Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü""

Transkript

1 AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan hazýrlanan "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler" konulu fotoðraf sergisini ziyaret eden Kerim Bora ile önce fotoðraf sergisini gezdik. Sonra ise dernek binasýna geçerek röportajýmýzý yaptýk. Aslýnda röportajdan ziyade çok keyifli de bir sohbetti. devamý 4 ve 5 te Týzeðus okunuyor! Her ay 1000 Adet basýlan Bültenimiz ücretsiz olarak daðýtýlýyor ve tüm Türkiye'ye postalanýyor. Týzeðus Bülten Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði'nin sesi olmaya devam ediyor Bültenimizin tüm sayýlarýna adresinden ulaþabilirsiniz Þimdi Festival Zamaný 28 Temmuz geliyor. Düzce festivaline kavuþuyo r. D.K.K.K.D. yine tüm hemþehrilerini baðrýna basýyor. Festival coþkusu, þenlik heyecaný bu yaz da Köprübaþý'nda. Sizler bu satýrlarý okurken, hazýrlýklarýn son aþamalarýna gelen tertip komitesi, misafirlerimizi layýkýyla aðýrlayabilmek için canla baþla çalýþmalarýna devam ediyor. 2 yýl önce bir ilki gerçekleþtiren kadro, bu yýl da festivalin mutfaðýnda. Bu yýl da gerek Düzce'nin folklor ekibi,gerek diðer þehirlerden gelecek misafir ekiplerimiz, gecenizi danslarýyla aydýnlatacaklar. Þimdiden programýnýzý ona göre yapýn,zira 28 Temmuz gecesi bize sözünüz var. Köprübaþý'nda görüþmek üzere Temmuz tarihlerinde 3.sü yapýlacak olan Düzce Kafkas Kültür Festivali'ne Düzce Týzeðus Ekibi,Bursa Blane Müzik Grubu,Bursa Minikler Ekibi,Ritsa Müzik ve Dans Grubu, Circassiantalya Rock Grubu ile Kafkasya'dan sürpriz ekiplerin katýlýmý bekleniyor. Festivalde stand kiralama ve firma reklamý yapmak isteyen hemþehrilerimizin bir an önce Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Yönetimi'yle irtibata geçmeleri gerekiyor. devamý 6 da Sürgün Özel TVD Ekranlarýndaydý Düzce'nin yerel televizyonlarýndan TVD 'nin program yapýmcýsý Doðan Eser tarafýndan hazýrlanan 21 Mayýs Sürgün Özel programý ilgi çekti. devamý 8 de Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü" Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu Spor Kolu tarafýndan düzenlenen Doða Yürüyüþü, 3 Haziran Pazar günü, Þaguç Köyü'ndeki þelaleye yapýldý. devamý 7 de Haydi Çocuklar Kafkasya'ya Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Haydi Çocuklar Kafkasya'ya" isim li organizasyon dahilinde Düzceli çocuklar Kafkasya'ya gidiyorlar. devamý 2 de

2 temmuz 'DE 11 BAÐIMSIZ ÇERKES VEKÝL TBMM'DE Yazýnýn baþlýðýnýn yazý bitiminde atýlmasý teamülünü bu kez býrakalým. 22 Temmuz seçimlerine odaklanma üzerinden, muhtýralarýn uçuþup, felaket senaryolarýnýn sýzdýrýldýðý ortamlardan sýyrýlýp, selametle, bir sonraki seçime projeksiyon yaparak, naçizane çaðrýmýzý tekrarlayalým: '2011 seçimlerinde 11 baðýmsýz Çerkes par lamenteri mecliste görmek.' Parlamenter demokrasinin kara deliklerine, bunun üzerindeki Demokles kýlýçlarýna sýrt çevirerek, halkýn iradesine inanarak ve saygý duyarak, Çerkes toplumunun taleplerini ve haklarýný gözeterek,tam on bir kiþiyle mecliste temsil olunabilelim. Herhangi bir partiye,artýk gayet lümpen leþip,kimliksizleþmiþ sað-sol akýmlarýna prim ver meden; mevcut örgütlülüðümüzün, sadece kimliðimiz üzerinden siyasal ve politik bir sirayeti olsun mecliste. Anadolu'da hangi merkezlerde ne kadar kiþi olduðumuzu bilerek kaç vekil gönderebile ceðimizi; metropollerde nasýl bir yöntemle hareket edebileceðimizi kararlaþtýrmak ve bu baðlamda çalýþmalara baþlamak için yeterince vaktimiz var. Ýnanmak gerekiyor sadece. Buna ihtiyacýmýzýn olduðunun farkýna varmak gerekiyor. Bu farkýndalýða aklýmýzýn bir köþesini tahsis etmek gerekiyor þimdiden. Türkiye diasporasýnda kültürünü yaþatýp, sonraki nesle aktarabilmenin, anavatanla baðlarý koparmamanýn meramýný taþýyan yýðýnla insanýn önündeki bir takým engelleri kaldýrmanýn ve en azýndan Çeçenistan Savaþý'nýn akabinde bir takým polisiye atrak siyonlarla çamur atýlmaya çalýþýlan imajýmýzýn berraklaþmasýnýn saðlanabileceði bir projedir bu. 2011'de on bir baðýmsýz Çerkes parla menter,efendim. Artýk sadece biraz daha gerçekçi olmak ve sadece kendimize biraz daha inanmak, efendim. iki yüz on binleþtirilmemek için, efendim. Ne dersiniz? "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler'' Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonunca hazýrlanan "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler'' adlý fotoðraf sergisi beðeniyle takip edildi. Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Remziye Kýlýnç ile Þamil Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn desteðiyle düzenlenen sergide 1864 Büyük Çerkes Sürgünü sonrasý dönemi yansýtan fotoðraflar Düzcelilere sunuldu. Ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora da sergiyi ziyaret ederek izlenimlerini aktardý ve yapýlabilecek ortak çalýþmalar konusunda Düzce merkezde düzenlenen sergi halkýn yoðun ilgisine sahne oldu 2 gençlik komisyonu üyeleriyle fikir alýþveriþinde bulundu. Büyük Çerkes Sürgününde çekilen sýkýntýlarýn ortaya konulmasý ve genç nesillere aktarýlabilmesi açýsýndan önemli olan bu Fotoðraflar, her yaþtan fotoðraf serg i s i n d e, baþardý Düzceli'nin ilgisini çekmeyi yaþanan sancýlý sürecin hüznü ilk bakýþta göze çarptý Haziran tarihleri arasýnda açýk kalan ''Yüzyýl Baþýnda Çerkesler'' isimli fotoðraf sergisini hazýrlayan Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu Üyesi Uður Güneþ, sergiyi düzenlemek için Türkiye'nin her tarafýndan fotoðraf topladýklarýný, özellikle Þamil Eðitim ve Kültür Vakfý'ndan büyük destek aldýklarýný söylerken emeði geçen herkese teþekkür etti. Haydi Çocuklar Kafkasya'ya Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Haydi Çocuklar Kafkasya'ya" isimli organizasyon dahilinde Kafkasya'ya gidecek olan çocuklar Düzce Kuzey Kafkas Derneði'nde buluþarak seyahat öncesinde planlama toplantýsý yaptýlar. Toplantý sýrasýnda katýlýmcýlara gezi sýrasýndaki ihtiyaçlarý ve yapacaklarý hazýrlýklar konusunda bilgi veren Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Afitap Altan, kafile baþkaný olarak böyle bir grupla birlikte anavatana yapacaklarý yolculuktan dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi. Her yýl düzenlenen yaz kamplarýna bu Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan her yýl düzenlenen Kafkasya gezisine, bu yýl aðýrlýklý olarak Düzceli çocuklar katýlacaklar sene katýlým aðýrlýklý olarak Düzce'den. 17 Temmuz Günü hareket edecek olan katýlýmcýlar 3 Aðustos günü dönecekler. Ýlk olarak Kabardey Balkar Cumhuriyeti baþkenti Nalçik'e gidecek olan grup ardýndan Adýgey Cumhuriyeti baþkenti Maykop'a geçecek. 15 gün süresince Adýgece eðitim de alacak olan katýlýmcýlar akrabalarý ile tanýþma ve anavatanlarýný tanýma imkaný bulacaklar. Afitap Altan ayrýca katýlýmcýlar arasýndaki 3 kiþinin Adýgece kursuna katýlan baþarýlý öðrenciler arasýndan seçilerek tüm masraflarý karþýlanmak suretiyle götürüldüðünü belirterek bu masraflarý karþýlamayý üstlenen Janberk Aydemir'e teþekkür etti.

3 temmuz Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði ve Düzce Abhaz Kültür Derneði Gençlik Dayanýþmasý Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu Baþkan ve üyeleri Düzce Abhaz kültür Derneði Gençlik Komisyonuna nezaket ziyaretinde bulundu. DKKKD Gençlik Komisyonu Baþkaný Uður Fidan ziyarette yaptýðý konuþmada öncelikle derneðin Düzce Merkezdeki binasýnýn açýlýþ programýna katýlýmlarýndan dolayý Abhaz Kültür Derneði Yönetimi ve gençlerine teþekkür etti. Fidan " Biz Çerkes gençleri ayný amaç için mücadele ediyoruz. Ortak hareket etmeli ve kültürümüze birlik içinde sahip çýkmalýyýz. Geçmiþte yapýlan yanlýþlarý unutarak,ayný yolda buluþmalýyýz" dedi. Düzce Abhaz Kultür Derneði Gençlik Komisyonu Baþkaný Simge Aktaþ ise, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþladýðý konuþmasýnda, yapýlan tüm etkinliklerde birlikte çalýþmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Ýki derneðin de yapmayý planladýðý çalýþmalarda ortak hareket edilmesine karar verilen programda geleceðe dönük projelerden bahsedildi. Keyifli geçen ziyaret çekilen aile fotoðrafýyla son buldu. Kocaeli Kafkas Derneði'nden Geleneksel Eðlence Kocaeli Kafkas Kültür Derneði tarafýndan Sabancý Kültür Merkezi'nde Kafkas gecesi düzenlendi. D.K.K.K.D. Gençlik Komisyonu'nun da katýldýðý gecede Küçükler, Yýldýzlar ve Büyükler ekipleri sýrasýyla gösterilerini sundular. Aþýrý sýcaða raðmen ilgiyle izlenen geceye Kocaeli dýþýnda Adapazarý ve Düzce'den de çok sayýda konuk katýldý. Gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan Kocaeli Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Sami Korkut amaçlarýnýn Kafkas kültürünü Kocaeli halkýna göstermek olduðunu söyledi. Korkut, Böylece çocuklarýmýzýn da kendi kültürlerini unutmamalarýný hedefliyoruz. Ben, öncelikle çocuklarýný bir yýl boyunca derneðimizdeki halk oyunlarý kurslarýna Minikler ekibi salonu dolduranlarý coþturdu gönderen bütün ailelere teþekkür ediyorum. Kefken Karaaðaç Köyündeki 1062 mezarýn düzeltilmesine katký saðlayanlara da teþekkür borçluyuz dedi. Ekip gösterilerinden sonra ayrýca Kefken Karaaðaç Köyü'ndeki anýt mezarýn yapýmýnda katký saðlayanlara plaket verildi. Ayrýca Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baðlý 8 koordinatör dernekten biri olan D.K.K.K.D.'nin,bölgesindeki iller içerisinde bulunan Kocaeli, Sakarya ve Kdz.Ereðli derneklerinin faaliyetlerine katýlýmýnýn süreceði belirtildi. Bu üç derneðin Gençlik Komisyonlarý'nýn kurulup faaliyete geçmesini saðlamak için çalýþmalara baþlayan D.K.K.K.D. Gençlik Komisyonu'nun, önümüzdeki günlerde ilgili kiþilerle irtibata geçeceði, birçok ortak faaliyetin altýna birlikte imza atmak için hazýrlýk yapýldýðý bildirildi. DÜÐÜN GÜNÜM UNUTULMASIN Söðüt aðacýnýn dallarý yerlerde bu bahçede. Yazýn en sevdiðim ayý Temmuz. En güzel günü bugün. Gündüzün sýcaðý, geceye serinlik býrakýrken, tüm dostlarým yanýmda. Ömrümün unutulmazlarýndan olsun, düðün günüm unutulmasýn istiyorum Ýki katlý bu ev ne düðünler gördü, bahçede ne oyunlar oynandý. Mýzýka sesi inletirdi her yaný. Tutulan tempoda hayat vardý gençler dans ederken. Danslarýyla hayranlýk yaratan büyüklerce mahalli oyun için davet edildiðinde kalbi yerinden çýkardý gençlerin. Kalabalýk olsun, neþeli olsun, kültürüme uygun olsun. Düðün günüm unutulmasýn istiyorum... Misafirler geliyor yavaþ yavaþ, arabalar sýra sýra. Çevre illerden tanýdýktanýmadýk ama, asla yabancý olmayan onlarca insan var. Baktýðým cam aralýðýndan temiz kýlýklý genç kýzlar ve delikanlýlar, olgunluklarý dik duruþlarýndan belli büyüklerim giriyor bahçemin kapýsýndan. Sofralar kuruluyor, müzik sesi ve danslarla düðünüm baþlýyor. Düðünüm unutulmasýn istiyorum Hava serin, düðün günüm. Herkes mutlu, annem diyor ki " Dayýný kaldýrmýþlar bak, Emel' le oynuyor" Görmem lazým, balkona çýksam mý? Kimseye görünmem annem söz. Ne olur biraz bakayým. Arka balkondan bakýyorum kimseye görünmeden. Dayýmý göreyim, mile gözlü yeðeninin düðününde nasýl mutlu olmuþ. Nasýlda parmak üstü oynuyor, hiç yaþlanmamýþ, hem de hiç. Bir þey oldu! Bir ses, ne oldu? Annem yanýmda bana sarýldý, "Anne ne oldu?" Dayým oynamýyor artýk, koþuyor. Bana doðru. NE OLDU, NE OLUYOR? "Herkes bana bakýyor anne. Ben gelinim ayýp, içeri götür beni anne!" Serin Temmuz gecesinin en güzel gününde, söðüt aðacýnýn yapraklarý arasýndan geliyor, ömrümü çalan. Benim þerefime içen, benim þerefime silah atan, beni en çok sevenden geliyor mile gözlerimi kapatan. Gelinliðimi kana bulayýp, düðünümü unutulmaz yapan Düðün günüm unutulmasýn istiyorum *** ALKOL VE SÝLAHA HAYIR**** Sevgi ve Saygýlarýmla

4 temmuz Bir Fotoðrafla Bir Kültürü Anlatmak Doðan Eser Kerim Bora Bu a y k i röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan hazýrlanan "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler" konulu fotoðraf sergisini ziyaret eden Kerim Bora ile önce fotoðraf sergisini gezdik. Sonra ise dernek binasýna geçerek röportajýmýzý yaptýk. Aslýnda röportajdan ziyade çok keyifli de bir sohbetti. Sergiye baktýðýmýz zaman fotoðraflar bize geçmiþimizi anlatýyor. Fakat siz bir profesyonel fotoðrafçýsýnýz, siz baktýðýnýz zaman sizin için neyi ifade ediyor bu fotoðraflar? Tarih okuyarak öðrenilir.okuyarak öðrenmenin yanýnda görerek öðrenmek çok büyük bir lüks ve çok da güzel bir þey. Bazý fotoðraflardan bazý þeyleri görmek. O sergilediðiniz fotoðraflar da son anda yakalandý belki de. Çünkü bazýlarýnýn kenarlarýndaki kimyasallar erimeye baþlamýþ.bu fotoðraflarýn bazýlarý belki de o günün þartlarýnda önemsiz fotoðraflar. Yani çok önemli bir Çerkes aydýnýný falan resmetmiyor, üç beþ tane yan yana gelmiþ arkadaþý resmediyor ama mesela giydikleri kýyafetler kültürü o kadar iyi gösteriyor ki o anlamda hele ki bizim gibi görerek öðrenmeye bu kadar meraklý bir toplumda fotoðraf çok önemli geçmiþimizi tanýmak için.bu fotoðraflara baktýðýmda bana bir þeyi hatýrlattý. Benim babam 1928 doðumlu bir insan,bir aða çocuðu. Bir fotoðraf makinesi almýþ babasý,onun çektiði fotoðraflarýn negatifleri bir þekilde elime geçti. 30 yaþýmda ben bunlarý profesyonel bir fotoðrafçý olarak bastým. Onun çocukluðunun fotoðraflarýný bastým. Bu korkunç güzel bir þey gerçekten. Babanýz ; babanýzýn arkadaþlarý. Elinize ilk fotoðraf makinesi aldýðýnýzý düþünün. Sokaða çýkmýþsýnýzdýr. Babam bana kendi yaþadýðý yeri, arkadaþlarýný anlatmýþtý ama bir de o fotoðraflarýn elinize geçtiði aný düþünün. Þimdi buradaki fotoðraflar da aile albümünden kurtarýlmýþ fotoðraflara benziyor. Ve bunlarýn deðeri bugün çok çok fazla. Ve hatta bunun için Türkiye genelinde, Çerkeslerse Çerkesler veya Boþnaklar veya Türkler yani hepsi için organizasyonlar yapýlmalý. Çünkü birçok aile albümünde olduðu gibi birileri ölüyor, çocuklarý önemsemiyor çöpe gidiyor. Ýçlerinde o kadar deðerli þeyler olabilir ki. O anlamda çok önemli bir çalýþma bu yaptýðýnýz. Tabi bunda da eksiklikler vardýr daha da geliþtirilebilir, farklý sunumlar yapýlabilir ama çýkýþ noktasý çok önemli. Çünkü burada Çerkes kültürü ile alakalý bir þey var. Çerkes kültürünü bir çocuða verebilmek Çerkes kýyafetini göstermeden nasýl mümkündür. Çerkes kýyafeti bugün folklörde de kullanýlýyor, birileri dikiyor ama ayný þey deðil. Çünkü içindeki adam ayný deðil. 10 yaþýndaki bir çocuðun o fotoðraflarda göreceði þey, hissedeceði þey, hiçbir kitapta okuyup öðrenecekleriyle boy ölçüþemez. Onun için bu fotoðraflar çok kýymetli. Siyah beyaz fotoðraflar evlerde kalmadý gibi bir þey. Bundan dolayý böyle yüz senelik, seksen senelik, altmýþ senelik fotoðraflar tüm Türkiye genelinde taranmalý, araþtýrýlmalý. Sahaflar mesela, o sahaflarda neleri kaybettik. Benim fotoðrafçý olarak en üzüldüðüm þey cam negatiflerdir. Cam negatifler kilo hesabýyla satýldý Ýstanbul'da. Cam negatiflerin içinde neler vardý kim bilir. Çalýþmalarýnýza bakýnca daha çok sosyal, toplumsal sorunlarý fotoðraflarýnýzda yansýttýðýnýzý görüyoruz. Siz ne düþünüyorsunuz? Doðru böyle tanýnýrým. Fotoðrafçýlýða asistanlýk yaparak baþladým. Profesyonel fotoðrafçýlarýn yanýnda stüdyoda da çalýþtým. Bu pek bana göre deðildi. Öbürü bu iþi zanaat olarak yapmak. Ben biraz bu iþi hayat duruþumu yaþayabilmek adýna yapýyorum. Artýk fotoðraftan ziyade video çekimleriyle ilgileniyorum.son yaptýðým çalýþma aslýnda bir nevi "sözlü tarih çalýþmasý". Bu noktada sormak istediðim kültürle ilgili, kültürel varlýklarla ilgili bir çalýþma yaptýnýz mý yada yapmayý düþünüyor musunuz? KERÝM BORA KÝMDÝR? " 1970 Ýstanbul'da doðdu. " 1993'te Ýktisat Fakültesi son sýnýftan ayrýlýp ABD'ye gitti. " ABD'de çeþitli iþlerde çalýþýrken fotoðraf çekmeye baþladý. Santa Monica College Ca.'da fotoðraf okudu. Bu süre içinde Los Angeles'ta birçok profesyonel fotoðrafçýya asistanlýk yaptý. Deðiþik sergilere katýldý. " 2000'de Türkiye'ye döndü. "Don Quixote'nin Çocuklarý" adlý Kübalýlarý konu alan fotoðraf projesini tamamladý. " 2001'de "Don Quixote'nin Çocuklarý" ile ülke çapýnda çeþitli sergilere katýldý. " 2002'de Hindistan'da "Güneþin Üç Yüzü" baþlýklý üç farklý dinden ayný yaþta üç çocuðu konu alan çalýþmasýný tamamladý. Bu çalýþma ile New York'ta bir sergiye katýldý ve bir sene ayný galeri tarafýndan ticari olarak temsil edildi. " 2003'te, yaklaþýk dört ay süren "Rüzgara Fýsýldanan Sözler" adlý projesini tamamladý. " 2004'te Diyarbakýr'da bir varoþ okulunun bir sýnýfýný konu alan ''Süleyman Nazif 2-C'' adlý çalýþmasý ile karma sergilere katýldý. " ''Rüzgara Fýsýldanan Sözler'' projesi fotoðraf kitabý olarak yayýmlandý. D.K.K.K.D.'yi ziyaret eden ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora ile yapýlabilecek ortak çalýþmalar hakkýnda söyleþi yaptýk

5 temmuz Þimdi mesela Devinim isimli bir projeyle uðraþýyorum. Düzce'ye ilk geliþimin sebebi de buydu aslýnda. Türkiye'de bin insanla kendileri hakkýnda, kendilerini tanýmlamalarý hakkýnda röportajlar yapýyorum. Ne demek istiyorum bunla ; Türkiye diye bir ülkede yaþýyoruz. Ben yedi sene kadar Amerika'da yaþadým daha evvel. Belli bir dönem kendi kimliðim hiç ilgilendirmedi beni. 20'li yaþlarým zamanýnda hemen hemen bütün dünyayý dolaþtým. Hep kimliðimi baþka bir coðrafyada aradým. Bir de köküm de bu topraklarla alakalý deðil. Annem de babam da bu topraklara baþka coðrafyalardan göçmüþ insanlar. Böyle bir dönem geçtikten sonra kendi doðduðum topraklara merak duymaya baþladým. "Kendi kavramý" burada esas üzerinde durulmasý gereken konu. Ne demek kendi. Çünkü benim topraðým deðil aslýnda bu topraklar. Ama bu topraklarda yaþamýþ olmayý seçtiðimi fark ettim. Bu farkýndalýk da bir takým sosyal refleksleri getirdi ve bu çalýþmaya baþladým. Tabi bunun dýþýnda da baþka sosyal projeler yaptým. Küresel algýlanan projelerdi bunlar. Saðlýkla ilgili, Aidsle ilgili. Þu an yapýyor olduðum Devinim adlý projedeki bin kiþiyle röportajla Türkiye'nin portresini çiziyorum. Ben Boþnak'ým. Babam bir Yugoslav göçmeni. Ýlk Türkiye'ye geldikleri zaman devlet iþlerinde çalýþtýrýlmamýþlar. O zaman mecburen ticaret yapmýþ hepsi. Ki o zamanýn þartlarýnda memuriyet çok güzel bir þey. Ticaret yaptýklarý için o insanlarýn yüzde 90'ý bugüne zengin diyebileceðimiz statülerde ulaþmýþlar. Zengin insan parasýný kaybetmemek için sistemin içinde zaten. Sistemin içine o kadar entegre olmuþ ki Boþnaklar. Akademiysen ve entelektüel kesim de yoktur Boþnaklar arasýnda. Kapalýçarþý'da esnaftýrlar, iþadamlarý vardýr. Bu anlamda o kadar sistemin içindeler ki; bu adamlar asimilasyonu kendileri kabul etmiþler ve bize Boþnakça öðretmemiþler. Benim babam mesela 1946 yýlýnda Türkçe öðrenmiþ bir insan. Babam ölene kadar sesli gazete okurdu,türkçe'sini daha da düzeltmek için. Türkiye'de yanlýþ olan þeyler var. Yanlýþ olan nedir. Türkiye'de bazý gruplara deniyor ki hayýr sen Türksün sen þusun; iþte Orta Asya'dan geldin. Ýlkokula gittiðimde Orta Asya'dan geldiðimiz söylendi bana. Eve gidip babama nasýl Orta Asya'dan Yugoslavya'ya geldik diye sordum. Çünkü o yaþtaki bir beyin köprüyü kuramýyor. Zira evde konuþulan dil Boþnakça. Orta Asya, Yugoslavya, Boþnakça falan derken kafam iyice karýþmýþtý ve ben kendimi gerçekten çok kötü hissettim. Ondan sonra daha da büyüyünce çok yakýn bir arkadaþýmýn alevi olduðunu öðrendim. Alevi ne demek bilmiyorum. Hiç bana söylenmemiþ. Þimdi bakýyorum da bazý þeyleri hem ben ýskalamýþým hem Türkiye olarak ýskalamýþýz. Þimdi ben 37 yaþýndayým. Yaklaþýk olarak 1,5 2 sene önce ilk defa Düzce'ye geldim. Çerkesler'i veya Çerkes kültürünü duymuþtum fakat bir Adýge'yi Abaza'yý ilk defa öðrendim. Yani 35 yaþýnda. Ýnsanýn yaþadýðý coðrafyadaki insanlarý tanýma zorunluluðu var. Tanýmadýðý sürece çok lokal yaþarýz. Kendi çemberimizdeki insanlarla yaþarýz. Ben Anadolu insanýný son iki yýldýr tanýyorum. Ýnanýlmaz bir boþluk varmýþ içimde. Türkiye'nin farklýlýklarý deðil de hep aynýlýklarýný konuþuyoruz. Çok ayný þeyimiz var, çok ortaklýðýmýz var ama farklýlýklarýn da konuþulmasý gerekiyor. çünkü farklýlýklar zenginliktir. Ne kadar lisan konuþuluyorsa Türkiye'de o kadar büyük bir zenginlik vardýr. Türkiye Üniversitelerinde bu dillerle ilgili kürsüler olmalý. Konuþmadýðýmýz dilerin, Fransýzca gibi mesela, kürsüleri varken bu topraklarda konuþulan Lazca, Çerkesce gibi dillerin kürsüsü yok. Benim çocuðum isterse Çerkesce'yi Üniversitede öðrenebilmeli. Çerkesler açýsýndan bu bilinç gene daha yüksek. Maykop'tan hocalar getirildiði söylendi bana Çerkesce öðretmek için. Ama mesela Karadeniz'de böyle bir bilinç yok.kendi kültürlerimizle barýþmak zorundayýz.farklý taraflarýmýzý da öðrenmenin zamaný geldi artýk.benim yapmak istediðim þey de bununla alakalý.sanatçýnýn misyonu soru sormaktýr zaten. Biz kimiz? Avrupa Birliði'ne girmeye uðraþýyoruz ve Avrupa Birliði diyor ki; kendini taný.oysa biz bunu hiç düþünmemiþiz. Kim olduðumuzu hiç düþünmemiþiz. Biz mozaik olduðumuza inandýrýlmýþýz.oysa ben buna kesinlikle katýlmýyorum.biz bir kazanýn içinde kaynamýþýz.annem Bulgar göçmeni,babam Yugoslav göçmeni.bu bakýmdan iyice karýþmýþýz aslýnda.çerkesler açýsýndan bakýnca da Çerkeslerin biraz tutucu olduðu söyleniyor. Bu açýdan þanslýsýnýz aslýnda. Kültürünüzü korumak adýna. Çerkesler açýsýndan baktýðýnýz zaman hikayeleþtirebileceðiniz o kadar çok olay var ki. Oradaki savaþlar. Hele o gemi yolculuklarý. Oradaki üç günü beþ günü yazsan bir kitap olur. Titanik çok büyük bir kazaydý ama birçok küçük küçük Titanikler battý. Federasyon þeklinde bir yapýnýz olduðunu biliyorum. Bu örgütlülüðü kullanarak bunu duyurmalýsýnýz herkese. En iyi yazan kiþi bunlarý yazmalý veya en iyi grafiker bunla ilgili çalýþmalar yapmalý. Az önce Çerkesler'i 2 yýl önce tanýmaya baþladýðýnýzý belirtmiþtiniz,bu baðlamda bu eksiklik mevcut yapýdan mý kaynaklanýyor yoksa Çerkesler mi kendilerini yeterince tanýtamamýþlar? Ýstanbul'da ismini hatýrlayamadýðým bir dernekte bir panele gitmiþtim.panelistler de Çerkes akademisyenlerdi.yani akademisyenler yetiþtirmiþsiniz.çerkes kimliðini taþýyan insanlarýn tarih ya da benzeri sosyal bilimler okuyarak Çerkes tarihini araþtýrmasý çok olumlu bir þey. Tekrar tanýtým konusuna dönersek, herkes kendi kültürünü tanýtmalý ama,bu bir kültür promosyonu halini almamalý.bu topraklarda yaþayan herkes diðer kültürlerde yaþayanlarý tanýmak için de çaba göstermeli. Benim sizin kültürünüzü öðrenme zorunluluðum var.sizin de buna açýk olmanýz gerekli. Ben Çerkes olmayan bir insan olarak, gelip sizin kültürünüzü tanýyabilmeliyim. Bunu da burada gördüm. Sizin de gidip diðer kültürleri öðrenme, etüt etme zorunluluðunuz var. Medya tanýtým adýna ne yapýyor diye baktýðýmýz zaman biz TRT dönemiyle büyüdük. Þimdi bugünlere geldik. Þu an TRT'de baktýðýmýz zaman sýnýrlý da olsa birtakým þeyler yayýnlanýyor anadille ilgili. Medyanýn günümüzdeki konumu ise bir þeyi haber yapmak için onun insanlarýn ilgisini çekip çekmeyeceðine bakýyor. Mesela dört bin tane Laz'ýn ayný anda horon tepmesi bir haber olabilir medya için. Yani bunlarý tanýtmak adýna medyanýn katkýsý ancak bu kadar olabilir. Bunun yanýnda insanlarýn çok büyük sorumluluðu var. Çerkeslerin tek yapabileceði bu konuda kendi bireysel inisiyatiflerini kullanarak diðer kültürleri öðrenmek ve kendi kültürlerini öðrenmek isteyen insanlara kapýyý sonuna kadar açmaktýr. Akademisyenler gelecektir yavaþ yavaþ. Öðrenmeye, araþtýrmaya. Tüm her þeyi onlarla paylaþmak gerekir. Burada herkes bize son derece açýk davrandý onu da belirtmek isterim. Biz Doðu Karadeniz'e gittik Lazlar ile ilgili bir çalýþma için. Pazar yerinde insanlarla konuþurken bize birden ne yapýyorsunuz, neden soruyorsunuz, amacýnýz nedir þeklinde bir tepki gösterdiler. Aralarýnda bazýlarý sýcak davrandý sonra, dedim neden böyle davranýyorlar, bir korku mu var, nedir bunun sebebi. Sonra tabi baktýk ki var gerçekten böyle bir korku. Geçenlerde Japon bir araþtýrmacý gelmiþ Lazca ile ilgili araþtýrma yapýyor ; almýþlar adamý kaç gün içeride tutmuþlar nedir amacýn diye. Böyle bir ilkellik olabilir mi. Ne yapabilir o Japon orada. Ülkeyi mi bölmeye çalýþýr. Kültürle bu ülke nasýl bölünebilir. Ýnsanlar kültür istiyorlar, kültürlerini yaþatmak istiyorlar. Çocuklarýmýzýn önünde bir yelpaze gibi yer almalý tüm kültürler. Son olarak sergimizi gördünüz bugün. Bu çalýþmalarla ilgili olarak bize ne gibi önerileriniz olabilir? Bence þöyle bir þey çok hoþ olabilirdi. Fotoðraflarýn altýna yazýlar yazýlabilirdi. Birkaç paragraf belki. Böylelikle belki insanlar daha farklý gözle bakabilirdi o fotoðraflara. O fotoðraftaki kiþilerin önemli, meþhur birileri olmalarý gerekmiyor. Her insanýn bir hikayesi vardýr. Ayrýca þöyle bir þey de olabilir. Fotoðraflar daha büyük olarak sergilenebilirdi. Ýlerde bu konuda ben size yardýmcý olabilirim. Ben fotoðrafçý olarak biraz öykücüyüm. Hikayeler benim için çok önemli. Bundan dolayý bu hikayelerin fotoðrafý biraz tamamlamasý gerektiðini düþünüyorum. Bunu dernekte deðil de sokakta yapmanýz da güzel bir þey. Eðer burada kendi dernek binanýzda yapmýþ olsaydýnýz sadece kendi toplumunuza hitap edecektiniz. Þimdi herkese hitap ediyor. Bu açýdan sokak sergileri çok önemlidir. Tüm Türkiye'yi dolaþacak bir sergi düþünebilirsiniz. Sonuçta sadece Çerkesler'e ulaþmayý hedeflememelisiniz. Bunu, tüm Türkiye'ye tanýtmak ve anlatmak için bir araç olarak kullanabilirsiniz.

6 temmuz YIL ANISINA Görüntüler peþ peþe geçiyor. Sanki hepsi bir film karesi. Gözümün önünden akýyor. Çorak bir arazi. Hava sýcak. Bilmiyorum kaç derece. Asfalt erimiþ. Arabanýn lastiklerinden gelen sesi duyuyorum. 93 model Doðan. Ýtalyan asýllý Türk görünümlü. Camlar açýk. Sýcak rüzgar yüzüme vuruyor. Ýtalyan asýllý Türk arabayla yolumuza devam ediyoruz. Tek duyduðumuz erimiþ asfaltýn lastiklerde çýkardýðý ses deðil. Bir yandan radyoda Orhan Gencebay çalýyor. Batsýn bu dünya diyor Orhan Gencebay erimiþ asfaltýn lastiklerle çýkarttýðý seslerle birlikte. Cam açýk. Sýcak rüzgar vuruyor yüzüme. Farklý bir coðrafyada, o coðrafyaya yabancýyým sanki. Ýtalyan asýllý Türk görünümlü Doðan gibi. Her þey farklý görünümlü farklý asýllý. Ýtalyan asýllý Fiat unutmuþ aslýný Anadolu bozkýrýnda ilerliyor. Ben de Çerkes asýllý Doðan ; ben de bozkýrda ilerliyorum. Ýkimiz de yabancýyýz bu topraklarda. Fonda Orhan Gencebay söylemeye devam ediyor. Hiç görmediðim vatanýmý özlüyorum. Öyle yolda ilerlerken tek hissettiðim yabancýlýk. Özlüyorum görmediðim topraklarý. Tüm acýlarý vücudumda hissediyorum. Hepsi birer toplu iðne sanki. Batýyor vücudumun her zerresine. Her bir ölüm, her bir acý, her bir kayboluþ, her bir ayrýlýk, her bir sürgün, hepsi birer toplu iðne. Hepsi teker teker batýyor her bir zerreme. Ne acýlar yaþandý. Nesiller yok oldu. Neler gördü o gözler. Neler hissetti o bedenler. Benim hissettiðim o toplu iðne batýþý. Kurtarýn beni bu acýlardan. Söyleyin ki çekmediler bu acýyý. Söylüyorsanýz beni inandýrýn. Yalan mý yaþananlar. Nasýl söylerim ki bu acýlar yaþanmadý. Bu toplu iðneler vücudumun her zerresine battýkça yýl anýsýna Gençlik Kurultayý Ekim 2007'de Kafkas Dernekleri Fedrasyonu'na baðlý olarak faaliyet gösteren 8 koordinatör derneðin gençlik komisyonu baþkanlarý 16 Haziran'da Ankara'daki Federasyon binasýnda toplandý. Federasyon Genel Sekreteri Cumhur 3. Düzce Kafkas Festivali Temmuz'da Bu yýl 3.sü düzenlenecek olan Düzce Kafkas Festivali Temmuz tari h l e r i n d e K ö p r ü b a þ ý Ömerefendi Köyü'nde yapýlacak. Festivale, Düzce Týzeðus Ekibi,Bursa Blane Müzik Grubu,Bursa Minikler Ekibi,Ritsa Müzik ve Dans Grubu, Circassiantalya Rock Grubu ile Kafkasya'dan sürpriz ekiplerin katýlýmý bekleniyor. Festivalde stand kiralamak isteyenler 250 TL, Festival broþürüne reklam vermek isteyenler 100 TL, Festival alanýndaki projeksiyona reklam vermek isteyenler 50 TL karþýlýðýnda katkýda bulunabilecekler. Ayrýca Festival ana sponsorluðu, Festival alanýna afiþ reklam, Festival bileti sponsorluðu ve gösteri platformu üzerine afiþ sponsorluðu için D.K.K.K.D. Yönetim Kurulu'yla temasa geçilmesi gerekmektedir. Danýþma ve irtibat için ve numaralý telefonlardan bilgi alýnabileceði bildirildi. Bal ve Federasyonun Gençlikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aytek Kurmel'in katýldýðý toplantýya D.K.K.K.D.'yi temsilen Gençlik Komisyonu Baþkaný Uður Fidan katýldý. Önceki toplantýdan o güne kadar yapýlmasý gereken ve yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesi sonucunda, Türkiye'de Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baðlý olan birçok derneðin gençlik komisyonlarýný oluþturamadýklarý gerçeði ortaya çýktý. Düzce'ye baðlý olan Kocaeli, Sakarya ve Kdz.Ereðli derneklerinin de gençlik komisyonlarýnýn olmadýðýný vurgulayan Fidan, Kdz.Ereðli derneðinin aktif olmadýðýný, Sakarya derneðinde ise geçmiþte yaþanan sýkýntýlarýn etkilerinin devam ettiðini, Kocaeli derneðinin ise genç potansiyele sahip olduðunu ve kýsa zamanda bir gençlik komisyonunun kurulacaðýný belirtti. Ekim ayýnda yapýlmasý düþünülen geniþ katýlýmlý bir Gençlik Kurultayý'nýn da içeriðinin ana hatlarýyla belirlendiði toplantýdan, Kurultay'da ''Anavatana Dönüþ'' aðýrlýklý bir program iþlenmesine karar verildi. Gençlik Eðlenceleri Köylerde Yapýlýyor Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu'nun her ayýn ilk Cuma akþamý düzenlediði Gençlik Eðlenceleri, yaz mevsimi boyunca köylerde yapýlacak. Bu doðrultuda yazýn ilk Gençlik Eðlencesini 17 Haziran akþamý Bataklýçiftlik Köyü'nde yapmayý planlayan Gençlik Komisyonu faaliyeti hoþ bir tesadüf sonucu ayný köyden Huduj Necla Demirað'ýn vedasýna denk geldi. Kayseri'den Jemise Cesur Demirci ile evlenecek olan Necla Demirað'ýn vedasýnda bir araya gelen gençler, gece geç saatlere kadar eðlenceyi sürdürdüler.

7 temmuz 2007 Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü" Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu Spor Kolu tarafýndan düzenlenen Doða Yürüyüþü, 3 Haziran Pazar günü, Þaguç Köyü'ndeki þelaleye yapýldý. Spor Kolunun ilk faaliyeti olan, 27 kiþinin katýldýðý bu etkinlik Þaguç Köyü'nden baþlayarak köyün bulunduðu yamaçlardaki daðlarýn arkasýndaki þelaleye kadar sürdü. TEBRÝKLER FÝGEN-UFUK 3 Haziran 2007 Pazar Akþamý Bayramcý Köyü'nde, Bataklýçiftlik Köyü'nden Ufuk Demirað ve Bayramcý Köyü'nden Figen Ceylan niþanlandýlar.düðünleri 21 Temmuz 2007'de Konak Düðün Salonu'nda yapýlacaktýr. Yürüyüþ baþlamadan bir açýklama yaparak dikkatleri çeken grup lideri Faysal Þaguç,trekking yaparken önem gösterilmesi gereken konular ve yürüyüþ disiplini ile ilgili bilgiler aktardý. Bölgeyi çok iyi tanýyan Þaguç liderliðinde, 5km'lik mesafeyi kayýn ormanýnýn içinden yürüyerek yaklaþýk 6 saatte kat eden yürüyüþcüler, yorulmuþ olmalarýna raðmen çok güzel bir gün geçirdiklerini,ve Spor Kolunun bu tür etkinliklerinin devamýný istediklerini belirttiler. Spor Kolu Baþkaný Davut Yýldýrým, yürüyüþe katýlýmdan memnun olduðunu ve katýlan herkese teþekkür ettiðini söyleyerek,bu tür etkinliklerin daha profesyonel hale getirilerek sürdürüleceðini ifade etti. Yürüyüþün görüntülerini DKKKD sözcüðünü aratarak izleyebilirsiniz. Sizde Týzeðus'ta yerinizi alýn Týzeðus Bülten'le tüm Türkiye'deki hemþehrilerinizin mutluluðunuzu paylaþmasýný istiyorsanýz, siz de niþan ya da düðün fotoðraflarýnýzla beraber bilgilerinizi bize ulaþtýrýn BAÞSAÐLIÐI -Hacýmus Köyü'nden Ýhsan Dursun 1 Haziran'da -Daðdibi Köyü'nden Süleyman Yiðit 1 Haziran'da -Uzunmustafa dan Talat Aksan 16 Haziran'da -Taþköprü Köyü'nden Azmi Yýlmaz 28 Haziran'da -Uzunmustafa dan Arif Öney 28 Haziran'da aramýzdan ayrýldýlar DERNEKÇÝLÝKTE SABIRLI OLMAK 7 Elbette sabýrlý olmak zorundayýz. Ýþimizin kolay olmadýðýný biliyoruz. Karþýmýza çýkan onlarca engel; özellikle maddi ve manevi engeller bizleri zaman zaman umutsuzluða sevk etse de önümüze koyduðumuz yol haritasýndan sap mamýz bizi nerden bakýlýrsa bakýlsýn bir on yýl daha geriye götürebilir. Sihirli sözcük olan sabýr olmasaydý eminim ki içimizden pek çok yöneticimiz ve genç arkadaþýmýz yollarýný bizler den ayýrýrdý. Her nedense sabrýmýzý taþýran o denli çok geliþme oluyor ki. Ama dedik ya on yýl daha geriye gitmek istemiyoruz. Onun için de sabýrlý olmak zorundayýz. Birey olarak herkesten ayný toplumsal duyarlýlýðý beklemek tabi ki ahmaklýk olur ama bizlerin de sabrýný zorlayan seviyedeki duyarsýzlýklar için ne diyeceðimizi inanýn bilmiyoruz! Dedik ya yapacak tek þey var: Ya sabýr. Hani derler ya sabrýn sonu selamettir; onun için ipek kozasý örer gibi itinalý bir þekilde hedeflerimizi gerçekleþtirmek için çabalamaya ve etrafýmýzda yeni yüzler görmeyi dilemeye devam edeceðiz. Bu iþler gönül iþi ve biz gönüllerimizi vermiþ çabalýyoruz. Özellikle de aktif katýlým saðlayan ve bir elin par maklarý kadar olan gençlerimizin gönülleri gerçekten tam bir adanmýþlýk halinde. Onlarý üzmeyelim, destek olalým ve içlerindeki bu adanmýþlýk duygusunu istismar etmeden onlara el verelim. Biz yaþýný bayaðý almýþlar için geri dönüþ yok ama inanýn onlarý kaybettiðimizde neler olabile ceðini tahmin etmek istemiyorum. Toplumun temeli aile ama ailede çocuða ait olduðu kim liði ve kültürü ona anlatan olmayýnca bunu son radan kazanmak inanýn çok zor. Bir boþluða düþülüyor ve nihayetinde en kolay olan yapýlýp teslim bayraðý çekilerek toplumundan uzak laþan bir yaþam daha basit görülüyor. Tabi ki Khabzesi, uyulmasý gereken kurallarý olmayan yaþam daha kolay ve çekici. Onu için ailelerimize sesleniyorum. Çocuklarýnýza sahip çýkýn ve derneðin de bir öcü olmadýðýný onlara güzel bir þekilde anlatýn. Bunlarý yaparken de tabi ki biz lerin de yaptýðý gibi ya sabýr. Devir gerçekten çabalama devri, çocuðunu okutmak onu iþ güç sahibi yapmak gerçekten zor ve meþakkatli bir iþ. Hele hele onu toplumsal aidiyet duygusu içerisinde ve kültürüne baðlý olarak yetiþtirmek apayrý bir zorluk. Çocuðunu kültürüne yabancý olarak yetiþtirenlerin sonradan edecekleri ahlar ve vahlar inanýn bu olumsuzluklara çare olmayacak. Onun için Çerkesler'e ithaf edilen o güzel sözlerin gerçekliðini atalarýmýzdan, khabzemizden ve ailemizden aldýðýmýzý unut madan çabalamaya devam edelim. Ýnanýn derneðimizin çabasý da hep bu yöndedir ve basit þeylere takýlmadan bu çabamýza kol kanat geren bir anlayýþý hep içinizde bulun durun. Bizler çalýþýp çabalamaya devam ede ceðiz. Sabýrlý olmak zorundayýz çünkü bu dernekçilik iþlerini yapan kiþiler de olmasa bu yok oluþ eminiz ki önü alýnamaz bir seyir içine girecektir. Onun için hep diyoruz "ya sabýr". Muhabbetle Selamlar.

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı