Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü

2 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek, yeni stratejiler geliþtirebilmek ve bunlarý uygulayabilmek için, altyapýlarýný teknoloji ve sigortacýlýk modellerini bütünleþtirebilen müþteri odaklý sistemlerle donatmak durumunda kalýyorlar. StraMar Insurance, sigortacýlýðýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, sigorta sektörü kurumlarýna özel olarak geliþtirilmiþ Türkiye nin ilk e-crm çözümüdür. Internet tabanlý mimarisi ve farklý sistemlerle entegre olabilen yapýsý ile StraMar Insurance, sigorta sektöründeki kurumlara sadece otomasyon çözümü deðil, stratejik rekabet avantajlarý sunuyor. Dünya standartlarý ve çeþitli yazýlýmlarýn yanýnda yerli ve yurtdýþýndaki sigorta kurumlarýnýn ihtiyaçlarý incelenerek hazýrlanan sistem, SFS tarafýndan uluslararasý kullaným için üretildi. Farklý dillerde çalýþabilen StraMar Insurance, sigorta sektörü kurumlarýnýn birbirinden farklý ve zaman içinde deðiþen ihtiyaçlarýna, yazýlým deðiþikliði gerekmeden adapte olabiliyor. Stratejik, saðlam ve büyüyebilen bir altyapý Sigortacýlýk iþ modelleri ile son teknolojiyi entegre eden fonksiyonlar saðlýyor ile sunulan avantajlar Varolan müþterilerin daha kalýcý hale getirilmesi Yeni müþterilerin kazanýlmasý Karlý müþterilerin belirlenmesi Maliyetlerin azaltýlmasý Güçlü, etkin, organizasyonun tümüne yayýlmýþ bir pazarlama karmasýnýn kullanýlabilmesi Çapraz satýþ olanaklarýnýn yaratýlmasý Yeni ürünler geliþtirilmesi Süreçlerin hýzlandýrýlmasý Kurumsal hafýza oluþturulmasý Birimler arasýnda iletiþimin artýrýlmasý Müþteri odaklý prosesler geliþtirilmesi Mevcut proseslerin iyileþtirilmesi Kanallar arasý entegrasyon saðlanmasý Her satýþ temsilcisinin bir çaðrý merkezi gibi hizmet vermesinin saðlanmasý Standardizasyon saðlanabilmesi Kurumun e-business altyapýsýnýn oluþturulmasý

3 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance 2 Ýhtiyacýnýza uygun, ölçeklenebilir StraMar ürün ailesi Tek veya entegre kullanýlabilecek çözümler StraMar Central Kurumsal Müþteri Bilgi Sistemi StraMar Improver Müþteri Bilgileri Ýyileþtirme Sistemi Hýzlý deðiþimlerde yavaþ ve kontrolsüz kalmayýn! StraMar Scoring Müþteri Deðerlendirme/Risk Analizi Sistemi StraMar Sales Satýþ Yönetimi Sistemi Bireysel Kurumsal StraMar Activity E-Form Contact Center CRM Odaklý Ýþ Akýþý Yönetim Sistemi StraDor Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi StraMar Campaign Kampanya Yönetim Sistemi dan yararlanabilecek kurumlar Hayat ve Emeklilik Sigorta Þirketleri Saðlýk Sigorta Þirketleri Elementer Sigorta Þirketleri Brokerlar Çok Þirketli Acenteler Sigorta Satýþ Kanallarý Acenteler Sigortacýlýkla ilgili WEB Siteleri Sigortacýlýk hizmeti veren çaðrý merkezleri Saðlýk networkleri Saðlýk kurumlarý Eksperlik þirketleri Tamirhaneler Sigortacýlýk ile ilgili hizmet ve ürün saðlayýcý kurumlar StraMar Analysis Hedef Deðerlendirme ve Rekabet Yönetim Sistemi StraMar Bancassurance Banka Sigortacýlýðý Sistemi StraMar E-Commerce E-Channel Sigortacýlýk ürünleri ile entegre B2C ve/ya B2B sistemleri StraMar M-Commerce M-Channel Mobile teknoloji ile B2C ve/veya B2B sistemleri (PDA, cep telefonlarý, el bilgisayarlarý vb.)

4 3 Sigortacýlýk modelleri ile son teknolojiyi entegre eden e-crm mimarisi Satýþ Kanallarýnýza Yardýmcý Güç StraMar Insurance, satýþ ve operasyon fonksiyonlarýný birbirine entegre ederek ayrýþtýran, kanallarýn, þubelerin ve alternatif kanallarýn hýzlý ve operasyonla uyum içinde çalýþmasýný saðlayan bir e-crm mimarisini sunmaktadýr. Merkezin Belirlediði Standartlarda Yönetim StraMar Insurance, sadece satýþ fonksiyonlarý ile donatýlmýþ bir ön ofis çözümü deðildir. Servis ve pazarlama fonksiyonlarýný da destekleyen StraMar, pazarlama stratejilerinin merkezi yapýda tanýmlanarak her noktada standart olarak uygulanmasýna olanak vermektedir. Ýstendiðinde kurumun tüm birimlerini birbirine entegre edebilmektedir. Hayat, Saðlýk ve Emeklilik Branþlarýnda Müþteri Odaklý Yapý Ýllustrasyonlarý, kotasyonlarý, teklifleri, emeklilik planlarýný doðru ve hýzlý bir þekilde Stramar Insurance üzerinde hazýrlayabilir, finansal raporlar üretebilir, þirketiniz içindeki onay mekanizmalarýnýn iþlemesini saðlayabilirsiniz. Kurulan mükerrerlik sistemi sayesinde satýþ temsilcilerinin ayný kiþilere tekrar tekrar ulaþmasýný önleyebilir, müþteri adaylarýný takip edebilirsiniz. Her satýþ temsilcisinin müþteri portföyünü kendisinin ve yöneticilerinin yetkisinde tutabilir, satýþ ordularýný yönetebilirsiniz. Satýþ temsilcilerinizi ajandalarla donatýp çaðrý merkezi ile tüm birimlerinizin entegre çalýþmasýný saðlayabilirsiniz. Elementer Branþlarda Müþteriye Hýzlý Servis Müþterilerinizi daha yakýndan tanýmak, kalýcýlýðý artýrmak istemez misiniz? Müþterinize özel teklifi, hýzlý ve alternatifli þekilde verebilir, kanallarýnýza bu gücü saðlayabilirsiniz. Örneðin, kasko teklifini verirken müþterinize ayný anda peþin, vadeli primleri taksitleri ile birlikte iletebilirken, ayný zamanda muafiyetli ya da belli baþlý teminatlar dahil edildiðinde oluþan peþin ve vadeli rakamlarýný belirtebilirsiniz. Müþteriniz baþka bir teminatýn kapsama alýnmasýný istediðini belirttiðinde tüm alternatifler, Stramar Insurance tarafýndan yeniden hesaplanacaktýr. Tüm Branþlarda Teknoloji Kullanýmý Müþterinize özel teklifi Stramar içindeki fax server aracýlýðý ile kapak sayfasý ve ek dokümanlarý ile yerinizden kalkmadan faxlayabilir ya da elektronik posta ile gönderebilirsiniz. Stramar Ecommerce ile müþteriniz Internet ten teklifini ve/ya poliçesini alabilir, kredi kartý ile ödeyebilir. Brokerlar, çok þirketli sigorta acenteler, müþterilerine farklý sigorta þirketlerinin tekliflerini karþýlaþtýrma olanaðý sunabilirler. Internet üzerindeki iþlemler, merkezde ayný anda Stramar Contact Center aracýlýðý ile izlenebilmektedir. Kurum içi birimler arasýnda ve diðer kurumlarla hýzlý iletiþim Müþteri odaklý proseslerin rahatlýkla oluþturulabildiði ve takip edilebildiði sistem, kurum içi birimlerin iletiþimine hýz ve kolaylýk getiriyor. Þubelerle operasyonun, çaðrý merkezi ile þubelerin, Internet þubesinin ortak bir dili konuþmasý saðlanabildiði gibi, bu yapýya þirketin iliþkide olduðu kurumlar da (bankalar, sigorta þirketleri, eksperler, hukuk bürolarý, tamirhaneler, reasürans þirketleri, otomobil galerileri, leasing ve factoring þirketleri, turizm þirketleri vb.) katýlabiliyor.

5 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance Müþteri Kavramýna Geniþ Bakýþ Açýsý Müþteri bilgilerini tüm organizasyonunuz paylaþabiliyor mu? Sigortacýlýða Özel Müþteri, Müþteri Adayý Yönetimi Gerçek müþterilere özel bilgiler Tüzel müþterilere özel bilgiler Kodlanabilir müþteri segmentasyon kriterleri Müþteri profili Satýþ temsilcisi, kanal bazýnda ayrýlabilen müþteri portföyü Kontak, aday müþteri yönetimi Referans müþteriler Kontrollü ve uyarýlý bilgi giriþi Ýhtiyacýnýz olan diðer bilgileri yazýlýma ilave edebilme Sigortacýlýða Özel Fonksiyonlar Müþteri bilgileri deðiþiklik onay sistemi Kullanýcý bazýnda bilgi görme, deðiþiklik onay yetkileri Müþteri bilgileri iyileþtirme (StraMar Improver) Mükerrerlik kontrol sistemi Müþteri tarihçesi Ýmza kontrolü Deðiþik kaynaklardan gelen kara listelerin takibi Ad, soyad, telefon, elektronik posta, kredi kartý gibi deðiþik kriterlerle arama özellikleri Büyük müþteriler, holdingler, müþteri grubu takibi Müþteri temsilcisi bazýnda takipler Özel formüllerle müþteri deðerlendirme sistemi (StraMar Scoring) Dýþ kaynaklardan kontak bilgilerinin otomatik aktarýmý 4

6 5 Ýletiþimi ve Hizmet Kalitesini Artýran Ýþ Akýþ Yapýsý Bildirimleri, talepleri, teklifleri iletirken StraMar Müþterilerden, þirketin bölüm ve kanallarýndaki kiþilerden, servis saðlayýcýlardan, þirketin farklý bölümlerindeki kiþilere, deðiþik yollarla birçok talep, bildirim yapýlýr, teklif istenir veya gönderilir. Bunlarýn iletilmesinde, istenilen her noktada StraMar kullanýlabilmektedir. (Internet þubesi, web sitesi, mobil cihazlar, þirket içinde çalýþan StraMar arayüzü) Ýletiþimde telefon veya fax yerine StraMar kullanmak; hýzlýlýk, kolaylýk, standardizasyon, yapýsallýk, doðruluk, izlenebilirlik ve ölçülebilirlik saðlar. Ýþ akýþýnda StraMar Bir þirketteki iþ akýþlarýnýn önemli bir bölümü dýþ ve iç müþteri ile, kanallar veya iþ ortaklarý ile ilgilidir. Bu durum, CRM çözümü içinde müþteri ile entegre iþ akýþýnýn önemini gösterir. Farklý birimlerde farklý kiþilerin görev aldýðý iþ akýþlarýnda StraMar ile birbirini takip eden aktiviteler, farklý kiþilere veya gruplara atanabilir. Bu aktiviteler baþlatýldýðýnda ya da tamamlandýðýnda, ilgili kiþilere, bilgilendirme mesajlarý otomatik ya da manual olarak gönderilebilir. Bu yöntemle, þirket içindeki iþ akýþý ve birimler arasýndaki iletiþim hýzlanýr. Bilgiler kaybolmaz ve iþlerin durumu takip edilebilir.

7 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance 6 Müþteriler için tüm kanallar artýk bir çaðrý merkezi Þubeleriniz, çaðrý merkeziniz, birimleriniz, Internet þubeniz StraMar ýn iþ akýþ yönetimi araçlarý ile hýzlanacak, daha verimli olacak. Sigorta sektörü kurumlarýna özel sýnýrsýz aktivite türü ve iþ akýþý Müþteri, kontak, kanal ziyaretleri Rakip ürüne sahip müþteriyi ürünün sona erdiði tarihte ziyaret, satýþ sonrasý ziyaret gibi þirketiniz tarafýndan oluþturulabilecek özel aktiviteler. Baþvuru, onay, iptal, yenileme, meriyet, ihtar, araþtýrma, teftiþ, görüþ bildirimi vb. aktiviteler Çaðrý merkezi inbound ve outbound aktiviteleri Daðýtým kanallarýndan gelen talepler Elektronik formlar Ýþ akýþýna baðlý dokümanlar Teklifler, satýþlar Dýþ ve iç müþteri ile iletiþimde StraMar Contact Center StraMar Contact Center ile aktiviteler, formlar, teklifler izlenebilir, yenileri hýzlý bir þekilde oluþturulabilir. StraMar Contact Center ý kullanan bir kiþi, takipte olduðu veya tamamladýðý iþleri, baþkasýna atadýðý ya da kendisine atanan iþlerin durumunu, müþteri ve tarih bazýnda izleyebilir. Tüm izleme iþlemleri yetkilendirme dahilinde yapýlýr. Müþterilere, kanallara daha hýzlý ve verimli hizmet verilir, telefonda satýþ yapýlabilir, kampanyalar düzenlenebilir.

8 7 Stratejik Pazarlama ve Satýþ Yönetiminize yardýmcý güç Pazarlama döngüsünü en iyi ve en hýzlý þekilde StraMar Insurance ile uygulayabilirsiniz. PLANLAMA Strateji Planý ÝMPLEMENTASYON Planý Uygula KONTROL Sonuçlarý Deðerlendir Pazarlama Planý Sonuçlarý Topla Düzeltici Eylem Stratejilerinizi planlamanýzý kolaylaþtýrýr Her çeþit ürünü kolaylýkla tanýtabilmenize, baþvuru sürecinden onay sürecine kadar geçen aþamalarda tüm detaylarý takip etmenize olanak verir. Farklý pazarlama stratejilerini uygulayabilmenizi saðlar. Pazarlama karmalarýnýzý müþteri segmentlerine göre farklýlaþtýrmanýzý kolaylaþtýrýr. Bireysel ve kurumsal müþterilerinize yönelik ürünlerinize ait özel süreçleri takip etmenize olanak verir. Planlarýnýzýn, þirketin ilgili her biriminde, istediðiniz þekilde uygulanacaðýndan emin olmanýzý saðlar. Satýþ temsilcilerini, ekipleri ve kanallarý tanýtma, çalýþma yetkilerini belirleme olanaðýný verir. Stratejilerinizin hýzlý, doðru ve standart bir þekilde uygulanmasýna yardýmcý olur Satýþ süreçlerinizin tüm kanallarda hýzlý, doðru ve standart olmasýný saðlar. Çapraz satýþ yapmanýza olanak verir. Satýþ temsilcilerinize, yöneticilere, süreç içerisinde yer alan farklý birimlerdeki þirket personeline iþ tabanlý ajandalar sunar. Kurumsal hafýza oluþturmanýzý, müþteri ziyaretlerinden, anketlere kadar her türlü aktiviteyi takip edebilmenizi saðlar. Süreci izlemenizi, sonuçlarý deðerlendirmenizi saðlar Yöneticilerinizin yetkisi dahilindeki kiþileri izleyebilmesine olanak verir. Müþteri, müþteri grubu, müþteri temsilcisi bazýnda raporlama ve analizler yapabilmenize olanak verir. Satýþ temsilcisi, ekip, kanal bazýnda süreç raporlarý alabilmenizi saðlar. Strateji deðiþikliklerinde kolaylýk saðlar Ürünleriniz, fiyatlandýrma politikanýz, indirim þartlarýnýz, takip etmek istediðiniz bilgileriniz, zaman içinde deðiþtiðinde yazýlýmda kodlama gerekmeksizin adaptasyona imkan verir. Organizasyonel deðiþiklikleri, personel hareketlerini tarihçeli takip imkaný saðlar. Deðiþikliklerinizi önceden sisteme yükleme olanaðý verir. Zamaný geldiðinde deðiþikliklerinizin otomatik olarak devreye girmesini saðlar.

9 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance Ýhtiyacýnýza uygun, ölçeklenebilir StraMar ürün ailesi Þirketinize özel veya diðer grup firmalarý ile ortak geliþtireceðiniz yeni stratejilerde StraMar Insurance Farklý kurumlardaki birçok StraMar Server ve StraMar Portal birbirleri ile haberleþebilir StraMar Server ile tek kurum StraMar Portal ile birden fazla kurum ayný ortamda Kanallarý, müþterileri, aktiviteleri, ürünleri, formlarý, teklifleri ile kurumlar baðýmsýz olarak ayný sunucuda ve veritabanýnda çalýþabilir. B2B ve B2C ayný ortamda Kanallara yönelik ve müþterilere yönelik siteler, tek bir StraMar ortamý ile yönetilebilir. Sigortacýlýk ürünleri ile diðer ürünler yüzlerce kurumu içine alabilecek standart bir yapýda bütünleþtirilir. Mobil cihazlarla B2B ve B2C yapýlarý entegre edilebilir. Birden fazla saðlayýcý ve ürünleri bir kurum altýnda, ayný ortamda Farklý ürün saðlayýcýlarýnýn ürünlerinin (sigorta, leasing, otomotiv, telekom, dijital TV vb.) ayný müþteri bilgi sistemi çerçevesinde izlenmesini saðlar. Broker ve çok þirketle çalýþan acentelere, farklý þirketlerin ürünlerin satýþýný ve servisini gerçekleþtiren kurumlara avantaj saðlar. Ayný sistem, hem ürünü saðlayan þirketin hem de ürünü satan ya da servisini veren þirketin ihtiyaçlarýný ayný anda gözetebilir. Ürün saðlayýcýlarý StraMar Designer aracýlýðý ile kendi ürün karmalarýný kendileri yönetebilirler. Grup þirketleri ve farklý gruplar arasýnda ortak sinerjiler saðlanabilir Çapraz satýþ olanaklarý oluþturulabilir. Müþteri bilgileri ve diðer bilgilerde standardizasyon saðlanabilir. 8

10 Yönetim kararlarýnýzda ve stratejilerinizde destek Hýzlý deðiþimlerde yavaþ ve kontrolsüz kalmayýn! Kampanyalarýnýzý StraMar ile yönetebilirsiniz. Kampanyalarýnýzý ürün ve sorumlular bazýnda hedef ve sloganlarý ile birlikte takip edip, kampanya dokümanlarýný saklayabilirsiniz. Kontak ve müþteri bilgileri ile entegre çalýþan kampanya havuzlarý sistemi sayesinde , telefon, SMS ve fax için listeler oluþturabilir, kampanyalar yapabilirsiniz. Tekliflerinizin hangi kampanyalarda verildiðini izleyebilir, kampanya analizleri gerçekleþtirebilirsiniz. Ekiplerinizin performansýný izleyebilirsiniz. Veriambarý oluþturabilirsiniz. Merkezi müþteri bilgi sisteminizin kurulmasý ile birlikte, diðer sistemlerinizle entegre çalýþacak bir veri ambarý oluþturabilir; müþteri karlýlýklarýný, ürün, þube ve diðer kanal verimliliklerini analiz edebilirsiniz. Hangi müþteri segmentlerinde karlý olduðunuzu görebilir, stratejilerinizi doðru verilerle yönlendirebilirsiniz. Satýþ temsilcilerinizi, satýþ ekiplerinizi; özellikleri, gerçekleþtirdikleri aktiviteler, hedeflerine ulaþma oranlarý, teklifleri, satýþlarý doðrultusunda sayýsal puanlarla takip edebilirsiniz. Ürün, ürün gruplarý ve ürün aileleri bazýnda verilen hedeflerle performans deðerlendirmeleri yapabilir, satýþ aktivite raporlarýný, hedef deðerlendirme raporlarýný alabilirsiniz. Müþteri gruplarý ve bu gruplardan sorumlu müþteri temsilcilerinin hedeflerini takip edebilirsiniz. 9

11 StraMar Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Insurance 10 Kurumsal Ölçeklenebilir, Güvenilir Kurumsal Yazýlým Mimarisi Varolan sigortacýlýk sistemleri ile entegrasyon StraMar B2B Integrator ile mevcut sigortacýlýk sistemlerine güvenli ve hýzlý bir þekilde entegre olabilen StraMar Insurance, halihazýrda kullanýlan Internet þubesi ve çaðrý merkezi yazýlýmlarý gibi yazýlýmlarýn içinden StraMar e-crm Objects ürünü ile çaðrýlabilir. Kurumsal yazýlýmlar için geliþtirilmiþ BTIKernel.Net mimarisi SFS nin tüm ürünlerinde kullandýðý mimarisi BTIKernel.Net, sigorta sektörü kurumlarýna avantaj saðlýyor: Hýzlý ve güvenli yazýlým mimarisi Kurumlara özel kurallarýn yazýlým deðiþikliði gerekmeksizin uygulanabilmesi Ayný anda farklý dillerde çalýþabilmesi Farklý veritabanlarýnda çalýþabilmesi Daha kolay, daha hýzlý, daha ekonomik bakým süreçleri saðlamasý Esnek, parametrik adres iþlemcisi, basým ve rapor iþlemcisi Orta ve büyük ölçekli kurumlarýn sistem ihtiyaçlarýna yönelik yönetim ve güvenlik iþlemleri Kullanýcý ve kullanýcý gruplarý bazýnda iþlem, ürün, saha, aktivite yetkileri, kullanýcýlara özel menüler Sistem parçalarýnýn doðruluðunu kontrol eden Component Checker Diðer teknolojilerle entegrasyon StraMar SMS Kýsa mesaj servisi entegrasyonlarýnda StraMar IVR StraMar CTI Integrator Integrator Sesli yanýt sistemleri entegrasyonunda Integrator Çaðrý merkezlerinde telefon santrali entegrasyonunda Standard MS Exchange, MS Office, MS Outlook, Lotus Notes entegrasyonu Doküman Yönetim Sistemleri ile entegrasyon Fax Sistemleri ile entegrasyon Video konferans sistemleri ile entegrasyon vb. ve SFS nin kurumsal yazýlým bilgi birikimini yansýtan diðer fonksiyonlar. Diðer kurumlar ile entegrasyon Diðer kurumlar, sigorta sektöründeki kurumlara StraMar Insurance ile entegre olabilir. Þirket, farklý yazýlým sistemleri ile, XML standartlarýnda haberleþebilir. StraMar Insurance içinde bulunan transfer motorlarý ile farklý veritabanlarýndan bilgi alýnýp, farklý veritabanlarýna bilgi aktarýlabilir. Diðer sektörlerle StraMar ýn alternatifli dikey ürünlerini kullanarak tam bir entegrasyon saðlanabilir. (StraMar Bank, StraMar Automotive, StraMar Telecom, StraMar Leasing, StraMar Factoring, StraMar E-Store vb.)

12 Sigortacýlýða özel e-crm çözümü Bireysel Kurumsal S T R A T E J Ý K F O N K S Ý Y O N E L S Ý S T E M L E R SFS Ltd. Her hakký saklýdýr. StraMar, Winsure, BTIKernel, SFS nin tescilli markalarýdýr. Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : 0(212) Faks : 0(212) Ankara Bölge Temsilciliði Tel : 0(312) Fax : 0(312) Ýzmir Bölge Temsilciliði Tel : 0(232) Fax : 0(232)

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ! Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Şimdi Çok Daha Yetenekli Şimdi Çok Daha Yetenekli Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle Türkiye nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın. Microsoft un Silver Partner seviyesindeki iş ortağı İnnova,

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın.

SATIŞ. Microsoft Dynamics CRM. Satış verimliliğini artırın. SATIŞ Microsoft Dynamics CRM Satış verimliliğini artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Çalışanlarınız: Satışa Daha Fazla Zaman Ayırsın Satış ekibinize doğal ve kolay anlaşılabilir bir CRM çözümü verin;

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR

Ek Gereksinimler Standard Pro Plus EE HR Haziran-Aralık 2013 Workcube E-Business Portal Editions* Paketler (Sunucu bazlı lisanslama) / USD Standart Edition 19.900 $ Pro Edition 29.900 $ Plus Edition 39.900 $ Enterprise Edition 49.900 $ Open Enterprise

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi

JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail (Toplu Mail) Platformu Genel Teklifi JetMail JetMail, düzenli yaptığınız E-Mail gönderimlerinizi hedef kitlenizin önemsiz kutusundan çıkartarak gerçek bir satış aktivitesine dönüştürür. E- Mail

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SAP Sigortaclık Zirvesi 2015

SAP Sigortaclık Zirvesi 2015 SAP Sigortaclık Zirvesi 2015 Sigortacılık için ERP Çözümleri Turgut BAKIR / Proje Yöneticisi 22 Mayıs 2015, Cuma Agenda CYBERSOFT Hakkında ERP Nedir? SAP ERP ve Sigortacılık İnsan Kaynakları Lojistik Süreçler

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı