Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme"

Transkript

1 Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

2

3 Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý hazýrladýðýnýz mükemmel yemeklerle þýmartacaðýnýz ortamlar iþte bu sofralardýr. Cemiyet hayatýnda yemek büyük anlam taþýr. Biz de bu sanata bir katkýda bulunabildiðimiz için çok sevinçliyiz. Hazýrladýðýmýz sahnede - baþka bir deyiþle Miele deneme mutfaðýnda - bilgi, merak ve beceri sayesinde her gün mükemmel lezzetler ortaya çýkmaktadýr. Bu yemek kitabýnda bütün tecrübelerimizi, tutkularýmýzý ve deneylerimizi ortaya koyarak siz dostlarýmýz için keyifli yemek tarifleri yarattýk. Hayal gücünüzü de zorlayacak bu tarifleri uyguladýðýnýzda baþarý kaçýnýlmazdýr. Þimdiden hepinize "Afiyet Olsun" diyor ve tüm Piþirme ve Kýzartma iþlerinde ürünümüzün keyfini çýkarmanýzý diliyoruz! Sorularýnýz, önerileriniz veya istekleriniz olabilir. Lütfen bizi arayýnýz, bu bilgileri sizinle paylaþmaktan mutlu olacaðýz. (Telefon numaramýz kitabýn arka sayfasýndadýr). Miele Deneme Mutfaðýnýz 3

4 Ýçindekiler Ýçindekiler 6 Program Türleri 6 Yemekler için Þýmartma Programlarý 6 Otomatik-Programlar 7 Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme 8 Bilinmesi Gerekenler 9 Ölçü Bilgileri 10 Hazýrlama Önerileri 10 Et 11 Kanatlýlar 13 Fýrýnda Piþirme 14 Ekmek 14 Un Cinsleri 15 Mayalý Hamur 16 Fýrýnda Piþirme Programlarý 18 Beyaz Ekmek(Francala) 19 Otlu-Beyaz Ekmek-Francala 20 Pide, Lavaþ Ekmeði 21 Zeytinli Ekmek 22 Peynirli-Susamlý-Küçük Ekmekler 23 Çavdar Ekmeði 24 Çok Tahýllý-Karma Ekmek 25 Mayalý-Küçük Ekmekler 26 Ýtalyan Mozzarella-Ekmeði 27 Pazar Günü Ekmekleri 28 Sütlü Ekmek 29 Çikolatalý-Küçük Bahar Ekmekleri 30 Soðanlý-Pide 31 Quarklý-Küçük Ekmekler 32 Kuru Üzümlü Ekmek 4

5 Ýçindekiler 33 Malt ekstreli-kabaklý Küçük Ekmek 34 Mayalý-Kurabiye 35 Mayalý-Simit 36 Yaðlý veya Otlu Bagetler 37 Jambonlu-Peynirli-Sandwich 38 Kayýsýlý Çörek 39 Bademli-Tereyaðlý Kek 40 Çam Fýstýklý-Tepsi Keki 42 Cevizli-Paskalya Çöreði 43 Tarçýnlý-Fýndýklý-Halka Çörek 45 Balýk 46 Bütün balýðý piþirmeden önce 3-iþlemden geçiriniz: 48 Uskumru "Verduras" 49 Lahanalý-Somon-Graten 50 Domatesli Alabalýk Dolmasý 51 Pesto Soslu Ton Balýðý Bifteði 52 Som Balýklý-Makarnalý-Ispanaklý-Güveç 53 Otlý Levrek 55 Meze ve Çerezler 56 Baharatlý Patatesli Poðaça 57 Meze - Peynir Suflesi 58 Bahar Böreði 59 Peynirli Börek 60 Tortellini-Roka-Domuz Budu-Güveçte 61 Mantarlý-Cannelloni 63 Tatlýlar 64 Erik Marmelatlý Poðaça 65 Tatlý Viþneli- Sufle 5

6 Program Türleri Yemekler için Þýmartma Programlarý Her besinin kendine has özellikleri vardýr. Bunlarý bilmek ve lezzetlerini katlamak gerçek bir yemek piþirme sanatýdýr. Miele'nin nem ilaveli piþirme sistemine sahip yeni fýrýný sizlere mükemmel lezzetler sunmak için hazýrlanmýþtýr. Geliþtirilmiþ elektroniði ile bu fýrýn en üst düzeyde hizmetler vermekte olup kullanýmý da bir o kadar kolaydýr. Akýllý kullanýcý kýlavuzu sayesinde fýrýnda yapmak istediðiniz ayarlarý hýzlý ve kesin olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Miele fýrýn piþirme ve kýzartma iþlemlerini nemlendirerek mükemmel sonuçlar ortaya çýkarýr: Mis gibi kokan, hafif ve üstü parlak, gevrek ekmekler; küçük ekmekler ve Kruvasan çörekler ayný fýrýndan alýnmýþ gibidir; üstü güzel kýzarmýþ, içi kurumamýþ etler; mükemmel piþmiþ hamurlu tatlýlar; lezzetli sufleler ve daha neler neler... Yaðlý etleri kýzartýrken nem ilavesi sýcak buhar þeklinde verilir ve ette bulunan yað daha kolay çözülür. Turbo kombinasyonu ve nem ilavesi ýslak hamurlar için uygun deðildir, örneðin badem kurabiyesi ve sert hamur gibi. Burada piþirme sýrasýnda bir kurutma iþlemi yapýlmalýdýr. Otomatik-Programlar Otomatik programda mükemmel bir kýzartma için en uygun ýsý dereceleri ve nem ayarlarý kendiliðinden yapýlýr, bu üstü gevrek olmasý gereken bir parça et veya dýþý kýzarmýþ fakat içi pembe kalmasý gereken bir et de olabilir. Ekmek veya küçük ekmeklerde ise ileri tekniðe teþekkür etmek gerekir, çünkü ekmekler ayný fýrýndan alýnmýþ gibi piþirilir. Lütfen otomatik programlarýn cihazýn modeline baðlý olarak her zaman hizmetinizde olmadýðýna dikkat ediniz. 6

7 Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Program türü olarak nem ilaveli piþirme seçilmiþse, cihazda 3 adet ayar yapmak gerekecektir: - Isý derecesi ( C) - Buhar püskürtme sayýsý (en fazla 3 defa olabilir) - Piþirme süresi (1 dakika-12 saat arasý) veya çekirdek ýsý (30-99 C). Nem ilaveli piþirme sistemi daha çok ekmek ve et için uygundur ve verilen buhar püskürtmeleri ve hava ile eþit piþirme - ve kýzartma elde edilir. Lütfen Display'deki uyarýlarý dikkatle izleyiniz. Isý seçiminden gereken su miktarýnýn çekilmesine ve piþirme iþleminin baþlamasýna kadar tüm adýmlar ekranda gösterilecektir. Buhar püskürtmelerini doðru zamana ayarlamanýz için Kýsa süre uyarýcýsýndan yararlanmanýzý tavsiye ederiz. Bu çalar saat size akustik bir sinyalle en doðru zamaný gösterecektir. Ýlk dakikalarda buhar vererek kendi ekmeðinizi/küçük ekmeðinizi mükemmel bir þekilde piþirebilirsiniz. Bu durumda ekmek daha güzel kabarýr ve gevrek olur. Ekmek/küçük ekmekler az buharla piþirilirse, niþasta iyi piþmez. Ekmeðin kabuðu kurur ve çatlar ve uzun süre gevrek kalmaz. Eðer ýslak hamurlar ilave bir buharla piþirilirse, yeteri kadar kuruyamaz ve hamur içine çöker. Erikli kek veya pizza gibi ýslak garnitürlü hamurlarýn ilave bir nemlendirmeye ihtiyaçlarý yoktur. Hamurun tabaný kýzarmaz. Eðer et ilk adýmda buharsýz piþiriliyorsa, etin içindeki yað buhar püskürtmeli piþirmeye göre daha yaðlý kalýr. Et piþirilirken ilave edilen nem etin daha iyi kýzarmasýna, içindeki yaðlarýnýn çözülmesine ve gevrek olmasýna sebep olur. Fakat buna karþýlýk yaðsýz et buharsýz kýzartýldýðýnda, etin üstü kurur. Bu durumda buharla kýzartmanýz önerilir. Et kapaksýz kýzartma kaplarýnda veya altýnda fýrýn tepsisi bulunan ýzgara üzerinde kýzartýlmalýdýr. Böylece etin suyu içinde kalýr ve daha sonra sos yapýmý için kullanýlabilir. Kanatlýlarda(piliç, tavuk, hindi, ördek, kaz gibi) derinin daha gevrek olmasý için yaklaþýk piþirme süresinin yarýsýnda "Nem azaltma" fonksiyonunu devreye sokunuz. 7

8 Bilinmesi Gerekenler Bu bölüme ait kýsa anlatýmý kitapçýðýn baþýnda bulacaksýnýz. Yemek tarifleri baþka bir bilgi verilmemiþse dört kiþiliktir. Her yemek tarifi için bir besin deðeri hesaplamasý vardýr. Bu bilgileri Kilojül (kj), Kilokalori (kcal), Protein (E), Yað (F) ve karbonhidrat (KH) olarak her tarifin baþýnda göreceksiniz. Isý ayarý için ýsý derecelerinin seçilebileceði bir alan gösterilmiþtir. Genelde orta derecede ýsýlar seçilmelidir. Fýrýn kalýbýna, hamurun miktarýna ve istediðiniz kýzarma derecesine göre ýsý ayarýný azaltabilir veya daha yüksek tutabilirsiniz. Ayný durum önerilen ýsý dereceleri için de geçerlidir. Bu dereceler genellikle uygun olabilir, fakat bazen de deðiþebilir. Besinlerin özenle hazýrlanmalarý saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir. Kek, Pizza, patates kýzartmalarý altýn sarýsý olmalý ve koyu kahverengine dönmemelidir. Fýrýnda piþirme, kýzartma süreleri önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar için geçerlidir. Verilen süreler ortalama deðerlerdir, yiyeceðin fýrýna girmeden önceki ýsýsý ve özelliði ile baðlantýlýdýr. Kekin kýzarmasý veya etin piþme derecesi için kiþisel tercihleriniz sonucunda sürelerden çok az sapmalar olabilir. 90 cm geniþliðindeki fýrýnlarda yemek hazýrlarken tepsinin büyük olmasý nedeniyle tariflerde verilen miktarlarý çoðaltmanýz gerekecektir. Küçük ekmekler için miktarý 1,5-misli, tepsi kekleri için ise iki misli fazla tutunuz. 8

9 Ölçü Bilgileri 1 ÇK = Çay Kaþýðý = 3 gr. Kabartma tozu veya 5 gr. Tuz veya 5 ml Sývý 1 YK = Yemek Kaþýðý = 10 gr. Un, Galeta unu veya 15 gr. Þeker veya 15 ml Sývý gr. = Gram kg = Kilogram 10 dag = 100 g ml = Mililitre dl = Desilitre Bu. = Býçak ucu Tutam = Ýþaret parmaðý ile baþparmak arasýnda tutulabilecek miktar. DB = Dondurulmuþ Besin

10 Hazýrlama Önerileri Et Besin termometresini kullanarak çekirdek ýsýyý kendiniz belirleyebilirsiniz. Otomatik programda kendi istediðiniz kýzarma derecesini ayarlayabilirsiniz. Bazý et cinslerinde çekirdek ýsýyý istediðiniz gibi pembeden - iyi piþmiþ pozisyona kadar ayarlayabilirsiniz. Av eti genellikle kýzartmaya hazýr satýlýr. Eðer gerekirse etin derisini sivri ve uzun uçlu bir býçakla etten ayýrabilirsiniz. Av eti yaðsýz bir et olarak kýzartma sýrasýnda hemen kuruyabilir.bu nedenle az miktarda yað ilavesi veya etin yaðlanmasý iyi sonuç verecektir. Yaban domuzu- veya geyik kýzartmasý yaðlý süte yatýrýlabilir veya sirke, su, kýrmýzý þarap, karabiber taneleri ile marine edilebilir. Bu 1-2 günlük marine süresi içinde et yumuþar ve iyi piþer. Et kýzartmaya veya piþirmeye baþlamadan önce yýkayýnýz ve kurulayýnýz. Kýzarttýðýnýz malzemeyi aluminyum folyoya sarýnýz yaklaþýk 10 dakika kadar dinlendiriniz. Böylece et kesilirken etin suyu içinde kalýr. Et her zaman liflerine uygun eðimde kesilmelidir. Etin kýzarýp kýzarmadýðýný anlamak için üstüne bir maþa veya bir kaþýkla bastýrýnýz. Et çok esnek deðilse iyi piþmiþ demektir. Et henüz esnek ve üzerine bastýrýlabiliyorsa, çekirdeði henüz tam piþmemiþtir. Kýzartma süresini hesaplamak için pratik kural geçerlidir: Rozbif/fileto gibi etlerde her cm kalýnlýk için 8-10 dakika kýzartma süresi, Dana/Av etinde dakika kýzartma süresi, Süt danasý/domuz/kuzu etinde dakika kýzartma süresi hesaplanabilir. Daha kesin bir süre seçimi besin termometresi ile mümkün olabilir. Isý algýlayýcýsý etin çekirdeðindeki ýsýyý ölçer. Ayarlanan çekirdek ýsýya ne zaman ulaþýldýðýný ve etin istediðiniz derecede piþip piþmediðini termometre üzerinden izleyebilirsiniz. 10

11 Çekirdek Isýlar Dana Kýzartma C Dana fileto/rozbif - Az piþmiþ(ýngiliz usulü) - Orta - Ýyi piþmiþ C C C Domuz kýzartma/gerdan C Domuz fileto/pirzola C Kasseler C Süt danasý kýzartma C Kuzu but C Kanatlýlar C Av eti/but C Karaca-/Tavþan sýrtý C Besin termometresinin ucu asla etin kemiðine ve/veya yaðlý bir bölgeye batýrýlmamalýdýr. Eti dinlendirme sürecinde (daha kesilmeden) çekirdek ýsý yaklaþýk 5 C kadar yükselebilir. Kanatlýlar Kanatlýlarý piþirmeden önce akan soðuk suyun altýnda birkaç dakika yýkayýnýz, kaðýt havlu ile ýslaklýðýný alýnýz ve daha sonra baharatýný ilave ediniz. Derin dondurulmuþ kanatlýlarý C'lik çözme programýnda veya buzdolabýnda çözülmeye býrakýnýz. Bunun için ýzgara üzerine yerleþtiriniz, altýna da fýrýn tepsisini sürünüz, böylece çözülmekte olan tavuk veya piliç kendi suyunun içinde kalmamýþ olur. Akan suyu baþka bir yemek için kullanmayýnýz. Yaðsýz sülün, býldýrcýn veya keklik gibi kanatlýlarý yaðlayýnýz veya üzerine erimiþ tereyaðý sürünüz. Piliç için sývý yað daha uygun olur. Ördek veya kaz yaðlý kanatlýlar listesindedir. Bunlara yað ilave edilmez. 11

12 12

13 Fýrýnda Piþirme "Küçük lokmalarla gelen mutluluklar" Güzel hazýrlanmýþ bir masa ve dostlarla sohbet edilerek içilen çay saatlerini güzel kek ve kurabiyeler tamamlar. Konuklarýný kendi hazýrladýðý güzel yiyeceklerle þýmartmak isteyenler çeþitli hamurlar, garnitür ve malzemelerle bu isteklerini en iyi þekilde yerine getirebilirler. Bunlar meyveli, kremalý ve gevrek olabilir. En iyisi bunlarýn hepsinden birer parça hazýrlamaktýr. Çünkü tatlýlar ruhunuzu okþarken, bir ikincisi almamak mümkün deðildir. 13

14 Ekmek Ekmekler ve küçük ekmekler gevrek ve yumuþak olmalýdýr. Bunun için maya ve mayalý hamur gereklidir. Beyaz unlu hamurlar için maya, tam buðday -, çavdar unu veya çavdarlý ekmek yapmak için mayalý hamura gerek vardýr. Mayalý hamuru hazýrlamak kolaydýr, 250 gr. çavdar ununa 200 ml kadar ýlýk su katýlarak karýþtýrýlýr. Bu hamuru 48 - saat dinlendirdikten sonra verilen tarifeye göre istediðiniz hamurlu yiyecekleri hazýrlayabilirsiniz. Ekmek hamuru iyi yoðrulmalýdýr Bu sayede ekmek piþtikten sonra düzgün kesilebilir ve kolay ufalanmaz. Hamur yeterli miktarda kabarmalýdýr, baþka bir deyiþle hacmini ikiye katlamalýdýr. Ekmeðin lezzeti içine ilave edilen malzemelere baðlýdýr. Taze veya kalýn taneli öðütülmüþ unda diðer maddelerin yanýnda mineraller ve vitaminler de bulunmaktadýr. Ekmeðin piþip piþmediðini anlamak için her zaman kek piþirirken uygulanan kürdan batýrma iþi yapýlamaz. Yeni piþmiþ ekmek soðuyuncaya kadar kürdana yapýþabilir. Bu nedenle ekmeðin altýna hafifçe vurmayý tavsiye edebiliriz. Ýçi boþ gibi bir ses duyarsanýz, ekmek iyi piþmiþ demektir ve bir ýzgaranýn üstüne konularak soðumasý beklenmelidir. Un Cinsleri Un yapýlýrken unun cinsine göre ya buðday veya sadece bazý bölümleri öðütülür. Un cinsleri 100 gr. unun içinde ne kadar mineral olduðunu mg olarak gösterir. Öðütme derecelerine göre çeþitli cinsler ortaya çýkar: Un cinsi: 405 Ýnce beyaz un, unlu yemekler ve fýrýnda piþirmek için uygundur. Birinci derecede niþasta ve glüten içerir. Un cinsi: 550 Ýnce gözenekli hamurlar için fýrýnda piþirmeye dayanýklý un, her amaçla kullanýlabilir. Un cinsi: 1050 Bu un orta derecede öðütülmüþtür, rengi daha esmerdir ve tam buðday ile beyaz un arasýndadýr. Verilen tarifte bu un cinslerinin yarýsý beyaz unla deðiþtirilebilir. Un cinsi: 1700 Bu un cinsi koyu renk bir undur, tamamen buðdayýn kenar tabakalarýndan elde edilir ve ekmek yapmak için idealdir. Tam buðday Bu cins un için bir numara verilmez. Burada buðdaydan tam olarak faydalanýlýr, ince veya iri taneli öðütülebilir ve ekmek yapmak için çok uygundur. 14

15 Mayalý Hamur Mayalý hamur küçük kurabiye, pizza ve üstü hamur serpmeli kekler için kullanýlýr. Mayalý hamurun hazýrlanmasý çok kolaydýr. Maya mantarlarý un, þeker ve sývý, zaman ve 37 C ile en fazla 50 C arasý uygun bir oda ýsýsýnda kolayca mayalanýrlar. Mutfak robotlarý bütün malzemeleri ayný zamanda katarak yapýlan pürüzsüz hamurun hazýrlanan kalýba konduktan sonra önceden veya sonradan kabarmasý gerekir. Mayalý hamuru hacmi iki kat oluncaya kadar fýrýnda býrakýnýz. Baþka bir iþlem yapmadan önce biraz yoðurunuz, daha sonra rulo yapýnýz veya içine baþka malzemeler (kuru üzüm, limon kabuðu rendesi, badem gibi) katýnýz. Henüz piþmiþ mayalý hamur derin dondurucuda çok iyi bir þekilde saklanabilir. Burada saklama süresi yaklaþýk bir aydýr. Dondurulmuþ mayalý hamur fýrýnda mükemmel çözülür ve Turbo programýnda piþirilebilir. Kuru maya kullanmanýz durumunda sývý miktarýný 2 yemek kaþýðý kadar arttýrýnýz. 15

16 Fýrýnda Piþirme Programlarý Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml su Dondurulmuþ Küçük Ekmekler Dondurulmuþ küçük ekmekleri bir fýrýn tepsisine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý derecesi: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml su Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml su Önceden piþirilmiþ, dondurulmuþ küçük ekmekler Ekmekleri bir fýrýn tepsisine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý derecesi: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Önceden piþirilmiþ, fakat dondurulmamýþ küçük ekmekler Ekmekleri bir fýrýn tepsisine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý derecesi: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra 16

17 Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml Su Hazýr Hamurdan Küçük Ekmekler 1. Hamuru ambalajýnda yazýldýðý gibi hazýrlayýnýz. 2. Ekmekleri fýrýn kaðýdýnýn üzerine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý : C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml Su Dondurulmuþ Simit 1. Simitleri bir fýrýn kaðýdýnýn üzerine diziniz dakika çözülmeye býrakýnýz ve üzerine iri taneli tuz serpiniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Öneriler ve daha fazlasý: Fýrýn - ve standart tepsiyi kullanýrken PerfectClean-kaplamasý sayesinde tepsiyi yaðlamanýza veya fýrýn kaðýdý döþemenize gerek kalmaz. Bisküvi, beze ve badem kurabiyesi (karbonatlý) gibi hamur iþleri bunun dýþýndadýr. Bunlarý piþirirken mutlaka fýrýn kaðýdý kullanýnýz. Kruvasan, hazýr 1. Hamuru ambalajýnda yazýldýðý gibi hazýrlayýnýz. 2. Kruvasan'larý bir tepsiye diziniz. Ayarý: Otomatik / Küçük Ekmek / Kruvasan 17

18 Beyaz Ekmek(Francala) Her ekmekte 8452 kj / 2020 kcal, 500 gr. Un 1 / 2 küp yaþ maya (21 gr.) 1 / 2 ÇK Tuz 1 ÇK Þeker 1 YK yumuþamýþ Tereyaðý 300 ml ýlýk süt Üstüne sürmek için: Süt 1. Unu bir kaba koyunuz, üstüne mayayý ufalayýnýz. Tuzu, þekeri, tereyaðýný ve sütü ilave ediniz. Hepsini birden yumuþak bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. 2. Hamurdan yaklaþýk 30 cm uzunluðunda bir ekmek yapýnýz ve fýrýn tepsisine yerleþtiriniz. Ekmeðin üstünü sivri bir býçakla yaklaþýk 1 cm derinliðinde çiziniz, daha sonra ekmeðin üzerine süt sürünüz ve kýzarýncaya kadar piþiriniz. Program ayarý: Otomatik / Ekmek / Beyaz Ekmek, raf seçimi serbest Öneriler ve daha fazlasý: Bu hamurdan içine biraz kuru üzüm katarak kuru üzümlü ekmek de hazýrlayabilirsiniz. 18

19 Otlu-Beyaz Ekmek-Francala Her ekmekte 7974 kj / 1906 kcal, 500 gr. Buðday unu 25 gr. yaþ Maya 300 ml ýlýk süt 1ÇKTuz Birer yemek kaþýðý maydanoz, dereotu ve arpacýk soðaný Üstüne sürmek için: biraz ýlýk Süt 1. Unu bir kaba koyunuz, üzerine mayayý ufalayýnýz. Tuz ve sütü ilave ediniz ve yumuþak bir hamur oluncaya kadar yoðurunuz. 2. Hamuru yaðlanmýþ bir kutu kalýba (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz. Ekmeðin üstünü çapraz çiziniz, üstüne ýlýk süt sürünüz ve kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Beyaz tava ekmeði 19

20 Pide, Lavaþ Ekmeði Her pidede 7679 kj / 1835 kcal, 375 gr. un 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 1ÇKTuz 200 ml ýlýk Su 3 YK Zeytinyaðý Üstüne: 3 YK Zeytinyaðý 1. Un, tuz ve sývý yaðý bir kaba koyunuz ve suyun içinde açmýþ olduðunuz mayayý da ilave ederek pürüzsüz bir hamur hazýrlayýnýz. 2. Hamuru bir tepsinin üzerinde bir pide inceliðinde (C yakl. 25 cm)açýnýz, üzerine yað sürünüz ve fýrýna veriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Pide Sýcak veya soðuk servis yapabilirsiniz. Öneriler ve daha fazlasý Bu tür ekmek çok çeþitli hazýrlanabilir, mayalanmýþ hamura 50 gr. kavrulmuþ soðan veya 2 çay kaþýðý biberiye veya 40 gr. kadar doðranmýþ siyah zeytin ve 1 yemek kaþýðý kýyýlmýþ çam fýstýðý veya kýyýlmýþ otlar koyarak yoðurabilirsiniz. Eðer arzu ederseniz fýrýna koymadan önce pidenize susam serpebilirsiniz. 20

21 Zeytinli Ekmek Her ekmekte kj / 3767 kcal, 450 gr. Un 1 1 / 2 Paket kuru maya 150 ml Beyaz þarap 50 ml Zeytinyaðý 100 gr. çið domuz jambonu, küçük küplere bölünmüþ 100 gr. Pecorino, rendelenmiþ 4 Yumurta 1 ÇK Majoran(mercanköþk veya kekik), ufalanmýþ 1 / 2-1 ÇK Tuz 100 gr. Ceviz, çekilmiþ 100 gr. siyah zeytin, iri doðranmýþ 1. Un, maya, þarap, yumurta ve zeytinyaðý pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðrulur. 2. Daha sonra jambon, peynir, mercanköþk veya kekik ve tuz karýþtýrýlýr, çekilmiþ ceviz de hamura ilave edilir ve yoðrulur. En son zeytinler hamura eklenir ve yoðrulur. 3. Çok yumuþak olan hamuru bir dikdörtgen kalýba (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz ve kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Zeytinli ekmek 21

22 Peynirli-Susamlý-Küçük Ekmekler 10 ad. Ekmek / Her ekmekte 1316 kj / 315 kcal, 500 gr. Buðday unu 40 gr. ince rendelenmiþ Parmesan 1 ÇK Tuz 1 tutam Þeker 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 150 ml Süt 2 Yumurta 75 gr. erimiþ tereyaðý Üstüne sürmek için: 1 Yumurta Üstüne sürmek için: 120 gr. Cheddar-, Chesterveya Guda peyniri, rendelenecek 30 gr. Susam 1. Un, Parmesan, tuz, þeker, yumurta ve erimiþ tereyaðýný bir kaba koyunuz. Ufalanmýþ mayayý ýlýk sütün içinde eritiniz ve kaba ilave ediniz. Hepsini birden pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. 2. Bu hamurdan 10 eþit büyüklükte parça koparýnýz, ekmek þeklini veriniz, alt tarafýný susama batýrýnýz ve fýrýn kaðýdý ile kaplanmýþ tepsiye diziniz. 3. Ekmeklerin üstüne çýrpýlmýþ yumurta sürünüz ve peynir serpeleyiniz ve fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Küçük Ekmek / Peynirli-Susamlý- Ekmekler Öneriler ve daha fazlasý: Ekmeklerin üzerindeki peynirlere susam serpebilirsiniz. 22

23 Çavdar Ekmeði Her ekmekte kj / 3017 kcal, 375 gr. Çavdar unu 175 gr. Buðday unu 40 gr. Mayalý Hamur 1ÇKBal 2 1 / 2 ÇK Tuz 30 gr. yaþ Maya 375 ml ýlýk Su 40 gr. Keten tohumu 40 gr. Kabuðu soyulmuþ ay çekirdeði Üstüne sürmek için: Su 1. Maya ve balý 100 ml su ile karýþtýrýnýz ve 10 dakika dinlendiriniz. 2. Unlarý hamur mayasý ve tuzla karýþtýrýnýz. 3. Maya-bal-su karýþýmýný ve kalan suyu ilave ediniz ve bu kalýn hamuru bir mutfak robotunda yaklaþýk 4 dakika kadar yoðurunuz. 4. Daha sonra keten tohumunu ve ay çekirdeðini yoðrulmak üzere ilave ediniz. 5. Hamuru dikdörtgen bir kalýba (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz. Ekmeðin üstünü pürüzsüz hale getiriniz, ve su sürünüz, fýrýnda kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Çavdar Ekmeði 23

24 Çok Tahýllý-Karma Ekmek Her ekmekte kj / 3185 kcal, 500 gr. Çok tahýllý buðday unu 500 gr. Çavdar unu 2 küp yaþ maya (84 g) 1 ÇK þeker veya bal 600 ml ýlýk su 3ÇKtuz Üstüne sürmek için: Su 1. Un ve tuzu karýþtýrýnýz, mayayý çeker veya balla suyun içinde eritiniz ve unla birlikte yoðurunuz. 2. Hamuru oval bir kalýba koyunuz ve fýrýn tepsisi üzerine yerleþtiriniz. 3. Hamurun üstünü bir çatalla bir çok yerinden deliniz ve ýlýk su sürünüz ve fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Karma Ekmek 24

25 Mayalý-Küçük Ekmekler 10 Küçük Ekmek / Her ekmekte 847 kj / 203 kcal, E 7 gr., F 3 gr., KH 38 gr. 500 gr. Un 1 / 2 küp yaþ maya (21 gr.) 1 1 / 2 ÇK Tuz 1 / 2 Paket vanilyalý þeker 1 YK. Yumuþamýþ tereyaðý 300 ml ýlýk Süt 1. Unu bir kabýn içine koyunuz, üzerine mayayý ufalayýnýz. Tuz, vanilyalý þeker, tereyaðý ve süt ilave ediniz. Bunu yumuþak bir hamur elde edene kadar yoðurunuz. 2. Hamurdan 10 eþit parça koparýnýz, ekmek þekline getiriniz ve tepsiye diziniz ve fýrýna sürünüz. Ayarý: Otomatik / Küçük ekmek / Mayalý küçük ekmek Öneriler ve daha fazlasý 100 gr. kuru üzüm ve 2 yemek kaþýðý þeker ilavesiyle bu küçük ekmeklerin tatlý versiyonu yapýlmýþ olur. 25

26 Ýtalyan Mozzarella-Ekmeði Her ekmekte kj / 3500 kcal, 500 gr. Buðday unu 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 300 ml ýlýk Su 1ÇKTuz 3 YK Zeytinyaðý 200 gr. Mozzarella 200 gr. Parmesan peyniri 2 dil Sarýmsak Üstüne sürmek için: Zeytinyaðý Üstüne serpmek için: 2 YK. Fesleðen yapraðý, doðranmýþ 1 ÇK. Ýri taneli tuz birkaç tane biberiye 1 ÇK. Renkli, iri çekilmiþ karabiber Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su Öneriler ve daha fazlasý: 1. Unu bir kabýn içine eleyiniz, ortasýna bir çukur açýnýz. Mayayý buraya ufalayýnýz, 3 yemek kaþýðý zeytinyaðý, su ve tuzu da koyarak karýþtýrýnýz ve esnek bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. Hamurun üstünü örtünüz 35 C Üst-Alt Isýtma programýnda yaklaþýk 45 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Hamuru dikdörtgen þeklinde açýnýz ve üstünü örterek fýrýnda 35 C Üst-Alt Isýtma programýnda bir 10 dakika daha mayalanmaya býrakýnýz. 3. Mozzarella peynirini küçük küpler þeklinde kesiniz ve Parmesan peynirini iri iri rendeleyiniz. Sarýmsaðý soyunuz ve çok ince doðrayýnýz. 4. Hamurun zerine peyniri, sarýmsaðý ve fesleðeni yerleþtirin ve uzun tarafýndan rulo yapýnýz. Bu ruloyu fýrýn tepsisine koyunuz ve üstünü uzun kürdanla birçok yerinden tepsiye deðecek kadar deliniz. 5. Ekmeðin üzerine zeytinyaðý sürünüz, tuz, karabiber ve biberiye serpiniz ve kýzarýncaya kadar fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý : C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci püskürtme Sarýmsak her zaman taze olarak kullanýlmalýdýr. Sarýmsaðý serin, kuru ve havadar bir yerde saklayýnýz, fakat buzdolabýna koymayýnýz. 26

27 Pazar Günü Ekmekleri 8 Küçük Ekmek / Her ekmekte 1717 kj / 410 kcal, 500 gr. Un 1 / 2 küp yaþ Maya (21 gr.) 40 gr. Þeker 250 ml ýlýk Süt 1 tutam Tuz 60 gr. yumuþamýþ Tereyaðý 100 gr. çekilmiþ Badem Üstüne sürmek için: 1 Yumurta sarýsý 2 YK Süt Üstüne serpmek için: 2 YK Toz þeker Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Unu, ufalanmýþ mayayý, þekeri, tuzu ve tereyaðýný bir kabýn içine koyunuz. Süt ilave ederek yumuþak bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. Fýrýnda 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 30 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Çekilmiþ bademler hamura ilave ediniz, hamurdan 8 topak kopartýnýz ve her birine ekmek þeklini veriniz ve fýrýnda 35 C Üstve Alt Isýtmada bir dakika daha kabarmaya býrakýnýz. 3. Yumurta ile sütü çýrpýnýz ve küçük ekmeklere sürünüz, üstüne de toz þeker serpiniz ve fýrýnda kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 10 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 27

28 Sütlü Ekmek Her ekmekte 7920 kj / 1890 kcal, 375 gr. Buðday unu 100 gr. Çavdar unu cinsi: / 2 küp yaþ Maya (21 gr.) 300 ml ýlýk yaðsýz Süt(tereyaðý yapýmýndan kalan süt) 1 YK Buðday kepeði 1 YK Keten tohumu 1YKTuz 1 YK Tereyaðý Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Unu, kepekli unu, keten tohumunu, tuzu, tereyaðýný ve ufalanmýþ mayayý bir kabýn içine koyunuz. Tereyaðý yapýmýndan arta kalan sütü de ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz ve üstünü örterek 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 30 dakika kadar fýrýnda mayalanmaya býrakýnýz. 2. Uzunca bir kalýbý (yakl. 30 x 13cm) yaðlayarak hamuru içine yerleþtiriniz ve üstünü örterek 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda bir dakika daha mayalanmaya býrakýnýz. 3. Daha sonra ekmeði kýzarýncaya kadar fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý : C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci püskürtme 28

29 Çikolatalý-Küçük Bahar Ekmekleri yakl. 8 küçük ekmek / Her ekmekte 1797 kj / 429 kcal, 500 gr. un 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 60 gr. Þeker yakl. 150 ml ýlýk Süt 1 Tutam tuz 1 Paket vanilyalý þeker 75 gr. yumuþamýþ Tereyaðý 2 Yumurta 100 gr. Bitter-damla çikolata Üstüne sürmek için: 1 Yumurta sarýsý 2YKsüt Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Un, ufalanmýþ maya, þeker, tuz, þekerli vanilya, tereyaðý ve yumurtayý bir kaba koyunuz. Ilýk sütle yoðurunuz. Hamuru 35 C Üst ve Alt Isýtma programýnda yaklaþýk 30 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Damla çikolatalarý hamura ilave ediniz ve yoðurunuz. Bu hamurdan sekiz adet ekmek hazýrlayýnýz ve 35 C Üst- ve Alt Isýtma programýnda bir dakika daha mayalanmaya býrakýnýz. 3. Yumurta sarýsý ile sütü karýþtýrýnýz, ekmeklerin üstüne sürünüz ve ekmeklerin üstünü bir býçakla çiziniz ve fýrýnda rengi kýzýla dönünceye kadar piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 6 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 29

30 Soðanlý-Pide 2 Pide/ Her pidede 3184 kj / 761 kcal, 250 gr. Buðday unu 1 / 2 küp yaþ maya (21 gr.) 125 ml ýlýk Su 1ÇKTuz 2 YK Sývý yað 2 küçük kýrmýzý soðan 100 gr. baharatlý peynir birkaç kekik yapraðý iri taneli deniz tuzu Üstüne damlatmak için: yakl.2 YK Sývý yað Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Unu bir kaba koyunuz, ortasýna bir çukur açýnýz. Mayayý içine ufalayýnýz, yaðý, suyu ve tuzu ilave ediniz ve esnek bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. Üstünü örterek fýrýnda 35 C Üst - Alt Isýtma programýnda yakl. 45 dakika mayalanmaya býrakýnýz. 2. Hamurdan iki adet pide yapýnýz ve üstünü örterek fýrýnda 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 15 dakika mayalanmaya býrakýnýz. 3. Soðanlarý soyunuz ve ince halkalar halinde doðrayýnýz. Üstüne peyniri rendeleyiniz. 4. Pidelerin üstüne soðanlarý koyunuz, peynir, kekik ve tuz ekleyiniz, yaðýný koyunuz ve kýzarýncaya kadar fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 30

31 Quarklý-Küçük Ekmekler 10 Küçük Ekmek / Her ekmekte 779 kj / 185 kcal, 250 gr. Quark 2 Yumurta 50 gr. Þeker 1 Paket þekerli Vanilya 1 tutam Tuz 350 gr. un 1 Paket kabartma tozu Üstüne sürmek için: 3YKSüt Üstüne serpmek için: 1 YK Þeker 1. Quark, yumurta ve tuzu çýrpýnýz. Yarýsýný kabartma tozu ve þekerli vanilya ile karýþtýrýlmýþ una katýnýz ve kalaný ile hamurla yoðurunuz. 2. Hamuru pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. 3. Bu hamurdan 10 eþit büyüklükte küçük parçalar kopartýnýz ve ekmek þeklini vererek fýrýn tepsisine diziniz. 4. Üstüne süt sürünüz, þeker serpiniz ve fýrýnda piþiriniz. Ayar: Otomatik / Küçük ekmek / Tatlý küçük ekmek 31

32 Kuru Üzümlü Ekmek 1 Ekmek / Her ekmekte kj / 3144 kcal, Hamuru: 500 gr. Un 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 100 gr. Þeker 240 ml ýlýk yaðsýz Süt 20 gr. yumuþamýþ tereyaðý veya margarin 125 gr. Quark 1 tutam Tuz 250 gr. kuru üzüm Üstüne sürmek için: Su 1. un, þeker, yað, Quark ve tuz bir kaba koyunuz. Üzerine mayayý ufalayýnýz ve ýlýk sütü ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoðurunuz. 2. Yýkanmýþ ve kaðýt havlu ile ýslaklýðý alýnmýþ kuru üzümleri de hamura katarak yoðurmaya devam ediniz ve hamuru yaðlanmýþ bir dikdörtgen fýrýn kalýbýna (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz. 3. Hamurun üstünü düzletiniz ve su sürünüz ve fýrýnda piþiriniz. Ayaý: Otomatik / Ekmek / Tatlý Ekmek 32

33 Malt ekstreli-kabaklý Küçük Ekmek 8 Küçük ekmek / Her ekmekte 955 kj / 237 kcal, 300 ml Su 1 YK Malt ekstresi 1 / 2 küp yaþ Maya (21 gr.) 1 / 2 paket mayalý hamur (75 gr.) 500 gr. çok tahýllý buðday Unu 2 ÇK Tuz 50 gr. kabak çekirdeði içi, çekilmiþ Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Su ve malt ekstresini karýþtýrarak ýsýtýnýz ve biraz soðutunuz. Mayayý ýlýk malt ekstresi suyunda çözünüz, ekþili hamur, tuz ve kýyýlmýþ kabak çekirdeklerini ilave ederek yoðurunuz. Fýrýnda 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 40 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Hamurdan 8 adet eþit büyüklükte parça kopartýnýz, ekmek þekline getiriniz, üstüne biraz su sürünüz ve ekmeklerin üstünü bir býçakla çapraz çiziniz. Fýrýnda 35 C Üst ve Alt Isýtma programýnda bir 20 dakika daha mayalanmaya býrakýnýz ve bunun arkasýndan piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 33

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Ýçindekiler Bu Yemek Tarifleri Kitabýndaki...8 Mikrodalga Programý...10 Pratik Öneriler...10 Sonradan Alýnabilen Aksesuar ve Bakým Ürünleri...12

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Yuvarlak ve baton ekmekler

Yuvarlak ve baton ekmekler Yuvarlak ve baton ekmekler Yuvarlak veya uzun, kendi pişirdiğiniz ekmek özeldir. Çıtır kabuk ekmeği çevreler ve kesim sırasında leziz iç kısım görünür. Burada ekmeği kendi damak tadınıza göre pişirme olanağınız

Detaylı

1 porsiyon(3 adet) için besin değerleri: *1 bardak ayranla birlikte tüketiniz.

1 porsiyon(3 adet) için besin değerleri: *1 bardak ayranla birlikte tüketiniz. Sebzeli Omlet Muf ff f in Ma emeler (4 kişilik / 12 adet) Yarım soğan (küp küp doğranmıș) Yarım kabak (rendelenmiș) 1 adet kırmızı dolma biber (küp küp doğranmıș) 8 adet yumurta 40 g doğranmıș roka 25

Detaylı

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI Pirinç 2 su bardağı 360 gram Domates 3 küçük boy 300 gram Yağ 1/2 su bardağı 100 gram Tuz 2 tatlı kaşığı 12 gram Su(sıcak) 3 su bardağı 600 gram Pirinci yıkayın, süzün. Domatesi

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız.

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Günün Çorbasý Günün Çorbasý Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Su Böreði 1 Porsiyon Poðaçalar Sade Peynirli Kaþar Peynirli Zeytinli Patatesli Dereotlu Cevizli Simitler Ankara Simiti Sosyete Simiti

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler

Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler 1. OMLET MÜCVER (1 SDM Porsiyonu yerine ) Malzemeler & Tarif: 1 paket SDM omlet 2 dilim SDM kızarmış ekmek un haline getirilmiş 100 ml su Dereotu 1/2 kabak rendesi(suyu

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

DÜĞÜN MENÜ 1. Ispanak ve Dağ Mantarlı Krep, Krem Sos ve Tatlı Mısır Taneleri ile. Bebek Roka Salatası, Parmesan Peyniri ve Balsamik Sos ile

DÜĞÜN MENÜ 1. Ispanak ve Dağ Mantarlı Krep, Krem Sos ve Tatlı Mısır Taneleri ile. Bebek Roka Salatası, Parmesan Peyniri ve Balsamik Sos ile DÜĞÜN MENÜ 1 Zeytinyağlı Enginar ve Dolma Tabağı Sebze ile Doldurulmuş Zeytinyağlı Enginar, Mini İmam Bayıldı, Yaprak Sarma, Biber Dolma, Naneli Kese Yoğurdu, Limon, Domates, Salatalık, Ispanak ve Dağ

Detaylı

Lezzet. Keyif. /emretbursa Mudanya Yolu, Bademli Girişi, Trend Park

Lezzet. Keyif. /emretbursa  Mudanya Yolu, Bademli Girişi, Trend Park Lezzet Emr-et te usta eller tarafından özel yöntemlerle hazırlanan klasik ve modern sunumlu etlerimiz ağzınıza lezzet katacak. Etin en güzel hali! Keyif Aileniz ve sevdiklerinizle beraber neşe içinde yemeğinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Poğaça Tarifleri TARİF KİTAPÇIKLARI SERİSİ

Poğaça Tarifleri TARİF KİTAPÇIKLARI SERİSİ Poğaça Tarifleri TARİF KİTAPÇIKLARI SERİSİ Siz nerede biz de orada! Uygulamalı nefis tarifler için adresimiz: mutfaginyildizi.com Bizi izleyin, en son yeniliklerden haberiniz olsun! Her gün birbirinden

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Peynirli Pataşular Gougeres Peynirli 8 adet hamur topları. Kalamar Kızarmış kalamar, tartar ve domates sos

Peynirli Pataşular Gougeres Peynirli 8 adet hamur topları. Kalamar Kızarmış kalamar, tartar ve domates sos Menü BAŞLANGIÇLAR Peynirli Pataşular Gougeres Peynirli 8 adet hamur topları Kalamar Kızarmış kalamar, tartar ve domates sos Keçi Peyniri ve Domates Tart Ilık tart üzerinde fırınlanmış domates, taze keçi

Detaylı

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ MUHALLEBİ İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ Pirinç 20 16 Süt 250 12.5 Şeker 30 30 TOPLAM: 59 g. SÜTLÜ İRMİKLİ PUDİNG İrmik 10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK Menu.. Ekmekler Ekmekler FRANCALA 1.25 TL FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ 1.75 TL TAM BUĞDAY EKMEĞİ KÖY BAGETİ 1.75 TL KEPEKLİ EKMEK PANINI KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (ZEYTİNLİ) ÇAVDARLI EKMEK PANINI (DOMATESLİ)

Detaylı

ENERJi veren KAHVALTI. 5 Tariflik Kahvaltı Rehberi. Küçük Kitap EGZERSİZ EGZERSİZ PROGRAMLARI PROGRAMLARI

ENERJi veren KAHVALTI. 5 Tariflik Kahvaltı Rehberi. Küçük Kitap EGZERSİZ EGZERSİZ PROGRAMLARI PROGRAMLARI ENERJi veren KAHVALTI Küçük Kitap 5 Tariflik Kahvaltı Rehberi EGZERSİZ PROGRAMLARI (. ENERJi veren KAHVALTI Güne enerji dolu başlamak için kahvaltınızı en sevdiğiniz besinlerle yapın. Klasik kahvaltı yapmaktan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

DEVEKUŞU YUMURTASI ve ÖZELLİKLERİ DEVEKUŞU YUMURTASININ KAPSAMI

DEVEKUŞU YUMURTASI ve ÖZELLİKLERİ DEVEKUŞU YUMURTASININ KAPSAMI DEVEKUŞU YUMURTASI ve ÖZELLİKLERİ Yeryüzünde yaşayan kanatlı hayvanlar arasında yumurtası en büyük kuş, devekuşudur. Devekuşu yumurtasının ortalama boyu 15 cm, genişliği 13 cm dir. Ortalama 1,5 kg ağırlığa,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kütahya Mutfak Kültürü Kütahya'da beslenme büyük ölçüde ev ürünlerine dayanmaktadýr. Kütahya'da buðday ürünleri, hamurlular ve süt ürünleri beslenmenin temelini oluþturmaktadýr. Ev makarnasý denen eriþte,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

nefis tatlar altında kalorinin 200 kalori 98 MART 2010 yemektarifleri

nefis tatlar altında kalorinin 200 kalori 98 MART 2010 yemektarifleri 098-102_FS_94:Layout 1 2/22/10 1:25 PM Page 98 yemektarifleri 250 nin altında nefis tatlar Düşük li yemek deyince aklınıza bir tutam ot ve tatsız tuzsuz yemekler geliyorsa bir de bu tarifleri deneyin.

Detaylı

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu MEZGĐT L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu Kafası gövdesine orantılı büyüklükte olan Mezgitin ağzı büyüktür. Çenelerinde sivri dişler bulunur. Alt çenelerinde

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Menemen, B.peynir, Salatalık, Ceviz, Fırında peynirli ekmek, Domates, Çiğ Fındık Avokadolu omlet, B.peynir, Kuru siyah üzüm Tereyağlı ballı ekmek,

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

Fırında Pişirme Kızartma Nem Ayarlı Pişirme

Fırında Pişirme Kızartma Nem Ayarlı Pişirme Fırında Pişirme Kızartma Nem Ayarlı Pişirme 2 Önsöz Yemek Yeme Sanatını Keşfeden Hanımlar ve Beyler, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer şüphesiz yemek sofralarıdır. Kutlama ve bayramlarda akraba

Detaylı

Fırında Pişirme Kızartma Mikrodalga ile Fırında Pişirme

Fırında Pişirme Kızartma Mikrodalga ile Fırında Pişirme Fırında Pişirme Kızartma Mikrodalga ile Fırında Pişirme 2 Önsöz Yemek Yeme Sanatını Keşfeden Hanımlar ve Beyler, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer şüphesiz yemek sofralarıdır. Kutlama ve bayramlarda

Detaylı

Culture and Local Meals

Culture and Local Meals Culture and Local Meals Comenius Project 2007-2009 Bolu Atatürk Anadolu Lisesi - Bolu TARHANA yaz mevsiminde,her şey bol ve ucuzken,türk kadınları domatesi,maydonozu,naneyi,nohutu ve biberi birlikte pişirirler,daha

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

ÖZEL SET MENÜLER. Tartine-Tatlı Menüsü. Börülce Salatası Akdeniz yeşillikleri, roka, avokado ve zeytinyağı-limon sos

ÖZEL SET MENÜLER. Tartine-Tatlı Menüsü. Börülce Salatası Akdeniz yeşillikleri, roka, avokado ve zeytinyağı-limon sos CATERING ÖZEL SET MENÜLER Salata-Tartine-Tatlı Menüsü Börülce Salatası Akdeniz yeşillikleri, roka, avokado ve zeytinyağı-limon sos Füme Norveç Somonu Salatası avokado, roka, dereotu ve vinaigrette sos

Detaylı

DÜĞÜN MENÜLERİ PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1

DÜĞÜN MENÜLERİ PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1 PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1 kruditeleri, dip sos eşliğinde peynir ve zeytin şişler, kavun ve karpuz meyve topları. Ege Mezeleri Tabağı Ege Yeşillikleri üzerinde Cherry Domates ve Salatalık

Detaylı

TÜRKiYE NiN KEYiFLi LEZZETLERi

TÜRKiYE NiN KEYiFLi LEZZETLERi TÜRKiYE NiN KEYiFLi LEZZETLERi Pakyürek Şirketler Grubu olarak amacımız; Mutlu tüketici, mutlu çalışan, mutlu iş ortaklarına sahip olmaktır Pakyürek kurulduğu 1960 yılından bu yana %100 müşteri memnuniyeti

Detaylı

MUTFAKLARDA AKDENİZ LEZZETLERİ 34, 16, 90 TL 90 TL. Modunuza göre kahve. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel

MUTFAKLARDA AKDENİZ LEZZETLERİ 34, 16, 90 TL 90 TL. Modunuza göre kahve. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel 2 Eylül de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Black & White Öğütülmüş Kahve 19,90 TL 16, 90 TL 2x250g 4 Kutu Kapsül Kahve 39,90 TL 34, 90 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: MUTFAKLARDA

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Kahvaltı Tabağı 15.00 Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri siyah ve yeşil zeytin, oltu peynir, dana jambon, tavuk jambon, macar salam, domates, salatalık, vişne reçeli,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Irish Coffee. ESPRESSO Tarifleri. İçindekiler. Viskiyi bir sos tenceresinde ısıtın ve esmer şekeri ekleyip eritin.

Irish Coffee. ESPRESSO Tarifleri. İçindekiler. Viskiyi bir sos tenceresinde ısıtın ve esmer şekeri ekleyip eritin. KLASİK KAHVELER Irish Coffee 50 ml espresso 1 çay kaşığı esmer şeker 20 ml viski 20 ml krema Bardak 3 dk Viskiyi bir sos tenceresinde ısıtın ve esmer şekeri ekleyip eritin. Karışımı bir bardağa alın ve

Detaylı

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c.

ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. a. Buğdayın Türü. b. Unun randımanı. c. Presleme. d. Suyun yapısı. a. Tuz. b. Yağ. c. ÖZEL KULLANIM AMAÇLI EKMEKLER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı ekmeklerden değildir? a. Zenginleştirilmiş ekmek b. Yöresel ekmek c. Tıbbi ekmek d. Hafif ekmek 2. Tahıl unlarına,

Detaylı

Başlangıç. Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı 26,-

Başlangıç. Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı 26,- Başlangıç Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı Akdeniz Meze Tabağı Humus, zeytinli ahtapot salatası, acılı ezme, haydari, patlıcan salatası Kerevizli karides salatası,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI Menü 1 Amerikan Salata, Acılı Ezme Tarator Çerkez Tavuğu, Dil Peyniri Beyaz Peynir, Dana Füme Biber Dolma, Alabalık Füme Sebzeli Çin Böreği Domatesli Pesto Sosu ile Yeşil Bahçe Salata Zeytinyağı-Limon

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Modern Tesisler. Hijyenik Üretim. Kalite Kontrol NEDEN AVŞAR SİMİT

Modern Tesisler. Hijyenik Üretim. Kalite Kontrol NEDEN AVŞAR SİMİT NEDEN AVŞAR SİMİT Avşar Simit; Müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan, bu amaçla ulusal ve uluslararası üretim standartlarının gerekliliklerini her koşulda yerine getirmeyi, sürekli

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın

Detaylı

Waffle pişirme kalıpları

Waffle pişirme kalıpları Ürün bilgisi ve tarif Waffle pişirme kalıpları Değerli Müşterimiz! Artık Waffle makinası olmadan da Waffle pişirebilirsiniz! Waffle pişirme kalıpları, silikon malzemeden oldukları için çok esnek ve yapışmaz

Detaylı

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI Menü 1 Amerikan Salata, Acılı Ezme Tarator Çerkez Tavuğu, Dil Peyniri Beyaz Peynir, Dana Füme Biber Dolma, Domates-Salatalık Söğüş Alabalık Füme ARA SICAK Sebzeli Çin Böreği Domatesli Pesto Sosu ile Yeşil

Detaylı

Cafe Restaurant R Waffle Kahvaltı Tabagı Bal & Kaymak Serpme Kahvaltı Güne Başlarken... Kahvaltı Tabağı (Klasik) Beyaz Peynir, Taze Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin,Yeşil Zeytin, Salam-Sosis, Domates,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dondurma tabloları (Hamur işleri, yumurta, süt mamülleri) DONDURULACAK SÜRE MALZEMENİN HAZIRLANIĞI ÇÖZME VE YİYECEKLER VE MİKTARI

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

HELLMANN'S İLE DAYANILMAZ TARİFLER ELİNİZİN ALTINDA!

HELLMANN'S İLE DAYANILMAZ TARİFLER ELİNİZİN ALTINDA! Eylül - Ekim 2012 HELLMANN'S İLE DAYANILMAZ TARİFLER ELİNİZİN ALTINDA! lezzeti ortaya çıkarın .... ISTER TAVUK, ISTER BALIK, ISTER ET LEZZET. TIKKA MASALA, BARBEKÜ, KEBAP VE CAJUN HEPSİ BİRBİRİNDEN LEZZETLİ

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU

HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU MENU 1 JW Zeytinyağlı Tabağı İmam bayıldı, yaprak sarma, taze fasulye, havuç ve patates eşliğinde arpacık soğanı ile pişirilmiş enginar Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Panzarotti Baharatlı ve acılı Domates

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar TARTI WEB Bulut teknolojisi Tanita vücut analiz cihazları için İnternet of things projesidir. Veri Kaybına Son Dahili Veri Depolama Kablosuz Veri Transferi Detaylı Raporlama Çoklu Ekran Yönetimi Çevrimdışı

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

EasyCook Combair SL SLP. Fırın

EasyCook Combair SL SLP. Fırın EasyCook Combair SL SLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates... Güveç

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın EasyCook Combair XSL XSLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates...

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 31 Temmuz Peynirli Omlet, Domates, Salatalık, Zeytin, Kaşar,K.Kayısı, Süt Sinitzel,

Detaylı

Live. to the. fullesttr

Live. to the. fullesttr Tr Içerik Proje hakkında Örnekler Karşilaşma Haftalık Plan Yemek tarifleri Yaşamı dolu dolu yaşa(live ) projesi çeşitli Avrupa ülkelerinden(litvanya,letonya,slovakya,polonya,türkiye);avrupa vatandaşlarının

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29, Tarih: HUBUBAT MISIR MISIR - 31/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR MTS 1.0 1.0 0 120.00 AD 180.00 1 MISIR BEYAZ MTS 2. 2. 2.43 176.00 KG 449.6 1 MISIR ı: 629.6 2 MISIR ı 629.6 2 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.3

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TR Buharlı ankastre fırın Yemek Tarifleri Kitabı

TR Buharlı ankastre fırın Yemek Tarifleri Kitabı TR Buharlı ankastre fırın Yemek Tarifleri Kitabı 2 1. YEMEK KITABI Yemekler birkaç kategoriye ayrılmıştır: Balık ve Deniz Ürünü Kümes Hayvanı Et Fırın Yemekleri Pizza ve Kiş 2. BALIK VE DENIZ ÜRÜNÜ 2.1

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Asgari süre Fırın sıcaklığı Aromatize etmek Kızartmak Tarif bilgisi. Biberiye Kekik Zeytinyağı Biberiye Kekik Zeytinyağı sonra çok sıcak tavada

Asgari süre Fırın sıcaklığı Aromatize etmek Kızartmak Tarif bilgisi. Biberiye Kekik Zeytinyağı Biberiye Kekik Zeytinyağı sonra çok sıcak tavada DANA SIĞIR Tek parça fileto Fileto madalyon Tek parça sığır fileto Sığır fileto madalyon 2 sa az pişmiş: 55 C orta pişmiş: 59 C bakınız tarif «Baharat mantolu dana fileto», Sayfa 38 2 sa bakınız tarif

Detaylı

6. 35 KASIM - ARALIK Peynirli Tortellini Ispanaklı ve Peynirli Tortellini

6. 35 KASIM - ARALIK Peynirli Tortellini Ispanaklı ve Peynirli Tortellini PASTIFICIO BOLOGNESE, 30 yılı aşkın tecrübesi ile 1. sınıf İtalyan makarnası üreticisidir. Üretimde en kaliteli durum buğdayı irmiği, dolgu malzemeleri, yumurta ve doğal kaynak suyu kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Size Özel Düğün Paketimiz

Size Özel Düğün Paketimiz Size Özel Düğün Paketimiz Düğün yemeği öncesinde, cips, çerez, yeşil zeytin, krudite ve soslardan oluşan 1 saatlik hoşgeldiniz kokteyli ve showcake Beyaz sandalye giydirmesi ve dantel masa örtüsü, şamdan,

Detaylı

Balayı suitinde konaklama ve istenilen saatte hazırlık odasına 2 kişilik menü servisi

Balayı suitinde konaklama ve istenilen saatte hazırlık odasına 2 kişilik menü servisi ELEGANCE DÜĞÜN PAKETİ Düğün yemeği menü alternatifleri Limitsiz meşrubat veya limitisiz yerli içki Düğün menü kartı basımı Strech sandalye kılıfı ve fiyongu (krem) Saten pamuk masa örtüsü ve dantel kapak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Keyifli Kahvaltılar. Omlet. Serpme Kahvaltı (En Az 2 Kişilik) 1 Kişi: 24,00. Hafif Kahvaltı Tek Kişilik: 18,00

Keyifli Kahvaltılar. Omlet. Serpme Kahvaltı (En Az 2 Kişilik) 1 Kişi: 24,00. Hafif Kahvaltı Tek Kişilik: 18,00 ME MENՄ NU Bazen saatlerce süren bir kahvaltıdır mutluluk, keyif kahvesini yudumlarken bir başka gün devam etmek üzere bitirilen Bazen küçük bir tatlı kaçamağı, yoğun iş temposunda sıcak bir kahve, keyifli

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı