T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU"

Transkript

1

2 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ocak

3 Bu raporun tüm haklar T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. Her hakk sakl olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya k smen kopya edilemez ve ço alt lamaz.

4 F NANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEfiMELER (1) (Milyar YTL) I- BORÇ SERV S ç Borç Servisi Anapara Faiz D fl Borç Servisi Anapara Faiz II-KAYNAKLAR VE BORÇLANMA Borçlanma D fl Kaynaklar Faiz D fl Fazla (2) Devirli/Garantili Borç Geri Dönüflü Di er Kasa Banka De iflimi Döviz Hesab Kur Fark Toplam Borçlanma D fl Borçlanma Tahvil hrac Uluslararas Kurulufllar Di er ç Borçlanma Piyasa Borç Çevirme Oran (TCMB hariç) Piyasa Borç Çevirme Oran (Kamu kurumlar n n rekabetçi olmayan teklifleri ve TCMB hariç) Toplam ç Borç Çevirme Oran Bilgi çin (Milyar YTL) Net Borçlanma (Kullan m - Anapara ödemesi) Net ç Borçlanma Net D fl Borçlanma Program Ocak - Aral k Gerçekleflme Ocak - Aral k 166,5 158,9 140,3 136,8 99,6 96,4 40,7 40,4 26,2 22,1 18,2 15,7 8,0 6,4 166,5 158,9 41,8 36,9 34,3 27,1 0,7 0,7 6,8 9,1 2,7 4,8 0-2,1 122,0 119,3 17,8 10,5 8,2 6,2 6,6 2,8 3,0 1,5 104,2 108,8 % 75,9 % 81,6 % 72,4 % 76,5 % 74,2 % 79,5 4,2 7,2 4,6 12,4-0,4-5,2 (1) Nakit bazl (2) TMSF den gerçeklefltirilen tahsilatlar n faize iliflkin k sm faiz d fl fazla kalemi alt nda gösterilmektedir. STRATEJ K ÖLÇÜTLER 5 Nakit iç borçlanman n a rl kl olarak YTL cinsinden yap lmas, 5 YTL cinsi borçlanman n a rl kl olarak sabit faizli enstrümanlarla yap larak gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Ortalama vadenin piyasa koflullar elverdi i ölçüde uzat larak vadesine 12 aydan az kalm fl senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Nakit ve borç yönetiminde oluflabilecek likidite riskinin azalt lmas amac yla güçlü rezerv tutulmas. 1

5 BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER VE F NANSMANI (Milyon YTL) Ocak - Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Merkezi Yönetim Gelirleri Vergi Gelirleri Dolays z Vergiler Dolayl Vergiler Vergi D fl Gelirler Merkezi Yönetim Harcamalar Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar Devlet Primi Mal ve Hizmet Al mlar Faiz Harcamalar Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz D fl Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Merkezi Yönetim Nakit Dengesi Merkezi Yönetim Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Devirli ve Garantili Borç Geri Dönüflü Özellefltirme Geliri TMSF Geri Ödemeleri Borç Verme (-) Kasa / Banka ve Di er fllemler (1) (1) Haziran ay nda yap lan ÇTTH senet iadelerine karfl l k nakit ödeme yap lmad ndan borç geri ödemesi tutar ile Kasa/Banka ve Di er ifllemler tutar revize edilmifltir. 2

6 GENEL BÜTÇE F NANSMANI (Milyon YTL) Ocak - Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Devirli ve Garantili Borç Geri Dönüflü Özellefltirme Geliri TMSF Geri Ödemeleri Borç Verme (-) Kasa / Banka ve Di er fllemler (1) (1) Haziran ay nda yap lan ÇTTH senet iadelerine karfl l k nakit ödeme yap lmad ndan borç geri ödemesi tutar ile Kasa/Banka ve Di er ifllemler tutar revize edilmifltir. PROGRAM TANIMLI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES FA Z DIfiI FAZLASI (1) (Milyon YTL) Ocak Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesaplar Bülteni) a. Özellefltirme (-) b. T. Telekom Nakit Aktar m (-) c. Faiz Gelirleri (-) d. Merkez Bankas Kâr ve Yeniden De erleme (-) e. Kamu Bankalar ndan Temettü Gelirleri (-) f. Darphane Para Bas m Geliri (-) g. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) h. Tafl nmaz Sat fllar (-) 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tan ml ) (1-a-b-c-d-e-f-g-h) 3. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Kamu Hesaplar Bülteni) i. Risk Hesab (-) j. Sosyal Güvenlik Kurulufllar na Yap lan Nakit Transfer Fark (+) k. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Program Tan ml ) (3-i+j+k) Faiz D fl Denge (Kamu Hesaplar Bülteni) (1-3) Program Tan ml Faiz D fl Denge (2-4) (1) Geçici

7 YTL Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon YTL) ABD Dolar Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. Ç BORÇ D BS HRAÇLARI ( Ocak - Aral k) HALE TAR H TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN HRAÇ M KTARI (1) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL NET (2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) halenin valör tarihi dir TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) , , YTL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H HALE TAR H YTL Cinsi Kuponlu TÜFE ye Endeksli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. TFA TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) NET NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,00 9,45 19, ,00 8,98 18, ,00 9, 18, ,00 8,68 18, ,00 8,54 17, ,00 8,36 17, ,00 7,99 16, ,00 9,25 19, ,00 7,77 16, ,00 8,04 16, YTL Cinsi Kuponlu De iflken Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) NOM NAL NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,75 2, ,75 2, HRAÇ M KTARI (1) ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 4, (1) hale sonras de iflimler hariç NET NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,78 10, ,78 10, ,78 10, ,78 10, ,64 9, ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS Do rudan Sat fllar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H (1) 3 ayl k dönem faizi. TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (1) (%) NET NOM NAL HRAÇ M KTARI , NET NET NET 4

8 Ç BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DA ILIMI (1) ( Ocak - Aral k) P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN DÖV Z VE FA Z YAPISI Döviz Cinsi skontolu D BS % 2,0 Sabit Kuponlu YTL D BS % 14,0 Döviz Cinsi Sabit Faizli D BS % 5,3 De iflken Faizli YTL Cinsi D BS %12,9 TÜFE ye Endeksli YTL D BS % 6,0 skontolu YTL D BS % 59,7 (%) Toplam Borçlanma Sabit Faizli De iflken Faizli Toplam Borçlanma TL Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Döviz Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Ocak Aral k Ocak Aral k ,3 81,1 28,7 18, ,0 92,6 70,1 73,7 27,9 18,9 2,0 7,4 1,3 7,4 0,7 0 (1) hale sonras de iflim ifllemleri ve senet de iflim ihaleleri hariç. P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA VADES Ay Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 23,9 44,9 42,7 29,2 56,3 33,6 29,6 41,0 30,7 32,1 24,3 21,9 34,0 39,7 31,0 28,0 28,1 33,3 27,9 16,8 17,6 28,5 36,1 31,1 17,9 28,0 YTL C NS SKONTOLU Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA MAL YET 24 Bileflik Faiz % Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Tem A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 20,4 18,8 19,8 19,1 18,8 18,5 17,6 18,6 18,3 16,4 16,2 16,5 18,4 14,0 14,0 13,9 13,9 15,0 18,1 21,5 20,5 21,1 22,0 20,8 21,5 18,1 5

9 YTL VER M E R S Faiz (%) Vadeye Kalan Gün DEVLET BORÇLANMA SENETLER N N GET R S VE filem HACM (1) Bileflik Faiz (%) Milyon YTL O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 K 06 A 06 0 fi M N M H T A E E K A MKB TBP Net fllem Hacmi kincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz halede Oluflan Faiz (2) (1) IMKB Tahvil - Bono piyasas kesin al m - sat m pazar günlük verileri ve hazine ihalelerinden oluflan faizleri kapsamaktad r. (2) 3 ay vadeli referans bono ihraçlar hariç, iskontolu YTL cinsinden senet ihalelerini içermektedir. 6

10 Ç BORÇ SERV S (1) (2) Milyon YTL Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Anapara Faiz Toplam (1) Geçici. (2) Mahsuben yap lan ödemeler dahildir. Ç BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyar YTL Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Anapara Faiz Toplam 4,2 2,2 2,3 8,9 7,4 3,5 19,2 10,3 1,0 5,9 13,7 5,3 3,6 3,9 3,3 3,7 1,1 0,7 6,8 7,9 3,1 1,4 4,9 0,7 7,8 6,1 5,5 12,7 8,5 4,2 26,0 18,2 4,1 7,3 18,6 5,9 (1) Aral k itibar yla kesinleflen ödemeleri içermektedir. 7

11 DIfi BORÇ YILINDA GERÇEKLEfiT R LEN YURT DIfiI TAHV L HRAÇLARI hraç Tipi hraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Global $ art r m (1) Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Dolar ) Kupon (%) Yat r mc ya Getiri (%) Yat r mc ya Getiri (Spread) USD ,875 7,215 UST bp Global $ art r m (1) Euro Euro yeni ihraç Global $ art r m (2) Global $ Toplam (Milyon ABD Dolar ) USD ,000 6,732 UST + 2 bp EUR ,875 5,977 Bund bp USD ,000 6,888 UST bp USD ,750 6,850 UST bp (1) ve tarihinde ihraç edilen 1,5 milyar ABD Dolar tutar ndaki tahvillerin efl zamanl art r mlar d r. (2) tarihinde ihraç edilen 1,25 milyar ABD Dolar tutarlar ndaki tahvilin art r m d r. UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi Bund : Alman Hazine Tahvili getirisi. bp : baz puan (100 bp = % 1,00) DOLAR C NS DIfi TAHV L VER M E R S (%) Vade EMERGING MARKET BOND INDEX (EMBI +) Ç NDE TÜRK YE TAHV LLER N N PERFORMANSI (bp) (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Türkiye A 04 O 05 M 05 M 05 N 05 M 05 H 05 T 05 A 05 E 05 E 05 K 05 A 05 O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O fi M N M H T A E E K A 8

12 MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA MZALANAN KRED LER (1) Kredi Ad Program Kredisi Proje Kredisi Ayr m Kreditör Kullan c Kurulufl Anlaflma Tarihi (1) Anlaflma Dövizi Kredi Tutar Anlaflman n $ Karfl l Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 16-Oca- ABD Dolar Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 16-Oca- sviçre Frang Tahvil hrac Program Deutsche Bank, JP Morgan Hazine Müsteflarl 17-Oca- ABD Dolar Tahvil hrac Program Deutsche Bank, JP Morgan Hazine Müsteflarl 17-Oca- ABD Dolar Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje UBS AG DS 29-Oca- sviçre Frang Sinop-Boyabat Devletyolu Projesi Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi KGM 19-Oca- ABD Dolar Tahvil hrac Program Credit Suisse, Lehman Brothers, UBS Hazine Müsteflarl 2-fiub- EURO Tahvil hrac Program HSBC, UBS Hazine Müsteflarl 23-fiub- ABD Dolar Diyarbak r Batman ve Siirt Kalk nma Projesi Proje Uluslararas Tar msal Kalk nma Fonu Tar m ve Köyiflleri Bakanl 5-Mar- SDR lave 1 Adet Helikopter Temini Projesi Proje Calyon Bank Sahil Güvenlik Komutanl 21-Mar- ABD Dolar Gaziantep-Birecik Otoyolu Projesi Proje WestLB AG Londra fib. T. Vak flar B. T.A.O. Bahreyn fib. KGM 13-Nis- ABD Dolar Ba bafl Baraj ve Mavi Tünel Projesi Proje T. fl Bankas Bahreyn Offshore fiubesi DS 10-May- EURO Malatya-Çat (Derme-Çerkezyaz s ) Sulama Projesi Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 10-May- ABD Dolar stanbul ve zmir Donanma Tersaneleri için Vinç Al m Proje Garanti Lüksemburg fiubesi MSB 31-May- EURO (Jib Kreyn) Projesi TCDD Ankara- stanbul H zl Tren Projesi I. Etap Ek Fin. Proje Avrupa Yat r m Bankas TCDD 11-May- EURO Rekabet ve stihdam Amaçl Kalk nma Politikas Kredisi Program Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas Hazine Müsteflarl 29-Haz- EURO D.Karadeniz Sahil Yolu Pr. Çayeli-Ardeflen-Hopa Kesimi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere lisi Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Sinop-Boyabat (Tünelli Geçifl) Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar D. Karadeniz Sahil Yolu Pr. Trabzon Sahil Geçifli Kesimi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Samsun-Bafra-Sinop Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Yakakent-Gerze Kesimi zmir-ayd n Otoyolu Projesi Proje Türkiye fl Bankas A.fi.Bahreyn fiubesi KGM 5-Tem- ABD Dolar Ankara- stanbul H zl Tren Projesi II. Kesim Proje The Export-Import Bank of China TCDD 17-Tem- ABD Dolar ( nönü-vezirhan ve Vezirhan-Köseköy) Bilim ve Teknoloji Deste i Program Avrupa Yat r m Bankas Hazine Müsteflarl 27-Tem- EURO TCDD Ankara- stanbul H zl Tren Porjesi II. Etap Proje Avrupa Yat r m Bankas TCDD 30-Tem- ABD Dolar Il su Baraj ve HES Projesi Proje Akbank Malta Branch - Garanti Luxenburg Branch DS 15-Agu- EURO sviçre Frang Il su Baraj ve HES Projesi Proje Societe Generale DS 15-Aug- EURO sviçre Frang Samsun-Bafra-Sinop Devlet Yolu Projesinin Proje Türkiye Garanti Bankas A.fi. Lüksemburg fiubesi ve KGM 13-Eyl- ABD Dolar Gebze Sinop Kesimi Akbank T.A.fi. Malta fiubesi Tahvil hrac Program Citigroup, HSBC Hazine Müsteflarl 03-Eki- ABD Dolar Gümüflova - Gerede Otoyolu Projesi Proje Calyon Bank KGM 22-Kas- ABD Dolar Kemerhisar - Pozant Otoyolu Kemerhisar - Eminlik Proje Türkiye fl Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 12-Ara- ABD Dolar Kesimi Projesi Do u Karadeniz Sahil Yolu Giresun - Espiye Proje Türkiye fl Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 12-Ara- ABD Dolar Kesimi Projesi (1) Tahvil hraçlar için anlaflma tarihi yerine ihraç tarihi esas al nm flt r. MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA DIfi MERKEZ (1) (2) (3) KRED KULLANIMLARI YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA PROJE (1) (2) KRED KULLANIMLARI Proje % 20 (Ocak - Aral k) Program % Milyar ABD Dolar Program % 70 Program Proje (Ocak - Aral k) Proje % 30 Milyon ABD Dolar Ulafl. Kamu Yön. Sa l k Enerji Tar m E itim Di er Toplam Program Proje (1) Tahvil ihraçlar n içermektedir. (2) fllem tarihindeki döviz al fl kurlar ile hesaplanm flt r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. (1) fllem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanm flt r. (2) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. 9 Ocak - Aral k 2.018,0 193,7 54,1 397,0 111,5 118,2 15, ,2

13 ULUSLARARASI PARA FONU NDAN YAPILAN NET F NANSMAN (1) (Milyon SDR) I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) Ocak - Aral k (Milyon ABD Dolar ) (2) Ocak - Aral k I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) (1) Hazine Müsteflarl ve TCMB toplam n içermektedir. (2) Toplam sütunu d fl ndaki veriler dönem sonu $/SDR kurlar yla, toplam sütunundaki veriler ise Aral k sonu kuruyla hesaplanm flt r. Tüm $/SDR kurlar IMF nin web sayfas ndan (www.imf.org) al nm flt r. DIfi DIfi BORÇ SERV S (1) (2) BORÇ SERV S N N DÖV Z KOMPOZ SYONU (1) (Ocak - Aral k ) Di er %0,49 Milyon ABD Dolar SDR %34,40 Dolar %34, O fi M N M H T A E E K A TOP Japon Yeni %1,82 Anapara Faiz Euro %28,53 Toplam (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. (2) skonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. 10

14 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) Milyon ABD Dolar Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Anapara Faiz Toplam (1) 18 Ocak tarihi itibar yla üretilen projeksiyonlar göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) 12,0 10,5 9,0 Milyar ABD Dolar 7,5 6,0 4,5 3,0 1, Anapara Faiz Toplam 8,5 7,5 6,7 4,1 4,1 4,5 3,8 3,3 2,9 2,6 12,9 11,3 10,0 7,0 6,7 (1) tarihli dolar pariteleri kullan lm flt r. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Masraf harcamalar dahil de ildir. 11

15 BORÇ STOKU MERKEZ YÖNET M BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) Aral k (Milyon Dolar) (%) Aral k Aral k BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken DIfi BORÇ STOKU Sabit De iflken ,8 50,1 54,0 55, ,2 49,9 46,0 44, ,5 62,4 62,8 68, ,0 30,6 32,3 35, ,5 31,8 30,5 33, ,6 35,9 36,7 30, ,8 19,5 21,7 20, ,8 16,4 15,0 10, ,0 1,7 0,5 0, ,0 1,7 0,5 0, ,5 45,4 48,1 50, ,5 54,6 51,9 49, ,4 84,5 86,2 89, ,3 41,4 44,3 45, ,1 43,1 41,9 43, ,4 13,2 13,1 9, ,2 3,9 3,8 4, ,2 9,3 9,3 5, ,2 2,3 0,7 0, ,2 2,3 0,7 0, ,4 63,5 69,6 73, ,6 36,5 30,4 26,2 ABD Dolar Japon Yeni Euro SDR Di er ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Parite Dolar / SDR Paritesi ,3 48,7 52,6 55, ,2 3,6 3,3 3, ,8 24,3 27,2 29, ,9 22,7 16,2 10, ,8 0,7 0,7 0,7 1,3421 1,3418 1,4056 1,1647 1,3611 1,2247 1,3172 1,4683 1,5482 1,4289 1,5040 1,5771 (1) Geçici. 12

16 MERKEZ YÖNET M Ç BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) Aral k (Milyon Dolar) (%) Aral k Aral k Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken KAMU TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ,5 45,4 48,1 50,2 48,5 54,6 51,9 49,8 82,4 84,5 86,2 89,8 42,3 41,4 44,3 45,8 40,1 43,1 41,9 43,9 13,4 13,2 13,1 9,8 9,2 3,9 3,8 4,4 4,2 9,3 9,3 5,4 4,2 2,3 0,7 0, ,2 2,3 0,7 0,5 37,1 30,8 29,9 26,2 32,3 28,1 27,7 24,5 5,0 5,1 4,9 6,5 27,4 23,0 22,7 18,0 2,3 2,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,3 1,1 1,5 0,8 0,2 0,2 2,5 0,7 0,7 0, ,5 0,7 0,7 0,5 P YASA TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Paritesi Dolar / SDR Paritesi (1) Geçici ,3421 1,3418 1,4056 1,1647 1,3611 1,2247 1,3172 1,4683 1,5482 1,4289 1,5040 1, ,9 69,2 70,1 73,8 50,1 56,4 58,4 65,3 37,3 36,3 37,7 39,3 12,8 20,1 20,6 26,0 11,0 11,2 11,8 8,5 8,4 2,7 2,3 3,3 2,7 8,5 9,5 5,2 1,7 1, ,7 1,

17 Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Bankac l k Kesimi Kamu Bankalar Özel Bankalar Yabanc Bankalar Kalk nma ve Yat r m Bankalar Banka D fl Kesim (2) Gerçek Kifliler Tüzel Kifliler MKYF Y. D fl Yerleflikler TCMB (Nakit D fl -TÜFE endeksli) 44,9 47,0 49,1 49,1 48,4 49,7 48,2 49,0 51,7 51,0 52,1 51,6 51,3 52,2 51,7 25,6 23,7 24,2 23,9 23,5 23,6 23,2 22,8 24,0 23,8 24,1 24,4 23,9 24,2 23,4 17,9 21,2 21,5 21,7 21,4 22,5 21,3 22,4 23,7 23,0 23,1 22,6 22,7 23,1 23,4 1,0 1,5 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,4 3,6 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 47,5 46,1 44,0 44,2 44,8 43,6 45,0 44,8 42,0 42,9 41,9 42,4 42,8 41,7 42,3 14,4 10,5 8,8 8,1 8,1 7,6 7,3 6,9 5,9 5,7 6,2 6,2 6,1 6,1 5,9 19,0 17,3 18,1 17,7 18,1 18,3 18,6 18,9 17,1 17,1 17,4 17,6 17,9 18,3 18,5 6,9 8,0 3,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,8 4,2 4,3 4,5 7,1 10,3 13,6 14,9 15,5 14,4 15,7 15,7 15,7 16,4 14,6 14,8 14,6 13,0 13,4 7,6 6,8 6,9 6,7 6,7 6,7 6,8 6,2 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 6,1 6, (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r. (2) Banka d fl kesim; Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu d fl ndaki tüm gerçek ve tüzel kiflileri kapsamaktad r. Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Y l DIfi TAHV L STOKUNUN SÜRES (1) VE VADEYE KALAN SÜRES Süresi O fi M N M H T A E E K A Bankac l k Kesimi (Sol Eksen) Tüzel Kifliler (Sa Eksen) Gerçek Kifliler (Sol Eksen) MKYF (Sa Eksen) Y. D fl Yerleflikler (Sa Eksen) (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Aral k 04 Aral k 05 Ocak 06 fiubat 06 Mart 06 Nisan 06 May s 06 Haziran 06 Temmuz 06 A ustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kas m 06 Aral k 06 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k (1) Geçici. Vadeye Kalan Süresi 2005 Global Tahvil Euro Tahvil Toplam 10,3 4,3 8,1 12,3 4,6 9,6 11,6 6,0 9,8 Ç BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) YTL C NS Ç BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRES Ay ,0 10,0 9,0 10 Ay 8,0 Nakit 0 Toplam 2005 O fi M N M 23,5 24,0 23,9 23,9 24,9 24,8 26,1 26,9 27,0 26,2 26,6 26,5 26,1 25,7 19,6 22,3 22,4 22,6 23,9 24,1 25,6 26,8 26,9 26,2 26,8 26,7 26,4 25,7 H T A E E K A 7,0 6,0 5,0 O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O fi M N M H T A E E K A N. D fl 38,7 32,0 31,6 30,7 29,6 28,6 28,4 27,4 27,4 26,6 25,8 25,7 24,7 25,7 Süre 7,8 8,7 8,7 8,8 8,6 8,0 8,1 9,1 9,0 9,0 8,7 8,2 9,3 9,8 10,1 10,1 9,9 9,9 10,6 10,8 11,3 11,2 10,7 10,2 (1) Nakit ve nakit d fl iç borç stoklar n n vadeye kalan sürelerinin stok de erleriyle a rl kland r lmas sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktad r. (1) Geçici. (2) Nakit d fl senetleri ve TÜFE ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. 14

18 VADES 12 AY ÇER S NDE DOLACAK BORCUN Ç BORÇ STOKU Ç NDEK PAYI (1) (%) (1) Geçici. Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k FA Z 12 AY ÇER S NDE YEN LENECEK BORCUN YTL BORÇ STOKU ÇER S NDEK PAYI (1) (2) (%) Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan k sa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek de iflken faizli borçlar kapsamaktad r. Aral k Ç BORÇ STOKUNUN YILLIK B LEfi K REEL FA Z (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Toplam ç Borç Stoku Kamu TL Döviz Cinsi / Endeksli Piyasa TL Döviz Cinsi / Endeksli Enflasyon Beklentisi (2) 11,91 9,49 7,96 7,79 6,53 7,50 5,61 6,82 7,66 9,01 6,35 7,66 1,50-2,60-2,08-3,66 16,45 10,66 9,02 8,17 22,35 14,55 10,55 9,89-0,04-4,59 2,24-0,68 13,90 8,70 5,80 7,11 8,76 7,87 7,63 7,41 8,75 9,17 10,05 10,26 9,16 7,63 7,40 8,45 7,53 6,00 5,87 7,36 8,83 10,33 9,24 7,25 5,56 4,47 8,86 8,39 6,61 6,64 8,40 9,74 10,99 8,85 7,68 6,23 5,29 3,43-3,67-1,89-4,55-6,65-2,78 1,44 14,60 0,76-4,63-7,65 8,87 8,00 8,26 8,01 9,30 9,30 9,94 10,63 9,87 8,38 8,49 10,54 10,32 9,96 10,30 10,72 11, 11,50 11,27 11,10 10,65 10,05 0,99-3,48-0,68-5,55 0,88-1,32 0,46 6,76 1,65-6,93-3,20 6,84 6,75 6,75 6,63 6,57 6,58 6,38 6,37 6,27 5,96 5,98 (1) Geçici. (2) TCMB taraf ndan yap lan Gelecek 12 Ayl k TÜFE Beklentisi Anketi verileri esas al nm flt r. 15

19 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Milyon ABD Dolar % Y l Y l Milyon ABD Dolar % Y l Y l Vade Yap s K sa Vade (1 y ldan az) Orta Vadeli (1-5 y l) Uzun Vade (5 y ldan fazla) Alacakl ya Göre Kredi Uluslararas Kurulufllar (IMF Sa lanan Krediler) Hükümet Kurulufllar Ticari Bankalar Tahvil Döviz Kompozisyonu USD JPY EUR SDR Di er ,6 7, ,2 7, ,1 1, ,2 0, ,8 7, ,4 7, ,6 7, ,2 7, ,3 3, ,4 4, ,2 3, ,5 4, ,7 1, ,0 1, ,0 6, ,9 7, ,3 3, ,8 3, ,6 9, ,8 9, ,6 7, ,2 7, ,7 9, ,4 9, ,2 6, ,1 8, ,2 5, ,5 6, ,7 1, ,0 1, ,4 5, ,1 5,3 (1) tarihi itibar yla, geçici. (2) Vadeye kalan süre her bir kredinin son anapara ödeme tarihi dikkate al narak, ortalama vadeye kalan süre ise her bir kredinin tüm anapara ödeme tarihleri dikkate al narak hesaplanm flt r. 16

20 KAMU NET BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 Ç2 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I - II - III - IV) I. Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A. ç Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu B. D fl Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu II. Merkez Bankas Net Varl klar Net D fl Varl klar Di er Varl k ve Yükümlülükler (Net) III. Kamu Mevduat Merkezi Yönetim Di er Kamu IV. flsizlik Sigortas Fonu Net Varl klar Net D fl Borç Stoku Net ç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku / GSMH (%) ,1 90,4 78,4 70,3 64,0 55,5 45, AVRUPA B RL TANIMLI (1) GENEL YÖNET M NOM NAL BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 (4) Ç2 (4) Ç3 (4) A- GENEL YÖNET M BORÇ STOKU (2) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar B- Ç BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar C- DIfi BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar D- AYARLAMA KALEMLER (3) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar ESA TANIMLI BORÇ STOKU AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku (A+D) GSY H (Milyar YTL) GSMH (Milyar YTL) AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSY H (%) AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSMH (%) ,4 105, ,0 93, ,1 85, ,9 77, ,6 69, ,7 60, Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve aç k k lavuzu çerçevesinde tan mlanan borç stokudur. 2- Konsolide edilmemifl Genel Yönetim brüt borç stoku 3- Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime iliflkin ayarlama kalemleri, iç borç iskonto tutar, dolafl mdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki D BS lerden oluflmaktad r. Di er Kamu Kurumlar na iliflkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumlar n elindeki D BS lerden oluflmaktad r. 4- Geçici. TÜRK YE N N NET DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç1 Ç2 Ç3 I. D fl Borç Stoku, Bankac l k Sektörü Hariç ( A - a - b) A. Toplam D fl Borç Stoku a. TCMB ( ) b. Bankalar ( ) II. Bankac l k Sektörü Net D fl Varl klar (2) A. Parasal Durum (1) B. Kalk nma ve Yat r m Bankalar III. Net D fl Borç Stoku (I - II) Net D fl Borç Stoku / GSMH (%) GSMH (Milyon ABD Dolar ) ,6 49,5 40,9 35,0 27,8 28, (1) Hazinenin IMF'ye olan yükümlülüklerinin TCMB'ce yay nlanan Parasal Durum tablosunun D fl Yükümlülükler bölümünde ve D fl Borç Stoku'nda yer almaktad r. Mükerrerli i önlemek amac yla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden ç kar lm flt r. (2) 2005 y l ndan önceki veriler TCMB taraf ndan yay mdan kald r lan "bankalar durumu" verileridir y l ve sonras için ise TCMB taraf ndan yay mlanan "parasal durum" verileri kullan lm flt r. 17

21 HAZ NE GARANT LER HAZ NE GARANT L DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç3 BORÇLUSUNA GÖRE Merkezi Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar (1) Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Özel Kesim Finansal Kurulufllar (3) Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar FA Z YAPISINA GÖRE Sabit De iflken Karma DÖV Z YAPISINA GÖRE ABD Dolar Japon Yeni Euro Di er (1) Kamu Bankalar ndan oluflmaktad r. (2) K T lerden ve GDAfi, ZGAZ, stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nun yer ald di er kaleminden oluflmaktad r. Özellefltirilen kurulufllar n stoklar özellefltirme tarihine kadar bu kalem alt n gösterilmektedir. (3) Özel Kesim Finansal Kurulufllar kalemi T. S nai Kalk nma Bankas A.fi. den oluflmaktad r. HAZ NE GARANT L STOKUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) Ç2 Ç3 (Y l) Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu Genel Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Kamu Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar K T ler Di er Özel Finansal Kurulufllar Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar fiirketler Toplam 7,9 4,1 8,2 4,4 7,3 3,9 7,7 4,5 8,1 4,2 8,6 5,0 4,5 2,8 4,5 2,9 3,1 1,4 4,4 1,9 3,1 1,4 4,4 1,9 8,7 4,4 8,7 4,4 8,8 4,5 8,8 4,5 3,6 1,9 3,5 1,8 8,5 4,9 8,6 5,0 9,6 5,6 9,6 5,6 9,6 5,6 9,6 5,6 4,2 2,4 4,2 2,4 4,2 2,4 4,2 2,4 8,2 4,5 8,4 4,7 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili Borç Stoku nun 4. çeyrek verileri her y l Mart ay sonunda aç kland için Hazine Garantili Stok un Vadeye Kalan Süresi nde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresi nde yeni veri aç klanmam flt r. 18

22 HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER ( Ocak - Aral k) Borçlu Kredi Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Verilen Garanti Oran Döviz Cinsi Vadesi (Y l) Ödemesiz Dönemi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar (1) zmir Büyükflehir Belediyesi zmir Banliyö Sisteminin Gelifltirilmesi Avrupa Yat r m Bankas 14-Mar % 100 Euro Halk Bank KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro Halk Bank KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro TSKB KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro TSKB KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 USD Antalya Büyükflehir Belediyesi Halk Bank, TSKB, TKB, Vak fbank Antalya Hafif Rayl Tren Projesi KOB Gelifltirme Global Kredisi Avrupa Yat r m Bankas 18-Tem % 100 Euro Avrupa Yat r m Bankas 19-Tem % 100 Euro (1) Anlaflma tarihinde geçerli olan TCMB kurlar kullan lm flt r HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER (1) ( ) (Milyon ABD Dolar ) (2) Kamu Finansal Kurulufllar K T ler Mahalli dareler Özel (1) Taahhüt baz nda (2) Ocak - Aral k dönemi itibar yla. 19

23 HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( Ocak - Aral k) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar (1) Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Ödenen Kuruluflça Ödenen Toplam (1) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ-, zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( ) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Dolar ) (1) Merkezi Yönetim Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Mahalli dareler Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Fonlar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Toplam Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen (1) itibar yla. (2) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ-, zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. 20

24 R SK HESABI (1) (Bin YTL) Ocak Aral k Ocak Aral k Ödeme Toplam Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Kur Fark Ödemesi Gelirler Toplam (2) Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Nema Geliri (1) Hazine garantileri kapsam nda Müsteflarl k taraf ndan ödenen bütün tutarlar n karfl land TCMB nezdinde oluflturulan Müsteflarl a ait hesapt r. (2) Geçici. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Toplam (1) Geçici, itibar yla. 21

25 KAMU KES M NCE SA LANAN HAZ NE GARANT S Z DIfi KRED LER HAZ NE GARANT S OLMADAN SA LANAN DIfi KRED LER ( Ocak - Aral k) Borçlu Proje Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Döviz Cinsi Vadesi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Fortis Bank N.V USD DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Fortis Bank N.V USD ETT Genel Müdürlü ü Ba c lar - kitelli Rayl Sistem Projesi nflaat ve Elektromekanik fllerinin Yap m Westelb Ag, Düsseldorf USD ETT Genel Müdürlü ü Ba c lar - kitelli Rayl Sistem Projesi nflaat ve Elektromekanik fllerinin Yap m Westelb Ag, Londra fiubesi USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 10 Adet Merdivenli tfaiye Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 10 Adet Merdivenli tfaiye Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 45 Adet Çok Amaçl Afet Müdahele ve Kurtarma Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 45 Adet Çok Amaçl Afet Müdahele ve Kurtarma Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd USD ETT Genel Müdürlü ü 50 Adet Phileas Marka Otobüs Al m ING Bank N.V EURO stanbul Ulafl m Sanayi ve Ticaret A.fi. stanbul - Kabatafl - Zeytinburnu- Ba c lar Hatt na 30 Düflük Tabanl Tramway ile 1 Simülatör Al m Fortis Bank EURO TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Bahreyn fiubesi USD TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman ABN Amro Bank Amsterdam USD TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman HSBC Bank PLC, London USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 68 Adet Metro Arac Al m Calyon Corporate and Investment Bank EURO

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Şubat 2006 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 27 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice-Chairman Murat Balc Üye Member

Detaylı

Türkiye Vak flar Bankas. Faaliyet Raporu. Vak fbank 1

Türkiye Vak flar Bankas. Faaliyet Raporu. Vak fbank 1 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 06 Vak fbank 1 Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. 30 Mart 2007 Tarihli Ola an Genel Kurul Gündemi 1) Aç l fl ve Baflkanl k Divan 'n n teflkili. 2) Genel Kurul Toplant

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

KASIM/NOVEMBER 2005 ERNST & YOUNG. 2006 YILI BÜTÇES TMMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

KASIM/NOVEMBER 2005 ERNST & YOUNG. 2006 YILI BÜTÇES TMMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com KASIM/NOVEMBER 2005 2005 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Ortaklar Ola an Genel Kurulu na

Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Ortaklar Ola an Genel Kurulu na 99 Ortaklar Ola an Genel Kurulu na nin 2007 takvim y l ifllem ve hesaplar, 5411 say l Bankac l k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, genel kabul görmüfl muhasebe kurallar, ilgili mevzuat

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Ç NDEK LER. Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Bilanço Ayr nt l Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Ek Mali Tablolar

Ç NDEK LER. Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Bilanço Ayr nt l Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Ek Mali Tablolar Ç NDEK LER Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Bilanço Ayr nt l Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Ek Mali Tablolar 44 Turkcell letiflim Hizmetleri Anonim fiirketi nin 31 Aral k 2001 ve

Detaylı

çindekiler Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Bilanço Ayr nt l Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Ek Mali Tablolar

çindekiler Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Bilanço Ayr nt l Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Ek Mali Tablolar çindekiler Ba ms z Denetim Raporu Ayr nt l Bilanço Ayr nt l Gelir Tablosu Bilanço Dipnotlar Gelir Tablosu Dipnotlar Ek Mali Tablolar 50 TURKCELL LET fi M H ZMETLER ANON M fi RKET 31 ARALIK 2002 VE 2001

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004 için deki 1 2 3 4 ler 5 6 6 7 8 9 11 11 12 12 13 14 16 17 17 17 18 19 19 20 23 24 25 YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M YÖNET M KURULU RAPORU DÜNYA EKONOM S ÜLKEM Z N EKONOM K DURUMU BANKACILIK

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Ç NDEK LER 4 5 6/7 9 10 TÜRK EX MBANK 3 FAAL YET RAPORU

Ç NDEK LER 4 5 6/7 9 10 TÜRK EX MBANK 3 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 4 5 6/7 9 10 16 20 24 28 35 36 39 Finansal Göstergeler Faaliyet Göstergeleri Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesajlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar Krediler

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM DA ÇITA YÜKSEL YOR Vizyonunu, "Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve hayati co rafyam z oluflturan bölgede lider, cirosunun %50

Detaylı

Bu kitab n bas lmas na katk lar ndan dolay,

Bu kitab n bas lmas na katk lar ndan dolay, Bu kitab n bas lmas na katk lar ndan dolay, teflekkür ederiz. Bu kitab n bas lmas na katk lar ndan dolay, D ZAYN MAK NE teflekkür ederiz. Bu kitab n bas lmas na katk lar ndan dolay, www.cinarboru.com www.cinarcelik.com

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı