Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla"

Transkript

1 EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş Makale Özetleri 9! Yeni Çõkan Kitaplar 10! Motive Olalõm 13 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ Dokümantasyon Servisi Hazõrlayan Şehbal Talu

2 KİTAPLAR " ICC nin Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kurallarõ (2007 Revizyonu): ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce, 2007, 125 S. Uluslararasõ bankacõlõk işlemlerinde kullanõlan terimleri ve uygulamalarõ anlatan akreditif, ticari fatura, konşimento, mücbir sebep hakkõnda Türkçe-İngilizce bilgiler veren rehberdir. " Türkiye İmalat Sanayiinin Yapõsal Analizi Ve Sektörel Performans Değerlendirmesi (22 Ana Sektör İtibariyle) Türkiye Kalkõnma Bankasõ, 2007, 724 s. İmalat sanayi ve alt sektörlerinin performansõna ilişkin ölçütleri içermekte, imalat sanayinin dõş ticaretteki rekabet gücü ve mekansal dağõlõmõ yanõ sõra geçmiş dönemler ve alt sektörler itibariyle performansõnõn da genel bir değerlendirilmesi elde edilmektedir. İmalat sanayi, gõda imalat sanayi, tütün imalat sanayi, tekstil imalat sanayi, giyim imalat sanayi, deri işleme, sarraciye ve ayakkabõ imalatõ, ağaç ve mantar ürünleri imalatõ, kağõt imalatõ, plastik ve kauçuk imalatõ, metal sanayi, makine sanayi, tõbbi aletler imalatõ, motorlu kara taşõtõ imalatõ v.b. gibi 22 ana sektörde imalat sanayinin yapõsal analizi ve sektörel performansõ hakkõnda bilgiler veren yayõndõr " Stratejik Pazarlama Planõ Nasõl Hazõrlanõr? Medicat, 2006, 378 s. ve cd-rom Hõzlõ büyüyen şirketlerin çoğu, yazõlõ iş planlarõndan yararlanõyor. Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla yönetilenlerden çok daha hõzlõ büyüdüğünü, geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetlerden çok daha fazla kazanç elde ettiklerini gösteriyor. Bu kitap, stratejik pazarlama planlamasõna yenilikçi ve pragmatik bir bakõş açõsõyla yaklaşõyor. Kitap, uzun vadeli stratejik iş vizyonunu, kõsa vadeli pazarlama hamleleriyle bir arada ve uyum içinde ele alõyor. Stratejik pazarlama planõnõn nasõl hazõrlanacağõnõ adõm adõm gösteren bir cd ile desteklenen kitap, tüm iş alanlarõndaki şirketler için bir rehber niteliğindedir. 1

3 " Bilgi ve iletişim teknolojileri. Özel ihtisas komisyonu. Devlet Planlama Teşkilatõ, 2007, 65 s. Türkiye nin bilgi teknolojisi alanõndaki mevcut durumunun ele alõndõğõ yayõnda bilgi sektörüne yönelik ulusal stratejik yönün çizilmesinde yardõmcõ olacak güçlü ve zayõf yönler ile fõrsatlar, tehditler analiz edilmiş, önümüzdeki dönemde Türk Bilgi Teknolojisi sektörünün küresel pazardan daha yüksek oranda pay alõnmasõnõ sağlayacak, yüksek katma değerli ürünler tasarlayan, üreten ve ihraç edecek kapasiteye ulaşmasõ için yapõlmasõ gerekenler ortaya konmuştur. " Taze Meyve ve Sebze El Kitabõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, 2007, 151 s. Taze meyve ve sebze kalite denetimleri konusunda bilgiler veren yayõnda, standartlar, ürün muhafazasõ ve mevzuatla ilgili bilgiler, meyve ve sebze sõnõflarõ, etiket resimleri ve etiket örnekleri ile dilekçe örnekleri de yer almaktadõr. " Mustafa Kemal Şirket Yönetseydi / Atatürk'ten Organizasyon ve İnsan Yönetimi Dersleri. Alfa Basõm Yayõm Dağõtõm, 2007, 232 s. Mustafa Kemal, acaba bir şirkette Yönetici olsaydõ, o şirketi nasõl yönetirdi? Mustafa Kemal şirketin kârõnõ artõrmak için neler yapardõ? Stratejisini nasõl belirlerdi? Çalõşanlarõnõ nasõl motive ederdi? Nasõl bir organizasyon kurardõ? Şirketin iç düzenini nasõl sağlardõ? Verimliliği nasõl artõrõrdõ? Nasõl bir tutum ve davranõş içinde olurdu? Başlõklarõnõ ele alan yayõndõr. " AB ve Türkiye'de Organik Tarõm : Politikalar ve Beklentiler, Prensipler, Bazõ Pratik Bilgiler, Organik Sektörün Gelişimi, Örgütlenmeler, Organik Tarõm Teknikleri, Mevzuatlar. Özkan Matbaacõlõk, 2007, 544 s. Organik yetiştirme kavramõ ve temel felsefesini Türk toplumuna sade bir dil ile aktararak ufuklar açmak ve bu alana ilgilerini çekerek daha fazla kişinin sektöre dahil olmasõnõ ve sağlõklõ organik gõda tüketimini teşvik amacõyla yayõnlanan yayõn, Avrupa da organik tarõm, gelecekteki organik tarõm politikalarõ, organizasyonlar, pratik bilgiler, organik çiftliklerde hayvan sağlõğõ, organik gõda ve gõda güvenliği ile Türkiye deki organik tarõm ve mevzuatlarõ hakkõnda bilgiler vermektedir. 2

4 ! Enerji sektörünün geleceği alternatif enerji kaynaklarõ ve Türkiye'nin Önündeki Fõrsatlar , 118s. Dünyada ve Türkiye'de enerji sektörünün mevcut durumu, uluslararasõ enerji politikalarõnda oluşan yeni dengeler, meydana gelen yeni eğilimler ve acil bir sorun olarak karşõmõza çõkan küresel õsõnma nedeniyle önemi artan alternatif enerji kaynaklarõ ve Türkiye'nin gelecekte izlemesi gereken politikalarõ içeren bir yayõndõr.! 1.İTO Tekstil Şurasõ , 190s. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün geçmişi,temel sorunlarõ,gelişmiş ülkelerin gelişim ve değişim süreçleri ile sektörün geleceği olan akõllõ ve ekolojik tekstiller hakkõnda pratik ve aydõnlatõcõ bilgiler sunulan Şura'daki tebliğlerden düzenlenen yayõndõr.! Rakamlarla Türkiye Ekonomisi , 56 s. Nüfus, milli gelir, turizm, istihdam, sabit sermaye yatõrõmlarõ, yatõrõm teşvik belgeleri, yabancõ sermaye izinleri, tarõm, dõş ticaret, ödemeler dengesi, imalat, ulaştõrma, devlet borçlarõ ve fiyat indekslerine ait göstergelerin uzun dönemler itibariyle incelendiği Türkçe-İngilizce yayõndõr.! Küreselleşen Ekonomi İçerisinde Ortaya Çõkan Yeni Dağõtõm Kanallarõ , 75 s. Firmalarõn küreselleşen hedef pazarlarda etkinliği yönündeki çalõşmalar hakkõnda önemli bilgiler içeren yayõnda, dağõtõm kanallarõnõn müşteri tercihlerine göre şekillendiği günümüzde, pazarlamanõn en önemli ayağõ olan dağõtõm kanallarõ hakkõnda bilgiler yer almaktadõr.! Müzakere Süreci Ve AB Müktesebatõna Uyumun İş Dünyasõna Etkileri , 402 s. 35 konudan oluşan ve önemli bir bölümünün iş dünyasõyla yakõndan ilgisi olmasõ nedeniyle, AB müktesabatõnõn uygulanmasõnda özel sektörün bu süreçte doğrudan muhatap olmasõ beklenmektedir. Bu nedenle,çevre ve gõda güvenliği, mallarõn serbest dolaşõmõ, şirketler hukuku, rekabet gibi birçok konunun ilgilendirdiği mikro, orta ve büyük ölçekli firmalarõmõzõ doğrudan etkileyecek olan AB müktesabatõna uyum konusunda bilgiler veren yayõndõr. 3

5 ! İstihdam Perspektifinde AB Sürecinde Türk Tarõmõnõn Genel Sorunlarõ ve Çözüm Önerileri , 149 s. Tarõm sektörünün sorunlarõ ve içinde bulunduğu durumun aciliyeti hakkõnda bilgiler veren yayõnda; tarõm kesiminde geleneksel aile yapõsõnõn önemli olduğu evlilik oranlarõnõn yüksek olduğu,buna göre mevsimlik işçi veya maliyet getiren ek iş gücünü kullanmak yerine aile bireylerinin kalabalõk ve geniş olmasõndan yararlanõldõğõ, tarõmsal arazi yapõsõnda Türkiye genelinde mülkiyetin yüksek bir paya sahip olmasõna rağmen iklim ve iklime bağlõ tarõmsal ürünlerin belirleyici olmasõ nedeniyle nadasa arazi bõrakõlmasõ anlatõlmaktadõr.! Rami Gõda Toptancõlarõnõn Rekabet Gücünün Geliştirilmesi , 230 s. Rami Gõda Toptancõlarõ Çarşõsõ'nõn tarihçesi, gõda toptancõlarõnõn işkollarõna ürün gruplarõna, ihtisaslaşma özelliklerine göre dağõlõmlarõ, kuruluş yerleri, ürün temini ve perakende sektöründeki gelişmeler ve yaşanan sorunlar, çarşõda faaliyet gösteren yaklaşõk 1041 firma ile görüşülerek analiz edilmeye çalõşõlmõş, firmalarõn güçlü ve zayõf yönleri ile rekabet güçlerini etkileyebilecek muhtemel fõrsatlar, tehditler dikkate alõnarak hedef pazarlara yönelik pazarlama stratejileri belirlenmiş olan yayõnda, ayrõca kuruluş yeri çözümü, tedarikçilerle ilişkiler, yasal düzenlemeler ve rekabet gücünün geliştirilmesi ile ilgili iş planõ da yer almaktadõr.! Türkiye'de Şeker ve Şeker Pancarõ Üretiminde Kota Sistemine Geçiş Bugünkü Durum ve Geleceği , 189 s. Şeker konusunda sõklõkla gündeme gelen tartõşmalardan biri de kota uygulamalarõdõr. Pancar üretiminde 1998, şeker üretiminde ise 2001 yõlõndan beri kota uygulanmaktadõr. Her yõl gündeme gelen kotalarõn artõrõlmasõ, tamamen kaldõrõlmasõ taleplerine karşõlõk kota uygulamalarõnõn varlõk nedenleri ve devamõnõn hangi gerekçelere dayandõğõ konularõna açõklõk getirilmesi amacõyla hazõrlanan yayõndõr. ODAMIZ YAYINLARI ARTIK İNTERNETTE! Odamõz tarafõndan ekonomik, ticari, sektörel v.b. değişik konularda hazõrlanan kitap, rapor v.b. yayõnlara internet üzerinden ücretsiz tam metin olarak ulaşõlabilmektedir yõlõndan günümüze kadar çõkan yayõnlarõ kapsayan çalõşmada ayrõca geriye dönük bir arşiv oluşturulmasõ da hedeflenmektedir. Tam Metin Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Tam Metin Yayõnlar / On-line İTO Yayõnlarõ veya Diğer Yayõnlar Satõşta Olan Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Satõşta Olan Yayõnlar Ayrõca; Yayõnlarõmõzõ basõlõ olarak satõn almak isteyenler Odamõz Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi Yayõn-Dağõtõm Bölümü ne başvurabilir. Tel : (212) Faks : (212) İnternet: E-Posta : Banka Hesap No: Garanti Bankasõ Bahçekapõ Şb. Hes.No:

6 Bu bölümde Merkezimizde yer alan bilgi kaynaklarõnõn her ay farklõ bir kõsmõnõn tanõtõmõ yapõlarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadõr. Aşağõda Lojistik ile ilgili Merkezimizde bulunan yayõnlardan bazõlarõ yer almaktadõr Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Yazar Soyadõ ve Adõ Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş Dõş ticarette lojistik Koban Emine Ekin Basõm Yayõn Dağõtõm Trade logistics services equipment Singapore Singapore Information Services Market access,trade in transport services and trade facilitation report of the one hundred and thirty... Organisation for Economic Cooperation and Development Transport aylõk ulaşõm dergisi Merkez Gazete Dergi Basõm Yayõncõlõk Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Türkiye lojistik sektörü altyapõ analizi Uluslararasõ taşõmacõlõk/lojistik Türkiye lojistik sektörü altyapõ analizi KDV istisnasi ve iadesi Yazar Soyadõ ve Adõ Gürdal Sahavet Demir Şeref Gürdal Sahavet Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş İstanbul Ticaret Odasõ Gelirler Kontrolörleri Derneği İstanbul Ticaret Odasõ Yayõn Adõ Öbür Bilgi Başlõğõ Yazar Soyadõ ve Adõ Yayõnlayan Yayõn Yõlõ Demirbaş Lojistik ve taşõmacõlõk kataloğu 2005 Dünya Yayõncõlõk Kargo ve yük taşõmacõlõğõ sektörel araştõrma Dünya Yayõncõlõk

7 Bu bölüm, üyelerimizin ve araştõrmacõlarõmõzõn bilgi ihtiyacõnõn önemli bir kõsmõnõ karşõlayan veri tabanlarõnõn tanõtõmõnõ yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadõr. Aşağõda VERİSOR adlõ veri tabanõnõn tanõtõmõ yapõlmaktadõr. VeriSOR Nedir? Türkiye de sektörel araştõrma söz konusu olduğunda akla ilk gelen yerlerden biri olan TSKB Bilgi Merkezi, 1980 yõlõndan beri sürdürdüğü ve yõllar içinde geliştirdiği bilgi, haber ve makale bazlõ dokümantasyon hizmetini bugün itibariyle 560 konu başlõğõ, iller, ülkeler ve firmalar olarak 7000 den fazla arama kriteri yardõmõyla taranabilen kapsamlõ bir veri tabanõna dönüştürmüştür. Bilgi Merkezi çeşitli periyodlarda çõkan 230 u aşkõn süreli yayõnõ takip etmektedir. Bilgi Merkezi çalõşanlarõ öncelik ile bu yayõnlar içerisinde çõkan sektörel bilgileri seçmekte ve sonrasõnda veri tabanõna aktarmaktadõr. Ortalama olarak her gün veri tabanõna 150 sayfa bilgi eklenmektedir. Aktarõlanlar içerisinde reklam ve ürün tanõtõmõ gibi bilgiler yer almamaktadõr yõlõndan itibaren aradõğõnõz konuda ne tür haberler yayõnlanmõş, ilgili sektör dergilerinde çõkmõş bir analiz var mõ? sorusuna en kolay ve en hõzlõ cevabõ VeriSOR sayesinde bulabilirsiniz. Ayrõntõlõ Bilgi için: Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi / Dokümantasyon Servisi Tel: e-posta: 6

8 SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI YABANCI SÜRELİ YAYINLAR Courrier International. 879, Eylül 2007 / Haftalõk Der Spiegel. 37, Eylül 2007 / Haftalõk Newsweek. 38, Eylül 2007 Haftalõk The Public Ledger. 2541, Eylül 2007 / Haftalõk The Economist. 36, Eylül 2007 / Haftalõk Time. 38, Eylül 2007/ Haftalõk TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR Aktüel. 111, Eylül 2007 / Haftalõk Capital. 9, Eylül 2007 / Aylõk Ekonomist. 36, Eylül 2007 / Haftalõk Ekonomix. 116, Eylül 2007 / Aylõk Forbes. 9, Eylül 2007 / Aylõk Para. 37, Eylül 2007 / Aylõk Platin. 9, Eylül 2007 / Aylõk Vergi Dünyasõ. 313, Eylül 2007 / Aylõk Vergi Sorunlarõ Dergisi. 228, Eylül 2007 / Aylõk İTO SÜRELİ YAYINLARI Ekonomik Göstergeler. 2, Temmuz 2007 / 3 Aylõk Fiyat İndeksleri. 8, Ağustos 2007 / Aylõk İstanbul Ticaret Gazetesi. 2474, 11 Eylül 2007 / Haftalõk İTOVİZYON. 56, Eylül 2007 /Aylõk 7

9 ! Katõlõm Bankalarõnõn Karõ Yüzde 37 Arttõ? Ekonomix, 116 ( Eylül 2007) 36 s.! Türkiye Neden İstenmiyor. Kriter, 15 (Eylül 2007) 25 s.! AB Rekabet Hukuku nda Kendini İhbar Edene Ceza Muafiyet. Kriter, 15 (Eylül 2007) 58 s! Kendi Liderini Yaratan Kazanõyor. Platin, 9 (Eylül 2007) 148 s.! Kamuya Odaklanacağõz. Platin, 9 (Eylül 2007) 178 s.! Devlerin Anadolu Çõkarmasõ. Platin, 9 (Eylül 2007) 114 s.! Elektronik Pazarda Mal Satmak Çok Kolay. Para, 37 (9-15 Eylül 2007) 24 s.! Türk Tekstilcisine Organik Can Simidi.Para, 37 (9-15 Eylül 2007) 46 s.! Gücü Kullanma Zamanõ. Forbes, 9 (Eylül 2007) 69 s.! Para Oyunu. Forbes, 9 (Eylül 2007) 164 s.! Kuraklõk Riskine de Sigorta Gelecek. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 24s.! Yerel Zincirler Ortak Marka ile Direnecek Ekonomist,36 (9-15 Eylül 2007) 36s.! Vergiler ve Hükümet Programõ. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 58s.! İTO İle Çin Pazarõna Girme Fõrsatõ? İtovizyon,56 (Eylül 2007) 12s.! Kademeli Mesai Trafiğe Çözüm mü? İtovizyon,56 (Eylül 2007) 14 s.! Türkiye nin Enerji Satrancõ.? İtovizyon,56 (Eylül 2007) 18 s.! Kuraklõkla Mücadele Eden Çiftçiye Destek de var. İtovizyon,56 (Eylül 2007) 52s. 8

10 ! Türk Tekstilcisine Organik Can Simidi.Para, 37 (9-15 Eylül 2007) 46 s. Organik giyim ürünlerine talep artõyor. Birkaç yõl içinde organik giyim pazarõnõn 15 milyar dolara çõkacağõ tahmin ediliyor. Tekstil ülkesi Türkiye nin en büyük avantajõysa, doğal pamuk üreticisi olmasõ.! Gücü Kullanma Zamanõ. Forbes, 9 (Eylül 2007) 69 s. Türkiye de hõzlõ büyüyen güncel sanat pazarõ gelecek vaat ediyor. Şimdi yatõrõm yapma zamanõ.! Kuraklõk Riskine de Sigorta Gelecek. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 24s. Küresel õsõnma, doğal afetlerin oluş sõklõğõnõ artõrdõ. Bu da tarõmsal üretim için daha büyük risk demek. Sigortacõlar yõllardõr bu tehditler arasõnda yer alan sel, yangõn, fõrtõna, dolu, don gibi afetleri sigortalõyor.! Vergiler ve Hükümet Programõ. Ekonomist, 36 (9-15 Eylül 2007) 58s. Vergi indirimi yapõlma ihtimali var ama bunun ne kadar olacağõnõ, nasõl ve ne zaman yapõlacağõnõ ve de nasõl bir hesaba dayandõğõnõ bilemiyoruz. Bu hususlarla ilgili henüz bir karar verilmemiş ve bir hesap da yapõlmamõştõr.! Kuraklõkla Mücadele Eden Çiftçiye Destek de Var. İtovizyon,56 (Eylül 2007) 52s. Devlet kuraklõkla mücadele ve tarõmda verimli sulama tekniklerinin kullanõlmasõ için 40 ilde bu yöntemleri kullanan çiftçiye destek vermeye başladõ. Bakanlar Kurulu Kararõ ile tarla içi basõnçlõ modern sulama sistemlerinin kurulmasõ amacõyla, damla/yağmurlama borularõ ve ek parçalarõ, filtre sistemi, su pompasõ, gübre tankõ ve işçilik konularõnda yatõrõm maliyetinin tamamõna kadar kredi kullandõrõyor. 9

11 Piyasayõ Altüst Eden Küçük Kitap Para Kazanmanõn Sihirli Formülü Joel Greenblatt PEGASUS YAYINLARI / Başvuru Kitaplarõ Dizisi "Piyasada büyük paralar kazanma konusunda kilometre taşõ olacak bir kitap."- Michael Steinhardt, Wall Street Yatõrõm Uzmanõ" Bu kitap bugüne kadar yazõlmõş modern yatõrõm ilkelerinin basit bir sunumudur."-bruce Greenwald, Columbia Business School" Basit bir şekilde anlatmak gerekirse mükemmel. Son 50 yõlõn en önemli yatõrõm kitaplarõndan birisi."-michael F. Price Dört yõl üniversite okumak size piyasada büyük paralar kazanmanõn yollarõnõ vermeyecektir. Gotham Capital''in kurucusu ve yönetim ortağõ olan Joel Greenblatt size ''büyük paralar kazanmanõn'' yollarõnõ basitleştirerek gösteriyor. Piyasayõ Altüst Eden Küçük Kitap borsa piyasasõnda başarõlõ bir yatõrõmõ sağlamak için gerekli olan ilkeleri basitleştirmekten de öteye gider. Bu kitap uygun fiyatlar üzerinden şirket hisseleri satõn almanõzõ sağlayacak ''sihirli formülü'' verir. Bu formül yaygõn bir şekilde test edilmiştir ve hem akademik hem de profesyonel dünyada büyük bir atõlõmdõr. Burada sağduyulu yöntem matematik becerileri, sade bir dil ve nükte kullanõlarak anlatõlõr. Okuyucular geniş bir kâr marjõ ile, büyük paralar kazanmak için düşük riskli bu yöntemi nasõl kullanacaklarõnõ öğreneceklerdir. Birçok üst düzey akademisyen ve profesyonelden bile daha başarõlõ bir yatõrõm gelirine sahip olabilirsiniz. Fakat dahasõ da var. Bunu kendi başõnõza yapabilirsiniz-hem de düşük bir riskle. Hiçbir tahminde bulunmadan, genel sağduyuyu ve iki basit konsepti kullanan ''sihirli formülü'' adõm adõm takip ederek bunu yapabilirsiniz. Yatõrõma başlamak için hiçbir zaman erken ya da geç değildir ve burada açõklanan basit ilkeleri ve ''sihirli formülü'' takip ederek, çok düşük bir riskle sõra dõşõ sonuçlar elde edebilirsiniz. 10

12 İşe Yarayan Çõlgõn Fikirler İnnovasyon Yapan Bir Şirket Yaratmanõn 11,5 Sõra Dõşõ Yolu Robert I. Sutton BOYNER HOLDİNG YAYINLARI / Kişisel Gelişim Çoğu şirkette, iş dünyasõnõn kökleşmiş gelenekleri, alõşõlagelmiş uygulamalarõ gözü kapalõ doğru kabul edilir. Şirketler, kültürlerine kolay uyum sağlayacağõna İnandõklarõ insanlarõ işe almayõ yeğleyip, çalõşanlarõnõ birbirleriyle iyi geçinmeye, kurumsal kurallarõ öğrenmeye ve emirleri harfi harfine yerine getirmeye teşvik ederler. Ancak günümüzün dinamik ve rekabetçi dünyasõnda uzun vadede büyümek ve ayakta kalabilmek için -"şirketlerin kendilerine uygun yeni yönetim tarzlarõ ve "yeni ürünler keşfetmeleri şarttõr. Bu da ancak innovasyonun yani yenilikçiliğin şirketlerde bir yaşam biçimi olarak benimsenmesiyle gerçekleşebilir. Yenilikçiliğin bir şirkette yaşam tarzõ haline getirilebilmesi için, şirket yönetimine ait kökleşmiş inançlarõn çoğunlukla tersine çevrilmesi gerekir. İşte Stanford Üniversitesi profesörlerinden Robert I. Sutton da, kurumlarõnda yaratõcõlõğõ ve yenilikçiliği ateşlemek isteyen yöneticilere yõllardõr önerdiği fikirleri "İşe Yarayan Çõlgõn Fikirler"de bir araya getiriyor. Sutton, yenilik yapmak isteyen şirket yöneticilerine, günümüzde pek çok kurumu başarõya ulaştõrmõş olan 11,5 yolu göstererek, tüm şirketleri sõradanlõkla sõra dişilik arasõnda bir denge kurmaya davet ediyor. 11

13 Sõradan Hisseler Sõradõşõ Kârlar Philip A. Fisher SCALA YAYINCILIK / Borsa - Yönetim Dizisi Kenneth L. Fisher, Forbes Köşe Yazarõ Yaygõn bir saygõ ve hayranlõk duyulan Philip Fisher tüm dönemlerin en etkili yatõrõmcõlarõ arasõndadõr. Neredeyse elli yõl önce ortaya koyduğu yatõrõm felsefesi günümüzün profesyonel finansçõlarõ tarafõndan incelenip uygulanmakla kalmamakta, aynõ zamanda çoğu tarafõndan başucu kitabõ olarak da kabul edilmektedir. Zengin Baba'nõn Yatõrõmcõlõk Kõlavuzu Zenginler, Yoksul ve Orta Sõnõfõn İlgilenmediği Hangi Alanlara Yatõrõm Yapar! Robert T. Kiyosaki, YMM Sharon L. Lechter ALFA AKTÜEL YAYINLARI / Finansal Gelişim Yatõrõm yapmanõn farklõ kişiler için farklõ anlamlarõ vardõr. Aslõnda zenginler, yoksullar ve orta sõnõf için farklõ yatõrõmlar bulunur. Zengin Baba nõn Yatõrõmcõlõk Kõlavuzu zengin yatõrõmcõ olmak ve zengin yatõrõmlarõna yönelmek isteyenlere uzun vadeli yol gösteren bir kõlavuzdur. Başlõkta da belirtildiği tõpkõ Zengin Baba nõn bana söz vermediği ama kõlavuzluk ettiği gibi bu kitap da bir kõlavuzdur. - Zengin Baba nõn yatõrõmcõlõktaki temel kurallarõnõ - Yatõrõm riskini nasõl azaltacağõnõzõ - 10 yatõrõm kuralõnõ- Kazanç geliriniz pasif gelir ve portföy gelirine nasõl dönüştüreceğinizi - Nasõl üst düzey yatõrõmcõ olacağõnõzõ gösterecektir. 12

14 İŞ YAŞAMINDA MOTİVASYON Yapõlan araştõrmalar, çalõşanlarõnõ motive eden kurumlarõn hõzlõ rekabet ortamlarõnda diğer firmalara göre başarõ şansõnõn daha yüksek olduğunu göstermektedir. Motivasyonda temel amaç, çalõşanlarõn istekli, verimli ve etkili çalõşmasõnõ sağlamaktõr. Motivasyon için kullanõlan araçlar her yerde ve her zaman aynõ etkiyi gösterdiği gibi bir kişi için özendirici nitelik taşõyan bir araç, bir diğeri için aynõ etkiyi yaratmayabilir. Motivasyonda kullanõlan araçlarõn etkinliği toplumsal yapõya ve aynõ zamanda yöneticilerin anlayõş ve davranõşlarõna da bağlõdõr. Bir yönetici, motivasyonu ve insan ihtiyaçlarõnõ anlamanõn, organizasyon hedeflerinin ancak çalõşanlarla beraber gerçekleştirilebileceği gerçeği açõsõndan öneminin farkõnda olmalõdõr. Bir çalõşan, davranõşõnõ tetikleyen, yönlendiren ve davranõşõ sürdüren ihtiyaçlarõ anlamanõn, problemleri daha rahat çözeceğini, bu sayede çevresi ve iş yaşamõnda daha iyi(sağlõklõ) ilişkiler kurulabileceği ve bunun sonucundada hem iş hemde özel yaşamõnda başarõ ve uyumu sağlayabileceği gerçeği açõsõndan öneminin farkõnda olmalõdõr. Motivasyon, diğer bir deyişle güdülenme bir iş yerinde kişinin daha iyi çalõşmasõnõ sağlayacak önemli bir etkendir. Motivasyonu yüksek olan çalõşanlarõn olduğu bir işyerinde üretkenlik de daha yüksektir. İyi motive olmuş bir ekip müşteriye sunduğu hizmette tatmin edici, mutlu olan müşteri de o işyerine daha fazla kazandõran olur. Ortada açõk olarak görülmeyen ama böyle motive olmuş bir ekibin işyerine kazandõrdõğõ gizli bir gelir de, bu ekibin aynõ zamanda daha uzun bir süre bu işyerinde çalõşmak istemesidir. Elemanõ sabit olan işyerinin yeni eleman yetiştirmek için harcama giderleri düşer. Uzun süreli çalõşan ekip işyerinde tecrübelenmiş ve başarõya ulaşõlan yollarõ daha net belirlemiş demektir. İhtiyaçlarõmõz ve onlarõ tatmin etme isteği motivasyonun temel kaynağõdõr. Her kişi bir ihtiyacõnõ karşõlamak için çalõşõr. Genel olarak para bu ihtiyaçlarõ karşõlamak için en önemli motive edici etken olarak görülür. Peki kişinin para dõşõnda diğer ihtiyaçlarõ nelerdir? Abraham Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi dediği araştõrmasõnda insanlarõ neyin motive ettiğini araştõrmõş. Buna göre insan davranõşõnõ etkileyen beş ihtiyaçtan bahsetmiş. Temel ihtiyaçlar denilen barõnak, yemek gibi ihtiyaçlar ilk sõrada yer almakta. Daha sonra tehditlere, tehlikeye 13

15 karşõ bizi koruyacak olan güvenlik gelmekte. Üçüncü sõrada bir gruba, bir yere ait olma, arkadaşlõk gibi sosyal ihtiyaçlar yer alõr. Kendine güven ki bu da daha çok edinilen statü, tanõnma ile sağlanan dördüncü ihtiyaç. En son sõrada da kişinin kendini gerçekleştirme yani kendine yönelik olan kendi gelişimin için potansiyelinin, yapabileceklerinin farkõnda olma ve bunlarõ davranõşa yansõtabilme ihtiyacõ gelir. Böyle bir hiyerarşide yukarõdakiler aşağõdakilere göre daha önemli ve karşõlanmasõ öncelikle beklenen ihtiyaçlardõr. Eğer üst sõradaki ihtiyaçlar giderilmezse alt sõradakilere sahip olmak fazla bir anlam içermez. Peki, işyerine dönecek olursak bu ihtiyaçlar bir işyeri tarafõndan nasõl sağlanõr? Yemek; iş güvenliği, güvenli iş ortamõ; takõm çalõşmasõ hatta sosyal imkanlar sağlama ( kulüp üyelikleri gibi) işveren tarafõndan karşõlanan ihtiyaçlar olabilir. Başkalarõnõn bizi işte nasõl algõladõğõ, işyeri tarafõndan belirli bir şekilde ödüllendirilme (tahsis edilen araba, ofis) kendine güven ile ilgili ihtiyaçlarõ karşõlar. İşinde üst seviyelere gelebileceğini bilmek kişinin kendi gerçeklik ihtiyacõnõ karşõlayõcõ etkenlerdir. İhtiyaçlarõnõn karşõlanacağõnõ bilmek doğal olarak kişinin motivasyonunu arttõrõr. İşyerinde hedefleri belirlerken hem çalõşanõn hem de organizasyonun ihtiyaçlarõna yönelik hedefler belirlemek uzun vadede motivasyonu sağlayõcõ niteliktedir. Para dõşõnda motive edici ödüllerden bahsederken kişinin gelişimini sağlayõcõ, çalõşanõn ilgilendiği alana yönelik eğitimler almasõnõ sağlamak önemli olabilir. Hedeflere ulaşõrken takõm olarak çalõşõldõğõnõ hissetmek, yöneticinin görevini kontrol etmek, denetlemek değil de bir takõm lideri olarak belirleyip çalõşmak çalõşma isteğini arttõrõcõdõr. Çalõşanõn yanõnda olmak hedeflere ulaşõrken destek ve motivasyonla beraber yüz yüze takdir etmeler ve kişisel iletişim içinde bulunmak çalõşanõn motivasyonunu olumlu yönde etkiler. Motivasyonu sağlayõcõ etkenlerden bahsederken aslõnda bir işyerinin tutumuyla beraber en önemli motivasyon kaynağõnõn kişinin kendisi olduğunu unutmamak lazõm. Amaçlarõnõ açõkça belirlemeyen kişi ne istediğini tam olarak bilemez. Bu durum belirsizlik yaratõr. Büyük hedeflere ulaşmak için onu öncelikle küçük hedeflere ayõrarak görmek ve ulaşõlan her küçük hedefle büyüğe yakõnlaştõğõnõ hissetmek motivasyon sağlayõcõdõr. Peki ya hedeflere ulaşmaya çalõşõrken başarõsõzlõk yaşanõrsa ne olur? Başarõlamadõğõ düşünülen şeyleri kazanõlmõş deneyimler olarak görebilmek bu yolda ilerlemeyi kolaylaştõrõr aslõnda. Eğer zorunlu olarak bir amaca ulaşmaya çalõşõrsan, motive olacak bir şey bulamazsan başarõya ulaşmak da kolay olmaz. 14

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

KİTAPLAR. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s.

KİTAPLAR.  Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s. KASIM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ ARALIK 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

Lider mi, yönetici mi?

Lider mi, yönetici mi? Lider mi, yönetici mi? HÜSEYİN ÇIRPAN Hüseyin Çõrpan, 1965 yõlõnda doğdu. 1986 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. 1993 yõlõnda İngiltere, Devon, Exeter University de

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda. CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi

ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda. CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda Çalõşanlarõn Rolü CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi İÇERİK 01 02 03 BİR FİLMİMİZ VAR Oyak Renault da 1 gün İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU Hiyerarşik ve Fonksiyonel

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 20-26 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM

8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM 8 YILLIK KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNSÖZ 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM Bu kez sizlere bir kitap özeti değil bir rapor özeti sunuyoruz: Avrupa Yuvarlak Masa European Round Table (ERT) kuruluşu tarafõndan hazõrlanan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Ocak 2003 Hazõrlayan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKREDİTASYON ÜST KURULU Başkan Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Yardõmcõlarõ

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan'õn Türkiye SİAD Platformu Kayseri Başkanlar Kurulu konuşmasõ

Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan'õn Türkiye SİAD Platformu Kayseri Başkanlar Kurulu konuşmasõ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Tuncay Özilhan'õn Türkiye SİAD Platformu Kayseri Başkanlar Kurulu konuşmasõ 14 HAZİRAN 2001 KAYSERİ Sayõn Vali, Kayseri ilimizin değerli

Detaylı

İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER

İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi Gül Nogay Uzman Denetçi Ocak 2000 İYİ YÖNETİM UYGULAMASI İÇİN REHBER Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001) Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal ölçütler - Alõntõlar - Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)! Siyasi diyalog bağlamõnda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği nin Kõbrõs

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN AVRUPA BİRLİĞİ KONFERANSI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN AVRUPA BİRLİĞİ KONFERANSI KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN CUMHURİYET İLKELERİ IŞIĞINDA AVRUPA BİRLİĞİ KONFERANSI KONUŞMASI 27 Ekim 2004 Galatasaray Üniversitesi Değerli konuklar,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark

ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 257 İsmet Binark Kütüphaneci - Arşivist. Millî Kütüphane de Başuzmanlõk yaptõ. Başbakanlõk Cumhuriyet Arşivi nin kurulmasõna öncülük

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI 12 Aralõk 2003 Ankara Sayõn Başkan, saygõdeğer konuklar, değerli üyeler, değerli

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

TÜRK EMNİYET TEŞKİLATININ AMİR SINIFININ MESLEKİ DURGUNLUK (KARİYER PLATOSU) DÖNEMİNİN GECİKTİRİLMESİNE YÖNELİK KARİYER PLANLAMASI

TÜRK EMNİYET TEŞKİLATININ AMİR SINIFININ MESLEKİ DURGUNLUK (KARİYER PLATOSU) DÖNEMİNİN GECİKTİRİLMESİNE YÖNELİK KARİYER PLANLAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK EMNİYET TEŞKİLATININ AMİR SINIFININ MESLEKİ DURGUNLUK (KARİYER PLATOSU) DÖNEMİNİN GECİKTİRİLMESİNE YÖNELİK

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 5-11 Nisan 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir Welcome Letter [Turkish] öğretmenliğindeki sõnõfõna [ögretmenin adi] [ELD sinifi seviyesi veya türü] Hoş Geldiniz Bu mektubun amacõ oğlunuza veya kõzõnõza sõnõfõmõza hoş geldin demektir. Çocuğunuzun ve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ OSMAN YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2001 ISBN 975

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 23-29 Ağustos 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Trafik ve Ulaşõm Güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla, ilgili alandaki bilim insanlarõnõ bir araya getirmeyi amaçlayan

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular

Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ çalõşma, Özet Bulgular 23 EYLÜL 2004 TS/BAS-BÜL/04-81 Sağlõklõ Bir Gelecek;Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri Özet Bulgular Sağlõklõ Bir Gelecek: Sağlõk Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri başlõklõ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı