Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye 1995 ten beri SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemleri ile Çalýþýyor. Sayfa>6 Fersun Ýmre AIG Sigorta IT Direktörü SFS, tüm sigortacýlýk çözümlerini karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor. Sayfa>10 Tayfun ÖZÇAY Ray Sigorta IT Direktörü SFS'den Yepyeni Bir Proje, Yepyeni bir ürün Sayfa>14

2 BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri ile yönettiklerini SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki tek þirket olduðunu SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile Sigortacýlýk Çözümleri nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi nde ders olarak okutulduðunu Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak inet'e 15 sigorta þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu SFS nin Fiba Sigorta ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta nýn tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi kullandýðýný 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede 43,000 çalýþan ile dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS yi tercih ettiðini Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini Hollanda'nýn en büyük underwriter þirketlerinden ve aracýlarýndan AGEA Grup'un SFS'yi tercih ettiðini SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf Yönetimi çözümlerinin HSBC, HSBC Yatýrým, AXA OYAK, AXA OYAK Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok firmada baþarý ile kullanýldýðýný SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný

3 >GENEL MÜDÜR MESAJI 01 Müþterilerimize ve Çalýþanlarýmýza Açýk Teþekkür Deðerli Dostlar, Ercan Turfan Genel Müdür SFS SFS olarak yaklaþýk 15 yýldýr sigorta sektörüne odaklanarak hizmet veriyor, sektöre deðer katmaya çalýþýyoruz. 15 yýlda ülkemizin sigorta kurumlarý ile yaþadýðýmýz deneyimin deðeri öyle bir noktaya geldi ki, yurtdýþýnda hangi sigorta kurumuna gitsek SFS nin çözümlerini etkileyici buluyorlar. Geldiðimiz noktada baþta Aviva, AIG, Fiba, Ankara Nart, Ray, Alarko, AON Sigorta gibi kurumsal müþteri-lerimizin ve bugüne kadar SFS ye emek veren çalýþanlarýmýzýn paylarý çok büyük. Hepsine buradan tekrar teþekkür ederim. SFS, geçtiðimiz yýl 5 milyar dolara yakýn cirosu, 18 ülkede, 43,000 çalýþaný ile dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden biri olan HCL ile global bir anlaþma yaptý. HCL, SFS nin sigorta çözümleri konusunda kararýný birçok danýþmanýnýn günler süren incelemelerinden sonra verdi. AIG Amerika gibi global sigorta pazarýnýn önde gelen bir çok sigorta kurumuna hizmet veren HCL, SFS ile birlikte þimdiden birçok ülkede çalýþmalar yapýyor. SFS, yine Azerbaycan ýn en büyük þirketlerinden Standard Insurance a komple sigortacýlýk çözümünü saðlýyor olacak içinde Standard Insurance, bankasý ile birlikte çözümü kullanmaya baþlayacak. Azerbaycan da birçok sigorta þirketi, SFS nin çözümünü almak için bu projeyi tamamlamasýný bekliyor. Hollanda nýn en büyük underwriter kurumu ve brokeri ile de anlaþma yapan SFS, çözümlerini tüm dünyaya sunma konusunda somut adýmlarla ilerliyor. Ülkemizin birikimini, ülkemiz sigorta çalýþanlarýnýn birikimini dünyaya daha da fazla tanýtmaya hazýrlanýyoruz. Tüm sigorta sektörünü, SFS nin bu büyük idealine fikirleri, takým çalýþmalarý ve diðer katkýlarý ile destek vermeye davet ediyoruz. Artýk bizlerin de dünyanýn diðer ülkeleri gibi, birbirimizin yaptýklarýný hor görmek, birbirimizle yarýþýp ayný emekleri tekrar tekrar sarf etmek yerine tek bir güç olmayý baþarmasý gerekiyor. SFS, bugün sahip olduðu sigortacýlýk çözüm mimarisi ile sigorta kurumlarýna rekabet avantajý saðlayacak bir teknoloji altyapýsý sunuyor. Eskiden sadece poliçe kesen, muhasebeyi takip etmeyi saðlayan yazýlým sistemleri, þimdi bir sigorta kurumunun rekabette öne çýkabilmesi için nerede ise en önemli araç haline gelmiþ durumda. SFS, sigorta sektöründe sadece sigorta þirketlerine deðil, büyük acentelere, brokerlere, bankalara ve servis saðlayýcýlara da çözüm saðlýyor. Örneðin, SFS bir sigorta þirketine hizmet verdiðinde diðer kurumlara da verdiði hizmetler sayesinde þirkete çok farklý faydalar getirecek çözümleri ortaya koyabiliyor. Acente komisyonlarýný ve kampanyalarýný çok farklý yöntemlerle yönetip, Türkiye deki hemen hemen tüm yaygýn taksitli kartlarý tüm kanallarda finansal sistemle entegre ederek tahsilat problemini kökünden çözerek, hasarda ihbar geldiði anda tüm iletiþimi ve kontrolleri saðlayarak, reasürör primlerini düþürecek tüm altyapýyý saðlayarak, reasürans dahil acente ve ürün karlýlýklarýný her an yöneticinin önüne koyarak, her türlü ürünü ve stratejiyi destekleyen bir yapý saðlayarak sigorta sektörüne yepyeni ufuklar açýyor. SFS, tüm emeðini sigorta konusundaki geliþmelere ve bunlarýn son teknolojilerle en kolay ve en verimli þekilde kurumlara sunulmasýna odaklýyor. Müþterilerimizden gelen olumlu geri dönüþler ve ciro bazlý çalýþma modelleri ile SFS nin ortak yeni projeler saðlamasý yönündeki teþvikler, bizleri sürekli bir ilerlemeye ve geliþmeye, sigorta sektörü için birlikte innovasyon yapma konusuna odaklanmaya yönlendiriyor. Tüm müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, iþ ortaklarýmýza ve bize fayda saðlayan tüm kiþi ve kurumlara teþekkür eder, SFS Ailesi nin sesi olacak Strateji Dergisi ile yeniden sizlerle buluþuyor olmaktan gurur duyduðumuzu ifade etmek isterim. Saygý ve sevgilerimle, STRATEJi SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

4 02 >ÝÇÝNDEKÝLER Amerika, Ýngiltere ve Hollanda baþta olmak üzere dünya sigorta sektöründe SFS Sayfa>4 Fersun Ýmre AIG Sigorta IT Direktörü AIG Türkiye 1995 ten beri SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemleri ile Çalýþýyor. Sayfa>6 Aydýn Günal SFS Proje Yöneticisi PayNet Stratejik Fonksiyonel Sistemler En Yaygýn 7 Taksitli Kart ile Entegre SFS PayNET Rekabet Avantajý Saðlýyor... Sayfa>8 SFS ile Müþterilerimize 7/24 Hizmet Sunuyoruz Sayfa>12 Tayfun ÖZÇAY Ray Sigorta IT Direktörü SFS, tüm sigortacýlýk çözümlerini karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor. Sayfa>10 Yeþim Baþpýnar Yönetim Kurulu Baþkaný Partner Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Þ. STRATEJi

5 03 Mart 2008 Ender Öcal Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Müdürü SFS den Yepyeni Bir Proje, Yepyeni Bir Ürün Sayfa>14 SFS Azerbaycan da Sayfa>13 F. Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü SFS Hidayet TEPELÝ Genel Müdür Tepeli Sigorta Ücretsizdir. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Müþteri Servis Kalitesi Sigorta Þirketleri için Artýk Hiç Olmadýðý Kadar Önemli. Sayfa>16 Banu Turgut Müþteri Ýliþkileri Bölüm Müdürü Güçlü Alt Yapýsý, Teknik Desteði, Kurumsal Yapýsý ve Sektördeki Öncü Rolünden Dolayý SFS yi tercih ettik. Sayfa>18 Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Mert Erkut Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Muhabirler Gökçe Ýlsever Muazzez Çetto Merve Çatalkaya Mustafa Kemal Sönmez Engin Özaydemir Sigorta Sektörünün Günümüzdeki ve Gelecekteki e-ýþ Trendleri Sayfa>20 Aramýza yeni katýlanlar Sayfa>24 SFS liler bu kez mutfakta kollarý sývadýlar... Sayfa>22 SFS, Oracle Gönüllüler Olimpiyatý nda Yerini Aldý SFS Ailesi olarak Uludað daydýk... Sayfa>23 Tasarým JawsMedya Tasarým Stüdyosu Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Yayýnlayan SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Mart 2008 Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

6 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Amerika, Ýngiltere ve Hollanda baþta olmak üzere dünya sigorta sektöründe SFS SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. F. Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü SFS SFS, bilindiði üzere sigortacýlýk yazýlým sistemlerinde Türkiye nin önde gelen çözüm þirketi. Kurumsal yapýmýz, 16 senelik sektör tecrübemiz, 100 ün üzerindeki uzman personelimiz ve sistemlerimiz üzerine yaptýðýmýz 10,000 adam/ay a varan yatýrýmýmýz ile bugün uluslararasý þirket ve çözümlerle rahatlýkla rekabet eden, hatta bu rekabette çoðu zaman öne çýkan bir konuma ulaþtýk. Gerek geçtiðimiz dönem Türkiye pazarýna giren çokuluslu sigorta kurumlarýnýn karar vericileri, gerekse de SFS yöneticilerinin iliþkide bulunduðu yurtdýþý merkezli sigorta oyuncularý, SFS sistemlerinin yurtdýþý pazarlarda da uyarlanmasý taleplerini sýkça dile getiriyorlar. 18 Ülkede 170 Ofis, 300 den Fazla Hizmet Merkezi, 43,000 Çalýþaný ve 4.7 Milyar Dolar Ciro Global pazardan gelen bu talebi karþýlamak ve müþteri adaylarýmýza, özgün sigortacýlýk yönetim çözümlerimizi güçlü, uluslararasý bir yapý ve lokal deneyimler ile sunmak adýna HCL Technologies ile iþ ortaklýðýna gittik. 18 ülkedeki 170 ofisi, 300 den fazla hizmet merkezleri, 43,000 çalýþaný, 4.7 milyar dolar cirosu ile HCL, dünyanýn ve Hindistan ýn önemli teknoloji firmalarýndan biri adam/yýla yakýn sigorta teknolojileri tecrübesini bünyesinde barýndýran ve global sigorta sektörüne tüm branþlarda hizmet veren HCL ile SFS arasýndaki iþ ortaklýðý anlaþmasý 2007 nin son çeyreðinde hayata geçti. HCL ile ilk projelerimizi Hollanda ve Hindistan da gerçekleþtiriyor olacaðýz. Global ürün mühendisliði, teknoloji ve uygulama hizmetleri, BPO, altyapý hizmetleri, donaným, sistem entegras-yonu ve telekom alanlarýnda uzmanlaþmýþ HCL, bünyesinde 1,500 den fazla sigorta teknolojileri uzmanýný barýndýrmakta. Þirket bugün itibariyle 9 ülkede, 30 dan fazla sigorta kurumunda 125 ten fazla sigortacýlýk projesini yönetiyor. Global Ulaþým Kullanýcý Eðitimleri BÜYÜME VE GENÝÞLEME Profesyonel Hizmet Saðlayýcý Uçtan Uca Çözüm Uyarlamasý Özelleþtirme ve Lokalizasyon Deployment Hosting ÝÞBÝRLÝÐÝ AR&GE Ortaklýðý Pazara Giriþ Opsiyonlarý Sistem Entegrasyon Hizmetleri GENÝÞLEME Baþarýsý Kanýtlanmýþ Çözümler Global Deneyim ile Bütünleþiyor SFS ile HCL, uluslararasý sigorta kurumlarýna akýllý sigortacýlýk yönetim çözümlerini beraber sunacaklar. Ýþbirliðinin temelini HCL teknolojisini, uzmanlýðýný ve global uyarlama deneyimini SFS nin çözümleri ile bütünleþtirmek oluþturuyor. Bu kombinasyon, denenmiþ ve baþarýsý kanýtlanmýþ sigortacýlýk sistemlerini, uluslararasý sektör ve sigortacýlýk uzmanlýðý ile birleþtirerek ortak müþterilere komple bir çözüm sunulmasýna hizmet edecek. SFS ve HCL, beraber, en kapsamlý sigortacýlýk çözümlerini geliþtirecek, müþterilerine sunacak, uyarlayacak ve desteðini verecekler. Bu iþbirliðinin müþterilere yansýmasý, baþarýsý kanýtlanmýþ çözümlere, uluslararasý bir yapý, düþürülmüþ maliyetler, kýsalmýþ uyarlama süreleri, tecrübeli yerel proje ekipleri ve lokal güçlü destek ile sahip olabilme yönünde olacak. Yeni Çözüm Geliþtirme Ürün Mühendisliði Hizmetleri Etkin Pazar Geniþlemesi GENÝÞLEME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ Ürün Satýþý Ortak Pazarlama Aktiviteleri Ortak Araþtýrma Aktiviteleri STRATEJi

7 Derece Ýþbirliði Modeli HCL ve SFS, kurduklarý ortak yapý ile, global pazar ve müþterilerde uygulamak üzere aþaðýda tariflenen 360 derece bir iþbirliði modelini hayata geçiriyor. Ýþbirliðinde HCL Deðerleri > Gelir ve Karlýlýðý Arttýrmak Üzere Global Ýþbirliði Yeni Teknoloji Adaptasyonu Ürün Geliþtirme Son Müþteri Hizmetleri Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi > Büyüyen Pazar Payý Müþteriye Özelleþtirilmiþ Ürünler Büyüyen Hedef Pazarlar Geliþmekte Olan Pazarlar Öncelikli Dikey Pazarlar > Liderlik Yenilikçi Ürünler Geliþmiþ Fonksiyonalite Müþteri Deneyimi Ýþbirliðinde SFS Deðerleri > Yeni pazar segmentleri penetre etmeye ve yeni müþteri iliþkileri geliþtirmeye yönelik yenilikçi çözümler sunma > HCL nin müþterilere global deðer katma stratejisinde, alanýnda lider bir çözüm saðlayýcýsý olarak önemli rol almak, > HCL nin uçtan uca çözüm sunabilme yetkinliðini arttýrmak ve sigortacýlýkta büyüyen pazarlarda artan pazar payý yakalama > Sigortacýlýk alanýnda hizmet deðer zincirinde beraber yükselme > SFS müþterilerine HCL çözüm ve hizmetleri ile deðer katmak SFS, sigorta sektörüne üstün ürün ve teknoloji uzmanlýðýný benzersiz bir bütün olarak sunmakta Premkumar. S, Corporate Officer & Global Head Financial Services, HCL Technologies Ltd SFS, sigorta sektörüne üstün ürün ve teknoloji uzmanlýðýný benzersiz bir bütün olarak sunmakta. Bu özelliði ile SFS, sektöre ayný zamanda entegre çözümler de sunabilme yetkinliðine sahip. SFS ile sigorta çözümleri tecrübesi ve uzmanlýðý alanlarýnda gerçekleþtirmekte olduðumuz güç birliði, HCL nin müþterilerine dönüþümsel deðer katmaya yönelik sürekli kararlýlýðýna önemli destek saðlayacak. Bu güç birliði, büyük ölçekli uçtan uca çözümler sunma yeteneðimizi arttýracak ve geliþmiþ pazarlarda bize önemli rekabet avantajý saðlarken, geliþmekte olan pazarlara yayýlmak için yeni fýrsatlar doðuracaktýr. SFS sistemlerinin modüler mimarisi, HCL nin platformlarý çeþitli global sigorta kurumlarý için yerelleþtirmesine olanak verecek. SFS offers a unique blend of superior product and technology competence in the Insurance space that lends itself to the offering of integrated solutions. HCL s continuing commitment towards delivering transformational value to our clients will receive significant support from this partnership with SFS that harnesses our combined extensive insurance solutions experience and domain expertise. This will enhance our capability to deliver large scale end-to-end solutions giving us a competitive advantage in the mature markets as well as market expansion opportunities for emerging geographies. The modular architecture would also help HCL to localize the platforms across various global insurance firms. English SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

8 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Fersun Ýmre AIG Sigorta IT Direktörü AIG Türkiye 1995 ten beri SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemleri ile Çalýþýyor. AIG (American International Group, Inc.) sigorta ve finans sektörlerinde dünya lider kuruluþlarýndan biri olarak 130'dan fazla ülke ve eyalette operasyonlarýný sürdürüyor. Endüstrideki en yaygýn ve kapsamlý uluslararasý sigorta aðýna sahip olan grup, Forbes Dergisi ne göre dünyanýn en büyük 3. þirketi olarak yerini alýyor senesi itibariyle varlýklarýnýn toplam tutarý bir trilyon dolar, öz kaynaklarýnýn toplam tutarý ise 100 milyar dolarý geçen AIG, Türk sigorta sektöründe 25 seneyi aþkýn bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezi Ýstanbul da olmak üzere tam 7 ilde Bölge Müdürlükleri ve bunlara baðlý yüzlerce acentesiyle AIG Türkiye, sigorta sistem çözümlerinde tam 13 yýldýr SFS ile çalýþýyor. AIG Türkiye nin 1995 yýlýndan bu yana SFS Sigortacýlýk Sistemleri ile entegre bir þekilde çalýþtýðýný belirten AIG Türkiye IT Direktörü Sayýn Fersun Ýmre, tüm iþ kolu süreçlerinde kullandýklarý SFS Sistemleri nin AIG ye saðladýðý yenilik ve avantajlardan bahsetti. SFS nin AIG Sigorta için kurduðu Sigortacýlýk Yönetim Sistemi yapýsý tüm sigortacýlýk kollarýný bünyesinde barýndýrýyor. Buna ek olarak gerçek zamanlý daðýtým kanallarý sayesinde teklif ve poliçeler detaylý þekilde risk kontrolü yapýlarak kesiliyor. AIG nin kullanmakta olduðu Internet ve SOA Tabanlý SFS Komple Elementer Sigortacýlýk Sistemleri Winsure, Yeni Ürün Geliþtirme ve Deðiþiklik Yönetimi nde þirketimize büyük kolaylýklar saðlýyor. Banka kanallarý ve müþteri segmentlerine yönelik ürünler SFS den hiçbir programlama desteði gerektirmeksizin üretilebiliyor. Herhangi bir sigortacýlýk ürününü Winsure içinde bulunan tasarýmcýlar sayesinde kendimiz tanýmlayabiliyoruz. Farklý fiyatlandýrma stratejileri, ödeme stratejileri ve hizmet metotlarý, iþ süreçlerini ve kanallarýný tam kapsayan Winsure tarafýndan uygulanabiliyor. Müþteri odaklý reasürans ve hasar kurallarý sadece ürün seviyesinde deðil ayný zamanda ürün gruplarýnda da tanýmlanabiliyor. Herhangi bir deðiþikliði veya stratejiyi tanýmlayabilme yeteneðine sahip olan Winsure sayesinde, deðiþiklik yönetimi maliyetlerimiz düþüyor ve þirket tüm kanallarý kapsayarak stratejilerini hýzlýca uygulama avantajýný yakalýyor. Web Tabanlý Kanallar Kanallarýmýzda hiçbir sistem yüklemesine ihtiyaç duyulmuyor. Kanallar sisteme Internet Explorer la hýzlý bir þekilde girebiliyorlar. Teklifler hakkýndaki bilgiler onaylarla toplanýyor ve kanallar poliçeleri, teklifleri ve zeyilnameleri basabiliyorlar. Müþteri hizmetlerinin oldukça hýzlý olduðu sistemde merkez ofis için poliçe basým masraflarý minimize ediliyor ve merkezin masraflarý büyük ölçüde düþüyor. Entegre Hasar Ýliþkileri Yönetimi AIG nin komple hasar iþlemleri, poliçe yönetimi ve reasürans yönetim sistemleriyle tam entegre þekilde çalýþýyor baþý itibarý ile SFS ile beraber Hasar Sistemimizin, Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi ne geçiþine baþladýk. Bu geçiþ ile birlikte SMS, ve faksla tam entegre bir iþ akýþ motoru kullanýyor olacaðýz. Tüm kontrol ve gerekli etkileþimler hasar bildirimlerinden sonra tamamlanacak. Ýþ akýþlarý için programlamaya gerek olmadan tercih edilen hasar eksperi veya oto-tamirhaneleri tanýmlanan kurallara göre sistem tarafýndan otomatik olarak görevlendirilecek. Poliçe ve yenilemeler ekspere faks, e-posta yoluyla gönderilirken; müþteri ve acenteye, eksper atama bilgisi SMS ise gönderimi saðlanacak. Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi ile hasar ve merkez masraflarýmýzý azaltacak ve iþgücümüzü daha etkin kullanýyor olacaðýz. Hasar dosya ve ödemelerinin tam kontrol altýnda tutulmasý bütün kabul limitleri ve ruhsatlarýn sistemce takibini saðlayacak ve bu sayede hizmet saðlayýcýlar gerçek zamanlý ve hasar iþlemlerini kapsayýcý þekilde çalýþabilecekler. Tüm Kanallar Çalýþtýðýmýz bankalar ve tüm acenteler gerçek zamanlý ve web tabanlý sistemle çalýþabiliyor. Gerçek zamanlý çalýþmaya devam ederken müþteri datalarýnýn bir kýsmý uluslararasý güvenlik standartlarýyla þifreleniyor. Kanal yazýlým sisteminin kullanýmý o kadar kolay ki, yeni kanal ve kullanýcýlar tarafýndan kolaylýkla kullanýlabiliyor. Ön satýþ, hasar ve tahsilat modülleri ile beraber sistem üretim modülünü de bünyesinde barýndýrýyor. Sofistike Banka Sigortacýlýðý Dünyanýn önde gelen iki bankasý Türkiye de banka sigortacýlýðý alanýnda, AIG nin gerçek zamanlý ve web tabanlý sistemleri ile çalýþýyor. Banka ve branþlar için tüm satýþ ve yenileme raporlarý sistem kapsamýnda hazýrlanýyor. Zeyl ve yenilemeler tamamlanýyor ve hasarlar takip edilebiliyor. Bankacýlýk ürünlerine bütünleþtirilmiþ sigorta poliçeleri için gerekli bilgililer ise SOA motorlarýyla bankalardan alýnabiliyor. Entegre Komisyon Yönetimi Farklý kanallar farklý komisyon stratejileriyle yönetiliyor. Gerçek zamanlý kanallar her bir poliçe ve teklif için kendi komisyonlarýný anýnda görebiliyorlar. Kanal, müþteri veya poliçe bazýnda özel komisyonlar tanýmlanabiliyor, hatta sofistike komisyon formülleri bile Winsure Designer tarafýndan tanýmlanabiliyor, istenildiðinde yeniden düzenlenebiliyor. Her iþ kolu ve her çeþit kanal için komisyon raporlarý sistem tarafýndan üretilebiliyor. STRATEJi

9 07 Soldan saða: Hüseyin Hamza (Sistem Süpervizörü); Ufuk Yýldýz (IT Müdürü); Murat Bedir (Veritabaný Yöneticisi) Fersun Ýmre (IT Direktörü); Gülderen Tombul (IT Müdür Yardýmcýsý); Dilek Kum (Sistem Uzmaný); Settar Çakar (Teknik Destek Uzmaný) Entegre Risk Seçimi Motoru Sistem sayesinde gerçek zamanlý kanallar teklif hazýrlayabiliyorlar. Tekliflerin, AIG risk seçim kurallarý ile uyumu sistem tarafýndan kontrol ediyor ve uyumlu teklifler otomatik olarak poliçeleþiyor. Sistem hiçbir zaman risk seçim kurallarý ile çeliþen bir poliçe hazýrlanmasýna izin vermiyor. Tekliflerin yönetici tarafýndan onayýnýn gerekli olduðu durumlarda, motor bütün nedenleri monitöre listeliyor ve ilgili yöneticilere gönderiyor. Teklifler onaylandýðýnda veya bir takým deðiþikler yapýldýktan sonra onaylandýðýnda veya reddedildiðinde kanallar bilgilendiriliyorlar. Müþteri hakkýndaki veriler, sigortalý, risk konusu, ödeme planý, verilen teminat ve cinsi, fiyatlandýrma gibi bütün kural çeþitleri belirli bir tarihle tanýmlanabiliyor. Farklý risk seçim kurallarý farklý ürün, kanal, kullanýcý ve kullanýcý gruplarý için tanýmlanabiliyor. Otomatik Yenileme Yönetimi Akýllý yenileme kurallarý programlama yapmaya gerek olmadan sistemde tanýmlanabiliyor. Sistem, kural kontrolü sýrasýnda yüksek bir risk bulmasý durumunda yenilemeleri otomatik olarak engelliyor. Tüm sigortacýlýk branþlarý için poliçe yenilemeleri hazýrlanabiliyor, onaylanabiliyor ve basýlabiliyor. Sistem kanallarýn poliçeleri kendilerinin yenilemesine imkan veriyor. Kanallar ayrýca bütün ürün ve/ya ürünler için yenileme listesi alabiliyorlar. Gerçek Zamanlý Online Müþteriler Gerçek zamanlý Online müþteri uygulamasýný SFS ile beraber 2008 in ilk yarýsý içinde hayata geçireceðiz. Bu uygulama ile kurumsal müþterilerimiz, AIG ofislerinde poliçe kesilmesinin ardýndan, Internet Explorer'la sisteme giriþ yapabilecek ve ciddi bir kontrol ve güvenlik altýnda sertifikalarýný kesebilecekler. Müþteriler bütün teklif, poliçe ve hasar bilgilerine ulaþabilecekleri gibi poliçelerinin kopyasýný da basabilecekler. AIG nin Uluslararasý Raporlarý MOR, SI ve CL 106 gibi neredeyse tüm uluslararasý raporlar AIG Türkiye için SFS sistemleri tarafýndan otomatik olarak yaratýlýyorlar. Raporlarýn farklý dillerde üretilebilmesine imkan veren sistem, ayný zamanda yerel sýnýflandýrmayý da destekliyor. Uluslararasý Güvenlik Kontrolleri Bütün güvenlik standartlarýný destekleyen SFS Sistemleri, AIG Türkiye' de SSL ile çalýþýyor. Sistem þifre geçmiþi, süre kontrolü, oturum açma kontrolü, kayýtlar ve farklý birçok güvenlik gerekliliklerini destekliyor. Gerçek zamanlý çalýþýrken admin kullanýcý, kullanýcý, kullanýcý gruplarý ve kanal bazýnda kýsýtlamalar uygulayabiliyor. Farklýlaþtýrýlmýþ Teknoloji SFS Sigortacýlýk yönetim Sistemleri, acente, müþteri ve hizmet saðlayýcýlarýn donanýmlarýnda hiçbir ek yükleme yapmasýna gerek duymayan thin client bir sistem. Sistem, baþarýsý kanýtlanmýþ web tabanlý SFS teknolojilerini içeriyor. Kullanýlan DirectX Game teknolojisi sayesinde hem görsel olarak kuvvetli hem de hýzlý ara yüzüyle SFS sistemleri, yeni kanallar ve kullanýcýlar için kullanýmý oldukça kolay bir yapýyý barýndýrýyor. Oracle ýn son sürümünü kullanan sistem, çok dilli ve çok kanallý bir iletiþim platformu sunuyor. SOA Tabanlý mimarisiyle üçüncü partilere kolaylýkla entegre edilebilen sistemde, Excel ve PDF gibi farklý raporlama formatlarý, SMS ve faks yollarýyla paylaþýlabiliyor. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

10 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Aydýn Günal SFS Proje Yöneticisi En Yaygýn 7 Taksitli Kart ile Entegre SFS PayNET Rekabet Avantajý Saðlýyor Farklý bankalar tarafýndan verilen yaklaþýk 33 milyon kredi kartý ayda 8,5 milyon YTL lik tahsilat hacmi yaratýyor. Bu hacimde sigorta sektörünün payý ve kredi kartý kullanýmýnýn sigorta iþlemlerinde yarattýðý fayda yadsýnamayacak kadar büyük. Kredi kartýný daha iyi kullandýrarak saðladýðý faydayý maksimize etmek isteyen sigorta þirketleri, IT sistemleri ile tam entegre sanal POS çözümlerini kullanmak istiyorlar. Bu olgudan hareketle yola çýkan SFS, sigorta sektöründe farklý bankalarýn sunduðu sanal POS sistemlerini taksitli kart kullanýmý dahil tüm fonksiyonlarý ile uygulayarak sigorta þirketlerinin kullanýmýna açtý. SFS nin sunduðu PayNET servisleri sigorta þirketleri için entegre sanal POS kullanýmýný anahtar teslim ve en az maliyetle gerçekleþtiren bir hizmetler bütünü. Hali hazýrda, aralarýnda Garanti Bankasý, Yapý Kredi, Akbank, Ýþ Bankasý, Finansbank, HSBC ve Fortis in de bulunduðu tam entegre olarak çalýþan PayNET servisleri 5 farklý sigorta þirketi tarafýndan kullanýlýyor. Aviva Genel Müdürü Ertan Fýrat, sigorta sektöründe büyük maliyet ve rekabet avantajý yaratan PayNET servislerinin Aviva Sigorta daki kullanýmýný þöyle deðerlendiriyor; Bu sistemle, poliçe verilirken eþ zamanlý olarak bankaya gidiyoruz. Banka poliçe tutarýnýn tamamýný garantileyerek, her vadede belirtilen tutarý aktarýyor. Sanal POS uygulamasýnda acentemizden poliçeyle eþzamanlý olarak kredi kartý bilgilerini almasýný istiyoruz. Bu uygulamayla acenteleri yeni sisteme teþvik etmek için komisyonunun yüzde 5 i kadar da Sanal POS komisyonu vereceðiz. Taksitli Kart ve PayNET Müþterilere saðlanan taksitli poliçe satýn alma imkaný sigorta þirketlerine özellikle bireysel ürünlerde daha fazla satýþ hacmi yaratýyor. Taksitli satýþ imkanýný basit olarak mail order sistemi ile sunmaya çalýþan þirketler büyük operasyonel maliyet ve tahsilat riski altýna giriyorlar. Sektörde hala birçok þirketin ve acentelerin kullandýðý bu geleneksel yöntemde kart iptalleri, ileri vadeli mail order emirlerinin iþlem zorluðu, vade farkýndan kaynaklanan maliyet taksitli satýþýn yarattýðý faydayý tamamen yok ediyor. PayNET ile birlikte gelen sanal POS üzerinden banka tarafýnda taksitlendirme (online taksitli kart kullanýmý) bütün bu olumsuzluklarý ortadan kaldýrarak oyunu tamamen sigorta þirketi lehine çeviriyor. PayNET ile tüm tahsilat riski banka üzerine atýlýyor ve sigorta þirketi borcun tamamýný anýnda provizyon alarak tahsil edebiliyor. Mail Order ile yapýlan manüel iþlemlerdeki hatalar sýfýrlanýp gün sonu iþlemleri dahil tüm operasyonel yük sisteme devrediliyor. Peþin satýlan zorunlu ürünlerde de taksitlendirme yapabilmesi ile acentenin de satýþ ve tahsilat alternatiflerini arttýran sistem, müþteri, acente ve sigorta þirketi arasýnda kazan-kazan ortamý oluþturuyor. STRATEJi

11 09 PayNet in Sunduðu Avantajlar Sigorta þirketinin farklý bankalar ile yaptýðý üye iþyeri anlaþmalarýnýn tümünün tek sistemde entegre olarak kullanýlmasý Anlaþmalardaki tüm iþleyiþlerin üye iþyeri numarasý bazýnda tanýmlanabilmesi ve ilgili cari hareketlerin otomatik olarak oluþmasý Müþteriye daha çeþitli ödeme kolaylýklarýnýn saðlanmasý Banka iþlem maliyetlerinin düþürülmesi Sigorta þirketleri PayNET i acente aðlarýna sunduklarý en büyük rekabet avantajý olarak deðerlendiriyorlar. Kredi kartý tahsilatýnýn poliçe tanzimi esnasýnda veya poliçe tanziminden sonra poliçe ödeme planý ile tam entegre olarak farklý banka ve ödeme seçenekleri ile yapýlabilmesi Peþin tanzim edilen bir poliçenin müþteri tarafýndan taksitle ödenebilmesinin saðlanmasý Poliçeden baðýmsýz olarak da herhangi bir tahsilatýn yapýlabilmesi, vadeli çalýþan acentelerin borçlarýný toplu olarak kendi kredi kartlarýndan sigorta þirketine anýnda ödeyebilmeleri Tüm iptal ve iade iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi PayNet Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketlerine Özel Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm Cari ve muhasebe entegrasyonlarýnýn otomatik olarak saðlanmasý sonucu merkezin operasyon yükünün azaltýlmasý Tüm bankalarýn gün sonu mutabakat iþlemlerinin otomatik olarak yapýlmasý Sigorta þirketinin anlaþmalý olmadýðý bankalarýn kredi kartlarýna veya taksitli kart olmayan kredi kartlarýna da taksit yapýlabilmesi Online provizyon ve mail order yöntemlerini birleþtirerek poliçe borcunun taksitlendirmesi Mail order emirlerinin bankalara zamanýnda ve hatasýz transfer edilmesi Sigorta þirketlerinin acente aðýný daha iyi yönetmesi Acentelerin risksiz tahsilat yöntemlerini kullanmaya yönlendirilmeleri Poliçe tanzimi esnasýnda oluþacak borç tutarýna göre acentenin otomatik olarak sanal POS tahsilatýna yönlendirilebilmesi Farklý sistemlerle hýzlý ve kolay entegrasyon Yüksek güvenlik standartlarýnýn kullanýmý PayNET servisleri önümüzdeki dönemde otomatik EFT ve mevduat hesabýndan tahsilat entegrasyonlarý ile daha da geliþecek. Test aþamasýnda olan bu servisler ile acentelerin komisyonlarý, poliçe istihsali sýrasýnda gerçek zamanlý çevrimiçi olarak yapýlabilecek, banka kanalý ile yapýlan satýþlarda tahsilat hareketi bankasigorta þirketi sistemlerinde eþ zamanlý oluþabilecek. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

12 10 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER SFS, tüm sigortacýlýk ihtiyaçlarýný karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor. Yeni stratejileri yönünde acente ve müþterilerine daha kaliteli hizmet götürmek, karþýlarýnda daha da güven veren bir þekilde durmak adýna teknolojiye büyük önem veren Ray Sigorta, sigortacýlýk yönetim sistemleri alanýnda SFS ile çalýþýyor. SFS sistemlerinin Ray Sigorta daki uyarlama projesini de yöneten SFS Proje Yöneticisi Özlem Yeniocak Çelikten, Ray Sigorta IT Direktörü Sayýn Tayfun Özçay ile Ray Sigorta yý ve neden SFS yi seçtiklerini konuþtu. Ö.Y: Ray Sigorta hakkýnda kýsa bilgiyi bizimle paylaþýr mýsýnýz? T.Ö: Ulusal taþýmacýlýk þirketlerinin giriþimleri ile 1958 yýlýnda kurulan Ray Sigorta, 1992 yýlýnda alýnan özelleþtirme kararý ile Doðan Holding bünyesine katýldý yýlýnda Orta ve Doðu Avrupa'nýn en büyük sigorta gruplarýndan biri olan Avusturya merkezli Vienna Insurance Group (VIG) tarafýndan satýn alýnan þirketin mevcut ortaklýk yapýsýný %74.26'lýk hisse ile VIG, %20 oranýnda hisse ile Doðan Holding ve ÝMKB'de iþlem gören %5,74 halka açýk pay oluþturmaktadýr. Ö.Y: Müþterilerinize hangi branþlarda hizmet veriyorsunuz? T.Ö: Sigorta sektöründe 50 yýllýk tecrübe ile faaliyet gösteren Ray Sigorta, nakliyat, yangýn, kaza, mühendislik, ferdi kaza, sorumluluk, seyahat, tekne, havacýlýk, tarým, hukuksal koruma ve saðlýk sigortalarý ile müþterilerine hizmet vermektedir. Ö.Y: Geçtiðimiz yýl Ray Sigorta nýn prim üretimi hangi seviyede gerçekleþti? T.Ö: Þirket, 2007 yýlsonunda toplam 271 milyon YTL lik prim üretimi gerçekleþtirdi. Ö.Y: Ray Sigorta Genel Müdürü Sayýn Nüzhet Atabek, Sigortacý Gazetesi ndeki bir haberde Türkiye de bir sigorta þirketinin kullanabileceði en iyi çözüm olduðu için SFS yi seçtiðinizi belirtmiþti. Bunu biraz açar mýsýnýz? T.Ö: SFS, sigorta sektöründe piyasada en uzun süreli hizmet veren firma. Sektörü yakýndan takip ederek rekabet avantajý saðlayan geliþmeleri sistemsel çözümlerle müþterilerine sunuyor. SFS Sigortacýlýk Yönetim Sistemi ni tüm fonksiyonlarý ile 3 Þubat 2008 tarihinde kullanmaya baþladýk. Proje kapsamýnda sadece mevcut fonksiyonlarýn geçiþi saðlanmadý, rekabet avantajý saðlayan birçok fonksiyon eklendiði gibi ürünlerimiz ve hasar gibi bazý kritik süreçlerimiz departmanlarýmýz tarafýndan baþtan sona yeniden tasarlandý. Yeni ürün ve süreçler geliþtirdik. Mevcut verilerimizi düzenleyerek, oldukça kötü durumda olan verilerimiz üzerinde önemli iyileþtirmeler gerçekleþtirdik. Bununlar beraber SFS'yi tercih etmemizde öne çýkan diðer faktörleri þöyle sýralayabiliriz; SFS, tüm sigortacýlýk ihtiyaçlarýný karþýlayan merkezi bir sigortacýlýk paketi sunuyor Tüm kanallarý ortak takip edip anlýk yönetebilmek Kanallara ve müþterilere özel uygulamalarý hýzlý bir þekilde geliþtirebilmek Farklý veritabanlarýnda yer alan bilgilerimizin saðlýklý bir veri dönüþtürme ile yeni sisteme aktarýmý Tramer entegrasyonlarýnýn saðlýklý yapýlabilmesi Dask ile online çalýþma özelliði Tarsim ile entegre üretim özelliði Þirket teknik, tahsilat, hasar, pazarlama, muhasebe birimleri ve IT 'nin operasyon yükünü azaltmasý Müþteri üzerinden poliçelerine, hasar, reasürans ve tahsilat bilgilerine ulaþabilmek, müþteri ve poliçe bazýnda her yönüyle takip yapabilmek Yönetim bilgi raporlamalarý sayesinde stratejik kararlar almasýnda þirket yöneticilerine doðru ve hýzlý sonuçlar sunmasý Ö.Y: SFS projesinde kaç kanal ile çalýþýyorsunuz? T.Ö: Projeye, Ray Sigorta nýn mevcut ve potansiyel müþterilerine hizmet ulaþtýrdýðý 500 civarýnda profesyonel acente, yaklaþýk 300 tali acente, leasing ve broker firmalarý, Fortis, Alternatifbank ve Türkiye Finans Katýlým Bankasý þubeleri ile alternatif daðýtým kanallarýmýzýn tümünü dahil ettik. Ö.Y: SFS ile gerçekleþtirdiðiniz projede kaç sigortacýlýk ürününü kapsadýnýz? T.Ö: Projede 85 ten fazla sigortacýlýk ürünümüzü sistem üzerinde kullanýma hazýr hale getirdik. Ö.Y: SFS' den önce hangi sistemi kullanýyordunuz, eski sisteminizde yapamadýklarýnýz nelerdi? T.Ö: SFS' den önce Ray Sigorta yazýlým ekibi tarafýndan geliþtirdiðimiz merkezi sistem olarak Unix, acente sistemleri olarak E-Ray programlarýný kullanýyorduk. Sistem olarak bizi en çok zorlayan acente sisteminden ve farklý sistemlerden (Dask, Ebank gibi) merkezi sisteme transferler ve bunun getirdiði bilgilerin tutarlýlýk zorluklarý oldu. Üretimlerin günlük/anlýk olarak izlenemiyor olmasý, merkezi hasar, tahsilat ve muhasebe sistemleri ile entegrasyonunda yaþanan sorunlar bizi yeni sistem arayýþýna yönlendiren faktörlerin baþýnda geliyor. Tüm bu farklý sistemlere destek ve bakým zorluðu da göz önüne alýndýðýnda yeni geliþtirmelere zaman ayrýlmasý çok güç oluyordu. SFS ile ise müþterilerimize ve acentelerimize çok farklý yaklaþýmlar sunabiliyor hale geldik. Sürekli geliþime imkan veren bir altyapýmýz var artýk. Ö.Y: SFS sisteminde hangi fonksiyonaliteler sizin için öne çýkýyor, SFS sisteminin Ray Sigorta ya fayda saðlayan en önemli özellikleri nelerdir? T.Ö: SFS, müþterisinin ihtiyaçlarýný çok STRATEJi

13 11 Proje kapsamýnda sadece mevcut fonksiyonlarýn geçiþi saðlanmadý, rekabet avantajý saðlayan birçok fonksiyon eklendiði gibi ürünlerimiz ve hasar gibi bazý kritik süreçlerimiz departmanlarýmýz tarafýndan baþtan sona yeniden tasarlandý. Yeni ürün ve süreçler geliþtirdik. Mevcut verilerimizi düzenleyerek, oldukça kötü durumda olan verilerimiz üzerinde önemli iyileþtirmeler gerçekleþtirdik. Tayfun ÖZÇAY Ray Sigorta IT Direktörü iyi analiz edebilen, kurumsal yapýsý ve geliþmiþ ürün mimarisi ile yüksek kalitede hizmet sunan bir çözüm ortaðý. SFS nin Sigortacýlýk Yönetim Sistemi farklý alanlarda çok çeþitli fonksiyonaliteyi beraberinde sunuyor. Bu fonksiyonalitelerden bizim için öne çýkanlardan bazýlarýný þöyle sayabilirim; SFS Script ile yazýlým deðiþikliði gerektirmeden yeni özelliklerin kýsa sürede kullanýlýr hale getirilmesi Tek müþteri veri tabaný üzerinde eski sistemlerden gelen müþteri bilgilerinin iyileþtirilebilmesi ve bu iyileþtirmelerin müþterilerini tanýyan acenteler tarafýndan günlük iþlemleri sýrasýnda kolayca yapýlabilmesi Kullanýcý - kullanýcý gruplarý bazýnda ürün, basým, iþlem yetki kontrolleri Acente, bölge ve merkez kullanýcýlarý için farklý ve detaylý otorizasyon kontrollerinin yapýlabilmesi Sanal POS Sistemi ile tahsilat avantajý saðlamasý Dövizli tahsilat ve muhasebe sistemi Acentelere tanýmlanan borç limit kontrolleri ile ödemelerini geciktiren acenteleri hýzlý bir þekilde görerek tahsilat riskinin yönetilebilmesi, verimsiz çalýþan acentelere karþý erken önlem alarak kayýplarýný minimize edebilmesi Aktivite yönetimi ile güçlendirilmiþ hasar iþleyiþ kurallarýnýn esnek olarak uygulanabilmesi, iþ süreçlerinin izlenebilmesi Hasar iþlemleri sýrasýnda üretim, tahsilat ve reasürans modülleri ile entegre bir yapýnýn olmasý Hasar skoruna göre hasarsýzlýk kontrolleri verilebilmesi Risklerin poliçe üzerindeki teminat bedel dýþýnda özel bilgilerine, hatta müþteri ve acente bilgilerine göre farklý deðerlendirilerek farklý oranlarda reasürans daðýlýmý yapýlabilmesi SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

14 12 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER SFS nin son jenerasyon inet sistemleri ile temel operasyonel ihtiyaçlarýmýzý çok hýzlý ve sorunsuz bir þekilde karþýladýk. SFS ile Müþterilerimize 7/24 Hizmet Sunuyoruz Yeþim Baþpýnar Yönetim Kurulu Baþkaný Partner Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Þ. Bireysel portföyümüzün geniþ olmasý nedeniyle; operasyon elemaný sayýmýza, operasyon sürelerimize, ve maliyetlerimize çok dikkat etmemiz, asgaride tutmamýz gerektiðini gördük. Buna ilaveten, Partner Brokerlýk olarak kurumsallaþma sürecine de girmiþ olmamýz, bizleri son teknoloji bir altyapý kullanmaya sevketti. SFS nin son jenerasyon inet sistemleri ile temel operasyonel ihtiyaçlarýmýzý çok hýzlý ve sorunsuz bir þekilde karþýladýk. Piyasadaki sigorta aracýlarýna özel yazýlýmlara ilaveten inet, sigorta þirketlerinin sistemleri ile uyumlu ve entegre bir þekilde çalýþýyor. Bu sayede verilerimizi sigorta þirketlerinden kendi bünyemize alýrken mükerrer veri giriþi ve olasý hatalar ortadan kalkýyor. Böylelikle operasyonel yükümüz de oldukça azaldý. inet, iþ yapýþ þeklimizi tamamen deðiþtirdi, kolaylaþtýrdý. Teknoloji altyapýmýz ve SFS den aldýðýmýz destek sayesinde müþterilerimize 7 gün 24 saat hizmet verebilen bir firma haline geldik. Tahsilatlarýmýzý daha kolay, daha hýzlý yapmaya ve daha çok kazanmaya baþladýk. Ofis içindeki yükümüz azaldýðýndan sahaya daha fazla zaman ve personel ayýrabildik. Bu da bizim üretimimizde direkt artýþ saðladý. inet bize, kurumsallaþma sürecimizde çok büyük ve hýzlý adýmlar atabilme, ofisten çok sahada çalýþabilme imkaný saðladý. Artýk þirketimizi çok daha verimli çalýþýr hale getirdik, üstelik ofiste olmaya gerek duymadan ve aynen ofisteymiþ gibi performans göstererek. Bundan sonra devreye girecek yeni inet servislerini de heyecanla bekliyoruz. STRATEJi

15 13 Bakü, Azerbaycan SFS AZERBAYCAN DA... Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance, uzun süre incelemeler sonunda SFS çözümünü tercih etti. SFS'nin Azerbaycan'daki iþ ortaðý ile kurulan ortak ekip ile çalýþmalar büyük bir hýzla yürüyor. Standard Insurance, Azerbaycan ýn en modern sigorta þirketlerinden birisi olarak son teknoloji çözümlerle rekabet avantajý saðlamak istiyor. SFS'nin poliçe yönetimi, hasar yönetimi, tahsilat yönetimi, reasürans yönetimi dahil olmak üzere tüm modülleri ile çalýþmayý hedefleyen Standard Insurance, muhasebe sisteminde de SFS'nin uluslararasý sigortacýlýk muhasebe sistemini kullanacak. SFS sistemleri þimdiden Azerice çalýþýr duruma geldi. Azerbaycan da Standard Insurance þirketine özel ürünler kýsa zamanda baþarý ile tamamlandý. Kýsa zaman sonra hayata geçecek projenin sonuçlarý, Azerbaycan ýn diðer þirketleri tarafýndan da büyük bir dikkatle izleniyor. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

16 14 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Ender Öcal Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Müdürü SFS den Yepyeni Bir Proje, Yepyeni Bir Ürün Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Sistemi nde Tahsilat Ýþ zekasý otomasyonu þeklinde deðerlendirilen proje, SFS nin ölçeklenebilir sisteminin en geliþmiþ çözümlerinden biri Bilindiði gibi Sayýlý Kanun un Tarifeler baþlýklý 12.maddesi ve Sigorta Þirketleri ve Reasürans Þirketlerinin Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarýna iliþkin Yönetmeliði nin Sigorta Primlerinin Tahsili baþlýklý 24.maddesi uyarýnca sigorta poliçelerindeki vadeler sözleþme süresi sona ermeden primin tamamýnýn tahsil edilmesi kaydý ile serbest býrakýlmýþtýr. Poliçenin bu esaslar dahilinde düzenlenmesinden sonra belirlenen süre sonunda peþin tahsilatý yapýlmayan sigorta poliçesi ayrýca bir ihtara gerek kalmasýzýn iptal edilebilecektir. Bu düzenlemenin gereksinimlerini göz önünde bulunduran SFS Ürün Yönetimi Ekibi detaylý bir analiz çalýþmasý ile Winsure Tahsilat Sistemi nde avantaj saðlayacak kapsamlý bir proje baþlattý. Projenin amacý poliçe borcunun tanziminden sonra istenilen araç ile ödenebilmesi, ödenmediði taktirde otomatik kontrollerle gerekli ihtar ve iptal iþlemlerinin yapýlabilmesi ve vadeli ödeme planlarýnda vade farký uygulanabilmesi olarak belirlendi. Poliçe ödeme planý alternatiflerini geniþletirken tüm alacaklarýný üretim sistemi ile entegre olarak kontrol altýna alabilmesini saðlayan proje baþarý ile tamamlanarak hayata geçirildi. Poliçe Yönetimi Sistemi nin Sanal POS, mail order, otomatik EFT özelliklerini içeren tahsilat sistemi ile tam entegre ve akýllý olarak çalýþmasý açýsýndan iþ zekasý otomasyonu þeklinde deðerlendirilen proje, SFS nin ölçeklenebilir sisteminin en geliþmiþ çözümlerinden birisi oldu. Yaklaþýk 3 ay gibi bir sürede tamamlanan projenin sektördeki olumlu yansýmalarý þimdiden hissedilmeye baþlandý. Serbest Ödeme Aracý Poliçe tanzimi sýrasýnda veya öncesinde poliçe borcunun hangi araçla ödeneceði genelde aracýlar tarafýndan bilinmemektedir. Müþterinin kredi kartýnýn bilinmediði fakat hasarsýzlýk indirimini kaybetmemesi için poliçenin tanzim edilmesi gereken durumlar, müþterinin nakit ödeyeceðini beyan ettiði fakat daha sonra kredi kartý ödemesi talep ettiði durumlarda büyük operasyon yükü doðmakta ve aracý bu yükü karþýlayarak kendi imkanlarý ile tahsilatý yapmaktadýr. Poliçe primi önce acentenin kasasýna daha sonra sigorta þirketine havale edilir. Bu olumsuz durumu sigorta þirketi avantajýna çevirmek için Poliçe Sonrasý Provizyonlu Ödeme ve Ödeme Deðiþikliði fonksiyonlarý tasarlandý. STRATEJi

17 15 Ýþ zekasý otomasyonu þeklinde deðerlendirilen proje, SFS nin ölçeklenebilir sisteminin en geliþmiþ çözümlerinden biri Acentelere poliçe tanziminden sonra sigorta þirketinin Sanal POS unu kullanma ve bunun getirdiði tüm taksitli kart avantajlarý ile kampanyalarýný müþterilerine yansýtma olanaðý getiren sistem, poliçe ödeme aracýný da müþterinin isteðine göre deðiþtirebilmekte. Örneðin, nakit olarak tanzim edilen poliçenin kredi kartý ile ödenebilmesi için acente cari hesabýndaki komisyon ve vergi alacaklarýný otomatik olarak tekrar düzenlenmesi veya tahsil edilmemiþ mail order emirlerini otomatik olarak kaldýrarak poliçenin nakit ödenebilmesi saðlandý. Sistem yakýn zamanda SFS Sistemleri nde hayata geçecek Ödeme Zeyilnamesi nin altyapýsýný da oluþturdu. Buna göre poliçe vadesi içinde poliçe ödeme planý gerçekleþen tahsilatlar dikkate alýnarak tekrar yapýlandýrýlabilecek. Taksitli bir poliçenin ödenmemiþ taksitleri gerekli vade farký da uygulanarak tekrar taksitlendirilebilecek, müþteriye daha da fazla ödeme kolaylýðý saðlanacak. Tüm bu özellikler sigorta þirketlerine tanýnan serbest vade uygulamasýnýn sadece poliçe tanzimi sýrasýnda müþteriye özel ödeme planý oluþturmanýn ötesinde farklýlýk yaratan avantajlar olacaktýr. Otomatik Tahsilat Kontrolü Tüm bu esnekliði kontrol edecek mekanizmanýn da otomatik olmasý kaçýnýlmaz. Daha fazla ödeme alternatifi ve müþteriye sunulan avantajlarýn ek operasyonel yük getirmesi, herhangi bir tahsilat açýðýnýn doðmamasý en büyük gereksinim olmuþtur. Bu gereksinimi karþýlamak adýna Otomatik Zeyilname ve Ýhtar Motoru tasarlandý. Günün belirli saatlerinde çalýþtýrýlacak bu motor, sistemdeki tüm borç hareketlerini tarayarak ödenmesi gereken fakat hala açýk olan borçlar için gerekli iþlemleri otomatik olarak yapabilmekte. Ayrýca ürün, aracý, kaynak grubu, döviz cinsi gibi kriterlerle tanýmlanan ihtar ve iptal zamanlarý taksit bazýnda cari sisteme yansýmakta. Ýstenildiðinde bu tarihlere göre müþteriye ve acenteye ihtar mektuplarý otomatik basýlýr ve/ya ile gönderilir ve/ya fakslanýr ve/ya SMS ile bilgilendirme mesajý gönderilir. Yine ayný þekilde iptal zamaný gelmiþ poliçeler otomatik olarak borçtan iptal zeyilnamesi (duruma göre Meb Ýptal veya Kýsmi iptal olarak çalýþýr) ile iptal edilir. Tüm bu iþlemlerin el deðmeden otomatik olarak sistem tarafýndan yapýlmasý sigorta þirketinin tahsilat operasyonunu önemli derecede azaltmaktadýr. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

18 16 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Müþteri Servis Kalitesi Sigorta Þirketleri için Artýk Hiç Olmadýðý Kadar Önemli. F. Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü SFS Pazarýn bugün geldiði noktada sigorta þirketleri için müþteriye odaklanmak her zamankinden daha da önemli hale geldi. Müþterilerin sadakatini kazanmak ve daha iyi iþ iliþkisi yaratmanýn en iyi yolu, müþterilere daha yakýn olmak ve ihtiyaçlarýný daha efektif bir þekilde karþýlamaktan geçmekte. Müþteri odaklý bu yaklaþým artýk þirketler için maliyetlerin azaltýlmasý ve verimliliðin artýrýlmasýndan daha etkili ve daha karlý bir strateji durumunda. Sigorta þirketleri, ürünlerini satmak ve diðer tedarikçileri ile etkileþim saðlamada, çeþitli opsiyonlara sahipler. Sigorta þirketleri, acenteler aracýlýðý ile çalýþabilmekte, diðer sigorta þirketleri veya broker firmalarla iþbirliði yapabilmekte ve web siteleri ile iþlemlerini gerçekleþtirebilmekteler. Hangi yaklaþým kullanýlýrsa kullanýlsýn, müþteriler, sigorta firmalarý ile etkileþime girebilecekleri, gerek yüz yüze gerekse de telefon, web siteleri, ve mobil cihazlarý kapsayan, çok kanallý bir iletiþim beklemekteler. Böyle bir beklenti, sigorta sektöründe müþteri iliþkileri yönetimi teknolojilerinin rolünü daha da stratejik hale getiriyor. Bu teknolojiler, sigorta þirketlerinin müþterileri ile olan bütün etkileþimlerini yönetmeye, müþteri bilgisinin ve durumunun þirket içinde çeþitli uygulamalara kaynak olmasýna ve güvenli bir þekilde korunmasýna odaklanmakta. Bu doðrultuda bir yönetim anlayýþýnýn uygulanmadýðý ve gerekli müþteri servislerinin saðlanmadýðý durumlarda, müþteri kayýplarýnýn yaþanmasý kaçýnýlmaz. Müþteri iliþkileri Yönetimi konsepti kapsamýnda, çeþitli teknolojik çözümler bugün pazarda mevcut. Örneðin, satýþ ve saha satýþ gücü otomasyonlarý, pazarlama çözümleri, cevap sistemleri, kampanya yönetim sistemleri, kiþiselleþtirme ve müþteri servisi bu uygulamalardan bazýlarý. Bununla beraber çok az sayýda sistem bu uygulamalarý bir platform olarak ayný þemsiye altýnda toplayabilmekte. Müþteri Servisi En Önemli Öncelik Sigorta þirketlerinde, Müþteri iliþkileri Yönetimi uygulamalarý kapsamýnda, müþteri servisi en önemli önceliðe sahip konuma geldi. Önceki yýllarda satýþ gücü otomasyonu ve pazarlama çözümlerine verilen öncelikler müþteri servisinin, þirket ve müþteri arasýndaki iliþkinin temelini oluþturduðunun kavranmasý üzerine müþteri servisine yönlenmekte. Kanallar Daha da Geniþliyor Müþteri etkileþim kanallarýnýn, yüz-yüze ya da telefondan, otomatik telefon sistemlerine, webe, faksa, e ve hatta kablosuz cihazlara ve IP üzerinden ses uygulamalarýna kadar geniþlediði düþünüldüðünde, müþteri servisi yönetilmesi zor bir alan haline geldi. Bunun sonucunda, birçok organizasyon, çok sayýda kanalý tek bir biçimde yönetmek amacýyla, müþteri servis merkezlerini, çaðrý merkezlerinden sanal kontak merkezlerine dönüþtürme yoluna gitmekte. Bu dönüþümün amacý, sigorta þirketi için, her müþteri etkileþimi ve kontak geçmiþi için ortak bir görüntüleme elde etmek, müþteriler için ise birçok kanalda uyumlu ve tutarlý bir deneyim yaratmak olarak tariflenebilir. Çaðrý merkezleri, müþteriler tarafýndan gelen taleplere çabuk bir þekilde hizmet verilmesi amacýyla ihtiyaç duyulan müþteri ve iliþkili bilgilerin müþteri temsilcilerine iletilmesini saðlamakla uðraþmakta. Örneðin müþteri servisi temsilcisi, farklý birçok arka ofis sisteminde ve veri kaynaklarýnda yer alan müþteri, poliçe, ödeme ve diðer bilgilere ulaþmaya ihtiyaç duymakta. Müþteri iliþkileri Yönetimi ürünleri, müþteri temsilcilerinin ya da müþterilerin ihtiyaç duyduðu bilgilere kendilerinin istedikleri zaman, seçdikleri mekanizma ile ulaþmasýný saðlayarak daha iyi bir müþteri servisi saðlamakta. Müþteri servisi, izole edilmiþ bir proses yerine, birçok e-business çözümü karþýsýnda uygulanan kapsamlý bir proses olarak görülmeli. Sigorta þirketleri, deðiþen trendler, müþteri talep ve ihtiyaçlarý karþýsýnda müþterimerkezli proseslerini deðiþtirebildikleri ölçüde baþarýlý sayýlmaktalar. Bu da ilgili Müþteri iliþkileri Yönetimi Sistemleri nin seçiminde, esnek bir yapýnýn olmasýnýn, sigorta þirketleri için ne kadar önemli bir baþarý kriteri olduðunu göstermekte. Bütün Kanallarda Tek Bir Müþteri Görüntülenmesi Önemli Müþteri temsilcisi perspektifiyle, müþteriler için tek bir görüntüleme olmasý önemli avantaj. Bu da müþterilerin hangi kanallar yoluyla sigorta þirketi ile etkileþime girdiðinin takip edilmesi, bilgi taleplerinin her STRATEJi

19 17 noktada anlaþýlmasý, bekleyen taleplerin mevcut durumunun takip edilmesi, kontak geçmiþlerinin raporlanmasý anlamýna gelir. Ortak bir müþteri görüntülenmesiyle, müþteri hangi etkileþim kanalý seçerse seçsin, sigorta þirketleri tutarlý ve uyumlu bir servis ve takibin garanti altýna alýnmasý saðlar. Müþteri Self-Service Desteði Bekliyor Bazý müþteriler, sigorta þirketlerindeki müþteri temsilcileri ile konuþmak yerine ilgili bilgilere kendileri ulaþmayý ve gerekli iþlemleri kendileri yapmayý tercih etmekteler. Bu müþteriler, poliçe bilgileri, son ödemeleri, ürün dokümantasyonlarý gibi bilgilere ulaþabilmek istemekteler. Müþterilere kendi iþlemlerini kendilerinin yapabilecekleri bir self-service sisteminin sunulmasýyla, gerek hizmet maliyetinde kazanç, gerekse de müþteri memnuniyeti saðlamak mümkün. Arka Ofis Sistemleri Ýle Entegre Bir Yapý Þart Sigorta þirketlerinde ihtiyaç duyulan müþteri bilgileri farklý sistemlerde bulunabilir. Ýyi bir Müþteri iliþkileri Yönetimi çözümünün, müþteri temsilcisinin ve müþterilerin, ayný bilgiye ulaþmalarýný saðlayacak entegre bir yapýda olmasý gerekmekte. Müþteri trendleri, demografik bilgileri, eðilimleri, öncelikleri ve pazarlama sonuçlarý gibi arka ofis ve ön ofis sistemlerinde oluþan bilgiler kullanýlarak oluþturulan öz bilgiler, sigorta þirketlerine karar desteði sürecinde rehberlik etmekte. Müþteri Servisi Kalitesi Ýçin Ýþ Süreçlerinde Otomasyon Gerekli Birçok çaðrý merkezi, gelen talepleri efektif bir þekilde yönetmek için kuyruk yönetimi ve rotalama konularýnda teknolojiden faydalanýrken, bu uygulamalar ayrýca müþterinin kullanmayý tercih edebileceði sayýsýz elektronik kontak kanalýnda da saðlanmalý. Ýyi bir Müþteri iliþkileri Yönetimi Sistemi, bütün kanallarda müþteri servisi proseslerinin ve iþ akýþlarýnýn otomatize edilmesinde, birleþtirilmiþ tek bir mekanizma sunmalý. Müþteriye Ulaþmada Anahtar Kiþiselleþtirme Müþteri Servisi Uygulamalarý, müþterilerin mevcut aktiviteleri ve seyirleri ile ilgili içeriði sigorta þirketlerine saðlamalý. Örneðin, son zamanlarda taþýnan bir müþteri, yeni bir ev poliçesi hakkýnda bilgi arayabilir. Böyle bir durumda, bu kiþiye ayný zamanda yeni bir hayat poliçesi hakkýnda da bilgi sunulabilir. Kiþiselleþtirme, sigorta þirketlerinin müþterilerine daha etkili bir þekilde ulaþmalarýný ve çapraz satýþ, dikey satýþ ile gelir arttýrmasýný saðlar. Günümüzün rekabetçi koþullarýnda, pazar paylarýný ve kar marjlarýný korumak isteyen sigorta þirketleri, müþteri servisi kalitesini arttýrmak yoluna gitmekteler. Müþteri iliþkilerinin güçlendirilmesi, müþteri merkezli bir iþ kültürü yanýnda en fonksiyonel teknolojilerin kullanýlmasýný da gerektirmektedir. Bu sebepten dolayý, birçok sigorta þirketi son teknolojilere yatýrým yaparak müþteri servisini daha da geliþtirmenin yollarýný aramaktalar. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

20 18 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Daha Güçlü Bir Altyapý için SFS Hidayet TEPELÝ Genel Müdür Tepeli Sigorta Güçlü Alt Yapýsý, Teknik Desteði, Kurumsal Yapýsý ve Sektördeki Öncü Rolünden Dolayý SFS yi tercih ettik yýlýnda sigorta sektörüne adým attýk. Kýsa süre içinde geliþerek ulaþtýðýmýz hizmet kalitesi ile hedeflerimizi büyüttük ve 1993 senesinden itibaren þirketleþerek Tepeli Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti. adý altýnda faaliyetlerimizi sürdürmeye baþladýk. Sigorta sektöründeki geliþmeleri yakýndan takip ederek, deðiþikliklere hýzla uyum saðlayan bir yapýya ve sigortacýlýk alanýnda her zaman güvenilir bir yere sahip olmayý hedefledik. Sektörde tercih edilen ilkler arasýnda yer almak ve örnek bir kurum olma vizyonuyla, rekabet gücünü arttýrmak hedefine de sahip olan þirketimiz iþinde uzman, profesyonel ve hizmetine güvenilen sigorta þirketlerinin acenteliklerini bünyesine dahil etti. Müþterilerimizin geliþen ihtiyaçlarýný karþýlamak ve güvenilir hizmet yelpazesini daha da geniþletmek amacýyla insan kaynaklarýna verdiðimiz önem kadar teknik alt yapýmýza da önem verdik. Bilgi Ýþlem konusundaki birikimlerden yararlanarak kiþiye deðil kurumsal kimliðe baðlý olmayý tercih ettik. Kiþilerin yazdýðý programlarýn bizi ilerleyen dönemde zor durumda býrakacaðýný yaþamýþ olduðumuz örneklerden biliyoruz yýlýnda güçlü alt yapýsýný, düzenli teknik desteðini, kurumsal yapýsýný ve sektördeki öncü rolünü göz önünde bulundurarak SFS ile çalýþma kararý aldýk. Tepeli Sigorta olarak SFS nin aracýlara yönelik Winsure Broker, WinFinancials ürünlerini ve inet Veri Bütünlüðü Servisi ni tümü birbirleriyle entegre olarak kullanýyoruz. Bünyemizde bulunan 40 ý aþkýn tali acente ve 10 a yakýn müþteri temsilcisi ile tüm otomasyon takibimizi SFS çözümleri üzerinden takip ediyoruz. inet Veri Bütünlüðü Servisi sayesinde günlük 250 nin üzerinde poliçe, sigorta þirketinin sisteminde üretildiði anda Tepeli Sigorta sistemine, sigortacýlýk komisyon kontrolü gibi kalite kontrollerinden geçtikten sonra ise otomatik olarak Winsure Broker a aktarýlýyor. Aktarýlmasý gerçekleþtirilen tüm poliçeler hiç bir ek müdahaleye gerek kalmaksýzýn müþteri temsilcisi hesaplarýna otomatik olarak yansýtýlýyor. Ayný þekilde tali acentelere STRATEJi

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - -

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - - Tahsilat Kaynağı - - - Bayi Bayi'nin Alt Bayisi Müşteri Son Kullanıcı (Tüketici) Tahsilat Yöntemi - - - Cari Hesap Bakiyesine İstinaden Tahsilat Bakiyeden Bağımsız Tahsilat Fatura/Tahakkuk Bazında Tahsilat

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-9 Logo Hakkýnda... 10 Ýnsan Kaynaklarý... 11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör Ve Bu Sektör Ýçerisindeki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 İstanbul

GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 İstanbul GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference 2017 Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 İstanbul GÜNDEM Kullanılan Uygulamalar ve Devam Eden Projeler DBS Otomasyonu Finans

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı