Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri"

Transkript

1 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki Epilitik Algleri 16, 62, Cüneyt Nadir SOLAK Dumlupýnar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KÜTAHYA Murat BARLAS Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MUÐLA Köksal PABUÇCU Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Taþlýçiftlik Kampusü, TOKAT Özet Akçay'ýn Bacillariophyta dýþýndaki alglerinin incelenmesine yönelik olan bu çalýþma, Haziran 2001 ile Eylül 2002 tarihleri arasýnda aylýk olarak 6 istasyonda gerçekleþtirilmiþtir. Sonuçta, Chlorophyta divisyosuna ait 26 takson, Cyanophyta'dan 30 takson, Chrysophyta'dan 1 taksa ve Euglenophyta'dan 4 takson olmak üzere toplam 61 takson teþhis edilmiþtir. Akçay'da seçilen istasyonlardan en fazla taksona organik kirliliðin olduðu II. istasyonda rastlanmýþtýr. Bu taksonlardan; Komvophoron constrictum, Microcyctis, Oscillatoria ve Chroococcus genuslarýna ait türler ve Chlorococcales ordosu üyeleri en yoðun olarak tespit edilmiþtir. Microcyctis aeroginosa'nýn ortamdaki baskýnlýðýnda organik kirliliðin yanýnda, suyun sýcaklýðýnýn da etkili olduðu düþünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Akçay, algler, flora, sýklýk, Türkiye. The Epilithic Algae of Akcay (Buyuk Menderes-Mugla), Except Bacillariophyta Abstract The study of algae, of Akçay, except Bacillariophyta were monthly investigated between June 2001 and September 2002 from six different points. As a result, 26 taxa belong to Chlorophyta, 30 taxa to Cyanophyta, 1 taxon to Chrysophyta and 4 taxa to Euglenophyta were identified and totally 61 taxa were determined. In this study it was found out that II. station is the most crowded location according to number of the taxa among six stations. The most densely found taxa in this station were Komvophoron constrictum, the species of Microcyctis, Oscillatoria, Chroococcus genera and members of Chloroccoccales. It is thought that the reasons of abundance of Microcyctis aeroginosa in the ambience are water temperature as well as water pollution. Keywords: Abundancy, Akcay, algae, flora, Turkey. GÝRÝÞ Algler, akarsudaki besin zincirinin primer üreticileridir. Sucul ortamlarda ekosistemin temel öðelerinden olan büyük taban omurgasýzlarý ve balýklar için yaþamsal faaliyetleri açýsýndan gerekli oksijen ve besin ihtiyacý bu organizmalar tarafýndan karþýlanýr. Akçay'da daha önce yapýlan bir çalýþmada, Haziran 2001-Mayýs 2002 tarihleri arasýnda, seçilen beþ istasyondan balýk örnekleri alýnmýþ ve sistematik açýdan incelenmiþtir (Yýlmaz ve ark. 2003). Ancak Akçay'da alg florasý ile ilgili herhangi bir çalýþma gerçekleþtirilmemiþtir. Bu çalýþmanýn amacý, gerek bölgede gerekse ülkemizde, sucul ekosistemlerde, yapýlacak olan benzer çalýþmalara veri oluþturmak ve Türkiye'deki yüzey sularýnýn biyolojik zenginliðinin belirlenmesine katkýda bulunmaktýr. Yurdumuzda tatlýsu alg florasý ile ilgili ilk çalýþmalar floristik analizler þeklinde gerçekleþtirilmiþ (Güner 1966, Ongan 1970, Tanyolaç ve Karabatak 1974) daha sonra giderek artýþ göstermektedir; Meram Çayý (Yýldýz 1984), Karasu Nehri (Altuner ve Gürbüz 1991), Kýzýlýrmak Nehri (Yýldýz ve Özkýran 1991), Samsun Ýncesu Deresi (Gönülol ve Arslan 1992), Ankara Çayý (Yýldýz ve Atýcý 1996), Þana Deresi (Kolaylý ve ark. 1998), Çoruh Nehri (Atýcý ve Obalý 1999), Yeþilýrmak Nehri (Pabuçcu ve ark. 1999, Soylu ve Gönülol 2005), Cip Çayý (Çetin ve Yavuz 2001), Sarýçay (Barlas ve ark. 2001) bunlardan bazýlarýdýr. MATERYAL VE METOT Çalýþma Alaný Araþtýrma alaný 37 o 10'-37 o 30' kuzey enlemleri ile 28 o 05'-28 o 50' doðu boylamlarý arasýnda yer almaktadýr. Muðla ilinin kuzeybatýsýnda yer alan Akçay, Büyük Menderes Nehri'nin güney kollarýndan biri olup, doðduðu yerden Kemer Barajýna kadar yaklaþýk 60 km'lik bir mesafe kat etmektedir. Akçay, Denizli iline ait Kurtukçu Ovasý civarýnda 16

2 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki... doðmakta, iki önemli yan kol olan Karacaören ve Doðançay'ýný da bünyesine alarak, Avcýlar Köyüne yaklaþýk 1 km uzaklýkta diðer önemli bir yan kol olan Mortuma Çayý ile birleþir. Havza geniþliði ve debisi artan Akçay, Esençay Köyü yakýnlarýndan geçtikten sonra Kemer Barajýna ulaþýr (Anonymous 1989). Yapýlan araþtýrmada I. istasyon; Akçay'ýn kaynaðýnda, II. istasyon; Beyaðaç ilçesi çýkýþýnda, evsel atýklarýn akarsuya karýþtýðý noktada, III. istasyon; Akçay ile yan kolu olan Doðançay'ýn birleþtiði yerde, IV. istasyon; Muðla-Denizli karayolu üzerindeki Demirciler Köprüsü'nde, V. istasyon; Akçay'ýn Kemer Barajý'na dökülmeden önceki noktada seçilmiþtir. Ayrýca son bir istasyon olan VI. Ýstasyon ise Akçay'ýn önemli bir yan kolu olan Mortuma Çayý üzerinde seçilmiþtir (Þekil 1). Su Örneklerinin Alýnmasý ve Analizi Akçay'da araþtýrma süresince, su örnekleri peryodik olarak ayda bir kez alýnmýþ ve tüm arazi çalýþmalarý sýrasýnda örneklemeler her istasyon için yaklaþýk ayný saatlerde yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada, alg örneklemeleri ile birlikte suyun sýcaklýðý ( o C), ph, elektriksel iletkenlik (µs/cm) ve çözünmüþ oksijen miktarý (O 2 mg/l) da tespit edilmiþtir. Suyun sýcaklýðý ve ph'sý HI 8314 Hanna marka ph metre, elektriksel iletkenlik deðerleri LF 330/Set WTW marka konduktivimetre ve çözünmüþ oksijen miktarý ise Winkler Metoduna göre Aquamerck kiti ile titrimetrik olarak arazide belirlenmiþtir. Epilitik Alglerin Örneklenmesi Örnekler, belirlenen 6 ayrý istasyondan, akarsuyun durgun olmayan, ancak akýþ hýzýnýn nispeten düþük olduðu bölgedeki taþlarýn üzerinden kazýnarak alýnmýþ, 100 ml cam kavanozlarda %4 lük formaldehit ile fikse edilerek incelenmek üzere laboratuvara getirilmiþtir. Alýnan örneklerden geçici preparatlar hazýrlandýktan sonra, 10x100 büyültmeli Nikon marka araþtýrma mikroskobu altýnda tür teþhisleri yapýlmýþtýr. Alglerin teþhisinde konu ile ilgili literatürlerden faydalanýlmýþtýr (John ve ark. 2002, Wehr ve Sheath 2003). Daha sonra her istasyon için 3 ayrý geçici preparat hazýrlanmýþ ve her preparattan 100 hücre sayýlmýþtýr. Ortalamasý alýnan türlerin sýklýk deðerleri yüzde olarak hesaplanmýþtýr (Sladeckova 1962). Ýstatistiksel Analizler Çalýþma sonucunda türlerin istasyonlara göre ortalama sayýlarý ve tespit edilen türlerin sýklýk deðerleri JMP SAS (Anonymous 1995) istatistik programý kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. BULGULAR Akçay'da bazý fiziko-kimyasal deðerlere ait ölçümler de yapýlmýþtýr. Akarsuyun sýcaklýðý minimum deðeri I. istasyonda 8,2 o C ve maksimum deðer ise V. istasyonda 30,5 o C olarak, elektriksel iletkenlik deðeri minimum I. istasyonda 328 µs/cm ve maksimum V. istasyonda 684 µs/cm olarak, çözünmüþ oksijen deðeri minimum V. istasyonda 4,7 mg/l ve maksimum III. istasyonda 12,5 mg/l olarak, ph deðeri minimum I. istasyonda 7,7 ve maksimum III. istasyonda 8,9 olarak tespit edilmiþtir (Tablo 1). Akçay'ýn Bacillariophyta dýþýndaki algleri üzerinde yapýlan bu çalýþmada Chlorophyta (26), Cyanophyta (30), Chrysophyta (1) ve Euglenophyta (4)'ya ait toplam 61 takson tespit edilmiþtir. Bu algler ve sýklýk deðerleri Tablo 2'de verilmiþtir. Chlorophyta üyelerinin 7 tanesi Scenedesmus, 5 tanesi Cosmarium ve 4 tanesi Spirogyra cinslerine; Cyanophyta üyelerinin ise 6 tanesi Chroococcus, 5 tanesi Phormidium ve 4 tanesinin de Spirulina cinslerine ait olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma alanýnda populasyon yoðunluðu açýsýndan Cyanophyta üyeleri; Chlorophyta, Chrysophyta ve Euglenophyta üyelerine göre daha önemli olmuþtur. Cyanophyta üyeleri gerek takson sayýsý, gerekse oluþturduklarý populasyon yoðunluklarý açýsýndan en önemli bölümü oluþturmaktadýr. Yapýlan araþtýrmada I. istasyon en az (3 takson), II. istasyon ise en fazla takson (46 takson) içeren istasyondur. Ayrýca III. istasyonda 34, IV. istasyonda 36, V. istasyonda 27 ve VI. istasyonda ise 34 takson tespit edilmiþtir. I. istasyondan alýnan örneklerde yalnýzca Cyanophyta'ya ait Oscillatioria formosa, Phormidium tergestinum ve Komvophoron constrictum sýklýk deðerine göre "nadir bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Evsel atýk deþarjýnýn bulunduðu II. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait Oscillatoria limnetica ve K. constrictum sýklýk deðerine göre "çoðunlukla bulunan türler"; Chroococcus minor, O. formosa ve Phormidium ambiguum ile birlikte Chlorophyta üyelerinden Pediastrum boryanum, Scenedesmus ecornis, S. incrassatulus sýklýk deðeriyle "genellikle bulunan türler"; Cyanophyta'ya ait Aphanothece cladariorum, Chroococcus limneticus, C. minimus, C. turgidus, Merismopedia glauca, M. tenuissima, Microcyctis aeroginosa, Oscillatoria princeps, P. tergestinum ve Chlorophyta'ya ait Pediastrum integrum, S. ecornis var. disciformis, S. intermedius var. balatonicus, Spirogyra varians ve Ulothrix cylindricum'un ise "seyrek bulunan 17

3 C. N. SOLAK, M. BARLAS, K.l PABUÇCU Tablo 1. Akçay'a ait bazý fiziko-kimyasal parametrelerin ölçüm deðerleri. Þekil 1. Araþtýrma alaný ve örnek alýnan istasyonlar. türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay, Beyaðaç ilçe çöplüðünün atýk sularýný da bünyesine aldýktan sonra, Doðançay ile birleþtiði noktadaki III. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait Chroococcus minor, O. limnetica, K. constrictum ile birlikte Chlorophyta üyesi Oocyctis solitaria sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum, C. limneticus, M. aeroginosa, O. formosa, P. tergestinum, P. ambiguum, Spirulina major ile birlikte Chlorophyta üyelerinden Pediastrum boryanum ve Scenedesmus spinosus'un "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay'ýn akýþ hýzýnýn en yüksek olduðu IV. istasyondan alýnan örneklerden Cyanophyta üyelerinden C. minor, O. limnetica, K. constrictum sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum, C. limneticus, O. formosa, P. tergestinum, P. ambiguum ve S. nordstedtii ile birlikte Chlorophyta üyelerinden Cosmarium margaritiferum, P. boryanum, P. integrum, S. ecornis'in "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay üzerindeki son istasyon olan V. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait K. constrictum ve O. formosa sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum ve S. nordstedtii ile birlikte Chlorophyta'ya ait O. solitaria'nýn "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. Akçay'ýn önemli bir yan kolu olan ve kenarýnda yoðun þekilde tarým arazilerinin yer aldýðý VI. istasyondan alýnan örneklerde Cyanophyta'ya ait O. limnetica sýklýk deðerine göre "çoðunlukla bulunan türler"; C. turgidus, O. formosa, P. ambiguum ve K. constrictum sýklýk deðerine göre "genellikle bulunan türler"; A. cladariorum, C. minimus, C. minor, P. ambiguum, 18 Chlorophyta'ya ait O. elliptica, S. ecornis var. disciformis, Cosmarium leave, C. margaritiferum ve Zygnema pectinatum ile birlikte Chrysophyta'ya ait Dinobryon certularia'nýn "seyrek bulunan türler" kategorisinde olduðu tespit edilmiþtir. TARTIÞMA VE SONUÇ Sýklýk deðerleri göz önüne alýndýðýnda, Akçay'ýn kaynaðýný oluþturan I. istasyonda yalnýzca O. formosa, P. tergestinum ve K. constrictum türleri tespit edilmiþtir. Benzer þekilde Palmer (1980)'e göre kaynak bölgelerindeki tür sayýsý 1 ile 7 arasýnda deðiþkendir. II. istasyon ilçe evsel atýðýnýn suya karýþtýðý noktada seçildiðinden diðer istasyonlara oranla alg yoðunluðu oldukça yüksek çýkmýþtýr. Özellikle Cyanophyta üyelerinden Merismopedia glauca, O. limnetica, O. princeps ve O. formosa türlerinin sýklýðý dikkat çekicidir. Hellawell (1989)'a göre Oscillatoria türleri kirliliðin yüksek olduðu, besince zengin ortamlarda su kalite sýnýfý açýsýndan ß-mesosaprob sularda bolca görülmektedir. Ayrýca Kýlýnç (1998) da Tecer Irmaðý'nda yaptýðý çalýþmada O. formosa ve M. glauca türlerinin, organik madde yoðunluðu fazla olan ve evsel atýklarýn ýrmaða býrakýldýðý bölgede bu türlerin yoðunluklarýnýn fazla olduðunu belirtmiþtir. Yine II. istasyonda A. cladariorum, K. constrictum ve Chrococcus cinsine ait türlerin sýklýðý da önemli seviyelerdedir. Ayrýca Chlorophyta bölümüne ait Chlorococcales ordosuna ait Akçay'da tespit edilen tüm üyeler II. istasyonda yüksek sýklýk deðerindedir. Ülkemizde yapýlan çalýþmalarda da ötrof (Cirik ve Altýndað 1982, Gönülol ve Obalý 1986) ve mesotrof göllerde Chlorococales üyelerine bolca rastlanmýþ, oligotrofik özellikte olan Tortum Gölü'nde (Altuner 1984) ise hiç rastlanmamýþtýr. II. istasyondan (Beyaðaç istasyonu) sonra, yörede katran çýkartýlan bölgeden itibaren, III. istasyonda (Karacaören istasyonu) önemli ölçüde katrandan kaynaklanan kirlilik oluþtuðu dikkati çekmiþtir. II. istasyondaki takson sayýsýnýn 46 dan, III. istasyonda 34 e düþmesinde katran ocaðýndaki atýklarýn hiçbir arýtým iþlemine sokulmadan direkt olarak akarsuya karýþmasýnýn da olumsuz etki gösterdiði düþünülmektedir. Akçay'ýn

4 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki... Tablo 2. Akçay'da tespit edilen Bacillariophyta dýþýndaki epilitik alglerin istasyonlara göre ortalama tekerrür oranlarý. %1-20: Nadir bulunan türler %21-40: Seyrek bulunan türler %41-60: Genellikle bulunan türler %61-80: Çoðunlukla bulunan türler %81-100: Devamlý bulunan türler "Tekerrür oraný = (Kaydedilen örnek sayýsý / Tüm örnek sayýsý) x 100" önemli bir yan kolu olan VI. istasyonda (Mortuma Çayý) suyun kenarýndaki taþlarýn üzerinde yoðun kahverengi alg tabakalaþmasý dikkati çekmiþtir. Yapýlan çalýþmada sarý-kahverengi renkte olan Protoderma viridis türünün diðer istasyonlarda çok az sýklýk deðerine sahipken sadece VI. istasyonda sýklýk deðerinin daha yüksek rastlanmasý muhtemel renklenmenin bu taksondan kaynaklanabileceðini düþündürmektedir. Türlerin istasyonlara göre daðýlýmlarýna bakýldýðýnda P. boryanum, Scenedesmus ve Spirogyra genusuna ait türlerin organik kirlenmenin olduðu II. istasyondan diðer istasyonlara doðru gidildikçe azaldýðý tespit edilmiþtir. Benzer þekilde Hutchinson (1961)'e göre Chlorococcales üyelerine, besin tuzlarýnýn bol bulunduðu, ötrofik karakterli göllerde bolca rastlanmaktadýr. Ayrýca ayný takýmýn diðer bir türü olan P. boryanum mesotrof göllerin karakteristik türü olarak tanýmlanmýþtýr (Rawson 1956, Dussart 1956). Alglerin kirlenmenin olduðu bölgelerde gösterdikleri bolluk, kirlilik göstergesi olarak bilinmektedir. Bu indikatör türlerden A. cladariorum, M. glauca, M. tenuissima, K. constrictum, Chroococcus ve Oscillatoria genusuna ait türler kirlenmenin olduðu bölgelerde baskýndýr. Bu duruma Sakarya (Atýcý, 1997) ve Yeþilýrmak (Pabuçcu ve Altuner 1998, Pabucçu ve ark. 1999, Soylu ve Gönülol 2005) Nehirlerinde de rastlanmaktadýr. Cyanophyta üyelerinin yüksek kirlilikte en baskýn organizmalar olduðu 19

5 C. N. SOLAK, M. BARLAS, K.l PABUÇCU belirtilmiþtir (Pearl 1998). Buna benzer bir sonuç Kýlýnç (1998) tarafýndan da vurgulanmýþtýr. Yine Round (1984)'a göre, mavi-yeþil alglerden Microcyctis, Chroococcus, Merismopedia ve Oscillatoria cinlerine ait türler ötrofik sularda daha iyi geliþim göstermektedir. Ayrýca en yüksek sýklýk deðerine II. istasyonda ulaþan M. aeroginosa türünün akýþ yönü boyunca diðer istasyonlara doðru gidildikçe azalmasýnda su sýcaklýðýnýn etkili olabileceði düþünülmektedir. Robarts ve Zohary (1987) de Cyanophyta üyelerinin artýþýnýn düþük su sýcaklýðýnda daha fazla olduðunu belirtmektedir. Benzer þekilde Tilzer (1987)'e göre suyun sýcaklýðý ile M. aeroginosa arasýnda negatif bir iliþki vardýr. Alglerin geliþimiyle besin tuzlarý arasýnda da sýký bir iliþki vardýr. Besin tuzlarýnýn artýþý bazý türlerin yok olmasýna neden olurken bazýlarýnýn da ortamda baskýn olmasýný saðlamaktadýr. I. ve II. istasyonlarda tespit edilen tür sayýlarý bu durumun açýk bir göstergesidir. Fakat bu durum sadece besin tuzlarýnýn varlýðý ile açýklanamaz. Besin tuzlarýnýn ve diðer maddelerin katýlýmýyla oluþan kirlilik de önemlidir. Ortamdaki kirleticilerin artýþý, kirliliðe karþý toleransý geniþ olan türlerin baskýn olmasýna, toleransý dar olan türlerin ise ortamdan yok olmasýna sebep olur (Barlas 1988, Kalyoncu 1996, 2002, Klee 1990, 1991, Lange-Bertalot 1978, 1979a,b, 1980, Steinberg ve Schiefele 1988, Þen ve ark. 1990). Kirliliðin arttýðý bölgelerde toleransý yüksek olan organizmalar yani iyi geliþim gösteren taksonlar kaynak bölgesi hariç tüm istasyonlarda yaklaþýk olarak ayný oranda tespit edilmiþtir. Özellikle yaz aylarýnda, M. aeruginosa türü kirlenmenin oldukça yoðun bir þekilde gözlenebildiði II. istasyonda sýk bulunan türler arasýnda yer almaktadýr. Diðer istasyonlara doðru inildikçe ötrofikasyonla doðru orantýlý bir þekilde azalma göstermektedir. Bu tür Prescott (1973) ve Round (1993)'a göre de ötrofikasyonun yoðun olduðu bölgelerin karakteristik türleri arasýndadýr. Ayný durum S. spinosus türünde de gözlenmektedir. Özellikle yaz aylarýnda baskýn olan bu tür besin artýþýnýn gözlendiði II. istasyonda sýk bulunan türler arasýnda yer alýrken III. ve IV. istasyonlarda nadir bulunan türler arasýnda yer almaktadýr. Hutchinson (1961)'a göre bu tür ötrofik türler arasýnda yer almaktadýr. Yine Atýcý (1997), yaptýðý çalýþmada bu türün b-mesosaprob bölgeye ait olduðunu belirtmiþtir. Akarsularda yapýlan çalýþmalar sonucunda akýntý hýzýna ve derinliðe baðlý olarak habitatlar arasýnda birbirine karýþmalarýn olduðu tespit edilmiþtir (Altuner ve Gürbüz 1991, Atýcý 1997, Pabucçu ve Altuner 1998, Aksýn ve ark. 1999). Akçay'da tespit edilen algler ülkemizin deðiþik bölgelerinde bulunan akarsularýn alg florasý ile benzerlik göstermektedir (Altuner 1988, Altuner ve Gürbüz 1990, 1991, Gönülol ve Arslan 1992, Pabucçu ve ark. 1999). Bu araþtýrma sonucunda Akçay'da akarsuyun akýþ yönüne doðru azalan bir kirlilik mevcuttur. Bu kirliliðin tespiti ve giderilmesinin, doða ve insanlar açýsýndan önemli olduðu kanaatindeyiz. TEÞEKKÜR Bu araþtýrma Muðla Üniversitesi Araþtýrma Fonunca 02/006 nolu proje ile desteklenmiþtir. Bu çalýþmanýn her aþamasýnda desteklerini esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Hasan KALYONCU'ya katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. KAYNAKLAR Aksýn M, Çetin AK, Yýldýrým V (1999) Keban Çayý (Elazýð-Türkiye) Algleri. Fýrat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 11, Altuner Z (1984) Tortum Gölü'nden bir istasyondan alýnan fitoplanktonun kalitatif ve kantitatif olarak incelenmesi. Doða Bilim Dergisi A2. 8, Altuner Z (1988) A study of the diatom flora of Aras River, Turkey. Nova Hedwigia 46, Altuner Z, Gürbüz H (1990) Karasu (Fýrat) Nehri epilitik ve epipelik algleri üzerine bir araþtýrma. In: X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz, Erzurum, Altuner Z, Gürbüz H (1991) Karasu (Fýrat) Nehri epipelik alg florasý üzerinde bir araþtýrma. Doða TUBÝTAK D. 15, Anonymous (1989) Bozdoðan-Akçay Projesi Planlama Raporu. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, XXI. Bölge Müdürlüðü, Aydýn. Anonymous (1995) Statistical Discovery Software-JMP SAS Version 3. SAS Institute Inc, NC, USA. Atýcý T (1997) Sakarya Nehri kirliliði ve algler. 24, Atýcý T, Obalý O (1999) A study on diatoms in upper part of Çoruh River, Turkey. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12,

6 Akçay 'ýn (Büyük Menderes-Muðla) Bacillariophyta Dýþýndaki... Barlas M (1988) Limnologische Untersuchungen an der Fulda Unter Besonderer Berücksichtigung der Fischparasiten, Ýhrer Wirtsspektren und der Wassergüte. Dissertation. Universtat Kassel, Kassel. Barlas M, Mumcu F, Dirican S, Solak CN (2001) Sarýçay (Muðla-Milas)'da yaþayan epilitik diatomlarýn su kalitesine baðlý olarak incelenmesi. In: IV. Ulusal ve Çevre Kongresi Bildiri Kitabý, 5-8 Ekim 2001, Bodrum, Cirik-Altýndað S (1982) Manisa-Marmara Gölü fitoplanktonu I -Cyanophyta. Doða Bilim Dergisi Temel Bilimler 6, 3, Çetin AK, Yavuz OG (2001) Cip Çayý (Elazýð, Türkiye) epipelik, epilitik ve epifitik alg florasý. Fýrat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 13, Dussart B (1956) Limnologie l'etude des eaux Continentales. Geobiologie. Ecologie, Amenagement Ed. Gautheir-Villards, Paris. Gönülol A, Obalý O (1986) Phytoplankton of Karamýk Lake (Afyon) Turkey Commun. Fak. Sci. Univ. Ank. Ser. C. 4, Gönülol A, Arslan N (1992) Samsun-Ýncesu Deresinin alg florasý üzerinde araþtýrmalar. Doða Tr J. of Botany 16, Güner H (1966) Pamukkale Termal Suyunun mikroflorasý. Ege Üniversitesi Fen Fak. Ýlmi Raporlar Serisi, Ýzmir. Hellawell MJ (1989) Biological Indicators of Freshwater Pollution and Environmental Management. Elsevier Applied Science, London and NewYork. Hutchinson GE (1961) A Tratise on Limnology. Vol. II, John Wiley and Sons Inc. New York-London- Sydney. John DM, Whitton BA, Brook AJ (2002) The Freshwater Algal Flora of the British Isles. Cambridge University Press, Cambridge. Kalyoncu H (1996) Isparta Çayý Algleri Üzerine Bir Araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Kalyoncu H (2002) Aksu Çayýnýn Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Yönden Ýncelenmesi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Kýlýnç S (1998) Tecer Irmaðý Algleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eðirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi 6, Klee O (1990) Wasser Untersuchen. Biologische Arbeitsbücher. Quelle & Meyer, Heidelberg. Klee O (1991) Angewandte Hydrobiologie. G. Theieme Verlag, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart-New York. Kolaylý SA, Baysal A, Þahin B (1998) Study on the epilithic algae of Sana River (Trabzon). Doða Tr. J. of Botany 22, Lange-Bertalot H (1978) Diatomeen-Differentialarten Anstelle von Leitformen: ein geeigneteres Kriterium der Gewässerbelastung. Arch. Hydrobiol. Sppl. Algal Studies 21, Lange-Bertalot H (1979a) Toleranzgrenzen und Pollutionsdynamik benthicher Diatomeen bei unterschiedlich staker Abwasserblastung. Arch. Hydrobiol. Suppl. Algological Sutudes 23, Lange-Bertalot H (1979b) Pollution Tolerance of Diatoms as a Criterion Water Quality Estimation. Nova Hedwigia. Beiheft. 64, Lange-Bertalot H (1980) Kieselalgen als Indikatoren der Gewässerqualitat. Insbesondere bei Hoher Kommunaler und Industrieller Belastung in Main und Rhein. Cour. Frosch.-Inst. Senckenberg 41, Ongan T (1970) Eðirdir Gölü Spirogyra Türleri ve Aþýrý Çoðalmalarýnýn Nedenleri Hakkýnda. Ýstanbul Üniv. Fen Fak. Hidrobiyoloji Arþ. Enst. Yayýnlarý, Ýstanbul. Pabuçcu K, Altuner Z (1998) Planktonic algal flora of Yeþilýrmak River (Tokat-Turkey). Bulletin of Pure and Applied Science 17, Pabucçu K, Altuner Z, Gör MÖ (1999) Yeþilýrmak Nehri (Tokat) bentik alg florasý. In: 1st Int. Symp. on Protection of Natural Environmental and Ehrami Karaçam, 23-25th September 1999, Kütahya, Palmer CM (1980) Algae and Water Pollution. Castle House Publications Ltd. New York. Pearl HW (1998) Growth and Reproductive Strategies of Freshwater Blue-green Algae (Cyanobacteria). Cambridge Univ. Press, Cambridge. Rawson DS (1956) Algal ýndicators of trophic lake types. Limnol. Oceonogr. 1, Robarts RD, Zohary T (1987) Temperature effects on photosynthetic capacity, respiration and growth rates of bloom-forming Cyanobacteria. N. Z. J. Freshwater Res. 21,

7 C. N. SOLAK, M. BARLAS, K.l PABUÇCU Round FE (1984) The Ecology of Algae. Cambridge University Pres, Cambridge. Round FE (1993) A Review and Methods for the Use of Epilithic Diatoms for Detecting and Monitoring Changes in River Water Quality. Methods for the Examination of Waters and Associated Materials. HMSO, London. Prescott GW (1973) Algae of the Western Great Lakes Area,. WM. C. Brown Company Publishers, Dubugue, Iowa. Sladeckova A (1962) Limnological investigation methods for periphyton ("Auf-wusch") Community Bot. Rev. 28, Steinberg C, Schiefele S (1988) Biological ýndication of trophy and pollution of running waters. 2. Wasser-Abwasser-Frosch. 21, Soylu EN, Gönülol A (2005) Epipelic algal flora and seasonal variations of the River Yeþilýrmak, Amasya, Turkey. Cryptogamýe Algologie 26, 4, Þen B, Çetin K, Nacar V (1990) Evlerden Gelen Deþarjlý Sularýn Karýþtýðý Küçük Bir Kanal Ýçindeki Alg Geliþimleri Üzerine Gözlemler. In: X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Temmuz 1990, Erzurum, Tanyolaç J, Karabatak M (1974) Mogan Gölünün Biyolojik ve Hidrolojik Özelliklerinin Tespiti. TÜBÝTAK Veternerlik ve Hayvancýlýk Araþtýrma Grubu, Proje No: VHAG-91, Ankara. Tilzer MM (1987) Light-dependence of photosynthesis and growth in Cyanobacteeria; implications for their dominance in eutrophic lakes. N. Z. J. Freshwater Res. 21, Wehr JD, Sheath RG (2003) Freshwater algae of North America. Academic Press, New York. Yýldýz K (1984) Meram Çayý alg topluluklarý üzerine araþtýrmalar. Kýsým II- taþ ve çeþitli bitkiler üzerinde yaþayan alg topluluðu. Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Edebiyat Fak. Dergisi 3, Yýldýz K, Özkýran Ü (1991) Kýzýlýrmak Nehri diyatomeleri. Doða Tr. J. of Botany 15, Yýldýz K, Atýcý T (1996) Ankara Çayý diyatomeleri. Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi 6, Yýlmaz F, Barlas M, Kiriþ E, Solak CN (2003) Akçay (Muðla-Denizli) balýklarý üzerine bir araþtýrma. Fýrat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 15,

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi 13, 50, 1-5 2004 Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi Arzu KEMÝKSÝZ, Ayþe ELMACI Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi,

Detaylı

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE

Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814. Neslihan KARAVIN 1*, Mahmut KILINC 2 TÜRKÝYE Ekoloji 20, 81, 21-29 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.814 Yaprak Döken Quercus cerris var. cerris ve Herdemyeþil Phillyrea latifolia da SLA ve LMA'nýn Yöne, Mevsime ve Ýklimsel Parametrelere Baðlý Olarak

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi 20, 80, 74-80 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8010 ARAÞTIRMA NOTU Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey)

Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Investigation of Water Quality of Lake Gaga (Ordu, Turkey) Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi Beyhan TAŞ* * Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ordu, TÜRKİYE Sorumlu yazar: beyhantass@gmail.com Özet Gaga Gölü, Orta Karadeniz

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri

Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 9-19 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Beymelek Lagün Gölü'nde Farklý Göz Açýklýðýndaki Monofilament Galsama Aðlarýnýn Av Verimleri 1* 2 3 Çetin SÜMER, Mehmet AYDIN,

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi

Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi Kahramanmaraþ Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeþil Alan Yeterliliðinin Ýncelenmesi 17, 65, 21-27 2007 Hakan DOYGUN, A. Alpagu ÝLTER Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði 17, 65, 45-51 2007 Mehmet ÞEN, Kadir KESTÝOÐLU Uludað Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk

Detaylı

DİKİLİ İLÇESİ (İZMİR) KAPLICALARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN THERMAL CYANOPHYCEAE (MAVİ-YEŞİL ALG) TÜRLERİ

DİKİLİ İLÇESİ (İZMİR) KAPLICALARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN THERMAL CYANOPHYCEAE (MAVİ-YEŞİL ALG) TÜRLERİ DİKİLİ İLÇESİ (İZMİR) KAPLICALARINDA YAYILIŞ GÖSTEREN THERMAL CYANOPHYCEAE (MAVİ-YEŞİL ALG) TÜRLERİ Sevilay ÖZTÜRK ULCAY 1, Mehmet ÖZTÜRK 1, Oğuz KURT 1, Ergun TAŞKIN 1, Meral ÖZTÜRK 2 ÖZET 1-CELAL BAYAR

Detaylı

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 11 18 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atıksu Arıtma Tesisinin

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu

Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu Ekoloji 16, 64, 21-28 2007 Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Ahu ATEÞLÝ Uludað Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 16059

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 4. ULUSAL LİMNOLOJİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Hayri Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER

ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER MTA Dergisi, 137,79-89, 2008 ORHANELÝ PLÜTONUNUN BAZI JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ: DENÜDASYON TARÝHÝ KONUSUNDA GÖSTERGELER Ahmet Evren ERGÝNAL* ve Ahmet ERTEK** ÖZ.- Farklý soðuma yaþý, boyut ve mineral

Detaylı