INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS"

Transkript

1 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ İLE İSTASYONLARIN SINIFLANDIRILMASI INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS Vokan YILMAZ a ve Mera BÜYÜKYILDIZ b,* a, Seçuk Ü. Müh. Mim. Fak., Konya, Türkiye, Eposta: b * Seçuk Ü. Müh. Mim. Fak. Konya, Türkiye, Eposta: Özet Ükemizin su kaynakarının geiştiriip çok iyi korunması büyük önem taşımakta oup, son yıarda su kaitesi gözemeri, çevre ve su kiriiği üzerindeki yoğun endişeer üzerine daha da önem kazanmaktadır. Nehir suyu kaite gözem programarının en önemi amacı, kiriik kaynakarındaki/seviyeerindeki değişimeri ve su kaitesini etkieyen faktöreri beiremek, modeeme yapmak, ieriye yöneik tahminerde buunmak ve sağıkı bir izeme sistemi ouşturmaktır. Su kaitesi izeme çaışmaarında doğru parametreerin seçimi, gözememe programının teknik ve mai fizibiitesinin önemi bir ayağını ouşturmaktadır. Parametreerin seçimi, gözememe programının amacına bağı oarak önem kazanır. Bu çaışmada Batı Karadeniz Havzasında Eektrik İşeri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işetien 6 adet yüzey suyu kaitesi gözem istasyonuna ait 14 tane parametre (debi, su sıcakığı, ph, EC (x10 6 ), Na +, K +, Ca ++ + Mg ++, CO 3, HCO 3, C, SO 4, bor, sertik) kuanımıştır. Parametreerde Custer anaizi kuanıarak indirgeme yapımıştır. Ökit benzerik öçütü kuanıarak parametreerin benzerik matriseri ouşturumuş ve Tek Bağantıı Kümeeme Tekniği ie de Topayıcı Kümeer beirenmiştir. Ayrıca inceenen 6 istasyona ait su kaitesi parametreerinin değişimi parametrik omayan yöntemere inceenerek bögedeki yüzey suarındaki kiriik profii beirenmeye çaışımıştır. İnceenen 14 adet yüzey suyu kaitesi parametresinin 2 tanesi (akım ve bor) hariç diğer tüm istasyonarda 0.05 önem seviyesinde anamı trender beirenmiştir. K + parametresindeki beirenen trender geneike azama yönünde iken diğer parametreerin hepsinde artış yönünde bir değişim söz konusudur. Anahtar keimeer: Custer anaizi, trend, su kaitesi, su kiriiği, su kaynakarı Abstract The deveopment and protection of water resources of our country has great importance that water quaity observations became significant in recent years due to intense anxieties about environmenta and water contamination probems. The main objective of river water quaity observation programs is to determine the changes in contamination sources/eves, obtain the factors affecting water quaity, make modes and future predictions and buid an accurate observation system. The seection of correct parameters during the observation studies of water quaity produces one of the most important step of technica and financia feasibiity of the observation program. The seection of parameters becomes important depending on the goa of the observation program. In this study, 14 parameters (discharge, water temperature, ph, EC (x10 6 ), Na +, K +, Ca ++ + Mg ++, CO 3, HCO 3, C, SO 4, boron, hardness) for 6 surface water quaity observation stations operated by Eectrica Power Resources Survey and Deveopment Administration at Western Back Sea Basin. The parameters were reduced by using the Custer Anaysis. The simiarity matrices were formed for the parameters using Eucidian Simiarity Criterion, and Coector Sets were determined using the SingeLink Custering Technique. Additionay, investigating the changes in water quaity parameters of considered 6 stations by using nonparametric methods, the contamination profie of the regiona surface waters was obtained. Considerabe trends at 0.05 significance eve were obtained in a the stations for the aforementioned 14 surface water quaity parameters except discharge and boron. Athough the trends obtained for K + parameter usuay dispayed the decreasing behavior, the trends for the other parameters presented increasing behavior. Keywords: Custer anaysis, trend, water quaity, water contamination, water resources 1. Giriş Çevre kiriiğinden etkienen en geniş aan su kaynakarıdır. Su kaynakarından en verimi bir şekide yararanabimek ve akarsu havzaarındaki çeşiti etkier sonucu ortaya çıkan kiriik durumunu beiremek amacıya, su kaitesinin biinmesi gerekidir. Akarsu su kaitesinin öçümesinin uzun vadei hedeferinden biri; beiri bir zaman diimi içerisinde kiriiğin derecesindeki değişimi inceemek, değişimi etkieyen önemi faktöreri tanımamak ve uygun tedbireri amak oarak özetenebiir. 2. Veri ve Yöntem Su kaitesini temsi eden parametreerin çok faza sayıda oması ve değişkenik arz etmesi, bir taraftan gözemerin daha sık periyotara yapımasını gerektirirken, diğer taraftan da bu verierin değerendirimesini güçeştirmektedir. Su kaitesi gözem istasyonarında öçüen kaite değererinin içerdiği bigiyi ortaya çıkarmak için çeşiti yöntemer kuanımaktadır. Bu yöntemerin çoğunuğu istatistikse metodara dayanmaktadır. Değişken sayısının ikiden faza oması durumunda, gözenmiş IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Yımaz, V. ve Büyükyıdız, M. mevcut verierin değerendirimesi için, çok değişkeni anaizerin (mutivariate anaysis) kuanıması sayesinde, daha basit ve koay yorumanabiir sonuçar ede ediebimektedir. Çok değişkeni istatistikse tekniker, çok bieşeni kimyasa ve fizikse öçümerin yorumu ve anamı veri azatımı için uygun bir araçtır. Custer anaizi, değişkeneri sayısı ie karakterize edien objeerin büyük gurupar içindeki benzerikeri yada farkııkarı kontro etmenin mümkün oduğu bir patern tanıma metodudur [1]. Bu çaışmada Batı Karadeniz Havzasında buunan 6 adet su kaitesi gözem istasyonuna ait, periyotarı arasında öçüen 14 adet su kaitesi parametresinin (akım, sıcakık, ph, eektrikse ietkenik, Na +, K +, Ca ++ + Mg ++, CO 3, HCO 3, C, SO 4, tuzuuk, sertik, bor konsantrasyonu) yıık ortaama değereri kuanımıştır (Şeki 1). Kuanıan istasyonara iişkin bazı bigier Çizege 1 de verimiştir. Çaışmada kuanıan istasyonara ait su kaitesi parametreerinin değişimi parametrik omayan yöntemer kuanıarak inceenmiştir. Bunun için, normaite, ineerik ve bağımsızık gibi şartarın sağanmasını gerektirmeyen testerden ve testeri dikkate aınmıştır. Şeki 1. Batı Karadeniz Suarı Havzası nıürkiye deki ve kuanıan istasyonarın havzadaki konumarı [2] Çizege 1. Kuanıan istasyonara ait bazı bigier İstasyon No İstasyon Adı Yağış Aanı (km 2 ) Yüksetisi (m) Gözem Yıarı 1307 Devrekani ÇayıAzdavay Soğanı ÇayıKarabük KarasuHacıar Köprüsü Bou ÇayıBeşdeğirmener Fiyos ÇayıDerecikviran Korubaşı DeresiArak Custer anaizi gibi çok değişkeni istatistikse tekniker su kaitesi anaizerinde yaygın oarak kuanımaktadır. Bu nedene bu çaışmada da 6 istasyon arasındaki benzerik ve farkııkarı beiremek amacıya, custer anaizi ie her bir parametre için istasyonar grupanmaya çaışımıştır. Custer anaizi grupanmamış verieri benzerikerine göre grupayarak, araştırmacıya uygun, işe yarar, özeteyici bigier ede etmesinde yardımcı omaktadır. Uygun custer anaizinin seçimi asında metodun başangıç kısmını ouşturmaktadır. Bu tip ve buna benzer çaışmaar için hiyerarşik küme anaizi kuanımaktadır. Geneike yaygın oarak kuanıan yedi çeşit hiyerarşik küme anaizi buunmaktadır. Bunar; singe inkage, compete inkage, centroid teknik, ward minimum varyans tekniği ve average inkage metodarıdır. Bu metodarın bazıarının zincireme probemerine sahip oması ve bazıarının yine eşit sayıda grupamaya gitmesi gibi çeşiti probemere birikte, yapıan araştırmaarda Ward Varyans Tekniği metodu yakaşımının kimatoojik

3 Yımaz, V. ve Büyükyıdız, M. araştırmaar için en reaistik sonuçarı verdiği görümüştür [3]. Hiyerarşik teknikerin tümü şu dört teme adımı izemektedir. I. Ökit uzakığı adı verien ve tüm verier arasındaki mesafeyi hesapayan formü tüm istasyonar için uyguanmaktadır, II. En yakın iki sonuç yeni bir küme oarak bireştirimektedir, III. Bütün istasyonar arasındaki mesafeer tekrar hesapanmaktadır, IV. İkinci ve üçüncü adımar tüm istasyonar tek bir küme ouncaya kadar devam etmektedir [4]. Kümeeme anaizinin en büyük probemi uygun küme sayısının beirenmesidir. Uygun küme sayısının beirenmesini sağayan kesin bir ifade buunmamaka birikte bir takım yardımcı tester mevcuttur. Bunardan en önemisi ağaç yapısı şekindeki Dendogram adı verien geometridir. Dendogramda görse oarak da uygun küme sayısının beirenmesi sağanabimektedir. Bunun yanında Pseudo F, Pseudo t 2, R 2, SPRSQ, RMSSTD ve Kübik Kümeeme Kriteri (Cubic Custering Criterion; CCC) gibi testere uygun küme sayısının kontro edimesi önerimektedir [5]. Bu çaışmada kümeeme anaizinde Ökit uzakık öçütü kuanıarak tek bağantıı kümeeme yöntemi tercih edimiştir. Kümeeme sonuçarı yorumanırken Pseudo F ve Pseudo t 2 istatistikerinden faydaanımıştır. Pseudo F istatistiği kümeer arasındaki varyansın kümeer içindeki varyansa oranıdır [6]. Burada oranın büyük çıkması hedefenmektedir. Pseudo t 2, bireşen iki küme eemanarının bireşme öncesi ve sonrası kareeri topamının birbirine oranarıdır. Küme sayısına karar verirken Pseudo t 2 istatistiğindeki ani sıçramaara biten yere tepe noktaarına bakıması önerimektedir [7]. 3. Araştırma Sonuçarı 3.1. Trend Anaiz Sonuçarı Batı Karadeniz Suarı Havzası nda buunan 6 adet istasyonda öçüen, 14 su kaitesi parametresinde, dikkate aınan gözem süreerinde meydana geen değişimi beiremek amacıya kuanıan parametrik omayan yöntemerden ede edien sonuçar Çizege 2 de verimiştir. Çizege 2 de verien sonuçara göre; 6 istasyonun her birindeki 14 adet su kaitesi parametresinde %56 oranında 0.05 önem seviyesinde anamı trender beirenmiştir. Bu anamı trenderin yakaşık %10 u negatif, buna karşıık %90 gibi büyük bir oranı ise pozitif yönde değişim göstermektedir. Akım parametresinde hiçbir istasyonda 0.05 önem seviyesinde anamı bir değişim beirenememiştir. Akım parametresinde bir değişim gözenmemesine karşın diğer parametreerde ede edien %56 ık değişim ve bunun %90 ının pozitif yönde oması, igii istasyonarda doayısıya havzaya ait yüzey suarında bir kiriik göstergesi oarak karşımıza çıkmaktadır. Bor parametresi de akımdan sonra en az trend beirenen parametredir. Sadece 1343 numaraı istasyonda bor konsantrasyonunda bir artış beirenmiş, diğer istasyonarda anamı bir değişime rastanamamıştır. En faza değişim 1334 numaraı istasyonda beirenmiştir. Bu istasyonda akım ve bor hariç diğer 12 su kaitesi parametresinin hepsinde trend beirenmiş oup, değişimin hepsi pozitif yöndedir numaraı istasyon 1334 ten sonra en çok trend beirenen istasyondur. Burada da akım, bor ve CO 3 parametreerinde anamı bir değişime rastanamazken, K + parametresinde beirenen trend negatif yönde, diğer su kaitesi parametreerinin hepsinde ise beirenen trender pozitif yöndedir. Çizege 2. Trend anaiz sonuçarı Akım 0,27 0,17 0,66 0,78 1,36 1,54 0,13 0,13 0,27 0,15 0,58 0,63 Sıcakık 2,62 2,43 4,00 3,85 1,75 1,69 2,05 1,96 3,10 3,03 0,82 0,67 ph 4,54 5,16 5,01 5,78 2,45 3,09 5,65 6,34 4,63 6,19 2,28 3,11 EC 1,03 1,06 4,88 4,59 0,10 0,13 6,69 6,25 4,42 4,38 1,40 1,42 Na + 3,20 3,39 5,84 5,38 4,06 3,85 7,37 6,94 3,77 3,80 0,31 0,05 K + 1,06 1,07 0,47 0,46 0,57 0,60 4,66 4,51 3,14 3,04 2,66 2,52 Ca ++ +Mg + + 1,13 1,13 2,42 2,29 0,45 0,43 5,66 5,29 3,72 3,56 0,46 0,51 CO 3 HCO 3 0,45 0,48 0,75 0,76 3,17 3,29 3,14 3,08 0,29 0,12 3,80 3,71 0,73 0,79 1,81 1,68 0,25 0,20 3,68 3,52 2,88 2,89 0,20 0,23 C 4,96 5,06 9,81 8,80 1,47 1,50 10,34 9,44 6,70 6,97 2,87 2,85 SO 4 0,18 0,25 1,91 1,79 3,67 3,60 6,23 5,93 3,05 2,94 2,92 3,14 Tuzuuk 3,72 3,90 4,91 4,46 4,14 4,03 5,68 5,20 2,97 2,86 0,23 0,03 Sertik 1,13 1,13 2,42 2,29 0,45 0,43 5,66 5,29 3,72 3,56 0,46 0,51 Bor 0,21 0,18 1,36 1,66 0,29 0,11 0,35 0,15 0,50 0,62 6,68 6,56

4 Yımaz, V. ve Büyükyıdız, M. Sıcakık, ph, EC, Na +, Ca ++ +Mg ++, HCO 3, SO 4, tuzuuk, sertik ve bor parametreerinde ede edien trenderin hepsi artış yönünde bir değişim göstermektedir. Sıcakık ve ph taki artış, yüzeyse suarda bu çaışmada inceenmeyen parametreerden oan NH 3 te de bir artış anamına gemektedir. NH 3 parametresindeki artış ve inceediğimiz parametreerden oan C da 1343 numaraı istasyondaki azama hariç, diğer istasyonarda ede edien artış, su canıarı için zararı bir etkiye neden oabiir. ph parametresindeki artışın suardaki ag geişiminden kaynakanmış oabieceği düşünümektedir. Korür iyonarının topraktan drenaj suarı ve ayrıca kentse atık suarı ie su kaynakarına uaştığı doayısıya nehir suarında kirenmeye neden oduğu söyenebiir. Ca ++ +Mg ++ konsantrasyonundaki artış trendi, EC (x10 6 ) değererinde de bir artışa neden omaktadır. EC (x10 6 ) değererindeki bu artışın igii istasyonarın buunduğu bögeerde atıksu deşarjının yanı sıra dere boyunca yapıan tarımsa suamadan, nehirere dönen drenaj suarından kaynakandığı düşünüebiir. Sıcakık artışı ie suarın eektrikse ietkenikeri de artar. Ede edien sonuçarda bu durumu destekemektedir. Evse ve endüstriye atık suarın yüzeyse deşarjı sonucunda bu suardaki kor (C), sodyum (Na), nitrat (NO 3) ve bor (B) miktararı yükseebiir. Bu çaışmada da C ve Na + parametreerinde ede edien sonuçardaki geneike artış trenderi tespit edimiş oup, bitki geişimine doğrudan toksik etki yapan bu iyonar suama suarının kuanımını kısıtayan önemi etkenerdir Custer Anaiz Sonuçarı Yapıan çaışmada kuanıan 6 adet istasyonun, kuanımış oan 14 su kaitesi parametresi için ayrı ayrı Custer Anaizi ie grupaması gerçekeştirimiştir. Custer anaizinde Ökit Uzakık Öçütü kuanıarak tek bağantıı kümeeme yöntemi tercih edimiştir. Kümeeme sonuçarı yorumanırken Pseudo F ve Pseudo t 2 istatistikerinden faydaanımıştır. Custer anaizi uyguanırken 14 farkı parametrenin bazıarı için kümeeme sonuçarı daha rahat gözemenebiirken bazı parametreer için aynı şeyden söz ediememektedir. Örnek oarak varyansı 0,11 oan Na + parametresinde ve 0,0005 oan K + parametresinden ede edien dendogramar Şeki 2 de gösterimiştir. Şeki 2 den de anaşıacağı gibi varyansı düşük oan parametreerde karar vermek daha zordur. Bunun gibi parametreerde diğer istatistiki yardımcı testere de (Pseudo F, Pseudo t 2 gibi) başvurumaıdır. Şeki 3. ve Şeki 4 de, K + (potasyum) parametresi için ede edien Pseudo F, Pseudo t 2 testerine ait grafikere yer verimiştir. Bu göstergeer yardımıya K + parametresi için küme sayısına karar verirken ani sıçramaara biten yere tepe noktaarına bakıarak iki kümenin uygun oacağına karar verimiştir. Yaancı F. Şeki 2. Na + ve K + parametresine ait dendogram 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Küme Sayısı Şeki 3. K + parametresi için ede edimiş oan Pseudo F değereri Yaancı t 2 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ,05 Küme Sayısı Şeki 4. K + parametresi için ede edimiş oan Pseudo t 2 değereri Diğer parametreer de bu şekide ayrı ayrı kümeenmiş ve her biri için dendogramar ve yardımcı istatistiki tester uyguanmıştır ve uygun küme sayıarı beirenmiştir. Bütün parametreer için istasyonarın grupanması amacıya çizien dendogramar Şeki 5 de verimiştir.

5 Yımaz, V. ve Büyükyıdız, M. Bu parametreere bakarak tüm değerer arasından ortak bir sonuç çıkarmak amacıya istasyonarın aynı kümede omaarını bir benzerik öçütü gibi değerendirerek sonuç kümeenme ede edimiştir. Bu kümeemeye ait dendogram Şeki 6 da, ede edien kümeerin böge haritası üzerindeki konumarı ise Şeki 7 de gösterimiştir. Şeki 7 de de görüdüğü gibi 1307, 1332 ve 1343 numaraı istasyonar 1. kümeyi ouştururken, 1314 ve 1335 numaraı istasyonar 2. kümeyi ouşturmuşardır. 3. kümeyi ise 1334 numaraı istasyon tek başına ouşturmuştur. Şeki 5. Su kaitesi parametreerine ait dendogram Şeki 6. Sonuç Dendogramı

6 Yımaz, V. ve Büyükyıdız, M. Şeki 7. Sonuçta ouşan kümeerin böge haritası üzerindeki konumarı 4. Sonuçar Batı Karadeniz Suarı Havzasında, EİE tarafından işetien 6 adet su kaitesi gözem istasyonunda gözenen, 14 adet parametrenin gözem periyodundaki değişiminin inceendiği ve Custer Anaizi ie istasyonarın grupandırımasının yapıdığı bu çaışmada akım ve bor hariç diğer tüm parametreerde bir artış trendi beirenmiştir. İnceenen istasyonarda akım parametresinde istatistikse oarak anamı bir değişim omamasına karşın diğer parametreerde büyük oranda artış trendinin beirenmesi nehirerdeki kirenmenin göstergesi oarak değerendiriebiir. Bu kiriik; kanaizasyon, çöp ve atıkar, erozyon, bögedeki sanayi tesiserinin atıkarının oumsuz etkisinin yansıması oabiir. Çaışmada ayrıca her bir parametre için ayrı ayrı istasyonarın Custer Anaizi ie sınfandırıması, Eucidean uzakık öçütü ve Tek Bağantıı Kümeeme Tekniği kuanıarak yapımıştır. Yine aynı teknike istasyonarın aynı kümede omaarını bir benzerik öçütü gibi değerendirerek sonuç kümeenme ede edimiştir. Şeki 7 deki sonuç dendogramı ie Çizege 2 deki trend anaiz sonuçarı arasında bir değerendirme yapıacak oursa; sonuç dendogramında en faza benzerik öçütüne sahip oan 1334 numaraı istasyon, trend anaiz sonuçarına göre de 14 parametrenin 12 sinde anamı trend beirenmesiye değişimin en çok gözendiği istasyon oarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç dendogramına göre; 1334 numaraı istasyondan sonra benzerik öçütünün en faza oduğu istasyonar 1314 ve 1335 numaraı istasyonardır. Çizege 2 den de 1334 numaraı istasyondan sonra değişimin en faza gözendiği istasyonarın 1314 ve 1335 numaraı istasyonar oduğu görümektedir. Su kaitesi parametreerinde en az değişim tespit edien istasyonar Çizege 2 ye göre 1307, 1332 ve 1343 numaraı istasyonardır. Sonuç dendogramına göre de benzerik öçütü en az bu istasyonarda tespit edimiştir. Sonuç dendogramı ve trend anaiz sonuçarı arasında yapıan bu değerendirme birbirini destekemektedir. sağıkı ve yeteri miktarda suyun bırakıabimesi için kaynakarının çok iyi korunup akıcı bir şekide kuanıması, ayrıca evse, endüstriye ve tarımsa atık suarın arıtımadan akarsuara verimesi önenerek arıtma tesiserinin de verimi ve süreki oarak işetimesi sağanmaıdır. Havzaarda pananan faaiyeterin çevrese etkierinin değerendirimesi, bu kapsamda, aıcı ortam özeikerinin de dikkate aınması, özeike kritik nehir böümerinde üretimde ve arıtımda ieri teknoojier kuanıması youya aıcı ortam özeikerini bozmayacak kaitede su verimesi havza yönetiminin en önemi unsurarından biri oarak değerendirimektedir. Su kaynakarına boşatıan kiretici miktarının denetenmesinin sağanması havza su kaitesinin korunmasında büyük önem taşımaktadır. Kaynakar [1] Simeonov, V., Einax, J. W., Stanimirova, I., & Kraft, J., Environmetric modeing and interpretation of river water monitoring data. Anaytica and Bioanaytica Chemistry, 374, , [2] EİE, Türkiye Akarsuarında Su Kaitesi Gözemeri, Yayın:28, Eyü, Ankara, [3] Üna, Y., Kindap, T., and Karaca, M., Redefining Cimate Zones of Turkey using Custer Anaysis, Int. Jour. Cimato, [5] Üna Y., Karaca, M., Küme Anaizi İe Türkiye de İkim Bögeerinin Yeniden Beirenmesi, Kuvaterner Çaıştayı IV, İTÜ Avrasya Yerbiimeri Enstitüsü 133, 2003, [6] Hair, J.F., Anderson R.E., Tahtam, R.L., Mutivariate Data Anaysis. USA, [7] Fove, R.G. and Fove, M.Y.C., Cimate Zones of the Conterminous United States Defined Using Custer Anaysis. Journa Of Cimate. 6, , [8] SAS Institute, Sas User s Guide: Statistics, 268, USA, İkim değişimi ve kürese ısınma söyemerinin hız kazandığı bu dönemde, Türkiye nin geecek nesierine

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

ikli ve Basamakl Dü ülerde E ik Geometrisinin Ak m Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi

ikli ve Basamakl Dü ülerde E ik Geometrisinin Ak m Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi 260 iki ve Basamak Dü üerde E ik Geometrisinin Ak m Tipi ve Oksijen Transferine Etkisi Muammed Ciat TUNA rat Üniversitesi. Müendisik Fakütesi, aat Müendisi i, Eaz ÖZET Anatar Keimeer ik, oksijen transferi,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cit 22, No 4, 791-799, 2007 Vo 22, No 4, 791-799, 2007 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Metin DAĞDEVİREN

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMET KATOLOĞU

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMET KATOLOĞU BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ANALİZ HİZMET KATOLOĞU Kuanııyor Mesai içi BİYOMÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMET KATALOĞU 2013 Kod Deney Veya Hizmet Adı TL / Numune - Birim Fiyatı 1 MOLEKÜLER BİYOLOJİ, GENETİK ve MİKROBİYOLOJİK

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER GEOMETRİK ER ve ÇİZİMLER LVIII rş. Gör. Dr.Gönü ZGN-SĞ Gazi Üniversitesi Dr. Eçin EMRE-KDOĞN Gazi Üniversitesi İnsanoğu, ik önce doğruarı ve çembereri haya etti ve böyece geometrinin doğumu gerçekeşti

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

TEST 20-1 KONU DALGALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 20-1 KONU DALGALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 0 GR Çözümer TST 0-1 ÇÖÜR 8. aga boyu 1. Hız ortama bağıdır. rtam aynı oduğu için sürater eşittir. nerji taşırar, iereyen enerjidir ortam ieremez. Genik Çukur. nerji genik ie igiidir. enge konumuna en

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

ARDIŞIK BAĞLI BİR İLETİM HATTI-KABLO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN KISA DEVRE OLAYLARININ GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARIZA YERİNİN ETKİSİ

ARDIŞIK BAĞLI BİR İLETİM HATTI-KABLO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN KISA DEVRE OLAYLARININ GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARIZA YERİNİN ETKİSİ ARDŞ AĞL İR İLETİM ATT-ALO SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN SA DEVRE OLAYLARNN GEÇİCİ REJİM ANALİZİ: ARZA YERİNİN ETİSİ Siyami DROĞLU M.Uğur ÜNVER, Eektrik-Eektronik Müendisiği öümü Sakarya Üniversitesi, 44, Sakarya

Detaylı

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu Bazı Siindirik Eş-düzemi Dagakıavuzu Süreksizikerinin RF/Mikrodaga Pasif Devre Eemanı oarak Tasarım ve Anaizeri Designs and Anayses of Some Cyindrica CPW Discontinuities as RF/Microwave Passive Components

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi.

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi. TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İLK BİZ YAPTIK. Haa en iyisini biz yapıyoruz. 50 yıı aşkın DGA deneyimi. ONLİNE YAĞ GAZ ANALİZ ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ DGA (DISSOLVED GAS

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journa of Engineering and Natura Sciences Mühendisik ve Fen Biimeri Dergisi Sigma 30, 341-349, 2012 PhD Research Artice / Doktora Çaışması Araştırma Makaesi THE EFFECT OF PAPER DRYNESS TO THE NUMBER OF

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

ELASTİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI HAKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER

ELASTİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI HAKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER 11. ULUAL MAKİNA TEORİİ EMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendisik-Mimarık Fakütesi, -6 Eyü 003 ELATİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI AKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER Özgür TURAN İstanbu

Detaylı

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış TR DE Ürüneri Gene Bakış Bir Bakışta Ürüneri Tanımama Sistemeri CIS CISA CISA - Mini Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Gene Gövde

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Optimal Takım Dağıtımının Sağlanması İçin 3 Boyutlu Yüzeylere Genetik Algoritma Yönteminin Uygulanması

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Optimal Takım Dağıtımının Sağlanması İçin 3 Boyutlu Yüzeylere Genetik Algoritma Yönteminin Uygulanması Karaemas Fen ve Müh. Derg. 7(2):577-585, 2017 Karaemas Fen ve Mühendisik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makaesi Geiş tarihi / Received : 19.12.2016 Kabu tarihi / Accepted :

Detaylı

Nem, Sıcaklık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunluğu Sensörleri

Nem, Sıcaklık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunluğu Sensörleri Nem, Sıcakık, Dewpoint, Basınç, SF6 Gaz Yoğunuğu Sensöreri HMT SERİSİ HAVADAKİ NEM VE SICAKLIK SENSÖRÜ Vaisaa HUMICAP nem ve sıcakık verici serisi HMT330 istikrarı öçümer ve kapsamı uyaramaar için gereki

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ORTAMDA MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA usararası Yönetim İktisat ve İşetme Dergisi, Cit 12, Sayı 28, 2016 Int. Journa of Management Economics and Business, Vo. 12, No. 28, 2016 BLANIK ORTAMDA MALMQIST VERİMLİLİK ENDEKSİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Tavuk sayısı, yumurta sayısı ve yumurta fiyatı arasındaki nedensellik ilişkinin incelenmesi

Tavuk sayısı, yumurta sayısı ve yumurta fiyatı arasındaki nedensellik ilişkinin incelenmesi 156 Çei, Erciyes Üniversiesi Fen Biimeri Ensiüsü Dergisi, 31(2):156-162 Tavu sayısı, yumura sayısı ve yumura fiyaı arasındai nedensei iişinin inceenmesi *Şeno ÇELİK 1 1 Bingö Üniversiesi Ziraa Faüesi Zooeni

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Beslenme

Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Beslenme Dereme Review Türkiye Çocuk Hastaıkarı Dergisi Turkish Journa of Pediatric Disease Çocukuk Çağı Hematoojik Maigniteerinde Besenme Nutritiona Support in Pediatric Hematoogica Maignancies İbrahim EKER, Orhan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında MO0605-EA Kuanım Kıavuzu 4732 4733 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için önceike sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzede yararanmanız için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, gereki oduğunda tekrar

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

FARKLI Al-ALAŞIMI LEVHALARIN (AA6061/AA7075) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINA TEMPER DURUMUNUN ETKİSİ

FARKLI Al-ALAŞIMI LEVHALARIN (AA6061/AA7075) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINA TEMPER DURUMUNUN ETKİSİ MAKALE FARKLI A-ALAŞIMI LEVHALARIN (AA6061/AA7075) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINA TEMPER DURUMUNUN ETKİSİ Güven İpekoğu Dr., Mustafa Kema Üniversitesi, Makina Mühendisiği Böümü, İskenderun, Hatay guvenipekogu@gmai.com

Detaylı