Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon un da tercihi SFS Sayfa>8-9 SFS Komple Winsure Çözümü, Azerbaycan ýn En Büyük 2. Özel Sigorta Þirketi Standard Insurance da Gerçek Ortamda Kullanýma Açýldý Sayfa>7

2

3 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 01 Genel Müdür Mesajý Ercan Turfan Yönetici Ortak, CEO SFS 16 yýl önce ilk yazýlým sistemlerimizi sigorta þirketi yöneticilerine tanýtýyoruz. Bugünkü gibi dizüstü bilgisayarlar yok o zaman. Eski çamaþýr makineleri gibi ses çýkaran oldukça aðýr bilgisayarlarý Gültekin Bey le birlikte toplantý odasýna biz çýkarýyoruz. Buna yardým edecek þirkette zaten kimse de yok. Barko olmadýðýndan o günkü yeþil ekranlarda yazýlýmlarýmýzý anlatmaya çalýþýyoruz. 16 yýl sonra bugün Hindistan, Ýngiltere ve Amerika dan iþ ortaðýmýz HCL nin yöneticilerinin ve aday müþterilerimizin katýlýmý ile Internet üzerinden (Web Meeting ile) yazýlýmlarýmýzý tanýtýyoruz. Donaným maliyeti olmaksýzýn kullanýlabilen yazýlým servislerimiz hýzla büyüyor. Yýllar geçtikçe deðiþim daha da hýzlý bir þekilde gerçekleþiyor. Her ne kadar eskilerine göre daha büyük denilse de, bugünkü kriz ortamý bizi daha az korkutuyor. Zira 16 yýlda o kadar çok kriz atlattýk ki ciromuz 2,97 Milyon dolar iken 2007 ciromuz 4,32 Milyon dolar ciromuz ise 7 milyon dolar civarýnda. SFS nin yazýlýmlarý þu anda sadece ülkemizde deðil, Rusça ve Azerice olarak Azerbaycan da bir sigorta þirketinde de kullanýlýyor. Hollanda da, Ýngiltere de, Hindistan da, Amerika da iþ ortaðýmýz HCL ile daha birçok yabancý þirkette önümüzdeki yýllarda SFS çözümleri kullanýlacak. Bu baþarýyý tüm çalýþanlarýmýza ve bizlerden desteðini hiç bir zaman esirgemeyen ve güvenini eksik etmeyen müþterilerimize borçluyuz. En kötü günlerimizde bile bize destek olan insanlarý hiçbir zaman unutmamýz mümkün deðil. 16 yýldan beri dünya sigorta sektörüne hizmet veren önemli kurumlarýndan biri olmak için birlikte çalýþýyoruz. Dolayýsý ile gerçek anlamda baþarýyý elde etmek için daha çok yolumuz var. Ýnsanlarýn ve kurumlarýn en önemli ve güçlü sermayeleri entelektüel sermayeleridir. Maslov un ihtiyaçlar teorisindeki temel ihtiyaçlara sahip olan bir insaný gerçekte mutlu eden iki temel deðerden biri onu diðer canlýlardan ayýrt eden aklýný özgürce kullanabilmesi, az ya da çok gerçekleþtirdiði entelektüel üretimler ile bunu hissedebilmesidir. Sevgi ise insana mutluluk veren ikinci temel öðedir. Bu iki temel öðenin varlýðý; hoþgörü, yardýmseverlik, alçakgönüllülük gibi birçok diðer deðeri de beraberinde getirir. Dilerim ki dünyanýn en büyük kurumlarýndan biri haline gelse bile bu iki temel deðer, SFS kültürünün, iþ yapma biçiminin ve baþta çalýþanlarý olmak üzere tüm paydaþlarýn parçasý olmaya hep devam eder. Üreten, yenilikler geliþtiren, dinamik SFS; gece gündüz çalýþarak yaptýðý çalýþmalarýnýn karþýlýðýnda üretimlerini kullanan insanlarýn mutluluklarý ile mutlu olur. Paylaþtýkça büyüyen bu mutluluklar; beraberinde ister istemez maddi birikimleri de getirecektir. Uzun zaman sonra Genel Müdürlüðü Ocak 2009 itibari ile Hakan Yurdakul a teslim ederken çalýþanlarýma, SFS nin kültürüne ve müþterilerimize olan güvenim tam, içim rahat. Yaklaþýk 6 yýl SFS de farklý bölümlerde görev yapan, Koç Üniversitesi nde MBA eðitimi alan ve en son bir Amerikan þirketinde kurumsal satýþ yöneticisi olan Hakan Bey e görevinde hepinizin yardýmcý olacaðýndan kuþkum yok. Benim bundan sonraki görevim yönetici ortak ve CEO olarak þirketin yurtdýþýna açýlma misyonunu hýzlandýrmak. Bunu gerçekleþtirirken istedikleri anda ve zor zamanlarda, mevcut müþterilerimizin yanýnda olmaya devam edeceðim. SFS nin atacaðý her ileri adýmýn mevcut müþterilerimizin daha da kaliteli servislere ve ürünlere kavuþmasýný saðlayacaðýndan emin olabilirsiniz. Kalplerin ve beyinlerin birlikte etkin olduðu daha saðlýklý ve temiz bir dünyayý çocuklarýmýza býrakabilmek için üretmeye, çalýþmaya, sevmeye ve sevilmeye devam edeceðiz. Kendi küçük resmimiz içinde buna katký saðlayan tüm çalýþanlarýmýza, müþterilerimize ve ortaklarýmýza teþekkür ederim. Saygý ve sevgilerimle, Hakan Yurdakul Genel Müdür SFS SFS de Görev Deðiþimi SFS nin þirket ortaðý Ercan Turfan uzun yýllardýr yürüttüðü Genel Müdürlük görevini Ocak 2009 itibari ile Hakan Yurdakul a teslim ederken bundan sonra görevini Yönetici Ortak ve CEO olarak devam ettirecek. Her iki yöneticimize görevlerinde baþarýlar diliyoruz. Ercan Turfan 1968 yýlý doðumlu Ercan Turfan, Anadolu Lisesi öðreniminden sonra Boðaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði lisans programýný tamamladý. Endüstri Mühendisliðinde Yüksek Lisans yapan Turfan, daha sonra Harvard Business School Owner & President Management bölümünü tamamladý. Boðaziçi ve Harvard Üniversitelerinin mezunlar derneði üyesi olan Turfan ýn, 20 yýl iþ ve yönetim tecrübesi bulunuyor. SFS öncesinde bilgi iþlem ve eðitim sektörlerinde görev aldýktan sonra en son Yapý Kredi Sigorta da görev yaptý. Dünya Bankasý finansmanlý Saðlýk Bakanlýðý projesi gibi sayýsýz projenin de koordinatörlüðünü gerçekleþtiren, evli ve 1 çocuk babasý olan Turfan, Ýngilizce ve Almanca biliyor. Türk-Alman iþadamlarý derneði, Rotary gibi derneklerin üyesi olan Turfan ýn hobileri seyahat etmek ve gitar çalmak. Hakan Yurdakul Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümü lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan Hakan Yurdakul, 1973 doðumlu. Koç Üniversitesi MBA derecesine de sahip olan Yurdakul, uzun yýllar bankacýlýk sektöründe sistem analizi ve bilgi iþlem bölümlerinde görev yaptý. SFS de yazýlým yöneticiliði, müþteri iliþkileri grup yöneticiliði görevlerini 6 yýl boyunca yürütürken þirketin önemli süreçlerinde deðiþiklikler gerçekleþtirmede önemli roller üstlendi. Ardýndan ERP yazýlýmlarý üreten Amerikan kökenli QAD firmasýnda Satýþ Müdürü olarak görev yapan Yurdakul, evli ve 2 çocuk babasý. Ýngilizce bilen Yurdakul un yayýnlanmýþ profesyonel çevirileri var, felsefe ve tarihle yakýndan ilgileniyor.

4 02 >ÝÇÝNDEKÝLER 03 Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win Sayfa>4-5 Pastayý Büyütmek mi Mevcut Pastadan Daha Fazla Pay Almak mý? Sayfa>14-15 SFSMan, IK deðerlendirme sürecini dünyada tek olan yaratýcý uygulamalarla kolaylaþtýrýp etkinleþtiriyor. Sayfa>12-13 Kemal Günal Genel Müdürü, SFSMan Önemli Bir Stratejik Yönetim Aracý Olarak Monitörler Sayfa>16 Ücretsizdir. adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Gökçe Ýlsever Risk Seçiminde SFS ile Eksiksiz Otorizasyon Sayfa>6 SFS Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Çözümleri ile Oracle Ýþ Ortaklarý Çözümler Zirvesindeydi Dünya Mobilleþirken Sigortacýlýk Yerinde mi Kalacak? Sayfa>17 Beklentimiz, eðitimin, sigorta sektörünün geliþim kaydedebilmesi için bir zorunluluk olduðu bilincinin tam olarak yerleþmesidir. Doç. Dr. Suna Özyüksel, TSEV Müdürüý Sayfa>18-19 Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Muhabirler Banu Turgut Ender Öcal Engin Özaydemir Gökçe Ýlsever Özlem Yeniocak Þule Þentürk SFS Komple Winsure Çözümü, Azerbaycan ýn en büyük 2. özel sigorta þirketi Standard Insurance da gerçek ortamda kullanýma açýldý Sayfa>7 SFS Yazýlýmlarýnda Performans Ve Ölçeklenebilirlik Sayfa>10 Sayfa>7 Türk Nippon un da tercihi SFS Sayfa>8-9 Baturalp Pamukçu Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Tahsilat Süreçlerinizi Collection Plus la Hýzlandýrýn, Verimli Ve Güvenilir Kýlýn Sayfa>11 Yazýlým Tedarikçileri Ýçin Yeni Bir Model: SaaS Sayfa>20-21 Evde Kendi Arabanýzý Yapýyor musunuz? Sayfa>23 Sistem Güvenliði Ýçin Önce Veritabaný Güvenlið Sayfa>22 Çoklu Kanal Yapýlarýnýn Etkinliði için Güçlü Altyapý Sayfa>24 Tasarým Jaws Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Yayýnlayan Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Ocak 2009 Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir.

5 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 05 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS nin sigorta sektörü hasar bölümlerinin deðiþen ihtiyaçlarýný, piyasa koþullarýný ve küresel dalgalanmalarý deðerlendirilerek geliþtirdiði WinSure Claims Plus, sigorta þirketlerinden servis saðlayýcýlarýna, kanallardan müþteri ve çalýþanlara kadar hasar unsurlarýnýn tümünü kapsýyor. Sektördeki iletiþimi artýrmasý ve bir iþbirliði merkezi olmasýnýn yaný sýra, tüm bu unsurlarýn zaman ve fiyat maliyetlerini de azaltýyor. WinSure Claims Plus, sigorta þirketlerinin hasar süreçlerini baþýndan sonuna kapsayan ve rekabet avantajý saðlayan yenilikçi Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemidir. Müþteri odaklý ve kural tabanlý yapýsý sayesinde, yazýlým deðiþikliðine gerek duyulmadan kolay bir þekilde, deðiþen þirket stratejilerine adapte olabiliyor. Bu özelliði ile WinSure Claims Plus, þirketlerin deðiþikliklere hýzla tepki verebilmelerini ve adapte olabilmelerini saðlýyor. WinSure Claims Plus, WinSure Bütünleþik Þirket Çözümü ile birlikte kullanýlabileceði gibi, tüm þirketler için farklý çözümlerle birlikte tek baþýna da uyarlanabiliyor. WinSure Claims Plus ile saðlanan bazý avantajlarý þu þekilde sýralamak mümkün; Sadece bir Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi deðil, þirketi tümüyle farklýlaþtýran, tüm süreçlerini iyileþtiren ve rekabet avantajý saðlayan bütünleþik bir sistem. Tüm Ýþ Kollarýný Kapsar WinSure Claims Plus, diðer tüm WinSure bileþenleri gibi sigorta þirketlerinin tüm iþ kollarýný kapsayarak, çokuluslu þirketleri ve çokuluslu servis saðlayýcýlarý da süreçlerine entegre edip, bir arada ve sürekli iletiþim halinde hareket etmelerini saðlar. % 100 Kiþiye Özel WinSure un tüm bileþenleri gibi WinSure Claims Plus ýn tanýmsal mimarisi sayesinde, tüm hasar kurallarý, süreçleri ve özellikleri tanýmlanarak farklýlaþtýrýlabilir. Çeþitli iç ve dýþ kaynaklar, farklý süreçlerle sisteme tanýmlanarak, þirkete özel kurallarla yetkilendirilip, geliþtirilebilir. Kâðýtsýz Ofis ile Müþteri Merkezli Hasar Süreci Bir hasar, dosyasýndaki bilgiler ýþýðýnda belirli süreçlerden geçerek sonuçlandýrýlabilir. Hasar süreci, gerçek ya da tüzel sigortalýlar, poliçeler, hasar dosyalarý, dokümanlar, raporlar, uzman incelemesi bilgileri, ayrýlan muallâklar, rücular gibi hasarý ilgilendiren tüm bilgileri içeren dokümanlarýn tasniflendiði detaylý bir süreçtir. WinSure Claims Plus ile, tüm bu dokümanlara tek bir aðaç altýnda, kronolojik sýra ile eriþmek ve üzerlerinde istenilen deðiþikliði yapmak mümkündür. Bu özellik sayesinde WinSure Claims Plus, dünyada yaygýn biçimde kullanýlan ve aralýksýz olarak geliþtirilen Kâðýtsýz Ofis Projesine de önemli ölçüde katký saðlýyor. Servis Bazlý Hasar Mimarisi Þirketlerin, sigorta sektörünün tüm paydaþlarý ve servis saðlayýcýlarý ile sürekli iþbirliði içinde ve kolayca entegre þekilde çalýþmasýna olanak saðlar. Winsure Claims Plus, kullanýmý kolay ekranlar ve hýzlý süreçlerle, insan eli deðmeyen otomatik raporlar ve uygulamalar sayesinde þirketin maliyet tasarrufu ve etkinliðine olumlu katkýlar saðlar. 22 Farklý Avantajý ile Winsure Claims Plus Güçlü Rekabet Avantajlarý Bazen etkinlik, verimlilikten çok daha önemlidir. WinSure Claims Plus hasar süreçlerinin takibinin yaný sýra, þirketlerin rakiplerinden farklýlaþacaklarý özelliklere ve geliþtirmelere yoðunlaþmalarýna yardýmcý olur. 1. Etkili Strateji Deðiþikliði ve 2. Servis Farklýlaþtýrma 3. Hasar Süreçleri Arasýnda Farklýlaþtýrma 4. Karþýlýklý Etkileþim ve Ýþbirliði 5. Performans Bazýnda, Süreç, Çalýþan ve Ýþ Ortaklarý 6. Beklentiler Bazýnda, Müþteri, Kanal ve Ýþ Ortaklarý 7. Ölçümlenebilir Mutluluk ve Sürekliliðe Odaklanmak Maliyet Azaltýcý ve Kar Arttýrýcý Avantajlar Sigorta Þirketleri giderlerinin %65 inden fazlasý, hasar ve zarar tespiti giderlerinden oluþur. WinSure Claims Plus ile hasar maliyetlerini düþüren þirketlerin karlýlýðý da artar. 8. Dýþ Çözüm Ortaklarý ve Çalýþanlarda Fark Edilir Azalma 9. Hasar Devri Sayýsýnda Azalma 10. Süreç Maliyetlerinde Belirgin Azalma 11. Geliþmiþ Fiyatlandýrma 12. Bakým Giderlerinde Fark Edilir Azalma Akýllý Kontrol Avantajlarý WinSure Claims Plus ýn kural tabanlý esnek yapýsý sayesinde, tüm süreç sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol edilir ve yürütülür. 13. Ýlk Zarar Ýhbarý ile Baþlayan Kontrol Mekanizmasý 14. Geliþmiþ Risk Seçenekleri ve Reasürans 15. Elektronik Ödeme ve Rezerv Kontrol Ýþ Akýþlarý Tüm Dünyada Yönetim Avantajlarý Winsure Claims Plus, dünya çapýnda çeþitli büyüklüklerdeki sigorta þirketlerinin kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Farklý ülkelerde ofisleri, iþtirakleri ve ortaklarý olan ve dünya çapýnda faaliyet gösteren uluslar arasý þirketler, Winsure Claims Plus yardýmý ile dünya üzerindeki tüm bu unsurlarý standart ve bütünleþik bir yönetim sistemi ile kontrol altýna alarak çalýþýr. 16. Tam zamanlý Yönetim Kontrolü 17. Global Müþteri 18. Eþzamanlý ve Çok Dilli Sistem 19. Birden Çok Para Birimi Desteði 20. Tüm Organizasyonu Yetkilendirme 21. Dünya Çapýnda Bilgilerle Yönetim 22. Hasar Knowhow ve Teknoloji Paylaþýmý AIG Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Sema Bulutlu nun da belirttiði gibi, Proaktif yönetim, teknolojiye yatýrýmý gerektiriyor ve en önemlisi her alanda olduðu gibi teknolojide de mutlu olmanýz için ortaðýnýzý doðru seçmeniz çok önemli. Sayýn Bulutlu Claims Plus çözümünün getirilerinin oldukça yüksek olduðunu belirterek, uygulamaya yeni ÝHBARI YAPAN Poliçe Yönetim Sistemleri Önsatýþ MÜÞTERÝLER Müþteri ve Kanal Yöetim Sistemleri Reasürans Yönetim Sistemleri Borç ve Alacak Yönetim Sistemleri Genel Muhasebe Sistemleri Hükümet Raporlarý Hasar Raporlarý ve Esnek Raporlama Ýhbar Kontrolü & Etkileþim Hasar & Rücu Mektuplarý Reddedilmiþ Hasar Sebepleri Hasar Ýhbarlarý ve Dosya Eksper Tercihli Hizmet & Çalýþan Tahsisi Hasar Performansý & Kalite Hasar Reasürans Entegrasyonu aldýklarý çözüm hakkýnda Bu çözüm hasar sürecinin her bir evresinde taraflar arasý iletiþimi hýzlý ve etkin yapmamýzý saðlayacak, insan hafýzasýna býrakýlmýþ olan bir sürü hatýrlatmayý gününde yapacak, hazýrlanmasý gereken formlarý hazýrlayacak, sürece hýz kazandýrýp güveni artýracak. Bu çözümle birlikte hileli hasarlarý daha kolay ve hýzlý tespit edilecek, rezervler otomatik güncellenecek, hasar süreçlerine yurtdýþýndaki AIG yöneticilerinin de katýlýmý saðlanacak, raporlarýn oluþturulma ve gönderimleri otomatikleþtirebilecek. Özetle hasar süreçleri bugüne kadar hiç olmadýðý düzeyde hýzlý, güvenilir ve verimli olacak. ifadesini kullandý. WinSure Claims SOA&Web Bazlý Çözüm Mimarisi KANALLAR Hasar Tasarýmcýsý EKSPER AVUKAT GERÇEK ZAMANLI SELF SERVÝS ÝLETÝÞÝM Web - Cep Telefonu - SMS - IVR - ITV - Kiosk - ATM - Other TEDARÝKÇÝ SÝGORTA EKSPERÝ MÜFETTÝÞ Kullanýcý Notlarý Hile Hasar Sonrasý Müþteri Memnuniyeti Ödenen Hasarlar Hasar Durumlarý SOVTAJ TAMÝRCÝLER PROAKTÝF ÝLETÝÞÝM Raporlar, Dokümanlar, Ýhbarlar, Uyarýlar, , SMS, Faks, Telefon, Posta ve diðer Aktiviteler Nakit Hasar Ex-Gracia Ödeme Pert Otomatik Hasar Dosyalarý Takibi Sorun ve Durum Hasar Muhasebe Entegrasyonu ASÝSTANS ÞÝRKETLERÝ Hasarda Varlýk Aktivitesi & Ýþleyiþ SOA Bazlý inet Entegrasyonu ve/ya Winsure ile Ön-Entegrasyon ÇAÐRI MERKEZÝ ÇÝFT TARAFLI KURUMSAL SÝSTEMLER ÝLETÝÞÝMÝ SOA Bazlý inet Servisleri Hasar Monitörü Hasar Ödeme Karar Rücu DÝÐER SERVÝS SAÐLAYICILAR DÝÐER ÇALIÞANLAR SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ Ýdari Yönetim Sistemleri Doküman Yönetim Sistemleri Kanal Portalý Çalýþan Portalý Müþteri Portalý Hükümet Sistemleri Diðer Sistemler

6 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 07 Sigorta iþ modellerinde karlýlýðý arttýracak 2 temel otorizasyon süreci uygulanýr. Bunlardan biri poliçe tanzimi esnasýndaki risk seçimi, diðeri ise hasar ödeme onay sürecidir. Her iki süreç de farklý partilerin katýlýmý, çeþitli iletiþim yöntemlerinin kullanýmý, merkezi yönetimin saðlanmasý ve esnek iþ akýþ sistemlerinin kullanýmý ile verimli hale getirilebilir. Sigorta þirketleri, rekabetçi bir ortamda karlýlýklarýný azami mertebeye eriþtirmek için ihtiyari düzenlenen poliçelerde risk seçimlerini de týpký hasar süreçlerinde olduðu gibi daha karmaþýk süreçlerle yönetmek zorunda kalýrlar. Dolayýsýyla poliçe otorizasyonu sadece yetkili kiþinin poliçe tanzimini onaylamasýna olanak veren bir mekanizma olmaktan çýkýp, bir iþ süreci gibi yönetilmelidir. Þirketler, sadece poliçeleþme için deðil fiyat teklifi verirlerken dahi otorizasyon sürecini çalýþtýrarak istisnai riskleri kontrol altýna almayý tercih ederler. Hasar süreçlerinde birçok þirkette baþarý ile kullanýlan SFS Aktivite Yönetim Sisteminin esnek ve açýk yapýsý, merkez ofis hasar uygulamalarý ile entegre olduðu gibi Poliçe Yönetim Sistemleri ile de entegredir. Teklif, poliçe ve hasar dosyalarýnýn ömrü boyunca oluþan tüm aktiviteler süreç bazýnda doðru ve hatasýz þekilde takip edilerek denetlenebiliyor. SFS Aktivite Yönetim Sistemi, her türlü karmaþýk veya basit sigorta iþ süreçlerini aþaðýdaki fonksiyonel Risk Seçiminde SFS ile Eksiksiz Otorizasyon SFS nin geliþtirdiði Aktivite Yönetim Sistemi üzerinde Teklif ve Poliçe Otorizasyon Süreçleri gerçek ortamda kullanýma geçti. Aktivite Süreç monitörünü kullanan SFS müþterileri, tüm operasyonel süreçlerini iyileþtirerek, strateji ve hedeflerine uyumlu hale getirerek verimliliklerini artýrýyorlar. özellikleri ile otomize ediyor; - Geliþmiþ merkezi süreç yönetimi, navigasyon yeteneði ve kolay aktivite denetimi - Otomatik veya planlanmýþ iþ atama, sýralama ve iþ yükü dengeleme yöneticisi - Yetkilendirme ve eskalasyon yetenekleri - PDF, MS Office gibi farklý dosya formatlarýný desteklerken, faks, e-posta, SMS, mektup ve zarf basýmý gibi birden fazla iletiþim yönteminin kullanýlabilmesi - Esnek süreç, evrak ve form tasarlayýcýsý ile asgari deðiþim maliyeti - Lokasyon baðýmsýz, çok partili ve kanallý entegrasyona açýk altyapý Sistemin Ýþleyiþi ve Saðladýðý Avantajlar Geçtiðimiz dönemde SFS müþterisi bir sigorta þirketinde Poliçe Yönetim Sistemleri ile birlikte çalýþabilen bu yapýya teklif ve poliçe otorizasyon süreçleri uyarlanarak gerçek ortamda kullanýma geçildi. Sistemde teklifler, kural bazlý olarak bir otorizasyon süreci baþlatýyor, süreç sonlandýðýnda teklifler entegre olarak onaylanýyor veya ret konumuna düþüyor. SFS nin geliþtirdiði sistemin sigorta þirketlerine saðladýðý baþlýca avantajlar þunlardýr; Süreç içinde harici risk mühendisleri, bölge ve merkezdeki otorizasyon yetkilileri, acenteler, müþteri temsilcileri gibi tüm roller yetkilendirme hiyerarþisi ile çalýþýyorlar. Ürün bazýnda tasarlanan riziko teftiþ formlarý, harici sistemlerle entegre edildiðinden, bu sistemlerde çalýþan süreçler tetikleniyor ve geri dönüþler hýzlýca alýnabiliyor, Form ve risk hakkýndaki beyanlarýn ilgili kullanýcýlar tarafýndan elektronik imza ile gönderiliyor, Sistem, birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye de de bazý kanallar tarafýndan kullanýlan sigorta baþvuru formlarýný elektronik ortama taþýmaya ve form onay (Pre-Authorization) sürecini baþlatmaya elveriþli, Direk satýþ ile B2C pazarýnýn geliþeceði tahmin edilirken, bu yapý ile hem web hem de call center gibi kanallar yönetilebiliyor, Týpký hasar süreçlerinin outsource edilebildiði gibi risk seçim süreçleri de dýþ kaynak kullanýmý ile gerçekleþtirilirken merkezi bir yapýda yönetilebiliyor. Sigortacýlýkta yönetimsel izleme ve deðerlendirme için icmal veri ambarýnýn muadili olarak süreç izleme ve denetiminde de SFS tarafýndan sunulan Aktivite Süreç Monitörünün kullanýmý kurumlara ciddi getiriler saðlýyor. Otorizasyon süreçleri dahil tüm sigorta süreçleri ve bu süreçlerin kiþi, bölüm, takým bazýnda anahtar performans göstergeleri izlenerek iþ süreçleri iyileþtirilip yeniden yapýlandýrýlabiliyor. Diðer bir deyiþle Aktivite Süreç monitörü ile tüm operasyonel süreçler iyileþtirilerek þirketin strateji ve hedefleri ile uyumlu hale getiriliyor ve verimlilik bu sayede artýrýlabiliyor. SFS Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Çözümleri ile Oracle Ýþ Ortaklarý Çözümler Zirvesindeydi Oracle, Oracle Ýþ Ortaklarý Çözümler Zirvesi nin beþincisini, kullanýcýlarý ve 25 i aþkýn iþ ortaðýnýn katýlýmý ile Swissotel de gerçekleþtirdi. Bu yýlki zirvede, Oracle Fusion Middleware in yeni sürümü ve Eylül 2002 yýlýnda, 1,8 milyon USD lik bir sermaye ile kurularak Azerbaycan sigortacýlýk pazarýna adýmýný atan Standard Insurance, 2008 yýlýnda sermayesini 12,264 milyon USD e yükselterek Azerbaycan ýn en hýzlý büyüyen özel sigorta þirketi olma konumuna eriþti. Kasko satýþýnda Azerbaycan da birinci sýrada olan þirket, 2007 yýlýnda dünya çapýnda yaptýklarý incelemeler sonucunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda SFS ile çalýþma kararý aldý. ayýnda San Francisco-Oracle Open World de lansmaný yapýlan, veri ambarý projelerinin performansýnda devrim yaratan, HP Oracle Exadata Storage Server & Database Machine in Türkiye tanýtýmý gerçekleþtirildi. Zirvede, Oracle ýn sektörel çözümler sunan iþ ortaklarý, faaliyette bulunduklarý sektörlerin ihtiyaçlarýna yönelik geliþtir-dikleri çözümleri hakkýnda bilgi verdiler. Oracle in güçlü iþ ortaklarýndan SFS, 1995 yýlýndan bu yana SFS Çözümlerini kullanan müþterisi, AIG Sigorta ile birlikte geliþtirdiði sunumunda SFS Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Çözümleri ni katýlýmcý ve dinleyicilere sundu. SFS adýna zirveye katýlan Hasan Tuðrul Aydoðan AIG talep ve ihtiyaçlarý doðrultusunda üretilen ve birlikte hayata geçirilen Tam Zamanlý ve Hýzlý Poliçe Üretimi ve Dýþ Dünya ile Gerçek Zamanlý Entegrasyonlar projeleri hakkýnda bilgi verirken, AIG Sigorta dan Gülderen Tombul SFS çözümleri ve projelerinin þirket operasyon ve verimliliklerine katkýlarýný anlattý. Zirvede SFS nin yeni ürünü olan ve AIG Sigorta da uygulamaya alýnan WinSure Claims Plus ürünü ve AIG Sigorta ya saðlanan rekabet avantajlarý hakkýnda detaylý bilgi verildi. SFS Komple Winsure Çözümü, Azerbaycan ýn en büyük 2. özel sigorta þirketi Standard Insurance da gerçek ortamda kullanýma açýldý SFS den konusunda uzman küçük bir ekibin süratli çalýþmalarý ile çok kýsa bir sürede kullanýma geçirilen Winsure Sigortacýlýk Çözümleri ile, Standard Insurance bugün teklif giriþinden, poliçe kesimine, hasar yönetiminde ihbar giriþinden ödemeye kadar toplam 17 üründe SFS sistemini aktif olarak kullanýyor. Çalýþanlarýnýn %80 inin Rusça bildiði þirkette, SFS sistemi çok dilli yapýsý ile hem Azerice ve Ýngilizce çalýþýyor hem de Rusçayý destekliyor. Azerbaycan da lider konumdaki þirketlerden birinde de çözümlerini baþarý ile adapte eden SFS, ülkede hýzla geliþen sigortacýlýk þirketleri ile yeni iþbirlikleri ve açýlýmlar için görüþmelerini sürdürüyor. 8 i yabancý toplam 27 sigorta þirketinin ve 5 brokerin hakim olduðu Azerbaycan sigorta pazarýnýn toplam geliri her geçen sene daha da artýyor. Bu oran bir senede %50 oranýnda artarak 2008 ortasýnda 3 milyar USD ye yükseldi. SFS, Rusçayý da destekleyen sistemleri ile Azerbaycan pazarýnýn ertesinde Rusya sigortacýlýk pazarýna da hizmet sunmaya hazýrlanýyor.

7 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 09 Türk Nippon Sigorta Müdür Yardýmcýsý Sayýn Baturalp Pamukçu ile Röportaj Türk Nippon un da tercihi SFS Baturalp Pamukçu Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Belirsizliklerin ve rekabetin hakim bir dönemde, 2008 yýlýnda, önemli hedefler koyarak bilgi iþlem alt yapýnýzý SFS ile oluþturma kararýný verdiniz. Seçiminizde rol oynayan etkenler nelerdir? Baturalp Pamukçu (B.P.): Tüm sektörlerde olduðu gibi sigorta sektöründe de bilgi iþlemin öneminin bilincindeyiz. Müþteriye kaliteli hizmet vermenin yanýnda, operasyonel ve bilanço kârlýlýklarýný etkileyen, yatýrýmlarýn kýsa zamanda geri dönmesini saðlayan çok önemli etken. Sigorta þirketlerinin çalýþtýðý üçüncü þahýs firmalarýn memnuniyeti ve dýþ kaynaklý yapýlan iþlerin baþarýyla sonuçlanmasý tamamen biliþim teknolojisinin gücüne dayanýyor. Bu sebeple, Türk Nippon Sigorta olarak kurulmamýzýn akabinde öncelikle biliþim teknolojisinde hizmet verecek güçlü bir partner arayýþýna girdik Nisan ayýnda baþladýðýmýz araþtýrma ve görüþmelerimizi Kasým ayýnda SFS de karar kýlarak sonuçlandýrdýk. Üç-dört firma ile görüþtük. SFS de karar kýlmamýzýn en büyük nedeni; daha önce SFS ile çalýþmýþ olmamýzýn verdiði olumlu imaj ve tecrübemizdir. SFS nin bizim iþ planýmýza ve uygulamak istediðimiz yapýlara daha esnek bir þekilde katký saðlayacaðýna olan inancýmýz, þirketin dinamik yapýsý, sistemin kolay eriþilebilirliði ve kullanýcý dostu olmasý da kararýmýzda etkili oldu. SFS nin dinamik yapýsý, hem müþteriye daha kaliteli hizmet vermemizi hem de ürün oluþturmada müþteriyi bu dinamik yapý içine sokarak ürün katmanlarý içinde kaybolmadan basit, anlaþýlýr, hemen oluþturabilir ve hemen basýlabilir bir poliçe yapýsýna ulaþtýrmamýzý saðlayacak. Üst yönetim olarak yedeklemelerin, raporlamalarýn ve diðer verilerin kýsa zamanda elde edilebilirliði, bizim stratejik kararlar almamýzý hýzlandýracak bir unsur. SFS ekibinin sigortacýlýða hakim olarak sadece bilgi iþlemci mantýðý ile deðil sigortacý mantýðýyla da bizlere katký saðlamalarý ve aradaki katmanlarda kalifiye uzman çalýþan sayýsýnýn çok olmasý da ortak olarak SFS yi tercih etmemizde önemli etkenlerdir. Küresel ekonomik sýkýntýlarýn sürdüðü bir zamanda yeni kurulmuþ olan bir sigorta þirketinin çalýþmalarýna SFS ile baþlamýþ olmasýndan dolayý bize yüklenen sorumluluðun bilincindeyiz. Gerçekleþtirmeyi düþündüðünüz çalýþmalarýnýza katkýlarýmýza dair beklentileriniz nelerdir? B.P: Dinamik bir þirket olmayý amaçlýyoruz ve farklýlýklar yaratmak istiyoruz. Müþteri hizmetinden ürün yapýsýnýn oluþturulmasýna, üçüncü þahýs þirketlerden yurtdýþý yapýlanmamýzdaki uyum süreçlerine ve üretim, hasar süreçlerindeki etkinliðe kadar bilgi iþlem uygulamalarýmýzda etkin ve ayýrt edilir olmayý hedefliyoruz. Hasar konusunda iþ süreçlerinin hýzlanmasý, karlarýn arttýrýlmasý, operasyon maliyetlerinin düþürülmesi, sistemin bu yapýlarla konuþmasý ve internet sitesi üzerinden bilgiye daha kolay ulaþýlmasýnda SFS nin etkin rol oynayacaðýný düþünüyoruz. SFS çözümleriyle, acentelerin hýzlý ve kolay poliçe kesebilecekleri, kolaylaþtýrýcý hizmetler sunabilecekleri inancýndayýz. Zaman içinde banka þubeleri gibi diðer satýþ kanallarýnýn da devreye alýnmasýnda SFS nin etkin katkýlarý olacaðýný beklemekteyiz. Deðiþik kanallar üzerinden düþündüðümüz diðer iþleyiþler (örneðin acentelerin dýþýndaki bireysel ve kurumsal doðrudan satýþlar, bankalarýn yaný sýra ATM lerden satýþlar) ile müþteriye ulaþabilirliliði kolaylaþtýracak, hýzlandýracak ve iþleyiþi esnekleþtirecek sistemlere ihtiyacýmýz var. SFS sistemlerinin esnekliðiyle bu ihtiyaçlarýmýzý karþýlayacak saðlamlýkta bir altyapýsý var. Zaten bu projelerimizi SFS ile gerçekleþtirebileceðimize olan inancýmýz sonunda SFS ile ortaklýða imza attýk. Türkiye gerek yerel gerekse çok uluslu þirketler, mevcut ekonomik durumlar çerçevesinde stratejilerinde deðiþiklikler yapýyorlar. Türk Nippon Sigorta nýn bu koþullarda pazardaki duruþu nasýl olacak? B.P: Öncelikle temkinli olacaðýz. 5 yýllýk planlarýmýzý çok agresif, çok havada uçuþan bir yapý içinde oluþturmadýk. Temel yapýmýz, üretim yapmak ve ayaðýmýzý yere saðlam basarak ulaþýlabilir hedefler koymak þeklindedir. Amacýmýz, yaptýðýmýz üretimden kar elde etmek, özellikle operasyonel kar. Bilgi iþlem yapýmýz bu noktada daha da önem kazanýyor. Oluþturduðumuz ürünlerin, ürün bazýnda karlýlýðý nasýl gidiyor, hasar frekansý nasýl gidiyor, ürünlerde kýsa zamanda deðiþik fiyatlandýrma politikasý izlenebiliyor mu, periyodik raporlama alabiliyor muyuz gibi sorulara hemen yanýt almamýz için sistemin çok esnek olmasý gerekiyor. Raporlarýn çabuk alýnmasýný ve fiyatlandýrmayý çabuk yerine getiren bir yapýnýn olmasý gerekiyor. Kýsacasý, temel olarak operasyonel karlýlýk üzerine kurulmuþ bir bütçemiz var. Sigortacýlýkta teknolojik altyapýyý düþünürsek, þirketlerin üretmiþ olduklarý poliçe sayýlarý birim zamanlarla ölçülerek de hesaplanýyor. Türk Nippon Sigorta nýn bunun için özellikle seçmiþ olduðu belli iþ kollarý var mýdýr? Sizi ayýrt edebilecek hedef aldýðýnýz iþ kollarý nelerdir? B.P: Ýlk etapta standart yapýda gideceðiz. Belli bir müþteri portföyü, acente yapýsý ve risk portföyü oluþturulduktan sonra þirket hangi alanlarda daha iyi olduðu ortaya çýkacaktýr. Portföy yapýmýzý tarttýktan sonra belli ürünlere daha fazla odaklaþma ve karlýlýðý artýrabilme yapýsýna sahip olacaðýz.ýlk etapta klasik branþlarda ve farklý ürünlerle baþlayacaðýz. Ürünleri dinamik bir yapýda oluþturacaðýz. Açýkçasý müþteri kendi ürününü oluþturmada daha katýlýmcý olacak. Kendisi üç-dört tane teminatý seçerek kendi ürününü oluþturabilecek ve fiyat politikasý da buna göre oluþturulacak. Ürün oluþturmada gerçek fiyat politikasýný çizeceðiz. Örneðin; Türkiye nin kuzey tarafý daha yaðýþlý ise oradaki fiyat frekans tablosu daha farklý olacak, güney tarafýnda hasar frekans daha düþük olduðu zaman fazla yaðmur almadýðý için fiyat politikasý daha farklý olacak. Yaþ, cinsiyet kategorilerine göre aracýn riskine göre fiyat politikalarý daha farklý olacak Sayýn Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta nýn kuruluþu ve Türk Nippon olarak uluslararasý bir güçle sektöre girmiþ durumdasýnýz yýlýnda, sigorta sektörü olarak ne gibi iyileþmeler ya da duraðanlýklar olabileceðini düþünüyorsunuz? B.P: 2009 yýlýnýn resessiyonun bazý ülkelerde ilk üç ay, bazýlarýnda ilk altý ay olmasý beklenirken, bence Türkiye de ilk dokuz ay sürecek. Ýnsanlar için bu dönemde sigorta, her zaman ihtiyaç listesinde son sýradadýr. Ýnsanlarýn ilk fedakarlýk gösterecekleri þey sigorta olup listeden siliniyor; üç veya dört tane sigorta poliçesi olan birkiþi, saðlýk ya da ferdi kaza sigortasýný silip sadece kasko ya da trafiðini yaptýrýyor. Dolayýsýyla 2009 yýlý sigorta sektörü açýsýndan zor bir sene olacak. Þirketlerin fiyatlandýrma politikalarýnýn önemli olacaðýný düþünüyorum. Bu noktada, yabancý ortaðýmýzýn getireceði know-how bizim için büyük avantaj. Ortaðýmýzýn hacmi Türkiye ye göre çok büyük. Hem uygulanabilir iþ potansiyelleri çok daha fazla hem de gün içinde çok daha fazla frekansla karþýlaþýyorlar. Bu sebeple, know howlarý hatýrý sayýlýr þekilde büyük. Özellikle biliþim ve teknik anlamda raporlama süreçlerinde onlarýn bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaðýz. SFS olarak uluslararasý projelere imza atýyoruz. Çok uluslu bir yapýya sahip olmanýzdan dolayý SFS ile gidiþatýnýzýn gerek yerel gerek uluslar arasý olsun ne gibi noktalara taþýnacaðýný düþünüyorsunuz? B.P: Özellikle SFS yi seçimimizde uluslararasý yatýrýmlarý yapmasýnýn önemi büyüktü. Yönetim kurulumuz ile yaptýðýmýz görüþmelerde bu yapýyý da ön plana çýkardýk. SFS nin dýþ yatýrýmlarda ve dýþ projelerde kazandýðý bilginin ve deneyimin bizim projemizde de uygulanmasýný bekliyoruz. Kazandýðý ve kazanacaðý birikimin, deðiþik projeler ve uygulamalarda bize ivme kazandýracaðýný düþünüyoruz. Ýþ birliðimizin yabancý yatýrýmlarda ve bilgi iþlem tarafýnda size, sigorta tarafýnda ise bize getireceði bilgi ve deneyimin ortak projelere katký saðlayacaðýna inanýyoruz. Ýki tarafýn Kazan-Kazan prensibiyle büyüyeceðini ümit ediyoruz. Uluslar arasý çerçevede bakacak olursak, SFS nin uygulamalarý ile ayný sektörde yer alan, finans ve/ya sigorta sektörüne yazýlým geliþtiren diðer yazýlým firmalarýyla karþýlaþtýrma yaptýðýnýzda SFS yi nasýl konumlandýrýrsýnýz? B.P: SFS yazýlýmlarý, diðerlerine oranla çok daha uyarlanmýþ. Hem süreçlere hem de devletin yapýlmasý zorunlu kýldýðý uygulamalara SFS çok daha hazýr. Teknoloji partneri araþtýrdýðýmýz dönemde müþteriye ve sektöre göre uyarlanabilir sistemleri inceledik. Bizim ihtiyaçlarýmýza uygun çözümleri hazýrlayabilecek ve uygulayacak esneklikte tek þirketin SFS olduðunu gördük. SFS baþarýlý bir þirket. Yerel anlamda baktýðýnýzda, SFS nin yapýsýnda dýþ kaynaklý destek verebilecek þirket yok. Mevcut olan az sayýdaki rakip sayýlabilecek bir-iki þirketin uygulamalarýna ve tecrübelerine baktýðýnýz zaman ise SFS kadar baþarýlý olmadýklarýný görüyorsunuz. SFS nin hem baþarý hikayeleri çok daha fazla, hem de sektörde bir çok þirket tarafýndan denenmiþ servisler sunuyor. Türk Nippon Sigorta olarak, iþ ortaklarýmýz ile ayný geminin yolcularý olduðumuz için baþarýnýn kaçýnýlmaz olmasý her iki taraf için de önemli. Geminin daha hýzlý gitmesi ve yolunu doðru bulmasý her iki tarafýn etkin, katýlýmcý ve verimli çalýþmasýna baðlý. Hem SFS hem de bizim için baþarýya giden tek yol budur diye düþünüyorum.

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı