Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý Sayfa>4 Cep Telefonunuz var mý? Peki ya Mobil Sigortacýlýk Altyapýnýz?... Sayfa>8-9 Poliçelerinizi hala elle mi giriyorsunuz? Sayfa>20-21 "Gelecekte Tüm Projelerimizde SFS ye Önemli Bir Yer Vermeyi Planlýyoruz" Sayfa>18

2

3 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 01 Genel Müdür Mesajý Hakan Yurdakul Genel Müdür SFS Barajlarýmýzda son yýllarda görmediðimiz bir doluluk oranýyla bahara merhaba diyecekken küresel krizin etkileri sigortacýlýk sektöründe de ciddi olarak hissedilmeye baþlandý. Ocak ve Þubat aylarýný toplam prim üretiminde küçülmeyle geçiren þirketler devletin ÖTV avantajýyla Mart ayýnda biraz toparlandý. Sektörün önemli isimleri 2009 için az da olsa bir küçülme veya çok az bir büyüme olacaðýný tahmin ediyorlar. Öldürmeyen yara güçlendirir gereði kriz sonrasýnda sektörün çok daha farklý bir ivme ve performansla davranacaðýný söylemek herhalde kehanet olmayacak. Ýstenen performans için teknolojinin önem ve gereðinden bahsetmeye gerek bile yok. Fark yaratanlar sadece pazar payýný koruyan ve artýranlar deðil, süreçlerini yeni teknolojileri kullanarak yeni kanallara yayabilen ve mevcut kanal etkinliklerini her anlamda artýrabilenler olacak. Çiçeði burnunda bir Genel Müdür olarak vurgulamak istediðim nokta; SFS nin halihazýrda müþterisi olsun olmasýn sektörün tüm oyuncularýna ölçülebilir, finansallara da yansýyacak çözümler sunmaya devam ediyoruz. Burada kazan-kazan ve güvene dayanan iliþkilerle þirketlerin yeni teknoloji yatýrýmlarýný hiç de öyle sandýklarý çok yüksek bedellerle yapmamalarýný saðlýyor, misyonumuz gereði þirketlerin teknolojiyi kullanmalarýný her anlamda desteklemeye çalýþýyoruz. Son dönemde artan oranda þirket yeni pazarlara girebilmek için banka sigortacýlýðý ve Alternatif Daðýtým Kanallarýný yeniden keþfediyor. Ne yazýk ki bu keþiflerin teknoloji ile desteklendiklerini söylemek biraz zor. Daha ziyada büyük lansmanlar ve iþbirliði açýklamalarýný duyuyor, ancak iþ üretime gelince aylýk 50 adet gibi ciddiye alýnamayacak rakamlarla karþýlaþýyoruz. Burada inandýðýmýz nokta sigorta þirketlerinin artýk dünyaya kendi gözlükleriyle deðil, bankalarýn ve ADK larýn gözlükleriyle bakmalarý gerektiði. Bu sayýmýzda neler önerdiðimize iliþkin içeriklere yer verdik. Bir baþka önemli konu olan, satýþ hacminin kýsa sürede artmasýndan ziyade bir prestij ve uzun vadeli bir yatýrým olan mobil sigortacýlýkta sunduðumuz servisleri de bu sayýmýzda bulabileceksiniz. Bir teknoloji saðlayýcýsý çözümlerinin ne kadar faideli olduðunu anlatsa da günün sonunda bakýlan nokta teknolojinin finansallara etkisi. Elbette burada teknoloji sadece bir araç, önemli olan þirket stratejileri ve tabi ki sahip olunan teknolojinin bu stratejileri destekleme becerisi. Bu konuda yapýlmýþ bir araþtýrmanýn sonuçlarýný da sizinle paylaþýyoruz. SFS müþterilerinin performansýnda SFS teknolojilerinin de bir yeri olduðunu söylesek umarým burnu büyüklük etmiþ olmayýz. Yeni bir haber olarak; kurduðumuz yeni iþ ortaklýklarýyla müþterilerimizin diðer teknoloji ihtiyaçlarýný da verimli bir þekilde karþýlayabilmeye baþladýk. Burada sektöre ciddi avantajlar sunabileceðimize inanýyoruz. Gelecek sayýda daha az krizli ve daha verimli bir pazarda buluþabilmek ümidiyle. Hakan YURDAKUL Genel Müdür

4 02 >ÝÇÝNDEKÝLER 03 Nisan 2009 Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý YTL den TL ye Geçiþ Baþarýyla Tamamlandý Sayfa>10 Sigorta Sektöründe Müþteri Deðerlendirme ve Risk Analizi Hiç Olmadýðý Kadar Önemli Sayfa>12 Banka Sigortacýlýðýnda Nereye Gidiyoruz? Sayfa>11 SFS Müþterileri Sorunsuz Bir Þekilde TRAMER de Online Sayfa>13 Tüm Çözümler Ayný Þemsiyenin Altýnda Sayfa>5 Sayfa>4 Poliçelerinizi hala elle mi giriyorsunuz? Sayfa>20-21 Önce Ýnsan Sayfa>14-15 Gelecekte Tüm Projelerimizde SFS ye Önemli Bir Yer Vermeyi Planlýyoruz Sayfa>18 Doç Dr. Fuat Erdal Merkez Müdürü, SEGEM Temel hedefimiz sektörde nitelikli eleman istihdamýný artýrmak, sektörün geliþimine katkýda bulunmak Sayfa>16-17 SFS sayesinde sigorta þirketleri ile mutabakat daha kolay bir hale getirildi Sayfa>19 Ücretsizdir. adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Gökçe Ýlsever Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Tasarým Jaws Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks Aydýn Rahmanov, Standard Insurance Genel Md. Yrd. Gelecekte Tüm Projelerimizde SFS ye Önemli Bir Yer Vermeyi Planlýyoruz Sayfa>18 Dünyanýn Önde Gelen Bankalarý da inet ile Tam Entegre Sayfa>6 inet Portallarý Kanallarýn Sigortacýlýk Servislerine Eriþimini Kolaylaþtýrýyor Sayfa>7 Cep Telefonunuz var mý? Peki ya Mobil Sigortacýlýk Altyapýnýz?... Sayfa>8-9 SFS Oracle ve SQL Server 2005'ten sonra SQL Server 2008'i de destekliyor Sayfa>9 Gültekin Günal, SFS Yönetim Kurulu Baþkaný Metin Öztürk, Sigortacý Gazetesi nin Kurucusu ve Ýmtiyaz Sahibi Biliþim Sektörünün Teþvikten Çok Stratejilere Ýhtiyacý Var Sayfa>22 Sigorta Pazarlamada Ýletiþim Doðru Araçlarla Kurulmalý Sayfa>24-25 Düþük Donaným ve Sürdürme Bedelleri Mümkün mü? Sayfa>26-27 Yazýlýmda Kalite Sayfa>22-23 Bir Bilgi Ýþlem Müdürünün Güncesi Sayfa>28 Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Yayýnlayan Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Nisan 2009 Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir.

5 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 05 Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý Tüm Çözümler Ayný Þemsiyenin Altýnda SFS, yaklaþýk 17 yýldýr sadece sigorta sektörüne odaklanarak hizmet veriyor. 100 ün üzerindeki kadrosu ile SFS, sadece yurt içi deðil, yurtdýþýndaki sigorta þirketlerine de hizmet veriyor. Rekabet gücünün teknoloji ile bütünleþen sigortacýlýk proseslerinde gizli olduðu bilinciyle son teknolojileri yenilikçi sigortacýlýk prosesleri ile birleþtiren SFS, uzun zamandýr geliþtirdiði araçlarýný müþterilerine %100 özelleþtirmeler ile uyarlýyor. SFS bu yaklaþýmý ile müþterilerine aþaðýda belirtilen çok önemli bazý avantajlarý da beraberinde getiriyor; Touchless (El deðmeden) prosesler ile özellikle kurumsal müþteriler ve kanallarla çalýþmada Maliyeti Düþük Yeni Satýþ Getirebilme Avantajý, 10 farklý taksitli kartla entegre çalýþma saðlayarak Tahsilat Oranlarýnda Geliþme, Kurallarla yönetilebilen yenilikçi risk modelleri ile Risk Seçim Kurallarýnda Geliþme, Otomatik prosesleri ile 22 farklý avantajý beraberinde getiren Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi ile Hasar Maliyetlerinde Düþüþ ve Servis Kalitesinde Artýþ, En kapsamlý banka sigortacýlýðý ve Internet bazlý acente yönetimi otomasyonu ile Rekabet Avantajý Saðlayan Banka Sigortacýlýðý ve Acente Yönetimi. SFS, projelerine yenilikçi modelleri de dahil ederek 5-8 aylýk sürelerde tüm prosesleri içerecek þekilde bu projeleri tamamlamayý garanti ediyor. Her þirketin kendine ait bilgi birikimlerini koruyarak esnek bir yapýda ve güven verici ortamlarda çalýþmasýný saðlar. SFS sektörün ve sigorta þirketlerinin karlýlýðýný ve rekabet gücünü artýrmayý kendisine misyon edinmiþtir mali tablolarýna göre 5 yýldan uzun süredir SFS sistemleri ile çalýþan sigorta þirketlerinin teknik karlýlýk, hasar ve öz kaynaða göre verim bilgileri þu þekildedir; SFS müþterilerine deðer katarken öz kaynaklarýný deðiþtiremez ancak öz kaynaklarýna oranla karlýlýðýný etkiler. Aþaðýdaki tabloda da açýk bir þekilde görüleceði üzere; 5 yýl ve/ya daha uzun bir süredir SFS ile çalýþan sigorta þirketlerinin öz kaynaklarýna oranla karlýlýk oranlarýnýn sektör içinde ilk 4, ilk 5'te yer almalarý bir tesadüf deðildir. Bu çerçevede müþterilerimizden bazý çarpýcý örnekler de þu þekildedir; Tahsilat: Kuruluþundan bu yana SFS ile çalýþan bir müþterimiz son bir yýllýk dönem içinde taksitli kredi kartlarýnda adet olarak %234,tutar olarak ise %168 büyüdü. Hasar: 2006 yýlýndan bu yana SFS ile çalýþan baþka bir müþterimizin geçen senenin 6 aylýk döneminde Hasar Prim Oraný %111,8 den %63,6 e düþtü. Üretim : 8 yýldýr SFS ile çalýþan baþka bir müþterimiz büyüme oranýyla sektörde birinci gelerek karlýlýkta birinci, üretimde on birinci sýrayý aldý ve son 6 ayda prim üretimini YTL e yükseltti. SFS sektörün ve sigorta þirketlerinin karlýlýðýný ve rekabet gücünü artýrmayý kendisine misyon edinmiþtir mali tablolarýna göre 5 yýldan uzun süredir SFS sistemleri ile çalýþan sigorta þirketlerinin teknik karlýlýk, hasar ve öz kaynaða göre verim bilgileri þu þekildedir; 2007 YILI SÝGORTA SEKTÖRÜ Sýra yýldan fazla zamandýr SFS ile çalýþan þirket 5 yýldan fazla zamandýr SFS ile çalýþan þirket % 88,2 % 31 % 13,3 % 34,8 % 57 % 19,4... Sigorta % 30,9 % 56 % 26,3 5 yýldan fazla zamandýr SFS ile çalýþan þirket Teknik Kar/Özkaynak Karlýlýðý-2007 Gerçekleþen Hasar/Kazanýlmýþ Prim-2007 % 18,9 % 54 % 8,3... Sigorta % 16,6 % 74 % 6,9 Kaynak: Ýlgili Sigorta Þirketlerinin Web Siteleri Teknik Kar/Kazanýlmýþ Primler Büyüme Oraný Sektör Ortalamasý + % 14,4 Sektör Ortalamasý + % 2,2 Sektör Ortalamasý + % 6,5 Sigorta sektörü, son iki yýldýr ciddi bir deðiþim içerisinde. Bu deðiþimi sadece sermaye hareketliliðine baðlamak yeterli deðil. Yaþanan bu sermaye hareketliliðine ilave olarak mevzuat deðiþiklikleri ve küreselleþen ekonomi ile birlikte rekabetin artmasý da büyük bir etken. Tüm bu geliþim ve deðiþim beraberinde çok ciddi bir rekabet ortamýný da getirmiþ durumda. Karlýlýklarýný artýrmak için kýyasýya bir rekabet içinde olan sigorta sektörü oyuncularý hem maliyetlerini kontrol altýna almaya çalýþmakta, hem de kendilerine rekabet avantajý oluþturacak arayýþlara girmektedirler. Artýk þirketler, verilecek her karar ve atýlacak her adýmda, artan bu rekabet ortamýnýn yeni gereklilikleriyle hareket etmektedirler. Bu yeni gerekliliklerin en önemlilerinden ikisi; kaliteli insan kaynaðýný ifade eden entelektüel sermayeye ve yazýlýma yapýlan yatýrýmdýr. Faaliyet alaný itibariyle SFS nin ilgi alanýna giren yazýlým konusunda sektörde ciddi bir algýlama deðiþimi vardýr. Uzmanlýk gerektiren özellikli yapýsý gereði yazýlým, firmalarýn kendi içlerinde fayda/maliyet etkenliðinde çözmeleri en zor olan konudur. Bu nedenle yazýlým ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda, uzmanlýðýný kanýtlamýþ, sigortacýlýðý bilen ve sigortacýya yakýn durabilen; profesyonel/yetkin kadrolara sahip kurumsal yapýlardan destek almak; doðru çözümleri en düþük maliyetle elde etme ve bu kazanýmlarý sürdürülebilir kýlma adýna öne çýkmaktadýr. Buradaki en önemli konu ise tercih edilecek çözüm ortaðýnýn sigortacýlýk yazýlýmlarý nda uzmanlýðýnýn yaný sýra, tamamlayýcý baþka alanlarda da destek ve çözüm sunabilmesidir: Ýyi bir yazýlým, üzerinde çalýþacaðý güçlü bir donanýma ve buna baðlý çeþitli lisanslara ihtiyaç duymaktadýr, Þirketler ürünlerini, ürettikleri yeni projelerle ve alternatif daðýtým kanallarýyla daha fazla müþteriye ulaþtýrmaya çalýþmaktadýr, Þirketlerin kanallarýna ve müþterilerine; kanallarýn ve müþterilerin þirketlere ulaþtýðý web siteleri giderek daha fonksiyonel olmaktadýr, Artan ilk yatýrým ve toplam sahip olma maliyetleri nedeniyle ve rekabetin getirisi olarak yeni trendlerin takibi ve yaþayan yapýya uyarlanmasý artýk kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Sadece sayýlan bu örnekler göz önüne alýndýðýnda, iyi bir yazýlým ve servis çözümü için tercih edilen firmanýn, bir çözüm ortaðý olarak tamamlayýcý alanlarda da müþterisine doðru danýþmanlýk yapabilmesi hatta çözüm sunabilmesi gerekmektedir. Kendi alanýnda lider pozisyonda bir þirket olan SFS, sigortacýlýk yazýlýmý uzmanlýðýnýn yaný sýra bu alanlarda da müþterisinin yanýnda yer almakta, uzmanlýðý sayesinde oluþturduðu güçlü ve yenilikçi iþ ortaklýklarý vasýtasýyla müþterilerine çözüm sunmaktadýr. Müþterileri, SFS nin bu çözüm imkanlarýna, en az sigortacýlýk yazýlým uzmanlýðý kadar önem vermektedir. Bu nedenle SFS, duyulan bu güvenin ve tercih edilmenin getirdiði sorumluluk duygusuyla; uzmanlaþtýðý alandaki konsantrasyonunu daðýtmadan, ama kurduðu güçlü iþ ortaklýklarý ile müþterilerine donaným, lisans, web tasarým, sektörel/sektör dýþý entegrasyonlarda verdiði desteði, iþ ortaklarýnýn sayýsýný her geçen gün artýrarak, ivmelendirmiþtir. Bu baðlamda SFS nin müþterilerine birlikte çözüm sunduðu baþlýca iþ ortaklarý þunlardýr: Oracle: SFS, Oracle ile sürdürdüðü iþ ortaklýðý sayesinde müþterilerine, özellikle veritabaný tedariklerinde yüksek oranlarda avantaj saðlamaktadýr. Gelecek dönemde Oracle ile yürütülen bu iþ ortaklýðýnýn, çeþitli ara katman yazýlýmlarýný da içine alacak þekilde büyütülmesi için çalýþmalar sürmektedir. Microsoft: SFS nin Microsoft ile sürdürdüðü iþ ortaklýðý sayesinde SFS müþterileri, çok ciddi fiyat avantajlarýyla Microsoft ürünlerini tedarik etmeye baþlamýþlardýr. HP: Özellikle ciddi bir maliyet oluþturan donaným tedarikleri için kurulmuþ iþ ortaklýðý geniþleyerek sürmektedir. HP iþ ortaklarýyla yapýlan çalýþmalarla donaným dýþýnda servis avantajlarý da sunulabilmektedir. Bunlara ilaveten SFS, 2009 yýlýnda sektörün çeþitli oyuncularýnýn doðrudan müþteriye ulaþma amacýyla geliþtirdiði yenilikçi projelerde GSM, web tasarým, çaðrý merkezi, akýllý kart sistemleri gibi alanlarda, sektörünün önde gelen þirketleriyle ortak çözümler geliþtirmektedir. SFS nin temel vizyonu müþterilerinin verimliliðine ve karlýlýðýna katký saðlamaktadýr.

6 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 07 Dünyanýn Önde Gelen Bankalarý da inet ile Tam Entegre Uluslararasý sigorta þirketlerinden sonra, bankalar da inet Banka Sigortacýlýðý Servislerini kullanarak sigorta þirketleri ile entegre olarak çalýþmaya baþladý. inet Portallarý Kanallarýn Sigortacýlýk Servislerine Eriþimini Kolaylaþtýrýyor Müþteriye ulaþabilme kolaylýðý, yaygýn þube aðý, güvenilir bir aracý olmasý ve kolay ödeme araçlarý ile banka sigortacýlýðýnýn önemi gün geçtikçe artmaktadýr. Banka sigortacýlýðý; sigorta þirketleri için önemli bir üretim kaynaðý olmakla birlikte bankalar açýsýndan deðerlendirildiðinde yüksek komisyon oranlarý ile saðlanacak iyi bir gelir kaynaðýdýr. Günümüzde sigorta þirketleri; kendi teknolojilerinin yanýnda iletiþim içinde olduklarý sistemlerin teknolojilerini de sorgulamakta, kendi sistem ve teknolojilerine en hýzlý ve güvenilir þekilde uyarlanabilecek sistemleri tercih etmektedirler. Diðer yandan bankalarýn büyük bir kýsmý; sigorta þirketinin sisteminden deðil, kendi sisteminden üretim yapabilmeyi tercih etmekte, hatta yeni geliþtirilen projelerde bu yöntemi kullanmaktadýrlar. Bankalar, ayrý bir uzmanlýk alaný olan sigortacýlýk sistemini öðrenmek yerine, üretim yapabilmek için en az bilgi ile sigortacýlýk operasyonlarýný gerçekleþtirmeyi tercih etmektedirler. Bu tercih, sigortacýlýk operasyonlarýnýn verimliliðinde de artýþ saðlar. SFS nin saðladýðý inet in Hizmet Tabanlý Mimarisi, banka kanalýndan talep edilen tüm teknolojik gereksinimleri ve sigortacýlýk fonksiyonlarýný sektöre özgü geliþtirdiði servisler sayesinde saðlayabilmektedir. Çaðrý Merkezi, SMS ya da portallarla entegre olabilen inet servisleri, seçimlik servisleri ile Banka Sigortacýlýðý nda müþterilerine teknolojik avantaj saðlamaktadýr. Bankalara Saðlanan Avantajlar Bankalar kendi sistemleri ile entegre bir biçimde müþteriden aldýklarý en az bilgi ile fiyat hesaplama, teklif verme ve poliçeleþtirme iþlemlerini, sigorta þirketlerinin sisteminden inet Banka Sigortacýlýðý servisleri ile yaparlar ve tahsilat iþlemlerini müþterinin hesabýndan ya da kredi kartýndan anýnda yapabilme avantajýný yaþarlar. Bu sayede bankalar, kendi sistemlerini deðiþtirmeden ve sigorta þirketlerinin sistemlerindeki deðiþikliklerden etkilenmeden bu avantajlardan faydalanýrlar. inet Banka Sigortacýlýðý Servisleri ile bankalarýn her bir sistemle ayrý ayrý haberleþmesi yerine, merkezi bir sistemle haberleþmesi saðlanarak güvenlik, kaynak kullanýmý en aza indirilebilmekte ve operasyonel iþlem maliyetleri düþürülerek kontrol altýna alýnabilmektedir. Bankalar, kendi ödeme sistemleri ile entegre sigortacýlýk sistemlerini kullanabilmekte ve inet servislerinin esnek yapýsý sayesinde, opsiyonel olarak tüm servislerinden yararlanabilmektedirler. inet servisleri, tarife hesaplamadan poliçe basýmýna kadar tüm operasyonel iþlemleri bankalara servis tabanlý olarak sunabilmektedir. Sigorta Þirketlerine Saðlanan Avantajlar Sigorta þirketleri, Banka Sistemi aracýlýðý ile kanala özel olarak üretilen poliçeler için gerekli verileri, inet Banka Sigortacýlýðý Servisleri sayesinde merkezi sistemine online olarak entegre edebilmektedirler. Bu sayede, mükerrer ya da yanlýþ veri giriþi engellenmektedir. Sistem eþ zamanlý ve online gerçekleþtiði için tüm sistemlerin birbirleri ile veri bütünlüðü saðlanmaktadýr. Sigorta þirketleri, her bir banka ile ayrý ayrý entegrasyon yapmak yerine, sadece inet Banka Sigortacýlýðý servisleri ile bankalara entegre olmakta, zaman ve kaynak tasarrufu saðlamakta, rekabetçi teknoloji avantajý ile fark yaratmaktadýr. SFS ayný zamanda, sigorta þirketlerine bankalarýn banka sigortacýlýðý hizmetini kolaylýkla saðlayabilmesi amacýyla, önyüz saðlamaktadýr. Sigorta þirketleri bu portal ara yüzü bankalara saðlayarak, bankanýn yeni bir uygulama geliþtirmesini gerektirmeden banka sigortacýlýðý yapabilmesini saðlamaktadýr. Müþteri Odaklý Yaklaþým inet Banka Sigortacýlýðý Servisleri sayesinde, bankacýlýk hizmeti alan tüm müþteriler ayný zamanda sigortalanma imkaný da yakalamaktadýrlar. Sektörde yeni bir uygulama olan ve yeni bir pazar yaratan bu çalýþma ile müþteri memnuniyetinin arttýrýlmasý hedeflenmektedir. Alternatif sigorta þirketleri, alternatif ürün ve alternatif ödeme seçenekleri ile müþterinin eriþtiði hizmet kalitesini yükseltmeyi baþarmaktadýrlar. Teknolojik Avantajý Yakalayýn inet Banka Sigortacýlýðý Servisleri, Servis Tabanlý Mimarisi ne (Service Oriented Architecture - SOA) ek olarak, Ýþlem Yönelimli Mimari ile (Event Driven Architecture - EDA) çalýþmakta ve Ýþ Süreç Yönetimi ni (Business Process Management - BPM) de saðlayabilmektedir. Herhangi bir sigortacýlýk operasyonunda ihtiyaç duyulabilen Dask, Tramer, Mernis gibi devlet kurumlarýnýn servislerinin sorgulanmasý, farklý banka kartlarýndan Sanal POS (VPOS) kullanýlarak tahsilat vb. operasyonel iþlemler ayný süreç içinde yapýlabilmektedir. Portallar ile çok detaylý entegrasyonlar gerektiren projelerde, inet Üretim Servisleri nin uyarlanabilir ve esnek yapýsý büyük avantajlar saðlýyor. SFS müþterisi sigorta þirketleri, inet in SOA tabanlý mimarisi sayesinde 3. parti yazýlýmlar ile kolaylýkla entegre olabiliyorlar. Alternatif Daðýtým Kanallarýna Saðlanan Servisler inet, sigorta þirketlerine saðladýðý servis tabanlý altyapý sayesinde, sigorta þirketlerinin alternatif daðýtým kanallarýna ulaþmasýný kolaylaþtýrýyor. Saðladýðý tarife hesaplama, teklif verme ve poliçeleþtirme, tahsilat, ödeme ve hasar bilgileri görüntüleme vb servislere artýk tüm kanallar rahatlýkla ulaþabiliyorlar. Saðlanan tüm sigortacýlýk servisleri ile alternatif daðýtým kanallarýna ait portallardan sigortacýlýk servisleri kullanýlabiliyor. Projelere SFS Desteði Bugün çok sayýda sigorta þirketi, servis tabanlý projelerin hayata geçirilmesi ve servis altyapýsýnýn oluþturulmasýnda SFS den destek alýyorlar. SFS, konusunda uzman birimlerce yapýlan analiz çalýþmalarý ve yazýlým uzmanlarýnýn çözümsel yaklaþýmý ile müþterilerinin projelerini doðru ve hýzlý bir þekilde uygulamaya alýyor. Portal benzeri uygulamalarla entegrasyon projeleri tüm paydaþlar ile planlanýyor, hýzlý bir biçimde sonuçlandýrýlýyor ve kýsa sürede kullanýma açýlýyor. Üç farklý sistemin (SFS Sigortacýlýk Modülleri, inet Üretim Servisi ve þirket portalý) birlikte çalýþmasý ile saðlanan entegrasyon projesi, istenen bilgilerin portal tarafýndan alýnarak inet Üretim Servisleri ile þirket sistemine iletilmesi ve iþlenen bilgilerin çýktýsýnýn yine inet Üretim Servisleri ile portal ýn kullanýmýna uygun hale getirilip iletilmesi ile hýzlý ve etkin bir þekilde tamamlanýyor. Müþterilere Saðlanan Kolaylýklar Bu uygulama sayesinde, örneðin bir sigorta þirketinin müþterisi, ilgili þirketin web sayfasý üzerinden poliçe satýn almak istediðinde, poliçe için gerekli bilgileri, doðru sýralama ile portal önyüzünden girebiliyor. Müþterinin girdiði bilgiler, inet servisleri ile þirket sistemine aktarýlýyor. Bilgiler bir teklif haline dönüþerek bir teklif numarasý ve teklif özet bilgileri ile birlikte yine inet vasýtasýyla basýlabilir bir þekilde portale iletiliyor. Portal, müþteriye teklif görüntüsünü iletip, gerekirse basýmýný almasýný saðlýyor. Girilen bilgilerin istenen kriterlerde olmamasý, otorizasyona düþmesi gibi durumlarda da gerekli uyarý mesajlarý yine ayný prensiplerle müþteriye iletiliyor. Hayata geçirilen uygulamalar; hýzla ilerleyen teknoloji, sigorta þirketi müþterilerinin kullaným alýþkanlýklarý ve profilleri dikkate alýnarak geliþtiriliyor. Saðlanan çaðrý merkezi, SMS ve portal gibi hizmetler ile müþterilerin hem iþlem maliyetleri azaltýlýyor, hem de servis kalitesi yükseltiliyor. inet in saðladýðý servisler ile sigorta þirketleri müþterilerine kendi sigorta süreçlerini yürütebilme kolaylýðý saðlýyorlar. Tamamlanan bir projede, poliçe satýn almak dýþýnda teklif ve poliçeyle baðlantýlý birçok sigortacýlýk iþleminin de çaðrý merkezi ve/ya web aracýlýðý ile yapýlabilmesi saðlanmýþ durumda. Artýk sigorta þirketi müþterileri ve/ya sigorta yaptýrmak isteyen tüm birey ve/ya kurumlar istedikleri anda, sigorta þirketinin çaðrý merkezi ve/ya internet sayfasý üzerinden aþaðýda belirtilen iþlemleri gerçekleþtirebiliyorlar; Müþteri Kaydý Yaratýlmasý, Müþteri Kaydýnýn Ýncelenmesi ve Güncellenmesi, Teklif Alýnmasý, Teklif Bilgilerinin Ýncelenmesi, Poliçe Satýn Alýnmasý, Poliçe ve Teklif Basýmlarýnýn Alýnmasý, Poliçe Bilgilerinin Ýncelenmesi, Hasar Bilgilerinin, Eksik Evraklarýn ve Ödeme Tarihlerinin Ýncelenmesi, Prim Ödemelerinin Yapýlmasý, Prim Ödeme Bilgilerinin Ýncelenmesi, Bu yapý þirketlerin farklý portallarda da sigortacýlýk servislerini sunabilmesini, dolayýsýyla kanallarýný çeþitlendirebilmesini saðlýyor. Bugüne kadar petrol istasyonlarý, havayolu þirketleri ve seyahat acenteleri ile baþarýlý projeleri tamamlamýþ olan inet çok kýsa bir zaman önce gerçekleþtirdiði bu projede yabancý bir portal ile entegre olarak yeni bir projeye daha imza atmýþ oldu. Küresel ölçekte internet üzerinden yapýlan sigorta iþlemlerinin hacim ve içeriðinin kýsýtlý olduðu dikkate alýnýrsa, yeni uygulama kapsamýnda yapýlacak iþlemler ile öncelikle sigorta þirketi ve müþterilerine, sonrasýnda da SFS ve Türk Sigorta Sektörüne önemli bir tecrübe ve fayda saðlayacak. Bu tür yaratýcý ve kapsamlý B2C yaklaþýmlarý, doðru uygulamalarla sigorta þirketlerine CRM ve karlýlýk anlamýnda ciddi kazanýmlar saðlayacaktýr.

7 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 09 Cep Telefonunuz var mý? Peki ya Mobil Sigortacýlýk Altyapýnýz? DER92 SFS, inet Mobil Servisleri ile hem pazara ilk çýkan hem de rekabetçi avantaj yaratan hizmetler sunmaya devam ediyor. inet Mobil Satýþ, inet Mobil Yenileme ve inet SMS Servisleri, sigorta þirketlerinin hem operasyonel maliyetlerini düþürüyor hem de müþteriye hýzlý ve kolay eriþimi saðlýyor. Akýllý mobil telefonlar üzerinden saðlanan web tarayýcýlar ile internet hizmetlerinin artmasý ve 2008 yýlýndan itibaren GSM operatörlerinin tüm dünyada veri transfer ücretlerinde indirimler yapmasý sayesinde mobil cihazlar ile istenilen yerden internete ulaþmak artýk çok basit bir iþlem haline geldi. Genel tüketici eðilimleri deðerlendirildiðinde, internet üzerinden yapýlan iþlemler göz ardý edilemeyecek düzeyde arttý. Bu iþlemlerin sadece çok küçük bir bölümünün mobil cihazlar üzerinden yapýldýðý düþünülebilir. Ancak uluslararasý araþtýrma firmalarý, bu eðilimin 2010 yýlýndan itibaren hýzla deðiþeceðini öngörüyorlar. Türkiye de mobil cihaz kullanýmýnýn birçok ülkeye göre yüksek olduðu düþünüldüðünde, GSM operatörlerinin geliþmiþ altyapýlar ile ülkemizdeki mobil hizmetlerin kalitesini ve müþterilerin internet üzerinden hizmet alma olanaklarýný kolaylaþtýracaðý öngörülüyor. Bu tür uygulamalar ise, mobil servislerin kullanýmýný ciddi bir oranda artýracaktýr. Altyapýsý ile bu servisleri sunmaya hazýr olan sigorta þirketleri pazara ilk girmenin avantajýný kullanarak pazar paylarýný ciddi oranda yükselteceklerdir. iphone nun pazara giriþi ile mobil cihaz anlayýþý yeni bir boyut kazandý. Dokunmatik ekranlarýn geliþimi, kullanýlan web tarayýcýlarýnýn tüm siteleri destekler duruma gelmesi, mobil cihazlar üzerinde yazýlým geliþtirme olanaklarýnýn artmasý, cep telefon kullanýmýný geleneksel yaklaþýmdan uzaklaþtýrma ve yeni bir pazar modeli kurmaya yöneltmekte. Kurulan bu yeni modelde müþterinin servise mekandan ve zamandan baðýmsýz olarak eriþmesi saðlandý. inet Mobil Satýþ Servisleri, ayný anda birden fazla sigorta þirketinden, birden fazla ürün ve birden fazla ödeme planý ile sigorta teklifi alabilme, karþýlaþtýrma yapýlarak istenen teklifi görüntüleme, basýmýný alma, hatta poliçeleþtirip dijital imzalý kopyasýnýn ile gönderilmesi gibi avantajlarý hem acente, hem de doðrudan sigorta þirketi müþterilerine saðlýyor. En yaygýn taksitli kartlar ile anýnda tahsilat yapýlabildiði gibi, kredi kartý bilgileri ile sigorta þirketinin saðladýðý taksitlendirme imkanlarýndan da yararlanýlabiliyor. Tahsilat problemini tamamen ortadan kaldýran sistem, tüm kanallarda ayný anda kullaným saðlýyor. Sigorta þirketleri, inet Mobil Servislerinden biri olan inet SMS Servisi ile SMS yoluyla müþterilerinin tarifelerini cep telefonlarýna gönderebiliyorlar. En çok tercih edilen servislerden biri olan inet SMS Servisi ile müþteriler sadece T.C. Kimlik Numaralarýný ve plakalarýný girerek trafik teklifi alabiliyorlar. Müþteriler, diðer ürünlerde de sadece birkaç soruyu belirli bir formatta cevaplamak koþulu ile servis numaralarýna mesaj atarak, teklif bilgisini SMS ile alabiliyorlar. Interaktif SMS altyapýsý ile müþterinin onayladýðý tekliflerin bir Çaðrý Merkezi, en yakýn acente veya yine doðrudan SMS ile satýlmasý mümkün. SMS ile sigortacýlýk, bilgilendirme amaçlý da kullanýlabiliyor. Poliçesinin bitmesine Sayýn Mehmet Öztürk, Poliçe priminiz 148 TL dir. iyi günler dileriz. Rekabetin daha da öne çýktýðý þu günlerde, þirketler maliyetleri her zamankinden daha fazla düþürerek verimliliði arttýrmaya ihtiyaç duymaktadýrlar. Bu noktada iþletmenin büyüme potansiyeline de destek verecek iki temel bulunmaktadýr: Birincisi yapýlmýþ yatýrýmlardan maksimum faydayý saðlamak; ikincisi ise stratejik yatýrýmlarla iþletmeye ölçülebilir geri dönüþ ve tasarruf saðlayacak yöntemlere yönelmek. SFS veritabaný baðýmsýz çalýþan teknolojisi ile þirketlerin istedikleri veritabanlarýnda çalýþmasýný desteklemekte, þirketlerin performans maliyet ve deneyimlerine göre kendilerine en uygun veritabaný çözümlerini tercih etmesini saðlamaktadýr. Bu noktada SFS Oracle dýþýnda SQL veritabaný çözümlerini de desteklemektedir. Yapýlan son belirli bir süre kalan müþterilerin cep telefonlarýna poliçe bitiþ tarihi ve teklif primi hesaplanarak mesaj atýlabiliyor. Bu sayede hem müþteriler poliçeleri bitmeden uyarýlmýþ hem de sigorta þirketinin operasyonel iþlemleri azaltýlmýþ oluyor. inet Mobil Servislerinden biri olan inet Mobil Yenileme Servisleri ile yenileme zamaný gelmiþ olan poliçelerin, yeni tarifelerinin sorgulanmasý ve müþterilerin cep telefonlarýna mesaj atýlmasý da mümkün. Müþterilerin teklif numarasý ve verilen kodu geri mesaj atmasý, daha önceki ödeme bilgilerinden faydalanýlarak poliçeleþtirme yapýlabilmesi için yeterlidir. Bu uygulama ile sigorta þirketi tarafýnda yenileme operasyonel maliyeti azaltýlýrken müþteri tarafýnda da pratik uygulamalar ile kolaylýklar SFS Oracle ve SQL Server 2005'ten Sonra SQL Server 2008'i de Destekliyor çalýþmalarla SQL Server 2008 de desteklenen veritabanlarý arasýna alýnmýþtýr. SQL Server 2008 versiyonlarý SQL SERVER 2008 VERSÝYONLARI Ýþlemci Sayýsý Hafýza Organizasyonu Veritabaný Boyutu Çoklu Ýstek Desteði x32 Donaným Desteði x64 Donaným Desteði Çekirdek Versiyonlar OS Maksimum OS Maksimum Limitsiz 50 saðlanmaktadýr. Müþteriler poliçelerini, elektronik imzalý olarak adreslerinden alabilecekleri gibi bir kargo þirketi, acente ya da anlaþýlan yaygýn alternatif daðýtým kanalý aracýlýðý ile de poliçelerini alabilirler. inet in saðladýðý yenilikçi mobil servisleri ile sigorta þirketleri alternatif daðýtým kanallarýna hýzla ulaþabilme imkanýna kavuþuyorlar. Geliþtirme, uyarlama ve kullanýma alma zamaný kýsa ve maliyeti çok düþük olan bu servisler, sigortacýlýk pazarýnda teknolojik olarak ilklere imza atýyor. Dýþ sistemlerle entegrasyonu hizmet tabanlý mimarisi sayesinde çok hýzlý gerçekleþtirilebilen inet Servisleri, sigorta þirketinin düþündüðü projelerin yapýlandýrýlmasýnda çok esnek bir araç görevi görüyor. bazýnda farklý ölçekteki þirketlerin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek özellikler sunmaktadýr; 4 2 CPU OS Maksimum Limitsiz 16 4 CPU (Web Baþýna Düþen Ýþ) 1 CPU OS 4 GB Ram Maksimum 1 GB Ram Limitsiz Limitsiz Tablo dan görüldüðü gibi SQL Server 2008 Express versiyonunda (ücretsiz versiyonu) veri alaný 4GB olarak ayrýlmýþtýr. Bu alan SQL Server 2000 de 2GB olarak kullanýlabiliyordu. Küçük ve orta ölçekli þirketler için 2000 versiyonunun 2 katý büyüklükte bir veri alaný ayrýlmýþ oluyor. 16 Özel Versiyonlar Enterprise Standard Workgroup Web Express 16 4 GB 16

8 10 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 11 YTL den TL ye Geçiþ Baþarýyla Tamamlandý Banka Sigortacýlýðýnda Nereye Gidiyoruz? 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren resmi para birimi olarak kullanýlmaya baþlanan YTL (Yeni Türk Lirasý), 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle tekrar TL (Türk Lirasý) olarak kullanýma alýndý. Para biriminde oluþan bu deðiþim iþleminin sigorta þirketlerinde saðlýklý bir þekilde gerçekleþtirilmesi amacýyla SFS, YTL- TL geçiþini iki aþamalý bir çalýþma dahilinde planladý. SFS tarafýndan gerekli planlamanýn oluþturulmasý ve analiz çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan birinci aþamanýn gerçek ortamda ilk çalýþmasý yapýldý. Sigorta þirketlerinin Ocak 2009 yenilemelerinde oluþturacaklarý poliçe ve zeyillerin basýmlarýnda TL para biriminin çýkmasý iþlemi, gerçek ortamda tamamlanarak kullanýma sunuldu. Bu sayede Aralýk 2008 üretimine giren poliçe ve zeyil basýmlarýnda YTL ibaresi çýkmaya devam ederken, Ocak yenilemeleri sonucu oluþturulan üretim, tahsilat, hasar ve muhasebe basýmlarý üzerinde TL (Türk Lirasý) dönüþümü yapýldý. Birinci aþamanýn ardýndan veritabanýndaki YTL verileri deðiþtirilmeden basýmlarda TL dönüþümü saðlandý. SFS nin planladýðý ve uygulamaya soktuðu aþamalý geçiþ, sigorta þirketlerine oldukça yoðun geçirdikleri Ocak ayýnda, üretimlerini veya sistem çalýþmalarýný durdurmadan problemsiz geçiþ imkaný saðladý. Birinci aþamanýn gerçekleþtirilmesi ile senkronize bir þekilde, ikinci aþamaya ön hazýrlýk olmasý amacýyla SFS Yazýlým ekibi tarafýndan veri dönüþtürme araçlarý oluþturuldu. Bu araç sayesinde hem mükerrer veri dönüþtürme iþlemlerinin önüne geçildi hem de veri dönüþümü yapýlan veritabaný tablolarýnýn isimlerinin ve dönüþüm yapýlan alanlarýnýn listesi belirlenerek kayýt altýna alýnmasý saðlandý. Gerçek ortamdaki dönüþümün minimum zaman ve hata ile gerçekleþmesi amacýyla gerçek veri tabanýndaki dönüþüme geçmeden önce test veritabanýnda para birimi verisi YTL olan tüm alanlar TL; TL olan tüm alanlar ise ETL (2005 öncesi para birimi olan Eski TL) olacak þekilde güncellendi. Ýlk testlerin SFS veri dönüþtürme ekibi tarafýndan yapýlmasýnýn ardýndan, TL dönüþümü test ekibinin son kullanýcý testini yapmalarý amacýyla kullanýma açýldý. Son kullanýcý testinde ortaya çýkan hatalar kýsa sürede giderilerek test tamamlandý. Test sýrasýnda ortaya çýkan veritabanýnda dönüþtürülmesi gereken yeni alanlar TL dönüþüm aracýna eklenerek gerçek veritabanýndaki dönüþümün eksiksiz yapýlabilmesi için gerekli alt yapý da saðlamlaþtýrýldý. Gerçek ortamdaki veritabanýndan beslenen Winsure, E-Agent, Hermes, Winspend gibi SFS sistemlerinin tümü kapatýlarak veri dönüþtürme iþlemi gerçek ortamda uygulamaya alýndý. Ýlgili dönüþüm sýrasýnda birinci aþamayý gerçekleþtiren SFS Kurulum, SFS Yazýlým ve Uyarlama ekibi, Veritabaný Yöneticisi, IT ve testleri yapan test ekibinin senkronize ve baþarýlý ekip çalýþmasý neticesinde gerçek ortam veritabanýnda dönüþtürme iþlemleri, 2 gün gibi kýsa bir sürede hýzlý ve baþarýlý bir þekilde tamamlandý. Son iþlem olarak ilgili iþlemler için daha önceden kapatýlan Winsure, E-Agent, Hermes ve Winspend sistemleri tekrar aktif hale getirilerek gerçek ortam, dönüþüm yapýlmýþ bir þekilde kullanýma açýldý. Bir hafta boyunca gerçek ortamda acenteler, bölgeler ve merkez kullanýcýlar tarafýndan yapýlan iþlemler sonucunda gerçek veritabanýnda oluþan yeni kayýtlar önceden ön görülemeyen herhangi bir hatanýn çýkmasý olasýlýðýna karþýn izlemeye alýndý ve bu izleme neticesinde de herhangi bir hata ile karþýlaþýlmayýnca TL dönüþümü iþlemleri tam olarak tamamlandý. SFS nin planladýðý ve uygulamaya aldýðý iki parçalý dönüþüm planlamasý sayesinde, sigorta þirketleri için en yoðun dönem olan Ocak döneminde son kullanýcýlarýn günlük iþleri hiçbir þekilde aksamadan, þirketin üretiminde herhangi bir düþüþe sebebiyet verilmeden TL geçiþi saðlandý. Veritabaný üzerindeki para birimini içeren veri alanlarý, gerek kýsa gerekse uzun dönemlik alýnacak raporlar, yeni oluþturulan/oluþturulacak verileri saðlýklý bir þekilde destekleyebilecek hale getirildi yýlý verilerine göre elementer sigorta þirketlerinde toplam prim üretiminin sadece %11,7 si bankalar kanalýyla gerçekleþtiriliyor. Bunun TL olarak karþýlýðý da Milyon TL. Banka kanallarýnda en çok üretim yapan ilk 5 þirket bu üretimin %56,4 ünü, ilk 10 þirket ise %89 unun gerçekleþtiriyor. Bu 10 þirketten sadece ikisinin bir bankayla dolaylý ya da dolaysýz organik iliþkisi yok. Bu üretimin ne kadarlýk kýsmýnýn kredi karþýlýðý satýlan zorunlu sigorta ürünlerinden kaynaklandýðýný bilmiyoruz. Ama ilk 10 daki 8 þirketin banka iliþkileri düþünüldüðü zaman toplam banka sigortacýlýðý üretiminin iyimser olarak en az %80 inin bu zorunlu satýþlardan gerçekleþtiðini söylemek yalan olmayacaktýr. Bankalar sigorta þirketleri için son derece önemli kanallar. Saðladýklarý güven duygusu ve zaten türlü finansal ürünleri tüm ülkeye yayýlmýþ geniþ bir daðýtým kanalý ile sunabilmeleri bu önemlerin temel nedeni. Ancak bu önemleri ile bankalar aracýlýðýyla gerçekleþtirilen üretim arasýnda paradoksal bir iliþki var. Ya bankalar sigorta ürünlerini satmak için uygun kanallar deðiller - ki bunun doðru olmadýðý kesin olarak biliyoruz - ya da sigorta þirketlerinin bankalara yaklaþýmýnda bir eksiklik var. Doðru cevap elbette ikincisi. Banka sigortacýlýðýnýn -en beylik cümlelerle bile - sektöre saðlayabileceði faydalar ne kadar ciddi bir potansiyel vaat ettiklerini gösteriyor; Sigorta ürünleri ile müþteri kalýcýlýk oranlarýnýn artýrýlmasý ve ayný zamanda yeni müþteri elde edilmesi, Temel Finansal ürünlerin ve kurumun karlýlýðýnýn artýrýlmasý, Ayný çatý altýnda daha fazla finansal ihtiyacýn karþýlanmasý, Çeþitlendirme ile daha güvenli ve sabit bir gelir akýþýna sahip olma, Satýþ ve müþteri odaklý bir yapý oluþturma Bu noktada sigorta þirketlerinin bankalara sunduklarý banka sigortacýlýðý çözümleri bazý deðiþikler içerse de þu ortak noktalarda buluþuyor; Bankalar, karýþýk ve profesyonel birer sigortacý olan acentelere uygun olarak tasarlanmýþ satýþ sistemlerini kullanmalýdýrlar ve dolayýsýyla sigortacýlýðý da öðrenmelidirler, Bankalarýn halihazýrda zaten kullandýklarý müþteri, mevduat ve kredi sistemleriyle entegrasyon çok zordur ve en iyisi bankalarýn bu entegrasyon iþlerini elle yapmalarýdýr, Bankalarýn kendi müþteri portföylerine gerçekleþtirdikleri satýþlara iliþkin bilgileri yenileme, çapraz satýþ, toplam müþteri deðerliliðini hesaplama gibi farklý satýþ ve pazarlama aksiyonlarý için kullanmalarýna gerek yoktur. Zaten bankalar fazla bir satýþ da yapmamaktadýr, Bu tabloda mevcut üretimin gayet makul ve tatmin edici olduðunu, muhtemelen temel nedeninin de aralarýnda organik bað olan þirketlerle bankalarýn ayný sistem yapýsýný kullanmalarýndan kaynaklandýðýný söyleyebiliriz. Ancak bazýlarý, özellikle hiçbir banka ile kardeþ þirket olma avantajýna sahip olmayanlar bankalara onlarý anladýklarýný gösteriyor ve bankalara özel çözümler geliþtirmeye çalýþýyor. Þirketlerini bu noktada hisseden yöneticiler için SFS Banka Sigortacýlýðý çözümleriyle nelerin saðladýðýný kýsaca özetlemek yerinde olacak; Banka sigortacýlýðýný tüm banka kanallarýna (yani iþleri baþlarýndan aþkýn ve sigorta ürünü satmayý mevcut sistemlerle öðren(e)meyen þubeler, çoook hýzlý çalýþmasý gereken çaðrý merkezleri ve bankalarýn kullaným oraný gayet yüksek internet þubeleri) yayabilme imkaný, Banka müþterilerine bütünleþik hizmet verebilme imkaný, Bankanýn ödeme sistemleri ile (ve hatta bir banka için diðer bankalarýn kredi kartlarýyla) entegre çalýþabilmesi, Bankanýn müþteri, mevduat ve kredi sistemleri ile entegre çalýþabilmesi sayesinde operasyonel yüklerin azaltýlmasý, Bankanýn büyük bir kanal olarak kendi iþlemlerini stratejik ve taktik amaçlarla izleyebilmesi, Sonuçta tüm taraflar için uzun vadeli, atýl kalmayacak bir sistem altyapýsý saðlamasý. Aslýnda bankalarý cezp edecek - komisyon dýþýnda elbette - anahtar cümleler þunlar; Banka arayüzlerinde çalýþma El deðmeden otomatik poliçe üretebilme Otomatik yenileme teklifleri oluþturma ve SMS, e-posta ile interaktif müþteri bildirimi (Teklifimizi kabul ederseniz Evet yazarak 20XX e SMS gönderebilirsiniz gibi ) Otomatik çapraz satýþ teklifleri oluþturma ve SMS, e-posta ile interaktif müþteri bildirimi Banka mevduat sisteminden otomatik direct debit Banka müþteri sisteminden müþteri bilgilerinin otomatik transferi Banka müþteri bilgilerinin Banka izni olmaksýzýn (elbette hasar bildirimi sonrasýndaki süreçler hariç) alýnamamasý) Banka kredi sistemiyle otomatik muhasebe entegrasyonu Banka internet þubesinden satýþ ve bilgi edinme Banka telefon bankacýlýðý sisteminden satýþ ve bilgi edinme Mevcutta sadece komisyonlara dayanan rekabet sigorta þirketlerinin birlikte kaybetmesinden baþka bir sonuç doðurmuyor ve doðurmayacak gibi görünüyor. Her sektörde olduðu gibi sigortacýlýk sektöründe de esas rekabet fiyata deðil (ki kural gereði price war tüm taraflara zarar verir) saðlanan operasyonel kolaylýk ve fonksiyonlara dayanmalý. Mevcut oyunu oynamak yerine kurallarý deðiþtirmek istiyorsanýz bizi ziyaret etmenizi hararetle öneririz.

9 12 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 13 Sigorta Sektöründe Müþteri Deðerlendirme ve Risk Analizi Hiç Olmadýðý Kadar Önemli SFS Müþterileri Sorunsuz Bir Þekilde TRAMER de Online Günümüzün rekabetçi ortamýnda her sigorta þirketinin hedefi daha fazla satýþ yapmanýn yaný sýra poliçelerin satýlmasýyla üstlenilen risklerin doðru bir þekilde deðerlendirilmesi ve analiz edilmesidir. Bir baþka deyiþle, sigorta poliçe ücretleri ile hasar maliyetleri arasýndaki karþýlýklý iliþkiyi doðru bir þekilde belirlemektir. Eðer bir sigorta þirketi poliçe ücretlerini çok artýrýrsa; pazar payýný, poliçe ücretlerini hasar maliyetleri ile daha doðru bir þekilde karþýlaþtýran rakiplerine kaptýracaktýr. Eðer poliçe fiyatlarýný daha düþük tutarsa hasar maliyetlerini karþýlayamayacak, para kaybedecektir. Bu deðerlendirme ve analiz hem tüketiciler için hem de sigorta þirketleri için oldukça önemlidir. Verilerin geliþmiþ sistemler tarafýndan etkin iþlenmesi her sektöre olduðu gibi sigorta sektörüne de artan doðruluk, hýz ve verimlilik kazandýrýr. Sigorta sektöründe müþterilerin ve sigortaya konu metanýn risk bilgisi, sigorta baþvurusunun kabul edilmesi ya da reddedilmesi kararýnýn verilmesinde kullanýlmaktadýr. Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler sigorta þirketleri tarafýndan oluþturulan sigorta skorlarýnýn geliþmesine olanak saðlamakta ve sigorta þirketlerinin gelecekte oluþabilecek riskleri daha doðru deðerlendirebilmesini saðlamaktadýr. Bilgi teknolojilerinin sunduðu bu olanaklarla, müþterilerin kredi riskleri hesaplanarak hangi müþterilerin riskinin yüksek olduðu, hangi müþterilerin geri ödemesini zamanýnda yapamayacaðý tahmin edilebilir. Ödemelerini aksatan, gecikmeli olarak yapan veya hiç yapmayanlarýn özelliklerinden yola çýkýlarak bundan sonra ayný duruma düþebilecek muhtemel kiþiler saptanabilir. Bir sigorta þirketi için her müþterinin deðeri farklýdýr. Müþterilerin deðerinin ölçülebilmesi, müþterilerin karþýlaþtýrýlabilmesi teknolojik sistemler tarafýndan sayýsal olarak gerçekleþtirilebilmektedir. Bir sigorta skoru bir kiþinin ve sigortaya konu metanýn geçmiþine ve mevcut risk bilgilerine dayanan nümerik bir deðerdir. Güncel çalýþmalar göstermektedir ki; sigorta skoru sigorta hasarlarý için önemli bir tahmincidir. Sigorta skorlarý sigorta þirketlerine, az ve yüksek riski ayýrt etmelerinde yardýmcý olur. Bu doðrultuda þirketler risk deðerlerini göz önüne alarak prim deðerini belirlerler. Sigorta þirketi tarafýndan belirlenecek kriterler ve formüller doðrultusunda müþterilerin ve sigortaya konu metalarýn risk analizi yapýlarak, puanlamasý yapýlabilmektedir. Tekliflerin kurum genelinde standart ve objektif bir yöntemle deðerlendirilmesi saðlanmaktadýr. Bu tür bir skorlama yapýsý risk deðerlendirmesi gereken her aþamada (teklif, yenileme, çapraz satýþ, hasar servisi gibi) kullanýlabilmektedir. Operasyonel kararlarýnda risk yönetimine çok büyük ihtiyaç duyan sigortacýlýk sektörünün hizmetine coðrafi bilgi sunmak amacýyla özel olarak geliþtirilen çözümler de sunulmaktadýr. Bu çözümler deprem, sel baskýný, yangýn, hýrsýzlýk gibi risklerin analiz edilerek operasyonel ve stratejik açýdan kullanýlmasýný saðlar. Sigorta þirketleri coðrafi bilgi sistemleriyle mevcut sistemlerini entegre ederek gelecekte olabilecek riskleri daha iyi deðerlendirmekte ve oluþturduklarý poliçeleri bu riskleri göz önünde alarak fiyatlandýrmaktadýrlar. Bir baþka deyiþle risk analizi sonucu oluþan bilgi sigorta þirketinin tüm operasyonlarýnda kullanýlabilmektedir. Sigortacýlýk sektöründe müþteri deðerlendirme ve risk analizi ile veri yýðýnlarýndan anlamlý bilgiler elde edilebilmekte ve bu bilgiler ýþýðýnda stratejik kararlar alýnabilmektedir. Günümüzün zor ekonomik koþullarýnda kar marjlarýný korumak isteyen sigorta þirketleri için bilginin etkin yönetimi ve kullanýmý sigorta operasyonlarýnýn merkezinde yer alan kritik ve vazgeçilemeyecek unsurlardan biridir. 1 Mart 2009 tarihinden itibaren tüm SFS müþterileri TRAMER in online trafik servislerini sorunsuz bir þekilde kullanmaya baþladý. Bu yeni yapý sayesinde, sigorta þirketleri artýk TRAMER e günlük transfer yapmak zorunda kalmýyorlar. Ayrýca, acenteler için büyük bir sorun olan ve iþ kaybýna yol açan, Kaza Tespit Tutanaðý da ayný tarihte TRAMER tarafýnda tutulabilir hale geldi. Servis tabanlý yeni mimari sayesinde, sigorta þirketlerinin yýllýk olarak gerçekleþtirdiði TRAMER mutabakatý çalýþmasýnýn da yapýlmasýna gerek kalmadý. Bu sayede, hem sigorta þirketleri, hem acenteler, hem de TRAMER tarafýndaki operasyonel iþ yüklerinde ciddi tasarruflar saðlandý. Yeni yapýda acenteler ve sigorta þirketleri, T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Plaka gibi sorgulama yapmak istedikleri bilgileri, TRAMER e Ýnternet XML Yapýsý I- T.C. Kimlik No dan Alýnan - Sigortalý adý ve soyadý - Baba adý - Doðum tarihi - Doðum yeri - Cinsiyeti + - Poliçe data II- Vergi Kimilik No dan Alýnan - Þirket adý - Þirket türü - Kuruluþ tarihi + - Poliçe detaylarý III- Araç Tescil Bilgileri - Plaka numarasý - Motor numarasý - Þase numarasý - Model yýlý - Tescil tarihi - Araç marka/model/rengi - Kullaným þekli + - Poliçe detaylarý ALTYAPI Sigorta Þirketleri üzerinden online olarak gönderip anýnda gerçek zamanlý bilgi alabiliyorlar. Bu yapý sayesinde, sigorta þirketleri ve/ya acenteler tarafýndan girilen bilgilerin doðruluðu ve tek yerden kontrolü teyit altýna alýnýyor. Ayný zamanda þirketler arasýnda haksýz rekabete konu olabilecek hususlarýn da önüne geçilmiþ oluyor. SFS nin uzun bir süredir tüm uygulama mimarilerinde kullandýðý SOA (Servis Odaklý Mimari) yapýsý TRAMER in saðladýðý web servislerle sigorta þirketlerinin daha hýzlý ve verimli satýþ ve mutabakat süreçleri oluþturmasýný saðlýyor. Ayný altyapý Banka Sigortacýlýðýndan Alternatif Daðýtým Kanallarý Sigortacýlýðýna, Mobil Sigortacýlýktan Kanal Portallerine Entegrasyone kadar farklý satýþ ve servis stratejilerinin de gerçekleþtirilebilmesini saðlýyor. ÝNTERNET Acente T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik No, Plaka+Þasi No dan Sorgulama Sorgulama sonucunun XML olarak geri dönüþümü Poliçe Detaylarý Servis Tabanlý Yeni Mimari SFS ve TRAMER tarafýnda kullanýlan yeni yapý ile tüm paydaþlar daha hýzlý ve daha kolay hareket edebiliyor, IT departmanlarýnýn bakým maliyetleri azaltýlýyor ve uzun vadede minimuma yaklaþtýrýlmasý hedefleniyor. Yakýn bir zamanda TRAMER in saðlayacaðý düþünülen ortak hasar veri yapýsý, trafik ceza bilgilerine eriþim gibi sektörün ortak ihtiyaçlarýna yönelik yapýlar sektörün risk deðerleme ve satýþ stratejilerini önemli oranda etkileyecek. Sektörde veri paylaþýmýyla birlikte haksýz rekabet ihtimalleri azalacak ve þirketlerin rekabeti tüm taraflarýn memnuniyetini esas alan doðru risk deðerlendirme, doðru fiyatlama, doðru ürün konumlama ve doðru servis noktalarýnda ortaya çýkacak. Bunun için gerekli teknolojik altyapý SFS çözümlerinde hazýr. Vatandaþlýk Detaylarý Vergi Kimlik No Araç Tescil Detaylarý Vatandaþlýk No ile Sorgulama Vergi Kimlik No ile Sorgulama Plaka ve Saþi No ile Sorgulama Devam Eden Proje KPS (T.C. Kimlik No) Vatandaþlýk Detaylarý Vergi Kimlik No Vergi Kimlik No Emniye Gn. Müd. Araç Tescil Detaylarý

10 14 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 15 Önce Ýnsan Türkiye kurumsal uygulama yazýlýmlarý pazarýnýn, 2009 yýlý içerisinde yavaþlamasý beklense de, biliþim sektörü diðer sektörlere kýyasla küresel krizden en az etkilenen sektörlerden biridir. Öte yandan IDC nin, (International Data Corporation) tahminlerine göre, Türkiye kurumsal uygulama yazýlýmlarý pazarýnýn 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýnda iyileþmesi, 2011 ve 2012 yýllarýnda ise hýzla büyüme göstermesi beklenmektedir. Bilgi çaðý ile beraberinde bilginin en önemli kaynak ilan edilmesi ve bilginin tükenmeyen esas kaynaðýnýn insan olmasý neticesinde insan faktörü çalýþma yaþamýnda, tarihinin en deðerli günlerini yaþýyor. Ýnsana dönük maddi ve manevi yatýrýmlar teknolojik yatýrýmlar kadar önemli. Biliþim dünyasýnda hýzla ve yetiþmiþ elemanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadýr. Yazýlým sektörünün en önemli faktörlerinden biri olan nitelikli iþgücü sektörde rekabet edebilmek için vazgeçilmez bir unsurdur. Türkiye de yazýlým sektörünün geliþmesini saðlayabilmek için; öncelikle nitelikli iþ gücünün artýrýlmasý ve geliþtirilmesi, beyin göçünün önlenmesi, eðitilmiþ insan gücü açýðýnýn kapatýlmasý için üniversite ve diðer kurumlarda mesleki eðitimlerin arttýrýlmasý, eðitim ve insan kaynaklarý konusuna özel önem verilmesi, kaynaklarý etkin bir þekilde kullanma yeteneði gerekmektedir. Türkiye'de biliþim istihdamý % 0,5 iken Avrupa ortalamasý yüzde % 3,9 oranýndadýr. Biliþim sektöründe çalýþýlan/çalýþýlmak istenen iþ alanlarýna bakýldýðýnda ise birbirlerine çok yakýn oranlarda sýrasýyla, araþtýrmageliþtirme, yazýlým geliþtirme, sistem yönetimi, að yönetimi, proje yönetimi, web tabanlý yazýlým geliþtirme uzmanlýðý, grafik tasarým, yazýlým/donaným tasarým uzmanlýðý yer almaktadýr. On yýllýk büyüme potansiyeli, yýllýk ortalama gelir ve istihdam hacmi kriterleri göz önüne alýndýðýnda, yazýlým en çok talep gören meslek olarak görülmektedir. ÝK Danýþmanlýk firmalarý tarafýndan 2004 yýlýndan bu yana Türkiye de biliþim sektörüne yönelik verilen iþ ilanlarýnýn %70 inin yazýlým alanýnda olduðu belirtilmektedir. Yazýlým mühendislerine olan ihtiyaç hýzlý bir artýþ göstermektedir. Genelde üniversitelerin bilgisayar, elektrik/elektronik, matematik mühendisliði bölümleri ve bilgisayar programcýlýðý ön lisans programlarýndan mezun olan adaylar tercih edilmektedir. Bunun dýþýnda çeþitli mühendislik bölümlerinden ve farklý bölümlerden mezun veya lise mezunu olup bilgi ve iletiþim teknolojilerine olan ilgileri nedeniyle özel kurs ve sertifika programlarýnda eðitim alýp sektöre yönelen adaylar da bulunmaktadýr. Türkiye deki genç nüfus ve iþsizlik oraný göz önüne alýndýðýnda bu sektörde istihdam yaratýlmasýna yönelik çabalar sosyal açýdan da son derece önemlidir. Bilgi ve iletiþim teknolojileri sektörüne her yýl, arasý yeni mezunun, iþgücüne katýlmasýna raðmen, bu sayý sektörde yetiþmiþ eleman ihtiyacýný karþýlamak için yeterli deðildir. Biliþim sektöründeki açýðý kapatmak için her yýl yaklaþýk 70 bin uzmanýn yetiþmesi gerekmektedir. Ýyi eðitim görmüþ, uzman ve yetenekli iþ gücü, en verimli olduðu dönemde çalýþmak ve/ya araþtýrma yapmak amacýyla genellikle daha iyi ücret ve saðlanan olanaklar dolayýsýyla geliþmiþ ülkelere göç edebilmekte ve bu da Türkiye de yazýlým sektörünün geliþmesini engellemektedir. Ayrýca çalýþan devir hýzýnýn yüksekliði de en önemli sorunlardan biri olarak çýkýyor karþýmýza. Bu doðrultuda kurumlar açýsýndan çalýþan baðlýlýðýnýn ve memnuniyetinin arttýrýlmasý, çalýþanlarýn geliþtirilmesi gittikçe önem kazanmaktadýr. Çalýþanlarýn kurumlarda ortalama 2 yýl çalýþmýþ olmalarý sektör ortalamasýnýn üzerinde kabul edilmektedir. Deloitte BT-Ýþ Dünyasý Dengesi 2008 Araþtýrmasýna göre BT departmanlarýndaki iþgücü devri ülkemizdeki kurumlarýn %46 sýnda %5 in altýnda, %13 ündeyse %10 un üzerinde gerçekleþmektedir. Bu deðerler kritik öneme sahiptir çünkü biliþim sektörü nitelikli elemanýn en zor bulunduðu sektörlerdendir ve dolayýsýyla kaybedilen bir personelin yerine birisini bulmak þirketler için oldukça zordur. ÝK nýn yazýlým sektöründe eleman seçiminde karþýlaþtýðý en önemli zorluklar genelde eðitim seviyesi ve deneyim süresi olmaktadýr. Bunun dýþýnda artýk yazýlým sektöründe adaylarda aranan özelliklere ek olarak ekip çalýþmasýna uyumluluk, müþteri odaklýlýk, sonuç ve çözüm odaklýlýk, baþarýlý zaman yönetimi, iletiþim becerileri, yenilikçilik, liderlik ve analitik düþünebilme yetenekleri ve yetkinlikleri de aranmaktadýr. Yazýlým dili/dillerinde de uzmanlaþmýþ olmak ve iyi derecede yabancý dil biliyor olmak, kendini sürekli geliþtirebilmek ve araþtýrmacý olmak gibi kriterler de eklenebilir. Önümüzdeki günlerde sektörde daha fonksiyonel, birden fazla iþi yapabilen, uzmanlaþmýþ ve deneyimli kadroya daha fazla ihtiyaç duyulacaktýr. Örneðin yazýlýmcýlar birçok projede gerektiðinde müþteriler ile birebir iletiþim kurabilen, bir yandan pazarlama/satýþ yapabilen, bir yandan analist, bir yandan tasarýmcý, bir yandan yazýlýmcý, bir yandan test elemaný ve sonrasýnda da destek elemaný olabilecek, daha sosyal, iletiþim ve liderlik yetenekleri güçlü ve yetkinlikleri olan kiþilerden seçiliyor olacaktýr. Esnek çalýþma ile ilgili olarak alt seviyelerin yaný sýra üst seviyelerde de proje veya kontrat bazlý çalýþma þekli tercih edilecektir. Ýnsan kaynaklarý süreç ve stratejileri þekillenmekte ve yeni koþullara göre yeni trendler oluþmaktadýr. Örneðin toplam kazanca göre hem ekibe hem de bireysel performansa ve þirket hedeflerine ulaþým oranýna baðlý olarak prim ve ücretlendirme sistemi kurulmasý ve belirsizlik riskinin her çalýþan ile paylaþýlmasý gibi sistemler bunlardan sadece bir kaçýdýr. Uzun vadede uygulanacak en akýlcý strateji ise; mevcut insan kaynaðýný etkin bir þekilde yönetmek, üretkenliði ve kurumsal performansý daha fazla arttýrmak, yetenekleri maksimize etmek ve eðitim, kariyer planlama vb. tüm çalýþmalarý daha etkin uygulamaktýr.

11 16 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 17 Doç Dr. Fuat Erdal Merkez Müdürü, SEGEM SEGEM in kuruluþ amacý ve faaliyetleri hakkýnda bilgi verir misiniz? Sigortacýlýk Eðitim Merkezi (SEGEM), sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taþýyan eðitim ve sýnav organizasyonlarýnýn tek bir çatý altýnda yürütülmesi amacýyla kurulmuþtur. SEGEM, tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanunu nun 31 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleþtirmek üzere, Kanunun 24 üncü maddesinin 10 uncu fýkrasýna göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði bünyesinde tüzel kiþiliði haiz olarak kurulan bir meslek kuruluþudur. Merkezin yapýsý, kuruluþ ve faaliyetleri, tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Sigortacýlýk Eðitim Merkezi Yönetmeliði ile düzenlenmiþtir. Merkezimiz 15 Ekim 2008 tarihinde faaliyete baþlamýþtýr. Son yýllarda hem Sigortacýlýk Kanunu, hem de buna dayalý olarak çýkarýlan Yönetmeliklerle sektörde çok önemli düzenlemeler ve deðiþimler öngörülmüþtür. Bu düzenlemelerin özellikle eðitim ve sýnavlarla ilgili bölümlerinin organizasyon görevi SEGEM e verilmiþtir. Bu doðrultuda, ilk olarak Aktüerlik Sýnavýnýn baþvurularý SEGEM tarafýndan online olarak alýnmýþ olup, ilk sýnav olan Finansal Matematik sýnavý, 22 Mart 2009 tarihinde Ýstanbul ve Ankara da yapýlmýþtýr. Eþ zamanlý olarak, Nisan ayý içerisinde baþvurularýn alýnýp, Mayýs ayý içerisinde de Temel Hedefimiz, Sektörde Nitelikli Eleman Ýstihdamýný Artýrmak, Sektörün Hizmet Kalitesini Yükselterek Geliþimine Katkýda Bulunmak baþlatýlacak olan Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eðitiminin son hazýrlýklarý da tamamlanmaktadýr. Bu eðitim, 18 il merkezinde verilecektir. Bir yandan da, sektörde belirlenen ihtiyacý karþýlamak amacýyla farklý branþlarda açýlacak olan Sigorta Eksperliði eðitimi ve sýnavý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. SEGEM in sektöre katmak istediði deðerler nelerdir? Temel hedefimiz, sigortacýlýk alanýndaki eðitim ve sýnav faaliyetlerinin standartlarýný oluþturarak sektörde nitelikli eleman istihdamýný artýrmak, sektörün hizmet kalitesini yükseltmek ve geliþimine katkýda bulunarak uluslararasý düzeye getirmektir. Bu hedef doðrultusunda, sigortacýlýkla ilgili özellik taþýyan konular için gerekli sýnavlarýn tarafsýz bir þekilde yapýlmasý, yurt içi veya uluslararasý anlaþmalar çerçevesindeki eðitim taleplerinin daha sistematik bir biçimde ve tek elden karþýlanmasý ve Türkiye de sigortacýlýðýn ayrý bir uzmanlýk alaný olarak benimsenmesi için çalýþmalar yürütülmesi amaçlanmaktadýr. Sektör çalýþanlarýnýn eðitim düzeyi ve sektörel birikimini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sigortacýlýk sektörü oldukça dinamik, hýzla deðiþen ve hýzla büyüyen bir sektör. Ancak Türk Sigorta Sektörü, benzer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, olmasý gerekenin çok altýnda bir büyüklüðe sahip görünüyor. Diðer etkenlerinin yanýnda, sektörde çalýþanlarýn eðitim ve standart eksikliðinin bunda önemli bir payýnýn olduðu kanaatindeyim. Ayný iþkolunda bile, örneðin acentelerde, çok farklý altyapý, deneyim ve eðitime sahip çalýþanlar istihdam edilmekte. Toplumuzda halen sigorta kavramýnýn zorunlu taþýt sigortasý ya da kaskodan öteye gitmediði önemli bir kesim var. Bir yandan da sigortanýn bir zorunluluk deðil, insan ve insanýn deðer verdiði þeyler için bir gereklilik olduðu bilincinin de yerleþtirilmesi gerekiyor. Sigorta þirketlerimizde oldukça yüksek nitelikte ve eðitim düzeyinde yöneticilerimiz var, ancak nihai tüketiciyle muhatap olan sektör çalýþanlarýmýzýn da niteliklerini yükseltmek, sektörün geliþimi için kaçýnýlmaz bir gerekliliktir. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve günümüz ekonomik koþullarý deðerlendirildiðinde, sektör oldukça dinamik bir yapýda. Dolayýsýyla hem çalýþanlar hem de þirketlerin geliþmeleri takip etmeleri kolay deðil. Bu noktada sektör çalýþanlarýna önerileriniz nelerdir? SEGEM in temel görevlerinden birisi de mevzuat deðiþiklikleri konusunda sektör çalýþanlarýný bilgilendirmektir. Bu yýl organize edilecek eðitimlerin çoðunluðu, deðiþen mevzuat hakkýnda hali hazýrda çalýþanlarýn bilgilerini güncellemek amacýný taþýmaktadýr. Acente, eksper ve brokerlerde bu eðitimler üç yýlda bir yenileceði için, çalýþanlar, güncel mevzuat ve düzenlemelere iliþkin bilgilerle donatýlmýþ olacaktýr. Yeni yönetmeliklerle birlikte, sektöre yeni girecekler için istenecek nitelikler daha yüksek olacaktýr. Bu nedenle, çalýþanlara ilk tavsiyemiz, açýlan bu sýnav ve eðitimlere katýlmalarý ve yeterlilik ya da tamamlama sertifikalarýný almalarý, ikinci olarak ta SEGEM in web sitesini (www.segem.org.tr) ziyaret ederek yeni eðitimlerle ilgili bilgi edinmeleridir. Sektörde hem çalýþanlar hem de þirketler arasýnda güçlü bir rekabet hakim. Sizce bu koþullarda eðitimin rekabet üstünlüklerini arttýrmadaki payý nedir? Çalýþan eðitimlerine yeterince önem veriliyor mu? Ýçinde bulunduðumuz bilgi çaðýnda, kiþilerin üstünlükleri sahip olduklarý bilgi düzeyi ile ölçülmektedir. Bilgiyi, deneyimle birleþtiren (ki biz buna beþeri sermaye diyoruz) kiþiler, her alanda aranýlan eleman olacaklardýr. Hemen her sektörde ve alanda olduðu gibi, sigortacýlýk sektöründe de eðitimin önemi tartýþmasýzdýr. Dikkat edilirse son yýllarda çýkarýlan yönetmeliklerin hemen hepsinde hem eðitim, hem de üç yýlda bir gibi kýsa sürelerde eðitimi tekrarlama zorunlu hale getirilmektedir. SEGEM de bu çerçevede, eðitimin bir sistematiðe ve standarda baðlanmasý amacýyla kurulan bir kurumdur. Birkaç yýl içerisinde bu eðitim ve standardizasyon oturduðu takdirde, hem kiþiler önünü daha rahat görebilecek, hem de nitelikli eleman talebi daha da artacak ve dolayýsýyla verimlilik artacaktýr. Eðitim bir bütündür: SEGEM sektöre yeni gireceklerin standardýný yükseltirken, sigorta þirketlerimiz de kendi hizmet içi eðitimleri ile bu resmi tamamlayacaktýr. Düzenlediðiniz organizasyonlar ve gelecekte hayata geçirmeyi planladýðýnýz projeler hakkýnda bilgi verebilir misiniz? 2009 yýlý içerisinde Aktüerlik sýnavlarýný, Sigorta Acenteleri eðitim ve sýnavlarýný ve Sigorta Eksperliði eðitim ve sýnavlarýný gerçekleþtireceðiz. Her ne kadar Merkezimiz þu an yasa ve yönetmeliklerde belirtilen zorunlu eðitim ve sýnavlarý organize etmekle iþe baþlamýþsa da, ileriki aþamalarda sektörde ortaya çýkacak spesifik eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla da organizasyonlar düzenleyebilir. Yine sigortacýlýk alanýnda araþtýrmalar yapmak da görevlerimiz arasýnda bulunmaktadýr. Öte yandan Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Ortadoðu ülkelerinden gelen eðitim taleplerini de deðerlendiriyoruz. Hedefimiz, ülkemiz sigortacýlýk sektörüne referans bir kurum olmanýn yaný sýra, Balkanlar, Ortadoðu ve Orta Asya için sigortacýlýk eðitimi alanýnda bir çekim merkezi, bu alanda lider bir kurum olmaktýr.

12 18 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 19 Gelecekte Tüm Projelerimizde SFS ye Önemli Bir Yer Vermeyi Planlýyoruz Gerçekleþtirdiðimiz röportajda, Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliði nin hedefleri, SFS ile yürütmekte olduklarý projeler ve SFS den beklentileri konusunda Sayýn Kadir Köseoðlu nun görüþlerini aldýk. Aydýn Rahmanov, Standard Insurance Genel Md. Yrd. Standard Insurance ýn kuruluþu, yýllýk prim üretimi, pazar payý, çalýþtýðý kanal sayýsý ve uluslararasý pazarlardaki hedefleri hakkýnda bilgi verir misiniz? Sigorta þirketimiz Açýk Sehmdar Cemiyyeti olarak 2000 yýlýnda Türkçe karþýlýðý Anonim Þirket olarak kurulmuþtur. Yýllýk 17,4 milyon USD deðerinde prim üreten Standart Insurance ýn pazar payý %8 olup, Azerbaycan sigortacýlýk pazarýnda en güçlü 2. özel þirket konumundadýr. Þirketimiz toplamda 15 acente ve 5 broker ile çalýþmaktadýr. Uluslararasý pazarlardaki hedefimiz, güçlü bir sigorta þirketi olarak reasürans iþlemlerini geniþletmek ve pazar payýný arttýrmaktýr. Geçen yýl "Moody's Investors Service" den aldýðýmýz reyting B1 pozitif di. En büyük hedefimiz bir önceki yýldan verilen kredilendirme puanýný daha yukarýya taþýmak yýlý hedefimiz bu puaný BA 3 seviyesine yükseltmektir. Müþterilerinize hangi branþlarda hizmet veriyorsunuz? Müþterilerimize hayat ve hayat dýþý sigorta branþlarýnda hizmet veriyoruz. Þu an 28 farklý ürün ile müþterilerimize poliçe kesiyoruz. Ana branþlarýmýz Kasko, Mesuliyet, Saðlýk, Nakliyat ve Emlak. Yakýn dönemde bir bilgi iþlem yapýlanmasýna gittiniz ve bu yapýlanma için bir Türk þirketi olan SFS yi tercih ettiniz. Sizi yeni bir yapýlanmaya yönelten unsurlar nelerdi ve SFS sistemindeki hangi özellikler sizin için öne çýkýyor? Geçen seneye kadar þirketimiz her hangi bir sistem kullanmýyordu. Bu Azerbaycan ýn en hýzlý büyüyen özel sigorta þirketi olan SFS müþterisi Standard Insurance ýn Genel Müdür Yardýmcýsý Aydýn Rahmanov ile kýsa bir söyleþi gerçekleþtirdik. Sayýn Rahmanov, Standard Insurance ýn hedefleri, SFS ile çalýþmalarý ve krizin Azerbaycan a yansýmalarý konusunda bilgi verdi. durum þirket iþleyiþinde ciddi problemler yaratarak projelerimizi gerçekleþtirmemize mani oluyordu. Bunu dikkate alarak ve gelecekte kaynaklarýmýzý daha elveriþli kullanabilmek adýna SFS ile çalýþma kararý aldýk. SFS yi seçmemizde diðer þirketlerin tecrübesi dikkate alýndý. Sistemin genel iþimizi standart hale getirmesi ve kolaylaþtýrýlmasý bizim için ön plana çýkýyor. Bu projenin ileriki dönemlerde iþ akýþý, verimlilik ve etkinliðinizde ne gibi avantajlar saðlayacaðýna inanýyorsunuz? SFS ile hayata geçirmeyi planladýðýnýz diðer projeler hakkýnda bilgi verir misiniz? SFS sisteminin ileriki dönemlerde iþ yapýþ þeklimiz ve hizmet kalitemizde büyük avantajlar saðlayacaðýna inanýyoruz. Gelecekte tüm projelerimizde SFS ye önemli bir yer vermeyi planlýyoruz. Yeni sistemimizle yapýlan tüm iþlerimiz belli bir sistematikte ve güvenli bir ortamda yapýlýp takip ediliyor. Sistem öncesini düþününce, gelinen noktada bize saðlanan en büyük kar; zaman kazancý, odaklanma süreci ve farklý açýlýmlar getirebilmek için düþünce özgürlüðü saðlamýþ olmasýdýr. Sistemin esnek yapýsý, geliþtirdiðimiz yeni ürünlerimize hýzlý çözümler sunuyor. Hýzla geliþen sigorta sektörüne SFS çözümleri ile yeni bir boyut kazandýracaðýmýzýn bilincindeyiz. Çalýþanlarýnýzýn %80 i Rusça biliyor. Hem Azerice hem de Ýngilizce çalýþan ve Rusçayý destekleyen sistemlerimizin þirketinizde kullanýmý ve çalýþanlarýnýzýn sisteme adaptasyonunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Çalýþanlarýmýzýn adaptasyonu, sistemin vermiþ olduðu çözüm alternatifleriyle oldukça kolay oldu. Her yeni sistem geçiþlerinde olduðu gibi küçük sorunlar olsa da, onlarýn kýsa sürede karþýlýklý sunulan çözüm alternatifleriyle hallolduðunu gözlemliyoruz. Azerbaycan da faaliyet gösteren en büyük 2. özel sigorta þirketisiniz. Azerbaycan da sigorta sektörünün eðilimi ve içinde bulunduðumuz kriz koþullarýndaki gidiþatýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sigorta, Azerbaycan da genç bir saha olmasýna raðmen son yýllarda sigortaya verilen önem artmaktadýr. Yeni ve güçlü sigorta þirketleri devreye girmiþtir. Azerbaycan sigorta þirketleri, þu an Kafkaslarda en güçlü þirketlerdendir. Ýçinde bulunduðumuz kriz diðer ülkelerde olduðu gibi Azerbaycan ý da etkilemiþtir, ancak ülkemizin iktisadi potansiyelindeki yükseliþ düþünüldüðünde krizin etkisinin gelecek dönemde çok büyük olmayacaðý görüþündeyim. Standard Insurance bu dönemde nasýl bir strateji izliyor? Kampanya ve/ya önlemlerinizden bahseder misiniz? Krizle mücadeledeki stratejimiz, krizi sigorta sektöründe avantajlý durumlara taþýyabilmektir. Uzmanlarýmýzýn yeni geliþtirdikleri kampanyalarla sektördeki liderlik pozisyonumuzu koruyarak, müþteri memnuniyetini artýrarak ve servis anlayýþýmýzý daha da iyileþtirerek hizmet kalitemizi ölçülebilir oranda geliþtireceðimiz ve büyümeye devam edeceðimiz inancýndayým. SFS ile sigorta þirketlerindeki üretim verilerimizin tüm detaylarý ile transferi saðlanarak poliçe kayýtlarýnýn otomatik olarak onaylanmasý sayesinde sigorta þirketleri ile mutabakat daha kolay bir hale getirildi. Önder Sigorta Reasürans Brokerliði nin kuruluþu ve önümüzdeki döneme ait hedefleri bilgi verir misiniz? Önder Sigorta ve Reasürans Brokerliði 30 yýlý aþan tecrübesiyle müþterilerine üstün nitelikli hizmet sunmayý amaçlarken bilgi ve deneyimini yeni ürünler geliþtirmeye, müþteri ihtiyaçlarýna yönelik yeni ve daha geniþ kapsamlý çözümler sunmaya yönelmiþtir. Son yýllarda buna iliþkin önemli çalýþmalar yürütmektedir. Özellikle içinde bulunulan ekonomik koþullar ve yükselen müþteri beklentileri, bu faaliyetleri gerekli kýlmýþtýr. Kýsa ve uzun vadede bu çalýþmalar hýzlandýrýlarak devam edecektir. Global ölçekte, dünya standardýnda hizmet sunan ve hizmet aðýný dünyanýn önemli noktalarýna taþýmýþ olan bir þirket olmak hedeflenmektedir. Yeni pazarlarý tanýma, edinilen deneyimler ile hem iç hem de dýþ pazarda yüksek kaliteli hizmet sunmayý, yeni ve farklý müþteri kanallarýna ulaþmayý amaçlýyoruz. Müþterilerinize hangi branþlarda hizmet veriyorsunuz? Sektöründe tamamen kurumsal çalýþmalar yürüten Önder Sigorta, aðýrlýklý olarak endüstriyel iþler ve büyük deniz taþýmacýlýðýna yönelik hizmet vermektedir. Önder Sigorta nýn yapýsý içinde yangýn, kaza, nakliyat, mühendislik, sorumluluk ve hasar servisi teknik departmanlarý, sigorta ürünleri fiyat optimizasyonu yaný sýra risk danýþmanlýðý hizmeti de vermektedir. Þirket, tarihinde nakliyat sigortalarýnda 100 milyon tonun üzerinde dökme malýn sigortalanmasýnda aracýlýk hizmeti verirken bu konuda oluþan deneyim ve birikimi ile tüm dünya pazarlarýnda rahatlýkla çözüm ortaðý olabilecek kabiliyete sahiptir. Ayrýca kurumsal portföyünün büyük kýsmýný endüstriyel sigortalar oluþturmaktadýr. Teknoloji çözüm ortaðýnýz olarak SFS yi tercih etmenizde hangi fonksiyonlar etkili oldu? SFS nin sektörde müþterilerine iyi hizmet sunmayý amaçlayan uzman bir kuruluþ olmasý, optimum maliyetlerle en geniþ çözümleri doðru, verimli ve hýzlý bir þekilde sunmasý, sektörde önde gelen sigorta þirketiyle yaptýðý ortak çalýþmalarýn kalitesi SFS yi seçmemizde önemli rol oynamýþtýr. SFS ile çalýþmaya baþladýðýnýzdan beri iþ süreçlerinizde ne gibi avantajlar yaþadýnýz? SFS sisteminin kurumunuza fayda saðlayan en önemli özellikleri nelerdir? Kurumumuzun iþ akýþýnda ciddi büyüklükte zaman alan en önemli operasyonel faaliyet, düzenlenen poliçelerin üretim, tahsilat ve diðer takiplerini yapýlabilmesi için sisteme manuel olarak kaydedilmesidir. Bu, hem iþgücünün hem de teknoloji ve zamanýn verimli kullanýmý açýsýndan oldukça problemli bir süreci iþaret etmektedir. SFS sayesinde, sigorta þirketlerindeki üretim verilerimizin tüm detaylarý ile transferi saðlanarak poliçe kayýtlarýnýn otomatik olarak onaylanmasý sayesinde sigorta þirketleri ile mutabakat daha kolay bir hale getirildi. SFS sayesinde sistemimize otomatik olarak iþlenen poliçeler en geniþ þekli ile raporlanýr hale gelmektedir ve SFS ye ait muhasebe programý ile entegre olarak çalýþmaktadýr. Projeden beklentileriniz nelerdir? Ýleriki dönmelerde iþ akýþýnýzda saðlayacaðý avantajlar nelerdir? Her biliþim projesinde olduðu gibi bu projeden de baþlýca beklentimiz insan kaynaklarýný verimli kullanabilecek alt yapýyý oluþturmak ve þirket içi iþ akýþýný sürekli takip ve kontrol edebilecek konumda olmaktýr. Bu deðerlerle birlikte hizmet kalitemizin daha da artacaðýna ve dolayýsý ile bütün bu yatýrýmlarýn müþteri memnuniyeti oluþturulmasýna büyük katkýda bulunacaðýna inanýyoruz. SFS ile birlikte önümüzdeki dönemlerde gerçekleþtirmeyi düþündüðünüz yeni projeler var mýdýr? Bunlar hakkýnda kýsaca bilgi verebilir misiniz? Alanýnda lider ve belirleyici konumda olan SFS ile dünya pazarlarýnda hizmet sunmayý amaçlayan bir þirket olarak global olarak kullanabileceðimiz ve sunmuþ olduðumuz hizmetin kalitesini arttýrabileceðimiz programlar geliþtirebileceðimize inanýyoruz. Son olarak Türk Sigorta sektörünün mevcut durumunu ve gündemini kýsaca deðerlendirebilir misiniz? Türk sigorta sektörü mevcut durumu itibarý ile dünya sigorta sektörlerinin takipçisi konumunda gözüküyor olsa bile önümüzdeki günlerde tüm dünya pazarlarý ile eþdeðer konuma gelecek, dünya pazarlarýnda belirleyici rol oynayacaktýr. Halihazýrda gerek insan kalitesini, gerekse ürün çeþitliliðini yükseltmeye yönelik çeþitli çalýþmalar yapýlmakta olup bunlarýn da meyveleri toplanmaya baþlanmýþtýr. Son günlerde hep birlikte tanýk olduðumuz ekonomik daralma sigorta sektörünü hem rekabet açýsýndan hem de ekonomik olarak olumsuz olarak etkilemiþ olsa da, bu durumun genel ekonomik göstergelerin iyiye gitmesiyle birlikte kýsa sürede iyileþeceði kanaatindeyiz. Burada da tüm dünyada bilgi, birikim ve tecrübeleriyle rahatlýkla yönetici olarak çalýþabilecek Türk sigorta sektöründeki yetkin yöneticilerimizin belirleyici rol alacaðýna inanmaktayýz.

13 20 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 21 Poliçelerinizi hala elle mi giriyorsunuz? Dünyadaki ilk SOA (SERVÝS Odaklý Mimari) tabanlý sigorta aðlarýndan biri olan ve 19 sigorta þirketinin acenteleriyle arasýndaki iletiþimi saðlayan inet, þirket ve aracýlar arasýndaki iletiþiminin otomatik, kontrollü ve hatasýz olarak yapýlmasýný saðlýyor. Bunun pratik sonucu; sigorta þirketi sistemine girdiði bilgileri bir de kendi sistemine elle girmek zorunda kalmayan acentelerin ve brokerlarýn satýþa daha çok zaman ayýrmasý, sigorta þirketinden daha çok memnun olmasý ve bunu saðlayan sigorta þirketlerini de -doðal olarak- daha fazla tercih etmesi. Hangi aracý bütün poliçe, müþteri ve finansal bilgileri elle girmek ister ki ve hangi aracý bu bilgileri kendi uhdesinde tutmadan faaliyetlerini sürdürebilir ki? Doðru cevap: Hiçbiri. inet in farklý paketleri hem aracý þirketlerin doðrudan hem de sigorta þirketlerinin aracýlarý için inet VBS servislerinin kullanýlmasýný saðlýyor. Bugün çok sayýda sigorta þirketi bu servisi acenteleri adýna alýyor ve acentelerinin satýþa odaklý bir yapýya dönüþmesini destekliyor. inet te sigortacýlýlarýn iþlerini daha da kolaylaþtýracak geliþtirmeler sürüyor. inet altyapýsý son teknoloji ürünleri Microsoft SQL Server 2008, Microsoft.Net Framework 3,5 ve Microsoft VS.Net 2008 ile hem hýzlandý hem de daha kullanýcý dostu oldu. Yapýlan geliþtirmeler, toplamda operasyonel maliyetleri azaltmasýnýn yaný sýra sistemin kontrol ve yönetimini de kolaylaþtýrýyor. Bunun sonucu da verimlilik artýþý. Yapýlan geliþtirmeler ve saðlanan avantajlarý kýsaca þunlar; Toplu Ek Bilgi Giriþ Fonksiyonunun Eklenmesi: inet VBS de, ayný müþteriye ait poliçelere Toplu Ek Bilgi Giriþi yapýlarak, ayný ek bilgi bekleyen poliçelerin toplu olarak sisteme aktarýlmasý saðlandý. Bu sayede yüzlerce ayný statüde benzer ve/veya ayný müþteriye ait olan filo poliçeleri gibi poliçelerin tek bir tuþla toplu olarak entegrasyonu saðlandý. Bu fonksiyon ile operasyonel iþler otomatik olarak yapýlarak azaltýldý. Otomatik Müþteri Eþleþtirme ve Müþteri Oluþturma Fonksiyonu: inet VBS de otomatik aktarmalarda, müþterinin TC Kimlik No ya da Vergi Kimlik No dan eþleþtirilerek kaydedilmesi, yok ise otomatik olarak oluþturulmasý saðlandý. Bu fonksiyon ile sigorta þirketinden gelen veri ile aracýda müþteri kaydý oluþmasa dahi, poliçe entegrasyonu esnasýnda müþteri, otomatik olarak oluþturulabilmektedir. inet transferlerinde müþteri bulunamadý uyarýsý ortadan kalkarak, aracýlarýn müþterisi olmayan her poliçe için müþteri giriþi yapmasýna gerek kalmadan sistemin bu iþlemi kullanýcýnýn yerine otomatik olarak yapmasý saðlandý. Eski Poliçelerin Otomatik Transferi: Programý yeni kullanmaya baþlayan ve/ya baþka programlardan geçiþ yapan SFS müþterilerinin otomatik aktarým iþlemlerinde, inet sisteminde olmayan poliçelerine zeyil geldiðinde, sistem bunu otomatik olarak algýlamaktadýr. Ýlgili zeylin poliçesini otomatik olarak bularak inet sistemine aktarmaktadýr. Böylece sistemde poliçesi olmadýðýndan dolayý zeyil kaydedeme gibi bir durum söz konusu deðildir. Poliçeler ve yeni zeyilden daha küçük olan tüm zeyiller aktarýlmaktadýr. Bu sayede yetersiz olan eski sistemlerden geçiþ yapmak için çift program takip etmeye gerek kalmamakta ve yeni sistem bilgileri getirmektedir. Aracýlar için çok zor görünen geçiþ iþlemleri kolaylýkla tamamlanmaktadýr. Poliçe Ön Ýzleme Fonksiyonunun Eklenmesi: Transfer ile gelmiþ kayýtlar onaylanmamýþ ve merkez ofis sistemine aktarýlmamýþ dahi olsalar, tek tuþ ile poliçeleþecek kaydýn son halinin özel tasarýmlar ile ön izlenmesinin yapýlmasý saðlandý. Bu sayede sigorta þirketinden gelen poliçe/zeyil bilgisi, arka ofis sistemine aktarýlmadan önce bir poliçe veya zeyilmiþ gibi görüntülenebilmekte ve teminat, prim, komisyon, sorular gibi açýklamalar görüntülenebilmektedir. Poliçe Ön Ýzlemede Komisyon Kontrolü Fonksiyonu: Poliçe ön izleme fonksiyonu sayesinde, teminat bazýnda gelen komisyon oranýnýn, hesaplanan komisyon oranlarýnýn görüntülenmesi ve farklý gelen komisyonlarýn incelenebilmesi saðlandý. Poliçe ön izlemede teminat bazýnda sigorta þirketinden gelen komisyonun hemen karþýsýnda olmasý gereken komisyon yazmakta ve doðru gelmeyen komisyon henüz alýnmadan görüntü-lenebilmektedir. Mutabakat Fonksiyonunun Geniþ Zaman Aralýðýnda Çalýþtýrýlabilmesi: Mutabakat yapýlacaðý sýrada sadece ilgili günü ve/veya 1 önceki ayý seçme zorunluluðu kaldýrýldý. Verilen baþlangýç ve bitiþ tarih arasýnda (en fazla 1 aylýk) ya da geçmiþe dönük (en fazla 1 yýllýk) istenilen ayda ve tarih aralýðýnda mutabakat yapýlabilmesi saðlandý. Bu sayede aracýlar, istedikleri zaman otomatik olarak mutabakat fonksiyonunu çalýþtýrabilecek ve sigorta þirketleri ile tam zamanlý gerçek mutabakatlarýný yapabileceklerdir. Transfer Raporu na Ek Bilgi Ekranýnda Bulunan Kayýtlarýn Eklenmesi Kapalý Ay Onay Fonksiyonunda Düzeltme Transfer Raporuna Ek Kýrýlýmlar Eklenmesi Müþteri Segment Raporu Aktarýmý Yapýlmýþ Poliçelerin Filtre Fonksiyonunun Geliþtirilmesi Poliçe Bilgilerinin Excel e Aktarýlmasý Mutabakat Raporu Ek Bilgi Transfer Fonksiyonu VBS Ana Ekranýna Zeyil Tipi ve Brüt Prim Alanlarýnýn Eklenmesi SQL Server 2008 Geçiþinin Tamamlanmasý Mutabakat Fonksiyonunda Kayýtlarýn Onaylý Olma Gerekliliðinin Kaldýrýlmasý Kayýt Gizleme Fonksiyonu Ek Bilgi Giriþ Ekraný nýn Geliþtirilmesi Dilerseniz bugün inet ile ölçülebilir bir fark yaratabilir ya da tüm verilerinizi elle girmeye devam edersiniz. Tercih sizin.

14 22 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 23 Biliþim Sektörünün Teþvikten Çok Stratejilere Ýhtiyacý Var Hükümetin açýkladýðý 4. ekonomik kriz paketiyle ilgili olarak konut ve araçlar için önemli bir ÖTV indiriminin gündeme gelmesine raðmen biliþim sektörünü doðrudan ilgilendirecek bir yaklaþým göze çarpmýyor. 17 yýldýr sigorta sektörüne çözüm üreten ve Türkiye nin önde gelen sigorta þirketlerine hizmet veren SFS nin Yönetim Kurulu Baþkaný, Gültekin Günal, bu durumu Biliþim sektörü gerekli büyümeye ulaþmadýðýndan siyasilerin dikkatini çekmiyor ve buradaki altýn yumurtlayan tavuk fark edilemiyor. þeklinde yorumluyor. Gültekin Günal, SFS Yönetim Kurulu Baþkaný Ekonomiyi canlandýrma paketlerinde biliþim sektörüne de yer verilmesi gerektiðini vurgulayan Günal, Ayný diðer sektörlerde olduðu gibi yerli yazýlým alanýnda da tüketici kurumlarýnýn teþvik edilmesi gerekir. Sektörün teþvikten çok, ekonominin motorlarýndan biri olacak stratejilere ihtiyacý vardýr. Bu stratejiler, sorumluluðu üstlenen ve 7/24 çalýþan bir kurum tarafýndan tek elden yürütülmelidir. açýklamasýný yaptý. Cari Açýk ve Ýþsizlik Sorununa Kalýcý Çözüm Mevcut daðýnýk teþvikler ile gerekli sonuçlarýn alýnamayacaðýný belirten Günal, bu kurumun sadece düzenleyici ve denetleyici deðil, üretim ve ticareti Yazýlýmda Kalite artýran bir kurum olmasý gerektiðini söyledi. Kurumun Avrupa ve Uzakdoðu da baþarý ile uygulanan Kümeleme Metodu ile oluþturulmasý ve kanun tarafýndan yetkilendirilmiþ, tamamen özel sektör aðýrlýklý bir kuruluþ olmasý gerekmektedir. Hesaplarýmýz 10 yýl içinde 20 milyar USD ihracat (bunun 18 milyar dolarý katma deðer) ile cari açýk ve iþsizlik sorununa kalýcý çözüm saðlayan ana lokomotiflerden biri olacaðý yönündedir. Her platformda anlatmaya çalýþtýðýmýz bu çalýþma tarzýnýn artýk geciktirilmeden uygulamaya alýnmasý gerekmektedir. þeklinde konuþtu. Gültekin Günal kurum üyelerinin yetkileri ve faaliyet alanlarýnýn önceden Yazýlým ve kalite denildiðinde aklýnýza ilk gelenler nelerdir? Performans Doðruluk Esneklik Kullanýlýþlýlýk Ekonomiklik Verimlilik Kararlýlýk/Saðlamlýk Ölçeklenebilirlik Bakým Kolaylýðý Taþýnabilirlik Uyumluluk Bu kavramlarýn hepsi bir yazýlýmda arayabileceðiniz özelliklerdir. Yazýlýmda net bir þekilde belirlenmesi gerektiðini vurgulayan Günal Kurum üyelerine uyulmasý mecburi kurallar koymasý gereken kurum, düzenleme, gözetim, denetim ve yaptýrým yetkilerinin yaný sýra, yürürlükteki ve yeni oluþturulacak her türlü teþviklerden üyelerini yararlandýrma yetkisine de sahip olmalýdýr. Biliþim sektörünün tüketicilere ve tüketici kurumlarýna yönelik gerek yurt içinde gerekse yurtdýþýnda tanýtým faaliyetlerinin yürütülmesinden, sektör bilincini arttýrarak sektörü destekleyici her türlü faaliyetin bu kurum tarafýndan tel elden yürütülmesi hem kýsa hem de uzun vadede ülkemizde çok ciddi getiriler saðlayacaktýr. ifadesini kullandý. bunlarýn hangisinin ne oranda bulunduðu ise yazýlýmýn kalitesini gösterir. Sýfýr hata, neredeyse imkansýzdýr. Bu nedenle yazýlýmda sýfýr hata aranmaz ama iki hata arasýnda geçecek sürenin uzun olmasý ve hata sayýsýnýn az olmasý beklenir. Yazýlým projesinde kalite, projenin verilen kaynaklarla belirlenen sürede tüm isterleri yerine getirmesi olarak tanýmlanabilir. Fakat bu taným yetersizdir ve daha da detaylandýrýlmalýdýr. Yazýlýmý kalite açýsýndan deðerlendirirken ele alýnmasý gereken ana özellikler þunlardýr; Bu kavramlarýn hepsi bir yazýlýmda arayabileceðiniz özelliklerdir. Yazýlýmda bunlarýn hangisinin ne oranda bulunduðu ise yazýlýmýn kalitesini gösterir. Sýfýr hata, neredeyse imkansýzdýr. Bu nedenle yazýlýmda sýfýr hata aranmaz ama iki hata arasýnda geçecek sürenin uzun olmasý ve hata sayýsýnýn az olmasý beklenir. Yazýlým projesinde kalite, projenin verilen kaynaklarla belirlenen sürede tüm isterleri yerine getirmesi olarak tanýmlanabilir. Fakat bu taným yetersizdir ve daha da detaylandýrýlmalýdýr. Yazýlýmý kalite açýsýndan deðerlendirirken ele alýnmasý gereken ana özellikler þunlardýr; 1. Doðruluk: Yazýlým müþterinin istediklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmelidir. Aksi takdirde aþaðýda sýralanan diðer baþlýklarýn hiçbir anlamý kalmaz. Örneðin; Müþterinin, þirket karlýlýðýný hesaplayabilen bir yazýlým istemiþ olduðunu farz edelim ancak yazýlým þirket karlýlýðýný girilen veriler doðrultusunda yanlýþ hesaplýyor, ama hýzlý çalýþýyor. Sonuç doðal olarak uygun olmayan bir yazýlýmdýr. 2. Kullaným Kolaylýðý: Kullanýcýlarýn arayüzlerde eðitime ihtiyaç duymadan ya da çok kýsa bir eðitimle iþini görebiliyor olmasý çok önemlidir. Kullanýcý iþlemlerini ne kadar az hareketle, ne kadar kýsa sürede ve kolayca yapabiliyorsa uygulamanýn kullanýmý o kadar kolay demektir. 3. Tutarlýlýk: Yazýlýmýn tüm iþlevlerinde ayný kullanýcý davranýþlarý ayný sonuçlarý üretmelidir. Bu yazýlýmýn farklý platformlarda çalýþtýrýlmasý durumunda da aranan bir özelliktir. Yazýlýmýn bir fonksiyonu bir yerde farklý, baþka bir yerde farklý çalýþýyorsa bu tutarsýzlýk anlamýna gelir. 4. Ekonomiklik: Yazýlýmýn toplam maliyetinin firmaya kazandýracaðý faydalarýna eþit ya da altýnda olmasý anlamýna gelir. Müþteri yazýlýma verdiði paranýn karþýlýðýný almak ister. Müþteri bu karþýlýðý; para, daha fazla müþteri, eleman tasarrufu gibi farklý þekillerde almalýdýr. 5. Güvenlik/Korunmuþluk: Yazýlým dýþarýdan ya da içeriden, kullanýcýlar tarafýndan ya da üçüncü kiþiler tarafýndan sabote edilememeli. Sadece yetkili kiþiler yetkilendirildikleri ölçüde iþ yapabilmeli ve verileri görebilmelidirler. 6. Geniþleyebilirlik: Yazýlým kullanýlmaya baþladýktan sonra gerektiðinde yeni özelliklerin yazýlýma eklenebilmesidir. 7. Uyumluluk/Birlikte Çalýþabilirlik: Yazýlýmýn kullanacaðý veriler dýþ ortamdan ya da baþka yazýlýmlardan kolayca alýnabiliyor, transfer edilebiliyor mu? Ayný þekilde yazýlýmýn ürettiði bilgiler baþka yazýlýmlara ve/ya ortamlara aktarýlabiliyor mu? 8. Bütünlük: Yazýlýmýn gerçekleþtirdiði iþler arasýnda doðrusal bir iliþki var mý? Yazýlým bir bütün olarak kusursuzca çalýþýyor mu? 9. Konfigürasyon Yönetimi: Yazýlýmýn iþletmesi sýrasýndaki deðiþiklikler yine yazýlýmýn saðladýðý ara yüzlerle ne oranda saðlanabiliyor? Kodlama yapýlmadan deðiþiklik yönetimi yapýlabiliyor mu? Örneðin veritabaný sunucusunu deðiþtirdiðinizde bunu koda müdahale etmeden yönetebiliyor musunuz? 10. Hata Saðlamlýðý: Sistemde hata ve ayný hata oluþma sýklýðý sistemin saðlamlýðýn göstergesidir. 11.Hata Ýzlenebilirliði: Yazýlýmýn içindeki hatalar yine yazýlýmýn kendi mekanizmalarýyla izlenerek kolayca tespit edilebiliyorsa, bu yazýlýmýn hata izlenebilirliðinin yüksek olmasý anlamýna gelir. 12.Belgeleme: Belgeleme hem yazýlýmýn kullanýcý kýlavuzu gibi dokümantasyonunu hem de yazýlýmla ilgili teknik dokümanlarý kapsar. Yazýlým geliþtirildiði yöntemler, mimari, modeller, isterler, test senaryolarýnýn hepsi önemlidir ve olmalýdýr. Aksi takdirde yazýlýma destek verecek olan kiþi ya da ekip çok zor durumda kalabilir 13. Deðiþik Altyapýlarda Çalýþabilirlik: Üretilen yazýlýmýn mümkün olduðunca deðiþik sistemler üzerinde çalýþabilmesi anlamýna gelir. 14. Modülerlik: Programýn iþlevlerinin gerektiðinde birbirinden baðýmsýz olarak iyileþtirme ve düzenleme için ele alýnabilir olmasýdýr. Gerek yetkilendirmede gerekse iþlev açma/kapama kararlarýnda bu fonksiyon önemlidir. 15.Bakým Kolaylýðý: Bitmiþ bir yazýlýmda iyileþtirici ve geliþtirici olmak üzere iki tür bakým söz konusudur: a. Ýyileþtirici Bakým, yazýlýmda çýkan hatalarýn düzeltilmesi anlamýna gelir. Ara yüz iyileþtirmeleri ve performans iyileþtirme bu kategoriye girer. b. Geliþtirici Bakým ise ek isterlerin geliþtirilerek yazýlýma eklenmesidir. Eðer yazýlým mimarisi iyi tasarlanmýþsa, kodlama yapýlýrken standartlara uyulmuþ, yorum satýrlarý atlanmamýþ, kod okunabilirliðine dikkat edilmiþse, tasarým belgeleri eksiksizse bu uygulamanýn bakýmý kolay olacaktýr. Aslýnda hedeflenen toplamda Müþteri Memnuniyetidir. Kalite önemlidir ve kalitenin de bir maliyeti ve alternatif maliyeti vardýr. Bu noktada profesyonel olarak yazýlým üreten kurumsal firmalarla, yazýlýmlarý kendi iç kaynaklarýyla üreten ve asýl faaliyet olaný yazýlým olmayan firmalar arasýnda doðal olarak bir kalite yaklaþým ve maliyet kabul farký vardýr. SFS de 2003 yýlýnýn ilk çeyreðinde, Kalite Yönetim Birimi kuruldu ve Kalite Yönetim Sistemi oluþturmak için ISO 9001:2000 ve CMMI prensipleri doðrultusunda çalýþýlmaya baþlandý. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri olan UKAS, DAR ve TURKAK, baðýmsýz uluslararasý denetim firmasý Bureau Veritas tarafýndan alýnmýþtýr. SFS nin hedefi 2010 yýlýnda CMMI ML4 olarak belgelendirilmek.

15 24 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 25 Metin Öztürk, Sigortacý Gazetesi nin Kurucusu ve Ýmtiyaz Sahibi Sigorta sektörü pazarlama konusu ile yaklaþýk 20 yýl önce tanýþtý. Bu süre içinde satýþ ile pazarlamayý ayýrt edemeyen þirketler, geliþtirdikleri sigortacýlýk ürünlerini konumlandýrmadan satmaya yeltendiler. Oysa toplumun çoðunluðunun hala lüks olarak gördüðü sigortacýlýk hizmetlerini gerekli bilinci yaratmadan satmak mümkün deðildi. Öte yandan, pazarlamanýn önemini fark edenler, bu alandaki faaliyetlerini güçlendirerek kendilerine özgü stratejiler geliþtirdiler. Hem sigortacýlýðý anlattýlar hem markalarýný konumlandýrdýlar hem de kampanyalarýný etkili þekilde tanýtýp duyurmayý baþardýlar ve sonucunda paylarýný da yükselttiler. 20 sene öncesine nazaran kaynaklarý çok daha artan sigorta þirketleri, pazarlama stratejilerini artan rekabet ve yeni teknoloji kullanýmý ile daha da geliþtirdiler ve farklýlaþtýrdýlar. Pazarlama faaliyetlerinde bilgisayar ve haberleþme teknolojisi ile geliþen yeni iletiþim araçlarýný ve e- uygulamalarý baþarý ile kullanýlýr oldular. Eskiden karþýmýza çýkar çýkmaz zapladýðýmýz sýkýcý sigorta reklamlarýný bugün ilgiyle izlememizin altýnda bu deðiþim yatýyor. Günümüzde görsel, yazýlý basýndaki reklam ve haberler ile web ortamýnda geliþtirilen uygulamalar ile þirketler karþýmýza birden çok mecrada, çok daha sýk ve etkileyici þekilde çýkýyorlar. TV seyretme oranýn %94 olduðu ve gazete okuma oranýn %22 olduðu ülkemizde hem daðýtým kanallarýna hem de aday sigortalýlara ulaþmanýn en garantili yolu, basýnýn bu iki kolunda ve doðru mecralarýnda yer almak. Þirketler, hedefledikleri kitleye ulaþarak vermek istedikleri mesajý ancak bu þekilde iletebiliyorlar. Gerek Sigortacý Gazetesi, gerek Sigortacý Programý gerekse yerel gazetelerdeki sigortacýlýk sayfalarý ile sektörün basýndaki ilk tercihlerinden olmayý baþaran Metin Öztürk ile sektörün pazarlama yaklaþýmlarý, basýnla iliþkileri ve sektöre sunduklarý hizmetler hakkýnda kýsa bir söyleþi gerçekleþtirdik. Eski bir sigortacý, eski bir muhabir Metin Öztürk. Peki, eski bir sigortacý ve eski bir muhabir en iyi ne yapar? Sigortacýlýk haberi! Gelin Sigortacý Gazetesinin doðuþunu Metin Bey in kendisinden öðrenelim Sigortacý Gazetesinin fikir olarak ortaya çýkýþý ve kuruluþ hikayesini bizimle paylaþabilir misiniz? Sigortacýlýða özel bir mecra yayýnýna yönelmenizin sebebi nedir? 1979 da 18 yaþýnda Anadolu Sigorta acentesi olarak sigortacýlýða girdim. O dönemde sigorta acentesi olmak için ofis kurmaya gerek yoktu ve bir süre bu þekilde sigortacýlýk yaptým. Ama hep gazeteciliðe ilgim vardý. O dönemde Anadolu Ajansýnýn muadili olan Türk Haberler Ajansý, ardýndan Tercüman Gazetesi, ardýndan Güneþ Gazetesi nde çalýþtým. Yayýncýlýk yapmak istiyordum. Hem sigortacýlýk yapýyorum hem de yayýncýlýk istiyorum, sonucunda Sigortacý Gazetesi ortaya çýktý. Sigortacý Gazetesi 1985 yýlýnda kuruldu, Mayýs ayýnda 25. yýlýn ilk sayýsýný yayýnlayacaðýz. 25 yýl içinde Sigortacý Gazetesinin geliþimini deðerlendirir misiniz? Bugünkü büyüklüðe eriþmesinde sizce en önemli faktör nedir? Sigortacý Gazetesi, kuruluþunda sigorta þirketlerinin kendi aralarýnda buluþtuðu bir yayýn olmak yerine, þirketlerin pazar paylarýný artýrmaya yönelik bir yayýn Sigorta Pazarlamada Ýletiþim Doðru Araçlarla Kurulmalý olmayý hedefledi. Bu noktada hedef kitlemizin acenteler olmasý gerektiðine karar verdik ve sigorta þirketleri ile anlaþýrken bu önceliðimizi hep ön planda tuttuk. Örneðin 20 tane yöneticisi için abone olmak isteyen bir þirkete bütün acenteleri ile birlikte abone olmalarý gerektiðini, sistemimizin bu þekilde iþlediðini belirttik ve bu ilkemizden hiç þaþmadýk. Çok kýsa sürede acentelerin %90 na ulaþmayý baþardýk. Sigortacý Gazetesi nin baþarýsýnýn altýnda da bu yaklaþýmýmýz yatýyor. Tamamen sektörden gelen taleplerle doðan bu hizmet ile Türkiye de bir ilke imza atmýþ olduk. Sektörel bir sayfa ilk kez, günlük gazetelerin ana sayfalarýnda yayýnlanmaya baþlandý. Sigortacý Gazetesi dýþýnda sektöre basýn danýþmanlýðý gibi hizmetler de sunuyorsunuz, sektöre sunduðunuz diðer hizmetler hakkýnda da bilgi verebilir misiniz? Hedef aldýklarý acentelere ve kendi acentelerine istedikleri mesajlarý Sigortacý Gazetesi üzerinden ileten sigorta þirketlerine zamanla bu yetmez oldu. Pazarýn büyümesini istiyorlardý ve bunu saðlamak için de son kullanýcýya ulaþmak gerekiyordu. Bu amaçla günlük gazetelerde de yer almalarý gerektiðini düþünerek gazetelere gittik ve þirketlerin bu taleplerini ilettik. Sektördeki haberleri basýndaki baðlantýlarýmýzý kullanarak günlük gazetelerde yayýnlatmaya baþladýk. Bu çalýþmalarýmýz zamanla kurumsal bir yapýya, Basýn Danýþmanlýðý na dönüþtü. Ancak þirketlerden artarak gelen haber taleplerini, hacmi kýsýtlý olan gazetelerde yayýnlamakta problem yaþamaya baþladýk. Bunun üzerine çözüm olarak; bir gazeteye sadece sigortacýlýk haberlerinin yayýnlanacaðý bir sayfa hazýrlamak istediðimizi ilettik. Gazete teklifimizi kabul etti ve ilk sigorta sayfasý bu gazetede yayýnlandý. Sektörün önemini ve potansiyelini fark eden rakip gazetelerden de zamanla ayný yönde bir talep geldi ve bu gazeteler ile de ayný þekilde çalýþmaya baþladýk. Tamamen sektörden gelen taleplerle doðan bu hizmet ile Türkiye de bir ilke imza atmýþ olduk. Sektörel bir sayfa ilk kez, ana gazetenin içinde yayýnlanmaya baþlandý. Bu çalýþmanýn sektöre getirisinin çok büyük olduðu kanaatindeyim çünkü sektör bu kanalla sokaktaki insana ulaþtý. Bugün 7 tane günlük gazetede sigorta sayfamýz bulunmakta. Buna ilaveten, Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði ve TARSÝM dahil 24 þirkete basýn danýþmanlýðý yapýyoruz. Türkiye de TV izlenme oraný sizin de bildiðiniz gibi çok yüksek. Dolayýsýyla çoðunluða ulaþmak için görsel basýnda yer almak çok önemli. ATV de yayýnlanan Sigortacý programý ile TV de de sektöre hitap ediyorsunuz. Programýn doðuþu ve izlenme oranlarý hakkýnda bilgi verir misiniz? Sigortacý gazetesini çýkarýrken, sigortacýlarýn gerçek müþterisinin acenteler olduðu düþüncesiyle yola çýkmýþ ve kýsa sürede acentelerin %90 ýna ulaþmayý baþarmýþtýk. Oysa pazarýn talepleri zamanla daha da geliþti ve pastanýn büyümesini istedikleri için az önce bahsettiðim gibi gazetelerde sektör sayfalarýnda yer almaya baþladýlar. Ancak bir de TV gerçeði vardý sene önce yazýlý basýn yeterli iken, bugün görsel basýn da devreye giriyor. Bu bilinç ile ve pazarý büyütmek amacýyla reytingi en yüksek olan TV kanallarýný ziyaret ettik ve teklifte bulunduk. Kanallardan Star ile sigortacý adýnda bir program yayýnlanmasý konusunda anlaþtýk. Cumartesi yayýnlanan programýn hiçbir tanýtýmý yapýlmadan, 3. hafta reytingde ilk 100 e girmeyi baþardýk. 13 hafta yayýnda kaldýk, sezon bitti ve ardýndan ATV ile bu kez Pazar günü saat 12: 00 de yayýnlanmak üzere anlaþmaya vardýk. Pazarlamaya ülkemizden çok önem veren yabancý ortaklýklarýn sektöre hakim olmasý, þirketlerin pazarlama planlarýný, reklamlarý ve pazarlama etkinliklerini sizce ne ölçüde deðiþtirdi? Türkiye de zaten sigortacýlýðý baþlatanlar yabancýlar. Muhtelif dönemlerde pazarý karlý bulmamýþ ve çýkmýþlar; karlý bulmuþlar dönmüþler. Dolayýsýyla Yabancýlar, Türkler diye bir kavram yok. Global bir dünyada yaþýyorsak Türk þirketi; yabancý þirket diye bir kavramý düþünmemeliyiz. Yabancý bankalar gibi sigorta þirketleri de Türkiye deki bakýþ açýsýný göz ardý etmezlerse baþarýlý oluyorlar. Yabancýlarla beraber Türkiye ye katký olarak ne geldi? Pazarlama açýsýndan en büyük katký, ciddi bir özkaynak ile gelmeleri. Bizim sigortacýlýktaki en büyük eksikliðimiz sermaye yetersizliðiydi ve pazarlama alanýna þirketlerin sermaye ayýrmamalarýydý. Büyük birkaç þirket dýþýnda hiçbir þirketin sermayesi 10 milyon dolarý aþmazdý. Yabancý gelip de bir þirketi satýn almaya 100 milyon Euro milyon Euro gibi rakamlar verince, durum deðiþti. Gerek bilgi iþlem alt yapýsý, gerek satýþ, gerekse diðer departmanlarda çalýþtýrýlan kiþilerin vasýflý olmasý ve ardýndan da yurtdýþýnda uyguladýklarý ürünleri ülkemize adapte etmeleri ile deðiþim baþladý. Tanýtým ile ilgili ciddi reklam bütçeleri ayýrdýlar ve reklamýn kalitesini de artýrdýlar. Bu zamana kadar reklam çalýþmalarý hep korkutarak yapýlýyordu; hýrsýz girerse, ölürsen, yangýn çýkarsa vb. konseptlerden yola çýkarak, tek vurgu yapýlýyordu. Bugün ise kampanya kavramý ve iletiþim sanatý kullanýlmaya baþlandý. Reklamlar artýk kýsa film gibi heyecanla ve keyifle seyredilir oldu. Bilgi iþlem alt yapýsý sigorta þirketlerinin özen gösterdiði bir konu. Sizce bilgi iþlem altyapýsý bir sigorta þirketi için neden önemlidir, þirket üzerindeki etkisi nedir? Bilgi Ýþlem altyapýlarý artýk o kadar çok geliþti ki, bir müþterinin ne kadar karlý olduðu verisine bile ulaþýlabiliyor. Yabancýnýn gelmesi, mali öz kaynak, bilgi iþleme yapýlan yatýrým, iletiþim stratejileri ve bunlarýn iyi kullanýlmasý. Eskiden bütçeniz de olsa, çok iyi reklamlarla talebi arttýrsanýz da, benzer hizmetleri vermeniz için ihtiyacýnýz olan altyapýya sahip olmadýðýnýzdan ayný kalitede hizmet vermeniz mümkün deðildi. Bence bilgi iþlem altyapýsý þirket karlýlýklarýný 100% etkiliyor. SFS ve SFS tarzý firmalar olmazsa, ne tanýtým faaliyetleri, ne de reklamlara harcanan paralar bir iþe yaramaz. Ýyi bir bilgi iþlem altyapýsý yok ise müþteriyi analiz etmek, acente ve müþteri bazýnda tahsilatý takip etmek mümkün olmayacaktýr. Sektörün tahsilat sorunu da bu altyapýlar sayesinde ortadan kalktý. Çünkü tahsilat yapýlmazsa poliçenin teminatý duruyor. Pazarýn büyüklüðünün bugün 300 milyon dolardan 7 8 milyar dolara gelmiþ olmasý, reklamlarýn yapýlabiliyor olmasý, hep bilgi iþlem altyapýnýzýn iyi olmasý ile alakalý. Bilgi iþlem altyapýnýz iyi ise üzerine yeni þeyler inþa edebiliyorsunuz. Bu sebeple ben SFS yönetimine; Gültekin Günal Bey ve Ercan Turfan Bey e tüm sektör adýna teþekkür ediyorum. Eskiden bütçeniz de olsa, çok iyi reklamlarla talebi arttýrsanýz da, benzer hizmetleri vermeniz için ihtiyacýnýz olan altyapýya sahip olmadýðýnýzdan ayný kalitede hizmet vermeniz mümkün deðildi. Biz de Metin Bey e sektöre katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Pazarlama ve iletiþime önem veren þirketimiz, Strateji Dergisi ile sektörün BT birikimini artýrmayý, sektöre özel ürün, hizmetler ve global uygulamalarý tanýtmayý hedefliyor. Dergimizin þirketlerin pazarlama hedeflerine ulaþmada baþvuracaklarý etkin bir araç olmasý dileðiyle, gösterdiðiniz ilgi ve katkýlarýnýz için teþekkür ederiz.

16 26 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 27 Son Kullanýcýlarda Düþük Donaným ve Sürdürme Bedelleri Mümkün mü? Sigorta sektöründeki þirketlerin hem mevcut iþleyiþlerinde hem de yeni proje kararlarýnda en önemli yatýrým ve sürdürme maliyetlerinden birisi de kuþkusuz donaným giderleri; bilgisayar, network, güvenlik, sunucu, iþletim sistemi - veritabaný lisanslarý. Bunlara bakým destek giderlerini eklenince bu maliyetler daha da yükseliyor. Bu yüksek maliyetler yeni yatýrým kararlarýný, dolayýsýyla yeni projeleri ve karlýlýk artýþýný da olumsuz etkiliyor. Son kullanýcý tarafýnda oluþan maliyetlerle ilgili önerilen çözüm ise Thin Client, yani Ýnce Ýstemci. Nedir Bu Ýnce Ýstemci? Ýnce istemci ya da Thin Client, merkezi bir sunucuya baðlanarak bu sunucu üzerinde oturum açmaya ve program çalýþtýrmaya yarayan kullanýcý terminalidir. Bu yapýda uygulamalar sunucu üzerinde çalýþýr. Bütün veri ve yazýlýmlar sunucu üzerinde bulunduðundan istemci (son kullanýcý bilgisayarý) tarafýna program yüklemeye gerek yoktur. Üzerinde internet tarayýcý bulunan ince istemciler ile web tabanlý programlarý çalýþtýrmak ve internette gezinmek mümkündür. Ýnce istemciler, uygulamalarýn çalýþtýðý sunucuya yerel ya da geniþ alan aðý (LAN/WAN) üzerinden baðlanabileceði gibi internet üzerinden de eriþebilir. Klasik istemci/sunucu (client/server) yapýsýnda, bir sunucu ve onun sunduðu kaynaklardan yararlanan kullanýcý bilgisayarlarý bulunmaktadýr. Bu yapýda kullanýcý tarafýndan çalýþtýrýlan bir program o bilgisayarýn iþlemcisinin de çalýþmasýyla kullanýlmaktadýr. Ýnce istemci kullanýmýndaysa programlar, sadece sunucunun belleðinde ve sunucunun iþlemcisi tarafýndan çalýþtýrýlmaktadýr. Saðlanan bu merkezi yapýda kullanýcý cihazlarýndan kaynaklanan iþletim sistemi hatalarý, program ayarlarýnýn bozulmasý, virüs bulaþmasý ve güvenlik ataklarý gibi sorunlara rastlanmamakta, ayrýca sunucu bilgisayar dýþýna veri çýkartýlmasý da söz konusu olmamaktadýr. Aþaðýdaki veriler, küresel olarak Ýnce Ýstemci mimarisine geçiþ trendini göstermektedir; Gartner verilerine göre, 2001 yýlýnda 2 milyonun biraz üzerinde olan thin client kullanýcýlarý, 2006 yýlýnda 30 milyonun üzerine çýkmýþtýr. IBM, HP, Sun, Compaq, Dell gibi büyük donaným üreticilerinin ince istemci üretimi artmýþtýr. Gartner verilerine göre; Fortune 500 firmalarýnýn %91 i ve Fortune 100 firmalarýnýn tamamý (%100) Ýnce Ýstemci kullanmaktadýr. Silikon vadisi firmalarýnýn büyük bir çoðunluðu enerji tasarrufu amacýyla Ýnce Ýstemci kullanmaya baþlamýþlardýr. Ýnce Ýstemcinin Öne Çýkan Avantajlarý Hiç þüphesiz en büyük avantajý, düþük Toplam Sahip Olma Maliyetidir. Sonrasýndaysa kullaným kolaylýðý, son derece düþük bakým maliyeti, yüksek güvenlik ve yönetim kolaylýðý sayýlabilir. 1. Toplam Sahip Olma Maliyetinin Düþük Olmasý: Satýn Alma Fiyatý açýsýndan ele alýndýðýnda ince istemciler ortalama bir bilgisayara göre önemli bir maliyet avantajý saðlamaktadýr. Ancak saðlanan gerçek maliyet avantajý Toplam Sahip Olma Maliyeti hesaplandýðýnda ortaya çýkmaktadýr. Toplam Sahip Olma Maliyeti, kullaným için yapýlan harcamalarýn tamamýný içermektedir. Bu maliyete, kullanýlan donaným ve yazýlýmlarýn ilk satýn alma maliyetlerinin yaný sýra, sistemin kullaným süresi boyunca yapýlan kurulum, bakýmonarým, geliþtirme (upgrade), enerji, sistem güvenliði, kullanýcý eðitimi, destek ve yönetim gibi diðer harcama kalemleri de hesaplamaya girmektedir. Bunun yanýnda kullanýmýn kesintiye uðramasý durumunda yaþanan iþgücü ve zaman kaybý da Toplam Sahip Olma Maliyetine katýlmaktadýr. a) Bakým-Onarým Giderlerinden Tasarruf: Ýnce istemcilere veri ya da yazýlým yüklenmediðinden iþletim sistemi ayarlarý ya da verilerin bozulmasý gibi sorunlar yaþanmaz. b) Daha Uzun Kullaným Ömrü: Çoðu zaman iþlemci ve bellek gibi donanýmlarda yeni teknolojilerin öncekilerle uyumlu olmamasý ve eski model parçalarýn yüksek fiyatlarý nedeniyle kapasite artýrým olanaðý da bulunamamakta ve bilgisayarlarýn tamamen deðiþtirilmesi gerekebilmektedir. Oysa ince istemci kullanýmýnda programlar sunucu üzerinde çalýþtýðýndan kullanýcý cihazlarýnda iþlemci ya da bellek kapasitesinin yetersiz kalmasý gibi bir durum söz konusu deðildir. c) Enerji Tasarrufu: Tipik bir ince istemci (monitör dýþýnda) yaklaþýk 20-30W güç harcamaktadýr. Bu deðer, kiþisel bilgisayarlarýn harcadýðý güce göre ( W) oldukça düþüktür. Bu nedenle ince istemci kullanarak önemli bir enerji tasarrufu saðlanmaktadýr. d) Ýþletme Giderlerinden Tasarruf: Bu maliyete kullanýcý eðitimi, güvenlik, destek ve sistem yönetimi için yapýlan harcamalar girmektedir. Ýþletme maliyeti genellikle uzman personel ve dýþarýdan hizmet alýmýndan oluþtuðundan oldukça yüksek boyutlara ulaþabilmektedir. Sunucu tabanlý bilgi iþlem ve ince istemci kullanýmý, saðladýðý yüksek güvenlik, merkezi yapý ve düþük destek gereksinimiyle iþletme giderlerinden önemli ölçüde tasarruf saðlamaktadýr. 2. Kullaným Kolaylýðý: Ýnce istemcilerin kurulumu ve kullanýmý oldukça basittir. Hemen hiç bir kullanýcý eðitimi gerekmez. Sessiz çalýþmasý, çok az yer kaplamasý ve estetik görünümüyle çalýþma ortamýnýzýn verimliliðini artýrýr. a) Hýzlý Kurulur: Yeni bir bilgisayar aldýðýnýzda, çalýþmaya baþlayabilmek için iþletim sistemi ve sürücülerinizi yüklemeniz, donanýmlarýnýzý tanýtmanýz ve kullanacaðýnýz yazýlýmlarý tek tek bilgisayarýnýza kurmanýz gerekecektir. Oysa ince istemci kutusundan çýkarýldýðý anda kullanýma hazýrdýr. b) Hýzlý Açýlýr ve Kapanýr: Kiþisel bilgisayarlarda kullanýlan masaüstü iþletim sistemleri gibi özellikler kullanýcý bilgisayarlarýnýn açýlma ve kapanma süresini uzatmaktadýr. Ýnce istemcilerdeyse kendi iç yazýlýmý dýþýnda bir program çalýþmadýðýndan açýlma ve kapanma süresi oldukça kýsadýr. c) Sessiz ve Ergonomiktir Ýnce istemcilerde disk, CD- ROM sürücü ya da soðutucu fan gibi hareketli bir parça bulunmadýðýndan tamamen sessiz çalýþýr. 3. Düþük Bakým Maliyeti: a) Donaným Bakým Maliyeti Çok Düþüktür: Yapýlan araþtýrmalar kullaným süresi boyunca yapýlan bakým-onarým ve destek harcamalarýnýn satýn alma maliyetini aþtýðýný hatta bir kaç katýný bulabildiðini göstermektedir. Ýnce istemcilerde ise disk, CD-ROM sürücü gibi hareketli parça bulunmadýðýndan, üzerinde veri depolanmadýðýndan, iþletim sistemi ya da yazýlým yüklenmediðinden bakým ve desteðe gereksinim duyulmaz. b) Yazýlým Bakýmý ve Güncellemesi Gerekmez: Verimli bir kullaným için bilgisayarda yüklü bulunan veri ve yazýlýmlarýn düzenli olarak bakýmýnýn yapýlmasý gereklidir. Oysa ince istemci kullanýmýnda bütün veri ve programlar sunucuda tutulduðundan kullanýcý tarafýndan herhangi bir yazýlým bakým iþleminin yapýlmasýna gerek yoktur. c) Virüs Bulaþmaz: Bilgisayar virüsleri için her bir kullanýcý bilgisayarý potansiyel bir giriþ noktasýdýr. Ýnce istemcilerle kullanýcý bilgisayarlarýndan kaynaklanan virüs sorunlarý olmaz. Ýnce istemci kullanýmýyla virüs korumasý için yapýlan harcamalarda da büyük ölçüde tasarruf saðlanýr. 4. Yüksek Güvenlik: Ýstemci cihazlarý virüs ve casus yazýlýmlara karþý tam güvendedir. a) Kullanýcý Cihazýnda Veri Tutulmaz: Ýnce istemci kullanýmýnda bütün bilgiler sunucu üzerinde tutulur. Kullanýcý tarafýna herhangi bir program ya da veri yüklenmez. Ýnce istemcilere veri depolanmasý olanaklý olmadýðýndan, sunucudan kullanýcý bilgisayarýna herhangi bir veri aktarýlamaz. b) Çalýnma Riski Daha Azdýr: Ýnce istemcilerin kiþisel kullaným olanaðý bulunmamasý ve yaygýn bilgisayar piyasasýnýn dýþýnda bir pazara sahip olmasý çalýnma riskini önemli ölçüde düþürmektedir. Kullanýcý tarafýnda da her hangi bir veri kaybý, bozulmasý ve çalýnmasý riski tamamen ortadan kalkar. Bu durum sigorta giderlerinin de önemli oranda azalmasýný saðlar.azalmasýný saðlar. 5. Yönetim Kolaylýðý: Her bir bilgisayara program yüklenmesi, güncellenmesi, bu bilgisayarlarýn virüslere ve güvenlik açýklarýna karþý korunmasý önemli kaynak ve zaman maliyeti oluþturmaktadýr. Ýnce istemci kullanýmýyla saðlanan merkezi yapýyla bütün sistemin tek bir noktadan yönetimi, kontrolü ve bakýmý olanaklý olmakta, böylece büyük zaman ve kaynak tasarrufu saðlanmaktadýr.

17 28 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Bir Bilgi Ýþlem Müdürünün Güncesi* Saat 10:30 falandý. Acenteler Müdürümüz Hayrullah Bey ile güzel güzel sohbet ediyor, þirketin sorunlarýný enine boyuna tartýþýyor, güzel sonuçlara elbirliðiyle varýyorduk. Son acenteler toplantýsýna Seda Sayan yerine Ebru Gündeþ i mi çaðýrsaydýk diye konuþup aslýnda Gülben Ergen olmalýydý da karar kýlmýþtýk. Gelecek sene için not almýþtý bunu. Acenteler, yeni yýl promosyonu olarak gönderdiðimiz kalemleri çok beðenmemiþlerdi. Ben þýk ve kaliteli bir flash disk yaptýralým demiþtim, ama Hayrullah Beyin de dediði gibi þirkette teknolojinin ne kadar önemli olduðunu anlamýþ o kadar az kiþi vardý ki. Sonra laf arasýnda yeni Küçük Ofis Ürünü ne zaman biter diye sormuþtu, hoþ asýl ziyaret nedeni de buydu ya. Biraz daha zamaný var demiþtim. Daha 1 ay bile geçmemiþti tarifeyi bize verdiklerinden beri. Bazý þeyleri de çok kolay zannediyordu Hayrullah Bey. Yok diðerleri 1 haftada yeni ürün yapýyorlarmýþ da, üstelik her bir kanalda fiyatlamalarý farklýymýþ da, poliçeleri 1 sayfada cancanlý oluyormuþ da, falan da filan. Altýn gibi elemanlara sahip olduðumu, teknolojimizin çok güçlü olduðunu, diðerleri gibi harala hurala deðil adam gibi ürün geliþtirdiðimizi, tarifeyi hazýrlayan Nuran Haným ile arkadaþlarýn canla baþla çalýþtýklarýný, ama bölüme yeterince kaynak ve önem verilmediðini söyledim. Lafýn altýnda kalmamak gerekti. Sonra maazallah, teknolojiye iliþkin tüm birikiminin SMS göndermek olduðuna bakmadan saðda solda bizimki de eski teknoloji falan derdi de al baþýna belayý. Daha geçen hafta öðretmiþtim excelde tablo yapmayý. Üstelik belki de Sayýn Genel Müdürümüz Beyefendiye Bilgi Ýþleme alalým 1-2 eleman derdi. Ne de güzel olurdu. Anlamadýðým, nerede görülmüþtü bizzat Genel Müdürün her bir bölüme kaç kiþi alýnacaðýný belirlemesi. Adem-i merkeziyetçilik önemliydi ve de gerekliydi nitekim. Sayýn Genel Müdürümüz Beyefendinin yeni iþe aldýðý Banka Sigortacýlýðý ve Alternatif Daðýtým Kanallarý Satýþ Müdürü Baþar Bey hýzla odama girdi ve makineli tüfek gibi konuþmaya baþladý. - Tüm þirketler buraya yöneliyor, ama bizde hiçbir teknolojik hazýrlýk yok. Sigortacýlýktan zerre anlamayan ve anlamak da istemeyen adamlara gelin bizim sistemleri kullanýn diyoruz. Müþteri ve poliçe bilgilerini kendi sistemlerinize elle girersiniz, bir þey olmaz diyoruz. Adamlar da doðru rakiplere... Nasýl olacak bu iþ Cemil Bey? Bizim bu kanallarda satýþ yapmaya niyetimiz var mý? Hayrullah Bey yerinden hafifçe kýmýldadý. - Dur bakalým evlat. Gel otur önce bir soluklan. Cemil Bey bize bir Türk kahvesi söylesin, öyle konuþalým bu iþleri. dedi. Bu Baþar Efendi de hiç usulden anlamýyordu caným. Sen kalk þirketin koskoca Bilge Ýþlem Müdürünün odasýna hýþýmla gir, içerde kim var kim yok aldýrma, istediðin gibi söylen. Yoktu öyle yaðma. Altta kalmamak lazýmdý. Sonra saðda solda bizimki de eski teknoloji falan derdi de al baþýna belayý. Yurtdýþýnda bir yerlerde mastýr yapmýþ. Dikkatli olmak lazýmdý. Kimin referansýyla iþe alýndýðýný hala öðrenememiþtim. Sayýn Genel Müdürümüz Beyefendinin sekreteri Vicdan Haným dan gelecek haberleri bekliyorduk bakalým. - Þimdi Baþar Bey, sigortacýlýk kolay iþ deðildir. Madem poliçe satacaklar o zaman bizim sistemi de öðrenecekler. Ne kadar komisyon veriyoruz onlara biz de biliyoruz herhalde. Komisyona gelince ver, sistemi kullanmaya gelince evde yokum, olmaz ki. Herkes için ayrý sistem yapacak deðiliz ya. dedim. Bunu derken gözlüklerimi de elime almýþtým. - Kahve için teþekkürler Hayrullah Bey, ama hemen geri dönmem lazým. deyip bana döndü. Cemil Bey, bu iþ ince LCD ekranlarý almakla, daha hafif notebook taþýmakla, mailleri Blackberry ile almakla olmuyor ki. Adamlar 1 poliçeyi kaç saniyede kestiklerine bakýyorlar. Daha þimdi konuþtum. Bizde 1 kasko kesmek nereden baksanýz 4 dakika, rakiplerde ise 30 saniyenin altýnda. Üstelik bilgilerini de sistemlerine otomatik gönderiyorlar. Adamlar tüm taksitli kartlarý kullanýyorlar, bizde var sadece 2 tane. Diðer banka kartý gelirse mail order yaz. Onlarýn da iade iþlemlerini merkezden elle yapýyormuþuz. 3 tane asgari ücretle adam almýþ Operasyon Müdürlüðü sýrf bu iþ için. Sükûneti elden býrakmadým. - Altýn gibi elemanlara sahibiz. Teknolojimiz çok güçlü. Diðerleri gibi harala hurala deðil adam gibi ürün geliþtiriyoruz. Ama bölüme yeterince kaynak ve önem verilmiyor Baþar Bey. Hiç geri adým atmadý. Kime neye güveniyordu, pek bir merak ettim. Not ettim aklýma þu Vicdan Haným ile hemen konuþmalýydým. Dozu biraz artýrayým dedim. - Koskoca bir þirketiz biz. Geçen yýlýn sonuçlarýný görmediniz mi? Bir bakýn lütfen kaçýncýyýz prim üretiminde. Bu bankalar ve ADK lar mý vardý o prim üretiminde? - Cemil Bey, Cemil Bey dedi. Prim üretimi dýþýnda hasar/prim oranlarýna da bakýyor musunuz? Geçen sene 100 TL lik prim üretiminde bize kalan 25 kuruþ. Üstelik prim üretiminin de %70 ini tahsil edebilmiþiz. Yahu ben mi tahsil edecektim de etmedim diye aklýmdan geçirdim. - Ama bölüme yeterince kaynak ve önem verilmiyor Baþar Bey. diyebildim. Geldiði gibi çýktý gitti. Hayrullah Bey de hemen arkasýndan kalktý. Þimdi kesin Sayýn Genel Müdürümüz Beyefendiye gidip þikayet ederler. Tedbiri elden býrakmamak lazým. Depodaki LCD ekranlardan büyük olanýný Baþar Beye göndereyim. Hayrullah Beye ise bir flash disk yeter, exceldeki tablolarýný evine götürsün diye. * Bu günce tamamen hayal mahsulüdür. Gerçek kiþiler ve olaylarla benzerlikler tamamen tesadüftür.

18 BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri ile yönettiklerini SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki tek þirket olduðunu SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile Sigortacýlýk Çözümleri nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi nde ders olarak okutulduðunu Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak inet'e 19 sigorta þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu SFS nin Fiba Sigorta ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta nýn tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi kullandýðýný 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede çalýþan ile dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS yi tercih ettiðini Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf Yönetimi çözümlerinin HSBC, HSBC Yatýrým, AXA, AXA Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok firmada baþarý ile kullanýldýðýný SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný

19

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2007 FAALÝYET RAPORU Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 LOGO Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý... 10 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-9 Logo Hakkýnda... 10 Ýnsan Kaynaklarý... 11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör Ve Bu Sektör Ýçerisindeki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı