Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla"

Transkript

1 EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş Makale Özetleri 9! Yeni Çõkan Kitaplar 10! Motive Olalõm 13 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ Dokümantasyon Servisi Hazõrlayan Şehbal Talu

2 KİTAPLAR " ICC nin Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kurallarõ (2007 Revizyonu): ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce, 2007, 125 S. Uluslararasõ bankacõlõk işlemlerinde kullanõlan terimleri ve uygulamalarõ anlatan akreditif, ticari fatura, konşimento, mücbir sebep hakkõnda Türkçe-İngilizce bilgiler veren rehberdir. " Türkiye İmalat Sanayiinin Yapõsal Analizi Ve Sektörel Performans Değerlendirmesi (22 Ana Sektör İtibariyle) Türkiye Kalkõnma Bankasõ, 2007, 724 s. İmalat sanayi ve alt sektörlerinin performansõna ilişkin ölçütleri içermekte, imalat sanayinin dõş ticaretteki rekabet gücü ve mekansal dağõlõmõ yanõ sõra geçmiş dönemler ve alt sektörler itibariyle performansõnõn da genel bir değerlendirilmesi elde edilmektedir. İmalat sanayi, gõda imalat sanayi, tütün imalat sanayi, tekstil imalat sanayi, giyim imalat sanayi, deri işleme, sarraciye ve ayakkabõ imalatõ, ağaç ve mantar ürünleri imalatõ, kağõt imalatõ, plastik ve kauçuk imalatõ, metal sanayi, makine sanayi, tõbbi aletler imalatõ, motorlu kara taşõtõ imalatõ v.b. gibi 22 ana sektörde imalat sanayinin yapõsal analizi ve sektörel performansõ hakkõnda bilgiler veren yayõndõr " Stratejik Pazarlama Planõ Nasõl Hazõrlanõr? Medicat, 2006, 378 s. ve cd-rom Hõzlõ büyüyen şirketlerin çoğu, yazõlõ iş planlarõndan yararlanõyor. Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla yönetilenlerden çok daha hõzlõ büyüdüğünü, geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetlerden çok daha fazla kazanç elde ettiklerini gösteriyor. Bu kitap, stratejik pazarlama planlamasõna yenilikçi ve pragmatik bir bakõş açõsõyla yaklaşõyor. Kitap, uzun vadeli stratejik iş vizyonunu, kõsa vadeli pazarlama hamleleriyle bir arada ve uyum içinde ele alõyor. Stratejik pazarlama planõnõn nasõl hazõrlanacağõnõ adõm adõm gösteren bir cd ile desteklenen kitap, tüm iş alanlarõndaki şirketler için bir rehber niteliğindedir. 1

3 " Bilgi ve iletişim teknolojileri. Özel ihtisas komisyonu. Devlet Planlama Teşkilatõ, 2007, 65 s. Türkiye nin bilgi teknolojisi alanõndaki mevcut durumunun ele alõndõğõ yayõnda bilgi sektörüne yönelik ulusal stratejik yönün çizilmesinde yardõmcõ olacak güçlü ve zayõf yönler ile fõrsatlar, tehditler analiz edilmiş, önümüzdeki dönemde Türk Bilgi Teknolojisi sektörünün küresel pazardan daha yüksek oranda pay alõnmasõnõ sağlayacak, yüksek katma değerli ürünler tasarlayan, üreten ve ihraç edecek kapasiteye ulaşmasõ için yapõlmasõ gerekenler ortaya konmuştur. " Taze Meyve ve Sebze El Kitabõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, 2007, 151 s. Taze meyve ve sebze kalite denetimleri konusunda bilgiler veren yayõnda, standartlar, ürün muhafazasõ ve mevzuatla ilgili bilgiler, meyve ve sebze sõnõflarõ, etiket resimleri ve etiket örnekleri ile dilekçe örnekleri de yer almaktadõr. " Mustafa Kemal Şirket Yönetseydi / Atatürk'ten Organizasyon ve İnsan Yönetimi Dersleri. Alfa Basõm Yayõm Dağõtõm, 2007, 232 s. Mustafa Kemal, acaba bir şirkette Yönetici olsaydõ, o şirketi nasõl yönetirdi? Mustafa Kemal şirketin kârõnõ artõrmak için neler yapardõ? Stratejisini nasõl belirlerdi? Çalõşanlarõnõ nasõl motive ederdi? Nasõl bir organizasyon kurardõ? Şirketin iç düzenini nasõl sağlardõ? Verimliliği nasõl artõrõrdõ? Nasõl bir tutum ve davranõş içinde olurdu? Başlõklarõnõ ele alan yayõndõr. " AB ve Türkiye'de Organik Tarõm : Politikalar ve Beklentiler, Prensipler, Bazõ Pratik Bilgiler, Organik Sektörün Gelişimi, Örgütlenmeler, Organik Tarõm Teknikleri, Mevzuatlar. Özkan Matbaacõlõk, 2007, 544 s. Organik yetiştirme kavramõ ve temel felsefesini Türk toplumuna sade bir dil ile aktararak ufuklar açmak ve bu alana ilgilerini çekerek daha fazla kişinin sektöre dahil olmasõnõ ve sağlõklõ organik gõda tüketimini teşvik amacõyla yayõnlanan yayõn, Avrupa da organik tarõm, gelecekteki organik tarõm politikalarõ, organizasyonlar, pratik bilgiler, organik çiftliklerde hayvan sağlõğõ, organik gõda ve gõda güvenliği ile Türkiye deki organik tarõm ve mevzuatlarõ hakkõnda bilgiler vermektedir. 2

4 ! Enerji sektörünün geleceği alternatif enerji kaynaklarõ ve Türkiye'nin Önündeki Fõrsatlar , 118s. Dünyada ve Türkiye'de enerji sektörünün mevcut durumu, uluslararasõ enerji politikalarõnda oluşan yeni dengeler, meydana gelen yeni eğilimler ve acil bir sorun olarak karşõmõza çõkan küresel õsõnma nedeniyle önemi artan alternatif enerji kaynaklarõ ve Türkiye'nin gelecekte izlemesi gereken politikalarõ içeren bir yayõndõr.! 1.İTO Tekstil Şurasõ , 190s. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün geçmişi,temel sorunlarõ,gelişmiş ülkelerin gelişim ve değişim süreçleri ile sektörün geleceği olan akõllõ ve ekolojik tekstiller hakkõnda pratik ve aydõnlatõcõ bilgiler sunulan Şura'daki tebliğlerden düzenlenen yayõndõr.! Rakamlarla Türkiye Ekonomisi , 56 s. Nüfus, milli gelir, turizm, istihdam, sabit sermaye yatõrõmlarõ, yatõrõm teşvik belgeleri, yabancõ sermaye izinleri, tarõm, dõş ticaret, ödemeler dengesi, imalat, ulaştõrma, devlet borçlarõ ve fiyat indekslerine ait göstergelerin uzun dönemler itibariyle incelendiği Türkçe-İngilizce yayõndõr.! Küreselleşen Ekonomi İçerisinde Ortaya Çõkan Yeni Dağõtõm Kanallarõ , 75 s. Firmalarõn küreselleşen hedef pazarlarda etkinliği yönündeki çalõşmalar hakkõnda önemli bilgiler içeren yayõnda, dağõtõm kanallarõnõn müşteri tercihlerine göre şekillendiği günümüzde, pazarlamanõn en önemli ayağõ olan dağõtõm kanallarõ hakkõnda bilgiler yer almaktadõr.! Müzakere Süreci Ve AB Müktesebatõna Uyumun İş Dünyasõna Etkileri , 402 s. 35 konudan oluşan ve önemli bir bölümünün iş dünyasõyla yakõndan ilgisi olmasõ nedeniyle, AB müktesabatõnõn uygulanmasõnda özel sektörün bu süreçte doğrudan muhatap olmasõ beklenmektedir. Bu nedenle,çevre ve gõda güvenliği, mallarõn serbest dolaşõmõ, şirketler hukuku, rekabet gibi birçok konunun ilgilendirdiği mikro, orta ve büyük ölçekli firmalarõmõzõ doğrudan etkileyecek olan AB müktesabatõna uyum konusunda bilgiler veren yayõndõr. 3

5 ! İstihdam Perspektifinde AB Sürecinde Türk Tarõmõnõn Genel Sorunlarõ ve Çözüm Önerileri , 149 s. Tarõm sektörünün sorunlarõ ve içinde bulunduğu durumun aciliyeti hakkõnda bilgiler veren yayõnda; tarõm kesiminde geleneksel aile yapõsõnõn önemli olduğu evlilik oranlarõnõn yüksek olduğu,buna göre mevsimlik işçi veya maliyet getiren ek iş gücünü kullanmak yerine aile bireylerinin kalabalõk ve geniş olmasõndan yararlanõldõğõ, tarõmsal arazi yapõsõnda Türkiye genelinde mülkiyetin yüksek bir paya sahip olmasõna rağmen iklim ve iklime bağlõ tarõmsal ürünlerin belirleyici olmasõ nedeniyle nadasa arazi bõrakõlmasõ anlatõlmaktadõr.! Rami Gõda Toptancõlarõnõn Rekabet Gücünün Geliştirilmesi , 230 s. Rami Gõda Toptancõlarõ Çarşõsõ'nõn tarihçesi, gõda toptancõlarõnõn işkollarõna ürün gruplarõna, ihtisaslaşma özelliklerine göre dağõlõmlarõ, kuruluş yerleri, ürün temini ve perakende sektöründeki gelişmeler ve yaşanan sorunlar, çarşõda faaliyet gösteren yaklaşõk 1041 firma ile görüşülerek analiz edilmeye çalõşõlmõş, firmalarõn güçlü ve zayõf yönleri ile rekabet güçlerini etkileyebilecek muhtemel fõrsatlar, tehditler dikkate alõnarak hedef pazarlara yönelik pazarlama stratejileri belirlenmiş olan yayõnda, ayrõca kuruluş yeri çözümü, tedarikçilerle ilişkiler, yasal düzenlemeler ve rekabet gücünün geliştirilmesi ile ilgili iş planõ da yer almaktadõr.! Türkiye'de Şeker ve Şeker Pancarõ Üretiminde Kota Sistemine Geçiş Bugünkü Durum ve Geleceği , 189 s. Şeker konusunda sõklõkla gündeme gelen tartõşmalardan biri de kota uygulamalarõdõr. Pancar üretiminde 1998, şeker üretiminde ise 2001 yõlõndan beri kota uygulanmaktadõr. Her yõl gündeme gelen kotalarõn artõrõlmasõ, tamamen kaldõrõlmasõ taleplerine karşõlõk kota uygulamalarõnõn varlõk nedenleri ve devamõnõn hangi gerekçelere dayandõğõ konularõna açõklõk getirilmesi amacõyla hazõrlanan yayõndõr. ODAMIZ YAYINLARI ARTIK İNTERNETTE! Odamõz tarafõndan ekonomik, ticari, sektörel v.b. değişik konularda hazõrlanan kitap, rapor v.b. yayõnlara internet üzerinden ücretsiz tam metin olarak ulaşõlabilmektedir yõlõndan günümüze kadar çõkan yayõnlarõ kapsayan çalõşmada ayrõca geriye dönük bir arşiv oluşturulmasõ da hedeflenmektedir. Tam Metin Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Tam Metin Yayõnlar / On-line İTO Yayõnlarõ veya Diğer Yayõnlar Satõşta Olan Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Satõşta Olan Yayõnlar Ayrõca; Yayõnlarõmõzõ basõlõ olarak satõn almak isteyenler Odamõz Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi Yayõn-Dağõtõm Bölümü ne başvurabilir. Tel : (212) Faks : (212) İnternet: E-Posta : Banka Hesap No: Garanti Bankasõ Bahçekapõ Şb. Hes.No:

6 Bu bölümde Merkezimizde yer alan bilgi kaynaklarõnõn her ay farklõ bir kõsmõnõn tanõtõmõ yapõlarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadõr. Aşağõda Lojistik ile ilgili Merkezimizde bulunan yayõnlardan bazõlarõ yer almaktadõr Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Yazar Soyadõ ve Adõ Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş Dõş ticarette lojistik Koban Emine Ekin Basõm Yayõn Dağõtõm Trade logistics services equipment Singapore Singapore Information Services Market access,trade in transport services and trade facilitation report of the one hundred and thirty... Organisation for Economic Cooperation and Development Transport aylõk ulaşõm dergisi Merkez Gazete Dergi Basõm Yayõncõlõk Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Türkiye lojistik sektörü altyapõ analizi Uluslararasõ taşõmacõlõk/lojistik Türkiye lojistik sektörü altyapõ analizi KDV istisnasi ve iadesi Yazar Soyadõ ve Adõ Gürdal Sahavet Demir Şeref Gürdal Sahavet Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş İstanbul Ticaret Odasõ Gelirler Kontrolörleri Derneği İstanbul Ticaret Odasõ Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Yazar Soyadõ ve Adõ Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş Lojistik ve taşõmacõlõk kataloğu 2005 Dünya Yayõncõlõk Kargo ve yük taşõmacõlõğõ sektörel araştõrma Dünya Yayõncõlõk

7 Bu bölüm, üyelerimizin ve araştõrmacõlarõmõzõn bilgi ihtiyacõnõn önemli bir kõsmõnõ karşõlayan veri tabanlarõnõn tanõtõmõnõ yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadõr. Aşağõda VERİSOR adlõ veri tabanõnõn tanõtõmõ yapõlmaktadõr. VeriSOR Nedir? Türkiye de sektörel araştõrma söz konusu olduğunda akla ilk gelen yerlerden biri olan TSKB Bilgi Merkezi, 1980 yõlõndan beri sürdürdüğü ve yõllar içinde geliştirdiği bilgi, haber ve makale bazlõ dokümantasyon hizmetini bugün itibariyle 560 konu başlõğõ, iller, ülkeler ve firmalar olarak 7000 den fazla arama kriteri yardõmõyla taranabilen kapsamlõ bir veri tabanõna dönüştürmüştür. Bilgi Merkezi çeşitli periyodlarda çõkan 230 u aşkõn süreli yayõnõ takip etmektedir. Bilgi Merkezi çalõşanlarõ öncelik ile bu yayõnlar içerisinde çõkan sektörel bilgileri seçmekte ve sonrasõnda veri tabanõna aktarmaktadõr. Ortalama olarak her gün veri tabanõna 150 sayfa bilgi eklenmektedir. Aktarõlanlar içerisinde reklam ve ürün tanõtõmõ gibi bilgiler yer almamaktadõr yõlõndan itibaren aradõğõnõz konuda ne tür haberler yayõnlanmõş, ilgili sektör dergilerinde çõkmõş bir analiz var mõ? sorusuna en kolay ve en hõzlõ cevabõ VeriSOR sayesinde bulabilirsiniz. Ayrõntõlõ Bilgi için: Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi / Dokümantasyon Servisi Tel: e-posta: 6

8 SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI YABANCI SÜRELİ YAYINLAR Courrier International. 879, Eylül 2007 / Haftalõk Der Spiegel. 37, Eylül 2007 / Haftalõk Newsweek. 38, Eylül 2007 Haftalõk The Public Ledger. 2541, Eylül 2007 / Haftalõk The Economist. 36, Eylül 2007 / Haftalõk Time. 38, Eylül 2007/ Haftalõk TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR Aktüel. 111, Eylül 2007 / Haftalõk Capital. 9, Eylül 2007 / Aylõk Ekonomist. 36, Eylül 2007 / Haftalõk Ekonomix. 116, Eylül 2007 / Aylõk Forbes. 9, Eylül 2007 / Aylõk Para. 37, Eylül 2007 / Aylõk Platin. 9, Eylül 2007 / Aylõk Vergi Dünyasõ. 313, Eylül 2007 / Aylõk Vergi Sorunlarõ Dergisi. 228, Eylül 2007 / Aylõk İTO SÜRELİ YAYINLARI Ekonomik Göstergeler. 2, Temmuz 2007 / 3 Aylõk Fiyat İndeksleri. 8, Ağustos 2007 / Aylõk İstanbul Ticaret Gazetesi. 2474, 11 Eylül 2007 / Haftalõk İTOVİZYON. 56, Eylül 2007 /Aylõk 7

9 ! Katõlõm Bankalarõnõn Karõ Yüzde 37 Arttõ? Ekonomix, 116 ( Eylül 2007) 36 s.! Türkiye Neden İstenmiyor. Kriter, 15 (Eylül 2007) 25 s.! AB Rekabet Hukuku nda Kendini İhbar Edene Ceza Muafiyet. Kriter, 15 (Eylül 2007) 58 s! Kendi Liderini Yaratan Kazanõyor. Platin, 9 (Eylül 2007) 148 s.! Kamuya Odaklanacağõz. Platin, 9 (Eylül 2007) 178 s.! Devlerin Anadolu Çõkarmasõ. Platin, 9 (Eylül 2007) 114 s.! Elektronik Pazarda Mal Satmak Çok Kolay. Para, 37 (9-15 Eylül 2007) 24 s.! Türk Tekstilcisine Organik Can Simidi.Para, 37 (9-15 Eylül 2007) 46 s.! Gücü Kullanma Zamanõ. Forbes, 9 (Eylül 2007) 69 s.! Para Oyunu. Forbes, 9 (Eylül 2007) 164 s.! Kuraklõk Riskine de Sigorta Gelecek. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 24s.! Yerel Zincirler Ortak Marka ile Direnecek Ekonomist,36 (9-15 Eylül 2007) 36s.! Vergiler ve Hükümet Programõ. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 58s.! İTO İle Çin Pazarõna Girme Fõrsatõ? İtovizyon,56 (Eylül 2007) 12s.! Kademeli Mesai Trafiğe Çözüm mü? İtovizyon,56 (Eylül 2007) 14 s.! Türkiye nin Enerji Satrancõ.? İtovizyon,56 (Eylül 2007) 18 s.! Kuraklõkla Mücadele Eden Çiftçiye Destek de var. İtovizyon,56 (Eylül 2007) 52s. 8

10 ! Türk Tekstilcisine Organik Can Simidi.Para, 37 (9-15 Eylül 2007) 46 s. Organik giyim ürünlerine talep artõyor. Birkaç yõl içinde organik giyim pazarõnõn 15 milyar dolara çõkacağõ tahmin ediliyor. Tekstil ülkesi Türkiye nin en büyük avantajõysa, doğal pamuk üreticisi olmasõ.! Gücü Kullanma Zamanõ. Forbes, 9 (Eylül 2007) 69 s. Türkiye de hõzlõ büyüyen güncel sanat pazarõ gelecek vaat ediyor. Şimdi yatõrõm yapma zamanõ.! Kuraklõk Riskine de Sigorta Gelecek. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 24s. Küresel õsõnma, doğal afetlerin oluş sõklõğõnõ artõrdõ. Bu da tarõmsal üretim için daha büyük risk demek. Sigortacõlar yõllardõr bu tehditler arasõnda yer alan sel, yangõn, fõrtõna, dolu, don gibi afetleri sigortalõyor.! Vergiler ve Hükümet Programõ. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 58s. Vergi indirimi yapõlma ihtimali var ama bunun ne kadar olacağõnõ, nasõl ve ne zaman yapõlacağõnõ ve de nasõl bir hesaba dayandõğõnõ bilemiyoruz. Bu hususlarla ilgili henüz bir karar verilmemiş ve bir hesap da yapõlmamõştõr.! Kuraklõkla Mücadele Eden Çiftçiye Destek de Var. İtovizyon,56 (Eylül 2007) 52s. Devlet kuraklõkla mücadele ve tarõmda verimli sulama tekniklerinin kullanõlmasõ için 40 ilde bu yöntemleri kullanan çiftçiye destek vermeye başladõ. Bakanlar Kurulu Kararõ ile tarla içi basõnçlõ modern sulama sistemlerinin kurulmasõ amacõyla, damla/yağmurlama borularõ ve ek parçalarõ, filtre sistemi, su pompasõ, gübre tankõ ve işçilik konularõnda yatõrõm maliyetinin tamamõna kadar kredi kullandõrõyor. 9

11 Piyasayõ Altüst Eden Küçük Kitap Para Kazanmanõn Sihirli Formülü Joel Greenblatt PEGASUS YAYINLARI / Başvuru Kitaplarõ Dizisi "Piyasada büyük paralar kazanma konusunda kilometre taşõ olacak bir kitap."- Michael Steinhardt, Wall Street Yatõrõm Uzmanõ" Bu kitap bugüne kadar yazõlmõş modern yatõrõm ilkelerinin basit bir sunumudur."-bruce Greenwald, Columbia Business School" Basit bir şekilde anlatmak gerekirse mükemmel. Son 50 yõlõn en önemli yatõrõm kitaplarõndan birisi."-michael F. Price Dört yõl üniversite okumak size piyasada büyük paralar kazanmanõn yollarõnõ vermeyecektir. Gotham Capital''in kurucusu ve yönetim ortağõ olan Joel Greenblatt size ''büyük paralar kazanmanõn'' yollarõnõ basitleştirerek gösteriyor. Piyasayõ Altüst Eden Küçük Kitap borsa piyasasõnda başarõlõ bir yatõrõmõ sağlamak için gerekli olan ilkeleri basitleştirmekten de öteye gider. Bu kitap uygun fiyatlar üzerinden şirket hisseleri satõn almanõzõ sağlayacak ''sihirli formülü'' verir. Bu formül yaygõn bir şekilde test edilmiştir ve hem akademik hem de profesyonel dünyada büyük bir atõlõmdõr. Burada sağduyulu yöntem matematik becerileri, sade bir dil ve nükte kullanõlarak anlatõlõr. Okuyucular geniş bir kâr marjõ ile, büyük paralar kazanmak için düşük riskli bu yöntemi nasõl kullanacaklarõnõ öğreneceklerdir. Birçok üst düzey akademisyen ve profesyonelden bile daha başarõlõ bir yatõrõm gelirine sahip olabilirsiniz. Fakat dahasõ da var. Bunu kendi başõnõza yapabilirsiniz-hem de düşük bir riskle. Hiçbir tahminde bulunmadan, genel sağduyuyu ve iki basit konsepti kullanan ''sihirli formülü'' adõm adõm takip ederek bunu yapabilirsiniz. Yatõrõma başlamak için hiçbir zaman erken ya da geç değildir ve burada açõklanan basit ilkeleri ve ''sihirli formülü'' takip ederek, çok düşük bir riskle sõra dõşõ sonuçlar elde edebilirsiniz. 10

12 İşe Yarayan Çõlgõn Fikirler İnnovasyon Yapan Bir Şirket Yaratmanõn 11,5 Sõra Dõşõ Yolu Robert I. Sutton BOYNER HOLDİNG YAYINLARI / Kişisel Gelişim Çoğu şirkette, iş dünyasõnõn kökleşmiş gelenekleri, alõşõlagelmiş uygulamalarõ gözü kapalõ doğru kabul edilir. Şirketler, kültürlerine kolay uyum sağlayacağõna İnandõklarõ insanlarõ işe almayõ yeğleyip, çalõşanlarõnõ birbirleriyle iyi geçinmeye, kurumsal kurallarõ öğrenmeye ve emirleri harfi harfine yerine getirmeye teşvik ederler. Ancak günümüzün dinamik ve rekabetçi dünyasõnda uzun vadede büyümek ve ayakta kalabilmek için -"şirketlerin kendilerine uygun yeni yönetim tarzlarõ ve "yeni ürünler keşfetmeleri şarttõr. Bu da ancak innovasyonun yani yenilikçiliğin şirketlerde bir yaşam biçimi olarak benimsenmesiyle gerçekleşebilir. Yenilikçiliğin bir şirkette yaşam tarzõ haline getirilebilmesi için, şirket yönetimine ait kökleşmiş inançlarõn çoğunlukla tersine çevrilmesi gerekir. İşte Stanford Üniversitesi profesörlerinden Robert I. Sutton da, kurumlarõnda yaratõcõlõğõ ve yenilikçiliği ateşlemek isteyen yöneticilere yõllardõr önerdiği fikirleri "İşe Yarayan Çõlgõn Fikirler"de bir araya getiriyor. Sutton, yenilik yapmak isteyen şirket yöneticilerine, günümüzde pek çok kurumu başarõya ulaştõrmõş olan 11,5 yolu göstererek, tüm şirketleri sõradanlõkla sõra dişilik arasõnda bir denge kurmaya davet ediyor. 11

13 Sõradan Hisseler Sõradõşõ Kârlar Philip A. Fisher SCALA YAYINCILIK / Borsa - Yönetim Dizisi Kenneth L. Fisher, Forbes Köşe Yazarõ Yaygõn bir saygõ ve hayranlõk duyulan Philip Fisher tüm dönemlerin en etkili yatõrõmcõlarõ arasõndadõr. Neredeyse elli yõl önce ortaya koyduğu yatõrõm felsefesi günümüzün profesyonel finansçõlarõ tarafõndan incelenip uygulanmakla kalmamakta, aynõ zamanda çoğu tarafõndan başucu kitabõ olarak da kabul edilmektedir. Zengin Baba'nõn Yatõrõmcõlõk Kõlavuzu Zenginler, Yoksul ve Orta Sõnõfõn İlgilenmediği Hangi Alanlara Yatõrõm Yapar! Robert T. Kiyosaki, YMM Sharon L. Lechter ALFA AKTÜEL YAYINLARI / Finansal Gelişim Yatõrõm yapmanõn farklõ kişiler için farklõ anlamlarõ vardõr. Aslõnda zenginler, yoksullar ve orta sõnõf için farklõ yatõrõmlar bulunur. Zengin Baba nõn Yatõrõmcõlõk Kõlavuzu zengin yatõrõmcõ olmak ve zengin yatõrõmlarõna yönelmek isteyenlere uzun vadeli yol gösteren bir kõlavuzdur. Başlõkta da belirtildiği tõpkõ Zengin Baba nõn bana söz vermediği ama kõlavuzluk ettiği gibi bu kitap da bir kõlavuzdur. - Zengin Baba nõn yatõrõmcõlõktaki temel kurallarõnõ - Yatõrõm riskini nasõl azaltacağõnõzõ - 10 yatõrõm kuralõnõ- Kazanç geliriniz pasif gelir ve portföy gelirine nasõl dönüştüreceğinizi - Nasõl üst düzey yatõrõmcõ olacağõnõzõ gösterecektir. 12

14 İŞ YAŞAMINDA MOTİVASYON Yapõlan araştõrmalar, çalõşanlarõnõ motive eden kurumlarõn hõzlõ rekabet ortamlarõnda diğer firmalara göre başarõ şansõnõn daha yüksek olduğunu göstermektedir. Motivasyonda temel amaç, çalõşanlarõn istekli, verimli ve etkili çalõşmasõnõ sağlamaktõr. Motivasyon için kullanõlan araçlar her yerde ve her zaman aynõ etkiyi gösterdiği gibi bir kişi için özendirici nitelik taşõyan bir araç, bir diğeri için aynõ etkiyi yaratmayabilir. Motivasyonda kullanõlan araçlarõn etkinliği toplumsal yapõya ve aynõ zamanda yöneticilerin anlayõş ve davranõşlarõna da bağlõdõr. Bir yönetici, motivasyonu ve insan ihtiyaçlarõnõ anlamanõn, organizasyon hedeflerinin ancak çalõşanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açõsõndan öneminin farkõnda olmalõdõr. Bir çalõşan, davranõşõnõ tetikleyen, yönlendiren ve davranõşõ sürdüren ihtiyaçlarõ anlamanõn, problemleri daha rahat çözeceğini, bu sayede çevresi ve iş yaşamõnda daha iyi(sağlõklõ) ilişkiler kurulabileceği ve bunun sonucundada hem iş hemde özel yaşamõnda başarõ ve uyumu sağlayabileceği gerçeği açõsõndan öneminin farkõnda olmalõdõr. Motivasyon, diğer bir deyişle güdülenme bir iş yerinde kişinin daha iyi çalõşmasõnõ sağlayacak önemli bir etkendir. Motivasyonu yüksek olan çalõşanlarõn olduğu bir işyerinde üretkenlik de daha yüksektir. İyi motive olmuş bir ekip müşteriye sunduğu hizmette tatmin edici, mutlu olan müşteri de o işyerine daha fazla kazandõran olur. Ortada açõk olarak görülmeyen ama böyle motive olmuş bir ekibin işyerine kazandõrdõğõ gizli bir gelir de, bu ekibin aynõ zamanda daha uzun bir süre bu işyerinde çalõşmak istemesidir. Elemanõ sabit olan işyerinin yeni eleman yetiştirmek için harcama giderleri düşer. Uzun süreli çalõşan ekip işyerinde tecrübelenmiş ve başarõya ulaşõlan yollarõ daha net belirlemiş demektir. İhtiyaçlarõmõz ve onlarõ tatmin etme isteği motivasyonun temel kaynağõdõr. Her kişi bir ihtiyacõnõ karşõlamak için çalõşõr. Genel olarak para bu ihtiyaçlarõ karşõlamak için en önemli motive edici etken olarak görülür. Peki kişinin para dõşõnda diğer ihtiyaçlarõ nelerdir? Abraham Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi dediği araştõrmasõnda insanlarõ neyin motive ettiğini araştõrmõş. Buna göre insan davranõşõnõ etkileyen beş ihtiyaçtan bahsetmiş. Temel ihtiyaçlar denilen barõnak, yemek gibi ihtiyaçlar ilk sõrada yer almakta. Daha sonra tehditlere, tehlikeye 13

15 karşõ bizi koruyacak olan güvenlik gelmekte. Üçüncü sõrada bir gruba, bir yere ait olma, arkadaşlõk gibi sosyal ihtiyaçlar yer alõr. Kendine güven ki bu da daha çok edinilen statü, tanõnma ile sağlanan dördüncü ihtiyaç. En son sõrada da kişinin kendini gerçekleştirme yani kendine yönelik olan kendi gelişimin için potansiyelinin, yapabileceklerinin farkõnda olma ve bunlarõ davranõşa yansõtabilme ihtiyacõ gelir. Böyle bir hiyerarşide yukarõdakiler aşağõdakilere göre daha önemli ve karşõlanmasõ öncelikle beklenen ihtiyaçlardõr. Eğer üst sõradaki ihtiyaçlar giderilmezse alt sõradakilere sahip olmak fazla bir anlam içermez. Peki, işyerine dönecek olursak bu ihtiyaçlar bir işyeri tarafõndan nasõl sağlanõr? Yemek; iş güvenliği, güvenli iş ortamõ; takõm çalõşmasõ hatta sosyal imkanlar sağlama ( kulüp üyelikleri gibi) işveren tarafõndan karşõlanan ihtiyaçlar olabilir. Başkalarõnõn bizi işte nasõl algõladõğõ, işyeri tarafõndan belirli bir şekilde ödüllendirilme (tahsis edilen araba, ofis) kendine güven ile ilgili ihtiyaçlarõ karşõlar. İşinde üst seviyelere gelebileceğini bilmek kişinin kendi gerçeklik ihtiyacõnõ karşõlayõcõ etkenlerdir. İhtiyaçlarõnõn karşõlanacağõnõ bilmek doğal olarak kişinin motivasyonunu arttõrõr. İşyerinde hedefleri belirlerken hem çalõşanõn hem de organizasyonun ihtiyaçlarõna yönelik hedefler belirlemek uzun vadede motivasyonu sağlayõcõ niteliktedir. Para dõşõnda motive edici ödüllerden bahsederken kişinin gelişimini sağlayõcõ, çalõşanõn ilgilendiği alana yönelik eğitimler almasõnõ sağlamak önemli olabilir. Hedeflere ulaşõrken takõm olarak çalõşõldõğõnõ hissetmek, yöneticinin görevini kontrol etmek, denetlemek değil de bir takõm lideri olarak belirleyip çalõşmak çalõşma isteğini arttõrõcõdõr. Çalõşanõn yanõnda olmak hedeflere ulaşõrken destek ve motivasyonla beraber yüz yüze takdir etmeler ve kişisel iletişim içinde bulunmak çalõşanõn motivasyonunu olumlu yönde etkiler. Motivasyonu sağlayõcõ etkenlerden bahsederken aslõnda bir işyerinin tutumuyla beraber en önemli motivasyon kaynağõnõn kişinin kendisi olduğunu unutmamak lazõm. Amaçlarõnõ açõkça belirlemeyen kişi ne istediğini tam olarak bilemez. Bu durum belirsizlik yaratõr. Büyük hedeflere ulaşmak için onu öncelikle küçük hedeflere ayõrarak görmek ve ulaşõlan her küçük hedefle büyüğe yakõnlaştõğõnõ hissetmek motivasyon sağlayõcõdõr. Peki ya hedeflere ulaşmaya çalõşõrken başarõsõzlõk yaşanõrsa ne olur? Başarõlamadõğõ düşünülen şeyleri kazanõlmõş deneyimler olarak görebilmek bu yolda ilerlemeyi kolaylaştõrõr aslõnda. Eğer zorunlu olarak bir amaca ulaşmaya çalõşõrsan, motive olacak bir şey bulamazsan başarõya ulaşmak da kolay olmaz. 14

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU

YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU YENİ KAPİTALİZM DÜNYADA REKABETİN DEĞİŞEN BOYUTU 2000 yõlõnõn Kasõm ayõnda Türkiye de ne oldu? 14 aydõr her ay biraz daha iyiye giden (faizler %36, aylõk

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı -40 Kasım 2006

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı -40 Kasım 2006 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı -40 Kasım 2006 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Doküman Yönetimi

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3390 BİLİM ve KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ : 1205 Öğretmen Kitaplarõ Dizisi: 200 Kitabõn adõ SINIF YÖNETİMİ Yayõn Kodu

Detaylı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Hamdi GENÇ Marmara Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı