Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon un da tercihi SFS Sayfa>8-9 SFS Komple Winsure Çözümü, Azerbaycan ýn En Büyük 2. Özel Sigorta Þirketi Standard Insurance da Gerçek Ortamda Kullanýma Açýldý Sayfa>7

2

3 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 01 Genel Müdür Mesajý Ercan Turfan Yönetici Ortak, CEO SFS 16 yýl önce ilk yazýlým sistemlerimizi sigorta þirketi yöneticilerine tanýtýyoruz. Bugünkü gibi dizüstü bilgisayarlar yok o zaman. Eski çamaþýr makineleri gibi ses çýkaran oldukça aðýr bilgisayarlarý Gültekin Bey le birlikte toplantý odasýna biz çýkarýyoruz. Buna yardým edecek þirkette zaten kimse de yok. Barko olmadýðýndan o günkü yeþil ekranlarda yazýlýmlarýmýzý anlatmaya çalýþýyoruz. 16 yýl sonra bugün Hindistan, Ýngiltere ve Amerika dan iþ ortaðýmýz HCL nin yöneticilerinin ve aday müþterilerimizin katýlýmý ile Internet üzerinden (Web Meeting ile) yazýlýmlarýmýzý tanýtýyoruz. Donaným maliyeti olmaksýzýn kullanýlabilen yazýlým servislerimiz hýzla büyüyor. Yýllar geçtikçe deðiþim daha da hýzlý bir þekilde gerçekleþiyor. Her ne kadar eskilerine göre daha büyük denilse de, bugünkü kriz ortamý bizi daha az korkutuyor. Zira 16 yýlda o kadar çok kriz atlattýk ki ciromuz 2,97 Milyon dolar iken 2007 ciromuz 4,32 Milyon dolar ciromuz ise 7 milyon dolar civarýnda. SFS nin yazýlýmlarý þu anda sadece ülkemizde deðil, Rusça ve Azerice olarak Azerbaycan da bir sigorta þirketinde de kullanýlýyor. Hollanda da, Ýngiltere de, Hindistan da, Amerika da iþ ortaðýmýz HCL ile daha birçok yabancý þirkette önümüzdeki yýllarda SFS çözümleri kullanýlacak. Bu baþarýyý tüm çalýþanlarýmýza ve bizlerden desteðini hiç bir zaman esirgemeyen ve güvenini eksik etmeyen müþterilerimize borçluyuz. En kötü günlerimizde bile bize destek olan insanlarý hiçbir zaman unutmamýz mümkün deðil. 16 yýldan beri dünya sigorta sektörüne hizmet veren önemli kurumlarýndan biri olmak için birlikte çalýþýyoruz. Dolayýsý ile gerçek anlamda baþarýyý elde etmek için daha çok yolumuz var. Ýnsanlarýn ve kurumlarýn en önemli ve güçlü sermayeleri entelektüel sermayeleridir. Maslov un ihtiyaçlar teorisindeki temel ihtiyaçlara sahip olan bir insaný gerçekte mutlu eden iki temel deðerden biri onu diðer canlýlardan ayýrt eden aklýný özgürce kullanabilmesi, az ya da çok gerçekleþtirdiði entelektüel üretimler ile bunu hissedebilmesidir. Sevgi ise insana mutluluk veren ikinci temel öðedir. Bu iki temel öðenin varlýðý; hoþgörü, yardýmseverlik, alçakgönüllülük gibi birçok diðer deðeri de beraberinde getirir. Dilerim ki dünyanýn en büyük kurumlarýndan biri haline gelse bile bu iki temel deðer, SFS kültürünün, iþ yapma biçiminin ve baþta çalýþanlarý olmak üzere tüm paydaþlarýn parçasý olmaya hep devam eder. Üreten, yenilikler geliþtiren, dinamik SFS; gece gündüz çalýþarak yaptýðý çalýþmalarýnýn karþýlýðýnda üretimlerini kullanan insanlarýn mutluluklarý ile mutlu olur. Paylaþtýkça büyüyen bu mutluluklar; beraberinde ister istemez maddi birikimleri de getirecektir. Uzun zaman sonra Genel Müdürlüðü Ocak 2009 itibari ile Hakan Yurdakul a teslim ederken çalýþanlarýma, SFS nin kültürüne ve müþterilerimize olan güvenim tam, içim rahat. Yaklaþýk 6 yýl SFS de farklý bölümlerde görev yapan, Koç Üniversitesi nde MBA eðitimi alan ve en son bir Amerikan þirketinde kurumsal satýþ yöneticisi olan Hakan Bey e görevinde hepinizin yardýmcý olacaðýndan kuþkum yok. Benim bundan sonraki görevim yönetici ortak ve CEO olarak þirketin yurtdýþýna açýlma misyonunu hýzlandýrmak. Bunu gerçekleþtirirken istedikleri anda ve zor zamanlarda, mevcut müþterilerimizin yanýnda olmaya devam edeceðim. SFS nin atacaðý her ileri adýmýn mevcut müþterilerimizin daha da kaliteli servislere ve ürünlere kavuþmasýný saðlayacaðýndan emin olabilirsiniz. Kalplerin ve beyinlerin birlikte etkin olduðu daha saðlýklý ve temiz bir dünyayý çocuklarýmýza býrakabilmek için üretmeye, çalýþmaya, sevmeye ve sevilmeye devam edeceðiz. Kendi küçük resmimiz içinde buna katký saðlayan tüm çalýþanlarýmýza, müþterilerimize ve ortaklarýmýza teþekkür ederim. Saygý ve sevgilerimle, Hakan Yurdakul Genel Müdür SFS SFS de Görev Deðiþimi SFS nin þirket ortaðý Ercan Turfan uzun yýllardýr yürüttüðü Genel Müdürlük görevini Ocak 2009 itibari ile Hakan Yurdakul a teslim ederken bundan sonra görevini Yönetici Ortak ve CEO olarak devam ettirecek. Her iki yöneticimize görevlerinde baþarýlar diliyoruz. Ercan Turfan 1968 yýlý doðumlu Ercan Turfan, Anadolu Lisesi öðreniminden sonra Boðaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði lisans programýný tamamladý. Endüstri Mühendisliðinde Yüksek Lisans yapan Turfan, daha sonra Harvard Business School Owner & President Management bölümünü tamamladý. Boðaziçi ve Harvard Üniversitelerinin mezunlar derneði üyesi olan Turfan ýn, 20 yýl iþ ve yönetim tecrübesi bulunuyor. SFS öncesinde bilgi iþlem ve eðitim sektörlerinde görev aldýktan sonra en son Yapý Kredi Sigorta da görev yaptý. Dünya Bankasý finansmanlý Saðlýk Bakanlýðý projesi gibi sayýsýz projenin de koordinatörlüðünü gerçekleþtiren, evli ve 1 çocuk babasý olan Turfan, Ýngilizce ve Almanca biliyor. Türk-Alman iþadamlarý derneði, Rotary gibi derneklerin üyesi olan Turfan ýn hobileri seyahat etmek ve gitar çalmak. Hakan Yurdakul Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümü lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan Hakan Yurdakul, 1973 doðumlu. Koç Üniversitesi MBA derecesine de sahip olan Yurdakul, uzun yýllar bankacýlýk sektöründe sistem analizi ve bilgi iþlem bölümlerinde görev yaptý. SFS de yazýlým yöneticiliði, müþteri iliþkileri grup yöneticiliði görevlerini 6 yýl boyunca yürütürken þirketin önemli süreçlerinde deðiþiklikler gerçekleþtirmede önemli roller üstlendi. Ardýndan ERP yazýlýmlarý üreten Amerikan kökenli QAD firmasýnda Satýþ Müdürü olarak görev yapan Yurdakul, evli ve 2 çocuk babasý. Ýngilizce bilen Yurdakul un yayýnlanmýþ profesyonel çevirileri var, felsefe ve tarihle yakýndan ilgileniyor.

4 02 >ÝÇÝNDEKÝLER 03 Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win Sayfa>4-5 Pastayý Büyütmek mi Mevcut Pastadan Daha Fazla Pay Almak mý? Sayfa>14-15 SFSMan, IK deðerlendirme sürecini dünyada tek olan yaratýcý uygulamalarla kolaylaþtýrýp etkinleþtiriyor. Sayfa>12-13 Kemal Günal Genel Müdürü, SFSMan Önemli Bir Stratejik Yönetim Aracý Olarak Monitörler Sayfa>16 Ücretsizdir. adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Gökçe Ýlsever Risk Seçiminde SFS ile Eksiksiz Otorizasyon Sayfa>6 SFS Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Çözümleri ile Oracle Ýþ Ortaklarý Çözümler Zirvesindeydi Dünya Mobilleþirken Sigortacýlýk Yerinde mi Kalacak? Sayfa>17 Beklentimiz, eðitimin, sigorta sektörünün geliþim kaydedebilmesi için bir zorunluluk olduðu bilincinin tam olarak yerleþmesidir. Doç. Dr. Suna Özyüksel, TSEV Müdürüý Sayfa>18-19 Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Muhabirler Banu Turgut Ender Öcal Engin Özaydemir Gökçe Ýlsever Özlem Yeniocak Þule Þentürk SFS Komple Winsure Çözümü, Azerbaycan ýn en büyük 2. özel sigorta þirketi Standard Insurance da gerçek ortamda kullanýma açýldý Sayfa>7 SFS Yazýlýmlarýnda Performans Ve Ölçeklenebilirlik Sayfa>10 Sayfa>7 Türk Nippon un da tercihi SFS Sayfa>8-9 Baturalp Pamukçu Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Tahsilat Süreçlerinizi Collection Plus la Hýzlandýrýn, Verimli Ve Güvenilir Kýlýn Sayfa>11 Yazýlým Tedarikçileri Ýçin Yeni Bir Model: SaaS Sayfa>20-21 Evde Kendi Arabanýzý Yapýyor musunuz? Sayfa>23 Sistem Güvenliði Ýçin Önce Veritabaný Güvenlið Sayfa>22 Çoklu Kanal Yapýlarýnýn Etkinliði için Güçlü Altyapý Sayfa>24 Tasarým Jaws Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Yayýnlayan Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Ocak 2009 Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir.

5 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 05 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS nin sigorta sektörü hasar bölümlerinin deðiþen ihtiyaçlarýný, piyasa koþullarýný ve küresel dalgalanmalarý deðerlendirilerek geliþtirdiði WinSure Claims Plus, sigorta þirketlerinden servis saðlayýcýlarýna, kanallardan müþteri ve çalýþanlara kadar hasar unsurlarýnýn tümünü kapsýyor. Sektördeki iletiþimi artýrmasý ve bir iþbirliði merkezi olmasýnýn yaný sýra, tüm bu unsurlarýn zaman ve fiyat maliyetlerini de azaltýyor. WinSure Claims Plus, sigorta þirketlerinin hasar süreçlerini baþýndan sonuna kapsayan ve rekabet avantajý saðlayan yenilikçi Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemidir. Müþteri odaklý ve kural tabanlý yapýsý sayesinde, yazýlým deðiþikliðine gerek duyulmadan kolay bir þekilde, deðiþen þirket stratejilerine adapte olabiliyor. Bu özelliði ile WinSure Claims Plus, þirketlerin deðiþikliklere hýzla tepki verebilmelerini ve adapte olabilmelerini saðlýyor. WinSure Claims Plus, WinSure Bütünleþik Þirket Çözümü ile birlikte kullanýlabileceði gibi, tüm þirketler için farklý çözümlerle birlikte tek baþýna da uyarlanabiliyor. WinSure Claims Plus ile saðlanan bazý avantajlarý þu þekilde sýralamak mümkün; Sadece bir Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi deðil, þirketi tümüyle farklýlaþtýran, tüm süreçlerini iyileþtiren ve rekabet avantajý saðlayan bütünleþik bir sistem. Tüm Ýþ Kollarýný Kapsar WinSure Claims Plus, diðer tüm WinSure bileþenleri gibi sigorta þirketlerinin tüm iþ kollarýný kapsayarak, çokuluslu þirketleri ve çokuluslu servis saðlayýcýlarý da süreçlerine entegre edip, bir arada ve sürekli iletiþim halinde hareket etmelerini saðlar. % 100 Kiþiye Özel WinSure un tüm bileþenleri gibi WinSure Claims Plus ýn tanýmsal mimarisi sayesinde, tüm hasar kurallarý, süreçleri ve özellikleri tanýmlanarak farklýlaþtýrýlabilir. Çeþitli iç ve dýþ kaynaklar, farklý süreçlerle sisteme tanýmlanarak, þirkete özel kurallarla yetkilendirilip, geliþtirilebilir. Kâðýtsýz Ofis ile Müþteri Merkezli Hasar Süreci Bir hasar, dosyasýndaki bilgiler ýþýðýnda belirli süreçlerden geçerek sonuçlandýrýlabilir. Hasar süreci, gerçek ya da tüzel sigortalýlar, poliçeler, hasar dosyalarý, dokümanlar, raporlar, uzman incelemesi bilgileri, ayrýlan muallâklar, rücular gibi hasarý ilgilendiren tüm bilgileri içeren dokümanlarýn tasniflendiði detaylý bir süreçtir. WinSure Claims Plus ile, tüm bu dokümanlara tek bir aðaç altýnda, kronolojik sýra ile eriþmek ve üzerlerinde istenilen deðiþikliði yapmak mümkündür. Bu özellik sayesinde WinSure Claims Plus, dünyada yaygýn biçimde kullanýlan ve aralýksýz olarak geliþtirilen Kâðýtsýz Ofis Projesine de önemli ölçüde katký saðlýyor. Servis Bazlý Hasar Mimarisi Þirketlerin, sigorta sektörünün tüm paydaþlarý ve servis saðlayýcýlarý ile sürekli iþbirliði içinde ve kolayca entegre þekilde çalýþmasýna olanak saðlar. Winsure Claims Plus, kullanýmý kolay ekranlar ve hýzlý süreçlerle, insan eli deðmeyen otomatik raporlar ve uygulamalar sayesinde þirketin maliyet tasarrufu ve etkinliðine olumlu katkýlar saðlar. 22 Farklý Avantajý ile Winsure Claims Plus Güçlü Rekabet Avantajlarý Bazen etkinlik, verimlilikten çok daha önemlidir. WinSure Claims Plus hasar süreçlerinin takibinin yaný sýra, þirketlerin rakiplerinden farklýlaþacaklarý özelliklere ve geliþtirmelere yoðunlaþmalarýna yardýmcý olur. 1. Etkili Strateji Deðiþikliði ve 2. Servis Farklýlaþtýrma 3. Hasar Süreçleri Arasýnda Farklýlaþtýrma 4. Karþýlýklý Etkileþim ve Ýþbirliði 5. Performans Bazýnda, Süreç, Çalýþan ve Ýþ Ortaklarý 6. Beklentiler Bazýnda, Müþteri, Kanal ve Ýþ Ortaklarý 7. Ölçümlenebilir Mutluluk ve Sürekliliðe Odaklanmak Maliyet Azaltýcý ve Kar Arttýrýcý Avantajlar Sigorta Þirketleri giderlerinin %65 inden fazlasý, hasar ve zarar tespiti giderlerinden oluþur. WinSure Claims Plus ile hasar maliyetlerini düþüren þirketlerin karlýlýðý da artar. 8. Dýþ Çözüm Ortaklarý ve Çalýþanlarda Fark Edilir Azalma 9. Hasar Devri Sayýsýnda Azalma 10. Süreç Maliyetlerinde Belirgin Azalma 11. Geliþmiþ Fiyatlandýrma 12. Bakým Giderlerinde Fark Edilir Azalma Akýllý Kontrol Avantajlarý WinSure Claims Plus ýn kural tabanlý esnek yapýsý sayesinde, tüm süreç sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol edilir ve yürütülür. 13. Ýlk Zarar Ýhbarý ile Baþlayan Kontrol Mekanizmasý 14. Geliþmiþ Risk Seçenekleri ve Reasürans 15. Elektronik Ödeme ve Rezerv Kontrol Ýþ Akýþlarý Tüm Dünyada Yönetim Avantajlarý Winsure Claims Plus, dünya çapýnda çeþitli büyüklüklerdeki sigorta þirketlerinin kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Farklý ülkelerde ofisleri, iþtirakleri ve ortaklarý olan ve dünya çapýnda faaliyet gösteren uluslar arasý þirketler, Winsure Claims Plus yardýmý ile dünya üzerindeki tüm bu unsurlarý standart ve bütünleþik bir yönetim sistemi ile kontrol altýna alarak çalýþýr. 16. Tam zamanlý Yönetim Kontrolü 17. Global Müþteri 18. Eþzamanlý ve Çok Dilli Sistem 19. Birden Çok Para Birimi Desteði 20. Tüm Organizasyonu Yetkilendirme 21. Dünya Çapýnda Bilgilerle Yönetim 22. Hasar Knowhow ve Teknoloji Paylaþýmý AIG Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Sema Bulutlu nun da belirttiði gibi, Proaktif yönetim, teknolojiye yatýrýmý gerektiriyor ve en önemlisi her alanda olduðu gibi teknolojide de mutlu olmanýz için ortaðýnýzý doðru seçmeniz çok önemli. Sayýn Bulutlu Claims Plus çözümünün getirilerinin oldukça yüksek olduðunu belirterek, uygulamaya yeni ÝHBARI YAPAN Poliçe Yönetim Sistemleri Önsatýþ MÜÞTERÝLER Müþteri ve Kanal Yöetim Sistemleri Reasürans Yönetim Sistemleri Borç ve Alacak Yönetim Sistemleri Genel Muhasebe Sistemleri Hükümet Raporlarý Hasar Raporlarý ve Esnek Raporlama Ýhbar Kontrolü & Etkileþim Hasar & Rücu Mektuplarý Reddedilmiþ Hasar Sebepleri Hasar Ýhbarlarý ve Dosya Eksper Tercihli Hizmet & Çalýþan Tahsisi Hasar Performansý & Kalite Hasar Reasürans Entegrasyonu aldýklarý çözüm hakkýnda Bu çözüm hasar sürecinin her bir evresinde taraflar arasý iletiþimi hýzlý ve etkin yapmamýzý saðlayacak, insan hafýzasýna býrakýlmýþ olan bir sürü hatýrlatmayý gününde yapacak, hazýrlanmasý gereken formlarý hazýrlayacak, sürece hýz kazandýrýp güveni artýracak. Bu çözümle birlikte hileli hasarlarý daha kolay ve hýzlý tespit edilecek, rezervler otomatik güncellenecek, hasar süreçlerine yurtdýþýndaki AIG yöneticilerinin de katýlýmý saðlanacak, raporlarýn oluþturulma ve gönderimleri otomatikleþtirebilecek. Özetle hasar süreçleri bugüne kadar hiç olmadýðý düzeyde hýzlý, güvenilir ve verimli olacak. ifadesini kullandý. WinSure Claims SOA&Web Bazlý Çözüm Mimarisi KANALLAR Hasar Tasarýmcýsý EKSPER AVUKAT GERÇEK ZAMANLI SELF SERVÝS ÝLETÝÞÝM Web - Cep Telefonu - SMS - IVR - ITV - Kiosk - ATM - Other TEDARÝKÇÝ SÝGORTA EKSPERÝ MÜFETTÝÞ Kullanýcý Notlarý Hile Hasar Sonrasý Müþteri Memnuniyeti Ödenen Hasarlar Hasar Durumlarý SOVTAJ TAMÝRCÝLER PROAKTÝF ÝLETÝÞÝM Raporlar, Dokümanlar, Ýhbarlar, Uyarýlar, , SMS, Faks, Telefon, Posta ve diðer Aktiviteler Nakit Hasar Ex-Gracia Ödeme Pert Otomatik Hasar Dosyalarý Takibi Sorun ve Durum Hasar Muhasebe Entegrasyonu ASÝSTANS ÞÝRKETLERÝ Hasarda Varlýk Aktivitesi & Ýþleyiþ SOA Bazlý inet Entegrasyonu ve/ya Winsure ile Ön-Entegrasyon ÇAÐRI MERKEZÝ ÇÝFT TARAFLI KURUMSAL SÝSTEMLER ÝLETÝÞÝMÝ SOA Bazlý inet Servisleri Hasar Monitörü Hasar Ödeme Karar Rücu DÝÐER SERVÝS SAÐLAYICILAR DÝÐER ÇALIÞANLAR SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ Ýdari Yönetim Sistemleri Doküman Yönetim Sistemleri Kanal Portalý Çalýþan Portalý Müþteri Portalý Hükümet Sistemleri Diðer Sistemler

6 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 07 Sigorta iþ modellerinde karlýlýðý arttýracak 2 temel otorizasyon süreci uygulanýr. Bunlardan biri poliçe tanzimi esnasýndaki risk seçimi, diðeri ise hasar ödeme onay sürecidir. Her iki süreç de farklý partilerin katýlýmý, çeþitli iletiþim yöntemlerinin kullanýmý, merkezi yönetimin saðlanmasý ve esnek iþ akýþ sistemlerinin kullanýmý ile verimli hale getirilebilir. Sigorta þirketleri, rekabetçi bir ortamda karlýlýklarýný azami mertebeye eriþtirmek için ihtiyari düzenlenen poliçelerde risk seçimlerini de týpký hasar süreçlerinde olduðu gibi daha karmaþýk süreçlerle yönetmek zorunda kalýrlar. Dolayýsýyla poliçe otorizasyonu sadece yetkili kiþinin poliçe tanzimini onaylamasýna olanak veren bir mekanizma olmaktan çýkýp, bir iþ süreci gibi yönetilmelidir. Þirketler, sadece poliçeleþme için deðil fiyat teklifi verirlerken dahi otorizasyon sürecini çalýþtýrarak istisnai riskleri kontrol altýna almayý tercih ederler. Hasar süreçlerinde birçok þirkette baþarý ile kullanýlan SFS Aktivite Yönetim Sisteminin esnek ve açýk yapýsý, merkez ofis hasar uygulamalarý ile entegre olduðu gibi Poliçe Yönetim Sistemleri ile de entegredir. Teklif, poliçe ve hasar dosyalarýnýn ömrü boyunca oluþan tüm aktiviteler süreç bazýnda doðru ve hatasýz þekilde takip edilerek denetlenebiliyor. SFS Aktivite Yönetim Sistemi, her türlü karmaþýk veya basit sigorta iþ süreçlerini aþaðýdaki fonksiyonel Risk Seçiminde SFS ile Eksiksiz Otorizasyon SFS nin geliþtirdiði Aktivite Yönetim Sistemi üzerinde Teklif ve Poliçe Otorizasyon Süreçleri gerçek ortamda kullanýma geçti. Aktivite Süreç monitörünü kullanan SFS müþterileri, tüm operasyonel süreçlerini iyileþtirerek, strateji ve hedeflerine uyumlu hale getirerek verimliliklerini artýrýyorlar. özellikleri ile otomize ediyor; - Geliþmiþ merkezi süreç yönetimi, navigasyon yeteneði ve kolay aktivite denetimi - Otomatik veya planlanmýþ iþ atama, sýralama ve iþ yükü dengeleme yöneticisi - Yetkilendirme ve eskalasyon yetenekleri - PDF, MS Office gibi farklý dosya formatlarýný desteklerken, faks, e-posta, SMS, mektup ve zarf basýmý gibi birden fazla iletiþim yönteminin kullanýlabilmesi - Esnek süreç, evrak ve form tasarlayýcýsý ile asgari deðiþim maliyeti - Lokasyon baðýmsýz, çok partili ve kanallý entegrasyona açýk altyapý Sistemin Ýþleyiþi ve Saðladýðý Avantajlar Geçtiðimiz dönemde SFS müþterisi bir sigorta þirketinde Poliçe Yönetim Sistemleri ile birlikte çalýþabilen bu yapýya teklif ve poliçe otorizasyon süreçleri uyarlanarak gerçek ortamda kullanýma geçildi. Sistemde teklifler, kural bazlý olarak bir otorizasyon süreci baþlatýyor, süreç sonlandýðýnda teklifler entegre olarak onaylanýyor veya ret konumuna düþüyor. SFS nin geliþtirdiði sistemin sigorta þirketlerine saðladýðý baþlýca avantajlar þunlardýr; Süreç içinde harici risk mühendisleri, bölge ve merkezdeki otorizasyon yetkilileri, acenteler, müþteri temsilcileri gibi tüm roller yetkilendirme hiyerarþisi ile çalýþýyorlar. Ürün bazýnda tasarlanan riziko teftiþ formlarý, harici sistemlerle entegre edildiðinden, bu sistemlerde çalýþan süreçler tetikleniyor ve geri dönüþler hýzlýca alýnabiliyor, Form ve risk hakkýndaki beyanlarýn ilgili kullanýcýlar tarafýndan elektronik imza ile gönderiliyor, Sistem, birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye de de bazý kanallar tarafýndan kullanýlan sigorta baþvuru formlarýný elektronik ortama taþýmaya ve form onay (Pre-Authorization) sürecini baþlatmaya elveriþli, Direk satýþ ile B2C pazarýnýn geliþeceði tahmin edilirken, bu yapý ile hem web hem de call center gibi kanallar yönetilebiliyor, Týpký hasar süreçlerinin outsource edilebildiði gibi risk seçim süreçleri de dýþ kaynak kullanýmý ile gerçekleþtirilirken merkezi bir yapýda yönetilebiliyor. Sigortacýlýkta yönetimsel izleme ve deðerlendirme için icmal veri ambarýnýn muadili olarak süreç izleme ve denetiminde de SFS tarafýndan sunulan Aktivite Süreç Monitörünün kullanýmý kurumlara ciddi getiriler saðlýyor. Otorizasyon süreçleri dahil tüm sigorta süreçleri ve bu süreçlerin kiþi, bölüm, takým bazýnda anahtar performans göstergeleri izlenerek iþ süreçleri iyileþtirilip yeniden yapýlandýrýlabiliyor. Diðer bir deyiþle Aktivite Süreç monitörü ile tüm operasyonel süreçler iyileþtirilerek þirketin strateji ve hedefleri ile uyumlu hale getiriliyor ve verimlilik bu sayede artýrýlabiliyor. SFS Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Çözümleri ile Oracle Ýþ Ortaklarý Çözümler Zirvesindeydi Oracle, Oracle Ýþ Ortaklarý Çözümler Zirvesi nin beþincisini, kullanýcýlarý ve 25 i aþkýn iþ ortaðýnýn katýlýmý ile Swissotel de gerçekleþtirdi. Bu yýlki zirvede, Oracle Fusion Middleware in yeni sürümü ve Eylül 2002 yýlýnda, 1,8 milyon USD lik bir sermaye ile kurularak Azerbaycan sigortacýlýk pazarýna adýmýný atan Standard Insurance, 2008 yýlýnda sermayesini 12,264 milyon USD e yükselterek Azerbaycan ýn en hýzlý büyüyen özel sigorta þirketi olma konumuna eriþti. Kasko satýþýnda Azerbaycan da birinci sýrada olan þirket, 2007 yýlýnda dünya çapýnda yaptýklarý incelemeler sonucunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda SFS ile çalýþma kararý aldý. ayýnda San Francisco-Oracle Open World de lansmaný yapýlan, veri ambarý projelerinin performansýnda devrim yaratan, HP Oracle Exadata Storage Server & Database Machine in Türkiye tanýtýmý gerçekleþtirildi. Zirvede, Oracle ýn sektörel çözümler sunan iþ ortaklarý, faaliyette bulunduklarý sektörlerin ihtiyaçlarýna yönelik geliþtir-dikleri çözümleri hakkýnda bilgi verdiler. Oracle in güçlü iþ ortaklarýndan SFS, 1995 yýlýndan bu yana SFS Çözümlerini kullanan müþterisi, AIG Sigorta ile birlikte geliþtirdiði sunumunda SFS Akýllý Sigortacýlýk Yönetim Çözümleri ni katýlýmcý ve dinleyicilere sundu. SFS adýna zirveye katýlan Hasan Tuðrul Aydoðan AIG talep ve ihtiyaçlarý doðrultusunda üretilen ve birlikte hayata geçirilen Tam Zamanlý ve Hýzlý Poliçe Üretimi ve Dýþ Dünya ile Gerçek Zamanlý Entegrasyonlar projeleri hakkýnda bilgi verirken, AIG Sigorta dan Gülderen Tombul SFS çözümleri ve projelerinin þirket operasyon ve verimliliklerine katkýlarýný anlattý. Zirvede SFS nin yeni ürünü olan ve AIG Sigorta da uygulamaya alýnan WinSure Claims Plus ürünü ve AIG Sigorta ya saðlanan rekabet avantajlarý hakkýnda detaylý bilgi verildi. SFS Komple Winsure Çözümü, Azerbaycan ýn en büyük 2. özel sigorta þirketi Standard Insurance da gerçek ortamda kullanýma açýldý SFS den konusunda uzman küçük bir ekibin süratli çalýþmalarý ile çok kýsa bir sürede kullanýma geçirilen Winsure Sigortacýlýk Çözümleri ile, Standard Insurance bugün teklif giriþinden, poliçe kesimine, hasar yönetiminde ihbar giriþinden ödemeye kadar toplam 17 üründe SFS sistemini aktif olarak kullanýyor. Çalýþanlarýnýn %80 inin Rusça bildiði þirkette, SFS sistemi çok dilli yapýsý ile hem Azerice ve Ýngilizce çalýþýyor hem de Rusçayý destekliyor. Azerbaycan da lider konumdaki þirketlerden birinde de çözümlerini baþarý ile adapte eden SFS, ülkede hýzla geliþen sigortacýlýk þirketleri ile yeni iþbirlikleri ve açýlýmlar için görüþmelerini sürdürüyor. 8 i yabancý toplam 27 sigorta þirketinin ve 5 brokerin hakim olduðu Azerbaycan sigorta pazarýnýn toplam geliri her geçen sene daha da artýyor. Bu oran bir senede %50 oranýnda artarak 2008 ortasýnda 3 milyar USD ye yükseldi. SFS, Rusçayý da destekleyen sistemleri ile Azerbaycan pazarýnýn ertesinde Rusya sigortacýlýk pazarýna da hizmet sunmaya hazýrlanýyor.

7 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 09 Türk Nippon Sigorta Müdür Yardýmcýsý Sayýn Baturalp Pamukçu ile Röportaj Türk Nippon un da tercihi SFS Baturalp Pamukçu Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Belirsizliklerin ve rekabetin hakim bir dönemde, 2008 yýlýnda, önemli hedefler koyarak bilgi iþlem alt yapýnýzý SFS ile oluþturma kararýný verdiniz. Seçiminizde rol oynayan etkenler nelerdir? Baturalp Pamukçu (B.P.): Tüm sektörlerde olduðu gibi sigorta sektöründe de bilgi iþlemin öneminin bilincindeyiz. Müþteriye kaliteli hizmet vermenin yanýnda, operasyonel ve bilanço kârlýlýklarýný etkileyen, yatýrýmlarýn kýsa zamanda geri dönmesini saðlayan çok önemli etken. Sigorta þirketlerinin çalýþtýðý üçüncü þahýs firmalarýn memnuniyeti ve dýþ kaynaklý yapýlan iþlerin baþarýyla sonuçlanmasý tamamen biliþim teknolojisinin gücüne dayanýyor. Bu sebeple, Türk Nippon Sigorta olarak kurulmamýzýn akabinde öncelikle biliþim teknolojisinde hizmet verecek güçlü bir partner arayýþýna girdik Nisan ayýnda baþladýðýmýz araþtýrma ve görüþmelerimizi Kasým ayýnda SFS de karar kýlarak sonuçlandýrdýk. Üç-dört firma ile görüþtük. SFS de karar kýlmamýzýn en büyük nedeni; daha önce SFS ile çalýþmýþ olmamýzýn verdiði olumlu imaj ve tecrübemizdir. SFS nin bizim iþ planýmýza ve uygulamak istediðimiz yapýlara daha esnek bir þekilde katký saðlayacaðýna olan inancýmýz, þirketin dinamik yapýsý, sistemin kolay eriþilebilirliði ve kullanýcý dostu olmasý da kararýmýzda etkili oldu. SFS nin dinamik yapýsý, hem müþteriye daha kaliteli hizmet vermemizi hem de ürün oluþturmada müþteriyi bu dinamik yapý içine sokarak ürün katmanlarý içinde kaybolmadan basit, anlaþýlýr, hemen oluþturabilir ve hemen basýlabilir bir poliçe yapýsýna ulaþtýrmamýzý saðlayacak. Üst yönetim olarak yedeklemelerin, raporlamalarýn ve diðer verilerin kýsa zamanda elde edilebilirliði, bizim stratejik kararlar almamýzý hýzlandýracak bir unsur. SFS ekibinin sigortacýlýða hakim olarak sadece bilgi iþlemci mantýðý ile deðil sigortacý mantýðýyla da bizlere katký saðlamalarý ve aradaki katmanlarda kalifiye uzman çalýþan sayýsýnýn çok olmasý da ortak olarak SFS yi tercih etmemizde önemli etkenlerdir. Küresel ekonomik sýkýntýlarýn sürdüðü bir zamanda yeni kurulmuþ olan bir sigorta þirketinin çalýþmalarýna SFS ile baþlamýþ olmasýndan dolayý bize yüklenen sorumluluðun bilincindeyiz. Gerçekleþtirmeyi düþündüðünüz çalýþmalarýnýza katkýlarýmýza dair beklentileriniz nelerdir? B.P: Dinamik bir þirket olmayý amaçlýyoruz ve farklýlýklar yaratmak istiyoruz. Müþteri hizmetinden ürün yapýsýnýn oluþturulmasýna, üçüncü þahýs þirketlerden yurtdýþý yapýlanmamýzdaki uyum süreçlerine ve üretim, hasar süreçlerindeki etkinliðe kadar bilgi iþlem uygulamalarýmýzda etkin ve ayýrt edilir olmayý hedefliyoruz. Hasar konusunda iþ süreçlerinin hýzlanmasý, karlarýn arttýrýlmasý, operasyon maliyetlerinin düþürülmesi, sistemin bu yapýlarla konuþmasý ve internet sitesi üzerinden bilgiye daha kolay ulaþýlmasýnda SFS nin etkin rol oynayacaðýný düþünüyoruz. SFS çözümleriyle, acentelerin hýzlý ve kolay poliçe kesebilecekleri, kolaylaþtýrýcý hizmetler sunabilecekleri inancýndayýz. Zaman içinde banka þubeleri gibi diðer satýþ kanallarýnýn da devreye alýnmasýnda SFS nin etkin katkýlarý olacaðýný beklemekteyiz. Deðiþik kanallar üzerinden düþündüðümüz diðer iþleyiþler (örneðin acentelerin dýþýndaki bireysel ve kurumsal doðrudan satýþlar, bankalarýn yaný sýra ATM lerden satýþlar) ile müþteriye ulaþabilirliliði kolaylaþtýracak, hýzlandýracak ve iþleyiþi esnekleþtirecek sistemlere ihtiyacýmýz var. SFS sistemlerinin esnekliðiyle bu ihtiyaçlarýmýzý karþýlayacak saðlamlýkta bir altyapýsý var. Zaten bu projelerimizi SFS ile gerçekleþtirebileceðimize olan inancýmýz sonunda SFS ile ortaklýða imza attýk. Türkiye gerek yerel gerekse çok uluslu þirketler, mevcut ekonomik durumlar çerçevesinde stratejilerinde deðiþiklikler yapýyorlar. Türk Nippon Sigorta nýn bu koþullarda pazardaki duruþu nasýl olacak? B.P: Öncelikle temkinli olacaðýz. 5 yýllýk planlarýmýzý çok agresif, çok havada uçuþan bir yapý içinde oluþturmadýk. Temel yapýmýz, üretim yapmak ve ayaðýmýzý yere saðlam basarak ulaþýlabilir hedefler koymak þeklindedir. Amacýmýz, yaptýðýmýz üretimden kar elde etmek, özellikle operasyonel kar. Bilgi iþlem yapýmýz bu noktada daha da önem kazanýyor. Oluþturduðumuz ürünlerin, ürün bazýnda karlýlýðý nasýl gidiyor, hasar frekansý nasýl gidiyor, ürünlerde kýsa zamanda deðiþik fiyatlandýrma politikasý izlenebiliyor mu, periyodik raporlama alabiliyor muyuz gibi sorulara hemen yanýt almamýz için sistemin çok esnek olmasý gerekiyor. Raporlarýn çabuk alýnmasýný ve fiyatlandýrmayý çabuk yerine getiren bir yapýnýn olmasý gerekiyor. Kýsacasý, temel olarak operasyonel karlýlýk üzerine kurulmuþ bir bütçemiz var. Sigortacýlýkta teknolojik altyapýyý düþünürsek, þirketlerin üretmiþ olduklarý poliçe sayýlarý birim zamanlarla ölçülerek de hesaplanýyor. Türk Nippon Sigorta nýn bunun için özellikle seçmiþ olduðu belli iþ kollarý var mýdýr? Sizi ayýrt edebilecek hedef aldýðýnýz iþ kollarý nelerdir? B.P: Ýlk etapta standart yapýda gideceðiz. Belli bir müþteri portföyü, acente yapýsý ve risk portföyü oluþturulduktan sonra þirket hangi alanlarda daha iyi olduðu ortaya çýkacaktýr. Portföy yapýmýzý tarttýktan sonra belli ürünlere daha fazla odaklaþma ve karlýlýðý artýrabilme yapýsýna sahip olacaðýz.ýlk etapta klasik branþlarda ve farklý ürünlerle baþlayacaðýz. Ürünleri dinamik bir yapýda oluþturacaðýz. Açýkçasý müþteri kendi ürününü oluþturmada daha katýlýmcý olacak. Kendisi üç-dört tane teminatý seçerek kendi ürününü oluþturabilecek ve fiyat politikasý da buna göre oluþturulacak. Ürün oluþturmada gerçek fiyat politikasýný çizeceðiz. Örneðin; Türkiye nin kuzey tarafý daha yaðýþlý ise oradaki fiyat frekans tablosu daha farklý olacak, güney tarafýnda hasar frekans daha düþük olduðu zaman fazla yaðmur almadýðý için fiyat politikasý daha farklý olacak. Yaþ, cinsiyet kategorilerine göre aracýn riskine göre fiyat politikalarý daha farklý olacak Sayýn Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta nýn kuruluþu ve Türk Nippon olarak uluslararasý bir güçle sektöre girmiþ durumdasýnýz yýlýnda, sigorta sektörü olarak ne gibi iyileþmeler ya da duraðanlýklar olabileceðini düþünüyorsunuz? B.P: 2009 yýlýnýn resessiyonun bazý ülkelerde ilk üç ay, bazýlarýnda ilk altý ay olmasý beklenirken, bence Türkiye de ilk dokuz ay sürecek. Ýnsanlar için bu dönemde sigorta, her zaman ihtiyaç listesinde son sýradadýr. Ýnsanlarýn ilk fedakarlýk gösterecekleri þey sigorta olup listeden siliniyor; üç veya dört tane sigorta poliçesi olan birkiþi, saðlýk ya da ferdi kaza sigortasýný silip sadece kasko ya da trafiðini yaptýrýyor. Dolayýsýyla 2009 yýlý sigorta sektörü açýsýndan zor bir sene olacak. Þirketlerin fiyatlandýrma politikalarýnýn önemli olacaðýný düþünüyorum. Bu noktada, yabancý ortaðýmýzýn getireceði know-how bizim için büyük avantaj. Ortaðýmýzýn hacmi Türkiye ye göre çok büyük. Hem uygulanabilir iþ potansiyelleri çok daha fazla hem de gün içinde çok daha fazla frekansla karþýlaþýyorlar. Bu sebeple, know howlarý hatýrý sayýlýr þekilde büyük. Özellikle biliþim ve teknik anlamda raporlama süreçlerinde onlarýn bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaðýz. SFS olarak uluslararasý projelere imza atýyoruz. Çok uluslu bir yapýya sahip olmanýzdan dolayý SFS ile gidiþatýnýzýn gerek yerel gerek uluslar arasý olsun ne gibi noktalara taþýnacaðýný düþünüyorsunuz? B.P: Özellikle SFS yi seçimimizde uluslararasý yatýrýmlarý yapmasýnýn önemi büyüktü. Yönetim kurulumuz ile yaptýðýmýz görüþmelerde bu yapýyý da ön plana çýkardýk. SFS nin dýþ yatýrýmlarda ve dýþ projelerde kazandýðý bilginin ve deneyimin bizim projemizde de uygulanmasýný bekliyoruz. Kazandýðý ve kazanacaðý birikimin, deðiþik projeler ve uygulamalarda bize ivme kazandýracaðýný düþünüyoruz. Ýþ birliðimizin yabancý yatýrýmlarda ve bilgi iþlem tarafýnda size, sigorta tarafýnda ise bize getireceði bilgi ve deneyimin ortak projelere katký saðlayacaðýna inanýyoruz. Ýki tarafýn Kazan-Kazan prensibiyle büyüyeceðini ümit ediyoruz. Uluslar arasý çerçevede bakacak olursak, SFS nin uygulamalarý ile ayný sektörde yer alan, finans ve/ya sigorta sektörüne yazýlým geliþtiren diðer yazýlým firmalarýyla karþýlaþtýrma yaptýðýnýzda SFS yi nasýl konumlandýrýrsýnýz? B.P: SFS yazýlýmlarý, diðerlerine oranla çok daha uyarlanmýþ. Hem süreçlere hem de devletin yapýlmasý zorunlu kýldýðý uygulamalara SFS çok daha hazýr. Teknoloji partneri araþtýrdýðýmýz dönemde müþteriye ve sektöre göre uyarlanabilir sistemleri inceledik. Bizim ihtiyaçlarýmýza uygun çözümleri hazýrlayabilecek ve uygulayacak esneklikte tek þirketin SFS olduðunu gördük. SFS baþarýlý bir þirket. Yerel anlamda baktýðýnýzda, SFS nin yapýsýnda dýþ kaynaklý destek verebilecek þirket yok. Mevcut olan az sayýdaki rakip sayýlabilecek bir-iki þirketin uygulamalarýna ve tecrübelerine baktýðýnýz zaman ise SFS kadar baþarýlý olmadýklarýný görüyorsunuz. SFS nin hem baþarý hikayeleri çok daha fazla, hem de sektörde bir çok þirket tarafýndan denenmiþ servisler sunuyor. Türk Nippon Sigorta olarak, iþ ortaklarýmýz ile ayný geminin yolcularý olduðumuz için baþarýnýn kaçýnýlmaz olmasý her iki taraf için de önemli. Geminin daha hýzlý gitmesi ve yolunu doðru bulmasý her iki tarafýn etkin, katýlýmcý ve verimli çalýþmasýna baðlý. Hem SFS hem de bizim için baþarýya giden tek yol budur diye düþünüyorum.

8 10 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 11 SFS Yazýlýmlarýnda Performans ve Ölçeklenebilirlik Tahsilat Süreçlerinizi Collection Plus la Hýzlandýrýn, Verimli ve Güvenilir Kýlýn Piyasada nakit sýkýþýklýðýnýn yaþandýðý, tahsilatýn daha da önem kazandýðý içinde bulunduðumuz dönemde, SFS, artý tahsilat yapýn çaðrýsýnda Uygulamalarýndaki performans ve ölçeklenebilirlik sayesinde SFS müþterisi sigorta þirketleri, ihtiyaç duyduklarý yönetim esnekliðine kavuþuyor. Böylece sigorta pazarýnda daha avantajlý konuma geçmelerini saðlayacak stratejilere odaklanýyorlar. Sigorta þirketlerinin operasyonlarýný hýzlý ve hatasýz gerçekleþtirmeleri, müþterilerine sunduklarý çeþitli hizmet ve ürünlerde baþarýlý sonuçlar edinmeleri, talep ve sektördeki deðiþimlere kolay adaptasyonu dolayýsýyla büyümeleri için kullandýklarý kurumsal yazýlýmlarýn performansýnýn yüksek ve uygulamalarýn ölçeklenebilir olmasý gereklidir. Ölçeklenebilirlilik, büyümekte olan ya da geniþletilmek istenen sistem, network veya süreçlerde kesinlikle bulunmasý gereken bir özelliktir. Kaynak kullanýmýnýn artmasýyla sistem performansýnýn deðer kaybetmeden yükselebilmesi ölçeklenebilirlik olarak ifade edilirken, özellikle veri miktarý ve kullanýcý sayýsýnýn çok olduðu sigorta sektöründe, büyüyen þirketlerin kullandýklarý sistemlerin ölçeklenebilirliðinin daha da yüksek olmasý gerekir. Þirketlerin kullandýklarý yazýlýmlarýn istenilen performans kriterlerine uygunluðu da son derece önemlidir. Okunabilir, test edilmiþ ve esnek tasarlanmýþ yazýlýmlarda, performans problemi yaþansa dahi optimizasyonlarý yapmak oldukça kolaydýr. Bu gerekliliklerin bilincinde olan SFS, yazýlýmlarýný, müþterilerin ilerideki beklenmedik bilgi iþlem gereksinimlerini karþýlayabilecek þekilde tasarlýyor. SFS yazýlýmlarý, performans ve ölçeklenebilirliði maksimum seviyeye taþýmak amacýyla sistemlerini farklý testlere tabi tutuyor. Bu testlerden biri de, Benchmark testleri, yakýn zamanda, Oracle ve HP uzmanlarýnýn gözetimi altýnda Almanya Böblingen de gerçekleþtirildi. SFS uygulamalarýnýn performans ve ölçeklenebilirliklerinin raporlandýðý testler sýrasýnda, performans iyileþtirme çalýþmalarý yapýlarak, SFS uygulamalarý çok daha hýzlý bir yapýya kavuþturuldu. SFS, aþaðýdaki tabloda belirtilen veri ortamýnda, 3 farklý senaryo hazýrlanarak test edildi; Unsur Kayýt Sayýsý Kullanýcý 250,000 Acente 12,350 Müþteri 2,587,238 Aktif Poliçe ve Zeyiller 3,229,991 Hasarlar 109,354 Finansal Ýþlemler 29,819,938 Senaryo 1 (Müþteri düzeltme ve giriþ testi ) Tüm müþteri alanlarý validasyonlarý, mükerrerlik kontrolü, adres kontrolleri ve fihrist iþlemlerinin olduðu müþteri giriþ simülasyonu 5000 eþ zamanlý kullanýcý ile test edildi. Senaryo 2 (Müþteri düzeltme ve giriþ testi ) Tüm müþteri alanlarý validasyonlarý, mükerrerlik kontrolü, adres kontrolleri ve fihrist iþlemlerinin olduðu müþteri giriþ simülasyonu eþ zamanlý kullanýcý ile test edildi. Senaryo 3 (Sigorta Çözümleri Testi) Tüm teklif giriþ alanlarý validasyonlarý, müþteri giriþi, mükerrerlik kontrolü, prim, komisyon ve vergi hesaplarý, fihrist iþlemleri, risk seçimleri, otorizasyon kurallarý, kredi kart entegrasyonu, basým iþlemleri, görüntüleme iþlemleri vb. bir çok iþlemin simüle edildiði sigorta çözümü iþlemleri 5000 eþ zamanlý kullanýcý ile test edildi. Bu üç senaryo testinden de baþarýlý bir þekilde geçen SFS, rapor sonuçlarýný deðerlendirerek ölçeklenebilirliðini hissedilir düzeyde arttýrdý ve performansýný optimum düzeye çýkarttý. Performans testlerinde dikkat edilecek en önemli husus ayarlanan test ortamýnýn mümkün olduðunca gerçek ortama yakýn olmasýdýr. Uygulamada en önemli performans testleri aþaðýda belirtilmiþtir; Yük Testi (Load Testing): Eþ zamanlý olarak çok sayýda kullanýcýnýn sistemi kullanmasýnýn performans üzerindeki gözlemleri yapýlýr ve uygulamada týkanýklýklar varsa raporlanýr. Bu test sýrasýnda ayrýca kritik iþlemlerdeki tepki süreleri de ölçülür. Stres Testi (Stress Testing): Uygulamayý kýrmak için yapýlan testtir. Bu test ile umulandan fazla sisteme yüklenildiðinde performansýn ne yönde etkileneceði gözlemlenir. Dayanýklýlýk Testi (Endurance Testing): Bu test ile sürekli artan sayýdaki kullanýcýya karþý uygulamanýn dayanýklýðý ölçülür. Collection Plus Projesi ile müþterilerinin üzerindeki tahsilat riskini yok etmeyi hedefleyen SFS, ilk uygulamasýnda baþarýya ulaþtý. Ýlk kez Aviva Sigorta da uygulamaya alýnan projenin katkýlarýný Aviva Sigorta Mali Ýþler Grup Baþkaný Tülay Vidinel þöyle özetliyor Aviva Sigorta bu projeyle peþin ödemelerde tüm kredi kartlarý ile, taksitli ödemelerde ise 10 ayrý bankaya ait kredi kartý ile yaygýn tahsilat imkanýna kavuþmuþ, istenen acente ve tali acentelerde sadece kredi kartlý üretime izin verecek ve satýþ kanallarýnýn tahsilat riskini ortadan kaldýracak tahsilat çeþitliliðine ulaþmýþtýr. Bir bütün olarak bakýldýðýnda Collection Plus tahsilat süreçlerinin maliyetlerini ve risklerini düþürmüþ, þirket verimlilik ve karlýlýðýný arttýrmýþtýr. Proje ile poliçe üretimi sýrasýnda ve sonrasýnda kredi kartý ve taksitli kredi kartlarýndan gerçek zamanlý tahsilat, gerekli iptal, iade ve kýsmi iade iþlemleri, ödemezlik durumlarýna iliþkin otomatik ihbar ve iptal süreçleri, bu süreçlere baðlý otomatik zeyil oluþturulmasý ve istenirse taksitli satýþlarda brüt prime vade farký uygulanmasý saðlanýyor. Collection Plus ýn Ýþleyiþi Poliçeyi satan sigorta þirketinin tahsilatý, þirketin bankadaki hesabýna anýnda gönderiliyor. Þirketin talep etmesi durumunda eþ zamanlý olarak acentenin bankadaki hesabýna da komisyon iþlenebiliyor. Dolayýsýyla hem istediði taksitli kartýný veya kredi kartýný kullanabilen müþteri ediliyor, hem satýþ kanalý (acente), hem de sigorta þirketi. Bu iþleyiþte sigorta þirketi hiçbir operasyonla zaman kaybetmeyerek tahsilat riskini tamamen bankaya aktarýyor. Collection Plus ýn Bileþenleri ve Avantajlarý Proje 5 bileþenden oluþuyor. Bunlar Sanal POS, Baðýmsýz Sanal POS, Faiz Yapýsý, Tahsilat Gecikme Yapýsý ve Otomatik Zeyilname Motoru dur. Bu bileþenler ve þirketlere saðladýðý avantajlar aþaðýda sýralanmýþtýr; Baðýmsýz Sanal Pos Teklif giriþ programýndan baðýmsýz olarak poliçe borçlarýnýn taksitli kart ve diðer kredi kartlarýndan tahsilini saðlayan uygulama proje kapsamýnda geliþtirildi. Baðýmsýz SanalPos, Varsa komisyon vergi daðýlýmýný kaldýrýr, Poliçeye daðýlmýþ portföydeki kredi kartlarýný kaldýrýr, Poliçenin ödeme planýna (taksit sayýsýna) uygun olarak blokeli kredi kartý tahsilat iþlemini gerçekleþtirir, Müþterinin daha önce kullandýðý geçerli kredi kartlarý arasýndan seçim yapýlabilir ve tekrar ayný bilgi giriþi engellenir. Çoklu Tahsilat Poliçe baðýmsýz giriþlerde birden fazla poliçeyi acentenin seçerek, kendi kredi kartýný kullanarak sanal pos ile çekim yapabilmesini ve poliçe bazýnda tahsilatýn saðlanmasýný kapsar. Web Pos Acentenin poliçeden baðýmsýz olarak sanal pos ile tahsilat yapabilmesi ve bu tahsilatýn daðýlýmý saðlanýr. Tahsilat Gecikme Yapýsý Acente ve ürün bazýnda yapýlacak tanýmlarla poliçeler otomatik olarak ihtar veya iptal edilebilir. Ayrýca tahsilat þartý tanýmlamalarý yapýlmak suretiyle acentenin provizyonsuz veya kredi kartý provizyonlu poliçe tanzimi saðlanýr. Aþaðýda belirtilen konularda tanýmlamalar yapýlýr; Kesin Tahsilat Vadeli mi - Müþteri borcunu zamanýnda ödemediðinde otomatik ihtar, durdurma ve iptal sürecini baþlatýr, Ýhtar Süresi - Borç vadesi tanýmlanan gün sayýsý kadar gecikmiþ ise poliçe ihtar durumuna düþer ve otomatik ihtar mektubu hazýrlanýr, Ýptal Süresi (Deðer/Formül) Taksit vadesi veya ihtar tarihine göre belirlenen gün sayýsý aþýlýnca poliçe otomatik olarak iptal edilir, Tahsilatýn kapatýlmamýþ olmasý direk iþlerde þirket-müþteri iliþkisinden, acentelerin caride borçlandýðý poliçelerde (yani direk iþ olmayanlarda) Müþteri- Acente/Þirket iliþkisine bakýlarak anlaþýlýr. Baþka bir deyiþle direk iþ olmayan poliçelerde Winsure Ödeme havuzundaki ödemeler kullanýlýr. Faiz Yapýsý Sisteme faiz oranlarýnýn tanýtýlmasý ile vade farkýna göre, poliçe üzerindeki brüt prime faiz yansýtýlýr. Þirket faiz oranlarý, sisteme geçerlilik tarihi ve döviz cinsi bazýnda girilebilir, Faiz hesabý, teminat bazýnda yapýlabilir, Faiz oranlarý, raporlamak amacýyla ayrý bir listeleme programý ile alýnabilir, Faiz tutarý, muhasebe entegrasyonunda alt branþ bazýnda ayrý teknik hesaplara gidebilir, Faiz tutarý, reasürans daðýlýmýnda konservasyona düþer. Otomatik Zeyilname Motoru Collection Plus kapsamýndaki iyileþtirmeler ile poliçe üzerine daðýlmýþ portföydeki kredi kartý kayýtlarý, sonlandýrýcý iptal zeyilnameleri sonrasýnda otomatik olarak silinir. Bu iþlem, aþaðýda belirtilen iki þekilde olur; Mebdeinden Ýptal: Baþlangýcýndan iptal edilecek bir poliçenin üzerindeki tüm portföydeki kredi kartý hareketleri kaldýrýlarak silinir. Kaldýrýlamayan (tahsil durumunda) baþka bir tahsilat söz konusu ise baþlangýcýndan iptal yapýlamaz. Kýsmi Ýptal: Gün esaslý kýsmi iptal zeyilnamesi iade tutarýný LIFO yöntemi ile poliçe borçlarýna doyurur. Eðer doyurulacak kýsýmda portföyde durumunda kredi kartý hareketi var ise, daðýlýmdan kaldýrýr ve siler. Portföyde olan kredi kartý taksitinin bir kýsmý iade edilecekse, kredi kartý hareketi iptal edilir ve yerine daha az tutarlý bir baþka kredi kartý hareketi oluþturulur.

9 12 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 13 SFSMan Genel Müdürü Sayýn Kemal Günal ile e-performans ürününün baþarýsý ardýndaki uygulamalar ve þirketlere saðladýðý avantajlar üzerine görüþtük. Animasyon ile deðerleme yapýlabilen ve bütün deðerleme yöntemlerini destekleyen tek yazýlým olan E- Performans ile deðerleme süreci, hem yöneticiler hem de çalýþanlar için yaþayan bir süreç haline geliyor. Yöneticiler süreçleri 7/24 kolaylýkla ve hýzlý bir þekilde kontrol ederek verimliliði takip edebilirken, çalýþanlar da kendilerini 365 gün objektif bir þekilde deðerlendirme imkanýna ulaþýyor. Bu yönüyle tüm çalýþanlarýn sisteme inancýný artýrýyor. Deðerleme sonuçlarýna göre her iki taraf da kiþisel geliþimi arttýrýcý önlemler alarak þirket verimliliði artýrabiliyor. SFSMan Ýnsan Kaynaklarý Yönetim Sistemlerinden E-Performans ürününüze raðbet oldukça fazla. Sizce bu ürününüzün öne çýkmasýnda ne gibi etkenler rol oynuyor? E-performansýn hangi özellikleri tercih edilmesini saðlýyor? Sizin de belirttiðiniz gibi E-Performans ürünü, müþteri sayýsý en fazla olan ve en çok talep gören ürünümüz. Öne çýkmasýnýn sebebi kýsaca þirketlerin performans deðerlemede yaþadýklarý etkinlik, zaman ve maliyet anlamýndaki aksaklýk ve yükleri alýyor olmasý. En önemli tercih sebebi ise yeni bir yöneticinin kendisine baðlý ekibi karþýlaþtýrmalý olarak geçmiþ dönem analizleri ile incelediðinde ekibinin özelliklerini 1-2 günde tanýmasýna büyük yardým saðlamasý. Keza baþka bölümden kendisine baðlanan personel içinde ayný incelemeyi yapabilmesi. Performans ölçümleme anlamýnda 10 yýldýr Türkiye nin 100 büyük kurumuna hizmet veren ve Ýnsan Kaynaklarý alanýnda hepsi birbirinden baðýmsýz çalýþabilen 14 modülden oluþan bir çözüm paketi sunan SFSMan, deðerleme sürecini yaratýcý uygulamalarla kolaylaþtýrýp etkinleþtiriyor. Bugün sektördeki performans çözümlerine baktýðýmýzda her kurumun kendine özel bir yazýlým geliþtirdiðini görüyoruz. Hazýr performans paketlerini incelediðimizde ise kurumlara entegre edilmesi için programcýlarýn o kuruma giderek þirketin performans deðerlendirme yöntemine uygun bir yazýlým geliþtirdiðini görüyoruz. Böyle bir yapý, birebir bakým maliyeti ve uzman teknik iþgücü gerektiriyor. E- Performansýn en önemli özelliklerinden biri her kurumun uyguladýðý deðerleme yöntemine adapte olabilmesi ve kurumlara özel programlama gerektirmeyen, esnek ve parametrik yapýsý. Bu yönleriyle þirketlere sadece ekonomik avantajlar sunmuyor ayni zamanda uygulama sürati de kazandýrýyor. Þirketlere sunduðunuz performans deðerlendirme yöntemleri nelerdir? Hedef Bazlý ve Yetkinlik Bazlý yöntemlerimiz bulunmakta. Yetkinlik Bazlý yöntemlerimizin alternatifleri 180 derece, 270 derece ve 360 derece iken Hedef Bazlýlarýn daha ileri aþamasý olan Balans Score Card uygulamasýna da yer veriyoruz. Bunlara ek olarak proje gruplarýnýn deðerlendirmesi için kullanýlan Proje Performansý metodunu da sunuyoruz. Performans deðerlendirmede bu kadar geniþ bir metodolojiye sahibiz. Bütün bu yöntemleri destekleyen tek yazýlýmýz. Bu yöntemlerin her bir kurumdaki uygulamasý farklýlýk gösteriyor. Örneðin Hedef Bazlý deðerleme uygulamak isteyen þirketlerin her birinde farklý unvan, pozisyon, departman, ve iþ akýþlarý vardýr. Her bir kurumdaki hedef yapýlanmasý farklýdýr. Bazý kurumlarda hedefler çalýþanlar tarafýndan girilir, yöneticiler düzeltir, onaylar ve en son üst yönetici gözden geçirerek onaylar. Bazý kurumlarda hedefler tepeden gelir; Genel Müdür hedefi verir, Genel Müdür Yardýmcýlarý ekiplerine hedefi yayar, çalýþanýn hedefi sadece görmesi ve uygulamasý gerekir, sonunda da üst yönetici deðerlendirir. Bazý kurumlarda hedefler hep birlikte deðerlendirilir, beraber hedefler oluþturulur. Bazý kurumlarda ise hedefler pakettir ancak kiþiye göre deðiþiklik gösterir. Yetkinlik bazýnda ise þirketlerdeki uygulama alternatifleri daha da çoðalýyor. Bu kadar farklýlýk gösteren, karmaþýk bir yapýya entegre olabilecek tek bir yazýlým geliþtirilmemiþ iken E-Performans bunu baþarmýþtýr. Kurumun metodolojisi ne olursa olsun bir günde adapte olabilen tek yazýlýmýz. Rakiplerimizin çözümlerinin þirketlere entegrasyonu 3 ay ile 24 ay gibi sürelerde saðlanýrken, ürünümüzün bu özelliði ile müþterilerimize ekonomi ve hýz anlamýnda önemli bir avantaj sunuyoruz. Performans sürecini kullanan firmalar, þirket stratejileri doðrultusunda deðerleme yöntemlerini her sene geliþtirip deðiþtirmeyi tercih ediyorlar. Bu da her sene tekrar bir yazýlým geliþtirmesi gerektiriyor. Geliþtirme için gerekli süre ne kadar kýsa olursa, þirketler de o kadar hýzlý model deðiþtirip, uygulamaya alabiliyorlar. Bizim ürünümüz ek geliþtirme gerektirmediðinden müþterilerimiz her sene istediði metoda geçip devam edebilme imkanýna sahipler. Tercih edilme sebeplerimizden biri de budur. Çalýþtýðýnýz þirketlerle anlaþmalarýnýzýn süresi ve kapsamý nedir? Fiyat politikanýz hakkýnda bilgi verebilir misiniz? 10 senedir þirketler uygulamalarýmýzý satýn alma zorunluluklarý olmadan, yatýrým riski almadan kullanýyorlar. Þu anda çalýþmakta olduðumuz müþterilerimizin sadece %10 u tamamen klasik anlamda yazýlýmý satýn alýrken, %90 ý ile bu þekilde çalýþýyoruz. Þirketler, bizimle hiçbir þekilde kalýcý bir anlaþma yapmadan, yazýlýmý dönemsel olarak kullanmak üzere anlaþma yapýyorlar. Minimum anlaþmalarýmýz bir yýllýk olup, þirketin bulunduðu sektör, ihtiyaçlarý ve yapýlanmasýna göre anlaþma sürelerimiz deðiþiklik gösteriyor. Örneðin, satýþ ekipleri yoðun olan sigorta ve/ya ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmalar 12 ay üzerinden aylýk anlaþma yapýyorlar. Zaten bildiðiniz gibi performans deðerlendirme sene baþýnda oluþuyor ve sene sonunda da deðerlendirmeler bitiyor. Yani senede minimum 2 defa kullanýlýyor. Bu anlamda biz müþterilerimize diyoruz ki; sistemimizi bir iki gün içinde kurarýz, verilerimiz içerde test edilmiþ olarak gelir ve sistemi 1 hafta içinde kullanmaya baþlarsanýz. Daha iyi bir yazýlým bulana kadar da bizimle çalýþýrsýnýz. Seneye daha ekonomik ve fonksiyonel bir yazýlým bulamadýðýnýz takdirde devam eder yenilersiniz. Bunu yaparken de firmanýn tercihine göre, yazýlýmý firmanýn kendi sunucusuna, kendi veritabaný üzerine kuruyoruz. Bu maliyeti bile harcamak istemeyen firmalara ise internet üzerinden sistemimizi kullanma imkaný sunuyoruz. Her iki uygulamada da fiyat farký uygulamýyoruz. Web üzerinden hizmetin saðlanýyor olmasý sisteminizin yurtdýþýndan da rahatlýkla kullanýlabilmesini saðlýyor. Yazýlýmýnýz þu anda toplam kaç dilde kullanýma sunuluyor ve hangi ülkelerde kullanýlýyor? Sistemimiz Ýngilizce, Türkçe, Rusça ve Almanca olmak üzere toplam 4 dilde çalýþýyor. Ýstenen dile 1 günde geçiþ imkaný sunuyoruz. Þu anda Kýbrýs ta ve Kazakistan da müþterilerimiz bulunmakta. Bu müþterilerimize sitemiz üzerinden hizmet veriyoruz. E-Performansýn diðer ilgi çekici uygulamasý da animasyon ile deðerlemenin yapýlabilmesi. Bu uygulamayý sunan tek yazýlým firmasýsýnýz, bu uygulamanýn amacý ve etkileri hakkýnda bilgi verir misiniz? Evet, SFSMan ýn E-Performans ürünü, animasyon ile deðerlendirmenin yapýlabildiði tek yazýlým. Bu uygulamayý özellikle cevaplarý rakamlarla ve harflerle ifade edilmek istenmeyen cevaplýyanýn gerçek hissiyatýný elde etmeyi amaçlayan sorularda kullanýyoruz. Deðerlemelerin bu þekilde yapýlmasýný saðlamada farklý amaçlarýmýz var. Kiþisel iliþkiler sonucunda oluþabilecek etkilerin deðerleme sonuçlarýnýn doðruluðunu etkilemesini önlemeyi amaçlýyoruz. Farklý animasyonlar kullanarak kiþilerin daha gerçekçi cevaplar vermesini saðlýyoruz. Sistem, animasyonda seçilen her düzeyi arka planda otomatik olarak rakama dönüþtürüyor. Deðerleme yaparken hem kiþilerin sýkýlmasý engelleniyor, hem de tarafsýz olmasý saðlanýyor. Bir firma yöneticisi neden E- Performansý kullanmalý? Yöneticiler açýsýndan uygulamanýn katkýlarý nelerdir? Performans deðerlendirme yapmayý düþünen bir yöneticinin, bunu elektronik ortama taþýmasýnýn avantajlarýný artýk tartýþmýyoruz. Hem kayýt altýna alýnmasý hem de kaðýt ve toner sarfiyatýnýn engellenmesi anlamýnda internet bize bu imkaný zaten sunuyor. Uygulamanýn en önemli ve gizli özelliði yöneticilerin süreçleri kolaylýkla ve hýzlý bir þekilde kontrol ederek çalýþan verimliliklerini takip edebilmeleri ve ölçebilmeleridir. Kuruma yeni gelen ve / ya yöneticilik pozisyonuna yeni terfi eden yöneticilere, ekiplerine çok kýsa sürede hakim olma, hýzlý ve doðru yetkilendirme yapabilme imkaný sunuyoruz. Örneklendirecek olursak; performans uygulamasýný E- Performans ile yürüten bir kurumda çalýþan bu yönetici, kendine baðlý olan 10 ve/ya 20 kiþilik bir ekibin geçmiþ dönemdeki çalýþmalarý, baþarýlarý, baþarýsýzlýklarý, hangi konularda iyi olduklarý, hangi hedefleri gerçekleþtirdikleri, hangi yetkinlikleri geliþtirdikleri gibi bilgilere bir iki gün içinde performans ekranlarýna bakarak, grafikleri ve deðerlendirme raporlarýný inceleyerek eriþebiliyor. Doðruluðu kanýtlanmýþ bu veriler ýþýðýnda kýsa sürede gerçekçi kararlar alarak ekibini yönetebiliyor. Yeni bir ekip, departman veya þube kurma hedefi olan bir yönetici açýsýndan deðerlendirdiðimizde de durum benzerdir. Sisteme söz konusu pozisyon için gerekli gördüðü yetkinlik ve özellikleri girerek þirket çalýþanlarý içinde çok kýsa süren bir filtreleme yaparak doðru projelere doðru kiþilerin delege edilmesini saðlayabiliyor. Ayný þekilde hangi çalýþanlarýn hangi yetkinliklerinin geliþtirilmesi gerektiði konusunda da yöneticilere çalýþanlarý doðru yönlendirme imkaný saðlanýyor. Sistemde deðerlendirme sonuçlarýný sadece yöneticiler mi görebiliyorlar? Herhangi bir çalýþanýn böyle bir imkaný var mý? Sistemin çalýþanlar açýsýndan avantajý nedir? Performans herkese açýk, çok akýllý bir sistem. Kiþi kendini de görebiliyor. Herkes kendini geçmiþine göre karþýlaþtýrabiliyor ve deðerlendirebiliyor. E-Performans ile deðerleme süreci, hem yöneticiler hem de çalýþanlar için yaþayan bir süreç haline geliyor. Yöneticiler ise hem kendisini hemde kendisine baðlý ekibi izleyip analiz edebiliyorlar. Tüm çalýþanlar kendilerini 365 gün objektif bir þekilde deðerlendirme imkanýna sahipler. Bu yönüyle çalýþanlarýn sisteme inancý daha da artýyor. Deðerleme sonuçlarýna göre tüm çalýþanlar kiþisel geliþimlerini arttýrýcý önlemler alarak kariyerlerini yönetebiliyorlar. Þifreleri yanlýþ verdim, yetkiyi yanlýþ verdim korkusu da yoktur. Çünkü o programý kullanmayacak kiþilere yetki de verseniz sadece kendi ve/ya kendine baðlý ekibi görebileceði için hiçbir mahsur teþkil etmez. Ýnsan Kaynaklarýna hizmet sunuyorsunuz dolayýsýyla uygulamalarý yakýndan takip etme imkanýnýz oluyor. Ülkemizde Ýnsan Kaynaklarýnýn geliþimini, þirketlerin bu alana yaklaþýmýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Son 10 yýldýr müthiþ bir geliþme var. Ýnsan Kaynaklarý yapýlanmalarý ile þirketler personelini kazanma, kazanýlmýþ personeli kaybetmeme, personelin yerine alternatif aramaktansa onu geliþtirme anlamýnda çok bilinçlendiler. Þirketlere ciddi bir geri dönüþüm saðlayan bir alan. Bu konudaki bilinçlenme elbette eðitim kurumlarýna da yansýdý. Bugün birçok üniversitede Ýnsan Kaynaklarý alanýnda yüksek lisans ve lisans bölümleri açýlmaya baþlandý. Bu da þirketlerden bu alanda talep olduðunu gösteren ciddi bir göstergedir.

10 14 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 15 Türk Elementer Sigorta Sektörüyle ilgili yapýlan araþtýrmalarýn vardýðý birkaç ortak sonuç vardýr; Üretimin büyük bir kýsmý (%85) geleneksel satýþ kanallarý olan acenteler ve brokerler üzerinden gerçekleþmektedir. Yine üretimin büyük bir kýsmý hasar/prim oranlarýnýn çok yüksek olduðu trafik ve kasko ürünlerinde yoðunlaþmýþtýr. Bu gerçeklerin arkasýnda yatan temel nedenler; acente ve broker kanallarý dýþýnda satýþýn hem operasyonel nedenler hem de sigortacýlýk birikimi gerektirmesi nedeniyle pahalý ve zor olmasý ve de tüketicilerin sigorta deyince büyük oranda trafik ve kasko poliçelerini anlamasýdýr. Bunun doðal sonucu rekabetin büyük oranda trafik ve kasko ürünleriyle sýnýrlanmasý, acente ve broker aðlarýný istikrarlý olarak büyüten ve sürdüren þirketlerin rekabette avantaj saðlamalarýdýr. Bu rekabete konu olan pasta ise büyük oranda trafik, kasko ve kýsmen konut ürünlerine yoðunlaþmýþtýr ve araç ve ev satýþlarýnýn artýþ hýzýna tabidir. Bu durumda sektörü otomotiv ve inþaat sektörünün performansýna ve satýþ rakamlarýna baðýmlý hale getirmektedir. Özellikle þu anda yaþadýðýmýz küresel krizlerden en fazla etkilenen bu iki sektördeki yavaþlamalar sektörü de doðrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Sonuçta sektörde rekabet özellikle kriz dönemlerinde büyük oranda sabit kalan ve hatta küçülen pastadan daha fazla pay almak anlamýna gelmektedir. Sektörün son satýþ verileri incelendiðinde görülebileceði gibi bu aðýr rekabet þartlarýnda þirketler primlerini azaltarak poliçe sayýlarýný artýrmaya çalýþmaktadýrlar. Bu da sektör açýsýndan daha kritik ve olumsuz hasar/prim oranlarý anlamýna gelmektedir. Özetle mevcut pazardan pay almak diyebileceðimiz bu yaklaþým orta uzun Pastayý Büyütmek mi Mevcut Pastadan Daha Fazla Pay Almak mý? vadede sektör karlýlýðýna da ve dolayýsýyla sektörün geliþmesine ciddi bir engel olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Dünyada daha geliþkin ve olgunlaþmýþ ülkeleri incelediðimiz zaman ürün daðýlýmýnýn daha dengeli olduðu ve buna baðlý olarak da karlýlýklarýn daha yüksek olduðu göze çarpmaktadýr. Bu durumun bir nedeni bu ülkelerdeki tüketicilerin sigortaya bakýþ farký iken, diðer önemli bir nedeni de bu ülkelerde tüm satýþ zincirlerinde sigorta ürünlerinin opsiyonel bir ek ürün olarak kolaylýkla tüketicilere sunulabilmesidir. Bu ülkelerde sigorta ürünleri teknoloji maðazalarýnda, seyahat acentelerinde, emlakçýlarda, marketlerde, yapý ve mobilya zincirlerinde, özetle bir daðýtým kanalýyla tüketicilere kendi ürün ve hizmetlerini sunan tüm zincirlerde satýlmaktadýr. Üstelik bu zincirlerdeki kullanýcýlar ne sigortacýlýðý bilmekte ne de sigorta þirketlerinin kompleks sistemleri üzerinden poliçe tanzim etmeye çalýþmaktadýrlar. Yapýlan tek Sigorta Ürünü 1 Sigorta Ürünü 2 Sigorta Þirketi Sistemi Acente ve Brokerlar Sigorta Ürünü 3 satýþ eylemi satýlan bir ürün veya hizmetle birlikte o ürünle iliþkilendirilmiþ bir sigortacýlýk ürününün müþteriye sunulmasýndan ibarettir. Müþterinin olumlu cevabý ardýndan tüm operasyonel iþlemler sistemler tarafýndan insan müdahalesi olmaksýzýn gerçekleþmekte ve sigorta ürünü satýlabilmektedir. Ülkemizde ise durum bundan hayli farklýdýr. Sigorta þirketlerinin alternatif daðýtým kanallarý diyebileceðimiz bu tip kurumlara karþý geleneksel yaklaþýmý; kendi kompleks sistemlerinin bu kurumlarýn kullanýcýlarý tarafýndan kullanýlmasýný beklemektir. Bu son kullanýcýlarýn bu sistemlerin kullanýmýyla ilgili eðitimlerini bir yana býrakacak olursak bile poliçe üretmek için geçen zaman ve bu sistemlerin kullanýmý için gerekli donaným, lisans ve altyapý maliyetleri, zaten genellikle Müþteri ADK Ürünü 1 SÝgorta Þirketi e-posta, SMS, Fax ADK Ürünü 2 Bütünleþik Sigorta Ürünü Alternatif Daðýtým Kanalý Sistemi Alternatif Daðýtým Kanallarý çok küçük primlere sahip ürünlerin satýlacaðý bu tip projeleri baþtan karsýz ve imkansýz bir hale getirmektedir. Sonuçta sigorta þirketleri için ciddi bir üretim vadeden bu tip yeni projeler uygulanamamakta ve yeni pazarlar / pastalar oluþturulamamaktadýr. Sigorta þirketlerine kalansa mevcut pastadan daha fazla pay almak için mevcut acente ve broker networklerini korumak ve hasar / prim oranýna bakmaksýzýn klasik ürünlerde daha fazla ve daha fazla poliçe satmaya çalýþmaktýr. Teknoloji bu noktada yeni satýþ süreçlerini mümkün kýlan ve þirketlere rekabet avantajý saðlayan bir yardýmcý olarak öne çýkmaktadýr. Teknolojiden beklenen; Bu tip þirketlerin sigorta þirketlerinin sistemlerine baðlanmaya gerek kalmadan kendi sistemleri üzerinden teklif ve poliçe üretebilmeleri, tahsilatlarýný gerçekleþtirebilmeleri ve poliçe basabilmeleri, Sigorta þirketlerinin bu tip þirketlerin kendi ürün ve hizmetlerine paralel olarak pazarlayabilecekleri rekabetçi ürünleri hýzla tasarlayýp pazara sunabilmeleri, Bu þirketlerle sigorta þirketleri arasýndaki tek yönlü veya iki yönlü müþteri, poliçe, tahsilatý komisyon ve hasar veri iletiþimini kontrollü ve otomatik olarak yapabilmeleri, Satýþ süreçlerini destekleyen bir þekilde e-posta, SMS ve faks araçlarýnýn bu süreçlere entegre bir þekilde kullanýlabilmesidir. SFS sektörün lider teknoloji saðlayýcýsý olarak çok sayýda alternatif daðýtým kanalýnýn kendi ara yüzleri üzerinden insan müdahalesine gerek kalmaksýzýn sigortacýlýk ürünlerinin pazarlamasýný ve satmasýný saðlamýþtýr. Bu yapýyý sadece müþterisi olan sigorta þirketlerine deðil, diðer sigorta þirketlerine ve birden fazla sigorta þirketiyle çalýþmak isteyen alternatif daðýtým kanallarýna da saðlayacak bir altyapý ve deneyime sahiptir. Hem sigorta þirketlerinin hem de alternatif daðýtým kanalý yöneticilerinin gelirlerini artýrmak ve pastayý büyütmek için yapmalarý gereken tek þey uzman SFS danýþmanlarýyla iletiþim kurmaktan ibaret. Hasar / Prim oraný düþük yeni ürünlerle pastayý büyütmek ve yeni pazarlar oluþturmak size de makul gelmiyor mu?

11 16 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 17 Önemli Bir Stratejik Yönetim Aracý Olarak Monitörler Dünya Mobilleþirken Sigortacýlýk Yerinde mi Kalacak? SFS Monitörleri ve Altyapý Monitörler, tüm SFS ürünleri ile entegre çalýþmaktadýr. SFS dýþýndaki diðer uygulamalarýn Monitör verilerine kolayca ulaþabilmesi ve bu verileri iþleyebilmesi için, tüm Monitör fonksiyonlarý birer web servis olarak tasarlanmýþtýr. Gerçek zamanlý Monitör altyapýsý sayesinde anlýk verilere web servisler aracýlýðý ile eriþilebilir. Monitörlere entegre olarak çalýþan SFS Infoband ile anlýk veriler hem bilgisayar ekraný, hem de elektronik pano gibi harici bir cihaz üzerinden görüntülenebilir. Kullanýcýlari SAAS (Software as a Service) mimarisi ile tasarlanan Monitörlere zaman ve mekan kýsýtlamasý olmaksýzýn istedikleri zaman istedikleri yerden ulaþabilirler. Kullanýcýlar dilediði takdirde cep telefonu ile Monitör uygulamasýna eriþerek, nerede olursa olsun kolay bir þekilde raporlama yapabilirler. Tüm Monitörler aþaðýdaki bileþenleri içermektedir: Sýnýflandýrmalar Paneli Monitör türüne baðlý olarak, tanýmlanmýþ olan durumlarýn listelendiði paneldir. Bu panel sayesinde kullanýcý basit bir þekilde, herhangi bir rapor kriteri girmeksizin, Son Üç Ayda Açýlan Acenteler veya Tahsilatý Geciken Acenteler gibi dilediði veriye eriþebilir. Görünümler Raporda yer alacak bilgilerin düzenlendiði bölümdür. Bir durumun Þirketlerin gerçekçi ve stratejik kararlar alabilmeleri için raporlamalar büyük önem arz eder. Günümüzde monitörler bu ihtiyacý en kýsa sürede ve en az zahmetle karþýlayan raporlama yöntemi olarak ortaya çýkmaktadýr. Monitörler, kullanýcýlarýn sahip olduklarý yetkiler dahilinde, eriþebildikleri tüm verileri diledikleri þekilde görüntüleyebilmelerini saðlayan esnek bir raporlama altyapýsýdýr. Kullanýcýlar, ister varsayýlan þablonlar ile isterlerse ihtiyaçlarý doðrultusunda oluþturacaklarý görünüm þablonlarý ile diledikleri raporlarý kolaylýkla alabilirler. Monitör altyapýsý ayný zamanda kullanýcýnýn bu raporlarý kolay bir þekilde dýþ ortamlara (örn: Excel, PDF, XML, vs.) aktarabilmesini de saðlar. hangi verileri içereceði, bu verilerin baþlýklarý, görüntülenme sýralarý, tarih, ürün gibi kriterleri, belirlenerek alýnacak olan raporun þablonu oluþturulur. Oluþturulan bu þablon, saklandýðý için daha sonra tekrar kullanýlabilir. Görüntüleme Paneli Durumlarýn (raporlarýn) görüntülendiði paneldir. Bu panelde kullanýcýlar, raporu görüntüleyebildiði gibi, filtreleme, gruplama, sýralama iþlemlerini de yapabilirler. Raporu Excel, PDF gibi farklý formatlara da dönüþtürebilir. Görüntüleme paneli tercihe baðlý olarak tablo ya da grafik formatýnda görüntüleme yapabilir. Analiz Paneli Rapor tasarým aþamalarýna dahil olmadan, sadece raporlara eriþimi saðlayan paneldir. Sýk kullanýlan raporlarý barýndýrýr. Kullanýcý herhangi bir tanýmlama yapmak durumda olmadýðýndan, özellikle üst düzey yöneticiler için çok kullanýþlýdýr. Ýþlemler Paneli Diðer SFS ürünlerinde bulunan iþlemlerin Monitör verilerini girdi olarak almasýný saðlayan paneldir. Böylelikle kullanýcý sadece almýþ olduðu rapor üzerindeki veriyi görüntülemekle kalmayýp, ayný zamanda tanýmlý iþlemler dahilinde bu verileri kullanarak istediði diðer iþlemleri de gerçekleþtirebilir. Tanýmlama Paneli Kullanýcýnýn yetkileri dahilinde tanýmlama iþlemlerini gerçekleþtirdiði paneldir. Monitörlerin SFS Müþterilerine Saðladýðý Avantajlar Raporlarýn kriterlerini saklayabilir. Bu sayede ayný raporun tekrar kullanýlmasý gerektiðinde ayný kriterlerin yeniden girilmesine gerek kalmaz. Raporda görüntülenmesi istenen alanlar kullanýcýlar tarafýndan belirlenebilir. Rapora yeni bir alan eklenmek istendiðinde kodlama yapmaya gerek yoktur. Oluþturulan raporlar baþka kullanýcýlar ile paylaþabilir. Hesaplanabilir alanlar yardýmý ile kullanýcýlar, kendi alanlarýný oluþturabilirler. Rapor sonuçlarý liste veya grafik olarak alýnabilir, Excel veya PDF formatýnda saklanabilir. Veriler, Monitörlerin Web Servisleri aracýlýðý ile farklý ara yüzlerden çaðrýlabilir. Türkiye kiþi baþýna düþen cep telefonu sayýsý olarak, Güney Kore den sonra dünyanýn en çok cep telefonu kullanýlan ülkelerinden biri. Klasik ses ve mesaj iletiþimi dýþýnda cep telefonlarýnýn sigorta sektörüne saðladýðý 2 önemli fayda var; doðrudan müþteriye eriþim ve süreçlerin mobilleþtirilmesi. Bu faydalar bir taraftan operasyon maliyetlerini düþürürken diðer taraftan özellikle yenileme ve çapraz satýþ süreçlerinde satýþ oranlarýný artýrýyor. 3G adý verilen ve görüntülü iletiþim saðlayan yeni teknolojiler bunlara ilaveten servis süreçlerinde hem eksper, anlaþmalý servis gibi saðlayýcýlar hem de müþterilerle daha entegre ve düþük maliyetli operasyonlarý mümkün kýlýyor. Bu teknolojilerin sigorta sektörüne yansýmalarý ise halihazýrda bir hayli zayýf. Genel algý; SMS ile hasar olmuþ, geçmiþ olsun ya da yenilemeniz geldi, bize uðrar mýsýnýz gönderimini ciddi bir mobilite olarak kabul ediyor. Hatta plaka no ve vatandaþlýk no ile Trafik prim teklifi almanýn hayallerin ötesinde bir iþ olduðunu gözlemlemek mümkün. Bu yazýnýn amacý sektörün önemli oyuncularýna mobil teknolojilerle neler yapabileceklerine iliþkin fikir vermek ve teknolojinin saðlayabileceklerini vurgulayarak yeni iþ yapma modellerini desteklemek. Öncelikle mobil cihazlarýn temel faydasýnýn müþteri ve müþteri adaylarý ile sigorta þirketleri arasýnda dolaysýz bir iletiþim kanalý saðladýðýný vurgulamak lazým. Bu iletiþim kanalý sigorta þirketlerinin müþteri adaylarýna yeni satýþlarý, müþterilerine ise yenileme ve çapraz satýþlarla hasar servisi vermesini mümkün kýlýyor. Gelenekse tüketici alýþkanlýklarý, teknolojik olarak mümkün olsa da tüm satýþ sürecinin mobil cihazlar üzerinden gerçekleþmesini büyük oranda engelliyor. Tüketiciler nihai karar verme aþamasýnda karþýlarýnda ya da telefonda gerçek bir kullanýcý görmek istiyorlar. Bu durumun da zaman içinde dönüþtüðünü, ancak mobilite projelerinin bu tüketici trendini dikkate almasý gerektiðini not etmemiz lazým. Bu noktada mobilite hem mobil cihazlarýn, hem de çaðrý merkezi ve acente gibi yerleþik kanallarýn bütünleþik bir þekilde kullanýmýný desteklemeli. Bunu desteklerken amaç mevcut sistemleri uygun mobil iþletim sistemleriyle çalýþtýrýp mobil cihazlara yüklemek deðil. Tüm mobil süreçlerde kolay ve hýzlý kullanýmý esas almak, detaylý operasyonlarý ise yerleþik kanallara býrakmak önemli. Temel olarak 4 farklý operasyonu mobilleþtirmek mümkün; Yeni Satýþ: Bu süreçte amaç mümkün olduðu kadar çok ve uygun müþteri adayýna mobil cihazlar aracýlýðýyla ulaþmak ve son derece kýsa sorularla özellikle zorunlu ürünlerde prim teklifleri almalarýný saðlamak ve teklifleri kabul etmeleri durumunda müþteri adaylarýný en yakýn sabit kanala yönlendirerek veya kapýda tahsilat ve gönderim gibi araçlarla satýþý tamamlamak. Yenileme: Yenilemeler bir sigorta þirketinin ne kadar istikrarlý olduðunun da önemli bir göstergesi. Bu süreçte mobil kanallarla müþterilere yenileme hatýrlatmalarý yapmak ve yenileme avantajlarýyla birlikte yenileme primlerini doðrudan göndermek mümkün. Genellikle buna paralel bir süreçte, belirli bir ihbar ve iptal süresini esas alarak poliçelerin müþteriye gönderimi ve müþteri onayýyla birlikte tahsilatlarýn SFS Paynet gibi hem kredi kartý hem de taksitli kredi kartlarýyla çalýþan tahsilat araçlarýyla gerçekleþtirilmesi yenileme performasýný artýrýyor. Çapraz Satýþ: Mevcut ürünler arasýnda iliþkiler kurup mevcut müþteri portföyünden yapýlacak detaylý seçimlerle segment bazlý çapraz satýþ önerileri de mobil cihazlarýn yaygýn kullanýlabileceði bir alan. Bu þekilde bir tarafta müþteri ihtiyaçlarýný proaktif bir yaklaþýmla karþýlamak saðlanýrken bir tarafta da üretimi artýrmak mümkün. Hasar Servis Süreçleri: Müþterilerin hasar bildirimlerini yapabilmeleri ve temel hasar dosya bilgilerini öðrenebilmeleri mobilite ile müþterilerin hayatýný kolaylaþtýrýr ve merkez operasyonlarýný da düþürür. Eksper ve anlaþmalý servislerle iletiþimin de özellikle hýzlý servis ve þehir dýþý noktalara servis gerektiðinde mobil cihazlarla sürdürülmesi þirketin hizmet kalitesini ve dolayýsýyla müþteri sadakatini artýrmakta. Bu süreçler hem 3G teknolojilerin geliþmesi hem de GPS gibi detay lokasyon bazlý çalýþmayý destekleyen teknolojilerin varlýðý ile hem hasar operasyon maliyetlerini düþürebilir hem de olasý suiistimalleri veya eksik/geç deðerlendirmeleri ortadan kaldýrarak hasar/prim oranlarýný iyileþtirebilir. Bu çevrede önerilen çözümlerin servis bazlý olmalarý ilk yatýrým maliyetlerini önemli miktarda düþürür. Bu da þirketin uzun vadeli operasyonel ve satýþ etkinliðini artýrmak için mobil cihazlara yoðunlaþmasýný mümkün kýlar. SFS hem servis bazlý mobil çözümleri hem de mobil teknolojilere odaklanmýþ iþ ortaklarý ile sigorta þirketlerine sözde deðil özde, sonuçlarý ölçülebilir mobil süreçler öneriyor. Size kalan ise mobilleþmek veya seyirci kalmak.

12 18 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 19 Doç. Dr. Suna Özyüksel, TSEV Müdürüý Ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve günümüz ekonomik koþullarý deðerlendirildiðinde sektör oldukça dinamik bir yapýda. Dolayýsýyla hem çalýþanlar hem de þirketler sert bir rekabet içindeler. Sizce bu koþullarda eðitimin rekabet üstünlüklerini artýrmadaki payý nedir? Þirketlerin çalýþan eðitimlerine yeterince önem verdiðini düþünüyor musunuz? Doç. Dr. Suna Özyüksel Oksay (S. Ö. O.): Bildiðiniz gibi, Avrupa Birliði ne uyum yasalarý ile birlikte Türk sigorta sektörü önemli bir geçiþ sürecine girmiþtir. Bu süreçte, her geçen gün bir yenisi çýkan ve sayýlarý 100 ü aþan yönetmelik ve düzenlemelerin oluþturduðu yeni mevzuatýn uygulamasýna yönelik ciddi bir eðitim ihtiyacý doðmuþtur. Bu çerçevede, sigorta þirketleri rekabet edebilmek ve hatta ayakta kalabilmek için bu deðiþimi sürekli takip etmek zorundadýr. Bunu yapmanýn en etkin yolu da yeni yasal düzenlemeler ve geliþen süreçle ilgili eðitilmiþ insan kaynaðýna sahip olmaktýr. TSEV olarak biz de, bu süreç içerisinde, son iki yýldýr, yeni mevzuatý hazýrlayan kurumlarla iþbirliði içerisinde yasal düzenlemelerle ilgili eðitimler düzenlemeye baþladýk. Sigorta sektörünün her türlü eðitim ihtiyacýna cevap vermeyi amaç edinen Vakfýmýzýn, sektörün tüm aktörlerini yakýndan ilgilendiren bu yeni düzenlemelerle ilgili eðitimleri sektör tarafýndan yoðun bir ilgiyle karþýlanmýþtýr. Bununla birlikte, Vakfýmýzýn düzenlediði diðer eðitim programlarýna olan ilgi de artarak devam etmektedir. Yasal düzenlemelerde eðitime verilen önemin altýnýn bir kez daha çizilmiþ olmasýyla birlikte sigorta þirketleri dýþýnda kalan sektörün diðer aktörlerinin de eðitimlere olan ilgisi artmýþtýr. Sektör oyuncularýnýn TSEV (Türk Sigortacýlýlarý Enstitüsü Vakfý) Müdürü Doç Dr. Suna Özyüksel Oksay ile sektörün eðitim ihtiyaçlarý ve TSEV in bu konudaki çalýþmalarý hakkýnda kýsa bir söyleþi gerçekleþtirdik. TSEV in eðitim konusunda þirketlere profesyonel destek ve organizasyon hizmeti sunduklarýný belirten Sayýn Oksay, sigorta alanýnda kariyer hedefleri olan adaylara da istihdam anlamýnda TSEVKariyer ile destek verdiklerini ifade etti. Bu çalýþmalarla beklentilerini þöyle özetledi; Beklentimiz, eðitimin, sigorta sektörünün geliþim kaydedebilmesi için bir zorunluluk olduðu bilincinin tam olarak yerleþmesidir. eðitimlere olan ilgisindeki bu artýþ, sektörünün geliþimi açýsýndan sevindiricidir. Ancak, gerek yeni mevzuatýn çýkmýþ olmasý gerekse yabancý sermayenin geliþi ile birlikte eðitime karþý artan bu ilginin yeterli düzeyde olduðunu söylemek zordur. Bu konuda beklentimiz, eðitimin, sigorta sektörünün geliþim kaydedebilmesi için bir zorunluluk olduðu bilincinin tam olarak yerleþmesidir. TSEV in sektörde eðitime katkýsýnýn büyük olduðu tartýþmasýz. Gerçekleþtirdiðiniz etkinliklerdeki gözlemlerinize göre sektör çalýþanlarýnýn eðitim düzeyini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Doç. Dr. Suna Özyüksel Oksay: Biraz evvel bahsettiðim gibi yeni mevzuat ile birlikte sigorta sektörünü ilgilendiren çok sayýda yeni düzenleme yapýldý. Bu yasal düzenlemeler sektörün farklý kademelerinde çalýþan birçok kiþiye yeni yükümlükler getirmektedir. Ancak, sigorta sektörü çalýþanlarýnýn, bu yeni düzenlemelerin uygulanmasýna yönelik eðitim eksikleri olduðu kanýsýndayým. Ayrýca, sektör çalýþanlarýnýn, bir yandan alt yapýlarýný geliþtirici eðitimler alýrken diðer yandan da yeni geliþmeleri sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, Vakfýmýzýn sektöre sunduðu, sektörel geliþmeleri kapsayan kýsa süreli eðitim programlarýna sektör çalýþanlarýnýn katýlmasý önem taþýmaktadýr. Sektör çalýþanlarýnýn eðitim düzeylerinin artýrýlmasý için gerek yeni yasal düzenlemeleri gerekse sektörel geliþimleri sürekli olarak takibi saðlanmalýdýr. Bunun için her þirket kendi eðitim stratejisini oluþturmalý ve revize etmelidir. Bu stratejide öncelikle eksiklikler net bir þekilde saptanmalý, ondan sonra da buna uygun eðitim programý talep edilmelidir. Vakfýmýz, þirketlere özel eðitim programlarýnýn hazýrlanmasýnda olduðu kadar onlarýn ihtiyaçlarýnýn saptanmasýnda da þirketlerin yanýnda yer almakta ve onlara destek saðlamaktadýr. Vakfýn yürüttüðü faaliyetler ve gelecek hedefleri hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Doç. Dr. Suna Özyüksel Oksay: Sektörün ilk ve tek uluslararasý eðitim ve araþtýrma merkezi olan Vakfýmýz, sektörün ihtiyaç duyduðu her alanda hizmet sunma konusunda 38 yýllýk deneyim ve birikime sahiptir. Sahip olduðu yüksek standart ve kaliteyi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasý ve Ýngiliz Sigorta Enstitüsü ne akredite eðitim programlarý ile de belgeleyen Vakfýmýzýn sektöre sunduðumuz hizmetlerin kapsamý her geçen gün daha da geniþliyor. Bu da sektörün geliþiminin hýzýnýn doðal bir sonucudur. Bu hýzý yakalamak için, sektörü ulusal ve uluslararasý deðiþimlerle birlikte her yönüyle takip ediyoruz. Deðiþimler sürecinde sektör aktörlerinin ihtiyaç duyduðu ve duyacaðý kurumsal hizmetleri profesyonel olarak sunuyoruz. Bu kapsamda, þirketlerin Ar-Ge çalýþmalarý, müþteri araþtýrmalarý, verimlilik araþtýrmalarý, ürün araþtýrmalarý gibi piyasa ve kamuoyuna yönelik araþtýrmalarda þirketlere danýþmanlýk hizmetleri veriyoruz. Kurum içi yönetim faaliyetlerini desteklemek amacý ile çalýþanlarýn meslekte yükselme yeterliliklerinin belirlenmesi, ara kademe yöneticilerinin mesleki ve psikolojik yeterliliklerinin belirlenmesi amacý ile alanýnda uzman akademisyenlerimiz ile kurumsal sýnav hizmetleri de sunuyoruz. Personel seçimlerinde kullanýlan psikolojik testlerin uygulanmasý, kurumsal eðitim ihtiyaçlarýnýn saptanmasý, þirket personelinin katýldýðý eðitim programlarýnýn, bireysel etkinlik düzeylerinin ve kurumsal verimliliðe katkýsýný deðerlendirilmesi konularýnda da profesyonel destek saðlamaktayýz. Ayrýca, yoðun iþ temposu içinde çeþitli kurumsal toplantýlar, seminerler, konferanslar ve etkinlikler düzenlemek isteyen þirketlere de bu toplantýlarý ve etkinlikleri için organizasyon hizmetleri de sunmaktayýz. Bu tür hizmetlerimiz kurumlara, yönetim süreçlerini hem daha bilimsel, hem daha objektif hem de bazý çalýþmalarýn kurum çalýþanlarý tarafýndan yapýldýðýnda çok zaman alýyor olmasý açýsýndan önemli avantajlar getirmektedir. Eðitim dýþýnda istihdam anlamýnda da sektöre destek veriyorsunuz. TSEV Özel Ýstihdam Bürosu nun bu anlamdaki faaliyetlerinden bahseder misiniz? Doç. Dr. Suna Özyüksel Oksay: Sigorta sektörünün verimliliðini, etkinliðini ve kârlýlýðýný artýrmak amacýyla, iþ arayanlarý, sektörde eleman açýðý olan alanlara yönlendirmek ve bu kiþilere eðitim programlarý düzenleyip sektörün ihtiyaç duyduklarý nitelikleri kazandýrmak sorumluluðundan yola çýkarak TSEV Özel Ýstihdam Bürosu nu kurduk. Özel Ýstihdam Bürosu hizmetimizle, hedefimiz, sektörün, ihtiyaç duyduðu nitelikli elemanlara en kýsa sürede ve en doðru þekilde ulaþabilmesini saðlamaktýr. TSEV Özel Ýstihdam Bürosu nun en önemli özelliði sigortacýlýk alanýnda ihtisaslaþmýþ tek istihdam bürosu olmasýdýr. Faaliyet alanlarýmýzý, kurulma amacýmýza uygun olarak sektörün istihdam niteliðini arttýracak þekilde iþ arayanlarýn ve iþverenlerin beklentilerine göre belirledik. Ýþ arayan kiþiler TSEVKariyer web sayfasýnda (www.tsevkariyer.com) yer alan CV Havuzu na CV lerini ücretsiz olarak býrakabilmektedir. Ýþverenden gelen iþgören talebine uygun olan özgeçmiþler, profesyonel ekibimiz tarafýndan TSEVKariyer sitesindeki CV havuzunda taranmaktadýr. Ýþe uygun niteliklerde bulduðumuz adaylara, iþin tanýmýna uygun iki ya da üç aþamalý mülakatlar, genel yetenek, mesleki bilgi sýnavlarý ve psikometrik test uygulamalarý yapmaktayýz. Mülakatlar sonucunda, iþe uygunluðunu saptadýðýmýz adaylarý en geç iki hafta içinde iþverenin iletiþimine sunmaktayýz. Mülakatlar sonucunda, iþin tanýmýna uygun olarak yeterli olmayan adaylarý ise, kariyer planýna ve ihtiyacýna en uygun TSEV Eðitim Programlarý ndan ücretsiz ya da indirimli yararlanabileceði hizmetler sunuyoruz.

13 20 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 21 Yazýlým Tedarikçileri için Yeni Bir Model: SaaS Dünyada yenilikçi servis uygulamalarýný yakýndan takip eden SFS, Alternatif Daðýtým Kanallarýna yönelik inet hizmetlerinde SaaS modelini kullanmaya baþladý. Gartner ýn araþtýrmasýna göre, 2007 yýlýnda dünya çapýnda kurumsal yazýlým pazarýnda toplam SaaS (Software as a Service, Bir Servis Olarak Yazýlým) gelirleri, önceki yýl gelirlerine oranla %21 lik bir artýþ sergileyerek, 5.1 milyar $ ý aþtý yýlý gelirinin 11.5 milyar dolara yükselmesi beklenen SaaS uygulamalarý dünyada yaygýn olarak kullanýlýyor. SFS inet hizmetlerinde bu modeli uygulamaya aldý. SFS Yazýlým Aðlarý ve Aracýlar Yönetim Sistemleri Bölümü Müdürü Ahmet Bozdaðý, SaaS modeliyle hem sigorta þirketlerine hem de þirketlerin Alternatif Daðýtým Kanallarýna büyük kolaylýklar saðlanabildiðini, müþteri memnuniyetini artýrmayý, operasyonel ve iþlem maliyetlerinden tasarruf saðlayarak þirketin karlýlýk ve verimliliklerini arttýrmalarýnda etkili olmayý hedeflediklerini vurguluyor. Bu sayýmýzda Türkiye de baþarýlý uygulamalarýna çok rastlamadýðýmýz ancak dünyada fikir liderliði yapan yazýlým tedarikçisi birçok þirket tarafýndan desteklenen SaaS ý yakýndan tanýtmak istedik. SaaS ýn Ýþleyiþi ve Sunduðu Avantajlar Kavram ilk kez 1999 yýlýnda Bennett ýn "Service Based Software" (Servis Tabanlý Yazýlým) makalesinde ortaya çýkar ve pazarda kabul görebilmenin yolu olarak nitelendirilir. SaaS genel olarak, herhangi bir uygulamanýn internet üzerinden müþteriye saðlandýðý yazýlým daðýtým modelidir. Geleneksel uygulamalardan farklý olarak, yazýlýmýn müþteri sistemine kurulup çalýþtýrýlmasý yerine, SaaS modeli, internet baðlantýsý ile web sunucu(lar) üzerine kurulmuþ servis(ler)in çoklu-kiracýlý (multi-tenant) olarak sunulup; müþterinin bakým, operasyon ve destek yükünü hafifletmeyi amaçlar. Bununla birlikte, müþterilerin yazýlým versiyonlarý üzerindeki kontrollerini azaltýr, bir defada yüklü miktarda bir ücret ödenmesi yerine bölünmüþ olarak hizmet bedelinin ödenmesini saðlar. SaaS, yüksek ön ödeme maliyetleri yerine hizmet talebine göre maliyetler saðlayarak müþterinin maliyet kalemlerini makul bir biçimde azaltýr. Yazýlým saðlayýcýsý yönünden bakýldýðýnda ise SaaS, fikri mülkiyet haklarýnýn güçlü bir biçimde korunmasýný ve düzenli bir gelir elde edilmesini saðlar. SaaS modelinde tüm müþteriler tarafýndan ortak kod kullanýlýr. SaaS yazýlým saðlayýcýsý, uygulamasýný kendi web sunucusu ya da 3. parti bir Uygulama Hizmet Saðlayýcýsý (ASP) üzerinden saðlar. Bu sayede, son kullanýcýlar donaným yatýrýmlarýndan oluþacak maliyetlerden tasarruf ederler. SaaS ta Alternatif Fiyatlama Modelleri SaaS yazýlým saðlayýcýlarý, müþteri tercihlerine baðlý olarak farklý þekillerde fiyatlandýrma yaparlar. Uygulanan baþlýca fiyatlama modelleri þöyledir; Üyelik Tabanlý Fiyatlama: Uygulamanýn aktif kullanýcý sayýsýna göre aylýk bir ödeme hesaplanmaktadýr. Kullaným Tabanlý Fiyatlama: Ödeme tutarýna uygulamanýn kullanýmýna göre karar verilir. Ýþlem Baþýna Fiyatlama: Verilen hizmette ödeme iþlem sayýsýna göre hesaplanýr. Deðer Tabanlý Fiyatlama: Belirlenen hedeflere ulaþýlmasý, gelir ya da karýn belirlenen deðerlerde paylaþýlmasý esasýna göre hesaplanýr. Sabit Fiyatlama: Aylýk olarak belirli bir kullanýcý sayýsýna, kiralanan modüller ya da hizmetlere göre hesaplanýr. SaaS ýn Kullaným Alanlarý SaaS; risk yönetimi, ofis otomasyonu, finans, satýþ ve hizmet otomasyonu, satýn alma ve küçük entegre iþ yönetimi sistemleri gibi geliþmekte olan alanlarda çoklu-kiracýlý að mimarisinde hýzlý ve kolay kullanýlýr çözümler sunar. SaaSaaSaaSaaSaaS Bu çözümleri sistemlerinde baþarýyla uygulayan baþlýca þirketler ve kullaným alanlarý þöyledir; Salesforce.com Müþteri Ýliþkileri, Everdream Destek Merkezi Yönetim Çözümü, SuccessFactors Personel Performans, Ketera Harcama, Accenture Personel Alým. Bir SFS grup þirketi olan SFSMAN da Ýnsan Kaynaklarý, Performans Sistemi ve Anket uygulamalarýnda SaaS modelini yýllardýr çok sayýda kurumsal müþterisinde baþarýyla uygulamaktadýr. SaaS ta Güvenlik SaaS uygulamalarýnýn doðasýnda güvenlik ihtiyaçlarý önemli bir yer tutar. Dýþarýdan gelebilecek davetsiz misafirleri ya da saldýrýlarý önlemek için mesaj þifreleme, doðrulama, onaylama, kýsýtlama ve denetleme adýmlarý geliþtirme safhasýnda düþünülmektedir. Uygulamalarda bulunabilecek güvenlik açýklarý gün geçtikçe artan ve karmaþýklaþan güvenlik önlemlerinin uygulanmasýyla hýzla giderilebilmektedir. Yüksek Adaptasyon Düþük SaaS ýn Evrimi ve Gelecek Saugatuck Technologies in 2008 yýlýnda yaptýðý araþtýrma sonuçlarýna göre, SaaS kullanýmý gelecek yýllarda doðrusal bir ivmeyle artacak. Grafikte görüldüðü gibi 2001 yýlýndan baþlayýp 2014 yýlýna kadar uzanan bir zaman ölçeðinde SaaS 1.0 ve SaaS 2.0 olmak üzere iki ayrý koldan SaaS uygulamalarý incelenmiþ, 2001 den baþlayýp 2014 e kadar yükselen bir kullaným grafiði oluþacaðý sonucuna varýlmýþtýr. SaaS modelinin entegrasyon hýzýnýn artmasýyla ortaya çýkan kýrýlma noktasý, SaaS 1.0 ve 2.0 arasýnda olup, bu noktadan sonra entegrasyon hýzý ve geniþliðinin artacaðý ve SaaS modelinin benimsenmesi ve kullanýmýnýn artacaðý öngörülmektedir. Dalga 1: Baþlangýç Kullanýmý: Baðýmsýz uygulama hizmetlerinin masraf azaltýcý bir daðýtým sistemi ile karakterize edilmesidir. Bu aþamada kullanýcýlar SaaS modeli uygulama daðýtým yöntemini mülkiyet giderleri ve tatbik kolaylýðý açýsýndan deðerlendirip benimserler. SaaS (Software as a Service) Evrimi SaaS 1.0 SaaS 2.0 Dalga I: Dalga II: Dalga III: Maliyet Etkin Yazýlým Daðýtýmý Entegre Ýþ Çözümleri Ýþ Akýþý Olanaklý Ýþ Dönüþümü Kaynak: Saugaluck Technology Erken Adaptasyon Baðýmsýz uygulamalar Çoklu kiralama Sýnýrlý uyarlama olanaðý TCO üzerine yoðunlaþma / Hýzlý kurulum Yoðun Adaptasyon Ýþ portföyüne entegrasyon SaaS entegrasyon platformu Ýþ pazarlarý ve SaaS ekosistemleri Uyarlama olanaklarý Entegrasyon üzerine odaklanma SaaS Tipping-Point Dalga 2: Yoðun Benimseme: SaaS Entegrasyon Platformlarý ve Kuruluþ hizmetleri servisinin ortaya çýkmasýyla olanaklý kýlýnan entegre iþ çözümlerinin büyümesi ile tanýmlanýr. Entegre çözümler ne kadar çok ve geliþmiþse benimseme oraný o kadar artar. SaaS 2.0 iþ çözümleri, IT sektöründeki yerel (müþterinin dahili sunucularý vs.) uygulamalarla artan bir hýzda entegre olarak çalýþabilmektedir. Burada ayýrt edici özellik, kullanýcý ara yüzünde, veri yapýsýnda ve iþlemede, ve web hizmetleri API tanýtýmýnda artan uyarlama olanaklarýdýr. Dalga 3: Yer ve Zaman Baðýmsýz Benimseme: Ýþ-akýþý destekli iþ dönüþümünün, iþ optimizasyonunun ve IT ekosistemlerinin, kuruluþlar arasý iletiþimin, ve SaaS altyapý saðlayýcýlarýnýn büyümesi ile karakterize edilebilir. Ýþ dönüþümüne olan bu odaklanma, uyarlanabilir ve kiþiselleþtirilebilir iþ-akýþý ve SaaS çözümlerine SOA bazlý yerel entegrasyon ile saðlanabilmektedir. Yer/Zaman baðýmsýz Adaptasyon Optimize edilmiþ iþ ekosistemleri IT hedefli ekosistemler Kuruluþlar arasý dayanýþma IT kullanýmý/saas altyapýsý Uyarlanmýþkiþiselleþtirilmiþ çalýþma akýþý Ýþ dönüþümüne odaklanma

14 22 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 23 Sistem Güvenliði için Önce Veritabaný Güvenliði Sistem güvenliðinin en önemli parçasý olan veritabaný güvenliðine ne kadar önem veriyoruz? Ýþimizin yürümesi için gerekli veriler risk altýnda olabilir mi? Ne yapmalýyýz? Evde Kendi Arabanýzý Yapýyor musunuz? Son dönemlerde yaþadýðýmýz Internet Patlamasý sonucunda düþük maliyetli web tabanlý uygulamalardan kolaylýkla ve daha çok faydalanabiliyor olmamýz, IT yöneticileri olarak güvenlik konusunda tembelleþmemize yol açmýþ olabilir mi? Sistem yöneticimize Bu iþ ne kadar güvenli olacak? sorusu yerine Bu iþ ne zaman biter? sorusunu daha sýk ve çok yöneltiyorsak, güvenliðe yeterince önem vermediðimiz ve tembelleþtiðimiz söylenebilir. Güvenlik söz konusu olunca þirketler ve yöneticileri tek bir noktaya odaklanýyorlar: Yazýlým Güvenliði. Ancak güvenlikte sadece yazýlýma önem vermemiz, büyük resmi Planlanmýþ, yapýsal bir güvenlik hiyerarþisi olmadan, herhangi bir güvenlik politikasýnýn baþarýlý olamayacaðý gerçeðini gözden kaçýrmamýza neden oluyor. Oysa ki, medyada örneklerine sýkça rastladýðýmýz ve yaþadýðýmýz veritabaný güvenliði sorunlarý, genel sistem güvenliðinde veritabanýnýn ne kadar önemli bir yeri olduðunu bir kez daha kanýtlýyor. Bir sisteme dýþarýdan giriþ haklarýný kýsýtlamanýn, kullanýcý yetkilerini yönetmenin ve network katmanýndaki diðer önlemlerin yeterli olmadýðýný; veritabaný katmanýnda da sýký önlemler alýnmasý gerektiðini gündeme getiriyor. Veritabaný güvenliði, veritabanýný istenmeyen aktivitelerden koruyan sistem, süreç ve prosedürlerin varlýðý ile mümkündür. Bu istenmeyen aktiviteler; yetkinin kötüye kullanýlmasý, kötü niyetli ataklar ve yetkili kiþiler veya süreçler tarafýndan yapýlan yanlýþ iþlemler olarak sýralanabilir. Veritabaný güvenliðinin aþaðýdaki ana baþlýklarda deðerlendirilmesi çok daha saðlýklýdýr: - Eriþim Kontrolü ve Kimlik Onayý (Access Control, Authentication): Sunucu eriþimi, uygulama veya kullanýcýlarýn veritabaný baðlantýlarý ve tablo eriþim kontrollerini içerir. - Þifreleme (Encryption): Kredi kartý numarasý gibi kritik bilgilerin veritabanýnda þifreli olarak tutularak yetkili uygulamalar ve kullanýcýlar tarafýndan izin verilen zaman diliminde görüntülenebilmesidir. - Veri Bütünlüðü Kontrolleri: Operasyon sýrasýnda verinin göreceli olarak bütünlüðünün bozulmamasý ve kalitesinin sürdürülebilirliði için yapýlan kontrollerdir. - Denetim: Tüm güvenlik mekanizmalarýnýn düzenli olarak gözden geçirilerek iyileþtirilmesini içerir. Veritabaný Güvenliði için Uygulanan Yöntemler Veritabaný güvenliðini saðlamak için istenmeyen aktivitelerin önlenmesi adýna uygulamada bazý yöntemler öne çýkar. Bunlardan bazýlarý; Veritabaný kullanýcýlarýnýn ve yetkilerinin düzenli olarak denetimi, en temel eriþim kontrolüdür ve iki faktörlü eriþim mekanizmalarý kullanýlmasý gerekir, Ýstenmeyen aktivitelerin büyük oranda iç kullanýcýlardan kaynaklandýðý düþünüldüðünde, yetkilendirme denetimi ve politikasý büyük önem arz eder, Kiþisel kullanýcý adlarý ve kullanýcý aktiviteleri için log tutulmasý ve yönetimi caydýrýcý özelliðinden dolayý da kesinlikle düþünülmelisi gereken bir uygulamadýr. Bu loglar týpký network katmanýnda uygulanan davetsiz sokulma tespit sistemleri (NIDS) gibi önceden tanýmlanmýþ aktiviteler gerçekleþtiðinde alarm ve uyarý üretmek için kullanýlabilir, Daha karmaþýk izleme araçlarý sayesinde gerçek zamanlý veritabaný protokol trafiði (SQL) networkte veya veritabaný sunucusunun üzerinden denetlenebilir. Toplanan log kayýtlarý bilinen saldýrýlara karþý düzenli olarak analiz edilebilir. Bu sayede büyük kayýplar meydana gelmeden istenmeyen aktiviteyi önceden tespit edebilme mümkün olabilecektir. Öte yandan toplanan log kayýtlarý herhangi bir istenmeyen vaka ardýndan kapsam ve zararýn belirlenmesi, normal konuma geri dönüþ için gerekli analizlere girdi olacaktýr. Veritabanýný kullanan uygulamalar içinde bahsi geçen önlemlerin alýnmamasý topal bir güvenlik sistemine yol açar. Bu sebeple uygulama eriþimlerinin kolay ve etkili yönetimi gereklidir. Veritabaný güvenlik politikalarýnýn yaný sýra felaket kurtarma merkezlerinin ve planlarýnýn kullanýmý servis sürekliliðini saðlama adýna unutulmamalýdýr. Birincil veritabanýnýn farklý bir lokasyonda bir kopyasýnýn düzenli bakýmýný saðlamak ve gerektiðinde uygulamalarý bu yedek veritabanýna yönlendirme yöntemi birçok kurumsal firma tarafýndan düþünülen bir yöntemdir. SFS nin çözümü Uzun bir süredir, SFS mühendislerinin de üzerinde çalýþtýklarý uygulamalar ve veritabaný arasýnda tek merkezden eriþim yetkisi saðlayabilecek anahtar sunucularýnýn kullanýmýna ihtiyaç duyulmaktadýr. Her bir uygulama, veritabaný oturumu açmaya ihtiyaç duyduðunda öncelikle anahtar sunucusunun yetkisini isteyecektir. Anahtar sunucunun izin verdiði haklar ile oturum açabilecektir veya açýlamayacaktýr. Bu sayede uygulamalarýn veritabaný eriþimleri, merkezi bir sistemden kontrol altýna alýnýp uygulamalarýn ve uygulamalarý yaratan yazýlým geliþtiricilerin veritabaný eriþim þifrelerine ulaþmasý engellenecektir. Anahtar sunucular, eriþim kontrolü kapsamýndaki düzenli þifre deðiþikliklerinin merkezi bir yapýdan, az maliyetle yapýlmasýný saðlayacaktýrlar. Bu ironik cümlenin cevabý gazetelerin 3. sayfalarýna konuk olanlar hariç elbette hayýr. Nedeni ise çok açýk; teorik olarak mümkün, ama hem pahalý hem de uzman olmadýðýmýz için muhtemelen eksik ve/ya yanlýþ bir arabayý kimse istemez. Tarihsel geliþimine baktýðýmýz zaman sigorta sektöründe teknoloji kullanýmýnda sigorta þirketleri, özellikle doðrudan ya da dolaylý olarak devlet eliyle kurulmuþ sigorta þirketlerinin katkýsý çok belirgin. Bunun en önemli nedeni, aslýnda Türkiye deki hemen tüm sektörlerde olduðu gibi devlet eliyle geliþmenin baþarýlý bir strateji olarak belirlenmiþ olmasý ve zamanýnda bu geliþimi saðlayabilecek özel iþletmelerin her anlamda sermaye yetersizliði nedeniyle olmamalarý. Bunun sonucu ise tüm büyük sigorta þirketlerinde dev yazýlým ve bilgi iþlem kadrolarýnýn oluþmasý ve bu þirketlerin hemen tüm yazýlým çözümlerini bu kaynaklarla saðlamayý bir gelenek haline getirmiþ olmalarý. Açýkça bu model uzun yýllar boyunca baþarýlý bir þekilde çalýþtý, ama dünya deðiþti; Teknolojiler çok hýzlý deðiþiyor. Teknoloji kullanýmýnda geri kalmanýn maliyeti artýyor. Sigorta þirketleri asýl iþtigal alanlarý sigortacýlýk olduðu için teknoloji uzmanlarýna tatmin edici kariyer yollarý saðlayamýyor ve deneyimli uzmanlarý elde tutma maliyeti artýyor. Teknoloji uzman ve kaynaklarýnýn verimli kullanýmý, bunlar sadece þirkete hizmet verdiði için belirli alanlarda mümkün olmuyor. Bazý kaynaklarda darboðaz yaþanýrken bazý kaynaklarýn tamamen kullanýmý mümkün olmuyor. Ölçek ekonomisi sonucu þirketlerin hem uzman hem de kaynak kullaným maliyetleri ve proje uyarlama süreleri piyasa standartlarýnýn çok üzerinde gerçekleþebiliyor. Þirketin teknoloji vizyonu, teknoloji altyapýsý olmayan üst düzey yöneticiler tarafýndan doðrudan belirlenebiliyor ki bu da hem proje baþarý oranlarýný hem de verimliliði olumsuz olarak etkiliyor. Ýþletme Körlüðü olarak da bilinen þirketin kendi teknolojilerini deðerlendirme ve bunun sonucunda geliþtirme becerileri þirketi olumsuz etkileyecek derecede yetersiz kalabiliyor. Deðiþen dünyada sigorta þirketi bilgi iþlem yöneticilerinden beklenen; tüm teknolojik geliþtirmeleri kendi kaynaklarýyla yapmalarý deðil -ki bu hem çok pahalý hem de tam anlamýyla mümkün deðil-, ama þirket teknoloji süreçlerini verimli ve proaktif bir þekilde yönetmeleri. Bu da dýþ kaynak kullanýmýyla mümkün. Dýþ kaynak kullanýmý maliyetleri düþürürken, SLA (Service Level Agreement Servis Seviyesi Anlaþmasý), Çaðrý Merkezi, Kaynak Kiralama, Servis Karneleri gibi uygulamalar teknoloji servislerinin verimliði ölçmeyi ve bu servislere baðýmlý planlamalarýn doðru bir þekilde yapýlabilmesini saðlýyor. Sigorta þirketi yöneticilerinin sormasý gereken sorular aslýnda þunlar; Teknoloji süreçlerinde çýkan sorunlar, bazý yöneticilerin kiþisel baský kurmalarýna gerek kalmaksýzýn otomatik olarak çözülüyor mu? Yeni teknoloji projelerinizde hayata geçme tarih tahminleri gerçekçi mi? Teknoloji süreç maliyetlerinizi gerçekçi bir þekilde ölçebiliyor musunuz? Rakipleriniz bu maliyetlerden dolayý bazý avantajlara sahip mi? Her durumda ortak amaç þirketin verimliliði olduðuna göre, en azýndan bazý alanlarda dýþ kaynak / çözüm kullanýmýný yeniden masaya yatýrmak iyi bir fikir olabilir. Üstelik SFS ya hep ya hiç þeklinde bir yaklaþýmla deðil, ama sadece istenen alanlarda SFS çözümlerinin istendiði gibi ve kadar kullanýmýný destekleyerek gerçekten çözüm odaklý bir ortak olmaya istekli ve hazýr.

15 24 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Çoklu Kanal Yapýlarýnýn Etkinliði için Güçlü Altyapý Sigorta þirketleri, ürünlerinin daðýtým ve satýþýný farklý kanallar kullanarak yaparlar. Eskiden part-time çalýþan satýþ temsilcileriyle satýþ yapýlýrken, bu temsilcilerin bazýlarý tek bir þirket için çalýþmaya baþlayarak captive dediðimiz profesyonel acenteleri kurdular. Bazýlarý ise baðýmsýz acenteler olarak yapýlanarak birden fazla sigorta þirketinin ürünlerini satmaya baþladýlar. Sigorta þirketlerini temsil eden acentelerin yanýnda, sigorta satýn alan müþterileri temsil eden broker dediðimiz þirketler de zamanla yaygýnlýk göstermeye baþladýlar. Dünyadaki ve Türkiye deki sigorta þirketlerinin günümüzdeki satýþ uygulamalarý incelendiðinde ise, klasik daðýtým kanallarý olan baðýmsýz acenteler, profesyonel acenteler ve brokerler hala yüksek oranda tercih edilen kanallardýr. Ancak yenilikçi ve fikir lideri þirketler; pazar paylarýný arttýrmak amacýyla, pazarýn farklý sigorta ihtiyaçlarýna odaklanarak müþterinin deðiþen ihtiyaçlarýna cevap verebilecek, müþteriye katma deðer saðlayacak yaratýcý ürünler geliþtirmeyi tercih ediyor ve bu ürünleri farklý daðýtým kanallarýný kullanarak pazara sunuyorlar. Finansal kuruluþlardan, otomotiv üreticilerine, kulüp ve derneklerden emlak þirketlerine, benzin istasyonlarýndan turizm þirketlerine kadar satýþ kanallarýný geniþleten þirketler, bilgi teknolojilerinin geliþimiyle telemarketing, çaðrý merkezi ve web sitesi gibi kanallarla da direk satýþ yapmaya baþladýlar. Bilgiye daha hýzlý eriþilebilmesi ve bilginin daha kolay paylaþýlabilmesini saðlayan teknolojilerin, potansiyel müþterilere ulaþmada ve daha hýzlý satýþ yapmada da kullanabileceðini keþfettiler. Günümüzde satýþ kanallarý, sadece bir bilgi platformu olmaktan çýkýp, bilgi ve etkileþim platformuna dönüþüyorlar. Teknolojinin yaygýnlaþmasý ve günlük hayatýn içine girmesi, müþterilere kendilerini rahat hissedeceði farklý eriþim þekilleri ile sunmayý zorunlu hale getiriyor. Acentelerin önemi hala devam etmekle birlikte internet bu rahatlýðý saðlayarak gün geçtikçe daha da önemli bir satýþ kanalý haline geliyor. Internet kanallarý, sigorta ürünlerinin daha þeffaf ve daha karþýlaþtýrýlabilir olmasýný saðlýyor. Þirketler, müþterilerinin sigortacýlýk hizmetlerine istediði zaman, istediði yerden ulaþabilmesini saðlamak, daha etkileþimli ve rahat bir platformda hizmetlerini sunmak istiyorlar. Bunun için telefon ile çaðrý merkezleri ve IVR (Interactive Voice Response Unit - Etkileþimli Sesli Yanýt Sistemi), internet ile bilgisayar ve ya cep telefonu gibi mobil iletiþim cihazlarý üzerinden eriþim imkaný saðlýyorlar. Ýletiþim; , SMS, faks, Chat gibi araçlarla yapýlýyor. Çoklu satýþ kanallarý þirketlere farklý avantajlar sunuyor. Þirketler hizmetlerini ayný anda birden fazla müþteriye sunmakla kalmýyor, iþlem bazýnda maliyetlerini de düþürmüþ oluyorlar. Saðlayacaklarý etkileþim platformlarý ile hem mevcut müþterilerin memnuniyetini ölçerek, arttýrabiliyorlar hem de potansiyel müþterilere daha kolay ulaþýyor ve ayný þekilde müþterilerin de kendilerine kolay eriþmesini saðlýyorlar. Sonuçta; çoklu kanallar üzerinden müþteri iliþkilerini baz alan bu yapý ile karlýlýklarýný arttýrabiliyorlar. SFS Çoklu Kanal Altyapýsý Böyle bir platformun oluþturulmasý, çoklu kanallar üzerinde kapsamlý bir komisyon yapýsýnýn tasarlanmasýný, sistem içinde yer alan unsurlarýn yetkilerinin ve birbiri ile iliþkisinin detaylý olarak takip edilebilmesini ve son teknolojinin entegrasyonunu gerektiriyor. Bunun için sigorta þirketlerinin güçlü bir IT altyapýsýna ve bu konularda etkinliði kanýtlanmýþ, yeni teknolojilerle entegre uygulamalara ihtiyacý var. SFS, kanal ve müþteri yönetimi konusunda uzun yýllardýr çözümler geliþtirmektedir. Çok kanallý, çok dilli, çok para birimli, kural tabanlý SFS çözümleri sigorta þirketlerine yazýlým deðiþikliði olmaksýzýn temel olarak aþaðýdaki imkanlarý saðlýyor: Her türlü satýþ organizasyonunun tasarlanmasý, Zaman içerisinde yeni kanal açýlmasý, kanal fesihleri, yeni temsilci açýlmasý, terfiler, iþten ayrýlmalar ve izinler gibi her türlü organizasyon deðiþikliðinin kolaylýkla uygulanmasý, Her türlü deðiþikliðin tarihçeli olarak saklanmasý, Dýþ sistemlerle kolay entegrasyon, Bazý bilgi deðiþiklikleri için otorizasyon süreçleri tasarlanmasý, Kanal ve temsilci bazýnda organizasyonel ve coðrafi hiyerarþilerin belirlenmesi, Kanal ve temsilci bazýnda hiyerarþik olarak müþteri portföylerine eriþim, Satýþ ekipleri oluþturulmasý, Kanal ve müþteri ile birlikte sistemde yer alan her türlü unsurun birbiriyle iliþkilerinin takibi, Her türlü satýþ öncesi ve satýþ sonrasý süreçlerin tasarlanmasý, yönetilmesi ve deðerlendirilmesi, En karmaþýk komisyon ve bonus daðýtým sistemlerinin uygulanmasý, Etkileþim merkezi üzerinden müþteri ile ilgili her türlü etkileþimin takibi, Çaðrý merkezi süreçlerinin tasarlanmasý, yönetilmesi ve deðerlendirilmesi, Ayný uygulamaya web ve mobil üzerinden eriþim, , SMS ve faks entegrasyonu, Monitörler ile kolay kullaným ve kiþiselleþtirme imkaný. SFS saðladýðý çoklu kanal altyapýsý ile þirketlerin hem geleneksel hem de yeni kanallarýný birlikte ve uyum içinde yönetmelerini destekliyor.

16 BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri ile yönettiklerini SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki tek þirket olduðunu SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile Sigortacýlýk Çözümleri nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi nde ders olarak okutulduðunu Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak inet'e 15 sigorta þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu SFS nin Fiba Sigorta ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta nýn tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi kullandýðýný 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede çalýþan ile dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS yi tercih ettiðini Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini Hollanda'nýn en büyük underwriter þirketlerinden ve aracýlarýndan AGEA Grup'un SFS'yi tercih ettiðini SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf çözümlerinin HSBC, HSBC Yatýrým, AXA OYAK, AXA OYAK Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok firmada baþarý ile kullanýldýðýný SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný

17

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-9 Logo Hakkýnda... 10 Ýnsan Kaynaklarý... 11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör Ve Bu Sektör Ýçerisindeki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı