Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Cihazýn Tanýtýmý...11 H 5140 B, H 540 B...11 Donaným...1 Fýrýn Kumandasý...1 Güvenlik Sistemleri...1 Çalýþtýrma Kilidi...1 Emniyet Kapatmasý...1 Soðutma Faný...1 PerfectClean-kaplamalý Yüzeyler....1 Katalitik Emaye Yüzeyler...13 Havalandýrmalý Kapak...13 Aksesuar...13 Kaymaya karþý korumalý tepsi, standart tepsi ve ýzgara Kumanda Üniteleri...14 Program Seçme Düðmeleri...14 Isý Seçme Düðmesi...15 Sensörlü Tuþlar...15 Ekrandaki Semboller...16 Ekrandaki V Üçgen...17 Program Türleri...18 Çalýþtýrma...0 Güncel Saatin Bir Defalýk Giriþi...0 Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...0 Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma...1 Fýrýnýn Kullanýmý... Basit Kullaným... Soðutma Faný... Önerilen Isý Derecesi... Isýnýn Deðiþtirilmesi...3 Isý Kontrolü...3 Ön Isýtma...3 Piþirme Programlarýnýn Otomatik Açýlmasý ve Kapanmasý...4 Süre Giriþi...4 Sürenin Giriþi ve Sonun Ertelenmesi....5

3 Ýçindekiler Piþirme Programýnýn Sonu....6 Girilen saatlerin kontrolü ve deðiþtirilmesi...6 Girilen Sürenin Silinmesi...6 Kýsa Süre-Çalar Saat (Yumurta Saati)...7 Ayarlar %...8 Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi...9 Çalýþtýrma Kilidi...30 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Fýrýn Kalýbý...31 Fýrýn Kaðýdý...31 Standart Tepsi Kutu Kalýp...31 Tablo Verileri ile Ýlgili Öneriler...3 Isý, Piþirme Süresi... 3 Raf...3 Dondurulmuþ Ürünler....3 Fýrýnda Piþirme Tablosu...33 Turbo Üst-Alt Isýtma...34 Yoðun Piþirme...35 Kýzartma ile Ýlgili Bilgiler...36 Öneriler...37 Kýzarma Dinlenme Süresi...37 Kanatlýlarýn Kýzartýlmasý Dondurulmuþ Etin Kýzartýlmasý...37 Kýzartma Tablosu...38 Gril ile Ýlgili Bilgiler...39 Gril Malzemesinin Hazýrlanmasý Izgarada Gril...41 Öneriler...41 Gril Tablosu...4 Çözme...43 Konserve Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý

4 Ýçindekiler Test Enstitüleri için Bilgiler Sayýlý Avrupa Normuna göre Test Yemekleri sayýlý Avrupa normuna göre enerji verimi...46 Temizlik ve Bakým...47 Cihazýn Ön Yüzü...47 Aksesuar...48 Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi Izgara, Tel Raf Fýrýnýn Ýçi Conta, Kapak Ýçi PerfectClean-kaplama Emaye...49 Katalitik Emaye...51 Kapaðýn Çýkarýlmasý...5 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...53 Kapaðýn Takýlmasý...56 Tel Raflarýn Çýkarýlmasý...57 Fýrýn piþirme alanýndaki arka sacýn çýkarýlmasý Üst Isýtma-/Gril Rezistansýnýn Katlanmasý...58 Arýzalar ve Hatalar...59 Müþteri Hizmetleri...6 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...63 Elektrik Baðlantýsý...66 Montaj için ölçü çizimleri...67 Cihaz ölçüsü ve dolap kesiti...67 Cihaz ön yüzünün ayrýntýlý ölçüsü...68 Fýrýn Montajý

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Fýrýnýnýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma kýlavuzu içinde montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihazýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerektiðinde fýrýnýn sizden sonraki sahibine devrediniz! Kullaným Kurallarý ~ Bu cihazý sadece evde besinleri fýrýnlama, kýzartma, çözme, piþirme, konserve yapma, kurutma ve gril iþlemlerinde kullanabilirsiniz. Diðer kullaným þekillerine izin verilemez ve bunlar tehlikeli olabilir. Üretici firma kurallara aykýrý veya hatalý kullaným nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn fýrýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Fýrýnýn kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri ýsýnýr. Çocuk cildi büyüklere göre daha hassas olduðu için yüksek ýsýdan hemen etkilenebilir. Dikkat yanýk tehlikesi! 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý montaj- ve bakým veya tamirler sonucunda fýrýný kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu zararlarý karþýlamaz. ~ Montaja baþlamadan önce fýrýnýn gözle görülür bir hasarý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir! ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun döþenmiþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan (cereyan çarpmasý gibi) üretici firma sorumlu deðildir. ~ Fýrýnýn baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin deðilseniz elektrikçiye danýþýnýz. ~ Cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). ~ Fýrýnýnýzý ancak montajý yapýldýktan sonra güvenli bir þekilde kullanabilirsiniz. ~ Fýrýnýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Cereyan ileten parçalara olasý bir temas veya elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþtirilmesi sýrasýnda sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn da fonksiyonlarý bozulabilir. ~ Fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firmanýn yetki verdiði uzman teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sýrasýnda fýrýnýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Cihazýn þebekeden ayrýlmasý ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde gerçekleþir: evdeki sigorta kapatýlýr, vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþi prizden çýkartmak için kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. ~ Arýzalý parçalar ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu þart yerine getirildiðinde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. ~ Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman bir personel tarafýndan özel bir baðlantý kablosu ile deðiþtirilebilir. ~ Bu fýrýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik þartlarýný iyi bilen ve cihazýn güvenle kullanýlmasýný saðlayabilen uzman ve yetkili personel/ firma tarafýndan yapýlabilir. Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn bulunduðu alanda yüksek ýsý meydana gelir! ~ Fýrýna yemek sürerken veya çýkartýrken veya fýrýný kullanýrken koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Özellikle Üst Isýtma-/Gril rezistansýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! ~ Kýzgýn yað ile hazýrlanan yiyeceklerde cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! ~ "Gril Y", "Küçük Gril Z" ve "Turbo Gril \" programlarýnda önerilen gril sürelerine baðlý kalýnýz. Çok uzun gril süreleri gril malzemesinin kurumasýna ve alev almasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! ~ "Gril Y", "Küçük Gril Z" ve "Turbo Gril \" programlarýný ekmek yapýmý veya çiçek veya taze baharatlarýn kurutulmasý için kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Bunun yerine "Turbo + U" veya "Üst- Alt Isýtma V" programýný kullanýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Yemeklerin hazýrlanmasý sýrasýnda kimi zaman alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr. Bu buhar çok sýcak olan rezistansýn tutuþmasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! ~ Fýrýnýn içinde saklamak istediðiniz yiyeceklerin üstüne bir kapak koyunuz. Yemeklerden çýkacak olan nem fýrýnýn içinde korozyona neden olabilir. Ayrýca üstleri örtüldüðü takdirde yemekler kurumazlar. ~ Kalan ýsýyý yemekleri sýcak tutmak için kullanacaksanýz fýrýný kapatmayýnýz. Seçilmiþ olan programý açýk býrakýnýz ve en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Cihazý asla kapatmayýnýz. Fýrýnýn içindeki nem yükselir ve kondense su nedeniyle fýrýnda korozyon meydana gelebilir. cihazýn kumanda paneli, mutfak tezgahý veya mutfak dolabý zarar görebilir. ~ "Üst-Alt Isýtma V"/"Alt Isýtma X"/ "Yoðun PÝþirme O"/"Hýzlý Isýtma S" programlarýnda fýrýn tabanýna asla aluminyum folyo sermeyiniz. Oluþan yoðun ýsý nedeniyle emaye çatlayabilir veya yer yer kalkabilir. Bu sebeple fýrýn tabanýna tava, tencere veya tepsiler koymayýnýz. Farklý marka bir tepsiyi fýrýna sürerken alt kenar ile fýrýn tabaný arasýnda en az 6 cm bir mesafe býrakýlmasýna dikkat ediniz. ~ Fýrýnýn yüzeyi henüz sýcak iken tepsiye veya fýrýnýn içine soðuk su dökmeyiniz. Oluþan su buharý haþlanmalara neden olabilir. Isý deðiþimi sonucunda emaye zarar görebilir. ~ Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna dikkat ediniz. Besinlerin içindeki bulunabilecek olasý bakteriler ancak yeterli yüksek ýsýda (ü 70 C) ve yeterli uzun bir sürede (ü 10 dak.) yok olabilirler. Yemeðin yeterli derecede ýsýndýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir süre seçiniz. Yemeði alt üst ediniz veya karýþtýrýnýz. ~ Sadece fýrýn için uygun plastik kaplarý kullanabilirsiniz. Diðer plastik kaplar yüksek ýsýda erir. Fýrýn zarar görebilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Fýrýn içinde konserve kutularýnda yemek piþirmeyiniz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. ~ Fýrýnýn içinde tencere, tava gibi malzemeleri bir yerden bir yere çekmeyiniz. Fýrýnýn tabaný zarar görebilir. ~ Fýrýn kapaðý üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 15 kg.dýr. ~ Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý fýrýn çevresindeki kolay tutuþabilen maddelerin alev almasýna sebep olabilir. Aksesuar ~ Ancak Miele firmasýnýn izin verdiði aksesuarlar takýlabilir veya kullanýlabilir. Aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr ve tüketici bu haklardan faydalanamaz. 9

10 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý taþýnma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. BU malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöðe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmesine yardýmcý olunuz. Lütfen eskiyen cihazýnýzý evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 10

11 Cihazýn Tanýtýmý H 5140 B, H 540 B a Program Seçme Düðmesi, Sýfýr pozisyonunda gömülebilir b Ekran(Display) c V, OK, W, N Sensörlü Tuþlarý d Isý Seçme Düðmesi, gömülebilir e Üst Isýtma-/Gril Rezistansý f Katalitik kaplama arka saç ve fan hava delikleri g Beþ katlý tel raf h Kapak 11

12 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý sayesinde fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinin yanýnda aþaðýdaki olanaklardan da faydalanabilirsiniz: güncel saat, çalar saat, piþirme programlarýný otomatik açmave kapama, özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi 0 sayesinde fýrýnýn istenmeyen kiþiler tarafýndan kullanýlmasý engellenir, ayný isimli bölüme bakýnýz. Emniyet Kapatmasý Fýrýn olanaðandan daha uzun bir süre çalýþmaya devam ediyorsa, bu sistem devreye girer. Sürenin uzunluðu seçilen program türüne baðlýdýr. BU sürenin bitiminden sonra cihaz kapatýlýr ve ekranda "F 55" hata uyarýsý gösterilir. Fýrýnýn kapatýp tekrar açtýðýnýzda cihaz tekrar çalýþmaya hazýr duruma gelir. Soðutma Faný Her piþirme iþleminde soðutma faný otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýðýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk havanýn karýþýmý saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný hala çalýþmaya devam eder, böylece fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmesini engel olur. Fýrýnýn içindeki ýsý belirli bir seviyeye düþtüðü zaman soðutma faný otomatik olarak kapanýr. PerfectClean-kaplamalý Yüzeyler PerfectClean-ile kaplanan yüzeyler: Fýrýnýn içi Tel raflar, Tepsi, Standart tepsi ve Izgara Yapýþmayý önleyen bu mükemmel kaplama sayesinde yiyecekler yapýþmaz ve temizlik iþlerini de çok kolaylaþtýrýr. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerilere dikkat ediniz. 1

13 Donaným Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýn içi arka sacý koyu gri renkte katalitik emaye ile kaplanmýþtýr. Bu kaplama sayesinde sýçrayan yaðlar yüksek ýsýlarda kendi kendini temizler. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerilere dikkat ediniz. Havalandýrmalý Kapak Kapak camý ýsý yansýtmalý bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Fýrýn çalýþýrken hava kapaktan geçirilir ve en dýþtaki cam böylece soðuk kalýr. Kapaðý bir araya getiren parçalar birbirinden ayrýlabilir. Aksesuar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar aþaðýda yazýlýdýr. Bunun dýþýndaki aksesuarlarý Miele satýcýlarýndan veya yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz, "Sonra Alýnabilen Aksesuarlar" bölümüne bakýnýz. Kaymaya karþý korumalý tepsi, standart tepsi ve ýzgara Tepsi, standart tepsi ve ýzgara tel raflara sürülebilir. Tepsilerde ve ýzgaranýn ortasýnda dýþarý kaymayý önleyen çýkýntýlar mevcuttur. Bu sayede tepsi ve ýzgara yarým olarak dýþarý çekilebilir. Ancak bunlarý kaldýrarak dýþarý çýkartmanýz mümkündür. Eðer tepsi ve ýzgarayý birlikte kullanýyorsanýz, önce tepsiyi rafýn oluklarýna yerleþtiriniz, üstüne de ýzgarayý oturtunuz. 13

14 Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmeleri Soldaki düðme ile program türünü seçiniz. Bu düðmeyi saða ve sola çevirebilirsiniz. Bu düðme sýfýr noktasýnda içeri gömülebilir. S Hýzlý Isýtma U Turbo + \ Turbo Gril O Yoðun PÝþirme P Çözme V Üst- Alt Isýtma X Alt Isýtma Y Gril Z Küçük Gril T/% Aydýnlatma/Ayarlarý: Bu "program" ile fýrýn lambasý ayrý olarak açýlabilir, örneðin temizlik için. Bu pozisyonda ayný zamanda cihazýn ayarlarý deðiþtirilebilir. 14

15 Isý Seçme Düðmesi Saðdaki düðme ile V 6 W ýsý derecesini ayarlayabilirsiniz. Düðmeyi saða veya sola çevirebilirsiniz. Düðme her pozisyonda bastýrýnca gömülebilir. Sensörlü Tuþlar Kumanda Üniteleri Ekranýn altýnda parmak dokunuþuyla çalýþan sensörlü tuþlar bulunmaktadýr. Her dokunuþ bir tuþ sesi ile onaylanýr. OK W V N Kullaným Ekrandaki fonksiyonlarýn seçilmesi içindir. V iþareti görülür. Yapýlan giriþlerin onaylanmasý için kullanýlýr. Ekranda üçgen V iþaretin saða kaydýrýlmasý içindir. Süre giriþlerinin arttýrýlmasý için kullanýlýr. Ekranda üçgen V iþaretinin sola kaydýrýlmasý içindir. Süre giriþlerinin azaltýlmasý için kullanýlýr. Kýsa bir sürenin (yumurta piþirmek gibi) giriþi içindir. 15

16 Kumanda Üniteleri Ekrandaki Semboller Œ I:00 h min % N m T S 0 V Program seçme düðmesinin pozisyonu ve/veya bir sensörlü tuþun onaylanmasýna göre ekranda görülenler: Program seçme düðmesinin pozisyonu Program seçme düðmesinin pozisyonu Semboller Fonksiyon/Anlamý 0 u Güncel saat 0 Çalýþtýrma kilidi Œ % Isý u T ve h S Isý Kontrolü Güncel saat Süre Son Aydýnlatma / % P ve sayý Ayar isteðe göre S ve sayý V iþareti bir sembolün altýnda yanar V iþareti bir sembolün altýnda yanýp söner Ayar statüsü isteðe göre N ve dak. Kýsa süre Fonksiyon gösterilir. Fonksiyon seçilmiþtir ve deðiþtirilebilir. 16

17 Kumanda Üniteleri Ekrandaki V Üçgen I60 % m T S V Sensörlü bir tuþa dokunulduðunda program seçme düðmesinin pozisyonuna göre ekranda giriþ yapabileceðiniz fonksiyonlarýn sembolleri yanar. Üçgen V iþareti istediðiniz fonksiyonun sembolü altýna gelinceye kadar V veya W sensörlü tuþuna dokununuz. Daha sonra OK sensörlü tuþu ile fonksiyonu seçiniz. Üçgen V iþareti yaklaþýk 5 saniye kadar yanýp söner. Ancak üçgen V iþareti yanýp söndüðü süre içinde fonksiyon V veya W sensörlü tuþlarý ile giriþ yapýlabilir. Bu süre giriþi silinirse, istediðiniz fonksiyonu OK sensörlü tuþu ile yeniden seçebilirsiniz. V veya W sensörlü tuþlara her dokunuþta þunlar deðiþir: Süre T ve Son S dakika olarak, Kýsa süre N ancak ilk 5 saniyelik dilimlerler, daha sonra dakika olarak. Sensörlü tuþlara daha uzun dokunursanýz, göstergedeki akýþ hýzlanýr. 17

18 Program Türleri Farklý yemek tariflerinin hazýrlanabilmesi için kullanýmýnýza çeþitli programlar sunulmuþtur. Program Türleri V Üst-Alt Isýtma X Alt Isýtma Y Gril Z Küçük Gril Açýklamalar Geleneksel tariflerin piþirilmesi ve kýzartýlmasý için kullanýlýr. Sufle hazýrlanmasý için uygundur. Daha eski tariflerden faydalanmak için ýsý derecesini tarifte verilen dereceden 10 derece daha düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Piþmekte olan malzemenin altý da kýzaracaksa, o zaman piþme süresinin sonuna doðru bunu seçiniz. Çok miktarda yassý gril malzemesinin gril yapýlmasý içindir (örn.: biftek gibi. Büyük kalýplarda üst kýzartma içindir. Az miktarda yassý gril malzemesi için uygundur (örn.: biftek gibi). Küçük kalýplarda malzemenin üst kýzartmasý içindir. 18

19 Program Türleri Program Türleri S Hýzlý Isýtma Açýklamalar Fýrýnýn içini ýsýtmak için kullanýlýr. Daha sonra istenilen program türü seçilir. U Turbo + Fýrýnda piþirme ve kýzartma için uygundur. Birkaç rafta birden ayný anda yemek piþirilebilir. Isýnýn hava akýmý ile hemen yemeðe ulaþmasý nedeniyle ýsý ayarý "Üst-Alt Isýtma V" programýna göre daha düþüktür. \ Turbo Gril Büyük çaptaki gril malzemesinin gril yapýlmasý için kullanýlýr, örneðin: rosto, piliç gibi. Isýnýn hava akýmý ile hemen piþecek malzemeye ulaþmasý nedeniyle ýsý ayarý "Gril Y"/"Küçük Gril Z" programýna göre daha düþüktür. O Yoðun Piþirme P Çözme Meyveli kek piþirilmesi için uygundur. Ýnce kurabiye ve kýzartmalar için uygun deðildir, kýzartmanýn sosu çabuk kararýr. Dondurulmuþ ürünlerin özenle çözülmesi için uygundur. 19

20 Çalýþtýrma Cihazý çalýþtýrmadan önce kumanda üniteleri eðer gömülü durumda iseler - üzerlerine basarak dýþarý çýkmalarýný saðlayýnýz, - güncel saati giriniz. Güncel Saatin Bir Defalýk Giriþi Güncel saat ancak program seçme düðmesi "0" pozisyonunda duruyorsa verilebilir. Ekranda m sembolü yanar(güncel saat), "I:00" ve m sembolünün altýndaki V üçgen yanýp söner. I:00 m V ^ Önce V veya W sensörlü tuþu ile saatleri giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Saatler onaylanýr, dakikalar yanýp söner. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Dakikalar onaylanýr. Güncel saati girilmiþtir. Bir elektrik kesintisinden sonra ekranda tekrar güncel saat görülür. Cihaz bu bilgiyi yaklaþýk 4 saat kadar saklar, daha sonra cihazýn ilk çalýþtýrmasýnda ekranda görülen "i:00" gösterilir. Güncel Saatin Deðiþtirilmesi ^ Sensörlü OK tuþuna iki defa dokununuz. ^ Önce sensörlü V veya W tuþu ile saatleri giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile dakikalarý giriniz. ^ Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Güncel saat deðiþtirilmiþtir. 0

21 Çalýþtýrma Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma Fýrýnýn içine yapýþtýrýlmýþ olan - etiketleri veya aksesuarlarý dýþarý çýkartýnýz. - cihazýn ön yüzeyinde koruyucu bir folyo varsa, çekip alýnýz. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümündeki önerleri dikkate alýnýz. Fýrýný kullanmadan önce fýrýndaki aksesuarý dýþarý alýnýz ve temizleyiniz. fýrýný bir kere boþ olarak ýsýtýnýz. Bu sayede ilk ýsýtma sýrasýnda ortaya çýkan kötü kokular yok olurlar. ^ Fýrýný ýsýtmadan önce fýrýnýn içini ýslak bir bezle silerek tozunu ve ambalaj artýklarýný alýnýz. ^ Program seçme ve ýsý seçme düðmelerini gömülü durumdan dýþarý çýkartýnýz. ^ Program seçme düðmesi ile "Turbo + U" programýný ayarlayýnýz. Önerilen ýsý derecesi olarak 160 C gösterilir. ^ Isý seçme düðmesi ile en yüksek ýsýyý (50 C) seçiniz. Boþ fýrýný en az bir saat çalýþtýrýnýz. Bu arada mutfaðýnýzý çok iyi havalandýrýnýz. Oluþan bu kokunun diðer odalara gitmesini önleyiniz. Bu ýsýtma programýnýn otomatik olarak da kapatýlmasý mümkündür, "Süre Giriþi" bölümüne bakýnýz. ^ Fýrýnýn tekrar oda sýcaklýðýna kadar soðumasýný bekleyiniz. ^ Daha sonra fýrýnýn içini hafif deterjanlý bir sýcak su ile siliniz ve arkasýndan temiz bir bez ile kurulayýnýz. Fýrýnýn içi kuruduktan sonra kapaðýný kapatýnýz. 1

22 Fýrýnýn Kullanýmý Basit Kullaným ^ Piþecek malzemeyi fýrýnýn içine koyunuz. ^ Ýstediðiniz program türünü (örneðin: "Turbo + U") seçiniz. Ekranda þunlar görülür: Œ % V I60 önerilen ýsý derecesi "160", ýsý kontrolü Œ, % sembolünün altýnda V üçgen iþareti. Ayný anda fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Isýnýn yükseliþi göstergeden izlenebilir. Seçilen ýsýya ilk ulaþýldýðýnda bir sinyal sesi duyulur. ^ Piþirme iþleminden sonra program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz ve malzemeyi fýrýndan çýkartýp alýnýz. Soðutma Faný Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný fýrýnýn içindeki nemin kumanda paneline veya dolaplara sinmemesi için bir süre daha çalýþmaya devam eder. Fýrýnýn içindeki ýsý belirli bir dereceye düþtükten sonra soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Önerilen Isý Derecesi Bir program türü seçildiðinde, ekranda hemen o programla baðlantýlý olarak bir ýsý derecesi önerilir. Program Türü Önerilen- Isý U Turbo C O Yoðun Piþirme 170 C V Üst-Alt Isýtma 180 C X Alt Isýtma 180 C \ Turbo Gril 00 C Y Gril 40 C Z Küçük Gril 40 C P Çözme Güncel saat S Hýzlý Isýtma 160 C

23 Fýrýnýn Kullanýmý Isýnýn Deðiþtirilmesi Önerilen ýsý derecesi sizin piþirme tarifinize uymuyorsa, o zaman ýsý seçme düðmesi ile verilen ýsý çerçevesi içinde 5 derecelik dilimlerle deðiþtirebilirsiniz. Program Türü Isý Dereceleri U Turbo C O Yoðun Piþirme C V Üst-Alt Isýtma C X Alt Isýtma C \ Turbo Gril C Y Gril C Z Küçük Gril C P Çözme - S Hýzlý Isýtma C Isý Kontrolü Ekranda ýsýnýn yanýnda ýsý kontrolü Œ görülür. Isýnýn kontrol ýþýðý ancak fýrýn rezistansý çalýþmaya baþladýðýnda yanar. Seçilen ýsýya ulaþýldýðýnda, fýrýn rezistansý kapanýr. ýsý kontrolünün ýþýðý söner bir sinyal sesi duyulur. Fakat ýsý ayarlanan derecenin altýna düþtüðünde fýrýn rezistansý ve ýsý kontrolü tekrar çalýþmaya baþlar. Ön Isýtma Çoðu yemekleri soðuk fýrýna koyarak ön ýsýtma sürecindeki ýsýdan faydalanabilirsiniz. Sadece birkaç yemek çeþidi için fýrýn önceden ýsýtýlmalýdýr. Turbo + U esmer ekmek yapýmý için, rozbif ve fileto kýzartmasý için uygundur. Üst-Alt Isýtma V kýsa bir süre içinde kek ve kurabiye yapýmý (yakl. 30 dakikaya kadar), hassas hamurlarýn piþirilmesi (Bisküvi gibi), esmer ekmek yapýmý, rozbif ve fileto kýzartmasý için uygundur. Pizza ve çabuk bozulabilen hamur cinsleri için (bisküvi, küçük kurabiye) ön ýsýtma sürecinde "Hýzlý Isýtma S" programýný seçmeyiniz. Aksi halde yemek üstten çok çabuk kýzarýr. Ön ýsýtma için: ^ "Hýzlý Isýtma S" programýný ve ýsý derecesini seçiniz. ^ Isý kontrolü Œ ilk defa silindikten sonra istediðiniz program türünü seçiniz ve piþecek malzemeyi fýrýna veriniz. 3

24 Fýrýnýn Kullanýmý Piþirme Programlarýnýn Otomatik Açýlmasý ve Kapanmasý Cihazýn basit kullanýmýnýn yanýnda piþirme programlarý otomatik olarak kapanabilir veya açýlabilir ve kapatýlabilir. Otomatik kapanýþ için bir süre veya bir süre ve bir bitirme saati veriniz. Bir piþirme programýnýn süresi en fazla 1 saat olabilir. Otomatik açýlma ve kapanma kýzartma için önerilir. Fýrýnda piþirme programý çok önceden seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve hamurun içindeki kabartma tozu etkisini kaybedebilir. Süre Giriþi ^ Piþecek malzemeyi fýrýna koyunuz. ^ Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Œ 0:00 h % m T S V ^ Üçgen V iþareti T sembolü(süre) altýna gelinceye kadar sensörlü W tuþuna basýnýz. Ekranda "0:00" görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. ^ Üçgen Viþareti yanýp söndüðü süreç içinde süreyi sensörlü W tuþu ile saat:dakika olarak giriniz. Baþka bir fonksiyon seçilmiyorsa, sürenin akýþý ekrandan izlenebilir. 4

25 Fýrýnýn Kullanýmý Sürenin Giriþi ve Sonun Ertelenmesi Bir piþirme iþleminin otomatik olarak baþlamasý ve kapatýlmasý için süreyi ve bitiþ saatini girmeniz gerekmektedir. Bunun için bir örnek: Güncel saat 10:45 'dir; 90 dakika sürecek olan bir kýzartma programý saat 13:30'da tamamlanacaktýr. ^ Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. ^ Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný açýlýr. Þimdi önce süreyi giriniz: Œ 0:00 h % m T S V ^ Üçgen V iþareti T sembolü(süre) altýna gelinceye kadar sensörlü W tuþuna basýnýz. Ekranda "0:00" görülür. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. Œ I:30 h T V ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü süreç içinde süreyi sensörlü W tuþu ile saat:dakika olarak giriniz (1:30). ÞÝmdi bitirme saatini erteleyiniz: Œ I:I5 % m T S V ^ Üçgen V iþareti S sembolü(son) altýna gelinceye kadar sensörlü W tuþuna basýnýz. Göstergede güncel saat artý girilen süre (10:45 + 1:30 = saat 1:15) görülür. Fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma faný kapanýr. I3:30 % m T S V ^ Programýn bitirme saatini (Son) sensörlü W tuþ ile istediðiniz zaman noktasýna (saat 13:30) kaydýrýnýz. Üçgen iþareti baþka bir fonksiyon altýna kaydýrýlmadýðý sürece ekranda Son yazýsý görülür. Baþlatma saatine ulaþýldýðýnda (13:30-1:30 = saat 1:00) fýrýn rezistansý, aydýnlatmasý ve soðutma faný çalýþmaya baþlar. 5

26 Fýrýnýn Kullanýmý Piþirme Programýnýn Sonu Süre bittikten sonra: fýrýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. soðutma faný çalýþmaya devam eder. S sembolü yanýp söner (Son). sinyal sesi açýk ise, bir sinyal sesi duyulur ("Ayarlar bölümüne bakýnýz %" -P). Bu sinyal yaklaþýk 5 saniye arayla iki defa duyulur. ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. Akustik ve optik sinyaller kapatýlýr. ^ Malzemeyi fýrýndan dýþarý çýkartýnýz. Girilen saatlerin kontrolü ve deðiþtirilmesi Bir piþirme programý için vermiþ olduðunuz süreyi her zaman kontrol edebilir veya deðiþtirebilirsiniz, bunun için ilgili fonksiyonu sensörlü V veya W tuþu ile seçebilirsiniz. Deðiþtirmek için sensörlü OK tuþuna dokununuz ve üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü V veya W tuþu ile girilen saati deðiþtirebilirsiniz. Girilen Sürenin Silinmesi ^ Süreyi "0:00" pozisyonuna getiriniz ve program seçme düðmesini "0" konumuna getiriniz. Bir elektrik kesintisinde bütün veriler silinir. 6

27 Kýsa Süre-Çalar Saat (Yumurta Saati) Kýsa süreli uyarma fonksiyonunu fýrýn dýþýnda bir iþlem için, örneðin: yumurta piþirmek için kullanabilirsiniz. En uzun kýsa süre 59 dakika ve 55 saniyedir. Bir piþirme iþlemi için verdiðiniz piþirme süresinin yanýnda bir de kýsa süre verebilirsiniz, örneðin yemeðe baharat ilavesi veya su konulmasý gibi iþler için bir bir hatýrlatma olarak bundan yararlanabilirsiniz. Kýsa Süre Giriþi ^ Sensörlü N tuþa basýnýz. N V 0:00 min Ekranda "0:00" görülür. ^ Üçgen V iþareti yanýp söndüðü sürece sensörlü W tuþu ile kýsa süreyi girebilirsiniz. Üçgen V iþareti N sembolü altýnda duruyorsa, saniyelik dilimlerle ilerleyen kýsa süre ekranda izlenebilir. Kýsa sürenin sonunda N sembolü yanýp söner. sinyal sesi açýk ise bir sinyal sesi duyulur( "Ayarlar bölümüne bakýnýz % - P3"). Bu sinyal 5 saniyelik aralýkla iki defa duyulur. kýsa sürenin sonunda saat ilerlemeye baþlar. ^ Sonunda sensörlü OK tuþuna basýnýz. Kýsa Sürenin Silinmesi ^ Sensörlü OK tuþu ile N fonksiyonunu seçiniz. Sembolün altýndaki üçgen V iþaretinin yanýp sönmesi lazýmdýr. ^ Sensörlü V tuþu ile kýsa süreyi "0:00" pozisyonuna getiriniz. 7

28 Ayarlar % Cihazýnýzýn ayarlarý fabrikada yapýlmýþtýr. BU ayarlar için alternatifler seçebilir, bunun için ayarlarý deðiþtirebilirsiniz (Tabloya bakýnýz). Ayarlar PI Güncel Saat Göstergesi P Sinyal Sesi P3 Sinyal Sesi Kýsa Süre P4 Tuþ Sesi P5 Zaman Düzeni Statü (* Fabr. ayarý) S0 SI* S0 SI* S0 SI* S0 SI* Güncel saat göstergesi kapalýdýr. Program seçme düðmesi "0" pozisyonunda dururken ekran karanlýktýr. Güncel saat arka planda ilerlemeye devam eder. Güncel saat göstergesi açýktýr. Güncel saatin ilerlemesi ekranda görülür. Bir piþirme süresi sonunda ve ýsýtma süresi sonunda sinyal duyulmaz. Bir piþirme süresi sonunda ve bir ýsýtma süreci sonunda bir sinyal duyulur. Bir kýsa sürenin sonunda sinyal duyulmaz. Bir kýsa sürenin sonunda bir sinyal duyulur. Bir sensörlü tuþa dokunulduðunda sinyal duyulmaz. Bir sensörlü tuþa dokunulduðunda bir sinyal sesi duyulur. 4 * Güncel saat 4 saatlik bir düzen içinde gösterilir. I Güncel saat 1 saatlik bir düzen içinde gösterilir. 8

29 Ayarlar % Bir Ayarýn Deðiþtirilmesi ^ "%" konumunu seçiniz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. P I Bir elektrik kesintisinden sonra deðiþiklikler hafýzada kalýr. Ekranda "P I" görülür. ^ Ýstediðiniz sayý ekranda görülünceye kadar sensörlü V veya W tuþuna basýnýz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. S 0 Ekranda yapýlan ayarýn güncel durumu "S" görülür. ^ Sensörlü V veya W tuþu ile durumu deðiþtirebilirsiniz. "P I" konumundan "P 4" konumuna kadar "I" ve"0" arasý "P 5" konumunda ise 4 ile I) arasý bir seçim yapabilirsiniz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. Deðiþtirilen statü hafýzaya alýnýr. Ekranda tekrar "P" ve ayarlanan sayý görülür. Program seçme düðmesi "0" pozisyonuna çevrilmediði sürece diðer ayarlar da deðiþtirilebilir. 9

30 Çalýþtýrma Kilidi B-Model cihazlarda bir Çalýþtýrma kilidi 0 sistemi bulunmaktadýr. Bu sistem fýrýnýn baþkalarý tarafýndan kullanýlmasý engeller. ^ Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. 0 0 V ^ Sensörlü W tuþa V iþareti 0 sembolünün altýna gelinceye kadar basýnýz. ^ Sensörlü OK tuþuna basýnýz. I 0 V ^ Üçgen SV iþareti 0 sembolü altýnda yanýp söndüðü sürece sensörlü V veya W tuþu ile çalýþtýrma kilidi için "I" ile "0" arasý bir seçim yapabilirsiniz. "0"= kapalý "I" =açýk ^ OK sensörlü tuþu ile ayarý onaylayýnýz. "I" seçiminde fýrýn artýk çalýþtýrýlamaz. 0 sembolü çalýþtýrma kilidinin devrede olduðunu hatýrlatýr. Bir elektrik kesintisinden sonra çalýþtýrma kilidi devrede kalýr. 30

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı