Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : Bas - Eylül STANBUL 2. Bas - A ustos STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98. 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL"

Transkript

1 1 P rof. Dr. Ahmet Hamdi SLAMO LU S YASET PAZARLAMASI (Toplam Kalite Yaklafl m )

2 2 Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : Bas - Eylül STANBUL 2. Bas - A ustos STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. V ize/kirklarel : Gülgonca Arslany lmaz Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 3 Bu kitab Babama ve Rahmetli anneme ithaf ediyorum...

4 4

5 5 SUNUfi Pazarlama kavram n mal ve hizmetlerin reklam n yaparak satma cambazl olarak alg layanlar, bu çal flman n bafll n yad rgayacaklar, hatta siyasi ahlak bak m ndan uygun bulmayacaklard r. Oysa, pazarlama ileride de daha etrafl biçimde ele al naca gibi; toplumun ve insanlar n ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerini en üst düzeyde ve en ekonomik biçimde tatmin edecek mal ve hizmetlerin, fikirlerin, çözümlerin tasarlanmas, üretilmesi, toplumun ve insanlar n yararlanmas na sunulmas ve sonuçlar n n de erlendirilmesini kapsayan sosyal bir sistem ve yönetim sürecidir. Sistemdir, çünkü, amaca yönelik ve birbiri ile ilintili bir dizi faaliyetleri kapsar. Ayr ca, mal ve hizmetlerin üretilip tüketildikleri noktalar aras nda yer, zaman ve yerine göre biçim uyuflmazl klar n ortadan kald r r. Yönetim sürecidir çünkü, pazarlama ile ilgili faaliyetlerin planlanmalar n, örgütlendirilmelerini, uyumlaflt r lmalar n, yürütülmelerini ve denetimlerini gerektirir. Siyaset, iktidar olmak ve buna dayanarak devleti yönetmek için yap - l r. Devleti yönetmek ise, o devletin yurttafllar n n refah ve mutlulu unu sa layacak yol ve yöntemlerin araflt r larak bulunmas n ve bunlar n uygulanmalar anlam na gelir. Bir baflka deyiflle devletin ve yurttafllar n ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerini en üst düzeyde en düflük maliyetle karfl laman n yol ve yöntemlerini bulup uygulamak siyasetin ve siyasetçinin ifllevleridir. Öte yandan, siyaset bir hizmet olarak alg land nda, onun kaliteli olmas gerekti i aç kt r. Hizmetin kaliteli olabilmesi için, onun Toplam Kalite felsefesi ile ele al nmas gerekmektedir. Bu nedenle siyasette toplam kalite kavram giderek öne ç kmaktad r. Toplam Kalite felsefesinin do uflu ise, pazarlama felsefesinin bir türev ürünü olarak ortaya ç kt ndan onu, pazarlama felsefesinden ba ms z olarak ele alman n olana yoktur. Bu nedenle siyasette pazarlama; propaganda, reklam ve sat fl faa-

6 6 liyetlerinden ve bugünü kurtarman n ötesinde felsefi, toplumsal ve insan odakl bir kavram olarak alg lanmal d r. Bu tart flmalara ileride daha ayr nt l olarak yer verilecektir. Dünyam z ve ülkemiz, yönetenlerin emredip yönetilenlerin kay ts z flarts z bu emirlere uydu u bir dünya ve ülke de ildir. Toplumlar n ve bireylerin ihtiyaç, istek, arzu ve beklentileri h zla art p de ifliyor. Öte yandan dünya nimetlerinden daha fazla yararlanmak için, ulus devletler k yas ya yar fl yor. Bu rekabetçi ortamda toplumun, bireylerin ve devletin ihtiyaçlar n karfl lamak ve bunu gerçeklefltirecek olan devlet yönetimini baflar l k lmak giderek zorlafl yor. flte böylesi bir ortamda toplumu yönetme iddias nda olan birey ve örgütlerin hem iktidara gelmelerini hem de iktidarda baflar l ve kal c olmalar n sa layacak yeni bir felsefeye ihtiyaçlar vard r. Bu ihtiyac en iyi karfl layacak olan n pazarlama ve bunun bir türevi olan Toplam Kalite(TK) felsefesi oldu una inan ld için bu çal flma ortaya ç km flt r. Konu ele al n rken, Bat l kaynaklar elden geçirilmifl ve böyle bir bak fl aç s n n Bat da da giderek yayg nlaflt görülmüfltür. Konu, ayr ca meslektafllar ve siyaset bilimcileri ile de tart fl lm fl ve Siyaset Pazarlamas n n hem pazarlama hem de siyaset bilimi ile uyuflum içinde olaca sonucuna var lm flt r. Ancak, Pazarlaman n siyasete uygulanmas ile ilgili literatürün yeterince zengin olmad n belirtmek gerekir. Bat da pazarlaman n s n rl bir biçimde, daha çok reklam ve kampanya olarak, siyasete uyguland na rastlanmakla birlikte, pazarlama teorisi çerçevesinde konuyu ele alan çal flmalar oldukça az say dad r. Ancak 1990 l y llardan itibaren bu konudaki yay n ve araflt rmalar n h zla artt görülmektedir. Türkiye'de ise baz bilimsel çal flmalar yeni yeni göze çarpmaktad r. Bu çal flman n, bu alanda yap lacak yeni çal flmalar için de yararl olabilece i düflünülmektedir. Çal flma, bir aday n ya da bir siyasi partinin iktidara yürümesi ve iktidarda baflar l olabilmesi için, sahip olmas gereken felsefeyi, bu felsefeye dayal stratejileri ve bu stratejilerin uygulan fllar n tan tmay amaçlam flt r. Bu nedenle, çal flma bir siyasi partiye haz r bir reçete sunmamaktad r. E er böyle bir haz r reçete olsayd, bütün adaylar ona en yüksek bedeli öderlerdi.

7 7 Yazar gerek bilim adamlar gerekse siyasetçilerin yapacaklar elefltirilerden büyük bir mutluluk duyacakt r. Çünkü, geliflme ve ilerlemenin yolunun elefltiriden geçti ine inanmaktad r. Ö rencili im ve akademik hayat m büyük flanslarla doludur. En büyük flans m, ö rencili imin her dönem ve düzeyinde çok iyi ö retmen ve hocalardan e itim ve ö renim görmüfl olmamd r. Her birinden çok farkl fleyler; kiminden disiplini, kiminden ö retme ve aç klama yöntemlerini, kiminden araflt rma ve bilimsel bak fl aç s n ö rendim. Bir akademisyen için, bundan daha büyük flans n olabilece ini düflünemiyorum. Akademik hayat m n bafllang ç noktas nda, Akademi Baflkan m z Prof. Dr. Mehmet Yaz c hocan n hem yönetim hem de akademik yol gösterici yard mlar n ömrüm boyunca hep anaca m. Prof. Dr. Ali Sait Yüksel, Prof. Dr. smail Özaslan, Prof. Dr. A. Hayri Durmufl ve Prof. Fikret Öcal ilk akademik rehberlerim olmufllard r. Doktora derslerimizi büyük bir özveri ile aksatmadan yürüten Uluda Üniversitesi ö retim Üyesi Prof. Dr. Erol yibozkurt. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Ruflen Kelefl hocalar mdan çok fleyler ö rendim. Akademiden..B. Fakültesine dönüfltü ümüzde ilk dekan m z olan Prof. Dr. Halil Seyido lu nun cesaret verici tutumu ve yard mlar oldu. Fakültemizde rotasyonla görev alan.ü. flletme Fakültesi ö retim Üyesi Prof. Dr. Yücel Ercan ve ktisat fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Mehmet Genceli nin de büyük yard mlar n gördüm. Doktora Tez Dan flmanl m üstlenen Prof. Dr. Mehmet Oluç ve tezimi birlikte haz rlad m z, bana sab rla yol gösteren, eme ini esirgemeyen Prof. Dr. Muhittin Karabulut hocalar m olmasayd, bu aflamalar geçemezdim. Onlara minnet ve flükran borçluyum. Ayr ca; Prof. Dr. Kemal Kurtulufl, Prof. Dr. Birol Tenekecio lu, Prof. Dr. Yavuz Odabafl, Prof.Dr. Engin Okyay, Prof. Dr. Aykut fiireli, Prof. Dr. Mehmet Karafakio lu, Prof. Dr. lhan Cemalc lar, Prof. Dr. Tunç Erem, Prof. Dr. Tuncay Kocamaz, Prof. Dr. Tuncer Tokol, Prof. Dr. Tunçtan Baltac o lu, Prof. Dr. Ömer Baybars Tek, Prof. Dr. Alptekin Günel, Prof. Dr. Recai Ç nar. Prof.Dr. Ersan Bocuto lu, Prof.Dr. Atilla Kesim ve daha pek çok hocalardan yararland m. lkokul ö retmenlerimden smail Uzun, Mehmet Gümüfltafl, Fuat Özdemir; Ortaokul ö retmenlerimden Nabi Üçün-

8 8 cü(fiair), Lise ö retmenlerimden Kemal Ülker, Belk s Topkara; lhan Duman; Zühtü Ellezo lu, Ali Özdemir ve isimlerini sayamayaca m daha niceleri bana rehber olmufllard r. Hepsine teflekkür ve minnet borçluyum. Okuyucular m son bir kez daha uyarmak istiyorum. Bu çal flma ne din bezirgânl yoluyla, ne de halk kand rarak seçimlerin nas l kazan laca - n n yollar n anlatan bir çal flma de ildir. Böyle bir beklentisi olanlar flimdiden okumaya son versinler. Bu kitab n amac, siyaset hizmetinin hangi bak fl aç s yla ele al nmas gerekti ini ve bunun için de nelerin nas l yap - laca n anlatmakt r. Yahyakaptan 2002 Ahmet Hamdi SLAMO LU

9 9 Ç NDEK LER SUNUfi...5 I. BÖLÜM: S YASET PAZARLAMASI NED R G R fi S YASET PAZARLAMASININ ANLAM VE ÇER S YASET PAZARLAMASI YÖNET M SÜREC...36 II. BÖLÜM: S YAS PART N N FELSEFES G R fi S YAS PART N N HEDEFLER S YAS PART N N M SYON VE V ZYONU S YAS PART N N DE ERLER...49 III. BÖLÜM: FIRSAT ANAL Z G R fi S YASET VE KARAR ALMA ÇEVRE ANAL Z Uluslararas Çevre Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Çevre REKABET ANAL Z...68 IV. BÖLÜM: SEÇMEN TABANININ SEÇ M VE SEÇMEN DAVRANIfiLARI G R fi SEÇMEN TABANININ BEL RLENMES SEÇMEN DAVRANIfiLARI Rasyonel Ölçütler Sosyal maj Biliflsel De er Aday n Kiflili i Referans Gruplar Sosyal Gruplar...90

10 Sosyal liflkiler Beklenmeyen Durumlar Seçmenlerin Davran fllar n Etkileme...91 V. BÖLÜM: BÜYÜME VE REKABET STRATEJ LER G R fi BÜYÜME STRATEJ LER REKABET STRATEJ LER Rakiplere Göre Farkl laflma Stratejileri Konumland rma Stratejisi Lideri zleme Stratejisi Özel Pazar Bölümü Stratejisi Stratejik Yaklafl mlara Göre Dizi Stratejileri Y l m Stratejisi Uygulan fl Biçimlerine Göre Stratejiler Sald r Stratejisi Savunma Stratejisi VI. BÖLÜM: S YASET PAZARLAMASI B LEfiENLER G R fi S YAS ÜRÜN Lider Parti Program Adaylar F YAT DA ITIM TUTUNDURMA Propaganda Reklam Halkla liflkiler Kampanya ve Gösteriler B LG S STEM YARARLANILAN KAYNAKLAR...167

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ T Ü R K Y E TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ Dr. Sedat ÇAL O D A L A R V E B O R S A L A R T O B B R L B TOBB Yay n S ra No: 58 ISBN 978-9944-60-252-5 Sayfa Düzeni ve Bask : Afflaro

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı