Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Gül Yayýn Kurulu Hüseyin Gül, Nafiz Piri, Murat Ýþbiliroðlu, Önder Karagöz, Hakan Güngör, Özkan Yýlmaz, Seval Saðdýç Ýletiþim Fevzi Çakmak 2. Sokak 31/18 Demirtepe- ANKARA Tel : Faks : E-Posta : Tasarým Cafer ASLAN Basým Mattek Matbaacýlýk Tic. San. Ltd. Þti G.M.K. Bulvarý 83/23 Maltepe / Ankara Tel: Yazý Gönderenlerin Dikkatine! Yazýlar iade edilmez. Hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Telif hakký ödenmez. Yazýlar Ankara Þube adresine veya adresine gönderilir. Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Yayýn Basým Tarihi: 28 Aðustos 2009 Basým Adedi : 2000 Adet Baþyazý...3 Forum...5 Her Yönüyle Harita ve Kadastro Mühendisliði ile Ankara Þubemiz Forumu Düzenlendi...5 Mezuniyet...9 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Mezuniyet Gecesi Düzenlendi...9 Toplantý...10 Harita Ýþ Günleri 2009 Düzenlendi...10 Bolu da Üyelerimizle Toplantý Düzenlendi...11 Harita Mühendisliði Bilgilendirme Toplantýlarý Yapýldý...12 Miting...13 Onbinler 1 Mayýs ta Alanlardaydý...13 Sivas katliamý Lanetlendi...14 Ziyaretler...15 Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Ziyaret Edildi...15 Zonguldak Belediye Baþkanlýðý Ziyaret Edildi..16 Yenimahalle Belediye Baþkanlýðý Ziyaret Edildi..17 Anma...19 Teoman Öztürk Anýldý...19 Güncel...21 Yeni Oluþan/Seçilen Yerel Yönetimlere, Mesleki Çalýþma Alanlarýmýzý Ýçeren ve Bu Birimleri Kutlayan Yazý Gönderildi...21 Deðerlendirme /a Gereðince Kadastro Paftalarýný Yenilenmesi...22 Kat Mülkiyeti Kanununda Yapýlan Deðiþiklikler (Kat Mülkiyetine Geçiþ)...24 Türkiye Ýle Suriye Sýnýrýnda Yapýlacak Mayýn Temizleme Faaliyetleri ve Mayýnlý Topraklarýn Kullanýmý

4 Ýçindekiler Yabancý Ticaret Þirketlerinin Taþýnmaz Mal Edinimi...30 Böyle Buyurdu Yök...32 Jeopolitik Bakýþ - "Arap-Ýsrail Sorunu 2"...37 Eðitim...44 Autodesk Civil 3D 2009 Eðitimi Verildi...44 Netcadkampüs Coðrafi Bilgi Sistemleri Eðitimi Düzenlendi...44 Mapinfo 9.5 Coðrafi Bilgi Sistemleri Eðitimi Düzenlendi...45 ArcGIS 9.3 Coðrafi Bilgi Sistemleri Eðitimi Düzenlendi...45 Uzaktan Algýlama Eðitimi Düzenlendi...46 TMMOB Ankara ÝKK dan...47 TMMOB Ankara ÝKK Tarafýndan Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk Ziyaret Edildi...47 Devrimci Yazar ve Ozanlarýmýz Anýldý...47 TMMOB Ücretli Çalýþan ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý na Yönelik Birim Temsilcileri Bilgilendirme Toplantýlarý Yapýlýyor...48 TMMOB Ücretli Ve Ýþsiz Mühendis Mimar Ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Kanal B de Masaya Yatýrýldý...50 Kadýnlarýn Kendi Ýradeleriyle(!) Hayatlarýndan Vazgeçiþleri ve Tmmob Kadýn Mühendis Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Üzerine Genellemeler...52 Basýn Açýklamalarý...53 Kazým Koyuncu Anýldý...53 Kriz Teðet Geçmedi...54 Modern Kölelik Yasal Hale Getiriliyor...55 Kültür Sanat...57 Hüzzam Adlý Tiyatro Oyununa Gidildi...57 Amerika / Þiir...57 Dalgacý Mahmut / Þiir...57 Kitap Tanýtýmý...58 Sudoku...59 Ödüllü Bulmaca...60 Üyelerimizden

5 Baþyazý Deðerli Meslektaþlarýmýz Ulusal ve uluslar arasý sermayenin kendini yeniden üretmek amacýyla çýkarýlan küresel krizin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiði, alt ve orta gelir grubunun daha fazla yoksullaþtýðý ve iþsizlik oranlarýnýn rekor düzeye ulaþtýðý bir ortamda 2009 yýlýnýn ikinci Harita Ankara Bülteni ile sizlerin karþýsýndayýz. Geçtiðimiz dönemde %85 gibi yüksek oranlarda halk katýlýmýnýn gerçekleþtiði 29 Mart 2009 Mahalli Ýdare Seçimlerini yaþadýk. Yerel yönetimler, halkýn yönetime katýlmasýný saðlama ve kendilerini yönetme erdemi kazandýrmasýnýn yanýnda, demokrasinin en etkin bir þekilde hayata geçirildiði kuruluþlardýr. Karar organlarýnýn seçimle iþbaþýna gelmiþ olmasý, kendi iþlerini kendi organlarý eliyle görmeleri ve tüzel kiþilik sahibi olmalarý, onlara demokratik ve özerk nitelik kazandýrmaktadýr. Bununla birlikte, yalnýzca organlarýnýn seçimle iþbaþýna gelmesinin onlara demokratiklik niteliði kazandýrmaya yetmediði de genellikle kabul edilen bir olgudur. Belediyeler ve il özel idarelerini mesleðimiz ve siz deðerli meslektaþlarýmýz açýsýndan önemsiyor, kamu ve toplum yararýna faaliyetlerde iþbirliði yapmamýz gerektiðini kabul ediyoruz. Bu anlayýþtan harekete, seçilen belediye baþkanlarýný, belediye meclislerini ve il özel idarelerini kutlamak, mesleki çalýþma alanlarýmýz ve Odamýzýn ilke ve faaliyetleri hakkýnda bilgilendirmek, kamu ve toplum yararýna yapýlacak çalýþmalarda katký saðlayabileceðimizi belirtmek amacýyla, Þubemiz etkinlik alaný içerisinde bulunan 12 il özel idaresi ile 12 il, 127 ilçe ve 218 belde Belediye Baþkanlýðýna ayrýntýsý bültenin içinde sunulan yazýlar gönderilmiþtir. Ayrýca, Ankara da parti ayýrýmý olmaksýzýn yeni seçilen Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý ile tüm ilçe belediyelerinden, mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný görüþmek amacýyla randevu talebinde bulunduk. Bu talebimize olumlu yanýt veren Yenimahalle Belediye Baþkaný ile yaptýðýmýz görüþmenin ayrýntýlarý bültenin içinde yer almaktadýr. Diðer belediyeler ile de görüþme talebimizi yeniliyoruz. Dönemin güncel önemli geliþmelerinden biri de Suriye Sýnýrýndaki mayýnlý arazilerin temizlenmesi konusudur. Suriye sýnýrýnda mayýn temizliði yapýlmasý düþünülen alanýn, yaklaþýk olarak 510 kilometre uzunluðunda, ortalama 350 metre derinliðinde ve alan olarak 178 milyon 500 bin metrekare olduðu ifade edilmektedir yýlýnda Menderes Hükümeti döneminde döþenen mayýnlarýn, cm derinliðe gömülü olduðu, ancak zamanla yatay ve düþey hareketlerle yer deðiþtirdiði ve 1,5-2 m derinliðe kadar inebildiði belirtilmektedir. (1) Topraðýn bozulma derecesi bilinmeden, (2) Askeri yasak bölge olduðu için Türk vatandaþý dahi izinsiz giremezken ve (3) Askeri yasak bölge kapsamýnda olduðu için bir adet yer kontrol noktasý deðerinin üyelerimize tesliminde bir dizi iþlem gerekirken; mayýnlarýn temizlenme iþiyle topraklarýn tarýmsal amaçlý kullanýmý birlikte düþünülerek, yasayla da olsa, arazilerin 44 yýllýðýna baþka bir ülkeye kiralanmasý kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi tarafýndan da, 5903 Sayýlý Yasanýn kimi maddelerinin Anayasa ya aykýrýlýðý konusunda güçlü belirtiler bulunduðu ve uygulanmalarý halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksýz durum ve zararlarýn doðabileceði gözetilerek esas hakkýnda karar 3

6 Baþyazý verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulmasýna, OYBÝRLÝÐÝYLE karar vermiþtir. Mayýnlarýn temizlenmesiyle elde edilecek arazinin topraksýz köylü ve çiftçiye kazandýrýlmasý, Türkiye nin uluslararasý sermaye tarafýndan kullanýlmaya çalýþýldýðý bu günlerde çok daha fazla önem kazanmýþtýr. Þubemiz çalýþmalarýnýn, mesleki çalýþmalarýn ve sorunlarýn, güncel geliþmelerin, mesleki ve toplumsal ihtiyaçlarýn deðerlendirilmesi ve yeni açýlýmlarýn yapýlmasý amacýyla "Her Yönüyle Harita ve Kadastro Mühendisliði ile Ankara Þubemiz Forumu" düzenlenmiþtir. Ankara Þubesi olarak, bir yandan bilimsel, teknik ve toplumsal geliþmeleri takip etmekte, öte yandan bu geliþmeler karþýsýnda yapýlabilecekleri belirlemek amacýyla çeþitli araþtýrmalar yapmaktayýz. Çalýþmalarýmýza yön verebilmek amacýyla siz deðerli üyelerimizin görüþlerini aldýðýmýz anket çalýþmasý sonuçlarýna göre eðitim hizmetlerimizi çeþitlendirdik ve çoðalttýk. Meslek alanýmýzdaki geliþmeler, mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarý ve bu kapsamda Þubemiz tarafýndan yürütülen faaliyetler ile geleceðe yönelik öngörülerin ve beklentilerin dile getirildiði, Her Yönüyle Harita ve Kadastro Mühendisliði ile Ankara Þubemiz Forumu düzenledik. Forumda yapýlan öneri ve eleþtiriler bizim için önemli olup, Yönetim Kurulunun çalýþmalarýna yön ve hýz verecektir. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu nun iktidara baðlý bir kuruluþ olarak görüldüðü ve yargý baðýmsýzlýðýnýn yok sayýldýðý, Eðitimin ve saðlýðýn her geçen gün biraz daha pahalandýðý ve ulaþýlamaz hale geldiði, Üniversiteye girmek için dershanelere, özel kurslara tonla paralarýn döküldüðü bir ortamda, Kapkara bulutlarla kaplansa da ruhunuz Ýçinde bir mavilik vardýr, arayýn bulursunuz. Dizelerinde sözü edilen maviliði bulmak ve ortak akýlý ortak adýma dönüþtürmek sizlerin katký ve desteðiyle mümkün olacaktýr. 8. Dönem Yönetim Kurulu olarak hepinize saygýlarýmýzla. Üniversiteye giriþte Ýmam Hatip Liselerinin katsayý sorununun ortadan kaldýrýlmaya çalýþýldýðý, 4

7 Forum HER YÖNÜYLE HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLÝÐÝ ÝLE ANKARA ÞUBEMÝZ FORUMU DÜZENLENDÝ Her Yönüyle Harita ve Kadastro Mühendisliði ile Ankara Þubemiz Forumu, 6 Haziran 2009 tarihinde Sürmeli Hotel de Oda ve Þube yöneticilerin, akademisyenlerin, deðerli meslektaþlarýmýzýn ve firma temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubemizce, Þubemiz çalýþmalarýnýn, mesleki çalýþmalarýn ve sorunlarýn, güncel geliþmelerin, mesleki ve toplumsal ihtiyaçlarýn deðerlendirilmesi ve yeni açýlýmlarýn yapýlmasý amacýyla "Her Yönüyle Harita ve Kadastro Mühendisliði ile Ankara Þubemiz Forumu" düzenlenmiþtir. Foruma, meslektaþlarýmýz, akademisyenler, firma temsilcileri, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri HKMO Ankara Þube yönetimi katýlmýþtýr. Forum açýlýþýnda, 5 Haziran 2005'de aramýzdan ayrýlan Nihat ERDEM anýldý. Nihat ERDEM; yaptýðý çalýþmalarý ile topluma ve mesleðimize örnek olan, odamýz yöneticiliði, sendika kuruculuðu ve yöneticiliði yapmýþ olan deðerli bir meslektaþýmýzdýr. Anmanýn ardýndan Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ ve Oda Genel Baþkanýmýz Ali Fahri ÖZTEN birer konuþma yaptýlar. Sayýn Akdeniz konuþmasýnda, þube tarafýndan yürütülen faaliyetler hakkýnda kýsa bilgilendirmede bulunduktan sonra, ülke gündemini bir süredir meþgul eden mayýnlý araziler konusunda deðerlendirmelerde bulundu. Bu ülkenin topraklarýnýn baþkalarýna peþkeþ çekilemeyeceðini, o arazilerin yöre halkýnýn kullanýmýna uygun hale getirilerek topraksýz veya yeterli topraðý olmayan halka daðýtýlmasý gerektiðini vurguladý. Sayýn Akdeniz konuþmasýnýn devamýnda, yaþanan ekonomik kriz üzerinde durarak, bu krizin halkýn krizi deðil, sermaye ve iktidar gruplarýnýn krizi olduðunu belirti. Bu sermaye gruplarý tarafýndan krizin halka fatura edilmeye çalýþýldýðý ve büyük ölçüde bunun baþarýldýðýný belirtti. Ayrýca, Þubemizce mesleki geliþmelerin yakýndan takip edildiðini, bu geliþmelere baðlý olarak eðitim aðýrlýklý pek çok etkinlik düzenlendiðini ve bunlarýn meslektaþlarýmýzla ve toplumla paylaþýldýðýný bildirdi. 5

8 Forum Oda Genel Baþkanýmýz Ali Fahri ÖZTEN konuþmasýnda, Odamýz tarafýndan yürütülen faaliyetler, gerçekleþtirilen 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý, Genç Haritacýlar Günleri 2009, Öðrenci Kurultayý süreçleri ve sonuçlarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Ayrýca ülke ve dünya gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulunarak, özellikle, mayýnlý araziler konusunun halkçý yaklaþýmla deðerlendirildiði takdirde ülkemiz ve yöre halký için büyük bir fýrsat olduðunu, yýllardýr uygulanamayan toprak reformunun bu süreçte uygulanmaya baþlanmasý gerektiðini belirtti. Yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, Ankara Þube Yazmanýmýz Burak KUKUL; 1. Þubemiz Hakkýnda Genel Bilgiler, 2. Þubemiz tarafýndan düzenlenen, destek verilen ve katýlým saðlanan; Sempozyum, Panel, Çalýþtay, Forum, Toplantý, Basýn Açýklamasý vb. Etkinlikler, 3. Eðitim Faaliyetleri, 4. Örgütsel Ýliþkileri, HKMO Genel Baþkaný Ali Fahri ÖZTEN a) HKMO Genel Merkezi ve Diðer Þubeleriyle Ýliþkiler, b) Temsilciliklerimizle iliþkiler, c) TMMOB, ÝKK, Diðer Odalarla ve Emek ve Meslek Örgütleriyle Ýliþkiler, d) Diðer Çalýþmalarý ve Örgütsel Ýliþkileri, e) Diðer Kurum/Kuruluþlarla Ýliþkiler, 5. Sosyal ve Kültürel Çalýþmalarý, 6. Yayýnlar, 7. Planlanan Faaliyetler, hakkýnda; katýlýmcýlara bir sunum yaptý. Forumun ikinci bölümünde, katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerine yer verildi. Katýlýmcýlar tarafýndan; 1. Þubemiz tarafýndan düzenlenen kurslarýn baþarýlý ve faydalý olduðu, 2. Yerel yönetimlerle daha sýký iliþkiler kurulmasý gerektiði ve ziyaretlerin gerçekleþtirilmesinin yararlý olacaðý, 3. Gayrimenkul deðerlemesi konusunda kurslarýn düzenlenmesi gerektiði, 6 HKMO Ankara Þube Baþkaný Doç. Dr. Halil AKDENÝZ

9 Forum 4. Gayrimenkul deðerlemesinin günümüzde olmasý gerektiði gibi yapýlmadýðý, alýnan uzmanlýk belgesi sahiplerinin bu iþi yapmaya yeterli olmadýðý, bu iþin eðitimini almýþ ilgili meslek gruplarýna ait kiþilerce yapýlmasý gerektiði, bu meslek gruplarýnýn da baþýnda Harita ve Kadastro Mühendisliðinin geldiði, 5. Harita mühendislerine yeni istihdam alanlarýnýn geliþtirilmesi konusunda faaliyetler yürütülmesi gerektiði, 6. Ülkemizde harita okuyabilme oranýnýn çok düþük olduðu, bu oraný yükseltmek için özellikle ilköðretim çaðýndan itibaren, öðrencilere yönelik harita okuyabilme yeteneklerini yükseltmek amaçlý oryantiring yarýþmalarýnýn düzenlenmesinin faydalý olacaðý, 7. Üniversite öðrencilerinin düzenlenecek olan eðitimlere dâhil edilmesi, eðitimlerin uygulamaya yönelik düzenlenmesi ve üniversitelerle iþbirliði halinde planlanmasý, 8. Mesleðimizle ilgili veya güncel toplumsal konularla ilgili söyleþilerin düzenlenmesi, 9. Türkiye Suriye sýnýr bölgesinde mayýnlarla kaplý olan arazilerin temizlenmesi sonucunda o arazilerin organik tarým için uygun olmayacaðý, mayýnlarýn arazide kaldýðý süre içinde topraða sýzan kimyasal maddelerin ve mayýnlarýn patlatýlmasý sonucunda olaþacak topraktaki olumsuz yöndeki kimyasal deðiþimin, organik tarým yapýlmasý için gerekli þartlarý ortadan kaldýrmýþ olacaðý, yeniden uygun koþullara getirilmesinin de zor ve maliyetli olduðu, 10. Türkiye Suriye sýnýrýnýn büyük bir çoðunluðunu kapsayan Hatay'dan baþlayýp Þýrnak'a kadar olan bölgeye 1959 yýlýnda döþenen mayýnlardan Suriye'ye yakýn olan bazý bölgelerdeki mayýnlarýn Suriye tarafýndan o yýllarda kaldýrýldýðý, bu süreç içerisinde de Türkiye Suriye sýnýrýnda ihlaller olmuþ olabileceði, bu nedenle de sýnýr boyunca sýnýr noktalarýnýn tekrar tespit ve tesis edilmesinin uygun olacaðý, 11. Odamýz etkinliklerine katýlýmýn artýrýlmasý amacýyla yeni yöntemlerin geliþtirilmesi gerektiði, 12. Odamýz otomasyon sisteminin iyi bir þekilde çalýþtýðý, dile getirildi. Belirtilen görüþlere iliþkin Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ, 29 Mart Yerel Seçimleri sonrasý seçilen ve þubemiz etkinlik alaný içerisinde bulunan, 12 il özel idaresine, 2 büyükþehir, 10 il, 127 ilçe ve 217 belde belediye baþkanlýðýna, mesleki çalýþma alanlarýmýzý ve bunlarýn yasal dayanaklarýný, mesleki alanda katký saðlayabileceðimiz konular ile seçilmiþ organlarý kutlayan bir yazý gönderdiðimizi, ziyaretlere de kýsa süre içersinde baþlanýlacaðýný, Gayrimenkul deðerleme konusunda da Coðrafi Bilgi Sistemlerinde olduðu gibi gerekli hassasiyetin gösterileceði, meslektaþlarýmýzýn konuya önem vermeleri gerektiði, 7

10 Forum deðerlendirileceði, Etkinliklere katýlýmlarý artýrmak amaçlý birçok yöntemin kullanýldýðýný, bu yöntemlerin seçiminde de yapýlan anketin dikkate alýndýðýný, buna raðmen katýlýmlarýn düþük olduðunu, yeni yöntemlerin geliþtirilmesi için öneri ve görüþlere her zaman açýk olunduðunu, belirti. Yeni istihdam alanlarýnýn oluþturulmasý için sürekli olarak faaliyetlerin sürdüðünü, bu alanlarýn tanýtýmýna yönelik etkinlikler düzenlediðimizi, Ülkemizde harita okuyabilme oranýnýn yükseltilmesine yönelik Ankara'da pilot uygulamalarýn nasýl ve ne þekilde olabileceðinin deðerlendirilerek en kýsa sürede bunun uygulamaya geçirilmesi için gerekli çalýþmanýn yürütüleceðini, Eðitim faaliyetlerinin planlanmasýnda, organize ederken üniversitelerle ve firmalarla iliþki içinde olunduðunu, üniversite öðrencilerine yönelikte eðitimlerin düzenlendiðini, Etkinlikler düzenlenirken yapýlan anket sonuçlarýna dikkat edildiðini, bunlarýn geliþtirilmesi için gelen görüþlerin deðerlendirilerek çalýþmalarýn yürütüleceðini, Mesleki ve toplumsal konulara yönelik, çalýþma programýnda da belirtildiði gibi söyleþiler düzenlenmek istenildiðini, fakat bugüne kadar bunun gerçekleþtirilemediði, konunun Yönetim Kurulumuzca ele alýnýp Forum sonrasýnda, çalýþmalarýný aylardýr sürdüren HKMO Ankara Þubesi Türk Sanat Müziði Korosu tarafýndan, eþsiz bir müzik ziyafeti sunuldu. Konser sonrasýnda Þubemiz tarafýndan 2009 yýlý içinde düzenlenen; TUSAGA-AKTÝF (CORS-TR) VE GNSS, INTERGRAPH GEOMEDÝA PROFESSÝONAL 6.0, GNSS VE GNSS VERÝLERÝNÝN DENGELENMESÝ, AUTODESK CÝVÝL 3D 2009 EÐÝTÝMÝ, NETCADKAMPÜS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ, MAPINFO 9.5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ, ARCGIS 9.3 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ, UZAKTAN ALGILAMA, Eðitimlerinin katýlým belgelerini almaya hak kazanan üyelerimize belgeleri takdim edilerek etkinlik tamamlandý. 1. Etkinliðimize katýlan ve katký saðlayan tüm meslektaþlarýmýza ve konuklara, 2. Eðitimlerin düzenlenmesi ve verilmesine katký saðlayan kiþi ve kuruluþlara, 3. Eþsiz bir Türk Sanat Müziði ziyafeti sunan Türk Sanat Müziði Koromuza ve Koro þefimiz Kaya ÖZTAÞ'a katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. 8

11 Mezuniyet ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ MEZUNÝYET GECESÝ DÜZENLENDÝ 12 Haziran 2009 tarihinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Mezuniyet Gecesi düzenlendi. Geceye, bölümümüz 4. Sýnýf öðrencileri, mezun olmaya hak kazananlar diðer öðrenciler, Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Þenol KUÞÇU ve diðer öðretim üyeleri ile Þube Ýkinci Baþkanýmýz Atakan SERT, Þube Yazmanýmýz Burak KUKUL, Özkan YILMAZ ve Zonguldak Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN katýlmýþtýr. Düzenlenen gecede, mühendis olmaya hak kazanan genç meslektaþlarýmýz hem sevinç ve hem de sevgi dolu geçirdikleri öðretim dönemlerinin sona eriþinin hüznü içindeydiler. Genç meslektaþlarýmýz gecede, Þube yöneticilerimizle geleceðe yönelik görüþ alýþveriþinde bulundular. Oda örgütlülüðü ile mesleklerini icra ederken toplum yararýna bir anlayýþýn hakim olmasý gerektiði, Odanýn üyelerden oluþtuðu hususu vurgulandý. Düzenlenen Mezuniyet Gecesi, gerek mezun olan meslektaþlarýmýzla, gerekse eðitimine devam eden öðrencilerle yakýn iliþkiler kurmak açýsýndan yararlý geçmiþtir. HKMO Ankara Þubesinin genç meslektaþlarýmýzla kurduðu bu yakýn iliþki bundan sonra da artarak devam edecektir. Oda tarafýndan genç meslektaþlarýmýza, meslek içi eðitim dahil, bilimsel, teknik, idari, tüzel ve diðer konularda katký ve destek meslek yaþamlarý boyumca saðlanacaktýr. Dayanýþmanýn ve birlikteliðin öne çýktýðý gecenin düzenlenmesinde emeði geçenlere, HKMO Ankara Þubesi olarak teþekkür eder, genç meslektaþlarýmýza iþ yaþamlarýnda baþarýlar dileriz. 9

12 Toplantý HARÝTA ÝÞ GÜNLERÝ 2009 DÜZENLENDÝ Kolones Biliþim Mühendislik Hizmetleri ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü iþbirliðinde "Harita Ýþ Günleri 2009" Nisan 2009 tarihlerinde ZKÜ Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesinde ilki düzenlenen Harita Ýþ Günleri nin ikincisi Nisan 2009 da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nde gerçekleþtirildi. Harita Ýþ Günleri, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin bilim ve teknolojideki geliþmelere paralel olarak Harita ve Kadastro Mühendisliðinin kurum ve kuruluþlardaki yeri, iþlevi, sorumluluðu, önemi, geliþme durumu, özel sektörde yaþanýlan süreç ve tüm bu geliþmeler içerisinde "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý nýn özgörevi ve öngörüsü" gibi konularda bilgi edinmelerine, mesleki ve sosyal konularý tartýþmalarýna, yarýnlara dair geliþmelerde kendilerini bekleyen yol haritasýný görmelerini saðlamaktadýr. Harita Ýþ Günleri 2009 etkinliðinin açýlýþýnda, Kolones Biliþim Mühendislik Hizmetleri adýna Sencer GÝRGÝN, ZKÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Þenol KUÞÇU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý ve Ankara Þubesi adýna Þube Baþkaný Doç. Dr. Halil AKDENÝZ, ZKÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ, ZKÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Vural EVREN birer konuþma yaptýlar. HKMO Ankara Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ konuþmasýnda, düzenlenen etkinliðin önemine, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði nin yapýsýna ve çalýþma ilkelerine, Odamýzýn ve Þubemizin yapýsýna, üye daðýlýmýna, mesleðimizin çalýþma alanlarýna ve bu alanlarla ilgili bilimsel ve teknolojik geliþmeler doðrultusunda yapýlan çalýþmalar ile düzenlenen kongre, sempozyum, konferans, panel, forum, kurs ve öðrencilere yönelik yapýlan diðer etkinliklere deðindi. Yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, özel sektör temsilcileri, son teknolojik geliþmeleri ve haritacýlýðýn geleceðine iliþkin görüþlerini öðrencilerle paylaþtýlar ve öðrencilerin sorularýný yanýtladýlar. 10 Ýki gün süren etkinlik 15 Nisan 2009 da baþarýyla tamamlandý. Etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür eder, öðrencilerimize eðitim hayatlarýnda ve gelecek iþ yaþamlarýnda baþarýlar dileriz.

13 Toplantý BOLU DA ÜYELERÝMÝZLE TOPLANTI DÜZENLENDÝ Bolu da 13 Mayýs 2009 tarihinde Bolu Ýl Temsilciliðimiz tarafýndan düzenlenen yemekli bir toplantý yapýlmýþtýr. Bolu da 13 Mayýs 2009 tarihinde, mesleki çalýþmalarýn, mesleðimizdeki teknolojik ve bilimsel geliþmelerin, yaþanan sorunlarýn, Odamýz ve Þubemiz çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði bir toplantý yapýlmýþtýr. Toplantýya; HKMO Ankara Þubesi Ýkinci Baþkaný Atakan SERT ve Þube Yazmaný Burak KUKUL, Bolu Ýl Temsilcimiz Sabri GÜNGÖR ve Ýl Temsilci Yardýmcýmýz Kazým KONAK ýn yaný sýra Bolu da görev yapmakta olan meslektaþlarýmýz katýlmýþtýr. HKMO Ankara Þube Ýkinci Baþkanýmýz Atakan SERT ve Yazmanýmýz Burak KUKUL, Þubemiz çalýþmalarý, þubemiz tarafýndan düzenlenen ve düzenlenecek olan etkinlikler, hakkýnda genel bilgilendirmede bulundular. Yapýlan toplantýda meslektaþlarýmýzla; Lisanslý Harita Kadastro Mühendisleri Ve Bürolarý (LÝHKAB) gelinen son durum, CORS-TR projesinde gelinen son durum, 2B arazileri, Belediye yönetimlerinde Harita ve Kadastro Mühendislerinin önemi, Ýl Özel Ýdarelerinde yeterli sayýda Harita ve Kadastro Mühendislerinin olmamasý nedeniyle yaþanan sorunlar, Karþýlaþýlan sorunlar, hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuldu. Eðlenceli bir havada devam eden toplantýnýn sonunda Eylül-Ekim aylarýnda Bolu da Coðrafi Bilgi Sistemleri ve bunun bir uygulamasý olan Kent Bilgi Sistemi konularýnda bir etkinlik düzenlenmesinin yararlý olacaðý ve etkinlik için çalýþmalara baþlanmasýnýn önem arz ettiði belirtildi. Toplantýnýn düzenlenmesinde baþta Bolu Ýl Temsilcimiz Sabri GÜNGÖR olmak üzere emeði geçenlere ve katýlým saðlayan meslektaþlarýmýza teþekkür eder, baþarýlý çalýþmalarýnýn devam etmesini dileriz. 11

14 Toplantý HARÝTA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI YAPILDI Üniversite sýnavý kazanan öðrencilere yönelik olarak, Harita Mühendisliðini tanýtarak, öðrencilerin tercihine yardýmcý olmak amacýyla Temmuz 2009 tarihlerinde dershanelerde bilgilendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr. Söz konusu faaliyet Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ ve Özkan YILMAZ tarafýndan dershanelere gidilerek gerçekleþtirilmiþtir. Özel Seviye Dergisi Dershanesi ve Özel Sýnav Dergisi Dershanesinde toplantýlar yapýlmýþ diðerlerinde rehber öðretmenler aracýlýðýyla öðrencilere ulaþýlmýþtýr. Düzenlenen Bilgilendirme Toplantýlarýnda; Mühendislik Kavramý, Mühendislerin amaçlarý, Harita Mühendisliðinin dünü ve bugünü, Harita Mühendislerinin çalýþma alanlarý ve koþullarý, Harita Mühendislerinin sosyal ve ekonomik durumu, Harita Mühendisliðinin diðer disiplinlerle iliþkisi ve geleceði, Harita Mühendisliði eðitimi veren üniversiteler, Kimlerin Harita Mühendisliðine yatkýn olduðu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý(HKMO) nýn görevleri ve faaliyetleri, HKMO nun üniversitelerle ve öðrencilerle iliþkileri, konularýnda öðrencilere, velilere ve rehber öðretmenlere bilgilendirmelerde bulunularak, sorularý cevaplandýrýldý. Üniversitelerin, Harita, Geomatik ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði bölümlerini kazanan genç meslektaþlarýmýza ve Üniversitelerin çeþitli bölümlerine yerleþen tüm öðrencilere, öðrenim ve meslek hayatlarýnda baþarýlar dileriz. Ayrýca HKMO Ankara Þubesine, bu faaliyetlerinde kolaylýk gösteren ve destek veren dershane yöneticileri ile rehber öðretmenlere teþekkür ederiz. 12

15 Miting ON BÝNLER 1 MAYISTA ALANLARDAYDI 1800 lü yýllarýn sonundan itibaren bütün dünyada kutlanan 1Mayýs Ýþçi Bayramý bu yýlda bütün dünyada olduðu gibi on binlerce emekçinin katýlýmý ile Ankara da kutladýk. Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri, Meslek Odalarý, Siyasi Partilerden otuz bini aþkýn emekçinin katýlýmý ile 1 Mayýþ Ýþçi Bayramý Sýhhiye meydanýnda coþkulu bir þekilde kutlandý. Tren garý önünde toplanan emekçiler, "Ýþsizliðe, Yoksulluða, Yolsuzluða, Sömürüye, Krize ve Hak Gasplarýna Karþý Birlik, Mücadele, Dayanýþma" pankartý ardýnda sloganlar atarak Sýhhiye Meydanýna yürüdük. Hiçbir sorunun çözümünün, ülke ve dünya sorunlarýnýn çözümünden ayrý tutulamayacaðýnýn bilincinde olarak, Ýnsanca yaþam, eþit, özgür, sömürüsüz, savaþsýz, demokratik, çaðdaþ ve aydýnlýk bir yaþamý var etme mücadelesinde, bütün emekçilerle birlikte, Yaþanan krizi halkýn deðil, sermayenin ödemesi gerektiðini belirtmek, Ýþsizliðe, yoksulluða, baskýlara, sosyal yýkýma, ýrkçýlýða ve þovenizme, Yoksulluk, adaletsizlik ve sömürüye, neoliberalizme ve ýrkçýlýða,, Ýþsizlik, özelleþtirme ve taþeronlaþtýrmaya, Karþý çýkmak için alanlarda diðer emekçilerle birlikte yerlerimizi aldýk. Kutlamada, Ankara 1 Mayýs Tertip Komitesi adýna KESK Ankara Þubeler Dönem Sözcüsü Satý Burunucu ÇALI, hazýrlanan ortak metni okudu. Kapitalizmin krizine dikkat çekip, krizin sorumlusunun doymak bilmeyen sermaye ve temsilcisi AKP hükümeti olduðunu belirterek, krizin faturasýnýn da sorumlularýna yani patronlara kesilmesi gerektiðini vurguladý. Daha sonra Türk-Ýþ adýna Yol-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Fahri YILDIRIM, KESK MYK üyesi Adnan GÖLPUNAR, TMMOB Ankara ÝKK adýna ÝKK Sekreteri Ramazan PEKTAÞ birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarda, 12 Eylül Anayasasý ve sendikal yasaklarýnýn kaldýrýlmasý ve kýdem tazminatýna dokunulmamasý istendi. Özelleþtirme, taþeronlaþtýrma, güvencesiz çalýþtýrma, iþsizlik, krizin faturasýnýn emekçilere yýkýlmak istenmesi protesto edilerek, hükümet uyarýldý. Grup Günyüzü nün konserinin ardýndan miting, hep bir aðýzdan söylenen 1 Mayýs Marþý ve çekilen halaylarla miting sona erdi. 13

16 Miting SÝVAS KATLÝAMI LANETLENDÝ 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madýmak Otelinde yakýlarak katledilen 37 aydýn ülkenin birçok yerinde olduðu gibi, Ankara'da da Kolej Meydanýnda düzenlenen " Madýmak Müze Olacak" mitingiyle anýldý ve yapýlan katliam lanetlendi. Mitinge; Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Kýzýlýrmak Yerel Dernekler Federasyonu, TMMOB baþta olmak üzere siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri üyesi çok sayýda kiþi katýldý. Toros Sokak'ta toplanýlarak miting alanýna yürüyüþe geçen katýlýmcýlar, yol boyunca "Sivas'ý unutma, unutturma", "Devletin alevisi olmayacaðýz", "Madýmak müze olacak" sloganlarý attýlar. derslerinin ve Diyanet Ýþlerinin kaldýrýlmasý gerektiðini, Alevilerin köylerine cami yapýlmamasý gerektiðini belirti. Sivas katliamýnda ölenlerin aileleri adýna konuþan Þehriban METÝN de Madýmak Otelinin "Utanç Müzesi" olmasý için mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, hükümetin sözde alevi açýlýmlarýný eleþtirdi. Miting, sanatçý Ali ASKER'in verdiði konserle sona erdi. Mitingde tertip komitesi adýna konuþan Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Sekreteri Kemal BÜLBÜL; 12 Eylül Darbesini gerçekleþtiren zihniyetlerin 1993'te Sivas'ta aydýnlarýmý yaktýðýný, alevi açýlýmlarý ile Alevilerin kandýrýlamayacaðýný, zorunlu din 14

17 Ziyaretler HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ ZÝYARET EDÝLDÝ katkýlardan dolayý teþekkürlerini sundu. Ayrýca önümüzdeki süreç içerisinde de birlikte, meslektaþlarýmýza yönelik toplum yararýna çeþitli etkinlikler düzenlemeyi amaçladýklarýný belirtti. Doç. Dr. Mustafa TÜRKER Odamýz etkinliklerine sürekli olarak katýlým saðlamaya çalýþtýklarýný, yürütülen etkinliklerden ve bu etkinliklere katký saðlamaktan memnun olduklarýný, bundan sonra da yapýlacak tüm etkinliklere katký saðlamaya hazýr olduklarýný bildirdi. Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý, 27 Mart Cuma günü Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ, Þube II. Baþkanýmýz Atakan SERT ve Þube Yazmanýmýz Burak KUKUL tarafýndan ziyaret edildi. Ziyaret kapsamýnda Bölüm Baþkanýmýz Doç. Dr. Mustafa TÜRKER, Öðr. Gör. Ali Osman DEMÝRER ve bölüm araþtýrma görevlilerinin katýlýmý ile bir toplantý düzenlendi. Toplantýda Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ tarafýndan Þubemiz ve þubemizce yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Yürütülen çalýþmalarda kurumlar arasý dayanýþmanýn önemine vurgu yapan Sayýn Akdeniz, bunun en güzel örneklerinden biri olan ve Þubemizce gerçekleþtirilen Coðrafi Bilgi Sitemleri Günleri Sempozyumu nda baþta Doç. Dr. Mustafa TÜRKER olmak üzere, bölümdeki bütün akademisyenlere sunmuþ olduklarý 15 Toplantýnýn devamýnda bölüm çalýþmalarý deðerlendirildi ve daha sonra Bölümümüz gezilerek ve Bölüm hakkýnda Sayýn Türker tarafýndan bilgi verildi. Ankara Þubesi olarak, Hacettepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkanýmýz Doç. Dr. Mustafa TÜRKER ve diðer görevlilere ev sahipliði için teþekkür eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz.

18 Ziyaretler ZONGULDAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ZÝYARET EDÝLDÝ bulunmaya hazýr olduklarýný, Teknik Uygulama Sorumluðunun bundan sonra gerektiði gibi uygulanacaðýný belirtti. Yapýlan görüþmede; 12 Haziran Cuma günü Þube Ýkinci Baþkanýmýz Atakan SERT, Þube Yazmanýmýz Burak KUKUL, Özkan YILMAZ ve Zonguldak Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN tarafýndan Zonguldak Belediye Baþkaný Ýsmail EÞREF ile Zonguldak Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürü Tayfun ALBAYRAK makamlarýnda ziyaret edildi. Zonguldak Belediye Baþkaný Sayýn Ýsmail EÞREF'le yapýlan görüþmede, Þube Ýkinci Baþkanýmýz Atakan SERT Sayýn Eþref'e, daha öncede bu görevi baþarýyla yürüten, meslek odalarý ve sivil toplum örgütleri ile iç içe olan bir mühendisin tekrar Belediye Baþkaný olmasýndan dolayý memnun olduklarýný belirterek kendisini tebrik etti. Odamýzýn yapýsý, çalýþma ilkeleri, politikalarý ve yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Þube yazmanýmýz Burak KUKUL'da Þubemiz tarafýndan yürütülen faaliyetler ve Zonguldak'ta bulunan üyelerimiz ile çalýþma alanlarý hakkýnda bilgilendirdi. Toplum ve kamu yararýna olan teknik ve sosyal konularla ilgili her türlü faaliyete katký sunabileceðimiz, Meslektaþlarýmýzýn yaþadýðý sorunlar, Teknik Uygulama Sorumluluðunun uygulanmasýnýn gerekliliði ve yasal dayanaðý, Kent bilgi Sisteminin faydalarý ve gerekliliði, konularýna yönelik yürütülecek çalýþmalar üzerinde durulmuþtur. Ýmar ve Þehircilik Müdürü Tayfun ALBAYRAK'la makamýnda yapýlan görüþmede, belediye bünyesinde yapýlan iþlemlerde oda onayýnýn aranmasýnýn gerekliliði tekrar vurgulanmýþtýr. Sayýn Albayrak'da bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceðini belirtmiþtir. Ziyaret kurumlararasý iþbirliði ve dayanýþma açýsýndan oldukça önemlidir. Baþta Zonguldak Belediye Baþkaný Sayýn Ýsmail EÞREF olmak üzere Zonguldak Belediyesine konukseverlikleri için teþekkür ederiz. Sayýn Ýsmail EÞREF'te, yapýlan ziyaretten son derece memnuniyet duyduklarýný, Odamýzla birlikte çeþitli konularda etkinlikler yürütmekten memnun olacaklarýný ayrýca, Kent Bilgi Sistemi çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve bu konuda Odamýzla görüþ alýþveriþinde 16

19 Ziyaretler YENÝMAHALLE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ZÝYARET EDÝLDÝ Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi YAÞAR, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hakan Açýl ve Belediyede çalýþan meslektaþlarýmýz, 24 Temmuz Cuma günü, Þube Baþkanýmýz Doç. Dr. Halil AKDENÝZ Þube Saymanýmýz Rabia SATIR, Þube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Asude ERÇÝN ve Tamer FÝDAN tarafýndan ziyaret edildi. Belediye Baþkaný Sayýn Fethi YAÞAR la yapýlan görüþmede, Þube Baþkanýmýz Sayýn Doç. Dr. HALÝL AKDENÝz, Odamýzýn, Anayasanýn 135. Maddesi ve 6235 sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Yasasý ile meslek mensuplarýnýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak, birbirleri ve halk ile olan iliþkilerinde dürüstlüðü ve güveni hakim kýlmak, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak, mesleðin genel menfaatlere uygun olarak geliþmesini saðlamak, meslek disiplinini ve ahlakýný korumak, kamunun ve ülke çýkarlarýnýn korunmasýnda gerekli gördüðü bütün teþebbüs ve faaliyetlerde bulunmak amacýyla kurulan kamu niteliðinde bir meslek kuruluþu olduðunu belirtti. Sayýn Akdeniz, siyasetle iç içe olan, siyasi yaþamýnda farklý görevlerde bulunan, yerel yönetim anlayýþýný bilen, toplumcu bir yapýya sahip, belediye baþkaný ve belediye meclisinin seçilmiþ olmasýndan dolayý Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi olarak memnun olduðumuzu söyledi. Sayýn Akdeniz ayrýca, mevcut yasal mevzuat çerçevesinde, HKMO Ankara Þubesi olarak, yerel yönetimlerde bizlere de önemli görevler düþtüðünü bilincinde olarak, 5393 Sayýlý Belediye Kanununun; 24. maddesine göre oluþturulacak Ýhtisas Komisyonlarýna, 41. maddesine göre Stratejik planýn hazýrlanmasýna, 69. maddesine göre gerçekleþtirilecek Arsa ve Konut Üretimine, 73. maddesine göre yapýlacak Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Projelerine, 75. madde doðrultusunda önerilecek ortak hizmet projelerine ve 76. maddeye göre oluþturulacak Kent Konseyi faaliyetlerine etkili ve verimli biçimde katýlým ve katký saðlamaya hazýr olduðumuzu vurguladý. Yapýlan görüþmede Yenimahalle Belediye sýnýrlarý içerisinde yaþanan Seminerden bazý mesleki sorunlarda þöyle sýralanmýþtýr. Yapý Denetim Uygulama Yönetmeliðinin gereði yerine getirilmediði, Teknik Uygulama Sorumluluðu(TUS) nun uygulanmadýðý, Parsel ve bina aplikasyonlarý ile tescile konu olan bazý Harita Mühendislik çalýþmalarýnýn Belediye ve/veya kamuda çalýþan kiþiler tarafýndan yapýldýðý, 17

20 Ziyaretler Halihazýr Haritalarýn çok eski olduðu ve mevcut durumu yansýtmadýðý, bu nedenle de imar uygulamalarýnda özellikle köylerdeki köy yerleþim yerlerinin planlarýnýn uygulanmasýnda bir çok konutun yollara veya kamu alanlarýna isabet ettiði, Ýmar planlarý çok sýk revize edilerek rant saðlandýðý, Ýmar uygulamalarýnýn asýl amacýnýn, uygulama bölgesi içerisindeki arsa ve arazilerin eþitlik ilkesi çerçevesinde kamu ve toplum yararýna düzenlenmesi olduðu halde, yapýlan imar uygulamalarýnda bazý parsellerin, mevcut yerinden 3500 m mesafeye kadar baþka bir yerden verilerek (Ankara Gezgin Konut Yapý Kooperatifi) kimilerine rant saðlanýrken, diðer kiþilerin ve/veya kamunun zarara uðratýldýðý. Belediye Baþkaný Sayýn Fethi Yaþar, yapýlan ziyaretten dolayý çok memnun olduklarýný, önceki dönemdeki belediye yönetiminden kalma problemleri toplum yararýna çözmeye çalýþtýklarýný, çalýþmalarý halkýn sesine kulak vererek yürüttüklerini, meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþ, öneri ve katkýlarýna açýk olduklarýný ve birlikte çalýþmalar yürütmeye hazýr Yürüyüþten olduklarýný, Belediye sýnýrlarý içerisinde yaþanan sorunlarýn birçoðunun önceki döneme ait olduðunu ancak çözebileceklerini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hakan AÇIL la yapýlan görüþmede, Belediye sýnýrlarý içerisinde yaþanan mesleki sorunlar ve belediyeden beklentiler tekrar aktarýlarak, sorunlarýn çözmesi ve taleplerin karþýlanmasý konusunda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Sayýn AÇIL, Kadastro Kanununun 41. Maddesine iliþkin yaþadýklarý sorunlarý aktararak bu konu hakkýnda Þubemizden yardým talebinde bulundu. Belediye bünyesinde çalýþan meslektaþlarýmýzla yapýlan görüþmede meslektaþlarýmýzýn çalýþma koþullarý, yaþadýklarý sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü konusunda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Baþta Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi YAÞAR olmak üzere, Yenimahalle Belediyesine toplumumuz, mesleðimiz ve meslektaþlarýmýzýn yararýna gerçekleþtirilen ziyaretteki konukseverlikleri için teþekkür ederiz. 18

21 Anma TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði nin (TMMOB) yýllarý arasýnda baþkanlýðýný yapan, mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasýnda önderlik eden Teoman ÖZTÜRK, aramýzdan ayrýlýþýnýn 15 inci yýlýnda 11 Temmuz 2009 cumartesi günü düzenlenen bir dizi etkinliklerle anýldý. Ýlk olarak Teoman ÖZTÜRK ün Karþýyaka mezarlýðýnda bulunan anýt mezarýnda bir tören düzenlendi. Törene, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Odalarýn Genel Merkez ve Þube Yönetim Kurullarý ile üyeler katýldý. Törenin baþlangýcýnda yapýlan saygý duruþunun ardýndan, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI, Teoman ÖZTÜRK ün mücadele arkadaþlarý Haydar ÝLKER, Ömür YENEL ve Hüseyin YEÞÝL birer konuþma yaptýlar. Teoman ÖZTÜRK ün anýt mezarý baþýnda yapýlan anma töreninde, Birlik Baþkanýmýz Sayýn Soðancý; 1954 yýlýnda kurulan TMMOB un yol haritasýnýn, 1970 lerde dönemin devrimci, demokrat, yurtsever mühendis ve mimarlarý tarafýndan belirlendiðini vurgulayarak, o dönemde birlik içinde faaliyet sürdürmek amacýyla biraraya gelen mühendis ve mimarlarýn, Türkiye nin, emekçi halklarý ve onlarýn çocuklarýnýn aydýnlýk geleceði için kararlar aldýklarýný dile getirdi. Sayýn Soðancý, "Sevgili Baþkanýmýzýn, baþkanlýk yaptýðý yýllarý arasýna denk gelen o dönemde çizdiði yol haritasýnýn, bugün TMMOB unn yol haritasý olduðunu söyledi. Soðancý, 2004 yýlýnda TMMOB tarafýndan Teoman ÖZTÜRK anýsýna yayýmlanan "Bir Döneme Tanýklýk: Teoman Öztürk" kitabýnýn, TMMOB içinde faaliyet göstermek isteyen, yüreði insandan ve emekten yana atan mühendis ve mimarlarýn "baþucu kitabý" olduðunu vurguladý. Daha sonra söz alan Teoman ÖZTÜRK ün mücadele arkadaþlarýndan Haydar ÝLKER, Ömür YENEL ve Hüseyin YEÞÝL de konuþmalarýnda, Sayýn Öztrük ün sadece TMMOB içinde deðil yirminin üzerinde örgütte bu ülkenin çýkarlarý için mücadele ettiðini, demokrat devrimci gruplarýn Öztürk ün etrafýnda birleþtiklerini belirttiler. 19

22 Anma hareketine mütevazý ama önemli katkýlarda bulunacaðýmýz açýktýr. Gelecek günler mutlaka aydýnlýk olacaktýr. Yaþasýn baþta iþçi sýnýfý olmak üzere tüm emekçilerin sürdürdüðü ve mutlaka baþarýya ulaþacak olan baðýmsýzlýk ve demokrasi mücadelesi. Yaþasýn bu yolda kendilerine düþen bu görevleri güçlendirerek sürdüren mühendis ve mimarlar. Yaþasýn TMMOB." Soðancý konuþmasýný þu sözlerle tamamladý. Tekrar söz alan Mehmet SOÐANCI, Teoman ÖZTÜRK ün kýzý Elif tarafýndan Sayýn Öztürk için kaleme alýnan þiiri okudu ve tören, Teoman ÖZTÜRK ün anýt mezarýna karanfillerin konulmasýnýn ardýndan sona erdi. Daha sonra, Ýnnþaat Mühendisleri Odasý Teoman Öztürk Salonunda, Sayýn Baþkan ýn anýsýna ikinci bir etkinlik düzenlendi. TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Teoman Öztürk Salonu nda gerçekleþtirilen ikinci anma etkinliðinin açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, "Sevgili baþkanýmýzýn anma gününde yine birlikteyiz, sevgili baþkanýmýzla yine bir aradayýz" diyerek sözlerine baþladý. "Herkes bilmelidir ki, 1970 lerden beri sürdürülen bu onurlu yürüyüþ ve dik duruþla TMMOB, sinmeden, korkmadan, geri adým atmadan temel hak ve özgürlüklere sahip çýkacaktýr. Biz bu bayraðý bizden öncekilerden devraldýk, bizden sonrakilere de onurla devredeceðiz. Bunu herkes böyle bilsin." Etkinlik, sahne alan sanatçý Ahu SAÐLAM ýn þarkýlarý ve Teoman ÖZTÜRK anýsýna hazýrlanan slayt gösterisi ile devam etti. Prof. Dr. Korkut BORATAV, Prof. Dr. Ýþaya ÜÞÜR ve Prof. Dr. Aziz KONUKMAN ýn panelist olarak katýldýklarý "Kapitalist Küreselleþmenin Küresel Krizi" adlý panelle anma programý sona erdi. Soðancý konuþmasýnýn devamýnda Teoman ÖZTÜRK ün TMMOB 25. Genel Kurulu ndaki sözlerine atýfta bulunarak, þunlarý söyledi. "Küçük burjuva sýnýflarýnýn TMMOB nin yerine getirmesi gerektiði görevlere mutlaka ayak baðý olmaya çalýþacaðýný, ama inançlý ve kararlý mücadele arkadaþlarýmýn bunlarý yenerek baþarýya ulaþacaklarýna ve TMMOB yi bu günlerden daha üst düzeylere çýkartacaklarýna inanýyorum. Böylelikle Türkiye devrimci 20

23 Güncel YENÝ OLUÞAN/SEÇÝLEN YEREL YÖNETÝMLERE, MESLEKÝ ÇALIÞMA ALANLARIMIZI ÝÇEREN VE BU BÝRÝMLERÝ KUTLAYAN YAZI GÖNDERÝLDÝ HKMO Ankara Þubesi olarak, çalýþmalarýmýzý, mesleðimizin, meslektaþlarýmýzýn, toplumun ve kamunun yararýna sürdürmekteyiz. Çalýþmalar yürütülürken, kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþbirliði içerisinde olma gerekliliðinin bilincindeyiz. Meslektaþlarýmýzýn faaliyet gösterdiði alanlara baktýðýmýzda, önemli bir kýsmýný doðrudan kurumlar, kalan büyük bir kesimini de dolaylý olarak kurumlar oluþturmaktadýr. Bu nedenle, kurumlarla olan iþbirliði büyük önem taþýmaktadýr. Bu doðrultuda, merkezi ve yerel yönetimlerle iþbirliðini artýrmak amacýyla çalýþmalarýmýza sürdürmekteyiz. Birçok ortamda kurumlarla birlikte yer almakta ve ortak çalýþmalar yürütmekteyiz. Meslektaþlarýmýzýn büyük bir bölümünü çalýþmalarýný yerellerde ve yerel yönetimlerle iliþkili olarak sürdürmektedirler. Çalýþmalarýný sürdürürken, önemli sýkýntýlar yaþadýklarýný, farklý meslek gruplarý tarafýndan çalýþma alanlarýmýza kaymalar olduðunu bizlere bildirmiþlerdir.hkmo Ankara Þubesi olarak yaþanan sýkýntýlar deðerlendirilmiþ ve 29 Mart 2009 tarihinde seçilen belediye baþkanlarýný, belediye meclislerini ve il özel idarelerini kutlamak, mesleki çalýþma alanlarýmýz ve Odamýzýn ilke ve faaliyetleri hakkýnda bilgilendirmek, söz konusu kurumlar tarafýndan kamu ve toplum yararýna yapýlacak çalýþmalara katký saðlayabileceðimizi belirtmek amacýyla, Þubemiz etkinlik alaný içerisinde bulunan 12 il özel idaresine, 12 il ile 127 ilçe ve 218 belde Belediye Baþkanlýðýna ekteki yazýlar gönderilmiþtir. Yapýlan bu yazýþmalarýn mesleðimize ve meslektaþlarýmýz açýsýndan olumlu katkýlar saðlayacaðý beklemekteyiz. Kurum ve kuruluþlarla sürdürülecek olumlu iliþkilerin mesleðimize ve meslektaþlarýmýza olumlu katkýlar saðlayacaðýna inandýðýmýz için, var olan iliþkileri de arttýrarak sürdüreceðiz. 21

24 Deðerlendirme 22/a GEREÐÝNCE KADASTRO PAFTALARINI YENÝLENMESÝ Hüseyin KOÇAK Baþmüfettiþ Kadastro çalýþmalarýnýn fenni yönünün ihale suretiyle özel sektöre yaptýrýlmasýyla birlikte, Ülke kadastrosu bitirilme noktasýna gelinmiþtir. Kadastro çalýþmalarýn bu noktaya gelmesi nedeniyle önümüzdeki yýllarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün gündemini yoðun olarak yenileme çalýþmalarýna býrakacaktýr. Zamanla geliþen teknoloji karþýsýnda, gerek eski kadastro paftalarý ve gerekse paftalarýn altlýðý olan orijinal deðerleri; yýpranma, yýrtýlma ya da kaybolma gibi nedenlerle, bugün için artýk yararlanýlamaz duruma gelebilmektedir. Ýþte bu durumdaki paftalarýn günün tekniðine uygun hale getirilebilmesi için yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadýr. Kadastro paftalarýnýn oluþturulmasýnýn tarihi sürecine, yenilenmesine neden gerek duyulduðuna ve yenileme ile ilgili mevzuatýn neler olduðuna, 2859 sayýlý Kanun gereðince, yenilenmesi gereken paftalarýn özelliklerine ve yenilemenin aþamalarýna bültenin önceki sayýlarýnda yer verilmiþti. Bu sayýda ise 3402 sayýlý Kadastro Kanunun 22/a maddesi gereðince yapýlacak yenileme çalýþmalarýna deðinilecektir. Bilindiði üzere zamanla yýpranan paftalarýn yenilenmesi amacýyla tarihinde 2859 sayýlý Tapulama ve Kadastro Paftalarýnýn Yenilenmesi Hakkýnda Kanun yayýmlanmýþtýr. Bu Kanun ile; teknik nedenlerle yetersiz kalan, Uygulama niteliðini kaybeden veya eksikliði görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde, zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun þekilde göstermediði tespit edilen tapulama ve kadastro paftalarýnýn yenilenmesi amaçlanmýþtý sayýlý Kanun gereðince zaman zaman yenileme çalýþmalarý yapýlmýþ ancak istenen ölçüde uygulama yapýlamadýðý gibi çalýþma yapýlan yerlerden de istenen randýman alýnamamýþtýr sayýlý Kadastro Kanununun 22 nci maddesi; Evvelce tespit, tescil veya sýnýrlandýrma suretiyle kadastro veya tapulamasý yapýlmýþ olan yerlerin yeniden kadastrosu yapýlamaz. hükmünde olmasý nedeniyle ikinci kadastro yapýlamadýðýndan, eski tarihlerde oluþturulan paftalarýn saðlýklý hale getirilebilmesi için yeni arayýþlara gidilmiþ ve en son 5304 sayýlý Kanunla 3402 sayýlý Kadastro Kanununun 22 nci maddesinde bu doðrultuda deðiþiklik yapýlmýþtýr sayýlý Kanunla deðiþik 22/a þu hali almýþtýr; Tapulama, kadastro veya deðiþiklik iþlemlerine iliþkin; sýnýrlandýrma, ölçü, çizim ve hesaplamadan kaynaklanan hatalarý gidermek üzere uygulama niteliðini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliði görülen veya zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun göstermediði tespit edilen kadastro haritalarýnýn tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin saðlanmasý amacýyla tapulama ve kadastro görmüþ yerlerde, birinci fýkra hükmü uygulanmaz Yani, bu gibi durumlarda paftalar yenilenebilir. Dikkat edilecek olursa; 22/a gereðince yenilenebilecek paftalar da týpký 2859 sayýlý Kanunda sayýlan özelliklere sahip olmasý gerekiyor. 22

25 Deðerlendirme Her ikisinde de; Teknik nedenlerle yetersiz kalmak, Uygulama özelliðini yitirmek, Eksikliði görülmek Zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun þekilde göstermemek, sayýlmýþtýr. Buna ek olarak madde 22/a da; Tapulama ve kadastro çalýþmalarýnýn yaný sýra deðiþiklik iþlemleri ifadesine de yer verilmiþ, bu çalýþmalar sýrasýnda yapýlan sýnýrlandýrma, ölçü, çizim ve hesaplamadan kaynaklanan hatalarý gidermek üzere tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin saðlanmasý amacýyla belirtimi yapýlmýþtýr. Bu þekilde bir belirtim 2859 sayýlý Kanunda yer almamakta idi ancak, yenilenen paftalarda kaçýnýlmaz olarak sýnýrlandýrma, ölçü, çizim ve hesaplama hatalarý da bulunmakta, yenileme çalýþmalarýyla bunlar da giderilebilmekte idi. Diðer taraftan, yapýlan çalýþmalarla da tapu sicilinde gerekli düzeltmenin yapýlmasý, zaten kapsam dýþý olmadýðý gibi, sonuç itibariyle esas amaç idi. Ancak, 22/a ile daha detaylandýrýlmýþ, bazý formaliteleri de azaltýlmýþtýr. Örneðin 2859 sayýlý Kanun gereðince yapýlacak yenileme çalýþmalara baþlamak için; yenileme raporu Genel Müdürlükçe incelenip uygun görüldükten sonra, Genel Müdürün teklifi ile baðlý olduðu Bakan ýn onayý gerekirken; 22/a gereðince çalýþmalara baþlayabilmek için uygulama raporunun Genel Müdürlükçe incelenip, uygun görülmesi halinde onaylanmasý yeterli olacaktýr. elde mevcut olan eski paftalardan hareketle yeni paftalarýn oluþturulmasýdýr. Her iki düzenlemede de hedef ve yapýlacak çalýþmanýn özü aynýdýr. Çalýþmalardan istenen randýman nasýl alýnýr? 2859 sayýlý Yenileme Kanunundan istenen randýman neden alýnamadýðý konusunda teþhis doðru konulamaz ise 22/a gereðince yapýlacak çalýþmalardan da istenen randýman alýnamayacaktýr. Ýstenen randýmanýn alýnabilmesi için yenileme çalýþmalarýnda görev yapacak teknik elemanlarýn bazý özelliklere sahip olmasý gerekir. Teknik elemanýn belli bir tecrübe ve birikime sahip olmasý ve eski paftalar ile zemin arasýnda kurulacak baðlantýlarla ilgili karþýlaþacaðý her duruma göre inisiyatifini kullanabilecek kapasiteye sahip olmasý gerekir. Bunun için de yenileme çalýþmalarýnda görev yapacak kadastro elemanlarýnýn mutlak surette tecrübeye sahip olmasý ve özellikle de çalýþmalar öncesi eðitime tabi tutulmasý gerekir. Ýhale suretiyle yapýlacak çalýþmalarda da; Yenileme çalýþmalarý tamamen teknik içerikli olmasý nedeniyle, büyük bir çoðunluðunun yine ihale suretiyle özel sektöre yaptýrýlacaktýr. Özel sektörün, yenileme çalýþmalarýnýn neyi kapsadýðýný, eski paftalarla zemin arasýndaki uyum konusunda inisiyatif kullanýlmasýnda bir kadastro elemaný birikimine sahip olmayacaktýr. 22/a ile yenilene çalýþmalarýnýn içeriðinin detaylandýrýlmasý ve de formalitesinin azaltýlmasý, yapýlacak iþin esas mahiyeti yönüyle herhangi bir deðiþikliðe sebep olmamaktadýr. Yenileme çalýþmalarý; gerek 2859 sayýlý Kanun gereðince ve gerekse madde 22/a gereðince yapýlmýþ olsun; her ikisinde de esas olan þey; 23 O nedenle de; yüklenici müteahhit ve elemanlarýnýn da ayný þekilde eðitime alýnmasý mutlak surette gerekli olacaktýr. Ýhaleli yenileme çalýþmalarýnda, eski paftalara göre zeminde parsel sýnýrlarýnýn belirlenmesi inisiyatifi, kadastro elemanlarýnda olmalý, yüklenici ise belirlenen sýnýrlarýn ölçümü ile görevli olmalýdýr.

26 Deðerlendirme KAT MÜLKÝYETÝ KANUNUNDA YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER (Kat Mülkiyetine Geçiþ) Gürsel Öcal DÖRTGÖZ Hukukçu / TKGM Baþmüfettiþi) 07 Temmuz 2009 Tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 5912 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununun bazý maddeleri deðiþmiþtir. Bu Kanun ile aþaðýdaki düzenlemeler yapýlmýþtýr. A) KALDIRILAN HÜKÜMLER 1) Liste Kalktý Kat Mülkiyeti Kanununun 12/c maddesi yürürlükten kalkmýþtýr. Bu düzenleme ile kat irtifaký veya kat mülkiyeti kurarken aranan noterden tasdikli liste kaldýrýlmýþtýr. Artýk liste aranmayacaktýr. Her baðýmsýz bölümün arsa payýný, kat, daire, iþ bürosu gibi nevini ve bunlarýn birden baþlayýp sýra ile giden numarasýný, varsa eklentisi mimari proje üzerinde gösterilmiþ olacaktýr. 2) Para Cezasý Kalktý Kat Mülkiyeti Kanununun 14/4 maddesi yürürlükten kalkmýþtýr. Bu düzenleme ile (14/11/2007 Tarih 5711 sayýlý Kanunla getirilmiþ olan) kat irtifakýndan kat mülkiyetine geçmeyenlere verilecek cezalar kaldýrýlmýþtýr. 3) Vaziyet Planý Kalktý Kat Mülkiyeti Kanununun 12/a maddesinde yapýlan deðiþiklikte vaziyet planý yer almamýþtýr. Bu nedenle bundan böyle birden çok yapý da olsa yerleþimlerini gösterir vaziyet planý getirilmesi zorunlu deðildir. Çünkü bloklarýn bir birine olan konumu cins deðiþikliðinden sonra kadastro paftasýnda görülecektir. Ancak buna raðmen vaziyet planý getirilmiþse alýnýp parsel dosyasýna takýlmalýdýr. Bu plan kat irtifaký süresince bloklarýn yerini belirlemek için önemlidir. 4) Zorunlu Deprem Sigortasý Kalktý 07 Temmuz 2009 Tarihli Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren 5912 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanunun Geçici 1. Maddesine göre; Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden (07 Temmuz 2009 tarihinden) önce kat irtifaký kurulmuþ ve üzerindeki yapýlar tamamlanýp yapý kullanma izin belgesi alýnmýþ yapýlarda, kat irtifakýna sahip ortak maliklerden birinin baþvurusu veya yapý kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortasý poliçesi dâhil baþkaca hiçbir belge aranmaksýzýn kat mülkiyetine resen geçilir. Kat mülkiyetine geçiþ iþlemi resen yapýlan bir iþlem haline dönüþtürüldüðünden bundan böyle zorunlu deprem sigortasý yapýldýðý aranmayacaktýr. B) YENÝ YAPILAN DÜZENLEMELER 1) Mimari Projede Aranacak Hususlar (KMK.12/a) a) Anagayrimenkulde, yapý veya yapýlarýn dýþ cepheler ve iç taksimatý, b) Baðýmsýz bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri, c) Baðýmsýz bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan deðerleriyle oranlý arsa paylarý, d)baðýmsýz bölümlerin kat, daire, iþ bürosu gibi nevi, e)baðýmsýz bölümlerin birden baþlayýp sýrayla giden numarasý, f) Baðýmsýz bölümlerin yapý inþaat alaný açýkça gösterilidir. g)proje müellifi mimar tarafýndan yapýlmýþ olmalýdýr. h)proje anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaþlarý tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. i)proje yetkili kamu kurum ve kuruluþlarýnca onaylanmýþ olmalýdýr. 2) Kat Ýrtifakýnýn Kurulmasý Kat irtifaký arsa payýna baðlý bir irtifak çeþididir (KMK.3/3). Henüz yapý yapýlmamýþ veya yapýsý tamamlanmamýþ bir arsa üzerinde kat irtifakýnýn kurulmasý ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanýn malikinin veya bütün paydaþlarýnýn buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plânýný tapu idaresine vermeleri lazýmdýr. Kat mülkiyetine geçiþte ayrýca yönetim plâný istenmez (KMK.14/1) 24

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Nihat ERDOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Ýskender KABAOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet DÝKÝCÝ Yayýn Kurulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 44 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2007. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment

Detaylı