Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...15 Cihazýn Tanýtýmý...16 Cihazýn Görünümü...16 Cihazla Verilen Aksesuar...18 Fonksiyon Açýklamalarý...20 Kumanda Alaný...20 Sensörlü Tuþlar...20 Dokunmatik-Ekran...21 Kumanda Paneli Su Kabý...23 Kondense su kabý...23 Yað Filtresi...23 Besin Termometresi...24 Isý Derecesi / Çekirdek Isý...24 Süre (Piþirme Süresi) Nem...24 Sesler...25 Isýtma Süreci...26 Buhar Azaltma...26 Sýcak Tutma...26 Fýrýn Aydýnlatma...27 Ýlk Çalýþtýrma Temel Ayarlar Ýlk Temizlik...30 Su Sertlik Derecesi Ayarý...30 Kaynama Derecesi Ayarý...31 Cihazýn Isýtýlmasý...31 Programlar / Menüler...32 Kullanma Kuralý...35 Su Kabýnýn Doldurulmasý...35 Program Seçimi

3 Ýçindekiler Isý / Çekirdek Isý Ayarý...35 Piþme Süresi Ayarý...36 Nem ayarý Sürenin Sonunda...36 Yýkama...36 Kullandýktan Sonra Kullaným...38 Cihaz Çalýþýrken...38 Cihazýn Durdurulmasý...38 Ayarlarýn Deðiþtirilmesi...38 Hafýzaya Al...39 Su Eksik...39 Buharda piþirme Çözme...40 Isýtma...40 Kombi Piþirme...41 Turbo + / Üst-Alt Isýtma / Üst Isýtma / Alt Isýtma / Gril / Turbo Gril / Yoðun Piþirme / Özel Kekler...43 Özel Programlar Program oluþturun...44 Programýn Deðiþtirilmesi...45 Programýn silinmesi MyMiele...46 Giriþi Ekleyin...46 MyMiele Düzeni...47 Giriþleri Sil...47 Giriþleri sýrala...47 Ýlave Fonksiyonlar...48 Start/Baþlama Saati / Bitirme Saati Kýsa Süre / Alarm...49 Çalýþtýrma Kilidi...51 Tuþ Kilidi Önemli ve Gerekli Bilgiler...53 Buharda Piþirme Buharda Piþirmenin Özellikleri

4 Ýçindekiler Piþirme Kaplarý Piþirme Kabý...53 Kendi Kaplarýnýz...53 Standart Tepsi / Kombi Izgara...54 Sürgü Raflarý...54 Isý Derecesi...54 Çekiþ Güvenliði...54 Piþirme Süresi (Süre)...55 Sulu Yemeklerin Piþirilmesi...55 Özel Tarifler Buharda Piþirme Sebze Et...60 Salam, sosis Balýk...63 Kabuklular...66 Midye...67 Pirinç...68 Hamur Kabartma...69 Köfte Tahýl...71 Baklagiller...72 Tavuk yumurtasý Meyve...75 Menü Piþirme - manuel Özel Kullanýmlar Isýtma...78 Çözme...80 Konserve...84 Meyve Suyu Çýkartma...88 Menü Piþirme...89 Fýrýnlama...90 Pizza...91 Yoðurt Mayalama...92 Mayalý hamuru kabartma...94 Jelatin eritme

5 Ýçindekiler Çikolata eritme...95 Yiyeceklerin Soyulmasý...96 Elma konservesi Blanþe (hafif haþlama) Soðan sote...98 Yað eritme...98 Kaplarý sterilize etme...99 Islak bezleri ýsýtma Þekerlenen balýn çözülmesi / Balý sulandýrma Sütlü Yumurta Hazýrlýðý Meyve Marmeladý Hazýrlýðý Þabat-Programý Besin Termometresi Kýzartma Fýrýnda Piþirme Gril Otomatik Programlar Otomatik Program Tablosu Otomatik Programlarýn Kullanýmý Ayarlar Test Enstitüsü için Veriler Temizlik ve Bakým Cihazýn Önü Aksesuar Standart tepsi, Kombi ýzgara, Tel raf Piþirme Kabý Besin Termometresi Yað Filtresi Taban süzgeci Su kabý / Kondense su kabý

6 Ýçindekiler Fýrýn Ýçi PerfectClean Bakým Yumuþatma Kurutma Yýkama Kireç Çözme Cihaz Kapaðý Ne Yapmalý, eðer...? Sonradan Alýnabilen Aksesuar Piþirme Kabý Diðerleri Temizlik ve Bakým Maddeleri Miele home Montaj Güvenlik Bilgileri Montaj Bilgileri Cihazlar- ve Montaj Ölçüleri Bir Yüksek Dolaba Montaj Bir Alt Dolaba Montaj Fýrýn Kombinasyonlu Montaj EGW/ESW 60xx Kombinasyonlu Montaj ESW 60xx Kombinasyonlu Montaj Cihazýn Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Enerji-Verim Sýnýfý Müþteri Hizmetleri, Tip Etiketi, Garanti Telif Haklarý ve Lisanslar

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu buharlý fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn montajý, güvenliði kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda meydana gelen zararlardan Miele sorumlu tutulamaz. Bu kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Bu buharlý fýrýn evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu buharlý fýrýn dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Buharlý fýrýný sadece kullaným kýlavuzunda belirtilen evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle buharlý fýrýný çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan buharlý fýrýný kullanabilirler. Bu kiþiler yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar Çocuklarýn buharlý fýrýný sizin kontrolünüz olmadan açmamasý için çalýþtýrma kilidinden faydalanýnýz. Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile buharlý fýrýndan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren buharlý fýrýný güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan buharlý fýrýný çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar yanlarýnda bir büyük olmadan buharlý fýrýný temizleyemez. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Buharlý fýrýn çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn buharlý fýrýnla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Yanýk tehlikesi! Çocuk cildi yetiþkin bir kiþiye göre yüksek ýsýya karþý daha hassastýr. Fýrýn özellikli buharlý fýrýn çalýþýrken kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri çok ýsýnýr! Çocuklarýn buharlý fýrýn çalýþýrken ona dokunmalarýný engelleyiniz. Yaralanma tehlikesi! Kapaðýn taþýma gücü en fazla 10 kilodur. Fýrýnýn açýk býrakýlan kapaðý nedeniyle çocuklar yaralanabilir. Çocuklarý açýk kapaðýn önünde býrakmayýnýz, açýk kapaðýn üzerine oturtmayýnýz veya kapaða asýlmalarýna izin vermeyiniz. Teknik Güvenlik Hatalý montaj ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Montaj ve bakým veya tamir iþleri ancak Miele yetkili personelleri tarafýndan yapýlabilir. Hasarlý bir buharlý fýrýn güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Gözle görülür bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir buharlý fýrýný asla çalýþtýrmayýn. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Buharlý fýrýnýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Gerektiðinde binadaki elektrik donanýmýný bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Cihazýn zarar görmemesi için buharlý fýrýnýn tip etiketinde yazýlý baðlantý deðerleri (voltaj ve frekans) evinizdeki þebeke verileri ile mutlaka ayný olmalýdýr. Baðlantýdan önce bunu karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliði saðlayamazlar (yangýn tehlikesi). Buharlý fýrýn bunlarla elektrik þebekesine baðlanmamalýdýr. Güvenli bir þekilde çalýþabilmesi için buharlý fýrýný ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. Bu buharlý fýrýn ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Elektrik ileten baðlantýlara temas veya elektrikli ve mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi güvenliðiniz için tehlikeli ve buharlý fýrýnýn bozulmasýna sebep olabilir. Buharlý fýrýnýn kasasýný asla açmayýn. Buharlý fýrýn Miele yetkili servisi tarafýndan tamir edilmediðinde cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. Miele ancak orijinal yedek parçalar ile cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayabilir. Bozuk parçalar sadece Miele-orijinal-yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn fiþi kablodan ayrýlacaksa veya kabloda fiþ yoksa, fýrýn özellikli buharlý fýrýn yetkili ve uzman bir servis personeli tarafýndan elektrik þebekesine baðlanmalýdýr. Hasarlý bir kablo ancak özel bir kablo ile deðiþtirilebilir. "Elektrik Baðlantýsý" bölümüne bakýnýz. Montaj ve bakým veya tamir iþlemlerinde buharlý fýrýn elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Bunu saðlamak için: Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr, veya Evdeki telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkarýlmalýdýr, veya fiþ (eðer varsa) prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyin, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Doðru Kullaným Yanýk tehlikesi! Fýrýn özellikli buharlý fýrýn çalýþýrken çok ýsýnýr. Rezistans, fýrýn içi, piþen yemek ve kýzgýn buhar elinizi yakabilir. Sýcak yemeði fýrýna sürerken veya dýþarý alýrken ve farklý bir iþlem için mutlaka mutfak eldiveni kullanýlmalýdýr. Yemeði fýrýna verirken veya çýkartýrken dökülmemesine dikkat ediniz. Kapalý kaplarda konserve ve ýsýtma sýrasýnda aþýrý basýnç oluþabilir ve sonuçta kaplar patlayabilir. Fýrýn özellikli buharlý fýrýný konserve kutularýnýn ýsýtýlmasý için kullanmayýnýz. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Açýk kapaða çarpabilir veya takýlabilirsiniz. Buharlý fýrýnýn kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýnýz. Sývý ve katý yaðlar aþýrý kýzdýðýnda alev alabilir. Bu yaðlar ile hazýrlanan yiyeceklerde buharlý fýrýný asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Yaðlarýn tutuþmasý halinde asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz. Buharlý fýrýný kapatýnýz ve alevleri dikkatle bir kapak veya bir kalýn örtü ile söndürünüz. Buharlý fýrýn çalýþýrken etrafýnda tutuþabilecek malzemeler bulundurmayýnýz, yüksek ýsý nedeniyle yanmaya baþlayabilir. Buharlý fýrýný asla mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Yiyecekleri gril yaparken gril süresi uzayabilir ve bu da besinlerin kurumasýna veya alev almasýna sebep olabilir. Önerilen gril süresine baðlý kalýnýz. Bazý yiyecekler çabuk kuruduklarý için yüksek gril derecelerinde kendi kendilerini tutuþturabilirler. Küçük ekmek veya ekmek ve çiçekleri kurutmak için asla gril programlarýný kullanmayýnýz. Bunlar için Turbo + veya Üst-/Alt Isýtma programlarýndan birini kullanýnýz. Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda, muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn kapaðýný kapalý tutunuz. Ýþlemi durdurmak için fýrýn özellikli buharlý fýrýný kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Cihaz kapaðý ancak duman çekildikten sonra açýlabilir. Bazý besinlerin piþirilmesinde çoðu kez alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Bu buhar sýcak rezistansta tutuþabilir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýn için uygun olmayan plastik kaplar yüksek ýsý derecelerinde erir ve fýrýn özellikli buharlý fýrýna zarar verebilir veya yanmaya baþlayabilir. Sadece fýrýna dayanýklý plastik kaplar kullanýnýz. Kap üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Buharda piþirmek için plastik kaplar kullanmak istiyorsanýz, bu tür kaplarýn ýsýya (100 C'ye kadar ) ve buhara dayanýklý olmasýna dikkat ediniz. Aksi halde plastik kaplar eriyebilir, parçalanabilir veya þekilleri bozulabilir. Fýrýnýn içinde yemekleri saklamayýnýz, bunlar kuruyabilir ve çýkan nem korozyona sebep olabilir. Hazýr yemekleri fýrýnda saklamayýnýz ve paslanabilecek malzemeler kullanmayýnýz. Fýrýn iç tabanýný asla aluminyum folyo veya fýrýn koruma folyosu ile örtmeyiniz. Fýrýn iç tabaný üzerine doðrudan kýzartma kabý, tava, tencere veya tepsi koymayýnýz. Kapaðýn taþýma gücü en fazla 10 kilodur. Açýk kapaðýn üzerine bir eþya koymayýnýz veya oturmayýnýz. Kapakla fýrýn arasýna bir malzemenin sýkýþmamasýna dikkat ediniz, buharlý fýrýn zarar görebilir. Cihazý fýrýn süzgeci olmadan kullanmayýnýz, büyük parça yemek artýklarý su çýkýþýný ve pompayý týkayabilir. Besin termometresini fýrýnýn içinde saklamayýnýz, bir sonraki fýrýn çalýþtýrmasýnda termometre bozulabilir. Buharlý fýrýnýn yakýnýndaki bir prizi, örn.: bir el mikserini kullanýrken, baðlantý kablosunun fýrýn kapaðýna sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Lamba kapaðý olmadan buharlý fýrýný çalýþtýrmayýnýz, buhar elektrik ileten kýsýmlara sýzarak kýsa devreye sebep olabilir. Ayrýca elektrikli yapý parçalarý bozulabilir. Buharlý fýrýn bir dolap kapaðý arkasýnda ise, ancak mutfak dolabýnýn kapaðý açýk býrakýlarak çalýþtýrýlabilir. Dolap kapaðýný ancak buharlý fýrýn tamamen kuruduktan sonra kapatýnýz. Temizlik ve Bakým Bir buharlý temizlik aletinin buharý elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. Cihazýn temizliði için asla buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Kapak camý çiziklere karþý hassastýr, zarar görebilir. Kapak camýný temizlemek için aþýndýrma özelliði olan deterjanlar, sert yüzeyli süngerler veya fýrçalar ve keskin metal kazýyýcýlar kullanmayýnýz. Damlama kafesi temizlemek amacýyla dýþarý alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" böl. bak.). Bunu tekrar yerine dikkatle takýnýz ve buharlý fýrýný asla damlama kafesi olmadan kullanmayýnýz. Aksesuar Sadece özel Miele besin termometresini kullanýnýz. Besin termometresinin deðiþtirilmesi gerektiðinde, yerine orijinal bir Miele besin termometresi takýlmalýdýr. Bu termometreyi Miele bayilerinde ve Miele yetkili servinden temin edebilirsiniz. 14

15 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. 15

16 Cihazýn Tanýtýmý Cihazýn Görünümü 16

17 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Alaný Buhar Çýkýþý Kapak Contasý Nem Sensörü Isý Algýlayýcý Üst Isýtma / Gril Rezistansý Kablosuz besin termometresi için algýlama anteni 3 katlý Tel Raf Fýrýn Aydýnlatma Damlama oluðu Su Çýkýþý Yað Filtresi Kondense su haznesi için raf Su Kabý Kablosuz besin termometresi manþonu Su kabý sürgü rafý Kondense su kabý 17

18 Cihazýn Tanýtýmý Cihazla Verilen Aksesuar DGGL 20 Cihazla verilen veya diðer aksesuarlarý gerekirse daha sonra sipariþ verebilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak.). 1 Delikli piþirme kabý Kapasitesi 2,4 lt. / Malzeme mikt. 1,8 lt. 450 x 190 x 40 mm (GeniþlikxDerinliklxYükseklik) - Bir rafýn iki teli arasýna sürülür - DGG 20 1 Deliksiz piþirme kabý Kapasitesi 2,4 lt. / Malzeme mikt. 1,8 lt. 450 x 190 x 40 mm (GxDxY) - Bir rafýn iki teli arasýna sürülür - DGGL 12 1 Delikli piþirme kabý Kapasitesi 5,4 lt. /Malzeme mikt. 3,3 lt.450 x 390 x 40 mm (GxDxY) - Tel rafýn kýzaðýna sürülür - Standart Tepsi 1 Standart tepsi - Tel raflarýn arasýna sürülür. Kombi Izgara 1 Kombi ýzgara - bir rafýn telleri arasýna sürülür. 18

19 Cihazýn Tanýtýmý Besin Termometresi Malzemenin doðru derecede kýzartýlmasýný saðlar Etin içindeki sýcaklýk derecesini ölçer (çekirdek ýsý) Kireç Çözme Tabletleri Cihazdaki kireçlenmeleri yok eder. 19

20 Fonksiyon Açýklamalarý Kumanda Alaný Sensörlü Tuþlar Sensörlü tuþlar parmak dokunuþuna karþý hassastýr. Her dokunuþ akustik bir sinyalle onaylanýr.tuþ sesinin gücünü ayarlar menüsünde deðiþtirebilirsiniz ( "Ayarlar / Ses Seviyesi" böl.bak.). Tuþ Fonksiyon Cihazý Açma- ve Kapama tuþu. Bir önceki menüye dönüþ yapýlýr. Son giriþ silinir. Panelin Açýlmasý/Kapatýlmasý Aydýnlatma Mutfak Saatinin Açýlmasý ve Kapatýlmasý Alarm. Kýsa Süre Seçimi 20

21 Dokunmatik-Ekran Fonksiyon Açýklamalarý Dokunmatik ekran parmak uçlarý temasý ile çalýþýr. Parmak dokunuþu ekran yüzeyinde düþük seviyede elektrik yüklemesi yaratýr ve bunun sonucunda dokunmatik ekran idare edilir. Eðer parmaðýnýz soðuksa dokunmatik ekran büyük bir ihtimalle etkilenmeyebilir. Dokunmatik ekrana sivri uçlu ve keskin maddelere dokunmayýnýz, dokunmatik yüzey zarar görebilir. Ayrýca bu maddelerle yüzeye dokunduðunuzda ekran reaksiyon göstermez. Dokunmatik ekranýn arkasýna su kaçmamasýna dikkat ediniz. Üst satýrda menüde hangi bölümde olduðunuzu görebilirsiniz. Eðer bir alt menüde bulunuyorsanýz istediðiniz menü üzerine veya kutucuk üzerine basarak bir üst menü alanýna ulaþýrsýnýz. Güncel saat, alarm ve kýsa süre sað üst tarafta gösterilir. Ortada o andaki menü ve menü noktalarý görülür. Ekran üzerinde sola veya saða gezinebilirsiniz. Alt satýrda ve oklarý ile saða ve sola gezinebilirsiniz. Ortadaki kutucuklarýn sayýsý kullanýlabilir sayfalarýn ve o andaki menünün içindeki pozisyonunuzu gösterir. 21

22 Fonksiyon Açýklamalarý Uygun olan seçeneðe her dokunuþta ona ait tuþun rengi portakal rengine döner. Seçilmiþ olan seçenek portakal renginde çerçevelenir. Daha fazla seçim yapýlýrsa bunlar olarak gösterilir. Fonksiyon veya ayar seçimi veya menü arama Parmaðýnýzla istediðiniz fonksiyona, ayara veya istediðiniz menüye basýnýz. Ekranda Gezinti Parmaðýnýzý dokunmatik ekrana koyunuz ve parmaðýnýzý istediðiniz yöne doðru kaydýrýnýz. Sola veya saða doðru gezinebilirsiniz. Bazý menü noktalarýnda aþaðý ve yukarý da hareket edebilirsiniz. veya Yan tarafta gezinmek için parmaðýnýzý ok iþaretli ve tuþlarýna basýnýz. Rakamlar numaralý klavye ile girilir. Rakamlarý ekran üzerinde gezinerek ve basarak veya klavye üzerinden girebilirsiniz. Þimdi üzerine basýnýz. Sayýsal klavye açýlýr. Ýstediðiniz rakamlara basýnýz. Geçerli bir deðer girildikten sonra OK-tuþu yeþil rengine döner. OK-tuþuna basýnýz. Harflerin Giriþi Özel programlarýn isimlerini bilgisayar klavyesi gibi çalýþan bir üniteden giriniz. Ýstediðiniz harfleri ve iþaretleri tuþlayýnýz. "Kaydet" üzerine basýnýz. 22

23 Kumanda Paneli Su Kabý Kondense su kabý Yað Filtresi Fonksiyon Açýklamalarý Panelin arkasýnda temiz su kabý, kondense su kabý ve besin termometresi bulunur. Panel sensörlü tuþuna dokunarak açýlýr ve kapanýr. Panelde sýkýþmaya karþý koruyucu bir sistem vardýr. Paneli açarken/kapatýrken bir dirençle karþýlaþýlýrsa iþlem durur. Paneli açarken kaparken cihaz kapak kulpuna dokunmayýnýz. Maksimum doldurma miktarý 1,4 litre, minimum doldurma miktarý ise 1,0 litredir. Su kabýnýn içinde ve dýþýnda iþaretler vardýr. En üstteki iþaret asla aþýlmamalýdýr! Su tüketiminin fazla olmasý besinlere baðlý olduðu kadar ayarlanan nem deðerine göre de deðiþir. Piþme sýrasýnda fýrýn kapaðýnýn açýlmasý su tüketimini yükseltir. Her piþirme iþleminden önce temiz su kabýný maksimum iþarete kadar doldurunuz. Piþirme iþleminin türüne göre 90 dakika sonra su kabýna yeniden su koymak gerekebilir. Cihaz size suyun eksik olduðunu hatýrlatýr. Cihaz buharlý piþirme sýrasýnda meydana gelen kondense suyu kondensat kabýna pompalar. Maksimum doldurma miktarý 1,4 Litredir. Yað filtresi her kýzartma iþleminde takýlmalýdýr. Buharlý piþirmede yað filtresi çýkarýlmalýdýr. Fýrýnda piþirme iþleminde bu filtre çýkarýlmalýdýr, aksi halde üst kýzartma farklý olabilir (Ýstisna: Erikli kek, bol garnitürlü pizza ). 23

24 Fonksiyon Açýklamalarý Besin Termometresi Isý Derecesi / Çekirdek Isý Süre (Piþirme Süresi) Nem Besin termometresi piþecek malzemenin içindeki ýsýyý ölçer, buna çekirdek ýsý denir. Besin termometresi sayesinde piþirme iþlemindeki ýsý derecesini kesin olarak kontrol edebilirsiniz. Bazý programlar için ýsý dereceleri ve besin termometresi için çekirdek ýsý dereceleri önerilmektedir. Önerilen ýsýyý belirlenen çerçeveler("program Türleri" böl. bkz.) içinde bir yemek için veya kalýcý olarak ("Ayarlar" böl. bkz.) deðiþtirebilirsiniz. Çekirdek ýsýyý cihaz tarafýndan verilen sýnýrlar içinde tek bir piþirme iþlemi veya piþirme adýmý için deðiþtirebilirsiniz. Program türüne baðlý olarak bir süreyi 1 dakika ve 6, 10 veya 12 saat arasý ayarlayabilirsiniz. Otomatik- ve bakým programlarýnda ve menü hazýrlýklarýnda süre cihazýn fabrika çýkýþýnda ayarlanýr, bu süre deðiþtirilemez. Programlarda ve sadece buharlý programlarda süre ancak ayarlanan ýsýya ulaþýldýktan sonra iþlemeye baþlar, diðer tüm program türlerinde/programlarda hemen baþlar. Kombi-Piþirme ve özel kullaným ýsýtma programlarý fýrýn programý ve nem kombinasyonu ile çalýþýr. Nemi cihaz tarafýndan belirlenen çerçeve içinde tek bir piþirme adýmý veya yemek için deðiþtirebilirsiniz. Yapýlan nem ayarýna göre fýrýna nem ve temiz hava verilir. Nem ayarý % 0 ise maksimum hava giriþi gerçekleþir ve nem verilmez. Eðer nem ayarý = % 100 ise hava giriþi yapýlmaz ve maksimum nem giriþi saðlanýr. 24

25 Fonksiyon Açýklamalarý Cihaz fýrýn içindeki nem miktarýný bildirir. Fýrýndaki yiyecekler nem miktarýný etkiler ve bu da cihaz tarafýndan dikkate alýnýr. Bazý besinlerin piþme iþlemi sýrasýnda nem çýkardýklarýný unutmayýnýz. Besinlerin kendilerine özgü nemleri piþirme iþlemi için yapýlacak nem ayarýnda kullanýlýr. Böylece yapýlan küçük nem ayarlarý kimi zaman devreye girmeyebilir. Sesler Cihaz açýldýktan sonra, cihaz çalýþýrken ve kapanýrken bir ses duyulur. Bu ses bir arýza olduðunu ve cihazýn bozulduðunu göstermez. Su giriþinde ve çýkýþýnda meydana gelir. Cihaz çalýþýrken bir fan sesi duyulur. 25

26 Fonksiyon Açýklamalarý Isýtma Süreci Buhar Azaltma Sýcak Tutma Cihaz ayarlanan ýsý derecesine gelinceye kadar ekranda fýrýn içinde yükselen derece ve "Isýtma Süreci" gösterilir (Ýstisna: Otomatik, Menü Piþirme, Isýtma, Bakým). Buharda piþirme Buharda piþirme iþleminde ýsýtma sürecinin süresi yiyecek miktarýna ve ýsýya baðlýdýr. Genelde ýsýtma süreci yaklaþýk 7 dakika kadardýr. Soðutulmuþ veya dondurulmuþ besinlerde süre uzar. Buharda Piþirme Eðer 70 C'nin üzerinde bir ýsý derecesinde yemek piþiriliyorsa, piþirme iþleminin sonunda buhar azaltma otomatik olarak kapatýlýr. Bu fonksiyonun amacý kapak açýldýðýnda dýþarý çok fazla buhar çýkmamasýdýr. Ekranda "Ýþlem bitti" yazýsýna ek olarak "Buhar azaltma" yazýsý görülür. Bu fonksiyon kapatýlabilir ("Ayarlar" böl. bak.). Buharda Piþirme Bu fonksiyonu kullanmak istediðinizde fabrika ayarlarýný deðiþtirmeniz gerekecektir ("Ayarlar" böl. bak.). Cihaz piþirme iþleminden sonra kapatýlmazsa, bir süre sonra otomatik olarak sýcak tutma pozisyonuna dönüþür. Yiyecekler 70 C derecede en fazla 15 dakika sýcak tutulur. Hassas yiyeceklerin, özellikle balýklarýn sýcak tutma iþleminde piþmeye devam edeceklerini unutmayýnýz. 26

27 Fýrýn Aydýnlatma Fonksiyon Açýklamalarý Enerji tasarrufu açýsýndan fýrýndaki aydýnlatma cihaz çalýþmaya baþladýktan sonra kapanacak þekilde ayarlanmýþtýr. Fýrýnýn piþirme iþlemi sýrasýnda da sürekli olarak aydýnlatýlmasý gerekiyorsa, o zaman fabrika ayarýný deðiþtiriniz ("Ayarlar > Aydýnlatma" böl. bkz.) Bir piþirme iþleminden sonra cihazýn kapaðý açýk kalýrsa, 5 dakika sonra fýrýn lambasý otomatik olarak kapanýr. Fýrýn lambasý ýsý yansýtýr. Eðer 50 C altýnda bir ýsý derecesi ile çalýþýyorsanýz o zaman fýrýn aydýnlatmasý otomatik olarak kapanýr. Paneldeki tuþa basýldýðýnda aydýnlatma 15 saniye için açýlýr. Cihazýnýzla ilgili ayrýntýlý detaylarý veya buharda piþirme önerilerini ve yöntemleri "Buharda Piþirme" ve "Özel Kullanýmlar" bölümünde bulabilirsiniz. 27

28 Ýlk Çalýþtýrma Temel Ayarlar Buharlý fýrýn elektrik þebekesine baðlandýðýnda otomatik olarak açýlýr. Ekran sizi "Miele - Hoþ Geldiniz" yazýsý ile karþýlar, daha sonra cihazýn çalýþtýrýlmasý için gerekli birkaç temel ayar sorularý sorulur. Lisan ve Ülke Ayarý Karþýlama yazýsýndan sonra lisan ayarý menüsü görülür: Ýstediðiniz lisan görülünceye kadar seçme düðmesini sola veya saða çeviriniz. Ýstediðiniz lisaný seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Ýstediðiniz ülkeyi seçiniz ve bunu "OK" ile onaylayýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Tarih Ayarý Ýstediðiniz güncel gün rakamý görülünceye kadar ekranda "gün" üzerinde gezininiz. Güncel tarih ayarlanýncaya kadar bunu "ay" ve "yýl" için tekrarlayýnýz. "OK" tuþuna basýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Güncel Saat Ayarý Ekranda "güncel saat" alanýnda güncel saat görülünceye kadar gezininiz. "OK" tuþuna basýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 28

29 Ýlk Çalýþtýrma Güncel Saat Göstergesinin Seçimi Aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz: açýk: Cihaz kapandýðýnda güncel saat her zaman gösterilir. kapalý: Cihaz kapandýðýnda güncel saat gösterilmez. Gece kapatmasý: Güncel saat 5:00 ile 23:00 arasý gösterilir. Ýstediðiniz göstergeye ve arkasýnda bunu "OK" ile onaylayýnýz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Bunun arkasýndan ekranda "Ýlk Çalýþtýrma baþarýyla tamamlandý" yazýsý görülür. 29

30 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk Temizlik Cihazýnýz belgeleri arasýnda bulunan tip etiketini onun için öngörülen "Tip Etiketi" bölümüne yapýþtýrýnýz. Cihaz fabrikada bir çalýþma testinden geçirilir, bunun sonucunda borularýnda kalan su fýrýnýn içine geri akabilir. Cihazýn üstündeki koruyucu folyoyu çekip alýnýz. Su kabý / Kondense su kabý Su kabýný / kondense su kabýný cihazdan çýkartýnýz ve elde yýkayýnýz. Aksesuar / Fýrýn Ýçi Bazý aksesuarlarý fýrýndan çýkartýnýz. Piþirme kaplarýný elde veya bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz. Standart tepsi ve kombi ýzgara PerfectClean ile kaplanmýþtýr ve sadece elde yýkanabilir. Bunun için "PerfectClean" bölümünü okuyunuz. Standart tepsiyi ve kombi ýzgarayý sadece süngerli bir bez, sýcak su ve biraz deterjanla temizleyiniz. Fýrýnýn içindeki tozlarý ve ambalaj artýklarýný ýslak bir bezle alýnýz. Su Sertlik Derecesi Ayarý Buharlý fýrýn fabrikada "sert" su derecesine göre ayarlanmýþtýr. Cihazýn kusursuz çalýþabilmesi ve doðru zamanda kireç çözme iþlemi uygulayabilmek için yerel su sertlik derecesine ayarlanmalýdýr. Su sertlik derecesi ne kadar fazla olursa cihazda o kadar sýk kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr. Cihazýn hangi su sertlik derecesine ayarlandýðýný kontrol ediniz ve gerekirse doðru sertlik derecesine ayarlayýnýz ("Ayarlar" böl.bkz.) 30

31 Kaynama Derecesi Ayarý Cihazýn Isýtýlmasý Ýlk Çalýþtýrma Ýlk defa yemek piþirmeden önce cihazý suyun kaynama derecesine göre ayarlayýn, bu kaynama derecesi o bölgenin yüksekliðine göre deðiþir. Bu iþlemde su ileten kanallar yýkanýr. Cihazýn kusursuz çalýþabilmesi için bu iþlemi mutlaka uygulamanýz gerekir. Cihazý Buharda Piþirme (100 C) programý ile 15 dakika çalýþtýrýnýz. Bunu "Kullaným Kurallarý" bölümünde anlatýldýðý gibi yürütünüz. Bir taþýnma iþinden sonra yeni taþýnýlan bölgenin yükseklik ölçüsü eskisinden en az 300 metre farklý ise cihaz suyun deðiþtirilen kaynama derecesine uyumlu hale getirilmelidir. Bunun için bir kireç çözme iþlemi uygulayýnýz ("Temizlik ve Bakým / Bakým / Kireç Çözme" bölümüne bakýnýz). Halka rezistansýn üzerindeki yaðý almak için boþ cihazý Turbo C programýnda 30 dakika çalýþtýrýnýz. "Kullaným" bölümüne bakýnýz. Rezistans ilk defa çalýþtýrýldýðýnda bir koku duyulur. Koku ve duman bir süre sonra yok olur ve baðlantýnýn yanlýþ yapýldýðý veya cihazýn bozuk olduðu anlamýna gelmez. Mutfaðý iyice havalandýrýnýz. 31

32 Programlar / Menüler Ana Menü Program Türleri Turbo + Bu program birkaç rafta piþirmek için uygundur. Üst-/Alt-Isýtma Geleneksel yemek tarifleri ve sufle hazýrlamak için bu programý seçiniz. Kombi Piþirme Turbo + Kýzartma ve fýrýnda piþirme için Kombi Piþirme Üst-/Alt Isýtma Kýzartma ve fýrýnda piþirme için Kombi Piþirme Büyük Gril Gril için Buharda piþirme Tüm yiyecekler piþirilir, konserve yapýlýr, meyve suyu çýkarýlýr, menü hazýrlanýr. Yoðun Piþirme Meyveli keklerin piþirilmesi içindir. Alt Isýtma Malzemenin altý daha fazla kýzarsýn diye piþirme süresinin sonuna doðru seçilir. Üst Isýtma Malzemenin üstünün kýzartýlmasý, gratine, suflenin üstünün kýzartýlmasý, özel keklerin piþirilmesi için kullanýlýr. Büyük Gril Büyük miktarda yassý gril malzemelerinin kýzartýlmasý ve büyük kalýplarda piþen yiyeceklerin üstünün kýzartýlmasý için kullanýlýr. Önerilen Isý Derecesi 160 C 320 F 180 C 355 F 170 C 340 F 180 C 355 F Ayarlanabilen Isý Dereceleri C F C F C F C F 3. Kademe Kademe 100 C 212 F 180 C 355 F 190 C 375 F 190 C 375 F C F C F C F C F 3. Kademe Kademe 32

33 Programlar / Menüler Ana Menü Program Türleri Küçük Gril Küçük miktarda yassý gril malzemelerinin kýzartýlmasý ve küçük kalýplarda piþen yiyeceklerin üstünün kýzartýlmasý için kullanýlýr. Turbo gril Turbo grili kanatlýlar ve rosto gibi daha büyük çapta malzemeler için kullanabilirsiniz. Özel Kekler Kek hamuru için Otomatik Programlar Uygulanabilecek otomatik program listesi seçilir. Özel Kullanýmlar Menü Piþirme Farklý yemeklerin ayný zamanda piþirilmesi Önerilen Isý Derecesi Ayarlanabilen Isý Dereceleri 3. Kademe Kademe 200 C 395 F 160 C 320 F Pizza 180 C 355 F Çözme Dondurulmuþ besinler korunarak çözülür. Isýtma Daha önce piþmiþ yemeklerin özenle ýsýtýlmasý içindir C F C F C 140 F 130 C 265 F 180 C C 355 F F C F C F Blanþe (hafif haþlama)

34 Programlar / Menüler Ana Menü Önerilen Isý Derecesi Özel Kullanýmlar Konserve 90 C 195 F Kaplarý sterilize etme - - Kurutma 60 C 140 F Ayarlanabilen Isý Dereceleri 80 C C 175 F F 60 C-70 C 140 F F Mayalý hamuru kabartma - - Þabat-Programý 180 C 355 F My Miele MyMiele ile fýrýnýnýzý çok sýk kullandýðýnýz programlarý oraya kaydederek kiþiselleþtirebilirsiniz. Özel Programlar Piþirme iþlemlerinin oluþturulmasý ve hafýzaya alýnmasý Ayarlar Fabrika ayarlarýnýn deðiþtirilmesi 30 C C 85 F F Bakým Kireç Çözme - - Yumuþatma - - Kurutma - - Yýkama

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı