T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU"

Transkript

1

2 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ocak

3 Bu raporun tüm haklar T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. Her hakk sakl olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya k smen kopya edilemez ve ço alt lamaz.

4 F NANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEfiMELER (1) (Milyar YTL) I- BORÇ SERV S ç Borç Servisi Anapara Faiz D fl Borç Servisi Anapara Faiz II-KAYNAKLAR VE BORÇLANMA Borçlanma D fl Kaynaklar Faiz D fl Fazla (2) Devirli/Garantili Borç Geri Dönüflü Di er Kasa Banka De iflimi Döviz Hesab Kur Fark Toplam Borçlanma D fl Borçlanma Tahvil hrac Uluslararas Kurulufllar Di er ç Borçlanma Piyasa Borç Çevirme Oran (TCMB hariç) Piyasa Borç Çevirme Oran (Kamu kurumlar n n rekabetçi olmayan teklifleri ve TCMB hariç) Toplam ç Borç Çevirme Oran Bilgi çin (Milyar YTL) Net Borçlanma (Kullan m - Anapara ödemesi) Net ç Borçlanma Net D fl Borçlanma Program Ocak - Aral k Gerçekleflme Ocak - Aral k 166,5 158,9 140,3 136,8 99,6 96,4 40,7 40,4 26,2 22,1 18,2 15,7 8,0 6,4 166,5 158,9 41,8 36,9 34,3 27,1 0,7 0,7 6,8 9,1 2,7 4,8 0-2,1 122,0 119,3 17,8 10,5 8,2 6,2 6,6 2,8 3,0 1,5 104,2 108,8 % 75,9 % 81,6 % 72,4 % 76,5 % 74,2 % 79,5 4,2 7,2 4,6 12,4-0,4-5,2 (1) Nakit bazl (2) TMSF den gerçeklefltirilen tahsilatlar n faize iliflkin k sm faiz d fl fazla kalemi alt nda gösterilmektedir. STRATEJ K ÖLÇÜTLER 5 Nakit iç borçlanman n a rl kl olarak YTL cinsinden yap lmas, 5 YTL cinsi borçlanman n a rl kl olarak sabit faizli enstrümanlarla yap larak gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Ortalama vadenin piyasa koflullar elverdi i ölçüde uzat larak vadesine 12 aydan az kalm fl senetlerin pay n n azalt lmas, 5 Nakit ve borç yönetiminde oluflabilecek likidite riskinin azalt lmas amac yla güçlü rezerv tutulmas. 1

5 BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER MERKEZ YÖNET M BÜTÇE GERÇEKLEfiMELER VE F NANSMANI (Milyon YTL) Ocak - Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Merkezi Yönetim Gelirleri Vergi Gelirleri Dolays z Vergiler Dolayl Vergiler Vergi D fl Gelirler Merkezi Yönetim Harcamalar Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlar Devlet Primi Mal ve Hizmet Al mlar Faiz Harcamalar Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz D fl Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Merkezi Yönetim Nakit Dengesi Merkezi Yönetim Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Devirli ve Garantili Borç Geri Dönüflü Özellefltirme Geliri TMSF Geri Ödemeleri Borç Verme (-) Kasa / Banka ve Di er fllemler (1) (1) Haziran ay nda yap lan ÇTTH senet iadelerine karfl l k nakit ödeme yap lmad ndan borç geri ödemesi tutar ile Kasa/Banka ve Di er ifllemler tutar revize edilmifltir. 2

6 GENEL BÜTÇE F NANSMANI (Milyon YTL) Ocak - Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Di er Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansman Borçlanma (Net) D fl Borçlanma (Net) Kullan m Ödeme ç Borçlanma (Net) YTL Cinsinden Hazine Bonosu Sat fl Ödeme YTL Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Sat fl Ödeme (1) Devirli ve Garantili Borç Geri Dönüflü Özellefltirme Geliri TMSF Geri Ödemeleri Borç Verme (-) Kasa / Banka ve Di er fllemler (1) (1) Haziran ay nda yap lan ÇTTH senet iadelerine karfl l k nakit ödeme yap lmad ndan borç geri ödemesi tutar ile Kasa/Banka ve Di er ifllemler tutar revize edilmifltir. PROGRAM TANIMLI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES FA Z DIfiI FAZLASI (1) (Milyon YTL) Ocak Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesaplar Bülteni) a. Özellefltirme (-) b. T. Telekom Nakit Aktar m (-) c. Faiz Gelirleri (-) d. Merkez Bankas Kâr ve Yeniden De erleme (-) e. Kamu Bankalar ndan Temettü Gelirleri (-) f. Darphane Para Bas m Geliri (-) g. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) h. Tafl nmaz Sat fllar (-) 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tan ml ) (1-a-b-c-d-e-f-g-h) 3. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Kamu Hesaplar Bülteni) i. Risk Hesab (-) j. Sosyal Güvenlik Kurulufllar na Yap lan Nakit Transfer Fark (+) k. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz D fl Harcamalar (Program Tan ml ) (3-i+j+k) Faiz D fl Denge (Kamu Hesaplar Bülteni) (1-3) Program Tan ml Faiz D fl Denge (2-4) (1) Geçici

7 YTL Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon YTL) ABD Dolar Cinsi skontolu D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. Ç BORÇ D BS HRAÇLARI ( Ocak - Aral k) HALE TAR H TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN HRAÇ M KTARI (1) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL NET (2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) halenin valör tarihi dir TFA TAR H HALEDE KABUL ED LEN ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) , , YTL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H HALE TAR H YTL Cinsi Kuponlu TÜFE ye Endeksli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H TFA TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. TFA TAR H TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS hraçlar (Milyon ABD Dolar ) HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) ORTALAMA YILLIK B LEfi K FA Z (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEMSEL REEL GET R (%) NET NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,00 9,45 19, ,00 8,98 18, ,00 9, 18, ,00 8,68 18, ,00 8,54 17, ,00 8,36 17, ,00 7,99 16, ,00 9,25 19, ,00 7,77 16, ,00 8,04 16, YTL Cinsi Kuponlu De iflken Faizli D BS hraçlar (Milyon YTL) HALE TAR H (1) hale sonras de iflimler hariç. (2) 6 ayl k dönem faizi. TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (2) (%) HALEDE KABUL ED LEN DÖNEM FA Z (%) NOM NAL NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,75 2, ,75 2, HRAÇ M KTARI (1) ,00 4, ,00 4, ,00 5, ,00 4, (1) hale sonras de iflimler hariç NET NOM NAL HRAÇ M KTARI (1) ,78 10, ,78 10, ,78 10, ,78 10, ,64 9, ABD Dolar Cinsi Kuponlu Sabit Faizli D BS Do rudan Sat fllar (Milyon ABD Dolar ) HALE TAR H (1) 3 ayl k dönem faizi. TFA TAR H HAZ NECE BEL RLENEN DÖNEM FA Z (1) (%) NET NOM NAL HRAÇ M KTARI , NET NET NET 4

8 Ç BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DA ILIMI (1) ( Ocak - Aral k) P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN DÖV Z VE FA Z YAPISI Döviz Cinsi skontolu D BS % 2,0 Sabit Kuponlu YTL D BS % 14,0 Döviz Cinsi Sabit Faizli D BS % 5,3 De iflken Faizli YTL Cinsi D BS %12,9 TÜFE ye Endeksli YTL D BS % 6,0 skontolu YTL D BS % 59,7 (%) Toplam Borçlanma Sabit Faizli De iflken Faizli Toplam Borçlanma TL Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Döviz Cinsi Sabit Faizli De iflken Faizli Ocak Aral k Ocak Aral k ,3 81,1 28,7 18, ,0 92,6 70,1 73,7 27,9 18,9 2,0 7,4 1,3 7,4 0,7 0 (1) hale sonras de iflim ifllemleri ve senet de iflim ihaleleri hariç. P YASALARDAN YAPILAN Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA VADES Ay Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 23,9 44,9 42,7 29,2 56,3 33,6 29,6 41,0 30,7 32,1 24,3 21,9 34,0 39,7 31,0 28,0 28,1 33,3 27,9 16,8 17,6 28,5 36,1 31,1 17,9 28,0 YTL C NS SKONTOLU Ç BORÇLANMANIN A IRLIKLI ORTALAMA MAL YET 24 Bileflik Faiz % Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Tem A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ortalama 20,4 18,8 19,8 19,1 18,8 18,5 17,6 18,6 18,3 16,4 16,2 16,5 18,4 14,0 14,0 13,9 13,9 15,0 18,1 21,5 20,5 21,1 22,0 20,8 21,5 18,1 5

9 YTL VER M E R S Faiz (%) Vadeye Kalan Gün DEVLET BORÇLANMA SENETLER N N GET R S VE filem HACM (1) Bileflik Faiz (%) Milyon YTL O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 K 06 A 06 0 fi M N M H T A E E K A MKB TBP Net fllem Hacmi kincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz halede Oluflan Faiz (2) (1) IMKB Tahvil - Bono piyasas kesin al m - sat m pazar günlük verileri ve hazine ihalelerinden oluflan faizleri kapsamaktad r. (2) 3 ay vadeli referans bono ihraçlar hariç, iskontolu YTL cinsinden senet ihalelerini içermektedir. 6

10 Ç BORÇ SERV S (1) (2) Milyon YTL Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Toplam Anapara Faiz Toplam (1) Geçici. (2) Mahsuben yap lan ödemeler dahildir. Ç BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyar YTL Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Anapara Faiz Toplam 4,2 2,2 2,3 8,9 7,4 3,5 19,2 10,3 1,0 5,9 13,7 5,3 3,6 3,9 3,3 3,7 1,1 0,7 6,8 7,9 3,1 1,4 4,9 0,7 7,8 6,1 5,5 12,7 8,5 4,2 26,0 18,2 4,1 7,3 18,6 5,9 (1) Aral k itibar yla kesinleflen ödemeleri içermektedir. 7

11 DIfi BORÇ YILINDA GERÇEKLEfiT R LEN YURT DIfiI TAHV L HRAÇLARI hraç Tipi hraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Global $ art r m (1) Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Dolar ) Kupon (%) Yat r mc ya Getiri (%) Yat r mc ya Getiri (Spread) USD ,875 7,215 UST bp Global $ art r m (1) Euro Euro yeni ihraç Global $ art r m (2) Global $ Toplam (Milyon ABD Dolar ) USD ,000 6,732 UST + 2 bp EUR ,875 5,977 Bund bp USD ,000 6,888 UST bp USD ,750 6,850 UST bp (1) ve tarihinde ihraç edilen 1,5 milyar ABD Dolar tutar ndaki tahvillerin efl zamanl art r mlar d r. (2) tarihinde ihraç edilen 1,25 milyar ABD Dolar tutarlar ndaki tahvilin art r m d r. UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi Bund : Alman Hazine Tahvili getirisi. bp : baz puan (100 bp = % 1,00) DOLAR C NS DIfi TAHV L VER M E R S (%) Vade EMERGING MARKET BOND INDEX (EMBI +) Ç NDE TÜRK YE TAHV LLER N N PERFORMANSI (bp) (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Türkiye A 04 O 05 M 05 M 05 N 05 M 05 H 05 T 05 A 05 E 05 E 05 K 05 A 05 O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O fi M N M H T A E E K A 8

12 MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA MZALANAN KRED LER (1) Kredi Ad Program Kredisi Proje Kredisi Ayr m Kreditör Kullan c Kurulufl Anlaflma Tarihi (1) Anlaflma Dövizi Kredi Tutar Anlaflman n $ Karfl l Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 16-Oca- ABD Dolar Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 16-Oca- sviçre Frang Tahvil hrac Program Deutsche Bank, JP Morgan Hazine Müsteflarl 17-Oca- ABD Dolar Tahvil hrac Program Deutsche Bank, JP Morgan Hazine Müsteflarl 17-Oca- ABD Dolar Deriner Baraj ve HES Projesi Ek Finansman Proje UBS AG DS 29-Oca- sviçre Frang Sinop-Boyabat Devletyolu Projesi Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi KGM 19-Oca- ABD Dolar Tahvil hrac Program Credit Suisse, Lehman Brothers, UBS Hazine Müsteflarl 2-fiub- EURO Tahvil hrac Program HSBC, UBS Hazine Müsteflarl 23-fiub- ABD Dolar Diyarbak r Batman ve Siirt Kalk nma Projesi Proje Uluslararas Tar msal Kalk nma Fonu Tar m ve Köyiflleri Bakanl 5-Mar- SDR lave 1 Adet Helikopter Temini Projesi Proje Calyon Bank Sahil Güvenlik Komutanl 21-Mar- ABD Dolar Gaziantep-Birecik Otoyolu Projesi Proje WestLB AG Londra fib. T. Vak flar B. T.A.O. Bahreyn fib. KGM 13-Nis- ABD Dolar Ba bafl Baraj ve Mavi Tünel Projesi Proje T. fl Bankas Bahreyn Offshore fiubesi DS 10-May- EURO Malatya-Çat (Derme-Çerkezyaz s ) Sulama Projesi Proje Akbank Malta fiubesi - Garanti Lüxemburg fiubesi DS 10-May- ABD Dolar stanbul ve zmir Donanma Tersaneleri için Vinç Al m Proje Garanti Lüksemburg fiubesi MSB 31-May- EURO (Jib Kreyn) Projesi TCDD Ankara- stanbul H zl Tren Projesi I. Etap Ek Fin. Proje Avrupa Yat r m Bankas TCDD 11-May- EURO Rekabet ve stihdam Amaçl Kalk nma Politikas Kredisi Program Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas Hazine Müsteflarl 29-Haz- EURO D.Karadeniz Sahil Yolu Pr. Çayeli-Ardeflen-Hopa Kesimi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere lisi Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Sinop-Boyabat (Tünelli Geçifl) Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar D. Karadeniz Sahil Yolu Pr. Trabzon Sahil Geçifli Kesimi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Samsun-Bafra-Sinop Devletyolu Projesi Proje Yap ve Kredi Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 6-Tem- ABD Dolar Yakakent-Gerze Kesimi zmir-ayd n Otoyolu Projesi Proje Türkiye fl Bankas A.fi.Bahreyn fiubesi KGM 5-Tem- ABD Dolar Ankara- stanbul H zl Tren Projesi II. Kesim Proje The Export-Import Bank of China TCDD 17-Tem- ABD Dolar ( nönü-vezirhan ve Vezirhan-Köseköy) Bilim ve Teknoloji Deste i Program Avrupa Yat r m Bankas Hazine Müsteflarl 27-Tem- EURO TCDD Ankara- stanbul H zl Tren Porjesi II. Etap Proje Avrupa Yat r m Bankas TCDD 30-Tem- ABD Dolar Il su Baraj ve HES Projesi Proje Akbank Malta Branch - Garanti Luxenburg Branch DS 15-Agu- EURO sviçre Frang Il su Baraj ve HES Projesi Proje Societe Generale DS 15-Aug- EURO sviçre Frang Samsun-Bafra-Sinop Devlet Yolu Projesinin Proje Türkiye Garanti Bankas A.fi. Lüksemburg fiubesi ve KGM 13-Eyl- ABD Dolar Gebze Sinop Kesimi Akbank T.A.fi. Malta fiubesi Tahvil hrac Program Citigroup, HSBC Hazine Müsteflarl 03-Eki- ABD Dolar Gümüflova - Gerede Otoyolu Projesi Proje Calyon Bank KGM 22-Kas- ABD Dolar Kemerhisar - Pozant Otoyolu Kemerhisar - Eminlik Proje Türkiye fl Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 12-Ara- ABD Dolar Kesimi Projesi Do u Karadeniz Sahil Yolu Giresun - Espiye Proje Türkiye fl Bankas A.fi. Bahreyn fiubesi KGM 12-Ara- ABD Dolar Kesimi Projesi (1) Tahvil hraçlar için anlaflma tarihi yerine ihraç tarihi esas al nm flt r. MERKEZ YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA DIfi MERKEZ (1) (2) (3) KRED KULLANIMLARI YÖNET M BÜTÇES KAPSAMINDA PROJE (1) (2) KRED KULLANIMLARI Proje % 20 (Ocak - Aral k) Program % Milyar ABD Dolar Program % 70 Program Proje (Ocak - Aral k) Proje % 30 Milyon ABD Dolar Ulafl. Kamu Yön. Sa l k Enerji Tar m E itim Di er Toplam Program Proje (1) Tahvil ihraçlar n içermektedir. (2) fllem tarihindeki döviz al fl kurlar ile hesaplanm flt r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. (1) fllem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanm flt r. (2) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir kullan m gerçekleflmemifltir. 9 Ocak - Aral k 2.018,0 193,7 54,1 397,0 111,5 118,2 15, ,2

13 ULUSLARARASI PARA FONU NDAN YAPILAN NET F NANSMAN (1) (Milyon SDR) I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) Ocak - Aral k (Milyon ABD Dolar ) (2) Ocak - Aral k I. Kullan m II. Borç Servisi Anapara Faiz III. Net Kullan m (I - II) IV. Faiz Hariç Net Kullan m V. IMF Borç Stoku (Dönem Sonu) (1) Hazine Müsteflarl ve TCMB toplam n içermektedir. (2) Toplam sütunu d fl ndaki veriler dönem sonu $/SDR kurlar yla, toplam sütunundaki veriler ise Aral k sonu kuruyla hesaplanm flt r. Tüm $/SDR kurlar IMF nin web sayfas ndan (www.imf.org) al nm flt r. DIfi DIfi BORÇ SERV S (1) (2) BORÇ SERV S N N DÖV Z KOMPOZ SYONU (1) (Ocak - Aral k ) Di er %0,49 Milyon ABD Dolar SDR %34,40 Dolar %34, O fi M N M H T A E E K A TOP Japon Yeni %1,82 Anapara Faiz Euro %28,53 Toplam (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. (2) skonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. (1) Nakit ç k fl tarihleri itibar yla oluflan çapraz kurlar esas al nm flt r. 10

14 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) Milyon ABD Dolar Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Anapara Faiz Toplam (1) 18 Ocak tarihi itibar yla üretilen projeksiyonlar göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamalar dahil de ildir. MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) (2) (3) (4) 12,0 10,5 9,0 Milyar ABD Dolar 7,5 6,0 4,5 3,0 1, Anapara Faiz Toplam 8,5 7,5 6,7 4,1 4,1 4,5 3,8 3,3 2,9 2,6 12,9 11,3 10,0 7,0 6,7 (1) tarihli dolar pariteleri kullan lm flt r. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleflmesi muhtemel kullan mlar dikkate almamaktad r. (3) Genel bütçeli kurulufllar d fl nda yer alan kurulufllardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Masraf harcamalar dahil de ildir. 11

15 BORÇ STOKU MERKEZ YÖNET M BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) Aral k (Milyon Dolar) (%) Aral k Aral k BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken YTL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken DIfi BORÇ STOKU Sabit De iflken ,8 50,1 54,0 55, ,2 49,9 46,0 44, ,5 62,4 62,8 68, ,0 30,6 32,3 35, ,5 31,8 30,5 33, ,6 35,9 36,7 30, ,8 19,5 21,7 20, ,8 16,4 15,0 10, ,0 1,7 0,5 0, ,0 1,7 0,5 0, ,5 45,4 48,1 50, ,5 54,6 51,9 49, ,4 84,5 86,2 89, ,3 41,4 44,3 45, ,1 43,1 41,9 43, ,4 13,2 13,1 9, ,2 3,9 3,8 4, ,2 9,3 9,3 5, ,2 2,3 0,7 0, ,2 2,3 0,7 0, ,4 63,5 69,6 73, ,6 36,5 30,4 26,2 ABD Dolar Japon Yeni Euro SDR Di er ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Parite Dolar / SDR Paritesi ,3 48,7 52,6 55, ,2 3,6 3,3 3, ,8 24,3 27,2 29, ,9 22,7 16,2 10, ,8 0,7 0,7 0,7 1,3421 1,3418 1,4056 1,1647 1,3611 1,2247 1,3172 1,4683 1,5482 1,4289 1,5040 1,5771 (1) Geçici. 12

16 MERKEZ YÖNET M Ç BORÇ STOKUNUN DÖV Z - FA Z YAPISI (1) MERKEZ YÖNET M (Milyon YTL) Aral k (Milyon Dolar) (%) Aral k Aral k Ç BORÇ STOKU Sabit De iflken TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken KAMU TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ,5 45,4 48,1 50,2 48,5 54,6 51,9 49,8 82,4 84,5 86,2 89,8 42,3 41,4 44,3 45,8 40,1 43,1 41,9 43,9 13,4 13,2 13,1 9,8 9,2 3,9 3,8 4,4 4,2 9,3 9,3 5,4 4,2 2,3 0,7 0, ,2 2,3 0,7 0,5 37,1 30,8 29,9 26,2 32,3 28,1 27,7 24,5 5,0 5,1 4,9 6,5 27,4 23,0 22,7 18,0 2,3 2,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,3 1,1 1,5 0,8 0,2 0,2 2,5 0,7 0,7 0, ,5 0,7 0,7 0,5 P YASA TL Sabit De iflken Döviz Cinsi Sabit De iflken Dövize Endeksli Sabit De iflken ABD Dolar Kuru (Dönem Sonu Döviz Al fl) Dolar / Euro Paritesi Dolar / SDR Paritesi (1) Geçici ,3421 1,3418 1,4056 1,1647 1,3611 1,2247 1,3172 1,4683 1,5482 1,4289 1,5040 1, ,9 69,2 70,1 73,8 50,1 56,4 58,4 65,3 37,3 36,3 37,7 39,3 12,8 20,1 20,6 26,0 11,0 11,2 11,8 8,5 8,4 2,7 2,3 3,3 2,7 8,5 9,5 5,2 1,7 1, ,7 1,

17 Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Bankac l k Kesimi Kamu Bankalar Özel Bankalar Yabanc Bankalar Kalk nma ve Yat r m Bankalar Banka D fl Kesim (2) Gerçek Kifliler Tüzel Kifliler MKYF Y. D fl Yerleflikler TCMB (Nakit D fl -TÜFE endeksli) 44,9 47,0 49,1 49,1 48,4 49,7 48,2 49,0 51,7 51,0 52,1 51,6 51,3 52,2 51,7 25,6 23,7 24,2 23,9 23,5 23,6 23,2 22,8 24,0 23,8 24,1 24,4 23,9 24,2 23,4 17,9 21,2 21,5 21,7 21,4 22,5 21,3 22,4 23,7 23,0 23,1 22,6 22,7 23,1 23,4 1,0 1,5 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,4 3,6 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 47,5 46,1 44,0 44,2 44,8 43,6 45,0 44,8 42,0 42,9 41,9 42,4 42,8 41,7 42,3 14,4 10,5 8,8 8,1 8,1 7,6 7,3 6,9 5,9 5,7 6,2 6,2 6,1 6,1 5,9 19,0 17,3 18,1 17,7 18,1 18,3 18,6 18,9 17,1 17,1 17,4 17,6 17,9 18,3 18,5 6,9 8,0 3,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,7 3,6 3,8 4,2 4,3 4,5 7,1 10,3 13,6 14,9 15,5 14,4 15,7 15,7 15,7 16,4 14,6 14,8 14,6 13,0 13,4 7,6 6,8 6,9 6,7 6,7 6,7 6,8 6,2 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 6,1 6, (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r. (2) Banka d fl kesim; Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu d fl ndaki tüm gerçek ve tüzel kiflileri kapsamaktad r. Ç BORÇ STOKUNUN ALICILARA GÖRE DA ILIMI (1) (%) Y l DIfi TAHV L STOKUNUN SÜRES (1) VE VADEYE KALAN SÜRES Süresi O fi M N M H T A E E K A Bankac l k Kesimi (Sol Eksen) Tüzel Kifliler (Sa Eksen) Gerçek Kifliler (Sol Eksen) MKYF (Sa Eksen) Y. D fl Yerleflikler (Sa Eksen) (1) Resmi Gazete de erlerine göre hesaplanm flt r ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Aral k 04 Aral k 05 Ocak 06 fiubat 06 Mart 06 Nisan 06 May s 06 Haziran 06 Temmuz 06 A ustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kas m 06 Aral k 06 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k (1) Geçici. Vadeye Kalan Süresi 2005 Global Tahvil Euro Tahvil Toplam 10,3 4,3 8,1 12,3 4,6 9,6 11,6 6,0 9,8 Ç BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) YTL C NS Ç BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRES Ay ,0 10,0 9,0 10 Ay 8,0 Nakit 0 Toplam 2005 O fi M N M 23,5 24,0 23,9 23,9 24,9 24,8 26,1 26,9 27,0 26,2 26,6 26,5 26,1 25,7 19,6 22,3 22,4 22,6 23,9 24,1 25,6 26,8 26,9 26,2 26,8 26,7 26,4 25,7 H T A E E K A 7,0 6,0 5,0 O 06 fi 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O fi M N M H T A E E K A N. D fl 38,7 32,0 31,6 30,7 29,6 28,6 28,4 27,4 27,4 26,6 25,8 25,7 24,7 25,7 Süre 7,8 8,7 8,7 8,8 8,6 8,0 8,1 9,1 9,0 9,0 8,7 8,2 9,3 9,8 10,1 10,1 9,9 9,9 10,6 10,8 11,3 11,2 10,7 10,2 (1) Nakit ve nakit d fl iç borç stoklar n n vadeye kalan sürelerinin stok de erleriyle a rl kland r lmas sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktad r. (1) Geçici. (2) Nakit d fl senetleri ve TÜFE ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. 14

18 VADES 12 AY ÇER S NDE DOLACAK BORCUN Ç BORÇ STOKU Ç NDEK PAYI (1) (%) (1) Geçici. Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k FA Z 12 AY ÇER S NDE YEN LENECEK BORCUN YTL BORÇ STOKU ÇER S NDEK PAYI (1) (2) (%) Aral k 03 Aral k 04 Aral k 05 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan k sa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek de iflken faizli borçlar kapsamaktad r. Aral k Ç BORÇ STOKUNUN YILLIK B LEfi K REEL FA Z (1) (%) Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Toplam ç Borç Stoku Kamu TL Döviz Cinsi / Endeksli Piyasa TL Döviz Cinsi / Endeksli Enflasyon Beklentisi (2) 11,91 9,49 7,96 7,79 6,53 7,50 5,61 6,82 7,66 9,01 6,35 7,66 1,50-2,60-2,08-3,66 16,45 10,66 9,02 8,17 22,35 14,55 10,55 9,89-0,04-4,59 2,24-0,68 13,90 8,70 5,80 7,11 8,76 7,87 7,63 7,41 8,75 9,17 10,05 10,26 9,16 7,63 7,40 8,45 7,53 6,00 5,87 7,36 8,83 10,33 9,24 7,25 5,56 4,47 8,86 8,39 6,61 6,64 8,40 9,74 10,99 8,85 7,68 6,23 5,29 3,43-3,67-1,89-4,55-6,65-2,78 1,44 14,60 0,76-4,63-7,65 8,87 8,00 8,26 8,01 9,30 9,30 9,94 10,63 9,87 8,38 8,49 10,54 10,32 9,96 10,30 10,72 11, 11,50 11,27 11,10 10,65 10,05 0,99-3,48-0,68-5,55 0,88-1,32 0,46 6,76 1,65-6,93-3,20 6,84 6,75 6,75 6,63 6,57 6,58 6,38 6,37 6,27 5,96 5,98 (1) Geçici. (2) TCMB taraf ndan yap lan Gelecek 12 Ayl k TÜFE Beklentisi Anketi verileri esas al nm flt r. 15

19 MERKEZ YÖNET M DIfi BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Stok Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Milyon ABD Dolar % Y l Y l Milyon ABD Dolar % Y l Y l Vade Yap s K sa Vade (1 y ldan az) Orta Vadeli (1-5 y l) Uzun Vade (5 y ldan fazla) Alacakl ya Göre Kredi Uluslararas Kurulufllar (IMF Sa lanan Krediler) Hükümet Kurulufllar Ticari Bankalar Tahvil Döviz Kompozisyonu USD JPY EUR SDR Di er ,6 7, ,2 7, ,1 1, ,2 0, ,8 7, ,4 7, ,6 7, ,2 7, ,3 3, ,4 4, ,2 3, ,5 4, ,7 1, ,0 1, ,0 6, ,9 7, ,3 3, ,8 3, ,6 9, ,8 9, ,6 7, ,2 7, ,7 9, ,4 9, ,2 6, ,1 8, ,2 5, ,5 6, ,7 1, ,0 1, ,4 5, ,1 5,3 (1) tarihi itibar yla, geçici. (2) Vadeye kalan süre her bir kredinin son anapara ödeme tarihi dikkate al narak, ortalama vadeye kalan süre ise her bir kredinin tüm anapara ödeme tarihleri dikkate al narak hesaplanm flt r. 16

20 KAMU NET BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 Ç2 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I - II - III - IV) I. Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A. ç Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu B. D fl Borç Merkezi Yönetim Di er Kamu II. Merkez Bankas Net Varl klar Net D fl Varl klar Di er Varl k ve Yükümlülükler (Net) III. Kamu Mevduat Merkezi Yönetim Di er Kamu IV. flsizlik Sigortas Fonu Net Varl klar Net D fl Borç Stoku Net ç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku / GSMH (%) ,1 90,4 78,4 70,3 64,0 55,5 45, AVRUPA B RL TANIMLI (1) GENEL YÖNET M NOM NAL BORÇ STOKU (Milyon YTL) Ç1 (4) Ç2 (4) Ç3 (4) A- GENEL YÖNET M BORÇ STOKU (2) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar B- Ç BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar C- DIfi BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar D- AYARLAMA KALEMLER (3) Merkezi Yönetim Di er kamu kurumlar ESA TANIMLI BORÇ STOKU AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku (A+D) GSY H (Milyar YTL) GSMH (Milyar YTL) AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSY H (%) AB Tan ml Genel Yönetim Nominal Borç Stoku / GSMH (%) ,4 105, ,0 93, ,1 85, ,9 77, ,6 69, ,7 60, Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve aç k k lavuzu çerçevesinde tan mlanan borç stokudur. 2- Konsolide edilmemifl Genel Yönetim brüt borç stoku 3- Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime iliflkin ayarlama kalemleri, iç borç iskonto tutar, dolafl mdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki D BS lerden oluflmaktad r. Di er Kamu Kurumlar na iliflkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumlar n elindeki D BS lerden oluflmaktad r. 4- Geçici. TÜRK YE N N NET DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç1 Ç2 Ç3 I. D fl Borç Stoku, Bankac l k Sektörü Hariç ( A - a - b) A. Toplam D fl Borç Stoku a. TCMB ( ) b. Bankalar ( ) II. Bankac l k Sektörü Net D fl Varl klar (2) A. Parasal Durum (1) B. Kalk nma ve Yat r m Bankalar III. Net D fl Borç Stoku (I - II) Net D fl Borç Stoku / GSMH (%) GSMH (Milyon ABD Dolar ) ,6 49,5 40,9 35,0 27,8 28, (1) Hazinenin IMF'ye olan yükümlülüklerinin TCMB'ce yay nlanan Parasal Durum tablosunun D fl Yükümlülükler bölümünde ve D fl Borç Stoku'nda yer almaktad r. Mükerrerli i önlemek amac yla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden ç kar lm flt r. (2) 2005 y l ndan önceki veriler TCMB taraf ndan yay mdan kald r lan "bankalar durumu" verileridir y l ve sonras için ise TCMB taraf ndan yay mlanan "parasal durum" verileri kullan lm flt r. 17

21 HAZ NE GARANT LER HAZ NE GARANT L DIfi BORÇ STOKU (Milyon ABD Dolar ) Ç3 BORÇLUSUNA GÖRE Merkezi Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar (1) Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Özel Kesim Finansal Kurulufllar (3) Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar FA Z YAPISINA GÖRE Sabit De iflken Karma DÖV Z YAPISINA GÖRE ABD Dolar Japon Yeni Euro Di er (1) Kamu Bankalar ndan oluflmaktad r. (2) K T lerden ve GDAfi, ZGAZ, stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nun yer ald di er kaleminden oluflmaktad r. Özellefltirilen kurulufllar n stoklar özellefltirme tarihine kadar bu kalem alt n gösterilmektedir. (3) Özel Kesim Finansal Kurulufllar kalemi T. S nai Kalk nma Bankas A.fi. den oluflmaktad r. HAZ NE GARANT L STOKUN VADEYE KALAN SÜRES (1) (2) Ç2 Ç3 (Y l) Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu Genel Yönetim Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Kamu Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar K T ler Di er Özel Finansal Kurulufllar Bankalar Finansal Olmayan Kurulufllar fiirketler Toplam 7,9 4,1 8,2 4,4 7,3 3,9 7,7 4,5 8,1 4,2 8,6 5,0 4,5 2,8 4,5 2,9 3,1 1,4 4,4 1,9 3,1 1,4 4,4 1,9 8,7 4,4 8,7 4,4 8,8 4,5 8,8 4,5 3,6 1,9 3,5 1,8 8,5 4,9 8,6 5,0 9,6 5,6 9,6 5,6 9,6 5,6 9,6 5,6 4,2 2,4 4,2 2,4 4,2 2,4 4,2 2,4 8,2 4,5 8,4 4,7 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili Borç Stoku nun 4. çeyrek verileri her y l Mart ay sonunda aç kland için Hazine Garantili Stok un Vadeye Kalan Süresi nde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresi nde yeni veri aç klanmam flt r. 18

22 HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER ( Ocak - Aral k) Borçlu Kredi Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Verilen Garanti Oran Döviz Cinsi Vadesi (Y l) Ödemesiz Dönemi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar (1) zmir Büyükflehir Belediyesi zmir Banliyö Sisteminin Gelifltirilmesi Avrupa Yat r m Bankas 14-Mar % 100 Euro Halk Bank KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro Halk Bank KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro TSKB KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 Euro TSKB KOB Finansman Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 22-Haz % 100 USD Antalya Büyükflehir Belediyesi Halk Bank, TSKB, TKB, Vak fbank Antalya Hafif Rayl Tren Projesi KOB Gelifltirme Global Kredisi Avrupa Yat r m Bankas 18-Tem % 100 Euro Avrupa Yat r m Bankas 19-Tem % 100 Euro (1) Anlaflma tarihinde geçerli olan TCMB kurlar kullan lm flt r HAZ NE GARANT S SA LANAN KRED LER (1) ( ) (Milyon ABD Dolar ) (2) Kamu Finansal Kurulufllar K T ler Mahalli dareler Özel (1) Taahhüt baz nda (2) Ocak - Aral k dönemi itibar yla. 19

23 HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( Ocak - Aral k) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar (1) Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Ödenen Kuruluflça Ödenen Toplam (1) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ-, zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEMELER ( ) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Dolar ) (1) Merkezi Yönetim Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Mahalli dareler Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Fonlar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Finansal Olmayan Kurulufllar (2) Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen Toplam Hazinece Üstlenilen Kuruluflça Ödenen (1) itibar yla. (2) K T ler, GDAfi - stanbul Gaz da t m Sanayii ve Ticaret A.fi., ZGAZ-, zmit Gaz Da t m Sanayii ve Ticaret A.fi. ve stanbul Olimpiyat Oyunlar Haz rl k ve ve Düzenleme Kurulu nu içermektedir. 20

24 R SK HESABI (1) (Bin YTL) Ocak Aral k Ocak Aral k Ödeme Toplam Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Kur Fark Ödemesi Gelirler Toplam (2) Finansal Olmayan Kurulufllar Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Yap- fllet-devret Mahalli dareler Merkezi Yönetim Nema Geliri (1) Hazine garantileri kapsam nda Müsteflarl k taraf ndan ödenen bütün tutarlar n karfl land TCMB nezdinde oluflturulan Müsteflarl a ait hesapt r. (2) Geçici. HAZ NE GARANT L KRED LER N GER ÖDEME PROJEKS YONLARI (1) Milyon ABD Dolar Mahalli dareler Fonlar Finansal Kurulufllar Finansal Olmayan Kurulufllar Özel Kesim Finansal Kurulufllar Özel Kesim Finansal Olmayan Kurulufllar Toplam (1) Geçici, itibar yla. 21

25 KAMU KES M NCE SA LANAN HAZ NE GARANT S Z DIfi KRED LER HAZ NE GARANT S OLMADAN SA LANAN DIfi KRED LER ( Ocak - Aral k) Borçlu Proje Ad Kreditörü Anlaflma Tarihi Anlaflma Tutar Döviz Cinsi Vadesi (Y l) ABD Dolar Cinsinden Tutar DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Fortis Bank N.V USD DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Fortis Bank N.V USD ETT Genel Müdürlü ü Ba c lar - kitelli Rayl Sistem Projesi nflaat ve Elektromekanik fllerinin Yap m Westelb Ag, Düsseldorf USD ETT Genel Müdürlü ü Ba c lar - kitelli Rayl Sistem Projesi nflaat ve Elektromekanik fllerinin Yap m Westelb Ag, Londra fiubesi USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 10 Adet Merdivenli tfaiye Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 10 Adet Merdivenli tfaiye Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 45 Adet Çok Amaçl Afet Müdahele ve Kurtarma Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 45 Adet Çok Amaçl Afet Müdahele ve Kurtarma Arac Al m ABN Amro Bank Amsterdam USD DO - STANBUL M. Double Ended H zl Deniz Otobüsleri Araba Vapuru Al m fli Sanayi ve Ticaret A.fi. Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd USD ETT Genel Müdürlü ü 50 Adet Phileas Marka Otobüs Al m ING Bank N.V EURO stanbul Ulafl m Sanayi ve Ticaret A.fi. stanbul - Kabatafl - Zeytinburnu- Ba c lar Hatt na 30 Düflük Tabanl Tramway ile 1 Simülatör Al m Fortis Bank EURO TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Bahreyn fiubesi USD TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman ABN Amro Bank Amsterdam USD TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi F nd k Al m ve Ticaretinin Finansman HSBC Bank PLC, London USD stanbul Büyükflehir Belediyesi 68 Adet Metro Arac Al m Calyon Corporate and Investment Bank EURO

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU EYLÜL Bu raporun tüm haklar T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na aittir. Her hakk sakl olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya k smen kopya

Detaylı

No: 114. 2014 Finansman Programı... 1. Bütçe Gerçekleşmeleri... 2. Hazine Nakit Dengesi... 4. İç Borç... 5. Dış Borç... 9. Borç Stoku...

No: 114. 2014 Finansman Programı... 1. Bütçe Gerçekleşmeleri... 2. Hazine Nakit Dengesi... 4. İç Borç... 5. Dış Borç... 9. Borç Stoku... Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku... 13 Hazine Garantili Dış Krediler... 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler... 22 Hazine

Detaylı

No: Finansman Programı Bütçe Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi İç Borç Dış Borç Borç Stoku...

No: Finansman Programı Bütçe Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi İç Borç Dış Borç Borç Stoku... Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku... 13 Hazine Garantili Dış Krediler... 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler... 22 Hazine

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Şubat 2006 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ağustos 2005 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2005 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2004 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ağustos 2004 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Mayıs 2004 Kamu Borç Yönetimi Raporu 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği üçer

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Kasım 2003 Bu rapor 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Raporda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Ağustos 2003 Bu rapor 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Raporda

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET. Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör.

2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET. Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör. 2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör. Murat fieker 1 SMMMO Yay n No 89 Kapak Tasar m ve Uygulama: Evren

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU Şubat 2004 Bu rapor 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 14. Maddesi gereği hazırlanmıştır. Raporda

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011

MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011 MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011 BANKALARIMIZ 2011 Yay n No: 284 May s 2012 Türkiye Bankalar B Misyonu Vizyonu Sayfa No. Sunum.. Temel Ekonomik Göstergeler.... v vi I-1 Türkiye de Faaliyette Bulunan Bankalar..

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

PROJEKS YON > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com

PROJEKS YON > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com > ENFLASYON ay ndaki fiyat art fllar n n, nisandaki oranlar gölgede b rakmas yla ilgili olarak bir dizi teknik analiz

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 23 Mayıs 213 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor...

Haftalık Bülten. 29 Mayıs Piyasalar makro verilerde. dolu. dikkate. Euro/$ paritesi. yükseldi... Emtia karar verirken, nu diler. sürüyor... Haftalık Bülten 29 Mayıs 2009 Piyasalar makro verilerde dolu dikkate nin,, göre S etti. olumlu verileri d. Euro/$ paritesi yükseldi... parite, piyasalarda güvenin geri dönmeye seviyelerini test etti. Paritenin

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Hazine İşlemleri Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Hazine İşlemleri Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Hazine İşlemleri Raporu Eylül 2009 2008 Yılı Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Genel Kurulunun 09.09.2009 tarihli ve 5257/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

DEVLET BORÇLARI 250 İÇ BORÇLAR. İç borçlanma;

DEVLET BORÇLARI 250 İÇ BORÇLAR. İç borçlanma; DEVLET BORÇLARI 25 İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 6: İç ve Dış Borçlar DevleIn en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerine alternaif bir kaynak haline gelmişir. Borçlanma geçici bir kaynaktr. Ödeme

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 101 EKONOMİK GÖSTERGELER TURKHISH YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI ( AYLIK) TOPLAM 2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı