Abdülkadir ERDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/)"

Transkript

1 Endüstri&Otomasyon MEKATRONİK TEKNOLOJİ ve UYGULAMALARI Abdülkadir ERDEN Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ 1990 lõ yõllardaki hõzlõ gelişimi ile mekatronik teknolojisi güncel yaşamõmõzda önemli bir yer kazanmõştõr. Mekatronik teknoloji ve bu teknoloji ürünü makinalar özel ve iş yaşamõmõzda giderek çoğalmakta ve daha çok kullanõlmaktadõr. Kullanõcõlarõn günlük yaşamda bu teknolojinin farkõnda olmasõ beklenmemekte, belki de farkõnda olunmamasõ kullanõcõ konforunu arttõrmaktadõr. Ancak gelişen konfor düzeyimizi sağlayan birkaç temel ögeden birisinin mekatronik teknoloji uygulamalarõ olduğu açõktõr. MEKATRONİK TEKNOLOJİ Günümüzde ulaştõğõmõz teknolojik düzeyde, makinalarõn teknolojik gelişim süreçleri ve yaşadõğõmõz çevrede gördüğümüz uygulama örneklerini incelediğimizde Çizelge 1 de özetlenen bir sõnõflandõrma elde edilmektedir. Bu çizelgede yukarõdan aşağõya doğru işlevsel olarak basit işlevlerden karmaşõk işlevlere doğru bir gelişim gözlenmektedir. Verilen bu sõnõflandõrma, mekatronik makinalarõ bu sõnõflarla eşleştirme veya gruplama amacõ taşõmamaktadõr. Ancak son üç grup makinalarõ (Esnek tezgah ve makinalar, Yarõ akõllõ makinalar, ve Akõllõ makinalar) basit te olsa mekatronik ögeler kullanmadan gerçekleştirmek mümkün değildir. Özellikle kendinden denetimli akõllõ makinalar ile mekatronik teknoloji tamamen bütünleşik bir yapõdadõr. Mekatronik teknoloji, Akõllõ makinalarõn tasarõm ve üretimine yönelik sistematik düşüncelerin uygulamasõdõr. Bir makinada Mekatronik teknolojinin var olup olmadõğõnõ anlamak için Şekil 1, 2, ve 3 te verilen şematik ürün yapõlarõna uygunluğunun incelenmesi gerekmektedir. Şekil 1 de makina mühendisliğinde çok bilinen alõşõlmõş makina yapõsõ görülmektedir. Bu yapõdaki makinalar sadece tasarõm yapõsõnda tanõmlanan işi yapan, ve en basit teknolojik özelliklere sahip makinalardõr. Bu makinalarõn temel özellikleri; işlevlerinin ve çalõşma performanslarõnõn tasarõmcõnõn ve imalat mühendisinin başarõsõna çok bağlõ olmasõdõr. Bu makinalarõn performansõ ancak yeniden tasarõm ile iyileştirilebilir. Şekil 2 de verilen makinalar ise, makina içinde geri besleme ile daha iyi performans beklenen, kõsmen esnek makinalardõr. Ancak geri besleme sisteminin makina içinde kalmasõ nedeni ile herzaman için kõsõtlõ bir ortamda çalõşmak zorundadõrlar. Şekil 3 de şematik olarak özetlenen makinalar ise çevre algõlama özellikleri ile mekatronik teknoloji ögeleri içermektedir. Makinanõn işlevleri ve performansõ çevreden gelen verilerle değişebilmekte, makina bu verilere göre değişik düzeylerde düşünerek karar alabilmektedir. Şekil 3 de verilen şematik yapõdaki makinalarõ çağdaş teknolojik kapsamda ve genel olarak mekatronik teknolojiye sahip

2 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları makinalar olarak tanõmlayabiliriz. Bu tanõma göre ideal koşullarda güncel mekatronik makinalarõn tasarõmõna temel olan ve vazgeçilmez nitelikli teknolojik özelliklerini üç grupta toplayabiliriz; 1- Çevrenin İzlenmesi ve Algõlanmasõ: Burada çevre kelimesi olarak makinanõn etkileşim içinde bulunduğu fiziksel ortam, makinanõn dõşõndaki fiziksel değişkenlerden oluşan ve makinanõn yaptõğõ iş ile bağõmlõ veya bağõmsõz olarak değişebilen fiziksel ortam anlaşõlmaktadõr. Bu kavram içinde, makinanõn içindeki geri besleme bilgileri ile beraber, çevrenin tanõnmasõ ve tanõmlanmasõ, çevredeki olaylarõn farkõna varõlmasõ ve izlenmesi, ve sonuçta makinanõn işlevine bağlõ olarak çevrenin algõlanmasõ özellikleri kapsanmaktadõr. Bu durum teknolojik olarak duyucu teknolojisinin uygulanmasõnõ gerektirmektedir. Duyucu teknolojisine paralel olarak eyleyici teknolojisi de mekatronik makinalar için alõşõlmõş makina anlayõşõndan farklõlõklar taşõr. Bütün makinalar az veya çok bulunduklarõ ortamõ değiştirirler. Ancak Şekil 1 de verilen makinalar bu değişimi ne pahasõna olursa olsun yaparlar. Şekil 2 deki makinalar ise makinanõn korunmasõ ve verimin artõrõlmasõ içgüdüsü ile daha gelişmiş düzeydedirler. Ancak mekatronik makinalarõn yapõlan işin farkõnda olmak özelliğini taşõmasõ beklenir. Bu ise algõlama sistemleri ile eyleyici sistemlerin yakõn ve karmaşõk işbirliğini gerektirir. Bu husus Şekil 3 de özellikle belirtilmiştir. 2- Karar Verme Yeteneği: Düşünme olgusu karar verme olgusundan daha karmaşõk bir olgudur. Bu nedenle mekatronik makinalarõn düşünen makinalar veya akõllõ makinalar olduğunu genellemek her zaman doğru olmayabilir. Bunun sonucu olarak mekatronik ürünleri akõllõ makinalar olarak tanõmlamak durumunda, bazõ mekatronik makina ve ürünlerin kapsam dõşõ kalmasõ gerekir. Bunun yerine karar alma yeteneği olan makinalarõ mekatronik makinalar ve ürünler olarak tanõmlamak daha doğru bir yaklaşõm olur. Güncel teknolojik koşullarda bir makinanõn karar verme yeteneği kazanabilmesi için temel koşul, yazõlõm tabanlõ bir denetim sisteminin var olmasõdõr. Bu husus yazõlõm teknolojisinin mekatronik makinalarla bütünleşmesini sağlayan bir özelliktir. Mekatronik makinalarda yazõlõm teknolojisi, mikroişlemci teknolojisi ile birlikte mekatronik makinanõn çekirdeğini oluşturur. Bu durum önceki makalede bahsedilen üst düzeyden alt düzeye tasarõm yaklaşõmõ ile tamamen uyumludur. Mikroişlemci ve yazõlõm tabanlõ denetim nedeni ile uygulama düzeyinde, mikroişlemci teknolojisi ve yazõlõm teknolojisi (özellikle Yapay Zeka (AI) uygulamalarõ), mekatronik teknoloji kapsamõnda temel ögeler olmaktadõr. Bu husus biliş sistemleri ve biliş sistemleri teknolojisinin uygulamasõnõ gerektirir. 3- Bütünleşik Yapõ: Alõşõlmõş mühendislik yaklaşõmõ ile yukarõda verilen iki özelliği bir makina yapõsõna yerleştirmek mümkündür. Ancak bu durum Şekil 4a da ifade edildiği şekilde verimli olmayan bir teknoloji birleşimi ile sonuçlanõr. Bu özellik eşzamanlõ mühendislik ile uygulanmõş ancak başarõsõz olmuş bir yaklaşõmdõr. Güncel mekatronik teknoloji ise Şekil 4b de verilen yapõsal bütünleşmeyi amaçlamaktadõr. Bu özellik mühendislik yaratõcõlõğõnõn mekatronik özellikler taşõmasõ, ve ürün yaratõcõlõğõnda mekatronik ögelerin ve unsurlarõn kullanõmõ ile sağlanõr. Bu husus tasarõm mühendislerinin mekatronik özellikleri özümsemesi, ve varolan sistemlere yapay eklemeler yerine, ürün tanõmõndan itibaren uygun mekatronik ögelerin kullanõlmasõnõ gerektirir. Bu süreç mekatronik teknoloji süreci, ürünler ise mekatronik teknoloji niteliklerini taşõyan ürünler 2

3 Abdülkadir ERDEN olarak tanõmlanmaktadõr. Bu tanõma göre bir ürünün mekatronik teknolojiye sahip olup olmamasõ, ürünün fiziksel özelliklerinden daha çok, ürünün geliştirme sürecindeki özelliklerinden kaynaklanmaktadõr. Bundan dolayõ da, elektromekanik sistemler ile mekatronik sistemler farklõ özellikler taşõmaktadõrlar. Yukarõda verilen hususlarõn õşõğõnda mekatronik mühendisliği teknolojisini ilgili mühendislik disiplinlerini bir yapõda bütünleştirerek uygulama olgusu ve sürecidir şeklinde tanõmlayabiliriz. Bu disiplinler ve ilgili konular Şekil 5 te şematik olarak özetlenmiştir. Mekatronik teknolojinin uygulanmasõ ile sağlanan teknolojik üstünlüklerden bazõlarõ şunlardõr: 1- Bir ürün içinde çok sayõda işlevi bütünleştirmek mümkündür. Bu husus özellikle kullanõcõ tatmini için önemlidir. 2- Mekatronik ürün içine kullanõcõ konforu ile beraber kullanõcõ ve çevre güvenliğini yerleştirebiliriz. 3- Mekatronik ürünlerin üretimi daha kolay ve ucuzdur. Makinalarõn boyutlarõnõn küçültülmesinin yanõnda, tolerans, malzeme seçimi, ve üretim tekniklerinde önemli esneklikler sağlanabilmektedir. 4- Mekatronik makinalarõn tasarõm yapõlarõnda önemli değişiklikler yapõlmadan bir üst düzeye yükseltilebilmeleri mümkündür. Mekatronik teknolojinin ürünün yapõsõ üzerindeki etkisini tipik olarak Şekil 6 da bir büro yazõcõsõ özelinde görebiliriz. Giderek azalan mekanizma, ve artan yazõlõm oranõ tipik mekatronik teknoloji göstergeleridir. DUYUCULAR ve DUYUCU TEKNOLOJİSİ Duyucular, sistem dõşõndan gelen uyarõlara tepki veren, bunlarõ algõlayan, ve önceden belirlenmiş bazõ değişkenleri ölçebilen algõlayõcõ cihazlardõr. Çağdaş mekatronik teknoloji kapsamõnda bir duyucudan beklenen işlevler şunlardõr: 1- Algõlama: Dõş olgularõn varlõğõnõ algõlama, 2- Seçme: Dõş uyarõlardan birisini süzme ve istenirse ölçme, 3- Sinyal İşleme: Girdi sinyalini çõktõ sinyaline dönüştürme, 4- İletişim: Denetim sistemi, kayõt sistemi veya insana bilgi aktarõmõ. Duyucular algõlama sistemlerinin bir parçasõ, biliş sistemlerinin ise önkoşuludur. Duyucu teknolojisi ölçüm teknolojisinden daha kapsamlõ bir kavram olup, bir fiziksel olgunun varlõğõnõn algõlanmasõ duyucu teknolojisinin görev tanõmõ kapsamõndadõr. İnsan duyularõ çevreden gelen uyarõlarõ algõlayabilirler, ancak ölçüm yoktur. İnsan fizyolojisi sõcaklõk ve soğukluk derecelerini ayõrt edebilir ama bir termometre gibi hassas bir ölçüm veremez. Bir imalat hattõnda kalite denetimi sisteminin bir parçasõ olarak ölçüm yapõlabilir ama bu ürünün kalitesi hakkõnda da duyucular bilgi veremezler. İnsan 3

4 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları duyucularõnõn değişik kaynaklardan gelen uyarõlarõ birleştirip bir sonuç bildirme özelliği vardõr. Alõşõlmõş duyucular da bu özellik yoktur. Mekatronik duyucu teknolojisinin gelişim eğilimi alõşõlmõş gerekirci denetim sistemleri yerine daha gelişmiş insan duyucu-beyin sistemine benzer yöntemler geliştirmektir. Şekil 7 de şematik olarak bir duyucu yapõsõ verilmiştir. Mekatronik özellikler gözönüne alõndõğõnda bir duyucunun seçiminde gözönüne alõnmasõ gereken hususlar şunlardõr: 1- Duyulan olgu; Ölçülen, 2- Duyucunun uyarõya uzaklõğõ 3- Ölçüm tekniğinin etkileşimi, 4- Ölçülen değişkenin etkileşimi, 5- Çõktõ sinyalin şekli, 6- İşlevsel özellikler, 7- Ergonomik etkenler, 8- Ekonomik etkenler. Birçok uygulamada duyucu çõktõlarõ denetim sistemi için doğru karar verecek yeteri düzeyde sağlõklõ bilgi veremez. Bu durumda ortaya çõkan belirsizliklerin doğru değerlendirilmesi gerekir. Bu ise Yapay Zeka yaklaşõmlarõnõn uygulanmasõnõ gerektirmektedir. Bu durumlarda iki veya daha fazla duyucudan gelen bilgilerin kullanõldõğõ Duyucu Tümleştirme işleminin yapõlmasõ gerekmektedir (Örnek; Ses, Koku, ve Kamera bilgilerinin beraberce kullanõlmasõ). Benzer şekilde bir mekatronik robot uygulamasõnda bir gezer robotun şu değişkenleri algõlamasõ beklenmektedir; Bir cismin varlõğõ, bir cismin uzaklõğõ, sõcaklõk, kimyasal yapõ, basõnç, hava akõmõ, ivme, açõsal hõz. Karar verme aşamasõnda robotun, bu bilgilerin tümünü kullanarak karar vermesi (Örneğin yönünü belirlemesi) gerekmektedir. Mekatronik duyucular, bir ölçülebilen değişken yerine birden çok sayõda fiziksel değişkeni birarada kullanan bir yapõda tasarlanmaktadõr. Buna tipik bir örnek olarak protez bir el için tasarlanan bir dokunma duyucusu Şekil 8 de verilmiştir. Burada tutulmakta olan cismin kaymasõ, bu kayan yüzeyin yarattõğõ çok hafif titreşimlerin mikrofon tarafõndan algõlanmasõ ile duyulmaktadõr. Protez elin katõ bir cismi sõkmasõ ise esnek tüpün geometrik şekil değiştirmesi ile õşõk iletiminde görülen değişimlerin algõlanmasõdõr. Bu iki fiziksel olgu sonuçta protez bir parmak için dokunma duyusu kazandõrabilmektedir. BİLİŞ SİSTEMLERİ ve BİLİŞ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ Mekatronik sistemler duyuculardan gelen bilgileri, kullanõcõlardan gelen istekleri, ve sistem tasarõmcõsõnõn önceden yüklediği bilgileri değerlendirerek bir eylem oluşturan sistemlerdir. Biliş ve biliş sistemleri bu süreç içinde algõlama ve eylem arasõndaki tüm işlem ve işlevleri içeren, sistemin amaç, 4

5 Abdülkadir ERDEN davranõş, ve çevre arasõnda köprü kuran kavram ve uygulamalardõr. Genel anlamda düşünüldüğünde biliş sistemleri aşağõdaki işlerden sorumludur: 1- Kalõp algõlama: Biliş sistemleri duyuculardan ve algõlama sistemlerinden gelen bilgileri, gerekirse ve çoğunlukla işleyerek, çevre ile ilgili kalõplar arar. Bu kalõplarõ değerlendirerek önceden belirlenmiş bazõ kalõplar ile uyumlu olup olmadõğõna bakar. 2- Çevre modelleme: Mekatronik sistem tasarõmcõsõnõn sisteme tasarõm aşamasõnda yüklediği bilgileri de kullanarak, ilgi alanõ dünya (çevre)nin modelini geliştirir. Bu model herzaman kesin bir model değildir, belirsizlikler içerir. Gerekirse bu belirsizliklerin ortadan kaldõrõlmasõ için varsayõmlar yapõlabilir, veya yakõştõrma yaklaşõmlarõ kullanõlabilir. Kuramsal olarak mekatronik sistemin çevresini tam olarak modellemek mümkün görünse de, pratik olarak bu durum çok zor veya mümkün değildir. Bu nedenle varsayõm ve yakõştõrmalar kaçõnõlmazdõr. Belirsizlikler ve bunlarla ilgili düzenlemeler biliş sistemleri içinde önemli bir yer tutar. 3- Eylem geliştirme: Algõlama bilgileri ve çevre modeli ile beraber biliş sistemleri eylem türü, niteliği, ve niceliği hakkõnda bir karar alabilirler. Bu eylem bir dizi planlama ve alt eylemler içerir. Bu eylemlerin belirlenmesi ve tanõmõ biliş sistemleri içinde önceden yüklenmiş olmalõdõr. Örneğin bir robotun hareket eylemini biliş sisteminden doğrudan bir emir olarak çõkarmak mümkündür. Ancak bu hareket eyleminin engel atlama alt eylemini de içermesi gerekir. Bu nedenle planlama eylemleri üst düzeyde sistem amaçlarõna daha yakõn görünmektedir. Alt düzeylerde ise çevreye daha yakõndõr. Denklem tabanlõ planlama ise robot kol v.b. uygulamalarda görülür. Biliş sistemi için önceden yüklenmiş bir dizi denklemler, algõlama sisteminden gelen bilgilere göre kullanõlarak hesaplama yapõlõr. Bu hesaplama sonuçlarõna göre eylem için veri üretilir ve bu verilere göre eylem yapõlõr. 4- Öğrenme: Çevre hakkõndaki belirsizlikler, fazla ve gereksiz bilgi, ve eksiklikler sonucu tüm eylemlerin başarõlõ olmasõ beklenmemelidir. Bazõ eylemler istenen sonucu sağlamaz ve sistemin üst düzey amaçlarõna ulaşõlamaz, veya verimli ve tatmin edici sonuçlar alõnamaz. Biliş sistemleri bu durumlarda deneyim birikimi sağlayarak daha sonraki davranõşlarõn yeniden düzenlenmesine olanak verir. Bu süreç öğrenme olarak bilinmektedir. Öğrenme olgusu biliş sistemleri için önemli ve mutlaka varolmasõ istenen bir kavramdõr. Sonuç olarak; biliş sistemleri algõlama bilgilerini kalõplaştõrdõktan sonra, bu kalõplara uygun eylemleri belirler. Algõlama kalõplarõ ve eylem seçenekleri birbirleri ile önceden ilişkilendirilmiştir. Algõlama sistemlerinden gelen bilgiler genellikle kullanõma hazõr kalõp bilgiler içerir. Ancak bu bu bilgilerin yorumlanmasõ gerekmektedir. Yorumlama işlemi en basit şekli ile, mekatronik sistem içeriğinde zaten varolan önceden belirlenmiş kalõplarla karşõlaştõrma işlemidir. Böylece algõlanan kalõp ile önceden yüklenmiş kalõplar eşleştirilerek, yüklü kalõplarla yine önceden ilişkilendirilmiş eylemler etkinleştirilir. Bu tür uygulamalar daha çok gerekirci sistemler içermektedir. Oysa karmaşõk sistemlerde algõlama kalõplarõnõn birden çok sayõda yorumu olabileceği gibi, her yorum için birden çok eylem gerekebilir. Bu sistemler daha karmaşõk olmakla birlikte öğrenebilen sistem yapõlarõ için daha uygundur. 5

6 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları EYLEYİCİLER ve EYLEYİCİ TEKNOLOJİSİ Mekatronik davranõşõn üçüncü aşamasõ çevreyi değiştiren bir eylem içerir. Eyleyiciler algõlama ve biliş sistemlerinin görevlerini tamamlamasõndan sonra genellikle bir hareket başlatan, enerji aktarõmõ ve değişimi içeren, önceden belirlenmiş bir amaca yönelik olarak çevreyi değiştirebilen cihazlardõr. Yapõ olarak eyleyiciler de duyucular gibi transduser yapõsõnda olup, kendilerine gelen bir enerjiyi başka bir enerji türüne dönüştürürler. Duyucu seçiminde olduğu gibi eyleyici seçiminde de gözönüne alõnmasõ gereken birçok etmen vardõr. Bu etmenler şunlardõr: a- İvme: Duran bir konumdan hareketli bir konuma geçişte, veya frenleme işlevinde geçen zaman önemlidir. İvme nin her durumda insan konforunu olumsuz yönde etkilememesi gerekir. b- Hõz: Çalõşma koşullarõna göre hõzõn denetimli olmasõ gerekir. c- Tepki süresi: Örneğin çarpõşmalarõ önlemek için robotlarõn kõsa tepki süreleri olmasõ gerekmektedir. Bu süre ivme ve hõz ile yakõndan ilgilidir. d- İşlem gücü: Bazõ uygulamalar yüksek güç isteseler de, kamera merceklerinin hareketi gibi uygulamalarda küçük elektrik motorlarõ kullanõlabilmektedir. Mekatronik teknolojide eyleyiciler çoğunlukla bir çeşit hareket üretirler. Bu hareket, makinanõn yürütülmesi, bir cismin iletilmesi veya tutulmasõ, bir cismin dengede tutulmasõ olabilir. Aşağõdaki listede bazõ tipik mekatronik uygulamalar ve kullanõlan eyleyiciler verilmiştir: a- Kendinden yönlenmeli araçlar: Genellikle doğrusal hareket ve yönlendirme sistemleri için elektrik motorlarõ kullanõlõr. b- Uzaktan kumandalõ araçlar: Kendinden yönlenmeli araçlara benzer yapõdadõrlar. Tehlikeli alanlarda kullanõlõr. c- Malzeme kaldõrma makinalarõ: Ağõr yüklerin hassas konumlamalarõ için genellikle hidrolik güç kullanõlõr. d- Kamera ve video kayõt cihazlarõ: Mercekleri kõsa mesafelerde hareket ettirmek için mini ve mikro boyutlarda elektrik motorlarõ kulanõlõr. e- Taşõt araçlarõ: Mekatronik yapõdaki yönlendirme ve amortisör sistemleri için elektrik motorlarõ ve hidrolik sistemler kullanõlõr. f- Eğitim ve eğlence amaçlõ sistemler: Bu sistemler daha çok pnömatik sistemler kullanmaktadõrlar. Gelecekte elektrik motorlu sistemlerin daha yaygõn kullanõlmasõ beklenmektedir. g- Üretim ve takõm tezgahlarõ: Elektrik, hidrolik ve pnömatik eyleyicilerin en yaygõn ve çeşitli olarak kullanõldõğõ alanlardõr. h- Robot eklemler: Teleskopik ve dişli sistemleri kullanõlmaktadõr. i- Robotik tutucular: Genellikle mekanizma teknolojisi kullanõlmaktadõr. 6

7 Abdülkadir ERDEN MEKATRONİK TEKNOLOJİ ve UYGULAMALARI Mekatronik teknolojisi uygulamalarõ çağdaş teknoloji kapsamõnda kõsa örneklemeler yapamayacak kadar çoğalmõştõr. Bu uygulama konularõnõn sõnõflandõrmasõna yönelik yapõlabilecek her tür sõnõflandõrmanõn bazõ konularõ sõnõflandõrma dõşõnda bõrakmasõ da çok olasõdõr. Yine de bu yazõda tamamen gözleme dayalõ çeşitli sõnõflandõrmalar verilmiştir. Uygulama konularõna göre sõnõflandõrma: a- Üretim otomasyonuna yönelik uygulamalar (tezgah ve makinalarõnõn otomasyonu, fabrika içi otomasyon sistemleri, ve tarõmda otomasyon uygulamalarõ), b- Sağlõk ve tõp ile ilgili uygulamalar, c- Silah ve savunma sistemleri, d- Güvenlik sistemleri, e- Çalõşma koşullarõnõn insan için uygun olmadõğõ çevrelerdeki (Uzay, Yangõn, Petrol vb.) uygulamalar, f- Eğitim ve eğlence amaçlõ uygulamalar. Konumlarõna göre sõnõflandõrma: a- Gezer (Hareketli) robotlar (Gövde hareketli), b- Robot Kollar (Gövde sabit, kollar hareketli), c- Tezgah ve makina otomasyonu (Gövde ve kollar sabit, takõmlar hareketli), d- Gözlem ve bilgilendirme cihazlarõ. Boyutlarõna göre sõnõflandõrma: a- Normal boyuttaki uygulamalar; 25 mm den büyük robot ve makinalar, b- Mini (robot) uygulamalarõ; 10 mm 25 mm arasõndaki boyutlardaki robot ve makinalar, c- Mikro (robot) uygulamalarõ; 10 mm den küçük robot ve makinalar. İşlevlerine göre sõnõflandõrma: a- Gözlem yapan robot ve cihazlar, b- İşlem yapan robot ve makinalar, c- Gözlem ve İşlemi birlikte yapan robot ve makinalar. Yukarõda verilen sõnõflandõrmalarõ özetleyen ve yaygõn uygulama konularõ kümelendirerek verilen uygulama özellikleri Çizelge 2 de verilmiştir. Bu tür sõnõflandõrmalarõn hiçbir zaman tüm uygulamalarõ kapsamadõğõnõ, eksik ve özel uygulamalarõn sõnõflandõrma dõşõ kalabildiği durumlar olabileceğini tekrar belirtmek gerekir. Yaygõn olarak kullanõlmakta olan mekatronik ürünlerden derlenen çeşitli örnek 7

8 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları ürünler ise aşağõda verilmiştir. Bu liste M. B. Histand ve D. G. Alciatore den genişletilerek uyarlanmõştõr. Taşõtlarda hava yastõğõ güvenlik sistemleri, ABS fren sistemleri, uzaktan kumandalõ kapõ kilitleri, sürüş ve seyir denetimi, motor ve güç sistemleri denetimi, yolcu güvenlik sistemleri, ve taşõt araçlarõndaki benzer sistemler, NC, CNC, AC v.b. tezgahlar, hõzlõ protip üretim tezgahlarõ, ve benzeri otomatik üretim tezgahlarõ, Fotokopi makinalarõ, faks makinalarõ, elektronik daktilolar, ve benzeri büro makinalarõ, MR cihazlarõ, atroskopik cihazlar, ultrasonik problar, ve benzeri diğer tõbbi cihazlar, Otomatik odaklamalõ fotoğraf makinalarõ, Video kameralarõ, Video, CD ve DVD göstericileri, CD kayõt ve benzeri kişisel kullanõm amaçlõ elektronik cihazlar, Lazer yazõcõar, Sabit disk kafa konumlayõcõlarõ, Teyp sürücü ve yükleyicileri, CD okuyucu ve yazõcõlarõ, ve benzeri bilgisayar aksesuarlarõ, Kaynak robotlarõ, Fabrika içi kendinden yönlenmeli araçlar (AGV), Uzay araştõrmalarõnda kullanõlan robotlar, Askeri amaçlõ mayõn imha robotlarõ, bomba taşõyõcõlarõ, ve benzeri gezer robotlar, Uçuş denetim eyleyicileri, İniş sistemleri, Kokpit kumanda ve cihazlarõ, ve benzeri hava taşõtlarõ sistemleri, Garaj kapõsõ otomatik açma sistemleri, Güvenlik sistemleri, İklimlendirme denetim sistemleri, ve benzeri ev ve büro uygulamalarõ, Çamaşõr makinalarõ, Bulaşõk makinalarõ, Otomatik buz makinalarõ, ve benzeri ev uygulamalarõ, Değişken hõzlõ matkaplar, Sayõsal tork anahtarlarõ, ve benzeri takõmlar, Malzeme test cihazlarõ, ve benzeri laboratuar cihazlarõ, Bar kodlu sistemler, Konveyör sistemleri, ve benzeri fabrika otomasyon sistemleri, El ve otomatik kumandalõ hidrolik krenler ve benzeri malzeme taşõma ve inşaat makinalarõ, Otomatik etiketleme, Kalite denetiminde kamera, ve benzeri kalite denetimi ve paketleme uygulamalarõ, Video oyunlarõ ve Sanal gerçeklik uygulamalarõnda gerçek girdi denetim sistemleri. SONUÇ Mekatronik teknoloji başlõca üç konuda bilgi ve teknoloji birikimi ve bu konularõn tümleşik uygulamasõnõ içerir. Bu konular Duyucu teknolojisi, Eyleyici teknolojisi, ve Biliş sistemleri teknolojisidir. Bu konular ayrõ ayrõ gelişmişler, ve kendi başlarõna ayrõ disiplinler olsalarda bu konularõ bir ürün içinde 8

9 Abdülkadir ERDEN tümleştirmek ve kullanõlõr bir ürüne dönüştürmek özel yaklaşõmlar gerektirir. Bu yaklaşõmlarõn sistematik olarak uygulanmasõ mekatronik teknolojisi üretir. Mekatronik tekolojisi ürünleri çağdaş yaşamõmõzda insan konforunu, güvenliğini, ve sağlõk koşullarõnõ artõran önemli bir düzeye ulaşmõştõr. Bu gelişim eğilimi içinde mekatronik teknolojisi ürünler giderek çeşitlenecek ve yaygõnlaşacaktõr. KAYNAKÇA 1- M. B. Histand, D. G. Alciatore, Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, McGraw- Hill Book Co G. Rzevski (Ed.), Mechatronics, Volume 1: Perception, Cognition and Execution, Butterworth- Heinemann Ltd W. Bolton, Mechatronics, Longman Group Ltd SÖZLÜK (Türkçe-İngilizce) TÜRKÇE Algõ, algõlama Belirsizlik Biliş Duyucu Duyucu Tümleşimi Eyleyici Gerekirci Kalõp Kendinden yönlenmeli Varsayõm Yakõştõrma İNGİLİZCE Perception Uncertainity Cognitive Sensor Sensor Fusion Actuator Deterministic Pattern Autonomous Assumption Approximation 9

10 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları Çizelge 1 Çeşitli teknoloji düzeylerinde makina tanõmlarõ Teknoloji Düzeyi Hareket Güç Açõk Çevrim Denetim Dõş Geribeslemeli Denetim Özel İşlev Programlanabilen İşlev Kendinden hedef belirleme Kendinden programlama ve Öğrenme Aletler! Mekanizasyon!! Otomatik Makinalar (açõk denetim) Otomatik Makinalar (Geribeslemeli denetim)!!!!!! CNC Tezgah ve Makinalar!!!! Esnek Tezgah ve Makinalar, Robotlar Yarõ Akõllõ Makinalar (Kõsmen kendinden denetimli makinalar) Akõllõ Makinalar (Kendinden denetimli makinalar)!!!!!!!!!!!!!!! 10

11 Abdülkadir ERDEN Çizelge 2 Mekatronik Teknoloji Uygulama Örneklerinin Sõnõflandõrmasõ Uygulama Grubu Uygulama Örnekleri Sabit konumlu Gezer (Hareketli) Konumlu Otomasyon Sistemleri Gözlem ve Bilgilendirme Eylem ve işlem Normal Boyut Mini Boyut Mikro Boyut Endüstriyel Robot ve cihazlar, Otomasyon Sistemleri Tõp ve Sağlõk Sistemleri Savunma Uygulamalarõ Tarõm Endüstrisi Eğitim ve Eğlence Diğer çeşitli uygulamalar Otomatik üretim tezgahlarõ ve hatlarõ!!!! Kaynak robotlarõ!!! Boyama robotlarõ!!! Montaj robotlarõ!!!! Makina sağlõğõ izleme!!! Çevre koşullarõnõ izleme!!!! Kalite kontrol robotlarõ!!!! Bakõm robotlarõ!!!! Malzeme taşõma robotlarõ!!! Depolama robotlarõ!!!!! Teşhise yardõmcõ cihazlar!!!!!! Protezler!!!! Tedaviye yardõmcõ robotlar!!!!!!! Patlayõcõ taşõyan robot ve ukm(*)!!! Silah nitelikli robotlar!!! Gözlem robotlarõ!!!!! İmha robotlarõ!! Hasat robotlarõ!!! Tarõm ürünlerini işleme robot ve makinalarõ!!!! Ürün sõnõflandõrma sistemleri!!! Kalite denetleme sistemleri!!! Eğitim robotlarõ ve ukm!!!!! Araştõrma robotlarõ ve ukm!!!!! Eğlence sistemleri ve ukm!!!! Kurtarma robotlarõ ve ukm!!!! Yangõn söndürme robotlarõ ve ukm!!!! Duvar tõrmanan robotlar ve ukm (Yangõn,!!!! boyama, kaynak, gözlem vb. İşler için) Su altõ robotlarõ ve ukm (Gözlem, arkeoloji,!!!! kurtarma, tamir, bakõm, boyama vb. İşler Maden kazalarõ ve deprem sonrasõ!!!! kurtarma robotlarõ ve ukm Radyoaktif ve zehirli ortamlarda çalõşan robot ve ukm!!!! (*) umk: Uzaktan Kumandalõ Makina(lar) 11

12 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları Güç Girdi Sistem Çõktõ Şekil 1 Açõk Çevrimli Denetim sistemi Güç Girdi X Sistem Çõktõ Geri Besleme Şekil 2 Kapalõ Çevrimli Denetim sistemi Güç Algõlama Girdi X Sistem Çõktõ Çevre Geri Besleme Algõlama Şekil 3 bir Akõllõ Makinanõn şematik yapõsõ 12

13 Abdülkadir ERDEN Elektronik Mekanik Yazõlõm (a) (b) Şekil 4 Mekatronik teknoloji öncesi (a) ve sonrasõ (b) uygulamalarõn şematik anlatõmõ Tasarõm ve İmalat Sistem Dinamiği Eyleyiciler Duyucular Yapay Zeka ve İletişim Algoritma Uygulamalarõ Gerçek Zamanlõ Sistemler Denetim Sistemi Tasarõmõ Makina Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Bilimi MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ Denetim Bilimi Şekil 5 Mekatronik teknoloji ile ilgili disiplinler Yüzde Oranõ Mekanizma Elektrik/Elektronik Birimler Yazõlõm Daktilolar Topkafalõ Yazõcõlar Papatya Yazõcõlar Grafik Yazõcõlar Ürün Gelişimi Şekil 6 Ürünlerin gelişimi ile teknolojik birimlerin oranlarõnõn değişimi 13

14 Mekatronik Teknoloji Uygulamaları Girdi Sinyali Çevre ile Arayüz Duyucu Elemanõ Seçimi Duyum Değişkeni Sinyali Çõktõ Arayüzü Sinyal Düzenleyici Fiziksel olarak aynõ birim içine paketlenmiş Çõktõ Sinyali (Biliş sistemine) Şekil 7 Bir duyucu yapõsõnõn şematik gösterimi Hareket Cisim Basõnç Photodiode Titreşen hava molekülleri Phototransducer Mikrofon Şekil 8 Protez bir parmak için bir duyucu yapõsõnõn şematik gösterimi 14

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3390 BİLİM ve KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ : 1205 Öğretmen Kitaplarõ Dizisi: 200 Kitabõn adõ SINIF YÖNETİMİ Yayõn Kodu

Detaylı

PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF)

PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF) PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

HIV/AIDS ve çalõşma yaşamõyla ilgili ILO uygulama ve davranõş kurallarõ

HIV/AIDS ve çalõşma yaşamõyla ilgili ILO uygulama ve davranõş kurallarõ HIV/AIDS ve çalõşma yaşamõyla ilgili ILO uygulama ve davranõş kurallarõ Uluslararasõ Çalõşma Örgütü Cenevre 1 Önsöz Bugün küresel bir kriz boyutu kazanan HIV/AIDS salgõnõ, kalkõnma ve toplumsal ilerlemenin

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 02 AMAÇ VE HEDEFLER STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI TC SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4. GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. TURAN KARAGÖZ DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı