DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar"

Transkript

1 DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT DÜZENLEMES HRACAT, THALAT TRANS T T CARET UYGULAMALARI E-T CARET PROJELER TER MLER VE KISALTMALAR Yazan: Nihayet DURUKANO LU, CDCS

2 II Yay n No : 2070 flletme-ekonomi Dizisi : Bas - Kas m STANBUL 2. Bas - Kas m STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Evren Kayhan Sayfa çi Tasar m: Nihayet Durukano lu Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III K NC BASIM Ç N ÖNSÖZ Kitab n birinci bas m n n k sa bir sürede tükenmesi piyasadaki ihtiyaca yan t verebildi inin somut bir göstergesi olarak beni çok mutmu etmifltir. Kitab n birinci bas m n n tükenmesinden sonra d fl ticarete iliflkin uluslararas uygulamalar ile ulusal mevzuat m zda köklü de iflikliklerin yap lm fl olmas ve bu de iflikliklere iliflkin tüm yasal düzenlemelerin ikinci bas m aflamas nda kitapta yer almas amaçland ndan adeta yeni bir kitap yaz m kadar uzun, zahmetli ve özverili bir çal flma süreci yaflam fl ve bu süreç ikinci bask n n gecikmeyle gerçeklefltirilmesine neden olmufltur. Uluslararas Ticaret Odas (International Chamber of Commerce-ICC) n n UCP 500 say l Akreditiflere liflkin Birörnek Usuller ve Uygulamalar isimli yay n n n yerine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde 7. versiyonunun UCP 600 yay mlanarak yürürlü e girmifl olmas nedeniyle kitab n Ödeme fiekilleri bölümünde yer alan Akreditifli ödeme flekli, yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenerek UCP 600 ile getirilen de iflikliklerin özetini içeren bir tablo ile UCP 600 n kullan m na iliflkin aç klamalara ve örneklere yer verilmifltir. Hazine Müsteflarl taraf ndan yay mlanan 2007/32-33 say l Tebli ile ithalat ifllemlerinde kambiyo takibine, 2008/32-34 say l Tebli ihracat ve transit ticarette dövizlerin ihracatç firmalar ile transit tacirin tasarrufuna b rak lmas yla da "ihracat, ithalat ve transit ticaret taahhüt hesaplar " takibine son verilmifltir. Kambiyo mevzuat nda yap lan bu önemli de ifliklikten sonra ihracat, ithalat ve transit ticaret bölümlerinde de paralel gücellemeler yap lm flt r. Bunun yan s ra Cumhuriyet döneminden günümüze kambiyo mevzuat n n çarp c de iflimini gösteren, 1567 say l Türk Paras n n K ymetini Koruma Hakk nda Kanun kapsam nda günümüze kadar yay mlanm fl olan toplam 32 Karar ile getirilen uygulamalar ve yap lan de iflikliklere iliflkin bir bölümün ilginizi çekece ini umuyorum. Di er taraftan son zamanlarda çok yayg nlaflan "Alt n hracat " ile "Ham Elmas D fl Ticareti"ne iliflkin usul ve esaslar ithalat ve ihracat bölümlerine, "Postfinansman", "Gümrük Antrepolar ndan Mal Al m " ithalat bölümüne eklenmifltir. Ayr ca dünya ticaretinde mal mukabili sat fllar n giderek art fl göstermesi bankalar farkl bir finansal arac n kullan m na yönlendirmifl ve "Trade Service Utility-TSU" bafll alt nda mal mukabili ödeme flekline göre yap lan sat fllar elektronik kayda al narak bankalarca finansman imkan yarat lmas na bafllanmas nedeniyle bu ifllemleri aç klayan k sa bir bölüm ile Serbest Bölge fllemlerinin elektronik ortama aktar lmas yla ilgili bölüm kitab n e-d fl Ticaret ve D fl Ticarette e-belge bölümüne eklenmifltir. Cumhuriyet döneminde Kambiyo Mevzuat n n de iflimini gösteren 1567 say l Türk Paras n n K ymetini Koruma Hakk nda Kanun kapsam nda günümüze kadar yay mlanm fl olan toplam 32 adet Karar ile getirilen uygulamalar ve yap lan de iflikliklere iliflkin bölümün haz rlan-

4 IV mas ndaki de erli katk lar nedeniyle Hazine Müsteflarl, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü- ü Daire Baflkan say n Samih Güven e sonsuz teflekkür ve flükranlar m sunuyorum. Kitab n ikinci bas m nedeniyle emek veren meslektafllar m Cihan Durmuflo lu, Tülin Cevizci, Yahya Kütükçü ve Bülent Aytan a de erli katk lar nedeniyle teflekkür ederim. Son olarak Beta Bas m Yay n ve Da t m A.fi nin Genel yay n yönetmeni Seyhan Satar ile kitab n ikinci bas m na haz rlanmas nda eme i geçen tüm Yay nevi çal flanlara verdikler de erli emek için teflekkür ederim. Güncellenmifl ikinci bas m n da okuyucular m n takdirine sunuyorum. stanbul, Sevgi ve Sayg lar mla, Nihayet DURUKANO LU

5 V ÖNSÖZ Özellikle son y llarda d fl ticaret islemlerine a rl k vermeye bafllayan Küçük ve Orta Boy flletmeler (KOB ), d fl ticaret alan nda faaliyet gösteren firmalar, d fl ticaret konusunda e itim veren üniversite ve yüksek okullar ile d fl ticarete a rl k veren bankalar n; d fl ticaret ifllemlerine iliflkin basit, anlafl l r ve kapsaml bilgileri içeren kaynaklara gereksinim duymalar benim bu kitab haz rlamamda etken olmufltur. Bu kitab haz rlarken, d fl ticaret mevzuat ve operasyonel ifllemleri alan nda uzun y llar çal flmalar mdan edinmifl oldu um bilgi ve deneyimlerimi genifl okuyucu kitlesi ile paylaflmay amaçlad m. Bunu yaparken konular örnek olaylar ile aç klamaya çal fl rken tablolar arac l ile de desteklemeyi tercih ettim. D fl ticaret alan nda yay nlanm fl kanun, kararname, tebli, sirküler, genelge ve çeflitli talimatlar inceleyip konular na göre ayr flt rarak sade bir dil ile anlafl l r olmas n hedefledim. Ayr ca, son y llarda h zla geliflen d fl ticarette elektronik belge uygulamalar hakk nda ülkemizde gerçeklefltirilmekte olan projelere iliflkin bilgileri ekledim. Kitap; uluslararas kurallar ve uygulamalar, sözleflmeler, incoterms 2000, ödeme flekilleri, belgeler, ulusal d fl ticaret mevzuat, ulusal kambiyo mevzuat, ihracat, ithalat ve transit ticaret uygulamalar d fl ticarette e-belge uygulamalar ile d fl ticarette kullan lan terimler ve k saltmalar bölümlerinden oluflmaktad r. Gümrük mevzuat n n, d fl ticarette önemli bir yeri olmas na ra men farkl bir çal flman n içeri ini oluflturacak kadar genifl kapsaml olmas nedeniyle bu kitab n içeri ine dahil edilmemifltir. Gümrük mevzuat na iliflkin bilgilere Internet adresinden ulafl lmas mümkün bulunmaktad r. Kitab n haz rlanmas nda beni her zaman destekleyen, yüreklendiren ve kitab n haz rlanmas ndan sonra okuyarak görüfl ve önerileriyle zenginlefltiren can dostum ve ayn zamanda meslektafl m Cihan Durmuflo lu na, de erli katk lar için sonsuz teflekkür ve flükranlar m iletiyorum.

6 VI Ayr ca, kitab okuyarak yaz m hatalar n n düzeltilmesindeki katk lar n esirgemeyen kardefllerim Sondan Durukano lu Feyiz ile Sevcan Durukano lu na, örnek akreditif metnini haz rlayan Yahya Kütükçü ye, Incoterms bölümündeki katk lar için Özgür Özcan a, teslim flekillerine iliflkin tablolar haz rlayan Okan Çal k a ve ödeme flekillerine iliflkin tablolar haz rlayarak katk da bulunan Semra Palakç ya teflekkür ederim. Di er yandan, meslek hayat m boyunca çal flma arkadafllar m n, meslektafllar m n ve çal flt m bankalardaki müflterilerimizin d fl ticaretle ilgili her konuda bana ilettikleri sorular, görüfl ve önerileri ile beni zenginlefltirerek bu kitabin haz rlanmas nda çok büyük katk lar n n oldu unu belirtmek istiyorum. Son olarak, kitab n bas m için beni Beta Bas m Yay n Da t m A.fi ile tan flt ran de erli arkadafl m ve meslektafl m Avukat Ak n Ekici ye, kitab n bas m ve yay m için özverili ve titiz çal flmalar nedeniyle baflta Beta Bas m Yay m Da t m A.fi nin Genel Yay n Yönetmeni Seyhan SATAR olmak üzere tüm Yay nevi çal flanlar na ve eme i geçenlere sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Uzun ve yo un bir araflt rma ve çal flma ürünü olan bu kitab n okuyuculara yararl oldu unu görmek beni çok mutlu edecektir. Bu kitab sevgili Annem ve Babam a ad yorum. Sevgi ve sayg lar mla, 20 Ekim 2006, stanbul Nihayet DURUKANO LU

7 VII Ç NDEK LER G R fi... 1 B R NC BÖLÜM: ULUSLARARASI T CARET KURALLARI VE UYGULAMALARI... 3 DIfi T CARET SÖZLEfiMELER... 7 INCOTERMS 2000 TESL M fiek LLER DIfi T CARETTE BELGELER...57 DIfi T CARETTE ÖDEME fiek LLER Peflin Ödeme Mal Mukabili Ödeme Kabul Kredili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme Akreditifli Ödeme UCP 600 ile Yap lan De ifliklikler UCP 600 n Kullan lmas na liflkin Aç klama ve Örnekler UCP 600 de Yer Almayan ve ISBP 681 ile Aç klanan Konular K NC BÖLÜM: ULUSAL DIfi T CARET MEVZUAT UYGULAMALARI Kambiyo Mevzuat n n Tarihçesi Ulusal D fl Ticaret Mevzuat m z Düzenleyen Kurumlar D fl Ticaret ve Kambiyo Mevzuat Gere ince Düzenlenmesi Gereken Belgeler HRACAT UYGULAMALARI THALAT UYGULAMALARI TRANS T T CARET UYGULAMALARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: e-t CARET VE DIfi T CARET e-belge UYGULAMALARI Elektronik Ticaret (e-trade) Dünyada e-ticaret Uygulamalar Türkiye de e-d fl Ticaret Uygulamalar e-belge Uygulamalar D R Otomasyon Projeleri Elektronik Serbest Bölge Uygulamalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TER MLER VE KISALTMALAR KISALTMALAR TCMB CA ALIM SATIMI YAPILAN DÖV ZLER L STES AVRUPA B RL NE BA LI ÜLKELER L STES EFTA ya ÜYE ÜLKELER L STES YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri

Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri STANBUL - 2009 Yay n No : 2249 flletme-ekonomi Dizisi : 355 1. Bask - Kas m 2009 - stanbul ISBN 978-605

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

ÜRET M YÖNET M. Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU. University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business

ÜRET M YÖNET M. Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU. University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business N N TEMEL KAVRAMLARI I Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business Geniflletilmifl ve Güncellefltirilmifl ONDÖRDÜNCÜ BASKI II Yay n No : 2066 flletme-ekonomi

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES Yrd. Doç. Dr. Pınar Baklacı Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Uluslararası liflkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Ö retim Üyesi ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

Geniflletilmifl ve Güncellefltirilmifl

Geniflletilmifl ve Güncellefltirilmifl N N TEMEL KAVRAMLARI I Prof. Dr. Müh. Bülent Kobu Professor Emeritus University of Massachusetts Dartmouth Charlton College of Business Geniflletilmifl ve Güncellefltirilmifl ONBEfi NC BASKI II Yay n No

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Elektronik Bankacılık ve Riskler

Elektronik Bankacılık ve Riskler I Doç. Dr. Aslı Yüksel Mermod Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2402 İşletme-Ekonomi Dizisi : 461 1. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-425

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi

nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi I nsan Kaynaklar n n E itimi ve Gelifltirilmesi Raymond A. NOE Çeviren Prof. Dr. Canan ÇET N I Raymond A. NOE, EMPLOYEE TRAINING & DEVELOPMENT, McGraw-Hill Irwin, Fourth Edition, 2008, kitab ndan tercüme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. U ur ÖZGÖKER

Yrd. Doç. Dr. U ur ÖZGÖKER Yrd. Doç. Dr. U ur ÖZGÖKER KAD R HAS ÜN VERS TES AB Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Rekabet Derne i stanbul fiubesi Genel Sekreteri Tüketiciler Derne i AB ve Rekabet Komisyonu Baflkan AVRUPA B RL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Nuray EKfi AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI

Prof. Dr. Nuray EKfi AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES ABDOLKHAN VE KAR MN A - TÜRK YE DAVASI Mülteci ve S nmac Hukuku

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı