Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net

2 - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta kurumlarýnýn tüm birimleri, kanallarý, müþterileri ve servis saðlayýcýlarý ile birlikte çalýþabildikleri, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi felsefesini destekleyen dünyadaki nadir arka ofis ve ön ofis entegre komple sigortacýlýk yazýlým sistemlerindendir. Sigorta kurumunun mevcut ve yeni stratejilerine yön vermek, stratejiniz deðiþtiðinde, deðiþimin hýzlý ve saðlýklý uygulanmasýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Satýþ kanallarýnýn, servis saðlayýcýlarýnýn (eksperler, tamirhaneler, assistance þirketleri vb.) kurumun çalýþma sistematiði içinde þirket merkezine gerçek zamanlý baðlý olarak çalýþmasýný saðlayan Winsure.Net platformu, sigorta kurumlarýna rekabet avantajý saðlamaktadýr. Yazýlýmda deðiþiklik gerekmeden yeni ürünlerin geliþtirilebildiði, müþteriye özel ürünlerin oluþturulabildiði ; satýþ, tahsilat, hasar, reasürans vb. süreçlerin deðiþtirilebildiði sistem, içinde yer alan esnek vergi, adres tasarýmcýlarý, farklý Ýçindekiler 1 Winsure.Net Nedir? 2 Winsure.Net Sigortacýlýk Ýletiþim 3-4 Winsure Designer 5-6 BTIKERNEL - Kurumsal Teknoloji Mimarisi 7-8 Teklif ve Poliçe Yönetimi 9-10 Merkezi Müþteri Bilgi Sistemi Hasar Yönetim Sistemi Borç Alacak Yönetim Sistemi Reasürans Yönetim Sistemi Çok Boyutlu Yönetim ve Karlýlýk Sistemi 19 Muhasebe Entegrasyonu 20 Sigortacýlýk Muhasebe Sistemi Merkezi CRM Sistemleri Ön Ofis CRM Sistemleri Doküman Yönetim Sistemi dillerde ve farklý para birimlerinde çalýþabilen yapýsý ile SFS tarafýndan uluslararasý kullaným için üretilmiþtir yýlýndan beri sigortacýlýk sektörüne odaklanan SFS, hizmet verdiði dünya lideri sigorta kurumlarýnýn da katkýlarý ile geliþen bilgi birikimini son teknoloji ile Winsure.Net te birleþtirdi. Winsure.Net platformuna yöntem ve kurallarýnýz tanýmlandýðýnda, Winsure.Net þirketinize özel bir yazýlým sistemi haline gelir. - Þirket Kurallarý Ürünler Kanallar Prosesler - Fiyatlandýrma - Winsure Pazarlama Karmasý Yönetim Sistemi Tasarýmcýlarý Winsure.Net Entegre Sigortacýlýk Ýþlemcileri

3 Winsure.Net ile Satýþ Kanallarýnýz, Servis Saðlayýcýlarýnýz ve Müþterilerinizle Gerçek Zamanlý Ýletiþim Winsure.Net 2 Winsure.Net Sigortacýlýk Ýletiþim Tek baþýna veya birlikte entegre olarak kullanýlabilir Winsure.Net sistemleri KANALLAR Bankalar, Acenteler, Brokerlar Satýþ Temsilcileri MÜÞTERÝLER Kurumsal Bireysel SERVÝS SAÐLAYICILAR Eksperler, Tamirhaneler Asistans Þirketleri, Ambulans Servisleri Oto Kiralama Þirketleri, Hastaneler B2B Kanal B2B Servis Saðlayýcý B2B Mobile WAP GRPS SMS ÖN OFÝS CRM SÝSTEMLERÝ - Stramar - Winsure IVR ITV ATM KIOSK B2C Müþteri B2C Mobile Ödeme Entegratörü Fax Telefon SMS Elektronik Ýletiþim Kiþisel Ýletiþim Satýþ ve Fýrsat Yönetimi Aktivite ve Ýþ Akýþ Yönetimi Elektronik Form Yönetimi Kampanya Yönetimi VERÝ ÝYÝLEÞTÝRME SÝSTEMÝ YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ - Execusys Çok Boyutlu Sigortacýlýk Yönetim Sistemi Poliçe Satýnalma Sistemi MERKEZÝ CRM SÝSTEMLERÝ - Stramar Stok ve Talep Yönetimi ÝDARÝ SÝSTEMLER Demirbaþ Yönetimi Hedef Performans Rekabet Yönetimi SKORLAMA SÝSTEMÝ Karlýlýk Sistemi Bakým Yönetimi Döküman ve Rapor Yönetimi FÝNANSAL SÝSTEMLER Enflasyon Muhasebesi - InflationWare Sigortacýlýk Muhasebe Sistemi - Winnerp Financials Pazarlamaya Yönelik Tasarýmcý Müþteriler ve Aday Müþteriler Ay Kapama ve Kalite Kontrol Hasar OPERASYONEL SÝSTEMLER - Winsure Reasürans Borç, Alacak Yönetimi PAZARLAMA KARMASI YÖNETÝM SÝSTEMÝ Operasyona Yönelik Ürünler Prosesler Tasarýmcý MERKEZÝ MÜÞTERÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ BTIKERNEL Kurumsal Teknoloji Mimarisi Muhasebe Entegratörü Hasar Reasüransý Tazminat Fiyatlandýrma Kanallar Servis Saðlayýcýlar Ýç Müþteriler Winsure.Net in sunduðu avantajlar Entegre Sigortacýlýk Modülleri Çok Para Birimli Modüller Müþteri Odaklý Çalýþma Yapýsý Hýzlý ve Verimli Ýletiþim Farklý Kanallara Farklý Teknolojilerle Ulaþým Çapraz Satýþ Hýzlý Yeni Ürün Geliþtirebilme Varolan Kurallarda Kontrollü ve Hýzlý Deðiþiklik Müþteriye Özel Ürünler, Kurallar Acente, Müþteri, Ürün, Poliçe Karlýlýðý Hasar Maliyetlerini Düþüren Entegre Hasar Yönetim Sistemi Otomatik Reasürans Yönetim Sistemi Tüm Ödeme Araçlarý ile Tahsilat ve Ödeme Takibi Otomatik Muhasebe Entegrasyonu Yönetim Kolaylýðý Donaným ve Yazýlým Bakým Maliyetleri Düþük

4 3 Winsure Designer Þirketiniz yazýlýma deðil, yazýlým þirketinize adapte olsun. Winsure Designer, þirketinize ait iþleyiþin hýzlý ve entegre bir þekilde Winsure.Net e aktarýlmasýný saðlar. Winsure Designer sayesinde þirketler, ürünlerini, ürüne ait her türlü riski, primi etkileyen ya da istatistiki olarak gerekli bilgileri, müþteri sisteminde olmayýp eklemek istedikleri bilgileri, hasar sistemi iþleyiþini, reasürans anlaþmalarýný ve kurallarýný sisteme tanýtabilmektedir. Bu sayede Winsure, her þirketin kendine özel yazýlýmý haline gelebilmektedir. Þirketin kurallarý ve iþleyiþi deðiþtiðinde, stratejiler farklýlaþtýðýnda; Winsure sisteminin en önemli özelliði, bu deðiþimlere yazýlýmda deðiþiklik yapýlmasýna gerek kalmadan, çok hýzlý ve entegre bir þekilde uyum saðlamasý ve deðiþimlerin þirket içinde uygulanmasýný kolaylaþtýrmasýdýr. Winsure Designer Mimarisi Müþteri Bilgileri Tasarýmcýsý Hasar Tasarýmcýsý Reasürans Tasarýmcýsý Ürün Modelleme Ýþlemcisi Teminat Yöneticisi Sigorta Þirketi Yöneticisi Ürün Soru Yöneticisi Teklif Ekran Yöneticisi Sigorta Ürün Yöneticisi BTI KERNEL Ýþ Modelleme Yöneticisi Formül Yöneticisi Tablo Yöneticisi Deðerleme Yöneticisi Soru Yöneticisi Kioz Yöneticisi Serbest Metin Yöneticisi Otorizasyon Kurallarý Yöneticisi Ödeme Planý Yöneticisi Akýllý Yenileme Ýþlemcisi Winsure Designer Menü Esnek Adres Ýþlemcisi Esnek Komisyon Ýþlemcisi Esnek Vergi Ýþlemcisi Güvenlik Yöneticisi Raporlama Yöneticisi Genel Raporlama Yöneticisi Adhoc Raporlama Yöneticisi Döküman Yöneticisi BTI KERNEL DÝÐER ALT SÝSTEMLER Winsure Designer ile yönetilebilecek örnek deðiþimler Pazarlama stratejileri deðiþtiðinde Yeni ürünler geliþtirildiðinde Varolan ürünler deðiþtirildiðinde Takip edilmesi beklenen bilgilere ekleme olduðunda Yeni teminatlar eklendiðinde Teklif ve poliçe basým þablonlarý deðiþtiðinde Yeni vergi ve fonlar çýktýðýnda Yeni indirimler, surprimler tanýmlamak istediðinizde Fiyatlar, komisyonlar deðiþtiðinde Prim hesaplama þekilleri deðiþtiðinde Underwriting kurallarý deðiþtiðinde Müþteriler, acenteler, eksperler, avukatlar, sigorta þirketleri hakkýnda izlenmek istenen bilgiler deðiþtiðinde Reasürans iþleyiþi, anlaþmalar deðiþtiðinde Hasar iþleyiþi deðiþtiðinde Basýmlar ve raporlar deðiþtiðinde Yenileme kurallarý deðiþtiðinde

5 Deðiþimi ve Stratejilerinizi Yönetmek, Winsure Designer ile Daha Kolay Winsure.Net 4 Avantajlar Deðiþimlere sistem hýzlý uyum saðlar Bakým maliyetleri azalýr. Stratejilerin doðru ve hýzlý bir þekilde tüm organizasyonda uygulanmasý saðlanýr. Hatasýz ve hýzlý iþ yapýlmasýný kolaylaþtýrýr. Kurumun kurallarý yazýlým içinde yer almaksýzýn tanýmlandýðýndan, her kurumun yapýlarý þirkete özel kalýr. Yazýlým hiçbir zaman atýl kalmaz. Kural Tabanlý Sistem, þirkete kalite saðlar Ýþleyiþ, dokümante edilebilir. Þirket, kendi ekibi ile yazýlým þirketine baðlý kalmadan sistemi deðiþtirebilir Deðiþiklikler, sistemde tarihçeli þekilde saklanýr ve zamaný geldiðinde uygulamaya girer. Kurallar, en iyiye ulaþana kadar deðiþtirilebilir. Pazarlamaya Yönelik Ürün Tasarýmcýsý Ürünleriniz Internet e açýlabilir, çaðrý merkezlerinde kullanýlabilir. Pazarlamaya Yönelik Ürün Tasarýmcýsý ile satýþ öncesine uygun ürünler tasarlanabilir. Karþýlaþtýrmalý Ürünler (Bir þirketin farklý ürünleri ve satýþ alternatifleri, birden fazla þirketin ürünleri ile satýþ alternatifleri ve ürün özellikleri karþýlaþtýrma) oluþturulabilir. Formüllerde SFSScript ile birlikte Excel makrolarý ve VBScript kullanýlabilir. Satýþ prosesleriniz, hasar prosesleriniz ve diðer tüm prosesleriniz tanýmlanabilir, tanýmlanan prosesler içinde yer alan iþler, Winsure.Net tarafýndan ilgili çalýþana yönlendirilir.

6 BTIKernel - Kurumsal Teknoloji Mimarisi 5 Sigortacýlýk ile Teknolojiyi Entegre Edin Güvenlik Sistemleri SFS nin tüm ürünlerinde kullandýðý BTIKernel.Net mimarisi, kurumsal yazýlýmlar için geliþtirilmiþtir. Ýþte BTIKernel.Net in sunduðu avantajlar : Hýzlý ve güvenli yazýlým mimarisi Ayný anda farklý dillerde çalýþabilme olanaðý Farklý veritabanlarýnda çalýþabilme olanaðý Diðer sistemlerle entegrasyon araçlarý SFS Management Console ile performans ve donaným yönetimi Hýzlý, kolay ve ekonomik bakým süreçleri Ve SFS nin kurumsal yazýlým bilgi birikimini yansýtan diðer fonksiyonlar... Winsure.Net Yetki Mimarisi Kullanýcýlar Kullanýcý Gruplarý Kanallar Kurumlar Ýþlem Yetkileri Ürün Yetkileri Proses Yetkileri Müþteriler ve Kanallar (Opsiyonel) Windows Ýþletim Sistemine Paralel Þifre Özellikleri Genel ve Kullanýcý Bazýnda Kullaným Min ve Max Þifre Zamaný Þifre Uzunluk Ayarý Þifre Tarihçesi Tekil Þifreler Winsure.Net üzerinde birden fazla kurum ayný ortamda çalýþabilir. Uygulamayý kullananlar gruplanabilir. Bu gruplara ve kullanýcýlara ayrý menüler oluþturulabilir. Tüm kullanýcýlarýn iþlem bazýnda, ürün bazýnda yetkileri bulunur. Winsure un Ön Ofis CRM Sistemlerini kullananlar için kullanýcý bazýnda prosesler yetkilendirilebilir. Satýþ kanallarý ve satýþ temsilcileri kendilerine ait müþteri portföylerinde çalýþabilirler.

7 Winsure.Net 6 Winsure.Net, bir yazýlým sistemi olmanýn yanýnda tüm çalýþanlarýn, kanallarýn ve servis saðlayýcýlarýn iletiþimini artýran bir platformdur. Þirket merkezi tarafýndan yönetilen Reklam Panosu ve Haber Panosu, kullanýcýlarýn birbirleri ile iþ paylaþýmýný saðlayan Ýleti Panosu ile kullanýcýlarýn kendisi için özelleþtirebilecekleri Masaüstü, kurum iþleyiþine yeni bir boyut kazandýrýr. Kullanýcý sisteme girdiði anda, kim olduðu, nerede çalýþtýðý ve yetkileri Winsure.Net tarafýndan bilinir. Her kullanýcýnýn karþýsýna kendine özel Masaüstü fonksiyonlarý gelir. Sadece Sigortacýlýk Yönetim Sistemi Deðil, Ýletiþim Kullanýcý Masaüstü, birden fazla SFS ürününe eriþim saðlanabilen iþlem menülerini içerdiði gibi, SFS ürünü olmayan iþlemleri de içine alabilir. Sýk kullanýlan iþlemlerin ayrýlmasý, müþterilere, poliçelere linkler verilebilmesi çalýþma hýzýný ve keyfini arttýrýr. Ýleti Panosu Reklam Panosu Müþteri, Doküman Linkleri Haber Panosu Kullanýcý sisteme girdiði anda, gelen Þirket merkezi tarafýndan yayýnlanan Kullanýcýlar, belli müþterileri, Þirketle ilgili haberler, mesajlar bu panoda gözükür. Eksper, reklamlar, Reklam Panosunda dokümanlarý, Internet linklerini merkez tarafýndan iþlenir ve kendisine gelen bir dosya görüntülenir. Yeni bir ürünün masaüstlerine yerleþtirebilirler. Tek ilgili kullanýcýlara ulaþtýrýlýr. görevlendirme mesajýný görebilirken, duyurusu, iyi bir haber, eðitim amaçlý bir müþteri linki eklenebileceði gibi Kayan yazýlar þeklinde verilen satýþ temsilcisi müþterinin doðum bir sunum, görsel ifadelerle Reklam birden fazla müþteriden oluþan havuz haberler, kurum içi iletiþimi tarihi ile ilgili hatýrlatma mesajýný, Panosu kullanýlarak duyurulabilir. linkleri de eklenebilir. Týklandýðýnda arttýrýr. acente ekstresinin hazýr olduðu Þirketler, bu pano ile personeli, ilgili müþteri ile ilgili iþlem açýlýr. mesajýný ileti panosunda anýnda kanallarý ve servis saðlayýcýlarý ile görür. O gün gerçekleþtirmesi görsel iletiþim imkaný bulur. gereken müþteri ziyareti kendisine Reklamlara týklandýðýnda sunumlar hatýrlatýlýr. ya da açýklayýcý dokümanlar açýlabilir. Reklamlar, farklý zamanlarda ve istenen kiþilerin masaüstlerinde çýkacak þekilde ayarlanabilir.

8 Teklif ve Poliçe Yönetimi 7 Teklif ve Otorizasyon Sistemi Her ürün tanýmlanýrken teklif aþamasý istenip istenmediði belirtilir. Bir teklifin içinde yer alan tüm bilgiler esnek olarak Winsure Designer ile tanýmlanýr. Tekliflerin ardýndan teklif basýmý yapýlabilir. Tekliflerin sistem tarafýndan daha önce tanýmlanmýþ Riziko Kabul Yönetmeliðine ve þirketin onay kurallarýna uygunluðu kontrol edilir. Uygun olanlara onay verilir. Uygun olmayanlar otorizasyona düþer. Teklif, Poliçe, Zeylname Basýmlarý Basým þablonlarý, Winsure Designer ile tanýmlanýr. Mayýs ayýnýn ilk günü devreye girecek bir þablon daha önce hazýrlanýr, test edilir ve sisteme tanýtýlýr. Mayýs ayý geldiðinde, basýmlar, yeni þablonla çalýþmaya baþlar. Laser yazýcýlarda grafik ve/ya nokta vuruþlu yazýcýlarda text olarak basým yapýlabilir. Tek sayfa ya da çok sayfalý basým þablonlarý tanýmlanabilir, sigortalý, müþteri, kanal, poliçe bilgileri formüller þeklinde istendiðinde þartlara baðlý olarak kullanýlabilir. Poliçe Ýnceleme Bir poliçeye ait bilgiler, teminatlar, ödeme planý, açýklamalar, klozlar, zeylnameler, hasarlar, reasürans daðýlýmý, tahsilat bilgileri, sigortalý ve müþteri bilgileri tek bir ekranda hýzlý bir þekilde görüntülenir. Poliçeden müþteri bilgilerine, müþteriden hasar bilgilerine geçilebilir. Poliçenin son hali, poliçenin farklý sistemlere (Türk ve uluslararasý) göre karlýlýðý incelenebilir. Poliçenin hasarýnýn veya yenilemesinin olup olmadýðý anýnda ekranda görüntülenir. Winsure Designer ile Size Özel Ürünler Tüm branþlar Bireysel ürünler Kurumsal ürünler Grup ürünleri Dövizli ürünler Kýsa vadeli ürünler Uzun vadeli ürünler Müþteriye özel ürünler Kanala özel ürünler Müþteri bilgilerine, satýþ kanallarýna, risk özelliklerine göre deðiþtirilebilen fiyatlandýrma kurallarý, ödeme planý, komisyonlar ile en basitten en karmaþýða kadar pazarlama karmalarýný tanýmlamanýzý ve organizasyonun bütününde uygulamanýzý saðlar. Zeylnameler Ürünlere özel olarak zeylname tipleri tanýmlanabilir, iþleyiþ kurallarý belirlenebilir. Zeylnameler girilirken poliçe ve önceki zeylnameler incelenebilir, poliçenin son hali görülebilir. Zeylnameler sisteme girildiðinde olmasý gereken tüm kontroller sistem tarafýndan gerçekleþtirilir, hatalý zeylname giriþine izin verilmez. Winsure.Net, Daha Hýzlý, Daha Verimli ve Müþteri Odaklý bir Teklif ve Poliçe Yönetimi Saðlar. Piyasaya Bakýþ Açýsýna Göre Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Piyasa Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Basitten Pazarlama Karmasý 1 Pazarlama Karmasý 2 Pazarlama Karmasý 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Karmaþýða

9 Winsure.Net 8 Kanallarýnýz ve Servis Saðlayýcýlarýnýz, ilgili poliçelerine Winsure.Net üzerinden ulaþsýn. Otomatik Komisyon Sistemi ---- Komisyon gruplarý ile kanallarýn gruplanmasý mümkündür. Ürün ve teminat bazýnda tanýmlanabilen komisyon oranlarý, zaman içinde deðiþtirilebilir. Komisyonlar ödeme planýna göre, müþteri ve kanal bilgilerine, teklifte yanýtlanan sorulara göre deðiþecek formüllerle tanýmlanabilir. Merkez tanzimli özel poliçeler için teminat bazýnda komisyonlara müdahale edilebilir. Poliçe bazýnda özel komisyon oraný veya bedeli girilmesi mümkün olup sistem tarafýndan teminatlara otomatik daðýlýmý yapýlýr. Alt acente bazýnda komisyon takibi yapýlabilir. Akýllý Yenileme Ýþlemleri ---- Toplu yenileme sistemi ile zamaný gelen ve uygun olan poliçeler, verilen akýllý yenileme kurallarý ile sistem tarafýndan otomatik yenilenir ve teklif veya poliçe olarak basýlýr. Tek bir poliçenin yenilemesi de yapýlabilir. Eski veya yeni fiyattan yenileme, teminat ekleme, indirim ve sürprim oraný deðiþikliði vb. birçok bilgi, akýllý yenileme iþlemcisine tanýmlanarak sistemin tüm yenileme operasyonunu gerçekleþtirmesi saðlanabilir. Winsure.Net Gerçek Zamanlý Baðlý Kanallar ve Servis Saðlayýcýlar ---- Direkt satýþ örgütleri, acenteler, alt acenteler, brokerlar, bankalar ve þubeleri, maðazalar, þirket içinde veya dýþýnda kurulan çaðrý merkezleri, Internet satýþ ve servis kanallarý, eksperler, tamirhaneler, assistance firmalarý, ambulans þirketleri sigorta kurumuna gerçek zamanlý baðlý olarak çalýþabilirler. Hasar ve tahsilat durumlarýný öðrenebilir, ihbar girebilir, kendileri ile ilgili poliçelerini görüntüleyebilirler. Her dýþ kanal kendi müþteri portföyüne eriþebilir, satýþ temsilcilerinin de sadece kendi portföylerini görmeleri saðlanabilir. Internet tarayýcýlarý üzerinde kullanýlabilen Winsure.Net platformu, iþleyiþ hýzýný ve iletiþimi arttýrýr, maliyetleri düþürür, tahsilatlarý hýzlandýrýr. Kur Farký Ýþlemleri ---- Farklý parabirimlerindeki poliçeleri için gerekli kur farký iþlemleri yapýlabilir, kur farký poliçe ekleri oluþturulabilir, ödemelerdeki kur farklarý otomatik hesap edilerek dekontlar üretilebilir. Þirketin iþleyiþine göre deðiþik metodlardan birini uygulamak mümkündür.

10 9 Merkezi Müþteri Bilgi Sistemi Bireysel ve Kurumsal Pazarlama Kanallar, çalýþanlar, servis saðlayýcýlar yetkileri dahilinde istedikleri müþteri bilgilerine hýzlý bir þekilde eriþebilirler. Segmentasyon için gerekli kodlar, istendiði þekilde tanýmlanýr. Müþteri sisteminde yer almayan bilgiler, Winsure Designer ile tanýmlanýr. Kurumsal Müþterilere baðlý çalýþanlar, henüz müþteri deðilse sistemde birer potansiyel müþteri olarak saklanýr. Poliçede yer alan sigortalýlara da müþteri numarasý verilerek aday müþteri olarak görülebilmesi saðlanýr. Büyük Müþteriler ve Müþteri Gruplarý Müþteriler (Sigorta Ettirenler) ayrý ayrý takip edilirken bu müþterilerin baðlý olduklarý büyük müþteriler ya da müþteri gruplarýna ait portföy ve hedeflerde takip edilir. Örneðin bir holding, müþteri grubu olarak tanýmlanýp bu gruba holding þirketleri baðlanabilir. Müþteri gruplarýndan ve acentelerden sorumlu müþteri temsilcileri tanýmlanýp bu temsilcilerin portföyleri ve hedefleri de takip edilebilir. Tüm modüllerdeki raporlamalar, müþteri grubu ve müþteri temsilcisi bazýnda da çalýþýr. Mükerrerlik Kontrol Sistemi Müþteri adaylarý ve müþteriler, aþamalý mükerrerlik kontrol sisteminden geçerek sisteme tanýtýlýr. Mükerrerlik kontrolu için istenen kriterler, bireysel ve kurumsal müþteriler için ayrý ayrý tanýtýlýr. Yeni bir müþteri tanýtýlýrken mükerrer bulunan kaydýn hangi acente ya da satýþ temsilcisinin portföyünde olduðu belirtilir, mükerrer giriþe izin verilmez, müþteri þirketin arzu ettiði prosedüre göre farklý bir acentenin ya da satýþ temsilcisinin kullanýmýna verilebilir ya da devredilir. Çapraz Satýþ Mevcut müþteriler arasýndan potansiyel bir ürün için en uygun müþteriler tespit edilebilir. Kanallar tarafýndan da kullanýlabilen bu araç, potansiyel ürünü almamýþ ancak daha önce belirtilen ürünlere sahip ve mesleði, sektörü, bulunduðu il gibi verilen kriterlere uygun müþterileri tespit eder, toplam poliçe sayýlarý, kaç yýllýk müþteri olduklarý, yenileme sayýlarý ile birlikte görüntüler. Kalýcý müþteriler yaratmak, yeni müþteriler kazanmak için müþterinizi tüm organizasyonunuzla tanýyýn. Kanallar, çalýþanlar, servis saðlayýcýlar yetkisi dahilinde istedikleri müþteri bilgilerini hýzlý bir þekilde eriþerek paylaþýrlar. Arka ofis, ön ofis ve tüm ulaþým noktalarýnda tek bir merkezi müþteri bilgi sistemi kullanýlýr. Merkezi müþteri bilgi sisteminde sadece müþteriler deðil, geniþ müþteri kavramý içinde yer alan tüm kanallar, iç müþteriler (çalýþanlar) ve servis saðlayýcýlarda takip edilir. Deðiþen bilgiler tarihçeli olarak saklanýr. Þirket organizasyon yapýlarýnýn tam olarak tanýmlanmasý ve deðiþimlerin sistem tarafýndan takibi saðlanýr.

11 Winsure.Net 10 Müþteri Bilgilerini Tüm Organizasyonunuz Yetkisi Dahilinde Paylaþabilir. Müþteri Ýnceleme Sistemi Genel Bilgiler Segmentasyon Kriterleri Yetkililer Ortaklar Notlar Açýklamalar Dokümanlar Çapraz Satýþ Önerileri Ýliþkili Müþteriler Yakýnlýklar ve Poliçeleri Müþteri Ýnceleme Bir müþteriye ait tüm bilgilere tek bir yerden ulaþýlabilmektedir. Müþterinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, yetkilileri, ortaklarý, kullanýcýlarýn müþteri ile ilgili aldýklarý notlar, açýklamalar, müþterinin diðer bir müþteri, kanal, servis saðlayýcý ya da çalýþanla olan yakýnlýk iliþkileri gösterilir. Yakýnlýklarý gösterilirken varsa bu kiþi ya da kurumlara ait poliçe portföyleri de görüntülenir. Ayrýca müþteriye ait poliçeler, teklifler, hasarlar, ödemeler gösterilir. Farklý ürünlerdeki poliçeler gösterilirken istenirse poliçe inceleme aracý ile bu sefer istenen poliçenin tüm detay bilgileri görüntülenir. Müþterinin karlýlýðý ve deðiþik ürünlerdeki poliçelerine ait poliçe karlýlýklarý incelenebilir. Poliçeler Teklif Ýnceleme Poliçe Ýnceleme Hasarlar Taahhüt Edilen Ödemeler Gerçekleþen Ödemeler Karlýlýk

12 Hasar Yönetim Sistemi 11 Hýzlý ve Saðlýklý Hasar Prosesi Doðru zamanda doðru kiþinin doðru bilgilerle hasar prosesini yürütmesi sayesinde kalýcý müþteriler yaratýlabilir. Stratejiler deðiþtiðinde sisteminiz deðiþimin uygulanmasýnda en büyük yardýmcýnýzdýr. Hasar ihbarýndan baþlayýp dosya takibi, tarihçeli muallak takibi, evrak takibi, eksper atama ve takip iþlemleri, ödeme kararlarý ve ödeme iþlemleri, dosya kapama iþlemleri, rücu ve hukuk iþlemleri, hasar reasürans iþlemlerine kadar tüm prosesler kanallar ve servis saðlayýcýlarla gerçek zamanlý entegre olarak saðlanýr. Her Kanaldan Hýzlý Ýhbar Hasar ihbarýný kanallarýnýz veya servis saðlayýcýlar Winsure.Net üzerinden iletebilir. Mevcut eriþimler dýþýnda, müþteriler tarafýndan Internet veya cep telefonlarý aracýlýðý ile ihbar yapýlabilir. Ýhbarlar, çaðrý merkeziniz, hasar merkeziniz ya da bölgeniz tarafýndan alýnmýþ olabilir. Poliçenin varlýðý, teminat durumu, hasarýn poliçe süresi içinde olup olmadýðý, tahsilat durumu, daha önce ayný ihbarýn yapýlýp yapýlmadýðý sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol edilir ve dosyalaþma gerçekleþtirilir. Ýhbar üzerindeki bilgilere göre tanýmlanmýþ kurallardan hareket ederek dosya otomatik olarak belli bir kiþiye gönderilebilir. Bu aþamadan sonra hasar iþ akýþý, istediðiniz þekilde gerçekleþtirilir. Farklý ürünler için takibi istenen bilgiler sisteme tanýtýlýr, sistem hasar prosesinize tam uyum saðlar. Eksperlerle Ýletiþim Tanýmladýðýnýz kurallara göre ihbar hakkýnda ilgili yöneticilere ile haber verilir, ajandalarýna ihbar haberi geçilir. Eksperler eksperlerin özellikleri ile hasarýn özellikleri karþýlaþtýrýlarak sistem tarafýndan seçilir, kullanýcý karar verdikten sonra eksper görevlendirmesi veya fax ile ekspere iletilir. Winsure.Net sistemine baðlý eksperler masaüstlerini açtýklarýnda görevlendirme emrini ileti panosunda görürler. Eksperler hasarla ilgili bilgileri, bu hasarýn baðlý olduðu poliçenin hasar tarihi itibari ile son halini görüntüleyebilir, hasarla ilgili tespit raporunu yazar. Eksperler için tanýmlanmýþ iþ kütüphanesine göre sistem otomatik olarak yapýlmasý gereken iþleri eksperlerin ajandalarýna iþler. Hasar Maliyetlerini azaltacak þekilde kontrollü, müþterileri memnun edecek kadar hýzlý bir Hasar Network ü Winsure.Net Servis Saðlayýcýlarla Ýletiþim Anlaþmalý tamirhaneler, hasar ihbarý sonrasýnda , fax ya da baðlý olduklarý Winsure.Net sistemi aracýlýðý ile uyarýlýr. Winsure.Net üzerinden hasarla ilgili, poliçe ile ilgili bilgilere eriþebilir, proforma faturalarý sistem üzerinden gönderebilir. Hasarla ilgili evraklar, fotoðraflar merkeze anýnda gönderilebilir. Bu konuda çalýþan teknoloji firmalarý ile baðlantý saðlayarak hasarlý araçlarýn video görüntüleri eksperlerin tamirhaneye gelmesine gerek kalmadan Winsure.Net üzerinden ulaþtýrýlýr. Assistance firmalarý hasarla ilgili tüm iþlemlerde yetkisi dahilinde Winsure.Net üzerinden çalýþabilir.

13 Winsure.Net 12 Kanallarýnýzý, Servis Saðlayýcýlarýnýzý ve Müþterilerinizi Hasar Proseslerinize Entegre Edebilirsiniz. Hasar Dosya Durumu Internet üzerinden, telefonla, Digital TV aracýlýðý ile hasar dosyasýnýn durumu müþteriler, kanallar ve servis saðlayýcýlar tarafýndan izlenebilir. Hasar dosyasýnýn durumu ve ödeme günleri SMS aracýlýðý ile bildirilebilir. Hasar Nedenlerine Göre Evrak Takibi Hasar nedenlerine göre istenmesi gereken evraklar sistem tarafýndan belirlenir ve eksik evrak takibi yapýlýr. Ýlgili kiþiler uyarýlýr, eksik evrak raporlarý oluþturulur. Hasar Dokümanlarý ve Resimleri Hasarla ilgili ibranameler, dosya kapaklarý, föyler þablonlar þeklinde ürün bazýnda tanýmlanýr. Bu þablonlara göre dokümanlar otomatik sistem tarafýndan hazýrlanýr. Hasar resimleri ve video görüntüleri sistemde saklanabilir. Muallak Takip Sistemi Muallak deðiþimleri, tarihçeli olarak sistem tarafýndan takip edilir. Muallak raporlarý üretilir. Hasar Ödeme Sistemi Ödeme kararlarý sistemde takip edilir. Ödemeler müþteriye, acenteye, anlaþmalý tamirhaneye, sigorta þirketlerine yapýlabilir. EFT, çek gibi farklý ödeme araçlarý kullanýlabilir. Eksper, avukat ve servis saðlayýcý ödemeleri ayrý ayrý takip edilir. MERKEZÝ Ý NTERNET ÇA ÐRI TV FAKS Winsure.Net Hasar Yönetim Sistemi DIGITAL CEP TELE FO NL ARI Acente ve Brokerlar Müþteriler Eksperler Tamirhaneler Oto kiralama þirketleri Assistance þirketleri Yedek parça firmalarý Çekiciler Ambulance servisleri Hastaneler Avukatlar

14 13 Borç Alacak Yönetim Sistemi Borç Alacak Ýliþkilerinizi Analiz Edebilmenize Olanak Veren Entegre, Hýzlý ve Saðlýklý Bir Ýþleyiþ Ýçin : Winsure.Net Sigortacýlýða Özel Entegre Tahsilat Takibi Kanallarýnýz, müþterileriniz, servis saðlayýcýlarýnýz ile aranýzdaki tüm borç-alacak iliþkilerini yönetir. Ön muhasebe sistemi þeklinde poliçe, hasar ve reasürans hareketlerinize göre tüm borç-alacak hareketleri sistem tarafýndan otomatik olarak oluþturulur. Vergisini kendisi yatýrmayan kanallarýn vergileri, komisyonlarý, poliçe taksitleri otomatik olarak iþlenir. Tahsilat iþlemlerinizi, en ince ayrýntýsýna kadar takip edebilir, hatasýz ve hýzlý bir iþleyiþ saðlayarak tahsilat hýzýnýzý artýrabilirsiniz. Karþýlaþtýrmalý veri analizleri ile borç-alacak iliþkilerinize saðlýklý yön vermeniz için gerekli kararlarý almanýzda yardýmcý olur. Çoklu Tahsilat Giriþi Farklý ödeme araçlarý ile yapýlan tahsilatlar, hýzlý ve toplu bir þekilde girilir. Operasyon hýzlanýr. Ödemelerin Borçlara Daðýlýmý Gerçekleþen tahsilatlar ilgili borç kalemlerine daðýtýlarak kapatýlabilir. Borç kalemleri, bir poliçe ya da zeylnameden doðan peþinat ya da taksitler, uygulamanýn kullanýma baþlamasýndan sonraki bir devir borcu ya da baþka bir bedel olabilir. Ödemeler borçlara daðýtýlýrken manual olarak borç kalemleri seçilebileceði gibi çeþitli kriterler belirleyerek FIFO yöntemi ile sistemin otomatik olarak daðýlýmý yapmasý da saðlanabilir. Bu þekilde poliçe ve taksitleri bazýnda tahsilat takibi yapýlýrken ayný anda kanal ve müþteri bazýnda da takip gerçekleþtirilebilmektedir. Ýptal zeylnameleri kendi poliçe taksitlerini ya da baþka bir poliçenin taksitlerini kapatabilir. Yaþlandýrma Sistemi Müþterilerinizin ya da kanallarýnýzýn borçlarýnýn hangi aylardan kaynaklandýðý, yapýlan tahsilatýn performansýnýn ve detaylarýnýn ne olduðu tek bir yaþlandýrma tablosunda görüntülenir. Farklý kanal ve müþterilerin tahsilat performansýnýn karþýlaþtýrýlmasýna yardýmcý olur. Tahsilat Kontrol Sistemi Tahsilatý belli bir süre gecikenlerin tespiti, geciken ödemelerin analizi sistem tarafýndan otomatik yapýlýr. Sistemde bulunan aský iþlemleri ile poliçeler, istendiðinde manual olarak aský durumuna alýnabilir. Farklý Parabirimleri ile Çalýþabilen Ödeme Araçlarý - SENET - HAVALE ÇEK - VÝRMAN Ödeme Araçlarý - KARTI KREDÝ - NAKÝT -

15 Winsure.Net 14 Operasyonu Yürütmenin Yanýnda Stratejik Yönetimi Winsure.Net ile Kolaylaþtýrýn. Tahsilat Raporlarý -- Çekler, makbuzlar, dekontlar doküman tasarýmcýsýnda þablonlar þeklinde tanýmlanarak text ya da grafik basýmlarýnýn otomatik olarak sistem tarafýndan yapýlmasý saðlanýr. Ödeme araçlarýnýn farklý durumlara göre dökümleri yapýlabilirken, mizanlar, tahsilat projeksiyon raporu ve nakit akýþ raporu ile þirketin genel durumu izlenebilir. Ekstreler -- Poliçe bazýnda ekstreler Müþteri ekstreleri Sigorta dýþýndaki üçüncü þahýs ve þirketlerin ekstreleri Açýklama satýrlarý düzenlenebilir ekstreler Ürün bazýnda ekstreler Nakit ve açýk hesap ekstreleri Ekstrenin müþteri, alt acente, sigorta þirketi bazýnda kullanýcý tarafýndan seçilen hareket tiplerine göre oluþturulabilmesi (poliçe, komisyon, vergi vb.) Text ya da grafik olarak ekstre basýmý Müþteri Grubu ve Müþteri Temsilcisi Bazýnda Tahsilat Takibi -- Tahsilatlar, satýþ kanallarý, müþteriler ve servis saðlayýcýlarýnýn yanýnda müþteri gruplarý ve müþteri temsilcileri bazýnda da incelenebilir. Finans Þirketleri Ýle Entegrasyon -- Kredi kartý ve diðer ödeme araçlarý ile ilgili ödeme bilgileri, Winsure Bank Integrator ürünü ile finans þirketleri ve kurumunuz arasýnda elektronik ve çift yönlü olarak paylaþýlabilir. Ýletilen bilgilerin veri yapýsý, her þirket için ayrý ayrý tanýmlanabilir. Yazýlým kodlamasý gerektirmez.

16 - 15 Reasürans Yönetim Sistemi Winsure.Net, Reasürans Ýþlemlerinize, Kurallarýnýzý Aynen Tanýyarak Yardýmcý Olur. Otomatik olarak reasürans daðýlýmlarý, sisteme tanýtýlmýþ treteler ve kurallar çerçevesinde çalýþýr. Bir poliçe içinde yer alan farklý altbranþlarýn daðýlýmlarý ayrý çalýþýlabilir. Konservasyon oranlarý, trete ve þirket paylarý sistem tarafýndan otomatik hesap edilebilir. Poliçe ve eklerinin daðýlýmlarý tek tek veya toplu olarak çalýþabilir. Tüm treteler ve çalýþma þekilleri, Winsure Designer aracýlýðý ile sisteme tanýtýlabilir, öyle ki müþteri özelliklerine göre bir poliçe üzerinde tutulmasý gereken konservasyon farklýlaþtýrýlabilme kuralý tanýmlanabilir. Deðiþik reasürans yöntemleri, birden fazla trete iþleyiþi, romaniman gibi detaylý ve tamamen entegre bir reasürans yapýsý saðlayan sistem, reasürans kurumlarý ile entegre çalýþmayý da saðlar. Clean Off Cut - Kotpar Entegre Reasürans Sistemi - Eksedan - Run - Ýhtiyari

17 Winsure.Net 16 Reasürans Winsure.Net ile Daha Hýzlý, Daha Güvenli. Hasar Reasürans Ýþlemleri Hasar reasürans iþlemleri otomatik olarak gerçekleþtirilir. Daðýlým iþlemleri, reasürans daðýlýmlarýna göre yapýlýr ve raporlanýr. Otomatik Muhasebe Entegrasyonu Hasar reasüransý ile birlikte reasüransýn muhasebe entegrasyonu otomatik olarak yapýldýðý gibi reasürans verileri, karlýlýk ve yönetim bilgi sistemine de otomatik olarak taþýnmaktadýr. Kümül Takibi Parçalý adres yapýsý sayesinde mahalle, han vb. adres kümülleri, nakliyatta gemi kümülleri, terör kümülleri takip edilebilir. Kümüllere giren çýkan poliçe hareketleri tarihçeli olarak izlenebilir. Reasürans daðýlýmý kümül olarak yapýlabilir. Reasürans Raporlarýndan Örnekler Daðýlýmý Yapýlmamýþ Poliçeler Listesi Þirket Bazýnda Daðýlým Raporlarý Trete Türü Bazýnda Daðýlým Raporlarý Branþ Bazýnda Daðýlým Raporlarý Genel Reasürans Raporlama Risk Profilleri Yaþayan Poliçeler Risk Profili Branþ Bazýnda Reasürans Ýcmalleri Trete Türü Bazýnda Reasürans Ýcmalleri Deprem Kümülü Daðýlýmlarý Milli Reasürans Bordrosu Ýhtiyari Daðýlým Bordrosu Bültenlerin Basýmý Hasar Trete Daðýlým Raporu Hasar Daðýlým Raporu Hasar Daðýlým Ýcmali Verilen Ýhtiyari Bordrosu

18 17 Çok Boyutlu Sigortacýlýk Yönetim ve Karlýlýk Sistemi Stratejik Kararlarýnýza ve Analizlerinize Yön Verebileceðiniz Sigortacýlýk Bilgi Küpü Sigorta kurumlarýnýn üst yönetimi, departman yöneticileri stratejilerini Winsure.Net in yönetim ve karlýlýk sistemi ile takip edebilir, kararlarýný bu sistem üzerinde yapacaklarý analizlerle verebilirler. Sigortacýlýk yönetim ve karlýlýk küpü þeklinde tasarlanan sistem, yöneticilerin þirketin durumunu, daðýtým kanallarýný, ürünlerini, istedikleri zaman boyutunda deðerlendirmelerini saðlar. Hacmi ne kadar büyük olursa olsun bu veriler, yöneticinin önüne analiz yapabilecek, karar verebilecek kadar hýzlý bir þekilde getirilir. Winsure.Net te üretilen yönetim raporlarý yöneticilere durumu belgelerken, Execusys, durumun daha iyi anlaþýlmasý ve karar verilebilmesi için gerekli ortamý saðlar. Onbinlerce kombinasyonda verinin bilgi haline dönüþebilmesine yönelik tasarlanmýþ sistem, þirketin tüm verilerine farklý boyutlardan bakabilmeyi saðlamaktadýr. Aðacýn Dallarýnda Dolaþým Tüm boyutlar bir aðaç yapýsý gibi hazýrlanmýþtýr. Aðacýn dallarýnda dolaþýr gibi boyutlar arasýnda dolaþýlabilir. Ana branþlardan alt branþlara, bölge müdürlüklerinden bu bölgedeki acentelere, ürünlerden o ürünün teminatlarýna ya da alt branþlarýna, yýllardan, 6 aylýk ve 3 aylýk dönemlere, dönemlerden aylara bir dokunuþla geçebilirsiniz. Yüzde Analizi ve Sýralama Ekranda görüntülenen tüm analizlerde satýrlarda ve kolonlarda yüzde verme ve sýralama özelliði ile kanallarýn, ürünlerin, müþteri gruplarýnýn performanslarý, yüzde ve sýra olarak incelenebilir. Bu sayede örneðin bölge müdürlüklerinizin hangi aylarda daha yüksek üretim yaptýðýný, hangi kanalýn hangi üründe ya da branþta þirketin yüzde kaç üretimini gerçekleþtirdiði görülebilir. Stratejilerinizi oluþturmakta, karar vermekte yardýmcý olur. Grafikler Tüm analizler grafiksel olarak incelenebilir, farklý grafik tipleri seçerek farklý bakýþ açýlarý saðlanabilir. Kalite Kontrol Sistemi Quality Controller Fabrikalarda ürün üretildikten sonra ürünler kalite kontrol biriminin kontrolünden geçer. Sigorta þirketlerinde ise üretilen ürün poliçe, reasürans, hasar, tahsilat verileridir. Kalite kontrol sistemi, tüm verileri yüzlerce kontrolden geçirerek tutarlýlýðýný garantiler, hatalar varken gün kapama ya da ay kapama seçeneklerinin çalýþmasýna izin vermez. Üretimde herhangi bir branþýn kapanabilmesi için öncelikle kalite kontrol sisteminin mührüne ihtiyaç duyulur. Takip eden süreçte bu veriler, özet þekilde, sigortacýlýk bilgi küpüne aktarýlýr.

19 Winsure.Net 18 Karlýlýk Sistemi Poliçe Karlýlýðý Müþteri Karlýlýðý Müþteri Grubu Karlýlýðý Satýþ Kanalý Karlýlýðý Ürün Karlýlýðý Þirket Karlýlýðý Karlýlýðýnýzý Sürekli Gözlemleyebilmek Ýçin Uluslararasý kabul edilmiþ yöntemler olarak kullanýlan yöntemler ile ülkemizde kullanýlan yöntemlerin tümünün yer aldýðý karlýlýk sistemi, karlýlýða dahil edilmesi istenen bilgileri tanýmlanan formüller aracýlýðý ile þirkete özel hale getirir. Yýllýk, dönemsel ve günlük olarak sýnýflandýrýlan karlýlýk rakamlarý, branþ farklýlýklarýný da içerir. Satýþ kanalý ya da acente karlýlýðýnda reasürans bilgileri kullanýlmayabilirken poliçe karlýlýðýnda kullanýlabilir. Karlýlýða farklý zamanlarda bakýlarak deðiþim gözlemlenebilmektedir. Karlýlýk verilerine Poliçe Ýnceleme ve Müþteri Ýnceleme sistemlerinden de eriþilebilir. Excel Entegrasyonu Analiz sonucunda oluþan veriler istendiðinde otomatik olarak Excel ortamýna taþýnýr. Excel ile veriler, daha farklý þekillerde kullanýlabilir, yorumlanabilir. Winsure.Net Operasyonal Sistemler Kalite Kontrol Sistemi Doðruluk Mührü Yönetim ve Karlýlýk Sistemi Verileri

20 19 Muhasebe Entegrasyonu Entegre, Otomatik Sigortacýlýk Muhasebesi, Üstelik Tanýmladýðýnýz Yöntemlerle Operasyonel Sistem içinde yer alan muhasebe entegratörü (GL Integrator), kurumlarýn sigortacýlýk iþlemlerini istedikleri þekilde genel muhasebede görebilmelerini saðlar. Muhasebe entegratörü sayesinde kurumlar, SFS nin sigortacýlýða özel entegre muhasebe sistemini ya da farklý bir sistemi kullanabilirler. Günlük ve/ya aylýk çalýþabilen entegratörler, gün kapama veya ay kapama prosedürlerine paralel olarak çalýþýr. Kalite kontrol sisteminden geçmeyen verilerin muhasebe entegrasyonu yapýlmaz. Prodüksiyon, reasürans, hasar, deprem hasar karþýlýðý, cari riskler karþýlýðý, muallak hasar, ödenen hasar, tahsilat ve diðer muhasebe entegrasyonlarý otomatik olarak gerçekleþtirilir. Winsure.Net Operasyonal Sistemler Kalite Kontrol Sistemi Doðruluk Mührü Muhasebe Entegratörü Muhasebe Sistemi

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Müşteri Yönetimi Tahsilat Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Müşteri Yönetimi Tahsilat Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Müşteri Yönetimi Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 17.05.2011 - SAMBA Uygulaması - Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 17.05.2011 1 Melissa

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu Agency-1 Golf Otomasyonu 5N 1K Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Kim? Ne? Agency-1 Golf Otomasyonu Golf Organizasyonu yapan işletmelerin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır. Bilinen

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Turizm İşletmeciği 1. sınıf 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Otomasyon Nedir? Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM

OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM OPERA OTEL YÖNETİM SİSTEMİ GENEL TANITIM OPERA İşletme Çözümü'nün merkezinde OPERA Otel Yönetimi Sistemi (Property Management System / PMS) bulunur. Her boyuttaki otel ve otel zincirinin değişken ihtiyaçlarını

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı