Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme"

Transkript

1 Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

2

3 Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý hazýrladýðýnýz mükemmel yemeklerle þýmartacaðýnýz ortamlar iþte bu sofralardýr. Cemiyet hayatýnda yemek büyük anlam taþýr. Biz de bu sanata bir katkýda bulunabildiðimiz için çok sevinçliyiz. Hazýrladýðýmýz sahnede - baþka bir deyiþle Miele deneme mutfaðýnda - bilgi, merak ve beceri sayesinde her gün mükemmel lezzetler ortaya çýkmaktadýr. Bu yemek kitabýnda bütün tecrübelerimizi, tutkularýmýzý ve deneylerimizi ortaya koyarak siz dostlarýmýz için keyifli yemek tarifleri yarattýk. Hayal gücünüzü de zorlayacak bu tarifleri uyguladýðýnýzda baþarý kaçýnýlmazdýr. Þimdiden hepinize "Afiyet Olsun" diyor ve tüm Piþirme ve Kýzartma iþlerinde ürünümüzün keyfini çýkarmanýzý diliyoruz! Sorularýnýz, önerileriniz veya istekleriniz olabilir. Lütfen bizi arayýnýz, bu bilgileri sizinle paylaþmaktan mutlu olacaðýz. (Telefon numaramýz kitabýn arka sayfasýndadýr). Miele Deneme Mutfaðýnýz 3

4 Ýçindekiler Ýçindekiler 6 Program Türleri 6 Yemekler için Þýmartma Programlarý 6 Otomatik-Programlar 7 Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme 8 Bilinmesi Gerekenler 9 Ölçü Bilgileri 10 Hazýrlama Önerileri 10 Et 11 Kanatlýlar 13 Fýrýnda Piþirme 14 Ekmek 14 Un Cinsleri 15 Mayalý Hamur 16 Fýrýnda Piþirme Programlarý 18 Beyaz Ekmek(Francala) 19 Otlu-Beyaz Ekmek-Francala 20 Pide, Lavaþ Ekmeði 21 Zeytinli Ekmek 22 Peynirli-Susamlý-Küçük Ekmekler 23 Çavdar Ekmeði 24 Çok Tahýllý-Karma Ekmek 25 Mayalý-Küçük Ekmekler 26 Ýtalyan Mozzarella-Ekmeði 27 Pazar Günü Ekmekleri 28 Sütlü Ekmek 29 Çikolatalý-Küçük Bahar Ekmekleri 30 Soðanlý-Pide 31 Quarklý-Küçük Ekmekler 32 Kuru Üzümlü Ekmek 4

5 Ýçindekiler 33 Malt ekstreli-kabaklý Küçük Ekmek 34 Mayalý-Kurabiye 35 Mayalý-Simit 36 Yaðlý veya Otlu Bagetler 37 Jambonlu-Peynirli-Sandwich 38 Kayýsýlý Çörek 39 Bademli-Tereyaðlý Kek 40 Çam Fýstýklý-Tepsi Keki 42 Cevizli-Paskalya Çöreði 43 Tarçýnlý-Fýndýklý-Halka Çörek 45 Balýk 46 Bütün balýðý piþirmeden önce 3-iþlemden geçiriniz: 48 Uskumru "Verduras" 49 Lahanalý-Somon-Graten 50 Domatesli Alabalýk Dolmasý 51 Pesto Soslu Ton Balýðý Bifteði 52 Som Balýklý-Makarnalý-Ispanaklý-Güveç 53 Otlý Levrek 55 Meze ve Çerezler 56 Baharatlý Patatesli Poðaça 57 Meze - Peynir Suflesi 58 Bahar Böreði 59 Peynirli Börek 60 Tortellini-Roka-Domuz Budu-Güveçte 61 Mantarlý-Cannelloni 63 Tatlýlar 64 Erik Marmelatlý Poðaça 65 Tatlý Viþneli- Sufle 5

6 Program Türleri Yemekler için Þýmartma Programlarý Her besinin kendine has özellikleri vardýr. Bunlarý bilmek ve lezzetlerini katlamak gerçek bir yemek piþirme sanatýdýr. Miele'nin nem ilaveli piþirme sistemine sahip yeni fýrýný sizlere mükemmel lezzetler sunmak için hazýrlanmýþtýr. Geliþtirilmiþ elektroniði ile bu fýrýn en üst düzeyde hizmetler vermekte olup kullanýmý da bir o kadar kolaydýr. Akýllý kullanýcý kýlavuzu sayesinde fýrýnda yapmak istediðiniz ayarlarý hýzlý ve kesin olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Miele fýrýn piþirme ve kýzartma iþlemlerini nemlendirerek mükemmel sonuçlar ortaya çýkarýr: Mis gibi kokan, hafif ve üstü parlak, gevrek ekmekler; küçük ekmekler ve Kruvasan çörekler ayný fýrýndan alýnmýþ gibidir; üstü güzel kýzarmýþ, içi kurumamýþ etler; mükemmel piþmiþ hamurlu tatlýlar; lezzetli sufleler ve daha neler neler... Yaðlý etleri kýzartýrken nem ilavesi sýcak buhar þeklinde verilir ve ette bulunan yað daha kolay çözülür. Turbo kombinasyonu ve nem ilavesi ýslak hamurlar için uygun deðildir, örneðin badem kurabiyesi ve sert hamur gibi. Burada piþirme sýrasýnda bir kurutma iþlemi yapýlmalýdýr. Otomatik-Programlar Otomatik programda mükemmel bir kýzartma için en uygun ýsý dereceleri ve nem ayarlarý kendiliðinden yapýlýr, bu üstü gevrek olmasý gereken bir parça et veya dýþý kýzarmýþ fakat içi pembe kalmasý gereken bir et de olabilir. Ekmek veya küçük ekmeklerde ise ileri tekniðe teþekkür etmek gerekir, çünkü ekmekler ayný fýrýndan alýnmýþ gibi piþirilir. Lütfen otomatik programlarýn cihazýn modeline baðlý olarak her zaman hizmetinizde olmadýðýna dikkat ediniz. 6

7 Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Program türü olarak nem ilaveli piþirme seçilmiþse, cihazda 3 adet ayar yapmak gerekecektir: - Isý derecesi ( C) - Buhar püskürtme sayýsý (en fazla 3 defa olabilir) - Piþirme süresi (1 dakika-12 saat arasý) veya çekirdek ýsý (30-99 C). Nem ilaveli piþirme sistemi daha çok ekmek ve et için uygundur ve verilen buhar püskürtmeleri ve hava ile eþit piþirme - ve kýzartma elde edilir. Lütfen Display'deki uyarýlarý dikkatle izleyiniz. Isý seçiminden gereken su miktarýnýn çekilmesine ve piþirme iþleminin baþlamasýna kadar tüm adýmlar ekranda gösterilecektir. Buhar püskürtmelerini doðru zamana ayarlamanýz için Kýsa süre uyarýcýsýndan yararlanmanýzý tavsiye ederiz. Bu çalar saat size akustik bir sinyalle en doðru zamaný gösterecektir. Ýlk dakikalarda buhar vererek kendi ekmeðinizi/küçük ekmeðinizi mükemmel bir þekilde piþirebilirsiniz. Bu durumda ekmek daha güzel kabarýr ve gevrek olur. Ekmek/küçük ekmekler az buharla piþirilirse, niþasta iyi piþmez. Ekmeðin kabuðu kurur ve çatlar ve uzun süre gevrek kalmaz. Eðer ýslak hamurlar ilave bir buharla piþirilirse, yeteri kadar kuruyamaz ve hamur içine çöker. Erikli kek veya pizza gibi ýslak garnitürlü hamurlarýn ilave bir nemlendirmeye ihtiyaçlarý yoktur. Hamurun tabaný kýzarmaz. Eðer et ilk adýmda buharsýz piþiriliyorsa, etin içindeki yað buhar püskürtmeli piþirmeye göre daha yaðlý kalýr. Et piþirilirken ilave edilen nem etin daha iyi kýzarmasýna, içindeki yaðlarýnýn çözülmesine ve gevrek olmasýna sebep olur. Fakat buna karþýlýk yaðsýz et buharsýz kýzartýldýðýnda, etin üstü kurur. Bu durumda buharla kýzartmanýz önerilir. Et kapaksýz kýzartma kaplarýnda veya altýnda fýrýn tepsisi bulunan ýzgara üzerinde kýzartýlmalýdýr. Böylece etin suyu içinde kalýr ve daha sonra sos yapýmý için kullanýlabilir. Kanatlýlarda(piliç, tavuk, hindi, ördek, kaz gibi) derinin daha gevrek olmasý için yaklaþýk piþirme süresinin yarýsýnda "Nem azaltma" fonksiyonunu devreye sokunuz. 7

8 Bilinmesi Gerekenler Bu bölüme ait kýsa anlatýmý kitapçýðýn baþýnda bulacaksýnýz. Yemek tarifleri baþka bir bilgi verilmemiþse dört kiþiliktir. Her yemek tarifi için bir besin deðeri hesaplamasý vardýr. Bu bilgileri Kilojül (kj), Kilokalori (kcal), Protein (E), Yað (F) ve karbonhidrat (KH) olarak her tarifin baþýnda göreceksiniz. Isý ayarý için ýsý derecelerinin seçilebileceði bir alan gösterilmiþtir. Genelde orta derecede ýsýlar seçilmelidir. Fýrýn kalýbýna, hamurun miktarýna ve istediðiniz kýzarma derecesine göre ýsý ayarýný azaltabilir veya daha yüksek tutabilirsiniz. Ayný durum önerilen ýsý dereceleri için de geçerlidir. Bu dereceler genellikle uygun olabilir, fakat bazen de deðiþebilir. Besinlerin özenle hazýrlanmalarý saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir. Kek, Pizza, patates kýzartmalarý altýn sarýsý olmalý ve koyu kahverengine dönmemelidir. Fýrýnda piþirme, kýzartma süreleri önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar için geçerlidir. Verilen süreler ortalama deðerlerdir, yiyeceðin fýrýna girmeden önceki ýsýsý ve özelliði ile baðlantýlýdýr. Kekin kýzarmasý veya etin piþme derecesi için kiþisel tercihleriniz sonucunda sürelerden çok az sapmalar olabilir. 90 cm geniþliðindeki fýrýnlarda yemek hazýrlarken tepsinin büyük olmasý nedeniyle tariflerde verilen miktarlarý çoðaltmanýz gerekecektir. Küçük ekmekler için miktarý 1,5-misli, tepsi kekleri için ise iki misli fazla tutunuz. 8

9 Ölçü Bilgileri 1 ÇK = Çay Kaþýðý = 3 gr. Kabartma tozu veya 5 gr. Tuz veya 5 ml Sývý 1 YK = Yemek Kaþýðý = 10 gr. Un, Galeta unu veya 15 gr. Þeker veya 15 ml Sývý gr. = Gram kg = Kilogram 10 dag = 100 g ml = Mililitre dl = Desilitre Bu. = Býçak ucu Tutam = Ýþaret parmaðý ile baþparmak arasýnda tutulabilecek miktar. DB = Dondurulmuþ Besin

10 Hazýrlama Önerileri Et Besin termometresini kullanarak çekirdek ýsýyý kendiniz belirleyebilirsiniz. Otomatik programda kendi istediðiniz kýzarma derecesini ayarlayabilirsiniz. Bazý et cinslerinde çekirdek ýsýyý istediðiniz gibi pembeden - iyi piþmiþ pozisyona kadar ayarlayabilirsiniz. Av eti genellikle kýzartmaya hazýr satýlýr. Eðer gerekirse etin derisini sivri ve uzun uçlu bir býçakla etten ayýrabilirsiniz. Av eti yaðsýz bir et olarak kýzartma sýrasýnda hemen kuruyabilir.bu nedenle az miktarda yað ilavesi veya etin yaðlanmasý iyi sonuç verecektir. Yaban domuzu- veya geyik kýzartmasý yaðlý süte yatýrýlabilir veya sirke, su, kýrmýzý þarap, karabiber taneleri ile marine edilebilir. Bu 1-2 günlük marine süresi içinde et yumuþar ve iyi piþer. Et kýzartmaya veya piþirmeye baþlamadan önce yýkayýnýz ve kurulayýnýz. Kýzarttýðýnýz malzemeyi aluminyum folyoya sarýnýz yaklaþýk 10 dakika kadar dinlendiriniz. Böylece et kesilirken etin suyu içinde kalýr. Et her zaman liflerine uygun eðimde kesilmelidir. Etin kýzarýp kýzarmadýðýný anlamak için üstüne bir maþa veya bir kaþýkla bastýrýnýz. Et çok esnek deðilse iyi piþmiþ demektir. Et henüz esnek ve üzerine bastýrýlabiliyorsa, çekirdeði henüz tam piþmemiþtir. Kýzartma süresini hesaplamak için pratik kural geçerlidir: Rozbif/fileto gibi etlerde her cm kalýnlýk için 8-10 dakika kýzartma süresi, Dana/Av etinde dakika kýzartma süresi, Süt danasý/domuz/kuzu etinde dakika kýzartma süresi hesaplanabilir. Daha kesin bir süre seçimi besin termometresi ile mümkün olabilir. Isý algýlayýcýsý etin çekirdeðindeki ýsýyý ölçer. Ayarlanan çekirdek ýsýya ne zaman ulaþýldýðýný ve etin istediðiniz derecede piþip piþmediðini termometre üzerinden izleyebilirsiniz. 10

11 Çekirdek Isýlar Dana Kýzartma C Dana fileto/rozbif - Az piþmiþ(ýngiliz usulü) - Orta - Ýyi piþmiþ C C C Domuz kýzartma/gerdan C Domuz fileto/pirzola C Kasseler C Süt danasý kýzartma C Kuzu but C Kanatlýlar C Av eti/but C Karaca-/Tavþan sýrtý C Besin termometresinin ucu asla etin kemiðine ve/veya yaðlý bir bölgeye batýrýlmamalýdýr. Eti dinlendirme sürecinde (daha kesilmeden) çekirdek ýsý yaklaþýk 5 C kadar yükselebilir. Kanatlýlar Kanatlýlarý piþirmeden önce akan soðuk suyun altýnda birkaç dakika yýkayýnýz, kaðýt havlu ile ýslaklýðýný alýnýz ve daha sonra baharatýný ilave ediniz. Derin dondurulmuþ kanatlýlarý C'lik çözme programýnda veya buzdolabýnda çözülmeye býrakýnýz. Bunun için ýzgara üzerine yerleþtiriniz, altýna da fýrýn tepsisini sürünüz, böylece çözülmekte olan tavuk veya piliç kendi suyunun içinde kalmamýþ olur. Akan suyu baþka bir yemek için kullanmayýnýz. Yaðsýz sülün, býldýrcýn veya keklik gibi kanatlýlarý yaðlayýnýz veya üzerine erimiþ tereyaðý sürünüz. Piliç için sývý yað daha uygun olur. Ördek veya kaz yaðlý kanatlýlar listesindedir. Bunlara yað ilave edilmez. 11

12 12

13 Fýrýnda Piþirme "Küçük lokmalarla gelen mutluluklar" Güzel hazýrlanmýþ bir masa ve dostlarla sohbet edilerek içilen çay saatlerini güzel kek ve kurabiyeler tamamlar. Konuklarýný kendi hazýrladýðý güzel yiyeceklerle þýmartmak isteyenler çeþitli hamurlar, garnitür ve malzemelerle bu isteklerini en iyi þekilde yerine getirebilirler. Bunlar meyveli, kremalý ve gevrek olabilir. En iyisi bunlarýn hepsinden birer parça hazýrlamaktýr. Çünkü tatlýlar ruhunuzu okþarken, bir ikincisi almamak mümkün deðildir. 13

14 Ekmek Ekmekler ve küçük ekmekler gevrek ve yumuþak olmalýdýr. Bunun için maya ve mayalý hamur gereklidir. Beyaz unlu hamurlar için maya, tam buðday -, çavdar unu veya çavdarlý ekmek yapmak için mayalý hamura gerek vardýr. Mayalý hamuru hazýrlamak kolaydýr, 250 gr. çavdar ununa 200 ml kadar ýlýk su katýlarak karýþtýrýlýr. Bu hamuru 48 - saat dinlendirdikten sonra verilen tarifeye göre istediðiniz hamurlu yiyecekleri hazýrlayabilirsiniz. Ekmek hamuru iyi yoðrulmalýdýr Bu sayede ekmek piþtikten sonra düzgün kesilebilir ve kolay ufalanmaz. Hamur yeterli miktarda kabarmalýdýr, baþka bir deyiþle hacmini ikiye katlamalýdýr. Ekmeðin lezzeti içine ilave edilen malzemelere baðlýdýr. Taze veya kalýn taneli öðütülmüþ unda diðer maddelerin yanýnda mineraller ve vitaminler de bulunmaktadýr. Ekmeðin piþip piþmediðini anlamak için her zaman kek piþirirken uygulanan kürdan batýrma iþi yapýlamaz. Yeni piþmiþ ekmek soðuyuncaya kadar kürdana yapýþabilir. Bu nedenle ekmeðin altýna hafifçe vurmayý tavsiye edebiliriz. Ýçi boþ gibi bir ses duyarsanýz, ekmek iyi piþmiþ demektir ve bir ýzgaranýn üstüne konularak soðumasý beklenmelidir. Un Cinsleri Un yapýlýrken unun cinsine göre ya buðday veya sadece bazý bölümleri öðütülür. Un cinsleri 100 gr. unun içinde ne kadar mineral olduðunu mg olarak gösterir. Öðütme derecelerine göre çeþitli cinsler ortaya çýkar: Un cinsi: 405 Ýnce beyaz un, unlu yemekler ve fýrýnda piþirmek için uygundur. Birinci derecede niþasta ve glüten içerir. Un cinsi: 550 Ýnce gözenekli hamurlar için fýrýnda piþirmeye dayanýklý un, her amaçla kullanýlabilir. Un cinsi: 1050 Bu un orta derecede öðütülmüþtür, rengi daha esmerdir ve tam buðday ile beyaz un arasýndadýr. Verilen tarifte bu un cinslerinin yarýsý beyaz unla deðiþtirilebilir. Un cinsi: 1700 Bu un cinsi koyu renk bir undur, tamamen buðdayýn kenar tabakalarýndan elde edilir ve ekmek yapmak için idealdir. Tam buðday Bu cins un için bir numara verilmez. Burada buðdaydan tam olarak faydalanýlýr, ince veya iri taneli öðütülebilir ve ekmek yapmak için çok uygundur. 14

15 Mayalý Hamur Mayalý hamur küçük kurabiye, pizza ve üstü hamur serpmeli kekler için kullanýlýr. Mayalý hamurun hazýrlanmasý çok kolaydýr. Maya mantarlarý un, þeker ve sývý, zaman ve 37 C ile en fazla 50 C arasý uygun bir oda ýsýsýnda kolayca mayalanýrlar. Mutfak robotlarý bütün malzemeleri ayný zamanda katarak yapýlan pürüzsüz hamurun hazýrlanan kalýba konduktan sonra önceden veya sonradan kabarmasý gerekir. Mayalý hamuru hacmi iki kat oluncaya kadar fýrýnda býrakýnýz. Baþka bir iþlem yapmadan önce biraz yoðurunuz, daha sonra rulo yapýnýz veya içine baþka malzemeler (kuru üzüm, limon kabuðu rendesi, badem gibi) katýnýz. Henüz piþmiþ mayalý hamur derin dondurucuda çok iyi bir þekilde saklanabilir. Burada saklama süresi yaklaþýk bir aydýr. Dondurulmuþ mayalý hamur fýrýnda mükemmel çözülür ve Turbo programýnda piþirilebilir. Kuru maya kullanmanýz durumunda sývý miktarýný 2 yemek kaþýðý kadar arttýrýnýz. 15

16 Fýrýnda Piþirme Programlarý Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml su Dondurulmuþ Küçük Ekmekler Dondurulmuþ küçük ekmekleri bir fýrýn tepsisine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý derecesi: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml su Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml su Önceden piþirilmiþ, dondurulmuþ küçük ekmekler Ekmekleri bir fýrýn tepsisine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý derecesi: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Önceden piþirilmiþ, fakat dondurulmamýþ küçük ekmekler Ekmekleri bir fýrýn tepsisine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý derecesi: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra 16

17 Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml Su Hazýr Hamurdan Küçük Ekmekler 1. Hamuru ambalajýnda yazýldýðý gibi hazýrlayýnýz. 2. Ekmekleri fýrýn kaðýdýnýn üzerine diziniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý : C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Buhar püskürtmek için: yakl. 100 ml Su Dondurulmuþ Simit 1. Simitleri bir fýrýn kaðýdýnýn üzerine diziniz dakika çözülmeye býrakýnýz ve üzerine iri taneli tuz serpiniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 1 Buhar püskürtme zamaný: 7 dakika sonra Öneriler ve daha fazlasý: Fýrýn - ve standart tepsiyi kullanýrken PerfectClean-kaplamasý sayesinde tepsiyi yaðlamanýza veya fýrýn kaðýdý döþemenize gerek kalmaz. Bisküvi, beze ve badem kurabiyesi (karbonatlý) gibi hamur iþleri bunun dýþýndadýr. Bunlarý piþirirken mutlaka fýrýn kaðýdý kullanýnýz. Kruvasan, hazýr 1. Hamuru ambalajýnda yazýldýðý gibi hazýrlayýnýz. 2. Kruvasan'larý bir tepsiye diziniz. Ayarý: Otomatik / Küçük Ekmek / Kruvasan 17

18 Beyaz Ekmek(Francala) Her ekmekte 8452 kj / 2020 kcal, 500 gr. Un 1 / 2 küp yaþ maya (21 gr.) 1 / 2 ÇK Tuz 1 ÇK Þeker 1 YK yumuþamýþ Tereyaðý 300 ml ýlýk süt Üstüne sürmek için: Süt 1. Unu bir kaba koyunuz, üstüne mayayý ufalayýnýz. Tuzu, þekeri, tereyaðýný ve sütü ilave ediniz. Hepsini birden yumuþak bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. 2. Hamurdan yaklaþýk 30 cm uzunluðunda bir ekmek yapýnýz ve fýrýn tepsisine yerleþtiriniz. Ekmeðin üstünü sivri bir býçakla yaklaþýk 1 cm derinliðinde çiziniz, daha sonra ekmeðin üzerine süt sürünüz ve kýzarýncaya kadar piþiriniz. Program ayarý: Otomatik / Ekmek / Beyaz Ekmek, raf seçimi serbest Öneriler ve daha fazlasý: Bu hamurdan içine biraz kuru üzüm katarak kuru üzümlü ekmek de hazýrlayabilirsiniz. 18

19 Otlu-Beyaz Ekmek-Francala Her ekmekte 7974 kj / 1906 kcal, 500 gr. Buðday unu 25 gr. yaþ Maya 300 ml ýlýk süt 1ÇKTuz Birer yemek kaþýðý maydanoz, dereotu ve arpacýk soðaný Üstüne sürmek için: biraz ýlýk Süt 1. Unu bir kaba koyunuz, üzerine mayayý ufalayýnýz. Tuz ve sütü ilave ediniz ve yumuþak bir hamur oluncaya kadar yoðurunuz. 2. Hamuru yaðlanmýþ bir kutu kalýba (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz. Ekmeðin üstünü çapraz çiziniz, üstüne ýlýk süt sürünüz ve kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Beyaz tava ekmeði 19

20 Pide, Lavaþ Ekmeði Her pidede 7679 kj / 1835 kcal, 375 gr. un 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 1ÇKTuz 200 ml ýlýk Su 3 YK Zeytinyaðý Üstüne: 3 YK Zeytinyaðý 1. Un, tuz ve sývý yaðý bir kaba koyunuz ve suyun içinde açmýþ olduðunuz mayayý da ilave ederek pürüzsüz bir hamur hazýrlayýnýz. 2. Hamuru bir tepsinin üzerinde bir pide inceliðinde (C yakl. 25 cm)açýnýz, üzerine yað sürünüz ve fýrýna veriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Pide Sýcak veya soðuk servis yapabilirsiniz. Öneriler ve daha fazlasý Bu tür ekmek çok çeþitli hazýrlanabilir, mayalanmýþ hamura 50 gr. kavrulmuþ soðan veya 2 çay kaþýðý biberiye veya 40 gr. kadar doðranmýþ siyah zeytin ve 1 yemek kaþýðý kýyýlmýþ çam fýstýðý veya kýyýlmýþ otlar koyarak yoðurabilirsiniz. Eðer arzu ederseniz fýrýna koymadan önce pidenize susam serpebilirsiniz. 20

21 Zeytinli Ekmek Her ekmekte kj / 3767 kcal, 450 gr. Un 1 1 / 2 Paket kuru maya 150 ml Beyaz þarap 50 ml Zeytinyaðý 100 gr. çið domuz jambonu, küçük küplere bölünmüþ 100 gr. Pecorino, rendelenmiþ 4 Yumurta 1 ÇK Majoran(mercanköþk veya kekik), ufalanmýþ 1 / 2-1 ÇK Tuz 100 gr. Ceviz, çekilmiþ 100 gr. siyah zeytin, iri doðranmýþ 1. Un, maya, þarap, yumurta ve zeytinyaðý pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðrulur. 2. Daha sonra jambon, peynir, mercanköþk veya kekik ve tuz karýþtýrýlýr, çekilmiþ ceviz de hamura ilave edilir ve yoðrulur. En son zeytinler hamura eklenir ve yoðrulur. 3. Çok yumuþak olan hamuru bir dikdörtgen kalýba (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz ve kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Zeytinli ekmek 21

22 Peynirli-Susamlý-Küçük Ekmekler 10 ad. Ekmek / Her ekmekte 1316 kj / 315 kcal, 500 gr. Buðday unu 40 gr. ince rendelenmiþ Parmesan 1 ÇK Tuz 1 tutam Þeker 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 150 ml Süt 2 Yumurta 75 gr. erimiþ tereyaðý Üstüne sürmek için: 1 Yumurta Üstüne sürmek için: 120 gr. Cheddar-, Chesterveya Guda peyniri, rendelenecek 30 gr. Susam 1. Un, Parmesan, tuz, þeker, yumurta ve erimiþ tereyaðýný bir kaba koyunuz. Ufalanmýþ mayayý ýlýk sütün içinde eritiniz ve kaba ilave ediniz. Hepsini birden pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. 2. Bu hamurdan 10 eþit büyüklükte parça koparýnýz, ekmek þeklini veriniz, alt tarafýný susama batýrýnýz ve fýrýn kaðýdý ile kaplanmýþ tepsiye diziniz. 3. Ekmeklerin üstüne çýrpýlmýþ yumurta sürünüz ve peynir serpeleyiniz ve fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Küçük Ekmek / Peynirli-Susamlý- Ekmekler Öneriler ve daha fazlasý: Ekmeklerin üzerindeki peynirlere susam serpebilirsiniz. 22

23 Çavdar Ekmeði Her ekmekte kj / 3017 kcal, 375 gr. Çavdar unu 175 gr. Buðday unu 40 gr. Mayalý Hamur 1ÇKBal 2 1 / 2 ÇK Tuz 30 gr. yaþ Maya 375 ml ýlýk Su 40 gr. Keten tohumu 40 gr. Kabuðu soyulmuþ ay çekirdeði Üstüne sürmek için: Su 1. Maya ve balý 100 ml su ile karýþtýrýnýz ve 10 dakika dinlendiriniz. 2. Unlarý hamur mayasý ve tuzla karýþtýrýnýz. 3. Maya-bal-su karýþýmýný ve kalan suyu ilave ediniz ve bu kalýn hamuru bir mutfak robotunda yaklaþýk 4 dakika kadar yoðurunuz. 4. Daha sonra keten tohumunu ve ay çekirdeðini yoðrulmak üzere ilave ediniz. 5. Hamuru dikdörtgen bir kalýba (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz. Ekmeðin üstünü pürüzsüz hale getiriniz, ve su sürünüz, fýrýnda kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Çavdar Ekmeði 23

24 Çok Tahýllý-Karma Ekmek Her ekmekte kj / 3185 kcal, 500 gr. Çok tahýllý buðday unu 500 gr. Çavdar unu 2 küp yaþ maya (84 g) 1 ÇK þeker veya bal 600 ml ýlýk su 3ÇKtuz Üstüne sürmek için: Su 1. Un ve tuzu karýþtýrýnýz, mayayý çeker veya balla suyun içinde eritiniz ve unla birlikte yoðurunuz. 2. Hamuru oval bir kalýba koyunuz ve fýrýn tepsisi üzerine yerleþtiriniz. 3. Hamurun üstünü bir çatalla bir çok yerinden deliniz ve ýlýk su sürünüz ve fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Otomatik / Ekmek / Karma Ekmek 24

25 Mayalý-Küçük Ekmekler 10 Küçük Ekmek / Her ekmekte 847 kj / 203 kcal, E 7 gr., F 3 gr., KH 38 gr. 500 gr. Un 1 / 2 küp yaþ maya (21 gr.) 1 1 / 2 ÇK Tuz 1 / 2 Paket vanilyalý þeker 1 YK. Yumuþamýþ tereyaðý 300 ml ýlýk Süt 1. Unu bir kabýn içine koyunuz, üzerine mayayý ufalayýnýz. Tuz, vanilyalý þeker, tereyaðý ve süt ilave ediniz. Bunu yumuþak bir hamur elde edene kadar yoðurunuz. 2. Hamurdan 10 eþit parça koparýnýz, ekmek þekline getiriniz ve tepsiye diziniz ve fýrýna sürünüz. Ayarý: Otomatik / Küçük ekmek / Mayalý küçük ekmek Öneriler ve daha fazlasý 100 gr. kuru üzüm ve 2 yemek kaþýðý þeker ilavesiyle bu küçük ekmeklerin tatlý versiyonu yapýlmýþ olur. 25

26 Ýtalyan Mozzarella-Ekmeði Her ekmekte kj / 3500 kcal, 500 gr. Buðday unu 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 300 ml ýlýk Su 1ÇKTuz 3 YK Zeytinyaðý 200 gr. Mozzarella 200 gr. Parmesan peyniri 2 dil Sarýmsak Üstüne sürmek için: Zeytinyaðý Üstüne serpmek için: 2 YK. Fesleðen yapraðý, doðranmýþ 1 ÇK. Ýri taneli tuz birkaç tane biberiye 1 ÇK. Renkli, iri çekilmiþ karabiber Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su Öneriler ve daha fazlasý: 1. Unu bir kabýn içine eleyiniz, ortasýna bir çukur açýnýz. Mayayý buraya ufalayýnýz, 3 yemek kaþýðý zeytinyaðý, su ve tuzu da koyarak karýþtýrýnýz ve esnek bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. Hamurun üstünü örtünüz 35 C Üst-Alt Isýtma programýnda yaklaþýk 45 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Hamuru dikdörtgen þeklinde açýnýz ve üstünü örterek fýrýnda 35 C Üst-Alt Isýtma programýnda bir 10 dakika daha mayalanmaya býrakýnýz. 3. Mozzarella peynirini küçük küpler þeklinde kesiniz ve Parmesan peynirini iri iri rendeleyiniz. Sarýmsaðý soyunuz ve çok ince doðrayýnýz. 4. Hamurun zerine peyniri, sarýmsaðý ve fesleðeni yerleþtirin ve uzun tarafýndan rulo yapýnýz. Bu ruloyu fýrýn tepsisine koyunuz ve üstünü uzun kürdanla birçok yerinden tepsiye deðecek kadar deliniz. 5. Ekmeðin üzerine zeytinyaðý sürünüz, tuz, karabiber ve biberiye serpiniz ve kýzarýncaya kadar fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý : C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci püskürtme Sarýmsak her zaman taze olarak kullanýlmalýdýr. Sarýmsaðý serin, kuru ve havadar bir yerde saklayýnýz, fakat buzdolabýna koymayýnýz. 26

27 Pazar Günü Ekmekleri 8 Küçük Ekmek / Her ekmekte 1717 kj / 410 kcal, 500 gr. Un 1 / 2 küp yaþ Maya (21 gr.) 40 gr. Þeker 250 ml ýlýk Süt 1 tutam Tuz 60 gr. yumuþamýþ Tereyaðý 100 gr. çekilmiþ Badem Üstüne sürmek için: 1 Yumurta sarýsý 2 YK Süt Üstüne serpmek için: 2 YK Toz þeker Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Unu, ufalanmýþ mayayý, þekeri, tuzu ve tereyaðýný bir kabýn içine koyunuz. Süt ilave ederek yumuþak bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. Fýrýnda 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 30 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Çekilmiþ bademler hamura ilave ediniz, hamurdan 8 topak kopartýnýz ve her birine ekmek þeklini veriniz ve fýrýnda 35 C Üstve Alt Isýtmada bir dakika daha kabarmaya býrakýnýz. 3. Yumurta ile sütü çýrpýnýz ve küçük ekmeklere sürünüz, üstüne de toz þeker serpiniz ve fýrýnda kýzarýncaya kadar piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 10 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 27

28 Sütlü Ekmek Her ekmekte 7920 kj / 1890 kcal, 375 gr. Buðday unu 100 gr. Çavdar unu cinsi: / 2 küp yaþ Maya (21 gr.) 300 ml ýlýk yaðsýz Süt(tereyaðý yapýmýndan kalan süt) 1 YK Buðday kepeði 1 YK Keten tohumu 1YKTuz 1 YK Tereyaðý Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Unu, kepekli unu, keten tohumunu, tuzu, tereyaðýný ve ufalanmýþ mayayý bir kabýn içine koyunuz. Tereyaðý yapýmýndan arta kalan sütü de ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz ve üstünü örterek 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 30 dakika kadar fýrýnda mayalanmaya býrakýnýz. 2. Uzunca bir kalýbý (yakl. 30 x 13cm) yaðlayarak hamuru içine yerleþtiriniz ve üstünü örterek 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda bir dakika daha mayalanmaya býrakýnýz. 3. Daha sonra ekmeði kýzarýncaya kadar fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý : C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci püskürtme 28

29 Çikolatalý-Küçük Bahar Ekmekleri yakl. 8 küçük ekmek / Her ekmekte 1797 kj / 429 kcal, 500 gr. un 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 60 gr. Þeker yakl. 150 ml ýlýk Süt 1 Tutam tuz 1 Paket vanilyalý þeker 75 gr. yumuþamýþ Tereyaðý 2 Yumurta 100 gr. Bitter-damla çikolata Üstüne sürmek için: 1 Yumurta sarýsý 2YKsüt Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Un, ufalanmýþ maya, þeker, tuz, þekerli vanilya, tereyaðý ve yumurtayý bir kaba koyunuz. Ilýk sütle yoðurunuz. Hamuru 35 C Üst ve Alt Isýtma programýnda yaklaþýk 30 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Damla çikolatalarý hamura ilave ediniz ve yoðurunuz. Bu hamurdan sekiz adet ekmek hazýrlayýnýz ve 35 C Üst- ve Alt Isýtma programýnda bir dakika daha mayalanmaya býrakýnýz. 3. Yumurta sarýsý ile sütü karýþtýrýnýz, ekmeklerin üstüne sürünüz ve ekmeklerin üstünü bir býçakla çiziniz ve fýrýnda rengi kýzýla dönünceye kadar piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 6 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 29

30 Soðanlý-Pide 2 Pide/ Her pidede 3184 kj / 761 kcal, 250 gr. Buðday unu 1 / 2 küp yaþ maya (21 gr.) 125 ml ýlýk Su 1ÇKTuz 2 YK Sývý yað 2 küçük kýrmýzý soðan 100 gr. baharatlý peynir birkaç kekik yapraðý iri taneli deniz tuzu Üstüne damlatmak için: yakl.2 YK Sývý yað Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Unu bir kaba koyunuz, ortasýna bir çukur açýnýz. Mayayý içine ufalayýnýz, yaðý, suyu ve tuzu ilave ediniz ve esnek bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. Üstünü örterek fýrýnda 35 C Üst - Alt Isýtma programýnda yakl. 45 dakika mayalanmaya býrakýnýz. 2. Hamurdan iki adet pide yapýnýz ve üstünü örterek fýrýnda 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 15 dakika mayalanmaya býrakýnýz. 3. Soðanlarý soyunuz ve ince halkalar halinde doðrayýnýz. Üstüne peyniri rendeleyiniz. 4. Pidelerin üstüne soðanlarý koyunuz, peynir, kekik ve tuz ekleyiniz, yaðýný koyunuz ve kýzarýncaya kadar fýrýnda piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 30

31 Quarklý-Küçük Ekmekler 10 Küçük Ekmek / Her ekmekte 779 kj / 185 kcal, 250 gr. Quark 2 Yumurta 50 gr. Þeker 1 Paket þekerli Vanilya 1 tutam Tuz 350 gr. un 1 Paket kabartma tozu Üstüne sürmek için: 3YKSüt Üstüne serpmek için: 1 YK Þeker 1. Quark, yumurta ve tuzu çýrpýnýz. Yarýsýný kabartma tozu ve þekerli vanilya ile karýþtýrýlmýþ una katýnýz ve kalaný ile hamurla yoðurunuz. 2. Hamuru pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurunuz. 3. Bu hamurdan 10 eþit büyüklükte küçük parçalar kopartýnýz ve ekmek þeklini vererek fýrýn tepsisine diziniz. 4. Üstüne süt sürünüz, þeker serpiniz ve fýrýnda piþiriniz. Ayar: Otomatik / Küçük ekmek / Tatlý küçük ekmek 31

32 Kuru Üzümlü Ekmek 1 Ekmek / Her ekmekte kj / 3144 kcal, Hamuru: 500 gr. Un 1 küp yaþ Maya (42 gr.) 100 gr. Þeker 240 ml ýlýk yaðsýz Süt 20 gr. yumuþamýþ tereyaðý veya margarin 125 gr. Quark 1 tutam Tuz 250 gr. kuru üzüm Üstüne sürmek için: Su 1. un, þeker, yað, Quark ve tuz bir kaba koyunuz. Üzerine mayayý ufalayýnýz ve ýlýk sütü ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoðurunuz. 2. Yýkanmýþ ve kaðýt havlu ile ýslaklýðý alýnmýþ kuru üzümleri de hamura katarak yoðurmaya devam ediniz ve hamuru yaðlanmýþ bir dikdörtgen fýrýn kalýbýna (yakl. 30 x 13 cm) koyunuz. 3. Hamurun üstünü düzletiniz ve su sürünüz ve fýrýnda piþiriniz. Ayaý: Otomatik / Ekmek / Tatlý Ekmek 32

33 Malt ekstreli-kabaklý Küçük Ekmek 8 Küçük ekmek / Her ekmekte 955 kj / 237 kcal, 300 ml Su 1 YK Malt ekstresi 1 / 2 küp yaþ Maya (21 gr.) 1 / 2 paket mayalý hamur (75 gr.) 500 gr. çok tahýllý buðday Unu 2 ÇK Tuz 50 gr. kabak çekirdeði içi, çekilmiþ Buhar püskürtmek için: yakl. 150 ml Su 1. Su ve malt ekstresini karýþtýrarak ýsýtýnýz ve biraz soðutunuz. Mayayý ýlýk malt ekstresi suyunda çözünüz, ekþili hamur, tuz ve kýyýlmýþ kabak çekirdeklerini ilave ederek yoðurunuz. Fýrýnda 35 C Üst- Alt Isýtma programýnda 40 dakika kadar mayalanmaya býrakýnýz. 2. Hamurdan 8 adet eþit büyüklükte parça kopartýnýz, ekmek þekline getiriniz, üstüne biraz su sürünüz ve ekmeklerin üstünü bir býçakla çapraz çiziniz. Fýrýnda 35 C Üst ve Alt Isýtma programýnda bir 20 dakika daha mayalanmaya býrakýnýz ve bunun arkasýndan piþiriniz. Ayarý: Nem Ayarlý/Ýlaveli Piþirme Isý: C Raf sýrasý: Alttan 2. Piþirme süresi: dakika Buhar püskürtme sayýsý: 2 Buhar püskürtme zamaný: 8 dakika sonra ve ondan 10 dakika sonra ikinci buhar püskürtme 33

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Yuvarlak ve baton ekmekler

Yuvarlak ve baton ekmekler Yuvarlak ve baton ekmekler Yuvarlak veya uzun, kendi pişirdiğiniz ekmek özeldir. Çıtır kabuk ekmeği çevreler ve kesim sırasında leziz iç kısım görünür. Burada ekmeği kendi damak tadınıza göre pişirme olanağınız

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

GÖRGÜ-GÖRENEK ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ

GÖRGÜ-GÖRENEK ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ Bugünün Gençleri Yarýnýn Büyükleri Ýçin GÖRGÜ-GÖRENEK ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ Bugünün Gençleri Yarýnýn Büyükleri Ýçin GÖRGÜ-GÖRENEK ANKARA ANITTEPE ROTARY KULÜBÜ'NÜN 2009/2010 DÖNEMÝ GENÇLÝK ve TOPLUM

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Çok fonksiyonlu pişirici RMC-M4510TR. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI

Çok fonksiyonlu pişirici RMC-M4510TR. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI Çok fonksiyonlu pişirici RMC-M4510TR 10 0 yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI 13 OTOMATIK PROGRAM from 35 C to 170 C (5 C intervals) REDMOND RMC-M4510TR Çok fonksiyonlu pişirici - geleceğin yenilikçi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Çok fonksiyonlu pişirici RMC 250E. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI

Çok fonksiyonlu pişirici RMC 250E. yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI Çok fonksiyonlu pişirici RMC 250E yemek tarifi MUTFAĞINIZDAKİ YEMEK USTASI 35 C den 170 C (5 C aralıkla ayarlama) REDMOND RMC-250E Multicooker şık tasarımı ve pratik arayüzü ile yenilikçi bir cihazdır.

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Pakmaya dan anneler gününe özel Anne Sevgisi Kadar Tatlı Tarifler

Pakmaya dan anneler gününe özel Anne Sevgisi Kadar Tatlı Tarifler Pakmaya dan anneler gününe özel Anne Sevgisi Kadar Tatlı Tarifler Pakmaya dan anneler gününe özel o o o o O e t e z z le! k pa anne sevgisi kadar tatlı tarifler Mutfağın Yıldızı Pakmaya dan sevgili anneler

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

MUM44.. MUM46.. MUM48..

MUM44.. MUM46.. MUM48.. MUM44.. MUM46.. MUM48.. tr Türkçe............................................................ 105.................................................... EEE yönetmeliðine uygundur Yeni bir BOSCH cihazý satýn

Detaylı