Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi."

Transkript

1 Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne dönüþtürülen Madýmak Oteli önünde basýn açýklamasý yapýp, karanfil býraktýklarý gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamýnda 169 lira para cezasý kesildi. Sivas ta katledilenler için yýllardýr yapýlan anma törenlerine geçen yýl valilik tarafýndan izin verilmemiþti. Buna karþýn Alevi örgütleri anma etkinliðini gerçekleþtirdi. Sivas Valiliði nin þikâyeti üzerine Madýmak katliamýný anma komitesi... KESK Ankara Þubeler Platformu, Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK ve baðlý sendikalarýn kadýn sekreterlerinin de içinde olduðu kadýn sendikacýlarýn gözaltýna alýnmasýný basýn toplantýsýyla kýnadý. Toplantýda baskýlara karþý ortak bir emek mücadelesinin artýk zorunluluk olduðuna dikkat çekildi. KESK Ankara Þubeler Platformu, Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Eðitim Sen Ankara 2 No lu Þube de basýn toplantýsý düzenledi. Ortak metni okuyan KESK Ankara Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ýsmail Kaygusuz, operasyonlarýn, 4688 sayýlý yasada yapýlacak deðiþikliklere karþý KESK in mücadele ettiði bir süreçte gerçekleþtirildiðine dikkat çekti. Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan oluþturulan Türk Halk Müziði Topluluðu, 25 Þubat Cumartesi günü türkü dostlarý ile buluþuyor. Konser, tiyatro ve gösteri etkinliklerinin biletlerini internet Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý tarihi konaklarý ile ünlü Mustafapaþa beldesi Belediye Baþkaný Levent Ak, beldenin 2012 yýlýnda turizm alanýnda altýn yýlýný yaþayacaðýný açýkladý. Baþkan Ak, bu yýl 9-12 Þubat tarihleri arasýnda 16. sý TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanýnda düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý (EMITT) sonrasýnda yaptýðý deðerlendirmede, yaptýklarý tanýtým sonrasýnda yerli ve yabancý acente sahiplerinin 2012 yýlý gezi programlarýnda beldelerine de yer vereceklerini belirterek, bu nedenle Mustafapaþa (SÝNESOS) nýn altýn yýlýný yaþayacaðýný söyledi. Beldelerini tanýtmak üzere açtýklarý stanta yerli ve yabancý turizm acentelerinin büyük ilgi gösterdiklerini kaydeden Ak, "Gelen konuklarýmýza beldemizi tanýtan... üzerinden satan Biletix firmasý, Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmama kararý aldý. Radikal in görüþtüðü Grup Yorum üyesi Ýnan Altýn süreci þöyle anlattý: Biz Bursa, Yalova ve Ýzmir i kapsayan bir turne hazýrlýðý içerisindeydik. Turnenin biletlerinin satýlmasý için Biletix e baþvuran Ali Þenol a Bu grubun biletlerini satamayýz þeklinde bir açýklama yapýlmýþ, bu bilginin Emniyet ten geldiði söylenmiþ. Son KCK operasyonunda yönetmen Müjde Arslan ýn gözaltýna alýnmasý üzerine arkadaþlarý ve hocalarý gözaltýný protesto eden bir açýklama yaptý. Mizgin Müjde Arslan'ýn yaný sýra fotoðraf sanatçýsý ve þair Mehmet Özer'in de gözaltýna alýnmasý akýllara Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in 27 Aralýk 2011'de yaptýðý açýklamayý getirmiþti. Þahin, tepkiye neden olan açýklamasýnda þöyle demiþti: Devamý 7 DE Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

2 Ýsveç Baþbakaný Fredrik Reinfeldt in geride býraktýðýmýz hafta, salý günü düzenlediði basýn toplantýsýndaki açýklamalarý, büyük tepki yarattý. Fredrik Reinfeldt, Ýsveç siyasi tarihine, iki kez üst üste, bir sað partiyi iktidara taþýmýþ ilk lider olarak adýný yazdýrdý. Ama bu Reinfeldt e yetmiyor. Ýsveç in Baþbakaný dünya siyasi tarihinde de ilklere imza atmak istiyor. Reinfeldt kesinlikle kararlý, Time dergisine kapak olacak. Bu amaca ulaþmak için de bir yol buldu bile. Ýktisadi Terimler Sözlüðü nde Kiþilerin yasalarca belirlenen koþullarda çalýþtýktan sonra çalýþma hayatýndan çekilmeleri, hizmetleri karþýlýðýnda çalýþmaksýzýn belirli bir gelire hak kazanmalarý durumu olarak tanýmlanýyor. Baþbakan Reinfeldt, Ýsveç için emeklilik tanýmýný tekrar yazacak. Aslýna bakýlýrsa yazmakla da uðraþmayýp emekliliði sözlükten silecek. Baþbakan, Ýsveç te emeklilik yaþýný 75 e çýkarmayý planlýyor. Reinfeldt in açýklamalarý sonrasýnda, Stockholm sokaklarý, lise öðrencilerinin protesto gösteriyle henüz yýkýlmadý. Çünkü baþbakan açýklamayý doðru haftada yaptý. Protesto gösterileri tehdidini, Sibirya soðuklarýyla savuþturdu. Meteoroloji bilgileriyle zamanlamayý tutturan Baþbakan, açýklamasýný yaparken bilimi arkasýna almayý ihmal etmedi. Baþbakan Reinfeldt, biliminsanlarýnýn yeni bir Ýsveç ten bahsettiklerini, ülke için, yakýn geçmiþte doðanlarýn yarýsýnýn, 100 yaþýna kadar yaþayacaðýnýn hesaplandýðýný söyledi. Bugünkü yasal düzenlemeye göre, Ýsveç te emeklilik yaþý 65. Emeklilik hakký en erken 61 yaþýnda kazanýlabiliniyor ve çalýþanlarýn 67 yaþýna kadar istiyorlarsa hizmet vermeye haklarý var. Reinfeldt e göre bu iktisadi bir problem. Ýsveçlinin emeklilik için daha uzun çalýþmasý gerekiyor ki toplumun refah düzeyi düþmesin. Reinfeldt ayrýca, yaþlý insanlarýn iþinde devam edemediðini hissettikleri zaman, kariyerlerini deðiþtirebilmeleri için eðitim yardýmý sistemi kuracaklarýný açýkladý. Avrupa ekonomik krizle baþa çýkmak için emeklilik yaþýyla oynuyor. Henüz yasal düzenlemelerle kesinleþmemiþ olsa da bahsi açýlmaya baþlayan 75 yaþla emekli olamama durumu, Kuzey Avrupa da baþlayýp bir gün Ýtalya da gözyaþlarýyla kabul edilebilinir. Sendikalarýn ve muhalefetin Ýsveç Baþbakaný Reinfeldt i gerçekçi olmamakla suçladýðý 75 yaþýnda emeklilik projesinin beni esas endiþelendiren yaný Ýsveç Finans Bakaný Anders Borg un plandaki imzasý. Borg, geçen yýl kasým ayýnda Financial Times tarafýndan Avrupa nýn en iyi ekonomi bakaný seçilmiþti. Demek hikmet time da. Anders Borg, Ýsveç ekonomisini düze çýkarmak için bakanlýðýnýn ilk beþ yýlýnda, 65 yaþ sýnýrýný doldurmadan, malulen emekliye ayrýlmýþ çalýþanlarýn bir kýsmýný, hastalýklarý geçtiði için çalýþma hayatýna geri dönmeye mecbur býrakmýþtý. Bu kapsama giren pek çok insan iþ piyasasýnda dýþlandý. Bugün ekonomiyi kurtarmak için emekliliði kaldýrmayý hesap eden hükümet, çalýþanlarý provoke etmekle itham ediliyor. Sendikalar ise hükümetin planýný önümüzdeki yirmi yýl içinde asla uygulanabilinir görmüyor. Konuyla ilgili olarak bütün hafta boyunca yazýldý çizildi. Bir okur yorumu olan bitene noktayý koydu; Bizi yönetenlere sürekli kýzgýn olmak, artýk hem sýkýcý, hem zor. Kötü örnek, örnek sayýlmaz, Ýsveç te dillendirilenler kimsenin iþtahýný kabartmasýn, Türkiye de AKP hükümeti ziyadesiyle zor ve sýkýcý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava Karabük Valiliði, þehirde düzenlenen eylem, basýn açýklamasý ve stand çalýþmalarýna enteresan bir sýnýrlama getirdi. Valilik, kentin 6 ayrý noktasýnda basýn açýklamasý yapmaya ve stand açmaya getirdiði yasaðýn yaný sýra eyleme katýlacak kiþi sayýsýna da kota uyguluyor. Ayrýca bahsi geçen eylemlerin de 1 saati geçmemesi gerekiyor. AZ KÝÞÝ OLSUN KÝ MARJÝNAL GÖRÜNSÜN! Ocak 2012 tarihli Valilik genelgesinde, daha önce duyulmamýþ ve herhangi bir hukuki karþýlýðý olmayan bir þekilde eylemlere katýlacak kiþi sayýsýna sýnýrlama getirildi. Genelgede "Anayasanýn 26. Maddesinde ifade edilen düþünce ve kanaatlerini açýklama ve yayma hakký Nilay VARDAR Baðcýlar'daki Hey Tekstil, 420 iþçisini iþten çýkardý; iþçiler her gün fabrikanýn önüne gelerek içeride kalan dört aylýk maaþlarýný ve kýdem tazminatlarýný istiyor. Hey Tekstil'in baðlý olduðu Hey Group, tekstil baþta olmak üzere turizm, biliþim ve inþaat sektöründe yatýrýmlarý var. Türkiye'nin en büyük konfeksiyon hazýr giyim üreticisi olduðu belirtilen þirketin sahibi Aynur Bektaþ, ayný zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný. Bektaþ, kadýnlarýn iþ hayatýna katýlýmý için yaptýðý çalýþmalarý nedeniyle 2010 TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layýk görüldü. Hey Tekstil'de çalýþan çoðunluðunu açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne dönüþtürülen Madýmak Oteli çerçevesinde, tüzel kiþiler için yönetim ve denetim organlarýnýn asil ve yedek üye tam sayýlarýnýn beþ katýný, gerçek kiþiler için ise 5253 sayýlý Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarýnda ön görülen asil ve yedek üye tam sayýsýnýn beþ katýný aþmayacak sayýda insanýn katýlýmýyla eylem yapýlabilir" ifadeleri yer alýyor. EYLEM TALÝMATNAMESÝ Genelgede bir eylemin þartlarý ise, "Açýk havada toplu veya ferdi olarak araç trafiðini engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatýn doðal seyrini önemli ölçüde kesintiye uðratmadan ve þiddete baþvurulmadan, konusu suç teþkil etmemek koþulu ve megafon veya sýnýrlý alanda ses duyulmasýný saðlayan cihazlar kadýn iþçilerin oluþturduðu 420 iþçi, dört aydýr þirketin "ekonomik krizdeyiz" gerekçesiyle maaþlarýný alamadý. Bir hafta önce de sözlü biçimde iþten çýkarýldý. Üç ila 15 yýl ayný fabrikada çalýþmýþ iþçilerin arasýnda, dört hamile kadýn, dört engelli iþçi var. Bir kadýn iþçi güvenlik görevlisi tarafýndan "Daðýlýn" denerek tartaklandý ve uyluk kemiði kýrýldý. O günden beri iþçiler, fabrika önüne gelerek dört aylýk maaþlarý ve kýdem tazminatlarý için direniyor. "Dava açmak çok masraflý" bianet'e konuþan avukat Özcan Karakoç, fabrikadaki malzeme ve makinelerin kamyonlarla boþaltýldýðý, iþverenin iþçilere ödeme yapma niyetinin olmadýðýný belirtti. önünde basýn açýklamasý yapýp, karanfil býraktýklarý gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamýnda 169 lira para cezasý kesildi. Sivas ta katledilenler için yýllardýr yapýlan anma törenlerine geçen yýl valilik tarafýndan izin verilmemiþti. Buna karþýn Alevi örgütleri anma etkinliðini gerçekleþtirdi. Sivas Valiliði nin þikâyeti üzerine Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine 2911 sayýlý gösteri ve yürüyüþ kanununa muhalefet suçundan Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi nde dava açýlmýþtý. Cezaya itiraz edeceklerini belirten Anma Komite Baþkaný Hidayet Yýldýrým, Ne yapsak kabahat. Sözüm ona ileri demokrasi diyorlar. Karanfil býrakýlmasýný suç da saysa biz gitmeye devam edeceðiz dedi. ile (1) saati geçmemek üzere kamu güvenliði, kamu düzeni veya genel saðlýðýn korunmasý kaydýyla, hukuka uygun olarak yapýlabilir" ifadeleriyle anlatýlýyor. DAYANAK ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI Karabük Valiliði, bu keyfi sýnýrlamayý Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 2004/100 sayýlý genelgesine dayandýrdý. AKP'li Abdülkadir Aksu'nun görevde olduðu 2004 yýlýnda Bakanlýk böyle bir genelge çýkarmýþ bulunuyor. Bu genelge o tarihte kamuoyuna oldukça sýnýrlý biçimde yansýmýþtý. Bir diðer yasaklama ise Karabük'te tüm önemli noktalarýn eylem yasaðýna uðramasý oluyor. "Karabük Valiliði, Adliye Binasý ve iki bina arasýnda kalan yolda, ilimizdeki saðlýk kuruluþlarýnýn binalarý, müþtemilatý ve bahçelerinde, eðitim faaliyeti yürütülen okullar, eklentileri ve bahçelerinde, Ýl merkezinde trafiði aksatacak þekilde kavþak ve yollarda, Karabük Üniversitesi giriþi ve yol üzerinde, Kardemir A.Þ yerleþkesi dýþý ile Demir Çelik Kavþaðý arasýnda kalan alanda, basýn açýklamasý, üye yapma ve imza standý açýlmasý eylemlerinde bulunulamaz" þeklinde sýralanan yasaklamayla kentte adeta siyasi parti ve kitle örgütlerine, toplumsal tepki yansýtýlacak herhangi bir alanýn býrakýlmadýðý görülüyor. haber.sol.org.tr Karakoç, deðiþen kanun nedeniyle iþçilerin iþverene dava açmasýnýn ekonomik olarak çok zor olduðunu belirtti. "Eskiden iþçinin iþverene dava açmasý ekonomik olarak daha kolaydý. Þimdi dava açmasý için 500 lira ödemesi gerek, dört aydýr maaþýný alamayan cebinde yol parasý dahi olmayan iþçi hakkýný nasýl arayacak. "Ýþveren de bunu bildiði için 'nasýl olsa, dava masraflarýný karþýlayamaz, karþýlasa da iþ davalarý iki yýl sürer' mantýðý yürütüyor. Kýsacasý, sistem de iþverenin yanýnda. Oysa ki devlet dava süresince masraflarý ödemeli, sonra kaybedenden bunu almalý." (NV) Ýstanbul - BÝA Haber Merkezi

3 Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesindeki geliþmeler meyvesini vermeye baþladý. Ülkemizdeki eðitim sistemi haksýzlýða karþý gelen, baþarýyý elde eden, kendi düþünce yapýlarýna uymayaný ne yapýp edip idaresiyle, mülki amiriyle belli cezalar uygulayarak sizi düzenin adamý haline getirmeye çalýþýrlar.(sürgün gibi) Sistemin düþüncesi dýþýna çýkmýyorsanýz, yaptýðýnýz yanlýþlar da olsa ödüllendirilirsiniz. Hatta size özel yasalar dahi yaparlar. Geçmiþte okuldaki olaylara göz attýðýmýzda, öðrencisiyle yemeðe çýkan öðretmen suçlu bulunarak yer deðiþtirme cezasý alýyor, 7-8 ay uygulanmýyor. Öðrencileri sýra dayaðýna çeken tekrar müdür olarak ödüllendiriliyor. Müdür yardýmcýsý iken yargý yolu ile alýnan öðretmen kararýný 5-6 ay gibi bir zamanda saman altý edip, iletmeyerek suç iþlemesi halinde, bunun ödülü de müdür olarak atanmak. Peki sen ne yaptýn Deniz öðretmenim? 2,5 yýlýk beden eðitim öðretmenliðinde okula 14 tane kupa kazandýran olmadý. Çünkü hem adýn Deniz, hem de okulda olan haksýzlýklara çomak sokuyorsun. Daha bir de Eðitim-Sen üyesisin. Yetmedi adýnýn baþýnda Hacýbektaþ olan bir okula 14 tane kupa kazandýrýyorsun. Kolay mý bunlarý hazmetmek? Tabi ki ödülün sürgündür. Hacýbektaþ ilçesi il düzeyindeki personel daðýtýmýnda, spor düzeyinde, bayýndýrlýk paylarýnda hep üvey evlat olarak býrakýlýr. Yýllardýr yapýlan paylarda Hacýbektaþ ýn hep en sonda yer aldýðý görülür. Þimdi soruyorum, bu yapýlanlar asimilasyon deðil de nedir? Ayrýmcýlýk deðil de nedir? Sindirme politikalarý deðil de nedir? Yetkililere soruyorum, hangi suçu iþledi de gönderildi? Varsa gazetemize gönderin, yayýnlayalým da sizleri de haklý çýkaralým. Bu dünya üç beþ bilgisizin elinde; Sanýyorlar ki tüm bilgiler kendilerinde. Üzülme eþek eþeði beðenir: Bir hayýr var sana kötü demelerinde Ömer Hayyam Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý tarihi konaklarý ile ünlü Mustafapaþa beldesi Belediye Baþkaný Levent Ak, beldenin 2012 yýlýnda turizm alanýnda altýn yýlýný yaþayacaðýný açýkladý. Baþkan Ak, bu yýl 9-12 Þubat tarihleri arasýnda 16. sý TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanýnda düzenlenen Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý (EMITT) sonrasýnda yaptýðý deðerlendirmede, yaptýklarý tanýtým sonrasýnda yerli ve yabancý acente sahiplerinin 2012 yýlý gezi programlarýnda beldelerine de yer vereceklerini belirterek, Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan oluþturulan Türk Halk Müziði Topluluðu, 25 Þubat Cumartesi günü türkü dostlarý ile buluþuyor. Bizim Eller isimli müzik proðramý ile Türkiye in çeþitli yörelerinden derlenen türküleri seslendirecek topluluk üyeleri, deðiþik yörelere ait halk oyunlarý gösterisi ile izleyenlere keyifli dakikalar yaþatacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde Mehmet Ýzci yönetiminde çalýþmalarýný bir süreden beri devam ettiren Türk Halk Müziði Topluluðunun 25 Þubat Cumartesi günü saat da vereceði konser ve halk oyunlarý gösterisi, Türkü dostlarýný da bir araya getirecek. Nevþehir Belediyesi bu nedenle Mustafapaþa (SÝNESOS) nýn altýn yýlýný yaþayacaðýný söyledi. Beldelerini tanýtmak üzere açtýklarý stanta yerli ve yabancý turizm acentelerinin büyük ilgi gösterdiklerini kaydeden Ak, "Gelen konuklarýmýza beldemizi tanýtan kitap, broþür, bölge Haritasý, CD lerin yanýsýra yörede yetiþen doðal organik kuru üzüm, kuru kaysý ve üzüm þýrasýndan hazýrlanan köftürlerinden ikramda bulunduk. Ziyaretçilerimiz arasýnda Maliye Bakanýmýz Mehmet Þimþek te vardý. Kendisini tanýtýcý yayýnlarýmýzdan ve yöremize özgü yiyeceklerden verdikten sonra beldemize davet ettik. Memnun oldu." dedi. Mustafapaþa nýn 1923 yýlýnda Yunanistan la yapýlan mübadele öncesinde seçkin Rum Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan oluþturulan Türk Halk Müziði Topluluðu, 25 Þubat Cumartesi günü türkü dostlarý ile buluþuyor. Bizim Eller isimli müzik proðramý ile Türkiye in çeþitli yörelerinden derlenen türküleri seslendirecek topluluk üyeleri, deðiþik yörelere ait halk oyunlarý gösterisi ile izleyenlere keyifli dakikalar yaþatacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde Mehmet Ýzci yönetiminde çalýþmalarýný bir süreden beri devam ettiren Türk Halk Müziði Topluluðunun 25 Þubat Cumartesi günü saat da vereceði konser ve halk oyunlarý gösterisi, Türkü dostlarýný da bir araya getirecek. nüfusun yaþadýðý bir yer olduðunu ve adýnýn da Güneþin þehri anlamýna gelen Sinasos olduðunu belirten Baþkan Ak, "Beldemizde 36 kilise,6 yer altý þehri bulunuyor. Bunlarýn yanýsýra tarih, doða ve kültür deðerlerini kapsayan 250 si tescilsiz, 140 ý tescilli toplam 390 adet tarihi konak var. Tescili yapýlmýþ konaklardan baþkan seçildiðim yaklaþýk 30 ay içinde 36 sýna ait proje Nevþehir Kültür Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu ndan onaylandý ve 20 adet konaðýn restorasyon çalýþmalarý bitirildi. Ardýndan kalan 16 konaðýn restorasyonu devam ediliyor. Diðerleri içinde çalýþmalarýmýz var." diye konuþtu.

4 Bunda da baþarýlý olduklarý görülüyor. Uzak askeri üslerdeki askerlere Coca-Cola, kendi evlerini hatýrlatýyor ve morallerini yükseltiyor. Öyle ki; savaþ sýrasýnda bir subay Coca-Cola Company e þunlarý yazmýþ: Þirketinizin bu olaðanüstü durum süresince bize [Cola] temin edebilmesini içtenlikle umuyoruz. Görüþümüze göre Coca-Cola, silah altýndaki çocuklara moral veren ürünlerden biri olarak sýnýflandýrýlabilir. Coca-Cola Company e ulaþan bu ve bunun benzeri mektuplar askerlerin sýradan bir içki gibi gözüken Coca-Cola yý kendi memleketleriyle özdeþleþtirdiklerini göstererek bunu pazarlamada bir araç olarak kulandýlar. C. Coca-Cola nýn reklam stratejileri Savaþ mektuplarýný bile reklam malzemesi yapan Coca-Cola Company nin reklamlarýna daha ayrýntýlý bakarsak izledikleri politikalarý anlamlandýrmak kolaylaþacaktýr. Ama bundan önce Coca- Cola nýn toplum tarafýndan marka bazýnda algýlanýþýna bakmak gerekir. Günümüzde Coca-Cola dünyanýn en yaygýn içkilerinden biridir ve OK den sonra en çok anlaþýlan 2. kavramdýr. Kýrmýzý zemin üzerinde Coca- Cola yazýsý tüm dünya üzerinde bir kalite sembolü haline gelmiþtir. Bu durum Coca- Cola Company nin istedikleri noktaya ulaþtýklarýný gösterir ve bunun devamlýlýðýný saðlamak, yani kalitenin sembolü rolünü devam ettirmek için yeterli teþvike sahip olmuþ olurlar. 2. Dünya Savaþý na ait bir Coca-Cola reklamý Coca-Cola alýnca insanlar Daha güçlü büyürler Coca-Cola içince düþünürler Daha parlak düþünürler. Yukarýdaki Coca-Cola reklam sloganý 1896 yýlýnda ortaya çýkar. Güç ve parlak düþünce kavramlarýna atýfta bulunur. Coca- Cola içen bireyin daha güçlü ve yine Coca- Cola içen bireyin daha parlak bir düþünceye sahip olacaðý konusunda vaatte bulunur Coca-Cola nýn sübliminal oyunlarý: Yukarýdaki reklam afiþinde buz küpleri arasýnda gizli cinsel obje yerleþtirilmiþtir. Yukarýdaki reklamda Coca-Cola bardaðýnýn üstünde yatan kadýn figürü kullanýlmýþtýr. Coca-cola nýn kullandýðý bir baþka sübliminal reklam ise bazý filmlerde Coca- Cola yý andýran kýrmýzý renkli kutu kolalarýn karakterler tarafýndan içilmesidir. Yukarýdaki örneklerde görüldüðü üzere Coca-Cola da bir çok global marka gibi bilinçaltý reklamcýlýðýna baþvurmuþtur. Bu tarz reklamcýlýk bilinçaltý algýlamaya dayanmaktadýr. Kastedilen mesajlarý, gizli içerikler aracýlýðýyla beyin kodlar ama duyu organlarý bu sürecin bilinçli olarak farkýnda deðildir. Birey belli belirsiz bir deja vu hissi yaþar ama bunun nasýl olduðunu algýlayamaz. Bu bilinçaltý cinsel uyarýcýlarýnýn motivasyon üzerinde etkisi olduðuna inanýlmaktadýr. Yani daha genel anlamda bakacak olursak bu durumun iknanýn etkinliðini arttýracaðý düþünülmektedir. Ancak reklam veren çoðu firma iddia edilen yöntemin tamamen tesadüfi olduðunu söyleyerek, bu tarz etkileri inkar ederler. Ancak yapýlan bir araþtýrma sonucunda ABD halkýnýn yaklaþýk dörtte üçünün sübliminal reklamcýlýðýn varlýðýna inandýklarý sonucundadýr. Coca-Cola nýn 2012 yýlý için hazýrladýðý reklam filminde de göreceðimiz gibi örnek alýnan araþtýrma gerçekleþen her kötü olayýn karþýsýna onun çok daha fazlasý olarak iyi olayýn gerçekleþeceði inancý verilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu iyimser bir bakýþ açýsý olarak görünebilir ama temelinde olumsuzluklarý arka plana itme ve deðersizleþtirme çabasý içermektedir. Yeni yýl, yeni umutlar diyerek reklam bitirilmiþ ve yanýna bir Coca-Cola þiþesi konularak, Coca-Cola yla umut ve mutluluk arasýnda pozitif yönlü bir baðlantý kurulmaya çalýþýlmýþtýr. Tabiî ki; bunlarýn arka planýnda Coca-Cola nýn simgesi kýrmýzý yer almaktadýr. Aþaðýda da reklamda yayýnlanan araþtýrma ve Coca-Cola nýn bunlar arasýnda kurmaya çalýþtýðý baðýntýnýn yazýlý hali bulunmaktadýr: 2001 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre; -Çöken her ekonomiye karþý, bebek bekleyen çift var. -Çekilen her bir tel örgü karþýsýnda, Hoþ geldiniz diye açýlan 849 kapý var. - Bu spor bitti diyen 1 kiþiye karþý, futbolun coþkusuna kapýlan 10 kiþi var. -Ýnternette dolaþan komik videolarýn sayýsý, dünyadaki tüm kötü haberlerin 3 katý. -Haksýz kazanç saðlayan 1 kiþiye karþý, tanýmadýðý birine kan veren 53 kiþi var. -Trafikte geçirilen her yalnýz dakikanýn sonunda, keyifle paylaþýlan saatler var. -Daha iyi bir dünyaya inanmak için pek çok sebebiniz var. Coca-Cola, reklamlarýnda da görüldüðü üzere en baþýndan beri, þifa veren, aklý çalýþtýran, mutluluk aþýlayan, umut vaat eden, bir araya getiren ve daha bir çok barýþçýl, birleþtirici mesajlar kodlamaktadýr. Ama durum bu toz pembe dünyanýn altýna baktýðýmýzda yayýlmaya çalýþan Amerika düþüncesini görebiliriz. D. Coca-Cola Politikasýnýn türevi olan McDonaldlaþma Coca-Cola politikalarýný anlayabilmek için küresel kapitalizmin fast-food ayaðýnýn da temeli olan Amerikan yaþam biçimlerinin (yemek yeme alýþkanlýklarý, müzik kültürü, Hollywood sinemasý vb. ), günümüzde dünyanýn her bir noktasýna nasýl etki etmiþ bir McDonaldlaþma süreci olduðunun farkýndalýðý önemlidir. McDonaldlaþma dediðimiz süreç, toplumun her alanýn da küreselleþmiþ ögelerin ve biçimlerin var oluþunun etkilerinin git gide artarak, tek düze giden bir model oluþturulup, topluma kodlanan bir yanýlsamadýr. McDonaldslaþma nýn kabul edilebilirliði, þimdilerde fast-food sektöründe dünyanýn her bir yanýna hakim olan restoran zincirlerinin aþýrý standartlaþma politikasýyla nasýl bir yayýlma gösterdiðiyle alakalýdýr. Ýlk McDonalds ý kuran Ray Krock un restoranýný yýkma giriþimlerine karþý çýkmak amacýyla Mcdonals merkezine gönderilen mektuplardan Amerikanlaþmanýn yadsýnamaz olduðunu görebiliriz. Bu mektuplardan biri de þu þekildedir: Lütfen yýkmayýn! Þirketinizin adý yalnýzca Amerika Birleþik Devletleri nde deðil, tüm dünyada evlerin içine girmiþ bir ad. Çaðdaþ kültürün bu önemli yapýtýný yýkmak, aslýnda dünya halkýnýn þirketinize duyduðu güveni yýkmak olur.4 Sonuç itibariyle bu ve bunun benzeri mektuplar üzerine restoranýn yýkýmýndan vazgeçmekle kalýnmamýþ, bir de üstüne müzeye dönüþtürülmüþtür! McDonalds yöneticilerinden biri de olayý þu þekilde ifade etmiþtir: McDonals aslýnda Amerika nýn bir parçasýdýr yýlýnda yine ayný þekilde bir Rus öðrenci Moskova da açýlan bir Pizza Hut için, Burasý Amerika nýn bir parçasý 5 þeklinde bir ifade kullanmýþtýr. Küçük bir yere açýlacak olan herhangi bir Amerikan restoraný, orada yaþayan insanlar üzerinde çok büyük bir olaymýþ gibi deðerlendirilebiliyor. Çünkü yapýlan giriþim onlar tarafýndan bir geliþim, deðiþim, yükselme olarak algýlanmakla kalmýyor, kafalarýnda daha çok büyük ve geliþmiþ devletleþme ibaresi yaratýyor, yarattýrýlýyor! Amerikan toplumu içerisinde hýzlý ve devamlý bir þekilde yayýlan McDonald s ve türevleri, Coca-Cola nýn etkinliðini küresel bir boyuta taþýma süreciyle benzerlik gösterip, evrensel boyutta yarattýðý etkiye ayný sonuçlarý vermektedir. McDonald s þirket baþkanýnýn ifade ettiði gibi, Amacýmýz: Dünya çapýnda hýzlý servis restoranlarý sanayisine tam olarak egemen olmak McDonalds ýn lider olmaktan öteye geçmesini istiyorum. Mcdonald s ýn egemen olmasýný istiyorum. 6 Amaç yalnýzca Amerikan kültürünü yaymaktýr. Bunu yaparken de ilk baþta diðer bütün kültürleri asimile etme yoluna gider. Amerika tam anlamýyla diðer ülkelere silahsýz bir savaþ açmýþtýr ve bu savaþý da Amerikanlaþmýþ sektörlere evrensel nitelik kazandýrarak gerçekleþtirir. Evrensel nitelik kazandýrma süreci Amerika için zamanla çocuk oyuncaðýna dönüþmüþtür. Asimile edilmiþ ülkeler için bu dönüþüm çoðu zaman, sorgusuz sualsiz, ne olduðu üzerinde durulmadan, yalnýzca iyi bir þey olarak kabul edilir. Durumun farkýndalýðýna ermiþ olanlar ve olacaklarýn da üretebileceði elle tutulur bir sonuç için yeterince geç kalýnmýþ olunuyor. Amerika ya kendi icat ettiði bir silahla saldýrmaya kalksan, kendini nasýl müdafaa edeceðini bilir, icat ettiðini tüm özellikleriyle tanýr ve oluþabilecek her duruma karþý icadýnýn donanýmýný saðlar. Dolayýsýyla saðým solum Amerika konumuna düþen diðer ülkeler, ellerinde kendilerine ait hiç bir þeyin olmadýðýný fark ederler. Amerika her ayrýntýyý, kendileþtireceði toplumun zayýf noktalarý üzerinden düþünüp yola çýkmýþ ve dilediðine sahip olmuþtu. Ne de olsa o Amerika idi(!) SONUÇ: McDonaldlaþmadan Coca-Cola ya geri dönmeden önce, Dr.Necdet Oral ýn Tarým ve Gýda Sektöründe Yabancýlaþma adlý makalesinde Türkiye de fast-food restoranlarýnýn daðýlýmý ve satýþ oranlarý belirtildiði tabloya bir göz atmak gerekir: Fast-food da lider yabancýlar 1980 li yýllardan itibaren özellikle büyük kentlerde yaþanan hýzlý çalýþma temposu, ev ve iþ arasý mesafelerin uzaklýðý, zamanýn kýsýtlýlýðý gibi öðeler Türkiye de dýþarýda yeme alýþkanlýðýný artýrdý. Dýþarýda yemek yeme oranýndaki artýþa paralel olarak fastfood (hýzlý beslenme) sektöründe hýzlý bir büyüme süreci yaþandý. Fast-food restoranlar sýnýrlý yiyecek ve içecek sunan, tüketicilerin hazýr paket ürünleri evlerine götürebildikleri ve self servis yönteminin çoðunlukla uygulandýðý restoranlardýr (Tayfun ve Tokmak, 2007) yýlý itibariyle pazar büyüklüðü 1,2 milyar TL olan sektörde, yaklaþýk restoran faaliyet göstermektedir. Yukarýdaki tablo küreselleþmeyi ve McDonaldlaþma dönüþümünü anlamamýz açýsýndan önemli bir örnektir. Bizim esas konumuz olan Coca-Cola ya geri dönecek olursak, kolalý içecekler Türkiye de ilk olarak 1955 yýlýnda Erbak Uludað tarafýndan üretilmiþtir. Coca-Cola ve Pepsi nin ülke pazarýna girmesi ve yerli gazozlarý egale etmesi 1964 yýlýna tekabül etmektedir. Daha sonra Bixi, Kristal, RC ve Cola Turka (gerçi Cola Turka Coca-Cola nýn evr enselliði karþýsýnda Türk Kolasý olma sloganýyla baþtan yenilgiyi kabullenmeliydi.) eklenmiþtir. Kolalý içecekler pazarýnda %60 ýn üzerinde payýyla liderlik Coca-Cola ya aitken, Pepsi ve Cola Turka (Ülker), Coca-Cola yý arkadan da olsa takip etmektedir. Peki neden Coca-Cola nýn bu pazarda ezici bir üstünlüðü var? Neden yerli içecekler tercih edilmiyor? Bunun iki boyutu olduðunu düþünüyoruz. Birincisi, daha önceden de belirttiðimiz gibi Coca-Cola kalitenin sembolü haline gelmiþtir. Bireylere kodlanansa diðer içeceklerin kalitesiz olduðudur. Ürünleri satan esnaftan, tüketiciye kadar Coca-Cola ya yönelim olmasý bu baðlamda çok mantýklýdýr. Ýkinci boyuta bakacak olursak, The Economist dergisinin 1997 de yaptýðý bir çözümleme, farklý ülkelerdeki Coca-Cola tüketiminin bu ülkelerin küreselleþme derecesi için iyi bir iþaretdaha fazla zenginlik, yaþam kalitesi (Birleþmiþ Milletlerin geliþtirdiði bir ölçek kullanýlarak ölçülen), sosyal ve siyasal özgürlükle yakýndan baðýntýlý olduðunu bulguladý. 7 Madalyonun bir de diðer yüzü var; bu tür pratikler sömürücüdür, düþük statülü, düþük ücretli iþ ortamý yaratýr. Ulaþtýðý denizaþýrý ülkelerin sadece ekonomisini ve iç piyasa dinamiklerini deðil yaþam tarzýný, alýþkanlýklarýný, bakýþ açýlarýný, dünya görüþlerini hatta görüþsüz olmalarýný etkiler. Küreselleþme bu durumda yeni bir emperyalizm biçiminden baþka bir þey deðildir. Biz de diðer küreselleþme karþýtý insanlar gibi Amerika nýn askeri güçlerle deðil, fikirleriyle, kültürüyle, Coca-Cola gibi çok uluslu þirketler aracýlýðýyla hakimiyet kurmaya çalýþacaðýný düþünüyoruz. Bunun en güzel örneði de dünyanýn tek süper gücü tarafýndan yaratýlan ve tüm dünyanýn ulaþmasý gereken nokta olarak gösterilen-ama adý üstünde hiçbir zaman ulaþýlacaðýna inanýlmayan- Amerikan Rüyasý düþüncesi. Bunda da en önemli araç olarak Coca-Cola yý kullanýlmýþ olmasý doðaldýr. Ne de olsa Coca-Cola ve yarattýðý dünya Amerikan Rüyasý nýn vücut bulmuþ halidir!... KAYNAKÇA 4. E.R. Shipp. The McBurger Stand That Started It All. New York Times, 27 Þubat 1985, 3. bölüm, s Wedge of Americana: In Moscow, Pizza Hut Opens 2 Restaurants. Washington Post, 12 Eylül 1990, s. B10. 6.Richard L. Papiernik. Mac Attack? Financial World, 12 Nisan 1994, s Tom Standage, Altý Bardakta Dünya Tarihi, Ýst: Turkuvaz Kitap, 2005, s.218. *MSGSÜ FEN ve EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ SOSYOLOJÝ BÖLÜMÜ (Karasaban)

5 Zuhal Tekkanat, Cemal Süreya nýn eþi, Ýçsel in ve Memo Emrah ýn annesi. Cemal Süreya nýn koyduðu takma isimle þiirler yazan Elif Sorgun. Cemal Süreya nýn ipek böceði sesli sevgilim dediði, hastanede yatarken 13 gün boyunca mektuplar yazdýðý Zuhal Tekkanat o yýllarý anlatan Yaþadýðým Yýllar adlý bir kitap yayýnladý. Tekkanat, o yýllarda en aðýr ve en önemli gördüðü anýlarý kýsa da olsa Türkiye edebiyatýnýn arþivinde olmasý gerektiðini düþündüðü için yazdýðýný belirtti. Cemal Süreya nýn eþi olduðum için böbürlenmediðini de ifade eden Tekkanat, Cemal Süreya kimsenin deðildir, O herkesindir dedi. Cemal Süreya ile geçen 7 yýlý anlattýðýnýz Yaþadýðým Yýllar yayýnlandý. 30 sayfadan oluþan kitapta neden bu kadar az kelime kullandýnýz? Yaþadýðým Yýllar ince de olsa yazma gereði duyduðum bir kitap. Çünkü az bir bölüm de olsa yaþamým içinde en aðýr ve en önemli gördüðüm o yýllarý ortaya koyma gereði duydum. Bunun Türkiye edebiyatýnýn arþivinde bulunmasý gereken bir kitap olduðunu düþündüm. O açýdan, bilimsel, magazine kaçmayan, vurucu yanlarý olan bölümleri sýraladým. Sonlarýna doðru çok yoruldum, aðlamaklý oldum. Ýnsan bir baþkasýnýn hayatýný yazarken ya da anlatýrken rahat olabiliyor ama kendini anlatýrken aynen yaþýyorsun o acýlarý. Cemal Süreya ile nasýl tanýþtýðýnýz? Ben Cemal Süreya yý bir þair olarak, dergici olarak tanýyordum zaten. Sanat muhabirliði yaptýðým dönemde çok sayýda sanatçýyla tanýþmýþtým. Onat Kutlar ýn Þiþli deki Sinematek inde Cemal Süreya ile tanýþtým. Benim de þiire yatkýnlýðým vardý. Gibi diye bir kitap çýkarmýþtým. Bu kitap tanýþamamýza aracý oldu. Þiirim üzerine konuþmak istediðini söyledi. Sonra bir toplantýda bana evlenme teklif etti ama kabul etmedim. Tanýþýp görüþmeye baþlamamýzdan 6 ay sonra da yýldýrým nikahýyla evlendik. Cemal Süreya ile evlenmeden önce þiir yazýyordunuz, evlendikten sonra devam ettiniz mi? Tabi. Onun çýkardýðý Papirüs Dergisi nde 7 tane þiirim yayýmlandý Elif Sorgun adýyla. Memur olduðum için kendi adýmla yazamýyordum. Elif i Karacaoðlan ýn bir þiirinden, Sorgun u da Yozgat ýn bir ilçesinden alarak Cemal oluþturdu bu adý. Ama bir gün dedi ki Ayný evde iki þair olmaz. O zaman çok alýnmýþtým. Bir süre yazmak içimden gelmedi. Küçümsedi gibi geldi. Orada beni yaraladý. Ama ayrýldýktan sonra beni çok destekledi dan bugüne 7 tane þiir kitabý, 7 tane de düzyazý kitabým çýktý. Beni de artýk bunlar avutuyor; yazmak, okumak, özel günlerde bulunmak... Kadýköy deki evinizden gözyaþlarý içinde taþýndýðýnýzý yazýyorsunuz kitapta... Papirüs dergisi zor günler yaþýyordu, kapanmak üzereydi. Cemal o dönem çeviri yaparak geçimini saðlýyordu. Bir ara Maliye Bakanlýðý ndan haber geldi, tekrar iþe baþlar mýsýn diye. Eminönü ndeki Vergi Dairesi nde iþe baþladý. Ýþler düzelince Mühürdar daki eve taþýndýk. O evi çok seviyorduk. Sonra benim bir rahatsýzlýðým çýktý ve büyük bir ameliyat geçirdim. O ara kendisine boþanma teklif ettim. O kabul etmedi tabii ve benim hastanede yattýðým her gün için bana birer mektup yazdý. Cemal i ve oðlumu o evde kaybettim. Cemal Süreya nýn eþi olduðum için böbürlenmem. Cemal Süreya kimsenin deðildir, O herkesindir. On üç Günün Mektuplarý gerçekten çok etkileyici bir kitap. Siz ne hissettiniz bu mektuplarý okuyunca? Önceleri bu sevginin saðlýklý olduðuna inanmadým. Moral vermek için düþünülerek yazýlmýþ þeyler olduðunu düþündüm. Ama ölümünden sonra tekrar tekrar okuyunca gördüm ki büyük bir aþk var o dizelerde. ÝSTANBUL - ETHA Konser, tiyatro ve gösteri etkinliklerinin biletlerini internet üzerinden satan Biletix firmasý, Grup Yorum konseri biletini satmayacaðýný sözel olarak bildirdi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gedri adým attý: Satýþýn önünde hukuki bir engel olup olmadýðýnýn netleþmesinin ardýndan, her ticari iþletme gibi organizasyon ile ilgili son kararýmýzý alarak uygulamaya koyacaðýz. Konser, tiyatro ve gösteri etkinliklerinin biletlerini internet üzerinden satan Biletix firmasý, Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmama kararý aldý. Radikal in görüþtüðü Grup Yorum üyesi Ýnan Altýn süreci þöyle anlattý: Biz Bursa, Yalova ve Ýzmir i kapsayan bir turne hazýrlýðý içerisindeydik. Turnenin biletlerinin satýlmasý için Biletix e baþvuran Ali Þenol a Bu grubun biletlerini satamayýz þeklinde bir açýklama yapýlmýþ, bu bilginin Emniyet ten geldiði söylenmiþ. Bir haftadýr teyit etmek için uðraþýyoruz. Ne yapacaðýmýz henüz belli deðil ama daha önceki konserlerde biletimizi satan Biletix in bu tutumu karþýsýnda büyük bir þaþkýnlýk yaþýyoruz dedi. Ada Organizasyon dan Ali Þenol: Bir iki gün sonra beni Biletix müþteri temsilcisi Erkan Saral aradý ve Grup Yorum un biletlerini Biletix olarak satmayacaklarýný açýkladý. Gerekçesini sorduðumda ise bana basýnda çýkan haberleri örnek gösterdi. Ntv de Grup Yorum bileti satan öðrencilerin tutuklandýðý haberinin geçtiðini söyleyerek ismi bu tür olaylarla anýlan bir grupla çalýþmak istemediklerini belirtti. Kendilerinden bunun yazýlý olarak teyit edilmesini istedik. Eðer yazýlý bir gerekçe gösterirlerse hukuki yollara baþvuracaðýz. Haberin sosyal medyada hýzla yayýlmasý üzerine kullanýcýlar, Biletix hesaplarýný kapatýyoruz, Biletix ten bilet alma hashtag leri ile duruma tepki gösterdi. Bundan bir süre önce Malatya da Grup Yorum konserine bilet satan yedi üniversite öðrencisi hakkýnda Terör propagandasý iddiasý ile dava açýlmýþ, öðrenciler 1 ila 13 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarý almýþtý. BÝLETÝX AÇIKLAMA YAPTI: SATIÞ TALEBÝ DEÐERLENDÝRÝLÝYOR Biletix'den yapýlan açýklamada Grup Yorum'a ambargo konulduðuna dair yorumlarýn gerçeði yansýtmadýðý belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Düzenlenmesi planlanan Grup Yorum konseri biletlerinin tarafýmýzca satýþýnýn engellendiðini içeren haberler ve sosyal medyada bu yönde baþlatýlan boykot kampanyasýný üzülerek takip etmekteyiz. Grup Yorum konser biletlerinin satýþýna ambargo koyduðumuza yönelik açýklama ve yorumlar, hiç bir doðruluk payý içermemektedir. 9 Þubat 2012 tarihinde firmamýza gelen bu satýþ talebini deðerlendirmeye alarak, konuyla ilgili çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, basýna da yansýmýþ olan yargý kararýnýn içeriðinin anlaþýlmasý ve þirketimizin faaliyetlerine olan etkisini netleþtirmek amacýyla, baþvurumuza parallel olarak firmamýz avukatlarý çalýþmalarýna baþlamýþlardýr. Satýþýn önünde hukuki bir engel olup olmadýðýnýn netleþmesinin ardýndan, her ticari iþletme gibi organizasyon ile ilgili son kararýmýzý alarak uygulamaya koyacaðýz. Anlayýþ ve hassasiyetiniz için teþekkür ederiz." Radikal

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı