Bihter Daş Accepted: March ISSN : Elazig-Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey"

Transkript

1 ISSN: e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March 2010 Z.Hakan Akoat Series : 2A Firat University ISSN : Eazig-Turkey ZAMAN SEİSİ TAHMİNİNDE TİP-2 BULANIK MANTIK TABANLI VEİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI ÖZET Bu çaışmada, ti-2 buanık mantık tabanı bir veri madenciiği yöntemi geiştirimiştir. Eazığ ii meteoroojik verieri önce ti-1 buanık mantık tabanı sonra da ti-2 buanık mantık tabanı veri madenciiği yöntemerinden geçirierek geecek değererin tahmininin yaıması sağanmıştır. Sonuçara bakıarak geiştirien yazıımarın erformansarı kıyasanmıştır. Anahtar Keimeer: Ti-2 Buanık Mantık, Veri Madenciiği, Zaman Serisi, Meteoroojik Verier, Ti-1 Buanık Mantık APPLICATION OF TYPE-2 FUZZY LOGIC BASED DATA MINING TO FOECASTING OF TIME SEIES ABSTACT In this study, a tye-2 fuzzy ogic based data mining method is deveoed. Both tye-1 fuzzy ogic and tye-2 fuzzy ogic based data mining methods are used for the rediction of future vaues of Eazig s meteroogic data. Performances of the tye-1 and tye-2 fuzzy ogic based data mining softwares are comared. Keywords: Tye-2 Fuzzy Logic, Data Mining, Time Series, Meteroogic Data, Tye-1 Fuzzy Logic

2 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. 1. GİİŞ (INTODUCTION Zamanın eriyodik noktaarında, bir ceva değişkeni gözemenmesi youya verierin toanması zaman serisi oarak adandırıır. Bir değişken üzerine tekraranan gözemer zaman serisini ouşturursa değişken, zaman serisi değişkeni oarak tanımanır. Zaman serieri geecekteki oerasyonarın bir yıdan faza genede 5, 10, 15 ve 20 yıa dayanan uzun dönem anamasında ve tahmininde kuanıabien öçümeri beiremek için anaiz edimektedir [1]. Zaman serieri veri madenciiği iteratürde oay tahmini ve sınıfandırma gibi birçok aanda kuanımıştır. Zaman serieri veri madenciiği asenkron motorarda ouşan hataarın teşhis edimesi ve sınıfandırıması amacıya kuanımıştır [2 ve 3]. Bir stoktaki fiyat değişimerinin tahmini için Hagan [4] çok katmanı ieri besemei yaay sinir ağı kuanmıştır. Buanık mantık tabanı zaman serisi veri madenciiği kuanan bir tahmin agoritması kuanıarak yaay bir derem zaman serisinde bir adım önceden derem tahmini yaımıştır [5]. Zaman serisi yöntemerinden Üste Düzeştirme ve Box-Jenkins yöntemeri ie Antaya iine yöneik ayık dış turizm taebi tahmineri yaan bir mode geiştirimiştir [6]. [7] de Ankara hava kiriiği verisi için hibrit yaay sinir ağı modeeri kuanımıştır. Bu çaışmada yukarıda anatıan zaman serieri veri madenciiği yöntemerinden farkı oarak ti-2 buanık mantık tabanı bir yöntem önerimekte ve önerien yaı ti-1 buanık mantık tabanı yöntem ie karşıaştırımaktadır. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (ESEACH SIGNIFICANCE Manyetik ortamdaki veri miktararının her geçen gün artması, anamı ve yararı bigierin de sağıkı bir şekide ortaya çıkarımasını gerektirmektedir. Bu nedene, geniş bigi verierinden anamı ve yararı bigi ortaya çıkarma işemine şiddete ihtiyaç duyumuş ve konunun önemi giderek artmıştır. Ortaya çıkarıan anamı ve yararı bigierden faydaanarak ieriye dönük tahminerde buunmak ve birçok aanda uyguamak üzere çaışmaar yaımaktadır. 3. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLE (METHODS USED IN THIS STUDY Bu böümde, çaışmada kuanıan veri madenciiği zaman serisi yöntemi ve ti-2 buanık mantık hakkında bigier verimiştir Zaman Serisi Veri Madenciiği (Time Series Data Mining Veri madenciiği, büyük miktarda veri içinden, geeceke igii tahmin yamamızı sağayacak bağıntı ve kuraarın aranmasıdır [8]. Diğer bir deyişe, veri madenciiği tek başına bir şey ifade etmeyen verier içindeki gizi örüntüeri ve iişkieri ortaya çıkarmak için istatistik, yaay zeka ve makine öğrenmesi gibi yöntemerin ieri veri çözümeme araçarıya kuanımasını kasayan süreçer touuğudur. Geenekse sorgu (Quer ve raorama araçarının veri yığınarı karşısında yetersiz kaması, sakı ve işenmemiş bigiye oan büyük ihtiyaç Veritabanarında Bigi Keşfi (VTBK ve Veri Madenciiği (VM gibi aanarın keşfiye anaşıabiir ve yorumanabiir hae gemiştir [9]. Veri madenciiği uyguamaarı başta azarama, bankacıık, tı, mühendisik, endüstri, borsa anaizeri ve uusa güvenik aanarında kuanımaktadır. Örneğin, müşteri iişkieri yönetiminde, kredi kartı doandırıcııkarının tesitinde, üretim süreçerinin iyieştirimesinde, hatarın yoğunuk tahmininde, kaite kontro anaizerinde, hisse senedi fiyat tahmininde veri madenciiğinden etkin şekide faydaanımaktadır. 101

3 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. Veri madenciiği çaışmaarı yamak üzere birçok ticari yazıım üretimiştir. Orace DM, Microsoft SQL Server 2005 Anaysis Services, SPSS Cementine, SAS Enterrise Miner bu ürünerden sadece birkaçıdır. Veri madenciiği modeeri iki başıkta toanmaktadır[10]: Tahmin Edici Modeer (sınıfandırma, eğri uydurma, zaman serieri vs. Tanımayıcı Modeer (kümeeme, özeteme, birikteik kuraarı, sıraı dizier vs. Tahmin edici modeerde amaç mevcut verieri kuanarak geeceğe yöneik kestirimer yaabimek iken, tanımayıcı modeerde amaç yine mevcut veri içindeki gizi iişkieri, kümeeri ve veriyi niteeyebiecek oan özeikeri ortaya çıkarmaktır. Bu kasamda çaışmada tahmin edici modede yer aan zaman serisi tekniğinden yararanımıştır. Zaman serieri veri madenciiğinin temeerini ouşturan en önemi bieşenerdir. Bu serierin yorumanması ie ortaya bir kura veya sonuç çıkarımaya çaışıır. Zaman içinde tekraranan öçümere ede edien bir gözem dizisine "zaman serisi" denir [11]. Örneğin bir maın, yıın her ayında sahi oduğu erakende satış değerinin öçümü bir zaman serisi verir. Burada satış fiyatı iyi tanımıdır ve öçüm eşit araıkara yaımıştır. Düzensiz biçimde ya da sadece bir kez toanmış verierden ise zaman serisi ede ediemez. Çeşiti aanarda karşıaşıan zaman serisi verierine şu örnekeri verebiiriz: Tarım: yıık amuk üretimi ve bunarın ton başına fiyatı. Ekonomi: günük borsa de ereri, ayık ithaat ve ihracat rakamarı, yıık enfasyon oranarı. Meteorooji: saatik rüzgâr hızı, günük en yüksek ve en düşük sıcakık değereri, yıık yağış miktararı. Jeofizik: süreki gözenen yerküre titre imeri. T: sounum verierinin nömokardiyograma kaydedimesi, ka dagaarının eektrokardiyograma izenmesi. Sosya biimer: yıık doğum ve öüm oranarı, ayık işsizik oranarı. [11] Bir zaman serisi igii değişken üzerinden bir gözemer dizisidir. Değişken, genede eşit araıkı kesiki zaman noktaarında gözemenir[12]. Zaman serieri matematikse semboer ie birikte su şekide ifade ediebiir; X bir değişken omak üzere t1, t2,,tk gibi zamanarda yaıan gözemerden ede edien değerer X1, X2,, Xk sekinde gösteriirer. Bu durumda, X değişkeni için gözenen öçümer zaman değişkeninin bir fonksiyonudur[12]. Ede edien zaman serierinin unsurarına ayırma, araarındaki iişkiyi açıkama, kontro amacı ve öngörü amacı ie anaiz edimesine zaman serisi anaizi denir. Zaman serisi anaizinin en önemi amacı bu serinin öngörü amacıya anaiz edimesidir[12]. Zaman serisi anaizi dizi üreten sürecin tanımanmasını içerir. Zaman serisi öngörüsü için geeceğe uzatıabien bir matematikse mode ie sürecin davranışının ortaya konuması gerekir[12]. Başka bir ifadeye zaman serisi anaizi, geçmiş dönemere ait gözem değereri veya kayıtar yardımıya, geçmişi ve şimdiki durumu açıkayarak, geecek hakkında tahminer yamaya yarayan önemi bir istatistik tekniğidir. Zaman serisi anaizi ie geecek hakkında tahminer yaıırken, geçmişteki hareketerin geecekte de aynı eğiim içinde buunacağı varsayıır. [12] 3.2. Ti-2 Buanık Mantık (Tye-2 Fuzzy Logic Eemanarın üyeiği 0 veya 1 oarak beirenemediğinde ti-1 buanık kümeer kuanıır. Benzer şekide koşuar çok buanıksa yani üyeik derecesini [0, 1] arasında beiremede robem yaşanıyorsa, ti-2 buanık kümeer kuanıır. (Bu fikir ik kez 1975 yıında Zadeh 102

4 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. tarafından ieri sürümüştür [13]. Ancak bu görüş ti-2 kümeeri kuanmak için oağanüstü buanık koşuara sahi ounması gerektiği anamında değidir. Eğer beirsiziğin tam değeri beirenemiyorsa (üyeik derecesi net oarak beirenemiyorsa, ti-1 yerine ti-2 buanık kümeeri kuanmak daha doğru oacaktır. Bu şekide düşünüdüğünde, beirsiziği sonu tite bir buanık kümenin temsi edemeyeceği söyenebiir. Bu durumda, beirsiziği tamamen göstermek için ti- buanık kümesini kuanma ihtiyacı duyuur. Ancak ratikte bu mümkün değidir. Bu yüzden bazı sonu ti buanık kümeer kuanıır. Şeki 1 (a daki ti-1 üyeik fonksiyonu üçgenin soundan ve sağından çeşiti miktararda noktaarı kaydırıarak buanıkaştırımış osun. Şeki 1 (b ye bakıırsa x de dikey çizginin buanık kısıma kesiştiği noktaarda üyeik fonksiyonu birden faza değer amıştır. Bu değerer aynı ağırığa sahi omak zorunda değidir ve bu noktaara bir genik dağıımı uyguanabiir. Bu bütün x X için yaıırsa ti-2 buanık kümeeri tanımayan üç boyutu üyeik fonksiyonu yani ti-2 üyeik fonksiyonu ede ediir[13,14]. Şeki 1. a Ti-1 üyeik fonksiyonu (b Buanıkaştırımış ti-1 üyeik fonksiyonu c FOU(Beirsiziğin Ayak İzi (Figure 1. (a Tye-1 membershi function (b Burred tye-1 membershi function c FOU Bir ti-2 buanık kümesi A ~ ie gösteriir ve x X, u Jx [0,1] omak üzere ti-2 üyeik fonksiyonu A ~(x,u tanımanır, yani A ~ ((x,u, (x,u x X, u J A ~ x [0,1] (x, u A ~ 1 (2 oarak ifade ediir. A ~ ayrıca x X x J X A ~ (x, u/(x, u J x [0,1 ] (3 A ~ şekinde de gösteriebiir [18]. Denkem (3 deki x ve u nun bireşimini gösterir[15] Ti-2 Buanık Mantık Sistemer (Tye-2 Fuzzy Logic Systems Ti-2 buanık mantık sistemin yaısı şeki 2 de gösterimiştir. Şekiden de görüdüğü gibi ti-2 buanık mantık sistem, ti-1 buanık mantık sisteme çok benzemektedir. Ti-2 buanık mantık sistemin yaısa farkıığı çıkış boğundadır. Ti-1 buanık mantık sistemin çıkış boğunda sadece durutucu buunurken, ti-2 buanık mantık sistemin çıkış boğunda ti-indirgeyici ve durutucu birikte yer amaktadır [13-15]. 103

5 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. Şeki 2. Ti-2 buanık mantık sistem yaısı (Figure 2. Tye-2 fuzzy ogic system structure Ti-2 buanık mantık sistemde çıkarım mekanizmasının işeyişi, ti-1 buanık sisteme araeik göstermektedir. Ti-1 buanık mantık sistemde çıkarım mekanizması, buandırıcının çıkışarını (üyeik dereceerini ve kura tabanını kuanarak bir buanık küme ouşturur. Bu buanık küme, durutucu tarafından deneteyicinin çıkışını hesaamak için kuanıacaktır. Kuradaki varsayımar t-norm ie bağıdır. Giriş kümeerindeki üyeik dereceeri çıkış kümesindeki üyeik dereceeri ie su-star yöntemi kuanıarak bireştiriir. Benzer şekide ti-2 buanık mantık sistemde de üyeik dereceeri, genişetimiş su-star yöntemi kuanıarak bireştirimektedir. ~ ~ ~ ~ : IF x1 is F1 and x2 is F2 and and x is F THEN y is G 1,, M (4 Denkem (4 den görüdüğü gibi her kura, ti-2 buanık ima ~ ~ ~ işemini açıkamaktadır. F1 F A oarak aınırsa denkem (4, ~ ~ ~ ~ ~ : F1 F G A G 1,, M (5 şekinde yeniden düzenenebiir., ( x, ( x1,..., x, üyeik fonksiyonuya tanımanmıştır. ( x, ~ ~ ( x, A G ( x, ~ ~ ( x, ~ ( x A G F 1 (6 = Π ( x i 1 ~ F i i 1 Π Π ( x Π ~ ( 104 ~ F P Π ~ ( (7 G Buuşma işemi için sadece çarım ve minumum t-norm kuanımıştır. P tane giriş için A ~ x ti-2 buanık kümesi, ~ ( x ~ ( x1 Π Π ~ ( x = Π A x X 1 X i 1 ~ ( x X i (8 i şekinde gösterimektedir. Her kura ( ~ ~, B Ax ie ti-2 buanık iişkisini beiremektedir. ~ ( ~ ( ~ ( x Π ( x, y Y 1,, M (9 B Ax x X A x G

6 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. Denkem (9, şeki 2 deki giriş-çıkış iişkisini göstermektedir. (7, (8 ve (9 denkemeri, yeniden düzenenirse, ~ ( ~ ( x ( x, B Π x X A x denkemi ede ediir. x Π i1 ~ ( xi Π Π ~ ( X i1 xi Π ~ ( i Fi G x Π i1 ~ ( xi Π ~ ( x X i F i Π ( ~ y (10 i G ~ ( Π ~ ( 1 Π ~ x Π = X = X G x1 X x ( 1 X 1 F1 1 xp X P X P Π ~ ( xp P F Π ~ ( x, y Y Örnek 1: Şeki 3 de iki kura için buandırıcı ve and işemi minumum ve çarım t-norm için gösterimiştir. f ~ ( x 1 ~ ( x F 2 ve f ~ ( x 1 F F 1 ( x ~2 2 1 F 2 (11 minumum t-norm için, f min ~ ( x 1, ~ ( x2 (12 F1 F2 f min ~ ( x, ~ F 1 ( x2 1 F2 (13 çarım t-norm için, f x ( x (14 f ~ ( 1 ~ F 2 1 F2 ~ x ~ ( x (15 F ( 1 1 F2 2 (a (b Şeki 3. Araıkı singeton ti-2 buanık mantık sistem için buandırıcı ve and işemeri (a minumum t-norm ie (b çarım t-norm ie (Figure 3. Pictoria descrition of inut and antecedent oerations for an interva singeton tye-2 FLS (a minumum t-norm (b roduct t-norm Şeki 4 de ima işemi (minumum ve çarım t-norm için gösterimiştir. 105

7 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. (a (b Şeki 4. Araıkı singeton ti-2 buanık mantık sistem için ima işemi (a minumum t-norm ie (b çarım t-norm ie (Figure 4. Pictoria descrition of consequent oerations for an interva singeton tye-2 FLS (a minumum t-norm (b roduct t-norm Şeki 2 den görüdüğü gibi buandırıcıyı, çıkarım mekanizması, ti-indirgeme ve durutma izer. Giriş-varsayım işeminin sonucu araıkı ti-1 kümedir. Şeki 5 den görüdüğü gibi f ve f so en yüksek ve sağ en yüksek noktaarını göstermektedir. Araıkı çıkış kümesi için ti-indirgeme yöntemerinden biri seçiir. Ede edien araıkı küme, y ve y r nin aritmetik ortaaması aınarak durutuur. y yr y ( x f s2 ( x (16 2 (a (b Şeki 5. Şeki 4 deki çıkış kümeerinin bireştirimiş gösterimi (Figure 5. Pictoria descrition of combined outut sets fort he two fired outut sets deicted in figure 4 106

8 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. 4. ÖNEİLEN TİP-2 BULANIK MANTIK TABANLI VEİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ (POPOSED TYPE-2 FUZZY LOGIC BASED DATA MINING METHOD Bu çaışmada, Eazığ iine ait meteoroojik verier kuanıarak, ti-1 ve ti-2 buanık mantık tabanı veri madenciiği yöntemeri ie ieriye dönük hava tahmini yaımıştır. adarardan aınan günük meteoroojik verieri sağayan internet sitesinden, Eazığ iine ait meteoroojik verier aınmıştır. Sıcakık, çiğ noktası, nem oranı, basınç verieri geiştirien rogramara giriş oarak verierek değerendirii hava tahmininin yaıması sağanmıştır. Bigisayarda değerendirien çıkış verieri, 5 karar sınıfı oarak ifade edimektedir. Bu karar sınıfarından 0 durumu havanın karı oacağını, 1 durumu havanın yağmuru oacağını, 2 durumu havanın açık oacağını, 3 durumu havanın kaaı oacağını, 4 durumu ise havanın buutu oacağını gösterir. Şeki de gerçek veriere ait grafik gösterimiştir. Şeki 6. Aınan meteoroojik verier (Figure 6. eceived meteroogic data Bigisayarın hızı dereyebimesi için, giriş verierinden nem oranı 100 e basınç ise 10 a böünerek normaizasyona uğratımaktadır. Tüm verier için aynı işem uyguanmaktadır. Yazıan rogram için 3 teme matab dosyası (anfis2.m, genfis2.m, rueview2guisiz.m geiştirimiştir. Anfis2.m; zaman serisi verieri üzerinde eğitimi gerçekeştirme, genfis2.m; anfis eğitimi için sugeno ti-2 buanık çıkarım sistemi ouşturma, rueview2guisiz.m; ouşturuan buanık çıkarım sisteminin diyagramını çizme amacıya geiştirimiştir. Şeki 7. Ti-1 buanık mantık tabanı yöntem ie hava tahmini grafiği (Figure 7. Weather forecast grahic using tye-1 fuzzy ogic based method 107

9 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. Şeki 8. Ti-2 buanık mantık tabanı yöntem ie hava tahmini grafiği (Figure 8. Weather forecast grahic using tye-2 fuzzy ogic based method Aınan sonuçar neticesinde ortaya çıkan grafiker Şeki 7 ve şeki 8 de gösterimiştir. Şeki 7 ve şeki 8 deki grafikere bakıdığında, şeki 8 deki ti-2 buanık mantık tabanı yöntem ie hava tahmini grafiğinin, şeki 6 daki meteoroojik veriere ait grafike benzerik gösterdiği görümektedir. Çıkış verieri 0 ie 4 araığında oacağı için ti-1 ie geiştirien yazıımda çıkışın bu veri araığı dışına çıktığı görümektedir. Ti-2 ie geiştirien yazıımda ise çıkış verieri 0 ie 4 veri araığında değer amaktadır. 5. SONUÇ (CONCLUSION Veri madenciiği ve bigi keşfi, biimden mühendisiğe, tı aanarından eğitime birçok aanda yoğun oarak kuanımaya başanmıştır. Veri madenciiği için ik etata çok miktarda kaitei ve güveniir veri gerekmektedir. Çünkü çıkarıacak kuraarın kaitesi verinin kaitesi ie doğru orantııdır. Bu aşamada kişierin yardım ve desteği omaksızın başarı ede edimesi mümkün değidir. Geçeri ve uyguanabiir biginin veri yığınarından ede edimesi dinamik bir süreçtir. Bu süreçte kümeeme, sınıfandırma ve regresyon, buanık mantık tabanı birikteik kuraarı gibi birçok teknik kuanımaktadır. Buanık mantık yakaşımını kuanıma nedeni, {var, yok} şekinde ikii değerer dışında kategorik ve nice değerer içeren veri tabanarından igii kuraarın keşfedimesidir. Bu çaışmada, ti-2 buanık mantık tabanı bir veri madenciiği yöntemi geiştirimiş ve geiştirien bu yöntemin hangi verier üzerinde erformans gösterebieceği anatımaya çaışımıştır. İk oarak ti-1 buanık mantık ie ouşturuan yazıım, daha sonra ti-2 buanık mantık tabanı veri madenciiği için geiştirierek meteoroojik verier için ieriye dönük tahmin yaıması sağanmıştır. Geiştirien yazıımarın zaman serisi ve meteoroojik verier üzerindeki erformansarına bakıırsa, ti-1 buanık mantık tabanı veri madenciiği yönteminin zaman serisi verieri üzerinde daha etkii oduğu görümüştür. Ti-2 buanık mantık tabanı veri madenciiği yönteminin ise dört ve üzeri karar sınıfı verierin sınıfandırmasında ve girişerin faza oduğu tahminerde daha iyi sonuçar verdiği beirenmiştir. 108

10 e-journa of New Word Sciences Academy Technoogica Aied Sciences, 2A0042, 5, (2, Buut Özek, M., Daş, B. ve Akoat, Z.H. KAYNAKLA (EFEENCES 1. Akgü, I., Zaman Serierinin Anaizi ve AIMA Modeeri, Der Yayınarı, 2003, İstanbu. 2. Povinei,., Bangura, J., Demerdash, N., and Brown,., (2002. Diagnostics of Bar and End-ing Connector Breakage Fauts in Poyhase Induction Motors Through a Nove Dua Track of Time-Series Data Mining and Time-Steing Coued FE-State Sace Modeing, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vo. 17, No Yeh, C., Povinei,.J., Mirafza, B., and Demerdash, N.A.O., (2004. Diagnosis of Stator Winding Inter-Turn Shorts in Induction Motors Fed by PWM-Inverter Drive Systems Using a Time- Series Data Mining Technique. 4. Hagan, M.T., Demuth, H.B., and Bae, M.H., (1996. Neura Network Design, Boston: PWS Pubishing. 5. Aydın, İ., Karaköse, M. ve Akın, E., (2005. Buanık mantık tabanı zaman serisi veri madenciiği kuanan tahmin agoritması, II. Mühendisik Biimeri Genç Araştırmacıar Kongresi, İstanbu. 6. Çuhadar, M., Güngör, İ. ve Göksu, A., (2009. Turizm taebinin yaay sinir ağarı ie tahmini ve zaman serisi yöntemeri ie karşıaştırmaı anaizi: Antaya iine yöneik bir uyguama, Süeyman Demire Üniversitesi İktisadi ve İdari Biimer Fakütesi Dergisi, Cit:14, Sayı:1, ss: Eğrioğu, E. ve Aadağ, Ç.H., (2005. Yaay Sinir Ağarı Ve Arıma Modeerinin Meez Yakaşımı İe Zaman Serierinde Öngörü, VII. Uusa Ekonometri Ve İstatistik Semozyumu, İstanbu Üniversitesi. 8. Dursun, O., (2005. Meteoroojik verierin veri madenciiği ie değerendirimesi. Yüksek Lisans Tezi. Eazığ: Fırat Üniversitesi Fen Biimeri Enstitüsü. 9. Dogun, M.Ö., Özdemir, T.G. ve Deioğu, S., (2007. Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSSÖğrencierin Tercih Profierinin Veri Madenciiği Yöntemeriye Tesiti, Biişim 07 Kongresi, Ankara. 10. Daş, B., (2007. Ti-2 buanık mantık tabanı veri madenciiği yöntemi ie zaman serisi tahmini. Yüksek Lisans Tezi. Eazığ: Fırat Üniversitesi Fen Biimeri Enstitüsü. 11. Uze, S., (2008. Zaman serisi anaizi yöntemi üzerine bir uyguama, Yüksek Lisans Tezi. İstanbu: Yıdız Teknik Üniversitesi Fen Biimeri Enstitüsü. 12. Çeik, B., (2008. Yaay sinir ağarı metodoojisi ie zaman serisi anaizi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbu: Marmara Üniversitesi Sosya Biimer Enstitüsü. 13. Mende, J.M., (2001 Uncertain ue-based Fuzzy Logic Systems: Introduction and New Directions. Prentice-Ha, NJ, USA. 14. Mende, J.M., (2007. Advances in tye-2 fuzzy sets and systems, Information Sciences, 177, : Buut, M., (2004. Ti-2 buanık mantık sistemerin benzetimi için yazıım geiştirme. Yüksek Lisans Tezi. Eazığ: Fırat Üniversitesi Fen Biimeri Enstitüsü. 109

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi.

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi. TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İLK BİZ YAPTIK. Haa en iyisini biz yapıyoruz. 50 yıı aşkın DGA deneyimi. ONLİNE YAĞ GAZ ANALİZ ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ DGA (DISSOLVED GAS

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn EGE BÖLGESNDEK YERKABUU HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLAIMI ie KESTRM

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması Doğrusa Kodarın Spektrum Ağırık Fonksiyonarının Hesapanması Orhan Gazi 1, A. Özgür Yımaz 2 1 Eektronik Habereşme Mühendisiği Böümü, Çankaya Üniversitesi Bagat, 653, Ankara. e-posta: o.gazi@cankaya.edu.tr

Detaylı

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA usararası Yönetim İktisat ve İşetme Dergisi, Cit 12, Sayı 28, 2016 Int. Journa of Management Economics and Business, Vo. 12, No. 28, 2016 BLANIK ORTAMDA MALMQIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ ISI RANSFERĠ- DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ B.Ü. Makine Mühendisiği Böümü Vokan Asan 04/05 Güz Dönemi Sınır ġartarı - ISI AġINIMLI SINIR ġari: h, 0 d ( r0 ) k h0 ( r0) ( aşınım Sınır Şartı) dr - IġINIMLI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa İçse Mod Fonksiyonarının Tekrarıık Grafiği Kuanıarak EEG Sinyaerinde Epieptik öbetin Agıanması Epieptic Seizure Detection in EEG Signas Using Recurrence Pot of Intrinsic Mode Functions Funda KUTLU OAY

Detaylı

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- -BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- - Bernoui Denkemi Bir akışkanın boru içineki areketini inceeyeim. Önce akışkanın sıı ouğunu yani, basınç eğiştikçe akışkan yoğunuğunun eğişmeiğini e akışkanın boruyu tamamen

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 15/04/2010

Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 15/04/2010 Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bigisayar Mühendisiği 15/04/2010 İçerik Giriş Gene Sistem Modei Damar Görüntüeme Teknikeri Damar Veritabanı Özniteikerin Çıkarımı ve Eşeştirme Sonuçar Damar Biyometrisi

Detaylı

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER GEOMETRİK ER ve ÇİZİMLER LVIII rş. Gör. Dr.Gönü ZGN-SĞ Gazi Üniversitesi Dr. Eçin EMRE-KDOĞN Gazi Üniversitesi İnsanoğu, ik önce doğruarı ve çembereri haya etti ve böyece geometrinin doğumu gerçekeşti

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında MO0605-EA Kuanım Kıavuzu 4732 4733 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için önceike sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzede yararanmanız için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, gereki oduğunda tekrar

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

Yaklaşık Düşünme Teorisi

Yaklaşık Düşünme Teorisi Yaklaşık Düşünme Teorisi Zadeh tarafından 1979 yılında öne sürülmüştür. Kesin bilinmeyen veya belirsiz bilgiye dayalı işlemlerde etkili sonuçlar vermektedir. Genellikle bir f fonksiyonu ile x ve y değişkeni

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Katalog Butonlar ve sinyal lambaları Endüstriyel uygulamalar için çözümler

Katalog Butonlar ve sinyal lambaları Endüstriyel uygulamalar için çözümler Kataog Butonar ve sinya ambaarı Endüstriye uyguamaar için çözümer ABB buton ve sinya ambaarı Gene özeiker L-Mark L-mark - Müşteriye öze azer etiketeme koayığı ABB ye öze yeni azer etiketeme sistemi tüm

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

OYUK YÜKLÜ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASINDA YSA VE BMSDUA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

OYUK YÜKLÜ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASINDA YSA VE BMSDUA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of Engineering and Architecture of Gazi University Cit 31, No 1, 105-117, 2016 Vo 31, No 1, 105-117, 2016 DOI: 10.17341/gummfd.71495 OYUK YÜKLÜ KOMPAKT

Detaylı

Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyasi

Otomasyon ve Üretim Teknolojileri Dünyasi Managers Navigator Otomasyon ve Üretim Teknoojieri Dünyasi German Engineering Industry Partner for Turkey 1. Baskı 2016 VDMA Pubishing VDMA Pubishing Knowedge Bakan dan Mesaj Sevgii okuyucuar, VDMA Pumps

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

www.sipos.de Im Erlet 2 D-90518 Altdorf ! SIPOS Aktorik GmbH Değişiklik yapma hakkı saklıdır Sipariş No.: Y070.021/TR SIPOS 5 Flash PROFITRON

www.sipos.de Im Erlet 2 D-90518 Altdorf ! SIPOS Aktorik GmbH Değişiklik yapma hakkı saklıdır Sipariş No.: Y070.021/TR SIPOS 5 Flash PROFITRON 0 Basım 0. Değişikik yapma hakkı sakıdır! SIPOS Aktorik GmbH Im Eret D-9058 Atdorf www.sipos.de Sipariş No.: Y070.0/TR K ısa k ıavuz SIPOS 5 Fash PROFITRON 70 70 Gene Bu k ısa k ıavuz, eğitimi kuan ıc

Detaylı

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu Bazı Siindirik Eş-düzemi Dagakıavuzu Süreksizikerinin RF/Mikrodaga Pasif Devre Eemanı oarak Tasarım ve Anaizeri Designs and Anayses of Some Cyindrica CPW Discontinuities as RF/Microwave Passive Components

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Nem, Sıcaklık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunluğu Sensörleri

Nem, Sıcaklık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunluğu Sensörleri Nem, Sıcakık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunuğu Sensöreri HMT SERİSİ HAVADAKİ NEM VE SICAKLIK SENSÖRÜ Vaisaa HUMICAP nem ve sıcakık verici serisi HMT330 istikrarı öçümer ve kapsamı uyaramaar için gereki

Detaylı

STOKASTİK SONLU ELEMAN YÖNTEMİYLE ÜÇ BOYUTLU ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPREM ANALİZİ

STOKASTİK SONLU ELEMAN YÖNTEMİYLE ÜÇ BOYUTLU ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPREM ANALİZİ Atıncı Uusa Deprem Mühendisiği onferansı 16-2 Ekim 27 İstanu Sixth ationa onference on Earthuake Engineering 16-2 Octoer 27 Istanu Turkey STOASTİ SOLU ELEMA YÖTEMİYLE ÜÇ BOYUTLU ÇERÇEVE SİSTEMLERİ DEPREM

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cit 22, No 4, 791-799, 2007 Vo 22, No 4, 791-799, 2007 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Metin DAĞDEVİREN

Detaylı