Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri"

Transkript

1 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri 16, 62, Cüneyt Nadir SOLAK Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KÜTAHYA Murat BARLAS Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MUÐLA Köksal PABUÇCU Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Taþlýçiftlik Kampusü, TOKAT Özet Akçay'ýn Bacillariophyta dýþýndaki alglerinin incelenmesine yönelik olan bu çalýþma, Haziran 2001 ile Eylül 2002 tarihleri arasýnda aylýk olarak 6 istasyonda gerçekleþtirilmiþtir. Sonuçta, Chlorophyta divisyosuna ait 26 takson, Cyanophyta'dan 30 takson, Chrysophyta'dan 1 taksa ve Euglenophyta'dan 4 takson olmak üzere toplam 61 takson teþhis edilmiþtir. Akçay'da seçilen istasyonlardan en fazla taksona organik kirliliðin olduðu II. istasyonda rastlanmýþtýr. Bu taksonlardan; Komvophoron constrictum, Microcyctis, Oscillatoria ve Chroococcus genuslarýna ait türler ve Chlorococcales ordosu üyeleri en yoðun olarak tespit edilmiþtir. Microcyctis aeroginosa'nýn ortamdaki baskýnlýðýnda organik kirliliðin yanýnda, suyun sýcaklýðýnýn da etkili olduðu düþünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akçay, algler, flora, sýklýk, Türkiye. The Epilithic Algae of Akcay (Buyuk Menderes-Mugla), Except Bacillariophyta Abstract The study of algae, of Akçay, except Bacillariophyta were monthly investigated between June 2001 and September 2002 from six different points. As a result, 26 taxa belong to Chlorophyta, 30 taxa to Cyanophyta, 1 taxon to Chrysophyta and 4 taxa to Euglenophyta were identified and totally 61 taxa were determined. In this study it was found out that II. station is the most crowded location according to number of the taxa among six stations. The most densely found taxa in this station were Komvophoron constrictum, the species of Microcyctis, Oscillatoria, Chroococcus genera and members of Chloroccoccales. It is thought that the reasons of abundance of Microcyctis aeroginosa in the ambience are water temperature as well as water pollution. Keywords: Abundancy, Akcay, algae, flora, Turkey. GÝRÝÞ Algler, akarsudaki besin zincirinin primer üreticileridir. Sucul ortamlarda ekosistemin temel öðelerinden olan büyük taban omurgasýzlarý ve balýklar için yaþamsal faaliyetleri açýsýndan gerekli oksijen ve besin ihtiyacý bu organizmalar tarafýndan karþýlanýr. Akçay'da daha önce yapýlan bir çalýþmada, Haziran 2001-Mayýs 2002 tarihleri arasýnda, seçilen beþ istasyondan balýk örnekleri alýnmýþ ve sistematik açýdan incelenmiþtir (Yýlmaz ve ark. 2003). Ancak Akçay'da alg florasý ile ilgili herhangi bir çalýþma gerçekleþtirilmemiþtir. Bu çalýþmanýn amacý, gerek bölgede gerekse ülkemizde, sucul ekosistemlerde, yapýlacak olan benzer çalýþmalara veri oluþturmak ve Türkiye'deki yüzey sularýnýn biyolojik zenginliðinin belirlenmesine katkýda bulunmaktýr. Yurdumuzda tatlýsu alg florasý ile ilgili ilk çalýþmalar floristik analizler þeklinde gerçekleþtirilmiþ (Güner 1966, Ongan 1970, Tanyolaç ve Karabatak 1974) daha sonra giderek artýþ göstermektedir; Meram Çayý (Yýldýz 1984), Karasu Nehri (Altuner ve Gürbüz 1991), Kýzýlýrmak Nehri (Yýldýz ve Özkýran 1991), Samsun Ýncesu Deresi (Gönülol ve Arslan 1992), Ankara Çayý (Yýldýz ve Atýcý 1996), Þana Deresi (Kolaylý ve ark. 1998), Çoruh Nehri (Atýcý ve Obalý 1999), Yeþilýrmak Nehri (Pabuçcu ve ark. 1999, Soylu ve Gönülol 2005), Cip Çayý (Çetin ve Yavuz 2001), Sarýçay (Barlas ve ark. 2001) bunlardan bazýlarýdýr. MATERYAL VE METOT Çalýþma Alaný Araþtýrma alaný 37 o 10'-37 o 30' kuzey enlemleri ile 28 o 05'-28 o 50' doðu boylamlarý arasýnda yer almaktadýr. Muðla ilinin kuzeybatýsýnda yer alan Akçay, Büyük Menderes Nehri'nin güney kollarýndan biri olup, doðduðu yerden Kemer Barajýna kadar yaklaþýk 60 km'lik bir mesafe kat etmektedir. Akçay, Denizli iline ait Kurtukçu Ovasý civarýnda 16

2 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki... doðmakta, iki önemli yan kol olan Karacaören ve Doðançay'ýný da bünyesine alarak, Avcýlar Köyüne yaklaþýk 1 km uzaklýkta diðer önemli bir yan kol olan Mortuma Çayý ile birleþir. Havza geniþliði ve debisi artan Akçay, Esençay Köyü yakýnlarýndan geçtikten sonra Kemer Barajýna ulaþýr (Anonymous 1989). Yapýlan araþtýrmada I. istasyon; Akçay'ýn kaynaðýnda, II. istasyon; Beyaðaç ilçesi çýkýþýnda, evsel atýklarýn akarsuya karýþtýðý noktada, III. istasyon; Akçay ile yan kolu olan Doðançay'ýn birleþtiði yerde, IV. istasyon; Muðla-Denizli karayolu üzerindeki Demirciler Köprüsü'nde, V. istasyon; Akçay'ýn Kemer Barajý'na dökülmeden önceki noktada seçilmiþtir. Ayrýca son bir istasyon olan VI. Ýstasyon ise Akçay'ýn önemli bir yan kolu olan Mortuma Çayý üzerinde seçilmiþtir (Þekil 1). Su Örneklerinin Alýnmasý ve Analizi Akçay'da araþtýrma süresince, su örnekleri peryodik olarak ayda bir kez alýnmýþ ve tüm arazi çalýþmalarý sýrasýnda örneklemeler her istasyon için yaklaþýk ayný saatlerde yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada, alg örneklemeleri ile birlikte suyun sýcaklýðý ( o C), ph, elektriksel iletkenlik (µs/cm) ve çözünmüþ oksijen miktarý (O 2 mg/l) da tespit edilmiþtir. Suyun sýcaklýðý ve ph'sý HI 8314 Hanna marka ph metre, elektriksel iletkenlik deðerleri LF 330/Set WTW marka konduktivimetre ve çözünmüþ oksijen miktarý ise Winkler Metoduna göre Aquamerck kiti ile titrimetrik olarak arazide belirlenmiþtir. Epilitik Alglerin Örneklenmesi Örnekler, belirlenen 6 ayrý istasyondan, akarsuyun durgun olmayan, ancak akýþ hýzýnýn nispeten düþük olduðu bölgedeki taþlarýn üzerinden kazýnarak alýnmýþ, 100 ml cam kavanozlarda %4 lük formaldehit ile fikse edilerek incelenmek üzere laboratuvara getirilmiþtir. Alýnan örneklerden geçici preparatlar hazýrlandýktan sonra, 10x100 büyültmeli Nikon marka araþtýrma mikroskobu altýnda tür teþhisleri yapýlmýþtýr. Alglerin teþhisinde konu ile ilgili literatürlerden faydalanýlmýþtýr (John ve ark. 2002, Wehr ve Sheath 2003). Daha sonra her istasyon için 3 ayrý geçici preparat hazýrlanmýþ ve her preparattan 100 hücre sayýlmýþtýr. Ortalamasý alýnan türlerin sýklýk deðerleri yüzde olarak hesaplanmýþtýr (Sladeckova 1962). Ýstatistiksel Analizler Çalýþma sonucunda türlerin istasyonlara göre ortalama sayýlarý ve tespit edilen türlerin sýklýk deðerleri JMP SAS (Anonymous 1995) istatistik programý kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. BULGULAR Akçay'da bazý fiziko-kimyasal deðerlere ait ölçümler de yapýlmýþtýr. Akarsuyun sýcaklýðý minimum deðeri I. istasyonda 8,2 o C ve maksimum deðer ise V. istasyonda 30,5 o C olarak, elektriksel iletkenlik deðeri minimum I. istasyonda 328 µs/cm ve maksimum V. istasyonda 684 µs/cm olarak, çözünmüþ oksijen deðeri minimum V. istasyonda 4,7 mg/l ve maksimum III. istasyonda 12,5 mg/l olarak, ph deðeri minimum I. istasyonda 7,7 ve maksimum III. istasyonda 8,9 olarak tespit edilmiþtir (Tablo 1). Akçay'ýn Bacillariophyta dýþýndaki algleri üzerinde yapýlan bu çalýþmada Chlorophyta (26), Cyanophyta (30), Chrysophyta (1) ve Euglenophyta (4)'ya ait toplam 61 takson tespit edilmiþtir. Bu algler ve sýklýk deðerleri Tablo 2'de verilmiþtir. Chlorophyta üyelerinin 7 tanesi Scenedesmus, 5 tanesi Cosmarium ve 4 tanesi Spirogyra cinslerine; Cyanophyta üyelerinin ise 6 tanesi Chroococcus, 5 tanesi Phormidium ve 4 tanesinin de Spirulina cinslerine ait olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma alanýnda populasyon yoðunluðu açýsýndan Cyanophyta üyeleri; Chlorophyta, Chrysophyta ve Euglenophyta üyelerine göre daha önemli olmuþtur. Cyanophyta üyeleri gerek takson sayýsý, gerekse oluþturduklarý populasyon yoðunluklarý açýsýndan en önemli bölümü oluþturmaktadýr. Yapýlan araþtýrmada I. istasyon en az (3 takson), II. istasyon ise en fazla takson (46 takson) içeren istasyondur. Ayrýca III. istasyonda 34, IV. istasyonda 36, V. istasyonda 27 ve VI. istasyonda ise 34 takson tespit edilmiþtir. I. istasyondan alýnan örneklerde yalnýzca Cyanophyta'ya ait Oscillatioria formosa, Phormidium tergestinum ve Komvophoron constrictum sýklýk deðerine göre "nadir bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Evsel atýk deþarjýnýn bulunduðu II. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait Oscillatoria limnetica ve K. constrictum sýklýk deðerine göre "çoðunlukla bulunan türler"; Chroococcus minor, O. formosa ve Phormidium ambiguum ile birlikte Chlorophyta üyelerinden Pediastrum boryanum, Scenedesmus ecornis, S. incrassatulus sýklýk deðeriyle "genellikle bulunan türler"; Cyanophyta'ya ait Aphanothece cladariorum, Chroococcus limneticus, C. minimus, C. turgidus, Merismopedia glauca, M. tenuissima, Microcyctis aeroginosa, Oscillatoria princeps, P. tergestinum ve Chlorophyta'ya ait Pediastrum integrum, S. ecornis var. disciformis, S. intermedius var. balatonicus, Spirogyra varians ve Ulothrix cylindricum'un ise "seyrek bulunan 17

3 C. N. SOLAK, M. BARLAS, K.l PABUÇCU Tablo 1. Akçay'a ait bazý fiziko-kimyasal parametrelerin ölçüm deðerleri. Þekil 1. Araþtýrma alaný ve örnek alýnan istasyonlar. türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay, Beyaðaç ilçe çöplüðünün atýk sularýný da bünyesine aldýktan sonra, Doðançay ile birleþtiði noktadaki III. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait Chroococcus minor, O. limnetica, K. constrictum ile birlikte Chlorophyta üyesi Oocyctis solitaria sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum, C. limneticus, M. aeroginosa, O. formosa, P. tergestinum, P. ambiguum, Spirulina major ile birlikte Chlorophyta üyelerinden Pediastrum boryanum ve Scenedesmus spinosus'un "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay'ýn akýþ hýzýnýn en yüksek olduðu IV. istasyondan alýnan örneklerden Cyanophyta üyelerinden C. minor, O. limnetica, K. constrictum sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum, C. limneticus, O. formosa, P. tergestinum, P. ambiguum ve S. nordstedtii ile birlikte Chlorophyta üyelerinden Cosmarium margaritiferum, P. boryanum, P. integrum, S. ecornis'in "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay üzerindeki son istasyon olan V. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait K. constrictum ve O. formosa sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum ve S. nordstedtii ile birlikte Chlorophyta'ya ait O. solitaria'nýn "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay'ýn önemli bir yan kolu olan ve kenarýnda yoðun þekilde tarým arazilerinin yer aldýðý VI. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait O. limnetica sýklýk deðerine göre "çoðunlukla bulunan türler"; C. turgidus, O. formosa, P. ambiguum ve K. constrictum sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum, C. minimus, C. minor, P. ambiguum, 18 Chlorophyta'ya ait O. elliptica, S. ecornis var. disciformis, Cosmarium leave, C. margaritiferum ve Zygnema pectinatum ile birlikte Chrysophyta'ya ait Dinobryon certularia'nýn "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. TARTIÞMA VE SONUÇ Sýklýk deðerleri göz önüne alýndýðýnda, Akçay'ýn kaynaðýný oluþturan I. istasyonda yalnýzca O. formosa, P. tergestinum ve K. constrictum türleri tespit edilmiþtir. Benzer þekilde Palmer (1980)'e göre kaynak bölgelerindeki tür sayýsý 1 ile 7 arasýnda deðiþkendir. II. istasyon ilçe evsel atýðýnýn suya karýþtýðý noktada seçildiðinden diðer istasyonlara oranla alg yoðunluðu oldukça yüksek çýkmýþtýr. Özellikle Cyanophyta üyelerinden Merismopedia glauca, O. limnetica, O. princeps ve O. formosa türlerinin sýklýðý dikkat çekicidir. Hellawell (1989)'a göre Oscillatoria türleri kirliliðin yüksek olduðu, besince zengin ortamlarda su kalite sýnýfý açýsýndan ß-mesosaprob sularda bolca görülmektedir. Ayrýca Kýlýnç (1998) da Tecer Irmaðý'nda yaptýðý çalýþmada O. formosa ve M. glauca türlerinin, organik madde yoðunluðu fazla olan ve evsel atýklarýn ýrmaða býrakýldýðý bölgede bu türlerin yoðunluklarýnýn fazla olduðunu belirtmiþtir. Yine II. istasyonda A. cladariorum, K. constrictum ve Chrococcus cinsine ait türlerin sýklýðý da önemli seviyelerdedir. Ayrýca Chlorophyta bölümüne ait Chlorococcales ordosuna ait Akçay'da tespit edilen tüm üyeler II. istasyonda yüksek sýklýk deðerindedir. Ülkemizde yapýlan çalýþmalarda da ötrof (Cirik ve Altýndað 1982, Gönülol ve Obalý 1986) ve mesotrof göllerde Chlorococales üyelerine bolca rastlanmýþ, oligotrofik özellikte olan Tortum Gölü'nde (Altuner 1984) ise hiç rastlanmamýþtýr. II. istasyondan (Beyaðaç istasyonu) sonra, yörede katran çýkartýlan bölgeden itibaren, III. istasyonda (Karacaören istasyonu) önemli ölçüde katrandan kaynaklanan kirlilik oluþtuðu dikkati çekmiþtir. II. istasyondaki takson sayýsýnýn 46 dan, III. istasyonda 34 e düþmesinde katran ocaðýndaki atýklarýn hiçbir arýtým iþlemine sokulmadan direkt olarak akarsuya karýþmasýnýn da olumsuz etki gösterdiði düþünülmektedir. Akçay'ýn

4 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki... Tablo 2. Akçay'da tespit edilen Bacillariophyta dýþýndaki epilitik alglerin istasyonlara göre ortalama tekerrür oranlarý. %1-20: Nadir bulunan türler %21-40: Seyrek bulunan türler %41-60: Genellikle bulunan türler %61-80: Çoðunlukla bulunan türler %81-100: Devamlý bulunan türler "Tekerrür oraný = (Kaydedilen örnek sayýsý / Tüm örnek sayýsý) x 100" önemli bir yan kolu olan VI. istasyonda (Mortuma Çayý) suyun kenarýndaki taþlarýn üzerinde yoðun kahverengi alg tabakalaþmasý dikkati çekmiþtir. Yapýlan çalýþmada sarý-kahverengi renkte olan Protoderma viridis türünün diðer istasyonlarda çok az sýklýk deðerine sahipken sadece VI. istasyonda sýklýk deðerinin daha yüksek rastlanmasý muhtemel renklenmenin bu taksondan kaynaklanabileceðini düþündürmektedir. Türlerin istasyonlara göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda P. boryanum, Scenedesmus ve Spirogyra genusuna ait türlerin organik kirlenmenin olduðu II. istasyondan diðer istasyonlara doðru gidildikçe azaldýðý tespit edilmiþtir. Benzer þekilde Hutchinson (1961)'e göre Chlorococcales üyelerine, besin tuzlarýnýn bol bulunduðu, ötrofik karakterli göllerde bolca rastlanmaktadýr. Ayrýca ayný takýmýn diðer bir türü olan P. boryanum mesotrof göllerin karakteristik türü olarak tanýmlanmýþtýr (Rawson 1956, Dussart 1956). Alglerin kirlenmenin olduðu bölgelerde gösterdikleri bolluk, kirlilik göstergesi olarak bilinmektedir. Bu indikatör türlerden A. cladariorum, M. glauca, M. tenuissima, K. constrictum, Chroococcus ve Oscillatoria genusuna ait türler kirlenmenin olduðu bölgelerde baskýndýr. Bu duruma Sakarya (Atýcý, 1997) ve Yeþilýrmak (Pabuçcu ve Altuner 1998, Pabucçu ve ark. 1999, Soylu ve Gönülol 2005) Nehirlerinde de rastlanmaktadýr. Cyanophyta üyelerinin yüksek kirlilikte en baskýn organizmalar olduðu 19

5 C. N. SOLAK, M. BARLAS, K.l PABUÇCU belirtilmiþtir (Pearl 1998). Buna benzer bir sonuç Kýlýnç (1998) tarafýndan da vurgulanmýþtýr. Yine Round (1984)'a göre, mavi-yeþil alglerden Microcyctis, Chroococcus, Merismopedia ve Oscillatoria cinlerine ait türler ötrofik sularda daha iyi geliþim göstermektedir. Ayrýca en yüksek sýklýk deðerine II. istasyonda ulaþan M. aeroginosa türünün akýþ yönü boyunca diðer istasyonlara doðru gidildikçe azalmasýnda su sýcaklýðýnýn etkili olabileceði düþünülmektedir. Robarts ve Zohary (1987) de Cyanophyta üyelerinin artýþýnýn düþük su sýcaklýðýnda daha fazla olduðunu belirtmektedir. Benzer þekilde Tilzer (1987)'e göre suyun sýcaklýðý ile M. aeroginosa arasýnda negatif bir iliþki vardýr. Alglerin geliþimiyle besin tuzlarý arasýnda da sýký bir iliþki vardýr. Besin tuzlarýnýn artýþý bazý türlerin yok olmasýna neden olurken bazýlarýnýn da ortamda baskýn olmasýný saðlamaktadýr. I. ve II. istasyonlarda tespit edilen tür sayýlarý bu durumun açýk bir göstergesidir. Fakat bu durum sadece besin tuzlarýnýn varlýðý ile açýklanamaz. Besin tuzlarýnýn ve diðer maddelerin katýlýmýyla oluþan kirlilik de önemlidir. Ortamdaki kirleticilerin artýþý, kirliliðe karþý toleransý geniþ olan türlerin baskýn olmasýna, toleransý dar olan türlerin ise ortamdan yok olmasýna sebep olur (Barlas 1988, Kalyoncu 1996, 2002, Klee 1990, 1991, Lange-Bertalot 1978, 1979a,b, 1980, Steinberg ve Schiefele 1988, Þen ve ark. 1990). Kirliliðin arttýðý bölgelerde toleransý yüksek olan organizmalar yani iyi geliþim gösteren taksonlar kaynak bölgesi hariç tüm istasyonlarda yaklaþýk olarak ayný oranda tespit edilmiþtir. Özellikle yaz aylarýnda, M. aeruginosa türü kirlenmenin oldukça yoðun bir þekilde gözlenebildiði II. istasyonda sýk bulunan türler arasýnda yer almaktadýr. Diðer istasyonlara doðru inildikçe ötrofikasyonla doðru orantýlý bir þekilde azalma göstermektedir. Bu tür Prescott (1973) ve Round (1993)'a göre de ötrofikasyonun yoðun olduðu bölgelerin karakteristik türleri arasýndadýr. Ayný durum S. spinosus türünde de gözlenmektedir. Özellikle yaz aylarýnda baskýn olan bu tür besin artýþýnýn gözlendiði II. istasyonda sýk bulunan türler arasýnda yer alýrken III. ve IV. istasyonlarda nadir bulunan türler arasýnda yer almaktadýr. Hutchinson (1961)'a göre bu tür ötrofik türler arasýnda yer almaktadýr. Yine Atýcý (1997), yaptýðý çalýþmada bu türün b-mesosaprob bölgeye ait olduðunu belirtmiþtir. Akarsularda yapýlan çalýþmalar sonucunda akýntý hýzýna ve derinliðe baðlý olarak habitatlar arasýnda birbirine karýþmalarýn olduðu tespit edilmiþtir (Altuner ve Gürbüz 1991, Atýcý 1997, Pabucçu ve Altuner 1998, Aksýn ve ark. 1999). Akçay'da tespit edilen algler ülkemizin deðiþik bölgelerinde bulunan akarsularýn alg florasý ile benzerlik göstermektedir (Altuner 1988, Altuner ve Gürbüz 1990, 1991, Gönülol ve Arslan 1992, Pabucçu ve ark. 1999). Bu araþtýrma sonucunda Akçay'da akarsuyun akýþ yönüne doðru azalan bir kirlilik mevcuttur. Bu kirliliðin tespiti ve giderilmesinin, doða ve insanlar açýsýndan önemli olduðu kanaatindeyiz. TEÞEKKÜR Bu araþtýrma Muðla Üniversitesi Araþtýrma Fonunca 02/006 nolu proje ile desteklenmiþtir. Bu çalýþmanýn her aþamasýnda desteklerini esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Hasan KALYONCU'ya katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. KAYNAKLAR Aksýn M, Çetin AK, Yýldýrým V (1999) Keban Çayý (Elazýð-Türkiye) Algleri. Fýrat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 11, Altuner Z (1984) Tortum Gölü'nden bir istasyondan alýnan fitoplanktonun kalitatif ve kantitatif olarak incelenmesi. Doða Bilim Dergisi A2. 8, Altuner Z (1988) A study of the diatom flora of Aras River, Turkey. Nova Hedwigia 46, Altuner Z, Gürbüz H (1990) Karasu (Fýrat) Nehri epilitik ve epipelik algleri üzerine bir araþtýrma. In: X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz, Erzurum, Altuner Z, Gürbüz H (1991) Karasu (Fýrat) Nehri epipelik alg florasý üzerinde bir araþtýrma. Doða TUBÝTAK D. 15, Anonymous (1989) Bozdoðan-Akçay Projesi Planlama Raporu. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, XXI. Bölge Müdürlüðü, Aydýn. Anonymous (1995) Statistical Discovery Software-JMP SAS Version 3. SAS Institute Inc, NC, USA. Atýcý T (1997) Sakarya Nehri kirliliði ve algler. 24, Atýcý T, Obalý O (1999) A study on diatoms in upper part of Çoruh River, Turkey. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12,

6 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki... Barlas M (1988) Limnologische Untersuchungen an der Fulda Unter Besonderer Berücksichtigung der Fischparasiten, Ýhrer Wirtsspektren und der Wassergüte. Dissertation. Universtat Kassel, Kassel. Barlas M, Mumcu F, Dirican S, Solak CN (2001) Sarýçay (Muðla-Milas)'da yaþayan epilitik diatomlarýn su kalitesine baðlý olarak incelenmesi. In: IV. Ulusal ve Çevre Kongresi Bildiri Kitabý, 5-8 Ekim 2001, Bodrum, Cirik-Altýndað S (1982) Manisa-Marmara Gölü fitoplanktonu I -Cyanophyta. Doða Bilim Dergisi Temel Bilimler 6, 3, Çetin AK, Yavuz OG (2001) Cip Çayý (Elazýð, Türkiye) epipelik, epilitik ve epifitik alg florasý. Fýrat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 13, Dussart B (1956) Limnologie l'etude des eaux Continentales. Geobiologie. Ecologie, Amenagement Ed. Gautheir-Villards, Paris. Gönülol A, Obalý O (1986) Phytoplankton of Karamýk Lake (Afyon) Turkey Commun. Fak. Sci. Univ. Ank. Ser. C. 4, Gönülol A, Arslan N (1992) Samsun-Ýncesu Deresinin alg florasý üzerinde araþtýrmalar. Doða Tr J. of Botany 16, Güner H (1966) Pamukkale Termal Suyunun mikroflorasý. Ege Üniversitesi Fen Fak. Ýlmi Raporlar Serisi, Ýzmir. Hellawell MJ (1989) Biological Indicators of Freshwater Pollution and Environmental Management. Elsevier Applied Science, London and NewYork. Hutchinson GE (1961) A Tratise on Limnology. Vol. II, John Wiley and Sons Inc. New York-London- Sydney. John DM, Whitton BA, Brook AJ (2002) The Freshwater Algal Flora of the British Isles. Cambridge University Press, Cambridge. Kalyoncu H (1996) Isparta Çayý Algleri Üzerine Bir Araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Kalyoncu H (2002) Aksu Çayýnýn Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Yönden Ýncelenmesi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Kýlýnç S (1998) Tecer Irmaðý Algleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eðirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi 6, Klee O (1990) Wasser Untersuchen. Biologische Arbeitsbücher. Quelle & Meyer, Heidelberg. Klee O (1991) Angewandte Hydrobiologie. G. Theieme Verlag, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart-New York. Kolaylý SA, Baysal A, Þahin B (1998) Study on the epilithic algae of Sana River (Trabzon). Doða Tr. J. of Botany 22, Lange-Bertalot H (1978) Diatomeen-Differentialarten Anstelle von Leitformen: ein geeigneteres Kriterium der Gewässerbelastung. Arch. Hydrobiol. Sppl. Algal Studies 21, Lange-Bertalot H (1979a) Toleranzgrenzen und Pollutionsdynamik benthicher Diatomeen bei unterschiedlich staker Abwasserblastung. Arch. Hydrobiol. Suppl. Algological Sutudes 23, Lange-Bertalot H (1979b) Pollution Tolerance of Diatoms as a Criterion Water Quality Estimation. Nova Hedwigia. Beiheft. 64, Lange-Bertalot H (1980) Kieselalgen als Indikatoren der Gewässerqualitat. Insbesondere bei Hoher Kommunaler und Industrieller Belastung in Main und Rhein. Cour. Frosch.-Inst. Senckenberg 41, Ongan T (1970) Eðirdir Gölü Spirogyra Türleri ve Aþýrý Çoðalmalarýnýn Nedenleri Hakkýnda. Ýstanbul Üniv. Fen Fak. Hidrobiyoloji Arþ. Enst. Yayýnlarý, Ýstanbul. Pabuçcu K, Altuner Z (1998) Planktonic algal flora of Yeþilýrmak River (Tokat-Turkey). Bulletin of Pure and Applied Science 17, Pabucçu K, Altuner Z, Gör MÖ (1999) Yeþilýrmak Nehri (Tokat) bentik alg florasý. In: 1st Int. Symp. on Protection of Natural Environmental and Ehrami Karaçam, 23-25th September 1999, Kütahya, Palmer CM (1980) Algae and Water Pollution. Castle House Publications Ltd. New York. Pearl HW (1998) Growth and Reproductive Strategies of Freshwater Blue-green Algae (Cyanobacteria). Cambridge Univ. Press, Cambridge. Rawson DS (1956) Algal ýndicators of trophic lake types. Limnol. Oceonogr. 1, Robarts RD, Zohary T (1987) Temperature effects on photosynthetic capacity, respiration and growth rates of bloom-forming Cyanobacteria. N. Z. J. Freshwater Res. 21,

7 C. N. SOLAK, M. BARLAS, K.l PABUÇCU Round FE (1984) The Ecology of Algae. Cambridge University Pres, Cambridge. Round FE (1993) A Review and Methods for the Use of Epilithic Diatoms for Detecting and Monitoring Changes in River Water Quality. Methods for the Examination of Waters and Associated Materials. HMSO, London. Prescott GW (1973) Algae of the Western Great Lakes Area,. WM. C. Brown Company Publishers, Dubugue, Iowa. Sladeckova A (1962) Limnological investigation methods for periphyton ("Auf-wusch") Community Bot. Rev. 28, Steinberg C, Schiefele S (1988) Biological ýndication of trophy and pollution of running waters. 2. Wasser-Abwasser-Frosch. 21, Soylu EN, Gönülol A (2005) Epipelic algal flora and seasonal variations of the River Yeþilýrmak, Amasya, Turkey. Cryptogamýe Algologie 26, 4, Þen B, Çetin K, Nacar V (1990) Evlerden Gelen Deþarjlý Sularýn Karýþtýðý Küçük Bir Kanal Ýçindeki Alg Geliþimleri Üzerine Gözlemler. In: X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz 1990, Erzurum, Tanyolaç J, Karabatak M (1974) Mogan Gölünün Biyolojik ve Hidrolojik Özelliklerinin Tespiti. TÜBÝTAK Veternerlik ve Hayvancýlýk Araþtýrma Grubu, Proje No: VHAG-91, Ankara. Tilzer MM (1987) Light-dependence of photosynthesis and growth in Cyanobacteeria; implications for their dominance in eutrophic lakes. N. Z. J. Freshwater Res. 21, Wehr JD, Sheath RG (2003) Freshwater algae of North America. Academic Press, New York. Yýldýz K (1984) Meram Çayý alg topluluklarý üzerine araþtýrmalar. Kýsým II- taþ ve çeþitli bitkiler üzerinde yaþayan alg topluluðu. Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Edebiyat Fak. Dergisi 3, Yýldýz K, Özkýran Ü (1991) Kýzýlýrmak Nehri diyatomeleri. Doða Tr. J. of Botany 15, Yýldýz K, Atýcý T (1996) Ankara Çayý diyatomeleri. Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi 6, Yýlmaz F, Barlas M, Kiriþ E, Solak CN (2003) Akçay (Muðla-Denizli) balýklarý üzerine bir araþtýrma. Fýrat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 15,

Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri

Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri Yukarý Porsuk Çayý (Kütahya) Epilitik Diyatomeleri 15, 62, 23-29 2007 Nüket AKANIL BÝNGÖL, M. Sabri ÖZYURT, Hayri DAYIOÐLU Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 43100 KÜTAHYA Ahmet YAMIK Dumlupýnar

Detaylı

Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri

Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri 14, 56, 9-15 2005 Tahir ATICI Gazi Üniversitesi, Gazi Eðitim Fakültesi, Biyoloji Eðitimi Bölümü, 06100, Beþevler-ANKARA Olcay OBALI Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoðan-ANKARA

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı:Elif Neyran SOYLU Doğum Tarihi:25 Nisan 1975 Unvanı:Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Beyþehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Deðiþimleri

Beyþehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Deðiþimleri Ekoloji 20, 80, 23-32 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.804 Beyþehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Deðiþimleri Özden FAKIOÐLU *, Nilsun DEMÝR Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý

Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý Ekoloji 20, 79, 57-62 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.797 Liman Gölü (Bafra-Samsun) Epifitik Diatome Florasý Elif Neyran SOYLU 1*, Faruk MARAÞLIOÐLU 2, Arif GÖNÜLOL 2 1 Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Vesile Yıldırım Accepted: March 2011. ISSN : 1308-7258 vyildirim@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Vesile Yıldırım Accepted: March 2011. ISSN : 1308-7258 vyildirim@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0064 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: November 2010 Vesile Yıldırım Accepted: March 2011 Abdulkadir

Detaylı

MOGAN GÖLÜ, BEYTEPE GÖLETİ VE DELİCE NEHRİ (KIZILIRMAK) MAVİ-YEŞİL ALGLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER

MOGAN GÖLÜ, BEYTEPE GÖLETİ VE DELİCE NEHRİ (KIZILIRMAK) MAVİ-YEŞİL ALGLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER MOGAN GÖLÜ, BEYTEPE GÖLETİ VE DELİCE NEHRİ (KIZILIRMAK) MAVİ-YEŞİL ALGLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER THE INVESTIGATION ON THE BLUE-GREEN ALGAE OF MOGAN LAKE, BEYTEPE POND AND DELICE RIVER (KIZILIRMAK) AYLA BATU

Detaylı

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Fen Bilim. Gazi Üniversitesi Biyoloji Gazi Üniversitesi Eğitimi

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Fen Bilim. Gazi Üniversitesi Biyoloji Gazi Üniversitesi Eğitimi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay (Baykal) Özer İletişim Bilgileri Adres Telefon +90 386 2804549 Mail : tbaykal@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1965 Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr.

1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 1. Adı Soyadı : Arif GÖNÜLOL 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1975 Y. Lisans Sistematik Botanik Ankara

Detaylı

Tortum Çayý'nýn (Erzurum) Epipelik Diyatomeleri ve Bazý Fizikokimyasal Özellikleri ile Ýliþkisi

Tortum Çayý'nýn (Erzurum) Epipelik Diyatomeleri ve Bazý Fizikokimyasal Özellikleri ile Ýliþkisi Ekoloji 19, 74, 102-109 (2010) Tortum Çayý'nýn (Erzurum) Epipelik Diyatomeleri ve Bazý Fizikokimyasal Özellikleri ile Ýliþkisi Ersin KIVRAK 1*, Hasan GÜRBÜZ 2 1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eðitim Fakültesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi 13, 50, 1-5 2004 Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi Arzu KEMÝKSÝZ, Ayþe ELMACI Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi,

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplankton unun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması

Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplankton unun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 381 389 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Yedigöller ve Abant

Detaylı

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Ekoloji 20, 81, 37-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.816 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Muavviz AYVAZ 1, Ersin TENEKECIOGLU 2*, Edis KORU 3 1Foundation for Environmental

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Hasan KALYONCU DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME

Hasan KALYONCU DETERMINATION OF WATER QUALITY IN ISPARTA STREAM ACCORDING TO PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS AND EPILITHIC DIATOME SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2006, 1(1-2), 14-25 ISPARTA DERESİ SU KALİTESİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERE VE EPİLİTİK DİYATOMELERE GÖRE BELİRLENMESİ Hasan KALYONCU Süleyman Demirel

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APA BARAJ GÖLÜ ALGLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (ÇUMRA/KONYA) Betül YILMAZ ÖZTÜRK DOKTORA TEZİ Biyoloji Anabilim Dalını Mart- 2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Fitoplankton u Üzerine Bir Araştırma

Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Fitoplankton u Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (12): 53 61 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Porsuk Göleti (Erzurum,

Detaylı

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER

SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER SAKARYA NEHRİ KİRLİLİĞİ VE ALGLER Tahir ATICI G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü, Beşevler - ANKARA ÖZET Türkiye 'nin en önemli su potansiyellerinden biri olan Sakarya Nehrinde; Ankara Çayı ve Porsuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Dipsiz Ve Çine (Muðla-Aydýn) Çayý'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balýklarý

Dipsiz Ve Çine (Muðla-Aydýn) Çayý'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balýklarý Dipsiz Ve Çine (Muðla-Aydýn) Çayý'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balýklarý Ekoloji 14, 54, 25-30 2005 Seher DÝRÝCAN, Murat BARLAS Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 48000,

Detaylı

Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası

Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 26(1), 45-51, 2014 26(1), 45-51, 2014 Özet Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası Güneş PALA Fırat Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası. Epipelic Diatom Flora of Kürk Stream (Elazığ) Flowing into Lake Hazar

Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası. Epipelic Diatom Flora of Kürk Stream (Elazığ) Flowing into Lake Hazar F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), 329-336, 2003 Özet Hazar Gölü ne Dökülen Kürk Çayı nın (Elazığ) Epipelik Diyatome Florası Vesile YILDIRIM, Bülent ŞEN,* A. Kadri ÇETİN, ve M. Tahir ALP*

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri

Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 323-329, 2006 18 (3), 323-329, 2006 Keban Baraj Gölü Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Güneş (TOPRAK) PALA ve

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi

Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal Değişkenlerle İlişkisi KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 6(14):1-11, 2016 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) Epilitik Alglerinin Bazı Fizikokimyasal

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Ekoloji 20, 80, 13-22 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.803 Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Sait BULUT 1*, Ramazan MERT 2, Kemal SOLAK 3, Muhsin KONUK 1 1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri

Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 557-562, 2008 20(4), 557-562, 2008 Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Mevsimsel Değişimleri Güneş (TOPRAK)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ

İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ İÇME SULARINDA YÜKSEK HASSASİYETTE SİYANOTOKSİN ANALİZİ Cevdet Demir, Habibe Ajderoğlu Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 16059 BURSA BUSKİ Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi, İçme

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Büyük Lota Gölü (Hafik/SİVAS) nün Fitoplankton Toplulukları ve Su Kalitesi

Büyük Lota Gölü (Hafik/SİVAS) nün Fitoplankton Toplulukları ve Su Kalitesi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD), Ciltl 36, No. 2 (2015) ISSN: 1300-1949 Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ), Vol. 36, No. 2 (2015) ISSN: 1300-1949

Detaylı

Pınarbaşı Göleti (Elbistan, Kahramanmaraş) nin Planktonik ve Bentik Alglerinin Araştırılması

Pınarbaşı Göleti (Elbistan, Kahramanmaraş) nin Planktonik ve Bentik Alglerinin Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 105-113, 2014 26(2), 105-113, 2014 Özet Pınarbaşı Göleti (Elbistan, Kahramanmaraş) nin Planktonik ve Bentik Alglerinin Araştırılması

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası. Benthic Diatom Flora of Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey)

Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası. Benthic Diatom Flora of Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey) F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-7, 2003 Özet Orduzu Baraj Gölü (Malatya, Türkiye) Bentik Diyatome Florası A. Kadri ÇETİN, Bülent ŞEN,* Vesile YILDIRIM ve Tahir ALP* Fırat Üniversitesi

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) nın Beslenme Rejimi

Seyhan Baraj Gölü nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) nın Beslenme Rejimi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 71-76, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Seyhan Baraj Gölü nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) nın Beslenme Rejimi

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DERBENT BARAJ GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKİYE) nün PLANKTONİK ALGLERİ

DERBENT BARAJ GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKİYE) nün PLANKTONİK ALGLERİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007014 1 (3): 111-123 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ DERBENT BARAJ GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKİYE)

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

TEZ ONAYI Göksal SEZEN tarafından hazırlanan Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Fitoplanktonu ve Su Kalitesi Özellikleri adlı tez çalışması 10/10/2008 ta

TEZ ONAYI Göksal SEZEN tarafından hazırlanan Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Fitoplanktonu ve Su Kalitesi Özellikleri adlı tez çalışması 10/10/2008 ta ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SARIMSAKLI BARAJ GÖLÜ (KAYSERİ) FİTOPLANKTONU ve SU KALİTESİ ÖZELLİKLERİ Göksal SEZEN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır 1 TEZ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241-248, 2002. Özet Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Bülent ŞEN,* M.Ali Turan KOÇER,** M. Tahir ALP* *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10): 826-833, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Cimil Deresi (Rize, Türkiye) nin Epilitik

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı