Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü

2 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye Odaklanmak Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým Sistemi, bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artýrýlmasý ve uzun vadeli yatýrýmlara kaynak yaratýlmasý amacýyla özel bir yasayla kuruldu. Sistemin en önemli özelliði; Bireysel Emeklilik Þirketlerinin müþterileriyle aralarýndaki iletiþimin (müþteri iliþkilerinin) standartlarýnýn detaylý olarak belirlenmiþ ve bu iliþkiden memnun olmayan müþterilere fonlarýný istedikleri bir baþka þirkete aktarma hakkýnýn tanýnmýþ olmasý. Özellikleri ve tercihleri giderek farklýlaþan ve þirketlere baðlýlýklarý azalan müþterilerin hakim olacaðý öngörülen Bireysel Emeklilik Pazarýnda karlý büyümenin ve deðer yaratabilmenin anahtarýnýn; müþteri odaklý ve farklýlaþtýrýcý iþ modelleri (strateji, organizasyon, operasyon ve teknoloji alanlarýnda) oluþturabilmek ve bu þekilde gerçek bir rekabet farklýlýðý yaratabilmek olduðu görülüyor. Doygunluða eriþmiþ pazarlara kýyasla çok daha hýzlý bir geliþime açýk olan Türkiye pazarýnda Bireysel Emeklilik Þirketleri için kritik baþarý faktörleri þöyle sýralanýyor : Ýhtiyaç ve tercihlerine göre müþterilerin tanýnmasý, segmentlere ayrýlabilmesi, her bir müþteri grubunun doðru daðýtým kanalýna ve ürün çeþidine yönlendirilmesi ve tüm kanallarýn entegre olarak yönetilebilmesi, Tüm servis, pazarlama ve satýþ süreçlerinde ve kanallarda müþteri iliþkileri yönetim felsefesinin uygulanmasý ile marka yaratýlmasý, Fon yönetimi yetenekleri StraMar E-CRM Mimarisi Bireysel Emeklilik Þirketlerini CRM Sistemleri ön plana çýkaracak Bireysel Emeklilik Sistemi ve CRM Müþterileri Güçlendiriyor, Müþteri Ýliþkileri Yönetiminin Önemi Artýrýyor.

3 SFS Ürün Deðil Çözüm Saðlýyor 2 Bireysel Emeklilik Ýþ Modelleriyle Bütünleþik e-crm Çözümü: StraMar Insurance StraMar Insurance, Bireysel Emeklilik Þirketlerine rekabet avantajý kazandýrmak amacýyla sektörün ihtiyaçlarý Tek veya Entegre Kullanýlabilecek Çözümler doðrultusunda geliþtirilmiþ Türkiye deki ilk e-crm çözümüdür. Windows teknolojisi, Internet tabanlý mimarisi ve farklý sistemlerle entegre olabilen yapýsý ile StraMar Insurance, Bireysel Emeklilik Þirketlerine sadece otomasyon çözümü deðil, ölçülebilir stratejik rekabet avantajlarý da sunuyor. Uluslararasý standartlar ve yazýlýmlar incelenerek hazýrlanan Satýþ ve Fýrsat Yönetimi Sistemi sistem, SFS tarafýndan uluslararasý kullaným için üretildi. Türkiye de uzun süreden beri uygulanan ilk ve tek CRM çözümü olan Stramar Insurance, bireysel emeklilik kanunu doðrultusunda çalýþacak þirketlerin, müþteriye ulaþýmda kullandýklarý tüm ön ofis proseslerinde satýþý hýzlandýrmak, hýzlý ve hatasýz servis verebilmek, müþteri odaklý çalýþmak, acenteleri ve direkt satýþ örgütleri de dahil olmak üzere tüm birimlerin birbiri ile bilgi paylaþýmý içinde bulunmasýný saðlamak için kullanýlýyor. Þirket içindeki iletiþimi hýzlandýran Stramar Insurance, pazarlama ve satýþ stratejilerinin þirketin tüm birimlerine yayýlmýþ þekilde uygulanmasýný ve Bireysel Emeklilik Ürünleri ile entegre B2C ve/ya B2B sistemleri deðiþtirilebilmesini kolaylaþtýran bir büyüme altyapýsý sunuyor. Sigortacýlýk sektöründe 10 yýlý aþkýn bilgi birikimiyle SFS, uluslararasý standartlarda yazýlmýþ ve çok sayýda kurum tarafýndan kullanýlan E-CRM ürünü StraMar Insurance ile Bireysel Emeklilik Þirketlerine deðer katýyor.

4 3 Merkezi Müþteri Bilgi Sistemi Müþteri Odaklý Çalýþma Yapýsý Direkt satýþ örgütlerinin ve acentelerin, bankalarýn kendi müþteri portföylerinde çalýþabilmeleri saðlanýr. Soðuk referanslar ile baþlayýp satýþýn gerçekleþmesine kadar geçen satýþ sürecinde þirket yönetiminin öngördüðü prosesler, Stramar Insurance ürünü ile tüm birimler tarafýndan eksiksiz uygulanýr. En küçük ayrýntýnýn düþünülebildiði prosesler uygulanýrken müþteri bilgileri oluþturulan güvenlik sisteminin kontrolünde birimler tarafýndan anýnda paylaþýlýr ve kullanýlýr. MÜÞTERÝYE ULAÞIMDA FARKLILIK Doðum tarihi gibi bir bilginin soðuk referanslarda alýnamayacaðý düþünülerek merkezi müþteri bilgi sisteminde soðuk referanslar, sýcak referanslar ve müþteriler olarak 3 aþamadan oluþan bir mükerrerlik sistemi oluþturulur. Böylelikle yeni alýnan bir referansýn daha önce þirketin müþterisi olup olmadýðý, herhangi bir satýþ temsilcisinin ya da kanalýn portföyünde bulunup bulunmadýðý müþteriye ulaþým öncesinde tespit edilir. Çaðrý merkezine ulaþan yeni müþteri adaylarý istenen akýþ doðrultusunda bir satýþ temsilcisinin portföyüne atanabilir. Her hangi bir satýþ noktasýndaki bir kiþinin izne çýkmasý ya da görevinden ayrýlmasý gibi durumlarda, ilgili kiþinin üzerindeki müþteri portföyü istenen þekilde baþkalarýna aktarýlabilir. Bu þekilde müþteriye en doðru kiþinin, en hýzlý þekilde ve zamanýnda ulaþmasý saðlanýr. Müþteri ile yapýlan tüm temaslar, ilgili her birim tarafýndan eþ zamanlý olarak görülür. MÜÞTERÝYÝ GERÇEKTEN TANIMAK Müþteri adaylarý ve müþteriler, þirketin takip etmek istediði bilgiler doðrultusunda izlenir. Ýstatistiki kodlamalar sayesinde þirketin müþteri portföyü en iyi þekilde takip edilirken, müþteri segmentlerine yönelik farklý pazarlama stratejileri uygulama olanaðýna kavuþulur. Kurumsal müþterilerin tüm çalýþanlarý birer müþteri adayý olarak sistemde izlenirken içlerinden hangilerinin kurumun müþterisi olduðu bilinir. Müþteriler sadece kiþisel bilgileri ile deðil, kuruma verdikleri ipuçlarý ile tanýnmaya çalýþýlýr. Geri dönen bir evrak, açýlan bir telefon, yapýlan bir þikayet müþterinin kuruma verdiði ipuçlarýdýr. Müþteri bilgileri tarihçeli olarak tutulur, müþterinin hangi yolla kazanýldýðý, müþteriyi kayýt eden ve takip eden satýþ temsilcisi bilgileri direkt satýþ ve acentelerin entegre olduðu bir ortamda izlenir. MÜÞTERÝYE ÖZEL HÝZMET Müþteriler verdikleri referanslar, çalýþtýklarý kurumlar ve diðer yakýnlýklarý ile takip edilirken, müþteri ile satýþ öncesi ve satýþ sonrasý kurulan her temas kayýt altýna alýnýr ve organizasyonun tamamý tarafýndan paylaþýlýr. Müþteri ile ilgili tutulan tüm bilgilerden faydalanýlarak müþteriye farklý hizmetler ve ürünler geliþtirilebilir, müþterilerin kendilerine özel ihtiyaçlarýna cevap verebilen hizmetler ve pazarlama stratejileri oluþturulabilir. Bireysel Emeklilik sistemlerinde müþterilerin kalýcýlýðýný arttýrmak, müþterilere odaklanmak, onlarý tanýmak ve en iyi hizmeti ve servisi oluþturmak, rekabette en çok avantaj saðlayacak kritik baþarý faktörleridir. Müþteri Ýliþkileri Sistemi MEVCUT MÜÞTERÝ BÝLGÝLERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ Mevcut müþteri bilgileri tanýmlanan özel algoritmalarla filtre edilerek düzeltilir ve doðru olmayan müþteri bilgileri (örneðin adresi gibi) raporlanabilir. Bu iþlem dönemsel olarak yapýlarak Müþteri Veri Kalitesi Raporlarý hazýrlanabilir ve müþteri verilerindeki geliþme izlenebilir. HARÝCÝ MÜÞTERÝ VERÝLERÝNÝN AKTARIMI Farklý veri yapýlarýna sahip dosyalardaki müþteri kayýtlarý (örneðin kurumsal müþterilerin çalýþanlarý) ve kurumun kullandýðý diðer sistemlerdeki (örneðim sistemleri) müþteri kayýtlarý tanýmlanan kurallarla ve mükerrerlik kontrolünden geçirilerek sisteme aktarýlabilir. ORGANÝZASYON YAPISININ TANIMLANMASI Þirketin organizasyon yapýsý, kimin kime baðlý çalýþtýðý, hangi satýþ temsilcisinin hangi takýmda olduðu, hangi þubede ya da hangi acentede çalýþtýðý gibi bilgiler tarihçeli olarak takip edilir. Ünvan deðiþiklikleri, yer deðiþiklikleri, yönetici deðiþiklikleri gibi her türlü deðiþiklik sistemde izlenebilir ve raporlanabilir. Sistem üzerindeki yetki mekanizmalarýnýn bir bölümü, tanýmlanan organizasyon yapýsýndaki hiyerarþilere göre otomatik olarak gerçekleþir. Kalýcý müþteriler yaratmak ve yeni müþteriler kazanmak için müþterinizi ve organizasyonunuzu tüm detaylarýyla tanýyýn.

5 Müþteri Deðerlilik, Segmentasyon ve Skorlama Sistemleri 4 Kalýcýlýða ve Deðerliliðe Göre Müþterilerinizi Segmente Edebileceðiniz Bir Altyapý Müþteri ve müþteri adaylarýnýn belirlenen kurallarla birbirlerinden farklýlaþtýrýlmasý, ürün ve hizmetlerin müþteri bazýnda özelleþtirilmesi saðlanýr. Her bir müþterinin ihtiyaç, kalýcýlýk ve kurum açýsýndan deðerlerinin izlenebilmesi sayesinde, müþteriye özel ürün ve hizmet, kurumsal iþ modellerinin bir parçasý haline gelir. MÜÞTERÝ SKORLARI Bireysel ve kurumsal müþteriler tüm statik (doðum tarihi gibi), dinamik (aylýk geliri gibi) ve iþlem (aylýk prim ödemesi gibi) bilgileriyle taranarak müþteri bazýnda skorlar oluþturulabilir. Bu bilgiler arasýndaki iliþkiler, sistemde yer alan formül yöneticisi kullanýlarak skor formülleriyle iþlenir ve her bir müþteri için bir veya birden fazla (örneðin ürün bazýnda ya da kampanya bazýnda) skor üretilebilir. Bu skorlar, Ýþ Akýþ Yönetim Sisteminde özel iþ akýþlarýnýn yürütülmesi, Satýþ Yönetimi Sisteminde özel ürünlerin pazarlanmasý ve Kampanya Yönetim Sisteminde de özel kampanya havuzlarýnýn oluþturulmasý amacýyla kullanýlabilir. MÜÞTERÝ LÝSTELERÝ Bireysel ve kurumsal müþteriler tüm statik (doðum tarihi gibi), dinamik (aylýk geliri gibi) ve iþlem (aylýk prim ödemesi gibi) bilgileriyle taranarak istenen özelliklere sahip müþteriler listelenebilir ve raporlanabilir. Bu esnek raporlama sistemi ile tüm kullanýcýlar ve kanallar, yetkileri dahilinde istedikleri müþteri raporlarýný oluþturabilir ve paylaþabilir. Bu listeler, text dosya olarak diðer sistemler tarafýndan da kullanýlabilir ve böylece tam entegre bir Müþteri Bilgi Sisteminin avantajlarýndan yararlanýlabilir. Bu listeler, Ýþ Akýþ Yönetim Sistemi, Satýþ Yönetim Sistemi ve Kampanya Yönetim sisteminde kullanýlabilir. MÜÞTERÝ YAKINLIKLARI Müþteriler arasýndaki tüm iliþkiler (akrabalýk iliþkileri, iþ iliþkileri vb.) izlenerek müþterinin sosyal ve ekonomik iliþkilerden baðýmsýz bir unsurmuþ gibi izlenmesi ve bu iliþkilerinden doðan özelliklerinin bilinmemesi nedeniyle yanlýþ kararlar verilmesi engellenir. Yine kurumun müþterileriyle çalýþanlarý, servis saðlayýcýlarý ve kanallarý arasýndaki istenen tüm yakýnlýk tipleri izlenebilir. Bu yakýnlýk bilgileri Ýþ Akýþ Yönetim Sistemi, Satýþ Yönetim Sistemi ve Kampanya Yönetim sisteminde kullanýlabilir. MÜÞTERÝ GRUPLARI VE MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝLERÝ Büyük müþteriler ve holdinglere ait portföyler, müþteriler gruplanarak izlenebilir. Kurumsal pazarlama içinde müþteri gruplarýný ve kanallarý izleyen müþteri temsilcileri varsa bu temsilcilerin portföyleri ve performanslarý sistemde takip edilebilir. KALICILIK Yapýlan araþtýrmalar, yeni bir müþteri kazanmanýn varolan müþterilere satýþ yapmaktan 6 kat daha zor olduðunu göstermektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminde müþterilere tanýnan haklarda varolan müþterilerin korunmasýnýn, kalýcý müþteriler oluþturulmasýnýn önemini daha da artýrmaktadýr. Kaybedilmekte olan müþterilerin yeniden kazanýlmasý, memnun olmayan müþterilerin þikayetlerinin dinlenilmesi, müþterilere hýzlý ve doðru servislerin tüm kanallarda standardize olmuþ bir kalite ile verilmesinin sürekli kýlýnmasý kalýcýlýðý arttýrmaktadýr. Bunlarý gerçekleþtirmeyi kolaylaþtýran ve kalýcýlýða altyapý saðlayan Stramar Müþteri iliþkileri yönetim sistemi ile kalýcýlýðýn sayýsal olarak izlenmesi de mümkün olmaktadýr. Her bir müþterinize ihtiyaçlarýna, tercihlerine ve sizin açýnýzdan deðerlerine göre ürün ve hizmet sunun.

6 5 Satýþ ve Fýrsat Yönetim Sistemi Daha Hýzlý, Daha Efektif, Daha Hatasýz Satýþ Süreçleri Satýþ kanallarýnýn yapýlarýný ve deðiþimlerini, kurumunuza özel olarak takip edebilen sistem, gerek direkt satýþ örgütlerinin gerekse banka ve acentelerin satýþ proseslerinin en ince ayrýntýsýna kadar elektronik olarak gerçekleþtirilmesini saðlýyor. Satýþ takýmlarýnýn, satýþ temsilcilerinin, kanallarýn performansýnýn takip edilebildiði sistem, çaðrý merkezi, Internet ve maðaza sigortacýlýðý gibi kanal yapýlarýna saðladýðý olanaklarla operasyonel verimliliði maksimuma çýkararak, hatasýz ve hýzlý bir satýþ iþleyiþini saðlýyor. SATIÞ SÜREÇLERÝ Soðuk referanslarýn takibi ve baþvuru aþamasýndan satýþ onayýna kadar geçen tüm satýþ süreçleri, Stramar ürünü üzerinde gerçekleþtirilebilir ve izlenebilir. Bu süreçler, her türlü kanalda kullanýlabilir ve kanala göre farklýlaþtýrýlabilir. Müþteri, satýþ temsilcisi, satýþ takýmý, acente ve diðer kanal performanslarý ve bilgileri tarihçeli olarak izlenebilir. Grup ve bireysel ürünleri ile ilgili demolar ve teklifler, sistem üzerinde hazýrlanabilir ve gerekli tüm onay akýþlarý sistemde takip edilebilir. Her satýþ temsilcisi ve yönetici ile organizasyondaki tüm personele verilen elektronik ajandalarla satýþ ve servis süreçlerinin birlikte yürütülmesi saðlanýr. Satýþ öncesi ziyaretlerden satýþ sýrasýnda yapýlan tüm aktivitelere kadar her türlü aþama, müþteri bazlý çalýþan ajandalarla takip edilir. Teklifler, satýþa dönüþtüðü anda belli bir ay sonrasýna, satýþ sonrasý müþteri ziyaret aktiviteleri sistem tarafýndan otomatik olarak iþlenir. Satýþ temsilcileri iþten ayrýldýklarýnda üzerlerindeki tüm teklif ve aktiviteler, baþka bir temsilciye devredilebilir. ÜRÜNLER Ürünler, tüm detaylarý ile yazýlýmda deðiþikliðe gerek olmadan pazarlama karmasý motorunda tanýmlanabilir, güncellenebilir. Tanýmlar belirli bir tarih aralýðýnda ya da belirli bir tarihten sonra çalýþacak þekilde yapýlabilir. Müþteri ve kanal bazýnda farklýlýklar oluþturulabilir. Farklý saðlayýcýlarýn ürünleri de tanýmlanarak istenilen kanallardan farklý saðlayýcýlarýn ürünlerinin (örneðin bankalarýn kredi kartlarýnýn) satýlmasý saðlanabilir. Ürünlerin pazarlamasýnda kullanýlan teklifler, baþvuru formlarý ve teklif bazýnda kullanýlan faks kapaðý, tanýtým dokümaný gibi ek pazarlama dokümanlarý da Teklif Basým Tasarýmcýsý ile tanýmlanarak kurumsal iþ modelleri desteklenir. BANKA KANALLARI Ýstenilen ürünlerin banka þubeleri tarafýndan da satýlabilmesi saðlanarak bankalarýn yaygýn þube aðlarý etkin olarak kullanýlabilir. Bankalarýn bu satýþ sürecinde sadece ürünlerin satýlmasý ile ilgilenmesi ve ürünlerin tanýmlanmasý gibi özel bilgi birikimi gerektiren iþlerin merkezden yapýlmasý saðlanarak, banka sigortacýlýðý etkin olarak kullanýlabilir. Ýstenilmesi durumunda banka cari sistemleriyle entegrasyon kurularak, bankalarýn bu süreçlerle ilgili cari iþlemleri de otomatikleþtirilebilir. Bu þekilde hem banka kanallarýnýn etkinliðini artýrýlabilir, hem de bankalarýn þubelerini bu amaçla kullanmasý özendirilebilir. MOBÝL SATIÞ TAKIMLARI Mobil satýþ takýmlarýnýn kullandýðý mobil araçlarla tam entegre olan Satýþ Yönetimi Sistemi ile satýþ takýmlarýnýn her yerde ve saatte müþterilere teklif verebilmesi saðlanabilir. Bu bilgilerin merkez sisteme off-line olarak aktarýlmasý sayesinde de bu bilgiler de izlenebilir ve satýþ takýmlarýnýn ofiste bulunmasý zorunluluðu ortadan kaldýrýlabilir. Piyasaya Bakýþ Açýsýna Göre Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Piyasa Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Basitten ÜRÜN KARÞILAÞTIRMALARI Müþteriye sunulan farklý ürünler arasýnda karþýlaþtýrmalar yapýlabilir. Bu karþýlaþtýrmalar teklifle birlikte özel bir dokümanla müþteriye sunulabilir ve müþterinin karar verme süreci hýzlandýrýlabilir. Tüm kanallarýn ürünler hakkýnda müþteriye doðru ve ayný bilgileri verebilmesi saðlanarak kurumsal güvenilirlik ve kanallarýn uzmanlýðý artýrýlabilir. Pazarlama Karmasý 1 Pazarlama Karmasý 2 Pazarlama Karmasý 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Karmaþýða Tüm satýþ süreçlerinizi detaylý ve hýzlý bir þekilde yürüterek ve izleyerek en doðru ürünleri oluþturun, en doðru kanallarda pazarlayýn ve müþterilerinizin gerçek ihtiyaçlarýna odaklanýn.

7 Þirketiçi Ýletiþim ve Bilgi Akýþ Yönetimi Müþterilerinize Daha Hýzlý, Daha Kaliteli Bir Servis 6 Kurumun diðer sistemleri ile de entegre StraMar Ýþ Akýþ Yönetimi ürünleri ile müþterilerle, kanallarla ilgili tüm pazarlama, satýþ ve operasyon iþ süreçleri elektronik ortamda yürütülürken þirketiçi iletiþim ve bilgi akýþý hýzlanýr. Birimler ve kanallar arasýndaki uzaklýklarý ortadan kaldýran sistem, müþterilere daha hýzlý ve hatasýz servis verilmesini temin eder. Operasyonel verimlilik artar. Tüm müþteri temaslarýnýn kayýt edilmesi kurumsal bilgi birikiminin bir parçasý haline gelir. Bilgi, baðýmýsz ve entegre olmayan kayýtlardan çýkarýlarak organizasyondaki herkesin eriþebileceði ve kullanabileceði bir yapýya dönüþtürülür. Merkezi yönetim tarafýndan alýnan yeni süreç deðiþiklik kararlarý tüm birimlerde en hýzlý þekilde uygulanýr ve sonuçlarý toplanýr. ELEKTRONÝK ÝÞ FORMLARI Kurum içerisinde kullanýlan tüm formlar (örneðin ziyaret formlarý, müþteri þikayet formlarý) içinde yer alan bilgilerle tanýmlanabilir. Doðruluk kontrolü, mesajlar, yardýmlar tanýmlanarak form iþleyiþinin efektif kullanýmý saðlanýr. Bu formlarda yer alan tüm bilgiler raporlanabilir ve böylelikle elde edilen bilgiler farklý amaçlar için kullanýlabilir. Bu formlar yazýlým kodlamasý gerekmeksizin kolaylýkla oluþturulabilir. Ýþ bazýnda birden fazla form oluþturularak esnek bir form yönetimi saðlanabilir. ÇAÐRI MERKEZLERÝ Çaðrý merkezlerinin, kurumdaki tüm müþteri temaslarýný izlemesi, tüm ilgili bölümlere gerekli iþleri aktarmasý ve sonuçlarýný izlemesi ile çaðrý merkezlerinin etkin bir þekilde çalýþmasý saðlanýr. Müþterilerin, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým Sisteminde belirtilmiþ hemen bilgilendirilme talepleri karþýlanabilir. DÝÐER SÝSTEMLERLE ENTEGRASYON Diðer sistemlerde (örneðin sistemleri ya da iþlem sistemlerinde) yer alan bilgilerle de belirlenmiþ iþ akýþlarýnýn (örneðin belirli bir süre önce ürün satýn almýþ müþteriler için özel ziyaret iþleri) otomatik olarak baþlamasý saðlanabilir. Bu þekilde kurumun tüm sistemleriyle entegre bir Ýþ Akýþ Yönetim Sistemi kurulabilir. KAMPANYA YÖNETÝMÝ Ýstenilen kriterlerle oluþturulmuþ müþteri listeleri kullanýlarak müþteri listesi ve kanal bazýnda özel ve genel kampanyalar düzenlenebilir. Müþterilerin özel günlerinin kutlanmasý, müþteriye özel bir hizmetin saðlanmasý, müþterilere yeni ürün tanýtýmý ve teklifi gibi çok farklý hizmet, ürün, bilgilendirme, kutlama kampanyalarý düzenlenebilir. Kampanya bazýnda bütçe oluþturulabilir ve kampanya sonuçlarý izlenebilir. Kampanyalar , SMS, faks ve basýlý dokümanlarla yürütülebilir. ÝÞ SÜREÇLERÝNÝN OLUÞTURULMASI Geniþ anlamýyla müþterilerle doðrudan ya da dolaylý ilgili tüm iþ akýþlarý tanýmlanabilir. Ýþ akýþlarý kullanýcýlar, kanallar ve kullanýcý gruplarý bazýnda yetkilendirilebilir, her bir iþ için tamamlanma süresi, maliyet, tarih, sýklýk, saat, öncelik parametreleri tanýmlanabilir. Ýþ akýþýnýn görsel bir biçimde tanýmlanmasýna izin veren tasarýmcýlarla tüm süreçler izlenebilir ve iyileþtirilebilir. Kurallara baðlý olarak iþ akýþlarýnýn otomatik olarak baþlamasý, bir iþin bitmesi ardýndan bu iþe baðlý diðer iþlerin otomatik olarak baþlamasý saðlanabilir. Ýstenilen kullanýcýlarýn (örneðin yöneticiler) müþteri ve kanal bazýnda belirlenmiþ iþlerin yapýlacaðýndan ve yapýlmasýnda haberdar edilmesi ve SMS ile saðlanabilir. TÜM MÜÞTERÝ TEMASLARININ ÝZLENMESÝ Sisteme tanýmlana iþ akýþlarý aracýlýðýyla gerçekleþtirildiðinden müþterilerle yapýlan tüm temaslar istenilen detaylarla izlenebilir. Her kullanýcýya verilen elektronik ajandalarla kullanýcýlarýn iþ planlama süreçleri desteklenir, kullanýcý ve kanal performanslarý izlenebilir. Farklý raporlamalarla müþteri, pazarlama yetkilisi ve kanal bazýndaki süreçler analiz edilerek iþ süreçlerinin yeniden tasarlanmasý için bilgi üretilebilir. Kurumun organizasyon yapýsý sisteme tanýmlandýðý için, hiyerarþi dahilinde yetkili kullanýcýlar diðer kullanýcýlarý izleyebilir ve kullanýcýlar birbirlerine ajandalarýný görme yetkisi verebilir. Ýþ bazýnda özel notlar alýnabilir ve iþ akýþlarýna dahil edilemeyen iþler randevu olarak izlenebilir. CRM Odaklý Ýþ Akýþ Yönetimi DOKÜMAN YÖNETÝMÝ Entegre Doküman Yönetimi ile, kurum dahilinde kullanýlan tüm dokümanlarýn (raporlar, prosedürler, özel formlar, araþtýrmalar vb.) belirli bir doküman hiyerarþisi (kategori sistemi) ile, ürün ve müþteri iliþkileri tanýmlanarak izlenebilmesi saðlanýr. Kurum içinde düzenli olarak üretilen raporlar istenilen kullanýcýlara otomatik olarak gönderilebilir ve bu raporlarýn okunma yoðunluðu istatistiki olarak izlenebilir. Dokümanlarýn yetkili kullanýcýlar tarafýndan eklenmesi, izlenmesi ve onaylandýktan sonra yayýnlanmasý saðlanabilir. Müþterilerle yapýlan tüm temaslarý ve müþterilerle doðrudan ya da dolaylý ilgili tüm iþleri kayýt altýna alarak müþteriye özel etkin pazarlama, satýþ ve servis süreçleri oluþturun.

8 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý SFS, Türkiye de Bireysel Emeklilik Sektöründe ilk e-crm implementasyonunu gerçekleþtirmiþ, 10 yýlý aþkýn sigortacýlýk sektörü ve proje yönetimi deneyimine sahip bir kurumsal yazýlým saðlayýcýsý olarak, her kurumun kendine özgü CRM giriþimini destekleyen gerçek esnek yapýsý ve benzerleriyle kýyaslanamayacak maliyetleri ile StraMar Insurance ürününü sunmaktan gurur duymaktadýr. SFS, sahip olduðu bilgi birikimi ile StraMar Insurance ürününün kýsa sürede kuruma özelleþtirilerek hayata geçirilmesini saðlamakta, etkin ve ekonomik proje sonrasý destek hizmetleriyle de kurumun bir iþ ortaðý gibi davranarak kurumsal istikrarý desteklemektedir. SFS, StraMar Insurance ürününün oluþmasýna emeði geçen tüm müþterilerine, çalýþanlarýna ve 10 yýl süren ARGE çalýþmalarýný destekleyen TÜBÝTAK a teþekkürü bir borç bilir. Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : 0(212) Faks : 0(212) Ankara Bölge Temsilciliði Tel : 0(312) Faks : 0(312) Ýzmir Bölge Temsilciliði Tel : 0(232) Faks : 0(232) S T R A T E J Ý K F O N K S Ý Y O N E L S Ý S T E M L E R SFS Ltd. Her hakký saklýdýr. Winsure, Stramar, Execusys, BTIKernel SFS'nin tescilli markalarýdýr.

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ! Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma

Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Yeni Teknolojiler ve Halkla Ýliþkiler: Halkla Ýliþkiler Alanýnda Internet Kullanýmý Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL, Arþ. Gör. Gül COÞKUN Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Halkla

Detaylı