$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"%" name="description"> $#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"%">

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER"

Transkript

1 CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% #!$#"#($& $&"%&#"+(&""$$% $&$-$+$&"&".)$&$&!" ++ % ). " % )" %&( $ " $++$& $(!"&"$%")$&+()$$&'() ) - +&# A& " &.) $& #%%& -0( $% ' ())-#(# B)$#'(5)*&/"&&$($&0 /$$&'&#$&!" Christiaan Snouck Hurgronje ( ), Ignaz Goldziher ile birlikte modern islamoloji-oryantalizm çalrmalarnn kurucusu kabul edilir. 1 Batda Hurgronje nin makalelerinden derlenen Selected Works of Snouck Hurgronje adl eserdeki baz Franszca bölümleri sözlü olarak tercüme eden ArR. Gör. Dr. Msmail TaRpnar ve bu yazy yayn öncesinde okuyarak fikirleriyle ona katkda bulunan Yrd. Doç Dr. Said Polat a burada terekkür ederim. Marmara Üniversitesi Mlahiyat Fakültesi. 1 Bkz. Mark Batunsky, Carl Heinrich Becker: From Old to Modern Islamology. Commemorating the 70th Anniversary of Der Islam als Problem, s. 295, International Journal of Middle East Studies, Vol.13, No. 3 (Aug. 1981, s ); Schacht, onu Goldziher ile birlikte teknik anlamda Mslami ilimler le ilgili çalrmalarnn barlatcs olarak görür. Bkz. J. Schacht, C. S. Hurgronje, s. 192, Der Islam, 23. Band, 1936, Berlin und Leipzig; G.-H. Bousquet and J. Schacht, Selected Works C. Snouck Hurgronje, s. VII, Leiden, E. J. Brill, 1957; A. de Groot da modern Mslam arartrmalarn barlatan oryantalistler olarak bu ikisi ile

2 &/B Mslam hukuku çalrmalarn barlatan ana sima olmasnn yannda siyaset adam kimliui ve özellikle Hollanda nn Endonezya 2 sömürge politikalarnn belirlenmesi üzerindeki büyük tesiri ile sömürge oryantalizmi nin 3 de en tipik temsilcisi görünümündedir. Hurgronje nin oryantalizm tarihindeki yeri ve hayat ile ilgili olarak günümüzde yaplan tartrma ve arartrmalar, oryantalizm alannda ortaya koyduuu görürlerinden daha fazla dikkat çekmektedir. Öyle ki bu konu üzerindeki tartrmalar oryantalizm tarihinin baz noktalarda yeniden deuerlendirilmesini gerektirecek boyutlarda görülmektedir. 4 # 8 Oubat 1857 tarihinde, Hollanda nn Brabant bölgesinde bulunan Breda ilinin kuzey douusundaki Oosterhout kasabasnda doudu. 5 Babas burada papaz idi ve gençliuinde onun da papaz olmas kararlartrlmrt 6. EUitimine douduuu kasabada barlad, lise tahsilini ise Breda da yapt. Üniversiteye girebilmek için özel hocalardan Latince ve Yunanca dersi ald ylnda üniversiteden kabul alarak ayn yl Hollanda Leiden Üniversitesi nde Teoloji euitimine barlad. 7 Üniversitede Mbranicenin yannda seçmeli ders olarak Arapça ve sâmi filolojisi okudu. Son derece bararl bir euitim hayat geçirerek ylnda ilahiyat/teoloji euitimini tamamlad ve sonrasnda çalrmalarn tamamen oryantalizm ile snrlad. 9 Het Mekkaanche Feest: Mekke de Hac adyla hazrladu doktora tezini 24 kasm 1880 de üstün barar ile savunarak doktor unvan kazand. Bu tezde haccn tarihini, Mslam daki önemini, hacdaki tören ve adetleri inceleyip haccn Arap putperestliuinden kalma bir adet olduuu sonucuna varmrt euitim ylnda Strasburg Üniversitesinde euitimine devam ederek burada özellikle Theodor Nöldeke nin derslerine devam etti ylnda Strasburg dan döndüuünde Hollanda nn en büyük sömürgesi durumundaki, halknn büyük çouunluuu Müslüman olan Endonezya için memur yetirtirmek birlikte Theodor Nöldeke ve Julius Wellhausen i de sayar. Bkz. D-A, Hollanda, XVIII, Bu dönemde kaynaklarda Endonezya için, Hollanda Hindistan (Netherlands India), Hollanda DoUu Hindistan (Dutch East Indies), DoUu Hint Adalar vb. isimler kullanlmaktadr. 3 Edward Said, Oryantalizm, s. 528 (trc. Selahattin Ayaz), Pnar Yaynlar, Mst., Bkz. P. SJ van Koningsveld, C. Snouck Hurgronje ba du l-mulâhazât havle nerâtâtihî elilmiyye ve s-siyâsiyye fî Hollanda, s. 433 (trc. Kasm Sâmerraî, Alam el-kütüb, VII/4, Riyâd 1986, s ). 5 Abdurrahman Bedevî, Mevsûatu l-müste+rikîn, s. 245, Beyrut Angelo Pesce, Mekke münzü mieti âmm ev mecmûati C. S. Hurgronje er-râi a, s. 9, London, 1986, Immel Publishing. 7 A. Bedevî, G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XI. 9 G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XI, M. Hakk Kad, Holland da Oarkiyat AraRtrmalar, s DoUu Bat, s. 20, Ankara, 2002, (s ).

3 /"&&$($&.>CD = üzere kurulan ve Leiden üniversitesine baul bulunan bir enstitüde Mslam la ilgili dersler okutmak üzere hoca olarak tayin edildi. 10 Burada Mslami ilimler ve Mslam hukuku dersleri verdi ylnda Arap yarmadasna olan merhur ziyaretini yapt. Msr da ksa bir süre kaldktan sonra Cidde ye geçti ve orada Hollanda konsolosluuunda AUustos 1884 den, Oubat 1885 e kadar (alt ay) kald. Bu esnada bir yandan de gezisinin esas amac olan Mekke yi ziyarete hazrland. 11 Müslüman olup Abdulgaffâr adn alarak Oubat 1885 ylnda Mekke ye ulart. Alt ay da burada kald. Burada ulemadan Mslam hukuku ve usul-i fkh vb. dersler ald. Ancak AUustos aynda hac günleri barlamadan adnn karrtu bir skandal sebebiyle Osmanl yönetimi ondan Mekke yi terk etmesini istedi. 13 O da önce Cidde ye geldi ve sonrasnda Arap yarmadasn terk ederek Hollanda ya döndü. Bu srada hacc ibadetine sadece günler kalmrt. Hollanda ya döndükten sonra Arap yarmadasnda geçirdiui dönem ve hazrladu malzemeyle ilgili Mekka kitabn yazarak bunu 1888 ve 1889 yllarnda yaynlad. Bu kitap en önemli eserlerinden biri olarak onu seçkin oryantalistler arasna yerlertirdi. Hollanda ya gelince, 1886 ylnda Leiden de tedris hayatna barlad ve ayrca Delft Rehrinde Endonezya da çalranlarn euitiminin yapldu özel bir enstitüde ders verdi. W.T. Juynboll un vefatndan sonra 1887 ylnda Delft de onun yerine geçmesi teklif edildi ancak o Leiden de kalmay tercih etti ve orada Mslam hukuku hocas olarak tayin edildi. Snouck Hurgronje nin Leiden e profesör olarak tayin edilmesiyle birlikte üniversitedeki Mslamoloji alanndaki çalrmalarn rengi deuirerek bu çalrmalar modern oryantalizmin doumasna zemin hazrlayacak bir Rekilde Mslamn sosyal baulam içerisinde arartrlmasna yöneldi. Snouck Hurgronje nin bu tarz çalrmalarnn önemli örneklerinden biri Mekka barlkl kitabyd ylnda, 1906 ylna kadar kalacau Endonezya ya gönderildi. Batavia Rehrinde DoUu Hindistan Adalarnda (Endonezya) yeni açlmr bir ofis olan Arap ve Yerel Halk MRlerini AraRtrma Bürosu na danrman olarak atand. 15 Görevi Endonezya daki Müslümanlarla ilgili hassas problemlerin çözümünde 10 Angelo Pesce, s G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XV. 12 Angelo Pesce, Angelo Pesce, Bkz. M. Hakk Kad, Bkz. Harry Benda, C.S. Hurgronje and the Foundation of Dutch Islamic Policy in Indonesia, s. 340, The Journal of Modern History, Vol. 30, No: 4 (Dec., 1958, s ),

4 &/B Hollanda hükümetine danrmanlk yapmakt. 16 Hurgronje Endonezyada da iki ayr kimliue sahipti: Bunlarn ilki bir batl olarak Hollanda sömürge idaresinde çalran bir yetkili, ikincisi ise halk arasnda sosyal anlamda Müslüman 17 olarak yarayan bir mühtedi idi ylnda Hollanda sömürge idaresinin DoUu Dilleri ve Mslam Hukuku DanRman oldu. Hollanda sömürge güçlerine karr direnirin en youun olduuu ve Hollanda nn tam hakimiyeti altna girmemir olan Açe de yllar arasnda kald. Mkinci büyük kitab olan De Atjehers i (Açe liler) yazmak için burada çok genir malzeme toplad. Sonraki yllarda Endonezya daki diller, etnik yap ve Rehirler ile ilgili arartrmalar yapt. Sumatra ya seyahat etti. Bu bölgenin dilini öurendi ve kültürel ve etnografik özelliklerini inceledi. Endonezya da kaldu yllar boyunca Hollanda nn sömürge idaresinin Mslami politikalarn etkiledi ve hatta gerçek anlamda bu politikann çouu noktada kurucusu oldu ylnda, 1889 dan beri, on alt yldr yaramakta olduuu Endonezya dan Hollanda ya geri döndü. Hollanda ya döndüuünden itibaren Hollanda hükümetinde Araplarla ilgili ve Mslami MRler müsterarlu görevini devam ettirdi. Böylece ölümüne kadar ki süre boyunca ilmi hayatnn yannda siyasi hayat kesintiye uuramad. 19 Bu durum onu salt ilmi arartrma yapmaktan alkoydu- Uundan 1906 ylndan 1936 ylna kadar ilmi açdan önceki çalrmalar kadar önemli eserler vermediui söylenebilir. Leiden üniversitesinin en önemli Arap filologlarndan olan De Goeje 1906 ylnda emekli olunca Hurgronje onun yerine Arapça ve Mslam Profesörü olarak tayin edildi. 20 Bu Rekilde Leiden deki oryantalist arartrmalarda merkezi rolü De Goeje den sonra Van Vollenhoven ile birlikte Snouck Hurgronje üstlendi. Leiden üniversitesinde says kabark olan öurencilerine Mslami ilimler ve Açe dili ile ilgili dersler vermekle birlikte ayrca üniversite bünyesinde Hollanda sömürgelerinde görev almak üzere memur yetirtirmek amacyla kurulan Hindoloji bölümünde Mslam dini ile alakal girir mahiyetinde dersler okuttu ylnda seri konferanslar vermek üzere Amerika ya davet edildi ve burada verdiui konferanslar kitap halinde nerredildi. Hurgronje, Mlki 1873 ylnda Paris te yaplan Uluslararas Oryantalist Kongreleri nin 1931 de Leiden de yaplan 18. toplantsna barkanlk etmirtir. Leiden üniversitesindeki kariyeri 16 Angelo Pesce, 10. Ayrca bkz., Robert Van Niel, Christiaan Snouck Hurgronje: In Memory of The Centennial of His Birth, s. 592, The Journal of Asian Studies, Vol. 16, No.4, Aug., 1957, (s ). 17 G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XV. 18 Robert Van Niel, Robert Van Niel, 592; Koningsveld, 433; M. Hakk Kad, Jacques Waardenburg, Islamic Studies in Dutch Scholarship Mapping Islamic Studies, s. 73, Ed. Azim Nanji, 1997, New York, (s )

5 /"&&$($&.>CD esnasnda Berlin, Kahire ve Cambridge üniversitelerinden kendisine kürsü teklif edilmirtir. Hurgronje 1906 ylnda Leiden Üniversitesinde irgal ettiui kürsüdeki Arapça ve Mslam profesörlüuünden 1927 ylnda emekli olarak ayrld. 21 Emekli olduktan sonra da derslere devam etti ve ölümüne bir ay kalana kadar özellikle Açe dili dersi veriyordu. 22 Hurgronje 1936 ylnda ksa bir rahatszlktan sonra yetmir dokuz yarnda vefat etti ve Leiden kadim mezarlunda topraua verildi. Hurngronje birçok oryantaliste hocalk yapmrtr. Bunlarn bazlar Arent Jan Wensinck ( ), J. Schacht, Theodorous W. Juynboll, Johannes Heindrik Kramers tir 23 $$%&#'"("# Yukarda ksaca temas edildi%i gibi Hurgronje özellikle ülkesinin sömürge politikalarndaki aktif konumuna karn sömürge halk tarafndan Müslüman bir alim olarak alglanmas, kendisinin de özel hayatndan hiçbir ekilde bahsetmemesi ve hayatyla ilgili bilgilerin snrl olmas sebebiyle hakknda baz tartmalar yaplmakta olan bir oryantalisttir. Son yllarda özellikle ahsi evraklarnn ve baz resmi ariv belgelerinin incelenmesiyle onun hayatndaki karanlk noktalar daha fazla bilinir hale gelmeye balamtr. 24 Burada oryantalizm tarihi açsndan önem tad% için onun hayatnn baz kapal yönlerine ksaca de%inilecektir. )*&"### Onunla ilgili ilk gündeme gelen tartrma Mekke gidiri ve Mekke den snr dr edilmesidir. Hurgronje nin Mekke ye geliri büyük ölçüde siyasi bir arka plana sahip olup bu seyahatin Hollanda hükümeti tarafndan finanse edildiui ve siyasi hedefleri olduuu konusunda onun hakknda en iyimser dürünen yazarlar dahi sessiz bir kabul tavrn tercih etmirlerdir. 25 Bu ziyaretin nedenlerinden biri Mekke ye gelen Endonezyal haclarn, Osmanl PadiRah II. Abdülhamit in 21 J.Waardenburg, G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XIX. 23 Wensinck Leiden deki kürsüsünde onun halefi olmurtur. DiUer öurencisi olan Schacht n ise, Gotthelf Bergsträsser ile birlikte barlca hocas Hurgronje dir. 24 Özellikle Leiden Üniversitesi öuretim üyesi ve oryantalizm tarihçisi Van Koningsveld, kendisinden önce konuyla ilgili yaplan tartrmalar inceleyerek, Hurgronje üzerinde Rahsi evraklarna ve yazrmalarna varncaya kadar genir çapl arartrmalar yapmrtr. Koningsveld, 1985 ylndaki bir çalrmasnda Hurgronje nin kimliui üzerinde yaplan tartrmalarla ilgili Hollandaca, Arapça ve Endonezya dilinde yazlan makale saysnn yüzü artun ve bu saynn her geçen gün arttun ifade eder. s Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XV.

6 &/B Panislamizm propagandalarndan ne kadar etkilendiuini incelemektir. Koningsveld özellikle Lahey devlet arrivlerini inceleyerek bu seyahatin Cidde de Hollanda aleyhine faaliyet gösteren Endonezyal haclarn tespiti ve ilim adna yaplmasnn Hollanda hükümeti tarafndan kararlartrldun tespit etmirtir. 26 Hurgronje nin Mekke den Osmanl makamlar tarafndan çkarlmas da birden çok batlnn ilgilendiui, Teyma tar diye bilinen, üzerinde Aramice dini metin içeren ve yöredeki en eski tarihi kalnt olduuu söylenen bir tarihi eserin kaçrlmas skandalna adnn karrmas sebebiyledir. Fransz gezgin Charles Huber, 1879 ylnda bu tar bulmur ancak epigrafi uzman olmadu için tar tanmlayamamrt. Hüber, 1883 ylnda yanna Alman epigrafi ve Sami dilleri uzman Julius Euting u da alarak bölgeye döndü. Hurgronje arkadar olan Euting tar ile ilgili bilgileri ve yazlarn kopyasn kaydetti. Bu iki arartrmac Osmanl dan izin almakszn yürüttükleri bu çalrma esnasnda tar satn aldlar ve yükleriyle birlikte Hail e gönderdiler. Buradan Euting, Kudüs e; Huber de Hail e döndü. Ancak Huber yolda klavuzlar tarafndan öldürüldü. Dönemin oryantalistlerinin pek çouunun ilgilendiui tar ile ilgili olarak Euting ulartu bilgileri Huber den ayrldktan sonra Nöldeke ye ulartrd ve o Euting a atfla tar ile ilgili nerriyatn yaparak onu ilim dünyasna tantt. Ernest Renan ise Fransz Huber in gayretleriyle ortaya çkarlan bu tar ile ilgili nerriyatn bu Rekilde Almanlar tarafndan yaplmasn ve Huber in katksna yer verilmemesini Riddetle elertirdi. 27 Bu arada Fransz Temps gazetesi, Cidde deki Fransz konsolosu Lostalot tan aldu bilgilerle, Huber in barna gelenleri yazd ve Hurgronje nin Almanlar adna tar ele geçirmeye çalrtun bildirdi. Söz konusu yaz Arapça ve Türkçeye de tercüme edildi. Hurgronje nin gerçekte Mslam benimsemediuini, kendisini Mslami ilimlere vakfeden bir Müslümandan çok bütün amac eser kaçakçlu olan bir Hristiyan olduuu söylentisi yayld. Hükümet yetkilileri bunlar üzerine Hurgronje ye derhal Mekke yi terk etmesiyle ilgili emri okudular ve Cidde ye kadar iki polis ona erlik etti. Hurgronje Mekke yi ve Arap yarmadasn terk ederek Hollanda ya hareket etti. 28 % '&+, Hollanda nn askeri ve ekonomik açdan Endonezya da zirvede olduuu bir dönemde Cava nn batsndaki bölgede bir ayaklanma patlak vermirti ve Hollanda güçleri Sumatra adasnn kuzeyindeki Açe idaresiyle Riddetli bir savara girmirti. Açe lilerin Mslam adna yaptu ve Mekke ulemasnn verdiui fetvadan 26 Koningsveld, Angelo Pesce, Angelo Pesce, 15.

7 /"&&$($&.>CD sonra Riddetlenen savar Hollanda nn Endonezya da girirtiui en kanl çarprmalara sahne oldu. Snouck Hurgronje nin Mekke deki tecrübesinin ve ilirkilerinin devreye sokulmas ve Endonezya da Hollanda adna çalrmas bu esnada gündeme geldi. Zira o Açe li baz liderleri Mslam ve din karderi olarak Mekke de tanmr onlarn inanç ve davalarn anlamrt. MRte Hurgronje nin Endonezya seyahatinin ilk ve esas hedefi Açe bölgesi idi. Bir Mngiliz gemisiyle çok gizli bir Rekilde, Müslüman Endonezyal tandklarnn da yardmyla Açe sultan ile görürmek için yola çkarak Sumatra sahillerine gelmir ve Açe snrnn içine szmay planlamrt. Hurgronje hiçbir yazsnda bahsetmediui bu giririmle devletine bilgi aktarmay planlamaktayd. Ancak Açe deki yerel Hollanda komutan buna izin vermediui için Açe seyahati yarm kalmr, Hurgronje, Açe deki misyonunu birkaç sene sonra ( ) gerçeklertirebilmirtir. 29 )--#.)--/ Hurgronje nin Müslümanl% seçiinin Mekke ye ve Kâbe ye girebilmek, Mekke ulemasyla yakn iliki kurmak ve bu bölgede yaayan Endonezyal halk tanmak gayesiyle oldu%u onun hakknda en açk bilgileri sunmaya çalan Koningsveld dnda da ço%u yazarn kabul etti%i bir husustur. O Müslümanl% seçmi ve bunu açkça ifade etmitir. 30 Mekke ve Endonezya da kald% sürelerde de sosyal olarak Müslümandr. Hurgronje nin Hicaz Müslüman toplumuna ve Endonezya halkna olan adaptasyonu incelenmesi gereken önemli bir fenomen olarak de%erlendirilir. G.-H. Bousquet nin söyledi%i gibi, Hurgronje birinci snf bir oryantalist olmakla birlikte aratrd% toplumda yaamak istemesi ve bunu büyük bir ustalkla baarmasyla da Oryantalizm tarihinde biricik örnektir. Onun dndaki hiçbir oryantalist Kâbe nin gölgesinde dini tahsil yapmamtr. O bu bölgelerdeki hayatnn her aamasnda tam bir Müslüman gibi davranabilmitir. 31 Snouck Hurgronje Endonezya da iken Müslümanlar açsndan Mekke de ders görüp orann ulemasyla genir ilirkileri olan bir Müslüman dr ve Müslüman kyafeti giymektedir. Hatta ona hitaben yazlan baz mektuplarda Cava 29 Hurgronje Açe savarnda özellikle yerel ulemaya karr acmasz bir mücadele yürütülmesi gerektiuini savunmur ve savarn gelirimi de onun ikna edici olduuunu göstermirtir. Açe savar ve Hurgronje nin bu savartaki rolü hakkndaki kitabnda K. van der Maaten, Hurgronje yi, Açe savarn yürüten General Van Heutsz un klc olarak niteler. Bkz. M. Hakk Kad, Sî Azîz b. Haddad el-cezâirî nin yazdu bu mektupta Röyle bir ifade vardr: Sen Müslüman olduuunu artk herkese duyurdun ve Mekke ulemas da senin Müslüman olduuuna Rahitlik ediyor. Hurgronje Goldziher e yazdu bir mektupta ise Röyle der: Müslüman olmayann insan saylmadu bir toplumda bir kirinin Müslümanlarla Müslüman olmasn engelleyecek bir Rey olmadu kanaatindeyim. KiRi bu Rekilde davranarak zorunlu olarak Rahsiyetini kaybetmez. Bu benim Rahsi tecrübemle söylediuim bir Reydir. Koningsveld, G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XIV, XVI.

8 &/B diyarnn +eyhülislam ya da Cava müftüsü eyh Allame Abdulgaffar 32 ifadeleriyle hitap edilmesi ve ondan fetva istenmesi insanlarda onun MüslümanlU ile ilgili bir kurku olmadun ortaya koymaktadr. Koningsveld Endonezyallarn onun çifte kimliuini bildiklerini gösteren bir belgeye rastlamadun belirtir. Öyle ki Hurgronje misyonu dourultusunda Endonezya da Müslüman toplumun içine iyice girerek iki kez evlilik yapmr ve bu evliliklerden çocuklar olmurtur. 33 ' Kitaplarnn dnda iki yüz civarnda makalesi olan Hurgronje nin bu eserleri, idari ve siyasi ilikiler, etnografya ve do%rudan slami ilimler eklinde üç alana ayrlabilir. Ancak bu üç alanda da merkezi kavram slam ve slam halklar ve kültürleridir. Hurgronje eserlerinin çok büyük bir ksmn Hollanda diliyle, baz eserleri ise Almanca ve Franszca yazlmtr. Hurgronje nin temel eserlerini u ekilde sayabiliriz: 1. Het Mekkaansche Feest, Leiden,1880 (Hollandaca) Yukarda ksaca bahsedilen bu eser o dönemde halen hayatta olan Dozy nin slam öncesi Mekke deki bayram ve panayrlarla ilgili kitabnn bir devam niteli%indedir. 34 Hurgronje, Dozy nin tezine itiraz etmektedir. Buna göre Dozy, Hac ibadeti ve içindeki ritüellerin Mekke de bulunan bir Yahudi kabilesinden kopyalanmak yoluyla slam a girdi%ini ileri sürerken Hurgronje, Hac ibadetinin kayna%nn Mekke deki putperest yerli adetleri oldu%unu ve bunun Peygamber tarafndan brahim Peygamber arac yaplarak slam a mal edildi%ini ileri sürer Mekka, Mit Bilderatlas, Den Haag (Lahey), (Almanca) BasldUndan itibaren bir klasik haline gelen bu eser iki ciltten olurmaktadr: I. Cilt in alt barlu, Oehir ve Halk (1888, 228 s.); II. cilt in alt barlu ise, ÇaUdaR YaRamdan dr (1889, 397 s.) Bu ikinci cilt Mngiltere nin Cidde eski konsolosu J. H. Monahan, tarafndan Mngilizceye tercüme edilmirtir: Mekka, in the Latter Part of the 19th Century: (Daily Life, Customs and Learning, The Muslim of the East Indian-Archipelago), Leiden, (Late E.J. Brill Ltd), London (Luzac&Co.) Koningsveld, Bu evliliklerden douan çocuklarnn nesebi Hollanda hukukuna göre tannmyordu. Koningsveld 1982 ylnda Snouck Hurgronje nin oulu Yusuf ile Endonezya da görürtüuünü bildirmektedir. Bkz. Koningsveld, M. Hakk Kad, G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XI- XII. 36 J. H. Monahan, Mngiltere nin Cidde eski konsolosu olup, kitabn ikinci cildini yer yer ksaltarak tercüme etmir ve tercümeyi Snouck Hurgronje bizzat gözden geçirmirtir. Tercümenin

9 /"&&$($&.>CD < Oehir ve Halk barlun taryan ilk cilt Mekke Rehrinin özet bir topografyasn ve Peygamber zamanndan itibaren 1885 e kadar tam bir tarihini sunar. Snouck Hurgronje Hicaz tarihiyle ilgili çouunluuu Alman olan batl yazarlarn yazdklar üzerindeki genir bilgisinin de katksyla bu alanda zamanmza kadar temel kaynak olma özelliuinin koruyan bir kitap olurturmurtur. Bu ciltle birlikte baslan resim albümü Rudur: Bilder-Atlas zu Mekka, Haag, Martinus Nijhoff, Günlük Hayattan barlun taryan Mkinci cilt ise ilk ciltten daha önemlidir. Bu cilt Mekke toplumunun hayatnn deuirik yönlerini tasvir etmekte olup etnografik ve sosyal antropolojik bir eserdir. 37 Dört bölümden olurur. 1- Günlük Hayat, 2- Aile Hayat, 3- EUitim, 4- Javallar. Kitap, dini sosyal baulam içinde ele almr olmasnn da etkisiyle oryantalist çalrmalar için yeni bir tarz ve metot ortaya koyarak bir dönüm noktas olurturuyordu. 38 Kitap iki cilt halinde yaynlandktan sonra kitaba yeni bir resim albümü eklenmirtir: 39 Bilder Aus mekka, Mit Kurzem Erlauterndem Texte, Leiden, E.J. Brill, De Atjèhers, Batavia-Leiden, , c.i-ii (Hollandaca) Açe Halk adn taryan bu eser, 41 Bousquet nin tabiriyle 42 meslekten etnograf edasyla yazlmr olup genel olarak yöredeki Mslam müesseseleri ve Müslüman halk ile ilgili gözlem ve incelemeleri içerir. Ayrca eser modern dilbilimi açsndan da önemli görülmektedir. 43 Snouck Hurgronje bu kitabn Hollanda Hindistan genel valisinin talebi üzerine Mslamn Açe lilerin siyasal, sosyal ve 1970 ve 1997 (Leiden, Brill) yllarnda yeni basklar yaplmrtr. Eserin Arapça tercümesi de mevcuttur: Birinci cilt: Safahât min târihi Mekketi l-mükerreme (trc., Ali Avde er-ouyuh, Muhammed Mahmud Seryani, Ma rac Nevvab Mirza) Mekke, Dâretü l-melik Abdülaziz, 1999/1419, (307 s.). Mkinci cilt: Mekketü'l-mükerreme: fi nihayeti'l-karni's-sâlis a+er el-hicri, (trc. Mi'rac b. Nevvab Mirza, Muhammed b. Mahmu Süryani)[y.y.], Nadi Mekke es-sekafi El- Edebi, (580 s.) 37 Koningsveld, bu kitabn Mekke deki dini euitim öuretim ve adetlerle ilgili olan önemli ve uzun baz parçalarnn Radûn Ebu Bekir adnda Mekke deki Caval bir kiri tarafndan onun için olurturduuu raporlardan alndun öne sürmektedir. s Bkz. M. Hakk Kad, s Eser Angelo Pesce nin sunuruyla Arapça olarak da nerredilmirtir: Mekketü l-mükerreme münzü mieti âmm ev mecmûâtü Snouck Hurgronje, Angelo Pesce (ed.), Immel Publishing Ltd, London, Bu eserdeki resimler Hurgronje Mekke den ayrldktan sonra fotouraf çekmesini öurettiui ve Mekke tabibi dediui bir Rahs tarafndan ona gönderilen fotouraflardan olurmaktadr. Snouck söz konusu resimlerin bir barkas tarafndan çekilerek kendisine gönderildiuini söylemekle birlikte bu kirinin ismini vermemektedir. Angelo Pesce, s Eser, O sullivan tarafndan Mngilizceye tercüme edilmirtir: The Achenese, Leiden, 1906 ve AMS Press G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. XVIII. 43 J. Schacht, 193.

10 &/B dini yaramlarna etkisini ortaya koymak için hazrlandun belirtir. 5. Verspreide Geschriften Van C. Snouck Hurgronje 44, A. J. Wensinck (yayna haz.) Bonn-Leipzig, (c.i-v., Bonn-Leipzig, , c.vi., Leiden, 1927). Bu eser onun en önemli makale ve diuer yazlarnn, kendisi hayattayken öurencisi A.J. Wensinck tarafndan alt cilt halinde bir araya getirilerek nerredilmesinden olurur. Bunlarn dördüncü cildi iki cüz halinde nerredildiui için baz kaynaklarda toplam yedi cilt olduuu ifade edilir. Her bir cildin barlu Röyledir: 1. Mslam ve tarihi ile ilgili yazlar, 2. Mslam hukuku ile ilgili yazlar, 3. Arap yarmadas ve Türkiye ile ilgili yazlar, 4. Hollanda-Hint adalarnda (Endonezya) Mslam ile ilgili yazlar, 5. Dil ve edebiyatla ilgili yazlar, 6. Kitap tenkitleri, deuirik yazlar fihristler ve Hurgronje nin yazlarnn bibliyografyas. 6- Selected Works Of c. Snouck Hurgronje, Edited -in English and Frenchby G.-H. Bousquet and J. Schacht, Leiden, E.J.Brill, Hurgronje nin douumunun yüzüncü yl münasebetiyle hazrlanmr bir kitap olup Hurgronje nin Mngilizce ve Franszcaya tercüme edilmir olan ve bir ksm ise bu kitap için tercüme edilen baz makalelerinden derlenmirtir. Eserin editörleri, Hurgronje nin eserlerinin çouunun basksnn tükenmir olmas sebebiyle bu eseri onun barka yerde kolaylkla bulunamayacak çalrmalarna mütevaz bir girir olarak nitelerler. Eserdeki baz makaleler Runlardr: Islam, Le Droit Musulman, On the Nature of Islamic Law, The Foundation of Islamic Law. 7- Nederland en de Islam, Brill, Leiden 1915 (138 sayfa). Hollanda ve Mslam adn taryan ve konferans metinlerinden oluran bu eserinde döneminin Mslam ile baulantl güncel meselelerini ele alr Mohammedanism, Lectures on Its Origin, Its Religious and Political Growth, and Its Present State, New York: G.P. Putnam's Sons, 1916, ( sayfa). Kitap Amerika, Dinler Tarihi Seminerleri adyla Dinler Tarihi Seminerleri Amerikan Komitesi nin desteuiyle Amerika ve Avrupa nn en seçkin bilim adamlar tarafndan verilen bir konferans zincirinde 1914 ylnda Hurgronje tarafndan verilen dört konferans metninden olurur. Kitapta dört bölüm vardr ki bunlar dört ayr konferanstr: I- Some Points Concerning The Origin of Islam. II- The Religious Development of Islam. III. The Political Development of Islam. IV-Islam and Modern Thought. Buradaki konferanslar, Columbia, Yale, Pennsylvania, ve diuer baz Üniversitelerde verilmirtir. Kitabn e-book Reklinde bir versiyonu Gutenberg projesine dahil edilmirtir. 44 Christiaan Snouck Hurgronje un Farkl Kitaplar. 45 M. Hakk, Kad, 107.

11 /"&&$($&.>CD 9- Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, (Ed.) E. Gobee - C. Adriaanse, ( s- Gravenhage, ), 3 cilt. Hükümetine sunduuu Mslam la ilgili resmi tavsiyelerini içerir Het Gajo land en Zijne Bewoners, Batavia, Gayo bölgesi ve halklaryla ilgili bir kitaptr. $$$01 Hurgronje Batdaki modern oryantalizm çalmalarnn ve özellikle de %slam hukuku aratrmalarnn öncülerindendir. 47 Onun fkhn mahiyeti ve karakteristik özellikleri ile ilgili gelitirdi3i düünceler ve kulland3 terminoloji batllarn konuyu anlay üzerinde uzun süren tesirler brakmtr. 48 Ondan sonra yaplan daha detayl çalmalarla baz görüleri tabii olarak eski gücünü ve geçerli3ini yitirmi olsa da bu etki kendini göstermeye devam etmektedir. Hurgronje farkl yazlarnda fkhn tarihi baulam içindeki gelirimi, fkhn tabiat, ana karakteristik özellikleri, hüküm kaynaklar ve fkhn hüküm kaynaklarnn temeli olarak gördüuü icma konusuyla yakndan ilgilenmirtir. Hurgronje öncelikle %slam n kelimenin tam anlamyla bir hukuk dini oldu3u görüündedir. 49 Genel olarak %slam kültürü içinde fkhn yerini böyle tespit etmesine ra3men fkhn karakteristik özellikleri ile ilgili genel yarglar nispeten olumsuzdur. Hurgronje nin genel yarglardan en etkili görüneni fkhn bir hukuk sistemi olmad3 düüncesidir. Ona göre fkh bir hukuk sistemi olmayp deontology dir. 50 Hurgronje nin deontoloji teriminden kastetti3i ey fkhn esasnda dini görevler sistemi ya da baka bir deyile ferdin (sübjek- 46 Bu eser INIS (Hollanda-Endonezya Mslami AraRtrmalar MRbirliUi Enstitüsü) tarafndan Endonezya diline tercüme edilmirtir: Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje, Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, , Jakarta., , c. I- VI. 47 Avrupa bilim dünyasnn fkha olan ilgisinin Hurgronje tarafndan barlatldu genel kabul görmektedir. Bu husus, söz konusu ilginin sömürgecilik pratik baulamnda ortaya çktu iddias üzerinde önemli bir etkendir. Bkz. Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law, Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh, Brill, Leiden, 1999, (Studies in Islamic Law and Society, Edited by Ruud Peters and Bernard Weiss, Volume: 7), s ; G.-H. Bousquet ve J. Schacht da oryantalist çalrmalarda Mslam hukukunun temellerini Hurgronje ve Goldziher in attun belirtirler. Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, s. VIII. 48 Hurgronje nin Mslam hukuku ile ilgili görürlerine ularlabilecek ve bizim de bu çalrmada yararlandumz temel kaynak yukarda bahsettiuimiz Selected Works of C.S. Hurgronje adl eserdir. UlaRlmas daha kolay olsa da Mohammedanism kitabnn özellikle hukuk dürüncesi açsndan pek fazla farkl bir özellik tarmadu söylenebilir. Bunun drnda ikinci el kaynaklar ve onun fikirlerini aktaran çaudar çalrmalar da bu konuda faydal olmaktadr. 49 G.-H. Bousquet, J. Schacht, Bkz. G.-H. Bousquet, J. Schacht, 256, 259, 262; Baber Johansen, 43. Ayrca Bkz. Murtaza Bedir, Oryantalistlerin Mslam Hukukunun Mahiyetine Dair TartRmalar, s , Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batda Mslam ÇalRmalar Sempozyumu, Ankara, 2003, (s )

12 &/B tif) haklarndan ziyade görevlerinin sistemi oldu3udur. Fkh din, etik, hukuk ve siyaseti ideal bir toplum imaj oluturma gayesiyle sistemsiz bir ekilde bir ekilde birbirine katp, birbiri içinde eritmitir. Hurgronje, bu yargsna temel baz sonuçlar ba3lamaktadr. Karmzda duran ey bir hukuk sistemi olmad3 için hukuki prensipler ve rasyonel bir teori üzerine kurulmamtr. Dolaysyla onun rasyonel bir analizi baarszlkla sonuçlanacaktr. Onun temeli rasyonellik olmayp tanrnn esrarl ve kolay anlalmaz iradesidir. 51 Ana maddesi görev lerden oluur ve söz konusu görevlerin her biri içinde dini, ahlaki ya da hukuki yönlerin ayrmaz bir ekilde karm söz konusu oldu3u için ona hukuki terimler ve analiz yöntemleriyle yaklalamaz. Fkh, bu özelli3inden dolay Roma Hukuku ve Modern Hukuktan farkldr. Hurgronje yukardaki görüleriyle bir taraftan, Avrupal olmayan bir sisteme, hukuk normlar tayan bir sistem olma rütbesinin verilmesiyle ilgili Avrupa da yaygn olan tereddüdü dile getirmektedir. 52 Di3er yandan ise fkh mukayeseli hukuk çalmasyla anlamann mümkün olmad3n, bunun için %slami Aratrmalar ya da Antropoloji alanyla ilgili, farkl boyutlar olan bir bilimsel çalma gerekti3ini belirlemi olmaktadr. O fkha %slam hukuku/islamic Law demenin do3ru olmad3n ve Avrupal hukukçularn de3iik fkh doktrinlerinin sistematik ba3lamn ve tarihini aratrmak için yeterli donanma sahip bulunmad3n belirtir. 53 Hurgronje nin slam hukukunun genel karakteristikleri ile ilgili di%er bir temel iddias ise fkhn, ibadetler, evlilik, aile ilikileri ve sadaka konular dndaki alanda pratikle uyum ve uygulanma kabiliyeti tamad%dr. 54 Ona göre fkh sadece ideal normlar tar 55 ve hukuki pratik hayat ile ilgisi azdr. Fkh, kurallarnn formüle edildi%i zamandaki toplumunun ihtiyaçlarn ifade eden teri kurallar olmayp, etraflarndaki toplumun bereketli ortamndan kendilerini soyutlam bir grup bilginin çalmasnn ürünüdür. 56 Hurgronje nin fkh ile ilgili genel yarglarndan biri de hukuk ekolleri arasndaki fikir farkllklarnn önemsiz oldu3u ve ihtilaflarn prensiplere ve temel ilkelere ilikin olmad3dr. 57 Dolaysyla fkhn de3iik doktrinleri, her 51 G.-H. Bousquet, J. Schacht, 256; Baber Johansen, Baber Johansen, Goldziher, Hurgronje nin Deontology (Goldziher bunu Almancaya Pflichtenlehre Reklinde tercüme eder) olduuu tezini kabul etmekle beraber terminolojisinde daha rahat davranr ve fkh hukuki teoloji, dini hukuk, ve bir jurisprudence olarak niteler. Ancak Goldziher, Hurgronje nin kullandu bu kavramdan çkardu sonuçlarla kendini baul görmese de bu alanda farkl bir metodolojik yaklarm da getirmemirtir. Böyle yeni bir konsept ilk olarak sosyoloji alannda gelirtirilmir olup Max Weber e aittir. O fkh bir Kutsal Hukuk (Sacred Law) olarak niteler. Bkz. Baber Johansen, 46; Murtaza Bedir, G.-H. Bousquet, J. Schacht, 260, 262; Baber Johansen, Baber Johansen, 43; G.-H. Bousquet, J. Schacht, 259, G.-H. Bousquet, J. Schacht, G.-H. Bousquet, J. Schacht, 279; Baber Johansen, 43, 53.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi islam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 365-396 FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi Yrd. Doç. Dr. J

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Hukukî ve Ticarî Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat Onsekizinci Bölüm Hukukî ve Ticarî Hayat I. LKE ve AMAÇLAR man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a rl kl olarak ki ilerin dindarl klar n ve buna ba l olarak bireysel hayat ve tercihlerini

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı