Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir."

Transkript

1 ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m. 388/III e göre hususi bir salahiyeti haiz olmad kça vekil dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez.... Çal flmam zda bu madde hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. BK m. 388/III ün tahkim anlaflmalar na etkisini incelemeden önce vekalet sözleflmesine dayanan temsil yetkisi, bu madde hükmünün ne zaman uygulanaca, yani tahkim anlaflmas n n geçersizli ini sonuçlayan temsil yetkisinin afl lmas na hangi hallerde Türk Hukukunun uygulanaca, BK m. 388/III e dayal tahkim anlaflmas n n geçersizli i itiraz n n ne zaman yap laca ve son olarak da BK m. 388/III deki özel yetki flart n n tahkim anlaflmalar na etkisi tart fl lacakt r. BK 388/III de özel yetki gerektiren durumlar s raland r lm flt r. Bunlardan biri de kiflinin özel yetkisi olmadan tahkim edememesidir. Vekilin genel vekalet sözleflmesine dayanarak vekil eden ad na hukuki ifllem yapmas as ld r. Ancak baz ayr k durumlarda vekilin baz ifllemleri yapmas o konuda özel yetki sahibi olmas na ba l d r. BK m. 388/III de bu durumlar say lm flt r. Bu maddeye göre vekilin özel yetkisi olmad kça dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, ba flta bulunamaz, bir gayrimenkulü temlik veya bir hak ile takyid edemez. Uluslararas tahkimde BK m. 388/III ün etkisi ancak vekil ile vekil eden aras ndaki temsil iliflkisine Türk Hukukunun uygulanmas halinde söz konusu olur. Bu nedenle çal flmada öncelikle hangi durumlarda BK m. 388/III ün temsil iliflkisine etkili olabilece i incelenecektir. (1) stanbul Barosu Avukatlar ndan, stanbul Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans ö rencisi.

2 1930 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 II. BK m. 388/III de Vekilin Temsil Yetkisinin Hukuki Niteli i ve Sonuçlar 1- Vekalet Sözleflmesi Temsil Yetkisi liflkisi Temsil bir kimsenin mümessil s fat yla di er bir kimse ad na hukuki ifllem yapmas d r. Temsil yetkisi kanundan veya hukuki ifllemden do abilir. Hukuki ifllemden do an iradi temsil yetkisi, ulaflmas gereken tek tarafl bir hukuki ifllemle verilir. Temsil yetkisini veren irade beyan mümessile ulaflt anda hüküm ifade eder. ki türlü temsil iliflkisi vard r: dolayl (vas tal ) do rudan (vas tas z) temsil. Dolayl temsilde mümessil hukuki ifllemi kendi ad na, fakat temsil olunan n hesab na yapar. Hukuki ifllemden do an alacak ve borçlar önce mümessile ait olur, sonradan bu hak ve borçlar alaca n temliki ve borcun nakli kurallar na göre temsil edilene devredilir. Do rudan do ruya temsilde ise hukuki ifllemden do an alacaklar ve borçlar temsil edilene aittir (2). Vekalet sözleflmesi BK. 386 vd. maddelerinde düzenlenmifltir. Vekalet öyle bir akittir ki vekile müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir ifl görmeyi, bir zaman kayd na ba l olmaks z n ve nispeten ba ms z olarak yapma borcunu, sonucun elde edilememesi rizikosu kendisine ait olmamak üzere yükler (3). Vekalet sözleflmesi icab n karfl tarafça kabul edilmesiyle ya da BK 387 deki durumlarda icap derhal reddedilmemiflse kurulmufl olur. Vekalet maddi fiillerle ilgili olabilece i gibi hukuki ifllemlerle ya da hukuki ifllem benzeri fiillerle de ilgili olabilir. Temsil yetkisi bu flekilde bir vekalet sözleflmesinden do abilece i gibi flirket ana sözleflmesinden, ifl sözleflmesinden vs. do abilir. Örne in ticari mümessil iyi niyetli üçüncü kiflilere karfl iflletmenin gayesine uygun tüm ifllemleri iflletme ad na yapmaya yetkilidir. Bu nedenle ticari mümessilin BK m. 388/III de say lan iflleri yapmaya yetkilidir. Ticari vekil tacir veya ticari mümessil taraf ndan iflletmenin bütün ifllerinin ya da belli baz ifllemlerin yap lmas için atan r. Ticari vekilin BK m. 388/III deki ifllemleri yapmas için özel yetkinin verilmesi gerekir (4). BK m. 388/II- I vekalet sözleflmesine iliflkin bir düzenleme oldu undan, vekalet sözleflmesi d fl nda bir hukuki iliflkiden do an temsil yetkisi çal flman n kapsam d fl nda b rak lm flt r. (2) Safa Reiso lu Borçlar Hukuku Genel Hükümler 15. Bas 2002 s (3) Haluk Tando an Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri C. 1/ s. 356, Cevdet Yavuz Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler 6. Bas 2002 s. 554, Turgut Uygur Aç klamal çtihatl Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku 7. Cilt 2003 s. 8481, Turgut Ak ntürk Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri 2005 s (4) Sabih Arkan Ticari flletme Hukuku 6. BAs 2001 s. 162 vd., Poroy/Tekinalp K ymetli Evrak Hukuku 15. Bas 2001 s. 128, Emre Esen Hakem Karar n n Tenfizi veya ptali Davalar nda Tahkim Anlaflmas n n Yetkisiz Temsilci Vas tas yla Yap ld tiraz ve Konuya liflkin tarihli Yarg tay Hukuk Genel Kurulu Karar Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni Y l: (Gülören Tekinalpe Arma an)s. 394.

3 Uluslararas Tahkim Hukuku Av. Ifl l Egemen Vekilin Vekaletin Kapsam n Aflmas n n Sonuçlar Vekalet sözleflmesinden do an temsil yetkisine ayk r davranman n sonuçlar, temsil yetkisinin dolayl veya do rudan olmas na göre de iflmektedir. Vekilin do rudan temsilci s fat yla yapt hukuki muamelede vekaletinin s n rlar n aflmas sonucu yapt ifllem geçersiz olur ve vekil d fl iliflkide 3. kiflilere karfl yetkisiz temsilci durumuna gelir. Temsil yetkisinden yoksun ya da kaybetmifl kiflilerin baflkas n temsilen iyiniyetli üçüncü kiflilerle sözleflme yapmas temsil olunan n leh ve aleyhine hiç bir hüküm do urmayaca için iyiniyetli üçüncü kiflilerin kazan mlar korunmaz, ancak temsil olunan iflleme icazet verirse ifllem yap ld andan itibaren geçerli olur. Bu icazet aç k veya z mni olabilir. Ancak Yarg tay BK m. 388/III ü kamu düzeninden saymakta ve bu konuda z mni icazetle tahkim anlaflmas n n geçerli hale gelece ini kabul etmemektedir (5). Kanaatimce her emredici kural kamu düzeninden de ildir ve hakimin vekilin özel yetkisi olmaks z n tahkim anlaflmas yapmas n re sen nazara alamamas, BK m. 388/III ün kamu düzenine iliflkin olmad n gösterir. Dolayl temsilde temsilci kendi ad na ve baflkas hesab na üçüncü kifli ile ifllemde bulundu undan kendisi üçüncü kifli ile yap lan ifllemin taraf olmaktad r. Vekil dolayl temsilci s fat yla borçland r c muameleler ve üçüncü kiflilerden hak kazanma fleklindeki tasarruf muameleleri alan nda, kendi fiil ehliyeti çercevesinde her türlü muameleyi yapabilecektir, dolayl temsilci s fat yla vekilin vekalet kapsam d fl nda yapt muameleler geçerli olacakt r (6). Bu aç klamalar sonucu BK m. 388/III anlam nda geçersizlik yapt r - m ba lanan ifllemler vekilin do rudan temsilci s fat yla yapt ifllemlerdir (7). Dolayl temsilci s fat yla yap lan hukuki ifllemler bu maddenin kapsam d fl ndad r. Bu nedenle çal flmada do rudan iradi vekilin, vekaletinin kapsam d fl na ç kmas incelenecektir. III. Tahkim Anlaflmas n n Geçerlili i Tahkim sözleflmesinin temel ve zaruri unsurunu oluflturan, ihtilaf n devlet mahkemeleri yerine hususi 3. flah slar taraf ndan hallinin öngörülmesi tahkim sözleflmesinin normal mahkemeye giden yolu mutlaka kapatmas fleklinde anlafl lmamal d r (8). Yani tahkim anlaflmas nda taraflar tahkime gitmeyi öngörmüfl olmalar na ra men taraflar isterlerse devlet (5) Yarg tay 19 HD T. 3763E. 4764K....yetkisi bulunmayan vekilin böyle bir sözleflmeyi imzalamas n n sat fl sözleflmesi kapsam nda olan tahkim sözleflmesini geçerli hale getiremeyece i, kamu düzenine iliflkin konularda aç k ve kesin olarak icazet verilmedikçe tahkim flart n n geçerlilik kazanamayaca... (6) Yavuz a.g.e s (7) Honsell/Vogt/Wiegand Kommentar zum schweizerischen Privatrecht Obligationenrecht I zweite neubearbeitete Auflage 1996 Art 396 N 12. (8) Alangoya Tahkim s. 24.

4 1932 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 mahkemelerine baflvurabilir ya da daval taraf tahkim itiraz n yapmazsa devlet mahkemesinde yarg lama yap labilir. Yabanc unsurlu uyuflmazl klar n çözümünde tahkim anlaflmas n n geçerlili i, dolay s yla çal flma konusu BK 388/III ün tahkim sözleflmesine etkisi üç halde karfl m za ç kar: say l Milletleraras Tahkim Kanunu yabanc l k unsuru tafl - yan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendi i veya bu kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem kurulunca seçildi i uyuflmazl klarda uygulan r. Bu kanuna tabi yarg lama sonucu verilen hakem karar milli hakem karar d r. Karardan tatmin olmayan taraf Asliye Hukuk Mahkemesinden karar n iptalini isteyebilir. ptal sebepleri MTK m. 15 de belirtilmifltir. Bu sebeplerden biri de tahkim anlaflmas n n geçersiz olmas d r (9). 2. Yabanc Hakem Kararlar n n Tan nmas ve cras Hakk ndaki 10 Haziran 1958 tarihli New York Anlaflmas yabanc hakem kararlar n n tan nmas ve tenfizini düzenlemektedir. Türk mahkemelerinde aç lan yabanc hakem kararlar n n tenfizi davalar nda New York Anlaflmas uygulan r. Buna göre mahkeme tenfiz karar verirken anlaflmada belirtilen tenfiz flartlar yla ba l d r. E er bu flartlar n hepsi varsa tenfiz karar, bunlardan biri gerçekleflmemiflse tenfizin reddi karar vermek zorundad r. Bu tenfiz flartlar ndan biri de New York Anlaflmas m. V/1 a da belirtilen geçerli bir tahkim anlaflmas n n varl d r (10). 3. Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun da yabanc hakem kararlar n n tenfizini düzenlemifltir. Ancak New York Konvansiyonuna kat l m n yüksekli i nedeniyle bu kanunun uygulama alan daralm flt r. Kanun New York Konvansiyonuna taraf olmayan yabanc devletlerde verilen ve milli karakter tafl mayan kararlara uygulan r. Burada da New York Konvansiyonuna çok benzer tenfiz flartlar düzenlenmifltir. IV. TEMS L YETK S N N AfiILMASI A- Temsilcinin Yetkisizli inin Hangi Hukuki Kavram Alt nda De erlendirilece i Sorunu 4686 s. MTK m. 4/II ve New York Konvansiyonu m. V/1-a ya göre geçerli bir tahkim anlaflmas / flart ndan söz edebilmek için bunun flekil, esas ve ehliyet bak m nan geçerli olmas aranm flt r. Temsilcinin yetkisi sorununa ne zaman Türk Hukukunun uygulanaca n tespit etmek için, bu yetkisizli inin bu kavramlardan hangisinin kapsam na girdi ini tespit etmek gerek. (9) Cemal fianl Uluslararas Ticari Akitlerin Haz rlanmas ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar 3. bas 2005 s (10) fianl a.g.e s. 282, 299.

5 Uluslararas Tahkim Hukuku Av. Ifl l Egemen 1933 Bir sözleflmenin flekil aç s ndan geçerli olmas için MTK m. 4/II ye göre yaz l flekilde yap lmas, New York Konvansiyonuna tabi bir sözleflmenin flekli geçerlili i ise bu konvasnsiyona göre belirlenecek, uygulanacak hukuk araflt rmas na gidilmeyecektir. Temsil Yetkisinin afl lmas n n flekle ayk r l k kapsam nda de erlendirilmesi güçtür. Tahkim anlaflmas n n esas n taraflar n devlet mahkemelerinin yetkisini bertaraf edilerek aralar nda do mufl veya do acak uyuflmazl klar n hususi flah slar taraf ndan hallinin öngörülmesi teflkil eder. Tahkim anlaflmas n n kuruluflu herhangi bir maddi hukuk sözleflmesinin kuruluflu gibidir. Taraflar n karfl l kl ve birbirine uygun irade beyanlar yla sözleflme kurulmufl olur. Dolay s yla geçerli bir tahkim sözleflmesi iradelerin uyuflmas yla de il; irade beyanlar n n uyuflmas yla kurulur. rade ile beyan aras nda bir uyumsuzluk varsa, bu uyumsuzlu un istemeden ya da isteyerek yarat lmas durumlar nda hata veya muvazaa hükümlerine göre sözleflme geçersiz k l nabilir. Bu nedenle temsil olunan n iradesinin tahkim anlaflmas n kurmaya yönelik olmamas sebebiyle tahkim anlaflmas n n kurulmad görüflü isabetli de ildir; bu durumda da tahkim anlaflmas geçerlidir ancak tahkim sözleflmesi de yetkisiz temsil sonucu geçersiz hale gelir. Anlaflmada temsilci ve 3. kiflinin irade beyanlar uyuflmuflsa sözleflme kurulmufltur, yani temsilcinin yetkisizli inin esasa iliflkin bir sorun oldu u fikrine (11) kat lm yorum. Ehliyet hak ve fiil ehliyeti olmak üzere iki ana bafll kta incelenebilir. Hak ehliyeti hak ve borçlara sahip olabilmek, fiil ehliyeti ise kiflinin kendi tasarruflar yla hukuki sonuç yaratmas n ifade eder. Bu durumda hukuki ifllem ehliyeti de ay rt etme gücü, erginlik ve k s tl olmama durumlar na göre de erlendirilecektir. Oysaki burada temsilci hak ve fiil ehliyetine sahip olsa bile temsilcinin yapt sözleflme geçersiz hale gelmektedir. Temsilcinin ehliyetsizli i ve temsil yetkisinin afl lmas farkl kavramlard r. Dolay s yla temsil yetkisinin afl lmas n n ehliyet kapsam nda oldu u görüflüne (12) de kat lm yorum. Kanaatimce yetkisiz temsilin tahkim anlaflmas na etkisini incelerken bunun mutlaka flekil, ehliyet veya esas kapsam na sokulmas na gerek yoktur. Temsil yetkisinin flekil, esas ya da ehliyet kavramlar ndan hiç birinin kapsam na girdi ini düflünmüyorum. Gerek New York Konvansiyonu gerekse MTK da tahkim anlaflmas n n geçerlili i flekil, esas ve ehliyet bak m ndan geçerli olmas na ba l d r. Ancak tahkim sözleflmesi bir Borçlar Hukuku sözleflmesi oldu undan kanunda belirtilen baflka sebeplerle de geçersiz hale gelebilir; burada vekalet akdine dayanan do rudan temsil yetkisinin afl lmas veya geçersizli i halinde vekilin yapt ifllem vekil edeni ba lamayacak ve vekil de kötü niyetli olmad kça alacak ve borç- (11) Esen agm s (12) Banu fiit Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlar n n Tan nmas Tenfizi Ankara 2005 s. 206, fianl age s. 302

6 1934 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 lara sahip olamayacakt r (13) Sonuç olarak yetkisiz temsil flekil, esas ve ehliyet bak m ndan geçerli olsa da tahkim anlaflmas n geçersiz hale getirecektir. Temsil yetkisinin afl lmas yla vekilin yapt tüm ifllemler, tahkim sözleflmesi dahil, geçersiz hale gelir. Bu nedenle yetkisiz temsilin tahkim anlaflmas n geçersiz k lmas incelenirken kanaatimce temsil iliflkisine uygulanacak hukukun tespit edilmesi gerekir, çünkü tahkim anlaflmas temsil yetkisinin afl lmas sonucu meydana gelir. B- radi Do rudan Temsile liflkin Ba lama Kural BK m. 388/III ün do rudan temsile ilflkin düzenleme oldu una de inildi. Bu maddenin tahkim sözleflmesinin geçerlili ine tekisinin tart fl labilmesi için öncelikle temsil iliflkisine ne zaman Türk Hukukunun uygulanaca n n tespit edilmesi gerek. Temsil iliflkisine uygulanacak hukukun önceden seçilmesi doktrinde kabul görmemektedir, çünkü hukuk seçimi temsil olunan ile temsilci aras nda yap lmakta, fakat bu hukuk seçimi temsil iliflkisine dayanak olan sözleflmenin taraf olmayan üçüncü kifliyi de etkilemektedir. Oysa ki üçüncü kiflinin bu konuda bir iradesi yoktur, ayr ca bu durum ifllem güvenli ine ayk r d r (14). Tahkim anlaflmas nda vekilin temsil yetkisini belirlemeden önce vekalet sözleflmesine uygulanacak ba lama kural n n tespiti gerekir. Bunun için MÖHUK m. 24 e bak lmal d r. Bu maddeye göre sözleflmeye önce taraflar n seçti i hukuk, bu yoksa ifa yeri hukuku, birden çok edim varsa borç ilflkisinin a rl n teflkil eden hukuk uygulan r. Ancak temsil iliflkisine dair önceden bir hukuk seçimi doktrinde kabul edilmedi i için burada karakteristik edimin tespiti gerekir. Vekalet akdinde karakteristik edim vekilin edimidir. Bu sebeple vekilin iflini ifa etti i yer hukuku uygulan r (15). Vekil devaml olarak belli bir ikametgahta ifllem yap yorsa ifl ikametgah hukuku, ifl ikametgah yoksa medeni ikametgah esas al n r. E er vekil ikametgahlar d fl nda ifllem yap yorsa, gezici temsilciyse temsil yetkisini fiilen kulland yer hukuku esas al nmal d r (16). Temsil yetkisi konusunda tespit edilen bu kural yetkinin varl na, geçerlili ine, temsil yetkisinin verilifl flekline, temsilin son bulmas na, yetkisiz temsile iliflkin sorunlara uygulan r; kiflinin hak ve fiil ehliyetine iliflkin ihtilaflar bu kural n d fl ndad r. Bu tespitler fl nda 4686 s. MTK ve New York Anlaflmas kapsam ndaki tahkim yarg lamas nda ve daha sonras nda milli hakem karar n n iptali veya yabanc hakem karar n n tenfizi sürecinde, vekilin temsil yet- (13) Yavuz age s (14) Gülören Tekinalp Milletleraras Özel Hukuk Ba lama Kurallar 7. Bas 2002 s. 100 dn. 2. (15) G. Tekinalp age s. 314, fianl age s (16) G. Tekinalp age s. 103.

7 Uluslararas Tahkim Hukuku Av. Ifl l Egemen 1935 kisinin geçerlili i hakk nda BK m. 388/III ün etkisinin tart fl labilmesi için, vekilin temsil yetkisini Türkiye de kullanm fl olmas gerekir. C- Tahkim Anlaflmas n n Geçersizli i tiraz n n leri Sürülmesi BK 388/III e dayal tahkim anlaflmas n n geçersizli ine iliflkin itiraz hem tahkim yarg lamas s ras nda hakem mahkemesine hem de iptal veya tenfiz davas nda devlet mahkemesine yap labilir. 1. Hakem Mahkemesine tiraz: Tahkim anlaflmas n n geçersiz olmas seçilen hakemlerin veya hakem kurulunun da yetkisiz olmas sonucunu do uracakt r. Bu nedenle tahkim anlaflmas n n geçersiz oldu u itiraz tahkim yarg lamas safhas nda da yap labilir. Yabanc unsurlu uyuflmazl klara iliflkin uluslararas tahkimde, iç tahkime iliflkin bir düzenleme HUMK m. 519 hükmünden farkl bir düzenleme getirilmifltir. HUMK m. 519 a göre her zaman yetki itiraz yap labilir, ancak hakemler kendi yetkilerine yap lan itiraz hakk nda karar veremezler, tahkim aflamas nda yetki itiraz yap l rsa, yetki hakk nda karar verilmesi için hakem yetkili asliye hukuk mahkemesine baflvurur. Bu durumda tahkim yarg lamas sürat bak m ndan devlet mahkemelerinin gerisine düfler s. MTK m. 7/H ya göre hakemler tahkim anlaflmas n n mevcut ya da geçerli olup olmad na iliflkin itirazlar da dahil olmak üzere kendi yetkisi hakk nda karar verebilir. Ancak bu itiraz n en geç ilk cevap dilekçesinde yap lmas gerekir. Daha sonra yap lan anlaflman n geçersizli i, dolay s yla yetkisizli ine iliflkin itirazlar tahkim yarg lamas nda dikkate al nmaz; ancak gecikme hakl bir nedene dayan yorsa dikkate al nabilir. Taraflar n hakemleri bizzat seçmifl veya hakem seçimine kat lm fl olmalar, hakem veya hakem kurulunun yetkisine itiraz etme haklar n ortadan kald rmaz. Hakemin tahkim anlaflmas n n geçerli oldu una, dolay s yla yetkili oldu una karar verdi i halde tahkim yarg lamas devam eder. Anlaflman n geçersiz ve hakemlerin yetkisiz oldu una dair itirazlar hakem karar verildikten sonra iptal davas nda ileri sürülebilir. Ancak tahkim yarg lamas devam ederken de tahkim anlaflmas n n geçersizli ine iliflkin bir tespit davas açmaya da bir engel yoktur (17) s. MTK kapsam nda olmayan ve tahkim yarg lamas n n yabanc bir tahkim merkezinde görüldü ü durumlarda, yetkiye iliflkin itirazlar hakk nda merkez tüzü üne bak lmal d r. Örne in Milletleraras Tahkim Odas Tahkim Kurallar m. 6 daki düzenlemeye göre taraflardan biri tahkim flart n n geçerlili ine iliflkin bir itiraz ileri sürerse Divan bir tahkim sözleflmesinin varl n tespit ettikten sonra bu itiraz n kabul edilebilir olup olmad n de erlendirmeksizin tahkimin devam na karar verebilir, (17) Yavuz Alangoya Medeni Hukuk Esaslar 2. Bas 2001 s. 569.

8 1936 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 bu halde kendi yetkisi hakk nda karar vermek hakem mahkemesine aittir. Ancak bu durumda da taraflardan her biri geçerli bir tahkim flart n n oldu una dair devlet mahkemesinde bir tespit davas açabilir. 2. Devlet Mahkemesinde a. ptal Davas Hakem karar ndan memnun olmayan taraf MTK m. 15 deki durumlardan biri varsa hakem karar n n iptalini yetkili asliye hukuk mahkemesinden hakem karar n n veya düzeltme, yorum ya da tamamlama karar n n taraflara bildirildi i tarihten itibaren 30 gün içinde aç l r. ptal davas nda baz durumlarda mahkeme kendili inden hakem karar - n inceleyecektir. Bu durumlar, uyuflmazl n konusunun Türk Hukukuna göre elveriflli olmamas ve karar n kamu düzenine ayk r olmas durumlar d r Ayn yasa maddesinde say lan di er iptal nedenleri durumlar nda ise iptal davas n açan taraf sav n (iddias n ) ispat edecektir. Bu durum yasa maddesinde...baflvuruyu yapan taraf ispat ederse fleklinde aç klanm flt r. Hakem karar n icra edebilmek için, icra edilebilirli ine dair bir belgenin mahkemeden al nmas gerekir. Mahkeme, bu durumda iki hususa dikkat edecektir. Kamu düzenine ayk r l k ve tahkime elveriflsizlik durumlar d fl nda kalan, yasada say lan di er iptal nedenlerini ancak taraflar ileri sürebilece inden, ispat yükü de bunu ileri süren taraftad r. b. Tenfiz Davas New York Kon. m. 3 tenfiz davalar nda tenfiz devletinin usul hukukuna at f yapm flt r. Yetkili mahkeme MÖHUK m. 43 de belirtilmifltir. Yabanc hakem kararlar n n tenfizini düzenleyen MÖHUK m ve New York Konvansiyonu da tahkim anlaflmas n n geçersizli ini bir tenfizin reddi sebebi olarak düzenlemifltir. Kamu düzenine ayk r l k ve tahkime elveriflsizlik durumlar d fl ndaki tenfizin reddi sebeplerini burada da hakim re sen nazara alamayaca ndan geçersizli i iddia eden taraf bunu ispatla mükelleftir. Sonuç olarak gerek tenfiz gerekse de iptal davalar nda, tahkim anlaflmas n n geçerli olmad ndan bahisle tenfiz talebinin reddine veya tahkim anlaflmas n n geçersizli i nedeniyle hakem karar n n iptali talebinin kabulü için, bu iddiay ileri süren taraf iddias n ispatla yükümlüdür. V. BK m. 388/III ün Kapsam Buraya kadarki aç klamalarda temsil yetkisinin geçerlili ine ne zaman BK 388/III ün yani Türk Hukukunun uygulanaca anlat ld. Ancak bir de maddedeki tahkim edemez ifadesinin kapsam na bakmak gerekir. (18) fianl age s. 302, Esen s. 392, Saim Üstünda Medeni Yarg lama Hukuku Cilt Bas 2000 s. 937, Eraslan Özkaya Vekalet Sözleflmesi ve Kötüye Kullan lmas 2005 s. 265, Turgut Uygur Aç klamal ve çtihatl Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku 7. Cilt 2003 s. 8506, Yavuz age s. 574.

9 Uluslararas Tahkim Hukuku Av. Ifl l Egemen 1937 Doktrindeki baz yazarlar (18) ve Yarg tay (19) BK 388/III deki tahkim edemez kavram n tahkim anlaflmas yapamaz fleklinde yorumlamaktad r. Baz yazarlar ise hakeme baflvuramaz fleklinde yorumlamaktad r (20). Mehaz sviçre Borçlar yasaunda aç kça vekilin tahkim sözleflmesi yapmas için özel yetkiye sahip olmas gerekti i düzenlenmifltir. Ancak BK m. 388/III de tahkim anlaflmas yapamaz fleklinde aç k bir ifade yoktur, kanaatimce tahkim edemez ifadesi hakeme baflvuramaz fleklinde anlafl labilir, flöyle ki; 1- BK m. 388/III de dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez fleklinde bir s ralama vard r. Dava ikame edilmesi, sulh olunmas yarg lamay do rudan etkileyen hallerdir. Sulh olmakla yarg lama süreci sona erer ya da yarg lama hiç bafllamaz. Dava ikamesiyle devlet mahkemelerinde yarg lam bafllar, özel yetkinin verilmesi dava ikamesinden sonraki usuli ifllemleri de kapsar (22). Ancak tahkim sözleflmesi yap lmas yla tahkim yarg lamas bafllamaz, tahkim süreci hakeme baflvurulmas yla bafllar; örne in ICC de davac n n tahkim merkezine baflvurmas yla, Londra Uluslararas Tahkim Mahkemesinde davac n n tahkim talebini bildirmesiyle bafllar. Kanaatimce maddedeki tahkim edemez ifadesi dava ikamesi, sulh olunmas gibi yarg lamay do rudan etkileyen bir ifllem olarak, yani hakem baflvurma fleklinde anlafl lmal d r. 2- Tahkim sözleflmesi de yetki sözleflmesi gibi uyuflmazl k halinde Türk mahkemelerinin yetkisini bertaraf etmektedir. MÖHUK m. 31 e göre yabanc l k unsuru tafl yan borç iliflkilerinde taraflar yetki sözleflmesi ile, aralar ndaki ihtilaf n yetkili Türk mahkemesi yerine yabanc mahkemede halledilmesini karalaflt rabilirler (23). Tahkim anlaflmas nda da taraflar tahkime gitmeyi seçmekle devlet mahkemelerinin yetkisini bertaraf etmektedir. O zaman yetki anlaflmas için de özel yetki aranmas gerekirdi, fakat BK 388/III kapsam itibariyle geniflletilemez; benzeri hukuki ifllem- (19) Yarg. 4. HD T. 6614E. 4089K. Vekilin Müvekkili ile 3. kifli aras nda gerçekleflen veya gerçekleflecek nitelikteki uyuflmazl klar n çözümlenmesi konusunda hakem sözleflmesi yapabilmesi için HUMK 62 ve BK m. 388 gere ince vekaletnamesinde aç k yetkinin tan nm fl olmas flartt r. Bu yetki tan nmadan genel vekaletnameyle yetkili k l nan kimse vekili ad na tahkim sözleflmesi yapamaz.hakemin bu yönü kamu düzenine iliflkin bulunmas itibariyle araflt rmas gerekir. Uygur age s Yarg. 19. HD T. 3763E. 4764K....vekaletnamede vekile tahkim sözleflmesi düzenleme yetkisi verilmedi i gibi ad geçen vekilinin, davac flirketi ilzam edecek tasarruflarda bulunabilecek müdür veya yetkili temsilci s fat n da haiz olmad, yetkisi bulunmayan vekilin böyle bir sözleflmeyi imzalamas n n sat fl sözleflmesi kapsam nda olan tahkim sözleflmesini geçerli hale getiremeyece i... kazanc Yarg HGK T E. 1256K. Mahkemece,sözleflmeyi imzalayan Mehmet Melih Birak' n sözleflme ve tahkim flart n kabul etme yetkisinin bulunmad, bu konuda özel yetki verilmedi i, kamu düzeni nedeniyle BK.nun 388/3 maddesinde özel yetki kural n n zorunlu hale getirildi i... (20) Fahrettin Aral Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri 1999 Ankara s. 416, Ak ntürk age s. 283, Pekcan tez/atalay/özekes Medeni Usul Hukuku 3. Bas 2004 Ankara s.116 (21) Honsell/Vogt/Wiegand OR Art 396 N 15. (22) Alangoya age s (23) Aysel Çelikel Miletleraras Özel Hukuk 7. Bas 2004 s. 341 vd.

10 1938 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 lere uygulanamaz kanaatindeyim. Çünkü bu hukuki ifllemlerde belirsizli e yol açar ve 3. flah slar n haklar zedelenmifl olur. Kanaatimce yetki anlaflmalar için özel yetkiyi gerekli görmeyen yasa koyucunun tahkim edemez ifadesinin anlam tahkim anlaflmas yapamaz fleklinde yorumlanmas isabetli de ildir. 3- Ancak tahkim anlaflmas hakim olan kanaate göre usul hukuku iliflkilerine taalluk eden bir maddi hukuk sözleflmesidir; yani tahkim anlaflmas bir maddi hukuk sözleflmesi olmakla birlikte sonuçlar n usul hukuku alan nda do urur (24). Oysa hakeme baflvurma bir usuli ifllem oldu undan vekil baflka vekalet almaya gerek olmadan o davayla ilgili di- er usuli ifllemleri de yapmaya yetkilidir; fakat burada tahkim anlaflmas bir maddi hukuk sözleflmesidir ve vekil bu vekaletle bir yarg lama sürecini bafllatamaz kanaatindeyim. 4- Borçlar Kanunu hükümlerine göre temsilcinin sözleflme yapmas için genel vekaletname yeterlidir, tahkim anlaflmas da bir maddi hukuk sözleflmesi olmakla Borçlar Hukukunun hükümlerine tabiidir. Uluslararas ticarette en s k baflvurulan ihtilaf çözme tekni idir (25), bu bak mdan yabanc nitelikli ticari uyflmazl klar bak m ndan mahkemeler ço u kez ikinci planda kal r. Vekile uluslararas ticarete iliflkin bir akit yapmas konusunda verilen yetki, çok defa esas sözleflmenin içinde yer alan tahkim anlaflmas n da kapsad kanaatindeyim. Ayr ca üçüncü kiflilerin sözleflmeyi akdedecek vekilin vekaletnamesini incelemek özen yükümlü- ü kapsam nda kabul edilebilir (26) ; ancak esas sözleflmenin karfl taraf n n vekilin temsil yetkisinin temsile uygulanacak hukuka göre geçerli olup olmad n incelemek a r bir yüküm oldu undan ve ticari hayat n sürat, güven gibi nitelikleriyle ba daflmad ndan özen yükümlü ünün kapsam nda de erlendirilmemelidir. 5- sv. BK m. 396/III de tahkim sözleflmesi için vekilin özel yetkiye sahip olmas gerekti i düzenlenmifltir. Bunun nedeni tahkim anlaflmas nda sulh anlaflmas nda oldu u gibi ihtilaf n çözümünde devletin ba ms z yarg yetkisinden vazgeçilmesidir (27). Ancak sulh anlaflmas ile tahkim anlaflmas aras nda yarg lamaya etkisi bak m ndan fark vard r; sulh anlaflmas yap ld ktan sonra taraflar ihtilaf konusunu mahkeme önüne tafl yamazlar, ancak tahkim anlaflmas n n temel ve zaruri unsurunu oluflturan, ihtilaf n devlet mahkemeleri yerine hususi 3. flah slar taraf ndan hallinin öngörülmesi tahkim sözleflmesinin normal mahkemeye giden yolu mutlaka kapatmas fleklinde anlafl lmamal d r (28). (24) Yavuz Alangoya Tahkimin Niteli i ve Kontrolü mkanlar Doçentlik Tezi 1970 s. 40 vd., Turgut Kalpsüz Tahkim Anlaflmas Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp e Arma an Cilt II 2003 stanbul s (25) fianl age s (26) fianl age s (27) Honsell/Vogt/Wiegand OR Art 396 N 15. (28) Alangoya Tahkim s. 24.

11 Uluslararas Tahkim Hukuku Av. Ifl l Egemen Türk Borçlar Kanunu Tasar s n n yürürlü e girmesiyle bu sorun çözülecektir; çünkü BK m. 308/III e karfl l k gelen Tasar m. 504/III de vekilin özel yetkisi olmad kça hakeme baflvuramayaca düzenlenmifltir. Yetkisiz temsil halinde vekil ifllemin geçersiz olmas ndan do an zarar giderecektir. SONUÇ BK m. 388/III Borçlar Yasas n n emredici hükümlerindendir. Uluslararas ihtilaflarda temsil yetkisinin geçerlili ine Türk Hukukunun uyguland durumlarda söz konusu madde uygulan r. Ancak madde kapsam na bak ld nda vekilin özel yetkisi olmaks z n tahkim anlaflmas yapamayaca na iliflkin kesin ve aç k bir ifadeyi göremiyoruz. Söz konusu maddede geçen tahkim edemez ifadesini tahkim anlaflmas yapamaz fleklinde yorumlayanlar oldu u gibi hakeme baflvuramaz, hakem sözleflmesi yapamaz fleklinde yorumlayanlar da vard r. Kan mca BK m. 388/III deki ifade tahkim anlaflmas yapamaz anlam na gelmez ve sviçre BK m. 396/III deki tahkim anlaflmas yap lamayaca na iliflkin aç k ifade bizim de bu flekilde yorumlamam z gerekti i sonucunu do urmaz. E er bu flekilde aç k bir ifade BK m. 388/III de yer alsayd, tahkim anlaflmas n n geçerlili i için özel yetkinin gerekti i sonucuna, dolay s yla özel yetkisi bulunmayan vekilin kurdu u tahkim sözleflmesinin geçersiz oldu u sonucuna varabilirdik. Fakat kan mca tahkim edemez sözü hakeme baflvuramaz fleklinde anlafl lmas daha isabetlidir ve bu durumda da özel yetki ancak hakeme baflvurma an nda aranmal - d r. KAYNAKÇA Aysel Çelikel Miletleraras Özel Hukuk 7. Bas 2004 Banu fiit Cemal fianl Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlar n n Tan nmas Tenfizi Ankara 2005 Uluslararas Ticari Akitlerin Haz rlanmas ve Uyuflmazl klar n Çözüm Yollar 3. bas 2005 Cevdet Yavuz Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler 6. Bas 2002 Emre Esen Hakem Karar n n Tenfizi veya ptali Davalar nda Tahkim Anlaflmas n n Yetkisiz Temsilci Vas tas yla Yap ld tiraz ve Konuya liflkin tarihli Yarg tay Hukuk Genel Kurulu Karar Milletleraras Hukuk ve Milletleraras Özel Hukuk Bülteni Y l: (Gülören Tekinalpe Arma an) Ergin Nomer / Cemal fianl Devletler Hususi Hukuku 12. Bas 2003 Eraslan Özkaya Vekalet Sözleflmesi ve Kötüye Kullan lmas 2005 Fahrettin Aral Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri 1999 Ankara Gülören Tekinalp Milletleraras Özel Hukuk Ba lama Kurallar 7. Bas 2002

12 1940 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Haluk Tando an Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri C. 1/ Honsell/Vogt/Wiegand Pekcan tez/atalay/özekes Kommentar zum schweizerischen Privatrecht Obligationenrecht I zweite neubearbeitete Auflage 1996 Medeni Usul Hukuku 3. Bas 2004 Ankara Reha Poroy/Ünal Tekinalp K ymetli Evrak Hukuku 15. Bas 2001 Sabih Arkan Ticari flletme Hukuku 6. Bas 2001 Safa Reiso lu Borçlar Hukuku Genel Hükümler 15. Bas 2002 Saim Üstünda Medeni Yarg lama Hukuku Cilt Bas 2000 Turgut Ak ntürk Borçlar Hukuku Özel Borç liflkileri 2005 Turgut Uygur Yavuz Alangoya Yavuz Alangoya Turgut Kalpsüz Kazanc Hukuk Otomasyonu Aç klamal çtihatl Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku 7. Cilt 2003 Medeni Usul Hukuku Esaslar 2. Bas 2001 (Alangoya Usul) Tahkimin Niteli i ve Kontrolü mkanlar Doçentlik Tezi 1970 (Alangoya Tahkim) Tahkim Anlaflmas Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp e Arma an Cilt II 2003 stanbul

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Makalede kısaca Kanun olarak ifade olunacaktır. 2 Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı, finansal kuruluş olarak faaliyet

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

TEML K VE VERG BORÇLARINA TAKAS

TEML K VE VERG BORÇLARINA TAKAS TEML K VE VERG BORÇLARINA TAKAS Ömer KÖSE* I-G R fi Gerekli flartlar n oluflmas halinde; Devletin vergi alacaklar, vergi alaca- n n ait oldu u kiflilere olan mal ve hizmet bedeli borçlar ile takas yap

Detaylı

Model: KZ 643 07/2015 1.000

Model: KZ 643 07/2015 1.000 Model: KZ 643 07/2015 1.000 HUKUKSAL KORUMA S GORTASI K TAPÇI I Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece iniz teminatlar, sat n alm fl oldu unuz ve poliçede belirtilmifl bulunan teminatlarla s

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı