Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı"

Transkript

1 Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın ve böcekerin dinamik apısı, manevra kabiieti, sürati ve çevikiği kanat çırparak uçan mikro hava araçarı üerine apıan araştırmaarın her geçen gün artmasına sebep omaktadır. Bu çaışmada, 6 serbestik derecesine sahip oan, kanat çırpan dört kanatı mikro hava aracı için ugun kanat mekaniması tasaranmıştır. Kanat mekaniması oarak dört çubuk mekaniması tercih edimiştir. Motorun dönme hareketinden kanat çırpma hareketi ede etmek için en kısa uuv sabit uva mafsaa bağanmış ve ko sarkaç mekaniması kuanımıştır. Kanat çırpma araığı öü konum sentei ie beirenmiştir. Kanat çırpma araığıakanadın kadırma kuvveti doğru orantıı oduğundan kanat çırpma araığı mümkün oduğunca faa seçimee çaışımıştır. Giriş uvuna uguanan torku çıkış uvuna maksimum seviede aktarabimek için bağama açısı optimiasonu apımıştır. Optimiason apıırken kanat çırpma araığı ie öü konumar arasındaki açı verierek bağama açısının 9 o e göre sapmasının minimum oması için gereken uuv boutarının birbirine oranı hesapanmıştır. Kanat boutarı kadırma kuvveti dikkate aınarak beirenmiştir. Anahtar keimeer: dört çubuk mekaniması, mikro hava aracı, usufçuk Abstract Speed, agiit, maneuverabiit and dnamic structure of birds and insects increase the research on micro aeria vehices with fapping wings.in this paper, wing mechanism is designed for a micro aeria vehice that has si degree of freedom with four fapping wings. Four-bar mechanism is preferred as wing mechanism. In order to obtain fapping motion from rotation of the motor,a crank rocker mechanism is used b connecting the shortest ink to the fied ink. Fapping range is determined b obtaining dead-center positions. Fapping range which is equa to swing ange is chosen as arge as possibe since it is reated to theift force. Optimiation of transmission ange is made in order to transmit torque from the input ink to the output ink with a minimum oss. The ratio of engths of the inks are computed b deciding swing ange and ange between dead center positions. Whie computing the ratio of engths of the inks, deviation of transmission ange from 9 o is attempted to be adjusted to a minimum eve. Fina, dimensions of the wings are determined with respect to the ift force. Kewords: four-bar mechanism, micro aeria vehice, dragonf I.Giriş İnsansı hava araçarının (İHA askeri ve sivi aanda kuanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu araçar öeike insan haatı için tehikei oan durumarda vea insanarın doğrudan müdahaesinin imkansı oduğu durumarda kuanımaktadır. Mikro hava araçarı insansı hava araçarının bir sınıfını ouşturmaktadır. Mikro hava araçarı öeike arama kurtarma, uaktan istihbarat, göeteme ve keşif amaçı kuanımaktadır. Bu araçarın tasarımında doğadaki canıardan iham aınmaktadır. Mikro hava araçarı sabit kanatı, döner kanatı ve kanat çırparak uçan araçar omak üere gene oarak üç başıkta inceenebiir. Aracın boutarı küçüdükçe kanat apısına bağı oarak Renods saısı düşmektedir. Böece sabit kanatı ve döner kanatı mikro hava araçarının aerodinamik verimiiği aamaktadır. [] Kuşarın ve böcekerin dinamik apısı, manevra kabiieti, sürati ve çevikiği kanat çırparak uçan mikro hava araçarı üerine apıan araştırmaarın her geçen gün artmasına sebep omaktadır. MicroBat Catech te, Mentor Toronto Üniversitesi nde, Def Deft Teknik Üniversitesi nde, Hummingbird Aerovironment te Dragonf GeorgiaTech te üretimiştir.[] Son oarak Festo firması Smartbird ve BionicOpter i üretmiştir. Bu çaışmada, 6 serbestik derecesine sahip oan dört kanatı, kanat çırparak uçan mikro hava aracı tasaramaa çaışımıştır. Her kanat için arı tahrik eemanı kuanımıştır. Dört çubuk mekaniması kuanıarak motorun dönme hareketinden kanat çırpma hareketi ede edimiştir. Dört çubuk mekaniması, bu işev için gereken aktarma oranının sağanabieceği bir mekanima omasından doaı tercih edimiştir. Diğer mekanimaara göre üretiminin daha koa oması ve sürtünmeden kanakanan enerji kabının daha a oması da dört çubuk mekanimasının seçimesinde önemi ro onamıştır. II. Aerodinamik Kanat çırparak uçan mikro hava araçarının *

2 Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 aerodinamiği sabit kanatı hava araçarının aerodinamiği ie açıkanama. Ancak, kadırma kuvvetini akaşık oarak hesapaabimek için kadırma kuvveti sabiti ataarak bu denkemer kuanıabiir. [] boutu kanat teorisine göre kadırma kuvveti (L f ; kadırma kuvveti sabiti (c L, hava oğunuğu (ρ, kanat aanı (A, kanat çırpma hıı (v kuanıarak hesapanabiir. Lf cl Av Kanadın genişiği (b kanadın uunuğuna ( bağı oarak değişiorsa, kanat çırpma hıı amana bağı oarak değişen açısa hı (ω ie gösteriirse Lf ( t cl ( t b( d Kanadın şeki dikdörtgen oarak seçiirse kadırma kuvveti denkem ( kuanıarak buunabiir.[4] Lf ( t cl ( t b III. Kanat Mekaniması Farkı maemeer kuanıarak kanat mekaniması üretimiştir. Basa daha hafif omasına rağmen daha daanıkı oduğu için mekanima üretiminde derin ve tercih edimiştir. Mikro hava aracı için kuanıacak oan kanat mekaniması Şeki de gösterimiştir. Kanat için karbon çubuk kuanımasına karar verimiştir. ( ( ( A. Konum,hı ve ivme anaii θ μ Şeki. Dört çubuk mekaniması Kanat mekaniması için krank açısı (θ verierek konum anaii apımıştır. Krank uunuğu (, bie uunuğu (, sarkaç uunuğu ( 4 ve kanat uunuğu ( 5 Şeki de gösterimiştir. Haka kapanış denkemi aşağıdaki şekide aıarak biein ve sarkacın açısı buunmuştur. Denkemer ede ediirken Mekanima kitabından fadaanımıştır. [5] i i i e e 4 e 4 (4 Sarkacın açısı buunduktan sonra kanadın uç noktasının poisonu buunmuştur. Haka kapanış denkeminin türevi aınarak hı anaii, tekrar türevi aınarak ivme anaii apımıştır. Hı anaii için krank açısa hıı (ω, ivme anaii için de krank açısa ivmesi (α verimiştir. Böece biein açısa hıı (ω, açısa ivmesi (α ve sarkacın açısa hıı (ω 4 ve açısa ivmesi (α 4 ede edimiştir. 5 θ 4 θ 4 g Şeki. Kanat mekaniması Tork ihtiacı açıa bağı oarak değiştiğinden önceike krankın voan şekinde kuanıması düşünümüştür. Krankın, diske göre daha hafif oması sebebie jant şekinde tasarımı düşünümüştür. Ancak hava aracının üretiminde ağırık ve boutar odukça önemi oduğundan krankın voan şekinde kuanımından vageçimiştir. sin -4 sin - 4 sin - 4 sin cos - sin sin -4 cos -4 4 cos - sin - sin - 44 cos (5 (6 (7 (8

3 Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Bie ve sarkacın açısa hı ve ivmesi buunduktan sonra uuvarın ağırık merkeerinin konumarı hesapanmıştır. Türev aınarak doğrusa hı ve ivme değereri ede edimiştir. Ağırık merkei oarak uuvarın orta noktası aınarak uuvarın ve önündeki ivmeeri buunmuştur. Krank, bie ve sarkacın ve önündeki ivmeeri aşağıdaki denkemere hesapanmıştır. a ( cos sin a ( sin cos a a ( cos sin ( cos sin ( sin cos ( sin cos 4 5 a4 ( 4 cos44 sin a4 ( 4 sin44 cos 4 B. Öü konum sentei (9 ( ( ( ( (4 ie kanat çırpma araığı beirenmektedir. Kanat çırpma araığı ie kanadın kadırma kuvveti doğru orantıı oarak değiştiğinden saınım açısı mümkün oduğunca faa seçimee çaışımıştır. Ancak saınım açısı arttıkça tork ihtiacı da artmaktadır. Dört çubuk mekaniması kuanıdığı için bu açının 9 o i geçmemesine karar verimiştir. Eğer kanat çırpma açısı 9 o den faa oacaksa 6 uuvu mekanimaar kuanıabiir. Kanadın ukarıdan aşağıa hareketi ie aşağıdan ukarıa hareketinin süresi eşit tutumaa çaışımıştır. Bunun için kanadın iki öü konum arasındaki hareketi esnasında krankın 8 o dönmesi gerekmektedir. Mekanimanın açık öü konum ve kapaı öü konum haka kapanış denkemeri denkem (5 ve denkem (6 da gösterimiştir. i i i e e e 4 (5 e e e i( i( i( 4 (6 C. Bağama açısı optimiasonu Giriş uvuna uguanan torkun çıkış uvuna maksimum seviede aktarımı için bağama açısı (μ statik kuvvet anaiinde büük önem taşımaktadır. Dinamik kuvveterin statik kuvvetere orana çok faa oduğu durumarda bağama açısının etkisi bira aasa da bu çaışmada bağama açısı 9 o e akın tutumaa çaışımıştır. Bağama açısı o e akaştıkça giriş uvuna uguanan torkun önemi aamaktadır. Çünkü çıkış uvunda tork üretiememektedir.bağama açısı, uuvarın uunukarı ve krank açısı biiniorsa hesapanabiir. 5 cos( min /ma (7 Ø β ψ 4 ψ Mekanimanın ük atında çaışabimesi için maksimum sapma açısının ( ma 5 o den a oması gerekir. Maksimum sapma açısı denkem (8 de gösterimiştir. ma( 9, 9 (8 ma min ma Şeki. Mekanimanın öü konumarı Ko sarkaç mekanimasında sarkacın hıının oduğu konumar mekanimanın öü konumarıdır. Denkem (6 da krank ve bie anı doğru üerinde oduğunda sarkacın açısa hıının a eşit oduğu görümektedir. Şeki te görüdüğü gibi kanat, krank ve biein anı doğru üerinde oduğu bu iki konum arasında hareket edebimektedir. Bu iki konum arasında kanadın aptığı açıa saınım açısı (ψ denimektedir. Kanat çırpma araığısaınım açısına eşittir. Böece öü konum sentei Bunun için bağama açısı optimiasonu apımıştır. Optimiasonda ko sarkaç mekanimasının saınım açısı (kanat çırpma araığı ve krankın açık öü konumdan kapaı öü konuma geçtiği açı (Øverierek bağama açısının 9 o e göre sapmasının minimum seviede oması için gereken uuv boutarının birbirine oranı hesapanmıştır. ve isminde karmaşık saı denkem (9 ve ( de aııp öü konum haka kapanış denkemeri denkem ( ve ( te tekrar düenenmiştir.

4 Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 e e i 4 i (9 ( ( tahmini ağırığının ¼ ü oranında kuvvet (F uguandığı düşünümüştür. Fi mi ai i 4,, (7 T J i 4,, (8 i i i F 4 ( ( i i e ( e ( Böece ve saınım açısı ve krankın öü konumarı arasındaki açı biiniorsa denkem (4 ve (5 kuanıarak hesapanabiir. i e i i i i ( e e ( e e i i ( e ( e i i i i ( e e ( e e (4 (5 Hesapamada biein uunuğunun krankın uunuğuna oranı (λ değiştirierek krank,bie ve sarkaç uunukarı sabit uva bağı oarak hesapanmıştır. 4 (6 Uuv boutarının birbirine oranı hesapandıktan sonra gereki oan kadırma kuvvetini beirtien frekansta ede edebiecek uuv boutarı beiremee çaışımıştır. Kanat uunuğu seçidikten sonra sarkaç uunuğuna karar verimiş böece krank,bie ve sabit uvun uunuğu buunmuştur. D. Dinamik kuvvet anaii Dinamik kuvvet anaii apıırken döner mafsaardaki sürtünme kuvveti ihma edimiştir. Arıca erçekimi ivmesi diğerivmeere orana odukça küçük oduğundan ihma edimiştir. Hesapamaar apıırken tahrik edien uvun ani krankın açısa hıının sabit oduğu düşünümüştür. Uuvarın ataet kuvvet ve momenteri denkem (7 ve (8 de gösterimiştir. Giriş uvunda ihtiaç duuan torkun akaşık oarak hesapanabimesi için her bir kanadın ortasından mikro hava aracının 4 F F T F F Şeki 4. Serbest cisim diagramı Serbest cisim diagramı Şeki 4 te gösterimiştir. Krank, bie ve sarkacın her biri için er adet denkem aıarak 9 biinmeeni 9 denkem ede ediir. Denkemer düenenerek biinmeener buunmuştur. Böece ihtiaç duuan tork değeri denkem (7 de ede edimiştir. Denkemer ede ediirken Prof. Dr. Eres Söeme in Makina Dinamiği kitabı referans aınmıştır [6]. F 4 F 4 F A A cos B cos sin sin F 4 B sin sin F (9 ( ( ( ( 4 (4 4 (5 (6 sin T CF cos F F 4 F 4 F 4 F 4 ( / F/sin(θ 4

5 Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan AT4 m4a4 sin F 5 ma 4 4 cos 4 ( 4 sin BT m a sin m a cos 4 CT m a sin m a cos IV. Sonuç ve Değerendirme (8 (9 (4 Kanat çırpma frekansı sabit tutuarak istenien kadırma kuvvetini ede etmek için ihtiaç duuan tork denkemi buunmuştur. İhtiaç duuan tork açıa bağı oarak değiştiğinden krankın 6 o dönüşü için tork değeri hesapanmıştır. Hesapama sonucunda mikro hava aracının havaanması için gereki oan kadırma kuvvetini sağaabiecek ugun motor buunamamıştır.kadırma kuvveti hesabı apıırken sarkacın açısa hıı, anı amanda kanadın açısa hıına eşit oduğu için denkem (6 da hesapananω 4 denkem ( te kuanımıştır. Optimiason sırasında diğer parametreer sabit tutuup biein uunuğunun krankın uunuğuna oranı değiştirierek uuv boutarı beirenmiş, böece λ nin torka etkisi göemenmiştir. Saınım açısı 6 o ve kanat çırpma frekansı H seçierek Şeki 5 teki grafik ede edimiştir.motorun bir tur dönüşü kanadın bir ke çırpımasına sebep omaktadır. Frekansın H oması için motorun hıı 6 dev/dk omaıdır. 4 5 dev/dk ise anı kadırma kuvvetini ede edebimek için λ, 4 ve 5 iken motorun hıı sırasıa 65 dev/dk, 6 dev/dk ve 6 dev/dkomaıdır. Tork (Nm Şeki 6. λ parametresinin torka etkisi (anı kadırma kuvvetinde Şeki 7 de λ=4 seçimiştir. Kanat çırpma frekansı H seçiip saınım açısı değiştirierek kanat çırpma araığının torka etkisi göemenmiştir. Tork (Nm θ ( o θ ( o Şeki 7. Saınım açısının torka etkisi (sabit frekansta Tork (Nm θ ( o Şeki 7 de saınım açısı arttıkça tork değerinin arttığı görümektedir. Fakat kanadın kadırma kuvveti kanat çırpma açısı ie doğru orantıı oarak arttığından saınım açısı çok düşük seçimemeidir Şeki 5. λ parametresinin torka etkisi (sabit frekansta Şeki 5 te λ arttıkça ihtiaç duuan tork miktarının düştüğü görümektedir. Fakat λ arttıkça tork değişikiğine oan etkisi aamaktadır. Arıca anı kanat çırpma frekansında λ arttıkça kadırma kuvveti bir miktar aamaktadır. Anı kadırma kuvvetini ede etmek için λ değiştiriirken kanat çırpma frekansı da bei oranda değiştirierek gereki oan tork miktararı ede edimiş ve Şeki 6 da gösterimiştir.λ e eşit iken motorun hıı 6 5 Tork (Nm θ ( o Şeki 8.Saınım açısının torka etkisi Anı kadırma kuvvetini ede etmek için saınım açısı değiştiriirken kanat çırpma frekansı da bei oranda

6 Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 değiştirierek saınım açısının torka etkisi şeki-8 de tekrar ede edimiştir. Eğer saınım açısı 6 o iken motorun hıı 6 dev/dk seçiirse, anı kadırma kuvvetini ede etmek için saınım açısı o,9 o, o iken motorun hıı sırasıa 9 dev/dk, 45 dev/dk, 9 dev/dk omaıdır. Saınım açısı 6 o ve 9 o için tork değereri birbirine akın omasına rağmen saınım açısı 9 o için motor hıı daha düşük oduğundan kanat çırpma araığının 9 o oması tercih edimiştir. Bu çaışmada karşıaşıan en önemi oruk hesapamaar sonucunda ihtiaç duuan kadırma kuvvetini ede edebiecek ugun tahrik eemanının buunamaması omuştur. Mikro hava aracının çok hafif oması gerektiğinden motorarın da hafif oması gerekmektedir. Aksi takdirde kanatar eteri kadırma kuvvetini üretememektedir. Kadırma kuvveti hesabında kanat çırpma araığı, kanat çırpma frekansı ve kanat uunuğu büük önem ar etmektedir. Kanat çırpma araığı 9 o ie sınırandırımıştır. Kanat çırpma frekansının üksek oması için motorun üksek hıarda dönmesi gerekmektedir. Kanat uunuğunun artması da ihtiaç duuan torkun artmasına sebep omaktadır. Sonuç oarak, motorun hem çok hafif, hem üksek hıara çıkabiior oması hem de istenien torku üretmesi gerekmektedir. Bu durum motor seçimini oraştırmaktadır ve seçiecek motorun fiatının pahaı omasına sebep omaktadır. Mümkün oduğunca ugun bir dc servomotor seçierek bir prototip ouşturuup dene düeneğine ereştirierek kadırma kuvvetie igii tester apımasına karar verimiştir. Şeki. Montaj aşamasındaki mikro hava aracı Araç daha önce döner kanatı hava araçarını test etmek için haıranan dene düeneğine ereştiriip kontroü apıdıktan sonra hücum açısının etkisi inceenecektir. Teşekkür Bu çaışma sırasında maddi destek sağaan İstanbu Teknik Üniversitesi Biimse Araştırmaar Projeeri komisonuna ve TÜBİTAK a teşekkür ederi. Kanakça [] Ratti J. Vachtsevanos G. Towards Energ Efficienc in Micro Hovering Air Vehices, IEEE Aerospace,. [] Ratti J. The Quad Wing, Energ Efficient, Si Degree of Freedom Capabe Micro Aeria Vehice, Ph.D. Thesis, Georgia Institute of Technoog,. [] Yima A. Design and Deveopment of A Fapping Wing Micro Air Vehice, Master Thesis, ETH Autonomous Sstem Lab,. [4] Naef M. Design of a Fapping Wing Mechanism, Semester Project, ETH Autonomous Sstems Lab, 9. [5] Söeme E. Mechanisms, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Basım İşiği,. [6] SöemeE.Makina Teorisi Makina Dinamiği,Birsen Yaınevi,. Şeki 9.Tasarım aşamasındaki mikro hava aracı Mikro hava aracının Soidworks te tasarandığı ik hai Şeki 9 da gösterimiştir.kuanıacak oan pi, uçuş kontro ünitesi ve 4 adet ESC(hı kontrocüsü aracın ağırığını artırmaktadır. Uuvarın birbirine oranarı anı kamak kadıa uuvarın uunukarı kısatıarak ve gövde kısmı boşuku üretierek topam ağırık aatımaa çaışımıştır. Üretien ik prototip Şeki da gösterimiştir. 6

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

DÖRT ROTORLU HAVA ARACI İÇİN GERÇEK ZAMANDA BULANIK MANTIKLA KONTROLÖR TASARIMI

DÖRT ROTORLU HAVA ARACI İÇİN GERÇEK ZAMANDA BULANIK MANTIKLA KONTROLÖR TASARIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 203 CİLT 6 SAYI 2 (59-67) DÖRT ROTORLU HAVA ARACI İÇİN GERÇEK ZAMANDA BULANIK MANTIKLA KONTROLÖR TASARIMI Gökhan GÜL * Hava Harp Okulu HUTEN, Elektronik MühABD,

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin.

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin. Land Cruiser Prado Yine rakipsiz Yeni Land Cruiser Prado, sizi şehrin içinden aıyor, kırarın engebei arazierine götürüyor ve bunu sti, güveniirik ve Toyota yeniikeriye yapıyor. Dünya çapında 60 yıı aşkın

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı