5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A"

Transkript

1 SU DAGAARI. Dalgalar enerji tafl rlar. Giriflim ve k r n m özellikleri gösterirler. Tüm dalgalar n yay lmas için maddesel ortama ihtiyaç duyulmaz. Örne in elektromanyetik dalgalar bofllukta yay l rlar. Bunlar n yay lmas için ortama ihtiyaçlar yoktur.. TEST - 5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n li ine ba l d r. S v n n li i artt nda dalgalar n h z artar. Su dalgalar n yay lma h z, V = =. f eflitli inde görüldü ü gibi T periyot ve frekansa ba l de ildir. ayna n periyodu art - r ld nda dalgan n periyodu dolay s yla dalga boyu artaca ndan h z sabittir. Ayn flekilde frekans art r ld nda dalga boyu azalaca ndan h z de iflmez. 6. M Ard fl k iki dalga tepesi aras ndaki uzakl k oldu undan, dalga tepesi aras ndaki uzakl k 0 Bu durumda, tahta 3. 0 = 00 d = 0 cm dalgalar n yay lma h zlar ise, V =.f = 0.5 = 00 cm/s = m/s bulunur. M ESEN YAYINARI 7. Dalga boyu likle do ru orant l oldu undan, > > M Y Y Y M Dalgalara bak ld nda bölgesinde dalgalar n dalga boyu küçülmüfltür. M bölgesinde ise giderek büyümüfltür. Bu duruma uygun seçenek A fl kk ndaki gibidir. M ve M ortamlar, ortam ise dir. Dalgalar ortam nda daha h zl ilerler. ortam n n yüzeyleri paralel oldu undan atmalar k r ld nda M ortam nda do rusal görünümleri de iflmez. 4. Bir dalga le eninde oluflturulan dalgalar n dalga boyu le- endeki suyun li ine ba l d r. Derinlik artarsa dalga boyu artar, azal rsa dalga boyu azal r. Dalga boyu le enin büyüklü üne ba l de ildir. 8. Stroboskop en fazla 3 devir yapt na göre dalgalar n frekans, f d = n.f s = 4.3 = s Dalgalar n yay lma h zlar 6 cm oldu undan dalgalar n dalga boyu, V =.f 6 =. = cm 507

2 9. Dalga katar say s, d.sinθ = n. eflitli inden bulunur. n dalga katar numaras, d ve sinθ ile do ru, ile ters orant l d r. ayna n periyodu art r ld nda V = eflitli inde V sa- T bit olaca ndan dalga boyu artar. artt nda ise n azal r. d kaynaklar aras uzakl k art r ld nda n artar. S v n n li i art r ld nda dalgan n h z dolay s yla dalga boyu artar. artt nda ise n azal r.. 37 o V Gelen dalgan n ay r c yüzeyle yapt aç gelme aç s i = 37, k r lan dalgan n ay r c yüzeyle yapt aç k r lma aç s r = 53 oldu undan, V sin 37 06, 3 = = = bulunur. V sin 53 08, 4 53 o V 0. merkez do rusu 3.. Ard fl k iki dü üm çizgisi aras ndaki uzakl k dir. art - r ld nda iki dü üm çizgisi aras ndaki uzakl k artar, azalt ld nda ise azal r. aynaklar aras ndaki uzakl n art r lmas veya azalt lmas iki dü üm çizgisi aras ndaki uzakl etkilemez. e enin li i art r ld nda dalgan n h z, dolay s yla dalga boyu artar. Bu durumda iki dü üm çizgisi aras ndaki uzakl k artar. ayna n frekans art r ld nda, V =.f eflitli inde h z sabit olaca ndan azal r. n n azalmas iki dü üm çizgisi aras ndaki uzakl n azalmas demektir. ESEN YAYINARI 4. Derin ortamda dalgalar daha h zl ilerleyeceklerinden flekildeki görünümü al rlar. Y. 30 o 60 o 30 o 30 o. 30 o 60 o 60 o o II. engel I. engel 00 Su dalgalar fl k gibi düflünüldü ünde dalgas II. yüzeyden flekildeki gibi yans r. 80 Engele önce gelen uç önce yans r. Bu durumda atmas n n önce sonra Y engelindeki yans mas flekildeki gibi 508

3 SU DAGAARI TEST -. Suyun yüksekli i artaca ndan oluflan dalgalar n dalga boyu ve h z artar. Frekans kayna a ba l oldu undan de- iflmez. 6. Dalga katar say s, d. sin θ= ^n" ph. eflitli inden bulunur. d.sin θ=(n + p).. I. yol: Dü üm çizgi say s, d. sin θ = dn + pn.. = dn + n. 3 = n. 3 n = 4 5. = (n + 3 ).5 3 = n + 3 n = 8 3,67 tam k sm al naca ndan n = d.sinθ =(n p). 5. = (n 3 ).5 n tam say oldu undan ve merkez do rusu da dü üm çizgisi oldu undan görünen dü üm çizgisi say s, 3 = n 3 n = 0 3 = 3,3 N dü üm =.(n ) + =.(4 ) + = 7 II. yol: > ( " p + n ). d 7. tam k sm al naca ndan n = 3 Toplam dalga katar say s, N katar = n + n + = = 6 3 > ( + n ). 4 > n n = 3 tane 3 > ( + n ). 5 > n n = 4 tane N = n + n = = 7 tane dü üm çizgisi oluflur. ESEN YAYINARI N V d V s 30 o N 3. Dalgalar n bir ortamda ilerleme h z likle do ru orant l d r. de dalga en h zl, de ise en yavafl hareket etti- inden ortam en, ise en d r. Bu durumda, h > h M > h V d i r V s 4. Stroboskopla dalgalar duruyor görüldü ü anda, f d = n.f s =.4 = 48 s Dalgalar n yay lma h zlar, V =.f =.48 = 96 cm/s bulunur. 5. atmas engelinden yans d ktan sonra Y engeline oradan da yans yarak engeline gelir. Atma engeline dik gelece- inden kendi üzerinden geldi i yoldan geri döner. 30 o 60 o 60 o N 30 o 60 o 30 N o 30 o 60 o 30 o Y Dalgalar n ortama gelme aç s 60, k r lma aç s 37 dir. Su dalgalar için Snell yasas uygulan rsa, bulunur. sin i sin r = V d V s sin 60 sin 37 = 0 V s 3 0,6 = 0 V V s = 4 s r i V d V s 3 cm/s olarak 509

4 8. dakikada = 60 s de 80 dalga üretildi inden dalgalar n frekans, Stroboskobun frekans, Stroboskobun periyodu, 9. Dalgalar n dalga boyunun +x ve x yönünde farkl ölçülmesinin sebebi lik, kayna n veya gözlemcinin hareketli olmas ile aç klanabilir s de 80 dalga üretilirse s de f üretilir. f. 60 =. 80 d f = 3 s d f d = n. f s T = f s = saniye x d 3 = 6. f s f s = s +x ESEN YAYINARI. fiekil-i de : = r dir. fiekil-ii de : = r dir. V T r T T T = V = T r = T = =r r r fiekil-i düz engel. aynaklar n üretti i dalgalar n dalga boyu = 4 cm ve desendeki kayma miktar Δx = cm oldu una göre faz fark, Δ x = p. 4 = p. p = r r r fiekil-ii =r düz engel 3. Y x yönünde gidildikçe artt ndan dolay dalga le eninin li i art yor olabilir. I. yarg do rudur. aynak +x yönünde hareket ederse, dalgalar n görünümü afla da flekildeki gibi x +x V > aynak sabit iken, dalga le eni x yönünde hareket ederse, kaynak +x yönünde hareket etmifl Dalgalar n görünümü yukar daki flekildeki gibi II. ve III. yarg lar yanl flt r. kaynak kaynak ve Y le enleri özdefl oldu undan oluflturulan dalgalar n dalga boylar eflittir. I. yarg yanl flt r. le eninde dalgan n tepesi üretilirken Y le eninde çukuru üretildi inden kaynaklar z t fazl d r. II. yarg do rudur. e enler özdefl ve kaynaklar n periyotlar eflit oldu undan dalgalar n h zlar eflittir. III. yarg do rudur. 4. aplar özdefl ve su seviyeleri ayn oldu undan oluflan dalgalar n h zlar eflittir. Bu durumda dalgalar ayn sürede karfl k y ya ulafl rlar. Bu durumda t = t = t M 50

5 SU DAGAARI TEST - 3. ara kesit γ ara kesit θ Z α Y 5. Dalgalar n yay lma h zlar li ine ba l d r. Derinlik de- iflmedi inden dalgalar n yay lma h zlar de iflmez. V =.f eflitli inde V sabit oldu undan frekans iki kat na ç - kart ld nda dalgalar n dalga boyu yar ya iner. h > h Y > h Z ve kesitler birbirlerine paralel oldu undan, α > θ > γ. Derinlikleri farkl bir ortamdan di er ortama su dalgalar geçti inde dalga boyu ve h z de iflir. Frekans ve periyot de iflmez. E er dalgalar ortama dik gelirse dalgalar n do rultular da de iflmez. 6. Gecikme süresi, Δt = 5 4 = s Faz fark, p = Δt T = 4 Merkezi katar çizgisi, 8 Δ x = p. =. = cm kayar saniye aral klarla su damlat ld ndan dalgalar n periyodu T = s dir. = 6 cm, = 4 cm oldu undan dalga le eni +x yönünde hareket etti- i anlafl l r. = (V d + V k ).T 6 = (V d + V k )...➊ = (V d V k ).T 4 = (V d V k )...➋ eflitlikleri taraf tarafa toplan rsa, x +x 0 = V d V d = 5 cm/s, V k = cm/s bulunur. I. yarg do ru, II. yarg yanl flt r. Dalgan n flekli yine dairesel oldu undan le enin li i her yerde ayn d r. III. yarg do rudur. 4. aynaklar aras nda faz fark yok iken bulunan dü üm çizgisi say s, kaynaklar aras nda faz fark olmas durumunda de iflip de iflmeyece i veya art p azalaca hususunda kesin bir fley söylenemez. Faz fark olunca dü üm çizgisi say s azalabilir, artabilir veya sabit kalabilir. Giriflim deseni geciken kayna a do ru kayar. ESEN YAYINARI V 7. Dalgalar ayn kaynakla üretildi inden dalgalar n frekanslar n n eflittir ve faz fark n- dan bahsedilemez. II. yarg do ru, III. yarg yanl flt r. n ortam ndaki dalgalar geride kald ndan, n ortam, n ortam ise dir. I. yarg do rudur. V 8. noktas n n kaynaklara olan uzakl klar fark, IYFI = = 8 = 4 cm = 4 cm oldu undan yol fark dalga boyunun tam kat na eflit oldu undan n.dalga katar üzerindedir. YF = n. 4 = n.4 n =. dalga katar üzerindedir. aynaklar n bulundu u yerde önce dalga tepesimi yoksa çukuru mu üretildi i verilmedi inden noktas çift tepe yada çift çukur oldu unu bilemeyiz. 5

6 9.. x d merkez do rusu Y x R fiekil-i R Yol fark = YF = Δx = d. x eflitli i ve R noktalar için ayr ayr yaz lacak olursa, Δ x = d x. = 8 Δ x = d x R R. = 6 eşitlikleri oranlanırsa d. x 8 d x = R 6. x 4 = bulunur. x 3 0. Merkez do rusu dalga katar oldu- undan, sa ndaki ve solundaki ilk dalga katarlar aras ndaki uzakl k, R.d.k / / merkez do rusu.d.k ESEN YAYINARI Z fiekil-ii fiekil- I deki do rusal dalgalar odakta toplanacak flekilde k r ld ndan ortam, Y ise d r. Bu durumda h > h Y fiekil- II deki do rusal su dalgalar dairesel dalgalar olarak k r ld ndan Z ortam ortam ndan daha dir. h Z > h Ortamlar n likleri aras ndaki iliflki h Z > h > h Y d = + = 3... dalga katar x +x y y merkez do rusu Z t fazda çal flt r ld nda merkez do rusu dü üm çizgisi Bu durumda. dalga katar n n merkez do rusuna olan uzakl y =,. dü üm çizgisinin merkez do ru- 4 suna olan uzakl ise y =. dü üm çizgisi Buna göre, x yönünde gidildi inde dalga boyu küçülmekte, +x yönünde ise büyümektedir. kab n li i ile do ru orant l oldu undan kab n düfley kesiti flekil I deki gibi olabilir. y y 4 = = 5

7 SU DAGAARI TEST - 4. M 4. x merkez do rusu Dalga le enine bak ld nda bölgesinde dalga boyu artt na göre lik artmaktad r. bölgesinde dalga boyu sabit oldu undan lik sabittir. M bölgesinde dalga boyu artt ndan lik artm flt r. M deki lik deki likten fazla oldu undan dalga boyu daha fazla artm flt r. Yol fark = = n. oldu undan, ve n bilinenleriyle bulunur.. ortam V ortam ndaki dalgan n uzant s kesikli çizgilerle ortam nda gösterildi inde, ortam na geçen dalgan n daha geride kald görülür. Bu durumda ortam, ortam ise d r. I. yarg do rudur. V ara kesit ortam ESEN YAYINARI 5. Dalgalar ortam - na geçti inde normalden uzaklaflt - ndan ortam, ortam d r. Bu durumda V > V Dalgalar n genifllikleri h zlar ile orant l d r. V V Dalgalar n ortamlarda ilerleme h zlar likle orant l oldu undan V >V dir. II. yarg yanl flt r. ortam n n li i biraz art r ld nda ortam na geçen dalga daha az k r laca ndan sapma aç s azal r. E er ve ortamlar n n likleri ayn yap l rsa sapma aç s s f r III. yarg do rudur. 6. x +x cm/s 3. d=8cm = 40cm noktas. dü üm çizgisi üzerinde oldu undan, YF = d. x = (n ) = ( ). x = 6cm merkez do rusu Dalga le eninde yay lan dalgalar n yay lma h zlar, Gözlemci x yönünde yay lan dalgalar n h zlar n, Vba = V d + V le en V gözlemci olarak görür. 3cm/s V d = T = 05 = 4 cm/s, = 4 + ( ) 3 = 9 cm/s 6 5 = 3. =4 5 cm Soruda büyüklü ü soruldu undan V ba = 9 cm/s 53

8 7. M.D. 4.D.Ç 3.D.Ç.D.Ç.D.Ç.D..D. 3.D. 4.D. 9. x +x / / / / /4 /4 / / / / d d V fiekilde gösterildi i gibi ve kaynaklar n n aras ndaki uzakl k, d = d =.( ) M.D. 4.D. 3.D..D..D..D..D. 3.D. 4.D. /4 / / / / / / / / /4 d =,5 =.( 9 4 ) = 9 d =,5 Merkez do rusu dalga katar olaca ndan toplam 9 tane dalga katar oluflur. 8. Dalgalar ortam nda geride kald ndan V ortam, r ortam d r. i Derin ortamda dalga boyu daha büyük oldu- V undan > dir. kaynak I. yarg do rudur. ayna n periyodu azalt ld nda (frekans art r ld nda) k r lma aç s r artar. II. yarg do rudur. 0 den farkl aç larla ortam ndan ortam na gönderilen dalgalar n periyodu azalt ld nda dalgalar n ortam ndaki gelme aç s ve h z de iflmez. ortam ndaki r k r lma aç s büyür. r lma aç s n n büyümesi dalgalar n sapma aç s n küçültür. III. yarg do rudur. ESEN YAYINARI aynak hareketli oldu unda su dalgalar nda Dopleer Olay gerçekleflir. Bu durumda, = (V D V ).T ❶ = (V D + V ).T ❷ ❶ ve ❷ denklemleri taraf tarafa toplan rsa, + = V D.T = V D.T V D.T = 0 cm aynak hareketsiz oldu unda dalga boyu, = V D.T = 0 cm 0. aynaklar aras uzakl k d = 0 cm, = 8 cm, p = 0,5 oldu una göre, d.sinθ = (n " p). 0. = (n + 0,5).8,5 = n + 0,5 n =,5 n tam say olaca nda n = al n r. d.sinθ = (n p). 0. = (n 0,5).8,5 = n 0,5 n =,75 n tam say olaca ndan n = al n r. Gözlenen dalga katar say s, N katar = n + n + = + + = 5. Düfley kesiti flekildeki gibi olan M kab n yüzeyinde, bölgesinin li i sabit oldu undan dalga boyu sabit, bölgesinde lik artt ndan artar. M bölgesinde lik azald ndan da azal r. Bu da C seçene inde do ru verilmifltir.. r n m olay n n gözlenebilmesi için dalgalar n dalga boyu > w olmal d r. Bafllang çta < w oldu undan k r n m gözlenememektedir. Suyun li i art r ld nda büyür ve k r n m olay gözlenir. 54

9 . SU DAGAARI kaynak dalga le eni Stroskobun frekans kayna n frekans na eflit veya tam katlar oldu unda dalga le enindeki dalgalar duruyormufl gibi görünür. Stroskop saniyede 3 devir yapt na göre frekans f s = 3 s dir. ayna n frekans dalgalar n frekans na eflittir. Bu durumda f dalga = f kaynak Stroskobun frekans (f s ) saniyedeki devir say s d r ve soruda bu de er f s = 3 olarak verilmifltir. Yar k say s n olan stroskobun yar klar n n frekans (f y ); f y = n.f s =.3 = 36 Dalgalar n duruyor görenmesi için üç durum vard r. Bunlar: 3. aynaklar eflit periyotlu ve den üretilen iki dalga aras ndaki uzakl k 0 cm oldu undan, =0 cm dir. ve kaynaklar n n üretti i dalgalar aras ndaki gecikme süresinde al nan yol, Δl = 0 3 = 7 cm dir. Bu durumda faz fark, 4. p = Δ, = 7 0 TEST - 5 I. f dalga = f yar k II. f dalga = m.f yar k III. m.f dalga = f yar k M fleklindedir. Burada m tam say d r. Verilen de erleri kullan rsak; II. durumdan: f dalga = m.f yar k f dalga = m.36 ve m =,,3 oldu undan f dalga = 36, 7, 08,..., 36m olmal d r. III. durumdan: m.f dalga = f yar k m. f dalga = f dalga =, m =,, 3 oldu undan, m fdalga =,,,,,,..., n fdalga = 36,8,, 9,, 6,..., 5 n f dalga = 5 s için m tam say olmad ndan kayna n frekans 5 s olamaz. ESEN YAYINARI fiekil-i fiekil-ii fiekil- I deki do rusal dalgalar ortam ndan geçerken dairesel durum ald klar ndan ortam, ortam dir. I. yarg yanl flt r. fiekil- II deki do rusal dalgalar M ortam ndan geçerken bir noktada odaklanacak flekilde k r ld ndan M ortam, ise dir. II. yarg kesinlikle do rudur. ile M aras nda bir k yaslama yap lamaz. III. yarg için kesin birfley söylenemez.. T T T Y Z l l l aplardaki s v lar n likleri ayn oldu undan dalgalar n h zlar ayn d r. Z kab n n uzunlu u daha büyük oldu- undan t Z > t = t Y 5. ki noktan n ayn fazla titreflmesi için ayn nokta üzerinde tepe ise tepe, çukur ise çukur olmas gerekir. aynak tepe üretirken, M ve tepe oldu undan kaynak ile ayn fazdad r. M N 55

10 6. y =3 9. = 4? =4 y = kayna, dalgan n tepesini üretirken kendinden 0 cm 0 uzaktaki noktada oluflturdu u dalga = 5, olup çukur 4 noktad r. kayna dalgan n çukurunu olufltururken kendinden 6 6 cm uzaktaki noktada = 4 olup dalgan n çukurundad r. 4 Bu durumda noktas iki kayna n da oluflturdu u dalgalar n çukurunda bulunur. Bu noktadaki dalgan n genli i, y = y + y = + 3 = 5 cm s d s s d s d s d d s d I II III IV apal bölgede raksak bir ortam n olmas gerekir. I ortam, karakter de ifltirmifl kal n kenarl mercek gibi davranarak do rusal dalgalar da t r. IV ortam raksak ortamd r. Do rusal dalgalar da t r. II ve III ortamlar do rusal dalgalar toplar o II ESEN YAYINARI 60 o 60 o 60 o 60 o I 0. I. kaynak Yans ma kanunlar na göre dalga engellerde yans d nda görünümü flekildeki gibi = V =3 V II. kaynak 8. fiekilden = br, = 3 birimdir. == = 3 M F Dalga le enleri özdefl oldu undan dalgalar n h zlar V = V = V Engeli çukur aynaya benzetecek olursak,5f deki fl nlar 3F den geçece inden, su dalgalar engelden yans d ktan sonra noktas nda toplan p sonra da l rlar. V =.f =.f. f = 3. f. f = 3. f f = f 3 56

11 SU DAGAARI TEST - 6. s v s d v d 8 =9 8 =4 R noktas dü üm noktas Derin ortamda dalga boyu, V d V = s d s 8 ` 6 = d =6 cm d 8= n 4 0 = n 4 n = 3. D.ç. II. yarg do rudur. S noktas. 4 = 40 = çift tepe = n. 4 6 = 4n n = 4. D.k. III. yarg do rudur. noktas. dalga katar üzerinde oldu una göre, YF = = n. 3 =. = 4 veya = ESEN YAYINARI ile aras ndaki aç 90 oldu undan uzakl, = + = (3) + (4) = 5 veya = + = (3) + () 4. merkez do rusu = c3 3. noktas 4 = =7 4 = = çift çukur =n 4 = n4 8 = 4n n =. D.k. I. yarg do rudur. θ=30 d = cm Yol fark, YF = d.sin θ=.sin 30 =. = 6 cm = cm oldu undan noktas dalga katar d r. YF = n. 6 = n. n = 3. dalga katar üzerinde bir noktad r. 57

12 5. frekans dalga boyu dalga boyu 8. I. engel II. engel 6. periyot frekans periyot fiekil-i fiekil-ii fiekil-iii Dalga le eninin li i sabit oldu undan oluflan dalgalar n h zlar sabittir. eriyot ile frekans aras ndaki iliflki f = oldu undan fiekil- I deki grafik do ru çizilmifltir. T Dalgalar n dalga boyu ile h zlar aras ndaki iliflkiden, V = =. f eflitli inden görüldü ü gibi fiekil-iii teki gra- T fik do ru çizilmifltir. 30 o 60 o 60 o 30 o 30 o 30 o 60 o 60 o noktas fl n gibi düflünüldü ünde I. engelden yans d ktan sonra II. engele dik olarak gelece inden kendi üzerinden geri döner. Ayn ifllem noktas için yap ld nda noktas II. engelden yans d ktan sonra I. engele dik gelece inden kendi üzerinden geri döner ve flekildeki durum gözlenir fiekildeki özel aç lardan = 6, = 3 noktas n n kaynaklara olan uzakl klar fark, IYFI = = 6 3 = 3 Yol fark dalga boyunun tam kat na eflit oldu undan dalga katar üzerindedir. noktas, IYFI = n. 3 = n. n = 3. dalga katar üzerinde bir noktad r. ESEN YAYINARI F N düz engel α + 3α = 80 α= 45 nce kenarl merce in oda ndan gelen dairesel su dalgalar do rusal olarak k r l r. Düzlem engelde yans ma kanunlar na göre yans t ld nda flekildeki gibi ilerlerler kaynak x +x F fiekil-i nce kenarl merce e F den gelen dairesel su dalgalar do rusal olarak k r l rlar. al n kenarl merce e paralel gelen su dalgalar uzant lar odaktan geçecek flekilde k - r l rlar. O noktas kal n kenarl merce in oda olarak düflünülmüfltür. Bu noktan n yeri ince kenarl merce in solunda da olabilir. Bu çizimlere uyan fleçenek A fl kk nda do ru verilmifltir. fiekil-ii Normal durumda lik artarken dalga boyu artmaktad r. fiekilde ise gittikçe lik artarken dalga boyu azalmaktad r. Bunun nedeni kayna n hareket etmesi, T nin azalmas veya f nin artmas ile aç klanabilir. Bu olay dalgalar n genli inin artmas ile aç klanamaz. 58

13 SU DAGAARI TEST - 7. N den ye geçen dalgalar normale yaklaflt ndan, olaca ndan h > h den M ye geçen dalgalar normale yaklaflaca ndan M olaca ndan h > h M N M 4. Dalgan n periyodu 6 s oldu undan dalga yar m periyotluk sürede yans m flt r. Bu durumda flekildeki görüntü dalga engelden yans - maya bafllad ktan 3 saniye sonra elde edilmifltir. O engel Bu durumda ortamlar n likleri aras nda h > h > h M iliflkisi vard r.. 5. R M S Her bir dalgan n genli i r ise, noktas iki dalgan n tepe noktas oldu undan genli i h = r + r = r, noktas iki dalgan n çukuru oldu undan genli i, h = r + r = r, M noktas bir dalgan n tepesi, di er dalgan n çukuru oldu- undan genli i h M = r r = 0 ESEN YAYINARI noktas n n yol fark, YF = 3 3 = 0 oldu undan merkez do rusu üzerindedir. I. yarg do rudur. R noktas için yol fark, YF = R R = 3,5,5 = 3. kaynak V r () i V () Yol fark n n kat na eflit oldu undan. dalga katar üzerindedir. II. yarg do rudur. S noktas kayna n n üretti i dalgalar n tepesinde, kayna n n üretti i dalgalar n ise çukurundad r. III. yarg yanl flt r. fiekilden ortam, ortam oldu u anlafl l r. ayna n frekans art r ld nda k r lan dalgalar n r k r lma aç s artar. I. yarg do rudur. Snell ba nt s ndan, sin i V = sin r V eflitli inde i gelme aç s, dalgalar n ortam ndaki V h z sabittir. r lma aç s artaca ndan eflitli in korunabilmesi için dalgalar n ortam ndaki V h zlar artmal d r. II. yarg do rudur. Frekans n de iflmesi dalgalar n genli inin de iflimini etkilemez. III. yarg yanl flt r. 6. O Derin ortam n li i art r l rsa dalgalar n k r lmas artaca ndan dalga daha çok k r l r ve odak uzakl azal r. Dalgan n h z ve frekans de iflmez. 59

14 7. 0. M N F f/ 3f/ F F 3h h h 3h S ortam fleklindeki kal n kenarl merce e F den gelen dairesel dalgalar bu merce in F sindeki bir kaynaktan geliyormufl gibi da l r. nce kenarl mercek fleklindeki ortama F den gelen dalgalar F de toplan p sonra da l rlar. E risel yüzeyler birbirine paralel oldu undan dalgalar paralel kaymaya u rar. ortam ndan do rusal gelen dalgalar N ortam nda da do rusal hareket ederler. 8. M Atman n M ucu önce engele geldi inden eflit aç ile yans r. noktas engele geldi inde atma flekildeki konumu al r. 60 o M ESEN YAYINARI 9. θ θ Dalgalar ayn fl kta oldu u gibi yans yaca ndan noktas afla, noktas ise yukar dan hareket eder. atmas noktalar n yerleri de iflmek üzere kendi üzerinden geri döner. 50

15 SU DAGAARI TEST - 8. ilk durum son durum 3. M x x x o x o aynaklar aras nda faz fark yokken merkez do rusunun kaynaklara uzakl eflit ve x o d r. aynaklardan biri geç çal flt r ld nda merkez do rusu ve desen geciken kayna- a do ru kayar. ayma miktar x ise, merkez do rusunun x merkez do rusu 3 Dalgalar den ye geçti inde dalga boyu artm flt r. Bu durumda ortam, ise dir. Dalgalar den M ye geçti inde dairesel bir hal ald ndan M ortam ye göre daha dir. I. kayna a uzakl, x x = x o + x II. kayna a uzakl, x = x o x aynaklara olan uzakl k fark, Δx = x x = x o + x (x o x) = x Faz fark p = Δt Faz fark, 0 < p < olaca ndan p = T = 5 = ayma miktar x, x = p. oldu undan Δx = x =.p = p. =p.v.t =.4.5 = 8 cm 5 ESEN YAYINARI 4. noktas n n kaynaklara olan yol fark ; IYFI = I I x = d. 60 = = cm noktas 3. kar n çizgisi üzerinde oldu undan yol fark, 5 cm oldu una göre; 4 Δx = n. 5 5 = 3. = cm. 5. 0cm. dü üm çizgisi. dü üm çizgisi 4cm 0cm 5cm 4cm merkez do rusu (6) noktas n n kayna na olan uzakl, = 4 cm, = 8 cm 4 4 = = = 6 çift olduğundan 8 4 tepeye, kayna na uzakl = 0 cm, = 0 8 = 0 4 (4) = 5 tek oldu undan çukura karfl l k gelir. Bu durumda noktas n n genli i, y = y y = 6 4 = cm aynaklar z t fazl noktas. dü üm çizgisi üzerinde oldu una göre, = ( n + p) 4 0 = ( + ). =4 cm noktas. dü üm çizgisi üzerinde oldu una göre, = ( n + p). 6 = ( + ).4 6= 8 = 4 cm 5

16 6. 9. w F f 3F 7. r n m olay n n gözlenebilmesi için, w olmal d r. r - n m n azalmas için w artt r lmal veya azalt lmal d r. S ortam fleklindeki kal n kenarl merce e F den gelen F dairesel dalgalar bu merce in sindeki bir kaynaktan geliyormufl gibi k r l r. nce kenarl mercek fleklindeki 3F ortama den gelen dalgalar 3F de toplan p sonra da- l rlar. F F f f f F al n kenarl mercek kendinden daha yo un ortama kondu unda özellik de ifltirir. Dairesel dalgalar, do rusal olarak ince kenarl merce e gelir. nce kenarl mercekte özellik de ifltirece inden do rusal gelen dalgalar uzant lar odaktan (F) geçecek flekilde dairesel olarak k r l r. ESEN YAYINARI 0. Y fiekil-i fiekil-ii Z T 8. +y fiekil-iii fiekil-iv x +x engeline gelen do rusal dalgalar engelden yans - d ktan sonra kesinlikle odaklan rlar. y Y engeline gelen do rusal dalgalar engelden yans - d ktan sonra kesinlikle odaklanmazlar. Dalgalar n flekline bak ld nda +y yönünde dalga boyunun art görülmektedir. aynak noktas ndan dalga üretmeye bafllarsa ortamda dalga daha h zl ilerleyece inden flekildeki konum elde edilir. Z engeline gelen dairesel dalgalar engelden yans d ktan sonra odaklanabilir, odaklanmayabilir. Z engelinin odak noktas bilinmedi inden kesin birfley söylenemez. T engeline gelen do rusal dalgalar engelden yans - d ktan sonra kesinlikle odaklanmazlar. 5

17 SU DAGAARI TEST - 9. kaynak kaynak 4..d.ç. mer. do rusu.d.ç. /4 /4 engel engel / fiekil I fiekil II dalgas fiekil-i deki konumdan fiekil-ii deki konuma gelene kadar ++ yol alm flt r. Dalgalar n periyodu 6 s oldu undan yolunu 6 saniyede al r. l k = yolu ise saniyede al r..6 = 5 Oluflan. dü üm çizgileri kaynaklar n üzerinde olufltu- unda desende giriflim deseni gözlenmez. Bu durumda kaynaklar aras uzakl k d = = oldu unda giriflim deseni gözlenmez. V = T 0 = =0 cm, d uzakl ise d= = 0 = 0 cm. ki durumda da yol fark ayn d r. YF = (n ). = (n ). ( ). = (4 ). 3 = 7 3 = 7 3. V f = 7. V f f f = 3 7 ESEN YAYINARI 5. 8cm merkez do rusu 8cm noktas 5. kar n çizgisi (dalga katar ) üzerinde oldu undan dalgalar n dalga boyu, YF = n. = n. 8 8 = = 5. = cm aynaklar n periyotlar 3 s oldu undan, dalgalar n h zlar, V = T = 3 cm/s Gecikme yolu = Δx = = 5 = 3cm Dalga boyu, V =.f 4 =.6 = 4 cm Faz fark, Δx Δx 3 p = = eitliinden ş ğ, p= T 4 6. eriyodik dalgalar n frekans, V =. f d 3 = 4. f d f d = 8s dir. f y = f d eflitli i d fl nda da dalgalar duruyor görülebilir. m bir tam say olmak üzere; a) f y = mf d durumunda dalgalar duruyor görülebilir. Fakat dalga boyu daha küçük gözlenir. b) fy = durumunda dalgalar duruyor görülebilir. m f d Fakat dalga boyu daha büyük gözlenir. 53

18 A seçene i: 4 fy = N. fs = 4. = s 3 3 fy = m f d 4 = 8 3 m m = 6 m tam say oldu undan dalgalar duruyor görünür. B seçene i: fy = N. fs = 4. = s =. 8 m m = 4 duruyorgöü r nü. r C seçene i: f y = N. f s = 4. = 4s 4 =. 8 m m = duruyor görünür. D seçene i: f y = N. f s = 4. = 8s 8=.8 m m = duruyor görünür. Bu de er istenilen frekanst r. E seçene i: f y = N. f s = 4. 3 = s =.8 m m = 3 ESEN YAYINARI 8. d uzakl n n maksimum de eri; dmak d mak 7 d mak 7. d mak 7 dmin > dmin > dmin > 5 5 dmin > 5 M.D. 3.D.Ç.D.Ç.D.Ç.D.Ç.D.Ç 3.D.Ç / / / /4 /4 / / /. Bu durumda kaynaklar aras ndaki uzakl k 5 < d 7 aras nda bir say olmak zorundad r. Öyleyse E fl kk nda verilen d = 5 olamaz. m tam say olmad ndan duruyor göremez musluk i r su O V tahta Dalgalar n ortamda h zlar V, ortamda h zlar ise V dir. Gelme aç s i ile k r lma aç s r aras ndaki iliflki, sin i sin r = V V 5 = V V V V = 5 x yönünde gidildikçe dalga le eninin li i azal r. Derinlik azald ndan dalga boyu küçülür, +x yönünde gidildikçe büyür. Bu durumda dalgalar n üstten görünüflü B fl kk ndaki gibidir. 54

19 0.. f F f F f V d 53 V s f f 37 engelinin oda f oldu- undan paralel gelen dalgalar F F engelinin oda nda toplan r. f f f engelinin oda f oldu undan engeline odaktan gelen dairesel dalgalar paralel olarak yans rlar. Dalgalar n periyotlar her iki ortamda da birbirlerine eflit oldu undan T T = Dalga boylar aras nda, d s = sin53 sin37 = 0,8 0,6 = ESEN YAYINARI Yol fark = d.sinθ = 4.sin30 = Yol fark n n tam kat oldu undan dalga katar üzerindedir. noktas, IYFI = n. = n. n =. dalga katar üzerindedir. III. yarg do rudur. Gözlenen dalga katar say s, d.sinθ = n. 4. = n. n = 4 tamsay ç kt ndan, n katar =.(4 ) + = 7 I. yarg yanl flt r. Gözlenen dü üm çizgi say s, d.sinθ =(n ) 4. = (n ) 4 = n n = 4,5 n dü üm =.4 = 8 II. yarg yanl flt r. 55

20 SU DAGAARI TEST V 3 V Z VY V kaynak h h α h 3 Z Y θ V Dalgalar ortamdan ortama geçerken ilerleme do rultusu normale yaklafl rlar. S ortamdan ortama geçerken de ilerleme do rultusu normalden uzaklafl r. Bu durumda h Z > h Y > h tir. Derinlik h zla do ru orant l oldu undan V Z > V Y > V kaynak V Dalgalar ortamda daha h zl ilerleyeceklerinden V > V 3 >V oldu undan h > h 3 > h I. yarg do rudur. Az yo un ortam =, çok yo un ortam = düflünüldü ünde çok yo un ortama geçerken dalgalar n ilerleme do rultusu normale yaklaflaca ndan θ > α II. yarg do rudur. Dalgalar n ortamlarda frekanslar birbirlerine eflit olaca- ndan f = f = f 3 III. yarg yanl flt r.. 8cm merkez do rusu ESEN YAYINARI noktas dü üm çizgisi üzerinde oldu undan dalgalar n birisinin tepesi di erinin çukuru üzerindedir. noktas n n kayna na olan uzakl 8 cm oldu undan, = 8 6 = 6 oldu undan kayna n n üretti i dalgan n tepesindedir. kayna n n üretti i dalga, çukur oldu- undan yol fark, II II = =... ( teksayı) olmaldr ı ı. 6 Bu koflulu sa layan C seçene idir. YF = n. + olmal d r. n tam say oldu undan yol fark, 4. Derin ortamda dalgalar 5 saniyede 0 metre yol ald - na göre h z, V d = x t = 0 5 Dalgalar n ortamdaki h zlar, V d sin 53 = V s sin 37 V s V d = 4 m/s 4 = 0,8 V s 0,6 V s = 3 m/s YF = n YF = 6n + 3 olmal d r. Bu durumda uzakl 7 olabilir. S ortamda dalgalar 30 metrelik yolu, x = V.t 30 = 3.t t = 0 saniyede alm flt r. 56

21 5. fiekle bak ld nda da ve dalgalar n n y z t fazl oldu- =4 u görülmektedir. ve dalgalar n n =4 dalga boylar, = = 4 br oldu- u görülür. Dalgalar n genlikleri a = a = birimdir. I. yarg yanl flt r. II. ve III. yarg lar do rudur. 6. merkez do rusu x 8. Dalga katar say s, d.sinθ = (n + p). 0. = (n + 0,5).4 5 = n + 0,5 n = 4,75 Tam k sm n ald m zda n = 4 d.sinθ = (n p). 0. = (n 0,5).4 5 = n 0,5 n = 5,5 Tam k sm n ald m zda n = 5 Gözlenen dalga katar say s, n katar = n + n + = = 0 Dü üm çizgi say s, Y d.sin θ=(n + p). 0. = (n + 0,5).4 5 = n 0,5 n = 5,5 Dü üm çizgileri merkez do rusuna göre eflit uzakl kta olmad ndan kaynaklar aras nda faz fark vard r. II. yarg yanl flt r. ve Y noktalar kaynaklara farkl uzakl ktad rlar. III. yarg yanl flt r. e enin li i ayn oldu undan dalgalar n h zlar eflittir. I. yarg do rudur. ESEN YAYINARI Tam k sm n ald m zda n = 5 d.sin θ=(n p). 0. = (n 0,5).4 5 = n 0,75 n = 5,75 Tam k sm n ald m zda n = 5 Toplam dü üm çizgi say s, 7. merkez do rusu n dü üm = n + n = = 0 8 aynaklar ayn fazda ve. dalga katar üzerinde oldu- undan yol fark, YF = a= n. 8 a=. a= 6 oldu undan, ( ) + ( ) a= ( ) (8) + (6) a= ( ) = 0 Gözlenen dalga katar say s, d.sinθ = n. 0. = n. n = 0 tam say ç kt ndan ve merkez do rusuda dalga katar oldu undan, N katar =.(n ) + =.(0 ) + = 9 9. w engel engel Su dalgalar nda k r n m olay n n gözlenebilmesi için engeller aras w uzakl n n dan küçük ya da dalga boyu ya eflit olmas gerekir. 57

22 0.. damlal k 5m 0m su stroboskop Damlal klar saniye aral klarla çal flmaya bafllat lm flt r. 5 m yükseklikteki su damlas, h = gt 5 =.0.t t = s 0 m yükseklikteki su damlas, h = gt 0 =.0 t 4 = t t = s lk durumda dalgalar n h z, V =.f...➊ kinci durumda stroboskop çevrildi inde gözlemciye göre dalgalar n frekans, f = n.f s = 8.f Yeni durumda dalgalar n h z de iflmeyece inden, V =.f =.8f... ❷ ➊ ve ❷ eflitliklerinden,.f =.8f = 4 Bu durumda toplam gecikme süresi + = s Faz fark, p = Δt T = 6 = 3 ESEN YAYINARI. 60 o 30o 60 o N 60 o 30 o 30 o 30 o Y 30 o Atma önce engelinde yans y p Y engeline 30 lik ile aç ile gelir. Buradan yans yan atma engeline 90 ile gelir. 90 ile geldi inden kendi üzerinde yans maya u rar. Toplam engelinde 3, Y engelinde ise defa yans d ktan sonra kendi üzerinden geri yans r. 58

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER A DAGAARI ET N ER N ÇÖZÜMER ET N - N ÇÖZÜMÜ a. lasik (Mekanik) Dalgalar DAGAAR c. Madde (las l k) Dalgalar. ay dalgalar. Su dalgalar. Ses dalgalar 4. Deprem dalgalar 5. Tsunami b. Elektromanyetik Dalgalar.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

ÜN TE III DALGA HAREKET

ÜN TE III DALGA HAREKET ÜN TE III DALGA HAREKET 1. Girifl, Dalga Hareketinin Tan m le lgili Terimler (Frekans, Periyot) 2. Su Dalgalar, Üretilmesi, Hareketi, Yans mas 3. Sarmal Yaylar Üzerinde Dalgalar 4. Dalga Giriflimi, Giriflimden

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ETK NL KLER DALGALAR. Yüzey dalgalar n n en h zl s. Love dalgas S dalgas En yavafl ilerleyen deprem dalgas. Kay tlara ulaflan ilk deprem dalgas

ETK NL KLER DALGALAR. Yüzey dalgalar n n en h zl s. Love dalgas S dalgas En yavafl ilerleyen deprem dalgas. Kay tlara ulaflan ilk deprem dalgas Dalgalar DALGALAR EK NL KLER Etkinlikler 1 in çözümü a b Zorlamal titreflim Serbest titreflim d Zorlamal titreflim e Serbest titreflim Zorlamal titreflim Etkinlikler nin çözümü Yüzey dalgalar n n en h zl s

Detaylı

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30 YAY VE SU DAGAAR BÖÜM 3 MODE SORU 1 DE SORUARN ÇÖZÜMER 4. dalga kayna V=cm/s 1. 1 λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 dalga kayna 1cm Ardı ardına gelen 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 5λ dır. Bu durumda dalgaların dalga

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

Dalgalar ESEN YAYINLARI

Dalgalar ESEN YAYINLARI 34 MODEL SORU DEK EK NL KLER N ÇÖZÜMLER EK NL K N ÇÖZÜMÜ ) titreflim 6) kulak zar ) ortam 7) dalga 3) sürtünme kuvveti 8) beyin hücreleri 4) enerji 9) beyin 5) hava 0) duyma EK NL K N N ÇÖZÜMÜ a) Verilen

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

F Z K. IfiI IN KIRILMASI VE MERCEKLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2 :

F Z K. IfiI IN KIRILMASI VE MERCEKLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2 : F Z IfiI I IRILAI VE ERCELER ÖRE : ÖRE : prizmas prizmas Bir içine erlefltirilmifl birbirine ap fl k, prizmalar ndan e gelen fl k fl n flekildeki olu izlior prizmas n n fl k rma indisi n, prizmas n nki

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir.

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. CO RAFYA SICAKLIK ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. 2500 saat 2250 saat 1750 saat 2000 saat 2500 saat 2750 saat 3000 saat 3250 saat Bu haritadaki

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON EETET DÜS TEST - y 3 x magnetk ak Φ z S enz kanununa göre: Tel çerçeve +x yönünde çeklrse, tel çerçevede den ye do ru ndksyon - S kutuplar karfl l kl olarak brbrne yaklaflt r l rsa, m knat slar aras ndak

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 1 İçerik Parçacıkları nasıl elde ediyoruz? Bazı dairesel hızlandırıcı çeşitleri Siklotron (cyclotron) Zayıf odaklama Sinkrotron (synchrotron)

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET ÜN TE II HAREKET 1. Bir Do ru Üzerinde Konum ve Yer De ifltirme 2. Düzgün Hareket 3. Ortalama H z ve Anî H z 4. Ortalama vme ve Anî vme 5. Sabit vmeli Hareket ÖZET Ö REND KLER M Z PEK fit REL M DE ERLEND

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ODE SORU - DEİ SORUAR ÇÖZÜERİ 4 4 5 fl n n aynalarda yans ma say lar n n oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 fl k fl nlar ve düzlem aynalar ndan yans d

Detaylı

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. ÇEMBER N DENKLEM 3. MERKEZLER R J NDE, EKSENLER ÜZER NDE V E YA EKSENLERE T E E T LAN ÇEMBERLER N DENKLEM 4. ÇEMBER N GENEL DENKLEM 5. VER LEN ÜÇ NKTADAN

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C 1 4 3 C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2 VI. ÖLÜM ÜZLEME VEKTÖRLER YÖNLÜ RU PRÇSI Tan m : üzlemde ve noktalar verilsin. [] n n dan e do ru önlendirildi ini düflünelim. öle do ru parçalar na, önlü do ru parçalar denir. önlü do ru parças, ile gösterilir.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI. NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI. NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ÜN TE I çindekiler 1. Ifl k nedir? Nas l yay l r? 2. Ifl n yans mas, yans ma kanunlar. 3. Ifl n de iflik ortamlarda hareketi, k r lma, k r lma kanunlar. 4. Tam yans ma. 5. Prizmalarda k r lma. 6. Görüntü

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S . ÜN TE. KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR?. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S 4. TÜM VARLIKLARI HER ZAMAN ETK LEYEN KUVVET Bir cismin bulundu u noktaya

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Ard fl k Say lar n Toplam

Ard fl k Say lar n Toplam Ard fl k Say lar n Toplam B u yaz da say sözcü ünü, 1, 2, 3, 4, 5 gibi, pozitif tamsay lar için kullanaca z. Konumuz ard fl k say lar n toplam. 7 ve 8 gibi, ya da 7, 8 ve 9 gibi ardarda gelen say lara

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı