YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin"

Transkript

1 Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk 00 katýlýmcýnýn yer aldýðý ve küresel ekonomideki sorunlarýn ele alýndýðý toplantýda 'genç iþsizliði ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' önerisi ilk sýrada yer aldý. B0 Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "Küresel büyüme oranlarý düþük, iþsizlik oranlarý yüksekken B0'nin bir dakika bile dinlenmeye tahammülü yok." ifadesini kullandý. Bu kapsamda, Türkiye dönem baþkanlýðýnýn temel felsefesi olan yatýrým, kapsayýcýlýk ve uygulama alanlarýna dikkat çeken Hisarcýklýoðlu, bu yaklaþýmlarýn küresel krizin yavaþ da olsa aþýlmasýnda büyük yardýmý olduðunu belirtti. Hisarcýklýoðlu ayrýca, B0 Türkiye'nin politika geliþtirme çabalarýna ve ayný doðrultuda birçok ülkede iþ dünyasýnýn sorun ve önerilerini anlamak ve onlarý sürece dâhil etmek için yapýlan bölgesel danýþma toplantýlarýna dikkat çekti. Hisarcýklýoðlu konuþmasýnda, görev güçlerinin önerilerini tek tek özetledi. Ticaret Görev Gücü'nün, küresel ticareti daha da kolaylaþtýrmak için ýsrarcý olacaðýný ve bu amaçla oluþturulan Ticareti Kolaylaþtýrma Anlaþmasý'nýn yaygýn olarak imzalanmasý gerektiðini söyledi. Sayfa Yýl:7 Sayý:7-Mayýs 0 ISSN: Ücretsizdir.000 adet basýlmýþtýr. PP 0 DEN. DAÐ. TOP. MÜD. YERLi MALI BELGESi alýn rekabette adým öne geçin Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, kamu ihalelerinde yüzde lik fiyat avantajý yakalayabilmek için Yerli Malý Belgesi alýnmasý gerektiðini söyledi. Özer, Yerli malý üreterek, kamu alýmlarýnda malýmýzý yüzde daha pahalý satma þansýmýz var. Bu çok önemli bir fýrsattýr." þeklinde konuþtu TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu kamu ihalelerinde yerli malý alýmý yapýlmadýðýna iliþkin yýllarca þikayette bulunduklarýný hatýrlatarak, þimdi ellerinde çok önemli bir fýrsat bulunduðunu belirtti. " milyar dolarlýk pazarý önemseyin" diyen Hisarcýklýoðlu, dünyadaki teknolojik geliþimin yerliye verdiði destekle mümkün olduðunu vurguladý. Yerli Malý Belgesi sahibi olanlara kamu ihalesine girerken yüzde 'lik bir avantaj olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Daha ne olabilir. Devletin bize para verecek hali yok. Bu imkanlarý kullanýp Türkiye'ye rol model olmamýz lazým. Belge alarak diðer rakiplerimize göre yarýþa adým önde baþlamalýyýz." diye konuþtu. Sayfa 'Karekodlu Çek' uygulamasý baþlýyor Denizli Ticaret Odasý Mayýs ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 0 yýlý Mayýs ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Sayfa Karþýlýksýz çek riskinin azaltýlmasý ve iç piyasada ticaretin daha saðlýklý yapýlabilmesi amacýyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) Kredi Kayýt Bürosu (KKB) ile çalýþarak geliþtirdiði, karekodlu çekin lansmaný, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn katýldýðý toplantý ile yapýldý. Toplantýda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, karekodlu çek ile ticaret hayatýný doðrudan ve olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli finansal ürüne kavuþtuklarýný söyledi. Hisarcýklýoðlu, "Hepimizin malumu, ticarette vadeli alýmsatýmlar önemli bir yer tutar. Çünkü reel sektörde sermaye çoðunlukla kýttýr ve finansmana eriþim de her zaman kolay ve ucuz deðildir. Özellikle de vadeli çek, þirketlerimiz için önemli bir finansman kaynaðýdýr. dedi. Sayfa Ahilik Haftasý törenle kutlandý Ahilik Kültürü Haftasý kutlamalarý Bayramyeri Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Törene, Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði Baþkaný Musa Çelikkol, davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Sayfa

2 MAYIS 0 Ahilik Haftasý törenle kutlandý Ahilik Kültürü Haftasý kutlamalarý Bayramyeri Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Törene, Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Esnaf ve Sanatkâr Odalarý Birliði Baþkaný Musa Çelikkol, davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Törende konuþma yapan Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Ahilik geleneði ile gurur duyduklarýný belirterek,"ahilik kültürünün TOBB'a baðlý faaliyet gösteren Odalar ve Borsalar için bambaþka bir yeri vardýr. Bugün bünyesinde milyon 00 binin üzerinde iþletmeyi ve KOBÝ'yi barýndýran oda ve borsa camiasý 900 yýllýk Ahilik ve lonca geleneðinin günümüze tezahür etmiþ halidir.ahilik, yalnýzca esnaf ve sanatkârýn deðil, tacir ve sanayicilerin de mesleki teþkilatlanmasýnýn temelidir." dedi. Denizli'deki üretim ve istihdamýn özündeahilik kültürünün yattýðýný söyleyen- Baþkan Özer, "Denizli esnafý her zaman ürettiði malýn en güzelini, en düzgününü üretir. Ayrýca müþterisi ile iliþkilerde en ahlaklý ve dürüstlük içindedir. Bu anlayýþla, Osman Zolan Necdet Özer Musa Çelikkol aldýðýmýz kültürle dünyanýn 7 ülkesine ihracat yapmaktayýz." diye konuþtu. Denizli Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði Baþkaný Çelikkol konuþmasýnda,ahilik geleneðinin geçmiþten günümüze köprü oluþturan ulu bir çýnar olduðunu belirterek, "Bu çýnarlar Ahi Evranlarla baþlamýþ, Denizli'mizde Ahi Sinanlarla sürmüþtür."ifadesini kullandý. Ahiliðin ticarette sadece para demek olmadýðýný vurgulayan Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Zolan ise"ahilik maddi anlamda kazanç elde ederken hiçbir kural tanýmamak deðildir. Bilakis rýzkýmýzý çýkarýrken, iþimizi en iyi þekilde güler yüzle en kaliteli ürünlerimizi vatandaþýmýza sunmaktýr. Ayný zamanda esnafýmýzla dayanýþma içinde olmaktýr. Maddi dünyaya ruh veren anlayýþtýr Ahiliktir. Bunu çok önemsiyoruz. Bizlere kadar gelen bu kültür ve dayanýþmayý çocuklarýmýza aktarmamýz gerekiyor. Bu bizim boynumuzun borcudur." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Vali Kocatepe, Zolan,Özer ve Çelikkol,yýlýn Ahisi seçilen terzi Osman Eren'e ödülünü takdim etti. Akbank Güney Ege Bölge Müdürü Yiðitoðlu'ndan Baþkan Özer'e ziyaret Akbank Güney Ege Bölge Müdürü Murat Yiðitoðlu, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. Türkiye ve Denizli ekonomilerinin deðerlendirildiði ziyarette, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Salih Sarýkaya da hazýr bulundu. Baþkan Özer, Denizli Ticaret Odasý olarak üyelerinin daha kaliteli ve daha rahat koþullarda hizmet alabilmesi için çalýþmalar yürüttüklerini belirterek, "Üyelerimizin ufuklarýnýn açýlmasý ve finansman kaynaklarýna kolay ulaþmalarý için gerekli tüm koþullarý saðlamayý birer sorumluluk olarak algýlýyoruz. Bu kapsamda zaman zaman bankalarla çeþitli iþbirlikleri gerçekleþtiriyoruz." dedi. Müdür Yiðitoðlu ise Denizli Ticaret Odasý'nýn çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini belirterek, "Denizli Ticaret Odasý'nýnDenizli'nin ekonomisini canlý tutabilmek için yaptýðý çalýþmalarý görüyoruz. Bu çalýþmalar Denizli ekonomisinin haricinde Türkiye ekonomisine de yansýmaktadýr." diye konuþtu. GEKA dan Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) Genel Sekreteri Süleyman Alata, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. GEKA Genel Sekreteri Alata'nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Özer, Denizli'nin kalkýnmasý için geçmiþte olduðu gibi bundan sonrada çeþitli projeler gerçekleþtireceklerini söyledi. Genel Sekreteri Alata ise GEKA'nýn faaliyetleriyle ilgili kýsa bilgiler vererek, bugüne kadar gerçekleþtirilen çalýþmalar ve projeler için Baþkan Özer'e teþekkür etti. Kadýn Giriþimciler, Anneler Günü'nde huzurevini ziyaret etti Koordinatörlüðünü Denizli Ticaret Odasý'nýn yürüttüðütürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi'nin üyeleri, Anneler Günü dolayýsýyla Denizli Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakini kadýnlarýn anneler gününü kutlayan TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi- Baþkaný Semra Akça Acar ve icra komitesi üyeleri Velda Köseoðlu ile Neþe Ataþ ziyaret sýrasýnda duygulu anlar yaþadý. Üyeler, huzurevi sakini yaþlý kadýnlara hediyeler verdi ve onlarla bol bol sohbet etti. Baþta annesi olmak üzere tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Semra Akça Acar, "Allah saðlýk ve mutluluk içerisinde yaþamlarýný sürdürmeleri saðlasýn. Annelik çok farklý bir duygu. Allah böyle yaratmýþ. Annenin yeri farklý. Yýllar geçmiþ, hepsinin ayrý bir hikayesi var. Hepsi ayrý bir hazine.belli aralýklarla huzurevine ziyaretler yapýlmalý. Tecrübe ve bilgiler paylaþtýkça daha güzel oluyor. Kendi annemden biliyorum, konuþmak dertleþmek iyi geliyor. Ýþ hayatýnýn içinde fazla yoðunlaþýyoruz herhalde, bunu tam yapamýyoruz. Anne ve babalarýmýzý sýk ziyaret etmeliyiz." dedi. AÝDAT DUYURU 7 sayýlý kanun gereðince 0 yýlý, yýllýk ve munzam aidatlarý ilk taksitlerinin, 0 Haziran 0 Salý günü mesai bitimine kadar (7.0) ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Denizli Ticaret Odasý

3 MAYIS 0 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Yerli Malý Belgesi yüzde 'lik fiyat avantajý saðlýyor Deðerli üyelerimiz Yerli Malý Belgesi sahibi olanlara kamu ihalesine girerken yüzde 'lik bir avantaj saðlanmaktadýr. Bu konuya TOBB Baþkanýmýz Sayýn M. Rifat Hisarcýklýoðlu da çeþitli illerde düzenlenen "Yerli Malý Belgesi" ile ilgili tanýtým toplantýlarýna bizzat iþtirak ederek, dikkat çekmektedir. Yerli Malý Belgesi alýnmasý, rakiplere göre yarýþa adým daha önde baþlama anlamýna gelmektedir. Yerli malý üreterek, kamu alýmlarýnda malýmýzý yüzde daha pahalý satma þansýmýz var. Bu çok önemli bir fýrsattýr. Bundan daha büyük bir teþvik olmaz diye düþünüyorum. Yerli ürün belgesi olan bir ürünün fiyatý yüzde pahalý olsa bile kamu tarafýndan tercih edilecek olmasýný, üyelerimizin çok iyi deðerlendirmesini, bu fýrsatý kaçýrmamalarýný tavsiye ediyorum. Kamu tarafýndan yerli malýnýn tercih edilmesi, üretim ve istihdamý da destekleyecek önemli bir unsurdur., Deðerli üyelerimiz Yerli Malý Belgesi'ni Denizli Ticaret Odasý'ndan alabilirsiniz. Bunun için üreticilerimizin baþvuru sýrasýnda "Yerli Malý Belgesi" baþvuru dilekçesi ve ekinde þu belgeleri getirmeleri gerekmektedir: *Tüzel kiþiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kiþi/kiþilerin imza sirkülerinin aslý veya noter onaylý sureti, gerçek kiþiler için aslý ibraz edilmek kaydýyla kimlik fotokopisi *Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kiþi/kiþiler tarafýndan imzalý taahhütname (Yerli Katký Oraný Hesap Cetveli ve hesaplamada baz alýnan belgeler. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müþavir veya yeminli mali müþavirin ruhsat sureti. Eksperin konusunda uzman olduðunu gösteren belge sureti) *Sanayi Sicil Belgesi sureti *Gýda Ýþletme Kayýt veya Onay Belgesi sureti *Çiftçi Kayýt Sistemi Belgesi veya Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kayýt belgesi sureti (Örtüaltý Kayýt Sistemi ve benzeri) *Müstahsil makbuzu veya fatura sureti *Maden Ruhsatý sureti *Diðer bilgi ve belgeler (kullanýlan girdilerin menþei ve benzeri) Deðerli üyelerimiz Malumlarýnýz üzere Denizli'de bazý ilçelerimiz, tarihleri boyunca tekstil, dericilik, demircilik-haddecilik, býçakçýlýk ve leblebicilik gibi ürünlerin üretildiði önemli merkezler olmuþlardýr. Bunlarý çok önemsememiz ve Denizli'nin sosyo ekonomik yapýlanmasý, geliþimi ve kalkýnmasýnda öncü rol üstlenmemiz dolayýsýyla Denizli Ticaret Odasý olarak "Buldan Bezi ve Markalaþmasý" temalý taban projesine destek verdik. Buldan Ticaret Odasý'nýn düzenlediði, Güney Ege Kalkýnma Ajansý'nýn finanse ettiði bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Buldan bir markadýr, Buldan Bezi de bir markadýr. Her iki markanýn da dünya çapýnda tanýnmasý için gereken çalýþmalarýn baþlangýcý olarak gördüðümüz bu projenin, ilimiz, bölgemiz ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum. Sevgi ve saygýlarýmla Denizli Ticaret Odasý ndan Buldan Bezi ve Markalaþmasý Projesi ne destek Buldan Ticaret Odasý'nýn düzenlediði, Güney Ege Kalkýnma Ajansý'nýn finanse ettiði "Buldan Bezi ve Markalaþmasý Projesi" kapsamýnda bir etkinlik düzenlendi. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'in katýldýðý etkinlikte, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarým Bölümü öðrencilerinin tasarladýðý kýyafetler defileyle tanýtýldý. Defilede, Dilara Taþkýran "Stardust" rumuzlu kýyafetiyle birinci, Sinan Gök "Mia" ile ikinci, Büþra Korkmaz ise "Gökkuþaðý" ile üçüncü oldu. Aslý Can "Grinin Týlsýmý" rumuzlu kýyafetiyle jüri özel ödülünü kazandý. Yarýþmanýn sonunda dereceye giren öðrencilere Denizli Ticaret Odasý tarafýndan ödüller verildi. Denizli Ticaret Odasý Baþkaný ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, burada yaptýðý konuþmada, Buldan Ticaret Odasý'nýn baþarýlý çalýþmalarýný takdirle izlediklerini belirterek, "Buldan bir markadýr, Buldan Bezi de bir markadýr. Her iki markanýn dünya çapýnda tanýnmasý için gereken çalýþmalarýn baþlangýcý olarak gördüðümüz muhteþem defilede emeði geçen herkesi kutluyorum." dedi. Kaymakam Hacý Uzkuç ve Belediye Baþkaný Mustafa Gülbay'da ödül töreninde dereceye giren öðrencileri kutlayarak bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Buldan Ticaret Odasý Baþkaný Halil Baþtürkmen' de yaptýðý konuþmada emeði geçen herkese teþekkür ederek, "Ýki yýl önce Buldan Ticaret Odasý olarak Buldan Bezi defilesini Denizli'de Anemon Otel'de gerçekleþtirmiþtik. Bu yýl Buldan'da tarihi binamýzda yaptýk. Gelecek yýl Ýstanbul'da yapmayý planlýyoruz. Amacýmýz Buldan bezinin markalaþmasý ve tüm dünyada tanýnan ve kullanýlan ürünler haline gelmesidir. Buldan bezi coðrafi iþaret patenti alýnmasý yolunda yaptýðýmýz çalýþmalarda sona yaklaþýlmýþtýr. Ayrýca bu projenin gerçekleþmesinde büyük katkýlarý olan proje danýþmanýmýz Nezahat Türköz hanýmefendiye de teþekkürlerimi sunarým." diye konuþtu. Bu arada "Buldan Bezi ve Markalaþmasý" projesi kapsamýnda düzenlenen çalýþtay Denizli Þiir Otel'de gerçekleþti. Nazilli Ticaret Odasý Baþkaný Arslan dan Baþkan Özer e ziyaret Elektrik sayaçlarýnýn periyodik muayenesi için yönetmelik çýkartýldý Piyasaya, Ocak Aralýk 00 tarihleri arasýnda arz edilen ve halen kullanýmda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlarý için en son periyodik muayene tarihi Aralýk 09 olarak belirlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn "Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliði" Mayýs 0 tarihli ve 9 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Ocak 000- Aralýk 00 tarihleri arasýnda piyasaya arz edilen ve halen kullanýmda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlarýndan periyodik muayenesi yapýlamayanlarýn en son periyodik muayene yaptýrma tarihi Aralýk 09 oldu. Söz konusu sayaçlarýn periyodik muayenelerini yaptýrmakla yükümlü ilgililer, daha önce müracaat etmedilerse, 0 yýlý Þubat ayý sonuna kadar muayenesi yapýlacak elektrik sayaçlarýnýn listesi ile Bakanlýk Ölçüler ve Ayar Teþkilatýna baþvuracak. Bakanlýk Ölçüler ve Ayar Teþkilatýna müracaat etmeyen veya Aralýk 09 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptýrmayan sayaç ilgilileri hakkýnda damga süresi dolmuþ ölçü aleti kullanma fiilinden dolayý idari ve cezai iþlem uygulanacak. Öte yandan tamir ve ayarý yapýlan ve devamlý surette kullanýlmalarýnda zorunluluk bulunan sayaçlara yapýlan geçici damganýn süresi "geçici damganýn yapýldýðý günü takip eden gün birinci gün sayýlmak üzere" gün olarak belirlendi. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Temsilcisi Denizli Ticaret Odasý Baþkanýný ziyaret etti Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný temsilcisi AidarGashigullinDenizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer'i ziyaretetti. Makamda gerçekleþtirilen ziyarette iki ülke arasýndaki ticari iliþkiler konuþuldu. Nazilli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nuri Arslan, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i ziyaret etti. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Özer'i çalýþmalarý dolayýsýyla tebrik eden Baþkan Arslan, "Gerek Denizli Ticaret Odasý olarak gerekse TOBB'daki göreviniz dolayýsýyla yapmýþ olduðunuz çalýþmalarý takdirle izliyoruz. Sizler sayesinde yaþamýþ olduðumuz sýkýntýlarý birebir iletme imkanýna kavuþtuk. Nazilli Ticaret Odasý olarak baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum." diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Necdet Özer, bölge adýna önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek, "Sizlerden gelen istek, sorun ve önerileri, TOBB'a taþýmanýn gayreti içinde oluyoruz. Nazilli Ticaret Odasý'nýn da ilçe adýna önemli faaliyetlere imza attýðýný gözlemliyoruz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum." dedi.

4 MAYIS 0 Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, TOBB ileþeyh Edebali Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'ne yapýlacak laboratuvar için imzalanan protokol törenine katýldý. Baþkan Özer, Bilecik e yapýlacak milyon TL lik yatýrým için TOBB u temsilen imza attý milyon liralýk yatýrýmýn imza törenine TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'in yanýsýra BilecikValisi Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Belediye Baþkaný Selim Yaðcý, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fevzi Uzun ve çok sayýda davetli katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fevzi Uzun, projenin Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik sanayisine ivme kazandýracaðýný belirterek, "Laboratuvara aracýlýk ettiðimiz için mutluluk yaþýyoruz. Ýþ dünyasýnýn fedakârlýðýný gösterdiði milyon TL'lik yatýrýmýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." dedi. Uzun'un ardýndan kürsüye gelen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, konuþmasýna TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu'nun selamýný ileterek baþladý. TOBB olarak bu tür konularý çok önemsediklerini söyleyen Özer, "Sanayileþmenin olduðu, ticaretin olduðu yerde üniversiteyi ayrý bir þekilde düþünmemiz mümkün deðildir. Bu nedenle ben bu anlamdaki desteklerini esirgemeyen baþta rektörümüze ve oda baþkanlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Ýnþallah, Bilecik'e ve bölgemize hayýrlý, uðurlu olur." dedi. Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Azmi Özcan ise yaklaþýk yýl önce sözü verilen projenin gerçekleþmesi dolayýsýylaçok heyecanlý olduðunu dile getirdi. Projede emeði geçen herkese teþekkür eden Özcan, "Hem üniversite hem Bilecik hem de gençlerimiz adýna çok önemli bir adým." ifadesini kullandý. Bilecik Belediye Baþkaný Selim Yaðcý da, yaptýðý konuþmada, iþ çevrelerinden yapýlan desteðin önemine vurgu yaparak, "Bu destek, üniversitemizin daha kaliteli, daha verimli ve daha üst seviyede üretim yapmasýný saðlayarak gençlerimizin yetiþtirilmesine katký saðlayacaktýr." diye konuþtu. Son olarak konuþan Vali Ahmet Hamdi Nayir, üniversiteden beklentilerin büyük olduðunu ancak üniversitenin de beklentilerinin bilincinde olduklarýný söyledi. Nayir, þöyle konuþtu: "Ýmkanlarýmýz ölçüsünde üniversitemiz için neler yapýlabilir konusunu konuþtuðumuzda, hep bir memnuniyet ifadesi olarak, TOBB'un sözünden bahsedile gelmiþti. Bugün protokolle uygulanýr hale getirdik. Temennimiz, hem üniversitemiz için hem de ilimiz için, dolayýsýyla ülkemiz ve insanýmýz için yeni güzel baþlangýçlara çalýþmalara vesile olacak bir protokol olsun." Vali Nayir, Belediye Baþkaný Yaðcý, Þeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Özcan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Uzun ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Buðra Levent, protokole imza attý. VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Denizli Valisi Sayýn Þükrü Kocatepe'nin annesi Elif KOCATEPE'nin vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Osman Zolan'ýn ablasý Fadime UTKUN'un vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý Denizli Ticaret Odasý

5 FUAR TAKViMi MAYIS 0 Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir Dini Yayýnlar ve Kitap Fuarý Kitap, Süreli Yayýnlar Kitap, Süreli Yayýnlar, Kýrtasiye, Okul Öncesi, Eðitim Teknolojileri Miþmiþ Park Fuar Alaný Malatya Kitap ve Kültür Fuarý Basýlý Sesli, Görüntülü Yayýnlar Basýlý Sesli, Görüntülü Yayýnlar Beyazýt Meydaný Ýstanbul.0.0. Kitap ve Kültür Fuarý Basýlý, Sesli, Görüntülü Yayýnlar Basýlý Yayýn, Kitap, Sesli Ve Görüntülü Yayýn Kocatepe Camii Avlusu Ankara Üniversite Tercih Fuarý Eðitim Üniversiteler, Yurtdýþý Üniversiteleri, Dil Kurslarý, Eðitim Sektörüne Yönelik Ekipmanlar Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý Ýstanbul Üniversite Tercih Fuarý Eðitim Üniversiteler, Yurtdýþý Üniversiteleri, Dil Kurslarý, Eðitim Sektörüne Yönelik Ekipmanlar ATO Kongre ve Sergi Sarayý Ankara Denizli Ticaret Odasý Mayýs ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 0 yýlý Mayýs ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Baþkan Necdet Özer, Euro Bölgesi, Japonya ve Ýngiltere merkez bankalarýnýn parasal geniþlemeyi sürdürdüðünü söyleyerek, "Küresel piyasalarda fon bolluðu devam etmektedir. Ayrýca geliþmiþ ülkelerde düþük enflasyon, düþük büyüme uygulamasýnýn sürdüðü gözlemleniyor." dedi. Geliþmiþ ülkelerdeki düþük büyüme ve kurlardaki istikrarsýzlýklarýn Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediðini belirten Baþkan Özer, "TÜÝK verilerine göre 0 yýlý ilk çeyreðinde ihracat geçen yýlýn ayný önemine göre ihracat yüzde -, azalarak, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 7,'e gerilemiþtir. Ýhracatýn düþmesinin, geliþmiþ ülkelerdeki yetersiz büyüme ve komþu ülkelerdeki siyasi krizlere baðlý olduðu anlaþýlmaktadýr." diye konuþtu. Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "0 yýlý Nisan ayý sonu itibariyle aylýk Denizli ihracatý, 0 yýlýnýn ayný dönemine göre %-.9 oranýnda azalarak 80 milyon 9 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, 0 Nisan sonu itibariyle en fazla ihracat; 09 milyon 9 dolar ile Ýngiltere'ye, 88 milyon 977 dolar ile Almanya'ya ve milyon bin dolar ile Amerika Birleþik Devletleri'ne (ABD) yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise ilk aylýk dönemde, en fazla ihracat, hazýr giyim-konfeksiyon (%,8), elektrikelektronik, makine biliþim (%,8) ve çelik (%.8) ürünleri olmuþtur." açýklamasýný yaptý. 0 yýlý Ocak-Mart dönemi ithalatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde, oranýnda gerilediðini, Denizli'nin üç aylýk ithalatýnýn 0 milyon 789 bin dolar olarak gerçekleþtiðini ifade eden Özer, "Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri, pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler, sýrasýyla, Rusya Federasyonu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Çin'dir." dedi. Özer, sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda düzenli bir artýþ görüldüðüne de dikkat çekerek, sözlerini þöyle tamamladý: "0 yýlý Ocak ayý sonu itibariyle /a kapsamýnda kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde.0 oranýnda artarak 88 bin 00 kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr. 0 Nisan ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; bin 'ü faal, bin 797'si askýda olmak üzere toplam bin 0 üye kayýtlý bulunmaktadýr." Giresun, Ýþbaþý Eðitim Programý'ný anlattý Toplantýda, meclis üyelerine Ýþbaþý Eðitim Programý hakkýnda bilgiler aktaran Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Ferudun Giresun, programýn, iþsizlerin teorik bilgileri uygulama yaparak pekiþtirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarýný saðlamak amacýyla düzenlendiðini ifade etti. ile 0 çalýþaný olan iþyerlerinde en fazla kiþi, 0'dan fazla çalýþaný olan iþyerlerinde çalýþan sayýsýnýn yüzde 0'u kadar iþsize iþbaþý eðitim verilebildiðini söyleyen Giresun, "Program süresi; haftada en fazla gün ve saat olmak üzere toplamda 0 fiili gündür. Programdan yaþýný tamamlamýþ kuruma kayýtlý olan, iþverenin birinci veya ikinci derece kan hýsmý olmayan, son ay içinde baþvuru yapýlan meslekte çalýþmamýþ olan ve emekli olmayan iþsizler yararlanabilecekler." dedi.giresun, "Program süresince iþletmenin çalýþan sayýsýnýn programa baþvuru yapýlan aydaki çalýþan sayýsýnýn altýna düþmemesi gerekir. Çalýþan sayýsýnda azalma olursa iþletmeye ay süre verilir ve bu süre içinde baþlangýçtaki çalýþan sayýsýna ulaþýlmasý talep edilir. Belirtilen süre içinde baþlangýçtaki sayýya ulaþýlmazsa azalan çalýþan sayýsý kadar iþbaþý eðitim programý katýlýmcýsý iþletmeden geri alýnýr." þeklinde konuþtu. Konut kredisi ile ilgili yönetmelikte deðiþiklik Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn, Konut Finansmaný Sözleþmeleri Yönetmeliði, 8 Mayýs 0 tarihli ve 99 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yönetmelik, yayým tarihinden itibaren altý ay sonra yürürlüðe girecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, konut finansmanýyla ilgili dört yönetmeliði sadeleþtirerek yeniledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yer alan konut finansmaný sözleþmeleri yönetmeliðine göre, sözleþmenin, sabit, deðiþken veya sabit ve deðiþken faizin birlikte uygulandýðý kredi tiplerine göre, yönetmelikle belirlenen unsurlarý içermesi zorunlu tutuldu. Yönetmelik kapsamýnda, tüketicinin yazýlý olarak veya kalýcý veri saklayýcýsý ile açýk talebi olmaksýzýn kredi ile ilgili sigorta yaptýrýlamayacak. Tüketicinin sigorta yaptýrmak istemesi hâlinde, istediði sigorta þirketinden saðladýðý teminat, konut finansmaný kuruluþu tarafýndan kabul edilmek zorunda olacak. Bu kapsamdaki sigortanýn; kredi konusuyla, meblað sigortalarýnda kalan borç tutarýyla ve vadesiyle uyumlu olmasý gerekiyor. Meblað sigortalarýnda, poliçedeki teminat tutarý kalan kredi tutarýndan yüksek olamayacak ve sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak. Kredi baðlantýlý yapýlan meblað sigortalarýnda kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapýsýnda deðiþiklik olmasý durumlarýnda sigorta sözleþmesi sonlandýrýlacak. Tüketici, konut finansmaný kuruluþuna borçlandýðý tutarýn tamamýný veya bir taksit tutarýndan az olmamak üzere herhangi bir tutarý vadesinden önce ödemesi hâlinde, konut finansmaný kuruluþu, erken ödenen miktara göre yönetmelikle belirtilen hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak. Konut finansmaný kuruluþu ve tüketicinin mutabakatý ile konut finansmaný sözleþmesinde; faiz oraný, vade, faiz türü, ayrý sözleþmelerin tek bir konut finansmaný sözleþmesi ile birleþtirilmesi veya kredinin para biriminde deðiþiklik yapýlmasý hususlarýndan en az birinin gerçekleþmesi halinde yeniden finansman söz konusu olacak. Konut finansmaný sözleþmesinde yeniden finansman kapsamýnda yapýlacak deðiþikliklerde tüketiciden yazýlý olarak veya kalýcý veri saklayýcýsý ile onay alýnacak. Denizli SGK dan Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz ile SGK Denizli Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ýlyas Ýnan ve Fazýl Özekinci hazýr bulundu. Hafta kapsamýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýna ziyaret gerçekleþtirdiklerini dile getiren SGK Denizli Ýl Müdürü Mersin, çalýþmalarý hakkýnda kýsaca bilgiler aktardý. Sosyal Güvenlik Haftasý'nýn, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluþturulmasý amacýyla kutlandýðýný belirten Mersin, SGK'nýn son yýllarda yapýlan düzenlemeler ve iyileþtirmelerle önemli çalýþmalara imza attýðýný dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Necdet Özer ise SGK Ýl Müdürlüðü'ne yeni atanan Mersin'e görevinde baþarýlar diledi. Sosyal Güvenlik haftasýný kutlayan Özer, Denizli Ticaret Odasý'nýn Denizli'nin en önemli sivil toplum kuruluþlarýndan biri olduðunu dile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli Ýl Müdürü Abdullah Mersin ve il müdür yardýmcýlarý, Sosyal Güvenlik haftasý etkinlikleri çerçevesinde Denizli Ticaret Odasý'ný ziyaret etti. getirerek, Denizli adýna SGK ile her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný sözlerine ekledi. Yapýlan konuþmalar sonrasýnda Mersin, Baþkan Özer'e SGK'ye verdiði katkýlar dolayýsýyla plaket takdim etti. VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Seyran Gýda A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý, DEGÝAD Yönetim Kurulu eski Baþkanlarýndan Sadýk Emre Çaputçu'nun vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý

6

7

8 MAYIS 0 TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ Alman Mobilya Tasarýmcýsýnýn Üretici Arayýþý Ref:BRDE Mobilya ve aksesuarý tasarýmý yapan Alman firma, ürünlerini ürettirebileceði üreticiler aramaktadýr. Potansiyel partner, ürün hammaddesi temininden paketlenip gönderilmesine kadar geçen tüm süreçlerden sorumlu olacaktýr. Partnerin FSC/PEFC sertifikalarýna sahip olmasý tercih edilmektedir. Polonyalý Firmanýn Tekstil Ref: BRPL0900 Tekstil satýþý yapan Polonyalý bir firma, üreticilerle temasa geçmek ve onlarýn ürünlerini Polonya'da satmak istemektedir. Polonyalý firma, bayan elbisesi, takým elbise, bluz, yelek, kazak ve gömlek gibi tekstil ürünlerinin satýþýný yapmaktadýr. Ýsveçli Su Arýtma Firmasýnýn Vana Ref: BRSE00000 Su arýtmayla ilgili faaliyet gösteren Ýsveçli bir firma, vana üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. Firma özellikle su akýþýný azaltmayan ½ diyafram vanalar tedarik etmek istemektedir. Vanalar dakikada 0-0 lt su akýþýna izin veriyor olmasý gerekmektedir. Ýsveçli Firmanýn Tekstil Ref: BRSE00800 Ýsveç'te yeni kurulan bir tekstil firmasý, üreticiler aramaktadýr. Firma, bacak ýsýtýcýlarý, uzun çoraplar, þallar ve örülmüþ pamuklu ürünlerin ithalatýný yapýp ülkesinde online olarak satmak istemektedir. Ýlk etapta küçük sipariþlerle baþlanmasý ön görülmektedir ( - 0 ürün x - 0 parça). Ýngiliz Kadýn Kýyafeti Tasarýmcýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRUK0000 Ýngiltere'de etik kadýn kýyafetlerinin tasarýmýný yapan bir firma, bu konuda üretim yapabilecek firmalarla temasa geçmek istemektedir. Ürünlerinin pamuk dokumalý olmasýný talep eden Ýngiliz firma, doðal ve organik pamuk kullanýlmasýnýn tercih edileceðini de ek olarak belirtmiþtir. Mermer Ticareti Yapan Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BOGR0000 Doðal taþ ve mermer ticareti yapan Yunan firmasý üreticiler aramaktadýr. Üreticilere, distribütörlük ve toptancýlýk yapmayý teklif etmektedir. Firmanýn ürün gamýnda 00'den fazla ürün bulunmaktadýr. "Mermer (9 renk ve tonlarý) "Granit ( renk ve tonlarý) "Traverten (7 renk ve tonlarý) "Oniks ( renk ve tonlarý) Polonyalý Bebek Aksesuarý Üreticisi Firmanýn Distribütör Arayýþý Ref: BOPL0000 Bebek aksesuarlarý üreticisi Polonyalý firma, ürünlerinin satýþýný yapabilecek distribütörler aramaktadýr. Firma bebek arabalarýnýn, araba koltuklarýnýn ve slinglerin üretimini yapmaktadýr. 0 yýllýk deneyime sahip firma 0 farklý ürün üretebilmektedir. Bulgar Distribütörün Üretici Arayýþý Ref: BRBG00000 Baðlantý elemanlarý üzerine faaliyet gösteren ve toptancýlýk/distribütörlük yapan Bulgar firmasý özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Söz konusu üreticiler için distribütörlük hizmeti vermek istemektedir. Fransýz Firmanýn Zeytin veya Defne Yaðý Ref: BRFR yýlýnda bir biyolog tarafýndan kurulan Fransýz bir firma kozmetik ve sabun ürünleri üretimi yapmaktadýr. Firma organik veya organik olmaya zeytin veya defne yaðý üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. Talep edilen yaðlar detaylý olarak þu þekildedir; hint yaðý, ýtýr yaðý, prina yaðý, olein yaðý, çörek otu yaðý, jojoba yaðý, argan yaðý ve dikenli armut tohumu yaðý. Fransýz Firmanýn Küvet Ref: BRFR0000 Kiþiye özel yapýsal çözümler sunan Fransýz firma spa ve banyo tedavilerinde kullanýlabilecek küvet üreticileri aramaktadýr. Söz konusu üreticilerden taþeronluk hizmeti almak istemektedir Ýsrailli Ýlaç Firmasýnýn Distribütör Arayýþý Ref: BRIL Ýlaç sektöründe 0 yýldan fazla bir deneyime sahip Ýsrail firmasý geliþtirmekte ve üretmekte olduðu ürünler için lisanslama veya distribütörlük anlaþmasý yapabileceði partnerler aramaktadýr. Firma, 0'den fazla ürünü OTC's (over - the - counter) altýnda ve gýda destekleyicileri olarak piyasaya sunmaktadýr. Ýspanyol Distribütör Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRES000 Ýspanya'da faaliyet gösteren ithalat - ihracat firmasý, ilgilenen firmalara distribütörlük hizmeti sunmak istemektedir. Firma, havalandýrma ekipmanlarý ve ürünleriyle ilgili Ýspanya ve Portekiz'de faaliyet göstermektedir. Romanyalý Toptancýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRRO0000 Romanya'da elektrikli ev aletleri, çeþitli ampuller, ara kablolar, piller ve el feneri gibi birçok ürünün toptancýlýðýný yapan firma, ülkesinde ürünlerinin satýþýný yapmak isteyen firmalarla temasa geçmek istemektedir. Hollandalý Erkek Ýç Giyim Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRNL Hollandalý bir erkek iç giyim markasý üretim yaptýrabileceði üretici firmalar aramaktadýr. Potansiyel üretici partnerin ISO 900, ISO 00, GOTS, OE00 sertifikalarýna sahip olmasý tercih edilmektedir. Fransýz Yazýlým Firmasýnýn Hizmetini Sunmak Ýstemesi Ref: BOFR Fransa'da bir biliþim firmasý geliþtirmiþ olduklarý etkili ve yenilikçi yazýlýmlarýyla servis anlaþmalarý ve taþeronluk hizmeti sunmak istemektedir. Geliþtirmiþ olduklarý öncelikli yazýlýmlar; üç boyutlu sanal eðitim uygulamalarý, mobil zenginleþtirilmiþ gerçekçilik uygulamalarý ve spesifik web tasarým uygulamalarýdýr. Daha birçok yazýlýmsal yönden donanýmlý olan firma, hizmetini sunmak ve bu yönde ilgilenen firmalarla iþbirliði yapmak istemektedir. Yunan Firmanýn Distribütör Arayýþý Ref: BOGR Yemeklik otlar ile faaliyetine baþlayan Yunanlý firma, zaman geçtikçe paketlenmiþ taze meyve üretimine geçmiþtir. Günümüzde yaban mersini üretimi ve sonrasý paketlemesiyle ilgili çalýþmalar yapan firma distribütör aramaktadýr Doðal Sabun Üretimi Yapan Romanyalý Firmanýn Distribütör Arayýþý Ref: BORO farklý türde doðal sabun üretimi yapan Romanyalý firma, ürünlerinin yurtdýþýnda satýþý için distribütör aramaktadýr. Müþterinin isteklerine göre çeþitli deðiþikliklerin yapýlabileceði ürünler, cilt hassasiyeti ve biyo testlerinden geçirilmektedir. Sýrp Distribütörün Üretici Arayýþý Ref: BRRS0000 Sýrbistan'da bir firma, endüstriyel yapýlarda profillerin (metal profiller, birleþmiþ profiller), epoksi derz macunlarýnýn ve banyo aksesuarlarýnýn (raflar, sabunluk, havlu askýsý, duvar askýlarý, ayna) ticaretini yapmaktadýr. Firma, bu konularda üretim yapan üreticilerle temasa geçmek ve distribütörlük hizmetini sunmak istemektedir. Ev Tekstili Tasarýmcýsý Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRCZ000 Çek bir tasarýmcý harf kullanarak ev tekstili üzerine ürünler tasarlamaktadýr ve bunlarýn üretimini yapabilecek üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Harfler, kumaþtan ve polivinilklorür (PVC) ve ahþaptan yapýlmalýdýr. Tasarýmlarla ilgili görseller aþaðýda bulunmaktadýr. Danimarkalý Firmanýn Kutu Ref: BRDK00900 Çocuklar için eðitici oyunlarýn ve ekipmanlarýn üreticiliðini ve toptancýlýðýný yapan Danimarkalý firma, polipropilenden üretilen ve sunumlarda kullanýlacak köpüklü kutular üretebilecek firmalar aramaktadýr. Kutularýn ölçüsü x 07 x 0 mm olmalýdýr. Kutuyla ilgili resimler aþaðýda bulunmaktadýr. Makedon Ýlaç Toptancýsýnýn Partner Arayýþý Ref: BRMK000 yýldýr ilaç sektöründe toptancýlýk yapan Makedon firma, bu konuda faaliyet gösteren firmalar için distribütörlük hizmeti vermek istemektedir. Firmanýn, ticaretini yaptýðý ürünlerse, medikal cihazlar, aþýlar, serumlar, alerjenler, laboratuvar malzemeleri, mikrobiyal matlardýr. Romanyalý Distribütörün Üretici Arayýþý Ref: BRRO00000 Ahþap ürünlerin ve aksesuarlarýn distribütörlüðünü yapan Romanyalý firma, üreticilerle temasa geçmek ve onlarýn ürünlerinin satýþýný yapmak istemektedir. Tebeþirler, plastik tabaklar, bantlar, takozlar bantlar, penseler, firmanýn distribütörlüðünü yaptýðý ürün grubuna girmektedir. Hollandalý Tekstil Tasarýmcýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRNL0000 Tekstil ürünleri tasarýmcýsý Hollandalý bir firma, tasarýmlarýný ürettirebilecek firmalar aramaktadýr. Kýyafet koruyucu (clothing protector) tasarlamýþ olan Hollandalý firma, ham madde temininden boyanma aþamasýna, üretimden paketleme aþamasýna kadar tüm üretim adýmlarýnýn potansiyel partner tarafýndan yapýlmasý istenmektedir. Alman Firmanýn Ýð (Spindles) Üreticileri Arayýþý Ref: BRDE00000 Bir Alman firma, 00 watt'a kadar yüksek kesinlikte sürücüler ve sistemler saðlamaktadýr. Firma, eþsiz demirsiz sarma bibonlar (ironless winding) ile fýrçasýz doðru akým motorlarý geliþtirmektedir. Modüler sistemler üreten Alman firma, bu sistemlerin içinde gezegen, mahmuz ve özel gearheads, ið sürücüler, yaný sýra kodlayýcý ve kontrol elektroniði barýndýrmaktadýr. Firma ið (spindles) üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. Fransýz Firmanýn Polieter Sulfon Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRFR00700 Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Fransýz firma, EN 0 - standartlarýna uygun alüminyum ile iþlem görecek polieter sulfon tedarikçileri aramaktadýr. Fransýz firma, potansiyel partnerle üretim anlaþmasý kapsamýnda iþbirliði yapmak istemektedir. Yunanlý Mutfak Ekipmanlarý Tasarýmcýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRGR00000 Yunanlý bir start - up, kaliteli mutfak ekipmanlarý (çatal, býçak, tencere, tava vb.) tasarlamakta ve bunlarýn üretimi noktasýnda iþ birliði yapabileceði üreticiler aramaktadýrlar. Hollandalý Firmanýn Deri Çanta Ref: BRNL00000 Hollandalý bir firma, kendi markasý altýnda unisex deri çantalar tasarlamakta ve bunlarý üretmektedir. Firma, yeni sunacaðý koleksiyonu için üreticilerle temasa geçmek ve onlardan üretim desteði almak istemektedir. Hollandalý firma potansiyel partnerle üretim anlaþmasý yapmak istemektedir. Ýngiliz Kozmetik Ürün Satýþçýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRUK yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Ýngiliz firma, e - ticaret þeklinde güzellik ve kozmetik ürünlerinin satýþýný yapmaktadýr. Firma, kirpikler, rimeller, kaþ boyamalarý için kalemler gibi ürünlerin satýþýný yapmaktadýr. Ýngiliz firma ürünlerinin satýþýný yapmak isteyen üreticilerle temasa geçmek ve onlarýn ürünlerini satmak istemektedir. Hollandalý Satýþ Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRNL Hollandalý satýþ firmasý, OEM (original equipment manufacturer) olarak çalýþan firmalarla temasa geçmek ve onlar için ürünlerinin satýþýný yapmak istemektedir. Firma, þu ürünlerin satýþýný yapmaktadýr: pompalar, kompresörler, CNC (bilgisayar nümerik kontrol), jeneratörler, elektrik motorlarý, fýrýnlar, soðutucular ve güvenlik kameralarý. Belçikalý Firmanýn Çanta Ref: BRBE0000 Belçikalý bir firma, hafif doðal kumaþtan çanta üretimi yapabilecek üreticilerle temasa geçmek istemektedir.* cm ebatlarýnda, dikiþli çantalar olacak. Tek renk logo basýlacak. Ýlk sipariþ adet civarýnda olacak. Ýtalyan Firmanýn Çevre Dostu Þiþe Ref: BRIT0000 Ýtalyan bir firma, günlük kullanýmlarda kullanýlabilecek çevre dostu plastik þiþeler/kutular üretebilecek firmalarla temasa geçmek istemektedir. Þiþelerin çevresel koþullardan hiçbir þekilde etkilenmemesi gerekmektedir. Standartlarda anlaþýlmasý halinde iki aylýk sipariþlerde adet lt'lik,.000 adet de lt'lik þiþelerin üretilmesi talep edilecektir. Ýngiliz Firmanýn Polimer Rögar Kapaðý (Ref: BRUK yýlýndan bu yana yapý sektöründe tedarikçi olarak çalýþan Ýngiliz firma, polimer temelli rögar kapaðý üretebilecek firmalar aramaktadýr. Ýngiliz firma üretilecek polimer kapaklarda, akustik ve titreþim kontrolünün, prekast (precast) teknolojisinin ve su geçirmezlik koþullarýnýn göz önünde bulundurulmasýný istemektedir. Kapaklarýn, D00 / EN standartlarýna uygun olup, taþýma kapasitesinin 0 ton olmasý gerekmektedir. Kapaklarýn kare olmasý halinde 7mm*7mm, dairesel olmasý hailindeyse çapý 7mm olmalýdýr. Hollandalý Firmanýn Spor Çantasý Ref: BRNL00700 Yaratýcý çözümler ve ürünler sunan start - up Hollandalý bir firma, spor malzemelerinin içine konabileceði çanta ürettirmek istemektedir. Sipariþ adedi 00 olacaktýr. Teknik birkaç özellik: "PU/ULY kaplamayla su geçirmez özellik kazandýrýlmýþ kumaþlardan üretilmeli, "Çantalar koyu yeþil, koyu mavi ve kahverengi kumaþlardan yapýlacak. "Kumaþlar / mm kalýnlýðýnda olmalý. Polonyalý Organik Ürün ve Diyet Destek Ürünleri Toptancýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRPL000 Organik ürün ve diyet destek ürünlerinin toptancýlýðýný yapan Polonyalý firma, bu konuda üretim yapan firmalara distribütörlük hizmeti vermek istemektedir. Firmanýn toptancýlýðýný yaptýðý ürünler, otlar, kökler, meyve, yaprak, tohum, baharat, gýda takviyeleri ve probiyotiklerdir. Ýngiliz Firmanýn Babet Ref: BRUK Ýngiliz bir firma, babet ayakkabý üretimi yapabilecek firmalarla temasa geçmek istemektedir. Tabanýnýn doðal kauçuktan ve üst kýsmýnýn pamuk kanvastan oluþan bir babet olmasý gerekmektedir. Ebatlarýnýn Avrupa ölçülerine göre - olacaðý ve çeþitli renk kombinasyonlarýndan meydana geleceði belirtilmiþtir. Babetlerin üst kýsmýnýn 0 alt kýsmýnýn da renk kombinasyonundan oluþacaðý öngörülmektedir. Hollandalý Gýda Paketleme Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRNL Hollandalý bir firma gýda paketleme konusunda faaliyet göstermektedir. Kendi ürün gamýný arttýrabileceði ve deðer katabileceði yeni paketleme ürünleriyle ilgilenmektedir. Yeni ürünlerden kast edilense polipropilen çantalar, anti - sis malzemeler ve polietilen taþýma çantalarý olarak ifade edilebilir. Hollandalý firma, bu tip ürünler üreten üreticilerle temasa geçmek ve onlarýn bu ürünlerinin distribütörlüðünü yapmak istemektedir. Ýngiliz Firmanýn Geliþtirdiði Spor Kýyafetleri Ýçin Ref: BRUK00700 Ýngiltere'de bir firma performans arttýrýcý ve iyileþme sürecine faydalý spor kýyafetleri geliþtirmiþtir ve bunlarýn üretimini yapabilecek üretici firmalarla temasa geçmek istemektedir. Potansiyel partnerin yüksek miktarlý üretim taleplerini karþýlayabiliyor olmasý da firma tarafýndan belirtilmiþtir. Yiyecek Ambalajlama Sektöründe Faaliyet Gösteren Fransýz Firmanýn Plastik Yoðurt Kabý ve Krema Kavanozu Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRFR Yiyecek ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren Fransýz firma çiftliklere ve mandýralara plastik yoðurt kabý ihracatý ve daðýtýmý yapmaktadýr. Firma ayrýca plastik krema kavanozu ve krem peynir kaplarý satýþý da yapmaktadýr. Firmanýn ilgilendiði yoðurt kaplarý isteðe göre uyarlanabilir olmalýdýr. Kendi sektöründe önemli bir deneyime sahip bu firma yeni tedarikçiler aramaktadýr. Firma yýllýk 0 milyon ile 70 milyon arasý plastik yoðurt kabý ve krema kavanozu üretimi yapabilecek firmalarla üretim anlaþmasý imzalamak istemektedir. Polonyalý Toptancýdan Kýrtasiye Malzemesi Ref: BRPL Polonya'da kýrtasiye malzemeleri distribütörlüðünü yapan ve firmalarýn ürünlerini ülkesinde satýþýný saðlayan firma, üretici firmalarla temasa geçmek istemektedir. 007'den bu yana faaliyet gösteren firma, potansiyel partner üretici firmanýn ürünlerinin kaliteli olmasý gerekliliðini belirtmiþtir Kiþiye Özel Bayan Ayakkabýsý TedarikçisiPolonyalý Bir Firmanýn Deri Ayakkabý Ref: BRPL Kiþiye özel bayan ayakkabýsý tedarikçisi Polonyalý bir mikro iþletme doðal deri ve küçük beden bayan ayakkabýlarý tedarik etmektedir. Firmanýn tedarik ettiði ayakkabý tiplerini þu þekilde sýralayabiliriz: sandalet, bot, topuklu gece ayakkabýsý, babet, Oxford model baðcýklý ayakkabý ve gelin ayakkabýlarý. Firmanýn tedarik etmek istediði ayakkabýlar yüksek kalite doðal deriden üretilmeli ve kiþiye özel tasarlanabilmelidir. Firma maliyetlerini düþürüp, ürün çeþitliliðini artýrmak için ayakkabý üreticisi firmalarla iþbirliði yapmak istemektedir. Rus Firmanýn Ayakkabý ve Aksesuarlarý Ref: BRRU Zincir maðazalara sahip Rus bir firma, ayakkabý ve aksesuarý üreticileriyle temasa geçmek istemekte ve yeni açmakta olduðu maðazalarda ürünlerinin satýþýný yapmak istemektedir. 00'ten bu yana hizmet veren Rus firma, potansiyel partnerlerle ticari temsilcilikler kapsamýnda iþbirliði yapmak istemektedir. Nanoteknoloji Ýle Ýlgili Çalýþan Belçikalý Firmanýn Tedarikçi Arayýþý Ref: BRBE000 Nanoteknoloji ile ilgili faaliyet gösteren Belçikalý firma, yeni ve inovatif ürünler tedarik edebileceði partnerler aramaktadýr. Söz konusu ürünler, nanomateryaller, kaplama veya nanoparçacýklar olmalýdýr. Nanoteknolojiyi kullanarak birçok yüzeye kaplama yapabilen Belçikalý firma, belirtilen konularda çalýþma yapan ve ürün temin edebilecek tedarikçilerle temasa geçmek istemektedir. Hollandalý OEM Firmasýnýn Tedarikçi Arayýþý Ref: BRNL000 Gýda ve paketleme sektöründeki firmalara, mekanik ve mekatronik açýdan sistem tedariki saðlayan Hollandalý firma, modül ve parça temin edebileceði ve bu kapsamda outsourcing iþ birliði yapabileceði iþletmeler aramaktadýr. Ýletiþim için 7 7 veya Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn REF numaralarýný belirtiniz.

9 MAYIS 0 DENÝZLÝ TÝCARET SÝCÝLÝ MÜDÜRLÜÐÜ DUYURULARI Bilgileri aþaðýda yer alan kooperatiflerin ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, kooperatiflerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da kooperatifin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca kooperatifin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde kooperatifin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, kooperatife ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 9/0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK 7-ÇÝVRÝL -BAKLAN -BOZKURT -AKKÖY 8-ÇAL 79-MERKEZ SINIRLI SORUMLU SUNDURLU SU ÜRÜNLERÝ KOOPERATÝFÝ SINIRLI SORUMLU BEYELLÝ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATÝFÝ SINIRLI SORUMLU ÝNCELER BÝRLÝK MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ SINIRLI SORUMLU BELENARDIÇ MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ SINIRLI SORUMLU SÜLLER KASABASI SULAMA KOOPERATÝFÝ SINIRLI SORUMLU MERKEZ YÝRMÝ MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ Bilgileri aþaðýda yer alan anonim þirketlerinin ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 9/0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK Bilgileri aþaðýda yer alan anonim þirketlerin ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde, //99 tarihli ve 9 sayýlý Türk Ticaret Kanununun Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararname gereðince, sermayelerini anýlan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çýkarmamýþ olduklarý tespit edildiðinden münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 9/0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 7/0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK CEMAL SARAÇ, AYSUN DOÐAN, RAMAZAN KOÇOÐLU, ERGUN YAVUZ, HÜSEYÝN ERGÜVEN EMÝN AKIÞIK, ALÝ ÇANKAL, ABDULLAH KARAKAYA, EKREM AKDAÐ, RAMAZAN IRMAK HÜSEYÝN ZABUN, ALÝ SABAH, NURBAY KESKÝN ZAFER GÖKÇEN, ÖNDER KARADAÞ, KARAY BAHARLI OSMAN SARUHAN, RAFET KALKAN, HÜSEYÝN BAYKARA ÝSMAÝL DENÝZ, KERÝM DENÝZ, ALÝ SELVÝ MERKEZ 79-MERKEZ -MERKEZ -MERKEZ 07-HONAZ 8-MERKEZ 99-MERKEZ 7-MERKEZ DENTEKS DENÝZLÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ BAÞARIYA ÇAÐRI ÖZEL DERSANECÝLÝK YAYINCILIK VE MATBAA TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ AS YEM SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ALO MEDYA PAZARLAMA ÝTHALAT ÝHRACAT YAYINCILIK ANONÝM ÞÝRKETÝ ATAKON MODA KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ GÜMÜÞ TERMAL TESÝSLERÝ SPOR MERKEZÝ, OTELCÝLÝK ÝNÞAAT VE TURÝZM ÝÞLETMECÝLÝÐÝ, TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ERÝÞKÝN OPTÝK VE DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ EPOPE ÖZEL EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM HÝZMETLERÝ TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ MUSTAFA ALÝ KASAPOÐLU, ALÝ KASAPOÐLU, ÖNDER ÞENTÜRK MEHMET BAHATTÝN CENGÝZ, AHMET ERTÜRK, YEÞÝM CENGÝZ ALÝ ÖZMAYA, SADETTÝN ÇIKRIKÇI, MÜNEVVER ÖZMAYA RAMAZAN MURAT ACAR, SEDAT KURT, ÜMÝT BÝLGÝÇ HÝKMET ÖZDEMÝR, HAMDÝ BAÞTERZÝ, GÜLÝZ ÖZDEMÝR NEZÝR GÜMÜÞ, NECÝM GÜMÜÞ, VÝHANGÝR ÇAPUR ALÝ ERÝÞKÝN, MEHMET ERÝÞKÝN, HARUN ERÝÞKÝN BURAK MÝNTAÞ, ÖNDER TOSUN, EMRE DUYAR, SADIK ÞÝMÞEK, HÜSEYÝN SERVET HUZ 798-MERKEZ TÜRKOÐLU TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ MERKEZ 8-HONAZ 79-HONAZ 09-MERKEZ 7-SERÝNHÝSAR 9-MERKEZ 89-MERKEZ 8-MERKEZ 000-MERKEZ 7-MERKEZ 9-MERKEZ 07-MERKEZ -SERÝNHÝSAR -MERKEZ -MERKEZ 8-MERKEZ 897-MERKEZ 7-MERKEZ 9-MERKEZ 08-MERKEZ 9-MERKEZ ANADOLU PAZARLARI TUHAFÝYE KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BEÞ KARDEÞLER TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE NAKLÝYECÝLÝK TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜNAK KONFEKSÝYON VE TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MAVERA MADENCÝLÝK MERMER ÝNÞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HASTÜRK NAKLÝYAT ÝNÞAAT MALZEMELERÝ KURUYEMÝÞ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ KARDELEN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET PAZARLAMA LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BURAK ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEÐÝRMENCÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ANADOLU NAKLÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KAR - MER ÝNÞAAT - MAKÝNA - MERMER SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PÝRAMÝT GIDA VE ÝHTÝYAÇ MADDELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEDELÝ GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AKSAY TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ZEKPA HIRDAVAT VE BOYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KORKMAZ MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYGÜNEÞ TEKSTÝL AMBALAJ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAÞLAN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KONTEK SERVÝS VE KONFEKSÝYON MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ DOÐUKAN TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEHMET FAHRETTÝN SAYINTÜRK, HASAN KASAPOÐLU, HADÝ NEÞAT TÜRKMEN, YILMAZ KASAPOÐLU, AHMET AKÝF ERCAN YAÞAR KURUKAFA, MUSTAFA SELÇUK ARÝF BÜYÜK, GÜNGÖR BÜYÜK ESAT SÝVRÝ, TASFÝYE HALÝNDE DENÝZLÝ BASMA VE BOYA SANAYÝ ANONÝM ÞÝRKETÝ'NÝ TEMSÝLEN ESAT SÝVRÝ MUSA ÞAÞMAZ, RÜÞAN TEKÝN VELÝ TÜRKERÝ, TAHSÝN TÜRKERÝ, HASAN TÜRKERÝ GÜVEN TUNCER, HÜSEYÝN TUNCER MEFTUNE BURAK, MUSTAFA BURAK MEHMET DEÐÝRMENCÝ, MUSTAFA DEÐÝRMENCÝ AVNÝ BAÞKAYA, MUSTAFA OCAK MUAMMER ÇILDIR, MEHMET ÇILDIR ADEM AKBAÞ, NURCAN AKBAÞ AYSEL ORHAN, KEMAL ORHAN AYHAN DEDELÝ, MEHMET ALÝ DEDELÝ, AYSEL ÖRNEK, HÜSEYÝN ÖZEL, RAMAZAN GÜNDEDE, UÐUR GÜNDEDE, YUSUF GÜNDEDE, ASÝYE GÜNDEDE, HURÝ ÞAPALOÐLU, AYSUN GÜNDEDE, ÝSMAÝL GÜNDEDE, AHMET GÜNDEDE, GÜNNUR ÖZEL, CENNET TEBER, KÜBRA GÜNDEDE, AYÞEN GÜNDEDE OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA ERCAN KÖKDERE, MUSTAFA DEMÝRTAÞ ZEKAYÝ ÇIBIKÇI, BURÇÝN ÇIBIKÇI BELGÝN KORKMAZ, OSMAN KORKMAZ UMUT AYGÜNEÞ, UTKU AYGÜNEÞ ABDULLAH BAÞLAN, OSMAN BAÞLAN MAHMUT OMA, FÝLÝZ MACAÞ ÝLYAS ATÝK, EMRAH ÇÝMENDAÐ MERKEZ 7-MERKEZ 700-MERKEZ 78-MERKEZ 807-MERKEZ 87-MERKEZ 97-MERKEZ 90-MERKEZ 989-MERKEZ 009-MERKEZ 0-MERKEZ 08-MERKEZ 09-MERKEZ -MERKEZ 9-MERKEZ 0-MERKEZ 9-MERKEZ 7-MERKEZ 7-MERKEZ 8-MERKEZ 8-MERKEZ -MERKEZ -MERKEZ 9-MERKEZ -MERKEZ 8-MERKEZ 8-MERKEZ 8-MERKEZ 90-MERKEZ 09-MERKEZ 8-MERKEZ -MERKEZ 89-MERKEZ -MERKEZ -MERKEZ -MERKEZ 7-MERKEZ -HONAZ 8-MERKEZ 879-MERKEZ 99-MERKEZ 00-MERKEZ 0-MERKEZ 9-MERKEZ -MERKEZ 77-MERKEZ 99-MERKEZ 9-MERKEZ 9-MERKEZ -MERKEZ 90-HONAZ 0-MERKEZ 0-MERKEZ -MERKEZ 79-MERKEZ 97-MERKEZ 98-MERKEZ 98-MERKEZ 8 70-MERKEZ MERKEZ 78-HONAZ 9-ÇÝVRÝL 77-MERKEZ 779-MERKEZ 78-MERKEZ 77-HONAZ 7-MERKEZ 77-MERKEZ 7-MERKEZ 79-MERKEZ 78-MERKEZ 778-MERKEZ 7890-MERKEZ 7900-MERKEZ -BEKÝLLÝ 797-MERKEZ 79-MERKEZ 798-MERKEZ 8007-MERKEZ 807-MERKEZ 809-MERKEZ 89-MERKEZ 8-MERKEZ 8-MERKEZ 89-MERKEZ 88-MERKEZ 88-MERKEZ 899-MERKEZ 8-MERKEZ GÖKTÜRK TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALTINYAPRAK TEKSTÝL NAKIÞ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKOKÝM KÝMYA TEKSTÝL PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜNEY BUTÝK, TEKSTÝL, TURÝZM ARICILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MU-DE TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEHA KÖSEOÐLU TURÝZM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜNDÜZ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZGÜN LAMÝNAT PARKE ORMAN ÜRÜNLERÝ YAPI ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALTEKS TEKSTÝL KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ATAKAN SÝGORTA VE ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ONOTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KÖKLÜ NAKLÝYAT KÖMÜR PETROL, OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL ÝSTEM SAÐLIK HÝZMETLERÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KAYDEN TEKSTÝL HAYVAN ÜRÜNLERÝ ÝTHALAT VE ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BUGÜN MOBÝLYA KONFEKSÝYON HALI MEFRUÞAT, TEKSTÝL, TURÝZM, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ADAY ÇORAP ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SEVGÝ TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT, GIDA MADDELERÝ, ÝÞ MAKÝNALARI, ÝNÞAAT, TURÝZM, HAYVAN- CILIK, ZÝRAAT, TARIM, NAKLÝYE, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PAKEL HALI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VELÝEFENDÝLER OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ D-Ý ÖRGÜ BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜÇLÜPEN DOÐRAMA PLASTÝK ALÜMÝNYUM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BER-KE GAYRÝMENKUL YATIRIM DANIÞMANLIÐI, ÝNÞAAT TAAHHÜT, TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FURKAN ALYANS, DEÐERLÝ TAÞLAR, KUYUMCULUK, ÝNÞAAT, TEKSTÝL, TURÝZM, ÝTHALAT, ÝHRACAT, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖLÇEK YAPI MALZEMELERÝ METAL ÝÞLERÝ ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜLÞÝM MERMER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEKSA MOBÝLYA ÝTHALAT ÝHRACAT VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YILDIRIM DOÐALTAÞ ÝZOLASYON TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PEKSU GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BÝZÝM ORGANÝZASYON HÝZMETLERÝ, ÞANS OYUNLARI, KIRTASÝYE, YAYIN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AOM HEDEF MEDÝKAL TURÝZM ÝNÞAAT HAYVANCILIK SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ ÖZYALÇIN DOÐALGAZ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ADN MERMER MADEN MAKÝNA ÝNÞAAT TURÝZM TEKSTÝL GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT TAAHHÜT TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ OKKÜN PETROL ÜRÜNLERÝ VE LÝKÝD PETROL GAZI TURÝZM SEYAHAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LÝNART YAPI MALZEMELERÝ TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BADE KUAFÖR, GÜZELLÝK, KOZMETÝK TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FTM KÝMYA BÝODÝZEL TEKSTÝL ÝHRACAT ÝTHALAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YELALSAN CIVATA HIRDAVAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BÝÞYAB ÝNÞAAT PLASTÝK PEN TURÝZM ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDEM KARDEÞLER EKMEK VE UNLU MAMULLERÝ GIDA TEKSTÝL TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KOCAUSTA VÝNÇ NAKLÝYAT OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZ ALTINDAÐ DOKUMA MAKÝNA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TOKSEL ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AKÇAÖZ ÝNSAN KAYNAKLARI TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ YEMEK TURÝZM ORMAN VE SU ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ SEVÝNÇ PAZARLAMA TESÝSAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ARESYA METRO TURÝZM TEKSTÝL NAKLÝYE GIDA ÝNÞAAT AKARYAKIT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BÝMS BORU VE ISI MALZEMELERÝ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NÝNA MODA ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENAS ELEKTRÝK MAKÝNA ASANSÖR SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EMEK TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NÝM ÝNÞAAT TAAHHÜT NAKLÝYAT TURÝZM TEKSTÝL PAZARLAMA ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NOT AJANS REKLAM TANITIM ORGANÝZASYON BASKI TEKSTÝL ÝNÞAAT GIDA TURÝZM TEMÝZLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYANAÐA TAÞIMACILIK TURÝZM TEKSTÝL GIDA YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKÝCÝ ASANSÖR DEKORASYON ÇELÝK YAPI ÝNÞAAT MOBÝLYA ÝMALAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALMERA RESTORAN TURÝZM GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FLORÝT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YAPTAN ÝNÞAAT BETON VE MAMÜLLERÝ ÝMALATI SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL ECTA EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YAYINCILIK BÝLGÝSAYAR REKLAM VE ORGANÝZASYON SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VELÝ VURAL SERA TARIM HAYVANCILIK ENERJÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERPAM GIDA PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ IZKIÞ MADENCÝLÝK - ENERJÝ - ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK - NAKLÝYAT - ÝNÞAAT - GIDA - TARIM VE AZAN BAKIM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SÝVANA METAL, KÝMYA, GIDA, ÞARKÜTERÝ, OTOMOTÝV VE TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KARAKTAÞ MADENCÝLÝK GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EF-SU HARFÝYAT, MADENCÝLÝK, NAKLÝYAT, ÝNÞAAT, ÝNÞAAT MALZEMELERÝ, PETROL ÜRÜNLERÝ, TURÝZM, OTOMOTÝV, HAYVANCILIK, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ULTRA TEMÝZLÝK YEMEKCÝLÝK ÝNÞAAT GIDA ÝNSAN KAYNAKLARI SOSYAL HÝZMETLER OTOMASYON ELEKTRONÝK ORGANÝZASYON TAÞIMACILIK DANIÞMANLIK POSTA DAÐITIM VE ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DÖRTKAAN GIDA TABLDOT ÝNÞAAT TEKSTÝL OTOMOTÝV TURÝZM PETROL ÜRÜNLERÝ HÝZMET SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYBER NAKIÞ, MEFRUÞAT, KONFEKSÝYON, TEKSTÝL VE TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐUYOL TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ETHEMBEY SÜT ÜRÜNLERÝ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TURÇ ÝNÞAAT TAAHHÜT TEKSTÝL GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MOZER NAKLÝYAT PETROL ÜRÜNLERÝ MADENÝ YAÐ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÞANNUR TEKSTÝL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ R.K.S. ELEKTRONÝK TEKSTÝL GIDA TURÝZM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SENOSA TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYVAZ ÝLETÝÞÝM TEMÝZLÝK TARIM ZÝRAÝ ÜRÜNLERÝ GIDA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DERÝNSU GÜVENLÝK TEMÝZLÝK VE GIDA ÜRÜNLERÝ OTOMASYON MEDÝKAL TIBBÝ MALZEME TEKSTÝL MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VOLKAN AKARYAKIT TURÝZM TEMÝZLÝK ÝNÞAAT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BOHUMOST MEDÝKAL DENTAL ORTAPEDÝ OPTÝK GÜVENLÝK TEMÝZLÝK NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BESTFER FERFORJE METAL DEKORASYON ÜRÜNLERÝ VE MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ONURÞAH TEKSTÝL TURÝZM GIDA ÝNÞAAT OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOYDUKAR SEBZE MEYVE NAKLÝYE SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SFC ÖZEL SAÐLIK, SOSYAL HÝZMETLER, ÝNÞAAT, TURÝZM, GIDA SANAYÝ ÝÇ - DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LÝLA SAATÇÝLÝK VE TOPTAN KUYUMCULUK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEMER ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ VE EÐÝTÝM MERKEZÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALTINPAMUK DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL YENÝNESÝL MOTORLU TAÞITLAR SÜRÜCÜ KURSU LÝMÝTED ÞÝRKETÝ R GERÝ DÖNÜÞÜM ENERJÝ BÝLGÝSAYAR ÝNÞAAT MOBÝLYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LÝBER GÝYÝM TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ODK TARIM HAYVANCILIK KÝMYA GIDA ÝNÞAAT TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐU ÝNÞAAT TEKSTÝL GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÞAHOL MAKÝNE PLASTÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YÜCEL YILDIZ, SULTAN YILDIZ VAHÝT IÞIK, MEHMET METÝN ALTINYAPRAK ÜMÝT ÜLKÜ SEVÝL, ENGÝN ERDOÐAN AZÝZ ARTUT, ÝBRAHÝM ERCAN, ÝSMET EROL ARZU DERMENCÝ, AHMET DERMENCÝ EMÝNE KÖSEOÐLU, FÝKRET KÖSEOÐLU MUSTAFA DUYAROÐLU, MUSTAFA DERMENCÝ AHMET KOLLU, FAZÝLET KOLLU ÖMER UÐUR ALCI, HAYRÝNNAS ALCI CAN NAÝL ALTINOLUK, ÝSMAÝL HAKKI LENGER OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA ARÝF KEMAL KULAK, ABDURRAHMAN GÖLCÜ HALÝL ÝBRAHÝM KORU, ÝSMAÝL TEMUR ARZU KALFA, MÜNEVVER KALFA EYYÜP BUGÜN, UMUÞ BUGÜN AYTEKÝN OÐUZ, ÝBRAHÝM YILDIRIM EVREN DEÐÝRMENÇEVÝR, MÜGE SEVGÝ DEÐÝRMENÇEVÝR HALÝL ÝBRAHÝM AYDIN, MÜRVET AYDIN SÜLEYMAN AKÞÝT, TAMER VAROLAN KAMURAN KÖSEOÐLU, FATMA KÖSEOÐLU YILMAZ GÜÇLÜ, HÜSEYÝN TORBA ÜLFET ÇOBAN, KEMAL ÇOBAN ÝSMAÝL HAKAN TURHAN, ALÝ HALICIOÐLU TAYFUN VÝZE, ALÝ ÇOBAN, MEHMET LAFCÝOÐLU MURAT TUNÇ, NECÝP GÜL, YUSUF ARIKAN ÞAHAP SEZGÝN, MESUT SEZGÝN AHMET ÇELÝK, BÝLAL ÜNSAL MEHMET TANJU TORUN, NURAY ÇIRAK BARIÞ KÖR, MEHMET KÖR HABÝP ACAR, ADÝL DEMÝRALAY ÜMÝT ALZEYBEK, ÖMER NECDET ÖZYALÇIN BAKÝ ERÇETÝN, ADNAN ÜNLÜ ARZU ÇAKIR, SERPÝL AYGÜN ÞENOL TÜRK, MUAMMER KEMAL SEÇKÝN ERTUÐRUL, NURAY ÇIRAK, FERAY ALBASAN MEHMET TANJU TORUN, SEÇKÝN ERTUÐRUL, FERAY ALBASAN ALÝ KEMAL TÜRK, OSMAN TÜRK, ÖNDER TÜRK ÜMMÜ KÖKÇE, YELÝZ KÖKÇE, AKIN ACAR BAKÝ KARA, ABDULKADÝR AKYOL, MUHAMMET SADIK ERDEM, AHMET ERDEM ADNAN GÖKA, ALTAN GÖKA HÜSAMETTÝN ALTUNDAÐ, ÖZAY ALTUNDAÐ KAAN TOKER, ALÝ YÜKSEL, KÖKSAL TOKER UÐUR ERKARSLAN, HAVVAANA ERKARSLAN BÜLENT ÖZDEMÝR, OSMAN ORUÇ SALÝH TURAN, AHMET TURAN HÜSEYÝN TOKAT, ÞADÝYE TOKAT MUSTAFA NALDÖVEN, ABDULLAH AKILLILAR MUSTAFA ÇETÝN, TAMER ÇETÝN GALÝP ÝZZET ÖNOL, ÝLKNUR ÖNOL MEHMET YILMAZ, CANAN YILMAZ ÜMÜT ÝRÝTAÞ, ÝSMAÝL ARAÇ, MUSTAFA TÜRKMEN CENANÝ DURAN, SEVGÝ DURAN TAHSÝN EKÝCÝ, MAHMUT DÝREK MEHMET KOÇ, OSMAN KOÇ FATMA TURAN, ÝBRAHÝM KOCAÇOBAN SEYFETTÝN TALÝ, ERKAN DUMAN EMÝNE COÞKUN, DUDU COÞKUN VELÝ VURAL, FÝKRET VURAL, ÝBRAHÝM VURAL EROL YAKI, HATÝCE YAKI MUSTAFA VERÝM, FATMA ÖZCAN DERYA DUVARCI, BÜLENT DEMÝREL RAÞÝT KARAKURT, NEDÝME AKBULUT, SERDAR YAÐCI TEVFÝK AKTÜRK, RAMAZAN AKTÜRK, AYSEL AKTÜRK ÖZGÜR ARICI, RÜÞAN DURAK ABDULLAH KAAN, OLCAY ORMANCI SELMAN ALÝLKAN, ÜMRAN ALÝLKAN TURAN KARA, EKREM ASLAN HALÝL DAL, MEHMET KÜÇÜK ERDAL ÇAVDAR, MEHMET TURÇ ERKAN ZIBINCI, ÝSMAÝL ZIBINCI BÜLENT ÜNAL, SABRÝ AYDOÐDU ALÝ SÜLLÜ, ORHAN BÝNÇ MURAT YURDAKUL, MURAT SARAÇ ÞÜKRÜ ERSÖZ, FERDÝ YILMAZ YILMAZ GÜÇLÜ, ÝDRÝS AYHAN ÝSMAÝL AVCI, MEHMET ALÝ TAÞ UÐUR ÖZDEMÝR, HÜMEYRA CAN ÖZGÜR DAÐ, EROL DAÐ MEHMET AKTAÞ, ALÝ BARUTÇU YAÞAR KURBAN, MEHMET KURBAN AHMET KAMURAN BASKAN, BURCU ÇAÐLA BASKAN RAMAZAN KÜÇÜKLER, MEVLÝT ÖZDEMÝR SERPÝN SÖZGEN,CEREN SÖZGEN TUNCAY KARA, AYÞE KESMEZ KARA TÝMUR BALABAN, FATIMA TUÐBA BALABAN HÜSEYÝN BAÐBOZAN, AHMET DEDEOÐLU, YASÝN GÖKHAN ÇELÝK YASÝN KOCABIYIK, NÝMET KOCABIYIK MERYEM GÜLER, ALPAY MADEN ADNAN ÖZTUTAN, EBUBEKÝR TALÝ SÜLEYMAN ÖRNEK, ABDULKADÝR BÝGÜL

10 MAYIS 0 8-MERKEZ 89-MERKEZ 77-MERKEZ ÇATLI ÝNÞAAT, OTOMOTÝV, YEDÝEMÝN DEPOSU, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI, TURÝZM, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MURAT KALFAOÐLU, MEHMET ALÝ KALFAOÐLU SUNDAY SOLAR ÝTHALAT ÝHRACAT VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAARSMA CONSULTANCÝES B.VV ADINA JACOB PETER BAARSMA, G HOLDÝNG ANONÝM ÞÝRKETÝ ADINA YUSUF ARGÜDEN, YUSUF ARGÜDEN KODALLI EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ GIDA VE ÝNÞAAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZKAN DERÝ VE HALICILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜRSEL ERCÝYAS, ALÝ ÞAHÝN NURÝ ÖZKAN, LÝGER BAÞKAN Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur MERKEZ ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK 997-MERKEZ 0-MERKEZ 0-MERKEZ -MERKEZ 07-MERKEZ 70-MERKEZ 97-MERKEZ 980-MERKEZ 8-MERKEZ 9-MERKEZ 09-MERKEZ -MERKEZ 9-MERKEZ 80-MERKEZ -BEKÝLLÝ -MERKEZ 97-HONAZ 99-MERKEZ 0-MERKEZ 89-MERKEZ 8-MERKEZ 8-MERKEZ 789-MERKEZ 0-BEKÝLLÝ -HONAZ 7-HONAZ -MERKEZ 079-MERKEZ 0-MERKEZ 0-BEKÝLLÝ -MERKEZ 9-HONAZ 78-MERKEZ 88-MERKEZ 0-MERKEZ 07-MERKEZ 0-MERKEZ 0-HONAZ -MERKEZ 07-MERKEZ 8-MERKEZ -HONAZ 7-HONAZ 8-HONAZ 9-HONAZ 0-HONAZ 98-MERKEZ 9-MERKEZ -MERKEZ 7-MERKEZ 08-HONAZ 98-HONAZ 8-MERKEZ 7-BOZKURT 0-MERKEZ 08-MERKEZ -BEKÝLLÝ -MERKEZ 7-ÇAL 9-MERKEZ ÖZENLER PETROL TURÝZM VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SORKUNLAR KÖMÜR TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ M. BALÝ PETROL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ULUFER TARIM, HAYVANCILIK, TEKSTÝL, ÝHRACAT, ÝTHALAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÜÇER PLASTÝK DOÐRAMA ÇELÝK KAPI YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDÝBA ÝNÞAAT TAAHHÜT, TURÝZM, PAZARLAMA, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CEMRE ENDÜSTRÝYEL GAZ, YAKACAK, LPG, DOÐAL GAZ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENMOT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐUHAN KONFEKSÝYON MAÐAZACILIK TEKSTÝL GIDA OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐA ALTERNATÝF ENERJÝ KAYNAKLARI, ÝNÞAAT, TAAHHÜT, TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ EMRE MOBÝLYA TEKSTÝL TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÖRKEMLER GÝYÝM TEKSTÝL TURÝZM NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZÜNÜSEVEN KURUYEMÝÞ ÞEKERLEME GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÇÝFTYILDIZ ÖZEL DERSANECÝLÝK EÐÝTÝM ÖÐRETÝM VE TAÞIMACILIK HÝZMETLERÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GALAKSÝ MARKETÇÝLÝK, MEYVE SEBZE KOMÝSYONCULUÐU GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PAKSU TARIM SULAMA PEYZAJ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐU KARADENÝZ UNLU MAMULLER, GIDA, TARIM, TURÝZM, ÝNÞAAT, TAAHHÜT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALKAÞ DEMÝR METAL ÝNÞAAT NAKLÝYAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YENÝTÜRK BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ZEYTUÐ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SEYDAM LPG DAÐITIM GIDA NAKLÝYAT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EGENÝL TEKSTÝL GIDA TURÝZM MEDÝKAL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GECEM PANSÝYON- OTELCÝLÝK- TURÝZM- GIDA VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ZEYBEKLER MERMER SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ER-PAÞ ÝNÞAAT MALZEMELERÝ - TAAHHÜT KÖMÜR NAKLÝYAT GIDA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ESÝN MOBÝLYA PLASTÝK ALÜMÝNYUM DOÐRAMA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TAAHHÜT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GREEN GÝYÝM TEKSTÝL DERÝ AYAKKABI PARFÜMERÝ BUJÝTERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TÜRKÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ UÐUR UMUT BÝRA MEÞRUBAT ÜRÜNLERÝ VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ NAKLÝYE AKARYAKIT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ELOY TERLÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT MADENCÝLÝK HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAÐRIAÇIKLAR ORMAN ÜRÜNLERÝ - MOTORLU ARAÇLAR MADENCÝLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TEON BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERENCE TEKSTÝL,ÝNÞAAT TAAHHÜT,GASTRONOMÝ,MAKÝNE VE ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DELÝMAVÝ SANAT ORGANÝZASYON REKLAM, TANITIM, DAÐITIM TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HKTEKS MODA KONFEKSÝYON TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKMEKÇÝ MARKETÇÝLÝK GÝYÝM, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDEM GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ RAMATEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BARON NAKLÝYAT LOJÝSTÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CEMFA RESTAURANT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ TURÝZM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BEYAZ EMPÝRME BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NET MADENCÝLÝK ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ART-MAR MERMER ÝMALAT ÝNÞAAT, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CML GIDA TURÝZM TEKSTÝL ÝNÞAAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YA-SEL TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KAAN BAMBU DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ UTM REKLAM LOJÝSTÝK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAYMEN DOÐALGAZ MAKÝNA MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYDINLAR OTOMOTÝV SERVÝS YEDEK PARÇA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ A.A.T. TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TUÐ-SE TEKSTÝL TURÝZM VE GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EGEM TURÝZM TAÞIMACILIK TEKSTÝL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NAZKÝM PETROL ÝNÞAAT, MADENCÝLÝK, TURÝZM, TAÞIMACILIK, SU ÜRÜNLERÝ, ZÝRAAT, PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Ç.S.M PETROL TURÝZM ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ TAÞIMACILIK TEKSTÝL TARIM DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ MERMER,TRAVERTEN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DUTLUCA ÞARAPÇILIK VE BAÐÇILIK TARIM FERMANTASYON ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA NAKLÝYE SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ASÝL TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ N.A.C TARIM ÜRÜNLERÝ, HAYVANCILIK, ZÝRAÝ ÝLAÇ, GÜBRE MÜHENDÝSLÝK, MADENCÝLÝK, SPORTÝF HÝZMETLER SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MAKRO SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HAKAN ÖZEN AHMET SORKUN, MEHMET SORKUN, SUAT SORKUN, SÜLEYMAN SORKUN ÖMER KORKMAZ, RAMAZAN TETÝK AHMET CABA, HAKAN CABA, RAHÝME CABA ERCAN BOZKAYA, EYÜP ÇELÝK HÜSNÜ NEMLÝ, MUSTAFA NEMLÝ ÝLHAMÝ ERBAÞI, MEHMET ALÝ GÜLEÇ HALÝL EMÝRDAÐ, RESUL EMÝRDAÐ CEYHAN KASAPOÐLU, KADÝR ÖZGÜR ERÝÞGEN ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE BÝLAL GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇÝMEN MUSTAFA ERKAN, HALÝL ERKAN, HÜSEYÝN ERKAN OSMAN KARAKAÞLI, SELAHATTÝN GÖVEÇLÝKLÝOÐLU MEHMET GÜNEÞ ÖZSOY,UFUK ÖZSOY SEZAÝ AKÐEYÝK, ALÝ YANKAYIÞ, ABDULLAH ALDAL, ARMAHAN KAÞAK, ÖMER KAÞAK, TAMER ÞAHÝN, ERCAN ARIK, ERCAN YARDIM, BEKÝR SEMERCÝ, ÖZLEM MÝSÝLLÝOÐLU, ÖZDEMÝR ÖZDEMÝR, FATÝH KURTGÖZ, TUNCAY TEKKOYUN, UMUT DEMÝRTAÞ, SERVET ULU HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ, KAMÝL YARMAZ, RAMAZAN YARMAZ HASAN KIZILIRMAK, MEHMET TAVÞAN ERGÜN KARBUZ, HALÝL KARBUZ HÜSEYÝN KÜÇÜK, ÝBRAHÝM ETEM TOSUN, MURAT SAVRAN NUSRET UÐUR, KERÝM YENÝTÜRK MEHMET KALAR, ÖMER KALAR ÖMER ÞÝMÞEK, EBUBEKÝR ÞÝMÞEK ALÝ ÇALIÞKAN, GÖKSEL GÖKALP OKAN TAÞÇI, UYSAL DEMÝREL ABDURRAHMAN ZEYBEK, ÝREP ZEYBEK ALÝ ERÞAN, AVNÝ ERÞAN ZEHRA ÝÞCÝOÐLU, KADÝR ÝÞCÝOÐLU ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE ÖMER FARUK DOKUYUCU, ÝSMAÝL YANAR (MUSTAFA OÐLU), BAKÝ SELEK, ÝSMAÝL YANAR ALÝ AKÇA, FATMA ÇOMAK ZAFER UÇGUN, MÜNEVVER UÇGUN KADÝR SARI, MEHMET ALÝ SARI, HÜSEYÝN KAYATÜRK TEVFÝK YASDIKCIOÐLU, ONUR YILDIZ AYÞE KONAK, ABDULLAH KONAK ALÝ ÇINAR, DÖNDÜ ÇINAR SELMAN ÇÝÇEK, HATÝCE ÇÝÇEK, ATÝFE ÇÝÇEK ELÝF EKMEKÇÝ, HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ ULAÞ ERDEM, BANU OLGUN OSMAN SÜYÜN, ALÝ SÜYÜN AYSEL ÖZKUL, OSMAN ÖZKUL ÝBRAHÝM ORHAN BOZKURT, HURÞÝT FANÝ BOZKURT NACÝYE SERTÇELÝK, AHMET KOÇ MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA, ARZU BURSA, OPUS MARKETÝNG ÝNC. ADINA MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA MUSTAFA ÇELÝK, MEHMET SUAT YALÇIN, BÝRÝZ DEMÝR, NÝMET DEMÝR CEMAL ALPER, YALÇIN BAY ÝSA CEYLAN, SELAHATTÝN EROÐLU ABDULLAH YASÝN SELÇUK, MEHMET KAAN SELÇUK HALÝL AKÞÝT, NECLA TURAN ATÝLA GÖKMEN, EROL ERGÜN HAMDÝ AYDIN, OSMAN AYDIN AHMET DEMLÝKOÐLU, FESÝH AKTEPE RECEP AYDIN, SABAHATTÝN SERTÇELÝK YASÝN ÖZTÜRK, CENGÝZ TOPEL ÖZTÜRK ÞEYHMUS AGÇAN, HALÝL GÜNENÇ SÜLEYMAN OKTAY, ÇETÝN OKTAY, METÝN OKTAY NECÝP BOZKIR, ALÝ BOZKIR, HAMZA BOZKIR, OSMAN YÜKSEKTEPE, ZÝYA KARSLI, HAKAN KARSLI, AYDIN YUSUF, LÜTFÝ ÖZGÜR KARSLI, ZEKAYÝ DEMÝRAY, VELÝ HAÞÝM ASÝLTÜRK ÝLHAMÝ ERDOÐAN, FATMA ERDOÐAN, SEHER ERDOÐAN, AYÞE FATMA ERDOÐAN MUTLU HAKAN AYBULUT, YÜKSEL AYBULUT MUSTAFA TEK, NÝHAT DÝKMEN NAZÝF ÖZEN, HÜSEYÝN SABUNCUOÐLU Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK 98-MERKEZ 978-MERKEZ 9-MERKEZ 9-MERKEZ 77-MERKEZ 7790-MERKEZ KESÝCÝ KARDEÞLER AKARYAKIT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KRÝSTALTAÞ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DO-EF HAVLU SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜLÞÝM MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NZY TEKSTÝL GÝYÝM TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL DENÝZLÝ ÇAÐDAÞ EÐÝTÝM - ÖÐRETÝM VE TURÝZM HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 7/0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. /0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 9/0/0 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK ABDULLAH KESÝCÝ, KEMAL KESÝCÝ HÝMMET BOL, KEVSER BOL ERCAN ÖZGÜR, MEHMET KAPAN, ALÝ OSMAN KAVLA, SULTAN YÝÐÝT, MEHMET EMÝN ÖRS, FERHAT KAVLA, ÜLKER KAPAN NECÝP GÜL, ALÝ GÜL, MUSTAFA GÜL ÞADÝYE KUZU, ÖZHAN KUZU DERYA ASDARCI, ÖZKAN ÖZTÜRK 887-MERKEZ 08-MERKEZ 90-MERKEZ -MERKEZ RSA ÝPLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HDS KOZMETÝK SAÇ YERLEÞTÝRME VE AKSESUARLARI TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ OYLUM ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CRS METAL HADDECÝLÝK ORMAN ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ENDER ALTUNTAÞ, ÖMER ÖNCÜL ÝZZET DÝNÇ, REFÝK DÝNÇ NURTEN KARAKAYA HOROZOÐLU, FATMA KARATAÞLI BERÝL YÖNAL 9-MERKEZ -HONAZ 8-HONAZ 987-MERKEZ 0-MERKEZ 7-MERKEZ 7-MERKEZ 0-MERKEZ 889-MERKEZ LAODÝKYA TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MS TRAVERTEN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TRAVERTINEWORLD MERMER SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERENAY MEÞRUBAT DAÐITIM PAZARLAMA GIDA TURÝZM TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KUZEYEFE KÝTABEVÝ BASIM YAYIN TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ATIF KAZAN DEMÝR ÇELÝK PETROL AKARYAKIT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HLÇ NAKLÝYAT ÝNÞAAT TEMÝZLÝK PETROL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ STAR FÝBER TEKSTÝL GIDA ZÜCCACÝYE ÝNÞAAT ÝMALAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEDYEN TEKSTÝL ÝPLÝK KONFEKSÝYON SANAYÝ ÝÇ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKET VEDAT TUÐRUL, TÜLAY TUÐRUL NURDAN SORKUN, MEHMET ALÝ SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN JEAN LUC MATHIS, ZEKERÝYA SORKUN, MELÝKÞAH ÝSMAÝL SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN REMZÝ ODABAÞI, ALAATTÝN ODABAÞI MEHMET IRMAK ESMA AYKUT, SEZÝN AYKUT, ESÝN KALAFAT LEYLA ÝNCÜCÜK (ÇETÝN), ZEKÝ DAÞCI CEMÝL MERSÝN AHMET KIZILTAÞ, SELÇUK KIZILTAÞ, ÞÜKRAN ALTINYAPRAK, YAÞAR ALTINYAPRAK MERKEZ 078-ÇÝVRÝL 00-MERKEZ 09-MERKEZ 797-MERKEZ 89-MERKEZ 09-MERKEZ 97-MERKEZ 877-MERKEZ 7-MERKEZ ÇÝFTCÝLER MOBÝLYA ÝMALAT, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI, TEKSTÝL, TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ORAL DÝÞ VETERÝNERLÝK HAYVANCILIK TEÞHÝS VE TEDAVÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SENMER BLOK MERMER ÝNÞAAT TURÝZM HAYVANCILIK GIDA COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CANKURTARAN TURÝZM HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AVM MEKANÝK BAKIM MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÝDG TASARIM MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AKGÜMÜÞ PETROL MADEN GIDA TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYFA OTO SERVÝS TURÝZM TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÇAYGÖZ TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ IÞIK TEKSTÝL GÝYÝM ÇORAP SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HAMZA ÇÝFTCÝ, ERDAL ÇÝFTCÝ ÞERÝFE ÇETÝNKAYA, NADÝR ÇETÝNKAYA YAÞAR GÜNEY, UFUK MENGÜARSLAN, HASAN ÜNAL, MEHMET TECÝMEN UÐUR BOZKURT ALÝ CAN GÖKMEN, ÝSMAÝL DOÐAN GÖKMEN ÝSMAÝL DOÐAN GÖKMEN, GÜRKAN UYSALOÐLU YÜKSEL AKIN, AYÞE AKIN MAHÝR ÞAHÝN, LEVENT ÖZER GÖNÜL KORKMAZ, MEHMET CELALETTÝN KORKMAZ YAKUP GENÇER

11 MAYIS 0 Yerli Malý Belgesi alýn rekabette adým öne geçin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýna, kamu ihalelerinde yüzde 'lik fiyat avantajý yakalayabilmek için "Yerli Malý Belgesi" almalarý çaðrýsýnda bulundu. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu kamu ihalelerinde yerli malý alýmý yapýlmadýðýna iliþkin yýllarca þikayette bulunduklarýný hatýrlatarak, þimdi ellerinde çok önemli bir fýrsat bulunduðunu belirtti. " milyar dolarlýk pazarý önemseyin" diyen Hisarcýklýoðlu, dünyadaki teknolojik geliþimin yerliye verdiði destekle mümkün olduðunu vurguladý. Yerli Malý Belgesi sahibi olanlara kamu ihalesine girerken yüzde 'lik bir avantaj olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Daha ne olabilir. Devletin bize para verecek hali yok. Bu imkanlarý kullanýp Türkiye'ye rol model olmamýz lazým. Belge alarak diðer rakiplerimize göre yarýþa adým önde baþlamalýyýz." diye konuþtu. TÜBÝTAK ve KOSGEB'in KOBÝ'lere önemli kaynak fýrsatlarý sunduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu bütün bu imkanlara adresinden ulaþýlabileceðini söyledi. Hisarcýklýoðlu, "0'dan fazla kamu kurumu KOBÝ'lere ne destek veriyorsa hepsi bu sitede mevcut. Devlet bir taraftan sýfýr maliyetli kredi veriyor ama ulaþamýyoruz. Niye? Çünkü bilmiyoruz farkýnda deðiliz. Bu web sayfasýný muhakkak ziyaret edin ve bu fýrsatlardan yararlanýn." þeklinde konuþtu. Hisarcýklýoðlu, yöresel ürünlerin tescil ettirilmesi ve markalaþtýrýlmasý Necdet Özer uyarýsýnda bulunarak sözlerine son verdi. Bu ayki röportaj konuðumuz; aile fertlerinin memur olmasý dolayýsýyla iþ hayatýnda farklý bir çizgide ilerlemek isteyen, bu sebeple de sürekli geliþime açýk bir sektör olan sigortacýlýk mesleðini tercih eden Denizli Ticaret Odasý'nýn Meclis Üyesi Mustafa TAÐCI MECLiSTEN BiR PORTRE Mustafa TAÐCI Baþkan Özer "Yerli malýndaki yüzde fiyat avantajý iyi deðerlendirilmeli" Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, kamu ihalelerinde yüzde 'lik fiyat avantajý yakalayabilmek için "Yerli Malý Belgesi" alýnmasý gerektiðini söyledi. Yerli Malý Belgesi sahibi olanlara kamu ihalesine girerken yüzde 'lik bir avantaj olduðunu söyleyen Baþkan Özer, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun çeþitli illerde düzenlenen "Yerli Malý Belgesi" ile ilgili tanýtým toplantýlarýna bizzat iþtirak ederek, konuya dikkat çektiðini hatýrlattý. Yerli Malý Belgesi alýnmasýnýn rakiplere göre yarýþa adým daha önde baþlama anlamýna geldiðini vurgulayan Özer, "Yerli malý üreterek, kamu alýmlarýnda malýmýzý yüzde daha pahalý satma þansýmýz var. Bu çok önemli bir fýrsattýr. Bundan daha büyük bir teþvik olmaz diye düþünüyorum. Yerli ürün belgesi olan bir ürünün fiyatý yüzde pahalý olsa bile kamu tarafýndan tercih edilecek olmasýný, üyelerimizin çok iyi deðerlendirmesini, bu fýrsatý kaçýrmamalarýný tavsiye ediyorum." dedi. Yerli malýnýn tercih edilmesinin, üretim ve istihdamý da destekleyecek önemli bir unsur olduðunu dile getiren Özer, Yerli Malý Belgesi'nin Denizli Ticaret Odasý tarafýndan verildiðini söyledi. Baþkan Özer, üreticilerin baþvuru sýrasýnda "Yerli Malý Belgesi" baþvuru dilekçesi ve ekinde þu belgeleri getirmeleri gerektiðini söyledi: "Tüzel kiþiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kiþi/kiþilerin imza sirkülerinin aslý veya noter onaylý sureti, gerçek kiþiler için aslý ibraz edilmek kaydýyla kimlik fotokopisi. Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kiþi/kiþiler tarafýndan imzalý taahhütname. (Yerli Katký Oraný Hesap Cetveli ve hesaplamada baz alýnan belgeler. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müþavir veya yeminli mali müþavirin ruhsat sureti. Eksperin konusunda uzman olduðunu gösteren belge sureti). Sanayi Sicil Belgesi sureti. Gýda Ýþletme Kayýt veya Onay Belgesi sureti. Çiftçi Kayýt Sistemi Belgesi veya Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kayýt belgesi sureti (Örtüaltý Kayýt Sistemi ve benzeri). Müstahsil makbuzu veya fatura sureti. Maden Ruhsatý sureti. Diðer bilgi ve belgeler (kullanýlan girdilerin menþei ve benzeri)." Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? 97 yýlýnda Denizli'nin Çal ilçesinde doðdum. 98 yýlýnda Cumhuriyet Lisesi'nden ayrýldým. 98 yýlýnda evlendim.989 yýlýnda askerliðimi bitirdim. oðlum var. Büyük olan 98 doðumlu Halil Taðcý, iþletme ve turizm mezunudur. Kendisi þu anda benimle birlikte sigortacýlýk yapýyor. Küçük olan ise 990 doðumlu Çaðlar Taðcý, Pamukkale Üniversitesi'nde son sýnýf öðrencisidir. Ýþ hayatýna ne zaman atýldýnýz? Ýþ hayatýna ilk olarak 98 yýlýnda muhasebe bölümünde baþladým. Ýþlerinizde ailenizin size olan desteði nelerdir? Ailenin desteði baþarýnýn anahtarýdýr. Ýnsan yaþ aldýkça, hýrçýn bir hýrs yerine daha sakin ve saðlam adýmlarla yol almayý öðreniyor. Ne iþ yaparsanýz yapýn, ailenizin daima yanýnýzda olmasý gerekiyor. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ticarete baþlamadan önce hayalinizde yapmak istediðiniz baþka bir iþ var mýydý? Ben memur bir ailenin çocuðuyum. Ve ailemdeki birçok kiþi de memur. Memuriyetten farklý bir iþ yaparak bu çizginin dýþýnda olmak ve ticaretle uðraþmak istiyordum. Þu an içinde olduðum sektör sürekli geliþime açýk olduðu için de sigortacýlýðý tercih ettim. Bize içerisinde olduðunuz sektörü, yani mesleðinizi anlatýr mýsýnýz? Sigortacýlýk; dinamik yapýsý, sahip olduðu nitelikli iþgücü ve büyüme potansiyeli ile dünya piyasalarýnda gelecek vadeden sektörler arasýnda öne çýkmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz sektör Türkiye'de yeni yeni geliþmektedir. Ýnsanlar da eskiye nazaran daha fazla bilinçlenmektedirler. Sektörümüz yeni çýkan yönetmeliklerimizle daha düzenli bir hal almaya baþlamýþtýr. Geçmiþten bugüne mesleðinizle ilgili neler söylersiniz? Neler deðiþti? Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Denizli Þubesi'nin yeni yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i ziyaret etti. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, MÜSÝAD Denizli Þube Baþkaný Ýsmail Biltekin ve beraberindeki MÜSÝAD yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. MÜSÝAD'ýn çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini söyleyen Baþkan Necdet Özer, Denizli'ye katký saðlayacak projelerde çeþitli sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Denizli Ticaret Odasý olarak bizler, hiçbir ayrým gözetmeksizin, Denizli adýna Geçmiþten bugüne en önemlisi, sektörümüz, güven duyulan bir sektör haline gelmiþtir. Eskiden insanlarýn sigortacýlýk sektörüne karþý çok büyük ön yargýlarý vardý. Çünkü suiistimale çok açýk bir sektördü. Bu alanda caný yananlarýn oraný da oldukça yüksekti. Ancak günümüzde sektördeki iyi yönlü geliþmeler bu algýyý kýrdý. Yeni yasalarýmýzla eðitim þartlarý getirilerek hizmet kalitesi arttýrýldý. Kanunumuzun 7. maddesi ile TOBB bünyesinde sektör meclisi ve Sigorta Ýcra Komitesi kuruldu. Bu sayede kayýt dýþý olarak sektörümüzde faaliyet göstermelerin önüne geçilerek yaþanan maðduriyetler engellendi. Mesleðinizin avantajlarý nelerdir? Sigortacýlýk saygýn bir meslektir. Sektör her geçen gün hýzla büyüyor, geleceðin meslekleri arasýnda olacaðýný söyleyebilirim. Mesleðinizde yaþadýðýnýz zorluklar oluyor mu? Sektördeki sýkýntýlardan söz eder misiniz? Tabi ki her sektörün zorluklarý, stresli günleri oluyor. Sektörümüzde kayýt dýþý çalýþarak haksýz kazanç saðlayan doðru olmayan haksýz rekabetler uygulanmýþtýr. Mesleðimiz günümüzde doktorluk, avukatlýk, mali müþavirlik gibi ihtisas gerektiren bir meslek haline gelmiþtir. Yeni yönetmeliðimiz ile alýnan kararlar sayesinde sektörümüzün daha disiplinli daha düzenli bir þekilde ilerleyeceðini düþünüyorum. Özellikle mesleðinizle ilgili unutamadýðýnýz bir anýnýz var mý? Sigortacýlýk sektörüne ilk baþladýðým yýllarda bir sigortalý müþterimin kazasý olmuþtu. Kendisinden hasar fotoðraflarý istemiþtim. Bana kaza resimleri yerine kendi vesikalýk fotoðrafýný getirmiþti. Bu olay meslek hayatýnda unutamadýðým komik bir anýmdýr. Ticarete yeni atýlmayý düþünen gençlere neler tavsiye ederseniz Hangi sektör olursa olsun öncelikle o iþin eðitimini iyi almak gerekir. En önemlisi de gerçekten istediði sektör üzerine eðilip, kendilerini o sahada geliþtirmelidirler. Denizli Ticaret Odasý'nda görev almýþ bir kiþi olarak Odamýz faaliyetlerini nasýl deðerlendirirsiniz? Meclis Üyesi olmam dolayýsýyla, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Necdet Özer ve Yönetim Kurulu üyelerimizin, zamanlarýnýn büyük bir bölümünü Denizli'miz için harcadýklarýný ve þehrimize nasýl faydalý olabiliriz düþüncesi ve azmi ile çalýþtýklarýný yakýndan görebiliyorum. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Necdet Özer'in TOBB'da almýþ olduðu göreviyle de Denizli'miz için çok faydalý ve gurur kaynaðý olduðunu düþünmekteyim. Baþkanýmýz Necdet Özer, baþarýlý çalýþmalarýnýn yaný sýra mütevazi kiþiliði ile bilinmektedir. Kendisinin Denizli'mize daha uzun yýllar hizmet vermesini caný gönülden dilemekteyim. Ayrýca Odamýza ve Yönetim Kurulu'na sektörümüz için vermiþ olduklarý destekler dolayýsýyla þahsým adýna teþekkür ediyorum. MÜSÝAD yeni yönetimi Denizli Ticaret Odasý'ný ziyaret etti çalýþan tüm sivil toplum kuruluþlarýmýzla birlikte hareket ediyoruz. MÜSÝAD ile de Denizli ve ülke menfaatleri doðrultusunda ortak çalýþmalara imza atabiliriz." dedi. Derneklerinin faaliyetleriyle ilgili kýsa bilgiler veren MÜSÝAD Denizli Þube Baþkaný Ýsmail Biltekin ise Baþkan Özer'in Denizli Ticaret Odasý ve TOBB nezdinde önemli faaliyetlerde bulunduðunu söyledi. Biltekin, "Denizli Ticaret Odasý, üyeleri adýna önemli hizmetlerde bulunuyor. Ayrýca odalar ve dernekler arasýndaki birlik ve beraberlikle yapýlan çalýþmalarda Denizli Ticaret Odasý'nýn katkýlarýnýn büyük olduðunu görüyoruz. Bunun için de çok teþekkür ediyoruz." þeklinde konuþtu.

12 MAYIS 0 Karekodlu Çek uygulamasý baþlýyor Karþýlýksýz çek riskinin azaltýlmasý ve iç piyasada ticaretin daha saðlýklý yapýlabilmesi amacýyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) Kredi Kayýt Bürosu (KKB) ile çalýþarak geliþtirdiði, karekodlu çekin lansmaný, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn katýldýðý toplantý ile yapýldý. Toplantýda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, karekodlu çek ile ticaret hayatýný doðrudan ve olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli finansal ürüne kavuþtuklarýný söyledi. Hisarcýklýoðlu, "Hepimizin malumu, ticarette vadeli alým-satýmlar önemli bir yer tutar. Çünkü reel sektörde sermaye çoðunlukla kýttýr ve finansmana eriþim de her zaman kolay ve ucuz deðildir. Özellikle de vadeli çek, þirketlerimiz için önemli bir finansman kaynaðýdýr. Vadeli ticari iþlemlerin ekonomideki aðýrlýðýyla ilgili bir örnek vereyim. Türkiye'deki tüm þirketlerin yurtiçi satýþ cirolarý, yani toplam yurtiçi ticaret hacmi, 0 yýlýnda,7 trilyon lira civarýndadýr. Bu yurtiçi ticaret hacminin de yaklaþýk üçte ikisinin, yani, trilyon lirasýnýn, vadeli iþlemlerle yapýldýðýný tahmin ediyoruz. Ýþte vadeli ticaret, ekonomide bu kadar büyük yer tutuyor." þeklinde konuþtu. Tüm firmalara bu sistemi kullanmalarý çaðrýsýnda bulunan Hisarcýklýoðlu, rekabetin arttýðýný ve artmaya da devam edeceðini dile getirdi. Hisarcýklýoðlu, özellikle 0'in daha tedbirli ve temkinli olunmasý gereken bir sene olduðunu belirterek, "Dolayýsýyla reel sektörümüz artýk, riskleri yönetmeyi, riskle beraber yaþamayý ve alýnan riskleri çok iyi ölçmeyi öðrenmek zorunda. Zira riskini yönetemeyen þirketler ayakta kalmakta zorlanacak." diye konuþtu. Başkan Özer: Karekod çeke itibar kazandıracaktır Karekod uygulamasýyla ilgili açýklama yapan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, karekodun çekin itibarýný arttýracaðýný söyledi. Son yýllarda çekin güvenli bir alýþveriþ aracý olmaktan uzaklaþtýðýný ifade eden Özer, "Yeni uygulamaya geçirilen karekodlu çek, alýþveriþ için daha güvenli bir ortam saðlanmýþ olacaktýr. Çekteki kod okutulduðu zaman, o kiþinin, geçmiþte karþýlýksýz çekinin olup olmadýðý, kredi ödemelerini düzenli yapýp yapmadýðý görülebilecektir. Böylece de çekin itibarý artacaktýr." dedi. Küresel ekonominin gündeminde, genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk 00 katýlýmcýnýn yer aldýðý ve küresel ekonomideki sorunlarýn ele alýndýðý toplantýda 'genç iþsizliði ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' önerisi ilk sýrada yer aldý. B0 Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "Küresel büyüme oranlarý düþük, iþsizlik oranlarý yüksekken B0'nin bir dakika bile dinlenmeye tahammülü yok." ifadesini kullandý. Bu kapsamda, Türkiye dönem baþkanlýðýnýn temel felsefesi olan yatýrým, kapsayýcýlýk ve uygulama alanlarýna dikkat çeken Hisarcýklýoðlu, bu yaklaþýmlarýn küresel krizin yavaþ da olsa aþýlmasýnda büyük yardýmý olduðunu belirtti. Hisarcýklýoðlu ayrýca, B0 Türkiye'nin politika geliþtirme çabalarýna ve ayný doðrultuda birçok ülkede iþ dünyasýnýn sorun ve önerilerini anlamak ve onlarý sürece dâhil etmek için yapýlan bölgesel danýþma toplantýlarýna dikkat çekti. Hisarcýklýoðlu, Görev Güçleri'nin önerilerini anlattý. Hisarcýklýoðlu konuþmasýnda, görev güçlerinin önerilerini tek tek özetledi. Ticaret Görev Gücü'nün, küresel ticareti daha da kolaylaþtýrmak için ýsrarcý olacaðýný ve bu amaçla oluþturulan Ticareti Kolaylaþtýrma Anlaþmasý'nýn yaygýn olarak imzalanmasý gerektiðini söyledi. KOBÝ'ler ve Giriþimcilik Görev Gücü'nden de bahseden Hisarcýklýoðlu, "B0 KOBÝ'lerin küresel pazarlara daha iyi entegre olabilmesini bir ihtiyaç olarak deðerlendirmekte" diye konuþtu. Hisarcýklýoðlu bu kapsamda kurulan Dünya KOBÝ Forumu'nun önemine iþaret etti. Hisarcýklýoðlu Ýstihdam Görev Gücünün önceliklerini de genç iþsizliði ve iþ gücüne kadýnlarýn katýlým oranlarýnýn iyileþtirilmesi olarak açýklarken, Büyümenin Finansmaný Görev Gücü içinse "Bu görev gücünün temel amacý KOBÝ finansmanýný güçlendirmek" dedi. Altyapý ve Yatýrýmlar Görev Gücü'nün önerilerini sýralayan Hisarcýklýoðlu, yatýrým ekosistemini iyileþtirmenin önemine vurgu yaptý. Hisarcýklýoðlu son olarak, Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü'nün öne çýkan konusu G0 ülkeleri arasýnda þeffaf dijital gümrük prosedürlerinin ve sýnýrlararasý sistemlerin geliþtirilmesi hakkýndaki görüþlerini dile getirdi. Baþkan Özer, Münfesih þirketler için son baþvuru Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, münfesih kapsamda deðerlendirilecek anonim ve limited þirketler ile kooperatiflerin ticaret sicil kayýtlarýnýn re'sen silme iþlemleri için Haziran 0 tarihine kadar Denizli Ticaret Odasý Ticaret Sicil Müdürlüðü'ne baþvurulmasý gerektiðini bildirdi. Baþkan Özer, yaptýðý yazýlý açýklamada, Eylül 0 tarihli Resmi Gazete'de "Ýþ Kanunu Ýle Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Ýle Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" yayýmlandýðýný hatýrlatarak, "Yayýmlanan kanunun. maddesi '0 sayýlý kanunun Geçici 7. maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan 'Bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýl içinde' ibaresi ile birinci fýkrasýnýn (b) bendinde yer alan 'yürürlük tarihinden itibaren iki yýl içinde' ibaresi '0 Temmuz 0 tarihine kadar' olarak deðiþtirilmiþtir." dedi. 0 sayýlý Türk Ticaret Kanunun Geçici 7. maddesinin. fýkrasýnda 'Davacý veya davalý sýfatý ile devam eden davalarý bulunan þirket veya kooperatiflere bu madde hükümleri uygulanmaz' denildiðini aktaran Özer, "Vergi kayýtlarý silinmiþ, ana sözleþmelerinde; tescil ve ilan edilmiþ adresinden ayrýlmýþ olmasýna raðmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiþ olmamalarýnýn fesih sebebi sayýlacaðýna iliþkin bir düzenleme bulunmasý halinde, davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davalarý olmayanlar ile sicil dosyalarýnda herhangi bir takyidatý bulunmayan Denizli Ticaret Sicili Müdürlüðü'ne kayýtlý limited ve anonim þirketler, kayýtlarýnýn, 0 Sayýlý Kanunun Geçici 7. Maddesi kapsamýnda deðerlendirilmesi için Haziran 0 tarihine kadar Denizli Ticaret Sicili Müdürlüðü'ne ve Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý'na hitaben yetkililerce veya ortaklarca imzalý asýl dilekçe ve vergi dairesinden alýnmýþ mükellefiyet terk durum yazýsý aslý ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir." diye konuþtu.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü

Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı