Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net

2 - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta kurumlarýnýn tüm birimleri, kanallarý, müþterileri ve servis saðlayýcýlarý ile birlikte çalýþabildikleri, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi felsefesini destekleyen dünyadaki nadir arka ofis ve ön ofis entegre komple sigortacýlýk yazýlým sistemlerindendir. Sigorta kurumunun mevcut ve yeni stratejilerine yön vermek, stratejiniz deðiþtiðinde, deðiþimin hýzlý ve saðlýklý uygulanmasýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Satýþ kanallarýnýn, servis saðlayýcýlarýnýn (eksperler, tamirhaneler, assistance þirketleri vb.) kurumun çalýþma sistematiði içinde þirket merkezine gerçek zamanlý baðlý olarak çalýþmasýný saðlayan Winsure.Net platformu, sigorta kurumlarýna rekabet avantajý saðlamaktadýr. Yazýlýmda deðiþiklik gerekmeden yeni ürünlerin geliþtirilebildiði, müþteriye özel ürünlerin oluþturulabildiði ; satýþ, tahsilat, hasar, reasürans vb. süreçlerin deðiþtirilebildiði sistem, içinde yer alan esnek vergi, adres tasarýmcýlarý, farklý Ýçindekiler 1 Winsure.Net Nedir? 2 Winsure.Net Sigortacýlýk Ýletiþim 3-4 Winsure Designer 5-6 BTIKERNEL - Kurumsal Teknoloji Mimarisi 7-8 Teklif ve Poliçe Yönetimi 9-10 Merkezi Müþteri Bilgi Sistemi Hasar Yönetim Sistemi Borç Alacak Yönetim Sistemi Reasürans Yönetim Sistemi Çok Boyutlu Yönetim ve Karlýlýk Sistemi 19 Muhasebe Entegrasyonu 20 Sigortacýlýk Muhasebe Sistemi Merkezi CRM Sistemleri Ön Ofis CRM Sistemleri Doküman Yönetim Sistemi dillerde ve farklý para birimlerinde çalýþabilen yapýsý ile SFS tarafýndan uluslararasý kullaným için üretilmiþtir yýlýndan beri sigortacýlýk sektörüne odaklanan SFS, hizmet verdiði dünya lideri sigorta kurumlarýnýn da katkýlarý ile geliþen bilgi birikimini son teknoloji ile Winsure.Net te birleþtirdi. Winsure.Net platformuna yöntem ve kurallarýnýz tanýmlandýðýnda, Winsure.Net þirketinize özel bir yazýlým sistemi haline gelir. - Þirket Kurallarý Ürünler Kanallar Prosesler - Fiyatlandýrma - Winsure Pazarlama Karmasý Yönetim Sistemi Tasarýmcýlarý Winsure.Net Entegre Sigortacýlýk Ýþlemcileri

3 Winsure.Net ile Satýþ Kanallarýnýz, Servis Saðlayýcýlarýnýz ve Müþterilerinizle Gerçek Zamanlý Ýletiþim Winsure.Net 2 Winsure.Net Sigortacýlýk Ýletiþim Tek baþýna veya birlikte entegre olarak kullanýlabilir Winsure.Net sistemleri KANALLAR Bankalar, Acenteler, Brokerlar Satýþ Temsilcileri MÜÞTERÝLER Kurumsal Bireysel SERVÝS SAÐLAYICILAR Eksperler, Tamirhaneler Asistans Þirketleri, Ambulans Servisleri Oto Kiralama Þirketleri, Hastaneler B2B Kanal B2B Servis Saðlayýcý B2B Mobile WAP GRPS SMS ÖN OFÝS CRM SÝSTEMLERÝ - Stramar - Winsure IVR ITV ATM KIOSK B2C Müþteri B2C Mobile Ödeme Entegratörü Fax Telefon SMS Elektronik Ýletiþim Kiþisel Ýletiþim Satýþ ve Fýrsat Yönetimi Aktivite ve Ýþ Akýþ Yönetimi Elektronik Form Yönetimi Kampanya Yönetimi VERÝ ÝYÝLEÞTÝRME SÝSTEMÝ YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ - Execusys Çok Boyutlu Sigortacýlýk Yönetim Sistemi Poliçe Satýnalma Sistemi MERKEZÝ CRM SÝSTEMLERÝ - Stramar Stok ve Talep Yönetimi ÝDARÝ SÝSTEMLER Demirbaþ Yönetimi Hedef Performans Rekabet Yönetimi SKORLAMA SÝSTEMÝ Karlýlýk Sistemi Bakým Yönetimi Döküman ve Rapor Yönetimi FÝNANSAL SÝSTEMLER Enflasyon Muhasebesi - InflationWare Sigortacýlýk Muhasebe Sistemi - Winnerp Financials Pazarlamaya Yönelik Tasarýmcý Müþteriler ve Aday Müþteriler Ay Kapama ve Kalite Kontrol Hasar OPERASYONEL SÝSTEMLER - Winsure Reasürans Borç, Alacak Yönetimi PAZARLAMA KARMASI YÖNETÝM SÝSTEMÝ Operasyona Yönelik Ürünler Prosesler Tasarýmcý MERKEZÝ MÜÞTERÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ BTIKERNEL Kurumsal Teknoloji Mimarisi Muhasebe Entegratörü Hasar Reasüransý Tazminat Fiyatlandýrma Kanallar Servis Saðlayýcýlar Ýç Müþteriler Winsure.Net in sunduðu avantajlar Entegre Sigortacýlýk Modülleri Çok Para Birimli Modüller Müþteri Odaklý Çalýþma Yapýsý Hýzlý ve Verimli Ýletiþim Farklý Kanallara Farklý Teknolojilerle Ulaþým Çapraz Satýþ Hýzlý Yeni Ürün Geliþtirebilme Varolan Kurallarda Kontrollü ve Hýzlý Deðiþiklik Müþteriye Özel Ürünler, Kurallar Acente, Müþteri, Ürün, Poliçe Karlýlýðý Hasar Maliyetlerini Düþüren Entegre Hasar Yönetim Sistemi Otomatik Reasürans Yönetim Sistemi Tüm Ödeme Araçlarý ile Tahsilat ve Ödeme Takibi Otomatik Muhasebe Entegrasyonu Yönetim Kolaylýðý Donaným ve Yazýlým Bakým Maliyetleri Düþük

4 3 Winsure Designer Þirketiniz yazýlýma deðil, yazýlým þirketinize adapte olsun. Winsure Designer, þirketinize ait iþleyiþin hýzlý ve entegre bir þekilde Winsure.Net e aktarýlmasýný saðlar. Winsure Designer sayesinde þirketler, ürünlerini, ürüne ait her türlü riski, primi etkileyen ya da istatistiki olarak gerekli bilgileri, müþteri sisteminde olmayýp eklemek istedikleri bilgileri, hasar sistemi iþleyiþini, reasürans anlaþmalarýný ve kurallarýný sisteme tanýtabilmektedir. Bu sayede Winsure, her þirketin kendine özel yazýlýmý haline gelebilmektedir. Þirketin kurallarý ve iþleyiþi deðiþtiðinde, stratejiler farklýlaþtýðýnda; Winsure sisteminin en önemli özelliði, bu deðiþimlere yazýlýmda deðiþiklik yapýlmasýna gerek kalmadan, çok hýzlý ve entegre bir þekilde uyum saðlamasý ve deðiþimlerin þirket içinde uygulanmasýný kolaylaþtýrmasýdýr. Winsure Designer Mimarisi Müþteri Bilgileri Tasarýmcýsý Hasar Tasarýmcýsý Reasürans Tasarýmcýsý Ürün Modelleme Ýþlemcisi Teminat Yöneticisi Sigorta Þirketi Yöneticisi Ürün Soru Yöneticisi Teklif Ekran Yöneticisi Sigorta Ürün Yöneticisi BTI KERNEL Ýþ Modelleme Yöneticisi Formül Yöneticisi Tablo Yöneticisi Deðerleme Yöneticisi Soru Yöneticisi Kioz Yöneticisi Serbest Metin Yöneticisi Otorizasyon Kurallarý Yöneticisi Ödeme Planý Yöneticisi Akýllý Yenileme Ýþlemcisi Winsure Designer Menü Esnek Adres Ýþlemcisi Esnek Komisyon Ýþlemcisi Esnek Vergi Ýþlemcisi Güvenlik Yöneticisi Raporlama Yöneticisi Genel Raporlama Yöneticisi Adhoc Raporlama Yöneticisi Döküman Yöneticisi BTI KERNEL DÝÐER ALT SÝSTEMLER Winsure Designer ile yönetilebilecek örnek deðiþimler Pazarlama stratejileri deðiþtiðinde Yeni ürünler geliþtirildiðinde Varolan ürünler deðiþtirildiðinde Takip edilmesi beklenen bilgilere ekleme olduðunda Yeni teminatlar eklendiðinde Teklif ve poliçe basým þablonlarý deðiþtiðinde Yeni vergi ve fonlar çýktýðýnda Yeni indirimler, surprimler tanýmlamak istediðinizde Fiyatlar, komisyonlar deðiþtiðinde Prim hesaplama þekilleri deðiþtiðinde Underwriting kurallarý deðiþtiðinde Müþteriler, acenteler, eksperler, avukatlar, sigorta þirketleri hakkýnda izlenmek istenen bilgiler deðiþtiðinde Reasürans iþleyiþi, anlaþmalar deðiþtiðinde Hasar iþleyiþi deðiþtiðinde Basýmlar ve raporlar deðiþtiðinde Yenileme kurallarý deðiþtiðinde

5 Deðiþimi ve Stratejilerinizi Yönetmek, Winsure Designer ile Daha Kolay Winsure.Net 4 Avantajlar Deðiþimlere sistem hýzlý uyum saðlar Bakým maliyetleri azalýr. Stratejilerin doðru ve hýzlý bir þekilde tüm organizasyonda uygulanmasý saðlanýr. Hatasýz ve hýzlý iþ yapýlmasýný kolaylaþtýrýr. Kurumun kurallarý yazýlým içinde yer almaksýzýn tanýmlandýðýndan, her kurumun yapýlarý þirkete özel kalýr. Yazýlým hiçbir zaman atýl kalmaz. Kural Tabanlý Sistem, þirkete kalite saðlar Ýþleyiþ, dokümante edilebilir. Þirket, kendi ekibi ile yazýlým þirketine baðlý kalmadan sistemi deðiþtirebilir Deðiþiklikler, sistemde tarihçeli þekilde saklanýr ve zamaný geldiðinde uygulamaya girer. Kurallar, en iyiye ulaþana kadar deðiþtirilebilir. Pazarlamaya Yönelik Ürün Tasarýmcýsý Ürünleriniz Internet e açýlabilir, çaðrý merkezlerinde kullanýlabilir. Pazarlamaya Yönelik Ürün Tasarýmcýsý ile satýþ öncesine uygun ürünler tasarlanabilir. Karþýlaþtýrmalý Ürünler (Bir þirketin farklý ürünleri ve satýþ alternatifleri, birden fazla þirketin ürünleri ile satýþ alternatifleri ve ürün özellikleri karþýlaþtýrma) oluþturulabilir. Formüllerde SFSScript ile birlikte Excel makrolarý ve VBScript kullanýlabilir. Satýþ prosesleriniz, hasar prosesleriniz ve diðer tüm prosesleriniz tanýmlanabilir, tanýmlanan prosesler içinde yer alan iþler, Winsure.Net tarafýndan ilgili çalýþana yönlendirilir.

6 BTIKernel - Kurumsal Teknoloji Mimarisi 5 Sigortacýlýk ile Teknolojiyi Entegre Edin Güvenlik Sistemleri SFS nin tüm ürünlerinde kullandýðý BTIKernel.Net mimarisi, kurumsal yazýlýmlar için geliþtirilmiþtir. Ýþte BTIKernel.Net in sunduðu avantajlar : Hýzlý ve güvenli yazýlým mimarisi Ayný anda farklý dillerde çalýþabilme olanaðý Farklý veritabanlarýnda çalýþabilme olanaðý Diðer sistemlerle entegrasyon araçlarý SFS Management Console ile performans ve donaným yönetimi Hýzlý, kolay ve ekonomik bakým süreçleri Ve SFS nin kurumsal yazýlým bilgi birikimini yansýtan diðer fonksiyonlar... Winsure.Net Yetki Mimarisi Kullanýcýlar Kullanýcý Gruplarý Kanallar Kurumlar Ýþlem Yetkileri Ürün Yetkileri Proses Yetkileri Müþteriler ve Kanallar (Opsiyonel) Windows Ýþletim Sistemine Paralel Þifre Özellikleri Genel ve Kullanýcý Bazýnda Kullaným Min ve Max Þifre Zamaný Þifre Uzunluk Ayarý Þifre Tarihçesi Tekil Þifreler Winsure.Net üzerinde birden fazla kurum ayný ortamda çalýþabilir. Uygulamayý kullananlar gruplanabilir. Bu gruplara ve kullanýcýlara ayrý menüler oluþturulabilir. Tüm kullanýcýlarýn iþlem bazýnda, ürün bazýnda yetkileri bulunur. Winsure un Ön Ofis CRM Sistemlerini kullananlar için kullanýcý bazýnda prosesler yetkilendirilebilir. Satýþ kanallarý ve satýþ temsilcileri kendilerine ait müþteri portföylerinde çalýþabilirler.

7 Winsure.Net 6 Winsure.Net, bir yazýlým sistemi olmanýn yanýnda tüm çalýþanlarýn, kanallarýn ve servis saðlayýcýlarýn iletiþimini artýran bir platformdur. Þirket merkezi tarafýndan yönetilen Reklam Panosu ve Haber Panosu, kullanýcýlarýn birbirleri ile iþ paylaþýmýný saðlayan Ýleti Panosu ile kullanýcýlarýn kendisi için özelleþtirebilecekleri Masaüstü, kurum iþleyiþine yeni bir boyut kazandýrýr. Kullanýcý sisteme girdiði anda, kim olduðu, nerede çalýþtýðý ve yetkileri Winsure.Net tarafýndan bilinir. Her kullanýcýnýn karþýsýna kendine özel Masaüstü fonksiyonlarý gelir. Sadece Sigortacýlýk Yönetim Sistemi Deðil, Ýletiþim Kullanýcý Masaüstü, birden fazla SFS ürününe eriþim saðlanabilen iþlem menülerini içerdiði gibi, SFS ürünü olmayan iþlemleri de içine alabilir. Sýk kullanýlan iþlemlerin ayrýlmasý, müþterilere, poliçelere linkler verilebilmesi çalýþma hýzýný ve keyfini arttýrýr. Ýleti Panosu Reklam Panosu Müþteri, Doküman Linkleri Haber Panosu Kullanýcý sisteme girdiði anda, gelen Þirket merkezi tarafýndan yayýnlanan Kullanýcýlar, belli müþterileri, Þirketle ilgili haberler, mesajlar bu panoda gözükür. Eksper, reklamlar, Reklam Panosunda dokümanlarý, Internet linklerini merkez tarafýndan iþlenir ve kendisine gelen bir dosya görüntülenir. Yeni bir ürünün masaüstlerine yerleþtirebilirler. Tek ilgili kullanýcýlara ulaþtýrýlýr. görevlendirme mesajýný görebilirken, duyurusu, iyi bir haber, eðitim amaçlý bir müþteri linki eklenebileceði gibi Kayan yazýlar þeklinde verilen satýþ temsilcisi müþterinin doðum bir sunum, görsel ifadelerle Reklam birden fazla müþteriden oluþan havuz haberler, kurum içi iletiþimi tarihi ile ilgili hatýrlatma mesajýný, Panosu kullanýlarak duyurulabilir. linkleri de eklenebilir. Týklandýðýnda arttýrýr. acente ekstresinin hazýr olduðu Þirketler, bu pano ile personeli, ilgili müþteri ile ilgili iþlem açýlýr. mesajýný ileti panosunda anýnda kanallarý ve servis saðlayýcýlarý ile görür. O gün gerçekleþtirmesi görsel iletiþim imkaný bulur. gereken müþteri ziyareti kendisine Reklamlara týklandýðýnda sunumlar hatýrlatýlýr. ya da açýklayýcý dokümanlar açýlabilir. Reklamlar, farklý zamanlarda ve istenen kiþilerin masaüstlerinde çýkacak þekilde ayarlanabilir.

8 Teklif ve Poliçe Yönetimi 7 Teklif ve Otorizasyon Sistemi Her ürün tanýmlanýrken teklif aþamasý istenip istenmediði belirtilir. Bir teklifin içinde yer alan tüm bilgiler esnek olarak Winsure Designer ile tanýmlanýr. Tekliflerin ardýndan teklif basýmý yapýlabilir. Tekliflerin sistem tarafýndan daha önce tanýmlanmýþ Riziko Kabul Yönetmeliðine ve þirketin onay kurallarýna uygunluðu kontrol edilir. Uygun olanlara onay verilir. Uygun olmayanlar otorizasyona düþer. Teklif, Poliçe, Zeylname Basýmlarý Basým þablonlarý, Winsure Designer ile tanýmlanýr. Mayýs ayýnýn ilk günü devreye girecek bir þablon daha önce hazýrlanýr, test edilir ve sisteme tanýtýlýr. Mayýs ayý geldiðinde, basýmlar, yeni þablonla çalýþmaya baþlar. Laser yazýcýlarda grafik ve/ya nokta vuruþlu yazýcýlarda text olarak basým yapýlabilir. Tek sayfa ya da çok sayfalý basým þablonlarý tanýmlanabilir, sigortalý, müþteri, kanal, poliçe bilgileri formüller þeklinde istendiðinde þartlara baðlý olarak kullanýlabilir. Poliçe Ýnceleme Bir poliçeye ait bilgiler, teminatlar, ödeme planý, açýklamalar, klozlar, zeylnameler, hasarlar, reasürans daðýlýmý, tahsilat bilgileri, sigortalý ve müþteri bilgileri tek bir ekranda hýzlý bir þekilde görüntülenir. Poliçeden müþteri bilgilerine, müþteriden hasar bilgilerine geçilebilir. Poliçenin son hali, poliçenin farklý sistemlere (Türk ve uluslararasý) göre karlýlýðý incelenebilir. Poliçenin hasarýnýn veya yenilemesinin olup olmadýðý anýnda ekranda görüntülenir. Winsure Designer ile Size Özel Ürünler Tüm branþlar Bireysel ürünler Kurumsal ürünler Grup ürünleri Dövizli ürünler Kýsa vadeli ürünler Uzun vadeli ürünler Müþteriye özel ürünler Kanala özel ürünler Müþteri bilgilerine, satýþ kanallarýna, risk özelliklerine göre deðiþtirilebilen fiyatlandýrma kurallarý, ödeme planý, komisyonlar ile en basitten en karmaþýða kadar pazarlama karmalarýný tanýmlamanýzý ve organizasyonun bütününde uygulamanýzý saðlar. Zeylnameler Ürünlere özel olarak zeylname tipleri tanýmlanabilir, iþleyiþ kurallarý belirlenebilir. Zeylnameler girilirken poliçe ve önceki zeylnameler incelenebilir, poliçenin son hali görülebilir. Zeylnameler sisteme girildiðinde olmasý gereken tüm kontroller sistem tarafýndan gerçekleþtirilir, hatalý zeylname giriþine izin verilmez. Winsure.Net, Daha Hýzlý, Daha Verimli ve Müþteri Odaklý bir Teklif ve Poliçe Yönetimi Saðlar. Piyasaya Bakýþ Açýsýna Göre Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Pazarlama Karmasý Piyasa Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Basitten Pazarlama Karmasý 1 Pazarlama Karmasý 2 Pazarlama Karmasý 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 En Karmaþýða

9 Winsure.Net 8 Kanallarýnýz ve Servis Saðlayýcýlarýnýz, ilgili poliçelerine Winsure.Net üzerinden ulaþsýn. Otomatik Komisyon Sistemi ---- Komisyon gruplarý ile kanallarýn gruplanmasý mümkündür. Ürün ve teminat bazýnda tanýmlanabilen komisyon oranlarý, zaman içinde deðiþtirilebilir. Komisyonlar ödeme planýna göre, müþteri ve kanal bilgilerine, teklifte yanýtlanan sorulara göre deðiþecek formüllerle tanýmlanabilir. Merkez tanzimli özel poliçeler için teminat bazýnda komisyonlara müdahale edilebilir. Poliçe bazýnda özel komisyon oraný veya bedeli girilmesi mümkün olup sistem tarafýndan teminatlara otomatik daðýlýmý yapýlýr. Alt acente bazýnda komisyon takibi yapýlabilir. Akýllý Yenileme Ýþlemleri ---- Toplu yenileme sistemi ile zamaný gelen ve uygun olan poliçeler, verilen akýllý yenileme kurallarý ile sistem tarafýndan otomatik yenilenir ve teklif veya poliçe olarak basýlýr. Tek bir poliçenin yenilemesi de yapýlabilir. Eski veya yeni fiyattan yenileme, teminat ekleme, indirim ve sürprim oraný deðiþikliði vb. birçok bilgi, akýllý yenileme iþlemcisine tanýmlanarak sistemin tüm yenileme operasyonunu gerçekleþtirmesi saðlanabilir. Winsure.Net Gerçek Zamanlý Baðlý Kanallar ve Servis Saðlayýcýlar ---- Direkt satýþ örgütleri, acenteler, alt acenteler, brokerlar, bankalar ve þubeleri, maðazalar, þirket içinde veya dýþýnda kurulan çaðrý merkezleri, Internet satýþ ve servis kanallarý, eksperler, tamirhaneler, assistance firmalarý, ambulans þirketleri sigorta kurumuna gerçek zamanlý baðlý olarak çalýþabilirler. Hasar ve tahsilat durumlarýný öðrenebilir, ihbar girebilir, kendileri ile ilgili poliçelerini görüntüleyebilirler. Her dýþ kanal kendi müþteri portföyüne eriþebilir, satýþ temsilcilerinin de sadece kendi portföylerini görmeleri saðlanabilir. Internet tarayýcýlarý üzerinde kullanýlabilen Winsure.Net platformu, iþleyiþ hýzýný ve iletiþimi arttýrýr, maliyetleri düþürür, tahsilatlarý hýzlandýrýr. Kur Farký Ýþlemleri ---- Farklý parabirimlerindeki poliçeleri için gerekli kur farký iþlemleri yapýlabilir, kur farký poliçe ekleri oluþturulabilir, ödemelerdeki kur farklarý otomatik hesap edilerek dekontlar üretilebilir. Þirketin iþleyiþine göre deðiþik metodlardan birini uygulamak mümkündür.

10 9 Merkezi Müþteri Bilgi Sistemi Bireysel ve Kurumsal Pazarlama Kanallar, çalýþanlar, servis saðlayýcýlar yetkileri dahilinde istedikleri müþteri bilgilerine hýzlý bir þekilde eriþebilirler. Segmentasyon için gerekli kodlar, istendiði þekilde tanýmlanýr. Müþteri sisteminde yer almayan bilgiler, Winsure Designer ile tanýmlanýr. Kurumsal Müþterilere baðlý çalýþanlar, henüz müþteri deðilse sistemde birer potansiyel müþteri olarak saklanýr. Poliçede yer alan sigortalýlara da müþteri numarasý verilerek aday müþteri olarak görülebilmesi saðlanýr. Büyük Müþteriler ve Müþteri Gruplarý Müþteriler (Sigorta Ettirenler) ayrý ayrý takip edilirken bu müþterilerin baðlý olduklarý büyük müþteriler ya da müþteri gruplarýna ait portföy ve hedeflerde takip edilir. Örneðin bir holding, müþteri grubu olarak tanýmlanýp bu gruba holding þirketleri baðlanabilir. Müþteri gruplarýndan ve acentelerden sorumlu müþteri temsilcileri tanýmlanýp bu temsilcilerin portföyleri ve hedefleri de takip edilebilir. Tüm modüllerdeki raporlamalar, müþteri grubu ve müþteri temsilcisi bazýnda da çalýþýr. Mükerrerlik Kontrol Sistemi Müþteri adaylarý ve müþteriler, aþamalý mükerrerlik kontrol sisteminden geçerek sisteme tanýtýlýr. Mükerrerlik kontrolu için istenen kriterler, bireysel ve kurumsal müþteriler için ayrý ayrý tanýtýlýr. Yeni bir müþteri tanýtýlýrken mükerrer bulunan kaydýn hangi acente ya da satýþ temsilcisinin portföyünde olduðu belirtilir, mükerrer giriþe izin verilmez, müþteri þirketin arzu ettiði prosedüre göre farklý bir acentenin ya da satýþ temsilcisinin kullanýmýna verilebilir ya da devredilir. Çapraz Satýþ Mevcut müþteriler arasýndan potansiyel bir ürün için en uygun müþteriler tespit edilebilir. Kanallar tarafýndan da kullanýlabilen bu araç, potansiyel ürünü almamýþ ancak daha önce belirtilen ürünlere sahip ve mesleði, sektörü, bulunduðu il gibi verilen kriterlere uygun müþterileri tespit eder, toplam poliçe sayýlarý, kaç yýllýk müþteri olduklarý, yenileme sayýlarý ile birlikte görüntüler. Kalýcý müþteriler yaratmak, yeni müþteriler kazanmak için müþterinizi tüm organizasyonunuzla tanýyýn. Kanallar, çalýþanlar, servis saðlayýcýlar yetkisi dahilinde istedikleri müþteri bilgilerini hýzlý bir þekilde eriþerek paylaþýrlar. Arka ofis, ön ofis ve tüm ulaþým noktalarýnda tek bir merkezi müþteri bilgi sistemi kullanýlýr. Merkezi müþteri bilgi sisteminde sadece müþteriler deðil, geniþ müþteri kavramý içinde yer alan tüm kanallar, iç müþteriler (çalýþanlar) ve servis saðlayýcýlarda takip edilir. Deðiþen bilgiler tarihçeli olarak saklanýr. Þirket organizasyon yapýlarýnýn tam olarak tanýmlanmasý ve deðiþimlerin sistem tarafýndan takibi saðlanýr.

11 Winsure.Net 10 Müþteri Bilgilerini Tüm Organizasyonunuz Yetkisi Dahilinde Paylaþabilir. Müþteri Ýnceleme Sistemi Genel Bilgiler Segmentasyon Kriterleri Yetkililer Ortaklar Notlar Açýklamalar Dokümanlar Çapraz Satýþ Önerileri Ýliþkili Müþteriler Yakýnlýklar ve Poliçeleri Müþteri Ýnceleme Bir müþteriye ait tüm bilgilere tek bir yerden ulaþýlabilmektedir. Müþterinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, yetkilileri, ortaklarý, kullanýcýlarýn müþteri ile ilgili aldýklarý notlar, açýklamalar, müþterinin diðer bir müþteri, kanal, servis saðlayýcý ya da çalýþanla olan yakýnlýk iliþkileri gösterilir. Yakýnlýklarý gösterilirken varsa bu kiþi ya da kurumlara ait poliçe portföyleri de görüntülenir. Ayrýca müþteriye ait poliçeler, teklifler, hasarlar, ödemeler gösterilir. Farklý ürünlerdeki poliçeler gösterilirken istenirse poliçe inceleme aracý ile bu sefer istenen poliçenin tüm detay bilgileri görüntülenir. Müþterinin karlýlýðý ve deðiþik ürünlerdeki poliçelerine ait poliçe karlýlýklarý incelenebilir. Poliçeler Teklif Ýnceleme Poliçe Ýnceleme Hasarlar Taahhüt Edilen Ödemeler Gerçekleþen Ödemeler Karlýlýk

12 Hasar Yönetim Sistemi 11 Hýzlý ve Saðlýklý Hasar Prosesi Doðru zamanda doðru kiþinin doðru bilgilerle hasar prosesini yürütmesi sayesinde kalýcý müþteriler yaratýlabilir. Stratejiler deðiþtiðinde sisteminiz deðiþimin uygulanmasýnda en büyük yardýmcýnýzdýr. Hasar ihbarýndan baþlayýp dosya takibi, tarihçeli muallak takibi, evrak takibi, eksper atama ve takip iþlemleri, ödeme kararlarý ve ödeme iþlemleri, dosya kapama iþlemleri, rücu ve hukuk iþlemleri, hasar reasürans iþlemlerine kadar tüm prosesler kanallar ve servis saðlayýcýlarla gerçek zamanlý entegre olarak saðlanýr. Her Kanaldan Hýzlý Ýhbar Hasar ihbarýný kanallarýnýz veya servis saðlayýcýlar Winsure.Net üzerinden iletebilir. Mevcut eriþimler dýþýnda, müþteriler tarafýndan Internet veya cep telefonlarý aracýlýðý ile ihbar yapýlabilir. Ýhbarlar, çaðrý merkeziniz, hasar merkeziniz ya da bölgeniz tarafýndan alýnmýþ olabilir. Poliçenin varlýðý, teminat durumu, hasarýn poliçe süresi içinde olup olmadýðý, tahsilat durumu, daha önce ayný ihbarýn yapýlýp yapýlmadýðý sistem tarafýndan otomatik olarak kontrol edilir ve dosyalaþma gerçekleþtirilir. Ýhbar üzerindeki bilgilere göre tanýmlanmýþ kurallardan hareket ederek dosya otomatik olarak belli bir kiþiye gönderilebilir. Bu aþamadan sonra hasar iþ akýþý, istediðiniz þekilde gerçekleþtirilir. Farklý ürünler için takibi istenen bilgiler sisteme tanýtýlýr, sistem hasar prosesinize tam uyum saðlar. Eksperlerle Ýletiþim Tanýmladýðýnýz kurallara göre ihbar hakkýnda ilgili yöneticilere ile haber verilir, ajandalarýna ihbar haberi geçilir. Eksperler eksperlerin özellikleri ile hasarýn özellikleri karþýlaþtýrýlarak sistem tarafýndan seçilir, kullanýcý karar verdikten sonra eksper görevlendirmesi veya fax ile ekspere iletilir. Winsure.Net sistemine baðlý eksperler masaüstlerini açtýklarýnda görevlendirme emrini ileti panosunda görürler. Eksperler hasarla ilgili bilgileri, bu hasarýn baðlý olduðu poliçenin hasar tarihi itibari ile son halini görüntüleyebilir, hasarla ilgili tespit raporunu yazar. Eksperler için tanýmlanmýþ iþ kütüphanesine göre sistem otomatik olarak yapýlmasý gereken iþleri eksperlerin ajandalarýna iþler. Hasar Maliyetlerini azaltacak þekilde kontrollü, müþterileri memnun edecek kadar hýzlý bir Hasar Network ü Winsure.Net Servis Saðlayýcýlarla Ýletiþim Anlaþmalý tamirhaneler, hasar ihbarý sonrasýnda , fax ya da baðlý olduklarý Winsure.Net sistemi aracýlýðý ile uyarýlýr. Winsure.Net üzerinden hasarla ilgili, poliçe ile ilgili bilgilere eriþebilir, proforma faturalarý sistem üzerinden gönderebilir. Hasarla ilgili evraklar, fotoðraflar merkeze anýnda gönderilebilir. Bu konuda çalýþan teknoloji firmalarý ile baðlantý saðlayarak hasarlý araçlarýn video görüntüleri eksperlerin tamirhaneye gelmesine gerek kalmadan Winsure.Net üzerinden ulaþtýrýlýr. Assistance firmalarý hasarla ilgili tüm iþlemlerde yetkisi dahilinde Winsure.Net üzerinden çalýþabilir.

13 Winsure.Net 12 Kanallarýnýzý, Servis Saðlayýcýlarýnýzý ve Müþterilerinizi Hasar Proseslerinize Entegre Edebilirsiniz. Hasar Dosya Durumu Internet üzerinden, telefonla, Digital TV aracýlýðý ile hasar dosyasýnýn durumu müþteriler, kanallar ve servis saðlayýcýlar tarafýndan izlenebilir. Hasar dosyasýnýn durumu ve ödeme günleri SMS aracýlýðý ile bildirilebilir. Hasar Nedenlerine Göre Evrak Takibi Hasar nedenlerine göre istenmesi gereken evraklar sistem tarafýndan belirlenir ve eksik evrak takibi yapýlýr. Ýlgili kiþiler uyarýlýr, eksik evrak raporlarý oluþturulur. Hasar Dokümanlarý ve Resimleri Hasarla ilgili ibranameler, dosya kapaklarý, föyler þablonlar þeklinde ürün bazýnda tanýmlanýr. Bu þablonlara göre dokümanlar otomatik sistem tarafýndan hazýrlanýr. Hasar resimleri ve video görüntüleri sistemde saklanabilir. Muallak Takip Sistemi Muallak deðiþimleri, tarihçeli olarak sistem tarafýndan takip edilir. Muallak raporlarý üretilir. Hasar Ödeme Sistemi Ödeme kararlarý sistemde takip edilir. Ödemeler müþteriye, acenteye, anlaþmalý tamirhaneye, sigorta þirketlerine yapýlabilir. EFT, çek gibi farklý ödeme araçlarý kullanýlabilir. Eksper, avukat ve servis saðlayýcý ödemeleri ayrý ayrý takip edilir. MERKEZÝ Ý NTERNET ÇA ÐRI TV FAKS Winsure.Net Hasar Yönetim Sistemi DIGITAL CEP TELE FO NL ARI Acente ve Brokerlar Müþteriler Eksperler Tamirhaneler Oto kiralama þirketleri Assistance þirketleri Yedek parça firmalarý Çekiciler Ambulance servisleri Hastaneler Avukatlar

14 13 Borç Alacak Yönetim Sistemi Borç Alacak Ýliþkilerinizi Analiz Edebilmenize Olanak Veren Entegre, Hýzlý ve Saðlýklý Bir Ýþleyiþ Ýçin : Winsure.Net Sigortacýlýða Özel Entegre Tahsilat Takibi Kanallarýnýz, müþterileriniz, servis saðlayýcýlarýnýz ile aranýzdaki tüm borç-alacak iliþkilerini yönetir. Ön muhasebe sistemi þeklinde poliçe, hasar ve reasürans hareketlerinize göre tüm borç-alacak hareketleri sistem tarafýndan otomatik olarak oluþturulur. Vergisini kendisi yatýrmayan kanallarýn vergileri, komisyonlarý, poliçe taksitleri otomatik olarak iþlenir. Tahsilat iþlemlerinizi, en ince ayrýntýsýna kadar takip edebilir, hatasýz ve hýzlý bir iþleyiþ saðlayarak tahsilat hýzýnýzý artýrabilirsiniz. Karþýlaþtýrmalý veri analizleri ile borç-alacak iliþkilerinize saðlýklý yön vermeniz için gerekli kararlarý almanýzda yardýmcý olur. Çoklu Tahsilat Giriþi Farklý ödeme araçlarý ile yapýlan tahsilatlar, hýzlý ve toplu bir þekilde girilir. Operasyon hýzlanýr. Ödemelerin Borçlara Daðýlýmý Gerçekleþen tahsilatlar ilgili borç kalemlerine daðýtýlarak kapatýlabilir. Borç kalemleri, bir poliçe ya da zeylnameden doðan peþinat ya da taksitler, uygulamanýn kullanýma baþlamasýndan sonraki bir devir borcu ya da baþka bir bedel olabilir. Ödemeler borçlara daðýtýlýrken manual olarak borç kalemleri seçilebileceði gibi çeþitli kriterler belirleyerek FIFO yöntemi ile sistemin otomatik olarak daðýlýmý yapmasý da saðlanabilir. Bu þekilde poliçe ve taksitleri bazýnda tahsilat takibi yapýlýrken ayný anda kanal ve müþteri bazýnda da takip gerçekleþtirilebilmektedir. Ýptal zeylnameleri kendi poliçe taksitlerini ya da baþka bir poliçenin taksitlerini kapatabilir. Yaþlandýrma Sistemi Müþterilerinizin ya da kanallarýnýzýn borçlarýnýn hangi aylardan kaynaklandýðý, yapýlan tahsilatýn performansýnýn ve detaylarýnýn ne olduðu tek bir yaþlandýrma tablosunda görüntülenir. Farklý kanal ve müþterilerin tahsilat performansýnýn karþýlaþtýrýlmasýna yardýmcý olur. Tahsilat Kontrol Sistemi Tahsilatý belli bir süre gecikenlerin tespiti, geciken ödemelerin analizi sistem tarafýndan otomatik yapýlýr. Sistemde bulunan aský iþlemleri ile poliçeler, istendiðinde manual olarak aský durumuna alýnabilir. Farklý Parabirimleri ile Çalýþabilen Ödeme Araçlarý - SENET - HAVALE ÇEK - VÝRMAN Ödeme Araçlarý - KARTI KREDÝ - NAKÝT -

15 Winsure.Net 14 Operasyonu Yürütmenin Yanýnda Stratejik Yönetimi Winsure.Net ile Kolaylaþtýrýn. Tahsilat Raporlarý -- Çekler, makbuzlar, dekontlar doküman tasarýmcýsýnda þablonlar þeklinde tanýmlanarak text ya da grafik basýmlarýnýn otomatik olarak sistem tarafýndan yapýlmasý saðlanýr. Ödeme araçlarýnýn farklý durumlara göre dökümleri yapýlabilirken, mizanlar, tahsilat projeksiyon raporu ve nakit akýþ raporu ile þirketin genel durumu izlenebilir. Ekstreler -- Poliçe bazýnda ekstreler Müþteri ekstreleri Sigorta dýþýndaki üçüncü þahýs ve þirketlerin ekstreleri Açýklama satýrlarý düzenlenebilir ekstreler Ürün bazýnda ekstreler Nakit ve açýk hesap ekstreleri Ekstrenin müþteri, alt acente, sigorta þirketi bazýnda kullanýcý tarafýndan seçilen hareket tiplerine göre oluþturulabilmesi (poliçe, komisyon, vergi vb.) Text ya da grafik olarak ekstre basýmý Müþteri Grubu ve Müþteri Temsilcisi Bazýnda Tahsilat Takibi -- Tahsilatlar, satýþ kanallarý, müþteriler ve servis saðlayýcýlarýnýn yanýnda müþteri gruplarý ve müþteri temsilcileri bazýnda da incelenebilir. Finans Þirketleri Ýle Entegrasyon -- Kredi kartý ve diðer ödeme araçlarý ile ilgili ödeme bilgileri, Winsure Bank Integrator ürünü ile finans þirketleri ve kurumunuz arasýnda elektronik ve çift yönlü olarak paylaþýlabilir. Ýletilen bilgilerin veri yapýsý, her þirket için ayrý ayrý tanýmlanabilir. Yazýlým kodlamasý gerektirmez.

16 - 15 Reasürans Yönetim Sistemi Winsure.Net, Reasürans Ýþlemlerinize, Kurallarýnýzý Aynen Tanýyarak Yardýmcý Olur. Otomatik olarak reasürans daðýlýmlarý, sisteme tanýtýlmýþ treteler ve kurallar çerçevesinde çalýþýr. Bir poliçe içinde yer alan farklý altbranþlarýn daðýlýmlarý ayrý çalýþýlabilir. Konservasyon oranlarý, trete ve þirket paylarý sistem tarafýndan otomatik hesap edilebilir. Poliçe ve eklerinin daðýlýmlarý tek tek veya toplu olarak çalýþabilir. Tüm treteler ve çalýþma þekilleri, Winsure Designer aracýlýðý ile sisteme tanýtýlabilir, öyle ki müþteri özelliklerine göre bir poliçe üzerinde tutulmasý gereken konservasyon farklýlaþtýrýlabilme kuralý tanýmlanabilir. Deðiþik reasürans yöntemleri, birden fazla trete iþleyiþi, romaniman gibi detaylý ve tamamen entegre bir reasürans yapýsý saðlayan sistem, reasürans kurumlarý ile entegre çalýþmayý da saðlar. Clean Off Cut - Kotpar Entegre Reasürans Sistemi - Eksedan - Run - Ýhtiyari

17 Winsure.Net 16 Reasürans Winsure.Net ile Daha Hýzlý, Daha Güvenli. Hasar Reasürans Ýþlemleri Hasar reasürans iþlemleri otomatik olarak gerçekleþtirilir. Daðýlým iþlemleri, reasürans daðýlýmlarýna göre yapýlýr ve raporlanýr. Otomatik Muhasebe Entegrasyonu Hasar reasüransý ile birlikte reasüransýn muhasebe entegrasyonu otomatik olarak yapýldýðý gibi reasürans verileri, karlýlýk ve yönetim bilgi sistemine de otomatik olarak taþýnmaktadýr. Kümül Takibi Parçalý adres yapýsý sayesinde mahalle, han vb. adres kümülleri, nakliyatta gemi kümülleri, terör kümülleri takip edilebilir. Kümüllere giren çýkan poliçe hareketleri tarihçeli olarak izlenebilir. Reasürans daðýlýmý kümül olarak yapýlabilir. Reasürans Raporlarýndan Örnekler Daðýlýmý Yapýlmamýþ Poliçeler Listesi Þirket Bazýnda Daðýlým Raporlarý Trete Türü Bazýnda Daðýlým Raporlarý Branþ Bazýnda Daðýlým Raporlarý Genel Reasürans Raporlama Risk Profilleri Yaþayan Poliçeler Risk Profili Branþ Bazýnda Reasürans Ýcmalleri Trete Türü Bazýnda Reasürans Ýcmalleri Deprem Kümülü Daðýlýmlarý Milli Reasürans Bordrosu Ýhtiyari Daðýlým Bordrosu Bültenlerin Basýmý Hasar Trete Daðýlým Raporu Hasar Daðýlým Raporu Hasar Daðýlým Ýcmali Verilen Ýhtiyari Bordrosu

18 17 Çok Boyutlu Sigortacýlýk Yönetim ve Karlýlýk Sistemi Stratejik Kararlarýnýza ve Analizlerinize Yön Verebileceðiniz Sigortacýlýk Bilgi Küpü Sigorta kurumlarýnýn üst yönetimi, departman yöneticileri stratejilerini Winsure.Net in yönetim ve karlýlýk sistemi ile takip edebilir, kararlarýný bu sistem üzerinde yapacaklarý analizlerle verebilirler. Sigortacýlýk yönetim ve karlýlýk küpü þeklinde tasarlanan sistem, yöneticilerin þirketin durumunu, daðýtým kanallarýný, ürünlerini, istedikleri zaman boyutunda deðerlendirmelerini saðlar. Hacmi ne kadar büyük olursa olsun bu veriler, yöneticinin önüne analiz yapabilecek, karar verebilecek kadar hýzlý bir þekilde getirilir. Winsure.Net te üretilen yönetim raporlarý yöneticilere durumu belgelerken, Execusys, durumun daha iyi anlaþýlmasý ve karar verilebilmesi için gerekli ortamý saðlar. Onbinlerce kombinasyonda verinin bilgi haline dönüþebilmesine yönelik tasarlanmýþ sistem, þirketin tüm verilerine farklý boyutlardan bakabilmeyi saðlamaktadýr. Aðacýn Dallarýnda Dolaþým Tüm boyutlar bir aðaç yapýsý gibi hazýrlanmýþtýr. Aðacýn dallarýnda dolaþýr gibi boyutlar arasýnda dolaþýlabilir. Ana branþlardan alt branþlara, bölge müdürlüklerinden bu bölgedeki acentelere, ürünlerden o ürünün teminatlarýna ya da alt branþlarýna, yýllardan, 6 aylýk ve 3 aylýk dönemlere, dönemlerden aylara bir dokunuþla geçebilirsiniz. Yüzde Analizi ve Sýralama Ekranda görüntülenen tüm analizlerde satýrlarda ve kolonlarda yüzde verme ve sýralama özelliði ile kanallarýn, ürünlerin, müþteri gruplarýnýn performanslarý, yüzde ve sýra olarak incelenebilir. Bu sayede örneðin bölge müdürlüklerinizin hangi aylarda daha yüksek üretim yaptýðýný, hangi kanalýn hangi üründe ya da branþta þirketin yüzde kaç üretimini gerçekleþtirdiði görülebilir. Stratejilerinizi oluþturmakta, karar vermekte yardýmcý olur. Grafikler Tüm analizler grafiksel olarak incelenebilir, farklý grafik tipleri seçerek farklý bakýþ açýlarý saðlanabilir. Kalite Kontrol Sistemi Quality Controller Fabrikalarda ürün üretildikten sonra ürünler kalite kontrol biriminin kontrolünden geçer. Sigorta þirketlerinde ise üretilen ürün poliçe, reasürans, hasar, tahsilat verileridir. Kalite kontrol sistemi, tüm verileri yüzlerce kontrolden geçirerek tutarlýlýðýný garantiler, hatalar varken gün kapama ya da ay kapama seçeneklerinin çalýþmasýna izin vermez. Üretimde herhangi bir branþýn kapanabilmesi için öncelikle kalite kontrol sisteminin mührüne ihtiyaç duyulur. Takip eden süreçte bu veriler, özet þekilde, sigortacýlýk bilgi küpüne aktarýlýr.

19 Winsure.Net 18 Karlýlýk Sistemi Poliçe Karlýlýðý Müþteri Karlýlýðý Müþteri Grubu Karlýlýðý Satýþ Kanalý Karlýlýðý Ürün Karlýlýðý Þirket Karlýlýðý Karlýlýðýnýzý Sürekli Gözlemleyebilmek Ýçin Uluslararasý kabul edilmiþ yöntemler olarak kullanýlan yöntemler ile ülkemizde kullanýlan yöntemlerin tümünün yer aldýðý karlýlýk sistemi, karlýlýða dahil edilmesi istenen bilgileri tanýmlanan formüller aracýlýðý ile þirkete özel hale getirir. Yýllýk, dönemsel ve günlük olarak sýnýflandýrýlan karlýlýk rakamlarý, branþ farklýlýklarýný da içerir. Satýþ kanalý ya da acente karlýlýðýnda reasürans bilgileri kullanýlmayabilirken poliçe karlýlýðýnda kullanýlabilir. Karlýlýða farklý zamanlarda bakýlarak deðiþim gözlemlenebilmektedir. Karlýlýk verilerine Poliçe Ýnceleme ve Müþteri Ýnceleme sistemlerinden de eriþilebilir. Excel Entegrasyonu Analiz sonucunda oluþan veriler istendiðinde otomatik olarak Excel ortamýna taþýnýr. Excel ile veriler, daha farklý þekillerde kullanýlabilir, yorumlanabilir. Winsure.Net Operasyonal Sistemler Kalite Kontrol Sistemi Doðruluk Mührü Yönetim ve Karlýlýk Sistemi Verileri

20 19 Muhasebe Entegrasyonu Entegre, Otomatik Sigortacýlýk Muhasebesi, Üstelik Tanýmladýðýnýz Yöntemlerle Operasyonel Sistem içinde yer alan muhasebe entegratörü (GL Integrator), kurumlarýn sigortacýlýk iþlemlerini istedikleri þekilde genel muhasebede görebilmelerini saðlar. Muhasebe entegratörü sayesinde kurumlar, SFS nin sigortacýlýða özel entegre muhasebe sistemini ya da farklý bir sistemi kullanabilirler. Günlük ve/ya aylýk çalýþabilen entegratörler, gün kapama veya ay kapama prosedürlerine paralel olarak çalýþýr. Kalite kontrol sisteminden geçmeyen verilerin muhasebe entegrasyonu yapýlmaz. Prodüksiyon, reasürans, hasar, deprem hasar karþýlýðý, cari riskler karþýlýðý, muallak hasar, ödenen hasar, tahsilat ve diðer muhasebe entegrasyonlarý otomatik olarak gerçekleþtirilir. Winsure.Net Operasyonal Sistemler Kalite Kontrol Sistemi Doðruluk Mührü Muhasebe Entegratörü Muhasebe Sistemi

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı