Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Cihazýn Tanýtýmý...11 H 5140 B, H 540 B...11 Donaným...1 Fýrýn Kumandasý...1 Güvenlik Sistemleri...1 Çalýþtýrma Kilidi...1 Emniyet Kapatmasý...1 Soðutma Faný...1 PerfectClean-kaplamalý Yüzeyler....1 Katalitik Emaye Yüzeyler...13 Havalandýrmalý Kapak...13 Aksesuar...13 Kaymaya karþý korumalý tepsi, standart tepsi ve ýzgara Kumanda Üniteleri...14 Program Seçme Düðmeleri...14 Isý Seçme Düðmesi...15 Sensörlü Tuþlar...15 Ekrandaki Semboller...16 Ekrandaki V Üçgen...17 Program Türleri...18 Çalýþtýrma...0 Güncel Saatin Bir Defalýk Giriþi...0 Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...0 Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma...1 Fýrýnýn Kullanýmý... Basit Kullaným... Soðutma Faný... Önerilen Isý Derecesi... Isýnýn Deðiþtirilmesi...3 Isý Kontrolü...3 Ön Isýtma...3 Piþirme Programlarýnýn Otomatik Açýlmasý ve Kapanmasý...4 Süre Giriþi...4 Sürenin Giriþi ve Sonun Ertelenmesi....5

3 Ýçindekiler Piþirme Programýnýn Sonu....6 Girilen saatlerin kontrolü ve deðiþtirilmesi...6 Girilen Sürenin Silinmesi...6 Kýsa Süre-Çalar Saat (Yumurta Saati)...7 Ayarlar %...8 Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi...9 Çalýþtýrma Kilidi...30 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Fýrýn Kalýbý...31 Fýrýn Kaðýdý...31 Standart Tepsi Kutu Kalýp...31 Tablo Verileri ile Ýlgili Öneriler...3 Isý, Piþirme Süresi... 3 Raf...3 Dondurulmuþ Ürünler....3 Fýrýnda Piþirme Tablosu...33 Turbo Üst-Alt Isýtma...34 Yoðun Piþirme...35 Kýzartma ile Ýlgili Bilgiler...36 Öneriler...37 Kýzarma Dinlenme Süresi...37 Kanatlýlarýn Kýzartýlmasý Dondurulmuþ Etin Kýzartýlmasý...37 Kýzartma Tablosu...38 Gril ile Ýlgili Bilgiler...39 Gril Malzemesinin Hazýrlanmasý Izgarada Gril...41 Öneriler...41 Gril Tablosu...4 Çözme...43 Konserve Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý

4 Ýçindekiler Test Enstitüleri için Bilgiler Sayýlý Avrupa Normuna göre Test Yemekleri sayýlý Avrupa normuna göre enerji verimi...46 Temizlik ve Bakým...47 Cihazýn Ön Yüzü...47 Aksesuar...48 Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi Izgara, Tel Raf Fýrýnýn Ýçi Conta, Kapak Ýçi PerfectClean-kaplama Emaye...49 Katalitik Emaye...51 Kapaðýn Çýkarýlmasý...5 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...53 Kapaðýn Takýlmasý...56 Tel Raflarýn Çýkarýlmasý...57 Fýrýn piþirme alanýndaki arka sacýn çýkarýlmasý Üst Isýtma-/Gril Rezistansýnýn Katlanmasý...58 Arýzalar ve Hatalar...59 Müþteri Hizmetleri...6 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...63 Elektrik Baðlantýsý...66 Montaj için ölçü çizimleri...67 Cihaz ölçüsü ve dolap kesiti...67 Cihaz ön yüzünün ayrýntýlý ölçüsü...68 Fýrýn Montajý

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Fýrýnýnýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma kýlavuzu içinde montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihazýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerektiðinde fýrýnýn sizden sonraki sahibine devrediniz! Kullaným Kurallarý ~ Bu cihazý sadece evde besinleri fýrýnlama, kýzartma, çözme, piþirme, konserve yapma, kurutma ve gril iþlemlerinde kullanabilirsiniz. Diðer kullaným þekillerine izin verilemez ve bunlar tehlikeli olabilir. Üretici firma kurallara aykýrý veya hatalý kullaným nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn fýrýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Fýrýnýn kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri ýsýnýr. Çocuk cildi büyüklere göre daha hassas olduðu için yüksek ýsýdan hemen etkilenebilir. Dikkat yanýk tehlikesi! 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý montaj- ve bakým veya tamirler sonucunda fýrýný kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu zararlarý karþýlamaz. ~ Montaja baþlamadan önce fýrýnýn gözle görülür bir hasarý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir! ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun döþenmiþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan (cereyan çarpmasý gibi) üretici firma sorumlu deðildir. ~ Fýrýnýn baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin deðilseniz elektrikçiye danýþýnýz. ~ Cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). ~ Fýrýnýnýzý ancak montajý yapýldýktan sonra güvenli bir þekilde kullanabilirsiniz. ~ Fýrýnýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Cereyan ileten parçalara olasý bir temas veya elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþtirilmesi sýrasýnda sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn da fonksiyonlarý bozulabilir. ~ Fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firmanýn yetki verdiði uzman teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sýrasýnda fýrýnýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Cihazýn þebekeden ayrýlmasý ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde gerçekleþir: evdeki sigorta kapatýlýr, vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþi prizden çýkartmak için kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. ~ Arýzalý parçalar ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu þart yerine getirildiðinde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. ~ Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman bir personel tarafýndan özel bir baðlantý kablosu ile deðiþtirilebilir. ~ Bu fýrýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik þartlarýný iyi bilen ve cihazýn güvenle kullanýlmasýný saðlayabilen uzman ve yetkili personel/ firma tarafýndan yapýlabilir. Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn bulunduðu alanda yüksek ýsý meydana gelir! ~ Fýrýna yemek sürerken veya çýkartýrken veya fýrýný kullanýrken koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Özellikle Üst Isýtma-/Gril rezistansýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! ~ Kýzgýn yað ile hazýrlanan yiyeceklerde cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! ~ "Gril Y", "Küçük Gril Z" ve "Turbo Gril \" programlarýnda önerilen gril sürelerine baðlý kalýnýz. Çok uzun gril süreleri gril malzemesinin kurumasýna ve alev almasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! ~ "Gril Y", "Küçük Gril Z" ve "Turbo Gril \" programlarýný ekmek yapýmý veya çiçek veya taze baharatlarýn kurutulmasý için kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Bunun yerine "Turbo + U" veya "Üst- Alt Isýtma V" programýný kullanýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Yemeklerin hazýrlanmasý sýrasýnda kimi zaman alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr. Bu buhar çok sýcak olan rezistansýn tutuþmasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! ~ Fýrýnýn içinde saklamak istediðiniz yiyeceklerin üstüne bir kapak koyunuz. Yemeklerden çýkacak olan nem fýrýnýn içinde korozyona neden olabilir. Ayrýca üstleri örtüldüðü takdirde yemekler kurumazlar. ~ Kalan ýsýyý yemekleri sýcak tutmak için kullanacaksanýz fýrýný kapatmayýnýz. Seçilmiþ olan programý açýk býrakýnýz ve en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Cihazý asla kapatmayýnýz. Fýrýnýn içindeki nem yükselir ve kondense su nedeniyle fýrýnda korozyon meydana gelebilir. cihazýn kumanda paneli, mutfak tezgahý veya mutfak dolabý zarar görebilir. ~ "Üst-Alt Isýtma V"/"Alt Isýtma X"/ "Yoðun PÝþirme O"/"Hýzlý Isýtma S" programlarýnda fýrýn tabanýna asla aluminyum folyo sermeyiniz. Oluþan yoðun ýsý nedeniyle emaye çatlayabilir veya yer yer kalkabilir. Bu sebeple fýrýn tabanýna tava, tencere veya tepsiler koymayýnýz. Farklý marka bir tepsiyi fýrýna sürerken alt kenar ile fýrýn tabaný arasýnda en az 6 cm bir mesafe býrakýlmasýna dikkat ediniz. ~ Fýrýnýn yüzeyi henüz sýcak iken tepsiye veya fýrýnýn içine soðuk su dökmeyiniz. Oluþan su buharý haþlanmalara neden olabilir. Isý deðiþimi sonucunda emaye zarar görebilir. ~ Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna dikkat ediniz. Besinlerin içindeki bulunabilecek olasý bakteriler ancak yeterli yüksek ýsýda (ü 70 C) ve yeterli uzun bir sürede (ü 10 dak.) yok olabilirler. Yemeðin yeterli derecede ýsýndýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir süre seçiniz. Yemeði alt üst ediniz veya karýþtýrýnýz. ~ Sadece fýrýn için uygun plastik kaplarý kullanabilirsiniz. Diðer plastik kaplar yüksek ýsýda erir. Fýrýn zarar görebilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Fýrýn içinde konserve kutularýnda yemek piþirmeyiniz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. ~ Fýrýnýn içinde tencere, tava gibi malzemeleri bir yerden bir yere çekmeyiniz. Fýrýnýn tabaný zarar görebilir. ~ Fýrýn kapaðý üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 15 kg.dýr. ~ Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý fýrýn çevresindeki kolay tutuþabilen maddelerin alev almasýna sebep olabilir. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn izin verdiði aksesuarlar takýlabilir veya kullanýlabilir. Aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr ve tüketici bu haklardan faydalanamaz. 9

10 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý taþýnma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. BU malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöðe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmesine yardýmcý olunuz. Lütfen eskiyen cihazýnýzý evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 10

11 Cihazýn Tanýtýmý H 5140 B, H 540 B a Program Seçme Düðmesi, Sýfýr pozisyonunda gömülebilir b Ekran(Display) c V, OK, W, N Sensörlü Tuþlarý d Isý Seçme Düðmesi, gömülebilir e Üst Isýtma-/Gril Rezistansý f Katalitik kaplama arka saç ve fan hava delikleri g Beþ katlý tel raf h Kapak 11

12 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý sayesinde fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinin yanýnda aþaðýdaki olanaklardan da faydalanabilirsiniz: güncel saat, çalar saat, piþirme programlarýný otomatik açmave kapama, özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi 0 sayesinde fýrýnýn istenmeyen kiþiler tarafýndan kullanýlmasý engellenir, ayný isimli bölüme bakýnýz. Emniyet Kapatmasý Fýrýn olanaðandan daha uzun bir süre çalýþmaya devam ediyorsa, bu sistem devreye girer. Sürenin uzunluðu seçilen program türüne baðlýdýr. BU sürenin bitiminden sonra cihaz kapatýlýr ve ekranda "F 55" hata uyarýsý gösterilir. Fýrýnýn kapatýp tekrar açtýðýnýzda cihaz tekrar çalýþmaya hazýr duruma gelir. Soðutma Faný Her piþirme iþleminde soðutma faný otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýðýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk havanýn karýþýmý saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný hala çalýþmaya devam eder, böylece fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmesini engel olur. Fýrýnýn içindeki ýsý belirli bir seviyeye düþtüðü zaman soðutma faný otomatik olarak kapanýr. PerfectClean-kaplamalý Yüzeyler PerfectClean-ile kaplanan yüzeyler: Fýrýnýn içi Tel raflar, Tepsi, Standart tepsi ve Izgara Yapýþmayý önleyen bu mükemmel kaplama sayesinde yiyecekler yapýþmaz ve temizlik iþlerini de çok kolaylaþtýrýr. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerilere dikkat ediniz. 1

13 Donaným Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýn içi arka sacý koyu gri renkte katalitik emaye ile kaplanmýþtýr. Bu kaplama sayesinde sýçrayan yaðlar yüksek ýsýlarda kendi kendini temizler. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerilere dikkat ediniz. Havalandýrmalý Kapak Kapak camý ýsý yansýtmalý bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Fýrýn çalýþýrken hava kapaktan geçirilir ve en dýþtaki cam böylece soðuk kalýr. Kapaðý bir araya getiren parçalar birbirinden ayrýlabilir. Aksesuar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar aþaðýda yazýlýdýr. Bunun dýþýndaki aksesuarlarý Miele satýcýlarýndan veya yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz, "Sonra Alýnabilen Aksesuarlar" bölümüne bakýnýz. Kaymaya karþý korumalý tepsi, standart tepsi ve ýzgara Tepsi, standart tepsi ve ýzgara tel raflara sürülebilir. Tepsilerde ve ýzgaranýn ortasýnda dýþarý kaymayý önleyen çýkýntýlar mevcuttur. Bu sayede tepsi ve ýzgara yarým olarak dýþarý çekilebilir. Ancak bunlarý kaldýrarak dýþarý çýkartmanýz mümkündür. Eðer tepsi ve ýzgarayý birlikte kullanýyorsanýz, önce tepsiyi rafýn oluklarýna yerleþtiriniz, üstüne de ýzgarayý oturtunuz. 13

14 Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmeleri Soldaki düðme ile program türünü seçiniz. Bu düðmeyi saða ve sola çevirebilirsiniz. Bu düðme sýfýr noktasýnda içeri gömülebilir. S Hýzlý Isýtma U Turbo + \ Turbo Gril O Yoðun PÝþirme P Çözme V Üst- Alt Isýtma X Alt Isýtma Y Gril Z Küçük Gril T/% Aydýnlatma/Ayarlarý: Bu "program" ile fýrýn lambasý ayrý olarak açýlabilir, örneðin temizlik için. Bu pozisyonda ayný zamanda cihazýn ayarlarý deðiþtirilebilir. 14

15 Isý Seçme Düðmesi Saðdaki düðme ile V 6 W ýsý derecesini ayarlayabilirsiniz. Düðmeyi saða veya sola çevirebilirsiniz. Düðme her pozisyonda bastýrýnca gömülebilir. Sensörlü Tuþlar Kumanda Üniteleri Ekranýn altýnda parmak dokunuþuyla çalýþan sensörlü tuþlar bulunmaktadýr. Her dokunuþ bir tuþ sesi ile onaylanýr. OK W V N Kullaným Ekrandaki fonksiyonlarýn seçilmesi içindir. V iþareti görülür. Yapýlan giriþlerin onaylanmasý için kullanýlýr. Ekranda üçgen V iþaretin saða kaydýrýlmasý içindir. Süre giriþlerinin arttýrýlmasý için kullanýlýr. Ekranda üçgen V iþaretinin sola kaydýrýlmasý içindir. Süre giriþlerinin azaltýlmasý için kullanýlýr. Kýsa bir sürenin (yumurta piþirmek gibi) giriþi içindir. 15

16 Kumanda Üniteleri Ekrandaki Semboller Œ I:00 h min % N m T S 0 V Program seçme düðmesinin pozisyonu ve/veya bir sensörlü tuþun onaylanmasýna göre ekranda görülenler: Program seçme düðmesinin pozisyonu Program seçme düðmesinin pozisyonu Semboller Fonksiyon/Anlamý 0 u Güncel saat 0 Çalýþtýrma kilidi Œ % Isý u T ve h S Isý Kontrolü Güncel saat Süre Son Aydýnlatma / % P ve sayý Ayar isteðe göre S ve sayý V iþareti bir sembolün altýnda yanar V iþareti bir sembolün altýnda yanýp söner Ayar statüsü isteðe göre N ve dak. Kýsa süre Fonksiyon gösterilir. Fonksiyon seçilmiþtir ve deðiþtirilebilir. 16

17 Kumanda Üniteleri Ekrandaki V Üçgen I60 % m T S V Sensörlü bir tuþa dokunulduðunda program seçme düðmesinin pozisyonuna göre ekranda giriþ yapabileceðiniz fonksiyonlarýn sembolleri yanar. Üçgen V iþareti istediðiniz fonksiyonun sembolü altýna gelinceye kadar V veya W sensörlü tuþuna dokununuz. Daha sonra OK sensörlü tuþu ile fonksiyonu seçiniz. Üçgen V iþareti yaklaþýk 5 saniye kadar yanýp söner. Ancak üçgen V iþareti yanýp söndüðü süre içinde fonksiyon V veya W sensörlü tuþlarý ile giriþ yapýlabilir. Bu süre giriþi silinirse, istediðiniz fonksiyonu OK sensörlü tuþu ile yeniden seçebilirsiniz. V veya W sensörlü tuþlara her dokunuþta þunlar deðiþir: Süre T ve Son S dakika olarak, Kýsa süre N ancak ilk 5 saniyelik dilimlerler, daha sonra dakika olarak. Sensörlü tuþlara daha uzun dokunursanýz, göstergedeki akýþ hýzlanýr. 17

18 Program Türleri Farklý yemek tariflerinin hazýrlanabilmesi için kullanýmýnýza çeþitli programlar sunulmuþtur. Program Türleri V Üst-Alt Isýtma X Alt Isýtma Y Gril Z Küçük Gril Açýklamalar Geleneksel tariflerin piþirilmesi ve kýzartýlmasý için kullanýlýr. Sufle hazýrlanmasý için uygundur. Daha eski tariflerden faydalanmak için ýsý derecesini tarifte verilen dereceden 10 derece daha düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Piþmekte olan malzemenin altý da kýzaracaksa, o zaman piþme süresinin sonuna doðru bunu seçiniz. Çok miktarda yassý gril malzemesinin gril yapýlmasý içindir (örn.: biftek gibi. Büyük kalýplarda üst kýzartma içindir. Az miktarda yassý gril malzemesi için uygundur (örn.: biftek gibi). Küçük kalýplarda malzemenin üst kýzartmasý içindir. 18

19 Program Türleri Program Türleri S Hýzlý Isýtma Açýklamalar Fýrýnýn içini ýsýtmak için kullanýlýr. Daha sonra istenilen program türü seçilir. U Turbo + Fýrýnda piþirme ve kýzartma için uygundur. Birkaç rafta birden ayný anda yemek piþirilebilir. Isýnýn hava akýmý ile hemen yemeðe ulaþmasý nedeniyle ýsý ayarý "Üst-Alt Isýtma V" programýna göre daha düþüktür. \ Turbo Gril Büyük çaptaki gril malzemesinin gril yapýlmasý için kullanýlýr, örneðin: rosto, piliç gibi. Isýnýn hava akýmý ile hemen piþecek malzemeye ulaþmasý nedeniyle ýsý ayarý "Gril Y"/"Küçük Gril Z" programýna göre daha düþüktür. O Yoðun Piþirme P Çözme Meyveli kek piþirilmesi için uygundur. Ýnce kurabiye ve kýzartmalar için uygun deðildir, kýzartmanýn sosu çabuk kararýr. Dondurulmuþ ürünlerin özenle çözülmesi için uygundur. 19

20 Çalýþtýrma Cihazý çalýþtýrmadan önce kumanda üniteleri eðer gömülü durumda iseler - üzerlerine basarak dýþarý çýkmalarýný saðlayýnýz, - güncel saati giriniz. Güncel Saatin Bir Defalýk Giriþi Güncel saat ancak program seçme düðmesi "0" pozisyonunda duruyorsa verilebilir. Ekranda m sembolü yanar(güncel saat), "I:00" ve m sembolünün altýndaki V üçgen yanýp söner. I:00 m V ^ Önce V veya W sensörlü tuþu ile saatleri giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Saatler onaylanýr, dakikalar yanýp söner. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Dakikalar onaylanýr. Güncel saati girilmiþtir. Bir elektrik kesintisinden sonra ekranda tekrar güncel saat görülür. Cihaz bu bilgiyi yaklaþýk 4 saat kadar saklar, daha sonra cihazýn ilk çalýþtýrmasýnda ekranda görülen "i:00" gösterilir. Güncel Saatin Deðiþtirilmesi ^ Sensörlü OK tuþuna iki defa dokununuz. ^ Önce sensörlü V veya W tuþu ile saatleri giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Güncel saat deðiþtirilmiþtir. 0

21 Çalýþtýrma Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma Fýrýnýn içine yapýþtýrýlmýþ olan - etiketleri veya aksesuarlarý dýþarý çýkartýnýz. - cihazýn ön yüzeyinde koruyucu bir folyo varsa, çekip alýnýz. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerleri dikkate alýnýz. Fýrýný kullanmadan önce fýrýndaki aksesuarý dýþarý alýnýz ve temizleyiniz. fýrýný bir kere boþ olarak ýsýtýnýz. Bu sayede ilk ýsýtma sýrasýnda ortaya çýkan kötü kokular yok olurlar. ^ Fýrýný ýsýtmadan önce fýrýnýn içini ýslak bir bezle silerek tozunu ve ambalaj artýklarýný alýnýz. ^ Program seçme ve ýsý seçme düðmelerini gömülü durumdan dýþarý çýkartýnýz. ^ Program seçme düðmesi ile "Turbo + U" programýný ayarlayýnýz. Önerilen ýsý derecesi olarak 160 C gösterilir. ^ Isý seçme düðmesi ile en yüksek ýsýyý (50 C) seçiniz. Boþ fýrýný en az bir saat çalýþtýrýnýz. Bu arada mutfaðýnýzý çok iyi havalandýrýnýz. Oluþan bu kokunun diðer odalara gitmesini önleyiniz. Bu ýsýtma programýnýn otomatik olarak da kapatýlmasý mümkündür, "Süre Giriþi" bölümüne bakýnýz. ^ Fýrýnýn tekrar oda sýcaklýðýna kadar soðumasýný bekleyiniz. ^ Daha sonra fýrýnýn içini hafif deterjanlý bir sýcak su ile siliniz ve arkasýndan temiz bir bez ile kurulayýnýz. Fýrýnýn içi kuruduktan sonra kapaðýný kapatýnýz. 1

22 Fýrýnýn Kullanýmý Basit Kullaným ^ Piþecek malzemeyi fýrýnýn içine koyunuz. ^ Ýstediðiniz program türünü (örneðin: "Turbo + U") seçiniz. Ekranda þunlar görülür: Œ % V I60 önerilen ýsý derecesi "160", ýsý kontrolü Œ, % sembolünün altýnda V üçgen iþareti. Ayný anda fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Isýnýn yükseliþi göstergeden izlenebilir. Seçilen ýsýya ilk ulaþýldýðýnda bir sinyal sesi duyulur. ^ Piþirme iþleminden sonra program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz ve malzemeyi fýrýndan çýkartýp alýnýz. Soðutma Faný Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný fýrýnýn içindeki nemin kumanda paneline veya dolaplara sinmemesi için bir süre daha çalýþmaya devam eder. Fýrýnýn içindeki ýsý belirli bir dereceye düþtükten sonra soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Önerilen Isý Derecesi Bir program türü seçildiðinde, ekranda hemen o programla baðlantýlý olarak bir ýsý derecesi önerilir. Program Türü Önerilen- Isý U Turbo C O Yoðun Piþirme 170 C V Üst-Alt Isýtma 180 C X Alt Isýtma 180 C \ Turbo Gril 00 C Y Gril 40 C Z Küçük Gril 40 C P Çözme Güncel saat S Hýzlý Isýtma 160 C

23 Fýrýnýn Kullanýmý Isýnýn Deðiþtirilmesi Önerilen ýsý derecesi sizin piþirme tarifinize uymuyorsa, o zaman ýsý seçme düðmesi ile verilen ýsý çerçevesi içinde 5 derecelik dilimlerle deðiþtirebilirsiniz. Program Türü Isý Dereceleri U Turbo C O Yoðun Piþirme C V Üst-Alt Isýtma C X Alt Isýtma C \ Turbo Gril C Y Gril C Z Küçük Gril C P Çözme - S Hýzlý Isýtma C Isý Kontrolü Ekranda ýsýnýn yanýnda ýsý kontrolü Œ görülür. Isýnýn kontrol ýþýðý ancak fýrýn rezistansý çalýþmaya baþladýðýnda yanar. Seçilen ýsýya ulaþýldýðýnda, fýrýn rezistansý kapanýr. ýsý kontrolünün ýþýðý söner bir sinyal sesi duyulur. Fakat ýsý ayarlanan derecenin altýna düþtüðünde fýrýn rezistansý ve ýsý kontrolü tekrar çalýþmaya baþlar. Ön Isýtma Çoðu yemekleri soðuk fýrýna koyarak ön ýsýtma sürecindeki ýsýdan faydalanabilirsiniz. Sadece birkaç yemek çeþidi için fýrýn önceden ýsýtýlmalýdýr. Turbo + U esmer ekmek yapýmý için, rozbif ve fileto kýzartmasý için uygundur. Üst-Alt Isýtma V kýsa bir süre içinde kek ve kurabiye yapýmý (yakl. 30 dakikaya kadar), hassas hamurlarýn piþirilmesi (Bisküvi gibi), esmer ekmek yapýmý, rozbif ve fileto kýzartmasý için uygundur. Pizza ve çabuk bozulabilen hamur cinsleri için (bisküvi, küçük kurabiye) ön ýsýtma sürecinde "Hýzlý Isýtma S" programýný seçmeyiniz. Aksi halde yemek üstten çok çabuk kýzarýr. Ön ýsýtma için: ^ "Hýzlý Isýtma S" programýný ve ýsý derecesini seçiniz. ^ Isý kontrolü Œ ilk defa silindikten sonra istediðiniz program türünü seçiniz ve piþecek malzemeyi fýrýna veriniz. 3

24 Fýrýnýn Kullanýmý Piþirme Programlarýnýn Otomatik Açýlmasý ve Kapanmasý Cihazýn basit kullanýmýnýn yanýnda piþirme programlarý otomatik olarak kapanabilir veya açýlabilir ve kapatýlabilir. Otomatik kapanýþ için bir süre veya bir süre ve bir bitirme saati veriniz. Bir piþirme programýnýn süresi en fazla 1 saat olabilir. Otomatik açýlma ve kapanma kýzartma için önerilir. Fýrýnda piþirme programý çok önceden seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve hamurun içindeki kabartma tozu etkisini kaybedebilir. Süre Giriþi ^ Piþecek malzemeyi fýrýna koyunuz. ^ Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Œ 0:00 h % m T S V ^ Üçgen V iþareti T sembolü(süre) altýna gelinceye kadar sensörlü W tuþuna basýnýz. Ekranda "0:00" görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. ^ Üçgen Viþareti yanýp söndüðü süreç içinde süreyi sensörlü W tuþu ile saat:dakika olarak giriniz. Baþka bir fonksiyon seçilmiyorsa, sürenin akýþý ekrandan izlenebilir. 4

25 Fýrýnýn Kullanýmý Sürenin Giriþi ve Sonun Ertelenmesi Bir piþirme iþleminin otomatik olarak baþlamasý ve kapatýlmasý için süreyi ve bitiþ saatini girmeniz gerekmektedir. Bunun için bir örnek: Güncel saat 10:45 'dir; 90 dakika sürecek olan bir kýzartma programý saat 13:30'da tamamlanacaktýr. ^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. ^ Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Þimdi önce süreyi giriniz: Œ 0:00 h % m T S V ^ Üçgen V iþareti T sembolü(süre) altýna gelinceye kadar sensörlü W tuþuna basýnýz. Ekranda "0:00" görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. Œ I:30 h T V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü süreç içinde süreyi sensörlü W tuþu ile saat:dakika olarak giriniz (1:30). ÞÝmdi bitirme saatini erteleyiniz: Œ I:I5 % m T S V ^ Üçgen V iþareti S sembolü(son) altýna gelinceye kadar sensörlü W tuþuna basýnýz. Göstergede güncel saat artý girilen süre (10:45 + 1:30 = saat 1:15) görülür. Fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma faný kapanýr. I3:30 % m T S V ^ Programýn bitirme saatini (Son) sensörlü W tuþ ile istediðiniz zaman noktasýna (saat 13:30) kaydýrýnýz. Üçgen iþareti baþka bir fonksiyon altýna kaydýrýlmadýðý sürece ekranda Son yazýsý görülür. Baþlatma saatine ulaþýldýðýnda (13:30-1:30 = saat 1:00) fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný çalýþmaya baþlar. 5

26 Fýrýnýn Kullanýmý Piþirme Programýnýn Sonu Süre bittikten sonra: fýrýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. soðutma faný çalýþmaya devam eder. S sembolü yanýp söner (Son). sinyal sesi açýk ise, bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar bölümüne bakýnýz %" -P). Bu sinyal yaklaþýk 5 saniye arayla iki defa duyulur. ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. ^ Malzemeyi fýrýndan dýþarý çýkartýnýz. Girilen saatlerin kontrolü ve deðiþtirilmesi Bir piþirme programý için vermiþ olduðunuz süreyi her zaman kontrol edebilir veya deðiþtirebilirsiniz, bunun için ilgili fonksiyonu sensörlü V veya W tuþu ile seçebilirsiniz. Deðiþtirmek için sensörlü OK tuþuna dokununuz ve üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü V veya W tuþu ile girilen saati deðiþtirebilirsiniz. Girilen Sürenin Silinmesi ^ Süreyi "0:00" pozisyonuna getiriniz ve program seçme düðmesini "0" konumuna getiriniz. Bir elektrik kesintisinde bütün veriler silinir. 6

27 Kýsa Süre-Çalar Saat (Yumurta Saati) Kýsa süreli uyarma fonksiyonunu fýrýn dýþýnda bir iþlem için, örneðin: yumurta piþirmek için kullanabilirsiniz. En uzun kýsa süre 59 dakika ve 55 saniyedir. Bir piþirme iþlemi için verdiðiniz piþirme süresinin yanýnda bir de kýsa süre verebilirsiniz, örneðin yemeðe baharat ilavesi veya su konulmasý gibi iþler için bir bir hatýrlatma olarak bundan yararlanabilirsiniz. Kýsa Süre Giriþi ^ Sensörlü N tuþa basýnýz. N V 0:00 min Ekranda "0:00" görülür. ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü W tuþu ile kýsa süreyi girebilirsiniz. Üçgen V iþareti N sembolü altýnda duruyorsa, saniyelik dilimlerle ilerleyen kýsa süre ekranda izlenebilir. Kýsa sürenin sonunda N sembolü yanýp söner. sinyal sesi açýk ise bir sinyal sesi duyulur( "Ayarlar bölümüne bakýnýz % - P3"). Bu sinyal 5 saniyelik aralýkla iki defa duyulur. kýsa sürenin sonunda saat ilerlemeye baþlar. ^ Sonunda sensörlü OK tuþuna basýnýz. Kýsa Sürenin Silinmesi ^ Sensörlü OK tuþu ile N fonksiyonunu seçiniz. Sembolün altýndaki üçgen V iþaretinin yanýp sönmesi lazýmdýr. ^ Sensörlü V tuþu ile kýsa süreyi "0:00" pozisyonuna getiriniz. 7

28 Ayarlar % Cihazýnýzýn ayarlarý fabrikada yapýlmýþtýr. BU ayarlar için alternatifler seçebilir, bunun için ayarlarý deðiþtirebilirsiniz (Tabloya bakýnýz). Ayarlar PI Güncel Saat Göstergesi P Sinyal Sesi P3 Sinyal Sesi Kýsa Süre P4 Tuþ Sesi P5 Zaman Düzeni Statü (* Fabr. ayarý) S0 SI* S0 SI* S0 SI* S0 SI* Güncel saat göstergesi kapalýdýr. Program seçme düðmesi "0" pozisyonunda dururken ekran karanlýktýr. Güncel saat arka planda ilerlemeye devam eder. Güncel saat göstergesi açýktýr. Güncel saatin ilerlemesi ekranda görülür. Bir piþirme süresi sonunda ve ýsýtma süresi sonunda sinyal duyulmaz. Bir piþirme süresi sonunda ve bir ýsýtma süreci sonunda bir sinyal duyulur. Bir kýsa sürenin sonunda sinyal duyulmaz. Bir kýsa sürenin sonunda bir sinyal duyulur. Bir sensörlü tuþa dokunulduðunda sinyal duyulmaz. Bir sensörlü tuþa dokunulduðunda bir sinyal sesi duyulur. 4 * Güncel saat 4 saatlik bir düzen içinde gösterilir. I Güncel saat 1 saatlik bir düzen içinde gösterilir. 8

29 Ayarlar % Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi ^ "%" konumunu seçiniz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. P I Bir elektrik kesintisinden sonra deðiþiklikler hafýzada kalýr. Ekranda "P I" görülür. ^ Ýstediðiniz sayý ekranda görülünceye kadar sensörlü V veya W tuþuna basýnýz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. S 0 Ekranda yapýlan ayarýn güncel durumu "S" görülür. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile durumu deðiþtirebilirsiniz. "P I" konumundan "P 4" konumuna kadar "I" ve"0" arasý "P 5" konumunda ise 4 ile I) arasý bir seçim yapabilirsiniz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. Deðiþtirilen statü hafýzaya alýnýr. Ekranda tekrar "P" ve ayarlanan sayý görülür. Program seçme düðmesi "0" pozisyonuna çevrilmediði sürece diðer ayarlar da deðiþtirilebilir. 9

30 Çalýþtýrma Kilidi B-Model cihazlarda bir Çalýþtýrma kilidi 0 sistemi bulunmaktadýr. Bu sistem fýrýnýn baþkalarý tarafýndan kullanýlmasý engeller. ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. 0 0 V ^ Sensörlü W tuþa V iþareti 0 sembolünün altýna gelinceye kadar basýnýz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. I 0 V ^ Üçgen SV iþareti 0 sembolü altýnda yanýp söndüðü sürece sensörlü V veya W tuþu ile çalýþtýrma kilidi için "I" ile "0" arasý bir seçim yapabilirsiniz. "0"= kapalý "I" =açýk ^ OK sensörlü tuþu ile ayarý onaylayýnýz. "I" seçiminde fýrýn artýk çalýþtýrýlamaz. 0 sembolü çalýþtýrma kilidinin devrede olduðunu hatýrlatýr. Bir elektrik kesintisinden sonra çalýþtýrma kilidi devrede kalýr. 30

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı