Ankara Vniversi lesi Veleriner F aküilesi Bakteriyalaji ve Salgın Hastalıklar Kürsüsü Prof. Dr. Ömer Ertürk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Vniversi lesi Veleriner F aküilesi Bakteriyalaji ve Salgın Hastalıklar Kürsüsü Prof. Dr. Ömer Ertürk"

Transkript

1 Ankara Vnvers les Velerner F aküles Bakteryalaj ve Salgın Hastalıklar Kürsüsü Prof. Dr. Ömer Ertürk YURDUMUZDA BRUCELLA ENFEKSİYONU ERADİ- KASYONUNDA, AŞILILARLA ENFEKTE HAYVAN- LARı AYIRMADA &İVANOL AGGLUTİNASYON TESTİNİN KULLANILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTffMA Önıer Ertürk* Mustafa Arda * * Nejat Aydm*** Untersuchungen über de Anwendung des Rvanol Agglutnatonstestes zur Unterschedung der genıpten und nfzerten 'İ'ere be der Eradkaton der Bruceıla Infektonen n der Türke Zusaınınenfassung: Es hat seh herausgestellt, da zur Untersehedung der gempften und nzfzerten Tere be dcr Eradkaton dcr Bruceıla Infektonen neben dem Agglutnatonstest aueh dcr Rvanol Agglutnatonstest anzuwendcn st. Beden neht erkrankten bempften Tcren st dcr üntersehed des Ttratonswertes zwsehen dem serum-agglutnatonstest und dem Rvanol Agglutnatonstest sehr gross, dagegen zegt der Ttratonswert be den nfzerten Tcren kencn oder enen ganz mnmalen Untersehed. Deses Krterum gbt uns de Hoffnung, auf dese \-"ese de Kemtrager von den gesunden Teren zu unterseheden. Zur Typendffcrcnzerung der Bruceıla, wurden neben boehemischen Tests (H,S, Wachstum n 10 % CO, enıhaltendem Mleu, Sensbltal gegen Farbstoffe und andere Tests), zwemal absorlıerte Sercn benutzt. Demenısprceherd wurden de Seren mt hren homologen Stammen agglutnert. Kross-Reaktonen konnten neht festgestcllt werden. Özet: Yurdumuzda brueclla enfeksyolarının eradkasyonunda, aşılılarla enfekteler ayırmada serum agglutnasyon test lc brlkte rvanol agglutnasyoıı testnn de kullanılması luzumludur. Aşılı hayvanlarda serum agglutnasyon test lc rvanol agglutnasyon test ttreler arasındak fark büyük (3.1 ttre) olmasına karşılık, enfektelerde bu k ttre brbrlerne eşt veya yakın değerlerde bulunmuşlardır. Bu krter portörler aşılılardan ayırmada ümt vadetmektedr. A. Ü. Yet. Fak. Bakteryoloj ve Salgınlar Kürsüsü Profesörü, Ankara. A. Ü. Yet. Fak. Bakteryoloj ve Salgınlar Kürsüsü Doçent, Ankara. A. Ü. Yet. Fak. Bakteryoloj ve Salgınlar Kürsüsü Asstanı, Ankara.

2 IH4 Ömer Ertürk - Mustafa Arda- Nejat Aydın Bruceıla tplern ayırmada byokmyasal testlern (H,S, % O CO, l ortamda üremc, boyalara karşı hassasyetler ve dğer testler) yam sıra k defa absorbe serumlardan yararlanılablr. Ntekm denemede, serumlar, homolog suşlarla agglutnasyon vermşlerdr. Kros reaksyonlara raslanmamıştır. Grş Bruceılalar bütün dünyada olduğu gb, yurdumuz hayvanlarında da (sığır, koyun, keç) enfeksyonlara sebep olmakta ve hastaların ct, süt ve mamuller le nsanlara da bulaşmaktadır. Enfeksyon hayvanlar arasında, genellkle, kronk seyreder ve ekonomk zararlar yaratan yavru atmalar meydana getrr. Brucellalı hayvanları br sürüden veya yetştrmeden bulup çıkarablmek çn bakteryolojk, serolojk ve allerjk metodlardan yararlanılmaktadır. Portörler teşhs te kullanılan ndrek metodların başında scrolojk ve allerjk yöntemler gelmektedr. Gerek yurdumuzda ve gerekse dğer ülkelerde bu amaçla başta agglutnasyon 3, 4, 12, 20 olmak üzere komplement jkzasyon 3, 4, 12, 13, 15, 20, 21, mukuz agglutnasyon test 14, 16, 17, IR, rng test 5, LO, 26 33, 35, coombs test 2R ve allerjk reaksyonlar 3,25,33 kullanılmıştır. Hayvanları enfeksyondan korumak çn S 9 bruceıla suşu kullanıldığından ber de dğer br problem ortaya çıkmıştır. Aşılılada, enfekteler ayırmak oldukça öneml br konu halne geldğnden, bunların brbrnden ayrılması krter üzernde çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu gaye çn önceler agglutnasyon reaksyonu kullanılmıştır. Enfekte ve enfekte olmayan hayvanlar, S 9 aşı suşu le aşılandıkları zaman, enfekte olanlarda ttre yükselmes görülmedğ halde, enfekte olmayanlarda aşıdan ler gelen br veya k dlsyon yüksek ttre saptanmıştır, 2, 8, 31. Bu görüşe bazı araştırıcılar uymamışlardır. 19,22. Bunlara göre enfekte hayvanlar aşılandıkları zaman, aynı enfekte olmayanlar gb, br veya k yüksek dlsyon göstereblmektedrler. Bu nedenle de, bu tarzda yapılacak br ayrımın şüphel değer taşıyacağı ve pratk değernn öneml olamayacağı aşkardır. Aggluttn antkoriarının uzun br süre ve düzensz br seyr takp etmes neden le, bunun yanı sıra, dğer reaksyonların da ayrımda rol alması gerektğn ortaya koymuştur. Ntekm, agglutnasyonla brikte, komplement fkzasyon reaksyonu kullanılmış ve bu knc teste, güven daha fazla olmuştur 6,7,9,31. Son yıllarda aşllılaria enfekteler ayırmada rvanol agglutnasyon testnden yararlanılmaktadır. Serum agglutnasyon ve rvanol agglu-

3 Rvanol Agglutnasyon Test tnasyon ttrclernn brbrlerne çok yakın veya qt değerde olması, hayvanın enfekte olduğunu, her ks arasındak ttre farkının fazla oluşu, hayvanın aşılı olduğunu göstermektedr Il, 30. Bu ön çalışma, enfekte sığırlarla aşılıları ayırmada, agglutnasyon ve rvanol agglutnasyonun mukayesel değerler üzernde durulmuş ayrıca mevcut suşların bazı özellkler klask usullere göre ncelenmş ve k suşdan (Br. abortus 544 ve Br. meltenss M 6) monospesfk serumlar hazırlanarak, lam üzernde, suşlar arası agglutnasyon test uygulanmıştır. Materyal ve Metod Suşlar: Bu çalışmada kullanılan suşlar, Pendk Yet. Bak. ve Kont. Ensttüsünden ve Ankara, Reık Saydam Sağlık Koruma Ensttüsünden temn edlmşlerdr. Br. abortus bang (')44) Pendk Yet. Bak. Araşt. E05t. Br. abortus bang (No. 145) " " " " " Br. meltenss (M 16) " " " " " Br. sus (I 330) " " " " " Br. abortus bang (St.99) Refk Saadam Sağ. Kor. E05t. Br. meltenss (7 ) " " " " "., Br. meltenss (75) " " " " Br. m.eltenss (I 16) " " " " " Br. meltenss (79/3 3) " " " " " Br. sus (St. 6) " " " " " Br. sus (2-293) " " " " " S 19 aşı suşu Pendk Yet. Bak. Araşt. E05t. Br aşı suşu (S 19), dğerler, patogen olmak üzere, 2 suş kullanılmıştır. Serumlar: 1- Aşılı ha)'van serumları: a- Haralardan temn edlen 20, b- Özel yetştrme kurumlarından alınan 2 ve c- Kürsümüz danalarından da 8 adet olmak üzere toplam 4 aşılı hayvan serumu kullanılmıştır. 2- Enfekte hayvan serumları: a- Etlk Vet. Bak. ve Kont. Ensttüsünden 2 ve b- Kürsümüzde bulunan 7 serum olmak üzere 9 doğal enfekte hayvanlara at serum denemeye konulmuştur. Danalar: Enfekte bölgeden olmayan ve aşılamadan önce kanları agglutnasyonla negatf olan 8 adet br yaşından küçük danaya S 19 aşısı verld. Hayvanların kanı her ayalınarak, serum ve rivanol agglutnasyon testlerne tab tutuldu.

4 186 Ömer Ertürk - Mustafa Arda - Nejat Aydın Brucella antjen: Serumların serolojk kontrollernde, Pendk Vet. Bak. ve KonL Ensttüsünden temn edlen standart agglutnasyon antjen kullanılml~tlr. Suşların özellklernn tespt: Bu gaye çn: 1- Boyalara (thonn, basc fuchsn) kaqı hassasyet test, 2- Hdrojen süljt (H 2 S) test ve 3- Karbon dokstl «Yo LO) ortamda üreme deney yapjlmj~tır. Mkroorganzmaları üretmede % ıo dana serum lu agar bes yer kullanıldı. İnımunzasyon antjennn hazırlanması: Mono-spesfk serum hazırlamak çn, Br. abortus hang (544) ve Br. meltenss (M 6) su~larından yararlanıldı. Mkroorganzmalar bes yernde ayrı ayrı üretldkten sonra, fzyolojk su ( % 0.85 NaCı) le toplandı, kontamnasyon kontroller yapıldı, santrfüj yardımı le k defa fzyolojk su le yıkandıktan sonra süspansyon Me Ferland No. n 50 katı kesafetne ayarlandı. İçlerne % 0.0 oranında mertholet lave edlerek buzdolabında muhafaza edld. Tavşanlarm mmunzasyonu: Her su~ çn orta büyüklükte 3 tav~an kullanıldı. Haftada br defa damar ç yolla ve 8 hafta süre le yükselen dozlar halnde (0.25,0.50,0.75, LO, 1.5,2.0 ec.) ~ırıngalar yapıldı. Son ~ırıngadan br hafta sonra kalplernden kan alınarak serumiarı çıkarıldı, homolog antjenler lc ttreler tayn edld ve - 20 derecede sakland. Mono-spesfk seruınun hazırlanması: Elde edlen serumlardan k defa absorbe mono-spesfk serum a~ağıdak tarzda ve modfye edlerek hazırlanmı~tır 23. Br. abortus bang ve Br. meltenss su~larından, cc.de 5 mlyar mkroorganzma bulunan 100 ec.lk suspansyonlar hazırlandı. Bunlar yarım saat 5000 devrle santrfüj e edld ve üst sıvı atıldı. Tüpün d bndek tortu absorbsyonda kullanıldı. Antserumlar, /5 oranında fzyolojk su le sulandırıldıktan sonra, Br. abortus bang antserumundan 5 cc, Br meltenss mkrop tortusu üzerne ve Br. meltenss n antserumundan da 5 cc. alınarak, Br. abortus hang mkrop tortusu üzerne yava~ yava~ lave edlerek karı~tırıldı ve homogen br süspansyon yapıldı. Süspansyonlar 37 C. de 8 saat bırakıldı ve yarım saatte br yce karı~tırıldı. Br gece + 4 derecede bırakıldıktan sonra 5000 devrle 30 dakka santrfüj e edld ve üst taraftak mkropsuz serum alındı. Reabsorbsyon çn aynı ~lemler tekrar uygulandı. Lanı agglutnasyon test: Absorbe serumlardan brer damla temz, yağsız, çzgsz lam üzerne konuldu~ bunların üzerne homolog ve

5 Rvanol Agglutnasyon Test heterolog antjenlerden (I cc. de ı 5 mlyar mkrop olan süspansyon) br damla konuldu ve cam bagetle yce karıştırıldı. Sonuçlar br dakka çersnde değerlendrld. Tüp agglutnasyon test: Gerek enfekte ve gerekse aşılı hayvanlara at serumlar, serum fzyolojk (% 0,85 NaCl) le k katlı olarak (ı /10, /20, ı /40, /80, ı / ı 60 ı /2580) sulandırıldıktan sonra her dlsyondan tüplere 0.5 cc. mktarlarında aktarıldı ve üzerlerne standart bruceıla agglutnasyon antjennden aynı mktar konulduktan ve yce karıştırıldıktan sonra etüvde (37 C.de) 24 saat bekletld ve sonuçlar gözle değerlendrld. (Tam agglutnasyon 4 +; % 75 agglu ; % 5 agglu ; % 25 agglu. + ve hç agglutnasyon yoksa negatf olarak değerlendrld). Rvanol agglutnasyon test: Rvanol agglutnasyon test aşağıda bldrldğ şeklde uygulanmıştır Dstle su le % 0.4 Rvanol solusyonu hazırlandı. 2- Kullanılmadan evvel 37 cc. de benmarye konuldu. 3- İşaretlenmş bell br tüpe muayene edlecek serumdan 0,3 cc. ve Rvanol solusyonundan da 0,9 cc. konuldu. 4- Tüp 5 dakka oda sıcaklığında tutuldu. 5- Tüp lo dakka 2000 devrde santrfüj e edld ve tortu ayrıldı. 6- Agglutnasyon deney çn üst sıvıdan faydalanıldı. 7- Br ser tüpe (8 tüp) fenollü fzyolojk tuzlu su solüsyonundan brnc tüpe 0.2 cc., dğerlerne 0.5 cc. konuldu. 8- Brnc tüpe serum-rvanol karışımından 0.8 cc. lave edld ve çalkalandıktan sonra müteakp tüplere 0.5 cc. aktarılıp karıştırıldı. 9- Müteakp tüpe 0.5 cc. geçrld ve böylece devam edld. Son tüpten 0.5 cc. karışım atıldı. ıo- Her tüpe 0.5 cc. antjen lave edlerek 24 saat 37 C. etüvde nkube edld ve netce serum agglutnasyon testndek gb okundu. Sonuçlar Aşılı Hayvan Seruınlarından Alınan Sonuçlar A- Haralardan tenın edlen seruınların ttreler:

6 188 Ömer Ertürk - Mustafa Arda - Nejat Aydın Serunı No. Çzelge. I. Serum agglutnasyon ttreler Rvanal agglutnasyon ttreler 1/40 (2 -:-) 1 lo (-) 2 1/80 (2 -;-) 1/10 (+) 3 1/40 (3+) 1/10 (-I) 4. 1/40 (2 +) 1/10 (-) 5 1/80 (3-r) 1/20 (2-1-) 6 1/160 (2+) 1/20 (2 ) 7 1/80 (2+) 1/20 (+) 8 I/lGO )3+) 1/20 (+) 9 1/160 (2+) 1/20 (+) LO 1/ı60 (3+) 1/20 (2+) ıı 1/320 (2+) 1/40 (+) 12 1/30 (4+) 1/10 (_L.) 13 1/160(2":"') 1/10 (2+) 14 1/40 (+) 1/10 (--) 15 /HO (4+ ) 1/20 (+) 16 1/320 (2 +) 1/20 (2 -:) 17 1/10 (2-1- ) 1/10 (-) 18 1/160 (4+) 1/20 (2+) 19 1/320 (2+) 1/40 (+) 20 1/320 (+) 1/20 (2~- ) ı B- Kürsüınüz aşılı danalanndan teınn edlen serunılarm ttreler: Çzelge 2. Serunı Agglutnasyon dtreler Rvanal Agglutnasyon ttreler I. ay 2. ay 3. ay 1. ay 2. ay 3. ay 1/320 (+) ı 1/160 (3 +) 11/8o (2 +) 1/40 (2 + ) 1/20 (2+) 1/20 (+) 2 1/640 (+) 1/320 (2+). IIBO (21) 1180 ( I) 1/40 h) 1/20 (+) 3 1/320 (2+) 1/160 (2..L) IIBO (3+) ı 1/40 (2+) 1/20 (2+) 1/20 (-.-) 4 1/320 (2 +) GO (2 + ) ıbo (2.) 1140 (2-1-) 1/20 (+) 1/10 (2+) 5 1/640 (+) 1/320 (2 + ) ıbo (2 - ) 1/40 (3 +) 1/40 (+) 1/20 (+) ( 1/320 (2 +) 1 1/160 (2+) IIBO (2-;) 1/40 (2-1-) 1/20 (+) 1/10 (-) 1/320 (2+) 1/160 (+) 180 (2 +) 11/2o (3 -,-) 1110 (2+) /LO (+) 1/320 (2+) 1/160 (+) 1/80 (2-,-) 1/40 (+) 1/20 (+) 1/10 (+) ~ c- Özel yetştrıne kurumlarmdan alman aşılı hayvan seruınlannm ttreler: Serum No. Çzclge 3. Serunı agglutnasyon ttreler Rvanal agglutnasyon ttreler 1 1/320 (2+) 1/40 (2+) 2 1/20 (2-\- ) 1/10 (-) 3 1/320 (+) 1/20 (-\-) 4 1/20 (3+) /LO (+) 5 1/20 (2":"') 1/10 (-) 6 IıBO (2+) 1/20 (+) 1 7 1/320 (3-\-) 1/40 (-\-) B 1/80 (2-1-) 1/10(2) 9 1/160 (2-1-) ı 1/20 (2-1-) (-:-) LO (2-1-) ıı I/BO (2-\- ) /LO (-\-) 12 1/80 (-\-) 1/10(+)

7 Rvanol Agglutnasyon Test Çzclge- I, 2 ve 3 de de açıkça görüldüğü üzere, aşılı hayvanlara at serumların agglutnasyon ttreler le rvanol agglutnasyon ttreler arasında barz farklar bulunmaktadır. Serum agglutnasyon ttreler, rvanol agglutnasyondan, geneııkle 2 veya 3 ttre kadar yüksek br oranda bulunmaktadır. Bazılarında bu fark 4 dlsyona kadar çıkmıştır. Kürsümüzde aşılanan danaların agglutnasyon ttrelern takp etmek kablolmuştur. Serumlardak agglutnnler,. ayda en yüksek sevyeye ulaşmışlardır (2 tane 1/640 ve 6 tane 1/320). Bundan sonrak aylarda (2. ve 3.) gerek serum agglutnasyon ve gerekse rvanol agglutnasyon ttrclernde düşmeler görülmüştür. Her k ttre arasında 2-3 dlsyon ttre farkı bulunmaktadır. Doğal Enfekte Hayvan Serunılanndan Alınan Sonuçlar A- Etlk Vet. Kont. ve Araştırnıa Ensttüsünden alınan serunıların ttreler: Seruın No II 12 Çzelgc 4. Serum agglutnasyon ttreler 1/160 (2+) 1/320 )4-:-) 1f320 (4,) 1/80 (2+) Ifl60 (3+) 1/320 (4+) 1/320 (4+) fl60 (3 -:-) 1/160 (21 ) 1/80 (4-1) Ifl60 (21-) 1/320 (2 -,-) Rvanol agglutnasyon ttreler Ifl60 (2-) fl60 (4+) 1/320 (+) 1/80 (+) Ifl60 (+) Ifl60 (2+) fl60 (+) 1/160 (2+) 1/80 (4+) 1/80 (2+) 1/80 (3-:-) Ifl60 (4+) B- KürsÜD1üzdek serunıların ttreler: Serum No Çzclge 5. Serum agglutnasyon ttreler 1/320 (4+) fl60 (2 ) Ifl60 (41) Ifl60 (3+) 1/320 (4-:-) fl60 (4+) 1/320 (2+) Rvanol agglutnasyon ttreler 1/320 (2 +) 1/80 (4+) 1/160 (2-ı--) fl60 (2+) 1/160 (4+) 1/160 (+) 1/160 (4+) Çzelge-4 ve 5 de görülebleceğ üzere, doğal enfekte hayvanların serum agglutnasyon vervanol agglutnasyon ttrcler brbrlernn ayn veya knc testn (rvanol) ttres, br dlsyon noksan olmaktadır.

8 o Ömer Ertürk - Mustafa Arda - Nejat Aydın Suşlar Denenıede Kullanılan Suşların Özellkler Boya Konsentrasyonlarına Karşı Hassasyetler Çzelgc 6. Basc fuchsn Thann ı2.5xi;~10-=~ x-IO---'j-.-5--x-I-0--'1 10-' 1.5xlo-' Br. abortus bang Br. abortus t- + " "14':>..,- -fo -I ı _ f-.. + " " ı 16 ı - -I- -- -I ~ ı -I..- ı -f I. + -\ _ _. 79/ Br. IDeltenss Br. sus ı- + 2/ Br. abartus bang suşları (No. 99, 145,544), base [uehsnn bütün dlsyanlarında üremşlerdr. Thonn'n 5XIO_4konsentrasyonu her üçünü de nhbe etmesne karşılık, 99 No.Ju suş lo_s de de ürememştr. Br. meltenss suşlarından No. 16 harç olmak üzere dğerler (71, 75) base [uehsnn 2.5x10-4 dlsyonunda üremşlerdr. Thonn'n 2.5xlo_4 de de dlsyonu her 3 suşu da nhbe etmştr. Br. sus suşları (6 ve 1330) base [uehsn'n 5X10_ 4 sulandırmasında ürememşlerdr. Thonn'n 2.5x10-4 dlsyonunda 6 No.Ju suşun üremesne karşılık, 133 No.Ju suş hhbe olmuştur. suşlar Suşların dğer özellkler Çzelge 7. Mono-spesfk serwniarla agglutnasyon absorbe % LOCO, Br. abortus absorbe de ürelde hang Br. IDeltenss H,S teşkl Br. abortus bang 99 ı -\ j- ~-.L ı - Br. IDeltenss j ".. -_.. - I / Br. sus / , T +

9 Rvano! Agg!utnasyon Test Hdrojen sülft (HıS) teşkl Br. ahorlus hang ve Br. sus suşlarında çok fazla olmasına karşılık, Br. mellenss suşlarında negatf bulunmuştur. Buna karşılık % ı o CÜı Br. ahorlus hang suşlarının üremelern arttırmıştır. İk defa absorbe edlen ve ı /5 oranında sabt tutulmuş olan mono-spesfk Br. ahorlus hang ve Br. mellenss serumları kend homolog suşları le br dakka çnde agglutnasyon vermesne karşılık, heterolog suşlarla bu süre çnde agglutnasyon görülememştr. Tartışma Brucelloss'n eradkasyonunda, aşılılarla enfekte hayvanları ayırmak öneml br konu halne gelmştr. Önceler bu gaye çn agglutnasyon reaksyonundan yararlanılmıştır. Enfekte ve enfekte olmayan hayvanlar, S ı 9 bruceila aşısı le aşılandıklarında, eğer ttre artması meydana gelyorsa hayvanların aşılı olduklarını, her hang ttre yükselmes görülmezse hayvanların enfekte oldukları görüşünü savunan araştırıcılar bulunmaktadır ı, ı, 8, 34. Fakat bu krtern pratkte değer olmadığı ve sonuçların şüphel olacağı da bazı araştırıcılar tarafından bldrlmştr 19, ı2. Sonradan, agglutnasyon testnn yanısıra, komplement fkzasyon reaksyonu da brlkte uygulanmış, bunun değernn daha fazla olduğu ve bu sayede daha fazla enfekte hayvanın ayrılabldğ bldrlmştr 6,7,9,31. Son yıllarda, enfekte hayvanlarla aşılıları ayırmada yen br teşhs aracı olan rvanol agglutnasyon test kullanılmıştır. Bu test sonucuna göre, serum agglutnasyon titres le rvanol agglutnasyon ttreler, hayvanların aşılı veya enfekte olduklarına göre değşklk arzetmekte ve enfekte hayvanlarda her k ttre brbrlerne eşit veya yakın olmaktadır, ı4, 30. Aşılı sığırlar ve enfekte hayvanlardan elde edlen serumlar üzernde yapılan denemelerde, aşılı hayvanların serum agglutnasyon ttreler le rvanol agglutnasyon ttreler arasında 3 ve bazen 4 dlsyon fark bulunmasına karşılık, enfekte hayvanların serumlarının bu k reaksyondak ttreler brbrlerne eşt veya çok yakın olarak bulunmaktadır. Bu nedenle de rvanol agglutnasyon test, aşılı hayvanlarla enfekteler ayırmada faydalı br test olarak görünmektedr. Elde edlen sonuçlar, bu konuda çalışan araştırıcıların, ı4, 30 buldukları le paralellk arzetmektedr. BruceIla suşlarını ayırmada, HıS, % ı o CÜı l ortamda üreme ve mono-spesfk serumla agglutnasyon reaksyonları çok kullanılmıştır.

10 192 Ömer Ertürk':' Mustafa Arda - Nejat Aydın Bunlar brbrlern tamamlayan testlerdrler. İk defa absorbe edlmş mono-spesfk serumların da b~ yönden faydaları fazla olmaktadır. Ntekm k defa absorbe edlmş ve /5 oranında sabt tutulmuş serumlarla olumlu sonuçlar alınmıştır. Kros reaksyonlar elde edlmemştr. Bu yönden de, araştırıcıların çalışmalaryle uygunluk göstermektedr 23,27,29,32. Lteratür 1- Barner, R. D., Oberst, F. H. and Atkeson, F. W. (1952): Anamnestc reacton as an Ad n the Dfferentaton of Vaccnal form Infecton tters of Brucelloss (Abortus) n Cows. Vet. Med., 47, Barner, R. D., Oberest, F. A., and Atkeson, F. W. (1953): The Use vf Dead Stran 19 Vaccne to Dfferentate Vaccnal form Infecton tters of Brucelloss (Abortus) n Cows. J. A. V. M. A., 122, Başkaya, H. (I 952): Brucellose savaşında kullanılan teşhs usuller üzernde çalışmalar. (Doktora tez) A. Ü. Vet. Fak. Yayn. 21, Çalış Beşe, M. (I 959): Yurdumuz Koyunlarında Brucelloss enj'eksyonlarında ~erolojk, kültürde üretme le allerjk reaksyonlar arasında mukayesel deneyler. (Doktora tez). A. Ü. Vet. Fak. Yayn. 99. Çalış Bruhn, P. A. (1948): The Brucella Rng test. Amer. J. Vet. Res. 9, Burk, F. (1958): De Dfferenzerung von İmpsttern und lnfektontter bem Rnder abortus Bang. Schwez. Arch. TerheL. K. 8, Burk, F. (1963): The Complement fxaton test for dstngushng nfected Cattle from those Vaccnated aganst Brucelloss. BuB. Off. İnt. Epzootc Dck, J. R., Venzke, W. G., and York, C. (1947): A methodfor Dfferentatng between Vaccnal tters and ınfecton tters of Brucella.Abortus n Cattle. J. A. V. M. A., Doğuer, M. (I 97): Brucelloss'n teşhsnde C. F. T.n, tüp Agglutnasyon test le mukayeses ve bu testn aşılı nektern enfektelerden tefrk bakımından önem. Etlk Vet. Bak. Enst. Dergs, 3, 9-10, Durusan, R. ve Doğuer, M. (1953): Atatürk Orman Çftlğ sığırlarında Brucelloss bakımından yapılan araştırmalarda Muhtelf an- Actjenlern mukayeses. Türk. İj. Tec. BoL. Derg. 13,

11 Rvanol Agglutnasyon Test Erdem, R. ve Ünel. S. (I 968): Brucella serolojsnde Rvanal Test ( Acrdne Boya Test). Pendk Vet. Kont. Araşt. Derg. C-I, I. 12- Hajdu, S. (I 965): Technque and Realblty Agglutnaton and Complement fxaton Test n Bavne and Parene Brucellass. V ct. Cas. 5, Abst. n Vet. Bul!. 27, Hll, W. K. W. (1963): Standardzaton of the Complement fxaton Testfor Brucellass. BulL. Ofr. tnt. Epz. 60, Japsen, A. and Vırdeklde, T. (1951): The Oecurance and Sgnfcance of agglutnns n the Gental Organs of Brucella Infected caws. Amer. J. Vet. Res. 12, Jones, L. M., Hendrcks, J. B. and Berınen, D. E. (1963): The Standardzaton and Use of the Complement Fxaton Test for the Dagnoss of Bavne Brucellass. Amer. J. Vet. Res. 24, Kerr, W. R. (1955): Vagnal and Uterne Antbodes n Cattle wt/ı partcular reference to Brucella abortus. Brt. Vet. J. 3, Kerr, W. R., Pearson,t. K. L. and Rankn, J. E. F. (1958): A Brucellass survay n daıy herds wth partcular reference to dagnostc methods ncludng the vagnal mucus test. Vet. Rec. 70, Keskntepe, H. (1967): Vagen Mukoz'u lle Yapılan Serolojk ve Bakteryolajk Muayenelerle Koyun Brucelloss'nn Teşhs (ızernde Araştırmalar. A. O. Vet. Fak. Yayn Çalış, Kng, N. B., Venzke, W. G. and Edgngton, B. H. (1953): The Applcaton of a Suggested Method for dfferencatng Vaccnal and n- Iecton tters n Cattle known to be nfected wth Br. abortus. J. A. V. M. A. 123, Koslak, A. and Parnas, C. (I 957): The Agglutnaton and the Complement Fxaton Test n Bruceloss. WHO Macknnon, D. J. (I 963): The Complement Fxaton test for Brucelloss. Bul!. Off. Int. Epz. 60, o. 22- Manthe, C. A. (I 953): Revew of Suggested Methods for dfferentaton of Vaccnal and ınfecton serum agglutnn ttres for Brucellass n Cattle. Proc. 57 th Annual Meetng of U. S. Lvestock Sant. AssOC Mnstry of Agrcu1ture and Fsheres Veternary laboratory Weybrdge: Preparaton of Br. Abortus and mcltenss monospecfc antserum. 24- Morgan, B. J. W. (1967): Serologcal dagnoss a Bavne Brucelloss. Vet. Rec. 80,

12 194 Ömer Ertürk - Mustafa Arda - Nejat Aydın 25- Ottosen, H. E., and Plum, N. (1947): Intradermal Brucelloss Tests n Cattle wth a non-antgenc agent. 14 th. İntern. Yet. Congress Report. London Roepke, M. H., Paterson, K. G., Drver, F. C., Clavson, L. B. Olson, L., and Wentworth, J. E. (1950): The Brucella abortus Rng Test. Amer. J. Yet. Res. II, Roots, E. und Sporockhoff, H. (1954): De Methodk der quanttalven Agglutnn absattgung zur gewnnung typen spesfscher Brucellan sera. ZbL. Yet. Med. I, Sansayın, F. ve Eroğlu, M. (I 964): Brucelloss'n Serolojk teşhsnde yen br metod olan Coombs (Antglobuln) testn uygulanması. Türk. Vet. Hek. Dern. Derg. 34, Sansayın, F., Eroğlu, M. ve Nadas, G. Ö. (1968): Yurdumuzda zole edlen Brucella suşlarının tür ve byotplernn tayn le dağılış durumu üzernde br çalışma. Pendk Yet. Kont. Araşt. Enst. Derg. I, Sarısayın, F. ve Eroğlu, M. (1969): Brucelloss'n Serolojk teşhsnde Uygulanan Çeştl Muayene Metodları Ozernde Mukayesel Çalışma. Pendk Yet. Kant. Araşt. Enst. Derg. C-2, Sansayın, F. ve Eroğlu, M. (1969): Canlı Brucella abortus S 19 aşısı le danalık aşılaması yapılmış hayvanlarda aşıdan mütevellt Antkor ttresnn, tab enfeksyon ttrelernden Komplement Fkzasyon test le tefrk üzernde araştırmalar. Pendk Yet. Kont. Enst. Derg. C-2, Sporockhoff, H. und Strauch, D. (1955): Untersuchungen von Brucella -Stammen auf hren an Abortus-und Meltenss-Antgen. ZbI. Vet. Med. II, 66-75' 33- Vardar, A. E. ve Esn, 1. (1947): Türkye Sığırlarında bulaşıcı yavru atma hastalığının (Brucelloss bang) seroloj ve allerj usulleryle teşhs. Türk Yet. Hek. Dern. Derg. 12, Wenzke, W. G. (1948): The Dfferentaton between Vaccnal tters and Infecton tters of Brucella Abortus n Cattle. The Oho State Yeternary Medcal Assocaton Year book Yalmalp, M. (1953): Bursa ve Balıkesr llerne at bazı kasaba ve kby gevş getrenlernde Rng test le Brucellose bakımından braraştırma. Türk Yet. Hek. Dern. Derg , Yazı "Derg razı Kuruluna" günü gelmştr.

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR A. (J. Veterner Fakültes Byokmya Kürsüsü Prof Dr. Ethem Erso)' FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Nhat Bayşu

Detaylı

KÖPEK CESTODLARININ BİTHİONOL'LE TEDAVİsİ

KÖPEK CESTODLARININ BİTHİONOL'LE TEDAVİsİ A. O. Veterner Fakültes Pazaztoloj ve Helmntoloj Kürsüsü.. Prof. Dr. H. Şükrü Oytun KÖPEK CESTODLARININ BİTHİONOL'LE TEDAVİsİ Nevzat Güralp. Yılmaz. Tğn** Grş Türkyede köpeklerde cestodlar genş br yayılışa

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) VARYANS ANALİZİ İ örne ortalaması arasında farın önem ontrolü, örne büyülüğüne göre z veya testlernden bryle yapılır. Bu testlerle, den fazla örne ortalamasını brlte test etme ve aralarında farın önem

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

Newcastle hastalığına karşı göz ve burunyoluyla aşılamaların karşılaştırılması *

Newcastle hastalığına karşı göz ve burunyoluyla aşılamaların karşılaştırılması * Ankara Ünv Vet Fak Derg, 50, 209-215, 2003 Kanatlılarda Newcastle hastalığına karşı göz ve burunyoluyla aşılamaların karşılaştırılması * K. Semh GÜMÜŞSOVı, Ömer M. ESENDAL 2 Ercy'es Ünverstes, Veterner

Detaylı

Denizli Dinde Çiğ Halde Sat ılan Sütler üzerinde Malta humması Bakımından Yapılan Çalışmalar.

Denizli Dinde Çiğ Halde Sat ılan Sütler üzerinde Malta humması Bakımından Yapılan Çalışmalar. Ankara Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm Ankara 6. 137 (1976) 6. 137 (1976) Denizli Dinde Çiğ Halde Sat ılan Sütler üzerinde Malta humması Bakımından Yapılan Çalışmalar. The Study on the Detection of the Brucellosis

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ 1 Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı, F Dağılışı, gb br dağılışa uygun olduğu durumlarda

Detaylı

Köpeklerde Taenia hydatigena enfeksiyonunun indirekt floresan antikor testi (IFAT) ve enzyme linked immunosorbent assay (ELIS'A) yöntemi ile teşhisi*

Köpeklerde Taenia hydatigena enfeksiyonunun indirekt floresan antikor testi (IFAT) ve enzyme linked immunosorbent assay (ELIS'A) yöntemi ile teşhisi* l Ankara Ünv Vet Fak Derg, 51,127-131,2004 Köpeklerde Taena hydatgena enfeksyonunun ndrekt floresan antkor test (IFAT) ve enzyme lnked mmunosorbent assay (ELIS'A) yöntem le teşhs* Esma KOZAN!, Ayşe BURGU2

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

Manyetizma Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümü

Manyetizma Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümü 4 Manyetzma Testlernn Çözümler 1 Test 1 n Çözümü 5. Mıknatısların brbrne uyguladığı kuvvet uzaklığın kares le ters orantılıdır. Buna göre, her br mıknatısa uygulanan kuvvet şekl üzernde gösterelm. 1. G

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir :

Sistemde kullanılan baralar, klasik anlamda üç ana grupta toplanabilir : 5 9. BÖLÜM YÜK AKIŞI (GÜÇ AKIŞI) 9.. Grş İletm sstemlernn analzlernde, bara sayısı arttıkça artan karmaşıklıkları yenmek çn sstemn matematksel modellenmesnde kolaylık getrc bazı yöntemler gelştrlmştr.

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü (VKMAE. Pr. 09) nde belirtilmiştir.

1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü (VKMAE. Pr. 09) nde belirtilmiştir. Sayfa/Tp.Sayfa: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amaç ve kapsamı, Numune kabulü Dağıtımı ve muhafazası Prosedürü ( Pr. 09) nde belirtilmiştir. 2. SORUMLULUKLAR İlgili sorumluluklar Numune kabulü Dağıtımı

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

KONYA TARIM İŞLETMESİ SIGIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSiYONU ÜZERİNDE

KONYA TARIM İŞLETMESİ SIGIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSiYONU ÜZERİNDE Selçuk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi ı. Sayı (1-5), 1985 KONYA TARIM İŞLETMESİ SIGIRLARINDA PARAİNFLUENZA VİRUS TİP 3 ENFEKSiYONU ÜZERİNDE SEROLOJİK ARAŞTIRMALAR Serological researches for parainfluenza

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS Ffth E CHPTER MECHNICS OF MTERILS Ferdnand P. eer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Davd F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech Unversty. Eksenel Yüklemede Toplam uzama-hperstatk problemler-termal

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

Bruselloz: GüncelLiteratürler EşliğindeGüncelleme

Bruselloz: GüncelLiteratürler EşliğindeGüncelleme Bruselloz: GüncelLiteratürler EşliğindeGüncelleme Dr. Tuba TURUNÇ Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji EKMUD Çukurova

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

SÜT SIGIRCILIGI İŞLETMELERİNDE RASTLANAN IBR/IPV VE BVD VİRUS ENFEKSİYONLARININ İNFERTİLİTE OLGULARINDAKİ ROLÜ

SÜT SIGIRCILIGI İŞLETMELERİNDE RASTLANAN IBR/IPV VE BVD VİRUS ENFEKSİYONLARININ İNFERTİLİTE OLGULARINDAKİ ROLÜ Ankara On;)' Vd FtJc Derg 42: 381-387.1995 SÜT SIGIRCILIGI İŞLETMELERİNDE RASTLANAN IBR/IPV VE BVD VİRUS ENFEKSİYONLARININ İNFERTİLİTE OLGULARINDAKİ ROLÜ AykutÖZKUL. Yılmaz AKÇA Mehmet ÇABALAR Seval BİLGE

Detaylı

KARACABEY HARASI BUZAGIL.ı\RlNDA SEPTİcAEMİA NEONATORUM'A KARŞI KOLOSTRAL GAMAGLOBULİN İLE PROFİLAKS! DENEMELERİ

KARACABEY HARASI BUZAGIL.ı\RlNDA SEPTİcAEMİA NEONATORUM'A KARŞI KOLOSTRAL GAMAGLOBULİN İLE PROFİLAKS! DENEMELERİ A. (J. Veterner Fakültes ç Hastalıklar Kürsüsü Prof Dr. Yaşar Altan KARACABEY HARASI BUZAGIL.ı\RlNDA SEPTİcAEMİA NEONATORUM'A KARŞI KOLOSTRAL GAMAGLOBULİN İLE PROFİLAKS! DENEMELERİ Ceınal N. Aytuğ* Mustafa

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı Hazırlayan Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Virolojik Teşhis Laboratuvarı Etken: Etken,

Detaylı

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon Doğrusal Korelasyon ve Regresyon En az k değşken arasındak lşknn ncelenmesne korelasyon denr. Kşlern boyları le ağırlıkları, gelr le gder, öğrenclern çalıştıkları süre le aldıkları not, tarlaya atılan

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SAKAYA ÜNİESİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM201 ELEKTONİK- DESİ LAOATUA FÖYÜ DENEYİ YAPTAN: DENEYİN AD: DENEY NO: DENEYİ YAPANN AD ve SOYAD: SNF: OKUL NO: DENEY GUP NO: DENEY

Detaylı

ODA HARARETİNDE VE BUZ DOLABINDA(+4 C) MUHAFAZA EDİLEN KAN SERUMUNDA KLOR YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ethenı Ersoy* Giriş

ODA HARARETİNDE VE BUZ DOLABINDA(+4 C) MUHAFAZA EDİLEN KAN SERUMUNDA KLOR YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR. Ethenı Ersoy* Giriş A. O. Veteriner F aküllesi Biyokimya Kürsüsü Doç. Dr. Ethem Erso)' ODA HARARETİNDE VE BUZ DOLABINDA(+4 C) MUHAFAZA EDİLEN KAN SERUMUNDA KLOR YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR Ethenı Ersoy* Giriş Hepler(4), serumda

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

YÖNETMELİK. N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) ve tuzları. (a) % 12 H 2 O 2 (40volume), mevcut veya açığa çıkan

YÖNETMELİK. N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) ve tuzları. (a) % 12 H 2 O 2 (40volume), mevcut veya açığa çıkan 1 Nsa 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28605 Türkye İlaç ve Tıbb Chaz Kurumu: YÖNETMELİK KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 23/5/2005 tarhl ve 25823 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

e l ~l POLYNEPHRON"U

e l ~l POLYNEPHRONU e l l " POLYNEPHRON"U SENTETIK HEMODIYAlIZOR "" ''10: " e, ""!l'\ "', (LIf ıt\ F\ (!LA ('!f" ' (f!

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

laboratuar muayeneleri esastır.

laboratuar muayeneleri esastır. Brucella ların neden olduğu Brucellosis; sığır, koyun, keçi, domuz, koç vs. gibi hayvanlarda, özellikle, testis, meme, uterus gibi genital organlara yerleşerek yavru atmalara ve infertiliteye yol açan

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

Aşılama Denetimi Prensipleri. Dr. Bart van Leerdam Çeviri: Polimed İlaç Teknik Servis Vet. Hek.. Demir Özdemir

Aşılama Denetimi Prensipleri. Dr. Bart van Leerdam Çeviri: Polimed İlaç Teknik Servis Vet. Hek.. Demir Özdemir Aşılama Denetimi Prensipleri Dr. Bart van Leerdam Çeviri: Polimed İlaç Teknik Servis Vet. Hek.. Demir Özdemir Aşağıdaki başlıklar ile aşılama başarısının değerlendirilmesi : Epruvasyon denemesi Aşı reaksiyonunun

Detaylı

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ Kİ-KAR TSTLRİ A) Kİ-KAR DAĞILIMI V ÖZLLİKLRİ Örnekleme yoluyla elde edlen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; br başka fadeyle gözlenen değerlern teork( beklenen) değerlere uygunluk gösterp

Detaylı

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ YAĞIŞ Atmosferden katı ya da sıvı halde yeryüzüne düşen sulara yağış denlr. Sıvı haldek yağış yağmur şeklndedr, katı haldek yağış se kar, dolu, çğ, kırağı şekllernde olablr. Yağmur ve kar hdrolojk bakımdan

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Sürekl Olasılık Dağılım Brkml- KümülatFonksyonu Yrd. Doç. Dr. Tjen ÖVER ÖZÇELİK tover@sakarya.edu.tr Sürekl olasılık onksyonları X değşken - ;+ aralığında tanımlanmış br sürekl rassal değşken olsun. Aşağıdak

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

dir. Bir başka deyişle bir olayın olasılığı, uygun sonuçların sayısının örnek uzaydaki tüm sonuçların sayısına oranıdır.

dir. Bir başka deyişle bir olayın olasılığı, uygun sonuçların sayısının örnek uzaydaki tüm sonuçların sayısına oranıdır. BÖLÜM 3 OLASILIK HESABI 3.. Br Olayın Olasılığı Tanım 3... Br olayın brbrnden ayrık ve ortaya çıkma şansı eşt n mümkün sonucundan m tanes br A olayına uygun se, A olayının P(A) le gösterlen olasılığı P(A)

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

ANKARA PASTANELERİNDE SATILAN YAŞ PASTALARıN BAKTERİYOLOJİK NİTELİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTffiMALAR

ANKARA PASTANELERİNDE SATILAN YAŞ PASTALARıN BAKTERİYOLOJİK NİTELİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTffiMALAR Ankara. Onverstes Veterner Fakültes Besn Ko~trolü ve Hj)'eıı Kürsüsü Prof Dr. L. Berkmen ANKARA PASTANELERİNDE SATILAN YAŞ PASTALARıN BAKTERİYOLOJİK NİTELİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTffMALAR İlhan Özer, Ergün

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

BÖLÜM 7 TRANSFORMATÖRLER

BÖLÜM 7 TRANSFORMATÖRLER BÖÜ 7 TAFOATÖE ODE OU - DEİ OUAI ÇÖZÜEİ 4.. prmer. Transformatör deal olduğundan, dr. > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve < dr. Buna göre I ve II yargıları doğru, III. yargı

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU

BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ. Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU BRUSELLOZUN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Yrd.Doç.Dr. Ahmet DİNÇOĞLU Bu Hastalık Neden Çok Önemlidir! Hayvanlarda Neden Olduğu Yavru Kaybı Süt Veriminde Azalma Damızlık Değeri Kaybı Kısırlık Hastalığın Çabuk Yayılması

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Makine Öğrenmesi 10. hafta

Makine Öğrenmesi 10. hafta Makne Öğrenmes 0. hafta Lagrange Optmzasonu Destek Vektör Maknes (SVM) Karesel (Quadratc) Programlama Optmzason Blmsel term olarak dlmze geçmş olsa da bazen en leme termle karşılık bulur. Matematktek en

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI TEST 1 ÇÖZÜE EETİ II 1. Şe kl de k d rençler br br ler ne pa ra lel olaca ğın dan ara sın da k eşde ğer d renç, 6 X 4. na kol akı mı dır. ve d renç le r pa ra lel oldu ğun dan po tan s yel le r eşt tr.

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili

5.3. Tekne Yüzeylerinin Matematiksel Temsili 5.3. Tekne Yüzeylernn atematksel Temsl atematksel yüzey temslnde lk öneml çalışmalar Coons (53) tarafından gerçekleştrlmştr. Ferguson yüzeylernn gelştrlmş hal olan Coons yüzeylernde tüm sınır eğrler çn

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür.

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür. Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ Örnekleme yoluyla elde edlen rakamların, anakütle rakamlarına uygun olup olmadığı; br başka fadeyle gözlenen değerlern teork( beklenen) değerlere uygunluk

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

HAFTA 13. kadın profesörlerin ortalama maaşı E( Y D 1) erkek profesörlerin ortalama maaşı. Kestirim denklemi D : t :

HAFTA 13. kadın profesörlerin ortalama maaşı E( Y D 1) erkek profesörlerin ortalama maaşı. Kestirim denklemi D : t : HAFTA 13 GÖLGE EĞİŞKENLERLE REGRESYON (UMMY VARIABLES) Gölge veya kukla (dummy) değşkenler denen ntel değşkenler, cnsyet, dn, ten reng gb hemen sayısallaştırılamayan ama açıklanan değşkenn davranışını

Detaylı

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400.

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400. VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknk şartname 21 maddeden oluşmaktadır. 2. Bu teknk şartname le aşağıda türler, özellkler ve mktarları yazılı vakumlu kan tüpler ve sstemlerinn alımı hedeflenmektedr.

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) k ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMSIZ GRUPLARDA k ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr BAĞIMSIZ İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI

SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI A.Ü. Vet. Fak. Derg. 41 (2): 169-181 1994 SÜT İNEKLERİ~DE ŞAP HASTALI.QI YE QİABETES MELLITUS ARASINDAKı ILIŞKI Mehmet Hüseyn Şaha' Yılmaz İmren' Mehmet Resm Özlem 2 Retül Tanyel) The Relatonshp Between

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

Işığın Kırılması Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 3. K

Işığın Kırılması Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 3. K 4 şığın ırılması Test Çözümler Test 'n Çözümler 3.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekldek gb kırılmalıdır. şık az yoğun

Detaylı

"SERVİS TORK ANAHTARI" CT, Nm

SERVİS TORK ANAHTARI CT, Nm Anahtarları SYSTEM 5000-1 CT "SERVİS TORK ANAHTARI" 5000-1 CT, 10 0 Sürekl tekrarlanalen torklama hassasyet ± % Sesl ve ttreşml hssedlelr tork erşm uyarısı Sıkma ve sökme yön ayarı çn kısa yol gevşetmes

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR MANDA BOĞALARININ TABİİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT I. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 1- Tabi tohumlama faaliyetleri Bakanlık iznine tabi olup, ıslah amaçlı olarak

Detaylı