Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü

2 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek, yeni stratejiler geliþtirebilmek ve bunlarý uygulayabilmek için, altyapýlarýný teknoloji ve sigortacýlýk modellerini bütünleþtirebilen müþteri odaklý sistemlerle donatmak durumunda kalýyorlar. StraMar Insurance, sigortacýlýðýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, sigorta sektörü kurumlarýna özel olarak geliþtirilmiþ Türkiye nin ilk e-crm çözümüdür. Internet tabanlý mimarisi ve farklý sistemlerle entegre olabilen yapýsý ile StraMar Insurance, sigorta sektöründeki kurumlara sadece otomasyon çözümü deðil, stratejik rekabet avantajlarý sunuyor. Dünya standartlarý ve çeþitli yazýlýmlarýn yanýnda yerli ve yurtdýþýndaki sigorta kurumlarýnýn ihtiyaçlarý incelenerek hazýrlanan sistem, SFS tarafýndan uluslararasý kullaným için üretildi. Farklý dillerde çalýþabilen StraMar Insurance, sigorta sektörü kurumlarýnýn birbirinden farklý ve zaman içinde deðiþen ihtiyaçlarýna, yazýlým deðiþikliði gerekmeden adapte olabiliyor. Stratejik, saðlam ve büyüyebilen bir altyapý Sigortacýlýk iþ modelleri ile son teknolojiyi entegre eden fonksiyonlar saðlýyor ile sunulan avantajlar Varolan müþterilerin daha kalýcý hale getirilmesi Yeni müþterilerin kazanýlmasý Karlý müþterilerin belirlenmesi Maliyetlerin azaltýlmasý Güçlü, etkin, organizasyonun tümüne yayýlmýþ bir pazarlama karmasýnýn kullanýlabilmesi Çapraz satýþ olanaklarýnýn yaratýlmasý Yeni ürünler geliþtirilmesi Süreçlerin hýzlandýrýlmasý Kurumsal hafýza oluþturulmasý Birimler arasýnda iletiþimin artýrýlmasý Müþteri odaklý prosesler geliþtirilmesi Mevcut proseslerin iyileþtirilmesi Kanallar arasý entegrasyon saðlanmasý Her satýþ temsilcisinin bir çaðrý merkezi gibi hizmet vermesinin saðlanmasý Standardizasyon saðlanabilmesi Kurumun e-business altyapýsýnýn oluþturulmasý

3 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance 2 Ýhtiyacýnýza uygun, ölçeklenebilir StraMar ürün ailesi Tek veya entegre kullanýlabilecek çözümler StraMar Central Kurumsal Müþteri Bilgi Sistemi StraMar Improver Müþteri Bilgileri Ýyileþtirme Sistemi Hýzlý deðiþimlerde yavaþ ve kontrolsüz kalmayýn! StraMar Scoring Müþteri Deðerlendirme/Risk Analizi Sistemi StraMar Sales Satýþ Yönetimi Sistemi Bireysel Kurumsal StraMar Activity E-Form Contact Center CRM Odaklý Ýþ Akýþý Yönetim Sistemi StraDor Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi StraMar Campaign Kampanya Yönetim Sistemi dan yararlanabilecek kurumlar Hayat ve Emeklilik Sigorta Þirketleri Saðlýk Sigorta Þirketleri Elementer Sigorta Þirketleri Brokerlar Çok Þirketli Acenteler Sigorta Satýþ Kanallarý Acenteler Sigortacýlýkla ilgili WEB Siteleri Sigortacýlýk hizmeti veren çaðrý merkezleri Saðlýk networkleri Saðlýk kurumlarý Eksperlik þirketleri Tamirhaneler Sigortacýlýk ile ilgili hizmet ve ürün saðlayýcý kurumlar StraMar Analysis Hedef Deðerlendirme ve Rekabet Yönetim Sistemi StraMar Bancassurance Banka Sigortacýlýðý Sistemi StraMar E-Commerce E-Channel Sigortacýlýk ürünleri ile entegre B2C ve/ya B2B sistemleri StraMar M-Commerce M-Channel Mobile teknoloji ile B2C ve/veya B2B sistemleri (PDA, cep telefonlarý, el bilgisayarlarý vb.)

4 3 Sigortacýlýk modelleri ile son teknolojiyi entegre eden e-crm mimarisi Satýþ Kanallarýnýza Yardýmcý Güç StraMar Insurance, satýþ ve operasyon fonksiyonlarýný birbirine entegre ederek ayrýþtýran, kanallarýn, þubelerin ve alternatif kanallarýn hýzlý ve operasyonla uyum içinde çalýþmasýný saðlayan bir e-crm mimarisini sunmaktadýr. Merkezin Belirlediði Standartlarda Yönetim StraMar Insurance, sadece satýþ fonksiyonlarý ile donatýlmýþ bir ön ofis çözümü deðildir. Servis ve pazarlama fonksiyonlarýný da destekleyen StraMar, pazarlama stratejilerinin merkezi yapýda tanýmlanarak her noktada standart olarak uygulanmasýna olanak vermektedir. Ýstendiðinde kurumun tüm birimlerini birbirine entegre edebilmektedir. Hayat, Saðlýk ve Emeklilik Branþlarýnda Müþteri Odaklý Yapý Ýllustrasyonlarý, kotasyonlarý, teklifleri, emeklilik planlarýný doðru ve hýzlý bir þekilde Stramar Insurance üzerinde hazýrlayabilir, finansal raporlar üretebilir, þirketiniz içindeki onay mekanizmalarýnýn iþlemesini saðlayabilirsiniz. Kurulan mükerrerlik sistemi sayesinde satýþ temsilcilerinin ayný kiþilere tekrar tekrar ulaþmasýný önleyebilir, müþteri adaylarýný takip edebilirsiniz. Her satýþ temsilcisinin müþteri portföyünü kendisinin ve yöneticilerinin yetkisinde tutabilir, satýþ ordularýný yönetebilirsiniz. Satýþ temsilcilerinizi ajandalarla donatýp çaðrý merkezi ile tüm birimlerinizin entegre çalýþmasýný saðlayabilirsiniz. Elementer Branþlarda Müþteriye Hýzlý Servis Müþterilerinizi daha yakýndan tanýmak, kalýcýlýðý artýrmak istemez misiniz? Müþterinize özel teklifi, hýzlý ve alternatifli þekilde verebilir, kanallarýnýza bu gücü saðlayabilirsiniz. Örneðin, kasko teklifini verirken müþterinize ayný anda peþin, vadeli primleri taksitleri ile birlikte iletebilirken, ayný zamanda muafiyetli ya da belli baþlý teminatlar dahil edildiðinde oluþan peþin ve vadeli rakamlarýný belirtebilirsiniz. Müþteriniz baþka bir teminatýn kapsama alýnmasýný istediðini belirttiðinde tüm alternatifler, Stramar Insurance tarafýndan yeniden hesaplanacaktýr. Tüm Branþlarda Teknoloji Kullanýmý Müþterinize özel teklifi Stramar içindeki fax server aracýlýðý ile kapak sayfasý ve ek dokümanlarý ile yerinizden kalkmadan faxlayabilir ya da elektronik posta ile gönderebilirsiniz. Stramar Ecommerce ile müþteriniz Internet ten teklifini ve/ya poliçesini alabilir, kredi kartý ile ödeyebilir. Brokerlar, çok þirketli sigorta acenteler, müþterilerine farklý sigorta þirketlerinin tekliflerini karþýlaþtýrma olanaðý sunabilirler. Internet üzerindeki iþlemler, merkezde ayný anda Stramar Contact Center aracýlýðý ile izlenebilmektedir. Kurum içi birimler arasýnda ve diðer kurumlarla hýzlý iletiþim Müþteri odaklý proseslerin rahatlýkla oluþturulabildiði ve takip edilebildiði sistem, kurum içi birimlerin iletiþimine hýz ve kolaylýk getiriyor. Þubelerle operasyonun, çaðrý merkezi ile þubelerin, Internet þubesinin ortak bir dili konuþmasý saðlanabildiði gibi, bu yapýya þirketin iliþkide olduðu kurumlar da (bankalar, sigorta þirketleri, eksperler, hukuk bürolarý, tamirhaneler, reasürans þirketleri, otomobil galerileri, leasing ve factoring þirketleri, turizm þirketleri vb.) katýlabiliyor.

5 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance Müþteri Kavramýna Geniþ Bakýþ Açýsý Müþteri bilgilerini tüm organizasyonunuz paylaþabiliyor mu? Sigortacýlýða Özel Müþteri, Müþteri Adayý Yönetimi Gerçek müþterilere özel bilgiler Tüzel müþterilere özel bilgiler Kodlanabilir müþteri segmentasyon kriterleri Müþteri profili Satýþ temsilcisi, kanal bazýnda ayrýlabilen müþteri portföyü Kontak, aday müþteri yönetimi Referans müþteriler Kontrollü ve uyarýlý bilgi giriþi Ýhtiyacýnýz olan diðer bilgileri yazýlýma ilave edebilme Sigortacýlýða Özel Fonksiyonlar Müþteri bilgileri deðiþiklik onay sistemi Kullanýcý bazýnda bilgi görme, deðiþiklik onay yetkileri Müþteri bilgileri iyileþtirme (StraMar Improver) Mükerrerlik kontrol sistemi Müþteri tarihçesi Ýmza kontrolü Deðiþik kaynaklardan gelen kara listelerin takibi Ad, soyad, telefon, elektronik posta, kredi kartý gibi deðiþik kriterlerle arama özellikleri Büyük müþteriler, holdingler, müþteri grubu takibi Müþteri temsilcisi bazýnda takipler Özel formüllerle müþteri deðerlendirme sistemi (StraMar Scoring) Dýþ kaynaklardan kontak bilgilerinin otomatik aktarýmý 4

6 5 Ýletiþimi ve Hizmet Kalitesini Artýran Ýþ Akýþ Yapýsý Bildirimleri, talepleri, teklifleri iletirken StraMar Müþterilerden, þirketin bölüm ve kanallarýndaki kiþilerden, servis saðlayýcýlardan, þirketin farklý bölümlerindeki kiþilere, deðiþik yollarla birçok talep, bildirim yapýlýr, teklif istenir veya gönderilir. Bunlarýn iletilmesinde, istenilen her noktada StraMar kullanýlabilmektedir. (Internet þubesi, web sitesi, mobil cihazlar, þirket içinde çalýþan StraMar arayüzü) Ýletiþimde telefon veya fax yerine StraMar kullanmak; hýzlýlýk, kolaylýk, standardizasyon, yapýsallýk, doðruluk, izlenebilirlik ve ölçülebilirlik saðlar. Ýþ akýþýnda StraMar Bir þirketteki iþ akýþlarýnýn önemli bir bölümü dýþ ve iç müþteri ile, kanallar veya iþ ortaklarý ile ilgilidir. Bu durum, CRM çözümü içinde müþteri ile entegre iþ akýþýnýn önemini gösterir. Farklý birimlerde farklý kiþilerin görev aldýðý iþ akýþlarýnda StraMar ile birbirini takip eden aktiviteler, farklý kiþilere veya gruplara atanabilir. Bu aktiviteler baþlatýldýðýnda ya da tamamlandýðýnda, ilgili kiþilere, bilgilendirme mesajlarý otomatik ya da manual olarak gönderilebilir. Bu yöntemle, þirket içindeki iþ akýþý ve birimler arasýndaki iletiþim hýzlanýr. Bilgiler kaybolmaz ve iþlerin durumu takip edilebilir.

7 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance 6 Müþteriler için tüm kanallar artýk bir çaðrý merkezi Þubeleriniz, çaðrý merkeziniz, birimleriniz, Internet þubeniz StraMar ýn iþ akýþ yönetimi araçlarý ile hýzlanacak, daha verimli olacak. Sigorta sektörü kurumlarýna özel sýnýrsýz aktivite türü ve iþ akýþý Müþteri, kontak, kanal ziyaretleri Rakip ürüne sahip müþteriyi ürünün sona erdiði tarihte ziyaret, satýþ sonrasý ziyaret gibi þirketiniz tarafýndan oluþturulabilecek özel aktiviteler. Baþvuru, onay, iptal, yenileme, meriyet, ihtar, araþtýrma, teftiþ, görüþ bildirimi vb. aktiviteler Çaðrý merkezi inbound ve outbound aktiviteleri Daðýtým kanallarýndan gelen talepler Elektronik formlar Ýþ akýþýna baðlý dokümanlar Teklifler, satýþlar Dýþ ve iç müþteri ile iletiþimde StraMar Contact Center StraMar Contact Center ile aktiviteler, formlar, teklifler izlenebilir, yenileri hýzlý bir þekilde oluþturulabilir. StraMar Contact Center ý kullanan bir kiþi, takipte olduðu veya tamamladýðý iþleri, baþkasýna atadýðý ya da kendisine atanan iþlerin durumunu, müþteri ve tarih bazýnda izleyebilir. Tüm izleme iþlemleri yetkilendirme dahilinde yapýlýr. Müþterilere, kanallara daha hýzlý ve verimli hizmet verilir, telefonda satýþ yapýlabilir, kampanyalar düzenlenebilir.

8 7 Stratejik Pazarlama ve Satýþ Yönetiminize yardýmcý güç Pazarlama döngüsünü en iyi ve en hýzlý þekilde StraMar Insurance ile uygulayabilirsiniz. PLANLAMA Strateji Planý ÝMPLEMENTASYON Planý Uygula KONTROL Sonuçlarý Deðerlendir Pazarlama Planý Sonuçlarý Topla Düzeltici Eylem Stratejilerinizi planlamanýzý kolaylaþtýrýr Her çeþit ürünü kolaylýkla tanýtabilmenize, baþvuru sürecinden onay sürecine kadar geçen aþamalarda tüm detaylarý takip etmenize olanak verir. Farklý pazarlama stratejilerini uygulayabilmenizi saðlar. Pazarlama karmalarýnýzý müþteri segmentlerine göre farklýlaþtýrmanýzý kolaylaþtýrýr. Bireysel ve kurumsal müþterilerinize yönelik ürünlerinize ait özel süreçleri takip etmenize olanak verir. Planlarýnýzýn, þirketin ilgili her biriminde, istediðiniz þekilde uygulanacaðýndan emin olmanýzý saðlar. Satýþ temsilcilerini, ekipleri ve kanallarý tanýtma, çalýþma yetkilerini belirleme olanaðýný verir. Stratejilerinizin hýzlý, doðru ve standart bir þekilde uygulanmasýna yardýmcý olur Satýþ süreçlerinizin tüm kanallarda hýzlý, doðru ve standart olmasýný saðlar. Çapraz satýþ yapmanýza olanak verir. Satýþ temsilcilerinize, yöneticilere, süreç içerisinde yer alan farklý birimlerdeki þirket personeline iþ tabanlý ajandalar sunar. Kurumsal hafýza oluþturmanýzý, müþteri ziyaretlerinden, anketlere kadar her türlü aktiviteyi takip edebilmenizi saðlar. Süreci izlemenizi, sonuçlarý deðerlendirmenizi saðlar Yöneticilerinizin yetkisi dahilindeki kiþileri izleyebilmesine olanak verir. Müþteri, müþteri grubu, müþteri temsilcisi bazýnda raporlama ve analizler yapabilmenize olanak verir. Satýþ temsilcisi, ekip, kanal bazýnda süreç raporlarý alabilmenizi saðlar. Strateji deðiþikliklerinde kolaylýk saðlar Ürünleriniz, fiyatlandýrma politikanýz, indirim þartlarýnýz, takip etmek istediðiniz bilgileriniz, zaman içinde deðiþtiðinde yazýlýmda kodlama gerekmeksizin adaptasyona imkan verir. Organizasyonel deðiþiklikleri, personel hareketlerini tarihçeli takip imkaný saðlar. Deðiþikliklerinizi önceden sisteme yükleme olanaðý verir. Zamaný geldiðinde deðiþikliklerinizin otomatik olarak devreye girmesini saðlar.

9 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance Ýhtiyacýnýza uygun, ölçeklenebilir StraMar ürün ailesi Þirketinize özel veya diðer grup firmalarý ile ortak geliþtireceðiniz yeni stratejilerde StraMar Insurance Farklý kurumlardaki birçok StraMar Server ve StraMar Portal birbirleri ile haberleþebilir StraMar Server ile tek kurum StraMar Portal ile birden fazla kurum ayný ortamda Kanallarý, müþterileri, aktiviteleri, ürünleri, formlarý, teklifleri ile kurumlar baðýmsýz olarak ayný sunucuda ve veritabanýnda çalýþabilir. B2B ve B2C ayný ortamda Kanallara yönelik ve müþterilere yönelik siteler, tek bir StraMar ortamý ile yönetilebilir. Sigortacýlýk ürünleri ile diðer ürünler yüzlerce kurumu içine alabilecek standart bir yapýda bütünleþtirilir. Mobil cihazlarla B2B ve B2C yapýlarý entegre edilebilir. Birden fazla saðlayýcý ve ürünleri bir kurum altýnda, ayný ortamda Farklý ürün saðlayýcýlarýnýn ürünlerinin (sigorta, leasing, otomotiv, telekom, dijital TV vb.) ayný müþteri bilgi sistemi çerçevesinde izlenmesini saðlar. Broker ve çok þirketle çalýþan acentelere, farklý þirketlerin ürünlerin satýþýný ve servisini gerçekleþtiren kurumlara avantaj saðlar. Ayný sistem, hem ürünü saðlayan þirketin hem de ürünü satan ya da servisini veren þirketin ihtiyaçlarýný ayný anda gözetebilir. Ürün saðlayýcýlarý StraMar Designer aracýlýðý ile kendi ürün karmalarýný kendileri yönetebilirler. Grup þirketleri ve farklý gruplar arasýnda ortak sinerjiler saðlanabilir Çapraz satýþ olanaklarý oluþturulabilir. Müþteri bilgileri ve diðer bilgilerde standardizasyon saðlanabilir. 8

10 Yönetim kararlarýnýzda ve stratejilerinizde destek Hýzlý deðiþimlerde yavaþ ve kontrolsüz kalmayýn! Kampanyalarýnýzý StraMar ile yönetebilirsiniz. Kampanyalarýnýzý ürün ve sorumlular bazýnda hedef ve sloganlarý ile birlikte takip edip, kampanya dokümanlarýný saklayabilirsiniz. Kontak ve müþteri bilgileri ile entegre çalýþan kampanya havuzlarý sistemi sayesinde , telefon, SMS ve fax için listeler oluþturabilir, kampanyalar yapabilirsiniz. Tekliflerinizin hangi kampanyalarda verildiðini izleyebilir, kampanya analizleri gerçekleþtirebilirsiniz. Ekiplerinizin performansýný izleyebilirsiniz. Veriambarý oluþturabilirsiniz. Merkezi müþteri bilgi sisteminizin kurulmasý ile birlikte, diðer sistemlerinizle entegre çalýþacak bir veri ambarý oluþturabilir; müþteri karlýlýklarýný, ürün, þube ve diðer kanal verimliliklerini analiz edebilirsiniz. Hangi müþteri segmentlerinde karlý olduðunuzu görebilir, stratejilerinizi doðru verilerle yönlendirebilirsiniz. Satýþ temsilcilerinizi, satýþ ekiplerinizi; özellikleri, gerçekleþtirdikleri aktiviteler, hedeflerine ulaþma oranlarý, teklifleri, satýþlarý doðrultusunda sayýsal puanlarla takip edebilirsiniz. Ürün, ürün gruplarý ve ürün aileleri bazýnda verilen hedeflerle performans deðerlendirmeleri yapabilir, satýþ aktivite raporlarýný, hedef deðerlendirme raporlarýný alabilirsiniz. Müþteri gruplarý ve bu gruplardan sorumlu müþteri temsilcilerinin hedeflerini takip edebilirsiniz. 9

11 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance 10 Kurumsal Ölçeklenebilir, Güvenilir Kurumsal Yazýlým Mimarisi Varolan sigortacýlýk sistemleri ile entegrasyon StraMar B2B Integrator ile mevcut sigortacýlýk sistemlerine güvenli ve hýzlý bir þekilde entegre olabilen StraMar Insurance, halihazýrda kullanýlan Internet þubesi ve çaðrý merkezi yazýlýmlarý gibi yazýlýmlarýn içinden StraMar e-crm Objects ürünü ile çaðrýlabilir. Kurumsal yazýlýmlar için geliþtirilmiþ BTIKernel.Net mimarisi SFS nin tüm ürünlerinde kullandýðý mimarisi BTIKernel.Net, sigorta sektörü kurumlarýna avantaj saðlýyor: Hýzlý ve güvenli yazýlým mimarisi Kurumlara özel kurallarýn yazýlým deðiþikliði gerekmeksizin uygulanabilmesi Ayný anda farklý dillerde çalýþabilmesi Farklý veritabanlarýnda çalýþabilmesi Daha kolay, daha hýzlý, daha ekonomik bakým süreçleri saðlamasý Esnek, parametrik adres iþlemcisi, basým ve rapor iþlemcisi Orta ve büyük ölçekli kurumlarýn sistem ihtiyaçlarýna yönelik yönetim ve güvenlik iþlemleri Kullanýcý ve kullanýcý gruplarý bazýnda iþlem, ürün, saha, aktivite yetkileri, kullanýcýlara özel menüler Sistem parçalarýnýn doðruluðunu kontrol eden Component Checker Diðer teknolojilerle entegrasyon StraMar SMS Kýsa mesaj servisi entegrasyonlarýnda StraMar IVR StraMar CTI Integrator Integrator Sesli yanýt sistemleri entegrasyonunda Integrator Çaðrý merkezlerinde telefon santrali entegrasyonunda Standard MS Exchange, MS Office, MS Outlook, Lotus Notes entegrasyonu Doküman Yönetim Sistemleri ile entegrasyon Fax Sistemleri ile entegrasyon Video konferans sistemleri ile entegrasyon vb. ve SFS nin kurumsal yazýlým bilgi birikimini yansýtan diðer fonksiyonlar. Diðer kurumlar ile entegrasyon Diðer kurumlar, sigorta sektöründeki kurumlara StraMar Insurance ile entegre olabilir. Þirket, farklý yazýlým sistemleri ile, XML standartlarýnda haberleþebilir. StraMar Insurance içinde bulunan transfer motorlarý ile farklý veritabanlarýndan bilgi alýnýp, farklý veritabanlarýna bilgi aktarýlabilir. Diðer sektörlerle StraMar ýn alternatifli dikey ürünlerini kullanarak tam bir entegrasyon saðlanabilir. (StraMar Bank, StraMar Automotive, StraMar Telecom, StraMar Leasing, StraMar Factoring, StraMar E-Store vb.)

12 Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Bireysel Kurumsal S T R A T E J Ý K F O N K S Ý Y O N E L S Ý S T E M L E R SFS Ltd. Her hakký saklýdýr. StraMar, Winsure, BTIKernel, SFS nin tescilli markalarýdýr. Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : 0(212) Faks : 0(212) Ankara Bölge Temsilciliði Tel : 0(312) Fax : 0(312) Ýzmir Bölge Temsilciliði Tel : 0(232) Fax : 0(232)

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı