DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ"

Transkript

1 Cilt: 10 Sayý: 38 (2001), DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Doç. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Dr. Hülya ARSLAN Uludað Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Görükle - BURSA DERLEME MAKALE ÖZET Çevre sorunlarýnýn büyük boyutlara ulaþtýðý günümüzde, biyolojik çeþitliliðin korunmasý büyük önem kazanmaktadýr. Bu amaçla, önemli biyolojik zenginliðe sahip alanlar Milli Park, Doða Parký, Doða Anýtý ve Doða Koruma Alaný gibi koruma alanlarý olarak ilan edilmektedir. Bu alanlarýn idaresi ve ileriye dönük koruma planlarýnýn yapýlabilmesi, varolan zenginlikleri ile ilgili bir veri tabaný oluþturmasýný gerektirmektedir. Veri tabaný oluþturmada, vejetasyon mozaiði haritalarý geniþ olanaklar sunmaktadýr. Böyle bir veri tabaný, vejetasyonun mevcut yapýsýný gözler önüne sermesi yanýnda zamanla meydana gelebilecek deðiþikliklerin izlenmesinde de önemli bir araçtýr. Uzaktan Algýlama ve Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri bu amaç için kullanýlabilecek çaðdaþ tekniklerdir. Bu çalýþmada, bu teknikler ile ilgili temel kavramlar açýklanmýþ ve vejetasyon mozaiði harita lama çalýþmalarýnýn doðal alanlarýn korunmasýndaki önemi vurgulanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Coðrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri, vejetasyon mozaiði,doða koruma. THE IMPORTANCE OF THE VEGETATION MOSAIC AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) ON THE NATURAL CONSERVATION ABSTRACT Nowadays environmental problems have reached the global extentions and the protection of biodiversity has become important. For this purpose, some areas which have important biological diversity were announced as protected areas such as National Park, Natural Conservation Area, Natural Manument and Natural Park. A large database associated with these areas must be prepared in order to make some protections and usage planning in the future. In the preparation of the database, maps of the vegetation mosaic have presented big opportunities. This database is an important tool not only in the showing of exitence of vegetation structure but also in the following changes which may be occur in the future. Remote Sensing and Geographical Inormation Systems (GIS) techniques are contemporary ones which can be used for these purposes. In this study, basic concepts concerning these techniaues were explained and the importance o mapping of vegetation mosaic on the natural conservation was stressed. Keywords: Geograhic information systems (GIS) techniques, vegetation mosaic, natural conservation. GÝRÝÞ Doðanýn korunmasý, günümüzde insanoðlunun üzerinde durmak zorunda olduðu en önemli kavramlardandýr. Doðanýn en önemli bileþenlerinden birisi bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü ekosistemin primer üreticilerini oluþturduðu için besin döngüsü içerisinde çok özel bir yeri vardýr. Ýklim, toprak tipi gibi abiyotik faktörler ile biyotik faktörler bir denge halindedir. Bitki örtüsü ve dolayýsýyla biyolojik çeþitlilik, son yýllarda çeþitli etkenler ile olumsuz yönde etkilenmektedir. Ýnsanoðlunun, bitki örtüsünün tükenmez bir kaynak olmadýðýnýn farkýna varmasý, doða koruma bilincinin ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Biyolojik çeþitliliði, doðal ve kültürel kaynaklarýn sürekliliðini ve korunmasýný saðlamak amacýyla kurulan, yasalarla yönetilen kara ve deniz parçalarý "Korunan Alanlar" olarak tanýmlanmaktadýr (1). Korunan alanlar, biyolojik çeþitliliðinin korunmasýnda, global deðiþikliklerin izlenmesinde ve uzun süreli ekolojik çalýþmalarda önemli bir role sahiptir (2). Doða koruma bilincinin yerleþmesine baðlý olarak ülkemizde de doðal alanlar; milli park, doða parký, doða anýtý ve doðayý koruma alaný gibi Ocak-Þubat-Mart 2001, Sayý: 38 statüler altýnda sýnýflandýrýlmaya tabii tutulmuþtur. Belirli karakteristik özelliklere sahip alanlar bu tür sýnýflandýrmaya tabii tutularak koruma altýna alýnmaktadýr. Ancak, koruma altýna alma kavramý ise, çoðunlukla bu alanlarýn sýnýrlarýný belirleme ve bunlarla ilgili temel bazý kurallarý koymanýn ilerisine gidememektedir. Gerçek anlamda alan korunmasý; öncelikle bu alanlarýn sahip olduðu doðal zenginliklerin belirlenmesine, bunlarla ilgili bir veri tabanýnýn oluþturulmasýna ve bu veri tabaný kullanýlarak izlenmesine dayanmalýdýr. Coðrafi Bilgi Sistemleri teknikleri, bu iþlemlerin yürü-tülmesinde kullanýlacak çaðdaþ sistemlerden biridir. COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ VE VEJETASYON MOZAYÝÐÝ Coðrafi bir harita, amaca uygun olarak temsil ettiði bölgeye ait eþyükselti eðrileri, akarsular, tepeler, yollar, il, bölge veya ülke sýnýrlarý, þehir merkezleri gibi coðrafi varlýklarý içerir. Coðrafi Bilgi Sistemleri, coðrafi varlýklarýn toplanmasýný, depolanmasýný ve analizini saðlayan donaným, yazýlým ve kullanýcýlar bütünüdür (3). Coðrafi Bilgi Sistemlerinin temeli 1960'lý yýllarda 23

2 Ekoloji G. GÜLERYÜZ H. ARSLAN Kanada'da atýlmýþtýr (4). Son 20 yýlda bilgisayar teknolojisindeki geliþmeyle birlikte þehir ve bölge planlama, ormancýlýk, tarým ve hayvancýlýk, turizm, kamu hizmetleri, savunma gibi deðiþik disiplinlerde kullanýmý hýzlý bir þeklide artmaktadýr. Bir bölgeye ait yollar, dereler, eþyükselti eðrileri, binalar gibi coðrafi varlýklar, Coðrafi Bilgi Sistemlerinde uzaysal veri ve öz nitelik verileri ile temsil edilir. Uzaysal veri, coðrafi varlýklarýn yeryuvarý üzerindeki korumu ile diðer varlýklara göre korumunu ifade eder. Örneðin, bir yolun yeryüzündeki koordinat sistemine göre yeri, diðer yollarla iliþkisi uzaysal veri olarak ifade edilir. Bu coðrafi varlýklara ait diðer özellikler ise o coðrafi varlýklarýn öznitelik deðerlerini oluþturmaktadýr. Yolun asfalt veya stabilize oluþu, geniþliði, uzunluðu gibi özellikler o yolun öznitelik deðerleridir. CBS, coðrafi varlýklarla onlarýn öznitelik deðerleri arasýndaki iliþkileri saðlayabilirken (Þekil 1), ayný zamanda farklý analizlerin yapýlmasýna da olanak saðlar. Bu analizler çoðunlukla CBS'nin sorgulama yeteneðine baðlýdýr. Bu özellik sayesinde bir bölgenin tüm coðrafi ve öznitelik deðerleri arasýndaki iliþkiler belirlenebilir. Örneðin, A noktasýna en yakýn ve stabilize olan yol hangisidir, þehir merkezine en uzak ve temiz göl hangisidir, gibi sayýsýz sorgulamalarýn yapýlabilmesi CBS'nin en önemli özelliðidir. Coðrafi varlýklara ait uzaysal veri, vektör teknik ve raster teknik olmak üzere iki farklý uzaktan algýlama tekniðine göre elde edilebilir. Vektör teknik ile uzaysal veri elde etmede çoðunlukla hava fotoðraflarý veya mevcut haritalar kullanýlmaktadýr. Bu tekniðe dayanan CBS'de uzaysal veri X ve Y koordinat noktalarý ile ifade edilir. Raster teknik ise uydu görüntülerine dayanýr. Bu teknikle bir alan hücre veya piksel adý verilen küçük karelere bölünmüþ olarak düþünülür. Bu alandaki her bir coðrafi varlýðýn güneþ ýþýðýný yansýtma özelliði uydulardaki algýlayýcýlar sayesinde tespit edilir. Örneðin, dereler ve göller gibi sulak alanlarýn, kayalýklar gibi çýplak alanlarýn, yerleþim yerlerinin güneþ ýþýðýný yansýtma özellikleri farklýdýr. Bunlarýn yansýma deðerleri uydu algýlayýcýlarý tarafýndan kaydedilir. Bu görüntüler kullanýlarak o bölgeye ait coðrafi veriler elde edilir. CBS oluþturulurken bir bölgeye ait coðrafi varlýklar yatay düzlemde parçalara (pafta) dikey düzlemde ise katmanlara ayrýlýr (Þekil 2). Her bir pafta bilgisayar ortamýnda dosyalanýr. Katmanlarýn istenilen kombinasyonlar halinde üst üste çakýþtýrýlarak sorgulanmasý bindirme (çakýþtýrma) analizi olarak ifade edilmektedir. Katmanlar üst üste çakýþtýrýlarak istenilen harita kompozisyonu hazýrlanabildiði gibi paftalara ayrýlmýþ olan her bir katman birleþtirilerek bütünleþtirilebilir. CBS teknikleri gerçek dünyadaki koordinat sistemi ile ilgili bir veri tabaný oluþturmayý ve bunlarý iliþkilendirip gerekli analizleri yapmayý saðlar. Coðrafi Bilgi Sistemlerinin en ideal olarak kullanýlabileceði yer, doðal alanlarýn korunmasý ve idaresine yönelik çalýþmalardýr. Doða koruma çalýþmalarýnýn temel basamaklarýndan birisi, bitki örtüsünün korunmasýdýr. Bitki örtüsünü korumak, öncelikle onu tanýma ile baþlamaktadýr. Bir bölgedeki bitki örtüsünü oluþturan türlerin sayýsý, çeþitliliði, karakteristik özellikleri floristik bir çalýþma ile belirlenebilir. Belirli bir alaný örten bitki topluluklarýnýn (kommuniteler) veya birliklerinin (asosiyasyonlar) ya da vejetasyon tiplerinin (formasyonlar) yatay düzlemdeki yapýsý vejetasyon mozaiði olarak ifade edilir (5). Alanýn floristik ve fizyonomik özelliðini yansýtan bitki topluluklarý (ya da birlikleri) veya vejetasyon tipleri bitki sosyolojisi çalýþmalarý ile belirlenir. Vejetasyon mozayiði haritalarý, vejetasyon mozaiðini görsel olarak ortaya koyabilen en ideal araçlardýr. Bir bölge veya alanda yayýlýþ gösteren bitki türlerinin listelenerek ait olduklarý topluluklarýn (ya da birliklerin) belirlenmesi çalýþmalarý sýrasýnda, bölgedeki hayat formlarý ve habitat özellikleri ile endemik veya nadir türlerin daðýlýþ alanlarý ve ekolojisi hakkýnda da bilgiler elde edilir. Bu bilgiler vejetasyon mozaiði haritalama çalýþmalarýnýn geri plandaki veri tabanýný oluþturur. Vejetasyon mozaiðinin haritalanmasý çalýþmalarýnda hangi tekniðin kullanýlacaðý çalýþmanýn amacýna, niteliðine ve çalýþma alanýnýn büyüklüðüne baðlýdýr. Çoðunlukla hava fotoðraflarýna dayanan vektör teknik, raster tekniðe nazaran çok daha yüksek maliyete, iþ gücüne ve zaman kaybýna sahip olmasýna karþýn ayrýntýlý vejetasyon haritalarýnýn çýkarýlmasýnda yeterli olmaktadýr. Uydu görüntülerinin, deðiþik bitki gruplarýndan oluþan karmaþýk bir vejetasyon mozaiðini haritalamak için yeterli olmadýðý belirtilmektedir (6). Çünkü, uydu görüntüleri vejetasyon mozaiðinin topluluk düzeyinde haritalanmasý için yeterli ayrýntýyý saðlayamaz. Uydu görüntülerine dayanan raster teknik geniþ alanlardaki bitki örtüsünün formasyon düzeyinde (orman, otlak ve çalý gibi) sýnýflandýrýlmasýna ve ancak bu seviyede haritalanmasýna olanak verir. Vektör tekniðe dayalý vejetasyon çalýþmalarýnda bir bölgenin havadan çekilmiþ fotoðraflarý, temel veri kaynaklarýdýr. Bu fotoðraflar stereoskopik deðerlendirmeye olanak saðlayacak þekilde belirli bir enine ve boyuna bindirme ile çekilir. Bu fotoðraflarýn yorumlanmasý ile 24 Ocak-Þubat-Mart 2001, Sayý: 38

3 DOÐA KORUMADA VEJETASYON MOZAÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ (CBS) TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Ekoloji ARAZÝ KULLANIMI Alan No Arazi Kullanýmý Vejetasyon tipi 1 Doðal bitki örtüsü Orman 2 Doðal bitki örtüsü Otlak 3 Doðal bitki örtüsü Orman 4 Doðal bitki örtüsü Çalý 5 Doðal bitki örtüsü Bozulmuþ alan 6 Doðal bitki örtüsü Çalý 7 Doðal bitki örtüsü Orman Þekil 1. Coðrafî Bilgi Sistemleri nde uzaysal veri ile öznitelik verilerinin iliþkilendirilmesi (3). GÖLLER DERELER BÝNALAR YOLLAR SU KUYULARI Þekil 2. Coðrafi Bilgi Sistemleri nde katmanlar ve paftalar(3). bitki örtüsünü oluþturan topluluklarýn veya formasyonlarýn sýnýrlarý belirlenir. Topluluk ve formasyon sýnýrlarý, dereler, göller, eþyükselti eðrileri, kayalýklar gibi coðrafi varlýklar temel alýnarak bir altlýk harita hazýrlanýr. Elde edilen altlýk haritalar kullanýlarak arazi çalýþmalarý yapýlýr. Bu arazi çalýþmalarýnda bitki topluluklarýnýn sýnýrlarý kontrol edilir ve topluluklarýn harita üzerindeki yerleri çeþitli semboller ile iþaretlenir. Hava fotoðraflarýnýn yorumlanmasý ile elde edilen ve arazide kontrol edilen bitki topluluklarý sýnýrlarý ile bölgeye ait diðer coðrafi varlýklarý ayrý katmanlar halinde düþünülerek CBS oluþturulur. Bitki topluluðunun sýnýrlarýný içeren katmanla seçilen diðer katmalar karþýlaþtýrýlarak deðiþik amaçlara yönelik vejetasyon mozaiði haritalarý elde edilir. Örneðin; yol ve bina katmaný, bitki topluluðu sýnýrlarý katmaný ile çakýþtýrýlarak bir vejetasyon mozayiði haritasý hazýrlanabilir. Bu harita ve diðer analizler ile bitki örtüsü ve arazi kullanýmý arasýndaki iliþkiler belirlenebilir. Nitekim, bu tür iliþkilerin belirlenmesi amacýyla, hava fotoðraflarý ve CBS teknikleri kullanýlarak Uludað Milli Parký'ýnda yer alan I. Turizm Geliþim Merkezi'nin vejetasyon mozaiði haritasý hazýrlanmýþ ve bölgedeki düzensiz bir arazi kullanýmýnýn olduðu bildirilmiþtir. Ayrýca, bölgede doðal bitki örtüsünün kayak pisti açmak amacýyla yok edildiði alanlarda sekonder sýralý deðiþimler ile bilgili varsayýmlarda bulunulmuþtur (8). CBS teknikleri, Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) raporlarýnýn hazýrlanmasýnda kullanýlabilecek hýzlý, etkin ve güvenilir tekniklerdir. Nitekim ÇED raporlarý hazýrlama yöntemlerinden olan örtmeler yöntemi (5), bu teknikler ile kolaylýkla uygulanabilir. Sorgulama yeteneðinin olmasý bu sistemleri doða koruma çalýþmalarýnda ideal kýlmaktadýr. Özellikle ayrýntýlý çevresel deðerlendirme çalýþmalarýnýn duyarlýlýðýný ve kalitesini arttýran bu teknikler, vejetasyon ve diðer coðrafi varlýklar arasýndaki iliþkileri saðlayabilir (2). Ocak-Þubat-Mart, Sayý: 38 25

4 Ekoloji G. GÜLERYÜZ H. ARSLAN Þekil 3. Uludað Çobankaya Piknik Alanýnýn vejetasyon mozaiði (7). SONUÇ Ekosistem içerisinde özel bir yeri olan bitki örtüsünün yatay düzlemdeki yapýsýný gösteren ve CBS teknikleri kullanýlarak hazýrlanabilen vejetasyon mozayiði haritalarý doða koruma çalýþmalarýnda, biyolojik çeþitliliðin deðerlendirilmesi için bir veri tabaný olarak düþünülebilir. Bu veri tabaný; Bir bölgedeki doðal vejetasyonu ortaya koymak, Doðal vejetasyonda meydana gelen kayýplarý ve bunlarýn sebeplerini belirlemek, Kayýplarý mümkün olan en düþük seviyede tutacak önlemleri belirlemek için gereklidir. Çevresel sorunlarýn küresel boyutlara ulaþtýðý hatta bu problemlerin korunan alanlarda bile yaþandýðý (8) düþünülürse, bu tür veri tabanlarýnýn baþta korunan alanlar olmak üzere tüm alanlar için gerekli olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bu bilinç ülkemizde henüz tam olarak yerleþmemiþ olmasýna karþýn, yabancý ülkelerde bu amaca yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr. Örneðin A.B.D'de koruma altýna alýnmýþ bazý doðal alanlara (Innoko Ulusal Yaban Hayatý Refüjü, Everglades Milli Parký, Bisayne Milli Parký gibi) (9,10), Finlandiya'da Kevo Doðal Rezerv Alanýna ait vejetasyon haritalarý hazýrlanmýþtýr (11). Bu tekniklerin, biyolojik çeþitliliðin korunmasý çalýþmalarýnda kullanýlabileceði Doða Korumada Coðrafi Yaklaþým Analizleri kavramý ile ortaya atýlmýþtýr (12). Bu yaklaþýmda vejetasyon, bir bölgenin doðal özelliklerini gösteren bir vekil olarak 26 Ocak-Þubat-Mart 2001, Sayý: 38

5 DOÐA KORUMADA VEJETASYON MOZAÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ (CBS) TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Ekoloji kabul edilir. Vejetasyon mozayiði haritalarý ise bu özellikleri ifade edebilen görsel araçlardýr. Sonuç olarak diyebiliriz ki, vejetasyon mozaiði haritalarý bir bölgenin bitki örtüsünü ortaya koymakla birlikte o bölgedeki mevcut doðal varlýklar hakkýnda fikir vermektedir. Örneðin, vejetasyon haritalarý sayesinde bir bölgenin iklimi ve faunasý hakkýnda da fikir yürütülebilir. Bunun yanýnda vejetasyon dinamiði veya özel öneme sahip bitki türleri takip edilebilir. Nadir türlerin korunmasý, bulunduðu ortamýn tüm ögeleri ile korunmasýný gerektirir. Vejetasyon mozaiði haritalarý bu açýdan da önemli olanaklar sunabilmektedir. Biyolojik verinin haritalanmasý, bitki birliklerinin daðýlýmý, hayvan topluluklarýnýn ve habitatlarýn veya orman katýndaki mantarlarýn ya da topraðýndaki mikroorganizmalarýn daðýlýmý gibi farklý düzeylerde ele alýnabilmektedir.temel habitatlarý gösteren ekolojik haritalar, toprak tiplerini gösteren tarým veya coðrafi haritalar gibi farklý tipteki haritalar doðanýn korunmasý ve deðerlendirilmesinde bilgi saðlayabilir. Ayrýca, bir alandaki belirli bir zaman aralýðý için bitki ve hayvan türlerinin bolluk ve daðýlým düzeylerinin belirlenmesi, doðanýn korunmasý ve deðerlendirilmesinde önemlidir. Özellikle Hollanda ve Almanya gibi bazý Avrupa ülkelerinde ekolojik ve biyotop haritalarý çok günceldir. KAYNAKLAR 1. Milli Parklar Kanunu, Milli Parklar Yönetmenliði ve Milli Parklar Fon Yönetmeliði, T.C. Tarým ve Köy Iþleri Bakanlýðý O.G.M Eðitim Dairesi Baþkanlýðý Yayýn ve Tanýtým Þube Müdürlüðü Matbaasý, Spelleberg, J.F., Evaluation and Assesment of Conservation Biology, Series 4., F.B. Goldsmith (Ed.)., Chapmann and Hall, London, Environmental Systems Reserarch Institute, Understanding GIS, The ARC/INFO Method, Inc. Redlands, Marble, D.F., Peuquet, D.J., Introductory Readings in Geographic Information Systems, Burgess Science Press., Great Britain, Kocataþ, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi., Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No 142, Ege Üniversitesi Matbaasý, Izmir, Mosbech, A., Hansen, B.U., Comparison of Satellite Imagery and Infrared Aerial Photography as Vegatation Mapping Methods in an Arctic Study Area; Jameson Land, East Gronland, Polar Research, 13, , Arslan, H., Güleryüz, G. Coðrafi Bilgi Sistemleri Yardýmý ile Uludað-Çobankaya Piknik Alanýnýn Vejetasyon Mozaiðinin Belirlenmesi, 3. Uzaktan Algýlama ve Türkiye'deki Uygulamalarý Semineri, Bildiriler, V, 31-36, Güleryüz, G., Arslan, H., Gökçeoðlu, M., Rehder, H., Vegetation Mosaic Around the First Center of Tourism Development in the Uludað Mountain, Bursa - Turkey, Turkish Journal of Botany, 22, , Talbot, S.S., Markon, C.J., Intermediate-Scale Vegetation Mapping of Innoko National Wildlife Refuge, Alaska Using Landsat MSS Digital Tata., Photogrammetric Engineering And Remote Sensing. 54, , Welch, R., Remillard, M., Doren, R.F., GIS Database Development for South Florida's National Parks and Preserves, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol 61, No 11, , Heikinen, R.K., Kalliola, R.S. Vegetation Types and Map of the Kevo Nature Reserve, Northermost Finland, Kevo Notes 8, Scott, J.M., Davis, F., Csuti, B., Noss, R., Butterfield, B., Groves, H., Caicco, S., D'erchia, F., Edwards, T.C., Ulliman, J.R., Wright, R.G., Gap Anayses: A Geographical Approach to Protection Of Bioloical Diversity, Wildlife Monographs, Supplement to The Journal of Wildlife Management, 57, 1, 123: 1-41, Ocak-Þubat-Mart 2001, Sayý: 38 27

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Ayhan E., Erden Ö., Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme hkm 2005/2 Sayý 93 mýþtýr. Daha sonra arazide bu nokt

Ayhan E., Erden Ö., Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme hkm 2005/2 Sayý 93 mýþtýr. Daha sonra arazide bu nokt hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme Eminnur AYHAN 1, Özlem ERDEN 2 Özet Bu

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý

Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji 19, 77, 42-50 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.777 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Sibel YÝÐÝTER SARIÇAM 1, Ümit ERDEM 2 1 Ýnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parký'nda (Antalya) Bulunan Bazý Maki Türlerinin Geliþme Formu Üzerinde Keçi Otlamasýnýn Etkisi

Köprülü Kanyon Milli Parký'nda (Antalya) Bulunan Bazý Maki Türlerinin Geliþme Formu Üzerinde Keçi Otlamasýnýn Etkisi Ekoloji 18, 72, 74-80 (2009) Köprülü Kanyon Milli Parký'nda (Antalya) Bulunan Bazý Maki Türlerinin Geliþme Formu Üzerinde Keçi Otlamasýnýn Etkisi Çaðatay TAVÞANOÐLU 1, Ufuk COÞGUN 2 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim Hizmetlerinin Önemi

Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim Hizmetlerinin Önemi Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim Hizmetlerinin Önemi Ýrfan MACÝT a, Z.Nazan ALPARSLAN a, S.Noyan OÐULATA a a Çukurova Üniversitesi, Adana Importance of Information Technologies in Rescue Activities

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI VE TAMPON ZONUNDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI VE TAMPON ZONUNDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI VE TAMPON ZONUNDAKİ DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ Ayhan ATEŞOĞLU 1, Metin TUNAY 2, Yıldıray LİSE 3, Cihad ÖZTÜRK 4 1 Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Bartın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Peyzaj Patern Metrikleriyle Balýkesir Ovasý ve Yakýnýnda Habitat Parçalýlýðýnda ve Kalitesinde Meydana Gelen Deðiþim (1975-2000)

Peyzaj Patern Metrikleriyle Balýkesir Ovasý ve Yakýnýnda Habitat Parçalýlýðýnda ve Kalitesinde Meydana Gelen Deðiþim (1975-2000) 15, 60, 24-36 2006 Peyzaj Patern Metrikleriyle Balýkesir Ovasý ve Yakýnýnda Habitat Parçalýlýðýnda ve Kalitesinde Meydana Gelen Deðiþim (1975-2000) Þermin TAÐIL Balýkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi

Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Ekoloji Hatay, Burnaz Kýyý Kumullarý Alan Kullaným Deðiþimlerinin Uzaktan Algýlama Yöntemi ile Belirlenmesi Hakan DOYGUN, Süha BERBEROÐLU, Hakan ALPHAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 4. Bölüm TÜRKÝYE DE COÐRAFÝ BÖLGELERÝN OLUÞTURULMASI COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ 56 57 1 COÐRAFÝ BÖLGELERÝN TESPÝTÝ K o n u y a B a þ l a r k e n Yaþadýðýnýz coðrafi bölgeyi

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri

Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 25-30 Bitki Genetik Kaynaklarýnýn Muhafaza Ýmkanlarý ve Tohum Gen Bankalarýnýn Çalýþma Sistemleri Dr. Ahmet BALKAYA Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ Selçuk REİS 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Türk T., Adres Kayýt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleþtirilmesi hkm 2008/2 Sayý 99 TÜÝK tarafýndan UAVT ismi altýnda yapýlan bu çalýþmala

Türk T., Adres Kayýt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleþtirilmesi hkm 2008/2 Sayý 99 TÜÝK tarafýndan UAVT ismi altýnda yapýlan bu çalýþmala hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Adres Kayýt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleþtirilmesi Tarýk TÜRK 1 Özet Adres Kayýt Sistemi (AKS) ile

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı