Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü""

Transkript

1 AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan hazýrlanan "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler" konulu fotoðraf sergisini ziyaret eden Kerim Bora ile önce fotoðraf sergisini gezdik. Sonra ise dernek binasýna geçerek röportajýmýzý yaptýk. Aslýnda röportajdan ziyade çok keyifli de bir sohbetti. devamý 4 ve 5 te Týzeðus okunuyor! Her ay 1000 Adet basýlan Bültenimiz ücretsiz olarak daðýtýlýyor ve tüm Türkiye'ye postalanýyor. Týzeðus Bülten Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði'nin sesi olmaya devam ediyor Bültenimizin tüm sayýlarýna adresinden ulaþabilirsiniz Þimdi Festival Zamaný 28 Temmuz geliyor. Düzce festivaline kavuþuyo r. D.K.K.K.D. yine tüm hemþehrilerini baðrýna basýyor. Festival coþkusu, þenlik heyecaný bu yaz da Köprübaþý'nda. Sizler bu satýrlarý okurken, hazýrlýklarýn son aþamalarýna gelen tertip komitesi, misafirlerimizi layýkýyla aðýrlayabilmek için canla baþla çalýþmalarýna devam ediyor. 2 yýl önce bir ilki gerçekleþtiren kadro, bu yýl da festivalin mutfaðýnda. Bu yýl da gerek Düzce'nin folklor ekibi,gerek diðer þehirlerden gelecek misafir ekiplerimiz, gecenizi danslarýyla aydýnlatacaklar. Þimdiden programýnýzý ona göre yapýn,zira 28 Temmuz gecesi bize sözünüz var. Köprübaþý'nda görüþmek üzere Temmuz tarihlerinde 3.sü yapýlacak olan Düzce Kafkas Kültür Festivali'ne Düzce Týzeðus Ekibi,Bursa Blane Müzik Grubu,Bursa Minikler Ekibi,Ritsa Müzik ve Dans Grubu, Circassiantalya Rock Grubu ile Kafkasya'dan sürpriz ekiplerin katýlýmý bekleniyor. Festivalde stand kiralama ve firma reklamý yapmak isteyen hemþehrilerimizin bir an önce Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Yönetimi'yle irtibata geçmeleri gerekiyor. devamý 6 da Sürgün Özel TVD Ekranlarýndaydý Düzce'nin yerel televizyonlarýndan TVD 'nin program yapýmcýsý Doðan Eser tarafýndan hazýrlanan 21 Mayýs Sürgün Özel programý ilgi çekti. devamý 8 de Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü" Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu Spor Kolu tarafýndan düzenlenen Doða Yürüyüþü, 3 Haziran Pazar günü, Þaguç Köyü'ndeki þelaleye yapýldý. devamý 7 de Haydi Çocuklar Kafkasya'ya Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Haydi Çocuklar Kafkasya'ya" isim li organizasyon dahilinde Düzceli çocuklar Kafkasya'ya gidiyorlar. devamý 2 de

2 temmuz 'DE 11 BAÐIMSIZ ÇERKES VEKÝL TBMM'DE Yazýnýn baþlýðýnýn yazý bitiminde atýlmasý teamülünü bu kez býrakalým. 22 Temmuz seçimlerine odaklanma üzerinden, muhtýralarýn uçuþup, felaket senaryolarýnýn sýzdýrýldýðý ortamlardan sýyrýlýp, selametle, bir sonraki seçime projeksiyon yaparak, naçizane çaðrýmýzý tekrarlayalým: '2011 seçimlerinde 11 baðýmsýz Çerkes par lamenteri mecliste görmek.' Parlamenter demokrasinin kara deliklerine, bunun üzerindeki Demokles kýlýçlarýna sýrt çevirerek, halkýn iradesine inanarak ve saygý duyarak, Çerkes toplumunun taleplerini ve haklarýný gözeterek,tam on bir kiþiyle mecliste temsil olunabilelim. Herhangi bir partiye,artýk gayet lümpen leþip,kimliksizleþmiþ sað-sol akýmlarýna prim ver meden; mevcut örgütlülüðümüzün, sadece kimliðimiz üzerinden siyasal ve politik bir sirayeti olsun mecliste. Anadolu'da hangi merkezlerde ne kadar kiþi olduðumuzu bilerek kaç vekil gönderebile ceðimizi; metropollerde nasýl bir yöntemle hareket edebileceðimizi kararlaþtýrmak ve bu baðlamda çalýþmalara baþlamak için yeterince vaktimiz var. Ýnanmak gerekiyor sadece. Buna ihtiyacýmýzýn olduðunun farkýna varmak gerekiyor. Bu farkýndalýða aklýmýzýn bir köþesini tahsis etmek gerekiyor þimdiden. Türkiye diasporasýnda kültürünü yaþatýp, sonraki nesle aktarabilmenin, anavatanla baðlarý koparmamanýn meramýný taþýyan yýðýnla insanýn önündeki bir takým engelleri kaldýrmanýn ve en azýndan Çeçenistan Savaþý'nýn akabinde bir takým polisiye atrak siyonlarla çamur atýlmaya çalýþýlan imajýmýzýn berraklaþmasýnýn saðlanabileceði bir projedir bu. 2011'de on bir baðýmsýz Çerkes parla menter,efendim. Artýk sadece biraz daha gerçekçi olmak ve sadece kendimize biraz daha inanmak, efendim. iki yüz on binleþtirilmemek için, efendim. Ne dersiniz? "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler'' Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonunca hazýrlanan "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler'' adlý fotoðraf sergisi beðeniyle takip edildi. Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Remziye Kýlýnç ile Þamil Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn desteðiyle düzenlenen sergide 1864 Büyük Çerkes Sürgünü sonrasý dönemi yansýtan fotoðraflar Düzcelilere sunuldu. Ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora da sergiyi ziyaret ederek izlenimlerini aktardý ve yapýlabilecek ortak çalýþmalar konusunda Düzce merkezde düzenlenen sergi halkýn yoðun ilgisine sahne oldu 2 gençlik komisyonu üyeleriyle fikir alýþveriþinde bulundu. Büyük Çerkes Sürgününde çekilen sýkýntýlarýn ortaya konulmasý ve genç nesillere aktarýlabilmesi açýsýndan önemli olan bu Fotoðraflar, her yaþtan fotoðraf serg i s i n d e, baþardý Düzceli'nin ilgisini çekmeyi yaþanan sancýlý sürecin hüznü ilk bakýþta göze çarptý Haziran tarihleri arasýnda açýk kalan ''Yüzyýl Baþýnda Çerkesler'' isimli fotoðraf sergisini hazýrlayan Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu Üyesi Uður Güneþ, sergiyi düzenlemek için Türkiye'nin her tarafýndan fotoðraf topladýklarýný, özellikle Þamil Eðitim ve Kültür Vakfý'ndan büyük destek aldýklarýný söylerken emeði geçen herkese teþekkür etti. Haydi Çocuklar Kafkasya'ya Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Haydi Çocuklar Kafkasya'ya" isimli organizasyon dahilinde Kafkasya'ya gidecek olan çocuklar Düzce Kuzey Kafkas Derneði'nde buluþarak seyahat öncesinde planlama toplantýsý yaptýlar. Toplantý sýrasýnda katýlýmcýlara gezi sýrasýndaki ihtiyaçlarý ve yapacaklarý hazýrlýklar konusunda bilgi veren Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Afitap Altan, kafile baþkaný olarak böyle bir grupla birlikte anavatana yapacaklarý yolculuktan dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi. Her yýl düzenlenen yaz kamplarýna bu Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan her yýl düzenlenen Kafkasya gezisine, bu yýl aðýrlýklý olarak Düzceli çocuklar katýlacaklar sene katýlým aðýrlýklý olarak Düzce'den. 17 Temmuz Günü hareket edecek olan katýlýmcýlar 3 Aðustos günü dönecekler. Ýlk olarak Kabardey Balkar Cumhuriyeti baþkenti Nalçik'e gidecek olan grup ardýndan Adýgey Cumhuriyeti baþkenti Maykop'a geçecek. 15 gün süresince Adýgece eðitim de alacak olan katýlýmcýlar akrabalarý ile tanýþma ve anavatanlarýný tanýma imkaný bulacaklar. Afitap Altan ayrýca katýlýmcýlar arasýndaki 3 kiþinin Adýgece kursuna katýlan baþarýlý öðrenciler arasýndan seçilerek tüm masraflarý karþýlanmak suretiyle götürüldüðünü belirterek bu masraflarý karþýlamayý üstlenen Janberk Aydemir'e teþekkür etti.

3 temmuz Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði ve Düzce Abhaz Kültür Derneði Gençlik Dayanýþmasý Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu Baþkan ve üyeleri Düzce Abhaz kültür Derneði Gençlik Komisyonuna nezaket ziyaretinde bulundu. DKKKD Gençlik Komisyonu Baþkaný Uður Fidan ziyarette yaptýðý konuþmada öncelikle derneðin Düzce Merkezdeki binasýnýn açýlýþ programýna katýlýmlarýndan dolayý Abhaz Kültür Derneði Yönetimi ve gençlerine teþekkür etti. Fidan " Biz Çerkes gençleri ayný amaç için mücadele ediyoruz. Ortak hareket etmeli ve kültürümüze birlik içinde sahip çýkmalýyýz. Geçmiþte yapýlan yanlýþlarý unutarak,ayný yolda buluþmalýyýz" dedi. Düzce Abhaz Kultür Derneði Gençlik Komisyonu Baþkaný Simge Aktaþ ise, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþladýðý konuþmasýnda, yapýlan tüm etkinliklerde birlikte çalýþmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Ýki derneðin de yapmayý planladýðý çalýþmalarda ortak hareket edilmesine karar verilen programda geleceðe dönük projelerden bahsedildi. Keyifli geçen ziyaret çekilen aile fotoðrafýyla son buldu. Kocaeli Kafkas Derneði'nden Geleneksel Eðlence Kocaeli Kafkas Kültür Derneði tarafýndan Sabancý Kültür Merkezi'nde Kafkas gecesi düzenlendi. D.K.K.K.D. Gençlik Komisyonu'nun da katýldýðý gecede Küçükler, Yýldýzlar ve Büyükler ekipleri sýrasýyla gösterilerini sundular. Aþýrý sýcaða raðmen ilgiyle izlenen geceye Kocaeli dýþýnda Adapazarý ve Düzce'den de çok sayýda konuk katýldý. Gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan Kocaeli Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Sami Korkut amaçlarýnýn Kafkas kültürünü Kocaeli halkýna göstermek olduðunu söyledi. Korkut, Böylece çocuklarýmýzýn da kendi kültürlerini unutmamalarýný hedefliyoruz. Ben, öncelikle çocuklarýný bir yýl boyunca derneðimizdeki halk oyunlarý kurslarýna Minikler ekibi salonu dolduranlarý coþturdu gönderen bütün ailelere teþekkür ediyorum. Kefken Karaaðaç Köyündeki 1062 mezarýn düzeltilmesine katký saðlayanlara da teþekkür borçluyuz dedi. Ekip gösterilerinden sonra ayrýca Kefken Karaaðaç Köyü'ndeki anýt mezarýn yapýmýnda katký saðlayanlara plaket verildi. Ayrýca Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baðlý 8 koordinatör dernekten biri olan D.K.K.K.D.'nin,bölgesindeki iller içerisinde bulunan Kocaeli, Sakarya ve Kdz.Ereðli derneklerinin faaliyetlerine katýlýmýnýn süreceði belirtildi. Bu üç derneðin Gençlik Komisyonlarý'nýn kurulup faaliyete geçmesini saðlamak için çalýþmalara baþlayan D.K.K.K.D. Gençlik Komisyonu'nun, önümüzdeki günlerde ilgili kiþilerle irtibata geçeceði, birçok ortak faaliyetin altýna birlikte imza atmak için hazýrlýk yapýldýðý bildirildi. DÜÐÜN GÜNÜM UNUTULMASIN Söðüt aðacýnýn dallarý yerlerde bu bahçede. Yazýn en sevdiðim ayý Temmuz. En güzel günü bugün. Gündüzün sýcaðý, geceye serinlik býrakýrken, tüm dostlarým yanýmda. Ömrümün unutulmazlarýndan olsun, düðün günüm unutulmasýn istiyorum Ýki katlý bu ev ne düðünler gördü, bahçede ne oyunlar oynandý. Mýzýka sesi inletirdi her yaný. Tutulan tempoda hayat vardý gençler dans ederken. Danslarýyla hayranlýk yaratan büyüklerce mahalli oyun için davet edildiðinde kalbi yerinden çýkardý gençlerin. Kalabalýk olsun, neþeli olsun, kültürüme uygun olsun. Düðün günüm unutulmasýn istiyorum... Misafirler geliyor yavaþ yavaþ, arabalar sýra sýra. Çevre illerden tanýdýktanýmadýk ama, asla yabancý olmayan onlarca insan var. Baktýðým cam aralýðýndan temiz kýlýklý genç kýzlar ve delikanlýlar, olgunluklarý dik duruþlarýndan belli büyüklerim giriyor bahçemin kapýsýndan. Sofralar kuruluyor, müzik sesi ve danslarla düðünüm baþlýyor. Düðünüm unutulmasýn istiyorum Hava serin, düðün günüm. Herkes mutlu, annem diyor ki " Dayýný kaldýrmýþlar bak, Emel' le oynuyor" Görmem lazým, balkona çýksam mý? Kimseye görünmem annem söz. Ne olur biraz bakayým. Arka balkondan bakýyorum kimseye görünmeden. Dayýmý göreyim, mile gözlü yeðeninin düðününde nasýl mutlu olmuþ. Nasýlda parmak üstü oynuyor, hiç yaþlanmamýþ, hem de hiç. Bir þey oldu! Bir ses, ne oldu? Annem yanýmda bana sarýldý, "Anne ne oldu?" Dayým oynamýyor artýk, koþuyor. Bana doðru. NE OLDU, NE OLUYOR? "Herkes bana bakýyor anne. Ben gelinim ayýp, içeri götür beni anne!" Serin Temmuz gecesinin en güzel gününde, söðüt aðacýnýn yapraklarý arasýndan geliyor, ömrümü çalan. Benim þerefime içen, benim þerefime silah atan, beni en çok sevenden geliyor mile gözlerimi kapatan. Gelinliðimi kana bulayýp, düðünümü unutulmaz yapan Düðün günüm unutulmasýn istiyorum *** ALKOL VE SÝLAHA HAYIR**** Sevgi ve Saygýlarýmla

4 temmuz Bir Fotoðrafla Bir Kültürü Anlatmak Doðan Eser Kerim Bora Bu a y k i röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan hazýrlanan "Yüzyýl Baþýnda Çerkesler" konulu fotoðraf sergisini ziyaret eden Kerim Bora ile önce fotoðraf sergisini gezdik. Sonra ise dernek binasýna geçerek röportajýmýzý yaptýk. Aslýnda röportajdan ziyade çok keyifli de bir sohbetti. Sergiye baktýðýmýz zaman fotoðraflar bize geçmiþimizi anlatýyor. Fakat siz bir profesyonel fotoðrafçýsýnýz, siz baktýðýnýz zaman sizin için neyi ifade ediyor bu fotoðraflar? Tarih okuyarak öðrenilir.okuyarak öðrenmenin yanýnda görerek öðrenmek çok büyük bir lüks ve çok da güzel bir þey. Bazý fotoðraflardan bazý þeyleri görmek. O sergilediðiniz fotoðraflar da son anda yakalandý belki de. Çünkü bazýlarýnýn kenarlarýndaki kimyasallar erimeye baþlamýþ.bu fotoðraflarýn bazýlarý belki de o günün þartlarýnda önemsiz fotoðraflar. Yani çok önemli bir Çerkes aydýnýný falan resmetmiyor, üç beþ tane yan yana gelmiþ arkadaþý resmediyor ama mesela giydikleri kýyafetler kültürü o kadar iyi gösteriyor ki o anlamda hele ki bizim gibi görerek öðrenmeye bu kadar meraklý bir toplumda fotoðraf çok önemli geçmiþimizi tanýmak için.bu fotoðraflara baktýðýmda bana bir þeyi hatýrlattý. Benim babam 1928 doðumlu bir insan,bir aða çocuðu. Bir fotoðraf makinesi almýþ babasý,onun çektiði fotoðraflarýn negatifleri bir þekilde elime geçti. 30 yaþýmda ben bunlarý profesyonel bir fotoðrafçý olarak bastým. Onun çocukluðunun fotoðraflarýný bastým. Bu korkunç güzel bir þey gerçekten. Babanýz ; babanýzýn arkadaþlarý. Elinize ilk fotoðraf makinesi aldýðýnýzý düþünün. Sokaða çýkmýþsýnýzdýr. Babam bana kendi yaþadýðý yeri, arkadaþlarýný anlatmýþtý ama bir de o fotoðraflarýn elinize geçtiði aný düþünün. Þimdi buradaki fotoðraflar da aile albümünden kurtarýlmýþ fotoðraflara benziyor. Ve bunlarýn deðeri bugün çok çok fazla. Ve hatta bunun için Türkiye genelinde, Çerkeslerse Çerkesler veya Boþnaklar veya Türkler yani hepsi için organizasyonlar yapýlmalý. Çünkü birçok aile albümünde olduðu gibi birileri ölüyor, çocuklarý önemsemiyor çöpe gidiyor. Ýçlerinde o kadar deðerli þeyler olabilir ki. O anlamda çok önemli bir çalýþma bu yaptýðýnýz. Tabi bunda da eksiklikler vardýr daha da geliþtirilebilir, farklý sunumlar yapýlabilir ama çýkýþ noktasý çok önemli. Çünkü burada Çerkes kültürü ile alakalý bir þey var. Çerkes kültürünü bir çocuða verebilmek Çerkes kýyafetini göstermeden nasýl mümkündür. Çerkes kýyafeti bugün folklörde de kullanýlýyor, birileri dikiyor ama ayný þey deðil. Çünkü içindeki adam ayný deðil. 10 yaþýndaki bir çocuðun o fotoðraflarda göreceði þey, hissedeceði þey, hiçbir kitapta okuyup öðrenecekleriyle boy ölçüþemez. Onun için bu fotoðraflar çok kýymetli. Siyah beyaz fotoðraflar evlerde kalmadý gibi bir þey. Bundan dolayý böyle yüz senelik, seksen senelik, altmýþ senelik fotoðraflar tüm Türkiye genelinde taranmalý, araþtýrýlmalý. Sahaflar mesela, o sahaflarda neleri kaybettik. Benim fotoðrafçý olarak en üzüldüðüm þey cam negatiflerdir. Cam negatifler kilo hesabýyla satýldý Ýstanbul'da. Cam negatiflerin içinde neler vardý kim bilir. Çalýþmalarýnýza bakýnca daha çok sosyal, toplumsal sorunlarý fotoðraflarýnýzda yansýttýðýnýzý görüyoruz. Siz ne düþünüyorsunuz? Doðru böyle tanýnýrým. Fotoðrafçýlýða asistanlýk yaparak baþladým. Profesyonel fotoðrafçýlarýn yanýnda stüdyoda da çalýþtým. Bu pek bana göre deðildi. Öbürü bu iþi zanaat olarak yapmak. Ben biraz bu iþi hayat duruþumu yaþayabilmek adýna yapýyorum. Artýk fotoðraftan ziyade video çekimleriyle ilgileniyorum.son yaptýðým çalýþma aslýnda bir nevi "sözlü tarih çalýþmasý". Bu noktada sormak istediðim kültürle ilgili, kültürel varlýklarla ilgili bir çalýþma yaptýnýz mý yada yapmayý düþünüyor musunuz? KERÝM BORA KÝMDÝR? " 1970 Ýstanbul'da doðdu. " 1993'te Ýktisat Fakültesi son sýnýftan ayrýlýp ABD'ye gitti. " ABD'de çeþitli iþlerde çalýþýrken fotoðraf çekmeye baþladý. Santa Monica College Ca.'da fotoðraf okudu. Bu süre içinde Los Angeles'ta birçok profesyonel fotoðrafçýya asistanlýk yaptý. Deðiþik sergilere katýldý. " 2000'de Türkiye'ye döndü. "Don Quixote'nin Çocuklarý" adlý Kübalýlarý konu alan fotoðraf projesini tamamladý. " 2001'de "Don Quixote'nin Çocuklarý" ile ülke çapýnda çeþitli sergilere katýldý. " 2002'de Hindistan'da "Güneþin Üç Yüzü" baþlýklý üç farklý dinden ayný yaþta üç çocuðu konu alan çalýþmasýný tamamladý. Bu çalýþma ile New York'ta bir sergiye katýldý ve bir sene ayný galeri tarafýndan ticari olarak temsil edildi. " 2003'te, yaklaþýk dört ay süren "Rüzgara Fýsýldanan Sözler" adlý projesini tamamladý. " 2004'te Diyarbakýr'da bir varoþ okulunun bir sýnýfýný konu alan ''Süleyman Nazif 2-C'' adlý çalýþmasý ile karma sergilere katýldý. " ''Rüzgara Fýsýldanan Sözler'' projesi fotoðraf kitabý olarak yayýmlandý. D.K.K.K.D.'yi ziyaret eden ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora ile yapýlabilecek ortak çalýþmalar hakkýnda söyleþi yaptýk

5 temmuz Þimdi mesela Devinim isimli bir projeyle uðraþýyorum. Düzce'ye ilk geliþimin sebebi de buydu aslýnda. Türkiye'de bin insanla kendileri hakkýnda, kendilerini tanýmlamalarý hakkýnda röportajlar yapýyorum. Ne demek istiyorum bunla ; Türkiye diye bir ülkede yaþýyoruz. Ben yedi sene kadar Amerika'da yaþadým daha evvel. Belli bir dönem kendi kimliðim hiç ilgilendirmedi beni. 20'li yaþlarým zamanýnda hemen hemen bütün dünyayý dolaþtým. Hep kimliðimi baþka bir coðrafyada aradým. Bir de köküm de bu topraklarla alakalý deðil. Annem de babam da bu topraklara baþka coðrafyalardan göçmüþ insanlar. Böyle bir dönem geçtikten sonra kendi doðduðum topraklara merak duymaya baþladým. "Kendi kavramý" burada esas üzerinde durulmasý gereken konu. Ne demek kendi. Çünkü benim topraðým deðil aslýnda bu topraklar. Ama bu topraklarda yaþamýþ olmayý seçtiðimi fark ettim. Bu farkýndalýk da bir takým sosyal refleksleri getirdi ve bu çalýþmaya baþladým. Tabi bunun dýþýnda da baþka sosyal projeler yaptým. Küresel algýlanan projelerdi bunlar. Saðlýkla ilgili, Aidsle ilgili. Þu an yapýyor olduðum Devinim adlý projedeki bin kiþiyle röportajla Türkiye'nin portresini çiziyorum. Ben Boþnak'ým. Babam bir Yugoslav göçmeni. Ýlk Türkiye'ye geldikleri zaman devlet iþlerinde çalýþtýrýlmamýþlar. O zaman mecburen ticaret yapmýþ hepsi. Ki o zamanýn þartlarýnda memuriyet çok güzel bir þey. Ticaret yaptýklarý için o insanlarýn yüzde 90'ý bugüne zengin diyebileceðimiz statülerde ulaþmýþlar. Zengin insan parasýný kaybetmemek için sistemin içinde zaten. Sistemin içine o kadar entegre olmuþ ki Boþnaklar. Akademiysen ve entelektüel kesim de yoktur Boþnaklar arasýnda. Kapalýçarþý'da esnaftýrlar, iþadamlarý vardýr. Bu anlamda o kadar sistemin içindeler ki; bu adamlar asimilasyonu kendileri kabul etmiþler ve bize Boþnakça öðretmemiþler. Benim babam mesela 1946 yýlýnda Türkçe öðrenmiþ bir insan. Babam ölene kadar sesli gazete okurdu,türkçe'sini daha da düzeltmek için. Türkiye'de yanlýþ olan þeyler var. Yanlýþ olan nedir. Türkiye'de bazý gruplara deniyor ki hayýr sen Türksün sen þusun; iþte Orta Asya'dan geldin. Ýlkokula gittiðimde Orta Asya'dan geldiðimiz söylendi bana. Eve gidip babama nasýl Orta Asya'dan Yugoslavya'ya geldik diye sordum. Çünkü o yaþtaki bir beyin köprüyü kuramýyor. Zira evde konuþulan dil Boþnakça. Orta Asya, Yugoslavya, Boþnakça falan derken kafam iyice karýþmýþtý ve ben kendimi gerçekten çok kötü hissettim. Ondan sonra daha da büyüyünce çok yakýn bir arkadaþýmýn alevi olduðunu öðrendim. Alevi ne demek bilmiyorum. Hiç bana söylenmemiþ. Þimdi bakýyorum da bazý þeyleri hem ben ýskalamýþým hem Türkiye olarak ýskalamýþýz. Þimdi ben 37 yaþýndayým. Yaklaþýk olarak 1,5 2 sene önce ilk defa Düzce'ye geldim. Çerkesler'i veya Çerkes kültürünü duymuþtum fakat bir Adýge'yi Abaza'yý ilk defa öðrendim. Yani 35 yaþýnda. Ýnsanýn yaþadýðý coðrafyadaki insanlarý tanýma zorunluluðu var. Tanýmadýðý sürece çok lokal yaþarýz. Kendi çemberimizdeki insanlarla yaþarýz. Ben Anadolu insanýný son iki yýldýr tanýyorum. Ýnanýlmaz bir boþluk varmýþ içimde. Türkiye'nin farklýlýklarý deðil de hep aynýlýklarýný konuþuyoruz. Çok ayný þeyimiz var, çok ortaklýðýmýz var ama farklýlýklarýn da konuþulmasý gerekiyor. çünkü farklýlýklar zenginliktir. Ne kadar lisan konuþuluyorsa Türkiye'de o kadar büyük bir zenginlik vardýr. Türkiye Üniversitelerinde bu dillerle ilgili kürsüler olmalý. Konuþmadýðýmýz dilerin, Fransýzca gibi mesela, kürsüleri varken bu topraklarda konuþulan Lazca, Çerkesce gibi dillerin kürsüsü yok. Benim çocuðum isterse Çerkesce'yi Üniversitede öðrenebilmeli. Çerkesler açýsýndan bu bilinç gene daha yüksek. Maykop'tan hocalar getirildiði söylendi bana Çerkesce öðretmek için. Ama mesela Karadeniz'de böyle bir bilinç yok.kendi kültürlerimizle barýþmak zorundayýz.farklý taraflarýmýzý da öðrenmenin zamaný geldi artýk.benim yapmak istediðim þey de bununla alakalý.sanatçýnýn misyonu soru sormaktýr zaten. Biz kimiz? Avrupa Birliði'ne girmeye uðraþýyoruz ve Avrupa Birliði diyor ki; kendini taný.oysa biz bunu hiç düþünmemiþiz. Kim olduðumuzu hiç düþünmemiþiz. Biz mozaik olduðumuza inandýrýlmýþýz.oysa ben buna kesinlikle katýlmýyorum.biz bir kazanýn içinde kaynamýþýz.annem Bulgar göçmeni,babam Yugoslav göçmeni.bu bakýmdan iyice karýþmýþýz aslýnda.çerkesler açýsýndan bakýnca da Çerkeslerin biraz tutucu olduðu söyleniyor. Bu açýdan þanslýsýnýz aslýnda. Kültürünüzü korumak adýna. Çerkesler açýsýndan baktýðýnýz zaman hikayeleþtirebileceðiniz o kadar çok olay var ki. Oradaki savaþlar. Hele o gemi yolculuklarý. Oradaki üç günü beþ günü yazsan bir kitap olur. Titanik çok büyük bir kazaydý ama birçok küçük küçük Titanikler battý. Federasyon þeklinde bir yapýnýz olduðunu biliyorum. Bu örgütlülüðü kullanarak bunu duyurmalýsýnýz herkese. En iyi yazan kiþi bunlarý yazmalý veya en iyi grafiker bunla ilgili çalýþmalar yapmalý. Az önce Çerkesler'i 2 yýl önce tanýmaya baþladýðýnýzý belirtmiþtiniz,bu baðlamda bu eksiklik mevcut yapýdan mý kaynaklanýyor yoksa Çerkesler mi kendilerini yeterince tanýtamamýþlar? Ýstanbul'da ismini hatýrlayamadýðým bir dernekte bir panele gitmiþtim.panelistler de Çerkes akademisyenlerdi.yani akademisyenler yetiþtirmiþsiniz.çerkes kimliðini taþýyan insanlarýn tarih ya da benzeri sosyal bilimler okuyarak Çerkes tarihini araþtýrmasý çok olumlu bir þey. Tekrar tanýtým konusuna dönersek, herkes kendi kültürünü tanýtmalý ama,bu bir kültür promosyonu halini almamalý.bu topraklarda yaþayan herkes diðer kültürlerde yaþayanlarý tanýmak için de çaba göstermeli. Benim sizin kültürünüzü öðrenme zorunluluðum var.sizin de buna açýk olmanýz gerekli. Ben Çerkes olmayan bir insan olarak, gelip sizin kültürünüzü tanýyabilmeliyim. Bunu da burada gördüm. Sizin de gidip diðer kültürleri öðrenme, etüt etme zorunluluðunuz var. Medya tanýtým adýna ne yapýyor diye baktýðýmýz zaman biz TRT dönemiyle büyüdük. Þimdi bugünlere geldik. Þu an TRT'de baktýðýmýz zaman sýnýrlý da olsa birtakým þeyler yayýnlanýyor anadille ilgili. Medyanýn günümüzdeki konumu ise bir þeyi haber yapmak için onun insanlarýn ilgisini çekip çekmeyeceðine bakýyor. Mesela dört bin tane Laz'ýn ayný anda horon tepmesi bir haber olabilir medya için. Yani bunlarý tanýtmak adýna medyanýn katkýsý ancak bu kadar olabilir. Bunun yanýnda insanlarýn çok büyük sorumluluðu var. Çerkeslerin tek yapabileceði bu konuda kendi bireysel inisiyatiflerini kullanarak diðer kültürleri öðrenmek ve kendi kültürlerini öðrenmek isteyen insanlara kapýyý sonuna kadar açmaktýr. Akademisyenler gelecektir yavaþ yavaþ. Öðrenmeye, araþtýrmaya. Tüm her þeyi onlarla paylaþmak gerekir. Burada herkes bize son derece açýk davrandý onu da belirtmek isterim. Biz Doðu Karadeniz'e gittik Lazlar ile ilgili bir çalýþma için. Pazar yerinde insanlarla konuþurken bize birden ne yapýyorsunuz, neden soruyorsunuz, amacýnýz nedir þeklinde bir tepki gösterdiler. Aralarýnda bazýlarý sýcak davrandý sonra, dedim neden böyle davranýyorlar, bir korku mu var, nedir bunun sebebi. Sonra tabi baktýk ki var gerçekten böyle bir korku. Geçenlerde Japon bir araþtýrmacý gelmiþ Lazca ile ilgili araþtýrma yapýyor ; almýþlar adamý kaç gün içeride tutmuþlar nedir amacýn diye. Böyle bir ilkellik olabilir mi. Ne yapabilir o Japon orada. Ülkeyi mi bölmeye çalýþýr. Kültürle bu ülke nasýl bölünebilir. Ýnsanlar kültür istiyorlar, kültürlerini yaþatmak istiyorlar. Çocuklarýmýzýn önünde bir yelpaze gibi yer almalý tüm kültürler. Son olarak sergimizi gördünüz bugün. Bu çalýþmalarla ilgili olarak bize ne gibi önerileriniz olabilir? Bence þöyle bir þey çok hoþ olabilirdi. Fotoðraflarýn altýna yazýlar yazýlabilirdi. Birkaç paragraf belki. Böylelikle belki insanlar daha farklý gözle bakabilirdi o fotoðraflara. O fotoðraftaki kiþilerin önemli, meþhur birileri olmalarý gerekmiyor. Her insanýn bir hikayesi vardýr. Ayrýca þöyle bir þey de olabilir. Fotoðraflar daha büyük olarak sergilenebilirdi. Ýlerde bu konuda ben size yardýmcý olabilirim. Ben fotoðrafçý olarak biraz öykücüyüm. Hikayeler benim için çok önemli. Bundan dolayý bu hikayelerin fotoðrafý biraz tamamlamasý gerektiðini düþünüyorum. Bunu dernekte deðil de sokakta yapmanýz da güzel bir þey. Eðer burada kendi dernek binanýzda yapmýþ olsaydýnýz sadece kendi toplumunuza hitap edecektiniz. Þimdi herkese hitap ediyor. Bu açýdan sokak sergileri çok önemlidir. Tüm Türkiye'yi dolaþacak bir sergi düþünebilirsiniz. Sonuçta sadece Çerkesler'e ulaþmayý hedeflememelisiniz. Bunu, tüm Türkiye'ye tanýtmak ve anlatmak için bir araç olarak kullanabilirsiniz.

6 temmuz YIL ANISINA Görüntüler peþ peþe geçiyor. Sanki hepsi bir film karesi. Gözümün önünden akýyor. Çorak bir arazi. Hava sýcak. Bilmiyorum kaç derece. Asfalt erimiþ. Arabanýn lastiklerinden gelen sesi duyuyorum. 93 model Doðan. Ýtalyan asýllý Türk görünümlü. Camlar açýk. Sýcak rüzgar yüzüme vuruyor. Ýtalyan asýllý Türk arabayla yolumuza devam ediyoruz. Tek duyduðumuz erimiþ asfaltýn lastiklerde çýkardýðý ses deðil. Bir yandan radyoda Orhan Gencebay çalýyor. Batsýn bu dünya diyor Orhan Gencebay erimiþ asfaltýn lastiklerle çýkarttýðý seslerle birlikte. Cam açýk. Sýcak rüzgar vuruyor yüzüme. Farklý bir coðrafyada, o coðrafyaya yabancýyým sanki. Ýtalyan asýllý Türk görünümlü Doðan gibi. Her þey farklý görünümlü farklý asýllý. Ýtalyan asýllý Fiat unutmuþ aslýný Anadolu bozkýrýnda ilerliyor. Ben de Çerkes asýllý Doðan ; ben de bozkýrda ilerliyorum. Ýkimiz de yabancýyýz bu topraklarda. Fonda Orhan Gencebay söylemeye devam ediyor. Hiç görmediðim vatanýmý özlüyorum. Öyle yolda ilerlerken tek hissettiðim yabancýlýk. Özlüyorum görmediðim topraklarý. Tüm acýlarý vücudumda hissediyorum. Hepsi birer toplu iðne sanki. Batýyor vücudumun her zerresine. Her bir ölüm, her bir acý, her bir kayboluþ, her bir ayrýlýk, her bir sürgün, hepsi birer toplu iðne. Hepsi teker teker batýyor her bir zerreme. Ne acýlar yaþandý. Nesiller yok oldu. Neler gördü o gözler. Neler hissetti o bedenler. Benim hissettiðim o toplu iðne batýþý. Kurtarýn beni bu acýlardan. Söyleyin ki çekmediler bu acýyý. Söylüyorsanýz beni inandýrýn. Yalan mý yaþananlar. Nasýl söylerim ki bu acýlar yaþanmadý. Bu toplu iðneler vücudumun her zerresine battýkça yýl anýsýna Gençlik Kurultayý Ekim 2007'de Kafkas Dernekleri Fedrasyonu'na baðlý olarak faaliyet gösteren 8 koordinatör derneðin gençlik komisyonu baþkanlarý 16 Haziran'da Ankara'daki Federasyon binasýnda toplandý. Federasyon Genel Sekreteri Cumhur 3. Düzce Kafkas Festivali Temmuz'da Bu yýl 3.sü düzenlenecek olan Düzce Kafkas Festivali Temmuz tari h l e r i n d e K ö p r ü b a þ ý Ömerefendi Köyü'nde yapýlacak. Festivale, Düzce Týzeðus Ekibi,Bursa Blane Müzik Grubu,Bursa Minikler Ekibi,Ritsa Müzik ve Dans Grubu, Circassiantalya Rock Grubu ile Kafkasya'dan sürpriz ekiplerin katýlýmý bekleniyor. Festivalde stand kiralamak isteyenler 250 TL, Festival broþürüne reklam vermek isteyenler 100 TL, Festival alanýndaki projeksiyona reklam vermek isteyenler 50 TL karþýlýðýnda katkýda bulunabilecekler. Ayrýca Festival ana sponsorluðu, Festival alanýna afiþ reklam, Festival bileti sponsorluðu ve gösteri platformu üzerine afiþ sponsorluðu için D.K.K.K.D. Yönetim Kurulu'yla temasa geçilmesi gerekmektedir. Danýþma ve irtibat için ve numaralý telefonlardan bilgi alýnabileceði bildirildi. Bal ve Federasyonun Gençlikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aytek Kurmel'in katýldýðý toplantýya D.K.K.K.D.'yi temsilen Gençlik Komisyonu Baþkaný Uður Fidan katýldý. Önceki toplantýdan o güne kadar yapýlmasý gereken ve yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesi sonucunda, Türkiye'de Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baðlý olan birçok derneðin gençlik komisyonlarýný oluþturamadýklarý gerçeði ortaya çýktý. Düzce'ye baðlý olan Kocaeli, Sakarya ve Kdz.Ereðli derneklerinin de gençlik komisyonlarýnýn olmadýðýný vurgulayan Fidan, Kdz.Ereðli derneðinin aktif olmadýðýný, Sakarya derneðinde ise geçmiþte yaþanan sýkýntýlarýn etkilerinin devam ettiðini, Kocaeli derneðinin ise genç potansiyele sahip olduðunu ve kýsa zamanda bir gençlik komisyonunun kurulacaðýný belirtti. Ekim ayýnda yapýlmasý düþünülen geniþ katýlýmlý bir Gençlik Kurultayý'nýn da içeriðinin ana hatlarýyla belirlendiði toplantýdan, Kurultay'da ''Anavatana Dönüþ'' aðýrlýklý bir program iþlenmesine karar verildi. Gençlik Eðlenceleri Köylerde Yapýlýyor Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu'nun her ayýn ilk Cuma akþamý düzenlediði Gençlik Eðlenceleri, yaz mevsimi boyunca köylerde yapýlacak. Bu doðrultuda yazýn ilk Gençlik Eðlencesini 17 Haziran akþamý Bataklýçiftlik Köyü'nde yapmayý planlayan Gençlik Komisyonu faaliyeti hoþ bir tesadüf sonucu ayný köyden Huduj Necla Demirað'ýn vedasýna denk geldi. Kayseri'den Jemise Cesur Demirci ile evlenecek olan Necla Demirað'ýn vedasýnda bir araya gelen gençler, gece geç saatlere kadar eðlenceyi sürdürdüler.

7 temmuz 2007 Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü" Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Gençlik Komisyonu Spor Kolu tarafýndan düzenlenen Doða Yürüyüþü, 3 Haziran Pazar günü, Þaguç Köyü'ndeki þelaleye yapýldý. Spor Kolunun ilk faaliyeti olan, 27 kiþinin katýldýðý bu etkinlik Þaguç Köyü'nden baþlayarak köyün bulunduðu yamaçlardaki daðlarýn arkasýndaki þelaleye kadar sürdü. TEBRÝKLER FÝGEN-UFUK 3 Haziran 2007 Pazar Akþamý Bayramcý Köyü'nde, Bataklýçiftlik Köyü'nden Ufuk Demirað ve Bayramcý Köyü'nden Figen Ceylan niþanlandýlar.düðünleri 21 Temmuz 2007'de Konak Düðün Salonu'nda yapýlacaktýr. Yürüyüþ baþlamadan bir açýklama yaparak dikkatleri çeken grup lideri Faysal Þaguç,trekking yaparken önem gösterilmesi gereken konular ve yürüyüþ disiplini ile ilgili bilgiler aktardý. Bölgeyi çok iyi tanýyan Þaguç liderliðinde, 5km'lik mesafeyi kayýn ormanýnýn içinden yürüyerek yaklaþýk 6 saatte kat eden yürüyüþcüler, yorulmuþ olmalarýna raðmen çok güzel bir gün geçirdiklerini,ve Spor Kolunun bu tür etkinliklerinin devamýný istediklerini belirttiler. Spor Kolu Baþkaný Davut Yýldýrým, yürüyüþe katýlýmdan memnun olduðunu ve katýlan herkese teþekkür ettiðini söyleyerek,bu tür etkinliklerin daha profesyonel hale getirilerek sürdürüleceðini ifade etti. Yürüyüþün görüntülerini DKKKD sözcüðünü aratarak izleyebilirsiniz. Sizde Týzeðus'ta yerinizi alýn Týzeðus Bülten'le tüm Türkiye'deki hemþehrilerinizin mutluluðunuzu paylaþmasýný istiyorsanýz, siz de niþan ya da düðün fotoðraflarýnýzla beraber bilgilerinizi bize ulaþtýrýn BAÞSAÐLIÐI -Hacýmus Köyü'nden Ýhsan Dursun 1 Haziran'da -Daðdibi Köyü'nden Süleyman Yiðit 1 Haziran'da -Uzunmustafa dan Talat Aksan 16 Haziran'da -Taþköprü Köyü'nden Azmi Yýlmaz 28 Haziran'da -Uzunmustafa dan Arif Öney 28 Haziran'da aramýzdan ayrýldýlar DERNEKÇÝLÝKTE SABIRLI OLMAK 7 Elbette sabýrlý olmak zorundayýz. Ýþimizin kolay olmadýðýný biliyoruz. Karþýmýza çýkan onlarca engel; özellikle maddi ve manevi engeller bizleri zaman zaman umutsuzluða sevk etse de önümüze koyduðumuz yol haritasýndan sap mamýz bizi nerden bakýlýrsa bakýlsýn bir on yýl daha geriye götürebilir. Sihirli sözcük olan sabýr olmasaydý eminim ki içimizden pek çok yöneticimiz ve genç arkadaþýmýz yollarýný bizler den ayýrýrdý. Her nedense sabrýmýzý taþýran o denli çok geliþme oluyor ki. Ama dedik ya on yýl daha geriye gitmek istemiyoruz. Onun için de sabýrlý olmak zorundayýz. Birey olarak herkesten ayný toplumsal duyarlýlýðý beklemek tabi ki ahmaklýk olur ama bizlerin de sabrýný zorlayan seviyedeki duyarsýzlýklar için ne diyeceðimizi inanýn bilmiyoruz! Dedik ya yapacak tek þey var: Ya sabýr. Hani derler ya sabrýn sonu selamettir; onun için ipek kozasý örer gibi itinalý bir þekilde hedeflerimizi gerçekleþtirmek için çabalamaya ve etrafýmýzda yeni yüzler görmeyi dilemeye devam edeceðiz. Bu iþler gönül iþi ve biz gönüllerimizi vermiþ çabalýyoruz. Özellikle de aktif katýlým saðlayan ve bir elin par maklarý kadar olan gençlerimizin gönülleri gerçekten tam bir adanmýþlýk halinde. Onlarý üzmeyelim, destek olalým ve içlerindeki bu adanmýþlýk duygusunu istismar etmeden onlara el verelim. Biz yaþýný bayaðý almýþlar için geri dönüþ yok ama inanýn onlarý kaybettiðimizde neler olabile ceðini tahmin etmek istemiyorum. Toplumun temeli aile ama ailede çocuða ait olduðu kim liði ve kültürü ona anlatan olmayýnca bunu son radan kazanmak inanýn çok zor. Bir boþluða düþülüyor ve nihayetinde en kolay olan yapýlýp teslim bayraðý çekilerek toplumundan uzak laþan bir yaþam daha basit görülüyor. Tabi ki Khabzesi, uyulmasý gereken kurallarý olmayan yaþam daha kolay ve çekici. Onu için ailelerimize sesleniyorum. Çocuklarýnýza sahip çýkýn ve derneðin de bir öcü olmadýðýný onlara güzel bir þekilde anlatýn. Bunlarý yaparken de tabi ki biz lerin de yaptýðý gibi ya sabýr. Devir gerçekten çabalama devri, çocuðunu okutmak onu iþ güç sahibi yapmak gerçekten zor ve meþakkatli bir iþ. Hele hele onu toplumsal aidiyet duygusu içerisinde ve kültürüne baðlý olarak yetiþtirmek apayrý bir zorluk. Çocuðunu kültürüne yabancý olarak yetiþtirenlerin sonradan edecekleri ahlar ve vahlar inanýn bu olumsuzluklara çare olmayacak. Onun için Çerkesler'e ithaf edilen o güzel sözlerin gerçekliðini atalarýmýzdan, khabzemizden ve ailemizden aldýðýmýzý unut madan çabalamaya devam edelim. Ýnanýn derneðimizin çabasý da hep bu yöndedir ve basit þeylere takýlmadan bu çabamýza kol kanat geren bir anlayýþý hep içinizde bulun durun. Bizler çalýþýp çabalamaya devam ede ceðiz. Sabýrlý olmak zorundayýz çünkü bu dernekçilik iþlerini yapan kiþiler de olmasa bu yok oluþ eminiz ki önü alýnamaz bir seyir içine girecektir. Onun için hep diyoruz "ya sabýr". Muhabbetle Selamlar.

8 Ýlan ve Reklamlarýnýz için Silahsýzlanma Þurasý Beynevit'te yapýldý Ayhabý- Thamade'lerden oluþan 4.Silahsýzlanma Þurasý, Sakarya'nýn Akyazý ilçesi Altýndere beldesi Beynevit köyünde yapýldý. Þuraya Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener, AK Parti Sakarya ve Balýkesir Milletvekilleri, Sakarya Valisi Hüseyin Atak, Adapazarý Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran, Akyazý Kaymakamý Mehmet Yapýcý, Akyazý Belediye Baþkaný Yaþar Yazýcý, Belediye Baþkanlarý, Kafkas Dernekleri Federasyonu Baþkaný Cihan Candemir ve 100'e yakýn köyün ileri gelenleri katýldý. Þener: "Bu Þura Toplumun Bugünü ve Yarýný için Çok Önemli" Bakan Þener yaptýðý konuþmada, düðünlerde silah kullanýlmasýný önleme yönünde çalýþmalarda bulunan þuranýn, toplumun bugünü ve yarýný için çok önemli olduðunu belirtti. Þener, "Türkiye'nin her tarafýnda düðün ve þölenlerde silah kullanmak çok yaygýn bir adet ve alýþkanlýk. Bu þura, özgür iradeyle 4 yýldýr uygulanmaktadýr. Böyle bir kararýn uygulanabiliyor olmasý, doðrudan bu kararý alan ve uygulayan insanlarýn anlayýþlarýnýn ve iþbirliði alanlarýnýn geniþlemesiyle ilgilidir" dedi. Þener, konuþmasýnýn sonunda geçen yýl Düzce'de katýldýðý þuraya silahýný baðýþlamak istediðini, fakat 1 yýldýr 'böyle sivil ve kimliði olmayan bir kuruluþa silah devri yapamazsýnýz' cevabý yüzünden sözünü tutamadýðýný belirtti. Candemir: " Kültürümüzün Korunmasý Ýçin Dil Önemli" Kafkas Dernekleri Federasyonu Baþkaný Cihan Candemir ise konuþmasýnda Federasyon olarak, yapýlan bu tür toplantýlarý korumaya özen gösterdiklerini, bölgede baþlayan toplantýlarýn Bilecik ve Kahramanmaraþ'ta yapýlan toplantýlara güzel bir örnek oluþturduðunu belirtti. Candemir, kültürümüzün korunabilmesi için gençlerin toplantýlara katýlýmý ve dil kullanýmýnýn teþviki konusunda kararlar almasýnýn yararlý olacaðýný vurguladý. Katý kurallar Uygulanacak Çerkes Düðünlerinin mevsimi olan Yaz aylarýnýn gelmesiyle toplumuzda silahsýzlanmaya karþý baþlatýlan mücadele çalýþmalarý da sürüyor. Yapýlan toplantýlarda alýnan katý kurallarla düðünlerde silah ve alkol kullanýmýna yasak getirildi. Düðünlerde silah atanlar ile iliþkiler kesilecek, hatta cenazelerine bile gidilmeyecek. Sürgün Özel TVD Ekranlarýnda Düzce yerel medyasýnýn önemli organlarýndan TVD 'nin program yapýmcýsý Doðan Eser tarafýndan hazýrlanan 21 Mayýs Sürgün Özel programý hemen sürgünün yýldönümü ertesinde yayýmlandý ve Düzceli Çerkesler'in yoðun ilgisine mazhar oldu. Kefken'deki anýtmezarýn açýlýþýnda Federasyon baþkaný Cihan Candemir'in ve Ýzmit Kafkas Kültür Derneði baþkaný Sami Korkut'un yaptýklarý konuþmalarýn görüntüleriyle baþlayan Sürgün Özel programý,sýrasýyla denize çelenk býrakma,söylenen aðýtlar,nart Ateþi'nin yakýlmasý ve yurdun dört bir yanýndan gelen hemþehrilerimizle yapýlan röportajlardan enstantanelerle sürdü. Doðan Eser'in hazýrlayýp sunduðu ''Sürgün Özel''ilgiyle izlendi Programýn ikinci bölümü stüdyoda,konuklar ve canlý telefon baðlantýlarýyla devam etti. Konuklardan deðerli büyüðümüz Kazým Taymaz sürgünle neticelenen tarihi süreç hakkýnda bilgi verirken sürülen dedelerinin önce Bulgaristan'a gönderiliþleri, oradan tekrar Anadolu'ya ve nihayetinde Düzce'ye vararak noktalanan hazin hikayelerini izleyicilerle paylaþtý. Ayrýca DKKKD kurucu baþkaný Sayýn Hikmet Neguç da Türkiye'de ve özellikle Düzce'de dernekleþme tarihiyle ilgili önemli ayrýntýlarý aktardý. Telefonla yayýna baðlanan izleyiciler,duygu ve düþüncelerini belirterek programa katýldýlar. Tüm Düzceliler'in ilgiyle izledikleri programýn görüntülerini Youtube'de 'DKKKD' yazarak izleyebilirsiniz.

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Taymaz'a "Kurumsal Üstün Hizmet Ödülü"

Taymaz'a Kurumsal Üstün Hizmet Ödülü tizagus pdf yap lacak.qxp 4/11/2007 17:12 Page 1 Akozba Önder in Abhazya izlenimleri Bu sayýnýn röportajýný Abhazyada' ki geliþmelerin yakýn takipçisi olan Düzce' nin Esma Haným köyünden Akoazba Önder

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

EMÝTT fuarýnda Tizeðus rüzgarý esti

EMÝTT fuarýnda Tizeðus rüzgarý esti Ayýn Röportajý Bültenimizin ilk röportajýný Dernek Baþkanýmýz Sayýn Afitap Altan ile yaptýk Artýk rahatlýkla Kafkasya'ya gidip gelmek, orada yaþayabilmek, oturum izni, vatandaþlýk hakký alabilmek gibi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı