Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da"

Transkript

1 Ömerbey'e fidan Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey Mevkii'nde fidan dikme etkinliði düzenledi. Etkinlikle toplam bin 500 fidan dikildi. Protokol ile öðrencilerin katýldýðý etkinlikte bin 500 fidan toprakla buluþturuldu. * HABERÝ 7 DE 50. Kütüphane Haftasý kutlamalarý kapsamýnda kitap okuma etkinliði düzenlendi. Kitap okuyarak mesaj verdiler 3 NÝSAN 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete 50. Kütüphane Haftasý kutlamalarý kapsamýnda kitap okuma etkinliði düzenlendi. * HABERÝ 5 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Bakan Yazýcý Çorum u övdü Çorum da ölümlerin % 43 u dolaþýmdan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete; TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ ve Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin de eþlik etti. * HABERÝ 4 DE Türkiye de ölümlerin % 39,8'inin dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklandýðý açýklandý. Çorum da ise bu oran % 43 olarak belirlendi. * HABERÝ 13 DE Kanserden korunmak tedaviden önemli Anadolu Týbbiyelileri Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, sýk görülmesi ve öldürücülüðünün yüksek olmasý nedeniyle kanserin önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu söyledi. Op. Dr. Ethem Zobacý Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Esnafla birlikte yola devam Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi nin ziyareatinde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yeni dönemde de bu yolu esnafla birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi. * HABERÝ 13 DE Seçilemeyince genel kurul mecbur oldu Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Yönetimi olaðanüstü genel kurula gidiyor. * HABERÝ 15 DE Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ile bazý oda baþkanlarý Baþkan Külcü yü kut- ÇORUM HAKÝMÝYET GAZETESÝ ÝHL den kan baðýþý rekoru Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi, Ýmam Hatip Lisesi nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Dün yapýlan baðýþ kampanyasý, gün boyunca sürdü. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 5 DE Baba evinde taziyeleri kabul ediyor Babasý Cemalettin Kafkas'ý kaybeden Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a taziye ziyaretleri devam ediyor. ÖNEMLÝ DUYURU 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi Sandýk Sonuçlarý listelerini, gazetemizdeki haber ve ilan yoðunluðu nedeniyle ilerleyen günlerde yayýnlamaya devam edeceðiz. Zorunlu aradan dolayý okurlarýmýzdan özür dileriz. Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi, Ýmam Hatip Lisesi nde kan baðýþý kampanyasý düzen- Agah Kafkas a taziye ziyaretine dün sabah Dengir Mir Mehmet Fýrat ile Ýhsan Arslan geldi. öðleden sonra Malatya ve Aksaray Milletvekilleri Çorum daydý. * HABERÝ 2 DE Karakeçili Çýkmazý 4. Sokak'ta bir apartmanýn çatýsý yandý. Çatý yangýný korkuttu Karakeçili Çýkmazý 4. Sokak'ta dün akþam saatlerinde meydana gelen yangýn çevre sakinlerine panik dolu anlar yaþattý. * HABERÝ 14 DE

2 2 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Siyasete yeni yüz Agah Kafkas a taziye ziyaretine dün sabah Dengir Mir Mehmet Fýrat ile Ýhsan Arslan geldi. öðleden sonra Malatya ve Aksaray Milletvekilleri Çorum daydý. Baba evinde taziyeleri kabul ediyor Son baþvuru tarihi 15 NÝSAN 2014 dür. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz vardýr. Çorum Þube: Osmancýk Cad. Ulucamii Karþýsý No: 8/1 Yetkili Temsilci: BAHRÝ ÖZTUNA Gsm: Tel/Fax: Ýrtibat: Sefam Mobilya (Yazýçarþý) ÇORUM Tel/Fax: HAC KAYITLARI BAÞLAMIÞTIR Çorum'da yerel seçimin huzur içinde tamamlanmasýnda herkes üzerine düþeni yaptý. Demokratik olgunluk içinde geçen seçim sonuçlarýnýn birlik, beraberlik ve kardeþliðe vesile olmasý temennimiz. Seçimler muhalefet açýsýndan sayýsal anlamda kayýp gibi görünse de, siyasete kazandýrýlan yeni isimler memleketimiz için kazanç sayýlmalý. Örneðin MHPBelediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan'ý, Çorum siyasetine dahil olan önemli bir isim olarak görebiliriz. Baþarýlý bir il baþkanlýðýndan sonra partisi tarafýndan belediye baþkan adayý gösterilen Ercan Daþdan, kýsa sürede Çorumlu'nun sevgisini kazandý. Ýl baþkanlýðý süresince sürdürdüðü baþarýlý teþkilat çalýþmalarý yerel seçimde meyvesini verdi. MHP, Çorum'un en büyük ilçesi olan Sungurlu baþta olmak üzere Laçin ve Uðurludað'da belediye baþkanlýklarýný kazandý. MHP bir önceki seçime göre oy oranýný artýrdý, ayrýca belediye meclisinde temsil hakký kazandý. Seçimlere 'tertemiz geliyoruz' sloganýyla çýkan Ercan Daþdan, seçim sürecinde yapýcý muhalefet çizgisini korudu, duruþu ve üslubunu hiç bozmadý. Toplumun tüm katmanlarý ile diyalog kurdu. Rakiplerini karalamak yerine daha çok kendisini anlattý, orijinal projeler üretti. Ercan Daþdan Çorum Belediye Baþkanlýðý seçimlerini kazanamadý. Ama Çorum siyaseti Ercan Daþdan gibi genç, dürüst, gelecek vaat eden baþarýlý bir siyasetçi kazandý. Mustafa Demirer Babasý Cemalettin Kafkas'ý kaybeden Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a taziye ziyaretleri devam ediyor. Kafkas'ýn baba evinin bulunduðu Eþref Hoca Caddesi üzerindeki apartmanýn bahçesine taziye çadýrý kuruldu. Kafkas, Çorum ve Çorum dýþýndan gelen baþsaðlýðý ziyaretlerini burada kabul ediyor. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi 21., 22. ve 23. dönem milletvekili ve eski genel baþkan yardýmcýsý olan Dengir Mir Mehmet Fýrat ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn danýþmanlarýndan Mücahit Arslan'ýn babasý AK Parti eski Diyarbakýr Milletvekili Ýhsan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz, Mücahit Fýndýk ile Aksaray Milletvekili Ali Rýza Alaboyun taziye ziyareti için Çorum a gelen bazý isimler arasýnda yer aldý. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn, 16 Nisan 2014 tarihinde Samsun da yapýlacak sivil toplum buluþmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Yalçýn açýklamasýnda þunlarý söyledi: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkýnma plâný ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, sürdürülebilirliðini saðlamak, bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak üzere bir dizi çalýþma yürütmektedir. Bu çalýþmalarýn temelinde insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve güçlü bir sivil toplum oluþumu önemli bir yer tutmaktadýr. Güçlü bir sivil toplum, tüm çaðdaþ sistemlerin önemli bir unsurudur. Demokratik hayatýn bakýþ açýsýyla sivil toplum katýlýmý, çoðulcu düþünmenin en vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Sivil toplum katýlýmýndan kasýt, gündelik hayatý etkileyen politika geliþtirme ile karar alma ve uygulama süreçlerinde bireylerin de yer almasýdýr. Bu kapsamda, 16 Nisan 2014 tarihinde Samsun'da Sivil Toplum Buluþmasý düzenlenecektir. Buluþma ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeriyle beraber tüm Türkiye'den sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve gençlerin ulusal çapta faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmesi saðlanacak, Türkiye'de sivil toplumun mevcut yapýsý, yasal çerçevesi, sivil toplumda yaþanan zorluklar ve sivil topluma sunulan imkânlar tartýþýlacaktýr. Etkinlikte konuþmacý olarak katýlmasý öngörülen kurumlar arasýnda Sosyal Ýnovasyon Merkezi, TÜ- SEV, Ýçiþleri Bakanlýðý, Kalkýnma Bakanlýðý ve Avrupa Birliði Bakanlýðý gibi kurumlar bulunmaktadýr. Etkinliðe katýlmak isteyen kurum ve kiþilerin (Ç.HAK:753) Seçimler muhalefet açýsýndan sayýsal anlamda kayýp gibi görünse de, siyasete kazandýrýlan yeni isimler var. OKA dan sivil toplum buluþmasý adresine katýlým durumlarýný 11 Nisan 2014 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, etkinlikte stant açarak kurumlarýnýn faaliyetlerini tanýtmak isteyen sivil toplum örgütleri ayný adrese bu isteklerini bildirebilirler. Detaylý bilgi için adresi ziyaret edilebilir. (Haber Merkezi) Özden Özgür Yalçýn Çorum Ovasaray Köyü Muhtarlýðý na seçilen Ýrfan Berçin i kutlar, baþarýlar dileriz. Ayrýca tüm Ovasaray Köyü Halký na teþekkür ederiz. Saray Alüminyum Demir Doðrama Ömer-Cengiz Köstekçi

3 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn PERÞEMBE 3 NÝSAN Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:749) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. SEZER YALÇINKAYA Ali Ahlatcý BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas ýn muhterem babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil dilerim. (Ç.HAK:750) Ali Ahlatcý

4 4 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarette; TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, Kadastro Müdürü Tonguç Vali Sabri Baþköy, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliði (ÇESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve ÇE- SOB bünyesindeki meslek odalarý baþkanlarýný makamýnda kabul etti. ÇESOB bünyesindeki meslek odalarýnda, Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda yapýlan seçimler sonucunda yeni seçilen oda baþkanlarýndan oluþan heyet, Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette; ÇESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Hasan Coþgun, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Yorgancý ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun yer aldý. ÇESOB oda seçimlerinde herhangi bir olumsuzluk yaþanmadýðýný belirten ÇE- SOB Baþkaný Kýlýç; "Meslek odalarýnda yapýlan seçimler olumsuzluk yaþanmadan Mart ayý itibariyle sona erdi. Bundan sonraki aþama Mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan ÇESOB Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'dýr. Onun da olumsuzluk yaþanmadan tamamlanmasýný istiyoruz. ÇESOB Yönetim Kurulu adýna seçimlerin güven ortamýnda yapýlmasýndan ve desteklerinden dolayý Sayýn Valimize teþekkür ediyorum. dedi. Meslek odalarýnda yapýlan seçimlerin esnafýmýz açýsýndan son derece önemli olduðuna vurgulayan Vali Baþköy; "Meslek odalarýnda seçimler oldukça çekiþmeli geçer. Bunun nedeni seçimler giren adaylarýn Genç ve Tapu Müdürü Nurettin Buyruk da yer aldý. Valilik Makamýnda gerçekleþen ziyarette; Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile bakanlýða baðlý ilgili müdürlüklerin bünyesinde yürütülen Çorum yatýrýmlarý ve projeler ile Çorum ihtiyaçlarý ve sorunlarý ele alýnarak teferruatlý olarak deðerlendirildi. Haber Merkezi ÇESOB tan Vali ye teþekkür ÇESOB yönetimi Vali Sabri Baþköy enezaket ziyaretinde bulundu. daha iyi hizmet etme gayesidir. Ben inanýyorum ki seçimler sonucunda oluþan yeni yönetim kurulu üyeleri ve baþkanlarý esnaflarýmýza en güzel þekilde hizmet edecektir." dedi. Haber Merkezi Bakan brifing aldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý na baðlý ilgili müdürlüklerde incelemelerde bulundu. Ýncelemelere Vali Sabri Baþköy, TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn cenazesine katýlmak üzere Çorum a gelen Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete; TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ ve Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin de eþlik etti. Çorum da bulunmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, kentin her Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý na baðlý ilgili müdürlüklerde incelemelerde bulundu. Güney de eþlik etti. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Kadastro Müdürlüðü ve Tapu Müdürlüðü nde incelemelerde bulunan Çevre ve Þehircilik Bakaný Güllüce; il müdürleri Seyit Ahmet Sancak, Tonguç Genç ve Nurettin Buyruk tan ayrý ayrý bilgi aldý. Bakan Güllüce kriz merkezinde; Vali Baþköy, TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney ile Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, Kadastro Müdürü Tonguç Genç, Tapu Müdürü Nurettin Buyruk ve diðer yetkililerle bir deðerlendirme toplantýsý yaptý. Haber Merkezi Bakan Yazýcý Çorum u övdü Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. geçen gün büyümesini ve deðiþimini sürdürdüðünü söyledi. Kendilerini þahsý ve hemþerileri adýna Çorum da aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyduðunu dile getiren Vali Baþköy; Gümrük ve Ticaret Bakaný Yazýcý'ya ilimizin sosyal-kültürel, turizm ve ekonomik olarak Türkiye deki yeri ile yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Haber Merkezi Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:762) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Özlem Max Mobilya Metin Ünal

5 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Ýlk kutlayan heyet esnaf oldu Canbek, Sonucu zaten biliyorduk Erol Taþkan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, ÇESOB Baþkan Adayý Özkan Þanal ve çok sayýda oda baþkaný, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, "Zaten sonucun böyle olacaðýný biliyorduk. Allah hayýrlý uðurlu etsin. Geçmiþi örnek alarak, gelecekte de daha iyi hizmetler yapacaðýnýza inanýyorum." sözleriyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün tekrar seçilmesini tebrik etti. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ile bazý oda baþkanlarý Baþkan Külcü yü kutladý. Oda baþkanlarýnýn da hayýrlý olsun dileklerini aktardýðý ziyarette konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kendi- sini ilk ziyaret eden heyetin esnaf heyeti olmasýnýn kendisi için ayrý bir önem taþýdýðýnýn altýný çizerek, "5 yýllýk hizmet- lerimiz süresince her zaman esnafýn yanýnda yer almaya çalýþtýk ve bunu da seçim çalýþmalarýmýz da fazlasýyla gördük. Dün de esnaf dostuyduk, önümüzdeki süreçte de esnaf dostluðumuz devam edecek." dedi. Düzenleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesinin zor ve riskli olduðunun altýný çizen Külcü, her zaman esnaf ve temsilcileri ile istiþareler yaparak, hizmetleri hayata geçirdiklerini, böyle davranmakla da en iyi ve memnun edici sonuçlarý aldýklarýný kaydetti. Yeni dönemde de bu yolu esnafla birlikte yürümeye devam edeceklerinin altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ziyaret nedeniyle konuklarýna teþekkür etti. ÝHL den kan baðýþý rekoru Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi, Ýmam Hatip Lisesi nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Dün yapýlan baðýþ kampanyasý, gün boyunca sürdü. Kýzýlay Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal tarafýndan organize edilen kampanyaya öðrenciler ile öðretmenler yoðun ilgi gösterdi. Kan baðýþý yaparak bir hayat kurtaracak olmanýn mutluluðunu yaþayan baðýþçýlar, bunun bir insanlýk görevi olduðunu ve herkesin bu konuda duyarlý olmasý gerektiðini belirttiler. Kýzýlay ýn; kan baðýþçýsý ile ihtiyaç sahibi arasýnda aracý olduðunu ifade eden Kýzýlay Ekip Doktoru Senem Biçer, Kýzýlay Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal ýn organizesiyle okul okul dolaþýp öðrencilere konferans veriyoruz ve ihtiyaç sahipleri adýna kan topluyoruz. Bugün Ýmam Hatip Lisesi ndeyiz ve burada yoðun bir ilgiyle karþýlaþtýk. dedi. Öte yandan ÝHL de düzenlene kan baðýþýnda 71 ünite kan toplanarak Çorum rekoru kýrýldý. Kitap okuyarak mesaj verdiler 50. Kütüphane Haftasý kutlamalarý kapsamýnda kitap okuma etkinliði düzenlendi. 50. Kütüphane Haftasý kutlamalarý kapsamýnda kitap okuma etkinliði düzenlendi. Dün saat da Belediye binasý önündeki havuzlu parkta düzenlenen etkinlikte bazý kurum çalýþanlarý, öðrenciler ve vatandaþlar kitap okuyarak topluma önemli bir mesaj verdiler. Etkinlikle, kitap okumanýn insan hayatýndaki önemine vurgu yapýlarak, okumanýn deðerini ortaya serildi. Kitap okuma etkinliði esnasýnda vatandaþa kitap, kaðýt dosya, çanta ve kalem daðýtýldý. Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi, Ýmam Hatip Lisesi nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü 'nün tekrar Belediye Baþkaný seçilmesini kutlar, büyüyen Çorum a güzel hizmetlerinin yeni dönemde de artarak devam edeceðine inanýyoruz. Bu vesile ile kendisine ve yeni seçilen tüm Belediye Meclis Üyeleri ne sonsuz baþarýlar dilerim. (Ç.HAK:757) VESFA HARMAN TUÐLA VEDAT SILKU 5 Kitap okuma etkinliði Belediye binasý önündeki havuzlu parkta düzenlendi.

6 6 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen ÇORUMGAZ A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:744) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. ÇORUMGAZ A.Þ. Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ahmet AHLATCI BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Sayýn Agah Kafkas ýn muhterem babalarý, deðerli büyüðümüz Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (Ç.HAK:759) Ahmet AHLATCI

7 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Ömerbey'e fidan Emre Kut Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey Mevkii'nde fidan dikme etkinliði düzenledi. Etkinlikle toplam bin 500 fidan dikildi. Etkinliðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Merkez Jandarma Komutaný Jandarma Yüzbaþý Ünal Yaðmurkaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Nadir Dursun, Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu, Yurt-Kur Müdürü Erol Kavuncu, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, bazý sendika yöneticileri, öðrenciler ve veliler katýldý. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin halk oyunlarý ile renk kattýðý programýn açýþ konuþmasýný Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu yaptý. Oflu, Çorum'da her yýl ortalama 3 milyon fidan dikildiðini bildirdi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu da konuþmasýnda ormanlarýn önemine vurgu yaptý. Daha sonra Dünya Ormancýlýk Haftasý etkinlikleri çerçevesinde, il merkezinde bulunan ortaokul öðrencileri arasýnda düzenlenen þiir ve resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Programda son olarak fidan dikme bölümüne geçildi. Programa katýlan protokol üyeleri, öðrenciler ve izciler, hep birlikte fidan diktiler. Etkinlikte toplam 1500 adet fidan toprakla buluþturuldu. 'Türkiye'de iyi, bölgede kötüyüz' Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ço- Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey köyünde fidan dikildi. rum'un orman varlýðý konusunda Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu, ancak bölge ortalamasýnýn gerisinde olduðunu söyledi. Ebiloðlu, 12 bin 792 kilometrekareden oluþan Çorum'da 374 bin hektarlýk alanýn ormanlardan oluþtuðunu bildirdi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, dün gerçekleþtirilen fidan dikim programýnda yaptýðý konuþmasýnda ormanlarýn önemine vurgu yaptý. Orman Haftasý boyunca toplumun ormancýlýk hakkýnda bilgisini ve görgüsünü arttýrmak, toplumun aðaç ve orman sevgisini çoðaltmak amacýyla il genelinde, deðiþik platformlarda çeþitli etkinlikler yapýldýðýný belirten Ebiloðlu, ormanlarýn günlük hayat için faydalarýnýn sayýlamayacak kadar fazla olduðunu hatýrlattý. 'Bu kýymetli varlýklarýmýzý koruyup kollamak, bu alandaki çalýþmalara yýl boyu gereken desteði vermek vazgeçilmez bir yaþam tarzýmýz olmalýdýr.' diyen Ebiloðlu, "Çünkü ormanlarýmýzý korumak kollamak demek; kendimizi koruyup kollamak demektir. Geleceðimizi koruyup kollamak demektir. Tüm insanlýðý koruyup kollamak demektir." diye konuþtu. Dünya nüfusunun sürekli arttýðýný dile getiren Ebiloðlu, þöyle devam etti: "Artan dünya nüfusu doðal kaynaklarýmýz için çok büyük baský unsuru oluþturmaktadýr. Söz konusu bu baský her geçen gün biraz daha fazla aðýrlýðýný hissettirerek bugüne gelinmiþtir. Bu baskýlara maruz kalan en önemli zenginlik kaynaklarýmýzýn baþýnda ormanlarýmýz yer almaktadýr. Bu baský sonucu ormanlarýmýz her gün biraz daha azalmakta, dünyamýzýn çölleþmesi her gün biraz daha artmaktadýr." Türkiye orman alaný geniþleten nadir ülke Ebiloðlu, Türkiye'nin orman alanlarýný geniþletebilen dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesi ifade ederek, 1972 yýlýnda Türkiye'de 20 milyon hektar olan orman varlýðýnýn, bugün 21 milyon 500 bin hektara yükseldiðini aktardý. Ebiloðlu, "Ancak sevinerek belirtmek isterim ki 1972 yýlýnda 20 milyon hektar olan orman varlýðýmýz bugün 21 milyon 500 bin hektara ulaþmýþtýr. Yani Türkiye orman alaný ge- niþleyen nadir ülkelerden biridir. Ancak sizlerde takdir edersiniz ki bu artýþ hýzý çok düþüktür. Bugün dünya toplam alanýnýn %31'i ormanlarla kaplý iken bu rakam bizde %27.2'dir. Bu rakamlar dikkate alýnacak olursa dünyanýn 3'te 1'ine yakýn bir kýsmý ormanlarla kaplý iken 3'te 2'si yeþilden yoksundur. Ülkemizin ise ancak 4'te 1'ine yakýn bir kýsmý yeþille buluþmuþken 4'te 3'ü yeþillikten yoksun bir durumdadýr." diye konuþtu. Ebiloðlu, Çorum'un orman varlýðý konusunda Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu, ancak bölge ortalamasýnýn gerisinde kaldýðýna dikkat çekerek, "Çorum ilimizin toplam alaný 12 bin 792 kilometrekaredir. Orman alanýmýz 374 bin hektardýr. Bu ormanlarýmýzýn yarýsý bozuk baltalýk, diðer yansý ise normal verimli orman durumundadýr. Orman varlýðýmýz itibari ile Türkiye ortalamasýndan iyi durumda olmamýza raðmen bölge ortalamasýnýn çok gerisindeyiz." dedi. Dünya ortalamasýnýn üzerine çýkmalýyýz Ebiloðlu anýz yangýnlarýna da dur denilmesi gerektiðinin altýný çizdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Toplum olarak aðaçlandýrma çalýþmalarýna hýz vererek kýsa zamanda dünya ortalamasýnýn üzerine çýkmak zorundayýz. Çünkü orman toplumlar için bir uygarlýk, bir kültür meselesidir. Bu alanda da ülkemizi çaðdaþ medeniyet seviyesinin üzerine çýkarmak zorundayýz. Türk Milleti olarak aðaç dikmeyi çok önemseyen bir inanç sistemine mensubuz. Kýyamet koparken bile aðaç dikmeyi emreden bir peygamberin ümmetiyiz. 'Yaþ kesen baþ keser.' Ýlkesini kendisi için hayat tarzý edinmiþ bir ecdadýn torunlarý olarak aðaca ve ormana hak ettiði deðeri vermek zorundayýz. Yeryüzünde insan kadar yücelebilen ve insan kadar alçalabilen bir baþka yaratýk bulunmamaktadýr. Bugün küresel ýsýnmadan kaynaklanan doðal dengesizliklerin kaynaðýnda insanlar, ormanlarýmýzýn en büyük düþmaný da insanlardýr. Her yýl cehalet, ihmal, kusur ve dikkatsizlik dolayýsý ile son on yýlda 12 bin hektar ormanýmýz yanarak yok olmuþtur. Çorum ilimizin orman yangýný yönünden çok iyi bir durumda olduðunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Ancak anýz yangýný konusunda arzulanan noktaya henüz gelemedik. Çiftçilerimiz mutlaka bu kötü gidiþe dur demek zorundadýrlar. Hepimiz dur demek zorundayýz. Anýz yangýnlarý bir yandan topraðýmýzýn verimini düþürmekte, diðer yandan ülkemizin çölleþmesine yol açmaktadýr. Bu olumsuz gidiþi mutlaka durdurmak zorundayýz." 7 Protokol ile öðrencilerin katýldýðý etkinlikte bin 500 fidan toprakla buluþturuldu. Köylü kadýnlardan pankartlý karþýlama Orman Haftasý nedeniyle köylerinde düzenlenen fidan dikme etkinliðini fýrsat bilen Ömerbey Köylü bazý kadýnlar, köylerine doðal gaz ve kilit taþý istedi. Dün Ömerbey Köyü'nde gerçekleþtirilen fidan dikimi nedeniyle köye gelen protokolü, ellerinde 'Hoþ geldin valim doðalgaz istiyoruz, kilit taþý istiyoruz' yazýlý pankartla karþýlayan köylü kadýnlar, karþýlarýnda ValiSabri Baþköy'ü bulamasalar da, Vali'nin eþi Fatma Baþköy ve Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ömerbey Köylü bazý kadýnlar, köylerine doðal gaz ve kilit taþý istedi. Ebiloðlu'na bu þekilde isteklerini aktarmýþ oldular. Köy sakinlerinden Güldeste Kaya, köyün toz toprak için- Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn de kaldýðýný ve su taþýmada zorlandýklarýný belirterek, "Seçim zamaný geliyorlar. Ama sonuç olarak burada hiç bir þey yapmýyorlar. Biz doðal gaz ve kilit taþý istiyoruz. Burada yaþayan köylümüz maðdur durumda. Yöneticilerimizin sesimizi duymalarýný istiyoruz." dedi. Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU ÞÜKRÜ GAYI SEMRÝN KALELÝ MEHMET DÖNGEL ÖZGÜR KILIÇ EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA (Ç.HAK:747) ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Özcan Ýnþaat Mehmet Özcan

8 8 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:764) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile yeni seçilen meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Hatap Deðirmenleri A.Þ. Belediye Baþkanýmýz Sayýn BAÞSAÐLIÐI Deðerli insan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn deðerli babasý Muzaffer Külcü yü (Ç.HAK:751) seçimlerdeki baþarýsýndan dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Muharrem KARAKAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Karakaþlar Petrol, Otomotýv, Rentekar, Eðt. Ýnþ., Tar. Tur. Hayv. Tic. ve San. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:731) Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dilerim. Muharrem KARAKAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Karakaþlar Petrol, Otomotýv, Rentekar, Eðt. Ýnþ., Tar. Tur. Hayv. Tic. ve San. LTD. ÞTÝ.

9 PERÞEMBE 3 NÝSAN BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðümüz Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Allah tan rahmet, baþta deðerli aðabeyim Agah Kafkas olmak üzere kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (Ç.HAK:752) Þeyda Önen BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Sayýn Agah Kafkas ýn muhterem babalarý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:759) Hýþýroðlu Kuruyemiþ ve Gýda Sanayi Ticaret Limited Þirketi Fikret Hýþýroðlu

10 10 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Kurþun dan dostane mesaj Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, mazbatasýný aldý. Ekrem Ünlü mazbatasýný aldý Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye ve Ýl Genel Meclis üyeleri mazbatalarýný Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hacý Süleyman Arslan dan aldýlar. Bayat Adliyesi ndeki düzenlenen mazbata töreninin ardýndan Bayat Belediyesi önünde kýsa bir açýklama yapan Baþkan Ünlü, seçimin sakin ve huzurlu geçmesinden herkesi mutlu ettiði ifade ederek, Güzel bir yarýþ oldu, halkýmýzýn iradesiyle yeniden baþkan seçildim. Bu aðýr ve zor bir yük, inþallah bu zor MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan Belediye Baþkaný seçilen Hamza Karataþ a mesaj çekerek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Kurþun, Belediye Baþkaný seçilen Karataþ a gönderdiði mesajýnda; Deðerli kardeþim Allah muvaffak eylesin. Baþarýný kutluyorum. Seviyeli ve bize yakýþýr bir seçim oldu. Sonuçta bir galip olacaktý, Rabbim sana nasip etti. Ýhtiyaç hissettiðin anda bir rakip olarak deðil bir kardeþ olarak yanýndayým dedi. Her zaman Osmancýk'ýn kazanmasýný isteyenlerdeniz Osmancýk halkýnýn ve Belediye nin her zaman yanlarýnda olduklarýný belirten görevi yine halkýmýzýn desteðiyle yerine getireceðim. Sandýða giden herkesin üzerimizde hakký olduðunu biliyoruz. Bu haklarý hizmet olarak yerine getireceðiz. Seçimde alýnan netice ülkemize, milletimize ve Bayat ilçesine hayýrlý uðurlu olsun, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Çalýþma arkadaþlarýna da teþekkürlerini ileten Ünlü, Çok yoðun bir dönem yaþadýnýz. Allah hepinizden razý olsun. dedi. Baþkan Ünlü nün konuþmasýndan sonra okunan duayla birlikte Haydar Kurþun Kurþun, 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan yayýnladýðý mesajýnda Herkesin baþkaný olacaðým Resmi olmayan sonuçlara göre Sungurlu Belediye Baþkanlýðýný kazanan Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Gündem Gazetesi ni ziyaret etti. Sungurlu Gündem Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu ile görüþen Þahiner, Herkesin baþkaný olacaðým. dedi. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan yerel seçimlerin baþta Sungurlu olmak üzere tüm ülkeye hayýrlý olmasýný dileyen Þahiner, Parti rozetimi çýkarýp görevime baþlayacaðým. Birlik beraberlik içinde Sungurlu için çalýþacaðýz. Hiç bir ayrým yapmadan herkesi kucaklayýp, her yere eþit hizmet götüreceðiz. Herkesin baþkaný olacaðým. diye konuþtu. Ýlk olarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) nin su sorununu çözeceðini belirten Þahiner, OSB yi bir an önce suya kavuþturacaðýz dedi. Þahiner in Perþembe günü Ýlçe Seçim Kurulu ndan mazbatasýný alarak göreve baþlamasý bekleniyor. (Haber Merkezi) Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Gündem Gazetesi ni ziyaret etti. Hamza Karataþ ise; 30 Mart Yerel Seçimleri gerçekleþmiþ, Osmancýk halký kararýný vermiþtir. Çýkan sonuçlarýn memleketimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, yeni seçilen yönetime baþarýlar diliyorum. Bizlere oy veren, vermeyen tüm Osmancýklý hemþerilerimize de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Osmancýk halkýnýn ve belediyemizin her zaman yanýnda olacaðýz. Osmancýk için yapmayý düþündüðümüz projelerimizden faydalanýlmak istenirse yardýmlarýmýzý esirgemeyiz. Çünkü biz her zaman Osmancýk'ýn kazanmasýný isteyenlerdeniz. "dedi. Teþekkür ve sitem Ülküdaþlarýmýza ve seçmenlerimize teþekkür eder minnetlerimizi sunarým. diyen Kurþun, hakkýnda karalama kampanyasý yapanlara da hakkýný helal etmediðini söyledi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, seçimler sonrasý teþekkür ziyaretlerine baþladý. Çatma dan teþekkür ziyaretleri 30 Mart yerel seçimlerinden zaferle çýkan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, seçimler sonrasý teþekkür ziyaretlerine baþladý. Ýskilipliler tarafýndan yoðun ilgi ve sevgiyle karþýlanan Baþkan Çatma, teþekkür ziyaretlerini ilk olarak yoðurt pazarý, kapalý sebze hali, Çorum Caddesi ve Þehir parkýnda sürdürdü. Beraberinde AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclis üyeleri, Ýl Genel Meclisi üyeleri ve partililer ile birlikte sabah erken saatlerde ziyaretlerine baþlayan Çatma, gerek seçim atmosferinde gerekse seçimden sonra Ýskilip halkýnýn kendilerine gösterdikleri ilgi ve desteðe teþekkür etti. Çatma teþekkür ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceðini belirtti. (Haber Merkezi) Ýskilip in güvenini boþa çýkarmayacaðýz Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, 30 Mart yerel seçimlerin ardýndan yaptýðý açýklamada Ýskilipliler e teþekkür etti. Baþkan Çatma, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Biz 30 Mart ta kararý Ýskilip halký verecek dedik. Çamur at, izi kalsýn siyaseti yapmadan baþarýlý bir seçim kampanyasý yürüttük. Ýskilip halký büyük bir teveccüh göstererek bizi tercih etti. Bu da gösteriyor ki; biz daha çok çalýþýp, daha çok hizmet etmeliyiz. Ýskilip halkýnýn bize olan güvenini boþa çýkarmayacaðýz. Bize verilen görev ve sorumluluðun bilincinde olarak tüm hemþerilerimize eþit ve adaletli hizmet götüreceðimizden kimsenin endiþesi olmasýn. Birlik, beraberlik, kardeþlik içinde milletvekillerimiz, teþkilatýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýz ve hemþerilerimizle birlikte baþarýlý çalýþmalara imza atacaðýz. Seçim sonucu gösteriyor ki seçimi Ýskilip kazanmýþtýr. Ben bu vesile ile seçim kampanyasý süresince bizlere yardýmcý olan herkese birer birer teþekkür ediyorum. Bize destek olan baþta AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ olmak üzere Çorum Milletvekillerimize, Ýl Baþkanýmýza, Ýlçe Baþkanýmýza, bayraðý devraldýðýmýz önceki Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e, bizlerle ev ev gezerek projelerimizi anlatan Kadýn Kollarýmýza, Gençlik Kollarýmýza ve tüm emeði geçenlere þükranlarýmý sunuyorum. Seçimler sona ermiþtir, þimdi hizmet zamanýdýr. Cenab-ý Allah ýn yardýmý ve siz kýymetli hemþerilerimizin destekleri ile yediden yetmiþe tüm Ýskilipliler e ayrým yapmadan hizmet etmek öncelikli görevimizdir. Bize verdiðiniz görev ve sorumluluða layýk olmak için tüm gücümüz ve imkânlarýmýzla çalýþacaðýmýzý belirtir, selam, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. (Haber Merkezi) Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Osmancýk Belediye Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Muzaffer Külcü yü Hamza Karataþ ý (Ç.HAK:756) ve meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Anadolu Tesisleri Faruk-Hasan Özkömürcü Özkömürcü Leblebi Yaþar-Mehmet-Hýdýr Özkömürcü (Ç.HAK:755) ve meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Anadolu Tesisleri Faruk-Hasan Özkömürcü

11 PERÞEMBE 3 NÝSAN BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðümüz Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, baþta Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas olmak üzere kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (Ç.HAK:761)Av. Mehmet Karadað BAÞSAÐLIÐI Deðerli büyüðümüz Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, baþta Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas olmak üzere kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (Ç.HAK:760)Mehmet Özdoðan

12 12 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Ülkenin temel sorunu tarým sorunlarýn yol açtýðý problemler yatmaktadýr. Sorunlarýn 30 Mart yerel seçimlerinin bittiðini ve artýk gerçek çözümü için karar verenler sektörün taraflarýný bir tarafa gündeme geçilmesi gerektiðini belirten Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, tarým sorunlarýnýn dikkate alarak düþünmüþler ve bu düþünce çerçevesinde býrakarak veya sektördeki sadece bir menfaat grubunu ülkenin temel sorunu olduðunu ve bu sorun çözülmeden politikalar üretmiþlerdir. ülke sorunlarýnýn çözümünün hayâl olduðunu söyledi. Gerekirse ihtiyaç duyulan bölgelerde devlete ait Tarýmýn, Çorum için de hayati öneme sahip bir sektör olduðunu belirten Gül, konuya iliþkin þu açýklamalar- STK larýnýn,sanayi ve ticaret içinde etkin olmalarýnýn fabrikalar yeniden açýlmalýdýr. Ülke genelinde üretici da bulundu: Tarým her türlü doða olaylarýna açýk, üstü önünü açacak politikalar oluþturulmalýdýr. Bugüne kadar açýk geniþ bir fabrikadýr. Bu nedenle ulusal bir strateji tek taraflý oluþan rekabet dengeleri bir tarafa býrakýlarak çerçevesinde uzun vadeli, istikrarlý, günlük siyasi kaygýlardan uzak, bilimsel verilerin ýþýðýnda ve sektörün lerini dikkate alan dengeler kurulmalýdýr. Haksýz rekabe- iç piyasa dengeleri dikkate alýnmalý ve üretici menfaat- omurgasýný oluþturan üreticilerin ve örgütlerinin önerilerinin dikkate alýndýðý geniþ tabanlý ortak bir görüþ çerçeðu, göz ardý edilmemelidir. Para sahiplerinin istediði zatin oluþmasýnda þimdiki uygulanan piyasa düzeni olduvesinde oluþacak politikalar çerçevesinde yönetilmesi yýf devlet yapýsý yerine; güçlü ve denetleyici devlet yapýsý yeniden oluþturulmalýdýr. gereken bir sektördür. Necati Gül Tarýmýn sorunlarýnýn büyük bir kýsmý, kýsa dönem Uygulanacak tarým politikasýna; aracý CEO larýnýn içinde mucizevi yöntemlerle çözülecek deðildir. Pek tabiî ki kýsa dönem içinde çözülecek olanlarda vardýr. Ancak bu çözümden ve ürün satmak için bekledikleri hal ve pazarlardan bakýlmalý- gözleri ile deðil, üreticilerin; tarlalarýndan, bahçelerinlerinde dikkatli þekilde, sektördeki dengeler çerçevesinde, öncelikle dýr. geniþ kitlelerden oluþan üreticilerin menfaatleri dikkate alýnarak yapýlamasýnda yarar vardýr. lýðýn ardýndan hava sýcaklýðýnýn son iki gündür gece sýfýrýn altýna düþ- Ayrýca ülkemizde olduðu gibi ilimizde de bu yýl tarýmsal kurak- Bu dengelerin dikkate alýnmadýðý; tarýmdaki sorunlarýn çözüleceðini ve tarýmýn kara delik olmaktan çýkacaðýný öngörüsünü de taþý- zarar gördü. Kuraklýða baðlý olarak verimlerde beklenen azalmaya mesi nedeni ile çiçek açan ve hatta tomurcuklanan meyve aðaçlarý yan 1980 sonrasýnda izlenen ve 2000 li yýllarda hýzla uygulanmaya birde soðuk eklenince ümitler þimdiden tükendi yýlýnda Bakanlar Kurulu kararý ile belirlenen kuraklýk eylem planý yýl geçince unu- baþlayan politikalar ve sonuçlarý ortadadýr. Bugün içinde bulunduðumuz sorunlar bugünün deðil, uzun yýllarca uygulanmaya çalýþýlan tuldu. O günden bu yana ne yazýk ki elle tutulur gözle görülür bir ekonomik politikasýnýn bir sonucudur. adým atýlmadý. Eldeki veriler tarýmsal kuraklýðý iþaret etmesine raðmen hala bir adým atýlmýyor ve bununla ilgili görünür bir çabada yok. Milli Gelirden en az payý alan tarýmdan geçimini saðlayan kýrsal kesim insanýdýr. Tarýmýn sorunlarýnýn çözümsüzlüðü kýrsal kesimdeki 2014 hasat dönemi için tehlike çanlarýnýn sesleri ne yazýk ki duyulmaya baþladý. Bunu için yapýlmasý gerekenler þimdiden planlanýp en insanlarýmýzý þehrin varoþlarýna, tarým iþçisi olan Anadolu'nun yollarýna, iþ bulmak için iþ kuyruklarýna, aþ için vakýf kapýlarýna koþar duruma gelmiþtir. malý. Kuraklýk ve don olayý bugün itibari bir gerçektir. Seçim bitmiþ- kýsa zamanda uygulamaya konulmalý. Zamaný gelince folluk aranma- Yaþadýðýmýz sosyal ve ekonomik sýkýntýlarýn temelinde tarýmsal tir artýk gerçek gündeme geçilmelidir. Eczacýlardan iade-i ziyaret Çorum Eczacý Odasý Yönetimi, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) na iade-i ziyarette bulundu. Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ecz. Süleyman Koca ve beraberindeki heyet, SMMMO ya yaptýklarý ziyarette Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüþtüler. Odalarýn ve üyelerin sorunlarý ve çözüm yollarýnýn görüþüldüðü ziyarette, Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým a plaket verdi. Çorum Eczacý Odasý Yönetimi SMMMO yu ziyaret etti. YGS Çorum birincisine ödül Çorum Fen Lisesi öðrencisi Güner Dilþad Er, ÖSYM tarafýndan Mart 2014 Cumartesi günü açýklanan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre aday arasýnda Türkiye 20.'si, Çorum 1.'si oldu. YGS 5 puan türünde Türkiye 20. si olan Fen Lisesi öðrencisi Güner Dilþad Er in YGS baþarýsý okulda ödüllendirildi. Törene okul öðretmenleri, öðrenciler ve Güner Dilþad Er in ailesi katýldý. Okul Müdürlüðü ve Okul Aile Birliði, Dilþad Er i plaket ve altýnla ödüllendirdi. Törende bir konuþma yapan Er in ailesi, okul idaresine, öðretmenlere ve emeði geçen herkese teþekkür ettiler. Törenin ardýndan konuþan Okul Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Çorum Fen Lisesi öðrencilerinin tamamý YGS sýnavýný kazanmýþ, LYS Çorum Fen Lisesi öðrencisi Güner Dilþad Er için ödül töreni düzenlendi. sýnavlarýna katýlma baþarýsý elde etmiþlerdir. Hepsini tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Türkiye dereceleri elde eden Çorum Fen Lisesi öðrencisi Güner Dilþad Er ilimiz Çorum'un da gururu oldu. Öðrencimiz, okulumuz ve Çorum'umuzun tarihine altýn harflerle kazýnarak yerini almýþtýr. Türkiye 20.'si Güner Dilþad Er Türkiye 20.'si, Çorum 1.'si oldu. olmuþtur. Bu yüksek baþarýdan dolayý kendisini, ailesini, okulumuz öðretmenleri ile dershane öðretmenlerini gönülden kutluyorum. Okulumuz öðrencileri YGS'de ilk 5000 de onlarca derece elde edilmiþtir. Sadece Güner Dilþad deðil diðer öðrencilerimiz de dâhil elde edilen bu baþarýlar okulumuzun geldiði nokta açýsýndan tercih edilen bir okul olduðunun, ülkemizin en güzel üniversitelerine öðrenci gönderen okullar arasýnda bulunduðunun ispatý niteliðindedir. Bütün öðrencilerimizin bu baþarýlarýný arttýracaðýna olan inancým bütün kuvvetiyle devam ediyor. Öðrencimizi tebrik ediyor LYS'de devamýný diliyorum dedi. Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü AHMET ÖZLER (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) ZEKÝ GÜL (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK (Ç.HAK:744) ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA ile meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Öz Ýkbal Petrol Ürünleri Ýnþaat Nakliye Gýda Turizm San. Tic. Ltd. Þti.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:3 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:21 Mart 1430 Kasým: NÝSAN Ben falanýn oðluyum, demek insaný yüceltmez. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM VEFAT EDENLER 1-Kadýderesi Köyü' nden gelme, Halil GÜNDOÐ- DU' nun oðlu; Kemal GÜNDOÐDU. 2-Çaltýcak Köyü' nden gelme, Þoför Esnafýndan Cuma EKER' in eþi, Hikmet, Yusuf, Nahide, Meliha ve Emekli Öðretmen Haydar EKER' in annesi, Berber Esnafýndan Sadýk ERDEN' in kayýnvalidesi; Feride EKER. 3-Eski Mobilyacý Esnafýndan Hadi ve Mehmet YAMANER' in babasý; Avni YAMANER Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kanserden korunmak tedaviden önemli Anadolu Týbbiyelileri Derneði (ANA- TIPDER) Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, sýk görülmesi ve öldürücülüðünün yüksek olmasý nedeniyle kanserin önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu söyledi. Erken teþhisin kanser tedavisinde çok önemli olduðunu vurgulayan Zobacý, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Eriþkinlerde her yýl 100 bin nüfus için kiþi kansere Kansere karþý bilinçlendiler Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi, 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle kanserle ilgili bilgilendirme konferansý düzenledi. Platin Saðlýk Koleji Müdürü Zühal Yekta Saraç, öðretmenler ve öðrencilerin dinlediði konferans, Kanser Erken Teþhis Taný ve Eðitim Merkezi (KETEM) doktorlarýndan Memnune Yalçýn tarafýndan verildi. Sýk görülen akciðer, meme, kolon, cilt, serviks ve mide kanserleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi veren Yalçýn, özellikle gençlerde sigara alýþkanlýðý, beslenme bozukluklarý ve saðlýksýz yaþam koþullarýnýn kanser Op. Dr. Ethem Zobacý yakalanmaktadýr. Ülkemizde her yýl 150 bin kiþinin kansere yakalandýðý tahmin edilmektedir yýlýnda Türkiye'de kanser tedavisine 2.8 milyar Euro harcanmýþ olup, ayný hýzla artarsa ve önlem almazsak 2020 yýlýnda bu sayýnýn 4 misline çýkacaðý tahmin edilmektedir. Bu sebeple KE- TEM'ler kurulmuþtur. KETEM'in amacý; insanlarý kanser konusunda bilinçlendirerek kanseri daha oluþmadan önlemek ve oluþan kanserleri erken yani tedavi edilebilir aþamadayken yakalayabilmektir. Türkiye'de özellikle meme ve rahim aðzý kanserinin erken tanýsý konusunda Ulusal Tarama Programlarý mevcuttur. Kanserden korunmak kanserin tedavisinden daha önemlidir. Kanser günümüzde önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadýr. Sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýradaki kanser, öldürücülüðünün yanýnda býraktýðý sakatlýklar ile de çok aðýr kayýplara neden olmaktadýr. Kanser konusunda toplumda farkýndalýk saðlanmasý ve toplum bilincinin geliþtirilmesi kanserle mücadele de en etkili yöntemlerin baþýnda gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planlarý yapýlmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklý kanser mücadele stratejileri oluþturulmaktadýr. Erken teþhis ve tedavi alanlarýnda son yýllarda büyük geliþmeler yaþanmýþtýr. Kanserden % 43'e kadar varan oranlarda korunulabilir ve erken teþhis ile tedaviden olumlu sonuçlar alýnabilir. Bu anlamda kanserde erken teþhis çok önemlidir. Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi, 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle kanserle ilgili bilgilendirme konferansý düzenledi. oluþumunda etkili olduðunu söyledi. Cep telefonlarýnýn radyasyon ve kanser oluþumu konusunda tehlikeli olduðunu da kaydeden Yalçýn, görüþmelerin 2 dakikayý geçmemesi gerektiðini vurguladý. Kanser hücrelerinin çok çabuk geliþtiðini ve çoðaldýðýný belirten Yalçýn, Kanserde erken teþhis ve tedavi, tamamen iyileþmeye imkân saðlar. Kanser öldürmez, ihmal öldürür. dedi. Erken tanýda farkýndalýk oluþturmak için böyle bir konferans düzenlediklerini söyleyen Platin Saðlýk Koleji Müdürü Zühal Yekta Saraç, KETEM doktorlarýndan Memnune Yalçýn a teþekkür etti. Kütüphanesiz okul, kitapsýz kütüphane kalmasýn Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Kütüphaneler Haftasý ný kutladý. 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak 50. Kütüphaneler Haftasý nedeniyle açýklama yapan Hayati Çam, Çorum da kütüphanesiz okul, kitapsýz kütüphane kalmasýn. dedi. Haftanýn amacýnýn, öðrencilerde okuma alýþkanlýðýný ve zevkini geliþtirmek, kitap sevgisini artýrmak, okuyucularýn kitaplardan daha çok faydalanmalarýný saðlamak ve halký kütüphanelerin geliþmesi için bilinçlendirmek olduðunu belirten Çam, þunlarý söyledi: Çorum da toplam 6 dernek bulunmakta, vakýflar bulunmakta, sendikalar bulunmakta, yazýlý ve görsel medyalar bulunmaktadýr. Kütüphaneler Haftasý ný kutlamadan öteye geçilememektedir. Kütüphaneler Haftasý ný kutladýðýmýz bu günlerde bir araya gelme kültürünü geliþtirmeliyiz. Burada en büyük görev sivil toplum kuruluþlarýnýn yanýnda Valilik, Kaymakamlýk, Belediye Baþkanlýklarý, Hitit Üniversitesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Müftülüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve okul müdürlüklerinin destekleri de bu konuda çok önemlidir. Resmi kurumlarýn arþivinde ve herkesin evinde okunmuþ kitaplar bulunmakta, bu kitaplar atýl olarak durmaktadýr. Bu kampanya sayesinde kütüphanesi bulunmayan köy okullarýna yeni kütüphaneler açýlýr, yetersiz ve eksik kitaplarý bulunan kütüphanelerin kitaplarý tamamlanýr. Ayrýca çöplere atýlan dergi ve gazeteler geri dönüþüm olarak ekonomiye kazandýrýlýr. Burada yapýlmasý gereken en önemli hususlar kampanyayý duyurmak, sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýný saðlamamak ve toplama merkezleri oluþturmak, toplanan Hayati Çam kitaplarýn komisyonca tasnifinin yapýlmasý ve kitaplarýnýn daðýtýmýný saðlamaktýr. Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneðimizin amaçlarýndan biri de bilgidir. Bilgiyi tamamlamanýn en önemli kaynaklarýndan biride kitaptýr. Dernek olarak böyle bir kampanyayý destekleyeceðimizi ve diðer kamu kurumlarýnýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn, yazýlý ve görsel meydanýnda bu tür kampanyalarý desteklemelerini ümit ediyoruz. Dolaþým sistemi hastalýklarý öldürüyor Türkiye de ölümlerin % 39,8'inin dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklandýðý açýklandý. Çorum da ise bu oran % 43 olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, ölüme sebep olan ilk altý hastalýk grubu sýrasýyla; dolaþým sistemi hastalýklarý (% 39,8), iyi huylu ve kötü huylu tümörler (% 21,3), solunum sistemi hastalýklarý (% 9,8), endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalýklar (% 5,6), dýþsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler (% 5,5) ile sinir sistemi ve duyu organlarý hastalýklarý (% 4,1) oldu. Ölüme neden olan hastalýklar cinsiyet bazýnda incelendiðinde; dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklý ölümlerin en çok kadýnlarda, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklý ölümlerin ise erkeklerde görüldüðü tespit edildi. Dolaþým sistemi kaynaklý ölümlerin % 38,8 ini iskemik kalp hastalýðý oluþturdu Dolaþým sistemi hastalýklarý nedeniyle gerçekleþen ölümlerin % 38,8 i iskemik kalp hastalýðý, % 25,2 si serebrovasküler hastalýk, % 17,7 si diðer kalp hastalýðý ve % 12,8 i hipertansif hastalýklardan kaynaklandý. Gýrtlak ve soluk borusu/akciðer tümörü, ölüme en çok neden olan tümör Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleþen ölümlerin % 31,3 ü gýrtlak ve soluk borusu/bronþ/akciðerin kötü huylu tümörü, % 8,9 u midenin kötü huylu tümörü, % 8,2 si lenfaid ve hematopoetik kötü huylu tümörü, % 6,9 u kolonun kötü huylu tümörü ve % 5,9 u pankreasýn kötü huylu tümöründen kaynaklandý. Ölüm nedenleri yaþ gruplarý itibariyle incelendiðinde; dolaþým sistemi hastalýklarýnýn en fazla yaþ grubunda görüldüðü, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla yaþ grubunda görüldüðü tespit edildi. Ölüm nedenleri daimi ikâmetgaha göre incelendiðinde; dolaþým sistemi hastalýklarýndan kaynaklý ölümlerin oranýnýn en yüksek olduðu ilk beþ il sýrasýyla Kýrklareli, Yozgat, Uþak, Bolu ve Denizli dir. Ayrýca, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleþen ölümlerin oranýnýn en yüksek olduðu ilk beþ il ise sýrasýyla Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Rize ve Tekirdað olarak belirlendi. Gram PERÞEMBE 3 NÝSAN Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Kaya Organ Aðabey 2 Hoþ-sohbet bir bir meþrebi vardý. Fakat fani dünyanýn meþgaleleri hepimizi rencide ettiði gibi onu da rencide ediyordu. Derslere devamlýlýðý mükemmeldi. Gazetenin toplantýlarýna eski yýllarda Ordu namýna o katýlýrdý. Karadeniz insanýn haleti ruhiyesi ve þivesi kendisini hemen belli ederdi. Ýnsanýn kederlerini daðýtan bir meþrebe sahipti Yýllar böylece gelip-geçiyordu.. Ýslam Yaþar ile gezdiðimiz anda, bizim ile beraber Trabzon'a kadar iþtirak etti. Bu havalideki Nur hizmetinde bulunan aðabeyleri yakýndan tanýdýðý için bizlere yardýmcý olmuþtu. Ailece gidip rahatlýk ile misafir olduðumuz bir aðabeyimiz idi. Son olarak, Yüksel Toker aðabeyimiz ile bir Doðu gezisinden sonra uðramýþtýk kendisine Oldukça rahatsýzdý. Ama bu heyecanýndan bir þey kaybettmemiþti. Sohbetlerde ve tatlý musahabelerde bulunduk kendisi ile. Sonra hatýra fotoðrafý çekinmiþtik. Ýþte hayat böyledir Gazetedeki vefat haberini okuduðum zaman yýllardýr hasbihal ettiðimiz bu aðabeyimizin o tatlý halleri hatýrýma geldi Önemli olan yaþadýðýmýz deðil, neler yapabildiðimizdir. Kimlere sýkýntý verdik, Kimlerin hakkýna tecavüz ettik, Kimler ile beraber olduk? (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,52 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER KULE KARAKAÞLI ÇORUM DEVLET HAST. GAZÝ CAD. 81/C ( YANI - DOÐUM EVÝ PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Yerel seçimde kadýnýn baþarýsýný kutladý Fatma Toru (AK Parti), Kiraz da Saliha Þengül (MHP), Avcýlar da Handan Toprak (CHP) bu kadýnlardan sadece 30 Mart yerel seçimlerinde baþarý gösteren kadýn bir kýsmý. belediye baþkanlarýný kutlayan Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Ka Seçebilen ancak seçilemeyen kadýnlarýn önündeki dýn emeðinin yerel seçimlerde elde ettiði bu baþarýnýn engeller kalktý genel seçimlere daha yüksek oranlarla öncülük etmesini Bu seçimlerin kadýnlar açýsýndan dikkat çeken bir ditemenni ediyoruz. dedi. ðer yönü ise Cumhuriyet tarihinde ilk defa baþörtülü ka2014 yerel seçimlerinin en dikkat çeken yönlerindýnlarýn aday olabilmeleri ve seçilmeleridir. Hepimizin den birinin kadýn adaylarýn gösterdiði baþarý olduðunu bildiði gibi ülkemizde kadýnlar seçme ve seçilme hakkýna belirten Saatçi, þöyle konuþtu; Siyasi partilerin az sayý1934 yýlýnda sahip oldu. Ancak seçme hakkýna sahip olan da gösterdikleri kadýn adaylar aldýklarý yüksek oy oraný baþörtülülerin seçilme hakký yýllarca hukuksuz bir þekilde ile hem seçmenlerinin teveccühünü aldýlar hem de yerel gasp edildi, yasaklandý. Bugün gelinen durum ülkemizin yönetimler ve siyasete daha fazla kadýn katýlýmýnýn önübaský ve dayatmalardan kurtuluþunun, insan hak ve özgürnü açtýlar. Aday olan kadýnlarýn büyük bir kýsmý rakiplelüklerinde elde ettiði kazanýmlar ile tam demokrasiye geahmet Saatçi rine fark atarak önemli bir model olarak siyasi hayata daçiþindeki kararlýlýðýnýn göstergesi olup, baþörtülü kimliklehil oldular. Ülkemizde bir ilk olarak üç büyük þehrin belediye yönetiriyle seçebilen ancak seçilemeyen kadýnlarýn önündeki engellerin kalmi kadýn baþkanlara emanet edildi. Gaziantep te Fatma Þahin (AK dýrýlmasý normalleþmenin sonucudur. Memur-Sen olarak bu seçim soparti), Diyarbakýr da Gültan Kýþanak (BDP), Aydýn da Özlem Çerçinuçlarýný siyasetin mutfaðýnda görmeye alýþýk olduðumuz kadýnlarýoðlu (CHP) baþkanlýk koltuðuna oturdular. Ayný zamanda aldýklarý oy mýzýn artýk alanlara güçlü ve etkin bir þekilde çýkmasý açýsýndan oloraný ile rakiplerine büyük fark atarak partililerinin yüzünü güldürdüdukça deðerli ve önemli buluyoruz. Kadýn emeðinin yerel seçimlerde ler. Kadýn baþkan tarafýndan yönetilecek diðer bir ilimiz ise Hakkari. elde ettiði bu baþarýnýn genel seçimlere daha yüksek oranlarla öncülük Burada seçimi Dilek Hatipoðlu (BDP) kazandý. Kadýnlar ayný baþarýetmesini temenni ediyoruz. Göreve gelen herkesi kutluyor ve baþarýyý ilçelerde de gösterdiler. Cizre de Leyla Ýmret (BDP), Meram da lar diliyoruz." Mangal Evi lezzete çaðýrýyor Çatý yangýný korkuttu Karakeçili Çýkmazý 4. Sokak'ta bir apartmanýn çatýsý yandý. Erol Taþkan Kýsa süre önce hizmete giren Mangal Evi, otantik ortamý ve birbirinden leziz yiyecekleri ile bundan sonra herkesin uðrak yeri olacak. Çorum'da þehir içinde ilk ve tek olan Mangal Evi, çeþitleri ile de dikkat çekiyor. 2 kattan oluþan, aðaç iþlemeleri ile donatýlan nezih bir ortama sahip Mangal Evi'nde köfte, tavuk, et, kanat, pirzola ýzgara ile 19 çeþit menü ve kilo iþi porsiyon bulunuyor. Çaylarýn semaver eþliðinde sunulduðu mekânda güler yüzlü personel de dikkatlerden kaçmýyor. Mangal Evi Ýþletme Müdürü Ferdi Dozu, Gazi Paþa Ýlköðre- tim Okulu, Yeniyol Mahallesi Muhtarlýðý karþýsýnda hizmet verecek olan iþyerlerinde mangal keyfini uzak yerlerde aramaya gerek olmadýðýný kendilerini dað evinde hissedecek bir þekilde dizayn edilen iþyerlerine leziz ürünlerinin tadýna bakmak için tüm Çorum halkýný beklediklerini söyledi. Mangal çeþitlerinin yaný sýra iþyerlerinde salata, sýcak - soðuk ürünlerinin de bulunduðunu, böyle güzellikte ve þehre yakýn bir yerde yer alan iþyerlerinin bir benzerinin Çorum'da bulunmadýðýný dile getiren Dozu, dað evindeki mangal keyfini Çorumlular ýn aya- Mangal Evi, otantik ortamý ve birbirinden leziz yiyecekleri ile bundan sonra herkesin uðrak yeri olacak. ðýna getirdiklerini söyledi. Ýþyerlerinde baybayan mescidlerinin bulunduðunu, ayrýca çocuk bakým odasýnýn yer aldýðýný kaydeden Dozu, "Ýþyerimiz þehrin göbeðinde olmasýna raðmen park sorunumuz yok. Müþterilerimiz arabalarý ile geldiklerinde istedikleri gibi araçlarýný park ederek, mangal keyfini iþyerimizde yaþayabilirler. Aile yerimizin de mevcut olduðu iþyeri- miz de paket servisimiz de bulunuyor. 19 çeþit menünün bulunduðu ve aðýz tadýna önem verenleri Mangal Evi'ne bekliyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Karakeçili Çýkmazý 4. Sokak'ta dün akþam saatlerinde meydana gelen yangýn çevre sakinlerine panik dolu anlar yaþattý. Bahadýr Apartmaný'nýn çatý katýnda baþlayan yangýný fark eden bina sakinleri, hemen binayý boþaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzunluðu tartýþma konusu olan yeni itfaiye aracý ile çatýya ulaþarak, çatý arasýnda baþlayan yangýna müdahale etti. Kesin olma- makla birlikte elektrik tesisatýndan çýktýðý ihtimali üzerin- de durulan yangýn, kýsa sürede kontrol altýna alýnarak, so- ðutma çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Bina sakinleri, hemen binayý boþaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. (Ç.HAK:751) Abdibey Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði adýna Baþkan (Ç.HAK:748) Bilal KELEÞ

15 Basýn Kartý Komisyonu toplanýyor Seçilemeyince genel kurul mecbur oldu Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Yönetimi olaðanüstü genel kurula gidiyor. Edinilen bilgiye göre Merkez Köy Muhtarlarý Derneði yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin çoðu, 30 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilemediler. Bu nedenle Dernek olaðanüstü genel kurul kararý aldý. Derneðin genel kurul toplantýsý 23 Nisan Çarþamba günü saat da Servet Ýþ Merkezi nde yapýlacak. Çoðunluk saðlanamamasý halinde toplantý 30 Nisan Çarþamba günü ayný yer ve saatte gerçekleþtirilecek. Gürültü dayaðý Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 8. Sokak ta gürültü yüzündan kavga çýktý. H.C. isimli vatandaþ gürültü yaptýðý gerekçesi ile 11 yaþýndaki Y.A. isimli çocuðu dövdü. Çocuðun annesi þikâyetçi olurken, H.C. suçlamayý kabul etmedi. Baba-oðul kavgasý Cengiz Topel Caddesi nde baba-oðulun kavgasý polislik oldu. E.K.B. adlý baba ile H.Ý.K. isimli genç ailevi nedenlerden dolayý kavga ettiler. Taraflar birbirlerini dövdü. Kavga Emniyet te noktalandý. Basýn Kartý Komisyonu 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara'da toplanacak. Komisyona intikal ettirilecek dosyalarla ilgili iþ ve iþlemlerin zamanýnda yetiþtirilebilmesi ve doðru bir þekilde yürütülebilmesi için en geç 4 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Ýl Müdürlükleri tarafýndan ilk incelemesi yapýlarak Genel Müdürlüðe yönlendirilen baþvurulara iþlem yapýlacak. Bu tarihten sonra yönlendirilen baþvurular ise, bu Komisyon için deðerlendirmeye tabi tutulmayacak. Konuyla ilgili Basýn-Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Komisyonca, basýn mensuplarýnýn çalýþtýklarý gazete ve dergi örneklerinin görülmek istenmesi halinde, söz konusu yayýnlarýn Devlet Enformasyon Sistemi (DES)'ne yüklenen PDF leri gösterilecektir. Bu nedenle, çalýþanlarýnca basýn kartý baþvurusu bulunan basýn yayýn kuruluþlarýnýn (312) /61 86/61 98 nolu telefonlardan DES þifresi alarak, yayýnlarýný düzenli olarak sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir. Komisyona, bekleme süresi en geç 30 Nisan 2014 tarihinde dolan baþvuru sahiplerinin baþvurularý intikal ettirilecektir. Bekleme süresi bu tarihten sonra dolanlarýn baþvurularý müteakip Komisyon için deðerlendirmeye tabi tutulacaktýr. (Haber Merkezi) Çorum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Osmancýk ta kaza, 3 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Samsun dan Bursa istikametine gitmekte olan Ahmet Çakýr (46) yönetimindeki 16 CKC 28 plakalý otomobil, Çayýrköy yakýnlarýna geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Kazada otomobil kullanýlamaz hale gelirken sürücü Ahmet Çakýr ile araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Sarýtaþ (72) ve Elveda Sarýtaþ (72) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) PERÞEMBE 3 NÝSAN Baþarýlý öðrencilere kahvaltý Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Okul Aile Birliði, il düzeyinde gerçekleþtirilen sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerde okulu temsil eden ve derece alan öðrenciler için kahvaltý düzenlendi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Cevherzade de gerçekleþtirilen kahvaltýya, Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, Okul Aile Birliði Baþkaný Hüseyin Aydýn ile müdür yardýmcýlarý ve öðretmenler de katýldý. Ýl düzeyinde gerçekleþtirilen sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katýlarak derece alan öðrenciler ile Onur Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Okul Aile Birliði baþarýlý öðrencilerini kutladý. Öðrenciler için kahvaltý düzenlendi. Kurulunca seçilen ayýn gerçekleþtirilen tüm etkinliklere öðrencilerinin hazýr katýlýmlarý- bulunduðu kahvaltý keyifli bir þekilde geçti. nýn önemini vurgulayarak, derece alan öðrencileri Okul Müdürü kutladý ve ba- Mustafa Güneysu, öðrencilerin þarýlarýnýn devamýný okul içeriþarýlarýnýn sinde ve il düzeyinde beklediklerini söyledi. Güneysu, Okul Aile Birliði Baþkaný Hüseyin Aydýn'a da öðrencilere yönelik gerçekleþtirilen bu etkinlikten dolayý teþekkür etti. (Haber Merkezi) Analiz den STS daveti Analiz Dergisi Dershaneleri, 5 Nisan Cumartesi günü ilk ve ortaokul öðrencileri arasýnda seviye tespit sýnavý yapacak sýnýflarýn katýlacaðý sýnav için baþvurular dershanede yapýlacak. Geçtiðimiz yýl il birincisi çýkaran dershanenin bu yýl da birinci dönem yapýlan TEOG daki baþarýsýyla bunu taçlandýrdýðýný belirten Dershane Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Üzel, Öðrencilerimiz bu sýnavla kendilerinin il düzeyindeki performanslarýný göreceklerdir. Gösterecekleri performans dershanemize yaptýracaklarý gelecek yýl kayýtlarý için de ölçü olacaktýr. Son kez bir ders yýlý boyunca alacaklarý takviyelerle eksiklerini giderecekler ve önümüzdeki yýllarda daha da baþarýlý olacaklardýr. dedi. Üzel, Seviye Tespit Sýnavýna bütün öðrencileri davet etti. BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas ýn saygýdeðer babasý kýymetli büyüðümüz Cemalettin Kafkas ýn vefatý dolayýsýyla ailesinin acýsýný paylaþýr, geride kalanlara sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Allah rahmet eylesin. Mekaný cennet olsun. (Ç.HAK:758) Çorum Yumurta A.Þ. Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Cahit Karaarslan

16 16 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 BAÞSAÐLIÐI Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Sayýn Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Cemalettin Kafkas Muzaffer Külcü ýn Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý adýna Baþkan Hikmet Göktepe Kursiyerlerle ebru yaptý (BASIN:10000) (BASIN:10000) yü ve meclis üyelerini kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Agah Kafkas ýn muhterem babalarý vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý adýna Baþkan Hikmet Göktepe Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi, Sungurlu da açýlan Meslek Edindirme Kurslarý ný yerinde inceledi. Fatma Baþköy önderliðinde Sungurlu ziyareti yapýldý. Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi, Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi nin tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor. Ýl koordinasyon ekibi, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy önderliðinde Sungurlu da açýlan Meslek Edindirme Kurslarý ný yerinde inceledi. Fatma Baþköy e; Garnizon Komutaný nýn eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü nün eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve Ýl Koordinasyon ekibi eþlik etti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, kursiyerlere Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi nin bundan sonraki aþamasý hakkýnda teknik bilgiler verirken, Fatma Baþköy, Meslek Edindirme Kurslarýnýn önemini anlattý. Kadýnlarý daha güzel günler bekliyor. diyen Fatma Baþköy, Gönül elçilerinin desteði ile yürütülen bu proje sayesinde meslek edindirme ve yarým kalan eðitimlerini tamamlamalarý konusunda destek vermeye devam edeceðiz. Bu proje ile kadýnlar kendilerini daha iyi ifade ederek, kalkýnma süreçlerine daha fazla katký ve katýlým saðlayacaklar. Ayný zamanda kadýnlar, iþ gücü piyasasýnýn ihtiyacý olan bilgi ve beceriyi edinerek, toplumsal yaþama daha fazla dâhil olacak. Okuma yazma ve mesleki eðitim oranýnda yaþanan bu artýþ geliþmiþlik düzeyine yansýdý. dedi. Baþköy, ebru kursunda kursiyerlerle birlikte ebru çalýþmasý yaptý. Okuma-Yazma kursunda ise bir kursiyer Fatma Baþköy e kendi hazýrladýðý hediyeyi verdi. Oðuzlar a ilk kadýn muhtar Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi hakkýnda bilgi verildi. Baþköy, ebru kursunda kursiyerlerle birlikte ebru çalýþmasý yaptý. TOPLANTIYA ÇAÐRI Ýçanadolu Holding Anonim Þirketimizin Takvim yýllarýna ait Olaðan Genel Kurul toplantýsý aþaðýdaki gündemle 02/05/2014 günü saat 14:00 de Çorum ili Yeni Yol Mahallesi 14. Gazi sok.no:5 Çözüm Dersanesi adresinde yapýlacaktýr. Toplantýda çoðunluk saðlanmamasý halinde ikinci toplantýnýn 09/05/2014 günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Sayýn ortaklarýmýzýn toplantýya asaleten veya vekaleten katýlmalarýný diler saygýlar sunarýz.. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM MADDELERÝ : MADDE l-açýlýþ ve yoklama MADDE 2-Baþkanlýk Divanýnýn seçimi ve Genel Kurul Tutanaðýnýn imzalanmasý için Baþkanlýk Divanýna Yetki verilmesi. MADDE takvim Yýlý Yönetim Kurulu ve Murakýp Raporlarý ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarýnýn Okunmasý ve tartýþýlmasý. MADDE takvim yýlý Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarýnýn onaylanmasý ile bu yýllara ait iþlemleri nedeniyle Yönetim kurulu ve Murakýplarýn ibrasý. MADDE 5-Yönetim kurulunun üç yýllýðýna seçimi "Yönetim Kurulu vazife taksimi ve yetki kararýnýn alýnmasý. MADDE 6- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayýlý hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkýnda karar alýnmasý MADDE 7- Þirket Yönetim Kurulunca Anonim Þirketlerin Genel Kurul Toplantýlarýnýn Usul Ve Esaslarý Ýle Bu Toplantýlarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlýðý Temsilcileri Hakkýnda Yönetmelik Hükümleri Uyarýnca Hazýrlanan Ýç Yönergenin Kabulü Ýle Tescil Ve Ýlaný MADDE 8-Dilek ve temenniler. Resmi ilanlar: (Basýn: 319) Oðuzlar ýn Birtatlý Mahalle Muhtarý Hamide Semerci görevine baþladý. Yerel seçimlerden zaferle çýkan Semerci, Oðuzlar ýn ilk kadýn muhtarý olma özelliðini de taþýyor. Mahalle sakinlerinin isteði doðrultusunda aday olduðunu belirten Hamide Semerci, mahallesinin sorunlarýný bildiðini ifade Hamide Semerci ederek, Mahallede yaþayan her seçmenin sorunu benim sorunumdur dedi. Kadýnlarýn yönetimde söz sahibi olmasýnýn önünü açacaðýný da ifade eden Semerci, kendisine güvenen seçmenlere teþekkür ederek, 5 yýl boyunca en iyi hizmeti vermeye çalýþacaðýný söyledi. ÇKS baþvurusunda son gün 30 Mayýs Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, 2014 yýlý ÇKS (Doðrudan Gelir Desteði) baþvurularý için son günün 30 Mayýs 2014 olduðunu açýkladý. Çiftçilerin herhangi bir maðduriyete uðramamalarý açýsýndan bir an önce ÇKS dosya baþvurularýný yapmalarýný isteýlhan Yýlmaz yen Yýlmaz, Tarým Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi (TÜKAS) ile tüm tarýmsal iþletmelerin üretim bilgilerinin kayýt altýna alýnarak iþletme bilgilerinin güncellenmesi amaçlanmaktadýr. Bu itibarla 2014 yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi çiftçi baþvurularýnýn tarihinde sona ereceði konusuna dikkat edilmelidir. Çiftçilerimizin maðdur olmamasý için ÇKS kayýtlarýný bir an önce Tarým Ýl-Ýlçe Müdürlüklerine giderek yaptýrmalarý gerekmektedir. dedi. Bayat ta proje eðitimi Ýlçe Proje Döngü Yönetimi Eðitimlerine Bayat ta devam etti. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) Ýlçe Proje Döngü Yönetimi Eðitimlerine Bayat ta devam etti Mart tarihleri arasýnda düzenlenen eðitim, Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar ve öðretmen Erhan Yabacý tarafýndan verildi. Proje eðitimi açýlýþýna Bayat Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Mef ve Sosyal Projeler Sorumlusu Mehmet Çakýþ katýldý. Açýlýþta kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Þeker, ilçede yapýlan proje eðitiminin yerel dinamikleri harekete geçireceðini, ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesini geliþtireceðini dile getirdi. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü personeli, açýlýþýn ardýndan Kaymakamý Hakan Þeker e nezaket ziyaretinde bulundu. Ýlçede devam eden projeleri de inceleyen ekip, Ýþte Kadýnlarýmýz Ýþte projesi ile ilgili bilgi alýp, Halk Eðitim Müdürlüðü ndeki çalýþmalarý da yerinde incelediler.

17 PERÞEMBE 3 NÝSAN ÇÖZDEBÝR den YGS açýklamasý Recep Mebet Çorum Özel Dersaneler Birliði Derneði (ÇÖZ- DEBÝR), merakla beklenen 2014 YGS il derecelerini açýkladý. Yerel seçim nedeniyle toplanamayan ÇÖZDEBÝR üyeleri dün Anafen Dersanesi nin evsahipliðinde toplandý. ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin ve Dernek üyesi dersane yöneticilerinin katýldýðý toplantý sonu- ÇÖZDEBÝR, merakla beklenen 2014 YGS il derecelerini açýkladý. cunda il derecesi yapan adaylar belirlendi. Basýna kapalý olarak gerçekleþen toplantý sonucunda belirlenen kesin olmayan sonuçlara göre her puan türünde ilk 5 e giren adaylarýn sýralamasý tespit edildi. Yapýlan deðerlendirmeler sonucunda YGS il dereceleri Final, Fem ve Demer Dersanesi öðrencileri arasýnda paylaþýldý. YGS de Çorum un gururu Recep Mebet Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre Türkiye 20. si olan Güner Dilþad Er, baþarý sevincini ailesiyle paylaþtý. Nilgün-Ümit Er çiftinin kýzý olan Dilþad Er, öðrencisi olduðu Final Dergisi Dersanesi Çorum Þubesi nde basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Dün dersane binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýna Final Dergisi Dersaneleri yöneticilerinden Mehmet Emin Karlý ile bazý öðretmenler de katýldý. Çorum Fen Lisesi nde öðrenim gören Dilþad Er i baþarýsýndan dolayý tebrik eden Mehmet Emin Karlý, 2014 YGS de Türkiye 20. si olan öðrencimiz, ÇÖZ- DEBÝR in duyurduðu sonuçlara göre ise tüm puan türlerinde Çorum 1. si oldu dedi. Türkiye derecesi ile dikkat çeken Er in baþarýsýyla ilgili açýklamalarýný sürdüren Karlý, Öðrencimiz 488 puanla YG 1 de 136., 484 puanla YGS 2 de 257., 489 puanla YGS 3 de 24., 487 puanla YGS 4 te 23., 492 puanla YGS 5 de 20., 491 puanla YGS 6 da 57. oldu. diye konuþtu. Baþarýsýyla bizleri gururlandýran öðrencimizi YGS þampiyonu Dilþad Er, baþarý mutluluðunu anne-babasý ve kardeþi Dilara ile paylaþtý. tebrik ediyor, LYS de devamýný diliyorum diyen Karlý, sesi öðretmenlerine teþekkür etti. Er in ailesini de kutladý. Baþarýyý düzenli ve verimli çalýþmaya borçlu olduðunu söyleyen Er, Baþarý yolunda hep yanýmda olan aileme ve öðretmenleri SBS de 500 tam puanla hem Türkiye hem de Çorum þampiyonu olduðunu hatýrlatan YGS þampiyonu, baþarýsýnda emeði geçen Final Dergisi Dersanesi eðitim kadrosu ile Çorum Fen me þükran borçluyum diye konuþtu. Li- DYP li adaydan yerel seçim yorumu: Milletin tercihi sandýða yansýdý Recep Mebet Doðru Yol Partisi (DYP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Yýldýrým Çabuk, yerel seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Yýldýrým Çabuk, düþüncelerini Milletin tercihi sandýða yansýdý sözleriyle dile getirdi. Çabuk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Recep Mebet Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Metin Özkan, haftasonu gerçekleþecek genel kurul öncesi yayýmladýðý mesajla üyelere birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Pamucaklý Týrcý Mehmet lakabýyla tanýnan Metin Özkan, sektörün içinden biri olarak sorunlara vakýf olduðunu ve çözüm konusunda gayretle çalýþacaðýný söyledi. Meslek odasý seçimlerinin 6 Nisan 2014 Pazar günü saat te ÇESOB da yapýlacaðýný hatýrlatan Metin Özkan dan birlik ve beraberlik çaðrýsý Metin Özkan Özkan, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý ný daha iyi koþullara taþýmayý hedeflediðini kaydetti. Birlik ve beraberlik içinde bir yönetim için adayým diyen Yýldýrým Çabuk Özkan, mesleki tecrübelerini üyeleri için hizmete dönüþtürmeyi istediðini dile getirdi. Meslektaþlarýnýn teþvik ve teveccühü üzerine aday olmaya karar verdiðini belirten Özcan, 21 yýldýr bu mesleði sürdürüyorum. Bu sürede edindiðim tecrübeyi ekibimle birlikte Oda yönetimine yansýtmayý arzu ediyorum. Odamýzý daha iyi koþullara taþýmak amacýyla adayým. Bu yolda tüm þoför ve nakliyeci arkadaþlarýmýzýn desteðini bekliyor, diðer adaylara da baþarýlar diliyorum diye konuþtu. Edinilen bilgilere göre Final Dergisi Dersanesi öðrencisi Güner Dilþad Er YGS 1, YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 puan türlerinde Çorum birincisi oldu. Demer Dersanesi öðrencisi Oðuzhan Oðuz YGS 1, YGS 2 ve YGS 6 da il 2. si, YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 te il 3. sü, Fem Dersanesi öðrencilerinden Þeyma Atalýk YGS 1 de il 3. sü, YGS 2, YGS 3, YGS 4 te il 5. si, YGS 5 ve YGS 6 da il 4. sü, Ayþegül Karaoðlan YGS 1 de il 4. sü, YGS 2 de il 3. sü, Arda Tuna Pakkan YGS 1 de il 5. si, YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 te il 2. si, YGS 6 da il 3. sü, Demer Dersanesi öðrencisi Hikmetcan Çalýkuþu YGS 2, YGS 3 ve YGS 4 te il 4. sü, YGS 5 ve YGS 6 da ise il 5. si oldu. Toplantý sonucunda il derecesi yapan adaylarýn öðrenim gördükleri dersaneler tarafýndan kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler Seçimi genelde huzur içinde geçti ve milletin tercihi sandýða yansýdý. Demokrasinin nimetlerinden olan seçimlere ve seçim sonuçlarýna hepimizin saygý göstermesi ve hatta sahip çýkmasý elzemdir. Egemenlik kayýtsýz, þartsýz milletindir gerçeðini unutmamalýyýz. Halkýn tercihlerine göre hareket etmekten baþka yol yok. Çorum da yapýlan ve huzur içinde geçen seçimler ve bunda katkýsý olan halkýmýzý, güvenlik güçlerimizi, seçimde görev alan yurttaþlarýmýzý kutluyor, sonuçlarýn Çorum halkýna ve ülkemize hayýrlýuðurlu olmasýný diliyo- Süleyman Aslan, Ziraat e mi geçiyor? Recep Mebet Halk Bankasý nýn eski Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan, yönetim kurulundaki görevinden ayrýldý. Haber7 nin haberine göre Aslan'ýn Ziraat Bankasý'nda görev alabileceði ifade ediliyor. Halkbank'ýn dün yapýlan Genel Kurul toplantýsý sonrasý, Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Genel Müdür Süleyman Aslan yönetimden ayrýldý. Bankanýn yeni yönetim kurulunda yer almayan Aslan'ýn Ziraat Bankasý'na geçeceði belirtiliyor. Aslan'ýn yönetimden ayrýlmasý ile ilgili bilginin, Kamuoyunu Aydýnlatma Platformu (KAP) tarafýndan kamu- rum. Demokrasiye herkesin, her kesimin sahip çýkmasý, halkýn tercihlerine saygý duymasý gerekmektedir. En iyisini, en doðrusunu sandýklarýn belirlediðini unutmamalýyýz. Bizlere düþen daha çok çalýþmak, millet iradesine sahip çýkmak, huzur ve güvenin devamý için gayret etmek- Süleyman Aslan Eski bürosunun karþýsýna taþýnan Keyinci Emlak, yeni yerinde hizmet vermeye baþladý. Keyinci Emlak yeni yerinde Recep Mebet Ayhan ve Mustafa Keiyinci nin sahibi olduðu Keyinci Emlak Ofisi, yeni yerinde hizmete girdi. Daha önce Çöplü Mahallesi 3. Camikebir Sokak numara 7 de faaliyet gösteren Keyinci Emlak, eski bürosunun karþýsýna taþýndý. Dün düzenlenen programla yeni adresinde hizmet vermeye baþlayan Keyinci Emlak ýn açýlýþýna bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Ulucamii Ýmam Ayhan ve Mustafa Keiyinci nin sahibi olduðu emlak ofisi dualarla hizmete girdi. Hatipleri Hafýz Mustafa týlanlara ikramlarda hizmetlerimizle ilgili Gökmen ve Mustafa bulunuldu. detaylý bilgi almak istýlanlara Bozduman ýn Kuran-ý Açýlýþ sonrasý teyen herkesi Çöplü Kerim tilaveti ve yaptýðý dualar eþliðinde Ayhan Keyinci, Her tebrikleri kabul eden Mahallesi 3. Camikebir Sokak numara gerçekleþen açýlýþa ka- türlü emlak alým-satým 20 deki yeni yerimize bekliyoruz. dedi. Bediüzzaman Haftasý baþladý Yeni Asya dan Ýslâm ve Demokrasi konferansý Recep Mebet Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Said Nursi ye göre Toplum Hayatý, Ýslam ve Demokrasi konulu konferans 13 Nisan 2014 Pazar günü saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Þükrü Bulut Avrupa Ýslam Konseyi Din Sözcüsü Araþtýrmacý-Yazar Þükrü Bulut un konuþmacý olarak yer alacaðý konferansta Bediüzzaman Said Nursi nin konuyla ilgili görüþleri ele alýnacak. Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husûmete Vaktimiz Yoktur sloganýyla düzenlenen konferansta Ýslam ve demokrasi konusunda mesajlar verilecek. Programla ilgili açýklama yapan Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý, Bediüzzaman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu bildirdi. Ümit Peker ve Hasan Bölükbaþ tarafýndan kurulan Çözüm Oto Klinik ve Kuaför, KSS de hizmet veriyor. Çözüm Oto Klinik KSS de Recep Mebet mek isteyen herkesi Çözüm Oto Klinik e bekliyoruz dedi. Ümit Peker ve Hasan Bölükbaþ tarafýndan kurulan Çözüm Oto Klinik ve Kuaför, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) 14. Cadde numara 90 da faaliyetlerini sürdürüyor. Boya koruma, pasta-cila, detaylý iç temizlik ve motor koruma gibi hizmetler veren Çözüm Oto Klinik, Çorumlu otomotiv tutkunlarýnýn hizmetinde. Sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgi veren Ümit Peker, bakým ve kuaför uygulamalarýnda Würth marka ürünleri kullandýklarýný söyledi. Peker, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak ve çalýþmalarýmýzý yakýndan gör- Bakým ve temizlikte, seçkin markalarýn ürünlerinin kullanýldýðý belirtildi.

18 18 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Çorumspor bugün Samsun Ýlk Adým önünde Futbolculara bir gün izin Çorum Belediyespor da dün oynanan Elazýð Belediyespor maçýnýn ardýndan futbolculara bir gün izin verildi. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Teknik Direktör Hakký Öztabað ýn görevi býrakmasýnýn ardýndan Salý günü deplasmanda grup lideri Düzyurtspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna yarýn baþlayacak. Liseler atletizm bugün baþlýyor Liseli Gençler puanlý atletizm il birinciliði bugün baþlýyor. Saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda baþlayacak il birinciliði yarýn yapýlacak müsabakalar ile sona erecek. Bartýn da dün baþlayan okullu yýldýzlar Okullu Küçük Kýzlar il birinciliðinde Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu tek takým olarak futbol grup birinciliðinde Mimar Sinan Ortaokulu Sinop ta bugün baþlayacak U 17 grup birinciliðinde Çorumspor ilk maçýnda bugün grubun en favori takýmý Samsun Ýlk Adým Belediyespor ile karþýlaþacak. Grup müsabakalarýnýn teknik toplantýsý dün yapýldý. Dört takýmýn tek grupta mücadele edeceði U 17 grup maçlarýnda ilk maç bugün saat de Merzifonspor ile Zonguldak yarýþtý ve rakipsiz olarak birinci oldu. Dün yapýlan ikinci gün yarýþmalarýnda Yüksek Atlama da Merkez YBO dan Edanur Uysal 1.05 lik derecesiyle birinci olurken 800 metre Mimar Sinan Ortaokulu Bartýn grubundaki ilk maçýnda Amasya yý 2-0 yenerek iyi bir baþlangýç yaptý Mimar Sinan dan iyi baþlangýç: 2-0 Bartýn da baþlayan Yýldýzlar Futbol Grup birinciliðinde Mimar Sinan ilk maçýnda Amasya Ziya Paþa Ortaokulu nu 2-0 yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. SAHA: Ömer Tepe Spor Sentetik Saha. HAKEM: Kenan Çolak. ÇORUM MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU: Onur, Sýddýk, Samet, Enes Kaan, Burak, Ömer Faruk, Furkan Öztürk, Fatih Serkan, Sezer, Alperen, Harun, Reþit, Dilaver, Doðan, Engin, Can, Enes Basar, Ömer Özer. AMASYA ZÝYA PAÞA ORTAOKULU: Hamit, Bekir, Emircan, Bartu, Sercan, Furkan, Furkan Batar, Eray, Ahmet, Yusuf, Emirhan, Turabi, Kaan, Mert, Emirhan Kurt, Talha. GOLLER: 19. dak. Furkan Öztürk,. dak. Sýddýk Amasya Ziya Paþa Ortaokulu, Sinop Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu ve istanbul Küçükçekmece Taþtepe Ortaokulu ile ayný gruba düþtü. Temsilcimiz grubundaki ilk maçýnda Amasya Ziya Paþa Ortaokulu ile karþýlaþtý. Örnektepe Spor Kompleksi sahasýnda oynanan maçta rakibi önünde Furkan Öztürk ve Sýddýk Samet in attýðý gollerle rakibini 2-0 yenerek gruba galibiyetle baþladý. Grubun dün oynaan diðer maçýnda Ýstanbul Küçükçekmece Taþtepe Ortaokulu, Sinop Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu nu 3-1 yendi. Temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu bugün gruptan çýkacak takýmý belirleyecek ikinci maçta Ýstanbul Küçükçekmece ile saat de karþýlaþacak. yarýþýnda ayný okuldan Hülya Yýldýrým birinciliði kazandý. Fýrlatma Topu nda ayný okuldan Fatmagül Üstündað lik derecesiyle birinci olurken 4x100 bayrak yarýþýnda ise Hülya Yýldýrým, Nazlýcan Kolbüken, Fatmagül Üstündað ve Elif Aktepe den oluþan kadrosuyla Merkez YBO birinciliði kazandý. Ýlk gün yarýþlarýnda 72 puan toplayan Merkez YBO ikinci günde 102 puan toplamda ise 193 puanla birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Küçük Erkekler il birinciliðinde ise ilk günü 109 puanla birinci bitiren Alaca Denizhan YBO takým halinde birinciliði 206 puanla kazanýrken Ýskilip Atatürk Ortaokulu ve Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu ilk gün 96 þar puanla ikinciliði paylaþýrken ikinci gün sonunda da bu eþitlik bozulmadý ve 169 ar puanla ikinciliði Karadeniz Ereðlispor takýmlarý karþýlaþacaklar. Ýkinci maçta ise saat da Çorumspor ile Samsun Ýlk Adým Belediyespor karþýlaþacaklar. Ýlk maçta grubun favorisi ile karþýlaþacak olan Çorumspor grup maçlarý için dün akþam saatlerinde Bartýn a giti. Kýrmýzý Siyahlý takýmda hedef Sinop grubunda birinci olarak yarý final grubunda mücadele etmek. Grup maçlarý cumartesi günü sona erecek ve birinci olan takým yarý finalde müca- üç okulun mücadele ettiði yýldýz kýzlarda ise Merkez YBO þampiyonluðu kazandýlar. okulu ilk gün topladýðý 121 puana ikinci gün 187 puan daha ekledi ve topladýðý 308 puanla Altý okulun mücadele ettiði yýldýz erkeklerde iki gün süren yarýþmalar sonucunda Sungurlu Fatih Ortaokulu birinciliði kazandý. Fatih Ortaokulu iki günde yapýlan yarýþmalarda ilk gün topladýðý 140 puana ikinci günde 216 puan daha ekledi ve toplamda 356 puanla takým birinciliðini kazandý. Mustafa Kemal Ortaokulu ilk gün 163 puanla barinci olmasýna karþýn ikinci gün yarýþmalarýnýnda 182 puan alýnca toplamda 345 puanla ikinciliði kazandý. Alaca Denizhan YBO Küçükler Atletizm de YBO lar üstünlüðü Okullu Küçükler Puanlý Atletizm il birinciliðinde kýzlarda tek baþýna yarýþan Merket Yatýlý Bölge Ortaokulu 193 puanla birinciliði kazandý. Erkeklerde ise üç okulun mücadelesi sonunda Alaca Denizhan YBO iki gündü topladýðý 206 puanla birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Okullu Küçükler Puanlý Atletizm de dereceye giren okullara kupalarý verildi Sinop ta bugün baþlayacak U 17 grup birinciliðinde Çorumspor ilk maçýnda bugün saat da Samsun Ýlk Adým Belediyespor ile karþýlaþacak. U 17 grup heyecaný bugün baþlýyor Çorum da bugün baþlayacak U 17 futbol grup birinciliði teknik toplantýsý dün yapýldý. ASFK Toplantý Salonu nda saat da yapýlan Teknik Toplantý Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya mücadele edecek kulüp temsilcileri katýldýlar. Altý takýmýn mücadele edeceði grup birinciliðindeki tüm takýmlarý baþarýlar dileyen Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, daha sonra kura çekimine geçildi. Ýki Ankara ve Samsun takýmlarýnýn farklý gruplara düþecek olmasý nedeniyle yapýlan kura çekimi sonunda A grubunda Kýrýkkale Erkeklerde Sungurlu Fatih kýzlarda Merkez YBO birinci Okullu Yýldýz Puanlý Atletizm de erkeklerde altý okulun mücadelesi sonunda Sungurlu Fatih Ortaokulu paylaþtýlar. Küçük Erkekler: Uzun Atlama: 1. Yunus Emre Erdugan (Alaca Denizhan YBO), 2. Emin Can Sönmez (Merkez YBO), 3. Mehmet Karadaðlý (Ýskilip Atatürk Ortaokulu), 4. Mevlüt Eren Küçüker (Gazipaþa-ferdi) Metre: 1. Ahmet Can Erbaþ (Alaca Denizhan YBO), 2. Onur Caymaz (Merkez Yatýlý Bölge), 3. Burak Çoban (Ýskilip Atatürk Ortaokulu), 4. Batuhan Sarý (Fazipaþaferdi). 4x100 Metre: 1. Ahmet Can Erbaþ, Muhammed Enes, Küçük Yunus Emre Erdugan Serkan (Alaca Denizhan YBO), 2. Onur Caymaz, Semih Kaygusuz, Osman Özen, Emircan Sönmez (Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Muharrem Yüksel, Mehmet Karadaðlý, Burak Çaðrý Þimþek, Ýsmet Þentürk (Çorum Ýskilip Atatürk Ortaokulu). 1 nolu sentetik çim sahada ilk maçta saat de Kýrýkkale Türk Metal ile Ankara Beypazarý Þeker, saat de ise Kýrþehir Duruspor ile Samsun üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu ise ilk gün 73 ikinci günde 165 puan toplamka 238 puanla dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Türk Metalspor, Ankara Beypazarý Belediyespor, Samsun Atakum Belediyespor, B grubunda Kýrþehir Duruspor, Samsun Kadýköys- Kadýköyspor takýmlarý karþýlaþacaklar. por ve Ankara Keçiörengücüspor takýmlarý bulunuyor. rü þöyle oluþtu: 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak ilk maçta saat Çekilen kura sonucunda ilk gün fikstü de Kýrýkkale Yýldýz Erkekler: Uzun Atlama: 1. Hüseyin Can Ünal (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu), 2. Fatih Ölmez (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Mücahit Canbolat (Alaca Denizhan YBO). 800 Metre: 1. F. Mehmet Tok (Alaca Denizhan YBO), 2. Gökhan Sedef (Sungurlu Fatih Ortaokulu), 3. Berkant Önal (Dr. Sadýk Ahmet), 4. Nafican Yardýmcý (Mustafa Kemal Ortaokulu). Gülle Atma: 1. Eren Balaban (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu), 2. Burak Çamlýbel (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Gökhan Güler (Alaca Denizhan YBO). 4x100 Metre: 1. Ýhsan Baþar, Burak Çamlýbel (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2. Bekir Karuç, Ahmet Ýlbarz (Sungurlu Fatih Ortaokulu), 3. Fatih Mehmet Tok, Kadir Kellegöz (Alaca Denizhan YBO), 4. Ali Rýza Tüzün, Musa Ercan Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu). 100 Metre Engelli: 1. Recep Yücesoy (Merkez Yatýlý Bölge), 2. Bekir Karuç (Sungurlu Fatih), 3. Fatih Ölmez (Mustafa Kemal), 4. Kadir Kellegöz (Alaca Denizhan YBO). Cirit Atma: 1. Eren Balaban (Dr. Sadýk Ahmet), 2. Ali Ýmran Taþkoyan (Mustafa Kemal), 3. Ýsmail Karataþ (Alaca Denizhan YBO). Yýldýz Kýzlar Puanla Atletizm Ýl birinciliðinde üç okulun mücadelesi sonunda ilk gün 82 ikinci gün ise 113 puan toplayan Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu toplamda 195 puanla birinciliði kazandý. 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ise ilk gün 77 puan ikinci gün 32 puan topladý ve toplamda 109 puanla ikinci oldu. Mustafa Kemal Ortaokulu ise ilk gün 45 ikinci gün ise 55 puan toplamda ise 100 puanla üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Dün yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okullarý þöyle: Yýldýz Kýzlar: 800 Metre: 1. Emine Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu), 2. Nuriye Demir (Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Ebru Biçici (Mustafa Kemal Ortaokulu), 4. Esra Aydemir (75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu). 4x100 Metre: 1. Nuriye Özdemir, Fatma Demirbaþ, Esra Aydemir, Kumru Çürük (75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu), 2. Nuriye Demir, Gülhaným Öztekin, Emine Yýldýrým, Damla Erdoðmuþ (Merkez Yatýlý Bölge Türk Metalspor - Ankara Beypazarý Belediyespor karþýlaþacak. Ýkinci maçta ise saat de Kýrþehir Duruspor ile Samsun Kadýköyspor takýmlarý puan mücadelesi yapacaklar. Ortaokulu), 3. Fatma Dilara Can, Suna Derinöz, Aleyna Elif Daylan, Ebru Biçici (Mustafa Kemal Ortaokulu), 100 Metre Engelli: 1. Nuriye Özdemir (75. Yýl Cumhuriyet), 2. Ebru Biçici (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Edanur Gediktaþ (Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu). Cirit Atma: 1. Emine Yýldýrým (Merkez Yatýlý Bölge), 2. Aleyna Elif Daylan (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Tuðçe Giraz (75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu), 4. Feyza Nur Ýmal (Ýskilip Atatürk Ortaokulu), Takým sýralamasýnda dereceye giren okullar kupa töreni sonunda kupa ve madalyalarýyla birlikte görülüyor

19 PERÞEMBE 3 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 23 kalem diþ sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Osmancýk Tepeyolaltý Köyü Havuzdan Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ YÝTÝK Mecitözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem DÝNÇ Elvan oðlu 1978 Doðumlu (Ç.HAK:745) Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 26, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN Çorum Emniyet Müdürlüðü ÇOGEP destekli Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: NÝSAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesislerinde kullanýlmak üzere bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi. GRUP KERVAN Düðün ve Niþan gibi özel programlarýnýzda tasavvuf musikisi grubumuzla hizmetinizdeyiz. (Ç.HAK:754) ELEMAN ARANIYOR Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere en az 2 yýl tecrübesi olan ön lisans ve lisans mezunu ön muhasebe personeli alýnacaktýr. (Ç.HAK:732) DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren OTO YIKAMA (Ç.HAK:742) Not: Semazenimiz de mevcuttur Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: firmasý devren satýlýktýr. Mür. Tel: ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 9 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Plastik geri dönüþüm iþinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sedef Plastik (Ç.HAK:746) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Detay Mobilya Küçük Sanayi Sitesi 19. Cad. No: 19 (TV Vericileri Yaný) Tel: (Ç.HAK:724) KÝRALIK DÜKKAN Okuma Salonlarý - Fitness Spor Merkezi ve Market olmaya elveriþli Giriþ Kat 500 M2 - Alt Kat 500 m2 kiralýk dükkan. Ayrýca yazýhanesi mevcuttur. Adres : Bahçelievler Mah. (Ç.HAK:743) Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM Tel: Þenyurt Cad. 1.Sok. No:3/a Tel : (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:687) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:713) (Ç.HAK:699) FAX : CEP TEL : ELEMAN ARANIYOR Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. No: 16 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:717) Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Devren Satýlýk Market ve Fatura Ödeme Merkezi+Kontör Bahçelievler 1. Sok. No: 4/A Fiyat: TL GSM: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Efesebat Tarým Makinalarý Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 7 Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:383) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: (Ç.HAK:675) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 (Ç.HAK:662) DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Emniyet Müdürlüðü karþýsýnda bulunan Garanti Bankasý arka sokaðýndaki halen faal durumda olan oto ve halý yýkama tesisi devren (Ç.HAK:728) (Ç.HAK:763) satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR En az lise mezunu bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKAR HARÝTA MÜHENDÝSLÝK Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sokak Hasan (Ç.HAK:770) Basri Ilgaz Ýþ Mrk. No: 53/13 (Eski Kültür Sitesi Yaný) Kiralýk Oto Yýkama Kapalý otopark oto yýkama bölümü kiralýktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 3 NÝSAN 2014 Zor ancak çok güzel oldu 3-2 Çorum Belediyespor ligde düþmesi kesinleþen Elazýð Belediyespor karþýsýnda futbol adýna çok kötü bir görüntü ortaya koyarken iki kez öne geçmesine raðmen inanýlmaz hatalar sonucunda yediði gollerle 2-2 berabere son dakikaya girdi. Saha dýþý etkenlerin devreye girdiði gözlenen maçýn 90. dakikasýnda A. Buðra nýn ayaðýndan gelen inanýlmaz gol kýrmýzý siyahlý takýma üç puan getirirken zirvedeki iki takým ile takipçilerin büyük bir kýsmýnýn puan kaybettiði haftayý Çorum Belediyespor çok bir karla kapattý. Futbol olarak saç baþ yolduran futbolcular maç sonunda hem alýnan üç puan hemde rakiplerin kaybetmesi kötü futbolu unutturdu. Çorum Belediyespor grupta son sýrada bulunan ve ligden düþmesi büyük oranda kesinleþmiþ Elazýð Belediyespor karþýsýnda da bu hattadaki diðer takýmlarda olduðu gibi yine büyük sýkýntý yaþadý ve yaþattý. Rakibi önünde son dakikaya 2-2 beraberlikle giren kýrmýzý siyahlý takým A. Buðra nýn golüyle rakibini 3-2 yenerek liderlik yolunda puan olarak avantajlý bir haftayý geride býraktý. Maça çift forvetle baþlayan kýrmýzý siyahlý takým orta sahada yine beklenen performansý gösteremedi. Pozisyon bulamadýðý maçýn 17. dakikasýnda konuk takým kalecisinin büyük hatasýndan Emir in golüyle öne geçti. Rakibin direncini kýracak ikinci golü bulamayan Belediyespor orta sahada forma giyen Furkan ve Okan ýn topa sahip olamamasý kanatlarýnda çok kopuk olmasý nedeniyle çok kötü bir görüntü ortaya koydu. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Çaðrýcan ýn hatasýndan beraberlik golünü bulan Elazýð Belediyespor ikinci yarýya moralli çýktý. Çorum Belediyespor Teknik Heyeti ikinci yarýya Gökhan ýn yerine Murat, Ender in yerine ise Kývanç ý alarak baþladý. Ýlerde çok adam bulunduran Elazýð Belediyespor karþýsýnda organize olamayan kýrmýzý siyahlý takým 53. dakikada duran toptan Murat ýn güzel golüyle maçta üstünlüðü yeniden yakaladý. Devre arasýnda hakeme itirazdan sarý kart gören Çaðrýcan ýn tepkisi üzerine kýrmýzý görmesi endiþesiyle antrenör Arif Ceylan ve Emir ona engel olmaya çalýþtýler Çaðrýcan göre göre cezalý Çorum Belediyespor da kaleci Çaðrýcan Elazýð Belediyespor maçýnda göz göre göre cezalý duruma düþtü. Maçýn 42. dakikasýnda yenilen golden sonra yardýmcý hakeme itiraz ederek kartý hakeden ancak bu pozisyonda kartý görmeyen Çaðrýcan devre arasýnda hakemlere giderek itirazýný sürdürünce maçýn hakemi bu kez affetmedi ve sarý kartý gösterdi. Ligde uzun süredir kýrmýzý siyahlý takýmýn kalesini koruyan Çaðrýcan bu kart ile cezalý duruma düþtü ve lider Düzyurtspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sedat Özbað Kýzýlcahamam da Çorum Belediyespor Teknik Direktörlüðünden ayrýlan Sedat Özbað 2. Lig kýrmýzý grup takýmlarýndan Kýzýlcahamamspor ile anlaþtý. Sezonun ikinci haftasýnda Çorum Belediyespor la anlaþan ve dört hafta önce karþýlýklý anlaþarak görevden ayrýlan Sedat Özbað 2. Lig kýrmýzý grupta ligde kalma mücadelesi veren Kýzýlcahamamspor ile anlaþtý. Salý günü yeni takýmý ile anlaþan ve ilk antrenmanýna çýkan Sedat Özbað ýn 1.5 yýllýk sözleþme imzaladýðý ligde kalma durumuna göre bunun netlik kazanacaðý öðrenildi. Sedat Özbað ÇORUM BELEDÝYE Çaðrýcan...4 Osman Bodur...4 Nedim...4 Ýmam...4 Yakup...4 Okan...4 Gökhan...3 (46. dak. Murat...5) Furkan...3 (69. dak. Oðuzhan Yal3) Buðra...5 Emir...5 Ender...3 (46. dak. Kývanç...3) ELAZIÐ BELEDÝYE Gökhan...4 Osman...6 Faruk...4 Ercan...4 Ali Arda...4 Metehan...4 (89. dak. Ýzzet...) Ýbrahim Koray...4 Berkay...4 Ali...5 Nurettin...4 Erencan...4 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Çaðrýcan, Okan, Ahmet Buðra (Çorum Belediyespor), Gökhan, Ali Arda, Ýbrahim (Elazýð Belediyespor). GOLLER : 17. dak. Emir, 53. dak. Murat, 90. dak. A. Buðra (Çorum Belediyespor), 42. dak. Ali Arda, 58. dakikada Osman (Elazýð Belediyespor). HAKEMLER : Mehmet Gökhan Düz, Mehmet Küçük, Sema Yýldýrým. Galibiyet golüne raðmen bir türlü maça motive olamayan Çorum Belediyespor 58. dakikada konuk takýmýn bom boþ alanda getirdiði topla ikinci golü bularak yeniden maça ortak oldu. Sonraki bölümde ise Belediyespor geçen her dakika strese girdi ve inanýlmaz kötü bir futbol ortaya koydu. Üç pas yapamayan kýrmýzý TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediye- Elazýð Belediye : 3-2 Sancaktepe Bele.- Darýca Gençlerbirliði : 2-2 Balçova Belediye - Manavgat Evrenseki : 1-4 Elibol Sandýklý - 68 Yeni Aksarayspor : 2-3 Ünyespor - Maltepespor : 2-0 Sakaryaspor - Bursa Nilüferspor : 3-1 Orhangazispor - Erzurum Büyük Þehir : 1-1 Hacettepe - Çýksalýnspor : 2-3 Batman Petrolspor - Düzyurtspor : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzyurtspor 2 Hacettepespor 3 Batman Petrol 4 Çorum Belediye 5 M. Evrenseki 6 Elibol Sandýklý 7 Darýca Gençler 8 Erzurum B. Þ 9 Sancaktepe Bel 10 Orhangazispor 11 Maltepespor 12 Bursa Nilüfer 13 Yeni Aksaray 14 Balçova Beledi 15 Çýksalýnspor 16 Sakaryaspor 17 Ünyespor Gelecek hafta maç programý: 6 Nisan Pazar : Manavgat Evrenseki- Batman Petrolspor. Erzurum B. Þehir - Sancaktepe Belediye. Maltepespor - Bursa Nilüferspor. Elazýð Belediyespor-Elibol Sandýklý, Çýksalýnspor - Balçova Belediyespor. 68 Yeni Aksarayspor - Ünyespor. Orhangazispor - Sakaryaspor. Darýca Gençlerbirliði - Hacettepespor. 8 Nisan Salý: Düzyurtspor - Çorum Belediyespor Hakký Öztabað ile þok ayrýlýk! Çorum Belediyespor da beþ haftadýr görev yapan Teknik Direktör Hakký Öztabað dün oynanan Elazýð Belediyespor maçýnýn hemen ardýndan Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan a bu þartlarda görev yapamacaðýný belirterek istifa ettiðini söyledi. Devre arasýnda antrenör Arif Ceylan ile oyuncu deðiþikliði konusunda yaþanan tartýþma sonunda yaþanan bu geliþmenin ardýndan Baþkan Zeki Gül ün Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Hakký Öztabað dün oynanan Elazýð Belediyespor maçýnýn ardýndan saha içinde Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan a görevi býraktýðýný söyledi ardýndan Baþkan Zeki Gül ile telefonla görüþtü ve yollar ayrýldý. Elazýð Belediyespor maçýnýn devre arasýnda oyuncu deðiþikliði konusunda yardýmcý antrenör Arif Ceylan ile bir tartýþma yaþayan Hakký siyahlý takým son dakika içinde duran topta akýllý bir paslaþma ile A. Buðra nýn ayaðýndan gelen golle rakibini zorda olsa 3-2 yenerek altýn deðerinde üç puanýn sahibi oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn hafta içi maçýný 500 kadar taraftar ile birlikte Baþkan Zeki Gül, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal izledi. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 9. dakikada sað kanattan Yakup un kullandýðý korner atýþýnda Ýmam arka direkte yükseldi kafayý vurdu kaleciyi geçen topu çizgiden çýkardý. 17. dakikada sol kanattan Furkan ýn kullandýðý korner atýþýnda Elazýð Belediyespor kalecisi Gökhan topu elinden kaçýrdý araya giren Emir dokundu ve topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada sað kanattan yapýlan ortada kaptan Nedim in kafayla çýkardýðý top rakibin önünde kaldý seken topu Nedim uzaklaþtýramadý önünde kalan Erencan ýn vuruþunda top uzak kale direði dibinden auta gitti ve kýrmýzý siyahlý takým kalesi mutlak bir golden kurtuldu. 42. dakikada konuk Elazýð Belediyespor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada sað kanattan yapýlan ortada Osman ceza yayý üzerinde yerden bir vuruþ yaptý kaleci Çaðrýcan elinden kaçýrdýðý topa ikinci hamleyi yaptý ancak gol çizgisini geçtiði için maçýn yardýmcý hakemi orta noktaya koþtu ve skor 1-1 oldu. 53. dakikada ceza sahasý içinde Murat a yapýlan hareketi maçýn hakemi çizgi dýþýnda dedi ve tam çizgi üzerinden frikik atýþý verdi. Atýþý kullanan Murat ayak içiyle doksana mükemmel vurdu ve topu aðlara göndererek maçta skoru 2-1 yapan golü attý. 58. dakikada orta alandan topla hareketlenen Osman elini kolunu sallayarak ceza sahasýna kadar geldi duvar pasýyla kaleci Çaðrýcan ile baþ baþa kaldý ve yerden düzgün bir vuruþla topu Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 2-2 yapan golü attý. 78. dakikada Oðuzhan ýn pasýnda Kývanç sol çaprazda topla buluþtu ve sert vurdu top üstten auta gitti. 88. dakikada sað kanattan Buðra nýn ortasýnda arka direkte Ýmam kafayý vurdu kaleci Gökhan topu köþeden son anda tokatladý. 90. dakikada sað kanattan Buðra ya yapýlan faul atýþýnda Murat topun baþýna geçti. Tüm Çorum ve Elazýð Belediyespor lu futbolcular ceza sahasý içine girerken Buðra dýþarda boþda kaldý onun önüne yerden çýkartýlan topa tecrübeli futbolcu iyide vuramasada top yaklaþýk on kiþinin ayaklarýnýn arasýndan köþeden Elazýð aðlarýna gitti ve kýrmýzý siyahlý takým ikinci kez son dakika golüyle üç puanýn sahibi oldu: 3-2 Öztabað ýn istifasýný kabul ettiði öðrenildi. Öztabað ýn maçýn bitiminin ardýndan protokol tribününde bulunan Mustafa Ercan ý çaðýrdý ve bu þartlarda görev yapamacaðýný belirterek istifa ettiðini söyledi. Ayak üste yapýlan bu görüþmenin ardýndan konu Baþkan Zeki Gül e iletildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk ve yöneticilerin maçýn ardýndan yaptýklarý toplantýda durum deðerlendirmesi yapýldý. Baþkan Gül, yapýlan hareketin yanlýþ olduðunu belirterek bu þartlarda göreve devam etmelerinin yanlýþ olacaðýný belirterek görevi býrakan Hakký Öztabað a istifasýnýn kabul edildiðini belirterek baþarýlar diledi. Çorum Belediyespor da 9 Mart ta Ünyespor ile oynanan maçtan önce göreve baþlayan ve beþ maçtýr kýrmýzý siyahlý takýmda görev yapan Hakký Öztabað ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan bu sezon dördüncü hoca için yönetim tarafýndan arayýþlara baþlandýðý öðrenildi. Çorum Belediyespor maçýn 17. dakikasýnda Emir in ayaðýndan bu pozisyonda bulduðu golle rakibi önünde 1-0 öne geçti

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE Aþdaðul da Meclis te yeni tablo seçim iptal AK Parti 30, CHP 5, MHP 3 1 Haziran da yeniden sandýða gidilecek Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi nde yerel seçimin iptal edildiði öðrenildi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýþte centilmen muhalefet

Ýþte centilmen muhalefet MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

Kitap kurtlarýna ödül. Mahalli Ýdareler seçimlerinin yaþandýðý 30 Mart Pazar günü gecesi Sungurlu Belediyesi. anlar yaþandý.

Kitap kurtlarýna ödül. Mahalli Ýdareler seçimlerinin yaþandýðý 30 Mart Pazar günü gecesi Sungurlu Belediyesi. anlar yaþandý. Baþbakan Erdoðan'ý galibiyete taþýyan 10 isim arasýnda bir Çorumlu Erol Olçok Kütüphanelere ilgi artýyor Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn seçim galibiyetinin arka planýnda 11 kiþilik strateji ekibi dikkat çekiyor.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE 2 aile soba gazýndan zehirlendi Çorum'da önceki gece kömür sobasýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki aileden toplam 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 2 DE Müþteri bulsa satacakmýþ Doðu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü.

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü. Ýtalya dan sevindiren karar Olayla ilgili gözaltýna 5 kiþi dün adliyeye sevk edildi. Cinayete 5 gözaltý * HABERÝ 6 DA Ýtalya'nýn Mantova kentinde aile içi þiddet nedeniyle daðýlan 7 çocuklu Keleþ ailesinin

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Çorum a çevre cezasý yaðdý

Çorum a çevre cezasý yaðdý Çorum a çevre cezasý yaðdý Yangýn Yeni Mahalle Rüzgarlý Sokak'ta bulunan binanýn üçüncü katýnda Çakmakla oyun yangýn* HABERÝ çýkardý 4 DE Mart ayýnda sonuçlandýrýlan çevre þikayetlerinde Ýl Müdürlüklerince

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

65 yaþ ve üzerinde 67 bin 13 kiþinin yaþadýðý Çorum, Türkiye yaþlýlýk haritasýnda orta sýralarda yer. Çorum halkýnýn yüzde 12 si yaþlý * HABERÝ 10 DA

65 yaþ ve üzerinde 67 bin 13 kiþinin yaþadýðý Çorum, Türkiye yaþlýlýk haritasýnda orta sýralarda yer. Çorum halkýnýn yüzde 12 si yaþlý * HABERÝ 10 DA Elmas tan doðalgaz abonelerine müjde Zafer Ediþ, Ankara Baþsavcý Vekili oldu * HABERÝ 10 DA Yargýtay a iki orumlu daha PTT den hizmet ataðý orumlu numarasýný PTTCell e taþýyor PTT Baþmüdürü Þükrü Elmas,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı