Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü

2 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye Odaklanmak Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým Sistemi, bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artýrýlmasý ve uzun vadeli yatýrýmlara kaynak yaratýlmasý amacýyla özel bir yasayla kuruldu. Sistemin en önemli özelliði; Bireysel Emeklilik Þirketlerinin müþterileriyle aralarýndaki iletiþimin (müþteri iliþkilerinin) standartlarýnýn detaylý olarak belirlenmiþ ve bu iliþkiden memnun olmayan müþterilere fonlarýný istedikleri bir baþka þirkete aktarma hakkýnýn tanýnmýþ olmasý. Özellikleri ve tercihleri giderek farklýlaþan ve þirketlere baðlýlýklarý azalan müþterilerin hakim olacaðý öngörülen Bireysel Emeklilik Pazarýnda karlý büyümenin ve deðer yaratabilmenin anahtarýnýn; müþteri odaklý ve farklýlaþtýrýcý iþ modelleri (strateji, organizasyon, operasyon ve teknoloji alanlarýnda) oluþturabilmek ve bu þekilde gerçek bir rekabet farklýlýðý yaratabilmek olduðu görülüyor. Doygunluða eriþmiþ pazarlara kýyasla çok daha hýzlý bir geliþime açýk olan Türkiye pazarýnda Bireysel Emeklilik Þirketleri için kritik baþarý faktörleri þöyle sýralanýyor : Ýhtiyaç ve tercihlerine göre müþterilerin tanýnmasý, segmentlere ayrýlabilmesi, her bir müþteri grubunun doðru daðýtým kanalýna ve ürün çeþidine yönlendirilmesi ve tüm kanallarýn entegre olarak yönetilebilmesi, Tüm servis, pazarlama ve satýþ süreçlerinde ve kanallarda müþteri iliþkileri yönetim felsefesinin uygulanmasý ile marka yaratýlmasý, Fon yönetimi yetenekleri StraMar E-CRM Mimarisi Bireysel Emeklilik Þirketlerini CRM Sistemleri ön plana çýkaracak Bireysel Emeklilik Sistemi ve CRM Müþterileri Güçlendiriyor, Müþteri Ýliþkileri Yönetiminin Önemi Artýrýyor.

3 SFS Ürün Deðil Çözüm Saðlýyor 2 Bireysel Emeklilik Ýþ Modelleriyle Bütünleþik e-crm Çözümü: StraMar Insurance StraMar Insurance, Bireysel Emeklilik Þirketlerine rekabet avantajý kazandýrmak amacýyla sektörün ihtiyaçlarý Tek veya Entegre Kullanýlabilecek Çözümler doðrultusunda geliþtirilmiþ Türkiye deki ilk e-crm çözümüdür. Windows teknolojisi, Internet tabanlý mimarisi ve farklý sistemlerle entegre olabilen yapýsý ile StraMar Insurance, Bireysel Emeklilik Þirketlerine sadece otomasyon çözümü deðil, ölçülebilir stratejik rekabet avantajlarý da sunuyor. Uluslararasý standartlar ve yazýlýmlar incelenerek hazýrlanan Satýþ ve Fýrsat Yönetimi Sistemi sistem, SFS tarafýndan uluslararasý kullaným için üretildi. Türkiye de uzun süreden beri uygulanan ilk ve tek CRM çözümü olan Stramar Insurance, bireysel emeklilik kanunu doðrultusunda çalýþacak þirketlerin, müþteriye ulaþýmda kullandýklarý tüm ön ofis proseslerinde satýþý hýzlandýrmak, hýzlý ve hatasýz servis verebilmek, müþteri odaklý çalýþmak, acenteleri ve direkt satýþ örgütleri de dahil olmak üzere tüm birimlerin birbiri ile bilgi paylaþýmý içinde bulunmasýný saðlamak için kullanýlýyor. Þirket içindeki iletiþimi hýzlandýran Stramar Insurance, pazarlama ve satýþ stratejilerinin þirketin tüm birimlerine yayýlmýþ þekilde uygulanmasýný ve Bireysel Emeklilik Ürünleri ile entegre B2C ve/ya B2B sistemleri deðiþtirilebilmesini kolaylaþtýran bir büyüme altyapýsý sunuyor. Sigortacýlýk sektöründe 10 yýlý aþkýn bilgi birikimiyle SFS, uluslararasý standartlarda yazýlmýþ ve çok sayýda kurum tarafýndan kullanýlan E-CRM ürünü StraMar Insurance ile Bireysel Emeklilik Þirketlerine deðer katýyor.

4 3 Merkezi Müþteri Bilgi Sistemi Müþteri Odaklý Çalýþma Yapýsý Direkt satýþ örgütlerinin ve acentelerin, bankalarýn kendi müþteri portföylerinde çalýþabilmeleri saðlanýr. Soðuk referanslar ile baþlayýp satýþýn gerçekleþmesine kadar geçen satýþ sürecinde þirket yönetiminin öngördüðü prosesler, Stramar Insurance ürünü ile tüm birimler tarafýndan eksiksiz uygulanýr. En küçük ayrýntýnýn düþünülebildiði prosesler uygulanýrken müþteri bilgileri oluþturulan güvenlik sisteminin kontrolünde birimler tarafýndan anýnda paylaþýlýr ve kullanýlýr. MÜÞTERÝYE ULAÞIMDA FARKLILIK Doðum tarihi gibi bir bilginin soðuk referanslarda alýnamayacaðý düþünülerek merkezi müþteri bilgi sisteminde soðuk referanslar, sýcak referanslar ve müþteriler olarak 3 aþamadan oluþan bir mükerrerlik sistemi oluþturulur. Böylelikle yeni alýnan bir referansýn daha önce þirketin müþterisi olup olmadýðý, herhangi bir satýþ temsilcisinin ya da kanalýn portföyünde bulunup bulunmadýðý müþteriye ulaþým öncesinde tespit edilir. Çaðrý merkezine ulaþan yeni müþteri adaylarý istenen akýþ doðrultusunda bir satýþ temsilcisinin portföyüne atanabilir. Her hangi bir satýþ noktasýndaki bir kiþinin izne çýkmasý ya da görevinden ayrýlmasý gibi durumlarda, ilgili kiþinin üzerindeki müþteri portföyü istenen þekilde baþkalarýna aktarýlabilir. Bu þekilde müþteriye en doðru kiþinin, en hýzlý þekilde ve zamanýnda ulaþmasý saðlanýr. Müþteri ile yapýlan tüm temaslar, ilgili her birim tarafýndan eþ zamanlý olarak görülür. MÜÞTERÝYÝ GERÇEKTEN TANIMAK Müþteri adaylarý ve müþteriler, þirketin takip etmek istediði bilgiler doðrultusunda izlenir. Ýstatistiki kodlamalar sayesinde þirketin müþteri portföyü en iyi þekilde takip edilirken, müþteri segmentlerine yönelik farklý pazarlama stratejileri uygulama olanaðýna kavuþulur. Kurumsal müþterilerin tüm çalýþanlarý birer müþteri adayý olarak sistemde izlenirken içlerinden hangilerinin kurumun müþterisi olduðu bilinir. Müþteriler sadece kiþisel bilgileri ile deðil, kuruma verdikleri ipuçlarý ile tanýnmaya çalýþýlýr. Geri dönen bir evrak, açýlan bir telefon, yapýlan bir þikayet müþterinin kuruma verdiði ipuçlarýdýr. Müþteri bilgileri tarihçeli olarak tutulur, müþterinin hangi yolla kazanýldýðý, müþteriyi kayýt eden ve takip eden satýþ temsilcisi bilgileri direkt satýþ ve acentelerin entegre olduðu bir ortamda izlenir. MÜÞTERÝYE ÖZEL HÝZMET Müþteriler verdikleri referanslar, çalýþtýklarý kurumlar ve diðer yakýnlýklarý ile takip edilirken, müþteri ile satýþ öncesi ve satýþ sonrasý kurulan her temas kayýt altýna alýnýr ve organizasyonun tamamý tarafýndan paylaþýlýr. Müþteri ile ilgili tutulan tüm bilgilerden faydalanýlarak müþteriye farklý hizmetler ve ürünler geliþtirilebilir, müþterilerin kendilerine özel ihtiyaçlarýna cevap verebilen hizmetler ve pazarlama stratejileri oluþturulabilir. Bireysel Emeklilik sistemlerinde müþterilerin kalýcýlýðýný arttýrmak, müþterilere odaklanmak, onlarý tanýmak ve en iyi hizmeti ve servisi oluþturmak, rekabette en çok avantaj saðlayacak kritik baþarý faktörleridir. Müþteri Ýliþkileri Sistemi MEVCUT MÜÞTERÝ BÝLGÝLERÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ Mevcut müþteri bilgileri tanýmlanan özel algoritmalarla filtre edilerek düzeltilir ve doðru olmayan müþteri bilgileri (örneðin adresi gibi) raporlanabilir. Bu iþlem dönemsel olarak yapýlarak Müþteri Veri Kalitesi Raporlarý hazýrlanabilir ve müþteri verilerindeki geliþme izlenebilir. HARÝCÝ MÜÞTERÝ VERÝLERÝNÝN AKTARIMI Farklý veri yapýlarýna sahip dosyalardaki müþteri kayýtlarý (örneðin kurumsal müþterilerin çalýþanlarý) ve kurumun kullandýðý diðer sistemlerdeki (örneðim sistemleri) müþteri kayýtlarý tanýmlanan kurallarla ve mükerrerlik kontrolünden geçirilerek sisteme aktarýlabilir. ORGANÝZASYON YAPISININ TANIMLANMASI Þirketin organizasyon yapýsý, kimin kime baðlý çalýþtýðý, hangi satýþ temsilcisinin hangi takýmda olduðu, hangi þubede ya da hangi acentede çalýþtýðý gibi bilgiler tarihçeli olarak takip edilir. Ünvan deðiþiklikleri, yer deðiþiklikleri, yönetici deðiþiklikleri gibi her türlü deðiþiklik sistemde izlenebilir ve raporlanabilir. Sistem üzerindeki yetki mekanizmalarýnýn bir bölümü, tanýmlanan organizasyon yapýsýndaki hiyerarþilere göre otomatik olarak gerçekleþir. Kalýcý müþteriler yaratmak ve yeni müþteriler kazanmak için müþterinizi ve organizasyonunuzu tüm detaylarýyla tanýyýn.

5 Müþteri Deðerlilik, Segmentasyon ve Skorlama Sistemleri 4 Kalýcýlýða ve Deðerliliðe Göre Müþterilerinizi Segmente Edebileceðiniz Bir Altyapý Müþteri ve müþteri adaylarýnýn belirlenen kurallarla birbirlerinden farklýlaþtýrýlmasý, ürün ve hizmetlerin müþteri bazýnda özelleþtirilmesi saðlanýr. Her bir müþterinin ihtiyaç, kalýcýlýk ve kurum açýsýndan deðerlerinin izlenebilmesi sayesinde, müþteriye özel ürün ve hizmet, kurumsal iþ modellerinin bir parçasý haline gelir. MÜÞTERÝ SKORLARI Bireysel ve kurumsal müþteriler tüm statik (doðum tarihi gibi), dinamik (aylýk geliri gibi) ve iþlem (aylýk prim ödemesi gibi) bilgileriyle taranarak müþteri bazýnda skorlar oluþturulabilir. Bu bilgiler arasýndaki iliþkiler, sistemde yer alan formül yöneticisi kullanýlarak skor formülleriyle iþlenir ve her bir müþteri için bir veya birden fazla (örneðin ürün bazýnda ya da kampanya bazýnda) skor üretilebilir. Bu skorlar, Ýþ Akýþ Yönetim Sisteminde özel iþ akýþlarýnýn yürütülmesi, Satýþ Yönetimi Sisteminde özel ürünlerin pazarlanmasý ve Kampanya Yönetim Sisteminde de özel kampanya havuzlarýnýn oluþturulmasý amacýyla kullanýlabilir. MÜÞTERÝ LÝSTELERÝ Bireysel ve kurumsal müþteriler tüm statik (doðum tarihi gibi), dinamik (aylýk geliri gibi) ve iþlem (aylýk prim ödemesi gibi) bilgileriyle taranarak istenen özelliklere sahip müþteriler listelenebilir ve raporlanabilir. Bu esnek raporlama sistemi ile tüm kullanýcýlar ve kanallar, yetkileri dahilinde istedikleri müþteri raporlarýný oluþturabilir ve paylaþabilir. Bu listeler, text dosya olarak diðer sistemler tarafýndan da kullanýlabilir ve böylece tam entegre bir Müþteri Bilgi Sisteminin avantajlarýndan yararlanýlabilir. Bu listeler, Ýþ Akýþ Yönetim Sistemi, Satýþ Yönetim Sistemi ve Kampanya Yönetim sisteminde kullanýlabilir. MÜÞTERÝ YAKINLIKLARI Müþteriler arasýndaki tüm iliþkiler (akrabalýk iliþkileri, iþ iliþkileri vb.) izlenerek müþterinin sosyal ve ekonomik iliþkilerden baðýmsýz bir unsurmuþ gibi izlenmesi ve bu iliþkilerinden doðan özelliklerinin bilinmemesi nedeniyle yanlýþ kararlar verilmesi engellenir. Yine kurumun müþterileriyle çalýþanlarý, servis saðlayýcýlarý ve kanallarý arasýndaki istenen tüm yakýnlýk tipleri izlenebilir. Bu yakýnlýk bilgileri Ýþ Akýþ Yönetim Sistemi, Satýþ Yönetim Sistemi ve Kampanya Yönetim sisteminde kullanýlabilir. MÜÞTERÝ GRUPLARI VE MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝLERÝ Büyük müþteriler ve holdinglere ait portföyler, müþteriler gruplanarak izlenebilir. Kurumsal pazarlama içinde müþteri gruplarýný ve kanallarý izleyen müþteri temsilcileri varsa bu temsilcilerin portföyleri ve performanslarý sistemde takip edilebilir. KALICILIK Yapýlan araþtýrmalar, yeni bir müþteri kazanmanýn varolan müþterilere satýþ yapmaktan 6 kat daha zor olduðunu göstermektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminde müþterilere tanýnan haklarda varolan müþterilerin korunmasýnýn, kalýcý müþteriler oluþturulmasýnýn önemini daha da artýrmaktadýr. Kaybedilmekte olan müþterilerin yeniden kazanýlmasý, memnun olmayan müþterilerin þikayetlerinin dinlenilmesi, müþterilere hýzlý ve doðru servislerin tüm kanallarda standardize olmuþ bir kalite ile verilmesinin sürekli kýlýnmasý kalýcýlýðý arttýrmaktadýr. Bunlarý gerçekleþtirmeyi kolaylaþtýran ve kalýcýlýða altyapý saðlayan Stramar Müþteri iliþkileri yönetim sistemi ile kalýcýlýðýn sayýsal olarak izlenmesi de mümkün olmaktadýr. Her bir müþterinize ihtiyaçlarýna, tercihlerine ve sizin açýnýzdan deðerlerine göre ürün ve hizmet sunun.

6 5 Satýþ ve Fýrsat Yönetim Sistemi Daha Hýzlý, Daha Efektif, Daha Hatasýz Satýþ Süreçleri Satýþ kanallarýnýn yapýlarýný ve deðiþimlerini, kurumunuza özel olarak takip edebilen sistem, gerek direkt satýþ örgütlerinin gerekse banka ve acentelerin satýþ proseslerinin en ince ayrýntýsýna kadar elektronik olarak gerçekleþtirilmesini saðlýyor. Satýþ takýmlarýnýn, satýþ temsilcilerinin, kanallarýn performansýnýn takip edilebildiði sistem, çaðrý merkezi, Internet ve maðaza sigortacýlýðý gibi kanal yapýlarýna saðladýðý olanaklarla operasyonel verimliliði maksimuma çýkararak, hatasýz ve hýzlý bir satýþ iþleyiþini saðlýyor. SATIÞ SÜREÇLERÝ Soðuk referanslarýn takibi ve baþvuru aþamasýndan satýþ onayýna kadar geçen tüm satýþ süreçleri, Stramar ürünü üzerinde gerçekleþtirilebilir ve izlenebilir. Bu süreçler, her türlü kanalda kullanýlabilir ve kanala göre farklýlaþtýrýlabilir. Müþteri, satýþ temsilcisi, satýþ takýmý, acente ve diðer kanal performanslarý ve bilgileri tarihçeli olarak izlenebilir. Grup ve bireysel ürünleri ile ilgili demolar ve teklifler, sistem üzerinde hazýrlanabilir ve gerekli tüm onay akýþlarý sistemde takip edilebilir. Her satýþ temsilcisi ve yönetici ile organizasyondaki tüm personele verilen elektronik ajandalarla satýþ ve servis süreçlerinin birlikte yürütülmesi saðlanýr. Satýþ öncesi ziyaretlerden satýþ sýrasýnda yapýlan tüm aktivitelere kadar her türlü aþama, müþteri bazlý çalýþan ajandalarla takip edilir. Teklifler, satýþa dönüþtüðü anda belli bir ay sonrasýna, satýþ sonrasý müþteri ziyaret aktiviteleri sistem tarafýndan otomatik olarak iþlenir. Satýþ temsilcileri iþten ayrýldýklarýnda üzerlerindeki tüm teklif ve aktiviteler, baþka bir temsilciye devredilebilir. ÜRÜNLER Ürünler, tüm detaylarý ile yazýlýmda deðiþikliðe gerek olmadan pazarlama karmasý motorunda tanýmlanabilir, güncellenebilir. Tanýmlar belirli bir tarih aralýðýnda ya da belirli bir tarihten sonra çalýþacak þekilde yapýlabilir. Müþteri ve kanal bazýnda farklýlýklar oluþturulabilir. Farklý saðlayýcýlarýn ürünleri de tanýmlanarak istenilen kanallardan farklý saðlayýcýlarýn ürünlerinin (örneðin bankalarýn kredi kartlarýnýn) satýlmasý saðlanabilir. Ürünlerin pazarlamasýnda kullanýlan teklifler, baþvuru formlarý ve teklif bazýnda kullanýlan faks kapaðý, tanýtým dokümaný gibi ek pazarlama dokümanlarý da Teklif Basým Tasarýmcýsý ile tanýmlanarak kurumsal iþ modelleri desteklenir. BANKA KANALLARI Ýstenilen ürünlerin banka þubeleri tarafýndan da satýlabilmesi saðlanarak bankalarýn yaygýn þube aðlarý etkin olarak kullanýlabilir. Bankalarýn bu satýþ sürecinde sadece ürünlerin satýlmasý ile ilgilenmesi ve ürünlerin tanýmlanmasý gibi özel bilgi birikimi gerektiren iþlerin merkezden yapýlmasý saðlanarak, banka sigortacýlýðý etkin olarak kullanýlabilir. Ýstenilmesi durumunda banka cari sistemleriyle entegrasyon kurularak, bankalarýn bu süreçlerle ilgili cari iþlemleri de otomatikleþtirilebilir. Bu þekilde hem banka kanallarýnýn etkinliðini artýrýlabilir, hem de bankalarýn þubelerini bu amaçla kullanmasý özendirilebilir. MOBÝL SATIÞ TAKIMLARI Mobil satýþ takýmlarýnýn kullandýðý mobil araçlarla tam entegre olan Satýþ Yönetimi Sistemi ile satýþ takýmlarýnýn her yerde ve saatte müþterilere teklif verebilmesi saðlanabilir. Bu bilgilerin merkez sisteme off-line olarak aktarýlmasý sayesinde de bu bilgiler de izlenebilir ve satýþ takýmlarýnýn ofiste bulunmasý zorunluluðu ortadan kaldýrýlabilir. Piyasaya Bakýþ Açýsýna Göre Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Piyasa Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Basitten ÜRÜN KARÞILAÞTIRMALARI Müþteriye sunulan farklý ürünler arasýnda karþýlaþtýrmalar yapýlabilir. Bu karþýlaþtýrmalar teklifle birlikte özel bir dokümanla müþteriye sunulabilir ve müþterinin karar verme süreci hýzlandýrýlabilir. Tüm kanallarýn ürünler hakkýnda müþteriye doðru ve ayný bilgileri verebilmesi saðlanarak kurumsal güvenilirlik ve kanallarýn uzmanlýðý artýrýlabilir. Pazarlama Karmasý 1 Pazarlama Karmasý 2 Pazarlama Karmasý 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Karmaþýða Tüm satýþ süreçlerinizi detaylý ve hýzlý bir þekilde yürüterek ve izleyerek en doðru ürünleri oluþturun, en doðru kanallarda pazarlayýn ve müþterilerinizin gerçek ihtiyaçlarýna odaklanýn.

7 Þirketiçi Ýletiþim ve Bilgi Akýþ Yönetimi Müþterilerinize Daha Hýzlý, Daha Kaliteli Bir Servis 6 Kurumun diðer sistemleri ile de entegre StraMar Ýþ Akýþ Yönetimi ürünleri ile müþterilerle, kanallarla ilgili tüm pazarlama, satýþ ve operasyon iþ süreçleri elektronik ortamda yürütülürken þirketiçi iletiþim ve bilgi akýþý hýzlanýr. Birimler ve kanallar arasýndaki uzaklýklarý ortadan kaldýran sistem, müþterilere daha hýzlý ve hatasýz servis verilmesini temin eder. Operasyonel verimlilik artar. Tüm müþteri temaslarýnýn kayýt edilmesi kurumsal bilgi birikiminin bir parçasý haline gelir. Bilgi, baðýmýsz ve entegre olmayan kayýtlardan çýkarýlarak organizasyondaki herkesin eriþebileceði ve kullanabileceði bir yapýya dönüþtürülür. Merkezi yönetim tarafýndan alýnan yeni süreç deðiþiklik kararlarý tüm birimlerde en hýzlý þekilde uygulanýr ve sonuçlarý toplanýr. ELEKTRONÝK ÝÞ FORMLARI Kurum içerisinde kullanýlan tüm formlar (örneðin ziyaret formlarý, müþteri þikayet formlarý) içinde yer alan bilgilerle tanýmlanabilir. Doðruluk kontrolü, mesajlar, yardýmlar tanýmlanarak form iþleyiþinin efektif kullanýmý saðlanýr. Bu formlarda yer alan tüm bilgiler raporlanabilir ve böylelikle elde edilen bilgiler farklý amaçlar için kullanýlabilir. Bu formlar yazýlým kodlamasý gerekmeksizin kolaylýkla oluþturulabilir. Ýþ bazýnda birden fazla form oluþturularak esnek bir form yönetimi saðlanabilir. ÇAÐRI MERKEZLERÝ Çaðrý merkezlerinin, kurumdaki tüm müþteri temaslarýný izlemesi, tüm ilgili bölümlere gerekli iþleri aktarmasý ve sonuçlarýný izlemesi ile çaðrý merkezlerinin etkin bir þekilde çalýþmasý saðlanýr. Müþterilerin, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým Sisteminde belirtilmiþ hemen bilgilendirilme talepleri karþýlanabilir. DÝÐER SÝSTEMLERLE ENTEGRASYON Diðer sistemlerde (örneðin sistemleri ya da iþlem sistemlerinde) yer alan bilgilerle de belirlenmiþ iþ akýþlarýnýn (örneðin belirli bir süre önce ürün satýn almýþ müþteriler için özel ziyaret iþleri) otomatik olarak baþlamasý saðlanabilir. Bu þekilde kurumun tüm sistemleriyle entegre bir Ýþ Akýþ Yönetim Sistemi kurulabilir. KAMPANYA YÖNETÝMÝ Ýstenilen kriterlerle oluþturulmuþ müþteri listeleri kullanýlarak müþteri listesi ve kanal bazýnda özel ve genel kampanyalar düzenlenebilir. Müþterilerin özel günlerinin kutlanmasý, müþteriye özel bir hizmetin saðlanmasý, müþterilere yeni ürün tanýtýmý ve teklifi gibi çok farklý hizmet, ürün, bilgilendirme, kutlama kampanyalarý düzenlenebilir. Kampanya bazýnda bütçe oluþturulabilir ve kampanya sonuçlarý izlenebilir. Kampanyalar , SMS, faks ve basýlý dokümanlarla yürütülebilir. ÝÞ SÜREÇLERÝNÝN OLUÞTURULMASI Geniþ anlamýyla müþterilerle doðrudan ya da dolaylý ilgili tüm iþ akýþlarý tanýmlanabilir. Ýþ akýþlarý kullanýcýlar, kanallar ve kullanýcý gruplarý bazýnda yetkilendirilebilir, her bir iþ için tamamlanma süresi, maliyet, tarih, sýklýk, saat, öncelik parametreleri tanýmlanabilir. Ýþ akýþýnýn görsel bir biçimde tanýmlanmasýna izin veren tasarýmcýlarla tüm süreçler izlenebilir ve iyileþtirilebilir. Kurallara baðlý olarak iþ akýþlarýnýn otomatik olarak baþlamasý, bir iþin bitmesi ardýndan bu iþe baðlý diðer iþlerin otomatik olarak baþlamasý saðlanabilir. Ýstenilen kullanýcýlarýn (örneðin yöneticiler) müþteri ve kanal bazýnda belirlenmiþ iþlerin yapýlacaðýndan ve yapýlmasýnda haberdar edilmesi ve SMS ile saðlanabilir. TÜM MÜÞTERÝ TEMASLARININ ÝZLENMESÝ Sisteme tanýmlana iþ akýþlarý aracýlýðýyla gerçekleþtirildiðinden müþterilerle yapýlan tüm temaslar istenilen detaylarla izlenebilir. Her kullanýcýya verilen elektronik ajandalarla kullanýcýlarýn iþ planlama süreçleri desteklenir, kullanýcý ve kanal performanslarý izlenebilir. Farklý raporlamalarla müþteri, pazarlama yetkilisi ve kanal bazýndaki süreçler analiz edilerek iþ süreçlerinin yeniden tasarlanmasý için bilgi üretilebilir. Kurumun organizasyon yapýsý sisteme tanýmlandýðý için, hiyerarþi dahilinde yetkili kullanýcýlar diðer kullanýcýlarý izleyebilir ve kullanýcýlar birbirlerine ajandalarýný görme yetkisi verebilir. Ýþ bazýnda özel notlar alýnabilir ve iþ akýþlarýna dahil edilemeyen iþler randevu olarak izlenebilir. CRM Odaklý Ýþ Akýþ Yönetimi DOKÜMAN YÖNETÝMÝ Entegre Doküman Yönetimi ile, kurum dahilinde kullanýlan tüm dokümanlarýn (raporlar, prosedürler, özel formlar, araþtýrmalar vb.) belirli bir doküman hiyerarþisi (kategori sistemi) ile, ürün ve müþteri iliþkileri tanýmlanarak izlenebilmesi saðlanýr. Kurum içinde düzenli olarak üretilen raporlar istenilen kullanýcýlara otomatik olarak gönderilebilir ve bu raporlarýn okunma yoðunluðu istatistiki olarak izlenebilir. Dokümanlarýn yetkili kullanýcýlar tarafýndan eklenmesi, izlenmesi ve onaylandýktan sonra yayýnlanmasý saðlanabilir. Müþterilerle yapýlan tüm temaslarý ve müþterilerle doðrudan ya da dolaylý ilgili tüm iþleri kayýt altýna alarak müþteriye özel etkin pazarlama, satýþ ve servis süreçleri oluþturun.

8 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý SFS, Türkiye de Bireysel Emeklilik Sektöründe ilk e-crm implementasyonunu gerçekleþtirmiþ, 10 yýlý aþkýn sigortacýlýk sektörü ve proje yönetimi deneyimine sahip bir kurumsal yazýlým saðlayýcýsý olarak, her kurumun kendine özgü CRM giriþimini destekleyen gerçek esnek yapýsý ve benzerleriyle kýyaslanamayacak maliyetleri ile StraMar Insurance ürününü sunmaktan gurur duymaktadýr. SFS, sahip olduðu bilgi birikimi ile StraMar Insurance ürününün kýsa sürede kuruma özelleþtirilerek hayata geçirilmesini saðlamakta, etkin ve ekonomik proje sonrasý destek hizmetleriyle de kurumun bir iþ ortaðý gibi davranarak kurumsal istikrarý desteklemektedir. SFS, StraMar Insurance ürününün oluþmasýna emeði geçen tüm müþterilerine, çalýþanlarýna ve 10 yýl süren ARGE çalýþmalarýný destekleyen TÜBÝTAK a teþekkürü bir borç bilir. Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : 0(212) Faks : 0(212) Ankara Bölge Temsilciliði Tel : 0(312) Faks : 0(312) Ýzmir Bölge Temsilciliði Tel : 0(232) Faks : 0(232) S T R A T E J Ý K F O N K S Ý Y O N E L S Ý S T E M L E R SFS Ltd. Her hakký saklýdýr. Winsure, Stramar, Execusys, BTIKernel SFS'nin tescilli markalarýdýr.

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı