-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-"

Transkript

1 -BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- - Bernoui Denkemi Bir akışkanın boru içineki areketini inceeyeim. Önce akışkanın sıı ouğunu yani, basınç eğiştikçe akışkan yoğunuğunun eğişmeiğini e akışkanın boruyu tamamen ouruğunu kabu eeim. Kütesi " m " oan akışkan boru içine areket eerek No' u konumunan No' u konumuna emiş osun. Akışkan ie ış am arasına enerji aışerişi yok ise sürtünmesiz ama areket için enerjinin sakımı kanununa öre aşağıaki bağıntıyı yazabiiriz. m m V V BENOULLI enkemi oarak biinen bu bağıntıyı ratik müenisik çaışmaarına kuanabimek için akışkan ie boru iç yüzeyi arasınaki sürtünmenin e öz önüne buunuruması erekir. Boru ie az arasınaki mekanik sürtünme, bir kısım enerjinin ısı enerjisine önüşü ış ama kaçmasına neen omaktaır. Akışkan tarafınan tekrar kuanıamayan bu enerji, kaybomuş enerji oarak eğereniriecek e BENOULLI enkeminin sağ tarafına iae eiecektir. Sürtünme neeniye ouşan bu enerji kaybının büyüküğü; boru uzunuğu e akışkanın kinetik enerjisi ie oğru orantıı, boru çaı ie ters orantıı oacaktır. Orantı katsayısı " " ise boru sürtünme katsayısı oarak isimeniriecektir. Bu açıkamaaran sonra BERNOULLI enkemini şu şekie enişetmek mümkünür. m m V V Bu bağıntıa küte, ağırık üzerinen österiecek our ise bağıntı; m

2 V V şekini aır. Eşitiğin er iki tarafı ie böünürken, V ouğu öz önüne buunuruur ise; enkemi ee eiir. Bu enkem yarımı ie e noktaarı arasınaki basınç farkı; ( ) our. Eğer boru çaı eğişmiyor ise; e our. Bu uruma bağıntı; ( ) şekini aır.bunara iae oarak bir e boru yatay aziyette ise; oacağınan our. - Reyno Benzerik Kuraı e Akış Rejimeri; Araştırmaar bize örüntüsü e ayanığı mekanik esasar açısınan farkı iki akış rejiminin mecut ouğunu östermiştir. Laminer akım, akışkan moeküerinin birbirini kesmeyen üzeni yörüneer üzerine areket ettiği akış rejimiir (şeki a). Türbüansı akım ise; moekü yörüneerinin birbirini kestiği, küçük türbüansar ouştuğu üzensiz bir akış rejimiir (şeki b). Bir akışkanın çok küçük çaı boru içine e çok üşük ıza areketi aminer akım oarak başar. Akışkanın ızı artırıı, bei bir krt ızı üzerine çıkıığına akış üzeni bozumaya, moeküer birbirine karışmaya e türbüansar ouşmaya başar. Akış rejimi artık türbüansı akımır. Aynı sonucu çaı aa büyük oan boruara a ee etmek mümkünür. Ancak bu efa, türbüansı akıma eçişi beireyen krt ızı aa küçük our. Akışkan türü eğişmeiği sürece, aminer

3 akıman türbüansı akıma eçiiğine " " çarımının sabit kaığı tesit eimiştir. Aynı eneyer başka akışkanara tekrar eiiğine; " " çarımının kinematik izkositesi (ν) yüksek oan akışkanara küçük, kinematik izkositesi üşük oan akışkanar a ise büyük ouğu örümüştür. Ama ene e ( Sabit ) ouğu ν örümüştür. Bu eğere buucusunun ismine atfen REYNOLD sayısı enmiştir. Re ν Kinematik izkosite yerine inamik izkosite kuanıacak our ise; η ν ouğunan, Re our. Diğer tarafta; η Q ak 60 A 60π 4 Q ak π ifaesi yukarıaki formüe kuanıırsa; Q Re ak η π ak Re 46 η bağıntısı ee eiir. Çok sık kuanacağımız su e aanın çeşiti sıcakıkaraki inamik izkositesi aşağıaki çizeee erimiştir. Dinamik Vizkozite 0 6 η Sıcakık C Su Haa Boru Sürtünme Katsayısı

4 Sürtünmeer neeniye ouşan basınç üşüşünü esaayabimek için boru sürtünme katsayısı ( ) nın beirenmiş oması erekir. Boru sürtünme katsayını beiremek amacıya bir çok araştırma yaımış e çok sayıa formü aya atımıştır. Ancak; bu formüerin bir kısmı ya çok ar kasamı e öze konuarı ee aan araştırmaara ayanmaktaır eya formüeri teme biimerin koyukarı esasar içine eğerenirmek mümkün eğiir yaut ta formüer aa yeni araştırmaara sık sık eğiştirimek urumuna kamışarır. Biz buraa boru sürtünme katsayısını REYNOLD sayısına bağı oarak eren e teme biimere ait formüeri bozmaan kuanma imkanı sağayan araştırma sonuçarını kuanacağız. 3.- Laminer Akıma Boru Sürtünme Katsayısı REYNOLD sayısının 30 eya bu eğeren küçük oması urumuna akış rejimi aminer akımır. Bu akış rejimine, moeküer aks istikametine e birbirine arae siinirik tabakaar üzerine areket eerer. Tabakaar arasınaki sürtünme kueti yani, akışkanın izkositesi basınç üşüne neen oan tek etkenir. Boru iç yüzeyinin urumu iç önemi eğiir. HAEN e POİSEUİLLE birbirerinen bağımsız oarak yatıkarı araştırmaar sonucuna, bu akış rejimine boru sürtünme katsayısının ; 64 Re ouğunu bumuşarır. 3.- Türbüansı Akıma Boru Sürtünme Katsayısı amarı için ayrı ayrı ee aını inceecektir. Türbüansı akıma moeküer saece boru aksı yönüne eği, boru aksına ik yöne e areket eerer. Doayısıya moeküer birbirinin younu keser eya küçük türbüansar ouştururar. PRANDTL tarafınan aya atıan bir teoriye öre; türbüansı akıma eçiikten sonra boru iç yüzeyine temas een ince bir tabaka içine akış rejimi aa aminer akımır. Türbüansı akıman etkienmeyen bu tabakanın kaınığı REYNOLD sayısı arttıkça azaır. Bu uruma aminer akım tabakasının boru iç yüzeyineki ürüzeri örtü örtmemesi sürtünme kayıarı açısınan çok önemi bir ouur. Bu neene türbüansı akıma sürtünme katsayısı; iroik açıan ürüzü, iroik açıan ürüzsüz e eçiş 3..- Pürüzsüz Ortama Türbüansı Akım

5 Boru iç yüzeyineki ürüzer aminer akım tabakası ie tamamen örtüüyorsa bu tür akış rejimi ürüzsüz ama türbüansı akım oarak tanımanır. Bu uruma sürtünme katsayısı boru iç yüzeyineki ürüzeren etkienmez. Ancak, sürtünme katsayısı yine e aminer akımaki eğeren büyüktür. Çünkü; sürtünme kayıarı saece akışkanın iç sürtünmesi neeniye aya çıkmaz ayrıca, türbüansara moeküeri ızanıracak enerjiye e itiyaç arır. PRANDTL e Von KARMEN ürüzsüz amaki türbüansı akıma sürtünme katsayısı 'nın esabı için aşağıaki formüü ermişerir. ( Re ) 0, 8 o 3..- Pürüzü Ortama Türbüansı Akım REYNOLD sayısı arttıkça aminer akım tabakasının kaınığı azaır e niayet boru iç yüzeyineki ürüzer tamamen aya çıkar. Ortaya çıkan ürüzer sürtünme kayıarını aa a artırır. PRANDTL, COLEBROOK e NİKURADSE 'nin araştırmaarına öre, ürüzü ama katsayısı REYNOLD sayısınan bağımsız ou, " k/ " ie österien röatif ürüzüük oranı ie eğişmekteir. o k,4 k Boru Çaı Pürüz Boyutu [ m] [ m] Boruarın ürüzüük oranı üretiikeri zamanki eğererine kamaz. Boru iç yüzeyine meyana een asanma eya akışkan mae içineki katı maeerin çöketieri ürüzüük katsayısının zamana artmasına neen ourar. Maen işetmeerine kuanıan basınçı aa boruarı üzerine yaıan araştırmaar, kuanım süresi yıı eçtikten sonra ürüzüük artışının uruğunu e ürüz boyutunun k 0.6 mm ie maksimum eğerine uaştığını östermiştir. Yaıan esaamaara ene e üeni böee kaabimek için k 0.0 mm oarak aınması tasiye eimekteir. Basınçı aa şebekeerine rastanan akış rejimi çoğunuka ürüzü ama türbüansı akımır eçiş Ortamına Türbüansı Akım Türbüansı akıma, REYNOLD sayısı arttıkça boru iç yüzeyine temas een aminer akım tabakası kaınığının azaığı aa önce beirtimişti Pürüz teecikerinin aminer akım tabakasını ei aya çıktığı önemer ürüzsüz aman ürüzü ama eçiş amı oarak tanımanmıştır. Bu ama sürtünme kayıarı saece röatif ürüzüük oranına bağı eği ayrıca; akışkanın izkositesine, ürüz teeerinin eometrik şekine e ürüz teeeri arası mesafeye bağı oarak eğişmekteir.

6 Boru Durumu Pürüz Boyutu [mm] *Bakır,Aüminyum,Cam Teknik açıan ürüzsüz 0.00 'e kaar çekme boruar * Dikişsiz çekme çeik boru -Yeni Kuanıman sonra temizenmiş Kısmen ası e kaamış 0.40 'a kaar -Oukça kaamış 3 ' e kaar * aanize çeik boru kaitei Yeni (Basınçı aa borusu ibi) asat Yeni (Basınçı aa borusu ibi) * Çeik boruar Basınçı aa borusu Kuanımış Dikişi çeik boru -Bitümü, yeni Kuanımış, afif ası Su atımı boruarı (Oukça ası e kaamış) * Pik Boruar Yeni, bitümü Yeni, bitümsüz Kuanımış, ası.0... Kuanımış, kaakı Türbüansı Akım için Ortak Formü eçiş önemine sürtünme kayıarı üzerine etkii oan faktörerin çoğaması e bunaran bazıarının (teecikerin eometrik şeki e teeciker arası mesafe ibi) tanımanmasının zor oması neeniye araştırmaar ittikçe zoraşmış, müenisik çaışmaarı assasiyeti içine bu konuaki araştırmaara eam etmenin e yararı omayacağı sonucuna arımıştır. COLOBROOK e WHITE ürüzü e ürüzsüz amar için erien formüeri bireştirmiş e bu yeni formüün eçiş önemini e yeteri assasiyete temsi eebieceğini östermiştir. Türbüansı akış rejimine boru sürtünme katsayısını eren ak formü;, o Re k 3, Basınçı Haa Boruarı için Öze Formü Basınçı aa boruarı oarak çeik boruar kuanımaktaır. Şebekeeki basınç eğereri ise, bazı öze aer ariç, 7-8 at ciarınaır. BİEL; FRİTZSCHE ' nin maen ocakarına kuanıan basınçı aa boruarı üzerine yatığı araştırma sonuçarını eğerenirmiş e Re 0000 oması aine boru sürtünme katsayısının aşağıaki öze formüe esaanabieceğini östermiştir. -0,48 0, 039Q eya N 0,06-0,06

7 4- Basınçı Haa Boruarına Sürtünme Kaybının Hesabı Çaı eğişmeyen boruara sürtünmeer neeniye ouşan basınç üşüşünün, [m/s] [k/m [k/m 3 ] ] bağıntısı ie esaanabieceği aa önce beirtimişti. Bu bağıntının, basınçı aa müenisik esaarına aa raat bir şekie kuanıabimesi için bazı önüşümerin yaıması erekir. Pratik uyuamaa kuanıan boruar airese kesitiir. Boruan eçen aanın ızınan çok, bir saatte boruan eçecek aa miktarı iişki; Q N eğeri biinir. Boruan eçen aanın ızı ie saatteki ebisi arasınaki Q [m 3 /] 3600[ s/] A[ m ] [ m/s] şekine yazıabiir. Kuanıan boruarın çaarı [mm] birimi ie beirtimekteir. Bu uruma borunun kesit aanı: A π [ mm] 6 40 A [m ] our. Bu eğer yukarıaki formüe yerine konu, çekiirse; π Q [m/s] our. 'yi eren formüe boru çaı " " ie boru uzunuğu " " nin birimerinin aynı oması erekir. Pratik uyuamaa boru çaı [mm] e boru uzunuğu [m] birimeri ie eriiğinen birimeri eşitemek için formüe 000 çaranı kuanmak erekir. Ayrıca, bu formüe esaanan basınç farkının birimi [k/m ] ir. Pratik uyuamaa ise aa çok [at] [k/cm ] birimi kuanımaktaır. Bu önüşümün yaıabimesi için e formüün 0000 'e böünmesi erekir. Bu açıkamaaran sonra; 000 9, π 3600 Q 637, Q formüü ee eiir. Bu formüün ay e ayası özü ağırık "Q " our e formü; ie çarıırsa

8 637, [m] [mm] [k/m 3 [k/] [at] ] şekini aır. Yukarıaki bağıntı akışkan türü ne oursa osun beirtien birimere tüm akışkanar için kuanıabiir. Bunan sonra akışkan türü "aa" oarak satanı formü biraz aa eğiştiriecektir. Basınçı aa müenisik esaarına aa ebisi; aanın norma şartaraki (760 mmh basınç e 0 C sıcakık) acmi cinsinen beirtiir. Buna öre; Q N N Q N,93 ir. Basınçı aa şebekeerine basınç farkarının çok küçük ouğu e aa sıcakığının sabit kaığı kabu eiir. Yani; sürtünme neeniye basınç eğişirken aa acmi izotermik oarak ( sabit ) eğişir. Bu uruma; 000 9,7 T yazıabiir.yukarıaki iki formü, formüüne yerine konursa; 637, 637, 3, Q,93 N Q N T 9,7 T 0000 formüü ee eiir. Basınç, borunun iki ucu arasına saece sürtünmeer neeniye oğrusa orana eğişeceği için,

9 yazıabiir.bu ifae ie yukarıaki formü; 6,3 Q N T Q N [m] [mm] [Nm [at] 3 /] T [ o K] şekine ifae eiebiir. - Basınçı Haa Şebekeeri için Pratik Formüer Daa önceki konuara boru sürtünme katsayısı için iki ayrı formü erimişti. COLEBROOK e WHİTE tarafınan eiştirien formü ie 'nın esaanı yukarıaki formüe kuanıması oukça küfeti bir iştir. BİEL tarafınan saece basınçı aa şebekeeri için eiştirimiş formüünü kuanarak çözüme aa koay uaşmak mümkünür. Boru içineki basınçı aa sıcakığı yakaşık 8 C 9 K oarak aınırsa, BİEL 'in 0, 039Q -0,48 N formüü ie yukarıaki formü, 6,30,039Q 0,48 N Q N 9 97,7 Q,8 N şekine önüştürüebiir. Bu formüen e yararanarak, e Q 0,084 N, Q 0,37 N 0, 0,4 formüeri yazıır.

10 6- Armatürerin Sürtünme Dirençeri Bir basınçı aa şebekesi üz boruar e bu boruarı birbirine bağamaya yarayan irsek, T irsek ibi bağantı eemanarınan ouşur. Ayrıca ana, sürü ibi eemanar şebekenin üzeni bir şekie çaıştırımasına yarımcı ourar. ene oarak armatür oarak isimenireceğimiz bu eemanar aanın akış yönünü eğiştirir e türbüansa neen ourar. Armatürere ouşan enerji kaybı akışkanın kinetik enerjisi ie orantııır. Orantı katsayısı ζ irenç katsayısı oarak isimeniriecektir. Armatürereki enerji kaybının neen ouğu basınç üşüşü: V ζ m ζ formüü ie esaanır. Düz boruara sürtünme neeniye ouşan enerji kaybı e bu neene meyana een basınç üşüşünün kinetik enerji ie e orantıı ouğunu aa önce beirtmişti. Bu benzerikten yararanı armatürerin neen ouğu basınç üşüşüne eşit basınç üşüşü ouşturan üz boru uzunuğu esaanabiir. Bu uruma: ζ omak zorunaır. Bu ifaeeki armatür kaar basınç üşüşü ouşturan üz boru uzunuğuur. Biz bu uzunuğa iii armatürün eşeğer uzunuğu iyeceğiz e eşeğer uzunuğu aşağıaki formü ie esaayacağız. e ζ Çeşiti armatürere ait ζ irenç katsayıarı aşağıaki çizeeere erimiştir: Bunar yarımı ie iii armatürün eşeğer uzunukarı esaanabiir. Bir şebeke kounaki armatürere ait eşeğer uzunukarın şebeke eometrik uzunuğuna iae eimesi ie armatürerin neen oukarı basınç üşüşü üz borunun neen ouğu basınç üşüşü ie birikte esaanmış our.

11 Yuarak irsekerin irenç katsayıarı ζ: R α 90 Pürüzsüz Pürüzü α 4 Pürüzsüz Pürüzü Köşei irsekerin irenç katsayıarı ζ α Pürüzü Pürüzsüz ik körükü irsek Boru Çaı ζ.8... Bireşik 90 ik irseker ζ 90 ik irseğin katı ζ 90 ik irseğin 3 katı ζ 90 ik irseğin 4 katı eçiş eemanarı ζ,0 ζ 0,7 ( Düz boru ) ζ,4 ( Körükü boru )

12 Kaşak Bağantıarı ( Ana ko boru çaı Tai ko boru çaı) Q Ana ko toam ebisi Q Tai ko ebisi t Q Ana ko ebisi a ζ Ana ko irenç katsayısı a ζ Tai ko irenç katsayısı t Ko Ayrımı Ko Bireşimi Ko Ayrımı Ko Bireşimi Q / Q t α ζ a ζ t ζ a ζ t ζ a ζ t ζ a ζ t " - " işareti basınç artışı emektir Vana e sürüerin irenç katsayıarı ζ Boru Çaarı [mm] Norma Vana Köşe Vana Serbest akım anası Sürü Ani Kesit Değişmesine irenç katsayıarı ( A Büyük kesit ; A Küçük kesit) A / A ζ

13 BASINÇLI HAVA ŞEBEKE HESABI Basınçı aa şebeke esaarının amacı; basınçı aa tüketicierine, onarın isteiği basınç e miktaraki aayı ietecek şebekeyi boyutanırmaktır. Basınçı aa maiyeti yüksek oan bir enerji türüür. Bu neene, basınçı aa şebekeeri boyutanırıırken em teknik, eme ekonomik açıan etayı çaışmaarın yaıması erekir. İstenien miktar e basınçtaki aayı ietecek şebekenin boru çaını, keyfi oarak beirenen ekonomik kriterere ayanarak seçmek teknik açıan mümkünür. Komresör enerji maiyetinin üşük oması istenirse komresörü mümkün oan en üşük basınç e kaasite ie çaıştırmak erekir. Bunun şebeke açısınan anamı, şebekeeki basınç üşüşünü en küçük seiyee tutmak, yani büyük çaı boruar kuanmaktır. Çok büyük çaı boruar kuanıığına aeri e kuyuara boruarı öşeyecek yer bumakta sorunar aya çıkar. Ayrıca, mazeme e sökü-takma işçiik maiyeterineki artışın komresörün tasarruf ettiği enerji maiyetinen çok faza ouğu tesit eiir. Bu sorunarın önenmesi, küçük çaı boru kuanmaka mümkünür. Çok küçük çaı boruar kuanıır ise bu efa basınç üşüşeri çok artar, şebekenin aama basınçı yükseiği için aa kaçakarı a çok faza our. Tüketien aa miktarı e basınçı eğişmeiği ae komresör aa faza aayı aa faza basınça sıkıştırırken enerji maiyeteri aşırı erecee artar. Ekonomik açıan biribiri ie çeişen bu maiyeterin eneenmesi e teknik esaamaar için esas oacak teme krıterin aya konması erekir. Basınçı aa şebekeerinin ekonomik açıan oğru bir şekie boyutanırımasına imkan eren iki yöntem mecuttur. Her iki yöntem e işetme tecrübeerine ayanmaktaır. İk yöntem aa çok maen işetmeerine yöneik ou, şebekeeki basınç üşüşü miktarının mertebesini beiremekteir. Buna öre basınç üşüşü; Kuyu e ana aeriere Pano yoarına 0. at / 000 m at / 000 m omaıır. ene kuanıma yöneik oan ikinci yönteme ise, boru içineki aa ızın mertebesi beirenmiştir. Buna öre, norma şartaraki aa miktarına bağı oarak boru içineki aa ızı, omaıır. Bu eğer erekir ise, eğerine çıkarıabiir. N 0 -- m/s N m/s Birinci yönteme erien eğerer inceeniğine; uzun ömürü, eniş acımı ana aeri e kuyuara basınç üşüşünün küçük, oayısıya boru çaarının büyük tutuuğu, buna karşın şebeke ömrünün kısa ouğu ar acımı ano yoarına ise basınç üşüşünün büyük tutuu küçük çaı boruar kuanma imkanının sağanığı

14 tesbit eiir. Birinci yönteme benzer sonuçara uaşmak için, ikinci yönteme e kuyu e ana aeriere üşük ızarı, ano yoarına ise yüksek ızarı seçerek şebekeyi boyutanırmak erekir. Basınçı aa şebeke esabının ayanığı önemi erieren biri e aa tüketim miktarıır. Aşağıa bazı basınçı aa makinaarına ait aa tüketim miktararı eriecektir.mutak aa tüketim miktarı [ Nm 3 / ] eya sesifik aa tüketim miktarı [ Nm 3 /B ] büyükükeri ie erien bu eğerer 4 atü çaışma basıncı e 0 C sıcakık için eçeriir. Makinanın yüküne, çaışma ızına, yaşına e bakımına bağı oarak tabii ki bu eğereren samaar oacaktır, ancak roje safasına yaıan esaar için enee kuanıabiir aama eğererir. Şebekeye eriecek aa miktarı beirenirken, şebekeen aa çeken makinaarın sayısını e bunarın aa tüketim miktararını bimek yeteri eğiir. Bunarın ışına ayrıca eş zaman faktörü ( η E ) enien bir oranı a bimek erekir. Eş zaman faktörü; bir makinanın net çaışma süresinin, ocakta aa tüketiminin en yoğun ouğu süreye oranıır. Bu oran örneğin antiatör için 'ir. Eş zaman faktörünün işetmee yaıacak etüer ie tesbit eimesi erekir. Aşağıa erien eğerer ise ancak roje safasınaki esaara kuanımaıır. Motorar: η E Lamei Motor < 0 B Düz eya Eğik Dişi Motor Ok Dişi Motor İkiz Pistonu Vinç Motoru 0 - Nm 3 /B 4 - Nm 3 /B 3-4 Nm 3 /B 4 - Nm 3 /B Motor türeri için erien tüketim araığına, o türün büyük üçteki motorari için küçük, küçük üçteki motorar için büyük tüketim eğereri seçimeiir. Kazı Makinaarı: η E Martoikör 3-60 Nm 3 / Martoerfaratör ( 0 k ) 0-40 Nm 3 / Martoerfaratör ( 0 k ) 360 Nm 3 / Darbei Sonaj Makinasi Nm 3 / E matkabı Nm 3 / Pnömatik Dou Makinaarı: η E 0.0 Dou Kaasitesi 0 m 3 / 700 Nm 3 / Dou Kaasitesi 80 m 3 / 6000 Nm 3 / Dou Kaasitesi 40 m 3 / 4000 Nm 3 / Dou Kaasitesi 30 m 3 / 300 Nm 3 Dou Kaasitesi 7 m 3 / 000 Nm 3 / Haaanırma Makinaarı: η E.00 Vantiatör 300 mm 0 Nm 3 / Vantiatör 400 mm 6 Nm 3 / Vantiatör 00 mm 90 Nm 3 / Vantiatör 600 mm 60 Nm 3 /

15 Değişik Tür Makinaar: Tuumba 30 Nm 3 / Vaon İtici 60 Nm 3 / Bum 400 Nm 3 / Sinya Kornası 0 Nm 3 / Basınçı Haa Jeneratörü ( kw ) 30 Nm 3 / Basınçı Haa Lambası ( 80 W ) Nm 3 / Basınçı Haa Lambası ( 40 W ) 7 Nm 3 / Büyük e aanmış şebekeere aa kaçakarının ocağa erien aa miktarına oranı aama oarak %30-40 seiyesineir. Bu neene, şebekeye eriecek aa miktarı beirenirken aa kaçakarını a özarı etmemek erekir. Basınçı aa şebekeeri üzerine yaıan araştırmaara aa kaçağı miktarının, şebeke basınçı, şebeke uzunuğu e boru çaı ie yakın iişki içine ouğu tesbit eimiştir. Fanş bağantıı şebekeere aa kaçağı miktarı aşağıaki formü yarımı ie esaanabiir. ( ) Q K 036. m 04. Bu bağıntıa: Q K Haa Kaçağı [ Nm 3 / ] Şebeke Uzunuğu [ m ] Boru Çaı [ m ] m Şebeke Basınçı [ Atü ]

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

BASINÇLI HAVA PROJESİ

BASINÇLI HAVA PROJESİ SINÇLI HV PROJSİ şağıa basit krokisi verien basınçı hava şebekesi için uygun oan boru çaarı beirenecek; anoar, kavşakar ve koresöre hava basıncının ne oacağı; koresörün gücü ve kaasitesi hesaanacaktır.,

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

Bölüm 2 YAPI BİLEŞENLERİNDE ISI VE BUHAR GEÇİŞİ

Bölüm 2 YAPI BİLEŞENLERİNDE ISI VE BUHAR GEÇİŞİ ME40- Isıtma ve Havalanırma Bahar, 07 Bölüm YAPI BİLEŞENLERİNDE ISI VE BUHAR GEÇİŞİ Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi eknoloji Fakültesi Makine Mühenisliği Bölümü YAPI Yapıyı oluşturan uvar, pencere,

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz.

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz. x ENERJİ ORUNUMU YASASI. ütesi e uzunuğu oan bir zincir yatay e sürtünesiz asa üzerinde buunuyor. Zincirin x kadar kısı aşağıya doğru sarkaktadır. Bu durudan ( -x ) arekete eçen zincirin asadan ayrıdığındaki

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY FÖYÜ (BORULARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI) Hazırlayan: Araş. Gör.

Detaylı

Hassasiyet, Sağlamlık ve Balans - Tümü bir arada

Hassasiyet, Sağlamlık ve Balans - Tümü bir arada Super Tite-ock Rumanı Tutucu CT-SA Hassasiyet, Sağamık ve Baans - Tümü bir araa Yüksek hızara çaışmak için öze baansı izayn Saece takımı sıkarak yüksek rijitik ve hassasiyet sağar Patenti "T-Sit" izayn

Detaylı

KAZAN VE DİĞER ELEMANLARIN HESABI VE SEÇİMİ

KAZAN VE DİĞER ELEMANLARIN HESABI VE SEÇİMİ BÖLÜM 7 KAZAN VE DİĞER ELEMANLARIN HESABI VE SEÇİMİ Isıtma sistemi elemanlarının hesaplanması ve seçiminin yapılmasına, tesisatın kurulacağı yapıaki ısıtma ereksinimi hesaplarınan sonra eçilir. Bu amaçla;

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT ÇEV-220 Hidrolik Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT Borularda Türbülanslı Akış Mühendislik uygulamalarında akışların çoğu türbülanslıdır ve bu yüzden türbülansın

Detaylı

2.5 Boru Sistemleri Seri Bağlı Borular

2.5 Boru Sistemleri Seri Bağlı Borular .5 oru Sistemleri.5. Seri ağlı orular,, n, n n... n, i, i i m, i i,,..., n Seri bağlı borularda debi aynıdır değişme .5. Parelel ağlı orular al al al i al n,, i, i, i..., m, i n..., i..., n i,,..., n Paralel

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ BOYUT ANALİZİ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN S T E Te: 016 09 7 50 Fax: 016 77 98 01 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Çek vanaar; içinden geçen akışkan ın

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI Bölüm 8 (Borularda Akış) Prof. Dr. Tahsin Engin

GÜZ DÖNEMİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI Bölüm 8 (Borularda Akış) Prof. Dr. Tahsin Engin 05-06 GÜZ ÖNEMİ KIŞKNR MEKNİĞİ ÇÖZÜMÜ SORURI Bölüm 8 (Borularda kış) Pro. r. Tasin Engin 8-4 airesel bir borudaki tam gelişmiş laminar akışta R/ deki (çeper yüzeyi ile eksen çizgisi arasındaki mesae) ız

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Bahar yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru Çözümleri 30.05.2017 Adı- Soyadı: Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

Pürüzlü Cidar

Pürüzlü Cidar 10.3.3. Pürüzlü Cidar Şimdiye kadar boru cidarını pürüzsüz kabul ettik ve bu tip cidarlara cilalı cidar denir. Yükseklikleri k s olan elemanları sık bir şekilde boru cidarına yapıştırılırsa, boru cidarını

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI _ 07 MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Önceki çalışmamıza, ekonomik analizin tanımları, maliyetlerin bulunmasına yönelik veriler ve ekonomik analiz

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE PİSLİK TUTUCU YST Tel: Fax:

MANAGEMENT SERVICE PİSLİK TUTUCU YST Tel: Fax: MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD PİSLİK TUTUCU TSE 0-11 Te: 0 09 7 50 Fax: 0 77 9 01 1 T Tipi Pisik Tutucu 15-00 Tip: Fanşı Mazeme Türü Pik Sero Çeik Pasanmaz Öçüer Bas ınç Kademesi ar Bağant ıar S ıcak

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

Viskozite, Boyutsuz Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı akımlar

Viskozite, Boyutsuz Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı akımlar Borularda Akış Tipleri Viskozite, Boyutsuz Reynolds Sayısı, Laminer ve Türbülanslı akımlar Reynolds Osborne Deney Sistemi Viskozitenin tanımı; Bir akışkanın (sıvı veya gaz) viskozitesi, akışkan üzerine

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

3.Seviye Deneme Sınavı ITAP_12_14_2011 Titreşim

3.Seviye Deneme Sınavı ITAP_12_14_2011 Titreşim 3.Seviye Deneme Sınavı TAP_1_14_011 Titreşim 1. Notasa bir cisim şeidei çemberin A notasından sıfır i hızı ie AB doğrutuda yer çeim aaında hareet etmetedir. Çemberin çapı BC= ye eşit oduğuna öre cisim

Detaylı

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır.

TEST 20-1 KONU KONDANSATÖRLER. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ. 1. C = e 0 d. 2. q = C.V dır. C = e 0 d. 3. Araya yalıtkan bir madde koymak C yi artırır. KOU 0 KOSÖRLR Çözümler. e 0 S 0- ÇÖÜMLR (Sığa saece levhaların yüzey alanı, araaki uzaklık ve yalıtkanlık katsayısına bağlıır.) P: 5. 6 3 u tür soruları potansiyel ağıtarak çözelim. Potansiyel seri konansatörlere

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Şekilde gösterilen kola F= 1kN luk bir kuvvet etki etmektedir. Milde izin verilen gerilme em =120 N/mm 2 ve mil çapı d= 30 mm dir. Kolda izin verilen

Şekilde gösterilen kola F= 1kN luk bir kuvvet etki etmektedir. Milde izin verilen gerilme em =120 N/mm 2 ve mil çapı d= 30 mm dir. Kolda izin verilen Şeide gösterien oa = 1N u bir uvvet eti etmetedir. Mide izin verien gerime em =10 N/mm ve mi çapı d= 30 mm dir. Koda izin verien gerime ise em =60 N/mm dir, a) Koun işaret edien esitindei boyut oranının

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN T E Tel: Fax:

MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN T E Tel: Fax: MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN S T E 016 11 Te: 016 09 7 50 Fax: 016 77 98 01 Yakacık Çek Vana Çek Vana Çek vanaar; içinden geçen akışkan ın geriye dönmesini engeemek amac ıya üretien

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1 ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER ORMÜLLER. S =. ise;.. % Uzama müh = ise. %Uzama ger =. n %Uzama ger = n % Kesit an Daraması = BİRİMLER 1 kg = 9,81 N 1 N =,1193 kg = 1 5 Dyn 1 MPa = 15 Psi =

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün

Detaylı

Termodinamik Sistemler

Termodinamik Sistemler Termoinamik Sistemler Enüstriyel fiziksel ve kimyasal işlemler sırasına kullanılan buhar kazanı, yoğuşturucu, ısı eğiştirici, vana, türbin, kompresör, meme, akış sistemi, kimyasal reaktör ibi ayıtlar birer

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

Harita 1: Esenyurt un Đstanbuldaki Yeri..2 Harita 2: Esenyurt Mahalli Yapısı...3 Harita 3: Su Kaynakları Bakımından Esenyurt...4 A.

Harita 1: Esenyurt un Đstanbuldaki Yeri..2 Harita 2: Esenyurt Mahalli Yapısı...3 Harita 3: Su Kaynakları Bakımından Esenyurt...4 A. ĐÇĐNEKĐLER Sayfa No Harita : Esenyurt un Đstanbulaki Yeri..2 Harita 2: Esenyurt Maalli Yapısı...3 Harita 3: Su Kaynakları Bakımınan Esenyurt...4 A. Kaynaktan Alınan Suyun Yerleşim Merkezine Getirilmesi

Detaylı

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci FORMÜ KĞIDI Fourier ısı iletim yasası T Newton soğuma yasası T Yüzeyin ışınım yayma gücü 4 T Düzlemsel yüzeyler için iletim irenci R i Düzlemsel, siliniri ve üresel yüzeyler için taşınım irenci R i Düzlemsel

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun ömürü ve hijyeniktir

Detaylı

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2 A β u B. A e B şeirerarasındaki uzakık oup bir uçak iki şeir arasında ızı ie idip eektedir. İki şeri bireştiren doğrutuya öre β açı e u ızı ie rüzar esektedir. Rotadan iç sapaa şartı ie uçağın idiş-eiş

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I OSBORN REYNOLDS DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Bu deneyin amacı laminer (katmanlı)

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ

BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ 68 BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ Alpin Kemal DAĞSÖZ Hüseyin M. YÜKSEL ÖZET Isıtma tesislerine büyüklüklerine göre gerek bir apartmanaki boruma olan borulara gerekse bir merkezen yapılan

Detaylı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı .Seviye ITAP 3 Kası_ Sınavı.Yüksekiği h6 oan bir çatıdan kütesi 45k oan bir ağırık bir kanata indirieidir. Kanatın taşıyabieceği aksiu erii T a 4N oduğuna öre yük yere nası bir şekide indirieidir? Yük

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No: Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE KÜRESEL VANA YHİ YHSİ T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE KÜRESEL VANA YHİ YHSİ T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 00 KÜRESEL VANA YHİ -YHMİ - YHSVİ YHSİ S T E Te: 06 09 7 50 Fax: 06 77 98 0 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Kürese Vanaar Yakac

Detaylı

Adnan GÖRÜR Duran dalga 1 / 21 DURAN DALGA

Adnan GÖRÜR Duran dalga 1 / 21 DURAN DALGA Anan GÖRÜR Duran alga 1 / 21 DURAN DAGA Uygulamalara, iletim hattı boyunca fazör voltaj veya akımının genliğini çizmek çok kolayır. Bunlara kısaca uran alga (DD) enir ve Kayıpsız Hat Kayıplı Hat V ( )

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM30 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DERSİ BORULARDA BASINÇ KAYBI E SÜRTÜNME DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY SAMSUN

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul BÖLÜM 10 BORULAR İÇERİSİNDE AKIM 10.5. u; Bir önceki bölümde (10.3 'to / p ile 2 f V ENERJI KAYBI 10.5. HIDROLIK

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı

Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Makina Mühendisliği Bölümü Makine Laboratuarı Reynolds Sayısı ve Akış Türleri Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen

Detaylı