim sürecini dakika dakika takip etti. Esas tempo ise sandýklarýn kapatýlýp oylarýn sayýlmaya baþlandýðý saat dan itibaren baþladý. Sandýklarla ilgili bilgileri en saðlýklý þekilde alabilmek ve seçim yasaðý biter bitmez web sayfamýz corumhakimiyet.net ten duyurabilmek ve Hakimiyet seçim sayfalarý için, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nda Muhabirlerimiz Recep Mebet ve Emre Kut, AK Parti il binasýnda Erol Taþkan ve Tanyeri Ýlkokulu nda Harun Akkaya konuþlandý. Redaktörümüz Enise Aðbal görevinin baþýndaydý. Sandýk bilgileri ve seçim haberleri Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in süzgecinden geçtikten sonra, seçim yasaðýnýn kalkmasý ile corumhakimiyet.net Editörü Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer tarafýndan son dakika haberleri Çorum kamuoyuna duyuruldu. Önceki gece geç saatlere kadar süren çalýþma sonrasýnda Dizgi-Mizanpaj Servisi nin emekçileri Barýþ Sol ve Ali Pakkan ýn þekillendirdiði Çorum Hakimiyet, Çorum un en çok okunan gazetesi unvanýna yakýþýr þekilde, 31 Mart Pazartesi sabahý, en doðru, en detaylý seçim haberlerinden oluþan sayfalarý ile okurlarýnýn karþýsýna çýktý. Haber Merkezi Ýlçelerden analizler Mustafa Demirer 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nde ilçe ve beldelerde AK Parti, MHP ve CHP açýsýndan sürpriz sonuçlar çýktý. Kesin olmayan verilere göre, Dodurga da AK Parti Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, seçimi kaybetti. Seçimi sessiz sedasýz bir propaganda dönemi yürüterek Demokrat Parti den aday olan eski AK Partili belediye baþkaný Mustafa Aydýn kazandý. AK Parti nin sorun çýkabileceðini düþündüðü ilçeler arasýnda yer alan Boðazkale de ipi göðüsleyen isim partinin eski ilçe baþkaný olan AK Parti Adayý Osman Tangazoðlu oldu. AK Parti nin kayýp yaþadýðý ilçeler arasýnda Laçin de yer aldý. Laçin de MHP adayý Ünal Gevþek baþkan oldu. Alaca da AK Parti adayý Muhammet Eyvaz güven tazelerken, AK Parti yi þaþýrtan ilçeler arasýnda Oðuzlar yer aldý. Oðuzlar da AK Partili belediye baþkaný Ali Uyanýk seçimi kaybederken, CHP adayý Orhan Ateþ baþkanlýk koltuðuna oturdu. Akaydýn ve Özkes kaybetti Gülesin Aðbal Demirer 30 Mart yerel seçimlerinde Çorumlu 2 adayýn yarýþtýðý Antalya ve Ýstanbul Üsküdar'da Çorumlu adaylar kaybetti. Antalya'nýn CHP'li Büyükþehir Belediye Baþkaný ve Adayý Mustafa Akaydýn bu seçimde daha önceki seçimlerde baþkank koltuðunu devraldýðý AK Parti adayý Menderes Türel karþýsýnda yenildi. Son ana kadar çekiþmeli geçen seçim yarýþýnda kazanan AK Parti adayý Türel oldu. Antalya'da CHP'nin Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'ný AK Parti'ye kaptýrmasýnýn ardýndan ilk tepkiyi CHPAntalya Milletvekili Yýldýray Sapan gösterdi. Sapan, Mustafa Akaydýn'a göndermede bulunarak, Antalya'da CHP'nin deðil, kibrin, þiþkin egonun kaybettiðini söyledi. CHP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal'a yakýnlýðýyla bilinen CHP Antalya Milletvekili Yýldýray Sapan, yaptýðý açýklamada, Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'a üstü kapalý sert eleþtirilerde bulundu. Antalya'da CHP'nin kaybetmediðini belirten Sapan, "Antalya'da kibir kaybetti. Antalya'da þiþkin bir ego kaybetmiþtir. Antalya'da saygýsýzlýk kaybetmiþtir. 'Ben bilirim'ci tavýr 'Sen bilmezsin, sen de kimsinkici' tavýr kaybetmiþtir. Antalya'da herkese savaþ açýp ve fakat ayný kiþilerden oy ve destek bekleyen eksik akýl kaybetmiþtir. Antalya'da bütün bu olumsuz özelliklere dur demesi gerekenlerin sahip çýkan tavrý kaybetmiþtir" diye konuþtu. AK Parti merkezle birlikte 8, CHP 2, MHP 3 belediye baþkanlýðý kazandý. Ýki beldeden Düvenci de AK Parti, Aþdaðul da CHP seçimi kazandý. Mecitözü nde sonuç Parti adayý Hamza Karataþ, deðiþmedi. AK Parti nin bu kez seçimi kazanma þansý gördüðü Kargý da AK Par- ti adayý Zeki Þen baþkan seçildi. Mecitözü nde, CHP AK Parti nin sýkýntýlý CHP nin kalesi adayý Ünal Yavuz az farkla baþkan seçildi. Osmancýk ta AK olduðu ilçeler arasýnda baþý çeken Sungurlu da MHP ile AK Parti için tereddütlü ilçeler arasýnda bulunduðu tahmin edilen Ortaköy de AK Parti adayý Taner Ýspir belediye baþkaný seçildi. Eþlerinin memleketlerinde kaybettiler Mustafa Demirer 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nin sonuçlarýna dair yorumlar devam ediyor. Siyaset çevreleri Türkiye de Siirt, Çorum da Dodurga da yaþanan seçim sonuçlarýný farklý bir yorum getirdiler. AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn memleketi Siirt te seçimi AK Parti deðil, BDP kazandý. Benzer bir yorum Çorum un Dodurga ilçesi için yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü nün memleketi Dodurga da seçimi AK Parti deðil, DP adayý Mustafa Aydýn kazandý. Ýstanbul Üsküdar'da da AK Parti ile CHP arasýnda kýyasýya yarýþ yaþandý. Üsküdar'ýn CHP'li adayý Ýhsan Özkes, AK Parti adayý Hilmi Türkmen karþýsýnda az bir farkla seçimi kaybetti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin kalesi olan ve ayný zamanda Baþbakan Erdoðan'ýn evinin de bulunduðu Üsküdar'da da kýyasýya yarýþ vardý. AK Parti adayý Hilmi Türkmen yüzde oy oranýna ulaþýrken, CHP adayý Ýhsan Özkes yüzde 2.40 oy oraný farkýyla seçimi kaybetti. CHP li vekilden Akaydýn a tepki Recep Tayyip Erdoðan Mustafa Akaydýn kýyasýya yarýþ yaþandý. MHP adayý Abdulkadir Þahiner seçimi kazanan isim olurken, AK Parti seçimlerin iptali için baþvuruda bulundu. Ýskilip te AK Parti adayý Recep Çatma, Bayat ta AK Parti adayý Ekrem Ünlü ile yola devam kararý çýktý. AK Parti nin sorun yaþayacaðý tahmin edilen ilçelerinden Uðurludað da seçimin galibi MHP adayý Remzi Torun oldu. Düvenci beldesinde ise AK Parti Adayý Necmetin Yalçýn baþkan seçilirken, Aþdaðul da CHP adayý Dursun Uzunca ipi göðüsledi. Aþdavul da da seçim sonuçlarýna itirazlarýn olduðu belirtildi. Ýlçelerin geneli AK Parti açýsýndan deðerlendirildiðinde, büyük ilçe Sungurlu ile Oðuzlar, Laçin, Dodurga, Uðurludað da baþkanlýk koltuðu muhalefete devredildi. AK Parti Ortaköy de seçimi kazandý. Uðurludað, Laçin, ve Sungurlu MHP nin güç kazandýðý ilçeler oldu. CHP Mecitözü nü korudu, Oðuzlar ý partisine dahil etti. Demokrat Parti ise, iki olan belediye baþkanlýðýný bire düþürmüþ oldu. Muzaffer Külcü Ýhsan Özkes TEÞEKKÜR Akkent Mahallesi Muhtarlýðý na seçilmemize destek veren tüm mahalle sakinlerine, gösterdikleri büyük teveccüh nedeniyle teþekkür ederim. Necip Güler Akkent Mahallesi Muhtarý

5 ERTUÐRUL DEMÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen SALI 1 NÝSAN Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:703) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Yeni Ciðerci Osman Ýzgi Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:704) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Kasap Yýlmaz Yýlmaz Kaya

6 6 SALI 1 NÝSAN 2014 Ýdam cezasý tekrar gözden geçirilmeli Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, idam cezasýnýn yeniden ele alýnmasýný önerdi. Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, casusluk iddialarý nedeniyle Türkiye'de idam cezasýnýn tekrar gözden geçirilmesi gerektiðini söyledi. Turbay, "Casusluk yapanlar, canilik yapanlar, küçük çocuklara tecavüz edenler için idam konusu gözden geçirilmeli. Nefret dilini içimize sokanlar küresel güçlerdir" dedi. Memur Sen'e baðlý Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-Bir-Sen) Genel Baþkaný Mürsel Turbay, ziyaret için geldiði Balýkesir'de ülke gündemini deðerlendirdi. Memur Sen Balýkesir temsilciliðini ziyaretinde konuþan Mürsel Turbay, "Dünyada ve baþka ülkelerde 3 ayda, 5 ayda deðiþen gündem bizim ülkemizde 5 saatte deðiþiyor. Neden böyleyiz? Bizi üçüncü dünya ülkeleri gibi gören, bize üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapan bir takým anlayýþlar, düþünceler, beyinleri köleleþmiþ insanlar, ülkesi ve milleti aleyhine casusluk yapanlar. Bizim ülkemizde Avrupa Birliði normlarý çerçevesinde idam cezalarý kaldýrýldý. Fikir suçlarýnda, yani insanlarýn söyledikleri ile ilgili kesinlikle idam edilmemesi gerekir. Ülkesi adýna casusuluk yapanlar, canilik yapanlar, küçük çocuklara tecavüz edenler gibi yüz kýzartýcý iþleyenlerin kesinlikle idam konusu yeniden gözden geçirilmelidir. Bu mutlak suretle kamuoyu ile referandum ile milletin önüne getirilmesi gerekir. Bir insan kendi ülkesinin istihbarat birimlerini, kendi ülkesinde birinci derecede bulunan kriptolu bir odayý dinleyebiliyorlar ve bunu servis edebiliyorsa, kendi ülkesinin namusunu ortaya döküyor ve deþifre ediyorsa bundan daha kötü, bundan daha hainlik, bundan daha ihaneti olmaz. Bunlar ne ahlaki ne insanidir. Bu yanlýþa yöneticilerin dur demesi gerekir" dedi. YEREL SEÇÝMLER 30 mart pazarg ünü yapýlacak yerel seçimleri de deðerlendiren Bem- Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, belediyelerin þehremini demek olduðunu, seçimlerde þehirleri yönetecek insanlarýn toplumu temsilen seçileceðini ifade etti. Bu nedenle vatandaylarýnr bulunduklarý, yaþadýklarý þehirlerde en çok projeleri merak etmeleri ve incelemeleri gerektiðini ifade eden Mürsel Turbay, "Belediyeler demek þehremin demektir. Bizi yönetecek baþkanlarýmýzý seçeceðiz, meclis üyelerini seçeceðiz. Onlarý seçerken, bundan bir kaç gün önce de vatandaþlardan projeleri merak edenler yok. Oy isteyen siyasiler hangi hizmetleri yapacaklar? Bundan önce bazý baþkanlarýn yaptýðý, yol, su, tretuvar gibi basit belediye hizmetlerini mi yapacaklar yine? Yoksa bunlarýn üzerine belediyelerden daha farklý hizmetleri isteyip istemediklerini bilemiyorum. Oy verecekler ve oy isteyenler birbirlerine karþý sevgi dilini unutturmuþlar, hoþgörüyü unutmuþlar. Tamamý ile bir nefret dili ile insanlar konuþmaya baþlamýþtýr. Bu nefret dilini içimize sokan küresel güçler. Türkiye'nin kalkýnmasýný, güçlenmesini, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasýnda saygýn yeri olmasýný, ekonomik olarak Türk insanýnýn rahat içinde olmasýný, Türkiye'nin huzurundan, Türkiye'nin kendi içindeki kardeþliðinden rahatsýz olanlar bunlarý yapýyor" diye konuþtu. "BÜYÜK TÜRKÝYE'NÝN HA- ZIMSIZLIÐI ÝÇÝNDELER" Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, Mýsýr olaylarýný konusunda görüþlerini aktaran Mürsel Turbay, dünyadaki þer odaðý olan güçlerin 'Büyük türkiye' hazýmsýzlýðý içinde olduklarýný söyledi. Turbay, sözlerini þöyle sürdürdü; "Dakikada 26 kiþinin idam kararýný veren Mýsýr yönetimi, Sisi yönetimi ve halkýn kendi demokrasisini çalýþtýramayan þer güçler neler yaptý görüyoruz. Dakikada 26 idamla dünya rekorlar kitabýna girecek þekilde insanlarýn kimliklerini bile sormadýlar, sadece idam için karar aldýlar. Ýþte demokrasinin kýymeti buradadýr. Demokrasiye inanmak yetmiyor, demokrasiyi yaþatmak için birbirimize saygý duyurmak zorundayýz. Ülkemizin, milli birliðimizi bozacak her hareketin karþýsýnda durmak zorundayýz. Sandýk milli iradenin tecelligahýdýr. Sandýktan kim çýkarsa ona saygý duymamýz gerekir, sandýða sahip çýkmamýz gerekir. Geçmiþte falan ile filanýn oyu bir mi olacak? Bu ülkenin lazý, çerkezi, siyahý, beyazý, tüm sýkýntý etnik kökenli vatandaþlarýmýzýn birlik ve beraberlik içinde olmasýndan rahatsýz oldular. Büyük Türkiye'nin hazýmsýzlýðýný yaþadýklarý için rahatsýz oldular" dedi. Memur Sen ailesi olarak her zaman mazlumun yanýnda olduklarýný kaydeden Turbay, "Biz bugüne kadar Memur-Sen olarak, Bem-Bir-Sen olarak hep þunu yaptýk. Her zaman zalimin karþýsýnda mazlumun yanýnda durduk. Yedi düvele meydan okuyan bir milletiz. Yokluk, kýtlýk dönemlerinde biz bunlara eyvallah etmemiþiz. Bu toplum, bu sað duyu sahibi vatandaþlarýmýz 30 Mart'ta gereken cevabý, gereken tokadý küt diye indirecek. Türkiye'nin bir çakýl taþýna kimse zarar veremez. Biz birlik ve beraberlik döneminde neleri baþardýðýmýzý iyi biliyoruz. Biraz heyecanlýyým, inanýn yüreðimi yaralýyor, 12 Eylül'ü yaþamýþ kardeþiniz olarak, Çorum olaylarýný yaþayan Çorumlu bir kardeþiniz olarak, Kahramanmaraþ olaylarýný, Sivas olaylarýný bilen bir kardeþiniz olarak. Ayný seri numaralý silahlarýn birini kardeþe, diðerini bir baþka kardeþin eline verip birbirlerini öldürtenleri de biliyoruz. Sizlerin hak ve menfaatleri önemli, çalýþanlarýn özlük haklarý önemli. Þunu unutmayýn ki; bizim ülkemizin menfaati her þeyden üstün olmalýdýr. Bizim düþüncelerimiz bizim misyonumuz iþte budur. Birlik ve beraberliðimizi bozmak isteyen gücün karþýsýnda herkes þunu unutmasýn. Memur Sen olarak asla ve asla demokrasimizi inkýtaya uðratacak, demokrasimizi eski fetret koridorlarýna sürükleyecek düþüncelere, demokrasiyi kesintiye uðratacak anlayýþlara fýrsat vermeyeceðiz. Bizi sivil toplum kuruluþu olarak bizi karþýlarýnda bulacaklar. Bunu açýk ve net olarak ilan ediyorum. Demokrasiye en küçük bir zarar veremeyecekler".(ýha) Baþörtülü öðretmene hakarete ceza Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, 10 Kasým da Atatürk ü anma programýnda Ýstiklal Marþý ný okutan öðretmene, baþörtüsünden dolayý hakaret içeren ifade kullanan Çanakkale Biga da yerel bir gazete haber müdürüne 7 bin lira adli para cezasý verildiðini söyledi. Çýnar, Çanakkale nin Biga ilçesinde bir lisede müzik öðretmenliði yapan F.B ye, 10 Kasým Atatürk ü Anma Programý etkinliklerinde baþörtüsüyle öðrencilere Ýstiklal Marþý okutmasýný haber yapan yerel bir gazetede, öðretmen için Sýkmabaþ ifadesi kullanýldýðýný, haberi yapan sanýk A.T nin de mahkemedeki savunmasýnda, kamuda serbest kýyafet uygulamasýný eleþtirmek için bu ifadeyi kullandýðýný iddia ettiðini belirtti. Eðitim-Bir-Sen üyesi F.B nin þikâyeti üzerine açýlan kamu davasýnda, Biga Asliye Ceza Mahkemesinin sanýk A.T yi, Türk Ceza Kanunu nun hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesi uyarýnca, 90 gün adli para cezasýna çarptýrdýðýný söyleyen Çýnar, Sanýða verilen ceza, kamu görevlisine karþý görevinden dolayý iþlenmesi nedeniyle TCK nýn 125/3-a maddesine göre, bir yýldan az olamayacaðýndan, 360 gün adli para cezasý olarak belirlendi. Sanýk, TCK nýn ilgili maddeleri uyarýnca yapýlan artýrým ve indirimlerin ardýndan, 350 gün karþýlýðý 7 bin lira adli para cezasýna çarptýrýldý. dedi. Bu anlayýþý kýnýyoruz Çýnar açýklamasýnda þunlarý söyledi: Hal- Tekin Çýnar kýn iradesinin ülke yönetiminde yanký bulmasýný hazmedemeyenler bir kez daha adaletten tokat yemiþtir. Vatandaþýn kýlýk-kýyafetini, zihnini, düþüncesini ve idrakini istediði gibi þekillendirmeyi kendinde hak gören bu anlayýþýn, devletin toplumla barýþýk bir ülke olma yolunda son on yýlda kat ettiði mesafeden bihaber kiþilerce halen sürdürüldüðünü görmek, utanç verici bir durumdur. Hem Ýslam a hem de kadýna hakareti kendinde hak gören bu anlayýþý kýnýyoruz. Kadýna ve kýlýk-kýyafet özgürlüðüne hakareti affetmeyen mahkeme kararýnýn bir istisna deðil, bundan sonra benzer fiillere verilecek kararlarýn öncüsü olmasýný temenni ediyoruz. (Haber Merkezi) Orman Ýþletme fidan dikecek Enise Aðbal Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, 21 Mart Dünya Ormancýlýk Günü nedeniyle etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler kapsamýnda bugün saat de Saat Kulesi nden baþlayarak Orman Ýþletme Müdürlüðü ne yürüyüþ yapýlacak. Yürüyüþün ardýndan fidan daðýtýmý gerçekleþtirilecek. Ayrýca, yarýn saat de Ömerbey köyünde fidan dikimi yapýlacak. Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Çorum Kömür ve Odun Satýcýlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði adýna Baþkan Mustafa Mert Çorum Ovasaray Köyü Muhtarlýðý na seçilen Ýrfan Berçin ile Azalarý Savaþ Ceylan Hasan Özdil Mustafa Dalyan Mehmet Bozkurt u kutlar, baþarýlar dileriz. Zafer Ceylan Fazlý Sarýkahya

7 ERTUÐRUL DEMÝRAN SALI 1 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. (Ç.HAK:706) Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:700) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Efesebat Tarým Makinalarý Ýbrahim-Anýl Küçükefe

8 8 Nuhut tan ilk mesaj SALI 1 NÝSAN 2014 Enise Aðbal Kenan Nuhut CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan ilk mesajýný yayýmladý. Nuhut, mesajýnda þöyle dedi; 30 Mart yerel seçimleri sonrasýnda Çorum halký mevcut düzenin devamý doðrultusunda bir kanaat göstermiþ- tir. Bu kanaati saygýyla karþýlamalýyýz. Hizmet etmek için yola çýktýðýmýz Çorum sevdamýzdan asla vazgeçmeyeceðiz. Saygýlý, ötekileþtirmeden, herkesi kucaklayan seçim kampanyamýzda bizi destekleyen tüm hemþehrilerimize, parti örgütümüze, kadýnlarýmýza, cefakâr gençlerimize ve özellikle Çorum basýnýna sonsuz teþekkür eder saygýlarýmý sunarým. Daþdan dan centilmence sözler Enise Aðbal 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da bir mesaj yayýmladý. Daþdan, mesajýnda; 30 Mart Yerel Seçimle- ri gerçekleþmiþ, Çorum halký kararýný vermiþtir. Çýkan sonuçlarýn memleketimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, yeni seçilen yönetime baþarýlar diliyorum. Bizlere oy veren, vermeyen tüm Çorumlu hemþehrilerimize de selam ve sevgilerimi iletiyorum. dedi. Vali Sabri Baþköy, Baþkan Külcü yü makamýnda ziyaret ederek kutladý. Belediye Basýn Bihalkýn hizmetkârýyýz. daha fazla projeler üretirimi nden yapýlan açýkuyum içerisinde elimizlir. Bu zaman kadar ollamaya göre, Çorum den ne geliyorsa destekduðu gibi bundan sonra halkýnýn 5 yýl daha Çoleyeceðiz ve destekleda hukuki konularda rum2u yönetme yetkisimeye devam edeceðiz." Belediyenin önünüzü dedi. ni Külcü'ye verdiðini açacaðýz. Sizin yapacaifade den Baþköy, "Ýnðýnýz projelerin önünü Dünden dersler çýaçmak Çorum'un önünü þallah daha önce Çokaracaðýz açmak demektir. Bu marum'a yapýlan hizmetlebelediye Baþkaný kamlarda oturan bizler rin yanýna katlanarak Muzaffer Külcü de Vali Emniyet Teþkilatý 169. yýlýný kutlayacak Emniyet Teþkilatý nýn 169. kuruluþ yýldönümü törenlerle kutlanacak. Kutlamalar 4 Nisan Cuma günü saat da Ulucami de þehitlerin ruhuna okutulacak mevlid ile baþlayacak. 8 Nisan Salý günü 5. Geleneksel Voleybol Turnuvasý yapýlacak. 9 Nisan Çarþamba günü saat de TOKÝ Akkent Polis Orman Alaný na fidan dikilecek. 10 Nisan Perþembe günü saat da Ýlköðretim öðrencileri Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret edecekler. Ayný gün saat de Atatürk Anýtý nda resmi tören var. Etkinlikler de Anýt Kafeterya da gerçekleþtirilecek kokteyl ile sona erecek. Vatandaþ kutladý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, vatandaþýn ve personelin kutlamalarýný kabul etti. Ercan Daþdan Külcü ye Ýlk ziyaret Vali den Vali Sabri Baþköy, 30 Mart yerel seçimlerinden zaferle çýkan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ilk tebrik eden isim oldu. Baþkan Külcü'yü makamýnda ziyaret eden Baþköy, seçimlerde gösterdiði baþarý nedeniyle Külcü ve ekibini kutladý. Vali Baþköy, Yeni dönemde de hizmetlerinizin devamýný diliyoruz. Seçim döneminde Valilik olarak tüm adaylarýmýza karþý objektif durduk. Bu manada bütün siyasi partiler bizlere teþekkür etti. Herkes kendini rahat bir þekilde ifade edebildi. Seçimler Çorum'da çok demokratik geçti. Siz yarýþtýnýz projelerinizi anlattýnýz. Vatandaþ da dedi ki "Mühür sizdedir, yetki sizdedir. dedi. Sabri Baþköy'ün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek bir seçimin daha kavgasýz, gürültüsüz ve suhuletle tamamlandýðýný ifade etti. Seçimlerin huzur içerisinde geçmesinde Çorum Valiliði nin aldýðý tedbirler ve bu tedbirlere güvenlik güçlerinin en güzel þekilde uygulamasýnýn büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizen Külcü, "Yeni bir dönem baþladý. Dün dünde kaldý. Dünden dersler çýkaracaðýz. Kampanya döneminde tansiyonun yüksek olduðu dönemde söylenmiþ sözlerin hiçbirisini aklýmýzda tutmayacaðýz. Yeni dönem çalýþmalarýmýza baþladýk. Devam eden iþlerimizi tamamlayacaðýz. Þehrimiz için, Çorum için hayýrlý uðurlu ol- Son sözü millet söyledi Erol Taþkan 30 Mart seçimlerinin ardýndan tekrar göreve seçilen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, vatandaþýn ve personelin kutlamalarýný kabul etti. Yoðun bir katýlýmýn gözlendiði kutlama trafiðinde, özellikle vatandaþlarýn tebrik cümleleri ve hayýrlý olsun dilekleri dikkat çekti. Ýkinci dönemi için baþarý dileklerini aktaran vatandaþlar, dualarýnýn Külcü'yle olduðu belirterek, milletin verdiði kararýn her zaman en doðru karar olduðuna iþaret etti. Kendisini kutlayanlarý ayakta karþýlayýp tek tek tokalaþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'a hizmete devam edeceklerini, kendilerine verilen güveni ve desteði boþa çýkarmayacaklarýný ifade etti. Mustafa Demirer yasaðýnýn son bulmasýyla özgürlüklerin, çözüm sürememur-sen Ýl Temsilci ile kardeþliðin ve Büyük cisi ve Saðlýk-Sen Çorum Türkiye idealinin kazandýþube Baþkaný Ahmet Saatçi, ðý bir seçim olmuþtur. Öte yerel seçim sonuçlarýyla ilyandan seçim sonuçlarý, gili yaptýðý deðerlendirmebölgesel ve uluslararasý sode, "2014 Yerel Seçimleri rumluluðumuzu daha da ülkemiz ve milletimize haartýrmýþtýr. Dünya mazlumyýrlý olsun. Son sözü millet larýnýn sesi olma misyonusöyledi. Küresel güçlerin muz bir kez daha teyit edilsandýða müdahalesi boþa miþtir. Memur-Sen olarak çýktý." dedi. yeni dönemde, yeni TürkiKazananýn millet olduahmet Saatçi ye'nin yeni sivil anayasa ile ðunu belirten Saatçi, þöyle yoluna devam etmesi gededi; "Bu seçimlerin kazananý ülkemiz rektiðini düþünüyor ve bu noktada sove milletimiz olmuþtur. Millet siyasi ve rumluluk almaya hazýr olduðumuzu ekonomik istikrardan yana olan tercihibildiriyoruz. Sivil, demokratik, özgürni sandýkta göstermiþtir. Herkesin millükçü, milletin deðerleriyle barýþýk ve letin bu iradesine yürekten sahip çýksivil irade ürünü yeni bir anayasa için masý gerekmektedir. Sandýða yansýyan tüm siyasileri ortak hareket etmeye dasonuç ayný zamanda baþta baþörtüsü vet ediyoruz" Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Vatandaþlar ikinci dönemi için baþarý dileklerini ilettiler. Külcü, kendisini kutlayanlarý ayakta karþýladý. Çorum Belediyesi personeli de Baþkan Külcü yü tebrik etti.

9 ERTUÐRUL DEMÝRAN SALI 1 NÝSAN Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü seçimlerdeki baþarýsýndan dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Tüm Çorum Halkýna hayýrlý olsun. Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:702) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Dizsan Otomotiv Scania Bayii ve Servisi Hasan Eren-Ömer Eren

10 10 SALI 1 NÝSAN 2014 Osmancýk ta 2 bölüme öðrenci alýmý Omancýk Ömer Derindere MYO ya öðrenci alýmýna onay çýktý. Osmancýk Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Harita ve Kadastro programýna 30, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programýna 40 öðrenci alýnmasý kararlaþtýrýldý. Üniversite bünyesinde açýlan istihdam odaklý programlara, YÖK tarafýndan yapýlan öðrenci alým onaylarýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Harita ve Kadastro ve Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programýnýn ENN Turizm sponsorluðunda Milli Takým ödülle döndü Çorumlu iþadamý Mustafa Boyraz ýn ortaðý olduðu ENN Turizm sponsorluðunda dünyanýn en büyük fuarlarý arasýnda gösterilen ve Dubai de düzenlenen The Emirates Salon Culinarie yarýþmasýna katýlan Türkiye Aþçýlar ve Pastacýlar Milli Takýmý 7 ödülle yurda döndü. ENN Turizm Yurtdýþý Organizasyon Direktörü Mustafa Boyraz, yarýþmanýn dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen 2 bin þefin katýlýmý ile yapýldýðýný söyledi. Boyraz, ENN Gruba ait Enn Holiday ve Dubai temsilciliðinin sponsorluðunda yarýþmaya katýlan Türkiye Aþçýlar ve Pastacýlar Milli Takýmý nýn Türkiye yi en iyi þekilde temsil ederek 7 ödülle döndüðünü belirtti. Aþçý Milli takýmýmýz fuar zamaný boyunca Türk firmalarýnýn ürünlerinin tanýtýmýnda destek olduðunu ürünlerini en iyi þekilde tanýtmalarýna katký saðladýðýný belirten Boyraz, Ayrýca Nestle, WACS yönetimi, jüri üyeleri ve milli takýmýmýz ortak Mustafa Boyraz bir etkinlikte Radisson Royal Hotel'de buluþtu. Bu etkinlik çerçevesinde Emirates Culinarie Guild üyeleri ile geleceðe dair ortaklaþa organize edilecek etkinlikler üzerinde görüþülerek olumlu sonuçlar elde edildi. Türkiye'de düzenleyeceðimiz yarýþmalar ve fuarlarda bu firmalarý göreceðiz dedi. Bu tür organizasyonlarýn önemli olduðunu dile getiren Boyraz, özellikle yurt dýþý planlarý ve hedefleri olan firmalarýn büyük tanýtýmlar yapabileceði organizasyonlara katýlmasý gerektiðini kaydetti. Milli takýmda yer alan aþçýlarýn Türkiye deki otellerde görev Çorum ve bölgeye önemli katký saðlayacaðýna inandýðýný bildirdi. Osmancýk Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yýlý itibarý ile 4 tane program mevcutken bugün itibari ile Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcýlýðý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði, Lojistik, Harita ve Kadastro ve Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarý olmak üzere toplam 7 program bulunuyor. Haber Merkezi Türkiye Aþçýlar ve Pastacýlar Milli Takýmý 7 ödülle yurda döndü. Milli Takým ýn yolculuðu ENN Turizm sponsorluðunda gerçekleþtirildi. yapan aþçýlar olduðunu dile Boyraz, Ekipte tür fuarlar þehrimiz ve ülkemiz için de desteklemek Çorum daki otellerimizden zorunda olduðu- birisinden de bir arkadaþýmýzýn olmasýný arzu ederdi. Çünkü bu muz çalýþmalardýr. Önümüzde ki dönemlerde bu tarz sponsorluklara devam edeceðiz. Ortadoðu ve Uzak Dogu da yoðun çalýþmalarýmýz var. Bu konuda da her türlu sponsorluk ve destek projelerine kapýmýz HÜKAM, kamu kurumlarýyla iletiþimde Enise Aðbal Kadýn ve aile ile ilgili akademik alanda her türlü bilgi üretimini ve paylaþýmýný saðlayýp, ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak, çözüm üretmek, sorunlarýn çözümüne yönelik iyileþtirici projeler hazýrlayýp, geliþtirmek amacýyla kurulan Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) Yönetimi, kamu kurum ve kuruluþlarýyla iletiþime baþladý. HÜKAM Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli, Müdür (HÜKAM Yönetimi, kamu kurum ve kuruluþlarýyla iletiþime baþladý. Yardýmcýsý Öðr. Gör. Tuðba Gülen, Doç. Dr. Muammer Cengil, Yrd. Doç. Dr. Sema Can, Mart ayý içinde Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer i makamýnda ziyaret ettiler. Ailenin korunmasý kilit nokta Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a yapýlan ziyarette Ýl Emniyet Müdürlüðe ile Hitit Üniversitesi arasýnda imzalanan protokolün gerçekleþtirilecek HUKAM Yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý ziyaret etti. ortak projeler ve eðitimler için önemli bir platform hazýrlandýðý ifade edildi. Doðan, ailenin korunmasýnýn, suçla mücadele için kilit nokta oluþturduðunu söyledi. HÜKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli de, bu konu ile ilgili ortak eðitimler verilmesinde karþýlýklý iletiþim halinde olunmasý gerektiðini söyledi. Seyit Ali Büyük e ziyaret Yayaya çarptý Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi nde trafik kazasý meydana geldi. H.S. aracýyla giderken, F.Z. isimli 10 yaþýndaki çocuk koþarak yolun karþýsýna geçmek istedi. Aracýn arka kýsmýna çarpan çocuk yaralandý. Çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. Haber Merkezi HÜKAM yönetimi, görevine yeni baþlayan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü de makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduðunu ifade eden Büyük, MEM e baðlý eðitim kurumlarýndaki alanlarla Hitit Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu program ve bölümlerinin eþgüdümlü bir þekilde açýlmasýnýn Çorum gençliðinin geleceðini belirlemede önemli olduðunu söyledi. Aile yapýsýndaki deðiþim incelenmeli Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Yönetimi son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer le görüþtü. Ziyarette Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan HÜKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli, ailenin toplumun temel yapý taþý olduðu ve korunmasý gerektiðini, üniversite öðrencileri için evlilik öncesi sosyal, psikolojik vb. eðitimler verilmesi gerektiðini ifade ederek, son yýllarda Türkiye'deki aile yapýsý deðiþiminin incelenmesi gerektiðini vurguladý. Kendirli, belirli aralýklarla gerçekleþtirmeyi planladýklarý bu ziyaretlerin ortak paydada birleþen kurumlar arasýnda karþýlýklý fikir alýþveriþiyle toplumun kadýn ve aile sorunlarý ile yüzleþmesinde ve çözümündeki çalýþmalar için kilit noktasýnda olduðunu kaydetti. Hýzar makinesi yaraladý Karþýyaka 4. Cadde de bahçede çalýþan vatandaþ kendini yaraladý. G.K. evinin bahçesinde hýzarla odun kesmeye çalýþýrken, dalgýnlýkla elinin baþparmaðýný kesti. Yaralanan adam hastanede tedavi edildi. Haber Merkezi Kurtullar Gýda firmasý yetkilileri, yeni araçlarýnýn anahtarlarýný Fatih Bardak ýn elinden aldý. Þahin Otomotiv den filo satýþ ataðý Kurtullar ve Esim Gýda nýn tercihi Citroen Recep Mebet Kastamonu Esim Gýda ve Kurtullar Gýda firmalarý, pazarlama filolarýný Citroen marka son model araçlarla güçlendirdi. Kurtullar Gýda ile Esim Gýda tarafýndan satýn alýnan Citroen Nemo 1.3 HDI 75 HP panelvan araçlar geçtiðimiz günlerde düzenlenen programlarla teslim edildi. Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv de düzenlenen teslimat programýna Kurtullar ve Esim Gýda yöneticileri ile bazý þirket çalýþanlarý katýldý. Citroen Satýþ Müdürü Koray Recep Mebet Çorum-Ortaköy Yolu 11. kilometrede bulunan keskin virajýn trafik kazalarýna neden olduðu bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili Esim Gýda nýn araçlarýný Koray Tutkun teslim etti. Tutkun ve Satýþ yöneticileri, Citroen i Danýþmaný Fatih tercih etmelerinin Bardak ýn da hazýr nedeninin yakýt bulunduðu teslimatta ekonomisi, kullaným konuþan firma rahatlýðý ve düþük yetkilileri, pazarlama bakým maliyeti alanýnda kullandýklarý olduðunu araçlarý vurguladýlar. yenilediklerini Programda söyledi. konuþan Þahin Gýda firmalarýnýn Otomotiv Satýþ Danýþmaný Fatih Bardak ise sýnýfýnýn gözdesi olan Citroen Nemo nun ticari iþletmelerin gözdesi olduðunu söyledi. Cazip fiyat avantajlarý içeren filo kampanyasýnýn sürdüðünü hatýrlatan Fatih Bardak, Citroen in binek ve ticari modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz dedi. Araç filosu için Citroen Nemo yu tercih eden Kurtullar ve Esim Gýda yý kutlayan Bardak, yeni araçlarýn firmalara hayýrlý uðurlu olmasýný da diledi. Ortaköy Yolu nda kaza virajý tepkisi Þükrü Diþdiþ vefat etti Mobilya ve orman ürünleri sektörü emektarlarýndan Þükrü Diþdiþ (67) hayatýný kaybetti. Çorumlu iþadamlarý Mutlu ve Mustafa Diþdiþ ile Binnur Aydoðan ýn babasý Þükrü Diþdiþ, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Üyük Köyü baðlarý üzerinde bulunan virajda çok sayýda trafik kazasýnýn yaþandýðýna dikkat çektiler. Geçtiðimiz Perþembe sabahý söz konusu virajda yaþanan kazada devrilen bir kamyonun kasasýndaki hayvanlarýn telef olduðunu belirten vatandaþlar, önceki akþam ise bir otomobilin tarlaya yuvarlandýðýný kaydettiler. Karayollarý yetkililerine seslenerek tedbir alýnmasýný isteyen vatandaþlar, kaza virajýnda acilen düzenleme yapýlmasý gerektiðini sözlerine eklediler. AKD velilerine seminer Recep Mebet Amerikan Kültür Derneði (AKD) Dil Okullarý Çorum Þubesi, öðrenci velilerine yönelik seminer düzenledi. Geçtiðimiz haftasonu Pastalia Kafe de gerçekleþen seminere AKD Dil Okullarý Çorum Þubesi kurucusu Fikret Yeþildað, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Yabancý Dilin Önemi ve Yurtdýþý AKD Dil Okullarý, öðrenci velilerine yönelik seminer düzenledi. burada hem aileleri ile yindeki birlikte tatil yapacak hem de yabancý dil öðretmenlerinin rehberliðinde Ýngilizce eðitim alacaklar. Ýlköðretimin yaný sýra ortaöðretim düze- Eðitiminin Yabancý Dil Eðitimine Katkýsý konulu seminerde yaz sezonunda planlanan eðitim programý ile ilgili bilgiler verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Fikret Yeþildað, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Öðrencilerimize yönelik yabancý dil kampý için Türkiye de bir tatil köyü kiralayacaðýz. Öðrencilerimiz Þükrü Diþdiþ öðrencilere yönelik olacak eðitim kampý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Amerikan Kültür Derneði Dil Okullarý na bekliyoruz. dün sabah yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Þükrü Diþdiþ e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

11 Suriye ye yardýmlar sürüyor Boðazkale Müftüsü Yüksel Çelik, ilçe meydanýnda düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, müftülüðün öncülüðünde düzenlenen yardým kampanyasýna, sivil toplum örgütlerinin yaný sýra ilçe halký ile Evci ve Yekbas köyle- Kanser iyileþtirilebilir bir hastalýk Mustafa Demirer Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 1-7 Nisan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda kanser hastalýðýnýn önemine deðindi. Kanserin, tedavi edilmez ise ciddi rahatsýzlýklara, hatta ölüme dahi neden olabileceðini belirtenyücel, þöyle konuþtu; Kanser; hastalýk yükü, öldürücülüðü ve artýþ eðilimi ile hem dünya hem de ülkemiz için bir halk saðlýðý konusu ve problemidir. Günümüzde ölüm nedenleri arasýnda kansere baðlý ölümler, kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada yer almakla birlikte, kanserin yýllar sonra birinci sýraya yerleþeceði öngörülmektedir. Bu nedenle 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle kanseri önleme ve tarama çalýþmalarýna dikkat çekmek için her yýl düzenli olarak etkinlikler düzenlenmektedir. Ulusal kanser tarama çalýþmalarýnýn etkin ve baþarýlý olabilmesi için halkýmýza yönelik eðitim ve farkýndalýk çalýþmalarý yapýlmalý, tarama programlarý gerçekleþtirilmelidir. Kanser beraberinde taþýdýðý fiziksel rahatsýzlýklarýn yaný sýra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalýktýr. Dünya genelinde de kan- Dr. Ýsmail Yücel ser hastalýðýnýn yükü her geçen gün artýþ göstermektedir. Yirmi birinci yüzyýlda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teþhis olduðu bilinen bir gerçektir. Kanserin sebebi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte kiþilerin yaþam þekillerine, yaþa, cinsiyete ve aile öykülerine çevresel faktörlere baðlý olarak deðiþebilmektedir. Sigara, alkol kullanýmý, uzun süre ve tehlikeli saatlerde güneþ altýnda kalma, aþýrý dozda röntgen ýþýnýna maruz kalma, bazý kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.), bazý virüsler, hava kirliliði, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alýþkanlýklarýmýz kansere yakalanma riskini artýrmaktadýr. Kanserden korkmamalý ve düzenli olarak kontrollerimizi yaptýrmalýyýz. Doktora gitmeyi Ýhracat arttý, ithalat azaldý ihmal etmek, hastalýðýn ileri derecede fark edilmesine sebep olur. Kanserin belirtilerini bilmekle bu belirtilerin herhangi birini hissettiðimizde derhal doktora baþvurmalýyýz. Hýzlý kilo kaybý, beklenmedik kanamalar, anormal þiþlikler, aþýrý halsizlik, yorgunluk erken belirtilerdir. Yýlda bir kez mutlaka genel kontrolden geçmeliyiz. Kanserin iyileþtirilir bir hastalýk olduðunu, erken teþhisin hayat kurtardýðýný ve iyileþme oraný ile doðru orantýlý olduðunu unutmamalýyýz. Yýllýk iþletme cetveli uyarýsý Mustafa Demirer Bilim sanayi Teknoloji Müdürü Murat Ocak, yýllýk iþletme cetvellerinin on-line olarak kuruma gönderilebileceðini bildirdi. Ocak, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi; "Bilindiði üzere 6948 Sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi sanayi iþletmeleri her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak baðlý bulunduklarý ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermeleri gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi rindeki vatandaþlarýn katký saðladýðýný söyledi. Toplanan yardýmlar arasýnda un, þeker, çay gibi baþlýca gýda malzemeleri ile giysi ve çocuklar için muhtelif malzemelerin yer aldýðýný ifade eden Çelik, "Yaklaþýk 26 ton yardým Ýlçe halký ile Evci ve Yekbas köylerinden Suriye için yardým toplandý. malzemesi toplandý. Vatandaþlarýmýz halen yardým getirmeye devam ediyor. Ýnþaallah, kýsa süre sonra ikinci bir yardým týrýný daha çýkaracaðýz." diye konuþtu. Kampanyaya, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ile Çorum Afet ve Acil Durum Müdürlüðü tarafýndan da araç desteðinin saðlandýðýný dile getiren Çelik, kampanyaya destek veren herkese teþekkür etti. Çelik'in konuþmasýnýn ardýndan yardým malzemesi yüklü týr, dualar eþliðinde Suriye'ye göndrildi.(aa) 1-7 Nisan Kanser Haftasý etkinlikleri kapsamýnda bir dizi uyarýlar yapýldý. Murat Ocak Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan "Ýþletme "menüsüne girildikten sonra, çýkan ekranda "Belge No ile Ýþletmemi Getir" menüsünden iþletme çaðrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesine týklanarak on-line olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir. Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2014 mesai bitimine kadar vermeyen veya Yýllýk Ýþletme Cetvel bilgilerini internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanun'unun 9. Maddesi gereðince 759,00 (Yedi yüz elli dokuz)tl idari para cezasý uygulanacaktýr." Enise Aðbal Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), yurt genelinde Þubat ayý ithalat ve ihracat rakamlarýný açýkladý. TÜÝK verilerine göre, Türkiye de ihracat % 6,2 artýp, ithalat % 5,9 azalýrken, Çorum da ihracat % 54,4 arttý, ithalat % 41,5 azaldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Þubat ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre % 6,2 artarak 13 bin 150 milyon dolar, ithalat % 5,9 azalarak 18 bin 250 milyon dolar olarak gerçekleþti. Dýþ ticaret açýðý % 27,2 azaldý Þubat ayýnda dýþ ticaret açýðý % 27,2 azalarak milyon dolardan 5 bin 100 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Þubat ayýnda % 63,9 iken, 2014 Þubat ayýnda % 72,1 e çýktý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat % 4,5 arttý Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Þubat ayýnda bir önceki aya göre ihracat % 4,5 arttý, ithalat ise % 2,9 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Þubat ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat % 6,2 arttý, ithalat % 5,9 azaldý. Avrupa Birliði ne ihracat % 7,5 arttý Avrupa Birliði nin (AB-28) ihracattaki payý 2013 Þubat ayýnda % 41,1 iken, 2014 Þubat ayýnda % 41,6 oldu. AB ye yapýlan ihracat, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre % 7,5 artarak 5 bin 470 milyon dolar olarak gerçekleþti. En fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu Almanya ya yapýlan ihracat 2013 yýlý Þubat ayýna göre % 8,4 artarak milyon dolar olurken; bu ülkeyi sýrasýyla Irak (1.022 milyon dolar), Ýngiltere (729 milyon dolar) ve Ýsviçre (642 milyon dolar) takip etti. Ýthalatta ilk sýrayý Rusya aldý Rusya dan yapýlan ithalat, geçen yýlýn ayný ayýna göre % 1,4 artarak 2 bin 44 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Çin (1.928 milyon dolar), Almanya (1.721 milyon dolar) ve ABD (993 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatý içindeki payý % 3,1 oldu Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadýr. Þubat ayýnda ISIC Rev. 3 e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payý % 93,5 tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatý içindeki payý % 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise % 30,3 tür. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatý içindeki payý % 13 oldu Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payý % 75,6 dýr. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Þubat ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý % 13, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise % 43,9 dur. SALI 1 NÝSAN Çobanlýk kursuna ilgi Mustafa Demirer Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi'nce yürütülen 'Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi' kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði ve ÝÞ- KUR tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemaný Benim' projesi kapsamýnda çobanlara yönelik olarak kurs baþlatýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum merkezde ilk etapta 50 kiþi eðitim alacak. 25'er kiþilik iki sýnýf halinde yürütülecek kursta Veteriner Hekimler Arif Akar ve Metin Koç eðitici olarak görev yapacak. Çobanlarýn yoðun ilgi gösterdiði kursta, çobanlar hayvan bakým, besleme, sürü yönetimi gibi konularda sýký bir eðitimden geçecek. Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, kurslara yoðun bir talep olduðunu belirterek, 81 ilde olduðu gibi Çorum'da da bu kursun açýldýðýný kaydetti. Kursun þimdilik merkez ilçede açýldýðýný ve kurslara talep olmasý halinde ilçelerde de açýlacaðýný söyledi. Kursun amacýnýn çobanlarý eðitmek ve bilinçlendirmek olduðunu belirten Avcý, "ben de bir çobaným ve bundan gurur duyuyorum" dedi. Kursun açýlýþýndan bir konuþma yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ ise, çobanlýðýn kutsal meslek olduðunu, Peygamberlerin bile çobanlýk yaptýklarýný öneminden bahsederek kursa katýlan kursiyere günlük 20 TL cep harçlýðý vereceklerini, sigortalarýnýn ÝÞKUR tarafýndan karþýlana- Çobanlara yönelik olarak kursun açýlýþý yapýldý. belirterek, çobanlýðýn önemini anlattý. Ermiþ, Çobanlarýn hayvan hastalýklarý, besleme ve sürü yöneti- kursun mi gibi konularda bilinçlendirilmesi olduðunu söyledi. Çobanýn hayvanýn her þeyi olduðunu vurgulayan Ermiþ, eðitimin faydalý olacaðýna inandýcaðýnðýný ve bu konuda kursiyerlerden geri dönüþler beklediðini ifade etti. Eksik görülen her konuyu tamamlayacaklarýný, eðitimle ilgili taleplerini deðerlendireceklerini belirten Ermiþ, kurslara devam ve katýlým konusunda kursiyerlerden özveri beklediklerini kaydetti. ÝÞKUR Ýl Müdür Yardýmcýsý Cavit Bayrak ise, açýlan söyledi. Amaçlarýnýn Çorum genelinde sertifikalý çoban yetiþtirmek olduðunu belirten Bayrak, "Böylece sürü yönetimi konusunda yeni bir meslek alaný açýlmýþ olacaktýr" dedi. 15 gün sürecek kurs, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde yapýlacak. Seher ile Osman ýn hikâyesi DTS de 'Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi' kapsamýnda kurs açýldý. Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Nalýnlar Nisan'da Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Enise Aðbal Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Nalýnlar Nisan'da Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Temiz bir aþkýn, Seher ile Osman ýn hikâyesini anlatan oyunun konusu þöyle; Sevmek önemsiz artýk, sevginin yerini çoktan 'mal varlýðý' aldý. Sevgililer þimdilerde; Kaç evin var? Araban var mý? Maaþýn ne kadar? diye sorar oldu. Evlilikleri bile sýnýfladýk kendimizce, 'aþk evliliði', 'mantýk evliliði' diye. Eskiden sevdalar daha çýkarsýz, daha temizdi. Kerem ile Aslý, Ferhat ile Þirin, Leyla ile Mecnun temiz bir aþk ile sevdiler birbirlerini. Belki de bu yüzden aradan yüzyýllar geçmesine raðmen hala onlarýn aþklarý konuþuluyor.

12 12 SALI 1 NÝSAN 2014 Bir yýlda 9 ülkeden 24 üniversite ile anlaþma Deðiþim Programý Koordinatörlüðü etkinlikleri kapsamýnda Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý Akademik Deðiþim Programlarý Mevlana Deðiþim Programý Uzmaný Fýrat Güzeldað ýn katýlýmýyla Mevlana Deðiþim Programý Tanýtýmý ve Bilgilendirme Toplantýsý düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþen toplantýya Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Yurtiçindeki yükseköðretim kurumlarý ile yurtdýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini mümkün kýlan bir hareketlilik programý olan Mevlana Deðiþim Programý diðer deðiþim programlarýndan farklý olarak, Erasmus Programýna katýlan ülkeler haricinde hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsýyor. Hitit Üniversitesi Mevlana Deðiþim Mevlana Deðiþim Programý Uzmaný Fýrat Güzeldað konferans verdi. Programa çok sayýda akademisyen katýldý. Programý Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Mevlana Deðiþim Programý hakkýnda kýsa bilgi verdikten sonra koordinatörlüðün çalýþmalarýndan bahsetti. Mevlana Deðiþim Programýný, Türkiye nin dünyadaki yeri için önemli bir fýrsat olduðunu belirten Doç. Dr. Asan, programýn baþarýsýný Türkiye nin baþarýsý olarak gördüðünü vurguladý. Rektör Alkan ýn üstün çabalarý sayesinde 1 yýl içinde 9 ülkeden 24 üniversite ile Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzalandýðýný ve deðiþime baþlamýþ þanslý üniversitelerden birisi olarak, Hitit Üniversitesi nin eðitim öðretim yýlýnda 6 öðretim üyesi ve 7 öðrenci ile deðiþime katýldýðýný belirtti. Toplantýnýn devamýnda Mevlana Deðiþim Programý nýn kapsamý ve iþleyiþi hakkýnda detaylý bilgi veren Uzman Fýrat Güzeldað, sunumunun ardýndan dinleyicilerin sorularýný yanýtladý. Uzm. Güzeldað, konuþmasýnýn sonunda emeði geçen herkese ve misafirperverliðinden dolayý Rektör Alkan a teþekkür etti. Rektör Alkan ise, bu tür bir etkinliðin üniversitenin ev sahipliðinde düzenlenmesinden dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Toplantý bitiminde katýlýmcýlar fuayedeki ikram servisinde bir araya geldi. Haber Merke- zi Fen-Edebiyat ta Þeyh Sadi paneli Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan seminer düzenlendi. Doðumunun 830. Yýlýnda Þeyh Sadi-i Þirazî Paneli gerçekleþtirildi. Rektör Alkan, Mevlana Deðiþim Programý nýn önemine dikkat çekti. Programa çok sayýda öðrenci katýldý. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümü tarafýndan Doðumunun 830. Yýlýnda Þeyh Sadi-i Þirazî Paneli düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn katýlýmýyla, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen panele konuþmacý olarak Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Kanar ve Prof. Dr. Naci Tokmak katýldýlar. Panelde açýlýþ konuþmasý yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite olarak toplumsal fayda saðlayacak sosyal ve kültürel etkinlikleri çok önemsediklerini ve yapýlan çalýþmalarla þehrin paydaþlarýna hizmet etme bilinci taþýdýklarýný ifade ederek Þeyh Sadi için düzenlenen bugünkü etkinliðin de bu kapsamda deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti. Acem edebiyatýnýn dünyaca tanýnan ediplerinden Þeyh Sadi nin eserlerinin insanýn yüzüne yumruk gibi inen bir etki yarattýðýný ve bu gücü insana dair çok gerçekçi hikâyeler olmalarýndan kaynaklandýðýný vurgulayan Prof. Dr. Alkan, öðrencilere seslenerek Þeyh Sadi nin hayatýndan ibret almalarý gerektiðini söyledi. Hayatýnýn 30 yýlýný gezip dolaþarak geçiren þairin birikim edindiðini ve bu sayede Bostan ve Gülistan gibi iki þaheser ortaya koyabildiðini dile getiren Alkan, bu örnekten ders alarak öðrencilerin de Mevlana ve Erasmus programlarý aracýlýðýyla bilgi, görgü ve deneyimlerini arttýrabilecekleri öðüdünde bulundu. Alkan konuþmasýnýn sonunda panelistlere sizlere bir kez daha hoþ geldiniz diyorum, bu ziyaretiniz sonrasýnda umarým keþke daha önce Çorum a gitseymiþim dersiniz ve dilerim sizleri ileriki zamanlarda yine aramýzda görürüz diye konuþtu. Programýn modera- törlüðünü yapan Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, panelin baþlangýcýnda Mehmet Akif Ersoy, Ziya Paþa ve Sünbülzade Vehbi gibi Türk þairlerinin Þeyh Sadi den etkilenmeleri üzerine kýsa bir sunum yaptý. Panelin ilk konuþmacýsý Prof. Dr. Naci Tokmak, Þeyh Sadi ve onun Bostan adlý eserinden söz etti. Kendisinin eseri manzum olarak tercüme ettiðini ve eserin isminin Bûstan þeklinde okunmasýnýn daha doðru olacaðýný, çünkü Bostan deyince akla zerzevat yetiþtirilen bahçe geldiðini, halbuki Bûstan dendiðinde güzel konularýn olduðu yer anlamýný kazandýðýný açýklayarak sözlerine baþladý yýlýnda yazýlan eserin bölümleri hakkýnda bilgi veren Prof. Dr. Tokmak, Þeyh Sadi nin dinî konulara çok hâkim olduðunu ve her beytinde ayet ya da hadislere telmihte bulunduðunu vurguladý ve Sadi nin Hey kervancý diye baþlayan bir þiirini Farsça orijinalinden ve Türkçe çevirisinden okuyarak konuþmasýný tamamladý. Prof. Dr. Mehmet Kanar ise Türkçeye çevirdiði Þeyh Sadi nin Gülistan adlý eserinden söz etti. Kur an-ý Kerim ve Mevlana nýn Mesnevisinden sonra en çok okunan üçüncü kitap olan Gülistan ý Mesnevi ile karþýlaþtýran Prof. Dr. Kanar, Gülistan ýn birçok yönden çok daha üstün olduðunun altýný çizdi. Yüzde yüz orijinal bir eser olan Gülistan da Sadi nin gördüklerini duyduklarýný anlattýðýný, eserin sehli mümteni özellikleri taþýdýðýný ve içinde hikmetli sözler olduðunu belirtti. Konuþmasýnýn sonunda ise Türk Dili ve Edebiyatý sahasýnda çalýþmak isteyen öðrencilere Türk edebiyatý ile Doðu edebiyatlarýný karþýlaþtýrmalý olarak inceleyecek çalýþmalar yapmalarý tavsiyesinde bulundu. Haber Merkezi Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yýldýrým konferans verdi. Akademisyen ve hekimlere konferans Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi eðitim etkinlikleri kapsamýnda Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yýldýrým tarafýndan Hekimlerin Hukuki Sorumluluklarý ve Adli Vaka Örneklemlerine Yaklaþým konulu konferans verildi. Konferansa Týp Fakültemiz öðretim üyeleri, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticileri, uzmanlarý ve personelinin yaný sýra Aile Hekimleri, Toplum Saðlýðý ve Cezaevi Hekimleri de katýldý. Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Þebnem Gülen, üniversitenin sosyal sorumluluklarý çerçevesinde bu etkinliklerin düzenlendiðini, bilgileri yalnýzca fakülte personeli ile deðil Çorum da çalýþan tüm saðlýk personeli ile paylaþmayý istediklerini belirterek, Çorum da Adli Týp Uzmaný bulunmamasýnýn yarattýðý sýkýntýnýn farkýnda olduklarýný, bu sorunun en kýsa zamanda çözülmesini umduklarýný ifade etti. Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yýldýrým, konuþmasýnda hekimle- rin mesleki, idari, cezai ve hukuki sorumluluklarý olduðunu, ancak bu sorumluluðun hukuka aykýrýlýk, kusur, zarar ve illiyet baðý olmasý durumunda gerçekleþeceðini söyledi. Tüm giriþimsel tetkik ve müdahalelerde hastanýn onamýnýn alýnmasýnýn þart olduðunu yalnýz acil durumlar, hastanýn þuurunun ortadan kalktýðý durumlar, doðal afetler, çok sayýda yaralýnýn olduðu toplu kazalar, hastanýn onam istememesi (yazýlý ve tanýk huzurunda), hastayý aydýnlatmanýn hasta saðlýðý açýsýndan risk taþýdýðý durumlarda bu onamýn gerekmediðini vurguladý. Yýldýrým, ayrýca hastanýn hastaneye baþvurduðu anda gerçekleþecek olan basit iþlemler ve basit týbbi giriþimler (enjek- Doç. Dr. Ali Yýldýrým siyon, pansuman, sonda takýlmasý gibi) için de onama gerek olmadýðýný söyledi. Konferansýn ikinci yarýsýnda adli vaka örneklemlerinin alýmý hakkýnda bilgi veren Doç. Dr. Yýldýrým, bu örneklerin hekim veya hekim gözetimindeki bir saðlýk çalýþaný tarafýndan alýnabileceðiniþ ancak burada da bazý istisnalar haricinde örnek alýnacak kiþinin rýzasýnýn gerektiðini kaydetti. Toplantýnýn sonundaki soru-cevap kýsmýnda Çorum Cumhuriyet Savcýsý Ersin Taþkazan da Ceza Usul Kanunu ndaki uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Haber Merkezi Toplantýya hekimler katýldý. Cumhuriyet ten Rektör ziyareti Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Vural Sucu, AB Comenius Okul Ortaklýklarý Proje Koordinatörü Fizik Öðretmeni Erol Çivikgedey ve Edebiyat Öðretmeni Arda Güneþ AB Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda yer alan Let s Create isimli proje hakkýnda bilgi vermek amacýyla Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret ettiler. Görüþmede Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinin projede ortak olarak yer aldýðý ve proje konusunun Avrupa da Ekonomik Kriz ve Bu Krizden Çýkýþ Yollarý olduðu bilgisi verilirken, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasýnda proje ortak ülkelerinden öðretmen ve öðrencilerden oluþan kafilenin Çorum da misafir edileceði belirtildi. Ziyaretleri için teþekkür- lerini ileten Rektör Alkan, üniversite haricinde diðer eðitim kurumlarýnda da bu tür çalýþmalarýn olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti nden gelecek öðretmen ve öðrencileri Çorum da misafir etmekten büyük mutluluk duyacaðýný belirten Rektör Alkan, projede emeði geçen herkesi tebrik ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Merkezi Cumhuriyet Lisesi yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret ettiler.

13 SALI 1 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:1 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:19 Mart 1430 Kasým: NÝSAN Çok kimse vardýr ki, yedikleri ve giydikleri harâmdýr. Sonra ellerini kaldýrýp duâ ederler. Böyle duâ nasýl kabûl olur? Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN VEFAT EDENLER 1-Seydi, Elvan, Ergül ve Satý YAYLA' nýn babasý; Ergül YAYLA. 2-Bakýrcý Esnafýndan Merhum Nihat EMNÝYET' in oðlu, Hal Esnafýndan Yýlmaz AÇIK' ýn damadý, Ýsmet NALBANT' ýn kayýnpederi, Atilla EMNÝYET' in aðabeyi, Volkan EMNÝYET' in babasý; Mehmet EMNÝ- YET. 3-Cerit Köyü' nden gelme, Çimento Fabrikasý' ndan emekli Mustafa ÇAÐLAR' ýn eþi, Þahin ve Sami ÇAÐ- LAR' ýn annesi, Fevzi KÖSE, ismail ÇAM ve Ömer KI- LIÇASLAN' ýn kayýnpederi; Fatma ÇAÐLAR. 4-Karahisar Köyü' nden gelme, Merhum Rasim KÖ- SE' nin eþi, Ali KÖSE ve Satý ERGÝN' in annesi; Döndü KÖSE 5-Köy Hizmetleri Müdürlüðü' nden emekli Eski Baþ Pehlivan ve Milli Güreþçi Muhittin ELMAS' ýn kayýnpederi; Nizamettin KÖÞGER. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Deðerli okuyucular, Çorum Hakimiyet Gazetesi nin bu sayfalarýnda 19 Aralýk 2013 tarihli yazýmda "Baþbakan Bir Zafer Daha Kazanýr" baþlýklý yazýmda özetle þunlarý yazmýþtým: "Türkiye çok hareketli günler yaþýyor yarýn ne olacaðýný bilmek mümkün deðildir. Sabah tank sesleriyle uyandýðýmýz dönemler olmuþtur. Bir gecede develüasyonlarla ekonomi çökmüþ halk fakirleþmiþtir. Milletin alýn teri milyarlarca dolar yurt dýþýna kaçýrýlmýþtýr. Bunlar ülkemiz aleyhine düzenlenen oyunlardýr. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmeyecektir. Osmanlý Ýmparatorluðunu parçalayan güçler Türkiye'yi de ayný kadere mahkum etmek istemektedirler. Türkiye elli yýldýr görünmeyen bu dýþ güçlere karþý mücadele veriyor. 17 Aralýk yaþananlar Türkiye aleyhine oynanan oyunlarýn bir kýsmýdýr. Harekatýn baþlangýcý çok masum: Usulsüzlük, rüþvet ve yolsuzluk. Bunlara hiç bir diyeceðimiz yoktur, usulsüzlüklerle mücadele edilmeli. Ancak beþ yýldýr takip edildiði ifade edilen iddialarýn yerel ve cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesinde ortaya atýlmasý düþündürücüdür. Usulsüzlüklere göz yummayan ve taviz vermeyen Erdoðan son olaylardan daha da güçlenerek çýkabilir. Bana göre Sayýn Baþbakan sermaye taraftarý deðil halk taraftarýdýr. Sayýn Baþbakan sadece Türkiye'nin geleceðini düþünen bir siyasetçidir. Türkiye'nin geliþmesi için canla baþla çalýþan, devleti sermayeye göre deðil, devleti halkýn iradesine göre yöneten bir devlet adamýdýr. Türkiye elli Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK Bu Türkiye nin zaferidir Hüsnü Salih CENAN 31 Mart vakasý ve arzettiði mana yýllýk kayýp dönemden sonra onun sayesinde istikrar içinde kalkýnan bir ülke durumuna gelmiþtir. Devlet fakirin fukaranýn yetimlerin, özürlülerin, kimsesizlerin kimsesi olmuþ, halkýn refah seviyesini yükseltmiþtir... Bana göre son geliþmeler, usulsüzlüklerin önlenmesi açýsýndan iyi þeylere vesile olacak, Baþbakan Sayýn Erdoðan'a yeni bir zafer daha kazandýracaktýr. Zira O'nun zaferi Türkiye'nin zaferi olacaktýr.ýbrahim Hakký Hazretlerinin söylediði gibi: Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler". Deðerli okuyucular bu yazýmdan dolayý bazýlarýnýn bana karþý tavrý deðiþmiþ, hayalcilikle eleþtirenler olmuþtu. Sayýn Baþbakan'ý gidici olarak görenler vardý. Ben yukarýdaki satýrlarý yazarken þu iki hususu gözönünde tutmuþtum: Milletin engin iradesi, Sayýn Baþbakan'ýn azim ve kararlýlýðý. Allah rýzasý için yola çýkanlarý hiçbir kimse yolundan döndüremez. Deðerli okuyucular, Türkiye'de son yýllarda yükseliþe geçen milli iradenin gücünü gözden kaçýranlar, ahlakî kurallarý hiçe sayanlar daha önce olduðu gibi milletimizden dersini almýþtýr. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn þahsi iradesi ve çok sevdiði milleti ile kazandýðý bu zafer siyasi tarihimizde bir dönüm noktasýdýr. Millet, þantaj ile kaset ile dinlemelerle siyaset yapýlmayacaðýný, devlet içinde devlet olmayacaðýný göstermiþ ve siyasette çýtayý yükseltmiþtir. Milletin terazýsi þaþmaz. Yüce milletimiz kendisine hizmet edenleri yalnýz býrakmamýþ ve býrakmayacaktýr. Zaferin mübarek olsun Büyük Türkiye! Baþarýlarýnýz daim, Mevlâ'm yardýmcýnýz olsun Büyük Usta! Tanzimat harekâtýný takip eden Meþrutiyet tarihinin fikri bocalayýþ sarsýntýlarý içinde zelzele çapýna ulaþmýþ isyan hareketlerinden biri de meþhur 31 Mart Ýsyanýdýr. Günümüzde el'an (halen) tarihçilerimizin üzerinde müttefik olamadýðý ve her ideolojik fikriyatýn kendi lehine yontmaya veya aleyhine aksettirmeye çalýþtýðý bu hadiseyi bu yazýmýzda kýsaca anlatmaya çalýþacaðýz. 31 Mart Vakasý, Osmanlý'da mer'i (geçerli) olan Rumi Takvim'e 31 Mart 1325 yýlýnda vuku bulduðu için bu adla anýlmýþtýr. Bu takvim sisteminin miladi takvimdeki karþýlýðý, 13 Nisan 1909 tarihine denk gelir. Sultan Ýkinci Abdulhamid'e en inatçý muhalefeti göstermekle temayüz eden (sivrilen) Ýttihat ve Terakki Cemiyeti, kendi içinde ikiye bölünerek Alman taraftarý Selanik kolu ve Ýngiliz taraftarý Makedonya kolu þeklinde þubelere ayrýlmýþtý. ÝTC'nin tedhiþ (terör) faaliyetlerinden kendi çýkarlarý icabý gayr-ý memnun olan Ýngilizler ise Mýsýr iþgali neticesinde Alman taraftarý politikaya yönelen Osmanlý'yý tekrar kendine ram etme arzusuyla Osmanlý'nýn iç iþlerine karýþma ihtiyacý duydu ve o meþhur adam satýn alma ve devlet aleyhine yapýlandýrýp, devlet ve millete kýyam ettirme politikasýný harekete geçirdi. Derviþ Vahdeti nam bir derviþlik taslayýcýsýnýn Volkan isimli gazetesini Ýngilizler finanse edip, bu gazetedeki neþriyat üzerinden ÝTC içindeki alaylý subaylarý kýþkýrtma yolunu tuttu. Çünkü bu taife, ÝTC'nin totaliter tavýrlarýndan zarar görmüþ bir "mazlumlar grubu" mahiyeti taþýyordu. Hüseyin Hilmi Paþa hükümeti aleyhine kýyam eden (ayaklanan) bu grup, hükümeti istifaya zorladý ve bir ölçüde de muvaffak oldu. ÝTC ise bunun üzerine 24 Nisan'da Selanik'teki 3. Ordu liderliðinde Hareket Ordusu'nu kurdu ve duruma müdahil oldu. Divan-ý Harpte "asiler" asýldý. Bu zihniyet II. Abdülhamid'i de dara göndermek istediyse de, yeni hükümet tarafýndan engellendi. Bu Hareket Ordusu'nun Mahmud Þevket Paþa liderliðindeki kolunda Kazým Karabekir, Hüseyin Hüsnü Paþa liderliðindeki kolunda da Mustafa Kemal yaverlik statüsüyle vazife aldýlar. Bütün bu hadiseler neticesinde Sultan Abdulhamid Selanik'e sürgün edilerek Alatini Köþkü'nde hapis ve mahrumiyet hayatý sürmeye mahkûm edildi. Hâsýl-ý kelam bu hareket, aslen böcek kanýndan beslenen bir sürüngenin havada yakýt ikmali yapan bir jet uçaðýna özenmesi kabilinden bir aþýrý enaniyet tablosundan öteye gitmez. Çünkü neticede ÝTC politikasý Osmanlý'nýn ve þahsen II. Abdulhamid'in "Hürriyetçi Ýslam ve Hür Müslim" idealine tuzak kurmuþ ve o kumpasýn içinde bütün bir Ýslam Âlemi cinnetlik acýlar çekmiþtir. Meþru hükümdara karþý ayaklananlar, aslýnda kendi ayaklarýndan baþlayýp, bütün bir milletin vücudiyetine karþý bir intihar faaliyeti tertip etmiþler ve neticede ise kendileri dahi tasfiye olup, bu intihar salgýnýndan kanser kaparak korkunç iniltilerle can vermiþlerdir. 31 Mart'ýn sene-i devriyesinde tarihin devr-i daim makinesindeki takýrtýlara kulaklarýmýzý yapýþtýrýp o esrarengiz çarklarýn dönüþ sesinden bir ibret melodisi devþirme niyetinde bulunacak olursak, 31 Mart aslýnda büyüyen ve yücelen Ýslam þuurunun ana gövdesinde indirilmiþ bir balyoz darbesidir. Lakin çok geçmeden bu balyoz ayný þiddetle onu kullananýn tepesine inmiþ ve kýsýr ideolojisini paramparça etmiþtir. Gövdeye atýlan yumruk, kökün toprak üstü seviyede de faaliyette bulunmasý gerektiði fikrini uyandýrmýþ ve bu manada "köklü" bir aktivite ruhunun þahlanmasý lâzýmesini apaçýk ortaya koymuþtur. Netice itibarýyla bu vakanýn bize fýsýldadýðý hakikat çýðlýðý, Ýslam için ya olma, ya ölme meselesidir Kadir Yüktaþýr com Bursa etkinlikleri 2 Bu etkinliklerde her kardeþimiz görev aldý. En sonunda Bursa Ulu camide yapýlan mevlid ile tamamlamýþ oldu Emekli müftülerimizden ve yazarlarýmýzdan Halil Elitok hacam mevlitte yaptýðý vaaz ve deðerli Müftümüz Prf. Dr Mehmet Emin Ay hocamýzý okuduðu Kur'an-ý Hakim ve dua ile güzel bir atmosfer meydana gelmiþti Gemlik, Kemal Paþa, Ýznik ve Ýnegöl de yapýlan etkinlikler, Can kardeþ kreþimizin, genç kardeþlerimizin, haným kardeþlerin icra ettiði puroðramlar dolu dolu geçti. Bursa nýn en büyük ve modern salonu Merinos kültür merkezindeki panel tek kelime ile harika olmuþtu. Bursa ya, bu etkinlilerimize iþtirak eden,ýzmir den, Eskiþehir den, Ýstanbul dan, Afyon dan, Kýrýkkale den, Tire den, Kütahya dan, Balýkesir den, Çanakkale den, Ýzmit ten, Gebze den, Ankara dan, Bolu dan, Adapazarý ndan, Zongudak Ereðli den, Düzce den. Yalova dan bu illerimizi ilçe ve beldelerinden gelen misafirler panelde ve mevlitte manevi havamýza renk kattýlar, hepsine bu vesile ile teþekkürlerimizi ifade ediyoruz. Merhum Abdurrahim Karakoç bundan kýrk yýl önce yazdýðý þiirinde öyle diyordu: "Herkes duyacak ve bilecek, Saklanmaz gayrý bu gerçek" Bu vesile ile ülkemizde ve ülkemizin dýþýnda yapýlan Bediüzzaman ýn 54. vefat yýlý münasebeti ile yapýlan anma proðramlarýný tebrik ediyorum. Çünkü bu risaleler zemin yüzünün zineti ve medarý þerefidir. Ümüdimiz o ki Bedüzzaman ýn ruhu þad olmuþtur." (Son) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,89 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. - CUMA PAZARI KARÞISI ÖZÇETÝN GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 1 NÝSAN MERKEZ BELEDÝYE SEÇÝMÝ 1 (Sürecek)

15 SALI 1 NÝSAN MERKEZ BELEDÝYE MECLÝSÝ SEÇÝMÝ 1 (Sürecek)

16 16 SALI 1 NÝSAN 2014 Esnafý hak ettiði yere getireceðiz Özkan Þanal, Alaca ve Bayat'a çýkarma yaparak, ilçelerde faaliyet gösteren odalarý ziyaret etti. Özkan Þanal'a ziyaretlerde bazý oda baþkanlarý eþlik etti. Ýlçelerde faaliyet gösteren odalar ziyaret edildi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkanlýðý'na aday olan ve Mayýs ayýnda yapýlacak olan Genel Kurul öncesi hazýrlýklarýný sürdüren Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Alaca ve Bayat'a çýkarma yaparak, ilçelerde faaliyet gösteren odalarý ziyaret etti. Özkan Þanal'a ziyaretlerde Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sedat Ek, Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Çilingirciler ve Sobacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Sebzeciler ve Pazarcýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz ile Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Hasan Coþgun eþlik etti. Ýlk olarak Bayat Esnaf Odasý Baþkaný Ömer Uysal'ý ziyaret eden Özkan Þanal, burada odanýn sorunlarýný dinleyerek, göreve gelmesi halinde sorunlarýn üstesinden geleceðini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Bayat Esnaf Odasý Baþkaný Ömer Uysal ise, Þanal'a baþarýlar dileyerek, Birliðin ilçe odalara her zaman destek olmasýný temenni etti. Daha sonra Alaca'ya hareket eden Özkan Þanal ve beraberindeki oda baþkanlarý, Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan ÇESOB Baþkan adayý Þanal, Çorum esnafýný temsil noktasýnda hak ettiði yere getireceklerini ifade ederek, "Kimsenin kuþkusu olmasýn. ÇESOB tüm odalarý kucaklayacaktýr. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nin TESK'te en iyi þekilde temsil edilmesi için çalýþacaðýz. Mevcut kaynaklarý verimli kullanarak yüzde 50'ye yakýn tasarruf saðlanmasý, atýl olan ve zararlý kaynaklarýn karlý hale dönüþtürülmesini saðlayacaðýz. Dünyadan kopmadan, öz deðerlerimizi yaþayarak ayaklarý yere basan projelerle lider ÇESOB için çalýþacaðýz" dedi. Alaca Esnaf Odasý ziyaretinin ardýndan Özkan Þanal, Alaca Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Abdurrahman Tokgöz'ü de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. (Haber Merkezi) ONKO-SAV dan TSM konseri Enise Aðbal Çorum Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþým Derneði (ONKOSAV), Dünya Kanser Haftasý nedeniyle Türk Sanat Musikisi Konseri düzenleyecek. Kanser hastalarýna yönelik faaliyette bulunan ONKO-SAV ýn, Þef Ömer Erdal Çerit yönetiminde oluþturulan Türk Sanat Musikisi Topluluðu yarýn saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu nda bir konser verecek. Dernek Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada, Ýlimizde yaklaþýk 300'e yakýn kanser hastasý derneði- miz tarafýndan destekleniyor. Biz de kanser hastalarý yararýna ilimizde bir konser tertipleyerek kanser hastalarýnýn yalnýz olmadýklarýný göstermek istedik. Kanser önlenebilir bir saðlýk sorunudur. Yeter ki nasýl önleyebileceðimizi bilelim, fark edelim. Dünya Kanser Haftasý nedeniyle müziðin evrensel gücünü kullanarak kanser hastalýðýna dikkat çekmek istiyoruz. denildi. Ayrýca yapýlan açýklamada, bu zamana kadar düzenledikleri etkinliklerde kendilerine yer temini saðlayan Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Meslek Yüksek Okulu ve Atatürk Anadolu Lisesi ne teþekkür edildi. Ömer Erdal Çerit ÇESOB Baþkaný Kýlýç, Sungurlu da seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Kýlýç a Sungurlu dan ziyareti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan genel kurul öncesi ilçe odalara ziyaretlerini sürdürüyor. Yapýlan açýklamaya göre ÇESOB Baþkaný Kýlýç, geçtiðimiz günlerde Sungurlu da faaliyet gösteren 5 odayý ziyaret etti. Ziyaretlerde Ýlçe Oda Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri Yalçýn Kýlýç'a tam destek verdiklerini ifade ettiler. Ziyaretlerde Kýlýç'a, Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, Fýrýn ve Kuruyemiþçiler Esnaf Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Terziler Esnaf Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Yakup Torun, Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Duran Ongu, Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç ve Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Adem Kabadayý eþlik etti. Sýrasýyla Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Sungurlu Þoförler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin ve Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasý Baþkaný Alaaddin Kayaer'i ziyaret eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gittiði her odada birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekti. 5,5 yýllýk görevi süresince kimseye saygýda kusur etmediklerini dile getiren Yalçýn Kýlýç, "Bir yola daha çýktýk. Allah hakkýmýzda hayýrlýsý ne ise onu nasip etsin. Hayýrlý deðilse nasip etmesin. Ziyaretlerimiz nedeniyle iþinizi gücünüzü býraktýnýz. Beni yalnýz býrakmadýnýz. Allah sizlerden razý olsun. Allah birliðimizi beraberliði- Yalçýn Kýlýç, 5 odayý ziyaret etti. Yalçýn Kýlýç, ilçe ziyaretlerinde ilgi gördüðünü belirtti. Ziyaretlerde Ýlçe Oda Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri Yalçýn Kýlýç'a tam destek verdiklerini ifade ettiler. Yalçýn Kýlýç, 5,5 yýllýk görevi süresince kimseye saygýda kusur etmediklerini belirtti. ÇESOB Genel Kurulu Mayýs ayýnda yapýlacak. mizi bozmasýn" dedi. Gittiði her oda baþkanlarýnýn yaný sýra özellikle yönetim kurulu üyelerinin yoðun ilgi ve sevgisiyle karþýlaþan Yalçýn Kýlýç, Çorum esnaf ve sanatkarýnýn hak etti- ði yere mutlaka geleceðini ifade etti. Esnaf ve sanatkar olmanýn zor olduðu gibi kutsal bir meslek olduðunun altýný çizen Kýlýç, görevde bulunduðu 5,5 yýl zarfý içerisinde tüm odalara eþit mesafede olduklarýný ancak bazý kýrgýnlýklar yaþandýðýný fakat kapýlarýnýn herkese açýk olduðunu sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

17 SALI 1 NÝSAN 2014 Tanýmý Çamurçulluðunun üç alt türü mevcuttur. L.l. islandica, L.l.limosa ve L.l.melanuroides. Ülkemizde L.l.limosa alttürü görülür. Ülkemiz için hem kýþ göçmeni hemde geçit kuþudur. Genel olarak tibiasý uzun, gagasý uzundur. bu özelliði ile kýyý çamurçulluðundan ayrýlýr. Kýyý çamurçulluðunun daha kýsa ve hafifçe yukarý kývrýk gagasý vardýr. Üreme ve üreme dýþý giysileri farklýlýk gösterir. Ülkemizde her iki giysisinide mevsimine göre görebilirsiniz. Habitatý Sulak çayýr ve meralarda ürer. Kýþýn deniz kenarlarýnda sürüler halinde bulunur. Yayýlýþý Çamurçulluðu Avrasya, Afrika ve Avustualya'ya kadar geniþ bir daðýlým gösteren bir kuþtur. Üreme alanlarý Ýzlanda'dan Rusya'nýn doðusuna kadar uzanan geniþ bir alandýr. L.l. islandica, Ýzlanda, Norveç,Faeroe adalarý ve ingiltere'nin Þetland bölgesinde ürer. l.l limosa Avrupa anakarasýndan Ortaasya, yenisey ýrmaðýna kadar ola aland ürer. L.l. melanuroides ise Moðolistan, Kuzey Çin, Sibirya, Rusya uzak doðusunda ürer.kýþlama ise Güney Avrupa, Akdeniz çevresi, Afrika, Ortadoðu, güney Asya, Hindiçin, Malaya Yarým adasý, Endonezya adalarý, Filipinler, Avusturalya'yý kapsar. Beslenme Genelde omurgasýzlar 17 hýzlandýrmýþ,yetmezmiþ gibi,göç mevsimi uðradýðý coðrafyadaki sulak alan ve sýð sularýn daralýp azalmasý da tuzu biberi olmuþtur. Fotogtaf çorumda çekildi Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Kaynaklar Enzyklopaedie der Brutvögel Europas Ercan AYANCI com Çamur Çulluðu ile beslenir. Kýþýn ve göçte bitkisel gýdada alýr. Biyolojisi gün kuluçkadan sonra günde palazlar tüylenmesini tamamlar. Göçü Çorum da 2014 yýlýna kadar gölmemiþti. Popülasyonu Üreme alanlarý kirletildiði,ya da yok edildiði için,çamur çulluklarý,avrupa nýn nesli tükenmekte olan tür listesine girmiþtir.. Artýk,bataklýk,fundalýk ve su kýyýlarý gibi,kendine özgü üreme alanlarý bulamayan bu nadir kuþumuz,geniþ kullaným amaçlý,düz ovalar,su taþkýn alanlarý ve balýk üretim havzalarý gibi,üremeye elveriþli olmayan alanlarda yuvalanarak yaþam savaþý vermektedir.yaþadýðý yeþil alanlarda sýk ve erken hasat yapýlmasý,kalanlarýn da otlak,tarla,spor tesisi,yerleþim yeri yapýlmasý,topraðýn kuruyup sertleþmesine neden olan yeraltý sularýnýn azalmasý,gibi etkenler süreci Eren Tasarým Ýstanbul Jewelry Show a katýldý Enise Aðbal Ýstanbul Jewelry Show, Mart tarihlerinde 25 ülkeden firmalarýn katýlýmý ile gerçekleþti. Dünya çapýnda 110 ülkeden alýcýlar Ýstanbul Jewelry Show Mart Fuarý nda buluþtu. CNR EXPO da düzenlenen kuyumculuk ve mücevherat fuarýna Osmancýklý iþ adamý Sedat Mustafa Eren de katýldý. Eren Tasarým olarak açtýklarý standa ilginin büyük olduðunu belirten Eren, gösterdikleri ilgi nedeniyle ziyaretçilere teþekkür etti. Enise Aðbal CNR EXPO da düzenlenen kuyumculuk ve mücevherat fuarýna Osmancýklý iþ adamý Sedat Mustafa Eren de katýldý. 110 ülkeden alýcýlar Ýstanbul Jewelry Show Mart Fuarý nda buluþtu. YUMURTA BOYAMA: Yumurta köylünün temel tüketim maddesidir. Ebeler torunlarýna Milli Eðitim Müdürlüðü sevgisini göstermek, o çocuklarý Sivil Savunma Uzmaný sevindirmek için ' yavrum bize gel. Sana yumurta boyadým' diye davet ederdi. Tencereye, demliðe boyanacak yumurta suyun içine konulur. Sonra soðan kabuðu katýlýr. Yumurtalar piþtiðinde kabuklarý da renklenir. Bu renkli yumurtalarda gönüldeki sevginin yansýmasý olarak eve gelen çocuklara veya daha çok bayramlarda þehirden torunlara hediye olarak takdim edilirdi. Bu da çocuklarýn çok hoþuna giderdi. Ne acýdýr ki þimdi köylü vatandaþ bile yumurtayý marketten alýp tüketiyor Bu durum hiç hayra alemet deðil FOLLUK (PÝNNÝK) :Tavuklar yumurta yapsýnlar diye düzenlenen ve bir adet yumurta sabit olarak býrakýlan yumuþak otlarla - samanlarla doldurulmuþ bir tavuðun sýðabileceði bir kap; ya da bölüme verilen isimdir. Bu çoðunlukla örme sele, sepetlerdir. Buna holluk, pinnik de denirdi. Yumurtlayacak tavuk kendine ayarlanan yere yumurtasýný býraktýktan sonra rahatlar ve gýdaklamaya baþlar. Bazen de tavuklar kendi kendine ayarladýðý yere yumurtlar. Sonra bu yumurtalarý çocuklar bulunca sevinerek annelerine müjde verirler. Çünkü bazen yumurta birikmiþtir. Bu da para demektir. FOLLUÐA YUMURTA BIRAKMAK: Tavuklar baþka bir yere yumurtlamasýn diye folluklardaki yumurtalarýn tamamý alýnmaz en az bir tane býrakýlýrdý. Dolaysýyla buradaki yumurtayý gören tavuk gelir buraya yumurtlardý. TAVUKLARIN KULUÇKAYA YATIRILMASI: Civciv çý- Mahir ODABAÞI Köylerde unuttuklarýmýz 17 Genç TEMA fidan dikti Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü Türkler köyünde fidan dikti. karmak için tavuklarýn kuluçkaya yatma özelliðinin kazanmasýna köylerde 'gurk olmak' denir. Bir yumurta döneminin bitmesiyle tavuklarýn gurk olmasý gerekir. Bir tavuðun kuluçkaya yatmasý için o tavuðun içgüdülerinin harekete geçmesi lazýmdýr. Tavuklar genelde ilkbaharda gurk olurlar. Bunun için özenle seçilen yumurtalarýn hepsi ayný anda tane olmak üzere sakin bir folluða yerleþtirilir. Rahatsýz edilmemesine ve karanlýk olmasýna dikkat edilir. Kuluçka süresi 3 hafta yani 21 gündür. Bazen birkaç gün uzayabilir. Sonra civ- civler çýkar. Bir rivayettir ki, köyde vatandaþýn kümesinden bir tavuk kaybolur. Aranýr taranýr haber alýnamaz gün sonra tavuk tane civcivle kümese döner. Meðer kuytu bir çalýlýkta yaptýðý folluða biriktirdiði yumurtalarýn üzerine kuluçkaya yatmýþ, zamaný gelince de bire on katarak hanesine dönmüþtür. YUMURTA SATMAK: Yumurta köylünün, þehirlinin temel gýda maddesidir. Diðer taraftan yumurta köylü kadýnlarýn, çocuklarýn nakit parasýdýr. Evde tuz bittiðinde, gaz bittiðinde hemen pinnikte olan yumurtalardan alýnýp köyün bakkalýna gidilir ve ihtiyaçlar alýnýrdý Yumurtasýný daha pahalý satmak isteyenler ise haftalýk biriktirdikleri yumurtalarýný kýrýlmasýn diye arasýna saman koyarak sepetlere yerleþtirip, yürüyerek gittikleri ilçeye kadar 4-5 ellerinde taþýrlar ve ilçe merkezine kurulan pazarda satýp, evlerinin ihtiyaçlarýný giderirlerdi. Hatta satmak için annelerimiz yumurtayý tasarruflu kullanýrdý. Ey güzel ülkemin güzel insanlarý, nereden nerelere doðru gelmiþiz. Nimetin içinde yüzüyoruz. Çocuklarýmýza mazinin sýkýntýlarýný anlatalým ki, bugünün KIYMETÝNÝ daha iyi idrak etsinler Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü, Türkler köyünde fidan dikimi gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz Perþembe günü yapýlan fidan dikimine Kulüp Baþkaný Hüseyin Koçoðlu ve kulüp üyeleri katýldý. TEMA Vakfý ve Genç TEMA olarak aðaçlandýrma çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten Genç TEMA Baþkaný Hüseyin Koçoðlu, geçtiðimiz yýl 3 bine yakýn fidan diktiklerini, bu sene daha fazla fidaný toprakla buluþturup, Çorum'u daha güzel, daha yeþil hale getirmek iste- diklerini söyledi. Koçoðlu, kulübe yaptýklarý yardýmlar nedeniyle TEMA ailesi adýna Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Can- dan ve Çorum esnaflarýndan Ömer Düven e teþekkür etti. 3 bine yakýn fidan toprakla buluþturuldu.

18 18 SALI 1 NÝSAN 2014 Spor Lisesi ünvanýný korudu Liseli Gençler Futbol finalinde Spor Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ni 55. dakikada penaltýdan Ümit in attýðý golle 1-0 kazanarak bu yýlda þampiyonluðu kazandý. Geçtiðimiz yýl final maçýnda Endüstri Meslek Lisesi ni yenerek þampiyonluðu kazanan Spor Lisesi bu yýlda ünvanýný korudu. SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Burak Þahinkara, Mehmet Tuðluk SPOR LÝSESÝ: SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Ser- han Sarkandý, Arslan Iðnak. CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Hikmet Ekrem, Abdulkerim, Mehmet, Mert Cankat, Dursun, Can Muhammet, Sefa, Burak, Nurullah, Onur, Ahmet Kürþat, Muzaffer, Emre, Yasin, Musa, Kadir, Mustafa, Berkay. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Hasan Mert, Ogün, Ýrfan, Berkan, Serhat, Cem Solmaz, Sezai, Ali, Erkan, Emre, Ertan, Eray, Onur Can, Haydar Cem, Önder, Cem Türkmen, Candaþ, Mertcan. GOLLER : 5. dak. Mert, 10. dak. Mert, 25. ve 28. dakikalarda Yasin, 65. dak. Mehmet (Cumhuriyet Anadolu Lisesi). Üçüncü olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi nin kupasýný Geçnçlik Spor Þube Müdürleri Satý Yücel ve Levent Güler Liseli Gençler futbol üçüncülük dördüncülük maçýnda Cumhuriyet Anadolu, Eti Anadolu isesi önünde ilk yarýda bulduðu dört golle rakibini 5-0 yenerek üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Þampiyon olan Spor Lisesi nin kupasýný Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül verdi Aydýn Rakibin ne yaptýðý bizi ilgilendirmiyor "Rakibin ne yaptýðý bizi ilgilendirmiyor...!" Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor'un Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn, 29. hafta sahalarýnda oynayacaklarý Bursa Nilüferspor maçýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor'un Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn, 29. hafta sahalarýnda oynayacaklarý Bursa Düzyurt tan hakeme büyük öfke Dördüncü olan Eti Anadolu Lisesi nin kupasýný Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi 3. Lig 2. grupta açýk ara lider durumda olan ancak son iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlarak þampiyonluðu zora sokan Düzyurtspor da Balçova Belediyespor maçýnýn hakemine büyük öfke var. Teknik Direktör Ömer Ortakudaþ tüm engellemere raðmen þampiyon olacaklarýný ve hedeflerine ulaþacaklarýný söyledi. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzyurtspor'da Balçova Belediyespor karþýsýnda alýnan yenilginin faturasý karþýlaþmanýn hakemlerine kesildi. Turuncu-Beyazlý takýmýn baþarýlý teknik direktörü Ömer Ortaku- daþ, Balçova Belediyespor maçýnda tam bir hakem kurbaný olduklarýný söyledi. Maçlarýna tam bir Trabzon düþmaný hakem verildiðini belirten Ortakudaþ, "Bizi frenlemek için elinden geleni yaptý. Ýþini de iyi yaptý. 3 puanýmýz gasp baþarýlý olamadýlar ve Ömer, Muhammed, Ümit, Batuhan, Cihat, Mustafa, Oðuzhan (Serkan), Ýbrahim, Recep, Onur, Ramazan (Abdulkadir) TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Bekir, Mikail, Kahraman, Recai, Orhan, Ahmet, Yasin (Oktay), Tunahan, Ali Mert, Özkan, Berkay (Hamdi) GOLLER: 55. (penaltýdan) dak. Ümit (Cumhuriyet Lisesi) Liseli Gençler Futþampiyonluðu kazandý. bol final maçýnda Ticaret 1 nolu sahada dün oynameslek Lisesi ni 1-0 yenan final maçý büyük bir nen Spor Lisesi bu yýlda çekiþmeye sahne oldu. Eti yi 5-0 yenen Cumhuriyet üçüncü Ýkinci olan Ticaret Meslek Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Ýlk yarýda iki takýmda hücumda pozisyonlar üretsede son vuruþlarda edildi" dedi. ÇÝLEDEN ÇIKARDILAR Karþýlaþma boyunca karþýlaþmanýn hakeminin tüm taktir haklarýný rakipten yana kullandýðýný ifade eden Ortakudaþ, "Maçta 2 pe- naltýmýzý vermedi. Ayrýca ofsayt ile alakasý olmayan birçok pozisyonda önemli ataklarýmýz ofsayt gerekçesi ile durduruldu. Biz mütevazi bir takýmýz ve ayný þekilde de mütevazi bir taraftar grubuna sahibiz. Karþýlaþmanýn ha- kemleri düþünün bu mütevazi taraftarlarýmýzý bile çileden çýkardýlar. Hakem kesinlikle taraflý bir yönetim gösterdi" diye konuþtu. ÞAMPÝYON OLACAÐIZ Bu sezon ligde iç sahada hakem hatalarý nedeniyle en az 8 puanlarýnýn gasp edildiðini dile getiren Ortakudaþ, sözlerini þöyle noktaladý: "Özellikle iç sahada bu kadar hakem hatasý ile karþý karþýya kalmamýz bizi son derece olumsuz etkiliyor. Bu kadar hakem hatasý ile karþý karþýya kalmamýz heralde mütevazi bir taraftar grubuna sahip olmamýzdan kaynaklanýyor galiba. Tek hedefimiz þampiyon olmak. Ýnþallah olacaðýz da. Ancak engelleneceksekte yapacak bir þey yok." Nilüferspor maçýna iliþkin, "Rakibin ne yaptýðý bizi ilgilendirmiyor çünkü avantaj bizde. Bu maçý almaktan baþka bir þeyimiz yok" dedi. Aydýn, yaptýðý açýklamada, deplasmanda Erzurum Büyükþehir Belediyesi Spor'a 2-1 yenilerek, 16'ncý sýraya gerilediklerini söyledi. Maçýn sonlarýna doðru 1-0 önde olduklarýný, rakibin de 10 kiþi kaldýðýný ancak maðlubiyet aldýklarýný kaydeden Aydýn, "Çocuklarý tebrik ettim, aslanlar gibi oynadýlar. Sonucu, oynanan oyunun karþýlýðý deðildi ama futbolda bu tür þeyler var, yapacak bir þey yok. Unuttuk artýk, önümüzdeki maçlara bakacaðýz" diye konuþtu. Aydýn, bundan sonra hafife alacak maçlarý olmadýðýný vurgulayarak, "Bundan sonra bizim için önemli, maçlarýmýzý alacaðýz. Rakibin ne yaptýðý bizi ilgilendirmiyor çünkü avantaj bizde. Bu maçý almaktan baþka bir þeyimiz yok. Hazýrlýklarýmýz baþladý. Ýnþallah iyi olur" ifadesini kullandý. Sakaryaspor Baþkaný Selahattin Aydýn devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda ise iki takýmda daha kontrollü oynadý. Girdikleri pozisyonlardan yararlanamayan iki takým arasýndaki maçýn 55. dakikasýnda Spor Lisesi nin kazandýðý penaltý atýþýný Ümit gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Maçýn sonraki bölümünde Ticaret Meslek Lisesi beraberlik için baský kurdu. Özellikle uzatma dakikalarýnda korner atýþýnda arka direkte bom boþ pozisyonda topu aðlara göndermeyi baþaramaylan Ticaret Meslek sahadan 10 maðlup ayrýlarak maçý penaltýlara götürme þan- sýný kullanamadý. Hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan Spor Lisesi þampiyonluk sevincini yaþarken Ticaret Meslek Lisesi ise kaybetmenin hüznünü yaþadý. Daha sonra düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyalarý verildi. Çorumspor un yine savunmasý istendi Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Çorumspor un yine savunmasý istendi. 25 Mart tarihinde Safranboluspor ile sahasýnda oynadýðý maçta takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle rapor edilen Çorumspor un AFDK tarafýndan savunmasý istendi. Yeþil Kýrþehir ve Nevþehir e resen soruþturma Öte yandan 25 Mart ta Yeþil Kýrþehirspor ile Nevþehir Gençlikspor takým- larý arasýnda oynanan ve 1-1 berabere biten maçýn ardýndan çýkan olaylar nedeniyle iki kulüpte AFDK ya sevk edildi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporlarýnde olmamasýna raðmen görüntüleri dikkate alarak resen soruþturma açma kararý aldý. AFDK bu doðrultuda maçýn dördüncü hakemi, gözlemcisi ve denetçisinden ek rapor istenmesine karar verdi. Ýki kulüpten de takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketleri nedeniyle savunmalarý istendi. Amatör futbola grup düzenlemesi Çorum da yapýlacak U 17 grup birinciliði nedeniyle amatör kümede oynanacak tüm maçlarýn saha ve saatlerinde deðiþikliðe gidildi. Çorum da yapýlacak U 17 grup maçlarý nedeniyle amatör futbolda hafta sonunda oynanacak tüm maçlarýn saha ve saatlerinde deðiþikliðe gidildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn verdiði bilgiye göre cumartesi günü oynanacak 1. Küme U 19, U 16 ligi final grubu, 1. Amatör Küme Final Grubu ve U 16 liginde oynanacak tüm maçlarýn saha ve saatlerinde deðiþikliðe gidildi. Buna göre 1. Küme U 19 Liginde sezonun son hafta maçlarý 2 nolu sahada oynanacak. Buna göre 5 Nisan Cumartesi günü saat de Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor, Saat de HE Kültürspor- Çorum Belediyespor ve Saat de ise Gençlerbirliði Eti Lisesi Gençlikspor maçlarý oynanacak. Final Grubu maçlarýnýn ikisi Mimar Sinan da 1. Amatör Küme Final Grubunda 6 Nisan pazar günü oynanacak üç maçtan ikisi Mimar Sinan sahasýna alýndý. Ulukavakspor ile Osmancýkspor 1 nolu sahada saat da karþý karþýya gelecekler. Mimar Sinan sahasýnda ise saat de Çimentospor Osmancýk Belediyespor, Saat de ise Eti Lisesi Gençlikspor Alaca Belediyespor maçlarý oynanacak. U 16 final grubu maçlarý farklý günlerde U 16 Final Grubunda ilk hafta maçlarý pazar ve pazartesi günü oynanacak. Çorum Belediyespor ile Gençlerbirliði takýmlarý pazar günü saat da 1 nolu sahada karþýlaþacaklar. Çorumspor - HE Kültürspor maçý ise 2 nolu sahada saat de karþý- Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan laþacaklar. U 13 de altý maç yine tek sahada U 13 liginde ikinci haftanýn altý maçýda yine tek sahada oynanacak. 6 Nisan pazar günü sabah saat da oynanacak maçla baþlayacak müsabakayar ayný gün saat de sona erecek. 2 nolu sentetik çim sahada oynanacak U 13 liginin programý þöyle: Saat PTT Gençlikspor - Çorum Belediyespor. Saat Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor. Saat Mimar Sinan Gençlikspoor - Tedaþ Çorumgücü. Saat Osmancýkspor Gençlerbirliði. Saat Gençlikspor - Çorumspor. Saat Ulukavakspor - Alaca Belediyespor. 2. Amatör Küme Büyükler ve 2. Küme U 19 liginde ise hafta sonu oynanacak maçlarýn programýnda ise deðiþiklik yapýlmadý.

19 SALI 1 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý YÝTÝK Yozgat Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Berkant ÇELÝK Özhan oðlu Yozgat Yerköy Doðumlu Berrak ÇELÝK Özhan oðlu Yozgat Yerköy Doðumlu (Ç.HAK:716) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Alime KAYA Ömer kýzý 1955 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:712) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Haydar TETÝK Ýbrahim oðlu 1964 Osmancýk Doðumlu (Ç.HAK:698) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Dip Koç. Giriþ Bileti cilt yok. ( ), Gider Pusulasý arasý 1 cilt yok. Fatura arasý 1 cilt yok. Taþýma Ýrsaliyesi arasý 5 cilt yok. kaybettim. Hükümsüzdür. Emir Besicilik Gýda Özel Eðitim San. Tic. Ltd. Þti. Kunduzhan Mah. 4. Hürriyet Sok. No: 9 ÇORUM (Ç.HAK:709) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbo AKYOL Ýbo oðlu 7/7/1974 Çorum Tozluburun Köyü Doðumlu (Ç.HAK:709) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Selihattin MOL Ýbrahim oðlu 1/4/1965 Çorum Daðkarapýnar Köyü Doðumlu (Ç.HAK:701) Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Osmancýk Tepeyolaltý Köyü Havuzdan Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN Çorum Emniyet Müdürlüðü ÇOGEP destekli Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 299 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Sigara cilde zarar veriyor Sigara tiryakilerinde, güneþ ýþýnlarýnýn olumsuz etkilerine göre daha fazla deri yaþlanmasýna ve kýrýþýklýklara rastlandýðý bildirildi. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Þentürk, sigaranýn deri üzerinde birçok zararlý etkisi bulunduðunu söyledi. Sigara içen kiþilerde hayatý boyunca sigara kullanmamýþ kiþilere göre iki kat daha fazla kýrýþýklýk oluþtuðunun saptandýðýný belirten Þentürk, þöyle konuþtu: "Yaþlanma, moleküler deðiþikliklerin sonucu oluþmakta. Bu moleküler deðiþikliklere yol açan birçok çevresel faktör var. Aðýz veya hava yoluyla alýnan maddelerin metabolitleri ve hormon düzeyleri deri yaþlanmasýný etkilemekte. Ultraviyole ýþýnlar, hava kirliliði, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazý hormonal faktörler yaþlanma sürecini hýzlandýran en önemli etkenler. Sigaranýn deride yapmýþ olduðu deðiþiklikler güneþ ýþýðý, yaþ, kilo deðiþiklikleri ile iliþkili deðildir. Sadece sigara içme süresi ve miktarý ile iliþkilidir. Sigara içmek, güneþ ýþýnlarýnýn olumsuz etkilerine göre daha fazla deri yaþlanmasýna ve kýrýþýklýklara neden oluyor." "Sigara, derinin rengini matlaþtýrýyor" Derinin hem dumanýn doðrudan temasýyla hem de solunum yolundan kan akýmýna karýþan toksik bileþenler ile dolaylý olarak sigaranýn olumsuz etkilerine maruz kaldýðýný vurgulayan Þentürk, sigara içen kiþinin derisini hemen tanýmanýn mümkün olduðunu, yüzde gri bir rengin ortaya çýkarak derinin rengini matlaþtýrdýðýný ifade etti. Sigaranýn içinde yer alan nikotinin, derinin üst tabakasýndaki su içeriðinde azalmaya neden olarak derinin daha kuru görünümüne neden olduðunu dile getiren Þentürk, þunlarý söyledi: "Sigara, damarlardaki daraltýcý etkisiyle deride griesmer renklenmeye neden olduðu gibi kan akýmýný bozarak, yara iyileþmesini olumsuz yönde etkilemekte. Derideki kronik oksijenlenmenin azalmasý, kollajen sentezini düþürerek belirgin kýrýþýklýða neden olmakta. Sigara içen kiþilerde tipik sigara tiryakisi yüzü adý verilen dudak çevresinde, dudaða dik çizgiler, yüzde kýrýþýklýk ve soluk, cansýz, kuru deri, alttaki kemik çýkýntýlarýnýn belirginleþmesi sonucu çökmüþ yüz ifadesi sýk karþýlaþtýðýmýz görüntülerdir. Sigaranýn yani nikotinin toksik etkisi yanmasý ile ilgilidir. Çünkü bu süreçte fenol, katran, aldehitler gibi birçok kimyasal madde ve bileþik açýða çýkar." "Saç ve týrnaklar da olumsuz etkileniyor" Prof. Dr. Þentürk, þunlarý kaydetti: "Sigaradan saçlar ve týrnaklar da etkilenir. Dökülmesi artan, kuru kýrýlgan saçlar yanýnda týrnaklar ve el parmaklarýnda sararmalar meydana gelir. Sigara içiminin sedef hastalýðý, el ve ayaklarda iltihaplanma ile seyreden bazý hastalýklar, tedaviye dirençli ter bezi hastalýklarý, sistemik ve dudak, aðýz boþluðu ve cinsel bölgede yerleþen kanserlerle yakýndan iliþkisi olduðu bilinmekte. Ayrýca sigara kullanýmý, tat ve koku alma duyularýnda bozukluk, nefesin kötü kokmasý, ses kalýnlaþmasý, saçlarýn ve giysilerin sigara kokmasý ve özellikle dudak ve göz çevresinde olmak üzere yüzde erken kýrýþýklýk oluþumu, deri renginde donuklaþma, erken deri yaþlanmasý gibi bazý kozmetik ve sosyal sorunlara yol açmakta. Bu nedenle deri hastalýðý olanlar ve derisinin saðlýklý kalmasýný isteyenler için sigarayý býrakmak ilk koþuldur."(aa) (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:687) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: KAYNAKÇI ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Prodi Makina (Ç.HAK:671) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7 Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:713) (Ç.HAK:699) FAX : CEP TEL : Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Devren Satýlýk Market ve Fatura Ödeme Merkezi+Kontör Bahçelievler 1. Sok. No: 4/A Fiyat: TL GSM: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Efesebat Tarým Makinalarý Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 7 Tel: (Ç.HAK:661) (Ç.HAK:383) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: (Ç.HAK:675) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 (Ç.HAK:662) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks, Autocad, Mastercam proramlarýný kullanabilen) -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: (Ç.HAK:668) Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen, ofis programlarýna hakim (Word-Excel) yaþlarýnda bayan ofis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Karton Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 SALI 1 NÝSAN 2014 Milli Güreþçi Nizamettin Köþker vefat etti Eski milli güreþçilerden Nizamettin Köþker (58) vefat etti. Dün uzun süredir gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören Nizamettin Köþker vefat etti. Köþker in cenazesi dün saat de Hastane Morgundan alýnarak Ulu Camiye getirildi ve ikindi namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi. Çorum HAKÝMÝYET Gazetesi merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarý ile güreþ camiasýna baþsaðlýðý diler Ýyi baþladýk kötü bitirdik Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað, Aksaray maçýna çok iyi baþladýklarýný ilk yarýda maçý koparacak pozisyonlarda bulduklarýný ancak bunlardan sonuç alamadýklarýný söyledi. Öztabað ikinci yarýda kazanmak adýna hamle yapmak isterken takýmýn geriye yaslanmasýyla son yarým saatte çok kötü oynadýklarýný bu bölümdeki oyunla kazandýklarýný bir puana sevindiklerini belirterek Liderin kaybettiði haftada kazanamadýðýmýz için üzgünüz dedi. 68 Yeni Aksarayspor ile Çorum Belediyespor maçýnýn ardýndan iki takým futbolcularý kazanýlan bir puan mý yoksa kaybedilen iki puanmý diye birbirlerini sordular ve dostça ayrýldýlar. Çorum Belediyespor yarýn sahasýnda oynayacaðý Elazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün Nazmi Avluca da yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn antrenmandan çok çalýþma öncesinde Teknik Direktör Hakký Öztabað ve futbolcular arasýnda saha içinde yapýlan toplantý öne çýktý. 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn ikinci yarýsýnda takýmda fiziksel olarak yaþanan düþüþ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað, Aksaray deplasmanýnda ilk yarýda iyi oynadýklarýný ancak golü bulamadýklarýný ikinci yarýda ise takýmýn geri yaslandýðýný ve sonucunda da son yarým saatlik bölümdeki oyun sonunda bir puana sevindiklerini söyledi. Lider ve futbolcularýn çalýþmalarýn aðýr olmasýndan þikayet etmesi dünki toplantýnýn ana gündem maddesini oluþturdu. Çalýþma öncesinde futbolcularý yedek kulübesine toplayan Öztabað, 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn bir deðerlendirmesini yaptý ve çalýþma programý hakkýnda bilgiler verdi. Futbolcularýn antrenman temposu konusundaki sitemlerini dile getiren Öztabað ýn futbolcularýn bu konudaki Düzyurtspor un kaybettiði haftada iki puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarýný belirten Öztabað Maça çok iyi baþladýk ve kontrolü elimize aldýk. Bu yarýda girdiðimiz pozisyonlardan birinde golü bulsak sonuç çok farklý olurdu. Ýkinci yarýda ise takým geriye yaslanýnca rakibi bir anlamda üzerimize çektik. Rakibin Önce toplantý sonra çalýþma Yarýn Elazýð Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor da dün sabah yaptýðý antrenman öncesinde Aksaray maçýnýn deðerlendirmesi yapýldý. Teknik Direktör Hakký Öztabað ile futbolcular antrenman temposunun yüksek olmasý ve fiziksel düþüþ konusunda görüþtükleri ve tartýþtýklarý gözlendi. Çorumspor da Bartýn hazýrlýðý bugün baþlýyor Baþkan Rumi Ispaanak, izinli olarak ayrýlan futbolcularýn ekonomik olarak yaþadýklarý sýkýntýlardan dolayý gelmeme sorununu yaptýklarý görüþmelerle çözdüklerini ve bugün tüm futbolcularýn Çorum a Kaleci Tekin gelerek takýmla çalýþacaklarýný söyledi. Hüseyin Çorumspor dört günlük iznin ardýndan hafta sonu oynayacaðý Bartýnspor maçýnýn haz ýrlýklarýna bugün baþlýyor. Geçtiðimiz Salý günü sahasýnda oynadýðý Safranboluspor maçýnýn ardýndan izin verilen kýrmýzý siyahlý futbolcular bugün Çorum da toplanarak hafta sonu Bartýnspor ile deplasmanda oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Memleketlerine gitmek isteyen futbolculara yönetim tarafýndan harçlýk verilememesi üzerine bazý futbolcularýn yaþadýklarý sýkýntýlar nedeniyle geri dönmeyeceklerini belirterek yola çýkmýþlardý. Baþkan Rumi Ispanak, sýkýntýlý olarak giden futbolcularýyla görüþtüklerini ve tüm futbolcularýn bugün Çorum da olacaklarýný söyledi. Sakatlýklarý bulunan kaleci Tekin ve Hüseyin de bugün Çorum a gelerek tedavi ve çalýþmalara baþlayacaklar. Sakat Batuhan ýn ise bir hafta daha tedavisi nedeniyle memleketinde kalacaðý belirtildi. görüþlerini aldýðý zaman zaman karþýlýklý görüþmelerin olduðu gözlendi. Teknik Heyet in futbolculara çalýþma tempolarýnýn yüksek olmadýðý ve temponun normal olduðunu söylerken futbolcularda sezonun son haftalarý gelmesine karþýn her antranmanda çabukluk ve istasyon hareketleri yapmalarýnýn fiziksel olarak güçlerini düþürdüðünü belirttiler. Çalýþmada hafif sakatlýklarý bulunan A. Buðra ve Osman Bodur takýmdan ayrý olarak düze koþu yaparken Mehmet Akif ise çalýþmaya katýlmadý. Toplantýnýn ardýndan antrenmana çýkan kýrmýzý siyahlý takým toplu olarak yapýlan ýsýnma hareketlerinin ardýndan daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ve son bölümde de minyatür kale maç yaptýlar. Çorum Belediyespor, Elazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapacaðý antrenmanla sürdürecek. iç saha maçlarýndaki yüksek mücadelesi birde ligde kalma hattýndan uzaklaþma isteði ile birleþince çok fazla üzerimize geldiler. Biz bu bölemde maçý kazanmak için hamle yapmayý planlarken rakibin baskýsý karþýsýnda bu deðiþiklikleri yapma imkaný bulamadýk ve farklý deðiþikliklere gittik. Liderle aramýzdaki puan farkýný kapatma fýrsatýný yakaladýðýmýz haftada iki puan kaybettiðimiz için üzgünüz. Ancak maçýn son yarým saatlik bölümündeki futbola bakýncada kazanýlan bir puana seviyoruz. Ýki puan kaybettik ve bunu telafi etmek için yarýn sahamýzda oynayacaðýmýz Elazýð Belediyespor maçýný kazanýp lider Düzyurtspor ile oynayacaðýmýz maça moralli gitmek istiyoruz dedi. Aksaray da Teknik Heyet maçýn ikinci yarýsýndaki futbola çare arýyor Murathan þoku! Çorum Belediyespor da Murathan endiþesi. Dün yapýlan kontrol sonunda sol üst adelesinde yýrtýk tesbit edilen baþarýlý futbolcunun bugün Elazýð maçýný Mehmet Gökhan Düz yönetecek Çorum Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Elazýð Belediyespor maçýný Kayseri bölgesi hakemlerinden Mehmet Gökhan Düz yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor un sahasýnda oynayacaðý Elazýð Belediyespor maçýnda Mehmet Gökhan Düz un yardýmcýlýklarýný ayný ilden Mehmet Küçük ile Kýrþehir den Sema Yýldýrým yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Kayseri den Þaban Elbaþý. Mehmet Gökhan Düz Ankara da Gençlerbirliði doktoruna muayene olacaðý ayný teþhisin konmasý halinde ise sezonu kapatabileceði öðrenildi. Geçtiðimiz hafta içinde çalýþmalarda takýmdan ayrý olarak düz koþu yapan Murathan, 68 Yeni Aksarayspor maçýnda ilk onbirde forma giydi ancak ikinci yarýda oyundan çýkmak zorunda kalmýþtý. Dün sabah antrenmana katýlmayan ve Özel Hastane de MR çektiren Murathan Buruþ un sol üst adelesinde yýrtýk olduðu tesbit edildi. Masör Ali Köseer yýrtýk derecesinin belli olmadýðýný bugün Ankara da Gençlerbirliði Doktoru Savaþ Kutay a muayene olacak olan Murathan ýn burda tedavisine baþlanacaðýný söyledi. Mimar Sinan Ortaokulu Bartýn da yarýn baþlayacak grup maçlarý için dün bu ile gitti Murathan ýn en az üç hafta forma giyemeyeceðini yýrtýk derecesine göre bu sürenin artabileceðini belirten Ali Akýnalp, Mehmet Akif in bugün Ankara da son kontrolünü olacaðýný doktorun izin vermesi halinde takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi. Mimar Sinan Bartýn da Okullu Yýldýzlar Futbol Grup birinciliðinde mücadele edecek Mimar Sinan Ortaokulu Bartýn a gitti. Bugün yapýlacak teknik toplantý ile baþlayacak grup birinciliðinde Mimar Sinan Ortaokulu ile birlikte 12 takým bulunuyor. Çekilecek kura ile dörderli üç grup oluþacak ve gruplarda tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda birinci olan üç takým yarý final grubuna yükselecek. Bartýn da yapýlacak grup birinciliðinde temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu ile birlikte Ankara üçüncüsü Milli Eðitim Vakfý Batýkent, Bartýn ÝMKB, Kýrþehir Vali Mithat Saylan, Ýstanbul dördüncüsü Küçükçekmece Taþtepe, Karabük Þehit Cevdet Çay, Kastamonu Vali Aydýn Arslan, Amasya Ziya Paþa, Kocaeli ikincisi Darýca Zeki Gezer, Bursa dördüncüsü Peyami Sefa, Samsun dördüncüsü Çarþamba Hacý Yýlmaz Yýlmaz ve Sinop Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu bulunuyor.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da Ömerbey'e 1.500 fidan Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey Mevkii'nde fidan dikme etkinliði düzenledi. Etkinlikle toplam bin 500 fidan dikildi. Protokol ile öðrencilerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE Aþdaðul da Meclis te yeni tablo seçim iptal AK Parti 30, CHP 5, MHP 3 1 Haziran da yeniden sandýða gidilecek Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi nde yerel seçimin iptal edildiði öðrenildi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Çorum a çevre cezasý yaðdý

Çorum a çevre cezasý yaðdý Çorum a çevre cezasý yaðdý Yangýn Yeni Mahalle Rüzgarlý Sokak'ta bulunan binanýn üçüncü katýnda Çakmakla oyun yangýn* HABERÝ çýkardý 4 DE Mart ayýnda sonuçlandýrýlan çevre þikayetlerinde Ýl Müdürlüklerince

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü.

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü. Ýtalya dan sevindiren karar Olayla ilgili gözaltýna 5 kiþi dün adliyeye sevk edildi. Cinayete 5 gözaltý * HABERÝ 6 DA Ýtalya'nýn Mantova kentinde aile içi þiddet nedeniyle daðýlan 7 çocuklu Keleþ ailesinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE 2 aile soba gazýndan zehirlendi Çorum'da önceki gece kömür sobasýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki aileden toplam 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 2 DE Müþteri bulsa satacakmýþ Doðu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı