Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz"

Transkript

1 Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve Yüksek Okul Sekreterlerine pratik temel Ýngilizce eðitimleri ile hizmete baþladý. HÝTÝTSEM in açýlýþýný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. 11 MART 2013 PAZARTESÝ Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Kula, "Allah bizi sevgisinden yarattý. Sevgi olmasaydý, birbirimizi anlayamaz, hiçbir þeye katlanamazdýk" dedi. Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 3 DE Yrd. Doç. Dr. Naci Kula Solmaz Gümrükleme ve Lojistik Grubu Çorum da Günlük Siyasi Gazete Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. Sarýgül Apt. No: 1/12 ÇORUM Tel: E-Posta: - Fiyatý : 40 Kuruþ 160 þehit Gülüm Düðün Salonu ailesine Ýç ve dýþ yeni dizayný ile. yýla özel yemeklerinde yarýsý peþin yarýsý kredi kartýna taksitle tüm Çorumlu onur salon hemþehrilerimizin hizmetindedir. belgesi Adres: Gülabibey Mah. Baðcýlar 1. Cad. No: * HABERÝ 2 DE Tel: Terör meselesinin çözümünde kararlý olduklarýný vurgulayan Mustafa Þentop: Milletin deðerlerine aykýrý adým atmayýz Ýmralý görüþmeleriyle ilgili açýklama yapan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, terör meselesinin çözümünde kararlý olduklarýný söyledi. Milletimizin temel deðerlerine aykýrý hiç bir adým atmadýk, atmayýz diyen Prof. Dr. Mustafa Þentop, Kimsenin çözüm süreciyle ilgili tereddüdü olmasýn. Bu sorunu, milletimizin menfaatleri doðrultusunda çözme konusunda kararlýyýz dedi. Prof. Dr. Mustafa Þentop * HABERÝ 10 DA Ýktidar yorgun, muhalefet çaresiz HYP Çorum Ýl Kongresi nde konuþan TDH Karadeniz Bölge Sorumlusu Ömer Adýgüzel, Ýktidar yorgun, muhalefet çaresiz. Çare Sarýgül hareketinde dedi. * HABERÝ 11 DE Ugur Grup Ýnþaat Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Melih Levent Barlýk, Bakan Nihat Ergun ile konsey toplantýsýna katýldý. Türk iþ dünyasý bu pazarda yer almalý Öðretmenleri Eyüp Biçer'in çalýþtýrýp hazýrladýðý öðrenciler, büyük bir heyecanla profesyonel bir iþe adým Bu çalýþma ses getirecek Ugur Grup Ýnþaat Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Melih Levent Barlýk, geçtiðimiz hafta Almanya nýn Berlin kentinde düzenlenen Wirtschaftsrat Alman Ekonomi Konseyi toplantýsýna Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ile birlikte katýldý. * HABERÝ DE Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencileri, kendi aralarýnda oluþturduklarý tiyatro ekibiyle büyük bir çalýþmaya imza atacak. * HABERÝ DE TGB ile eylem yaptýlar Ömer Adýgüzel * SAYFA 9 DA Ziya Gökalp Ýlkokulu Okul Aile Birliði, eðitim sistemini protesto etmek amacýyla eylem yaptý. Okul binasý önünde öðrencilerle birlikte düzenlenen eylemde zaman zaman gerginlikler yaþandý. * HABERÝ 4 DE Bakýr kazan fareleri yakalandý Çorum'da aralarýnda akrabalarýnýn evlerinin de bulunduðu köy ve bað evlerinden bakýr kazan ve tencere çaldýklarý iddia edilen 2 kiþi tutuklandý. Ziya Gökalp Ýlkokulu öðrencileri ellerinde taþýdýklarý dövizlerle yaþadýklarý sorunlarý dile getir- * HABERÝ 14 DE

2 2 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Hematoloðumuz gelebilir Ç orumlu'nun muzdarip olduðu bir saðlýk sorunumuzun yakýnda çözüme kavuþmasý an meselesi. Bilindiði üzere, Hitit Üniversitesi Eði- tim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde Hematolog (kan bilimi) branþý bulunmadýðýndan taný, teþhis ve tedavi için Ankara'yý yol eden hastalarýn hem sayýsý hem de Dahiliye branþýnýn bir üst uzmanlýðý olan Hematoloji, kan bilimi anlamýna geliyor. þikâyetlerinin arttýðýný, maddi zorluklar bir yana, hastalarýn bedensel olarak çok yorulup, bitkin düþtüklerini, takip gerektiren hastalarýn çok kýsa aralýklarla þehir dýþýna gitmek zorunda kaldýklarýný, bazý tetkikler için aylar sonrasýna gün verildiðini, hal böyle olunca hastanemize Hematolog atanmasýnýn ardýndan hematoloji laboratuvarýnýn kurulmasýnýn farz olduðunu dile getirmiþ, Çorum'a kendi isteðiyle gelmek isteyen bir Hematolog olduðunu yazmýþtým. Hematologlar mezun sayýsý çok az olduðundan genellikle büyükþehirlerin üniversite hastanelerinde görev yapýyor. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Nisan ayýnda yapacaðý atamalarda muhtemelen memlekete gelmek isteyen Hematolog da yer alacak. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn ilgisiyle Hematoloðu Çorum'a getirebilirsek, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir de Hematoloji Laboratuvarý kurabilirsek hastalarýn bol bol hayýr duasýný alýrýz. Hemataloji (kan bilimi) hakkýnda kýsa bilgi Dahiliye branþýnýn bir üst uzmanlýðý olan Hematoloji, kan ve kemik iliði gibi kan hücrelerini üreten organlarýn yapýsýný, iþlevlerini ve hastalýklarýný inceleyen bir bilim dalý. Uygulanmasý büyük ölçüde laboratuvara dayanýyor. Týbbýn çoðu temel, birçok dalý ile yakýn iþ birliði içinde çalýþýyor. Bunlarýn baþýnda immünoloji, genetik, moleküler biyoloji, patoloji, onkoloji, enfeksiyon hastalýklarý, biyokimya, radyoloji, radyoterapi, nükleer týp geliyor. Konuyla ilgili Elazýð'dan bu köþeyi takip eden bir okur aradý. Elazýð'dan arayan okura cevap S aðlýk Bakanlýðý'nýn Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanarak yayýnladýðý genelge doðrultusunda Çorum'da resmi ve özel sektörde görev yapan Aðýz ve Diþ Saðlýðý Teknikerleri Saðlýk Müdürlüðü'nde oluþturulan komisyonun onayý ile eðitime alýndý, baþarýlý olanlar bakanlýk sitesinden ilan edildi, muhtemelen sertifikalarý verilecek. Konuyla ilgili Elazýð'dan bu köþeyi takip eden bir okur aradý. Bahse konu eðitimlere katýlýp sýnavda baþarýlý olduktan sonra sertifika almýþ. Sertifika sahibi olanlarýn Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezlerinde kadrolu olarak iþe alýnacaklarý söyleniyormuþ. Haliyle devletin kendisi gibi ayný konumda bulunan aðýz ve diþ saðlýðý teknikerleri için nasýl bir tasarrufta bulunacaðýný merak etmiþ. Elazýð'dan arayan okurun sorusuna cevap aradým, konuya dair somut bir geliþme yokmuþ. Yani bir süre daha beklemekte fayda var. HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ H HÝTÝTSEM in açýlýþýný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. itit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve Yüksek Okul Sekreterlerine pratik temel Ýngilizce eðitimleri ile hizmete baþladý. Merkezde üniversite akademik ve idari personeli ile öðrencilere ve Çorumlular a pek çok konuda eðitim/sertifika vermek üzere uzman kadrosu, teknolojik altyapý ve kar amacý gütmeyen hizmet anlayýþýyla eðitimler düzenle- Merkezde eðitimler idari personele verilen pratik temel ingilizce kursu ile baþladý. HÝTÝTSEK Bahabey Caddesi üzerinde hizmet veriyor. necek. Yaygýn kurslara ek olarak, üniversite-sanayi, üniversite-kamu kurumlarý iþbirliði kapsamýnda özel ve kamu kurumlarýnýn her türlü eðitim, sýnav ve danýþmanlýk taleplerine cevap verebilecek olan merkezde, hafta içi/hafta sonu, gün içi/akþam eðitimler düzenlenecek. Milli Emlak Genel Müdürlüðü tarafýndan üniversiteye tahsis edilen merkezde eðitimler idari personele verilen pratik temel ingilizce kursu ile baþlarken, tüm altyapý çalýþmalarý tamamlanmýþ olan; Ýleri Düzey Microsoft Access ve VBA Kodlama, Ýleri Düzey Microsoft Excel ve VBA Kodlama, Temel MATLAB Programý Eðitimi, SPSS Temel Düzey Eðitimi, SPSS Ýleri Düzey Eðitimi, AMOS ve Yapýsal Eþitlik Modeli Eðitimi, Microsoft Visual Studio ile Web Tasarýmý ve Kodlama Eðitimi, Genel Ýngilizce, Diksiyon Kursu, Ebru Kursu, Mental Aritmetik Eðitimcilerin Eðitimi Kursu için ön kayýtlar alýnmaya baþlandý Mart 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Avrupa Birliði 66. Sertifika Programý HÝTÝTSEM bünyesinde gerçekleþtirilecek. Genel katýlýmlý ve ücretsiz olarak verilecek olan eðitimlere kayýtlar merkezin web sayfasýnda yer alan online baþvuru ile yapýlýyor. Söz konusu eðitim, Ankara daki üniversitelerden gelecek olan alanýnda tecrübeli öðretim üyeleri tarafýndan gün boyunca sürecek ve eðitime katýlanlara sertifi- ka verilecek. HÝTÝTSEM bünyesinde tamamlanma aþamasýna gelen Temel Düzey Microsoft Office Programlarý, Yaþam Koçluðu Eðitimi, Anlayarak Hýzlý Okuma, Fotoðrafçýlýk, Visual Basic Programcýlýk, Bilgisayarlý Muhasebe, Arapça, Osmanlýca, Çocuklara Yönelik Ýngilizce, Resim Kursu, Folklor ve Halk Danslarý Kurslarý da kýsa bir süre içerisinde verilmeye baþlanacak. Cambridge ders materyallerinin kullanýlacaðý ingilizce dil eðitimlerinde internet tabanlý online seviye belirleme sýnavlarý yapýlarak, eðitimlere baþlanacak. Üniversitenin mevcut Ýngilizce okutmanlarýnýn baþkanlýðýnda yürütülecek olan yabancý dil eðitimlerinde bir ABD uyruklu okutmanýn yaný sýra resmi iþlemleri devam eden 3 adet daha ABD uyruklu ve yabancý dil öðretme sertifikasýna sahip okutmanlar da görev alacak. Amaçlarý doðrultusunda gerekli olan tüm teknolojik altyapýya sahip çok amaçlý sýnýflar ile laboratuvarlarýn yer aldýðý binada, en fazla 20 kiþilik eðitim gruplarý oluþturularak hizmet verilecek. Tüm binada saðlanan kablosuz internet baðlantýsýnýn yaný sýra, her sýnýf için ayrý klima ve havalandýrma sistemi kurulmuþ ve merkezi ýsýtma sistemi ile jeneratör bulunuyor. Merkez 24 saat kamera kayýtlarý ile kontrol ediliyor. Binanýn bir kýsmýnda yer alan Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi de kýsa bir süre içerisinde çalýþmalarýný tamamlayarak hizmete girecek. Merkez bünyesinde gerçekleþtirilecek tüm çalýþmalar ile güncel haber ve duyurular, merkezin adresinde yer alýyor. Geleceðe Yakýlan Meþale Ç KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:14 ÇORUM Tel:(364) orum Ýl Emniyet Müdürlüðü, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda Geleceðe Yakýlan Meþale isimli projeyi hayata geçirdi. Proje faaliyetlerinden olan ve Hitit Üniversitesinden Akademisyenlerin konuþmacý olarak katýlacaðý Ailenin Önemi ve Toplum Ýçerisindeki Yeri konulu panel 13 Mart 2013 Çarþamba günü saat 14:00 de Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Hitit Öðrenci Konseyi Ülkü Ocaklarý ný ziyaret etti. Hitit Öðrenci Konseyi Ülkü Ocaklarý ný ziyaret etti H itit Üniversitesi bünyesinde kurulan Öðrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Tarih Kulübü, Sosyal Gençlik Kulübü, Bilinçli Gençlik Kulübü, Tema Kulübü temsilcileri ile Ýl Öðrenci Meclisi Baþkaný'ndan oluþan heyet, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'ný ziyaret etti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik ile bir süre görüþen öðrenci temsilcileri Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý ile ortak projeler gerçekleþtirmek istediklerini belirttiler. Öðrenci Konseyi adýna konuþan Fazilet Temel, ziyarette þu konularý dile getirdi "Hepimizin önceliði ailelerimizin bizlerden beklediði baþarýyý saðlamak ve bu- nun için gayret gösteriyoruz her ne kadar birtakým sýkýntýlarla karþýlaþsak da bu bizim motivasyonumuzu asla bozmayacaktýr. Öðrencilerin sorunlarýný ve isteklerini her platformda dile getirmeye devam edeceðiz. Bizlerin her zaman yanýnda olan üniversitemizde ve þehrimizde huzur ortamýna katký saðlayan Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý yöneticilerine teþekkür ediyoruz" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mesut Çelik de konuþmasýnda, "Sizler alanýnda baþarýlý binlerce öðrenci arasýndan demokratik bir seçimle bu temsilciliklere seçildiniz. Gerçekleþtireceðiniz etkinliklerde her türlü desteðe hazýrýz. Kendim de öðrenci olduðum için Hitit Üniversitesi'nde okuyan öðrenci kardeþlerimizin sorunlarýný yakýndan biliyorum. Bu sorunlarýn üstü kapatýlarak deðil, ezberci ve dayatmacý eðitim sisteminden vazgeçildiði, devletin kýsýtlý kaynaklarýnýn göstermelik deðil tam anlamýyla öðrenci sorunlarýna yönelik projelere harcandýðý takdirde çözüleceðinden kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Ayrýca önümüzdeki günlerde. Kuruluþ yýldönümünü kutlayacak olan üniversitemizin hala bir kampüsünün olmamasý da üzücü bir durumdur. Dünya üniversitesi olma yolunda, her türlü siyasi baský ve ranttan uzak, kampüsü olan bir Hitit üniversitesi hepimizin özlemidir" dedi. 160 þehit ailesine onur belgesi H itit Üniversitesi öðrenci kulüpleri, Çanakkale Þehitler Haftasý münasebetiyle Þehitlerimize Vefa Gecesi ve Hatim Programý düzenleyecek. Program, yarýn saat 19:30 da Devlet Tiyatro Salonu nda baþlayacak. Program sonunda bugüne kadar Çorum dan þehit olan (isim ve adresleri Valilik ten temin edilen) 160 þehit ailesine, Hitit Üniversitesi öðrencileri ve kulüpleri adýna Þehit Onur Belgesi verilecek. Üniversite öðrencileri Þehitlerimize Vefa Gecesi ve Hatim Programý düzenleyecek.

3 PAZARTESÝ 11 MART Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk nsar Vakfý Çorum EÞubesi tarafýndan Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi' konulu konferansta konuþan Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Kula, "Allah nsar Vakfý Çorum EÞubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi baþlýklý bir konferansta, Ülkemizde yeni bir sevgi açýlýmýna ihtiyaç var. dedi. Aþgýn, poplumlarý ya da çaðlarý tasnif eden sosyologlarýn, ilkel toplum, feodal toplum, modern toplum, postmodern toplum, bilgi toplumu ve tüketim toplumu gibi tasniflerde bulunduklarýný, oysa bugün insanlýðýn ihtiyaç duyduðu toplumun sevgi toplumu olduðunu söyledi. Aþgýn konuþmasýnda, insanlýðýn ihtiyaç duyduðu toplum modelinin sevgi toplumu olduðunu ifade ederek, batý toplumunun kan ve gözyaþý üretmekten bizi sevgisinden yarattý. Sevgi olmasaydý, birbirimizi anlayamaz, hiçbir þeye katlanamazdýk" dedi. Milli Eðitim Müdürlüðü'nün yeni binasýnda yoðun bir katýlýmla gerçekleþen konferansta, Yrd. Doç. Dr. Naci Kula da konferansýnda, insanlarýn birbirlerine baþka bir marifeti bulunmadýðýný, batý toplumunun sevgi toplumunu inþa edemeyeceðini söyledi. "Eðer dünyada sevgi toplumu denilen bir toplum meydana getirilebilirse, onu ancak ve ancak Müslümanlar baþarabilir. Tarihi tecrübeler de bu istikamettedir" diyen Aþgýn, Hakkýn üstünlüðüne dayalý Ýslam Medeniyeti'nin yeniden ihyasý, sevgi toplumunun da yeniden diriliþi anlamýna geleceðine iþaret etti. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbnahim Aþgýn, konuþmasýnda þunlarý ifade etti; Sosyologlarýn adýna sevgi toplumu diyecekleri bir toplumun inþasý insanlýðýn geleceði açýsýndan hayati bir Yrd. Doç. Dr. Naci Kula Halil Ýbrahim Aþgýn öneme sahiptir. Müslüman dünya geçmiþte bunu baþarmýþtýr, bir daha baþarmak da yine Müslümanlara düþmektedir. Dünyada yaklaþýk 200 yýldýr hâkim olan Batý medeniyetinin sevgi toplumunu vücuda getirmesi mümkün deðildir. Tarihi tecrübeler göstermektedir ki, güce dayalý Batý medeniyeti insanlýða savaþ, kan ve gözyaþýndan baþka bir karþý tahammüllerinde sevginin temel esas olduðuna vurgu yaparak, bu temelin din kaynaklý olduðunu dile getirdi. Eþlerin birbirlerine karþý sevgi ve saygýsýný güncel bir örnekle ortaya seren Kula, "Ne yazýk ki, evimizde nadiren kullandýðýmýz misafir þey verememiþtir. Bilim ve teknolojik üstünlüðünü de insanlýða hizmetten daha çok sömürü aracý olarak kullanmaktadýr. Eðer dünyada adýna sevgi toplumu denilen bir toplum meydana getirilebilirse bunu ancak ve ancak Müslümanlar baþarabilirler. Tarihi tecrübeler de bu istikamettedir. Esasýnda Hakkýn üstünlüðüne dayalý Ýslam medeniyetinin yeniden ihyasý, sevgi toplumunun da diriliþi anlamýna gelecektir. Ýslam medeniyetinin yeniden diriliþi sorumluluðu ise sadece Müslüman entelijansiyanýn deðil top yekûn tüm Müslümanlarýn sorumluluðu ve vazifesi olmalýdýr. Ancak böyle olursa netice alýnabilir. Bu, haklý bir onur olmakla birlikte bu hadisin zaviyesinden imanýmýzý kaçýmýz sorguluyoruz? Hadis-i þerife göre sevgi açýkça imandan bir þube iken, imanýn þartlarý arasýnda Birbirini Allah için sevmek þartýnýn da bulunduðunun, dolayýsýyla Cennetinin kapýlarýnýn sevgisiz aralanamayacaðýnýn kaçýmýz farkýndayýz? Bir hadis-i þerifte Hz. Ebû Zer (R.A) þöyle anlatýyor; Topluluk halinde bulunuyor iken Allah'ýn Resulü yanýmýza geldi ve odamýza gösterdiðimiz ihtimam ve özeni, eþimize gösteremiyoruz. Ýnsan sevgiyi yaþamakla kalmayýp, yaþatabilen tek varlýktýr. Bu sorumluluðumuzun bilinciyle hareket ederek, birbirimizin hak ve hukukunu korumalýyýz" diye konuþtu. Sevgi açýlýmýna ihtiyaç var Halil Ýbrahim Aþgýn Aþgýn konuþmasýnda, insanlýðýn ihtiyaç duyduðu toplum modelinin sevgi toplumu olduðunu belirtti. Allah'ýn en çok sevdiði ameller hangileridir, biliyor musunuz? diye sordu. Bir sahabe, Namaz ve zekâttýr dedi. Diðer bir sahabe de cihattýr cevabýný verdi. Allah'ýn Resulü ise þöyle buyurdu, Allah'ýn en çok sevdiði ameller, Allah için sevmek ve Allah için buðzetmektir. Görüldüðü gibi Allah için sevmek Allah'a namazdan da, zekâttan da hatta cihattan da sevimli gelmektedir. Allah'ýn en hoþuna giden sevmek amelini kaçýmýz ibadet þuuruyla yapýyoruz? Sevgi maalesef bugün, kaybettiðimiz yitiðimizdir. Ülkemizin ve Ýslam dünyasýnýn yeni bir sevgi açýlýmýna ihtiyacý var. Ýnsanýn hayatýna lezzet katacak en önemli haslet sevgidir. Allah için sevmek sevgilerin en yücesidir. Kaynaðý çýkar ve menfaat olan sevgi, çýkar ve menfaatin bittiði yerde tükenir. Kaynaðý Allah olan sevgi ise tükenmeyen sevgidir. Çünkü kaynaðý sonsuzdur. Allah için sevmek bir iklimdir ki orada iyilik ve güzellik adýna her þey yetiþir. Bu iklimin hâkim olduðu sevgi toplumunun inþasýnda ve Ýslam medeniyetinin yeniden ihyasýnda Allah'ýn bizleri vesile kýlmasý temennilerimle sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle konferans düzenledi. 'Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi' nsar Vakfý EÇorum Þubesi tarafýndan Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Yaratýlaný Yaratandan Ötürü Sevmenin Anlam ve Önemi' konulu konferans, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün yeni binasýnda gerçekleþtirildi. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen konferansta, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Kula konuþmacý olarak yer aldý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý Konferans Salonu nda gerçekleþen programa, Ýl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Milli Eðitim Þube Müdürü Rüþtü Çaðdaþ, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan gecede, günün anlam ve önemi, birbirinden güzel sözlerle ortaya konurken, insanlarýn birbirlerini sevme zorunluluðunun temeli gözler önüne serildi. KLAS PASLANMAZ Balkon * Merdiven Korkuluðu * Ferforje * Demir Doðrama Yasin BASAR ( ) - Veysel ÖNCEL ( ) Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 1 ÇORUM Tel: Yard.Doç.Dr. Naci Kula ya teþekkür plaketi verildi. ProgramÝl Milli Eðitim Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý Konferans Salonu nda düzenlendi. (Ç.HAK:611) Kapý sektörünün öncü kuruluþu olan firmamýz, Baþaranlar Ahþap. San. Tic. Ltd. Þti. DOORX markasýyla 13-16/MART/2013 tarihinde yapýlacak olan. Uluslararasý TÜYAP Ýstanbul Kapý 2013 Fuarýna katýlacaktýr. Davetlimizsiniz. YÖNETÝM KURULU

4 4 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Eylemle seslerini duyurdular iya Gökalp Ýlkokulu masýný istediklerini belirterek, açýklamýþýnda bu soruna çözüm bulun. Artýk yaþadýðýmýz ZOkul Aile Birliði, eðitim sistemini protesto etmek amacýyla þu görüþlere yer verdi; "Eðitim yatýrýmlarýnýn Ziya Gökalp'te eðitim gören 00 adet ortaokul eylem yaptý. Okul binasý planlanmasýnda, yeni öðrencisinin geleceðiyle önünde öðrencilerle birlikte düzenlenen eylemde zaman zaman gerginlikler yaþandý. Okul Aile Birliði yöneticileri veliler adýna okul yapýlmasýnda, bölgemiz maalesef ihmal edilmiþtir. Bu ihmale bir de okul dönüþümlerinde yaþanan yanlýþlýklar eklendiðinde bölgemizde ilgili belirsizliðe artýk son verin. Bölgemizin acil ihtiyacý olan ortaokul sorununu çözüme kavuþturun. açýklama yaparken, öðrenciler de ellerinde taþýtur. ciddi sýkýntýlar oluþmuþ- Diðer ilk ve ortaokullarýn eþleþtirmesi dýklarý dövizlerle ve attýklarý Bölgemizin en yapýlýrken, Ziya Gökalp sloganlarla eyle- me destek verdiler. merkezi okullarý Bahçelievler ve Ziya Gökalp öðrencilerinin yaþadýðý bu çaresizliðe son verin. Ziya Gökalp Ýlkokulu Okul Aile Birliði ortaokul bölümünün ka- Ýlköðretim Okullarýnýn, Eðer Yahya Kemal Ýlköðretim ile Dr. Sadýk Baþkaný Devrim Bektaþ, patýlmasýyla, bizlerin endiþeleri her geçen gün Ahmet ilköðretim, sisteminin, eðitim sistemini içinden çý- artmaktadýr. Nisan - Fatih- Albayrak Ýlköðretim Okullarý eþleþtirilerek kýlamaz bir hale getirdiðini Branþ öðretmenlerýn öðrenci ve savunarak, okullarimiz sürekli deðiþmek- öðretmen bütünlüðü ilk ve ortaokul olarak ayrýþtýrýlmasýnýn ardýndan Ziya Gökalp'in ilkokul olarak belirlendiðini, yetkililerin yanlýþ planlamalarý yüzünden öðrencilerin te, çocuklarýmýz arkadaþlarýndan ayrýlmakta, herkes yarýn endiþesi yaþamaktadýr. Geçen yýldan bu yana sürekli dile getirmemize karþýn, yet- saðlanarak dönüþtürülüyorsa, o halde niçin bizim çocuklarýmýz öðretmenlerinden arkadaþlarýndan koparýlýyor cevap verin. ve öðretmenkililer okulumuzun gelete, Okullar ilk ve ortaokul olarak ayrýlýrken Ziya Gökalp Ýlkokulu öðrencileri ellerinde taþýdýklarý dövizlerle yaþadýklarý sorunlarý dile getirdi. lerin maðdur edilerek, ceðiyle ilgili bir çözüm okullarýndan koparýldýðýný iddia etti. Buradan yetkililetaokul ihtiyacý niçin göz oluþturmamýþtýr. bölgemizin özellikle or- Bektaþ, devletin kaynaklarýnýn her bölgeye eþit þekilde daðýtýlre, Milli Eðitim Müdürümüze seslenmek istiyoruz. ardý edilmiþtir, cevap verin. Niçin Karþýyaka, (Ç.HAK:61) Ziya Gökalp Ýlkokulu Okul Aile Birliði yöneticileri eleþtirilerini dile getirdi. Bahçelievler ve Ziya Gökalp Ýlköðretim okullarýndan birisinin ortaokul olarak belirlemesi yapýlmamýþtýr. Bu kadar öðrencinin geleceði nasýl yok sayýlmýþtýr, açýklama yapýn. Buradan Milli Eðitim Müdürümüze, Sayýn Valimize sesleniyoruz. Ziya Gökalp öðrencilerinin, velilerin, öðretmenlerinin, bölge halkýnýn taleplerine kulak verin. Bizleri, servislere muhtaç etmeden bize en yakýn okul olan Karþýyaka Ortaokulu ile öðrenci ve öðretmen bütünlüðü saðlanarak geçiþ ve eþleþtirmeyin Buradan herkese özellikle de eði- VEFAT-TEÞEKKÜR CANIMIZ, KARDEÞÝMÝZ ERDEM'ÝN HASTALIÐI VE AMELÝYATI SIRASINDA YOÐUN DESTEKLERÝNÝ ESÝRGEMEYEN RÝZE VALÝSÝ SAYIN NURULLAH ÇAKIR'A KORUMA SAYIN YUSUF KARAGÖZ'E TRAFÝK ÞUBE MÜDÜRÜ SAYIN METÝN BALTABEY'E ÇORUM YUMURTA YÖNETÝMÝ VE ÇALIÞANLARINA ÝSTANBUL'DA YAÞAYAN KUYUCAK KÖYLÜLERÝMÝZE VEFATINDA YANIMIZDA OLAN VE ACILI ANIMIZDA BÝZÝ YALNIZ BIRAKMAYAN BÜTÜN EÞ; DOST ve AKRABALARIMIZA TEÞEKKÜR EDERÝZ. ÖMER BOLAT NEVZAT BOLAT SELAMÝ BOLAT tim sistemine karþý çýkanlara da seslenmek istiyorum. Bölgenin ortaokul ihtiyacý sizin sorununuz deðil mi? Çocuklarýmýzýn sabahýn köründen gece yarýlarýna kadar okulda bulunmalarý sorun deðil mi? Çocuklarýmýzýn servise mahkûm edilmesine göz mü yumacaðýz? Sýrf bazý kiþisel çýkarlar için okullarýn ana sýnýflarýnýn kapatýlmasýna, çocuklarýmýzý 60 aylýkken ilkokula göndermeye razý mý olacaksýnýz? Yanlýþ planlama nedeniyle çocuklarýmýzýn 4-0 kiþilik sýnýflarda okumak durumunda kalmasýna izin mi vereceksiniz? Baþkalarýnýn yanlýþlarýnýn faturasýnýn, çocuklarýmýza çýkartýlmasýný istemiyoruz. Çocuklarýmýzýn, öðretmenlerimizin artýk daha fazla parçalanmasýný istemiyoruz. Bölge halký olarak da ortaokul sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Eðitim hakký istiyoruz. Eþitlik istiyoruz. Bizler Ziya Gökalp öðrenci velileri olarak ortaokula giden ve gidecek olan çocuklarýmýzýn sorunlarýna çözüm istiyoruz. Bunun için tüm velilerimiz dilekçeleriyle Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerini göreve çaðýrýyoruz. Yaþadýðýmýz soruna çözüm bulunmasý için öncelikle Karþýyaka Ýlk ve Ortaokulu'yla öðrenci ve öðretmen bütünlüðü korunarak eþleþtirme yapýlmasýný istiyoruz. Öðrencilerimin, öðretmenlerimizin maðdur olmamasý için kayýt alanlarý iç içe ve birbirine yakýn olan iki okuldan birisinin ortaokul olarak belirlenmesini istiyoruz." Öte yandan Türkiye Gençlik Birliði üyesi bir grup genç, eyleme destek verdiklerini belirterek, eðitim sistemiyle küçük yaþta okula alýnan çocuklarýn zihnen ve bedenen olumsuz etkilendiklerini, sistemin alt yapý yetersizlikleri nedeniyle farklý sorunlara da yol açtýðýný ileri sürdüler. Prof. Dr. Evkuran ýn yeni kitabý çýktý Ýslam Kelâmýnda Ahlâk Problemi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran yeni bir kitap yayýnladý. Ahlak Hakikat ve Kimlik baþlýðýný taþýyan kitap, 'Ýslam Kelamýnda Ahlak Problemi'ni ele aldý. Baþarýlý çalýþmalarý ve yayýnlarýyla dikkat çeken Prof. Dr. Evkuran'ýn Araþtýrma Yayýnlarý'ndan çýkardýðý kitabý, profesörlük çalýþmasý için hazýrladýðý bilimsel çalýþmayý içeriyor. Kitapta ahlak problemi Ýslam teolojisi açýsýndan ele alýnmakta ve ahlak din iliþkisi, felsefenin bakýþý, sufilik-ahlak iliþkisi gibi konular tartýþýlmakta. Ahlak probleminin temellerinin tanýtýldýðý giriþ bölümüyle baþlayan kitap, Prof. Dr. Mehmet Evkuran teori ve uygulama olarak iki bölümden oluþuyor. Sadece ilahiyatçýlarýn deðil, ahlak-kimlik-hakikat konusu üzerine düþünen ve din-toplum-düþünce iliþkilerine ilgi duyan herkesin okuyabileceði eser akýcý üslubuyla da dikkat çekiyor. Araþtýrma Yayýnlarý- Ýstanbul Cad. Ýstanbul Çarþýsý 4/1 Ýskitler/Ankara Tel/faks: (0312) , isteme adresinden de temin edilebilecek kitabýn arka kapak yazýsýnda, þu ifadeler yer alýyor; "Bu kitapta Ýslam toplumlarýna hâkim olan ahlâk sistemlerinin çalýþýp-çalýþmadýðý sorgulanmakta ve ahlâk modellerinin bireye ve topluma gereði gibi rehberlik yapamayýþýnýn nedenleri tartýþýlmaktadýr. Bir toplumun ahlâkî geliþimi, hayatýný ilgilendiren olay ve olgularý açýk ve dürüst etik deðerlendirmeden geçirmesine baðlýdýr. Bu, entelektüel geliþmenin de zeminidir. Deðerlendirme, "deðer atfetme"dir; deðerlerin, tarihsel/toplumsal/gündelik hayat üzerinde uygulanmasýdýr. Zamandan, mekândan, bedenden ve bedelden uzak biçimde doðru-yanlýþ, iyi-kötü, güzel-çirkin tanýmlamalarý yapmak kolay ve hatta keyif vericidir. Ancak kimliðimizin, inancýmýzýn ve deðerlerimizin parçasý olan olaylarý, kiþileri ve durumlarý deðerlendirirken zorlanýrýz. Oysa ahlâkî bilinç bu yüzleþmeden doðar, geliþir. Kötü ahlâk sistemi söz konusu edildiðinde, yüksek ahlâk ideallerinin ve iyinin kaybedilmiþ olmasý anlaþýlmamalýdýr. Aksine bunlar hala canlýdýr ve bilinmektedir. Ne var ki bunlarla gerçek hayat arasýnda bir baðlantý kalmamýþtýr. Topluma ve bireylere yön verememekte, hayata ve davranýþlara anlam kazandýramamaktadýr. Bireyler kimliklerini oluþturan bu ahlâk sistemine saygý duyarlar ve onu korumaya çalýþýrlar. Ancak realite ile baðlantýsý kopan bu yapý, giderek bir dogmaya dönüþecek ve gündelik hayatý doðrudan etkileyen diðer güncel sistemlerle çatýþacaktýr." Hayrettin Karaman Þefâat Dinî bir terim olarak þefâat, 'günahkâr bir müminin affedilmesi veya yüksek derecelere ulaþmasý için, Allah nezdinde mertebesi yüksek olan birinin O'na dua etmesi, dilekte bulunmasý' ve daha çok 'bu yüksek mertebeli kullarýn, âhirette günahkârlarýn baðýþlanmasý yönünde vukû bulacak aracýlýk ve dilekleri' demektir. Mu'tezile bilginleri, âhirette günahkârlara þefâat edilmesinin sözkonusu olmayacaðýný, ancak sadece sevaba müstahak olanlara mükâfatlarýnýn arttýrýlmasý yönünde þefâat edilebileceðini ileri sürmüþlerdir. Ehl-i sünnet âlimleri ise haklý ve isabetli olarak her iki durumda da þefâatin mümkün olduðunu, günahkâr kullara peygamberler ve Allah nezdinde itibarý yüksek olan diðer seçkin insanlar tarafýndan þefâat edilebileceðini savunurlar. Ancak Allah'ýn izin vermediði hiçbir kimse þefâat edemeyecektir (meselâ bk. Bakara 2/2; Meryem 19/; Tâhâ 20/109). Allah'a ortak koþan kâfirlerin bir kýsmý, bu ortaklarýn O'na denk olduðuna deðil, O'nun nezdinde reddedilemez þefâat, geri çevrilemez aracýlýk hakkýna sahip bulunduklarýna inanmakta ve putlara bu anlayýþ içinde tapýnmaktadýrlar. Âyetü'l-kürsî içinde yer alan 'Allah katýnda, O izin vermedikçe hiçbir kimse þefâat edemez' meâlindeki cümle bu inancýn asýlsýzlýðýný ortaya koymakta, þefâatin de izne baðlý bulunduðunu, O izin vermedikçe ve dilemedikçe kimsenin böyle bir yetki ve imkâna sahip olamayacaðýný özlü ve etkili bir þekilde zihinlere yerleþtirmektedir. Allah katýnda þefâatlerine izin verilecek olanlar da Allah'a yakýn ve sevgili kullar olacaktýr. Ayrýca bunlarýn baþkalarý hakkýnda istediklerinin Allah tarafýndan kabûl þansý daha fazladýr. Kur'ân'ýn ilgili âyetlerinin üslûbundan, âhirette þefâat mümkün olmakla birlikte bunun son derece sýnýrlý tutulacaðý ve insanlarýn þefâate bel baðlamadan, kendi kurtuluþlarý için yine kendilerinin çaba göstermesi gerektiði anlaþýlmaktadýr. Bu durum karþýsýnda insan için gerekli olan þey, zaman kaybetmeden tevhid inancýna sarýlarak, Allah'a karþý kulluk görevlerini yerine getirmek ve ahlâkýný düzeltmek, geçmiþteki günahlarýndan dolayý da tövbe etmektir. Çünkü gerek Kur'ân-ý Kerîm'de gerekse hadîslerde içtenlikle yapýlacak tövbelerin geri çevrilmeyeceðine dair çok açýk ve kesin açýklamalar vardýr. Kur'ân'ýn þefâat konusundaki -2/4. âyette olduðu gibi- ümit kýrýcý üslûbu, þefâat beklentisinin insanlarý dinî ve ahlâkî hayatlarýnda gevþekliðe sürüklemesini engellem içindir; yine Kur'ân'ýn tövbelerin kabûl buyurulacaðýna dair çok net ifadeleri ise tövbenin kiþiye hatâlý inanç ve davranýþlarýný terkettirmesinden, böylece düzeltici ve ýslâh edici bir fonksiyon icrâ etmesinden ileri gelmektedir. Buhârî, Müslim gibi sahîh hadîsleri toplayan müelliflerin kitaplarýnda yer alan birçok hadîs, bütün insanlarýn mahþerde, korku içinde bekleþirken iþlemin bir an önce baþlamasý konusunda Peygamberimiz'e (s.a.v.) mahsus þefâatten ve bunun yanýnda gerek O'nun ve gerekse diðer peygamberlerin, salih kullarýn, hocalarýn, talebelerin, dostlarýn þefâatlerinden söz etmekte, bu þefâatlerin hak ve gerçek olduðunu söylemektedir. Dünyada insanlarýn Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kabrini ziyaret etmek, O'na salât ve selâm okumak, ezan okunduktan sonra vesîle duasýný yapmak, iyi insanlarla beraber olmak, onlarýn sevgisini kazanmak, iyi evlât ve öðrenci yetiþtirmek gibi amellerinin (iþ, hizmet ve eserlerinin) ilgililerin þefâatlerini hak etme bakýmýndan tesirleri olduðunu ifade eden sahîh hadîsler de mevcûttur. Bütün bu delîller karþýsýnda bir kimse, diðerine 'bana þefâat et' derse bunda bir yanlýþlýk olmaz. 'Þefâat yâ Resûlallah!' demek de böyledir. Bunu diyen kimse, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) þefâatini istemektedir. Bunu isterken de Allah'ýn O'na þefâat selâhiyet ve izni verdiði bilgisine dayanmaktadýr. 'Allah izin versin vermesin sen bunu yapabilirsin' diyen yoktur ve bu talebin açýk veya gizli bir þirkle alâkasý bulunamaz. 1+1 kura çekimi bugün OKÝ 1+1 sosyal konutlarýnda boþalan 20 adet Tmesken için 1-22 Þubat 2013 tarihleri arasýnda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan vatandaþlarýn baþvurularý teslim alýndý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, toplanan baþvurularýn deðerlendirildiðini, vakýf mütevelli heyetince kabul edilen 4 vatandaþýn katýlýmýyla bugün saat 10:00'da Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi toplantý salonunda noter huzurunda çekilecek kura ile 20 asil 40 yedek hak sahibinin belirleneceðini belirtti.

5 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Bu çalýþma çok ses getirecek Tiyatro ekibi kurdular, okula kütüphane kazandýracaklar B aþöðretmen Atatürk Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencileri, kendi aralarýnda oluþturduklarý tiyatro ekibiyle büyük bir çalýþmaya imza atacak. Hem kendilerini geliþtirip öz güvenlerini kazanacaklar, Çanakkale Zaferi oyunuyla, Çanakkale ruhunu yaþatacaklar, son amaç olarak da turneye çýktýklarý okullardan elde edecekleri gelirle okullarýna kütüphane kuracaklar. Öðretmenleri Eyüp Biçer'in çalýþtýrýp hazýrladýðý öðrenciler, büyük bir heyecanla profesyonel bir iþe adým atýyor. Týpký Öðretmenleri Eyüp Biçer'in çalýþtýrýp hazýrladýðý öðrenciler, büyük bir heyecanla profesyonel bir iþe adým atýyor. profesyonel ekipler gibi tüm hünerlerini ortaya konusunda isteklerini hazýrlanýp, turneye seriyor. ortaya koyan öðrenciler çýkacak olan öðrenciler, için gerekli izinlerin Derslerini adeta yaþayarak tümü alýnýrken, aksatmama sözü oynadýklarý oyunlarýyla öðrenciler sabýrsýzlýkla vererek, tiyatro ekibi turneye çýkýp, oyunlarýný sergileyecekleri günü bekliyorlar. Çanakkale Zaferi oyunu ve þiir dinletileri ile yaþýtlarýna Çanakkale ruhunu anlatmayý hedefleyen öðrenciler, turne sonunda elde edecekleri cüz'i gelirlerini de yine büyük bir amaç uðruna harcayýp, okullarýnda eksikliðini yaþadýklarý kütüphaneyi oluþturacak. Velilerin de heyecanla destek olduðu bu anlamlý çalýþmanýn, okullarda daha geniþ kitlelere ulaþmasý için, daha katýlýmcý öðrenci guruplarýnýn oluþturulmasý isteniyor. Çocuk hastalarý ve annelerini unutmadýlar Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý çocuk hastalarý ziyaret etti. Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle, Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi Çocuk Bölümü'nde yatan çocuklarý ve refakatçi anneleri ziyaret etti. Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen Mart Dünya Kadýnlar Günü ziyaretinde, ömrünü çocuklarýna adayan ve þefkatleriyle bir an olsun çocuklarýný yalnýz býrakmayan vefakar anneleri unutmayan dernek yöneticileri, hem çocuklarý, hem de annelerini sevindirdi. Çocuklara çeþitli hediyeler vererek geçmiþ olsun dileklerini aktaran Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, refakatçi annelerin ve serviste çalýþan bayanlarýn Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Ziyarette dernek yöneticileri Ýlhan Tekeli ve Mustafa Hastaoðlu da hazýr bulundu. Ziyaret Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda gerçekleþtirildi. 'Sinek Kadar Kocam Olsun Baþýmda Bulunsun' sahnelendi nkara Devlet Tiyatrosu, A 'Sinek Kadar Kocam Olsun Baþýmda Bulunsun' adlý oyunla Çorumlu tiyatro severlerle buluþtu. Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Hatice Meryem'in yazdýðý oyunu, Funda Mete yönetti. Dekoru Ceren Karahan'a, kostümü Günnur Orhon'a, ýþýðý Zeynel Iþýk'a ait oyunda, Berrin Demir, Elvan Eker, Gülçin Yaþaroðlu, Özlem Gündoðdu rol aldý. Ankara Devlet Tiyatrosu, 'Sinek Kadar Kocam Olsun Baþýmda Bulunsun' adlý oyunla Çorumlu tiyatro severlerle buluþtu. Antalya Tiyatrosu Ruhlar Gelirse ile sahne diyecek A Ruhlar Gelirse adlý tiyatro oyunu sahnelenecek. ntalya Tiyatrosu oyuncularýnýn sahneye koyacaðý Ruhlar Gelirse adlý tiyatro oyunu, Çorumlu tiyatro severlerle buluþacak. Ali Meriç'in yönettiði iki perdelik oyun, 1 Mart Cuma günü saat 20,00'de sahne alýrken, 16 Mart cumartesi günü de 14,00 ve 20,00 matinesiyle Devlet Tiyatro Salonu'nda seyircisiyle buluþacak. Biletlerin, tam TL, öðrenci 3 TL olarak satýþa sunulacaðý bildirildi. Polis Eþleri Yardýmlaþma Derneði yöneticileri okul ziyaretlerinde bulundu. Polis eþlerinden anlamlý ziyaretler P olis Eþleri Yardýmlaþma Derneði yöneticileri, Anadolu Ýþ Okulu nda eðitim gören öðrencileri yalnýz býrakmadý. Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda yapýlan ziyarette, Okul Müdürü Selami Bolat ý ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunan bayanlar, daha sonra Anadolu Ýþ Okulu öðrencilerini ziyaret ederek, yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarý beðeniyle takip ettiler. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen etkinlikler kapsamýnda, dernek üyeleri, Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Eðitim Meslek Lisesi ile Kale Özel Eðitim ve Uygulama Merkezi ni de ziyaret ettiler. Ziyaretler Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda yapýldý. Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Eðitim Meslek Lisesi ile Kale Özel Eðitim ve Uygulama Merkezi ni de ziyaret edildi.

6 6 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Kadýnlar toplumda daha aktif rol almalý K 'Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi' (YSGP) Çorum'da da örgütlendi. Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi E þitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeþiller Partisi'nin birleþmesiyle kurulan 'Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi' (YSGP) Çorum'da da örgütlendi. Baþkanlýk sisteminin yer almadýðý partinin Çorum eþ sözcülüðüne Süleyman Kamýþlý ve Semiha Azapçý seçilirken, partinin yönetim kurulunda ise Ýrfan Sarmaþýk, Abdullah Koçak, Mehmet Karadað, Kenan Uysal ve Ercan Kartal yer aldý. Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Çorum Ýl Örgütü geçtiðimiz gün düzenlenen toplantý ile kamuoyuna tanýtýldý. Parti binasýnda düzenlenen tanýtým toplantýsýna YSGP Ankara Ýl Yöneticisi Þenol Öztürk, YSGP MYK Üyesi Adnan Gölpýnar, YSGP Çorum eþ sözcüleri, Süleyman Kamýþlý ve Semiha Azapçý ile yönetim kurulu üyeleri, EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, ADD Þube Baþkaný Uður Demirer ve partililer katýldý. YSGP Çorum eþ sözcülüðüne Süleyman Kamýþlý, 2 Kasým günü Ankara'da gerçekleþtirdikleri kuruluþ kongresiyle bir yola girdiklerini ifade ederek, "Geçtiðimiz hafta itibariyle partimizin Çorum il Örgütü'nün kuruluþ iþlemlerini tamamlamýþ bulunuyoruz. Kurucu Ýl Yönetim Kurulu olarak çalýþmalarýmýza baþladýk. Hem Yeþil hem de sol bir gelecek için il örgütü olarak bundan sonra çalýþmalarýmýz, sizlerin de katkýsýyla birlikte sürdürmekte kararlýyýz." dedi. Partinin politikalarýný önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaþacaklarýný belirten Kamýþlý, þöyle dedi; "Partimiz, Sol'un ve Yeþiller Hareketinin tarihsel deneyimlerinden süzülerek, yeni bir bakýþ açýsýyla, yeni bir siyaset yaratmak için yola çýkmýþtýr. Ýnsaný Doðayý ve Emeði temel alan parti felsefemiz, topraðýn insana deðil, insanýn topraða ait olduðu bilinciyle, Ekoloji, Emek, Doða, Hay- van Haklarý, Kimlik, Barýþ mücadelesini kategorileþtirmeden birlikte yürütmekten yanadýr. Doðanýn talanýna karþý mücadeleyle, kadýnlarýn özgürlük mücadelesini, emeðin a kimlik mücadelesinin bir parçasý olarak görmektedir. Sadece insanýn özgürleþmez hayvanýn özgürleþmesi de bizim mücadelemizin bir parçasýdýr. Önümüzdeki günlerde baþlatacaðýmýz "4-A kampanyasýyla: "iktisadi adalet, katýlým adaleti, tanýnma adaleti, çevre ve iklim adaleti" temelinde temel sorunlara yönelik politikamýzý ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaþacaðýz. Partimiz, programý ve tüzüðüyle, felsefesiyle siyasete ve topluma yeni birçok þey kattýðýna ve katacaðýna inanýyoruz. Partimiz öðreten deðil öðrenen bir parti olma iddiasýndadýr. Baþkanlýk sistemi yerine Eþ Sözcülük sistemiyle Kadýn ve Erkek Eþ Sözcüleri belirledik. Disiplin Kurulu'nu kaldýrdýk. Uzlaþma Komisyonu kur- partinin Çorum eþ sözcülüðüne Süleyman Kamýþlý ve Semiha Azapçý seçildi. duk. Sadece siyaset hayatýnda deðil, enerji, çevre politikalarýnda da alternatif politikalar gerçekleþtirmek için yola çýktýk. Darbeciliðe, milliyetçiliðe, ýrkçýlýða, faþizme karþý; emek, demokrasi ve barýþ hepimizin ortak özlemidir. Sizleri, umudu birlikte büyütmeye, hem yeþil, hem de sol bir geleceði birlikte kurmaya davet ediyorum. Burada öncelikle Kadýnlarýn Uluslar arasý Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü olan Mart Kadýnlar Günü'nü kutluyorum. Kadýnlarýn özgürleþmesi, hak mücadelesi ayný zamanda partimizin temel varoluþ gerekçelerinden birisidir. Mart, kadýnlarýn her alanda uðradýðý toplumsal cinsiyet eþitsizliðine, ayrýmcýlýða karþý birlik, dayanýþma ve mücadele günüdür. Partimiz, kadýn bedeni üzerinden politikalarýn son bulmasýný ve kadýna yönelik erkek þiddetine, tacize ve tecavüze karþý kadýnlarla birlikte mücadeleden yanadýr. Savaþta en çok acý çekenlerin kadýnlarýmýz olduðu gerçeðiyle barýþ için kadýn giriþimiyle birlikte "Ölüm Deðil, Barýþ" talebiyle barýþýn tarafý olmaya devam edecektir. Bugün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, kadýn sorununu çözmek ve katký saðlamaktan çok uzaktýr. Parti Kadýn Meclisimiz bu nedenle bu bakanlýðýn yerine, Kadýn Bakanlýðý olarak yeniden kurulmasýný öneriyor." ESK'e baðlý Çorum Saðýlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle dün üyelerine yönelik kahvaltý programý düzenledi. Bahçelievler Mahallesi Suffle Kafe'de gerçekleþtirilen etkinliðe Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, ve yönetim kurulu ile çok sayýda davetli katýldý Günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Mart Kadýnlar Gününü kutlayarak, Türkiye de 1 il olmasýna raðmen bir vali, üç vali yardýmcýsý, 20 kaymakam, bir bakan, 9 kadýn vekil olduðunu, 2 binden fazla belediyeden 'nýn kadýn olduðunu belirtti. Kocatüfek, "Hayatýn daha adil bir þekilde yaþanýlabilmesi için kadýnlarýn daha aktif rol almasý gerekiyor. Erkekler de buna destek vermeli." Diye konuþtu. KESK'e baðlý Çorum Saðýlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Mart programý düzenledi. Bahçelievler Mahallesi Suffle Kafe'de gerçekleþtirilen etkinliðe çok sayýda sendika üyesi kadýn katýldý. 'Ýsyandayýz, ayaktayýz, kavgadayýz' Kesk'e baðlý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Mart Kadýnlar Günü nedeniyle Çorum Kýz Meslek Lisesi konferans salonunda etkinlik düzenledi. Etkinlikte slayt gösteri, þiir dinletisi ve okuma tiyatro yapýldý. Saygý duruþunun ardýn açýlýþ konuþmasýný yapan SES Kadýn Sekreteri Güher Kol, gözaltýna alýnan KESK üyesi kadýnlara selam göndererek, erkek egemen sistemin 'avratlar günü' münasebetiyle yüzlerine fýrlattýðý karanfillere inat isyanda, ayakta ve kavgada olduklarýný söyledi. Kolm, konuþmasýnrda þu görüþlere yer verdi; "1910 yýlýnda Clara Zetkin, Mart gününün "uluslararasý emekçi kadýnlar günü" olarak ilan edilmesini önerdiðinde, önerisi hemen kabul edilmiþtir. Ve bu tarihten itibaren Mart günü uluslararasý bir gün olarak özel bir yere sahip olmuþtur. Kimi çevrelerde, salt "dünya kadýnlar günü" olarak kabul edilen Mart'ýn emekçi, yani kapitalizm koþullarýnda çalýþan kadýnlarýn mücadelesini simgeleyen ve onun kurtuluþunun ele alýndýðý bir gün olmasý büyük bir öneme sahiptir. Dünyanýn neresinde olursa olsun, insanlýða karþý her hareketin, faþizmin, ýrkçýlýðýn, ulusal baskýnýn karþýsýnda geliþen her mücadelede kadýnlar yer almýþlardýr. Naziler tarafýndan idam edilen Sovyet partizanlarý. Amerikan emperyalizmine karþý savaþarak ölen Vietnamlý kadýnlar, Sandino'nun kýzlarý, Pinoþet diktasýna karþý direnen Þilili kadýnlar, Arjantin'in Mayo Meydaný analarý, Güney Afrika'da ýrkçýlýða karþý meydan okuyan siyah kadýnlar ve ülkemizin kadýnlarý küçük birer örnektir. Sýnýflarýn ortaya çýktýðý andan itibaren, egemen sýnýflarýn sömürülenlere, Eðitim Ýþ'ten Mart kutlamasý E Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði bayan üyelerini kahvaltýda buluþturdu. Þellale Kafe'de düzenlenen kahvaltýya Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Temsilcisi Duran Ýrdeli, yöneticiler ve bayan üyeler katýldý. ðitim Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bayan üyelerini kahvaltýda buluþturdu. Þellale Kafe'de düzenlenen kahvaltýya Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Temsilcisi Duran Ýrdeli, yöneticiler ve bayan üyeler katýldý. Kahvaltý öncesinde basýn açýklamasý yapan Eðitim Ýþ Kadýn Temsilcisi Özler Arýn, 10 yýl önce yaþanan acý bir olay üzerine kutlanmaya baþlanýlan Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün kutlandýðý bu günlerde bile kadýnlarýn iþkence, ölüm, baský ve zulümle karþý karþýya kalmasýnýn çok acý verici olduðunu belirterek, hukuk sisteminin tacizciyi, tecavüzcüyü, saldýrganý koruyup kollayan bir yapýda olduðunu, bu sistemin kadýnýn özgürleþmesinin önündeki en büyük engel olduðunu dile getirdi. Etkinlikte slayt gösteri, þiir dinletisi ve okuma tiyatro yapýldý. ezilenlere biçtiði tüm toplumsal roller, her zaman kadýna ayrý biçimde ve daha da aðýr biçimde yansýmýþtýr. Kadýn, sadece bir köle, serf ya da iþçi olarak býrakýlmamýþtýr. Kadýn her zaman ve her yerde, kadýn olduðu için zora maruz býrakýlmýþ, boyun eðdirilmiþtir. Erkeðin fiziki üstünlüðü, kadýnýn boyun eðdirmek için araç olarak kullanýlmýþtýr. Sabahtan akþama tarlada ya da fabrikada çalýþan kadýnýn mesaisi burada bitmemiþ, eve geldiðinde evde de devam etmiþtir. Bu anlamda Mart, yalýn bir "kadýn günü" ya da "dünya kadýnlar günü" deðil, kapitalizm koþullarýnda çalýþan, emek-gücünü en elveriþsiz koþullarda satan kadýnlarýn günüdür. Bu boyutuyla, Mart, týpký l Mayýs gibi, iþçi sýnýfýnýn kapitalizme karþý, sömürü düzenine karþý son kavgasýnýn bir simgesidir. Bir baþka deyiþle, Mart, çalýþan, emekçi kadýnlarýn sömürüye karþý mücadele günüdür. Bu nedenle iþçi sýnýfýnýn, bütün insanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþu yönündeki tarihsel SES Kadýn Sekreteri Güher Kol. mücadelesinin bir parçasýdýr. New York ta kýz kardeþlerimizi yakan ateþ 16 yýldýr hiç sönmedi. Sokaklarda caddelerde her gün katlediliyoruz. Büyük gazetelerin 3. Sayfalarýnda küçücük bir haber oluveriyoruz. Erkek egemen sistemin 'avratlar günü' münasebetiyle yüzümüze fýrlattýðý karanfillere inat isyandayýz, ayaktayýz, kavgadayýz. Gün 16 yýl önce New York da kadýn yoldaþlarýmýzý yakan ateþi, isyan ateþine dönüþtürme günüdür. Gün çiçek günü deðil kadýn kýyýmýna cinsiyetçi ve ayrýmcý zihniyete karþý eþitlik özgürlük ve barýþ talebimizle ayaða kalkma günüdür." Darüþþafaka nýn sýnav baþvurularý baþladý D arüþþafaka Eðitim Kurumlarý nýn sýnav baþvurularý baþladý. 22 Nisan da sýnav toplantýsý, 2 Haziran da 20 ilde sýnav var. Eðitimde Fýrsat Eþitliði misyonuyla binlerce çocuðun hayatýný deðiþtiren Darüþþafaka, kuruluþunun 10 nci yýlýnda yeni öðrencilere kapýlarýný açmak için sýnav tanýtým toplantýlarý düzenliyor. Annesi veya babasý hayatta olmayan, maddi olanaklarý yetersiz, yetenekli öðrencilere ortaokul 1 inci sýnýftan, liseyi bitirinceye kadar parasýz ve yatýlý eðitim veren Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý, giriþ sýnavý hakkýnda bilgi vereceði sýnav tanýtým toplantýlarýný -1 Nisan tarihleri arasýnda yapacak. Bu yýl Türkiye genelinde 22 ilde düzenlenecek tanýtým toplantýlarý için Gaziantep, Konya, Adana, Trabzon, Van, Erzurum, Zonguldak, Adýyaman, Mersin, Ordu, Aðrý, Bursa, Manisa, Çorum, Þanlýurfa, Sivas, Eskiþehir, Muðla, Yozgat, Diyarbakýr, Mardin, Ýstanbul dan Baðcýlar ve Sultanbeyli seçildi. Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý temsilcileri, Darüþþafaka Cemiyeti Yönetimi ve Türkiye Ýþ Bankasý yöneticilerinin katýlýmýyla düzenlenecek tanýtým toplantýlarýnda, öðrencilere sunulan imkanlar hakkýnda öðretmenlere ve velilere bilgi verilecek. Ayrýca yetenek ölçümüne dayalý sýnav sistemi öðretmenlerle paylaþýlacak. öðrencilerin eðitim masraflarýnýn yaný sýra giyim, barýnma, yemek, kitap, saðlýk gibi ihtiyaçlarý da Darüþþafaka Cemiyeti tarafýndan karþýlanýyor. Üniversiteyi kazanan öðrencilerine de üniversite eðitimleri boyunca burs vermeye devam ediyor. 2 Haziran daki sýnava Anadolu nun farklý þehirlerin- den katýlacak öðrencilerin ve velilerin ulaþým giderleri de Darüþþafaka tarafýndan karþýlanacak. Her ilin sýnav birincisi ise Türkiye Ýþ Bankasý tarafýndan desteklenecek. T.C. vatandaþý olan, annesi veya babasý hayatta olmayan, ailesinin maddi durumu öðrenimini sürdürmesine yeterli olmayan, 2002 sonrasý doðmuþ olan (Yaþ düzeltmesi geçersizdir), eðitim-öðretim yýlýnda ilkokul 4 üncü sýnýf öðrencisi olan, saðlýk ve diðer yönlerden yatýlý okula kabulünde sakýnca bulunmayan öðrenciler aday kaydý için müracaat edebilirler. Tüm masraflar Darüþþafaka dan Türkiye genelinde 6 ilden 9 öðrencinin eðitim gördüðü okulda, Darüþþafaka Eðitim Kurumlarý nýn sýnav baþvurularý baþladý. 22 Nisan da sýnav toplantýsý, 2 Haziran da 20 ilde sýnav var.

7 Müftülük ten anlamlý konferans Dört ayrý mekanda Ýslam ýn kadýna bakýþýný ele aldýlar Meryem UYANIK Ýlknur KILIÇARSLAN Ç orum Müftülüðü 0 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle baþarýlý bir organizasyona daha imza attý. Çorum'un dört ayrý noktasýnda, yoðun katýlýmlarla gerçekleþtirilen konferans dizisinde, Ýslam'da Kadýnýn Onurunu Korumaya Yönelik Ahlaki Deðerler konularý ele alýndý. Ýl Vaizelerinin görev aldýðý konferanslar, Gülabibey Mahallesi Gülüm Düðün Salonu, Mimar Sinan Ýl Halk Kütüphanesi Salonu, Akkent Mahallesi Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu Salonu ve Buhara Evler Mahallesi 19 Mayýs Ýlkokulu Salonu'nda düzenlendi. Her bir salonda da yoðun katýlýmlarla gerçekleþtirilen konferanslarda, Ýl Vaizeleri Selime Ergüven, Ýlknur Kýlýçarslan, Necla Yýlmaz ve Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk, konuya iliþkin konuþtular. Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan düzenlen konferansýn ilki Gülüm Düðün Salonunda gerçekleþtirildi. Halkýn yoðun ilgi Selime ERGÜVEN Necla YILMAZ gösterdiði konferans Hicret Camii Kur'an Kursu'ndan bir öðrencinin okuduðu Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ardýndan Ýl Vaizi Selime Ergüven, "Ýslam'da Kadýnýn Onurunu Korumaya Yönelik Ahlaki Deðerler" konulu konferans verdi. Ergüven konuþmasýnda, Ýslam'dan önce deðiþik coðrafyalarda ve dinlerde kadýna bakýþ açýsýnýn içler acýsý olduðunu hatta o dönem Arabistan'ýn da kadýnlarýn ticaret malý gibi satýldýðý, Avrupa'da da durumun daha vahim olduðunu, fuhþun yaygýnlaþtýðý, toplumun ahlaki çöküntüye sürüklendiði ve bunun sorumlusunun kadýnlar olarak görüldüðünü belirtti. Daha da acýsýnýn 6'da Fransa'da "kadýn insan mýdýr, deðil midir?" Konusunun tartýþýldýðýný, sonuçta kadýnýn sýrf erkeði memnun etmek için yaratýlmýþ bir insan olduðuna karar verilerek kadýnýn onurunun ayaklar altýna alýndýðýna dikkat çekti. Kadýnýn gerçek onuruna ve hak ettiði deðere Ýslam'la kavuþtuðunu belirten Ergüven, erkek veya kadýn olarak dünyaya gelmenin kiþinin elinde olmadýðýný, dolayýsýyla erkek veya kadýn olmanýn bir üstünlük göstergesi olamayacaðýný, Allah katýnda gerçek üstünlüðün Allah'a karþý gelmekten sakýnma anlamýna gelen takva sahibi olmakla (Hucurat, /13) elde edilebileceðini vurguladý. Peygamberimiz (SAV)' in hayatýndan ve hanýmlarýna karþý davranýþlarýndan örneklerle geniþlettiði konuþmasýný yine Peygamber Efendimiz (SAV)'in Veda Hutbesi'nde "Ey Ýnsanlar! Kadýnlarýn haklarýný gözetmenizi ve bu konuda Allah'ýn koyduðu ölçülere hassasiyetle Çorum Müftülüðü 0 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle baþarýlý bir organizasyona daha imza attý Dört ayrý mekanda konferanslar düzenlendi. Konferanslarda Ýslam'da Kadýnýn Onurunu Korumaya Yönelik Ahlaki Deðerler konular ele alýndý. uymayý tavsiye ediyorum. Siz kadýnlarý Allah'ýn emaneti olarak aldýnýz. Onlarý Allah adýna söz vererek helal edindiniz " diye belirttiði bölümle sonlandýrýrken, Allah'ýn emaneti olmak, dünya ve ahretteki onurlarýn en üstünüdür. Rabbim hepimize Peygamber Efendimizi örnek alan eþler nasip etsin duasýnda bulundu. Bu arada dinleyiciler arasýndan bir kadýn, Hocam bize burada anlattýklarýnýzý erkek vaizler de eþlerimize anlatsýnlar ricasýnda bulundu. Soru-cevap faslýndan sonra konferans sona erdi. Müftülüðün ikinci konferansý Mimar Sinan Halk Kütüphanesi Salonunda Ýl Müftülüðü Vaizesi Ýlknur Kýlýçarslan tarafýndan verildi. Kütüphane salonunu dolduran kadýnlara hitap eden Ýlknur Kýlýçarslan konuþmasýnda, "Ülkemizde ve dünyada kadýnlara yönelik pek çok haksýzlýðýn yapýldýðý bilinmektedir. Özellikle eski kültürlerden ve tahrif edilmiþ Yahudilikten ve Hýristiyanlýktan kadýnla ilgili pek çok hurafe ve bidat bizim kültürümüze de geçmiþtir. Zamanla Müslüman coðrafyalarda da kadýn zayýf karakterli, doðuþtan eksik yaratýlmýþ bir varlýk olarak anlaþýlmaya baþlanmýþtýr. Oysa Kur'an baðlamýnda konuya bakarsak kadýn veya erkek olmanýn deðil eþrefi mahlukat olarak yaratýlmýþ insan olmanýn vurgulandýðýný görürüz.ýnsaný da deðerli hale getiren imaný ve Salih amelleridir. Hz. Peygambere ilk inanan Hz. Haticeydi. Ýslam'ýn ilk þehidi Hz.Sümeyye idi. Bu örnekler Ýslam'ýn kadýn erkek ayýrt etmeden bütün insanlýðý kucakladýðýný gösterir. Ýslam kadýna verdiði haklarla da kadýna toplumda hak ettiði yeri vermiþtir." dedi. Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle Çorum Ýl Müftülüðün üçüncü konferansý ise Akkent Mahallesi Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu Salonu'nda Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk tarafýndan verildi. Salonu tamamen dolduran bayanlara konferans veren Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk, Kadýnýn Onurunu Korumaya Yönelik Ahlaki Deðerler konulu konferansta temel insan haklarýnýn neler olduðunu, dünyada ve Türkiye'de bu haklarýn kazaným sürecini anlattýktan sonra insan onuru üzerinde durdu. Deðer kavramý, tanýmý, deðer çeþitleri ve bundan hareketle dini ve ahlaki deðerleri anlatan Uyanýk, insan hayatýnýn ve sosyal yaþamýnýn bir ürünü olan kültürün din tarafýndan temellendirildiðini ve buradan da Ýslam dininin, dini deðerlerimizin ve dinin yaþayan örneði olan peygamberimizin ahlakýnýn Kuran ahlaký olduðundan hareketle peygamberin örnek alýnmasýnýn hayatýmýzýn her alanýnda olduðu gibi kadýna karþý tavýrlarýnýn da örnek alýnmasý gerektiði örneklerle anlattý. "Ýslam'ýn temel insan haklarý noktasýnda kadýn ile erkeði eþit tuttuðunu yaratýlýþýndan getirdiði farklýlýklardan dolayý farklý sorumluluklar ve haklar taþýdýðý ayrýntýsý ile anlatýldýktan sonra bütün bunlar bir þekilde bilinmesine raðmen hala neden kadýna yönelik hak ihlalleri ve her türlü þiddet artarak devam ediyor." diyen Uyanýk, bu hak ihlallerini gerçekleþtiren erkekleri de kadýnlarýn yetiþtirdiðinden hareketle nerede hata yapýyoruz sorusunu sordu. Dini deðerlerin güncellenememesinin ve yetersiz dini sosyalleþmenin bunun sebeplerinden olduðu üzerinde durdu. Uyanýk konuþmasýnda, "Biz hanýmlarýn kendimiz için istemediðimizi baþkasý içinde istememe düsturu ile hareket ederek, haksýzlýða göz yumulmamasýný, dini deðerlerimizle çeliþen her türlü örf adet ve ananenin kabul edilmemesi gerekir." dedi. Dördüncü ve son konferans ise Buharaevler Mahallesi 19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonu'nda Ýl Müftülüðü Ýl Vaizi Necla Yýlmaz tarafýndan verildi. Necla Yýlmaz, "Kadýn" denildiðinde kýz kardeþ, anne, eþ ve en temelinde toplumun bir bireyi akla gelmekte, kadýnlýk rolleri bu alanlarda görünür olmaktadýr. Ancak her toplum ve kültür, kadýn ve erkeklerin rollerini kendi içinde þekillendirmiþtir. Toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlar belli dönemlerde dýþlanmýþ, diri diri topraða gömülmüþtür. Oysa Ýslam dini insanlýðýn yaratýldýðý günden itibaren iki cinsi ayýrt etmeksizin va'z olunmuþtur. Hayatýn her alanýnda adaletin hakim kýlýnmasý için temel ilkeler koyan Kur'an, kadýn-erkek þeklinde hiçbir cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn Allah katýnda en üstün insanýn "takva"(derin bir sorumluluk bilincine erenler)ya ulaþanlar olduðu mesajýný bildirmektedir.(hucurat/13)" dedi. Yýlmaz, baþlangýçta tek bir özden yaratýlan insanoðlu arasýnda, yaratýlýþ açýsýndan birini diðerine üstün kýlacak hiçbir fark olmadýðýný, dini yaþama bilincinin kazanýlmasý-yaþatýlmasý ve geliþtirilmesinde kadýn-erkek oluþu dikkate alýnmaksýzýn "insan" olarak yükümlü tutulduðunu, her ikisinin de eþit derecede Allah'ýn emir ve yasaklarýna muhatap olduðunu, yer yüzünü imar etmek ve orada Allah'a kulluk HP Ýl Baþkaný Er- Daþdan, 11 il Mcan baþkanýnýn katýldýðý MHP Konya Ýl Baþkanlýðý ziyaretine katýldý. Çorum MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ýn da hazýr bulunduðu ziyarete, Ankara Ýl Baþkaný Fatih Çetinkaya, Gaziantep Ýl Baþkaný Mustafa Erzin, Hatay Ýl Baþkaný Adnan Akdaþ, Kahraman Maraþ Ýl Baþkaný Mustafa Bastýrmacý, Karaman Ýl Baþkaný Ýsmet Hatipoðlu, Kilis Ýl Baþkaný Mehmet Ali Özkaraca, Osmaniye Ýl Baþkaný Fahri Kuyucu, Sivas Ýl Baþkaný Kürþad Ergün, Þanlýurfa Ýl Baþkaný Ýbrahim Özyavuz ve Yozgat Ýl Baþkaný Cevdet Kaya katýldý. MHP nin 11 Ýl Baþkanýnýn ziyaretinden dolayý memnuniyetini dile getiren MHP Ýl Baþkaný Av. Tarýk Taþcý Deðerli Ýl Baþkanlarýmýzýn bu anlamlý ziyareti bana ve yönetim kurulu üyelerimize güç ve moral vermiþtir. Bu güç ve moral ile Konya mýzda daha iyi hizmet verebilmek için daha çok çalýþacaðýz dedi. MHP Ýl Baþkaný Tarýk Taþcý nýn ziyarete gelen baþkanlarý tek tek tanýþmasýnýn ardýndan MHP Ankara Ýl Baþkaný Fatih Çetinkaya, tüm baþkanlar adýna bir konuþma yaptý. Çetinkaya, Her þeyden önce bizler Türk milliyetçiliðimizden gurur duyuyoruz. Bazýlarýn milliyetçilik anlayýþý ayný Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MMHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli nin Aksaray da düzenlediði Belediye Baþkan Adayý toplantýsýna katýldý. MHP nin Ýl Aday Tanýtým Toplantýsý olduðu için yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen programda, Bahçeli adayý için Aksaraylýlar dan destek istedi. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli 2014 yýlýnýn Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerde belediye baþkan adayý olacak ilk ismi Aksaray'da açýkladý. MHP'nin mevcut il baþkaný olan Dr. Rýfký Karabatak'ý Belediye Baþkan Adayý olarak açýklayan Devlet Bahçeli, Aksaraylýlardan destek istedi ve Aksaraylýlara güvendiðini söyledi. Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan la birlikte 21 Ýl Baþkaný, Genel Baþkan Yardýmcýlarý ve Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný'nýn da hazýr bulunduðu aday tanýtým toplantýsýnda konuþan MHP Genel Baþkaný, açýklamasýnýn büyük kýsmýnda çözüm sürecinden bahsetti ve Baþbakan Tayip Erdoðan'a eleþtirilerde bulundu. - BAÞBAKAN ÝÇÝN TEK AMAÇ BAÞKAN OLMAKTIR - Türkiye'nin tehlikeli bir süreçte olduðunu ve Türk milletinin ateþe atýlmanýn eþiðine geldiðini iddia eden Genel Baþkan Bahçeli, çözüm sürecini eleþtirdi ve Ýmralý görüþmelerini sert sözlerle deðerlendirdi. Türkiye'yi yönetmekle görevli olan AK Parti hükümetinin katilden kahraman, çöküþten çözüm, müzakereden mucize, bölücülükten büyüme çýkartmak istediðini belirten Bahçeli, "AKP, PKK ile tokalaþýrken Türk milleti arka arkaya tokat yiyor. Baþbakan, Ýmralý canisi ile dostluk çemberi kurarken ülke kumpasa alýnmaktadýr. Karanlýk kampanya aziz milleti bitiþe ve bataða sürüklemektedir. Terör lobisi AKP'yi esir almýþtýr ve kardeþliðimiz, birlikte yaþama azmimiz silinmek istenmektedir. Baþbakan'ýn milliyetçiliði ayaklar altýna alarak Türklüðü yok farz etmesinde vicdan yozlaþmasýnýn payý olduðu kadar, Ýmralý canisinin tesirinin olduðu da bellidir. Baþbakan için tek amaç Baþkan olmaktýr. Bunun dýþýndakiler önemsiz, anlamsýz ve deðersizdir. Türk milletinin bölünmesi, parçalanmasý ve PKK'nýn meþru hale gelmesi Baþbakan için tedbir alýnmasý gereken bir durum deðildir. Eðer bugün Ýmralý canisi Türk milletine meydan okuyacak küstahlýða ulaþmýþsa sebep herkesin malumlarýdýr. AKP'ye bakan her þeyi görecek ve gerçekleri fark edecektir." dedi. Baþkanlýðýn Erdoðan'ýn aklýný aldýðýný, hezeyan çamuruna saplanmasýna sebep olduðunu iddia eden Bahçeli, gidiþatýn hayra alamet olmadýðýný söyledi. Olanlarýn kabul edilebilir ve görmezden gelinir olmadýðýný ileten Devlet Bahçeli, "Meclisteki bölücüler AKP'nin izni ve teþviki ile Ýmralý'ya gidip gelmekte, mesajlar almaktadýr. Böylece Ýmralý'nýn Kandile ve Avrupa'ya yazdýðý mektuplar adreslere ulaþmaktadýr. Baþbakan düne kadar "Kandil'e gidin" sözleriyle azarladýðý BDP'lileri kendisi yönlendirerek daða ve Avrupa'ya sevk etmiþ, kapýlarý ardýna kadar açmýþtýr." dedi. - ÞEYTANDAN BARIÞ ME- LEÐÝ ÇIKARTMAYA ÇALIÞI- YOR - BDP'nin AKP zýrhýyla donatýldýðýný ve Gazi Meclisin içinden böylelerin çýkmasýnýn yüz karasý olduðunu söyleyen MHP Genel Baþkaný, "TBMM, dün istila ve iþgale karþý direncin karargâh merkezi iken bugün ne hallere gelmiþtir. Maalesef AKP ile hayal olan ne varsa gerçeðe dönmüþtür. Ýmkânsýz görülen ne varsa hayata geçmiþtir. Baþbakanýn ustalýk dönemini Türkiye'yi yýkmak ve yok etmek üzerine temellendirdiði anlaþýlmýþtýr. Baþbakan þeytandan barýþ meleði yapma çabasýna girmiþtir. Baþbakan ya tehdit altýnda, ya da hedefleri bunu gerektirdiði için frenleri patlamýþ kamyon gibi yokuþ aþaðý inmektedir" dedi. Henüz Türk milliyetçilerinin son sözü söylemediðinin iyi bilinmesi gerektiðini ifade eden Bahçeli, Baþbakan'ýn Ýmralý'ya oksijen kaynaðý olduðunu ve Türkiye'nin çözüm adýyla zulmün eþiðine getirildiðini iletti. Çözüm süreci ismiyle baþlatýlan ve çürümeye yol açacak olan geliþmelerin, yoðun saldýrýnýn gittikçe derinleþtiðini gösterdiðini belirten Bahçeli, "Baþbakan için teröristle masaya oturmak, bölücünün deðildir. Onun için Türk milliyetçiliði kimsenin ayaklarý altýna da aldýrmayýz. Bunun her kesim tarafýndan bilinmesini istiyoruz. Mevcut AKP hükümeti son 10 yýldýr ülkeyi hatalarla yönetiyorlar. Bu hatalarla ülke gündemindeki sorunlarý çýkmaza sokuyorlar. Bunun yaný sýra istismar ve kirli pazarlýklar içerisindeler. Son olarak ülke gündeminde yerini alan barýþ senaryolarý ile BDP ve PKK ile pazarlýk masalarýna kalkmýyorlar. Biz þunu merak ediyoruz. Kiminle barýþ yapacaklar ve sonucu ne olacak. Bunu bilmek istiyoruz. Yaptýk- PAZARTESÝ 11 MART 2013 MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli nin Aksaray da düzenlediði aday tanýtým toplantýsýna katýldý. Ercan Daþdan, Bahçeli nin aday tanýtým toplantýsýnda taleplerini karþýlamak iyi niyetliliktir." diye konuþtu. - SEN KÝM BÝZE KORKAK DEMEK KÝM? - Baþbakan'ýn bilhassa MHP'ye saldýrdýðýný ve suçlayýcý ifadelerde bulunduðunu kaydeden Devlet Bahçeli, zaman zaman eleþtiri dozunu iyice arttýrdý. Baþbakan Erdoðan'ýn kendilerini korkaklýkla itham ettiðini söyleyen MHP Genel Baþkaný, "Korkak mý, cesur mu olduðumuzu merak ediyorsan 44 yýllýk mücadelemizin herhangi bir sayfasýný aralaman ve gözden geçirmen her þeyi ortaya koyacaktýr. Biz senin gibilerle mücadele ederek bugünlere geldik. Ölüm bile bizi yolumuzdan döndürmedi. Kurþunlar ve idamlar bile inançlarýmýzdan çevirmedi. Sen kim, bize korkak demek kim? Bizde mangal gibi yürek, yenilmeyecek kudret, haine aman vermeyecek cesaret, Türklüðü ezdirmeyecek fazilet, milleti yalnýz býrakmayacak muhabbet vardýr." dedi. "Baþbakan bizim cesaretimizi sýnamak istiyorsa biz her zaman hazýrýz." diyen Devlet Bahçeli, þöyle devam etti: "Biz ne BOP dinleriz, ne eþ baþkanlara bakarýz, ne boþ sözlere kanarýz, ne one minute der sonradan 'pardon' diye çark ederiz. Senin safýn bellidir ve kaplarýn PKK'ya açýlmaktadýr. Bizim ise tek sevdamýz büyük Türk milletidir. Sen millete bakýnca 36 görürsün, biz bakýnca bir ve beraber cevheri görürüz. Sen tarihe bakýnca hayraný olduðun ermeni çetelerini, provokatörleri, iþgal birliklerini, vatansýzlarý, yediði ekmeðe sýrt dönen yarým insanlarý görürsün, bize bakýnca Osman Gaziyi, Fatih'i, Þehitleri, Mustafa Kemal'i, milli namusu muhafaza eden isimleri görürüz. Ne yaparsan yap çözüm denilen çözülmeyi millete kabullendiremeyeceksin. Eli kanlý canilerin itibar görmelerini saðlayamayacaksýn. MHP Türk milletinin son kalesidir ve yenilmemiþtir, yenmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir." Bahçeli konuþmasýnýn ardýndan MHP'nin Aksaray Belediye Baþkan Adayý olarak, partinin Ýl Baþkaný Dr. Rýfký Karabatak'ý açýkladý ve Aksaraylýlardan destek istedi. Aday tanýtým toplantýsý Ahmet Þafak konseriyle sürdü. Konya MHP Ýl Baþkaný na ziyaret MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, 11 il baþkanýnýn katýldýðý MHP Konya Ýl Baþkanlýðý ziyaretine katýldý. larý her þeyi sözde yapýyorlar. Onun için bir an önce bu çalýþmalarýný býrakmalarý gerekmektedir dedi. Konya da bulunan MHP li Ýl Baþkanlarý Mevlana Müzesi ni ziyaret ettikten sonra Konya dan ayrýldý. Konya da bulunan MHP li Ýl Baþkanlarý Mevlana Müzesi ni ziyaret ettikten sonra Konya dan ayrýldý.

8 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Türk iþ dünyasý bu pazarda yer almalý gur Grup Ýnþaat Þir- Yönetim Kuru- Uketi lu Baþkaný Melih Levent Barlýk, geçtiðimiz hafta Almanya nýn Berlin kentinde düzenlenen Wirtschaftsrat Alman Ekonomi Konseyi toplantýsýna Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ile birlikte katýldý. Hýristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Ekonomi Konseyi bünyesinde kurulan Türk- Alman Ekonomik Ýliþkiler Çalýþma Grubu'nun üyesi olan Melih Levent Barlýk, ziyaret süresince olumlu temaslar saðladý. Kurulan bu çalýþma grubuyla, Türkiye ile Almanya arasýnda baþarýlý, güven dolu iþbirliði ve ortaklýk saðlayacak yeni bir dönemin teþvik edilmesi, ayrýca iki ülke iþadamlarýnýn bir araya getirilmesi, iþ baðlantýlarýnýn güçlendirilmesi ve Ugur Grup Ýnþaat Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Melih Levent Barlýk, Bakan Nihat Ergun ile konsey toplantýsýna katýldý. karþýlýklý yatýrým imkânlarýnýn yakalanmasý hedefleniyor. Toplantý ile ilgili bilgi veren Melih Levent Barlýk, Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýz Sayýn Nihat Ergün, bu toplantýda Alman iþadamlarýný Türkiye ye yatýrým yapmaya teþvik ederek, Alman iþ dünyasýný Türkiye ile birlikte çalýþmaya davet etti diye konuþtu. BMW, Bosch, Adidas, Nivea, MAN, Allianz SE, Braun, DELTA, Henkel, Hugo Boss, Siemens in de aralarýnda bulunduðu 100 e yakýn Alman firmasýnýn CEO larý ve üst düzey yöneticilerinin de toplantýya katýldýðýný açýklayan Barlýk, þöyle devam etti; Bu toplantý ilk defa yapýlmasýna karþýn çok olumlu geçti. Yakýn zamanda yapýlacak temaslarla görüþmelerin meyveleri de alýnabilecek. Ýki ülke arasýndaki ticaret hacmi yaklaþýk 30 milyar Euro. Almanya nýn da Avrupa Birliði nin en önemli lokomotif ülkelerinden biri olduðunu hatýrlatmamýz gerekir. Türk iþ dünyasýnýn da ihracatta özellikle bu pazarda yer almalarý gerekiyor. Almanya Ekonomik Konseyi, 12 bin sanayici, giriþimci ve üst düzey yöneticisiyle 10 þubede örgütlenen, Avrupa nýn en büyük sanayiciler birliði olarak biliniyor. Hýristiyan Demokrat Birliði (CDU) tarafýndan oluþturulan bir kuruluþ olan Almanya Ekonomik Konseyi, ayný zamanda ülkede alýnan ekonomik nitelikli kararlarýn þekillenmesinde de söz sahibi bir konsey olarak bilini- Vekâleti kabul etmedi orum Osmancýk Belediyesi kadýn Çmeclis üyesi Seçil Öztürk, Mart Dünya Kadýnlar Günü nün reklam amaçlý olduðu iddia ederek, belediye baþkanlýðý vekaletini kabul etmedi. Osmancýk belediyesinin AK Partili tek kadýn meclis üyesi olan Eczacý Seçil Öztürk, dünya da ve Türkiye de kadýna verilen deðerin arttýðýný gözlemlediklerini belirterek, bundan sonra artmasýný temenni ettiklerini söyledi. Ülkede kadýna yönelik þiddet ne halen devam ettiðine dikkat çeken Öztürk, eðitim düzeyinde geliþmiþliðin artmasýna raðmen, baþta kýrsal kesim olmak üzere toplumun bazý katmanlarýnda kadýnlarýn sorunlarýnýn halen devam ettiðini ifade etti. Osmancýk Belediyesinde yýllardýr hizmet vermekte olan bir belediye meclis üyesi olduðunu bu yýl Kadýnlar Günü dolayýsýyla yapýlan hiçbir etkinliðe dahil olmadýðýný ve olmakta istemediðini anlatan Öztürk, Belediye baþkanýmýz vekalet vermek istedi kabul etmedim. Sebebini açýklamak isterim, tüm halkýmýz bilsin, haberdar olsun istedim. Ülkemizdeki kadýnlarýn sýkýntýlarýnýn var olduðunu kabul etmeyen ve bunu dile getiren Belediye Baþkanýmýzýn dünya kadýnlar gününde yaptýðý etkinlikler bana anlamsýz geliyor. Yýllardýr meclis üyesi olarak görev yapmaktayým sadece kadýnlar gününde vekaletin uygun görülmesi hoþ bir davranýþ deðil, ben bunlarý reklam olarak görüyorum ve kendimde buna dahil olmak istemedim. Bütün her þey bir yana, bana neden böyle davrandýðým sorulmadý bile. Kadýnlar günü dolayýsýyla belediyeden telefonla dahi olsa tek bir kutlama dahi almadým. Ben de bütün bu duyarsýzlýða, umursamazlýða ve rahatlýða raðmen halkýmýzýn bu durumu bilmesini istedim. Bu tepkinin tek sebebi budur. Ben grevimi devam ettirmekteyim, doðrularý söylemek için, doðru þeyler yapýlmasýný saðlamaya çalýþmak için oradayým dedi. Osmancýk Belediyesi kadýn meclis üyesi Seçil Öztürk. Partisinin arkasýnda olduðunu ama yapýlan çalýþmalar sýkýntýlar olduðunu ileri süren Öztürk, Ondan dolayý yaþanan bu olumsuzluklar beni rahatsýz etti. Belediyedeki bazý personelimizin de bayanlarla nasýl çalýþmasý gerektiðini, nasýl konuþmasý gerektiðini, nasýl davranmasý gerektiðini bilmediklerini gözlemlemekteyim. Bu da hoþ olan bir þey deðil. Onlarý da buradan kýnýyorum. Ben kadýn olarak elimden geldiði kadar her türlü aktiviteye de dahil olmaya çalýþtým. Her zaman doðrularý savunmaya çalýþtým ve elimden geldi kadar da bunlara bundan sonra da devam edeceðim. Kenara çekilmeyeceðim, asla da çekilmem. Yanlýþýnda sonuna kadar peþini býrakmam, kimseye kimsenin de hakkýný yedirmem. Buradan bunlarý söylemek istiyorum. Bu söylediklerimin de aynen yazýlmasýný istiyorum, herkes bilsin. Ben kadýnlarýmýzýn sonuna kadar arkasýndayým, bütün kadýnlarýmýzýn dünya kadýnlar gününü de kutluyorum. Ama bu bir tek gün meselesi deðil, sonuçta herkes birbirine deðer vermeli. Hani dün benim caným sýkýlýyor, bugün caným sýkýlmýyor, bu mesele deðil. Sonuçta ülkemizde kadýlarýn yaþadýðý sýkýntýlar da bariz bir þekilde belli oluyor diye konuþtu. Söylemlerini daha önce farklý ortamlarda gile getirdiðini kaydeden Öztürk, Dile getirdiðim zaman çok abes cevaplar aldým. Verilen cevaplar hiç hoþ deðildi. Dile getirdiðim sorunlara yönelik kiþisel cevap verilerek, durum kiþiselleþtirilerek bu bahis üzerine þaka konusu yapýldý. Karþýlaþtýðým durum hiç hoþ deðildi. Bu bir tepkidir ve bunu halkýmýzýn hepsinin bilmesini istiyorum. Kadýnlar reklam malzemesi kesinlikle deðildir. Her açýdan, siyasi açýdan, sosyal açýdan ve baþka açýlardan bunu söylüyorum. Bana birisi deðer verecekse deðer verir, vermeyecekse vermez. Yani ben bu açýdan, bugün bu vekaleti kabul etmedim ama buna karþý sessizde kalmak istemedim. Bu bir muhalefet deðil, var olan bir þeylerin, yaþanan bir takým sýkýntýlarýn ortaya çýkmasý durumudur ifadelerini kullandý.(ýha) SGK il müdürleri toplandý osyal Güvenlik Ýl SMüdürleri Koordinasyon Toplantýsý, daire baþkanlarý ile 6 il müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn katýlýmýyla Sinop'ta yapýldý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sinop Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya; Sosyal Güvenlik Kurum Baþkanlýðý Teknoloji ve Ýþ Geliþtirme Daire Baþkaný Aydýn Kurnaz, Mali Yönetim ve Organizasyon Daire Baþkaný Selahattin Uyuð, SGK Ýl Müdürleri Yaþar Yýlmaz (Sinop), Selami Göz (Samsun), Kasým Tekin (Amasya), Duran Cesur (Çorum), Vedat Ilgýnöz (Ordu) ve Mehmet Korkmaz (Tokat) ile il müdür yardýmcýlarý katýldý. Toplantýda il müdürlüklerindeki farklý uygulamalarýn giderilmesine yönelik bilgi alýþveriþinde bulunuldu. 63 sayýlý Kanun kapsamýnda 'sosyal güvenlik destekleme primi'yle ilgili yapýlandýrma faaliyetleri, Sosyal güvenlik reformunun vatandaþlara ne gibi kolaylýklar saðladýðý hakkýnda ve il müdürlüklerinde yapýlan çeþitli iþ ve iþlemlerle ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Toplantýya katýlan daire baþkanlarý ve il müdürleri program ardýndan Sinop Valisi Dr. Ahmet Cengiz'i makamýnda ziyaret ederek yapýlan toplantý ve çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Sinop'un Sosyal Güvenlik Ýl Müdürleri Koordinasyon Toplantýsý Sinop ta gerçekleþtirildi. tüm güzelliklerini görmeleri konusunda misafirlerine tavsiyelerde bulunan Vali Dr. Ahmet Cengiz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. (ÝHA) TÜTEV kan verdi Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý Çorum Þubesi, Kýzýlay Kan Merkezi'nde kan baðýþýnda bulundu. Þube yönetici ve vakýf üyelerinden oluþan çok sayýda kiþi, Kýzýlay Kan Merkezi'ni ziyaret ederek kan baðýþý için sýraya girdi. Kurulduðu günden beri yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýyla Türk Sanayisi'ne adeta can katan TÜTEV, bu anlamlý baðýþý ile bu kez de insana hayat vermek için kollarý sývadý. Her Cumartesi yapýlan kahvaltý ve istiþare toplantýsý sonrasýnda kan baðýþýnda bulunmak üzere Kýzýlay Kan Merkezi ne 21. Yüzyýlda Bir Alperen Muhsin Yazýcýoðlu üyük Birlik BPartisi (BBP) ve Alperen Ocaklarý Ýl Baþkanlýðý 21. Yüzyýlda Bir Alperen Muhsin Yazýcýoðlu adlý bir program düzenleyecek. Program kapsamýnda Mart tarihlerinde Saat Kulesi yanýnda resim sergisi açýlacak. Sergi açýlýþý 1 Mart 2013 Pazartesi günü saat 12:30 da yapýlacak. 22 Mart Cuma günü ikindi namazýna müteakiben Ulu Camii de mevlid okunacak ve 23 Mart Cumartesi günü saat 19:00 da Afra (2) Düðün Salonu ndan panel düzenlenecek. Ülkü Ocaklarý ndan Nevruz Þöleni orum Ülkü Ocak- Nevruz Þöleni Çlarý, kapsamýnda Mustafa Yýldýzdoðan konseri düzenleyecek. 22 Mart 2013 Cuma günü saat 1:00 de baþlayacak olan þölende semah ve semazen gösterimi de yapýlacak. Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik, Dostluk, sevgi, kardeþlik ve dayanýþma duygularýnýn harekete geçmesi anlamýný da muhteva eden olan Nevruz Bayramý'ný anlamýna uygun þekilde kutlamak istiyoruz. dedi. Programda Ýlahi Aþklar Buluþmasý nýn Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý Çorum Þubesi kan baðýþýrnda bulundu. Þube yönetici ve vakýf üyelerinden oluþan grup kan verdi. gelen Çorum Tütev Þubesi Baþkaný Yavuz Tokdemir, kan vermenin vücuda olan faydasýnýn yanýnda ardýndan Kafkas oyunlarý ve Mehteran gösterilerinin de sunulacaðýný dile getiren Çelik, gösterilerin ardýndan toplumsal duyarlýlýðý artýrma adýna önemli bir adým olduðunu söyleyerek, bundan sonra gerek özgün müziðin güçlü sesi Mustafa Yýldýzdoðan'ýn sevenleri ile bir araya geleceðini belirtti. gönüllüleri teþvik ederek gerekse ihtiyaç halinde kan vermeye hazýr olduklarýný dile getirdi. 21. Yüzyýlda Bir Alperen Muhsin Yazýcýoðlu adlý program düzenlenecek. Çelik, Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak programa, tüm Çorum halkýný davet etti. Çorum Ülkü Ocaklarý, Nevruz Þöleni kapsamýnda Mustafa Yýldýzdoðan konseri düzenleyecek.

9 PAZARTESÝ 11 MART Otomobil satýþlarý arttý T ürkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarý, bu yýlýn ilk iki ayýný yüzde 1,3 lük artýþla kapattý. Otomotiv Distribütörleri Derneði'nde (ODD) raporuna göre, 2013 yýlý Ocak-Þubat döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarý yüzde 1,29 artarak 3 bin 30 adet olarak gerçekleþti yýlýnda bu rakam 0 bin 69 adet olmuþtu yýlý þubat ayý otomobil ve hafif ticari araç pazarý ise 4 bin 30 adet oldu. 41 bin 324 adet olan 2012 yýlý þubat ayý otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamýna göre satýþlar yüzde 16,90 oranýnda arttý. Otomobil satýþlarý bu yýlýn iki ayýnda bir önceki yýl ayný döneme göre yüzde 24,63 artarak 62 bin 649 adete ulaþtý yýlýnda 0 bin 6 adet satýþ gerçekleþmiþti yýlý þubat ayýnda otomobil satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde,12 artarak 36 bin 14 adet oldu. Hafif ticari araç pazarý 2013 yýlý ilk 2 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2,1 oranýnda artarak 21 bin 11 adet seviyesinde gerçekleþti. Geçen yýl 20 bin 603 adet satýþa ulaþýlmýþtý. Sabah Gazetesi nin haberine göre hafif ticari araç pazarý 2012 yýlýnýn þubat ayýna göre yüzde,29 azalarak 11 bin 493 adet seviyesine geriledi. Konuyla ilgili görüþlerine yer verilen ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ise, 2013 yýlýnýn ilk aylarýnda, düþük faiz ortamý ve tüketici güven endekslerindeki toparlanmanýn Türkiye ekonomisine iliþkin beklentileri ve tüketim eðilimini desteklediðini belirterek, ''Ýç talebin geçtiðimiz yýldan farklý olarak büyümeye destek verme ihtimalini artýrmakta olduðu gözlenmekte'' dedi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarýnýn da bu doðrultuda 2013 yýlý ocak ayýnda yüzde 20,23, þubat ayýnda ise yüzde 16,90 artýþ kaydettiðini ve yýlýn ilk 2 ayýndaki büyümenin yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleþtiðini ifade eden Erce, ''2013 yýlý otomotiv sektörü toplam pazarýnýn bin adet aralýðýnda gerçekleþeceðini öngörmekteyiz'' deðerlendirmesinde bulundu. ODD raporuna göre, 2013 yýlý Ocak-Þubat dönemi satýþ rakamlarý belli oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarý, bu yýlýn ilk iki ayýný yüzde 1,3 lük artýþla kapattý. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'- daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: OTOMOBÝL Markasý Modeli Fiyatý (TL) Citroen Nemo 1.4HDI Com bin Daihatsu Terios Gold 4x bin Fiat Doblo 1.2 Actual bin Fiat Doblo 1.6 Elegance bin Fiat Linea Lounge 1.6 Mjet bin Fiat Palio 1.4 EL bin Fiat Tempra SX 1992 bin Ford C-Max bin Ford Escort 1.6 CLX bin Ford Focus 1.6 Trend bin Ford Mondeo 2.0 Ghia bin Ford Transit Connect TDCI bin Hyundai Accent Era 1. CR bin 0 Opel Astra 1.6 CD bin 00 Opel Corsa 1.3 CDTI bin 00 Opel Vectra 1.6 GL bin Peugeot VTI bin 00 Renault 12 TX 1990 bin 00 Renault 19 Europa bin Renault Broadway GTE 1994 bin Renault Clio 1.4 RNA bin Renault Kangoo 1. D bin Renault Kangoo MultixExp bin 00 Renault Megane 1.6 RXT bin Renault Megane II 1.6 Dyn bin 00 Renault Scenic 1.6 Dynami bin 00 Renault Toros STW bin 00 Renault Toros STW bin 00 Renault Twingo 1.2AirPack bin Skoda Fabia 1.4 Comfort bin Tofaþ Doðan SLX 1.6 ie bin Tofaþ Þahin bin 00 Toyota Corolla 1.6 Sol bin Toyota Corolla 1.6 Comfort bin Toyota Corolla 1.4 Elegant bin Volkswagen Caddy 1.9 TDI bin Volkswagen Golf 1.6 FSI C bin Volkswagen Jetta 1.6 FSI C bin Volkswagen Passat 1. T bin 0 Volkswagen Polo 1.4 Comf bin TÝCARÝ ARAÇ Markasý Modeli Fiyatý (TL) Ford Transit bin 00 Ford Transit 190 V bin 00 Hyundai H bin Hyundai Starex bin Kia Hi Besta 199 bin Kia Pregio 199 bin 00 VW Transporter bin 00 VW Volt bin 00 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. (Ç.HAK:246) FÝYATIYLA KOLAY YAKALANIR, PERFORMANSIYLA ZOR! ÞAHÝN OTOMOTÝV ANKARA YOLU 1. KM. NO: 14 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Terör meselesinin çözümünde kararlý olduklarýný vurgulayan Mustafa Þentop: Milletin deðerlerine aykýrý adým atmayýz Ý mralý görüþmeleriyle ilgili açýklama yapan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, terör meselesinin çözümünde kararlý olduklarýný söyledi. Milletimizin temel deðerlerine aykýrý hiç bir adým atmadýk, atmayýz diyen Prof. Dr. Mustafa Þentop, Kimsenin çözüm süreciyle ilgili tereddüdü olmasýn. Bu sorunu, milletimizin menfaatleri doðrultusunda çözme konusunda kararlýyýz dedi. AK Parti Seçim Ýþleri Baþkanlýðý 3. Bölge Toplantýsý nda konuþan Þen- AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Þentop, çözüm sürecini anlattý. top, ülke gündeminden yerel seçim hazýrlýklarýna, siyasetteki teþkilat yapýlanmasýndan muhafelete kadar pek çok konuda deðerlendirmelerde bulundu. Konuþmasýnda CHP ve MHP ye yüklenen Prof. Dr. Þentop, Kadýnlar Günü nü de kutladý. Þentop, þöyle konuþtu: MHP de ise lider var, kadro tartýþmalý, fikir yok. MHP nin bu milletin temel deðerleri ile baðlantýsý tamamen kabuk üzerinden bir baðlantý. Milletimizin deðerlerini sözde kullanan MHP nin bu deðerlerle bir baðlantýsýnýn olmadýðýný görüyoruz. CHP ve MHP PARALEL PARTÝLER Yeni Anayasa hazýrlýðýnda din hürriyetini ele alan madde görülüþülürken MHP, CHP ye paralel bir tutum sergiledi. Anayasaya din hürriyetinin kötüye kullanýlmasýyla ilgili bir madde koymak isteyen MHP, iþin özüne inemediðini gösteriyor. Kabuk ya da gardrop milliyetçiliði ile bu iþi götürmeye çalýþan MHP nin milletin deðerlerine uygun fikri yok. CHP ve MHP, antitez partileri. Bizi eleþtirmedeki baþarýyý ne yazýk ki fikir üretmede sergileyemiyorlar. Eleþtiriyorlar ama kendi çözümlerini ÝLK TOPLANTI söyleyemiyorlar. MHP de ÇORUM DA kendini BDP nin antitezi AK Parti Seçim Ýþleolarak görüyor. BDP ise ri Baþkanlýðý olarak Hazibir coðrafi bölgenin baský ran ayýna kadar ilde topgrubu gibi hareket ediyor. lantý düzenleyeceðiz. TürAK Parti nin üye sakiye yi 6 bölgede ele aldýþentop, toplantýdaki konuþmasýnda muhalefet partilerine yüklendi. yýsý milyon. Bu rakam ðýmýz toplantýlarýn ilkini 3. dünyadaki pek çok ülkebölgemiz için Çorum da nin nüfusundan daha fazyapýyoruz. la. Türkiye nin tümünü Kadýnlarýn toplumda muhatap alan partimiz, daha fazla yer almasý geülkemizin her yerinde rektiðine inanýyorum. Gevar. AK Parti, Türkiye leneksel kültürümüz deforpartisi, diðerleri ise lokal, me edildiði için kadýnlar mahalli partiler. CHP, bir takým problemlerle karideolojik açýdan lokal bir þý karþýya. Kadýna þiddet, parti. Alevileri istismar kültür hayatýmýzdaki geleeden CHP, bugüne kadar neksel motiflerin kaybolbu alanda hiç bir adým atmasýndan kaynaklanýyor. madý. Asýl kaybýmýzsa insani baak Parti olarak din kýþ açýmýz. hürriyeti alanýnda düzengeleneksel kültürüleme yapýlmasý gerektiðimüzü 200 yýldýr terketmine inanýyoruz. Zira, din þiz. Yerine yeni bir dünya hürriyeti ile herkes inantoplantýda, AK Parti icraatlarýndan da bahsedildi. görüþü yerleþtirememiþiz. cýný rahatlýkla yaþayabilekadýna bakýþ açýsýnda yacek. þanan perspektif mahrumibaþkanlýk sistemine yeti bu deðiþimin eseri. þiddetle karþý çýkýyorlar. AK Parti seçimleri Halbuki merhum Alparsanaliz edildiðinde kadýn lan Türkeþ in 9 ýþýk dokoylarý, erkek oylarýndan trininde baþkanlýk sistemi daha fazla olduðu görülüde yer alýyor. Cumhuryor. Araþtýrma sonuçlarýna baþkanýný halkýn seçmesigöre aldýðýmýz oylarýn ne de karþý çýkan CHP ve % i kadýn, %4 i ise ermhp, milli iradeyi görkek oyu. mezden geliyor. Seçimlere hazýrlýk koyeniden büyük Türnusunu, yerel seçime birkiye ideali için tek yürek kaç ay kala ele alan bir parti deðiliz. Genel Baþkanýolmalýyýz. Dünyanýn nemýz ýn dediði gibi bir seçiresinde olursa olsun, yamin bitmesi, sandýklarýn kalanan terör örgütü lideaçýlmasýyla yeni seçim hari ile görüþmeler olur. Seçim Ýþleri Baþkaný Þentop, Kadýnlar Günü nü de kutladý. zýrlýklarýna baþlýyoruz. SeMHP nin ortaðý olduðu çimler, parti çalýþmalarýnýn koalisyon döneminde de Ýmralý yla görüþmeler oldu. Ancak o zasemeresinin alýndýðý vakitlerdir. Çalýþmalarýyla seçmenlerinin kalman bu görüþmeler bürokratlarýn uhdesinde gerçekleþtiði için bunbini kazanan AK Parti, seçimlerde dil ile ikrarý saðlýyor. larýn olan bitenden haberleri bile yoktu. AK Parti, vesayeti tasfiye Türkiye deki siyaseti ele almak için parti kavramýný incelemeeden bir iktidar. Türkiye yi artýk bürokratik oligarþi deðil milletin miz gerekiyor. Parti denince akla lider, teþkilat ve fikir gelir. Türkitemsilcileri yönetiyor. Biz, milletin temel deðerlerine aykýrý hiç bir ye de 0 e yakýn parti var. CHP ye baktýðýmýzda tek bir parti görüadým atmadýk, atmayýz. Kimsenin bu süreçle ilgili tereddütü olmaþü üretemediðini görüyoruz. AK Parti karþýtlýðý bir arada tutmasa, sýn. Bu sorunu, milletimizin menfaatine uygun bir þekilde çözme CHP den üç ayrý parti çýkar. Çünkü kendi içinde tartýþmalý bir yapý konusunda kararlýyýz. görülüyor. AK Parti den seçim istiþaresi AK Parti Seçim Ýþleri Baþkanlýðý 3. Bölge Toplantýsý Çorum da gerçekleþti. A dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Seçim Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 3. Bölge Toplantýsý önceki gün Çorum da gerçekleþti. Anitta Otel de gerçekleþen toplantýya AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop, 3. Bölge Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Baþer, Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, 1. Bölge Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Sivas Milletvekili Av. Hilmi Bilgin, 2. Bölge Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Bursa Milletvekili Av. Hakan Çavuþoðlu, 4. Bölge Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Konya Milletvekili Av. Harun Tüfekci,. Bölge Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Sakarya Milletvekili Av. Ali Ýhsan Yavuz, 6. Bölge Seçim Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve MKYK Üyesi Abdulhamit Gül, Genel Merkez Kadýn Kollarý Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Fatma Berber Aytan, Gençlik Kollarý Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Aslý Elif Tekin, AK Parti Çorum Milletvekili ve Teþkilat Baþkaný Murat Yýldýrým, Çorum Belediye Baþkaný Av. Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile Çorum, Amasya ve Tokat parti teþkilatý üyeleri katýldý. Saygý duruþunda Anitta Otel de düzenlenen toplantýya AK Parti yöneticileri katýldý. Toplantýya AK Parti Çorum Teþkilatýnýn yaný sýra Amasya ve Tokat tan da katýlým oldu. AK Partili hanýmlar, toplantýya büyük ilgi gösterdi. bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn sunuculuðunu Serdar Gökkaya yaptý. 29 Mart 2014 te yapýlacak yerel seçim hazýrlýklarýnýn masaya yatýrýldýðý toplantýnýn açýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Toplantýnýn divan baþkanlýðýný yapan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Yeni zaferlere hazýrýz AK Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn sunuculuðunu Serdar Gökkaya yaptý. Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Þentop un konuþmasý ile devam eden toplantý yapýlan açýklamalarýn ardýndan basýna kapalý olarak sürdü. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 29 Mart 2014 te yapýlacak yerel seçimde yeni zaferlere imza atacaklarýný söyledi. Anitta Otel de gerçekleþen 3. Bölge Toplantýsý nýn açýþ konuþmasýný yapan Ahmet Sami Ceylan, Önümüzde zor bir süreç var ama birlik ve beraberlikle aþamayacaðýmýz zorluk yok dedi. Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Er- AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan doðan ýn öncülüðünde bu seçimden de oyumuzu artýrarak çý- kacaðýmýzdan þüphemiz yok diyen Ceylan, yeni baþarýlar için kollarý sývadýklarýný kaydetti. Ceylan, þöyle konuþtu: Baþbakanýmýz, Milletle birlikte yürüyüþümüzde hiçbir þey eskisi gibi olmayacak demiþti. 11 yýlý bulan iktidarýmýz dönemindeki icraatlarýmýzla eskiyi aratmadýk hamdolsun. Ýnsan odaklý çalýþtýk. Geçmiþte birilerine muhtaçken þimdi borç veren, mazlumlarýn yanýnda olan bir devlet haline geldik.

11 PAZARTESÝ 11 MART Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Prof. Dr. Mehmet Evkuran H huzur, sükûnet ve güven arayýþý içindeyken diðer yandan da kendini kuþatan kültürel baðlardan özgürleþme arzusu içine girer. Ýnsanýn varoluþsal yapýsýnýn felsefý-teolojik yorumlarýnda, bir kopuþtan söz açýlýr. Buna göre insan dünyada göçebe olarak yaþar ve benliðinin derinliklerinde bu dünyaya ait olmadýðý duygusunu taþýr. Bu duygu ister Tann'dan kopuþ isterse cennetten düþüþ ve kovulma olarak yorumlansýn, insanýn evinden uzakta bir yerlerde sürgün hayatý yaþadýðýnýn altým çizer. Ýnsandaki huzursuzluk, sýkýntý ve gerilim bu varoluþsal sürgünün doðal bir sonucu. Gurbet, sürgün, göçebe olarak insanýn dünyadaki hayatý çok yönlü okumalara ve yorumlara açýk. Sosyopolitik açýdan bir sorun olarak görünen göçebelik durumu, felsefe ve edebiyatta tekrar fakat farklý açýdan ele alýnýr ve olumlanýr. Ve insanlýk durumu olarak göçebelik, bunda sonra da incelenmeye devam edecek gibi görünüyor. itit Akademi Derneði tarafýndan düzenlenen Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Göçebelik kavramýnýn Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. derinlemesine ele alýndýðý panelde Anadolu da yaþayan tüm kavimlerin göç yoluyla bu topraklara geldiði vurgulandý. Hitit Üniversitesi nin katkýlarýyla düzenlenen paneli Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yönetti. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Panelde göçebelik kavramý çeþitli açýlardan ele alýndý. Öðretim Görevlisi Zekeriya Iþýk ve Eðitimci-Yazar OSMANLIYI Hüzeyin Kýr ýn konuþmacý DOÐURAN DA BATIolarak yer aldýðý panelde RAN DA GÖÇEBELÝK tarih, siyaset ve edebiyat Prof. Dr. Mehmet açýsýndan göçebelik konusu Demiryürek yönettiði ele alýndý. panelde konuþan Öðr. Turgut Özal Ýþ Gör. Zekeriya Iþýk Merkezi Belediye Tarihi Açýdan Konferans Salonu nda Göçebelik konusunu gerçekleþen programa anlattý. Kültür ve Turizm Müdürü Anadolu Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý topraklarýnýn tarihte Þube Baþkaný Halil Ýbrahim göçebe kavimlerin geçiþ Aþgýn, bazý akademisyenler kuþaðý olduðunu belirten ve sivil toplum kuruluþu Zekeriya Iþýk, Türkler in temsilcileri ile çok sayýda bu coðrafyaya göçlerinin davetli katýldý. bölgenin siyasi ve Sunuculuðunu Düzenlenen programa üniversite öðrencileri büyük ilgi gösterdi. toplumsal tarihini Mustafa Ceylan ýn deðiþtirdiðini söyledi. üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Osmanlý nýn göçebe aþiretler sayesinde Anadolu da üç kýtada Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptý. hakimiyet kurduðuna dikkat çeken Iþýk, Osmanlý Arkeolojik verilere bakarsak insanlýk, tarihinin uzunca bir Ýmparatorluðu nun uzun tarihi, göçebelerle kimi zaman kavgalý döneminde göçebe yaþam tarzýna baðlý olarak yaþamýþ diyen Prof. kimi zaman kol kola olmak üzere ama mutlaka ortak bir kader Dr. Mehmet Evkuran, büyük uygarlýklarýn daima kentlerde kurulçizgisinde geçmiþ. Kýsacasý göçlerle ve göçerlerle kurulan duðunu ve kendi üst deðerlerini ve kurumlarýný kentlerde imparatorluk yine göçlerle ve göçerlerle ancak bu kez tersine sergilediðini söyledi. olmak kaydýyla yýkýlmýþ dedi. Göçebeliðin toplumsal yapý açýsýndan içerdiði problemlere de GURBET, EVRÝM GEÇÝRDÝ iþaret eden Evkuran, þöyle konuþtu: Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi GÖÇEBELÝK ÖZLEMLERÝ SÝMGELÝYOR Doç. Dr. Ahmet Mutlu, Gurbetçilik Üzerine adlý bildirisinde Kentlerin doðuþuyla birlikte kent-kýr gerilimi ortaya çýkmýþ. geçmiþten bugüne kýrdan kente göçlerin niteliksel deðiþimini, Tarým toplumlarýnýn güçlenmesi göçebe topluluklarýnýn gözden gurbet olgusu ve örnek bir gurbetçilik tarihi üzerinden çözümledi. düþmesine ve bir sorun olarak algýlanmasýna yol açmýþ. Bu baðlam Halk türkülerine konu olan gurbet, evden uzakta, doðup da göçebe deðerler ile kentli deðerler arasýnda gittikçe büyüyen yaþanýlmýþ olan yerden uzak yer ya da mecazi olarak yabancý problemleri doðurmuþ. Göçebenin kural tanýmaz ruhu, kentten ellerde olma durumu anlamýna gelir diyen Doç. Dr. Ahmet Mutlu, bakýldýðýnda kentli yasalarýn geliþmesini ve yayýlmasýný engelleyen gurbet kavramýnýn günümüzde oldukça farklý bir niteliðe sahip bir bariyer olarak anlaþýlmýþ. olduðunu söyledi. Gurbet kavramýnýn evrim geçirdiðini vurgulayan Uygarlýklarýn geliþimi süreci, kentler lehine ilerlemiþ. Ancak Mutlu, evrimsel deðiþimin aþamalarýndan bahsetti. insanoðlu, kendi elleriyle oluþturduðu kentlerde sýkýlmaya, boðul GÖÇEBE KÜLTÜRÜ EDEBÝYATA DA YANSIMIÞ maya baþlamýþ, göçebeye özenen bir noktaya gelmiþ. Felsefe, edeeðitimci-yazar Hüseyin Kýr, Edebiyatýmýzýn Deðiþmeyen biyat ve sanat üzerinden özlediði özgürlüðü göçebe kavramýný Ýzleði: Göç/Göçebelik konulu bir sunum yaptý. zaman zaman gündemine almýþ. Modern dünyada göçebe kentin bastýrdýðý özlemleri ve duygularý dile getiren olumsal bir anlamda Göç, tarih ile yaþýt diyen Hüseyin Kýr, Ýbrahimi dinlerin yeniden keþfedilmeye baþlamýþ. Modem edebiyatýn belirli bir türü, kaynaklarýna göre Hz. Adem in eþiyle birlikte Cennet ten göçebeliðin yüceltildiði anlatýlarla dolu. Ýnsan ruhunun modern hayyeryüzüne göç ettiðini hatýrlattý. atýn ve kentli yasanýn boðuculuðuna karþý olan tepkisini, göçebe Tarih boyunca göçebe yaþayan pek çok topluluðun edebiyat aracýlýðý ile dile getirmiþ. bulunduðunu belirten Kýr, Göçebelik, Türk toplumunun asli yaþam Göçebelik olgusu küresel dünyamýzda da farklý türden toplumtarzý olmuþ dedi. sal sorunlara yol açmaya devam eden bir konu. Ýnsan doðasý gereði, Yaþanan göçlerin ve göçebe kültürünün edebiyata da çok ait olmak ile özgür olmak arasýnda gidip-gelen salmýmlý bir hayat güçlü yansýmalarý olduðunu vurgulayan Kýr, konuyla ilgili örnekler yaþar. Öncelikle iç dünyasýnda bu gerilimi yaþar. O, bir yandan verdi. HYP, Karabacak la devam Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Çorum Ýl Kongresi dün yapýldý. Ali Karabacak H alkýn Yükseliþi Partisi (HYP) Çorum Ýl Kongresi dün yapýldý. Tek adaylý kongrede güven tazeleyen Ali Karabacak yeniden HYP Ýl Baþkanlýðý na seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlenen kongreye HYP Çorum, Ankara, Ordu ve Amasya teþkilatý yöneticileri ile çok sayýda partili katýldý. Divan Baþkanlýðýný Eralp Armakan ýn yaptýðý kongrede Burcu Yelen ve Leyla Acaryazý katip üye olarak görev yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan kongrenin açýþ konuþmasýný HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak yaptý. Kongrede kürsüye gelen HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi ve Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Uzun da birer selamlama konuþmasý yaptý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan geçilen oylamada Yönetim Kurulu na Ali Karabacak, Eralp Armakan, Fatih Savaþ, Erkan Çirkin, Ali Rýza Ceylaner, Erkan Yýlmaz, Naki Alagözyaylasý ve Erkan Yýl- Divan heyeti Eralp Armakan, Burcu Yelen ve Leyla Acaryazý dan oluþtu. Kongre, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlendi. Düzenlenen kongreye çevre il ve ilçelerden teþkilat yöneticileri de katýldý. dýz seçildi. Disiliplin Kurulu Ali Balaban, Burcu Yelen, Veli Keser, Koray Sakarlý ve Halit Kubat tan oluþur- ken Kurultay Delegeliklerine ise Ali Karabacak, Haydar Çifçi, Eralp Armakan, Ali Þeremet, Yaþar Tosundereoðlu, Engin Baþaran, Ali Rýza Ceylaner, Erkan Yýlmaz, Fatih Savaþ, Ali Balaban, Þenol Þanan ve Erkan Yýldýz seçildi. Ýktidar yorgun, muhalefet çaresiz Þ iþli Belediye Baþkaný Mustafa di. Sarýgül ün öncülüðündeki TürkiHükûmetin saðlýk ve ulaþým alaye Deðiþim Hareketi (TDH) kadronýndaki yatýrýmlarýnýn halk nezdinde larýnýn HYP de toplandýðý açýklandý. memnuniyetle karþýlanmasýna raðmen TDH Karadeniz Bölge Sorumekonomideki gidiþatýn iyi olmadýðýný lusu Ömer Adýgüzel, 29 Mart savunan Adýgüzel, þöyle konuþtu: 2014 te yapýlacak yerel seçimlere Ekonomi kötü durumda, halk HYP çatýsý altýnda gireceklerini söybüyük sýkýntý içinde. Ýktidar basýn ledi. baþta olmak üzere her tarafý ele geçirhyp Çorum Ýl Kongresi nde miþ. Sarýgül hareketi, sorun deðil çökonuþan Ömer Adýgüzel, Ýktidar züm üretiyor. yorgun, muhalefet çaresiz. Çare SaÝmralý ile görüþmeler halktan rýgül hareketinde dedi. gizleniyor. Elbette terör sorunu çözülömer Adýgüzel Açýlým, Türkiye nin baþýna meli. Analar aðlamasýn ancak, çözüm büyük bela diyen Adýgüzel, Kapalý kapýlar arhalkla birlikte olmalý. Kapalý kapýlar ardýnda çökasýnda çözüm olmaz diye konuþtu. züm olmaz. Türkiye nin dýþ politikadaki sýfýr sorun poliyeni Anayasa çalýþmalarýnýn altýnda Baþtikasýnýn gerçekçi olmadýðýný vurgulayan Adýgükanlýk sistemini getirme düþüncesi yatýyor. zel, Bozuþmadýðýmýz komþu ülke kalmadý de- Göçebelik kavramýnýn derinlemesine ele alýndýðý panelde Anadolu da yaþayan tüm kavimlerin göç yoluyla bu topraklara geldiði urgulandý.

12 12 PAZARTESÝ 11 MART 2013 AK Parti den teþkilat içi eðitim AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan teþkilat içi eðitim toplantýsý düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu nda eðitim seminerine AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile parti yöneticileri katýldý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, önümüzdeki yýl yapýlacak olan yerel seçimler için start verdiklerini belirterek, mahalli idareler Toplantýnýn açýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. seçimlerinden alýnlarýnýn akýyla çýkacaklarýný söyledi. AK Parti Ýstanbul milletvekili Baþkaný Mustafa Ataþ ýn 2002 yýlýndan bugüne kadar SKM baþkaný olduðunu belirten Ceylan, Ataþ ýn partiye çok büyük hizmetlerinin bulunduðunu belirtti. AK Parti nin 2002 yýlýndan bugüne kadar tüm seçimlerden oyunu artýrarak çýktýðýný dile getiren Ceylan, 2014 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan mahalli idareler seçimlerinden zaferle çýkacaklarýný belirtti. Önlerinde zorlu bir süreç olduðunu kaydeden Ceylan, 2014 seçimlerinden sonra Anayasa deðiþikliði için bir referandum yapýlmasý gündemde, sonra da cumhurbaþkanlýðý seçimi var. Cumhurbaþkanýný da halkýmýz ilk defa seçimle belirleyecek. Bu zorlu süreci kolaya çevireceðiz dedi. AK Parti nin millete verdiði sözleri yerine getirdiðini ve milletle birlikte yoluna devam ettiðini dile getiren Ceylan, AK Parti teþkilatlarýnýn 2023 ve 201 hedeflerine emin adýmlarla ilerlediði vurguladý. Ceylan ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ partililere hitaben bir konuþma yaptý. Toplantý, basýna kapalý olarak devam etti.(ýha) Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþen toplantýya AK Parti Teþkilatý yöneticileri tam kadro katýldý. KAFDER de Kadýnlar Günü Ç orum Kafkas Kültür Derneði (KAFDER) tarafýndan düzenlenen Kadýnlar Günü kutlama programý önceki gün gerçekleþti. Davutoðlu Ýþ Merkezi ndeki Etkinliðe katýlanlara karanfil hediye edildi. KAFDER bürosunda gerçekleþen programa Dernek Baþkaný Mustafa Dalamanlý nýn eþi Nuriye Dalamanlý ile dernek üyesi hanýmlar katýldý. Derneðe yeni Programda Kafkas danslarý gösterisi de yer aldý. katýlan üyelerin de hazýr bulunduðu programýn açýþ konuþmasýný yapan Nuriye Dalamanlý, tüm kadýnlarýn gününü kutladý. Kafkas halk danslarý gösterisiyle devam eden programa katýlan kadýnlara Dernek yöneticileri tarafýndan karanfil daðýtýldý. Renkli görüntülere sahne olan program, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Þahin Otomotiv kadýnlarý unutmadý Þahin Otomotiv çalýþanlarý, bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret ederek kadýnlara çiçek hediye ettiler. C itroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv çalýþanlarý, bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret ederek kadýnlara çiçek hediye ettiler. Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen program hakkýnda bilgi veren Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Suzan Gözübüyük, Gazi Caddesi nde de Çorumlu hanýmlara çiçek daðýttýk dedi. Gözübüyük, kutlama programý dahilinde Valilik, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Emniyet Müdürlüðü, Vergi Dairesi, Saðlýk Ýl Müdürlüðü, OSB Müdürlüðü, Uður Makine, Elitpark Hastanesi, Ece Banyo, Çorum Özel Hastanesi, TSO, Çorum Yumarta, Yaðmaksan, Hayat Kaðýt, bankalar ve okullarý ziyaret ederek kadýn çalýþanlarýn günlerini kutladýklarýný kaydetti. Kadýnlar Günü nedeniyle düzenledikleri kampanyanýn da devam ettiðini hatýrlatan Gözübüyük, Citroen in yeni modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Þahin Otomotiv e davet etti. Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte çalýþan kadýnlar Þahin Otomotiv in hediyeleri kadýnlarý sevindirdi. Ziyaretler çerçevesinde kadýnlara çiçek hediye edildi. Engelli ve kimsesiz vatandaþ evinin onarýlmasýný istiyor Ç Çorum Kafkas Kültür Derneði (KAFDER) tarafýndan düzenlenen Kadýnlar Günü kutlama programý önceki gün gerçekleþti. orum da harabe halindeki bir apartman dairesinde yaþam mücadelesi veren Erol Ayalý (43) isimli engelli vatandaþ, yardým eli bekliyor. Üçtutlar Mahallesi 1. Stad Sokak Çetinkaya Apartmaný numara /2 de ikamet eden Ayalý, anne-babasýný kaybettikten sonra kimsesiz kaldýðýný Erol Ayalý isimli vatandaþ yardým eli bekliyor. söyledi. Hiçbir geliri olmadýðý için geçim sýkýntýsý yaþadýðýný anlatan Ayalý, bodrum kattaki evinin onarýlmasýný istedi. Belediyenin verdiði gýda paketi sayesinde hayatta kaldýðýný belirten Ayalý, yetkililerden ilgi ve destek beklediðini sözlerine ekledi.

13 PAZARTESÝ 11 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 2 - Rebî ul-âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:2 Þubat 142 Kasým: MART Uzun emel sahibi olmak ve her þeyi sonraya býrakmak, periþanlýk ve düþüncesizliktir. Câfer-i Sâdýk Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE 11.9 ÝKÝNDÝ 1.09 AKÞAM 1.4 YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 13 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 1 Alo Trafik 14 Jandarma Ýmdat 16 Elektrik Arýza 16 Su Arýza 1 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 1 Tüketici Hattý 1 Bilinmeyen Numaralar 1111 Alo Orman 1 Alo Çevre 11 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi 22 6 Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye 22 0 Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) 2 44 Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) 22 1 Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) VEFAT EDENLER 1- Türkler Köyü nden gelme Abdullah Öksüz. 2- Ayva Köyü nden gelme Hakký Bekkaya. 3- Boðacýk Köyü nden gelme Ömer Ünsal. 4- Çorum Þehit aileleri ve Gazileri Derneði Baþkaný Zafer Eker in babasý Niyazi Eker. - Arslan Köyü nden gelme Ahmet Çemrek. 6- Hasan Uysal ýn oðlu Mehmet Uysal. - Merhum Ýbrahim Üçok un eþi Hacer Üçok. - Pazarcýk Köyü nden gelme Mustafa Türkoðlu. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Üniversitelerde kurumsal kültür Üniversitelerde kurumsal kültür kendine özgü unsurlarý içerir. Kaliteli eðitim, vizyoner bakýþ açýsý, öðçimi, dýþ çevreyle iliþkiler ve benzeri unsurlar üniversite- yetenek ve yaklaþýmlarý, organizasyon yapýsý, yönetim birenci ve personele akademik yaklaþým bunlara örnek verilebilir. Toplumsal deðerlerde olduðu gibi, üniversiter bütün oluþturur. Üniversitenin iç ve dýþ çevrede algýlanalerin baþarýsýnda belirleyicidir. Bunlarýn tümü uyumlu bir anlayýþta da deðerlere uyum önemlidir. Üniversitenin benimsenen bir üyesi olmak üyelerin çoðunluðu tarafýndan üniversitelerden farklý bir kimlik ortaya koyabilmelidir. bilen bir imajý, bir karakteri vardýr. Bir üniversite diðer paylaþýlan deðerleri benimseyip uymakla mümkündür. Kurum kültürü üniversitelere ve mezunlarýna kimlik kazandýrmasý açýsýndan temel öneme sahiptir. Kurum kültü- Semboller, üniversitenin kimliðini vurgulayan önemli unsurlardýr. Üniversitenin amblemi, kuruluþ yýldönümü etkinlikleri, üniversite üyelerinin akademik giyzýlý kurallardan ya da üstlerin otoritesinden daha güçlü bir rünün yansýttýðý kimlik, çalýþanlar ve öðrenci üzerinde, yasileri buna örnek verilebilir. Semboller, bireylere kendini etkiye sahiptir. üniversitenin bir parçasý olduðu duygusunu verir ve özel Üniversiteler birer açýk sistemdir. Bu açýdan, kurum bir anlam ifade eder. kültürü bir üniversiteyi dýþ çevreden farklý kýlan sýnýrlarý Prof.Dr. Yaþar Üniversitelerde kurumsal kültür açýsýndan, hikâyeler ve mitler, üniversitenin kuruluþu, geçmiþi ya da baþa- çevreye yönelik tutum, terminoloji, bilimsel yayýnlar, eði- çizer. Amaçlar, normlar, çalýþanlar arasýndaki iliþkiler, dýþ AKBIYIK rýlarýyla ilgili olarak anlatýlan gerçek veya sanal olaylar, timin kalitesi ve benzeri unsurlar bir kurumu diðerlerinden köklü geçmiþe sahip üniversitelerde etkilidir. Bunlar nesilden nesile aktarýlýr ve kurumsal deðerlerin pekiþmesinde rol oynar. Bunla- kimliðinin korunmasýný saðlar. Üniversite kültürü, tutum ve davra- ayýrýr. Bu unsurlarýn çizdiði sýnýrlar, kurumun özgün karakterinin ve rýn kulaktan kulaða nakledilmesi, yazýlý kurallardan çok daha etkili nýþlar konusunda, çalýþanlara yol gösterici bir rol oynar. Özellikle, olabilir. Özellikle kurucular ya da baþarýlý yöneticilerin kiþiliðine üniversiteye yeni katýlanlar için bu faktör önemlidir. yönelik hikâyeler üyelerde güdeleyici rol oynar. Bologna sürecinde, öðrencisiyle, akademisyeniyle, idari personeliyle insan unsurunun önemi ve özellikleri giderek artmakta- Üniversitelerde kurum kültürünün gözle görülebilen boyutu olan semboller, sloganlar, törenler, özel giysiler ve benzeri somut dýr."önce Ýnsan" yaklaþýmýyla sevinci, üzüntüyü, geçmiþi ve geleceði paylaþým önemlidir. Üniversitelerde çalýþanlarýn iþini isteye- unsurlarý içerir. Bunlarýn bireyler tarafýndan algýlanmasý kullanýmýyla mümkündür. Üniversite kültürünün bireyler tarafýndan anlaþýlmasý ve algýlanmasýnýn güç olan boyutu, gözle görülemeyen un- içinde yapmasý, yönetimin baþarýsýnda en büyük paya sahiptir. Bu rek, inanarak, amaçlarýnýn bilincinde olarak ve birbiriyle uyum surlardýr. Deðerler, olaylara ve insanlara yaklaþým, yönetim anlayýþý ve benzeri konularýn bireylerce benimsenmesi uzun süreç gerekyýþ ve kültürünün oluþmasý yolunda farkýndalýðýn kuvvetlenmesini tür yapýcý tutum ve davranýþlarýn yerleþmesi için, üniversiter anlatirir. saðlamak gerekir. Aksi takdirde üniversiteler sýradanlýktan ve akademik öncelikten ziyade kiþisel menfaatleri gözeten baskýlardan Üniversiteler yetiþtirdikleri öðrenciler üzerinde iyi bir etki kurtulamaz. oluþturmayý hedeflemelidir. Akademisyenlerin ve idari personelin Kasabanýn, yurdun hiçbir yerine benzemeyen bir özelliði var. Dilini yabancý memurlara aþýlamaktýr. Kasabaya yerleþen memur, ister yerli, ister yabancý olsun, kýsa zamanda oranýn dilini benimsiyor. Yerli gelenekler sarýveriyor insanlarý. Hani kasabaya gelip'te dayanan, her çeþit tepkiye göðüs geren görülmemiþ. Gelenler önceleri yerli dili yadýrgýyorlar. Fakat kýsa zamanda pek çoklarý þaka olsun diye baþladýklarý iþi, sonradan býrakamýyorlar. Þehir kulübü bu türlü yerli dil þakalarýnýn gerçek kaynaðý. Tavla oynarken yapýlan þakalar hep yerlice. Her masadan gelen konuþmalara kulak verseniz, siz de yadýrgarsýz. Neredeyim diye sorarsýnýz kendinize. Ýþittikleriniz bir baþka dildir. Memurlarýn kendi aralarýnda þaka olsun diye konuþtuklarý yerli dil, bir bakýma o kadar önemli deðil. Etkisi konuþanýn kendinde kalýyor. Ama öðretmenlerin vazife baþýnda da böyle konuþmalarý hiç de iyi olmuyor. Yerli bazý öðretmen arkadaþlar bu dil konusunda gereði kadar ciddi deðil. Kendini yerli geleneklerin etkisine öyle kaptýrmýþ, rahat yaþýyorlar ki sormayýn. Kasabadan hiç çýkmamýþlar sanýrsýnýz. Geçenlerde biri dersinin konusu gereðince sýnýfta topraktan söz açmýþ: - Çiftçiler, topraða gücünü artýrsýn diye mayýs dökerler, demiþ. Yerli çocuklar, öðretmenlerinin dediklerin harfi harfine anlamýþlar. Anlamýþlar anlamasýna ama, sýnýfta sadece yerli çocuklar yok tabi, yabancý çocuklar da var. Bir afacan, mayýc sözünden bir þey anlamamýþ olacak ki, parmak kaldýrmýþ, sormuþ: - Öðretmenim ben bir þey anlamadým? Demiþ. - Nasýl bir þey anlamadýn? - Ay topraða nasýl dökülür, onu anlamadým? - Ne ayý oðul? - Topraða mayýs dökerler dediniz öðretmenim? - Heya.. mayýs dökerler. - Hýmm. Þo mesele. Sen Lundurada mý doðdun, büyüdün ne? Anladýn anlamasýna ya, kibarlýk taslýyon. Bu konuþmadan sonra çocuk yine bir þey anlamadan, öðretmende çocuðun kasten sorduðuna inanarak, konuyu daha fazla açýklamadan kapar. Konu sýnýfta kapanýr ama, sonra dýþarýda geniþler. Arkadaþlarý afacanýn adýný mayýs takarlar. Gel mayýs, git mayýs. Bu bir zaman böyle gider. Sonunda çocuk yerli arkadaþlarýndan adýnýn ne olduðunu öðrenir. Ýki gözü iki çeþme, soluðu evde alýr. - Anne çocuklar bana mayýs diyorlar. - Desinler oðlum, bundan ne çýkar? - Ama mayýs kötü bir þeymiþ. - Nasýl kötü bir þey? - Mayýs, þey anne, þey.. Ve iþte böylece, çocuklar ilkokuldan hemen hiçbir dil geliþmesi kazanmadan ortaokula geliyorlar. Ortaokul da bu alýþkanlýklarý gideremiyor. Çocuk, çoðu zaman evinden geldiði dille, evine dönüyor. TELÂÞE MÜDÜRÜ: Kasabanýn en hareketli adamýdýr. Gerçek adýný hala bilmiyorum. Dil derdi 196 yýlý Ýskilip ten notlar 3 Mustafa YOLCU Onu herkes telaþe müdürü olarak tanýyor. Asýl mesleðinin berberlik olduðunu duydum. Kendisini hiç berberlik yaparken görmedim. O herkesin can dostu, can yardýmcýsýdýr.bütün iþi gücü baþkalarýnýn yarým iþlerini takip etmek, onlarý tamamlamaktýr. Uzaktan size doðru geliyor görürsünüz. Acele içindedir. Saðýna soluna bakmadan da olamaz. Yaptýðý iþlerin bir tasvibini toplar gibi, bakar, selam verir, gülümser, yürür. Bir yere dolmaya davet edilirsiniz, gidersiniz, bakarsýnýz ki oradadýr. Gelen misafirleri aðýrlar. Ev sahibine yardým eder. Size hatýr sorar. Gönül alýr, gülümser. Bir dernek kurulsa baþkandýr. Kasabaya hayýrlý bir iþ yapmak gerekse, içindedir. Vilayete okumaya gidecek öðrencileri o götürür. Hastalarý hastaneye o yatýrýr. Ölüleri son duraðýna o býrakýr. Bazen ona takýlýrlar: - Ne var yine arkadaþ derler. Daha çekemiyenleri alaylý söylerler - Ne var yine müdür beð. O hepsine ayný tatlý gülüþle karþýlýk verir:. - Hiç, bir iþ varda. Hani insanýn bu adamcaðýz olmasa kasabanýn bütün hayatýnýn duracaðýna inanacaðý gelir. Çünkü her hareketli iþin baþýnda onu görürsünüz. Kasabadan ayrýlan bir memur þerefine verilen ziyafetin baþýnda, yine onu bulursunuz. Üþenmez, þahýs þahýs dolaþýr, arkadaþ toplar. Gidenleri uðurlar. Gelenleri karþýlar. Kasabaya gelen yabancý ile ilk o tanýþýr. Onun birçok iyi ve baþarýlý iþlerine þahit oldum. Hiç birinde de kendinden söz ettiðini duymadým. Bu alçak gönüllü insanýn kasabalýlara karþý yardým severliðine her zaman hayran oldum. Etrafýndaki çekemeyenlerin belli alaylarýný dahi hiçbir tepki göstermeden iþine koyuluþu, her iþe koþoþu gerçekten güzel bir þey. Kasaba telâþe müdürsüz olamaz sanýrým. Olsa bile enteresanlýðýndan çok þey kaybeder. KASABA DEÐÝÞÝYOR Kasabanýn kötü diyebileceðim bir coðrafi yapýsý var. Yol üstünde deðil. Bu yüzden kabuðuna çekilmiþ bir böcek gibi, yalnýz kendi hayatýný yaþýyor. Geleneklerin köklü oluþu da buradan geliyor. Dýþta yetiþip gelmiþ yabancý memurlar, kýsa zamanda bu geleneklere kendini kaptýrýp oralý oluyorlar. Böylece kasaba da hayat hiç deðiþmiyor sanýlýr, ama deðil. Kasaba her gün biraz deðiþiyor. Eskiden kasabaya bir araba ya uðrar, ya uðramazdý. Kasabadan da iki arabanýn çýktýðý pek az olurdu. Ama þimdi, kasabadan her saat baþý bir otobüsün kasabadan ayrýldýðýný görürsünüz. Kamyonlar gider gelir. Vilayete ne zaman inmek isterseniz taþýt vardýr. Bu gidiþ geliþ bolluðu kasabanýn hayatýnda deðiþikliðe yol açacaða benziyor. Kasabaya çok sayýda yabancý giriyor artýk. Geçen gün evde oturuyordum. Birden kendimi Ýstanbul da sandým. Bir" eskiler alurum" sesi beni yerimden sýçrattý. Pencereden baktým. Tabak, çanak satan bir gezginci sokakta dolaþýyor. Evlerden kadýnlar çýktý. Satýcý ile karþýlýklý pazarlýklar baþladý. Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: MART 2013 PAZARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 90,1 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Dönüþ 3 Daha fazla ýsrarlara Tefekkür dayanamayarak gittik Tire ye. O yýllarda sadece cumalara Dünyamýz giden biri idim. Celal Keseli aðabey yetmiþli yýllarýn baþýnda birkaç ay Çorum da mecburi ikamete tabi tutulmuþ, nurculuk davasýndan Dershanede kalmýþ ve Çorum cemaatinin üzerinde Raþit Yücel oldukça tesiri olmuþ. Buluþtuk Celal aðabey ile. corumhakimiyet. net Kendisi Tire belediyesinde yazý iþleri müdürü idi. Evlerinde akþam yemeði yedikten sonra dershaneye geçtik. Hayatýmda görmediðim bir samimiyet ve yakýnlýk gördüm. Ertesi gün bizi yolcu ederler iken bütün bir cemaat iþini gücünü býraktý, bizi terminalden uðurlamaða geldiler. Çok duygulanmýþtým. Otobüs hareket ettikten sonra gayrý ihtiyarý gözyaþlarýmý tutamamýþtým. Ömer kardeþim telaþlanmýþtý. Benim sýkýntýdan aðladýðýmý zannetmiþti. Ben o anda bir karar vermiþtim. Bu insanlarýn davasý güzeldi. Bize Ýzmir den Çantacý Necmi Ve gürbüz aðabeyin adreslerini verdiler. Dershane hayatý ve risalelerin atmosferi beni Dünyadan soðutmuþtu. Sonra bir karar verdim: "Ben kendimi bu yola adamalýyým" Ýþte dönüþ burada baþladý. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A GÜNEÞ GAZÝ CAD. /D ( PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI) SATIÞ 91,06 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 0 0, 00 1, 00 0, 00 20, 00 12, 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 11 MART 2013 KANDER Mart'ý kutladý K anser Hastalarýyla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle dayanýþma yemeði düzenledi. As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlan dayanýþma yemeðine Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutaný J. Hülya Karabýyýk Kd. Alb. Hakan Saraç'ýn eþi Figen Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan ile çok sayýda bayan davetli katýldý. Yemeðin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, amaçlarýnýn kanser hastalarýnýn yarasýna merhem olmak olduðunu, bunun için de dernek gönüllüleri ile birlikte çaba gösterdiklerini söyledi. Dr. Aykut Ýlhan'ýn davetlilere yönelik doðru nefes alma egzersizleri yaptýrdýðý program müzik eþliðinde devam etti. Kanser Hastalarýyla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði kutlama programý düzenledi. Dr. Aykut Ýlhan'ýn davetlilere yönelik doðru nefe s alma egzersizleri yaptýrdýðý program müzik eþliðinde devam etti. Gençler Armoni ve Sev-Genç programýnda buluþtu A rmoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði ile SEVGENÇ Gençlik Platformu, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliðe Ýlahiyat Fakültesi'nden çok sayýda öðrenci katýldý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen etkinlikte, Kuran-ý Kerim okunduktan sonra SEV-GENÇ Gençlik Platformu Koordinatörü Pýnar Deniz açýlýþ konuþmasý yaptý. Deniz konuþmasýnda amaçlarýnýn gençleri SEV-GENÇ Gençlik Platformu Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. planlanan faaliyetleri hakkýnda slayt gösterimi yapýldý. Slayt gösteriminin ardýndan sahne alan Taha Akkor, müzik dinletisi sundu. Programýn sonunda ise katýlýmcýlara çekiliþ yaparak þanslý kiþilere kitap hediye edildi. Etkinlik Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Programa Ýlahiyat Fakültesi'nden çok sayýda öðrenci katýldý. Yediveren Derneði nden çalýþan kadýnlara ziyaret A laca Yediveren Eðitim Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Mart Kadýnlar Günü nde çalýþan kadýnlarý ziyaret etti. Dernek yetkilileri, ilçedeki okullarý, esnaf ve resmi kurumlarý ziyaret edip kadýnlar gününü kutlayarak hediyeler verdi. Alaca kaymakamýnýn eþi Dilek Yazgan ý da ziyaret ederek kadýnlar günün kutlayan Dernek Baþkaný Zehra Öztürk, Yediveren Derneði nin bir bayan derneði olduðunu ve bu yüzden Mart Dünya Kadýnlar Günü nün kendileri için ayrý bir öneminin olduðunu kaydetti. Ayrýca Öztürk, toplumun en deðerli varlýðý olan kadýnlarýn, toplumsal hayattaki yerinin daha da yükselmesinin ve baþarýlarýnýn toplumun refahýna deðer katmasýnýn en büyük arzularý olduðunu ifade etti. Öztürk, "Kadýnlarýn iþ dünyasýnda da büyük baþarýlara imza attýðýný biliyoruz. Ailemizin temel direði olan kadýnlarýmýzýn, hýzla geliþen Türkiye'mizde iþ dünyasýnda daha çok yer almasýndan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kadýnlarýmýz katkýda bulunduðu iþlerde baþarýlý sonuçlar elde ediyorlar. Kadýn titizliðinin iþ dünyasýna da çok ciddi Dede Korkut Anaokulu nda coþkulu Mart kutlamasý M ecitözü Dede Korkut Ana Okulu Mart Dünya Kadýnlar Günü nü coþkuyla kutladý. Dede korkut Ana Okulu Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan etkinliðe Okul Müdürü Derya Çýnar, öðretmenler, öðrenci velileri, misafirler ve öðrenciler katýldý. Dede Korkut Ana Okulu Müdürü Derya Çýnar yaptýðý konuþmada, Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamalarý çerçevesinde kendilerinin de bu anlamlý günde bir etkinlik yapmak için yaptýklarý çalýþmalarýn meyvesini verdiðini belirterek, kutlama etkinliðine katýlan bütün katýlýmcýlara þahsý ve çalýþma arkadaþlarý adýna teþekkür etti. Derya Çýnar, Mustafa Kemal Ata- türk ün Çift süren, tarlayý eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarýnýn dumanýný tüttüren, bütün bunlarla beraber sýrtýyla, kaðnýsý ile kucaðýndaki yavrusuyla, yaðmur demeyip cephenin mühimmatýný taþýyan hep onlar, hep o ilahi Anadolu kadýnlarý olmuþtur. sözünün bu günü kutlamanýn haklýlýðýný ortaya koyduðunu söyledi. Çýnar, Bizler güçlü bir toplumda yaþamak istiyorsak; kadýný ve erkeði ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek, haklý taleplerimizi bir an önce gerçekleþtirmek istiyorsak bunun için gerekli mücadeleyi vermek zorunda olduðu- muzu unutmamamýz gerekir. dedi. Dede Korkut Ana Okulu toplantý salonunda yapýlan Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlama programýna katýlan misafirlere, kadýnlarýn evlerinde yaptýklarý yöresel börek, çörek ve tatlý ve içecekler ikram edilirken, misafirler yöresel türkü ve þarkýlar eþliðinde eðlenme fýrsatý buldu. Dede korkut Ana Okulu Müdürlüðü toplantý salonunu düzenlendi. Mecitözülü çiftçiler belgelerini aldý Pýnar Deniz sosyal hayata katmayý hedefleyin bir sivil toplum kuruluþu olarak, çalýþmalar yürüttüklerini kaydetti. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan SEV-GENÇ Gençlik Platformunun Mecitözü Dede Korkut Ana Okulu Mart Dünya Kadýnlar Günü nü coþkuyla kutladý. katkýlar saðladýðýna þahit oluyoruz. Bizler, kadýnlarýmýzý senenin sadece bir gününde deðil, her gününde hatýrlamalýyýz. Gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Biz de ilçemizde bir bayan derneði olarak üzerimize düþen ne varsa yapacaðýz" dedi. M ecitözü Halk eðitim Müdürlüðü tarafýndan, Týbbý ve Aromatik Bitki yetiþtiriciliði kursunu baþarýyla tamamlayan çiftçilere belgeleri verildi. Mecitözü Yatýlý Bölge Okulu toplantý salonunda yapýlan törene, Mecitözü Halk Eðitim Müdürü Murat Tezcan, Müdür Yardýmcýsý Mustafa Sarýkaya, TKDK Çorum il koordinatörlüðü iletiþim Uzmaný Mahmut Fazýl Ayanoðlu, Baþvuru kabul Uzmaný Ergül Kýlýnç ve çiftçiler katýldý. Mecitözü Halk Eðitim Müdürü Murat Tezcan belge töreninde yaptýðý konuþmada, Mecitözü Halk Eðitim olarak her zaman çiftçilerin yanýnda olduklarýný ve yaptýklarý çalýþmalarla çiftçilerin çaðýn gereksinimlerine uygun olacak þekilde araçgereç donanýmlarýnýn yanýnda mahsul ekme, sulama ve hasat Seminer Mecitözü Yatýlý Bölge Okulu toplantý salonunda düzenlendi. toplama ile ilgili gerekli bilgileri ve belgeleri vermek için ilgili kurumlarla beraber hareket ettiklerini söyledi. Tezcan, ilçe genelinde açtýklarý Týbbý bitki yetiþtiriciliði kursuna 33 çiftçinin katýldýðýný kursun 1 gün ve 104 saat sürdüðünü, Aromatik bitki yetiþtiriciliði kursuna 42 çiftçinin katýldýðýný, 1 gün ve 104 saat sürdüðünü ve kursa katýlan çiftçilere kurs bitirme belgelerinin verildiðini söyledi. Týbbý ve Aroma- tik Bitki yetiþtiriciliði kursunu baþarýyla tamamlayan çiftçilere TKDK Çorum il koordinatörlüðü iletiþim Uzmaný Mahmut Fazýl Ayanoðlu, Baþvuru kabul Uzmaný Ergül Kýlýnç tarafýndan bilgilendirme semineri verildi. Bakýr kazan fareleri yakalandý orum'da aralarýnda Ç akrabalarýnýn evlerinin de bulunduðu köy Alaca Yediveren Eðitim Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Mart Kadýnlar Günü nde çalýþan kadýnlarý ziyaret etti. Mecitözü Halk eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen kurs tamamlandý. ve bað evlerinden bakýr kazan ve tencere çaldýklarý iddia edilen 2 kiþi tutuklandý. Alýnan bilgiye göre, Ýl Merkez Jandarma Komutanlýðý ekipleri, merkeze baðlý bazý köyler ile bölgedeki bað evlerinden hýrsýzlýk yaptýklarý iddia edilen þüphelileri takibe aldý. Þahýslarý yaklaþýk 20 gün boyunca izleyen jandarma ekipleri, aralarýnda amcalarý ve eniþtelerinin evlerinin de bulunduðu 10'ya yakýn evden 0'den fazla bakýr kazan ve tencere çalan þahýslarý suçüstü yakaladý. Çaldýklarý bakýr kazanlarý hurdacýlara sattýklarý tespit edilen Zanlýlar, jandarmadaki ifadelerinin ardýndan adliye sevk edildi. Zanlýlardan S.E. ve M.B. çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. (A.A.)

15 Türk Eðitim-Sen eyleme katýldý Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi yöneticileri, Ankara'da düzenlenen eyleme katýldý. Eylem hakkýnda bilgi veren Selim Aydýn Yönetici Atama Yönetmeliði'ni ucube yönetmelik olarak tanýmladýklarýný ve protesto ettiklerini bildirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý önünde yapýlan eyleme çok sayýda Türk Eðitim Sen þubesi ve eviye Belirleme SSýnavý (SBS) ile Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý'na (PYBS) girecek öðrencilerin, iþlemlerini süresi içinde eksiksiz yapýp yapmadýklarýný sistem üzerinden kontrol etmekten, okul müdürlükleri birinci derecede sorumlu olacak. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý imzasýyla yayýmlanan SBS ve PYBS genelgesinde, sýnavlarýn Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yurt içi ve yurt dýþý sýnav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da yapýlacaðý anýmsatýldý. SBS ve PYBS ile ilgili tüm iþlemlerin e- Okul sistemi üzerinden gerçekleþtirileceðine deðinilen açýklamada, öðrencilerin herhangi bir sorun veya zorlukla karþýlaþmamasý için e- Okul sisteminde kayýtlý ve bilgilerinin olmasý gerektiði belirtilen genelgede, baþvuru döneminde SBS ve PYBS kýlavuzlarýna ''http://www.meb.gov.tr'' ve ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinden Kayýt için son gün 1 Mart ayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü Hay- Vakfý'nýn ortaklýðý ile düzenlenen Osman- Hrat lýca kurslarýna kayýtlar baþladý. Kayýtlar adresinden ve Çorum Halk Eðitim Müdürlüðü nde yapýlabilecek. Hayrat Vakfý Çorum Temsilcisi ve Kurs Koordinatörü Aydýn Yaðmur, kurslarýn 1. kur kolay Osmanlýca metinler, 2. kur Türkçe imla kaideleri ve 3. kur Osmanlýca da Arapça ve Farsça unsurlar olmak üzere 3 kur halinde yapýlacaðýný belirtti. 1 Mart 2013 Cuma gününe kadar devam edecek olan kayýtlarda ücret alýnmayacaðýný kaydeden Yaðmur, tarihine ve kültürüne gönül veren, Osmanlýca ya merak duyan ve öðrencilerden pek çok kimsenin ilgi duyduðu kurslarýn sonunda yapýlacak imtihanda, baþarýlý olan kursiyerlere sertifika verileceðini söyledi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi yöneticileri, Ankara da düzenlenen eyleme katýldý. SBS ile ilgili genelge ulaþýlabileceði ifade edildi. SBS ve PYBS baþvurusuyla ilgili yapýlacaklara yer verilen genelgede, iki sýnav için de 2 Mayýs 2013 tarihinden itibaren ''http://www.meb.gov.tr'' ve ''http://oges.meb.gov.tr'' internet adreslerinden, okul müdürlükleri tarafýndan kesinlikle renkli çýktý alýnýp mühürlenerek onaylandýktan sonra öðrenciye teslim edileceði belirtildi. Genelgede, sýnavlarla ilgili tüm bilgi lçme Seçme ve ÖYerleþtirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediði sýnavlarda adaylar, ücretlerini kredi kartýyla ödeyebilecek. Bu uygulama adaylarýn bankalarda kuyruk çilesini de sona erdirecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre adaylarýn sýnav ücretlerini ödemelerinde kolaylýk saðlamak üzere yeni bir uygulama hayata ve duyurularýn ''http://oges.meb.gov.tr'' internet sayfasýnda sürekli yayýmlanacaðý ifade edilerek, adaylarýn, velilerin ve okul yöneticilerinin bu internet sayfasýný sürekli takip etmeleri gerektiði bildirildi. Tüm baþvuru iþlemlerinin yapýlmasýndan adayýn velisinin, takip edilmesinden okul müdürlüðünün sorumlu olduðu bilgisine yer verilen genelgede, öðrencilerin SBS ve PYBS iþlemlerini süresi içinde, eksiksiz yapýp yapmadýklarýný sistem geçirilecek. Sýnava baþvuracak adaylar sýnav ücretlerini kredi kartlarý ile ÖSYM'nin internet sayfasýnda bulunan ''Ödemeler'' alanýndan banka þubelerine gitmeden ödeyebilecek. Duyuruda, ödeme sisteminin tüm güvenlik önlemleri alýnarak uygulamaya konulduðu belirtilerek, adaylarýn bu sistem üzerinden güvenli bir þekilde üyelerinin katýldýðýný aktaran Aydýn, "Yüzlerce eðitimci; torpilin önünü açan, hak edenlerin deðil, hak dilenenlerin atanmasýna zemin hazýrlayan, siyasetin eðitimi tahakküm altýna almasýna neden olan bu garabet yönetmeliðin geri çekilmesini istemek için Türk Eðitim-Sen Genel Merkezi önünden Milli Eðitim Bakanlýðý'na alkýþlar ve sloganlarla yürüdü." dedi. üzerinden kontrol etmekten okul müdürlüklerinin birinci derecede sorumlu olduðu kaydedildi. Genelgede, okulun internet baðlantýsý olmamasý veya herhangi bir aksaklýk nedeniyle baþvuru onayýnýn yapýlamamasý durumunda, gerekli tedbirler alýnarak baþka okul veya il/ilçe milli eðitim müdürlüðünün internet eriþim imkanlarýný kullanýlarak öðrencilerle ilgili iþlemlerin takip edileceði uyarýsýnda bulunuldu. (AA) Sýnav ücreti kredi kartýyla ödenebilecek sýnav ücretlerini ödeyebileceði kaydedildi. Duyuruda ayrýca, ilgili sýnav kýlavuzunda belirtildiði gibi, adaylarýn sýnav ücretini ödedikten sonra baþvuru iþlemlerini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla veya ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.t r'' internet adresinden bireysel yapabileceði anýmsatýldý. Ortaköy Halk Eðitimi Merkezi kursiyerleri Keþkek Günü düzenledi. PAZARTESÝ 11 MART Ortaköy de Keþkek Günü rtaköy Halk Eðiti- Merkezi kursi- Omi yerleri Keþkek Günü düzenledi. Yerel yemekleri yaþatmak, sosyal ortamý geliþtirmek amacýyla yapýlan etkinliðe yaklaþýk 200 kiþinin katýldýðý belirtildi. Merkez Müdürü Naci Bahtiyar, Ortaköy HEM'de bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeye çalýþtýklarýný, ilçenin bu tür gereksinimlere ihtiyacý olduðunu düþündüklerini ve bu etkinliklerin toplumsal iletiþime, paylaþýma, hoþgörüye de katkýsýnýn olduðunu söyledi. Melodi kadýnlar gününü kutladý smancýk ta faali- gösteren Me- Oyet lodi Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutlandý. Melodi derneðinin ÝBD Park tesislerinde düzenlediði törene çok sayýda davetli katýldýðý belirtildi. Gecede Melodi Derneði nin yýl içinde gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetler katýlýmcýlara anlatýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Dernek Baþkaný Ayþegül Karakuþ, Her kadýn bir annedir, anneler de kutsaldýr. Kadýnlarýmýz huzurlu, mutlu ve saðlýklý bir toplumun temel taþlarýdýr. Yetiþtirilen nesillerle de geleceðimizin þekillendirilmesinde önemli rol oynayan kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü nü kutluyorum. dedi. Gecede sahne alan Samanyolu Eðitim Kurumlarý Müzik Koordinatörlerinden Metin Haboðlu, Türk Sanat Müziði konseri ile davetlilere güzel bir müzik ziyafeti sundu. Etkinliðe yaklaþýk 200 kiþinin katýldýðý belirtildi. Melodi Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. Etkinlik ÝBD Park tesislerinde düzenlendi. T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/301 TLMT. Örnek No: 2* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %0'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %0'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 0/03/2013 l. Ýhale Tarihi : 10/04/2013 günü, saat 14:30-14:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 2/04/2013 günü, saat 14:30-14:40 arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19 TT 1 Plakalý, 2012 Model, CITROEN Marka, C III R 1HDI 112 HP DYN M-T Tipli, Siyah renkli, Otomobil cinsinde vasýta (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar de (Basýn: 199)

16 16 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Þampiyon Gençlerbirliði: 2-0 U 1 Final Grubunda ilk dört maçýný kazanaak þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Gençlerbirliði beþinci maçýnda Kültürspor önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 galip ayrýlarak bitime bir maç kala þampiyonluðu garantiledi. U 16 da gruplarda heyecan sürüyor Çimentospor: Gençlikspor: 0 Çorumspor: 21 - Osm. Belediye: 0 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Emre Alagöz, Muharrem Beklevik, Barýþ Karakuþ ÇORUMSPOR : Hikmet, Can Muhammed (Serkan), Yusuf, Batuhan, Cihat, Taha, Furkan, Mert (Emir Han ), Sefa Arslan (Mert Þakir), Sefa Dilekçi (Ebuzer), Ö. Faruk (Abdulkadir) OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Hasan, Buðraç, Ozan (Öner), Furkan, Haset, Zakir, Rasim, Çaðrý, Taha, Sefa Caner, Sefa Çakýr GOLLER: 3. ve 3. dakikalarda Mert, 6..ve 22. dakikalarda Ö.Faruk, 20. ve 32.dakikalarda Sefa Dilekçi, 21. dak Can Muhammed 33. dak. Sefa, 44. dak. Taha, 2. dak. Serkan, 4.ve 6.dakikalarda Emirhan, 49.ve. dakikalarda Ebuzer.ve 60. dakikalarda Cihat, 62.dak. Mert Þakir, 0. dak. Abdulkadir, 1.ve 9.dakikalarda Furkan (Çorumspor) SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Doðan Metin, Onur Alagöz. ÇÝMENTOSPOR : Deniz, Furkan, Rýdvan (Atakan), Erdem, Fatih (Oðuzhan), Yavuz, Yusuf, Onur (Gökhan), Kadir, Nurullah (Sami), Mert. 190 GENÇLÝKSPOR : Gökhan, Emircan, Erdem (Fazlý), Enes Ýslamoðlu, Mehmet, Enes Karaman (Çaðdaþ), Mehmet (Mert), Furkan Sezek, Erkan, Furkan Yüksel (Günhan), Elvan (Berkant). KIRMIZI KART : 0. dak. Furkan Sezek (190 Gençlikspor). GOLLER : 2. ve 0. dakikalarda Kadir, 3. dak. Yusuf, 34. ve 43. dakikalarda Mert, 40. dak. Nurullah, 9. dak. Atakan, 60. dak. Gökhan, 4. dak. Yavuz, 9. dak. (penaltýdan) Oðuzhan (Çimentospor). Ýskilip Belediyespor : 0 Alaca Belediyespor : 0 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Kadir Berkay Damar, Ahmet Kandemir. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Muhammed, Ferdi, Musa, Emre, Metin, Furkan (Salih), Turgut (Sefa Mumcu), Uður, Þükrü, Sefa Taþkan (Þükrü Sefa), Soner (Gökhan). ALACA BELEDÝYESPOR: Seyit, Samet, Mehmet, Taha, Oktay, Alper, Ömer (Tayyip), Muammer, Ahmet, Muhammed, Mert (Mustafa). HE Kültürspor: 2- Gençlik Çepni: 0 Çorum Belediyespor:4- Ulukavakspor:1 Jimnastik te Kadýnlar Günü özel turnuvasý Jimnastik Ýl Temsilciliði tarafýndan Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen turnuvada 42 si bayan toplam 2 sporcu mücadele etti. Velilerinde büyük ilgi gösterdiði turnuva 12 ayrý kategoride yapýldý ve sonunda katýlan tüm sporculara madalya verilerek sporcularýn bu branþa olan ilgisinin artýrýlmasý saðlandý. Kadýnlar günü jimnastik turnuvasýnda minikler gösterilerde sundular Kadýnlar Günü Jimnastik turnuvaný katýlan tüm sporculara madalyalarý verildi ünya Kadýnlar Günü Dnedeniyle düzenlenen Kadýnlara özel Jimnastik Turnuvasý cumartesi günü yapýldý. Atatürk Spor Salonu nun Boks Salonu bölümünde yapýlan turnuvaya 42 si bayan toplam sporcu katýldý. 12 ayrý kategoride düzenlenen yarýþmalar sonunda dereceye bakýlmaksýzýn tüm katýlanlara madalya verildi. Jimnastik Ýl Temsilcisi Kader Üzümcü, Kadýnlar günü nedeniyle düzenledikleri turnuvada kaybeden yada kazananýn olmadýðýný tüm katýlýmcýlarý birinci olarak gördüklerini bunun içinde hepsine madalya verdiklerini söyledi. Jimnastik sporunun geliþimine katký saðlamayýda amaçladýkla bu turnuvaya ilginin kendilerini mutlu ettiðini belirten Ýl Temsilcisi Kader Üzüncü Jimnastik sadece kilo vermek için deðil saðlýklý yaþam için bir spor branþýdýr. Küçük büyük tüm Çorumlularý jimnastik yapmaya davet ediyorum dedi. SAHA: 1 Nolu Dýþ Saha. HAKEMLER: Emrah Okan, Fatih Derviþoðlu, Onurcan Kaya. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Abdullatif, Abdulkerim, Ahmet, Burak, Batuhan, Þaban (Ertuðrul), Burak, Ýsmail (Muhammed)(Ramazan), Abdurrahman (Emirhan), Adil, Ýsmail (Nebi). HE KÜLTÜRSPOR: Özkan, Ahmet, Berat (Hüseyin), Deniz, Murat, Paþa, Yasin (Ufuk), Enes, Kadir, S. Ahmet, Samed, Vedat. GOLLER: 4. dak. Burak,. dak. Ramazan (Gençlerbirliði), U Kadýnlar Günü Tenis de þampiyon Zehra Güntürkün Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadýnlar Tenis turnuvasýnda final maçýnda Nevra Daldal ý zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenen Zehra Güntürkün birincilik ödülünün sahibi oldu. enis Ýl Temsilciliði tarafýndan Dün- Kadýnlar Günü etkinlikleri ara- Tya sýnda düzenlenen Tenis Turnuvasýnda þampiyonluðu Zehra Güntürkün aldý. Merkez YÝBO Spor Salonu nda düzenlenen turnuva 2 Mart ta oynanan maçlarla baþladý. 12 sporcunun mücadele ettiði turnuvada grup maçlarý sonunda A grubundan Nuray Dündar, B grubundan Zehra Güntürkün, C grubundan Yasemin Aydýn, D grubundan ise Nevra Daldal yarý finale yükseldiler. Yarý final maçlarýný kazanan Nuray 1 Final Grubu nda büyük sürpriz yaparak ilk dört maçýndan galibiyetle ayrýlan Gençlerbirliði yakaladýðý avanatajý HE Kültürspor önünde iyi deðerlendirdi ve rakibini 2-0 yenerek bitime bir maç kala þampiyonluðu garantiledi. Gençlerbirliði, Kültürspor karþýsýnda futbol olarak iyi görüntü vermesede beraberliðin kendisine yettiði maçta daha çok kontrolü düþündü. Ýkinci yarýnýn baþýnda kaleci hatasýndan bulduðu golle öne geçen mavi beyazlýlar son dakikalarda bulduðu golle sahadan 2-0 galip ayrýlmayý baþardý. Gençlerbirliði bu yýl ilk þampiyonluk sevincini U 1 kategorisinde yaþadý. SAHA: 1 Nolu Dýþ Saha. HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Ömür Soytemiz, Hakan Kaya. ÇORUMSPOR : Sabri, Batuðhan (Ünal), Mikail, Ercan, Mehmet, Ümit, F. Taha (Mücahit), Ö. Gökhan (Mustafa), Hasan (Özgür), Oðuzhan (Erkut), Recep. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Süleyman, Deniz,Ahhmetcan, Ertuðrul, Ali (Onur), Sefa, Özkan, Serdar, Dinçer, Gökhan (Alperen), GOLLER: 20. dak. (kendi kalesine) Ali, 4. dak. Ercan, 60. dak. Recep, 6. dak. Ümit, 0. dak. Erkut 1 Final Grubunda Uhaftanýn en kritik maçýnda Çorumspor, Çorum Belediyespor u -0 gibi farklý skorla yenerek ikinci olarak Çorum u gruplarda temsil etme hakký kazandý. Beþinci maçlarýna 6 þar puanla çýkan iki takýmýn maçýnda Çorum Belediyespor a beraberlik yetiyordu. Çorumspor un ise hem kazanmasý hemde son maçlar sonunda averaj kurbaný olmamak için iki farklý kazanmasý gerekiyordu. Maça Çorumspor atak Belediyespor ise Çorum Belediyespor u -0 yenen Çorumspor ikincilik biletini aldý Dündar ile Zehra Güntürkün finale yükseldi. Üçüncülük maçýnda Yasemin Aydýn, Nevre Daldal ý yenerek üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Final maçýnda ise Zehra Güntürkün ile Nevra Daldal arasýndaki maç büyük bir mücadeleye sahne oldu. Denk iki sporcunun mücadelesinden 3-2 lik galibiyetle ayrýla Zehra Güntürkün þampiyon olurken Nevra Daldal ise ikincilik madalyasýný aldý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. kontrollü baþladý. Kazanmak zorunda olan Çorumspor rakip kaleye yüklendiði anlarda 20. dakikada kornerden gelen top savunmada Ali ye çarparak kendi aðlarýna gidince kýrmýzý siyahlý takým 1-0 öne geçti. Ýkinci yarýda da U 1 Final Grubunda ikinci olarak Çorum u temsil edecek takýmýn belirleneceði maçta Çorumspor, Çorum Belediyespor önünde aldýðý -0 lýk galibiyetle bileti alan takým oldu. kontrolü elinde bulunduran kýrmýzý siyahlýlar 4. dakikada Ercan la farký ikiye çýkardý. Bu dakikadan sonra Belediyespor oyundan düþünce Çorumspor peþ peþe bulduðu gollerle rakibini -0 yenerek U 1 ligini ikinci olarak tamamlayýp ilimizi gruplarda temsil etme hakký kazanan ikinci takým oldu. Çorumspor lu futbolcular maçta bulduklarý gollerden sonra böyle büyük sevinç yaþadýlar Turnuvada þampiyo olan Zehra Güntürkün ün ödülünü Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Ýbrahim Baþbölük verdi

17 PAZARTESÝ 11 MART Çimento, Özel Ýdare önünde 2-0 la güldü SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özcan Genel, Erdoðan Yandým, Doðan Akbaþ. ÇÝMENTOSPOR : Samet Bedir, Yunus, Kadir, Caner (Mücahit), Samet Esenyel, Erol, Bünyamin (Hasan Baran), Ýbrahim, Ümit, Hüseyin, Hasan Erdal (Hasan Manici). ÝL ÖZEL ÝDARES- POR : Ramazan, Yasin (Murat), Emrah, Mustafa Gümüþ, Arif, Burak, Mustafa Ergöz, Yücel (Mustafa Dönmez), Yaþar (Mutlu), Emrullah, Yusuf. KIRMIZI KART : 0. dak. Yusuf (Ýl Özel Ýdare). Ulukavak yine farklý: 6-0 GOLLER : 1. dak (penaltýdan) Erol,. dak. 1. Küme Final Grubu ilk maçýnda Çimentospor, Ýl Özel Ýdarespor karþýsýnda her Ýbrahim (Çimentospor). SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Muhittin Uysal, Yalçýn Kara, Enver Bolat. ULUKAVAKSPOR : Serkan, Yasin, Hasan, Serdar, Selahattin, Turgay, R. Batuhan (Tuncay), Aykan, A. Sefa, Yusuf (Ömer), Doðancan (Yasin) OSMANCIKGÜCÜSPOR : Sedat, Ahmet (Þerifcan), Burak (Taner), Selim, Emre, A. Furkan, Selman, Mustafa, Serkan, Murat, Halil Ýbrahim. GOLLER : 2. dak. Doðancan, 3. dak. R. Batuhan,. dak. Yusuf, 66. dak. Yasin, 6. dak. Turgay, 90. dak. Hasan (Ulukavakspor). Küme Final Grubu ilk haftasýnda Ulukavakspor, 1. Osmancýkgücüspor önünde aldýðý 6-0 lýk galibiyetle gücünü bir kez daha gösterdi. 1 nolu sahada oynanan maçýn ilk dakikalarý kontrollü futbolla geçti. Osmancýkgücüspor bu bölümde rakip kalede girdiði pozisyonlardan yararlanamazken Ulukavakspor 2. dakikada Doðancan ýn attýðý golle maçta 1-0 öne geçti. Bu golden sonra kontrolü eline geçiren Ulukavakspor Batuhan ýn 3. dakikada attýðý golle rakibi önünde ilk yarýyý 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Osmancýkgücü nün maça ortak olma çabasý Yusuf un. dakikada attýðý golle son buldu ve maçý 3-0 yapan siyah beyazlý takým rahatladý. Bu dakikadan sonra Ulukavakspor rahat bir futbol oynadý ve Yasin, Turgay ve Hasan ýn attýðý gollerle ilk maçýndan 6-0 lýk galibiyetle ayrýlarak ilk haftadan liderlik koltuðuna oturdu. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Emre Alagöz, Fatih Derviþoðlu ÇORUM BELEDÝ- YESPOR: Uður, Murat, Mehmet, Emre, Yunus, Furkan (Mete), Mustafa, Sefa (Ö.Faruk), Bilal, Aydýn, Fatih (Dinçer). ORTAKÖY AL- TINBAÞSPOR: Seyfi, Berkay, Cihangir, Yalçýn, Fevzi, Hamza, Ümit, Osman (Murat), Yenal (Mustafa), Alaattin, Necati. GOLLER: 22. dak. Mustafa (Çorum Belediye), 2. dak. Alaattin, 6. dak. Cihangir (Ortaköy). Amatör Küme 1. Final Grubu ilk maçýnda Çimentospor, Ýl Özel Ýdarespor u her iki yarýda bulduðu birer 2. Amatör Küme de ikinci hafta maçlarý tamamlandý Osmancýk Fener Gençlik, Çorumspor u Deniz le vurdu: 2-1 SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER : Halil Sönmez, Ý. Sefa Kandemirli, Baran Avcý. OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Erdem, Selçuk, Cengizhan, Ýlker, Burak (Sezer), Serkan, Emre, Orhan, Mücahit, Eren (Tuncay), Deniz. ÇORUMSPOR : Ömer, Batuhan, Mikail, Ercan, Mehmet, Gökhan, Hasan, Oðuzhan, Mustafa (Deniz), Mücahit, Muhammet (Taha). GOLLER : 12. ve 6. dakikalarda Deniz (Fener Gençlik), 14. dak. Mehmet (Çorumspor). Ýskilipspor, Kültür ü 4-1 yendi 2. Küme B grubunda ilk maçýný deplasmanda kazanan Ýskilipspor, ikinci maçýnda evinde konuk ettiði He Kültürspor u 4-1 yenerek ikinci maçýnýda kazanarak iddiasýný devam ettirdi ve altý puana yükseldi. SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Ahmet Kandemir, Mehmet Tuðluk. UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Satýlmýþ, Gökhan, Murat (Hasan Ýpek), Osman, Nurettin, Mehmet, Ali, Seyit Hasan Karaca), Oytun, Kayahan, Ramazan. DÜVENCÝ BE- LEDÝYESPOR : Ortaköy, Çorum Belediye yi 2-1 yendi zirveye kondu Yýldýzlar Masa Tenisi nde gruplardan çýkamadýk Kýzlardaki temsilcimiz Bahçelievler ile erkeklerde Osmancýk Ahmet Çörekçi YÝBO dörtlü grupta bir galibiyet ve iki maðlubiyet alýnca ana tabloya yükselemeden gruba veda ettiler. Grup heyecaný bugün finalle sona erecek. orum da devam eden Okullu Yýl- Masa Tenisi grup birincili- Çdýzlar ðinde temsilcilerimiz gruplarýnda ilk ikiye giremeyince elendiler. Gruptan Türkiye finallerine gidecek üç kýz üç erkek takýmý bugün yapýlacak maçlar sonunda belli olacak. 1 kýz ve 1 erkek takýmýnýn mücadele ettiði yýldýzlar masa tenisi grup birincliðinde üç grup dörtlü bir grup ise üçlü olarak kura çekimi ile belirlendi. Kýzlardaki temsilcimiz Bahçelievler Ortaokulu ile erkeklerdeki temsilcimiz Osmancýk Ahmet Çörekçi YÝBO grubunda yaptýðý üç maçtan bir galibiyet ve iki maðlubiyetle ayrýlýnca ikinci tura yükselemeden elendiler. Grup birinciliðinde dün oynanan Düvenci, Uðurludað ikinci yarýda coþtu: 3-3 Ümit, Adem, Hüseyin, Engin (Özcan), Kuddusi, Mehmet, Zekeriya, Metin, Talat, Mustafa, Ferdi (Ömer). KIRMIZI KART : 9. dak. Gökhan (Uðurludað Belediyespor). ikinci tur maçlarý sonunda kýzlarda Ankara Özel Samanyolu Koleji erkeklerde ise Ýzmir þampiyonu finale yükseldi ve bugünki maçlar sonunda finaldeki rakibini bekliyorlar. Sekiz takýmýn mücadele ettiði ana tabloda bugün sabah seansýnda alttan gelen takýmlarla yarý final maçlarýný kaybeden takýmlar karþýlaþacaklar. Bu maçlar sonunda finalistler belli olacak. Sabah seansýnda yapýlacak maçlarýn ardýndan finalistler belirlenecek ve öðleden sonra ise final maçlarý yapýlacak. Grupta kýz ve erkeklerde ilk üç sýrayý alan okullar Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanacaklar. GOLLER : 61. dak. Mehmet, 4. dak. Metin,. dak. (kendi kalesine) Gökhan (Düvenci Belediyespor), ve. dakikalarda Oytun (Uðurludað Belediyespor). Kargý derbisi Seri nin; 1-0 SAHA: Kargý Ýlçe. HAKEMLER : Özkan Kaya, Ercan Davarcýoðlu, Tarýk Bozkurt. KARGISERÝSPOR : Emre, Nuri, Ýsmet (Hasan Ali), Bekir, Hasan (Furkan), Emrah, Uður (Hasan), Yader, Murat Yaþar, Murat Akçay, Ali. KARGIGÜCÜSPOR : Kývanç, Recep, Metin, Rýza, Murat, Ozan, Serkan, Turgay (Ali), Ýlhan (Ýlker), Bedirhan (Fatih), Mutlu.. GOLLER : 6. dak. Murat Akçay (Kargýserispor). iki yarýda Erol ve Ýbrahim le bulduðu gollerle 2-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Ýl Özel Ýdarespor ise rakibi önünde hücum hattýnda hiç bir varlýk gösteremedi. golle 2-0 yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. Çimentospor maça etkili baþladý ve 1. dakikada kazanýlan penaltýyý Enol gole çevirdi ve takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýl Özel Ýdarespor, rakibi önünde hücum hattýnda hiç bir varlýk gösteremedi. Ýkinci yarýnýn SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Mehmet Tuðluk. ÇORUMSPOR : Mert, Eren, Yasin, Elvan, Bekir, Mücahit, Kemal, Emre, Mertcan, Mehmet, Melih, Arif, Can, Uður, Kenan, Faruk, Okan, Ýsa. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Hakan Yýlmaz, Mikail, Bekir, Kürþat, Hüsnü, Furkan Þanver, Furkan Kiriþ, Alparslan, Berkay, Levent, Kaan, Emirhan, Doðukan, Hakan Çakar. GOLLER : 33. dak. Emre, 3. dak. Mücahit, 49. dak. Kemal (Çorumspor), 4. dak. Doðukan, 1. dak. Furkan Þanver (Halk Eðitim Kültürspor). Çorum Belediye: 2 - PTTspor : 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Caner, Deniz, Eray, Berkay Canikli, Emirhan, Yiðit, Alaaddin, Onat, Berkay Tutuþ, Can, Furkan Sönmez, Akýn, Ýlyas, Abdulbaki, Kadir, Furkan Yetiþken, Emrecan, Deniz. PTT GENÇLÝKSPOR : Emre, Hüseyin, Ogün, Furkan, Oðuzhan, Engincan, Mertcan, Ahmetcan, Burak, Enes, Kadir, Cahit, Yusuf, Nafican, Fazlý, Tayyip, Celal, Mücahit. GOLLER : 11. ve 46. dakikalarda Can (Çorum Belediyespor), 13. dak. Enes, 24. dak. Kadir (PTT Gençlikspor). baþýnda Çimentospor Ýbrahim le bulduðu ikinci gol bir anlamda maçý bitirdi. Mücadelenin ve futbolun arandýðý maç. dakikada gelen ikinci golle bitti ve sahadan iki golle üç puaný alarak ayrýlan ÇÝmentospor final grubuna galibiyetle baþladý. U 13 liginde ikinci maçlar tamamlandý Fener Gençlik: - Osm. Belediye: 1 Mimar Sinan: 1 - Çimentospor: 0 Çorumspor: 3 - HE Kültürspor : 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Erdoðan Yandým. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Abdurrahman, Enes, Dilaver, Orhan, Ömer, Sezer, Doðan, Harun, Kaan, Furkan, Burak, Alperen, Rýfat, Doðukan, Onur, Hüseyin. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Fazlý, Mahmut, Samet, Furkan, Eren, Arda, Elvan, Berkay, Mert Coþkun, Mehmet, Taner, Can, Mert Þahin, Ramazan, Savaþ, Osman. GOL : 2. dak. Kaan (Mimar Sinan Gençlikspor). Gençlerbirliði: 11 - Ulukavakspor: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Dursun Uðural. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Hüseyin, Muhammed, Yunus Emre Tuygun, Ahmet, Yunus Emre Uyar, Eren, Alican, Metehan Yüksel, Fatih, Deniz, Turgay, Yavuz, Kerep, Batuhan, Hasan, Metehan Yurtbaþý. ULUKAVAKSPOR : Tolga, Orhan, Enes, Barýþ, Atalay, Alper, Emre Þahin, Ahmet, Ömür, Emre Yumlu, Adem, Kazým, Yunus, Sefa, Ömer. GOLLER : 10. dak. Alican, 13. ve 34. dakikalarda Yunus Emre Uyar, 20. ve 40. dakikalarda Deniz, 2. ve 0. dakikalarda Eren, 42. ve 44. dakikalarda Fatih, 4. dak. Kerep, 64. dak. Berk (Gençlerbirliði). Osmancýkgücü: 4 - Sungurluspor : 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Doðan Akbaþ. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Abdulkerim, Necati, Mertcan, Halil, Ege, Alperen, Uður, Muratcan, Tunahan, Utku, Serhat, Oðuzhan, Tolga, Melih, Görkem. SUNGURLUSPOR : Burak Ergiþi, Semih, Ethem, Berkay, Seyit, Muhammet, Necmi, Gökhan, Ýbrahim Aydemir, Resul, Berk, Ýlker, Turgay, Çaðrý, Ýbrahim Karakol, Ahmet, Burak Kýlýç, Melih. GOLLER : 9. dak. Muhammet, 13. dak. Gökhan (Sungurluspor), 1. dak. Utku, 23. dak. Ege, 39. ve 42. dakikalarda Ege (Osmancýkgücüspor).

18 1 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Bir puaný de kurtardýk: 1-1 Çorum Belediyespor mutlak kazanmak için çýktýðý Diyarbakýrspor deplasmanýnda 32. dakikada yediði golle 1-0 maðlup duruma düþtü. Maçýn son dakikalarýnda beraberlik için yüklenen temsilcimiz. dakikada Ender in attýðý golle skoru 1-1 yaptý ve galibiyet hasretini sekiz haftaya çýkardý. Mavi beyazlýlar Diyarbakýrspor deplasmanýnda da uzun süre tek santrafor oynadý ve hücumda beklenen üretkenliði gösteremezken iki kez rakibe savunmasýnda büyük boþluklar verdi. Ç orum Belediyespor gruptan düþmesi kesinleþen ve 2 maçta sadece bir puan alabilen Diyarbakýrspor deplasmanýnda beraberlik golünü. dakikada Kaan la buldu ve üç puan için gittiði maçtan tek puanla ayrýlabildi. Ligin ikinci yarýsýnda henüz galibiyeti bulunmayan Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 22 0 Çorum Belediyespor geçtiðimiz hafta sahasýnda Arsinspor ile 2-2 berabere kaldýðý maçýn ardýndan mutlak galibiyet için Diyarbakýrspor deplasmanýna çýktý. Teknik Direktör Halit Kýlýç, Arsinspor maçýndaki kötü futbola raðmen bu maçtaki onbiri bir tek sakat Volkan ýn yerine Ender i alarak baþladý. Diðer kadroyu Diyarbakýrspor maçýnda da sahaya süren Teknik Direktör Halit Kýlýç maðlup durumda ikinci yarýya baþlarken yine bir santrfor çýkartýp diðerini almayý tercih etti. Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde hücumhattýnda etkili olamayan Belediyespor savunmasýnda iki hatadan mutlak iki tehlike yaþadý bunlardan birisinde de kalesinde golü gördü. Türkiye Spor Toto 3. Lig 3. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Diyarbakýrspor - Çorum Belediyespor Elazýð Bld. - Gümüþhanespor Oyak Renault - Yimpaþ Yozgat Sancaktepe Bld. - Altýnordu Arsinspor- Kocaelispor Mardinspor - Maltepespor : 0-2 K.Maraþ Bld. - Erzurum B. Bld. Beylerbeyi - Darýca G. Birliði Keçiörengücü - Isparta Emrespor : 2-1 SARI KART: : 3-1 : 0-0 TAKIMLAR O G B M A Y P Darýca Gençler Altýnorduspor Keçiörengücü K. Maraþ Bel. Gümüþhane Sancaktepe Erzurum B. Þ Maltepespor Oyak Renault Arsinspor Isparta Emre Y. Yozgatspor Beylerbeyi Kocaelispor Çorum Beledi. Elazýð Belediye Diyarbakýr Yiðitcan maçta bir ataðý önleme çabasýnda Ýkinci yarýda tüm hatlarý ile beraberlik golü için yüklenen Belediyespor da yine tek santraforla devam ederken kenar yönetim maçýn 6. dakikasýnda Serdar ý oyuna alarak forveti nihayet ikiledi. Son dakikalarda tüm hatlarý ile gol için yüklenen Çorum Belediyespor. dakikada Kaan ýn attýðý golle maçta beraberliði yakaladý ve ve maçta bu skorla tamamlandý. Mavi beyazlýlar kazanmak zorunda olduðu maçtan bir puanla ayrýldý bu haftada Elazýð Belediyespor un kazanamamasýyla teselli buldu. MAÇTAN DAKÝKALAR: 14. dakikada sol kanattan Ender le geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Mehmet Keleþ i pasýnda bu futbolcu ceza yayý üzerinden sert vurdu top üstten az farkla auta çýktý. 16. dakikada sað kanattan geliþen Diyarbakýrspor ataðýnda Bilal in ceza sahasýna U 1 grubunun bir ayaðý Çorum da F Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin ýn -3 puan cezasý var Gelecek hafta maç programý: 16 Mart Pazar : Altýnordu - Keçiörengücü 1 Mart Pazar : Çorum Belediyespor - Elazýð Belediyespor. Erzurum B. Bld. - Beylerbeyispor. Darýca G.Birliði - Sancaktepe Belediyespor. Gümüþhanespor - Mardinspor. Maltepespor - K.Maraþ Belediyespor. Kocaelispor - Diyarbakýrspor. Yimpaþ Yozgatspor - Arsinspor. ÇORUM BELEDÝYE Osman... Hasan...4 Mehmet Keleþ...4 (6. dak. Serdar...) Furkan...4 (4. dak. H. Ýbrahim...) Oðuzhan Y...4 Yiðitcan...4 Ýbrahim Ethem...4 Ýbrahim Selen...4 (4. dak. Kaan...) Ender...4 Ýmam... Okan...4 STAD : Atatürk. Abuzeyt, Ali (Diyarbakýrspor), Yiðitcan (Çorum Belediyespor). GOLLER : 32. dak. Abuzeyt (Diyarbakýrspor),. dak. Ender (Çorum Belediyespor) HAKEMLER : Yusuf Eren Yurtsever, Ali Þencan, Çaðdaþ Çallýoðlu. : 1-1 : 0-0 : 0-0 : 1-0 : -2 Grupta Puan Durumu DÝYARBAKIRSPOR Þiyar...4 Abuzeyt... Bilal...4 Metin... (9. dk. Ýbrahim...) Ahmet...6 Mehmet...6 (. dk. Necat...) Suat... Ali...4 Bayram... Faruk...6 (3. dak. Ömer...4) Mehmet Ýpek... Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan utbol Federasyonu U 1 Türkiye Þampiyonasýnýn 1. Kademe müsabakalarýnýn bir ayaðýný Çorum a verdi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn verdiði bilgiye göre 20 grup merkezinde yapýlacak olan U 1 Türkiye Þampiyonasý nda 66 ilden toplam 111 takým mücadele edecek Mart tarihleri arasýnda yapýlacak olan U 1 Türkiye Þampiyonasý nýn Çorum grubunda oldukça güçlü alt yapýsý olan illerin temsilcileri mücadele edecek. Ço- Savunmada Ýmam Diyarbakýrspor ataðýna engel olmaya çalýþýrken görülüyor yaptýðý ortada Mehmet Ýpek kafayý vurdu top üstten auta çýktý. 2. dakikada Ahmet le geliþen ev sahibi takým ataðýnda bu futbolcunun ortasýnda Ahmet Aras kafayý vurdu kaleci Osman köþeden topa sahip oldu. 32. dakikada ev sahibi takým golü buldu. Orta alandan aldýðý topla Bilal Dikici hareketlendi ceza yayý üzerine geldiði anda solda boþ durumdaki Abuzeyt in önüne çýkardý bu futbolcu kaleci Osman ile karþý karþýya kaldýðý anda plasa bir vuruþla topu köþeden Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 3. dakikada Mehmet in ortasýnda Ender topla buluþtuðu anda sert vurdu kaleci Þiyar topu köþeden kornere çeldi ve gole izin vermedi. Ýlk yarýyý ev sahibi takým 1-0 önde kapattý. 4. dakikada sað kanattan topla çýkan Ýbrahim Ethem in pasýnda Ender in sert þutunda top yandan az farkla aufta gitti. 49. dakikada Diyarbakýrspor ikinci gole çok yaklaþtý. Bu dakikada Mehmet Ýpek in pasýnda Faruk bomboþ durumda kaleci Osman ile karþý karþýya kaldý vuruþunda top yan direðin dibinden az farkla auta gitti. 6. dakikada Mehmet sað kanattan topla birlikte Belediyespor ceza sahasýna girdiði anda sert vurdu kaleci Osman topa köþeden sahip oldu. 3. dakikada Ýbrahim topla hareketlendi ceza sahasý çizgisi üzerine geldiði anda sert vurdu kaleci Þiyar topa köþeden sahip oldu.. dakikada Belediyespor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Ender in ceza sahasýna yaptýðý ortada savunmadan seken top Kaan ýn önünde kaldý bu futbolcuda sert ve düzgün bir vuruþla topu Diyarbakýrspor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý. 9. dakikada yine sað kanattan Ýbrahim Ethem in ortasýnda Kaan iyi yükseldi ve kafayý vurdu top az farkla auta gitti. Maçta karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. rum da iki Ankara, Samsun, Trabzon, Tokat ve Kastamonu illerinin temsilcileri mücadele edecekler. Üçerli iki grupta oynanacak tek devreli maçlar sonunda iki grup birincisi 24 Mart pazar günü oynanacak final maçý sonunda yarý final grubuna yükselen takým belli olacak. Grup maçlarýnýn teknik toplantýsý 20 Mart çarþamba günü saat da ASKF Toplantý Salonu nda yapýlacak. Ýskilip, Kozlu ya ikinci yarýda teslim: 0-2 SAHA: Ýskilip. HAKEMLER : Mustafa Kemal Akyazý, Furkan Kaya, Uður Akgül. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Utku, Engin, Osman Boran (Cem), Salih, Ali (Cengiz), Ýlker (Yunus Emre), Turgay, Hüseyin, Hakan, Osman Gýdýk, Orhan. KOZLU BELEDÝYESPOR : Hamit, Doðan (Yunus), Salih, Gökhan, Rýdvan, Cem (Arif), Mehmet, Onur, Fatih, Gökhan, Kasým. KIRMIZI KART: 30. dak. Orhan (Ýskilip Belediyespor). GOLLER : 9. dak. Fatih, 69. dak. Ahmet (Kozlu Belediyespor). Orhan maçýn 30. dakikasýnda kýrmýzý kart görerek takýmýný on kiþi býraktý Ýskilip Belediyespor, Kozlu önünde ilk yarým saatlik bölümde etkili bir futbol ortaya koydu. Bu dakikada takýmýn tecrübeli ismi Orhan ýn ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kalmasýnýn ardýndan kontrolü rakibine kaptýrdý. Ýkinci yarýda Kozlu Belediyespor Fatih ve Ahmet li iki gol bularak sahadan 2-0 galip ayrýldý. Ýskilip Belediyespor ise bu maðlubiyetle son iki maçýndan da puansýz ayrýldý. B ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor, Kozlu Belediyespor önünde ilk yarým saatte oynadýðý futbolun karþýlýðýnda gol bulamadý bu dakikada Orhan ýn çift sarý karttan kýrmýzý kart görerek oyun dýþý kalmasý sonucunda rakibine ikinci yarýda yediði gollerle 2-0 maðlup olmaktan kurtulamadý. Ligde alt sýralardan uzak durmak için mücadele veren Ýskilip Belediyespor geçtiðimiz hafta grubun namaðlup takýmý Adliyespor u 3-0 yenmeyi baþaran Kozlu Belediyespor ile dün Ýskilip ilçe sahasýnda karþýlaþtý. Maça çok iyi baþlayan Ýskilip Belediyespor 2. dakikada geliþtirdiði atakta Hakan ýn ceza sahasý üzerinden sert vuruþunda top Kozlu kale direðinden geldi ve temsilcimiz mutlak bir golden yararlanamadý. 24. dakikada sað kanattan faul atýþý kazanan Ýskilip Belediyespor un ceza sahasýna yapýlan ortasýnda Turgay altý pas içinde bom boþ durumda kafayý vurdu top yandan auta gidince temsilcimiz öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý. 30. dakikada takýmýn tecrübeli ismi Orhan iki dakika arayla üst üste iki sarý kart görerek oyundan atýl- dý ve takýmýný 10 kiþi býraktý. Ýlk yarýnýn kalan dakikalarýnda rakibine gol izni vermeyen Ýskilip Belediyespor soyunma odasýna golsüz beraberlikle girdi. Ýkinci yanýda orta alaný kalabalýk tutan Ýskilip Belediyespor kontrataklarla etkili olmaya çalýþtý. 9. dakikada ceza sahasýna yapýlan ortada Kozlu Belediyespor Fatih in attýðý golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 69. dakikada konuk takým Ahmet le 2-0 öne geçti maçta bu gollerle konuk takýmýn 2-0 üstünlüðü ile sona erdi. Ýskilip Belediyespor üst üste ikinci haftayýda puansýz kapattý ve tehlikeli bölgeden uzaklaþamadý.

19 PAZARTESÝ 11 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 MART T.C.Çorum 4. Ýcra Dairesi 2 F 06 plakalý, 200 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip. Sok. No: 63/A Çorum) Saat: 10:30-10:3 Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 12 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevsimlik çiçek alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme ve veri iþletim ve otomasyon hizmeti alým iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü / Valilik. kat Saat: 09:00 14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü 3 adet akaryakýtlý ve þoförlü 4*4 arazili pick-up hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 2 Çorum Saat: 14:30 Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýl Saðlýk Müdürlüðü karþýsý yeþil alan tanzim yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 1 MART Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý Ýhale Odasý kat Saat: 1:30 1 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 69 ada no, 4 parsel no da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Çorum Belediye Baþkanlýðý Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gizem TUNCAY Mustafa kýzý 6/9/2004 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:614) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Aziz Burak DUTKUN Erdal oðlu 1992 Beykoz Doðumlu (Ç.HAK:613) Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü 2 takým çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonu Saat: 14:00 19 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Oturma banký ve çöp kutusu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Çalý türü alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 2004 model Ford Transit pikap 300 S aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü. kat satýþ salonu Saat: 10:10 Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Lada Samara 1990 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü. kat satýþ salonu Saat: 10:20 Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 1993 model Kia Capital 1. SLX aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü. kat satýþ salonu Saat: 10:30 Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 2001 model Hyundai H 100 STD HD aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü. kat satýþ salonu Saat: 10:40 20 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 21 MART Karayollarý. Bölge (Samsun) Müdürlüðü Osmancýk þubeye baðlý Ýl ve Devlet Demir Yollarý için gerekli agreganýn temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 10:00 Karayollarý. Bölge (Samsun) Müdürlüðü Sungurlu, Uðurludað ve çevresi il yollarý için kýsmi temel takviyeli sathi kaplama yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 11:00 22 MART Çorum Belediyes Baþkanlýðý Aðaç alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 2 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 40 ada, 6 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 369, ada 143, parsel 1, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Eðridere ve Kubbeli Caddesi tretuar, havuz ve elektrik aydýnlatma yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 29 MART Karayollarý. Bölge (Samsun) Müdürlüðü TCK. Bölge Müdürlüðü Osmancýk-1. Bölge Hududu ile Çorum-Sungurlu-Delice SATILIK 60 tonluk hidrolikli, kollu pres ve masa üstü torna (Ç.HAK:4) makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN OFÇAY bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ; - 30 yaþýný aþmamýþ - bekar - en az lise mezunu market aktivite elemaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:) irtibat : SEKRETER ARANIYOR Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. (Ç.HAK:601) (Ç.HAK:96) Acil Satýlýk Çiftlik Arazisi Ortaköy yolu 1. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 10 metrekare sulu arazi ve bin m2 susuz arazi toplam 1 bin TL fiyatla (Ç.HAK:) 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Elektrik Ustasý ve Kalfalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Enogsis Elektrik-Elektronik-Otomosyon Mür. Tel: sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: yollarýnda peyzaj çalýþmalarý yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Karayollarý. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 14:00 1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mah. 336 ada, 1 parsel de kayýtlý, 3.0 m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 4 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 06 BP 4143 plakalý, 200 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DY 344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 30 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 1:00-1:10 19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 3 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 1:00-1:10 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 1/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: YHT 1 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 9 cilt, 2 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarauo Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:0 10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 33, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.00,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 1:00-1:0 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 1, 130 parsel, 192 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.60,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 1:10-1:1 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 0.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:612) (Ç.HAK:03) (Ç.HAK:446) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Kýymetli Arsa Ankara Asfaltý 221 ada 4 parselde 420 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Ýþ deðiþikliði nedeniyle Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu (Sigaralý bölümü mevcuttur) (Ç.HAK:1) Satýlýk Büro Daireler Aylýk kira geliri 2000 TL olan adet büro daire satýlýktýr. Mür. Tel: Otomobil ile takas olur. (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1) (Ç.HAK:9) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA ÇORUM DA OTOMOTÝV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ ÝSÝMLERÝNDEN ÞAHÝN OTOMOTÝV DE BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ? KENDÝ BÖLÜMÜNDEN MEZUN MUHASEBE ELEMANI BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANMAKTADIR. * EN AZ 2 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU (Tercihen kendi bölümünden mezun) * ETKÝN ÝLETÝÞÝM BECERÝSÝNE SAHÝP * 2-3 YAÞ ARALIÐINDA * TERCÝHEN EVLÝ BAÞVURULARIN, CV ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CÝTROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Ankara Yolu 1. Km. No: 14 Tel: (Ç.HAK:600) Satýlýk Daireler ve Kýymetli Mülk * Tavukluk mevkiinde. cad. 4+1 daireler, * Merzifon da kýymetli mülk. Özer Ýnþaat Ltd. Þti. (Ç.HAK:60) Bayan Eleman Aranýyor Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: (Ç.HAK:49) Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzýn manav bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. KÖYÜM GIDA Farabi Cad. No: 46 (Rus Pazarý yaný) Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 11 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 14 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah.. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 12 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 0 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 0 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi Çakmak Cad. güney cephe 12 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 14 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: ELEMAN ÝLANI AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; MARKET BÖLÜMÜMÜZ ÝÇÝN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE TECRÜBELÝ, BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN, EN AZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ SÝGARA KULLANMAYAN BAY-BAYAN SATIÞ ELEMANLARI ALINACAKTIR. ERKEK ADAYLARDA ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA ÞARTI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, SÝGARA KULLANMAYAN TERCÝH NEDENÝ, ENAZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ, BAY-BAYAN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR (Ç.HAK:94) MAKÝNE TEKNÝKERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÇÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ (Ç.HAK:61) OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL ARKASI) KAT: 1 NO: TEL: CEP: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:220)

20 PAZARTESÝ 11 MART 2013 Çorumspor, Kastamonu da U 1 de Çorum þampiyonu olan Çorumspor grup birinciliði maçlarýný Kastamonu da oynanacak Mart tarihlerinde Kastamonu da yapýlacak olan grup birinciliðinde Çorumspor un rakipleri, Bolu, Zonguldak, Bartýn, Karabük ve Sinop þampiyonlarý. 1 de Çorum þampiyonu olarak ilimizi temsil et- hakký kazanan Çorumspor 1. kademe müsaba- Ume kalarýnda Kastamonu grubunda mücadele edecek.futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Mart tarihleri arasýnda Kastamonu da yapýlacak olan grup birinciliðinde Çorumspor un rakipleri, Bolu, Zonguldak, Bartýn, Karabük ve Sinop illerinin þampiyonlarý olacak. Sahipsiz þehrin sahipsiz takýmý Ligden düþeen, sahip çýkaný olmayan Çorumspor geçtiðimiz hafta içi Sandýklýspor deplasmanýnda ikinci yarýda maruz kaldýðý saldýrý ve tüm rezilliklerin ardýndan dünde Beþikdüzüspor karþýsýnda verdiði kararlarla her iki takýmýda hatta tarafsýzlarýn bile tepkisini çeken bir hakem üçlüsü ile karþýlaþtý. Verdiði ve vermediði kartlar çaldýðý ve çalmadýðý düdüklerle ilk yarýda kopan maçýn hakemi Cihat Çelikdað son yarým saatte ise verdiði kararlarla bu kez herkesi kendisine güldürdü. Çorumspor ise ne kadar sahipsiz olduðunu kendi evinde de olsa bir kez daha gördü. orumspor, ligdeki Çilk puanýný ilk yarýda deplasmanda 1-1 lik skorla aldýðý Beþikdüzüspor a evinde 3-1 maðlup olarak üst üste üçüncü maçýndan maðlubiyetle ayrýldý. Kýrmýzý Siyahlý takým maçýn dakikasýný on, 36 dakikasýný ise dokuz kiþi oynadý. Geçtiðimiz hafta içinde Sandýklýspor deplasmanýnda ilk yarýsýný 3-0 önde kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda yaþadýðý çirkinlikler ve baský sonucunda 6-3 maðlup olan Çorumspor bu olumsuzluðun etkisiyle çýktýðý Beþikdüzüspor maçýna iyide baþladý. Ýlk dakikalarda rakibi ile baþa baþ bir oyun ortaya koyan kýrmýzý siyahlý takým maçýn hakeminin ilk dakikalardaki ters kararlarý sonucunda önce konuk Beþikdüzüspor futbolcularý ardýndan da kýrmýzý siyahlý takým futbolcularý çileden çýktý. 30. dakikada konuk Beþikdüzüspor un kazandýðý frikik atýþýnda kaleci M. Zahid in hatasýndan gelen golle öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Osman Bodur orta sahada yaptýðý bir hareket sonrasýnda ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görerek oyundan atýldý. Bu karara büyük tepki gösteren Çorumspor lu futbolcular 41. dakikada gelen penaltý kararý ile iyice çileden çýktýlar. Sedat ýn golüyle skoru 2-0 yapan Beþikdüzüspor oyunun kon- Geçtiðimiz haftalarýn etkili ismi Fatih, Beþikdüzü maçýnda beklenen performansý gösteremedi ÇORUMSPOR M. Zahid...4 Metehan... Samet...4 Erol... (6. dak. Bilal...) Yasin Tüzün...6 (. dak. Avne...) Yasin Özkarslý...6 Abdussamed... (46. dak. Gökhan...) Osman Bodur...4 Fatih...6 Osman Seçkin...6 Onur... trolünü eline geçirdi. Ýlk yarýyý 2-0 maðlup kapatan Çorumspor ikinci yarýya savunmayý üçledi ve Abdussamet in yerine Gökhan ý alarak baþladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýnda gelen üçüncü Beþikdüzüspor golü maçý bir anlamda bitirdi. Hemen ardýndan da hakemin yine büyük bir hatasý sonucunda Metehan ý direk olarak oyundan atmasýyla sahada dokuz kiþi kalan Çorumspor maçýn bitmesini bekledi. Maçýn hakemide üst üste verdiði ters kararlarýn ardýndan oyundan koptu ve tüm kararlarý ile hatalarýna bir yenilerini ekledi. Hafta içinde Sandýklý da dünde Çorum da oynanan maçta Çorumspor un sahada maruz kaldýðý durum gerek hakem ve gerekse rakipler tarafýndan Çorum ve Çorumspor un ne kadar sahipsiz olduðunu bir kez daha ortaya koydu. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 9. dakikada orta alandan savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Samet Bayrak hareketlendi topa hamle yapmakta geçikince penaltý noktasý üzerinde son anda topu dokundu top yandan az farkla auta gitti. 1. dakikada Beþikdüzüspor kalecisinin topu elinde uzun süre tutmasý nedeniyle ceza çizgisi üzerinde kazanýlan endirek atýþta Fatih dokundu Osman Bodur sert vurdu baraja çarpan top kornere gitti. 30. dakikada konuk takým öne geçti. Ceza yayýnýn iki metre uzaðýnda kazanýlan faul atýþýný Sedat kullandý kaleci M. Zahid barajý kurdurduðu tarafa fazla kayýnca tecrübeli futbolcu boþ köþeden topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada penaltý pozisyonunda hakeme itirazdan sarý kartý bulunan Osman Bodur rakibine yaptýðý bir hareket sonunda ikinci sarý karttan kýrmýzý kart görerek takýmýný on kiþi býraktý. 40. dakikada Beþikdüzüspor penaltý atýþý kazandý. Bu dakikada sað kanattan savunmanýn arkasýna atýlan topa Mesut hareketlendi Osman Seçkin de yatarak topu uzaklaþtýrdý bu pozisyonda rakibinde yere düþmesi üzerine maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Bu karara uzun süre itiraz eden kýrmýzý siyahlý takým sonucu tabiki deðiþtirimedi ve atýþý kullanan Sedat kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 2-0 öne geçirdi. Ýlk yarý bu gollerle konuk Beþikdüzüspor un 2-0 üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýya Beþikdüzüspor adeta golle baþladý. Sol kanattan atýlan topla arkasý dönük pozisyonda Tolga Kara buluþtu arkasýnda Osman Seçkin den kurtuldu döner dönmez köþeye gönderdi ve takýmýný 0-3 öne geçirdi. Çorum Belediyespor otobüsüne çirkin saldýrý Maç sonundaki saldýrýda otobüsün kýrýlan camý Macit in kafasýný yardý. Olaylar üzerine gelen takviye güçler kafileyi koruma altýna aldý ve daha sonrada þehre uðramadan Çorum a dönmek üzere yola çýkardý. orum Belediyespor un dün oynadýðý Diyarbakýrs- maçýnýn ardýndan taraftarlar tarafýndan otobü- Çpor sü yapýlan saldýrý sonucunda bir cam kýrýldý ve kýrýk cam baþýna isabet eden Macit in kafasý yarýldý. Diyarbakýr Atatürk Stadý nda oynanan maçýn ardýndan kafile otobüse binerek ayrýlmak üzere iken Diyarbakýrspor taraftarlarý tarafýndan otobüse taþlý sopalý saldýrý düzenlendi. Saldýðý sýrasýnda otobüsün ön camý ve havalandýrmasý kullanýlamaz hale geldi. Atýlan taþýn kýrdýðý cam baþýna isabet eden Macit in ise kafasý yarýldý. Macit e hemen ilk müdahele masör Ali Akýnalp tarafýndan yapýldý. Otobüse yapýlan bu saldýrý üzerine Emniyet güçleri otobüs etrafýndan yoðun güvenlik tedbiri aldý ve saldýrganlar olay yerinden kaçarak uzaklaþtýlar. Emniyet güçlerinin kordona aldýðý bölgeye takviye ekiplerde geldi ve Çorum Belediyespor kafilesi þehre hiç uðramadan konvoy eþliðinde hava kararmadan BEÞÝKDÜZÜSPOR Mustafa... Burak...4 Ceyhun...4 Barýþ...4 Halit...4 (0. dak. Ersin...) Uður...4 Sedat...4 (46. dak. Ercan...) Mesut...4 (6. dak. Osman...) Tolga Kara...4 Soner... Tolga Deðirmenci...4 STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Yasin Tüzün, Osman Bodur, Fatih, Osman Seçkin (Çorumspor), Halit, Uður, Sedat, Soner, Ersin (Beþikdüzüspor). KIRMIZI KART: 33. dak. Osman Bodur, 4. dak. Metehan (Çorumspor). GOLLER : 30. ve 41. (penaltýdan) dak. Sedat, 46. dak. Tolga Kara (Beþikdüzüspor),. dak. Fatih (Çorumspor). HAKEMLER : Cihat Çelikdað, Erhan Gündoðdu, Selkan Sabancý. 4. dakikada orta alanda faulün bile tartýþýlacaðý bir pozisyonda Metehan ýn rakibi ile girdiði ikili mücadeleye Maçýn ilk yarýsýnda Çorumspor bir hava topu mücadelesinde Osman Bodur ile gol ararken görülüyor maçýn hakemi inanýlmaz bir kararla kýrmýzý kart çýkardý ve Çorumspor sahada dokuz kiþi kaldý,. dakikada Çorumspor ceza yayý üzerinde faul atýþý kazandý. Topun baþýna Fatih geçti yerden sert vurdu barajýn arasýndan geçen top kaleciyi yanýlttý ve top Beþikdüzüspor aðlarýna gidince skor 1-3 oldu. Kalan bölümde iki takýmda orta alanda mücadele etti ve sahadan 3-1 lik galibiyetle ayrýlan Beþikdüzüspor ligde kalma yolunda çok önemli üç puaný alarak Çorum dan ayrýldý. Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 22 0 Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorumspor - Beþikdüzü : 1-3 Bld. Vanspor - Diyarbakýr B. Bld. : 1-1 Siirtspor - Gölcükspor : 2-1 Kastamonuspor - Kýrýkhanspor : 2-4 Anadolu Üsküdar - Fatih Karagümrük : 0-2 Ankara Demirspor - Ýstanbulspor : 0-1 Orhangazispor - Kayseri Þekerspor : 1-1 Tekirova Bld. - Bergama Bld. : 1-2 Sandýklýspor - Pazarspor : 1-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Diyarbakýr Bld 2 Karagümrük 3 Ýstanbulspor 4 Kayseri Þeker Pazarspor 6 Orhangazispor Kýrýkhanspor Ankara Demir Tekirova Bld A. Üsküdar 11 Bld. Vanspor Gölcükspor 13 Sandýklýspor Beþikdüzüspor Kastamonu 16 Bergama Bld. 1 Siirtspor Gelecek hafta maç programý: 1 Mart Pazar : Diyarbakýr Büyükþehir Bld. - Çorumspor. Ýstanbulspor - Belediye Vanspor. Bergama Belediyespor - Kastamonuspor. Kýrýkhanspor - Anadolu Üsküdar 190. Kayseri Þekerspor - Tekirova Belediye. Gölcükspor - Orhangazispor. Pazarspor - Siirtspor. Beþikdüzüspor - Sandýklýspor. Fatih Karagümrük - Ankara Demirspor. 1-3 Oyuna sonradan giren Bilal bir ataðý önleme çabasýnda Bu kadar kolay mý çýkýyor bu kartlar? orumspor - Beþikdüzüspor maçýnýn ÇErzurum bölgesi hakemi Cihat Çelikdað maçtaki yönetimi ile ilk yarým saatlik bölümde Beþikdüzüspor un sonraki bölümde ise Çorumspor camiasýnýn büyük tepkisini aldý. Maçta verdiði kararlar kadar veremediði kararlarla büyük tepki çeken Cihat Çelikdað özellikle faulün bile tartýþýlacaðý pozisyonda Metehan a çýkardýðý direk kýrmýzý kart ne kadar kötü bir hakem olduðunun en açýk göstergesiydi. Asýl yanlýþý ise bu dakikadan sonra verdiði kararlarla yapan Çelikdað, özür diler gibi taçlarý, faulleri hep ters vererek bir anlamda maçýn altýndan kalkamadýðýný açýkca gösterdi. Bu hakemi gördükten sonra ilimiz hakemlerine haksýzlýk yaptýðýmýzý anladým. Sonuçta bu Ulusal hakem diðerleri il hakemi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

yüzde 55'i kadýnlardan"

yüzde 55'i kadýnlardan HÝTÝTSEM hizmete girdi Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM), Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve Yüksek Okul Sekreterlerine yönelik pratik temel Ýngilizce

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı