DESTEKTEN YOKSUN KALAN Efi N YEN DEN EVLENME OLASILI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESTEKTEN YOKSUN KALAN Efi N YEN DEN EVLENME OLASILI I"

Transkript

1 DESTEKTEN YOKSUN KALAN Efi N YEN DEN EVLENME OLASILI I ÇEL K AHMET ÇEL K 1- Yeniden evlenme olas l n n tazminat davas na etkisi: Destekten yoksun kalan eflin yeniden evlenme olas l, zarar azaltan durumlardan say lmakta; olas l n oran na göre tazminattan indirim yap lmas gerekmektedir. Dul efl dava bitmeden evlenmiflse, destek tazminat, önceki eflinin ölüm tarihi ile yeniden evlenme tarihi aras ndaki süreye göre hesaplanmaktad r. Çünkü yeniden evlenmekle yeni bir destek buldu u kabûl edilmektedir. fiu kadar ki, ölen eflinin gelir durumuna oranla, yeni eflinin geliri daha düflükse, aradaki fark n tazminat olarak ödetilmesi gerekece i yönünde görüfller ileri sürülmektedir. Yarg tay görüflleri de bu yöndedir (1). E er, dul efl, dava sonuçland ktan sonra evlenmiflse, art k geriye dönüfl olmayaca, örne in tazminat borçlusu olan daval n n yarg laman n yenilenmesi (iadei muhakeme) yoluna gidemeyece i; dava s ras nda tazminattan olas l k indirimi yap lm fl olmakla, art k kesin hüküm ortaya ç kt düflünülmektedir (2). Yarg tay bu görüfltedir (3). Biz de ayn görüfle kat l yoruz. Çünkü yaflam de iflkendir, ikinci kez evlenen mutlu olamay p k sa sürede boflanm fl olabilir. Böyle bir durumda desteksiz kalan n ne yapaca sorunu göz önünde tutulmal d r. Art k, geriye dönüp sorumlular hakk nda yeniden dava açamaz, tazminat isteyemez. Burada sosyal (1) Yarg.4.HD gün say l karar na göre, dul kald ktan sonra bir baflkas yla evlenen davac n n tazminat, ölüm gününden evlenme gününe kadar hesaplan p hüküm alt na al nmak gerekir ise de, e er evlenme davac ya ayn yaflam seviyesini sa lamam flsa, bu yön davac ya ispat ettirilerek, evlenmenin sa lad seviye ile varsa aradaki fark daval ya ödettirilmek gerekir. (M.R.Karahasan, Maddi ve Manevi Tazminat,1996,sf.727) Ayn biçimde 9.HD gün say l karar. (Yasa H:D.1980/ , no:682) (2) Arkun Kudat, Cismani Kazalardan Do an Zararlar Nas l De erlendirilir,,1966, sf.105 (3) Kesin hüküm konusunda, Yarg tay HGK gün E K.827 say l karar nda flöyle denilmifltir: Evlenme ihtimali, yaflam süresi, gelir art fllar gibi durumlar n saptanmas varsay mlara dayan r. Bu itibarla aksi görüflün kabulü halinde, ayn yöntemin uyguland bütün davalarda, hükmün kesinleflmesinden sonra, varsay mla tespit olunan hususun aksinin gerçekleflmesi durumunda, ayn konuda tekrar tekrar davalar n aç lmas na olanak sa lanm fl olur ki, bu hal kesin hükümle güdülen amaca ayk r düfler. (YKD.1986/Ekim, sf.1441,paragraf: 3)

2 520 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 güvenlik kurumlar n n uygulamas n an msayal m; orada çözüm ve geriye dönüfl vard r. Dul efl evlenince ba lanan ayl k kesilir, boflan nca yeniden ba lan r (4). 2- Yeniden evlenme olas l n n araflt r lmas ve saptanmas ve tablolar: Bu konuda ülkemiz koflullar n ve dul eflin yeniden evlenme olas l klar n araflt ran bir çal flma yap lm fl de ildir. Mahkemelerce de yeniden evlenme olas l klar araflt r lmamakta, bu konu üzerinde yeterince durulmamakta, Yarg tay kararlar nda dul kalan eflin aile ba lar na, sosyal ve ekonomik durumuna, kiflili ine, çocuk say s na, yörenin töresel koflullar na bak larak bir sonuca var lmas istenmesine karfl n, indirim konusu bilirkiflilerin anlay fl ve de erlendirmesine b rak lmaktad r. Uygulamada, bilirkifliler daha çok haz r tablolardan yararlanarak evlenme olas l klar - n belirlemektedirler. En s k baflvurulan sviçreli Hans Moser in tablosu ile AY M (Askeri Yüksek dare Mahkemesi) taraf ndan kullan lan tablodur. Bu tablolar n gerçekleri ne derece yans tt bugüne kadar tart fl lmam fl,üzerlerinde durulmam flt r. Moser in tablosu 1940 dan önceye ait oldu una göre, günümüz koflullar na uydu unu söylemek fazla iyimserlik olur. Gene sviçre kaynakl Stauffer/Schaetzle tablosu daha yak n tarihli ise de, bunu pek bilen yoktur. AY M tablosu da ülkemiz koflullar na ne derece uygundur bilemiyoruz. Bu tablonun sviçre tablolar ndan yararlan larak ortalama bir yöntemle oluflturuldu unu san yoruz dersek, yan lm fl olur muyuz bilemiyorum. Tablolar n üçü de kad nlar içindir. Nedense erkeklerin evlenme flans üzerinde durulmam fl, onlar için de bir tablo düzenleme gere i duyulmam flt r. Kad nlar n yafllar na göre yeniden evlenme olas l klar n gösteren tablolar flöyledir: Moser tablosu: 20 yafl ndaki dul kad n için %72 25 yafl ndaki dul kad n için %48 30 yafl ndaki dul kad n için %28 35 yafl ndaki dul kad n için %17 40 yafl ndaki dul kad n için % 9 Stauffer/Schaetzle tablosu : 18 yafl ndaki dul kad n için %75 20 yafl ndaki dul kad n için %70 (4) 506 say l S.S.Yasas n n 23.maddesi VI.bendine göre, dul efl evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden ba lan r. Sonraki eflinden de gelir almaya hak kazanan dul efle, bu gelirlerden fazla olan ödenir. Ayn hüküm 1479 say l Ba -Kur Yasas n n 46.maddesi 1.f kras nda da vard r. Dul eflin evlenmesi ve boflanmas durumlar nda ayl n kesilmesi ve tekrar ba lanmas na iliflkin hükümler 5434 say l Emekli Sand Yasas n n 93.maddesinde yer alm flt r.

3 Destekten Yoksun Kalan Eflin Evlenme Olas l Çelik Ahmet Çelik yafl ndaki dul kad n için %40 30 yafl ndaki dul kad n için %26 35 yafl ndaki dul kad n için %15 40 yafl ndaki dul kad n için % 9 45 yafl ndaki dul kad n için % 7 50 yafl ndaki dul kad n için % 4 55 yafl ndaki dul kad n için % 3 AY M (Askeri Yüksek dare Mahkemesi) tablosu : yafl aras % yafl aras % yafl aras % yafl aras % yafl aras % yafl aras % yafl aras % 1 Yukardaki yüzdeler, çocuksuz efller için olup, AY M uygulamas nda 18 yafl ndan küçük her çocuk için % 5 indirim yap lmaktad r. Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan y llar aras ndaki yedi y ll k dönemi kapsayan bir araflt rmaya göre, ülkemizde efli ölen erkeklerin, efli ölen kad nlara oranla, yeniden evlenme olas l klar n n %77,13 oran nda daha yüksek oldu u gibi bir sonuca var ld n ö renmifl bulunuyoruz. Bunun ne derece sa l kl bir saptama oldu u hususunda kuflkular m z belirttikten sonra, genç bir akademisyen taraf ndan bu %77,13 oran n n Moser ile Stauffer/Schaetzle nin kad nlar için düzenledikleri tablolara uygulanmas sonucu ortaya ç kan (erkekler için evlenme olas l klar ) tablolar n afla da veriyoruz (5) : Moser tablosunun erkeklere uygulanmas : 20 yafl ndaki dul erkek için %90 25 yafl ndaki dul erkek için %85 30 yafl ndaki dul erkek için %50 35 yafl ndaki dul erkek için %30 40 yafl ndaki dul erkek için %16 50 yafl ndaki dul erkek için % 4 Stauffer/Schaetzle (erkekler için) tablosu : 18 yafl ndaki dul erkek için %75 (5) Dr.K.Emre Gökyayla, Destekten Yoksun Kalma Tazminat,Seçkin,2004, sf.227

4 522 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l yafl ndaki dul erkek için %70 25 yafl ndaki dul erkek için %40 30 yafl ndaki dul erkek için %26 35 yafl ndaki dul erkek için %15 40 yafl ndaki dul erkek için % 9 45 yafl ndaki dul erkek için % 7 50 yafl ndaki dul erkek için % 4 55 yafl ndaki dul erkek için % 3 Biz de, AY M tablosundaki kad n oranlar n D E nin %77,13 oran üzerinden art rarak, erkekler için evlenme olas l k tablosu düzenledik. Buna göre: AY M tablosunun erkeklere uyarlanmas : yafl aras erkekler % yafl aras erkekler % yafl aras erkekler % yafl aras erkekler % yafl aras erkekler % yafl aras erkekler % yafl aras erkekler % 2 Yukar daki oranlardan, 18 yafl ndan küçük her çocuk için % 5 indirim yap lacakt r. Yukar daki tablolar n kapsaml bir araflt rmaya dayan p dayanmad - n ve ne derece bilimsel olduklar n bilmiyoruz. Bilimsel verilere göre düzenlenmifl olsa bile, de iflen yaflam koflullar na göre, evlenme olas l klar n n zaman içerisinde de iflece i de bir gerçektir. Öte yandan, ayn yafltaki bütün kad nlara ve bütün erkeklere eflit olas l k yüzdeleri içeren bu tablolardaki rakamlarla yetinilmesi, baflka hiçbir araflt rma ve de erlendirme yap lmadan, her olay n ve her kiflinin özellikleri dikkate al nmadan tablolardaki yüzdelere göre tazminattan indirim yap lmas ne derece adaletli bir sonuç verir bilemiyoruz. Ancak flu var ki, uygulamada birli in sa lanmas yönünden bu tablolar n temel ölçü al nmas ve bu ölçü üzerinden evlenme flans belirlenecek kiflilerin özelliklerine göre tablolardaki rakamlar n alt na inilmesi veya üstüne ç k lmas biçiminde bir uygulama ve de erlendirme, bize göre, en do ru çözüm olacakt r (6). Tablolardaki rakamlar temel ölçü al nd ktan sonra, bunlarla yetinilmeyip, Yarg tay kararlar ile de öngörüldü ü gibi, taraflar n kan t sunmalar ve yarg c n do rudan araflt rma yapmas gerekecek; toplanan belge ve bilgiler de erlendirilerek bir sonuca var lmaya çal fl lacakt r (6) Dr.Gökyayla,age.,sf

5 Destekten Yoksun Kalan Eflin Evlenme Olas l Çelik Ahmet Çelik 523 Yarg tay kararlar nda, yeniden evlenme olas l klar n n nas l araflt r laca na iliflkin aç klamalar flöyledir: Destekten yoksun kalan eflin aile ba lar na, sosyal ve ekonomik durumuna, çocuk say s na sa l na, fiziksel yap s na, yafl na, yaflad sosyal çevresine bak larak ileride evlenme flans olup olmad ve evlenme flans oran bilirkifli taraf ndan saptanmal d r. (15.HD , ) (7) Ölen iflçinin eflinin evlenme flans olup olmad, varsa, oran belirlenirken davac kad n n yafl ndan baflka di er hususlar n da tespit edilmesi gerekir. Örne in, davac kad n n sa l, karakteri, çocuklar ve bunlar n say s, iktisadi durumu ve ayr ca yaflad toplumun da bu konudaki düflünce ve telâkkileri birlikte incelenmelidir. Ancak bu suretle yap lacak bir inceleme ile davac eflin evlenme flans olup olmad ve oran gerçe e yak n olarak tespit edilebilir. (9.HD , ) (8) Davac n n yafl, karakteri, sosyal durumu, aile ba lar ve sa l gibi özel hal ve flartlar göz önüne al narak evlenme ihtimali oran tespit edilmek ve bulunan maddi tazminattan buna göre indirim yap lmak gerekir.(15.hd , ) Davac n n oturdu u yörenin gelenekleri, sosyal durumu, yafl, çocuk say s gözönünde tutularak evlenme flans n n ve oran n n bilirkifli arac l - ile tespit edilip tazminattan düflülmesi gerekip gerekmedi inin incelenmemifl olmas do ru de ildir. (15.HD , ) Davac n n yaflad çevrenin gelenekleri, bak ma muhtaç iki çocu unun bulunuflu, davac ya ait doktor raporu ve bugüne kadar evlenmemifl oldu u gözönünde bulundurulmaks z n % 40 evlenme flans oldu unun kabulü usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. (10.HD , ) Davac n n genç ve bir çocuklu olmas na göre, sosyal çevresi de nazara al narak evlenme flans oran n n tespit edilip bu oran karfl layacak miktar n maddi zarardan düflülmesi gerekirken, bu hususun dikkate al nmamas isabetsizdir. (9.HD , ) Dul kalan davac olay tarihinde 26 yafl nda olup çocu u olmamas, ayr ca mali ve içtimai durumu da gözetildi inde evlenme flans n n % 35 oran nda olabilece i kan s na var lm fl ve destekten yoksun kalma tazminat n n hesab da buna göre yap lm flt r. Oysa bu konuda mahkemece önceden yeterli delil toplanmad görülmektedir. Evlenme flans n n tespitinde yafl ve çocuk durumlar ndan baflka aile ba lar, eflin karakteri, yaflad ortam ile sa l k düzeninin sosyal ve ekonomik durum ile birlikte gözetilmesi gerekir. Bu konudaki inceleme ise davaya bakan mahkemece yap lmal ve evlenme flans n n oran bunlar belirlendikten sonra mahke- (7) YKD.1976/ (8) K D.1970/

6 524 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 mece tespit edilip hesab n ona göre yap lmas bilirkiflilerden istenilmelidir. Gerçekten evlenme flans n n tespiti, bu nedenle tazminattan bir miktar indirim yap lmas n gerektiren bir öncelik bulunup bulunmad n n flayet varsa ne oranda indirim yap lmas n n adilane olaca tamamen takdire dayanmaktad r. Borçlar Kanunu nun 43.maddesi uyar nca bu takdir hakk da hakime verilmifltir. O halde, mahkemece yukarda belirtilen etkenler araflt r lmaks z n bilirkifli raporu aynen benimsenerek evlenme flans n n %35 olarak kabulü isabetsizdir. (4.HD , ) Davac efl yaklafl k olarak 21 yafl ndad r. Tek çocukludur. Bu durumda evlenme olas l fazlad r. fiayet istisnai olarak evlenme flans n kald ran bir durum varsa, bunun da ayr ca usulen tespiti ve hüküm yerinde belirtilmesi gereklidir. Bu bak mdan zarardan indirim nedeni bulunan evlenme flans üzerinde durulmamas isabetli de ildir. (10.HD , ) (9) Trafik olay nda kocas ölen ve bu yüzden destekten yoksun kalma tazminat isteyen davac kad n olay tarihinde 39 yafl nda olup çocuksuzdur. Hükme esas al nan hesap bilirkiflisi raporunda davac n n evlenme flans ndan dolay destek zarar hesaplan rken bir indirim yap lmam fl ve mahkemece de evlenme flans üzerinde durulmam flt r. Oysa çocuksuz olan davac n n yafl durumu da gözetildi inde evlenme flans olabilir. Mahkemece bu konu üzerinde de durulmadan ve davac n n evlenme flans oran na göre bir indirim yap lmadan destekten yoksun kalma tazminat - n n yaz l miktar üzerinden hüküm alt na al nmas bozmay gerektirmifltir. (4.HD , ) (10) Evlenme flans ve oran n n belirlenmesi özel ve teknik bilgiyi gerektirmeyen bir de er yarg s na ba l d r. Medeni Kanun un 4. maddesi takdir hakk - n n hakim taraf ndan hakkaniyete uygun olarak kullan laca n kabul etmifltir. Bu nedenle evlenme flans n n ve oran n n özellikle yafl, mizaç, sosyal koflul, yerel ortam, aile ba lar, sa l k, fiziki görünüfl, iktisadi durum, evlenme iste i gibi faktörler gözönünde tutularak hakim taraf ndan belirlenmesi zorunludur. Hakim ancak görev yapt çevreye yabanc ise, dul olan kiflilerin tekrar evlenebilme olanaklar ile ilgili örf ve adeti ve sosyal çevreyi bilirkifli arac l ile tespit edebilir. Buna ra men somut olayda kiflinin evlenme flans olup olmad, varsa oran n n belirlenmesi için yukarda belirtilen hususlara göre nitelendirme yapmak hakimin görevidir. Olay m zda böyle bir araflt rma yap lmam flt r. Kald ki davac n n yafl, çocuksuz olmas ve meslek sahibi bulunmas nedeniyle oluflan sosyal çevresi gözetildi inde % 20 evlenme flans kabul edilmesi hatal olmufltur. Mahkemece yap lacak ifl, evlenme flans n tüm olgular gözetilerek belirleyip sonucuna göre karar vermekten ibarettir. (4.HD , 90/ /3549) (11) (9) Buraya kadar olan (6) adet karar M.R.Karahasan, age., sayfalardan al nm flt r. (10) YKD.1988/6-765 (11) Yasa Hukuk Dergisi, 1991/9-1266,no:489 Ayn biçimde 4.HD gün 90/ /3753 say l karar.

7 Destekten Yoksun Kalan Eflin Evlenme Olas l Çelik Ahmet Çelik 525 Davac lardan ölenin efli 31 yafl nda, iki çocukludur. Yörenin töresel koflullar da gözetildi inde evlenme olas l n n bilirkifli taraf ndan % 10 kabul edilmesi yanl flt r. Esasen evlenme flans takdiri hakime ait olup, yörenin koflullar n gözeterek, pek düflük belirlenen evlenme flans oran - n n uygun bir düzeye yükseltilmesi gerekir. Mahkemece, ad geçen davac n n flimdiki medeni durumu nüfus kay tlar ndan sorulup, yukarda aç klanan koflullar do rultusunda bir oran belirlenip tazminattan indirim yap lmal d r. (19.HD , ) (12) Evlilik sözleflmesi olmaks z n birlikte yaflayan nikâhs z eflin, deste in ölümü ile nikâhl efl gibi, yaflam süresinin sonuna kadar ve özellikle yafl, sosyal durumu, yaflad ortam ve aile ba lar gibi nedenlerle ölen kocas n n evinde yaflam n sürdüremeyece i, güçlü olmayan aile ba nedeniyle müflterek haneyi terk edece i, kendisine yeni bir yaflam seçece i üstün olas l k içinde oldu u, giderek, bak m ihtiyac n n nikâhl eflte oldu u gibi deste in bakiye ömrünün sonuna kadar devam etmeyece i varsay m gözönünde tutularak, Borçlar Kanunu nun 43. maddesi gere ince, belirlenen tazminattan hak ve adalete uygun bir indirim yap lmas gerekti i de tart flmas zd r. (21.HD , ) (13) Baz yerlerde, özellikle köylerde uygulanmakta olan gelenek gere i, dul kalan kad n n, ölenin erkek kardefliyle kar koca gibi yaflamaya bafllad görülmektedir. Anadolu nun bir çok yerlerinde, herhalde miras n da lmamas amac yla, ölen kardefllerin kar lar yla evlenme gelene i uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Dul efl, birlikte yaflad ikinci kiflinin ölenin kardefli olmas na göre, kocas n n ölüm gününden bafllayarak evlenme gününe kadar tam maddi tazminat isteyebilir. Ondan sonraki dönem için de maddi tazminat n (destek zarar n n) hüküm alt na al nmas olana yoktur. Bu nitelikteki iliflkiler dahi, nikâhla gerçekleflenler gibi, her zaman ve daha kolayl kla boflanmada oldu u gibi, ayr l sa layabilirse de, genellikle gelenek toplumun baz kesimleri için hukuki ba lardan daha güçlü olanaklar do urmaktad r. O halde bu konuda evlenme gibi destekten yoksun kalma tazminat için de hesap yap lmam fl olmas bozmay gerektirir. (4.HD , ) (14) Davac n n olay tarihindeki yafl na, olaydan sonra (6) y la yak n bir zaman geçmesine ra men evlenmemifl olmas na, (3) çocuklu bulunmas na, yaflad çevre ve çevrenin evlenme konusundaki düflüncelerine, uzun sü- (12) G.Erifl, Kara Tafl ma Hukuku,1996,sf.670 (13) YKD.1997/ ) Özel Daire nin gün say l, gün say l ve gün say l kararlar da ayn biçimde olup, Yarg tay 21.Hukuk Dairesi nin bu kararlar n n ülke gerçekleriyle ba daflmad, çünkü resmi nikâh olmaks z n bir çok evliliklerin yayg n biçimde sürdürüldü ü, nikâhs z efl ile nikâhl efl aras nda fark bulunmad görüflündeyiz. Nitekim bu kararlara yaz lan iki ayr karfl oylarda da bu tür de erlendirmelerin yanl fl oldu u dile getirilmifltir. Bu konunun ayr nt lar na afla da ayr bir bölümde yer verece iz. (14) YKD.1978/5-699

8 526 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 redir evlenmemifl olmas n n aile ba l l n n ve sadakat n n bir göstergesi olaca na, ülkenin sosyal ve ekonomik koflullar na göre evlenme olas l - n n olmad n n kabulü gerekir. (9.HD , , Karfl oy yaz s ) 3- Yarg tay kararlar do rultusunda araflt rma ve de erlendirme nas l yap lacakt r: Yukarda özetlenen Yarg tay kararlar nda dul eflin yeniden evlenme olas l klar n n nas l araflt r laca konusunda az çok aç klama yap ld kan s nday z. Eksik olan hep dul kad n üzerinde durulup erkeklerden hiç söz edilmemesidir. Olas l k tablolar n n da yaln zca kad nlar düflünülerek düzenlenmifl olmas da ayr bir eksikliktir. Bizce, dul eflin yeniden evlenme olas l araflt r l rken, kad n-erkek ayr m ile yetinilmeyip genç-yafll, güzel-çirkin, sa l kl -sa l ks z, sa lamsakat, zengin-yoksul, kentli-köylü, e itimli-e itimsiz, diplomal -diplomas z, meslek sahibi veya niteliksiz, çal flan-çal flmayan, çocuklu-çocuksuz, çok çocuklu-az çocuklu gibi ayr nt lar üzerinde durulmal ; ayr ca aile ba lar, yöre koflullar, gelenekler ve töreler gözetilmelidir. Yeniden evlenme olas l klar n belirlemede, dul eflin yafl d fl ndakilerin tümü özneldir; elde yeterli veriler ve bilgi birikimi olmad kça bunlar n saptanmas ve de erlendirilmesi oldukça güçtür. Bu konuda yeterince gözlem yapmam fl olan, yaflam deneyimleri bulunmayan kifliler (yarg ç veya bilirkifli) oran belirlemede hep yan lacaklard r. O yüzden, yabanc kaynakl da olsa, tablolardan yararlanmak bir zorunluk olmaktad r. Ancak bunlarla yetinilmeyip, yukarda aç klanan Yarg tay kararlar do rultusunda kan t toplamak, araflt rma yapmak gerekmektedir. Yarg ç veya bilirkifli, dosyada toplanacak kan tlara ve araflt rma sonuçlar na göre, tablolardaki rakamlar n biraz alt nda veya biraz üstünde (duruma göre) bir de erlendirme yaparak uygun bir oran belirlemelidirler. Ayr ca yarg ç, olay n d fl nda kalmay p ve bilirkifli raporu ile yetinmeyip, dosya içeri ine göre MK m 4 ile BK 42 ve 44/2 çerçevesinde yeniden bir de erlendirme yapmal, hükme esas olacak tazminat miktar n kendi belirlemelidir. 4- De erlendirmenin hangi tarihe göre yap laca : Uygulamada, dul eflin yeniden evlenme olas l saptan rken, olay tarihindeki yafl dikkate al nmaktad r. Bu yanl flt r. Hüküm tarihine en yak n tarihe göre de erlendirme yap lmas gerekir. Örne in, aradan dört y l geçmifl olup dava devam etmekte ve bu arada dul efl evlenmemifl ise, olay ve ölüm tarihi esas al n p evlenme flans n n buna göre belirlenmesiyle ve tazminattan bu oran üzerinden indirim yap lmas yla davac ya haks zl k edilmektedir. Oysa, Yarg tay görüflü de hüküm tarihinin esas al -

9 Destekten Yoksun Kalan Eflin Evlenme Olas l Çelik Ahmet Çelik 527 naca yönündedir. Ö retide de ölüm gününün de il, hüküm gününün esas al nmas gerekti i yönünde görüfller vard r. (15) Yeniden evlenme olas l n n belirlenmesinde ölüm günü nün de il de hüküm günü nün esas al nmas gerekece ine iliflkin Yarg tay karar flöyledir: Kad n n evlenme flans olup olmad ve derecesi, hüküm tarihindeki yafl ve di er özellikleri gözönünde tutularak saptanmal d r. (Özet): Evlenme flans n n yüzdeye göre oran takdir edilirken, kad n n dul kald tarihteki yafl de il, hüküm tarihindeki yafl ve di er özelliklerinin göz önünde tutulmas kaç n lmaz bir zorunluluktur. (9.HD , ) (16) 5- Dava sonuçlanmadan evlenme durumunda tazminat n hesaplanmas : Dul efl, tazminat davas sürerken evlenmifl ise, tazminat hesab, ölüm gününden evlenme gününe kadar olan süre ile s n rl olarak hesaplanacakt r. Anca bunun ayr k durumlar da vard r. E er sonraki evlilik, öncekinin koflullar n sa lam yorsa, baflka bir deyiflle, yeni eflin destekli i önceki kadar de ilse davac aradaki fark isteyebilecektir. a) Önce, dava s ras nda evlenme durumunda, tazminat hesab n n nas l yap laca na iliflkin Yarg tay kararlar n görelim: Dul efl, dava sonuçlanmadan önce evlenmiflse, ölen eflinden dolay destekten yoksun kalma tazminat, ölüm gününden evlenme gününe kadar hesaplan r. Davac ölümle dul kald ktan sonra (dava devam etti i s rada) bir baflka kifliyle evlenmifltir. Bu evlenme, kendisinin bak m n sa lay c yeni bir tasarruf oldu una göre, art k ölenin deste inin gere i kalmam fl olabilir. O halde, bu davac ya ölüm gününden evlenme gününe kadar tam destekten yoksun kalma tazminat na hükmedilmek gerekir. (4.HD , ) (17) (15) Oftinger e göre, karar gününe kadar evlenmemifl olan kad n n, evlenme ihtimaline dayanarak ölüm günü nün esas al nmas ve zarardan buna göre indirim yap lmas yanl flt r; hüküm günü esas al nmal d r. Dr. K.Emre Gökyayla ya göre: Oftinger in görüflü, özellikle davalar n uzun sürdü ü ülkemiz aç s ndan oldukça yerindedir. Örne in yirmibefl yafl ndaki bir kad n n kocas n kaybetti ini ve açt tazminat davas n n da befl y l sürdü ünü ve hüküm verildi inde, kad n n hâlâ dul oldu unu kabul edelim. Yirmibefl yafl ndaki bir kad n n evlenme ihtimâli, otuz yafl ndaki bir kad na göre daha yüksektir. Dolay s yla kad n n, kocas n n ölüm günündeki yafl dikkate al narak zarar tespit edilirse, bulunacak rakam otuz yafl na oranla daha düflüktür. Oysaki kad n, hükmün verildi i tarihte otuz yafl - na gelmifl ve hâlâ evlenmemifltir. Bu yüzden, kocan n ölüm tarihi de il, hükmün verildi i tarih dikkate al nmal d r. Ayr ca dip notta, Oftinger in yan s ra Stauffer/Schaetzle ile Stark n da ayn görüflü savunduklar belirtilmifltir. (Bkz: Dr.K.Emre Gökyayla, age., sf. 225, dip not: 475) (16) BD.1972/May s-haziran,sf (17) ABD.1968/6-1082

10 528 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 Tazminat, ölüm gününden evlenme gününe kadar hesaplanmal d r. Dul kalan eflin yeniden evlenme durumu, e er açt destekten yoksun kalma tazminat davas son buluncaya kadar gerçekleflmiflse, bu durumda, davac efle, ölüm tarihinden evlenme tarihine kadar olan süre için tam destekten yoksun kalma tazimat vermek, fakat bak m ihtiyac yeni evlenmeyle eskisi gibi karfl lanmaktaysa, evlenmeden sonraya iliflkin istek reddolunmak gerekir. (9.HD , ) (18) Yeniden evlenme olmuflsa, destek tazminat, ölüm gününden evlenme güne kadar hesaplan r. Davac, baz yerlerde, özellikle köylerde uygulanmakta olan gelenek gere i, kocas n n ölümünden sonra, onun erkek kardefliyle kar koca gibi yaflamaya bafllam flt r. Anadolu nun bir çok yerlerinde, herhalde miras n da lmamas amac yla, ölen kardefllerin kar lar yla evlenme gelene i uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Dul efl, birlikte yaflad ikinci kiflinin ölenin kardefli olmas na göre, kocas n n ölüm gününden bafllayarak evlenme gününe kadar tam maddi tazminat isteyebilir. Ondan sonraki dönem için de maddi tazminat n (destek zarar n n) hüküm alt na al nmas olana yoktur. Bu nitelikteki iliflkiler dahi, nikâhla gerçekleflenler gibi, her zaman ve daha kolayl kla boflanmada oldu u gibi, ayr l sa layabilirse de, genellikle gelenek toplumun baz kesimleri için hukuki ba lardan daha güçlü olanaklar do urmaktad r. O halde bu konuda, (yeniden) evlenme gibi destekten yoksun kalma tazminat hesaplanmam fl olmas bozmay gerektirmifltir. (4.HD , ) (19) b) kinci evlili in, öncekinin yaflam düzeyini sa layamam fl olmas durumunda, ölen eflten dolay destekten yoksunlu un nas l hesaplanaca hakk nda Yarg tay kararlar : kinci evlili in kendisine sa lad yaflam düzeyi, öncekinin alt nda kalm flsa, kad n önceki ve sonraki yaflam düzeyleri aras ndaki fark tutar nda tazminat isteyebilir. Destekten yoksun kalma tazminat na hak kazanma koflullar ndan biri de davac n n bak m ihtiyac içinde bulunmas d r. Bu ihtiyaç ise davac n n kocas n n ölümü sonucu, yaflam düzeyinin kocas n n kendisine sa lad n n alt na düflmesi ile gerçekleflmifl say l r. O halde bu temel ilkeden hareket olundu unda, davac kad n n ikinci defa evlenmifl olmas, ilk kocas n n ifl kazas sonucu ölümü nedeniyle isteyebilece i destekten yoksun kalma tazminat ndan feragat anlam n tafl maz. Aksine, ikinci evlili in kendisine sa lad yaflam düzeyi, öncekinin alt nda kald sürece, davac kad n, önceki ve sonraki yaflam düzeyleri aras ndaki fark tutar nda tazminat isteyebilir. Ancak, davac, bu fark n gerçeklefl- (18) Mustafa Çenberci, fl Kanunu fierhi, 1986, sf.1052, Dip not: 125 (19) YKD.1978/5-699)

11 Destekten Yoksun Kalan Eflin Evlenme Olas l Çelik Ahmet Çelik 529 ti ini ispat etmedikçe ikinci evlilik süresince destekten yoksun kalma tazminat isteyemez. Yarg tay n önceki uygulamalar bu do rultuda oldu u gibi (9.HD , ) mehaz kanun uygulamas na yön veren sviçre Federal Mahkemesi uygulamas da bu do rultudad r. (JdT No:64, S.S.Tekinay, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, sf.477,not:47/6 ve T.Tunçoma, Borçlar Hukuku,C.I-Genel Hükümler) (9.HD , ) (20) Dul kald ktan sonra bir baflkas yla evlenen davac n n tazminat, ölüm gününden evlenme gününe kadar hesaplan p hüküm alt na al nmak gerekir ise de, e er bu yeni evlilik davac ya ayn yaflam seviyesini sa lamam flsa, bu yön davac ya ispat ettirilerek, evlenmenin sa lad seviye ile varsa aradaki fark daval ya ödettirilmek gerekir. Destekten yoksun kalma tazminat, ölenin sa kalmas halinde yoksun kalana yapaca normal yard mlar ölüm sebebiyle yapamamas yüzünden peflin miktar n n hesaplanarak ödetilmesinden ibarettir. Böylece, ödetmeyi zorunlu k lman n amac, yoksun kalan n ölüm gerçekleflmemifl olsayd malca ne durumda olacak idiyse, o durumun sa lanmas d r. Oysaki, davac ölümle dul kald ktan sonra (dava devam etti i s rada) bir baflka kifliyle evlenmifltir. Bu evlenme, kendisinin bak m n sa lay c yeni bir tasarruf oldu- una göre, art k ölenin deste inin gere i kalmam fl olabilir. O halde, bu davac ya ölüm gününden evlenme gününe kadar tam destekten yoksun kalma tazminat na, yukardaki bentte aç kland üzere hükmedilmek gerekir. fiayet, evlenme davac ya, ayn yaflam seviyesini sa lamam flsa, bu yön davac ya ispat ettirilerek, evlenmenin sa lad seviye ile varsa aradaki fark daval ya ödettirilmek gerekir.(4.hd , ) (21) Dul eflin zarar, iki destek aras ndaki farkt r. Davac eflin, kocas n n ölümünden bir süre sonra bir baflka erkekle evlilik d fl nda birleflti i dava dosyas ndaki bilgilerden anlafl lmaktad r. Evlilik d fl birleflmeler, flayet sürekli ve kad na destek sa lay c nitelik tafl yorsa, yeni bir evlenme durumundan farks zd r. Zira, bu durumda da yitirilmifl bir destek edimi, yeni bir destek edimi ile karfl lanmaktad r. Böyle bir durumda, dul kalan eflin zarar, ancak iki destek edimi aras ndaki fark olabilir ve dolay s yla ancak bu fark isteyebilir. 10.HD , ) (22) Yukardaki örnekler hep dul kalan kad nlarla ilgilidir. Onun için biz de, birikimlerimizden yararlanarak bir de erkekler yönünden flöyle bir örnek verelim: nceledi imiz olayda, davac erke in ölen kar s, meslek sahibi ve oldukça yüksek kazanc olan bir ifl kad n d r. Onun ölümünden sonra dul (20) Yasa Hukuk Dergisi, 1980/ , no: 682) (21) ABD.1968/ (22) Çenberci,age., sf.1082,no:201

12 530 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 erke in evlendi i yeni kar s ise her hangi bir ifl ve kazanc olmayan bir ev kad n d r. Bu örnekte, dul erke in, meslek sahibi kar s n n ölümüyle, onun ev hizmetleri d fl ndaki kazançlar ndan yoksun kald bir gerçektir. flte davac, ölen meslek sahibi kar s n n kazançlar ndan yoksun kalmaktan dolay (yeniden evlenmifl olmas na karfl n) destek tazminat isteyebilecektir. c) Dava sonuçlanmadan önceki evlenip boflanmalarda, evli kal nan sürenin tazminattan düflülmesi gerekece ine iliflkin Yarg tay kararlar : Davac, dava s ras nda evlenip boflanm flsa, bu süre tazminattan düflülmelidir. fl kazas sonucu ölen iflçinin efli, mahkemece evlenme flans na sahip say lm flt r. Daval taraf ise, davac eflin evlenip bofland n savunmufltur. Davac efl, gerçekten evlenip boflanm flsa, Bu süreye (ikinci evlilik süresine) iliflkin iste in tazminattan düflülmesi gerekir. (9.HD , ) (23) Evlenip boflanmakla, sigorta geliri yeniden ba land na göre, davac n n yeni evlilikle karfl lanamayan destek zarar n isteme hakk vard r. Sosyal Sigortalar Kanunu nun 23/VI.maddesi gere ince, gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden ba layaca ndan, ifl kazas sigortas ndan ba lanan gelirin salt bu yönden kesilmesi, davac - n n (yani eflin) yeni evlilikle dahi karfl layamad destek edimlerinin tutar n istemek hakk n kald racak bir durum say lmaz. (10.HD , ) (24) 6- Hüküm tarihinden sonra evlenme durumunda geri verme söz konusu olamaz: Yarg tay HGK gün E K.827 say l karar na göre: Evlenme ihtimali, yaflam süresi, gelir art fllar gibi durumlar n saptanmas varsay mlara dayan r. Bu itibarla aksi görüflün kabulü halinde, ayn yöntemin uyguland bütün davalarda, hükmün kesinleflmesinden sonra, varsay mla tespit olunan hususun aksinin gerçekleflmesi durumunda, ayn konuda tekrar tekrar davalar n aç lmas na olanak sa lanm fl olur ki, bu hal kesin hükümle güdülen amaca ayk r düfler. (YKD.1986/Ekim, sf.1441,paragraf: 3) 7- Yarg tay kararlar nda de erlendirme belirsizlikleri: Dul kalan kad nlar yeniden evlenmeye yönlendiren ya da onlar evlenmekten al koyan etkenlerin neler olabilece i konusunda, ülke gerçek- (23) YKD.1983/3-366 (24) Çenberci, sf.1082, no: 203

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı