Gýda yardýmýnda devrim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gýda yardýmýnda devrim"

Transkript

1 Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konulu seminer verildi. * HABERÝ 2 DE ÇORUM Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkanlýðýna kýsa bir süre önce atanan Prof. Dr. Ömer Demir i makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. * HABERÝ 2 DE 28 MAYIS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkanlýðýna kýsa bir süre önce atanan Prof. Dr. Ömer Demir i ziyaret Özer Þenödeyici El yazmasý eser zenginiyiz 'Türkiye'deki Yazma Eserler ve Bunlarýn Deðerlendirilmesi' konulu söyleþi düzenledi. Eylül Üniversitesi Öðretim Üyesi Özer Þenödeyici, Çorum un el yazmasý eser açýsýndan zengin bir il olduðunu söyledi. * HABERÝ 8 DE Gýda yardýmýnda devrim Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, açýlýþýný gerçekleþtirdiði Gýda Bankasý uygulamasýyla, ihtiyaç sahiplerine süpermarketten alýþveriþ yapar gibi ihtiyaçlarýný karþýlama imkaný tanýdý.130 çeþit ürünün yer aldýðýný açýklayan Baþkan Külcü, "Bu iþ bir gönül iþidir. Açta açýkta kimseyi býrakmama yolundaki kararýmýzý, Gýda Bankasý'yla alýþveriþ ortamýna dönüþtürdük. Kimin ne ihtiyacý varsa gelip alabilecek." dedi. * HABERÝ 7 DE Eczacý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Çölyak hastalarýna umut olan proje TRT TÜRK te Çölyak hastalýðýna karþý farkýndalýðý artýrmaya çalýþan Eczacý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu, glütensiz ekmekte yerli marka yaratmak için çalýþmalar yapýyor. Ceritoðlu nun hedefi yaptýðý çalýþmalarla Çorum un markasý olacak bir glütensiz ekmek üretmek. * HABERÝ 5 DE ''Tiyatro Günleri Projesi'' kapsamýnda tiyatro etkinliklerine devam edildi. Dodurga da tiyatrolu günler Dodurga Mustafa Kemal Ýlkokulu tarafýndan uygulamaya konulan ''Tiyatro Günleri Projesi'' kapsamýnda tiyatro etkinliklerine devam edildi. * HABERÝ 10 DA Þarampole devrildi Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen kazada araç þarampole devrildi. * HABERÝ 7 DE Korsan tüp ele geçirildi Osmancýk tan Çorum a kaçak tüp sevkedileceði ihbarý üzerine yapýlan aramada çok sayýda korsan dolum yapýlmýþ tüp ele geçirildi. * HABERÝ 7 DE Genç kýza çarptý Cemilbey Caddesi nde aracýn çarptýðý genç kýz aðýr yaralandý. * HABERÝ 7 DE Gýda Bankasý nýn açýlýþ töreni dualarla yapýldý. Karakaþlar dan görkemli açýlýþ Karakaþlar Grup Plaza dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. 19 bin metrekare alan üzerine kurulu dev tesis dualarla hizmete sunuldu. * HABERÝ 9 DA Düzenlenen törende Karakaþlar Grup Plaza dualarla hizmete açýldý. Ýntegral sezonu açtý Ýntegral Mühendislik, 2015 yýlý çalýþma sezonunu dün düzenlediði yemekli programla açtý. Ýntegral Mühendislik, 2015 yýlý çalýþma sezonunu düzenlenen programla açtý. * HABERÝ 9 DA Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði 'Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara' konferans gerçekleþtirildi. Ýsrail, Filistin den kovulmalý Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði 'Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara' konferans gerçekleþtirildi. Konuþmacýlar Mavi Marmara nýn tarihe geçtiðini belirterek, Ýsrail Filistin den kovulmalý diye konuþtular. * HABERÝ 4 DE Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri yurda döndü. Ýtalya ve Almanya'da eðitim aldýlar * HABERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Ýþte aile þirketlerinin iyi ve kötü yanlarý M. ALÝ CEYLAN Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konulu seminer verildi. TSO Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu katýldý. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu katýldý. Seminerde firma temsilcilerine, aile iþletmelerinin kurumsallaþmasý ve aile anayasasý konusu anlatýldý. Þirketleri kurumsallaþmaya teþvik etmek, bu süreci hýzlandýrmak amacýyla düzenlenen toplantýda; aile þirketlerinin avantaj ve dezavantajlarý, aile þirketlerinin hayat eðrileri, aile anayasasý, aile anayasasý usulleri, aile meclisi ve aile konseyi ile kurumsallaþma konularýnda bilgiler verildi. 'En büyük sýkýntý aradaki çizgi' Aile þirketlerinin en baþta gelen sýkýntýsýnýn aile ile þirket arasýndaki çizginin çizilmesi olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu, aile iþletmelerinde farklýlýk oluþturan unsurun pazar payý, kârlýlýk gibi faktörlerden ziyade aile ile iþletme iliþkilerinin niteliði olduðunu söyledi. Aile iþletmelerinin üstünlüklerinden bahseden Yrd. Doç. Dr. Bayramoðlu, çabuk karar verebilme, yüksek baþarý güdüsü ve iþe asýlanlarýn fazla olmasý, kýsa zamanda büyüme ve geliþme eðilimi, aile birliðinden doðan kuvvetin olmasý ve 'biz' bilincinin kýsa zamanda geliþmesi, amatör ruhun kaybedilmesi, tepe yönetimde karþýlýklý saygýnýn daha rahat yerleþmesi, yeni kuþak yönetici adaylarýn belli olmasý ve önceden olabilecek muhtemel geliþmelere hazýrlanabilmeleri olarak sýraladý. Konuþmasýna aile iþletmelerinin sorunlarý ile devam eden Bayramoðlu, "Büyümenin getirdiði finansman, yönetim ve organizasyon sorunlarý. Þirkette aile dýþý çalýþanlarýn belirlenmesi. Profesyonel yönetime geçiþ ve profesyonel yöneticilerden yararlanma. Yönetimin bir sonraki kuþaðý devredilmesi ile ilgili planlama sorunlarý. Kuþaklar arasý düþünce anlayýþ farklýlýklarý ve çatýþmalar. Çalýþmayan aile bireyleri ile çalýþanlar arasýndaki iliþki ve dengeler her zaman sorun olmuþtur." Ýstatistiklerle aile þirketleri Dünya ve Türkiye'deki aile þirketleri ile ilgili istatistik rakamlar veren Bayramoðlu, "Japonya'da 100 yaþýný geride býrakmýþ tam 50 bin þirket var. 7 Japon þirketi ise tam bin yýlý geride býrakmýþ. Genelde ikinci nesle devredebilen þirketlerin oraný yüzde 70 iken, üçüncü nesle ulaþan sadece yüzde 15'dir. Türkiye'de ise, köklü denilebilecek en uzun ömürlü aile þirketleri 4. kuþaða ulaþmýþtýr. Yani kurucusunun üzerinden ancak birkaç nesil geçmiþ. Hacý Bekir Þekercilik, Kurukahveci Mehmet Efendi, Vefa Bozacýsý Türkiye'nin en yaþlý 3 aile þirketidir. Genel olarak 3. nesle ulaþan Türk aile iþletmelerinin oraný yüzde 4'tür." dedi. 'Aile þirketlerinin daðýlma nedeni, kardeþ kavgasý' Aile þirketlerinin en büyük problemlerinin bir tanesinin bir sonraki nesle yetki devretmenin bilinmemesi olduðuna deðinen Bayramoðlu, aile þirketlerinin daðýlma nedenlerinin ise, kardeþler arasý kavga olduðunu dile getirdi. Bayramoðlu, bu kavgalarýn genellikle erkek kardeþler arasýnda yaþandýðýný kaydetti. Ýtalya ve Almanya'da eðitim aldýlar Avrupa Birliði Leonardo'da Vinci Projesi kapsamýnda hazýrlanan 'Avrupa'da Konaklama ve Yiyecek Kültürü' kapsamýnda Ýtalya ve Almanya'ya giden Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri yurda döndü. Geçtiðimiz ay Ýtalya'nýn Modena þehrine giden Konaklama Seyahat Hizmetleri Alaný öðrencileri ile Almanya'nýn Manheim þehrine giden Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný öðrencileri, aldýklarý bir aylýk eðitimin ardýndan öðretmenlerinin nezaretinde Çorum'a döndüler. Proje kapsamýnda Almanya'ya giden öðrenciler Alman Pastalarý Yapýmý hakkýnda Justus von Liebig Schule'de teorik ve pratik eðitim aldýktan sonra çeþitli iþletmeleri ziyaret ederek eðitimlerini sürdürdüler. Proje katýlýmcýsý öðrenciler, Çorum'a özgü leblebili kurabiye ve pasta çeþitlerini de Almanlar'a tanýttýlar. Ýtalya'ya giden öðrenciler de ön büro ve kat hizmetleri alanýnda Modena Hotel Riverside'da ve Mugni Internatýonal Foundatýon For Education And Culture'de teorik ve pratik eðitimlerini alarak Avrupa'da otelcilik alanýndaki son geliþmeleri yakýndan izleme fýrsatý buldular. Projeye refakatçi olarak katýlan Konaklama Seyahat Hizmetleri Alaný Öðretmeni Tahsin Gökgöz ve Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alan Þefi Hülya Hallý, yaptýklarý açýklamada, uyguladýklarý projenin öðrencilerin kiþisel ve mesleki geliþimlerine çok önemli katkýlar saðladýklarýna inandýklarýný, bundan sonraki dönemlerde yeni projeler hazýrlamaya gayret edeceklerini belirterek, uygulanan projenin her aþamasýnda yakýndan ilgilenen Koordinatör Bayram Gökbulut ile Okul Müdürü Elvan Güneþ'e teþekkür ettiler. Zeki Þen Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri yurda döndü. Öðrencilerin eðitim gezisi verimli geçti. Kargý Fen Lisesi ne onay Kargý ilçesine açýlacak olan Fen Lisesi Milli Eðitim Bakanlýðý nca onaylanarak. Konuya iliþkin ilk açýklama Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'den geldi. Baþkan Þen, yaptýðý açýklamada, Ýlçemize açýlacak olan Fen Lisesi Milli Eðitim Bakanlýðýmýzca onaylanarak, resmiyete Kargý Fen Lisesi olarak geçti. Yeni eðitim ve öðretim yýlýnda Kargý Anadolu Lisesi artýk, Kargý Fen Lisesi ismi altýnda öðrencilerimize eðitim verecektir. Bu durum karþýsýnda çok mutluyuz. dedi. Baþkan Þen, okulun açýlmasýna emeði geçen Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ya teþekkür etti. (Ýbrahim Efe/Kargý) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkanlýðýna kýsa bir süre önce atanan Prof. Dr. Ömer Demir i ziyaret etti. Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÖSYM Baþkanlýðýna kýsa bir süre önce atanan Prof. Dr. Ömer Demir i makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Üniversitede yaþanan geliþmeler ve Çorum Ýl Sýnav Koordinatörlüðün yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, Sýnav Koordinatörlüðü olarak 2011 yýlý ve öncesinde Çorum da ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi AÖF olmak üzere yýlda 13 ayrý sýnav yapýldýðýný, ayný yýl bu sýnavlara toplam aday katýldýðýný belirterek, geçen süre içerisinde Ýl Sýnav Koordinatörlüðü nün ÖSYM nin yapmýþ olduðu YDS (ÜDS - KPSS), ALS, DÝB MBSTS gibi birçok sýnav ile Anadolu Üniversitesi E-Sertifika Sýnavlarý, Atatürk Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Sýnavlarý gibi birçok sýnavý da sýnav havuzuna ekleyerek 2014 yýlý sonu itibarýyla sýnav sayýsýnda neredeyse yüzde yüzlük bir artýþla 25 farklý sýnav türünde yaklaþýk 99,000 adaya sýnav uygulamasýný baþarý ile gerçekleþtirildiðini kaydetti. Koordinatörlüðün sadece sýnav hizmetlerini yürütmekle kalmayýp Aday Baþvuru hizmetlerini de profesyonel bir þekilde yaptýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, birçok ilde bulunmayan ve sadece Baþvuru Merkezi ve Sýnav Koordinatörlüðü olarak kullanýlmak üzere Ýl Sýnav Koordinatörlüðü ne müstakil bir bina tahsis edildiðini ve þuana kadar olduðu gibi bundan sonra da koordinatörlüðün yapacaðý tüm sýnavlarda ve baþvuru hizmetlerinde tüm kurallara özenle ve titizlikle uyularak çalýþmalarýn yürütüleceðini ifade etti. Yapýlan bu çalýþmalarýn birkaç ay içerisinde yeni yapýlan Sýnav Koordinatörlüðü binasýna taþýnýlacaðýný, bu binada modern bir ortamda her türlü teknolojinin kullanýlacaðý ve bu iþlemleri profesyonel bir ekip tarafýndan daha konforlu bir hale getirilmesi yönünde gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan bu çalýþmalarýn ilgili kurumlarýn da dikkatlerini çektiðini, ilimizde yapýlmayan baþta e-yds olmak üzere diðer sýnavlarýn da yapýlabilmesi için her türlü alt yapýyý oluþturduklarýný ve bu sýnavlarý da yapmaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ömer Demir ise, yapýlan bu çalýþmalarý takdirle karþýladýklarýný, özellikle Sýnav Koordinatörlüðü olarak müstakil ve modern bir binanýn tahsis edilmesinin ise ayrý bir önemi olduðunu vurguladý. En yakýn zamanda Çorum Ýl Sýnav Koordinatörlüðüne ziyarette bulunacaðýný belirten ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Demir, yapýlan bu titiz çalýþmalardan dolayý Rektör Alkan a teþekkür etti. Baðýmlýlýkla mücadele baþlýyor Güçlü Türkiye larýnda özellikle annelere Ýçin; Umutlarýmýz Sönmesin sloganýyla uyuþturucu ve diðer baðýmlýlýk bilgilendirme yapý- lacak. Saat de Çorum Ýmam Hatip Li- türleri ile mücadele sesi Ýlahi Korosunun baþlatan Gençlik ve konseri ile baþlayacak program Devlet Tiyatro Spor Bakanlýðý, Çorum Salonunda gerçekleþtirilecektir. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Son olarak da akþam 20.30'da Buhara Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi aracýlýðý ile Yard. Doç. Dr. Kültür Merkezi nde Yard. Doç. Dr. Ömer Miraç Türkiye'de Madde Baðýmlýlýðý Sorunu ve Ye- Ömer Miraç Yaman ýn leden sonra ise Çorum katýlýmýyla 3 ayrý program düzenleyecek. Anadolu Ýmam Hatip relde Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Rolü ve Lisesi ile ortaklaþa Bugün gerçekleþecek programlarla ilgi- Kýzlarýmýzýn Eðitiminram gerçekleþtirilecek- Gençlik Çaðýndaki Önemi konulu progli bilgi veren Gençlik de Annelerin Rolü adlý tir. Bu program ise Çorum Ýnsani Deðerler Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, Ýlk olarak seminerde bayanlara, ergenlik döneminde saat da Buhara genç kýzlarýmýzýn eðitiminde nelere dikkat et- organize edilecektir. Platformu ile ortaklaþa Kültür Merkezinde, Türkiye'de Madde Baðýmlýlýðý meliyiz, hangi hatalar dedi. Sorunu ve Ye- onlarý yanlýþ davranýþ- Týðlý, programýn relde Kamu Kurumlarýnýn lara yönlendirebilir, çok verimli geçeceðini Rolü baþlýðý altýnda ilgili devlet kurumlarýnýn çalýþanlarý ile bir araya gelinecektir. Öð- yanlýþ davranýþlar sonucu onlarý hangi tehlikeler bekliyor, onlara nasýl yaklaþmalýyýz konu- belirterek katýlýmcýlara ve emeði geçenlere teþekkür etti. 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502)

3 PERÞEMBE 28 MAYIS

4 4 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Ýsrail, Filistin den kovulmalý Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði 'Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara' konferans gerçekleþtirildi. Programa konuþmacý olarak Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ve Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programda Ýlke-Der ve Çorum ÝHH çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi. 'Filistin'e Özgürlük Araç Konvoyu ve Rotamýz Filistin Yükümüz Özgürlük Mavi Marmara' sinevizyon gösterimi izlendi. Programýn açýþ konuþmasýný Çorum ÝHH Baþkan Yardýmcýsý Vedat Erkan yaptý. Daha sonra kürsüye gelen Ýsmail Yýlmaz ve Selim Özkabakçý 'Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara' konulu sunumlarýný yaptý. Programý hanýmlar Ýlke-Der / Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Toplantý Salonu'ndan ekrandan takip etti. Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz ve Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Alaca gönüllülerin daveti üzerine Alaca'da Mavi Marmara konulu bir söyleþi yaptýlar. Çorum ÝHH Alaca aktif gönüllüleri, Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Kasým Kütük ve Yasin Karagöz'ün de hazýr bulunduðu söyleþiye Alaca Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Hüseyin Gazi Ýlkokulu Müdürü Dursun Demirel, Ýmam Hatip Mehmet Çalýþkan da katýldýlar. Mavi Marmara Derneði Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, Alaca sunumunda þöyle dedi: MAVÝ MARMARA TARÝHE GEÇTÝ "ÝHH, Gazze konvoyu ve Mavi Marmara Filosu ile tarihe geçecek hayýrlara imza atmýþtýr. Bugün, konferansýmýza konuþmacý olarak katýlan her iki konuðumuzda hem Gazze konvoyunda, hem de Mavi Marmara'da bulunmuþtur. Mazlum Filistin halkýna yardýmlarýnýzý ulaþtýrmak ve dünya gündemine Ýsrail zulmünü duyurmak ve farkýndalýk oluþturmak için çalýþmýþlardýr. Bu uðurda cesurca canlarýný ortaya koymuþlardýr. Allah razý olsun. Hz. Muhammed (s.a.v.) þöyle buyuruyor: 'Allah'ýn derdi ile dertlenenlerin, Allah özel dertlerini satýn alýr. Allah'ýn derdi ile dertlenmeyenleri Allah, özel dertleriyle baþ baþa býrakýr.' Allah'ýn Resulü bizlerin neler yapmasý gerektiðini en güzel þekilde ifade ediyor. Allah'ýn derdi, elbette Müslümanlarýn derdidir. Eðer, bu dertlere kulak týkarsak kendi derdimizde boðulacaðýmýzý, hayatýmýzý boþ þeylerle tamamlayacaðýmýzý söylüyor. Bu iþler yalnýz yapýlamayacak kadar büyük iþlerdir. Bundan dolayý birbirimize destek olmak zorundayýz. Müslümanlara, büyük görevler düþtüðünün farkýndayýz. Hayatýn, menfaat ile ölçüldüðü bu çaðda, Allah Rýzasýný iyi öðrenmeliyiz. Hayatýmýzý Allah Rýzasý ile ölçmeliyiz. Allah Rýzasý ne demektir? Allah'ýn nelere rýzasý vardýr, nelere rýzasý yoktur? Hayatýn sýrrý da burada deðil mi? Allah'ýn rýzasý için hareket etmek, hayatýmýzý onun rýzasýna endekslemek, yalnýzca, ondan istemek ve yalnýz ona ibadet etmek, yalnýzca onun Pilavistan, Kýzýlay Çorum Kan Merkezi'nin gönüllü çalýþanlarýna pilav ikramýnda bulundu. Pilavistan'dan Kýzýlay'a destek Tüketici Hakem Heyetlerine eðitim Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce Çorum, Amasya ve Yozgat il ve ilçelerindeki tüketici hakem heyetlerine eðitim verilecek. Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Petek Ece Tiryakioðlu ve Bakanlýk uzmanlarý Seçil Tutkun ile Özden Yavaþ ýn konuþmacý olduðu eðitim semineri bugün saat da Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Amasya, Yozgat ve Çorum il ve ilçelerinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyeti baþkan, üye ve raportörlerine yönelik eðitim seminerinde "6502 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve ikincil mevzuatý, tüketici hakem heyetleri arasýnda uygulama birliði ve son yargý kararlarýna iliþkin bilgiler verilerek deðerlendirmeler yapýlacak. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði 'Özgür Kudüs Yolunda Mavi Marmara' konferans gerçekleþtirildi. Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yanýnda hizmet veren Pilavistan, Kýzýlay Çorum Kan Merkezi'nin gönüllü çalýþanlarýna pilav ikramýnda bulundu. Kýzýlay'ýn, seyyar kan baðýþ toplama aracýyla Saat Kulesi'nde gerçekleþtirdiði baðýþ kampanyasýna katýlan Pilavistan sahiplerinden Burak Karaca, Kýzýlay görevlilerinin; gönüllülük esasýna göre çalýþtýðýný öðrendiðinde büyük bir minnet duyduðunu söyledi. Kýzýlay gönüllülerinin, hiçbir karþýlýk beklemeksizin toplum yararýna hizmet etmelerinden çok etkilendiðini ifade eden Karaca, "Onlarýn yaptýklarý büyük hizmetin karþýlýðý olmasa bile, Pilavistan olarak kendi imkanlarýmýz dahilinde Kýzýlay gönüllülerimize pilav ikram ettik. Böyle yüce gönüllü, toplum için çalýþan ve hiçbir karþýlýk beklemeyen gençlerimize hep birlikte sahip çýkmalý, çalýþmalarýný desteklemeliyiz" dedi. Çorum'un alanýndaki ilk iþletmesi olan Pilavistan, daha önce de bir turnuva için ilimize gelen ve þampiyon olan takýmlarý aðýrlamýþtý. rýzasý için çalýþmak. Evet, Mavi Marmara, Allah Rýzasý için yola çýkmýþ, Müslümanlar ýn derdini dert edindikleri için, Gazze'ye doðru yol almýþtýr. Þehitler, Allah Rýzasý için þehit olmuþ, gaziler, Allah Rýzasý için yaralanmýþ, gemideki tüm yolcular, Allah Rýzasý için yollara düþmüþtür. Gemi, Gazze'ye ulaþamasa da üzerine düþeni yapmýþ ve Siyonist Ýsrail'in maskesini düþürmüþtür. Dünya bir kez daha bu katillerin gerçek yüzünü görmüþtür. Biz, özgür Filistin'de, Müslümanlarýn ilk kýblesi, Mescid-i Aksa'da namaz kýlacaðýmýz günlerin geleceðini biliyoruz. Mavi Marmara, Özgür Kudüs yolunda, iyi bir kilometre taþý olmuþtur. Ve o günler yakýndýr inþallah. Biz, âlemlerin Rabbi olan Allah'ýn da bir hesabý olduðunu, onlarýn hilelerini baþlarýna geçireceðine inanýyoruz. Zafer inananlarýndýr elbet." FÝLÝSTÝN AÇIKHAVA HAPÝSHANESÝNE DÖNMÜÞ DURUMDA Nitekim bunu baþardýlar ve þu an Filistin'de tüm dünyanýn kabul ettiði resmi devlet Ýsrail; iþgal edilmiþ topraklarda mülteci durumuna düþen ve bu þekilde yaþayan te millet Filistinlilerdir. Almanlar Yahudi cesetlerini kamyonlara doldurarak sokak sokak gezdirmiþti. Þimdi ayný þeyi Yahudiler Filistinliler e yapýyorlar. Filistinliler adeta dünyada her günü cehennem gibi yaþýyorlar. Batý Þeria'da Gazze'de Nablus'ta hep bir ýstýrap var. Ýsrailliler Filistinliler in ellerinden mallarýný almak için her þeyi yapýyor. Berlin duvarýndan daha büyük bir duvar bu topraklarda örülmüþ durumda. Filistinliler adeta bir açýk hava hapishanesinde Müslümanlar ýn sessizliðinde insanlýðýn umursamaz bakýþlarý arasýnda sessizce öldürülüyorlar. Ýsrailliler peygamber görmüþ incir ve zeytin aðaçlarýný bile kökünden söküyorlar. Kontrol noktalarýnda çýrýlçýplak aramalar devam ediyor. Filistinliler'in köyleri yýkýlýrken Ýsrailliler yeþillikler içinde beyaz villalar yaparak bölgeye yeni Yahudiler in gelmesini saðlýyorlar. Herþeye raðmen Yahudiler o çürük kirli kalplerindeki korkuyu yenemiyorlar, yenemeyecekler de. Bazen hareket eden herþeye ateþ açýyorlar. bu, nasýl bir paranoya içerisinde olduklarýný gösteriyor. Filistin tam bir açýk hava hapishanesine dönüþmüþ durumda. Mýsýr da darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlan ve halen firavun zindanlarýnda olan tutsak olan Muhammed Mursi' nin iktidarý döneminde açýlan Rafah sýnýr kapýsý Ýsrail ve emperyalist batý taraftarý olan Sisi iktidarýnca kapatýlmýþ Gazze'nin can damarý olan birçok tünel kapatýlmýþtýr. Ramallah yönetimini elinde tutan Mahmut Abbas hükümetinin Ýsrail yanlýsý siyasetinden dolayý Gazze halký canlý canlý ölüme terkedilmiþtir. Müslümanlar kendi canlarýný koruduklarý gibi Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yý korumalýdýrlar. Bunun için kamuoyunda Filistin devamlý suretle gündemde tutulmalýdýr. Radyo televizyon gibi görsel medya ile gazete dergi gibi yazýnsal medya kullanýlarak Filistin'deki yaþanýlan zulmü insanlýða aktarmalý özgürlük mücadelesini nesillerden nesillere taþýmalýyýz. Filistin özgür oluncaya dek Mescid-i Aksa'da ümmet ile saf tutuncaya dek evleri yýkýlan gönülleri dostluða muhtaç kardeþlerimize yüreklerimizi açmalýyýz. Ensar dan bir dizi Fetih etkinliði Ensar Vakfý Çorum Þubesi 29 Mayýs Ýstanbul'un fethinin yýldönümü vesilesiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Konuya iliþkin açýklama yapan Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Fetih etkinlikleri kapsamýnda bugün saat de Turgut Özal Konferans Salonunda panel gerçekleþtirileceðini bildirdi. Aþgýn ýn verdiði bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek in yöneteceði Bir Çaðýn Baþlangýcý: Fatih, Fetih ve Yeni Medeniyet baþlýklý panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli ve Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk katýlacak. Panelle ayný baþlýðý taþýyan iki konferanstan birisi Ortaköy de Ortaköy Büyük Cami Konferans Salonunda yarýn saat 20.30'da; diðeri ise 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.30'da Sungurlu Özel Ýdare Salonunda gerçekleþtirilecektir. Her iki konferansýn konuþmacýsý Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk. Aþgýn panel ve konferanslara tüm Çorumlular ý davet etti. 29 Mayýs Ýstanbul'un fethinin yýldönümü vesilesiyle bir dizi etkinlik düzenlenecek. Çözüm e temel lise onayý Çorum'da çeyrek asýrlýk bir geçmiþe sahip olan versite hedefleri göz önünde bulundurulacaktýr. Bu eðitim sektörünün köklü kuruluþlarýndan Çözüm doðrultuda öðrencilerimize sýnava hazýrlýk için ek Dershanesi, Pýnar Çözüm Temel Lisesi adý altýnda kaynaklar verilecektir. Çözüm Dershanesi olarak temel lise onayýný aldý. öðrencilerimizin akademik baþarýsý için akýllý tahta Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Pýnar uygulamasýný Çorum'da ilk uygulayan kurumuz. Çözüm Temel Lisesi Müdürü Hamit Gökgöz, hedefi olan ve iyi bir gelecek planlayan tüm öðrencileri sistemi uygulanacaktýr. Daha dolu bir alt yapýya sa- Pýnar Çözüm Temel Lisesi'nde tam gün eðitim Pýnar Çözüm Temel Lisesi bünyesinde görmek istediklerini ifade ederek, þunlarý söyledi; baren üniversiteyi hedefleyerek eðitimlerini sürdühip olacaklardýr. Lise eðitiminin ilk yýllarýndan iti- Dershanecilik sektörü 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle son bulacaktýr. Günümüz eðitim sektöründe Hafta içinde ve hafta sonunda ders müfredatý receklerdir. öðrenciler; Okul, dershane, uygulamalarý, ders çalýþma etüt merkezi arasýnda mekik ve soru çözme etüdü uygulamalarý, deneme sýnavlarý dokumaktaydýlar. Artýk bu koþuþturma son bulacaktýr. yapýlacaktýr. Öðrencilerimiz Tüm bunlarý Pýnar Çözüm eðitim adýna aradýklarýný Temel Lisesi nde bulabileceklerdirtim koçluðu) Pýnar Çözüm (rehberlik, danýþmanlýk, eði- Çözüm Dershanesi nin Temel Lisesi nde bulabileceklerdir. Dolayýsýyla velile- çeyrek asýrlýk bilgi birikimi ve kurumsal alt yapýsý temel rimiz ve öðrencilerimiz bu lise olgusu içinde yoðrulacaktýr. Böylelikle öðrencilelardýr. tür ek yüklerden kurtulacakrimiz daha baþarýlý olacaktýr. Öðrenci, veli ve öðretmen koordinasyonunda ka- Pýnar Çözüm Temel Lisesi nde MEB'in öngördüðü liteli bir eðitim için, sizler program uygulanacaktýr. Fakat sürekli öðrencilerin ünirýz. için biz çeyrek asýrdýr va- Hamit Gökgöz Elvan YILMAZ Mustafa Demirer habire yazýyor 'Kentsel Dönüþüm Projesi' diye 'Kentsel Dönüþüm' yerine biraz da 'Kelsel Dönüþüm' üzerine yazýlar yazabilir aslýnda O da kel, ben de kel Saðlýk Bakanlýðýna 'Kelsel Dönüþüm Projesi' düzenlemesi için birkaç kelam edebilir mesela Diyecektim ama vazgeçtim Saðlýk Bakanýnýn kendisi kel Kelin merhemi olsa baþýna çalar Mustafa, en iyisi konuyu sen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye aç Baþkana söyle 'Kelsel Dönüþüm Projesi' uygulasýn Kemanýn telleri gibi saç dönüþtürsün bize Mecnun'un Leyla'ya hasret kaldýðý gibi, tarak, fýrça ve saç kurutma makinesi üçlüsüne hasret kaldýk Berberler bile bizden, kel olmayanlarla ayný parayý alýyor Bir defasýnda durumu berbere açmýþ "abi sizin saç telleri daha kýymetli, çok özen gösteriyoruz, o da bu açýðý kapatýyor Bu yüzden fiyat farký olmuyor" dediydi Yüzsüz herif, bir de tavsiyede bulunup Esat Kýratlýoðlu modeli önermiþ: "Kýratlýoðlu gibi kel alanýn bittiði yerden itibaren saçlarý yarým metre uzat, kel bölgeyi kapat" dediydi Tabi sinirden benim kan topukta durur mu? Beynime sirayet etti Hýrsýmdan az kalsýn berberin elindeki usturayý alýp gýrtlaðýna dayayarak, rehin almayý bile düþünmüþtüm Baktým dükkân kalabalýk, bu düþüncemi eyleme geçirmekten son anda vazgeçtim Ama ayný sözleri sarf edecek ikinci bir berber için eylemimi hala saklý tutuyorum Sahi Mustafa unutmadan hatýrlatayým Halil Öztürk de duymuþ o da yeþilleniyor bu projeye Göbeli proje dýþý tutalým "Çalýþan patikada ot bitmez" diyelim gitsin Baktýk çok ýsrar ediyor, Külcü'ye söyler, onun keline saç yerine 'çim' ektiririz Ýnekler kemirsin Halil'i Not: Eðer, baþkan Muzaffer Külcü, "ben kel deðilim BAÞINIZIN çaresine bakýn" derse Kalacaðýz yine þebek gibi ortada Dip Not: Bu yazý, 'kýllýk' olsun diye yazýlmýþtýr BELEDÝYESPOR'U KÝM KURUTTU? Belediyespor- Ýstanbulspor maçýndan bir gün önce Halil'e Eskiþehir'e maça gidecek misin? dedim O da bana sordu,"gidiyim mi gitmeyim mi?" diye 'Sakýn gitme' dedim Niye? dedi 'Senin maþallah dediðin çocuðun kýrk gün yaþam tehlikesi var Bastýðýn yerde ot bitmiyor aslaným Suyunu içtiðin dere kuruyor Gidipte Belediyespor'u kurutma Gelecek sezon 2.lig maçlarý seyretmek istiyorum' dedim Ve Halil maça gitmedi, Belediyespor yine yenildi Valla ben elimden geleni yaptým Demek ki Halil'den daha etkili kurutma makineleri maça gitmiþ

5 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Çölyak hastalarýna umut olan proje TRT TÜRK te Çölyak hastalýðýna karþý yerine Çorum markalý yerli farkýndalýðý artýrmaya çalýþan glütensiz ekmek üretimi yapeczacý Lütfiye Ýlksen Ceritoðmayý hedefledik. Bunu da lu, glütensiz ekmekte yerli yapmayý çok istiyoruz. Saðlýk marka yaratmak için çalýþmabakanlýðýnýn geleneksel ve talar yapýyor. Ceritoðlu nun hemamlayýcý týp yönetmeliði çadefi yaptýðý çalýþmalarla Çolýþmalarýnda Homeopati korum un markasý olacak bir misyonuna katýldým. Amacým glütensiz ekmek üretmek. sahadaki eczacýlarýn ve hastatrt TÜRK te yer alan larýn ihtiyacýný dile getirmek. habere göre, Türkiye nüfusudünyada en zengin bitki flonun yüzde 10 unun glüten rasýna sahip, Türkiye de yaþaalerjisi olduðunu ve son 5 yýlyan bir eczacý ve Farmakogdýr da hastalýða karþý farkýndanoz olarak týbbi bitkinin doðlýðýn arttýðýna dikkat çeken Ecru zamanda, þekilde toplanýp, zacý Ýlksen Ceritoðlu, AK Pardoðru þekilde saklanmasýný ti Çorum Milletvekili seçilirse, kadýn çiftçilerin saðlayýp TýbEczacý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Çölyak hastalýðýný Meclis e tabý Bitki ile Sanayiyi birleþtireþýmayý hedefliyor. Çölyak, rek, doðru gýda desteðine ulabir hastalýk deðil bir diyet ve yaþam tarzý olduðu için biþýlmasýný saðlamak. linçli olmak en önemli faktördür diyen Ceritoðlu, Çorum da glütensiz yerli ekmek üretilmesi için çalýþmalar YAKLAÞIK 2 YIL ÖNCE KULÝS NOTLARI da yapýyor. GÜNDEME GETÝRMÝÞTÝ ÇORUM DA GLÜTENSÝZ EKMEK ÜRETEBu arada Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa DemiCEK rer, yaklaþýk iki yýl önce Kulis Notlarý nda Çorum da Çölyak hastalarýna yönelik Glütensiz ekmek üretimi tahitit Üniversitesi yle birlikte bir yýldýr hem lezzetlebini gündeme getirmiþ, Hitit Üniversitesi ile Çorum li hem de faydalý un ve ekmek formülasyonlarý üzerinde Belediyesi ni hastalarýn derdine çözüm üretmesi için göçalýþmalar yaptýklarýný dile getiren Ceritoðlu, Glütensiz reve davet etmiþti. ekmekler þu anda çok pahalý. Biz bu yabancý ürünlerin Emekli astsubaylara muhalefet sözü CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve parti yöneticileri 27 Mayýs 2015 tarihinde Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Ziyarette emekli astsubaylarýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi ve çeþitli sorunlarýyla ilgili karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Milletvekili Köse, tekrar seçilmesi durumunda emekli astsubaylarýn sorunlarýný Meclis e taþýyacaðýný ve konunun takipçisi olacaðýný söyledi. TEMAD Çorum Þube Baþkaný Ömer Ertan Karabýy da, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. RET CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve parti yöneticileri TEMAD ý ziyaret etti. Milletvekili Cahit Baðcý, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte seçim çalýþmalarýný Mecitözü'nün köylerinde sürdürdü. 10 saatte 10 köyde miting AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte seçim çalýþmalarýný Mecitözü'nün köylerinde sürdürdü. AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret eden aðcý, burada Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve parti yönetimi tarafýndan karþýlandý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, yaptýðý konuþmada, "Partimiz tarafýndan basýlan tüm seçim materyalleri evlere iþyerlerine ve köylerimize bizzat tarafýmýzdan götürülerek daðýtýlmýþtýr. Her akþam ev toplantýlarýmýz yapýlmaktadýr. Bu seçimde Mecitözü'nde daha iyi bir sonuç almak için çalýþýyoruz, çabalýyoruz" dedi. Baðcý ve beraberindeki heyet Mecitözü öz bölgesindeki Kargý, Söðütönü, Çayköy, Doðla, Kýþlacýk, Ýbek, Emirbað, Sýrçalý ve Bekiþler köylerini ayrý ayrý ziyaret ederek mini mitingler düzenlendi. Halkýn yoðun ilgisi ve teveccühü ile karþýlandýklarýný belirten Baðcý, þöyle dedi: "Sizlere daha kaliteli bir hayat sunmak amacýyla Cumhuriyet tarihinin en büyük kýrsal kalkýnma hamlesini baþlattýk. KÖYDES projesi kapsamýnda kýrsal alanlarýmýzýn içme suyu, alt yapý, yol ve sulama ihtiyaçlarýný karþýlamak ve köylerimizin hayat standardýný yükseltmek için yatýrým seferberliði baþlattýk. Ýçme suyu sorununu ortadan kaldýrdýk. Köylerimizin tamamýna temiz içme suyu götürdük. Yeni sulama alanlarý açtýk. Çorum da en çok gölet olan ilçemiz Mecitözü'dür. Daha fazla yatýrým ve hizmet yapmak için çalýþýyoruz. Çiftçimiz ve üreticilerimiz AK Parti sayesinde hizmet gördü, yatýrým gördü. Çiftçimiz, üreticimiz bilinçlendi. Sulama sayesinde hem verim arttý hem hayvancýlýk Milletvekili Baðcý ya AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar eþlik etti. geliþti hem de yem bitkileri üretimi arttý. 'KIRSALA HELÝKOPTER PÝSTÝ YAPMAK HEDEFÝMÝZ' Biz hizmeti çiftçinin ayaðýna götürdük. Süt toplama araçlarý sütü evden alýyor. Eskiden þehirde ambulans zor vardý. Herkes hastasýný kendi arabasý ile taþýrdý. Þimdi köylere ambulans geliyor. Ýnþallah Türkiye geliþtikçe köylerimizden hasta almak için bölgesel helikopter pistlerini yapacaðýmýz günler yakýn. Muhalefet Partileri köylere gelince söyleyecek bir þey bulamýyorlar. Ya Tayyip Erdoðan eleþtirisi ya da çözüm süreci karþýtlýðý ile siyaset yapýyorlar ya da ucuz mazot hayali satýyorlar. Desteklemelerle çiftçimiz zaten üretim maliyetlerinin düþürüldüðünü biliyor. Mecitözü'nde ayçiçeði ve hayvancýlýk destekleri en çok takdir edilen desteklerdir" dedi. MHP DEN ZÝYA- MHP Çorum Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici ve bazý parti yöneticileri Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Ziyarette emekli astsubaylarýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. MHP adayý Ekici, sorunlarý çok iyi bildiðini, seçilmesi halinda astsubaylarýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi konusunda çalýþmalar yapacaðýný, bu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gýda ve Toptancýlar Sitesi ve Þeker Fabrikasý'ný ziyaret etti. Ziyarete MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Ali Akcan ve parti yönetim kurulu üyeleri katýldý. Önce Þeker Fabrikasý Müdürü ve daha sonra Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman'ý ziyaret eden MHP'liler öðle yemeðinde çalýþanlarla bir araya geldi. Partiden yapýlan açýklamaya göre, burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, "Biz iþçi camiasýndan gelen insanlarýz. Ýþin, emeðin ne demek olduðunu bilen insanlarýz. Türkiye ve Çorum için Þeker Fabrikasý çok önemlidir. Türk köylüsünü kalkýndýran, üç, dört milyon aileyi istihdam eden bir fabrikadýr. Þeker stratejik bir üründür. Bu sebeple stratejik bakýlmasý gerekmektedir. Þeker Fabrikalarý'na gereken Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gýda ve Toptancýlar Sitesi ve Þeker Fabrikasý'ný ziyaret etti. önem verilmiyor. YeniKurumlarýn birbirine güdan ve þekerpancarýndan den düzenlenmeler yapýlvenini yitirdiler. Biz þeker kaçan köylümüz var. malýdýr. Çorum Þeker iþçisinin sorunlarýný iyi Çünkü þeker pancarýna Fabrikasý'nýn satýþý iptal biliyoruz. Bunlara dur dedestek vermeyen tek ülke oldu diyorlar ama iptal memizin yolu 7 Haziran Türkiye'dir. Biz hazineolmadý, durduruldu. Ýþçiseçimlerinden geçiyor. den yardým almýyoruz. likte kölelik düzeni dedidiye konuþtu. Eleman sayýmýz ve þeker ðimiz taþeron iþçi düzeni ÞEKER PANCA- pancarýnýn desteklenmesi var. Devlet Bey'in sözü RINA DESTEK VER- konusunda sýkýntýlarýmýz var. Ýktidara geldiðimizde MEYEN TEK ÜLKE var. Þeker pancarý çiftçitaþeron iþçilerin hepsi sinin desteklenmesi ve TÜRKÝYE kadroya geçirilip kölelik önünün açýlmasý gerekiþeker Ýþ Sendikasý düzenine son verilecek. yor. Þeker pancarý TürkiÇorum Þube Baþkaný SeSiz bize destek olun. ye'nin olmazsa olmazýdýr. fer Kahraman ise, "SeÇünkü Türkiye CumhuriBizim ricamýz seçildiðiçimlerde ülkemiz için hayeti iyi dizayn edilirse niz zaman mecliste soyýrlýsý olsun. Allah utançok rahat bir þekilde yarunlarýmýzý gündeme gedýrmasýn panþanýlabilir. Yolsuzlukta tirin ve mecliste bizim secar ekimlerinde ciddi bir þampiyon haline geldik. simiz olmanýzdýr. dedi. düþüþ söz konusu. Tarým- MHP Çorum Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici ve bazý parti yöneticileri TEMAD ýn sorunlarýný dinledi. konunun parti programlarýnda olduðunu ve seçim beyannamesin bulunduðunu söyledi. Çorum TEMAD Þube Baþkaný Ömer Er- 5 tan Karabýyýk ise, yapýlan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek kendilerine seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Þeker Fabrikasý Çorum için önemli Cuma günü saat 13:45 te gerçekleþtirilecek açýlýþýmýza tüm halkýmýz davetlidir. Adres: Osmancýk Caddesi No: 51/B - Tel: Yazý Çarþý Kavþaðý Osmancýk Caddesi Eser Yapý Market ULU CAMÝÝ

6 6 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Bu þenlik yorgunluða deðdi Okul Öncesi Eðitim Haftasý ana okullarý, okullarýn ana sýnýflarý tarafýndan renkli etkinliklerle kutlanýyor. Bu hafta içinde Cuma Pazarý nda Mimar Sinan Anaokulu ve Mehmet Akif Anaokulu tarafýndan ortaklaþa düzenlenen þenlik ise tam anlamýyla þenlik kelimesininin içini doldurdu. Hazýrlýklarý iki ay önce baþlayan þenlik ve bitimindeki kermes, þenliðe emek verenlere, yorgunluða deðdi dedirtti. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER HAZIRLIKLAR 2 AY ÖNCE BAÞLADI inanýþ hakim. Oysaki bizim oyunlarýmýz bile çocuklarýn bir þeyleri öðrenmesine, hem bedensel, hem zihinsel, hem de sosyal olarak geliþmesine hizmet ediyor. Bunu da düzenlediðimiz þenlikte oluþturduðumuz Bizim Mahalle Anaokulu ile ziyaretçilerimize göstermeye çalýþtýk. Burada kurduðumuz standlarla, sýnýflarýmýzdaki öðrenme merkezlerini oluþturduk. Merkezlerimizde öðretmen arkadaþlarýmýz sýnýf içerisinde yaptýrdýklarý etkinliklerden örnekler sundular. Okul öncesi eðitimin aslýnda sýkmadan, bunaltmadan, eðlendirerek öðretmek, çocuklarýn bütün algýlarýný canlandýrmak, onlara yaparak-yaþayarak-keþfederek öðrenme imkaný saðlamak ve çocuklarý ilkokula hazýrlamak olduðunu anlatmaya çalýþtýlar" dedi. Ateþ, þenlik hazýrlýklarýna iki ay öncesinden baþladýklarýný belirterek, bu iki aylýk sürede hem çok yorulduklarýný, hem de çok eðlendiklerini söyledi. Þenlikte okul öncesi eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn yaný sýra daha iyi anlaþýlmasýný saðlamayý hedeflediklerini ifade eden Ateþ, "Bu düþüncemizin baþarýyla sonuçlandýðýný düþünüyoruz. Çünkü okul öncesi eðitimle ilgili toplumda yanlýþ bir algý var. Maalesef okullarýmýz bir eðitim merkezi deðil, çocuk bakým merkezi olarak düþünülüyor. Sanki çocuklar anaokullarýnda ve anasýnýflarýnda sadece oyun oynuyorlar gibi bir Semiha Ateþ, þenliðin hazýrlýk aþamasýnda velileri de sürece dahil ettiklerini vurgulayarak þunlarý söyledi: "Hazýrlýklara baþlarken velilerimizle toplantýlar yaptýk. Bu toplantýlarda öðretmen arkadaþlarýmýz öðrenme merkezlerinin hazýrlýðý için velilerinden yardým istediler. Velilerimiz beklemediðimiz kadar büyük ilgi gösterdi. Merkezlerimizi hazýrlarken en az masrafla en güzel görüntüyü yakalamaya çalýþtýk. Bunun için artýk materyallerden yararlandýk. Velilerimiz, öðretmen Bu hafta Okul Öncesi Eðitim Haftasý. Hafta boyunca okul öncesi eðitimin tanýtýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Çorum'un çeþitli mahallelerinde anaokullarý tarafýndan etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda ilk etkinlik Mimar Sinan Anaokulu ve Mehmet Akif Anaokulu iþbirliði ile Cuma pazarý alanýnda düzenlendi. Bütün ziyaretçiler gibi biz de þenliðe gittik, standlarý gezdik ve eðlendik. Bolca emek gözlemlediðimiz þenliðin hazýrlýk aþamasýný merak ettik. Ve yapýlan etkinliklerin ve standlarýn ayrýntýlarýný Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Semiha Ateþ ile konuþtuk. VELÝLERDEN YOÐUN ÝLGÝ Þenlik hazýrlýklarý 2 ay öncesinden baþladý. arkadaþlarýmýz rehberliðinde Müzik Merkezi için davullar, tamtamlar, tefler, patapatlar, marakaslar, kastanyetler, bateri, piyano, amfi ve müzik çalarlar; Blok Merkezi için çeþitli ebatlarda bloklar ve yapý-inþa oyunlarý; Fen ve Matematik Merkezi için rakam ve kavram geliþimini destekleyen eðitici oyuncaklar; Kitap Merkezi için kitap aðacý ve çocuklarýn kendi kitaplarýný oluþturabilecekleri þablonlar; Dramatik Oyun Merkezi için de buzdolabý, çamaþýr makinesi, bulaþýk makinesi, ocak, fýrýn, kuklalar, kostümler, maskeler hazýrladýlar. Ayrýca Mehmet Akif Ersoy Anaokulu'da sanat merkezini hazýrladý. Burada da sýnýf içerisinde yaptýrdýðýmýz sanat etkinliklerinden örnekler sunuldu." HEM EÐLENDÝLER HEM ÖÐRENDÝLER Þenlikte hazýrlanan standlarda, Mimar Sinan Anaokulu öðretmenleri kendi sorumluluklarý altýndaki öðrenme merkezlerini ziyaret eden çocuklara eðlenceli ve öðretici dakikalar yaþattý. Müzik Merkezinde Zehra Gören ve Güllü Þahin rehberliðinde ritim ve þarký söyleme çalýþmalarý yapýldý. Çocuklar arasýnda küçük yarýþmalar düzenleyen Gören ve Þahin, yarýþmalarý kazanan öðrencilere merkezde kullandýklarý müzik aletlerinden hediyeler verdi. Blok Merkezinde Türkan Turgut, Fatma Gerçekçioðlu ve Þirinay Yalvaç, çocuklara yapý-inþa oyunlarý ve bloklarla yapboz oyunlarý oynattý. Fen ve Matematik Merkezinde Derya Bence ve Esin Kocaoðlu, çocuklarla çim adam, rakam-nesne eþleþtirme, balýk tutma gibi çalýþmalar yaptý. Kitap Merkezinde Zeynep Ýþler ve Esra Ayýk, çocuklara kendi kitaplarýný hazýrlattý ve çocuklarla okuma çalýþmalarý yapýldý. Dramatik Oyun Merkezinde Aysun Bakbak ve Neriman Uyan, kukla gösterileri, evcilik oyunlarý, maske çalýþmalarý ile çocuklarýn ilgisini çekmeyi baþardý. Þenlik Mimar Sinan Anaokulu ve Mehmet Akif Anaokulu tarafýndan ortaklaþa düzenlendi. þenliðe renk kattý. Mimar Sinan Anaokulu müdürü Semiha Ateþ (sað baþta) þenlik hakkýnda bilgi verdi. VELÝLERDEN KERMES Buharaevler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi de çeþitli kostümler giymiþ öðrencilerini Okul Müdür Baþ Yardýmcýsý Murat Ateþ ile birlikte þenliðe göndererek, þenliðe renk kattý. Þenlikte Mimar Sinan Anaokulu velileri tarafýndan bir de kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelirin þenlik giderleri için kullanýlacaðý açýklandý. Ayrýca Karagöz Hacivat gösterisi ve yerel sanatçýlar tarafýndan verilen konserler de AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da þenliði ziyaret etti. Hacivat ve Karagöz oyunlarýnýn olduðu Þenliðe katýlýmýn yoðunluðu dikkat çekti.

7 EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, açýlýþýný gerçekleþtirdiði Gýda Bankasý uygulamasýyla, ihtiyaç sahiplerine süpermarketten alýþveriþ yapar gibi ihtiyaçlarýný karþýlama imkaný tanýdý. Bin metrekarelik dev Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Gýda Bankasý nýn ilk alýþveriþine birlikte refakat etti. Alýþveriþ sepetini taþýyan Muzaffer Külcü, Gýda Bankasý nýn ilk müþterisi olan bayanla birlikte raflarý dolaþarak, alýnan ürünleri kasaya kadar taþýdý. Gýda Bankasý kartý ile yapýlan ödemenin ardýndan, Gýda Bankasý nýn ilk müþterisini poþetleriyle birlikte uðurlayan Baþkan Külcü, Ýhtiyaç sahibi insanlarýmýz, kendilerine gelen kolilerdeki ürünleri tercih hakkýna sahip deðilken, artýk her neye ihtiyaçlarý varsa onu kendileri tercih ederek alabilecek. dedi. maðazada, 130 çeþit ürünün yer aldýðýný açýklayan Baþkan Külcü, "Bu iþ bir gönül iþidir. Açta açýkta kimseyi býrakmama yolundaki kararýmýzý, Gýda Bankasý'yla alýþveriþ ortamýna dönüþtürdük. Kimin ne ihtiyacý varsa gelip alabilecek." dedi. Mehter konseri ile baþlayan açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali yardýmcýsý Adem Saçan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftü Mehmet Aþýk, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, resmi kurum temsilcileri, muhtarlar ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Belediye tarafýndan tespiti yapýlan ailelerin durumuna göre Gýda Bankasý kartý verilecek olan uygulamada, market ortamýnda alýþveriþ imkaný saðlanacak. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlar, kendileri için belirtilen limitler ölçüsünde, istediði ürünü alabilme imkanýna sahip olacak. Belediye baþkaný Muzaffer Külcü, açýlýþ konuþmasýnda, "Biz bu milletin duasýný almak için yola çýktýk." derken, açýlýþta konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da belediyenin sosyal çalýþmalarýndan övgüyle söz ederek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür etti. Müftü Mehmet Aþýk'ýn yaptýrdýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelasý protokol üyelerince hayýrlý olsun dilekleriyle kesildi. Raflarda bulunan gýda ve temizlik ürünlerinin hepsinin ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olduðunu vurgulayan Baþkan Külcü, uygulama hakkýnda protokol üyelerine bilgi verdi. Maðaza bünyesinde gýda ve temizlik ürünlerinin yaný sýra, giyim bölümü de hizmet vermeye baþladý. PERÞEMBE 28 MAYIS Külcü gýda yardýmýnda devrim yaptý Süpermarketten alýþveriþ yapar gibi Gýda Bankasý dün törenle hizmete girdi. Ýhtiyaç sahiplerine birinci sýnýf market hizmeti sunuldu. Gýda Bankasý önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Belediyemiz hayýrda yarýþýyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediyesi'nin hayýrda yarýþtýðýný ve örnek bir çalýþmaya daha imza attýðýný söyledi. Gýda Bankasý açýlýþ töreninde konuþan Salim Uslu, AK Parti iktidarý olarak her alanda yeni Türkiye'yi kurma çabalarýnýn olduðunu, IMF'ye borçlarýn ödenmesiyle namerde giden paranýn halka gittiðini ifade etti. "Bu hareketin her adýmý, geçmiþimizin ilke ve ahlakýndan feyz alarak, Salim Uslu ecdadýmýzýn bize býraktýðý mazlumun ve maðdurun yanýnda olma mirasýný yaþatmak olmuþtur." diyen Uslu, AK Parti iktidarý eleþtirenleri, göl kurbaðalarýna benzeterek, "Göl kurbaðalarýnýn hayalleri bizim hayal deryamýzý hayal bile edemez. Dün otoyol görmeyenler, bugün otoyolun yapýlmasýna itiraz edemezken, bu sefer de þuradan geçmeli, buradan geçmeli demeye baþlýyor. Ömründe otoyol görmeyenler, bizim hayallerimize ulaþamaz." diye konuþtu. Külcü ilk alýþveriþe refekat etti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Gýda Bankasý nýn ilk alýþveriþine birlikte refakat etti. Cep telefonu hýrsýzlýðý Hýrsýzlýk þüphesiyle yakalanan Ö.Þ., C.Y., M.G. ve F.B.Þ. adlý 4 kiþi çýkarýldýklarý mahkemece serbest býrakýldý. Eski itfaiye alanýndan telefoncular arastasýnda bulunan bir telefoncudan yaklaþýk 150 adet ikinci el cep telefonu, güvenlik kamera kayýt cihazý, 2 adet laptop ve 1 adet masaüstü bilgisayar çalýndý. Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin çalýþmalarý sonucu bir þahsýn piyasaya kaçak cep telefonu süreceði bilgisine ulaþýldý. Yapýlan tespitte þahsýn daha önce yakalanan F.B.Þ olduðu anlaþýldý. Cumhuriyet Savcýsý'nýn talimatý doðrultusunda yakalanan þüpheli F.B.Þ., olayda çalýnan malzemelerin Ö.Þ. isimli þahsýn sakladýðýný söyledi. Yapýlan aramada masaüstü bilgisayar kasasý ile monitörü ve kamera kayýt cihazý ele geçirildi. Valilik'ten yapýlan açýklamada, "Bir þahsýn telefon imei numarasýný deðiþtirmeye çalýþtýðý bilgisini alarak harekete geçen polis ekipleri, E.Z. isimli þahsý yakalayarak gözaltýna aldý. Söz konusu telefonlarýn çalýnan telefonlar olduðu belirlendi. Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý ile C.Y. ve M.G.'de ayný gün içinde gözaltýna alýndý. Adý geçen þahýslar haklarýnda tanzim edilen evrakla birlikte Cumhuriyet Savcýlýðý'na sevk edildi. Ö.Þ. isimli þahsýn yakalanma çalýþmalarý devam etmekte." denildi. Gýda Bankasý nýn açýlýþ töreni dualarla yapýldý. Biz bu aziz milletin duasýna talip olduk Telefonlarý çalýnan vatandaþ, mahkemenin verdiði kararý eleþtirdi. Adaleti mazluma istiyorum Geçtiðimiz gün eski itfaiye alanýnda bulunan iþyerinden telefonlarý çalýnan iþyeri sahibi Ali Nalbant, yakalanan zanlýlarýn mahkeme tarafýndan serbest býrakýlmasýný eleþtirerek, Adalet mazluma sahip çýkmalý. dedi. Yýllarca çalýþarak ortaya koyduðu birikiminin bir gecede çalýndýðýný söyleyen Ali Nalbant, olayý araþtýran polisin kanýtlarla birlikte yakaladýðý zanlýlarý mahkemeye çýkardýðýný, hakimin zanlýlarý tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býraktýðýný anlatarak, Tüm deliller ortada olmasýna karþýn, zanlýlar serbest býrakýldý. Serbest kalan zanlýlar telefonlarý elden çýkarmaya baþladý. tekrar þikayette bulunmam üzerine polis yine Muzaffer Külcü Ali Nalbant Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gýda Bankasý'nýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmasýnda, "Biz siyaset için deðil, bu aziz milletin duasýný almak için yola çýktýk." dedi. Çorum Belediyesi'ndeki sosyal belediyecilik adýmlarýnýn tarih tarafýndan kaydedileceðini bildiren Baþkan Külcü, kendilerinden önceki ve kendilerinden sonraki dönemin tarih tarafýndan dönüm noktasý olarak kaydedileceðini söyledi. Yýllarca laik devlet diyenlerin, sosyal devlet olgusunu unuttuðunu dile getiren Külcü, sosyal devlet ve belediyecilik kavramýnýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýstanbul Büyükþehir Belediyle Baþkanlýðý ile tekrar hatýrlanýr olduðunu ve bugün devletin tüm kademelerinde hayata taþýndýðýný vurguladý. "Sosyal barýþýn temeli, insanlarýn ihtiyaçlarýný adalet ölçüsünde karþýlamaktýr." diyen Baþkan Külcü, Þeyh Edibali'nin sözlerine sadece kulak vermediklerini, ayný zamanda gönül de verdiklerine iþaret ettiði konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Bu bir sevda iþidir, seçildikten sonra ben artýk her þeye hakim oldum derseniz asla bu iþleri baþaramazsýnýz. Biz bu millete efendi olmaya deðil, hizmetkâr olmaya geldik diyen Cumhurbaþkanýmýz ve Baþbakanýmýz'ýn yolunun hizmetidir tüm bu yapýlanlar. 2002'den önce bu milletin kaynaklarýnýn nerelere gittiði belliydi, biz o kaynaklarý kestik ve yönünü millete dönderdik. Onlar bu ülkeyi, popülizm tuzaðýna çekmeye çalýþýrken, milletimiz bunun sonunun 2002 öncesine Türkiye'yi yeniden döndürme çabasý olduðunu pekala biliyor ve farkediyor. Biz açta açýkta kim varsa onun yanýnda olacaðýz. Seçim hesabýyla hesapsýz kitapsýz iþ yapmayacaðýz. Çorum Belediyesi sosyal belediyecilik hususunda en önde giden belediyelerden birisidir. Biz bu yola milletin duasýný almak için çýktýk. Bin metrekare üzerine kurulu dört dörtlük bir marketle, ihtiyaç sahibi hemþehrilerimize alýþveriþ zevkini de yaþatacaðýz. Kimin neye ihtiyacý varsa, gelip buradan alabilecek." devreye girdi ancak 200 e yakýn telefonumdan 2 tanesi ele geçirilebildi. iddiasýnda bulundu Mahkemenin bunca delile raðmen zanlýlarý serbest býrakýrken, çalýnan telefonlarýnýn elden çýkarýlmasý ihtimalinin göz önünde bulundurmasý gerektiðini ileri süren Nalbant, Adalet eðer mazlum ve maðdurdan yana olmazsa, adalete güven zedelenir. dedi.. Konunun peþini býrakmayacaðýný ve hakkýný her türlü hukuki zeminde aramaya kararlý olduðunu belirten Ali Nalbant, hukuka ve adalete olan güveninin zedelenmemesi için mücadele etmeye çalýþtýðýný söyledi. Þarampole devrildi Çorum-Samsun karayolunda meydana gelen kazada araç þarampole devrildi. H.Þ. jeeple Çorum dan Samsun a giderken, yolun 16 ýncý kilometresinde Ahmediye Köyü mevkiinde yaðan dolunun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, þarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kiþi yaralandý. Yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Korsan tüp ele geçirildi Osmancýk tan Çorum a kaçak tüp sevkedileceði ihbarý üzerine yapýlan aramada çok sayýda korsan dolum yapýlmýþ tüp ele geçirildi. Jandarma tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, bir ihbarý deðerlendiren ekipler, Merkez Sarmaþa Köyü mekviinde yor aramasý yaptý. Arama sýrasýnda M.E. nin kullandýðý bir þirkete ait açýk kasa pikapta kaçak olarak doldurulmuþ bandrolsüz 136 adet 2 kg lýk piknik tüpü, 80 adet 12 kg lýk mutfak tüpü ve 2 adet 45 kg lýk sanayi tipi tüp ele geçirildi. Olayla ilgili ifadeleri alýnan iþletme sahibi D.T. ve araç sürücüsü serbest býrakýldý. Genç kýza çarptý Cemilbey Caddesi nde aracýn çarptýðý genç kýz aðýr yaralandý. Arslan Y. aracýyla Cemilbey Caddesi nde giderken karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Z.A. isimli 20 yaþýndaki genç kýza çarptý. Aðýr yaralanan genç kýz hastanede tedavi altýna alýndý.

8 8 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 'Çorum'da yazma eser fazla' MUSTAFA BURAK YALÇIN 'Türkiye'deki Yazma Eserler ve Bunlarýn Deðerlendirilmesi' konulu söyleþi düzenledi. Hasan Paþa Yazma Eserler Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleþiye konuþmacý olarak 9 Eylül Üniversitesi Öðretim Üyesi Özer Þenödeyici katýldý. Eski Türk Edebiyatý sahasýnda çalýþan ve Os- manlý metinleri üzerine çeþitli eserler neþreden Þenödeyici, ecdat yadigarlarýnýn Çorum'daki önemli muhafaza merkezlerinden biri olan Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde yazma ki- taplarýn önemine deðindi. Çorum'da çok fazla yazma eser bulunduðunu belirtirken, "Hala araþtýrma yapýlmamýþ, çalýþýlmayý bekleyen yüzlerce eser, kütüphane bekliyor" dedi. Bahçelievler ATML'de renkli sergi Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Okul Öncesi Þenliði ve Yýl Sonu Sergisi' etkinliði düzenledi. MUSTAFA BURAK YALÇIN 80. Yýl ýn sergisine alkýþ 'Türkiye'deki Yazma Eserler ve Bunlarýn Deðerlendirilmesi' konulu söyleþi düzenledi. 80. Yýl Cumhuriyet Ýlk-Ortaokulu tarafýndan geleneksel hale getirilen Teknoloji ve Tasarým Sergisi açýldý. Açýlýþa Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Þube Müdürü Arslan Arslan, okul idarecileri,öðretmenler ve öðrenciler katýldý. 152 projenin yer aldýðý sergi her yýl olduðu gibi bu yýl da büyük ilgi gördü. Sergide bulunan projelerin, öðrencilerin günlük hayatta karþýlaþtýklarý problemlere kendilerince çözüm bulma yönündeki düþüncelerini göstermesi bakýmýndan takdirle karþýlandý. Ziyaretçilerin beðeniyle her projeyle tek tek ilgilenmeleri ve bilgi almalarý da öðrencilerin motivasyonunu artýrdý. Okul Müdürü Ali Ateþ, katýlýmlarýndan dolayý Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban a,þube Müdürü Arslan Aarslan a ve diðer davetlilere teþekkür etti. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban ve Þube Müdürü Arslan Aslan, projeleri yapan öðrencilere ve öðretmenlerine teþekkür ederek, beðenilerini ifade ettiler. Özer Þenödeyici 80. Yýl Cumhuriyet Ýlk-Ortaokulu Teknoloji ve Tasarým Sergisi açtý. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban ve Þube Müdürü Arslan Aslan, projeleri yapan öðrencilere ve öðretmenlerine teþekkür etti. Öðrenciler alkýþý hak etti Pýnar Koleji 2/B sýnýfý yýl sonu eðlencesi öðrenci ve velilerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþti. Öðrencilerin hazýrladýðý gösteriler alkýþ topladý. Pýnar Koleji 2/B sýnýfý yýl sonu eðlencesi öðrenci ve velilerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþti. Okul konferans salonunda gerçekleþen gecede öðrencilerin heyecaný görülmeye deðerdi. 2/B sýnýfý öðrencileri öðretmenleri Nevzat Bolat ile birlikte hazýrladýklarý oyunlarý büyük bir coþkuyla sundular. Okul Müdürü Kazým Alpoðlu, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, "Yýl içersinde çok çalýþtýnýz. Eðlenmeyi ve yaz tatilini hak ettiniz. Öðretmeninizin rehberliðinde yaptýðýnýz çalýþmalarý takip ettim. Sizler davranýþlarýnýzla da örnek öðrenci oldunuz. Sizleri gönülden kutluyorum." dedi. Öðrencilerin hazýrladýðý Balýkçý, Kabadayý, Köylü-Þehirli, Saðýrýn Hasta Ziyareti, Nasrettin Hoca, Haberler skeçlerini baþarýyla sahnelendi. Koro ile Ýngilizce ve müzik öðretmenlerinin eþliðinde þarkýlar seslendirildi. Çorum yöresi kýna gecesini canlandýran öðrenciler, þarkýlarý iþaret dili ile söylemeleri dikkat çekti. Halkoyunlarý gösterisinin ardýndan kendi alanýnda en iyi olan öðrencilere ödülleri verildi. Verilen ikramlardan sonra öðrenci ve veliler hatýra fotoðraflarý çektirdikten sonra gece neþe içerisinde sona erdi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Okul Öncesi Þenliði ve Yýl Sonu Sergisi' etkinliði düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliðe, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Yahya Çoban ve Gazi Yýldýrým, Þube Müdürleri Özcan KuþSergi açýlýþýna yoðun katýlým oldu. cu ve Arslan Arslan, bazý okul müdoðdu Zeybeði halk oyunlarý gösterisi davetlilerden dürleri, veliler ve öðrenciler katýldý. büyük alkýþ aldý. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu LiseDaha sonra sahneye Bahçelievler Mesleki ve si Müdürü Halise Akay bir açýþ konuþmasý yaptý. Teknik Anadolu Lisesi Öðretmeni Canan Canset Okul öncesi eðitimin, eðitim gömleðinin ilk Arslan'ýn öncülüðünde hazýrlanan Kafkas Halk düðmesi olduðunu belirten Akay,'' Eðitimin ilk baoyunlarý ekibi çýktý. samaðý olan okul öncesi eðitim; eðitim gömleðinin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Liseilk düðmesidir ve doðru iliklenmesi gerekir. Aile ve si Uygulama Anaokulu 6 yaþ grubu öðrencilerinin eðitimci iþbirliði ile gerçekleþen okul öncesi eðitim ve Güzellik Hizmetleri ve Saç Bakýmý Alaný öðrençocuðun daha yaratýcý, ileriyi görebilen, yeni ürüncilerinin gösterisi ile devam etti. ler oluþturabilen özerk bir birey olarak yetiþmesine Gösterilerin ardýndan Bahçelievler Mesleki ve katký saðlayacaktýr. Katýlýmlarýnýzdan dolayý hepiniteknik Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrze teþekkür ediyorum.'' dedi. lanan Resim Sergisi Milli Eðitim Müdür YardýmcýHalk Eðitim Merkezi öðretmeni Mehmet Aþlarý ve Gazi Yýldýrým, Þube Müdürleri Özcan Kuþcu kýn'ýn önderliðinde hazýrlanan Harmandalý ve Günve Arslan Arslan tarafýndan açýldý. Ziya Gökalp'te Kitap Þenliði Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda, '6. Çocuk Kitaplarý Þenliði' düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen þenliðe Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, bazý okul müdürleri, veliler ve öðrenciler katýldý. Ziya Gökalp Ýlkokulu Okulu Müdürü Meltem Toker, yaptýðý açýþ konuþmasýnda,'' Kitap hiç þüphesiz fertlerin ve milletlerin hayatlarýný deðiþtiren, yenileþtiren ve ilerlemesini saðlayan en önemli vasýtalardan biridir. Bizi maddi ve manevi yönden üstün kýlan bilgiler, kitap sayfalarýnýn arasýndadýr. Ýyi Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda, '6. Çocuk Kitaplarý Þenliði' düzenledi. kitaplar, insanda olumlu ilgilerin uyanýp geliþmesine yardým eder. Etkinliðimize katýldýðýnýz için hepinize teþekkür ediyorum.'' dedi. Ziya Gökalp Ýlkokulu öðrencilerinin halkoyunlarý gösterisinin ardýndan Yazar Mehmet Güler ve Almila Aydýn söyleþi yaptý. Þenlikte resim dalýnda dereceye giren Tuna Afat, Serap Molozoðlu ve Ýlayda Söz'e ödülleri verildi. Kitap stantlarýnýn gezilmesi ile etkinlik sona erdi. Bahçelievler ödüle doymadý Mayýs Gençlik Haftasý münasebetiyle Milli Eðitim Müdürlüðü ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Dahi Beyinler, Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda dereceye girenlere ödülleri ve- rildi. Ýkinci dönem akýl oyunlarý turnuvasýnda toplam 34 okuldan 420 öðrenci turnuvalara katýldý. 8 kategorideyapýlan turnuvalarda 47'si kupa ol- mak üzere toplam 99 öðrenciye dereceye girmeyi baþardý. 4 ayrý dalda 7 öðrenci ile yarýþmalara katýlan Bahçelievler Ýlkokulu 6 kupa alarak en fazla kupa alan okul oldu. Dahi Beyinler, Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

9 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Karakaþlar dan görkemli açýlýþ RECEP MEBET Karakaþlar Grup Plaza dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Çevre Yolu Bulvarý Ýskilip Kavþaðý yanýnda düzenlenen açýlýþa Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Defterdar Ali Sormaz, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, MÜSÝAD Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Karakaþlar Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Karakaþ, Genel Müdür Yýldýrým Orkun Bayýndýr, Genel Müdür Yardýmcýlarý Hüseyin Karakaþ ve Murat Karakaþ ile birim müdürleri ve personelin de hazýr bu- lunduðu törende 19 bin metrekare alan üzerine kurulu dev tesis dualarla hizmete sunuldu. Sunuculuðunu Uður Çýnar ýn üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný yapan Karakaþlar Grup Genel Müdürü Yýldýrým Orkun Bayýndýr, Ülkemiz var oldukça, yapacak çok iþimiz var sloganýyla yola çýkan þirketin vizyon ve misyonu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yeni plazayý tanýtan Bayýndýr, Tofaþ Fiat, Opet, Arçelik, Merinos Mobilya, Enterprise Oto Kiralama, Emperyal, Kod Filo Kiralama gibi markalarýn yaný sýra Çorum Park Kültür, Düðün ve Konferans Merkezi nin de Karakaþlar Grup Plaza çatýsý altýnda yer aldýðýný söyledi. Karakaþlar Þirketler Grubu nun 4 ayrý firmasýnda yaklaþýk 100 kiþiyi istihdam ettiðini anlatan Bayýndýr, þöyle konuþtu: YENÝ MARKALAR YOLDA Düzenlenen törende Karakaþlar Grup Plaza dualarla hizmete açýldý. Açýlýþta deve kurban edildi. Yýldýrým Orkun Bayýndýr Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý dua eþliðinde gerçekleþen açýlýþta yemek ikram edildi. Çorum ve Amasya yý içine alan bölgede otomotiv, akaryakýt, filo kiramala, tarým, hayvancýlýk, inþaat, beyaz eþya, dayanýklý tüketim ve sigorta olmak üzere 9 ayrý sektörde halka hizmet etmeye çalýþýyoruz. Ayrýca 1980 yýlýndan bu yana Koç Ailesi nin çalýþkan bir mensubu olmaktan da gurur duyuyoruz. Grup olarak dünya ölçeðinde saygýn markalar ile yapmýþ olduðumuz iþ birlikleri arasýnda Tofaþ Fiat, Opet, Emperyal Filo, Enterprise Oto Kiralama, Arçelik, Merinos Mobilya, Ak Sigorta, Allianz, Güneþ Sigorta ve Mapfre Sigorta gibi küresel oyuncular bulunuyor. 19 bin metrekare alan üzerine kurulu dev entegre tesisimizin içinde 2 bin 600 metrekarelik devasa servisi ile birlikte Tofaþ Fiat, Arçelik ve Merinos Maðazasý ile 2 bin kiþi kapasiteli Çorum Park Kültür, Düðün ve Konferans Merkezi yer alýyor. Bu yatýrýmla birlikte Karakaþlar Ailesi ne istihdam açýsýndan minimum 50 kiþi daha katýlacaðýný gururla belirtmek istiyoruz. Grubumuz, destek verdiði sosyal sorumluluk projeleriyle üzerine düþen vazifelerin bilinde olup topluma öncü ve örnek olmaya çalýþan bir vizyonla hareket ediyor. Yatýrýmlarýyla bölge ve ülke ekonomisine, bununla beraber istihdama büyük katkýlar saðlýyor yýlýnda, kuruluþunun 65. senesini kutlayan Karakaþlar Þirketler Grubu, içinde bulunduðu her sektöre yeni yatýrýmlar yapmaya ve bu sektörleri geliþtirerek büyümesini sürdürye hususunda kararlý. Yakýn bir gelecekte Çorum la tanýþtýracaðýmýz dünya ölçeðindeki dev markalarýn açýlýþýnda tekrar görüþmeyi diliyor, Karakaþlar Grubu na teveccüh gösteren herkese þükranlarýmýzý sunuyorum. DEVE EDÝLDÝ Yaðmur nedeniyle plaza içinde gerçekleþen açýlýþ kokteylle devam etti. Karakaþlar Grup yönetici ve çalýþanlarý günün anýsýna hatýra fotoðrafý çektirdi. KURBAN Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak ýn yaptýðý dua eþliðinde gerçekleþen açýlýþta kurban edilen deve büyük ilgi gördü. Aydýn dan getirildiði öðrenilen deve, gözleri baðlý þekilde içinde bulunduðu nakliye aracýndan indirildi. Davetlilerin meraklý bakýþlarý altýnda plaza önüne getirilen deve, getirilen tekbirlerin ardýndan kurban edildi. Nergis Ay konseri ve davul-zurna gösterilerinin de yer aldýðý açýlýþ yemek ikramýyla sona erdi. Dev plazanýn açýlýþýna katýlan davetliler saygý duruþunun ardýndan Ýstiklâl Marþý ný okudu. 9 Ýntegral Mühendislik, 2015 yýlý çalýþma sezonunu düzenlenen programla açtý. Ýntegral sezonu açtý RECEP MEBET Ýntegral Mühendislik, 2015 yýlý çalýþma sezonunu dün düzenlediði yemekli programla açtý. Eþref Hoca Caddesi ndeki Vitra Deluxe Store Maðazasý nda verilen yemeðe AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bazý teþkilat yöneticileri de katýldý. Ýntegral Mühendislik sahibi Makine Mühendisi A. Serkan Sabur un evsahipliðindeki yemekte konuþan Salim Uslu, yeni çalýþma sezonunun hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Bu yýl 9. su düzenlenen ve geleneksel hale gelen sezon açýlýþý programýyla ilgili bilgi veren Serkan Sabur ise ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Çalýþanlarýyla birlikte büyük bir aile olduklarýný vurgulayan Sabur, faaliyet gösterdikleri sektörde en iyi hizmeti sunma bilinciyle gayret ettiklerini anlattý. Hatýra fotoðrafý çekimi ve yemek ikramýyla devam eden program dualarla sona erdi. Yemeðe Salim Uslu, Rumi Bekiroðlu ve Yaþar Anaç gibi siyasiler de katýldý. Maðaza yanýnda verilen yemeðe bazý teþkilat yöneticileri de iþtirak etti. Ýntegral Mühendislik yönetici ve çalýþanlarý geleneksel sezon açýlýþýnda bir araya geldi. 19 Mayýs minikleri Çorum Müzesi ni gezdi RECEP MEBET 19 Mayýs Ýlkokulu Anasýnýfý öðrencileri Çorum Müzesi ni gezdi. Okul Öncesi Eðitim öðretmenlerinin de hazýr bulunduðu geziye katýlan minik öðrenciler, müzede sergilenen tarihi eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldýlar. Tarih bilincinin oluþmasý ve eski uygarlýklarýn tanýtýmý açýsýndan önemli bir organizasyon olan müze gezisinde yapýlan sunumlarý ilgiyle dinleyen öðrenciler, Hattuþa simülatöründe atlý araba ile tarihi kentte dolaþmanýn keyfini yaþadýlar. Müze gezisi, öðrencilerin hep birlikte çektirdiði hatýra fotoðrafýnýn ardýndan son buldu. 19 Mayýs Ýlkokulu Anasýnýfý öðrencileri Çorum Müzesi ni gezdi.

10 10 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Sendikalar misyonunu yitirdi Þehit Jandarma Er Mehmet Kakýz ýn mezarýnýn baþýnda bulunan demir direðin ve bayraðýnýn yenilenmesi için yardým istedi. Baþkan þehit yakýnýný kýrmadý Çorum un Sungurlu ilçesine baðlý Eþme Köyü nde yaþayan þehit yakýný Güngör Uðraç, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i arayarak Eþme köyündeki Þehit Jandarma Er Mehmet Kakýz ýn mezarýnýn baþýnda bulunan demir direðin ve bayraðýnýn yenilenmesi için yardým istedi. Bu talebi geri çevirmeyen Baþkan Þahiner çürüyerek yýkýlmaya yüz tutmuþ bayrak direðinin ve bayraðýnýn deðiþtirilmesi için talimat verdi. Baþkan Þahiner in talimatý üzerine 4.5 metre uzunluðunda paslanmaz çelikten yapýlan bayrak direði Eþme köyünde bulunan Þehit Jandarma Er Mehmet Kakýz ýn mezarýna dikildi. Memnuniyetini dile getiren Þehit ailesi ve Eþme Köyü sakinleri Belediye Baþkaný Þahiner e teþekkür ettiler. Belediye Baþkaný Þahiner de, "Þehit Annelerimizin, babalarýmýzýn istekleri bizler için emirdir. Her konuda yanýnýzdayýz dedi.(ýha) Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, sendikalarýn birçoðunun misyonunu yitirdiðini, siyasi partilerin sözcüsü konumuna geldiklerini söyledi. Seçimlerin yaklaþmasýyla Ýbrahim Býçak birlikte partilerin seçim bürosu gibi çalýþan bazý sendikalarýn ne çalýþanlara, ne eðitim sistemine ne de ülkemize bir faydasý olmayacaðýný söyleyen Býçak "Özellikle eðitim sendikalarýnýn bu hali ülkemizin aydýnlýk geleceði adýna bizi kaygýlandýrýyor." dedi. Sendikalarýn nitelik ve kazanýmlar üzerinden deðil de sadece sayýsal deðerler üzerinden büyüklük yarýþýna girmemelerin de ayrý bir vehamet olduðunu söyleyen Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliþtirme amacýný ve misyonunu taþýmasý gerekirken bazý sendikalarýn siyasi partilerin uzantýlarý gibi görev yapmalarý ve adeta siyasi partilerin sözcüleri konumuna gelmeleri ülkemizin aydýnlýk geleceði adýna bizleri kaygýlandýrmaktadýr. Neredeyse bütün siyasi partilerin bir sendikal arka bahçesi bulunmaktadýr. Elbette ki sendikal alan ile siyasal alan birbirleriyle yakýn iliþkisi olan alanlardýr. Ancak iki alanýn da etkin bir þekilde iþleyebilmeleri ve kendi mücadelelerini sürdürmeleri için bu alanlarýn ne birbirleriyle iliþkisiz, ne de birbirleriyle fazla ve hiyerarþik bir iliþki içerisinde olmasý gerekir. Sendikalarýn siyasi aktörlerle hiyerarþik iliþki içine girmeleri kendi alanlarýndaki meþruiyetini yitirmelerine neden olmaktadýr. Özellikle toplumun tüm kesimlerini ve ülkemizi yakýndan ilgilendiren eðitim sistemimizin sendikalar vasýtasýyla siyasileþtirilmesi ve sadece bu unsurlarýn etkili olmasýnýn ne çalýþanlara, ne eðitim sistemimize ne de ülkemize bir faydasý yoktur. Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatýrým programýna alýndý. Ýskilip e bir okul daha Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Ýskilip'in zorunlu eðitim bölgesinde olmayýþýndan dolayý yaþanýlan öðretmen sýkýntýsýný öðrendiðini ve yapýlacak öðretmen atamalarýnda kentin bu sorununun çözülmemesi durumunda Ýskilip'i zorunlu eðitim bölgesine aldýracaðýný açýkladý. Ýskilip'e kazandýrýlan Fen Lisesine tahsis edilen okulu da ziyaret eden bakan Yardýmcýsý Erdem, Ýskilip'in ilim ve kültür kenti olduðunu hatýrlatarak, karþýlaþýlacak her türlü sorunda il- çenin yanýnda olacaðýný ifade etti. Bakan yardýmcýsý Erdem, Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 24 derslikli atölyeleri ile birlikte 8.5 milyon TL bedelli okulun yapýlmasýnýn 2015 yatýrým programýna alýndýðýný açýkladý. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'in eðitim yatýrýmlarýndan da hak ettiði payý almaya devam ettiðini belirterek, "Milletvekillerimize ve tüm emeði geçenlere teþekkür ederim" dedi. Dodurga da tiyatrolu günler ''Tiyatro Günleri Projesi'' kapsamýnda tiyatro etkinliklerine devam edildi. Sungurlu da modern piknik alaný için çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. Sungurlu ya büyük mesire alaný Sungurlu Belediyesi tarafýndan Belediye Toplu Konutlarý arkasýna yapýlan modern piknik alaný için çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. 140 dönüm arazi üzerine yapýlan ve bordür çalýþmalarýnýn devam ettiði piknik alanýnda 20 bin metrekare reaksiyon alaný, Sungurlu ya hakim baký teras- larý, mescit, güvenlik ve yönetim binasý olacak. Süs havuzlarý ve dinlenme alanlarýnýn yeralacaðý mesire alanýnda, 70 araçlýk modern otopark, kiþilik amfitiyatro bulunacak. 30 adet mangal ve kamelyalarýn bulunacaðý mesire alanýnda yürüyüþ ve gezinti alanlarý, çocuklar için ise oyun parký olacak.(ýha) Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði kapanýþ programý Mahmut Atalay Spor Salonu nda gerçekleþtirildi. Çocuk Oyunlarý Þenliði nde ödüller verildi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereðince düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði kapanýþ programý Mahmut Atalay Spor Salonu nda gerçekleþtirildi. Kapanýþ programýna; Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Milli Eðitim Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp, okul müdürleri ve öðrencilerin katýlýmlarýyla gerçekleþti. Kapanýþta, Yað Satarým Bal Satarým, Mendil Kapmaca ve Yakan Top oyunlarýnda birinci olan okul öðrencilerine kupa ve madalyalarýný Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp ve okul müdürleri tarafýnda verildi. Yarýþlarda Salih Osman Fýndýk'ýn Dalgýç isimli Arap atý yarýþlarý birinci olarak tamamladý. Havza da birincilik kupasý Osmancýk Binicilik Ýhtisas Spor Kulübü Havza'da düzenlenen At Yarýþlarýndan birincilik kupasý ile döndü. Yarýþlarda Salih Osman Fýndýk'ýn Dalgýç isimli Arap atý yarýþlarý birinci olarak tamamladý. Dalgýç isimli Arap atýnýn sahibi Salih Osman Fýndýk, "Osmancýk Binicilik Ýhtisas Spor Kulübü adýna koþan atýmýzýn almýþ olduðu birincilik kupasý kulübümüzün ilk kupasýdýr. Kupamýzý kulübümüze üyelerimize ve Osmancýk halkýna armaðan ediyoruz" dedi. Osmancýk Binicilik Ýhtisas Spor Kulübü Baþkaný Metin Solaker ise, yaptýðý açýklamada, "Havza'da yapýlan yarýþlara kulüp olarak ilk defa katýldýk. Ýlk defa katýlmýþ olduðumuz yarýþlarda yönetim kurulu üyemiz Salih Osman Fýndýk'ýn Dalgýç isimli Arap atý yarýþý birinci olarak tamamladý. Emeði geçen ve destek olan herkese teþekkür ederim. Burada aldýðýmýz kupa ile bundan sonra katýlacaðýmýz yarýþlarýn favorisi olarak kazanmak için çalýþacaðýz. Kulüp olarak yönetim kurulu adýna Salih Osman Fýndýk kardeþimizi tebrik ediyorum" dedi. Ayný yarýþlara katýlan Osmancýk Atlý Spor Kulübü Derneði'nden yönetim kurulu üyesi Ali Arslan'ýn Eren Hilal isimli Arap atý da yarýþlarý ikinci olurken, Ömer Faruk Ýlhan'a ait Ýngiliz Atý kategorisinde birinci oldu. Rahvan Büyük Orta kategorisinde Mustafa Kuruçay'a ait at birinci oldu. (Osmancýk) Osmancýk ta büyük buluþma Cumhuriyet dönemi öncesi doðudan batýya göç eden, birbirlerini sonradan bularak tanýyan parçalanmýþ aileler Osmancýk'ta buluþtu. Osmancýk tan Mustafa Ulusoy un haberine göre, Rusya nýn 1916 yýlýnda Doðu Anadolu Bölgesi ni iþgal etmesinin ardýndan bu bölgede yaþayan sivil halk batýya doðru göç etti. Sýkýntýlý geçen göç sürecinde istemeden birbirlerinden koparlar. Gümüþhane'nin Kelkit ilçesi Öbektaþ kasabasýndan ayrýlmak zorunda kalan Gürer ailesi de Osmancýk'a yeryerleþ- miþ yýlýnda Erzurum'a üniversiteye okumaya giden Osmancýklý Gürer ailesinden Þahin Gürer, Kelkitli olan okul arkadaþýyla birlikte, büyükannesinden duyduðu köyün yolunu tutar. Kendini tanýtýr ve Osmancýk'ta ikamet ettiklerini söyler. Ailelerin birbirlerinden haberdar olmalarý böylece gerçekleþir. Hatta komþu ilçe Ýskilip' te bile amca çocuklarýnýn yaþadýðýný yeni öðrenirler. Aralarýnda iletiþim kuran aileler, Ýstanbul'da ikamet edenlerle birlikte bir otobüs kiralayýp Osmancýk'a geldiler. Yüzyýldýr ayrý düþmüþ, bir sürü acýlar çekmiþ aileler, bir piknik programýyla tanýþtýlar, kaynaþtýlar ve akrabalarýný buldular. Duygulu anlarýn yaþandýðý yüzyýlýn buluþmasý Osmancýk þahitlik etti. Bir asýrdýr ayrý kalan aileler Osmancýk ta buluþtu. Dodurga Mustafa Kemal Ýlkokulu tarafýndan uygulamaya konulan ''Tiyatro Günleri Projesi'' kapsamýnda tiyatro etkinliklerine devam edildi. Daha önce Kýrýk Düþler Konaðý ve Aðlayan Þehir Hattuþa oyunlarý ile yetiþkinlere yönelik faaliyetlerin tamamlandýðý projenin diðer bölümünde, çocuk tiyatrosu sahneye konuldu. Oyunlarýn hazýrlanmasýnda Hitit Üniversitesi Tiyatro ve Arkeoloji Kulüpleriyle iþbirliði yapýldý. Ýlk olarak, eðitimci-yazar Erdal Þahin'in yazýðý ''Uçan Elma'' isimli tiyatro oyunu 25 Mayýs'ta sahnelendi. Dodurga Belediyesi Kültür salonunda, Çok Programlý Anadolu Lisesi öðretmenleri Ertürk Erhan Er ve Hüseyin Olgun yönetiminde iki seans olarak sahnelenen oyunu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullarýn, okulöncesi ve ilkokul öðrencileri izledi. Dekor, ýþýk, ses, kostüm ve teknik hizmetlerin Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü üyesi Emre Çimen tarafýndan saðlandýðý oyunda, Çok Programlý Anadolu Lisesi Öðrencileri; Goncagül Demir, Sedef Tuncay, Buse Türkmen ve Devrim Gökgöz rol aldý. Daha sonra Orman Ülkesi-Kavgacý Hayvanlar çocuk oyunu, sýnýf öðretmeni Ferhat Baðcý yönetiminde, Mustafa Kemal Ýlkokulu üçüncü sýnýf öðrencileri tarafýndan iki seans olarak sahnelendi. Proje koordinatörü ve Mustafa Kemal Ýlkokulu müdür yardýmcýsý Ýlyas Eker, bu projede, öðrencilerin sanatsal faaliyetlere katýlmalarýna, kiþilik ve sosyal geliþimlerine olumlu katký saðlamayý amaçladýklarýný belirterek; öðrencilerin düþünsel, sanatsal ve kültürel alanda yeni ürünler ortaya çýkarmalarýný arzuladýklarýný söyledi. Farklý temalarla, izleyicilere farklý bakýþ açýlarý kazandýrmak istediklerini dile getiren Eker, Uçan Elma Oyunu ile engelli duyarlýlýðýna dikkat çekildiðini, yetiþkinler için sahneye konulan Kýrýk Düþler Konaðý oyunu ile kadýna þiddet, Aðlayan Þehir Hattuþa oyunu ile tarihsel bilinç temasýna vurgu yapýldýðýný, Orman Ülkesi- Kavgacý Hayvanlar oyununu ile de iþbirliði ve dayanýþmanýn öneminin anlatýldýðýný söyledi ve proje kapsamýnda etkinliklerden 750'den fazla kiþinin etkilenmesinin saðlandýðýný kaydetti. Baþkent te Bayat gecesi Bayat ýn ilçe oluþunun yýldönümü kutlandý. Bayat ýn ilçe oluþunun yýldönümü kutlamasý, Çorum Bayat Ýlçesi Kültür Tanýtým ve Sosyal Yardýmlaþma Derneði tarafýndan Baþkent te yapýldý. Ankara Gençlik Parký Kültür Merkezinde düzenlenen programa çok sayýda Bayatlý katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan programýn açýþ konuþmasýný yapan Bayat Der. Baþkaný Hasan Göktürk, katýlýmcýlara teþekkür etti. Programda, Orta Asya dan bu güne Oðuzlar ýn Bayat boyu ve Bayat ilçesinin tarihçesini özetleyen sinevizyon gösterisi yapýldý. Bayat ýn yetiþtirdiði þairlerden Salih Kozan ile edebiyatçý yazar Hamit Gök, kendi eserlerinden birer þiir okudular. Yine Bayatlý genç tasavvuf sanatçýsý Hidayet Can, semazenler eþliðinde hünerlerini sergiledi. Bayat ve Ankara dan çok sayýda ismi buluþturan gecede etli ekmek, ayran ve leblebi ikramý yapýldý.

11 PERÞEMBE 28 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:15 Mayýs 1431 Hýzýr: MAYIS En üstün sadaka, bir Müslümanýn ilim öðrenip sonra da onu baþkasýna öðretmesidir. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Dünya Kýble Günü - Koyun kýrkma zamaný - Azerbaycan'ýn istiklâli (1918) Kainat aðacý Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Kainat aðacýnýn en deðerli meyvesi durunda olan insan, ancak o deðeri kendinin ne olduðunu, anlamadýðý veya anlayamadýðý zaman da o kadar deðersizleþen bir varlýktýr insan. Hakikaten kainatta insan kadar üstün bir varlýk tasavvur etmek mümkün deðildir. Ancak insanýn bu üstünlüðü, Cenabý Hakkýn vermiþ olduðu deðerlere sahiplenmesi ile mümkündür. Yoksa yine ayný maddi deðerler ile yaratýlan insan, yaratýlýþ gayesine uygun hareket etmediði zaman, kainatýn en adi ve vahþi yaratýðý durumuna düþen yine insan. Þimdi yaþlarý yirmi-yirmibeþ civarýnda olan neslin yaþamadýðý veya anlamada zorluk çektiði 28 þubat sürecinden bahsetmek istiyorum. Ancak yakýnlarýnýn ve büyüklerinin yaþamýþ olduðu o dehþetli süreci anlatmalarý ile bir nebze anlayabilirler. Geçmiþ günlerde tekrar gündeme gelen 28 þubat postmodern darbesinin tekrar gündeme gelmesi, bu dava münasebeti ile þu anda Ankara da görülmekte olan davaya Bursa'dan bir gurup Bursa As Der baþkaný Arif Çelenk beyin organizesi ile 28 Þubat maðdurlarý olarak intikal ettik. Geçen yýldan beri devam eden dava, iddianamelerin okunmasýnýn tamamlanmasý ile de iddianamedeki sanýklarýn savunmasýna geçildi. Ben þahsen bu davada bir numaralý sanýk durumunda olan Çevik Bir'in savunma yaptýðý o davada bulunmak isterdim. Ama bir yakýnýmým rahatsýzlýðý dolayýsi ile o gün davaya katýlamadým. Allaha çok þükür ki, 27 Eylül 2013 günü davaya katýma imkaným oldu Eylül günü birbirine baðlayan gece Bursa'dan bir otobüs 28 þubat maðduru dostlar ile yola çýktýk. Sabah namazýnda az önce Hacý Bayram Camii ne ulaþtýk. Varýþýmýz ve abdest alýþýmýz ile beraber, sabah ezaný okunmaya baþladý. Hacý Bayram Camii Cuma sabahlarý adeta Ýstanbul Eyüp Sultaný ve Bursa Ulu Camii ve Emir Sultan Camilerini andýrýyordu. Hacý Bayram Camii imamý sabah namazýný ardýndan yaptýrdýðý tesbihat ile bize güzel bir an yaþattý. Sabah namazýndan sonra hemen caminin yanýnda Risale-i Nurun Ankara da ilk hizmet merkezi olarak bilinen 27 numarayý grup olarak ziyaret edip ora hakkýnda Cesim Aydýn dan bilgi aldýk. Daha sonra Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný sayýn Melih Gökçek in sabah namazýna katýlan Hacý Bayram Cami cemaatine ikramý olan çorbalarý içtik. Oradan Taceddin Dergahý na ve orada medfun bulunan 28 þubat sürecinde dik duruþlarý ile bizlere örnek olan Rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu ve Mustafa Baþoðlu'nun kabirlerini ziyaret ederek Fatihalarýmýzý okuduktan sonra esas maksadýmýz olan 28 þubat davalarýna müþteki sýfatý ile Ankara Adliyesinde görülmekte olan mahkeme salonlarýna geçtik. Salonda tutuklu sanýklar, tutuksuz sanýklar, müþtekiler ve sanýk yakýnlarýndan oluþan büyük bir kalabalýk vardý. Kimin sanýk, kimin sanýk yakýný, kimin müþteki olduðu yüz hatlarýndaki durumlarýndan net bir þekilde anlaþýlýyordu. Nihayet mahkemeye geçildi, yoklama ve tesbitler yapýldýktan sonra bir önceki günden devam eden tutuklu sanýklardan Erol Özkasnak'ýn savunmasýna geçildi. Erol Özkasnak, Batý Çalýþma Grubunun emir komuta zinciri ile Genelkurmay Baþkanlýðý bilgisi dahilinde kurulduðunu itiraf etti. Yine tutuklu sanýklardan Muhittin Erdal Þenel in savunmasýna geçildi. Muhittin Erdal Þenel in savunmasý, öðleye kadar kesintisiz devam etti. Ve tam bir hukuk cambazlýðýnda iki saati aþkýn bir zaman da Muhittin Erdal Þenel savunmasýný özetleyerek verdiðini söyledi. Daha sonra öðle arasý verildi. Öðleden sonra mahkeme tekrar oturuma baþladý. Ýþte benim için önemli olan safha þimdi baþlamýþtý. Çünkü sanýk savunmasýný yaparken sanýða hiç kimse müdahale de bulunmamýþtý. Mahkeme baþkaný, savcýya sanýða "sorusu olup olmadýðýný sorunca esas serencam þimdi baþlamýþtý. Benim de yer yer tesbit ettiðim ve not aldýðým çeþitli tezatlý savunma ifadelerini savcý ve müþteki avukatlarý birbiri ardýna sorunca, tutuklu sanýk Muhittin Erdal Þenel, paniklemeye ve bocalamaya baþladý. Hazýrlýk soruþturma aþamasýndaki ifadelerinin tamamýný reddetti. Daha sonra sorularý çoðuna "bilmiyorum-hatýrlamýyorum" diyerek cevap verdi. Güya kendini kurtarýr ifadelere baþvurdu. (Sürecek) METEOROLOJÝ VEFAT EDENLER 1-Bakýrcý Esnafýndan Merhum Eþref BÜLBÜL' ün kýzý, Makbule ÝLYASLI' nýn torunu, Vildan ÝLYASLI ve Hasan ÖNDER' in oðlu, Çaðla ÖNDER' in aðabeyi; Çaðrý ÖN- DER. 2-Tatar Köyü'nden gelme, Celal, Satýlmýþ, Ýlhan, Uður ve Sultan TAÞDELEN' in kardeþi, Merhum Dursun TAÞDELEN' in kýzý, Mehmet GÜNEY' in eþi; Nejla GÜNEY. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Tasavvuf Yolu 3 Peygamberimiz ve ashabýndan sonra, Ýslam'ýn teblið edilerek yayýlmasý, yaþanmasý, farklý kültür ve medeniyete sahip insanlara ulaþ- VAHYÝN IÞIÐINDA pýlmamalý, faydasýz þeylerle vakit geçirmemeli, yalandan uzak durup, likten vazgeçmeli, kanaatkâr ve yardýmsever olmalý, ümitsizliðe katýrýlmasýnda, Osmanlý devletinin kurulup bir cihan devleti olarak her kalp ve gönül kýrmamalý der. tarafa hakký ve adaleti götürmesinde, tasavvufi düþüncenin büyük Bahaeddin Nakþibendî Tasavvufun temelinde; "Her aný en iyi katkýlarý olduðuna önceki yazýlarýmýzda deðinmiþtik. bir þekilde hayýr yolunda deðerlendirip, kalbi kötü duygu ve düþüncelerden arýndýrarak güzel ahlaki meziyetlere sahip olmak, gönlünde Peygamberimiz (a.s) vefatýndan 82 gün önceki veda haccýnda 132 bin kiþinin bulunduðu bir ortamda bir hutbe irad ederek, orada Allah'tan gayrisine yer vermemek ve daima hatýrda tutarak zikretmek." esastýr derken, Mevlana ise daima insanlarý iyiliðe, doðruluða adeta Ýslam'ý ana baþlýklar halinde özetledikten sonra, size 2 tane emanet býrakýyorum biri Kur'an diðeri de benim sünnetim. Bu ikisine teþvik ederek dünya ve ahiret mutluluðuna giden yollarý göstermiþ ve sarýldýðýnýz sürece eski cahiliye adetlerine sapmazsýnýz buyurmuþtu. "Âlemden maksat insandýr." diyerek, "Örnek insan olmak için, güzel Yapýlan araþtýrmalara göre o gün orada bulunan 132 bin sahabeden sadece 10 bine yakýnýnýn, Mekke ve Medine'de meftun (defnedil- mutlu bir toplum olmanýn yolu, kötü huylardan temizlenmiþ, güzel ahlak sahibi ve gönül dünyasý zengin biri olmak gerekir. Huzurlu ve miþ) bulunduklarýný görmekteyiz. Diðerlerinin ise Ýslam'ý teblið ve irþat görevleri için gittikleri ülkelerde kaldýklarýný veya Allah için çýkmahkârlýk, ikiyüzlülük gibi hasletlerden arýnmýþ insanlarla mümkün- ahlâki deðerlerle donanmýþ, kin, kibir, haset, kýskançlýk, hýrs, ta- Veysel Uysal týklarý seferlerde þehit olarak kaldýklarýný görmekteyiz. Sadece Çorum'da Hýdýrlýk mevkiinde Kerebi Gazi, Süheybi Rumi ve Ubeyd Ga- bulunmuþtur. dür. Bunun içinde insan kötü huylarý terk etmelidir." nasihatinde hotmail.com zi þehrimizi onurlandýrarak manevi bir hava katmýþlardýr. Ýzlediðim Bektaþilik düþüncesinin kurucusu Hacý Bektaþi Veli ise, Hoca bir belgeselde sadece Diyarbakýr'da 50'nin üzerinde sahabenin yattýðýný öðrendim. ahlaký esas alan fikirlerini Anadolu'da yaygýnlaþtýrarak söylemleri, yaþantýsý ve yaz- Ahmet Yesevi'nin manevi ocaðýnda yetiþerek Allah sevgisi ve güzel Peygamberimizin ashabýndan sonrada bu görevin büyük oranda tasavvuf yoluyla yürütüldüðünü, Horasan, Türkistan, Anadolu, Balkanlar, Hint yarýmadasý, Ku- Bektaþilik düþüncesinin þekillenmesinde Hacý Bektaþi Veli'nin "Makalat" adlý esemýþ olduðu birbirinden güzel eserleriyle kültürümüze tasavvufi bir yorum katmýþtýr. zey Afrika ve daha dünyanýn birçok ülkesine bu yolla yayýldýðýný görmekteyiz. Ýnsanlarýn eðitilip manevi doyuma ulaþmasýnda önemli bir katkýda bulunan tasavvufi rýnda ki görüþlerini Dört kapý kýrk makam" prensibine göre açýklayarak, kul yüce rinin önemli etkisi vardýr. Bu eserde Ýslam'ýn inanç, itikat, ibadet ve ahlak konula- düþüncenin toplumun manevi dokusunun þekillenmesinde, sanat, edebiyat, þiir, musiki, mimari, hüsnü hat gibi sanat dallarýnýn geliþmesinde de önemli katkýlarýnýn ol- de eksik kýlar." der. (S. Kutlu. Alevilik Bektaþilik Y. S. 156) Allah'a kýrk makamla ulaþýr, onunla dost olur. Bunlardan birinin eksikliði diðerini duðunu görmekteyiz. Hacý Bektaþi Veli'nin buyruklar adlý eserinde önemle üzerinde durduðu konulardan birisi "üç sünnet yedi farz" kavramýdýr. Üç sünnet: Hakký zikretmek, kalpte Özellikle hicretin 2. Asrýndan itibaren tasavvufi düþüncenin çok etkin ve yaygýn olduðunu, Bahaeddin Nakþibendî, Hoca Ahmet Yesevi, Þeyh Edibali, Hacý düþmanlýða yer vermemek ve Allah'ýn yoluna teslim olmak. Yedi farz ise: sýr saklamak, kusurlarý örtmek, özür ile hakka niyaz eylemek, mürebbi (eðitici) hakkýný, mu- Bektaþi Veli, Abdulkadir Geylani, Mevlana, Ýmamý Rabbani, Cüneydi Baðdadi gibi daha burada ismini sayamayacaðýmýz bir çok mutasavvýfýn söylemleri, icraatlarý, sahip (yol kardeþi) hakkýný gözetmek, tövbe almak, taç giyip özünü üstada teslim etmek. (Buyruk s. 245). Hacý Bektaþi Veli insanlarý doðru bir þekilde hakka ulaþtýr- hizmetleri ve örnek yaþamlarý ile yaþadýklarý çaða damgalarýný vurarak günümüz müslüman'larýna ýþýk tuttuklarýný görmekteyiz. mak için Kuran'ýn iyi bilinmesi ve davranýþlarýnýn Kuran'a uygun olmasýnýn gerekliliðini de þöyle dile getirir. "Ayetsiz kitapsýz söz söyleyip nasihat eden pirin söylediði sözler saygýn deðildir. Söylenen sözün kesinlikle Kuran'a uygun olmasý gere- Abdulkadiri Geylani Kur'an ve sünneti referans alarak "Ýnsan günahlarýndan tövbe ederek Allah'a ve ibadetlere yönelmeli, fakir ve düþkünlerin hizmetine koþmalý, bol sadaka vererek cömert olmalý, Allah'ýn yasaklarýndan uzak durmalý, hizkir." (Buyruklar s. 24) meti ibadet niyetiyle yapýp, çok çalýþmalý ve nimetin kýymetini bilip yaratana þükretmeli." diyor. lerini açýklayýp yorumlarken, ortak paydalarýnýn Kur'an ve sünnet, Ýlahi aþk ve Al- Bütün tasavvufi yorumlara baktýðýmýz zaman, hepsinin de tasavvufi düþüncelah sevgisi olduðunu görmekteyiz. Merkezinde ise "Ýnsan-ý kâmil" vardýr. Hedef ise Dini ilimlerde derin bir bilgiye sahip olduktan sonra tasavvufi düþüncesini insanlarý iyiliklere, güzelliklere, doðruluða, dürüstlüðe teþvik edip, kötülüklerden, Kur'an ve sünnete göre yorumlayan Hoca Ahmet Yesevi ise, gönüllere hitap ederek günahlardan ve haramlardan koruyarak, ibadetlerini en güzel bir þekilde yerine getiren Allah'ýn rýzasýný kazanan, Ahireti mamur huzurlu bir toplum teþekkül etmektir. yazmýþ olduðu Divaný Hikme adlý eserinde aðýrlýklý olarak Allah ve insan sevgisi üzerinde durmuþtur. Yaratanýn rýzasýný ve sevgisini kazanarak erdeme ulaþmanýn Bir sonraki yazýmýzda ise günümüzde tasavvuf ve tasavvuf önderleri konusu üzerinde duracaðýz yolunun ilahi aþk ve Allah sevgisiyle mümkün olacaðýný vurgulayarak, insan ben- inþallah. Ödemin ilacý bu çayda Vücudun çeþitli nedenlerle su tutup þiþmesi olarak tarif edilen ödem, sýcak günlerde kâbus oluyor. Dr. Gönül Ateþsaçan, ödemlerden kurtulmak için karanfil çayý önerisinde bulundu. Ödem kadýnlarda sýkça görülen, vücutta sývý birikimi olarak tanýmlanan bir durumdur diyen Dr.Gönül Ateþsaçan, Vücutta anormal miktarda su toplanmasý olarak da tanýmlanabilir. Göz kapaklarýnda, ellerde ve ayaklarda þiþmeler olur. Yüzük takýlamaz, ayakkabý giyilemez hale gelinir dedi, 'Neden Açým Neden Þiþmaným' kitabýnýn da yazarý olan Dr. Gönül Ateþsaçan, Deri altý dokusunda þiþlik belirginse, bastýrdýðýmýz zaman içine çökme ve çukurlaþma gözleniyorsa vücutta ödem olduðu düþünebilir diye konuþtu. VÜCUDUMUZDA ÖDEM OLDUÐUNU NA- SIL ANLARIZ? Dr.Gönül Ateþsaçan, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Deri altý dokusunda þiþlik belirginse, bastýrdýðýmýz zaman içine çökme ve çukurlaþma gözleniyorsa vücutta ödem olduðu düþünebilir. Bu durumda mutlaka doktora baþvurulmalý, gereken tahlil ve tetkikler yaptýrýlmalý. Eðer, tetkikler sonucunda ödem ciddi bir hastalýk nedeni deðilse, idiyopatik (nedeni bilinmeyen) ödem olarak adlandýrýlýr. ÖDEM RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN NASIL BESLENMELÝ? Ýdeal kiloya inmelisiniz; Düzenli olarak su tüketmelisiniz; Tuzu mutlaka azaltmalýsýnýz; Karbonhidratlý yiyeceklerden uzak durmalýsýnýz; Posalý beslenmeye özen göstermelisiniz; Alkol ve asitli içecekleri ise tüketmemelisiniz. Ýþte size ödem söktürücü içeceðin tarifi: MALZEMELER: 2 bardak su, 1 tutam mýsýr püskülü, 1 tutam kiraz sapý, 5-6 sap maydonoz, yarým tatlý kaþýðý ya da 1 poþet yeþil çay, 2 adet karanfil. HAZIRLANIÞI:Kaynayan suyun içine tüm malzemeleri koyup 4 dk beklettikten sonra süzün. Karýþým ýlýk hale gelince tüketebilirsiniz. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz. (ÝHA) Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Gram ALIÞ 100,94 Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : SATIÞ 100,99 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ SEDA KOÇAK (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI HABOÐLU ECZANESÝ MÜCELLA HAPOÐLU (TEL: ) DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 Halkevleri Çorum Þubesi halk etkinliklerine baþladý Halkevi etkinliklere baþladý Halkevleri Çorum Þubesi açýlýþýnýn üzerinden çok kýsa bir süre geçmesine raðmen halk etkinliklerine baþladý Ýlk olarak 'Okumuþ Ýnsan Halkýn Yanýndadýr' sloganýyla kollarý sývayan Halkevi gençleri ücretsiz etüt kursu baþlattý. Halkevi gençliði, çocuklara derslerinde yardýmcý oluyor. Her hafta sonu yapýlan etütlere mahalle halkýnýn yoðun ilgisi oldu. Etütlere katýlan öðrencilerin aileleri çocuklarýnýn ders baþarýsýnýn arttýðýný belirterek, teþekkür ettiler. Halkevi'nde ücretsiz etütlerin yanýnda yine ücretsiz baðlama kursu kayýtlarý baþladý. Halkevi'nden yapýlan açýklamada, "Halk Eðitim Merkezi ile yaptýðýmýz görüþmeler sonucu 30 Mayýs tarihinde de ücretsiz baðlama kurslarýmýz baþlamýþ olacak. Baðlama kursumuza da þu ana kadar 20 gencimiz baþvuruda bulundu. Çorum Halkevleri Þubesi olarak, ülkemizin içinde bulunduðu seçim atmosferine ve karanlýk tablosuna inat sosyal sorumluluðumuzun bir gereði olarak halkýmýza, çocuklarýmýza birkaç saatte olsa hoþça vakit geçirtmek için program hazýrladýk. Çocuklar için etkinlikler (palyaço yüz boyama balon), þiir dinletisi müzik ve gezi direniþinde yitirdiðimiz gençleri anacaðýmýz ücretsiz etkinliðimizi 29 Mayýs Cuma Günü saat da Mahzuni Þerif Parký'nda gerçekleþtireceðiz. Tüm halkýmýzý bekleriz." denildi. Alaca Anadolu ÝHL den hediye yaðmuru Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, bu yýl okullarýna kayýt yaptýracak olan öðrencilerin daha nitelikli öðrencilerden oluþmasý için bir promosyon kampanyasý baþlattý. Bu yýl Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ni tercih edecek öðrencilerden ilk 25 öðrenciye her ay 100 TL burs, diz üstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akýllý telefon, yarým atýn, çeyrek altýn, bisiklet, kamera, fotoðraf makinesi gibi hediyeler sunacak. Konu ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Kadir Þimþek, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü olarak, okulumuzda kaliteyi artýrmak ve daha nitelikli öðrencileri okulumuza çekmek için, TEOG sýnavlarý sonucu okulumuzu tercih edecek ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler sunuyoruz. Okulumuza bu yýl sadece 68 öðrenci alacaðýz. Yüksek puanlý öðrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ýmam Hatip Liseleri eski ihtiþamlý günlerine dönmeye baþladý. Bundan sonra sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý, bizim göbek adýmýz olacak. Bu yüzden kaliteli eðitim, sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý görmek isteyen öðrenci ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Bu yýl çok verimli bir yýl geçirdik. Son 5 ay içerisinde 5 konferans gerçekleþtirdik. Katýldýðýmýz spor yarýþmalarýnda 11 kupa ile Alaca da en çok kupa kazanan okul olduk. Arapça yarýþmalarýnda 3 dalda da Çorum birincisi olduk. Satrançta Çorum birincisi, Güreþte Çorum Hüsn-i Hat sergisi açýlacak T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/20 TLMT. Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nde Hüsn-i Hat sergisi açýlacak. Ulu Camii karþýsýndaki kütüphanede 3-6 Haziran tarihleri arasýnda gezilebilecek serginin açýlýþý 3 Haziran Çarþamba günü saat te gerçekleþecek. Açýlýþa davetliler katýlacak. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez îlçe, TLÝCE Mahallesi, 2791 Ada No, 4 Parsel No, 21 Baðýmsýz Bölüm. Kapýnýn kilitli olmasý nedeni ile içeri girilememiþtir. Etraftan yapý lan araþtýrmada dairenin dubleks olduðu takriben 170 m2 alt kat 170m2 üst kat olmak üzere 340 m2 kullalaným alanlýdýr. Alt katý 3 oda salon mutfak kiler hol banyo lavabo tuvalet ve 2 adet balkondan oluþmakta olup içeriden ahþap merdivenle çýkýlan dubleks katý ise 3 oda banyo hol üzeri ve etrafý kapalý teras gibi mahallerden oluþmuþtur. Isýnmasý kalorifer i cephesi kuzey ve doðu yönlüdür. Zemini ahþap laminant ýslak zeminler seramikdir. Ýç kapýlarý amerikan panel pencereleri ahþapdýr. Adresi : Üçtutlar Mah Muratevler 2. sok B Blok Þamlýoðlu Apt No 2/21 Çorum Yüzölçümü : 3.012,11 m2 Arsa Payý : 8/289 Ýmar Durumu : Ayrýk Nizam 6 kat yapýlaþma koþullarý konutaltý ticaret alanýndadýr Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir. 1.Satýþ Günü : 24/08/2015 günü 14:30-14:40 arasý 2.Satýþ Günü : 21/09/2015 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA 2 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, GÜLABÝBEYMAH, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölüm Hali hazýrda mesken olarak kullanýlmakta olup Takriben 60 m2 olup l oda salon mutfak banyo tuvalet lavabo antre ve l adet balkondan oluþmaktadýr. Isýnmasý doðalgaz kombili cephesi güney ve doðudur. Yerler ahþap ýslak zeminler seramikdir Kapý ve pencereleri ahþapdýr. Adresi :Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan 11. Cad Çaðrý Apt No 50/4 Çorum Yüzölçümü : 1007,80 m2 Arsa Payý : 10/328 Ýmar Durumu : Ayrýk nizam 5 Kat konut alanýnda kalmaktadýr Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%1 Kaydýndaki Þerhler : Kaydýndaki gibidir 1.Satýþ Günü : 24/08/2015 günü 14:50-15:00 arasý 2.Satýþ Günü : 21/09/2015 günü 14:50-15:00 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA - Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/20 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.26/05/2015 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. ikincisi, Siyer-i Nebi Yarýþmasýnda iki kez Çorum ikinciliði, Hafýzlýkta Çorum ikinciliði, Kur'an-ý Güzel Okumada Çorum üçüncüsü, Hutbe Okumada Çorum üçüncüsü olduk. Ayrýca sosyal proje olarak ta ÝHH'nýn Yetim Kardeþ Projesi ile dünyanýn 7 ülkesinden 15 yetime bir yýl boyunca bakýyoruz. Bu yýl yaptýklarýmýz henüz baþlangýç. Gelecek yýllar bu tempoyu artýrarak devam ettireceðiz. Bu baþarýlarýn elde edilmesinde emeði geçen tüm öðrencilerimizi, öðretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Unutmayalým ki, Ýmam Hatipli olmak bir ayrýcalýktýr. dedi. Baðýmsýz Türkiye P artisi Çorum milletvekili adaylarý seçim çalýþmasý yaptý. BTP esnafýn sorunlarýný dinledi Baðýmsýz Türkiye P artisi Çorum milletvekili adaylarý Avukat Mustafa Pak, Eðitimci Yazar Ahmet Öztürk, Ýþ adamý Abdullah Þahin, Kamu emeklisi Þaban Demir, parti il ve ilçe yönetimi parti çalýþmalarý kapsamýnda esnafý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Çorum milletvekili adayý Av. Mustafa Pak, Gerek Baðýmsýz Türkiye Partisi standýnda, gerekse esnaf ziyaretlerinde seçmenle buluþmaya devam ettiklerini belirterek, Her zaman ifade ettiðimiz gibi, bu seçimlerde çok farklý bir rüzgâr var ama bu rüzgâr okyanus ötesi rüzgârý ya da Brüksel rüzgârý deðil, tamamen milli bir rüzgâr dedi. BTP stantlarý dolup taþýyor, Standýmýzý ve partimizi ziyaret eden Çorumlular "Bu sefer oyumu Prof. Dr. Haydar Baþ'a vereceðim" diyor dedi. Ýþ adamý Abdullah Þahin de çalýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamada Milletimiz Hakký geç de olsa anlamýþ olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu bu sefer "hayýrlýsý olsun" yerine Prof. Dr, Haydar Baþ Hocamýzý mecliste görmek istiyoruz dediðini belirtti. Çorumlular Milli ekonomi modeliyle herkesin maaþa kavuþtuðu bir Türkiye'nin þekillenmesini bekliyor. Asgari ücretin 5000 TL olduðu, Ev hanýmlarýna 1500 TL maaþ verildiði 18 Yaþýndan büyük her vatandaþa 1000 TLvatandaþlýk maaþýnýn verildiði, 18 yaþýn altýndaki gençlere 250 TL maaþ verildiði baba devlet anlayýþýyla herkesin gözünün gönlünün zenginleþtiði, Elveda fakirlik, Hoþ geldin zenginlik dediði bir Türkiye'nin özlemini duyan Çorumlular artýk"oyum BTP' ye, Oyum Haydar Baþ'a sözüm söz" diyor þeklinde açýklamada bulundu. ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA SERBEST PÝYASADAN DOÐALGAZ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA SERBEST PÝYASADAN DOGALGAZ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2015/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : SERBEST PÝYASADAN STANDART METREKÜP DOÐAL GAZ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : ÝHTÝYAÇ ÇÝZELGESÝ EK-A'DA BELÝRTÝLMÝÞTÝR. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin taraflarca imzalanarak gerekli izin ve onay iþlemlerinin tamamlanmasýna müteakip tarihi ve saat itibari ile iþe baþlanacak olup tarihi ve saat da iþ sona erecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD.NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: EPDK TARAFINDAN DOGALGAZ PÝYASASI KANUNU VE DOGALGAZ PÝYASASI LÝSANS YÖNETMELÝÐÝ ESASLARINA GÖRE DÜZENLENMÝÞ OLAN ÝTHALAT LÝSANSI, TOPTAN SATIÞ LÝSANSI VEYA DAÐITIM LÝSANSLARINDAN EN AZ BÝRÝNE SAHÝP OLMASI VE ÝHALE AÞAMASIN- DA, ASLI/ASLININ NOTER VEYA ÝDARECE ONAYLI SURETÝNÝ TEKLÝFLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE SUNACAKTIR Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4. l.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝLJAN- DARMA KOMUTANLIÐI LOJÝSTÝK ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIR- MA HASTANESÝ KARÞISI MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birini fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZ YÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 87816) Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 83447)

13 Dünya Güreþ Þampiyonasý toplantýsý yapýldý Ekim 2016 tarihinde Çorum da Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinda yapýlacak olan Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý ilk toplantýsý yapýldý. Toplantýya katýlan TÜSF Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, Çorum un bu organizeyi baþarýyla yapacaðýna inandýðýný belirterek Rektör Reha Metin Alkan a Kore de yapýlacak Üniversite Oyunlarýna davet etti. PERÞEMBE 28 MAYIS Karþýyaka Kahramanmaraþ önünde Okullu Yýldýzlar Hentbol Türkiye finalleri bugün Adana da baþlýyor. Temsilcimiz Karþýyaka kýz takýmý grubundaki ilk maçýnda bugün saat da Kahramanmaraþ Altýnova Þehit Bayram Demirci Ortaokulu ile karþýlaþacak. Okullu Yýldýzlar Türkiye Hentbol brinciliðinde temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu bugün ilk maçýnda Kahramanmaraþ temsilcisi önüne çýkacak. Grup ve yarý final maçlarýndan birinci olarak çýkarak Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna giren Karþýyaka Ortaokulu bugün Adana Yüreðir Serinevler Spor Salonu nda baþlayacak müsabakalarýn teknik toplantýsý dün yapýldý. Çekilen kura sonucunda temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu Ýzmir Bornova Mevlana Ortaokulu, Eskiþehir Doktor Halil Kurt Ortaokulu ve Kahramanmaraþ Altnova Þehit Bayram Demirci Ortaokulu ile ayný gruba düþtü. Karþýyaka Ortaokulu grubundaki ilk maçýnda bugün saat da Kahramanmaraþ þampiyonu ile karþýlaþacak. Üç maç sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar. Cadde Dominos&Akmaz Kömürcülük ASGD Orta Kuþak ta bugün dört maç var 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda bugün C ve D gruplarýnda dördüncü maçlar oynanacak. Bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: 1 Nolu Saha: Saat Ayka Enerji - Çorum TÝME. Saat Metyol - Cadde Dominos&Akmaz Kömürcülük. 2 Nolu Saha: Saat Çorum Park&Beden Eðitimi Öðretmenleri- Balaban makina. Saat Özgür Çelik Kapý - Bozboða& Ýþkur. Osmancýk Binicilik kulübü Havza da birinci olarak ilk kulüp adýna ilk kupayý kazandý. Havza da yapýlan At yarýþlarýda Salih Osman Fýndýk ýn Dalgýç isimli atý yarýþlarý birinci olarak tamamlarý ve Osmancýk Binicilik kulübüne ilk kuqpasýný kazandýrdý. Arap atýn sahibi Salih Osman Fýndýk bu kupanýn kulübe ve ilçeye hayýrlý olmasýný diledi. Osmancýk Binicilik Ýhsisas Spor Baþkaný Metin Solaker ise kulüp olarak Havza da ilk kez katýldýklarý yarýþmalarda yönetim kurulu üyesi Salih Osman Fýndýk ýn atý- Özgür Çelik Kapý Osmancýk Binicilik Dalgýç la Havza da ilk kupasýný aldý nýn birinci olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný belirterek bu baþarýlarýnýn devam edeceðine inandýðýný söyledi. GEM seçmelerine Osmancýk tan on sporcu Osmancýk Belediyespor un on güreþçisi Ayrý yarýþlarda Osmancýk Atlýspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ali Arslan ýn Hilal isimli arap atýda ikinci olurkan Ömer Faruk Ýlhan ýn Ýngiliz atý kategorisinde birinciliði kazanýrken Rahvan Büyük Orta kategorisinde Mustafa Kuruçay a ait at ise birinciliði kazandý. Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Ekim2016 tarihleri arasýnda yapýlacak olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý organizasyonu ile ilgili toplantý yapýldý. Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu (TÜSF) Baþkanlýðý'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu (TÜSF) Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, TÜSF Asbaþkaný Doç. Dr. Atilla Pulur, TÜSF BESYO turnuvasýnda birinci olan 19 Mayýs sporcularý okul müdürü Yunus Gayretli ile 19 Mayýs baþarýlý sporcularý kutladý 19 Mayýs Ýlkoukulu BESYO tarafýndan düzenlenen turnuvada birinci oldu. Okul Müdürü Yunus Gayretli birinci olan takým sporcularý kutladý. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu öðrencileri tarafýndan 19 Mayýs Okulu öðrencilerinden kurulu takým yapýlan müsabakalar sonunda birinci oldu. Birinciliði kazanan sporcularý kutlayan Okul Müdürü Yunus Gayretli bu baþarýlarýndan dolayý kutladý ve emeði geçenlere teþekkür etti. Gayretli bundan sonraki faaliyetlerde de baþarýlarýn devamýný beklediðini söyledi. Osmancýk tan GEM seçmelerine katýlan güreþçiler toplu halde görülüyor Sivas ta yapýlan Güreþ Eðitim Merkezine yerleþme seçmelerinde mücadele ediyor, Çorum da hafta içinde yapýlan seçmelerde dereceye giren Osmancýk Belediyespor güreþçileri 30 Kg da Sefa Kaygýlý, Arif Yaþar, 33 Kg da Ýbrahim Býyýklý, Þahin Çolak, Hakan Demir, 37 Kg Osman Bilgili, 41 Kg Sadýk Kaya, Osman Baki Þiþli, 50 Kg Tugay Iþýk ve 60 Kg da Tufan Karakurt. Ýl birinciliði sonunda dereceye giren toplam 33 güreþçi dün Sivas ta baþlayan Güreþ Eðitim Merkezi seçmelerine katýldýlar. Antrenör Abdullah Çakýrer, Çorum dan giden kafilede on sporcunun Osmancýk Belediyespor dan olduðunu belirterek amaçlarýnýn bu sporcularýn büyük bir bölümünü Güreþ Eðitim Merkezine yerleþtirmek olduðunu söyledi. Genel Sekreteri Erdoðan Çelebi ve Genel Sekreter Erdal Kanýk katýldý. Dünyanýn pek çok ülkesinden çok sayýda spor insanýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek bu þampiyonanýn, üniversite ve Çorum açýsýndan büyük bir önem taþýdýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'na bir spor etkinliði olarak bakmadýklarýný, kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ata sporumuzun gelecek kuþaklara taþýnmasý için bu organizasyonun önemli bir rol oynayacaðýný ve en az bunlar kadar kentin uluslararasý arenada en iyi þekilde tanýnmasýna vesile olacaðýný ifade etti. Bu etkinliðin þuana kadar yapýlan çalýþmalar sonucunda Çorum'da sahiplenildiðini ve U 11 de final grubu son takýmý bekliyor Son hafta maçlarý öncesinde A grubundan Mimar Sinan, B grubundan HE Kültürspor ve Gençlerbirliði final grubunu garantiledi. A grubundan çýkacak son takým 1907 Gençlikspor ile Osmancýkspor un arasýndaki maçý kazanan olacak. U 11 Liginde mücadele cumartesi günü Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu'nun desteði ile birlikte ortaya çýkan güç ile Uluslararasý Üniversiteler Spor Federasyonu (FISU) tarafýndan b baþka etkinliklerin kente verilmesini saðlayacaðýný belirten Alkan, þuan itibari ile Kuzey Kampüsü'ndeuluslararasý tüm spor salonu organizasyonlarýnýn gerçekleþtirilebileceði bir inþaatýn büyük bir hýzla devam ettiðini ve 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý müsabakalarýnýn bu salonda yapýlacaðýný kaydetti. Alkan, katkýlarýndan TÜSF Baþkaný Prof. Dr. Tamer'e teþekkür etti. Bugüne kadar üniversiteye verilen organizasyonlarýn baþarý ile organize edildiðini oynanacak dört maçla sona erecek. Gruplarda U 11 Ligi görünümü Haftanýn Sonuçlarý: Ulukavakspor - Hitit Gençlikspor : Gençlikspor - Mimar Sinan Gençlik : 0-1 Osmancýkgücüspor - Osmancýkspor : 3-5 A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Mimar Sinan Gençlik Osmancýkspor Osmancýkgücü Ulukavakspor Osmancýk Bel Hitit Gençlik Ýl Özel Ýdarespor ligden çekildi U 11 Ligi Puan Durumu Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor- HE Kültürspor : 1-3 Gençlerbirliði - PTT Gençlikspor : 6-1 Alaca Belediyespor - Çimentospor : 3-0 B GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. HE Kültürs por Gençlerbirliði Alaca Belediye PTT Gençlik Çorum Beledi Çimentospor Çorumspor Haftanýn Maçlarý : 30 Mayýs Cumartesi 1907 Gençlikspor - Osmancýkspor. PTT Gençlikspor - Alaca Belediyespor. Çorumspor - Gençlerbirliði. Çimentospor - Çorum Belediyespor belirten TÜSF Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer ise, üniversite ev sahipliðinde yapýlacak olan bu organizasyonun da en güzel þekilde yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu, organizasyonu baþýndan beri Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn bizzat kendisinin yürüttüðünü ve bundan çok büyük bir memnuniyet duyduðunu kaydetti. Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu (TÜSF) Baþkanlýðý olarak bu organizasyon için de gerekli desteði fazlasý ile saðlayacaklarýný belirten TÜSF Baþkaný Prof. Dr. Tamer, 3-14 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda Kore'de düzenlenecek olan 28. Universiade (Üniversite Oyunlarý) Prof. Dr. Alkan'ý davet etti. son maçlar öncesinde final grubuna yükselecek dört takýmdan üçü belli oldu. Son takým ise son hafta maçlarýnda belli olacak. A grubunda Mimar Sinan Gençlikspor altýncý maçýnda altýncý galibiyetini lider 1907 Gençlikspor u tek golle yenerek aldý ve liderliðe oturdu. Haftanýn diðer kritik maçýnda ise Osmancýkspor, Osmancýkgücüspor önünde 5-3 galip gelerek play-off umutlarýný son haftaya taþýdý. Bu gruptan play-off a yükselen son takým cumartesi günü 1907 Gençlikspor ile Osmancýkspor arasýndaki maçta belli olacak, Bu maçý kazanan takým ikinci olarak final grubuna yükselecek. B grubunda ise son hafta maçlarý öncesinde final grubuna yükselen iki takýmda belli oldu. Lider Kültürspor Çorum Belediyespor u 3-1 yenerek ligi kayýpsýz olarak lider tamamladý. Gençlerbirliði ise PTT Gençlikspor önünde aldýðý 6-1 lik galibiyetle son maçlar öncesinde final grubu biletini almayý baþandý. U 11 Liginde gruplarda mücadelenin sona ermesinin ardýndan dört takým final grubunda þampiyonluk için mücadele edecek. Gençlerbirliði B grubunda ikinci olarak final grubunda mücadele etmeye hak kazandý

14 14 PERÞEMBE 28 MAYIS MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: DSÝ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Baraj derivasyonlarý ikmali yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü / Çankaya Ankara Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Yarým boru tipi damperli kasa satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðine baðlý Sungurlu Devlet Hastanesi ne kuru tip akü ÇORUM MERKEZ BUHARAEVLER KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝ PANSÝYONU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Öðrenci Pansiyonu Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : l -Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): I Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de (Basýn:87614) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ürolojik Endovizyon Seti alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Mimar Sinan Mah. No: 179 Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 1176 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen- Edebiyat Fakültesi Yerleþkesi) Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bayat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Ek Hizmet Binasý PVC dönüþüm ve ýsý yalýtým yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167) Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý kazan dairesi irtibat borularýna kaynak ve film çekilmesi iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. km Çorum Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Dodurga ilçesi Mustafa Kemal Ýlkokulu onarým yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarým Ýnþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Anadolu Lisesi Pansiyonu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Fen Lisesi onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Sungurlu ilçesi Þehit Mahmut Peþmen Ýlk ve Ortaokulu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýskilip ilçesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN TUS sonuçlarý açýklandý Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (2015-TUS) ilkbahar dönemi yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer alan duyuruya göre, TUS ilkbahar dönemi yerleþtirme iþlemleri tamamlandý. Adaylar, sonuçlarýný ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaralarý ve þifreleriyle öðrenebilecek. Yerleþtirme iþlemine ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek.(aa) Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Gübre alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: (Ç.HAK:1406) Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Bayan Eleman Aranýyor Medical de yetiþtirilmek üzere Bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1402) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Makine, elektrik veya elektronik teknik lise mezunu, tercihen meslek yüksekokulu veya lisans mezunu, Fabrikamýzdaki makinelerin bakým ve arýzalarýndan sorumlu olacak, Benzer rolde en az 5 yýl deneyimli, Vardiyalý çalýþabilecek, Sürücü belgesi olan ve aktif olarak araç kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamýþ Çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. (Ç.HAK:1397) No: 6 Tel:

15 (Ç.HAK:1392) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ CNC OPERATÖRLERÝ Meslek Yüksek Okulu ve/veya Meslek Lisesi mezunu, (Mesleki eðitim almýþ) Tercihen makine, torna tesviye mezunu, Teknik resim okumasýný ve yorumlamasýný bilen, Ölçüm aletlerini kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, Gerektiðinde mesaili çalýþabilecek KAYNAKCI Gazaltý kaynaðý,tið kaynaðý, oksijen kaynaðýnda deneyimli olan Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek Ekip çalýþmasýna uyumlu BOYACI Makina boyama (akrilik vs. uygulamalar) konusunda tecrübeli Askerlik görevini yapmýþ Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek Boya ön hazýrlýk uygulamalarýnda deneyimli Ekip çalýþmasýna uyumlu. TORNACI (FREZECÝ) (Ç.HAK:1356) Tercihen makine - torna tesviye mezunu, CNC Torna-Freze konusunda bilgi ve deneyim sahibi Teknik Resim Okuyabilen Fazla Mesai Engeli Bulunmayan Askerlik hizmetini tamamlamýþ Ekip çalýþmasýna uyumlu Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. No.13 ÇORUM Tel : Pbx. Bayan Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz Þirketimiz bünyesinde sekreterya bölümünde görev yapmak üzere iyi derecede Ýngilizce bilen bayan çalýþma arkadaþý arýyoruz. Ýlgilenenlerin cv ile beraber þahsen baþvurulmasýný rica ederiz. Mutlukal Gýda A.Þ (Ç.HAK:1381) Organize San. Bölg. 6. Cd. No:10 Çorum. Tel..: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Yeni açýlan Rota AVM maðazamýzýn züccaciye, tekstil ve hediyelik eþya bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Binevler Kavþaðý (Ç.HAK:1387) (Ç.HAK:1401) YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK BÜNYEMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ; Denetçi, Denetçi Yardýmcýsý, Büro Elemaný alýnacaktýr. Denetçi için aranan nitelikler ; 1. Erkek adaylarýn askerlik görevini yapmýþ olmalarý, 2. Tek Düzen Hesap Planýna hakim ve raporlama yapabilen, 3. Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Belgesine sahip (Tercih sebebi ) 4. Üretim muhasebesini bilen, 5. Çok iyi derecede Microsoft Excel kullanabilen, Denetçi Yardýmcýsý için aranan nitelikler ; 1. Erkek adaylarýn askerlik görevini yapmýþ olmalarý, 2. Lisans Mezunu (tercih sebebi) 3. Çok iyi derecede Microsoft Excel kullanabilen, Büro Elemaný için aranan nitelikler ; 1. Çok iyi derecede Microsoft Excel kullanabilen, TÜM POZÝSYONLAR ÝÇÝN ORTAK NÝTELÝKLER : 1. SMMM yada YMM yanýnda çalýþmýþ (tercih sebebi ), 2. Ekip çalýþmasýna uygun, 3. Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek, 4. Ticaret lisesi mezunu ( tercih sebebi) Ýlgilenenlerin adresine, fotoðraflý cv göndermeleri gerekir. NOT: Çalýþma tecrübesi, eðitim durumu, ücret beklentisi, baþvurulan pozisyon ve fotoðraf olmayan CV'ler dikkate alýnmayacaktýr. (Kadifeler Modlife) yaný Tel: Gsm: Personeller Alýnacaktýr Þirketimizin üretim departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþ altý erkek personeller alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ Organize San. Bölg. 6. Cd. No:10 Çorum. Tel..: YÝTÝK Ege Üniversitesi Ödemiþ Meslek Yüksek Okulu Organik Tarým Programý Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Berkant Çaðrý TAÞMAN Özcan Taþtan oðlu Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1403) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elif ÇETÝN Ýsmail kýzý Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1404) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih Sultan Cengizhan ARAR Yüksel oðlu 1990 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1400) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere maden mühendisi (teknik nezaret konusunda deneyimli) alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýldýrým Nakliyat Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gülabibey Mah. Kubbeli Cad. (Ç.HAK:1366) DEVREN SATILIK OTEL Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek otel devren (Ç.HAK:1343) satýlýktýr ELEMANLAR ARANIYOR Part time-fuul time çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1352) (Ç.HAK:1371) Hamidiye 3. Sok. No: 1/A Tel: ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:1375) Maaþ+SSK+Yemek+Prim Tel: Kaynakçý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Piramit Makina Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: KAYNAK ve BOYA USTASI ARANIYOR Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere kaynak ve boya iþlerinde çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. DÝREKSAN (Ç.HAK:1398) Adres: K.S.S. 45. Sok. No: 1 Müracaat Tel: Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LGS GO programýný bilen, Word ve Excel programlarýna hakim yaþlarý arasýnda Bayan eleman alýnacaktýr. Çorum Sebat Makina San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1407) K.S.Sitesi 3. Cad. No: 16 (Çýraklýk Eðitim Karþýsý) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ PERÞEMBE 28 MAYIS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max da görevlendirilmek üzere en az lise mezunu yaþ arasý BAY- BAYAN Satýþ Danýþmanlarý alýnacaktýr. Ayrýca yaþ arasý (sevkiyat ve montaj) bölümünde görevlendirilmek üzere mobilya sektöründen anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1393) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Makina Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 13 (Ç.HAK:1347) Tel: SATILIK TARLA Turgut, Kazýklýkaya ve Elmalý köylerine yakýn 7 dönüm ve m2, 2 adet tarla (Ç.HAK:1348) (Ç.HAK:1394) sahibinden satýlýktýr SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere 40 yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:1364) (Ç.HAK:1373) gerekmektedir. Mür. Tel: Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: Satýlýk Büro Gazi Caddesi Cenk Apt. 2. kat No: 19/3, 3+1 sahibinden satýlýktýr. Fiyatý: TL Mür. Tel: (Ç.HAK:1386) Acil Devren Satýlýk Ayakkabý Dükkaný Müþteri potansiyeline sahip ayakkabý dükkaný satýlýktýr. (Ç.HAK:1367) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:1383) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Fiyat cazipdir. Mür. Tel: Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan garson, servis elemanlarý, temizlik sorumlusu alýnacaktýr. ÝNCÝ RESTORANT Binevler mevkii Özel Hastane karþýsý Mehmetçik Parký içi ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Bay Eleman Aranýyor Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tekin Karo San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1396) Akkent Mah. Buluz Yolu Sk. No: 16 Çorum Tel:

16 Tek tesellimiz Çorum birlikteliði Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, final maçýnda Ýstanbulspor önünde ortaya koyduklarý futbolla maðlubiyeti hak ettiklerini bundan dolayý çok üzgün olduklarýný ancak bu maç öncesi Çorum için çok önemli olan birlik ve bütünlüðün saðlanmasýndan dolayýda mutlu olduklarýný söyledi. Gül, dün kulüp merkezinde yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölümünün katýlýmý ile basýn toplantýsý düzenledi. Gül, yazýlý olarak kendilerine destek veren herkese teþekkür etmek için bir açýklama yapmayý düþündüðünü ancak böyle bir desteðe böyle yavan bir teþekkür etmek yerine tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bunu yapmaya karar verdiðini söyledi. Eskiþehir de oynadýklarý maç için Çorum un tüm kesimlerinden insanlarýn takýmlarýna destek vermek üzere stada geldiðini belirten Baþkan Gül Bizde bu desteðe karþýlýk olarak onlara þampiyonluk hediye etmek istiyorduk. Malesef bizim istemizle olmadý ve takým olarak beklemediðimiz kadar kötü bir futbol oynadýk ve sonucunda maðlup olduk. Tabiki çok üzgünüz. Bir sezon verilen emeðin karþýlýðýnda hedefe ulaþmaya bu kadar yaklaþmýþken böyle kaybetmek insaný daha fazla kayrediyor. Ben bu maçta futbolcularý tanýyamadým. Böyle bir maçta böyle bir futbola anlam vermekte zorlanýyorum. Bu üzüntümüz karþýsýnda tek tesellimiz ise bu maç öncesinde ve maç boyunca Çorum olarak saðladýðýmýz birlik ve beraberlik. Gerçekten ligde son haftalarda alýnan baþarýlý sonuçlarýn ardýndan þehirdeki birlik ve beraberlik bizleri son derece memnun etti. Eskiþehir de oynanan final maçýna AK Partili. CHP li MHP li Belediye Baþkan adaylarý Belediye meclis üyeleri kýsacasý Çorum un tüm renklerinden isimlerin geldiðini görmek beni fazlasýyla mutlu etti. Öncelikle bize gönül veren gerek dualarýyla, gerek maddi ve manevi zamanlarýný ayýrarak maça gelerek gerekse maçtan sonra teselli eden tüm Çorumlu hemþehrilerimize, ayrýca bizleri bu maçtada yalnýz býrakmayan Milletvekilimiz Salim Uslu, Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Haþim Eðer, TSO Baþkanýmýz Çetin Baþaran Hýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte Ankara ve Ýstanbul dan otobüs kaldýrarak maça taraftar destdeði saðlayan hemþehrilerimize kýsacasý bizim için kalbi atan tüm Çorumlulara çok teþekkür ediyoruz. Bu birliktelik bizim için çok önemli. Ben inanýyorumki Çorum saðladýðý bu birlikteliði sürdürdüðü sürece önümüzdeki yýllarda layýk olduðu üst liglere yükselecektir. Ben ve Yönetim Kurulu üyelerim bu birlikteliði þampiyonlukla taçlandýramadýðýmýz için hepisinden özür diliyoruz dedi. Çorum Belediyespor Yönetimi dünki basýn toplantýsýna tam kadroya yakýn olarak katýldý Genel Kurul a doðru Baþkan Zeki Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþerek görevden affýný isyeceðini kabul etmesi halinde devretmek için, etmemesi halinde ise yönetimi yenilemek için genel kurul kararý alacaklarýný söyledi. Gül, kendilerinin yaptýðýný teknik heyetinde yapmasý gerektiðini belirterek hoca deðiþikliðini gündeme getirdi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye görevden affýný isteyeceðini ve uygun görmesi halinde ise hemen Genel Kurul kararý olarak görevi devredeceðini, bunu kabul etmemesi halinde de yine genel kurul kararý olarak yeni bir yönetim oluþturacaðýný söyledi. Baþkan Gül, dünki basýn toplantýsýnda çok yorulduðunu ve yýprandýðýný verilen görevi layýkýyla 5 kazandý 25 kaybetti Futbolda paranýn her þey olmadýðý son oynanan Ýstanbulspor- Çorum Belediyespor maçýnda bir kez daha ortayla çýktý. Maç öncesinde Ýstanbulspor Yönetimi futbolculara 2. lige yükselme primi olarak 5 er bin lira vereceðini açýkladý. Çorum Belediyespor Yönetimi ise þampiyon olarak 2. lige çkýlmasý halinde futbolculara 25 er bin lira prim taahhüt etti. Maçýn sonucunda kazanan takým beþer bin lira alacak olan Ýstanbulspor lu futbolcular oldular. Baþkaný olduðu için futbolcularýn bu parayýda almasý belirsiz. Belediyespor yönetimi ise söz verdiði primin büyük bir bölümünü maçýn hemen ardýndan ödemek için gerekli hazýrlýðýný bile yaptýðý öðrenildi. yapmak için bir çok þeyden fedakarlýk yaptýðýný belirterek Belediye Baþkanýmýzla görüþeceðim ve bu görevden affýmý isteyeceðim. Kabul ederse hemen genel kurul kararý alarak görevi devredeceðim. Baþkanýmýz göreve devam etmemizi istersede yapacak bir þeyimiz yok devam edeceðiz. Böyle bir durumda da özellikle ekonomik anlamda daha güçlü bir yönetim oluþturmak için genel kurul kararý olarak yenilenen bir yönetimle göreve devam etmeyi planlýyorum dedi. Biz yapýyorsak teknik heyette yapmalý Baþkan Zeki Gül, Baþkan olarak kendisinin Belediye Baþkanýna görevi býrakmak istediðini ileteceðini Teknik Heyetinde bu konuda aynýsýný yapmasý gerektiðini söyledi. Baþkan Gül ün bu açýklamasý Çorum Belediyespor da Teknik Heyet deðiþikliðine gidileceði olarak yorumlandý. Ben olduðum sürece Hamit devam etmek zorunda Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn sosyal paylaþým sitesinden yayýnladýðý mesajda istifa ettiði yolundaki bir soruya ise Baþkan Zeki Gül Ben bu camiada tanýdýðým en doðru isimlerden birisi Hamit Iþýk. Ben nasýl Muzaffer Baþkan býrak dediði sürece býrakamazsam Hamit in de istifa etmesi söz konusu olamaz. Ben býrakýrsam oda býrakýr yoksa onun böyle bir þansý yok dedi. Merve Taþ Avusturya da Milli Forma yý giyecek 6-7 Haziran da Avusturya da yapýlacak Gençler Avrupa Kupasý turnuvasýnda Merve Taþ Milli Forma yý giyecek. Merve Taþ Avrupa Kupasý için kampa çaðrýldý. 6-7 Haziran tarihlerinde Avusturya da yapýlacak olan Avrupa Kupasý Gençler turnuvasýnda mücadele edecek milli takým Ankara da toplanýyor. 1-4 Haziran tarihlerinde Ankara da toplanacak olan genç milli judo takýmý 5 Haziran da Avusturya ya gidecek ve burada iki gün sürecek olan turnuvada mücadele edecek. Bu turnuvanýn ardýndan ise milli takým 11 Haziran a kadar Avusturya da ortak çalýþma kampýna katýlacak ve ardýndan Çorum a dönecek. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, bu müsabakalarýn Avrupa ve Dünya Þampiyonasý na hazýrlýk turnuvalarý olduðunu belirterek Merve Taþ ýn göstereceði performansa göre milli formayý giyeceðini söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, finalde kaybettikleri için Çorum a þampiyonluk sevinci yaþatamadýklarý için büyük içinde olduklarýný söyledi. Çorum un takýmýný bu maçta yalnýz býrakmayan tüm Çorumlulara caný gönülden teþekkür eden Gül herkesten özür diledi. Gül, Bu üzüntü içinde tek tesellilerinin tüm partilerin Çorum Belediyespor için bir araya gelerek omuz omuza vermesi olduðunu belirterek Bunu saðlamak Çorum adýna çok büyük önem taþýyor. Buna katký veren AK Parti, CHP ve MHP li Belediye Meclis üyelerine Belediye Baþkan adaylarýna kýsacasý tüm Çorumlulara teþekkür ediyorum. Bu birliktelik sürdüðü sürece Çorum un en kýsa sürede layýk olduðu üst liglere yükseleceðine inanýyom dedi. Beklentilerin altýnda kaldýk Ýstanbulspor maçýnda takým olarak beklentilerin altýnda kaldýklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, kendilerine destek için Eskiþehir e gelen tüm taraftarlara teþekkür etti ve onlarý üzdükleri için özür diledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal final maçýnda beklentilerin altýnda kaldýklarýný istedikleri futbolu sahaya yansýtamadýklarýný belirterek Bizi desteklemek için gelen tüm taraftarlarýmýzý sevindiremedik bunun için onlardan özür diliyoruz dedi. Ýncedal takým olarak son haftalardaki yükselen form grafikleri ile final maçýna çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek Maça kötüde baþlamadýk ilk dakikalarda girdiðimiz pozisyonlarý deðenlendiremedik. Sonraki bölümde ise takým olarak beklentilerin çok altýnda kaldýk. Sonucunda da kaybettik ve 2. lig hedefimize ulaþamadýk. Tabiki çok üzgünüz buraya kadar getirdiðimiz þampiyonluðu kaybettiðimiz için. Ancak bu tür maçlar gerek camialara gerekse futbolculara büyük tecrübeler kazandýrýr. Bizde bu maçý tecrübe kazanma olarak görüyoruz ve önümüzdeki yýla bakýyoruz dedi. Ýncedal, final maçý için gerek Çorum gerekse Türkiye nin illerinden gelen taraftarlarýný üzdükleri için onlardan özür diledi ve tüm takým adýna onlara verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. Bu gol kaçar mý? Çorum Belediyespor un Ýstanbulspor karþýsýnda belkide kader aný ilk yarýnýn uzatma dakikalarýnda Ýmam la bu pozisyonda kaçýrdý. Ýlk yarýnýn son bölümünde soyunma odasýna berabere girmek için baský kuran Çorum Belediyespor sol kanattan kullanýlan korner Külcü soyunma odasýna indi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýstanbulspor ile oynanan maçýn devre arasýnda soyunma odasýna inerek futbolculara moral verdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn son hafta maçlarýnda gerek iç sahada gerekse deplasmanda tribündeki yerini alarak destek veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Ýstanbulspor final maçýnýda tribünden izledi. Maçýn devre arasýnda ise Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte protokol tribününden inerek takýmýn soyunma odasýna giren Baþkan Külcü futbolculara moral PERÞEMBE 28 MAYIS 2015 verdi. Baþkan Külcü, futbolculardan sakin olmalarýný sonuçta kazanmanýnda kaybetmeninde normal olduðunu asýl önemli olanýn sahada mücadele etmek olduðunu belirterek ikinci yarýda maçý çevireceklerine inandýðýný söyledi ve baþarýlar dilerek yeniden tribüne çýktý. Ancak ikinci yarýda kýrmýzý siyahlý takýmýn performansý büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý ve maçý 3-1 kaybeden Çorum Belediyespor 2. lig umutlarýný gelecek sezona býraktý. atýþýnda Burak ýn ortasýnda arka direkte kaleciyi geçen topa yükselen Ýmam bom boþ durumda kafayý vurdu ancak topu boþ kale yerine yandan auta göndererek belkide maçýn kaderini belirledi. Ýmam kaçýrdýðý golden sonra ise büyük üzüntü yaþadý.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Erkunt Traktör Çorum Bayiine görkemli açýlýþ

Erkunt Traktör Çorum Bayiine görkemli açýlýþ BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı