Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye 1995 ten beri SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemleri ile Çalýþýyor. Sayfa>6 Fersun Ýmre AIG Sigorta IT Direktörü SFS, tüm sigortacýlýk çözümlerini karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor. Sayfa>10 Tayfun ÖZÇAY Ray Sigorta IT Direktörü SFS'den Yepyeni Bir Proje, Yepyeni bir ürün Sayfa>14

2 BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri ile yönettiklerini SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki tek þirket olduðunu SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile Sigortacýlýk Çözümleri nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi nde ders olarak okutulduðunu Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak inet'e 15 sigorta þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu SFS nin Fiba Sigorta ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta nýn tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi kullandýðýný 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede 43,000 çalýþan ile dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS yi tercih ettiðini Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini Hollanda'nýn en büyük underwriter þirketlerinden ve aracýlarýndan AGEA Grup'un SFS'yi tercih ettiðini SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf Yönetimi çözümlerinin HSBC, HSBC Yatýrým, AXA OYAK, AXA OYAK Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok firmada baþarý ile kullanýldýðýný SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný

3 >GENEL MÜDÜR MESAJI 01 Müþterilerimize ve Çalýþanlarýmýza Açýk Teþekkür Deðerli Dostlar, Ercan Turfan Genel Müdür SFS SFS olarak yaklaþýk 15 yýldýr sigorta sektörüne odaklanarak hizmet veriyor, sektöre deðer katmaya çalýþýyoruz. 15 yýlda ülkemizin sigorta kurumlarý ile yaþadýðýmýz deneyimin deðeri öyle bir noktaya geldi ki, yurtdýþýnda hangi sigorta kurumuna gitsek SFS nin çözümlerini etkileyici buluyorlar. Geldiðimiz noktada baþta Aviva, AIG, Fiba, Ankara Nart, Ray, Alarko, AON Sigorta gibi kurumsal müþteri-lerimizin ve bugüne kadar SFS ye emek veren çalýþanlarýmýzýn paylarý çok büyük. Hepsine buradan tekrar teþekkür ederim. SFS, geçtiðimiz yýl 5 milyar dolara yakýn cirosu, 18 ülkede, 43,000 çalýþaný ile dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden biri olan HCL ile global bir anlaþma yaptý. HCL, SFS nin sigorta çözümleri konusunda kararýný birçok danýþmanýnýn günler süren incelemelerinden sonra verdi. AIG Amerika gibi global sigorta pazarýnýn önde gelen bir çok sigorta kurumuna hizmet veren HCL, SFS ile birlikte þimdiden birçok ülkede çalýþmalar yapýyor. SFS, yine Azerbaycan ýn en büyük þirketlerinden Standard Insurance a komple sigortacýlýk çözümünü saðlýyor olacak içinde Standard Insurance, bankasý ile birlikte çözümü kullanmaya baþlayacak. Azerbaycan da birçok sigorta þirketi, SFS nin çözümünü almak için bu projeyi tamamlamasýný bekliyor. Hollanda nýn en büyük underwriter kurumu ve brokeri ile de anlaþma yapan SFS, çözümlerini tüm dünyaya sunma konusunda somut adýmlarla ilerliyor. Ülkemizin birikimini, ülkemiz sigorta çalýþanlarýnýn birikimini dünyaya daha da fazla tanýtmaya hazýrlanýyoruz. Tüm sigorta sektörünü, SFS nin bu büyük idealine fikirleri, takým çalýþmalarý ve diðer katkýlarý ile destek vermeye davet ediyoruz. Artýk bizlerin de dünyanýn diðer ülkeleri gibi, birbirimizin yaptýklarýný hor görmek, birbirimizle yarýþýp ayný emekleri tekrar tekrar sarf etmek yerine tek bir güç olmayý baþarmasý gerekiyor. SFS, bugün sahip olduðu sigortacýlýk çözüm mimarisi ile sigorta kurumlarýna rekabet avantajý saðlayacak bir teknoloji altyapýsý sunuyor. Eskiden sadece poliçe kesen, muhasebeyi takip etmeyi saðlayan yazýlým sistemleri, þimdi bir sigorta kurumunun rekabette öne çýkabilmesi için nerede ise en önemli araç haline gelmiþ durumda. SFS, sigorta sektöründe sadece sigorta þirketlerine deðil, büyük acentelere, brokerlere, bankalara ve servis saðlayýcýlara da çözüm saðlýyor. Örneðin, SFS bir sigorta þirketine hizmet verdiðinde diðer kurumlara da verdiði hizmetler sayesinde þirkete çok farklý faydalar getirecek çözümleri ortaya koyabiliyor. Acente komisyonlarýný ve kampanyalarýný çok farklý yöntemlerle yönetip, Türkiye deki hemen hemen tüm yaygýn taksitli kartlarý tüm kanallarda finansal sistemle entegre ederek tahsilat problemini kökünden çözerek, hasarda ihbar geldiði anda tüm iletiþimi ve kontrolleri saðlayarak, reasürör primlerini düþürecek tüm altyapýyý saðlayarak, reasürans dahil acente ve ürün karlýlýklarýný her an yöneticinin önüne koyarak, her türlü ürünü ve stratejiyi destekleyen bir yapý saðlayarak sigorta sektörüne yepyeni ufuklar açýyor. SFS, tüm emeðini sigorta konusundaki geliþmelere ve bunlarýn son teknolojilerle en kolay ve en verimli þekilde kurumlara sunulmasýna odaklýyor. Müþterilerimizden gelen olumlu geri dönüþler ve ciro bazlý çalýþma modelleri ile SFS nin ortak yeni projeler saðlamasý yönündeki teþvikler, bizleri sürekli bir ilerlemeye ve geliþmeye, sigorta sektörü için birlikte innovasyon yapma konusuna odaklanmaya yönlendiriyor. Tüm müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, iþ ortaklarýmýza ve bize fayda saðlayan tüm kiþi ve kurumlara teþekkür eder, SFS Ailesi nin sesi olacak Strateji Dergisi ile yeniden sizlerle buluþuyor olmaktan gurur duyduðumuzu ifade etmek isterim. Saygý ve sevgilerimle, STRATEJi SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

4 02 >ÝÇÝNDEKÝLER Amerika, Ýngiltere ve Hollanda baþta olmak üzere dünya sigorta sektöründe SFS Sayfa>4 Fersun Ýmre AIG Sigorta IT Direktörü AIG Türkiye 1995 ten beri SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemleri ile Çalýþýyor. Sayfa>6 Aydýn Günal SFS Proje Yöneticisi PayNet Stratejik Fonksiyonel Sistemler En Yaygýn 7 Taksitli Kart ile Entegre SFS PayNET Rekabet Avantajý Saðlýyor... Sayfa>8 SFS ile Müþterilerimize 7/24 Hizmet Sunuyoruz Sayfa>12 Tayfun ÖZÇAY Ray Sigorta IT Direktörü SFS, tüm sigortacýlýk çözümlerini karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor. Sayfa>10 Yeþim Baþpýnar Yönetim Kurulu Baþkaný Partner Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Þ. STRATEJi

5 03 Mart 2008 Ender Öcal Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Müdürü SFS den Yepyeni Bir Proje, Yepyeni Bir Ürün Sayfa>14 SFS Azerbaycan da Sayfa>13 F. Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü SFS Hidayet TEPELÝ Genel Müdür Tepeli Sigorta Ücretsizdir. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Müþteri Servis Kalitesi Sigorta Þirketleri için Artýk Hiç Olmadýðý Kadar Önemli. Sayfa>16 Banu Turgut Müþteri Ýliþkileri Bölüm Müdürü Güçlü Alt Yapýsý, Teknik Desteði, Kurumsal Yapýsý ve Sektördeki Öncü Rolünden Dolayý SFS yi tercih ettik. Sayfa>18 Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Mert Erkut Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Muhabirler Gökçe Ýlsever Muazzez Çetto Merve Çatalkaya Mustafa Kemal Sönmez Engin Özaydemir Sigorta Sektörünün Günümüzdeki ve Gelecekteki e-ýþ Trendleri Sayfa>20 Aramýza yeni katýlanlar Sayfa>24 SFS liler bu kez mutfakta kollarý sývadýlar... Sayfa>22 SFS, Oracle Gönüllüler Olimpiyatý nda Yerini Aldý SFS Ailesi olarak Uludað daydýk... Sayfa>23 Tasarým JawsMedya Tasarým Stüdyosu Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Yayýnlayan SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Mart 2008 Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

6 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Amerika, Ýngiltere ve Hollanda baþta olmak üzere dünya sigorta sektöründe SFS SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. F. Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü SFS SFS, bilindiði üzere sigortacýlýk yazýlým sistemlerinde Türkiye nin önde gelen çözüm þirketi. Kurumsal yapýmýz, 16 senelik sektör tecrübemiz, 100 ün üzerindeki uzman personelimiz ve sistemlerimiz üzerine yaptýðýmýz 10,000 adam/ay a varan yatýrýmýmýz ile bugün uluslararasý þirket ve çözümlerle rahatlýkla rekabet eden, hatta bu rekabette çoðu zaman öne çýkan bir konuma ulaþtýk. Gerek geçtiðimiz dönem Türkiye pazarýna giren çokuluslu sigorta kurumlarýnýn karar vericileri, gerekse de SFS yöneticilerinin iliþkide bulunduðu yurtdýþý merkezli sigorta oyuncularý, SFS sistemlerinin yurtdýþý pazarlarda da uyarlanmasý taleplerini sýkça dile getiriyorlar. 18 Ülkede 170 Ofis, 300 den Fazla Hizmet Merkezi, 43,000 Çalýþaný ve 4.7 Milyar Dolar Ciro Global pazardan gelen bu talebi karþýlamak ve müþteri adaylarýmýza, özgün sigortacýlýk yönetim çözümlerimizi güçlü, uluslararasý bir yapý ve lokal deneyimler ile sunmak adýna HCL Technologies ile iþ ortaklýðýna gittik. 18 ülkedeki 170 ofisi, 300 den fazla hizmet merkezleri, 43,000 çalýþaný, 4.7 milyar dolar cirosu ile HCL, dünyanýn ve Hindistan ýn önemli teknoloji firmalarýndan biri adam/yýla yakýn sigorta teknolojileri tecrübesini bünyesinde barýndýran ve global sigorta sektörüne tüm branþlarda hizmet veren HCL ile SFS arasýndaki iþ ortaklýðý anlaþmasý 2007 nin son çeyreðinde hayata geçti. HCL ile ilk projelerimizi Hollanda ve Hindistan da gerçekleþtiriyor olacaðýz. Global ürün mühendisliði, teknoloji ve uygulama hizmetleri, BPO, altyapý hizmetleri, donaným, sistem entegras-yonu ve telekom alanlarýnda uzmanlaþmýþ HCL, bünyesinde 1,500 den fazla sigorta teknolojileri uzmanýný barýndýrmakta. Þirket bugün itibariyle 9 ülkede, 30 dan fazla sigorta kurumunda 125 ten fazla sigortacýlýk projesini yönetiyor. Global Ulaþým Kullanýcý Eðitimleri BÜYÜME VE GENÝÞLEME Profesyonel Hizmet Saðlayýcý Uçtan Uca Çözüm Uyarlamasý Özelleþtirme ve Lokalizasyon Deployment Hosting ÝÞBÝRLÝÐÝ AR&GE Ortaklýðý Pazara Giriþ Opsiyonlarý Sistem Entegrasyon Hizmetleri GENÝÞLEME Baþarýsý Kanýtlanmýþ Çözümler Global Deneyim ile Bütünleþiyor SFS ile HCL, uluslararasý sigorta kurumlarýna akýllý sigortacýlýk yönetim çözümlerini beraber sunacaklar. Ýþbirliðinin temelini HCL teknolojisini, uzmanlýðýný ve global uyarlama deneyimini SFS nin çözümleri ile bütünleþtirmek oluþturuyor. Bu kombinasyon, denenmiþ ve baþarýsý kanýtlanmýþ sigortacýlýk sistemlerini, uluslararasý sektör ve sigortacýlýk uzmanlýðý ile birleþtirerek ortak müþterilere komple bir çözüm sunulmasýna hizmet edecek. SFS ve HCL, beraber, en kapsamlý sigortacýlýk çözümlerini geliþtirecek, müþterilerine sunacak, uyarlayacak ve desteðini verecekler. Bu iþbirliðinin müþterilere yansýmasý, baþarýsý kanýtlanmýþ çözümlere, uluslararasý bir yapý, düþürülmüþ maliyetler, kýsalmýþ uyarlama süreleri, tecrübeli yerel proje ekipleri ve lokal güçlü destek ile sahip olabilme yönünde olacak. Yeni Çözüm Geliþtirme Ürün Mühendisliði Hizmetleri Etkin Pazar Geniþlemesi GENÝÞLEME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ Ürün Satýþý Ortak Pazarlama Aktiviteleri Ortak Araþtýrma Aktiviteleri STRATEJi

7 Derece Ýþbirliði Modeli HCL ve SFS, kurduklarý ortak yapý ile, global pazar ve müþterilerde uygulamak üzere aþaðýda tariflenen 360 derece bir iþbirliði modelini hayata geçiriyor. Ýþbirliðinde HCL Deðerleri > Gelir ve Karlýlýðý Arttýrmak Üzere Global Ýþbirliði Yeni Teknoloji Adaptasyonu Ürün Geliþtirme Son Müþteri Hizmetleri Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi > Büyüyen Pazar Payý Müþteriye Özelleþtirilmiþ Ürünler Büyüyen Hedef Pazarlar Geliþmekte Olan Pazarlar Öncelikli Dikey Pazarlar > Liderlik Yenilikçi Ürünler Geliþmiþ Fonksiyonalite Müþteri Deneyimi Ýþbirliðinde SFS Deðerleri > Yeni pazar segmentleri penetre etmeye ve yeni müþteri iliþkileri geliþtirmeye yönelik yenilikçi çözümler sunma > HCL nin müþterilere global deðer katma stratejisinde, alanýnda lider bir çözüm saðlayýcýsý olarak önemli rol almak, > HCL nin uçtan uca çözüm sunabilme yetkinliðini arttýrmak ve sigortacýlýkta büyüyen pazarlarda artan pazar payý yakalama > Sigortacýlýk alanýnda hizmet deðer zincirinde beraber yükselme > SFS müþterilerine HCL çözüm ve hizmetleri ile deðer katmak SFS, sigorta sektörüne üstün ürün ve teknoloji uzmanlýðýný benzersiz bir bütün olarak sunmakta Premkumar. S, Corporate Officer & Global Head Financial Services, HCL Technologies Ltd SFS, sigorta sektörüne üstün ürün ve teknoloji uzmanlýðýný benzersiz bir bütün olarak sunmakta. Bu özelliði ile SFS, sektöre ayný zamanda entegre çözümler de sunabilme yetkinliðine sahip. SFS ile sigorta çözümleri tecrübesi ve uzmanlýðý alanlarýnda gerçekleþtirmekte olduðumuz güç birliði, HCL nin müþterilerine dönüþümsel deðer katmaya yönelik sürekli kararlýlýðýna önemli destek saðlayacak. Bu güç birliði, büyük ölçekli uçtan uca çözümler sunma yeteneðimizi arttýracak ve geliþmiþ pazarlarda bize önemli rekabet avantajý saðlarken, geliþmekte olan pazarlara yayýlmak için yeni fýrsatlar doðuracaktýr. SFS sistemlerinin modüler mimarisi, HCL nin platformlarý çeþitli global sigorta kurumlarý için yerelleþtirmesine olanak verecek. SFS offers a unique blend of superior product and technology competence in the Insurance space that lends itself to the offering of integrated solutions. HCL s continuing commitment towards delivering transformational value to our clients will receive significant support from this partnership with SFS that harnesses our combined extensive insurance solutions experience and domain expertise. This will enhance our capability to deliver large scale end-to-end solutions giving us a competitive advantage in the mature markets as well as market expansion opportunities for emerging geographies. The modular architecture would also help HCL to localize the platforms across various global insurance firms. English SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

8 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Fersun Ýmre AIG Sigorta IT Direktörü AIG Türkiye 1995 ten beri SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemleri ile Çalýþýyor. AIG (American International Group, Inc.) sigorta ve finans sektörlerinde dünya lider kuruluþlarýndan biri olarak 130'dan fazla ülke ve eyalette operasyonlarýný sürdürüyor. Endüstrideki en yaygýn ve kapsamlý uluslararasý sigorta aðýna sahip olan grup, Forbes Dergisi ne göre dünyanýn en büyük 3. þirketi olarak yerini alýyor senesi itibariyle varlýklarýnýn toplam tutarý bir trilyon dolar, öz kaynaklarýnýn toplam tutarý ise 100 milyar dolarý geçen AIG, Türk sigorta sektöründe 25 seneyi aþkýn bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezi Ýstanbul da olmak üzere tam 7 ilde Bölge Müdürlükleri ve bunlara baðlý yüzlerce acentesiyle AIG Türkiye, sigorta sistem çözümlerinde tam 13 yýldýr SFS ile çalýþýyor. AIG Türkiye nin 1995 yýlýndan bu yana SFS Sigortacýlýk Sistemleri ile entegre bir þekilde çalýþtýðýný belirten AIG Türkiye IT Direktörü Sayýn Fersun Ýmre, tüm iþ kolu süreçlerinde kullandýklarý SFS Sistemleri nin AIG ye saðladýðý yenilik ve avantajlardan bahsetti. SFS nin AIG Sigorta için kurduðu Sigortacýlýk Yönetim Sistemi yapýsý tüm sigortacýlýk kollarýný bünyesinde barýndýrýyor. Buna ek olarak gerçek zamanlý daðýtým kanallarý sayesinde teklif ve poliçeler detaylý þekilde risk kontrolü yapýlarak kesiliyor. AIG nin kullanmakta olduðu Internet ve SOA Tabanlý SFS Komple Elementer Sigortacýlýk Sistemleri Winsure, Yeni Ürün Geliþtirme ve Deðiþiklik Yönetimi nde þirketimize büyük kolaylýklar saðlýyor. Banka kanallarý ve müþteri segmentlerine yönelik ürünler SFS den hiçbir programlama desteði gerektirmeksizin üretilebiliyor. Herhangi bir sigortacýlýk ürününü Winsure içinde bulunan tasarýmcýlar sayesinde kendimiz tanýmlayabiliyoruz. Farklý fiyatlandýrma stratejileri, ödeme stratejileri ve hizmet metotlarý, iþ süreçlerini ve kanallarýný tam kapsayan Winsure tarafýndan uygulanabiliyor. Müþteri odaklý reasürans ve hasar kurallarý sadece ürün seviyesinde deðil ayný zamanda ürün gruplarýnda da tanýmlanabiliyor. Herhangi bir deðiþikliði veya stratejiyi tanýmlayabilme yeteneðine sahip olan Winsure sayesinde, deðiþiklik yönetimi maliyetlerimiz düþüyor ve þirket tüm kanallarý kapsayarak stratejilerini hýzlýca uygulama avantajýný yakalýyor. Web Tabanlý Kanallar Kanallarýmýzda hiçbir sistem yüklemesine ihtiyaç duyulmuyor. Kanallar sisteme Internet Explorer la hýzlý bir þekilde girebiliyorlar. Teklifler hakkýndaki bilgiler onaylarla toplanýyor ve kanallar poliçeleri, teklifleri ve zeyilnameleri basabiliyorlar. Müþteri hizmetlerinin oldukça hýzlý olduðu sistemde merkez ofis için poliçe basým masraflarý minimize ediliyor ve merkezin masraflarý büyük ölçüde düþüyor. Entegre Hasar Ýliþkileri Yönetimi AIG nin komple hasar iþlemleri, poliçe yönetimi ve reasürans yönetim sistemleriyle tam entegre þekilde çalýþýyor baþý itibarý ile SFS ile beraber Hasar Sistemimizin, Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi ne geçiþine baþladýk. Bu geçiþ ile birlikte SMS, ve faksla tam entegre bir iþ akýþ motoru kullanýyor olacaðýz. Tüm kontrol ve gerekli etkileþimler hasar bildirimlerinden sonra tamamlanacak. Ýþ akýþlarý için programlamaya gerek olmadan tercih edilen hasar eksperi veya oto-tamirhaneleri tanýmlanan kurallara göre sistem tarafýndan otomatik olarak görevlendirilecek. Poliçe ve yenilemeler ekspere faks, e-posta yoluyla gönderilirken; müþteri ve acenteye, eksper atama bilgisi SMS ise gönderimi saðlanacak. Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi ile hasar ve merkez masraflarýmýzý azaltacak ve iþgücümüzü daha etkin kullanýyor olacaðýz. Hasar dosya ve ödemelerinin tam kontrol altýnda tutulmasý bütün kabul limitleri ve ruhsatlarýn sistemce takibini saðlayacak ve bu sayede hizmet saðlayýcýlar gerçek zamanlý ve hasar iþlemlerini kapsayýcý þekilde çalýþabilecekler. Tüm Kanallar Çalýþtýðýmýz bankalar ve tüm acenteler gerçek zamanlý ve web tabanlý sistemle çalýþabiliyor. Gerçek zamanlý çalýþmaya devam ederken müþteri datalarýnýn bir kýsmý uluslararasý güvenlik standartlarýyla þifreleniyor. Kanal yazýlým sisteminin kullanýmý o kadar kolay ki, yeni kanal ve kullanýcýlar tarafýndan kolaylýkla kullanýlabiliyor. Ön satýþ, hasar ve tahsilat modülleri ile beraber sistem üretim modülünü de bünyesinde barýndýrýyor. Sofistike Banka Sigortacýlýðý Dünyanýn önde gelen iki bankasý Türkiye de banka sigortacýlýðý alanýnda, AIG nin gerçek zamanlý ve web tabanlý sistemleri ile çalýþýyor. Banka ve branþlar için tüm satýþ ve yenileme raporlarý sistem kapsamýnda hazýrlanýyor. Zeyl ve yenilemeler tamamlanýyor ve hasarlar takip edilebiliyor. Bankacýlýk ürünlerine bütünleþtirilmiþ sigorta poliçeleri için gerekli bilgililer ise SOA motorlarýyla bankalardan alýnabiliyor. Entegre Komisyon Yönetimi Farklý kanallar farklý komisyon stratejileriyle yönetiliyor. Gerçek zamanlý kanallar her bir poliçe ve teklif için kendi komisyonlarýný anýnda görebiliyorlar. Kanal, müþteri veya poliçe bazýnda özel komisyonlar tanýmlanabiliyor, hatta sofistike komisyon formülleri bile Winsure Designer tarafýndan tanýmlanabiliyor, istenildiðinde yeniden düzenlenebiliyor. Her iþ kolu ve her çeþit kanal için komisyon raporlarý sistem tarafýndan üretilebiliyor. STRATEJi

9 07 Soldan saða: Hüseyin Hamza (Sistem Süpervizörü); Ufuk Yýldýz (IT Müdürü); Murat Bedir (Veritabaný Yöneticisi) Fersun Ýmre (IT Direktörü); Gülderen Tombul (IT Müdür Yardýmcýsý); Dilek Kum (Sistem Uzmaný); Settar Çakar (Teknik Destek Uzmaný) Entegre Risk Seçimi Motoru Sistem sayesinde gerçek zamanlý kanallar teklif hazýrlayabiliyorlar. Tekliflerin, AIG risk seçim kurallarý ile uyumu sistem tarafýndan kontrol ediyor ve uyumlu teklifler otomatik olarak poliçeleþiyor. Sistem hiçbir zaman risk seçim kurallarý ile çeliþen bir poliçe hazýrlanmasýna izin vermiyor. Tekliflerin yönetici tarafýndan onayýnýn gerekli olduðu durumlarda, motor bütün nedenleri monitöre listeliyor ve ilgili yöneticilere gönderiyor. Teklifler onaylandýðýnda veya bir takým deðiþikler yapýldýktan sonra onaylandýðýnda veya reddedildiðinde kanallar bilgilendiriliyorlar. Müþteri hakkýndaki veriler, sigortalý, risk konusu, ödeme planý, verilen teminat ve cinsi, fiyatlandýrma gibi bütün kural çeþitleri belirli bir tarihle tanýmlanabiliyor. Farklý risk seçim kurallarý farklý ürün, kanal, kullanýcý ve kullanýcý gruplarý için tanýmlanabiliyor. Otomatik Yenileme Yönetimi Akýllý yenileme kurallarý programlama yapmaya gerek olmadan sistemde tanýmlanabiliyor. Sistem, kural kontrolü sýrasýnda yüksek bir risk bulmasý durumunda yenilemeleri otomatik olarak engelliyor. Tüm sigortacýlýk branþlarý için poliçe yenilemeleri hazýrlanabiliyor, onaylanabiliyor ve basýlabiliyor. Sistem kanallarýn poliçeleri kendilerinin yenilemesine imkan veriyor. Kanallar ayrýca bütün ürün ve/ya ürünler için yenileme listesi alabiliyorlar. Gerçek Zamanlý Online Müþteriler Gerçek zamanlý Online müþteri uygulamasýný SFS ile beraber 2008 in ilk yarýsý içinde hayata geçireceðiz. Bu uygulama ile kurumsal müþterilerimiz, AIG ofislerinde poliçe kesilmesinin ardýndan, Internet Explorer'la sisteme giriþ yapabilecek ve ciddi bir kontrol ve güvenlik altýnda sertifikalarýný kesebilecekler. Müþteriler bütün teklif, poliçe ve hasar bilgilerine ulaþabilecekleri gibi poliçelerinin kopyasýný da basabilecekler. AIG nin Uluslararasý Raporlarý MOR, SI ve CL 106 gibi neredeyse tüm uluslararasý raporlar AIG Türkiye için SFS sistemleri tarafýndan otomatik olarak yaratýlýyorlar. Raporlarýn farklý dillerde üretilebilmesine imkan veren sistem, ayný zamanda yerel sýnýflandýrmayý da destekliyor. Uluslararasý Güvenlik Kontrolleri Bütün güvenlik standartlarýný destekleyen SFS Sistemleri, AIG Türkiye' de SSL ile çalýþýyor. Sistem þifre geçmiþi, süre kontrolü, oturum açma kontrolü, kayýtlar ve farklý birçok güvenlik gerekliliklerini destekliyor. Gerçek zamanlý çalýþýrken admin kullanýcý, kullanýcý, kullanýcý gruplarý ve kanal bazýnda kýsýtlamalar uygulayabiliyor. Farklýlaþtýrýlmýþ Teknoloji SFS Sigortacýlýk yönetim Sistemleri, acente, müþteri ve hizmet saðlayýcýlarýn donanýmlarýnda hiçbir ek yükleme yapmasýna gerek duymayan thin client bir sistem. Sistem, baþarýsý kanýtlanmýþ web tabanlý SFS teknolojilerini içeriyor. Kullanýlan DirectX Game teknolojisi sayesinde hem görsel olarak kuvvetli hem de hýzlý ara yüzüyle SFS sistemleri, yeni kanallar ve kullanýcýlar için kullanýmý oldukça kolay bir yapýyý barýndýrýyor. Oracle ýn son sürümünü kullanan sistem, çok dilli ve çok kanallý bir iletiþim platformu sunuyor. SOA Tabanlý mimarisiyle üçüncü partilere kolaylýkla entegre edilebilen sistemde, Excel ve PDF gibi farklý raporlama formatlarý, SMS ve faks yollarýyla paylaþýlabiliyor. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

10 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Aydýn Günal SFS Proje Yöneticisi En Yaygýn 7 Taksitli Kart ile Entegre SFS PayNET Rekabet Avantajý Saðlýyor Farklý bankalar tarafýndan verilen yaklaþýk 33 milyon kredi kartý ayda 8,5 milyon YTL lik tahsilat hacmi yaratýyor. Bu hacimde sigorta sektörünün payý ve kredi kartý kullanýmýnýn sigorta iþlemlerinde yarattýðý fayda yadsýnamayacak kadar büyük. Kredi kartýný daha iyi kullandýrarak saðladýðý faydayý maksimize etmek isteyen sigorta þirketleri, IT sistemleri ile tam entegre sanal POS çözümlerini kullanmak istiyorlar. Bu olgudan hareketle yola çýkan SFS, sigorta sektöründe farklý bankalarýn sunduðu sanal POS sistemlerini taksitli kart kullanýmý dahil tüm fonksiyonlarý ile uygulayarak sigorta þirketlerinin kullanýmýna açtý. SFS nin sunduðu PayNET servisleri sigorta þirketleri için entegre sanal POS kullanýmýný anahtar teslim ve en az maliyetle gerçekleþtiren bir hizmetler bütünü. Hali hazýrda, aralarýnda Garanti Bankasý, Yapý Kredi, Akbank, Ýþ Bankasý, Finansbank, HSBC ve Fortis in de bulunduðu tam entegre olarak çalýþan PayNET servisleri 5 farklý sigorta þirketi tarafýndan kullanýlýyor. Aviva Genel Müdürü Ertan Fýrat, sigorta sektöründe büyük maliyet ve rekabet avantajý yaratan PayNET servislerinin Aviva Sigorta daki kullanýmýný þöyle deðerlendiriyor; Bu sistemle, poliçe verilirken eþ zamanlý olarak bankaya gidiyoruz. Banka poliçe tutarýnýn tamamýný garantileyerek, her vadede belirtilen tutarý aktarýyor. Sanal POS uygulamasýnda acentemizden poliçeyle eþzamanlý olarak kredi kartý bilgilerini almasýný istiyoruz. Bu uygulamayla acenteleri yeni sisteme teþvik etmek için komisyonunun yüzde 5 i kadar da Sanal POS komisyonu vereceðiz. Taksitli Kart ve PayNET Müþterilere saðlanan taksitli poliçe satýn alma imkaný sigorta þirketlerine özellikle bireysel ürünlerde daha fazla satýþ hacmi yaratýyor. Taksitli satýþ imkanýný basit olarak mail order sistemi ile sunmaya çalýþan þirketler büyük operasyonel maliyet ve tahsilat riski altýna giriyorlar. Sektörde hala birçok þirketin ve acentelerin kullandýðý bu geleneksel yöntemde kart iptalleri, ileri vadeli mail order emirlerinin iþlem zorluðu, vade farkýndan kaynaklanan maliyet taksitli satýþýn yarattýðý faydayý tamamen yok ediyor. PayNET ile birlikte gelen sanal POS üzerinden banka tarafýnda taksitlendirme (online taksitli kart kullanýmý) bütün bu olumsuzluklarý ortadan kaldýrarak oyunu tamamen sigorta þirketi lehine çeviriyor. PayNET ile tüm tahsilat riski banka üzerine atýlýyor ve sigorta þirketi borcun tamamýný anýnda provizyon alarak tahsil edebiliyor. Mail Order ile yapýlan manüel iþlemlerdeki hatalar sýfýrlanýp gün sonu iþlemleri dahil tüm operasyonel yük sisteme devrediliyor. Peþin satýlan zorunlu ürünlerde de taksitlendirme yapabilmesi ile acentenin de satýþ ve tahsilat alternatiflerini arttýran sistem, müþteri, acente ve sigorta þirketi arasýnda kazan-kazan ortamý oluþturuyor. STRATEJi

11 09 PayNet in Sunduðu Avantajlar Sigorta þirketinin farklý bankalar ile yaptýðý üye iþyeri anlaþmalarýnýn tümünün tek sistemde entegre olarak kullanýlmasý Anlaþmalardaki tüm iþleyiþlerin üye iþyeri numarasý bazýnda tanýmlanabilmesi ve ilgili cari hareketlerin otomatik olarak oluþmasý Müþteriye daha çeþitli ödeme kolaylýklarýnýn saðlanmasý Banka iþlem maliyetlerinin düþürülmesi Sigorta þirketleri PayNET i acente aðlarýna sunduklarý en büyük rekabet avantajý olarak deðerlendiriyorlar. Kredi kartý tahsilatýnýn poliçe tanzimi esnasýnda veya poliçe tanziminden sonra poliçe ödeme planý ile tam entegre olarak farklý banka ve ödeme seçenekleri ile yapýlabilmesi Peþin tanzim edilen bir poliçenin müþteri tarafýndan taksitle ödenebilmesinin saðlanmasý Poliçeden baðýmsýz olarak da herhangi bir tahsilatýn yapýlabilmesi, vadeli çalýþan acentelerin borçlarýný toplu olarak kendi kredi kartlarýndan sigorta þirketine anýnda ödeyebilmeleri Tüm iptal ve iade iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi PayNet Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketlerine Özel Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm Cari ve muhasebe entegrasyonlarýnýn otomatik olarak saðlanmasý sonucu merkezin operasyon yükünün azaltýlmasý Tüm bankalarýn gün sonu mutabakat iþlemlerinin otomatik olarak yapýlmasý Sigorta þirketinin anlaþmalý olmadýðý bankalarýn kredi kartlarýna veya taksitli kart olmayan kredi kartlarýna da taksit yapýlabilmesi Online provizyon ve mail order yöntemlerini birleþtirerek poliçe borcunun taksitlendirmesi Mail order emirlerinin bankalara zamanýnda ve hatasýz transfer edilmesi Sigorta þirketlerinin acente aðýný daha iyi yönetmesi Acentelerin risksiz tahsilat yöntemlerini kullanmaya yönlendirilmeleri Poliçe tanzimi esnasýnda oluþacak borç tutarýna göre acentenin otomatik olarak sanal POS tahsilatýna yönlendirilebilmesi Farklý sistemlerle hýzlý ve kolay entegrasyon Yüksek güvenlik standartlarýnýn kullanýmý PayNET servisleri önümüzdeki dönemde otomatik EFT ve mevduat hesabýndan tahsilat entegrasyonlarý ile daha da geliþecek. Test aþamasýnda olan bu servisler ile acentelerin komisyonlarý, poliçe istihsali sýrasýnda gerçek zamanlý çevrimiçi olarak yapýlabilecek, banka kanalý ile yapýlan satýþlarda tahsilat hareketi bankasigorta þirketi sistemlerinde eþ zamanlý oluþabilecek. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

12 10 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER SFS, tüm sigortacýlýk ihtiyaçlarýný karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor. Yeni stratejileri yönünde acente ve müþterilerine daha kaliteli hizmet götürmek, karþýlarýnda daha da güven veren bir þekilde durmak adýna teknolojiye büyük önem veren Ray Sigorta, sigortacýlýk yönetim sistemleri alanýnda SFS ile çalýþýyor. SFS sistemlerinin Ray Sigorta daki uyarlama projesini de yöneten SFS Proje Yöneticisi Özlem Yeniocak Çelikten, Ray Sigorta IT Direktörü Sayýn Tayfun Özçay ile Ray Sigorta yý ve neden SFS yi seçtiklerini konuþtu. Ö.Y: Ray Sigorta hakkýnda kýsa bilgiyi bizimle paylaþýr mýsýnýz? T.Ö: Ulusal taþýmacýlýk þirketlerinin giriþimleri ile 1958 yýlýnda kurulan Ray Sigorta, 1992 yýlýnda alýnan özelleþtirme kararý ile Doðan Holding bünyesine katýldý yýlýnda Orta ve Doðu Avrupa'nýn en büyük sigorta gruplarýndan biri olan Avusturya merkezli Vienna Insurance Group (VIG) tarafýndan satýn alýnan þirketin mevcut ortaklýk yapýsýný %74.26'lýk hisse ile VIG, %20 oranýnda hisse ile Doðan Holding ve ÝMKB'de iþlem gören %5,74 halka açýk pay oluþturmaktadýr. Ö.Y: Müþterilerinize hangi branþlarda hizmet veriyorsunuz? T.Ö: Sigorta sektöründe 50 yýllýk tecrübe ile faaliyet gösteren Ray Sigorta, nakliyat, yangýn, kaza, mühendislik, ferdi kaza, sorumluluk, seyahat, tekne, havacýlýk, tarým, hukuksal koruma ve saðlýk sigortalarý ile müþterilerine hizmet vermektedir. Ö.Y: Geçtiðimiz yýl Ray Sigorta nýn prim üretimi hangi seviyede gerçekleþti? T.Ö: Þirket, 2007 yýlsonunda toplam 271 milyon YTL lik prim üretimi gerçekleþtirdi. Ö.Y: Ray Sigorta Genel Müdürü Sayýn Nüzhet Atabek, Sigortacý Gazetesi ndeki bir haberde Türkiye de bir sigorta þirketinin kullanabileceði en iyi çözüm olduðu için SFS yi seçtiðinizi belirtmiþti. Bunu biraz açar mýsýnýz? T.Ö: SFS, sigorta sektöründe piyasada en uzun süreli hizmet veren firma. Sektörü yakýndan takip ederek rekabet avantajý saðlayan geliþmeleri sistemsel çözümlerle müþterilerine sunuyor. SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemi ni tüm fonksiyonlarý ile 3 Þubat 2008 tarihinde kullanmaya baþladýk. Proje kapsamýnda sadece mevcut fonksiyonlarýn geçiþi saðlanmadý, rekabet avantajý saðlayan birçok fonksiyon eklendiði gibi ürünlerimiz ve hasar gibi bazý kritik süreçlerimiz departmanlarýmýz tarafýndan baþtan sona yeniden tasarlandý. Yeni ürün ve süreçler geliþtirdik. Mevcut verilerimizi düzenleyerek, oldukça kötü durumda olan verilerimiz üzerinde önemli iyileþtirmeler gerçekleþtirdik. Bununlar beraber SFS'yi tercih etmemizde öne çýkan diðer faktörleri þöyle sýralayabiliriz; SFS, tüm sigortacýlýk ihtiyaçlarýný karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor Tüm kanallarý ortak takip edip anlýk yönetebilmek Kanallara ve müþterilere özel uygulamalarý hýzlý bir þekilde geliþtirebilmek Farklý veritabanlarýnda yer alan bilgilerimizin saðlýklý bir veri dönüþtürme ile yeni sisteme aktarýmý Tramer entegrasyonlarýnýn saðlýklý yapýlabilmesi Dask ile online çalýþma özelliði Tarsim ile entegre üretim özelliði Þirket teknik, tahsilat, hasar, pazarlama, muhasebe birimleri ve IT 'nin operasyon yükünü azaltmasý Müþteri üzerinden poliçelerine, hasar, reasürans ve tahsilat bilgilerine ulaþabilmek, müþteri ve poliçe bazýnda her yönüyle takip yapabilmek Yönetim bilgi raporlamalarý sayesinde stratejik kararlar almasýnda þirket yöneticilerine doðru ve hýzlý sonuçlar sunmasý Ö.Y: SFS projesinde kaç kanal ile çalýþýyorsunuz? T.Ö: Projeye, Ray Sigorta nýn mevcut ve potansiyel müþterilerine hizmet ulaþtýrdýðý 500 civarýnda profesyonel acente, yaklaþýk 300 tali acente, leasing ve broker firmalarý, Fortis, Alternatifbank ve Türkiye Finans Katýlým Bankasý þubeleri ile alternatif daðýtým kanallarýmýzýn tümünü dahil ettik. Ö.Y: SFS ile gerçekleþtirdiðiniz projede kaç sigortacýlýk ürününü kapsadýnýz? T.Ö: Projede 85 ten fazla sigortacýlýk ürünümüzü sistem üzerinde kullanýma hazýr hale getirdik. Ö.Y: SFS' den önce hangi sistemi kullanýyordunuz, eski sisteminizde yapamadýklarýnýz nelerdi? T.Ö: SFS' den önce Ray Sigorta yazýlým ekibi tarafýndan geliþtirdiðimiz merkezi sistem olarak Unix, acente sistemleri olarak E-Ray programlarýný kullanýyorduk. Sistem olarak bizi en çok zorlayan acente sisteminden ve farklý sistemlerden (Dask, Ebank gibi) merkezi sisteme transferler ve bunun getirdiði bilgilerin tutarlýlýk zorluklarý oldu. Üretimlerin günlük/anlýk olarak izlenemiyor olmasý, merkezi hasar, tahsilat ve muhasebe sistemleri ile entegrasyonunda yaþanan sorunlar bizi yeni sistem arayýþýna yönlendiren faktörlerin baþýnda geliyor. Tüm bu farklý sistemlere destek ve bakým zorluðu da göz önüne alýndýðýnda yeni geliþtirmelere zaman ayrýlmasý çok güç oluyordu. SFS ile ise müþterilerimize ve acentelerimize çok farklý yaklaþýmlar sunabiliyor hale geldik. Sürekli geliþime imkan veren bir altyapýmýz var artýk. Ö.Y: SFS sisteminde hangi fonksiyonaliteler sizin için öne çýkýyor, SFS sisteminin Ray Sigorta ya fayda saðlayan en önemli özellikleri nelerdir? T.Ö: SFS, müþterisinin ihtiyaçlarýný çok STRATEJi

13 11 Proje kapsamýnda sadece mevcut fonksiyonlarýn geçiþi saðlanmadý, rekabet avantajý saðlayan birçok fonksiyon eklendiði gibi ürünlerimiz ve hasar gibi bazý kritik süreçlerimiz departmanlarýmýz tarafýndan baþtan sona yeniden tasarlandý. Yeni ürün ve süreçler geliþtirdik. Mevcut verilerimizi düzenleyerek, oldukça kötü durumda olan verilerimiz üzerinde önemli iyileþtirmeler gerçekleþtirdik. Tayfun ÖZÇAY Ray Sigorta IT Direktörü iyi analiz edebilen, kurumsal yapýsý ve geliþmiþ ürün mimarisi ile yüksek kalitede hizmet sunan bir çözüm ortaðý. SFS nin Sigortacýlýk Yönetim Sistemi farklý alanlarda çok çeþitli fonksiyonaliteyi beraberinde sunuyor. Bu fonksiyonalitelerden bizim için öne çýkanlardan bazýlarýný þöyle sayabilirim; SFS Script ile yazýlým deðiþikliði gerektirmeden yeni özelliklerin kýsa sürede kullanýlýr hale getirilmesi Tek müþteri veri tabaný üzerinde eski sistemlerden gelen müþteri bilgilerinin iyileþtirilebilmesi ve bu iyileþtirmelerin müþterilerini tanýyan acenteler tarafýndan günlük iþlemleri sýrasýnda kolayca yapýlabilmesi Kullanýcý - kullanýcý gruplarý bazýnda ürün, basým, iþlem yetki kontrolleri Acente, bölge ve merkez kullanýcýlarý için farklý ve detaylý otorizasyon kontrollerinin yapýlabilmesi Sanal POS Sistemi ile tahsilat avantajý saðlamasý Dövizli tahsilat ve muhasebe sistemi Acentelere tanýmlanan borç limit kontrolleri ile ödemelerini geciktiren acenteleri hýzlý bir þekilde görerek tahsilat riskinin yönetilebilmesi, verimsiz çalýþan acentelere karþý erken önlem alarak kayýplarýný minimize edebilmesi Aktivite yönetimi ile güçlendirilmiþ hasar iþleyiþ kurallarýnýn esnek olarak uygulanabilmesi, iþ süreçlerinin izlenebilmesi Hasar iþlemleri sýrasýnda üretim, tahsilat ve reasürans modülleri ile entegre bir yapýnýn olmasý Hasar skoruna göre hasarsýzlýk kontrolleri verilebilmesi Risklerin poliçe üzerindeki teminat bedel dýþýnda özel bilgilerine, hatta müþteri ve acente bilgilerine göre farklý deðerlendirilerek farklý oranlarda reasürans daðýlýmý yapýlabilmesi SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

14 12 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER SFS nin son jenerasyon inet sistemleri ile temel operasyonel ihtiyaçlarýmýzý çok hýzlý ve sorunsuz bir þekilde karþýladýk. SFS ile Müþterilerimize 7/24 Hizmet Sunuyoruz Yeþim Baþpýnar Yönetim Kurulu Baþkaný Partner Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Þ. Bireysel portföyümüzün geniþ olmasý nedeniyle; operasyon elemaný sayýmýza, operasyon sürelerimize, ve maliyetlerimize çok dikkat etmemiz, asgaride tutmamýz gerektiðini gördük. Buna ilaveten, Partner Brokerlýk olarak kurumsallaþma sürecine de girmiþ olmamýz, bizleri son teknoloji bir altyapý kullanmaya sevketti. SFS nin son jenerasyon inet sistemleri ile temel operasyonel ihtiyaçlarýmýzý çok hýzlý ve sorunsuz bir þekilde karþýladýk. Piyasadaki sigorta aracýlarýna özel yazýlýmlara ilaveten inet, sigorta þirketlerinin sistemleri ile uyumlu ve entegre bir þekilde çalýþýyor. Bu sayede verilerimizi sigorta þirketlerinden kendi bünyemize alýrken mükerrer veri giriþi ve olasý hatalar ortadan kalkýyor. Böylelikle operasyonel yükümüz de oldukça azaldý. inet, iþ yapýþ þeklimizi tamamen deðiþtirdi, kolaylaþtýrdý. Teknoloji altyapýmýz ve SFS den aldýðýmýz destek sayesinde müþterilerimize 7 gün 24 saat hizmet verebilen bir firma haline geldik. Tahsilatlarýmýzý daha kolay, daha hýzlý yapmaya ve daha çok kazanmaya baþladýk. Ofis içindeki yükümüz azaldýðýndan sahaya daha fazla zaman ve personel ayýrabildik. Bu da bizim üretimimizde direkt artýþ saðladý. inet bize, kurumsallaþma sürecimizde çok büyük ve hýzlý adýmlar atabilme, ofisten çok sahada çalýþabilme imkaný saðladý. Artýk þirketimizi çok daha verimli çalýþýr hale getirdik, üstelik ofiste olmaya gerek duymadan ve aynen ofisteymiþ gibi performans göstererek. Bundan sonra devreye girecek yeni inet servislerini de heyecanla bekliyoruz. STRATEJi

15 13 Bakü, Azerbaycan SFS AZERBAYCAN DA... Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance, uzun süre incelemeler sonunda SFS çözümünü tercih etti. SFS'nin Azerbaycan'daki iþ ortaðý ile kurulan ortak ekip ile çalýþmalar büyük bir hýzla yürüyor. Standard Insurance, Azerbaycan ýn en modern sigorta þirketlerinden birisi olarak son teknoloji çözümlerle rekabet avantajý saðlamak istiyor. SFS'nin poliçe yönetimi, hasar yönetimi, tahsilat yönetimi, reasürans yönetimi dahil olmak üzere tüm modülleri ile çalýþmayý hedefleyen Standard Insurance, muhasebe sisteminde de SFS'nin uluslararasý sigortacýlýk muhasebe sistemini kullanacak. SFS sistemleri þimdiden Azerice çalýþýr duruma geldi. Azerbaycan da Standard Insurance þirketine özel ürünler kýsa zamanda baþarý ile tamamlandý. Kýsa zaman sonra hayata geçecek projenin sonuçlarý, Azerbaycan ýn diðer þirketleri tarafýndan da büyük bir dikkatle izleniyor. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

16 14 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Ender Öcal Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Müdürü SFS den Yepyeni Bir Proje, Yepyeni Bir Ürün Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Sistemi nde Tahsilat Ýþ zekasý otomasyonu þeklinde deðerlendirilen proje, SFS nin ölçeklenebilir sisteminin en geliþmiþ çözümlerinden biri Bilindiði gibi Sayýlý Kanun un Tarifeler baþlýklý 12.maddesi ve Sigorta Þirketleri ve Reasürans Þirketlerinin Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarýna iliþkin Yönetmeliði nin Sigorta Primlerinin Tahsili baþlýklý 24.maddesi uyarýnca sigorta poliçelerindeki vadeler sözleþme süresi sona ermeden primin tamamýnýn tahsil edilmesi kaydý ile serbest býrakýlmýþtýr. Poliçenin bu esaslar dahilinde düzenlenmesinden sonra belirlenen süre sonunda peþin tahsilatý yapýlmayan sigorta poliçesi ayrýca bir ihtara gerek kalmasýzýn iptal edilebilecektir. Bu düzenlemenin gereksinimlerini göz önünde bulunduran SFS Ürün Yönetimi Ekibi detaylý bir analiz çalýþmasý ile Winsure Tahsilat Sistemi nde avantaj saðlayacak kapsamlý bir proje baþlattý. Projenin amacý poliçe borcunun tanziminden sonra istenilen araç ile ödenebilmesi, ödenmediði taktirde otomatik kontrollerle gerekli ihtar ve iptal iþlemlerinin yapýlabilmesi ve vadeli ödeme planlarýnda vade farký uygulanabilmesi olarak belirlendi. Poliçe ödeme planý alternatiflerini geniþletirken tüm alacaklarýný üretim sistemi ile entegre olarak kontrol altýna alabilmesini saðlayan proje baþarý ile tamamlanarak hayata geçirildi. Poliçe Yönetimi Sistemi nin Sanal POS, mail order, otomatik EFT özelliklerini içeren tahsilat sistemi ile tam entegre ve akýllý olarak çalýþmasý açýsýndan iþ zekasý otomasyonu þeklinde deðerlendirilen proje, SFS nin ölçeklenebilir sisteminin en geliþmiþ çözümlerinden birisi oldu. Yaklaþýk 3 ay gibi bir sürede tamamlanan projenin sektördeki olumlu yansýmalarý þimdiden hissedilmeye baþlandý. Serbest Ödeme Aracý Poliçe tanzimi sýrasýnda veya öncesinde poliçe borcunun hangi araçla ödeneceði genelde aracýlar tarafýndan bilinmemektedir. Müþterinin kredi kartýnýn bilinmediði fakat hasarsýzlýk indirimini kaybetmemesi için poliçenin tanzim edilmesi gereken durumlar, müþterinin nakit ödeyeceðini beyan ettiði fakat daha sonra kredi kartý ödemesi talep ettiði durumlarda büyük operasyon yükü doðmakta ve aracý bu yükü karþýlayarak kendi imkanlarý ile tahsilatý yapmaktadýr. Poliçe primi önce acentenin kasasýna daha sonra sigorta þirketine havale edilir. Bu olumsuz durumu sigorta þirketi avantajýna çevirmek için Poliçe Sonrasý Provizyonlu Ödeme ve Ödeme Deðiþikliði fonksiyonlarý tasarlandý. STRATEJi

17 15 Ýþ zekasý otomasyonu þeklinde deðerlendirilen proje, SFS nin ölçeklenebilir sisteminin en geliþmiþ çözümlerinden biri Acentelere poliçe tanziminden sonra sigorta þirketinin Sanal POS unu kullanma ve bunun getirdiði tüm taksitli kart avantajlarý ile kampanyalarýný müþterilerine yansýtma olanaðý getiren sistem, poliçe ödeme aracýný da müþterinin isteðine göre deðiþtirebilmekte. Örneðin, nakit olarak tanzim edilen poliçenin kredi kartý ile ödenebilmesi için acente cari hesabýndaki komisyon ve vergi alacaklarýný otomatik olarak tekrar düzenlenmesi veya tahsil edilmemiþ mail order emirlerini otomatik olarak kaldýrarak poliçenin nakit ödenebilmesi saðlandý. Sistem yakýn zamanda SFS Sistemleri nde hayata geçecek Ödeme Zeyilnamesi nin altyapýsýný da oluþturdu. Buna göre poliçe vadesi içinde poliçe ödeme planý gerçekleþen tahsilatlar dikkate alýnarak tekrar yapýlandýrýlabilecek. Taksitli bir poliçenin ödenmemiþ taksitleri gerekli vade farký da uygulanarak tekrar taksitlendirilebilecek, müþteriye daha da fazla ödeme kolaylýðý saðlanacak. Tüm bu özellikler sigorta þirketlerine tanýnan serbest vade uygulamasýnýn sadece poliçe tanzimi sýrasýnda müþteriye özel ödeme planý oluþturmanýn ötesinde farklýlýk yaratan avantajlar olacaktýr. Otomatik Tahsilat Kontrolü Tüm bu esnekliði kontrol edecek mekanizmanýn da otomatik olmasý kaçýnýlmaz. Daha fazla ödeme alternatifi ve müþteriye sunulan avantajlarýn ek operasyonel yük getirmesi, herhangi bir tahsilat açýðýnýn doðmamasý en büyük gereksinim olmuþtur. Bu gereksinimi karþýlamak adýna Otomatik Zeyilname ve Ýhtar Motoru tasarlandý. Günün belirli saatlerinde çalýþtýrýlacak bu motor, sistemdeki tüm borç hareketlerini tarayarak ödenmesi gereken fakat hala açýk olan borçlar için gerekli iþlemleri otomatik olarak yapabilmekte. Ayrýca ürün, aracý, kaynak grubu, döviz cinsi gibi kriterlerle tanýmlanan ihtar ve iptal zamanlarý taksit bazýnda cari sisteme yansýmakta. Ýstenildiðinde bu tarihlere göre müþteriye ve acenteye ihtar mektuplarý otomatik basýlýr ve/ya ile gönderilir ve/ya fakslanýr ve/ya SMS ile bilgilendirme mesajý gönderilir. Yine ayný þekilde iptal zamaný gelmiþ poliçeler otomatik olarak borçtan iptal zeyilnamesi (duruma göre Meb Ýptal veya Kýsmi iptal olarak çalýþýr) ile iptal edilir. Tüm bu iþlemlerin el deðmeden otomatik olarak sistem tarafýndan yapýlmasý sigorta þirketinin tahsilat operasyonunu önemli derecede azaltmaktadýr. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

18 16 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Müþteri Servis Kalitesi Sigorta Þirketleri için Artýk Hiç Olmadýðý Kadar Önemli. F. Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü SFS Pazarýn bugün geldiði noktada sigorta þirketleri için müþteriye odaklanmak her zamankinden daha da önemli hale geldi. Müþterilerin sadakatini kazanmak ve daha iyi iþ iliþkisi yaratmanýn en iyi yolu, müþterilere daha yakýn olmak ve ihtiyaçlarýný daha efektif bir þekilde karþýlamaktan geçmekte. Müþteri odaklý bu yaklaþým artýk þirketler için maliyetlerin azaltýlmasý ve verimliliðin artýrýlmasýndan daha etkili ve daha karlý bir strateji durumunda. Sigorta þirketleri, ürünlerini satmak ve diðer tedarikçileri ile etkileþim saðlamada, çeþitli opsiyonlara sahipler. Sigorta þirketleri, acenteler aracýlýðý ile çalýþabilmekte, diðer sigorta þirketleri veya broker firmalarla iþbirliði yapabilmekte ve web siteleri ile iþlemlerini gerçekleþtirebilmekteler. Hangi yaklaþým kullanýlýrsa kullanýlsýn, müþteriler, sigorta firmalarý ile etkileþime girebilecekleri, gerek yüz yüze gerekse de telefon, web siteleri, ve mobil cihazlarý kapsayan, çok kanallý bir iletiþim beklemekteler. Böyle bir beklenti, sigorta sektöründe müþteri iliþkileri yönetimi teknolojilerinin rolünü daha da stratejik hale getiriyor. Bu teknolojiler, sigorta þirketlerinin müþterileri ile olan bütün etkileþimlerini yönetmeye, müþteri bilgisinin ve durumunun þirket içinde çeþitli uygulamalara kaynak olmasýna ve güvenli bir þekilde korunmasýna odaklanmakta. Bu doðrultuda bir yönetim anlayýþýnýn uygulanmadýðý ve gerekli müþteri servislerinin saðlanmadýðý durumlarda, müþteri kayýplarýnýn yaþanmasý kaçýnýlmaz. Müþteri iliþkileri Yönetimi konsepti kapsamýnda, çeþitli teknolojik çözümler bugün pazarda mevcut. Örneðin, satýþ ve saha satýþ gücü otomasyonlarý, pazarlama çözümleri, cevap sistemleri, kampanya yönetim sistemleri, kiþiselleþtirme ve müþteri servisi bu uygulamalardan bazýlarý. Bununla beraber çok az sayýda sistem bu uygulamalarý bir platform olarak ayný þemsiye altýnda toplayabilmekte. Müþteri Servisi En Önemli Öncelik Sigorta þirketlerinde, Müþteri iliþkileri Yönetimi uygulamalarý kapsamýnda, müþteri servisi en önemli önceliðe sahip konuma geldi. Önceki yýllarda satýþ gücü otomasyonu ve pazarlama çözümlerine verilen öncelikler müþteri servisinin, þirket ve müþteri arasýndaki iliþkinin temelini oluþturduðunun kavranmasý üzerine müþteri servisine yönlenmekte. Kanallar Daha da Geniþliyor Müþteri etkileþim kanallarýnýn, yüz-yüze ya da telefondan, otomatik telefon sistemlerine, webe, faksa, e ve hatta kablosuz cihazlara ve IP üzerinden ses uygulamalarýna kadar geniþlediði düþünüldüðünde, müþteri servisi yönetilmesi zor bir alan haline geldi. Bunun sonucunda, birçok organizasyon, çok sayýda kanalý tek bir biçimde yönetmek amacýyla, müþteri servis merkezlerini, çaðrý merkezlerinden sanal kontak merkezlerine dönüþtürme yoluna gitmekte. Bu dönüþümün amacý, sigorta þirketi için, her müþteri etkileþimi ve kontak geçmiþi için ortak bir görüntüleme elde etmek, müþteriler için ise birçok kanalda uyumlu ve tutarlý bir deneyim yaratmak olarak tariflenebilir. Çaðrý merkezleri, müþteriler tarafýndan gelen taleplere çabuk bir þekilde hizmet verilmesi amacýyla ihtiyaç duyulan müþteri ve iliþkili bilgilerin müþteri temsilcilerine iletilmesini saðlamakla uðraþmakta. Örneðin müþteri servisi temsilcisi, farklý birçok arka ofis sisteminde ve veri kaynaklarýnda yer alan müþteri, poliçe, ödeme ve diðer bilgilere ulaþmaya ihtiyaç duymakta. Müþteri iliþkileri Yönetimi ürünleri, müþteri temsilcilerinin ya da müþterilerin ihtiyaç duyduðu bilgilere kendilerinin istedikleri zaman, seçdikleri mekanizma ile ulaþmasýný saðlayarak daha iyi bir müþteri servisi saðlamakta. Müþteri servisi, izole edilmiþ bir proses yerine, birçok e-business çözümü karþýsýnda uygulanan kapsamlý bir proses olarak görülmeli. Sigorta þirketleri, deðiþen trendler, müþteri talep ve ihtiyaçlarý karþýsýnda müþterimerkezli proseslerini deðiþtirebildikleri ölçüde baþarýlý sayýlmaktalar. Bu da ilgili Müþteri iliþkileri Yönetimi Sistemleri nin seçiminde, esnek bir yapýnýn olmasýnýn, sigorta þirketleri için ne kadar önemli bir baþarý kriteri olduðunu göstermekte. Bütün Kanallarda Tek Bir Müþteri Görüntülenmesi Önemli Müþteri temsilcisi perspektifiyle, müþteriler için tek bir görüntüleme olmasý önemli avantaj. Bu da müþterilerin hangi kanallar yoluyla sigorta þirketi ile etkileþime girdiðinin takip edilmesi, bilgi taleplerinin her STRATEJi

19 17 noktada anlaþýlmasý, bekleyen taleplerin mevcut durumunun takip edilmesi, kontak geçmiþlerinin raporlanmasý anlamýna gelir. Ortak bir müþteri görüntülenmesiyle, müþteri hangi etkileþim kanalý seçerse seçsin, sigorta þirketleri tutarlý ve uyumlu bir servis ve takibin garanti altýna alýnmasý saðlar. Müþteri Self-Service Desteði Bekliyor Bazý müþteriler, sigorta þirketlerindeki müþteri temsilcileri ile konuþmak yerine ilgili bilgilere kendileri ulaþmayý ve gerekli iþlemleri kendileri yapmayý tercih etmekteler. Bu müþteriler, poliçe bilgileri, son ödemeleri, ürün dokümantasyonlarý gibi bilgilere ulaþabilmek istemekteler. Müþterilere kendi iþlemlerini kendilerinin yapabilecekleri bir self-service sisteminin sunulmasýyla, gerek hizmet maliyetinde kazanç, gerekse de müþteri memnuniyeti saðlamak mümkün. Arka Ofis Sistemleri Ýle Entegre Bir Yapý Þart Sigorta þirketlerinde ihtiyaç duyulan müþteri bilgileri farklý sistemlerde bulunabilir. Ýyi bir Müþteri iliþkileri Yönetimi çözümünün, müþteri temsilcisinin ve müþterilerin, ayný bilgiye ulaþmalarýný saðlayacak entegre bir yapýda olmasý gerekmekte. Müþteri trendleri, demografik bilgileri, eðilimleri, öncelikleri ve pazarlama sonuçlarý gibi arka ofis ve ön ofis sistemlerinde oluþan bilgiler kullanýlarak oluþturulan öz bilgiler, sigorta þirketlerine karar desteði sürecinde rehberlik etmekte. Müþteri Servisi Kalitesi Ýçin Ýþ Süreçlerinde Otomasyon Gerekli Birçok çaðrý merkezi, gelen talepleri efektif bir þekilde yönetmek için kuyruk yönetimi ve rotalama konularýnda teknolojiden faydalanýrken, bu uygulamalar ayrýca müþterinin kullanmayý tercih edebileceði sayýsýz elektronik kontak kanalýnda da saðlanmalý. Ýyi bir Müþteri iliþkileri Yönetimi Sistemi, bütün kanallarda müþteri servisi proseslerinin ve iþ akýþlarýnýn otomatize edilmesinde, birleþtirilmiþ tek bir mekanizma sunmalý. Müþteriye Ulaþmada Anahtar Kiþiselleþtirme Müþteri Servisi Uygulamalarý, müþterilerin mevcut aktiviteleri ve seyirleri ile ilgili içeriði sigorta þirketlerine saðlamalý. Örneðin, son zamanlarda taþýnan bir müþteri, yeni bir ev poliçesi hakkýnda bilgi arayabilir. Böyle bir durumda, bu kiþiye ayný zamanda yeni bir hayat poliçesi hakkýnda da bilgi sunulabilir. Kiþiselleþtirme, sigorta þirketlerinin müþterilerine daha etkili bir þekilde ulaþmalarýný ve çapraz satýþ, dikey satýþ ile gelir arttýrmasýný saðlar. Günümüzün rekabetçi koþullarýnda, pazar paylarýný ve kar marjlarýný korumak isteyen sigorta þirketleri, müþteri servisi kalitesini arttýrmak yoluna gitmekteler. Müþteri iliþkilerinin güçlendirilmesi, müþteri merkezli bir iþ kültürü yanýnda en fonksiyonel teknolojilerin kullanýlmasýný da gerektirmektedir. Bu sebepten dolayý, birçok sigorta þirketi son teknolojilere yatýrým yaparak müþteri servisini daha da geliþtirmenin yollarýný aramaktalar. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

20 18 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Daha Güçlü Bir Altyapý için SFS Hidayet TEPELÝ Genel Müdür Tepeli Sigorta Güçlü Alt Yapýsý, Teknik Desteði, Kurumsal Yapýsý ve Sektördeki Öncü Rolünden Dolayý SFS yi tercih ettik yýlýnda sigorta sektörüne adým attýk. Kýsa süre içinde geliþerek ulaþtýðýmýz hizmet kalitesi ile hedeflerimizi büyüttük ve 1993 senesinden itibaren þirketleþerek Tepeli Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti. adý altýnda faaliyetlerimizi sürdürmeye baþladýk. Sigorta sektöründeki geliþmeleri yakýndan takip ederek, deðiþikliklere hýzla uyum saðlayan bir yapýya ve sigortacýlýk alanýnda her zaman güvenilir bir yere sahip olmayý hedefledik. Sektörde tercih edilen ilkler arasýnda yer almak ve örnek bir kurum olma vizyonuyla, rekabet gücünü arttýrmak hedefine de sahip olan þirketimiz iþinde uzman, profesyonel ve hizmetine güvenilen sigorta þirketlerinin acenteliklerini bünyesine dahil etti. Müþterilerimizin geliþen ihtiyaçlarýný karþýlamak ve güvenilir hizmet yelpazesini daha da geniþletmek amacýyla insan kaynaklarýna verdiðimiz önem kadar teknik alt yapýmýza da önem verdik. Bilgi Ýþlem konusundaki birikimlerden yararlanarak kiþiye deðil kurumsal kimliðe baðlý olmayý tercih ettik. Kiþilerin yazdýðý programlarýn bizi ilerleyen dönemde zor durumda býrakacaðýný yaþamýþ olduðumuz örneklerden biliyoruz yýlýnda güçlü alt yapýsýný, düzenli teknik desteðini, kurumsal yapýsýný ve sektördeki öncü rolünü göz önünde bulundurarak SFS ile çalýþma kararý aldýk. Tepeli Sigorta olarak SFS nin aracýlara yönelik Winsure Broker, WinFinancials ürünlerini ve inet Veri Bütünlüðü Servisi ni tümü birbirleriyle entegre olarak kullanýyoruz. Bünyemizde bulunan 40 ý aþkýn tali acente ve 10 a yakýn müþteri temsilcisi ile tüm otomasyon takibimizi SFS çözümleri üzerinden takip ediyoruz. inet Veri Bütünlüðü Servisi sayesinde günlük 250 nin üzerinde poliçe, sigorta þirketinin sisteminde üretildiði anda Tepeli Sigorta sistemine, sigortacýlýk komisyon kontrolü gibi kalite kontrollerinden geçtikten sonra ise otomatik olarak Winsure Broker a aktarýlýyor. Aktarýlmasý gerçekleþtirilen tüm poliçeler hiç bir ek müdahaleye gerek kalmaksýzýn müþteri temsilcisi hesaplarýna otomatik olarak yansýtýlýyor. Ayný þekilde tali acentelere STRATEJi

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı